You are on page 1of 200

Vaän duïng EXCEL ñeå xöû lyù keá toaùn trong ñieàu kieän aùp duïng hình thöù

E. A. S.
KYØ 1/2008

Baùo caùoTöø ngaøy 1/5/2008 ñeán ngaøy

Ñôn vò: COÂNG TY E.A.S.


Ñòa chæ: XYZ Tröôøng Sôn F15 Q10
Maõ soá thueá:
123456789-001
aùp duïng hình thöùc Nhaät kyù chung

S.

1/31/2008
Nhaät kyù ÑB
111 111
112 112
131 331
Ñeà thi: 1/ Laäp soå chi tieát taøi khoaûn 156101 töø ngaøy 5 ñeán 31/1
2/ Laäp baûng caân ñoái taøi khoaûn caáp 1 töø ngaøy 5 ñeán 31/1

Thôøi gian laøm baøi: 50 phuùt

Hoï teân: nguyen ngo ngoc nhung Soáù Thöù töï: 22

Löu yù:
. Khoâng ñöôïc thay ñoåi caùc Sheet döõ lieäu, laøm baøi treân caùc Sheet coù saü
. Chæ ñöôïc söû duïng saùch vaø taäp ghi cheùp, khoâng ñöôïc môû caùc taäp tin k
. Thöôøng xuyeân löu baøi
ñeán 31/1

Lôùp kt1

eân caùc Sheet coù saün trong taäp tin Ñeà thi
öôïc môû caùc taäp tin khaùc
HTTK1

9 93 85 HTTK1!$A$9:$B$93

HTTK1!$A$9:$A$93

HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN

TK1 TENTK
111 Tieàn maët
112 Tieàn göûûi ngaân haøng
113 Tieàn ñang chuyeån
121 Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn
128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
129 Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn
131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng
133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø
136 Phaûi thu noäi boä
138 Phaûi thu khaùc
139 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
141 Taïm öùng
142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
144 Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
152 Nguyeân lieäu,vaät lieäu
153 Coâng cuï, duïng cuï
154 Chi phí Saûn xuaát, kinh doanh dôû dang
155 Thaønh phaåm
156 Haøng Hoùa
157 Haøng gôûi baùn
158 Haøng hoùa kho baûo thueá
159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
161 Chi söï nghieäp
211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình
212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình
214 Hao moøn TSCÑ
217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö
221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn
222 Voán goùp lieân doanh
223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát

Page 5
HTTK1

228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc


229 Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH
241 Xaây döïng cô baûn dôû dang
242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn
243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
311 Vay ngaén haïn
315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn
333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc
334 Phaûi traû coâng nhaân vieân
335 Chi phí phaûi traû
336 Phaûi traû noäi boä
337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng
338 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc
341 Vay daøi haïn
342 Nôï daøi haïn
343 Traùi phieáu phaùt haønh
344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
352 Döï phoøng phaûi traû
411 Nguoàn voán kinh doanh
412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
413 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
415 Quyõ döï phoøng taøi chaùnh
418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu
419 Coå phieáu quyõ
421 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
431 Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi
441 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp
466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ
511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
512 Doanh thu noäi boä
515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh
521 Chieát khaáu thöông maïi
531 Haøng baùn bò traû laïi
532 Giaûm giaù haøng baùn

Page 6
HTTK1

611 Mua haøng


621 Chi phí NVL tröïc tieáp
622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
627 Chi phí saûn xuaát chung
631 Giaù thaønh saûn xuaát
632 Giaù voán haøng baùn
635 Chi phí taøi chính
641 Chi phí baùn haøng
642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
711 Thu nhaäp khaùc
811 Chi phí khaùc
821 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp
911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh

Page 7
HTTK1

$A$9:$B$93

Page 8
HTTK1

Page 9
HTTK1

Page 10
HTTK2

9 147 139

HTTK2!$A$9:$A$147

HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP 2

TK2 TENTK2
1111 Tieàn maët Vieät Nam
1112 Tieàn maët ngoaïi teä
1121 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng VN
1122 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä
113 Tieàn ñang chuyeån
1211 Coå phieáu
1212 Traùi phieáu, Tín phieáu, kyø phieáu
128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
129 Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn
1311 Phaûi thu cuûa khaùch haøng ngaén haïn
1312 Phaûi thu cuûa khaùch haøng daøi haïn (treân 3 thaùng)
1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH, DV
1332 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ
1361 Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc
1368 Phaûi thu noäi boä khaùc
1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù
1385 Phaûi thu veà coå phaàn hoùa
1388 Phaûi thu khaùc
139 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
141 Taïm öùng
142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

Page 11
HTTK2

144 Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn


151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
1521 Vaät lieäu chính
1522 Vaät lieäu phuï
1523 Nhieân lieäu
1524 Phuï tuøng
1531 Coâng cuï, duïng cuï
154 Chi phí Saûn xuaát, kinh doanh dôû dang
155 Thaønh phaåm
1561 Giaù mua haøng hoùa
1562 Chi phí mua haøng
1567 Haøng hoùa baát ñoäng saûn
158 Haøng hoùa kho baûo thueá
1575 Saûn phaåm göûi baùn
1576 Haøng hoùa göûi baùn
159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
161 Chi söï nghieäp
2111 Nhaø cöûa,vaät kieán truùc
2112 Maùy moùc, thieát bò
2113 Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn
2114 Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù
2115 Caây laâu naêm, suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm
2118 TSCÑ khaùc
212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình
2141 Hao moøn TSCÑ höõu hình
2142 Hao moøn TSCÑ ñi thueâ
2143 Hao moøn TSCÑ voâ hình
2147 Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö

Page 12
HTTK2

217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö


221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn
222 Voán goùp lieân doanh
223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc
229 Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH
2412 Xaây döïng cô baûn
2413 Söûa chöõa lôùn TSCÑ
242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn
243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
311 Vay ngaén haïn
315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
3311 Phaûi traû cho ngöôøi baùn ngaén haïn
3312 Phaûi traû cho ngöôøi baùn daøi haïn
3331 Thueá GTGT phaûi noäp
3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät
3333 Thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu
3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp
3335 Thu treân thueá voán
3336 Thueá taøi nguyeân
3337 Thueá nhaø, tieàn thueâ ñaát
3338 Caùc loaïi thueá khaùc
3339 Phí, leä phí,khoaûn noäp khaùc
334 Phaûi traû coâng nhaân vieân
335 Chi phí phaûi traû
336 Phaûi traû noäi boä
337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïn
3381 TS thöøa chôø giaûi quyeát

Page 13
HTTK2

3382 Kinh phí coâng ñoaøn


3383 Baûo hieåm xaõ hoäi
3384 Baûo hieåm y teá
3385 Phaûi traû veà coå phaàn hoùa
3386 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn
3387 Doanh thu chöa thöïc hieän
3388 Phaûi traû, Phaûi noäp khaùc
341 Vay daøi haïn
342 Nôï daøi haïn
3431 Meänh giaù traùi phieáu
3432 Chieát khaáu traùi phieáu
3433 Phuï troäi traùi phieáu
344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
3521 Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn
3522 Döï phoøng phaûi traû daøi haïn
4111 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
4112 Thaëng dö voán coå phaàn
4118 Voán khaùc
412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
4131 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñaùnh giaù laïi cuoái
4132 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai ñoaïn ñaàu tö XD
414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
415 Quyõ döï phoøng taøi chaùnh
418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu
419 Coå phieáu quyõ
4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc
4212 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay

Page 14
HTTK2

4311 Quyõ khen thöôûng


4312 Quyõ phuùc lôïi
4313 Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ
441 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp
466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ
5111 Doanh thu baùn haøng hoùa
5112 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm
5113 Doanh thu cung caáp dòch vuï
5114 Doanh thu trôï caáp, trôï giaù
5117 Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö
512 Doanh thu noäi boä
515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh
521 Chieát khaáu thöông maïi
531 Haøng baùn bò traû laïi
532 Giaûm giaù haøng baùn
611 Mua haøng
621 Chi phí NVL tröïc tieáp
622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
627 Chi phí saûn xuaát chung
631 Giaù thaønh saûn xuaát
632 Giaù voán haøng baùn
6351 Chi phí taøi chính, traû laõi vay
6352 Chi phí taøi chính khaùc
641 Chi phí baùn haøng
642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
711 Thu nhaäp khaùc
811 Chi phí khaùc
8211 Chi phí thueá TNDN hieän haønh

Page 15
HTTK2

8212 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi


911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh

Page 16
HTTK2

HTTK2!$A$9:$B$147

treân 3 thaùng)

Page 17
HTTK2

aø cho saûn phaåm

Page 18
HTTK2

ôïp ñoàng xaây döïng

Page 19
HTTK2

ñaùnh giaù laïi cuoái naêm taøi chính


giai ñoaïn ñaàu tö XDCB

Page 20
HTTK2

Page 21
HTTK2

Page 22
SDD

7 194 188
SDD!$A$7:$A$194 SDD!$C$7:$C$194
HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN CAÁP CHI TIEÁT VAØ SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ

TK3 TENTK3 SDDK


1111 Tieàn maët Vieät Nam 240,000,000
1112 Tieàn maët ngoaïi teä -
1121 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng
1,360,000,000
VN
1122 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi
- teä
113 Tieàn ñang chuyeån -
12111 Coå phieáu ngaén haïn -
12112 Coå phieáu treân 3 thaùng -
12121 Traùi phieáu ngaén haïn -
12122 Traùi phieáu treân 3 thaùng -
128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc -
129 Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén- haïn
131101 Khaùch haøng H1 280,000,000
131102 Khaùch haøng H2 120,000,000
1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH,- DV
1332 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ
-
1361 Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò-tröïc thuoäc
13681 Phaûi thu noäi boä khaùc NH -
13682 Phaûi thu noäi boä khaùc DH -
1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù -
1385 Phaûi thu veà coå phaàn hoùa -
13881 Hoaøn thueá GTGT -
13882 Giaûm thueá GTGT -
13883 Giaûm thueá TNDN -
13888 Phaûi thu khaùc ngaén haïn -
13889 Phaûi thu khaùc daøi haïn -
1391 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi -ngaén haïn
1392 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi -daøi haïn
14101 NV Nguyeãn Vaên Tö 48,000,000
14102 NV Traàn Vaên Taùm 32,000,000
14103 NV Traàn Vaên Hai -
14104 NV Buøi Vaên Möôøi -
142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn -
144 Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ- ngaén haïn
151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng -

Page 23
SDD

152101 Vaät lieäu chính M1 160,000,000


152102 Vaät lieäu chính M2 224,000,000
152201 Vaät lieäu phuï N 40,000,000
152301 Nhieân lieäu D 40,000,000
152401 Phuï tuøng P 16,000,000
153101 Duïng cuï C1 40,000,000
153102 Duïng cuï C2 24,000,000
15401 CPSX dôû dang SP A 9,600,000
15402 CPSX dôû dang SP B 6,400,000
15501 Saûn phaåm A 80,000,000
15502 Saûn phaåm B 64,000,000
156101 Haøng G1 560,000,000
156102 Haøng G2 480,000,000
156103 Haøng G3 240,000,000
1562 Chi phí mua haøng 80,000,000
1567 Haøng hoùa baát ñoäng saûn -
157501 Saûn phaåm A -
157502 Saûn phaåm B -
157601 Haøng G1 -
157602 Haøng G2 -
157603 Haøng G3 -
158 Haøng hoùa kho baûo thueá -
159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn
- kho
161 Chi söï nghieäp -
2111101 Cöûa haøng 320,000,000
2111201 Vaên phoøng 480,000,000
2111301 Phaân xöôûng 1,600,000,000
2112301 Maùy saûn xuaát 2,000,000,000
2112302 Maùy tieän -
2113101 Xe baùn haøng 480,000,000
2113201 Xe vaên phoøng 1 320,000,000
2113202 Xe vaên phoøng 2 -
2114101 Thieát bò vaên phoøng - CH 120,000,000
2114201 Thieát bò vaên phoøng 1 - VP 96,000,000
2114202 Thieát bò vaên phoøng 2 - VP 64,000,000
2114301 Thieát bò vaên phoøng - PX 40,000,000
212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
-
213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình -
21411101 Cöûa haøng (16,208,000)
21411201 Vaên phoøng (32,000,000)

Page 24
SDD

21411301 Phaân xöôûng (32,000,000)


21412301 Maùy saûn xuaát (32,000,000)
21412302 Maùy tieän (32,000,000)
21413101 Xe baùn haøng (32,000,000)
21413201 Xe vaên phoøng 1 (32,000,000)
21413202 Xe vaên phoøng 2 (32,000,000)
21414101 Thieát bò vaên phoøng - CH (32,000,000)
21414201 Thieát bò vaên phoøng 1 - VP (47,792,000)
21414202 Thieát bò vaên phoøng 2 - VP (32,000,000)
21414301 Thieát bò vaên phoøng - PX (32,000,000)
2142 Hao moøn TSCÑ ñi thueâ -
2143 Hao moøn TSCÑ voâ hình -
2147 Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu- tö
217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö -
221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn -
222 Voán goùp lieân doanh -
223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát-
228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc -
229 Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH -
2412 Xaây döïng cô baûn -
2413 Söûa chöõa lôùn TSCÑ -
242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn -
243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn - laïi
244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn -
311 Vay ngaén haïn (2,240,000,000)
315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû -
331101 Ñôn vò S1 (400,000,000)
331102 Ñôn vò S2 (160,000,000)
331103 Cty Ñieän Löïc -
331104 Ñôn vò S3 -
33311 Thueá GTGT ñaàu ra -
33312 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu-
3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät -
3333 Thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu -
3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp-
3335 Thu treân thueá voán -
3336 Thueá taøi nguyeân -
3337 Thueá nhaø, tieàn thueâ ñaát -
3338 Caùc loaïi thueá khaùc -
3339 Phí, leä phí,khoaûn noäp khaùc -

Page 25
SDD

334 Phaûi traû coâng nhaân vieân -


335 Chi phí phaûi traû (16,000,000)
3361 Phaûi traû noäi boä ngaén haïn -
3362 Phaûi traû noäi boä daøi haïn -
337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá -hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng
33811 TS thöøa chôø giaûi quyeát ngaén- haïn
33812 TS thöøa chôø giaûi quyeát daøi -haïn
33821 Kinh phí coâng ñoaøn ngaén haïn-
33822 Kinh phí coâng ñoaøn daøi haïn -
33831 Baûo hieåm xaõ hoäi ngaén haïn-
33832 Baûo hieåm xaõ hoäi daøi haïn -
33841 Baûo hieåm y teá ngaén haïn -
33842 Baûo hieåm y teá daøi haïn -
3385 Phaûi traû veà coå phaàn hoùa -
3386 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén - haïn
33871 Doanh thu chöa thöïc hieän ngaén- haïn
33872 Doanh thu chöa thöïc hieän daøi-haïn
33881 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc ngaén
- haïn
33882 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc daøi
- haïn
341 Vay daøi haïn -
342 Nôï daøi haïn -
3431 Meänh giaù traùi phieáu -
3432 Chieát khaáu traùi phieáu -
3433 Phuï troäi traùi phieáu -
344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
-
347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi- traû
351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát -vieäc laøm
3521 Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn-
3522 Döï phoøng phaûi traû daøi haïn -
4111 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu (6,240,000,000)
4112 Thaëng dö voán coå phaàn -
4118 Voán khaùc -
412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi- saûn
4131 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi- ñöôïc ñaùnh giaù laïi cuoái naêm taøi c
4132 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi- trong giai ñoaïn ñaàu tö XDCB
414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån -
415 Quyõ döï phoøng taøi chính -
418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû- sôû höõu
419 Coå phieáu quyõ -
4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm
(224,000,000)
tröôùc

Page 26
SDD

4212 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm - nay


4311 Quyõ khen thöôûng -
4312 Quyõ phuùc lôïi -
4313 Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh-TSCÑ
441 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB -
461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp -
466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh- TSCÑ
5111 Doanh thu baùn haøng hoùa -
5112 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm -
5113 Doanh thu cung caáp dòch vuï -
5114 Doanh thu trôï caáp, trôï giaù -
5117 Doanh thu kinh doanh baát ñoäng - saûn ñaàu tö
512 Doanh thu noäi boä -
515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính-
521 Chieát khaáu thöông maïi -
531 Haøng baùn bò traû laïi -
532 Giaûm giaù haøng baùn -
611 Mua haøng -
62101 Chi phí NVL SP A -
62102 Chi phí NVL SP B -
62201 Chi phí NC SP A -
62202 Chi phí NC SP B -
627 Chi phí saûn xuaát chung -
631 Giaù thaønh saûn xuaát -
632 Giaù voán haøng baùn -
6351 Chi phí taøi chính, traû laõi vay -
6352 Chi phí taøi chính khaùc -
641 Chi phí baùn haøng -
642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp-
711 Thu nhaäp khaùc -
811 Chi phí khaùc -
8211 Chi phí thueá TNDN hieän haønh-
8212 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi -
911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh-

Page 27
SDD

SDD!$A$7:$D$194
SDD!$D$7:$D$194
SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ

TONDK SDCK TONCK


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Page 28
SDD

8,000
16,000
4,000
4,000
-
400
80
-
-
8,000
4,000
40,000
20,000
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Page 29
SDD

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Page 30
SDD

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Page 31
SDD

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Page 32
NHAÄT KYÙ CHUNG

Töø ngaøy
ñeán ngaøy
NKC
0 Chöùng töø
Dieãn giaûi
30 Ngaøy Soá
31 1/5/2008 PXK/03 Xuaát kho haøng G1
31
31
39 1/7/2008 PXK/04 Xuaát kho VLP cho SP A
39
39
40 1/7/2008 PXK/04 Xuaát kho VLP cho SP B
40
40
41 1/7/2008 PXK/05 Xuaát kho phuï tuøng ñeå söûa chöõa
41
41
42 1/7/2008 PXK/06 Xuaát kho duïng cuï C2 cho BPBH
42
42
44 1/8/2008 PNK/06 Nhaäp kho haøng G3
44
44
45 1/8/2008 PNK/06 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån boác
45
45
46 1/8/2008 PNK/06 Thueá GTGT ñaàu vaøo
46
46
47 1/9/2008 PXK/07 Göûi haøng G2 ñi baùn
47
47
52 1/9/2008 GBN/02 Vay NH thanh toaùn cho ÑV S2
52
52
57 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông CN SP A
57
57
58 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông CN SP B
58
58
59 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV PXSX
59
59
60 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV BPBH
60
60
61 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV BPQL
61
61
62 1/10/2008 BPB/01 Tieàn löông nghæ pheùp
62
62
63 1/10/2008 BPB/02 Trích tröôùc löông nghæ pheùp SP A
63
63
64 1/10/2008 BPB/02 Trích tröôùc löông nghæ pheùp SP B
64
64
65 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
65
65
66 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
66
66
67 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
67
67
68 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
68
68
69 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
69
69
70 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
70
70
71 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
71
71
72 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
72
72
73 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
73
73
74 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
74
74
75 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
75
75
76 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
76
76
77 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
77
77
78 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
78
78
79 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
79
79
80 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
80
80
81 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
81
81
86 1/11/2008 PXK/08 Xuaát kho duïng C1 cho PXSX
86
86
87 1/11/2008 BPB/03 Phaân boå duïng cuï C1
87
87
88 1/11/2008 PXK/09 Xuaát kho SP A baùn tröïc tieáp
88
88
91 1/12/2008 PXK/10 Xuaát kho SP B göûi ñi baùn
91
91
94 1/12/2008 GI03/337 Giaù voán haøng G2
94
94
101 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
101
101
102 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
102
102
103 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
103
103
104 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
104
104
105 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
105
105
106 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
106
106
107 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
107
107
108 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
108
108
109 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
109
109
110 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
110
110
111 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
111
111
112 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
112
112
113 1/13/2008 PXK/11 Xuaát phuï tuøng söûa chöõa lôùn TSC
113
113
115 1/13/2008 QD/01 Quyeát ñònh phaân boå 12 thaùng
115
115
116 1/13/2008 BPB/05 Phaân boå 1 thaùng
116
116
121 1/14/2008 GI03/338 Giaù voán haøng B
121
121
128 1/15/2008 PNK/08 Nhaäp kho SP A
128
128
129 1/15/2008 PNK/08 Nhaäp kho SP B
129
129
130 1/15/2008 PXK/12 Xuaát kho baùn SP A
130
130
131 1/15/2008 PXK/13 Xuaát kho baùn SP B
131
131
147 1/17/2008 PXK/14 Xuaát kho baùn haøng G1
147
147
152 1/17/2008 BKE/01 Thanh toaùn taïm öùng
152
152
153 1/17/2008 BKE/01 Thueá GTGT ñaàu vaøo
153
153
156 1/18/2008 BKE/02 Taïm noäp thueá thu nhaäp
156
156
158 1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ ÑTPT
158
158
159 1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ KT
159
159
160 1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ PL
160
160
171 1/19/2008 BKE/03 Baûng keâ khaáu tröø taïm öùng
171
171
172 1/19/2008 BKE/03 Baûng keâ uûng hoä thieân tai
172
172
175 1/19/2008 PNK/12 Traû laïi haøng G1
175
175
178 1/19/2008 PGG/01 Giaûm giaù haøng baùn
178
178
183 1/20/2008 PXK/15 Xuaát baùn haøng G3
183
183
186 1/21/2008 GI03/342 Nhöôïng baùn maùy vi tính
186
186
187 1/21/2008 GI03/342 Nhöôïng baùn maùy vi tính
187
187
191 1/22/2008 PXK/16 Göûi haøng G3 ñi baùn
191
191
195 1/22/2008 GI03/344 Chieát khaáu thanh toaùn
195
195
196 1/22/2008 GI03/344 Giaù voán haøng baùn G3
196
196
200 1/24/2008 PNK/14 Nhaäp kho Nhieân lieäu
200
200
201 1/24/2008 PNK/14 Nhaäp kho VLP
201
201
202 1/24/2008 PNK/14 Thueá GTGT ñaàu vaøo
202
202
210 1/28/2008 BPB/07 Phaân boå 1 thaùng
210
210
213 1/30/2008 PNK/15 Nhaäp kho SP A
213
213
214 1/30/2008 PNK/15 Nhaäp kho SP B
214
214
215 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPA
215
215
216 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí nhaân coâng SPA
216
216
217 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí SXC SPA
217
217
218 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPB
218
218
219 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí nhaân coâng SPB
219
219
220 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí SXC SPB
220
220
221 1/31/2008 BPB/08 Phaân boå chi phí mua haøng
221
221
222 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
222
222
223 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
223
223
224 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
224
224
225 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
225
225
226 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
226
226
227 1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu traû laïi
227
227
228 1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu giaûm giaù
228
228
229 1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu
229
229
230 1/31/2008 PKC/04 Keát chuyeån doanh thu
230
230
231 1/31/2008 PKC/05 Keát chuyeån chi phí
231
231
232 1/31/2008 PKC/06 Keát chuyeån chi phí
232
232
233 1/31/2008 PKC/07 Keát chuyeån laõi
233
233
234 1/31/2008 KTT/01 Khaáu tröø thueá
234
234
235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
235
235
320 CỘNG
KYÙ CHUNG

1/5/2008
1/31/2008

Soá tieàn
Taøi khoaûn
Nôï Coù

632 448,000,000 0
156 0 448,000,000

621 20,000,000 0
152 0 20,000,000

621 12,000,000 0
152 0 12,000,000

627 2,400,000 0
152 0 2,400,000

641 6,000,000 0
153 0 6,000,000

156 24,000,000 0
141 0 24,000,000

156 3,200,000 0
141 0 3,200,000

133 2,400,000 0
141 0 2,400,000

157 288,000,000 0
156 0 288,000,000
331 120,000,000 0
311 0 120,000,000

622 72,000,000 0
334 0 72,000,000

622 48,000,000 0
334 0 48,000,000

627 24,000,000 0
334 0 24,000,000

641 16,000,000 0
334 0 16,000,000

642 40,000,000 0
334 0 40,000,000

335 16,000,000 0
334 0 16,000,000

622 7,200,000 0
335 0 7,200,000

622 4,800,000 0
335 0 4,800,000

622 12,240,000 0
338 0 12,240,000

622 8,160,000 0
338 0 8,160,000

627 3,600,000 0
338 0 3,600,000
641 2,400,000 0
338 0 2,400,000

642 6,000,000 0
338 0 6,000,000

334 10,800,000 0
338 0 10,800,000

622 1,632,000 0
338 0 1,632,000

622 1,088,000 0
338 0 1,088,000

627 480,000 0
338 0 480,000

641 320,000 0
338 0 320,000

642 800,000 0
338 0 800,000

334 2,160,000 0
338 0 2,160,000

622 1,632,000 0
338 0 1,632,000

622 1,088,000 0
338 0 1,088,000

627 480,000 0
338 0 480,000
641 320,000 0
338 0 320,000

642 800,000 0
338 0 800,000

142 24,000,000 0
153 0 24,000,000

627 2,000,000 0
142 0 2,000,000

632 80,000,000 0
155 0 80,000,000

157 55,526,400 0
155 0 55,526,400

632 288,000,000 0
157 0 288,000,000

641 1,480,000 0
214 0 1,480,000

642 1,976,000 0
214 0 1,976,000

627 5,648,000 0
214 0 5,648,000

627 23,808,000 0
214 0 23,808,000

627 1,992,000 0
214 0 1,992,000
641 2,920,000 0
214 0 2,920,000

642 4,448,000 0
214 0 4,448,000

642 2,080,000 0
214 0 2,080,000

641 2,000,000 0
214 0 2,000,000

642 208,000 0
214 0 208,000

642 888,000 0
214 0 888,000

627 552,000 0
214 0 552,000

241 9,600,000 0
152 0 9,600,000

142 24,000,000 0
241 0 24,000,000

642 2,000,000 0
142 0 2,000,000

632 55,526,400 0
157 0 55,526,400

155 224,350,000 0
154 0 224,350,000
155 212,280,000 0
154 0 212,280,000

632 131,688,000 0
155 0 131,688,000

632 138,816,000 0
155 0 138,816,000

632 112,000,000 0
156 0 112,000,000

642 26,400,000 0
141 0 26,400,000

133 1,600,000 0
141 0 1,600,000

821 64,000,000 0
333 0 64,000,000

421 48,000,000 0
414 0 48,000,000

421 16,000,000 0
431 0 16,000,000

421 24,000,000 0
431 0 24,000,000

334 2,400,000 0
141 0 2,400,000

334 16,000,000 0
138 0 16,000,000
156 11,200,000 0
632 0 11,200,000

532 8,400,000 0
131 0 8,400,000

632 24,000,000 0
156 0 24,000,000

214 48,000,000 0
211 0 48,000,000

811 48,000,000 0
211 0 48,000,000

157 192,000,000 0
156 0 192,000,000

635 2,560,000 0
511 0 2,560,000

632 192,000,000 0
157 0 192,000,000

152 34,000,000 0
141 0 34,000,000

152 42,800,000 0
141 0 42,800,000

133 7,200,000 0
141 0 7,200,000

641 8,000,000 0
142 0 8,000,000
155 134,610,000 0
154 0 134,610,000

155 70,760,000 0
154 0 70,760,000

154 224,000,000 0
621 0 224,000,000

154 94,704,000 0
622 0 94,704,000

154 77,376,000 0
627 0 77,376,000

154 204,000,000 0
621 0 204,000,000

154 63,136,000 0
622 0 63,136,000

154 51,584,000 0
627 0 51,584,000

632 44,469,208 0
156 0 44,469,208

911 1,503,299,608 0
632 0 1,503,299,608

911 22,400,000 0
635 0 22,400,000

911 2,560,000 0
635 0 2,560,000
911 85,040,000 0
641 0 85,040,000

911 161,600,000 0
642 0 161,600,000

511 16,000,000 0
531 0 16,000,000

511 8,400,000 0
532 0 8,400,000

511 1,951,600,000 0
911 0 1,951,600,000

711 32,000,000 0
911 0 32,000,000

911 48,000,000 0
811 0 48,000,000

911 64,000,000 0
821 0 64,000,000

911 96,700,392 0
421 0 96,700,392

333 135,200,000 0
133 0 135,200,000

333 64,000,000 0
133 0 64,000,000
8,587,786,008 8,587,786,008
NHAÄT KYÙ CHUNG

Töø ngaøy
ñeán ngaøy
NKC
0 Chöùng töø
Dieãn giaûi
30 Ngaøy Soá
31 1/5/2008 PXK/03 Xuaát kho haøng G1
31
39 1/7/2008 PXK/04 Xuaát kho VLP cho SP A
39
40 1/7/2008 PXK/04 Xuaát kho VLP cho SP B
40
41 1/7/2008 PXK/05 Xuaát kho phuï tuøng ñeå söûa chöõa
41
42 1/7/2008 PXK/06 Xuaát kho duïng cuï C2 cho BPBH
42
44 1/8/2008 PNK/06 Nhaäp kho haøng G3
44
45 1/8/2008 PNK/06 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån boác
45
46 1/8/2008 PNK/06 Thueá GTGT ñaàu vaøo
46
47 1/9/2008 PXK/07 Göûi haøng G2 ñi baùn
47
52 1/9/2008 GBN/02 Vay NH thanh toaùn cho ÑV S2
52
57 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông CN SP A
57
58 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông CN SP B
58
59 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV PXSX
59
60 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV BPBH
60
61 1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV BPQL
61
62 1/10/2008 BPB/01 Tieàn löông nghæ pheùp
62
63 1/10/2008 BPB/02 Trích tröôùc löông nghæ pheùp SP A
63
64 1/10/2008 BPB/02 Trích tröôùc löông nghæ pheùp SP B
64
65 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
65
66 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
66
67 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
67
68 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
68
69 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
69
70 1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH
70
71 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
71
72 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
72
73 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
73
74 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
74
75 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
75
76 1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT
76
77 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
77
78 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
78
79 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
79
80 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
80
81 1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ
81
86 1/11/2008 PXK/08 Xuaát kho duïng C1 cho PXSX
86
87 1/11/2008 BPB/03 Phaân boå duïng cuï C1
87
88 1/11/2008 PXK/09 Xuaát kho SP A baùn tröïc tieáp
88
91 1/12/2008 PXK/10 Xuaát kho SP B göûi ñi baùn
91
94 1/12/2008 GI03/337 Giaù voán haøng G2
94
101 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
101
102 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
102
103 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
103
104 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
104
105 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
105
106 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
106
107 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
107
108 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
108
109 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
109
110 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
110
111 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
111
112 1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ
112
113 1/13/2008 PXK/11 Xuaát phuï tuøng söûa chöõa lôùn TSC
113
115 1/13/2008 QD/01 Quyeát ñònh phaân boå 12 thaùng
115
116 1/13/2008 BPB/05 Phaân boå 1 thaùng
116
121 1/14/2008 GI03/338 Giaù voán haøng B
121
128 1/15/2008 PNK/08 Nhaäp kho SP A
128
129 1/15/2008 PNK/08 Nhaäp kho SP B
129
130 1/15/2008 PXK/12 Xuaát kho baùn SP A
130
131 1/15/2008 PXK/13 Xuaát kho baùn SP B
131
147 1/17/2008 PXK/14 Xuaát kho baùn haøng G1
147
152 1/17/2008 BKE/01 Thanh toaùn taïm öùng
152
153 1/17/2008 BKE/01 Thueá GTGT ñaàu vaøo
153
156 1/18/2008 BKE/02 Taïm noäp thueá thu nhaäp
156
158 1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ ÑTPT
158
159 1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ KT
159
160 1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ PL
160
171 1/19/2008 BKE/03 Baûng keâ khaáu tröø taïm öùng
171
172 1/19/2008 BKE/03 Baûng keâ uûng hoä thieân tai
172
175 1/19/2008 PNK/12 Traû laïi haøng G1
175
178 1/19/2008 PGG/01 Giaûm giaù haøng baùn
178
183 1/20/2008 PXK/15 Xuaát baùn haøng G3
183
186 1/21/2008 GI03/342 Nhöôïng baùn maùy vi tính
186
187 1/21/2008 GI03/342 Nhöôïng baùn maùy vi tính
187
191 1/22/2008 PXK/16 Göûi haøng G3 ñi baùn
191
195 1/22/2008 GI03/344 Chieát khaáu thanh toaùn
195
196 1/22/2008 GI03/344 Giaù voán haøng baùn G3
196
200 1/24/2008 PNK/14 Nhaäp kho Nhieân lieäu
200
201 1/24/2008 PNK/14 Nhaäp kho VLP
201
202 1/24/2008 PNK/14 Thueá GTGT ñaàu vaøo
202
210 1/28/2008 BPB/07 Phaân boå 1 thaùng
210
213 1/30/2008 PNK/15 Nhaäp kho SP A
213
214 1/30/2008 PNK/15 Nhaäp kho SP B
214
215 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPA
215
216 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí nhaân coâng SPA
216
217 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí SXC SPA
217
218 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPB
218
219 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí nhaân coâng SPB
219
220 1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí SXC SPB
220
221 1/31/2008 BPB/08 Phaân boå chi phí mua haøng
221
222 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
222
223 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
223
224 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
224
225 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
225
226 1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí
226
227 1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu traû laïi
227
228 1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu giaûm giaù
228
229 1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu
229
230 1/31/2008 PKC/04 Keát chuyeån doanh thu
230
231 1/31/2008 PKC/05 Keát chuyeån chi phí
231
232 1/31/2008 PKC/06 Keát chuyeån chi phí
232
233 1/31/2008 PKC/07 Keát chuyeån laõi
233
234 1/31/2008 KTT/01 Khaáu tröø thueá
234
235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
235
216 CỘNG
KYÙ CHUNG

1/5/2008
1/31/2008

Soá tieàn
Taøi khoaûn
Nôï Coù
632 448,000,000 0
156 0 448,000,000
621 20,000,000 0
152 0 20,000,000
621 12,000,000 0
152 0 12,000,000
627 2,400,000 0
152 0 2,400,000
641 6,000,000 0
153 0 6,000,000
156 24,000,000 0
141 0 24,000,000
156 3,200,000 0
141 0 3,200,000
133 2,400,000 0
141 0 2,400,000
157 288,000,000 0
156 0 288,000,000
331 120,000,000 0
311 0 120,000,000
622 72,000,000 0
334 0 72,000,000
622 48,000,000 0
334 0 48,000,000
627 24,000,000 0
334 0 24,000,000
641 16,000,000 0
334 0 16,000,000
642 40,000,000 0
334 0 40,000,000
335 16,000,000 0
334 0 16,000,000
622 7,200,000 0
335 0 7,200,000
622 4,800,000 0
335 0 4,800,000
622 12,240,000 0
338 0 12,240,000
622 8,160,000 0
338 0 8,160,000
627 3,600,000 0
338 0 3,600,000
641 2,400,000 0
338 0 2,400,000
642 6,000,000 0
338 0 6,000,000
334 10,800,000 0
338 0 10,800,000
622 1,632,000 0
338 0 1,632,000
622 1,088,000 0
338 0 1,088,000
627 480,000 0
338 0 480,000
641 320,000 0
338 0 320,000
642 800,000 0
338 0 800,000
334 2,160,000 0
338 0 2,160,000
622 1,632,000 0
338 0 1,632,000
622 1,088,000 0
338 0 1,088,000
627 480,000 0
338 0 480,000
641 320,000 0
338 0 320,000
642 800,000 0
338 0 800,000
142 24,000,000 0
153 0 24,000,000
627 2,000,000 0
142 0 2,000,000
632 80,000,000 0
155 0 80,000,000
157 55,526,400 0
155 0 55,526,400
632 288,000,000 0
157 0 288,000,000
641 1,480,000 0
214 0 1,480,000
642 1,976,000 0
214 0 1,976,000
627 5,648,000 0
214 0 5,648,000
627 23,808,000 0
214 0 23,808,000
627 1,992,000 0
214 0 1,992,000
641 2,920,000 0
214 0 2,920,000
642 4,448,000 0
214 0 4,448,000
642 2,080,000 0
214 0 2,080,000
641 2,000,000 0
214 0 2,000,000
642 208,000 0
214 0 208,000
642 888,000 0
214 0 888,000
627 552,000 0
214 0 552,000
241 9,600,000 0
152 0 9,600,000
142 24,000,000 0
241 0 24,000,000
642 2,000,000 0
142 0 2,000,000
632 55,526,400 0
157 0 55,526,400
155 224,350,000 0
154 0 224,350,000
155 212,280,000 0
154 0 212,280,000
632 131,688,000 0
155 0 131,688,000
632 138,816,000 0
155 0 138,816,000
632 112,000,000 0
156 0 112,000,000
642 26,400,000 0
141 0 26,400,000
133 1,600,000 0
141 0 1,600,000
821 64,000,000 0
333 0 64,000,000
421 48,000,000 0
414 0 48,000,000
421 16,000,000 0
431 0 16,000,000
421 24,000,000 0
431 0 24,000,000
334 2,400,000 0
141 0 2,400,000
334 16,000,000 0
138 0 16,000,000
156 11,200,000 0
632 0 11,200,000
532 8,400,000 0
131 0 8,400,000
632 24,000,000 0
156 0 24,000,000
214 48,000,000 0
211 0 48,000,000
811 48,000,000 0
211 0 48,000,000
157 192,000,000 0
156 0 192,000,000
635 2,560,000 0
511 0 2,560,000
632 192,000,000 0
157 0 192,000,000
152 34,000,000 0
141 0 34,000,000
152 42,800,000 0
141 0 42,800,000
133 7,200,000 0
141 0 7,200,000
641 8,000,000 0
142 0 8,000,000
155 134,610,000 0
154 0 134,610,000
155 70,760,000 0
154 0 70,760,000
154 224,000,000 0
621 0 224,000,000
154 94,704,000 0
622 0 94,704,000
154 77,376,000 0
627 0 77,376,000
154 204,000,000 0
621 0 204,000,000
154 63,136,000 0
622 0 63,136,000
154 51,584,000 0
627 0 51,584,000
632 44,469,208 0
156 0 44,469,208
911 1,503,299,608 0
632 0 1,503,299,608
911 22,400,000 0
635 0 22,400,000
911 2,560,000 0
635 0 2,560,000
911 85,040,000 0
641 0 85,040,000
911 161,600,000 0
642 0 161,600,000
511 16,000,000 0
531 0 16,000,000
511 8,400,000 0
532 0 8,400,000
511 1,951,600,000 0
911 0 1,951,600,000
711 32,000,000 0
911 0 32,000,000
911 48,000,000 0
811 0 48,000,000
911 64,000,000 0
821 0 64,000,000
911 96,700,392 0
421 0 96,700,392
333 135,200,000 0
133 0 135,200,000
333 64,000,000 0
133 0 64,000,000
8,587,786,008 8,587,786,008
TK Teân taøi khoaûn
8
9 111 Tieàn maët
10 112 Tieàn göûûi ngaân haøng
11 113 Tieàn ñang chuyeån
12 121 Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn
13 128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
14 129 Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn
15 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng
16 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø
17 136 Phaûi thu noäi boä
18 138 Phaûi thu khaùc
19 139 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
20 141 Taïm öùng
21 142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
22 144 Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
23 151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
24 152 Nguyeân lieäu,vaät lieäu
25 153 Coâng cuï, duïng cuï
26 154 Chi phí Saûn xuaát, kinh doanh dôû dang
27 155 Thaønh phaåm
28 156 Haøng Hoùa
29 157 Haøng gôûi baùn
30 158 Haøng hoùa kho baûo thueá
31 159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
32 161 Chi söï nghieäp
33 211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình
34 212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
35 213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình
36 214 Hao moøn TSCÑ
37 217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö
38 221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn
39 222 Voán goùp lieân doanh
40 223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
41 228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc
42 229 Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH
43 241 Xaây döïng cô baûn dôû dang
44 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn
45 243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
46 244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
47 311 Vay ngaén haïn
48 315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
49 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn
50 333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc
51 334 Phaûi traû coâng nhaân vieân
52 335 Chi phí phaûi traû
53 336 Phaûi traû noäi boä
54 337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döï
55 338 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc
56 341 Vay daøi haïn
57 342 Nôï daøi haïn
58 343 Traùi phieáu phaùt haønh
59 344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
60 347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
61 351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
62 352 Döï phoøng phaûi traû
63 411 Nguoàn voán kinh doanh
64 412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
65 413 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
66 414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
67 415 Quyõ döï phoøng taøi chaùnh
68 418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu
69 419 Coå phieáu quyõ
70 421 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
71 431 Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi
72 441 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
73 461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp
74 466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ
75 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
76 512 Doanh thu noäi boä
77 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh
78 521 Chieát khaáu thöông maïi
79 531 Haøng baùn bò traû laïi
80 532 Giaûm giaù haøng baùn
81 611 Mua haøng
82 621 Chi phí NVL tröïc tieáp
83 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
84 627 Chi phí saûn xuaát chung
85 631 Giaù thaønh saûn xuaát
86 632 Giaù voán haøng baùn
87 635 Chi phí taøi chính
88 641 Chi phí baùn haøng
89 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
90 711 Thu nhaäp khaùc
91 811 Chi phí khaùc
92 821 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp
93 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh
93 TONG CONG
BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN CAÁP 1

SDDK PSLKN PSLKC

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- 0 0
N ÑOÁI TAØI KHOAÛN CAÁP 1

Töø ngaøy 1/5/2008


ñeán ngaøy 1/31/2008

Ñaàu kyø Phaùt sinh


Nôï Coù Nôï
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cuoái kyø
Coù Nôï Coù
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 0
TK Teân taøi khoaûn
8
9 1111 Tieàn maët Vieät Nam
10 1112 Tieàn maët ngoaïi teä
11 1121 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng VN
12 1122 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä
13 113 Tieàn ñang chuyeån
14 1211 Coå phieáu
15 1212 Traùi phieáu, Tín phieáu, kyø phieáu
16 128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
17 129 Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn
18 1311 Phaûi thu cuûa khaùch haøng ngaén haïn
19 1312 Phaûi thu cuûa khaùch haøng daøi haïn (tre
20 1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH, DV
21 1332 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ
22 1361 Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoä
23 1368 Phaûi thu noäi boä khaùc
24 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù
25 1385 Phaûi thu veà coå phaàn hoùa
26 1388 Phaûi thu khaùc
27 139 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi
28 141 Taïm öùng
29 142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
30 144 Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
31 151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
32 1521 Vaät lieäu chính
33 1522 Vaät lieäu phuï
34 1523 Nhieân lieäu
35 1524 Phuï tuøng
36 1531 Coâng cuï, duïng cuï
37 154 Chi phí Saûn xuaát, kinh doanh dôû dang
38 155 Thaønh phaåm
39 1561 Giaù mua haøng hoùa
40 1562 Chi phí mua haøng
41 1567 Haøng hoùa baát ñoäng saûn
42 158 Haøng hoùa kho baûo thueá
43 1575 Saûn phaåm göûi baùn
44 1576 Haøng hoùa göûi baùn
45 159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
46 161 Chi söï nghieäp
47 2111 Nhaø cöûa,vaät kieán truùc
48 2112 Maùy moùc, thieát bò
49 2113 Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn
50 2114 Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù
51 2115 Caây laâu naêm, suùc vaät laøm vieäc vaø
52 2118 TSCÑ khaùc
53 212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
54 213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình
55 2141 Hao moøn TSCÑ höõu hình
56 2142 Hao moøn TSCÑ ñi thueâ
57 2143 Hao moøn TSCÑ voâ hình
58 2147 Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö
59 217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö
60 221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn
61 222 Voán goùp lieân doanh
62 223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát
63 228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc
64 229 Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH
65 2412 Xaây döïng cô baûn
66 2413 Söûa chöõa lôùn TSCÑ
67 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn
68 243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
69 244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
70 311 Vay ngaén haïn
71 315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
72 3311 Phaûi traû cho ngöôøi baùn ngaén haïn
73 3312 Phaûi traû cho ngöôøi baùn daøi haïn
74 3331 Thueá GTGT phaûi noäp
75 3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät
76 3333 Thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu
77 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp
78 3335 Thu treân thueá voán
79 3336 Thueá taøi nguyeân
80 3337 Thueá nhaø, tieàn thueâ ñaát
81 3338 Caùc loaïi thueá khaùc
82 3339 Phí, leä phí,khoaûn noäp khaùc
83 334 Phaûi traû coâng nhaân vieân
84 335 Chi phí phaûi traû
85 336 Phaûi traû noäi boä
86 337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp
87 3381 TS thöøa chôø giaûi quyeát
88 3382 Kinh phí coâng ñoaøn
89 3383 Baûo hieåm xaõ hoäi
90 3384 Baûo hieåm y teá
91 3385 Phaûi traû veà coå phaàn hoùa
92 3386 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn
93 3387 Doanh thu chöa thöïc hieän
94 3388 Phaûi traû, Phaûi noäp khaùc
95 341 Vay daøi haïn
96 342 Nôï daøi haïn
97 3431 Meänh giaù traùi phieáu
98 3432 Chieát khaáu traùi phieáu
99 3433 Phuï troäi traùi phieáu
100 344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn
101 347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû
102 351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm
103 3521 Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn
104 3522 Döï phoøng phaûi traû daøi haïn
105 4111 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
106 4112 Thaëng dö voán coå phaàn
107 4118 Voán khaùc
108 412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
109 4131 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñaù
110 4132 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai
111 414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
112 415 Quyõ döï phoøng taøi chaùnh
113 418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõ
114 419 Coå phieáu quyõ
115 4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc
116 4212 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay
117 4311 Quyõ khen thöôûng
118 4312 Quyõ phuùc lôïi
119 4313 Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ
120 441 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
121 461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp
122 466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ
123 5111 Doanh thu baùn haøng hoùa
124 5112 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm
125 5113 Doanh thu cung caáp dòch vuï
126 5114 Doanh thu trôï caáp, trôï giaù
127 5117 Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaà
128 512 Doanh thu noäi boä
129 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chaùnh
130 521 Chieát khaáu thöông maïi
131 531 Haøng baùn bò traû laïi
132 532 Giaûm giaù haøng baùn
133 611 Mua haøng
134 621 Chi phí NVL tröïc tieáp
135 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
136 627 Chi phí saûn xuaát chung
137 631 Giaù thaønh saûn xuaát
138 632 Giaù voán haøng baùn
139 6351 Chi phí taøi chính, traû laõi vay
140 6352 Chi phí taøi chính khaùc
141 641 Chi phí baùn haøng
142 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
143 711 Thu nhaäp khaùc
144 811 Chi phí khaùc
145 8211 Chi phí thueá TNDN hieän haønh
146 8212 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi
147 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh
147
BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN CAÁP 2

SDDK PSLKN PSLKC

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- 0 0
TAØI KHOAÛN CAÁP 2

Töø ngaøy 1/5/2008


ñeán ngaøy 1/31/2008

Ñaàu kyø Phaùt sinh


Nôï Coù Nôï
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cuoái kyø
Coù Nôï Coù
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 0
11 198 188
CDTK3!$B$11:$B$198

BAÛNG

TK Teân taøi khoaûn SDDK


6
7 1111 Tieàn maët Vieät Nam 240000000
8 1112 Tieàn maët ngoaïi teä 0
9 1121 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ñoàng
1360000000
VN
10 1122 Tieàn göûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä 0
11 113 Tieàn ñang chuyeån 0
12 12111 Coå phieáu ngaén haïn 0
13 12112 Coå phieáu treân 3 thaùng 0
14 12121 Traùi phieáu ngaén haïn 0
15 12122 Traùi phieáu treân 3 thaùng 0
16 128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 0
17 129 Döï phoøng giaûm giaù ÑT ngaén haïn 0
18 131101 Khaùch haøng H1 280000000
19 131102 Khaùch haøng H2 120000000
20 1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø HH, DV 0
21 1332 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø TSCÑ 0
22 1361 Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc
0
23 13681 Phaûi thu noäi boä khaùc NH 0
24 13682 Phaûi thu noäi boä khaùc DH 0
25 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 0
26 1385 Phaûi thu veà coå phaàn hoùa 0
27 13881 Hoaøn thueá GTGT 0
28 13882 Giaûm thueá GTGT 0
29 13883 Giaûm thueá TNDN 0
30 13888 Phaûi thu khaùc ngaén haïn 0
31 13889 Phaûi thu khaùc daøi haïn 0
32 1391 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi ngaén haïn0
33 1392 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi daøi haïn 0
34 14101 NV Nguyeãn Vaên Tö 48000000
35 14102 NV Traàn Vaên Taùm 32000000
36 14103 NV Traàn Vaên Hai 0
37 14104 NV Buøi Vaên Möôøi 0
38 142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 0
39 144 Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn
0
40 151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 0
41 152101 Vaät lieäu chính M1 160000000
42 152102 Vaät lieäu chính M2 224000000
43 152201 Vaät lieäu phuï N 40000000
44 152301 Nhieân lieäu D 40000000
45 152401 Phuï tuøng P 16000000
46 153101 Duïng cuï C1 40000000
47 153102 Duïng cuï C2 24000000
48 15401 CPSX dôû dang SP A 9600000
49 15402 CPSX dôû dang SP B 6400000
50 15501 Saûn phaåm A 80000000
51 15502 Saûn phaåm B 64000000
52 156101 Haøng G1 560000000
53 156102 Haøng G2 480000000
54 156103 Haøng G3 240000000
55 1562 Chi phí mua haøng 80000000
56 1567 Haøng hoùa baát ñoäng saûn 0
57 157501 Saûn phaåm A 0
58 157502 Saûn phaåm B 0
59 157601 Haøng G1 0
60 157602 Haøng G2 0
61 157603 Haøng G3 0
62 158 Haøng hoùa kho baûo thueá 0
63 159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 0
64 161 Chi söï nghieäp 0
65 2111101 Cöûa haøng 320000000
66 2111201 Vaên phoøng 480000000
67 2111301 Phaân xöôûng 1600000000
68 2112301 Maùy saûn xuaát 2000000000
69 2112302 Maùy tieän 0
70 2113101 Xe baùn haøng 480000000
71 2113201 Xe vaên phoøng 1 320000000
72 2113202 Xe vaên phoøng 2 0
73 2114101 Thieát bò vaên phoøng - CH 120000000
74 2114201 Thieát bò vaên phoøng 1 - VP 96000000
75 2114202 Thieát bò vaên phoøng 2 - VP 64000000
76 2114301 Thieát bò vaên phoøng - PX 40000000
77 212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 0
78 213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình 0
79 21411101 Cöûa haøng -16208000
80 21411201 Vaên phoøng -32000000
81 21411301 Phaân xöôûng -32000000
82 21412301 Maùy saûn xuaát -32000000
83 21412302 Maùy tieän -32000000
84 21413101 Xe baùn haøng -32000000
85 21413201 Xe vaên phoøng 1 -32000000
86 21413202 Xe vaên phoøng 2 -32000000
87 21414101 Thieát bò vaên phoøng - CH -32000000
88 21414201 Thieát bò vaên phoøng 1 - VP -47792000
89 21414202 Thieát bò vaên phoøng 2 - VP -32000000
90 21414301 Thieát bò vaên phoøng - PX -32000000
91 2142 Hao moøn TSCÑ ñi thueâ 0
92 2143 Hao moøn TSCÑ voâ hình 0
93 2147 Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö 0
94 217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö 0
95 221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 0
96 222 Voán goùp lieân doanh 0
97 223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát 0
98 228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 0
99 229 Döï phoøng giaûm giaù ÑTDH 0
100 2412 Xaây döïng cô baûn 0
101 2413 Söûa chöõa lôùn TSCÑ 0
102 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 0
103 243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 0
104 244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 0
105 311 Vay ngaén haïn -2240000000
106 315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 0
107 331101 Ñôn vò S1 -400000000
108 331102 Ñôn vò S2 -160000000
109 331103 Cty Ñieän Löïc 0
110 331104 Ñôn vò S3 0
111 33311 Thueá GTGT ñaàu ra 0
112 33312 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 0
113 3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 0
114 3333 Thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu 0
115 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 0
116 3335 Thu treân thueá voán 0
117 3336 Thueá taøi nguyeân 0
118 3337 Thueá nhaø, tieàn thueâ ñaát 0
119 3338 Caùc loaïi thueá khaùc 0
120 3339 Phí, leä phí,khoaûn noäp khaùc 0
121 334 Phaûi traû coâng nhaân vieân 0
122 335 Chi phí phaûi traû -16000000
123 3361 Phaûi traû noäi boä ngaén haïn 0
124 3362 Phaûi traû noäi boä daøi haïn 0
125 337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp
0 ñoàng xaây döïng
126 33811 TS thöøa chôø giaûi quyeát ngaén haïn 0
127 33812 TS thöøa chôø giaûi quyeát daøi haïn 0
128 33821 Kinh phí coâng ñoaøn ngaén haïn 0
129 33822 Kinh phí coâng ñoaøn daøi haïn 0
130 33831 Baûo hieåm xaõ hoäi ngaén haïn 0
131 33832 Baûo hieåm xaõ hoäi daøi haïn 0
132 33841 Baûo hieåm y teá ngaén haïn 0
133 33842 Baûo hieåm y teá daøi haïn 0
134 3385 Phaûi traû veà coå phaàn hoùa 0
135 3386 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 0
136 33871 Doanh thu chöa thöïc hieän ngaén haïn 0
137 33872 Doanh thu chöa thöïc hieän daøi haïn 0
138 33881 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc ngaén haïn 0
139 33882 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc daøi haïn 0
140 341 Vay daøi haïn 0
141 342 Nôï daøi haïn 0
142 3431 Meänh giaù traùi phieáu 0
143 3432 Chieát khaáu traùi phieáu 0
144 3433 Phuï troäi traùi phieáu 0
145 344 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 0
146 347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 0
147 351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm0
148 3521 Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 0
149 3522 Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 0
150 4111 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu
-6240000000
151 4112 Thaëng dö voán coå phaàn 0
152 4118 Voán khaùc 0
153 412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 0
154 4131 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc ñaùnh
0 giaù laïi cuoái naêm taøi
155 4132 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai0ñoaïn ñaàu tö XDCB
156 414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 0
157 415 Quyõ döï phoøng taøi chính 0
158 418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu
0
159 419 Coå phieáu quyõ 0
160 4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm
-224000000
tröôùc
161 4212 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay 0
162 4311 Quyõ khen thöôûng 0
163 4312 Quyõ phuùc lôïi 0
164 4313 Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ 0
165 441 Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 0
166 461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp 0
167 466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 0
168 5111 Doanh thu baùn haøng hoùa 0
169 5112 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm 0
170 5113 Doanh thu cung caáp dòch vuï 0
171 5114 Doanh thu trôï caáp, trôï giaù 0
172 5117 Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu
0 tö
173 512 Doanh thu noäi boä 0
174 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 0
175 521 Chieát khaáu thöông maïi 0
176 531 Haøng baùn bò traû laïi 0
177 532 Giaûm giaù haøng baùn 0
178 611 Mua haøng 0
179 62101 Chi phí NVL SP A 0
180 62102 Chi phí NVL SP B 0
181 62201 Chi phí NC SP A 0
182 62202 Chi phí NC SP B 0
183 627 Chi phí saûn xuaát chung 0
184 631 Giaù thaønh saûn xuaát 0
185 632 Giaù voán haøng baùn 0
186 6351 Chi phí taøi chính, traû laõi vay 0
187 6352 Chi phí taøi chính khaùc 0
188 641 Chi phí baùn haøng 0
189 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 0
190 711 Thu nhaäp khaùc 0
191 811 Chi phí khaùc 0
192 8211 Chi phí thueá TNDN hieän haønh 0
193 8212 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 0
194 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 0
199 0
CDTK3!$G$11:$G$198 CDTK3!$H$11:$H$198

BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN CHI TIEÁT

Töø ngaøy
ñeán ngaøy

Ñaàu kyø
PSLKN PSLKC
Nôï Coù
800,000 25,200,000 215,600,000 0
0 0 0 0
0 320,000,000 1,040,000,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 280,000,000 0
0 0 120,000,000 0
82,960,000 0 82,960,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 48,000,000 0 0
0 0 32,000,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
160,000,000 200,000,000 120,000,000 0
59,200,000 196,000,000 87,200,000 0
43,200,000 0 83,200,000 0
0 20,000,000 20,000,000 0
0 0 16,000,000 0
0 0 40,000,000 0
0 0 24,000,000 0
0 0 9,600,000 0
0 0 6,400,000 0
0 0 80,000,000 0
0 0 64,000,000 0
568,000,000 0 1,128,000,000 0
0 0 480,000,000 0
0 0 240,000,000 0
16,000,000 0 96,000,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 320,000,000 0
0 0 480,000,000 0
0 0 1,600,000,000 0
0 0 2,000,000,000 0
0 0 0 0
0 0 480,000,000 0
0 0 320,000,000 0
0 0 0 0
0 0 120,000,000 0
0 0 96,000,000 0
0 0 64,000,000 0
0 0 40,000,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 16208000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 47792000
0 0 0 32000000
0 0 0 32000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 ###
0 0 0 0
320,000,000 167,200,000 0 247200000
0 689,760,000 0 849760000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 16000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 ###
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 224000000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
204,000,000 0 204,000,000 0
192,000,000 0 192,000,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20,000,000 0 20,000,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1666160000 1666160000 10200960000 10200960000
K3!$H$11:$H$198 CDTK3!$K$11:$K$198
CDTK3!$L$11:$L$198

CHI TIEÁT

1/5/2008
1/31/2008

Phaùt sinh Cuoái kyø


Nôï Coù Nôï Coù
1,562,240,000 1,502,000,000 275840000 -
0 0 0 -
1,771,840,000 2,469,040,000 342800000 -
0 0 0 -
400,000,000 400,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
184,800,000 288,400,000 176400000 -
176,000,000 184,000,000 112000000 -
137,760,000 135,200,000 85520000 -
64,000,000 64,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
16,000,000 16,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 32,000,000 0 -
28,000,000 28,000,000 0 -
84,000,000 84,000,000 0 -
144,000,000 12,000,000 132000000 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 120000000 -
56,800,000 0 144000000 -
34,000,000 32,000,000 85200000 -
42,800,000 0 62800000 -
40,000,000 12,000,000 44000000 -
38,400,000 24,000,000 54400000 -
34,800,000 6,000,000 52800000 -
396,080,000 358,960,000 46720000 -
318,720,000 283,040,000 42080000 -
358,960,000 211,688,000 227272000 -
283,040,000 194,342,400 152697600 -
295,200,000 560,000,000 863200000 -
464,000,000 288,000,000 656000000 -
264,000,000 216,000,000 288000000 -
24,000,000 44,469,208 75530792 -
0 0 0 -
0 0 0 -
55,526,400 55,526,400 0 -
0 0 0 -
288,000,000 288,000,000 0 -
192,000,000 192,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 320000000 -
0 0 480000000 -
0 0 1600000000 -
0 0 2000000000 -
264,000,000 0 264000000 -
0 0 480000000 -
0 0 320000000 -
400,000,000 0 400000000 -
0 0 120000000 -
0 96,000,000 0 -
0 0 64000000 -
0 0 40000000 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 1,480,000 0 ###
0 1,976,000 0 ###
0 5,648,000 0 ###
0 23,808,000 0 ###
0 1,992,000 0 ###
0 2,920,000 0 ###
0 4,448,000 0 ###
0 2,080,000 0 ###
0 2,000,000 0 ###
48,000,000 208,000 0 -
0 888,000 0 ###
0 552,000 0 ###
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
880,000,000 0 880000000 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
24,000,000 24,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
480,000,000 120,000,000 0 ###
0 0 0 -
0 59,840,000 0 ###
120,000,000 822,800,000 0 ###
35,200,000 35,200,000 0 -
80,520,000 388,520,000 0 ###
200,800,000 200,800,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
64,000,000 64,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
216,000,000 216,000,000 0 -
16,000,000 12,000,000 0 ###
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
4,560,000 4,320,000 240000 -
0 0 0 -
24,000,000 43,200,000 0 ###
0 0 0 -
6,480,000 6,480,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 ###
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 48,000,000 0 ###
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 ###
88,000,000 96,700,392 0 ###
0 16,000,000 0 ###
16,000,000 24,000,000 0 ###
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
1,976,000,000 1,976,000,000 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
16,000,000 16,000,000 0 -
8,400,000 8,400,000 0 -
0 0 0 -
20,000,000 224,000,000 0 -
12,000,000 204,000,000 0 -
94,704,000 94,704,000 0 -
63,136,000 63,136,000 0 -
108,960,000 128,960,000 0 -
0 0 0 -
1,514,499,608 1,514,499,608 0 -
22,400,000 22,400,000 0 -
2,560,000 2,560,000 0 -
85,040,000 85,040,000 0 -
161,600,000 161,600,000 0 -
32,000,000 32,000,000 0 -
48,000,000 48,000,000 0 -
64,000,000 64,000,000 0 -
0 0 0 -
1,983,600,000 1,983,600,000 0 -
16935426008 16935426008 11007500392 11007500392
K3!$L$11:$L$198
BAÛNG TOÅNG HÔ

TK Teân ñoái töôïng


6 SDDK PSNLK
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
10 TONG CONG #N/A #N/A
SO DU
BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT

Taøi khoaûn: 111


Teân TK: Tieàn maët
Töø ngaøy 1/5/2008
ñeán ngaøy 1/31/2008

Ñaàu kyø Phaùt sinh


PSCLK Nôï Coù Nôï Coù
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
Cuoái kyø
Nôï Coù
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
NHAÄT KYÙ THU TI

Chöùng töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá
30 N111
32 5111 1/5/2008 PTH/02 Doanh thu haøng G1
33 33311 1/5/2008 PTH/02 Thueá GTGT ñaàu ra
89 5111 1/11/2008 PTH/03 Doanh thu SP A
90 33311 1/11/2008 PTH/03 Thueá GTGT ñaàu ra
138 131102 1/16/2008 PTH/04 KH H2 thanh toaùn
148 5111 1/17/2008 PTH/05 Doanh thu baùn haøng G1
149 33311 1/17/2008 PTH/05 Thueá GTGT ñaàu ra
167 1121 1/19/2008 PTH/06 Ruùt tieàn nhaäp quyõ
173 1121 1/19/2008 PTH/07 Ruùt tieàn nhaäp quyõ
184 5111 1/20/2008 PTH/08 Doanh thu baùn haøng G3
185 33311 1/20/2008 PTH/08 Thueá GTGT ñaàu ra
188 711 1/21/2008 PTH/09 Nhöôïng baùn maùy vi tính
189 33311 1/21/2008 PTH/09 Thueá GTGT nhöôïng baùn TS
208 1121 1/27/2008 PTH/10 Ruùt tieàn nhaäp quyõ
211 131102 1/29/2008 PTH/11 KH H2 thanh toaùn
26 CONG
NHAÄT KYÙ THU TIEÀN

Taøi khoaûn: 111


Teân taøi khoaûn Tieàn maët
Töø ngaøy 1/5/2008
ñeán ngaøy 1/31/2008

Ghi Coù caùc taøi khoaûn


Ghi NôïÏ TK 111 Taøi khoaûn khaùc
511 131
SHTK Soá tieàn
640,000,000 640,000,000 - -
64,000,000 - - 333 64,000,000
112,000,000 112,000,000 - -
11,200,000 - - 333 11,200,000
120,000,000 - 120,000,000 -
160,000,000 160,000,000 - -
16,000,000 - - 333 16,000,000
160,000,000 - - 112 160,000,000
64,640,000 - - 112 64,640,000
32,000,000 32,000,000 - -
3,200,000 - - 333 3,200,000
32,000,000 - - 711 32,000,000
3,200,000 - - 333 3,200,000
80,000,000 - - 112 80,000,000
64,000,000 - 64,000,000 -
1,562,240,000 944,000,000 184,000,000 434,240,000
NHAÄT KYÙ C

Chöùng töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá
30 C111
37 152102 1/6/2008 PCH/04 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
38 1331 1/6/2008 PCH/04 Thueá GTGT ñaàu vaøo
43 334 1/8/2008 PCH/05 Chi taïm öùng löông
48 627 1/9/2008 PCH/06 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPSX
49 641 1/9/2008 PCH/06 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPBH
50 642 1/9/2008 PCH/06 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPQL
51 1331 1/9/2008 PCH/06 Thueá GTGT ñaàu vaøo
95 33831 1/12/2008 PCH/07 Chi noäp BHXH
96 33821 1/12/2008 PCH/07 Chi noäp KPCÑ
97 33841 1/12/2008 PCH/08 Chi mua BHYT
100 2112302 1/12/2008 PCH/09 Chi vaän chuyeån, laép ñaët, chaïy thöû
114 2413 1/13/2008 PCH/10 Chi söûa chöõa lôùn TSCÑ
117 642 1/13/2008 PCH/11 Chi tieáp khaùch
122 627 1/14/2008 PCH/12 Chi tieàn nöôùc cho PXSX
123 641 1/14/2008 PCH/12 Chi tieàn nöôùc cho BPBH
124 642 1/14/2008 PCH/12 Chi tieàn nöôùc cho BPQL
125 1331 1/14/2008 PCH/12 Thueá GTGT ñaàu vaøo
134 641 1/15/2008 PCH/13 Chi tieàn vaän chuyeån SP ñi baùn
137 13888 1/16/2008 PCH/14 Chi tieàn uûng hoä thieân tai
142 14103 1/16/2008 PCH/15 Chi taïm öùng
145 1562 1/16/2008 PCH/16 Chi vaän chuyeån haøng mua
146 1331 1/16/2008 PCH/16 Thueá GTGT ñaàu vaøo
150 113 1/17/2008 PCH/17 Göûi tieàn vaøo NH
154 14103 1/17/2008 PCH/18 Hoaøn vöôït öùng
155 642 1/18/2008 PCH/19 Chi tieàn uûng hoä UBND Phöôøng
161 4312 1/18/2008 PCH/20 Chi tieàn cho CN tham quan
168 331104 1/19/2008 PCH/21 Chi tieàn traû cho ÑV S3
169 642 1/19/2008 PCH/22 Chi mua VPP
170 1331 1/19/2008 PCH/22 Thueá GTGT ñaàu vaøo
174 334 1/19/2008 PCH/23 Chi thanh toaùn löông
176 531 1/19/2008 PCH/24 Ghi giaûm doanh thu
177 33311 1/19/2008 PCH/24 Chi traû laïi tieàn thueá
181 1562 1/20/2008 PCH/26 Chi vaän chuyeån haøng mua
182 1331 1/20/2008 PCH/26 Thueá GTGT ñaàu vaøo
190 14104 1/21/2008 PCH/27 Chi taïm öùng
192 221 1/22/2008 PCH/28 Chi mua traùi phieáu
203 14104 1/24/2008 PCH/29 Chi vöôït öùng
204 642 1/25/2008 PCH/30 Chi mua saùch baùo
205 33821 1/26/2008 PCH/31 Chi cho Coâng ñoaøn
206 33831 1/26/2008 PCH/31 Chi trôï caáp khoù khaên
207 4312 1/26/2008 PCH/31 Chi trôï caáp BHXH
209 142 1/28/2008 PCH/32 Chi tieàn cho HT chieáu saùng
53 CONG
NHAÄT KYÙ CHI TIEÀN

Taøi khoaûn: 111


Teân taøi khoaûn Tieàn maët
Töø ngaøy 1/5/2008
ñeán ngaøy 1/31/2008

Ghi Nôïù caùc taøi khoaûn


Ghi Coù TK 111 Taøi khoaûn khaùc
331 133
SHTK
2,400,000 - - 152
120,000 - 120,000
120,000,000 - - 334
4,000,000 - - 627
3,200,000 - - 641
15,200,000 - - 642
2,240,000 - 2,240,000
21,600,000 - - 338
2,160,000 - - 338
6,480,000 - - 338
24,000,000 - - 211
14,400,000 - - 241
9,600,000 - - 642
17,600,000 - - 627
6,400,000 - - 641
8,000,000 - - 642
1,600,000 - 1,600,000
6,400,000 - - 641
16,000,000 - - 138
24,000,000 - - 141
8,000,000 - - 156
400,000 - 400,000
400,000,000 - - 113
4,000,000 - - 141
8,000,000 - - 642
14,400,000 - - 431
80,520,000 80,520,000 -
4,000,000 - - 642
400,000 - 400,000
64,640,000 - - 334
16,000,000 - - 531
1,600,000 - - 333
4,800,000 - - 156
240,000 - 240,000
80,000,000 - - 141
80,000,000 - - 221
4,000,000 - - 141
3,200,000 - - 642
2,400,000 - - 338
2,400,000 - - 338
1,600,000 - - 431
96,000,000 - - 142
1,182,000,000 80,520,000 5,000,000
khoaûn
Taøi khoaûn khaùc
Soá tieàn
2,400,000
-
120,000,000
4,000,000
3,200,000
15,200,000
-
21,600,000
2,160,000
6,480,000
24,000,000
14,400,000
9,600,000
17,600,000
6,400,000
8,000,000
-
6,400,000
16,000,000
24,000,000
8,000,000
-
400,000,000
4,000,000
8,000,000
14,400,000
-
4,000,000
-
64,640,000
16,000,000
1,600,000
4,800,000
-
80,000,000
80,000,000
4,000,000
3,200,000
2,400,000
2,400,000
1,600,000
96,000,000
1,096,480,000
A B C D E F
1
SOÅ CAÙI
2

3 Soá hieäu:
4 Teân taøi khoaûn
5 Töø ngaøy
6 ñeán ngaøy
7
8 Chöùng töø
Dieãn giaûi
9 Ngaøy Soá
10
11
12 30
13 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
14 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
15 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
16 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
17 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
18 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
19 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
20 #N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
21 13 CONG PHAT SINH
22 SO DU CUOI KY
G H I
1
SOÅ CAÙI
2

3 131
4 Phaûi thu cuûa khaùch haøng
5 1/5/2008
6 1/31/2008
7
8 Soá tieàn
TK ñoái öùng
9 Nôï Coù
10 0
11 0 0
12 0 0
13 333 0 64,000,000
14 333 0 64,000,000
15 333 0 64,000,000
16 333 0 64,000,000
17 333 0 64,000,000
18 333 0 64,000,000
19 333 0 64,000,000
20 333 0 64,000,000
21 0 512,000,000
22 0 512,000,000
SOÅ TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØ

Soá hieäu:
Teân taøi khoaûn
Töø ngaøy
ñeán ngaøy

Chöùng töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá

30 Soá dö ñaàu kyø


#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
#N/A #N/A 235 1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá
13 PHAT SINH
SO DU CUOI KY
EÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG

112
Tieàn göûûi ngaân haøng
1/5/2008
1/31/2008

Soá tieàn
TK ñoái öùng
Thu vaøo Chi ra Toàn
0
0 0
0
333 0 64,000,000 -64,000,000
333 0 64,000,000 -128,000,000
333 0 64,000,000 -192,000,000
333 0 64,000,000 -256,000,000
333 0 64,000,000 -320,000,000
333 0 64,000,000 -384,000,000
333 0 64,000,000 -448,000,000
333 0 64,000,000 -512,000,000
333 0 64,000,000 -576,000,000
333 0 64,000,000 -640,000,000
333 0 64,000,000 -704,000,000
333 0 64,000,000 -768,000,000
333 0 64,000,000 -832,000,000
333 0 64,000,000 -896,000,000
333 0 64,000,000 -960,000,000
333 0 64,000,000 -1,024,000,000
333 0 64,000,000 -1,088,000,000
333 0 64,000,000 -1,152,000,000
333 0 64,000,000 -1,216,000,000
333 0 64,000,000 -1,280,000,000
333 0 64,000,000 -1,344,000,000
333 0 64,000,000 -1,408,000,000
333 0 64,000,000 -1,472,000,000
333 0 64,000,000 -1,536,000,000
333 0 64,000,000 -1,600,000,000
333 0 64,000,000 -1,664,000,000
0 1,664,000,000
-1,664,000,000
CT

10 282 21
CT!$A$10:$A$282
CT!$A$9:$A$30 CT!$D$9:$D$30
CT!$A$31:$A$235 CT!$D$31:$D$235

CHÖÙNG TÖØ KYØ

NGAY SOCT DIENGIAI TKN


1/1/2008 PNK/01 Nhaäp kho VL phuï 152201
1/1/2008 PNK/01 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/1/2008 PTH/01 Thu hoaøn öùng N V Tö 1111
1/1/2008 PNK/02 Nhaäp kho VL chính M1 152101
1/1/2008 PNK/02 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/1/2008 PCH/01 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
152101
1/1/2008 PCH/01 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/2/2008 GBN/01 Traû tieàn cho ÑV S1 qua NH 331101
1/2/2008 PNK/03 Nhaäp kho haøng G1 156101
1/2/2008 PNK/03 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/2/2008 PCH/02 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
1562
1/2/2008 PCH/02 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/3/2008 PNK/04 Nhaäp kho VL chính M2 152102
1/3/2008 PNK/04 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/3/2008 PNK/04 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
152102
1/3/2008 PNK/04 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/4/2008 PXK/01 Xuaát kho M1 cho SP A 62101
1/4/2008 PXK/01 Xuaát kho M2 cho SP A 62101
1/4/2008 PXK/01 Xuaát kho M1 cho SP B 62102
1/4/2008 PXK/01 Xuaát kho M2 cho SP B 62102
1/4/2008 PXK/02 Xuaát kho nhieân lieäu cho PXSX
627
1/5/2008 PXK/03 Xuaát kho haøng G1 632
1/5/2008 PTH/02 Doanh thu haøng G1 1111
1/5/2008 PTH/02 Thueá GTGT ñaàu ra 1111
1/5/2008 PCH/03 Noäp tieàn maët vaøo NH 1121
1/6/2008 PNK/05 Nhaäp kho VL chính M2 152102
1/6/2008 PNK/05 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/6/2008 PCH/04 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
152102

Page 142
CT

1/6/2008 PCH/04 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331


1/7/2008 PXK/04 Xuaát kho VLP cho SP A 62101
1/7/2008 PXK/04 Xuaát kho VLP cho SP B 62102
1/7/2008 PXK/05 Xuaát kho phuï tuøng ñeå söûa627chöõa nhoû
1/7/2008 PXK/06 Xuaát kho duïng cuï C2 cho BPBH641
1/8/2008 PCH/05 Chi taïm öùng löông 334
1/8/2008 PNK/06 Nhaäp kho haøng G3 156103
1/8/2008 PNK/06 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån 1562
boác dôû
1/8/2008 PNK/06 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/9/2008 PXK/07 Göûi haøng G2 ñi baùn 157602
1/9/2008 PCH/06 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPSX627
1/9/2008 PCH/06 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPBH641
1/9/2008 PCH/06 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPQL642
1/9/2008 PCH/06 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/9/2008 GBN/02 Vay NH thanh toaùn cho ÑV S2331102
1/9/2008 PNK/07 Nhaäp kho haøng G2 156102
1/9/2008 PNK/07 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/9/2008 GBN/03 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån 1562
qua NH
1/9/2008 GBN/03 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông CN SP A 62201
1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông CN SP B 62202
1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV PXSX 627
1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV BPBH 641
1/10/2008 BPB/01 Phaân boå löông NV BPQL 642
1/10/2008 BPB/01 Tieàn löông nghæ pheùp 335
1/10/2008 BPB/02 Trích tröôùc löông nghæ pheùp62201
SP A
1/10/2008 BPB/02 Trích tröôùc löông nghæ pheùp62202
SP B
1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH 62201
1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH 62202
1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH 627
1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH 641
1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH 642
1/10/2008 BPB/02 Trích BHXH 334
1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT 62201
1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT 62202
1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT 627
1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT 641

Page 143
CT

1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT 642


1/10/2008 BPB/02 Trích BHYT 334
1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ 62201
1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ 62202
1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ 627
1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ 641
1/10/2008 BPB/02 Trích KPCÑ 642
1/11/2008 GK01/382 Phaân boå tieàn ñieän cho PXSX 627
1/11/2008 GK01/382 Phaân boå tieàn ñieän cho BPBH 641
1/11/2008 GK01/382 Phaân boå tieàn ñieän cho BPQL 642
1/11/2008 GK01/382 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/11/2008 PXK/08 Xuaát kho duïng C1 cho PXSX 142
1/11/2008 BPB/03 Phaân boå duïng cuï C1 627
1/11/2008 PXK/09 Xuaát kho SP A baùn tröïc tieáp632
1/11/2008 PTH/03 Doanh thu SP A 1111
1/11/2008 PTH/03 Thueá GTGT ñaàu ra 1111
1/12/2008 PXK/10 Xuaát kho SP B göûi ñi baùn 157502
1/12/2008 GBC/01 Doanh thu baùn ñöôïc haøng G2 1121
1/12/2008 GBC/01 Thueá GTGT ñaàu ra 1121
1/12/2008 GI03/337 Giaù voán haøng G2 632
1/12/2008 PCH/07 Chi noäp BHXH 33831
1/12/2008 PCH/07 Chi noäp KPCÑ 33821
1/12/2008 PCH/08 Chi mua BHYT 33841
1/12/2008 GBN/04 Mua maùy tieän baèng tieàn göûi2112302
1/12/2008 GBN/04 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1332
1/12/2008 PCH/09 Chi vaän chuyeån, laép ñaët, chaïy
2112302
thöû
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 641
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642
1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 642

Page 144
CT

1/13/2008 BPB/04 Phaân boå khaáu hao TSCÑ 627


1/13/2008 PXK/11 Xuaát phuï tuøng söûa chöõa lôùn
2413TSCÑ
1/13/2008 PCH/10 Chi söûa chöõa lôùn TSCÑ 2413
1/13/2008 QD/01 Quyeát ñònh phaân boå 12 thaùng
142
1/13/2008 BPB/05 Phaân boå 1 thaùng 642
1/13/2008 PCH/11 Chi tieáp khaùch 642
1/13/2008 GBN/05 Thanh toaùn cho Cty Ñieän löïc331103
qua NH
1/14/2008 GBC/02 Doanh thu baùn SP B 1121
1/14/2008 GBC/02 Thueá GTGT ñaàu ra 1121
1/14/2008 GI03/338 Giaù voán haøng B 632
1/14/2008 PCH/12 Chi tieàn nöôùc cho PXSX 627
1/14/2008 PCH/12 Chi tieàn nöôùc cho BPBH 641
1/14/2008 PCH/12 Chi tieàn nöôùc cho BPQL 642
1/14/2008 PCH/12 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/14/2008 GBN/06 Mua oâ toâ con 2113202
1/14/2008 GBN/06 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1332
1/15/2008 PNK/08 Nhaäp kho SP A 15501
1/15/2008 PNK/08 Nhaäp kho SP B 15502
1/15/2008 PXK/12 Xuaát kho baùn SP A 632
1/15/2008 PXK/13 Xuaát kho baùn SP B 632
1/15/2008 GI03/339 Doanh thu baùn SP B 131102
1/15/2008 GI03/339 Thueá GTGT ñaàu ra 131102
1/15/2008 PCH/13 Chi tieàn vaän chuyeån SP ñi baùn
641
1/15/2008 GBN/07 Chi tieàn quaûng caùo 641
1/15/2008 GBN/07 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/16/2008 PCH/14 Chi tieàn uûng hoä thieân tai 13888
1/16/2008 PTH/04 KH H2 thanh toaùn 1111
1/16/2008 GI03/340 Doanh thu baùn SP A 131101
1/16/2008 GI03/340 Thueá GTGT ñaàu ra 131101
1/16/2008 GBC/03 KH H1 thanh toaùn 1121
1/16/2008 PCH/15 Chi taïm öùng 14103
1/16/2008 PNK/09 Nhaäp kho haøng G1 156101
1/16/2008 PNK/09 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/16/2008 PCH/16 Chi vaän chuyeån haøng mua 1562
1/16/2008 PCH/16 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/17/2008 PXK/14 Xuaát kho baùn haøng G1 632
1/17/2008 PTH/05 Doanh thu baùn haøng G1 1111

Page 145
CT

1/17/2008 PTH/05 Thueá GTGT ñaàu ra 1111


1/17/2008 PCH/17 Göûi tieàn vaøo NH 113
1/17/2008 GBC/04 Nhaän giaáy baùo Coù 1121
1/17/2008 BKE/01 Thanh toaùn taïm öùng 642
1/17/2008 BKE/01 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/17/2008 PCH/18 Hoaøn vöôït öùng 14103
1/18/2008 PCH/19 Chi tieàn uûng hoä UBND Phöôøng
642
1/18/2008 BKE/02 Taïm noäp thueá thu nhaäp 8211
1/18/2008 GBN/08 Noäp thueá thu nhaäp 3334
1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ ÑTPT 4212
1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ KT 4212
1/18/2008 BPB/06 Taïm trích quyõ PL 4212
1/18/2008 PCH/20 Chi tieàn cho CN tham quan 4312
1/18/2008 PNK/10 Nhaäp kho duïng cuï C1 153101
1/18/2008 PNK/10 Nhaäp kho duïng cuï C2 153102
1/18/2008 PNK/10 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/18/2008 PNK/11 Nhaäp kho phuï tuøng 152401
1/18/2008 PNK/11 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/19/2008 PTH/06 Ruùt tieàn nhaäp quyõ 1111
1/19/2008 PCH/21 Chi tieàn traû cho ÑV S3 331104
1/19/2008 PCH/22 Chi mua VPP 642
1/19/2008 PCH/22 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/19/2008 BKE/03 Baûng keâ khaáu tröø taïm öùng
334
1/19/2008 BKE/03 Baûng keâ uûng hoä thieân tai334
1/19/2008 PTH/07 Ruùt tieàn nhaäp quyõ 1111
1/19/2008 PCH/23 Chi thanh toaùn löông 334
1/19/2008 PNK/12 Traû laïi haøng G1 156101
1/19/2008 PCH/24 Ghi giaûm doanh thu 531
1/19/2008 PCH/24 Chi traû laïi tieàn thueá 33311
1/19/2008 PGG/01 Giaûm giaù haøng baùn 532
1/20/2008 PNK/13 Nhaäp kho haøng G3 156103
1/20/2008 PNK/13 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/20/2008 PCH/26 Chi vaän chuyeån haøng mua 1562
1/20/2008 PCH/26 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/20/2008 PXK/15 Xuaát baùn haøng G3 632
1/20/2008 PTH/08 Doanh thu baùn haøng G3 1111
1/20/2008 PTH/08 Thueá GTGT ñaàu ra 1111

Page 146
CT

1/21/2008 GI03/342 Nhöôïng baùn maùy vi tính 21414201


1/21/2008 GI03/342 Nhöôïng baùn maùy vi tính 811
1/21/2008 PTH/09 Nhöôïng baùn maùy vi tính 1111
1/21/2008 PTH/09 Thueá GTGT nhöôïng baùn TS 1111
1/21/2008 PCH/27 Chi taïm öùng 14104
1/22/2008 PXK/16 Göûi haøng G3 ñi baùn 157603
1/22/2008 PCH/28 Chi mua traùi phieáu 221
1/22/2008 GBC/05 Doanh thu baùn haøng G3 1121
1/22/2008 GBC/05 Thueá GTGT ñaàu ra 1121
1/22/2008 GI03/344 Chieát khaáu thanh toaùn 6352
1/22/2008 GI03/344 Giaù voán haøng baùn G3 632
1/23/2008 GBN/09 Mua coå phaàn Cty Vanitexco 221
1/23/2008 GBN/10 Thanh toaùn thuû tuïc phí 642
1/23/2008 GBN/10 Traû laõi vay NH 6351
1/24/2008 PNK/14 Nhaäp kho Nhieân lieäu 152201
1/24/2008 PNK/14 Nhaäp kho VLP 152301
1/24/2008 PNK/14 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
1/24/2008 PCH/29 Chi vöôït öùng 14104
1/25/2008 PCH/30 Chi mua saùch baùo 642
1/26/2008 PCH/31 Chi cho Coâng ñoaøn 33821
1/26/2008 PCH/31 Chi trôï caáp khoù khaên 33831
1/26/2008 PCH/31 Chi trôï caáp BHXH 4312
1/27/2008 PTH/10 Ruùt tieàn nhaäp quyõ 1111
1/28/2008 PCH/32 Chi tieàn cho HT chieáu saùng 142
1/28/2008 BPB/07 Phaân boå 1 thaùng 641
1/29/2008 PTH/11 KH H2 thanh toaùn 1111
1/30/2008 GBN/11 Traû nôï vay ngaén haïn qua NH 311
1/30/2008 PNK/15 Nhaäp kho SP A 15501
1/30/2008 PNK/15 Nhaäp kho SP B 15502
1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPA
15401
1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí nhaân coâng 15401
SPA
1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí SXC SPA 15401
1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí vaät lieäu SPB
15402
1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí nhaân coâng 15402
SPB
1/31/2008 PKC/01 Taäp hôïp chi phí SXC SPB 15402
1/31/2008 BPB/08 Phaân boå chi phí mua haøng 632
1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí 911

Page 147
CT

1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí 911


1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí 911
1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí 911
1/31/2008 PKC/02 Keát chuyeån chi phí 911
1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu traû laïi
5111
1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu giaûm5111
giaù
1/31/2008 PKC/03 Keát chuyeån doanh thu 5111
1/31/2008 PKC/04 Keát chuyeån doanh thu 711
1/31/2008 PKC/05 Keát chuyeån chi phí 911
1/31/2008 PKC/06 Keát chuyeån chi phí 911
1/31/2008 PKC/07 Keát chuyeån laõi 911
1/31/2008 KTT/01 Khaáu tröø thueá 33311
1/31/2008 KTT/02 Khaáu tröø thueá 33311
2/1/2008 PNK/16 Nhaäp kho VL phuï 152201
2/1/2008 PNK/16 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/1/2008 PTH/12 Thu hoaøn öùng N V Tö 1111
2/1/2008 PNK/17 Nhaäp kho VL chính M1 152101
2/1/2008 PNK/17 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/1/2008 PCH/33 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
152101
2/1/2008 PCH/33 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/2/2008 GBN/12 Traû tieàn cho ÑV S1 qua NH 331101
2/2/2008 PNK/18 Nhaäp kho haøng G1 156101
2/2/2008 PNK/18 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/2/2008 PCH/34 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
1562
2/2/2008 PCH/34 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/3/2008 PNK/19 Nhaäp kho VL chính M2 152102
2/3/2008 PNK/19 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/3/2008 PNK/19 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
152102
2/3/2008 PNK/19 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/4/2008 PXK/17 Xuaát kho M1 cho SP A 62101
2/4/2008 PXK/17 Xuaát kho M2 cho SP A 62101
2/4/2008 PXK/17 Xuaát kho M1 cho SP B 62102
2/4/2008 PXK/17 Xuaát kho M2 cho SP B 62102
2/4/2008 PXK/18 Xuaát kho nhieân lieäu cho PXSX
627
2/5/2008 PXK/19 Xuaát kho haøng G1 632
2/5/2008 PTH/13 Doanh thu haøng G1 1111
2/5/2008 PTH/13 Thueá GTGT ñaàu ra 1111

Page 148
CT

2/5/2008 PCH/35 Noäp tieàn maët vaøo NH 1121


2/6/2008 PNK/20 Nhaäp kho VL chính M2 152102
2/6/2008 PNK/20 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/6/2008 PCH/36 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû152102
2/6/2008 PCH/36 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/7/2008 PXK/20 Xuaát kho VLP cho SP A 62101
2/7/2008 PXK/20 Xuaát kho VLP cho SP B 62102
2/7/2008 PXK/21 Xuaát kho phuï tuøng ñeå söûa627chöõa nhoû
2/7/2008 PXK/22 Xuaát kho duïng cuï C2 cho BPBH641
2/8/2008 PCH/37 Chi taïm öùng löông 334
2/8/2008 PNK/21 Nhaäp kho haøng G3 156103
2/8/2008 PNK/21 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån 1562
boác dôû
2/8/2008 PNK/21 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/9/2008 PXK/23 Göûi haøng G2 ñi baùn 157602
2/9/2008 PCH/38 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPSX627
2/9/2008 PCH/38 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPBH641
2/9/2008 PCH/38 Chi tieàn ñieän thoaïi cho BPQL642
2/9/2008 PCH/38 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/9/2008 GBN/13 Vay NH thanh toaùn cho ÑV S2331102
2/9/2008 PNK/22 Nhaäp kho haøng G2 156102
2/9/2008 PNK/22 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331
2/9/2008 GBN/14 Thanh toaùn tieàn vaän chuyeån 1562
qua NH
2/9/2008 GBN/14 Thueá GTGT ñaàu vaøo 1331

Page 149
CT

226 205 31 235

CT!$E$9:$E$30 CT!$F$9:$F$30 CT!$G$9:$G$30 CT!$H$9:$H$30


CT!$E$31:$E$235 CT!$F$31:$F$235 CT!$G$31:$G$235 CT!$H$31:$H$235

CHÖÙNG TÖØ KYØ 1 NAÊM 2008

TKC LUONG ST GHI CHÚ


14101 4,000 43,200,000
14101 4,000,000
14101 800,000
331101 8,000 152,000,000
331101 15,200,000
1111 8,000,000
1111 400,000
1121 320,000,000
331102 40,000 568,000,000
331102 56,800,000
1111 16,000,000
1111 800,000
331102 4,000 56,000,000
331102 5,600,000
331102 3,200,000
331102 160,000
152101 6,000 120,000,000
152102 6,000 84,000,000
152101 4,000 80,000,000
152102 8,000 112,000,000
152301 2,000 20,000,000
156101 32,000 448,000,000
5111 640,000,000
33311 64,000,000
1111 320,000,000
331101 4,000 54,400,000
331101 5,440,000
1111 2,400,000

Page 150
CT

1111 120,000
152201 2,000 20,000,000
152201 1,200 12,000,000
152401 2,400,000
153102 20 6,000,000
1111 120,000,000
14102 400 24,000,000
14102 3,200,000
14102 2,400,000
156102 12,000 288,000,000
1111 4,000,000
1111 3,200,000
1111 15,200,000
1111 2,240,000
311 120,000,000
331102 20,000 464,000,000
331102 46,400,000
1121 8,000,000
1121 400,000
334 72,000,000
334 48,000,000
334 24,000,000
334 16,000,000
334 40,000,000
334 16,000,000
335 7,200,000
335 4,800,000
33831 12,240,000
33831 8,160,000
33831 3,600,000
33831 2,400,000
33831 6,000,000
33831 10,800,000
33841 1,632,000
33841 1,088,000
33841 480,000
33841 320,000

Page 151
CT

33841 800,000
33841 2,160,000
33821 1,632,000
33821 1,088,000
33821 480,000
33821 320,000
33821 800,000
331103 22,400,000
331103 5,600,000
331103 4,000,000
331103 3,200,000
153101 240 24,000,000
142 2,000,000
15501 8,000 80,000,000
5111 112,000,000
33311 11,200,000
15502 3,200 55,526,400
5111 384,000,000
33311 38,400,000
157602 12,000 288,000,000
1111 21,600,000
1111 2,160,000
1111 6,480,000
1121 240,000,000
1121 24,000,000
1111 24,000,000
21411101 1,480,000
21411201 1,976,000
21411301 5,648,000
21412301 23,808,000
21412302 1,992,000
21413101 2,920,000
21413201 4,448,000
21413202 2,080,000
21414101 2,000,000
21414201 208,000
21414202 888,000

Page 152
CT

21414301 552,000
152401 9,600,000
1111 14,400,000
2413 24,000,000
142 2,000,000
1111 9,600,000
1121 35,200,000
5111 64,000,000
33311 6,400,000
157502 3,200 55,526,400
1111 17,600,000
1111 6,400,000
1111 8,000,000
1111 1,600,000
1121 400,000,000
1121 40,000,000
15401 20,000 224,350,000
15402 12,000 212,280,000
15501 12,000 131,688,000
15502 8,000 138,816,000
5111 160,000,000
33311 16,000,000
1111 6,400,000
1121 24,000,000
1121 2,400,000
1111 16,000,000
131102 120,000,000
5111 168,000,000
33311 16,800,000
131101 280,000,000
1111 24,000,000
331102 20,000 284,000,000
331102 28,400,000
1111 8,000,000
1111 400,000
156101 8,000 112,000,000
5111 160,000,000

Page 153
CT

33311 16,000,000
1111 400,000,000
113 400,000,000
14103 26,400,000
14103 1,600,000
1111 4,000,000
1111 8,000,000
3334 64,000,000
1121 64,000,000
414 48,000,000
4311 16,000,000
4312 24,000,000
1111 14,400,000
331104 400 38,400,000
331104 120 34,800,000
331104 7,320,000
331104 40,000,000
331104 4,000,000
1121 160,000,000
1111 80,520,000
1111 4,000,000
1111 400,000
14102 2,400,000
13888 16,000,000
1121 64,640,000
1111 64,640,000
632 800 11,200,000
1111 16,000,000
1111 1,600,000
131101 8,400,000
331104 4,000 240,000,000
331104 24,000,000
1111 4,800,000
1111 240,000
156103 400 24,000,000
5111 32,000,000
33311 3,200,000

Page 154
CT

2114201 48,000,000
2114201 48,000,000
711 32,000,000
33311 3,200,000
1111 80,000,000
156103 3,200 192,000,000
1111 80,000,000
5111 253,440,000
33311 25,600,000
5111 2,560,000
157603 3,200 192,000,000
1121 800,000,000
1121 24,000,000
1121 22,400,000
14104 3,200 34,000,000
14104 4,000 42,800,000
14104 7,200,000
1111 4,000,000
1111 3,200,000
1111 2,400,000
1111 2,400,000
1111 1,600,000
1121 80,000,000
1111 96,000,000
142 8,000,000
131102 64,000,000
1121 480,000,000
15401 12,000 134,610,000
15402 4,000 70,760,000
62101 224,000,000
62201 94,704,000
627 77,376,000
62102 204,000,000
62202 63,136,000
627 51,584,000
1562 44,469,208
632 1,503,299,608

Page 155
CT

6351 22,400,000
6352 2,560,000
641 85,040,000
642 161,600,000
531 16,000,000
532 8,400,000
911 1,951,600,000
911 32,000,000
811 48,000,000
8211 64,000,000
4212 96,700,392
1331 135,200,000
1332 64,000,000
14101 4,000 43,200,000
14101 4,000,000
14101 800,000
331101 8,000 152,000,000
331101 15,200,000
1111 8,000,000
1111 400,000
1121 320,000,000
331102 40,000 568,000,000
331102 56,800,000
1111 16,000,000
1111 800,000
331102 4,000 56,000,000
331102 5,600,000
331102 3,200,000
331102 160,000
152101 6,000 120,000,000
152102 6,000 84,000,000
152101 4,000 80,000,000
152102 8,000 112,000,000
152301 2,000 20,000,000
156101 32,000 448,000,000
5111 640,000,000
33311 64,000,000

Page 156
CT

1111 320,000,000
331101 4,000 54,400,000
331101 5,440,000
1111 2,400,000
1111 120,000
152201 2,000 20,000,000
152201 1,200 12,000,000
152401 2,400,000
153102 20 6,000,000
1111 120,000,000
14102 400 24,000,000
14102 3,200,000
14102 2,400,000
156102 12,000 288,000,000
1111 4,000,000
1111 3,200,000
1111 15,200,000
1111 2,240,000
311 120,000,000
331102 20,000 464,000,000
331102 46,400,000
1121 8,000,000
1121 400,000

Page 157
CT

CT!$I$9:$I$30
CT!$I$31:$I$235

NK
NKC
NKC
N111
C331
C331
C111
C111
C112
C331
C331
C111
C111
C331
C331
C331
C331
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
N111
N111
N112
C331
C331
C111

Page 158
CT

C111
NKC
NKC
NKC
NKC
C111
NKC
NKC
NKC
NKC
C111
C111
C111
C111
NKC
C331
C331
C112
C112
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC

Page 159
CT

NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
C331
C331
C331
C331
NKC
NKC
NKC
N111
N111
NKC
N112
N112
NKC
C111
C111
C111
C112
C112
C111
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC

Page 160
CT

NKC
NKC
C111
NKC
NKC
C111
C112
N112
N112
NKC
C111
C111
C111
C111
C112
C112
NKC
NKC
NKC
NKC
N131
N131
C111
C112
C112
C111
N111
N131
N131
N112
C111
C331
C331
C111
C111
NKC
N111

Page 161
CT

N111
C111
N112
NKC
NKC
C111
C111
NKC
C112
NKC
NKC
NKC
C111
C331
C331
C331
C331
C331
N111
C111
C111
C111
NKC
NKC
N111
C111
NKC
C111
C111
NKC
C331
C331
C111
C111
NKC
N111
N111

Page 162
CT

NKC
NKC
N111
N111
C111
NKC
C111
N112
N112
NKC
NKC
C112
C112
C112
NKC
NKC
NKC
C111
C111
C111
C111
C111
N111
C111
NKC
N111
C112
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC

Page 163
CT

NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
N111
C331
C331
C111
C111
C112
C331
C331
C111
C111
C331
C331
C331
C331
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
NKC
N111
N111

Page 164
CT

N112
C331
C331
C111
C111
NKC
NKC
NKC
NKC
C111
NKC
NKC
NKC
NKC
C111
C111
C111
C111
NKC
C331
C331
C112
C112

Page 165
SOÅ CHI TIEÁT

Soá hieäu:
Teân taøi khoaûn
Töø ngaøy
ñeán ngaøy

Chöùng töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá

30
139 141 139 1/16/2008 GI03/340 Doanh thu baùn SP A
140 141 140 1/16/2008 GI03/340 Thueá GTGT ñaàu ra
#N/A 141 141 1/16/2008 GBC/03 KH H1 thanh toaùn
#N/A 178 178 1/19/2008 PGG/01 Giaûm giaù haøng baùn
17 CONG PHAT SINH
SO DU CUOI KY
OÅ CHI TIEÁT

131101
Khaùch haøng H1
1/5/2008
1/31/2008

Soá tieàn
TK ñoái öùng
Nôï Coù
280,000,000
0 0
280,000,000 0
5111 168,000,000 0
33311 16,800,000 0
1121 0 280,000,000
532 0 8,400,000
184,800,000 288,400,000
176,400,000 0
SOÅ CHI TIEÁT VAÄT LIEÄU, C

Soá hieäu:
Teân taøi khoaûn
Töø ngaøy
ñeán ngaøy

Chöùng töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá
30 Số Dư Đầu Kì
35 #N/A 35 1/6/2008 PNK/05 Nhaäp kho VL chính M2
37 #N/A 37 1/6/2008 PCH/04 Chi tieàn vaän chuyeån boác dôû
13 Cộng phát sinh
So Dư Cuối Kỳ
TIEÁT VAÄT LIEÄU, COÂNG CUÏ

152102
Vaät lieäu chính M2
1/5/2008
1/31/2008

Nhaäp Xuaát
TK ñoái öùng Ñôn giaù
Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn

331101 13600 4,000 54,400,000 0 0


1111 0 2,400,000 0 0
4,000 56,800,000 0 0
Toàn
Soá löôïng Thaønh tieàn
16,000 224,000,000
20,000 278,400,000
20,000 280,800,000
40,000 559,200,000
20,000 280,800,000
DAU QUY
TK Teân VT HH SP
6 SL TT
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
10 CONG
BAÙO CAÙO XUAÁT NHAÄP TOÀN KHO

Taøi khoaûn:
Teân TK:
Töø ngaøy
ñeán ngaøy

PSNLK PSCLK Toàn ñaàu kyø


SL TT SL TT Soá löôïng
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
NHAÄP TOÀN KHO

153
Coâng cuï, duïng cuï
1/5/2008
1/31/2008

Toàn ñaàu kyø Xuaát trong kyø Nhaäp trong kyø


Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn Soá löôïng
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
Nhaäp trong kyø Toàn cuoái kyø
Thaønh tieàn Soá löôïng Thaønh tieàn
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
SOÅ NHAÄT KYÙ BAÙN HAØNG

Taøi khoaûn:
Teân taøi khoaûn
Töø ngaøy
ñeán ngaøy

Chöùng töø
Phaûi thu töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá ngöôøi mua
30 N131
132 5111 1/15/2008 GI03/339 Doanh thu baùn SP B 160,000,000
133 33311 1/15/2008 GI03/339 Thueá GTGT ñaàu ra 16,000,000
139 5111 1/16/2008 GI03/340 Doanh thu baùn SP A 168,000,000
140 33311 1/16/2008 GI03/340 Thueá GTGT ñaàu ra 16,800,000
11
BAÙN HAØNG

131
Phaûi thu cuûa khaùch haøng
1/5/2008
1/31/2008

Ghi Coù taøi khoaûn doanh thu Ghi Coù


Haønh hoaù Thaønh phaåmDòch vuï taøi khoaûn
5111 5112 5113 333
160,000,000 - - -
- - - 16,000,000
168,000,000 - - -
- - - 16,800,000
SOÅ NHAÄT KYÙ MUA HA

Chöùng töø
Dieãn giaûi
Ngaøy Soá
30 C331
35 152102 1/6/2008 PNK/05 Nhaäp kho VL chính M2
36 1331 1/6/2008 PNK/05 Thueá GTGT ñaàu vaøo
53 156102 1/9/2008 PNK/07 Nhaäp kho haøng G2
54 1331 1/9/2008 PNK/07 Thueá GTGT ñaàu vaøo
82 627 1/11/2008 GK01/382 Phaân boå tieàn ñieän cho PXSX
83 641 1/11/2008 GK01/382 Phaân boå tieàn ñieän cho BPBH
84 642 1/11/2008 GK01/382 Phaân boå tieàn ñieän cho BPQL
85 1331 1/11/2008 GK01/382 Thueá GTGT ñaàu vaøo
143 156101 1/16/2008 PNK/09 Nhaäp kho haøng G1
144 1331 1/16/2008 PNK/09 Thueá GTGT ñaàu vaøo
162 153101 1/18/2008 PNK/10 Nhaäp kho duïng cuï C1
163 153102 1/18/2008 PNK/10 Nhaäp kho duïng cuï C2
164 1331 1/18/2008 PNK/10 Thueá GTGT ñaàu vaøo
165 152401 1/18/2008 PNK/11 Nhaäp kho phuï tuøng
166 1331 1/18/2008 PNK/11 Thueá GTGT ñaàu vaøo
179 156103 1/20/2008 PNK/13 Nhaäp kho haøng G3
180 1331 1/20/2008 PNK/13 Thueá GTGT ñaàu vaøo
28
SOÅ NHAÄT KYÙ MUA HAØNG

Taøi khoaûn: 331


Teân taøi khoaûn
Phaûi traû cho ngöôøi baùn
Töø ngaøy 1/5/2008
ñeán ngaøy 1/31/2008

Ghi Nôïù caùc taøi khoaûn Phaûi traû


Haøng hoaù NL VL Taøi khoaûn khaùc ngöôøi baùn
1561 152 SHTK Soá tieàn (Ghi coù)
- 54,400,000 - 54,400,000
- - 133 5,440,000 5,440,000
464,000,000 - - 464,000,000
- - 133 46,400,000 46,400,000
- - 627 22,400,000 22,400,000
- - 641 5,600,000 5,600,000
- - 642 4,000,000 4,000,000
- - 133 3,200,000 3,200,000
284,000,000 - - 284,000,000
- - 133 28,400,000 28,400,000
- - 153 38,400,000 38,400,000
- - 153 34,800,000 34,800,000
- - 133 7,320,000 7,320,000
- 40,000,000 - 40,000,000
- - 133 4,000,000 4,000,000
240,000,000 - - 240,000,000
- - 133 24,000,000 24,000,000
Maãu soá B 01-DN

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN


Taïi ngaøy:
Ñôn vò tính: ñoàng
Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh Soá cuoái kyø
1 2 3 4
TAØI SAÛN
A.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 -
I.Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông
110tieàn -
1.Tieàn 111 V.01 -
2.Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 -
II.Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén
120 haïn V.02 -
1.Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 -
2.Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén129
haïn -
III.Caùc khoaûn phaûi thu 130 -
1.Phaûi thu khaùch haøng 131 -
2.Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 -
3.Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 -
4.Phaûi thu theo tieán ñoä hôïp ñoàng xaây
134 döïng -
5.Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V.03 -
6.Döï phoøng phaûi thu ngaén haïnkhoù139ñoøi -
IV.Haøng toàn kho 140 -
1.Haøng toàn kho 141 V.04 -
2.Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
149 -
V.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 -
1.Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 -
2.Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 -
3.Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø
154nöôùc V.05 -
5.Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 -
B.TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 -
I.Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 -
1.Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng
211 -
2.Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc
212 -
2.Phaûi thu daøi haïn noäi boä 213 V.06 -
3.Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 V.07 -
4.Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi
219 -
II.Taøi saûn coá ñònh 220 -
1.Taøi saûn coá ñònh höõu hình 221 V.08 -
-Nguyeân giaù 222 -
-Giaù trò hao moøn luõy keá 223 -
2.Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 224 V.09 -
-Nguyeân giaù 225 -
-Giaù trò hao moøn luõy keá 226 -
3.Taøi saûn coá ñònh voâ hình 227 V.10 -
-Nguyeân giaù 228 -
-Giaù trò hao moøn luõy keá 229 -
4.Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 V.11 -
III.Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V.12 -
-Nguyeân giaù 241 -
-Giaù trò hao moøn luõy keá 242 -
IV.Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi 250 haïn -
1.Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 -
2.Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân
252
doanh -
3.Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 V.13 -
4.Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính
259 daøi haïn -
V.Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 -
1.Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.14 -
2.Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 V.21 -
3.Taøi saûn daøi haïnkhaùc 268 -
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 270 -
NGUOÀN VOÁN -
A.NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 -
I.Nôï ngaén haïn 310 -
1.Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.15 -
2.Phaûi traû ngöôøi baùn 312 -
3.Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 -
4.Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø314 nöôùc V.16 -
5.Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 -
6.Chi phí phaûi traû 316 V.17 -
7.Phaûi traû noäi boä 317 -
8.Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp
318 ñoàng xaây döïng -
9.Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén
319 haïn khaùc
V.18 -
10.Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 320 -
II.Nôï daøi haïn 330 -
1.Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 -
2.Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 V.19 -
3.Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 -
4.Vay vaø nôï daøi haïn 334 V.20 -
5.Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû335 V.21 -
6.Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm336 -
7.Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 -
B.VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 -
I.Voán chuû sôû höõu 410 V.22 -
1.Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 -
2.Thaëng dö voán coå phaàn 412 -
3.Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 -
4õ.Coå phieáu quyõ 414 -
5.Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
415 -
6.Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 -
7.Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 -
8.Quyõ döï phoøng taøi chính 418 -
9.Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 -
10.Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái
420 -
11.Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 -
II.Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 -
1.Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 431 -
2.Nguoàn kinh phí 432 V.23 -
3.Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ
433 -
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 440 -

CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

Chæ tieâu Maõ soá Thuyeát minh Soá cuoái kyø


1. Taøi saûn thueâ ngoaøi 24
2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng
3. Haøng hoùa nhaän baù hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc
4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù
5. Ngoaïi teä caùc loaïi
6. Döï aùn chi söï nghieäp, döï aùn

Laäp, ngaøy ... thaùng ... naêm ....


Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
Maãu soá B 01-DN

AÙN

Ñôn vò tính: ñoàng


Soá ñaàu naêm
5 KHTG TINHTG

270 1
100 1
110 0
110 0
100 1
120 0
120 0
100 1
130 0
130 0
130 0
130 0
130 0
130 0
100 1
140 0
140 0
100 1
150 0
150 0
150 0
150 0
270 1
200 1
210 0
210 0
210 0
210 0
210 0
200 1
220 1
221 0
221 0
220 1
224 0
224 0
220 1
227 0
227 0
220 0
200 1
240 0
240 0
200 1
250 0
250 0
250 0
250 0
200 1
260 0
260 0
260 0
1

440 1
300 1
310 0
310 0
310 0
310 0
310 0
310 0
310 0
310 0
310 0
310 0
300 1
330 0
330 0
330 0
330 0
330 0
330 0
330 0
440 1
400 1
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
410 0
400 1
430 0
430 0
430 0
1

EÁ TOAÙN

Soá ñaàu naêm

øy ... thaùng ... naêm ....

MS TK TC DAU ST
111 111 1 1 -
111 112 1 1 -
111 113 1 1 -
112 12111 1 1 -
112 12121 1 1 -
121 12112 1 1 -
121 12122 1 1 -
121 128 1 1 -
129 129 0 -1 -
131 1311 1 1 -
132 3311 1 1 -
133 13681 1 1 -
134 337 1 1 -
135 1385 1 1 -
135 13881 1 1 -
135 13882 1 1 -
135 13883 1 1 -
135 13888 1 1 -
135 33811 1 1 -
135 33821 1 1 -
135 33831 1 1 -
135 33841 1 1 -
135 3385 1 1 -
135 3386 1 1 -
135 33871 1 1 -
135 33881 1 1 -
135 334 1 1 -
139 1391 0 -1 -
141 151 1 1 -
141 152 1 1 -
141 153 1 1 -
141 154 1 1 -
141 155 1 1 -
141 156 1 1 -
141 157 1 1 -
141 158 1 1 -
149 159 0 -1 -
151 142 1 1 -
152 133 1 1 -
154 333 1 1 -
158 1381 1 1 -
158 141 1 1 -
158 144 1 1 -
211 1312 1 1 -
212 1361 1 1 -
213 13682 1 1 -
218 13889 1 1 -
218 33812 1 1 -
218 33822 1 1 -
218 33832 1 1 -
218 33842 1 1 -
218 33872 1 1 -
218 33882 1 1 -
218 3312 1 1 -
219 1392 0 -1 -
222 211 1 1 -
223 2141 0 -1 -
225 212 1 1 -
226 2142 0 -1 -
228 213 1 1 -
229 2143 0 -1 -
230 241 1 1 -
241 217 1 1 -
242 2147 0 -1 -
251 221 1 1 -
252 222 1 1 -
252 223 1 1 -
258 228 1 1 -
259 229 0 -1 -
261 242 1 1 -
262 243 1 1 -
268 244 1 1 -
311 311 0 1 -
311 315 0 1 -
312 3311 0 1 -
313 131 0 1 -
313 33871 0 1 -
314 333 0 1 -
315 334 0 1 -
316 335 0 1 -
317 3361 0 1 -
318 337 0 1 -
319 13881 0 1 -
319 13882 0 1 -
319 13883 0 1 -
319 13888 0 1 -
319 33811 0 1 -
319 33821 0 1 -
319 33831 0 1 -
319 33841 0 1 -
319 3385 0 1 -
319 3386 0 1 -
319 33871 0 1 -
319 33881 0 1 -
320 3521 0 1 -
331 3312 0 1 -
332 3362 0 1 -
333 33812 0 1 -
333 33822 0 1 -
333 33832 0 1 -
333 33842 0 1 -
333 33872 0 1 -
333 33882 0 1 -
333 344 0 1 -
334 341 0 1 -
334 342 0 1 -
334 3431 0 1 -
334 3432 1 -1 -
334 3433 0 1 -
335 347 0 1 -
336 351 0 1 -
337 3522 0 1 -
411 4111 0 1 -
412 4112 0 1 -
412 4112 1 -1 -
413 4118 0 1 -
414 419 1 -1 -
415 412 0 1 -
415 412 1 -1 -
416 413 0 1 -
416 413 1 -1 -
417 414 0 1 -
418 415 0 1 -
419 418 0 1 -
420 421 0 1 -
420 421 1 -1 -
421 441 0 1 -
431 431 0 1 -
432 461 0 1 -
432 161 1 -1 -
433 466 0 1 -
BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Töø ngaøy 1/5/2008
ñeán ngaøy1/31/2008

Thuyeát
Chæ tieâu Maõ soá Kyø tröôùc
minh
1
1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp 2 3 4
dòch vuï 01 VI.25
2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02
3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung
10caáp dòch vuï
4.
5. Giaù voán haøng
Lôïi nhuaän goäp baùn
veà baùn haøng vaø 11 VI.27
cung caáp dòch vuï 20
6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26
7. Chi phí taøi chính 22 VI.28
- Trong ñoù: Chi phí laõi vay 23
8. Chi phí baùn haøng 24
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD 30
11.Thu nhaäp khaùc 31
12. Chi phí khaùc 32
13.
14. Lôïi
Toångnhuaän khaùc keá toaùn tröôùc
lôïi nhuaän 40
thueá 50
15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 VI.30
15. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 VI.30
16. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp
doanh nghieäp 60
17. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70

Laäp, ngaøy ... thaùng ... naêm ....


Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác
Maãu soá B 02-DN

ÑOÄNG KINH DOANH

Ñôn vò tính: ñoàng


Luõy keá töø
Kyø naøy
ñaàu naêm
5 6 KHTG TINHTG LK DAU ST
1,976,000,000 10 0 1 1,976,000,000
24,400,000 10 0 -1 (24,400,000)
1,951,600,000 20 1 1 1,951,600,000
1,503,299,608 20 0 -1 (1,503,299,608)
448,300,392 30 1 1 448,300,392
- 30 0 1 -
- 30 0 -1 -
- 0 1 -
- 30 0 -1 -
- 30 0 -1 -
- 50 1 1 -
- 40 0 1 -
- 40 0 -1 -
- 50 1 1 -
- 60 1 1 -
- 60 0 -1 -
- 60 0 -1 -

- 1 1 -
- 0 1 -

aäp, ngaøy ... thaùng ... naêm ....

MS TKN TKC DAU ST


01 511 1 1,976,000,000
01 512 1 -
02 511 521 1 -
02 511 532 1 8,400,000
02 511 531 1 16,000,000
02 512 521 1 -
02 512 532 1 -
02 512 531 1 -
02 511 3332 1 -
02 512 3332 1 -
02 511 3333 1 -
02 512 3333 1 -
02 511 3331 1 -
11 911 632 1 1,503,299,608
21 515 911 1 -
22 911 635 1 24,960,000
23 911 6351 1 22,400,000
24 911 641 1 85,040,000
25 911 642 1 161,600,000
31 711 911 1 32,000,000
32 911 811 1 48,000,000
51 911 8211 1 64,000,000
51 8211 911 -1 -
52 911 8212 1 -
52 8212 911 -1 -
BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
(Theo phöông phaùp tröïc tieáp)
Töø ngaøy
ñeán ngaøy

Kyø
Thuyeát
Chæ tieâu Maõ soá tröôù
minh
c
1 2 3 4
I. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
1. Tieàn thu töø baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc 01
2. Tieàn traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa, dòch vuï 02
3. Tieàn traû cho ngöôøi lao ñoäng 03
4. Tieàn chi traû laõi vay 04
5. Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp 05
6. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh 06
7. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh 07
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 20
II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
1. Tieàn chi do mua saém TSCÑ, xaây döïng TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn 21khaùc
2. Tieàn thu thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn khaùc 22
3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ÑV khaùc 23
4. Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ÑV khaùc 24
5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 25
6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc 26
7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia 27
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö 30
III. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
1. Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa chuû sôû 31höõu
2. Tieàn traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa
32DN ñaõ phaùt haønh
3. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc 33
4. Tieàn traû nôï goác vay 34
5. Tieàn traû nôï thueâ taøi chính 35
6. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 36
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 50
Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø 60
AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä 61
Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø 70 VII.34

Laäp, ngaøy ... thaù


Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng
Maãu soá B 03-DN

TEÄ

Ñôn vò tính: ñoàng

Kyø naøy

5 KHTG TINHTG
0
2,109,440,000 20 0
(138,920,000) 20 0
(184,640,000) 20 0
(22,400,000) 20 0
(64,000,000) 20 0
168,000,000 20 0
(482,040,000) 20 0
1,385,440,000 50 1
- 0
(678,400,000) 30 0
32,000,000 30 0
- 30 0
- 30 0
(880,000,000) 30 0
- 30 0
- 30 0
(1,526,400,000) 50 1
- 0
- 40 0
- 40 0
- 40 0
(480,000,000) 40 0
- 40 0
(16,000,000) 40 0
(496,000,000) 50 1
(636,960,000) 70 1
- 70 0
- 70 0
(636,960,000) 1

Laäp, ngaøy ... thaùng ... naêm ....


Giaùm ñoác
MS TKN TKC DAU GHICHU ST
60 11 1 -
01 11 511 1 1,645,440,000
01 11 512 1 -
01 11 515 1 CK -
01 11 121 1 -
01 11 131 1 464,000,000
02 331 11 -1 (115,720,000)
02 121 11 -1 -
02 15 11 -1 (23,200,000)
03 334 11 -1 (184,640,000)
04 6351 11 -1 (22,400,000)
05 3334 11 -1 (64,000,000)
06 11 133 1 -
06 11 136 1 -
06 11 138 1 -
06 11 141 1 -
06 11 3331 1 168,000,000
07 14 11 -1 (208,000,000)
07 131 11 -1 -
07 133 11 -1 (71,800,000)
07 138 11 -1 (16,000,000)
07 3331 11 -1 TL -
07 3331 11 -1 (1,600,000)
07 3332 11 -1 -
07 3333 11 -1 -
07 3335 11 -1 -
07 3336 11 -1 -
07 3337 11 -1 -
07 3338 11 -1 -
07 3339 11 -1 -
07 335 11 -1 -
07 336 11 -1 -
07 338 11 -1 (35,040,000)
07 531 11 -1 (16,000,000)
07 532 11 -1 -
07 62 11 -1 (21,600,000)
07 6352 11 -1 -
07 64 11 -1 (112,000,000)
21 211 11 -1 (664,000,000)
21 213 11 -1 -
21 241 11 -1 (14,400,000)
22 11 711 1 32,000,000
22 11 3331 1 NB -
23 128 11 -1 -
23 228 11 -1 -
24 11 128 1 -
24 11 228 1 -
25 221 11 -1 (880,000,000)
25 222 11 -1 -
26 11 221 1 -
26 11 222 1 -
27 11 515 1 -
31 11 411 1 -
32 411 11 -1 -
33 11 311 1 -
33 11 341 1 -
34 311 11 -1 (480,000,000)
34 315 11 -1 -
34 341 11 -1 -
35 212 11 -1 -
35 342 11 -1 -
36 421 11 -1 -
36 431 11 -1 (16,000,000)
61 11 413 1 -
61 413 11 -1 -