Colegiul Economic ³Emanuil Gojdu´Hunedoara

STANDARDE DE CALITATE

Profesor: Ritivoi Maria

INTRODUCERE 
Standardele reprezint

documente de referin pentru sistemul calit ii, pentru auditarea i certificarea acestuia. Standardizarea define te i stabile te cerin ele de calitate c rora trebuie s li se conformeze produsele, procesele i serviciile.

Tipuri de standarde
dup con inut standarde de produs/serviciu (prezint condi iile pe care trebuie s le îndeplineasc un produs sau o grup de produse); standarde de baz (prevederi generale pentru un anumit domeniu); standarde de terminologie (definire termeni); standarde de încercare (metode de verificarea calit ii, prelevarea e antioanelor etc); standarde de proces (prezint condi iile de desf urare a activit ilor unui proces de ob inere a unui produs sau serviciu); standarde de interfa (condi ii referitoare la compatibilitatea produselor); standarde de date (con in valorile caracteristicilor pentru descrierea unui produs, proces sau serviciu).

Standardizarea interna ional 
La data de 23 februarie 1947 se înfiin eaz

Organiza ia Interna ional pentru Standardizare denumit ISO ± în limba greac ³ iso ³ semnific ³egal´ , iar în anul 1951 a fost publicat primul standard ISO.

Un exemplu de standarde interna ionale sunt cele din seria ISO 9000 a c ror aplicare duce la apari ia urm toarelor aspecte benefice: 

îmbun t irea calit ii i fiabilit ii produselor /

serviciilor; siguran în utilizarea produselor i serviciilor; mai mare aten ie acordat protec iei mediului; reducerea pierderilor de orice fel; extinderea ariei de desfacere a produselor prin cucerirea de pie e noi.

Standardele ISO 9000
se pot elabora în func ie de m rimea comunit ii c reia îi sunt destinate i anume: standarde interna ionale prefix ISO standarde regionale europene cu prefix EN germane cu prefix DIN engleze cu prefix BN române cu prefix SR sau standarde de firm (la nivelul unei organiza ii). Standardele interna ionale se preiau la nivel european sau na ional, fie ca atare (prin simpla traducere far adaptare) fie cu adapt ri na ionale specifice. 

Seria de standarde ISO 9000, se refer

la Sistemul de Asigurare a Calit ii i la Sistemul de Management al Calita ii. Au scopul de a ajuta organiza iile, de orice tip sau m rime, s implementeze i s conduc în mod eficace aceste sisteme . 

S-au elaborat trei edi ii succesive ale acestei

familii de standarde, ce au ap rut în anii 1987, 1994 i 2000. Ele au fost preluate ca atare în edi ia european (EN ISO 9000) i în edi ia român (SR EN ISO 9000). 

Prin elaborarea noilor standarde na ionale,

identice cu standardele europene se completeaz colec ia de standarde na ionale în domeniul metodelor de încercare specifice domeniului textil cu metode de analiz care corespund metodelor i practicilor interna ionale i europene.

Bibliografie 
1. A.L.Leon, Ingineria calit ii, Editura Mega

Mix Ia i 2. E.Moisescu, Asigurarea calit ii, Editura Performantica Ia i 2007 3. Ghe. B dan, Calitatea i fiabilitatea produselor. E.D.P., R.A. Bucure ti, 1995

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful