Considera ii privind contractul de factoring Asist. univ. dr. Lavinia Smarandache, drd.

Alina Dodocioiu * Considerations upon the contract of factoring Factoring represents a financing method in which a business owner places the market his debt accounts, to be purchosed by a third-party funding source so that the former could gather some cqapital through the offered facility of a granted discount for the purchaser. One of the most ancient forms of business financing, factoring is the cashmanagement tool chosen by many companies. Factoring is very common in certain industries, such as the clothing industry, where long term recoverable debt accounts are part of the business cycle. Key words: factoring, contract, adherent, cession, invoice. Cuvinte-cheie: factoring, contract, aderent, factură, cesiune. 1. Defini ie. Contractul de factoring constituie un contract încheiat între o parte (furnizor) şi o altă parte, întreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul cedează cesionarului crean ele născute din contracte de vânzare de mărfuri încheiate între furnizor şi clien ii săi. Doctrina franceză1 defineşte factoringul ca fiind tehnica prin care un client, aderentul sau furnizorul, transmite crean ele sale unei societă i de factoring numită factor – institu ie de credit supusă regulilor Codului monetar şi financiar, care, în schimbul unei remunera ii, se obligă să le recupereze de la debitori, garantând executarea lor chiar în cazul imposibilită ii de plată din partea debitorului, şi să achite anticipat, în tot sau în parte, crean ele transferate. Reprezentând o emana ie a dreptului anglo-saxon, contractul de factoring a îndeplinit o func ie importantă în dezvoltarea comer ului interna ional.2 Factoringul constituie o tehnică financiară având o strânsă legătură cu sectorul bancar; în prezent, aproape toate ramurile industriei pot profita de rela iile de factoring, cele mai populare fiind industria textilă, producătorii de echipament industrial şi de birou, electronice şi alimentele procesate. Sediul materiei se regăseşte, pe plan interna ional, în: a) Conven ia UNIDROIT privind contractul interna ional de factoring încheiată la Ottawa în 1988; b) Conven ia de la Roma 1980 privind legea aplicabilă obliga iilor contractuale; c) Conven ia ONU de la New York 2001 privind cesiunea de crean ă în comer ul interna ional; În legisla ia na ională, următoarele acte normative cuprind men iuni referitoare la contractul de factoring : a)Ordonan a de Urgen ă 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie; b) Legea nr. 151/1997 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie; c)Anexa la Ordinul 1418/1997 al ministrului de stat, al ministrului finan elor şi al guvernatorului BNR privind planul de conturi pentru societă ile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia; d) Legea 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractual. Contractul de factoring era reglementat în legisla ia română în OUG 10/19973 în art. 2 lit. b) "factoring este un contract
*
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiin e Administrative

Thierry Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 2003, Paris, p. 373. 2 Conven ia UNIDROIT privind contractul interna ional de factoring, Ottawa 1988, Preambul. 3 În prezent, această ordonan ă este abrogată.

98

nr. Editura Sitech. 151/1997 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. şi capitolul VI „Regimul juridic al garan iilor reale mobiliare” din Legea nr. acesta constituie o A se vedea Lucian Săuleanu. modul şi locul plă ii. cap. respectiv o cesiune de crean ă. denumită factor. cambia. cesionarul trebuie să notifice cesiunea. 172 din 28 iulie 1997. Prin Legea nr. 224. Debitorul crean ei transmise (cedate) poartă denumirea de debitor cedat. Aceasta constituie singura defini ie legală în vigoare care defineşte în mod corect opera iunea factoring ca fiind o preluare de crean e născute din vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii către ter i în proprietate de către factor de la aderent. 236 din 27 mai 1999. art. 6 Pentru o analiză detaliată cu privire la legisla ia na ională în acest domeniu. 5 Legea 151/1997 a fost publicată în M. Notificarea trebuie să facă men iune despre crean a cedată. prin care aceasta din urma asigură finan area. iar contractul de factoring este definit ca "un contract încheiat între o parte. Contractul de factoring. 2. constând într-o crean ă bănească. 4 99 . cu titlu de vânzare sau de gaj. (2) Din momentul în care debitorul primeşte notificarea. Contractul de factoring constituie un contract complex. Drept bancar. în scris. Of. enumerându-se printre instrumentele de plată doar cambia şi biletul la ordin." Factoringul era considerat în mod greşit în ordonan a respectivă ca fiind un instrument de plată4. Notificarea se poate face fie prin act sub semnătură privată. 7 Publicată în M. denumită aderent. fie prin intermediul instan ei. astfel. denumită factor. asumată anterior6. şi nu drept garan ie a unei obliga ii de plată. numele sau. crean ele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru ter i. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie se îndreaptă eroarea men ionată anterior. urmărirea crean elor şi protec ia riscurilor de credit. de asemenea. iar acesta nu o face în termen de 15 zile de la data cererii. dacă debitorul cere ca cesionarul să prezinte dovada cesiunii. Craiova 2007 cu privire la enumerarea instrumentelor de plată (ordinul de plată. iar aderentul cedează factorului. crean ele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru ter i". 99/19997 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. debitorul poate să continue efectuarea plă ilor către cedent. Cesiunea de crean ă constituie o conven ie prin care un creditor (cedent) transmite o crean ă a sa unei alte persoane (cesionar). suma de plată. Of. instrumentele de plată electronică) care constituite mecanisme care conduc la efectuarea unor plă i rapide. este cesionat. Defini ia furnizată mai sus confundă contractul de factoring cu contractul comercial de gaj. prin care aceasta din urmă asigură finan area. Factoringul ca varietate a cesiunii de crean ă. înglobând atât o cesiune de crean ă. Bucureşti 2006. urmărirea crean elor şi prezervarea contra riscurilor de credit. a se vedea Brânduşa Vartolomei. eficiente şi sigure. Trebuie să avem în vedere. cât şi o subrogare conven ională care este consim ită de creditor. sau printr-un act autentificat de notarul public. p. furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii. Ed. ori prin copia de pe înregistrarea cesiunii la arhivă”. denumită aderent. furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii. contractele de factoring şi forfetare nemaifiind calificate drept instrumente de plată. acesta se poate elibera de obliga ie numai prin efectuarea plă ii către cesionar în modul indicat în notificare. cu titlu de vânzare. (4) Dovada cesiunii se poate face prin copia certificată de pe contractul de cesiune. cecul. VI. 85: „(1) Când bunul afectat garan iei. şi o societate bancară sau o institu ie financiară specializată.încheiat între o parte. (3) Cu toate acestea. Lumina Lex.5 Un alt act legislativ în care este men ionat contractul de factoring este Legea 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale în care factoringul şi forfetarea sunt considerate în mod corect drept mecanisme de mobilizare a crean elor . sau de pe contractul de garan ie. iar aderentul cedează factorului. şi o societate bancară sau o institu ie financiară specializată. debitorului cedat.

58/199813 în art. autorizată conform condi iilor legisla iei na ionale. ed. Notificarea cesiunii se poate face în cazul cesiunii de crean ă doar prin intermediul executorului judecătoresc10. se asigură lichidită i pentru mărirea capitalului rulant. se aplică dispozi iile existente în dreptul comun. În ceea ce priveşte cesiunea de crean ă.. p. astfel încât costul fluctuează în func ie de vânzări. În cazul factoringului. Factoringul evită primirea plă ii la diferen ă de câteva săptămâni sau chiar luni după livrare. Ed. în ceea ce priveşte opera iunile de factoring. Drept civil. Crean a care constituie obiectul contractului de factoring trebuie să se nască dintr-un contract de vânzarecumpărare sau dintr-un contract de prestări servicii încheiat cu debitorul. în timp de crean a care face obiectul cesiunii de crean ă poate fi de orice tip (existând. 8 Constantin Stătescu. fax etc. abrogată prin OUG nr. Participan ii la opera iunea de factoring sunt aderentul. Crean a este exprimată printr-un titlu (factură) în cazul contractului de factoring. 379 11 Conven ia de la Ottawa. Factorul – poate fi numai o persoană juridică având calitatea de comerciant. În acest sens. Factorul trebuie să fie o institu ie de credit sau o societate comercială specializată. All Beck. în timp ce în cazul contractului de factoring notificarea debitorului poate fi făcută prin orice mijloc: scrisoare. aceasta operează numai cu titlu oneros.varietate a cesiunii de crean ă. 100 . 48-53 13 În prezent. sau prestări de servicii. Teoria generală a obliga iilor. Corneliu Bârsan. Comisioanele plătite factorului se bazează pe volumul de vânzări.. art. Majoritatea aderen ilor sunt societă i comerciale. reglementată în dreptul civil. 377 9 Francisk Deak. 3. importatorii nu trebuie să deschidă o scrisoare de credit şi se oferă o putere mărită de cumpărare fără blocarea liniilor de credit existente. care este dreptul comun în materie. scăzând costurile de operare în timpul perioadelor de vânzări reduse. fie cu titlu oneros (de exemplu. 2002. Prin intermediul factoringului. p. în timp ce în cazul cesiunii de crean ă crean a este exprimată. 89 din 31 ianuarie 2006. 1: "b) o notificare în scris cuprinde. în timp ce în cazul opera iunilor de factoring notificarea se efectuează numai pentru a-l înştiin a că plata trebuie efectuată doar către factor. cum ar fi pensia de între inere8). Bucureşti. 28/200614 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale. 4. însă.cit. şi opera iunile de factoring. p. notificarea subrogării se face de către aderent debitorului său pentru a-i fi opozabilă sau pentru a se ob ine acceptul acestuia. de asemenea. cit. printre activită ile permise băncilor. De asemenea. Cesiunea de crean ă se poate face fie cu titlu gratuit. 99/2006. Corneliu Bârsan. Această tehnică bancară are avantajul că determină creşterea vânzărilor pe pie ele străine prin oferirea unor termeni competitivi de vânzare. b) enumera.. ea oferă un nivel de protec ie adecvat în vederea diminuării beneficiului nerealizat pentru clien ii din străinătate. Legea bancară nr. op. factorul devine proprietarul crean elor transmise şi preia de la aderent sarcina încasării crean elor. 11 lit.11. în situa ia în care prevederile în materie comercială sunt lacunare. factori mai pot fi şi institu iile financiare nebancare men ionate în Ordonan a nr. la fel ca şi orice alt mijloc de telecomunica ii de natură să lase o urmă materială". Aderentul12 reprezintă un comerciant (persoană fizică sau persoană juridică) care efectuează acte de comer constând în producerea şi comercializarea de mărfuri. preluând în acelaşi timp şi riscurile legate de insolvabilitatea debitorilor sau al neachitării crean elor la scaden ă. contractul de dona ie9). op. a 8-a. op. faxul. factorul şi debitorul cedat. telegramele. cit. sau numai comercializarea de mărfuri – în nume şi pe cont propriu. 14 Publicată în Monitorul Oficial nr. De asemenea. p. unele crean e incesibile. 12 Brânduşa Vartolomei. Avantajele factoringului. 223 10 Constantin Stătescu.

preia riscul de neplată din partea debitorilor. în majoritatea ărilor dezvoltate. în cadrul acestei opera iuni intervenind un singur factor.companiadefactoring. în cadrul opera iunii intervenind doi factori (factorul de export şi cel de import). gestiunea crean elor rămâne însă în sarcina aderentului. în nume propriu. 373 17 Bowles. . Din punctul de vedere al momentului achitării crean elor cumpărate de la aderent şi a serviciilor suplimentare oferite acestuia există: -factoring tradi ional. managementul debitorilor şi colectarea crean elor la scaden ă. o parte imediat după emitere şi restul în termen de un anumit număr de zile de la data scaden ei facturii.factoring la scaden ă (maturity factoring). 1995. Phillips. care reprezintă societă i comerciale specializate15.factorul plăteşte facturile la momentul scaden ei acestora. notificând debitorii în acest sens. Din punctul de vedere al dreptului de regres pe care banca îl poate exercita asupra aderentului. Acesta va urmări plata facturilor şi o va încasa de la debitori. există o singură societate specializată de factoring. există: -factoring cu regres (factoring with recourse) .La nivel mondial. asumându-şi gestionarea facturilor şi riscul de neplată a acestora de către debitorii ceda i. şi anume Compania de Factoring IFN S. Debitorul cedat poate să fie orice comerciant. op. putem deosebi între: -factoring intern – în acest caz. gestiunea crean elor. -factoring fără regres (non-recourse factoring) . prin debitarea contului curent al aderentului sau prin valorificarea garan iei. Irwin Publishing House. p. Din punctul de vedere al confiden ialită ii opera iunii există: -factoring închis (scontare confiden ială a facturilor) – acest tip de factoring oferă clientului posibilitatea de a păstra confiden ialitatea cu privire la faptul că a apelat la un factor. precum şi protec ia împotriva riscului de neplată (www. p. de la societatea de asigurare-reasigurare la care s-a asigurat împotriva riscului de neîncasare. acesta se desfăşoară pe teritoriul aceleiaşi ări. Din punctul de vedere al participan ilor la opera iunea de factoring. factorul îşi va recupera sumele neîncasate de la aderent prin exercitarea dreptului de regres. -factoring interna ional – acest tip de factoring presupune existen a unui contract comercial interna ional. 101 .A. Mallor. 16 Thierry Bonneau. 5. clasic (old line factoring). nu putem vorbi despre un contract comercial interna ional.în caz de neplată. în momentul în care factorul intră în posesia lor. şi anume finan area facturilor. -factoring deschis prin intermediul căruia aderentul cedează factorului toate crean ele. Barnes..plata crean elor cesionate de aderent se face de către factor în momentul acceptării acestora. ce include administrarea crean elor. persoană fizică sau persoană juridică. remi ând-o de îndată factorului. În practică se întâlnesc mai multe tipuri de factoring. -factoring de agent (agency factoring16) – factorul cumpără crean ele aderentului. agent17.factorul plăteşte aderentului contravaloarea acceptată a facturii sau facturilor. Lagvardt Law of Commercial Transactions and Business Associations: conceps and cases. În intervalul respectiv de zile de la scaden a facturii(lor). Aderentul de comportă ca un intermediar. ai cărei ac ionari majoritari sunt Banca Transilvania şi Intermarket Bank AG Austria (una din cele mai mari companii austriece specializate în finan area de crean e). factorii se constituie sub forma companiilor de factoring. cit. pentru uz personal şi nici cel care nu are calitatea de comerciant. astfel. Aceasta oferă trei servicii de bază. al factorului. precum şi asumarea riscului de neplată. după ce le acceptă le plăteşte anticipat. Clasificarea opera iunilor de factoring..ro). Factorul de export achizi ionează crean ele 15 În România. îşi asumă finan area şi gestionarea crean elor preluate. eventual. banca încearcă să recupereze sumele de la debitor sau. Nu este debitor cel care-şi procură mărfurile şi serviciile în calitate de consumator final cu titlu personal. chiar dacă nu încasează (total sau par ial) una sau mai multe dintre facturi. neavând drept de regres asupra acestuia. G-2: "agency – a legal relationship in which an agent acts under the direction of a principal for the principal's benefit". Factorul nu se îndreaptă către aderent în vederea recuperării contravalorii facturilor.

exportatorul semnează un contract de factoring. p. Caracterele juridice ale contractului de factoring. Astel. Andreica. Contractul de factoring este consensual deoarece presupune validitatea consim ământului. acesta este un contract de adeziune. Derularea contractului interna ional de factoring. 1107.. aceasta constituie o formă specifică companiilor care îşi derulează opera iunile de export prin intermediul unor subsidiare al căror capital şi resurse administrative sunt reduse pentru că acestea se bazează exclusiv pe suportul financiar şi administrativ al companiei mamă/exportatorului18. 1994. VIII "Despre plată". crean e dovedite prin facturi acceptate de debitor. cedându-le apoi factorului de import. p. Contractul de factoring este un contract cu titlu oneros. 19 Cesiunea de crean ă este reglementată în Codul civil. de asemenea. 18 102 . nu este reglementat în nicio lege specială în legisla ia română. de asemenea. stabilindu-se un plafon între aderent şi factor. Manuel de droit du crédit. cedând toate crean ele unui factor de export. întrucât existen a sa nu este una izolată. Acesta constituie. art. factorul percepând pentru fiecare opera iune de factoring un comision de finan are la valoarea plafonului stabilit între factor şi aderent şi un comision de factoring stabilit de comun acord cu aderentul Contractul de factoring este un contract sinalagmatic deoarece ambele păr i îşi asumă obliga ii reciproce pe toată perioada de derulare a contractului de factoring. clauzele contractului fiind stabilite de către factor şi impuse aderentului care are numai posibilitatea de a le accepta sau nu (posibilitatea de negociere există doar într-o mică măsură în ceea ce priveşte includerea unei clauze compromisorii sau modificarea duratei21). Mustea. Caraiani. De asemenea. Factorul de export alege un factor de import în ara în care bunurile vor fi livrate. art. Dacă crean ele cedate în virtutea unui contract de factoring s-au născut dintr-un contract de vânzare de mărfuri între un furnizor şi un debitor care îşi au sediul în state diferite. contractul de factoring reprezintă un contract complex. Contractul de factoring este un contract nenumit fiindcă. Lumina Lex. 20 Pascal Ancel. atunci avem de-a face cu o opera iune de factoring interna ional. deşi utilizat frecvent în practică. astfel. contractul de factoring se încheie numai în formă scrisă. aderentul cesionând factorului crean ele pe care le are asupra debitorului în cuantumul respectiv. factorul acceptând aderentul după o verificare serioasă a bonită ii acestuia. ci este determinată de raporturile preexistente între aderent şi debitor. Acest tip de contract este intuitu personae. 7. 1391-1404. 42. Factorul devine. R. cap. VIII "Despre strămutarea crean elor şi altor lucruri necorporale". responsabil de toate aspectele opera iunii de factoring. op. Gh. 6. De asemenea. factorul de import efectuează cercetări cu privire la reputa ia cumpărătorului bunurilor exportatorului în ceea ce priveşte rambursarea datoriilor şi deschide linii de credit. 2004. factoringul presupune o conven ie prealabilă încheiată între factor şi aderent care va fi executată prin intermediul diferitelor opera iuni de factoring20. raporturi din care iau naştere crean ele ce sunt cesionate în favoarea factorului. Contractul de factoring este cu executare succesivă. factoring de tip back-to-back. Crean ele sunt cedate factorului de import. Acest lucru permite cumpărătorului să efectueze o comandă în termeni de cont curent fără a deschide linii de credit. Litec. Paris. un contract accesoriu. cât şi o subrogare conven ională consim ită de creditor19. Bucureşti. întrucât cuprinde atât o cesiune de crean ă. iar subrogarea conven ională consim ită de creditor este reglementată în cap. În acelaşi timp. După livrarea bunurilor. p. 21 Brânduşa Vartolomei. R. 50. factorul de export poate avansa până la 80% din valoarea facturii către exportator. Ed. Distingem.exportatorului (numit şi aderent) asupra importatorului. cit. Factoringul în comer ul interna ional. 159. În practica bancară.

O excep ie în acest sens o constituie situa ia în care acesta a avut cunoştin ă de un drept de preferin ă. Conven ia de la Ottawa. debitorul este inut să plătească cesionarului. chiar în absen a desemnării individuale a acestora.Imediat ce vânzarea a avut loc. acesta din urmă poate invoca contra cesionarului orice mijloace de apărare derivând din contract. Numai în raporturile dintre păr ile la contractul de factoring contractul poate să devină valabil. În cazul în care cesionarul promovează contra debitorului o cerere de plată a unei crean e rezultând din contractul de vânzare de mărfuri. 5 b). plăteşte exportatorului suma restantă. factorul de import încasează întreaga valoare a facturii la maturitate şi este responsabil de transmiterea swift a fondurilor către factorul de export care. Totuşi. De asemenea. a drepturilor furnizorului provenind din vânzarea de mărfuri. Conven ia de la Ottawa. 5 a). În situa ia în care există o clauză a contractului de factoring care prevede cesiunea crean elor existente sau viitoare. debitorul care are la dispozi ie o astfel de ac iune contra furnizorului poate recupera plata pe care a făcut-o cesionarului în măsura în care: a) cesionarul nu şi-a îndeplinit obliga ia de a plăti furnizorului crean ele cedate sau. transferul direct sau printr-un nou act. Art. în baza unei cesiuni realizate cu încălcarea clauzelor contractului de vânzare de mărfuri. debitorul poate să exercite împotriva cesionarului orice drept de compensa ie cu privire la drepturile sau ac iunile existente contra furnizorului în favoarea căruia crean a s-a născut şi pe care îl poate invoca în momentul în care notificarea în scris a cesiunii a fost făcută după cum se precizează în paragraful anterior. Cesionarea crean ei de către furnizor cesionarului poate fi realizată în pofida oricărei conven ii între furnizor şi debitor care ar interzice o asemenea cesiune. 103 . factorul de import va plăti 100% din valoarea facturii sub garan ie. precizează suficient crean ele cedate şi cesionarul căruia sau în contul căruia debitorul trebuie să facă plata şi priveşte crean ele care iau naştere dintr-un contract de vânzare de mărfuri încheiat fie înainte. Aceste dispozi ii nu aduc atingere niciunei obliga ii de bună-credin ă care revine furnizorului fa ă de debitor. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a contractului de vânzare de mărfuri nu permite debitorului să recupereze plata pe care a făcut-o cesionarului. îşi are sediul într-un stat contractant care a făcut o declara ie conform căreia o cesiune efectuată conform dispozi iilor paragrafului de mai sus nu produce efecte cu privire la debitorul care la încheierea contractului de vânzare de mărfuri îşi are sediul în acest stat. În situa ia în care notificarea în scris a cesiunii îndeplineşte următoarele cerin e: a fost făcută debitorului de către furnizor sau de către cesionar. în momentul încheierii contractului de vânzare de mărfuri. cesiunea men ionată nu are efect cu privire la debitorul care. în tot sau în parte. fie în momentul în care notificarea a fost făcută. Dacă după 90 zile de la data scaden ei o factură aprobată rămâne neplătită. dacă în momentul încheierii contractului sau la naşterea acestora ele sunt determinabile22. apoi. în temeiul unei împuterniciri conferite de către furnizor. pe care le-ar putea opune dacă cererea ar fi fost făcută de furnizor. aceasta este valabilă. Totuşi. din momentul naşterii lor. fără a fi nevoie de un nou act de transfer23. O clauză a contractului de factoring în virtutea căreia sunt cedate crean ele viitoare operează transferul acestora către cesionar. b) cesionarul a plătit la momentul la care avea cunoştin ă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sau cu întârziere de 22 23 Art. dacă are la dispozi ie o ac iune în restituirea sumelor plătite furnizorului. inclusiv beneficiul oricărei dispozi ii din contractul de vânzare de mărfuri ce-i rezervă acestuia proprietatea asupra mărfurilor sau îi conferă orice altă garan ie. sau oricărei răspunderi a furnizorului fa ă de debitor.

. Pascal Ancel. 26 http://factoring. comer ul interna ional este facilitat şi de organiza ii de profil.3x. De asemenea. 89-94. cit. 8.ro/aspectej. FCI a fost înfiin ată în 1968 ca o organiza ie care reuneşte companii independente de factoring28. factorul este însărcinat cu păstrarea eviden ei opera iunilor de factoring. p. 159. Contractul de factoring – modalitate specială de mobilizare a crean elor utilizată de institu iile de credit. Benjamin Ippolito. Data cesiunii crean elor diferă în func ie de opera iunea de factoring: în cazul factoringului clasic factorul dobândeşte proprietatea crean elor transmise de aderent împreună cu toate drepturile şi garan iile aferente. aderentul având obliga ia de a remite factorului la intervalele convenite facturile din perioadele respective. Adina Calotă Ponea.. Clauza de globalitate este clauza conform căreia aderentul cedează factorului totalitatea crean elor sale. Pe plan mondial. Factoringul pe plan interna ional.. 25 Oana Ghi ă. Clauzele specifice ale contractului de factoring24. 10. şi recuperează el însuşi crean ele certe. de la data naşterii crean ei (sau la câteva zile după aceasta). p. Pe această cale a notificării se evită o plată cu bună credin ă către alte persoane. Clauza de exclusivitate presupune obliga ia aderentului de a prezenta numai factorului toate facturile sale înglobând crean ele asupra debitorilor. 104 .com 28 Organiza ia are sediul la Amsterdam. comisionul de finan are. în anumite cazuri. în această calitate putând intenta ac iunile în plată contra debitorului şi fiindu-i opozabile toate excep iile inerente crean elor născute anterior subrogării. nr. p. reunind 235 factori din 24 Michel de Juglart. 355. cit. pierzând însă ac iunea în regres împotriva aderentului plătit. Factorul dobândeşte concomitent cu proprietatea crean elor toate drepturile aderentului fa ă de debitorii săi. Notificarea subrogării se face de către aderent debitorului său pentru a-l înştiin a că plata trebuie efectuată doar către factor. Efectele între păr i. furnizate şi acceptate de clien i. economisind comisionul de factoring. cu dispozi ia ca plata să se facă direct factorului25. cele dificil de recuperate. op. Thierry Bonneau. cit. în timp ce în situa ia factoringului la scaden ă dobândirea dreptului de proprietate coincide cu data exigibilită ii crean ei. factorul având posibilitatea de a accepta numai facturile care prezintă un grad sporit de certitudine privind plata lor la scaden ă de către debitori. cum ar fi Factors Chain International27. Dreptul de crean ă se transferă din patrimoniul aderentului în patrimoniul factorului păstrându-şi natura. precum şi declara ia prin care aderentul transmite factorului în plină proprietate crean ele reprezentând pre ul mărfurilor sau presta iilor. 9. Ulterior subrogării. op. 3/2006. garan iile şi documentele justificative. 374. Efectele contractului de factoring – trebuie să distingem între efectele pe care le produce contractul de factoring între păr i şi efectele între factor şi debitorii ceda i. factorul devine singurul creditor. Cele două clauze specifice ale contractului de factoring sunt clauza de exclusivitate şi clauza de globalitate. Aceasta are ca scop evitarea situa iei în care aderentul cedează factorului doar crean ele incerte.către furnizor a contractului de vânzare având legătură cu mărfurile pentru care a primit plata de la debitor. Factorul are dreptul de a percepe comisionul de factoring şi. reprezentând în prezent cea mai mare re ea de factoring din lume. Revista de Ştiin e Juridice.php#Efectele 27 http://www. op.factors-chain. cu excep ia ac iunii în repeti iune a plă ii nedatorate pentru inexisten a totală sau par ială a crean ei26 Efectele fa ă de debitorul cedat se produc doar în situa ia în care debitorul cedat este notificat în acest sens. p.

Portugalia şi Spania. care au înregistrat şi ele creşteri semnificative în ultimii ani). Grecia. 40% constituie finan area facturilor (cu sau fără recurs). În ceea ce priveşte reglementările guvernamentale. în timp ce România constituie o pia ă emergentă cu 550 milioane de Euro. că reglementarea guvernamentală nu este necesară.com. cea mai mare pia ă o constituie Marea Britanie şi Irlanda cu 226 miliarde Euro. Fran a. de asemenea. care este dominant (cu 78%). statisticile arătând că acest număr a crescut de la 3 la 8 (alături de Polonia şi Grecia. din totalul companiilor de factoring.Groupe Société Générale. în timp ce România constituie o excep ie. ING Commercial Finance IFN S. Conform unui studiu31 efectuat la nivel european.ifgroup.5% constituie sucursale ale băncilor.A. înfiin ată în 1963. urmată de Italia şi Fran a.A. Se relevă. O altă asocia ie interna ională care are acelaşi obiect de activitate este International Factors Group30. ările care au utilizat primele factoringul sunt Germania şi Finlanda (1959). 22% fără factoring cu recurs. care preferă.A. În ceea ce priveşte modalitatea de plată. Compania de Factoring IFN S. factoringul interna ional de ine 22% din cota de pia ă. Numărul total de companii de factoring din UE era de 316 în 2006 ( ările cu cele mai numeroase companii fiind Marea Britanie şi Irlanda – 57. acesta fiind prima asocia ie interna ională a companiilor de factoring. industria de factoring fiind clar dominată de bănci.. 105 . În termen de cifra de afaceri în ceea ce priveşte factoring-ul. întrucât nu există o corela ie între aceasta şi penetrarea factoringului pe pia ă. 31 Studiul Market analysis on Factoring in EU 25+2 întocmit de către International Factors Group pentru Fondul European de Investi ii. în 16 ări membre UE există o asocia ie na ională a companiilor de factoring (uneori parte dintr-o asocia ie de leasing).. Crearea sa a avut ca scop introducerea conceptului de factoring în ările în care acest serviciu nu era încă disponibil. În compara ie cu factoringul na ional (tradi ional). există deja un control indirect din partea mediului bancar. Italia.31). În general. Fran a . 12.5% sunt divizii ale băncilor şi 9% sunt ac ionari nebancari. şi anume Austria. 30 Asocia ia are sediul la Bruxelles. 78. Studiul arată că.. să aibă un organism specializat de factoring. 47% factoring cu recurs. Italia – 35. BRD . precum şi dezvoltarea unui cadru pentru factoringul interna ional care să permită factorilor din ara exportatoare şi cea importatoare să conlucreze.63 de ări29. iar ara care a introdus cel mai curând această tehnică este Malta (2006). proiectul JEREMIE disponibil pe www. UniCredit Tiriac Bank S. Din moment ce majoritatea companiilor de factoring sunt sucursale sau divizii ale băncilor. doar în 6 ări există un control direct asupra factoringului (legi separate de factoring sau în cadrul legisla iei bancare). 29 Membrii de na ionalitate română ai FCI sunt Banca Comercială Română S. numărul de companii de factoring este relativ stabil în ultimii 5 ani. astfel.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful