You are on page 1of 3

FULL INFORMATIU

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS “P4” CURS 2010-2011


Benvolgudes famílies, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Can Fabra ofereix, amb
l’acord de la direcció del centre, les següents activitats extraescolars per al nivell de P4
del curs 2010-2011. És possible que penseu que anem molt avançats, però el que passa és
que amb l’avançament del calendari escolar per a l’any vinent tots els terminis se’ns han
apretat una mica i cal deixar-ho tot apunt abans de marxar de vacances.

Per detallar aquesta informació, farem una reunió informativa el proper dimecres 9 de
juny a les 16.15h (servei de ludoteca pels nens gratuït).

ACOLLIDA MATINAL
Període: del 8 de setembre al 22 de juny de 8.00 a 9.00 h
Entrada: A partir de les 8.00 sense diferenciació de preu segons l’hora d’arribada
Inscripcions: de 1 a 5 dies fixos per setmana. Possibilitat de dies esporàdics
Observacions: Els nens/es poden portar esmorzar
Tarifes mensuals (10 quotes):

Preu socis AFA Preu no socis AFA


Setembre Octubre a Juny Setembre Octubre a Juny
5 dies 25 € 30 € 29 € 35 €
4 dies 20 € 24 € 24 € 29 €
3 dies 15 € 18 € 19 € 23 €
2 dies 10 € 12 € 14 € 17 €
1 dia 5€ 6€ 9€ 11 €
Dia esporàdic 3€ 6€

Condicions: La inscripció en dies fixos comporta la domiciliació bancària dels pagaments. Els
dies esporàdics es pagaran en efectiu en el moment de deixar el nen/a

LUDOTECA TARDES
Període: del 13 de setembre al 22 de juny de 17.00 a 18.00 h
Recollida: De 17.55 a 18.00 (es prega puntualitat)
Inscripcions: de 1 a 5 dies fixos per setmana. Possibilitat de dies esporàdics
Observacions: Els nens/es poden portar berenar
Tarifes mensuals (10 quotes):

Preu socis AFA Preu no socis AFA


Setembre Octubre a Juny Setembre Octubre a Juny
5 dies 21 € 31 € 25 € 36 €
4 dies 17 € 25 € 21 € 30 €
3 dies 13 € 19 € 17 € 24 €
2 dies 9€ 13 € 13 € 18 €
1 dia 5€ 7€ 9€ 12 €
Dia esporàdic 3€ 6€

Condicions: La inscripció en dies fixos comporta la domiciliació bancària dels pagaments. Els
dies esporàdics es pagaran en efectiu en el moment de deixar el nen/a
INICIACIÓ ESPORTIVA
Període: dilluns o dimecres lectius del 27 de setembre al 17 de juny de 17.00 a 18.00 h
Recollida: De 17.55 a 18.00 (es prega puntualitat)
Places: 1 grup dilluns i 1 grups dimecres, màxim 15 nens/es per grup (en cas de rebre més
sol·licituds es realitzarà un sorteig). Es podrà exigir un mínim d’alumnes per grup.
Tarifa mensual (9 quotes): 13 € socis AFA i 18 € no socis AFA (Pagament domiciliat)

EXPRESSIÓ CORPORAL I ARTÍSTICA (IDIOMA VEHICULAR ANGLÈS)


Període: dimarts o dijous lectius del 27 de setembre al 17 de juny de 17.00 a 18.00 h
Recollida: De 17.55 a 18.00 (es prega puntualitat)
Places: 1 grup dimarts i 1 grups dijous, mínim de 10 i màxim de 15 nens/es per grup (en cas
de rebre més sol·licituds es realitzarà un sorteig)
Tarifa mensual (9 quotes): 16 € socis AFA i 21 € no socis AFA (Pagament domiciliat)

PISCINA
Període: dilluns, dimarts o dijous lectius compresos entre el 27 de setembre al 17 de juny
Horari: migdies de 12.30 a 14.15 h, desplaçaments inclosos (recordeu que el proper curs les
classes del matí terminaran a les 12.30 i es reprendran a les 15.30, i ja no es fa migdiada).
El dia de piscina els nens/es menjaran de 14.15 a 15.30
Lloc: Piscina Municipal Sant Andreu (c/ Sta. Coloma, 25) (*)
Places: 1 grup dilluns, 1 grup dimarts i 1 grups dijous, màxim 20 nens/es per grup
Condicions: L’assignació del dia de la setmana es farà segons la classe i d’acord amb les
necessitats organitzatives del menjador. Hi haurà un servei d’acompanyament per portar
els nens/es a peu fins a la piscina.
Tarifa mensual (9 quotes): 34 € socis AFA; 39 € no socis AFA (Pagament domiciliat)
(*) D’octubre a desembre la Piscina de Sant Andreu estarà tancada per obres de remodelació integral, per la qual
cosa durant aquests mesos s’utilitzarà alternativament la Piscina de Salut i Descans (c/ Pare Manyanet).

FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS


Del 14 al 17 de juny, de 16.00 a 17.00 a l’escola, lliureu el full d’inscripció juntament amb el
justificant del pagament del primer rebut de les activitats triades:

Socis AFA No socis AFA


Acollida matinal (Quota setembre) Valor quota setembre segons el número
Ludoteca tardes (Quota setembre) de dies (vegeu taula full informatiu)
Iniciació Esportiva (Quota octubre) 13,00 € 18,00 €
Exp. Corporal i Artística (ECA) 16,00 € 21,00 €
(Quota octubre)
Piscina (Quota octubre) 34,00 € 39,00 €

Compte Corrent AFA : 2101 0316 22 0012446951 (Oficina Kutxa c/Sant Adrià 1-9)

Us agrairem que feu un ingrés diferent per cada concepte i que indiqueu:
INSCRIPCIÓ (ACOLLIDA/LUDOTECA/ESPORT/ECA/PISCINA) + NOM DEL NEN/A

Nota: La resta de rebuts seran domiciliats de l’1 al 5 de cada mes de novembre a juny (iniciació esportiva,
expressió corporal i piscina) i d’octubre a juny per acollida i ludoteca, amb el valor corresponent a la tarifa
mensual.
La quota d’inscripció de les activitats seran retornades si no les podeu realitzar en cas que es superin el número
màxim de places i calgui fer sorteig.
(Foto del nen/a)

FULL D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS “P4” CURS 2010-2011
AUTORITZACIÓ

Jo, __________________________________________, amb DNI ______________


autoritzo al meu fill/a (o nen/a tutelat/da) a participar en les activitats indicades i el càrrec al compte bancari
indicat de les quotes corresponents, així com a la cessió de les dades personals del nen/a, d’acord amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que seran incorporades a un
fitxer de l’AFA per a la gestió del servei i la sol·licitud de subvencions davant de l’Administració.

DADES PERSONALS DEL NEN/A

Nom del nen/a: ________________________________ Data de naixement:_________

Número soci AFA: _______________ Número targeta sanitària: __________________

Adreça: _________________________________ Localitat i CP: _________________

E-mail: __________________________________ Telèfons: _________ / _________

DADES BANCÀRIES

Titular: _____________________________________________________________

Número compte corrent: ________ ________ ____ ________________________


Entitat Oficina DC Compte

ACOLLIDA MATINAL
Si està interessat marqui amb una creu els dies de la setmana desitjats (de 1 a 5)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

LUDOTECA TARDES
Si està interessat marqui amb una creu els dies de la setmana desitjats (de 1 a 5)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INICIACIÓ ESPORTIVA
Si està interessat marqui amb una creu el dia desitjat

DILLUNS DIMECRES

EXPRESSIÓ CORPORAL I ARTÍSTICA (ANGLÈS)


Si està interessat marqui amb una creu el dia desitjat

DIMARTS DIJOUS

PISCINA

Si està interessat marqui amb una creu (Signatura)