ACATISTUL MAICII DOMNULUI «SPORIREA MIN II»

Tropar, gl. 4 O, Preasfânt Maic a lui Hristos Dumnezeul nostru, a d t torului de binefaceri. P ze te întreaga lume cu milostivirea ta i d ruie te-ne nou , robilor t i, minte i în elepciune. Lumineaz sufletele noastre cu lumina Fiului t u, tu, una atotl udat , Preasl vit de heruvimi i de serafimi. Condac, gl. 2 Ceea ce cu mintea lui Hristos ne luminezi, pe tine te l ud m, Maic Preacurat a Domnului, a iitorului întregii f pturi, al frumuse ilor lumii v zute i nev zute, ceea ce cu razele Vie ii pe noi ne luminezi.

1

Condace e i Icoase e Condacu 1 Celei alese di tre t ate neamurile, Mai ii lui Dumnezeu, Împ r tesei cerului i a p mântului, celei ce întregii lumi vindecare duh vniceasc îi d ruie te, cântare de mul umire îi aducem pentru comoara dumnezeiasc ce nea d ruit-o, f c toarea de minuni a ei icoan , numit Sporirea min ii , cu care îngr di i fiind, cu bucurie sl vim i cu dragoste gl suim: Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Icosu 1 Îngerul vestitor, în cetatea Nazaret a fost trimis c tre Preacurata Prunc Maria, ca s -i gr iasc : Bucur -te! Iar Preacurata, auzind a Arhanghelului bunavestire, în smerenia inimii ei, a a i-a r spuns: Iat roaba Domnului, fie mie dup cuvântul t u. Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a întrupat Iar noi p c to ii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul nostru cu evlavie cinstind-o, a a cum îngerul ne-a înv at, cu smerenie s -i cânt m celei pline de har: Bucur -te, ceea ce e ti binecuvântat între femei; Bucur -te, ceea ce de la Domnul har ai aflat; Bucur -te, cea adumbrit de puterea Celui Preaînalt; Bucur -te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfin it ; Bucur -te, roaba credincioas a Domnului; Bucur -te, Prunc de Dumnezeu aleas ; Bucur -te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai n scut; Bucur -te, Maica Luminii, ceea ce pe to i îi luminezi; Bucur -te, ceea ce întreci mintea celor în elep i;
2

Bucur -te, ceea ce rosturile credincio ilor le deslu e ti; Bucur -te, Împ r teasa cerului i a p mântului; Bucur -te, c pe tine te fericesc toate neamurile; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacu al 2-lea V zând prea neprih nit dorirea poporului celui nou, pe binevestitorul evanghelice tilor taine, Apostolul Luca, lai blagoslovit, Preacurat chipul t u s -l zugr veasc i privind la aceasta, cu putere ai gr it: Cu acest chip zugr vit vor fi harul meu i puterea. De aceea, în fa a sfintelor tale icoane, cu care întreaga lume cre tin ai împodobit, cu evlavie ne închin m i mul umindu-I lui Dumnezeu pentru tine, Îi cânt m: Aliluia! Icosul al 2-lea Ceea ce cereasca în elepciune o deslu e ti, Fecioar Preacurat , tuturor credincio ilor ai binevoit a le descoperi c în lume lucreaz voia lui Dumnezeu, bun , binepl cut i des vâr it , care dep e te orice minte. Caut spre noi, N sc toare de Dumnezeu atotl udat i cu lumina adev rului lumineaz -ne, mângâie-ne ca o Maic , pe calea cea dreapt ne c l uze te, ca astfel s - i strig m, cei ce ne rug m ie: Bucur -te, ceea ce pe Hristos, puterea lui Dumnezeu i în elepciunea lui Dumnezeu o ai n scut; Bucur -te, ceea ce pe Dumnezeu cu omul L-ai unit; Bucur -te, ceea ce sufletele noastre cu lumina min ii le luminezi;
3

Bucur -te, vas negr it al slavei lui Dumnezeu; Bucur -te, încep toare a cinstirii sfintelor icoane; Bucur -te, d t toarea comorilor duhovnice ti; Bucur -te, ceea ce sfintelor tale icoane har le d ruie ti; Bucur -te, c ci privind la icoanele tale, ie ne închin m; Bucur -te, ceea ce prin sfintele tale icoane, întregii lumi vindec ri d ruie ti; Bucur -te, ceea ce min ile i inimile noastre la cer le ridici; Bucur -te, ceea ce întreaga zidire cu raza harului t u ai luminat; Bucur -te, ceea ce împreun cu Fiul t u i Dumnezeu de-a pururi împ r e ti; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 3-lea Adumbri i fiind de puterea harului, ni te cre tini evlavio i în cetatea Nazaretului au ajuns i acolo casa N sc toarei de Dumnezeu au aflat, unde Preacurata s-a n scut i binevestirea arhanghelului a primit, i au mutat sfânta cas în p mântul Italiei, în ora ul Loreto. Pân în zilele noastre, icoana N sc toarei de Dumnezeu, din lemn f urit , se p streaz în sfânta cas , pe care puterile cere ti nev zut o înconjoar , cu cucernicie o cinstesc i cu bucurie Îi cânt lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Milostivire de Maic având spre tot neamul cre tinesc, toate col urile lumii le chemi la mântuire, Preacurat
4

N sc toare de Dumnezeu, de aceea în casa ta felurite neamuri din multe ri sosesc i în fa a icoanei tale î i m rturisesc p catele. De aceea, de la r s rit i pân la apus icoana ta se sl ve te i credincio ii izb vi i de boli, de dureri i de necazuri, mul umire î i aduc strigând c tre tine: Bucur -te, cas pe care în elepciunea lui Dumnezeu Sie i i-a zidit; Bucur -te, cetate dumnezeiasc , ce din mica cetate a Nazaretului ai venit; Bucur -te, ceea ce prin na terea ta casa lui Dumnezeu ai luminat; Bucur -te, Prunc mai înalt decât Sfânta Sfintelor; Bucur -te, ceea ce cu dumnezeiescul Prunc de dinainte de veci în Nazaret ai sosit; Bucur -te, ceea ce tainei mântuirii neamului omenesc ai slujit; Bucur -te, scar pe care de la p mânt la cer ne suim; Bucur -te, minunat acoper mânt al întregii lumi; Bucur -te, c ci cu credin , preacuratului t u chip zugr vit ne închin m; Bucur -te, c ci de la el daruri pline de har pentru mântuirea sufletelor noastre lu m; Bucur -te, ceea ce semne minunate prin icoanele tale s vâr e ti; Bucur -te, puternic ap r toare a neamului cre tinesc; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti!

5

Condacul al 4-lea Un oarecare zugrav de urgia unei boli cumplite fiind st pânit i la tulburarea min ii ajungând, de la doctorii p mânte ti niciun folos nu a aflat. Atunci Preacurata N sc toare, bolnavului i s-a ar tat i s -i zugr veasc icoana, care sfin e te casa ei din ora ul Loreto i-a poruncit. Acestea împlinind, zugravul s-a vindecat i din acea zi, icoana pictat Sporirea min ii a numit-o, cântând în fa a ei cântare de laud lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Cre tinii auzind c , spre bucuria i mângâierea lor, Preacurata N sc toare s le dea icoana sa numit Sporirea min ii a binevoit, cu multe chipuri ale ei bisericile i casele i-au împodobit, de la care mul ime de semne negr ite i minuni din bel ug se s vâr eau pentru to i cei ce cu credin se apropiau i îi cântau Preabinecuvântatei N sc toare a a: Bucur -te, ceea ce cinstita icoan a chipului t u spre mângâiere i sfin ire ne-ai d ruit; Bucur -te, ceea ce durerile suflete ti i trupe ti cu icoana ta grabnic le t m duie ti; Bucur -te, ceea ce p mântul Rusiei cu acoper mântul milostivirii tale l-ai adumbrit; Bucur -te, ceea ce pe iubitorii i cinstitorii icoanei tale, de toate necazurile îi izb ve ti; Bucur -te, ceea ce în chip nev zut, împreun cu sfintele tale icoane, în casele noastre p trunzi; Bucur -te, ceea ce binecuvântare i bucurie astfel ne d ruie ti;
6

Bucur -te, ceea ce pe cei p r si i de doctori în preaputernicele tale bra e îi prime ti; Bucur -te, vindec toare a celor ce min ile din pricina bolii i-au r t cit; Bucur -te, n dejdea celor f r de n dejde; Bucur -te, luminarea cugetelor noastre; Bucur -te, oglind curat a cuno tin ei adev rului; Bucur -te, c ci de la r s rit pân la apus, numele t u se sl ve te; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 5-lea Asemeni unei stele c l uzite de Dumnezeu s-a ar tat icoana ta, Maic a Domnului: ara noastr i ora ele ei le sfin e te, pe cei afla i în întunericul ne tiin ei cu lumina cuno tin ei dumnezeie ti îi lumineaz , mintea noastr cea întunecat de p cate o limpeze te, pe cei r t ci i pe calea poruncilor Fiului t u i Dumnezeu îi îndrum , C ruia spre mul umire Îi cânt m: Aliluia! Icosul al 5-lea V zând comoara dumnezeiasc , icoana minunat a Maicii Domnului, c tre aceasta cu sârguin s alerg m, pentru ca în neputin e vindecare, în mâhniri mângâiere, în necazuri izb vire s primim i cu bucurie s -i cânt m Ap r toarei noastre: Bucur -te, ceea ce cu ivirea icoanei tale pe credincio i iai luminat;

7

Bucur -te, c ci prin tine Soarele drept ii Dumnezeul nostru în întuneric a str lucit; Bucur -te, Maic a Luminii Min ii, care cu harul t u întreaga lume ai luminat-o; Bucur -te, ceea ce cu zorile harului ne în elep e ti; Bucur -te, ceea ce cu lumina ta întunericul ne tiintei noastre îl risipe ti; Bucur -te, Fecioar , c ci prin tine lumina cuno tin ei dumnezeie ti tuturor le-a str lucit; Bucur -te, candel nestins , ceea ce flac ra credin ei o aprinzi; Bucur -te, ceea ce calea virtu ilor o deslu e ti; Bucur -te, izvorul sfin eniei; Bucur -te, puternica noastr Ap r toare de necazuri i de urgii; Bucur -te, f clie neostoit a iubirii dumnezeie ti; Bucur -te, ceea ce prin str lucirea minunilor tale prim vara mântuirii o bineveste ti; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 6-lea Întreaga lume propov duie te milostivirea ta, o, Maic a Domnului nostru, c ci în toate ora ele i satele de pe p mântul Rusiei, icoana ta, cea numit Sporirea min ii cu raze de minuni str luce te, luminând sufletele noastre cu lumina harului dumnezeiesc i îndemnându-ne s -i cânt m lui Dumnezeu, Celui ce te-a prosl vit: Aliluia!

8

Icosul al 6-lea Str lucit-a în cinstita ta icoan , Preacurat , lumina mântuirii celor r t ci i în bezna p catelor i a patimilor i to i cei ce cu credin i evlavie se roag în fa a ei, grabnic ajutor primesc, întunecimea min ilor noastre cu lumina ta risipe te-o, atotl udat i d -le s vad lumina cea adev rat tuturor celor ce cu dragoste î i cânt a a: Bucur -te, stea neapus , ceea ce Soarele drept ii în lume l-ai adus; Bucur -te, Maica Luminii celei adev rate, care lumineaz sufletele credincio ilor; Bucur -te, pov uitoarea înv turii celei pline de har; Bucur -te, ceea ce cu luminosul t u acoper mânt, mintea noastr tulburat o luminezi; Bucur -te, zare neînserat , ce risipe ti pâcla p catelor noastre; Bucur -te, ceea ce ne izb ve ti de întuneric i de ve nicele cazane; Bucur -te, ceea ce de cursele vr jma ului ne sloboze ti; Bucur -te, ceea ce nebunia lumii acesteia o biruie ti; Bucur -te, doborârea înv turilor stric toare de suflet; Bucur -te, d ruitoarea înv turilor folositoare; Bucur -te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne d ruie ti; Bucur -te, ceea ce cu lumina bucuriei sufletele ni le înt re ti; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti!

9

Condacul al 7-lea Vrând ca to i oamenii s se mântuiasc i la cuno tin a adev rului s vin , Preamilostivul Dumnezeu i Ziditorul nostru i-a d ruit Maicii Sale pentru noi icoana Sporirea mm ii", pentru ca to i cei ce cu credin se roag în fa a ei, s primeasc puterea cuvântului, minte i în elepciune i în lini tea cugetului lor s -I cânte Domnului i Împ ratului nostru: Aliluia! Icosul al 7-lea Noi i preasl vite minuni, credincio ilor le descoperi, Maic a lui Dumnezeu, prin sfânta ta icoan , cu puterea harului lui Hristos, pe cei cu mintea tulburat îi luminezi, de nebunie ne fere ti, sl biciunile le întremezi i tuturor ce alearg la t m duitoarea ta icoan , grabnic vindecare le d ruie ti, îndemnându-i s - i cânte: Bucur -te, ceea ce ne sco i din adâncul ne tiin ei; Bucur -te, ceea ce mintea multora o luminezi; Bucur -te, ceea ce cuvântul în elepciunii celor ce-l cer, îl d ruie ti; Bucur -te, ceea ce min ile celor f r de minte le întrege ti; Bucur -te, izgonirea cugetelor p c toase; Bucur -te, îmblânzitoare a inimilor învârto ate; Bucur -te, ceea ce mintea spre Dumnezeu ne-o înal i; Bucur -te, în elep itoarea neîn elep ilor; Bucur -te, pov uitoarea noastr spre evlavie; Bucur -te, ceea ce ve nica bucurie ne-o h r ze ti; Bucur -te, ceea ce rug ciunile binecredincio ilor spre Fiul t u i Dumnezeu le aduci;
10

Bucur -te, ceea ce îns i neîncetat pentru noi to i te rogi la prestolul Atot iitorului; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 8-lea Nespus este a privi la icoana ta pe lemn zugr vit , Preasfânt N sc toare de Dumnezeu Fecioar , care, cu dumnezeiasca ta putere, duhurile întunericului le risipe ti i celor slabi la minte i cu greutate la înv tur minte le d ruie ti. i noi, cei ce pierim în p cate, cu lacrimi te rug m, izb ve te-ne de du manii v zu i i nev zu i, de întunericul nechibzuin ei, pentru ca întotdeauna s -I cânt m Domnului i Mântuitorului nostru: Aliluia! Icosul al 8-lea Tot p mântul Rusiei este plin, ca de ni te a tri lumina i de Dumnezeu, de f c toarele de minuni ale tale icoane, N sc toare de Dumnezeu Fecioar , printre care i icoana Sporirea min ii , care cu har str luce te i inimile noastre înghe ate cu semnele milostivirii tale fa de noi, p c to ii, le înc lze te. Pentru aceasta în fa a sfânt chipului t u genunchii plecându-ne, ie î i cânt m Preacurat , a a: Bucur -te, ceea ce necazurile noastre în bucurii le prefaci; Bucur -te, ceea ce de s ge ile aprinse ale vicleanului ne ocrote ti; Bucur -te, înv toarea pruncilor i p zitoarea lor cea plin de har;

11

Bucur -te, ocrotitoarea i c l uzitoarea preaîn eleapt a tinere ii; Bucur -te, ceea ce copiilor cu greut i la înv tur minte le d ruie ti; Bucur -te, ceea ce strici cursele vr jma ului; Bucur -te, ceea ce luminezi cugetele credincio ilor; Bucur -te, ceea ce-i ru inezi pe necredincio i; Bucur -te, vindec toarea celor st pâni i de întunecarea min ii; Bucur -te, c harul icoanei tale alung pe demoni; Bucur -te, Maica milostivirii i a bun t ilor; Bucur -te, n dejdea mântuirii noastre; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 9-lea Toate fiin ele îngere ti, ie cu evlavie î i slujesc, o, Cr ias a cerului i a p mântului, iar neamul omenesc laud î i aduce i sfânta ta icoan o cinste te, pe care spre bucurie i mângâiere ne-ai d ruit-o. Înva -ne, Preabun , cu vrednicie s te sl vim i Mântuitorului lumii, Celui din tine n scut s -I cânt m: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii omene ti nu se pricep a cunoa te taina slujirii tale neamului cre tinesc, N sc toare de Dumnezeu Fecioar , nici nu pot în elege puterea minunat de la icoanele tale izvorât pentru toat trebuin a sufleteasc i trupeasc a oamenilor. Iar noi, cre tinii dreptsl vitori, cu

12

lacrimi de bucurie în ochi, în fa a sfintei tale icoane stând, te sl vim, Fecioar plin de har i gr im: Bucur -te, bucuria îngerilor; Bucur -te, cea c reia arhanghelii i se închin ; Bucur -te, ceea ce de heruvimi în v zduh e ti întâmpinat ; Bucur -te, cea c reia laud îi aduc serafimii; Bucur -te, podoab str lucitoare a bisericii cere ti i p mânte ti; Bucur -te, ceea ce e ti mai înalt decât toate puterile cere ti; Bucur -te, ceea ce e ti cinstit de o tirile cere ti; Bucur -te, slava tuturor p mântenilor; Bucur -te, ceea ce min ile noastre cu icoana ta spre Cel Preaînalt le ridici; Bucur -te, c l uzitoarea noastr spre patria cereasc ; Bucur -te, ceea ce cu lumina sufletului t u tot p mântul îl îmbr i ezi; Bucur -te, ceea ce în fa a Crucii Fiului t u pe to i ne-ai înfiat; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 10-lea Dorind s mântuiasc lumea de nebunia i de am girea vr jma ului, Domnul Cel iubitor de oameni ne-a d ruit minunata ta icoan , N sc toare de Dumnezeu, în fa a ei cei tulbura i la minte se t m duiesc, cei chinui i de demoni se izb vesc, suferinzii mângâiere i bucurie dobândesc. Pentru aceasta sl vind pe Dumnezeu, Cel ce astfel de
13

milostiviri ne d ruie te, s -I cânt m cântare de mul umire: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid nebiruit i Acoper mânt fii nou , Preacurat , împotriva n v lirii vr jma ilor v zu i i nev zu i, ocrotindu-ne de orice boal i n past . Pentru aceasta, cu credin c zând la icoana ta ,,Sporirea min ii , pentru ajutor i t m duirea tuturor neputin elor trupe ti i suflete ti, cu bucurie î i cânt m a a: Bucur -te, p zitoarea noastr de c ile pierz rii; Bucur -te, îndrum toarea credincio ilor spre tot lucrul cel adev rat; Bucur -te, izgonirea duhului bolii i al leneviei; Bucur -te, dobândirea duhului în elepciunii i al puterii; Bucur -te, ceea ce pe vr jma i cu puterea lui Dumnezeu îi ru inezi; Bucur -te, ceea ce destrami sfaturile necinstitorilor; Bucurâ-te, ceea ce s n tate demoniza ilor le d ruie ti; Bucur -te, t m duitoarea cumplitelor neputin e; Bucur -te, izb vitoarea noastr de moarte duhovniceasc ; Bucur -te, ceea ce cu lacrimile tale p catele noastre le cur e ti; Bucur -te, ceea ce cu bucurie duhovniceasc în chip minunat ne îndestulezi; Bucur -te, ceea ce i în veacul viitor ve nice bucurii ne h r ze ti;

14

Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 11-lea Cântare de mul umire î i aducem în fa a preacinstitului t u chip, o, Preacurat , pentru negr ita ta milostivire c tre noi i ne rug m, ceea ce e ti plin de har, p ze te min ile i inimile noastre de înv turile stric toare, de necredin i de supersti ii, ap r de toat neorânduiala patria noastr , de potrivnicii credin ei i învrednice te-ne cu inim curat s -L sl vim pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! Icosul al 11-lea Ca pe o f clie purt toare de lumin vedem icoana ta, Maic a Domnului, cu str lucirea minunilor tale p mântul nostru luminându-l, pe calea mântuirii îndrumându-ne i inimile noastre c tre tine, Preacurat , cu dragoste aprinzându-le. Iar noi, cunoscând puterea harului t u, cu cânt ri de bucurie te prosl vim a a: Bucur -te, ceea ce îl întreci cu în elepciunea pe Solomon; Bucur -te, ceea ce ascunsele taine dumnezeie ti le descoperi credincio ilor; Bucur -te, ceea ce pe neîn elepti, preaîn elep i îi ar i; Bucur -te, fulger ce luminezi sufletele; Bucur -te, ceea ce ru inezi în elepciunea cea de art a veacului acesta în el tor; Bucur -te, ceea ce pe cei orbi i de aceasta, pe calea drept ii îi pov uie ti;
15

Bucur -te, ceea ce înnoie ti min ile celor ce din tot sufletul se poc iesc; Bucur -te, ceea ce în ceasul descump nirii, gândul cel bun în inim ni-l d ruie ti; Bucur -te, descoperirea în elepciunii i a bun t ii lui Dumnezeu; Bucur -te, frumuse ea lumii de sus; Bucur -te, ceea ce minunata ta icoan ca pe un dar ceresc ne-ai descoperit; Bucur -te, izvorul bucuriei neîncetate; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 12-lea O, Preabun , cere pentru noi harul dumnezeiesc de la Fiul t u i Dumnezeu, întinde-ne o mân de ajutor, ca s nu murim nepoc i i; cu iubirea ta înc lze te-ne, cur e te min ile noastre de gândurile p c toase, limpeze te ochii inimii noastre ca s vad calea mântuirii i învrednice tene ca i în via a aceasta i în Împ r ia cereasc s -I cânt m Ziditorului i F c torului nostru: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale, prin icoana ta s vâr ite, pe tine te l ud m, Cr ias , te sl vim i te pream rim, ceea ce cu adev rat e ti mai cinstit decât heruvimii i mai sl vit f r de asem nare decât serafimii. Caut din cer, N sc toare de Dumnezeu, c tre cei ce stau în fa a sfintei tale icoane i harul t u trimite-l nou , izb ve te de tot

16

necazul i ispitele vr jma ilor pe cei ce te cânt pe tine, ca pe ap r toarea i ocrotitoarea noastr , a a: Bucur -te, ceea ce cu rug ciunile tale întreaga lume o mântuie ti; Bucur -te, mângâierea amarnicului veac de acum; Bucur -te, Maica Luminii, ceea ce cu lumina cur iei tale pe to i îi luminezi; Bucur -te, ceea ce ne descoperi tainele voii lui Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce p mântul Rusiei ca mo tenire i l-ai ales; Bucur -te, ceea ce cu icoanele tale f c toare de minuni, p mântul Rusiei l-ai binecuvântat; Bucur -te, ceea ce în chip minunat prin icoana ta, în chip nev zut ne acoperi; Bucur -te, ceea ce bucurie ver i în inimile iubitorilor de Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce u ile milostivirii dumnezeie ti cu mijlocirea ta le deschizi; Bucur -te, ceea ce darurile Sfântului Duh ne aju i a le dobândi; Bucur -te, una curat i binecuvântat între femei; Bucur -te, Cr ias preamilostiv , ceea ce minte i în elepciune credincio ilor t i le d ruie ti! Condacul al 13-lea O, Maic Atotl udat a Luminii peste tot fiitoare i a P rintelui în elepciunii, tu e ti lumina mâhni ilor, sporirea min ii i bucuria inimilor noastre; auzi-ne pe noi i prime te rug ciunea noastr a p c to ilor, în elep e te-ne
17

pe noi, neîn elep ii i pov uie te-ne s cântam i s ne rug m în fa a icoanei tale Sporirea min ii numit . Nu înceta a te ruga pentru noi nevrednicii robii t i, cei ce te sl vim i Fiului t u i Dumnezeu îi cânt m: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Îngerul vestitor... i Condacul 1: Celei alese... RUG CIUNE Preacurat N sc toare de Dumnezeu, casa pe care în elepciunea lui Dumnezeu Sie i i-a zidit-o, d t toarea darurilor duhovnice ti, ceea ce de la cele lume ti la cele dinainte de lume mintea noastr o înal i i pe to i la cuno tin a în elepciunii îi ridici! Prime te aceast cântare de rug ciune de la noi nevrednicii robii t i, care cu credin i cu smerenie ne închin m în fa a preacinstitei tale icoane! Înduplec -L pe Fiul t u i Dumnezeul nostru s le dea mai marilor no tri în elepciune i putere, judec torilor dreptate i nec utare la fa a omului, p storilor în elepciune duhovniceasc , râvn i bun paz a sufletelor noastre, înv torilor smerit în elepciune, fiilor ascultare i nou tuturor duhul chibzuin ei i al evlaviei, duhul smereniei i al blânde ii, duhul cur iei i al adev rului. i acum, Maic Preal udat , d -ne bun sporirea min ii, pe cei afla i în vrajb i în dezbinare împac -i, une te-i i pune între ei leg tur de iubire nedesp r it , pe cei r t ci i din nesocotin întoarce-i spre lumina adev rului lui Hristos, pov uie te-i frica de
18

Dumnezeu, înfrânarea i h rnicia, d -le cuvântul în elepciunii i cuno tin e folositoare de suflet celor ce le cer, lumineaz -ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce e ti mai cinstit decât heruvimii i mai sl vit decât serafimii. Iar noi, v zând faptele minunate i preachibzuita în elepciune a lui Dumnezeu în lume i în via a noastr , s ne înstr in m de de ert ciunea p mânteasc i de prisositoarele griji lume ti i s ne ridic m min ile i inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea i ajutorul t u, m rire, laud , mul umire i închin ciune pentru toate s -I aducem întreit sl vitului Dumnezeu i Ziditorului tuturor, acum i pururea i în vecii vecilor. Amin!

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful