You are on page 1of 2

New York College

MBA IUKB

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (M.I.S.)

Ατοµική εργασία – Μελέτη Σκοπιµότητας

Σκοπός
• Να κατανοηθεί ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην επιχείρηση.
• Να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα ΠΣ καλύπτουν τις ανάγκες της
επιχείρησης για αυτοµατοποίηση, έλεγχο διαδικασιών και επικοινωνία.
• Να προκαλέσει την έρευνα σχετικά µε ΠΣ στην αγορά.
• Να συνδυάσει τα παραπάνω µε την ατοµική εµπειρία του φοιτητή σε µια
συνολική µελέτη του προβλήµατος η οποία θα βοηθήσει τον ενδιαφερόµενο να
αποφασίσει για την µελλοντική εφαρµογή ή όχι της προτεινόµενης λύσης.

Ο κ. Καλαφατάκης είναι έµπορος επίπλων µε αίθουσες εκθέσεων σε διάφορες


περιοχές της Αθήνας (Σύνταγµα, Αγ. Παρασκευή, Γλυφάδα, Πειραιά), όπου
απασχολεί 8, 6, 5 και 4 άτοµα πλήρους απασχόλησης αντίστοιχα.
Ειδικεύεται στα έπιπλα εσωτερικού χώρου και έχει 500 πελάτες στα βιβλία του.
Κατασκευάζει ο ίδιος τα έπιπλά του σε ιδιόκτητο εργοστάσιο όπου απασχολεί 20
άτοµα.
Έχει παρευρεθεί πρόσφατα (2003) στη διεθνή έκθεση Furniture, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρήκε την ευκαιρία να µιλήσει µε τον
διευθυντή µεγάλης αλυσίδας επίπλων για κουζίνες (Smart Kitchen), και να
κουβεντιάσουν για θέµατα της δουλειάς. Το βασικό θέµα ήταν µια περίπτωση
συνεργασίας, καθώς η Smart Kitchen ενδιαφέρεται να κατέβει προς την Αθήνα. Θα
ήταν καλή ευκαιρία να χρησιµοποιηθούν τα καταστήµατα και οι πελάτες του Κου
Καλαφατάκη σαν ένα ξεκίνηµα. Ο κος Καλαφατάκης επίσης ενδιαφέρεται πολύ να
επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε έπιπλα κουζίνας. Όµως, κατά τη διάρκεια της
κουβέντας τους, ο διευθυντής της Smart Kitchen έµεινε κατάπληκτος όταν άκουσε
τον Κο Καλαφατάκη να λέει ότι:

• Ακόµα χρησιµοποιεί αυτόνοµους προσωπικούς υπολογιστές (καµία


διασύνδεση,… ), δεν έχει όλο το προσωπικό του πρόσβαση σε περιφερειακές
µονάδες (εκτυπωτές, scanners, fax, …). ∆εν υπάρχει σύνδεση στο Internet.
• Η µόνη επικοινωνία µεταξύ των εκθέσεων και του εργοστασίου είναι το
τηλέφωνο. Επίσης ούτε µεταξύ των εκθέσεων υπάρχει άλλη επικοινωνία. Σαν
αποτέλεσµα ξοδεύεται πολύ χρόνος και προσπάθεια από το προσωπικό µέχρι
να πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται (παρακολούθηση παραγγελιών,
διαθεσιµότητα αποθήκης, …)
• ∆εν υπάρχει τυποποίηση διαδικασιών εκτός από κάποιες οδηγίες που έχουν
δοθεί από τον λογιστή της επιχείρησης (πως κόβονται τα τιµολόγια, πως
συµπληρώνονται τα δελτία αποστολής και παραγγελίας, πως διαχειρίζονται οι
υπάλληλοι τα µηχανήµατα των καρτών και πως ελέγχουν καθηµερινά ταµείο)
• Επίσης, δεν υπάρχει Internet site της επιχείρησης.

Πρότεινε στον Κο Καλαφατάκη, ότι σε περίπτωση που εκείνος θα ήθελε συνεργασία


θα έπρεπε να οργανώσει την επιχείρησή του κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κεντρικό
σύστηµα διαχείρισης των αποθεµάτων, των παραγγελιών, των πελατών, των
λογιστικών και των θεµάτων προσωπικού. Επίσης το σύστηµα αυτό θα πρέπει να
είναι προσβάσιµο από όλα τα σηµεία της επιχείρησης, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση
διαθέσιµη στον κάθε αρµόδιο υπάλληλο οποτεδήποτε χρειαστεί. Τα συστήµατά τους
θα πρέπει να επικοινωνούν ώστε να υπάρχει άµεση ενηµέρωση και στους δυο
συνεργάτες για τις παραγγελίες, αλλά και για τυχόν ειδικές πληροφορίες των
πελατών.

Η Smart Kitchen έχει δικό της Internet site, και ήδη δέχεται παραγγελίες από περιοχές
όπως η Πελοπόννησος και τα νησιά. Ενδιαφέρεται λοιπόν να χρησιµοποιήσει το
εργοστάσιο και τις αποθήκες του Κου Καλαφατάκη, για την συναρµολόγηση και
αποθήκευση προϊόντων µε προορισµό την Νότια Ελλάδα.
Ο Κος Καλαφατάκης είναι προβληµατισµένος, σχετικά µε το κόστος και το όφελος
µιας τέτοιας επένδυσης. Έχει ζητήσει από εσάς να µελετήσετε την υπόθεση και να
κάνετε µια µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε το θέµα του, πριν προχωρήσει σε µια
επένδυση για την οποία δεν έχει παρά µόνο γενικές γνώσεις.