You are on page 1of 21

c 

c
c c
p 
 
p  


 


Tә chӭc Logistics là nӝi dung cơ bҧn đҫu tiên đӇ thӵc thi Logistics.
V 
 
  
 


 !" # 


!$%&' (
Logistics là hoҥt đӝng mà mӑi doanh nghiӋp đӅu phҧi thӵc hiӋn đӇ đҧm bҧo cho sӵ
dӏch chuyӇn cӫa hàng hóa và dӏch vө. ĐiӅu này có nghĩa mӑi doanh nghiӋp luôn cҫn mӝt
cҩu trúc chӭc năng nhҩt đinh dù có tính hình thӭc hay không, đӇ thӵc hiӋn hoҥt đӝng này.
Tuy nhiên có thӇ thҩy rҵng khi cơ cҩu tә chӭc logistics ra đӡi sӁ mang lҥi mӝt sӕ lӧi ích
thiӃt thӵc.
p  
 
 
‘ình thӭc tә chӭc truyӅn thӕng cӫa nhiӅu doanh nghiӋp là tҥo nhóm các hoҥt đӝng
theo chӭc năng chӫ yӃu: Tài chính, Sҧn xuҩt và Marketing (hình 6.1).
Theo quan điӇm Logistics, sӵ sҳp xӃp này là do phân tán các hoҥt đӝng Logistics
vào trong 3 chӭc năng vӟi mөc đích chӫ yӃu có phҫn nào khác vӟi Logistics. ĐiӅu này có
nghĩa, trách nhiӋm vұn chuyӇn có thӇ bӏ coi nhҽ, dӵ trӳ bӏ phân tán ӣ 3 chӭc năng, và quá
trình cung ӭng (thӵc hiӋn đơn đһt hàng) hàng hoá cho khách hàng xӃp sau marketing
hoһc tài chính. Tuy nhiên, trách nhiӋm chӫ yӃu cӫa marketing có thӇ là tӕi đa hoá doanh
thu, cӫa nghiӋp vө có thӇ là giҧm đӃn mӭc thҩp nhҩt chi phí bình quân, còn cӫa tài chính
có thӇ là tӕi đa hoá chi phí vӕn sao cho tӕi đa hoá mӭc thu hӗi đҫu tư cӫa doanh nghiӋp.
Tuy nhiên, nhӳng mâu thuүnvӅ mөc đích có thӇ làm cho hӋ thӕng Logistics hoҥt đӝng
dưӟi mӭc tӕi ưu, và do đó hiӋu quҧ kinh doanh cӫa doanh nghiӋp bӏ giҧm sút. Ví dө,
marketing có thӇ yêu cҫu cung ӭng nhanh đӇ hӛ trӧ cho bán, trong khi đó các hoҥt đӝng
nghiӋp vө lҥi mong muӕn chi phí vұn chuyӇn thҩp nhҩt. Trӯ phi có sӵ phӕi hӧp chһt chӁ
giӳa các tuyӃn chӭc năng, còn trong đa sӕ mӑi trưӡng hӧp, không đҧm bҧo đưӧc sӵ cân
đӕi chi phí- dӏch vө Logistics. Như vұy cҫn thiӃt phҧi có cҩu trúc tә chӭc đӇ phӕi hӧp các
hoҥt đӝng Logistics phân tán.
p   

 
ThiӃt lұp cҩu trúc tә chӭc cho các hoҥt đӝng Logistics cũng có nghĩa xác đӏnh tuyӃn
quyӅn lӵc và trách nhiӋm cҫn thiӃt đӇ tin chҳc rҵng, hàng hoá đưӧc di chuyӇnphù hӧp vӟi
kӃ hoҥch và viӋc kӃ hoҥch hoá lҥi có thӇ đưӧc tiӃn hành khi cҫn thiӃt. NӃu như cân đӕi
giӳa dӏch vө khách hàng và chi phí là cҩp thiӃt cho các hoҥt đӝng cӫa doanh nghiӋp thì
mӝt sӕ ngưӡi sӁ đưӧc giao nhiӋm vө theo dõi sӵ chuyӇn dӏch cӫa hàng hoá, tӭc là đã
quҧn trӏ Logistics. . . Yêu cҫu chuyên môn hoá quҧn trӏ Logistics đòi hӓi phҧi có cҩu trúc
tә chӭc Logistics thích ӭng.
Giám đӕc

Marketing Tài chính Sҧn xuҩt

* Bán hàng * Chi phí đҧm bҧo dӵ trӳ * Máy móc, thiӃt bӏ
* Quҧng cáo * Xӱ lý thông tin * Lұp kӃ hoҥch sҧn xuҩt

* Dӏch vө K‘ * Lӧi nhuұn tӯ đҫu tư * Chҩt lưӧng hàng hóa

* Tұp hӧp đơn hàng * Mua hàng
* Kênh phân phӕi * Vұn chuyӇn

* Dӵ trӳ lӟn * Dӵ trӳ nhӓ * Dӵ trӳ lӟn

* Sҧn xuҩt hàng loҥt * Sҧn xuҩt hàng loҥt lӟn,


nhӓ, thưӡng xuyên không thưӡng xuyên

* Xӱ lý * Xӱ lý
 đđh nhanh chóng đđh vӟi chi phí thҩp
 
* Quá trình giao hàng * Gӱi hàng hoá theo đơn
nhanh chóng hàng vӟi CF thҩp nhҩt

* Trình đӝ * Trình đӝ dӏch vө * Trình đӝ


dӏch vө cao cân đӕi chi phí dӏch vө thҩp

* Sӕ lưӧng mua nhӓ * Sӕ lưӧng mua lӟn!"# $%&'()*+*,-*./&'012.0323
p   
 
! "#$%&
'()
)
Các ngành kinh doanh khác nhau thì tҫm quan trӑng cӫa tә chӭc đӕi vӟi Logistics
cũng khác nhau:
ÅY )
: Đây là ngành sҧn xuҩt vұt liӋu thô và do đó, mua và vұn
chuyӇn là các hoҥt đӝng Logistics chӫ yӃu. Các doanh nghiӋp thuӝc ngành này thưӡng có
bӝ phұn (phòng)quҧn trӏ vұt liӋu.
ÅY &* !+: Gӗm các lĩnh vӵc như bӋnh viӋn, công ty bҧo hiӇm, công ty
vұn tҧi. Các ngành này biӃn đәi viӋc cung cҩp hӳu hình thành quá trình cung cҩp dӏch vө
- tiêu thө mӝt sӕ sҧn phҭm hӳu hình đӇ sҧn xuҩt ra dӏch vө. Mua và quҧn trӏ dӵ trӳ là
nhӳng hoҥt đӝng Logistics chӫ yӃu, ít quan tâm đӃn vұn chuyӇn do nhiӅu hoҥt đӝng cung
ӭng đưӧc chҩp nhұn theo mӭc giá cung ӭng. Tә chӭc Logistics chӫ yӃu tұp trung cho
quҧn trӏ vұt tư, nguyên liӋu và hàng hóa phөc vө cho quá trình cung cҩp dӏch vө.
ÅY 
#,: Kinh doanh thương mҥi là kinh doanh dӏch vө phân phӕi
nên hҫu hӃt các hoҥt đӝng mua, bán và dӵ trӳ tҥi doanh nghiӋp đӅu sӱ dөng dӏch vө
ngành logistics, hoһc doanh nghiӋp tӵ tә chӭc thӵc hiӋn các hoҥt đӝng logistics cho mình.
Tҥi các quӕc gia đang phát triӇn, do ngành logistics ra đӡi sau, phát triӇn chұm nên các
doanh nghiӋp có nhu cҫu logistics thưӡng tӵ thӵc hiӋn lҩy các hoҥt đӝng logistics cho
mình. Chính vì vұy tҥi các doanh nghiӋp thương mҥi, hҫu hӃt các hoҥt đӝng cũng như cơ
cҩu tә chӭc bӝ máy doanh nghiӋp thưӡng tұp trung cho hoҥt đӝng Logistics.
ÅY - . /
 : Đưӧc đһc trưng bӣi viӋc các doanh nghiӋp mua
nhiӅu vұt tư nguyên liӋu tӯ nhiӅu nhà cung ӭng đӇ sҧn xuҩt ra nhӳng mһt hàng hӳu hình
có giá trӏ cao. Các doanh nghiӋp này phҧi triӇn khai các hoҥt đӝng Logistics quan trӑng,
cҧ khía cҥnh cung ӭng và phân phӕi. ThiӃt kӃ tә chӭc trong các doanh nghiӋp này bao
gӗm cҧ quҧn trӏ vұt tư và phân phӕi vұt lý.
p  
 


Có thӇ chia quá trình phát triӇn cӫa tә chӭc Logistics thành 3 giai đoҥn
Giai đoҥn 1 tӯ trưӟc nhӳng năm 70 thӇ hiӋn mӝt tұp hӧp các hoҥt đӝng quan trӑng
đҧm bҧo sӵ phù hơp chi phí vӕn thuӝc vӅ quҧn trӏ Logistics. Các hoҥt đӝng vұn chuyӇn
đưӧc quҧn trӏ phӕi hӧp vӟi các hoҥt đӝng dӵ trӳ và thӵc hiӋn đơn đһt hàng nhҵm đҥt
đưӧc mөc đích chi phí phân phӕi vұt lý và dӏch vө. Các hoҥt đӝng Logistics như: mua,
vұn chuyӇn, dӵ trӳ hàng hoá đưӧc tұp hӧp trong mӝt bӝ phұn tә chӭc đӇ phӕi hӧp. Nhұn
thӭc các hoҥt đӝng Logistics thích ӭng vӟi phân phӕi và cung ӭng vұt lý, và trưӟc nhӳng
năm 70 đã có nhu cҫu phӕi hӧp chúng, nhưng cҩu trúc tә chӭc đã tӓ ra yӃu kém, và do đó
cҫn phҧi thay đәi cҩu trúc tә chӭc cho thұt phù hӧp.
Giai đoҥn 2 trong đó tә chӭc đã đưӧc điӅu khiӇn ӣ mӭc cҩu trúc chính thӭc hơn và
quҧn trӏ thưӧng đӍnh đã coi trӑng các hoҥt đӝng Logistics thích đáng, thưӡng là cung ӭng
vұt lý hoһc phân phӕi vұt lý, nhưng không phҧi cҧ hai. ĐiӅu này đã đem lҥi viӋc kiӇm
soát trӵc tiӃp hơn sӵ phӕi hӧp các hoҥt đӝng Logistics. Đây là mӝt bưӟc phát triӇn cӫa tә
chӭc Logistics thӇ hiӋn sӵ nhұn thӭc và đánh giá đưӧc giá trӏ cӫa quҧn trӏ Logistics trong
các doanh nghiӋp. Tuy nhiên vào năm 1985, đa sӕ các doanh nghiӋp có qui mô lӟn
hơn(42%) vүn duy trì ӣ giai đoҥn 1 hoһc chuyӇn sang giai đoҥn 3(20%).
Giai đoҥn 3 trong đó, cҩu trúc tә chӭc gҳn liӅn vӟi viӋc thӕng nhҩt hoàn toàn các
hoҥt đӝng Logistics bao gӗm cҧ cung ӭng và phân phӕi vұt lý. Sӵ thӕng nhҩt toàn bӝ các
hoҥt đӝng Logistics và cҩu trúc tә chӭc đӇ phӕi hӧp chúng sӁ trӣ nên phә biӃn. Thӕng
nhҩt toàn bӝ đang đưӧc đӏnh hưӟng bӣi viӋc đáp ӭng nhanh chóng và kӏp thӡi, và quan
điӇm rút ngҳn thӡi gian đòi hӓi phҧi phӕi hӧp chính xác mӑi hoҥt đӝng trong cҧ doanh
nghiӋp. Cũng vұy, nhӳng tài sҧn chung như phương tiӋn vұn tҧi hoһc kho đưӧc sӱ dөng
trong cҧ quá trình cung ӭng và phân phӕi vұt lý cũng đòi hӓi phӕi hӧp cҭn thұn nhҵm sӱ
dөng chúng mӝt cách tӕi đa.
p  
  


Khi cҫn phҧi thiӃt lұp mӝt sӕ hình thӭc cҩu trúc tә chӭc, doanh nghiӋp có thӇ có 3
cách lӵa chӑn: ‘ình thӭc cҩu trúc không chính tҳc (informal); ‘ình thӭc cҩu trúc nӱa
chính tҳc (semiformal); ‘ình thӭc cҩu trúc chính tҳc (formal). Không có loҥi hình nào nәi
trӝi hơn đӕi vӟi các doanh nghiӋp, cũng như không có loҥi hình nào phә biӃn hơn loҥi
hình khác đӕi vӟi các doanh nghiӋp có các đһc điӇm giӕng nhau. Lӵa chӑn loҥi hình tә
chӭc đӕi vӟi bҩt kǤ mӝt doanh nghiӋp nào bao giӡ cũng là do các lӵc lưӧng phát triӇn
diӉn ra bên trong doanh nghiӋp. ĐiӅu này có nghĩa, hình thӭc tә chӭc Logistics thưӡng
nhҥy cҧm vӟi nhӳng bҧn sҳc riêng có trong hãng, vӟi truyӅn thӕng tә chӭc, và vӟi tҫm
quan trӑng cӫa các hoҥt đӝng Logistics.
p  *+ 
"
! ", - 
.
Mөc tiêu chӫ yӃu cӫa tә chӭc Logistics là phӕi hӧp các hoҥt đӝng Logistics đӇ kӃ
hoҥch hoá và kiӇm soát. Có thӇ đҥt đưӧc điӅu này bҵng các cách không chính tҳc. VӅ cơ
bҧn, các cách này không đòi hӓi bҩt kǤ mӝt sӵ thay đәi nào trong cҩu trúc tә chӭc hiӋn
tҥi, nhưng dӵa vào bҳt buӝc hoһc thuyӃt phөc đӇ tҥo nên sӵ phӕi hӧp giӳa các hoҥt đӝng
và sӵ hӧp tác giӳa nhӳng ngưӡi có trách nhiӋm.
Đӕi vӟi nhӳng doanh nghiӋp thiӃt kӃ phân tán các hoҥt đӝng như vұn chuyӇn, kiӇm
soát dӵ trӳ, thӵc hiӋn đơn đһt hàng, đôi khi có thӇ tҥo ra mӝt hӋ thӕng khuyӃn khích đӇ
phӕi hӧp chúng. Ngân sách- là phương sách kiӇm soát chӫ yӃu đӕi vӟi nhiӅu doanh
nghiӋp -thưӡng lҥi không khuyӃn khích sӵ hӧp tác, đôi khi nó là cơ chӃ phӕi hӧp không
hiӋu quҧ. Ngân sách có thӇ không khuyӃn khích bӣi nhà quҧn trӏ vұn chuyӇn sӁ phát hiӋn
ra sӵ vô lý do phҧi chӏu nhӳng chi phí vұn chuyӇn cao hơn mӭc cҫn thiӃt đӇ đҥt đưӧc chi
phí dӵ trӳ thҩp hơn. Chi phí dӵ trӳ không thuӝc vào trách nhiӋm ngân sách cӫa nhà quҧn
trӏ vұn chuyӇn. KӃt quҧ cӫa nhà quҧn trӏ vұn chuyӇn đưӧc đo bҵng chi phí vұn chuyӇn so
vӟi ngân sách.
Mӝt hӋ thӕng có thӇ khuyӃn khích sӵ hӧp tác là tiӃn hành hҥch toán nӝi bӝ giӳa các
hoҥt đӝng Logistics khác nhau. Phҧi cân nhҳc viӋc lӵa chӑn phương tiӋn vұn tҧi khi nó
gián tiӃp ҧnh hưӣng đӃn mӭc phí dӵ trӳ, đӗng thӡi ngưӡi ra quyӃt đӏnh vұn chuyӇn sӁ
không có đӝng cơ khác hơn là tìm cách cho chi phí vұn chuyӇn thҩp nhҩt.
Mӝt cách khuyӃn khích khác là thiӃt lұp hình thӭc chia sҿ tiӃt kiӋm chi phí. Tҩt cҧ
các nhà quҧn trӏ các hoҥt đӝng Logistics phân tán đưa ra nhӳng mô hình chi phí mâu
thuүn có thӇ làm giҧm sӵ tiӃt kiӋm chi phí cӫa hӑ. Có thӇ đӏnh trưӟc chương trình đӇ
phân chia tiӃt kiӋm nhҵm phân phӕi lҥi tiӅn lương. Có sӵ khuyӃn khích sӵ hӧp tác tiӃt
kiӋm tiӅm năng lӟn nhҩt xҭy ra khi mà sӵ hӧp tác là cân đӕi nhӳng hoҥt đӝng có mô hình
chi phí mâu thuүn. Nhӳng kӃ hoҥch chia sҿ lӧi nhuұn này hҥn chӃ thành công cӫa mӝt sӕ
doanh nghiӋp, nhưng mӝt sӕ doanh nghiӋp sӱ dөng chúng lҥi có hiӋu quҧ.
Mӝt cách tiӃp cұn không chính tҳc khác nӳa đӇ tә chӭc Logistics là sӱ dөng uӹ ban
kӃt hӧp. Uӹ ban này tұp hӧp các thành viên tӯ mӛi lĩnh vӵc Logistics quan trӑng. Bҵng
cách cung cҩp các phương tiӋn đӇ truyӅn tin, viӋc kӃt hӧp có thӇ đem lҥi kӃt quҧ. Đӕi vӟp
nhӳng công ty có truyӅn thӕng uӹ ban kӃt hӧp, hình thӭc uӹ ban có thӇ rҩt thoҧ đáng.
Dүu rҵng các uӹ ban xem ra là giҧi pháp đơn giҧn, không phӭc tҥp cho vҩn đӅ kӃt hӧp,
nhưng chúng có thiӃu sót là thưӡng ít sӭc mҥnh đӇ thӵc thi nhӳng đӅ nghӏ cӫa mình.
Mӝt cách thúc đҭy sӵ kӃt hӧp khá hiӋu quҧ là viӋc trưӣng phòng xem xét lҥi các
quyӃt đӏnh và nghiӋp vө Logistics. Quҧn trӏ thưӧng đӍnh có vӏ trí thiӃt yӃu trong cҩu trúc
tә chӭc đӇ dӉ dàng nhұn ra viӋc đưa ra quyӃt đӏnh kém tӕi ưu trong tә chӭc. Do các nhà
quҧn trӏ cҩp dưӟi trong các lĩnh vӵc hoҥt đӝng Logistics chӏu trách nhiӋm trưӟc các nhà
quҧn trӏ thưӧng đӍnh, nên viӋc đӝng viên và hӛ trӧ cӫa quҧn trӏ thưӧng đӍnh trong phӕi
hӧp và hiӋp tác giӳa các hoҥt đӝmg chӭc năng này là giҧi pháp lâu dài theo hưӟng đҥt
đưӧc các mөc đích tә chӭc mà không cҫn có cҩu trúc tә chӭc chính thӭc.
p  *+ 
"
! "/ - 
.
‘ình thӭc tә chӭc nӱa chính tҳc nhұn ra rҵng, kӃ hoҥch hoá và nghiӋp vө Logistics
luôn luôn đan chéo qua các chӭc năng khác nhau bên trong cҩu trúc tә chӭc cӫa doanh
nghiӋp. Các nhà quҧn trӏ Logistics đưӧc phân công đӇ phӕi hӧp các dӵ án bao gӗm
Logistics và mӝt sӕ lĩnh vӵc. KiӇu cҩu trúc này thưӡng đưӧc gӑi là tә chӭc ma trұn, và
đһc biӋt phә biӃn trong lĩnh vӵc hàng không. Quan điӇm đáp ӭng quҧn trӏ hӋ thӕng
Logistics đưӧc trình bày ӣ hình 6.2.

| 

 
  

!"# , & !"# V 


$ ' 
$ -* .
Y

%&'( # 2+ 

 ) $3
 Y

Y
%*+ , &5 #/  Y
+
 6
 
!0' 1

4
 

V YY
Y
Y Y
!4#$%-256-0323
Trong tә chӭc ma trұn, nhà quҧn trӏ Logistics có trách nhiӋm đӕi vӟi toàn bӝ hӋ
thӕng Logistics, nhưng không có quyӅn lӵc trӵc tiӃp đӕi vӟi các hoҥt đӝng tӯng phҫn.
Cҩu trúc tә chӭc truyӅn thӕng cӫa doanh nghiӋp vүn giӳ nguyên. Nhà quҧn trӏ Logistics
chia sҿ quyӅn quyӃt đӏnh và giҧi quyӃt các vҩn đӅ vӟi nhà quҧn trӏ khu vӵc hoҥt đӝng.
Chi phí cho các hoҥt đӝng phҧi đưӧc điӅu chӍnh bӣi mӛi phòng chӭc năng cũng như mӛi
chương trình Logistics, đay là cơ sӣ đӇ hiӋp tác và phӕi hӧp. Tuy tә chӭc ma trұn có thӇ
là hình thӭc tә chӭc hӳu ích, nhưng chúng ta cũng nhұn ra rҵng, tuyӃn quyӅn lӵc và trách
nhiӋm trӣ nên không rõ ràng. Nhӳng mâu thuүn có thӇ xuҩt hiӋn không dӉ giҧi quyӃt.
Tuy nhiên, đӕi vӟi mӝt sӕ DN, cách lӵa chӑn này là sӵ dung hoà giӳa hình thӭc hoàn
toàn không chính tҳc và hình thӭc cҩu trúc bұc cao.
p  *+ 
"
! " - 
.
Đây là hình thӭc tә chӭc tҥo nên các tuyӃn quyӅn lӵc và trách nhiӋm rõ ràng đӕi vӟi
Logistics. VӅ cơ bҧn loҥi hình này bao gӗm
(1) bӕ trí nhà quҧn trӏ vào vӏ trí cҩp cao đӕi vӟi các hoҥt đӝng Logistics;
(2) xác đӏnh quyӅn lӵc cӫa nhà quҧn trӏ ӣ mӭc cҩu trúc cӫa tә chӭc cho phép điӅu
hoà hiӋu quҧ vӟi các lĩnh vӵc chӭc năng quan trӑng khác (tài chính, nghiӋp vө, và
marketing). ĐiӅu này tăng cưӡng và tә chӭc nhân sӵ Logistics vào trong hình thӭc thúc
đҭy sӵ phӕi hӧp hoҥt đӝng.
Các doanh nghiӋp lӵa chӑn hình thӭc tә chӭc này trong trưӡng hӧp các loҥi hình
khác không hiӋu quҧ hoһc khi cҫn phҧi tұp trung mӑi nӛ lӵc cho các hoҥt đӝng Logistics.
Cҩu trúc tә chӭc loҥi hình này đưӧc trình bày ӣ hình 6.3.

| 

 
 4
   

, & 8 #/  
!0' 1

7) 9 
: #
#-'(85 ';!"

, &-* .
#;<= >

!7#c8*292$%0323:2;
ThiӃt kӃ cҩu trúc loҥi hình tә chӭc này đem lҥi mӝt sӕ kӃt quҧ quan trӑng.
Thӭ nhҩt, vӏ trí cӫa Logistics đưӧc nâng cao ngang tҫm vӟi các lĩnh vӵc chӭc năng
khác, và quyӅn lӵc cӫa nhà quҧn trӏ Logistics cũng ngang bҵng vӟi các nhà quҧn trӏ chӭc
năng quan trӑng khác. Khi chӭc năng Logistics ngang bҵng vӟi các chӭc năng khác, thì
sӁ tҥo nên sӭc mҥnh kinh doanh cӫa doanh nghiӋp;
Thӭ hai, tҥo ra mӝt sӕ lưӧng hҥn chӃ lĩnh vӵc quҧn trӏ dưӟi quyӅn trưӣng phòng
Logistics, có nghĩa tҥo khҧ năng chuyên môn hoá và tұp trung hoá quҧn trӏ Logistics.
‘ình 6.3 thӇ hiӋn viӋc taӑ nên 5 lĩnh vӵc vӟi nhà quҧn trӏ phân tán cho tӯng lĩnh vӵc và
đưӧc quҧn trӏ như mӝt thӵc thӇ phân biӋt. Như vұy, cҩu trúc tә chӭc chính tҳc là sӵ cân
đӕi giӳa tӕi thiӇu hoá sӕ lưӧng các nhóm hoҥt đӝng nhҵm khuyӃn khích sӵ phӕi hӧp
trong khi vүn chuyên môn hoá chúng đӇ đҥt đưӧc hiӋu quҧ trong quҧn trӏ các yӃu tӕ kӻ
thuұt Logistics.
‘iӋn nay, loҥi hình cҩu trúc tә chӭc chính tҳc đưӧc sӱ dөng phә biӃn trong các
ngành. Đây là cҩu trúc thӕng nhҩt cҧ Logistics đҫu vào- tҥo nguӗn lӵc dӵ trӳ hàng hoá -
và Logistics đҫu ra- cung ӭng hàng hoá cho khách hàng nhҵm mөc đích riêng cӫa hӋ
thӕng Logistics.
p !
"#  "$% %& "' 


Nghiên cӭu nhiӅu doanh nghiӋp, viӋc lӵa chӑn loҥi hình cҩu trúc tә chӭc căn cӭ vào
chiӃn lưӧc mà doanh nghiӋp theo đuәi. ThiӃt kӃ tә chӭc nhҵm theo đuәi 3 chiӃn lưӧc
công ty: chiӃn lưӧc quá trình (process strategy), chiӃn lưӧc thӏ trưӡng (market strategy),
và chiӃn lưӧc thông tin (information strategy).
p 0 1 23
+ 
Đây là chiӃn lưӧc trong đó, mөc tiêu nhҵm đҥt đưӧc hiӋu quҧ tӕi đa trong vұn đӝng
hàng hoá tӯ nguӗn hàng (mua) cho đӃn khi cung ӭng hàng hoá cho khách hàng. ThiӃt kӃ
tә chӭc nhҵm vào các hoҥt đӝng có chi phí lӟn, điӅu này có nghĩa, các hoҥt đӝng như:
mua, dӵ trӳ, vұn chuyӇn, và thӵc hiӋn đơn đһt hàng sӁ đưӧc kӃt hӧp lҥi vӟi nhau và quҧn
trӏ tұp trung. ChiӃn lưӧc này thưӡng áp dөng đӕi vӟi nhӳng công ty sҧn xuҩt hoһc bán
buôn có qui mô và phҥm vi hoҥt đӝng lӟn.
p 0 1 23

 
Các doanh nghiӋp theo đuәi chiӃn lưӧc thӏ trưӡng đӏnh hưӟng mҥnh cho dӏch vө
khách hàng. Cҧ bán và Logistics đӅu đưӧc kӃt hӧp. Cҩu trúc tә chӭc không phù hӧp đӇ
thӕng nhҩt các hoҥt đӝng Logistics như trong chiӃn lưӧc quá trình. Thay vào đó, nhӳng
hoҥt đӝng nào trӵc tiӃp liên quan đӃn dӏch vө khách hàng đӕi vӟi cҧ bán hàng và
Logistics đӅu đưӧc tұp hӧp vӟi nhau và thưӡng báo cáo cho cùng mӝt ngưӡi phө trách.
Cҩu trúc này thích hӧp đӕi vӟi các đơn vӏ kinh doanh có trình đӝ dӏch vө khách hàng cao.
Tuy nhiên, sӁ không đҥt đưӧc chi phí Logistics ӣ mӭc thҩp nhҩt.
p 0 1 23

 
Theo đuәi chiӃn lưӧc thông tin là nhӳng doanh nghiӋp có mҥng lưӟi phân phӕi quan
trӑng vӟi mӭc dӵ trӳ lӟn. Sӵ phӕi hӧp các hoҥt đӝng Logistics thông qua mҥng lưӟi phân
tán này là mөc tiêu chӫ yӃu, và thông tin là cҩu thành cӕt lõi đӇ quҧn trӏ tӕt. Vӟi mөc đích
đҧm bҧo thông tin, cҩu trúc tә chӭc có xu hưӟng gҳn liӅn các chӭc năng, các bӝ phұn, và
các đơn vӏ kinh doanh. Khi các hoҥt đӝng Logistics nӕi liӅn các ranh giӟi qui đӏnh cӫa
các thành viên kênh, chҷng hҥn như khi hàng hoá đưӧc đưa vào bán ӣ các cӱa hàng hoһc
hàng hoá gӱi trҧ lҥi đưӧc bҧo quҧn bӣi các doanh nghiӋp mua, thì thông tin phҧi đưӧc nӕi
liӅn vӟi các ranh giӟi tә chӭc này. Do vұy, cҩu trúc tә chӭc phҧi bҳc cҫu qua các ranh
giӟi qui đӏnh truyӅn thӕng cӫa bҧn thân doanh nghiӋp.
Chúng ta nhұn thҩy rҵng, không có doanh nghiӋp nào thӇ hiӋn kiӇu thiӃt kӃ tә chӭc
duy nhҩt. Do các chiӃn lưӧc hӛn hӧp thưӡng tӗn tҥi trong cùng mӝt doanh nghiӋp, nên
đӕi vӟi các doanh nghiӋp tương tӵ nhau, cҩu trúc tә chӭc cũng rҩt phong phú. Bӣi vұy,
các doanh nghiӋp tương tӵ nhau có thӇ ӣ nhӳng giai đoҥn phát triӇn tә chӭc khác nhau.
p ? 8 "  > @

 
KiӇm soát là quá trình so sánh kӃt quҧ hiӋn hӳu vӟi kӃ hoҥch và thiӃt lұp hành đӝng
điӅu chӍnh đӇ cho chúng phù hӧp chһt chӁ hơn.
Yêu cҫu kiӇm soát tұp trung vào nhӳng điӅu không chҳc chҳn làm biӃn đәi nhӳng
dӵ tính kӃ hoҥch. SӁ xҭy ra nhӳng sai khác so vӟi các tiêu chuҭn thiӃt kӃ bӣi có nhiӅu
điӅu kiӋn không thӇ nào dӵ đoán mӝt cách әn đӏnh. Ngoài ra, còn có thӇ có nhӳng thay
đәi cơ bҧn diӉn ra trong môi trưӡng Logistics làm biӃn đәi kӃ hoҥch. Chҷng hҥn, nhӳng
thay đәi vӅ điӅu kiӋn kinh tӃ, công nghӋ và nhӳng biӃn đәi thái đӝ khách hàng không thӇ
thҩy trưӟc đưӧc lúc hoҥch đӏnh, nhương có thӇ làm ҧnh hưӣng đӃn kӃ hoҥch.
Quá trình kiӇm soát bao gӗm các hoҥt đӝng kiӇm tra nhӳng điӅu kiӋn thay đәi và
tiӃn hành điӅu chӍnh. Quá trình hoҥch đӏnh và thӵc thi hoàn hҧo thì không cҫn phҧi kiӇm
soát. Do điӅu này rҩt hiӃm gһp, nên các nhà quҧn trӏ Logistics phҧi triӇn khai bӝ máy
kiӇm soát đӇ đҧm bҧo thӵc hiӋn các mөc tiêu mong muӕn.
p  () *
+


Quá trình kiӇm soát Logistics diӉn ra gҫn như hàng ngày. Trong hӋ thӕng Logistics,
các nhà quҧn trӏ kiӇm soát các hoҥt đӝng Logistics kӃ hoҥch (vұn chuyӇn, kho, dӵ trӳ, . .
. ) theo hưӟng dӏch vө kӃ hoҥch và chi phí hoҥt đӝng. Bӝ máy kiӇm soát gӗm hҥch toán
và báo cáo kӃt quҧ vӅ hӋ thӕng, các mөc tiêu hoҥt đӝng, mӝt sӕ thông sӕ đӇ thiӃt lұp hành
đӝng điӅu chӍnh. ‘Ӌ thӕng kiӇm soát đưӧc thӇ hiӋn ӣ hình 6.4
p  4%5(6
+ 6%5# 
Tұp trung cӫa hӋ thӕng kiӇm soát là các quá trình đưӧc điӅu tiӃt. Quá trình này có
thӇ là hӑat đӝng đơn lҿ như thӵc hiӋn đơn đһt hàng và tái cung ӭng dӵ trӳ, hoһc có thӇ là
sӵ kӃt hӧp cӫa toàn bӝ các hoҥt đӝng trong chӭc năng Logistics. Có nhӳng đҫu vào quá
trình ӣ dҥng kӃ hoҥch. Các kӃ hoҥch chӍ ra cách thӭc thiӃt kӃ quá trình.
Ҧnh hưӣng cӫa môi trưӡng là loҥi đҫu vào thӭ hai cӫa quá trình. Môi trưӡng bao
gӗm mӑi nhân tӕ có thӇ ҧnh hưӣng đӃn các quá trình và không đưӧc dӵ tính trong kӃ
hoҥch. ĐiӅu này giҧi thích sӵ không әn đӏnh làm biӃn đәi đҫu ra quá trình so vӟi kӃ
hoҥch.

( 0
 A
0B

5@
 |  #
 C 


9 
* 1

2DEFG
2DE HI
, J
 
c*%3DE*82F c?:012.
?G?/@H- &@AB&C,
&@2!.AB&C @
,@ ! +0 

#+0
 

!<# 2/,=302>0323
Đҫu ra cӫa quá trình là cái mà chúng ta thưӡng gӑi là kӃt quҧ. KӃt quҧ là tình trҥng
cӫa quá trình ӣ bҩt kǤ mӝt thӡi điӇm nào. KӃt quҧ có thӇ đưӧc đo lưӡng theo chi phí trӵc
tiӃp như cưӟc phí vұn chuyӇn. . . , chi phí gián tiӃp như hao hөt và tәn thҩt do tai hoҥ,
hoһc kӃt quҧ cung ӭng.
Các quá trình vӟi các kӃ hoҥch đҫu vào và kӃt quҧ thӵc hiӋn là đӕi tưӧng cӫa quá
trình kiӇm soát. Các nhân tӕ này là kӃt quҧ cӫa quá trình kӃ hoҥch hoá và thӵc thi.
p  1
7 8%5 9#- 
Chӭc năng kiӇm soát yêu cҫu cҫn phҧi có các tiêu chuҭn đӇ so sánh vӟi kӃt quҧ hoҥt
đӝng. Các nhà quҧn trӏ cӕ gҳng làm cho kӃt quҧ hoҥt đӝng phù hӧp vӟi tiêu chuҭn. Có rҩt
nhiӅu loҥi tiêu chuҭn khác nhau như: ngân sách chi tiêu, trình đӝ dӏch vө khách hàng,
đóng góp lӧi nhuұn. . .
p  :; 
 
KiӇm tra là trung tâm đҫu não cӫa hӋ thӕng kiӇm soát. Nó nhұn thông tin vӅ kӃt quҧ
cӫa quá trình, so sánh vӟi các mөc tiêu, tiêu chuҭn, và thiӃt lұp các hoҥt đӝng điӅu chӍnh.
Đa sӕ nhӳng thông tin nhұn đưӧc tӯ các báo cáo đӏnh kǤ và các tài liӋu hҥch toán như:
báo cáo tình trҥng dӵ trӳ, tình trҥng sӱ dөng nguӗn lӵc, chi phí hoҥt đӝng, trình đӝ dӏch
vө khách hàng v.v. Nhӳng ngưӡi kiӇm tra là các nhà quҧn trӏ, cӕ vҩn hoһc máy điӋn toán.
p  ! , -*
+
p  *
$ < 
Có thӇ mô tҧ mӝt cách đơn giҧn hӋ thӕng mӣ như hình 6.5. Đһc điӇm quan trӑng
cӫa hӋ thӕng này là sӵ can thiӋp cӫa con ngưӡi giӳa hoҥt đӝng so sánh kӃt quҧ hiӋn hӳu
và mong muӕn vӟi hành đӝng giҧm sai sót cӫa quá trình. Nhà quҧn trӏ phҧi can thiӋp tích
cӵc trưӟc bҩt kǤ hành đӝng điӅu chӍnh nào có thӇ diӉn ra và do đó gӑi là hӋ thӕng mӣ.
Lӧi ích cӫa hӋ thӕng kiӇm soát khung mӣ là tính linh hoҥt và chi phí ban đҫu thҩp.
Các nhà quҧn trӏ theo ý mình, yêu cҫu loҥi thông tin cҫn đӇ kiӇm soát, chҩp nhұn sai lҫm
ӣ thӡi điӇm nhҩt đӏnh và thiӃt lұp hành đӝng điӅu chӍnh. Tính linh hoҥt là lӧi ích chӫ yӃu

 0B
-&'(' 
<

5 @
 CM
Thay đͭi lͣch cung ΁ng Nhà qu̻n trͣ logistics

9 
 $3
-'(
#KL-* .

2DE HI , JM 2DEFG


Nghi͟p vͽ kho
Tái cung ΁ng Tình tr̹ng và
chi phí dΉ tr·

NO

!I# :AC&J2/,=302K20L*D2BAM2N
ӣ thӡi điӇm nhҩt đӏnh và thiӃt lұp hành đӝng điӅu chӍnh. Tính linh hoҥt là lӧi ích chӫ yӃu
cӫa hӋ thӕng này khi mà mөc tiêu, kӃ hoҥch và ҧnh hưӣng cӫa môi trưӡng là nhӳng đӕi
tưӧng thay đәi thưӡng xuyên, và khi mà các quá trình kiӇm soát tӵ đӝng bӏ hҥn chӃ và
tӕn kém. 
p  *
$#= 
Khi kiӇm soát các hoҥt đӝng Logistics, các qui tҳc quyӃt đӏnh đưӧc coi như là đҥi
diӋn quҧn trӏ trong hӋ thӕng đóng. Các qui tҳc quyӃt đӏnh hành đӝng đưӧc coi như nhà
quҧn trӏ nӃu hӑ chӍ quan sát các kӃt quҧ. Do nhà quҧn trӏ tách xa quá trình kiӇm soát nên
hӋ thӕng này gӑi là hӋ thӕng đóng. Ví dө vӅ hӋ thӕng đóng trong quҧn trӏ Logistics là hӋ
thӕng kiӇm soát dӵ trӳ (‘ình 6.6).
Ngưӧc lҥi vӟi hӋ thӕng kiӇm soát mӣ, hӋ thӕng kiӇm soát đóng có khҧ năng to lӟn
đӇ kiӇm soát khӕi lưӧng các hoҥt đӝng Logistics vӟi tӕc đӝ và đӝ chính xác cao. Tuy
nhiên, hӋ thӕng đóng có xu hưӟng cӭng nhҳc trong viӋc đáp ӭng vӟi nhưng điӅu kiӋn
thay đәi nҵm ngoài các thông sӕ thiӃt kӃ. Nó cũng chӍ có thӇ kiӇm soát mӝt phҫn cӫa toàn
bӝ quá trình và do đó, có thӇ thiӃu mӝt sӕ lĩnh vӵc cӫa hӋ thӕng mӣ. Do vұy, tӵ đӝng hoá
có thӇ làm giҧm tính linh hoҥt, lĩnh vӵc kiӇm soát bӏ hҥn chӃ nhiӅu hơn, và chi phí ban
đҫu cao hơn, nhưng nó đem lҥi cho kiӇm soát tӕc đӝ và đӝ chính xác cao hơn.

 B%M
 & Dđ

5 @
 CM , P/ &M
ƒ͏t hàng Khi Dk 8 Db, , đ͏t 

9 
! '%

2DE HI 2DEFG


, JM
Nghi͟p vͽ kho
Tái cung ΁ng: DΉ tr· t̹i kho
Dk

NO

!# :AC&J2/,=302.H20L*D2BAM2N
p  *
$,; )(
 > 3?
Đây là hӋ thӕng kiӇm soát đóng- mӣ kӃt hӧp đưӧc sӱ dөng nhiӅu nhҩt đӇ kiӇm soát
các hoҥt đӝng Logistics (‘ình 6.7). Nhà quҧn trӏ trong hӋ thӕng này không chӍ làm tăng
tính linh hoҥt và phҥm vi hӋ thӕng mà còn hành đӝng như chiӃc van an toàn khi hӋ thӕng
tư đӝng bӏ rӕi loҥn. ‘Ӌ thӕng kiӇm soát biӃn dҥng đҧm bҧo kiӇm soát các hoҥt đӝng phӭc
tҥp mà không yêu cҫu nhà quҧn trӏ phҧi rӡi bӓ quyӅn quҧn trӏ hӋ thӕng. Đây có lӁ là lý do
chӫ yӃu sӱ dөng hӋ thӕng kiӇm soát biӃn dҥng phә biӃn.
p ! .
/0%"1* 20 %3


ĐӇ kiӇm soát Logistics, cҫn phҧi đo lưӡng các kӃt quҧ Logistics. Các chӍ tiêu đo
lưӡng Logistics bao gӗm: Đo lưӡng kӃt quҧ bên trong, đo lưӡng kӃt quҧ bên ngoài, đo
lưӡng toàn diӋn chuӛi cung ӭng.
p  4(2,
@7
( 
Đo lưӡng kӃt quҧ bên trong tұp trung vào các hoҥt đӝng và quá trình so sánh đӕi vӟi
các hoҥt đӝng và mөc đích đһt ra trưӟc đây.

N/ & 9 'KLQ-'(Q = > 
 B-* .M
,Q%Q-&'(#
 <

5 @
 CM , P/ &M
ƒ͏t hàng Khi Dk 8 Db, , đ͏t 
9 
! '%

, JM
Nghi͟p vͽ kho
ƒ u vào: ƒ u ra:
Tái cung ΁ng, Tình tr̹ng và chi
phí dΉ tr·

NO

!O# :AC&J2/,=302PQ?20L*D2BAM2N
Nói chung, có thӇ phân loҥi các chӍ tiêu đo lưӡng kӃt quҧ Logistics thành: (1) chi
phí, (2) dӏch vө khách hàng, (3) năng suҩt, (4) quҧn trӏ tài sҧn, và (5) chҩt lưӧng.
ÖY c0: Chi phí đӇ thӵc hiӋn các mөc tiêu hoҥt đӝng xác đӏnh là chӍ tiêu phҧn
ánh trӵc tiӃp nhҩt kӃt quҧ Logistics. KӃt quҧ chi phí Logistics chӫ yӃu đưӧc đo bҵng tәng
sӕ tiӅn, tӹ lӋ phҫn trăm trên doanh sӕ, hoһc chi phí trên mӝt đơn vӏ qui mô. Bҧng 6.1 trình
bày nhӳng chӍ tiêu đo lưӡng kӃt quҧ chi phí Logistics chӫ yӃu và thӕng kê tӹ lӋ phҫn trăm
các nhà sҧn xuҩt, bán buôn, bán lҿ sӱ dөng tӯng chӍ tiêu này.
ÓD"#cR2)*.0>ST?:0323

U+2V2W0>01!,A0-
/
cR2)*.0>ST ST3D STX ST

E*82 X*Y X>Z
1Y Phân tích tәng chi phí 87,6 74,8 82,1
2Y Chi phí trên đơn vӏ 79,7 63,8 78,6
3Y Tӹ suҩt phí 83,3 81,2 79,5
4Y Chi phí vұn chuyӇn vào 86,0 80,0 87,5
5Y Chi phí vұn chuyӇn ra 94,4 88,3 90,6
6Y Chi phí kho 89,0 85,7 89,9
7Y Chi phí hành chính 80,0 79,1 76,7
8Y Xӱ lý đơn đһt hàng 52,0 45,8 45,7
9Y Lao đӝng trӵc tiӃp 78,6 71,4 86,2
10Y Phân tích xu hưӟng chi phí 76,9 59,1 61,4
11Y Khҧ năng thu lӧi sҧn phҭm trӵc tiӃp 59,2 46,8 27,8

ÖY *!+): Loҥi chӍ tiêu đo lưӡng kӃt quҧ Logistics thӭ hai là dӏch vө
khách hàng. Bҧng 6. 2 trình bày các chӍ tiêu dӏch vө khách hàng và thӕng kê tӹ lӋ phҫn
trăm các nhà sҧn xuҩt, bán buôn, bán lҿ sӱ dөng tӯng chӍ tiêu này.
ÓD4#cR2)*.0>ST,[2L*DAB&C,@

/ U+2V2W0>01!,A0-
cR2)*.0>ST
 ST3DE*82 STXX*Y STX>Z
1Y Tӹ lӋ đҫy đӫ 78,2 71,0 66,2
2Y ThiӃu kho 80,6 72,9 71,6
3Y Lӛi giao hàng 83,0 78,9 81,9
4Y Cung ӭng đúng thӡi gian 82,7 70,5 76,9
5Y Đơn hàng trҧ lҥi 77,1 69,2 58,7
6Y Thӡi gian chu kǤ đһt hàng 69,9 34,7 56,4
7Y ‘ưӣng ӭng cӫa khách hàng 90,3 85,6 84,1
8Y ‘ưӣng ӭng cӫa lӵc bán 87,9 85,0 84,1
ÖY /
: Năng suҩt là chӍ tiêu khác đӇ đo lưӡng kӃt quҧ cӫa tә chӭc. Năng
suҩt là mӕi quan hӋ(thưӡng là tӹ lӋ hoһc chӍ sӕ) giӳa đҫu ra(hàng hoá hoһc dӏch vө ) đưӧc
tҥo ra và sӕ lưӧng đҫu vào(các nguӗn lӵc) đưӧc hӋ thӕng sӱ dөng đӇ tҥo nên đҫu ra này.
Do vұy, năng suҩt là khái niӋm rҩt đơn giҧn. NӃu hӋ thӕng có các đҫu ra có thӇ đo lưӡng
rõ ràng và các đҫu vào có thӇ đo lưӡng và xác đӏnh đưӧc phù hӧp vӟi đҫu ra, thì chӍ tiêu
đo lưӡng năng suҩt là bình thưӡng. Tuy nhiên nó có thӇ khó khăn và không sӱ dөng đưӧc
(thҩt bҥi) nӃu (1) đҫu ra khó đo và viӋc sӱ dөng đҫu vào khó có thӇ phù hӧp vӟi thӡi kǤ
đã cho, (2)hӛn hӧp đҫu vào và đҫu ra luôn luôn thay đәi, hoһc(3) không thӇ có hoһc khó
thu thұp dӳ liӋu.
VӅ mһt lý luұn, có 3 loҥi chӍ tiêu đo lưӡng năng suҩt cơ bҧn: thӕng kê, đӝng thái, và
đҥi diӋn. NӃu mӑi đҫu vào và đҫu ra cӫa hӋ thӕng bao gӗm trong biӇu thӭc năng suҩt, thì
nó sӁ là tәng tӹ sӕ năng suҩt thӕng kê nhân tӕ. Tӹ sӕ là thӕng kê do nó chӍ dӵa vào mӝt
sӕ đo.
Mһt khác, chӍ tiêu đӝng thái đưӧc tәng hӧp theo thӡi gian. NӃu các đҫu vào và đҫu
ra trong hӋ thӕng so sánh các tӹ lӋ năng suҩt thӕng kê cӫa mӝt thӡi kǤ naǤ vӟi thӡi kǤ
khác thì kӃt quҧ là chӍ sӕ năng suҩt đӝng thái.

Ví dө:
Đҫu ra 2007/đҫu vào 2007
Đҫu ra 2005/đҫu vào 2005

Loҥi thӭ 3 đưӧc gӑi là chӍ tiêu năng suҩt đҥi diӋn. Loҥi này thӇ hiӋn các nhân tӕ chӫ
yӃu không bao gӗm trong khái niӋm năng suҩt nhưng có tương quan cao vӟi nó(sӵ thoҧ
mãn khách hàng, lӧi nhuұn, hiӋu quҧ, chҩt lưӧng, hiӋu suҩt, . . v. . v). Đa sӕ các nhà quҧn
trӏ tính năng suҩt theo cách này.
Bҧng 6.3 trình bày các chӍ tiêu đo lưӡng năng suҩt Logistics và thӕng kê tӹ lӋ phҫn
trăm các nhà sҧn xuҩt, bán buôn, bán lҿ sӱ dөng tӯng chӍ tiêu này.
ÓD7#cR2)*.0>STV3*820323

U+2V2W0>01!,A0-
/
cR2)*.0>ST ST3D STX
 STX>Z
E*82 X*Y
1Y Doanh sӕ trên mӝt nhân viên 54,8 53,1 61,4
2Y Doanh sӕ trên tiӅn lương 51,9 43,7 63,9
3Y Sӕ đơn đһt hàng trên đҥi diӋn bán 38,7 51,7 15,5
4Y So sánh vӟi tiêu chuҭn lӏch sӱ 76,3 74,6 86,4
5Y Các chương trình đích 76,2 69,2 82,1
6Y ChӍ sӕ năng suҩt 55,8 44,9 56,3

ÖY c1
$ #2
 -: ChӍ tiêu đo lưӡng tài sҧn tұp trung vào viӋc sӱ dөng
đҫu tư vӕn vào cơ sӣ vұt chҩt và thiӃt bӏ, cũng như sӱ dөng vӕn vào dӵ trӳ đӇ đҥt đưӧc
các mөc đích cӫa Logistics. Cơ sӣ vұt chҩt, thiӃt bӏ Logistics, và dӵ trӳ có thӇ coi như là
bӝ phұn tài sҧn quan trӑng cӫa doanh nghiӋp. Đӕi vӟi các nhà bán buôn, tәng sӕ tài sҧn
này chiӃm hơn 90%. Các chӍ tiêu đo lưӡng quҧn trӏ tài sҧn tұp trung vào chӛ tài sҧn quay
vòng có nhanh không, như tӕc đӝ chu chuyӇn dӵ trӳ và mӭc thu hӗi vӕn tӯ đҫu tư.
Bҧng 6.4 trình bày nhӳng chӍ tiêu đo lưӡng quҧn trӏ tài sҧn Logistics chӫ yӃu và
thӕng kê tӹ lӋ phҫn trăm các nhà sҧn xuҩt, bán buôn, bán lҿ sӱ dөng tӯng chӍ tiêu này.
ÓD<#cR2)*.0>STL*D2B0323

/ U+2V2W0>01!,A0-
cR2)*.0>ST
 ST3DE*82 STXX*Y STX>Z
1Y Chu chuyӇn dӵ trӳ 81,9 85,2 82,6
2Y Chi phí đҧm bҧo dӵ trӳ 68,6 68,3 55,6
3Y Mӭc dӵ trӳ, sӕ ngày cung ӭng 86,9 80,7 74,1
4Y Dӵ trӳ thӯa 85,7 79,7 73,1
5Y Thu hӗi trên tài sҧn thuҫn 66,9 65,9 55,0
6Y Thu hӗi trên đҫu tư 74,6 74,8 67,9

ÖY c/
# : Các chӍ tiêu đo lưӡng chҩt lưӧng - nhӳng đánh giá đӏnh hưӟng quá
trình- đưӧc thiӃt kӃ đӇ xác đӏnh hiӋu quҧ cӫa mӝt loҥt các hoҥt đӝng thay vì mӝt hoҥt
đӝng riêng lҿ. Tuy nhiên, chҩt lưӧng luôn luôn khó đo lưӡng do phҥm vi rӝng lӟn cӫa nó.
Bҧng 6.5 trình bày các chӍ tiêu đo lưӡng chҩt lưӧng Logistics chӫ yӃu và thӕng kê
tӹ lӋ phҫn trăm các nhà sҧn xuҩt, bán buôn, bán lҿ sӱ dөng tӯng chӍ tiêu.
ÓDI#cR2)*.0>ST82>SQ0323

/ U+2V2W0>01!,A0-
cR2)*.0>ST
 ST3DE*82 STXX*Y STX>Z
1Y Tҫn sӕ hư hӓng 67,4 44,7 60,8
2Y Tәng giá trӏ hư hӓng 74,6 55,6 67,1
3Y Sӕ lҫn khiӃu nҥi 75,7 68,9 67,5
4Y Sӕ lҫn khách hàng trҧ lҥi 77,1 69,0 63,9
5Y Chi phí hàng bӏ trҧ lҥi 68,0 57,7 54,2
Quan điӇm đo lưӡng hiӋn đҥi đang đưӧc quan tâm là " đơn đһt hàng hoàn hҧo".
ViӋc cung ӭng đơn đһt hàng hoàn hҧo là chӍ tiêu đo lưӡng chҩt lưӧng cơ bҧn nhҩt các
nghiӋp vө Logistics; điӅu này có nghĩa, đơn đһt hàng hoàn hҧo gҳn liӅn vӟi hiӋu quҧ cӫa
toàn bӝ kӃt quҧ Logistics thӕng nhҩt cӫa doanh nghiӋp thay vì các chӭc năng tӯng phҫn.
Nó đo lưӡng xem các bưӟc quá trình quҧn trӏ đơn đһt hàng đưӧc triӇn khai có tӕt và
không lӛi không
Đơn đһt hàng hoàn hҧo thӇ hiӋn kӃt quҧ lý tưӣng. Xuҩt phát tӯ quan điӇm tác
nghiӋp, đơn dһt hàng hoàn hҧo phҧi đáp ӭng tҩt cҧ nhӳng tiêu chuҭn sau: (1) cung ӭng
tәng hӧp tát cҧ các mһt hàng theo yêu cҫu; (2) cung ӭng theo thӡi gian yêu cҫu cӫa khách
hàng; (3) tәng hӧp và làm chính xác tài liӋu hӛ trӧ đơn đһt hàng; và (4) điӅu kiӋn hoàn
hҧo, có nghĩa, lҳp đһt không sai, tҥo dáng chính xác, sҹn sàng cho khách hàng mà không
nguy hiӇm. Tuy nhiên, có nhiӅu trӣ ngҥi đӇ đҥt đưӧc mӭc hoàn hҧo.
p  4(2,
@7(5
Trong khi các chӍ tiêu bên trong là quan trӑng đӇ kiӇm tra theo dõi tә chӭc chi tiӃt,
thì các chӍ tiêu đo lưӡng kӃt quҧ bên ngoài là cҫn thiӃt đӇ theo dõi, hiӇu, và phát triӇn
khách hàng, và hiӇu sâu sҳc nhӳng đәi mӟi tӯ nhӳng ngành khác. Đo lưӡng kӃt quҧ bên
ngoài bao gӗm: ChӍ tiêu đo lưӡng mong đӧi khách hàng, xác đӏnh chuҭn mӵc thӵc tiӉn
tӕt nhҩt, đo lưӡng toàn diӋn chuӛi cung ӭng, thoҧ mãn khách hàng /chҩt lưӧng.
ÖY c1
$ #2 ): Cҩu thành quan trӑng kӃt quҧ Logistics
là đo lưӡng chính xác nhӳng mong đӧi cӫa khách hàng. Nhӳng chӍ tiêu đo lưӡng này có
thӇ thu thұp đưӧc thông qua điӅu tra hӛ trӧ công ty hoһc ngành, hoһc nhӡ vào dòng đơn
đһt hàng hӋ thӕng. Nhӳng câu hӓi điӅu tra theo hưӟng kӃt quҧ nói chung cӫa doanh
nghiӋp và đӕi thӫ cҥnh tranh hoһc đӕi vӟi đơn đһt hàng xác đӏnh. ViӋc điӅu tra cơ bҧn kӃt
hӧp các chӍ tiêu đo lưӡng nhӳng mong đӧi cӫa khách hàng vӅ mһt khҧ năng đҫy đӫ hàng
hoá, thӡi gian thӵc hiӋn đơn đһt hàng, khҧ năng đҧm bҧo thông tin, giҧi quyӃt khó khăn,
và hӛ trӧ sҧn phҭm. ViӋc điӅu tra đưӧc triӇn khai và điӅu hành bӣi bҧn thân doanh nghiӋp
hoһc các cӕ vҩn, các đҥi lý cung ӭng, hoһc các tә chӭc ngành.
ÖY 3 * 4 5
5
6

 /
: Chuҭn mӵc cũng là khía cҥnh quan
trӑng cӫa các chӍ tiêu đo lưӡng toàn diӋn kӃt quҧ. Ngày càng có nhiӅu doanh nghiӋp coi
chuҭn mӵc như là kӻ thuұt đӇ so sánh các nghiӋp vө cӫa mình vӟi các nghiӋp vө cӫa cҧ
đӕi thӫ cҥnh tranh và doanh nghiӋp dүn đҫu trong nhӳng ngành có và không có quan hӋ.
Bҧng 6.6 chӍ ra nhӳng lĩnh vӵc chӫ chӕt và tӹ lӋ các doanh nghiӋp xác đӏnh chuҭn
mӵc trong tӯng lĩnh vӵc.
ÓD#M2\E.B*]M2W0>^&M&@>01!,
A0-

/ U+2V2W0>01!,A0-
cR2)*.0>ST
 ST3DE*82 STXX*Y STX>Z
1Y Quҧn trӏ tài sҧn 36,6 30,3 24,3
2Y Chi phí 78,1 59,7 56,4
3Y Dӏch vө khách hàng 84,8 53,7 40,3
4Y Năng suҩt 57,5 41,5 46,8
5Y Chҩt lưӧng 79,1 46,2 38,2
6Y ChiӃn lưӧc 53,0 27,8 39,2
7Y Công nghӋ 47,2 36,4 34,8
8Y Vұn chuyӇn 56,3 44,4 60,5
9Y Quá trìnhkho 51,1 51,5 57,9
10Y Xӱ lý đơn đһt hàng 51,9 39,5 28,8
11Y Tәng hӧp 59,6 43,1 43,4
Nghiên cӭu chuҭn mӵc thӵc tiӉn tӕt nhҩt tұp trung vào các sӕ đo, thӵc tiӉn, và các
quá trình tә chӭc so sánh. ViӋc nghiên cӭu xác đӏnh nhӳng chӍ tiêu đo lưӡng kӃt quҧ cӕt
lõi và, nӃu có thӇ, theo dõi các mӭc kӃt quҧ lӏch sӱ và hiӋn tҥi.
Các doanh nghiӋp có thӇ sӱ dөng 3 phương pháp xác đӏnh chuҭn mӵc. Phương pháp
đҫu tҥo dӳ liӋu Logistics có thӇ tӯ các cӕ vҩn, các tҥp chí đӏnh kǤ, và nhӳng nghiên cӭu
cӫa các trưӡng đҥi hӑc. Phương pháp này dӉ thu thұp dӳ liӋu, nhưng khó đem lҥi lӧi thӃ
cҥnh tranh. Phương pháp thӭ hai nhҵm xác đӏnh chuҭn mӵc riêng tương phҧn vӟi nhӳng
doanh nghiӋp không cҥnh tranh trong ngành cùng sӣ hӳu hoһc có quan hӋ. Tҥi đây, mӛi
tә chӭc nghiên cӭu các chӍ tiêu đo lưӡng, thӵc tiӉn và quá trình cӫa các tә chӭc khác đӇ
phát triӇn nhӳng hiӇu biӃt nhҵm cҧi thiӋn kӃt quҧ. Phương pháp thӭ ba bao gӗm thӕng
nhҩt các tә chӭc chia sҿ nhӭng dӳ liӋu đӏnh chuҭn trên cơ sӣ cân đӕi. Nhӳng sӵ thӕng
nhҩt này đòi hӓi nhӳng nӛ lӵc nhiӅu hơn, nhưng luôn cung cҩp thông tin tӕt hơn nhӳng
phương pháp khác.
p  4(2
(5A >"
Tұp trung kӃt quҧ và hiӋu quҧ cӫa toàn bӝ chuӛi cung ӭng yêu cҫu các chӍ tiêu đo
lưӡng phҧn ҧnh toàn cҧnh thӕng nhҩt. Toàn cҧnh này phҧi so sánh đưӧc và phù hӧp cho
cҧ các chӭc năng cӫa doanh nghiӋp và tình trҥng thiӃt kӃ kênh.
Nhҵm mөc đích triӇn khai các chӍ tiêu đo lưӡng thӕng nhҩt có thӇ đưӧc sӱ dөng
thông qua chuӛi cung ӭng, các doanh nghiӋp, trưӡng đҥi hӑc, và các cӕ vҩn yêu cҫu mӝt
cái khung chung. Khung thӕng nhҩt kӃt hӧp 4 loҥi thưӟc đo và theo dõi cҧ kӃt quҧ và
nguyên nhân. Bҧng 6.7 minh hoҥ khung này. Các loҥi hình thưӟc đo phҧn ánh các khía
cҥnh kӃt quҧ phҧi đưӧc kiӇm tra, theo dõi đӇ quҧn trӏ chuӛi cung ӭng hiӋu quҧ. Nhӳng
loҥi hình đӏnh rõ là sӵ thoҧ mãn/chiӃn lưӧc, thӡi gian, chi phí, và tài sҧn. Mӛi thưӟc đo
đưӧc kiӇm tra cҧ vӅ kӃt quҧ và nguyên nhân. Các chӍ tiêu đo lưӡng kӃt quҧ tұp trung cho
kӃt quҧ cӫa toàn bӝ quá trình như: quá trình thoҧ mãn khách hàng và quá trình quҧn trӏ
thӡi gian. Các chӍ tiêu đo lưӡng nguyên nhân tұp trung vào các hoҥt đӝng xác đӏnh bên
trong quá trình. Sau đây sӁ xem xét các loҥi chӍ tiêu đo lưӡng chӫ yӃu.
ÓDO# *.0>ST*P*%2/82

[2L*D Ó=*
V +4*  56 7"#
‘oàn thiӋn đơn đһt hàng hoàn hҧo Thӡi gian cung ӭng
Thӓa mãn khách hàng Chi phí bҧo hành, trҧ lҥi hàng, và tiӅn thưӣng
Chҩt lưӧng sҧn phҭm Thӡi gian đáp ӭng yêu cҫu khách hàng
V 1


Thӡi gian chu kǤ xác đӏnh nguӗn/thӵc hiӋn
Thӡi gian thӵc hiӋn đơn đһt hàng
Thӡi gian đáp ӭng chuӛi cung ӭng
!
 8
Tәng chi phí chuӛi cung ӭng Năng suҩt giá trӏ gia tăng
V5
 
Thӡi gian chu kǤ tiӅn- tiӅn Đӝ chính xác cӫa dӵ báo
Sӕ ngày dӵ trӳ ‘ao mòn vô hình
KӃt quҧ tài sҧn Sӱ dөng công suҩt
ÖY V- 7 ) 8/
 # : Các chӍ tiêu thoҧ mãn khách hàng /chҩt
lưӧng đo lưӡng khҧ năng cӫa doanh nghiӋp cung cҩp toàn bӝ sӵ thoҧ mãn cho khách
hàng. Các chӍ tiêu thoҧ mãn khách hàng/chҩt lưӧng dӵa trên kӃt quҧ bao gӗm thӵc hiӋn
tӕt đơn đһt hàng hoàn hҧo, thoҧ mãn khách hàng, và chҩt lưӧng sҧn phҭm. Đơn đһt hàng
hoàn hҧo có nghĩa cung ӭng trӑn vҽn hàng hoá cho khách hàng vӟi thӡi gian theo yêu
cҫu, tài liӋu chӭng tӯ chính xác, và điӅu kiӋn hoàn hҧo. Sӵ thoҧ mãn khách hàng đưӧc đo
lưӡng bӣi nhӳng cҧm nhұn vӅ thӡi gian thӵc hiӋn đơn đһt hàng, các cҩu thành thӵc hiӋn
đơn đһt hàng hoàn hҧo, và khҧ năng đáp ӭng vӟi nhӳng yêu cҫu vӅ tình trҥng đơn đһt
hàng và các câu hӓi chҩt vҩn cӫa khách hàng.
Đӗng thӡi vӟi viӋc đo lưӡng hiӋu quҧ cӫa toàn bӝ quá trình, các chӍ tiêu đo lưӡng
kӃt quҧ cũng thưӡng đưӧc sӱ dөng đӇ đo lưӡng các hoҥt đӝng riêng lҿ. Bҧng 6.7 trình bày
và xác đӏnh nhӳng biӇu hiӋn thoҧ mãn khách hàng chӫ yӃu.
ÖY V2 : ChӍ tiêu thӡi gian đo lưӡng khҧ năng cӫa doanh nghiӋp trong viӋc
đáp ӭng nhӳng nhu cҫu cӫa khách hàng. Nói cách khác, mҩt bao nhiêu thӡi gian kӇ tӯ khi
khách hàng đһt mua cho đӃn khi sҧn phҭm sҹn sàng cho khách hàng sӱ dөng? ViӋc kiӇm
tra kӃt quҧ thӡi gian đòi hӓi phҧi đo lưӡng toàn bӝ quá trình theo quan điӇm khách hàng
và tӯng nhân tӕ riêng biӋt. Bҧng 6. 7 trình bày và xác đӏnh nhӳng biӇu hiӋn thӡi gian chӫ
yӃu.
ÖY c0: Đây là loҥi thưӟc đo thӭ ba. YӃu tӕ chi phí đơn thuҫn bao gӗm toàn bӝ
chi tiêu cӫa chuӛi cung ӭng.
Bҧng 6.7 trình bày nhӳng cҩu thành chuӛi cung ӭng chӫ yӃu đưӧc sӱ dөng đӇ kiӇm
tra toàn bӝ chi phí kӃt quҧ. Thưӟc đo chi phí nguyên nhân tұp trung vào năng suҩt nguӗn
lӵc bҵng cách kiӇm tra giá trӏ gia tăng trên mӝt lao đӝng. Năng suҩt giá trӏ gia tăng đưӧc
xác đӏnh bҵng tәng doanh thu cӫa công ty trӯ đi giá trӏ vұt tư, hàng hoá đưӧc cung ӭng tӯ
nguӗn bên ngoài.
ÖY V -: Đây là thưӟc đo tұp trung vào viӋc sӱ dөng tài sҧn. Do quҧn trӏ
Logistics có trách nhiӋm đӕi vӟi nhӳng tài sҧn chӫ yӃu bao gӗm dӵ trӳ, cơ sӣ vұt chҩt và
thiӃt bӏ, nên viӋc đo lưӡng kӃt quҧ thӕng nhҩt phҧi kӃt hӧp khía cҥnh tài sҧn. Các thưӟc
đo tài sҧn chӫ yӃu tұp trung vào mӭc doanh sӕ đưӧc hӛ trӧ vӟi mӭc tài sҧn xác đӏnh. Các
thưӟc đo tài sҧn dӵa vào kӃt quҧ là thӡi gian chu kǤ tiӅn- tiӅn, sӕ ngày dӵ trӳ, và kӃt quҧ
tài sҧn. Thӡi gian chu kǤ tiӅn- tiӅn-đo lưӡng hiӋu quҧ sӱ dөng tiӅn mһt- là thӡi gian lý
thuyӃt tính trung bình đӇ chuyӇn đәi tiӅn mua hàng hoá thành tiӅn cho hàng hoá chuҭn bӏ
bán ra. Thӡi gian chu kǤ tiӅn- tiӅn phө thuӝc vào viӋc mua hoһc thanh toán tiӅn mua hàng
cho đӃn khi khách hàng thanh toán. Sӕ ngày dӵ trӳ đo lưӡng tӕc đӝ hoһc sӕ lҫn dӵ trӳ.
Thưӟc đo cuӕi cùng tұp trung vào viӋc sӱ dөng tәng sӕ tài sҧn. KӃt quҧ tài sҧn đưӧc
xác đӏnh theo tӹ lӋ doanh sӕ trên tәng tài sҧn. Nó chӏu ҧnh hưӣng cӫa cҧ viӋc sӱ dөng và
sӣ hӳu nhӳng tài sҧn hiӋn tҥi.
p 0 4B#;  
$#(22C
< 
Mӝt hӋ thӕng đo lưӡng kӃt quҧ lý tưӣng hӧp nhҩt 3 đһc điӇm đem lҥi phương hưӟng
kӏp thӡi và chính xác đӇ quҧn trӏ: điӅu hoà lҥi chi phí /dӏch vө, báo cáo sӵ hiӇu biӃt đӝng
thái, và báo cáo có chҳt lӑc.
ÖY 9: 08&*!+: Do khó tұp hӧp các loҥi dӳ liӋu và khó kӃt hӧp các
mӕi quan hӋ nhân quҧ, nên đa sӕ các báo cáo trình bày nhӳng chi phí Logistics chӍ trong
mӝt thӡi kǤ xác đӏnh. Các báo cáo không phҧn ánh nhӳng cân đӕi chi phí /dӏch vө đӕi vӟi
doanh thu phát sinh. ĐiӅu quan trӑng là xác đӏnh và kӃt hӧp nhӳng chi phí xác đáng và
doanh thu cho các nhà quҧn trӏ đӇ đưa ra các quyӃt đӏnh hӧp lý. Trӯ phi chi phí tương
quan hӧp lý vӟi doanh thu, nhà quҧn trӏ có thӇ hiӇu sai kӃt quҧ cӫa hӋ thӕng Logistics.
Lӧi ích quan trӑng do kӃ hoҥch tác nghiӋp đem lҥi là ӣ chӛ mӑi trình đӝ hoҥt đӝng phù
hӧp vӟi các mӭc chi phí dӵ tính. Khi các hoҥt đӝng tҥo nên chi phí liên quan đӃn doanh
sӕ tương lai, phҧi điӅu hoà chi phí vӟi doanh thu tương ӭng.
ÖY ;  <=
 
: Thách thӭc lӟn nhҩt trong báo cáo Logistics là
trình bày đưӧc đӝng thái, chӭ không phҧi là trҥng thái tĩnh, tӭc là trình bày đưӧc bӭc
tranh kӃt quҧ hoҥt đӝng trong cҧ thӡi kǤ mӣ rӝng. Nói chung, đa sӕ các báo cáo nghiӋp
vө Logistics đӅu cung cҩp tình trҥng các hoҥt đӝng quan trӑng như vӏ trí dӵ trӳ hiӋn tҥi,
chi phí vұn chuyӇn, chi phí kho, và các chӍ tiêu chi phí khác hoһc trình đӝ hoҥt đӝng đӕi
vӟi tӯng thӡi kǤ báo cáo. Các báo cáo này cung cҩp nhӳng sӕ liӋu thӕng kê quan trӑng có
thӇ so sánh vӟi các thӡi kǤ hoҥt đӝng trưӟc đây đӇ xác đӏnh xem kӃt quҧ có diӉn ra như
kӃ hoҥch không. ThiӃu nhӳng báo cáo trҥng thái tĩnh khó có thӇ đưa ra đưӧc bӭc tranh
cho cҧ thӡi kǤ quá khӭ và không thӇ nghiên cӭu đưӧc nhӳng khuynh hưӟng quan trӑng
trong tương lai. Các nhà quҧn trӏ Logistics đòi hӓi mӝt hӋ thӕng báo cáo có thӇ dӵ tính
nhӳng khuynh hưӟng trái nghӏch trưӟc khi hӑ không thӇ kiӇm soát nәi. Mӝt hӋ thӕng báo
cáo lý tưӣng có thӇ đưa ra nhӳng dӳ liӋu Logistics và thông tin chính xác giúp điӅu chӍnh
hành đӝng quҧn trӏ. Do đó, mӝt hӋ thӕng báo cáo phҧi có khҧ năng phán đoán nhҵm dӵ
tính xem khuynh hưӟng nghiӋp vө đang nәi trӝi là ӣ đâu và nhҵm vҥch ra nhӳng hành
đӝng điӅu chӍnh thích hӧp.
ÖY ;

>
: Đo lưӡng Logistics phҧi đưӧc chҳt lӑc. Do đó, mӝt hӋ thӕng
báo cáo lý tưӣng sӁ giúp cho các nhà quҧn trӏ tách ra đưӧc nhӳng hoҥt đӝng và quá trình
cҫn chú ý. Nhӳng sӵ chú ý này có thӇ xác đӏnh các lĩnh vӵc đòi hӓi nhӳng nӛ lӵc giҧi
quyӃt hoһc cҫn phҧi đánh giá sâu sҳc hơn quá trình hoһc chӭc năng xác đӏnh.
p !709:
Có 3 loҥi báo cáo đưӧc sӱ dөng trong hӋ thӕng kiӇm soát Logistics: báo cáo trҥng
thái, báo cáo khuynh hưӟng, và báo cáo chuyên biӋt.
p 0 1@((
D

Báo cáo trҥng thái cung cҩp thông tin chi tiӃt vӅ mӝt sӕ khía cҥnh hoҥt đӝng
Logistics. Phә biӃn nhҩt là báo cáo trҥng thái tӗn kho nhҵm theo dõi dӵ trӳ ӣ nhiӅu điӇm
kho. Tuy nhiên báo cáo trҥng thái đưӧc triӇn khai cho tҩt cҧ mӑi trung tâm Logistics. Mӝt
sӕ liên quan đӃn viӋc kiӇm soát tӯng đơn vӏ hoһc kiӇm soát thương vө; mӝt sӕ khác có
bҧn chҩt tài chính. Mөc đích cӫa báo cáo trҥng thái là nhҵm cung cҩp cho các nhà quҧn trӏ
thông tin hӧp lý đӇ hoàn thành chӭc trách trong toàn bӝ hӋ thӕng Logistics.
p 0 1@((,  &
Các báo cáo khuynh hưӟng do các nhà quҧn trӏ hành chính sӱ dөng ӣ mӭc kiӇm soát
cao hơn nhà quҧn trӏ theo tuyӃn. Báo cáo khuynh hưӟng có tính chӑn lӑc nӝi dung hơn
báo cáo khuynh hưӟng. Do thông tin có tính chӑn lӑc và rҩt súc tích nên nhӳng báo cáo
này thưӡng đưӧc đӇ riêng.
p 0 1@(( 7@

Các báo cáo chuyên biӋt đưӧc tҥo ra ӣ bҩt kǤ mӭc điӅu hành Logistics và do rҩt
nhiӅu lý do. Thưӡng thì chúng đưӧc triӇn khai đӇ làm chi tiӃt các lĩnh vӵc kӃt quҧ. Có 3
loҥi hình báo cáo chuyên biӋt phә biӃn trong quҧn trӏ.
Loҥi thӭ 1 là báo cáo hiӋn tưӧng, chúng cung cҩp chi tiӃt vӅ giai đoҥn xác đӏnh cӫa
các hoҥt đӝng. Ví dө, có thӇ yêu cҫu báo cáo đӇ có chi tiӃt vӅ các đơn hàng hiӋn gӱi trҧ
lҥi và hành đӝng điӅu chӍnh tiӃp theo. NӃu doanh nghiӋp triӇn khai hӋ thӕng xӱ lý đơn đһt
hàng theo thӡi gian cө thӇ, thì các báo cáo hiӋn tưӧng nhҩt đӏnh có thӇ đưӧc cung cҩp tӯ
sao chép thô hoһc phӓng vҩn trӵc tiӃp.
Loҥi báo cáo chuyên biӋt thӭ 2 là trang đӏnh vӏ (position paper). Gһp vҩn đӅ hiӋn tҥi
hoһc biӃt trưӟc, cҫn có báo cáo phác thҧo diӉn biӃn hành đӝng và các kӃt quҧ có thӇ xҭy
ra. Các trang giҩy đӏnh vӏ thưӡng do các nhà quҧn trӏ theo tuyӃn triӇn khai đӇ cҩp trưӣng
sӱ dөng khi ra các quyӃt đӏnh tә chӭc. Nhӳng trang giҩy đӏnh vӏ này sӁ yêu cҫu các
nguӗn lӵc bә sung. NӃu yêu cҫu đưӧc chҩp nhұn, kӃ hoҥch nghiӋp vө sӁ đưӧc biӃn đәi.
Trong trưӡng hӧp kiӇm soát hành chính, các trang giҩy đӏnh vӏ và hành đӝng liên quan có
thӇ bao gӗm viӋc bӕ trí nhiӅu hơn các nguӗn lӵc, nhưng chúng sӁ không đòi hӓi thay đәi
các mөc tiêu kӃt quҧ.
Loҥi báo cáo chuyên biӋt cuӕi cùng có liên quan đӃn biӃn đәi chính sách. Các báo
cáo chính sách thưӡng xuyên đưӧc lãnh đҥo hoһc thiӃt lұp bӣi các giám đӕc điӅu hành
doanh nghiӋp. Nӝi dung cӫa chúng thưӡng nhӳng lĩnh vӵc hoҥt đӝng vưӧt quá nӝi dung
Logistics.
Nӝi dung cӫa các báo cáo phҫn lӟn đưӧc đӏnh hưӟng khách hàng đӕi vӟi tӯng
doanh nghiӋp, tә chӭc, và sӵ phӭc tҥp cӫa hӋ thӕng thông tin quҧn trӏ. Nӝi dung phҧi
tương ӭng vӟi các mӭc kiӇm soát hành chính: mӭc kiӇm soát càng cao thì bҧn chҩt thông
tin chӭa đӵng trong báo cáo càng chӑn lӑc.
-------------------------------------------------------------------

: P $R
p
Nӝi dung cӫa chương 6 trưӟc hӃt là phân tích yêu cҫu đӕi vӟi cơ cҩu tә chӭc cho
hoҥt đӝng quҧn trӏ logistics, nó trҧ lӡi cho câu hӓi, tҥi sao viӋc tә chӭc bӝ phұn logistics
lҥi cҫn thiӃt? Tә chӭc tҥo nên các điӅu kiӋn thuұn lӧi đӇ tӕi ưu hóa các hoҥt đӝng
logistics. tҥi mӝt doanh nghiӋp tә chӭc đưӧc nhìn nhұn theo 3 cҩp đӝ: Không chính thӭc,
bán chính thӭc và chính thӭc. Nhóm các hoҥt đӝng có liên quan và quҧn lý chúng tұp
trung trong bӝ phұn logistics đưӧc quan tâm nhiӅu nhҩt. Tuy nhiên cҫn phҧi nҳm đưӧc
các căn cӭ đӇ lӵa chӑn các cҩu trúc này mӝt cách phù hӧp.
KiӇm soát logistics giúp đҧm bҧo rҵng nhӳng mөc tiêu đã lұp theo kӃ hoҥch sӁ đưӧc
thӵc hiӋn. Trong thӵc tӃ nhӳng biӃn đӝng và bҩt đӏnh cӫa môi trưӡng sӁ tác đӝng tҥo ra
nhӳng sai lӋch giӳa kӃ hӑach và thӵc hiӋn. ‘Ӌ thӕng kiӇm soát sӁ giúp hҥn chӃ và triӋt
tiêu các sai lêch này vӟi mӝt quy trình kiӇm soát thӕng nhҩt. Doanh nghiӋp có thӇ sӱ
dөng các hӋ thӕng kiӇm soát đóng, mӣ hoһc phӕi hӧp cҧ hai, tҩt cҧ đӅu đưӧc áp dөng
trong thӵc tӃ. Mӝt tұp hӧp các chӍ tiêu đo lưӡng Logistics bao gӗm: Đo lưӡng kӃt quҧ
bên trong, đo lưӡng kӃt quҧ bên ngoài, đo lưӡng toàn diӋn chuӛi cung ӭng. và các loҥi
báo cáo sӁ giúp ngưӡi hӑc nhұn thӭc đҫy đӫ vӅ hoҥt đӝng này.