You are on page 1of 3

Clara Margarida Balaguer Pedrosa

Exercicis Tema 1

1. Segons la teva reflexió, quines són les 10 paraules que millor defineixen la
societat actual?.

1- Canvis constants
2- Nous tipus de relacions (rets socials)
3- Avanços tecnològics
4- Població envellida
5- ¿Crisis econòmica?
6- Impactes ambientals
7- Societat del benestar
8- Convivència de diferents cultures
9- Època de la informació
10- Globalització

2. Argumenta per què cal utilitzar les TIC en l’educació social?


És sabut que els adolescents i joves són justament el col·lectiu amb més
facilitat d’adaptació al nou escenari comunicatiu i de relació que ens proposen
les TIC. L’impacte d’aquets mitjans arriba a totes les esferes de la vida tant
personal com professional i condiciona les pràctiques d’oci. Per això es diu que
els adolescents i joves configuren la generació xarxa o “pantalleros”
(Buckingham, 200), per això, com a educador i educador, és un àmbit que hem
d’aprofitar al màxim per a arribar als nostres educands, ja que no podem negar
la utilitat i les possibilitats formatives d’aquests mitjans i els avantatges que
poden aportar també pel lleure satisfactori i saludable.

Ara bé, el perill està en l’excès i l’us descontrolat d’aquets mitjans per part dels
infants i adolescents sense referents adults, per això els educador, poden
actuar com aquets referent juntament amb els pares.

Vaig el meu punt de vist, el emprar les TICs com educador social, pot facilitar la
interacció amb els educands i sobretot pot ajudar a motivar-los fent-los més
partícips en el procés. A més, per una altre banda, ajuda a minvar la bretxa
digital.
Clara Margarida Balaguer Pedrosa
Exercicis Tema 1

Posaré un exemple de com la meva companya i jo fem ús de les noves


tecnologies amb els al·lots dels escoltes:
Nosaltres som caps (monitores) dels pioners i caravel·les, al·lots d’entre 14 i 16
anys. El primer dia de reunió demanarem els correus electrònics, la majoria de
al·lots ens comentaren que no el miraven amb molta freqüència, així que la
meva companya i jo, pensarem en com podíem fer arribar els avisos de sortida,
i demés informacions. Així que decidirem fer-nos un perfil a la ret social Tuenti,
en ella feim esdeveniments on els al·lots poden comentar si els hi agrada i
possibles canvis, a més poden parlar entre ells en el mateix esdeveniment, a
part d’enviar correus i parlar a través del xat, en definitiva, podem participar
activament.

3. Elabora el teu propi esquema sobre les competències bàsiques en TIC que
necessiten les educadores i els educadors socials.
Clara Margarida Balaguer Pedrosa
Exercicis Tema 1