You are on page 1of 1

SOLIDARITY Phone: 0495 2721695, 2721215

E-mail: solidarityym@gmail.com
Y O U T H M O V E M E N T Website: www.solidarityym.org

Attn: News Editor 23 HIvtSm-_¿ 2008

sN-ßd ka-c°
- m¿°v tkmfn-Um-cn‰n `£y-hn-`h
- ß
- ƒ ssIamdn
]Ø-\w-Xn´: sNß-d-bn¬ amk-ß-fmbn ]´n-Wn-In-S-°p-∂-h-cmcpw acn-°m-Ø-Xp-sIm-≠mWv, AhnsS ka-c-°m¿
d_¿ tamjvSn®v kpJ-ambn Ign-bp-I-bm-sW∂v apJy-a{¥n ]d-™-sX∂v sNßd ka-c-t\-Xmhv fml tKm]m-e≥
]d-™p. sNß-d-bn¬ `qan-°p-th≠n kacw sNøp-∂-hsc klm-bn-°m≥ tkmfn-Um-cn‰n kwÿm-\-hym-]-I-ambn
kam-l-cn® `£y-hn-`-h-߃ G‰p-hmßn kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. t]mj-Im-lm-c-an-√mØ AΩbpsS
K¿`-]m-{X-Øn¬ hf-cp-Ibpw P\n® \mƒ apX¬ ]´n-Wn-In-S∂v ioen-°p-Ibpw sNbvX Zfn-X¿ ka-c-`q-an-bn-te°v
`£-Whpw acp∂pw \ntj-[n®v ]´n-Wn-°n-´m¬ s]s´∂v acn-°p-sa∂v apJy-a{¥n Icp-X-cp-Xv. apJy-a-{¥nsb Bscm-
s°tbm tN¿∂v sX‰n-≤-cn-∏n-®n-cn-°p-I-bm-sW∂pw A¬]-sa-¶nepw a\p-jy-kvt\-l-ap-s≠-¶n¬ apJy-a{¥n sNßd
kμ¿in-°-W-sa∂pw fml-tKm-]m-e≥ Bh-iy-s∏-´p.
sXmen-I-dpØ ka-c-°msc arK-Xp-ey-cmbn ImWp-∂-Xp-sIm-≠mWv apJy-a{¥n CØ-c-Øn¬ {]kvXm-h\ \S-
Øn-b-Xv. Pohn-°m-\p≈ `c-W-L-S-\m-]-c-amb Ah-Im-i-Øn-\p-th-≠n-bmWv sNß-d-bn¬ ]mh-s∏´ ]´n-I-Pm-Xn-
°m¿ kacw sNøp-∂-Xv. Iayq-WnÃv ]m¿´n-I-fpsS enÃn¬ ]´n-I-Pm-Xn-°m¿ Ct∏mgpw ASn-a-Iƒ am{X-am-Wv. ASn-
®-a¿Ø-s∏-Sp-∂h - c
- psS tamN-\Ø
- n-\mbn tIc-fØ
- n¬ a\p-jy-kvt\-lØ - n-e[- n-jvTn-Xa
- mb ]pØ≥ cmjv{So-b{- ]-ÿm\w
DS-se-Sp-t°-≠Xv A\n-hm-cy-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. sNß-d-bn¬ ]´n-Wn-a-cWw Hgn-hm-°m≥ tkmfn-Um-cn‰n sNbvX
tkh\w al-Ø-c-am-sW∂pw klm-bn-°p-∂-hsc X߃ ssZh-Xp-ey-cm-bmWv ImWp-∂-sX∂pw At±lw ]d-
™p.
`qk-a-c-߃s°√mw Icp-Øp-]-I-cp∂ sNßd `qk-acw hnP-bn-t°-≠-k-a-c-am-sW∂v tbmK-Øn¬ A[y-
£X hln® tkmfn-Um-cn‰n kwÿm\ {]kn-U≠v ]n. apPo-_vd-lvam≥ ]d-™p. \m´n¬ InS-°m≥ `qan-bn-√m-Ø-
h-cm-sW∂v sXfn-bn-°p-Ib - mWv sNß-db
- nse ka-c°- m¿ sNbvXn-cn-°p-∂X- v. Cu ka-ct- ØmSv apJw-Xn-cn-®p-\n¬°p∂
`c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ°v AXn-i-‡-amb Xncn-®Sn t\cn-tS-≠n-h-cpw. {]_p-≤-tI-c-f-Øn¬ ka-c-tØmSv A[n-Im-cn-h¿Kw
kzoI-cn-®n-cn-°p∂ kao-]\w {]mIr-X-am-Wv. sNß-d-bpsS cmjv{So-bhpw AhnsS Db-cp∂ ap{Zm-hm-Iyhpw Cu
cmPyØv i‡n-s∏-tS-≠-Xm-Wv. Xe Nmbv°m-\n-S-an-√m-Ø-h¿ \nc-¥cw t]mcm-´-Øn¬ G¿s∏-Sp-tºmgpw `c-W-Iq-S-
߃ Ah-cpsS auen-I-amb Ah-Im-i-߃°p-t\sc IÆS°p-∂p. ChcpsS Bh-iy-߃ \nd-th-‰-s∏-S-W-sa-
¶n¬ ka-{K-amb `q\n-baw sIm≠p-h-c-Ww. cmPy-Øns‚ s]mXp-kzØv ssItb-dp∂ `qam-^n-b-Isf IpSn-bn-d-°-
Ww. tXm´w ]m´-Øn-s\-Sp-Ø-h¿ AXv apdn-®p-hn¬°p-tºmgpw `c-W-°m¿ AXn\v Iq´p-\n¬°p-I-bm-Wv. ka-c-
Øns‚ P\-Io-b-h¬I-c-W-amWv hn`-h-k-am-l-c-W-Øn-eqsS \S-∂-sX∂pw apPo-_-d-lvam≥ ]d-™p. ]mh-ß-fpsS
]°¬ \n∂pw e`n® hn`-h-ß-fmWv ChnsS FØn-®n-cn-°p-∂-Xv. sNß-d-bn¬ ka-c-°m¿ H‰-°-s√∂ ktμ-i-
amWv hn`-h-k-am-l-c-W-Øn¬ \n∂v e`n® ]n¥p-W-bn-eqsS hy‡-am-Ip-∂-Xv.
sNß-d-bpsS AXn-Po-h-\-Øn\v F∂ Xe-s°-´n¬ ]Ø-\w-Xn´ ]pXnb _ v Ãm‚n\pk-ao]w kwL-Sn-∏n®
hn`-h-k-am-l-cW ktΩ-f-\-Øn¬ ZfnXv t\Xmhpw Fgp-Øp-Im-c-\pamb sI.-Fw. kenw-Ip-am¿, P\-Iob {]Xn-tcm-
[-k-anXn kwÿm\ sk{I-´-dn tUm. hn. thWp-tKm-]m¬, FØn-°¬ saUn-°¬ t^mdw tIcf Nm]v‰¿ sk{I-
´dn tUm. ssjPp lao-Zv, Pam-AsØ Ckveman Pn√m {]kn-U≠v Sn.-sI. skbvXp-ap-l-ΩZv F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p.
tkmfn-Um-cn‰n kwÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn sI.-F. j^oJv kzmK-Xhpw ]Ø-\w-Xn´ Pn√m {]kn-U≠v ]n.-F-®v.
djoZv \μnbpw ]d-™p.
tIc-f-Ønse hnhn[ Pn√-I-fn¬ \n∂pw tkmfn-Um-cn‰n {]h¿Ø-I¿ tiJ-cn® 12 temUv `£y-hn-`-h-ß-fmWv
ka-c-°m¿°v ssIam-dn-b-Xv.

sI.-sI. _jo¿
]n.-B¿. sk{I-´dn
9961984880

P.B. NO. 833, HIRA CENTRE, MAVOOR ROAD, KOZHIKODE - 673 004