You are on page 1of 4
BO GIAO DYC VA DAO TAO KY THI GIAVTOAN TREN MAY TINH CAM TAY. ‘NAM 2009 pi CHINE THUC Mon: TOAN Lép 12 Cap THPT ‘Thai gian: 150 phat (KAdng é thai gian giao dé) 3/3/2009 Dé thi nay gém 4 trang, 10 bai, "Thi sinh lam bai truc tiép vao bain dé thi nity DIEM CUA TOAN BAI THI CAC GIAM KHAO sopHAcH | (Ho, ten va cht ks) (Do Chis tich Hoi dng thi ku vee ghi) Bing sb ‘Bang chit Qui jah: Hoc sinh trinh bay vin tt cdich gid, cong tke dp duns, edt qué tinh tod vao 6 tring ibn ké bai todn, Céic két qué tinh gdm ding, néu khong c6 chi dinh cu thé, deve ngdm dinh chink cde 161 4 chit s6 phan thdp phan sau du phdy. BAi 1. Tinh gif tri cla him s6 sau tai x = 0,5: FO = GF dx +3) C ‘Cach giai Ket qua Po 2 — BAL2, ‘Tim toa 69 giao diém cia 46 thi hai ham sOy =x" + 7x -5vAy= ee ae a x Cich git Keg Bai 3. Viet phuong trinh céc tiép tuyén ota d6 thi ham 86 y=x’-4x?4x-2 di qua diém AG; - 4). ‘C&ch gid Ket qua Bai 4, Tinh gin ding gid trj 16n nbét va gid tri nh nhdt cfia ham s6 y= Vk-1+V5=2x. ‘Cach gidi Ket qua Bai 5. Tinh gin dting nghigm cia hé phuong trinh 243" =7 4 49" = 25. ‘Cach giai Két qua Bai 6. Cho day s6 (u,) 06 14 =15u, = 25, =3 vd u, =2u,. +32 ~ty.s (N24). Tinh typ ‘Cich giai Kat qua ‘Bai 7. Tim nghiém gan ding cia phuong trinh: 45 Tog, x+1) (Caich gia Kat qua Bal 8, Tinh din tich hinh tt gldc ABCD biét AB = dem, BC = 4em, CD = Sem, DA = 6em va ge B=70°. Cach git Ke qua Bid. ‘Mt hép ntt trang (xem hinh vé) c6 mt ben ABCDE voi ABCE [a hinh chit nhét, canh cong CDE 1a mét cung cla dutmg tron tim tai trung diém M eta canh AB. AB=10em, BC=6cem va BQ=45em. Hay tinh: G6c CME theo radian ‘D6 dai cung CDE ign tich hinh quat MCDE Dién tich ton phan cia hOp ntr trang ‘Thé tich cia hOp nf trang weer Chch gia KE qua Bai 10. Véi vige tinh todn trén may thi thai gian thyc hign céo phép tinh nhan va chia 1én gp bOi so véi thoi gian thyc hign cdc phép tinh cOng va trit. Cho nén, mot tiéu chi 48 ddinh gid tinh higu qua cita mOt céng thite (hay thugt todn) 1a 6 ch6 cho phép sit dung it nhat 06 thé cde phép tinh nhan_ vachia, ‘Voi 96 e, ngudi ta cé thé tinh xAp xi né theo cdc céng thite sau day: LW. = im(i+s) Y eal e= ar e . 1 yes ‘Theo em, 48 tinh duge gid trj biéu thie A = (1 + as) thi cin t6i bao nhiéu phép nhfin va chia, va khi Ay két qua thu duge xp xi s6 ¢ chinh xéc t6i bao nhiéu chit s6 théip phn sau dau phay. ‘ Cau hoi tong ty nhu trén d6i véi biéu thite B= 4. acon! Cach gidi ‘Ket qua