Jednoliko gibanje po pravcu

Jednoliko ubrzano gibanje

Kružno gibanje

Kosi hitac

. pa je: m. na udaljenosti h od površine Zemlje jednaka je: OPĆI ZAKON GRAVITACIJE SILA TEŽA je univerzalna gravitacijska konstanta i iznosi . gdje je Rz polumjer Zemlje koji iznosi Na površini Zemlje je h = 0.Dva tijela mase silu privlačenja: i udaljena za r osjećaju gravitacijsku Sila teža na tijelo mase m.

na Impuls (količina gibanja) p tijela mase m i brzine v: zemljopisne širine. Za gravitacijsko privlačenje na visinama koje su usporedive s polumjerom Zemlje treba koristiti opći zakon gravitacije. osjeća silu težu uslijed gravitacijskog privlačenja. SILA . a obrnuto proporcionalna masi tijela. IMPULS SILE I KOLIČINE GIBANJA TRENJA Zakon očuvanja impulsa: ukupni impuls zatvorenog sustava je konstantan. a oznaka jedinice je kg. Ako na tijelo koje miruje počne djelovati konstantna sila F. je akceleracija sile teže na morskoj površini. što rezultira količinom gibanja mv.DRUGI NEWTONOV ZAKON Akceleracija je proporcionalna sili koja djeluje na tijelo. kroz vrijeme t preda mu impuls Ft. Sila F se mjeri u jedinicama newton. Jedinica mase m je kilogram. oznaka jedinice je N. blizu površine Zemlje. Tijelo mase m. Jedinica za količinu gibanja je .

CENTRIFUGALNA SILA SILE MOMENT .

. Tijelo mase m koje se giba brzinom v ima kinetičku energiju: Ako sila djeluje u smjeru gibanja. kut pa je rad . gdje je I moment tromosti tijela a ω kružna frekvencija rotacije.prijeđeni put . ENERGIJA Rad je djelovanje F – sila s . inače treba koristiti opći zakon gravitacije. a oznaka jedinice je J.kut između smjera gibanja i smjera djelovanja sile Kinetička energija je rad koji treba uložiti da bi se tijelo iz mirovanja ubrzalo do neke brzine. Tijelo mase m na visini h iznad Zemljine površine ima gravitacijsku potencijalnu energiju: To vrijedi ako je visina h mala u usporedbi sa polumjerom Zemlje. kao i za energiju je joule. Posebni oblik kinetičke energije je energija rotacije.RAD KINETIČKAsile na putu. ELASTIČNA POTENCIJALNA EN GRAVITA CIJSKA POTENCIJALNA EN. Energija rotacije krutog tijela je Jedinica za rad. . Gravitacijska potencijalna energija je rad koji treba uložiti da bismo podigli tijelo na neku visinu.

.snaga Gustoća tvari je omjer mase i volumena. Energija ne može nastati niti nestati. RELATIVISTIČKA E .ZAKON OČUVANJA ENERGIJE ENERGIJA Ukupna energija zatvorenog sustava je konstantna. Tijelo koje se giba jednoliko brzinom v i pritom savladava konstantnu silu F (npr.rad koji sila obavi.brzina svjetlosti. a oznaka jedinice je W. trenje ili uspon uz kosinu) razvija snagu . c . . SNAGA W . GUSTOĆA Osnovna jedinica za gustoću je Jedinica za snagu je watt.ukupna energija tijela koje se giba brzinom v m .masa tijela u mirovanju. može samo prelaziti iz jednog oblika u drugi. odnosno predana energija t – vrijeme P .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful