You are on page 1of 27

SMK(A)TUN SAID,

KOTA BELUD SABAH.

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


2010

BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA:


DI KAMPUNG TALANTANG 1, KOTA MARUDU, SABAH.

NAMA PELAJAR: NURUL SAKINAH BINTI MOHD. YUNUS

TINGKATAN : 1 HAFIZ

NAMA GURU : CIKGU RUSLEE MAKSUD

1
1.0` PENGHARGAAN.

Terlebih dahulu saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Ilahi yang

memberi kesihatan tubuh badan kepada saya untuk menghasilkan folio ini sehingga saya dapat

menyiapkannya seperti yang ada sekarang. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-

tinggi penghargaan terima kasih kepada Pengetua SMK(A)Tun Said.Puan Seraya Sulaiman

kerana memberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini. Ucapan penghargaan ini

juga saya tujukan khas buat Guru Mata Pelajaran Geografi Tingkatan Satu, Cikgu Ruslee

Maksud, yang sentiasa memberikan bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang saya menghasilkan

kajian ini. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih ini juga saya tujukan khusus kepada

kedua-dua ibu bapa saya yang tidak jemu-jemu memberikan sokongan dan dorongan kepada

saya untuk menyiapkan kajian ini. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada abang

saya Mohd. Baharin Bin Mohd. Yunus yang telah menjadi jurufoto untuk kajian saya.

Seterusnya, ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada penduduk Tempatan khususnya

penduduk Kampung talantang 1 yang memberikan maklum balas semasa kajian ini dijalankan.

2
2.0 PENDAHULUAN

Saya telah memilih Kampung Talantang 1 sebagai kawasan kajian saya. Kampung Talantang 1

terletak dalam daerah Kota Marudu. Kampung Talantang 1 merupakan salah sebuah kampung

yang terletak dalam kawasan mengundi Talantang yang terdiri daripada 10 buah kampung yang

jumlah penduduknya seramai 3,617 orang. Kawasan kajian ( Kampung Talantang 1,

penduduknya seramai 823 orang. Rujukan Peta 1.1.

Saya memilih kawasan ini untuk dikaji kerana Kampung Talantang 1 merupakan sebuah

kawasan yang diliputi oleh tanah pamah yang luas dan penanaman padi sawah yang terbesar

dalam daerah Kota Marudu. Oleh itu, Kampung Talantang 1 merupakan penyumbang utama

kepada hasil keluaran padi sawah dalam Daerah Kota Marudu. Daerah Kota Marudu pula adalah

merupakan daerah kedua terbesar selepas Kota Belud yang menyumbangkan hasil keluaran padi

di negeri Sabah.

Untuk menjalankan kajian ini, saya menjalankan kajian pada waktu cuti sekolah. Saya

mudah untuk menjalankan kajian ini kerana keluarga saya juga terlibat secara langsung dalam

aktiviti penanaman padi sawah. Masa yang diperuntukan untuk menghasilkan kajian ini ialah

selama lapan minggu. Data dan maklumat yang telah dikumpulkan di lapangan juga saya

membuat laporan secara individu.

3
3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Saya menjalankan kajian ini untuk:

a) Menyenaraikan kegiatan penanaman padi di kawasan kajian dan pelbagai faktor yang

mempengaruhinya.

b) Mengkaji sumbangan penanaman padi kepada pembangunan kawasan kajian.

c) Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi

d) Mengenal pasti kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

4.0 KAWASAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan di Kampung Talantang yang terletak dalam daerah Kota Marudu , yang

termasuk dalam kawasan mengundi N5 Tandek. Kampung ini letaknya kira-kira 5km dari jalan

raya utama Jalan Damai- Masalog. Perhatikan Peta 1.2. Kawasan kajian ini mempunyai

keluasan 10km persegi, iaitu meliputi Kampung Talantang 1 hingga ke Kampung

Mangkalua.Jalan ke kawasan kajian agak sempit dan berlubang-lubang kerana jalan ini

merupakan jalan yang merentangi taliair ke kawasan-kawasan sawah padi.

Muka bumi Kampung Talantang merupakan tanah pamah yang luas dan bertanih aluvium

yang mudah menakung air. Kebanyakan petempatan dibina berjajar di sepanjang jalan dan

taliair. Penduduknya terdiri daripada Kaum Dusun etnik Talantang. Mereka bekerja sebagai

petani (pesawah padi), pemandu lori pengangkut padi, pemandu jentera pembajak dan jentuai.

Terdapat sebahagian penduduk bekerja sebagai jurutera, guru, peniaga kecil, dan sebagai

kakitangan kerajaan di pejabat kerajaan yang terletak di Kampung Mangkalua (Pejabat

Penyelidikan Perikanan di Tasik Buyut). Penduduknya boleh menggunakan kereta melalui jalan

raya ke pekan yang berhampiran. Rujukan Peta Lakar Kawasan Kajian.

4
5.0 KAEDAH KAJIAN

Saya menggunakan pelbagai keadah untuk menjalankan kajian ini. Antaranya ialah

i) Pemerhatian: Saya menggunakan kaedah ini untuk mengenal pasti jenis kegiatan

ekonomi ,ciri-ciri bentuk muka bumi, sumber-sumber dan kemudahan yang boleh

membantu pesawah padi yang terdapat di kawasan kajian. Saya juga memerhatikan kesan

kegiatan penanaman padi sawah di kawasan itu.

ii) Soal Selidik: Saya menemu bual 18 orang responden dalam kalangan penduduk

kampung yang terlibat secara langsung dengan kegiatan yang berkaitan dengan

penanaman padi sawah.

iii) Temu bual: Saya mengumpul maklumat dengan menemu bual Penolong Pegawai

Pertanian Kota Marudu yang juga Penyelia Pembangunan Penanaman padi daerah, Encik

Sitem Bulukun yang sedang membuat pemantauan semasa kerja-kerja menuai dijalankan

serta beberapa orang penduduk tempatan.

iv) Rujukan Kepustakaan: Saya merujuk risalah dan Buku yang dikeluarkan oleh

Jabatan pengairan dan Saliran daerah Kota marudu, serta merujuk surat khabar (New

Sabah Times) , Buku Teks Geografi Tingkatan Satu dan internet.

v) Lain-lain kaedah: Lawatan ke Pameran Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah kota

Marudu sempena Pelancaran Pesta Menuai Peringkat Negeri di Padang Jagung Kota

Marudu.

5
Foto 1.1 Beberapa orang responden yang membantu semasa kajian.

6
6.0 DAPATAN KAJIAN.

6.6.1 KEGIATAN PENANAMAN PADI DI KAMPUNG TALANTANG DAN FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.

Hasil kajian mendapati kegiatan penanaman padi sawah di Kampung Talantang merupakan

kegiatan utama penduduk kawasan ini sejak dahulu lagi. Padi merupakan tanaman utama

penduduk kampung ini dan membekalkan jumlah pendapatan hampir 90% kepada kawasan ini.

80% daripada pekerjaan penduduk kawasan ini merupakan pesawah padi yang giat.

Banyak faktor yang membolehkan penanaman padi dapat dijalankan secara giat di

kawasan ini. Salah satunya ialah kawasan tanah pamah yang luas dan tanih yang subur jenis

aluvium. Selain itu, kawasan ini juga mempunyai sistem pengairan dan saliran yang baik dan

lengkap telah disediakan oleh kerajaan sejak tahun 80-an lagi. Rujukan Foto 1.2 dan Foto 1.3.

Para petani di kawasan ini dapat mengoptimumkan hasil keluaran, kerana penanaman padi dua

kali setahun dapat dijalankan . Sistem penanaman padi secara moden dapat dijalankan bermula

dari membajak sehinggalah penuaian hasil. Ini kerana para petani di kawasan ini disediakan

dengan pelbagai kemudahan moden seperti jentera pembajak dan jentera menuai. Menurut

penerangan Penolong Pegawai Pertanian daerah kota Marudu, Encik Sitem Bulukun terdapat 55

jentera pembajak dan 54 jentera penuai yang disediakan oleh sector swasta untuk kemudahan

para petani. Kilang padi yang terbesar di negeri Sabah iaitu Kilang Padi Simpangan Jaya yang

terletak di Kampung Simpangan, juga dapat menjamin hasil keluaran padi di kawasan ini dapat

dipasarkan dengan cepat.

7
Foto 1.2 Talir air yang membekalkan air ke sawah padi

Foto 1.3 Kunci air

8
Dasar kerajaan yang menggalakkan para petani untuk meningkatkan hasil keluaran

dengan memberikan subsidi seperti racun dan baja kepada para petani, juga menyumbang kepada

kejayaan tersebut. Kemudahan pengangkutan seperti lori pengangkut padi yang terdapat di

kawasan ini juga membolehkan hasil tuaian dapat dipasarkan dengan segera dan dapat menjamin

mutu padi yang tinggi. Para petani di kawasan ini juga merupakan petani yang berpengetahuan

luas dalam bidang penanaman padi kerana Jabatan pertanian daerah Kota Marudu sentiasa aktif

untuk memberikan ceramah-ceramah dan pendedahan mengenai system penanaman padi yang

betul. Selain itu, baka padi yang bermutu tinggi dan cepat mengeluarkan hasil iaitu dapat dituai

dalam masa dua setengah bulan yang dibekalkan oleh jabatan pertanian seperti Padi Sarawak,

Padi Wangi dan Padi Batu juga membolehkan para petani dapat mengeluarkan padi yang banyak.

Menurut Encik Sitem Bulukun, Penolong Pegawai Pertanian Daerah Kota Marudu, para petani

dapat mengeluarkan padi sebanyak 6.5 tan metric sehektar, malah terdapat sesetengah petani

sudahpun mampu mengeluarkan antara 9.8 dan 10 tan metric sehektar.

Menurut Encik Sitem Bulukun lagi, satu lagi factor penting yang dapat menyumbang

kepada kejayaan program penanaman padi di kawasan ini adalah kerana adanya penyelarasan

dan kerjasama yang baik antara pelbagai agensi berkaitan dengan bidang pertanian seperti Bank

pertanian Malaysia Cawangan Daerah kota Marudu, Pejabat daerah, Lembaga pertubuhan

Peladang (LPPK) dan juga sokongan kuat daripada pemimpin masyarakat.

Melalui soal selidik dengan beberapa orang responden yang terdiri daripada kalangan

petani (pesawah padi), sikap para petani yang rajin dan aktif serta sentiasa memberikan

sokongan kepada usaha-usaha kerajaan menyelaraskan aktiviti pengeluaran padi bermula dari

membajak hinggalah menuai, juga factor penyumbang kepada kejayaan penanaman padi di

kawasan ini. penuaian yang disediakan oleh jabatan pertanian. Dengan ini,semua kegiatan yang

dirancang berkaitan dengan proses penanaman padi dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.

9
Foto 1.4 Padi yang sedang menguning, sedia untuk dituai

10
7.0 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI

BENTUK MUKA BUMI

90% daripada kawasan permukaan bumi Kampung Talantang adalah merupakan kawasan tanah

pamah. kawasan tanah pamah yang luas ini menggalakan penanaman padi secara besar-besaran.

TANIH

Kawasan penanaman padi di Kampung Talantang terdiri daripada tanah yang subur, daripada

jenis alluvium yang mudah menakung air,merupakan keperluan utama padi sawah.

SEJARAH

Kampung Talantang sejak dahulu lagi merupakan sebuah kawasan penanaman padi sawah. Pada

masa dahulu penanaman padi dijalankan secara tradisional atau sara diri, menggunakan peralatan

tradisional seperti cangkul dan parang. sistem penaaman padi juga secara tradisioanal dari

membajak (menggunakan kerbau) hinggalah menuai padi ( menggunakan sabit).

TEKNOLOGI

Penggunaan sistem pengairan yang moden, penggunaan jentera yang berteknologi tinggi

contohnya jentera membajak,jentera menuai, mesin pengisar padi, alat penyembur benih moden

kilang yang lengkap,menjadi teras utama dalam meningkatkan industri penaaman padi sawah di

kampung Talantang.

11
IKLIM

Iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun dengan hujan tahunan yang sekata sekitar

2600mm, suhu yang tinggi dan sekata iaitu min suhu 27 darjah Celsius, julat suhu tahunan kecil,

iaitu 1 darjah celsius hingga 2 darjah celsius. iklim sedemikian amat menggalakkan untuk

penanaman padi.

DASAR KERAJAAN

Insentif kerajaan terhadap pesawah padi telah membantu meningkatkan hasil keluaran padi di

kawasan ini. Kerajaan memberikan subsidi padi baja dan racun. Dalam hal ini Jabatan Pertanian

Daerah Kota Marudu dengan kerjasama daripada Bank Pertanian serta Lembaga Pertubuhan

Kawasan banyak memainkan peranan memajukan dan mengembangkan industri penanaman padi

di kawasan ini.

12
Foto 1.5 Teknologi moden- menuai padi dengan menggunaka jentera menuai

13
8.0 SUMBANGAN KEGIATAN PENANAMAN PADI SAWAH TERHADAP

PEMBANGUNAN KAMPUNG TALANTANG.

i) PELUANG PEKERJAAN

Jadual 1 dan graf satu menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang berkait rapat dengan

aktiviti penanaman padi sawah di Kampung Talantang. Aktiviti penanaman padi memberikan

sumbangan yang besar terhadap pembangunan ekonomi Kampung Talantang, juga sumbangan

terhadap sosioekonomi penduduk setempat. Daripada 18 orang responden, didapati lebih banyak

penduduk bekerja sebagai petani daripada bekerja di sector swasta dan kerajaan. Pekerja kaum

wanita dan kaum lelaki sebagai petani hampir seimbang. Kaum lelaki juga terlibat secara

langsung dalam aktiviti yang berkaitan dengan industri padi, misalnya sebagai pemandu jentera

penuai padi, jentera pembajak, pemandu lori pengangkut padi dan peniaga padi. Manakala kaum

wanita pula selain petani terdapat juga yang melibatkan diri dalam perniagaan makanan dan

pengusaha kedai runcit.

Jantina

14
Jenis Pekerjaan Jumlah

Lelaki Wanita
Peniaga Padi 2 3 5
Pemandu Lori 2 - 2
Pemandu jentera menuai 3 - 3
Pengisaran padi 2 - 2
Peniaga runcit 1 1 2
Peniaga makanan 1 1 2
Lain-lain 1 1 2
Jumlah 13 5 18

Jenis-jenis Pekerjaan Mengikut Jantina


Peniaga Padi
3
Pemandu Lori
2.5

2 Pemandu jentera
Bilangan

menuai
1.5
Pengisaran padi
1
Peniaga runcit
0.5

0 Peniaga
Lelaki Wanita makanan
Jantina Lain-lain

Jadual 1 - Jenis-jenis Pekerjaan mengikut jantina.

ii) PENINGKATAN TARAF HIDUP

Dengan kemajuan industri pengeluaran padi di kawasan ini juga, sosioekonomi penduduk

setempat telah meningkat. Jadual 2 dan graf 2 menunjukkan pendapatan bulanan responden.

Secara umumnya kebanyakan penduduk di kawasan kajian mempunyai pendapatan bulanan di

15
antara RM300.00 hingga RM500.00 sebulan. Sebanyak 5 orang responden mempunyai

pendapatan antara RM 550.00 hingga RM600.00 merupakan responden yang pendapatan kedua

tertinggi. Terdapat 2 orang responden yang memperoleh pendapatan tertinggi iaitu di anatara

RM 1000.00 hingga RM3000.00 ke atas.

Pendapatan Bulanan Bilangan


Kurang RM 300.00 3
RM 300.00- RM 500.00 7
RM 550- RM 600.00 5
RM 700.00- RM 800.00 1
RM 2000.00 ke atas 2
Jumlah 18
Jadual 2 Pendapatan bulanan.

18
16
14 Kurang RM 300.00
12 RM 300.00- RM 500.00
10
RM 550- RM 600.00
8
RM 700.00- RM 800.00
6
4 RM 2000.00 ke atas
2 Jumlah
0
Bilangan

Jenis Harta Bilangan

Rumah Kedai 2

Kenderaan 5

Rumah Kediaman 7

Lain-lain 4

Jumlah 18

16
20

15 Rumah Kedai
Kenderaan
10
Rumah Kediaman
Lain-lain
5
Jumlah

0
Bilangan

Jadual 3 Pemilikan harta.

Jadual menunjukkan pemilikan harta oleh responden di Kampung Talantang. kajian ini

mendapati sebanyak 7 orang daripada jumlah responden memiliki rumah sendiri, 2 orang

responden memiliki rumah kedai, 5 orang memiliki kenderaan dan 4 orang memiliki harta lain

seperti kerbau, tanah dan kobota. Dari segi tabungan pula, sebanyak 15 orang responden mampu

untuk menabung secara berterusan manakala 4 orang responden tidak mempunyai tabungan

kerana berkeluarga besar yang memerlukan perbelanjaan yang banyak. Keadaan ini

menunjukkan kegiatan penanaman padi sawah dapat membangunkan kawasan kampung

Talantang dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.

Perkembangan kegiatan penanaman padi di kampung Talantang juga memberikan impak

positif terhadap system pengangkutan, kaedah pembajakan dan penuaian padi. Keadaan ini

secara tidak langsung memberikan sumbangan yang besar kepada penduduk setempat seperti

pertambahan peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, perkembangan sistem pengangkutan,

dan penaiktarafan kawasan setempat serta taraf hidup penduduk.

iii) SUMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN NEGARA.

17
Penanaman padi secara giat di kawasan ini secara tidak langsung kawasan kajian ini

memberikan sumbangan yang besar terhadap pengeluaran beras kepada negeri Sabah dan kepada

Negara Malaysia. Hasil pengeluaran padi di kawasan kajian adalah tinggi iaitu antara 6.5 tan

metrik padi sehektar hingga 9.8 tan metrik padi sehektar, malah menurut Penolong Pegawai

Pertanian Daerah Kota Marudu terdapat kalangan petani yang mampu mengeluarkan 10 tan

metrik padi sehektar. Tidak hairanlah daerah Kota Marudu merupakan daerah pengeluar padi

antara yang terbesar di negeri Sabah. Menurut perangkaan Jabatan pertanian Daerah Kota

Marudu pada tahun 2004, Kota Marudu mengeluarkan kira-kira 25,841 tan metrik atau 22 %

(RM 24.5 juta) hasil pengeluaran padi di negeri ini dan antara penyumbangnya ialah kawasan

kajian sendiri.

iv) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

Dengan kemajuan industri pengeluaran padi di kawasan ini, kemudahan

infrastruktur telah meningkat . Tali air yang membekalkan air ke kawasan sawah

padi membolehkan penanaman padi dapat dijalankan 2 kali setahun Rangkaian

jalan raya lebih baik dan lebih panjang untuk menghubungi satu kawasan ke satu

kawasan yang lain telah diasediakan. Kawasan penanaman padi dihubungkan

dengan kemudahan jalan raya untuk membolehkan hasil keluaran padi dapat

diangkut dan dipasarkan ke kilang-kilang padi yang berhampiran. Kemudahan

18
asas juga disediakan di kawasan ini seperti elektrik dan bekalan air graviti.

Terdapat juga kemudahan rekreasi yang lain seperti padang dan gelanggang bola

tampar. Terdapat juga pusat aktiviti masyarakat seperti dewan orang ramai dan

balai raya. Kawasan ini juga terdapat kemudahan pendidikan seperti Tadika

Kemas dan sekolah. Rumah-rumah ibadat juga di sediakan di kawasan ini, seperti

surau dan gereja.

v) PEMINDAHAN TEKNOLOGI

Beberapa teknologi yang sebelum ini tidak diketahui oleh para petani telah

digunakan. Bermula dari system pembajakan secara tradisional dengan

menggunakan kerbau, kini beralih kepada system pembajakan secara moden

dengan menggunakan jentera membajak padi, begitu juga dengan syste

penanaman padi yang dahulunya menggunakan tugal kini para petani

menggunakan system penabur padi yang moden hinggalah kepada menuai padi

dengan menggunakan jentera penuai padi yang moden.

9.0 KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR

Terdapat beberapa masalah yang timbul akibat aktiviti penanaman padi secara giat di

Kampung Talantang. Terutama sekali kerana timbulnya kecenderungan para petani menebus

guna tanah untuk kawasan penanaman padi, contohnya kawasan yang ditanami oleh getah dan

kelapa diteroka untuk membuka kawasan penanaman padi yang baru. Begitu juga dengan amalan

yang dilakukan oleh petani menyembur racun rumput dan serangga perosak. selain itu, para

petani juga cenderung melakukan pembakaran ke atas jerami padi selepas menuai. Antara kesan

kegiatan penanaman padi yang dikenal pasti di kawasan kajian ialah:

19
a) JEREBU

Jerebu berlaku disebabkan oleh kecenderungan para petani membakar jerami padi selepas

menuai, pembakaran hampa padi dari kilang-kilang mengisar padi, pelepasan asap

daripada kenderaan bermotor yang kian bertambah juga penyebab berlakunya jerebu di

kawasan ini. Kesan yang ketara daripada fenomena jerebu yang berlaku di kawasan ini,

jarak penglihatan berkurangan dan memungkinkan berlakunya penyakit mata seperti

mata kemerahan dan sebagainya.

b) KESAN RUMAH HIJAU

Aktiviti para petani yang cenderung membakar jerami padi selepas menuai, pelepasan

asap kenderaan, pelepasan asap akibat pembakaran hampa padi dari kilang-kilang

mengisar padi, akan menyebabkan peningkatan kandungan gas karbon dioksida dalam

atmosfera. Karbon dioksida dan bahan kotor yang terperangkap dalam atmosfera

menghalang pembalikan semula bahang dari bumi ke atmosfera. Haba dipantulkan

semula ke bumi, akibatnya atmosfera menyimpan lebih banyak haba, dan bumi menjadi

semakin panas. Kesannya, suhu di Kampung Talantang lebih panas berbanding kawasan-

kawasan lain. Tambahan pula kawasan ini tiada lagi pokok-pokok besar yang boleh

menyerap haba.

c) KEPUPUSAN SUMBER

Dengan penanaman padi secara giat di kawasan ini menyebabkan beberapa sumber

penting seperti kelapa yang merupakan salah satu bahan penting dalam masakan telah

pupus, begitu juga dengan hidupan liar seperti burung yang habitatnya di atas pokok

20
besar tiada kelihatan lagi, selain memusnahkan khazanah hutan yang lain yang berguna

dalam perubatan tradisional.

d) PERUBAHAN LANSKAP

Pembukaan kawasan penanaman padi secara giat di Kampung ini telah mengubah

pandang darat kawasan ini yang pada ketika dulu merupakan kawasan penanaman koko,

getah dan kelapa kepada tanaman sejenis iaitu padi sawah.

10.0 LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP

ALAM SEKITAR DI KAMPUNG TALANTANG

21
PENDIDIKAN PENGUATKUASAAN
/ UNDANG-UNDANG
CERAMAH

CARA
MENGURANGKAN
KESAN KEGIATAN
EKONOMI TENAGA
GANTIAN
KITAR
SEMULA

PERHUTANAN
SEMULA

a) Pendidikan / Ceramah.

Melalui pendidikan dan ceramah-ceramah yang diberikan oleh Jabatan

Pertanian mampu mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam

sekitar. Jabatan pertanian perlulah menerangkan kepada para petani akan peri

pentingnya menjaga alam sekitar misalnya melalui tunjuk cara yang betul

penggunaan dan penyemburan racun serangga perosak dan penyemburan racun

rumput, dan ceramah-ceramah tentang kesan buruk yang menimpa manusia

akibat penerokaan alam sekitar yang tidak terkawal seperti berlakunya hakisan

tanah, banjir kilat dan sebagainya.

b) Perhutanan Semula.

22
Alam sekitar dapat dipulihkan dengan menggalakkan pengekalan pokok-

pokok dan tumbuhan semula jadi di sekeliling sawah padi ataupun menanam

pokok-pokok di sekitar kawasan sawah padi.

c) Penguatkuasaan undang-undang

Jabatan Alam Sekitar telah menguatkuasakan undang-undang dengan melarang

para petani melakukan pembakaran terbuka. Petani yang melakukan

pembakaran terutama sekali jerami padi selepas menuai hendaklah didenda.

Begitu juga dengan kecenderungan para petani membuang sisa-sisa racun ke

dalam parit, para petani hendaklah diberi peringatan bahawa perbuatan mereka

boleh memusnahkan hidupan akuatik seperti ikan

d) Kitar Semula

Bahan-bahan buangan daripada kegiatan penanaman padi seperti jerami padi

selepas menuai boleh dikitar semula untuk dijadikan baja kepada padi dan

tumbuhan lain seperti sayur-sayuran. Begitu juga dengan bahan buangan dari

kilang-kilang mengisar padi, hampa padi tidak perlu dibakar, malah sebaliknya

boleh dikitar semula untuk dijadikan makanan ayam, makanan ikan dalam

kolam atau dijadikan tanah campuran yang subur untuk tanaman pokok-pokok

hiasan seperti bunga. Dengan ini dapat mengelakkan para petani melakukan

pembakaran terbuka yang boleh mengundang pencemaran dan jerebu.

e) Bahan api fosil dan tenaga gentian.

23
Racun-racun rumpai yang digunakan untuk meracun rumput dan serangga

perosak akan memudaratkan semua hidupan, perlulah digantikan dengan

kaedah yang lebih efisen dan secara biologi yang tidak memudaratkan

persekitaran contohnya dengan membuang sendiri rumput-rumput yang tumbuh

di kawasan padi sawah seawal mungkin atau memasang lampu di persekitaran

rumah untuk menarik perhatian serangga perosak seperti kutu beruang pada

waktu malam.

11.0 RUMUSAN

24
Saya berasa bangga kerana daerah saya mempunyai kawasan tanah pamah yang luas dan

subur, sekali gus dapat ditanami oleh pelbagai jenis tanaman khususnya penanaman padi secara

giat. Dengan adanya kegiatan pertanian yang berorentasikan penanaman padi secara komersial,

taraf hidup penduduk di kawasan kajian semakin baik dan masa depan penduduk di kampung ini

lebih terjamin kerana peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Hal ini juga boleh mengelakkan

kaum belia berhijrah ke bandar untuk mencari pekerjaan. Pendapatan kaum petani lebih tinggi,

secara tidak langsung kuasa beli dalam kalangan mereka lebih tinggi yang sudah tentunya akan

menyumbang kepada ekonomi Negara. Hasil pengeluaran padi yang tinggi di kawasan kajian

menyumbang kepada hasil keluaran Negara dan secara tidak langsung dapat mengurangkan

kadar import beras Negara dari Negara luar.

Didapati masih lagi terdapat kawasan tanah pamah yang luas di kawasan sekitar kawasan

kajian yang belum diterokai untuk penanaman padi kerana system pengairan yang sedia ada

tidak dapat menampung keperluan air ke atas kawasan yang lebih luas. Oleh yang demikian,

kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta, pemimpin –pemimpin tempatan

disarankan untuk membantu meningkatkan lagi hasil pengeluaran padi di kawasan kajian.

Kerajaan hendaklah menyegerakan pembinaan system pengairan yang baru agar lebih banyak

kawasan baru dapat dibuka untuk penanaman padi.

Masalah-masalah yang timbul seperti kerosakan slip-slip yang menjadi laluan air ke

sawah-sawah padi hendaklah diselenggara dengan segera. Begitu juga halnya dengan ancaman

padi oleh serangga perosak seperti kewujudan siput gondang emas yang sukar dihapuskan,

kerajaan hendaklah mencari satu formula untuk menyelesaikan masalah tersebut. Para petani

pula perlulah mengekalkan sifat-sifat rajin untuk terus meningkatkan hasil pengeluaran padi dan

pendapatan yang dapat mengubah taraf hidup mereka dan genarasi yang akan datang.

SENARAI RUJUKAN:

25
1. Jawatankuasa Kecil Penerbitan Buku Cenderamata Pelancaran Pesta Kaamatan Peringkat

Negeri Sabah, 2006. Kota Kinabalu Datuk Dr.Haji Hamzah Haji Amir: Kerajaan Negeri Sabah.

2. Rapeah Binti Ahmad dan rakan-rakan,2002. Buku Teks Tingkatan 1 : Arus Intelek Sdn.Bhd.

3. Encik Sitem Bulukan, Penolong Pegawai Pertanian Daerah Kota Marudu.

6. Rujukan Individu.

Senarai Kandungan
26
TAJUK MUKA SURAT

1.0 Penghargaan 1

2.0 Pendahuluan 2

3.0 Objektif Kajian 3

4.0 Kawasan Kajian 3

5.0 Kaedah Kajian 4-5

6.0 Dapatan Kajian 6-9

7.0 Faktor Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi 10- 11

8.0 Sumbangan Kegiatan Penanaman Padi Sawah Terhadap

Pembangunan Kampung Talantang 12 -17

9.0 Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar 18 - 19

10.0 Langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar

Di Kawasan Kajian. 20 - 22

11.0 Rumusan 23

Senarai Rujukan 24

Lampiran

27