You are on page 1of 5

TIC per a la investigació socioeducativa (22306)

Estudis de Grau en Educació Social


Segon Curs. 2010-2011
Alumne: Francesca Rotger Núñez.

Tema 1. La societat de la informació. L’educació social en la societat de la


informació i la comunicació.
Activitat d’avaluació:

Després de la lectura dels recursos (lectures online), realitza les activitats i contesta les
següents qüestions al teu portafolis digital (e portafolis):

1. Segons la teva reflexió, quines són les 10 paraules que millor defineixen la
societat actual?
Cultura, evolució, educació, convivència, globalització, noves tecnologies, TIC,
mitjans de comunicació, persones, organitzacions, ciència, tecnologia, xarxa
social.

2. Elabora un gràfic (collage) amb sis imatges que representin les sis
principals incidències de l’educació amb el canvi tecnològic (lectura 2).
- D’una cultura basada en el llibre i en el text, es passa a una cultura
multimèdia.

- De les dades al coneixement.

1
- El canvi d’èmfasis de l’ensenyança cap a l’aprenentatge.

- El paper del docent: d’expositor a guia i a la darrera instància com a


administrador de mitjans.

- Canvi d’actitud per part dels alumnes.

2
- Desincronització de l’educació (en el temps i en l’espai).

Collage:

3. Argumenta per què cal utilitzar les TIC en l’educació social?


És necessari capacitar a tots els professionals de l’educació social per utilitzar
les noves tecnologies de manera eficaç i eficient en les activitats professionals i
personals.
La formació tecnològica del professional hauia de assolir els següents
objectius:
• Millorar la concepció tecnològica que l’educador té d’educació.
• Fundamentar aquesta concepció des de bases científiques solides.

3
• Ajudar a gestionar i utilitzar les noves tecnologies en els diferents escenaris
professionals.
• Fomentar una actitud de canvi permanent, d’indagació i actualització de
coneixement i estratègies que afavoresquin al desenvolupament
professional.
Si ens centram en l’educació social podem destacar tres punts importants de
perquè cal utilitzar les TIC en l’educació social.
1. Alfabetització digital del alumnes, tots han d’adquirir les competències
bàsiques per a la utilització de les TIC.
2. Productivitat. Aprofitar les avantatges que proporcionen al realitzar
activitats com: preparar apunts, activitats, cercar informació, comunicar-
nos (e-mail), difondre informació, etc.
3. Innovar amb les pràctiques docents. Aprofitar les noves possibilitats
didàctiques que ofereixen les TIC per aconseguir que els alumnes realitzin
millores en l’aprenentatge i reduir el fracàs escolar.
Els tres grans àmbits d’actuació de l’educació social son:
- Animació sociocultural i pedagogia del temps lliure.
- Educació de persones adultes.
- Educació especialitzada.
Les Tic poden proporcionar grans avantatges i serveis per facilitar la feina
d’educador/a.

4
4. Elabora el teu propi esquema sobre les competències bàsiques en TIC que
necessiten les educadores i els educadors socials.

1. Tècniques (instrumentals).
- Sistema informàtic, processador de texts,
navegació en Internet, correu electrònic, imatge
digital, llenguatge hipermedial i audiovisual,
webs, presentacions multimèdia, intranet,
plataforma tecnològica del centre, full de càlcul,
bases de dades, etc.

2. Actualització professional.
- Coneixement de fonts d’informació i TIC
programes específics de la seva
assignatura.
Competències en Tic
per a educadors/es social. 3. Metodologia docent.
- Integració de recursos TIC en el
currículum.
- Aplicació de noves estretègies didáctiques
que aprofiten les TIC.
-Elaboració de documents i materials
didàctics multimedia.

4. Actituds.
- Actitud oberta i crítica devant la societat
actual.