Dr. N. C. PAULESCU Profesor de Fiziologie Ia Facultatea de lip Medicină din Bucuroşii D SC L L A AU" .(Anulai ll-lea-No.

6-12) FIZIOLOGIE FILOZOFICA

II

"Vie împărăţia Ta" (S, .Matei, VI,10)

BUCUREŞ TI 1913

SPITALUL1

Ediţia de faţă este copie după ediţia din 1913 (a cărei - copertă este reprodusă pe verso), ortografia şi în general limba, cu unele mici excepţii fund însă aduse la cele ale acestui sfârşit de secol XX. [Nota tehnoredactorului]

Domnilor, Vă întrebaţi, poate, de ce v-am chemat în acest aşezământ ? V-am chemat ca să vă fac câteva lecţii clinice, -şi v-am chemat aici, căci n-am avut unde în altă parte, într-adevăr, pentru mine mi este loc în spitalele din Bucureşti. Cei ce au reuşit să intre în

aceste spitale, au avut precauţia să închidă uşa şi chiar să o zăvorască cu regulamente, care fac ca nimeni să nu mai poată pătrunde acolo, - afară, bineînţeles, de dânşii şi de ciracii lor.

Dar, mulţi dintre D-voastră mă vor întrebă: De ce vrei să ne faci nişte lecţii clinice ? Nu ne sunt oare de ajuns lecţiile ce ni le fac profesorii de clinică ? Desigur că aceste lecţii, primite de la profesorii D-voastră, sunt la rigoare suficiente; ele constituie un fel de clinică clasică, pe care orice medic e dator s-o cunoască. 1. Conferinţă de deschidere a tec\iilor da medicină. - făcută în aşezământul spitalicesc "Bctlecm ", din Bucureşti, în ziua de 12 Mai 191X

SPIT ALUL

SPIT ALUL

Ceea ce vă aduc eu sunt ideile personale ale unui om de geniu care, nemulţumit cu rutina şi cu obscurităţile clasicismului medical, a clădit medicinei, piatră cu piatră, un palat măreţ, cu ferestre largi şi lumi-, noase, în care se vede clar. Acest om este LANCEREAUX. Şi ca să ştiţi cine este LANCEREAUX, e de ajuns să vă spun că omenirea n-a avut niciodatâun medic mai mare ca dânsul Vă miră mult cuvintele mele! într-adevăr, acest nume nu l-aţi întâlnit decât rareori în cărţile de medicină şi aproape nimeni dintre profesori nu 1-a pronunţat înaintea D-voastră. Veţi zice poate că admiraţia mea se explică prin împrejurarea că am fost crescut la şcoala acestui maestru. Dar pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului, care trebuie să-şi cântărească toate vorbele ce rosteşte şi să probeze tot ceea ce afirmă. Ei bine, Domnilor, repet sus şi tare că medic ca LANCEREAUX n-a mai fost altul. Şi această afirmaţie o voi demonstra, cu probe palpabile, în lecţiile viitoare. Pentru moment, reţineţi faptul că, nici înainte de LANCEREAUX, printre medicii celebri, ca LANNEC, TROUSSEAUX, RAYER - nici în timpul său, printre colegii sâi renumiţi, ca CHARCOT, POTAIN, BOUCHARD - şi nici printre medicii altor ţări,.ca BRIGHT, ADDISON, VIRCHOW, nu găsim pe nimeni care să-1 egaleze, ca observator fără seamăn şi ca spirit ştiinţific extraordinar1.

El singur a înţeles importanţa noţiunii de cauză şi a pus medicina pe diurnul unei adevărate ştiinţe. Pot zice că LANCEREAUX a fost pentru medicină ceea ce CLAUDE BERNARD a fost pentru fiziologie, ceea ce PASTEUR a fost pentru microbiologic Iată omul ale cărui idei vin să vi le împărtăşesc. LANCEREAUX, murind, mi-a lăsat mie greaua povară de a duce la bun sfârşit o carte1, de o importanţă capitală, pe care n-a avut vremea s-o termine. în acelaşi timp, mi-a dat şi sarcina morală să fac cunoscută lumii opera lui. care e imensă. Dar, o asemenea moştenire e peste puterile mele. Aici, în Bucureşti, mai ales, sunt ca într-un puţ. Oricât voi striga, nu mă va auzi-nimeni. Voi face şi eu ce voi putea. Din fericire vă am pe D-voastră, care sunteţi în stare să vă pasionaţi, - după cum m-am pasionat şi eu -pentru adevărul ştiinţific. Vom organiza astfel o falangă românească, ce va merge să arate Franţei că cel mai mare dintre medicii hunii este fiul ei, - fiu oropsit, căci, din nenorocire, n-a fost înţeles. Am de gând să vă vorbesc anul acesta, mai întâi, despre afecţiunile rinichiului, - şi pe urmă despre afecţiunile cordului şi ale vaselor (artere, vene şi limfatice), - subiecte asupra cărora LANCEREAUX a lăsat lucrări nepieritoare.

) Din aceaslS lucrare au apăru!. ca sâ-l plagieze. până acum (1913 n. Lancereaux a fost un modest şi. Paris (Bailliere edit.I. Ca toji oamenii mari.)trei volume. 1. bunăoară ca HuclianI. Trăite. da SfâJicim. astfel fiind. Lancereaux et Paulcsco. el a fost necunoscut <te contemporanii sâT. au profitat de aceasta. .dintre caro însă mulţi. edit. .

medicina.în plus. pe care medicina o impune celor ce o exercită? Este evident deci că. ce este un medici ce este un bolnavi ce este un spital'} /^-fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (fiziologia)1. ce-i alină durerile şi caută să1 vindece sau. medicina este cea mai bine-jacatoare. medicina serveşte pe om: tfj-prin igienă. -structura intimă a acestor organe (histologia). fiind o ştiinţă cu aplicaţii practice. Medicina cunoaşte deci în mod real omul. Prin urmare. Dar. din punctul de vedere morfologic. ea ar trebui să fie principala bază a filozofiei. . ca uremia.profesie. într-adevăr. . . In ce altă profesie se găseşte abnegaţia absolută de sine. daţi-mi voie să vă întreţin. de multe ori chiar. Aceste sindroame vor face subiectul lecţiilor viitoare. care tulbură fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie (nosologia şi patologia). în acelaş timp.. . Dar. cj-bolile generale şi afecţiunile organelor. când se afla în faţa bolnavilor.-Ca ştiinţa. corp şi suflet. studiază: GfJformâ corpului omenesc şi a organelor ce-1 constituie (anatomia). are omul ca unic obiect al studiului ei. Dar ce este medicina ? Medicina este o ştiinţă şi. Profesia unui medic îl obligă să se devoteze pentru cei ce suferă şi. l. dacă adevărul mai are trebuinţă de întinerire. .şi-1 studiază întreg.. ea nu urmează sisteme sau utopii. l. -precum şi evoluţia şi reproducţia individului (embriologia. nu servesc decât să inducă lumea în eroare. pentru a pricepe bine afecţiunile rinichiului.-Ca. . care fiind întocmite pe o cunoştinţă imperfectă a omului. devine Ce este un medic ? Un medic este un om care exercită medicina.. medicina studiază omul.SPIT ALU L ALUL SPIT Dar. singură printre ştiinţe. Ce e mai mult. spunându-vă câteva cuvinte despre spiritul ce se cuvine să însufleţească pe medici. fiziologic şi patologic. după cum ştiţi.sindroame oarecum întinerite prin cercetări făcute în laboratorul meu. o profesie. Pentru astăzi. cei puţin să-i evite moartea. Dar nu e numai atât. medicina. ce-1 prezervă de boli. prin profesia sa.medicul. are meritul de a pleca numai de la fapte pozitive. dintre toate profesiile. trebuie să încep prin a vă descrie nişte sindroame ca albuminuria. medicina studiază omul şi. să-şi rişte viaţa pentru a scăpa pe aceea a altora. obstetrica). 6j-prin terapie. într-un spital ca acesta în care ne aflăm.

1. Pentru a Sudia fenomenele vitale, Medicina recurge Ia ştiinţele fizico-chimice şi la ştiinţele naturale.

■-''*•' ''"■'' -'"

■*•

""

8

SPIT ALUL

SPIT ALUL Dar, ce este un bolnav ? = Un bolnav este un individ în al cărui organism

piietenul şi chiar confidentul celor ce suferă, bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni, - care-1 ascultă şi se supun orbeşte la prescripţiile lui. Ori, cum un medic instruit cunoaşte instinctele şi prin urmare şi patimile, îi este, uşor ca, - prin grai şi prin exemplu, - să poată să lumineze omenirea şi să-i îndrumeze educaţia socială, care combate aceste patimi, - adică să răspândească şi să vulgarizeze principiile adevăratei morale ştiinţifice. Astfel, părintele medicinei, HIPOCRATE, a avut dreptate să zică: "scopul final al medicinei nu este numai să vindece sau să prevină bolile, - ci încă să perfecţioneze pe oameni şi să-i facă mai fericiţi, făcându-i mai buni". Medicul trebuie deci să fie, în acelaş timp, un savant, care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală, adică ştiinţa omului; să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii, până la moarte; în sfârşit, să fie un învăţător al omenirii sau mai bine zis, un apostol al moralei... şi aşa ar fi în realitate, dacă confraţi nedemni n-ar fi deschis tarabă în templul sacru al medicinei. Acum înţelegeţi înalta demnitate a profesiei medicale şi respectul ce i se dă din toate părţile. "Cinsteşte pe medic" zice Biblia..."căci ai trebuinţă de el". II

s-au produs, - sub' influenţa unei cauze patogene, -tulburări ale funcţiilor vitale de nutriţie sau de relaţie, tulburări care-i pot ameninţa existenţa. Sunt bolnavi care, fiind săraci, nu pot să-şi procure îngrijiri medicale, şi din cauza bolii nu mai sunt în stare să-şi agonisească nici măcar cele necesare pentru întreţinerea vieţii. Astfel de bolnavi, - care ar pieri dacă ar fi părăsiţi, - vin la spital. în asemenea condiţii se află, de pildă, un dulgher care, căzând de pe o schelă, şi-a frânt o mână sau un picior; - un ţăran care, lovit de pelagră, şi-a pierdut minţile; - un orăşan care, doborât de tifos, zace în neştire timp de trei săptămâni. Dar, alături de lucrătorul căzut de pe schelă şi victimă a muncii, - alături de ţăranul şi de orăşanul, victime de multe ori ale unei organizări sociale defectuoase, - veţi întâlni la spital indivizi - şi încă în mare număr - victimile propriilor lor patimi (adică ale instinctelor deviate de la adevăratul lor scop), - indivizi care inspiră scârbă şi care par a nu fi demni de nici un interes. Veţi întâlni bunăoară pe beţivul care, nevrând să-şi înfrâneze pofta de băutură, aruncă în ghiarele cârciumarului tot ce agoniseşte, până şi hrana copiilor lui; - care înveninează viaţa unei nenorocite soţii; -care-şi dezonorează părinţii; care e mşinea familiei şi plaga societăţii; - şi care sfârşeşte în imbecilitate, dacă oftica1, dreapta pedeapsă a unei asemenea sinucideri, nu a venit să scurteze o existenţă degradantă. I. Lanccrcauxet Paulesco. Traiti de Medicina, T. I, p. 154.

SPITALUL

SPITALUL .

11 .

. toţi aceşti oameni. o luptă pe viaţă sau pe moarte. cu drept cuvânt. intens pentru membrii familiei. de încălzit. pentm semenii lor ce suferă. . pe timpul Romanilor. în tot cazul.nu vede într-însui decît un mijloc de a-şi procura gâdilituri plăcute şi abuzează de actele generării. au un sentiment instinctiv de compătimire.şi atunci se numeşte filantropie. acest sentiment. Dealtminteri. veţi mai descoperi şi oameni de alte naţii. 657. Ori. conaţionali sau inamici. de milă. zisă naturală. ovrei. îmi veţi zice: oamenii. ci numai în mintea smintită a câtorva atei materialişti. naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră. . ne invită să nu cruţăm pe bolnavi . sclavii bolnavi. care sunt un pericol pentru neamul românesc ? în antichitate.buni sau răi. Dar. sau contractează boli. Este evident că orice spital trebuie să aibă o clădire care să îndeplinească anumite condiţii de dispoziţie generală şi interioară. ca şi animalele. pe desfrânatul cate.. - . pe când ]. Care este explicaţia acestui fapt ? N-am putea oare să distrugem pe aceşti bolnavi. virtuoşi sau vicioşi.căci în această luptă nu supravieţuieşte decât cel tare. erau abandonaţi într-o insulă. . care sunt o povară pentm societate şi de cei de altă naţie. Lancereaux et I'aiilesco. Homo. îngrijirile medicale de care au trebuinţă. care nu mai puteau servi stăpânilor.în care bolnavii săraci găsesc. până devine tabetic 1. unde mureau de foame.care trebuie să fie suprimaţi ca nişte concurenţi căzuţi . sau cel puţin să ne scăpăm de cei vicioşi. ca unguri.fundat de o persoană sau de asociaţie de persoane. ruşinoase. lupus ! V-am arătat. adică cel sănătos. că această hidoasă lege nu există în natură. pe care poporul le numeşte. care este cheia acestei enigme ? III Să lămurim şi noţiunea de spital. în spital. de asemenea. Trăite de Sledicine. etc. de aeraţie. lupta pentru trai. precum şi tot ce le este necesar pentm întreţinerea vieţii. Atunci. greci. sunt condamnaţi să piară. în timpul bolii lor. mila nu există pentm vicioşi şi mai ales pentru duşmani. al cărui scop este reproducerea. adică cei bolnavi. homini.prin urmare instinctul milă nu a putut prezida la alcătuirea spitalelor. gratis. însă. . slăbeşte din ce în ce pentru membrii tribului şi ai naţiei şi ajunge să fie aproape nul pentru membrii omenirii . primesc în spital aceleaşi îngrijiri. unele. a lui DARWIN. cei slabi. altădată-. fără să se ţină semă de meritele sau de nemernicia lor.. chiar faimoasa lege.Veţi găsi. p. Să oprim aici această enumeraţie dezgustătoare. Ei bine. ne-pricepând sau bătândii-şi joc de importanţa instinctului genital. Dar. Ce este un spital ? Un spital este un aşezământ.

12 SPIT ALU L SPIT ALUL 13 să posede un mobilier convenabil. începură.care au suferit ei înşişi sau au văzut pe alţii suferind de o asemenea boală". bunăoară la Mezi. Bolnavii şi infirmii se adunau sau erau transportaţi în pieţele publice.atunci numai. asemenea azile se înmulţiră în Orient. ele au 1 . dar niciodată nu s-au putut aduce probe demonstrative de existenţa lor". în antichitate. la Perşi.. Episcopul Cesareei Cappadociei. iar Xenodochul.. "atunci când religia lui Hristos veni să spună omului că o fiinţă omenească ce suferă este un frate ce trebuie alinat. nu se găseşte nici o urmă de instituţii ospitaliere la Evrei. un autor a cărei competenţă este incontestabilă1. nu numai că în secolele trecute nau existat spitale.. să dispună de venituri suficiente pentru a putea face faţă. pentru a primi sfaturi de la trecători . Sfântul Vasile. să aibă un personal medical şi infirmier instruit şi devotat. Din aceste fapte istorice rezultă că: Spitalele n-au existat în antichitate. atât în Orient cât şi în Occident. nu pare să fi existat în anticul Egipt". primul spital pentru bolnavi a fost fondat Ia Roma. în anul 380 sau 381.. lângă piscine.. ale cărei fapte bune ne-au fost transmise prin scrierile Sfanţului Ieronim3. pare a fi o încercare binecuvântată: acolo caritatea străluceşte în operele sale". "Deasemenea. "îndată ce ieşi din cetate. erau întreţinuţi pe socoteala Statului. într-adevăr. a fost totuşi adesea contestată. Mai târziu. în mod larg. iată ce zice în această privinţă."Această lipsă totală a unor adevărate case ospitaliere. zice Sfântul Grigore din Nazianz. de Gerusiae... edificii publice unde bătrânii.vezi un oraş nou. nu primea decât oameni sănătoşi. Fabiola. Numeroase cercetări istorice şi arheologice arată că în vechime n-au existat spitale. într-adevăr "nu se . ca şi Grecii. "Până în primele secole ale Erei creştine. Dar de când există spitalele ? Instituţia spitalelor este de dată relativ recentă. care este sanctuarul pietăţii. sub numele de Geroniae. spitalele erau cu totul necunoscute. Cynosargul era locul unde erau adunaţi copii abandonaţi. în urma.. . încă de pe la jumătatea secolului al IH-lca şi mai ales în secolul al lV-lea. care aduseseră servicii eminente patriei. n-au auit spitale"'."' . Acolo boala. mai întâi ca anexe ale bisericilor şi mănăstirilor." "în India." "In China. de o pioasă femeie creştină. Romanii. să se ridice azile unde erau adăpostiţi şi nutriţi infirmii săraci. Pe la aceeaşi epocă (anul 372).. "Spitalele sunt o inspiraţie a carităţii creştine"~. "Aceleaşi lucruri se petreceau şi la alte popoare vechi.. şi tocmai pe la sfârşitul secolului al Vl-lea apărură spitale şi în Occident. sub împăratul Justinian şi sub urmaşii săi. destinat în mod special şi unic bolnavilor. fu posibil să se creeze adevărate spitale". deschis tuturor străinilor. dar nu se găsesc încă nici astăzi". la toate necesităţile bolnavilor. Dar nicăieri nu este făcută vreo menţiune despre edificii destinate în mod special bolnavilor". la răspântii sau sub portice. zidi Ia porţile acestei cetăţi un azil celebru unde se primeau şi se îngrijeau bolnavii. într-o lucrare bine documentată. Dar. "Oraşele Greciei posedau mai toate. "Nici un stabiliment public. apoi ca stabilimente de sine stătătoare.. îndurată fără murmur.

Iei-onim. encyclopidiquc des sciences medkules. p. Boisseau. Orat. cit p. cit. L.5O. L cit. Boisseau. (Boisseau. . 273. Gregoire de Naziance. vezi Boisseau. vezi Boisseau. L. adOceanum. 278). cit. 279. L. 1.St. XLIII: Funebris oratio in laudem BasiliiMagni. 4. 2. Art. 3. p.găseşte nicăieri vreo indicaţie cât de pujin precisă şi nici cea mai mică rămăşiţă arheologică" asupra spitalelor din vechime. Hopitaux. p. 27$. T. inDict.St.Leii. 279. p.

31 -40. acesta este singurul mijloc efectiv. pentru că atât scopul cât şi mijloacele sunt cunoscute. pe câtă vreme mila este un sentiment instinctiv. Este bine ca medicul să aibă milă de bolnavi.Caritatea este un act voluntar. ce-I datorează oamenii. zicând: Doamne. prin caritate. căci dacă mijloacele sunt cunoscute. Ap. de care dispun oamenii. pentru El însuşi. care este slaba iubire instinctivă pentru orice om. prinţi i şi oame ni bogaţ i. Dumnezeu vrea ca iubirea. Ev. moşteniţi împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Şi. .. bolnav am fost şi M-afi îngrijit. Atunci vor răspunde Lui drepţii. nau făcut decât să pună în practi că prece ptul . Sf. bine-cuvântaţii Părintelui Meu. 3. de binefacerile lor. A latei. De aceea este necesar ca şi raţiunea să intervină. scopul este ignorat cu totul. Căci.. v.si mila sau filantropia.Esislă o mare deosebire între caritate.. întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici. să se reverse asupra bolnavilor săraci1. Din această sentinţă au răsărit spitalele....când Te-am văzut bolnav şi am venit la Tine? Şi răspunzând împăratul va zice lor: Adevăr zic vouă.. către Autorul vieţii lor. abiola . Mie Mi-aţi făcut". XXV. Dar ce este Caritatea ? Caritatea este un act vohmtar\ a cănii formulă a fost enunţată astfel de către Iisus Hristos: "Iar când va veni Fiul Omului întru Slava Sa.14 SPIT ALUL SPIT ALUL 15 F apărut în primele secole ale Erei creştine şi sunt efectele carităţii. c. 1. 2.. Dar. căci acest sentiment instinctiv este mai mult sa» mai puţin capricios..mai ales când e vorba de a îngriji pe un bolnav sărac. nu e de-ajuns. ..: Cu alte cuvinte. . El va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi. care au fonda t spital e.care este iubirea de Dumnezeu. manifestată asupra oamenilor. ca să-şi manifeste iubirea către Creatorul lumii. căci El este Binele infinit. într-adevăr. precu m şi împăi aţii.. -şi să înalţe astfel această iubire până la Acela pe care nu-L pot atinge şi care n-are trebuinţă. Sfânt ul Vasil e.

-sacrificând totul pentru clientela lor particulară. la spital. -neglijează bolnavii care nu le pot plăti şi fac. galopând pe dinaintea parurilor.carităţii. li s-a atrofiat fibra idealului şi au . Originea ideii de spital fiindu-ne. Din fericire.dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. care. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. . Mai sunt şi medici de spital cărora. în lipsa unei educaţii creştine. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. vizita în câteva minute. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. asupra căruia vor putea să facă o comunicare la o societate savantă sau să-şi publice observaţia întro gazetă medicală. asemenea monştri sunt rari. cupizi şi avari. orgolioşi. Sunt alţi medici de spital. care nu prezintă decât un caz banal. creştine. acum cunoscută. să ne întoarcem la întrebarea noastră: Care este spiritul ce trebuie să existe într-un spital ? Sunt unii medici de spital.

. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. Acest soi de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituie o adevărată plagă socială.ci ca pe însuşi Dumnezeu.Coranul Musulmanilor şi Talmudul Ovreilor. dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu. îngrijindu-i. urmând preceptele carităţii. . Vom începe prin Coran 2. după Hristos. pentru o leafa cât mai grasă. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. Să examinăm deci. . numit MAHOMET. tinere şi generoase.nu ca pe un om. D-voastră. ce prescriu aceste coduri de legi în contra patimilor de proprietate şi de dominaţie. culegeţi fructele ce se vor dezvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele D-voastră. Pe la sfârşitul secolului al Vl-lea. -pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care a ignora aproape cu totul). Când veţi intra în vreun spital. legislaţie pe care în urmă. au venit două alte legislaţii religioase. însă. Acesta este spiritul domnească într-un spital. lepădaţi şi trândăvia şi daţi-vă cu totul bolnavilor. apăru în Arabia un legislator.cărora să le fiţi recunoscători dacă. şi. nu ca pe un frate ce suferă . . devenind pur şi simplu nişte funcţionari. adică un fel de trântori care. "Coranul" sau "Alcoranul". fac cât pot mai puţin.legislaţii care sunt potrivnice moralei lui Hristos şi care au pretenţia să lecuiască relele omenirii.16 SPIT ALU L căzut în indiferenţă. vă vor permite să vă instruiţi. să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. dădu Arabilor o legislaţie religioasă. ce trebuie să LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urinare1) După legislaţia creştină. care. voi s-o .

. (C. Traduit d'Arabe eu Franţais par Sicur du Ryer. Paules cu înlocuiască cu folos legislaţiile ovreiască şi creştinească. 1910. Acest "Alcoran" ar fi fost destinat să Dr. Instincte sociale. l. 2. L'Alcoran de Mahomct. etc.Sfelea. La Haye.PauIcsc».întindă asupra întregii omeniri. editor).

teritoriile naţiilor. ţările care. îngerul Gabriel li-a inspirat Alcoranul.Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani. în aceste condiţii. Se înţelege uşor importanţa enormă ce această legislaţie prezintă pentru noi. peste tot. în acest timp. ba. legea lui MAHOMET este unnată de peste două sute de milioane de oameni. au avut nenorocirea să le . au sărăcit astfel. Să studiem deci A/coranul. pusemînapeMeca3. pe care le administrau. Astăzi. Jaful era atunci im obicei.şi să-i punem în evidenţă prescripţiile. . MAHOMET.adică de o bună parte din Europa. . ca a noastră.Patima de proprietate cfj-In naţie. ca strigoii. Islamismul propagându-se numai prin arme. în ţări din ce în ce mai depărtate. 19 "Cu voia lui Dumnezeu.18 CORA NUL COR ANU L din celelalte lucruri jefuite"'. ceva mai mult. deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor. cît şi Califii. . începând cu Persia. el duce o viaţă de adevărat bandit înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor. de jur împrejur.încă de la începutul carierei sale.atît din cai şi din cămile. . în urma unui război nenorocit. secta se întinse asupra Arabiei întregi. săvârşi mai multe expediţii armate (în număr de 27) şi. cu care musulmanii veneau în contact. "Dumnezeu vă porunceşte să daţi. sângele popoarelor creştine învinse. după 12 veacuri de existenţă. Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţari. sultanii şi paşalele lor.şi pe urmă năvăli. urmaşii lui M AHOMET . după nouă ani de lupte sângeroase. în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi. de o treime din Asia şi de jumătate din Africa. trecând prin peninsula balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania. care nu avea altă ţintă decât cucerirea 2.din punctul nostru de vedere biologic. Pretutindeni. până la cea mai neagră mizerie. . e ■lesne de înţeles că. care confmnă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii"'. . arabii şi mai cu seamă turcii. îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară. De la Meca. I. în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie ~. . sugeau. cu tendinţa de a se face stăpâna pe toată suprafaţa pământului.

Histoire de l'Eglise. în tiranie şi în despotism. Instincte sociale. Patimi. p. p. 1. 2. L. Gomlal. iar cea de dominaţie. Chapitre da la Vache. Chapitre de l'Exil. Patima de proprietate constă în cupiditate şi în avari/ie. III. . etc. 101. 2. 11.1. Paris 1. Mahomet et son oeuvre. dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. p.) 3. (Vezi Paulescu. 16. 6. Hergenroelher. Coran. Coran. p. 433.cadă în ghiare. b)-\n trib şi în familie. Patimile sunt nişte instincte deviate de Ia scopul lor natural. p. 1910.

. au păstrat o anumită cinste în afaceri şi chiar o oarecare dărnicie Coran. 36.Coran.Coran. . pe orfani..20 CORA NUL MAHOMET interzice frauda sau înşelăciunea. Coran. Chap. p.. 2. pe aliaţii voştri. Chap. fac bine. da Hod. p. 25. El condamnă zgârcenia. Ceea ce pun deoparte. de la vache. p. Chap de la \ ache. 36. Chap. 5.Coran. "Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi. pe tatăl şi pe mama voastră. 181. 22. cu răutate. 57. averea altuia":.. Coran. de la I 'acha. într-adevăr. în general. p. 6. 3. Chap. 21 "Cântăriţi cu cântare drepte. măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru" '. îi va sugruma în ziua judecăţii" ~\ El dezaprobă şi cămătăria: "Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camătă. da la lignce deJoachim. ei fac foarte rău. ■1. "Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgârciţi. fără motiv. din ceea ce aveţi. care s-au strâmtorat pentru ca să senească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze" \ "Veţi ajuta. de Vache.. musulmanii. pe săraci şi pe călători"6. p. însă opreşte cămătăria"A. CORA NUL Chcip. p. Dumnezeu permite comerţul. din contră. 1. El recomandă o oarecare binefacere către săraci: "Fiţi binefăcători către săraci..

faţă de săraci. . Chap. prin instituţia poligamiei. Totuşi.. . MAHOMET autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste. "Nu vă omorâţi copii de frica sărăciei. autoritatea tatălui e absolută. Coran. falsul prooroc ie încătuşează cu lanţul ignominiei. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor. ca unii sultani). X p. pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate. LaJnif. ca.. 221.Patima de dominaţie a)-In familie. uciderea copiilor este un mare păcat" \ C ât despre femei. că islamul este "religia trufiei şi a desfrâului"2. relativ la copii. -mahomedanii îi tratează ca pe nişte robi. du Voyage de nuit.el însuşi a avut. 2. 1. MAHOMET uşurează oarecum rigoarea acestui drept. le dă voie să aibe în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii. G. Dar.. 285. la un oarecare moment.*. c. Paris. de Mousscaiix. . până la cincisprezece soţii legitime. flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie.ceea ce a făcut să se zică. p.. Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile arabilor între ei. II. cu drept cuvânt. luate chiar dintre roabe. Cât despre străini şi mai ales despre creştini.

Seopiră deci.au mers până să mutileze fiinţe omeneşti. ale acestor nenorocite femei. 60."însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două. îi făcură eunuci şi îi întrebuinţară ca păzitori de harem. Pentru a lupta în contra revoltei trebuinţelor genitale. fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă. de pe urma poligamiei.adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce. des Bandes. de MAHOMET.dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate.exclusiv rezervată stăpânului. Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că MAHOMET contopeşte într-una. Chap. Chap. b)-ln naţia arabă. amândouă autorităţile. Şi. Astfel. care domneşte până azi în toate ţările musulmane. puterea e absoluiâ. de asemenea. i se dă ca misie să 1. 331. . celui ce exercită dominaţia. se supune lui Dumnezeu" '. dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. trebuind ca. de la Vache. fie ca un instrument de plăcere. monştrii musulmani născociră să recurgă la masculi. lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie. adevărate morminte 1. civilă şi religioasă şi vrea ca şeful statului să fie şi mare preot. Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de faptul că. în adevăr. regi şi pontifi. Chap. 27-28. pentru că a fost considerată.sau le acoperă cu văluri groase. în plină perioadă de rut. . robi străini. pentru vii. nu luaţi decât una.Coran. Dar. ca provenind de la Dumnezeu.. ca să poleiască pilula: "Divorţul. califii şi sultanii sunt. vezi şt Chap. 70. p. apostolul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte. pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor. "Acela care se supune profetului. Femeia este considerată. în veci nesăturate. 3. Chap. să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit"'. să-şi împartă iubirea unui singur om. cu foiţa. p. până astăzi. 2.fără nevoi sexuale. credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă. vei păstra pe cele ce-ţi convin. pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele. p.}■/ a doua oară.Coran. în acelaşi timp. . des Ban des. desfemmes.. Puteţi. femeile sunt groaznic chinuite de gelozie. adică lipsiţi de organe genitale. . te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca. trei sau patru. Fondatorul islamului. mai multe. de musulmani. a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată. "Dintre femeile tale. Dar adaugă. care nu lasă să se vadă decât ochii. cu cele ce-ţi plac" 2.Coran. politeţe şi binefaceri"3. Astfel. destinat să sature dorinţele bestiale ale masculilor. p. trebuie să se facă cu blândeţe. . p. desfemmes. putreziţi de vicii. întâia . . Coran. 332.

.

Chap. de realizat. . Dar. Coran.. decât legea Iui Dumnezeu" ~. 25 se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie. în el însuşi. M AHOMET transmite tuturor musulmanilor această putere de viaţă şi de moarte asupra ghiauriJor. de această teribilă prerogativă că. dacă nu imposibil. asemenea masacre nepiitând fi decât efectele izbucnirii patimilor de dominaţie şi de proprietate. iar nu. MAHOMET promite chiar recompense eterne celor ce mor în război. du Bulin. luptând pentru credinţă. Chap. Coran. Abdul Hamid a comis. un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni. ' înaintea 1. p. 1-16.£ ^: . El uzează şi abuzează într-atâta. p. sultanul are dreptul de viaţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi.. Acest fapt este un semn indiscutabil . pentru ca să înlăturaţi răscoala şi ca să nu existe în lume altă lege. . de la Conversion. £ i ^ 5 i^i ^^ ^ 24 COR ANU L CORA NUL '■Dacă sunteţi ucişi. Coran. ceea ce este şi mai grav.. pentni ca să le întindeţi curse "Omorâţi pe cei răi. măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză. "Ucide/ipe necredincioşi. 5. Chap. în zilele noastre. de la lignea daJoachim.ceea ce în practică este foarte greu. veţi fi adunaţi dumei Majestăţi ca să fiţi răsplătiţi"3.că MAHOMET a stabilit o simplă instituţie naţională. 141. 2. după cum pretindea el. Puterea fiind absolută. p. unde îi veţi întâlni: luaţi-i robi şi observaţi pe unde trec.5. 3. o religie universală. nepedepsit de nimeni.

ce este islamismul.inerţia. de pe urma acestor cataclisme. sunt acum moarte. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti. un avânt de viaţă şi de cultură. care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitorilor şi prin incendierea locuinţelor. renăscură din cenuşa lor. precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact. sugrumate de jugul islamului. După un război. . în câţiva ani. erau luaţi ca robi. somnul sau moartea. Grecii. atât de înaintate in timpul Romanilor. multe popoare (Românii.adevărate războaie de exterminare. adică al patimei de dominaţie. Cele din peninsula balcanică. şi luară repede. Peste tot în drumul său. Robia este într-adevăr o altă plagă. Insă. Naţiuni. iar civilizaţiile lor. pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu minele ce grămădea în trecerea sa. răspândită de această îngrozitoare calamitate. a fost nişte războaie teribile. Dar. care nu erau ucişi. de care e plină istoria musulmanilor. Sârbii.împreună cu devastarea. . poate cea mai hidoasă.Prima consecinţă a acestei stări de lucruri. Bulgarii) care au putut să scape cu viaţă. . de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere. sunt pierdute pentru vecie. odinioară înfloritoare. . împinsă la cea din urmă expresie. mahomedanismul a semănat. războaie nimicitoare. intraseră în agonie. învinşii. din Asia occidentală şi din Africa de Nord.

revoltă pe voievodul VLAD-ŢEPEŞ şi îl hotărî să ia armele. prescr 3. O asemenea pretenţie.. toţi suveranii musulmani din Africa practică pe . ureche pentru ureche. pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul. Ea nu va uita nici iniile de băieţaşi. ce creşte pe această putreziciune morală. O altă buruiană otrăvitoare. p. sclav pentr u sclav. care judecă după Coran.o scară întinsă comerţul cu robi. făcând astfel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător. pe care MAHOMET O adoptă după MOISE. dinte pentru dinte. adevărate fecioaremartire. is şi la omor uri: liber pentr u liber. p. De altfel se ştie că şi în zilele noastre. ochi pentru ochi. 20. de la t'ache. fără să li se mai dea de urmă. Două din rudele mele au fost luate astfel cu forţa de turci. pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului '. . ajunsese până in este Râmnicul-Sărat. 1. pe la . ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în coipul ienicerilor.^ 26 CORA NUL COR ANU L 27 Istoria românească va păstra cu sfinţenie amintirea a mii de tinere fete. 1730. şi au dispărut. în sfârşit. este legea Talionului. "Am poruncit Talionul: om pentru om. cu toată familia.se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani. Coran. 2. pribegind nul vă prin munţi.. . judecătorii.şi că. răpite familiilor îndurerate. de la Table. rană pentru rană. va face bine"2. femei e pentr u femei e"3. munteni şi moldoveni. " Răpirea acestor tinere fete a fost comisă după Talio uciderea tatălui lor. 88-89. cel ce va păzi această lege. jtm fac nimic'pentru a împiedica acest târg infam. . Chap. Coran. preot din Oltenia.dar agravând-o. pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat. nas pentru nas. Chap. care.

v. adulterele şi chiar pentru ca să-i reguleze s afacerile de menaj. Sf. el a fost nu un adevărat fundator de religie. în acelaşi L fel cum ei e v-au insultat" '. el s-a dat ca e prooroc şi. Chap. Matei.pe când. e Dumnezeu îi va da. în locul supuse. . 147. să ştiţi că Dumnezeu îi este protector.Coran. g e Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte a iertăm ofensele "nu până de şapte ori. blânde. câte şapte ori"2! a în plus MAHOMET face din răzbunare o li datorie. el zice femeilor sale. 22. şi Ev. Ap. .. a După el. c.. :vostru. care vor ficinstite.. 18. indignate de purtarea-i: "De faceţi ceva în u contra profetului. alte femei. de l 4. Chap. răpirile. îngerul Gauiil si toţi ceilalţi îngeri lt îl vor apăra. smerite. pentru ca să aprobe invaziile unei bande de tâlhari care iîi săvârşesc planurile criminale de răzbunare. 22-23. înainte de toate. r 2. . li ci c un aventurier preocupat.fI I "Insultaţi pe cei ce vă vor insulta. asasinatele. curate.. De va \rca el să se despartă de voi. ce îşi au dat u silinţa ca să alunge pe profet din Meca"3. pe care o impune ciedincioşilor săi ca un ordin sacm: o n "Omorâţi mai ales pe cei. ci până de să T şaptezeci de ori. 3.şi chiar Ia cea mai sacrilege. Dumnezeu i-ar fi Ia ordine. fecioare şi . de la Vache. p. Astfel. Mahomet nu se sfieşte sâ recurgă la minciuna. ă c "Aduceli-vă aminte că Isus a zis fiilor lui h Israel: "Eu sunt i a 1.la Conversion. l u Dar MAHOMET-nu întrerupe nici aici faptele isale s mârşave. dreptcredincioase. ■ Printr-o neruşinată minciună 4. n pentru ca să-i justifice hoţiile. iar îngerul Ga\Tiil i s-af pune la dispoziţie. în realitate. încă mai mult. p.De altfel. mulţumite. evlavioase. să stabilească o împărăţie.Coran... în viitor. ca cel din urmă şi cel a mai p mare dintre trimişii lui Dumnezeu.

nefecioare". de laDefinse. (Coran. Chap. 445) . p.

adică să zidească im templu religiei blestemate care 1. Prinlr-un fel de sminteală de neînţeles şi în lot cazul inconştientă. nici ovreu nu pot să conceapă decât un judaism universal. p. au obligat pe biejii contribuabili să suporte cheltuielile construirii unei catedrale mahomedane în Constanţa. un particularism general. aceste condiţii n-au fost împlinite de către Mahomedanism. CORA NUL a făcut şi facă încă un rău imens omenirii şi care. văzând cum Creştinismul devine universal. . Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul. n-ar fi decât un fel Coran. care Ia un moment oarecare au constituit guvernul României. 2. în plus.nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale. -iar Mesia lor. după mine. înlăturând pe cea a Evangheliei. cealaltă. Mai târziu. care singură este eternă. suferinţe cumplite.de care se servise pentru a redacta Coranul. una. peste tot pământul2. îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală. timp de secole a pricinuit. Mai mult. câţiva politicieni agra maţi. Ori.precum nici de Iudaism. codul naţiei arabe.şi se gândi să întindă Islamismul. constituie. codul naţiei jidoveşti. . va veni un profet ce se va chema Mahowet" '.. . Dar pentru ca sa poţi pretinde că ai fondat o religie universală.28 CORA NUL trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm vechiul testament şi să vă anunţ că. i e ş i t d i n n e a m u .adică o curată contradicţie. trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. . 29 de Mahoinet. du Rang. aşteptat cu nerăbdare. 438. cum zice istoricul MOEHLER. într-adevăr. . prin arme. . trebuie să o dezbraci de orice legătură care ar faceo să atârne de un anumit Stat naţional.căci ambele religii sunt bazate pe minciună şi. nenorocitei noastre ţâri. Chap.

de cele mai multe ori. decât arabii. . .nu se găseşte. din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. să semene cu nişte urme de simpatie către alte popoare.Vezi c™bauU-LesJijS. . 148).în loc să combată patima de proprietate.care pretinde că înlocuieşte Evanghelia. 1882. De l'harmome entre l'E^lise et Ia Synagogm 1844 p 98 . . demasculaţia păzitorilor seraiurilor. după Islam. p. nicăieri.care sunt numiţi cu dispreţ "ghiauri" şi câini cu faţă de om. . Din contră. pe care n-o satură. care a acoperit cu mine ţări întregi. Ori.a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator. în rezumat: c/j-Coranul. .orice mahomedan nutreşte o ură oarbă. "Mesia trebuia să fie un mare cuceritor care va face ca toate naţiile din lume să fie roabe jidovilor". legea Talionului şi poligamia. cu corolaiiul său. ^-Coranul. decât prin iatagan. omenirea se împarte în Musulmani şi necredincioşi. . . sau cel puţin.Legea iubirii In Coran. (Dracii.\faîtres.l lor '. . împotriva acestora din urmă. ceva care să se apropie de Caritatea creştina.a stabilit o tiranie cumplită. Dacă adăugăm la aceasta. III. .ws.în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie. vom 1.

Darmeslcfcr.. 1. mai târziu. cj-Coranul. Dar. Sunt două Talmuduri: unul. pe la anul 380 ' după Hristo's. p. a fost scris în Palestina.le Talmud. Dar. care nu se întâlneşte decât la jidovi. Talmudul din Babilon a fost. Mişna s-a mărit cu diverse comentarii. care nu se manifestă decât prin laşitate. A. arabă şi ovreiască.constituie Talmudul.avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul moral al islamismului. . 39. către sfârşitul veacului al II-lea. numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI. Dr.împreună cu Mişna care le sen-este de text. . p. Drumont. La France Jiiivc. Paris. oarecare învăţături explicative asupra Bibliei. I. un haham. Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine. păduchii vâscoşi şi lipicioşi. care posedă o oarecare bravură. care au format Ghemara. 385. foarte lacome de sânge omenesc. într-adevăr.ca şi Talmudul. secta fariseilor răspândea. Paulescu | . printre ovrei. 4 I. Mai târziu.. amplificat prin comentarii. aduc mai mult cu ploşniţele sau cu. probabil în Tiberiada. .după cum se exprimă DRUMONT \ TALMUDUL Pe vremea lui Iisus Hristos.. a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă. Aceste comentarii. ovreii. numit I UDA HA-KADOŞ (sfântul) a scris.se reazemă pe minciună. făcute de hahamii din Evul Mediu. cele două ramuri. sunt. şi una şi alta. o carte intitulată Miştia. . zise tradiţionale. celălalt. . dacă mahomedanii. seamănă cu nişte tigri sălbatici. numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jemşalmi).

RACUI. la sfârşitul secolului al XVI-lea" 3. 1859. Intro d. care fu adoptat de totalitatea izraeliţilor. haham din Troyes şi. din lumea întreagă. cit. unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice.terminarea definitivă a Talmudului.. din veacurile al Xll-lea şi al XlII-lea. Pentru ca să ştim ce este Talmudul. ne-am procurat Talmudul din Ierusalim.' «vi. de cele mai mult e ori copil ăreşt i şi ridic ole. MOISE MAMONIDE. TALM UDUL M.în Bibliotheca Rabbimca. de unde se trage şi numele de Tosafişti." 32 TALM UDUL 2. care a fost tradus în K A. . franţ uzeşt e de MOIS E SCHW AB '. 439. sub care sunt cunoscuţi. L . Scliw ab. trad. mai mulţi rabini francezi. LI. Le Talm ud dsjâr usa'. L. Btris (Castc rman edil). Astăzi. în care "toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor" \ Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor. şi care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol. numite Tosafot (adiţiuni). p. 33 Aşa. p. drept cod de religie" 2.au redactat nişte glose talmudice. IadHacazaca (mână tare). ne dădu Şulhan-Aruk. Bisai ca şi Sinag oga. "BARTOLOCCI. "Iosef Karo. 4. din secolul al XVI-lea. p. Şulhan-Anik (masă pusă). . în urma lui. a publicat în 1567.. -am citit cu atenţ ie şi n-am găsit întrmsul decât nişte inter mina bile discu ţii. rabin din secolul al XH-lea. Rupe ri. IOSEF KARO. Darmcslcfer. fixează. acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreeşti.<> '. haham spaniol. . em. 3. după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi. român ă după L'Eglî se et la Synag ogue. a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa.

. cercuri sau prin linii în alb. A. pasaje care se referă la. 1SU4. cum zice un autor ovrei :\ într-o "sălbatică neorânduială".acesta este sfatul lui R. patimile de proprietate şi de 5. fu primit e mai 2.. IV.domi contra a tot ce nu e jidov. Juda zice: trebuia s-o ia cu un cleşte d« lemn". azvârlite. T. Schwab. din 1600. Iată im exemplu. într-adevăr. a fost neglijat de doctorii şi de copiştii e. 305). L. Trăitecit. luat dintre mii: "De se Templu recen găseşte iupoate s-oo insectă moart. fs- cu chiţibuşuri meschine 2. Evului Mediu" \ Drach. luând-o în brâul său. din 1520 şi în cea pline urmat un curs special. p. 1871-1890. "Talmudul din Babilon. într-adevăr. cit. Le Talmud da Jerusakm.. în cea din Veneţia. acest Broca. vom vorbi în cunoştinţă de cauza şi cu ură în nepărtinire". I. pentru ca să mi Inse să stea acolo I! 4 Israel te.. după ce am Talmudul ţi de exemplu. 122). Dar Talmudul de care se servesc Jidovii. după i-am explicat doctrina.. Darmesteter. (L. -spune el. b. un Sinod îovreiesc ţinut în Polonia în 1631. De l'hannonie entre VEglise et la Synagogue. "Talmudul babilonic.. a prescris ca n ediţiil \. Damiesteler. L. Talmudul din Babilon. 3S6. p.i.. p. p.. . A. este un rabin convertit care are asupra care Talmudului toată competenţa cerută: Noi. am profesat multă \reme Ori.au fost înlocuite prin naţie.caro. cei mai renumiţi din acest din Amsterdam. . Drach. a fost singurul e Enibin. . R...sunt . L. 387. T. cit. . cit. Cohenul de întregul (preotul) scoată afară. Paris.conţine numeroase de secol. 12. în ediţiile vechi. . . murdăria.Mohe ScXnyzb. în timp de ani îndelungaţi sub doctorii israeliji. 164.. p. Ierusalim. voi. 3.. adoptat de Sinagogă.4. este Talmudul din Babilon. meserie. Johanan.. pe când Talmudul din pasaj (M.

ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1. de EISENMENGER . Şi care Biblîot. JUSTUS.nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi.ca bunăoară de WAGENSEIL. dacă Societatea orientală germană va judeca citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi"2. . şi hahamii. în lucrarea acestui savant. după un studiu de 20 de ani. La proces. D ® f 3 ^ 0 " a vmt cineva să agă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului. Totuşi ROHLING nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: "Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale "sfinte". . Jidanii au căutat. sa se răzbune împotriva tradiî-cotorului . . Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant2 pasajele talmudice care ne interesează.au fost siliţi să Ie confirme în mod solemn1.. pentru ca să-şi retragă scrierea. de mai multe ori. acuzară pe un redactor al Mercurului Westfaliei. într-adevăr.în viitor. Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului. jidovîmea scoase un răget'de turbare. apostolul obscurantismului şi amenintându-1 cu nimicirea morală. ° 1. Iată textul enciclicei ecestui Sinod- O\reii încercară înai întâi să confişte această carte. publică traducerea unei părţi din Talmud în cartea sa Iudaismul descoperit". Frederic I. înfuriaţi. AUGUST ROHLING. ei oferiră autorului 10. * . căruia se adresară în urmă hahamii. °ând în 170°. Dar aceste pasaje au fost traduse. erau pasaje rău citate sau falsificate. 231 .orientalistul EISENMENGER. ECKER fu chemat ca nos maîtres). asemenea pasaje să nu mai fie imprimate. profesor la Universitatea din Praga. . întotdeauna. să ascundă secretele criminaletrale legislaţiei lor.000 de taleri. Naţionale din Paris. neputând. . de DANZ. fie de onentahşti sau de profesori de limba ebraică ne-ovrei . 0 scenă identică s-a petrecut când cu publicarea uriei traduceri a Şulhan-Aruk-uIui. care fu târât în faţa tribunalelor.calomniind pe EISENMENGER şi acuzându-1 ca este un falsificator. ca plastograf. pentru ca să le supunem criticii biologice./?nel. jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist ROHLING. care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat prin toate mijloacele posibile. humindu-1: bârfi torul nevinovaţilor. Jido\ii. * A. profesorul Dr. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui. însă traducerea lui EISENMENGER şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice. din Heidelberg şi din Meinz. ci să fie spuse prin grai în şcoli '.însărcina Universităţile din Giessen.al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. în 1883. şi mai de curând de Dr. .000 de taleri. a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor. fol.şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhăn-Âruk. să caute dacă. regele Prusiei. Dar. fie de hahamii convertiţi la creştinism. a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda o\Teiului la lumina adevărului).

■ 3 în T concluzia sa. înai nte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice. savantul orientalist numeşte aceste legi "infame" şi raportul său a auit. 21. Talmudul Babilomil ui. p. Prefaţa. ca urmare. achitarea acuzatului . cit. să ne întrebăm ce valoare are. L. Mişna cu \inul: iar Ghemara cu vinul care are o . Hah amii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfânta. citi m în Tal mud : "Bi blia se aseamănă cu apa." 1. L. p. cit. 2. Şi.expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din "Judenspiegel". întradev ăr. pentru ovrei. emanată din inspiraţia divină. Rohling. Rohluig. 12. şi mai important ă chiar decât Biblia '...

cit. p. 2 Vezi Roliling... col. L. c. p. "Cel ce citeşte Biblia. Peni. "Păc atele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei" \ "Cel ce dispreţ uieşte cuvint ele haham ilor merită moarte " '\ "Ma rele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe pământ. Schaara Zed. p. 2 Vezi Rohling. Talmu d Babli. cit. Becha i. Ad. c. L. . 7.. 4. cit. "Curin tele haham ilor sunt cminte le Dumn ezeului nu"7. f. 41 .Entbin. cit. MAI MONIDE vorbeşte despre Talmud în chipul următor: "Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei. dacă se întâmplă.aromă parfumată"2 . Talmu d Babli. Trat. f. 88. Talmu d Babli. 32. L cit. f. L. f. p. Ad. 5. 32. 2. p. f 129. Talmu d Babli. este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu" 3 . 9 Vezi Rohling. 28. L. p. cit. în întregime. Peni. cit. p. 33. fără Mişna şi Ghemara. 201. în cer. 3 -' Vezi Rohling. c. 3. Trai Sanhidrin. 6.. c. 21. f. căci cuprinsul Ghemarei a fost. p. l.Rohliiig.Vezi RoWing. Trai. Acel aşi haha m adau gă: "Cei ce calcă învăţăturil e Scribilor. 34. 31. Sophirim. L. vreo neînţeleger e asupra legilor" 5. 34. 2 Vezi Rohling. L. 44. 32. 13. aprobat de tot Israelul"'. p.

fad Hacazaca. de altfel. L. .Drach. Discours preliminaire . cit. 332.cu atât Iudaismul trebui să se închidă în el-însuşi. O carte săvârşi această minune. Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie. însă violatorul preceptelor hahamilor. deschise largul său sân. 3. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune"2. risipit în cele patru colţuri ale lumii. 164 şi 179. . naţiilor păgâne. 186..Vezi şi Chabauly. trebuie să fie pedepsit cu moartea.Vezi Dracii. întinzanduse. Mninionid Trăite docteurs des rebellcs. p. c. ce zic despre Talmu d ovreii de azi: "Cu cât Creştinismu l. 434. p. 2... cit. Astf el se săpa mai adânc prăpastia care despărţea judaisnml de creştinism şi de păgâni. Călcătonil legii lui Moise poate fi iertat. . nici judecători nu sunt trebuincioşi. Iată. p. LesJitifs nos Maîtres. c. cit. . Nici martori. dar totuşi rămânând umil. adică un popor.o naţie tară patrie. Danneslefer . p. .. 185.VeziL. din fiecare ceas.. nici dojeni prealabile. Cliabauly. p. 1. dar fiind pururea vie.trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. p. L. Dcuxienie letlrerabbiu d'im converti. III.A. . ..Mainioiild e. Primu l venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor.. să se strângă cu o grije geloasă şi să înmulţeasc ă practicele şi observările din fiecare zi. -Talmudul" 3 . I. Vezi 52.

L. p. unde a luat formă. pentru a intra. T. "Studiul zilnic al Talmudului. cit. p.. iară să explici pe celălalt. în domeniul lucrurilor reale. de la prima aspiraţie. A..38 TALM UDUL regule ază. în LesiQ hnua. un alt jidov. 393. încă de la apariţia sa. "Cei ce se măgulesc. ci e locaşul unde s-a încarnat. până în mome ntul de faţă purta rea ovreil or. 3. din abstracţie. pentru a se sfârşi cu viaţa"3. este o tentativă himerică. 549 Citat de Mislin. chil şi religios.. cit.. Darmestefer. până la ultimul suspin" \ Iată acum ce zice. ale Dunărei şi ale Vistulei" 2. despre Talmud.. L. p.J. sau mai bine zisr un singur şi acelaşi lucru" '. Opera. ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră.. Dar mesl eter. XXXVII. 416 2. fu într-o clipă în mâinile o\Teiîor care locuiau pe malurile Rinului. El este codul care . "Talmudul fu primit..precum studiul Talmudului este acel al Judaismului. .şi pentru care ei profes ează un respec t religi os! 1. Numeroase şcoli în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos se iviră deodată în Orient şi în Occident. III.. 4 p. Singer şi de A.NI. A vrea să explici pe unul. Saubin. . -haham convertit la creştinism: "Talmudul este codul complet. 39 "Jitdaismul îşi are expresia în Talmud care nu este o inspiraţie depărtată sau un ecou slăbit.. Schn ab. sunt într-o desăvârşită greşeală Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului. ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale.. Studiul Judaismului este acel al Talmudului. răsărită : pe malul Eufratului.începea de la zece ani. A. cit. în Le Saints Licix. Sunt două lucniri nedespărţite. Introduction. p.. TALM UDUL L. ' . la ovrei. al Sina-gogei.

ce însemnătate prezintă. Ialkut Chimeoni. cit p. n. 4.Patima de proprietate Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul. 75. jară să îndure greutatea muncii. ovreiască. p. cit. 32.Vezi Rohling. Se înţelege deci uşor. . această a doua legislaţie. conduita poporului lui Israel. 3. I. 55.Vezi Mousseaui. T.Ialkut-Chiinconi. TraitâBaba-Kamma. 1. ''Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat oueilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ouei) cu toate avuturile lor"2. p. "Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a.. 63.Vezi Rohling. f. 3. cu toate bunurile din lume. Scphci: Ilc. într-adevăr. El este. 3. . L. căreia bărbatul îi aduce bani. Drach. 83. c. c. L. L. 63. 164 . expresii de ură şi de dispreţ. din punctul nostru de vedere. o. Albo. rin urmar e. Talmud Babli. Talm udul are o valoa re enor mă pentr u ovrei. Prin urmare. 563 . IV. L. cit. p.. atât unul cât şi altul. f.ce merg e până la fanati sm" '. 2 . c. vieţii tuturor popoarelor"3. după propri a lor mărtu risire. cit. Le Juif. vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie. f. c. p. Ad Hab. până în momentul de faţă. el este codul ce regul ează. el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume"A. 2 . 25 . P I. -crea torul Judai smul ui de astăz i. "Israel este ca stăpâna casei. Cuvântul goi (!a plural: goimî) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi reprezintă. f. 87 2.Veri Rohling.

11 . "proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit. T. Babli. fit. L. Sanhedrin {. el nu face decât sâ-şi reia avutul său. Talmud Babli.p. Maiinoiiide.vezi şi Trat. 6. 119 şi Trat. 2 . L. 127. f.. TALM UDUL 41 "Când va veni Mesia. Rupcrt. Sanhâdrin. BabaKamma fi 13. 110 . 1645).Rohliiig L. " Tot o\Tei ul. 19. când un jidan fură pe un goi. T. După MAIMONMDE. c. adică pe nici un ovrei" 3 . După Talmud.goimi nefiind oameni. 105. care a găsit vreun lucru. des Mousscaux. 114.16. p. pe care acesta 1-a pierdut. pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor"'.67.Vezi Roliling. recto (edit Amsterd. 64. l'fcflei korn (rabin convertit) Talmud Babli. trebui e să-1 restit uie stăpâ nului.2 . ca un deşert. c. preceptul biblic "să nu furi" înseamnă "să nu furi pe nici un om. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut.Vezi Rohling. Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi. "averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân. adevăratulA proprietar legitim este ovreiul.40 TALM UDUL 3. Talmud Iiabli. 2 . De asemenea. De altfel. L. L. 5. philolog. f. Baha-Metzia. cit. LeJuif. Trat. Trat. şi aparţin primului jidan care le ocupă"'. în consecinţă. 19 .. 3. p. L. c. După rabinul Solomon Iarchi. ca nisipul mării. Acea stă presc ripţie se aplic ă numa i în cazul când e vorba de un iudeu care a pierd ut ceva. 55. 1.Vezi Rohling. Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru. 4. BabaMetzia f. p. Trat Baba-Batra Dissert.. sau R ACHI . cit. f. p.. care o ia cel dintâi" . 64. "Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul 1-a pierdut. Dacă lucrul este al .Vezi Ruperi.. cit. 2. cite parG. f. Talmud Sepher miz. p. p. Fes. nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu"6. cit. ovreii se vor îmbogăţi enorm. c. cit. p.2. "Este permis să despoi pe un goi":.

ca tribunalul să-i dea Iui posesia întregii averi a goiului". chiar când îţi este trebuincios.Vezi Roliling. f. I.Cămătăria "Este oprit să împrumuţi pe govmujarâ camătă" \ "Dumnezeu a ponmcit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani. 73. Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel. 1. c. . 4 Vezi Rohling. în afară defini şi de tăinuirea lucrurilor găsite. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut. 2.Maimoniile. asemenea procedare nu este permisă"5. . sinonime cu cuvântul Goi.astfel că. 1. p. 1. Dar. cit. decât numai dacă consimte să plătească dobândă. 71 . c. L.. L.Talmud Babli. . ci numai pe adoratorii tis stele. se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor. haham convertit). Tos. f. pentru că e vorba să îţi reiei avutul.im desem nează pe creştini. Judische Deckmcmtd. până când suma datorată devine atât de mare. Iudeii susţin că numele de Akum. La aceasta se poate răspunde că acesta nume se găsesc în Ş. pisk.. ba. 77. mai recomandă jidanilor cămătăria.-lruk.. 71. 5. De altfel. este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. ovreii mi mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele. Choschen-Hamischpath. 34.. . pentru ca ne-ovreii să zică: Ovreii sunt oameni de trebă"'. 4. faţă de un Israelit. 3. frauda şi chiar jurământulfals. cit. să-i faci pagubă "'. (Schivab. 74. SepherMizvoih Gudol. însă.Vezi Uoliling. o\Teii îi adaugă camătă peste camătă. de Xohii. ce c mai mult. L. decât vânzându-şi averea.ilhan-. p.unui Akum '. ovreiul care 1-a găsit nu este obligat să i-1 mai dea. Talmudul.. ."Dacă vreun creştin are lipsă de parale. cit. în loc să-1 ajuţi. Şulhan-Ânik. . toate mijloacele sunt bune.astfel. şi că în timpul când această carte a fost scrisă (15(37). p.Karo. Trat Aboda-Zara. încât creştinul nu o mai poate plăti. ci printre creştini. Mahomedanii sunt mimiji Işmhelim (Dracii).. în mai multe locuri.

După Talmud. c. c. Trat. Şiilhan-Antk. pentru că. fie prin socoteli frauduloase. pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău. "Când un eueu ţine în ghiare pe un Akum. Sanhedrin. Şulhan-Aruk. 13. ci sunt mai rău decât câinii"A. până ce neevreul să-şi piardă toată averea. . banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei"'. 2. 539..iar neovreii nu sunt fraţii noştrii. Choschen Hamischpaih. 63.42 TALM UDUL 3.Vezi Roliling. Karo. îi este oprit să-i restituie ce a furat. p. alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-1 înşele. Talmud Babli. Tos şi Talmud Babli. L. 61. . într-adevăr. nu este scris "să nu faci pagubă unui goi"3. cit. în acest caz. Trat.Vezi Rohling. p. cu camătă. 31 5. TALM UDUL 43 "Este permis să împrumuţi. 1. vă este oprit să-1 înşelaţi" 2. Baba-Sfetzia. cit. trebuie să dea îndărăt Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jido\i într-adevăr. Karo. Megilla. 2.atunci. Karo. "Dacă un jidov are vţeo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi. f. Choschen Hamischpath.el pe acelaşi Akum. I. -Frauda "Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul: dar dacă \indeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la el. pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum"'. 156. Trat. ': "Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu). . 227. Tos. fie prin măsuri false. f. dacă este scris "să nu faci pagubă aproapelui tău".. L. ovreiul poate să înşele pe un goi. 16! 2. f. 65. Cel ce a înşelat. .24 . c. 57. Orach-Chain f. p. este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi. cei doi jidovi trebuie 1. 4. Şnlhan-And.

trebuie să fie nimicit în gând" \ Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă. de . f. în sufletul său. . veţi face astfel ca ovreiul să câştige. 86. .cu jurământ/. . Kalh. . Şulhan-Anik. . Trat.28. jidovii. un proces cu un goi. dar s-a gândit.Vezi Rolding. c. Karo. care anulează acest jurământ. dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului. Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile-i vor fi favorabile. 183.şi veţi zice neovreiului: Aşa vrea legea noastră. c. 1 . ce*le-a dat Dumnezeu" '. 3. 2 .dar cu o restricţie mintală. L.. în ţara sa.5 Dealtfel. pot fi uşor dezlegaţi. p. Baba-Kamma. 65.acest jurământ. veţi judeca. 18.să-şi împartă profitul. Choschen Hamischpath. chiar 1. L. 113. "Dacă vreun ovrei are. trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca o\Teiul să poată câştiga procesul":. Talmud Babli. că acest jurământ nu era valabil"3.că un alt ovrei a dezonorat o goia. 3. "Rabi Akiba a jurat. ce merită pedeapsa cu moarte. cit p. în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră. .Vezi Rohling.Jurământul fals Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure. 2. . Talmud Babli. bineînţeles. f. când sunt forţaţi. Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească. Dar.căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată. cit.crimă. fiind silit. Trat.

cit. 1. şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru.adaugă DRACII. Isopescul. 70. Trai. V. în mod solemn. c.Vezi G.. 82. profesor la Universitatea diu Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale . O. p. iertate. Ia 9 Octombrie 1909. c..din această zi a împăcării şi până la cea următoare. L. ca nule. Dr. a. c. cât şi pentru viitor.Mahsor.. f. . şi de Dr. . Praga II. IS27.. 90. . Hagica. orice promisiune şi orice jurământ. şi toate jurămintele ce le vom face. fără putere şi fără valoare.4-! TALM UDUL TALM UDUL 45 : jurămintele cele mai sfinte. Aşadar. . Paris . 1536. Paulescii . C.Vezi ţi Maintonide. cit. 2. Augsburg.Talmud Babli. 151. L. Această traducere a fost făcută de Heniian Lebcrecht Sf racii . 619. . 1. 2'lettre. cit. desfiinţate. Şulhan-Aruk. Idem.. 3. . . anulate. şi a fost revăzută de Dr. .Vezi Karo. atât pentru trecut. ce e mai mult. 1. des Mousseauv. f. V. Tnroavsdii..profesor Ia Universitatea din Berlin. iară altă formă de proces. -au deplină putere în ochii Sinagogei. de nul efect şi neavenite"\ Dar. iată-1: "Toate promisiunile. SepherSlizvoth Gadol. L. nimicite.. "De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel.le regretăm pe toate: ele să fie dezlegate.Vezi şi Rohling. L. jidanii de azi recită. la sărbătoarea Reconcilierii (lom Kipur). la Sinagogă. f. rabin convertit "trei ovrei oarecare.Vezi Chabauty. p.pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători. Vezi şişi Roliling. rugăciunea Kol Nidre. 196. p. 1. ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele. 10. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe ţi jurămintele noastre să nu fie Jurăminte" 3. docent Ia aceeaşi Universitate. cit. p. Acest tribunal declară. Citată de A.care îi garantează exactitatea (29 Iulie 1909). 90.Drach. care va veni spre binele nostru. 91. p. cit. ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise" '. L. Cuza mS'camul Românesc. al cărei conţinut.

Talmud Babli. . Sanhedrin. f. Rac!ii. 2. c. Iuda zice că el poate lua mai multe. 2. Uv. 5. f. cit 3. 52. cit. Vezi Rohling. Nedarim. Adulterul. Talmud Babli. L cit. la goi 6 . . Sanhedrin. Vezi Rohling. 81. L. Talmudul merge până la a tolera poligamia. c. Trat. L. "Omul poate să uzeze de femeia sa. cit p.numai să nu ia femei capabile de a-1 corupe"4. . . cu o femeie ce nu e jidoafeă. Talmudul.ca de o bucată de came ce o cumpără de la măcelar"'. 2. c. El poate. să o trateze ca în Sodoma 2. "Regele nu se poate însura cu mai mult de optsprezece femei. ""Căsătoriile neovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Talmud lenijalmi. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor. _/??//poate să se însoare cu mama sa" 7.. 2.. 7. cit.şi când părinţii şi copii trec la judaism. De asemenea. Trat. c. . . Talmud Babli. 4. copii n-au nici o legătură de familie cu părinţii lor. p. Schwab. 88.Patima de dominaţie a)Ân familie. Vezi Rohling.II. R.. căci legea te-a dat pradă bărbatului tău"3.Vezi Rohliiig. f. p. dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei./W. Karo. Pent. nu există măritiş. şi dacă ea se plânge. 10. mi este socotit şi nu poate fi pedepsit" căci. 6. L. 1. JoreDeach. aşa cum îi place. 20. 269. Trat. 53. 81. L. Sanhedrin. hahamii îi răspund: nu putem săţi venim în ajutor. tradus în franţuzeşte de M. p. f. Şulhan-Aruk. p. Idem. Trat. 77. 20. 77. 250.

L. cit p.. 1. El proclamă că singuri jidovii sunt oameni. nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. pe când goimii riu sunt decât animale.. Trat. în Talmud"2. care n-au nici aceleaşi drepturi. c. Babli. Această deosebire. Introduction.pe când celelalte popoare ale lumii. 10. b)-în naţie. din Fălticeni..3 -Vezi Rohling. .jidan. Citat de Moise Schnab în Talmud de Jirusalem. adică asupra omenim întregi. 2. 59. L'esclavage selon Ia Bible et le Talmud...c.. Talmud TALM UDUL 47 Dar. contrar moralei creştine. de către satirul . Paris. este formală în Biblie. ce e mai mult . în TraitiBerakhoth. din Botoşani. Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asupra a tot ce nu este ovrei. despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asimilează cu o simplă proprietate.. Domnul v-a zis: . p..ţi aceea a patru jidan R. Zadoc Kahn (mare rabin din Franţa). 58. "Ovreii sunt oameni. fetiţe românce. L. 4. Pe lângă aceasta. c. Se înţelege acum deflorarea a 16 fete de ţăran. pe când goimii sunt porci" 4. dar ea reiese. Ialknt-Rubeni f. nu sunt formate de oameni. 1871.78.citp.2 şi Hilch Malachim. 67. cit... ca şi dreptul roman. ci de bestii"3. 114. f.2. Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi. legislaţia talmudică recunoaşte şi sprijină cu putere instituţia robiei. Baba-Metzia.după hahami "e permis jidanului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredincioasă" '. "Urmaşi ai lui Abraham. Paris. . 2.mai departe. L. p. col. f. "Talmudul. murdărite de un alt despre care vom vorbi 2.. Vezi Rohling. Iad Hacaz.. Maimonide.Vezi Rohling.46 TALM UDUL 3.XXXTV. . p.voi sunteţi oameni.2. cu mai multă precizie. f.

MajeneJesch. etc. "Blestemaţi sâ Ce cei ce calculează \Temile Mesiei". având un caracter material. . asupra lor. Sanhedrin.căci după rabinul Rava.dacă nu le stăpânesc pe toate. (C. Astăzi. ca MAIMONIDE. -Vezi Rohling. jidanilor. pentru venirea Mesieî. . Hahami celebri. 55. L cit p. 2. 25. Chiar când ajung să guverneze oraşele. hahamii afurisesc pe cel ce ar vorbi de apariţia vreunui Mesia. ciL p. L. L. p. 49. trebuie ca ei să devină stăpâni. . 55. p. .aceştia au. 88. Zeror. dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul îl are asupra animalelor şi mai ales acela de a le exploata. trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. 55. . . f. 2. Tratatul Sanhedrin. "Mesia va da imperiul lumii ovreilor. 2. f. c. (Drumont. f.. Talmud Babli. c. L cit p. fiind nişte bestii.ei nu vor înceta să strige: Jale ! Grozăvie !"5. c.. pe unde se stabilesc ovreii. 58. După Talmud.f. L cit. Abarbanel. 4. Mcschm J. care trebuia să Ie dea dominaţia lumii. 76. . . c. sub numele de Mesia.Vezi Rohling. f. f. c. 120. Talmud Bablj. f. "Peste tot. trebuie înţeles tot Israelul. . 99. Trat. h. . cărora vor seni şi se vor supune toate popoarele"3. au trecut". 1. De altfel. 1 -3. c. 3. 1. M3imoTnAe. Tratatul Berachot. Albancelli.. 55.date de Dumnezeu însuşi.i l "Neovreii sunt câini şi măgari' Goimii. ABARBANEL. "toate timpurile care erau fixate. I. 59. p.) Fraţii Lcman au numărat 25/âlşi-mesii.Vezi Rohling. c. 74. L cit p. c.Vezi Rohling. ca pe nişte vite de muncă. Tratatul Schabb. cit. "Precum oamenii domnesc asupra animalelor. iudeii admit că. cât poate şi în singur profirul său. 5. 2. c. f. f. 104. p. cred în viitoarea dominaţie universală a jidovilor4. 101. aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului"2. H. La France juive. 128). zice Talmudul din Babilon.şi până ce nu obţin dominaţia absolută. 4. Talmud Babli. 1. viitorul rege al omenirii. V'ezi Rohling. 440.. 1. Ovreii au aşteptat multă vreme pe Mesia. 1. Vezi Rohling. Le drame maţonnique.

Pentru jidani. Sixte de Sicnne. vorbeşte şi de ură.. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea. p. p. Ovreii. această rugăciune. . f-2. decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi.. 310. . 2 • Astfel. lumea nu ar mai exista. la dărnicia divină.. Sanda. într-adevăr. în ura Iui Isus din Nazaret". la bunăvoinţa. acest autor iudeu.. drept la iubirea. Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor. cit. de trei ori pe zi.. . Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură". o mărturisesc. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu. Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova. aparţin în realitate Iui Israel. să-l azvârle înăuntru.Vezi Sisti Sinensis.Legea iubirii Caritatea. ei înşişi. el este alesul Iui Dumnezeu . dacă este o scară în puţ. Nu poate fi vorba de cantate în Israel"'. Bibliolh. punând Talmudul faţă de legea naturală a iubirii. cu regii şi cu prin|ii lui. sau să-i scape viaţa. Haliamii vor recita. c. poporul creştin şi să roage pe Dumnezeu să-l cufunde şi să-l extermine. 1. ei n-au drept. creştinii sunt goiini. Este tocmai ceea ce am spus mai sus. . Tr. jidov convertit. III. singur. Să vedem ce e cu ea.48 TALM UDUL l: "Fără lege (talmudică). el este fiul preferat al Celui etern. din contră.adică imperiului jidovilor. păgâni. Dacă un goi se găseşte lângă un puţ. (Talmud Babli. 2. cit. 1610). s-o tragă afară... poporul ovreiesc este poporul ales ele Dumnezeu ca depozitaail voinţei şi dorinţelor sale.. Prin urmare. 1. în Sinagogă. cu o piatră.Zara.. şi să astupe intrarea puţului. .pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om. L'Antisemitisme. Bernard Lazare...nu trebuie să-l scapi"4. zicând: "fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru"5.9. fiu care are. . al. De altfel.. a dezvoltat la ovrei o trufie imensă. "Este oprit să ai mila de un idolatrii 3.Această credinţă în predestinarea şi în elecţia lor. către jidovi.Vezi RoMing. sau când este aproape să moară. Dar. "Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. p. 4. aproape să moară. să-l ucidă. . el interzice ovreilor să aibă milă de un goi. a extras din Talmud pasajul următor: "Ordonăm ca toji ovreii să blesteme. fără Israel care să o lpractice. Bcrnard Lazare. 95).este necunoscută de Talmud. Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contemporan ': 49 TALM UDUL sublimă a moralei creştine. L.. idolatri. Dumnezeu ar faceo să reintre în neant. la protecţia Sa specială.care este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oamenilor şi care formează diadema 1. Bunurile care sunt încredinţate naţiilor. decât prin milă. . L. Abocla. el este singurul cu care Divinitatea a făcut un legământ. Iisus Hristos este considerat ca un ido!. da trei ori pe zi. predică.. "Dacă cineva vede un goi. . 8 . 0-1. o ură sălbatică împotiiva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor. (Talmud Babli. care exaltă sentimentele de simpatie naţională. iar. 3. tr. Talmudul.

c. f. cit. Aboda-Zara. 76. 2 .Vezi Roîiling. Talmud BabU. 75. ladHacazaca. 40 . 27. P-93V 4. p. p. f. L. 2. 10 şi f. c. Vezi Rbliling. L. .(Idem. Tr. cit. L. cit. Maimonide. 26. 5.Vezi Roliling. f.

Bibliot. pentru a deveni un bun haham: "Tot discipolul ce nu caută şi 1. 26. f. cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi. cit.42S. Aboda-Zara. . Iată.jidovii talmudişti au mers. înduioşate. . crime cu atât mai grozave.p. cit p. "Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tob şebegoimharog)"1. 3.dacă numeroase mărturii.Vezi şi Ruppert. 13. c. 21. p. înaintea cărora fiarele cele mai sălbatice sar da înapoi. până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă.. p. L.ll. (Bartolocci. pot ajunge patimile omeneşti. 75. c. cu ura lor oarbă. demne de crezământ. până la ce grad. n-ar veni să-1 ateste. .Vezi Rohling. . lucru de necrezut. ca şarpele. 66-67. Şi.chiar pe cei mai buni. 33). . 3. 2. Vezi şi Rachi. Aboda-Zara. nu poate fi considerat ca un buahaham". f. Tr. iată o condiţie. Da ahfd.Vezi Rohling. Edit Amster.Vezi Rohling. Tos. . p. 94. 20. L. Talmud Babli. 14. cit p. mântuieşti un idolatru" \ Ceva mai mult: Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo. 22 şi următoarele. "Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini"3. Los. Vezi şi Solomon ben Sevet. RaMBrentz. Tr. AdExod.& '■ * ■ 50 TALM UDUL TALM UDUL 51 "Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut. f. Ven Sopk. . c. cit p. hahamii zic ovreilor : Talmud Babli. nu practică răzbunarea şi nu-şi păstrează ura. săvârşind omoruri rituale. când o legislaţie smintită le favorizează. L. 2. Judenbalg.75. că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini. 1. L. în loc să le reprime ! într-adevăr. 7. rabbinica. Vezi Rohling. sine qua non. . citat de Ruppert. L. L cit. cit p.

. atât de demonstrative. . D-ru! Juslus. care au fost şi sunt victimele acestor crime religioase. De altfel. Ialli Chimeoni/W. ci este oribilul Moloch fenician. Pent. a vărsa sângele uneijitije ne-ovreice.. 1. p. Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occidentul Europei. această atitudine e lăudabilă şi. din Aug. încât conving chiar şi spiritul cel mai necredincios. în tot cazul. .zice Drumont.. II. ca acela al celor mai preţioase parfumuri. jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tăgăduiesc evidenţa. f. nu este Dumnezeul lui Moise. citează acest pasaj din Talmud: "Este de mirat că sângele Klipothelor. căruia îi trebuie.adică al fecioarelor neovreice. (France juive. aduce o jertfa lui Dumnezeu"l. . . Omorurile rituale Pentru a arăta că omorurile rituale se comit în realitate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor. 416). . apărute în ziare.să fie totuşi o jertfa atât de plăcută cerului. p. Vezi dările de seamă. cu indignare. . 3.resping. au îndrăzneală să ia ca martori2 pe nejidanii. asupra ultimului Congres sionist. Judenspiegel im Lichte der Wahrheit. în broşura sa. . . -pentru cinstea neamului omenesc.civilizaţi printr-un contact secular cu creştinismul. ca victime omeneşti. este un sacrificiu tot atât de sfânt.Vezi Rohling. chiar când simt prinşi asupra faptului.ba chiar. . L cit. 1913. c. 2. acuzaţia de omoruri rituale.după cum susţin jidanii vom raporta mai multe cazuri.. în adevăr. Acela pe care ovreii îl adoră în ghetto...."Cel ce varsă sângele unui goi. .. 76. copii ţi fecioare.şi în acelaşi timp un mijloc de a te împăca cu Dumnezeu şi de a atrage bine-cuvântările sale".trebuie să o credem sinceră. 245..

L. şi căzii. într-o zi. In ziua de 23 Septembrie. mama sa se întoarse ca să-1 ridice. De altfel. Ea era urmată de fiul său. al patrulea.'. Dar. femeia Mangeotte Willemin. ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi. Biserica şi Sinagoga. Iată după AMELOT DE LA HOUSSAYE 2. migdale. de mai multe ori. în urmă. în aşa fel.ceea ce a uşurat descoperirea mai multor crime de această . ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil. Alphons SfmSyDeBelbJudaeonim. un al treilea îi ţinea capul ridicat. Ei consideră ca o ruşine să îngroape cadawele creştinilor astfel uciji. fu aruncat în fundul unei privaţi a casei. Patru din ei luară parte la grozava execuţie. Apoi aduseră în mijlocul lor. mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavnil copilului. Ruppert.. . După câteva minute. 1669. un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. Pentm mine. nuci. înainte şi după convertire. tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona. 2761. pentru a-i înăbuşi ţipetele. în vârstă de 3 ani. A. numit Emanuel. la o depărtare de două sute de paşi de sat. Pe urmă. îmi spuse că. în anul 1670. (Biblioteca1 AcademieiRomâne.astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas. cit p. Bucureşti. un altul. îl străpunseră din toate părţile.. se primeşte sângele la tăierea împrejur a copiilor de ovrei. ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele. istoria îmegistreză vreo cincizeci de cazuri de omomri rituale. 177. pentru a spăla câteva rufe.fapt pe care l-a văzut cu ochii şi pe care îl atestă. care a fost judecat la Metz. ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe. deasupra unui vas în care. luând nişte instrumente de fier. copilul se împiedică. . până la 1670. foarte ascuţite şi lungi îndeajuns.) regiunea inimii. care s-a petrecut la Savona.52 TALM UDUL TALM UDUL 53 De la 1071. (Ruppert. cu jurăminte. Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc povestite în cartea lui RUPPERT1. convertit la creştinism. 1869. gol. Unul ţinea întins braţul drept al nevinovatei creaturi. băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil. care s-au angajat reciproc. Vezi Ruppert. această mamă. încredinţată că el o va urma. mai ales în I. încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană. 179). L. de obicei. Gustai şi eu însumi. din satul Glatigni. văzând că nu-i mai 1. dar copilul spunând că se va ridica singur. După aceasta. în sfârşit. şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor. pere. La douăzeci de paşi de fântână. Din mărturisirile jidov-Icr. Leit p. din care extragem exemplul următor: Spovedi rea unui ovrei. Toţi gustară din această oribilă mâncare. care peste puţin. această tortură fu un spectacol insuportabil şi mă depărtai cât putui de locul crimei. atestate de istorici demni de toată încrederea. traducere românească de N. rezultă că ei încep adesea prin a tăia împrejur copilul de sex bărbătesc asupra căreia vor să comită omorul ritual. pentru aceste crime. N.. povestirea unui alt fapt. istoric foarte conştiincios. etc. pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. "Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă. încât să formeze crucea. să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte. îl puseră. fiul unui medic din Genova. în 1456. -adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis. tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimănui de ceea ce văzusem în ziua aceea. se duse la o fântână. . braţul stâng.

Toate documentele acestui proces sunt la dispoziţia criticii. 2. A. p. Vezi Drumont. cit.naturi (Ruppert.it anxJuifs de Metz. . de Ia Houssaje. La France Juive II.sfc. 402-409. L. p.i Proct. 183). Abrlgid'. en 1670.

din oraşul Boulay. cit p. alergă la locul unde îl lăsase şi. ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo. El 1. să altoiască un copil. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu. zărind de asemenea pe acel jidov. Histoire uriiverselle de l'Eglise. T. de ROHRBACHER \ de unde G. dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. p. 1852. asupra unui călugăr (capucin). DES MOUSSEAUX 2 a extras pasajele următoare: 55 "în ziua de 5 Februarie 1840.. Rohrbacher. s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: "Am intrat în această mizerie.. sfântul misionar şi a cănii caritate nealterabilă era cunoscută de toţi. şi sentinţa fu executată în ziua de 17 Ianuarie 1670".. . într-o pădure. Tatăl. ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua. un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani. cu totul recent: asasinatul săvârşit. des Mousseaui. se întoarse îndată acasă. întâlneşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault). Trei zile după aceasta. recunoscu că era Raphael Levy. pe unnă la fântână şi prin tufişurile dimprejur. L. care îi spuseră că au văzut pe acest drum.. Histoire de l'Eglise. se puse să-1 caute mai întâi prin sat. 200. de concetăţenii săi. Iată acum un al treilea fapt. Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut. Un locuitor din satul Hez. la -vreo două sute de paşi de la fântână. El fu condamnat să fie ars de viu. 683.. care era numit. pentru comunitate".TAL MUD UL vine copilul. în timpul procesului. de către jidovii din Damasc. X G. cadavrul nenorocitului copil. fără însă să-1 găsească. negăsindu-1. Părintele Thomas este chemat într-o casă ovreiască. ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz. Paris. XXVIII. se găsi.

pe unnă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei. Sacrificatorii. ■ Sângele este adunat într-un vas.. cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!). mâna îi tremură şi. curajul îi lipseşte şi se declară incapabil.. Deodată.. sosi un haham însoţit de bărbierul ce ia sânge S. deci. pentru asta te aşteptăm. se pun să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D. taie gâtul acestui om. peste puţin. Dar. S. (Aron)... pentru a fi trimis. marelui haham. mai târziu. . ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici. îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra printre prietenii săi."Haide." Justiţia sirio-egipteană obţine "pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor. LAURENT. a trebuit să facă să dispară urmele acestui omor. îl primiră cu dragoste şi.. trebuie să-1 înlocuiască fratele său A. (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor.. Iată un extras din interogatoriul bărbierului... un ovrei pe care creştinii. cu un cuţit.. această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.. publicate de A.. pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui. Jidovii încep. care-i vârâră un căluş în gură. citat . în urmă.... dintre cei mai însemnaţi din Damasc.. se resemnează să-i cresteze el însuşi gâtul. (David Harari). să ardă hainele victimei. pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie' departe de stradă. Veni noaptea şi." însă bărbierul devine palid. ei înşişi. -după actele procesului. mărturisirea completă a vinovaţilor".. odată cu ea. Părintele Thomas fu apucat pe neaşteptate de aceşti oameni.. atunci. peste puţin. pe urmă.cedează totuşi imitaţiei presante să intre în casa vecină.. îl legară cot la cot. veniră cei doi fraţi ai lui D. iar oasele sunt zdrobite cu un mai. aceea a lui D..

Aduseră un lighean de aramă spoită. Trântii pe de G.... Acsastă publicaţie conţine piesele autentice ale procesului. M.... ţineau bine trupul..... punând rămăşiţele într-un sac şi... îi ţineam capul. şi de M. Intrai într-un mic divan." i "Justiţia voi să verifice locul unde ovreii aruncaseră ramă! şiţele.. DES MOUSSEAUX : călugăr Ja pământ şi.cu srvitorul M. o rotulă. îmi acest preot.Adevărul este că Y.. îi răspunsei eu... D.. des Mousscaui. din Paris. .. S.Şi cu capul ? ..îl ţinem.... precum şi părţi din calota preotului.. D. şi F.. la intrare. ca acelea pe care le întrebuinţează negustorii de ulei. Paris.L-am sfărâmat la fel.... P. scoaseră mai multe bucăţi de came. F.Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţinute în in testine ? ceea ceUn sac de cafea..Le-am spart pe piatră. F. contre hs Ş JuifsdeDamasc. F. S. ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate.Ce aţi făcut cu oasele ? .Achille Laurcnt (membru al Societăţii Orientale). II.. Găsii acolo pe hahamul .pe care o ţinea în mână A. când este udat. Ibrahim Amoran..Ca şi de cenuşie.a fost trimis Ia F. p. TALMUDUL 57 filamente de tendoane.care sunt depuse Ia Ministerul afacailor străine. S. luă ligheanul şi vărsă sângele într-o sticlă. veni şi-mi deschise. Lucrătorii care descinseră în conductă. Acolo îl dezbrăcarăm de haine.. puseră capul prinsului deasupra acestui lighean.. .. cu basmaua sa. .. până ce sângele va fi încetat să curgă. Mă dusei la F.. părţi din interogatoriile care privesc al doilea act al acestei drame. Uşa fusese baricadată cu o grindă.. eu 1840. . urme de sânge şi f —---------| l. Găsii acolo pe I. A. îl spintecarăm. etc.şi găsii uşa închisă cu zăvorul. . cu un pisălog... Jinându-1 cu unul din asistenţi. L.."D.şi fratele său nu pot. . cit p. şi pe Părintele Thomas. o dădu lui Y. et procedare complkte dirigie. nu lasă să pice segăseşteînel. piardăSângele fu adunat într-un lighean. Se descoperi canalul şi se găsiră.. Relation historique des qffâires de 'ţ Syrii depuis 1840. Apoi. ovreii. şi ceilalţi (erau opt cu toţii)... fiul lui R.. După ce fu umplută... Pe urmă fu trântit la pământ.Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele ? . 24 şi următoarele.. fiii lui R... -vrei să intri.. mă chemă la el acasă. treptat-treptat. sacii de cafea. după ce-i astupaseră gura cu o pânză albă. T. de pânză de împachetat cu toţi lcare . .. care era legat... şi pe A. şi. ziseră: ucide pe Ei aduseseră atunci un cuţit. le duserăm să le aruncăm fa conducte. de F. sau să pleci ? . .. A... îi dete ultima lovitură. îmi spuse el... şi I. un fragment din inimă.Ce s-a făcut cu sângele şi cine 1-a luat ? . . jusqu'en 1842.....în aceste latrine." După asasinarea Părintelui Thomas. ale că mi cercetări puteau deveni compromiţătoare. . care i-a zis: "du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el. de stăpânul său.Vezi G. 1846 (Gaume Frăres Edit. pentru ca să-1 împiedice să se mişte. Servitorul M. apucă cuţitul şi începu să-1 taie..... iar A. Ne vom mărgini să relatăm câteva.. Bătui. şi eu. . 202... P. fără să se o picătură.. cu acelaşi instrument. îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare. S. .. acest servitor dispăru. hotărâră să se scape şi de servitem! său creştin. Pe urmă...Voi intra ca să văd. printr-o pâlnie nouă de tinichea.... A.. îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele... care sosise atunci.. Y. care fură arse. Răspunsei că A. îi aruncară carnea şi oasele... care dă într-o curte exterioară.). cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţineau tonele.. îi tăie gâtul cu propriile sale mâini. nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase.!.. în care se găsesc latrinele.

58 .

TALMUDUL .

TALMUDUL .

.: . des Mousseaux.sângele fiind necesar Ia împlinirea datoriilor noastre religioase.Ca să-i luăm sângele.Hahamul Y. 206." "Ar fi greu.Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.." "întrebare hahamului A. Fusei. .. DES MOUSSEAUX ' să-ţi închipui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarcabile. zice G.... . pe care am trimiso la hahamul A. pentru ca sâ o omoare şi să-i ia sângele.Se întrebuinţează la azime.. sau khalabiehs. în urmă. G. -răspunde jidovul D.Cine ţi-a remis sângele ? .. cit p. tot i-o vor obţine...Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi ? . vaccinează un copil. . lângă poartă. Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântătoare. 1. şi îmi ziseră: du-te la hahamul Y...şi că Y.că servitorul veni să întrebe de stăpânul său. chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani. intră şi du-te de-1 găseşte". . ".. şi acest haham mă înştiinţa şi pe mine.. şi se întâmplă ceea ce am declarat... ..La ce serveşte sângele în religia voastră ? . se înţelesese cu A. dacă \Tei să-1 aştepţi. în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin. ca acelea care ies din gura celor ce depun". şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc.Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas ? .59 acolo ? -De ce mijloc s-au servit ca să facă pe senator să intre informat de dânşii că aduseseră o persoană. ..Am mai spus. . El intră. L.L-am strâns într-o sticlă albă. că erau adunaţi cinci inşi.. îi răspunse: "Stăpânul tău a întârziat la noi. Fraţii A. în stradă. îi fagăduiră că...

ci pentru persoanele zeloase.. pus în azimă. milioane \ care au fost refuzate. . nu este pentru popor.ci împotriva justiţiei" . (pe care îi vom întâlni din nou mai departe). L. p.. des Mouşseaui.. . mi-a spus-o...212. G.Hahamul Y. "Rezultatul procesului a fost că. . fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge. 1. L. 202.L. MONTEFIORE şi CREMIEUX.ei au inundat cu aur autorităţile sirio-egiptene-şi. .cit. delegaţii lor. ducându-se în Egipt.p. 2. T.Ai întrebat pe hahamul Y. Idem.Ideni. 213.Şi la ce este trebuincios sângele ? îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea ? . . 3. 5. 231. dacă trimite din sângele acesta în alte locuri ? . des Mousscsui. juridiques. obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor. 218 (notă). Citat de G... -doi au murit în timpul procedurii.. p. cit. implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său.. 4.nu împotriva vinovaţilor. Idem.. începură sâ ţipe.căci ea le-a fost acordată fără reînnoire de anchetă şi fără reluare a procesului. Acolo. cit. sângele. oamenii zeloşi îi trimit făina. L. L cit. P&ces cit p.din şaisprezece ovrei.Hahamul Y. cit p. patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte"2.' . El însuşi frământă pasta. 3. râmâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. A. "Jidanii din Europa.De obicei. şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina"'. faptele fiind probate şi nediscutabile"5. din care el face pâinea.Au venit din Bagdad scrisori care să-1 ceară ? . Hahamul Y. . După ce au oferit consulului Franţei. la această noutate care îi tulbura groaznic.. II. mi-a spus că trebuie să trimită din el la Bagdad. p. Laurent. 251-255. I...

străpuns de mii de lovituri de pumnal. cadavrul. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc. . . călugăr din Damasc. Monitorul Romei. nevasta sa şi un alt jidan complice). .". Un copilaş. de juraţii din Rzeszov. cu care ovreii fură obligaţi să se mulţumească: "Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux. numită Francisca Mnich. cit. el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum. cunoscut de toţi.60 TALM UDUL TALM UDUL 1. II. .mic sat din Galifia austriacă.. . acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Astfel de crime.care au venit la noi. unde avu loc un masacru îngrozitor. din pricina instruirii afacerii Părintelui Thomas. L. cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă. i se găsi. Trei acuzaţi (Moise Ritter. 61 Iată termenii firmanului. Fără să mai vorbim de omorul din TiszaElzlar. Patru zile după aceea.. . în care pieiră peste 600 de jidani'.. fură condamnaţi la moarte. p.a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete. ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise. din 15 Iunie 1883. nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor. continuă să se comită chiar şi azi. nebună de durere.fu răpit în apropierea paştelui ovTeiesc. Drumont. ordonăm ca prizonierii ouei să fie puşi în libertate şi să se dea. în 1881. celor fugiţi. Mama sa. siguranţa pentru întoarcerea lor. din cauza unei populaţii atât de numeroase.am recunoscut că ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovîei care sunt deţinuţi şi r-eiitru cei ce au fugit. la Lutcza. vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani. 412. pe malul mării. în ziua de 21 Decembrie 18 82. în faţa cărora te apucă groaza.aparţinând uneia dintre familiile greceşti cele mai însemnate din Smirna .

asupra oligarhiei din Rusia.. Dar: ceea ce anincă o vie lumină asupra intelectului jido-vimei întregi. pentru a veni să-i recunoască corpul. 413. -ci asupra Ţarului. De asemenea. Drumont. 3 Oct. . într-un şanţ. venind dezolate la morgă. spre stupefacţia generală. Opt zile după omor fu găsit. IF. străpuns de 47 lovituri de pumnal. 2. cit. . asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. asupra unui biet băieţel de 6 ani. din Seara.. în România. L. săvârşit de un jidan Beilis. 3 Oct. DES MOUSSEAUX vorbeşte de "numărul. 2 Octombrie 1913. Vezi: Scrisorile din Rusia din Universul. în momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual.. se găsi în Bucureşti. se văzură vie o douăzeci de mame.Curtea superioară de justiţie casă judecata. adresată părinţilor care pierduseră de curând.nu asupra omorâtorilor. care dispămse fără să i se mai dea de urmă. G. p. care. toată presa ovreiască din Europa şi de la noi2. ca să reclame fiecare trapul copilului ei. pe care îi numeşte ţărănoi inculţi. înainte de a se da verdictul. s-a năpustit.. Acum 4 sau 5 ani. poliţia publică o înştiinţare. la 10 Octombrie 1883. etc. e faptul că. pentru că procedura nu fusese îndeplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia. reînoi tripla condamnare la moarte '. din Adevărul. Arunci. Iuscinski.. Pentru a stabili identitatea cadavrului. La noi. 1.un fiu. până şi asupra juraţilor din Kiev.. asupra răposatului Stolipin. cadavrul nenorocitei victime. împreună cu mai mulţi complici. pe un maidan. un băiat mort de moarte violentă. cu o furie nebună. ca şi în timpul procesului din Damasc.

G. ce se numesc de dânşii hasindem. L. pe care le cunoaşte bine. adaugă el. Examenul cărţii "înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor". iară să lase cea mai mică urmă. căci "o au scris mulţi". Publicată.62 TALM UDUL TALM UDUL obiceiurilor lor. c. pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor ? Ne vom adresa pentru aceasta. nu mi s-a întâmplat să văd nicăieri: l°-pentni ce ucid jidovii pe creştini ? 2°-ce fac ei cu sângele creştinilor ? NEOFIT \rea să lămurească aceste două secrete. . care în anumite oraşe ale Europei. -este o taină a OMeilor. A 5-a ediţie a apărut în Bucureşti în 1872 (Bibliot.2757). ci numai de Rabini sau Hahamii lor. au fost descoperite mie şi leam păzit până ce am primit Sfanţul Botez"3.". NcoGt. înfruntarea jidovilor asupra legii fi . 'VI ucide pe creştini şi a le lua sângele. dispar pentru totdeauna. Neofit. de femei şi mai ales de copii. L. 2. de cărturarii şi de fariseii lor. 186... A. în plus. pentru prima oară. des Nlousscaux. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare. 3. care astăzi este cunoscută. sau mai bine zis o rătăcire. cit. trecut la creştinism şi botezat sub numele de Neofit. L. p. spre marea înmărmurire a iudelor lor" '. 4. să se ştie că această taină nu este cunoscută de toţi jidovii. Dar. de oameni. zice NEOFIT..acest ultragiu faţă de omenire "nu este scris nicăieri. ca 1. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate"4. 2 63 cu mult mai mare decât şi-1 închipuie cineva. "fiind rabin şi învăţătorul OATeilor. zice el. 1. VI. cit p. Academiei Române. Dar. la laţi. în 1803. de NEOFIT 2. căci. să vedem. cit. Neofit. "Mai întâi. la scrierea unui fost haham. p.

măritiprile.ale căror familii practicau. . contractele lor erau precedate de cuvintele: în numele Tatălui. al Fiului şi al Sfântului Duh. nu poate fi descrisă (G. persecuţia merge chiar până Ia omor.ept. nu sunt închietaţi câtuşi de puţin de Sinagogă. capabil de a-1 înţelege. în moi oficial.măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin 2. 20). (Drumont.să fie luate cu forţa de jidovii fanatizaţi ji să fi dispărut pentru totdeauna. Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feciori. . . catolicismul în Spania. iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-1 descopăr'. să nu te primească pământul.). îndată ce ocazia fu priincioasă. . unde fii sugrumata. îndată ce hahamii fură instalaţi acolo". . naşterile. Trat. . L cit.: :-au furat copiii şi suferinţa ce a îndurat acest nenorocit părinte. la Bordeaux. a^azişii convertiţi. . pentru ca să poa'î fi admişi în Franţa. Sotah. în acelaşi timp. după ritul israelit. după B. (Talmud Babli. p.tea să se ascundă în vreun stabiliment bine închis. şi atunci. des Monsscauv. unde omorâlorii se închiseseră cu ea. Francia. ca Noicrestini. Ovreii chiar. "Ei se conformau.).Vezi G. fii atacată şi ridicată de către jidani. cit. L.. 230). înair. nici chiar fraţilor mei. Octombrie 1867. Trecerea o'ccilor la creştinism este de două feluri: a. f. să nu îl fac cunoscut.aceştia să r. Acum doi ani. Convertirea poate fi sinceră. pe toate stihiile cerului şi a!e pământului.ce se numeşte tăfilis.u-1 descopere. adică aceluia care va fi mai deşT.ijă pe fiica sa legea sfântă este tot aşa de vinovat. decât numai unuia singur. ca şi cum ar învăţa-o obscenităţi". După ce au trăit astfel aproape 150 de ani. ea fu transportată într-o cârciumă o\Teiască din vecinătate. Astfel. când se întorcea dintr-un pelerinaj. "Foarte des s-i întâmplat la noi.trecură fruntaria şi veniră să fie circumcis: şi recăsătoriţi. 1. des Mousseaui. . nici creştinilor.te. .chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. ca şi în ziua sosirii. mi-a descoperit taina privitoare Li sângele de creştin şi m-a afurisit. "Cel ce în'.ca să se fi putut spargă uşa odăii. .care voiau să schimbe religia şi credeau că vor p. rabin convertit. . vârsta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul ace!?. de 200 de ani. cit. {Gazeta Narodcra. ca să nu descopăr secretul acesta. morţile lor erau înscrise în registrele Bisericii. L. 2. că atunci când am ajuns 1?. s-au botezat de formă. Astfel. Uneori. mărturisesc în frica Iui Dumnezeu. Şi îmi mai spuse: Fiule. şi atunci ea are drept consecinţă excomunicarea majoră (cherem) şi o persecuţie sălbatică din partea întregului neam al lui Iuda. de vei dezvălui taina aceasta. I. care voia să se convertească. mai învăţat şi. se descoperi că aceşti jidovi rămăseseră tot aşa de fideli credinţelor lor. ca ovreice bătrâne. de către preoţit catolici. încetară să-şi mai prezinte copiii la botez şi să facă să se bine-cuvânteze măritişurile lor.ei se întoarseră pe faţă la Judaism. Convertirea poale fi prefăcută. un anumit număr de ovrei portughezi. Astfel lui Dracii. nici proştilor dintre ovrei. Lcmbcrg.în 168(5. de pildă. în mod scrupulos. b. o oleică din districtul Czartkow. la toate practicile exterioare ale religiei catolice.

. dator este orice jidan să omoare un creştin. şuwan-Amk. 3. B. Mai pe scurt. L. cit. făcând această ucidere. L. Jore Deach 143 6^) .. dacă jidovii au atâla ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor. p. scoate-i creierii. necurata necuraţilor. . b is s (h. într-adevăr. rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi.Neofit. lamuhar Mi. mâine să văd doi. p. fiind convins că cu aceasta se va mântui"\ Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie.64 TALM UDUL Astfel îmi grăi "' tatăl meu TALM UDUL Neofit. când văd ducând vTeun creştin mort la groapă. Neofit.cu\inte care înseamnă: spurcata spurcaţi/or. -decât numai pe ovrei" "1. 35. cit. chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. p... cit.iar pe cel mai bun dintre creştini. 65 7 Principalul motiv al crimelor rituale este "marea ură ce au ovreii asupra creştinilor.adică. aduc jertfă lui Dumnezeu. . părându-li-se că.. 2. L. dator este tot jidovul să zică: saium had. NEOFIT indică apoi ce fac jidanii cu sângele strâng ce in timpi:! crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc 1. să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi" . "Aşijderea. să fii afurisită"3.adică: azi am văzut un păgân mort. pentru ca să ştie. "înainte chiar de a începe să arate copiilor A. 18. ticide-1 . 3. este pentru că scrie la TALMUD : nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om. C. dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creştini. când vor trece pe lângă o biserică creştinească.aro. Hulele acestea.

hahamul zice încet nişte 4. 11. de două ori. la tăierea împrejur. 2. Această cenuşe o fac. L ct. fiul Măriei. din casă în casă şi dă de ştire"2. în gura copilului. nemâncând şi nebând nimic. aşa şi pruncul acesta. LciLp. Neof it. Asifel. să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă. L cx p. .sânge vărsat prin munci ca şi al lui Cristos114. de care suferă. cu degetul cel mic. Neof it. la nuntă. prin sângele său. câte puţin din acest amestec. Neofit. 4. nebotezat cu apă.şi pentru ca să facă farmece. amestecând. în . a fost sau nu adevăratul Mesia.1°-J:danii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împotriva unor boli'. p. Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii. -jidovii întrebuinţează un piron de fier. care nu ştiu dacă Iisus. ca şi cum ar mânca sângele său'13. la începutul anotimpurilor. 2°-Aşijderea. 3. -"pentru ca să evite căderea akifei. 23. 18. vine rabinul. p. arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de cnştin chinuit. ce a fost băgat în sânge de creştin mur. ca noii soţi "să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului.icelaşi timp. . descântece. 3°-Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit. 13. în vin. . o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând. L.şi merge hahamul cu un ceas sau două mai înainte. tinerii soţi postesc o zi întreagă. . de patm ori pe an. 1. Neof it. Idem . care le dă la amândoi să mănânce un ou copt. Şi spre seară. De altfel. sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă. "Şi cum Cristos a scos din iad. adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele. presărat cu cenuşe în loc de sare. cit.cit şi-1 pun peste bucate. la calendarul lor scrie şi minutul în care cade sângele acela.

şi omoruri rituale. . 6°-La Paşte. Carităţii creştine. sau mai bine zis. prin mijloace mârşave. ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria 3. frauda şi jurământul fals. 5°-Aşijderea la 9 Iulie. . ascimderea lucrurilor găsite. stihul din proorocirea lui Iczechiel: "Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curăti de toate spurcăciunile voastre"'. jidovii fac plângerea Ierusalimului-atunci rabinii şed jos pe pământ. jidanii caută să fure copii de creştin si n ascund până la paşte. îşi pun pe frunte cenuşe ce conţine sânge de creştin chinuit şi mănâncă un ou copt presărat cu aceeaşi cenuşe. Talmudul opune o ură crudă şi oarbă împotriva întregului neam omenesc. între alte crime. cămătăria.şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel. până la cel mai mic. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triunghiulare. *" In rezumat. conţinând puţină cenuşe din sânge de creştin care trebuie să fie chinuit. ei fură copii mici. hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit. precum şi Iisus Hhstos a fost chinuit Pentru aceasta. T -La sărbătoarea numită Purim.ură care merge până la a comite. pe care le trimit la toţi ovreii. dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de laşi asasini. în loc de a combate patimile de proprietate şi de dominaţie. în acelaşi timp. jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman. . Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului. iar mâncarea aceasta se cheamă cie danşn Săida aniafsăncâs ". persecutorul lor. din vite de muncă. trebuie să mănânce dinA azima aceasta. hahamii fac separat o azimă. le amestecă şi stropeşte"1 cu ele mortul. ca furtul.pentru ca să le ia sângele şi în urmă să-i omoare 5. El face pe jidani să creadă că au misia să acapareze întreg pământul. care este aproape.. Talmudul le favorizează şi le împinge până la un paroxism nemaipomenit. Orice ovrei. .îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi.66 TALM UDUL TALM UDUL 67 4 -Când moare un ovrei. -în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă.zicând. . Această trimitere se numeştoMaschloicwmnas In seara de Purim. numită efteoi-mon. -compuse numai din robi nemernici. o bucată de mărimea unei măsline . . El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte popoare.

L. . Neofit. 26. Neofit. cit p. 23. citp. 5. L. p. Neofit. 24. 4. cu depoziţiile acuzaţilor din Damasc Neofit. L.1. 24. 3. L. cit. Comparaţi spusele lui Neofit. 2. cit. p.

de origini diverse. odată pe an. au între ele relaţii foarte strânse şi delegaţii lor se reunesc. ■ Statul ovreiesc sau Cahalul este format.a reformat naţia jidovească.CAN ALUL 69 Talmudul este legislaţia naţională a Ovreilor. în aceste condiţii. Dar un asemenea Stat nu putea să existe de fapt. indivizi. în acelaşi timp. din timp în timp. . Aceasta din urmă se adună. Ele sunt legate. formează un popor" '.tot aşa şi Talmudul a organizat într-un Stat unic. -după cum Coranul este legislaţia naţională a Arabilor. L'Ar. căci naţia ovreiască fusese lipsită de teritoriul său şi fusese împrăştiată printre alte naţii. până azi. . ca toate Statele : l.-fon puteri elementare. a cărei autoritate suverană se exercită asupra tuturor iudeilor clin lume. subordonate celei dintâi şi a căror influenţă este mărginită la ovreii care se găsesc într-o singură ţară. într-un Sinod sau Congres jidovesc naţional. cunoscute sub numele de Cabale propriu-zise. formând un Sinod sau Congres ovreiesc internaţional. sau Comunităţi israelite. . 2. a ţării. p. B. cu puterea secundară iudaică.zice cmciul BERNARD LAZARE. după împrăştierea ei. cu acelea ale altor ţări. rău-făcător. Lazare. . 3. "Talmudul. . sub forma de Cahal. de asemenea. pe jidovii răspândiţi peste tot pământul. 8. 1. Statul jidovesc trebuia să fie ascuns şi a persistat astfel.tis bnitisme. . Graţie lui.mai mult sau mai puţin duşmane. Toate comunităţile unei aceleiaşi localităţi. Precum Coranul a creat imperiul musulmanilor. care îşi au sediul lângă Sinagogă şi a căror acţiune se întinde numai asupra evreilor care locuiesc într-un oraş sau chiar într-o mahala.-din puteri secundare.jignite de năvălirea unui popor străin şi.-din o putere centrală.

mai întâi. . vom spune câteva cuvinte despre puterile secundare şi despre puterea centrală. vom raporta ce zic doi autori ovrei asupra istoriei acestei organizaţii. Dar.Vom studia. mulţumită indiscreţiilor unui ovrei convertit. înainte de a vorbi de alcătuirea diferitelor părţi ale Statului iudaic.astăzi bine cunoscută. organizaţia Canalelor elementare. Pe urmă. . . fiind bine ascunse de jidovi.care sunt aproape necunoscute.

alcătuiau o societate deosebită. formând o vastă asociaţie federativă. în Alexandria. care se aşezau în (ari străine. Sinagogile erau...se ţineau unele pe altele în curentul evenimentelor a căror cunoştinţă le era de folos.. chiar înainte de distrugerea Ierusalimului.. se grupau în car-liere speciale şi.. El nu venea ca un străin. fn fiecare cetate. prieteni şi fraţi. "Jidanii. Dacă .. La Roma. care le-a permis să reziste. Toate Sinagogile erau legate unele de altele.. Ele îşi trimiteau emisari. care îşi întindea reţeaua asupra lumii antice. .. pentru ca să-şi comunice părerile lor practice.. care are de gând să întreprindă o cucerire grea. cu ajutorai unui sfat de bătrâni şi al unui tribunal particular. Când imperiul roman se prăbuşi şi. în oraşele greceşti ale Ioniei... ovreiul era sprijinit de comunitate. ci ca un om bine înarmat. . era protejat şi susţinut. Jidanii se adunau în casele lor de rugăciune. în Antiohia.. sinagogile îşi păstraseră autoritatea.. 71 ovreii au fost tot atât de strâns uniţi între dânşii.adică despre Cabalele sau Comunităţile ... I se dădea voie să se stabilească şi beneficia de lucrul asociaţiei. De-altminteri.pe care jidovii le-au posedat pretutindeni şi întotdeauna. când Catolicismul triumfător se răspândi. care îi punea la dispoziţie toate resursele sale. comunităţile jidoveşti nu se schimbară... Ele erau organisme foarte puternice şi aveau o viaţă colectivă extrem de activă. ei formară asociaţii corporative în capul cărora era pus un etnarh. un centru al vieţii religioase şi publice. în Asia Mică.CAH Iată ce scrie BERNARD LAZARK despre Republicile .. având alături de dânsul protectori.se sfătuiau şi se ajutau reciproc.. unde numărul lor fu considerabil. era primit frăţeşte când sosea ca emigrant sau colonist. ca şi în oraşele Orientului. nu numai pentai ca să asculte citirea legii.. Pretutindeni...care exercita asupra lor autoritatea civilă şi justiţia. dar şi pentru ca sa vorbească de afacerile lor.

n-au avut Jndrăzneala să tăgăduiască afirmaţiile acestui autor. Livre du Cahal. Octombrie 1910. Richard Andrfe (Zur Volkshmde ăer Juden. ci aveau o cârmuire proprie. £tudier Io Judaisme en Russie et son influence sur Ies populations panni Ies quelles ii existe . consilii de bătrâni. O nouă ediţie a apărut în 1888. Această carte este astăzi foarte rară. convertit la creştinism. "Am fost ajutat . 1887.de cunoştinţele mele întinse asupra stării ovreilor. raportate de colegul nostru A. 181. dar cercetările lor au rămas fără rezultat. Dobrcilaev. la Petersburg. Neamul Românesc. 11 Oct 1910). Am căutat-o în zadar în Biblioteca Academiei Române. Peiersburg. Ia tipografia C. p. 1870. până în al 34-lea an al vieţii mele". în "Neomul Românesc". fiind bazate pe documentele autentice care provin din diferite Cahale din Rusia. . Dovezile lui Brafinann sunt cu adevărat ştiinţifice. un cunoscător al poporului ovreiesc. 135): "Cartea o\Teiu!ui convertit Brafmann. care este organiza fia naţiei o\Teieşti şi descrie viaţa comunităţilor iudaice. sub pedeapsa blestemului. asupra aceluiaşi subiect: Kaliiit de Wolsld.. pe documente".Iacob Brafmaiin. după dânşii. în ţările unde jidanii trăiesc sub un regim de excepţie. Cuza. ea îi lovea cu afurisenia. era bine înarmată în contra celor ce călcau datoria solidarităţii.unii să nege existenţa actuală a .jidanii erau supuşi legilor aspre ale regatelor şi împărăţiilor. . ne procură cea mai interesantă privire asupra condiţiilor de existenţă ale oweilor din Orient El tratează despre Cahal.care de obicei sunt foarte neruşinaţi când este vorba să contrazică scrierile care dau pe faţă tainele existenţei lor. Leipzig. . înaintea unui tribunal creştin. .. De altfel.care a scris o carte foarte documentată asupra Cahalului şi asupra Judaismului în Rusia2. (A. Comunitatea jidovească. citate suficiente pentru ceea ce voim să arătăm aici.. Iată ce zice despre Cahal şi despre cartea lui Brafmann. pronunţând în contra lor Cherem-HacahaluL adică blestemul comunităţii. Cum. .C. ar fi fost distrus de legea de la 1844. în zilele noastre încă. 376-381. L'Antisemitisme. . . 2 voi. originii inele israelite şi întârzierii în judaism. organizaţia puternică a Cahalului subzistă" V Iată cum se exprimă.cum au fost şi cum sunt în acest moment. un alt ovrei. să pretindă că această organizaţie nu reprezintă decât "complotul bogaţilor împotriva săracilor" în Israel. p. care dezvăluie. jidanii.iar Sinoadele lor interziceau unui israelit. de a chema în judecată pe un coreligionar. tribunale. La Russiejuive..la hotărârile cărora se supuneau. Mat€riaux pour Cahalului în Rusia. scopul organizaţiei Statului ovreiesc. C. asupra aceluiaşi subiect. unde. pentru prima oară. Vezi.alţii. Canalul. 1. profesor !a Universitatea din Iaşi.zice el . .. pe care le datore/. 2. Am cerut-o mai multor librari şi editori din Paris. BRAFMANN. Vom ii deci nevoiţi să ne mulţumim cu citatele. St.rezemănd aceste afirmaţii. Abia câţiva rari ovrei au încercat. din Vilna.Bernartl Lazare. .

c. ovreii au păstrat pretutindeni. .Vezi Cuza. Mai mult. 1891. cu deplină putere asupra vie/ii lor ţi cu drept ereditar asupra acestui titlu. din Franţa. chiar şi sub fondatorul imperiului mahomedan. venit din Arabia. era un adevărat 1. organizaţia se păstră. greceşti şi romane. se stabili în principalele centre ale vieţii ovreilor împrăştiaţi. p. Neamul Românesc. din timpuri foaite depărtate. ce ss reunea de două ori pe an. asupra profesor la "O-vreii din Polonia constituiau un Stat în Stat în toată puterea cuvântului. cit. 22 Febr.. foarte ce scrie 8 competent Universitatea din Breslau..jidovii au căutat refugiu în Turcia şi în Polonia 2 şi au L. 1908). Brnfniaiiii. aşa cum era.T. L. (Brafmann.72 BRAFMANN expune mai întâi istoria existenţei CAHALUL jidovilor şi a organizaţiei lor sociale. în fiecare provincie şi în fiecare oraş. p. aceeaşi organizaţie. cit. compuse dintr-un rabin ţi doi 73 asistenţi. cit . condus de rabini şi un "Bet-Din" sau tribunal local"'. 359.se ascunse sub numele de Şcoală.I. Acest şef suprem era ajutat de un fel de parlament administrativ. 1910.4 Oct 1910. guvernământul ovreiesc . din Germania. D-rul H. "De atunci.. înaintea cărora trebuia să fie depusă orice plângere şi care judecau după legile talmudice rabinice". care. . L.Vezi Cuza.. organizaţia statului jidovesc luă forma următoare: Poporul era reprezentat. politiceşte. iar îndeplinirea acestui decret a for-t încredinţată agenţilor regali şi celorlalte autorităţi poloneze.Vezi Cuza. în persoana unui prinţ suveran "RochGahita". El demonstrează că această organizaţie s-a perpetuat sub nume diferite. exista un Cahal.. Milicl din Brest-Livosc a fost numit şef al tuturor ovreilor din Lilvania. care corespundea Sinodului de azi şi ale cănii hotărâri erau tară de apel. 1863-1866. . .. Neamul Romanesc p. adică în Babilonia şi în pământurile Perşilor.VII . în timpul Evului Mediu.. Insă.. în Polonia "prin decretul lui Sigismimd I.şi mai ales sub acela de Cahal (Heder Hacahal). In acest timp.în sânul societăţii antice... "După căderea Ierusalimului sub Titus. "Când au fost goniţi din Spania. Sinodul lor general. autor Graetz.. Vom adaugă aici..un Oct. Un alt reprezentant al ovreilor din toată Polonia a fost confir mat în 1549 de Sigismund August Acelaşi rege în 1571 a sancţionat dreptul reprezentantu lui ovreilor să pedepsească ca moartea pe cei cecalcă legea. CAHALUL parlament care făcea legile şi ale cânii hotărâri nu erau supuse Ia nici o instanţa de apel superioară.materiei. dat în 1506.sau Sinedrion . care rezida în Bagdad. Fiecare Comunitate avea colegiile sale de judecători (Bet-Din). 2.

poporul. dieta poloneză din 1788 îşi propuse să desfiinţeze Cabalele. regulând şi confirmând toate afacerile. .îngăduise mai întâi. al societăţii ovreieşti". Memoires. ." Cu trecerea unei părţi a Poloniei sub dominaţia Rusiei. 1S92. Neamul Româresc. Derjavin. nu trebuie să existe. să strige: Cahalul a murit! Trăiască Cahalul!"2. "Dar această lege straşnică a fost şi ea nimicită de preocupările guvernului rusesc de a încasa impozitele. într-adevăr. p. atât religioase cât şi civile. . Geamul Românesc. Aceste Cahale sunt foarte bogate şi au o putere mare asupra naţiei jidoveşti" '.din existenţa acestui Stat jidovesc.care a fost însărcinat de guvernul rusesc să studieze chestiunea şi să fie reprezentantul său în comisia stabilită pentru a rezolva problema ovreiască: "Ovreii posedă Cahale.. toate Cabalele şi ce depinde de Cahale.Cahalul. Brafmann. 1907. Dar Rusia.dar încercarea sa nu izbuti. să-1 suprime definitiv în ■. în mod arbitrar.. bine organizat. Art 14.ca şi celelalte ţări locuite de ovrei. în urmă.-"Nici o lege.. pentru guvern. Moscova.. ca fiind o instituţie de care să se poată servi ca să strângă impozitele israeliţilor. Dar.. . mai mult ca niciodată. pentru dânsa.şi de aceea. 1860. oamenii de Stat ai acestei împărăţii se îngrijorară şi ei de Canalul iudeilor. textul legii care desfiinţa Canalele din Rusia: Lege. . Iată de altfel. Ea încercă. După Brafmann. Şi. . putem să încheiem cu BRAFMANN: "Cahalul este guvernul naţional. 2. Prin urmare.Vezi Cuza. . 1910. ovreii au dreptul. 474480. în acest moment. sunt definitiv suprimate". 11 Oct. Iată ce scrie în această privinţă DERJAVIN.venit acolo cu Cabalele lor. 11 Oct 1910. care există din vechime şi guvernează. o astfel de afirmaţie a naţiei jidoveşti.astfel că. constituite ca sub dominaţia Arabilor". LeitVezi Cuza. după care ovreii să poată să se guverneze în particular. . p. când înţelese pericolul ce rezulta. din Persia până în Polonia. în propriul său Stat. aduse mai târziu serioase dificultăţi.■:H: 1844. 1. p.

dacă îi grăbeşti. 1. Puterea lor nu face nimic pentru mântuirea sufletelor. Ch. . Vezi Mousseaux. ."Cahalul există şi astăzi. p. în fiecare comunitate ovreiască" !.. 40-41).£ Ch.. nişte zarafi. se găseşte cuvântul Cahal. cei mai mulţi. nişte tăbăcari. un o\Tei. ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC a) Cahalul elementar Comunitatea ovieiâscă este guvernată de Cahal. . în anumite documente oficiale ale Moldovei... icovimi. p. Le/:. Un al treilea o\rtl. zice: în ceea ce priveşte slujbele lor spirituale. care indică. dacă stăruieşti. Dacă invoci luminile lor religicise. . (Singer.iară ca să se schimbe. că ştim principalele peripeţii prin care a trecut. până la BRAFMANN.. I^es juifs. Iată ce scrie despre hahami. roschimi. 1908. instituţie nu numai religioasă. Iar histoire.constituţie care. care este un fel de preşedinte. laici (bocherimi.atât de comună L. III. . Cerfbeer de Medelsheim. în sânul templelor.. -organizaţia poporului lui Israel.. cit. Edit. "rabinii sunt slabi şi nuli. . Cât timp Israelijii vor avea. în o anafora. membru notabil al Consistoriului o\Te..nu je vor găsi niciodată la înălţimea epocii". preşedintele Consistoriului central al jidovilor din Franţa. şi astfel numărăm printre noi. ca să zic aşa..38).Vezi Mousseaui. dar ei nu posedă elementele nici unei ştiinţe utile şi. Lejuif.'. III. nu ştiu nici întrebuinţarea limbii naţionale. Aşa de exemplu. pe care timpul şi raţiunea le-au lepădat.L. Delauiiay. Paris. hahami în barou. dar şi politico-economică . fie comunităţile ovreieşti. Cahalul naţiei lor"2. Ei au fatuitatea puterii şi voinţa intoleranţei"'. gaboimi. nu este efectuată prin intermediul lor. p. 1908. Diploma de rabin se potriveşte cu toate profesiile.Vezi Cuza.cu alte cuvinte. el era cunoscut sub numele chiar de Cahal. . .. paris. 32-33. hahami în prăvălii şi hahami vânzători în bâlciuri. unde este numit Administraţia Comunităţii ovreieşli. Brafmann. ca interpreţii religiei..Alipirea lor fanatici !a practici absurde. să ne ocupăm de constituţia Statului jidovesc şi îndeosebi de aceea a Cahalului elementar. Ei nu sunt corddenŞii conştiinţei noastre. b)-o mulţime de slujbaşi. (A. Acum. . etc).căci mulţi dintre ei îndeplinesc aceste nobile şi liberale profesiuni. ca garanţie. Cuza.ca preoţii sau ca pastorii comunităţilor creştine. ei opun misterele.ce. Astfel.esc din Paris: "Rabinii nu simt. din 1850. Slujba rugăciunilor.acesta haham convertit. p. Cahalul există şi la noi în România. Singcr. 1847. Aceştia sunt aleşi de către 1. . Altădată. Cahalul exercită autoritatea naţională (dominaţia) şi administrează averile asociaţiei (proprietatea). fie pe reprezentanţii lor. tiivimi. iar atribuţiile lor se limitează la pronunţarea din anvou a unui mic număr de rugăciuni. Un alt ovrei.. 11 Oct 1910 2. 557. CAHALUL Cahalul se compune din: a)-un haham sau rabin l . . p. în cursul secolelor. citim: "Ovreii au.miniştrii necesari ai cultului nostru. Funcţiile lor preoţeşti se mărginesc la serbarea nunţii (pe care un simplu laic poate tot aşa de bine s-o îndeplinească). p.. Dus consistoires enFrcr. chebuimi. Neamul Românesc. Rabinii trec drept oameni care au o cunoştinţă adâncă despre Talmud. . ei strigă că eşti în contra religiei. îngâmfarea lor esîe tot atât de excesivă cât le este de adâncă ignoranţa. 1S20. . daionimi. cit. pe la începutul ultimului veac. leurs auteurs. nişte negustori ambulanţi şi chiar nişte cămătari. sa supîră. a rămas misterioasă.zice ironic: "Trebuie să rectific greşeala. este un titlu la considero!'h lor reciprocă si la veneraţia ortodocşilor.

în timpul omorurilor rituale. De altfel. Totuşi. a stins mucul unei lumânări. Se înţelege aversiunea pe care o resimt israeliţii civilizaţi. p. în cazuri grave. care este destinat manducafiei. când nenorocirea a \nit ca o lingură destinată pentru post.. . III. când te gândeşti că aceştia nu sunt. . ei păstrează vasul unde a fost cules sângele victimelor omeneşti. . \-ire lettrs d'un rabbin cernerii. III. 49). împotriva hahamilor. în localităţile unde vechiul cult talmudic şia păstrat toată puterea. 69. 1825. p. lejuif Ch. hahamii au încă slujba de sacrificatori." (Dracii.printre persoanele străine de cultul jidovesc. 45). din greşeală. Paris.Vezi Mousseaus. Ch. (Mousseam.sânge. preoţi. . Aceşti oameni n-au decât conducerea conştiinjei celor ce vor să se adreseze lor. Lejuif. .că rabinii sunt preoţii ovreilor..sau când. . ci mat curând.de pildă. un fel de sub-prefecţi agramaţi şi foarte tiranici ai Statului jidovesc talmudic. Ia drept vorbind. în sfânta zi a Sâmbetei. p. să cază într-un vas care serveşte la gras.

76 .

CAHALUL .

CAHALUL .

-formează "am haareţi". L-Şcolile talmudice. ca să zicem aşa. odată pe an. Cei ce n-au ajuns la această şcoală superioară.şi profesorul Ciiza crede că acest fond a fost cheltuit pentru a corupe pe funcţionari şi pe alţi demnitari români. în 1891. Il. dar chiar şi di creştini. "heder". 1. la Iaşi. există un fel de universitate talmudică. 22. Pentru a ajunge institutor "belfer" sau profesor "melamed". . care sunt astfel scutiţi să alerge la tribunalele creştinilor. prin viu grai. nu este necesar să treci examene.725 Iei a fost păpat. Astfel. "chebot".-Veniturile Statului ovreiesc se împart în ordinare şi extraordinare. Dar. -şcolile talmudice ale Canalului.025 lei. neavând decât cunoştinţe talmudice incomplete. II. Aceia care au trecut prin această şcoală înaltă. fără ca întrehuinjarea-i să se găsească înscrisă în registrele comunităţii. unele părţi din tradiţie (Kabbalah) care nu sunt scrise nici chiar în Talmud. Acest tribunal este pus sub autoritatea Canalului. acest impozit este plătit. .-modul cum Canalul îşi exercită autoritatea (dominaţia). "Bet-Din". In heder-id superior se învaţă Talmudul. devin "moreni" şi. se suia la suma anuală de 165. precum şi codul Şulhan-Aruk. în acest scop.după etatea elevilor care se instruiesc în ele.s-a descoperit că venitul acestei tăieri rabinice. c)-impozitul pe moşteniri.-Proprietate.77 "assif sau adunarea comunităţii ovreieşti. toate vitele sunt tăiate do hahami şi pentru toate. Astăzi. -veniturile Canalului (proprietatea). care seamănă cu patenta şi care este plătit de jidanii ce exercită diferite meşteşuguri. numărăm : fl)-impozitul pe chirii. . ei strâng o taxă în folosul Canalului. care nu fac parte din comunitatea jidovilor şi sunt. la Paşte. pe ovreii moreni. Restul de 88. fiO-impozitul pe carnea cuşer. care se reuneşte. deasupra hederului superior. tăierea rituală. III. pentru leafa hahamilor. nu numai de o\Tei. Această sumă era împărţită în chipul următor: 53. Few/^n. nişte parias. în România. au dreptul la vot în Comunitatea ovreiască. 1. care cuprinde legislaţia Statului ovreiesc. pentru întreţinerea spitalului ovreiesc. Diferitele instituţii ale Starului talmudic îşi au reşedinţa în curtea principalei Sinagogi. De altfel. care este şi şeful Cghahdiii.-Cahalul are un învăţământ care este liber. unde hahamii învaţă.664 lei. sunt de mai multe categorii . chemat să judece conflictele ce se ivesc printre ovrei.-Cahalul ave finanţe ca orice Stat bine organizat. singuri. nici să ai diplome.în număr de patru . Printre veniturile ordinare. la noi. Şcolile talmudice. fiind la un moment dat suspendată şi înlocuită cu puncţia cefalică. Dintre aceşti slujbaşi. b)-un impozit. unii formează un tribunal.439 lei. strânse de la proprietarii ovrei. el este condus de haham. tăiată de hahami-1. şi într-adevăr. probabil pentru că nu pot fi mărturisite. Vom examina în mod suscesiv : I.

au hotărât: Dreptul de a exploata spitalul şi piaţa de lângă dânsul -proprietăţi aflate la una din extremităţile stradei Caidani şi aparţinând călugărilor catolici .este vândut rabinului Isaac fiul lui Gherson. preţul convenit.78 CAH ALUL CAH ALUI. .luate din cartea lui BRAFMANN l . pe care toată lumea îi cunoaşte şi care au ruinat pe boierii moldoveni. să cităm mimai pe acelea ce rezultă din vânzarea dreptului de exploatare a creştinilor. între multe altele. în consecinţă. Ca exemplu de Marufie. Reprezentanţii Cahalului şi Adunarea generală. să-l amaneteze. Joi. Canalul. de altfel. să-l dăruiască oricui ar voi. cămătăria şi jurămintele false. mai departe. 79 2. să facă cu dânsul orice i-ar plăcea. dreptul de a exploata piaţa aparţinând municipaliîăţei oraşului situată în apropierea proprietăţilor mai sus pomenite. -şi care se referă. numai Isaac fiul lui Gherson. . pentru a obţine adjudecaţia . otrăvirile şi infamiile săvârşite de cârciumarii şi de proxeneţii ovrei. într-un cuvânt. două documente autentice ale Cahalului din Rusia. de Cahal. Ă)-dreptnl de exploatare exclusivă a persoanei urnii goi (Marufie). va avea dreptul să intre în tratări cu guvernul. de contabilii. să cităm furturile. Dacă guvernul ar lua aceste locuri pentru a construi cazărmi sau orice alt edificiu public. Astfel de isprăvi sunt de necrezut. dreptul acesta este inviolabil. cu detalii. care a cumpărat dreptul de a-1 exploata exclusiv. adică să-/ vânzâ. fără ca nimeni să poată să-i conteste acest drept al său. în ajunul lunei nouă. El poate deci să vândă la jidani : tf)-dreptul de exploatare exclusivă a proprietăţii urna goi (Hazaca). adică atât ale ovreilor cât şi ale creştinilor. fiul lui Gherson. de ovreii zişi de casă. la vinderea a două pră\>ălii care erou proprietatea unui creştin 2. pentru vecie şi numitul Isaac poate să dispună de dânsul după voinţă. efectuate de samsarii. decât numai ca să ajute pe primul jidan să mineze definitiv pe goi. este aspru interzis oricărui alt iudeu de a contracta vreun angajament cu guvernul şi. 5562. în casa Cahalului. singur. să cităm. de secretarii de avocaţi. Dar BRAFMANN le atestă şi le dovedeşte cu numeroase documente. Acest drept de exploatare al proprietăţilor creştinilor e vândut numitului rabin îsaac. "No. . este stăpânul absolut al averilor şi chiar al vieţii tuturor persoanelor care se găsesc în circumscripţia sa. Acra. Din momentul în care un creştin a fost vândut. Ca exemple de Hazaca. Iată. S-a vândut totodată aceluiaşi Isaac.261. unui jidan. la vinderea unui spital ce aparţinea unor călugări catolici şi al doilea. primul. conform Talmudului.pentru dobândirea căruia Isaac a plătit.asupra cărora vom reveni. ceilalţi ovrei nu pot să se mai amestece. înşelătoriile. Printre veniturile extraordinare ale Cahalului. alcătuită din toate autorităţile jidoveşti ale acestui oraş. urmaşilor şi împuterniciţilor lui.

pentru neschimbare. Volumul al IMea al cărţii Iui Brafmaan cuprinde 1055 de documente ale Cahaluîui. începând din 17S9 şi mergând până la 1869. 1.tuturor lucrărilor. sunt învestite cu toate formele legate şi aproba'. . Actele de vânzare. Iscăliturile sunt legalizate de doi notari şi înregistrata în arhivele Cahalului (Pinkes). făcute de Cahal.. 2. de şapte reprezentanţi ai Comunităţii..

s-a vândut lui Iohel-Mihel.Vezi Cuza.. . 1908. în cazul unei neglijenţe din partea Canalului şi al Bet-Dinului. El dă subvenţii şcolilor. In conformitate cu hotărârea reprezentanţilor oraşului.s-* hotărât. pentni urmaşii sau pentru împuterniciţii săi. p. Bra&iaiui. judecători. Şelah. cit. Secţia celor 5 cărţi. Publicaţia acestui act trimeasă tuturor Sinagogelor. L. Astfel unii dintre ci sunt misi/i. pe membrii parlamentului.. în cel mai scurt timp. precum şi pe oamenii politici.Vezi Cuza. 456. ce li s-a acordat.. 2. reportează isprăvile lor Cahalului. Cahalul întreţine pe hahami şi pe ceilalţi funcţionari ai Starului ovreiesc. aparţinând creştinului Baicov. Neamul Românesc. suma de 200 de ruble de argint" '. . p. in casa Canalului.) pe care Ie spionează şi cărora le corupe funcţionarii. Actul de vânzare. alţii sunt puşi pe lângă diferite autorităţi ale creştinilor (prefectură. p.Pe lângă aceasta. pentru tot ce se atinge de locurile al căror drept de exploatare Isaac 1-a cumpărat. 1. . de meserie bl:. . 22 Octombrie. 1908. 7 Martie. care va ţine socoteala exactă"3. care le înregistrează.. Aceşti samsari. 1992. Brafmarm. cit. recunoscând necesitatea de a face anumite daruri şefilor municipalităţei oraşului. pentru dânsul. 3.. se va redacta de Cahal. în urmărirea delicuentului. 5555. . 5559.22.Cu aceste venituri. .Canalul va fi obligat să plătească din casa lui. primărie. . 1.. două documente împmmutate de la BRAFMANN: "Marţi.u. dreptul de exploatare a două prăvălii de piatră. Reprezentanţii Canalului. Cahalul posedă samsari. pentru a-I sili să plătească daunele ce ar fi suferit Isaac fiul lui Gherson. L cit T.cu privire la exploatarea pieţei şi a clădirilor aflate pe dânsa.. armată. fiul lui Efraim. până şi pe miniştri 2. serveşte la două scopuri: a)-Să corupă pe funcţionarii Statului creştin (primari. ca şi fiecare Bet-Din. în curent cu afacerile creştinilor. Suma hotărâtă acestor daruri se va vărsa în mâinile Sameşului. ele. că trebi<>n ^ se cdei^a GOI avocaţi (toanim) care vor pleda înaintea Bet-Dinului. Dar cea mai mare parte din resursele Canalului. apărând cauza şi drepturile Canalului" '. va trebui să urmărească pe orice individ care ar voi să pună vreo piedică exercitării depline şi întregi a acestui drept. în şedinţă plenară a reprezentanţilor Cahalu5 . în urma protestului făcut de reprezentanţii Canalului. II." de vânzare va fi "Sâmbătă. 1910. mai este anume interzis oricănii alt o\Teiu de a lua asupra sa orice mijlocire. să-1 trateze ca duşman şi să-1 silească a plăti orice pagubă care ar putea să rezulte din amestecul său duşmănesc. au hotărât că fondurile necesare pentni aceasta. II. Cheltuieli. Vorah. aprobându-se de sfântul Bet-Din şi va fi înmânat numitului IohelMihel. care trebuie să verse pentru aceasta. etc). Secţia Emor. Brafmann. prefecţi. fiul lui Aaron. şi fiecare Cahal.. "No. Miercuri. Neamul Românesc. de urmaşii sau împuterniciţii săi. Neamul Românesc. aparţinând creştinului Zwanski. ca exemple. poliţie. II. Cahalul poate să dea în judecată pe ovreiul cumpărător care nu se ţine de angajament. Iată. Se porunceşte hotărât fiecărui Cahal clin lumea întreagă să proteagă acest drept câştigat de Isaac fiul lui Gherson. se vor da de către casapii care au rămas datori Comunităţei în umia concesiei tăierii vitelor. care sunt adevăraţi agenţi de poliţie şi care sunt de mai multa feluri. fiul lui Aaron. şi numai Isaac fiul lui Gherson. 7 Martie. în regulă şi după toată forma. toate pagubele suferite de Isaac fiul lui Gherson. L. Secţia celor 5 cărţi. institutelor de binefacere şi ajută pe ovreii căzuţi în sărăcie. tribunale. 455. în contra numitului Eleazar.Vezi Cuza. adesea prin lefuri fixe. . va putea fi factorul guvernului sau al municipalitate}.

cel puţin de patru coţi. de asemenea. etc. 5 Famus. tinichigii. în urmă.îi storc şi îi seacă. este Excomunicarea... . Vaiccei. . împotriva îndărătnicilor. ajung la discreţia lor. aceste havre avansează bani ovreilor.şi cu aceste fonduri. Doi delegaţi ai Cahalului vor fi prezenţi la îndeplinirea acestei sentinţe. supraveghind cu îngrijire"'.. "Luni.. sâ-şi piardă dreptul de morein până ce se va supune. chemaţi a-şi da verdictul în afacerea lucrătorilor ovrei. de aici înainte. . care sunt în luptă cu creştinii. El nu poate să se apropie decât de nevastă şi de copii. zestrea unei femei vinovate. mărind foarte mult arenzile şi expulzând.bunăoară.care se aplică jidovului ce "dispreţuieşte pe un haham. III. . In România. ce jură în contia coreligionarilor înaintea unui tribunal neovreiesc. să decreteze confiscarea averii jidovului nesupus. pe arendaşii creştini. el recurge. prin falimente frauduloase. mai ales în Moldova. sfârşesc prin a mina pe creştini.. de la locurile lor. Ei primesc subvenţii de la Cahale. vinovata va pierde definitiv drepturile asupra dotei. printr-un dejun splendid.) şi a micilor comercianţi (câr-ciumari.afară de 500 de florini în rochii şi alte lucruri pe care le posedă. ce nesocoteşte Talmudul sau vorbele rabinilor."'.care. ce-şi vinde pământul unui nejidan. etc. . n2 Excomunicarea are două grade: ea este mică sau mare. Reprezentanţii Cahalului au împuternicit casieria Cahalu-lui ca să dea banii necesari sărbătoririi. pentru ca ei să poată vinde ieftin şi să distingă astfel concurenţa.de care să stea despărţit. 6)-Să ajute societăţile cooperative jidoveşti (havre) mai ales pe acelea ale micilor meseriaşi (croitori. pe un ovrei.82 CAH ALUL CAH ALUL 83 "Miercuri. facându-i să cadă în mizerie şi să moară de foame. etc). în primul grad sau Niddui. . Pentru ca să oblige pe jidovi să se supună la deciziile sale. . ei pot să arendeze suprafeţe de pământ colosale.-Dominaţie. care va fi în întregime confiscată. la mai multe mijloace de constrângere. Dar mijlocul cel mai drastic de constrângere. după ce au acaparat meşteşugurile şi negoţul. excomunicatul trebuie să trăiască izolat şi separat de ceilalţi. Cahalul poate să osândească. El poate. 5562. în caz de infracţiuni puţin grave. ei asupresc pe ţărani. Pe urmă. Ovreii fac la fel în agricultură.-Cahalul are autoritate absolută asupra ovreilor pe care îi guvernează.. judecătorilor tribunalului creştin. 5558. jidanii organizează o exploatare neomenoasă şi. Secţia celor 5 cărţi. adesea chiar din străinătate .Pe lângă aceasta. . negustori de mărunţişuri. cu ale mai bune vinuri.

452. Karb. . eh. Braftiann. 1908. II. T. Neamul Românesc. p. 2. L.Vezi Cuza. Şulkan-Aruk. . 7 Martie. L.Vezi Rohling. T.. . 7 Martie. 1. 334. 456. II.1. L. p. cit. .Vezi Cuza. cit. Jore deach. Neamul Românesc. p. .. Brafmann. 99. 1908.

.L. Să nu fie înmormântat în cimitirul lui Israel. nici să locuiască cu el. . Dacă în trei zile nu se supune. fiul lui N. să fie excomunicat. ale serafimilor. Lepra sa să fie ca aceea a lui Ghiezi. (Aici urmează blestemele îngerilor. pacea şi binecuvântarea sa.. fiul lui N. este ca mort între vii.. De altfel. Bet-Din // vinde toata averea mobilă şi imobilă primului cumpărător ce se prezintă şi preţul este vărsat în tezaurul Cahalului. 2. blestemele următoare : "După judecata lui Dumnezeu. Să fie înghiţit ca Kora şi banda sa. Excomunicarea Cheremului este pronunţată.nici măcar rudele lui. N. între altele. cit. boli lungi şi înfricoşetoare. altul să se plece peste ea. nimeni nu trebuie să-1 plângă sau să-i însoţească cadavrul. asupra păcătosului. din Sinagogă şi din toate funcţiile Canalului. Aurul şi argintul lui să fie împărţit la alţii.. mânioasă şi furioasă pe dânsul. Steaua lui să se stingă după firmament şi să fie crudă. din havre.. ca să arate că mortul ar fi meritat să fie ucis cu pietre. Un proprietar nu mai poate să-şi închirieze casele. n. Această afurisenie să cadă peste N. L. Formula excomunicării Cherem conţine. Cadavrul lui să fie aruncat viperelor şi bestiilor sălbatice. . se sting făcliile.. . Când ceremonia s-a isprăvit. cu mare solemnitate. de un haham. Fii lui să cadă în mâinile duşmanilor.. Urmaşii lui să se cutremure în ziua aniversării sale. Nevasta sa să fie dată altora şi când el va muri. Buxforf. 828. Să fie sugrumat ca Achitophel. 1. Dacă moare. Sufletul să iasă din el îngrozit şi tremurând.£* talmud. se sună din trâmbiţe şi se l. Să vie asupra lui plăgi adânci. Niddui-ul durează 30 de zile. şi într-adevăr.Vezi Rohling. nici să se tundă. 99-100.. afurisenii înspăimântătoare. Iar Dumnezeu să-şi verse. . Niddui poate fi urmat de Cherem \ Marea excomunicare sau Cherem este echivalentă cu moartea civilă.. Să cază şi să nu se mai scoale. un avocat sau un medic nu mai are clienţi ovTei şi. nici măcar să-i închirieze o odaie 2 pronunţă. cind este afurisit în Sinagogă. în prezenţa a cel puţin zece martori.Amin"'. p. prin calomnie. judecătorul cere să i se pună o piatră pe sicriu. pierde şi clienţii creştini. 84 CAH ALUL CAH ALUL 85 în timpul excomunicării.. -ceea ce înseamnă că vinovatului i sa închis lumina cerului. Casa lui să devie \izuina monştrilor. Dar dacă nici arunci nu se observă vreo ameliorare.. dar poate să se prelungească timp de 60 de zile şi chiar 90 de zile. Se aprind făclii. El este exclus din comunitate. Nimeni nu mai poate să comunice cu el. Desfiderea lui Dumnezeu să-1 omoare. ovreiul în contra căruia s-a pronunţat Cheremul.-. ale ofanimilor şi ale altor personaje talmudice). fiindcă nu s-a pocăit şi a fost dat afară din comunitate. nu îi este permis să se spele. Cheremul poate să lovească chiar pe un goi.RohIing. sau nu mai poale să îşi vândă grânele. dacă excomunicatul nu s-a îndreptat. de asemenea. asupra mea şi asupra întregului popor al lui Israel... şi peste tot neamul său.

p.cit.. . 100-102.

care locuieşte aici.-"Binecuvântat fie numele celui Etern. din partea groaznicului apăsător Cimara. 1. care a spus adevărul într-un proces al ovreilor din Darabani (jud. Bucureşti.... . ca să afurisim şi să gonim din sânul nostru pe mizerabilul care se numeşte Moise Bacal Weinstein. zicând că ar trebui să se caute mâna ovreilor în infamia ce se întâmplase şi că aceştia fuseseră vinovaţii.unul.. în număr de 500 de bărbaţi.. Ascultaţi. Comunitatea din Botoşani.şi să-1 osândim la tot răul. Acesta Cheremuri se g&eso m facsimile în cartea lui Verax {La Rcwnanie et Ies Juifs. Moise Bacal Weinstein. în 1879. ce provine din Cahalul din Botoşani şi se referă la un jidov. cu un proprietar creştin. Voi toţi.. altul. In urma acestei mărturii. care le dă şi traducerea franţuzească. Dorohoi)..86 CAH ALUL CAH ALUL 87 Iată acum textul a două acte autentice de afurisenie (Cherem). Aţi auzit voi de atrocităţile la care au fost expuşi fraţii noştri din târguşorul Darabani.. p. . în oraşul nostru. judecătorii au pronunţat o hotărâre nedreaptă. -să piară numele lui. în consecinţă... fraţilor. 1903.să piară numele Iui. voi care trăiţi în timpul acesta. asupra omului care îşi întoarce inima de la Dumnezeul său. . . să cadă asupra Iui toată anatema care e scrisă în cartea legii lui Moise. prin mărturia lui mincinoasă. Când judecătorii au chemat martorii care văzuseră faptele. 289). deoarece prigonitorul Cimara a ieşit din proces nevinovat şi justificat de acuzaţia care apăsa asupra lui. de mai mulţi ani. Acest Moise. ca să asculte arătările lor. . . care e ieşit din Cahalul din Noua-Suliţă (Basarabia) şi priveşte pe un creştin (Mihail Sturdza) '. a justificat pe prigonitor înaintea judecătorilor. 1.au chemat şi pe unul din fraţii noştri. să ştiţi că l-am afurisit în sunetul trâmbiţelor şi după toate riturile prescrise de legile noastre..iar bieţii ovrei fură condamnaţi la închisoare şi la amendă. De aceea ne-am adunat noi.

fii ai Israelului.s. prescurtată). Oclavian Isopescul. Şanta: blestem. (Ed. 9 Elul. rezultă că. -cum nu s-a mai auzit la nici una din comunităţile Israelului. de la un capăt al lumii la altul. mai jos iscăliţii: Toată comunitatea"2. p. îr.ar.. Acela care va călca această hotărâre. p. L. cit. . în ajunul zilei Reconcilierii" \ 2. de blestem şi de afurisenie". care aparţine d-lui Conte. să fie muşcat de şarpe. de a bea rachiu din cârciuma de aici. Verax. voi fraţilor. este o sinteză cabalistică a trei cuvinte. Veras. Noi. că nimeni din oraşul . Să nu intre în Sinagogă. Să vedem acum ce se ştie despre Cabalele superioare. acela care o va respecta. "Cuvântul Şarpe (Nahaş).De aceea.'j*.ovreii au trăit şi trăiesc. pe teritoriile altor naţii. 48-49. 51. o. grupaţi în Comunităţi. să fie binecuvântat şi fericit. b) Cahalele superioare Din cele ce preced. guvernate de Cahale talmudice. rit.. -căci este afurisit! Botoşani. 2. .nostru nu trebuie să bea rachiu provenit din cârciuma de aici. pretutindeni şi întotdeauna. Cherem: afurii-sue.-"Hotărârea întregii comunităţi din NouaSuliţă. căci el nu este decât came spurcată pentru cel Etern şi pentru Israel.de la împrăştiere şi până azi. L. din Noua-Suliţă. căci el prigoneşte şi supără pe bieţii oameni. profesor Ia Universitatea din Cernăuţi. De aceea veţi şti. Ne-am impus cu jurământ şi cu afurisenie (Cherem) să fie oprit oricui din târguşorul nostru.. pentru a-i alunga cu lucairile lor. Aceasta este organizaţia Cahahdui elementar. ale căror iniţiale îl compun: Nidui: exil. .ă în realitate: "să/si lovit di exil.zice Dr. Astfel vorbele: "să fie muşcat de şarpe". Urâţi-l cu ură şi să fie pentru voi un obiect de spaimă. . 1. este oprit a vorbi un cuvânt cu el sau de a sta împreună cu dânsul.

Le Temps. Suveran. Nu e departe timpul în care toate bogăţiile pământului vor aparţine numai jidovilor. Le Figaro. Daily Telegraph. Magyar Hirlap. Alianţa jidoveasca nu datează decât din 1860. In Sanhedrinul din 1840 din Cracovia./^p 347 ^ x a fost ţ. există în iiecare ţara.la Constantinopo'le 5 la Bagdad. totuşi e sigur. un jidan învestit cu puterea regală. . Dar adevăratul centru al ovreimei e mcot-— t de un adânc întuneric.Verb and der Deutschen Juden din Berlin. Facla.. .ALUL Toate aceste comunităţi sunt strâns legate si se ajuta reciproc... dar mult mai mişte noase şi al căror rost nu a fost dezvăluit. Dimineaţa. sau în altă localitate. Această instituţie supremă are conducerea generala a Cabalelor. Alianţa o\Te:ască universală dispune de presa lumii întregi. Pe zi ce trece. această alianţă ovreiască universală reprezintă. Vezi Clmbwty.. etc. etc. La Viena: N. La noi: Adevărul.şi măreţele profeţii ale cărţilor noastre sfinte se vor îndeplini. adresat către 89 ovrei. "Alianţa pe care voim s-o întemeiem nu e nici franţuzească nici englezească nici nemţească.în ceea ce priveşte scopul^ găseşte Alianţa Izraelită universală fondata de CREMEUX 2 şi care rezidă în Paris. într-adevăr. membri ai "poporului ales". In capul acestei organizaţii secrete. poporul Iui Israel 1. undeva. La Budapesta: Pester Loyd. e aproape să îngenuche..şi nu recunoaştem alta. Berliner VolkszeiUing. etc. 5 şi următoarele. e!c. o\teii za ajuns să fie stăpânii presei universale. odată pe an 88 ^S11" ad6Vărat S« jid°VeSC' în Statele Deasupra acestor Cahale elementare.de pildă. . Religia jidovească trebuie să cuprindă întro zi pământul întreg. . Iată apelul lui CREMIEUX. ea concentrează în mâinile salp guvernul naţiei jidoveşti întregi. Astfel.Israelitiche-Alliam din Viena. asociaţii mai puternice. Trăim în ţări străine şi nu ne putem interesa de interesele vremelnice ale acestor ţari.ie. ca şi anumite ordine evreieşti internaţionale. ca să zăpăcim şi să înşelam popoarele. . ei deţin cele mai mari ziare: La Londra: Ttnes. La Berlin: Berliner Tageblatt. etc. împrăştiaţi în mijlocul unor popoare care sunt duşmane drepturilor şi intereselor noastre. Fremdemblatt. Catolicismul. ele se reunesc într-un Sinod. Freie-Presse. zdrobit în luptă.. Astfel sunt: Anglo-JemshAssociation din Londra ..CAH. Naţionalitatea noastră este religia părinţilor noştri.. La Paris: Le Matin. -apel din care reiese o bucurie sălbatică pentru reuşită şi din care se văd principalele scopuri către care tinde organizaţia actuală a poporului lui Israel. 1. etc. ca ordinul american Bmi-Benthfîn alianţei)1 . etc. puterea noastră va fi o himeră" Astăzi. LesJuifsnosmaîtres. P C. faţă de celelalte naţii. nu se ştie daca astăzi nu există. duşmanul nostru secular. din vechime pe ascuns într-un oraş necunoscut. eaux. .foarte răspândit în România . până acum de mmeni.ea e jidoveasca. Aceste asociaţii naţionale. . . ovreiul Montefiore a zis: "Cât timp nu vom poseda jurnalele lumii întregi. pe care ovreii o aruncă asupra pământului.. p. 1882. vom rămâne jidovi. ea e universală.. întrucât interesele noastre morale şi materiale sunt în primejdie. reţeaua.ian li Francmasoneriei din 3.. nare maestru al ritului sco.AHALUL în tot cazul.se contundă cu Franc-masoneria. de care se serveşte pentru a înşela şi a domina opinia publică... că o autoritate superioara a funcţionat încontinuu. şi de altfel. se va întinde.

el este organ ul care rătăc eşte opini a publi că prin ziarel e pe care le . indust ria şi agricultur a în Româ nia. CY//w/z// este organizaţia naţiei ovreieşti. el dă naştere la dispreţul cel mai insultător contra goimilor. El este rezultatul dogmei talmudice a poporului ales dogmă în virtutea căreia ovreii nu trebuie să se contopească cu alte popoare. căci Dumnezeu ie-a făgăduit să posede tot pământul şi să stăpânească lumea întreagă. al falim entelo r care ruinea ză comer ţul. . învăluită sub aparenţele inofensive ale Comunităţilor confesionale. în mijlocul naţiilor puternice. un nou Ierusalim trebuie să se ridice în locul dublei cetăţi a împăraţilor şi a Papilor" '. de moarte. a făcut cu putinţă conservarea poporului ovreiesc. El este cheia problemei ovreieşti şi explică lipsa oricărui elan de reînoire şi de înaintare în sânul iudaismului 2. Cahalul este factorul corupţiei care răstoarnă statul nostru .pe care-1 stăpâneşte.el este cauza acaparărilor. contra întregii omeniri nejidoveşti. • Cahalul este organizaţia misterioasă care. . al trusturilor. el este obscurantismul clerical cel mai orb. consideraţi ca vite şi la ura cea mai' atroce. sau pe care e pe drum să le distingă. în mod absolut şi tiranic. pe care le-a doborât.90 CAH AIXL O nouă împărţire mesianică. Cahahil este reacţia contra oricărui progres. CAH ALUL 91 în rezumat. prin teroarea Cheremului.

care au zguduit lumea şi care. 266. de câtva timp. agentul revoluţiilor. 651. p. XXV. Cuza. 1996. 1. LeJuif. tulbură liniştea nenorocitului popor românesc. p. Ch. în fine. Arckives israel ites. . pentru că nu o cunoaşte. Cahahd este.22 Octombrie 1910. Vezi şi Cuza. cit. XIII. p. socialiste. 2. -el este asemui propagării perfide a materialismului şi a ideilor liberaliste.1861. Neamul Românesc. L.Vezi Mousseaux. anarhiste. împotriva căreia omenirea este dezarmată. I .el este puterea ocultă a Francmasoneriei. Ace?sta este puterea oculta ovreiască.subvenţionează. .

. dar şi patima de dominaţie. Stalistik desJudenthums in der Bukon-ina. n-au auit alt scop decât să distrugă digurile." Şi într-adevăr. Polck. Acum însă. ce se petrece în ţările în care iudeii au putut să-şi satisfacă. . de la început. ţara cea mai apropiată de a noastră. această cifră se încinci şi se urcă la 1069 3. EFECTELE CANALELOR AUSTRO-UNGARIA 93 "Ovreii nu erau nimic în Austria. în 1769. în timp de 50 de ani. . care locuiau în această provincie.fiind detestaţi de toate popoarele. ctc. dacă n-ar fi luat măsuri ca să se apere împotriva pericolului israelh\2. construind baricade şi înfruntând mitralierele soldaţilor împărăteşti. in mina revoluţiei din 1848. Israel pomi să cucerească lumea. cucerirea absoluta a unei împărăţii. ei au devenit cetăţeni ai Franţei în timpul marii Revoluţii şi au ajuns cetăţeni ai Austriei. 124 (A. de către jido\i. vom trece la alte părţi ale împărăţiei şi anume: la Galiţia. Bucovina.la Revoluţie.L'Âutrichejiiive. ai Italiei.şi din Dr. că ovreii nu au obţinut nicăieri aceste drepturi. 2 şi următoarele. trebuie să fie trataţi ca străini. şi. în 1780. F. Şi. înprivin[a lor.. au fost supuşi unui regim special. de către Austria. Astfel. unul din faptele cele mai caracteristice ale istoriei contemporane". Aceşti ovrei. Trebuie să spunem însă.care a fost răpită Moldovei în 1775.. 3. Să examinăm..ca Talmudul şi ca realizarea sa concretă Cahalul.Bucovina. care micşoră emigraţia lor în ţară 1. Bucovina. intrafi în această provincie prin înşelătorie şi fraudă. în contra valurilor cotropitoare ale ciumei semitice. Cernăuţi. Iată cum se exprimă. fără doar şi poate. era de 206. decât după ce au făcut să izbucnească nişte revoluţii teribile. numărul familiilor ovreieşti. . din Dr.. de împăratul JoseflI: "Nu se pot considera ca supuşi ai împăratului. ei joacă acolo un rol dominant. . Şi notaţi bine că. p. S-ar părea că Vienezii. Să vedem mai întâi. la început. sunt singurii cărora Ie-a folosit Revoluţia. . 1899.se. . Trocas. Paris. ridicate de prevederea trecutului. . au recurs la acelaşi mijloc . .zice TROCASSE '. Vom începe prin Austro-Uiigaria. p. edit.. o\Teii din Bucovina. nu numai patima de proprietate. Pe urmă. Zciglauer.prezintă un exemplu izbitor de ceea ce ar fi devenit România. prin dobândirea drepturilor de cetăţenie. Geschichtliche Bilder ans der Bukouina. ce se întâmplă în fosta provincie românească. 2. Datele statistice referitoare !a Bucovina au fost luate de Verax. Pieirei. este.). . ai Germaniei. la Ungaria şi la Austria.CANALELOR TALMUDICI Posedând arme veninoase. Comisia numită în 1782 la Viena. mai întâi. înainte de 1848.de câte ori au voit să forţeze portile unei noi naţii. într-adevăr.

(Vcrax. cit. S). L.. p. .

94

EFECTELE CAIIALELOR

ÎN AUSTROUNGARIA

95

în 1846, populaţia jidovească se ridicase la 11.500 de indivizi. Insă, după 1848, când jidanii câştigară drepturile de cetăţenie, numărul lor merse crescând din ce în ce. Astfel: ' în 1850 erau 14.500, în 1857, - 30.000. în 1869, - 47.000, în 1880, - 67.000, în 1890, - 83.000, în 1900, - 96.000. înmulţirea iudeilor între 1846 şi 1908 a fost deci de 713 %. Oraşele fiind repede umplute, ei nu întârziară să se reverse asupra satelor. Ocupaţia de preferinţă a acestor ovrei, - ca şi a celor din România, - este comerţul cu băuturi spirtoase. Ei ţin mai toate cârciumile; şi, întradevăr, în 1885, posedau 95 % din debitele de rachiu. De aceea, alcoolismul face, în Bucovina, ravagii înspăimântătoare. Tot comerţul şi toată industria ţării sunt în mâinile iudeilor !, - în mod mai complet chiar decât în Moldova. Afară de asta, ei au acaparat cu totul profesiile liberale. Astfel, pe când în 1865 nu erau decât 2 avocaţi israeliţi, - în 1900 ajunseseră la numărul de 82, pentru 14 creştini. 1. O statistică recentă, - a!e cărei cifre au fost culese din actele prefecturilor împărăteşti ale Bucovinei, arată că in momentul de faţă se găsesc în această provincie: Meseriaşi: 737 români, pentru 5089 ovrei. Negustori: 454 români, pentru 8567 o\rei. (Torouţni, Neamul Românesc, 30 Sept. 1911)

Dar, ce e mai mult, de la 1862, de când prima bucată de pământ căzu în mâinile lor, - numărul marilor proprietari ovrei crescu din ce în ce, - aşa că în 1900 ajunse să întreacă cifra enormă de 80 %. Multe din moşiile, rămase românilor, sunt de asemenea ipotecate la jidani, care le vor pune în vânzare şi le vor cumpăra peste puţin. Cât despre mica proprietate, 60 % din imobile sunt grevate de ipoteci la ovrei '. Se înţelege, prin urmare, de ce moldovenii, care altădată prosperau în această provincie, - pe când ei erau stăpâni, - nu se mai înmulţesc deloc, pier şi dispar puţin câte puţin, sub gheara Austriei, care i-a dat pe mâna acestor blestemaţi paraziţi. Având, astfel, tot comerţul şi toată industria în mâinile Ier, acaparând toate profesiile liberale, având în posesia Ier casele din oraşe şi, pe deasupra, moşiile şi marile domenii rurale, având în sfârşit puterea, prin voturile pe care le cumpără, ovreii au devenit stăpânii sau mai bine zis satrapii acestei nenorocite ţări, pe care o sug până la măduvă. Dulcea Bucovină, vesela grădină de care vorbeşte poetul, a devenit azi o pustie funebră, un adevărat cimitir pentru bieţii români, - pe care jidanii îi urmăresc şi îi ucid prin mizerie şi prin alcoolism. Galiţia. -Situaţia este şi mai deplorabilă în 1. Verax, L. cit., p. 57-61. Toate aceste amănunte

au fost date lui Verax', de către Dr. Bălan, şeful can:elariei dietei din Bucovina, după publicaţiile oficiale.

EFECTELE CAHALELOR 96 Galitia. într-adevăr, "în Galiţia şi în anumite cantoane ale Ungariei, ovreii ţin hanuri şi cârciumi unde vând rachiu... Ceea ce este, pentru clasele inferioare, un pericol de moarte. Aceşti cămătari, negustori cu bucata, vând rachiu pe datorie ţăranilor... şi prin dobânzi excepţionale, jupoaie poponil de ultima lescaie. Ţăranii, minaţi, se dau la băutură, pentru ca să-şi uite necazurile; şi, ca întotdeauna, singur jidanul câştigă, în mijlocul zăpăcelii universale"'. Pe lângă aceasta, comerţul şi industria precum şi profesiile liberale sunt în întregime în mâinile ovreilor. Mai mul.t, - aceştia, îndată ce au căpătat drepturile de cetăţenie, s-au aruncat năpraznic asupra domeniilor rurale, care le-au dat în mână puterea politică. "Interdicţia făcută ovreilor din Galiţia (Polonia austriacă), de a poseda pământ, a durat până la 1867, cel puţin în ceea ce privea pământurile de arat. La această dată, de 1867, nu erau în toată Galiţia decât 3S de proprietari, din rasa lui Iuda. Ori, 3 ani după ridicarea interdicţiei. - adică în 1870, - se găseau în provincie, 68 de proprietari ovrei, având dreptul de vot. Trei ani mai târziu, în anul 1873, ei ajunseră la cifra de 2S9...; iar în 1880, după statisticile oficiale, marii proprietari jidani erau în număr de 680 ! Calculele referitoare la mica proprietate sunt, din nenorocire, şi mai semnificative. în timp de 18 ani, de la 1874 la 1892, 43.000 mici proprietăţi au trecut în mâinile jidovilor. Actualmente, ci posedă pământurile cele mai fertile din ţară; şi, mai bine de două milioane de locuitori, care altădată erau 1. Trocassc, L. cit., p. 145.

IN1 AUSTRO-UNGARIA şi ei proprietari, seiresc, ca slugi, la jidani, pe fostele moşii ale părinţilor lor" \ 97 După un asemenea tablou, ar trebui să cadă cortina. Şi totuşi, ascultaţi cele ce urmează: "în Galiţia. totul aparţine ovreilor. Ei au acaparat nu numai întreaga proprietate urbană, dar şi mai toată proprietatea rurală. Nep.crociţii de ţărani sunt obligaţi să închirieze de la jidovi, pe preţuri exorbitante, pământurile care le aparţineau altădată; şi rareori ajung să se poată plăti. Pentru ca să reintre în fonduri, jidanul cumpără, - ieftin de tot, - numea ţăranului, pentru toată perioada agricolă următoare. Odată contractul încheiat, această muncă este re-vândută, de ovrei, cu un câştig enorm, vreunui arendaş din Galiţia, din Ungaria sau din Moldova. - de cele mai multe ori unui alt jidov. Ţăranul îşi \inde munca ovreiului, cu 12 fiorini pe lună (25 lei), plus mâncarea; iar acesta o revinde în Moldova, cu un preţ ce variază între 45 şi 60 lei pe lună, plus mâncarea şi cheltuielile de transport. Adesea, se văd lucrând pe câmpiile Moldovei, ţărani ruteni, slabi, jigăriţi, zdrenţăroşi, abrutizaţi de sărăcie şi de alcool, - adevăraţi iloţi, în veacul al douăzecilea"2. în realitate, halul acesta de plâns constituie o adevărată robie! Iată.ce ne aşteaptă pe noi, Românii, dacă vom avea neghiobia să dăm, vreodată, jitiilor, drepturi de cetăţenie! l.Ţrocasse, L. cit.,p. 135. 2. Vcra.v, L cit., p.

63.

98

EEECTELE CAHALELQR

IN AUSTROUNGARIA

99

"Prin cruzimea de care a dat dovadă, - şi care întrece pe aceea a fiarelor de prada. - jidovimea austriacă provoacă indignarea când îndrăzneşte să vorbească de civilizaţie şi de progres. In fapt. ea a rămas sălbatică, - şi produce moartea, prin foamete şi prin muncă istovitoare; ...ea merge chiar până să uite dreptul imprescriptibil al omenirei, - dreptul de a trăi" '. Ungaria. - Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ungaria. Ne va fi de ajuns să spunem că: "Ţăranii în sate şi burghezii în oraşe, sunt cu totul ruinaţi... Castelele şi moşiile au trecut cu miile, în mâinile jidanilor. Camătă a distrus totul,... ca o lepră fără leac. Doctorul HORSKV. scria, de curând, următoarele: "în 1862, ovreii nu aveau nici un cot de pământ în Ungaria. Acum, după 30 de ani, a treia parte din pământul întregului regat le aparţine... Trei jidovi posedă, ei singuri, 100.000 hectare" 2. Austria. - Austria propriu zisă, nu este nici ea mai fericită. Tot comerţul este în mâinile iudeilor3. Tot aşa e şi cu industria. "Fabricanţii, - constrânşi să primească preţurile ovreilor, -sărăcesc de tot şi-şi părăsesc meşteşugul. 1. Trocasse, L. cit., p. 146. Acum se înjelegs de ce. în 1898, a izbucnit o răscoală înfricoşătoare a ţăranilor polonezi, în contra jidovilor, în 33 de districte ale Austriei.

Lucrătorii, exploataţi şi ei la rândul lor, nu întârzie să cadă în cea mai grozavă mizerie". Salariile. sunt minime; sunt salarii de foamete, neîndestulătoare pentru a face să trăiască o familie" '. Pe lângă aceasta, profesiile liberale, - mai cu seamă acelea de avocat şi de medic 2, care permit să exploateze mizeria şi suferinţa bieţilor creştini, sunt cu totul ocupate de jidani3. Şi nici nu mai vorbim de judecătorii ovrei, care transformă dreptatea într-o prostituată, ce-şi vinde favorurile cui îi dă mai mult4. Insă mai e ceva. Ovreii organizează cartele şi trusturi, speculând mai ales asupra produselor de alimentaţie şi asupra celor necesare traiului (grâu, zahăr, petrol lemne, cărbuni, etc). Astfel, "ei acaparează toate grânele disponibile şi, odată în stăpânirea lor, ei regulează cursurile preturilor, după placul, sau mai bine zis, după interesul lor" *. în acelaşi timp, prin lovituri de Bursă, ei şterpelesc, în mod periodic, micile economii pe care creştinii reuşiseră să le strângă6.

Este de remarcat că în timpul acestei revolte, - pe când mii de ţărani ou fost ucişi. - nici un ovrei nu şi-a pierdut viaţa. (Trocasse, L. cit., p. 166). De altfel, în Galijia, guvernul, - ca sS dea im exemplu, - a stabilit o stare da asediu permanentă

Wcm. Dar este permis medicului ovrei să experimenteze asupra unui AJcum. 261. . cit. 176).ui medie israelit să vindece pe un Akum. Idem.. l. Jore D-zcr..Trocnsse. L.. p. I. cit. L. 2. L.. L. p. 132. 2.... 3. p.-.(Trocasse. Idem. cit. 3. chiar când a fost plătit pentru aceasta. cit. 137. cit. p.?. 6. Şul'uvi-An^:. L. Idem. p. pentru a vedea dacă un medicament es'e eficace sau este omorător" (Karo. 130. 4.. cit.. Trocasse. 5. 145. 158). Idem. "Este oprit u.

. . el singur.au ajuns repede să reunească în mâinile lor bogăţia şi influenţa. Baronul Rotschild. era interzis ovreilor să devină cumpărători. 133. le aparţin 70 % din clădiri". ei au devenit. Troeasse. îndemânare de a exploata pe aproapele. în 50 de ani. lăcomie nesăturată şi lipsă de orice scrupule. 2. într-adevăr. Idem.iară să mai vorbim de ceea ce-i aparţine în celelalte provincii (Austria de Jos. .. strângând în mâinile lor toate industriile. suferinţele şi nenorocirile omenirii. "A trebuit ca şi-pământul să le aparţină. "în ce priveşte proprietatea funciară. întreprinderile. Hem. . L. nici prin ştiinţă.ci. cit. De atunci. p. să devină apanajul lor" '. Din nimic. "Nu prin talent.. pentru ca influenţa politică. îndrăzneală. totul. Şi dacă vom consulta starea creanţelor ipotecare ce pot cu uşurinţă să ducă la o expropiaţie. 142. precum şi în Ungaria"2.chiar şi peste mizeriile.. până la 1848.K CANALELOR ÎN FRAN ŢA 101 O speculă neruşinată îşi întinde gheara peste tot. numai prin intrigă. Astfel jidovii. comerciale şi financiare.însuşindu-şi fără ruşine fructul muncii concetăţenilor lor. L.. 1. aproape un sfert din marea proprietate în Boemia (de şapte ori mai mult decât familia imperială). adică elementele dominaţiei. ei şi-au câştigat cu vârf timpul pierdut. cit. p. Mora\ia. pe care o dă proprietatea. viclenie. în monarhia Habsburgilor"3. Silezia). nici printr-o activitate productivă. 3. ..100 EFECT KI. . "iudeii sunt deja proprietari a mai mult de jumătate din casele din Viena. posedă. nici prin lucru. însă ovreii nu s-au mulţumit să adune bogăţii colosale. s-au urcat ovreii până în vârful scării sociale.

ei făcură un mare pas care le aduse. Mai târziu. adică în Franţa. FRANŢA Lăsând sub tăcere acapararea bogăţiilor acestei ţări. pentru a obţine drepturile de cetăţeni .Acestea sunt efectele Canalului S Acum. că am văzut nenorocirile unei ţări mari. căderea monarhiei si răsturnarea Bisericii creştine. cetăţenie. Aceasta ne va permite să înţelegem manoperele ascunse. . .care ar trebui mai bine sa se numească marea Revoluţie jidănească. preparară şi săvârşiră Marea Revoluţie. odată cu drepturile dorite.ca pretutindeni. care a avut imprudenţa să dea ovreilor drepturile de. de care se servesc la noi. . să examinăm modul cum ei au procedat în altă ţară mare. nu ne vom ocupa decât de modul cum ovreii au ajuns să se introducă în Franţa şi de mijloacele oculte de care s-au servit pentru ca să capete drepturile de cetăţenie. pentru a putea intra în posesia aceloraşi drepturi. Aici. pentru ca să ajungă la un rezultat analog.ei au încercat mult timp să înşele pe francezi asupra intenţiilor lor. duşmana lor ereditară. care este aproape la fel cu cea din Austro-Ungaria. zisă franceză. Ei creară Franc-masoneria şi. cu ajutorul ei. Văzândînsă că nu le reuşeşte cu minciuna.

însă în condiţii foarte nesigure şi asemănătoare cu înscrierea în condicuţe. ceea ce reprezintă o populaţie de vreo 400 de indivizi2. ei erau toleraţi la Metz. prin nenumărate erezii.. ce se aplică la o anumită categorie de femei \ Astfel. mureau la Paris.. pasajele următoare: "Se pot asemăna jidanii cu nişte viespi care se introduc în stupi ca să omoare albinele. îndată ce furtuna înceta şi reîncepând aceleaşi isprăvi ca şi mai înainte.000.puteau să intre în breslele de meserii şi de comerţ. aceea de a ajunge la o împărăţie universală . cu ajutorul brevetelor acordate de rege. -şi înaintea marii Revoluţii din 1789. Insă. Ovreii nu pot să se laude că au adus lumii vreun folos. Sub Ludovic al XlV-lea. între altele. câţiva ovrei reuşiră să se stabilească la Paris. în diferitele ţări. practică . De atunci. 103 într-o simplă colonie franceză. Cucerirea Alsaciei a adus Franţei un număr considerabil de iudei. atât de trainic stabilite în timpul Evului Mediu. însă. . introduc mărfuri interzise sau defectuoase. pe care le scorneau neîncetat. nu se găseau la Paris decât trei sau patru familii israelite 2.000 în această provincie. "Petiţia negustorilor şi a vânzătorilor din Paris. ei profitară de nenorocirile ce rezultaseră pentru ţară dintr-un dezastru naţional.. . goniţi din Franţa. ce e mai mult. "ovreii din Franţa ajunseră la cifra de 800.şi privesc toata bwmrile ca şi când le-ar aparţine. . atât de puternică la acea epocă. "în secolul al XH-lea. . Algeria. în contra admiterii ovreilor" cuprinde.102 EFECTELE CAHALELOR IN1 FRAN ŢA se aflau în număr de vreo 20. practică tot felul de cămătării. să le deschidă pântecele şi să le ia mierea ce se găseşte în ele. fură definitiv expulzaţi din Franţa.căutând să dărâme Biserica. jidovii încercară să se strecoare în Franţa.încercând prin Cahal să vatăme corporaţiile meseriaşilor şi ale negustorilor. Ei profită de descoperirile altora. unde Hernie al IV-lea luase sub protecţia sa 24 familii care se coborau din cele dintâi 8 menaje. resurse care le grăbesc ruina. de la 12 la 15 iudei pe an. în. atât de dese pe vremea aceea.ba. stabilite în acest oraş sub predecesorul său J. chiar de la un asasin sau de la un senitor. îngrozind lumea prin crime rituale. . cumpără de la oricine. Ei erau tot aşa de bogaţi ca şi acum şi stăpâneau jumătate din Paris" \ Storcând poporal.. oferă risipitorilor sau nenorociţilor datornici. pe care nu o ating încă azi. . în plus. chiar din 1767. Ei cred că orice autoritate este o iizurpaţie asupra lor. în acelaşi timp. unde au fost toleraţi. în 1394. în 1778. sărăcindu-1 şi minându-1 prin camătă. ei se ascunseră. adică din războiul din 1870.nu au decât o dorinţă. pentru ca să le altereze producerile. intrând din nou prin fraudă. mai multe rânduri. profitând de faptul că străinii. ovreii au fost. de Charles Vl-lea.

. 247.. \. cit.. 220.Dnmionl. p. I.. 259. I. L. 143. traficurile şi negoţurile cu lucruri 1. 2. p. micile schimburi. La Franca juive.Idem.. împrumuturile pe amanete. Idem. 3. p. Drumonf. L. 213. ci!. p.scomturile. L.p. 1. I... agiotagele. Idem. E. I. vechi. Leit. cit. 2.

Tocmai în Octombrie 1793. Când Constituanta se reuni. de altfel. au fost judecaţi şi în urma executaţi2. mincinos. I. L. începută la 21 Septembrie 1789. pentru Israel. ctc. Ovreii fură. . Masoneria. pe larg. Aici. Franc-masoneria. drept o instituţie filantropică. numai câţiva iudei subalterni. se continuă câteva zile. de asemenea. Idem. 286-290.adică după 4 ani. . . Dnuuont. edit. forţele unui popor întreg '.. . pe toată lumea. vom expune mai departe originea Francmasoneriei şi rolul ei în timpul marii Revoluţii. Mulţi proşti căzură în perfida cursă ce li se întinsese şi intrară cu grămada în adunarea suspectă. p. Ea amăgi. pur şi simplu. Paulcscu. am arătat DruJiiOiiî. 159 (C. Instincte sociale. care îi împiedica să vadă. . La 30 Aprilie 1791 şi la 27 Septembrie 1791. ovieii reuşiră să introducă în Anglia. 235.. câştigaţi de jidani. începând de la acest tragic eveniment şi până în zilele noastre.. ovreii din Paris solicitară emanciparea tuturor israeliţilor din Franţa. Cu mult mai înainte de Revoluţie. 1. p. dându-se. L. în mod.şi mai ales pe revoluţionari. care s-au desfăşurat. că aceasta s-a întâmplat în plină Teroare. fără să bănuiască măcar. deputaţii.. . Conflicte şi Patimi. reveniră la asalt. care îşi îuchipuiră că maşina împingea pentru ei. o mare parte din cler. .. De altfel. Dezbaterea.pentru ca să se arate demni de emancipare. amână soluţia./// sa se repeadă asupra diamantelor Coroanei. ci!.dar. aşa era de mare scârba ce inspira această lepră. burghezimea şi. societate secretă pe care au imaginat-o şi au construit-o după modelul. Abuzând de încrederea acestor naivi şi acope-rindu-le ochii cu un văl des. de luptă neîncetată.1. inspi1. înspăimântătoarea dezlănţuire a patimilor de proprietate şi de dominaţie. cit. 1910). ca să dărâme. Franc-masoneria putu să lucreze în tihnă.. 2.pe unii mai mult decât pe alţii.. pe la începutul secolului al XVIII-lea. Aici. 300-303.. puţin câte puţin. p. într-o publicaţie anterioară 2. care s-au lăsat să fie prinşi. L. Prima grijă.Israel triumfa \ Să notăm. o singură casă de comerţ. fără nici un succes. că ea lucra. foarte încurcată. într-un oraş. Toţi ovieii din Paris au fost implicaţi în această afacere. cit. Sfelea. Insă Adunarea. după TAINE. nu vom insista decât numai asupra câtorva peripeţii jidoveşti. Englezii au făcut apoi să treacă în Franţa această funestă asociaţie. se permite comerţul la toată naţia şi se opun. care a avut loc în timpul acestei groaznice furtuni sociale. aceia care organizară jefuirea bisericilor şi distrugerea capodoperelor. Dar. fiecărui negustor. p. cu toate avertismentele Papilor. . Insă. 2. înşelă într-un chip nedemn nobilimea. organizaţia socială. în furtul cărora jucară un rol de căpetenie.Cahahdui lor.^ HSS5 * a »* f « ir * EFECTELE CAHALELOR 104 IN FRANŢA 105 Dacă se îngăduie unui singur jidov.

Acest popor avea altădată un teritoriu şi un guvern. 150). colaboratorul lui NAPOLEON. credincioşilor. J. pe aceşti blestemaţi fii ai lui Israel. pentru ca să-şi însuşească averile acestor proscrişi2. cu un pumn de bancnote şi le dărâmară \ .106 EFECTELE CAUALELOR ÎN' FRAN ŢA 107 rate de credinţă geniului pictorilor din Evul Mediu. era de ajuns să-i facă să participe. Cea mai mare parte din furturile şi jafurile de care vorbeşte TAINE. Dar. . au început să ia naştere averile enorme a multor jidani din Franţa. p. Astfel un jidan a cumpărat şi a dărâmat. din nenorocire.. Mobiliarele emigraţilor erau o altă ocazie de operaţii fructuoase.. . nu avusese prevedere. Acum el ornează un scuar situat aproape de piaja Chatelet. experienţa a probat ca. foarte scump.dacă nu ca autori direcţi. 2. El a fost împrăştiat. p. pentru a face pe o\rei buni cetăţeni. (Drumont. Câţiva ani mai târziu. L.iques dele Bouchcrie. 304-305. Jidovii nu sunt numai o sectă. 1. la toate drepturile de care se bucură cetăţenii francezi. cit. avură. cit. Drumont. în 1797. ci un popor.. -într-un memoriu pe care-1 prezentă împăratului. le închinară. scrise cele ce urmează: "Constituanta crezuse că.. în problema ce aveau de rezolvat în ceea ce priveşte starea civilă a israeliţilor din Franţa.. Greşeala provine din faptul că revoluţionarii nu au vrut să vadă decât o chestiune de toleranţă religioasa.. PORTALIS. Membrii Convenţiei se înţelegeau. jurisconsul celebra. în 1806. biserica St. Arunci. când liniştea fu restabilită.sau. L. I. fără să 1.. Adesea ei cumpărară biserici întregi. cu ovreii.. -cel puţin ca instigatori şi ca tăinuitoii de obiecte dosite. din care un singur tuni a rezistat distrugătorilor.

Şi NAPOLEON I. 3.. 1. Vezi şi Chabauty. care pustiesc Franţa"2. 2. cit.. cum se plânge de jidani.iudeii o au în mâinile lor. el există la toate naţiile. Idem.. ei nu sunt nici Francezi. trece în purîga jidanilor. al muncii tuturor cetăţenilor. iar im o ţară. murdară şi prolifică naţie. 331. vorbind şi dânsul de ovrei. Discours citat de IlaUcz în Les Juifs en France.. 164)... se exprimă astfel: "Jidanii.. p. L. cit.. fără să se confunde cu ele. au rezolvat problema de a volatiliza bogăţia. 37.fi fost distras.." '. 350. 317-31S. .. ci chiar de la constituţia acestui popor. pentru ca să caute un refugiu.. cit.. p. pretutindeni el se crede că trăieşte pe pământ străin. p.. Acum ei sunt stăpânii omenirii! Din palme ţi din ghionti.. peste tot. Idem.ci pur şi simplu ovrei. De atunci. Ei organizară maşina de exploatare a popoarelor. nici Englezi. Europa este înfeudată dominaţiei lui Israel. 1S54. . şi acum rătăceşte pe tot globul..pe care aţâţi cuceritori au \isat-o.. TOUSSENEL scrie: "Ovreii au lovit toate statele cu o nouă ipotecă. Răul pe care ei îl fac. .Les Juifs rois de l'epoqiie. această dominaţie universală. Miclielct. nu vine de la indivizi. produsul cel mai clar. L. într-o carte remarcabilă. p.. sub numele de dobândă a datoriei naţionale"3. ovreii au înaintat mult.. . I. pe care aceste state nu o vor plăti niciodată cu veniturile lor. I. I. Astfel ovreii formează. Drumonl. o naţie în naţie. nici Prusicni. într-o discuţie în Consiliul de Stat. p. au ajuns pe tronul lumii!" (MicheJct. adăugă: "Nu se plânge lumea de protestanţi şi de catolici. nici Nemţi. L. Israel a impus tribut tuturor statelor. cit. Sunt nişte lăcuste şi nişte omizi. L. . Treizeci de ani mai târziu.

care. în timpul războiului ce a doborât Franţa. războaie (ca acela din Tonkin. pentru ca să arate tot dezgustul şi adâncul său dispreţ. Şi pentru ce o asemenea favoare?. krac-uri şi panamale ce ruinează o ţară întreagă. -jidanul CREMIEUX. Algeria. etc.) \ etc. . o indignare unanimă. etc. nimic despre Italia. jidanii au ajuns să fie stăpâni absoluţi pe Franţa. deschidea iudeilor o poartă destul de largă. . era de ajuns să li se spună că aveau în faţa lor nişte jidani \ Acest decret de naturalizare excită. în masă. CREMEUX şi cumătrul său GAMBETTA au trădat Franţa. nu stau mai bine ca Austria şi ca Franţa.mare senior Arab. Nu vom spune deci. sub republica franc-masonă. . teferilor ia naturalizarea străinilor. a ovreilor din Algeria. urâ în contra acestui neam netrebnic. El avu. încât pentru a înflăcăra pe Turcoşi în contra Austriecilor. . care împreună cu jidanul GAMBETTA erau membri ai guvernului Apărării naţionale. în timpul războiului din Italia. De altfel. o răscoală îngrozitoare a populaţiei arabă şi cabilă. Profitând de un astfel de moment pentru a da un astfel de decret. din acest punct de vedere. Francezilor.. de armata franceză. era aşa de intensă. pentru ca să servească interesele neamului lor2. care s-au înjosit până la a se pune în rând cu jidovii. Cu atât mai mult că în 1870 această măsura avea şi un caracter odios: Arabii. ca efect imediat. în 1870. . Aga scuipă pe el. . în Algeria. ovreii au căpătat drepturile de cetăţenie în Algeria.Să vedem acum. MOKRANI căzu ca un erou şi revolta fu înecata în sânge. . -şi trimise înapoi generalului AUGERAUD crucea de ofiţer al legiunii de onoare. Astăzi. care are jidani ca prim-miniştri (Luzzati).al cărei pământ era invadat de duşmani.. Nu ne vom mai opri asupra celorlalte ţări din Europa. dădu decretul de naturalizare. în ce condiţii. c'are-şi făcuseră datoria în mod eroic în timpul războiului.108 EFECTELE CAHALELOR IN IRANT A 109 din care au ieşit trusturi formidabile.atunci când decretul din 1848. ca primari ai Romei (Nathan).lovituri de bursă dezastruoase.şi îi înmâna decretul lui CREMIEUX. .redusă la trista necesitate de a se pune în serviciul acelora ce trăiau numai din camătă şi din furtişaguri 2.ce era dăruit cu toptanul şleahtei jidoveşti3. Când un ofiţer francez se prezentă la Sidi Mahomed Ben Ahmed el Mokrani. erau lipsiţi de dreptul de a vota. ca miniştri de război (Ottolenghi).

se îndeletnicesc cu un gheşeft Drumon LL cit. ştri. 34. L. 1. . 22 2. cit. 2. cil. Idem.. II. Idem. L. 24. Dromont. 3.nici de Anglia. 12. II. în momentul de faţă. unde. trei mini 1. p. p. II. L. p.. tăiaţi împrejur. p. II. Idem. cit.

în loc să citeşti în ziare depeşele agenţiilor jidoveşti. care îl ininţeau cu neruşinare şi îl făceau să creadă că. Insă. jidănimea n-a văzut decât un singur lucrn: interesul ei. nici prin teroare. . punându-se 1. mereu excitat si împins în stradă de către jidani. Jidănimea rusească se agită cu furie şi. care îşi închipuie uşor că o monarhie absolută este un îngrozitor flagel. unde ovreii sunt de asemenea.în particular pentru noi. într-un ceas aşa de dezastruos pentru patria comună. nici prin minciună. -încercară să escaladeze bariera. ovreii. vorbele umflate de jidam.unde vine să se reverse prisosul acestui furnicar. Cabalele calomniază Rusia şi o discreditează în ochii lumii străine. citeai scrisorile particularilor care vedeau cu ochii evenimentele.nu se bucură de drepturile de cetăţenie. pnn urmare. se recrutează mai ales dintre tinerii seiîii-culţi şi inexperimen taţi. .ti>.. pentru acest lucru se răscoală. RUSIA în Rusia. pe caro lud?. prin presa europeană. oglindind înaintea ochilor lor. colo pentm alta. adică de Rusia. p.ici pentru o cauză. . Nihi!i.ca cei de la noi . să vorbim puţin de o ţară mare în care ovreu . Copin AlbanccIll. mei de Germania. Când. rm U n!ia te j! d 0 V C a S S eă a d m™ stre a z ă e a a în să s H S ^ ^ i n t e m î! ni a civil ^ -adevăr. Mai mult. foarte puternici şi unde HERMAN KUIIN scria I bl in Io b l : "Poziţia iudeilor în Germania este foarte C : avantajoau. însă deplorabilă pentru vecimitoi^.Ze drame magonique. în realitate. .profitând de momentul când Rusia era încurcată într-un război nenorocit. p • gUVem re ' oirocculte. 369. .ne spuneau telegramele agenţiilor. care mai toate sunt în mâinile ovreilor. reclamă o constituţie şi o garanţie. Văzând că nu ajung la nimic. măsură excelenta pentru poporul rus. .sau mai bine zis se năpustea ca o bestie turbată. prin Nihilişti' (sectă de anarhişti).' . I. pentru ca această glorioasă § tradijic să înceteze" 2.110 EFECTELE CANALELOR IM RUSI A 111 monstru \ ce a dat naştere unui scandal colosal a ui căr faima a făcut ocolul pământului. ce s-a petrecut în Rusia m timpul războiului cu Japonia. poporul rus nu ştia câtuşi de puţin ce> e o constituţie şi ce sunt garanţiile. constatai câ poporul rus mergea fără să ştie pentru ce. tulbură liniştea Statului şi pune într-un pericol continuu viaţa Ţarului şi a principalilor săi colaboratori 2. "Poporul rus. Aceasta ne va permite să ne dăm seama de uneltirile sau de tertipurile pe care jidanii din România le întrebuinţează pentru ca să-şi atingă scopul dorit ^ _ ba vedem.. un Stat în Sfat" 2 _ Dar. pe când ruşii se găsesc foarte bine sub un asemenea regim.unde ei se numără cu milioanele -ovreii sunt lipsiţi de drepturile civile şi politice. îi orbeşte eu uşurinţă. Pouvoirocculte. zfci de ovrei.

prim-minislrul imperiului. 2. di Libertate. Să amintim moartea tragică a lui Alexandru II care a fost ucis de o bombă. de Frăjie ji alie gogoşi franc-masonice. 1911. aruncată de un nihilist. Stolipin. a fost asasinat de un jidan numit Bagrow.Progres.în Septembrie. . de Egalitate. De asemenea.

L. Franc-masonii Constituantei şi ovreii revoluţionari din Rusia. 35). în mijlocii} masacrelor.Lcit. arzând şi asasinând.. 3. Aceeaşi soartă ne ameninţă şi pe noi.. p.. românii. lucrară exact în acelaşi sens.3 58. ei au dezlănţuit războiul civil când patria. în numele Ţarului. într-adevăr. cit..3S7. care răsculau poporul. L. -pentru a-l libera"2. m grevă. pentru a ajunge aici. tot astfel. In cursul unei revoluţii sângeroase. era zdrobită în afară 3. s-au văzut "instigatori. ~ Hem.A! . Şi. p. în care voiau să intre.Meni. ei încercară să se încorporeze cu raţia nisă. dm partea jidovimei.' 112 EFECTELE CAHALELOR banccIli.C. apără cauza Ţarului şi a Rusiei" \ Şi. avu loc intrarea jidovilor în naţia franceză. l.. cit.p.

ovreii n-au putut să-şi satisfacă decât numai patima de proprietate şi datorită ei. pentru a atinge şi acest sfârşit. le mai trebuie să posede şi drepturile de cetăţenie. cunoscând modul cum jidovii au lucrat în mai multe ţări stiăine.şi că.. -cu mult mai înainte de formarea acestei ţări. Dar. 17). LesJnifs deRoumanio. p. ei trebuie să aibă prerogativele de cetate..ROMÂNIA Acum.. sub Domijian" (Bcmard Lazare. ne va ti uşor să înţelegem ce se petrece în propria noastră ţară.. In România. pretind astăzi că sunt stabiliţi în România de când lumea şi pământul. "Legenda (?) povesteşte că Ovreii veniră în Dacia în timpurile milhice ale Iui Decsbaî.. de la luarea Ierusalimului de către Titus (CREMIEUX). . Aceşti străini.' ei se agită nebuneşte. prin urmare. sau din timpurile lui Decebal (B. au ajuns în câţiva ani să pună mâna pe mai toate bogăţiile ţării. ce le sunt contestate pe nedrept. . veniţi de ieri. 1. împinşi fiind de patima de dominaţie. ca să ne subjuge cu totul. LAZARE)1.

Comparând între ei anii 1803 şi 1899. la Iaşi. . 1.000.-9.000.000 de iudei1.-37.000. numărul ovreilor a fost întotdeauna cu mult mai mic ca în Moldova.330 ovrei. 12. Numărul lor însă a crescut progresiv. . constatăm că înmulţirea jidanilor.19. în Muntenia. în 1827. în 1838. în 1803. provin din Arhivele Statului. vom aduce aici cifre exacte. în 1899.când s-a făcut cel dintâi recensământ în Moldova. în toată ţara.-24. -200. în această perioadă de 96 ani. Astfel. după împărţirea Poloniei (1772). în 1899. 3. a atins cifra colosală de 1.000. .'-6.000.000.000 de ovrei. în Moldova. în 1838. Cele ce privesc anii 1859 şi 1S99. .114 EFECTELE CAHALELOR IN' ROMÂ NIA 1859. nu se afla în Moldova decât un număr foarte mic de ovrei. Cifrele care se referă !a o epocă anterioară Iui .000. . în 1860. în Bucureşti. La începutul secolului al XVlII-lea. sunt luate din publicaţiile Serviciului statistic. pe trimestru.70. 115 Pentru ca să probăm că această afirmaţie nu este decât o neruşinată minciună. scoase din statisticile oficiale. nu s-au găsit decât 127 şefi de familii israeliţi. . în urma emigrării lor necontenite din Moldova. încât contribuţia lor totală se ridica abia la 155 lei.533 la 100. în 1820.80. în 1820. în 1859. .s-au găsit. Astfel. în 1831.000 de jidovi. în 1831.120.se socotesc în toată ţara. ei erau atât de rari.

se topi Ia I. ERNEST DESJARDINS. ce constituie un fel de cloacă nesecabilă ce debordează cu îmbelşugare această pestilentă. tătari.pentru concurenţa de aici înainte neputincioasa şi chiar pentru viaţa materială a adevăraţilor români.Cifrele acestor statistici l arată că.) ce voiau să-1 cotropească. Cifrele acestor statistici sunt împrumutate din cartea Iui VcrasLa Roumanie ellesJuifs. mai ales in timpul domniei lui Mi hai l Sturdza (1834-1848). în imensa lor majoritate. în 1867. etc. prin spirit şi prin limbă.. . p.. . . 1904. Dar. susţinute de el împotriva numeroşilor barbari (turci. . existau în Moldova regulamente pentru apărarea fruntariilor împotriva valurilor năvălitoare ale vagabonzilor străini. aceşti străini. din Austria şi din Rusia. Numai că. membru al Institutului. înmulţirea ovreilor străini luă proporţii înspăimântătoare. Ea a venit aici prin emigraţie.ca şi prin voinţă şi prin moravuri. care a venit în România.venind din Galiţia şi din Polonia rusească.care n-au luat parte nici la suferinţele grozave îndurate altădată de poporul român. -n-au nici un motiv istoric plauzibil ca să poată pretinde drepturile de cetăţenie. . care se află actualmente în România. un savant istoric. 2-4 (ediţie prescurtată).. pe viaţă sau pe moarte. Această invazie a început de ani de zile. este prin naştere.străină de ţară. severitatea acestor regulamente. să studieze chestiunea israelită: "Majoritatea familiilor ovreieşli care locuiesc în România. Iată ce zice în această privinţă. s-au introdus aici în mod fraudulos în cursul secolului trecut. Prin urmare. unguri. ovreii.. în România. dar a devenit foarte activă. nici la luptele sângeroase. . Astfel.

se prezintă cu un tablou şi mai înfricoşător: Români Ovrei Naşteri 7.500 13. .5. în 22 de ani.iar guvernele.000 naşteri.000 de sujhle în profitul lui Israel.000 Morţi 13.000 Diferenţa -30.000 9. Î. asupra naşterilor. mişcarea populaţiei. Români O viei Naşteri 140.000 morţi. făcăndu-se complicii acestor abateri.000 + 40.000 Adică. De asemenea.500 Şi.500 + 3. de la 1869 la 1875 3.fosta capitală a Moldovei. în oraşul Iaşi. românii au pierdut .V ROMÂ NIA 117 vederea câtorva gologani. pe câtă vreme jidovii (al căror număr este aproape pe jumătate ca acel al creştinilor) au un excedent de 40. vedem că românii prezintă un deficit de 30. o diferenţă de 70.116 EFECTELE CAHALELOR aici. asupra morţilor2. .500 Diferenţa . de la 1870 la 1893.000 120:000 Morţi 170.000 80. dădură pământul naţional pradă cerşetorilor corupători" \ Dacă acum examinăm statisticile care dau mişcarea totala a populaţiei în oraşele Moldovei. numai în anul 1909.

Paris. Dr. pentru 1901 şi 1902.986 indivizi (1.1909. mimai cu A. 1S67 . 774 morţi). pentru ovrei un excedent de 17. . D-l A. Agapi. L.şi aşa mai departe '. vezi Verax. 2.la Fălticeni. profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. 3. neobservate de nimeni. C.784 de suflete. 1913. în 43 de ani. mişcarea populaţiei de la 1866 Ia 1909.000 de indivizi în favoarea lui Israel. Sliţcarea populaţiei României. (Vcras..432 naşteri. consta*■?:. calculând asupra datelor statisticilor oficiale. pentru acelaşi oraş.Les Juifs cnKloldavie. uneori numai bănuite. 2. . 1. . L. O asemenea proporţie se întâlneşte în mai 1.1910.care se petreceau în umbră. Cu modul acesta. cit p. -la Botoşani.pentru moment provizorii.Vezi Verax. ÎS Februarie. în 13 ani. Fenomene..i. datele referitoare la numărul locuitorilor Moldovei arată ca. 20. .8 %. cit. de 51. asupra unei populaţii totale de 77. C.759 locuitori.ne duc la constatări de o excepţională gravitate. 54. 2. Un ziar politic. s-a făcut un nou recensământ al populaţiei. ale cărui prime rezultate au fost raportate de profesorul CUZA 2.443 de suflete. Cu alte cuvinte. E. 55).apar astăzi în plină lumină.6 %. p.8 %. toate oraşele Moldovei.. pentru români. astfel la Dorohoi ea este de 53. 1908. In 1912. Colescu. . A. L. p. cit.488 suflete. Geamul Românesc.418 morţi). ovreii au ajuns în Iaşi la cifra de 39. . publicând aceste date.adică la 50. Unirea. Ciua. un deficit de 14. pe când jidanii an câştigat 120 (894 naşteri. într-adevăr. CUZA. de 57 % . Studii demografice asupra populaţiei oraşului Ia. s-a produs o diferenţă de peste 30. . C. le rezumă astfel: "Cifrele recensământului. populaţia rurală a crescut.Cuza. Desjardins.

populaţia Fălticenilor s-a micşorat cu 10. Atunci poţi vedea cu ochii. acaparând toate mijloacele de subzistenţă. iar a Dobrogei cu 45.5 %. trebuie să aibă cauze profunde.8 %.8 % .). Vnionil. populaţia a diminuat în mod absolut. care e enormă. în acelaşi timp. pe când românii se împuţinează din ce în ce. ovreii se înmulţesc în mod prodigios. în inimile tuturor românilor.759 locuitori. unde se face oţet. . nu mai are astăzi decât 75. Putem deci să afirmăm că oraşele Moldovei se depopulează şi că această depopulare este cu atât mai intensă.şi această constatare a smuls profesorului CUZA strigătul de alarmă sau mai bine zis de disperare: pierim ! . Asemenea scenă se întâmplă într-un butoi. cum cămaşa groasă a oţetului se topeşte şi. de exemplu.7 %. în 8 din 21 oraşe moldoveneşti. care a studiat bine acest fenomen patologic. într-adevăr. (Duelaţi). cu 41.3 % . . a Mihăilenilor cu b %. 1913. care în 1909 avea 77. răul pare şi mai mare.882. care consumă tot alcoolul şi tot acidul acetic şi transformă repede oţetul într-o apă infectă şi fără nici im gust. se vede atunci că. a căror cunoştinţă se impune fără întârziere. Iaşii. cu cât oraşele sunt situate mai spre nord' '. populaţia urbana a Moldovei a crescut numai cu 5. în Moldova. până arunci foarte prolifică. se întinde un fel de mucegai alb şi uscat. O asemenea disproporţie. Prin urmare. Dar.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 23 %. când îi adaugi o urmă dinir-un parazit. Astfel. cu o dureroasă nelinişte. când cercetezi mişcarea fiecărui oraş luat în parte. în locul ei.strigăt care s-a răsfrânt. iar a Dobrogei.118 EFECTELE CAHALELOR pe Români de aceste ÎN1 ROMÂ NIA 119 18. 20 Februarie. a ajuns la concluzia că Jidanii. au lipsit 1. vechea capitală a ţării. în faţa năvălirii unor paraziţi? CUZA. etc. micoderma vini. Dar care este cauza istovirii unei populaţii. De asemenea.pe când a Munteniei s-a înmulţit cu 24 %.

Efectele patimii de proprietate a ovreilor. .Vezi Cuza.-Dacă vom consulta statisticile. dar nu pot să se sufere. fier. se susţin până la moarte. ei îşi fae oroare lor înşişi (Dramo.. Vălenii-de-Mur. lemne. în consecinţă. în oraşul Iaşi. I. indispensabile acestor meserii. VIII. postav. au trecut cu totul în mâinile ovreilor.874 Ovr ei Trebuie remarcat că. 36. L. aceşti străini sunt puternic ajutaţi de Cahalele lor şi sunt uniţi prin solidaritatea naţională2 1.it. Iaşi. Jidanii în oraşe.'. . în oraşele României. Scăderea populaţiei creştine şi înmulţirea jidanilor în oraşele României. h:.r. în plus. care pot să fie admirabili în caritate. 2. pânză. piei.şi aceasta numai în câţiva ani. tinichea. 1908. vom vedea că industria şi mai ales comerţul. Ei nu se susţin. var. Jidanii. Creştinii. 1911. în cursul anului 1908 ': Români Meseriaşi 1. aceştia au început să dispară. din c. .îră. nisip.care posedă şi tot comerţul cu materii prime (Pietre. sunt străini oricărui sentiment de solidaritate. Ei n-au câtuşi de puţin ideea de a se strânge in rânduri compare pentru a rezista jidovuiui. fi industria circ. etc). . cuie.. Forja-ovreiului este solidaritatea. cit.e. în ceea ce priveşte mica industrie. meseriile cele mai uşoare şi cele mai productive aparţin iudeilor. Raportul general al Camerei de corner. 54-55 şi 134). p. p.-Mă proporţia ce există între meseriaşii români şi iudei.mijloace de trai şi.histria.. dar se iubesc între ei.

cu toate enormele sacrificii ale Statului şi mai ales ale consumatorilor. . în acest oraş. p. care n-au între ei nici o legătură şi nu se bucură de nici un sprijin. L.. 36.la Iaşi. cit. Iaşi. Astfel. Aici. în toate oraşele Moldovei şi în multe ale Munteniei. găsim: Români Cârciumari 51 Băcani 6 Precupeţi 4 Făinari 1 Negustori lemne 1 şi aşa mai Ovrei 344 83 172 80 40 Asemenea proporţii se întâlnesc. în cursul anului 1908 ': Negustori Rom âni Ovr ei 1. cu torul ridicolă. . . . Canalul a lucrat cu toată forţa de care dispune.120 EFECTELE CAHALELOR Ele ar i\T ROMÂ NIA 121 pe când bieţii români. cir. Comerţul'. este întreagă jidovească. Şi nici nu mai vorbim de marea industrie care. Raportul general al Camerei de comerţ şi industrie. faţă de negustorii ovrei. VIII. 1908.-Iată acum proporţia. de altfel. a negustorilor români.iar rezultatele sunt formidabile. sunt absolut dezarmaţi în lupta de concurenţă şi sunt uşor înlăturaţi de rivalii lor.Vezi Cuza.

. Ne aducem aminte. a trebuit să fie mai întâi complotată. era toată luată de jidani. iar acum nu se mai găsesc acolo decât doi sau trei români..că în timpul războiului din 1877. strada Lipseam din Bucureşti era toată ocupată numai de negustori români. din 133 cârciumi. pe unnă executată de mână de maestru. la Herţa.de la un negoţ exclusiv românesc. în Dorohoi. Şi această transformare. inconştientă de scop.fi naturale dacă ne-am găsi în Palestina. .. O nimicire atât de completă şi îndeplinită în atât de scuit timp. pe când cincisprezece ani mai târziu. de la tot. . din 74 cârciumi. la un negoţ exclusiv jidovesc. . chibzuită. din 1906: ''In oraşul Botoşani. pierduţi în mulţimea nenumărată a jidovilor. la tot.. avem de-a face cu Armata Canalului î . . ar fi putut să ajungă la un asemenea rezultat.s-a făcut foarte repede.deşi nu avem ca etate decât 43 de ani. din 54 cârciumi. bine echipată. numai 6 aparţin românilor. una singură e românească. cu mijloace financiare.. . în Fălticeni. în interval de câţiva ani. la Mihăileni. într-un cuvânt. toate cârciumile sunt în mâinile ovreilor". preparate mai dinainte şi venite din străinătate. Nu o gloată. într-adevăr. după cum spune Raportul Camerei de comerţ şi industrie. dcabia 4 sunt ţinute de români.ci o trupă disciplinată. dar sunt monstruoase în România. La Hârlău. având capitaluri din belşug şi care se năpusteşte la atac urmărind o ţintă determinată.

Dar. să vedem şi ce se petrece la ţară. dând peste tot excedente importante.este fapta Canalului. deşi legea opreşte pe ovrei de a se stabili în sate.care nu atinge nici măcar 25 la sută. pe deasupra. unde după lege. care atunci erau în floare. Contra-proba. îndată ce ajung în sate.. acaparând toate mijloacele de trai. Dacă studiem statistica publicată de Spicuitorul moldo-roman \ pe anul 1839. ei nu întârzie să vândă pe ascuns alcool. îi otrăvesc cu băuturi alcoolice falsificate. ovreii . îi lipsesc de pâinea zilnică şi care. românii aveau eu ce să trăiască. în 1839. în statistica întocmită de Camera de comerţ şi industrie asupra a trei judeţe din nordul Moldovei \ în anul 1905-1906.-iată acum şi contra-proba.' '"'-. . unde se strecoară ca să poată intra.în timp ce populaţia ovreiască rămânea aproape staţionara. graţie organizaţiei breslelor. străinii nu pot deschide cârciumi. la acea-epocă. cu cel ce găsim acolo în 1909: găses c întotd eauna b) Pentru negustori: Botoşani Dorohoi Suceava Rum âni 22% 22% Ovr ei 72% 74% Proporţia negustorilor români.-Până acum v-am arătat proba.*' 122 KFECTELE CAIIALELOR ÎN' ROMÂ NIA 123 Jidanii Ia sate. .-Acum că ştim ce se întâmplă în oraşe. Se înţelege uşor de ce Românii pier din oraşe şi din sate." . pentru că industria şi comerţul erau ale lor. toată Moldova este literalmente cufundată în mocirla năpădi-toare a lui Israel. populaţia românească se înmulţea în mod regulat. . In orice caz. 68% 70 % mijlocul de a călca* această lege şi. . în acel timp. căci. această statistică arată lămurit că in aceste trei judeţe. pentru că românii ţin încă aproape tot comerţul de băuturi alcoolice la sate.este relativ mare. Şi această crimă abominabilă.1 V '■ -'-'■'■■ ''■':'. în faţa Jidovilor care. exterminarea unui popor. Să comparăm numărul negustorilor români din Iaşi. vedem că. Totuşi. mai toate meseriile si mai tot comerţul sunt în mâinile jidanilor. găsim cele ce urmează: a) Pentru meseriaşi: Botoşani Dorohoi Suceava Rom âni 19% 24 Ovr ei.

Spicuitorul moldo-român. . 33. 26 4 115 58 65 18 1909 5 1 6 0 0 0 1. . Darea de seamă asupra stării economice a judeţelor Botoşani. Botoşani. 1841. cit. laţi. Raportul Camerei da corner/ }i industrie. ' 1. IX. circ. Dorohoi şi Suceava pe nul 1906. p. N e g u s t o r i i români Cârciumari Băcani Pescari Blănari Chiristigii şi aşa mai departe..Vezi Cuza *.(•■ . 1906 . cit.Veri Cuza. L.

In realitate. . cât de duşmănoase. din comerţ şi din industrie. nu este decât o minciună sfruntată. 125 Dar negustorii români care au dispărut au fost înlocuiţi de jidani. că au venit să ocupe un loc disponibil în economia noastră naţională ! . fie ca negustori.ELOR Î\T ROMÂ NIA 1. fără voia lor.p. din cauza incapacităţii şi mai ales a necinstei clasei de sus. Dar ce este mai trist. Şi într-adevăr.LesJuifs enRouinanie. . care să înlocuiască pe Ovrei.Românii au părăsit poziţiile mănoase în câştig. (Bernanl Lazare. 99). dis-preţuind munca şi preferând funcţiile Statului. e faptul că Românii au fost obligaţi. găsim în Iaşi în 1909: Negustorii ovrei Cârci umari Băcani Pescari Blănari Chiristigii şi aşa mai departe. nici de bunăvoie. Prin urmare.încă şi mai puţin din cauza incapacităţii lor. întrebuinţând în această luptă pe viaţă sau pe moarte. răspândită de Ovrei. care iau atacat prin mijloace oculte. ei au fost învinşi de Jidani. nici de lene. . manopere tot atât de laşe. "Este adevărat că nu există nici o clasă românească. nici de fudulie. mult mai uşoare şi cerând mai puţină osteneală. fraza stereotipă.124 KFECTELIÎ CAHAI. fie ca lucrători'. să părăsească terenul mesenilor şi al negoţului. care n-a fost în stare să le apere interesele. 19 09 34 4 83 7 14 Din aceste statistici rezultă că.

. 8. într-adevăr. cu No. . C.. p. din incapacitate sau mai ales din corupţia timpului.. 1. în ascuns.din nepăsare.continue să profite de toate drepturile breslelor. ce este scris într-un raport (Anafora) al Sfatului administrativ al Moldovei. p.. să fia supuşi la aceeaşi taxă ca şi breslele. cit. poruncite de Talmud.. cu expunerea necazurilor ce românii suferă de la ovrei. în ziua de 31 Mai.. 154. în această privinlâ. Talmudul: "Erfe oprit ovreilor să mve[e pe un Atârni o meserie. dar jidanii n-au vrut să-i tolereze lângă dânşii şi n-au consimţit nici măcar să-i primească în atelierele lor '. cu care să poată să se hrănească" (Karo.căci aceştia acaparând meseriile şi negoţurile au pus mâna pe cea mai mare parte din câştiguri. Cerem ca O\Teii . Dar..Iată ce porunceşte jidanilor. încă nu e totul. atât pe cei din oraşe. . . a referat Sfatului că. în urma schimbării vestmântului. Jore. fără încetare primeşte jălbi din partea breslelor şi a mai marelui staroste. puse rezoluţia ca Jidovii să .. lăsând cheltuielile pe socoteala Românilor. A. L. după forma occidentală. adresat Domnitorului. Dear.621. 2. 1838: "Departamentul finanţelor." ~.. care se vor folosi de drepturile breslelor. 51. Oua.. Domnitorul MIHALACHE STURDZA (de tristă memorie). în aceeaşi zi. hoţia şi frauda. am voit ca croitorii creştini să se obişnuiască a face costume europeneşti.77).-Prin comerţ şi prin industrie . .Iată. cât şi pe cei din sate. Şulhzn-Ar::'-?. Proprietăţi urbane.ovreii despuiaiă în voie pe bieţii români.care sunt mijloacele cele mai eficace de a realiza.

Un om de litere a povestit. Astfel. valoarea acaretelor lor întrece cu mult pe a celor româneşti.100. contractată la Iuda într-un moment de strâmtorare ! De altfel. mai toate băncile. de băieţii de bani-gata.şi se aruncară cu lăcomie asupra imobilelor din oraşe. unde te poţi împrumuta. pe când românii n-au decât pentru 2.ei. L.000 lei. p. ovreii îi împrumutară. pentru o mică datorie.126 EFECTELE CAHALELOR dau câţiva lei şi ÎN ROMÂ NIA 127 Astfel se îmbogăţiră foarte repede. n-aveau nici ce mânca! . care atunci când au venit din Galiţia sau din Polonia rusească.000 la 5. . Jidanii se leagă până şi de tinerii neexperimen-taţi.000. .000 lei. care alcătuiau toată averea lui şi a familiei lui.pentru ca să plătească jidanului o pălărie de 6 lei.cărora le 1. După informaţiile luate de Ia Ministerul de finanţe.a fost nevoit să-şi vândă o pereche de boi. etc. dacă ar avea dreptul să cumpere şi moşii ?! Camătă. 52. Astăzi. ei posedă în Moldova mai bine de 31 % din proprietatea funciară urbană. legea nepenni-ţându-le să înghită şi pe cele de la ţară. vezi Verax. cum un biet ţăran. ea este de 1. la nenorociţi români. sunt în mâinile acestor vampiri. proporţia este de 7. Câte averi nimicite.800. pe care o luase pe datorie. la Dorohoi.500. cu dobânzi enorme. ovreii au case pentru 5. .-Avină bani. în mai multe oraşe. în mod sugestiv. cit.000. pentru care un asemenea împrumut însemnează ruina. La Mihăileni.000 la suma minimă românească de 200.000 lei. . . \ Ce ar fi.. La Fălticeni.000.

de exemplu. care mişună prin tribunale. pe la prefecturi şi chiar prin ministere. L. Vezi Verax. mică săptămână. per excelenţiam. Dar. nădejdea mângâiată a răzbunării ascunse împotriva creştinului. 2. adică de jurământul more-judaico. . E.. După cum zice DESJARDINS. . trusturi de tot soiul. Pricepeţi acum ce escrocherie are loc atunci când viitorul băietandrului este în joc şi mai ales când părinţii ţin să ascundă greşelile fiului lor. Astfel. trebuinţa sa primordială. care istovesc poporul.adică furturi şi înşelătorii în mare. Desjardins. speculând asupra banilor publici şi împroşcând cu infamiile lor chiar şi pe miniştri. pe care să-i risipească. mulţumită unor magistraţi prea îndatoritori. formează un fel de triadă talmudică. . din Galaţi. camătă înfloritoare" '.îi fac să iscălească pentru sume fabuloase. . unde comp funcţionarii. de curând. pentru ca să aibă 17. această crimă a fost scăpată de singura piedică ce-o mai stânjenea. câmpul nelimitat al \iselor sale de putere în \iitor. "comerţul..000 lei. al Ovreiului. cit.se adaugă adeseori sperjurul..care asociindu-se cu hoţia şi cu înşelătoria. sugându-i până la măduvă. p. . Carteluri. pe la regimente. Astfel. 1. un tânăr G. elementul său.. a dat ovreilor poliţe pentru mai mult de un milion.-Mai apoi ovreii întrebuinţară atâtea bogăţii ca să organizeze carteluri. Cametei.este taraba zarafului. pe la primării. Şi nici nu mai pomenim de răul imens ce fac samsarii jidani.

că ea constituie una din regiunile cele mai productive în grâu.128 EFECTELE CAHALELOR IN ROMÂ NIA 129 noi plătim zahărul cu un preţ exorbitant. ovreii 1. După informaţii luate de la Ministerul de finanţe.nume ce vor face în veci groază şi scârbă adevăraţilor români. după răscoala ţăranilor. în Moldova de sus. Fischerland. Feierstein. asemenea anomalii se explică prin faptul că jidovii acaparatori fixează preţul mărfurilor. vezi Verax. pâinea de asemenea. că Parlamentul. înainte de 1902. Pentru ca să poată arenda o ţară întreagă. Ei bine. s-a numit. . cit. Iar enorma suprafaţă din pământul României. ei îl exploatează prin arendare şi. ce unul din ei o stoarce până la uscare. proporţia moşiilor arendate crescu aşa de repede şi ajunse la cifre atât de înspăimântătoare. cu toate că nu voiesc să cultive pământul cu propriile lor mâini. în 1907. . Juster. ei închiriară imense terenuri.-Dar ovreii nu se mulţumiră cu atât. este foarte scumpă..adică izvorul fundamental de trai al ţării. sunt numele principalilor bandiţi agrari. 52. după placul lor. Rapaport. din lumea întreagă. Fischer. deşi Dumnezeu ne-a dat o ţară atât de fertilă.fu nevoit să limiteze întinderea pământului cultivat de un acelaşi arendaş. aproape îndoit decât îl iau bulgarii. Guttmann.. ei posedau două treimi din domenii \ Dar.. Astfel.şi cu ajutorul Cabalelor străine. . . . Ei atacară şi agricultura. Agricui'tura. L. p. de atunci. în bătaie de joc.

pentru ca. căci adesea un singur evreu ţine în arendă mai mult decât un judeţ. . 541 din 9 Aug. jidanii îi nutresc cu "peşte împuţit... 1. -către Direcţia generală a Serviciului sanitar. Vezi A. 1910 şi 468 din 19 Iulie 1910. mai pe toţi ţăranii României! într-adevăr. Şi când te gândeşti că aceeaşi jidani. . . Două rapoarte ale directorului Institutului de chimie din Iaşi.să ajungă în urmă să îi pună definitiv sub picioare. guvernul le-a pus botniţă şi planul infernal a avortat.obţinând prin aceasta drepturile de cetăţenie.neputând să se ducă în altă parte din cauza depărtării. cu brânză mucegăită plină de viermi sau cu mămăligă neagră şi amară făcută cu mălai de porumb stricat" '. care au văzut scăpându-le o asemenea pradă. Neamul Românesc.ca să-i otrăvească şi. . ceea ce arată cât iubeşte Israel pe ţăranii români e faptul că. Dar se despăgubiră în urmă. fără ca nimeni să nu mai poată veni în ajutor acestor nenorociţi ! De altfel. Dar. pretutindeni unde aceştia lucrează ca muncitori. 5 Sept 1911. Cuza. împilând cu neomenie pe bieţii ţărani care. C. să le dea şi pelagră. au acum neruşinarea de a plânge pe ţărani. ca să trăiască. Astfel. acest soi nou de Hoţi erau iremediabil condamnaţi să nu mai lucreze decât ca să îmbogăţească mai mult pe strigoii avizi.au fost nevoiţi să se plece exigenţelor. pe care îi împing la o nouă revoltă. . în plus. peste puterile omului. din fericire. aceste Iude găsiseră mijlocul să transforme în robii lor. No. care se pregăteau să se îndoape cu sudoarea omenească. cu măsline putrezite.măriră considerabil arenzile. impuse de jidani.

deveniţi lucrătorii lor. plătită cu o simbrie de foamete. ce ar trebui să cheltuiască pentru a face reparaţiile necesare.Septembrie. şi pe ce pun mâna. Aceşti ovrei tratează acum pe foştii proprietari ai terenurilor împădurite. pentru ca să le înfrâneze... p.mai ales din cauza re-clamaţiilor unei anumite prese. Piatra Secuiului. pur şi simplu. Mai . Astfel. Neamul Românesc. 1913. Ei socot că pierderea a vreo câteva mii de români. 15 Febr. . .. . Vetrile şi Frumuşelele". au format societăţi forestiere care au înşelat pe ţărani şi le-au luat.ca anul trecut la societatea 1. Dacă se adaugă la aceasta o muncă istovitoare. se făcură cercetări. . carne de oaie moartă de dalac. Cuza.şi se descoperi omorul premeditat \ Este. a avut îndrăzneala criminală să dea să mănânce ţăranilor. care munceau la el...-Dar jidanii s-au agăţat de toate resursele de pe urma cărora trăiesc românii. aplicarea formulei Talmudului: tob şebegoim harog ! Distrugerea pădurilor. sub titlul de Devastările din Vrancea: "Ancheta. Iată ce scrie Universul din 26 Septembrie 1913.. Viitorul..ca pe nişte robi din centrul Africii. pe nimic. ziarele din acea epoca şi A.130 EFECTELE CAHALELOR IN ROMÂ NIA 131 Acum patru ani. un ovrei G... . şi îi omoară prin instalaţiile lor defectuoase. ca să scape de moarte pe nişte ţărănoi mocofani2. zgârcit construite. înţelegi uşor de ce aceşti nenorociţi se revoltă. iar Ministerul de domenii. nu se alege decât praf şi ţărână. C. 308.. a constatat abuzuri colosale. orânduită să cerceteze şi să stabilească răspunderea în delictele silvice săvârşite de societăţile anonime forestiere din munţii Vrancei. 1908. a luat măsuri ca aceste societăţi să înceteze orice tăiere în pădurile din munţii Vesterul. .. păduri seculare. care se alarmase.. O epidemie de această groaznică boală izbucnind printre aceşti nefericiţi. valorează mai puţin ca banii. Vezi 2. pe care le distrug fără milă.

aduc în ţară. forestiere şi petrolifere.după cum fac şi jidovii din societăţile distrugătoare de păduri.condiţie care face pe jidovime să geamă de disperare. iar astăzi acest nefericit a ajuns să moară de foame. o puzderie de jidani străini. . ca să înăbuşe aceste răscoale. . Le mai trebuie să pierim cât mai curând. . .Lotru şi ca anul acesta la societatea Tişiţa. Prin urmare. Petrolul. a lăsat slobod frâul patimei de proprietate şi a smuls din mâinile Românului pâinea de toate zilele. .şi de ce guvernul este obligat să intervină. atât de des.Lista infamiilor jidăneşti . Dar aceasta n-a îndestulat pe jidovi. ea să facem loc fiilor lui Iuda.ca şi cum n-am avea îndeajuns.deveniţi muncitorii sau mai bine zis robii lor. ." De altfel. de la bieţii ţărani. Ei au cumpărat. într-o-ţară înzestrată de Dumnezeu cu bogăţii nemaipomenite. Şi acest rol de ucigaş a fost încredinţat Alcoolismului şi Prostituţiei. . alt tezaur al pământului binecuvântat al României. Beţia şi Alcoolismul. ca amploiaţi.-Ovreii au năpădit şi asupra petrolului. cu preţuri ridicole. terenurile lor petrolifere. toate aceste societăţi. care voiesc să stabilească aici noua Palestina.aşa că Statul a fost nevoit să ceară ca cel puţin o treime din funcţionari să fie compusă din români. adică aproape pe nimic şi acum maltratează pe aceşti foşti proprietari. ajutat de Cahal. Israel.

"bune pentru români". 1911. Mai-Iunie. -absolut interzis de consiliul sanitar. Dr. ca nişte duhuri rele. C.000 de decalitri de vin. 2 Sept. Acum câteva luiii. comunicare la Societatea de medici şi naturalişti. Şumuleanu.. . pe când concentraţia alcoolică a băuturilor. Şumuleanu.Vezi Cuza. sunt ţinute într-o stare de murdărie revoltătoare. în Buletinul Societăţii. -şi Viitorul. . . din Iaşi. cu drept cuvânt. pe ascuns. Neamul Românesc. (Lupta economică. .132 EFECTELE CAHALELOR ÎN ROMÂ NIA 133 nu este deci terminată.şi pe care sticlă. cu sticla. glicerina. fabricat cu drojdie. este de maximum 35 % pentru rachiuri şi de 45 % pentru drojdie şi tescovină. nu numai că. vezi Antialcoolul. Mai. iar rachiul de sub tejghea avea 87.plagă care este suficientă să stingă.3 % alcool" ^.3 % alcool (!) pe care consumatorii le numesc. Astfel. p. Dr. 1559. 1911.podgorenii acuzând pe jidani de falsificarea unor enorme cantităţi de vin. am luat o probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se afla în raftul debitului şi o altă probă de rachiu anisonat dintr-o sticlă ce se găsea sub tejgheaua debitului. întradevăr. 2. din Iaşi. Mai. No. 1913)."autorităţile au confiscat şi distrus peste 10. 3... Despre rachiul cu "vitriol". 1913. . Despre acidul salicilic în falsificarea vinurilor. Aprilie. zahăr şi alcool". au început să introducă în ţară viciul înjositor al beţiei. 1913. Şi aceste băuturi. . Rachiul de pe raft conţinea 38.8 % alcool. dar îndeamnă pe români să bea rachiuri care au un grad de alcool extraordinar de ridicat.şi pe care le vând. 1911. pe care îl pun în vânzare. femeia debitantului a vrut să o dosească în momentul intrării noastre în debit. -jidovii vând românilor basamacuri de 60 % şi chiar de 87. vitrioluri. România mai datoreşte lui Israel şi alcoolismul. 1-4.. "La cârciuma lui Bercu Leib. permisă de regulament. pe când 1. 21 Octombrie. Neamul Românesc. ea singură. o rasă întreagă. Ovreii. . falsifică băuturile i şi le otrăvesc cu diverse ingrediente 2. C.

La analiza conţinutului sticlei găsită la cârciumarul ovrei Iancu Ben. cit. vezi Cuza. odată obiceiul luat. 20. De aici înainte. îndată ce au intrat în Moldova.. la convulsii şi la paralizie"2. şi alături de covrigi.. I. de pildă: cuşer". . pâine. sunt puse în altă "La cârciuma Rosei Fiş. ..pe care ei nu-1 beau."rachiurile de a noastre. 1. se aflau doi piepteni plini de păr. etc. Aşa.semn distinctiv al patimei beţiei. T. 1911.. unde este curat. Acest produs. lângă sticlele cu băuturi. ca şi pe orăşeni. Desjardins. înşelând pe român.dar pe care-1 falsifică. trăind într-o stare de murdărie respingătoare. carnea.. se găsea o pereche de papuci vechi şi murdari. 2. ce este foarte iute şi posedă o mare putere vezicantă. . 146.. DESJARDINS: "Tot micul comerţ este în mâinile ovreilor: laptele. vezi şi Lancereaux et Paulesco. lângă sifoanele cu apă gazoasă. trece la cârciumă. 1559... vezi Vcrax. tot ce lucrează nenorociţii beţivi.Şumuleanu. prima L. ei devin stăpâni pe munca acestora. L. care de obicei este foarte curat. p. de mâtreaţâ. fructele şi mai ales rachiul. E. 2 Sept. 3. L. s-a constatat că "lichidul este format din 900 ce de eter sulfuric. Dar iată ce zice un autor străin. Trăite de Medicine. dă loc la o gastroenterită intensă. Neamul Românesc.." '. cu băuturile tari şi.. p. ingerat. odaie. p. . (Articolul: Intoxications par Ies boissons avec essences). otrăvind în acelaşi timp şi oraşele şi satele" \ De altfel. în care e dizolvat un ulei esenţial. Jidanii obişnuiesc deci pe ţărani.Idem. cu vestmintele în dezordine. anemonohil. din Iaşi. sub tejghea. Atunci vezi pe român. cit. cit.

Vcrax . ea se termină. . . "Prin cârciumă se atrăgea clientul. cit. de pe urma alcoolismului.după cum constată ultimul recensământ. de ţi se face milă să-1 vezi. la delirium tremens. Şi nefericirea este şi mai mare când femeia cade şi ea în mâinile lacome ale jidovului. de cele mai multe ori pe alcool. Poporul degenerează şi nu nimiai că nu se mai înmulţeşte. pot certifica această afirmaţie. să se îmbete.constituie o calamitate tară de leac. trist. vesel. luate zilnic. care vine să scurteze o viaţă. onest. dar se împuţinează în mod dezastruos. Şi. . prin tuberculoză. . până şi ouăle de găină.. în alcool.nu exista alcoolism în România. 1. puţin serioasă. Tot ce posedă o gospodărie. Dar. Această otrăvire cronică o constituie alcoolismul. Alcoolul atacă tubul digestiv. la o abrutizare care face individul să cadă în stare de tâmpire sau de imbecilitate.a devenit acum. şi înfrico-şătoarea otrăvire cronică ce e alcoolismul.134 EFECTELE CAHALELOR IN ROMÂ NIA mor toţi la o vârstă frageda. ţăranului moldovean"'. prin băutură era împins să cumpere mardalalele ovreiului sau să-i cedeze. 135 grijă a jidovilor a fost să pună mâna pe cârciumi.alcoolismul este în floare şi creşte repede.de unde slăbiciune şi oboseală rapidă. Ţăranul putea. în cunoştinţă de cauză. In aceste crâşme. jigărit. cerealele. altădată. se mai găseau şi mărfuri execrabile. că aici nu există aproape deloc acest flagel. păsările şi produsele industriei sale"2. el produce o degenerescentă grăsoasă a ficatului. pânze. 2. Se poate zice chiar.. ce e mai mult. Idem. totul e schimbat la cârciumă. personal. ^tele. din când în când. scoarţe. . . destinate anume pentru ţărani. a altor viscere şi a muşchilor. fiecare casă ovreiască era un debit de spirtoase l clandestin.şi. unde mi simt evrei. "Alcoolismul. de aici înainte inutilă.altădată brav.. de obicei. el atinge mai ales sistemul nervos. cazurile de alcoolism sunt excesiv de rare" 2. Dar băuturile spirtoase prea tari.înaintea venirii Ovreilor.acolo unde raia jidănească e foarte întinsă.. din beţivi. Dar în Moldova. la început.funcţiile genitale ale alcoolicilor sunt diminuate sau chiar suprimate. într-adevăr. pe ici pe colo. -Duminica şi la sărbători.şi dă loc la vise înspăimântătoare. căci am fost elevul lui LANCEREAUX. . adusă de jidani. "în satele Munteniei. . Iată deci o nouă plagă pe care o datorăm tot blestematului de Cahal! 15. . şi. iar puţinii copii care se mai nasc. .zice VERAX. ca mobile. zdrenţăros şi murdar.adaugă VERAX. . . . care a consacrat alcoolismului lucrări nepieritoare. Moldoveanul. p. muncitor. . de aici pierderea poftei de mâncare. intoxică organismul. dar era mare distanţă între această intoxicaţie trecătoare. în târguri. . din ce în ce. L.

2. L. cit. 40. Idem. cit. p. Verax . . 1..L. p. 28.

cu fel de fel de făgăduieli şi abuza de mine. mai recent. Chemată la poliţie... care arată cum procedează sute şi mii de Iude spurcate. ameninţându-mă cu un revolver ce-1 avea în mână. din strada Mare. s-a prezentat înaintea d-lui poliţai C. 3. . Fără să mai vorbim de un satir ovrei R. pe la ceasul 12. . după prescripţiile Talmudului. Martel Vexler. Femeia Paraschiva B.. . 135. 104. 1912. cu toate ţipetele mele.. 21 August.-Jidanii n-au nici un scrupul să necinstească fecioare creştine şi chiar. mă violă.adică formele cele mai cumplite ale patimei de reproducere '. în această privinţă. Ei se desfată prin cel dintâi şi se nutresc prin cea de-a doua. 1. edit). Măria P. vecin cu Mihelson şi.a cărei uşă nu fusese închisă cu cheia. care a impresionat toată lumea de aici. la îndeplinirea acestui rit infam al religiei lor.. o scrisoare apărută anul trecut prin ziare 3: "Fălticeni. venea în flecare seară. Măria P. a fost violată de un jidan.pe Martel Vexler... a făcut următoarele declaraţii: "Sunt în vârstă de 15 ani.vom cita un fapt identic. etc.Un fapt.J ÎN ROMÂ NIA Desfrâul şi prostituţia.. Desfrâul. PauJescu. 1910. p. 19 August.. văzui intrând în cuhnie . Iată ce spune. se năpusti asupra mea şi.. ei par că îşi fac o datorie să defloreze cât mai multe. . (Sfetea.. printr-o plângere făcută în scris. Idem. 2. . Pe când eram în serviciul lui Mihelson. care a sedus şi a părăsit 16 fete de ţăran moldovean. şi. s-a petrecut de curând în oraşul nostru.. a arătat că fata sa. p. Pe urmă. într-o noapte.Minerva. 1912. din Botoşani 2.-Ovreii mai exploatează desfrâul şi prostituţia. 137 Instincte sociale..

.. . ameninţându-mă cu un revolver. mo necinsti". care locuia în aceeaşi curte cu Mihelson şi cu Vexler. şi am vârsta de 15 ani... A patra feţişoară povesteşte şi ea crima. spre marea surprindere a celor ce făceau cercetările. se precipită asupra mea şi mă ameninţă că mă împuşcă dacă ţip. cu care fusese întoarsă în broască". Cu toată rezistenţa mea disperată. Eram în serviciul lui Iosub R. Acestea.. Fried..deşi o închisesem cu cheia de cu seară. .. când într-o noapte.. intră în bucătăria unde dormeam şi repezindu-se la mine.. pe la ceasul unu. cu un revolver în mână. urmele unui cleşte.. S. mă trezii deodată şi văzui pe Martel Vexler care.. declarară cele ce urmează: "Mă numesc Magdalena R.. pe care le numi. în modul următor: "Mă numesc Catinca R. s-a găsit . după aceea uşa se deschise. care dormea în aceeaşi cuhnie cu mine şi care mai târziu avu o soartă la fel cu a mea".. T.. îmbolnăvindu-mă. Mi-a fost ruşine să mă plâng la cineva. mă silui.. adăugând că: " Pe când eram în serviciul d-lui V. am ca martoră pe Domnica F. amfost pângărită de el. fata Domnica F. Satirul fu arestat şi la percheziţia ce i s-a făcut. căci părinţii mei sunt oameni de treabă şi buni gospodari". Eram în serviciul lui L. a cărei victimă a fost. confirmă în totul zisele Măriei P. şi sunt în vârstă de 14 ani (!).. fiind aduse la poliţie. Am vrut să ştiu cum Vexler a putut descuia uşa şi am găsit.. Supusă la un interogatoriu.. întro noapte..şi recunoscui pe Martel Vexler care. Ea mai făcu cunoscut că aceeaşi nenorocire au suferit-o şi alte două fetiţe românce. cu revolverul în mână. auzii un zgomot la uşă. pe" capătul din afară al cheiei. Despre cele ce spusei. când. acesta a venit într-o noapte în bucătăria unde dormeam şi.După câteva* luni.. fusei dusă la dl.. care îmi spuse că eram însărcinată.. dr.

..şi că ele nu îndrăznesc să denunţe pe aceşti monştri.. când au căzut în ghearele lor.. în ţară. (româncă din Bucovina). .J -rt>. . Am venit în România în anul 1907.după cum rezultă din mai multe procese ce au făcut vâlvă"'. de unde nu mai văd lumina zilei. Adeseori. sau le exportă în alte ţări. pe care le mulg pe loc.fata aceea in-a dus la un ovrei. ca exemplu.Ji(î.ea este mai cu seamă teatrul acestui scâmav negoţ..-Dai.. cit. moaşa jidoafcă care le mântuie prin avortare şi care în acelaşi timp le suflă şi ultima para. Cuza. la Cairo. 1. mai mult sau mai puţin depărtate. care i-a profanat tinereţea şi a adăpat-o cu amărăciune pentru restul zilelor. . când se gândeşte că de-aici încolo.sfârşesc prin a cădea într-un fel ÎN RON^N'IA 139 de depravare morafă. Chinul trebuie să fie de nesuferit. murdărite de jidani. am ajuns la Dorohoi cu trenul .aruncată pe stradă în cea mai neagră mizerie. în Moldova. cmgajându-le ca servitoare sau ca lucrătoare şi. care trebuia să mă angajeze în serviciu. 16 Sept. din cauza ruşinii care a pângărit pentru totdeauna sufletul lor dezonorat. . Şi aici ovreii le pândesc.. în 1908. vezi A. 2.44.după ce le necinstesc. care le duce la prostituţie. minore..ceea ce le aşteaptă este mai întâi. . . ei exportă fete tinere la Constantinopol.. adăposteşte un pui de năpârcă. Prostituţia. După actele ce se găsesc în dosarul cu No. o fată din Dorolioi. .. Printre bietele fete. . .v^i:. p. care. C. 1911. acele ce nu pot să moară sau să se sinucidă de disperare. cruzimea acestor hiene nu se opreşte aici. .le închid în bordeluri.037 din 1909 al Tribunalului judejului Dorohoi. Şi când cugeti că sunt cu sutele şi cu miile sărmanele fecioare române... Iată. L. mai mult de nouă zecimi din numărul caselor publice sunt ţinute dejidoafce.. .uaoâ prin sinucidere. jidanii înşală nefericitele lor victime. dezvirginate de către desfrânaţii circumcişi. Când. "prostituţia este un comerţ esenţialmente jidovesc. violate de Fauşti tăiaţi împrejur şi respingători. şi apoi le exploatează în mod infam 2. Pezevenghii jidani fac traficul cu carne vie pe o scară foarte întinsă. unde are să-mi găsească de lucru. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. Şi notaţi bine. Nenorocitele Mărgărite.ea va trebui să nutrească şi să crească o sămânţă din neamul blestemat.. M. în sânul său de copil. pe urmă Curtea cu juraţi şi m siarşit uuw t^^Ja. . al cărui soroc asupra lui un era expirat şi cu care inducea în eroare personalul căilor/erate. până la Shang-Hai şi la Buenos Aires. p.pe la 8 seara.cu totul năpădită de pălămida talmudică.":i-i:-™—-bilet de liber-parcurs. 1651. n-au pus un termen suferinţelor lor de martire. 2. faptele unui strigoi care pângăreşte nişte biete fete românce.. Neamul Românesc." Nu-şi poate închipui cineva deznădejdea ce cuprinde pe o biată fetiţă de 14 sau 15 ani. într-adevăr. Verax. "Mă numesc J. . la Botoşani. Acolo am întâlnit. care îmi propuse să mă duc cu dânsa în acel oraş. fără o bucată de pâine şi fără nici un sprijin. Moldova.căci ei îşi fac din ele un fel de vaci cu lapte.

nu am avut nici un ban. pe rând.. în acea odaie mai era încă o fată.după cum declară victima J. cu câte un bărbat la odaie. şi de al meu şi de al celeilalte.. la Bacău. la o ovreică Fani.. având agenţi răspândiţi prin diferite oraşe din străinătate. m-a trimes cu alt ovrei F. în odaie. la Fălticeni. . trimiţând nenorocite fete de român. la Rusciuc. dar n-aveam pe nimeni să-mi vie în ajutor. s-a descoperit o bandă de jidoafce care se îndeletniceau cu coruperea de fete minore.m-a pus într-o odaie din dosul casei.. la Bacău.. şi căreia i-a cerut 224 de lei. La această pezevenghe "s-a găsit o întinsă corespondenţă. .. bineînţeles. Şi acest comerţ spurcat continuă mereu în toată Moldova. fără încetare. am văzut că mă aflu într-o casă de prostituţie. .. plângea şi ea ca mine. amândouă..... tot pentru serviciu. după şapte zile. primit la poliţia de siguranţă. la Constantinopole. Am stat noi ca vreo şapte zile. şi.care se numeşte Leon Zis. în acest timp a venit la noi Leon Zis... sunt duse la Constanţa şi predate unor agenţi care le conduc până la Constantinopol... ademenite în Moldova.. -aşa bolnave.. din taxele ce încasa.la Botoşani.. Am început să plâng când mi-am dat seama unde sunt. care fine tot o casă de prostituţie.. . la Târgu-Ocna. Minorele. . îmbolnăvindu-mă de boale lumeşti. căci veneau bărbaţi şi mă trimitea cu ei la odaie. : "Când venea vreun comisar sau 141 subcomisar în inspecţie. M. ne trimetea.. până în Mai 1911. . C. In tot timpul cât am stat la Leon.. pentru că m-a trimes pe mine. Când fu dat în judecată. din Bucegea.. .căci fata A. ne punea câte 100 lei pe lună mâncarea. le dădea Ia români. cu de-a sila. ceea ce este conform cu preceptele Talmudului.. . -atunci când fetele din bordel cădeau bolnave. 140 ÎN ROMÂNIA Iată ce povesteşte fata J. la Galaţi. Cahalul interveni în favoarea lui.EFECTELE CAHALELOR Acest ovTei. Eram ca un fel de roabe la el". ne încărca de datorii. sechestrate.. C.. ... A..... . nu fără să i se fi uns laba.care a fost apărat de patru avocaţi cu mari influenţe politice.făcând cu ele comerţ de carne vie şi expediindu-le în Turcia şi în Egipt.dar cine putea să ne auză în înfundătura aceea ! Apoi... procesul a durat din Septembrie 1909. la Colomea (în Polonia). nu ne dădea nici un gologan". după ce m-a ameninţat că are să mă bage în puşcărie.. la Bârlad. românce.din Dorohoi. şi-a bătut joc de trupul nostru. C. Leon m-a luat şi m-a dus într-o odaie din dos. de la bărbaţii care veneau acolo. până la Cairo şi până în America. Noi ţipam.căci el îmi lua imediat bacşişurile cemi dădeau bărbaţii. . care-mi spuse că şi ea fusese adusă acolo. la Piatra Neamţ.. Astfel s-a dovedit că numita ovreică .iar. . Principala autoare a acestei crude negustorii este Haia Şloim. în urma unui denunţ. Poliţia închidea ochii. când Tribunalul din Dorohoi condamnă pe fiorosul proxenet. Acolo vorbeau ce vorbeau şi apoi comisarul pleca".atât pe mine cât şi pe fata A. transmiţândule cu voinţă virusul sifilitic. -asupra celor ce se petreceau în acest infect lupanar. .. M. Notaţi că acest jidan. iar. într-adevăr. adică la o închisoare de 6 luni şi o zi.la minim-ul pedepsei prevăzut de lege '.. Aşa făcea cu toate fetele din stabilimentul lui.. Nevoind să mai stau la el.. Leon.. Leon îi ducea la dânsul în odaie..pentru motiv bine determinat. . O percheziţie făcu să se descopere că acest pezevenghi ovrei avea o corespondenţă foarte întinsă.dându-ne carne împuţită şi cu viermi... din când în când.. . din care reiese că există un serviciu bine organizat de comerţ cu carne vie...

A. din Constantinopol. C. Neamul Românesc. cărora le 1. între alţii cu Leiba B.. p. cu Leib Ştrul. Cuza. etc. 1658.era în legătură cu diferiţi factori ai caselor de toleranţă din Turcia şi din Egipt. ...

întrece absolut orice închipuire.au trebuit să dea pe proprii lor copii.după cum povestesc martori oculari. .i. s-au citat cazuri în care plugari poloni.. -când. . Darul forţat al fecioriei are singur puterea să împiedice ca părintele lor să nu fie azvârlit.în Bucovina. fără să fi primit nici cea mai mică leafa. Se ştie. 7. la Iaşi: Mai mulţi agenţi de siguranţă. în drumul mare"2. . şi în alte provincii sărace.-"Cea mai grozavă formă pe care a îmbrăcat-o până acum cruzimea jido\ilor. care ocupa.Muntenia nu este nici ea mai puţin grav atinsă de această lepră ovreiască. numeroase fete. fetele lui îşi dau trupul în locul acestei plăţi. mizerabil. de la 14 la 16 ani. toate casele în doi peri sau cu reputaţie proastă. în atelierele sale. Iată şi ce scrie Universul2 sub titlul de Bandă de corupători de minore. Desfrâul şi prostituţia în AustroUngaria.nu puteau să obţină de la dânsul livretul de lucrătoare.ei nu respectă nici pe femeile măritate.. un ţăran. ruinat. De cele mai multe ori "jidanii sfâşie corpul şi înjosesc sufletul tinerelor fete pe care le iau când de-abia au ieşit din vârsta copilăriei"3. . Şi zilnic se descoperă fapte noi.. toate "cafe-şantanurile". căci nici o unire legală. la care .. Dacă şangărul este atât de întins în nefericita Moldovă.să ascultăm pe TROCASSE care ne va spune ce se petrece în Austro-Ungaria în această privinţă. Când ele isprăveau cei doi ani de ucenicie. sunt ţinute de jidani. . Modul cum ovreii tratează ţăranii din Galiţia. mai ales acele din provincie. cu această ocazie. . . * 142 EFECTELE CAHALELOR ÎN AUSTROUNGARIA 143 trimitea fete minore din România"'.pentru a plăti dobânda unei mici datorii. "S-a adus la lumină modul de a proceda al unui industriaş evreu. că toate teatrele suspecte de varietăţi. masculi sau femele. din strada Sărăriei. . ca să ne dăm bine seama de ce sunt în stare să facă ovreii. identice cu acestea. Dai.adică între toate fiinţele omeneşti. ca posibil între dobitoace. au găsit acolo mai multe minore (românce). nici un pact matrimonial nu este considerat. că există în Iaşi o întreagă bandă de corupători de minore.. ademenite spre a fi aruncate în ghearele prostituţiei. .bineînţeles. făcând o descindere în casa lui Iţic Nadler. pradă creditorilor jidani"'. . nu mai poate să achite dobânda datoriei sale. "Ca în Galiţia. S-a stabilit. -dar cele mai multe rămân ascunse în întuneric. .acolo unde au ajuns pe deplin la scop şi au dobândit drepturile de cetăţenie. este aceea ce se referă la exploata fia corpului omenesc.. No. care nu sunt ovTei" \ Aceleaşi relaţii există şi între stăpânii jidani şi servitoarele sau lucrătoarele creştine. Dar. toate concertele echivoce. Astfel. "Măritişul între creştini nu constituie câtuşi de puţin o garanţie împotriva poftelor senzuale ale ovreilor.. în ochii lor. de altfel.

p. 2. 2. 2339 (după Universul). 13 Decembrie 1910. 3. 153. p. Universul. 1. 4. L'Autriche juive.Trocasse.Idem.aveau dreptul. 148. p. 156. Neamul Românesc. . Idem. Idem. p. decât cu 1. 15 Decembrie 1911.

în deznădejde. -întrebuinţând însă ceva mai mult vicleşug . ce necinsteşte secolul nostru.400 războaie de ţesut în diverse localităţi ale Sileziei austriace. "într-un proces. cine sunt proprietarii unor asemenea case în Turcia ? Jidanii singuri şi nu alţii. Toţi ceilalţi făcură numai câteva luni de recluzie şi reîncepură sinistrul lor negoţ. Procesul dură zece zile. ele fură vândute la case de prostituţie. Ei le făgăduiseră condiţii strălucite ca să le hotărască să plece în străinătate. şaizeci din aceste biete fetiţe fură mântuite. în cursul anilor. nu sunt mai puţin tipice. . Dar "vinderea fecioarelor creştine şi chiar exportarea lor. El puse în lumină amănunte monstruoase.. 154-155. Capul bandei.aparţine numai jidovilor şi încă în mod exclusiv. Isaac Sch. p.28 de ovrei erau acuzaţi de răpire si de traficare de tinere fete. Când în sfârşit poliţia se decise să intervină. El exploata. singur. 2. -specialitate ruşinoasă. Aceşti mizerabili atrăseseră într-o cursă. . 1. Idem. Fu clar stabilit că sute de fete tinere fuseseră târâte. cit.000 de mărci una. Ori.ce s-a judecat în 1892 la Lemberg (capitala Poloniei austriace). Trebuie deci să le lăsăm lor toată infamia". .. în cantor. "culpabilii nu fură condamnaţi decât la pedepse neînsemnate. scăpă cu un an de închisoare. dintre care cele mai multe mergeau încă la şcoală.. Isprăvile săvârşite în acelaşi gen de către un alt jidan.p. el însuşi se lăuda în public că a primit. Dar Cahalul interveni în proces. fură tratate ca nişte roabe şi orice încercare de fugă fu straşnic reprimată. şi întradevăr. ' 1.144 EFECTELE CAHALELOR ÎN ROMÂ NIA şi lucrând cu mai mare taină"2. Ajunse în Turcia.. L. cu preţul de 1. de această oribilă bandă din Lemberg.. în ruşine.. în boli şi împinse chiar până la moarte".. Dar. 152. un mare număr de copile creştine. Trocasse. îndată ce trecură fruntaria. preparată cu măiestrie. 145 condiţia să-i sacrifice ceea ce Dumas numea "capitalul lor".. vizita intimă a mai bine de o mie din lucrătoarele sale" '.

Şi totuşi "nici un cuvânt de dezaprobare din partea jidănimei, faţă de acest trafic atât de profund criminal ! Culpabilii n-au fost nici excluşi din comunitatea ovreiască, - şi nici măcar dojeniţi în Sinagogă, cel puţin pentru formă"'. într-adevăr, prin Cahal, toţi ovreii sunt solidari. Şi te întrebi atunci cum Iehova al lor a putut să fie atât de ageamiu, să-şi ia, drept popor ales, această strânsură de pezevenghi.

prescrie Talmudul. Pe urmă, au înhăţat şi agricultura, pădurile, petrolul... şi ajutaţi de camătă, - alt procedeu talmudic au montat bănci, trusturi şi multe alte întreprinderi jefuitoare, care le permit să sugă şi restul sevei noastre. Şi astfel ne-au răpit toate bogăţiile şi chiar toate izvoarele de existenţă.
b) Jidovii s-au servit, - ca mijloace accesorii de distragere, - de efectele ucigătoare ale patimilor de nutriţie şi de reproducere, pe care le-au inoculat românilor. în adevăr,.ei au dat bieţilor ţărani lovitura de

Să recapitulăm principalele răni cu care Cahalul, ca o divinitate infernală, ne izbeşte, - răni care sunt mai rele decât plăgile Egiptenilor şi care decurg, mai toate, din patima de proprietate.
a) Ovreii au acaparat mai întâi comerţul şi indu stria, cu care ne fură şi ne înşală, - după cum

1. Trocasse, L. cit, p. 157.

N "V graţie prin &e//e şi prin alcoolism, - iar prin des/râu şi prin prostituţie ne răpesc de la procreaţie femeile şi mai ales fetele, - viitoare mame, pe care le fac sterpe. Ei îndeplinesc astfel preceptul talmudic de-a extermina pe goimi şi săvârşesc un plan, conceput altă dată, dar urmat cu cerbicie până astăzi, - acela de a transforma România într-o Palestina râioasă '.

-„

'» ■" >, IN ROMÂNIA

Efectele patimei de dominaţie a ovreilor Pentru ca să ne distrugă cu totul, - adică pentru ca să devină stăpânii absoluţi peste această ţară, pe care au sărăcit-o, - nu mai rămâne ovreilor decât să capete şi naturalizarea, de care sunt încă lipsiţi. 1. N'emulţumiţi cu toate bunurile ce ne-au luat să japca, jidovii voiesc să ne distrugă şi literatura şi cu o înlocuiască cu o literatură a lor, de o ras,; rudimentară, trivială, pornografică, demnă care e asiatica... decăzută. român, Un autor dramatic adevărată capodoperă, ne-aal D-l. D..., - care, într-o celui trecutglorios Donin evocat Figura-măreaţă a Moldovei, ne-a dat anul maifrumoasă",giuvaer, descriind tip desăvârşit "dulce şi - un alt delicioase din viaţa într-o limbă - împreună cu un mahalalelor de zgârcit, scene la 1S60. din Bucureşti, denu Ei 1-a jidanii pe im bine, care pare al-au priceput, - şi din nenorocire directorul teatrului nostru naţional, priceput nicistrăin de ţară... Toată clica presei fi turbat, - şi bietul om, amărât o\Teieşti s-a năpustit asupră-i, cu o îndârjireşi de şicanele ce le întâlnea zilnic în de mizeriile de câine văzut forţat să-şi retragă de tetrul zis toate lucrările dramatice... pe scenă Naţional, s-a Iată acum şi un autor ovrei,... a Bercu Ghidală, - zis şi Roneti-Roman, - careIţic habotnic zis de teatru, "Mânase", unde în obrazulfăcut o piesă un jidov românimii, şi fanatic scuipă cuce i-o insuflă Talmudul. toată ura sălbatică -dispreţ, Această de jidănime ca mediocră în realitate, fost considerată piesă,programul nec plus ultra,în aurma - dar scoasă de studenţilor români, - de un- Mjnistru... pe teatrului, protestării care şi-a aprins paie în cap. fură apucate de o furie îndată, ziarele nebună Studenţii ovreieşti sfâşieViitorul României, pe Ministru şi ales pe şi se repeziră să şi îi insultară grosolan. mai pe care-iMânase,huligani jucată cât de curând şi la numiră universitari, "Piesa trebuie nevoie cu jandarmul unui pumn de imbecili fără românească nu trebuie să cedeze în sală. Cultura la cârciumă vârstă şi să-şi primească inspiraţia de şiIar directorul teatrului, -1913). stradă" {Seara, 13 Oct., D-l. D... n-a priceput nici care dacă fiindînţeles pe pe Iţic, - n-a aţâţat de jidani, s-a uitat până într-atât, încât a îndrăznit, într-un şi să afirme că e "minimă" ! române afiş, să cântărească "valoarea"sătinerimii Studenţii români să se insulte jidoveşti, -şi'când, închidă în sufletele lor aceste liniştească,... dar deputaţi, peste câţiva ani, vor aminte de sfaturile ce se ajunge miniştri, senatori, să-şi aducă găsesc în această carte, sub titlul de Concluzii practice.

In România, evreii, consideraţi în masă, nu se bucură de drepturile de cetăţenie, pe 147 care le cer cu multă insistenţă. Ei însă pot ajunge să le obţină, în mod individual, adresând petiţiile lor parlamentului. Şi într-adevăr în fiecare an, Camerele, prea indulgente, încetăţenesc sute şi mii de jidovi. Dar, pentru ca o asemenea petiţie să poată fi agreată, trebuie ca ea să fie însoţită de un certificat de onestitate relativă, - lucru greu de găsit pentru o jumătate de milion de... pungaşi şi de proxeneţi. Şi când te gândeşti că, pentru asemenea ceată de rău-făcători, - care nu pot fi naturalizaţi, - toată jido-vimea cosmopolită zbiară, de-ţi sparge urechile, cerând îndată cetăţenia ! Dar, este ceva mai mult. Acum că li se paie că s-a apropiat împlinirea proorociei talmudice, - adică a unei împărăţii universale iudaice, - Ovreii simt trebuinţa să aibă şi o ţară, adică un teritoriu, unde să-şi instaleze guvernul sau Canalul, - care, ieşit din întuneric, ar apărea la lumină, - şi unde să-şi căpătuiască şi gloata naţiei lor. De altfel li s-a imputat că "nu există ţară jidovească, în momentul de faţă şi că prin urmare, nu poate fi vorba de nici un guvern jidovesc" \ Palestina, pe care ar putea uşor să o aibă ', dată fiind starea deplorabilă a împărăţiei turceşti, - este astăzi un fel de deşert mort, care nu le convine; pe când România, cu pământul ei excesiv de fertil şi cu locuitorii ei buni, blânzi ca nişte miei şi mai ales naivi ca nişte 1. Golos, ziar din St. Petersburg, 3 Oct. 1869; vezi Chabauty. LcsJuifs nos mj'trcs, p. 172.

148

EFECTELE CAHALELOR

ÎN ROMÂ NIA

149

copii, - este un fel de Eldorado care ar constitui o pradă bogată, un adevărat rai pământesc pentru poporul lui Israel. "Pentru aceasta, de vreo treizeci de ani (adică de pe Ia 1850), ovreii caută cu stăruinţă să-şi creeze acest centru naţional, această ţară israelită, în provinciile danubiene, astăzi regatul României" !. In 1868, treizeci de deputaţi români, având îii capul lor pe preşedintele Camerei, denunţară guvernului 2 - şi, în acelaşi timp, lumii întregi - că Evreii "încearcă să înfiinţeze în România acel stat jidovesc, care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominaţie asupra popoarelor creştine". Şi deja presa întreagă din Europa repetase strigătul de disperare al poporului român: "Jidovii vor să facă din România, Palestina şi din Bucureşti, noul Ierusalim"3. Se înţelege, deci, ura furioasă ce agită toată ovreimea, când se refuză iudeilor din România drepturile de cetăţenie. Este o chestie vitală ce priveşte naţia jidovească întreagă. Dar, înainte de a vorbi de sforţările jidanilor ca să dobândească împământenirea în România, să amintim, pe scurt, procedările de care s-au servit, în alte ţări, pentru ca să ajungă la acelaşi scop. în Franţa, ca şi în Austria şi în cele mai multe ţări l.Chabauty, L. cit.,p. 173. 2. Expunerea de motive a proiectului de lege în contra emancipării ovreilor din România; în Monitorul Oficial, 1868. l.Archives israelites, XVI, p. 719, 1866.

din Europa, ovreii au devenit cetăţeni numai în urma unor revoluţii sângeroase. în Algeria, ei au profitat de un război dezastruos al Franţei, ţara-mamă, pentru a câştiga aceste drepturi de cetăţenie. în Rusia, tot în urma unui război nenorocit, ei au încercat să se emancipeze, printr-o revoluţie. Prin minare, pretutindeni, Ovreii au tras foloase din situaţiile grele şi din nenorocirile naţiilor, sleite de războaie sau doborâte de revoluţii. Vom întâlni aceleaşi procedări şi la noi, căci Iuda se repetă, când un mijloc i-a reuşit odată. Abia intraţi în ţara românească, - printr-o adevărată invazie x, - jidanii voiră ca imediat să ia frâul dominaţiei, prin drepturile de cetăţenie. Se înţelege ce importanţă au aceste drepturi pentru Israel. Ovreii voiesc, cu orice preţ, să fie proprietari rurali, - adică să aibă în posesie moşiile şi domeniile. Şi pentru ce această ambiţie ? "Fiindcă - zice CÂMPINEANU, primul ministru al guvernului român, într-un raport adresat tuturor curţilor europeene, -proprietatea rurală joacă rolul principal în ORGANIZAŢIA POLITICĂ A ŢĂRII, mai ales în constituţia colegiilor electorale care numesc Senatul şi Camera deputaţilor"2. Prin urmare, dacă jidovii ar obţine

drepturile 1 Această invazie a fost urzită mai dinainte de Canalele Europei, în scop de a fixa Statul ovreiesc în România. Şi într-adevăr, ovreii din înprejurimi s-au

precipitat, ca in urma unui ordin asupra acestei ţări nenorocite. "Statistica anilor 1878 şi 1879 a demonstrat că, numai in timpul acestor doi ani, două sute de mii de jidovi, veniţi din Rusia şi Austna, s-au stabilit în România" (Chabauty, L. cit., p. 175). 2. Câmpineanu, Raport..., 9 Iulie, 1897.

i. ' 150 EFECTELE CAHALELOR de cetăţenie, este manifest că, prin aceeaşi lovitură, ar dobândi şi direcţia în alegeri. Evident că ei ar numi ovrei (sau oameni de-ai lor) ca deputaţi şi ca senatori şi, în câţiva ani, ar ajunge unicii şi supremii cârmuitori ai administraţiei, ai politicii şi ai guvernului. România s-ar transforma pe nesimţite întrun Stat ovreiesc şi scopul urmărit de Iuda ar fi atins pe deplin şi fără zgomot \ Dar, din fericire, Constituţia, pe care poporul român şi-o dăduse, se opuse în mod formal (art.7) la săvârşirea acestei mari crime şi guvernul îi menţinu riguros dispoziţiile 2. Atunci, pentru a triumfa în contra acestei rezistenţe disperate, jidovimea făcu sa intre în linie de bătaie Alianţa universală israelită. Dar îi trebuia o pricină, pentru ca să poată interveni. Motivul aparent fu repede găsit: Ovreii din Moldova ar fi suferit persecuţii din partea populaţiei! într-adevăr, înspăimântat de invazia torenţială şi neîncetată a acestor paraziţi şi iritat de înţepăturile lor dureroase, poporul român nu făcu decât să se scarpine. Dar, în timpul acestor aşa zise răscoale, nici un jidan nu şi-a pierdut viaţa - şi n-au murit decât doi vagabonzi 1. Chabauty, L. cit., p. 176. 2.Dacă jidanii nu s-au mişcat în 1848, atunci când a fost revoluţie în ţară, - imitaţie naţio nală a revoluţiei care, în alte ţări, le-a deschis larg porţile cetăţii, - este fiindcă în Muntenia ei erau prea puţini numeroşi (cam vreo 6.000) şi în Moldova (unde erau aproape 100.000) purtau încă perciunii cu care veniseră şi nu avuseră nici măcar timpul să înveţe limba ţârii. Şi, într-adevăr, începută după cum spune Dcsjardins, "invazia seamă foarte activăde câţiva ani, a devenit maiMihalache Sturdza (1834-1848)". guvernului cu ovreiască, în timpul lui IN ROMÂNIA care, expulzaţi din" România, fură transportaţi de cealaltă parte a Dunării, - unde soldaţii turci se opuseră şi ei la intrarea acestor lifte în ţara lor şi îi aruncară în fluviu, la 2 Iulie 1867. în zadar guvernul român demonstra, prin o serioasă anchetă ', că ovreii, ei înşişi au provocat mişcarea, - pretextul putea să servească. Asta era tot ceea ce căutau şefii lui Israel. îndată, preşedintele Alianţei, avocatul CREMEUX face prin presă să răsune lumea de tânguielile şi ameninţările lui. El adresează, cu tonul cel mai dictatorial, scrisori peste scrisori, la toate guvernele din Europa, somându-le să intervină în favoarea ovreilor, - nenorocite vitime ale intoleranţei româneşti, - şi să ceară emanciparea lor totală, spre a întâmpina reîntoarcerea unor asemenea persecuţii. Toate guvernele, - mai mult sau mai puţin conduse de Franc-masonerie, răspund cu deferentă că se vor ocupa serios de această afacere, -şi într-adevăr, interveniră în acest sens pe lângă autorităţile române. Pe de altă parte, jidovul CREMEUX, asistat de o altă Iudă, MONTEFIORE, veni în România ca să lucreze chiar- în localitate, pentru co-religionarii săi, - pe care-i asigură că, până într-un an, se vor bucura de toate drepturile civile şi politice. 1. Ministrul afacerilor străine din România, Ştefan Golescu, răspunse în aceşti termeni jidovului Montefiore: "Sunt în măsură să vă afirm, Domnule, că tulburările de care o\Teii au suferit, deşi regretabile din toate privinţele, sunt departe de a prezenta gravitatea ce le-a fost inexact atribuită. Adevărul mă forţează să adaug că, după datele anchetei, la care am procedat, co-religionarii voştrii sunt cei ce, din nenorocire, au pricinuit, dacă nu au provocat mişcarea despre care e vorba". ( Şi preşedintele Camerei rosti aceste cuvinte asupra pretinsei persecuţii: "Ovreii sunt cei ce lovesc şi tot ei, cei ce ţipă." (A- Chabauty, L. cit., p. 177).

151

necontenit.--. unde s-a decis independenţa României. La acest congres.care în numele ţării lui nu ceru decât un lucru: emanciparea ovreilor din România... Chabaufy. sleiesc. .I fost în luptă KU fost Dar "numărul ovreilor fost de patru". p.152 EFECTELE CAHALELOR ÎN ROMÂ NIA 153 Dar. o sug. în timpul războiului de la 1877-78. sau un aproape-ovrei.. Galiţia şi provinciile ruse rezervor va.. . 177-178. în urma războiului din 1877 .lăsând să cadă păduchii peste tot pe unde trec. în detrimentul proprietarilor pământului. .u se puţin opri. o rod.1878 2. pe care Europa îl condamnase să dispară înaintea jidanului. . a 900 (Verax. Ovreii o înverşunaţi pe această sfâşie.. a avut loc un congres la Berlin. el nu încetează niciodată să-şi urmărească scopul. într-adevăr. nenorocită ţară. După doctrina lui Waddington.■ aici.DRUMONT 3 .. L. aceste sfortări rămaseră sterile. 39). 2.care toţi au ucişinaturalizaţi. vreo urma rănilor primite. în orice caz franc-mason bine cunoscut. p. hoardele lor limitrofe puturoase. De o sută de ori s-au descris aceşti jidani cu perciuni. ovreiul constituie o boală fixă.000 de soldaţi români. La France juive. Zece ani după aceste evenimente. orice jidan era cetăţean român. o . "După tratatul din Berlin.. 1. 456-457). prezentând o primejdie permanentă pentru salubritatea publică". avură loc episoade cu adevărat mişcătoare în durerea acestui popor. fel de scurgere al Semitismului. printre 60.ca să înlăturăm orice bănuială de părtinire.ci toţi ovreii cărora le-ar veni pofta să se stabilească în această fora. WADDJNGTON. Iată cum se exprimă acest publicist francez asupra soartei nenorocite a României: "în mlaştinăţară. (Drumont. eln poate întinsăMarele mai mai " . ele se zdrobiră de rezistenţa unanimă şi disperată a naţiei române \ Ovreiul întrece în tenacitate tot ce se poate închipui. 3. Franţa a fost reprezentată printr-un ovrei. cu anteriu soios. cit.. L. au f de jidani. p. . o această puţin mult saunuformează un şi mai mult sau perpetuă ctfetidă.I. Asupra acestei chestiuni vom lăsa să vorbească un autor străin. Nu era vorba să se admită numai un număr limitat de ovrei. cit.

întreprinse prin Europa o călătorie asemenea cu aceea a lui Thiers.sau plătit ca să servească pe evrei. Ernest Desjardins. Şi... la Congresul din Berlin. fac imposibilă cea mai mică bănuială de persecujie religioasă". vitriol în gâtlejul muribundei. Onoarea Franţei (!) cere ca ea să nu fie lăsată de-o parte.. acest Waddington. D-l Waddington. . Un alt trimis al României. nici în duşmănia ce populaţia arată ovreilor. -care era moartea României. Les Juifs de la Moldavie... . nu fu mai norocos. declară că. la toţi ovreii. Waddington refuză mereu. după jurnalele israelite. răspunsul cinic ce-1 dădu jidanul Gambetta: "Îndemn pe guvernul vostru să se execute. în Italia. BRĂTIANU găsi peste tot miniştri vânduţi ovreilor şi se izbi de o nemiloasă rezistenţă. pentru ca să permită jidanilor să introducă. în Englitera. Răceala grecilor ortodocşi pentru cultul lor şi indiferenţa preoţilor plătiţi de Stat. ca şi în Rusia. ducându-se să înduplece lumea pentru Franţa îminsă. independenţa României. scrie şi dânsul." "In zadar i se spunea lui Waddington: Dar întru ce această chestie. jară deosebire. El îşi urinări cauza. 1. care zdrobeşte mâinile unei naţii slabe. membru al Institutului. -juca rolul mârşav al unui jandarm. credinţele religioase sunt absolut străine de măsurile luate în contra ovreilor. unde toleranţa este mai bine practicată" '.care e întreagă de poliţie interioară. în orice caz. CATARGIU. într-adevăr. D-l Cremieux ţine mult la aceasta. un ovrei. în România. graţie lui.. CU energia şi cu speranţa necontenit vie a adevăratului patriot.Evreu. Franţa nu va recunoaşte independenţa ţării voastre până ce nu veţi acorda drepturile civile. asupra acestui punct. Franţa. Austria. textual. Franck. cu forţa. Ad. Iată. citată mai sus: " Afirm că motivul religios n-are nici un amestec în măsurile luate de guvern. Rusia şi Turcia recunoscură. sau pentru ca să-şi câştige banii. . în broşura sa. . fiind dovedit că România e poate singura ţară din lume. a luat iniţiativa chestiei. d.generoasa Franţă. profesor la College de France. individual. Un alt autor. . .poate să intereseze Franţa ? Libertatea cultului nu este nici ea în cauză.cu o îndârjire adevărat jidovească. n-a cruţat nimic pentru ca să-şi apere neamul. Eu însumi mi-am dat cuvântul lui Cremieux ca să o susţin. BRĂTIANU.

. ajunseră aproape să-şi atingă scopul. jidanii au căutat. . p. 1. Totuşi.V "România. Socialismul era condamnat în România să apere drepturile ovreilor. ce a istovit sărmana noastră ţară. în lipsa acestui sprijin. şi prima asociaţie comunistă fu fondată.după cum şi naşterea îi fusese artificială... care îşi luă numele de DOBROGEANU-GHEREA. . Ea n-avu alţi membri decât nişte lucrători ovrei. 456-457. Se poate concepe o mai grozavă tâlhărie ? De atunci. prin diverse mijloace. ca a fost posibil. el sfârşi prin a ceda2.au recunoscut imediat independenţa acestei mici naţionalităţi. ÎN ROMÂNIA Jniovii se forţară. . sau să dispară. "Un singur partid ar fi putut să propună alte soluţii sau să se opună. STURDZA scăpă România de un dezastru inevitabil. . Gambetta şi prin omul lor de afaceri Waddington. 155 . Ei încercară. A.. De frică să nu fie demascat... . L. LesJuifs en Roumanie. 1.să spună adevărul şi să explice motivele care l-au făcut să lucreze astfel. în timpul unei crize financiare. mai întâi.pentru care mii de români şi-au vărsat sângele. dar rezultatul fu deplorabil. nu muşcară totuşi din undiţă. NUHĂM KATZ." '. să introducă Socialismul în ţară. jidovimea internaţională. . ocazionată de un an cu recoltă proastă. şi chiar ne ameninţă cu falimentul. I. . Petrof şi un jidan. la proiecte primejdioase. fără un nou împrumut. Louis LEGRAND '.. avu curajul să vorbească despre acest subiect.cele trei puteri mai interesate să observe tratatul din Berlin.zice el. existenţa sa trebuia să fie nesigură. de asemenea. dacă ar fi fost posibil în România.în locul numelui lui Clemenceau. cu Francmasoneria. cu toate astea. Astfel. dar existenţa lui era legată de emanciparea singurului proletariat român.. ar putea să fie dat unei străzi din Bucureşti. în şedinţa din 15 Decembrie 1879. ovreii. adică a proletariatului jidănesc care. . pe la 1875. . care nu este decât o slugă a jidanilor şi face parte din aceeaşi tagmă cu Waddington. Un deputat republican. Numele de Louis Legrand.şi anume partidul socialist. d..după cum îl constată BERNARD LAZARE el însuşi. şi a dispărut. CU ei s-a asociat mai întâi un ţigan. 2. Waddington evită. scăpă pe jumătate de pericol. dacă nu am fi dat imediat drepturi de cetăţean la toţi jidanii în masă. Italia urmă şi ea. cu România. "Iată 18 luni. relaţii diplomatice regulate". . Rusia şi Turcia. El prescrise mari economii şi făcu atâtea tăieri în buget. Bernard Lazare. . Cer ca şi Franţa să facă tot aşa şi să lege. ar fi putut să susţină partidul. găseşte momentul să ne pună cuţitul la gât. Acest partid a fost importat în România. acest exemplu. Austria. Dar lojele nu se populară decât cu ovrei şi. câştigând drepturi politice. Ion Nădejde. cel puţin. de doi revoluţionari ruşi: un ortodox. pe care toată lumea îl evita cu cea mai mare îngrijire". cit.de când tratatul din Berlin a proclamat independent Statul României. rarii români care puteau să se lase să fie prinşi. să aducă din nou chestia pe tapet. Atunci jidovimea din străinătate ne refuză fără milă orice credit. reprezentată prin Cremieux. pe care românii trebuie ii şi-1 amintească cu recunoştinjâ. Drumont. după un război. în 1900. p.se înţelege. 100101.dacă nu daţi drepturi de cetăţenie la toţi ovreii. de curând. zicându-ne: nu veţi avea independenţa. iar mai târziu câţiva tineri.. Dar patriotismul luminat al primuluiministni D-l D. .

Dar ea nu a rezolvat astfel problema. năvălind în proprietăţi. jidovii făcură mari sforţări. asupra căreia am putut culege informaţii demonstrative. direct sau indirect. să ne remită. unde doi jidani bogaţi.. datoriei ce era 'l ~ 156 La aceeaşi epocă (1904).. asupra căreia nu avem date precise 1. după cererea noastră. Răscoala ţărănească din 1907 Să vedem mai întâi cum a început revolta \ Răscoala a început la Flămânzi. refuză absolut să se ţină de făgăduială şi nu mai vru să dea ţăranilor pământ. va 'rezolva în România actuala chestie ovreiască. Bernard Lazare. dacă l-am fi pierdut. Burghezimea agrarienilor şi a funcţionarilor a înnăbuşit sălbatic revolta. răscoala de la ţară. Acest război.. p.grăbindu-se să o ia înaintea acestei vecine. Aceste informaţii le-am luat. şi Berman J. Dacă mâine se pregăteşte să încarce cu noi impozite pe clăcaşul său. dacă îl scoate din răbdări. unele. Este istoria bine-cunoscută a femeii guşate. chiar dacă nu se va uni cu el. BERNARD LAZARE prezice acest flagel. de altfel. ea va reaprinde torţa. . Ne mai având alte resurse. Mochi F. Poate dacă aduce la disperare pe jidov. remarcabil de clari şiprecişi. dar în zadar. D. Nuhăm Katz este în adevăr cu haz. Mochi F. p. . sat lângă Botoşani. care ar fi putut să-1 acă mă-sii. în scris. la început a promis ţăranilor că le va lăsa jumătate din pământul. în 1888. .dar nici cu 100 de lei falcia" \ De aici.într-un moment când noi nu eram pregătiţi. Dar. . o scurtă descriere a evenimentelor la care a asistat. să măsoare şi să parceleze acest pământ. omorând şi închizând pe insurgenţi. Les Juifs en Roumanie. ŢĂRANUL ROMÂN REVOLTAT. într-o zi.ca să arendeze un domeniu imens apartinând unui anumit Stu.. să provoace un război cu Bulgaria. au văzut pe ţăranii răzvrătiţi. (Dobrogeanu-Gherea. le-a reuşit întotdeauna şi pretutindeni .. 1. 2..pe care 1-a luat în arendă.v ** să se plătească dobânzile contractată la ovrei. răscoala. mai târziu. de prin ziare. Nu vom face decât să menţionăm răscoala ţăranilor din 1888. 1907. a cărei fată gratifica. 206). 4 Martie. liberându-se pe el însuşi şi LIBERÂND PE JIDAN" '. m 157 ÎN ROMÂNIA şi nu vom vorbi decât de revoluţia agrară din 1907.cu preţul de 25 de leifalcia (preţ ridicul de mic). sau se făceau că se ceartă. Iată în ce termeni. El a însărcinat chiar pe unul din oamenii săi (Constantinescu). jidanii recurseră la un mijloc extrem care. se certau între ei. care a luat parte activă la stingerea răscoalei şi care a binevoit.. Universul. . . Dar. ar fi servit admirabil de bine lui Israel pentru ca să-şi impună voinţa. în 1907?" Şi răspunde: "a fost propaganda fi agitaţia antisemită"... ne-au fost procurate de un ofiţer dintre cei mai distinşi. acesta se va uni cu muncitorul câmpului şi îl va ajuta să scuture jugul. patru ani înainte de a şefi întâmplat. .altele.. nu cu 25 de lei. Neoiobăgia. cu acest epitet. Ei au văzut. distingând totul în drumul lor. .adică la Revoluţie. o vecină cu care se certa. "Răzmeriţa rămâne groaza redutabilă a guvernanţilor şi a bugetivarilor români. 103.. Dânsul se întreabă: "Care a fost scânteia. aruncând recoltele în gârle..

S *W : ■şt& yy ^xa.-: 158 .

EFECTELE CAHALELOR .

ÎN ROMÂNIA .

-Iată acum probe că autorii răscoalei s-au servit de instigatori pentru a o ticlui şi a o face să izbucnească. în timpul iernii.Cahalul a însărcinat pe doi din membrii săi. . care a împins pe ţărani la revoltă. pentru ca să se întâlnească cu alţi ţărani. "Nu mai este în timpul de faţă un secret pentru autorităţi. căci el îşi preparase terenul. şefii din Netoţi şi din Slăveşti au mers adeseori şi într-un chip neobişnuit. în câteva zile. .şi trebuiau să se aştepte la represaliile de care au suferit mai mult sau mai puţin. după cum vom vedea mai departe. prefacându-se că se gâlcevesc între ei. 1907. Această revoluţie nu a fost numai o explozie de nemulţumire şi de mânie. căci revoluţia a înflăcărat. în judecată.să pună paie peste foc. că dureroasele dezordini au fost puse la cale de către instigatori periculoşi. "La Bulbucata. . 1907. jidovii ştiau prea bine că nu se poate face jumări fără să se spargă ouă. despre care am vorbit. la început.căci la început aceştia au fost oarecum bruftuiţi de către ţăranii revoltaţi. minând ţara cu explozivul revoltei. până atunci ascunsă. De altfel. 9 Martie. De mult se ţes firele răscoalei. bine^ organizaţi. din contră. . precizează şi mai mult. ceea ce a fost de ajuns ca să provoace răzvrătirea. . trăgându-se chiar. facându-i să creadă că ovreii sunt nevinovaţi. . "Se scrie din Craiova: Revolta n-a fost spontanee. unul pe altul. Asta e tot ce dorea Cahalul. . . căci anul agricol precedent a fost din cele mai fertile. veniţi din sate mai mult sau mai puţin depărtate.cei mai considerabili prin bogăţia şi prin afacerile lor.şi se ştie că socialismul provine din judaism (vezi mai departe). 22 Martie. pentru aceasta". Vom face să se remarce că asemenea manoperă a fost cu adevărat diavolească.în abundenţă. Aceşti doi jidani au aţâţat incendiul. Ea a avut ca efect să înşele pe Români.Universul. a ţărănimii oprimate. care a ruinat atâta lume şi care a provocat o asemenea vărsare de sânge"'. desigur. toată ţara şi a avut loc la o vreme când ţăranii erau. Astfel am ajuns la concluzia că revoltele au fost orânduite din iarnă şi că o mână criminală a intefvenit. asemenea concluzie este evidentă. Apoi. care au lucrat mult timp pentru a aduce evenimentele la faza acută de astăzi" \ {. foarte des. . Mai mult. la Bucureşti. . .ci.159 Prin minare. ea a fost organizată şi chiar bine organizată. . nu se ţinură de făgăduială. Nu este deci nici mizeria. un sat din judeţul Vlaşca. Ofiţerul. am aflat că cea mai mare parte din conducătorii revoltei s-a dus. 1. .cum trebuia un punct de plecare. Universul. a fost preparată mai dinainte. De altfel. nici extrema nevoie. în aceeaşi vreme. Fapt important: adeseori aceşti instigatori răspândesc idei socialiste.după cum Ovreii vor să ne-o insinueze. Instigatorii.şi promiţând ţăranilor pământ ieftin.ca să zic aşa. la târgul ce se ţine în toate săptămânile la Alexandria.

." 3.. .V>: "v T<■''* >r ' ' :'-' ■ ■■■''• 161 S-a arestat "V.. care. ţinea discursuri incendiare ţăranilor"'. vânzător al ziarului Gazeta Săteanului. corespondentul ziarului socialist România muncitoare şi a confiscat acte revoluţionare"5. . Aceşti instigatori au fost aleşi.. Fior. sub pretext de a încasa abonamente pentru o administraţie publică... sub pretext de a încasa.LOR 160 ÎN ROMÂ NIA .. * ■ «. fie printre studenţi. pentru maşini de cusut vândute locuitorilor. prin judeţ. Posmantir.. în satul Ghimcea..tineri puţin experimentaţi şi naivi. care. ţăranii s-au cotizat.. "La tipografia unui ovrei. "Primarul comunei Cornetul din Vale (Ilfov) a pus în libertate pe un instigator.. S-a arestat un anume "Leopold H. G. care a fost prins2 când împărţea manifeste revoluţionare prin sate" . s-a 4 confiscat manuscrisul unui manifest revoluţionar" . Dog. • •.. când a venit în localitate I. De altfel.. din Râmnicu Sărat. ' ! ■ • EFECTELE CAHALF. "Judecătorul de instrucţie a făcut o descindere la N. '•'[■% 'r..revendicări curat socialiste. care cred tot de li se spune. -făcea propagandă socialistă printre ţărani"6.. se văd uneori ţărani revoltaţi cerând: "pământ şi votul universal" \ . Două zile înainte de începerea răscoalelor.. ■ . s-a descoperit "un club de ţărani care s-a constituit la 24 Octombrie 1906.

Idem. 1907. 2.. . I. 2.. 4. ca instigatori ai revoltei" 2. 1..plătiţi de către Cahalurile din străinătate. 1907. 6. prostănaci naivi. 5.ceea ce va să zică fie agitatori plătiţi de ovrei. . 14 Martie.. 4. 7. provenind de la agenţi instigatori care treceau ca studenţi"6. 10 Martie. 8. Universul.care adesea treceau drept studenţi.. şi C. "Jandarmeria rurală din Ilfov a arestat ieri. Universul .. Idem. fie. . Idem. 1907. 18 Martie. 1907. Pseudo-studenţi. 6. "Prefectul de Vlaşca a găsit numeroase manifeste. 1907. la Costeşti. 1907. s-au arestat patru studenţi din Iaşi. "Patru studenţi basarabeni au fost arestaţi la Universul . Idem. s-au găsit într-un sat din judeţul Iaşi.-"Stoian Stan Şerb. 5. care făceau instigări printre ţărani"3. 1. în judeţul Botoşani. 3 Aprilie. Idem. 1907. 1907. Idem. 20 Martie.mai ales printre basarabeni şi printre bulgari socialişti. care se dădea drept student. 3. Aceşti studenţi au fost arestaţi şi aduşi la Bucureşti unde. . fie chiar printre străini. Studenţi. în plină revoltă."clienţi bine cunoscuţi ai poliţiei". . Idem. a fost arestat la Onceşti (Vlaşca)"5. asupra cărora s-au găsit manifeste care aţâţau pe ţărani la revoltă"4. pe studenţii I. Podul Iloaiei. "La Brăteni. 15 Martie. 16 Martie. . 1907. 1912. . 18 Martie. P.fie printre oameni de meserie. 15 Martie. 10 Martie. 1907. Virgil Arion. 3 Martie. 1907.-Astfel. 3. trei studenţi din Basarabia. p. Pagini din timpul răscoalelor ţărăneşti. -din cauza lipsei unui fin conducător.au fost puşi în libertate '. 1907. Idem. Adevărul. 7 Martie. socialişti.. pentru a pune foc în ţara noastră...

-"La Brăila. .. "Agenţi instigatori cutreieră satele din Romanaţi şi împing pe ţărani la revoltă"3. fără îndoială. Oameni de meserie: pungaşi. 16 Martie. în capul unei bande de ţărani. 1907.. 19 Martie. 15 Martie. din comuna Pietroşani.Idem. au fost eliberaţi după puţin timp.. T.Idem.Idem. 1907.. 1. "S-au arestat. Ei aveau în capul lor cinci indivizi. M. care.. de asemenea. care sunt clienţi bine cunoscuţi ai polip'ei" 2. patru instigatori. 18 Martie. Când au fost arestaţi.Adevărul.....alea Slănicului" .. oraş de lângă Dunăre" '. 1907. patru instigatori.. totuşi. 1907. şi F. 3... din comuna Dobroteasa. W07. instigatori străini. despre care am vorbit mai sus. s-a constatat că erau de origine din Alexandria. cu toate că erau îmbrăcaţi ca sătenii din Gorj. iar ceilalţi patru. 163 "în judeţul Dâmboviţa. C. 1907. aproape de Giurgiu. judeţul Olt). cutreierând satele.. în grădina Monumentului. 4. o patrulă de cavalerie a prins. 5. ..:: -. D. 5 care răscula pe ţăranii:'. a intervenit viguros în favoarea lor. vagabonzi etc. S. T.Hs- ft- 162 EFECTELE CAHALELOR ÎN ROMÂ NIA 2. "Ţăranii (din Vâlcea) au invadat satul Câmpul Mare şi au devastat târgul. V. Canalul. care au fost prinşi în mijlocul focului şi care. 17 Martie.Idem. Străini.nici nu ştiau româneşte" 6.-în afară de Leopold H. 20 Martie. s-a arestat un austriac din Bucovina..Universul. Ei purtau decoraţii şi erau îmbrăcaţi în nişte haine care simulau un fel de uniformă. printre care unul era din ţară (N. s-au dus până în nordul judeţului şi au împărţit peste tot manifeste revoluţionare" \ S-au descoperit. 6. care se dădeau drept studenţi. F. se găseau doi tineri.

1.. . 1907. 3. pe care boierii îl stăpânesc pe nedrept. "Rezultă din ancheta făcută în judeţ.care e foarte respectată de către ţăranii foşti soldaţi. un costum complet de ofiţer. care au fost împărţite prin sate şi având următorul conţinut: Regele a murit.. s-a găsit la unul din ei. ca să se impună sătenilor.. FI. 2. că cei care au împins pe ţărani la revoltă le-au spus că toate pământurile aparţin sătenilor. s-au trimis Ministerului de interne. spunându-le că acesta este singurul mijloc ca să dobândească pământul. Idem. el le spunea că a fost investit cu gradul de ofiţer şi că a fost însărcinat de cei în drept să propage revolta" '.. simulând adesea o uniformă.. se îmbrăcau într-un mod bizar. 1907. de către parchet. 1907. 26 Martie. "Cu ocazia percheziţiilor făcute la şefii răsculaţilor din Moţăţei (Dolj). Instigatorii împingeau pe ţărani să dea foc şi să măcelărească.Toţi aceşti indivizi. 5 Aprilie. Ţăranii povesteau că P. Universul.. "Din-comuna Cornăţelul (Ilfov). era îmbrăcat cu această uniformă în timpul răscoalelor. Idem. . Regina se găseşte în capul trupelor care merg împotriva ciocoilor"3. că boierii stăpânesc moşiile fără nici un drept şi că singurul mijloc pentru ţărani de a le dobândi este răscoala" 2. în anumite sate. Pet. 16 Martie.. mai multe imprimate. Aceşti instigatori au mers până a spune ţăranilor că Regina este de partea lor şi vrea ca toate pământurile să fie împărţite între ei.

ţăranii "urmează ordine poruncitoare. revoltându-se. 112). că nu vor începe să lucreze păAdevărul. Idem. cit. II."2. în Rusia. . Numai astfel pământul va rămâne al vostru. . după cum arată istoricul TAINE: "Ei au încredinţat poporul că Regele voieşte ca toţi să fie egali. Taine. ca şi în Franţa.. serveşte cauza Ţarului şi a Rusiei (vezi pag. p.că nu mai vrea seniori şi episcopi. ei au înştiinţare că Majestatea Sa vrea astfel. 4. 2°. mai pe larg: "Oameni buni ! Regele a murit. p. Les Origines de la France contemporaine. 3. II."3 şi totuşi ei arată mare scârbă să se poarte aşa de rău cu nişte seniori atât de buni.căci proprietarii şi arendaşii nu vor mai reveni niciodată. nici ranguri. aceşti oameni rătăciţi credeau că uzează de dreptul lor şi urmează voinţa Regelui. 101. 15 Martie. . Asemenea manoperă a mai fost întrebuinţată în alte două revoluţii jidoveşti: 1°. L. La noi. cit. . L. Idem. însă aceasta trebuie"4. Răsculaţi-vă astăzi chiar. Ei au jurat chiar. II. în timpul ultimei răscoale.. nici dijme şi drepturi seniorale. 1. să măcelăriţi pe proprietari şi pe arendaşi şi să le daţi foc Ia case. Astfel. . în Franţa. ţăranii ascultă de un ordin.venit. 2. pe vremea Marii Revoluţii. 23. Regina a decis ca toate pământurile să fie împărţite între ţărani.164 EFECTELE CAHALELOR IN ROMÂ NIA 165 Iată unul din aceste manifeste. 1907. Dar ca pământurile să poată fi împărţite. p. 100. trebuie ca voi să vă răsculaţi. nu se ştie de unde. în Auvergne.. când instigatori au făcut pe popor să creadă că.căci altfel veţi rămâne fără pământ" '...

după răscoală. L. preoţii au fost obligaţi să îi dezlege de aceste jurăminte.după ce s-a învoit să le dea tot ce cereau. .V. mai bine luaţi-o voi. în loc să-i daţi foc.se întreabă autorul căruia îi împrumutăm aceste citate. ţăranii nici nu ştiau de ce se revoltă."în ce priveşte recolta. 36. un proprietar. au rugat pe boier să-i lase să strice măcar ceva din casă. venit pentru ca să devasteze. fiindcă acesta le-ar fi ascuns ordinul. 2.şi în mai multe comune din Vlaşca. cu toate acestea.mântui. . ceilalţi. va servi la ceva". daca lăsăm casa boierului neatinsă? Atunci. cu jurăminte îngrozitoare.. "Un proprietar din Dolj zise ţăranilor răsculaţi.Universul. Cine a putut să dea ordinul să prăpădească ţara ? Şi. recunoscând că are dreptate. Take C. 24 Martie. aşa.. cit.. Arion. unul dintre ei obiectă: dar cum rămâne cu rivuluţia. Ţăranii au jurat chiar. în spiritul celor mai mulţi dintre răsculaţi a existat ideea că împlinesc o lozincă. Ţăranii răspunseră: Dar atunci cum rămâne cu rivuluţiaî"2 în judeţul Olt. . Ţăranii din Scăeşti au vrut să omoare pe primarul lor. în timpul răscoalelor. 1907. pentru ca să-i decidă să are câmpul. p. trăia de multă vreme la moşia sa şi era în bună înţelegere cu ţăranii. care îi leagă şi căreia nu pot să nu se supună"'. Dar. "Când aceştia erau gata să plece. Ordinul cui ? . înainte de a îndeplini revoluţia. . "Ţăranii din Vadastra (Caracal) strigau: "Trimişii lui Dumnezeu cutreieră satele şi toţi ţăranii trebuie să-i urmeze ca să distrugă şi să dea foc". dădu de bunăvoie moşia ţăranilor şi semnă chiar un act de cesiune.. 1. cel puţin. când puhoiul ajunse la dânsul.

166 .

EFECTELE CAHALELOR .

ÎN ROMÂNIA .

şi anume Austriei (nu Rusiei).mai cu seamă când se cunosc urmările unei ocupaţii străine. pentru ca să vină şi să stingă focul. 10 Martie. cu căciula în mână. .zice el. 1912. să ne adresăm unei puteri străine. 1907. bunăoară. 9 Martie. Aşa. 1907. C. i-au ameninţat cu incendiul şi chiar cu moartea. 2. nici un ţăran nu-şi da seama de gravitatea faptelor pe care le comiteau. Vom termina printr-un pasaj din scrisoarea bravului ofiţer despre care am mai vorbit şi care este ca un fel de rezumat a tot ce am raportat mai sus. 1907. Majoritatea nu ştia nici măcar ce voia. Dar Sătenii nu ştiau pentru ce trebuia să se revolte. .. s-au văzut mulţi oameni. lucru mai grav. Toţi erau convinşi că armata este de partea lor şi. în caz când ţăranii nu se vor răscula" 2. în timpul revoltei. până Miercurea viitoare seara. atât de jinduite de jidovimea cosmopolită şi mai ales de aceea ce domneşte astăzi asupra Austro-Ungariei. chiar de la începutul răscoalei: "Austria mobilizează armata în Bucovina"4. debitează ceea ce-i sugerează prietenii lui jidani. Anghcl (fost prefect de Olt. .consecinţe care ar fi fost cel puţin. C. de obicei. 4. 26 Martie.. Şi. Răscoalele din 1907. venind să înăbuşe o răscoală. Universul. Astfel revoluţia fii satisfăcută"'. că ea nu va trage. Universul. "Din cercetările ce am făcut. -între alţii. 20 Martie. 28 Aprilie.cerând. în vârful picioarelor. mai ales. care a luat parte la potolirea tulburărilor). Şi numai graţie înţelepciunii şi energiei conducătorilor Statului nostru. nici de unde le venea acest ordin de zaveră. Mai mult decât atâta. o armată austriacă era gata să năvălească în nenorocita noastră ţară. care. a doua zi: 1. sa găsit lipit un afiş revoluţionar. \an Flacăra. 1907. Pentru a stimula pe cei nedecişi. în acelaşi timp pământul trebuia să fie împărţit numai între ei..când totul trebuia să fie distrus şi exterminat. . un politician considerabil P. "Pe un stâlp de telegraf din comuna Fulga. cu începere din noaptea de S-tul Toader (Sâmbătă 7 Martie). ţăranii ştiau că trebuia să se răscoale. să acorde tuturor jidanilor drepturile de cetăţenie. am scăpat teferi de acest pericol mortal. ca într-o biserică şi sparseră o oglindă atârnată în perete. rezultă că. Idem. "La graniţa Bucovinei au sosit trei regimente de soldaţi "' austriaci Dar cine a răspândit o asemenea idee. Şi. 1. P. . Idem. în toate satele pe unde am trecut. 3. . în caz când nu s-ar fi supus"3.şi cine avea interes să o răspândească? . "Locuitorii dintr-un sat din Râmnicu Sărat au mărturisit că au fost luaţi cu sila şi au fost ameninţaţi cu moartea. Autorii acestui afiş ameninţau că vor pune foc satului.167 El le dădu voie şi ţăranii intrară sfioşi în casă.

D..ei plecau ca să pună foc. Ei puneau să se dea foc la toate conacele ce întâlneau şi. era bulgar şi vorbea prost româneşte. o ploscă cu rachiu. am reuşit să pun mâna pe doi din aceşti aşa-zişi studenţi. . "Iată şi modul cum proceda acest bandit: Când intra într-un sat. pe după umăr.bălan. el a cauzat pagube de mai multe milioane". unul din ofiţerii care mă însoţeau. s-au grăbit să ne întoarcă spatele. . pe unde am trecut. când am întrebat pe mai mulţi dintre ei dacă îl recunosc. Purta o şapcă şi era îmbrăcat cu haine de lustrină neagră.şi fără ca să-i conducă el însuşi. In toate satele.când. am descoperit urme de agenţi instigatori. . cu ochi albaştri şi având o mică barbă ascuţită. trecând dintr-un sat într-altul. după o slabă rezistenţă.sau mai bine zis foarte şiret. Pe urmă. cine întrebuinţa pe aceşti agenţi instigatori şi în ce scop ei comiteau atâtea crime şi dezastre? Ameninţai deci pe S. semănau peste tot jalea şi pârjolul pustiitor. Era încins cu un iatagan şi purta. Pe piept. Era un tânăr foarte inteligent. Unul dintre ei. îşi cususe două cărţi poştale cu fotografia Reginei. Astfel. la Giurgiu. Venit de curând în ţară. El impunea supunere ţăranilor şi căpătase asupra lor o autoritate enormă. în sfârşit la Târnavele. avu stângăcia sămi spună în franţuzeşte că trebuia să duc viu pe acest răufăcător. ţăranii îl ascundeau şi-i aduceau de băut şi de mâncare. toţi mi-au răspuns cu un aer foarte respectuos: Da. .. Ochii i se umplură de lacrimi şi era gata să vorbească.168 EFECTELE CAHALELOR ÎN ROMÂ NIA 169 Şi când au văzut că lucrurile se întâmplă contrariu aşteptării lor. care se numea Ştefan D.. la ordinele lui. . că îl împuşc şi ameninţarea mea îşi produse efect. el lucrase vara precedentă ca ucenic la maşini agricole. care se dădeau drept studenţi şi promiteau ţăranilor pământ. este Domnul Studenţu". . . "Am vrut să ştiu..

1. 429). care a însângerat un popor şi a acoperit de ruine o ţară întreagă ? Nu simt ţăranii.fiindcă ei nu se găseau atunci în lipsă extremă \ şi fiindcă răscoala. . la un român. . că înţelesese conversaţia noastră. VirgU Arion.. acest autor adaugă: "anul 1905 nu a fost. în 1904. cit. un an obişnuit... Am aflat. Trebuie să adaug că. . (Dobrogeanu-Gherea. după cum constată însuşi ÎNuhăra Katz (Dobrogcanu-Gherea). p.ne putem compara cu ţerile cele mai înaintate în agricultură"..cu toate că au fost uneltele oarbe care au săvârşit-o. . şi într-adevăr.. Dar.ar fi fost parţială şi nu s-ar fi generalizat aşa de repede. nu merge până să sugrume ţara.dacă ar fi fost născută din patima de proprietate a sătenilor. ci un an cu recoltă abundentă. căci am produs atunci 36 de milioane. în plus.pentru că patima de dominaţie. că acest monstru a fost expulzat din ţară. . 1910. atribuie răscoalele "mizeriei şi exploatării ţăranilor". aşa precum a fost anul 1906. an cu recoltă proastă.Văzui atunci imediat. (iudeo-socialist) foarte citit de ţărani".. ca să-i ia cârmuirea.. cu ţifra importantă a recoltei de 40 de milioane de hectolitri de grâu.. Dai' cine a putut să fie autorul acestei răscoale. Neoiobăgia. el nu a mai vrut să-mi dea nici o desluşire şi nu am mai putut scoate nimic de la el.. L. Nu este partidul liberal. anul 1906 a fost dintre cei mai fertili. 120).. nu am scos decât 18 milioane de hectolitri de grâu" (Dobrogeanu-Gherea. în vreme ce. . pe fizionomia prizonierului. pe urmă. în toate satele ce am vizitat. . care se însenină. cum 1-a insinuat nu se ştie cine. nici el.. p. am găsit ziarul A. "Dacă iei ca exemplu uu an cu producţie foarte abundentă.

X't 170 .

EFECTELE CAHALELOR .

IN ROMÂNIA .

-Ei sunt cei care au aranjat mai dinainte revolta şi tot ei sunt cei ce au dat semnalul de începere. L.pe care vor să o transforme într-o nouă Palestina. 5. p. să se apere împotriva locuitorilor sălbatici ai barbarei Românii. .şi este împinsă până la paroxism de către Talmud. .fiindcă: 1.-Numai ei şi trâmbiţaşii lor. pentru ca să impună ţăranilor. .-Singuri ei sunt conduşi de o patimă de dominaţie extraordinar de intensă.adică singurele ţări în care ovreii nu au încă drepturile de cetăţenie ! .-Numai ei au avut şi au nevoie să tulbure adânc ţara. 8. ar fi vrut să vadă venind aici armata austriacă. 173). are o altă însemnătate.şi. .afară de Rusia. . ca să poată în urmă să devină proprietari rurali şi să îngenuche astfel România. Austro-Ungaria. .care le-ar servi. 3. austriaci.să se creadă obligată să intervină şi să le acorde. după spusa lor.-Numai ei au putut să recurgă la instigatori socialisto-anarhişti. pentru că ar fi fost absurd să aprindă la vecini un foc. spunând poporului că Regina vrea răscoala şi chiar că le-o porunceşte. după un scurt timp. prin legi. oligarhia şi care au fost ruinaţi şi chiar omorâţi în timpul răscoalei. asupra căreia vom reveni. Nu sunt nici ţările străine. Cum zice Nuhăm Katz: "România constituie unica (ară din Europa. Rusia).. -bunăoaiă.ei au imitat revoluţiile din Franţa şi din Rusia. LAZARE). pe care i-au poreclit.-Numai ei s-au servit de Revoluţie pentru ca să dobândească aceleaşi drepturi de cetăţenie în Franţa. care. adică de legislaţia lor religioasă. 6. 1. după cum o recunosc ei înşişi (B. împiedicară. cu pizmă. ce ne-ar fi impus. -care are tristul privilegiu al răscoalelor ţărăneşti" (Dobrogeanu-Gherea. sunt în solda lui Israel.din ţară şi chiar din străinătate (Bulgaria. 2. . acum. cit.-Singuri ei simt trebuinţa absolută şi cu totul zorită. printre instigatorii descoperiţi. care este întărâtată de către Cahal. acele drepturi atât de mult dorite. aceşti proprietari. Prin urmare. 7. .iar prezenţa străinilor (bulgari. pentru ca Europa. până la cele mai mici amănunte. cauza eficientă a acestei răscoale nu poate fi decât Ovreii. desigur. fără voia noastră. au încercat acelaşi mijloc ca să forţeze pe Rusia să li se supună \ Mai mult decât atât. suveranitatea lui Iuda. . neapărat. să dobândească cât mai curând drepturile de cetăţenie. în Austria şi în alte ţări ale Europei. ca poporal să nu cadă în ghearele jidovilor.şi îmbrăcând pe instigatori cu vestminte ciudate. dân-du-şi seama de situaţie. împinsă de Cahale şi de Franc-masonerie. într-adevăr. care ar fi putut să se întindă pe urmă şi la ele. de curând. .-Singuri ei nutreau o ură neîmpăcată împotriva proprietarilor rurali. . .171 mai ales că acest partid ar fi avut-o. 4.adică de Statul lor. România şi Rusia ! . basarabeni).

172 .

EFECTELE CAHALELOR .

IN ROMÂNIA .

e asuprit de o administraţie vitregă.. Românul.dar având loc chiar sub ochii lor. (Nuhăm Katz. Cu nu mai puţină amărăciune se boceşte şi Nuhăm Katz (Dobrogeanu-Gherea) împo triva acestor jandarmi mojici. Prin urmare. cu lefuri grase.dacă nu jidovii prin Canalele lor.LAZARE). . Cine alţii. pentru că nu i-ar fi permis bugetul. Dar e nu mai puţin adevărat că Ovreiul profită. în întregime. întotdeauna. 10. Facla 2. . scrisă de un aşa-zis ţăran.. publică o scrisoare. .. de care depindea crearea Statului jidovesc. numai Jidanii prin Canalele lor din ţară şi din străinătate \ au putut să adune prin cotizaţii. mai îngrozitoare decât aceea din pri1. . -fonduri necesare răsculării unui popor întreg. ca instigatorii. . pe care Iuda nu poate să-i sufere.după ce revolta din 1907 a avortat. .punând peste el paie. întâi. . 2. Revoluţia viitoare Sub titlul Revoluţia de mâine.s-au pus să prepare o alta nouă şi au avut chiar îndrăzneala nemaipomenită să o şi anunţe prin ziarele lor.iar.mai putea să scape de celelalte. în primăvara anului 1907. 174). . cine a intervenit. ce e drept. dar de asta nu mai e cu putinţă nici măcar să te ascunzi". -care trebuie să se fi suit la zeci de milioane de lei. pe nenumăraţii instigatori care. în taină.mai 1. De altfel. Acest pseudo-ţăran se plânge mai întâi amarnic de jandarmi 3. Iată im fapt caracteristic: "La şoferul francez al uneia din căpeteniile politice ale ţării. după răscoală. şi al doilea.. s-a găsit o scrisoare de la Toulouse. au să se întâmple lucruri mari în România".afară de ei. să fie imediat eliberaţi. "Dintre toate invaziile care s-au revărsat asupra satelor noastre. p.dacă nu ei. 1913. care înăbuşe orice sentiment de demnitate umană şi nimiceşte orice rest de siguranţă . asupra conspiraţiei. cea mai grea a fost invazia jandarmului rural.. în care se spunea că. .care de multe ori e străin: grec sau ovrei. O asemenea cheltuială enormă n-a putut fi făcută de un Stat vecin... . . 9 Martie. (DobrogeanuGherea. prinşi. 3.citiţi jidanul.bunăoară ca Bulgaria. cit.Neoiobăgia. că.au putut plăti.. pentru că rezultatele obţinute n-ar fi compensat sacrificiile. . Aceste zece motive ne dau certitudinea că ovreii sunt autorii răscoalei din 1907. . cine alţii.adică îndeplinirea unui scop ce priveşte pe neamul întreg al lui Israel. cu mare băgare de seamă au scormonit în cenuşă tăciunele nestins al nemulţumirii poporului \ . Cine alţii.. în plus. p. au cutreierat ţara de la un capăt la altul şi. -urzită. L. . el prezice astfel viitorul incendiu: "O nouă revoltă.. foaie jidano-socialistă. 164). bani în mare abundenţă şi să-i întrebuinţeze la plăsmuirea acestei răscoale.-Şi tot ei sunt aceia care. Pe urmă. . p.dar al cărui jargon răspândeşte de departe o putoare nesuferită de usturoi.au putut cumpăra tăcerea administraţiilor de la sate. situaţia de violenţă şi de degradaţie adusă de jandarmeria rurală. . de mizeriile omeneşti şi alege tocmai locul unde se află buba.173 9. în timp de mai mulţi ani.-Ei înşişi sunt cei ce au prezis răscoala (B. deoarece ei împiedică pe instigatorii săi să ajungă uşor până la adevăraţii ţărani şi să-i răscoale din nou. "Se poate reconstrui.au putut să procure fondurile colosale . 185. Facla. . Din nenorocire este foarte adevărat că ţăranul este adesea neomenos exploatat de boierul proprietar sau de arendaşul său. ca să împlânte acolo pumnalul ucigaş.

.personală". cit. 363). p. L..[mai ales pentru bieţii jidani şi pentru instigatorii lor] (Dobrogeanu-Gherea. .

174 .

EFECTELE CAHALELOR .

IN ROMÂNIA .

Dar "răscoala de mâine vom face-o aşa. fără nici un temei. ca pe nişte monştri fără de milă şi ca pe nişte adevăraţi bandiţi. această năpustire nebunească. .care îi stânjenesc grozav. 1913). ca un jupan care îşi pune foc la dugheană.. -are loc atunci când toţi românii. . Asta o cunosc astăzi toţi ţăranii şi. . Dai.. vom privi scrumul rămas în armane şi vom tăcea. de data asta. vor geme de greutatea porumbului de-abia cules. au luat o frică teribilă de armată 2.a fost de curând condamnat de Tribunalul Militar. Şi atunci vor veni cei ce ne-au stăpânit cu cruzime.. (foaie judeo-socialistă). Şi. o nădăjduiesc tocmai de la poporul acestei teri. mai înfiorătoare ca cea din 1907. De altfel. ca nici armata să nu poată tăbărî pe noi.. ziaristul G. ce e de făcut? Ei bine. cu care jidanii atacă oastea română.. se vor răsfăţa în bătaia razelor de lună. după ce vor fi incendiat averile altor români. -şi farsa va fi jucată. . încercând să răscoale din nou pe ţărani. .. 1913. {Universul.. Atunci. Seara. spunând sătenilor că în curând ţara va intra în război şi că.ca şi cum o mână nevăzută va fi purtat prin noapte un şomoiog aprins. Şi cine o prepară ? Desigur.. pe urmă.. . au răspuns cu o înflăcărare indescriptibilă Ia 1. Viitorul. Toate ziarele jidăneşti ţin isonul Faclei. Milian. . .care. C. la sat. P. şi ne vor ruga cu lacrămi de pocăinţă să ne luăm dreptatea. care va scutura odată jugul ce-l apasă de veacuri şi va da şi ovreilor drepturile. Iar noi. Iată.a declarat că. .din toate conacele se vor înălţa vâlvătăi. când se va da semnalul. Incendiul se va întinde de la conac. . nici judecata să nu ne poată trimite la ocnă. bunăoară. în plus.zic Ovreii. toate armanele vor lua foc.. când hambarele pline. la conac şi de la sat. Iată de ce gândul revoluţiei de mâine aduce nădejde în sufletele noastre. unul din clevetitorii armatei. bineînţeles după ce a asigurat-o la o societate de creştini.. . cei ce au preparat-o şi pe cea precedentă. . culcate în curţile boiereşti. se pregăteşte acum în sate. într-o noapte de vară. Se vede. singurul leac mântuitor este revoluţia (?!) l.care e analogă cu acea din Franţa de acum câţiva ani. ţăranii români se vor ascunde pur şi simplu. . Mai multe gazete au semnalat asemenea tentative: "In mai multe judeţe. politicianul-trompetă al jidanilor. se pregăteşte acum în sate şi va izbucni cât de curând. sub acest frumos pseudonim românesc. 1913.Şi dacă mai nădăjduiesc ovreii o îndreptare. 2.. 21 Oct. indivizi suspecţi străbat satele. lllunie. ca ojagăduinţă a mântuirei din urmă".ori într-o noapte răcoroasă de toamnă. de Mendel Grilnberg. viaţa noastră fiind coruptă (?). ce scrie Seara l : ". 16 Ianuarie. prin urmare. De altfel Ovreii lucrează pe capete. când clăile şi cirezile de grâu. de la vlădică până la opincă.şi în special pe ofi ţeri. că o nouă revoltă.. pentru insulte şi calomnii aduse. (vrea desigur să zică drepturile) pe care. zadarnic o cerşim. ţăranii vor dobândi pământ" '. de care au fost despuiaţi de o oligarchie sălbatică şi desmetică". care a arătat că nu glumeşte... la 4 luni de închisoare. superiorilor. pe care îi înfierează în ziarele lor din ţară şi din străinătate. dar scârbos. Astfel se explică furia turbată .175 măvara anului 1907.ţăranii vor opera.într-un interview cu un redactor al A. Deci. ei au mai întâi a face cu jandarmii. toţi ştiu ce au de făcut. de atâta vreme. ascunde numele adevărat. P. apoi.deodată.

chemarea ţării şi şi-au îndeplinit datoria. mai mult decât cu prisos. .

. când tenia regală.' ■■'% • Dar pentru a-şi vărsa toată mânia neputincioasă... hoitul clasei parazitare care ne guvernează" \ A ■V''■ •''■. decât la năvălirea ţăranilor în oraşe. 1913. .cum a făcut altădată lui Ludovic al XVI-lea. de la asasinarea în masă a celor 11. strigă: "Ah! dacă răscoalele din 1907 ar fl învins! Dacă barierele oraşelor ar fi fost trecute de ţărani. 199.pentru că am fost laşi şi netrebnici (te cred).. ..fiindcă nu am avut atunci nici destulă putere ca să învingem (?!). de la ororile inutile. . al cărui conţinut este îndreptat şi el înspre parul regal. IN ROMÂNIA "Iată.Ar fi fost un adevărat şabăţ ! Dar. -jidanii recurg chiar la scatologic Regele. e mânjită pe frunte. . pardon.cu lacrimi de crocodil.este târît în noroi de o şleahtă de Iude infame şi nobila sa efigie. căruia jidănimea i-ar fi tăiat capul.. .. remarcaţi că Ovreii se aşteptau..şi mai ales. vei. nici mai mult nici mai puţin...dacă politicianii regelui Carol ar fi fost măturaţi ca pleava de uraganul revoluţiei victorioase. Toţi 1. de când cu chixul din 1907. 9 Martie. care-i datoreşte renaşterea.. pe care străinătatea ni-1 invidiază.. . . îmbrăcaţi ca nişte ciocli. figura Regelui şi la piciorul căruia urinează doi diplomaţi. Dar un proverb românesc zice: "socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg".. româneşti" \ Da. la răsturnarea regelui Carol.ce sărbătoare ar fi fost azi în aer şi ce cântece ar fi întâmpinat venirea primăverei şi aniversarea desrobirei jidăneşti. altoită pe mizeria poporului. Când boala latentă a oligarhiei. lungă de 46 ani de domnie.venerat ca un părinte mult iubit de poporal românesc. . ca trase cu sânge şi desenând numărul 1907. şi în acelaşi timp a şi turbat.adică de la represia groaznică a Brătienilor. fiindcă revoluţia poporului a fost înfrântă.şi pentru că n-am ştiut să ardem în focul celui din urmă patul de grâu şi al ultimului conac boieresc. ce bichirie ! Numai când te ghindeşti. . Facla. a supurat în chestia ignobilă a Silistrei. se goleşte un butoi plin cu excremente. ar fi trebuit să ne întoarcem către 1907. să-şi ia drepturile f Ai. Facla. . . Anul 1913 ne pedepseşte..căci îşi răzbună astăzi. au trecut şase ani de la răscoalele din 1907. Şi Iuda. . p. în anul acesta (1913). 1.. acoperind de ultragii pe Majestatea Sa Regele României... . . pe când puţin mai departe.000 de ţărani.cu cifre roşii.în Fada. fiindcă peste liniştea de moarte a satelor s-au întins pretutindeni ventuzele caracatiţei brătieniste şi gura lacomă a Molohului regal. 1913. daca însăşi coroana de oţel de pe capul de cămătar al regelui Carol ar fi căzut în ţărână. .de la execuţiile sumare. într-un acces de ciudă. în josul acestei pagini se găseşte legenda următoare : ".. p. ne-a arătat 177 că nu e în stare decât să ne sugă. 9 Martie. Dar toate astea sunt departe de a fi realizate. ce ne inspiră la toţi cel'mai profund respect. Şi de aceea Iuda a rămas plouat. ai zice că se apropie îndeplinirea făgăduielii de mântuire a lui Iehova..Atunci vor veni cei ce au asuprit pe bieţii jidani şi //' vor ruga. acest Rege.. în 1907.. ce clocoteşte în sufletul lor.. simţi că perciunii tremură de plăcere. 199. la masacrarea oligarchiei. admirabil de înţelepciune. Pe o altă pagină se vede un par.. . la capătul căruia se aM. nici destul curaj (mai ales) ca să murim până la unul sub ploaia de gloanţe a soldatului român. .

p. -. .. Dar să nu ni se pară glumă ! Ameninţările repetate ale jidanilor se vor îndeplini.. trec drept capii antisemitismului din România.. .şi numai trei: unul. 9 Martie. 195..Cuza şi Iorga.. în acelaşi număr al Faclei l.şi încă cu vârf şi îndesat... ca ministru. .dar care s-au semnalat răzbunării jidoveşti prin faptul că sunt adevăraţii apărători ai ţărănimii şi. sunt insultaţi trei oameni. . Fără comentarii ! Obrăznicia grosolană a jidanilor nu mai are margini şi ar trebui ca autorităţile să intervină energic. După Regele. Brătianu care. . Facla.. căruia îi datorăm scăparea din primejdia mortală unde voia să ne afunde Tratatul din Berlin.dacă nu vom avea ochii în patru asupra uneltirilor lor revoluţionare. în plus. atât la ţară cât şi în oraşe. . a inventat pe afurisiţii de jandarmi rurali. I... şi. pentru ca asemenea sacrilegii infame să înceteze odată pentru totdeauna. 179 diplomaţii Europei îşi fac azi treburile şi necesităţile inexorabile la picioarele ţării şi sub nasul regelui Carol". mat ales. este fiul marelui om. a dirijat represaliile din 1907.178 EFECTELE CAHALELOR ÎN ROMÂ NIA 1.sunt nişte bieţi profesori universitari. este I. ceilalţi doi. care n-au nici o putere în ţară. 1913. pentru că.

191 £> Iată cum sună în Iudische. de la Berliner Tageblatt. . 10 Ianuarie. din Napii şi din Hirlapii ungureşti etc.tocmai în momente/e de grea cumpănă". -fără ca ovreii din ţară să se amestece. articolele din Morning-Postj din Daily Telegraph.. etc. articole publicate în L'Homme libre. tocmai în momente de grea cumpănă" '. ca întotdeauna. . 1. acest entrefilet al "pumuntenilor" pe care ne-am căznit să-1 traducem pe româneşte: "Câtă \Teme va exista o chestiune evreiască în România. fost prim-ministru circumcis al Italiei.Ultimul război Dar iată că izbucneşte diferendul bulgaroromân. Natural. Scrisoare adresata ziarului Viitorul de către Reprezentanţi ovreilor pământeni. jidanii au încercat să profite de greutăţile prin care trece ţara. . atâta vreme ea va forma partea vulnerabilă a ţării noastre şi tot de atâtea ori ea se va ridica în drumul ei. toată jidănimea din străinătate a început să urle. publicate în Corriere della Sera.fără de nici un amestec al ovreilor din ţară. din Pester Lloyd. franc-mason de marca şi stipendiat de Iuda. . Ei o mărturisesc chiar fără de ruşine : "Câtă vreme va exista o chestie ovreiască în România. în acelaşi timp. somând pe Europa să intervină în favoarea ovreilor din România. acele ale lui P.acele ale lui CLEMENCEAU. fost prim-ministru al Franţei. acele din Neue Freie Presse. NATHAN. pentru ca să ne pună cuţitul la gât. S-au văzut astfel apărând articolele lui LUZATTI.. ea va forma partea vulnerabilă a terii şi îi se va ridica în drum..

11 Februarie. reţinând la cazarmă.cu greţoasele lor nume. Iaşi. Dar dificultatea. Unirea. pe care contase atât de mult jidovimea. Raportul unui căpitan către colonelul său '. Dar pentru ca cititorul să-şi dea seama de ce specie de soldaţi Iuda procură României. toţi jidănaşii tură cuprinşi de un entuziasm extraordinar (îngrămădindu-se totuşi la partea sedentară a oştirii).. Jidanii din România îşi schimbară imediat tactica. nu face nimic... s-a schimbat curând într-un triumf pentru ţara românească. cu gesturi de miliardare risipitoare. între care şi pe Gold. acesta a crezut .. îndată ce văzură că nu va fi război şi că totul se va rezuma într-un fel de paradă inofensivă. . Dar.. 181 într-un cuvânt. un "cinci-parale" şi-1 dădură. murdărind coloanele ziarelor. . 1913..ce din cauza asta nu se mai puteau citi. toate balabustele scoaseră din buzunarele lor soioase.180 EFECTELE CAHALELOR IN ROMÂ NIA necesar să intervină pe lângă medicul regimen1. toate Canalele din Europa au sărit de-o şchioapă.. Canalele dăduseră deci greş. "Am onoarea de a vă raporta că. vom cita numai faptele următoare : 1. altor jidani care scriu la gazetă şi care le-au trecut pe toate la nemurire.. pentru ca să facă garda. la ţipetele de ananghie ale jidanilor de aici.. mai mulţi soldaţi. toţi hahamii simţiră gâdilituri la limbă şi expectorară discursuri patrioticorăzboinice. Iţic.

acest soldat a obţinut de la medicul militar suma de 76 de zile de scutire. n-a dat nici un semn de debilitate de când este în serviciu. 7 Ianuarie. acest soldat a fost iarăşi scutit de pedeapsă. va rămâne acasă. 12 Martie. Acest soldat. va rămâne acasă. . 20 Februarie. scutire de 5 zile.. scutire de 4 zile. 2. în adevăr. va sta acasă. 17 Noiembrie. va sta acasă. va sta acasă. scutire de 4 zile. scutire de 3 zile. Comandantul companiei (ss) X. 6 Martie. când la 4 Iulie trebuia să facă 2 zile de închisoare. 4 Iunie. Dar colonelul . în această vreme va sta acasă. scutire de 3 zile. va rămâne acasă. 9 Iulie.care n-afost dispensat ca debil de comisia de recrutare şi n-a fost prezentat ca slăbănog la contra-vizită. Leib. un alt jidan. scutit de seraciu în timp de 48 ore. scutire de 5 zile. intrat la infirmerie şi scutit de concentrare şi de gardă până la 28 Iunie.. Iţic W. scutire de 4 zile. scutire de 5 zile. de la aceiaşi medic ca precedentul. a luat. 21Aprilie..-care. scutire de 5 zile. serviciu timp de 5 zile. scutire de 5 zile. . Total: 76 zile.. Şi. a fost scutit de orice. . el se mulţumi să trimită la regiment un certificat de la medicul cu pricina. 22 Noiembrie. 15 Aprilie. Adaug aici foile de scutire şi de infirmerie : 13 Noiembrie. 29 Aprilie. Afară de aceasta. dintre care cele mai multe cu dreptul de a sta acasă. în plus. scutire de 4 zile.tului pentru ca să fie dispensat. scutire de 3 zile. Chemat la concentrare. în acelaşi corp de armată.. 2 Martie. 270 zile de concediu într-un an. 25 Februarie. sub pretext că închisoarea e murdară.dar nu s-a indicat diagnosticul bolii care a încuviinţat scutirea. va sta acasă.

care-1 găsi perfect sănătos şi constată. 2. . Iată deci ce valorează. . cei ce ne pretind. şi am constatat că faptele rele ale acestei organizaţii periculoase se rezumă : Unirea.cu ameninţări şi chiar cu acte de violenţă. care datoresc taxe militare pe anii 1900-19112. .. face să se remarce că "cei mai mulţi dintre spionii prusieni. un rezumat. (Drumont. cit. -drepturi de cetăţean. decât de fii rasei degradate care a avut execrabilul noroc să producă.din tabloul percepţiei fiscale din Târgu-Neamţ.Ştrul Naftulea. Concluzii practice Am trecut în revistă o parte din efectele Canalelor talmudice. în Iuda. Astfel ziarul Le Nord. . ca specimen.ceea ce avu ca urmare că primul confrate. că nu fusese niciodată bolnav. 11 Februarie. până la sfârşit. ca soldaţi 3 . . care va fi studiată în capitolul următor. . .Iţic Burăh. 1. . I. 1913.Şulăm Iţic. L.sunt în număr de 293. 393).neuitatul Aron Ghidale etc. prinşi în Alsacia. 3. Lista începe cu numele delicioase de : Beriş Iosub Leiba fiul lui Şmil şi al Malchei. fu trimis la închisoare '. . care se arătase prea îndatoritor. 14 Octombrie. . în plus. din 19 August 1870. Şmil Şmil Iţic fiul lui Bercu şi al Rifchei şi se continuă astfel. Vom mai aduce. Aceşti dispăruţi. trimise la ovrei un alt medic. în ceea ce priveşte dispăruţii. Iaşi. tipul cel mai desăvârşit de perfidie şi de trădare". Monitorul Oficial.restul formând FrancÎN ROMÂ NIA 183 masoneria. etc. dintre care 248 sunt jidani. Această mârşavă meserie nu putea fi mai bine îndeplinită. . 1911.David Bercu. Iancu Iosub Mihel fiul lui Avrum şi al Dvoirei. pe 5 pagini ale ziarului oficial.182 EFECTELE CAHALELOR bănuind că are a face cu un certificat de complezenţă. erau ovrei. .calitate care a făcut celebru pe căpitanul Dreyfus şi care s-a manifestat pretutindeni şi întotdeauna. trecând prin poreclele fermecătoare de: Şloim Şloim. Şi nici nu mai amintim o calitate preţioasă a militarilor jidani.sau mai bine zis aceşti ascunşi.

v. Dar. Trebuie chiar să-i iubim cu iubirea unui părinte.pentru că avem ca învăţător pe Hristos. izvorul iubirii eterne. . Matei.. patimă sine qua non a unui bun haham \ . c. V. o chestiune capitală se pune pentru noi. hodoronc-tronc. .sau mai bine zis cu aceşti paraziţi răufăcători care sunt în acelaşi timp şi hoţi şi asasini ? Putem oare să-i exterminăm. . 2°-în revoluţii sângeroase ce ţin de patima de dominaţie.pentru jarurile şi omorurile comise sau cauzate de jidani. .creştini.. 2. s-au instalat în ţară.. şi Ev. căci suntem creştini.. Trebuie deci să iubim pe aceşti fraţi rătăciţi..mijloc care ar fi chiar licit. Dar nu! . . dacă am urma legile Talmudului. Vezi pagina 50 (nota). Românii: Ce trebuie să facem cu aceşti oaspeţi nepoftiţi care.care în înţelepciunea Sa dumnezeiască ne-a zis: "Iubiţi pe vrăjmaşii voştri. Mai mult! trebuie să iubim pe ovrei şi să le facem bine.nu trebuie nici chiar să ne gândim la aşa ceva. 1.cum bunăoară se ucid ploşniţele ? Acesta ar fi mijlocul cel mai simplu şi cel mai comod de a ne scăpa repede de ei. .. atât de urâţi de jidovi! Trebuie chiar să uităm răzbunarea.l°-în spoliaţii datorite patimei de proprietate.. faceţi bine celor ce vă urăsc"2... SC Ap. .

ne mai fiind sub imperiul patimilor de proprietate şi de dominaţie.căci iubirea părintească este sentimentul instinctiv cel mai intens şi cel mai milostiv pe care oamenii pot să-1 aibă. neînprumutând niciodată bani jidoveşti. mai ales.după cum un tată foarte înţelept trebuie să nu-şi lase autoritatea pe mâinile fiului său...până când s-or îndrepta. . -Ia nevoie chiar cu forţa. ÎN ROMÂNIA 2° Dar. cum se cade. smulgându-le din rădăcină. Ar mai trebui ca guvernul românesc să se înţeleagă cu cel rusesc şi să ceară Turcilor. . petrolul. să arate fiului răul ce îşi cauzează lui însuşi şi altora. aceşti fraţi ai apostolilor lui Hristos. . CUZA. Ah! ce fericire ar fi pentru noi. . ni-1 fac nouă prin Cahale. b) să nu-i facem stăpâni peste noi. încă vicios. datoria noastră este: 1° Să spunem ovreilor răul imens ce şi-1 fac lor şi. şi pentru toată lumea.pe care. C... guvernul ar trebui să le distrugă cu totul. dar din nenorocire printr-o procedare defectuoasă \ Este de crezut că.. în acelaşi timp va trebui să suprime acestuia mijloacele cu care-şi satisface impulsiile sale pătimaşe. foarte indulgent. după cum se exprimă profesoral A.. Atunci. care. .să cedeze sau mai bine să vândă ovreilor. agricultura. să putem scăpa astfel de acest neani asiatic. acest tată va trebui. industria.lucra foarte greu de obţinut. - . .şi reluând. comerţul.şi fiind scăpaţi şi de Cahal. parazitar. nu face decât să tulbure popoarele prin jafuri şi prin revoluţii... de altfel.în urmă să-i eliminăm din economia noastră.. care-i transformă în furi şi în ucigaşi. 1. care-i organizează într-o bandă de răufăcători. pentru ruşi.. în Europa.aşa cum au încercat să facă Ruşii. . excitate la un grad superlativ de legislaţia lor religioasă. şi toate celelalte bunuri ce ei ne-au luat cu japca. dar plin de vicii? Ei bine. printr-o muncă fără preget şi printr-o perseverenţă tenace. dându-le încetăţenirea. mult iubit. prin purtarea sa vicioasă. -jidanii nu vor mai fi periculoşi pentru noi şi îi vom putea primi cu braţele deschise. Pentru aceasta trebuie: a) ca jidanii să ne dea îndărăt tot ce ne-au furat. Şi iată în ce chip i-am face pe jidani mai trebuie ca. -bineînţeles având şi ochii în pariu aşa ca să piară pofta junilor circumcişi să mai necinstească fete de român....după cum facem cu orice străin... mai întâi. pe care patima lor de dominaţie o reclamă cu atâta insistenţă. Palestina. . să ne întrebăm ce ar face un tată. nici mai ales pentru acelea ale ţării. se vor ruşina de ei înşişi şi se vor lepăda în mod sincer de infamul Talmud. . . care ar avea înaintea sa pe fiul său. mai trebuie să suprimăm ovreilor noştri orice mijloc de satisfacere a patimilor de proprietate şi de 185 dominaţie. pentru a ajunge la acest sfârşit. pădurile. . nici pentru trebuinţele particularilor. văzându-se descoperiţi. în consecinţă. Prin urmare.

Nu ştim însă dacă nu este prea mică. întotdeauna. pentru că ne lipsesc date statistice precise şi.stăpânii noştri dacă le-am îndeplini dorinţa: După ultimul recensământ. în număr de vreo 400. pentru că jidanii. .000 \ se găsesc printre locuitorii oraşelor şi chiar cer tocmai drepturile 1. au obiceiul să se sustragă de la orice numărătoare.dinte care 5. mai ales.248. .133 în oraşe.061 locuitori. Această cifră a fost dată. Ovreii.918.329.928 stau la ţară şi 1. de curând. populaţia totală a României este de 7. de Regele Carol. unui redactor al ziarului Echo de Paris.

Se înţelege. . Prin urmare.300. totale. ţăranii n-au decât drepturi restrânse. ce armă formidabilă am procura noi înşine jidovilor. mai e încă ceva! Dând drepturi jidanilor. .000 de români şi străini de diverse naţionalităţi. .mai înainte ca ţăranii români să fie emancipaţi de tutelă. adică drepturi de cetăţenie plenară. ÎN ROMÂ NIA 187 de orăşan. într-adevăr. ţăranii ar fi chiar astăzi tastare de iobăgie. liftele străine. veniţi de ieri.stare nenorocită ce trebuie suprimată imediat şi cu orice preţ. ei sunt supuşi la anumite restricţii ale dreptului de proprietate \ de care sunt scutiţi orăşenii. ar fi să reînnoim nebunia ce Franţa a făcut în Algeria.dar cu o mică corecţie şi anume: votul să fie universal pentru to(i Românii şi să excludă.şi pe urmă să te gândeşti la pleava judaică2.aceşti străini putrezi de vicii. . . în plus. proporţia între jidani şi români este de 4 pe 8. Dacă.. rămân numai 900. L. Suntem de aceeaşi părere. p.nu se bucură încă de drepturile pe care le pretind jidanii. ca Jidanii şi alte asemenea lipitori. 1. Nuhăm Katz cere "sufragiul universal pentru masele lucrătoare din oraşe (adică jidanii) şi din sate" (Dobrogeanu-Gherea.000 locuitori din oraşe se scad 400. completă. Altfel. absolută. adică de 1 pe 2. .. cădem pe proporţia groaznică de un jidan pentru doi români3. . Va trebui deci să se dea mai întâi ţăranilor români drepturi integrale. Ori ţăranii.000 Ovrei.pentru ca să ne poată da lovitura de moarte ! Şi nu trebuie să ne înduioşăm de chelălăitul După Nuliăm Katz (Dobrogeanu-Gherea). cât de colo. cel puţin pentru moment. 3. . cit. daca există în realitate. ei nu pot să aleagă un deputat decât prin delegaţi şi sunt cu totul lipsiţi de a participa la alegerea pentru Senat. acordând ovreilor drepturi.adică imensa majoritate a poporului român. din cei 1. . 408). Dar. ce n-aveau naţionalii.186 EFECTELE CAHALELOR 2.străini. ar fi să ne sinucidem.

şi. căci e de-ajuns ca un jidănaş de aici.ba chiar că au mers la război. ar fi putut uşor să pună mâna. . . Şi de unde până unde. Şloimii capătă şi vrednicia ca să fie cetăţeni? Pentru ca cititorul să-şi dea bine seama de cum stau lucrurile în realitate. din lumea întregă. ca toată jidovimea.care până atunci . să ţipe într-un glas: Gewalt! şi să poruncească guvernelor franc-masone să intervină..ferească Dumnezeu. se face că sare şi cerşetorul.ce cap credeţi că a făcut bătrâna. a înşelat pe băieţii bătrânei. au făcuto pentru ca să-şi apere prăzile adunate jefuind pe români. un cerşetor ce venise să ceară un codru de pâine şi. li se cuvine să aibă drepturi ca orice român... în sfârşit tâlharii sunt puşi pe goană. să-i expunem situaţia printr-o parabolă: O văduvă. Dar cerşetorul. Ei bine.şi că prin urmare. Şi nici nu trebuie să ne pese de lăfăielile şi de răţoielile Ovreilor. Intr-o noapte^iată că vin tâlharii. care avea zece feciori. ca Bulgarii. făcând armata. îi dă de mâncare şi îi îngăduie chiar să se culce într-un colţ după uşă."pumuntenilor" care se plâng că n-au protecţie. -să strănute. . se ascunde după casă. .. care însă. Sar toţi flăcăii babei..prăzi pe care alţi bandiţi. Ei. vede într-o zi intrând în curte. ba chiar a furat şi acesteia multe lucruri de prin casă.. fricos din iac. se pomeneşte cu cerşetorul. . că fac armata. când a doua zi dis-de-dimineaţă. şi dacă fac armata? .. făcâridu-i-se milă de el. .şi dacă au fost la război? Au făcut-o pentru propriul lor interes. fiind hoţ.

România va putea. senator sau deputat. pentru ca să îmbogăţească pe jidani.. peste vreo zece ani. Fetiţa adorabilă. . Trebuie notat că a încetăţeni acum câteva mii de jidani. Nevasta sa să fie dată altora şi. . nefiind vârstnici. şi care dârdâise de teamă că tâlharii o să-i ia ceea ce el şterpelise de la binefăcătorii săi. . în 13 ani. . . II vom excomunica şi-1 vom afurisi. Iar Dumnezeu să verse pacea şi binecuvântarea Sa peste mine şi peste întreg poporul românesc. Amin.unde. din ghearele jidovilor. odată sărac şi căzut în mizerie.cu următorul blestem înfricoşător. numărul proprietarilor rurali evrei a crescut. . . -este a face peşcheş bietei ţări atâţia viitori proprietari de moşii circumcişi. de silă. de la 38. Copilaşul său. Să cadă şi să nu se mai scoale.. acest jidan sau un altul. nesupărate de nimeni.după cum n-au avut milă de cei 11.. să o închidă într-un bordel sau să o trimită să moară de deznădejde la Shang-Hai sau la Buenos-Aires. de jidani şi. . de se întâmplă nenorocirea ca ovreii militari să fie încetăţeniţi. este un trădător. Şi să nu se uite că dacă Domnitorul Cuza a putut să smulgă din mâinile grecilor moşiile pe care aceştia le acaparaseră.ministru. .altor jidani. . . pag. să fie vândut de aceşti jidani.va contribui la naturalizarea unui jidan.pe acest rău român. când dânsul va muri. . să-şi schimbe numele în Palestina. să fie răstignit de jidovi. Să fie supt..şi vor aţâţa acolo.să-1 pună în capul bucatelor. s-a sfârşit cu ţara românească. cu obrăznicie. să-i dea pe mână cheia de la lada cu bani şi.sub cuvânt că a luat şi el parte la încăierare. iar aceştia să nu aibă deloc milă de el. cel puţin de aici înainte. Unde mai pui că toate aceste vipere împământenite vor putea să se ducă la sate. Prin urmare. .. Şi dacă ne raportăm la ce s-a petrecut în Galiţia. . frumos ca un îngeraş. va trebui să nu se mai împartă la Jidani drepturile de cetăţenie cu atâta dărnicie.cum s-a făcut până acum. . . în voie. Acest blestem să cadă pe răul român şi pe tot neamul lui. scos din Cheremul talmudic: Răni adânci.care să-i scoată tot sângele. să aibă dreptul să se amestece în afacerile casei. De altminteri.mâi mult decât stupidă. un vânzător de ţară şi comite crima de lese-naţiune. pe care i-au împins la răscoală şi pe care în urmă i-au lăsat să-i omoare armata. o nouă răscoală ţărănească.drept pe care opt din băieţii babei nu-1 căpătaseră încă. să fie necinstită de un tăiat împrejur şi. Să lucreze toată viaţa şi până la istovire.. înţepându-1 cu groaznice piroane ascuţite. care să-1 hrănească cu scârnăvii ce produc moartea. alţii să se aplece peste dânsa. sau surioara scumpă şi mult iubită. . ceea ce ei au înhăţat. la 680 (v. până la măduva oaselor. . .sub pretext că au luat parte la mobilizare.ca un simplu ţăran din Galiţia. va fi imposibil oricui să mai scoată vreodată.că vine. .fusese tolerat de milă. 96).nici chiar de jandarmii rurali. boale lungi şi înspăimântătoare să vină asupra lui.ca sute şi mii de copile de ţărani români. . acela care. ca un rob. să-i pretindă. Finis Romaniae ! Prin urmare. Să nu fie îngropat în cimitirul creştin. în urmă. în locul lor..000 bieţi ţărani.

să fim mândri că suntem. adică înainte de a se naşte..înainte de EFECTELE CAHALELOR a sfârşi acest capitol.mai puţin favorizată de soartă ca cea a lui Mahomet.a murit în stare de foetus. -adică de când simte că se apropie de izbândă şi întrezăreşte realizarea visurilor sale de despuiere şi de subjugare a naţiilor.. acum vreo 2.. Cu părere de rău am transcris aceste câteva (4) rânduri. el fu pătruns încetul cu încetul de o boală teribilă. cu atât mai mult că din toate părţile încep să se audă clopotele funebre ale înmormântării împărăţiei lui Israel. care au moştenit învăţăturile fariseice .transmise prin Talmud cutează să sugrume religia divină. izolate. Ovreii au o răbdare prodigioasă şi o încăpăţânare cu adevărat diavolească. scarlatina etc. ale turcilor. adică de tuberculoză.şi anume de la începutul erei creştine. . Dar când băiatul ajunse la vârsta de 21 de ani. . doctrina creştină.ci a unei organizaţii care. nu sunt împotriva unor individualităţi care.000 de ani. după cum strămoşii lor. . la facultate. Către un asemenea sfârşit trebuie să aspire orice bun român. va ajunge fără greutate la o vârstă foarte înaintată. pojarul. Şi în adevăr. care au înţeles vicleşugul lui Iuda şi îi rezistă cu înverşunare l.după cum am făcut 51 pân. grupându-le.Creştinismul . singurele popoare din Europa. ale tătarilor. "rabinii combătură. evenimentele care au avut Ioc în anii imediat următori şi după aceea.care astăzi e tot aşa de vie.care pentru poporul român este reprezentată de jidani. . . jidovii.caut să dau Ia toţi elevii cunoştinţe folositoare.. FRANC-MASONERIA Iudaismul nu se agită numai de câtăva vreme. iar. De altfel.. care. . care făcea prozeliţi în turma lor. Dacă scapă de această mortală lovitură. în adevăr.lucrând pentru (ară. 190 ? ■ ■ . cu Ruşii.î aa. el desfide timpul şi trece peste toate piedicile. cu început insidios şi cu mers cronic. îndată ce s-a dat de gol.. ar fi le face periculoase. contrariul. Şi într-adevăr.pe care îl urăşte de moarte. . de la început.. căci are un duşman groaznic . să ne fie îngăduit să adăugăm aici o analogie medicală. Poporul român poate fi comparat cu un copil care a rezistat uşor la boli febrile. demonstrează.* De altfel. ale ungurilor. . ale grecilor etc.(n.' #■ . fără să mă ocup câtuşi de puţin de deosebirea de naţionalitate.. din nenorocire. El lucrează într-ascuns de veacuri. au avut îndrăzneala nemaipomenită să răstignească pe însuşi Dumnezeu. îi întreb pe toţi de aceste noţiuni. edit 1995) 1. Acest neam blestemat nu se dă îndărăt niciodată şi dinaintea nimănui. când e vorba să-şi sature ura . la examen. . ca în timpuriui Hristos. ca vărsatul. în adevăr. el a ieşit învingător în toate atacurile furioase ale barbarilor. cu invazia bruscă şi tumultoasă. inofensive. Ţin să se ştie că studenţii în medicină ovrei nu au de ce să se teamă de sentimentele expuse în această carte.

..192 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A 193 "Evangheliile trebuiesc arse. ei înşişi.adică: "pe cel mai bun dintre creştini. Dar pe de o parte Ovreii. . slăbiţi şi împrăştiaţi... Şi nu era singurul să cugete astfel. o idee infernală ilumina devia lui Iuda. căci toţi hahamii înţelegeau în ce primejdie sectele judeo-creştineşti puseseră judaismul" '. -căci păgânismul este mai puţin periculos. . în asemenea condiţii. pentru ca împreună cu dânşii să piară şi creştinismul! Talmudul declară deci război.zicea hahamul Tarphon. în contra creştinismului. Poate chiar că Ovreii. Bernard 2. una 1. se văzură atunci apărând..s-ar fi contopit în Biserica creştină născândă. Creştinii îi detestau şi nu se încredeau în ei. Idem. Erezii de origine jidovească Am arătat mai sus că Talmudul nu respiră decât ură contra Creştinismului. . pentru credinţa jidovească.şi acest singur lucru fu elaborarea Talmudului"2. Acesta este adevăratul său scop: exterminarea bunilor creştini. mai ales când era vorba de vreo discuţie religioasă. p. p.. . un război fără milă.ură care s-a cristalizat în faimoasa formulă: "tob şebegoim harog".. L'Antisemitisme.. Lazare. cit. 47. . Trebuia să facă pe creştini să lupte. drept carte sfântă. Un lucru însă împiedică fuziunea şi menţinu pe jidovi printre popoare."dacă n-ar fi avut decât Biblia. 7.. nu puteau duce lupta pe faţă. . pe viaţă sau pe moarte. Şi într-adevăr. ucide-1". pe de alta. ca creştinismul". L. mai mult decât perplexe.

Dintre aceste erezii jidoveşti. p. cit. 2. II.. şi se stinseră în cursul veacului al IV-lea4. jidovii înşelară pe creştini şi mai ales pe neofiţi şi îi transformară în ereziarci. (Copin-Albancelli. până la Protestantism. B. Aceste erezii renăscură. ivite la sfârşitul primului secol şi formate de "judaisanţi încăpăţânaţi".după alta. sub numele de Nazarenism sau doctrina creştinilor circumcişi. ale căror pasiuni le excitau. p. Le drame macormique. Prin sofisme. . la Protestantism.oprindu-se între alţii la Unitari şi la Arieni" 2. L. cele mai importante sunt: 1. care în urmă căutară să distrugă spiritul creştinesc \ Astfel s-au format toate ereziile care. în Evul Mediu. . Cuvântul Ebionim înseamnă sărac.. de magie. mai târziu. . în anumite societăţi oculte de vrăjitorie. .cu alte cuvinte.. Ebionismul3 şi Elkesaismul. erau duşmanii catoli-cităţii Bisericii. pe la sfârşitul secolului al XUlea. 50-51. 3.de la Ebionism. . Ele reînviară. 4. cit. 381384).şi-i convingeau că sunt îndrăciţi. de satanism. din primele secole ale creştinismului şi până astăzi. p. de Anti-trinitarism.recunosc o origine jidovească. aceştia perverteau pe creştini. nenumărate erezii care se succedară neîncetat. fundate de jidovi cabalişti. 50. de Quartodecimanisme etc. .. L. Lazare. "S-ar putea face istoria curentului ovreiesc în Biserica creştină.istorie care ar merge de le Ebionismul primitiv. . care voiau să ţină sabatul şi aveau repulsie să convertească pe gentili.. despărţiţi pentru totdeauna de Biserică şi blestemaţi de dânsa. 1. Bernard Lazare.

în sudul Franţei. pentru a înspăimânta pe urmaşii care ar fi voit să-şi aproprieze moşiile închinate mănăstirilor. . Sf.să cităm pe acelea ale Unitarilor (monofizism şi monotelism). răstumând altarele. cit. Ioan Gură de aur (Adversus Judaeos) etc.care. care fu un fel de amestec al Elkesaismului jidovesc cu doctrina lui Zoroastru 3. L. care provocară dezordini foarte grave. . de la începutul secolului al VUI-lea şi până la jumătatea secolului al IX-lea2. L. 195 FRANC-MASONERIA din veacul al V-lea". cit. Această sectă afirma că doctrina ovreilor era de preferat aceleia a creştinilor. II şi III. Această erezie. Manicheismul. care şi ele s-au edificat pe baze judaice 2. 4. p. cit. pe piept. constituind Pasaginismul. După războiul Albigenilor. p. Lazare. . Augustin (Oratio adversus Judaeos).de la început şi până în epoca actuală sau franc-masonică. Idem. 3. stareţul din Cluny. au combătut pe Jidovi. Conciliul din Latran (1215) luă hotărârea să oblige pe Ovrei să poarte. reuşi aproape să despartă în două creştinismul şi. Sf. să poată să-i recunoască şi să se prezerve astfel de insinuaţiile lor perfide împotriva religiei creştine. arzând crucile. 2. blestemele şi afuriseniile. Astfel.p. 396.pentru ca poporul. Evanghelist IOAN zice că face parte din "Sinagoga Satanei" ' . Sf. Biserica nu a suferit niciodată. 158).profanând bisericile. de exemplu. 55. Edit). ajutată de mai mulţi împăraţi. care durară. O a doua categorie de erezii. Principalii scriitori creştini şi Părinţii Bisericii. p. în sufletele creştinilor. doctrinele jidoveşti găsiră adăpost la Cavalerii Hergenroether. sau gnosa persană. de la răsărit înspre apus. IV. până la începutul veacului al XKlea. de pildă: Tertulian (De adversus Judaeos). mai cu seamă. 1. cit. . în secolul următor. L. 22.sunt făcute pe numele lui Iuda şi al Iui Arie. Bogomili. III. -conţinute. de izbânzile şi de înfrângerile lui" 3. 51-52. Sf. . despre care Sf. (B. cit. T. mai toţi. prin ameninţări şi chinuri" (Drumont. Aşa. Idem. Sf. 1. .şi de alte sisteme asemenea. Printre ereziile de origine jidovească. Grigore din Nysa (Testimonia adversus Judaeos ex vetere Testamente). la noi. 4. luă naştere încă din secolul al II-lea. a fost atât de adânc întipărită. p. . întemniţând pe călugări şi silindu-i să-şi ia femei. Din veacul al IV-lea până în al Vllea. (Delhomme et Brignet. 69-70). Idem. care ataca Sfânta Treime. care e uşor de înşelat. această erezie reapăru în Bulgaria. p. o bucată mică de stofâ galbenă. se răspândiră în Europa şi se stabiliră."istoria ovreilor este legată de istoria Arianismului. 87. cit.prin o crimă nemaipomenită la creştini. îi ameninţă chiar existenţa. cit. L. p: 229. II. L. fu obligată să predice o adevărată cruciadă4. Lazare. Biserica. până în veacul al VUI-lea \ şi pe aceea a Iconoclaştilor. L. 2. 3. Ambrozie. în actele de donaţie. Pierre le Venerable. 227-345.* «^ în Italia de sus. pentru ca să-i extirpe. p. . cu care Biserica a avut mult de luptat este reprezentată de gnosa jidovească şi mai ales de Nicolaitism.II. Hergenroether. care tulburară pacea Bisericii. Când Manicheismul fu învins. p. 3. 4. B. . L. în contra Albigenilor. biciuind pe preoţi. în Persia şi se întinse din ce în ce..ca în timpul persecuţiilor ariene 4. în veacul al XH-lea. cit. cu Albigenii. Oroarea lăsată de această doctrină. iar partizanii ei. se numiră Albigeni. scrie despre Albigeni: "Am văzut. Ieronim. unde formară Catari. L.dar mai puţin importante ca cea precedentă. Histoire de l'Eglise. că a persistat. I. Idem. L. 2. . 3. Apocalipsul.

h -M FRANCMASONERI A recipiendarului. batjocorirea Crucii făcea parte din ceremoniile iniţierii. "Afacerea Templierilor se explică foarte bine. Din actele procesului. numiţi Mopsi.mă lepăd de Isus". . . Aceşti Cavaleri ai Iui Crist scuipau de trei ori pe Crucifix.'oi» - FRANCMASONERI A Templului.. Postulantul. Profanul. Osculatus foit recipientem in ore et postea in fine spinae dorsi. în momentul supresiei ordinului. reiese că. adresându-se cu gravitate 1. De altfel. Venerabilul. prin o întâmplare minunată şi providenţială. prin Formula de renegare era: "Mă lepăd de /sus.căci. ..este întrebat ce preferă: "Să sărute posteriorul Marelui Maestru sau pe acel al Diavolului?" Cum. Cavalerii Templului se găsiră în multe împrejurări în raport cu jidovii. . pe buze. care trebuinţa de a simboliza leapădă înjosire. fiind far» hSnn. în care sforţările tuturor nu au alt scop decât a servi cauza sau interesele lui Israel. supraveghetorul lojei îi aplică.. -fără ca.care mai înainte fuseseră servitori devotaţi ai credinţei creştine. această capră. pentru afaceri de bani.ai cănii ochi sunt legaţi în timpul ceremoniei iniţierii. 196 197 . pe care-1 ia de pe masa Venerabilului şi care reprezintă pe dracul. recipiendarul refuză să opteze faţă de o alegere atât de puţin atrăgătoare. îndată ce au pătruns acolo. Veţi îngenunchia şi veţi avea onoarea de a supe Hm tâfoi» ■=•' sfinte". 2. cel ce dispreţuieşte pe Dumnezeu. Jidovii corup o asociaţie puternică. .. ei procedează ca într-o societate financiară. indivizii să ştie ce fac. de cele mai multe ori. Sărutul ruşinos se mai întâlneşte la unii francmasoni. renegăndu-l \ Sărutul ruşinos completa aceste ceremonii de iniţiere 2. acest mod de a lucra variază puţin. când ne dăm seama de modul de procedare al ovreilor. simt semn vizibil. într-adevăr. ce le serveşte drept maşină de război. având coada ridicata. ca să atace cu vigoare organizaţia socială care îi incomodează.. cu forţa. Este logic ca. îi zice: "Domnule.. Ca variantă a sărutului ruşinos. de obicei.în unele loji se practică proba caprei tui Solomon. curul unui câine. posteriorul unui căţel împăiat. . noi posedăm capra care a servit drept doică regelui Solomon.publicate de MICHELET în Documents inedits de l'histoire de France. se "Societăţile. mă lepăd de Isus. să adore. este încă vie. . printr-un această de Cristos.

p. . "In momentul Reformei. se bizuiau pe ajutorul regelui Maurilor din Granada şi pe al sultanului din Tunis (vezi Archives nationales.Templieri se îndeplineau financiare ale Cruciadelor" \ toate operaţiile Dar.. . cit. 1. cit. Drumont. punct cu punct. "Husiţii.dispăru în flăcările rugului lui Jacques de Molay 3. L. 18) precum şi pe răscoala leproşilor. ei au lăsat urma în Franc-masonerie. în plus. şi cu modul ăsta ar fi aruncat pretutindeni îngrijorarea. 2. Marele capitol mason din Stockholm pretinde chiar că posedă testamentul autograf al lui Jacques de Molay. p.au fost susţinuţi de jidovi". 177. tulburarea. p. I. Această revoluţie fusese pregătită de multă vreme de O\Tei. 178). .. tot profitul ce doreau să aibă (Drumont. L. I... 4.. Drumont. jidovul deveni educator şi-i învăţă pe savanţi limba ebraică. In ani. sub aparenţa confreriei mistice a Franc-masonilor" (Drumont. Acest plan a fost reluat. Ovreii ar fi lăsat pe aceşti nenorociţi leproşi să cadă în mâinile unei represii nemiloase. de comitate şi de alte bunuri materiale" (vezi Giiillaume de Nangis. 125). Averoismul (filozofie arabă) preparase aceasta decadenţă a credinţei. în timpul marii revoluţii franceze. Ajungem în sfârşit la erezia lui Luther 4 şi a tovarăşilor lui.adică o revoluţie universală 2. Cei mai mulţi din averoişti erau increduli sau cel puţin atacau religia creştină. nebunia. ar fi servit să otrăvească puţurile şi fântânile. . cit. . 1321. creştinii erau mai puţin credincioşi. superiorul lor. care a stabilit continuarea misterelor Templierilor. Manualul Franc-masonilor declară că. pr 78. el îi ihiţie în misterele cabalei. 180). p. în al XVIIIlea secol. (Bernard Lazare. L.. L. carton J. . . . cu otrăvuri preparate de Jidani.. I. organizată de către Ordinul Templierilor.. foarte numeroşi în acea epocă. cit.şi se ştie partea ce avură ovreii la răspândirea Averoismului. aşa că lucrau astfel pentru ei. 3. indispen sabile marilor răsturnări sociale. De aici provin şi Bunii Templieri de la noi. marele vis al jidovilor. L.aţâţaţi. îndată ce ei ar fi tras. p. din această revoluţie. 429.. îndârjiţi şi înşelaţi de Israel "cu făgăduieli mincinoase de regate. De altfel. 172-173.care au precedat cu puţin Protestantismul. "dacă Templierii au dispărut din ordinea civilă. vezi şi Michelet). Aceştia din urmă. care anunţau Reforma.care. No.cit. 6. I.

"Orice catolic.acea exegeză (sofistică) de care va şti să se servească protestantismul şi. o întoarcere la vechiul Ebionism din veacurile evanghelice. mai târziu. care devine protestant.şi aceste argumente fură transmise lui Luther"2. . 5. 141. El îi înzestra. cu redutabila exegeză pe care hahamii. 194. Spiritul jidovesc triumfi cu protestantismul. cit. cit. "Un protestant. 166-167. .zice ovreiul BERNARD LAZARE. de origine israelită. 4. 2. precum şi Tosafiştii (savanţi talmudişti) făcură pe Nicolae din Lyra. FRANC-MASONERIA 199 1. cit. franciscanul Nicolae din Lyra. face un pas către judaism". II.Idem.198 FRANC-MASONERIA după ce le-a deschis porţile filozofiei arabe. zice A. Lazare. L. p. p. . L. cit. . L.Drumont. 137-139.' In sfârşit. pentru a merge către monoteismul jidovesc"5. 3.B. Lazare. . doctrine anti-trinitare fură. B. O mare parte din sectele protestante fură pe jumătate ovreieşti. Reforma fu. p. cit. L. . WEIL 4. să mai cităm încă doi ovrei. care făcu pe Luther". L.adaugă HEINE.Drumont. în timp de veacuri. rabi Solomon (fiul lui Isaac din Troyes. 370. "Rivalul lui Maimonide. cit. . I. 152. care vorbesc şi ei de erezia lui Luther. într-adevăr. p. împrumută de la aceşti ovrei multe din argumentele sale contra Bisericii. contra catolicismului. prin anumite părţi. L. cunoscut sub numele de Rachi). predicate de protestanţi. (RENAN).este un catolic care părăseşte idolatria trinitară. raţionalismul"'. I. mai târziu. Reforma şi-a luat rădăcinile în izvoarele ebraice. o cultivaseră şi o fortificaseră. p.vezi şi B.între alţii de Michel Şervet şi de cei doi Socini din Siena"3. p.. . Lazare.

Franc-masoneriei. . "lumea protestantă trebuia să formeze cuibul în care să clocească oul societăţii secrete" \ Originea. 255 şi următoarele.EREZIA FRANC-MASONICĂ Toate ereziile de origine jidovească au fost învinse de creştinism. . în două. primele loji franc-masone luară I. această erezie trebuia să servească de leagăn celei mai formidabile societăţi oculte. unitatea creştinătăţii.pune în mâinile neofiţilor săi cărţi rituale. Acesta fu rolul ce ovreii făcură să joace Protestantismului. Trebuia ca partea eretică să le fie favorabilă şi să poată să se învoiască cu funcţia oarbă de mâner de secure. Totuşi. aceasta nu le era încă de ajuns. Copîn-AIbancelli. în realitate. p.afară de Protestantism. O despărţire analoagă se produsese mai înainte. După cum zice COPIN-ALBANCELLI. jidovii doreau de mult şi lucrau din toate puterile lor. fără nici un câştig pentru Israel. prin schisma grecească. . . ca o asemenea erezie să poată tăia. ca raia.care este minciuna întrupată. pentru a doborî partea rămasă ortodoxă.-Franc-masoneria. Le drame magonique. Ori. . care singur rezistă spasmurilor de izbăvire ale Bisericii şi chiar se întinse din ce în ce. II. în care povesteşte că "originea ei se pierde în noaptea timpurilor". asupra celor mai multe popoare de rasă anglo-germană. şi într-adevăr.

căci fusese protectorul jidanilor şi ridicase sentinţa de prescripţie ce apăsa asupra lor. în 1621. Ovreii au luat. în timpul lui Solomon. dar şi în toată Europa. In urmă. rămăseseră credincioase acestor principii. Franc-masoneria fu importată. . Deja. o mulţime de altele se constituiră. dar au organizat această societate după modelul Cahalului. după aceea. nu numai în Franţa. ca Franţa şi ca Spania. vorbind fără metaforă.ceea ce înseamnă.-Pentru a întemeia Francmasoneria. când BACON scrise la Nouveile Atlantide. Primele loji franceze fură fundate de la 1720 la 173. toţi şefii protestanţi ai Engliterei găsiră că planul acestei societăţi oculte este foarte propriu pentru a ataca cu vigoare principiile catolice şi pentru a zdruncina naţiile care. în Italia. în Ţările-de-jos etc. De altfel. mai întâi în Franţa. în mai puţin de 25 ani. apoi în Spania.iar CROMWELL (1599-1658) fu susţinut de franc-masoni. . Organizaţia.0 şi. în Suedia. o legendă din Talmud. pe la începutul veacului al XVII-lea. el cunoştea bine constituţia acestei societăţi secrete. Scopul actual al Franc-masoneriei este să "rezidească templul lui Solomon". au clădit templul din Ierusalim. să restabilească . în cursul veacului al XVIII-lea. Franc-masonii simbolizează pe lucrătorii zidari care.200 FRANCMASONERI A dominaţia Iui FRANCMASONERI A 201 naştere în Englitera. ca decor.

438etI. masa de lemn de salcâm. Jidovii. 322). 131). formulele şi legendele sunt jidoveşti. Copin-Albancelli. invitându-i să se unească ca să răstoarne vechea societate şi să reconstruiască Templul lui Solomon. p. arca alianţei. 5856. de care se servesc în mod secret. Aşa de pildă.era considerat ca sfânt de vechii ovrei. II. 3.p..se exprimă în mod şi mai explicit: "Franc-masoneria. II. p. Drumont. p. Un alt martor. L. Idem. Bidcgain. Paris. spune: "Rasa .II.atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna. . neaparţinând neamului lor. i-a poftit să asigure triumful lui Israel"1.p. de Van deN. Şi DRUMONT mai adaugă: "deschideţi orice ritual masonic şi totul vă vorbeşte de Iudeea.au creat Franc-masoneria ca să înroleze într-însa oameni care. cit.nimic nu lipseşte din această instituţie figurativă a Templului"2. . (CopinAlbancelli. . într-adevăr. L.ca şi chipul cum se numără lunile si anii". ovreiască. . L. . Salcâmul. fost franc-mason. să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Israel printre oameni"3. Candelabrul cu şapte ramuri. cit.care e organizată secret şi internaţional. 320. în care toate ritele. care trebuie să cunoască lucrurile a fond.. Kadoş. 186. 2.Le Grand Orient de France. cit. niciodată un scop mai desluşit n-a fost indicat sub o mai transparentă alegorie.adică 1 Martie 1856. 1. în această circumstanţă. . se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor. (Drumont. . un act masonic ce provin-Î ca la Marele-Orient al Belgiei.atât de venerat de franc-masoni. J. . care este incontestabil de origine ovreiască. înseamnă sfânt pe ovreieşte. este datat în modul următor: l-er m.şi jidanii nu pot fi nici măcar acuzaţi de multă prefăcătorie.a creat asociaţia secretă si internaţională a Franc-masoneriei. unul din gradele cele mai înalte..1905. . A trebuit toată naivitatea Aryenilor pentru ca să nu înţeleagă că.Israel asupra tuturor naţiilor pământului. . L. este pentru israeliţi un instrument de acţiune şi de luptă. "Originea jidovească a Franc-masoneriei este manifestă -zice DRUMONT . .deoarece a fost secretarul Marelui Orient din Franţa.

202 .

FRANC-MASONERIA .

FRANC-MASONERIA .

care este ajutat de mai mulţi demnitari ai templului masonic. cit..toate lojile dintr-o localitate sunt intim legate unele de altele şi se 1. F. Federaţia Marelui Orient din Franţa \ . Toată această organizaţie a Francmasoneriei este secretă pentru profani. Venerabilii dirig şi administrează lojile. -lojile au în capul lor un Venerabil.pentru . .de exemplu.Copin-Albancelli. 160-168. simbolurile şi ceremonialul întrebuinţat 2..după cum este şi aceea a Cahalelor.care reprezintă Sinodul Cahalelor. Aceşti delegaţi aleg un Consiliu de ordine. scoţian. . Ele sunt destinate întreţinerii lojilor. numită Convent. pe tot pământul. Aceste sentinţe judiciare sunt date de un tribunal . .adică de vreo cincizeci la număr. odată pe an. . cel puţin 25 de lei. . . ajută între ele reciproc. . care. Afară de asta.. odată pe an. lojile internaţionale se reunesc şi ele în Congrese analoage cu Sinoadele internaţionale ale ovreilor. în această societate.Asociaţiile franc-masonice fac parte dintr-un rit sau din altul (francez. care se strâng împreună în acest scop. . -urmând pentru Franc-masonerie descrierea ce o dă COPIN ALBANCELLI. împreună cu Marele Orient al Franţei. şi formării de fonduri electorale.. ca şef.analog cu Bet-Dinul Cahalelor. la gradul superior de Rose-Croix.şi deasupra acestor diverse Loji naţionale se găsesc Loji internaţionale.\ Dequaire a expus în Conventul din 1894 "un raport ce atinge organizaţia internaţională a Francmasoneriei. vom pune una lângă alta aceste două asociaţii secrete.) după formulele. . relaţiile cu Supremele Consilii ale altor naţii. . Finanţele lojilor. după cum hahamii exercită dominaţia în Cahaluri şi le supraveghează finanţele. . misraim etc. un haham care este asistat de mai mulţi funcţionari ai Sinagogii. p. cu care de altfel se şi contopesc. Venerabilii prezidează dezbaterile în loji şi au.un fel de comitet executiv. Pentru fiecare naţie există o Mare Lojă sau Federaţie. ajuns chiar. fiecare lojă numeşte un delegat. I. Venerabilul şi acoliţii săi sunt aleşi. L. combat.203 Dar pentru a arăta analogia ce există între organizaţia Franc-masoneriei şi cea a Canalului. în plus.în capul căruia se găseşte un preşedinte sau Mare-Maestru. . După cum Cahalurile au. formate de un număr limitat de aderenţi.. ca mijloace de constrângere. fost francmason.ca şi pentru Cahale... pentru ne-jidovi. Fiecare mason trebuie să plătească pe an. diferite pedepse care merg chiar până la procedee drastice. -consistă în contribuţii fixe ale membrilor ' şi în daruri voluntare.ceea ce aduce cu Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale Statului jidănesc 2. Franc-masoneria se compune din loji.şi format de Venerabil şi de doi sau mai mulţi asesori. semănând cu excomunicarea sau cheremul Cahalelor. pentru recalcitranţi. care se reuneşte cu semenii săi. în fme.ca acelea ale Cahalelor. pentru ca să formeze un fel de adunare legislativă. analog cu MareleRabin. de francmasoni. ■ Dar Franc-masoneria se diferenţiază de Canalele talmudice şi îmbracă haina sa caracteristică de infamie 1.

. La petition contre la Francmagonnehe a la Chambre desDeputes. Paris. 1894. 286). {Bull. p. du Grand-Orient. Aout-Septembre. 1905.succesul final al operei masonice universale". p. .vezi Prache. 117.

. Ea se compune dintr-o întreagă ierarhie de grade. . neofitului. . ca în timpul Revoluţiei franceze. . la fiecare din ele corespunde o treaptă progresivă de iniţiere.204 FRANCMASONERI A hidoasă când. atât este de anodină. ocultă chiar pentru membrii săi. că membrii lojilor (ucenici. . nici nu merită acest nume.pe care îi duce ori la eşafod. fiind momiţi cu făgăduieli de ajutoare mutuale. la al treilea.adică de jidani. Aceste grade se întâlnesc singure în Loji. Pentru a trece de la primul grad. mai ales materiale.şi sunt convinşi că fac parte dintr-o asociaţie filantropică. care îşi omoară copiii. la al doilea şi de la acesta. Cele dintâi trei grade sunt: ucenicul.ca o mamă denaturată. ori la un adevărat suicid moral. Franc-masoneria posedă încă o altă organizaţie. trebuie ca franc-masonul să facă un anumit stagiu. . De altminteri. Dar îndată ce a intrat în Franc-masoneria albastră. dar ei nu sunt decât instrumente fără iniţiativă. soţi. comerciale sau de alt fel. într-adevăr. cea mai mare parte dintre FRANCMASONERI A 205 francmasoni au intrat în această societate. Este adevărat că aceşti membri lucrează ei înşişi. soţul şi maestrul. maeştri) reprezintă partea esenţială a societăţii secrete şi că numai pentru dânşii munceşte ea. conduse de persoane misterioase.ea înşală fără milă pe proprii săi partizani. . .nejidani bineînţeles. .care e formată din cele dintâi grade.care. . la drept vorbind.i se insinuează.

Bîdegata.pe al 30-lea grad: Kadoş .şi dintre care vom cita numai pe al 18-lea grad: Rose-Croix.care nu se dobândesc decât mai târziu. continuata misterelor antice. când are un scop atât de sublim ca acela de a căuta adevărul ? Ei bine. este o instituie filosofică. Deasupra acestor trei dintâi grade..a al 18. 2 3S£K££S -e Sat . instituţie esenţialmente filantropică. Paris. .ea gM c. filosofică şi progresivă. care nu se dau îndărăt în faţa niciunei stupidităţi. Bertrand. L. . J. *v» * ^" Alianţei izraelite universale. p. La Franc-maţonnerie sectejuive. . progresistă şi morală. studiul moralei şi practica solidarităţii. mai există altele care le sunt superioare. îndărătul perdelei se petrec lucruri care nu se pot mărturisi şi această asociaţie ocultă nu este zidită decât pe minciună.. după un stagiu mai mult sau mai puţin lung. Constitution du Grand Orient de France.Iată ce conţine prospectul pe care Francmasoneria îl înmâna viitorilor săi slujitori: "Franc-masoneria.. U>).ce corespund la trepte mai înaintate de iniţiere . In loji circulă zvonul. . . p. care formează cu Franc-masonena o smgura si societate".şi pe al 33-lea grad care se pare că este cel mai înalt din ierarhie2. -venit nu se ştie de unde.. 1. soţ şi maestru.". Posedam un asemenea prospectus care provine de la ^Memfis din Bucureşti El mcepe prin aceste cuvinte: "Franc-masoneria. \ţ.ucenic.-că gradele superioare sunt rezervate celor vanitoşi. din cauza .. .grade zise inferioare. Ea lucrează la ameliorarea materială şi morală precum şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a omenirii" \ Şi când te gândeşti că nimeni nu se întreabă de ce se ascunde această societate. cit. are drept obiect căutarea adevărului. (J.

3. Pentru fiecare grad există o iniţiere specială : una pentru ucenici.p. La intrarea fiecărui grad. 207 iubirii de galoane \ Dar. de a nu-1 descoperi nimănui.206 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A Marele Colegiu al Riturilor. I. masonii cu grade superioare sunt ţinuţi să frecventeze. De altfel. o a treia pentru maeştri etc. Atelierul masonilor de al 33-lea grad se numeşte . prin intermediarul acestor grade superioare. că cel ce n-ar îndeplini-o ar fi dat afară din societate4. L cit. ucenicii şi soţii sunt rugaţi să "acopere templul". Gradele superioare procedează asemenea cu gradele ce le sunt inferioare3. 175. L. Copin-Albancelli. I. Dar toate gradele lucrează în loji şi este interzis ucenicilor şi soţilor să lucreze fără maeştri. cu sârguinţă. Leit. nici 6 1. Idem. 211-220. Idem. 5. adică să iasă. Dar. după cum vom vedea mai departe. această explicaţie este un marafet ca să înşele şi să liniştească pe masonii gogomani. Fiecărui grad corespunde un atelier special 2 . 232. 6. p. alta pentru soţi. înveţi un secret şi depui un jurământ. 2. Când maeştrii voiesc să se reunească între dânşii. Idem. cit. li cit. 181. I. cit. Copin-Albancelli. p. iar această obligaţie este atât de riguroasă. p. I. p. atelierele inferioare. Franc-masonii din gradele joase n-au dreptul să intre în atelierele gradelor mai înalte. ajung la loji deciziile voinţei nevăzute care dirijează Franc-masoneria5. L. 4. 209. I.

afară numai dacă n-am primit o permisie expresă şi numai în 1. depune un jurământ şi mai pitoresc: "Aş vrea mai bine să mi se taie gâtul şi să fiu îngropat în nisipurile mării. I. 40). acoperite de imense conuri de hârtie. Consimt. cit. p. Hiram este culcat într-un coşciug şi este acoperit cu un cearşaf mortuar peste care se Copin-Albancelli. 222. arhitectul Templului din Ierusalim şi părinte al tuturor franc-masonilor din lumea trecută. să sufăr pedepsele meritate prin ticăloşia mea. unul câte unul şi cu pălăria pe cap. la fiecare iniţiere. Astfel. felul cum îmi va putea fi indicat.. prezentă şi viitoare. pe acel al asasinilor. înalte de 30 cm. diferită pentru fiecare dintre ele. adică cu posteriorul înainte. unde franc-masonii se introduc. dacă vreodată aş călca aceste angajamente. de exemplu.decât să divulg acest secret. nici să scriu asupra celor ce voi putea să văd sau să aud în adunările masonilor şi asupra oricărei chestii ce poate interesa Ordinul. 173-174. Ucenicul. Ucenicul. Maeştrii sunt luminaţi de lumânări. Iată cum COPIN-ALBANCELLI 3 descrie ceremonia: Scena se petrece in "Camera din mijloc" a Lojei... Când cineva pătrunde acolo pentru întâia oară. ce lasă să treacă lumina printr-o deschizătură situata la partea lor superioară şi printr-o alta făcută la bază. aşa ca fluxul şi refluxul să mă ducă într-o uitare veşnică"... p. L. p. asişti la o ceremonie caraghioasă. I. p. se comemorează asasinatul.. . Pe urmă. promite următoarele: "Mă angajez să păstrez în mod inviolabil secretul masonic. în Franc-masoneria Marelui Orient. cit. la gradul de Maestru. îngroparea şi dezgroparea lui Hiram.. 3. să nu spun nimic. Altă dată trebuia să-şi pună hainele pe dos. Copin-Albancelli. nici chiar franc-masonilor de grad inferior \ Acest jurământ este însoţit de ameninţări şi de blesteme înfricoşătoare2. în Masoneria scoţiană. Unul dintre maeştri ţine rolul lui Hiram. . -cum fac jidanii când intră în Sinagogă.profanilor. 32). (Rituel des trois premiers degres symboliques de la Maconnerie ecossaise. 2. adică la intrarea fiecărui grad. alţii. L. Aceştia săvârşesc omorul. iar memoria mea să fie în oroare tuturor masonilor" (Cahiers des Grades symboliques du Grand-Orient de France.. trebuie să intre de-a-ndăratele. în plus.

Rafael. p.va trebui ca fără încetare să o aibă în spiritul său. în acelaşi 1. La gradul de Rose-Croix se reprezintă o parodie a ultimei cine a lui Iisus Hiistos l. Caraghioslâcul.tălmăcire care nu mai face din Hristos decât un ovrei ordinar. (Barruel.adică se pune să se învârtească şi să caute. intrând în Franc-masonerie şi supunându-se stupidelor şi ridiculelor/>ro6e de iniţiere.. 2.N. L. . Copin-Albancelli. 328). se văd ieşind la iveală ideile talmudice de ură şi de răzbunare. După al doilea. Venerabilul lojei expune atunci fraţilor. literele formând numele I. este permis să se descopere ramura de salcâm. p.vezi Drumont. . un alt voiaj e ordonat. . 208 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A 209 depune o ramură de salcâm artificial. Cu acest cuvânt se va recunoaşte. Masonul Rose-Croix va zice Inri când va întâlni un frate din gradul său. . II. Se ridică cearşaful ce acoperă pe Hiram. la Ierusalim. Memoires. Atunci se prefac că văd.. are drept scop să ascundă mai bine Puterea ocultă a lui Iuda şi. peste tot. cu spirit independent. Tocmai în cursul acestei din urmă călătorii. cit. sub acest caraghioslâc.R. . L. Imediat toată banda execută o primă "călătorie de cercetări". se simt ruşinaţi şi nu mai pun picioarele în vreo lojă 2. că regele Solomon este neliniştit de dispariţia lui Hiram şi că a dat ordinul să se procedeze la cercetări. .. cu care ea îl însufleţeşte contra Iui Hristos. un al treilea.. Adeptul Rose-Croix învaţă să o înlocuiască cu interpretarea următoare: Isus din Nazaret condus de Rafael în Iudeea. Dar Franc-masoneria n-are trebuinţă de asemenea indivizi. cu cea mai mare seriozitate. că degetul acesta se dezlipeşte de mână şi strigă toţi cu oroare: Mac benac ! Dar. cada\Tul. dus de un alt ovrei. De teamă ca explicaţia aceasta să nu i se şteargă din minte.se apucă mâna acestuia şi se zgâlţîie un deget.şi aşa mai departe. aruncat cu profuzie peste organizarea acestei societăţi secrete. "în inscripţia pusă pe cruce. I. nu sunt decât iniţialele cuvintelor Iisus Nazahneanul. Regele Iudeilor. . Toată lumea se precipită şi înconjoară coşciugul. pentru a fi pedepsit pentru crimele sale. ..fiecare facându-se că nu vede coşciugul. el este lozinca ce distinge acest grad". cu mare spaimă. 178.I. să nu i se stingă în inimă.--_.de teamă ca întreaga ură. După constatarea că cercetările au fost zadarnice. Mulţi profani. cit. care este pus în mijlocul odăii. .

institutori şi profesori care caută..245.şi această ignoranţă fundamentală îi face. care i-a văzut de aproape. Prache. 243. p. I. 220. decât atunci când sunt judecaţi că sunt capabili de a transmite altora inspiraţiile directrice 5. 222. birtaşi. şi prăvăliaşii de tot felul: cârciumari. în stare să se supună la cele mai detestabile influenţe"\ Pe când autoritatea administrativă a Francmasoneriei nu durează decât un an. nu din alegerea de jos. ci din selecţia de sus. 3. prin masonii de grade superioare 3. I. mai ales. care e transmisă în lojă. L. COPIN-ALBANCELLI.. într-adevăr. cit. sunt pentru toată viaţa2. Dar ce e mai mult.ca şi voinţele Puterii oculte.. printre ariviştii şi printre neizbutiţii carierelor liberale (medici fără clientelă . băcani. cit.studenţi care nu-şi văd de treabă şi care preferă politica. şcolii . . -printre funcţionari ambiţioşi. p. printre industriaşii. să arate gradul de răbdare şi de idioţie al masonului. p. 1. . Petition contre le Franc-Magonmrie.timp. L. măcelari etc.Idem. p. gradele. ridicarea la grade provine. de către masonii de grade superioare şi nu sunt ridicaţi în rang.avocaţi fără procese . cei mai buni franc-masoni nu sunt decât nişte dobitoace foarte limitate în ceea ce priveşte intelectul şi au. 2. D. în timp de mai mulţi ani 4. 1905. L. într-adevăr. a la Chambre des Deputes. 4. o cultură foarte mărginită. Idem. îi numeşte ignoranţi. I. . Copin-Albancelli. franc-masonii de grad inferior sunt observaţi fără să bănuiască nimic.I. Idem.cit. 39-40. cafegii. în mare parte.. cit. 5.L. De altfel. Paris. negustorii. masonii "se recrutează. în afară de capacităţile lor profesionale.. p. titluri la înaintare etc). croitori. mai ales.

p. De sus până jos. al Masoneriei. 359). compus din nouă membri.şi deasupra Francmasoneriei gradelor superioare. Franc-masoneria. .I. Idem. I. p. trebuie să ţină în rezervă. . 5. cit. cu adevărat secretă chiar pentru cele precedente 2. L. 3. Idem.. p. In capul Franc-masoneriei. cit. 271-278. Leit. Plin urmare. este compusă din o suprapunere de societăţi şi fiecare din ele este secretă pentru cele ce se află sub dânsa. Idem. cit. Dar. în vârful gradelor şi al asociaţiilor. Totuşi membrii acestei Masonerii invizibile fac în acelaşi timp parte din atelierele Masoneriei albastre şi din cele ale Masoneriei gradelor înalte 3. des Mousseaux. se găseşte un grup de oameni care dirig toată această colosală organizaţie. Copin-AIbanceUi. L.. 1.aceea a celor dintâi trei grade. 202.p. Consiliul despre care vorbeşte acest autor nu constituie încă autoritatea supremă a Francmasoneriei. "Consiliul universal şi suprem. Dar cea mai mare parte dintre franc-masoni. dar secret.210 ^ . I. L. 267. Idem. fii unui acelaşi neam şi adepţii unei aceleiaşi religii. . toţi. chiar de masoni având cele mai înalte grade. p. Le Juif. ^ :j FRANC-MASONERIA FRANCMASONERI 211 A 4. un minimum de cinci locuri" (G. şi aceşti şefi necunoscuţi sunt. există o serie de societăţi internaţionale care constituie o a treia Franc-masonerie invizibilă. p. 272. Acest consiliu superior este compus din şefi necunoscuţi. nu se suie dincolo de gradul de Maestru. 239. pentru reprezentanţii naţiei jidoveşti. I. ele lucrează unele asupra altora în acelaşi mod cum societăţile inferioare lucrează asupra lumii profane 4. L. 2. considerată în totalitate. .adică Jidovii5. I. cit. probabil. Franc-masoneria minte deci când îşi zice ei însăşi egalitară şi democratică \ Deasupra Franc-masoneriei albastre.

Vom mai adăuga că una din principalele ţinte ale acestei răufăcătoare asociaţii este de a se întinde asupra întregului pământ şi de a stabili astfel Republica universală ovreiască. Trocasse. L. în ochii masoneriei. p.prescrisă de Talmud.. "Franc-masoneria se forţează să prepare Statele-Unite nu numai din Europa. vezi Prache.Iată ce scria. .al cărei preşedinte va fi un fiu al lui Iuda3.astfel că cea mai mare parte dintre revoluţionarii creştini nu sunt decât nişte păpuşi oarbe. 289. 3. 4. C. 209. p. R. cit. Lesjuifs nos maîtres. R. 10. L'Autriche juive. 16 Janvier au 29 Fevrier 1897. 2. puse în mişcare de către jidani. . p. . prin şefi secreţi. în 1862. du Conveni de 1895. La Roma se găseşte de asemenea o lojă formată în totalitate de iudei. vezi Prache. . un franc-mason protestant.putere ce guvernează şi Statul jidovesc. p.. p. Chabauty. A. 190.. C. La Londra există două loji ovreeşti. p. care n-au văzut niciodată weun creştin trecându-le pragul. L.. Aici se află tribunalul suprem al Revoluţiei. "marea misiune a Franţei este de a prezida la organizaţia Republicii universale"2. Les travaux du Grand-Orient. 313. 132. cit. unde se reunesc toate firele răscoalelor urzite în lojile creştine. din Berlin: "Mai sunt şi alte loji compuse numai din jidovi şi în care ne-ovreii nu pot pătrunde. 1. Aceasta este puterea ocultă supremă a Francmasoneriei.. prin mijlocul misterului" '. . ci din lumea întreagă" 4. De aici sunt dirijate celelalte loji. De altfel.

de conferinţe. 3. de exemplu. p. L. . dacă avem talentul de a organiza aceste societăţi. p. la rândul său. p. 2. societăţile. 263. 6.. II.. înşelăciune şi vicleşug 6. . cit.. în 1894.acelea ale învăţământului. făţărnicie. du Convent de 1900. p. F.. Copin-Albancelli. mâna Franc-masoneriei"3.Casele şcoalelor. 197. Asemenea codiţe sunt. 4. . R. FRANC-MASONERIA 213 Dar Franc-masoneria are o mulţime de apendice. Şi în 1908.. II. L. La Conventul din 1900. s-a aflat că "libera-cugetare franceză numără 600 grupuri. . în Convent: "nu trebuie lăsat să se vadă. p.\ Lecoq făcu declaraţia următoare: "Nu trebuie să uităm că. p. 602. 258. mascând totuşi masoneria: "Acest mijloc ne va procura ocazia de a face să predomine ideile noastre pretutindeni. L. vezi Prache. Universităţilor populare"3.. . L. de Universităţi populare. la Congresul Lojilor din Miază-zi. în această operă. cit. în 1891. Congresul masonic recomandă crearea de societăţi care să lucreze sub inspiraţia masonică.acelea ale Drepturilor omului şi ale cetăţeanului.. Copin-Albancelli. Bull. du Grand-Orient. mai sunt şi fiicele Franc-masoneriei: liga învăţământului. raportorul unei comisii masonice zise. 195. în mare parte. C.212 FRANCMASONERI A 1. alături de Franc-masonerie. până şi sindicatele de lucrători \ Astfel. 5. cit. II..Societăţile de biblioteci. întotdeauna şi în tot locul. Prin urmare.Cercurile de studii. vezi Prache. . L. cit. 198. 1891. Idem. ea a creat un număr considerabil de asociaţii pe care le vom numi sub-masonerii. p.. cit. stând însă între culise"A. Copin-Albancelli.. a căror formaţie este datorată. Ligile liberei cugetări (Libre-Pensee). 158-159. Franc-masoneriei" 2.

p.cit. pe doua 1-Franc-masoneria este o instituţie sublimă. 31-32. Trebuie de asemenea să se ştie că. de obicei. mai târziu. mai curând 1. I. niciodată. în Francmasonerie.Idem.pe care trebuie să-l urăşti şi să-l combaţi \ într-adevăr.L. într-o lojă te găseşti într-un mediu unde ţi se cântă mereu acelaşi cântec. este destinata sa avortezi Trebuie. acesta este scopul esenţial al acestei opere satanice.Dai" ce se face în lojile masonice ? începi . ascunse însă cu îngrijire .zice COPIN-ALBANCELLI .Copin-Albancelli. ea este eterna începătoare a tot ce se face bine şi mare în omenire. predici tu însuţi altora.p. cu care Francmasonena formează o triadă infernală. Idem.63. 4. L. 2. Şi noi ştim că acelaşi scop îl urmăresc şi Talmudul şi Cahalul. din contră. să^se întrebuinţeze influentele individuale. . este starea de spirit indispensabilă pentru. Ceea ce se transmite.. realizarea planurilor Putem oculte. _ Aceste predici se desfăşoară. 3. nu se dau şi nu se primesc. creştinismul şi în particular catolicismul. II.Idem. L. care. cit. 9 -Franc-masoneria are un duşman. cit. într-adevăr. 3 Se lucrează numai pnn sugestie .n.pnn a asculta predici şi. ordine2. -^ . . Astfel se poate citi în Revista masonică: "o somaţie oficială venită din partea Francmasoneriei. sfântă şi sacră. p. 66.

Dacă. la fiecare reunire. . Matei.şi cum va răspunde la divinele cuvinte ale lui Hristos: "Am flămânzit şi mi-aţi dat de am mâncat. chiar dacă la început erai binevoitor sau cel puţin indiferent faţă de cler. iar nu să v- .Acum. 1.FRANCMASONERI A 215 sau mai târziu.. gol am fost şi m-aţi îmbrăcat. în temniţă am fost şi aţi venit la mine. .este lepra hidoasă a masoneriei".ajungi după câtva timp să devii anticlerical. XXV. cunoscând organizaţia Franc-masoneriei şi ştiind chiar care îi este scopul.\ Bernouville. sfârşeşte prin a te sugestiona. va înlocui caritatea creştină. străin am fost şi m-aţi primit. Ap.să vedem prin ce această societate. c. v. . . .\ Ragon. Mie Mi-aţi făcut" ' ? spună: Dar să ascultăm pe DRUMONT care o să ne-o o întindă" . Legea iubirii. "Sărăcia. eşti obligat să asculţi mai mulţi oratori care nu vorbesc decât de pericolul clerical şi tună şi fulgeră asupra congregaţiilor. şi Ev. . 31-40. . în timp de mai mulţi ani. pe care vrea să o nimicească. "Nu introduceţi niciodată în Ordin decât oameni care pot să vă prezinte mâna.adaugă F. în toate discuţiile şi conversaţiile între franc-masoni ţi se demonstrează cu probe. . de exemplu. am însetat şi mi-aţi dat de am băut. Amin zic vouă.după F.dacă. . care îşi zice filantropică. bolnav am fost şi m-aţi îngrijit.bineînţeles mincinoase şi presărate cu anecdote pipărate. Sf. de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici.imoralitatea popilor..

un sentiment cu adevărat diabolic : ura săracului. ai putea cel puţin să opui curajul. H.zice Copin-Albancelli.. 337. Anumite societăţi masonice sunt francamente satanice. (Copin-Albancelli. D. A. cit. blestemat. ar fi fiul Evei şi al lui Eblis. în momentul afacerilor tale.. . care întrece tot ce se poate închipui.. în ritualele masonice există o legendă după care franc-masonii ar descinde toţi din Hiram."săracul. cuţitului asasin" \ Plin urmare. 292)..\ Bazo't. rdem. ca ovreiul.. Iniţiaţii lor profesează cultul lui Lucifer.. p. II. L. în loc să fie fiul lui Adam şi al Evei. -adunată nu importă cum.." 2. L.. adorând pe acesta ca fiind adevăratul Dumnezeu. M.formată din bărbaţi şi din femei. pe care îl declară înşelător. H.. H. Mai bine ar fi să întâlneşti o mână armată cu un pumnal. Şi când te gândeşti că săracul este marele prieten al lui Dumnezeul Franc-masonul are. (Copin-Albancelli. îngerul de lumină.necunoscut până la dânsa. .. I. . M. "ceea ce caracterizează masoneria. ură. cit. urmaşii lui Cain. M. cultul bogăţiei. ură. . p. ură... A. regina din Sabba.Pentru F. . 3. 2. Ei sunt animaţi de o ură impla cabilă în contra Dumnezeului creştinilor.şi chiar asasinatul e adeseori practicat".. 1. A. cit.. II găseşti când te scoli.care. ... E.. p.. cit.. căci "la lucru vezi ce poate lucrătorul". Aceştia ar fi. "Am putut constata. Drumont.. Ei au chiar o formulă care le rezumă starea de spirit: G. L. amândoi....este o adevărată şcoală de desfrânare. Nimic nu te poate sustrage să nu te plictisească şi obrăznicia lui nu cunoaşte nici margini nici obstacole. este un sentiment. când ieşi. este un geniu rău-facător care te chinuieşte pretutindeni şi în tot minutul. L... adică Lucifer.ceea ce înseamnă: Glorie şi iubire lui Lucifer. L. II.. constructorul Templului din Ierusalim. .. p. blestemat. la masă.. . I.. .şi din Balkis.că o asemenea asociaţie. Dumnezeului blestemat.. masonul care întinde mâna. ... Intraţi în orice lojă şi "niciodată nu veţi auzi pe nimeni să ceară să se atingă de miliardele jidanilor" „II 3 EFECTELE FRANC-MASONERIEI Acum să examinăm efectele Francmasoneriei. . 336. . 295).

în ce a constat această Revoluţie. naturalizarea jidovilor. etc. el convocă. Am spus. unde se găsesc şi astăzi. 1803). se contopiră împreună. . Hambourg. care a fost dublu. scopul de căpetenie al acestui cataclism social. 1.' 216 FRANCMASONERI A 2. să distingă Catolicismul2. în alt loc '.o sectă de francmasoni. în 1786.Paulescu. 1910. numiţi Iluminaţi. Instincte sociale. persecuţia creştinismului. un mare Congres al Franc-masoneriei universale şi acolo. engleze. FRANCMASONERI A 217 Cel dintâi şi cel mai important dintre aceste efecte a fost Revoluţia franceză. p. care poate fi considerată ca o dezlănţuire înspăimântătoare şi ca o ciocnire şi mai grozavă a patimilor de proprietate şi de dominaţie. cit. adică Creştinismul. Aici ne vom mulţumi să punem mai întâi în evidenţă rolul ce 1-a avut Franc-masoneria ca iniţiatoarea şi conducătoarea acestui dezastru colosal. adică: 1°. . 2°. în 1782. care-şi propuneau. de către guvernul bavarez care confiscă multe documente infame şi le depuse îii Arhivele Statului. Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme. edit. (Barruel.Drumont. la Wilhelmsbad. 265. . .şi să arătăm.adică afară din Franţa.ale cărei dramatice evenimente sunt enigmatice pentru cine nu-i cunoaşte misterioasa origine. ovreiul ADAM WEISHAUPT a creat în B avaria. . 159 (Sfetea. înainte de Revoluţia franceză. Asociaţia ocultă a Iluminaţilor fii dizolvată. italiene etc. în urmă. între alte scopuri. p. germane. ROLUL FRANC-MASONERIEI CA INIŢIATOARE ŞI CA DIRECTOARE A REVOLUŢIEI FRANCEZE în 1776. L. I. lojile franceze.).

Arhiepiscop de Besancoo. "In Franţa.. . "Tot în această reunire fură decise omorul regelui Ludovic al XVI-lea" 2.. înainte şi în timpul Revoluţiei.adică strămoşul său. cit. Vezi scrisoarea cardinalului Mathieu. Î. pumnalul în mâna stângă. în fundul acestei săli era reprezentată o peşteră care conţinea nişte oseminte. p. 1904.7 (Pcrrin edit. numiţi Fraţi. Apoi.) Montjoie a descris ceremonia la care a trebuit să se supună Ducele Philippe d'Orleans..Annuaire du Grand-Orient de France. de cinci franc-masoni. I.pe urmă de un prinţ de sânge. ducele d'Antin. pentru ca să fie primit cavaler Kadoş. care deveni mai târziu ducele d'Orleans"4.ceea ce dânsul şi făcu. p. Ducele d'Orleans fu înarmat cu un pumnal şi i se ordonă să-1 înfigă în păpuşa încoronată. 276. (Montjoie. ceea ce dânsul execută. care trebuia să izbucnească patru ani mai târziu l. de ducele de Chartres. într-un colţ al sălii era pus un manechin. . commenţant le 1-er marş. ea fii prezidată de un mare senior francez. ţinut la Frankfurt.adică ar fi precedat cu 64 de ani Revoluţia. acest jidov adună pe toţi franc-masonii într-un Convent. I. pour l'annee maconnique. MareMaestru al Ordinului Templierilor şi că omul. Ludovic de Bourbon. 276.Tabneyr. să-1 ţină ridicat cu mâna dreaptă şi să păstreze 1.. luminate de o candelă de mormânt. Atunci i se spuse că osemintele ce vedea în peşteră.. M. Franc-masoneria ar data din 1725.. după propriile sale anuare 3. I se mai dădu porunca să taie capul acestei figuri. L. p. înveşmântat cu toate podoabele regalităţii. erau ale lui Jacques de Molay. în 1785.şi cei dintâi marimaeştri ar fi fost doi englezi: lordul Denventwater şi lordul Harnouester. Histoire de la conjuration du duc d'Orleans. 1899. cit. .în sfârşit. în sfârşit. "Louis-Philippe-Joseph fii introdus. 2. citată de Drumont în La France Juive. înlr-o sală întunecoasă. comte de Clermont. al cărui cap însângerat ii ţinea în mâna dreaptă. I. de la 1771 la 1793. . 279). L. 7 Aprilie 1875. şi aici se hotărâră planurile Revoluţiei franceze. Drumont. La Franc-maţonneiie et Ia Revolution franşaise.. şi al reginei MariaAntoaneta. 4. Ducele Philippe d'Orleans a fost deci Serenisimul Mare-Maestru al Masoneriei franceze. . vezi Drumont. era Philippe le Bel. regele Franţei". . p.

cei mai mari seniori din Franţa 2. vezi şi CopinAlbancelli.El avea legături intime cu Ovreii £/' dirijează Franc-masoneria \ El plăti primele cheltuieli ale revoltei. cit. I. hoţi de stradă sau briganzi de drumul mare.adică franc-masonii. adică nobili.sărmani naivi care. cit. vota moartea vărului său Louis XVI. 35-36. L. . Trebuia. devenit inutil sectei. p. le-au deschis atunci în toată Franţa. Dar.. prinţul de Broglie. la rândul său. cu murdăria în care trăieşte. 2. I.şi tot el. sub numele de Philippe-Egalite. sperând. p. M. botezaseră o lojă din Versailles. L. I. neghiobia lor. p. 6. cit. Copin-Albancelli. 311. 3. Mirabeau. 276-277. o mulţime de soldaţi"4. Dar. L..ducele de la Rochefoucauld. 281. ecleziastici. Brissot. Talmeyr.. Cu lepra care-1 roade. toţi oamenii care au luat o parte activă la Revoluţie.o doză enormă de candoare. p. îşi afiliară hamali. în alte loji găsim pe Lafayette. el este în adevăr un Maran (ovrei spaniol). ca şi o bună parte din înaltul cler. au probat că frcmc-masonii populau adunările de la 1789 la 1799" 3. ducele de Biron. 38.. neputând să se mărturisească pe faţă jidoveasca. plutaşi. lojile nu-şi asociau decât numai oameni de un oarecare rang. Deschamps. mai toţi. L. Marat este ovrei. -în sfârşit. Astfel. pe eşafod. pe Fauchet. Petion. Copin-Albancelli. Camille Desmoulins. care răspunde rugurilor din Spania. se înregimentară în loji şi împinseră din toate puterile la roţile Revoluţiei. . cit. mai mulţi istorici. au plătit cu capul. pe Marat l. p. Claudio Janet. Danton. Familia sa a fost gonită din Spania. exclusiv recrutată din aristocraţie. cit. se transformară în cluburi. Lucrul acesta e adevărat. ele au fost înlocuite prin Cluburi6. . "Astfel "în loja Nouă surori frecventeză Condorcet. Talmeyr. de . De asemenea primiră. F. 1. pe Robespierre. de Choiseul. cu numele SaintJean de la Candeur. cit. scriitori. 219 De altfel.. de Noailles. .zice DRUMONT. Adevăratul său nume este Afara. pe care Iacobinii. I." 2. De altfel.... apoi în Elveţia şi. un studiu unde arată ci principalele loji din Paris. s-a făcut protestantă. cu ura neîmpăcată ce o arată societăţii creştine. S-ar putea obiecta că lojile franc-masone au fost închise încă de la începutul Revoluţiei5. L. în 1787. 2... L. p. . */ ■ * «■ FRANC-MASONERIA Chabot. pe Saint-Just. cit. Inspiratorii oculţi ai Masoneriei.. să poată escalada tronul. Bailly. dispărând în timpul Revoluţiei. printr-o spirituală ironie. Drumont. cit. 36.. acestor mari seniori. 1. L. de asemenea.. cit. de Castellane etc. Talmeyr. 298). I.. p. 316. 5. . cit. . p.\ Schaffer. p. se urcă. Barnave. 315. ca "Barruel. L. Eckert. L. în aceleaşi loji se întâlnesc. închiderea lojilor nu incomodează câtuşi de puţin pe un autor franc-mason. prin guillotina din Franţa (Drumont.dar nu descindeau mai jos. Deodată. 3. 313. Drumont. care publică în Bulletin maţorinique de la Loge Symbolique Ecossaise. ea s-a refugiat în Sardinia. I. pentru ca să conspire contra lor înşişi3. negustori. Fourcroy. asasini şi răufăcători de meserie. 4. în masă. Ceva mai mult: "La început. p.. Alături de acest mizerabil ambiţios. uneori ajungeau chiar până la mici burghezi. haimanale de tot soiul. M. M. Copin-Albancelli.. Sieyes. L.. comtele d'Aumont. de Praslin. . I.

clubul Jacobinilor. tabloul corespondenţei MareluiMaestru al masoneriei. 7 în Bordeaux. (Copin-Albancelli. cit.care totuşi vorbeşte relativ puţin de ele. cu cele 282 oraşe ale sale. Dar... după sărbătoarea Federaţiei. obiceiurile.. sosiţi din oraşele mici şi din târguri. în ceea ce priveşte statutele. . orice oraş mare îşi are clubul său. De altfel.. L. ducele Philippe d'Orleans. li s-a spus .. .exemplu. sectarii capitalei sau ai marilor cetăţi "au primit şi îndoctrinat pe semenii lor". 10 în Toulouse. în timpul acestei sărbători... Aceştia au luat cu ei "instrucţii şi direcţii. în Paris.. se numărau 81. aceleaşi ramificaţii exterioare. nu era decât o veche loja. Ori. . precum şi anumite particularităţi de vocabular... constituie Francmasoneria ea însăşi..."'. 334). T AINE.. II. aceeaşi organizare interioară. impunânduşi să nu numească Francmasoneria. 10 în Montpellier. federate în loji"2. 1790... aceleaşi angajamente impuse şi luate.. 6 în Marseille. Acelaşi 2 2 mod de admisie. regulamentele.zice TALMEYR. deschis la 15 Oct. aceste societăţi se înmulţesc". nu ne arata mai puţin de 282 oraşe.. Clubul "Amis de la Verite". 16 în Lyon. "în Franţa numai.. 5 în Nantes. mai ales. la Palais Royal. cu clubul său central din Paris şi cu cluburile corespunzătoare din provincie.. acelaşi sistem mecanic de transmisie de ordine 3 şi de lozinci" . "în primele şase luni din 1790... "clubul Jacobinilor reproduce în mod riguros Francmasoneria. F înainte de Revoluţie.. Iată ce zice despre aceste cluburi. istoricul Revoluţiei. p. având fiecare loji regulate.

cit. p. p..Taine. Idem. Şi asociaţia "îşi întinde ramurile în tot regatul şi chiar în străinătate" 5 . cu atot-putemica sa protecţie. Taine.. Idem. citat de Taine.III.. XI. M. câte comune. 59. îi iau de la ducele d'Orleans . p. Talmeyr în La Franc-maţonnerie et la Revolution franţaise. T. cit. "După căderea tronului. adică 26.p. . căci la moartea acestuia.000" '. 6. Sunt plătiţi "12 franci pe zi. Les Origines de la France contemporaine.doi scriitori. 45. ale cărei lăstare multiplicate au invadat tot teritoriul şi care acoperă.. p. 5. Barruel. 2. 8. p. Aceste cluburi au o organizare puternică.6O). 55. 121. pe cel mai puţin însemnat dintre aderenţii ei. Se răspândeşte zgomotul că în cutare zi va fi o mare răscoală. Talmeyr. Este "o operă de tenebre. 4.. s-au găsit 74 milioane datorii" 10 . 3. 58. 56. s-a format "o vastă asociaţie. p. 39. citat de M.. L. p. din 114 milioane avere. 4. Idem. Taine. "Agitatorii au ca lozincă: Eşti sigur? şi ca răspuns: un om sigur" (Taine. cum îl formezi şi. . COCKN şi CHARPENTTER.. după aceste anunţuri.la ce serveşte un club. cit. de către şefi subalterni. spiritid şi care devine societatea mamă. Memoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme. societăţi asemenea se stabilesc pe acelaşi plan. 9. L. 1803. pentru oameni-siguri 8. Idem. Les Origines de la France contemporaine. toate celelalte fiind fiicele ei adoptive"3. sub acelaşi nume"4. 1. 57. cit.. 3. p.. 1. L. precedată de o distribuţie de bani. Ele au la Paris un centru de reunire şi un stat major "în clubul Amis de la 2 Constitution" . Cu modul acesta. p. şi.şi-i iau din belşug. 34. 60. fiecare club afiliat se supune lozincii ce-i este expediată din Paris"4. 55. Dacă TAINE evită chiar să pronunţe numele de Franc-masonerie. 2. p. Aceste cluburi "înrolează bandiţi în serviciul lor. L. căruia provincia îi "împrumută statutele. Şefii ei înşişi o numesc Sabat"1. III. Idem. 7. III. din toate părţile. III. V. p. L. III. sunt aproape atâtea cluburi. cu asasinate şi jaf important. 46. Hambourg. 40. briganzii se adună din treizeci sau patruzeci leghe împrejur"9. cu acelaşi scop. Taine. p. în schimb. cit. L. regulamentul. Idem. III. c. 10.cit. p. Cât pentru bani. Articol al lui Malet-Dupan. Dar "totul se petrece sub secretul cel mai inviolabil"6.

. p. întrebuinţarea jargon ului masonic. sanctuare tenebroase ale căror porţi nu se deschideau adeptului. 2. în documentele ce au avut în mâini. Toate au fost hotărâte. cit. 317. I. făcând să se execute peste tot aceeaşi lozincă" . . L. la orice proiect de subversie socială. . I. cit.. . Idem. vezi CopinAJbancelli. "în ajunul Revoluţiei.franc-mason şi chiar revoluţionar . opuşi. p. novatorii multiplicară gradele scării mistice ce trebuia suită.. viitorul amic al lui Danton. Charpenlicr. Novembre. maestru) ale masoneriei ordinare cuprindeau un mare număr de oameni. Franc-masoneria. . care să fi fost în realitate populară.semnalează şi dânsul partea luată de masonerie. Franc-masoneria atrase.. v. La campagne electorale de 1789. 1904. organizate. ei creară subloji.. L. calculate astfel ca să se poată constata progresul educaţiei sale revoluţionare. Răspândită în toată Europa. la Revoluţie. Cum cele trei grade (ucenic. Copin-Albancelli. ea agita pe ascuns Franţa şi prezenta imaginea unei asociaţii fundată pe principii contrarii celor societăţii civile.pe acest Philippe-Egalite. pe ducele d'Orleans..au găsit urme neîndoioase ale acţiunii Franc-masoneriei şi au descoperit chiar. la 1795. zisă populară.. decât după o serie de încercări.222 FRANCMASONERI A 320. . Augustin Cochin et Ch.. prin stare şi prin opinii.. Franc-masoneria luase o dezvoltare imensă. en Bourgogne.. Louis BLANC. Actionfranţaise. determinate în amănunte de către şefii unei societăţi secrete. soţ... rezervate sufletelor ardente. FRANCMASONERI A 223 studiind de curând campania electorală din 1789. în provincia Bourgogne (după actele arhivelor municipale şi naţionale). atât de celebru în 1.. L cit.care au lucrat în acelaşi timp şi în acelaşi 2 mod. de la 1787. astăzi bine cunoscut \ Şi dânşii conchid: "Nu există nici o singură mişcare.

XII. 2. c. adevăratul.. . Barniel.mai toţi termenii întrebuinţaţi în timpul Revoluţiei. vezi Bidegain. Acesta primi Marea-măestrie.. 1. "Convenţie" (de la Convent). fie la Carmes (unde a avut loc un masacru de preoţi creştini). "a declara pe cineva suspect". Histoire de la Revolution franţaise. se strânse sub o direcţie centrală şi regulată. Talmeyr. vezi Copin-Albancelli. în plus.. L. în anul următor (1772). aici se reuniră deputaţii oraşelor îmbrăţişate de mişcarea ocultă. sunt nişte expresii pur masonice.fie la Hotel-de-Ville.căreia îi deveni mai târziu suspect şi care-l ucise. Fraternitate". etc. vezi M.. 3. îndată ce-i fu oferită şi.zice BARRUEL. . "Franc-masoneria are drept deviză: Libertate. . L. p. 14. V. ca: "Adunarea naţională". . cit. 53. a declara patria în pericol" 3. acelora dintre simplii spectatori care îi apropiau"2. pe care un cifraj special sau un limbaj enigmatic le ascundeau privirilor duşmane.. Dar nu este încă totul. Fraternitate" 4. Aici fu punctul central al corespondenţei generale a Lojilor. 4. In Constitution du Grand-Orient de France. astfel ca nimeni să nu le pătrundă sensul. p. p. gâzii dădeau mâna. Talmeyr. cit. L. p. Louis Blanc. până şi faimoasa deviză republicană Libertate. ca franc-masonii. constitui Ordinul pe baze cu totul democratice şi luă numele de Mare-Orient. cit. "în... I. erau semnele masonice. în momentul chiar al măcelului. mijloc de a fraterniza cu briganzii. cit.tot timpul răscoalei. . Masoneria îşi deschise porţile înaintea oamenilor pe care îi vom regăsi în mijlocul învălmăşelii revoluţionare" l. Din acel moment. 306-311. Memoires etc. Masoneria din Franţa. T.. M. L. Egalitate. Egalitate.fastele Revoluţiei. de aici porniră instrucţii. 8 şi 9.

instruiţi. un capo d'opera de perfidie din partea Francmasoneriei. într-adevăr. . pe care voiau să o impună lumii. cunoscând rolul pe care Francmasoneria 1-a jucat în producerea şi conducerea Marii Revoluţii.şi această formidabilă societate ocultă le-a permis să facă să lucreze francezii "la reconstruirea Templului lui Solomon". Acum.adică de Iezuiţi. . când Constituanta le-a deschis largi fruntariile. nu numai buni şi caritabili. chiar înaintea izbucnirii acestei teribile fuituni. timp de patru ani. 356 şi 363. franc-masonii din Constituantă luptară. Aceşti călugări se găseau în drumul său şi o împiedicau să înainteze. capabili să opună o rezistenţă invincibilă franc-masonilor şi chiar să demaşte manoperele oculte ale acestora. 2. ca fiind inventată ca să disimuleze o alta. L. Cum însă Jidovii. 1. Ei erau nişte creştini.scop pe care a început să-1 pună în practică. . chiar în ajunul dizolvării Constituantei \ Faimoasa Carte a Drepturilor omului apare. adică: nimicirea creştinismului. . Introducerea Jidanilor în Franţa şi naturalizarea lor. jinduite cu mare dor. crescuţi într-o disciplină rigidă.scop capital pentru neamul talmudic. ar fi avut ca rezultat înlăturarea definitivă a scopului.. sosiţi de ieri. celor ce o privesc mai de aproape. Revoluţia franceză ar fi fost imposibilă". în momentul acela. I.Cartea Drepturilor Jidovuluil. a cincisprezecea oară. aceasta n-a fost îndeajuns fiilor lui Iuda. "Fără desfiinţarea prealabilă a Iezuiţilor. Dai-. Şi într-adevăr. p. . .zice RABAUD SMNT-ETJENNE. cit. la care Jidanii ţineau atât de mult să ajungă.dar inteligenţi. pentru ca Jidanii. într-adevăr. . ar fi fost neputincioşi să ajungă la realizarea unui asemenea scop. franc-masonii avură dibăcia diavolească să se scape mai întâi de singurul duşman de care aveau serios teamă. protestant şi revoluţionar2. . să amintim cititorului că Ovreii. au recurs la Franc-masonerie. fără să o formuleze.la 29 Septembrie 1791. să capete aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi Francezii. . . Ei au voit să pună mâna şi pe drepturile de cetăţenie. Masonii începură deci să răspândească.nu s-au întors îndărăt decât în 1791. Suprimarea Iezuiţilor a fost. ceea ce. Copin-AIbancelli. Vom insista acum asupra unui al doilea scop. prin a-şi ajunge scopul. prin ei înşişi.224 FRANCMA SONERIA FRANCMASONERI A 225 SCOPURILE REVOLUŢIEI FRANCEZE 1. goniţi din Franţa în 1394.creată de ei tocmai pentru acest scop. pe care 1-a avut Franc-masoneria în timpul Marii Revoluţii . Ei reîncepură de paisprezece ori atacul şi sfârşiră. Suprimarea creştinismului.

II. L. 430. . p. p. cit. Copln-AIbanceUi. 266. I.cu 1. cit. 2. Drumont. L.

în aceeaşi zi. în această scrisoare se vorbeşte de nişte documente. franc-masonii recurseră la violenţă.scrie chiar un istoric protestant'. Sismondi. 231.în toată Europa şi chiar la noi. Puţin timp după aceea. O asemenea invenţie absurdă. -care fu succesiv urmată de Spania şi de Austria. în această epocă. . când ceasul păru sosit pentru a-şi executa planul conceput în întuneric. . XXIX. prin urmare. minciuni şi calomnii atât de infame. că şi astăzi.numele de Iezuit este odios şi echivalează cu acela de viclean mârşav. făcu o aşa de mare impresie asupra prea credulului monarh. Prima lovitură fu dată în Portugalia. în Spania şi în imensele colonii ce ea poseda pe atunci. Franc-masoneria fabrică o scrisoare falsă. "Concertul de acuzări şi de calomnii azvârlite în contra Iezuiţilor. Compania lui Iisus fu nimicită printr-un mijloc şi mai infam. pe care-1 uzurpase. . sub inculpaţia de conspiraţie. p. Histoire de France. are ceva înspăimântător". . . asupra acestor bravi soldaţi ai lui Hristos. unită cu ipocrizia.226 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A 227 profuzie. T. în România. mănăstirile Iezuiţilor fură înconjurate de trupe şi aceşti părinţi fură aruncaţi în închisoare. acesta n-avusese nici un drept asupra tronului. veni şi rândul Franţei. 1.pe care o prezentă ca venită din partea Iezuiţilor. că imediat el ordonă expulzarea a 6. Apoi. din care ar rezulta că naşterea regelui nu fusese legitimă şi că.000 de Iezuiţi.

p. Dar. . 229. . Taine. După ce au confiscat bunurile ecleziastice şi.învăţământul superior şi primar. nici mai mult nici mai putui să facă "Biserica Franţei schismatică" \ ' ' Papa nu va mai avea. de acum. p. cit. Iacobinii începură prin a închide. II. . L. prin o agravare extraordinară. a fost o groaznică persecuţie religioasă. şi aici. p. care altă dată se bucura de privilegii.cercetările ştiinţifice. să confirme Episcopii sau Preoţii. . care descrie persecuţia religioasă a Revoluţiei.. această Constituţie tinde. . .în urmă. prin aceasta au suprimat "cultul. "' Ori. 1. 4. (Taine. . preotul. a infirmilor. U n a d in trăsăturile caracteristice. Franc-masonii atacară direct catolicismul. L. Vom urma. . ale Revoluţiei. Episcopul e numit de către alegătorii departamentului. "Poporul alege miniştrii Bisericii. L. de către alegătorii districtului.a profana vasele şi alte obiecte sacre1. oricine este ţinut să aducă pe al său la cârciuma Montagne". cu toată ardoarea ce poate da un monstruos fanatism. adică în imensa majoritate a poporului francez. asistenţa săracilor. La Dijon se văd principalii Jacobini "traversând oraşul. dar a izbit şi în top preoţii şi in top credincioşii. II. II. Idem.expresia unei uri implacabile in contra creştinismului. a dărâma. a incendia bisericile. înainte. L. . ' Această persecuţie. cit. aceşti alegători nu sunt nici măcar tinuti să aparpnă comuniunii sale. toate astea nu le-au fost de-ajuns. . vorbind de Constituţia civilă a clerului. Idem. 214.îngrijirea bolnavilor . cit. p. Este paharul lor de băut. 341).şi. cele m ai m arc an te. 2. IV.educaţia orfanilor şi ^copiilor găsiţi Adunarea stabili'Constituţia civilă a Clerului" . 3. a femeilor lăuze. cit. 234. fiecare cu câte un potir la subţioară.a le jefui tezaurele. pe marele istoric TAINE.a lovit nu numai în clerul înalt..

228 .

FRANC-MASONERIA .

FRANC-MASONERIA .

2. 237. "Ca sancţiune. el deveni jenant pentru Israel.ne Iacobinii la tribuna Convenţiei. să fie pe faţă ostilă catolicismului şi chiar creştinismului. sunt revocaţi din funcţii şi sunt declaraţi incapabili de orice oficiu public.mai întâi susţinu pe acest general. Idem. Dar îl răsturnă îndată ce. suspecţi de revoltă în contra legii şi de rele intenţii în contra patriei"3. 3. p. 7.. cit. L. Idem. Idem.şi puţin după aceea. înnecaţi. nici un articol din programul lor nu va fi executat cu atâta insistenţă şi încăpăţânare" 3. 238. Idem. "Nimic nu ţine Iacobinilor pe suflet ca acest război în contra catolicismului. II. p. într-adevăr. catolicii sunt excluşi de la alegeri şi mai ales de la alegerile ecleziastice. "La toate aste noutăţi. . nu numai prin o supunere pasivă. "toţi ecleziasticii care refuză jurământul cerut.. Franc-masoneria. furia acestor revoluţionari blestemaţi se răsfrânge şi asupra tuturor ortodocşilor zeloşi şi mai ales a tuturor femeilor din clasa de mijloc şi din cea de jos". cit. apoi goniţi. Dar. 89. 8. Idem. Dar. clerul trebuie să subscrie. Un decret al Directoriului "schimbă zilele de târg pentru ca credincioşii să nu mai poată cumpăra peşte în zilele de post"4. L. p. sub pedeapsă de amendă şi de închisoare"3. . 85.Idem. 442. . L. cit. p.Taine. prăznuirea obligatorie a celei de a zecea zi. Prin urmare. prin această drăcească dispoziţie. 6.000 sunt destituiţi" 6. IV. exilaţi.Idem. II. un general victorios. "din 70... masacraţi. cu atât mai puţin iei parte la alegerea preotului"4. "Pedeapsă cu moarte contra celui ce primeşte un preot"2. guillotinafi. cit. 5. închişi. cit. în jurul acestui statmajor.Idem.. II. public sau privat" l. cit. sunt destituiţi şi declaraţi "refractari". L. 46. L. Iată de altfel. II. 5. "Continuarea slujbei de preoţie a devenit o ruşine şi chiar o crimă" \ .000 de preoţi. p. 241. Taine. 3. Persecuţia meschină şi ridiculă. II. p. IV. Ea va alege pe episcop sau pe preot" '. L. "O sută treizeci şi patru de arhiepiscopi şi de episcopi refuză jurământul. DE LA REVOLUŢIA FRANCEZĂ. "Porunca este de a împiedica cultul. Idem. împuşcaţi. de unde rezultă că. 599. 4. . "Se omoară femei pentru că au asistat la Liturghie". 1. 235. cit. dar chiar printr-un jurământ solemn"2. 600.. de luterani şi de ovrei.adică jidănimea. . PERIPEŢIILE PRIN CARE A TRECUT FRANC-MASONERIA. Idem. sau că majoritatea sa.. putu să-i smulgă din 'gheare Franţa. L. adepţii ei întorcând turbarea sângeroasă. p. L. II.dacă n-ar fi fost odioasă. Franc-masoneria fii oprită de propriile-i excese. PÂNĂ ASTĂZI După 1793."se continuă chiar până la masă". cit. BONAR\RTE.Idem. "Război Duminicii şi vechiului calendar. IV. 439. ovreiul 1.229 Puţin importă ca adunarea electorală să conţină o proporţie notabilă de calvinist!. p. care era aproape sugrumată. . IV. 2.Idem. cit. contra lor înşişi . 4. adică li se zice fanatici. p. ca şi nobililor. 85. cit.ceea ce echivalează cu aristocraţi. "împreună cu clerul. se adună marea majoritate a preoţilor"5. cu orice preţ. legea atinge şi pe laici: toţi cetăţenii care refuză jurământul impus pierd dreptul de vot. furnizată de club. IV. ce zice în această privinţă. L. cit.căci aceste două nume 8indică duşmani publici ce sunt puşi în afară de lege" . 6.. L. p. p. cu cât eşti mai credincios. L. "Li se dă o poreclă. ei urmăresc până la capăt planul talmudic de "a extirpa creştinismul"6. în consecinţă. . fiind împărat.

cit.BERNARD LAZARE: încă din timpul Revoluţiei. Copin-AIbancelU. Iată ce scrie. L. L.. care dau ordine societăţilor secrete din Europa întreagă. se forţă 3să stabilească dominaţia capitalismului burghez" . cit. L.adică _în grupurile Carbonariei. "ovreii se arătară cei mai siguri aliaţi ai burgheziei. c. împreună ei susţinură pe Napoleon. peste tot. "respectul său pentru orice credinţă religioasă"2. în Austria. p. în Germania. 226. din vanitate. 3. printre cei mai activi propagandişti. . ce spune un Ovrei. Şi într-adevăr. Lui îi datorez convingerea neclintită că toate aceste mari mişcări ale popoarelor oprimate (?) sunt combinate de o jumătate de duzină de indivizi. .în lojile masonice. în Italia"3. Din unsprezece membri. 4. în Elveţia. adicâjidovesc.. în Decembrie 1865. burghezul şi jidanul. care nu e mai puţin vanitos decât acela despre care fu acum vorba: "Jidovii nu fură străini marii mişcări ce zgudui toată Europa. cu jurământ.după cum am arătat mai sus. des Mousseaux. ei fură în mare număr în societăţile secrete care formară armata luptătoare revoluţionară. Apoi.şi în toată Europa. opera Franc-masoneriei jidoveşti. 1. . în unele ţări. Iată.După o preparare ascunsă de o jumătate de veac. Jidovul şi burghezul merseră împreună. în acelaşi timp. prin îngenunchieri ipocrite. I. în 1848. 368-369. G. de la 1815 la 1848. opt sau zece zile înainte. uniţi împreună. ei Jură în primul rând în mişcarea liberală care. Această revoluţie din 1848 fu. I. Lazare. ei ajutară să o prepare.. Guvernul provizoriu revoluţionar fu masonic. . L'Antisemitisme. în 1848. p. lucrau pentru ei înşişi.. masoneria recuceri din nou puterea în Franţa. Pământul este burduşit sub picioarele noastre şi jidovii dau un larg contingent acestor săpători de mine"'. Când tirania imperială deveni prea grea şi prea opresivă pentru capitalism. de altfel.prepare răscoale. B. Lazare.adaugă BERNARD LAZARE. 366. provocând scăderea rentei şi cumpărând trădarea mareşalilor" '. lui G. în faţa monarhiei regale înviate şi să afirme. îi găsim amestecaţi în mişcarea Tinerei Germanii. p. -peste tot.în înalta-vânzare romană. cu atât mai mult că. DES MOUSSEAUX: 231 "Ovreii sunt foarte activi ca să ruineze fundamentele societăţii noastre şi să. de toate revoluţiile care trebuiau să izbucnească într-un punct oarecare al Europei. în Franţa. Revoluţia din 1848. prin acapararea mijloacelor de viaţă. . m-am găsit în relaţie cu un jidan care. . la această epocă. 379. LeJuif. B. De la recrudescenţa revoluţionară din 1848. Acelaşi scriitor adaugă: "Ovreii Jură. p. cit.. Copin-AJbanceUi. în momentul campaniei din Rusia şi contribuiră la dezastrul final. german. 2. p. în momentul când dictatura deveni necesară pentru a apăra privilegiile (adică hoţiile) cucerite de către Al-treilea-Stat. pregătiră căderea Imperiului. X. nouă erau francmasoni 4. Franc-masoneria trebui să se prosterne din nou." un om de stat.. . Ei fură de asemenea printre cei dintâi care au beneficiat de dânsa"2. 224-225. trăda secretul societăţilor oculte cărora era asociat şi mă avertiza. mai ales în Germania. . lucrând pentru ea. de altfel. 1.

. Idem. cit. 3. Lazare. L cit. L.2. B. 342-343. 205. p. p.

cu Louis NAPOLEON. p.să pună mâna pe toate bogăţiile ţării. ei fură complet asimilaţi culegea cecetăţeni englezi"3. puţin după aceea. în jafurile -i masacrele Teroarei. Idem. 7. 204. cu ajutorul căreia au zămislit Revoluţia franceză. cit.nu numai să pătrundă. 8. se înnămoli în aventura Comunei din Paris 2. pe când în Franţa ea înălţase pacifismul până în slava cerului'. 388.. bonapartiste etc. Lazare. fu "în1867" \ ceilalţi naturaliza pe ovrei votată în Ungaria. p...dar chiar să dobândească acolo drepturi de cetăţenie. imperiul se dărâmă. Idem. căderea puterii temporare a Papilor făcu să dispară ultimul ghetto occidental"5. jidoveşti. Singure Rusia şi România rezistară. emanciparea lor fu efectuată în2 Germania.p.şi să vatăme serios grandiosul edificiu al Bisericii catolice. în 1848. v. Idem. în 1870. 3. până astăzi. Copin-Albancelli. cit. avorta şi fu respinsă. . ei au ajuns. . 1. cit. . Idem. 2 Este de remarcat faptul că. Profitând de dezlănţuirea acestei teribile furtuni. -văzu ridicându-se contra lui. "La aceeaşi epocă. Goyau. sau jefuit şi incendiat palate.. 4. Noul împărat. tocmai în 1860. I. mişcărilor liberaliste şi revoluţionare. şi. în masă. Leit. Franc-masoneria se opuse la reorganizarea armatei 8. strivit de Germania. Astfel "în Austria. ea ştiu să profite de divizarea francezilor în partide regaliste. în Suedia. Copin-Albancelli. în Franţa. I. adică francmasonice sau. Idem. TREI SISTEME SOCIALE DERIVATE DIN FRANCMASONERIA JIDOVEASCĂ Ovreii au creat Franc-masoneria.. Adunarea naţională refuză să semneze ideile Guvernului masonic. pentru un moment. peste tot. L. B.. I. Copin-Albancelli. p. sub care Franţa fu complet şi definitiv robită Puterii oculte a jidanilor3.după cum se afundase. şi reuşi să instaleze Republica. Israeliţii deveniră cetăţeni în 1848" '. 2. pentru ca Jidanii să poată dobândi. L. drepturi de cetate. Revoluţia începândă. Dar.. în timpul Comunei. 381. "în Englitera. Ch. intrigi care duseră la al doilea imperiu 6.unde această societate secretă predicase patriotismul. Atunci Franc-masoneria legă. în Danemarca" . astfel. în 1871. . 5. . Franc-masoneria franceză ajunse. . să distrugă autoritatea monarhică. p. toate forţele Puterii oculte. în acelaşi timp. L. I. 387. cit. "în 1870.. ei reuşiră. 387. să pună mâna din nou pe putere. Astfel.232 FRANCMA SONERIA FRANCMASONERI A' 233 Franc-masoneria tulbură din nou Europa. L. L'idee de Patrie et 1. în Grecia. mmistere şi case . l'Humanitarisme. .refuzând după câtva timp să execute planul* masonic în ceea ce priveşte religia 7. 6. un secol mai înainte. Curând însă după aceea. Dar în Franţa. mai bine zis.

p. . 389-390. cit. 3. I. L. astfel nu s-a pus foc nici măcar la una din cele 150 clădiri ce aparţin familiei Rotschild.particulare ale creştinilor. . cit. p. I. (Drumont. Copin-Albancelli. L.dar nu s-a atins nimeni de vreo proprietate jtdaneascâ. 405).

211). o idee. am arătat în ce consistă aceste sisteme jidoveşti.o adevărată tiranie. El a fost adoptat de toate guvernele care sunt. De altfel. omenirea va îndura o împărăţie cu mult mai despotică decât cele ce sau văzut până acum.cum sperase el. De aceea. lui Iuda.mai mult decât infernală. să facă să lucreze toate naţiile la propria lor nană şi la propria lor nimicire. ovreiul K. în acelaşi timp.-Liberalismul jidovesc. un asemenea model. ce vin să sprijine spusele noastre. . adică la realizarea necesităţilor ei instinctive. este să realizeze o Republică universală sub dominaţia lui Israel (v. pag. care să se adapteze la nevoile actuale. . Visul talmudic era deci compromis. . Să distrugă monarhiile. se alipi un al treilea. care va ajunge astfel stăpânul lumii întregi. . Sub masca pseudo-liberalis-mului. .şi ne vom mulţumi să aducem aici mărturisirile câtorva ovrei. masonice. care le constituie un fel de coadă veninoasă. Ii veni atunci în minte. a primit o educaţie creştină şi care a ajuns la o dezvoltare intelectuală şi materială nemaipomenită până acum.nici stăpânul omenirii. analoâgă .Ş Ş Ş K ^ ftţ WTflf tŞ «U. nici proprietarul pământului şi nici nu izbutise să sugrume pe duşmanul său de moarte. Israel nu ajunsese. politico-economice (dominaţieproprietate) şi anume: un Fals-Liberalism şi un Pseudo-Socialism. zis Marxism după numele autorului. unul după altul.că proprietatea nu intră toată în buzunarele lor. Şi iată cum: Omenirea. 234 FRANCMASONERI A 235 Totuşi. prin Republici. cu sârguinţă. mai mult sau mai puţin. în care cei ce guvernează să fie uşor de cumpărat2. fără voia lor. . scopul de căpetenie.adică. creştinismul. în profitul Canalului lor. astfel că dominaţia le scăpă din gheare. Nu vom mai reveni deci asupra întocmirii lor. I. Dar Jidovii s-au grăbit să le ia înainte şi au reuşit astfel să devieze mersul progresiv al lumii. . cel puţin pentru moment. . Anarhismul.Acest fals liberalism derivă din Franc-masonerie şi se adresează burgheziei.voiesc: 1. într-o altă p'ublicaţie l. . Acestor două sisteme.simte trebuinţa să posede o formulă politico-economică. . potrivită moralei eterne a lui Hristos şi. două sisteme sociale.pe care îi vom numi liberalişti pentru ca să-i distingem de adevăraţii liberali creştini. Ei inventară deci. . . căci monarhii sunt apărătorii naturali ai popoarelor în contra întreprinde rilor jidanilor. mulţi oameni de valoare au căutat şi caută încă. .şi să le înlocuiască. care de douăzeci de veacuri. evenimentele se întoarseră. către care tinde ovreimea. Adepţii acestui sistem. de dominaţie şi de proprietate. MARX.şi că Biserica creştină se ridică din nou în picioare.

. cit. Instincte sociale. 2. p. 2. II. 201 şi următoarele. Liberaliştii voiesc să dea jidovilor toate Paulescu. II. cit. şi conformă cu prescripţiile Talmudului. L. L. 459. 1. 449-451. Idem.cu aceea ce omul impune dobitoacelor3. p. 3. p. Copin-AIbancelli. Patimi si Conflicte etc.

236 .

FRANC-MASONERIA .

FRANC-MASONERIA .

Iată ce zice. . Emite dorinţa ca o dispoziţie astfel concepută să fie adăugată Codului civil: împiedicări formale să fie făcute părinţilor. împotriva căreia însă nu e permis nimănui să îndrăznească a vorbi într-o lojă masonică.pe care ar voi să o distrugă.R. . el le deţine prin delegaţie. . Şi. 1. La Conventul din 1902.ovreiul a jucat un mare rol. de a da sau de a învăţa.să alunge creştinismul din educaţia naţiilor \ De altfel.. . du 10-eme Congres maconnique des Loges de l'Âfrique du nord.. . Prache.şi încearcă să micşoreze autoritatea tatălui. el nu poate să impună copiilor principii care pervertesc inteligenţa. v. pe copii. în caz de infracţie. se explică foarte bine prin originea judaică a sistemului lor. această turbare furioasă a liberaliştilor. p. Liberaliştii franc-masoni intervin şi în familia creştină.să se atingă de \iata. p. F..237 bogăţiile ţărilor creştine. după ei. 71).adică într-un fel de robie. aducând popoarele în stare de proletariat. . Considerând că părintele de familie nu poate. Liberaliştii franc-masoni mai voiesc.fără să-şi piardă drepturile asupra copiilor. 3. în ceea ce priveşte drepturile sale asupra propriilor săi copii.\ Debierre se exprimă astfel: "Părintele de familie nu trebuie niciodată să uite că. de moralitatea şi chiar de patrimoniul lor. decât ca delegat al societăţii şi. de a persecuta Biserica.tot aşa ea nu-l lasă să intoxice nici conştiinţa morală a acestor copii". (C. (C. căruia i se ia educaţia copiilor.la o vârstă când ei sunt în imposibilitatea de a Ie discuta.. o religie oarecare. bine constatată. .tară măcar să se gândească că spusele lor se potrivesc întocmai cu morala talmudică. . jidanul BERNARD LAZARE: "In istoria liberalismului modem. v. . El nu lucrează. în această privinţă. în Franţa. copiii să fie luaţi şi să fie confiaţi Statului. în care omul nu mai munceşte decât pentru folosul lui Israel. Iată că şi congresul Lojilor algeriene şi tunisiene. . Avril.în Germania. pe socoteala părinţilor". 67).. p.şi chiar înainte de toate. cit. în Austria. faţă de copiii săi.după cum societatea nu-i permite să otrăvească corpul copiilor. că. 36. Liberalismul a mers mână-n mână cu anti-clericalismul. 208. . R. . 1903. Aceşti nemernici franc-masoni vorbesc de morala creştină care. "otrăveşte conştiinţa morală a copiilor" şi "le perverteşte inteligenţa".sub pedeapsa de a pierde puterea părintească. . du Convent de 1902. . Prache. . tenu a Tizi-Ouzou. L cit. în Italia. p. tot aşa. din 1903. L. vorbeşte în acelaşi sens: "Considerând că nimeni n-are dreptul să impună sau să înveţe pe copii o religie oarecare.

ca plocon. p.şi ovreiul a fost" desigur anticlerical. . 360-361.care vrea să se servească de popoarele aduse de liberalism în starea de mizerie proletară. Acest pseudo-socialism.are ca ţintă: 1. este exact a zice că ovreii liberali au decreştinat. LION. Liberalismul anti-clerical răpune vechiul Stat creştin" \ Il. KAHN... -tură sau sunt încă directorii sau iniţiatorii acestui partid". Din acest punct de vedere. la organizarea lui. B. graţie liberalismului. -AARON LIBERMAN şi ADLER în Austria. L.GOMPARS.şi să-1 predea jidovilor. El a împins Kultur Kampf-ul în Germania. printre jidanii conducători 1.pe care sistemul liberalist n-a putut să-1 răpească în totalitate . .-Socialisrnul ovreiesc. . . în adevăr.el a aprobat legile (de persecuţie religioasă) ale lui Ferry în Franţa. în Statele Unite ale Americii.. . cu putere... să ascultăm ce zice BERNARD LAZARE: în ce priveşte partidul socialist.ei n-au putut pune mâna decât pe o parte din capitalul funciar.. Ovreii contribuiră. Lazare. tot capitalul industrial şi agiotor.sau cel puţin au fost aliaţii celor ce au condus decreştinarea. MARX şi LASSALLE în Germania. mai ales pământul. ca să nu mai rămână nici o îndoială că toate aceste bogăţii vor intra în buzunarul lui Iuda. DOBROGEANU-GHEREA în România.. . Şi. . . socializarea tuturor proprietăţilor nu este altceva decât darea lor. Să ia goimilor ceea ce le-a mai rămas. conducătorilor Statului socialist. dacă aceştia au căpătat. BERNARD LAZARE mai citează. adică ovreilor. cit. Ori.

. pe LOEB. jidanul BERNARD LAZARE: "Ovreii dădură arme celor ce combăteau creştinismul şi. (Be noi t Mal on. ca şi regală.pe NEUMAYER (Austria). 2. Ei fură 1.. In adevăr. . pe HALTMAYER. B. pe BERNSTEIN. De asemenea.. . ea o împarte cui îi convine. în asalturile date Bisericii. nu sun t şi ei ca pări nţii ? Pen tru ce să-i con strâ ngi să se sup uie ? Cu ce dre pt? Să nu mai fie sup une re.'pe ARMÂND LEVI (Franţa).pe FRIBOURG. liberă este să o rupă şi să-şi poarte afecţia în altă parte". 2. nu aveţi decât să căutaţi dacă este sau nu. Iată ce scrie.. L.. '. p. (Bebei.ceea ce se explică uşor.pe COENEN (Belgia) etc. fa. Die Frâu.este o furoare satanică în contra creştinilor 2.suprimare a milie: "Important este să se suprime radical autoritatea tatălui şi puterea lui.pe S ÎNGER.. 343-344. etc. se găsiră întotdeauna în rândul dintâi.care.. De altfel. . prin faptul originii talmudice a acestor două sisteme. socialiştii vor cu orice preţ să distrugă familia creştină..45) . cit. Lazare. . pe LEO FRANKEL (Germania). Astfel se vor îndeplini proorocirile Talmudului.şi ei preconizează. în familie. pecetea ce înfierează socialismul. în această privinţă. pe COHEN (Englitera). Co piii. 192). îndreptată împotriva creştinismului.comună a copiilor b) o educaţie p.analoagă cu aceea ce caracterizează liberalismul. . dat nu şi pentru jidani. . O relaţie încetează de a-i place.. FRANCMASONERI A 239 Bineînţeles că asemenea inepţii sunt bune numai pentru creştini. ei aduseră la îndeplinire Revoluţia. nici nu există pentru talmudişti (vezi p. Copilul trebuie sustras acestei autorităţi şi trebuie .. . . autorităţii binefăcătoare a tatălui înşi o . de altfel. pe JAMES COHEN (Danemarca). pentru a ajunge Ia acest scop: a) o falsă emancipare a femeii: "Femeia este stăpână pe inina sa..238 FRANCMASONERI A pus sub tute la Stat ului . Pari s). pe LAZARE LE\i. Soc iali sm e inte gra l. ai socialismului. căci atu nci nu mai este ega litat e". Socialiştii mai voiesc să suprime definitiv orice urmă de creştinism. Ca şi liberalistii. de vreţi să ştiţi dacă o doctrină este sau nu jidovească.

să se proclame principiul proprietăţii colective 2. prin esenţă "burgheză". 2. . Francmasoneria înclină din ce în ce mai mult spre colectivism. . soci alis te şi rev oluţ ion are. .Acest sistem. . la vagabonzi. Să radă cu totul. Să completeze opera celor două sisteme pre cedente.\ Bonardot propuse. . L.în ace st sec ol.adică să omoare pe toţi cei ce se vor împotrivi sau nu se vor lăsa să fie despuiaţi de către molohul jidovesc. monumentul Evului-Mediu şi să distrugă cea mai mică rămăşiţă. 51. v.este destinat: 1.care serveşte jidovilor ca un simplu instrument şi care face apel la drojdia societăţii. pe car e le susţ inur ă cu cap ital uril e lor" '. cu Socialismul şi cu Anarhismul. care să poată aminti viitorului minunile artei creştine. împrumutate de la deputatul francez PRACHE: Deşi.. ţinut la Gien. . F.. 1. . Legăturile ce există între Francmasoneria liberalistă. Socialismul. în dezvoltarea socialismului. "Cea mai mare parte din lojile pariziene au devenit 1S94. în 1894.la Congresul Lojilor Centrului. la adevăraţi bandiţi.-Anarhismul. alături cu jidănirnea. ..Pentru a pune în evidenţă rolul ce Franc-masoneria liberalistă îl joacă. prin dinamită. I II. prin tre cei mai apr inşi susţ inăt ori ai part idel or libe rale . . vom raporta rândurile următoare. . Prache. la răufăcători. cit.

240 .°'iv-<-■-' ■*■ ^^ • ■ Po ^: .

FRANC-MASON'ERJA .

FRANC-MASONERIA .

p. epoca feudală a dispus aceste copdiţii pentru epoea burgheză şi aceasta. 89.regim aşteptat cu mare nerăbdare de neamul lui Iuda. 1900. Neoiobăgia. -iar calea-i e deschisă spre socialism"2. Am fost nevoit să traduc pe româneşte bolboroseala de neînţeles a acestui jidaa . L cit. p.au îndrăzneala să sfătuiască pe români să adopte. 89. diferită de acea ce rezultă din desvoltarea sa istorică.ar fi. pentru o ţară capitalistă. el recomandă transformarea moşiilor mari. 90. . 3. în peticele micuţe.. amândouă. în unnă.Prache. pentru ca. 2. dar pe care îl cheamă în realitate NUHĂM KATZ 4. Revue maţonnique. un eveniment prejudiciabil... moşioarele sătenilor. p. Dar. care să fie date ţăranilor. . "O epocă socială prepară condiţiile de existenţă necesare l.ca vicleanul jupan NUHĂM KATZ. în mică proprietate. în Conventul din 1900. Astfel. înghiţind foarte repede. bunioară. Liberalismul şi Socialismul. . .. ea nu poate să sară peste epoca capitalistă"'. Şloim va îndeplini uşor şi restul.. se găseşte cheia chestiei sociale". Octobre. cu curaj.care întotdeauna trebuie sălpreceadă. De aci rezultă că o societate nu poate. p. mulţimea micilor proprietari. 4. .pe care le-ai fi putut crede adverse. zicea: "Trebuie ca Franc-masoneria să se democratizeze din ce în ce. Multe din lojile departamentelor le-au urmat pe această cale" '. la rândul ei.ovreiul ce se ascunde sub pseudonimul DOBROGEANU-GIIEREA. şi acest franc-mason consideră socialismul "ca fiind concluzia logică şi singura încoronare consecventă a ideilor de solidaritate ale Masoneriei universale"3. Dai' mai e ceva. 1900. 154. 3-8 Septembre. de altfel. în urmă. KARL MARX. mai întâi. într-adevăr. v.. Şi. doctrinele lor provin..378 . va fi "disperarea novatorilor" socialişti! Jidanului însă nu-i pasă. cât de obositoare.. . le aranjează pentru cea socialistă. căci ar fi un 1. p. La noi însă aceasta metamorfoză ar constitui un fapt util. Neoiobăgia. F. cit. ce conţine o poliloghie rău scrisă şi tot atât de plicticoasă. Dobrogeanu-Gherea. la orice uzurpare judaică şi care este compusă numai din marii proprietari. p. 100.\ Bedaride declară că "numai în socialism şi anume în socialismul aplicat în întregime. 376 .fără a-şi periclita vieaţa. Socialiştii. -se confundă intim într-un singur bloc. Iată. astfel creaţi. ce zice în această privinţă un socialist din România. francamente liberalismul. C. R.'. schimbarea proletarilor agricoli în mici proprietari. La loja Fidelităţii din Lille.. L. de asemenea.şi prin urmare. Prache. Prin urmare. adică din Talmud. 1910. Vezi B. să poată să cadă cu siguranţă în socialism. pentru epoca următoare.. el nu ţine decât să distrugă "oligarhia" care se opune. .L. . Lsăart.. un frate.cit. din punctul de vedere economic. din acelaşi izvor. . spune că socialismul său este urmarea istorică şi necesară a liberalismului. p.într-o publicaţie recentă. . "Transformarea unei notabile părţi din marea proprietate. în Iulie 1900.în aşteptarea ceasului în 'care socialismul îl va proclama proprietarul întregului pământ. într-adevăr.LesJuifs en Roumanie. des travaux de VAssembtte generale.. . aceste două sisteme. ..să-şi creeze o evoluţie proprie. Pentru moment. vezi Prache.241 socialiste. pe care Francmasoneria îl îmbrăţişează. una după alta.

pe când ţările occidentale încep să iasă din perioada capitalistă şi se dirig către cea socialistă"'. va aduce după dânsa mizeriile şi necazurile regimului capitalist. acelaşi ovrei adaugă: "Toate formele sociale. anarhist spaniol. Anarhismul. 420. cit. -la noi şi în societăţile capitaliste înaintate. care nasc şi vieţuiesc. 10. 2.implicat în tentativa de 2.slavă Domnului. p. proletarizarea unei bune părţi a ţărănimii. L. . pe urmă. .se găseşte astăzi pitită şi după anarhism. o să cadă în mâinile unei bande de hoţi care-1 vor jefui.fapt revoluţionar". . . . Idem. o legătura cu între socialişti şi chiar între anarhişti. cu cultură intelectuală rudimentară! 2. ca probă.. p.... trebuiesc să îmbătrânească şi să moară..rezultate nu numai diferite.din legea chiar a Evoluţiei universale"'... să sprijine zisele acestui Iuda.şi acest regim va fi cel socialist. . Dar această transformare a vieţii noastre agrare. la rândul ei. 26 nov. p.la Congresul lojilor departamentului Deux Charentes. Şi mai departe. . El mai voieşte să ne facă să credem că. cit. o să întâlnească o altă ceată de briganzi care-1 vor despuia cu totul şi-1 vor lua şi rob..ştiu ce mă aşteaptă şi sfidez pe răufăcători să mă atace. Un socialist care preconizează liberalismul! Aceasta pare o adevărată sminteală.nu o să poată să scape din ghearele bandiţilor.orice ar face. burghezimea"asasinat a regelui 1. Va sosi însă şi timpul când un alt regim va vindeca toate rănile produse de cel dinainte. prin filozofia pozitivă. Ai zice că auzi o vrăjitoare care prezice unui sărman călător că.Franc-masoneria liberalistă. Cognac. "Supresia neoiobăgiei va remedia mizeriile regimului actual.. pentru că şirul celor două doctrine duce tocmai la scopul prescris de Talmud. Ei bine! "noi n-am părăsit încă epoca medievală şi trebuie să intrăm în cea capitalistă. directorul centrului anarhist Şcoala modernă. Şi totuşi. . adică liberalistă.. v. perfidul jidan este foarte logic cu sine însuşi. . . Şi această zgripţuroaică vrea să-1 con1. .. 243 FRANC-MASONERIA vingă pe nenorocit câ. -care s-a furişat îndărătul socialismului. . . delegatul Consiliului Ordinului. 2. Şi această lege socială. cum se poate ca un acelaşi fapt social să producă.a afirmat că "idealul Franc-masoneriei este de a crea.. în mod fatal. Ferrer. ci chiar 242 FRANC-MASONERIA diametral opuse ?"... face parte din o alta. 373. Dobrogeana-Gherea. L.. Congres maţonnique des Loges des DeuxCharentes. în 1899. Dar.pe care am refutat-o îndeajuns în lecţiile precedente şi care acuma vine. mai generală. . Astfel. "Dar. Dobrogeann-Gherea. L. p. . mai întâi. cit... Ah! evoluţia universală! ce snoavă! ce faimoasă minciună. omenirea va trece pe sub jugul acestei perechi de sisteme. 420. dacă aş fi dezarmat sau aş fi luat fără de veste.. căci îşi vor lua răsplata. între altele. care va veni fără doar şi poate şi de acest lucru nu2 trebuie să aibă nimeni nici cea mai mică îndoială" . 1899. Dar i s-ar putea răspunde: Scorpie blestemată! Proorocirea ta s-ar împlini.

o sărbătorire a aniversării execuţiei lui.. 322. s-a ridicat să protesteze în contra condamnării sale la moarte. "Ovreii ruseşti. L. trebuie să ocupe un loc aparte în socialism. Franc-masoneria din toată lumea. Lazare. . nici de atentatele anarhiştilor. . care au fondat la Londra şi la New York importante aglomeraţii uvriere. I.B. Leit. I. .cel mai puternic agent de tulburare pe care pământul 1-a produs vreodată" \ Se înţelege uşor cum Iuda. 3. Idem. L.. De altfel. 1906). cu Marele-Orient din Franţa. 528-529. După BIDEGAIN (V. El este garantat în contra Revoluţiei. pentru că cei ce o conduc sunt oamenii săi"3..p.care altfel este atât de poltron. cit. El plăteşte pe aceşti răufăcători şi "imprimă insurecţiei mişcarea ce o voieşte. centre de propagandă socialistă şi chiar comunistă anarhistă" \ Jidovul este deci cauza eficientă a acestor trei sisteme detestabile.chiar şi aceea de la noi. . p. cit. în numele Marei loji din Catalonia. l. . . alături de studenţi.L _ _ _ 244 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A 245 Alfons al XlII-lea. 344. . trebuie pusă masa considerabilă a refugiaţilor lucrători. Eclair.a fost o personalitate foarte importantă în Franc-masonerie. a avut loc la Galaţi. .n-are frică de revoluţiile socialiştilor.şi anul acesta chiar. p.cum zice DRUMONT.. şi. Drumont. Iată acum şi trăsura de unire ce leagă Anarhismul cu Jidovimea. el este cel ce negocia. de medici şi de avocaţi israeliţi nihilişti. "El este. 2.

mai ales aceea care s-a dus să se instruiască în străinătate. . sau se umplu de ovrei. austriacă.ce mai face Franc-masoneria? FRANC-MASONERIA ÎN ROMÂNIA La noi. ei au înţeles trebuinţele esenţiale ale României şi au arătat un viu patriotism. n-au trădat patria. Dar.ce nu vor deloc să muşte.n-a luat de-acolo decât idei sănătoase de democraţie şi nu s-a lăsat să fie trasă pe sfoară de jidani. tinerimea română. . . . rusă etc. terenul ţării este refractar acestei . de-abia vegetează. dar şi ca să crească în voie. nu numai ca să intre în ţară. înzestraţi cu mult bun simţ. ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERIEI După ce a instalat cele trei instrumente de război (liberalismul. acest flagel ocult a găsit o libertate întreagă.robirea lumii sub jugul lui Israel. . într-adevăr. care au adus în ţară doctrinele liberalismului. italiană. care sunt foarte slabe. nici "generoşii" din 1900. luptând din toate puterile în contra pericolului jidănesc.cum s-a întâmplat bunăoară cu tinerimea franceză. . întotdeauna.. lojile.. printre care românii. socialismul şi anarhismul) şi după ce a îndreptat sforţările lor către un scop unic. care au venit cu idei socialiste. formează rarae aves. într-adevăr. nici "bonjuriştii" de la 1848. din undiţă.Noi trebuie" să ne felicităm că. în România.

Dar ce sunt aceşti Buni-Templieri ? Revista lor oficială. sau mai bine zis cursele.cu speranţa de a atrage în cursă şi pe părinţii acestor nevinovate victime. . Organizaţia acestui Ordin (grade şi loji). dar puţin timp după aceea. o societate de oameni care luară armele pentru ca să proteagă pe pelerini.în loc să atace pe jidani.. dar ea este plină de învăţăminte preţioase pentru noi. Această istorie o cunoaştem bine.. mai ales în localităţile unde aceşti masoni şi-au aşezat lojile. care se apară în mod natural contra 246 filoxerei.FRANC-MASONERIA teribile boli parazitare. asupra bieţilor copii din Bucureşti. va fi o muncă pierdută în zadar: 1°.acum vreo opt sute de ani. 135). este foarte importantă pentru oricine. 2°.pe care juraseră să-1 servească/Ordinul fu dizolvat şi superiorul lor. tot acolo la Ierusalim. Jacques de Molay. . s-au lepădat de Iisus Hristos.se mulţumesc să se năpustească.. în acest scop.cu care au reuşit pretutindeni în alte părţi. Dar şi de data asta..şi care fu. Ordinul Bunilor-Templieri. ci chiar să se ascundă.după cum este rebel şi dezvoltării Socialismului. Cuvintele Templu. . . căzuţi în desfrâu sub imboldul jidovilor. -care îşi dădu ca ţintă de acţiune combaterea alcoolismului. precum şi disciplina. nu numai să nu se laude cu ei. numită Ordinul Cavalerilor Templieri . pag. Templier şi Loje sunt foarte vechi şi interesante. . 247 adică în 1118.Văzând că cu lojile de adulţi. are să ne-o spună: Ştiţi că ne numim Buni-Templieri. venind din diverse ţări. care a durat 200 ani. . cu nesăratele lor conferinţe. sunt analoage cu acelea ale Franc-maso-neriei ordinare2. la acea epocă. Franc-masoneria încercă să reînnoiască atacurile. -n-ajung aici la nimic bun. . se alipiră pe lângă dânşii. asupra tinerimii şi chiar asupra copiilor din şcolile primare. . când cineva are asemenea strămoşi.. Cavalerii Templieri. La început nu erau decât nouă.. Mai târziu. Ea trimise deci. pe rug. e mai prudent. Antialcoolul.. . cu şedinţe ce produc greaţă. .. Bunii-Templieri.. pe care-i plictisesc cu serbări caraghioase şi-i dezgustă. Istoria acestui Ordin. Regele Baldovin al II-lea le dete ca reşedinţă o casă construită chiar pe locul vechiului Templu şi de-aceea luară numele de Templieri. pentru că românul. un mare număr de bravi soldaţi. expiră.nu este deloc alcoolic (v. Templierii stabiliră anumite jurăminte şi obligaţii sfinte şi se consacrară serviciului lui Dumnezeu. cea mai considerabilă societate din lume. Solomon zidi un splendid Templu la Ierusalim.. care alcoolizează realmente pe ţăranii moldoveni (şi ştim şi de ce nu o vor face niciodată). -se formă. care suntem membrii Ordinului Bunilor-Templieri"1. România e ca viţa americană. Ori. FRANC-MASONERIA Cu vreo mie de ani înainte de naşterea lui Cristos. până când în cele din urmă se constitui o mare şi puternică asociaţie. pentru că Bunii-Templieri. crima de lese-divinitate.

care au experienţă.. înalţi demnitari ai ţării. 2 2 Dar la ce serveşte acest secret. Profesori universitari3. Aprilie 1912.când e vorba să faci numai bine. doamne din societatea distinsă. . 2. se grăbiră să-1 patroneze. Idem. Antialcoolul. ceremoniile. Recunoaşte m aici mijlocul de acţiune binecunoscut al masoneriei: "sugestia prin franc-masoni mai vechi... desigur.ca semnele de recunoaştere.1. Bineînţeles. lozincile. ce nu îndrăznesc să arate afară. condus de conducătorii naturali. p. F Intrând în Ordinul nostru. 172-173. S-a găsit chiar un Ministru al instrucţiei publice care să .cu modul de constituire al Ordinului şi cu felul de trai al membrilor lui" '. să împiedici pe oameni să se îmbete? Trebuie. 187.. care au experienţă" ! "Sâ nu destăinuim nimic din afacerile speciale ale Ordinului. . mai ales când vom şti de ce trebuie s-o îndeplinim"2. E aşa de uşor de ţinut această obligaţie. adică de funcţionarii lojei şi de templierii mai vechi.. Ordinul Bunilor-Templieri a fost primit în România cu mare cinste. etc. profanul începe să se obişnuiască. . scopul aparent al acestei societăţi pare foarte nobil şi oricine se crede dator să se asocieze la îndeplinirea lui. Martie 1912. p. să existe dedesubt ceva murdar.

3. 1. la noi. 1913. ei nu pierd vremea: "O săptămână întreagă. Lucrurile . care caută să se infiltreze pe lângă copilărime. NoiembrieDecembrie. 3. Antialcoolul. Antialcoolul. "BuniiTemplieri români adresează mulţumirile lor recunoscătoare Dlui Ministru al Instrucţiei publice. aceea a Ateneului popular şi a Universităţii populare. s-au ţinut şezători antialcoolice cu atâta lume că. abia o încăpea sala" 2. nu ne putea veni" '. Ordinul "Guttempler" face parte într-adevăr din Francmasonerie. Din fericire. 128. Printre colegii noştri. care se grăbi să oprească mersul înainte al acestei funeste societăţi secrete. 186.p. . uneori. De altfel.?. şezători antialcoolice.adică prin nişte \. când o noutate senzaţională sosi din Germania. mai prevăzător ca al nostru. . 2. în orice şcoală din ţară. în şapte şcoli deosebite. atât pentru marea lor valoare ştiinţi fică. Lojile sale. acestor răufăcători. Revista catolică. numărăm mai mulţi amici ce ne sunt scumpi şi pe care îi stimăm. 2.au încercat să se introducă şi în şcolile primare din Bavaria 3. ajunseseră la acest stadiu. 1Ş9.dea. printr-o altă poartă.. Aprilie 1912. pentru ca s-o murdărească şi s-o corupă. de asemenea. tenebroasele lor planuri.. p. Idem. care le-a îngăduit să ţie. O încuviinţare mai deplină şi mai de sus. Idem. pe unde întunericul e mai mare şi nevoile mai multe. pentru ca să poată săvârşi. p. în mod perfect. autorizaţia de a se servi de şcolile Statului. Francmasoneria încearcă. alese mai către marginile oraşului. Şi întradevăr. 97. care au aderat la această asociaţie. sub pretext că luptă contra alcoolismului. să pătrundă. numai această bunătate i-a făcut să se înscrie în capul prospectuluireclamă al BunilorTemplieri. cât pentru inima lor bună. 191 l. profesori universitari. s-a găsit acolo un ministru.

. Pentru 1. cit..sapă religia lui Mahomed (pe care Sinagoga ar voi s-o facă să piară în acelaşi timp cu cea a lui Hristos) şi dezorganizează armata. In Rusia. de altfel. la orele 2. îi este interzis să pătrundă în acest vast imperiu. pag. Din cauza simpatiei şi respectului ce avem pentru mulţi din cei ce s-au înscris să vorbească în aceste aşezăminte. L.mulţumindu-ne să raportăm ce scrie Universul din 27 Septembrie. va expune ". din anul acesta. Franc-masoneria. -ceea ce a permis popoarelor creştine din Balcani să învingă uşor Islamul.. în sala "Transilvania". Midhat-Pasa. inaugurarea seriei de conferinţe.. T. aşa zise populare. I. . ea este persecutată şi. (Drumont.iniţiatorul vestitei Enciclopedii şi unul din promotorii spirituali ai Marii Revoluţii franceze . în celelalte ţări ale Europei. . p.. în Turcia. a Ateneului popular.. Franc-masoneria progresează şi se întinde din ce în ce mai mult. .T... Partidul Junei-Turcii a fost creat de un jidan. fiul unui haham din Ungaria. 250 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A 251 Sub-masonerii a căror semnificaţie o cunoaştem (v. FRANC-MASONERIA ÎN ALTE ŢĂRI Să vedem acum ce face.. 1913: "Astăzi. Profitând de bicentenarul lui Diderot (care a fost franc mason).212). va avea loc. .d-1 I.. Franc-masoneria în alte ţări. altă dată atât de teribil... cunoscutul publicist şi conferenţiar de istoria şi filozofia critică a religiilor la Universitatea populară... ne vom abţine de a insista.reprezentată de partidul Ţinerilor-Turci l. 113).

\ Mamelle. .. p. De aceea. 96. Masoneria se îndeletniceşte să-şi realizeze scopul esenţial. 2.. Sub impresia legilor şi a poliţiei. în Loji şi în Convente. .n-ar trebui să fie în Parlament decât 3 francmasoni. în toate conventele. vezi Prache. FRANC-MASONERIA ÎN FRANŢA Astăzi. L. când a trebuit să declarăm că Franc-masoneria nu se ocupă nici de religie. mai mult de jumătate sunt francmasoni 2. ne va fi de ajuns să privim la ceea ce face în momentul de faţă în Franţa. 1. care sunt franc-masoni. zice în 1891: "Ar trebui ca membrii Parlamentului. câţi sunt astăzi. . ceea ce noi toţi avem misia să facem. p. 129. ce faceţi dacă nu politică ?"'. Cum Franc-masoneria numără de-abia 30. F..a şti ce unelteşte acolo. -adică distrugerea creştinismului.. în loc de 500. L. să fie chemaţi şi să fie Bull du Grand-Orient..000 membri. fuseserăm obligaţi să disimulăm. Era oare o ipocrizie?. ce compun parlamentul francez. cit. F. Din vreo 900 senatori şi deputaţi. 3. cit. Astfel. Gonnard. sept 1886. nici de politică. Da. 545. vorbind la banchetul de închidere al Conven-tului din 1886. Pentru a ţine în lanţ pe aceşti parlamentari. ea nu face decât politică. I. bine definit de Talmud. mai toţi fiind pătaţi 3. sau mai bine zis să facem unicamente. în Franţa. . facem politică.atât în Franţa cât şi în Colonii. p.Franc-masoneria recurge la măsuri straşnice. Copin-AIbancelli. zice: "A fost un moment.

252 .

FRANC-MASONERIA .

FRANC-MASONERIA .

1898. 1890. 129. Şi. Prache. Leit. 1885. p. Masoneria îşi poate zice că ţine Franţa sub picioare. p. deţine prin politică ? Ea întrebuinţează această imensă forţă socială: 1° ca să dărâme pe ascuns Armata.contrariu celor ce se petrec în alte ţări. care prezida Consiliul Ordinului. K du Convent. v. 1891. 389. 1895. F. 4.după cum Republica 4ea însăşi nu e altceva decât masoneria descoperită" . în Cameră. pe lângă Supremul Consiliu. L.afară de noi" .\ Lucipia. cit. 6. informaţii asupra capacităţii militare. nu fără dreptate: "Statul. care "n-ar fi nimic fără Francmasonerie" . p. p. p. linându-i prin propriul lor interes" '. cit. p.. în Franţa. 467. Chaine d'union. 122. 5. cit. în momentul de faţă. Franţa. cit. Prache. L. 500. v. de care îi e frică. 2. . F. vezi Prache. p. Biserica catolică. . 315. Garantul de amiciţie al Marelui-Orient. BulL du Grand-Orient. p. p. într-adevăr. v. . p. (o dregătorie masonică) adresa ameninţări fraţilor săi deputaţi şi 2senatori. -Franc-masoneria.\ Fernand Maurice declară în Conventul din 1890.>. p. încă din 1884. v. care merg până să insulte drapelul patriei lor. L.000 de ofiţeri francezi. J. suntem noi" . 94. L. 6a putut zice. pare că nu mai are altă ocupaţie decât să-şi spioneze soldaţii şi să terorizeze preoţii şi călugării. p. cit. declară. L. Prache. maimuţărind pe marele monarh. care altădată se interesa de tot ce e nobil şi înalt. L. mai cu seamă. în 28 Octombrie 1904. cit. a organizat un vast serviciu de spionare asupra tuturor funcţionarilor1 statului francez şi. 1894. că "peste zece ani. BulL du Grand-Orient. 240 şi 272. Copin-Albancelli. asupra militarilor. 115.în complicitate cu ministerul. în unire cu guvernul.p. aruncându-1 în bălegar şi călcându-1 în picioare.253 legaţi. 7. . nivelul intelectual al Parlamentului este cu mult mai jos decât acel al Naţiunii. cit. fost ministru de agricultură. zicea în Conventul din 1895: "Franc-masoneria şi Republica nu sunt decât unul şi acelaşi lucru" . 94. Ludovic al XlVlea. 313. asupra valorii profesionale a acestor ofiţeri. Şi F. fişele de denunţare întocmite de Francmasonerie. Şi ce face Franc-masoneria cu Puterea pe care o BulL magonnique.. 3. Cu un asemenea parlament şi cu miniştrii ieşiţi dintr-însul. . F. 2° ca să persecute. I. C. Astfel se explică faptul că. Toată lumea îşi aduce aminte de scandalul înspăimântător care a izbucnit când. . Şi ce cuprindeau aceste fişe ale MareluiOrient ? Fără îndoială.\ Gadaud. Prache. la Con-ventul din 1894 că "Francmasoneria nu este altceva decât Republica acoperită.\ Geyer.Bidegain. deputatul GUYOT DE VILLENEUVE citi. 315. în sfârşit. 118. BulL du Grand-Orient. Masoneria va fi stăpână peste tot şi 7nimeni nu se va mai mişca în Franţa. la Conventul din 1898. cu o ferocitate extremă. I. căci dânsa "i-a scos din neant" 3.-care este aceea a aproape unanimităţii poporului francez.asupra a 25. L. v. 51. 1. Prache. 1. p.-Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului Fără a mai vorbi de masonul HERVE şi de partizanii săi.

"'. Siveton fu găsit asasinat în cabinetul său. . care-1 duce chiar la biserică. de Villeneuve. 75-76. era generalul F. 87. Aceste fişe nu conţineau decât o mârşavă spionare asupra opiniilor religioase ale ofiţerilor şi ale familiilor lor. Ministrul de război... lumea întreagă. . la ce bun. Vezi facsimilul fotografic al acestei fişe în J. uşa avansării. in plină cameră. L.. aceasiă imensă şi ignobilă spionare. . Iată. că D-l Ministru de război. cu ea.. J. Terminându-şi discursul.254 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A 255 Ei bine. denunţarea anonimă şi spionajul" . . .clerical înfocat. de care vorbeşte G. Şi într-adevăr. p. 2. . naţionalist Guyot de Villeneuve strigă: deputatul Bidegain. câtuşi de puţin. ai statului francez ? 1. atâtea crime care îi vor închide. în înţelegere cu D-l Preşedinte al Consiliului. L cit. într-adevăr. cit. şi de conivenţă cu Marele Orient. Dar.care nu se mărgineşte numai la militari.. chiar in ajunul acestui proces. ca exemplu. a organizat 2contra Armatei. rezultă în mod luminos. . acest proces ar fi deşteptat Franţa şi. p. mari sau mici.. . .şi ar fi arătat în plină lumină turpitudinile ascunse ale Franc-masoneriei. ci se întinde asupra tuturor funcţionarilor.dominat de femeia sa. "Din cele ce preced. începutul fişei D-lui locotenent-colonel Janicot.care înr dată fu pălmuit. Trebuia deci să fie împiedicat cu orice preţ. Dar. pentru vecie. . Franc-masoneria se interesează să afle dacă ofiţerul este catolic. de către deputatul Sivetoa De aici a rezultai un proces. directorul şcolii de artilerie din Grenoble: "Reacţionar.dacă femeia sa se duce la biserică.\ Andre.dacă copiii săi sunt crescuţi într-o şcoală creştină. Bidegain.şi aceasta nu se putea obţine decât suprimând illico pe acuzat .

unde agonizează de pe urma suferinţelor de neînchipuit ce îndură de la jidovime. care au copii în şcolile congreganisie" x. F.-Terorizarea creştinilor Scopul principal al Franc-masoneriei este. 1. . 115. de denunţări anonime. de orice categorie. să rănească la inimă Creştinismul. Circulaire confidentielle du Grand-Orient aux diversei loges de France. pentru totdeauna. . cit. de insulte ce rănesc până în străfundul >. de insinuări fictive.decreştinarea naţiei care a avut nenorocirea să cadă în ghearele ei. duşmanul. L. Mare maestru al Marelui Orient. în 1902. de sarcasme batjocoritoare. cit. a) Persecuţia Bisericii Biserica Franţei. un chestionar care conţinea acest pasaj: "Să se semnaleze toţi funcţionarii. vezi Prache. p. . 182.în adevăr. H. . Este ca să atingă pe toţi creştinii şi.este acum aruncată într-un colţ. . Bidegain.\ Delpech. care se manifestă sub formă de calomnii mincinoase. Fără a mai vorbi de ura sălbatică a Jidanilor. prin intermediarul Franc-masoneriei.şi această societate ocultă şi-1 atinge prin două căi: a) persecutând Biserica. toiturându-i. L. pe care Sinagoga ajurat să-1 facă să dispară.care altădată şedea pe un tron mai strălucitor ca acel al Regilor. vezi şi J. b)punând mâna pe învăţământ. -după cum am arătat mai sus. p. trimise tuturor lojilor din ţară.

256 .

FRANC-MASONERIA .

FRANC-MASONERIA .

257 inimii, de şicane fără număr,... atâtea torturi morale 1 cu care se adapă, în fiece moment, viaţa servitorilor ei, -nu ne vom ocupa aici decât de persecuţiile prea evidente, adevărată răstignire, care sfâşie, ca nişte cuie, corpul sfânt al acestei sublime martire, mireasa lui Hristos. Să examinăm mai întâi planul de război al francmasonilor, - pentru ca să vedem unde voiesc să ajungă; în urmă, vom reveni la fapte. După cum altădată, în al XVII-lea secol, Francmasoneria aţâţă pe popoare în contra Iezuiţilor, sub pretext că aceştia interpretau religia catolică cu intoleranţă 2 şi prin intrigi şi calomnii, ajunse să-i suprime, - tot aşa şi în epoca noastră, ea lansă, prin ovreiul Gambetta, formula idioată: Clericalismul, iată duşmanul ! Ori, e sigur că congregaţiile întreţin spiritul de clericalism. Trebuie deci să fie izgonite şi bunurile lor confiscate, ceea ce fu punctual îndeplinit, prima oară de către F.\ F.\ WaldeckRousseau, Combes, Clemenceau şi de alţi francmasoni ejusdem farinae. Pe urmă ajunseră la preoţi, care şi ei au acelaşi spirit ca congregaţiile,... şi rezultatul fu separaţia Bisericii de Stat, ceea ce vrea să zică spoliarea, de către 1. "Apăsarea jidovului nu este stăpânirea, oarecum inconştientă, a unei fiinţe superioare, -ci este asuprirea unei fiinţe inferioare, care se impune elitei printr-un fel de obstinaţie grosolană, printr-un dispreţ tenace şi surd al libertăţii altora, printr-o voinţi încăpăţânată în amănuntele cele mai minuscule". (Drumont, L. cit., I, p. 20). 2. Catolicismul, - pe care Franc-masoneria îl numeşlefanatism, obscurantism, - este vrednic de ură, din cauza intoleranţei sale şi franc-masonii se revoltă în contra acestei intoleranţe; Dar, aceşti sectari, aşa zişi toleranţi, nu tolerează nici o religie,...nici pe a Evangheliei, nici pe a Coranului,... afară de aceea a Talmudului (CopinAlbancelli, L. cit., II, p. 130, 131,136). Franc-masonerie, a salariului întregului cler din Franţa - salariu ce fusese acordat de Concordat ca o mică despăgubire, pentru despuierea colosală ce suferise Biserica în timpul Revoluţiei. Dar, deja, se puteau auzi strigăte de ură în contra întregului Catolicism. ¥:. Courdavaux, profesor la facultatea de litere din Douai, a făcut, în 1880, o conferinţă francmasonilor, în care zicea: "Distincţia dintre clericalism şi catolicism este pur oficială, subtilă pentru trebuinţele tribunei. Dar, în lojă, să spunem tare, pentru adevăr, clericalismul şi catolicismul nu fac decât una" '. "Catolicismul, - trebuie ca noi, franc-masonii, să-i provocăm distrugerea definitivă"2. "Franc-masoneria este o Contra-Biserică, un Contra-Catolicism, - este Biserica Ereziei" 3. Ca să puie vârf, F.\ Delpech, într-un discurs ţinut la banchetul Conventului, în 1902, a pronunţat cuvintele următoare: "Triumful Galileamdui a durat douăzeci de secole... La rândul său, dispare acest Dumnezeu mincinos (!).... Franc-masoni, ne place să constatăm că nu suntem străini de această mină a falşilor prooroci"4. Şi, mai înainte, F.\ de Lanessan, fost ministru, se exprimase astfel: "Trebuie să zdrobim pe Infamul. Dar infamul nu e clericalismul, infamul este Dumnezeu" 5. Dar ce rău a putut face acestor franc-masoni dulcele Iisus... ca ei să-L deteste în aşa grad ?!
1. 2. 3. 4. 5.

Chaine d'Union, Iulie, 1880, p. 199. Bull. du Qrand-Orient de France, 1885. L'Accacia, revistă masonică, 1902. C. R. du Convent de 1903, p. 381. Monde maconnique, Aprilie, 1881, p. 503.

258

[■RANCMASONERI A

FRANCMASONERI A

259

Ei bine,... îndărătul lor se zăreşte silueta hidoasă a lui Iuda ! Prin urmare, Sinagoga a declarat război, nu numai clericalismului, nu numai catolicismului, ci creştinismului întreg ' şi divinului său fundator2. Acestea sunt planurile franc-masonilor. Iată acum şi faptele lor. Femei virtuoase s-au reunit ca, împreună, să aducă lui Dumnezeu prinosul adoraţiei, - să-i adreseze cereri şi să îi mulţumească cu recunoştinţă pentru binefaceri. Dar agenţi ai foiţei publice vin să le împrăştie... sub pretext că nu sunt autorizate (?); şi dacă au naivitatea să se ducă să ceară autorizaţia, franc-masonii ce sunt la putere le dau afară, râzându-le în nas. în timpul acesta, alţi zbiri forţează broaştele, -jefuiesc slabele resurse de trai ale acestor nenorocite, lăsându-le să moară de foame, - şi confiscă casa în care locuiau, pe care o vând, în urmă, pe nimic, - de cele mai multe ori la jidani. 1. Franc-masoneria a minţit deci, timp de 150 do ani, când a afirmat că "respectă credinţa religioasă a fiecăruia din membrii săi" şi că "cel ce se depărtează de la datoriile religiunii, nu este adevărat mason" (Copin-Albancclli, L. cit., I, p. 92 şi 88). Dar s-ar putea să ni se obiecteze: Dacă Francmasoneria este anti-creştină în ţările catolice ca Franţa, Italia, Spania, Austria... ea este religioasă, conservatoare, tradiţionalistă, patriotă în Englitera, înBinevoiţi săîn America... Rândul Germania, aşteptaţi puţin. veni în curând. (Copin-Albanceili, L. acestorp. 86va cit., I, ţări şi 83). 2. Să nu-şi închipuie cineva că ura iudeilor în contra creştinismului provine din faptul că Hristos s-a lepădat de legea jidovească (care a fost

redactată mai târziu şi a constituit Talmu dul), - nici că a fost un Mesia, diferit de cel pe care-1 aşteptau evreii (adică un fel de Mahomet j idănesc). Ei bine, nu. Ovreii urăsc creştinismul tocmai pentru că este o religie perfectă, care se opune patimilor de proprietate şi de dominaţie şi, prin urmare, constituie un obstacol serios la împlinirea poftelor de jaf şi de despotism ale lui Israel.

Alte femei, -- devotate omenirii sărace, - au adăpostit copilaşi, fără tată şi fără mamă, - orfani părăsiţi de toţi şi lăsaţi în cea mai neagră mizerie,... şi i-au învăţat să citească şi să scrie. Pentru această crimă înspăimântătoare, au fost date afară, ele şi orfanii lor, iar casa fu scoasă la mezat, în profitul bandei judeo-masonice \ Sute de asemenea opere de binefacere avură aceeaşi soartă. Aşa, bunăoară, suflete de elită, - tinere fecioare aparţinând, mai toate, celor mai bune familii din Franţa, - consacrându-se în serviciul bolnavilor, pe care îi îngrijeau gratis cu o caritate îngerească, - fură aruncate în stradă... şi, în locul lor, fură puse infirmiere gras plătite. Le-am văzut, la lucru, în spitalele din Paris, pe aceste infirmiere zise laice, care constituie o plagă grozavă, adăugată la celelalte nenorociri ale poporului sărac. într-adevăr, sunt nişte femei fără nici o creştere, care ies de nu se ştie de unde...., leneşe, obraznice, vicioase, cu năravuri, nefiind în stare să resimtă nici cel mai mic avânt de milă pentru durerile şi mizeriile bieţilor suferinzi, - ce ar trebui să fie alintaţi, ca nişte copii, - maimuţărind însă minunat aceste sentimente de compătimire, când pot stoarce vreun bacşiş, - în orice caz, fiind absolut incapabile de a se ridica până la 1. Pentru a acoperi aceste enormităţi monstruoase ale persecuţiei, care întrec orice închipuire, guvernanţii au făcut să se spună poporului, prin ziarele ovreiesti, că congregaţiile din Franţa, ar poseda un miliard. Poporal, - credul ca întotdeauna şi avid de atâta bogăţie, pe care şi-o imaginează că trebuie să-i revină lui, - lăsă să se facă. Toate bunurile congregaţiilor au fost confiscate şi vândute la mezat; iar rezultatul a fost că nu s-a adunat nici măcar îndeajuns pentru a plăti cheltuielile urmăririi.

260

FRANCMASONERI A

FRANCMASONERI A

261

admirabila caritate a incomparabilei surori creştine, ce îngrijeşte pe bolnav ca şi cum ar fi însuşi Dumnezeu. Şi acelaşi nenorocit destin îl avură şi oameni care fac ştiinţă, istorie sau filozofie, - care se ocupă de învăţământ sau de predicaţie, - care cultivă chiar pământul, - şi care au fost risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. Astfel, mii de călugări şi de călugăriţe, - care intrând în mănăstire, se despuiaseră de bunăvoie de toate bunurile materiale, dându-le săracilor, - se găsiră dintr-o zi într-alta goniţi afară, fără adăpost, fără hrană, fără foc în timpul iernii şi chiar fără să poată lucra, pentru a-şi câştiga o bucată de pâine, căci nimeni nu îndrăzneşte să-i găzduiască, de teamă să nu-şi atragă, asupra sa, mânia celor ce ţin puterea. Şi de ce să se izgonească, cu atâta furie, această elită a naţiei franceze, compusă din savanţi, filozofi, oratori, - cum nu se vor găsi vreodată în Parlamentul franc-mason, - şi din femei care constituie floarea-fină, chintesenţa virtuţii pe acest pământ, elită care ar trebui pusă în pinaclul societăţii şi înconjurată de veneraţie şi de admiraţie ? Ce rău au făcut toate aceste fiinţe atât de crud dezmoştenite ? Ei bine,... aceşti martiri n-au decât o singură crimă să-şi impute,... aceea de a fi

adevăraţi creştini. Şi această prescripţie sălbatică n-are seamăn în istorie, - nici măcar în timpul Cezarilor romani, când se

schingiuiau, se omo'rau, se aruncau la fiare creştinii. în adevăr, aceştia trăiau cel puţin liniştiţi în intervalul epocilor de persecuţie şi puteau să slăvească în voie pe Dumnezeu. Astăzi însă este rafinarea torturii, - care atinge nu numai corpul, dar caută să omoare şi sufletul, - care nu încetează niciodată şi loveşte în fiece zi, în fiece moment... într-un cuvânt, este tortura jidovească ! Şi când te gândeşti că asemenea chinuri sunt îndurate astăzi, în al XX-lea secol, într-o ţară care se crede că este în fruntea civilizaţiei lumii... pe când, în realitate, ea se găseşte cufundată într-o mocirlă, mai mult decât barbară, fără ţărmuri şi fără fund. Şi te întrebi, cu nedumerire, cum e posibil ca un popor, dotat cu atâtea calităţi geniale, să sufere atâta nelegiuire şi să fie atât de orbit încât să se sinucidă... în timp ce Iuda, rânjind într-un colţ, trage sforile care fac să lucreze, sub mască, demnul său valet Franc-maso-neria \ Şi, ceea ce este şi mai rău, - persecuţia nu se mărgineşte numai să lovească în clerul creştin, ci izbeşte direct în sărmanul popor. în adevăr, în momentul de faţă, pândarul de la ţară sau factorul poştal, care s-ar duce la biserică sau şi-ar pune copiii într-o şcoală creştinească, ar fi imediat dat afară din nemernica-i slujbă. b) Monopolul învăţământului Pentru a atinge mai profund Creştinismul, pentru a-1 izbi te inimă, Franc-masoneria avu grijă să pună mâna pe învăţământ, - şi începu să aplice acest plan 1. "Ascuns îndărătul Franc-masoneriei...Ovreiul poate îndeplini răul fără să fie responsabil" (Drumont, L. cit., II, p. 330).

dar nu şi învăţământul creştin. Societatea ocultă se însărcina să răspândească pretutindeni o învăţătură aşa zisă laică. înşelate de Franc-masonerie. în flecare ţară.în scopul de a lua şi educaţia. după Revoluţie. de la cele primare şi până la facultăţi. când a creat Universitatea de Stat. de data asta. în modul ăsta fu creat Învăţământul de Stat.adică întreg învăţământul public. înţelegeţi acum. . nimicind astfel orice urmă de învăţătură creştină. Şi exemplul Franţei a fost urmat de toate celelalte ţări ale Europei. Napoleon era adeptul său şi. Concordatul restabili cultul catolic în Franţa. . în profitul său personal..... el i-a urmat planul. şi îmbâxi lumea întreagă de Ateism şi Materialism.. care . ea făcu ca această instrucţie să fie gratuită şi obligatorie. toate şcolile din Franţa. care se ocupau. au încercat.sisteme copilăreşti şi absurde. .şi care ar fi 263 prin suprimarea Iezuiţilor. dar întors. De altfel. . cu o ardoare de necrezut. După izgonirea acestora. Astfel ea transmise noilor generaţii doctrinele sale. . de ce atâtea generaţii. să susţină doctrinele sofistice ale Ateismului inept şi ale Materialismului degradator. în plus. să dea popoarelor o educaţie creştină. De atunci.262 FRANCMASONERI A FRANCMASONERI A trebuia să le sufoce . căci Masoneria se opuse la aceasta din toate puterile. Sub Bonaparte.este în stăpânirea francmasonilor. dirijat de către Franc-masonerie.

Noţiunile de Suflet şi Dumnezeu în Fiziologie. 2. într-adevăr. Şi. . L. 3.. susţinând că în natură nu există decât materie dotată de energie şi că noţiunea de scop nu se găseşte decât în imaginaţia creştinilor. fundatorii şi gloriile ştiinţei. care îi crezură pe cuvânt şi se lăsară să fie convinşi că Natura. .la ce serveşte Darwinismul. . 1906. p. . ce se învaţă la noi în şcoli este mincinoasa căci. Dar mai e şi altceva. etc. Şi orbiţi de Franc-masonerie. de ordinar. Bucureşti. în plus. ridiculizând-o.. " Istoria a fost falsificată de Puterea întunericului. cit. la fiinţele vieţuitoare. cel mult. înţelegeţi acum de ce aceşti dascăli stupizi au negat. ceea ce indică existenţa unei cauze secunde sau sufletul. au întâlnit întotdeauna scopuri manifeste. abrutizaţi de obscurantism. demi-savanţi vanitoşi. Paulescu.au admis toţi şi au proclamat existenţa cauzei primare sau Dumnezeu. înţelegeţi acum de ce mulţimea profesorilor.fost bune.după cum am arătat altădată l prin numeroase citaţii. Acest Haeckel este o mare legumă într-o lojă a Liberei-cugetări masonice. pentru o rasă înapoiată ca jido-vimea. . e tradusă din franţuzeşte după cărţi făcute de franc-masoni.. adică ipoteza nedemonstrată şi nedemonstrabilă (pentru că e falsă) a Evoluţiei. înţelegeţi acum la ce serveşte doctrina Generaţiei spontanee. ei nu-şi dau seama că marii şi adevăraţii savanţi.care nu e cauză.şi în observaţiile şi în experienţele lor. etc. 322). ideea de suflet.!. . istoria 1. . ce depune pata neagră a veş nicei minciuni pe tot ce atinge " (Copin-Albancelli. ci efect. au avut oroare să pronunţe numele lui Dumnezeu în faţa elevilor. la ce serveşte Monismul materialist al franc-masonului 2 J Haeckel .este agentul creator al Universului.

. . pentru mulţi dintr-înşii... şi au dat afară pe catolici. a ascunde oamenilor adevărul. - 1. . Şi pentru ce atâta sacrificiu ? Pur şi simplu pentru că limba latină este în acelaşi timp şi limba Bisericii catolice. Despre stil în fiziologie.această limbă. care să servească de limbi universale. au cerut ca adunările lor să fie considerate ca libercugetătbare. Un om de ştiinţă este astăzi obligat să piardă un timp enorm ca să înveţe 5 sau 6 limbi. 2. ca Esperanto etc.Paulescu. S-a încercat să se remedieze acest inconvenient prin crearea unor limbi artificiale. iau izolat şi de trecut. nu mai are nici un sens.cu alte cuvinte.. Dar. v.. care este. ca Volapuk. este crima cea mai oribilă. . ziarul Universul (5 August 1912) ne aduse vestea că Esperantiştii. în plus. a pune mâna pe învăţământ. a fost comisă de Franc-masonerie. .<Sfeteaedit). reuniţi în Congres la Cracovia. în oarba lor ură. pentru ca o rasă netrebnică să poată ajunge să-i subjuge. per excelentiam.crima de lese-omenire. căci se adaptează perfect să exprime în mod clar. Dar. foarte preţioasă pentru cei ce fac ştiinţă. Definiţia fiziologiei. privând ştiinţa de adevărata şi unica sa limbă. a fost izgonita din ştiinţă de către Franc-masonerie.. limba ştiinţei universale. sub ordinul jidovilor. I. dacă nu vrea să se rătăcească în faţa acestui Tura al lui Babei ce a devenit ştiinţa modernă. Masonii n-au văzut că.căci ştiinţa este una.. înlocuind limba latină dizgraţiată. . care.. 1914. .. precis şi concis \ toate cunoştinţele omeneşti. etc.264 FRANCMASONERI A CONC LUZIE 265 Limba latină. Şi această din urmă crimă.ei au distrus orice mijloc de apropiere a savanţilor de astăzi între ei2 şi.

-căruia i se poate zice: "vorbeşti.pe când apostolii creştini predicară idealul lor în faţa cerului.legislaţia politicoreli-gioasă a Ovreilor. c. Idem.. p. v. pentru ca să realizeze visul lui Iuda de a fi. Minciuna. adresându-Se Ovreilor. 107. c. din contră. Ioan. 2.anume: adevărul. le zise:3 1. Ap. pentru a rămâne în întuneric. XIV. . Canalul şi Francmasoneria. L.în loc să combată. Minciuna este deci baza sistemului jidovesc. aceste vicii Ia o culme nemaipomenită. v. . în acelaşi timp. Ori. şi proprietarul întregului pământ şi stăpânul întregii omeniri. MII. 44. din contră.şi de aceea doctrina Lui este în execratie înaintea lui Israel. iar cele două apendice ale sale. Astfel Iisus. Dar. un mijloc scârbos şi blestemat. deci minţi" \ Dar minciuna are un duşman pe care-1 urăşte de moarte. 6. sr.Talmudul se ascunde. 3. Hristos a zis: Eu sunt Adevărul 2 . I. . caracterizează ceea ce se numeşte Spiritul răului sau Diavolul. . adevărul este trăsătura distinctivă a Creştinismului.adică minciuna. . patimile de proprietate şi de dominaţie. el împinge. cit. ca Evanghelia. şi Ev. Tustrei întrebuinţează. .CONCLUZIE în rezumat. Talmudul. sunt încă şi mai invizibile ca dânsul. Copin-Albancelli. .

. Părăsind lumea.26 6 CONCLUZIE "Voi din tatăl Diavolul sunteţi şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. care va apăra în veci omenirea. în contra Spiritului diavolesc al minciunii. Acela ucigător de oameni a fost dintru început şi întru adevăr n-a stat. dintre ale sale grăieşte. Când grăieşte minciuna. Hristos a trimis ucenicilor Săi o armă invincibilă. căci nu este adevăr întru dânsul. Spiritul divin al Adevărului. înaintea acestui Spirit al Adevărului mă închin. căci mincinos este şi tatăl ei". ..adică Duhul Său. strigând din adâncul sufletului: CRED ÎN DUHUL SFÂNT! .

..................................................... ORGANIZAŢIA STATULUI JIDOVESC ..... 39 II............................................. TALMUDUL ................. 3 I............................................ 113 ..... Omoruri rituale ..................................................... Bucovina................. EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE......................... Cahalele superioare ............................... Canalul elementar ............................ Patima de proprietate.......... 51 Examenul cărţii lui NEOFIT ........ 17 I..............TABLA DE MATERII 269 TABLA DE MATERII Pag................................................ 21 IU. 18 II.......... 6 II... 62 CAHALUL ............... 29 ......................... Ungaria......................................................................... Ce este un spital........... II...................."...................... FRANŢA 68 74 74 87 92 93 93 95 98 98 ........................:................. 45 IE................... Galiţia.......... 48 ........................................ 31 I............... Austria...................................................... Patima de dominaţie ............... Ce este un medic...... Legea iubirii........................................................................................... AUSTRO-UNGARIA ........................ SPITALUL .................... Patima de proprietate .101 RUSIA............................... Legea iubirii................. 11 LEGISLAŢII RELIGIOASE (Urmare)... Ce este un bolnav................................... HO ROMÂNIA. 17 CORANUL.... 8 UT................................................................................................. Patima de dominaţie ............ I.................

....... 182 FRANC-MASOXERIA . 215 Rolul ca iniţiatoare şi ca directoare a Revoluţiei franceze ...... 136 Efectele patimei de dominaţie a ovreilor ................ Terorizarea creştinilor ...... 255 a) Persecuţia Bisericii................ 173 Ultimul război .................... 224 2....... 253 2.................... 131 Desfrâul şi prostituţia ...................... Introducerea jidovilor în Franţa şi naturalizarea lor ............................................................... 225 Peripeţiile prin care a trecut Francmasoneria de la Revoluţia franceză până azi .......................................................... 251 1............................................................................................................................................................. 237 3.................................................... 200 Legea iubirii.......................... Liberalismul .... 192 EREZIA FRANC-MASONICĂ .. 239 ACŢIUNEA ACTUALĂ A FRANCMASONERTEI... 255 b) Monopolul învăţământului .............................................................. 261 CONCLUZIE .. Socialismul ovreiesc............................................... 235 2...............' 245 Franc-masoneria în România ...................................... 191 Erezii de origine jidovească ...... 199 Organizaţia.............. 250 Franc-masoneria în Franţa...-.............= ............................. Spionarea militarilor precum şi a tuturor funcţionarilor Statului ...........................Efectele patimei de proprietate a ovreilor .................................. 216 Scopurile Revoluţiei franceze................................. 179 Concluzii practice ............. Anarhismul ........... Supresia creştinismului................................ 224 1.......... 199 Originea......... 265 1.... 245 Franc-masoneria în alte ţări .............. 239 Legăturile ce există între Franc-masoneria liberalistă cu Socialismul şi cu Anarhismul ............................ 146 Răscoala ţărănească din 1907 ........................................................... 214 EFECTELE FRANC-MASONERJEI ........................ 233 jidovesc..................-............................................................................ 229 Trei sisteme sociale derivate din Francmasoneria jidovească ................................................ 119 Beţia şi alcoolismul .... 157 Revoluţia viitoare ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful