You are on page 1of 3

ขอเชิญรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี

ณ ที่พักสงฆดอยเสียงทิพย
บานแมแมะ หมูที่ ๑๑ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
วันเสารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑)
™™™™™™™™

นามผูบริจาค...............................................................................................................................................................................................
ที่อยู.............................................................................................................................................................................................................
จํานวนเงิน...................................................... บาท (...............................................................................................)
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรตั นตรัย และบุญกุศลทีท่ า นไดบาํ เพ็ญในครัง้ นี้ จงดลบันดาลใหทา นและคณะ
พรอมครอบครัวประสบความสุขความเจริญ และสัมฤทธิผ์ ลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ
ขอเชิญรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ ที่พักสงฆดอยเสียงทิพย
บานแมแมะ หมูที่ ๑๑ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
วันเสารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑)

************
กําหนดการ
วันเสารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑)
เวลา ๑๙:๐๐ น. รวมสวดมนตเย็นที่ศาลาพิธี
วันอาทิตยที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เดือนยี่เหนือ ขึ้น ๑ ค่ํา
เวลา ๐๖:๓๐ น. เดินทางขึ้นที่พักสงฆดอยเสียงทิพย
๐๘:๐๐ น. ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ
๐๙:๐๐ น. ญาติโยมรับประทานอาหารเชารวมกัน
๑๐:๐๐ น. ถวายผากฐิน พระสงฆอนุโมทนาพร เปนเสร็จพิธี

ประธานฝายสงฆ
พระอาจารยสุขุม สุขุโม

ประธานฝายฆราวาส
คุณนงลักษณ วิลาสเดชานนท คุณจิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท คุณขวัญชนก สุวรรณสาร
คุณหทัยรัตน วณิชศิริ บริษัท เพอรเฟค บิซ จํากัด คุณไกวัล หงสลดารมภ
คุณศุภสัณห บุญโญภาส คุณณรงค โคตรสกิจ คุณปยพงศ สุทธาศวิน
คุณอดิเรก ภานุมนวาดี บริษัท เพอรเฟค เอดูเคชั่น อบอรด จํากัด

คณะกรรมการ
คุณศิษฏ วิลาสเดชานนท คุณปรีดิ์ วิลาสเดชานนท คุณโอม วิลาสเดชานนท
คุณนพรัตน บุญญวนิช คุณสยุมพร ตรีพรหม คุณนฤมญ ตรีพรหม
คุณกุลธิดา บุญญวนิช คุณชุติมา ตรีพรหม คุณสุพจน บุญญวนิช
คุณสมิตา วิลาสเดชานนท คุณเสริมศักดิ์ วิลาสเดชานนท คุณแสงเดือน วิลาสเดชานนท
ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ คุณวันทนา เหลี่ยมศิริเจริญ คุณไพฑูรย จันทสิงห
พญ.ยุพา สุมิตสวรรค นพ.ภาณุทัต เตชะเสน คุณพัชรพงศ คูสุวรรณ
คุณดนัย จันทรเจาฉาย คุณพงศวิชช พิชวงค คุณจรัล สิทธิ
คุณกนก ชิยางคบุตร คุณราชันย บัวตรี คุณนิคม ปญญากรสกุล
คุณอักนิษพงษ สวาสดิ์นา คุณวิจิตร มิตรรวมเสรี คุณสวาง กองอินทร
คุณจรรยพร มันทนากูล คุณธีรพงษ คมแปงยศ ครอบครัวแกวนพคุณ
คุณจิตพงศ รัตนะ คุณวนิดา สุวรรณสาร คุณขัตติยพงศ สุวรรณสาร
คุณขนิษฐา สุวรรณสาร คุณปาริฉัตร ชวยทอง คุณสุธี ชวยทอง
คุณปญญา จิตรประไพ คุณพัชรียา ชวยทอง คุณวิภาวรรณ รื่นเริง
คุณธนัชพร จรรโลงบุตร คุณรุจิเลข แซเตีย คุณอัญชลี วัฒนาดํารงกุล
คคุุณธมน ธมนวรรณ
นวรรณ สุขอึึ้ง คุคณ
ุ ฉัฉตั รรแก
แกว จันทร ทรทรั
รทรััพย คุคณ
ุ ปปต ิพล หหาญพิ าญพิทักษผล
คคุุณอุุษณ ณีีษ ปตเเมฆ มฆ คุณธธรรมนู
รรมนูญ พวงกา พวงกาหลง
าหลง คคุุณรุงไพ ไพลิ
พลิน ยาดา
คคุุณปปองปราย
องปรายย เเอกอุ อกอุ คุณศุลินทพล กระบ กระบิบิลสิงห คุณพรรพร พรรรพพร ลลิิวตติิวงษ
คคุุณชุติมา สุรพร รมงคคล
พรมงคล สมมารมยย โกม
คุณสมารมย มลวณ
โกมลวณิ ณิช คุณจตุ จตตุพล พร รหมกุลบบุุตร
พรหมกุ
คุณวิชัย ออมฤตกุ มฤตกุล คุณนิตยาภรร สุุมงงคลพิ คลพพิพัฒน ด.ญ.ณัฐนร นรีรี อมฤต
อมฤตกุ ตกุล
ด.ญ
ด.ญ.ณั
ญ.ณ
ณฐั ณ ณิิชา ออมฤตกุมฤตกุล คคุุณปปทมมานั
านันทท ททองคํ
องคําปปลิลิว คุุณวิภาภ าภัภัทร จจัันททรรสุวิทย
คคุุณออััตชชััย เเอือื้อออนันันตตสัสันตต คคุุณธธานิ
านินททรร ชชิินปปญญ ญ คุณศุรัตตาา ชชิินปปญญ ญ
ดด.ช.ปุ
.ชช.ปปุญญ ญพัพัฒน ชินปปญ  ญ ญ คคุุณ เเฉลี
ฉลียว หหงส งสสลดดารมภ
ารมภ คุุณสุุวิช หหงส งสลดา
ดารมภ
ารมภ
คุคณ ุ ไฉไล
ไฉไล หหงส งสลดา ดารมภ
ารมภ คุคณุ ลัลดั ดา
ดา หงส
หงสลดดารมภ
ารมภ คุณศิศริ ินทิพยย โพธิ โพธิ์ชัย
คุคณ ุ โชค
โชค วิวศิ วโยธิ
วโยธนิ คุณธัธญ ั ญาญา ปาลเปรม
ปาลเปรม คุคณุ อัอญ ั ชลี
ชลี ปาลเปรม
ปาลเปรมม
ด.ญ.ปานฟ
ด.ญ.ปาานฟา ปาลเปรม ปาลเปรม ด.ช.ปานตะวั
ด.ชช.ปานตตะวััน ปปาลเปรม าลเปรม คุคณ ุ เอมอร
เอมอร ธัธญ ั ญศิ
ญศิริ
คุคณ ุ ปฏิ
ปฏิภาณ ณ นนากะพั
ากะพันธธ คคุุณสสิิริรัตนน บุุญสุข คคุุณววสัสันตต พพููลสมบััติ
คคุุณภาภาวิ
าวิณี คคํําเเมืมืองงลืลือ น.ต.สรวุ
น.ต.สสรวุฒิ ไไวถนอมสั
วถนอมสตั วว คุณ ุ ขนิิษฐา ไไวถนอมสั
วถนออมสตั ว
คุุณโโกวิ
กวิทยย ไไวถนอมสั
วถนอมสัตว คคุุณออรพรรณ
รพรรรณ ชชมดี มดีและครอ
ละครอบครั
อบครัว พ.อ
พ.อ.ศรัอ.ศรัณยยูู วิริยเวช เวชกุ
ชกุล
ดร.จ
ดร.จารุ
จารุวุ รินททรร โโอสถานุ
อสถานุุเคคราะห ราะห ด.ญ
ด.ญ.เป
ญ.เปยมสุุข ววิิริยเเวชกุ
วชกุล คุณววนินิดา ภูกองทอง
คุณปร ปรีรียานุช ชาดี คุณ ุ ชุุติมา ฉล
ฉลาดล้
ลาดลล้ํา คุณ ุ ยุยุทธนา โโสดา สดา
คุณชลา ชลาทิาทิศ ตันติวุฒิ คุณสมารมย
สมมารมมย โโกมลวนิ
กมลลวนิช คุณลักษณา ษณาวดีาวดี ธธนวินวิบูลยยผล
คุณพพิิสัย--กฤติ
กฤติยา สุขเเกษม กษม คคุุณววงศ
งศ แกแกกวใใจมา
จมา คุุณสุุภาภรณ สันติเวส
คุณวรรที สันติเวส คุณสุวิมล สันติเวส คุณชีวิน-เมทินี บูรณศิลปน
คุณภิเศษ ฤทธาภิรมย คุณพีระเดช เจริญเศรษฐพาณิช คุณสมชาย เบญจพรชัย
คุณกรุณปวีณ ธิติหิรญ ั เจริญ คุณรสสุคนธ ตันติวุฒิ น.พ.โอกาส-สิรณ ิ ฐั ชาญเชาวกลุ
คุณพอณรงค-คุณแมแกว พุมโพธิงาม คุณอรอุษา อิทธิปาลกุลและครอบครัว
คุณสุดารัตน มนตสิริวงศและครอบครัว คุณดนัย ศิริมไหสวรรยและครอบครัว
คุณฐิตารีย เลียวหิรัญ และครอบครัว คุณวราวุฒิ ไชยวงค และครอบครัว
รศ.นพ.เฉลิม คุณอัมพร และ ดช.กิตติวนิ ท ลิว่ ศรีสกุล คุณอิน คุณบัวผัน และคุณธงทวัตร บุญเฟอง
คุณณัฐพงศ วิศษิ ฐกจิ การ และ คุณอุมานาฎ ฉันทนาสกุล คุณอารักษ คุณนิตยา คุณสาวสวรส และคุณธญธร เพชรสุข
คุณเจริญ คุณแกวภา คุณพลอย และคุณธาดารัตน คําภิโล คุณจรุส สุนทรสิงหและครอบครัว
รศ.นพ.ชายชาญ คุณจริยา คุณจีรนันท คุณธัชตะวัน และ คุณธีรัตต โพธิรัตน

การเดินทาง
๑. จากเชียงใหมใชเสนทาง ๑๐๗ (เชียงใหม-เชียงดาว) จนถึงหมูบ า นหวยโจ ต.แมนะ อ.เชียงดาว (จะมีปา ย
บอกทางไปยังหมูบานแมแมะ)
๒. เลีย้ วซายไปตามทางคอนกรีตประมาณ ๑๒ กิโลเมตร บางชวงเปนทางลูกรัง รถเกงไมสะดวกทีจ่ ะผาน
และทางบางชวงรถไมสามารถสวนกันได ผูไมชํานาญทางไมควรขับเขาไปเอง
๓. ผูใหญบานจะจัดรถของคนในชุมชน มาบริการรับสงจากปากทางไปยังหมูบาน โดยมีคาใชจาย
เที่ยวละ ๓๐๐ บาท (๑ เที่ยวนั่งได ๑๐ คน)
๔. จากหมูบ า นแมแมะ เดินเทาขึน้ เขาไปยังพีพ่ กั สงฆฯ ประมาณ ๗๐๐ เมตร (มีปา ยบอกทาง) ผูท จี่ ะไป
รวมงานตั้งแตวันที่ ๖ พย. ควรเตรียมไฟฉาย และเครื่องกันหนาวไปดวย
ที่พักสงฆ
ไปแมฮ

แผนที่ ดอยเสียงทิพย
19.316333° 98.894000°
องสอน
หวยแกว

ตัวเมือง แยกขวงสิงห แมริม แมนะ เชียงดาว


แมแตง
เชียงใหม เสนทาง ๑๐๗
เชียงใหม-ลําปาง


เสนทาง ๑๐

ขอมูลเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/katin7nov

พิมพที่ : มรดกลานนา จ.เชียงใหม 053-221097 / 086-6547376