You are on page 1of 2

DANH SÁCH BÀI TẬP LTHT

1 NGUYỄN ĐÌNH AN 409370036 5.8


2 NGUYỄN MINH AN 409370038 5.3
3 HÀ NGÔ BẢO ÂN 409370039 5.21
4 PHẠM LÊ HẢI BẰNG 409370040 4.4
5 MAI THỊ HẠNH DUNG 409370041 5.5
6 ĐẶNG MINH DŨNG 409370042 5.10
7 PHAN MINH DŨNG 409370043 11.1
8 TRẦN TIẾN DŨNG 409370044 10.4
9 LÊ KHÁNH DUY 409370045 8.6
10 NGUYỄN DUY ĐỊNH 409370046 6.2
11 NGÔ THỊ DIỆU HẠNH 409370050 5.15
12 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 409370052 9.4
13 PHAN LÊ BẢO HUY 409370054 5.13
14 ĐỖ LƯU HUỲNH 409370055 5.19
15 NGUYỄN LÊ KHÁNH 409370056 6.4
16 LÊ THỊ LOAN 409370057 5.26
17 HUỲNH HỮU LỘC 409370058 6.1
18 NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN 409370059 5.17
19 NGUYỄN THÀNH LÝ 409370060 4.8
20 NGUYỄN HỒNG MINH 409370061 5.24
21 HÀ THÚC NGHĨA 409370062 5.23
22 NGUYỄN THÀNH NHÂN 409370063 8.1
23 LÊ TẤN PHÁP 409370064 8.2
24 BÙI ĐÔNG PHONG 409370065 9.5
25 NGUYỄN HOÀNG PHONG 409370066 4.2
26 TRẦN THANH PHONG 409370067 4.9
27 NGUYỄN HỒNG PHÚC 409370068 11.6
28 MAI THẾ PHƯỚC 409370069 8.4
29 LÊ MỸ PHƯỢNG 409370070 5.27
30 ĐỖ XUÂN TÂN 409370072 4.7
31 ĐÀO XUÂN THÁI 409370074 4.3
32 LÊ HUỲNH KIM THÁI 409370075 10.17
33 TÔN ĐỨC TRUNG THÀNH 409370077 5.22
34 VÕ DUY THẠNH 409370078 10.18
35 NGUYỄN HẢI TRIỀU 409370081 6.5
36 ĐOÀN NGUYỄN THỊ THU TRÚC 409370082 5.6
37 LÊ MINH TUÂN 409370084 5.1
38 PHẠM VĂN ƯỚT 409370086 5.16
39 NGUYỄN THANH HUYỀN VÂN 409370087 7.1
40 NGUYỄN THANH VIỆT 409370088 5.1.2
41 PHAN THÚC VIỆT 409370089 6.6
42 BÙI PHƯỚC VINH 409370090 4.1
43 LÊ MINH TRÍ 10.12