You are on page 1of 1

BAIXA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Jo, _________________________________________, amb DNI __________________

vull confirmar la baixa del nen/nena ____________________________________________

del curs _______________de l’activitat extraescolar ___________________, els dies de la

setmana _______________________, a partir del mes de ___________________.

Barcelona, a _______________de 2010.

Signatura

Notes:
- Per baixes de l’activitat ‘PISCINA’ cal entregar aquesta baixa abans del dia 25 del mes.
- A partir del mes de març no es podran tramitar altes de l’activitat ‘PISCINA’.
- Qualsevol dubte o aclariment contacteu a extraescolars.afacanfabra@gmail.com, o deixeu
una nota a la bústia de l’AFA de l’escola (entrada mòdul P4).