You are on page 1of 17

c

c
c
cc cc
c  c cccc  cc
c
c c !"#c $c%c &"#cc
c
1. Đҥi hӝi đҥi biӇu toàn quӕc lҫn thӭ IV cӫa Đҧng (tháng 12-1976) và thӵc hiӋn kӃ
hoҥch nhà nưӟc năm năm (1976 - 1980):
c
a) Tình hình ViӋt Nam sau năm 1975 và Đҥi hӝi đҥi biӇu toàn quӕc lҫn thӭ IV cӫa
Đҧng:
- Tình hình ViӋt Nam sau năm 1975 và viӋc hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nưӟc vӅ mһt
nhà nưӟc.
Sau đҥi thҳng mùa Xuân 1975, cҧ nưӟc ta bưӟc vào kӹ nguyên đӝc lұp, thӕng nhҩt
và quá đӝ đi lên chӫ nghĩa xã hӝi. Đҩt nưӟc đã hoàn toàn đӝc lұp, thӕng nhҩt, có
tài nguyên phong phú, dӗi dào sӭc lao đӝng, nhân dân có truyӅn thӕng lao đӝng
cҫn cù, thông minh, sáng tҥo, có cơ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt ban đҫu cӫa miӅn Bҳc
sau 20 năm xây dӵng... Đó là nhӳng thuұn lӧi đӇ cҧ nưӟc đi vào khҳc phөc hұu
quҧ cӫa mҩy mươi năm chiӃn tranh đӇ lҥi1 và xây dӵng lҥi đҩt nưӟc ta đàng hoàng
hơn, to đҽp hơn trên con đưӡng quá đӝ tiӃn lên chӫ nghĩa xã hӝi.
ĐӇ xây dӵng và phát triӇn đҩt nưӟc trưӟc mҳt phҧi hoàn thành thӕng nhҩt đҩt nưӟc
vӅ mһt nhà nưӟc. Tháng 8-1975, khi nhân dân hai miӅn đang tұp trung sӭc lӵc khҳc
phөc hұu quҧ cӫa chiӃn tranh, әn đӏnh tình hình tiӃn tӟi thӕng nhҩt đҩt nưӟc vӅ mһt
nhà nưӟc, Hӝi nghӏ toàn thӇ Ban Chҩp hành Trung ương lҫn thӭ 24 cӫa Đҧng đã
hӑp đӇ quyӃt đӏnh nhӳng nhiӋm vө cӫa cách mҥng trong giai đoҥn mӟi, đi lên chӫ
nghĩa xã hӝi. Đây là Hӝi nghӏ chuҭn bӏ vӅ mһt tư tưӣng, tә chӭc cho viӋc thӕng
nhҩt nưӟc nhà. Ngoài thӕng nhҩt đҩt nưӟc vӅ mһt nhà nưӟc, Hӝi nghӏ còn khҷng
đӏnh quyӃt tâm đưa cҧ nưӟc tiӃn nhanh, tiӃn mҥnh, tiӃn vӳng chҳc lên chӫ nghĩa xã
hӝi.
Thӵc hiӋn chӫ trương trên, Hӝi nghӏ hiӋp thương chính trӏ cӫa Đoàn đҥi biӇu miӅn
Bҳc và Đoàn đҥi biӇu miӅn Nam đã hӑp tҥi Sài Gòn tӯ ngày 15 đӃn ngày 21-11-
1975.
Thông cáo cӫa hӝi nghӏ khҷng đӏnh nưӟc ViӋt Nam, dân tӝc ViӋt Nam là mӝt nưӟc
nhà cҫn đưӧc sӟm thӕng nhҩt vӅ mһt nhà nưӟc; cҫn tә chӭc cuӝc Tәng tuyӇn cӱ
trên toàn quӕc theo nguyên tҳc dân chӫ, phә thông, bình đҷng, trӵc tiӃp và bӓ phiӃu
kín, bҫu ra Quӕc hӝi chung cho cҧ nưӟc.
1. Hұu quҧ nһng nӅ cӫa hàng chөc năm chiӃn tranh vӟi 7.850.000 tҩn bom đҥn do
đӃ quӕc Mӻ ném xuӕng nưӟc ta, gҫn 2 triӋu ngưӡi bӏ chӃt, hơn 2 triӋu ngưӡi bӏ tàn
tұt, 2 triӋu ngưӡi, trong đó có khoҧng 5 vҥn trҿ em dӏ dҥng do bӏ nhiӉm chҩt đӝc
màu da cam. Mӻ ném xuӕng miӅn Nam 451.260 tҩn chҩt đӝc hoá hӑc, 338 tҩn bom
napan đang đӇ lҥi nhӳng di chӭng hӃt sӭc nһng nӅ. Sau 20 năm chia cҳt đҩt nưӟc,
thӕng trӏ miӅn Nam, đӃ quӕc Mӻ và chính quyӅn Sài Gòn đã đӇ lҥi cho ta nhӳng di
chӭng nһng nӅ cӫa chӃ đӝ thӵc dân mӟi cӫa Mӻ vӅ mһt chính trӏ, tư tưӣng, kinh tӃ,
văn hóa, xã hӝi. ӣ miӅn Bҳc, hҫu hӃt các thành phӕ, thӏ xã bӏ bom Mӻ tàn phá.
Ngày 3-1-1976, Bӝ Chính trӏ đã ra chӍ thӏ VӅ viӋc lãnh đҥo cuӝc Tәng tuyӇn cӱ bҫu
Quӕc hӝi chung cӫa cҧ nưӟc và giao trách nhiӋm cho các cҩp uӹ lãnh đҥo cuӝc bҫu
cӱ. Ngày 25-4-1976, cӱ tri cҧ nưӟc đã phҩn khӣi đi bӓ phiӃu, đҥt tӹ lӋ 98,77%
(miӅn Bҳc 99,36%, miӅn Nam 98,39%). 492 đҥi biӇu đã đưӧc bҫu vào Quӕc hӝi
gӗm đӫ các thành phҫn công nhân, nông dân, trí thӭc, lӵc lưӧng vũ trang, đҥi biӇu
các tҫng lӟp thanh niên, phө nӳ, đҥi biӇu các dân tӝc thiӇu sӕ và các tôn giáo.
Thҳng lӧi cӫa cuӝc Tәng tuyӇn cӱ bҫu Quӕc hӝi chung cҧ nưӟc biӇu thӏ ý chí cӫa
toàn dân ta xây dӵng mӝt nưӟc ViӋt Nam đӝc lұp, thӕng nhҩt, là thҳng lӧi cӫa lòng
quyӃt tâm phҩn đҩu thӵc hiӋn trӑn vҽn Di chúc thiêng liêng cӫa Chӫ tӏch Hӗ Chí
Minh: "Tә quӕc ta nhҩt đӏnh sӁ thӕng nhҩt. Đӗng bào Nam, Bҳc nhҩt đӏnh sӁ sum
hӑp mӝt nhà".
Tӯ ngày 24-6 đӃn ngày 3-7-1976, kǤ hӑp thӭ nhҩt cӫa Quӕc hӝi nưӟc ViӋt Nam
thӕng nhҩt (Quӕc hӝi khoá VI) đã đưӧc tiӃn hành tҥi Hà Nӝi. Quӕc hӝi đã quyӃt
đӏnh đһt tên nưӟc ta là nưӟc Cӝng hoà xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam, Quӕc kǤ nӅn đӓ
ӣ giӳa có ngôi sao vàng năm cánh, Thӫ đô là Hà Nӝi, Quӕc ca là bài TiӃn quân ca;
Quӕc huy mang dòng chӳ "Cӝng hoà xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam"; Sài Gòn đưӧc
mang tên thành phӕ Hӗ Chí Minh; thành lұp Uӹ ban dӵ thҧo HiӃn pháp nưӟc Cӝng
hoà xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam; bҫu Tôn Đӭc Thҳng làm Chӫ tӏch nưӟc, NguyӉn
Lương Bҵng, NguyӉn Hӳu Thӑ làm Phó Chӫ tӏch nưӟc, Trưӡng Chinh làm Chӫ
tӏch Quӕc hӝi; Phҥm Văn Đӗng làm Thӫ tưӟng Chính phӫ nưӟc Cӝng hoà xã hӝi
chӫ nghĩa ViӋt Nam. Theo chӫ trương cӫa Đҧng, Đoàn Thanh niên Lao đӝng Hӗ
Chí Minh, các đoàn thӇ quҫn chúng ӣ hai miӅn đӅu thӕng nhҩt lҥi vӟi nhau mang
mӝt tên gӑi chung. Đó là Tәng Công đoàn ViӋt Nam, Hӝi Liên hiӋp Phө nӳ ViӋt
Nam, Hӝi nhà báo ViӋt Nam, Hӝi Liên hiӋp thanh niên ViӋt Nam.
- Đҥi hӝi đҥi biӇu toàn quӕc lҫn thӭ IV cӫa Đҧng
Đҥi hӝi hӑp tӯ ngày 14 đӃn ngày 20-12-1976 tҥi Hà Nӝi. Dӵ Đҥi hӝi có 1.008 đҥi
biӇu thay mһt cho hơn 1,5 triӋu đҧng viên trong cҧ nưӟc và 29 đoàn đҥi biӇu cӫa
các đҧng và tә chӭc quӕc tӃ. Đҥi hӝi đã thông qua Báo cáo chính trӏ, Báo cáo vӅ
phương hưӟng, nhiӋm vө và mөc tiêu chӫ yӃu cӫa kӃ hoҥch 5 năm 1976 - 1980,
Báo cáo tәng kӃt công tác xây dӵng Đҧng và sӱa đәi ĐiӅu lӋ Đҧng; quyӃt đӏnh đәi
tên Đҧng Lao đӝng ViӋt Nam thành Đҧng Cӝng sҧn ViӋt Nam.
Báo cáo chính trӏ đánh giá, thҳng lӧi cӫa cuӝc kháng chiӃn chӕng Mӻ mãi mãi đi
vào lӏch sӱ dân tӝc ta như mӝt trong nhӳng trang sӱ chói lӑi nhҩt và đi vào lӏch sӱ
thӃ giӟi như mӝt chiӃn công vĩ đҥi cӫa thӃ kӹ XX và đӇ lҥi cho nhân dân ta nhiӅu
bài hӑc có giá trӏ to lӟn.
Tình hình nưӟc ta trong thӡi kǤ phát triӇn mӟi, nәi bұt vӟi ba đһc điӇm lӟn:
+ Nưӟc ta đang ӣ trong quá trình tӯ mӝt xã hӝi mà nӅn kinh tӃ còn phә biӃn là sҧn
xuҩt nhӓ tiӃn thҷng lên chӫ nghĩa xã hӝi bӓ qua giai đoҥn phát triӇn tư bҧn chӫ
nghĩa.
+ Tә quӕc ta đã hòa bình, đӝc lұp, thӕng nhҩt, cҧ nưӟc tiӃn lên chӫ nghĩa xã hӝi vӟi
nhiӅu thuұn lӧi, song cũng còn nhiӅu khó khăn do hұu quҧ cӫa cuӝc chiӃn tranh và
tàn dư cӫa chӫ nghĩa thӵc dân gây ra.
+ Cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa ӣ nưӟc ta tiӃn hành trong hoàn cҧnh quӕc tӃ thuұn
lӧi, song cuӝc đҩu tranh "ai thҳng ai" giӳa cách mҥng và phҧn cách mҥng trên thӃ
giӟi vүn diӉn ra gay go, quyӃt liӋt.
Đҥi hӝi xác đӏnh đưӡng lӕi chung cӫa cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa trong giai đoҥn
mӟi ӣ nưӟc ta là: "Nҳm vӳng chuyên chính vô sҧn, phát huy quyӅn làm chӫ tұp thӇ
cӫa nhân dân lao đӝng; tiӃn hành đӗng thӡi ba cuӝc cách mҥng: cách mҥng vӅ quan
hӋ sҧn xuҩt, cách mҥng khoa hӑc - kӻ thuұt, cách mҥng tư tưӣng và văn hóa, trong
đó cách mҥng khoa hӑc - kӻ thuұt là then chӕt; đҭy mҥnh công nghiӋp hoá xã hӝi
chӫ nghĩa là nhiӋm vө trung tâm cӫa cҧ thӡi kǤ quá đӝ lên chӫ nghĩa xã hӝi; xây
dӵng chӃ đӝ làm chӫ tұp thӇ xã hӝi chӫ nghĩa, xây dӵng nӅn sҧn xuҩt lӟn xã hӝi
chӫ nghĩa, xây dӵng nӅn văn hóa mӟi, xây dӵng con ngưӡi mӟi xã hӝi chӫ nghĩa;
xóa bӓ chӃ đӝ ngưӡi bóc lӝt ngưӡi, xóa bӓ nghèo nàn và lҥc hұu; không ngӯng đӅ
cao cҧnh giác, thưӡng xuyên cӫng cӕ quӕc phòng, giӳ gìn an ninh chính trӏ và trұt
tӵ xã hӝi; xây dӵng thành công Tә quӕc ViӋt Nam hòa bình, đӝc lұp, thӕng nhҩt và
xã hӝi chӫ nghĩa; góp phҫn tích cӵc vào cuӝc đҩu tranh cӫa nhân dân thӃ giӟi vì
hòa bình, đӝc lұp dân tӝc, dân chӫ và chӫ nghĩa xã hӝi".

VӅ đưӡng lӕi xây dӵng kinh tӃ xã hӝi chӫ nghĩa, Đҥi hӝi nêu rõ phҧi: Đҭy mҥnh
công nghiӋp hoá xã hӝi chӫ nghĩa, xây dӵng cơ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt cӫa chӫ nghĩa
xã hӝi, đưa nӅn kinh tӃ nưӟc ta tӯ sҧn xuҩt nhӓ lên sҧn xuҩt lӟn xã hӝi chӫ nghĩa.
Ưu tiên phát triӇn công nghiӋp nһng mӝt cách hӧp lý trên cơ sӣ phát triӇn nông
nghiӋp và công nghiӋp nhҽ, kӃt hӧp xây dӵng công nghiӋp và nông nghiӋp cҧ nưӟc
thành mӝt cơ cҩu kinh tӃ công - nông nghiӋp; vӯa xây dӵng kinh tӃ trung ương vӯa
phát triӇn kinh tӃ đӏa phương, kӃt hӧp kinh tӃ trung ương vӟi kinh tӃ đӏa phương
trong mӝt cơ cҩu kinh tӃ quӕc dân thӕng nhҩt; kӃt hӧp phát triӇn lӵc lưӧng sҧn xuҩt
vӟi xác lұp và hoàn thiӋn quan hӋ sҧn xuҩt mӟi; kӃt hӧp kinh tӃ vӟi quӕc phòng;
tăng cưӡng quan hӋ phân công, hӧp tác, tương trӧ vӟi các nưӟc xã hӝi chӫ nghĩa
anh em trên cơ sӣ chӫ nghĩa quӕc tӃ xã hӝi chӫ nghĩa, đӗng thӡi phát triӇn quan hӋ
kinh tӃ vӟi các nưӟc khác trên cơ sӣ giӳ vӳng đӝc lұp, chӫ quyӅn và các bên cùng
có lӧi; làm cho nưӟc ViӋt Nam trӣ thành mӝt nưӟc xã hӝi chӫ nghĩa có kinh tӃ
công - nông nghiӋp hiӋn đҥi, văn hóa và khoa hӑc - kӻ thuұt tiên tiӃn, quӕc phòng
vӳng mҥnh, có đӡi sӕng văn minh, hҥnh phúc. Trên cơ sӣ đưӡng lӕi cách mҥng xã
hӝi chӫ nghĩa trong giai đoҥn mӟi, Đҥi hӝi đã xác đӏnh các nӝi dung vӅ:

+ Phương hưӟng và nhiӋm vө cӫa kӃ hoҥch 5 năm 1976 - 1980 phát triӇn và cҧi tҥo
kinh tӃ, văn hóa, phát triӇn khoa hӑc, kӻ thuұt.

+ Đҭy mҥnh cách mҥng tư tưӣng và văn hóa, xây dӵng và phát triӇn nӅn văn hóa
mӟi.

+ Tăng cưӡng Nhà nưӟc xã hӝi chӫ nghĩa, phát huy vai trò cӫa các đoàn thӇ, làm
tӕt công tác quҫn chúng.

+ NhiӋm vө quӕc tӃ và chính sách đӕi ngoҥi cӫa Đҧng.

+ Nâng cao vai trò lãnh đҥo và sӭc chiӃn đҩu cӫa Đҧng.

Đҥi hӝi quyӃt đӏnh bә sung ĐiӅu lӋ Đҧng, đһt chӭc danh Tәng Bí thư thay chӭc
danh Bí thư thӭ nhҩt Ban Chҩp hành Trung ương Đҧng; bҫu Ban Chҩp hành Trung
ương mӟi gӗm 101 uӹ viên chính thӭc, Bӝ Chính trӏ gӗm 14 uӹ viên chính thӭc,
Ban Bí thư gӗm 9 đӗng chí, Lê Duҭn đưӧc bҫu làm Tәng Bí thư.

Đҥi hӝi lҫn thӭ IV cӫa Đҧng là đҥi hӝi toàn thҳng cӫa sӵ nghiӋp giҧi phóng dân tӝc,
thӕng nhҩt Tә quӕc, khҷng đӏnh và xác đӏnh đưӡng lӕi đưa cҧ nưӟc tiӃn lên chӫ
nghĩa xã hӝi, con đưӡng lӏch sӱ mà Hӗ Chí Minh đã chӑn. Tuy nhiên, Đҥi hӝi chưa
tәng kӃt đưӧc kinh nghiӋm xây dӵng chӫ nghĩa xã hӝi ӣ miӅn Bҳc; chưa nhҩn
mҥnh viӋc bӭc thiӃt phҧi làm sau chiӃn tranh là khҳc phөc hұu quҧ chiӃn tranh; đһc
biӋt là chưa xác đӏnh đưӧc chһng đưӡng đҫu tiên tiӃn lên chӫ nghĩa xã hӝi, nóng
vӝi "tҧ khuynh" trong viӋc cҧi tҥo và xây dӵng chӫ nghĩa xã hӝi ӣ mӝt nưӟc vӕn là
nông nghiӋp lҥc hұu lҥi trҧi qua mҩy chөc năm chiӃn tranh, đҩt nưӟc bӏ tàn phá
nһng nӅ.

c
c
c
c
c
c !'c()*"%c(%+,c%-"c #%.c/!01(c $c%c &"#cc

Trong 5 năm đҫu cҧ nưӟc bưӟc vào kӹ nguyên xây dӵng và bҧo vӋ Tә quӕc ViӋt
Nam xã hӝi chӫ nghĩa, trên đҩt nưӟc ta đã diӉn ra nhiӅu sӵ kiӋn lӏch sӱ quan trӑng,
đưӧc ghi đұm nét vào lӏch sӱ vҿ vang cӫa Đҧng và cӫa dân tӝc. Dưӟi ánh sáng
Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi lҫn thӭ IV cӫa Đҧng, toàn Đҧng, toàn dân và toàn quân ta đã ra
sӭc khôi phөc, cҧi tҥo và phát triӇn kinh tӃ, quӕc phòng và trên nhiӅu lĩnh vӵc khác
cӫa đӡi sӕng xã hӝi. Quá trình triӇn khai thӵc hiӋn nӝi dung Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi lҫn
thӭ IV có thӇ đưӧc tәng kӃt như sau:

u , thӵc hiӋn Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi IV, Ban Chҩp Hành Trung ương khóa
IV đã có nhiӅu hӝi nghӏ chuyên đӅ vӅ kinh tӃ: Hӝi nghӏ lҫn thӭ hai (7-1977)bàn vӅ
nông nghiӋp, lâm nghiӋp, ngư nghiӋp; Hӝi nghӏ lҫn thӭ ba (12-1977) bàn vӅ kӃ
hoҥch kinh tӃ năm 1978 nhҵm khҳc phөc sӵ trì trӋ trong sҧn xuҩt và quҧn lý kinh
tӃ; Hӝi nghӏ thӭ năm (12-1978) đánh giá tình hình kinh tӃ, xã hӝi năm 1978 và đӅ
ra ba nhiӋm vө lӟn cho năm 1979 là әn đӏnh đӡi sӕng nhân dân, đáp ӭng yêu cҫu
bҧo vӋ tә quӕc và xây dӵng cơ sӣ vұt chҩt cho nhưng năm trưӟc mҳt và cҧ nhӳng
năm sau. Hӝi nghӏ lҫn thӭ 6 Ban Chҩp hành T.Ư Đҧng khóa IV (tháng 8-1979) bàn
vӅ phát triӇn sҧn xuҩt, tҥo đӝng lӵc mӟi cho nӅn kinh tӃ, phương hưӟng, nhiӋm vө
phát triӇn công nghiӋp hàng tiêu dùng và công nghiӋp đӏa phương.
Quá trình thӵc hiӋn nhӳng chӫ trương lӟn cӫa Đҧng và Nhà nưӟc trên khía cҥnh
kinh tӃ đưӧc khái quát trên hai công tác lӟn:
- Cҧi tҥo xã hӝi chӫ nghĩa đӕi vӟi công thương nghiӋp tư bҧn tư doanh.
Tháng 3 -1977, Bӝ chính trӏ Trung ương Đҧng quyӃt đӏnh: trong hai năm 1977
và 1978 hoàn thành vӅ cơ bҧn nhiӋm vө cҧi tҥo xã hӝi chӫ nghĩa đӕi vӟi công
thương nghiӋp tư bҧn tư doanh, trưӟc hӃt là xóa bӓ thương nghiӋp tư bҧn chӫ
nghĩa. ĐӇ thӵc hiӋn quyӃt đӏnh cӫa Bӝ Chính trӏ, tháng 6 ± 1977, Ban Bí thư có quy
đӏnh nӝi dung cө thӇ vӅ viӋc thӵc hiӋn nhiӋm vө nói trên.
Công cuӝc cҧi tҥo thương nghiӋp tư bҧn tư doanh ӣ miӅn Nam trong nhӳng năm
1976 ± 1979 đã có nhӳng thành tӵu như sau:
Đӕi vӟi công thương nghiӋp tư bҧn tư doanh, đã cҧi tҥo đưӧc 3452 cơ sӣ trong
tәng sӕ 3560 bҵng các hình thӭc xí nghiӋp quӕc doanh, công tư hӧp doanh và xí
nghiӋp hӧp tác, gia công.
Đӕi vӟi tiӇu thӫ công nghiӋp, đã tә chӭc đưӧc 4000 tә đoàn kӃt sҧn xuҩt, 5000
tә hӧp tác sҧn xuҩt, 500 hӧp tác xã thu hút 70% lao đӝng chuyên nghiӋp trong các
ngành nghӅ quan trӑng
Đӕi vӟi thương nghiӋp, đã chuyӇn gҫn 5000 tư sҧn thương nghiӋp và 90000 tiӇu
thương sang sҧn xuҩt, sӱ dөng 15000 ngưӡi vào mҥng lưӟi thương nghiӋp xã hӝi
chӫ nghĩa. Trong thӡi gian cҧi tҥo, sӕ tiӇu thương kinh doanh lương thӵc và nông
sҧn khác lҥi phát triӇn thêm 10000 ngưӡi. Qua cҧi tҥo công thương nghiӋp, Nhà
nưӟc đã nҳm các ngành kinh tӃ quan trӑng. Kinh tӃ quӕc doanh và công tư hӧp
doanh chiӃm 100% trong ngành năng lưӧng, 45% trong ngành cơ khí, 45% trong
ngành xây dӵng, 100% trong ngành bia, nưӟc ngӑt, bӝt giһt, thuӕc lá, 60% trong
ngành dӋt, 100% trong ngành sҧn xuҩt giҩy. Mҥng lưӟi thương nghiӋp quӕc doanh
và hӧp tác xã mua bán đưӧc mӣ rӝng: 92% sӕ xã đã có hӧp tác xã mua bán, bao
gӗm 75000 cán bӝ, nhân viên; nҳm đưӧc 80% nguӗn hàng công nghiӋp nhưng
nguӗn hàng nông sҧn nhà nưӟc mӟi nҳm đưӧc tӯ 25-30%. Do đó, đã gây nên tình
trҥng rӕi loҥn thӏ trưӡng nông sҧn lúc bҩy giӡ.
Thӵc tiӉn cho thҩy, công tác cҧi tҥo công thương nghiӋp, tư bҧn tư doanh ӣ
miӅn Nam là nóng vӝi, chӫ quan, đi ngưӧc lҥi vӟi chӫ trương Hӝi nghӏ 24 Ban chҩp
hành Trung ương khóa III tháng 9-1975 là: ³ Trong thӡi gian nhҩt đӏnh ӣ miӅn
Nam còn nhiӅu thành phҫn kinh tӃ«, cҫn ra sӭc sӱ dөng mӑi khҧ năng lao đӝng, kĩ
thuұt, tiӅn vӕn, kinh nghiӋm quҧn lý đӇ đҭy mҥnh sҧn xuҩt.´
-c VӅ cҧi tҥo xã hӝi chӫ nghĩa và cӫng cӕ quan hӋ sҧn xuҩt trong nông nghiӋp.

Thӵc hiӋn Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi IV cӫa Đҧng vӅ tә chӭc sҧn xuҩt, đưa nông
nghiӋp tiӃn lên sҧn xuҩt lӟn xã hӝi chӫ nghĩa, Ban chҩp hành Trung ương đã tiӃp
tөc cө thӇ hóa trong các nghӏ quyӃt cӫa Hӝi nghӏ Trung ương lҫn thӭ hai, năm, sáu
và đã đҥt đưӧc kӃt quҧ như sau:

Ӣ miӅn Bҳc, các hӧp tác xã tiӃp tөc mӣ rӝng quy mô, tә chӭc theo hưӟng tұp
trung, chuyên môn hóa, cơ giӟi hóa. Năm 1979, toàn miӅn Bҳc có 4154 hӧp tác xã
vӟi quy mô toàn xã; mӝt sӕ đӏa phương hӧp nhҩt tӯ 2 ± 3 hӧp tác xã thành mӝt hӧp
tác xã có quy mô trên 1000 hécta. Các hӧp tác xã lұp ra các đӝi chuyên và đӝi cơ
bҧn. Thӵc tӃ diӉn ra cho thҩy khi quy mô hӧp tác xã càng lӟn thì ruӝng đҩt bӓ
hoang càng nhiӅu (hàng năm có khoҧng 2,4 đӃn 8,7 vҥn hécta), các ngành nghӅ làm
ăn thua lӛ, thu nhұp bình quân cӫa xã viên ngày càng thҩp (đӃn 1980, bình quân
lương thӵc đҫu ngưӡi trong các hӧp tác xã chӍ còn 10.4kg mӝt tháng, năm 1976 là
15.4kg mӝt tháng, mӝt sӕ đӏa phương chӍ đҥt 5-6 kg tháng). Tӯ cuӕi năm 1970, mӝt
sӕ đӏa phương xuҩt hiӋn khoán chui.

Ӣ miӅn Nam, sҧn xuҩt nông nghiӋp sau giҧi phóng đã tӯng bưӟc đưӧc phөc hӗi.
Cuӕi năm 1975, gҫn 6 triӋu nông dân phiêu bҥt trӣ vӅ bҧn quán gây ra hiӋn tưӧng
tranh chҩp ruӝng đҩt khá nóng bӓng, đһc biӋt là Nam bӝ. Trưӟc tình hình đó, Đҧng
đã chӫ trương điӅu chӍnh ruӝng đҩt, coi đó là bưӟc chuҭn bӏ đӇ đưa nông dân phía
Nam vào con đưӡng tұp thӇ hóa.
Ӣ miӅn Trung, đӃn 1978 đã xây dӵng đưӧc 114 hӧp tác xã vӟi 90% ruӝng đҩt,
80% trâu bò. Các tӍnh Tây Nguyên chӫ yӃu là tә chӭc hӧp tác xã lao đӝng và tұp
đoàn sҧn xuҩt.

Ӣ Nam bӝ, thành lұp mӝt sӕ hӧp tác xã thí điӇm ӣ Tân Hӝi (TiӅn Giang), Ô
Môn (Hұu Giang), Long Thành (Đӗng Nai). Ӣ Nam bӝ, trong năm 1975 đã xây
dӵng 12246 tұp đoàn sҧn xuҩt, nhưng do làm ӗ ҥt, gò ép, thiӃu chuҭn bӏ nên hoҥt
đӝng kém. Tӯ 1976 đӃn 1980, sҧn xuҩt nông nghiӋp các tӍnh phía Nam có chiӅu
hưӟng suy giҧm, sҧn lưӧng lương thӵc tөt 4,1 vҥn tҩn. Cuӕi 1980, hàng loҥt hӧp tác
xã và tұp đoàn sҧn xuҩt tan rã, toàn miӅn Nam chӍ còn 173 hӧp tác xã và 3722 tұp
đoàn sҧn xuҩt.

Trong năm 1978, Bӝ Chính trӏ ra ChӍ thӏ sӕ 43 vӅ viӋc nҳm vӳng và đҭy mҥnh
cҧi tҥo nông nghiӋp ӣ các tӍnh miӅn Nam và ChӍ thӏ sӕ 57 vӅ viӋc xóa bӓ các hình
thӭc bóc lӝt tàn dư cӫa đӏa chӫ phong kiӃn, thұt sӵ phát huy quyӅn làm chӫ tұp thӇ
cӫa nông dân lao đӝng.

Trong phҥm vi cҧ nưӟc, tӯ 1976 đӃn 1980, đҫu tư cӫa Nhà Nưӟc cho nông
nghiӋp ngày càng tăng, nhưng năng suҩt lúa, sҧn lưӧng lương thӵc ngày càng giҧm
đӃn mӭc thҩp nhҩt. Năm 1976, Nhà nưӟc nhұp 1,2 triӋu tҩn lương thӵc. VӅ sҧn
xuҩt công nghiӋp, các năm 1976 -19880 tӕc đӝ tăng bình quân là 0.6%. Các chӍ tiêu
Đҥi hӝi IV đӅ ra đӅu không đҥt, tәng sҧn phҭm xã hӝi chӍ tăng bình quân hàng năm
1,4%, thu nhұp quӕc dân tăng 0,4% trong khi dân sӕ tăng 2,24%.

u  
  
chúng ta đã bҧo vӋ vӳng chҳc
biên giӟi Tә quӕc, đánh đuәi quân Pôn Pӕt ra khӓi biên giӟi tháng 1 ± 1978, giӳ
vӳng khu vӵc biên giӟi Tây Nam đӗng thӡi giúp đӥ nhân dân Campuchia thoát
khӓi thҧm hӑa diӋt chӫng. Bên cҥnh đó, quân đӝi và nhân dân ViӋt Nam mà trӵc
tiӃp là quân dân 6 tӍnh biên giӟi phía Bҳc đã chiӃn đҩu ngoan cưӡng đӇ giӳ vӳng
chӫ quyӅn lãnh thә khӓi sӵ tҩn công cӫa Trung Quӕc, buӝc Trung Quӕc phҧi rút
quân vӅ nưӟc tháng 3 ± 1979.
u , Đҧng và Nhà Nưӟc đã tiӃp tөc tiӃn hành chӫ trương đҫu tư
phát triӇn trên nhiӅu phương diӋn như mһt trұn văn hoá, sӵ nghiӋp giáo dөc; nҥn
mù chӳ vӅ cơ bҧn đưӧc thanh toán. Công cuӝc xây dӵng nӅn văn hoá mӟi đưӧc
triӇn khai trong cҧ nưӟc. Sӵ nghiӋp văn hӑc nghӋ thuұt đҥt đưӧc mӝt sӕ tiӃn bӝ.
Công tác y tӃ, thӇ dөc thӇ thao, có nhiӅu cӕ gҳng vươn lên. Các ngành khoa hӑc, kӻ
thuұt đã đáp ӭng tӕt mӝt sӕ yêu cҫu cӫa kinh tӃ và quӕc phòng.

Qua thӵc tiӉn quá trình triӇn khai và thӵc hiӋn nӝi dung Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi IV,
có thӇ thҩy rҵng: vưӧt qua muôn khó khăn chӗng chҩt cách mҥng nưӟc ta dưӟi
đưӡng lӕi cӫa Đҧng đã phát triӇn lên mӝt thӃ chiӃn lưӧc mӟi, vӳng chҳc hơn, tҥo
khҧ năng to lӟn hơn đӇ bҧo vӋ và xây dӵng đҩt nưӟc như Báo cáo Chính trӏ Đҥi hӝi
V đã khҷng đӏnh: ³Năm năm qua đưӧc ghi vào lӏch sӱ dân tӝc như mӝt đoҥn đưӡng
thҳng lӧi vҿ vang cӫa cách mҥng ViӋt Nam´.

Tuy nhiên, đây cũng chính là thӡi kǤ Đҧng và nhân dân ta phҧi trҧi qua nhiӅu
thách thӭc nghiêm trӑng. VӅ kinh tӃ, kӃt quҧ thӵc hiӋn các kӃ hoҥch kinh tӃ trong 5
năm 1976-1980 chưa thu hҽp đưӧc nhӳng mһt cân đӕi nghiêm trӑng cӫa nӅn kinh
tӃ quӕc dân. Sҧn xuҩt phát triӇn rҩt chұm trong khi dân sӕ tăng nhanh, lương thӵc
thӵc phҭm, hàng tiêu dùng không đӫ đáp ӭng nhu cҫu thiӃt yӃu cӫa đӡi sӕng xã hӝi.
Đӡi sӕng nhân dân lao đӝng gһp rҩt nhiӅu khó khăn thiӃu thӕn. Mһt trұn tư tưӣng,
văn hoá, giáo dөc còn bӏ xem nhҽ, pháp chӃ xã hӝi chӫ nghĩa chұm đưӧc tăng
cưӡng, pháp luұt, kӹ luұt bӏ buông lӓng. Mһt khác, khó khăn còn do sai lҫm, khuyӃt
điӇm cӫa các cơ quan Đҧng và Nhà nưӟc tӯ Trung ương đӃn cơ sӣ trong lãnh đҥo
quҧn lý kinh tӃ - xã hӝi cӫa đҩt nưӟc. Chúng ta đã chӫ quan, nóng vӝi đӅ ra mӝt sӕ
chӍ tiêu quá lӟn vӅ quy mô, quá cao vӅ tӕc đӝ xây dӵng cơ bҧn và phát triӇn sҧn
xuҩt; đã duy trì quá lâu cơ chӃ quҧn lý hành chính quan liêu bao cҩp, chұm đәi mӟi
các chính sách chӃ đӝ kìm hãm sҧn xuҩt; đã quan liêu, xa rӡi thӵc tӃ, không nhҥy
bén vӟi nhӳng thay đәi cӫa vұn đӝng xã hӝi, bҧo thӫ, trì trӋ, lҥc quan thiӃu cơ sӣ.
Thӵc trҥng đҩt nưӟc đòi hӓi Đҧng phҧi kiӇm điӇm lҥi đưӡng lӕi, chӫ trương, chính
sách, đánh giá khách quan thành tӵu và khuyӃt điӇm, đӏnh ra mөc tiêu, nhiӋm vө,
các biӋn pháp giҧi quyӃt đúng nhӳng vҩn đӅ quan trӑng cҩp bách trên tҩt cҧ các lĩnh
vӵc đӡi sӕng xã hӝi nhҵm tiӃp tөc đưa sӵ nghiӋp cách mҥng nưӟc ta tiӃn lên.
cc cc
c  c cccc  c23c
c
c c !"#c $c%c &"#cc
c
Đҥi hӝi Đҥi biӇu toàn quӕc lҫn thӭ V cӫa Đҧng (tӯ ngày 27 đӃn 31-3-1982): Thӡi
gian tӯ Đҥi hӝi IV đӃn Đҥi hӝi V cӫa Đҧng là giai đoҥn cҧ nưӟc bưӟc vào thӵc hiӋn
nhiӋm vө chiӃn lưӧc xây dӵng và bҧo vӋ Tә quӕc ViӋt Nam xã hӝi chӫ nghĩa. Toàn
Đҧng, toàn dân đã thӵc hiӋn khôi phөc, cҧi tҥo và phát triӇn kinh tӃ, văn hóa theo
đưӡng lӕi Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi VI cӫa Đҧng.
c
Nӝi dung:
- Tӯ Đҥi hӝi lҫn thӭ IV đӃn Đҥi hӝi lҫn thӭ V cӫa Đҧng là nhӳng năm đҫu cách
mҥng ViӋt Nam chuyӇn sang giai đoҥn mӟi, đҩt nưӟc thӕng nhҩt bưӟc vào xây
dӵng và bҧo vӋ Tә quӕc ViӋt Nam xã hӝi chӫ nghĩa.
Dưӟi ánh sáng Nghӏ quyӃt Đҥi hӝi lҫn thӭ IV cӫa Đҧng, toàn Đҧng, toàn dân và
toàn quân ta đã ra sӭc khôi phөc, cҧi tҥo và phát triӇn kinh tӃ, giành thҳng lӧi trên
nhiӅu lĩnh vӵc. Song nӅn kinh tӃ - xã hӝi cӫa đҩt nưӟc gһp nhiӅu khó khăn, thách
thӭc mӟi. Đҧng, Nhà nưӟc ban hành mӝt sӕ chӫ trương, chính sách mӟi vӅ kinh tӃ.
Hӝi nghӏ lҫn thӭ 6 Ban Chҩp hành T.Ư Đҧng khóa IV (tháng 8-1979) bàn vӅ phát
triӇn sҧn xuҩt, tҥo đӝng lӵc mӟi cho nӅn kinh tӃ, phương hưӟng, nhiӋm vө phát
triӇn công nghiӋp hàng tiêu dùng và công nghiӋp đӏa phương. ChӍ thӏ 100 tháng 10-
1981 cӫa Ban Bí thư T.Ư Đҧng vӅ khoán sҧn phҭm đӃn nhóm và ngưӡi lao đӝng
trong hӧp tác xã đã bưӟc đҫu tҥo khí thӃ mӟi trong sҧn xuҩt. Nông nghiӋp có chiӅu
hưӟng phát triӇn tӕt, công nghiӋp quӕc doanh xuҩt hiӋn mӝt sӕ điӇn hình đҥt hiӋu
quҧ kinh tӃ cao, tiӇu thӫ công nghiӋp phát triӇn khá. Công tác quҧn lý kinh tӃ bҳt
đҫu chuyӇn đúng hưӟng. Các lĩnh vӵc văn hóa, xã hӝi cũng có nhiӅu chuyӇn biӃn
tích cӵc. Tuy nhiên, bên cҥnh nhӳng thành tӵu đҥt đưӧc vүn còn không ít khó khăn,
như chưa thu hҽp đưӧc nhӳng mҩt cân đӕi nghiêm trӑng cӫa nӅn kinh tӃ quӕc dân;
thu nhұp quӕc dân chưa bҧo đҧm cho tiêu dùng xã hӝi, nӅn kinh tӃ chưa tҥo đưӧc
tích lũy.
Dưӟi sӵ lãnh đҥo cӫa Đҧng, nhân dân ta đã vưӧt qua nhiӅu khó khăn, giành đưӧc
nhiӅu thҳng lӧi trên lĩnh vӵc bҧo vӋ Tә quӕc và xây dӵng đҩt nưӟc, đҥt đưӧc nhiӅu
thành tӵu trên các lĩnh vӵc kinh tӃ, văn hóa, xã hӝi. Song nӅn kinh tӃ-xã hӝi cӫa đҩt
nưӟc lҥi gһp nhӳng khó khăn mӟi, công tác lãnh đҥo cӫa Đҧng và quҧn lý kinh tӃ,
quҧn lý xã hӝi cӫa Nhà nưӟc phҥm nhiӅu khuyӃt điӇm.

Khӫng hoҧng kinh tӃ-xã hӝi xuҩt hiӋn. Hӝi nghӏ lҫn thӭ 6 Ban Chҩp hành Trung
ương Đҧng (tháng 8-1979) hӑp bàn vӅ công nghiӋp hàng tiêu dùng và công nghiӋp
đӏa phương, đӗng thӡi giҧi quyӃt nhӳng nhiӋm vө cҩp bách vӅ kinh tӃ và đӡi sӕng.
Hӝi nghӏ Trung ương chӫ trương phҧi sӱa chӳa các khuyӃt điӇm trong quҧn lý kinh
tӃ, quҧn lý xã hӝi, nhҩt là phҧi đәi mӟi công tác kӃ hoҥch hoá và cҧi tiӃn mӝt cách
cơ bҧn chính sách kinh tӃ làm cho sҧn xuҩt ³bung ra´ theo phương hưӟng kӃ hoҥch
cӫa Nhà nưӟc.

Sau đó, Ban Chҩp hành Trung ương và Bӝ Chính trӏ đã có nhӳng Nghӏ quyӃt, ChӍ
thӏ vӅ chính sách kinh tӃ trên các lĩnh vӵc sҧn xuҩt, lưu thông«, tҥo đӝng lӵc mӟi
thúc đҭy sҧn xuҩt và kinh doanh phát triӇn trên cơ sӣ quan tâm lӧi ích kinh tӃ cӫa
ngưӡi lao đӝng và lӧi ích tұp thӇ ӣ cơ sӣ.

ChӍ thӏ 100-CT/TƯ cӫa Ban Bí thư Trung ương vӅ khoán sҧn phҭm đӃn nhóm và
ngưӡi lao đӝng trong hӧp tác xã thӇ hiӋn sӵ đәi mӟi tư duy trong viӋc cҧi cách mӝt
phҫn mô hình hӧp tác xã, tҥo ra đӝng lӵc mӟi trong sҧn xuҩt nông nghiӋp. QuyӃt
đӏnh sӕ 25-CP ngày 21-1-1981 cũng đã thӇ hiӋn tinh thҫn đәi mӟi trong quҧn lý
công nghiӋp.

Thӵc trҥng cӫa đҩt nưӟc đòi hӓi Đҧng phҧi kiӇm điӇm lҥi đưӡng lӕi, chӫ trương,
đánh giá khách quan thành tӵu và khuyӃt điӇm, vҥch rõ nhiӋm vө, mөc tiêu và giҧi
pháp lӟn đӇ khai thác tiӅm năng cӫa đҩt nưӟc, giҧi quyӃt nhӳng vҩn đӅ quan trӑng
và cҩp bách vӅ xây dӵng và bҧo vӋ Tә quӕc, vӅ sҧn xuҩt và đӡi sӕng« nhҵm tiӃp
tөc đưa sӵ nghiӋp cách mҥng tiӃn lên.
Trong bӕi cҧnh đó, Đҥi hӝi đҥi biӇu toàn quӕc lҫn thӭ V cӫa Đҧng đã hӑp tӯ ngày
27-2 đӃn 31-3-1982 tҥi Hà Nӝi.
Dӵ Đҥi hӝi có 1.033 đҥi biӇu thay mһt hơn 1,72 triӋu đҧng viên trong cҧ nưӟc. Có
47 đoàn đҥi biӇu quӕc tӃ đӃn dӵ. Đҥi hӝi nghe Báo cáo Chính trӏ cӫa Ban Chҩp
hành T.Ư Đҧng và nhiӅu báo cáo quan trӑng khác. ChӍ ra nguyên nhân khách quan
cӫa yӃu kém, Đҥi hӝi đã thҷng thҳn nêu lên nguyên nhân chӫ quan, đó là nhӳng sai
lҫm vӅ lãnh đҥo và quҧn lý kinh tӃ, quҧn lý xã hӝi. ViӋc nҳm và hiӇu tình hình thӵc
tӃ, viӋc cө thӇ hóa đưӡng lӕi và chҩp hành đưӡng lӕi cӫa Đҧng có nhӳng khuyӃt
điӇm, sai lҫm. Chưa thҩy hӃt khó khăn phӭc tҥp cӫa con đưӡng đi lên chӫ nghĩa xã
hӝi tӯ mӝt nӅn kinh tӃ mà sҧn xuҩt nhӓ còn phә biӃn, lҥi trì trӋ, bҧo thӫ, duy trì quá
lâu cơ chӃ quҧn lý hành chính, quan liêu bao cҩp, chұm thay đәi các chính sách.

c !'c()*"%c(%+,c%-"c #%.c/!01(c $c%c &"#cc


Đҥi hӝi đӅ ra phương hưӟng nhiӋm vө, mөc tiêu chӫ yӃu vӅ kinh tӃ - xã hӝi tӯ năm
1981 đӃn năm 1985; khҷng đӏnh tiӃp tөc thӵc hiӋn đưӡng lӕi cách mҥng xã hӝi chӫ
nghĩa mà Đҥi hӝi lҫn thӭ IV cӫa Đҧng đã vҥch ra.
- Đҥi hӝi khҷng đӏnh tiӃp tөc thӵc hiӋn đưӡng lӕi Cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa và
đưӡng lӕi xây dӵng nӅn kinh tӃ xã hӝi chӫ nghĩa cӫa Đҥi hӝi lҫn thӭ IV, vҥch ra
chiӃn lưӧc kinh tӃ-xã hӝi, nhӳng kӃ hoҥch phát triӇn, nhӳng chӫ trương, chính sách
và biӋn pháp thích hӧp trong tӯng chһng đưӡng.

- Đҥi hӝi thông qua ĐiӅu lӋ (sӱa đәi) cӫa Đҧng và bҫu Ban Chҩp hành Trung ương
Đҧng gӗm 116 ӫy viên chính thӭc và 36 ӫy viên dӵ khuyӃt.

Ban Chҩp hành Trung ương đã bҫu Bӝ Chính trӏ gӗm 13 ӫy viên chính thӭc.

- Đӗng chí Lê Duҭn đưӧc bҫu làm Tәng Bí thư (đӗng chí Lê Duҭn giӳ cương vӏ
Tәng Bí thư đӃn khi tӯ trҫn ngày 10-7-1986).

- Đҥi hӝi đánh dҩu mӝt sӵ chuyӇn biӃn mӟi vӅ sӵ lãnh đҥo cӫa Đҧng trên con
đưӡng đҩu tranh "Tҩt cҧ vì Tә quӕc xã hӝi chӫ nghĩa, vì hҥnh phúc cӫa nhân dân".

Sau Đҥi hӝi, Ban Chҩp hành Trung ương mӣ 11 hӝi nghӏ đӇ tiӃp tөc đi sâu đánh giá
tình hình, đӅ ra nhiӅu chӫ trương và biӋn pháp cө thӇ đӇ chӍ đҥo mӑi hoҥt đӝng cӫa
Đҧng và Nhà nưӟc.

Trưӟc tình hình kinh tӃ, nhҩt là thӏ trưӡng, giá cҧ tiӃp tөc diӉn biӃn xҩu, tiӅn lương
thӵc tӃ liên tөc bӏ giҧm sút, tháng 6-1985, Ban Chҩp hành Trung ương hӑp Hӝi
nghӏ lҫn thӭ 8 đӇ bàn vӅ vҩn đӅ giá, lương, tiӅn và quyӃt đӏnh: Dӭt khoát xóa bӓ cơ
chӃ tұp trung quan liêu bao cҩp, thӵc hiӋn hҥch toán kinh tӃ và kinh doanh xã hӝi
chӫ nghĩa, đҭy mҥnh sҧn xuҩt, kinh doanh có hiӋu quҧ. Hӝi nghӏ lҫn thӭ 8 Ban
Chҩp hành Trung ương đánh dҩu bưӟc chuyӇn quan trӑng trong tư duy cӫa Đҧng
ta.

Hӝi nghӏ đã xác đӏnh xóa bӓ cơ chӃ tұp trung quan liêu, bao cҩp, chӑn giá và lương
làm khâu đӝt phá có tính quyӃt đӏnh đӇ chuyӇn hҷn nӅn kinh tӃ sang hҥch toán kinh
tӃ kinh doanh xã hӝi chӫ nghĩa.

Các kǤ hӑp Hӝi nghӏ Trung ương tӯ sau Đҥi hӝi V đӃn trưӟc Đҥi hӝi VI theo thӭ tӵ
thӡi gian: 31-12-1982; 7-1982; 12-1982; 6-1983; 12-1983; 7-1984; 12-1984; 6-
1985 (Hӝi nghӏ Trung ương 8 quyӃt đӏnh xoá bӓ cơ chӃ tұp trung quan liêu bao
cҩp); 12-1985; 5-1986; 14-7-1986 (Ban Chҩp hành Trung ương hӑp phiên đһc biӋt
- Đӗng chí Lê Duҭn tӯ trҫn ngày 10-7-1986. Đӗng chí Trưӡng-Chinh đưӧc bҫu giӳ
chӭc Tәng Bí thư thay đӗng chí Lê Duҭn); 17-11-1986.
cc cc
c  c cccc  c2c

c c !"#c $c%c &"#c45"c(%6cc


Hoàn cҧnh nưӟc ta trong 10 năm sau khi giҧi phóng miӅn Nam (1975 ± 1985):

- Sau khi miӅn Nam đưӧc hoàn toàn giҧi phóng thì hұu quҧ cӫa cuӝc chiӃn tranh đӇ
lҥi hӃt sӭc nһng nӅ, đӡi sӕng cӫa nhân dân gһp nhiӅu khó khăn, kҿ thù lҥi ra sӭc
bao vây cҩm vұn kinh tӃ nưӟc ta, thiên tai lũ lөt lҥi xҧy ra nhiӅu, tình hình kinh tӃ
xã hӝi ӣ thӡi kǤ hұu chiӃn rҩt phӭc tҥp«

Đӭng trưӟc tình hình đó nhiӋm vө trưӟc mҳt cӫa nhân dân ta là phҧi nhanh chóng
hàn gҳn nhӳng vӃt thương chiӃn tranh, phát triӇn kinh tӃ xã hӝi theo đӏnh hưӟng xã
hӝi chӫ nghĩa, đӗng thӡi cӫng cӕ quӕc phòng, bҧo vӋ thành quҧ cӫa cách mҥng.

- Trҧi qua hai kǤ Đҥi hӝi toàn quӕc cӫa Đҧng là Đҥi hӝi lҫn thӭ V (1982), cách
mҥng nưӟc ta đã đҥt đưӧc nhӳng thành tӵu rҩt đáng ghi nhұn, đó là : hoàn thành
thӕng nhҩt đҩt nưӟc vӅ mһt Nhà nưӟc, nưӟc cӝng hoà xã hӝi chӫ nghĩa ViӋt Nam
ra đӡi, nhanh chóng khôi phөc đưӧc nӅn kinh tӃ quӕc dân, khҳc phөc đưӧc nhӳng
hұu quҧ cӫa thiên tai lũ lөt, tiӃn hành hai cuӝc chiӃn tranh bҧo vӋ Tә quӕc đó là
chiӃn tranh biên giӟi phía TâyNam và cuӝc chiӃn tranh biên giӟi phía Bҳc, làm
đưӧc nghĩa vө quӕc tӃgiúp bҥn Lào và Căm- pu-chia, әn đӏnh đӡi sӕng nhân dân
trong nưӟc vӅnhiӅu mһt.

Bên cҥnh nhӳng thành tӵu nói trên, cách mҥng nưӟc ta cũng gһp rҩt nhiӅu khó khăn
và yӃu kém: Tình hình kinh tӃ - xã hӝi đang có nhӳng khó khăn gay gҳt; tình hình
sҧn xuҩt ngày mӝt tөt lùi, nhҩt là tӯ 1979 - 1980; hiӋu quҧ sҧn xuҩt và đҫu tư thҩp;
phân phӕi lưu thông có nhiӅu rӕi ren; nhӳng mҩt cân đӕi lӟn trong nӅn kinh tӃ
chұm đưӧc thu hҽp; quan hӋ sҧn xuҩt xã hӝi chӫ nghĩa chұm đưӧc cӫng cӕ; đӡi
sӕng nhân dân không nhӳng không đưӧc nâng cao mà ngày mӝt giҧm sút, đҩt nưӟc
ta bưӟc vào mӝt thӡi kì khӫng hoҧng vӅ kinh tӃ xã hӝi« Nhìn chung, chúng ta
chưa thӵc hiӋn đưӧc mөc tiêu tәng quát do Đҥi hӝi lҫn thӭ V đӅ ra là vӅ cơ bҧn әn
đӏnh tình hình kinh tӃ - xã hӝi, әn đӏnh đӡi sӕng nhân dân. Nguyên nhân cӫa tình
hình đó là Đҧng và Nhà nưӟc ta mҳc nhiӅu sai lҫm khuyӃt điӇm trong công tác lãnh
đҥo và chӍ đҥo kinh tӃ xã hӝi. Do vұy đã dүn đӃn nhiӅu sai lҫm ³trong viӋc xác
đӏnh mөc tiêu và bưӟc đi vӅ xây dӵng cơ sӣ vұt chҩt - kӻ thuұt, cҧi tҥo xã hӝi chӫ
nghĩa và quҧn lý kinh tӃ´.

$c%c45"c(%6cc,78c &"#c(9c"#:0c;c<1"c"#:0c2c(%'"#c3c"=>c2c

ĐӇ khҳc phөc nhӳng sai lҫm và khuyӃt điӇm cӫa Đҧng, đưa đҩt nưӟc đi lên vưӧt
qua khӫng hoҧng, thì Đҧng ta phҧi đәi mӟi chӫ trương chính sách và biӋn pháp; vì
vұy mà Đҥi hӝi lҫn thӭ VI cӫa Đҧng đã đưӧc triӋu tұp vào tháng 12-1986 tҥi Hà
Nӝi. Đҥi hӝi đã đӅ ra đưӡng lӕi đәi mӟi toàn diӋn đҩt nưӟc.

- Nӝi dung chính cӫa Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ VI là:

+ Đҥi hӝi VI đã tӵ phê bình và phê bình nhӳng sai lҫm khuyӃt điӇm cӫa Đҧng, nhìn
thҷng vào sӵ thұt, rút ra nhӳng bài hӑc kinh nghiӋm trong công tác lãnh đҥo, chӍ
đҥo cӫa Đҧng là:

‡ Mӝt là, phҧi lҩy dân làm gӕc, xây dӵng và phát huy quyӅn làm chӫ cӫa nhân dân
lao đӝng.

‡ Hai là, Đҧng phҧi luôn luôn xuҩt phát tӯ thӵc tӃ, tôn trӑng và hành đӝng theo quy
luұt khách quan. Năng lӵc nhұn thӭc và hành đӝng theo quy luұt khách quan là
điӅu kiӋn bҧo đҧm sӵ lãnh đҥo đúng đҳn cӫa Đҧng.

‡ Ba là, phҧi biӃt kӃt hӧp sӭc mҥnh cӫa dân tӝc vӟi sӭc mҥnh cӫa thӡi đҥi trong
điӅu kiӋn mӟi.

‡ Bӕn là, phҧi xây dӵng Đҧng ngang tҫm nhiӋm vө chính trӏ cӫa mӝt Đҧng cҫm
quyӅn lãnh đҥo nhân dân tiӃn hành cuӝc cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa.

Đҥi hӝi đã đӅ ra đưӡng lӕi đәi mӟi toàn diӋn đҩt nưӟc, đәi mӟi ӣ đây không phҧi
chӍ thay đәi con đưӡng và mөc tiêu xã hӝi chӫ nghĩa, mà là làm sao cho mөc tiêu
ҩy đưӧc thӵc hiӋn tӕt hơn bҵng quan điӇm đúng đҳn vӅ chӫ nghĩa xã hӝi, bҵng
nhӳng biӋn pháp, bҵng nhӳng bưӟc đi, nhӳng hình thӭc thích hӧp. Đәi mӟi toàn
diӋn đӗng bӝ tӯ kinh tӃ đӃn chính trӏ tư tưӣng đӃn xã hӝi. Đәi mӟi vӅ kinh tӃ là
trӑng tâm, đәi mӟi vӅ chính trӏ cҫn phҧi làm tích cӵc nhưng phҧi thұn trӑng không
gây mҩt әn đӏnh, không làm thiӋt hҥi công cuӑc đәi mӟi.

- Nӝi dung đәi mӟi vӅ kinh tӃ:

+ Đҥi hӝi đӅ ra thӡi kǤ quá đӝ cӫa nưӟc ta đi lên chӫ nghĩa xã hӝi phҧi qua nhiӅu
chһng đưӡng mà chһng đưӡng đҫu tiên đӇ cho viӋc công nghiӋp hoá chӫnghĩa xã
hӝi trong nhӳng chһng đưӡng tiӃp theo.

+ Đҥi hӝi Đҧng VI đӅ ra trong nhӳng năm 1986-1990 cҫn tұp trung sӭc ngưӡi, sӭc
cӫa đӇ thӵc hiӋn 3 chương trình: Lương thӵc, thӵc phҭm, hàng tiêu dùng và hàng
xuҩt khҭu.

+ Cơ cҩu kinh tӃ ӣ nưӟc ta phҧi bao gӗm công nghiӋp, nông nghiӋp và phҧi kӃt hӧp
chһt chӁ vӟi nhau. VӅ công nghiӋp phҧi đҭy mҥnh sҧn xuҩt hàng tiêu dùng và hàng
xuҩt khҭu, xây dӵng các ngành công nghiӋp phҧi xây dӵng toàn diӋn, phát triӇn
nông -lâm ± ngư nghiӋp gҳn liӅn vӟi công nghiӋp chӃ biӃn, nông nghiӋp phҧi đҧm
bҧo lương thӵc - thӵc phҭm coi đó là nhiӋm vө hàng đҫu đӇ әn đӏnh tình hình.

+ Cҧi tҥo quan hӋ sҧn xuҩt phҧi phù hӧp vӟi tính chҩt và tình hình cӫa lӵc lưӧng
sҧn xuҩt, không ngӯng hoàn thiӋn các hình thӭc khoán sҧn phҭm đӃn nhóm ngưӡi
lao đӝng ӣ nông thôn, khuyӃn khích sҧn xuҩt.

+ Đҥi hӝi Đҧng VI thӯa nhұn sө tӗn tҥi lâu dài cӫa các thành phҫn kinh tӃ (5 thành
phҫn), phát triӇn nӅn kinh tӃ hàng hoá nhiӅu thành phҫn theo đӏnh hưӟng xã hӝi chӫ
nghĩa, vұn đӝng theo cơchӃ thӏ trương có sӵ quҧn lý cӫa nhà nưӟc. Xoá bӓ cơ chӃ
tұp trung quan liêu bao cҩp, lҩy lӧi ích vұt chҩt đӇ khuyӃn khích sҧn xuҩt. Đҥi hӝi
đã đӅ ra phương hưӟng nhiӋm vө xây dӵng và cӫng cӕ quan hӋ sҧn xuҩt xã hӝi chӫ
nghĩa, sӱ dөng và cҧi tҥo các thành phҫn kinh tӃ xã hӝi chӫ nghĩa; thành phҫn kinh
tӃ phi xã hӝi chӫ nghĩa; kinh tӃ tư bҧn tư nhân; kinh tӃ tӵ nhiên, tӵ cҩp, tӵ túc. Đәi
mӟi cơ chӃ quҧn lý kinh tӃ, chính sách xã hӝi, kӃ hoҥch hoá dân sӕ và giҧi quyӃt
viӋc làm cho ngưӡi lao đӝng. Chăm lo đáp ӭng các nhu cҫu giáo dөc, văn hoá, bҧo
vӋ và tăng cưӡng sӭc khoҿ cӫa nhân dân.

+ Trên lĩnh vӵc đӕi ngoҥi nhiӋm vө cӫa Đҧng và Nhà nưӟc ta là ra sӭc kӃt hӧp sӭc
mҥnh dân tӝc vӟi sӭc mҥnh thӡi đҥi, phҩn đҩu giӳ vӳng hoà bình ӣ Đông Dương,
góp phҫn tích cӵc giӳ vӳng hoà bình ӣ Đông Nam Á và trên thӃ giӟi, tăng cưӡng
quan hӋ hӳu nghӏ và hӧp tác toàn diӋn vӟi Liên Xô và các nưӟc trong cӝng đӗng xã
hӝi chӫ nghĩa, tranh thӫ điӅu kiӋn quӕc tӃ thuұn lӧi cho sӵ nghiӋp xây dӵng chӫ
nghĩa xã hӝi và bҧo vӋ Tә quӕc, đӗng thӡi góp phҫn tích cӵc vào cuӝc đҩu tranh
chung cӫa nhân dân thӃ giӟi vì hoà bình, đӝc lұp dân tӝc, dân chӫ và chӫ nghĩa xã
hӝi.

- Đәi mӟi vӅ chính trӏ: Đҥi hӝi Đҧng VI nhҩn mҥnh vӅ vҩn đӅ dân chӫ hoá xã hӝi
chӫ nghĩa, lҩy dân làm gӕc, dӵa vào phương châm ³ dân biӃt, dân bàn, dân làm,
dân kiӇm tra´, coi đây là nӅ nӃp hàng ngày cӫa xã hӝi mӟi. Xây dӵng và phát huy
quyӅn làm chӫ tұp thӇ cӫa nhân dân lao đӝng vӯa là mөc tiêu, vӯa là đӝng lӵc cӫa
cách mҥng xã hӝi chӫ nghĩa ӣ nưӟc ta. Cơ chӃ Đҧng lãnh đҥo, nhân dân làm chӫ,
Nhà nưӟc quҧn lý đã đưӧc Đҥi hӝi lҫn thӭ VI xác đӏnh là ³cơ chӃ chung trong quҧn
lý toàn bӝ xã hӝi´.

c"#%?8@ Vӟi nhӳng nӝi dung nói trên, Đҥi hӝi VI đã đưӧc ghi vào lӏch sӱ là Đҥi
hӝi đәi mӟi toàn diӋn đҩt nưӟc,đánh dҩu mӝt mӕc lӏch sӱ quan trӑng trong lӏch sӱ
Đҧng và lӏch sӱ dân tӝc ViӋt Nam. Đưӡng lӕi mӟi do Đҥi hӝi VI đӅ ra đã đưӧc bә
sung và hoàn thiӋn dҫn trong các Đҥi hӝi toàn quӕc cӫa Đҧng là Đҥi hӝi VII
(1991), Đҥi hӝi VIII (1996) và trong các nghӏ quyӃt cӫa ban chҩp hành Trung ương
Đҧng các khoá nói trên

c !'c()*"%c(%+,c%-"c #%.c/!01(c $c%c &"#cc

)AB,c%1(c4:c<Cc>Bc,Dc,E!c F"%c(1 (cơ cҩu công ± nông nghiӋp; cơ cҩu nӝi bӝ


ngành nông nghiӋp; ngành công nghiӋp nhҽ và tiӇu thӫ công nghiӋp; công nghiӋp
nһng và kӃt cҩu hҥ tҫng; cơ cҩu kinh tӃ huyӋn). Đҥi hӝi xác đӏnh phҧi ³Tұp trung
sӭc phát triӇn nông nghiӋp, coi nông nghiӋp là mһt trұn hàng đҫu, đưa nông nghiӋp
mӝt bưӟc tiӃn lên sҧn xuҩt lӟn xã hӝi chӫ nghĩa´; công nghiӋp nһng thì ³phҧi nhҵm
phөc vө các mөc tiêu kinh tӃ, quӕc phòng trong chһng đưӡng đҫu tiên, và theo khҧ
năng thӵc tӃ, chuҭn bӏ tiӅn đӅ cho sӵ phát triӇn kinh tӃ trong chһng đưӡng tiӃp
theo´«

- %+,c %-"c G8c ,%AD"#c ()*"%c F"%c (1 bao gӗm chương trình lương thӵc, thӵc
phҭm; chương trình hàng tiêu dùng; chương trình hàng xuҩt khҭu. Chương trình
lương thӵc thӵc phҭm phát triӇn theo hưӟng đҭy mҥnh thâm canh tăng vө và mӣ
rӝng diӋn tích cây lúa ӣ nhӳng nơi có điӅu kiӋn, phҩn đҩu tăng diӋn tích ruӝng đҩt
sӱ dөng cӫa cҧ nưӟc. Ӣ nhӳng nơi có điӅu kiӋn phҧi thӵc hiӋn khai hoang, mӣ rӝng
thêm diӋn tích trӗng trӑt; phҧi coi trӑng cҧ lúa và màu; đҭy mҥnh phát triӇn chăn
nuôi, tăng đàn gia súc, gia cҫm, áp dөng rӝng rãi mô hình VAC đӇ nâng cao hiӋu
quҧ sҧn xuҩt« Chương trình hàng tiêu dùng thì chú trӑng tăng cưӡng sҧn xuҩt
hàng tiêu dùng vӅ sӕ lưӧng, chӫng loҥi đӇ đáp ӭng nhu cҫu đa dҥng cӫa xã hӝi; tұp
trung giҧi quyӃt vҩn đӅ nguyên liӋu, tұn lӵc khai thác các nguӗn nguyên liӋu trong
nưӟc, đӗng thӡi ưu tiên dành ngoҥi tӋ đӇ nhұp khҭu nhӳng nguyên liӋu cҫn thiӃt.
Phҧi đәi mӟi cơ chӃ và chính sách đӇ thu hút lӵc lưӧng tiӇu, thӫ công nghiӋp và các
lӵc lưӧng khác tham gia làm hàng tiêu dùng. VӅ chương trình hàng xuҩt khҭu ³tҥo
đưӧc mӝt sӕ mһt hàng xuҩt khҭu chӫ lӵc; đҥt kim ngҥch xuҩt khҭu đáp ӭng đưӧc
phҫn lӟn nhu cҫu nhұp khҭu vұt tư, máy móc, phө tùng và nhӳng hàng hóa cҫn
thiӃt´.

- HI0c +"#cJ:c,7"#c,Kc/!8"c%-cL&"cM!E(cMNc%c,%7c"#%?8OcLPc Q"#cJ:c,&c($Rc


<S"#c<T"c,',c(%:"%cU%5"c F"%c(1 Vӟi các thành phҫn kinh tӃ xã hӝi chӫ nghĩa,
Đҥi hӝi chӍ rõ, quan trӑng nhҩt là cӫng cӕ và phát triӇn kinh tӃ XHCN, trưӟc hӃt là
làm cho kinh tӃ quӕc doanh thұt sӵ giӳ vai trò chӫ đҥo, chi phӕi đưӧc các thành
phҫn kinh tӃ khác. Đҥi hӝi VI đã đưa ra quan điӇm mӟi vӅ cҧi tҥo xã hӝi chӫ nghĩa
dӵa trên 3 nguyên tҳc: Nhҩt thiӃt phҧi theo quy luұt vӅ sӵ phù hӧp giӳa quan hӋ sҧn
xuҩt vӟi tính chҩt và trình đӝ cӫa lӵc lưӧng sҧn xuҩt đӇ xác đӏnh bưӟc đi và hình
thӭc thích hӧp. Phҧi xuҩt phát tӯ thӵc tӃ cӫa nưӟc ta và là sӵ vұn dөng quan điӇm
cӫa Lênin coi nӅn kinh tӃ có cơ cҩu nhiӅu thành phҫn là mӝt đһc trưng cӫa thӡi kǤ
quá đӝ. Trong công cuӝc cҧi tҥo xã hӝi chӫ nghĩa phҧi xây dӵng quan hӋ sҧn xuҩt
mӟi trên cҧ 3 mһt xây dӵng chӃ đӝ công hӳu vӅ tư liӋu sҧn xuҩt, chӃ đӝ quҧn lý và
chӃ đӝ phân phӕi xã hӝi chӫ nghĩa.

Cc>Bc,Dc,%1c/!&"c4VcF"%c(1Oc,%W"%cL',%cMNc%, kӃ hoҥch hoá dân sӕ và giҧi


quyӃt viӋc làm cho ngưӡi lao đӝng. Chăm lo đáp ӭng các nhu cҫu giáo dөc, văn
hoá, bҧo vӋ và tăng cưӡng sӭc khoҿ cӫa nhân dân.

)X"c4?"%cJ+,c<Kc"#R$ nhiӋm vө cӫa Đҧng và Nhà nưӟc ta là ra sӭc kӃt hӧp sӭc
mҥnh dân tӝc vӟi sӭc mҥnh thӡi đҥi, phҩn đҩu giӳ vӳng hoà bình ӣ Đông Dương,
góp phҫn tích cӵc giӳ vӳng hoà bình ӣ Đông Nam Á và trên thӃ giӟi, tăng cưӡng
quan hӋ hӳu nghӏ và hӧp tác toàn diӋn vӟi Liên Xô và các nưӟc trong cӝng đӗng xã
hӝi chӫ nghĩa, tranh thӫ điӅu kiӋn quӕc tӃ thuұn lӧi cho sӵ nghiӋp xây dӵng chӫ
nghĩa xã hӝi và bҧo vӋ Tә quӕc, đӗng thӡi góp phҫn tích cӵc vào cuӝc đҩu tranh
chung cӫa nhân dân thӃ giӟi vì hoà bình, đӝc lұp dân tӝc, dân chӫ và chӫ nghĩa xã
hӝi.
¢ cY c

Thҳng lӧi cӫa sӵ nghiӋp Đәi mӟi và tӯng bưӟc đưa đҩt nưӟc quá đӝ lên chӫ
nghĩa xã hӝi là mӝt trong nhӳng thҳng lӧi vĩ đҥi cӫa dân tӝc ViӋt Nam trong thӃ kӍ
20 và hơn 70 năm lãnh đҥo cӫa Đҧng Cӝng Sҧn ViӋt Nam. Trong quá trình lãnh
đҥo sӵ nghiӋp đәi mӟi, mӛi bưӟc phát triӇn qua các kì đҥi hӝi đһc biӋt là đҥi hӝi IV,
V và VI, Đҧng đã tәng kӃt nhӳng kinh nghiӋm và bài hӑc. Đó là sӵ tәng kӃt tӯ thӵc
tiӉn trên cơ sӣ đәi mӟi tư duy, lý luұn, nhұn thӭc rõ hơn vӅ thӡi kì quá đӝ, vӅ chӫ
nghĩa xã hӝi, có giá trӏ lý luұn và có ý nghĩa chӍ đҥo hӃt sӭc to lӟn trong chһng
đưӡng tiӃp theo.