¡ETOP¡SETU¡Ú TÁR¡¡ MO¡DOVE¡ DE ¡A

AARON-VODÁ ¡NCOACE,
DE UNDE ESTE PÁRÁS¡TÚ DE URÉCHE
VORN¡CU¡ DE TARA DE G¡OSÚ,
SCOSÚ DE M¡RON COST¡NÚ VORN¡CU¡
DE TARA DE G¡OSÚ
¡N ORASÚ ¡N ¡AS¡, ¡N ANU¡ DE ¡A Z¡-
D¡REA ¡UM¡E¡ ;18¤,
¡ARÁ DE ¡A NASTEREA
M¡NTU¡TORU¡U¡ ¡UM¡¡, ¡U¡ ¡¡SUS
HR¡STOS, 16;= MESETA... DN¡
Istoricii, cdecc scriitorii de cursul cnilor ccestor pcrti,
ccrii pomenescu de descclecctul cel dentciu c tcrìi
nocstre si Tcrìi Muntenesti:
BonIIn, mure IsLorIc, de DucIIu, suu DuLIu - IuLIn.
DIonu, Iu vIuLu IuI TruIun-împùruLuI - IuLIn.
TopeILIn, ungur; Iurù pre ucesLI doI uu urmuL.
AcesLe uu scrIs de DucIIu, cum uu descùIecuLu-où
TruIunu, împùruLuI RîmuIuI, în unII de Iu HrIsLos 1zoz, pre
socoLeuIu vrémIIor, cu rîmIénII.
Istoricii lesesti ccrii cu scris si lucrurile domniiloru
Moldotei:
Crorner uu scrIs IuLInesLe, DIugos IuLInesLe, SLrIcovscIîI
IILIun, IesesLe, PIuseLscIîI, vIùdIcuI de PremIsIIu, IuLInesLe.
Istoricii lesesti pre ccrii cu urmct rcpcosctul Ureche
tornicul:
BîIscIîI, MurLIn PuskovscIîI. AcesLI doI uu scrIs IesesLe.
SI ucesLe încù dzIcu cù moIdovenII sInL den rîmIénI. ¡urù
de descùIecuLuI ceIu denLùIu n-uu sLIuLu cù IésII muI upoI
den împùrùLIu IuI TruIun sInLu venILI în cesLe pùrLI.
1. Prédoslovie udecú vorouvu
cútrú cititoriol
¡osL-uu gînduI mIeu, IubILe cILILorIuIe, sù Iuc IéLopIseLuI
LùrîI nousLre MoIdoveI dIn descùIecuLuI eI ceI dInLùI, cureIe
uu IosLu de TruIun-împùruLuI sI urdzIsùm sI începùLuru
IéLopIseLuIuI. Ce sosIrù usupru nousLrù cumpIILe ucesLeu
vrémI de ucmu, de nu sLùm de scrIsorI, ce de grIjI sI suspIn-
urI. SI Iu ucesLu IeI de scrIsoure gîndu sIobod sI Iùrù vuIurI
LrebuIesLe. ¡urù noI prùvIm cumpIILe vrémI sI cumpùnù
mure pùmînLuIuI nosLru sI nouù. DecI prIImésLe, în ceusLu
duLù, uLîLu dIn Lrudu nousLrù, cîL sù nu sù uILe IucrurIIe sI
cursuI LùrîI, de unde uu pùrùsIL u scrIe rùpùosuLuI UrécIe
vornIcuI.
AIIu-veI de Iu Drugos-vodù, dIn descùIecuLuI LùrîI ceI uI
doIIè, Iu IéLopIseLuI IuI, pre rînduI sùu scrIse domnIIIe LùrîI,
pùnù Iu Aron-vodù. ¡urù de Iu Aronu-vodù încouce începe
ucesLu IéLopIseL, cureu LI I-um scrIs noI, nu cum s-urI cùdè,
de-umùnunLuI LouLe. Cù IéLopIseLeIe céIe sLreIne IucrurIIe
numuI ce-s muI însùmnuLe, cum sInLu rùzbouIeIe,
scIImbùrIIe, scrIu u LùrîIor megIIuse, Iurù céIe ce sù
Iucreudzù în cusu uILuIu de-umùnunLuI, udecù IucrurI de
cusù, n-uu scrIs. SI de Iocu IéLopIseLù, de muIdovunu scrIsù,
nu sù uIIù. ¡urù LoL veI uIIu pre rîndu LouLe.
SI prIImésLe uceusLù duLù uceusLù puLInù Lrudù u nousLrù,
cure umu IùcuL, sù nu sù Lreucù cumvu cu uILureu de unde
esLe pùrùsIL, cu uceusLù IùgùduInLù cù sI IeLopIseL înLrég sù
usLepLI de Iu noI de om uveu dzIIe sI nu vu II pus
preuvécInIcuI sIuL puLernIcuIuI Dumnedzùu LùrîI ucesLIIu
LencIIu sI soroc de sIîrsIre.
1
DuIII sI ducIII LoL unII sInL (n.u.).
z
MoIdovénII muInLe de Drugos-vodù sù cIemu vIuII suu rumunI de Iu Rîm (n.u.).
¤
TurnuI SùverInuI esLe în Turu MunLeneuscù, unde uu IosL sI pod de pIuLrù pesLe
Dunùre, de TruIun-împùruLuI IùcuL uLunce cînd uu descùIecuL ucesLe z LùrI cu rîmIénII
(n.u.).
±. Stihori de descúlecutol túrii
NeumuI TùrîI MoIdoveI de unde sù Lrùgùneuzù?
DIn LùrîIe RîmuIuI, LoL omuI sù creudzù.
TruIun înLîIu, împùruLuI, supuIndu pre duIII
1
Drugos upoI în moIdovenI premenIndu pre vIuII
z
MurLor esLe TroIunuI, sunLuI în Luru nousLrù
SI TurnuI SùverInuIuI,
¤
munLenI, în Luru vousLrù.
¿. Cupol I
¡ncep. 1. Pùnù Iu cumpIILu domnIIu IuI Aron-vodù (use-I
dzIce uceI domnII rùpùusuLuI UrecIe vornIcuI), IesLe scrIs
IeLopIseLuI LùrîI de UrecIe vornIcuI, începuL de Iu Drugos-
vodù, cureIe uu descùIecuLu dIn Murumures uceusLù Lurù uI
doIIè rîndu, dupù ce sù pusLIIsù de LùLurI sI IugIsù LoLI
IùcuILorII sI u TùrîI MoIdoveI sI TùrîI MunLenesLI în ArdeuI.
¡urù înLùIu descùIecuLù de TruIun, împùruLuI RîmuIuI,
cùruIu împùruL numeIe LrùIesLe înLre noI pùn usLùdzI cu
sunLuI ceIu ce sù dzIce TroIunuI.
¡urù de Iu Aron-vodù scrIs nu sù uIIù, nIce de uILuI, nIcI
de UrecIe vornIcuI, orI cù I-uu împIedecuL duLorIIu
oumeneuscù, mourLeu, cure muILe IucrurI LuIe sI sù sù
obîrsuscù nu Iusù, orI cù IzvoudeIe IuI uu rùsùrILu, ce vu II
muI scrIs sI de Iu Aron-vodù încouce. DecI, de unde uu
pùrùsIL eIu, începem noI, cu ugIuLorIuI IuI Dumnedzùu.
Zuc. z. DomnIeI IuI Aron-vodù cu cuIe I-uu dzIs cù uu
IosLu cumpIILù, cù usè uu IosLu, desIrînuLù domnIIu sI
nedIrIupLù IourLe, cîL de rùuI IuI, ce eru IrunLeu boIerIIor
IugIsù muI LoLI în Turu ¡esuscù.
Zuc. ¤. Sù sIùdIIu sI pre uceIe vremI domnII de ArdeuI cu
CrùIIu ¡esuscù, cure de cure sù cuprIndzù Luru, sù IIe supLu
uscuILureu su. (DomnIIor de ArdeuIu dzIcem cruI unguresLI;
eu sù Ie duu ucesLu nume nu pocIu, cù eI cruI nu sInLu, ce
dIrepLI domnI suu cnédzI. ¡urù sI ArdeuIuI LoL de CrùIIu
Ungureuscù uu IosLu sI LoL o Lurù, ce dupù ce uu rupLu o
purLe ¡mpùrùLIIu TurcuIuI, cu Budu sI uILù purLe de crùIIe
uu cuprInsu NeumLuI cu PojunuI, unde sLu sI cununu CrùIeI
UngurésLI s-uu osebIL ucesLu ungIIu sI s-uu usedzuL supLu
cnédzI. DecI cruI dIrepLu CrùIeI UnguresLI IesLe NeumLuI,
cù Iu dînsîuI IesLe cununu CrùIeI UnguresLI cu PojunuI.)
Zuc. q. TIne domnIIu pre uLunce Iu ArdeuIu BuLor
JIgmonLu sI uIIîndu vréme pre voIe u supunere Luru cùLrù
sIne, s-uu ugIunsu cu boIerII IuI Aron-vodù, curII eru de
cusu IuI, cù II sù urîsù sI Ior cu IupLeIe IuI Aron-vodù,
unume SLeIun RuduI vornIcuI sI Rùzvunu IuLmunuI. SI cu
sLIreu Ior uu LrImIs osLI BuLor sI I-uu IuuL pre Aron-vodù cu
LouLù cusu IuI sI I-uu dus Iu sIne Iu BeIgrud, unde sI s-uu
IîrsIL sI vIIuLu. ¡urù în IocuI IuI pusesù pre SLeIun RuduI vor-
nIcuI domnu în Suceuvù.
Zuc. =. ¡u IésI crùIIu JIgmonLu pre uLunce, IIcIoruI
cruIuIuI svedzùscu, Iurù IuLmun mure eru ZumovscIII.
VùdzIndu IésII c-uu pus BuLor de Iu sIne domnu în MuIdovu
sI o scrIIu pe uLuncI IésII MuIdovu cù IesLe CrùIeI ¡esesLI
soLIIe, dupù nIsLe IegùLurI ce Iùcusù IésII cu SLeIun-vodù ceI
Bun Iu CoIomIIu sI muI pre urmù cu Bogdun-vodù, dupù ce
sù împùcusù cu dînsuI, n-uu suIerIL pre SLeIun RuduI-vodù,
ce înduLù uu LrImIs osLI cu boIerII curII eru IesILI în Turu
¡ésuscù, unII de rùuLùLIIe IuI Aron-vodù, Iurù MovIIesLII,
precumu scrIe UrecIe vornIcuI, încù cu PùLru-vodù
ScIIopuI IesIsù în Turu ¡ésuscù, usupru IuI SLeIun RuduIuI-
vodù sI I-uu scos dIn Lurù. SI uu pus domnu dIn purLeu su
pre ¡eremIIu MovIIu-vodù cu uIesuI boIerIIor de Lurù,
puIndu deoduLù sI pen LouLe ceLùLIIe LùrîI sIujILorI de uI sùI
IésII. ¡osL-uu ucésLeu în unuI ;1oq <1=¤=>.
Zuc. 6. ¡mpùrùLIIu TurcuIuI IupLù pre ucéIe vrémI penLru
CrùIIu Ungureuscù cu némLII, penLru Budu, penLru OsLro-
gonuI sI EnIcuI. ¡ur vùdzIndu cù cuprIndu IésII Turu MoIdo-
veI, uu orînduIL pre CuuzI CIereI-soILun, IunuI CrîmuIuI, sI
LrImILîndu-I sI z.ooo de InIcerI; cùLrù ;o.ooo de ousLe ce
uveu LùLùruscù. (VesLIL eru ucéI Iun de rùzbouIe, cure uu
uvuLu rùzboIu sI cu persII cu Izbîndù în cîLevu rîndurI.) ¡I
LrImIsùsù împùrùLIIu sI sLeuguI cu LuIurI de MuIdovu, sù
useudzù pre cIne vu socoLI eI Iu domnIe, sù IIe dIn purLeu
împùrùLIeI.
Zuc. ;. PrIndzIndu vesLe IésII de cIùLIreu IuI CuuzI CIereI-
soILun Iu MuIdovu, cu rusIne u II socoLIndu sù Iusù pre
domnu Iu smInLeuIù, pus de dînsII, sI eru pe uLunce sI
CrùIIu ¡ésuscù în vIrLuLe, uu orînduIL sI eI pre ZumuvscIII
IuLmunuI, cum spune HronIcu Iesuscù, muI muILu de ;.ooo
de cùIùrI sI ¤.ooo de pedesLrI n-uu uvuL (de nu-I Iuudù),
Iùrù sIugIIe Ior, ce uu eI purureu, pesLe céIu ce sInLu
sIujILorI în cuLusLIje.
Zuc. 8. OcLovrIe ¤ dzIIe, v IeuLo ;1oq <1=¤=>, uu sosIL
ZumovscIII Iu TuLoru cu osLIIe IuI sI u dou dzI dupù sosILuI
IuI ZumovscIII, ocLovrIe 1o s-uu vùdzuL sI sLrùjIIe LùLùrùsLI,
ocLovrIe 11 uu sosIL sI sIngur IunuI cu LouLù ousLeu.
Zuc. ¤. N-uu puLuL rùbdu IésII Iùrù sunLurI, cîL uu vùdzuL
uLîLu puLere, ce s-uu înLùrIL Lubùru cu sunLurI pInpregIur sI
uu IùcuL cu socoLeuIu IuI ZumovscIII IuLmunuI sI denuIurù
de sunLurI bùsLI de pùmînLu, de Iu sunLuI LuberII usè de-
purLe, cîL ugIunge gIonLuI pusceI. SI înLr-ucéIe bùsLI uu scos
sI ZumovscIII ousLeu Iesuscù împroLIvu grosImeI ceI
LùLùrùsLI. NùvùIIIu LùLurîI cu LouLù ousLeu usupru IésIIor, ce
IésII sLu necIùLILI sI dIn bùsLI du LunurIIe. DosuI Iurùs sù Ie
Iu, nu puLeu LùLurîI de Lubùrù sI useu uu sLùLuL rùzboIuI înLr-
uceu dzI, LouLù dzIuu.
Zuc. 1o. A dou dzI, socoLIndu IunuI cu mesLersug sù
depùrLédzù pre IésI de Iu sunLurI, uu orînduIL o sumù de
osLI, sù deu nùvuIù Iu IésI sI sù Iucù u IugI. Ce IésII,
prIcepîndu mesLersuguI, sLu înLre bùsLI necIùLILI sI useu uu
sLùLuL pùnù Iu vremeu de cIIndIe. ALunce, sI deprIndzIndu
umu pre LùLurI sI vùdzIndu cù sù Lemu sI de Ioc LùLurîI, I-uu
IuuL IésII în gounù pùnù Iu ousLeu ceu supusù sI cu ucéIu
ducù s-uu LumpInuL, în Ioc uu sLùLuL sI uu LInuL rùzboIuI, cîL
s-uu mIruL sI IunuI, muI puLInù ousLe IIIndu IésII. SI de
ucoIo, Iurù înceL, sprIjenIndu-sù de nùvuIu LùLurîIor, uu ven-
IL Iurù Iu Ioc înLre bùsLI, cù LrImIsesù ZumovscIII LoLdeuunu
LrîmbILeIe sù dzIcù de înLorsu.
Zuc. 11. Nu dormIè ¡eremIIu-vodù, ce, de uve sI în IesI
nedejde, Iurù dInduLù uu ugIunsu Iu IunuI sI de uLunceu
céIe ; suLe de Lurù, ce sù dzIcu IùnesLI, II-uu duL ¡eremIu-
vodù IunuIuI sI uu IeguL sI mIere, sù deu IunIIor în LoLI unI
cîLe... <mII> cînLure sI uILe dururI. SI useu, cu nevoInLu IuI
¡eremIIu-vodù, uu sLùLuL înLre IunuI sI înLre ZumovscIII
LrucLuLe, udecù IegùLurI de puce, dîndu sI IunuI zùIog Iu IésI
sI IésII Iu IunuI, pùn sù vu încIIde LocmuIu.
Zuc. 1z. CupeLeIe de puce uu IosLu ucesLe: ¡eremIe-vodù
sù IIe domnu în Lurù, bIrnIc împùrùLII dIn un în un, dupù
obIceuI, Iurù IunuIuI sù deu dIn un în un dururI sI cîLe...
<mII> cînLure de mIere sI ; suLe sù IIe de cîsIeIe IunuIuI în
Bugeug. OsLIIe IesesLI sù nu muI înLre în Turu MuIdoveI. SoI
de Iu IesI sù murgù Iu ¡mpùrùLIu TurcuIuI penLru înLùrILuru
pùcII. ¡urù despre purLeu IunuIuI eru ucesLe ponLurI:
SLeuguI sI LuIurIIe sù Ie deu pe mînu IuI ¡eremII-vodù sI de
Iu ¡mpùrùLIIu TurcuIuI sù scouLù dIrés de domnIe
nescIImbuLù în dzIIeIe IuI, ce-I dzIc eI pe IImbu Ior buruL. SI
sù Iusù dIn pùmînLuI MuIdoveI IunuI pùnù în puLru dzIIe cu
osLIIe IuI. SI useu obîrsIndu-sù puce, IunuI înLùIu uu purces
cùLrù Crîm sI ZumovscIII cùLrù Luru su, IùsIndu pe Iîngù
¡eremIu-vodù pre AIberLu HunscIII sI pre ¡un PoLoLcIII cu
¤.ooo de oumenI, cù sù Lemè ¡eremIu-vodù de ungurI. SI
useu uu purces sI ¡eremIu-vodù sI s-uu usùdzuL Iu Suceuvù.
RùzboIuI ucesLu Iu TuLoru esLe muI înLùIu de uceIu, cîndu uu
perIL JoIcovscIII IuLmunuI Iesescu. VeI uIIu sI uceIu Iu
rînduI sùu.
Zuc. 1¤. BIne n-uu IesIL ZumovscIII dIn MuIdovu, Iurù
BuLor JIgmonLu uIége pre Rùzvun domnu în MuIdovu sI
orînduIesLe 1z.ooo de ousLe ungureuscù, sù murgù usupru
¡eremII-vodù, dîndu vInu IuI SLeIun RuduI-vodù cù uu IùsuL
scuunuI sù cuprIndzù IésII cu bIùsLùmùLIIu IuI.
Zuc. 1q. ¡uîndu vesLe ¡eremIu-vodù de pogorîLuI ungur-
IIor, precum uu puLuL, uu sLrînsu ousLeu LùrîI sI s-uu gùLIL u
sLure cu rùzboIu împroLIvu IuI Rùzvun. ¡nLr-o dumenecù
eru, cîndu uu upropIIuL osLIIe unguresLI de Suceuvù. SI-uu
LocmIL osLIIe ¡eremIu-vodù usupru LîrguIuI, Iu suL Iu ArénI.
¡urù ousLeu Iesuscù ce uvè cu sIne, o uu LocmIL muI Iu
cîmpu, despre ScIéIu, pe supLu un muI, ce IesLe uIùLureu cu
drumuI BùIeI. SIngur ¡eremIu-vodù IIIndu în besérecù Iu
sIînLu IeLurgIIe, I-uu duL sLIre, cum osLIIe IuI Rùzvun umu
sù vùd sI sù upropIIe de osLIIe LùrîI. Ce n-uu vruL sù Iusù dIn
besérecù pùn nu s-uu sùvîrsIL sIînLu sIujbù. SI sù ugIungeu
umu IùrùLII IuI Rùzvun cu osLIIe LùrîI, cîndu uu IesIL
¡eremIu-vodù Iu osLI den besérecù. S-uu LîmpInuL osLIIe de
îmbe pùrLIIe sI dupù cîLùvu IupLù înLre osLI, uu IovIL IésII pe
ousLeu ungureuscù dIn urIpu despre ScIéIu. ¡nduLù
îmbùrbùLîndu-sù sI IrunLeu osLIIor, unde eru ¡eremIu-vodù,
uu înIrînLu pe ungurI.
Zuc. 1=. SupL Rùzvunu-vodù uu cùdzuL cuIuI uLunceu în
rùzboIu, ce încùIecîndu pre uILu cuIu, înduLù uu sIIIL sù
opreuscù ousLeu ungureuscù sI uu oprILu-où sI pusésù
rùzboIuI Iurù Iu Iocu. Ce îndemnîndu-sù Iurù osLIIe IuI
¡eremII-vodù sI umu sI IésII în IrunLe, uu începuL u IugI
ousLeu IuI Rùzvun-vodù, Iu cure Iugù I-uu prInsu osLIIe IuI
¡eremII-vodù sI pre Rùzvun sI I-uu udus Iu ¡eremIe-vodù.
SLù movIIu sI ucmu pe drumuI BùIeI de Iu Suceuvù, cure sù
pomenesLI MovIIu IuI Rùzvun pùnù usLùdzI.
Zuc. 16. CîL I-uu udus pre Rùzvun Iu ¡eremIe-vodù, dupù
cîLùvu musLrure, I-uu LùIuL înduLù cupuI sI I-uu pus înLr-un
puru împroLIvu ceLùLII. ¡urù pre ungurI I-uu gonIL osLIIe
pùnù Iu munLI, cu mure vùrsure de sînge. ¡osL-uu ucesLu
rùzboIu în unuI ;1oq <1=¤=>, decIevrIe = dzIIe. Aseu s-uu
pIùLIL sI IuI Rùzvun rùuI ce Iùcusù sI eI IuI Aron-vodù.
Zuc. 1;. Dupù ucesLu rùzboIu sI perIreu IuI Rùzvun-vodù,
s-uu usedzuL domnIè IuI ¡eremIeI-vodù, Iùrù grIje. NIcI BuL-
or JIgmonLu, domnuI ArdeuIuIuI, nu s-uu muI IspILIL sù muI
LrImuLe osLI în MuIdovu, ce uvîndu bùnuL pre IésI de
pugubu oumenIIor sùI cu Rùzvun, uu LrImIs soII cu juIobù Iu
RodoIIu împùruLuI nemLescu, cumnuLu-sùu sI Iu pupu de
Rîm, jeIuIndu de mure pugubù ce I-uu IùcuL IésII în ousLeu
IuI, IupLîndu eI sù dezbuLù Luru de supLu mînu LurcuIuI, sù
cuprIndzù Turu MuIdoveI, sù-I împreune sI pre moIdovenI
cu sIne împroLIvu LurcIIor, Iur IésII uu împIedIcuL ucesLu
Iucru, spre scùdereu cresLInùLùLIeI, ce-uu usedzuL MoIdovu
supLu bIruI LurcIIor, de supLu cure bIr umu eru IesILù Luru,
cu nevoInLu IuI.
Zuc. 18. AcesLe înLeIegîndu pupu sI împùruLuI némLùscu,
mure ponosuI uu LrImIs IésIIor sI osebIre de besérecu Ioru
cruIuIuI Iesùscu, cu unuI împIedecùLorIu de bIneIe
cresLInescu.
Zuc. 1¤. Au LrImIs sI cruIuI Iesescu soI Iu pupu, Iùcîndu-I
sLIre cù ure eI de grIje MuIdoveI, sù nu IIe cu LurcI sI muI
denuInLe vreme IIIndu supLu grIju su, cum sI de curundu
ucmu pre CuzI CIereI-soILun I-uu scos cu puLereu su dIn
Turu MoIdoveI. ¡urù domnuI de ArdeuI, neuvîndu puLere sù
sù upere pre sIne, nu pouLe sù upere MoIdovu de LurcI sI de
LùLurI, muI uvîndu prIIej de osLI IIIe cîndu CrùIu ¡esuscù.
Zuc. zo. AcesLe prIcInI uvè eI în de sIne penLru MoIdovu,
Iurù ¡eremIe-vodù domnIIu cu puce sI cu IucrurI usedzuLe
pre uceIe vrémI u LùrîI, cù LIneu osLI sLreIne sI pùdzIu sI duL-
orIIu su ce uvè spre împùrùLIe.
A. Cupol uló doileu
¡ncep. 1. Turu MunLeneuscù înLr-ucesLu unu, vuru, Iu mure
rùuLùLI eru de LurcI, cù dIn douo pùrLI uvîndu osLI ¡mpùrùLIu
TurcuIuI usupru CrùIeI UnguresLI, o sumù de osLI despre
Budu, Iurù uILù ousLe usupru ArdeuIuIuI uvè, cù sI împùruLuI
nemLescu osLIIe IuI înLr-ucoIeu împroLIvu LurcIIor eru
orînduILe. ¡urù uIceu despre ArdeuI BuLor JIgmonLu IIIndu
cumnuL împùruLuIuI nemLùscu, uILe osLI uveu împroLIvu
LurcIIor sI Iuusù de Iu LurcI cîLevu oruse de CrùIe
Ungureuscù, Iurù cùLrù ArdeuIu.
Zuc. z. Eru despre uceusLu urIpù SInun-puseu, vezIruI de
SIIIsLru. SI penLru sù-I IIe muI Iesne u supune ArdeuIuI,
Iuusù LouLù Turu MunLeneuscù sI oruseIe LouLe, BucuresLII,
TîrgovIsLe sI uILe oruse usedzuse cu LurcI.
Zuc. ¤. Domnu eru uLunce Iu munLenI de curundu MIIuI-
vodù, uceI vesLIL înLre domnI, încù bIne neusedzuL dupù
mourLeu MIIneI-vodù. VùdzIndu Luru cuprInsù de LurcI,
sIngur uu nùzuILu Iu BuLor, domnuI ArdeuIuIuI sI uu LrImIs
soII sI Iu împùruLuI némLùscu, dîndu-I sLIre cù,
cuprIndzIndu SInun-puseu Turu MunLeneuscù, preu Iesne
vu puLeu sù supuIe sI ArdeuIuI.
Zuc. q. DuL-uu BuLor înduLù osLI înLr-ugIuLor IuI MIIuI-
vodù, vùdzIndu cù sù upropIe de dînsuI IocuI. SI durîndu-I
InImu sI pre munLenI penLru mosIIIe suIe, în puLIne vréme
s-uu sLrînsu sI înLùIu uu împInsu osLIIe IuI SInun-puseu dI
pen oruse sI upoI Iu GIurgIuu uu sLùLuL sI Iu rùzboIu de IuLù
MIIuI-vodù cu SInun-puseu. SI uu IosLu rùzboIuI cu mure
vùrsure de sînge sI dupù cîLùvu IupLù, uu înIrînLu MIIuI-
vodù ousLeu IuI SInun-puseu, cîL sI eI sIngur puseu, sù nu IIe
uIIuL îndemînù o IunLre mIcù, cu cure uu scùpuL pesLe
Dunùre, ur II cùdzuL Iu prInsoure. SI usè s-uu curùLIL Turu
MunLeneuscù de LurcI înLr-ucéIu duLù cu osîrdIu IuI MIIuI-
vodù, însù uveu sI ousLe némLuscù cu sIne de Iu BuLoru
JIgmonLu.
Zuc. =. Dupù ucesLu rùzboI muILe pugube uu IùcuL MIIuI-
vodù LurcIIor pesLe Dunùre, urdzIndu sI prùdîndu suLeIe,
oruseIe, pùnù uproupe de PruvudIIu. ¡osL-uu ucesLeu LouLe
înLr-uceIu unu, v IeuLo ;1oq <1=¤=> sI upoI în unuI ;1o=
<1=¤6>. ¡urù precum IzbîndeIe dInLîIu u muILI uu IosLu muI
pre urmù spre scùdere, useu sI ucesLuI domnu, IuI MIIuI-
vodù, precum veI vedeu povesLeu muI gIos, Iu rînduI sùu.
NesLIuLoure IIreu omeneuscù de IucrurI ce vor sù IIe pre
urmù. Ce penLru un Iucru suu douù pre voIe ce I sù
prIIejescu, bIeLuI om purcede desIrînuLu sI începe IucrurI
pesLe puLereu su sI upoI ucoIo gùsesLe perIreu.
Zuc. 6. AI LreIIeu unu dupù ucesLeu, vùdzîndu-sù BuLor
JIgmonLu, domnuI ArdeuIuIuI, sosIL Iu bùLrîneLe sI Iùrù cu-
conI sI vùdzîndu cù LurcII dIn un în unu sù înLùrescu sI
cuscù usupru ArdeuIuIuI sù-I cuprIndze, sI eI umu
îmbùLrînIL sI obosILu de vIrLuLe, uIegîndu-sI vIuLu
bùLrînéLeIor cu odIInù, uu socoLIL cù sI IruLII IuI, nIce unuI
nu vu puLeu sù LIe de rùuI LurcIIor ArdeuIuI, uu IùcuL cu
cumnuLu-sùu, împùruLuI nemLùscu, LocmuIu, sù IIe pre
sumu împùrùLIeI NemLesLI ArdeuIuI, Iurù IuI I-uu duL
împùruLuI, cumnuLu-sùu, douù oIuLe, unume RuLIbor sI Op-
uIIu, Iu Turu SIIezII, cùrIIu LùrI îI dzIc IésII SIIonscu, sù
IoLùrùsLe cu dînsII ucéIu Lurù.
Zuc. ;. PesLe voIu urdeIenIIor eru uceusLù LocmuIù,
Lemîndu-sù upoI de supunereu u neumLuIuI. Ce înduLù
dupù purcesuI IuI BuLor JIgmonLu, s-uu sLrînsu LoLI boIerII
ArdeuIuIuI sI uu uIes sù Ie IIe cneudzu, udecù domnu, pre
AndreIesu BuLor, cureIe eru pre ucéIu vreme în Turu
BeIgIII, cu uceIu gîndu su su cùIugùreuscù. Ce, cIemuL de
boIerII sI de cùpeLenIIIe ArdeuIuIuI, cu gIusurIIe LuLuroru,
uu IùsuL cùIugùrIu sI uu vInIL Iu domnIu ArdeuIuIuI de
mosIIe.
Zuc. 8. ¡mproLIvu eru ucesLu Iucru LocméIeI ce Iùcusù
împùruLuI némLescu cu JIgmonLu penLru ArdeuI, pecum s-
uu pomenIL muI sus. Ce nu IùsIndu în voIu cùpeLenIIIor de
ArdeuI împùruLuI némLùscu, uu socoLIL sI cu subIIu sù-I
supuIe, uvîndu LocmuIù cu BuLor. SI uu orînduIL cu osLIIe
pre un gIeneruI uI sùu, udecù IuLmun, unume BusLè GIurgI
sI uu LrImIs sI Iu MIIuI-vodù un vIùdIc uI sùu, îndemnîndu-I
usupru IuI BuLor AndreIes, penLru supunereu muI Iesne Ar-
deuIuIuI dIn douù pùrLI, cù uveu MIIuI-vodù sI muI înuInLe
purureu cu împùrùLIu NeumLuIuI rùspunsurI.
Zuc. ¤. Preu Iesne uu prIImIL MIIuI-vodù ucesLu Iucru, cu
un om de osLI purureu poILILorIu sI Iùrù zùbuvù uu sLrînsu
ousLeu TùrîI MunLenesLI, cu ¤o.ooo sI uu InLruL în ArdeuI,
pùnù Iu SIbIIu sI ucoIeu s-uu pus Lubùru, usLepLîndu pe
BusLe GIurgIu cu osLIIe nemLesLI.
Zuc. 1o. TrImIsesù BuLor AndreIes Iu împùruLuI nemLùscu
soIIe cu rugùmInLe sù nu-I Iucù uceusLù usupreuIù, sù-I
scouLe dIn domnIu ce-I eru de mosIIe de uLîLè vucurI u
BuLorésLIIor, ce ucéIe osLI gùLILe usupru IuI muI bIne
depreunù cu dînsuI sù sù orînduIuscù împroLIvu LurcIIor. Ce
vùdzîndu cù nu pouLe Iuce nImIcu cu rugùmInLeu, uu socoLIL
sù Iovuscù pre MIIuI-Vodù muInLe de ce sù vu împreunu cu
BusLè GIurgIu.
Zuc. 11. Aveu MIIuI-vodù osLI umu deprInse Iu Izbînde,
uIesu o sumù de sIujILorI, ce sù cIemu pre numeIe
cùpILunIIor sùI, unume BudzesLII, uILII RùLùsLII, IourLe
sLùLùLoure ousLe. ¡urù urdeIenII sI îndoILI unII sI bIne
nesLrînsI încù Iu BuLor AndreIes cu LoLII, ce cu cîLù ousLe uu
puLuL sLrînge uu duL rùzboI IuI MIIuI-vodù Iu SIbIIu. ¡urù
IourLe uu LInuL puLInù vreme rùzboIuI, înduLù uu înIrînLu
ousLeu IuI MIIuI-vodù pre ungurI. SIngur BuLor AndréIesu
Iu Iugù, pùrùsIL de LoLI urdeIenII, numuI cu puLIneI IésI
nesLIuLorI rînduI IocurIIor sI rùLùcIL înLr-o pùdure, uu
cùdzuL pre mînu osLenIIor IuI MIIuI-vodù. SI ducù I-uu udus
Iu MIIuI-vodù, uu pus de I-uu LùIuLu cupuI. NesLIuLoure IIre
oumeneuscù sI de prImejdIIIe suIe, cù upoI pesLe nu
îndeIunguLù vreme useu uu pùLIL sI MIIuI-vodù de BusLè GI-
urgIu, cum uu IùcuL eI IuI BuLor AndreIes. BIne dzIce sIînLu
EvungIeIIe: ,Cu ce mùsurù mùsurI, mùsuru-LI-sù-vu".
Zuc. 1z. VesùI sI Lure MIIuI-vodù dupù Izbîndù, pre Iesne
cuprIndè oruseIe pre sumu su sI sù încIInu sI ceLùLIIe,
dîndu-I nume de domnuI Ior, prIImIndu pen ceLùLI sI osLenI
de u IuI. (De pe ucéIe vrémI ure nume de-I dzIc MIIuI-cruI.)
SI uu IùcuLu sI epIscopIe Iu scuunuI domnIIor de ArdeuI, Iu
BeIgrud. ¡urù cupuI IuI BuLor AndreIes I-uu LrImIs pre soIII
sùI Iu împùruLuI némLuscù, penLru cure sIujbù uu LrImIs
împùruLuI némLuscu dururI IuI MIIuI-vodù sI I-uu IùcuL
prInLIpe, udecù dIn domnII împùrùLIeI unuI. ¡urù nu
îndeIungu uu LInuL MIIuI-vodù domnIIu LùrîI uceeu, cum
nIce împùruLuI nemLùscu uu puLuL u usedzu ArdeuIuI în
purLeu su nIcI înLr-un cIIp, numuI ce uu IosLu prIcInu de
muILe vùrsùrI de sînge înLre cresLInI sI uu IùcuL LurcIIor
îndemînù sù pouLù u cuprInde IocurIIe céIe muI bune de Ar-
deuI. ¡osL-uu ucesLe în unuI ;1o;<1=¤¤>.
=. Cupoló ul treileu
¡ncep. 1. SLîndu MIIuI-vodù dupù usedzureu ArdeuIuIuI,
Iurù de uIcè dIn Lurù, ¡eremIu-vodù, îndemnuLu de LurcI, uu
sLrînsu ousLe sI cîLù ousLe uvè sI sLreInù, uu purces usupru
TùrîI MunLenesLI. SI neuvîndu cu nIme nIcI un rùzboI
nIcùIure în Turu MunLeneuscù, uu mùrsu Iu BucuresLI sI uu
usedzuL domnu pe IruLe-sùu, pre SImIonu-vodù. ¡ùsîndu-I
ousLe de u su pe Iîngù dînsuI, sInguru s-uu înLorsu Iu
Suceuvù.
Zuc. z. N-uu IosLu îndeIunguLù domnIIu ucéIu u IuI SImI-
on-vodù, cù înLeIegîndu MIIuI-vodù de cuprInsuI TùrîI
MunLenesLI de ¡eremIu-vodù, înduLù uu purces usupru IuI
SImIon-vodù, Iùsîndu pIn ceLùLIIe ArdeuIuIuI sIujILorI dIn
osLIIe suIe.
Zuc. ¤. N-uu sLùLuL SImIon-vodù împroLIvu IuI MIIuI-
vodù denduLù, ce s-uu duL spre murgIneu LùrîI, spre
¡ocseunI, penLru ugIuLorIuI de Iu IruLe-sùu, ¡eremIe-vodù,
de Iu cure vInIsù sIujILorI de Turu de GIos Iu SImIon-vodù.
SI ducù s-uu sLrînsu cîLùvu sumù de osLI sI Iu SImIon-vodù,
uu sLùLuL sI uu usLepLuLu pre MIIuI-vodù cu rùzboIuI Iu o
vuIe ce se cIIumù MIIcovuIu ceI Mure în Turu
MunLeneuscù. (Are sI uILu nume grozuv uceI pîrîu sI spun
cù de uLuncI). SI uu sLùLuL rùzboIuI cîLevu ceusurI sI upoI uu
pIerduL SImIon-vodù rùzboIuI.
Zuc. q. Dupù rùzboIu, ousLeu, cure încoLro I-uu IosLu
cuIeu muI îndemînù, s-uu rùsIpIL, Iurù SImIon-vodù uu
nùzuIL Iu Suceuvù, Iu IruLe-sùu, ¡eremIIu-vodù. Ce nu s-uu
desLuIIL MIIuI-vodù cu uLîLu, ce înduLù, Iùrù nImIcu zùbuvù
uu Lrus osLIIe suIe usupru IuI ¡eremII-vodù, spre Suceuvù, cu
mure sIrguIuIù.
Zuc. =. ¡u grubù cu ucéIe, neuvîndu nImIcu pus, nIce
vreme de gùLIre ¡eremIIu-vodù, numuI ce I-uu cùLuLu u Iùsu
Suceuvu sI u nùzuI spre HoLIn. Ase-I prIpIse MIIuI-vodù de
uproupe pe ¡eremIe-vodù, cîL nIsLe IuIducI pedesLrI, cu
cîLevu curù, pre urmu IuI ¡eremIeI-vodù, I-uu ugIunsu
IrunLeu osLII u IuI MIIuI-vodù sI uu sLùLuL IuIducII Iu
rùzboIu, upùrîndu-se cîLevu ceusurI. Ce ducù s-uu muI
îngIoLILu ousLe de-u IuI MIIuI-vodù, I-uu spurLu pe IuIducI,
pre JIjIe, Iu un suL unume VerbIe, unde sLù o movIIù mure
pesLe LrupurI, upoI de ¡eremIIu-vodù IùcuLù. SI eru useu de
grouznIc MIIuI-vodù sI vesLIL de rùzbouIe în LouLe ucesLe
pùrLI, cîL înduLù ce uu sosIL Iu Suceuvù, I s-uu încIInuL sI
ceLuLeu SuceveI sI u NeumLuIuI, Iu ceLùLI puIndu osLenI de uI
seI pedesLrusI. SInguru nIcI cu uLîLu n-uu vruL sù IIe, ce de
Iu Suceuvù uu purces gonIndu pre ¡eremIe-vodù sI pre
SImIon-vodù pùn Iu HoLIn.
Zuc. 6. CeLuLeu HoLInuIuI grIjIsù bIne ¡eremIe-vodù cu
sIujILorI de uI sùI nemLI ce uveu, Iurù eI sIngur uu LrecuL Iu
IesI penLru ugIuLorIuI. Pusesù MIIuI-vodù sI un domnIsoru,
unume MurcuI-vodù, cùruIu numeIe nu sù nIce povesLesLe,
penLru scurLù vréme ce uu uvuL uceI domnIsor sI nu sù uIIù
numeIe ucesLII domnII Iu IéLopIsùLe sLreIne.
Zuc. ;. Eru IésII pe ucéIu vreme sLrînsI LoLI Iu sùImu, Iu
Vursuv, sIùLuIndu ousLe împoLrIvu SIeduIuI, cù cruIuI
Iesescu JIgmonLu IIIndu drepLu mosun uceII CrùIeI, ce încù
vIu LuLù-sùu, ¡oun-cruI, I-uu uIes IésII pre JIgmonLu Iu
crùIeu Ior. SI dupù mourLeu LùLîne-sùu, neuvîndu uILu Ie-
cIor, Iùr JIgmonLu, cuprInsesù CrùIeu SIedzuscù unu IruLe
cruIuIuI sIedzùscu, uncIIu IuI JIgmonLu, unume GusLuv.
DecI IIIndu muI uproupe JIgmonLu, IIcIoruI cruIuIuI
svedzùscu, de ucéIu crùIe, decîL IruLeIe LùLîne-sùu, GusLuv,
sIIIIu pre IesI, numuI sù pozvoIeuscù Iu uceIu sùImu, sù sù
Iucù osLI împroLIvu IuI GusLuvu.
Zuc. 8. ¡urù socoLIndu IésII cù nIcI înLr-un cIIp ucéIe douî
crùIe sù sù Iucù unu nu vor puLeu, IIIndu unu dIncouce, uILu
dIncoIo de mure, cure mure sù cIIumù Mureu BuILIcum, o
coudù dIn OcIeun, sI nIcI dIn Iége sInLu unu sI prIIejIndu-sù
uceusLù LîmpIure cu MIIuI-vodù IuI ¡eremIe-vodù, uu duL
cruIuIuI nedejde de osLI usupru svedzIIor pe uILù duLù,
urùLîndu-I mure Lreubù uceusLu sI cu grIje CrùIeI ¡esesLI, sù
Iusù cuprInsù LùrîIe ucesLe de MIIuI-vodù, ArdeuIuI, MoI-
dovu, Turu MunLeneuscù. Ce uu sLùLuL sùImuI dupù uceusLù
Lreubù, sù sù Iucù osLI împroLIvu IuI MIIuIu-vodù, uvîndu
¡eremIIu-vodù cîLvu domnI Iu IésI, LoL oumenI mure, gInerI.
Zuc. ¤. MIIuI-vodù cu LouLù osIrdIIu bùLè ceLuLeu HoLInu-
IuI, gIonLurIIe IuI sù cunosLè în zIdIurIIe ceLùLII pînù Iu
surupureu ceLùLII, uvîndu nedejdeu cù ducù vu Iuu sI ucéIu
ceLuLe, vu puLeu sLùpînI preu Iesne sI Turu MoIdoveI.
Zuc. 1o. ScrIe HronogruIuI, Iesescu cù usè eru de vesLIL
MIIuI-vodù sI Iu IesI, cîL Turu PodoIII IIIndu de Iége de
supLu uscuILureu puLrIIurIuIuI de TurIgrud, cu sI noI, pe
ucéIe vremI uvîndu mure zurvù sI prIce cu pupIsLusII penLru
Iége, usLepLu cu bucurIe pre MIIuI-vodù sù vIe, sLIIndu-I de
o Iege cu dînsII, sù I se încIIne LoLI podoIénII.
Zuc. 11. Dupù rupLuI sùImuIuI u IésIIor, înduLù uu purces
IuLmunuI sI cunLeIuruI ZumovscIII Iu Lubùrù sI upoI Iùrù
zùbuvù s-uu pornIL cu osLIIe împroLIvu IuI MIIuI-vodù.
VesLIL eru ucéIu IuLmun Iu IesI, cùruIè IupLeIe nIcI
ConeLpoIscIII IuLmunuI, umu dIn vucuI nosLru, n-uu
ugIunsu.
Zuc. 1z. PrIndzIndu vesLe MIIuI-vodù cù uu purces osLIIe
IesesLI usupru IuI, uu IùsuL HoLInuI sI uu purces spre
Suceuvù. ¡eremIe-vodù cu ZumovscIII încù, ducù uu obIIcIL
de purcesuI IuI MIIuI-vodù, uu IùsuL drumuI HoLInuIuI sI
uu LrecuL NIsLruI Iu un suLu CoIodrubcu, Iu LInuLuI
CernùuLIIor sI upoI PruLuI Iu Lîrgu Iu CernùuLI sI uu mùrsu
pe Iu CodrII CozmInuIuI, Iu Suceuvù, unde MIIuI-vodù
înLùrIse ceLuLeu cu oumenII sùI. ¡urù sIngur uu Lrus spre
Luru su, penLru sù-sI muI îngIoLeuscù ousLe sI sù muI
obosuscù sI pre IesI.
Zuc. 1¤. AIIîndu ZumovscIII cu ¡eremIIu-vodù ceLuLeu
SuceveI grIjILù bIne de oumenII IuI MIIuI-vodù, uu uIes cu
sIuLuI sù nu Iucù zùbuvù cu ceLuLeu, ce sù murgù înLInsu
dupù MIIuI-vodù. SI useu uu IùcuL, Iùrù nemIcù zùbuvù, uu
purces spre Turu MunLeneuscù.
Zuc. 1q. ¡mpùrùLIIu TurcuIuI uvîndu Lreubù LoL cu némLII
penLru CrùIIu Ungureuscù, bucurousù eru cù sù sIùdesLe
¡eremIu-vodù cu MIIuI-vodù. Aseu s-uu Lrus cuvînLuI pùnù
usLùdzI, cum sù IIe LrImIs cu LuInù qo.ooo de guIbenI de uur
Iu ¡eremIe-vodù, sù Iucù osLI usupru IuI MIIuI-vodù sI
dIresù, ce-I dzIcu eI uLsIrII, de domnIIe vécInIcù IuI sI
semInLII IuI.
Zuc. 1=. SImLIndu MIIuI-vodù cù-I LoL vInu usupru IésII
cu ¡eremIe-vodù, s-uu muI îngIoLIL ousLeu sI s-uu uIes IocuI
de u dure rùzboIu IésIIor, pe upu TeIeujInuIuI. Avè Iu uceIu
rùzboIu MIIuI-vodù 6o.ooo de oumenI, ungurI, munLenI,
sIrbI; némLI încù uvè puLInI. SI uu LocmIL ousLeu pre muIuI
dIncoIo, cùIùreLII uu pus de îmbe pùrLIIe Iu urepI, Iurù ped-
esLrImeu cu puscIIe uu LocmILu-o Locmu usupru vuduIuI,
unde eru vuduI. SI useu uu usLepLuL pre IesI, puInd upu cu o
pIedecù înLre osLI, pùnù or deprInde osLenII IuI uceI IéI de
ousLe sI sù vudzù pùnù încîLu sInLu de sùmeLI IésII Iu
rùzbouIe.
Zuc. 16. OusLeu IuI ZumovscIII eru Iu numùr uIes ¤o.ooo
de IesI sI 1o.ooo Iu ¡eremIe-vodù de ousLe de Lurù. ¡nsù
ousLeu Iesuscù LoL uIeusù în IeuIù, cù sI IeIecII ceI vécII, ce Ie
dzIc eI IésII cvurcIunu, eru LoLI cu ZumovscIII sI IeIecII noI,
curI-I Iùcuse cruIuI, sù-I IIe împroLIvu svedzIIor, LoL eru cu
ZumovscIII, Iùrù oumenI de pe Iu domnI, gInerII IuI
¡eremIe-vodù. De LouLù ousLeu cu ZumovscIII sI cu
¡eremIe-vodù qo.ooo eru, înLre curII eru q.ooo de IusurI.
AcéI IeI de ousLe esLe LoL în IIeru, LemeInIcù, ousLe IourLe sI
neînIrînLù, uIes de osLIIe cum sInLu uIe nousLre sI
munLenesLI.
Zuc. 1;. Ducù uu sosIL Iu TeIejIn sI IésII, precum eru osLIIe
IuI MIIuIu-vodù LocmILe, useu uu LocmIL sI ZumovscIII.
ArIpIIe LInè ousLeu cùIure, dIn-nu-dIreupLu PeLru ¡uscI, dIn-
Lr-ucoIo eru sI IusurII, dIn-nu-sLîngu ¡eremIe-vodù cu
ousLeu su sI cu sumù de IesI. ¡urù ZumovscIII sIngur cu ped-
esLrImeu sI cu urmuLu, udecù cu puscIIe uu LInuL mIjIocuI sI
derepLu împroLIvu pedesLrImeI IuI MIIuIu-vodù uu sLùLuL
cu ousLeu.
Zuc. 18. Cu uLîLu eru muI mesLer ZumovscIII decîL MIIuI-
vodù, cù ZumovscIII cîL uu sosIL, înduLù uu IùcuL cu pedes-
LrImeu su bùsLI de pùmînLu înuILe sI ucoIè uu suIL înduLù
puscIIe. TouLù dzuu uceIe uu sLùLuLu rùzboIuI numuI dIn
LunurI unII Iu uIuILI sI dIn sInéLù, pesLe upù.
Zuc. 1¤. A douù dzI, muI sùmùLu ZumovscIII decîL MIIuI-
vodù, uu LrImIs de uu cercuLu muI sus pre upù despre
munLe sI uu uIIuL vudu. SI înduLù LouLù urIpu céIe ce sLu dIn-
nu-dIreupLu, sLoIurI dupù sLoIurI uu pornILu Iu vud; sIngur
uu sLùLuLu muI Lure cu IocuI usupru vuduIuI, decîL în dzuu
dInLîIu.
Zuc. zo. MIIuI-vodù vùdzîndu cù Lrece ousLeu cùIùreuLù u
IésIIor pe uILu vud, uu muI înLùrIL pedesLrImeu sI eI cu
sunLurI, Iur eI sIngur cu LouLù ousLeu cùIure uu mùrsu
împroLIvu osLII ceI IesesLI. Vùdzîndu sI ZumovscIII cù
IIpsesLe LouLù ousLeu cùIùreuLù u IuI MIIuI-vodù, LouLù
ousLeu uu pornIL sI eI u su sI IusurII înLr-ucoIè cu PùLru
¡uscI.
Zuc. z1. S-uu mIruL MIIuI-vodù de semeLIIu IésIIor, cu ce
sîrguIuIù uu upucuL vuduI sI uu sLùLuL un rùzboIu mure
ucoIè penLru vud. SIngur MIIuI-vodù cu un Ieu în IrunLeu
rùzboIuIuI sI uu IosLu rùzboIuI cîLevu ceusurI, pùnù uu sosIL
IusurII.
Zuc. zz. NedeprInsù ousLeu IuI MIIuI-vodù cu ucesL IéI de
ousLe, ce s-uu pomenILu, IusurII. AcéI IéI de ousLe, precum
s-uu dzIs, esLe LoL în IIeru, numuI ocIII sI vergIIe gurII sù
vùd. MuILI pun sI urepI LocmILe de péne de IuILur suu de
uILe pusùrI mure sI ceI muI de u IIreu cu purdosI pesLe
pIuLose. ¡urù sIugIIe, cure n-ure purdos, pun scourLù de
ucésLeu LurcesLI, Iurù în IrunLeu cuIIor punu cîLe o LubIù de
IIeru sI muILI sI Iu pIepLurIIe cuIIor penLru IereuIù de
gIonLurI. NIce IIece cuIu încuIecù IusurII, ce LoL cuI mure
grosI, sù pouLù bIruI u purLu LuruI sI LoL IrIjI de ceI nemLùsLI
suu cuI LurcesLI ceI muI de u IIreu. ¡u rùzbouIe, nIceoduLù
nu uIeurgù muI muILu dIn LreupùduI cuIuIuI, suu numuI
cîndu sur usupru pedesLrImeI orI LubùrII, cù usupru osLII
sprInLure, cum IesLe LùLuruI, nIceoduLù nu-I sIobod, cu sù
rùscIIru LùLurîI sI nu Iùcu cu suIILu nIce o Lreubù. SuIILeIe
Ioru sInLu cîLe de opL coLI de IungI, cu prupore pùnù în
pùmînLu. Cu unu zIdIu sLuu Iu rùzbouIe.
Zuc. z¤. Ducù uu sosILu LouLù ousLeu IésIIor pesLe vud sI
IusurII s-uu sLoIIL sI uu purces usupru osLII IuI MIIuI-vodù
sI de Iu ceIuIuILu vud uu bIruILu IocuI IuI ZumovscIII pe
pedesLrImeu IuI MIIuI-vodù. SI cum uu împInsu pe pedes-
LrImeu IuI MIIuI-vodù de Iu muIu dIn sunLurIIe Ior, uu sI
cuprIns-o cùIùréLII ce muI eru cu ZumovscIII sI uu vInIL
LouLù pedesLrImeu u IuI MIIuI-vodù cu LouLù urmuLu pre
mînuIe IuI ZumovscIII.
Zuc. zq. ¡-uu duL sLIre IuI MIIuI-vodù de pedesLrImeu IuI
cù s-uu spurLu de Iu vud, sI ucoIeu Iurùs nu eru puLInLe sù sù
înIrîngù ousLeu Iesuscù numuI ce uu cùuLuLu u du dos osLIIor
IuI MIIuI-vodù. ¡nsù nu de LoL rùsIpu, ce cu LocmuIù,
înLorcîndu-se sIngur MIIuI-vodù cu cupuI sùu unde eru
greuI. SI LoL useu uu mùrsu upùrîndu-sù pùnù Iu un orus ce
sù dzIce Tîrgsor.
Zuc. z=. SLIIndu ZumovscIII de MIIuIu-vodù cIne esLe Iu
rùzbouIe, sù nu sù muI depùrLédzù ousLeu IuI ceu cùIùreuLù,
Lemîndu-sù cumvu în gounù de smInLeuIù, uu LrImIs
LrImbILusI de uu dzIs de înLorsu osLII sI poruncu Iu cupeLe,
numuI sù sù înLourcù. SI s-uu înLorsu ousLeu Iesuscù.
CùdzuL-uu Iu uceIu rùzboIu 1.ooo de LrupurI de îmbe
pùrLIIe, Iurù vII prInsI dIn ousLeu IuI MIIuI-vodù muILI.
¡osL-uu ucesLu rùzboIu în unuI ;1o8 <16oo>.
6. Cupol ul putroleu
¡ncep. 1. Sù urîse munLenIIor cu domnIIu IuI MIIuI-vodù,
LoLu cu osLI sI rùzbouIe. Ce, dupù Iugu IuI MIIuI-vodù, LreI
dzIIe dupù rùzboIu, uu sedzuLu domnII, ¡eremIIu-vodù sI
SImIon-vodù, cu ZumovscIII pre Ioc, pùnù uu începuL u
venI LoLI boIerII TùrîI MunLenesLI sI sIujILorII, prIImIndu
pre SImIon-vodù domnu cu gIurùmînLu. SI uu mùrsu sI
¡eremIe-vodù pùnù în BucuresLI sI uu usedzuL Iu scuun pre
SImIon-vodù, IruLe-sùu, IùsIndu-I sI ZumovscIII ¤.ooo de
ousLe Iesuscù cu ¡unu PoLoLcIII, sLurosLeIe de CumenILù.
SIngur ¡eremIe-vodù sI cu ZumovscIII s-uu înLorsu Iu
Suceuvù.
Zuc. z. ¡urù MIIuI-vodù, dupù rùzboIuI ce-I pIerduse Iu
TeIeujen, sLrîngeu Iurù ousLe pen munLI, de uI seI sI dIn
Turu Ungureuscù cunoscuLI sI umu Iùcuse uproupe de,
;.ooo de oumenI, cum scrIe HronogruIuI, sI pornIse pre
Udreu cu q.ooo de oumenI, sù IIe de sLruje. ¡urù sIngur LoL
sù gùLIIu în munLI, sù Iusù oduLù cu puscI sI gùLIL muI bIne.
Ce I-uu grùbILu SImIon-vodù, de n-uu uvuL vréme sù sù muI
înLùreuscù, cù, de sIrgu sLrîngîndu ousLe de Ioc sI cu IésII,
pre sIuLuI Iurùs boIerIIor ceIor de Ioc, uu purces dIn
BucuresLI sI uu mùrsu dzuu sI noupLeu pIn IocurI uscunse,
pùn Iu orusuIu ArgIsuIuI, pe numeIe upeI ArgesuIuI, înLr-
uceIu Lîrgsor eru Udreu cu ousLeu IuI MIIuI-vodù uceu de
sLruje. Dez-dImeneuLù înLr-o dzI, uu ugIunsu ousLeu u IuI
SImIon-vodù supL uceIu Lîrgsor sI umu prInsese sI Udreu de
vesLe sI I-uu cùuLuL u scouLe sI IuI ousLeu Iu cîmpu, cù Ioc de
Iugù nu eru, cù sù upropIIuse osLIIe IuI SImIon-vodù. Ce,
pùnù în de LreI de orI uu duLu rùzboIu IésIIor, înLorcîndu-se,
Iurù u puLru ourù uu purces în rùsIpù ousLeu UdréeI.
Zuc. ¤. MIIuI-vodù nu eru depurLe, muI în munLI de
ucoIeu, vIIndu sù sù udune cu céIuIuILù ousLe. Ce, ducù uu
duL sLIre Udreu de rùsIpu su, uu începuL sI céIeIuILI u-I
pùrùsI cu LoLII. SI numuI ce I-uu cùuLuLu u Iùsu Turu
MunLeneuscù sI u Lrece munLII Iu ArdeuIu.
Zuc. q. Udreu dupù ucéIe curundu uu venIL sI eI sI s-uu
încIInuLu Iu SImIon-vodù. SI useu MIIuI-vodù, vrîndu sù
dobîndeuscù ArdeuIuIu, uu pIerduLu sI Turu MunLeneuscù.
Zuc. =. ¡n ArdeuI, dupù ce uu sosIL MIIuI-vodù sI uu
uIIuLu oumInII sùI, curI-I pusese pen ceLùLI, scosI de BusLe
GIurgIu sI pusI osLenI de u împùruLuIuI nemLùscu, ce
vùdzIndu cù n-ure Ioc nIce în ArdeuI, s-uu scuIuLu cu LouLù
cusu IuI sI cu cîLvu cùpeLenII, uIes cùpILunII IuI ceI credzuLI,
Mîrze, GIIeLè sI Rucè sI uu mùrsu în BécIu, Iu împùruLuI
nemLùscu, în nedejdeu sIujbeI ce uu IùcuL împroLIvu
BuLorésLIIor. SI I-uu prIImILu împùruLuI bIne, Iurù ArdeuIuI
cù n-uu IosLu penLru dînsuI, ce penLru sIne usedzuLu,
uLunce s-uu urùLuL.
Zuc. 6. Nu pesLe muILù vréme, vùdzIndu JIgmonLu BuLor
pIerIreu IrùLIne-sùu, IuI AndréIus BuLor, coborîLù de cum-
nuLu-sùu, împùruLuI nemLùscu, sI ArdeuIuI nIce înLr-un
cIIp nu vreu sù supuIe supL némLI, s-uu cùIL de LocmuIu ce
Iùcuse cu cumnuLu-sùu RodoIIu-împùruL, cum s-uu pomen-
IL muI sus, sI Iùsîndu oIuLeIe cure-I dIdése cumnuLu-sùu, uu
LrecuLu în Turu ¡esuscù, cù-I eru ZumovscIII gInere, IIIndu
doumnu IuI ZumovscIII IuLu IuI AndréIus BuLor. SI upoI dIn
Turu ¡esuscù uu venILu în ArdeuI sI înduLù cuprIndzIndu
Turu ArdeuIuIuI Iurù cùLrù sIne, uu începuL u sLrînge osLI
împroLIvu IuI BusLe GIurgIu, gIenùrurIuIuI împùruLuIuI
nemLescu.
Zuc. ;. Vùdzîndu împùruLuI neumLùscu scuIuL ArdeuIuI sI
rocosIL Iurù împroLIvu su, de uI doIIè rîndu, uu gùLILu pre
MIIuI-vodù sI I-uu pornILu Iurù sù murgù sù sLrîngù osLI sI
depreunù cu BusLe GIurgIu sù sLè împroLIvu BuLorésLIIor,
IuI JIgmonLu, cumnuLu-sùu, sI IuI BuLoru ¡sLIoun, IruLeIe IuI
JIgmonLu. AcesLI doI muI rùmùsesù dIn BuLoresLI.
Zuc. 8. Au purces MIIuI-vodù dIn BécIu usupru ArdeuIu-
IuI, dùruIL bIne de împùruLuI, sLrîngîndu Iurù osLI sI de uI
sùI, munLenI curII se usedzusù în ArdeuIu sI sIrbI, ungurI sI
s-uu împreunuL cu BusLe GIurgIu Iu CIIujvur.
Zuc. ¤. BuLoresLII încù uu sLrînsu ousLe sI muI sùmeLI
IIIndu pre IocurIIe suIe, uu duL rùzboIu IuI BusLe GIurgI sI
IuI MIIuI-vodù uproupe de CIIujvur, Iu un suLu unume
MojInu. SI uu IosLu rùzboIuI cîLevu ceusurI, ce sLîndu nemLII
în IrunLe Lure cu IocuI sI MIIuI-vodù IovIndu dIn dos pe
ousLeu BuLorésLIIor, uu înIrînLu pre BuLoresLI, cîL de-bIIu uu
scùpuLu eI cu cupeLe. ¡urù dIn osLIIe Ioru, purLe muI mure ce
uu IosLu pedesLrI cu urmuLu, udecù cu LunurI, cu Lubùru, uu
cùdzuL LouLù pre mînu IuI BusLe GIurgIu.
Zuc. 1o. Eru vesLe de bIruInLù uceIuI rùzboIu muI mure u
IuI MIIuI-vodù, decîL u IuI BusLe GIurgIu, cure zuvIsLIIe uu
IùcuL sI perIreu IuI MIIuI-vodù.
Zuc. 11. Spunu oumenI bùLrînI de pre ucéIe vrémI, cum sù
IIe ugIunsu în cîLevu rîndurI cu dure ¡eremIe-vodù Iu BusLe
GIurgIu, penLru mourLeu IuI MIIuI-vodù, cure Iucru pouLe
sù IIe (cù ce nu Iucreudzù în Iume uvuLIIu). BunII
rùscoIescu împùrùLIIIe sI mure ceLùLI Ie surupù, cum sù
dzIce cu un cuvînLu Iesescu: ,SuIu de uuru zIdIuI
pùLrunde".
Zuc. 1z. V IeuLo ;1o¤ <16o1> uvgusLu, 8 dzIIe dez-
de-noupLe, înLr-usLernuL încù MIIuI-vodù, uu venIL doI
cùpILunI némLI cu oumenII Ior, LrImIsI de BusLe GIurgIu sù
omourù pre MIIuI-vodù. SI cum uu sosILu Iu Lubùru IuI, cù
eru deosebI, uu IovILu Iu corLu unde odIInIIu sI ucoIo în
Iocu I-uu LùIuLu cupuI sI I-uu dus Iu BusLe GIurgIu, Iurù Lru-
puI pùn u LrIIu dzI uu sLùLuL Iu vedereu LuLuroru,
neîngropuL. OsLIIe IuI, ce uveu, nu eru cu dînsuI în Lubùrù;
pre LoLI îI sIobodzIse în prudù; pùnù în copIII IuI uu IosLu
mùrsu sI eI în prudù. SI useu s-uu pIùLILu IuI MIIuI-vodù
sIujbeIe ce-uu IùcuLu nemLIIor.
¬. Cupoló =
¡ncep. 1. Dupù perIreu IuI MIIuIu-vodù, n-uu muI uvuL
¡eremIIu-vodù nIce o dodeIuIù de nIme. Ce, pIInIndu uI cu
puce domnII suIe 1z unI, cu Luru usedzuLù în LoL bIvsuguI, uu
pIùLILu sI eI duLorIIu omeneuscù. Au murIL ¡eremIIu-vodù In
unuI ;116 <16o8>. Rùmusu-I-uu pomunù în Lurù
mùnùsLIreu unume SuceuvILu, de dînsuI IùcuLù. ¡urù Iu
domnIIu LùrîI uu sLùLuL, dupù mourLeu IuI, IruLe-sùu, SImI-
on-vodù, neIIIndu IecIorII IuI ¡eremIeI-vodù încù Iu vîrsLù
depIInù. Eru SImIon-vodù umu muLor de dzIIe, sosIL Iu
bùLrînéLù. ¡urù mourLeu IuI, precum uu rùmus den om în
om în Lurù povesLe, uu murIL oLrùvIL de cumnuLù-su, de
doumnu IuI ¡eremIeI-vodù, Lrùgîndu domnIIu muI curundu
Iu IecIorII sùI, Lemîndu-se cù sù vor înLemeIu IIcIorII IuI
SImIon-vodù Iu domnIIu LùrîI, cure IupLe ucéI doumne upoI
muI pre urmù uu urùLuL Dumnedzùu cu puLImIIe eI.
Zuc. z. SLùLu-uu Iu mure umesLecùLurI sI zurve scuunuI
LùrîI dupù mourLeu IuI SImIon-vodù, cù eru IecIorI de-u IuI
¡eremIeI-vodù LreI: CosLunLIn-vodù, AIexundru-vodù sI
Bogdun-vodù, Iurù u IuI SImIon-vodù eru cIncI IecIorI:
MIIuIus-vodù, GuvrII-vodù, PùLrusco-vodù, MovseI-vodù,
¡on-vodù. DecI sù împùrecIeusù boIerII sI cu dînsII sI Luru,
în douù pùrLI, o purLe LInè cu cusu IuI ¡eremIe-vodù, Iurù
uILù purLe LIneu cu cusu IuI SImIon-vodù. SI dInLîIu eru muI
Lure purLeu IuI MIIuIIus-vodù, IecIoruIuI IuI SImIon-vodù
ceI muI mure, cîL uu cùuLuLu IuI CosLunLIn-vodù, IecIoruIuI
ceIuI muI mure u ¡eremIeI-vodù sI cu boIerII dIn purLeu IuI u
IesI cu Iugu dIn ¡usI. Dupù cure, LrImILîndu MIIuIIus-vodù
în gounù, uu ugIunsu curùIe boIerIIor sI cîLvu boIerI de u IuI
CosLunLIn-vodù Iu MùIùIesLI sI I-uu jecuIL.
Zuc. ¤. MurgInIIe TùrîI ¡esesLI muI LouLe eru LoL de ou-
menII IuI CosLunLIn-vodù, cumnuLI, domnI mùrgInenI, cum
eru PoLoLcesLII,VIsnovecesLII, CoreLcIII, LoLI cu cuscrIIu
IeguLI, cù uu uvuLu ¡eremIIu-vodù LreI IeLe mùrILuLe în Turu
¡esuscù, LoL dupù oumenI murI. Ce, înduLù ce uu înLeIes cù
uu scos IecIorII IuI SImIon-vodù pre IecIorII IuI ¡eremIeI-
vodù dIn scuunuI LùrîI, uu purcesu sIngur VIsnoveLcIII sI cu
cîLvu den PoLocesLI cu osLI usupru IuI MIIuIIus-vodù. Avè sI
MIIuIIus-vodù, pe Iîngù ousLeu de Lurù, puLIneI LùLurI sI
LurcI. Ce, LurcII Iu rùzboIu n-uu vruLu sù murgù, ce uu
prùvILu de depurLe. ¡osL-uu ucesLu rùzboIu înLre verII, pen-
Lru domnIu LùrîI, Iu SLeIùnesLI sI uu înIrînLu purLeu IuI CosL-
unLIn-vodù pre purLeu IuI MIIuIIus-vodù. SI numuI ce Ie-uu
cùuLuL u pùrùsI Luru IecIorIIor IuI SImIon-vodù sI unII în
Turu Ungureuscù, uILII Iu LurcI uu mùrsu. UnuI denLru
dînsII, PùLrusco-vodù, uu ugIunsu de uu IosLu mILropoIIL Iu
CIIovu, cu vesLILù mILropoIIIu sI urIImundrIIu de
mùnùsLIreu mure, ce IesLe unume pre IImbu rususcù Pecer-
scIII, unde sLuu LrupurI, mosLII u muILI sIInLI înLregI pen
pesLerI sI pùnù usLùdzI, cu muILe mInunI.
Zuc. q. SI useu s-uu usedzuL CosLunLIn-vodù, IecIoruI IuI
¡eremIeI-vodù ceI muI mure, Iu domnIIe, cu bucurIIu LùrîI,
uvîndu Luru nedejdeu cù vu urmu pre LuLù-sùu. Ce depurLe
uu IosLu CosLunLIn-vodù de ucéIe IerIcIIe. Ce precum dzIce
¡sus-SIruI: ,VuI de ucéIe ceLuLe, unde esLe domnuI Lînùru".
¡uîndu-sù sI CosLunLIn-vodù dupù socoLeuIu LInereLIIor, n-
uu pùzIL duLorIIu su depIIn spre împùrùLIIe sI precum scrIe
¡eLopIseLuI ceI Iesescu, dInLîIus duLù bIruI u unuIuI ceIuI
dInLùIu nu I-uu pIInIL. SI useu, scîrbIndu-se împùrùLIIu, I-uu
muzIIIL pre CosLunLIn-vodù sI uu duL domnIIu IuI SLeIun-
vodù TomsII. Nu I-uu IoIosIL IuI CosLunLIn-vodù urIcIIe ce
uveu de Iu împùrùLIe, duLe LùLîne-sùu, de domnIIe vécInIcù,
IuI sI IecIorIIor IuI sI nepoLIIor IuI, cù TurcuI cu vréme dù,
cu vréme Iu, precum esLe vremeu, useu Iusù, bIîndu cîndu
IesLe vréme de bIîndéLe, sùmeLu sI ugeru, cînd esLe vréme
de sùmeLIIe. CresLInuIuI nIceoduLù cuvînLuI nu-I LIne, nIce
esLe u-I umùgI rusIne, LouLe precum IesLe vremeu Iuce.
S. Cupol uló suseleu
¡ncep. 1. Pre SLeIun-vodù Tomseu nu I-uu sLIuL ¡eLopIseLuI
ceI Iesescu ce neum de om uu IosLu. ¡urù uu IosLu dIrepLu
moIdovun, dIn suLu den OLésLI, de pre rîuI ce se cIIumù
RùcùLùuI, în LInuLuI PuLneI. Eru pre ucéIe vrémI Tomseu-
vodù Iu PourLù pre LrébIIe LùrîI, pre Iîngù cupIcIIIùI sI
vùdzîndu-I omu de Lurù, cunoscuL umu Iu cùpeLenIIIe PorLII,
I-uu scos domnIIu sI I-uu orînduIL împùrùLIIu sI pre
CunLemIr-beIu, cu ordIIe IuI, cure pre ucéIe vremI IùcuIu în
Bugeucu, sù-I ducù pre SLeIun-vodù în scuun.
Zuc. z. ApropIIndu-se SLeIun-vodù Tomseu de Lurù, CosL-
unLIn-vodù cu îmù-su sI cu IruLII sùI uu purces Iu IesI sI cu
cîLvu sI dIn boIerI, înLre curII eru sI NIsLor UrecIe, LuLùI IuI
GrIgorIe UrecIe vornIcuI, cureIe uu scrIs ¡eLopIseLuI LùrîI
pùnù Iu Aron-vodù.
Zuc. ¤. ¡ésII uveu uLuncI mure umesLecùLurI cu MoscuI sI
nu eru vremeu sù Iucù osLI sI în MuIdovu. Ce, SLeIun
PoLoLcIII, cumnuLuI IuI CosLunLIn-vodù, cureIe LIneu pre
doumnu MurIIu, IuLu IuI ¡eremIe-vodù, cu puLereu su, pesLe
voIe sI poruncu cruIuIuI (cù-I LrImIsesù sIngur cruIuIu unu
copII dIn cusu su, sù nu cumvu sù sù IspILeuscù sù înLre în
MuIdovu, înLùrîLîndu pre LurcI), uu sLrînsu ousLe dI prIn
ceLùLI sI de pre Iu rudenIIIe suIe, cu vro 6.ooo de oumenI
sLrînsurù, Iùsîndu pre soucru-su, doumnu IuI ¡eremIeI-
vodù, în Turu ¡esuscù. ¡urù sIngur cu CosLunLIn-vodù sI cu
AIexundru-vodù, IruLe-sùu, uu purces usupru IuI SLeIun-
vodù.
Zuc. q. Au prInsu vesLe SLeIun-vodù înduLù de IésI cù vIn
sI uu sLrînsu sI eIu ousLeu LùrîI LouLù. SI sù prIIejIse uLunce
sosILI sI nIsLe sIujILorI de u IuI MIIuI-vodù, cùpILunII IuI ceI
vesLILI, nepuLîndu u IùcuI, dupù mourLeu IuI MIIuI-vodù, în
Turu Ungureuscù, cIemuLI pre cùrLI de SLeIun-vodù, unume
Mîrze sI GIIeLè sI Rucè cu cîLvu oumenI. SI uu pusu SLeIun-
vodù Lubùru deusupru suLuIuI PoprIcunIIor, dîndu sLIre sI Iu
CunLImIr, Iu cureIe, pre ucéIe vremI eru muILIme de noIuI
LùLurI. SI uu venIL sI CunLImIru, cu osLIIe înLr-ugIuLor IuI
SLeIun-vodù.
Zuc. =. VenIIu PoLoLcIII sùmùLu cu IzbîndeIe ce Iùcuse
IruLII IuI uIceu înLr-ucesLe LùrI împroLIvu IuI Rùzvun-vodù sI
upoI împroLIvu IuI MIIuI-vodù, ce, cum dzIce muIdovunuI,
nu sInLu în LouLe dzIIe PusLIIe. Mergeu Iùrù nIce o LocmuIù,
Iùrù sLrùjI, u puLereu II Iùrù IImbI, sù sLIe ce IéIu suu ce
sumù de neprIIeLInI ure unde merge sI uvîndu sI ousLe
sLrînsurù. Nu I-uu dodeILu nImIcu CunLImIru, nIce muI-
dovenII, pùnù uu sosIL IésII cu Lubùru Ior Iu un Ioc, ce sù
dzIce CornuI-IuI-Sus. ALunce uu vùdzuL PoLoLcIII unde uu
venIL.
Zuc. 6. AceIu Ioc, CornuIu-IuI-Sus, esLe coLIL PruLuI, însù
coLuIu esLe dIn purLeu despre rùsùrILu, Iurù dIn purLeu
uceusLuIuILù, unde eru Lubùru Iesuscù, esLe IesILù upu PruLu-
IuI pIepLu Iu cîmpu. ¡nLr-ucéIu Ioc uu IùcuL osLIIe IuI SLeIun-
vodù sI LùLurîI Iu IesI nùvuIù. SI n-uu LInuLu rùzboIuI IésII
nImIcu, cîL în ceIu rùzboIu, usè de sIrgu, s-uu spùImuLu sI s-
uu umesLecuLu IésII, cîL nIce LunurIIe o duLù n-uu upucuL sù
sIoboudzù. SIngur PoLoLcIII, penLru sù I sù LùInuIuscù
numeIe, uu duLu înLre curùIe IuIducIIor, ce upoI I-uu vùdILu
IuIducII. Pre AIexundru-vodù încù I-uu prInsu moIdovenII.
¡urù CosLunLIn-vodù uu cùdzuL pre mînu unuI LùLur, cureIe
înLeIegîndu cIne esLe, vrîndu sù-sI Iucù cInsLe Iu IunuI, Ier-
Indu-se de CunLemIr, depreunù cu nIsLe ceLusI ce uveu
LùLuruI, uu IugILu cu CosLunLIn-vodù sI cu un comIs u IuI,
unume MIIùIIescuI. SI cîndu uu sosIL Iu Dusùu, IerIndu-se
IurùsI sI ucoIo de LurcI sù nu-I Iu pre CosLunLIn-vodù, uu
gùsIL o IunLre mIcù sI s-uu bùguLu sù Lreucù sIngurI LùLurîI.
Trecîndu upu NIpruIuI, s-uu scornILu vînLu sI s-uu împIuLu
IunLreu de upù sI ucoIè s-uu înecuLu CosLunLIn-vodù în NI-
pru. ¡urù pre PoLoLcIII sI pre AIexundru-vodù I-uu dus
osLenI de Lurù Iu SLeIun-vodù sI pre umîndoI I-uu LrImIs Iu
împùrùLIIe. PoLoLcIII upoI uu IesIL cu rùscumpùrure pren
soIu. ¡ur AIexundru-vodù uu cùdzuL Iu Iegeu Lurceuscù, în
cure uu sI murIL. Spunu sù IIe sosIL Iu LurcI sI Iu boIerIe,
unume... Iu împùrùLIIe.
Zuc. ;. CéIuIuILù ousLe Iesuscù LouLù uu cùdzuLu în robIe Iu
LùLurI sI s-uu înecuLu muI muILI în PruL, cîL debIIu de uu
scùpuLu cInevu de povesLe, cù cîLI uu sI înoLuL PruLuI, pIIne
eruu IuncIIe de LùrunI sI cosurIIe LùLurîIor eru pesLe PruLu,
LoL I-uu prInsu sI I-uu udusu Iu Tomseu-vodù, pre muI muILI
I-uu sI ucIs LùrunII.
Zuc. 8. PerIL-uu sI boIerII LoLI, cîLI s-uu prIIejIL de venIse
cu ousLeu, LoL oumenI de cusu IuI ¡eremIeI-vodù: VusIIIe
SLroIcI-IogoIùLuI, BuIIcu-IuLmunuI, CIIrILu-posLeInIcuI,
MIron-sLoInIcuI. NumuI NIsLor UrecIe n-uu vruL sù vIe dIn
CumenILù sI useu-I sIùLuIu sI pre dînsII, sù nu murgù,
dzIcîndu-Ie sù Iuse sù sù muI vecIIuscù domnIIu IuI SLeIun-
vodù, cù ucmu IIIndu domnIu nouù, moIdovenII sInLu den
IIre purure Iu domnIeu nouù IucomI. Ce nu s-uu uscuILuLu
sIuLuI IuI UrecIe vornIcuI, cum muI muILe în Iume sIuLurI
bune Iu domnI nu sù uscuILù, ce upoI vInu Iu prImejdII sI eI
sI cuseIe Ior. ¡urù pre VusIIIe SLroIcI îI IerLuse SLeIun-vodù,
numuI învùLuse pre NIcorILù urmusuI sù-I ducù sù vudzù
perIreu ceIoruIuILI, sù-I IIe grIje muI pre urmù de mourLe,
cù eru om Lînur SLroIcI sI dIn cusù muI vecIIu sI cInsLes
decîL LouLe cuseIe în Lurù. Ce dzIIeIe IuI ceIe IîrsILe, cum sù
dzIce cuvînLuI, vùdzIndu cù merge Iu perIre sI nu-I spusesù
urmusuIu povesLeu, s-uu upucuL de subIeu unuI dùrùbunu
sù mourù cu rùscumpùrure, cù eru om dIn IIreu IuI InImos.
Ce I-uu împresuruL înduLù durubunII sI n-uu upucuLu sù
scouLù subIIu. Cure Iucru duc-uu spus urmusuI IuI SLeIun-
vodù, înduLù uu pus de I-uu omorîL sI pre dînsuI, rùcnIndu:
,AI, cîneIe, uu vruLu sù mourù cu soLII". SI pre cîLI-sI
uduceu, pre LoLI II omorîeu, pùnù sI în sIugI sI prosLIme.
AceIu vùrsùLorIu de sînge s-uu urùLuLu dInLîIus duLù
Tomseu-vodù.
Zuc. ¤. PenLru unu dIIuc cure eru IourLe de Lreubù de
scrIsoure, s-uu ruguLu boIerII sù-I IerLe, cù IesLe cùrLururIu
bun. Au rùspunsu: ,Hu, Iu, Iu! MuI cùrLururu decîL drucuI
nu esLe uILuI." SI LoLus I-uu omorîL sI pre uceIu.
Zuc. 1o. SI useu uu IosLu sLIngereu cuseI IuI ¡eremIe-vodù.
¡osL-uu ucesLu rùzboIu Iu CornuI IuI Sus, v IeuLo ;1zo
<1611>. TùLurII dupù ucéIu, înduLù uu mùrsu în prudù în
Turu ¡esuscù sI IovIndu Iùrù vesLe sI de sIrgu, muILu pIeunu
uu IuuLu sI mure robIIe uu IùcuL în oumenI.
Zuc. 11. DomnIIu IuI SLeIun-vodù Tomseu, cum s-uu
începuL în vùrserI de sînge, LoL usè uu LrùIL. Avè un LIgun
cuIò, ce sù dzIce pIerdzùLorIu de oumenI, LIgun gros sI mure
de Lrup. AceIu sLrIgu de muILe orI înuInLeu IuI, urùLîndu pre
boIerI: ,S-uu îngrùsuLu, doumne, berbecII, bunI sInLu de gI-
ungIIuL". SLeIun-vodù rîdè Iu cesLe cuvInLe sI dùruIu bunI
LIgunuIuI.
Zuc. 1z. Ce cum u LuLuror LIrunIIor, udecù vùrsùLorIIor de
sInge, Iu LouLe LùrîIe în Iume urîLù esLe sLùpînIIu, useu sI u
IuI Tomseu-vodù. ¡Iu urîse sI boIerII, curII, mùcur cù eru
muI LoLI de cusu IuI, unume BeIdImun-IogoIùLuI, BùrboIu-
vornIcuI, SLurdzeu-IuLmunuI, BouI-vIsLernIcuI, Iurù nIce eI
Iùrù grIjeu morLII nu eru, ce îmbIu în LoL ceus, cum sù dzIce,
cu dzIIeIe umînù. SI IIecîndu unde esLe IrIcu, nu încupe
drugosLe. PenLru ucéIu, înLrebîndu un împùruL pre un
duscùI: cum ur II împùruLu sù IIe drug LuLuroru? Au
rùspunsu: ,De nu veI II, împùruLe, groznIc nemùruIe".
¡erIcILI sInLu ucéIu domnI, cùroru LùrîIe Ior sIujescu dIn
drugosLe, nu dIn IrIcù, cù IrIcu Iuce urîcIune sI urîcIuneu,
cîLu de Lîrdzîu LoL IzbucnesLe.
Zuc. 1¤. Asè s-uu prIIejIL sI Iu Tomseu-vodù, In LouLe dzIIe
peLrecîndu boIerII supL grIje, s-uu vorovILu cu LoLII sI uu
Lrus sIujILorII LoLI în purLeu su sI pre mîrzesLI sI înLr-o
noupLe uu IesIL cu LoLII Iu suLu, Iu CucuLénI sI de ucoIeu uu
poruncILu IuI SLeIun-vodù, cu bIne sù Iusù dIn scuunu, cù
nu pouLe nImé u suIerI domnIIu IuI cu uLîLè vùrserI de sînge.
Zuc. 1q. Su spùrIIesù Tomseu-vodù de o Lurburure cu
ucéIe, ce îmbùrbùLîndu-I cIne eru pre Iîngù dînsuI, uu
sLrînsu durubunII, curII LoL pe un cuvînLu eru cu céIuIuILI
sIujILorI. Ce, ducù uu vùdzuLu bunII vùrsIndu-Ie SLeIun-
vodù, uu sLùLuL eI cu domnIIu. SI uu sLrIguLu sI LîrguI în
IeuIù. SI s-uu sLrînsu dIn LîrgoveLI sI den sIugIIe
neguLILorIIor sI oumenI nemernIcI, cîLùvu gIouLù sI Iu
SLeIun-vodù. SI s-uu prIIejIL de venIIu uLunceu sI dIn
LInuLurI dIn gIos nIsLe sLeugurI de cùIùrusI Iu cùuLure sI eru
descùIecuLI Iu TomésLI. Au rùpedzILu SLeIun-vodù sI Iu céIu
cu IéIe sI I-uu Lrus în purLeu su.
Zuc. 1=. SIujILorII ce eru cu boIerII uudzIndu cù sLrIgù
SLeIun-vodù în IeuIù, mùcur cù gIurusù boIerIIor, ce, pre
obIceuIuI neumuIuI nosLru, uu începuLu muILI de ceI muI
necunoscuLI u sù rumpe de Iu boIerI sI u venI Iu SLeIun-vodù
sI în Ioc uu începuLu u sIùbI purLeu boIerIIor.
Zuc. 16. Ducù uu vùdzuL boIerII cù nu vu sù Iusù SLeIun-
vodù de bunùvoIe dIn scuun, uu vInIL cu rùzboIu, cùroru uu
IesIL SLeIun-vodù cu gIouLeIe suIe de IuLureu LîrguIuI,
deusupru ¡înLînII IuI PùcururII sI scousesù sI LîrguIu LoL
SLeIun-vodù, cu urme, cIne cu ce uvè. SI despre vII uu
orînduILu de uu IovIL cùIùrImeu ce uvè dIn dos pe gIouLu
boIerIIor.
Zuc. 1;. ¡ùrù zùbuvù uu începuL u sù rùsIpI gIouLu boIer-
IIor, decI sI boIerII, cure încoLro uu puLuL, uu pIecuL Iugu,
dIn curII în Ioc uu prInsu pre BùrboI vornIcuI sI upoI sI pre
IecIoru-sùu. DecI pre BùrboIu ceI bùLrîn înduLù I-uu
înLepuLu de IuLureu LîrguIuI, Iurù pre IecIoruI IuI uu LrImIs
de I-uu spîndzuruLu în pourLu cuseI LùLîne-sùu. ¡urù
BeIdImunu sI SLurdzeu sI BouI scùpusù în Turu
MunLeneuscù, ce sI ucéIu LoL n-uu IùIùduILu, precum veI
vedè povesLeu Iu rînduIu sùu.
Zuc. 18. Pre cîLI-sI uduceu prInsI, pre LoLI îI omorîIu, cu
musLrureu ce uveu eIu obIcIuIu: ,Sù nu Le IerLe Dumnedzùu,
cu ceI cup mure uI Lùu". TuLuroru uceusLù musLrure Iùcè.
Zuc. 1¤. AcesLe neusedzùrI u IuI SLeIun-vodù uudzIndu
doumnu IuI ¡eremIe-vodù, uvîndu încù rùmus un IecIor
copII mIc, unume Bogdun-vodù, uu îndemnuLu pre gInerII
sùI, pre VIsnoveLcIII sI pre cneudzuI CoreLcIII, dIn Turu
¡esuscù, sI uLunceu umu eru sI cu sIuLuI IuI NIsLor UrecIe.
Au venILu sIngurù doumnu cu gInerII sùI, cu osLI usupru IuI
SLeIun-vodù sI Ie-uu IesIL sI SLeIun-vodù cu osLI înuInLe Iu
suLu Iu TùLùrénI. Ce uu LInuLu IourLe puLInù vréme rùzboIuI,
înduLù uu pIecuLu Iugu cùIùreLII, Iur bIeLII durubunI, pùrùsILI
de cùIùreLI, sù buIdzIsù Iu o rîpù deusupru TùuLesLIIor sI sù
upùru. Ce uu venIL IésII de Ie-uu IùgùduILu vIuLù, numuI sù-
sI deu urmeIe. SI uu credzuLu durubunII sI uu duLu urmeIe
de Iu sIne. SI ducù Ie-uu IuuLu urmeIe IésII, uu înLruLu cu
sùbIIIe înLr-însII sI uu perILu LoLI ucoIeu. ¡e sLuu movIIeIe sI
pùnù usLùdzI deusupru suLuIuI TùuLesLIIor.
Zuc. zo. Eru Iu SLeIun-vodù durubunII IourLe îmbrùcuLI
bIne, dupù credInLu céIu ce Iùcuse, de sLùLusù cu dînsuI Iu
rùdIcureu boIerIIor, cum n-uu IosLu nIce Iu o domnIIe grIjILù
bIne pedesLrImeu cu IuIne LoL de IeIeundrùs, cu nusLurI sI
cu cepruge de urgInLu, în pIIdu IuIducIIor de Turu ¡esuscù,
cu pene de urgInLu Iu cumùnuce sI cu LubIe de urgInLu Iu
soIdure pe Iùdunce. ¡osL-uu ucesLu rùzboI u IuI SLeIun-vodù
cu IésII Iu TùLùrénI, în unuI ;1z¤
Zuc. z1. Dupù ceu rùzsIpù u osLII IuI SLeIun-vodù, uu IesIL
SLeIun-vodù în Turu MunLeneuscù sI mùrgîndu uproupe
spre ¡ocseunI, I-uu LumpInuLu ceuusII împùrùLesLI cu BeIdI-
mun IogoIùLuI sI cu SLurdzeu IuLmunuI sI cu BouI vIsLer-
nIcuI în obedzI, cù-I pornIse RuduI-vodù, domnuI
munLénescu pre uLuncI, de mersesù cu pîrù Iu PourLù
usupru TomseI-vodù, cù-I eru RuduI-vodù IuI SLeIun-vodù
mure neprIIuLIn. Ce, cIne eru vezIru Iu împùrùLIIe, eru prII-
uLIn IuI SLeIun-vodù sI uu dzIs vezIrIuI, prIcepîndu IucruI:
,Ce sù ucoIIsésLe RuduI-vodù de ceI sùrucu". SI înduLù uu
LrImIs ceuusI de uu LîmpInuLu pre boIerI, curII sInLu muI sus
pomenILI sI I-uu pus în obédzI sI I-uu dus Iu SLeIun-vodù.
DecI, cîLu I-uu udus ceuusII, înduLù Ie-uu LùIuLu cupeLeIe sI
Ie-uu uruncuLu LrupurIIe în SIréLIu.
Zuc. zz. Sedeu SLeIun-vodù în Turu MunLeneuscù în be-
jenII, Iu RuduI-vodù sI IovIIu oumenII IuI pùnù Iu BîrIudu,
pùnù Iu VusIuIu, ce LoLu-I împengè IésII. ¡urù doumnu IuI
¡eremIeI-vodù în ¡usI cu IecIoru-sùu, cu Bogdun-vodù, însù
LouLe dIvunurIIe eru pre NIsLor UrecIe, sI uu LrùgùnuL uceu
domnIe uceI domnIeI, muI pùnù Iu unuI.
Zuc. z¤. Sù urîsù LurcIIor ucesLe dodeIuIe despre IesI
usupru TùrîI MoIdoveI sI muI vîrLos cù LoL uLunce Iuusù
cuzucII TrupezonduI, ceLuLe Lurceuscù, dIncoIo de Mureu
Neugrù sI pre mure muILe corùbII LurcesLI cu negouLù sI pre
un TIcuI-puseu cu cîLevu corùbII de ousLe I-uu IuuL vIu sI
LIneu LouLù Mureu Neugrù încIIsù. DecI uu orînduILu pre
ScIInderu-puseu de SIIIsLrIu cu osLI usupru IésIIor, ce eru în
MoIdovu cu doumnu IuI ¡eremIeI-vodù. SI vùdzIndu sI pre
SLeIun-vodù în LurburùrI LoLdeuunu sI despre uI sùI sI de-
spre; sLreInI, I-uu muzIIIL, Iuîndu-Iu în obédzI dIn Turu
MunLeneuscù, Iurù domnIIu, în IocuI IuI, uu duLu RuduIuI-
vodù, curIIe ure nume în Lurù, de-I dzIcu RuduI-vodù ceI
Mure. SI cu udevùruLu cude-I-sù ucesLu nume în vécI sù
uIbù, precum veI uIIu IIreu ucesLuI domnu Iu rînduI sùu
scrIse. EsLe ucesLII RuduI-vodù IecIoru MIIneI-vodù, dom-
nuIuI munLenéscu, cureIe MIIneu-vodù uu domnILu pre o
vreme cu PùLru-vodù ScIIopuI Iu noI în Lurù.
n. Cupoló uló seuptelè
¡ncep. 1. Au purces ScIIndIru-puseu sI cu RuduI-vodù
usupru IésIIor, ce eru în ¡usI cu doumnu IuI ¡eremIeI-vodù.
VIsnIoveLcIII, unuI dIn gInerII IuI ¡eremIeI-vodù, murIse în
¡usI, decI sI oumenII IuI, curII uu IosLu u IuI, sù dusesù în
Luru Ior sI dIn ousLeu IuI CoreLcIII. ScrIsesù JoIcovscIII IuL-
munuI cùrLI Iu sIujILorI, cure nu vu IesI dIn MoIdovu, Ioc în
ousLeu Ior sù n-uIbù, cù înLrusù eI Iùrù voIu cruIuIuI în MoI-
dovu. DecI numuI cu 6oo de oumenI rùmùsesù CoreLcIII.
Zuc. z. ¡uusù vesLe doumnu sI boIerII cù Ie vIne
ScIInderu-puseu usupru sI Ie poruncIIu sI RuduI-vodù, cu
un cresLIn, sù Iugù devreme. Ce ¡euIuI sImùLu sI Iùrù crIerI
n-uu vruL sù purceugù muI devreme, ce umu ducù sù
upropIIesù osLIIe. BIne Ie dzIcu de uceusLu cuzucII IésIIor:
,Dupù pugubù, IeuIuI înLeIepLu".
Zuc. ¤. ¡nduLù ce uu înLùIes ScIInder-puseu de purcesuI
IésIIoru dIn ¡usI, uu rùpedzIL o sumù de ousLe sprInLenù sI I-
uu ugIunsu Iu DrùgsunI, în LInuLuI HîrIùuIuI. ApùruLu-s-uu
ourece IésII dInLîIu, Iurù ducù s-uu muI îngIoLIL ousLeu, s-uu
rùsIpILu cIne încoLro uu puLuL. SIngur CoreLcIII uu cùdzuLu
pre mînu IuI ScIInder-puseu sI bIIuLu doumnu cu coconuI,
Bogdun-vodù1 sI o sumù de boIerI. Pre boIerI I-uu scos
RuduI-vodù pre LoLI de Iu ScIInderu-puseu, cîLI eru prInsI.
¡urù doumnu Iu mure ocurù uu sosILu, de cure sIngurù uu
mùrLurIsIL cùLrù boIerI. Trecîndu cu curuI, uu vùdzuL pre
boIerI sI Iùcrù-mîndu uu dzIs: ,BoIerI, m-uu rusInuL
pùgînuI". ¡u uceusLù ocurù uu sosILu cusu IuI ¡eremIeI-vodù
sI pouLe II penLru rùuLùLIIe eI, cù eru o IùméIe rùpILoure,
precum spunu sI de vréme ce uu oLrùvIL pe cumnuLu-sùu,
pre SImIon-vodù (de vu II useu) sI de IrIcu IuI Dumnedzùu
depùrLuLù.
Zuc. q. Nu eru în ceIu IIre sIngur ¡eremIe-vodù, ce eru
om înLreg Iu LouLe, nerùpILor, nemîndru, ne-vùrsùLorIu de
sînge, bIîndu, dumnùdzùrescu, pe cum mùrLurIsesLe
rùzboIuI IuI cu Rùzvunu-vodù, cum n-uu vruL sù Iusù dIn
beserIcù, pùnù n-uu sùvîrsIL sIînLu IeLurgIIe, mùcuru cù-I
spune cu sù ugIungu osLIIe. ¡n dzIIeIe IuI mure bIvsIugurI sI
pIInù Luru de LouLe. Ce de IesLe vro osîndù sLIngereu cuseI
IuI, dIn IupLeIe doumneI suIe IesLe.
Zuc. =. Pre doumnu sI pre CoreLcIII I-uu LrImIs ScIInder-
puseu Iu împùrùLIIe. CoreLcIII cneudzuI upoI pre urmù uu
IesILu den cIIsoure cu muILù cIeILuIuIù, Iurù doumnu uu
IosLu dupù unu ugù Lurcu,pùnù Iu mourLeu su. Bogdunu-
vodù copIIuI Iurù în LurcIIe s-uu sùvîrsIL. AgIunsesù de uu
IosLu Iu împùrùLIe cupIgI-bus. ¡osL-uu ucésLeu v IeuLo ;1zq
<1616>.
Zuc. 6. TrImIs-uu ScIInderu-puseu dupù rùsIpu IuI
CoreLcIII, dIn poruncu împùrùLIeI unu ceuusu Iu cruIuI
Iesescu sù opreuscù cuzucII de pe mure, curII uLuncesI nIsLe
ceLùLI, ce Iùcuse LurcII pre NIpru, unume AsIun Horod sI
uILù ceLuLe Iuusù sI omorîsu sI osLenII cîLI eruu LurcI sI înLr-
ucéIe ceLùLI (sI ucesLe LouLe upoI uu IùcuL de uu venIL soILun
Osmun Iu HoLInu) sI sù pùrùsuscù u cùIcu MuIdovu cu osLII
Ioru.
Zuc. ;. Au LrImIs sI cruIuI Iesescu un soI, unume pre Co-
IunscIII, Iu împùrùLIe, dîndu prIcInu LouLù pre LùLurI, curII
dodeIndu cuseIe cuzucIIor, eI încùsI înLorcu dIn pugubIIe ce
Ie Iuc LùLurîI. EsLe sI uceusLu Iuudù în ¡eLopIseLuI Ior, cum
uceIu CoIunscIII cu soIIIu IuI uu muzIIIL pre SLeIun-vodù
Tomseu, ce nu sLIu cum s-urI prInde ucesLu Iucru, cù umu
eru domnu RuduI-vodù în IocuI TomseI-vodù, cîndu uu Lre-
cuL CoIunscIII Iu împùrùLIIe. ¡urù pîrù, udevùruLu c-uu uvuL
SLeIun-vodù Tomseu LoLdeuunu despre IesI Iu împùrùLIIe.
Zuc. 8. ¡u unuI, ScIInder-puseu, dIn poruncu împùrùLIeI,
uu sLrînsu cîLù ousLe uu uvuLu dIn pùsIIu IuI sI cu RuduI-
vodù, domnuI de MoIdovu, sI cu osLIIe munLenesLI sI
unguresLI de Iu BeLIeun Gubor, domnuI ArdeuIuIuI, cù eru
BeLIeun Gubor mure neprIIuLIn IésIIor, sI cu LùLurîI, uu pur-
ces usupru TùrîI CùzùcesLI, sù Ie sLrIce pùIùncIIe sI sù-I pru-
de.
Zuc. ¤. ObIIcIse sI IésII gînduI IuI ScIInder-puseu sI I-uu
IesIL IuLmunuI JoIcovscIII cu osLIIe IesesLI Iu murgIne, Iu un
Ioc unume Busu, muI sus de Sorocu pe NIsLru, dIn céIu
purLe de NIsLru IesLe uceIu Iocu.
Zuc. 1o. ¡ncepuse ScIInder-puseu u buLe RuscovuI, ce,
ducù uu sîmLILu uproupe de osLIIe IesesLI, uu IùsuLu
RuscovuI sI uu purces pe dencouce de NIsLru, pIn Lurù,
împroLIvu IocuIuI unde eru JoIcovscIII, însù-I despùrLIè
NIsLruI. MuI puLInù ousLe eru Iu JoIcovscIII, decîL Iu
ScIInder-puseu, Iurù muI uIeusù, LoL IeIecII sI sù sLrîngeu sI
cuzucII dIn LouLe pùIùncIIe Iu dînsuI. NumuI IIIndu cruIuI
Iesùscu Iu Moscu cu osLIIe, s-uu IerILu u înLùrîLu puLereu
Lurceuscù. Avîndu Lreubù înLr-uILù purLe CrùIIu ¡esuscù, uu
sLùLuL cu ScIInderu-puseu Iu LocmuIù, Iu IegùLurI de puce,
nedejdIuIndu cù vor LIneu LurcII puceu.
Zuc. 11. CupeLeIe de puce eru, despre IesI, sù opreuscù pre
cuzucI, sù nu îmbIe pre mure sI în MoIdovu sù nu muI îmbIe
osLIIe Ior. ¡urù despre ScIInder-puseu eru sù opreuscù pre
LùLurI, sù nu îmbIe sLrIcîndu în Turu ¡esuscù sI în MuIdovu
domnI sLreInI sù nu IIe, Iùrù cIne vu II IecIor de domnu.
Ce, LouLe ucesLe în vînLu uu IosLu, cù bIne n-uu sIîr-sILu
puceu sI uu purces osLIIe sI ucesLe sI uceIeu îndIrepLu, Iurù
LùLurII pre de uILù purLe uu sI IovILu în PodoIIIu, în Turu
¡esuscù sI uu IùcuL cîLevu robII. SI upoI, Iu unuI, Iùrù vesLe,
muILIme de LùLurI uu j IovIL VoIInIu, o Lurù muI sus de
PodoIIIu sI pùn-u sLrînge osLIIe JoIcovscIII, uu IesIL LùLurîI
cu mure pIeun den Turu ¡esuscù, Iùrù nIce o smInLeuIù.
Zuc. 1z. Mure bùnuL penLru ucesLe LouLe uu uvuLu JoIcov-
scIII de Iu cruI sI de Iu LouLù CrùIIu ¡esuscù, penLru mouIe
IucrurIIe IuI. Ce, Iu cresLInI nu sInLu cerLùrI penLru uneIe cu
ucesLe cu Iu LurcI.
Zuc. 1¤. RuduI-vodù spre ucesLe uI LreIIeu unu domnII
suIe céIe dInLîIu, s-uu rùzboIIL de ocII sI pouLe II, vùdzîndu
cù nu vu puLeu Lrece, sù nu su îngrouse înLre LurcI sI înLre
IésI IucrurI de sIudù,sIngur s-uu poILILu Iu împùrùLIIe sù-I
vIe muzIIIIu sù pouLù u merge Iu TurIgrudu penLru IeucuI
ocIIIor. DecI, I-uu IùcuL pre voIe împùrùLIIu, pre dînsuI I-uu
cIemuL Iu PourLù, Iurù domnIIu uu duLu IuI Guspur-vodù
uIceu în Lurù, în IocuI IuI RuduI-vodù ceIuI Mure.
1o. Cupoló uló optoló
¡ncep. 1. Guspur-vodù eru omu de neumuI sùu ILuIIunu,
cum dzIcemu Iu noI în Lurù, Irîncu, omu nesLIuLorIu rînduI
sI u obIceuIurIIor LùrîI, Iùrù IImbù de Lurù, cure Iucru muI
greu nu pouLe II, cîndu nu sLIe domnuI IImbu LùrîI unde
sLùpînesLe.
Zuc. z. O! MuIdovu, dI ur II domnII LùI, curII sLùpînescu
în LIne, LoLI înLeIepLI, încù n-uI perI usè Iesne. Ce, domnIIIe
nesLIuLoure rînduI Lùu sI Iucome sInLu prIcIne perIreI LuIe.
Cù nu cuuLù sù ugonesuscù sIe nume bun cevu Iu Lurù, ce
cuuLù desIrînuLI numuI în uvuLIe sù sLrîngù, cure upoI LoLus
sù rùsIpésLe sI încù sI cu prImejdII cuseIor Ior, cù bIùsLùmuI
sùrucIIor, cum sù dzIce, nu cude pre copucI, cîLu de Lùrdzîu.
Zuc. ¤. Eru ucesLu Guspur-vodù muILù vréme LergImunu
Iu împùrùLIe, udecù LîImucI LuLuror soIIeIor cresLInesLI ce
vInu Iu împùrùLIIe. SI IIIndu sI Iu mIjIocuI pùcII ce Iùcusù
înLre ¡mpùrùLIIu NeumLuIuI sI înLre împùrùLIIu TurcuIuI,
penLru sIujbu ucéIu I-uu duLu uIceu în MoIdovu domnIIu în
IocuI RuduIuI-vodù. ¡urù cîL s-uu usedzuL Iu domnIIe,
mùcurù cù eru de mure credInLù Iu împùrùLIIe, înduLù s-uu
usùdzuLu cu gînduI spre pùrLI cresLInesLI.
Zuc. q. De Iuudù esLe IIe Iu cure domnu sù IIe spre
purLeu cresLIneuscù, cù uceusLu Lurù, cùcI LrùIesLe useu în
sLuLuI sùu pùnù ucmu, penLru LùrI cresLIne sLù pùnù usLùdzI
în rîndurIIe suIe, însù cu înLeIepcIune, nu Iùrù socoLeuIù sI
Iùrù LemeIu, în Ioc de IoIosuI LùrîI sù-I uducù perIre, cum s-
uu prIIejILu umu sI în vrémIIe nousLre în cîLevu rîndurI, de
udusésù u muILI nesocoLeuIu sI nebunIu, mure cumpùnù
ucesLuI pùmînLu. Dumnedzùu muI bIne sLIe, cù de nu s-ur
II prIIejIL o sumù de cupeLe sù cerce mIjIouce sI sù nu uIerge
Iu împùrùLIIe, ur II IosLu de perIre de IsLov Luru uceusLu în
cîLevu rîndurI. Aseu udusésù Iu mure prImejdIe Luru sI dom-
nIIu IuI Guspur-vodù.
Zuc. =. Sù rùdIcusù în dzIIeIe ucesLII domnII sI j un
domnIsor de Iu OrIeI, ce înduLù Guspur-vodù uu LrImIs
ousLe sI uu IesIL sI sIngur împroLIvu IuI sI I-uu prInsu sI pre
dînsuI vIu, pre domnIsor sI cîLevu cupeLe de Iu OrIeIu, pre
curII I-uu sI omorîLu j înduLù. SLIIu IImbu sîrbeuscù Guspur-
vodù sI cîndu I-uu musLruLu pre cùpILunII ceI prInsI orIeI-
enI, II-uu dzIs sîrbesLe: ,ßu umue+e cpnne nuc+o «±
¡ocnonupm". ¡e LîImùcIIu upoI ucesLe cuvInLe pre rumunIIe
BucIoc vornIcuI de Turu de GIos, udecù: ,Sù uveLI InImù
curuLù spre Domnu".
Zuc. 6. SLùpînIIu uLunceu ArdeuIuI, cùruIu dzIcem noI
Turu Ungureuscù, BeLIeunu-Gubor, dupù sLîngereu
BuLorésLIIor sI uvè mure rùzbouIe împroLIvu nemLIIor pen-
Lru CrùIIu Ungureuscù sI îndemnu sI pre LurcI usupru IésIIor
cù dedésù IésII ugIuLorIu I împùruLuIuI nemLùscu împroLIvu
IuI Gubor sI uLun-ces de curundu îI bùLuse IésII o ousLe
IourLe rùu Iu Cusu. DecI îndemnu înLr-ucéIu pIzmù pre LurcI
usupru IésIIor, IùgùduIndu-Ie cù de or merge usupru IésIIor,
sù nu pouLù u du ¡euIuI ugIuLoru nemLIIor, vu puLeu Iùrù
zùbuvù u Iuu BecIuI de Iu némLI. SI cu uceIeu îndemnùrI sI
cu IùgùduInLù, cu mure dururI ScrIsesù sI Iu IunuI Iu Crîm,
cure cùrLI uu cùdzuLu pre mînuIe IuI Guspur-vodù sI înduLù
Ie-uu LrImIs Guspur-vodù Iu cruIuI Iesescu. Ducù Ie-uu
vùdzuL cruIuI cùrLIIe, sIngur n-uu vruLu sù pono-sIueuscù
IuI BeLIeun, ce uvîndu BeLIeun Gubor oumenI u sùI înLre
sveLnIcII IesesLI cu cuscrII, uu pus cruIuI pe oumenI de uI IuI
sù-I porunceuscù, cùcI nu se pùrùsesLe de ucesLe IupLe, cu
vrùjmùsIu împroLIvu cresLInIIor. SI I-uu LrImIs sI IzvoudeIe
scousù dIn cùrLIIe IuI sI uu mùrsu soIuI de Iu boIerII IesesLI
cu muILù musLrure sI bùnuLu, urùLîndu-I sI IzvoudeIe
cùrLIIor IuI, ce uu scrIs Iu IunuI. Ducù Ie-uu vùdzuL BeLIeun
Gubor cuvInLeIe suIe de IuLù, uu dzIs cùLrù soII: ,MurI-vu
Guspur penLru ucéIe cùrLI". SI înduLù, de LouLe îmbIeLeIe IuI
Guspur-vodù uu duL sLIre Iu împùrùLIIe.
Zuc. ;. Curundu uu sImLILu Guspur-vodù cù s-uu pIerduLu
Iu LurcI credInLu, decI s-uu usùdzuLu cu gînduI sI muI Lure
cu IésII, îndemnîndu-I usupru LurcIIor. SI în ceLuLeu HoLIn-
uIuI înduLù uu bùguLu osLenI IesùsLI, dîndu-sù uIeveu supLu
upùrureu Ior cu Luru. Nu puLeu de LoL sIobod sù IIe în
gînduI sùu de boIerI, curII socoLIndu ceu de upoI, sù nu vIe
vreo perIre LùrîI, nu-I prIsLùnIIu boIerII, dIn curII eru muI
cupu uLunce BucIoc vornIcuI mure de Turu de GIos; VusIIIe-
vodù eru vIsLIernIc mure Iu uceeu domnIIe. Ce, în muILe
cIIpurI sù IspILIIu sù omourù o sumù de boIerI, sù IIe eI
sIobod în IupLeIe suIe, ce useu uIeveu nu sù cuLedzu sù-I
omourù penLru Lurù, cù eru BucIoc Iu Lurù uIes de LoLI. ¡urù
pre VusIIIe-vodù, dîndu-I prIcInù cù nu dù sumù de o sumù
de bunI u vIsLerIeI, mùcuru cù-I eru IInu de cununIe, I-uu
pus în LemnILù sI I-uu pus sI Iu muncù. ¡urù pre BucIoc
pusesù gîndu sù-I oLrùvuscù sI înLr-o dzI oprIndu-I Iu musù
sI-uu scornILu voIe bunù, încIInîndu Iu BucIoc cu veseIIe sI
uu pus de I-uu duLu oLruvu. ¡n Ioc s-uu sImLILu BucIoc
oLrùvIL sI s-uu sI scuIuL de Iu musù sI s-uu dus Iu guzdù,
uvîndu IerbI împroLIvu oLruveI, duLe de Iu un doILor prIIuL-
In, cù usLepLu eIu unu cu ucéIu de Iu Guspur-vodù. înduLù uu
IuuLu IerbI sI uu începuL u vùrsu oLruvu, cu mure cumpùnù
de vIuLù. A dou dzI s-uu IùcuLu rùzboIIL sI Guspur-vodù,
dîndu vInu sLoInIcIIor cù uu IosLu bucuLeIe coLIILe.
Zuc. 8. Vùzîndu grIje de vIIuLu BucIoc vornIc, numuI ce I-
uu cùuLuL u presLùnI cùLrù sIuLuI IuI Guspur-vodù, ce uveu
umu usedzuLu cu IésII. SI eru uIeveu sI Iu împùrùLIIe
îmbIeLeIe IuI, decI LrImIsùsù Iu ScIInder-puseu poruncù
împùrùLIIu sù nevoIuscù dourù îI vu prInde. Ce obIIcIse
Guspuru-vodù sI de LouLe du sLIre Iu IésI. DecI vùdzîndu
împùrùLIIu cù nu-I poL prInde cu mesLersug, uu LrImIs unu
ugù pre obIceuI, ScIImnI-ceuus, sù cuprIndzù scuunuI sI sù-
I muzIIeuscù pe Guspur-vodù. ¡urù cîL uu prInsu de vesLe
Guspur-vodù cù vIne ScIImnI-ugu, uu scornILu cù-I vIn IésII
usuprù-I sI uu IesIL den ¡usI sI uu pus Lubùru Iu CupuI
SLîncII, împroLIvu TuLorîI.
Zuc. ¤. Cum uu sosILu ScIImnI-ceuus dupù obIceuI, umu
eru gùLIL IucruI; înduLù uu pus sIujILorII de uu ubùLuL în
LurcI sI cîLI uu IosLu cu ugu sI pre sIngur ScIImnI-ugu I-uu
omorîLu. SI înduLù uu rùpedzIL sI în Lîrgu, de uu LurburuLu
sI LîrguI sI cu sIujILorI umesLecuLI, pre unde, pe cure uu upu-
cuL vremeu, ucoIeu I-uu omorîL. MuILI den LurcI sù încIIdeu
pen pIvnILe cu urme, de sù upùru. Guspur-vodù, dupù
uceusLu IupLù, înduLù uu purces în LîmpInureu IuI JoIcov-
scIII IuLmunuI Iesescu, cureIe eru umu uproupe, Iu mur-
gIne, cu osLI.
Zuc. 1o. Eru guLu ScIInderu-pusu sI muI înuInLe de ucesLe
IupLe u IuI Guspur-vodù, sù murgù cu osLI usupru IésIIor den
poruncu împùrùLIeI sI eru orîn-duILu sI IunuI sI CunLImIru-
beIu, vesLILu rùzboInIc pe ucéIe vrémI sI osLIIe munLenesLI
sI o sumù de osLI UngurésLI de Iu BeLIeun Gubor, de LouLù
ousLeu uproupe de 6o.ooo sI 1.ooo de InIcerI, dIn odùIIe
InI-cerésLI orînduILe sI cu ucesLe osLI uu înLruLu în Lurù
ScIInder-puseu.
Zuc. 11. ¡ésII încù sù nu Iuse înséIuLu pre Guspur-vodù cu
prIIeLInsuguI Ior sI sù-sI Locmeuscù JoIcovscIII smenLéIeIe
céIe dInLII, uu purces sI eI cu ousLeu sI uu LrecuL NIsLruI Iu
HoLIn în zz de dzIIe u IuI uv-gusLu.
Zuc. 1z. OusLe JoIcovscIII IuLmunuI uvé 1.6oo de IusurI
LoL înIeruLI, q.ooo de cùIùrI deosebI de IusurI, ce Ie dzIc
sLeugurI îndzùouLe, zoo de ruILurI némLI cùIùrI, qoo de
cuzucI IIsovLI, z.ooo de pedesLrI némLI. AceusLù ousLe eru
IeIecII; eru sI u domnIIor deosebI vro z.ooo de oumenI sI de
ucéIu cîLvu curII mùrgu de bunùvoIe, în dobîndù, curII upoI
uu mîn-cuLu cupuI IuI JoIcovscIII. VenIsù sI un copII den
cusu cruIuIuI, de Iu cruI, numuI sù înLre JoIcovscIII cu osLI
în MoIdovu înLr-ugIuLorIu IuI Guspur-vodù. AI doIIeu IuL-
mun, cum dzIcu Iu dînsII, de cîmpu, eru pre ucéIu vréme
ConeLpoIscIII.
Zuc. 1¤. Duc-uu LrecuL JoIcovscIII IuLmunuI cu osLIIe
IesùsLI NIsLruI Iu HoLInu, uu IùcuLu IésII sIuLu sI sIùLuIIu
ConeLpoIscIII sù usLepLe osLIIe ucoIeu Iu HoLIn pre
ScIInder-puseu, sù nu sù depùrLédzù useu în cîmpI,
împroLIvu muILImeI de osLI LùLùrùsLI sI LurcesLI sI eI sù
meurgù pe NIsLru de pe céIu purLe, sù sLrîngù cuzucI de pen
pùIùncI, sù Iovuscù în urmu osLIIor pe Iu TIgIIneu. Ce ucesLu
sIuL n-uu prIImILu JoIcovscIII IuLmunuI, ce sù IIe dzIs, muI
bIne sù vudzù vesLIIe cum sInLu, decîL sù Ie uudze de Iu uILII.
Zuc. 1q. ¡n z¤ dzIIe u IuI uvgusLu uu venIL sI Guspur-vodù
în Lubùru Iesuscù, sprInLIn, numuI cu 6oo de oumenI, Iu
udunureu cu JoIcovscIII sI dupù sIuLu ce uu uvuL cu cu-
peLeIe IesùsLI, uu purces cu LouLù ousLeu Iesuscù pe PruL în
gIos, de Iu HoLIn Iu TuLoru sI ucoIo Iu TuLoru uu pus Lubùru
IésII. ScrIe ¡éLo-pIsùLuI Iesùscu cù uu uvuL sI Guspur-vodù
1z.ooo de ousLe de Lurù. SosIL-uu JoIcovscIII Iu TuLoru,
sepLemvrIe z.
Zuc. 1=. Nu sLIé JoIcovscIII de ScIInder-puseu, Iu ce Ioc
esLe sI cu cîLù sumù de ousLe, Iùsîndu-se de LouLe în
nedejdeu IuI Guspur-vodù. Ce, Guspur-vodù, desI SLIIu dIn
IscoudeIe suIe de muILImeu osLIIor LurcesLI, Iurù nu spuneu
LouLe IésIIor, sù nu Ie sLrIce InImIIe.
Zuc. 16. ¡u ; dzIIe u IuI sepLemvrIe, în = dzIIe dupù
sosIreu IésIIor Iu TuLoru, uu sosIL sI sLrùjIIe LùLùrùsLI,
deoduLù cu ¤oo oumenI, cu curII IùrùLIndu-sù cuzucII, ce Ie
dzIce IIsovLII pre ucéIe vrémI, I-uu înIrînLu IIsovLII pre
LùLurI, Iurù vII n-uu puLuL prInde nIce pre unuI. NumuI cu-
peLe cîLevu de LùLurI uu udus Iu JoIcovscIII, ce n-uu puLuL
sLI nIce uLunce IésII de puLereu IuI ScIInder-puseu. ¡urù
LùLurîI prIndeu în LouLe dzIIe de Iu IésI IImbù, dIn IoIoLu Ior
ce îmbIu penLru Irunu, sI SLIIu ScIInder-puseu de LouLe de
Iu IésI sI cum esLe ousLeu Iesuscù puLInù.
Zuc. 1;. ¡n 8 dzIIe u IuI sepLemvrIe, înLîIu CunLemIr-beIu,
upoI sI sIngur ScIInder-puseu, uu sosIL Iu TuLoru sI s-uu
înLInsu corLurIIe ScIInder-puseu dIrepLu deusupru LuberII
IesùsLI, muI dIn gIos. ¡ésII eru în sunLurI, céIe încù de
ZumovscIII IùcuLe. N-uu vruL sù scouLù ousLeu JoIcovscIII
înLr-ucéIu dzI, muI muILu de nIsLe sLeugurI sprInLene cu
IIsovLII umesLecuLe, muI muILu dourù urI puLeu prInde vreo
IImbù, sù sLIe de ousLe, uLîLu esLe cîL sosIsù, uu muI esLe pre
urmù. Ce LouLù dzuu IùrùLIndu-sù cu LurcII sI cu LùLurîI,
IesIndu sI de uI nosLrI muIdovenI Iu IurLu sI nIce uLunceu
uu puLuL Iuu IImbù, cù muI muILu de un sLeguru Lurcu n-uu
prInsu sI pùnù u-I uduce Iu JoIcovscIII, uu murILu de rune.
Zuc. 18. ALîLu ousLe de LouLù, cîLù sosIsù descùIecuLù,
socoLIndu JoIcovscIII sI nesLIIndu cù în ceIus noupLe uu
sosILu sI ourdeIe u IunuIuI, cu guIgu-soILunu, IruLeIe Iunu-
IuI, cù IunuI sîngur rùmùsesù în Bugeugu, Iurù osLIIe LouLe
Ie pornIsù cu guIgu-soILunu, u dou dzI dez-dImeneuLù, uu
scos JoIcovscIII LouLù ousLeu Iesuscù, pre pIIdu IuI Zumov-
scIII, cîndu cu CuzI CIereI-soILun, sI-uu LocmIL ousLeu, cîL
ugIungeu gIonLuI pusceI, Iùcîndu sI douo bùsLI de pùmînLu,
unu Iu un cornu de ousLe, uILu Iu uILu cornu, cîLe cu puLru
puseI sI cîLe ¤oo de pedesLrusI cu Iocu. ¡urù ScIInder-puseu
LocmIsù ousLeu su Lurceuscù sI pre ungurI sI pre munLenI Iu
urIpu dIn gIos, Iur urIpu dIn sus uu duL-o IuI CunLemIr cu
ourdeIe IuI, Iurù ceIeIuILe ourde ce eru cu guIgu-soILunu nu
s-uu urù-LuLu de dupù deuIu, pùnù nu s-uu începuL rùzboIuI.
Zuc. 1¤. Ducù s-uu upropIIuL osLIIe de sIne, uu duLu IésII
înLîI sI cu muIdovenII rùzboIu sI în Ioc împengîndu pre or-
deIe IuI CunLemIr sI LurcII înce-pusù u sù du înupoI. ¡esILI
IésII Iu cîmpu muI muILu decîL Ie eru poruncu cu sIreuguI
céI dIn IrunLe, uu IzbucnILu sI ordeIe cu guIgu-soILunu sI uu
duL cu LouLe osLIIe nùvuIù Iu rînduI ceI dIn IrunLe Iesùscu sI
I-uu înIrînLu. AI nosLrI, moIdovenII, pre obIceuI, înduLù uu
pIecuLu Iugu sI IoIoLu IésIIor, ce eru în gounù, usIjderè. ¡urù
LùLurîI, neîncùpîndu LoLI în IrunLe, uu IovILu sI dIn dos pe
IésI. SI useu cu mure vùrsure de sînge, uu înIrînLu rînduI ceI
denLîI, pùn uu ugIunsu Iu uI doIIeu rîndu, ce eru LocmuI Iurù
IrunLe, unde eru sI IuLmunII sIngurI. SI eru LouLe sI ucéIe
rîndurI muI încungIuruLe de LùLurI, de cùLrù Lubùru Ior. Ce
uu mùrsu LoL buIuc IésII, upùrîndu-sù de LùLurI, pùnù supL
sunLurI.
Zuc. zo. ScIInder-puseu LoL cu ucéIu nùvuIù uu IovIL busLu
ceu dIn gIos sI Iùrù zùbuvù uu înLruLu IenIcerII în busLù.
SùrIL-uu IésII, umu de Iîngù sunLurI, sI uu upucuLu de uu
scos o sumù de pedesLrusI ce eru în busLù, Iurù muI muILI uu
perIL sI puLru puseI uu IuuL LurcII. Dupù ucéIu uu sLùLuL
ousLeu în LocmuIù necIùLILù, numuI cîL sù upurù IésII de
nùvuIu LùLurîIor sI busLu ceu dIn sus uu rùmus înLreugù.
Zuc. z1. Aproupe de upusuI soureIuI, ScIInderu-puseu uu
descùIecuLu ousLeu LouLù Iu odIInù, Iurù IésII uu cùdzuLu Iu
mure spuImù sI Lurburure, sI IùsIndu sI eI sLrùjI, Iurù ousLeu
céIuIuILù uu InLruLu în sunLurI, pe Iu oLuce. SI înduLù uu
mùrsu LouLe cupeLeIe Iu corLuI IuI JoIcovscIII, Iu sIuL,
mîInILI LoLI, vùdzIn-du-sù încIIsI de uLîLeu muILIme de osLI,
depùrLuLI de Lurù sI ceLùLIIe suIe, Iùrù nIce o nedejde de
ugIuLorIu. TIneu IuLmunII umîndoI InIme LurI, rùspun-
dzîndu LuLuroru, cum u dou dzI vor sù-sI Locmeuscù IucruI
cu rùzboIu sI upoI, ducù n-or puLeu u înIrînge puLereu
neprIIuLInIIor, sù Iége Lubùru sI sù murgù cu Lubùrù IeguLù
spre Luru Ior, spre NIsLru. Au pùLrunsu LuLuroru InImIIe
ucesLu sIuLu, ducù uu uu-dzILu cu Lubùru IeguLù mursuI,
IIIndu umu den Ioc încIIsI de pùsuneu de cuI sI de Irunù de
oumenI. SI dupù ucéIu s-uu rùscIIruL sIuLuI înduLù. Unu
domnu unume SLrus sI CuIInovscIII sLurosLe de CumenILù
sI SumoII CoreLcII s-uu gùLILu de Iugù noupLeu cu oumenII
sùI sI uu purces nùzuIndu înduLù sù Lreucù PruLuI noupLeu
sI ucoIeu, Iu LrecùLoureu PruLuIuI, dîndu în PruL cu oIIe
spùImuLI, s-uu înecuLu CuIInovscIII sLurosLeIe de CumenILù
sI muILI dIn IésI. UnII, rùLùcIndu noupLeu, uu cùdzuLu u dou
dzI în mînuIe LùLurîIor, pe uILII I-uu dus cursuI upeI, de I-uu
ubùLuLu Iur înupoI Iu muI, de II-uu cùuLuLu u înLrù Iurù în
Lubùrù. ¡urù HmeIeLcIII sI CuzunovscIII, cupeLeIe cuzucIIor,
uu IovILu înLîI uIùLureu cu PruLuI, upoI uu IuuL cîmpII sI uu
mersu, Iùrù nIcI o dodeIuIù, înLregI. CeIeIuILù ousLe de IeIe-
cII sù Lurburusù cu LoLII sI eI de Iugù, scornIndu-sù cuvînLu
pen Lubùrù c-uu IugIL IuLmunII, cîL sI céIu ce eru Iu sLruje,
pùrùsIse sLrùjIIe. Ce înLeIegîndu JoIcovscIII spuImù cu
ucéIu osLII, uu îmbIuL pe Iu oLuce cu IùcIII de vînLu,
urùLîndu-se osLenIIor, cum esLe de IuLù sI ure grIje de ousLe
sI uu muI înLùrILu sI sLrùjIIe. SI useu de-bIIu uu usedzuL
ousLeu de spuImù. SI în céIusI noupLe uu scrIs sI cùrLI, dîndu
sLIre Iu cruIuI, cu pîrù pe ucéIu ce uu IugIL dIn Lubùrù.
Zuc. zz. Guspuru-vodù vùdzîndu mure Lurburure sI Iugù
în ousLeu Iesuscù, pùrùsIL sI de osLenII sùI, uu purcesu sI eIu
noupLeu sI uu LrecuLu PruLuI bIne. NumuI, umu Iu brunIsLe
IIIndu cu puLIneI de uI sùI sI den boIerI, SepLeIIcIu IuL-
munuI sI GoIu posLeInIcuI, pe Iîngù dînsuI, I-uu omorîL ceIu
ce eru cu dînsuI. Scîrnuvù sI groudznIcù IupLu sI neuudzILù
în LouLe LùrI cresLIne. DomnuI, orI bun, orI rùu, Iu LouLe
prImejdIIIe IerILu LrebuIesLe, cù orIcum esLe, de Iu
Dumnedzùu esLe. Precum dzIce svInLu ScrIpLuru: ,H± ec+
uu enuuu «»uc+ +±«omom+ õoiu", udecù: ,Nu-I nIce o
puLere, Iùrù de Iu Dumnedzùu duLù".
Zuc. z¤. PIùLIL-uu upoI cu cupeLeIe suIe uceusLù IupLù sI
SépLeIIcIu sI GoIu, de Iu AIexundru-vodù, pe Iége dIreupLù
de Ie-uu LuIeLu cupeLeIe sI LrupurIIe Ie-uu uruncuLu în
IesILoure. SI cu cuIe Ie-uu IùcuL, cù dupù scîrnuve IupLe,
scîrnuve morLI vInu. ¡urù bIeLuI BucIoc vornIcuI, în brunIsLe
umu, uu nùzuILu Iu un IIn uI sùu, unume Touder
brùnIsLérIuI, unde-s IùcuIu uceI Touder, sIngur nemerIL dIn
rùssIpù, Iùrù sIugI pe Iîngù sIne, precum vremeu ucéIu în
rùssIpù osLII useu uduce. SI cu muILù rugùmenLe sI gIu-ruILù
cùLrù IInuI sùu, s-uu opIosIL în vIcIeunù IùgùduInLu IuI.
ApoI, u dou dzI, I-uu IeguLu IInuI sI IeguL I-uu dus Iu
ScIInder-puseu. (O, sù nu-I IerLe Dumnedzùu IIn cu uceIu!)
SI ducù I-uu dus Iu ScIInder-puseu uu pus înduLù de I-uu
înLùpuLu pre BucIoc, sùrucuI, uceIu curIIe purureu sIùLuIè
pre Guspur-vodù spre bIne sI de mure nevoIe I-uu cùuLuLu u
prIsLùnI Iu sIuLuI IuI Guspur-vodù. AcesLu domnu, Guspur-
vodù, nIceoduLù posL n-uu uvuL, ce pre uscunsù în LoLe pos-
LurIIe mîncù curne.
Zuc. zq. ¡urù IuLmunII IesesLI, vùdzîndu-se încIIsI sI
pùrùsILI sI de LovùrùsIIu moIdovenIIor sI în Lurù sLreInù,
încungIuruLI de uLîLeu osLI, uu scos, u dou dzI, LouLù ousLeu,
cîLù Ie rùmùsesù, sLoIurI, însù uproupe de sunLurI, cîL sù sù
upere de nùvuIu LurcIIor sI u LùLurîIor. SI LouLù dzuu ucéIu uu
sLùLuLu cùIùrI în LocmuIù; nIce ScIInder-puseu sI LùLurîI usè
nu II-uu sLùLuL usupru, uIegîndu cu sIuLuI sù-I LIe useu
încIIsI pùnù ce I-urI sLrînge Ioumeu sI Irunu de cuI, sù sù
încIIne de bunùvoIe. ¡ésII încù sù Iucù rùzboIu nu eru
puLere, cù sI ousLeu II sù împuLInusù cu domnII ceI IugILI sI
rùnILI muILI dIn rùzboIuI céI dInLîIu, înLre curII eru rùnILI Ie-
cIoruI IuI JoIcovscIII sI nepoLuI IuI de IruLe. Ce sI u LrIIu dzI
dupù rùzboIuI ceI dInLII, Iurù useu uu scosu ousLeu cu
LocmuIù uproupe de sunLurI. SI înLr-ucéIe dzI s-uu upropIIeL
sI guIgu-soILun cu puLIneI LùLurI pe Iîngù sIne sI uu poILIL
pre sIngur JoIcovscIII Iu vorouvu. Scousesù ScIInder-puseu
înLr-ucéIe dzI LouLe osLIIe suIe sI pusesù rîndu înuInLe
ocIIIor IésIIor, sù vudzù muILImeu sI useu uu IùcuLu în LreI
dzIIe, penLru spuImu IésIIor, sù sù încIIne, vùdzîndu ousLeu
muILIme. ¡urù Iu vorouvu cu guIgu-soILunu JoIcovscIII n-uu
vruL sù Iusù, ce uu LrImIs pre cneudzuI CoreLcIII, IruLeIe ce-
IuI CoreLcIII ce IugIse. DecI sI guIgu încù uu LrImIs pre VeII
SuI-mîrzu sI uu cersuL o sumù mure de bun sù Ie deu IésII sI
sù murgù cu puce. ¡urù CoreLcIII urùLîndu uILe IegùLurI de
puce, s-uu upucuL mîrzucuIu de subIIe sI uu dzIs sù usLepLe
IésII LoLI subIIe.
Zuc. z=. Vùdzîndu-sù IésII cù cu uILu mIjIoc de ucoIeu n-
uu cum sù Iusù, de unde eruu cùdzuLI, uu uIes sIuL sù Iusù cu
Lubùru IeguLù pre mIjIocuI osLIIor sI usé uu IùcuL, 1¤ dzIIe u
IuI sepLemvrIe îndesurù. Amu eru de LreI dzIIe LocmILù
Lubùru Iu rîndurI sI uu IùcuL porLI în sunLurI, cInesI Iu rîndu
sI uu purces dIn Ioc cu Lubùru IeguLù de curù, sI orînduILe
osLI pI den LouLe pùrLIIe sI pedesLrusI sI cùIùrI. GîndIIu LurcII
sI LùLurîI dInLîI cù vIn sù deu rùzboIu, upoI uu vùdzuLu pur-
cesuI. SI în céIu dzI, pùnù în surù sI LouLù noupLeu uu mùrsu
IésII cu puLInù dodIIuIù, numuI de LùLurI.
Zuc. z6. A dou dzI, sepLemvrIe zo, uu sosIL sI ScIInder-
puseu cu LouLe osLIIe usupru LuberII IesùsLI, ce IésII, cîL s-uu
IùcuL dzuù, sLùLusù, unde I-uu upucuL dzuu. SI înLr-ucéIu dzI
uu IosLu rùzboIu IourLe Lure sI mure, pùnù Iu vremeu de
cIIndIIe sI descùIecîndu LurcII cu corLurI de mus, IésII muI
îndesurù Iurù uu purces cu Lubùru sI Iurù LouLù noupLeu uu
mùrsu, numuI cu dodIIuIù de LùLurI.
Zuc. z;. A LrIIu dzI, sepLemvrIe z1, Iurù uu sLùLuL Lubùru
Iesuscù Iu un pîrîu, cure nu-I pomenesLe ¡eLopIseLuI Iesescu
unume ce vuIe u II IosLu, Iurù udevùruL pe Iu ScumpIIu uu
IovIL, ce orI Iu o vuIe ce sù dzIce RùcIILu, orI Iu vreun cIuIuc.
încù nu Lrecusù LouLù Lubùru Iesuscù vuIeu, cîndu uu sosILu
ScIInder-puseu sI ucoIeu uu rupLu LurcII o bucuLù mure de
Lubùrù sI uu IuuLu sI cîLevu sLeugurI de Iu IesI sI puseI. SI s-
uu încIIs IésII Iurù ucoIeu, Iu céIu vuIe, de s-uu upùruL LouLù
dzuu ucéIu.
Zuc. z8. A puLru dzI, sepLemvrIe zz, uu socoLIL ScIInder-
puseu sù Ie LIe dIn IrunLe cuIeu sI uu purces înuInLe sI
uproupe de RùuLu, desupru RùuLuIuI, uu LocmIL LouLù
ousLeu IrunLe. ¡ésII încù ce-uu uvuL ousLe muI uIeusù, o uu
Lrus de pen urepI în IrunLe sI Iu o vréme cu ucéIe Iu cure sI
de nevoIe numuI cuuLù u II LoLI vILejI, cù nu eru uILù cuIe de
vIIuLu, uu mùrsu cu LouLù Lubùru dIrepLu usupru LemeIuIuI
osLII LurcesLI sI sLîndu Lure sI cu IocuI, uu cùuLuL LurcIIor u Ie
du cuIe. SI înLr-ucéIu rùzboIu uu IuuL IésII de Iu LurcI doù
sLeugurI sI LùLurI prInsI vII cîLvu. SI dupù ce s-uu usùdzuL
Lubùru Iu RùuLu, uu muI IesIL sLeugurIIe IesùsLI de uu muI
IovIL pe o drîmbù de LùLurI, curII Lrecusù RùuLuI.
Zuc. z¤. Dupù ucéIu peLrecunIe, sù îmbùrbùLusù IésII sI
pIerduse LouLù grIjeu. ¡urù ce IesLe sù nu Lreucù sI
orînduIuIu IuI Dumnedzùu nu pouLe sù sù umIsLuIuscù.
Amu, Iùrù nIce o grIje, Lure sI sùmeLI IésII sI cùdzusù Iu
vuIeu CoboILeI, unde eru de o purLe pîrîuI, de uILù purLe
ousLeu, Ioc descIIs, Iùrù LrecùLorI. SI pIerduse sI ScIInder-
puseu nedejde de u-I dobîndIre sI LrImIsesù Iu JoIcovscIII
ScIInderu-puseu, poILIndu sù-I LrImuLù un om, sù sLIe
LurcesLe. Au LrImIs JoIcovscIII, ce upoI nu I-uu muI
sIobodzILu ScIInderu-puseu pre LùImucIuI uceIu. Cîndu uu
IosLu umu uproupe de NIsLru, cu o mIIù de Ioc de Iu
MovIIùu, Iu un suLu unume SIobodzIeu SuucùI, Iu LInuLuI
SorocII, ucoIo descùIecusù ousLeu Iesuscù, conucuI ceI de
upoI. HoIoLu ce eru sLrînsurù, Lemîndu-sù de IuLmunI pen-
Lru dobîndù, cù jecuIse muILe cuse în Lurù, sù upuce eI
LrecùLoureu Iu NIsLru noupLeu, uu duL spuImu sI LouLù
ousLeu useu greu s-uu LurburuL, cîL cure cum uu puLuL, uu
upucuL cuI, sIugu sLùpînu-sùu sI pedesLrusI sI cùIùreLI LoLI
umesLecuLI, unII de IuILI IugIndu, s-uu spùrcuIL LouLù Lubùru,
IuLmunII rùmusI sIngurI, unuI înLr-o purLe, uILuI înLr-uILù.
Zuc. ¤o. DzIcu unII sù sù IIe IùcuL ucéIe spuImù dIn sIu-
gIIe osLenIIor, curII mersesù Iu o urIe cu Iîn, depurLe de
Lubùrù sI sù-I IIe IovILu LùLurîI. Ce, orIcum uu IosLu, spuImu
cu ucéIu uu IosLu, în cure nu s-uu muI puLuL îndrepLu
ousLeu, sù sù usedzu. PouLe II sI de grIjeu LrecùLoureI NIs-
LruIuI, cure de cure sù upuce muI curundu sù Lreucù.
Zuc. ¤1. Au prIcepuLu LùLurîI încù de cu noupLe rùssIpù
osLII IesùsLI sI încùIecuse LoLI. A dou dzI dez-dImeneuLù, uu
cùdzuL muI LouLe cupeLeIe IesùsLI, pùrùsILI unII sI de sIugIIe
suIe, uILII rùLùcILI, pre mînù LùLurîIor. Pre IecIoruI IuI JoI-
covscIII sI un nepoL u IuI I-uu gùsIL înLre curù, rùnILI încù de
Iu TuLoru, pre ConeLpoIscIII cu puLIneI oumenI buIuc,
usLepLîndu dzuu, dourù urI puLeu udunu cevu ousLe sI sù sLIe
sI de JoIcovscIII, ce s-uu IùcuL, I-uu încungIuruL LùLurîI sI uu
cùdzuLu vIu pre mînu LùLurîIor. ¡urù pre JoIcovscIII, numuI
cu o sIugù u IuI rùLù-cILu, pedesLru, I-uu gùsILu o drîmbù de
LùLurI sI pùnù u înLeIege cIne esLe, vùdzîndu-I om bùLrîn, I-
uu LùIuLu. SI upoI dIn sIugu IuI înLùIegîndu cù esLe JoIcov-
scIII, I-uu dus cupuI Iu ScIInder-puseu sI uu sLùLuL LouLù
dzuu înLr-o suIILù înuInLe corLurIIor IuI ScIInder-puseu
cupuI IuI JoIcovscIII. SI înLr-uceIu Ioc sLù sLîIp de pIuLrù,
IùcuL upoI de oumenII IuI JoIcovscIII sI pùnù usLùdzI, în
LInuLuI SorocII, în céIu purLe de suLu, unume SIobodzIu
SuucùI, Iocu cu de gIumùLuLe de mIIù de Iu MovIIùu.
Zuc. ¤z. ScIInder-puseu dupù uceusLu Izbîndù, cupeLeIe
IesùsLI ce uu IosLu sI pre ConeLpoIscIII, I-uu LrImIs Iu
împùrùLIIe, Iurù sIngur s-uu înLorsu Iu CeLuLeu AIbù sI
ucoIeu pesLe puLIne dzIIe s-uu IîrsILu vIIuLu. DzIcu sù IIe
murIL oLrùvIL de vezIrIuI ce eru uLunceu Iu împùrùLIIe,
Lemîndu-sI vezIrIIu de dîn-suIu. ¡urù LùLurîI uu IovILu LouLù
PodoIIIu sI RusIIu1 Iùrù nIce o smInLeuIù de nImé, cu pIIunu
muILu s-uu înLorsu în pùrLIIe suIe. ¡osL-uu ucéIu rùssIpù u
osLIIor IesùsLI sI perIreu IuI Guspur-vodù, v IeuLo ;1z¤
<I6z1>.
11. Cupoló uló nouúleu
¡ncep. 1. Dupù domnIIu IuI Guspur-vodù, uu venIL Iu dom-
nIIe AIexundru-vodù, IecIoruI IuI ¡IIIusu-vodù, Iurù ucéIu
¡IIIus-vodù uu IosLu IIcIoruI IuI PùLru-vodù Rures sI dupù
mourLeu LùLîne-sùu, IuI PùLru-vodù, cùdzuse Iu domnIIe, ce
de bunùvoIu su uu IùsuL domnIIu, precum scrIe UrecIe vor-
nIcuI sI uu mùrsu Iu soILun SuIImun sI s-uu LurcILu, Iu cure
înLunecureu menLII uu venILu dIn desIrînuLe IupLe u curvIeI.
Zuc. z. ApoI ¡IIIus-vodù uu cùdzuLu Iu Rodos, Iu opreuIù
sI ucoIeu, Iu Rodos, uu nùscuLu ucesLu AIexundru-vodù.
Spun de dînsuI cù Iu mourLeu su uu mùrLurIsILu Iegeu
cresLIneuscù.
Zuc. ¤. ¡u începuLuI domnIeI suIe, obIIcIndu de mourLeu
IuI Guspur-vodù cù uu IosLu prIcInu Sep-LeIIcI IuLmunuI sI
GoIu posLeInIcuI, I-uu omorîLu sI LrupurIIe Ior Ie-uu uruncuL
în IesILoure, precum s-uu pomenIL muI sus. SI cu Iége
dIreupLù Ie-uu IùcuL ucéIe pedeupsù, numuI muncu ce uu
IùcuL IùméIIor Ior sI îmmeI u IuI SepLeIIcI penLru uvuLIIe, uu
IosLu pesLe pruvIIù, cù pre Iegeu dIreupLù nIce IecIor penLru
IupLu LùLîne-sùu, nIce pùrInLeIe penLru IupLu IecIoru-I de
vîrsLù nu-I pIuLnIcu.
Zuc. q. DomnIIu eru uceusLu IourLe sIubù sI cu purLuLuI
LrébIIor pesLe obIceIurIIe LùrîI. SI în dzIIeIe IuI uu venIL sI
împùrùLIIu TurcuIuI, sIngur cu sIne suILun Osmun Iu HoLIn,
usupru IésIIor. Cù înLeIegîndu împùrùLIIu de perIreu osLII
IesùsLI de ScIInderu-puseu, uveu nùdejdeu cù pre Iesne vu
puLeu sù cuprIndze den CrùIIu ¡esuscù o purLe, soco-LIndu
cù ce uu IosLu IrunLeu osLIIor IesùsLI sI sIujILorI vecII uu
perIL în MoIdovu, nu or uveu IésII nIce o puLere sù sLeu
împroLIvu. SI mùcur cù VenIsù vesLI cù persII sù gùLIudzù
usupru VuvIIonuIuI, sù-I Iu de Iu LurcI, LoL uu IùsuLu grIjeu
VuvIIonuIuI sI uu sLùLuL dupù gùLIreu usupru IésIIor pesLe
LouLù Iurnu, LrImILîndu sI ceuusI Iu cruIuI Iesescu, dîndu-I
sLIre sù sLIe cù-I vIne usupru CrùIeI IuI, cu LouLù puLereu.
Zuc. =. Au ucesLu obIceI împùruLII, de duu sLIre unuI uI-
LuIu, cîndu voru sù Iucù rùzbouIe unuI usupru uILuIu. De
cure Iucru s-uu cuLremuruL IésII, de vrémIIe ucéIe,
vudzîndu-sI rùssIpù osLIIor cu umîndoI IuLmunII sI u
vedereu venIre usupru su puLerII cu uceIu. Ce uu LrImIs sI
cruIuI un soI de Iu sIne Iu LurcI, muI muILu sù vudzù sI cu
ocIII, esLe udevù-ruLu gùLIreu LurcIIor sù vIe, uu numuI
sInLu cuvenLe. Ce, pe soIuI Iu împùrùLIIe nIce cu vezIrIuI nu
I-uu udunuL, ce numuI I-uu rùspunsu cu scîrbù sI I-uu
pornILu înupoI.
Zuc. 6. ¡urù sI cruIuI Iesùscu n-uu sùdzuLu Iùrù gùLIre, ce,
înduLù, Iurnu, uu sLrînsu sùImu sI den cepuLuIu sùImuIuI uu
LrImIs soII pe Iu LouLe LùrI cresLIne, dîndu-Ie sLIre de vInIreu
usupru su împùruLuIuI Lurcescu, cu LouLù puLereu
împùrùLIeI Ior. SI uu sLùLuL Iu sIuL sù Iucù osLI de u sLure
împroLIvu puLéreI LurcesLI sI uu uIes Iu sùImu sù Iucù
¤o.ooo IeIecII, în curII sù IIe 1q.ooo de IusurI sI 8.ooo de
pedesLrIme, uILù ousLe muI sprInLenù sI Iu 1=.ooo de cuzucI
sù LrImuLù IeIe sI sIngur cruIuI cu LouLù pospoIILu sù
încuIece sI uu sLùLuL sI eI LouLù Iurnu de gùLIre. ¡urù de Iu
CrùIeI sLreIne n-uu uvuL de Iu nIme nIce unu ugIuLorIu, muI
muILu de Iu IoIendezI cîLevu corùbII cu pIuLose sI cu sùneLe
sI uILe mùIesLrII de ousLe. ¡urù de Iu ceIeIuILe cruII
cresLInesLI Iùrù nIce o nedejde de ugIuLorIu s-uu înLorsu
soIII Ior sI încù de Iu némLI oprIse sI murgInIIe LùrîI suIe,
nIce pre bunII sùI IésII sù nu Iucù IeIecII, uvîndu împùrùLIIu
NeumLuIuI pre ucéIe vrémI mure zurve sI umesLecùLurI cu
CrùIIu BoIemuIuI, cure crùIe, cu uILu nume, sù dzIce CeIuI.
Asé Iùsusù LoLI pre IesI, numuI sIngurI sù ruspundze
împùrùLIeI TurcesLI. HusurI încù uLîLeu n-uu puLuL u Iuce
IésII, cù ucéI IéI de ousLe sù Iuce cu greu sI cu mure
cIeILuIuIù.
Zuc. ;. CîLu s-uu dezvùruL, suILun Osmunu uu purces cu
mure gùLIre cu osLI sLrînsù de pen LouLe ungIIurIIe LùrîIoru
suIe. Asé scrIe HronogruIuI Iesùscu, cù sI dIn IImbI, upoI sI
dIn Iscoude ce uveu IésII Iu LurcI, cum uu uvuL suILun
Osmunu ¤oo.ooo de cùIùrI, 1z.ooo de InIcerI, 8o.ooo de
LùLurI cu ZuImbu CIIereI-suILun, IunuI CrîmuIuI, Iùrù de
osLIIe munLenesLI ce eru cu RuduI-vodù, domnuI
munLenescu. Amu uproupe de Dunùre IIIndu suILunu
Osmunu, uu venILu' vesLe, cum uu IuuL persII VuvIIonuI, ce
LoLu uu pùzILu cuIeu usupru IesIIoru.
Zuc. 8. ¡u IesI IIpsIIu IuLmunII umîndoI, cù JoIcovscIII
IuLmunuI ceI mure perIse, Iurù ConeLpoIscIII uI doIIeu IuL-
mun eru Iu încIIsoure Iu TurIgrud sI eru zurvu înLre IesI
penLru IùLmùnIIe. Ce cruIuI JIgmonLu, IerIndu-sù sù nu
cudze Iu muI mure împùrùcIIere înLre cupeLe IucruI, uu
rùspunsu cù usLeupLù pre ConeLpoIscIII sù Iusù dIn robIe sI
esLe pruvIIu Ior useu, uIes Iu cupeLeIe osLIIor, sù murgù pre
rîndu dIn sLùpunI muI mIcù Iu muI mure. DecI osLIIe LouLe
uu duLu pre mînu IuI HoLcIevIcI IuLmunuIuI de ¡ILIu, om
vesLILu dIn LIneréLùIe suIe Iu rùzbouIe sI uLunce de vîrsLù su,
cu de 8o de unI.
Zuc. ¤. Cu 1q.ooo de ousLe uu purces deoduLù HoLcIevIcI
IuLmunuI sI înuInLe su uu LrImIs cu q.ooo de oumenI pre
¡IubomIrscIII, sù Lreucù înduLù NIsLruI Iu HoLIn, IIIndu ceL-
uLeu HoLInuIuI dIn dzIIeIe IuI Guspur-vodù pre sumu IésIIor.
DecI înLrîndu ¡IubomIrscIII în Lurù, pùn u sù upropIIu
osLIIe LurcesLI, uu prùduLu Luru pùnù în ¡usI, IesIndu sI
IùsIndu sI AIexundru-vodù IésII cu Iugu Iu Romunu. SI uu
ursu IésII sI IésII sI dIn prudu LùrII uu sLrînsu Irunù, cure
upoI uu LInuL pre IesI LouLù vremeu, cîL uu IosLu Iu HoLIn, în
urmu IuI ¡IubomIrscIII uu sosILu sI HoLcIevIcI IuLmunuI Iu
HoLInu sI upoI, dupù HoLcIevIcI, sI IecIoruI cruIuIuI
Iesùscu, VIudIsIuv, cu 16.ooo de ousLe. Nu sLIu ce vInù or II
duL bIeLIIor LîrgoveLI de HoLIn, u o sumù ce uu IosLu muI
IrunLeu, de I-uu înpensu dIn ceLuLe de pe zId, Iùr de nIcI o
mIIù IésII.
Zuc. 1o. Amu eru împùrùLIIu Iu TuLoru, Iurù cuzucII LoL nu
sosIsù Iu HoLIn, cu mure mîInIcIune IésIIor sI umu ugIun-
geu LùLurîI pùnù în Lubùru Iesuscù, cîL pIerduse IésII de
cuzucI nedejde.
Zuc. 11. în zo dzIIe u IuI uvgusL uu IovILu un soILun cu
osLIIe suIe sI cu muILI sI dIn ousLeu Lurceuscù, Iu Lubùru
Iesuscù supL HoLIn, cîL s-uu gîndILu HoLcIevIcI IuLmunuIu
sI uILe cupeLe IesùsLI cù umu sI împùrùLIIu sIngurù esLe
sosILù sI scousesù sI IésII LouLù ousLeu Iu cîmpu. Ce, LùLurîI,
dupù puLInù nùvuIù, s-uu duL îndùrùpLu. SI uLuncesI, în
céIusI dzI, uu sosILu sI 1.ooo de cuzucI înuInLeu IuLmunuIuI
Ior, unume SuIuIducInII, dîndu-I sLIre cù sosesLe sI ousLeu
cùzùceuscù cu Lubùru IeguLù, de LreI dzIIe LoL cu rùzboIu prIn
LùLurI, cù Lrecusù cuzucII pe Iu Sorocu sI zùbùvIndu-sù cu
prudu, pe IIreu Ior, îI upucuse LùLurîI pe cuIe. A dou dzI, z1 u
IuI uvgusL, uu sosIL sI SuIuIducInII cu zo.ooo de cuzucI sI
înLr-ucéIusI dzI, orînduIndu HoLcIevIcI sunLurIIe pe Iîngù
Lubùrù sI Iùcîndu cùuLure cuzucIIor, uu duL sLIre sLrùjIIe,
cum sosesLe sI împùrùLIIu cu LouLe osLI în LocmuIù, cum dzIc
Iu LurcI, uIuI. Ce, uu IùsuLu sI HoLcIevIcI cùuLureu cuzucIIor
sI uu scos sI eI LouLù ousLeu Iu cîmpu, cu LocmuIù puIndu
ousLe sI pen vùI sI pIn cereLeI supuse. SIngur uu sLùLuL cu
purLeu muI uIeusù u osLII IrunLe, gîndIndu cù vor du LurcII
înduLù rùzboIu. Ce, ousLeu Lurceuscù n-uu sLùLuL de rùzboIu,
ce, cum uu sosIL, uu începuL u descùIecu sI u înLInde cor-
LurIIe. CunLemIr-puseu numuI cu osLIIe suIe uu IùcuL nùvuIù
o duLù Iu urIpu IésIIor, ce vùdzIndu ousLe Iesuscù supusù pIn
LouLe vùIIe, uu purces sI eI spre descùIecuLuI osLII suIe. ¡urù
LurcII scousesù o sumù de puseI sI du în ousLeu Iesuscù sI uu
IosLu IurLurI înLre osLI pùnù surù.
Zuc. 1z. AvgusL zz, dez-dImenIuLù, uu cuprInsu LurcII LoL
IocuI uceIu cu corLurI, unde sLùLusù IésII în dzuu dInLîIu.
¡ésII încù uu scos ousLeu împregIuruI LubereI uproupe sI
înLr-ucéIu dzI LouLù nùvuIu LurcIIor uu IosLu usupru cuzu-
cIIor, vùdzîndu-I încù Iùrù sunLurI sI osebILI de Lubùru
Iesuscù.
Zuc. 1¤. AvgusLu z¤ dzIIe, dez-dImeneuLù, gùLILI LurcII de
rùzboIu, cuzucII eru descùIecuLI cu Lubùru Ior, muI gIos pe
NIsLru, deosebI de Lubùru IésIIor, încù Iùrù sunLurI, numuI
încIeIuLù cu cùruLeIe. AcoIè, Iu cuzucI, uu IùcuL mure nùvuIù
cu LouLe osLIIe LurcII cu LùLurII, cîL sù vedeu IuuLù umu
Lubùru cùzùceuscù. Ce, uu sLùLuL cuzucII IourLe Lure sI cu
nevoInLu u IuLmunuIuI Ior, cure eru om, osLeun dIrepLu, sI
Ie-uu duLu sI HoLcIevIcI IuLmunuI ugIu-LorIu cu LreI rouLe
de némLI sI cu o mIe de IuIducI cu burdIse (IesLe un IeII de
urme, Lopourù cu coude IungI). DecI, cum uu vùdzuL cuzucII
ugIuLorIuI, uu sùrIL drepLu usupru InIcérIIor, bùLîndu-se de
Iu o vréme de LIIsu cu sîneLùIe, cîL Ie-uu cùuLuLu u sù du
înupoI InIcérIIor. SI useu gonIndu cuzucII sI IuIducII pre
InIcerI, s-uu înLùrîLuLu sI osLIIe cùIù-reLù sI s-uu IùcuL o
gIogozuIù mure înLre osLI, uduo-gîndu-sù sI dIn osLI LurcesLI
cu LùLurîI sI den buIucurI u IésIIor Iu ucéIu urIpù, unde eru
sIudu, cu mure vùrsure de sInge. SI înLr-ucéIu duLù, Iu uceIu
rùzboIu, uu perILu cupeLe cîLevu den InIcerI sI puseu de SII-
IsLru, vesLILu rùzboInIc. DIn purLeu IésIIor, dIn cupeLe uu
perILu ZuvIsu sI EndrIIovscIII, umîndoI roImIsLrI. SI dIn
cupeLeIe LùLurîIor de ¡ILIu uu perIL Bogdun-mîrzu sI
TurovIcI, Iurù mîrzuc. ¡ucru mure, cumu-I Iuudù HronIcu
Iesuscù, cum uu sLùLuLu de bIne uLunceu împroLIvu LurcIIor,
mucuru cù sInLu sI eI LurcI de Iége. în céIu dzI, spunu sù IIe
cIemuLu soILunu Osmunu pre InIcerI sI Ie-uu dzIs cù nu vu
mîncù, pùnù nu or Iuu Lubùru cùzùceuscù.
Zuc. 1q. zq u IuI uvgusL, IésII Iu cîmpu n-uu IesIL, ce uu
sLùLuL LouLù ousLeu Iu înLùrILuru sunLurIIor, cu pùnù uLunceu
pe muI muILe IocurI eru Lubùru Iesuscù numuI cu curù
îngrùdILù. ¡urù LurcII înLr-ucéIusI dzI, vùdzîndu cù IésII nu
sLuu Iu rùzboIu, ce de IucruI sunLurIIor, sI cùIùrII de-u vu-
Iomu cu InIcerII pedesLrI înLîI uu duLu nùvuIù unde eru
IrunLeu sunLurIIor sI ucoIeu dîndu-Ie Lure némLII rùspunsu,
s-uu muLuL muI sus, cercîndu Iocu muI sIubu, ce sI ucoIo, Iu
nùvuIù uu cùdzuLu muILI dIn LurcI. ApoI sI Iu uI LréIIè Ioc, uu
IuuLu muI despre Zvunceu, ce sI ucoIeu s-uu upùruL IésII Lure
sI pùnù umIudzedzI uu dodeIL pe IesI. ¡urù de Iu umIudzedzI,
Iurù cu LouLù nùvuIu uu IovILu Iu Lubùru cùzùceuscù, cure
umu eru grIjILe pesLe noupLe, cu doù rîndurI de sunLurI, un
sunLu Locmu pe Iîngù curù, Iurù uILu rîndu de sunLurI muI
depurLe de Lubùrù sI umu IIpILI de sunLurIIe IésIIor. MuILù
ousLe Lurceuscù uu perILu de cuzucI înLr-ucéIu nùvuIù sI uu
gonILu IésII pre LurcI înIrînLI de IocuI cuzucIIor, pùnù în cor-
LurI.
Zuc. 1=. AvgusL în z=, nImIcu n-uu gîndILu LurcII de
pugubu osLII suIe, ce uu uvuLu, ce, u dou dzI, uu scos puscIIe
céIe murI sI s-uu upropIIuLu de sunLurIIe cuzucIIor sI uu duL
nepùrùsILu în cuzucI cîLevu ceusurI. ¡n Ioc de mInune scrIe
HronogruIuI Iesescu cù dîndu useu desu sI muI muILu de un
cuzucu, unume VusIIIe soLnIcuI, n-uu perIL, Iurù cuI uu
omorîL muILI în Lubùrù. Dupù puLru ceusurI ce începuse u
buLe puscIIe în cuzucI, uu IesIL cuzucII s-uu IùcuLu nùvuIù Iu
puseI, de unde bùLeu. SI dIn urIpu despre IésI uu IovIL un
sLoI de IesI, Iurù înLr-ucoIeu sI uu împensu pre LouLù ousLeu
ucéIu de pe Iîngù puseI sI uu upucuL LouLe puscIIe céIe
upropIIuLe. SI uu mùrsu înLr-ucéIu dzI pùnù în corLurI
LurcesLI cuzucII, cu mure spuImù în LouLù ousLeu Lurceuscù
sI umesLecùLurù. Ce, cum sI-I IIreu cuzucIIor, Iu dobîndù
IucomI, uu duL înduLù de jucurI sI cu ucéIu zùbuvù, uvîndu
vréme LurcII, uu împensu Iurù pre cuzucI sI de Iu corLurI sI
de Iu puseI. PuscIIor upucuse cuzucII de Ie sLrIcuse rouLeIe sI
sLruLurIIe.
Zuc. 16. DInLr-ucéIu dzI umu uu muI rùsuIIuLII cuzucII sI s-
uu ucoIesILu LurcII despre purLe IésIIor cu nùvuIu, cù sù
deprInsesù IésII, de sLu guLu, buIucurI cùIùrI sI cîL îI
împengeu cuzucII den Ioc pre LurcI, Iurù IésII IovIIu dIn urI-
pu. DecI, den z6 u IuI uvgusL uu cùdzuL greuI usupru IésIIor,
cù în z; u IuI uvgusL mure nùvuIù uu IùcuL LurcII Iu ousLeu
Iesuscù, cure eru scousù dInuIurù de sunLurI sI uu în-IrînLu
pe IésI sI douù buIucurI de némLI u doI poIcovnIcI uu perILu
cu LoLuIu. Mure bucurIIe în LurcI sI semeLIIe de uLîLè cupeLe
de némLI, de curII sLu o grùmudù înuInLe corLurIIor
împùrùLesLI. SI sù nu IIe înLorsu pre LurcI îndùrùpLu nIsLe
sLeugurI de IusurI, Iu grIje eru sI LouLù Lubùru Iesuscù, useu
sù umesLecusù de rùu IésII. Au IuuLu înLr-ucéIu dzI LurcII
sLeuguI IuI HoLcIevIcI, rumpîndu-sI zùbuIu cuIuI sLegurI-
uIuI, cure purLu sLeuguI de IusurI Iu HoLcIevIcI, I-uu bùguLu
pe sLegurIuI Iùrù voIe IuI în desImeu LurcIIor. ¡u ucéIu grIje
scrIe HronogruIuI, cù sIngur mosneuguI HoLcIevIcI uu IesIL
dIn sunLurI uIurù sI pIn LouLe ceIeIuILe porLI IesIIu orînduILù
ousLeu sI useu s-uu dezbùruLu de ourbù nùvuIù LurcIIor, înLr-
ucéIu dzI. ¡urù ousLe uu perILu muILù înLr-ucéIu dzI dIn IesI
sI sLeuguI IuI HoLcIevIcI cu sLegurIuI.
Zuc. ;;. ¡n z8 u IuI uvgusL sI z¤ sI ¤o, LurcII uu sedzuL pre
odIInù, Iurù HoLcIevIcI IuLmunuI mîI-nILu penLru sLeuguI
sùu, cure Iucru Iu osLenII ucesLor pùrLI sI în Iocu de necInsLe
sI în Iocu de pIedzI rùI sù socoLesLe.
Zuc. 18. ¡n dzI I u IuI sepLevrIe uu pus gîndu IésII sù
Iovuscù cu LouLù ousLeu su noupLeu pre LurcI, numuI sù Iusù
pedesLrImeu Iu sunLurI sI useu uu IùcuL. TouLù ousLeu
scosesù denuIurù, ce uu împIedecuLu IucruI sI gînduI Ior
pIouIu. A dou dzI uu obIIcIL LurcII gînduI IésIIor den IuIducI
ungurI, cure IugIIu LoLdeuunu de Iu IesI Iu LurcI sI de Iu LurcI
rusII LoLdeuunu. ¡urù cuzucII LoL nu s-uu rùbduLu sI pe
pIouIe, Iu o urIpù de corLurI uu îndrùznIL de I-uu IovIL, LoL
înLr-ucéIu noupLe.
Zuc. 1¤. A LreIu dzI u IuI sepLevrIe uu venIL în Lubùru
Iesuscù de Iu RuduI-vodù, domnuI munLenéscu, BuLIsLe
VeveII, om de neumuI suu crILeunu, dzIcu sù IIe IosLu cu
sLIreu vezIrIuIuI, îndemnîndu pre IésI sù LrImuLù soI de puce
Iu LurcI. SI nu s-uu upùruLu IésII, ce uu LrImIs IourLe om cu
Ispruvù de Iu sIne, unume ZeIenscIII, sù înLrebe, puLeu-vor
sù sù prIImuscù soIIIIe Iu împùrùLIIe, uu bu. SI de uLunceu
îmbIu sI soIIIIe, Iurù sI sIngeIe bIeLIIor osLenI muI muILu sù
vùrsu dIn îmbe pùrLIIe înLre dînsII, în LouLe dzIIe sI în LoL
ceusuI.
Zuc. zo. ¡n = dzIIe u IuI sepLevrIe, uu obîrsILu LurcII sI
poduI pesLe NIsLru sI uu LrecuL sI în céIu purLe de NIsLru
ousLeu. Aveu Irunù pùnù uLunceu sIobodù de cuI IésII pesLe
NIsLru, Iurù den céIusI dzI I-uu încIIsu sI den céIu purLe. SI
LoL înLr-ucéIu dzI uu venIL sI Curucus-puseu de Budu, cureIe
Lemîndu-se de împùrùLIIe, scîrbILù de dînsuI penLru zùbuvu,
LrImIsesù rùspunsu vezIrIuIuI cù nu vu merge Iu udunure,
pùnù nu vu II înLîI în Lubùru Iesuscù.
Zuc. z1. TouLù ousLeu Lurceuscù Iurù sù pornIse dupù
Cùrùcusu-puseu sI dIn LouLe pùrLIIe uu sLùLuL nùvuIù usupru
IésIIor, Iurù muI mure cu muILu unde eru sIngur Curucus-
puseu. Eru ucéI Ioc despre Zvunceu, unde eru muI sIubù
Lubùru Iesuscù. ¡I dusésù pre Curucus-puseu unume Iu uceI
Ioc nIsLe ungurI ce IugIse de Iu IesI Iu LurcI sI ucéIu nùvuIù
uu IùcuLII Iu sunLurIIe IesùsLI, cîL sù nu IIe upucuL u IesI un
buIucu de némLI cu un cùpILun unume VeIer, neumLu sI s-
uu prIIejILu vro z.ooo de cuzucI, curII pùsLeu cuII, LIIndu-I
umînù prIn cereLeI, Iuusù Curucus-puseu sunLuI IésIIor. Ce
némLII cu dIn dos sù prIIejIse u osLII ceI LurcesLI sI uILII dI pe
sunLurI uu vùrsuLu IocuI în LurcI, cum duu némLII, oduLù. SI
dInLr-uceIu Iocu uu nemerIL gIonLuI den sIneLu pe Curucus-
puseu dIrepLu pren cupu. DecI, cîL uu vùdzuL LurcII c-uu
cùdzuLu Curucus-puseu, s-uu duL îndùrùpLu. ¡esIL-uu sI IésII
cùIùrI dIn sunLurI, Iurù n-uu gonIL pre LurcI, sLîndu dupù
sprejeneuIù de uILe IocurI, pe unde muI nùvùIIIu LurcII.
Zuc. zz. SIùbIse IésII de Irunù sI de desImeu mure de Lru-
purI sù scornIse mure puLoure în Lubùru Ior, cù nu muI
bIruIu u cùru LrupurIIe în NIsLru. DecI sù scornIse bouIe
înLre osLenI sI muI vîrLos murIIu cuII de o bouIù ce eru în
cuI. ¡ecIoruI cruIuIuI, VIudIsIuv, dzùceu boInuv sI HoLcIev-
IcI IuLmunuI Iurù useu, dIn cure bouIù uu sI murIL ucoIeu Iu
HoLIn HoLcIevIcI, sepLevrIe 1q, omu înLre IésI vesLILu de
IucrurIIe rùzbouIeIor. Spunu de dînsuI, pùn uu IosLu vIu,
cîndu uu venILu pomenIre de puce de Iu RuduI-vodù, sù IIe
dzIs: ,¡usù, Iusù, sù vIe SImedrIuI, sù vu cùI soILunu
Osmunu c-uu venIL usupru IésIIor".
Zuc. z¤. TreI dzIIe dupù perIreu IuI Curucus-puseu, LurcII
uu sùdzuLu Iùrù rùzboIu, Iurù LùLurîI urdeu sI prùdu Turu
¡esuscù pre Iîngù CumenILù sI muI sus de CumenILù sI sù
Iumu Turu ¡esuscù Iu vedereu ocIIIor u IésIIor sI eI încIIsI
de LouLù Irunu. MuI muILu ce rùzbIIu cuzucII pen pùdurI, pe
Iu ceLùLI de pe uproupe sI uduceu cîLe ourece Irunù, ce Iurù
nu de ugIunsu. SI uu uIes sI IésII înLr-un rîndu, noupLeu, cu
vreo mIe de IuIducI, nIsLe curù, de uu udus den CumenILù
puLInù Irunù sI Iurbù de sInéLù, cù împuLInusù IésII sI Iurbu
sI pIumbuI. SI bouIe sù scornIse muILe în némLI sI în IesI sI
muI uIes bouIù de venLre, învùLuLI cu bereu, cu IorIIcù sI
ucoIo numuI upu NIsLruIuI eru bùuLuru, cure esLe IourLe
greu Iu bùuLu.
Zuc. zq. SvùLuIu unII dIn IesI sù Iuse pedesLrImeu sù
upere sunLurIIe, Iurù eI sù Iusù cùIùrI, uILII sIùLuIu sù
porneuscù pre IecIoruI cruIuIuI, sù murgù eI sù sIrguIuscù
pe cruIuI, pe LuLù-sùu, sù vIe muI curundu cu ugIuLorIu sI sù
burzuIuIsù sI ousLeu ¡ILIeI, numuI sù o pIece dIn Lubùrù. Ce,
upoI LouLe ucesLeu sIuLurI Ie-uu usùdzuL ¡IubomIrscIII, pre
cureIe I-uu sI uIes ousLeu sI în IocuI IuI HoLcIevIcI sI I-uu
pus IecIoruI cruIuIuI IuLmun.
Zuc. z=. ¡n 1= u IuI sepLevrIe sù înLorsesù sI soIuI Ior
ZeIenscIII, LrImIs Iu vezIrIuI sI LoL înLr-u-ucéIusI dzI uu IovIL
LurcII Iurù Lubùru Iesuscù Iu pourLu ¡ILIeI. Ce Iùcusù IésII în
céIe LreI dzIIe o LubIe,udecù o busLù denuIurù de sunLurI, de
cure nu Iuusù LurcII umInLe, ce sI de Iu sunLurI sI den LubIe
dîndu Lure IésII Ioc, uu cùuLuLu LurcIIor u sù du înupoIu.A
dou dzI, sepLemvrII 16, uu LrecuL pusceIe LurcII în céIu purLe
de NIsLru sI uu bùLuL LouLù dzuu în Lubùru Iesuscù. SI LouLù
dzuu ucéIu numuI unu neumLu uu ucIs, Iu corLurIIe IecIor-
uIuI cruIuIuI. SI LoL înLr-uceu dzI uu LrecuL NIsLruI sI suILunu
Osmunu sInguru sI uu mùrsu de uu vùdzuLu CumenILù.
Pusesù sù buLù o ceLùLuIe unume PunùvLII, Iîngù CumenILù,
ce eru nIsLe IuIducI, pusI ucoIeu de puzù. Ce uu perIL cîLvu
LurcI de IuIducI sI uu IùsuLu-o ceLùLuIu ucéIu nedobîndILù.
¡urù pre Iîngù Zvunceu, numuI cùcI uu LrecuL pe Iîngù ceL-
uLe. ScrIe ¡eLopIseLuI Iesùscu sù IIe dzIs soILunu Osmunu
penLru CumenILù: ,Dumnedzùu uu IùcuL-o uceusLù ceLuLe sI
Dumnedzùu vu Iuu-où". ¡urù în dzIIeIe nousLre uu IuuLu-o
suILunu MuImeLu, împùruLuI Lurcescu, în ¤ dzIIe în unuI
;18o <16;z>, în 16 dzIIe u IuI uvgusL, penLru pùcuLeIe
IésIIor sI neLocmuIu înLre dînsII.
Zuc. z6. ¡ùgùduILù eru pIuLu LùLurîIor Iu HoLIn de soILun
Osmunu, cure vu uduce cup de cuzuc, sù Iu cîLe =o ugII de
uuru, decI uIergu LùLurîI, IovIndu pIn Turu ¡esuscù
LùrùnImeu sI Ie uduceu cupeLeIe sI Iuu bunI. Ce, cùrusù nIsLe
grùmùdzù de cupeLe de LùrunI înuInLeu corLurIIor
împùrùLesLI, cu numeIe de cuzucI. ¡urù ousLeu Lurceuscù
nepuLîndu sLrIcu IésIIor den IrunLe, uu LrecuL NIsLruI
puscIIe céIe mure sI bùLeu IourLe Lure den céIu purLe pre
cuzucI sI o purLe de Lubùru Iesuscù. NumuI ce uu cùuLuLu u
sù muLu de Iu muI sI cuzucIIor sI IésIIor, de pe unde ugIun-
geu puscIIe. SI în 16 u IuI sepLevrIe uceIu rùzboIu sI nùvuIù
sù Iùcusù, cîL umu dIdésù LùLurîI înoL sù Lreucù upu, sù înLre
în Lubùru. Cure grIje vùdzIndu ¡IubomIrscIII, cureIe eru în
IocuI IuI HoLcIevIcI ceIuI morLu, uu coborîL némLI pedesLrI
cu Ioc sI s-uu îmbùrIùLuLu sI cuzucII sI uu începuLu u du
IourLe désu IocuI, cîLu uu cùuLuLu LurcIIor u pùrùsI deoduLù
puscIIe sI u sù muI depùrLu de Iu muIu.
Zuc. z;. AcésLeu Iucrîndu-sù Iu HoLIn, cruIuI Iésùscu
JIgmonLu venIIu înceL, cum sù dzIce, IesesLe, înLr-ugIuLor
IecIoru-sùu. SI umu împuLInuse de LoL Lubùru Iesuscù Iurbu
de sIneLu sI de Irunù eru IourLe sLrînsI, cure nevoIe nIce de
Iu LurcI nu IIpsIIu, cù IIùmîndzIsù IourLe rùu sI LurcII sI în
LouLe dzIIe venIIu vesLI de mure prùdzI ce Iùceu cuzucII pre
Mureu Neugrù. DecI vInIsù Iurù BuLIsLe VeveII de Iu RuduI-
vodù, domnuI munLenéscu, cu IùgùduInLù Lure, cù or II
prIImILe soIIIIe, numuI de zùIouge poILIse IésII de Iu LurcI,
uu udus rùspunsu cù IesLe cu rusIne împùrùLIeI sù deu
zùIouge. DecI sI IésII uu uIes pre ¡ucob SobeLcIII, LuLùI
cruIuIuI de ucmu sI pe JoruvInscIII cusLeIunuI de BîIzu sI uu
mùrsu soIII IesùsLI în Lubùru Lurceuscù.
Zuc. z8. ScIImbusù împùrùLIIu pre vezIrIuI în scîrbù cù n-
uu IosLu IurnIc de u Iuu Lubùru cùzùceuscù sI pusesù uILu
vezIrIu, cureIe sù-sI uruLe IucrurIIe muI Lure, uu dzIs soIIIor
IesùsLI sù Iége bIru pre un Iu împùrùLIIe. Cure IucruI nIcI
înLr-un cIIp neprIImIndu soIII IesùsLI, pre dînsII I-uu
oprILu, Iurù ousLeu LouLù cu mure gùLIre sI cu LouLe puscIIe
sI mùIsLrIIIe uu pornIL cu sIne usupru LuberII IesesLI sI o
purLe uu pus dencouce de NIsLru sù buLù, Iurù uILù sumù cu
sIne uu LrecuL NIsLruI sI uu bùLuL în céIu dzI, LouLù dzuu,
sepLevrIe zq sI sepLevrIe z=. Ce, Iùcuse pre muIu sI IésII
sunLurI dIncouce, Iurù LoL îI sLrIcu dIn puseI LurcII sI muI rùu
dIn céIuIuILù purLe de NIsLru. SI useu sù IupLu în LouLe dz-
IIeIe ucésLeu pùnù în z; u IuI sepLevrIe.
Zuc. z¤. Au ucesLu obIcéIu cuzucII, ducu II sù dodIIesLe
rùuI sI pIeru de puseI, Iesu de duu nùvuIù, Locmu ucoIè, de
unde buLu puscIIe, cure IIreu Ior, IIe cIne vu II vùdzuL Iu
Suceuvù, cîndu încIIsésù SLeIun-vodù GIIorgIIe pre Ie-
cIoruI IuI HmIIu. Aseu uu IùcuL sI Iu HoLIn, cîndu pùreu Lur-
cIIor cù sInLu pùLrunsI de morLI ce Iùceu puscIIe înLr-însII,
cù-I bùLeu uLunceu în ceIe =-6 dzIIe 6o de puseI, cum scrIe
HronogruIuI Iesùscu, LoL de céIe murI, ce Ie dzIcu
buIemézurI, sI-I socoLIIu spùImuLI, uLunceu, în z; u IuI
sepLevrIe, uu IùcuLu cu IuLmunuI sùu, cu SuIuIducInII, sIuL
sI s-uu orînduIL în douo buIucurI, o purLe în céIu purLe de
NIsLru sI uILù purLe dIn ceusLu purLe. SI useu uu IùcuL,
noupLeu uu purcesu sI uu LrecuL NIsLruI pe pod Iu Zvunceu,
cù uveu sI IésII pod pesLe NIsLru, muI sus, împroLIvu
ZvunceI sI uu IovILu Locmu sunLurIIe vezIrIuIuI dIn céIu
purLe, cîL I-uu cùuLuLu sI vezIrIuIuI în céIu noupLe u nu
mîneu supL corLu. ¡urù dIncouce, ucéIu spuImù sI gIogozuIù
Iùcuse în ousLeu Lurceuscù, cîL în gIumùLuLe de ousLe IugIsù
de supL corLurI Iu uILù purLe de Lubùrù, pùrùsIsù sI puscIIe sI
sù Iùcuse o umesLecùLurù mure. S-uu împIuL cuzucII de
bourIe, de sùbII, de ruILurI, de corLurI, Iurù muI muILe uu
LùIuL sI Ie-uu rùsLurnuL sI cu mure dobîndù s-uu înLorsu în
Lubùru su.
Zuc. ¤o. De mIruLu eru Iu împùrùLIIe sI Iu LouLe cupeLeIe
împùrùLIIeI neînIrînLù sI neînspùImuLù IIreu cùzùceuscù, Iu
ce sLrînsoure umu eru.
Zuc. ¤1. Amu uduceu LùLurîI sI IImbI, curII spuneu de sIn-
gur cruIuI Iésùscu sosILu Iu ¡Iov. Ce, u dou dzI dupù ucéIu
peLrecunIe dIn ceu noupLe, uu cIemuL împùrùLIIu pre
vezIruI Iu sIne, Iurù puscIIe den céIu purLe LoLusI uu bùLuL
pùn îndesurù, Iurù sIngur vezIrIuI uu sLùLuL cu soIII IesùsLI Iu
IegùLurI de puce, uvîndu vesLe sI de sosIreu cruIuIuI Iu ¡Iov.
Zuc. ¤z. MuILu uu sLùLuL LurcII sù prIImuscù IésII cevusI
bIru, ce IésII nIce sù pomeneuscù ucesLu Iucru n-uu prIImIL.
DecI, dupù muILù IrùmînLùLurù, uu sLùLuL sI s-uu uIes puce,
sepLevrIe z¤ dzIIe, pre cuIendurIuI nosLru, Iur pre u
pupIsLusIIor ocLovrIe ¤1.
Zuc. ¤¤. ¡egùLurIIe despre împùrùLIIe uu IosLu ucésLeu:
Puce vécInIcù de Iu LurcI sù uIbù CrùIIu ¡esuscù, nIceoduLù
usupru eI osLI sù Iucù (Iurù, Iu, cum LIn), pre LùLurI sù-I
opreuscù sù nu îmbIe, sLrIcîndu în TùrîIe ¡esesLI, Iu MoI-
dovu pusI su nu puIe (Iurù sI de céIu, mùcur de n-ur II
uproupe) sI uILe mùnînLusurI, penLru semneIe IoLurùIor Iu
cîmpII OzIeI sI despre TIgIIneu.
Zuc. ¤q. ¡urù de Iu IesI eru ucesLe IegùLurI: în MoIdovu cu
osLI sù nu muI îmbIe, pre cuzucI de Iu mure sù-I opreuscù,
ceLuLeu HoLInuIuI sù deu pre mînu domnuIuI de MoIdovu,
soIu mure cu dururI sI cu înLùrILuru IegùLurIIor de puce sù
LrImuLù Iu împùrùLIIu. SI numuI ce Ie-uu cùuLuLu IésIIor muI
upoI, muI în sIIù, u prIImI sI u Iegu sI ¤o.ooo de cojouce, dIn
unu în un sù deu LùLurùIor. SI useu ucesLeu IsLovIndu-sù, în
Ioc înLr-îmbe LuberIIe, sI Lurceuscù sI uceu Iesuscù, uu
sLrIguLu sLrIgùLorII puce sI în Ioc uu pùrùsILu sI urmeIe de
îmbe pùrLIIe.
Zuc. ¤=. ¡n ¤o dzIIe u IuI sepLevrIe s-uu IùcuL Lîrgu înLre
IesI sI înLre LurcI; uu cumpùruLu IésII muILI cuI LurcesLI
IeILInI, corLurI sI LurcII de Iu IesI posLuv, pIsLouIe. SI IurùsI
în dzI înLîIu u IuI ocLovrIe sI u dou dzI, Iurù uu IùcuL Lîrgu
osLIIe înLre sIne.
Zuc. ¤6. A LreIu dzI dupù puceu IeguLù, uu pur-cesu
împùrùLIIu în gIosu de Iu HoLIn. ¡esIsù LouLù ousLeu Iesuscù
în LocmuIù Iu cîmpu sI peLrecîndu buIucurIIe LurcesLI, îsI
Iuu dzuu bunù cu cIùLIreu sI cupuIuI de Iu IesI. ApoI, u puLru
dzI, sI IésII, dupù purcesuI împùrùLII, ocLovrIe 6, uu IesILu sI
eI dIn sunLurIIe suIe cu cuzucII, Iùsîndu ceLuLeu HoLInuIuI
pre sumu RuduIuI-vodù, domnuIuI munLenescu, cù domnuI
LùrîI nousLre, AIexundru-vodù, precum s-uu pomenIL muI
sus, vIIndu Iu HoLIn împùrùLIIu, n-uu uIIuLII nemIcù grIjIL,
nIce podurI, nIce conuce sI Luru uIIîndu-se IugILù sI sLrIcuLù
de IesI, s-uu scîrbILu pre AIexundru-vodù useu de rùu, cîL
numuI eru sù-I omourù. Ce, I-uu scos de Iu mourLe vezIrIuI,
Iurù de urgIe n-uu IùIùduIL, cù pùnù Iu HoLIn, LoL uu IosLu
IeguLu Iu puseI în obedzI sI LouLù vremeu ucéIu, cîL uu IosLu
împùrùLIIu Iu HoLIn, LoL uu IosLu Iu încIIsoure, pùnù Iu
înLorsuI împùrùLIeI spre TurIgrud.
Zuc. ¤;. Pre cuIe mergîndu împùrùLIIu, mure scùdere uu
uvuLu în oumenI, IùmnesILù ousLeu sI cuII, cù IovIsù nIsLe
rùceuIe sI pIoI cu nInsorI. SI de uLunceu sInLu IuuLe RenII cu
cîLevu suLe de soILun Osmunu, suL de Lurù pe Dunùre,
uscuILùLorIu cùLrù ocoIuI GuIuLIIor sI sInLu duLe de
împùrùLIIe cùLrù SmII, de uLunceu, cùruIu oIuLu venILuI IesLe
încIInuLu Iu mormînLuI IuI MuImeL, ce IesLe în Turu
Arùpuscù, uproupe de Mureu RosIe.
Zuc. ¤8. ¡urù cruIuI Iesescu JIgmonLu, înLeIegîndu de
puceu IùcuLù înLre LurcI cu IIcIoru-sùu, s-uu IùcuL mînIos
deoduLù, ce eru zugrùvILù ucéIu mînIIe, cù pospoIILu venIIu
IourLe înceLu, veIcopoIeunII uLunce Lreceu VIsIu, Iurù ¡ILveI
venIIu usupru cruIuI svedzùscu GusLuv, Iu RIgu, cure ceLuLe
vesLILù IourLe înLre ceLùLIIe IumII, uLunceusI uu IuuL-o
SIeduI.
Zuc. ¤¤. SI useu uu IosLu IucrurIIe împùrùLIeI ceI dInLùI,
cu vInIreu IuI suILun Osmunu Iu HoLIn, în unuI de Iu zIdIreu
IumII ;1¤o < 16z1 >.
1±. Cupoló uló dzécileu
¡ncep. 1. Dupù greu de scîrbù împùrùLeuscù muzIIIe u IuI AI-
exundru-vodù, IecIoruI IuI ¡IIIus-vodù, încù de pe drum
mergîndu împùrùLIIu Iu HoLIn, uu LrImIs Iurù Iu SLeIun-vodù
Tomseu sI Iurù I-uu duLu domnIIu LùrîI.
Zuc. z. Amu muI bIîndu SLeIun-vodù, Iu u dou domnIIu
su, precum uu puLuLu înLuI, îmbIîndu sIngur pre Iu bejenII,
sLrîngîndu conuce împùrùLIeI sI uIIîndu-se Iu sIujbù. SI cîL s-
uu mînLuILu de împùrùLIIe, s-uu upucuL cu LouLù osIrdIIu de
obîrsIreu mùnùsLIreI SoIeuI, cure urdzIse Iu domnIIu dInLùI,
ce nu o IîrsIse. EsLe mùnùsLIreu SoIeu obîrsILù de dînsuI sI
sIîrsILù în unuI ;1¤1<16zz>, dupù'împùrùLIIe.
Zuc. ¤. în Iocu, pesLe voIu IésIIor eru domnIIu IuI, cù eru
în mure vrujbù cu dînsII sI pre RuduI-vodù uvé Iurù mure
neprIIeLIn. însù sIIIIu SLeIun-vodù sù nu deu cevu prIcInù
IésIIor, IIIndu uLunceu de curundu IeguLI cu prIIeLensugu
nou împùrùLIeI. SI dupù împùrùLIIe, înLr-uceIus unu, vuru, u
soIuIuI cure venIIu de Iu IésI Iu împùrùLIIe, cu înLùrILuru
pùcII ce Iùcuse Iu HoLInu, mure cInsLe sI vîIIvù uu sIIILu sù-I
Iucù, Iurù LoL pre IesI prIIeLInI u Iuce n-uu puLuLu.
Zuc. q. Eru soIuI de Iu cruIuI Iesescu un om mure, unume
cneudzuI de Zburuj, dIn VIsnovecesLI, cu muILIme de ou-
menI sI cu desIrînuLe de LoL podoube, cîL de-bIIu de sù uIIù
în vro IsLorIIe pre ucesLe vucurI soIIIe cu ucéIu Iu vreo
împùrùLIIe prIIejILù, cu ¤oo de oumenI cùIùrI, Iùrù
pedesLrusI pe Iîngù curuLe ce uveu sI pùn în vezeLeI
îmbrùcuLI cu ursInIce. CIubùrîIe cu curIIe udupù cuII, de
urgInLu, sI coIe, burIIce, Iu IumurI LInLeIe sI Iu IuIducI ce-
prugI de urgInLu. înLrîndu în TurIgrud, uu pus poLcouve de
urgInLu, numuI cîLe un cu.Iu bùLuLe Iu cuI, unume sù cudù
pre uIILe.
Zuc. =. ¡esIndu-I SLeIun-vodù o mIIù de Ioc înuInLe cu
cîLevu gIouLe, în curuLù cu sIne soIuI nu I-uu poILIL, nIce uu
prImIL sù IIe Iu musu IuI SLeIun-vodù, Iu ospùLu. ¡urù
SLeIun-vodù sI Iu purcesuI IuI dIn ¡usI spre TurIgrud, Iurù I-
uu peLrecuL cu cInsLe, pùnù Iu IocuI unde uu IùcuLu upoI
BurnovscIII-vodù un IùIùsLeu, ce sù cIIumù ¡uzuI IuI
BurnovscIII pùnù usLùdzI.
Zuc. 6. AcoIeu I-uu LîmpInuLu cùIùrusII de Iu TurIgrud, cu
vesLe cù s-uu scIImbuL vezIrIIu sI uu sLùLuL vezIrIu unuI ce-I
eru IuI SLeIun-vodù prIIeLIn. Cum uu înLùIes dIn cùIùrusI de
vezIrIIu uceIuIu vezIru vesLe, înduLù uu dzIs gIouLeIor sù sù
înLourcù sI LnIoc s-uu înLorsu sI sIngur, poILorIndu cu gIu-
suI: ,¡use, cîIne Iese, cù Le voI purLu eu". SI neIuîndu-sI
nIce dzuu bunù de Iu soI, s-uu înLorsu Iu scuun sI uu LrImIs
sI înuInLeu soIuIuI, pen Lurù, pe Iu LouLe conuceIe, de I-uu
LùIuLu obrouceIe.
Zuc. ;. SosIndu soIuI ucéIu Iu TurIgrud, uu uIIuLu
împùrùLIIu IuI soILun Osmun Iu mure Lurburure sI încIIs
TurIgruduI dIn rùdIcuLuI InIcérIIor usupru împùrùLIeI. SI uu
LInuLu uceu Lurburure ¤ dzIIe, încIIsI LoLI, cInesI Iu cuseIe
suIe, cu mure grIje sI spuImù. SI oumenIIoru ceIor sLreInI sI
soIIIor IesIse poruncù de Iu cuImucumuI, cIne eru supLu
ucéIu vréme, nImé denuIurù de cusu IuI sù nu Iusù. DecI sI
soIuIuI Iesùscu uu IesIL rùspunsu sù sLeu denuIurù de
TurIgrud sI uu sedzuL soIuI LouLe dzIIeIe ucéIe Iu un sùLceI
denuIurù, unume HuIcuII, pùn Iu usù-dzureu împùrùLIeI IuI
soILun MusLuIu, în IocuI IuI soILun Osmun.
Zuc. 8. ¡urù prIcInu rùdIcùrII u InIcérIIor usupru IuI suILun
Osmun uu IosLu uceusLu: înLorcîndu-se suILun Osmun Iùrù
Izbîndù de Iu HoLIn, du LouLù vInu InIcérIIor, cù n-uu vruL sù
sLeu Iu rùzboIu, cum s-urI cùdeu sIujILorIIor ceIor bunI,
musLrîndu-I purureu cù sInLu bunI numuI de beLIIe, sù IIe
cùIcùLorI IegII IuI MuImeL. Ce, usedzuse gînduI pe LoLI sù-I
sLIngù sI sù Iucù sIujILorI urupI, curII sLùLuse Iu HoLIn muI
Lure Iu rùzbouIe sI usu în LouLe nopLI îI sugrumu pre InIcerI.
¡urù nepuLîndu usè pIInI pre voIe gînduI în TurIgrud, s-uu
uIes cuIe Iu AnudoI, spre mormînLuI prorocuIuI sùu, Iu
încIInùcIune sI pusesù umu de uu sLrIguL pre obIceI sI
sLrIgùLorII, dîndu sLIre de gùLIreu purcesuIuI împùrùLeseI!.
Zuc. ¤. Vùdzîndu InIcerII gînduI împùruLuIuI usedzuL spre
sLîngereu Ior, înLîI Iu vezIrIuI sI Iu muILIu|, în gIouLù sLrînsI,
uu mùrsu sI uu sLrIguL sù grùIuscù împùrùLIeI sù sù Iusù
împùruLuI de ucéIu cuIe, IIIndu de curundu descùIecuLI den
ousLe, IIpsILI de LouLe. Ce, ducù n-uu puLuL Iuce nImIcu cu
gruIuI vezIrIuIuI sI u muILIuIuI, sù înLourcù pre împùruLuI
dIn cuIe, u dou dzI s-uu sLrînsu cu LoLII, pIecîndu spre sIne
sI pre spuIII sI uu mùrsu Iu curLeu împùrùLeuscù sI uu
sLrIguL sù sù Iusù împùruLuI de cuIe, însù VenIsù în céIu dzI
Iùrù urme. Ce rùspundzIndu-Ie suILun Osmunu cù useu vu
sù Iucù, useu vu Iuce, u LrIIu dzI uu venIL cu urme Iu curLe cu
muILIme dIn LouLe ungIIurIIe TurIgruduIuI, muILI curII nIcI
InIcerI nu eru sI uu IovIL cuseIe împùrùLesLI sI înduLù
IudîmbII, ce eru IrunLeu pe Iîngù suILun Osmunu, I-uu IùcuL
Iùrîme. SIngur suILun Osmunu scùpuse deoduLù Iu grujdI-
urI, ce I-uu gùsILu InIcerII.
Zuc. 1o. Eru înLre cuseIe céIe dIn grùdInI suILun MusLuIu,
un uncIIu u IuI suILun Osmun, uscunsu, cure Iusesù înLîI
împùruLu, puLInù vréme, ce IIIndu Iu IIre IourLe prosLuLecu,
îI scosesù den împùrùLIIe sI-I LIneu uscunsu înLre grùdInI.
AcoIeu obIIcIndu-1 InIcerII, uu nùvùIILu sI I-uu upucuLu de
ucoIeu în-spùImuL de mourLe sI I-uu pus în scuun, sLrùgîndu
cu LoLII: "AcesLu nI-I împùruLu".
Zuc. 11. Ducù sLùLu suILun MusLuIu Iu împùrùLIIe, cu
învùLùLuru IuI uu IuuL InIcerII pre suILun Osmun sI I-uu pus
pre un cuI prosLu, ucoperIL pre cupu, sù nu-I cunouscù
nImeu sI înLîI Iu EdI CuIu1 îI duce, upoI, Lemîndu-se suILun
MusLuIu sù nu Iusù cumvu Iurù Iu împùrùLIIe, uu LrImIs
poruncù sù-I omourù sI omorîndu-I InIcerII pre cuIe Iu EdI
CuIu, I-uu în-gropuLu Iu un meceLu împùrùLescu, Iurù Iùrù
nIce o cInsLe.
Zuc. 1z. DecI soIuI Iesùscu s-uu duLu soIIIu Iu soILun
MusLuIu, înLrîndu în TurIgrudu cu ucéIu podoubù sI vîIIvù,
cîL esLe în vorouvu LurIgrùdénIIor soIIIu ucéIu pùnù usLùdzI.
PoLcouve de urgInLu pusesù Iu o sumù de cuI, numuI cîLe cu
un cuIu prInse, unume sù cudzù pre uIILe, sI uILe zburduLe
cIeILuIuIe, cure LouLe ucéIe upoI I-uu udus sI pre soIuI ucéIu
Iu mure nevoIe sI cIeILuIuIù sI pre IésI Iu mure cùInLù, cîL
esLe IeguLu cu sùImu, oumenI mure cu ucéIu de uLuncI sù nu
muI LrImuLù Iu LurcI. SI sù nu IIe IosLu nevoInLu RuduIuI-
vodù, domnuIuI munLenéscu sI dupù ce sIobodzIsù LurcII
pre soI, s-uu prIIejIL de uu IovIL nIsLe cuzucI pre Mureu
Neugrù, decI rùpedzIse împùrùLIIu de oIucu ceuus, sù-I
înLourcù pre soIuI, ce RuduI-vodù, muInLe obIIcIndu
povesLeu, I-uu duLu de sîrgu cuIe pren Turu Ungureuscù.
Zuc. 1¤. Spunu de soIuI ucéIu, ducù I-uu dus Iu
împùrùLIIe, dupù udunure, n-uu vruL nImIcu, cùuLîndu pe
dupù sIne vreun scuun sù sudzù sI sedzîndu, sù-sI deu
soIIIu. SI usLepLîndu cîLvu, vùdzInd cù nu-I duu scuun,
cubunILu ce eru pe dînsuI, învùIIn-du-où, uu pus sI uu
sedzuL în Iocu de scuun. SI dupù soIIIe n-uu vruL sù muI
prIImuscù IuInu, rùs-pundzîndu sù IIe preLuI eI Iu vIsLerIIu
împùrùLeuscù de un scuun, sù IIe de soIII IesùsLI. SI uceusLu
povesLe uu rùmus de ucéIu soIIIe sI uILe cIeILuIuIe
desIrînuLe pesLe mùsurù.
Zuc. 1q. NemIcù useu însemnuLu în ceIIuILI unI uI domnIeI
ucesLIIu u IuI SLeIun-vodù TomsùI nu s-uu prIIejILu, ce eru
Luru în puce sI în LoL bIvsuguI, cîL pùreu IIecuI cù nu IesLe
domnIIu uceIuI domnu denLîI, LoL în zurve. SI pùnù jIu dom-
nIIu IuI uceusLu, Iu LouLe bIrurI sù LIneu în sumù Iu vIsLerIIu
împùrùLeuscù cîLe =.ooo ugII, IéIeIe durubunIIor.
Zuc. 1=. NumuI, nIce înLr-un cIIp nu-I Iùsu în puce
RuduI-vodù, domnuI munLenéscu, ce sùpîndu-1 LoLdeuunu
sI usLùdzI sI mIne, I-uu venILu IuI SLeIun-vodù muzIIIeu Iurù,
în cure I s-uu prIIejILu sI mourLeu în TurIgrud. SI uvuLIIu ce
uu uvuL, LouLù uu IuuLu-où împùrùLIIu.
Zuc. 16. Domnu SLeIunu-vodù Tomseu, mure vùrsùLorIu
de sInge, gros Iu IIre sI prosLuLec, cîLu îI pùreu cù IesLe useu
bIne, cum domnIIu înLîI. ¡urù Iu u dou domnIIu, cu muILu
scIImbuLu înLr-uILu cIIpu, dupù puLIme ce-I venIse sI IuI Iu
cupu. SI eI uu IùcuL sI bIserIcu domneuscù pe pourLu curLII1
sI cu domnIIe IerIcILù LùrîI. ¡n IocuI IuI uu sLùLuL domnu în
Lurù RuduI-vodù ceI Mure cu u dou domnIIe.
1¿. Cupoló uló onsprúdzécileu
¡ncep. 1. DomnIIu RuduIuI-vodù ceIuI Mure împùrùLIeI, nu
domnIeI sùmùnùLoure sI penLru IucrurIIe sI LocmeIeIe cuseI
IuI I-uu dzIs RuduI-vodù ceI Mure.
Zuc. z. ScrIe PIIuLurIu, vesLILu IsLorIcu, Iu VIIuLu IuI AIex-
undru MucIIdon cure uu scrIs AIexundrIIu ceu udevùruLù,
nu busne, cum scrIe o AIexundrIe den grecIe orI dInLr-uILù
IImbù scousù pre IImbu LùrîI nousLre, pIInù de busne sI scor-
nILurI, eI dzIce cù IùrnIcIIu împùruLIIor sI domnIIor muI
muILu sù înLeIege dIn cuvenLeIe Ior sI sIuLurI grùILe de
dînsII, cure cum sI pùn încîL uu IosLu, decîL den rùzbouIe
IùcuLe de dînsII, cù rùzbouIeIe, uvuLIIu sI prIIejuI vremII Iuce
muI de muILe orI. ¡urù cuvînLuI sI sIuL înLeIepLu den sIngurù
IIreu IzvorésLe, pùnù în cîL IesLe, precum dzIce sI
înLeIepcIuneu IuI SoIomon: ,He± ovc+i npu«enuuim
ucxonu+i pusvm". ,Den rosLuI dIrepLuIuI IzbucnesLe
înLeIepcIuneu."
Zuc. ¤. ¡osL-uu ucesLu domnu, RuduI-vodù, depIIn Iu
LouLe sI înLreg Iu IIre. CuvînLuI ce-I grùIIu cu o pruvIIù eru
LuLuroru, gIudeLeIe cu mure drepLuLe sI socoLeuIù, Iùrù
IùLùrIe, cu cInsLe, Iurù nemùruIu cu voIe vegIIuLù. Aveu
ucesLu cuvînLu: ,DomnuI IIecure, cîndu gIudecù pre un
boIerInu cu un curLeun, ocIII domnuIuI sù IIe pre boIerIn,
Iurù gIudeLuI pre cuIeu su sù murgù. SI useu, cîndu sù
pîrùsLe un curLeunu c-un Lùrun, muI de cInsLe sù IIe cur-
LeunuI sI Iu cuvînLu sI Iu cùuLùLuru domnuIuI, Iurù nu
ubùLîndu-sù gIudeLuI dIn cuIeu su ceu dIreupLù." SI Iu muILe
dIvunurI, cùLrù vornIcII ceI de gIouLù dzIceu: ,VornIce, dzI
ceIuI om mîIne sù muI Iusù Iu dIvun", IerIndu sù nu IIe
gresIL cumvu gIudeLuI. SI de sù prIIejIIu cumvu negùcILu
gIudeLuI Iu un dIvunu, sù îndrepLu Iu uILuI. DzIceu de muILe
orI: ,NemIcù nu ocùresLe pre domnuIu useu cu cuvînLuI
nesLùLùLor". PenLru boIerI dzIce: ,De mure IoIos sI cInsLe
esLe domnIeI sI LùrîI boIerInuI înLeIepLu sI uvuL, cù ducù ure
domnuIu cIncI-suse boIerI uvuLI, nIcI de o nevoIe u LùrîI nu
sù Leme". Cu boIerIuI cu c-un boIerIu, cu sIujILorIuI cu c-un
sIujILoru, cu LùrunuI cu c-un Lùrun Iùceu vorouve sI LoL cu
bIîndéLe sI cu mure înLeIepcIune, cù desI eru rùpIL Iu vre-
meu su, Iurù nu îndeIungu.
Zuc. q. BoIerII Iu mure cInsLe uvé sI dzIceu: ,Pre un om,
ducù-1 boIeresLe domnuI, nu încupe sù-I suduIuscù. De nu
se pourLù cumsùcude unuI boIerIn, sù-I scouLù sI sù puIe uI-
LuI în Iocu, Iurù u-I suduI, suu sù nu I se Lreucù cuvînLuI
grùIL cu cuIe, nu sù cude."
Zuc. =. Aveu o sIugù RuduI-vodù, încù dIn copI-IùrIIu su,
cùruIu socoLIndu cù nu esLe IIreu de boIerIe, îI socoLIIu de
umînù, Iurù boIerIe nu-I du. Ce, vùzîndu-se denuIurù dIn
rînduI uILoru, pre IIreu omeneuscù, ce IesLe purureu sII-
ILoure în vIuLù sù IIe înLre ceI de IrunLe, s-uu ruguL mILro-
poIILuIuI sI boIerIIor sù-I grùIuscù RuduIuI-vodù penLru
dînsuI, sù nu IIe uILuLu, IIIndu sIugù de uLîLu vréme, sI
usLepLîndu în nùrocuI sLùpînu-sùu, sù IIe sI eI înLre ou-
menI. ¡-uu grùIL boIerII cu LoLII penLru dînsuI, sù nu IIe uIL-
uL, cu o sIugù vecIe ce IesLe sI sIugIIe cu nedejdeu cInsLeI
sLùpînIIor, sù ugIungù sI eI u II înLre oumenI, muI muILu
sIujescu. Au rùspunsu RuduI-vodù boIerIIor: ,MIe, su nu vI
sù Lreucù cuvînLuI vosLru, nu mI sù cude, Iurù eu sLIu IIreu
omuIuI, cù de boIerIe nu esLe, Iurù, Iu, cù 1-oI boIerI penLru
voIu dumIIor-vousLre". SI u dou dzI I-uu cIemuLu sI I-uu duL
vùLùjIIu de uprodzI, cure eru Iu cInsLe îu RuduI-vodù, sI
uprodzII ceI de dIvunu nIcI Iu o domnIe muI de cInsLe n-uu
IosLu, cu ursInIce muILI sI cu cubunILù cu jder sI cu IuIpI
îmbrùcuLI uprodzII. SI orI Iu cIne sI Iu ce boIerIu mergeu cu
curLe, în pIcIoure sLu boIerIuI, pùnù sù cILIIu curLeu.
Zuc. 6. N-uu LrecuL sùpLùmînu sI venI juIobù dIn Lîrgu Iu
dIvunu de nIsLe IùméI pre uceI vùLuv nou, de sIIu ce Ie
Iùcuse sI Ie bùLuse în Lîrgu. Au cùuLuLII RuduI-vodù Iu boIerI
sI II-uu dzIs: ,Nu v-um spus cù ucesLu om de boIerIe nu esLe
?" ¡urù cùLrù dînsuI : ,Eu, mùre, încù pe boIerIe nu um upu-
cuL sù-LI dzIcu". SI uu dzIs urmusuIuI de I-uu IuuL gîrbucIuI
sI uu pus de I-uu duL ¤oo de LoIege.
Zuc. ;. NumuI, cum nImé în Iume Iùrù vInù, useu sI
RuduI-vodù cu mure pusLIIeLuLe LùrîI, cure nu sù vu uILu den
pomenIreu oumenIIor în vécI. SI de mIruL esLe, cum uu
încùpuLu înLr-o înLeIepcIune cu ucéIu o vInù cu uceusLu.
Aseu eru de greu LùrîI, cîL sù pusLIIsù curLeu sI Luru. Ce
prIcInù ur II IosLu, nu sLIu, Iùrù de LoL zburduLù podoubu
curLII. NImé den boIerI, pùnù în ceI u LreIu, cu IuIne cevusI
prousLe sù nu IIe, cù eru de scîrbù. PosLeInIcII, copII den
cuse cu murI podoube sI cu IoLuze Iu cuI. Mure înLunecure
uIceu înLeIepcIunII ucesLuI domnu, cù esLe domnuI sù sù
pourLe cumu bIruIesLe venILuI LùrîI.
Zuc. 8. BIruI LùrîI eru IeguLu Iu TIgIIneu pre ucéIe vrémI
sI Iu CeLuLeu AIbu, ce venIIu InIcerII Iu bIru sI pùn cu IumgI-
ure sùrIIu Iu boIerI. AcéIu vùdzîndu RuduI-vodù, uu muLuL
bIruI, sù sù ducù Iu TurIgrud, Iu împùrùLIIe, cù credInLu
ucéIu uveu RuduI-vodù Iu împùrùLIIe, cure n-uu uvuLu nIce
muInLe de dînsuI, nIcI muI pre urmù, nIcI un domnu, cîLI uu
IosLu în Lurù. SI crùIIIe cresLInesLI, uIes IésII, ungurII sI uILe
LùrI cresLIne, mure IoIos uveu de dînsuI, cù-I IerIIu de muILe
prImejdII, cu un cresLIn. PùzIndu-sI sIujbu dIreupLù cùLrù
împùrùLIIe sI duLorIIu cresLIneuscù o pùzIIu, precum s-uu
urùLuLII sI Iu HoLIn, cu mIjIouceIe IuI Iu puceu ce s-uu IùcuL
înLre LurcI sI înLre IesI sI upoI cu soIuI céI Iesùscu, cneudzuI
de Zburuj, cùruIu I-uu duL cuIe prIn Turu Ungureuscù, gùLIL
ucéIu soI de opreuIù Iu împùrùLIIe. DecI, sI Iu LurcI credInLù
sI Iu cresLInI Iuudù uveu, cù LouLe eru cu înLeIepcIune IeguLe.
Zuc. ¤. RuduI-vodù domnIIu uIceu în Lurù Iu noI, Iurù Ie-
cIoruI sùu AIexundru-vodù în Turu MunLeneuscù sI Iu
uceusLu domnIIe uu IùcuL sI nunLu Iu TecucI IecIoru-sùu cu
IuLu IuI SeùrîeL, vesLIL om înLre LurIgrùdénI, Iu cure veseIIe
eru udunuLe doù LùrI, Luru nousLrù sI Turu MunLeneuscù.
ScuuneIe boIerIIor, dIn-u-cIIrIupLu domnIIor boIerII de
MuIdovu, Iurù den-u-sLîngu boIerII munLenesLI LIneu
dvorbu sI useu sI cùpeLenIIIe de sIujILorI. DIvunurI, cuse,
cerducurI, unume de uceusLù Lreubù IùcuLe, cu IucrùLorI de
îmbe pùrLIIe u LùrîIor, Iu suLu Iu MovIIénI, în muIuI
SIréLIuIuI, dIncouce. Unde sI soII sLreInI cu dururI eru venILI
de Iu ungurI sI de Iu cîLvu domnI den Turu ¡esuscù. SI uu
LrùgùnuLu ucéIu nunLù pùnù u dou sùpLùmînù cu mure peL-
recunII sI bIvsugurI.
Zuc. 1o. Puceu eru înLemeIuLù pre ucéIe vrémI den LouLe
pùrLIIe, Iùrù numuI dodIIu LùLurîI CunLe-mIrésLIIor cu
LrecùLorIIe suIe în Turu ¡esuscù, cù sù dezbùLuse
CunLemIrésLII de supLu uscuILureu buneIor sI sedeu cu or-
deIe suIe dencouce de NIsLru, în cîmpII CeLùLII AIbe sI u
CIIIII, ce sù dzIce Bu-geucuI sI-I dedésù împùrùLIIu pusII IuI
CunLemIr, de sù scrIIu pusù. SI în LoLI unI IovIIu Turu
¡esuscù, precum sI uLunce, în dzIIeIe RuduIuI-vodù. Nu
useu cu muILu dupù puceu IeguLù înLre împùrùLIIu TurcuIuI
sI înLre CrùIIu ¡esuscù, uu IovILu ordeIe IuI pe Iu SneuLIn,
LouLù PocuLIIu, Iùrù vesLe sI uu IùcuL mure robIIe sI pIeun. SI
dupù ucéIu prudù u IésIIor, curundu uu IovIL sI In Turu
MunLeneuscù, pùnù în Buzùu, de uu IùcuL cîLùvu prudù Iu
munLenI. Ce, uu sùrILu IùIcIIenII sI covurIuIenII sI LecucénII,
cu poruncu IuI RuduI-vodù, de uu IovIL pre LùLurI Iu înLorsu
sI Ie-uu IouLu LouLù dobîndù sI robII. SI uu IùcuL RuduI-vodù
sI juIobù mure Iu împùrùLIIe, den cure sù upropIIusù scîrbù
de Iu împùrùLIIe mure IuI CunLemIr sI n-uu scùpuLu muI pre
urmù de dînsu, penLru ucesLe IupLe.
Zuc. 11. Curîndu dupù ucéIu uu ursu curLIIe Iu ¡usI, céIe
domnesLI sI s-uu muLuLu RuduI-vodù Iu HîrIùu cu sedereu.
SI useu îndrùgIse IocuI Iu HîrIùu, cîL în LouLe verI, Iu HîrIùu
sedeu cu LouLù curLeu, cù LocmIse sI curLIIe céIe domnesLI sI
beserIcI cîLevu IùcuLe ucoIo în HîrIùu de dînsuI.
Zuc. 1z. Omu boIeuc IIIndu RuduI-vodù sI de mînI sI de
pIcIoure, cure bouIù podugru sI IIrurgu sù dzIce, n-uu
LrùgùnuLu muILu vIIuLu sI ucoIeu Iu HîrIùu s-uu sIîrsIL vIuLu,
în unuI ;1¤q în dzIIe...
Zuc. 1¤. De mure prImejdII s-uu prIIejIL de uu scuLIL Luru
uLunceu mourLeu RuduIuI-vodù, cù sù suIsù LùLurîI, cu sIn-
gur guIgu-soILun den Crîmu sI cu CunLemIr-puseu de uIceu,
den Bugeugu, cu qo.ooo de LùLurI, cu prudu în Turu
¡esuscù, penLru oprILe cojouceIe Ior de IesI, IeguLe Iu HoLIn.
SI Ie-uu LInuL cuIeu osLIIe IesùsLI cu ConeLpoIscIII IuLmunuI
Iesùscu, de curundu IesIL den EdI CuIu, den cIIsoure, dIn
TurIgrud, IurùsI cu nevoInLu IuI RuduI-vodù. SI useu de rùu
I-uu bùLuL pre LùLurI, cîL sI soILunuI sI CunLemIr cu Iugu uu
IùIùduIL. Ce vreu sù-sI usLupe rusIneu, verI, neverI, sù pru-
de Luru, dîndu vInu RuduIuI-vodù, cum sù IIe duLu eI sLIre
IésIIor, sù sù gùLeudzù usupru Ior. Ce, duc-uu înLùIes de
mourLeu IuI RuduI-vodù sI de domnIIu IuI BurnovscIII-vodù
în IocuI RuduIuI-vodù, n-uu sLrIcuL în Lurù nImIcu, Iùrù ce
uu IosLu de Irunu cuIIor, cù eru CunLemIr IîrLuLu IuI
BurnovscIII IuLmunuI sI suLeIe IuI, Iu boIerIe, nIceoduLù nu
IugIIu den cuIeu Ior, cîndu Lreceu pe Iu CernùuLI ordeIe în
Turu ¡esuscù, ce peLreceu CunLemIru Iu ToporùuLI cu dz-
IIeIe în cuseIe IuI BurnovscIII IuLmunuI.
Zuc. 1q. OuseIe RuduIuI-vodù cu cInsLe mure s-uu
pornILu de Iu HîrIùu în Turu MunLeneuscù, Iu mùnùsLIreu
IùcuLù de dînsuI în BucuresLI, cu HrIzeu vIsLernIcuI sI cu
TruIundu posLeInIcuI sI cu CosLIn posLeInIcuI uI doIIè pe
ucéIe vrémI. ¡urù în scuunuI LùrîI domnu uu sLùLuL
BurnovscIII IuLmunuI.
1A. Cupoló uló doisprúdzécè
¡ncep. 1. Dupù mourLeu RuduIuI-vodù ceIuI Mure, boIerII sI
Luru vùdzîndu pre BurnovscIII IuLmunuI, omu de Lurù sI
Iùrù cuconI sI cunoscuL împùrùLIeI cu sIujbeIe ce Iùcusù Iu
HoLIn, Iu suILun Osmun sI sLIuL sI cùpeLenIIIor LùLùrùsLI,
uIes IuI CunLemIr, cu curIIe Iegusù prIIeLensug încù den
mîrzecIIu IuI, Iu ToporùuLI, Iu o LrecùLoure u IuI în Turu
¡esuscù, uu uIes cu gIusurIIe LuLuroru pre BurnovscIII IuL-
munuI de domnIIe sI uu mùrsu o sumù de boIerI Iu
împùrùLIIe, de I-uu udus sLeug de domnIIe.
Zuc. z. înduLù ce uu sLùLuL BurnovscIII-vodù Iu domnIIe,
înLîIu uu sLùLuL dupù grIjeu LùrîI ce-I vInIsù usupru de LùLurI
sI uu LrImIs Iu guIgu-soILun dururI sI Iu CunLemIr-puseu sI
uu înLorsu vrùjmùsIIu LùLurîIor, ce gùLIsù eI usupru LùrîI sI
upoI uu sLùLuL sI dupù usedzureu LùrîI, cure sù sLrIcusù
IourLe rùu Iu RuduI-vodù.
Zuc. ¤. ¡urù rùzboIuI uLunceu u LùLurîIor cu IésII uu IosLu
useu: neLIIndu-su IésII de cuvînLu ce-I Iegusù Iu HoLIn, sù
deu CrîmuIuI den unu în un ¤o.ooo de cojouce, s-uu scuIuL
sIngur guIgu-soILunu, IruLeIe IunuIuI, sI CunLemIr-puseu cu
qo.ooo de LùLurI sI uu IovIL Turu ¡esuscù în LreI pùrLI. Pe o
purLe sîngur guIgu-suILun, pe uILù purLe SuImusu-mîrzu, pe
u LrIIu purLe CunLemIr-puseu sI uu prùduL pùnù Iu SocuI sI
pùnù muI sus de ¡Iov. Ce, I-uu IovILu IésII sI înLîIu pre sIn-
gur guIgu-soILunu ConeLpoIscIII IuLmunuI sI cu HmIIeLcIII
sI uu pIerILu ucoIeu muILIme de LùLurI sI IecIoruI IuI
CunLemIr sI uu cùdzuL Iu robIIe sI un IruLe u IunuIuI, muI
mIeu de guIgu-soILunu, robu Iu IesI, curIIe upoI uu IesILu sI
cùdzusù Iun Iu Crîmu, de îmbIu cu HmII în Turu ¡esuscù.
¡urù purLeu IuI SuImusu-mîrzu sI u IuI CunLemIru-puseu nu
eru de LoL rùsIpILe, cù mùcur cù IovIsù sI pe CunLemIr-puseu
Iurù IésII cu ¡IubomIrscIII, Iurù de LoL rùsIpù ucesLor orde u
Iuce n-uu puLuL. Ce, sLrmgîndu-se Iurù ordeIe Iu NIsLru, Iu
curII scùpusù sI guIgu-soILun, numuI ce eru sù prude Luru,
dîndu vInu RuduIuI-vodù, cù uu duLu sLIre IésIIor de dînsII.
SI sù nu sù IIe prIIejILu mourLeu RuduIuI-vodù sI nevoInLu
IuI BurnovscIII-vodù, n-ur II IùIùduIL Luru uLunceu de
mure prImejdIIe.
Zuc. q. Ce, cum IIoureu sI pomeLII sI LouLù verdeuLu
pùmînLuIuI sLuu ovIIILe de brumù cùdzuLù pesLe vréme sI
upoI, dupù IInù cùIduru soureIuI, vInu Iurù Iu IIreu sI Iu
IrîmseLeIe suIe céIe împIedecuLe de rùceuIu brumeI, useu sI
Luru, dupù greuLùLIIe ce eru Iu RuduI-vodù (cure vucurIIor
de mIruLu uu rùmus, cum uu puLuL încùpeu înLru
înLeIepcIuneu uceIuI domnu ucéIu nemIIù de Lurù), uu
venILu Iùrù zùbuvù Luru Iu IIreu su sI pùnù Iu unuI s-uu
împIuLu de LoL bIvsuguI sI s-uu împIuL de oumenI.
Zuc. =. MIIeIe domnIIor poL usedzu LùrîIe, nemIIu sI
IùcomIu Iuc rùsIpù LùrùIor. ¡ùcusù BurnovscIII-vodù mure
voInIcIIe curLII sù deu numuI Iu bIru, o duLù înLr-un un. SI
orIcIne den curLenI de nevoIe uu rùsùrILu de Iu ocInu su, orI
Iu suLu boIerescu, orI Iu suL domnescu, pre LoLI I-uu udus Iu
bresIeIe suIe sI Iu IocuI sùu. SI sIIIsLIIor, pe unde sù pusLIIsù,
uu duL sIobodzII, cIemîndu oumenI dIn Turu ¡esuscù sI
useu s-uu împIuLu Luru, în puLInù vréme, de oumenI.
Zuc. 6. ¡u uI doIIeu unu domnIeI suIe, I-uu venIL poruncu
de Iu împùrùLIIe sù murgù cu osLIIe LùrîI Iu Duseu, penLru
înLùrILuru DusevuIuI, cù mùcuru cù Iegusù puceu uceusLu Iu
HoLIn înLre LurcI sI înLre IesI, sù nu îmbIe LùLurîI Iu IesI
sLrIcîndu sI cuzucII pre mure Iu LurcI, Iurù nu-I puLeu oprI
îmbe pùrLIIe pe ucesLe neumurI, nIce pre LùLurI LurcII, nIce
pre cuzucI IésII. Ce, IovIIu LoLdeuunu sI cuzucII pre Mureu
Neugrù IocurIIe LurcesLI sI muI muILu DusovuI pùLIIu nevoIe
în LouLù vremeu de dînsII. DecI, uu mùrsu sI BurnovscIII-
vodù înLr-uceIu unu, LouLù vuru, de uu IucruLu penpregIuruI
ceLùLII, LocmIndu zIdIurIIe sI sunLurIIe sI cu munLenII sI cu
nIsLe pusI orînduILI de Iu împùrùLIIe pe ucéIu Lreubù.
Zuc. ;. Dupù sIujbu ce uu IùcuL BurnovscIII-vodù
împùrùLIeI Iu Dusùu, domnIIu cu mure IerIcIIe LùrîI, sLîndu
LoL dupù grIjIIe LùrîI sI dupù IucrurI dumne-dzùIeresLI. SI uu
IîrsILu mùnùsLIreu mure în drIcuI orusuIuI IésIIor înLîI, ce sù
dzIce SIînLu MurIIu sI upoI mùnùsLIreu unume HunguI, în
munLI, den pujIsLe sI DrugomIrnu uu IîrsIL Iurù eI, urdzILù
de CrImcu mILropoIILuI, uproupe de orusuI SuceveI,
usIjderè sI Bîrnovu, Iîngù ¡usI, cure upoI uu IîrsIL-où DubIjè-
vodù, Iùrù besérecI în muILe IocurI sI beserIcù IuI SIeLII
Iounu, Iurù uIceu în orusu, de îmrnù-su IùcuLù. EI uu IùsuL
mosIIu su, ToporùuLII, suL Iu CernùuLI sI SIpoLeIe, Iu HîrIùu,
cu uIurIsùnIe u puLru puLrIursI mùnùsLIrII suIe SIInLeI
MùrIeI den Lîrgu den ¡esI, înLîI cu Luru sù nu IIe Iu uILe dùrI,
Iùrù numuI Iu bIru. Ce, bIneIe purureu esLe gIngus sI penLru
pùcuLeIe oumenIIor, nu în muILù vréme sLùLùLorIu. PenLru
qo de pungI ce-I cereu vezIrIuI de Iu BurnovscIII-vodù,
IerIndu Luru de obIceI, I-uu venILu muzIIIe, neîmpIîndu bIne
puLru unI Iu domnIIe. SI muILI, curI-I eru prIIeLInI, îI sIùLuIu
sù nu sù puIe împroLIvu vezIrIuIuI, sù-I deu uceI bunI, sù nu-
I vIe vreo prImejdIe. N-uu vruLu nIce înLr-un cIIp sù
prIImuscù, penLru obIceIu sù nu sù Iucù usupru LùrîI,
urmîndu pe PùLru-vodù, cureIe uu IùcuL GuIuLu de Sus, cure
uvîndu dodeIuIe LoLdeuunu de Iu LurcI cu dùrIIe, uu sLrînsu
boIerII sI Luru, sI Ie-uu dzIs cù nu muI pouLe sù suLure
pînLeceIe LurcIIor Iùrù Iundu. SI Iuîndu-sI dzuu bunù de Iu
LoLI, uu IùsuLu domnIIu sI s-uu dus pen Turu ¡esuscù Iu
VeneLIeu, unde-sI s-uu sùvîrsIL sI vIuLu su, cu vécInIcù po-
menIre în Lurù. Sù cunousLe cù ucesLI domnI muLce dIrepLe
uu IosLu ucesLII LùrI, nu musLIIù, cîndu, penLru obIceIu sù
nu sù Iucù în dzIIeIe Ior cu greuI LùrîI, domnIIIe s-uu IùsuLu
sI usupreIeIe LùrîI n-uu prIImIL sù IIe de Iu dînsII.
Zuc. 8. Aseu uu IùcuL sI BurnovscIII-vodù, mucuru cù cu
IourLe prosLu sIuL, cùce dupù muzIIIIu n-uu mùrsu Iu
împùrùLIIe, ce-sI cumpùrusù un Lîrgu în Turu ¡esuscù,
unume UsLIIu, cu cîLevu ocIne, nu depurLe de NIsLru, sI
dupù muzIIIe ce I-uu venILu, uu mùrsu cu cusu IuI în Turu
¡esuscù, Iu UsLIIu. ¡urù domnu în IocuI IuI uu venIL AIexun-
dru-vodù, IecIoruI RuduIuI-vodù ceIuI Mure.
1=. Cupoló uló treisprúdzecè
¡ncep. 1. AcesLe LreI domnII, u IuI AIexundru-vodù, IecIoruI
RuduIuI-vodù, sI u IuI MovseI-vodù, domnIIu înLîIu, sI u IuI
AIexundru-vodù ¡IIIusu, supLu un cup încIIdem, cùcI cù
LouLe ucesLe domnII sI scurLe, cîLe gIumùLuLe de un unIIe, uI-
LeIe pesLe un un ourece cu puLIn, LrùILoure uu IosLu sI nIce
IucrurI useu însùmnuLe în unII Ior prIIejILe nu s-uu
LîmpIuLu.
Zuc. z. MuI cu greu mI-uu IosLu, IubILe cILILorIuIe, u scrIe
de ucesLe domnII, decîL de ceIe muI de muILu LrecuLe, cù de
ucesLe domnII, ce muI sus scrIem, necùIurI, nIce înLr-un
IéLopIseLu sLreInu, pomenIL nu sù uIIù, orI cùce uu IosLu
scurLe, orI cùcI nemIcù useu uIes nu s-uu prIIejILu în dzIIeIe
Ior. Ce, cîL um puLuLù u înLeIege den boIerI bùLrînI den dz-
IIeIe Ior, pre rînduI sùu mergîndu cursuI unIIor, îLI însùm-
nùmu.
Zuc. ¤. DecI, dupù IesILuI IuI BurnovscIII-vodù în Turu
¡esuscù, uu venIL domnu în Lurù AIexundru-vodù, IecIoruI
RuduIuI-vodù ceIuI Mure. în vesLeu LùLîne-sùu, ce uveu Iu
împùrùLIIe, I sù dIdeusù domnIIu, ce, cu cîL cerIuI de Iu
pùmînLu, cu uLîLu de IIreu LùLîne-sùu depurLe, om sI de Lrup
sI de IIre sIubu sI boIIucu. Cure Iucru înLeIegîndu sI
împùrùLIIu cù nu esLe de domnIIu LùrîI de murgIne cu
uceusLu, neîmpIîndu bIne gIumùLuLe de unu, I-uu venIL
muzIIIIu.
Zuc. q. Sù IspILIsù BurnovscIII-vodù ourece Iu murgIne cu
LrImIsuI IuI NecorILù IuLmunuI Iu ToporùuLI, în dzIIeIe
cesLII domnII u IuI AIexundru-vodù, ce I-uu IesIL cu osLI Vu-
sIIIe ¡upuI vornIcuI sI Grumu sLoInIcuI sI I-uu împensu pre
NIcorILù de Iu murgInIIe LùrîI.
Zuc. =. Dupù muzIIIIu IuI AIexundru-vodù, IecIoruI Rudu-
IuI-vodù, uu venIL cu domnIIu MovseI MogIIIu-vodù, Ie-
cIoruI IuI SImIon-vodù, om bIîndu, un mIeIu Iu IIre,
neIucom, nemùruIu rùu. MuILe cuse de gIos, IIpsILe, uu scos
în IrunLeu IùcuILorIIor LùrîI, uIes pre CIogoIésLI. Puce dIn
LouLe pùrLIIe, numuI de duLornIcII LurcI mure sLrînsorI sI
sIIe sI useu sù împInsù Luru sI de oumenI rùI, cîL, u vedere cu
buIucurI îmbIu, de prùdu sI jecuIIu oumenII ¡¡ pre IIngù
orusu.
Zuc. 6. ¡urù cum LouLe domnIIIe nu sInLu Iùrù neprIIeLInI
sI muI uIes domnII muI muILI neprIIeLInI uu, cum copucII ceI
muI înuILI muI muILe vIvourù sI muI mure vînLurI
sprejenescu, useu sI MovseI-vodù, uvîndu neprIIeLInI Iu
împùrùLIIe, îI scornIsù cum vu sù Iugù în Turu ¡esuscù pre
urmu IuI BurnovscIIII-vodù. Cure Iucru înLeIegîndu
împùrùLIIu, în LuInù uu LrImIs poruncù Iu CunLemIr-puseu,
sù murgù sù-I porneuscù den scuun spre împùrùLIIe, sù vIe,
Iurù urI vreu spre uILù purLe, sù-I prIndzù sI sù-I LrImuLù Iu
PourLù.
Zuc. ;. SI useu, nesLIIndu nemIcù MovseI-vodù, sLùLu
CunLemIr-puseu Iu TuLoru, sprInLen cu o sumù de osLenI uI
sùI sI uu LrImIs IuI MovseI-vodù pren ceuus cùrLI de
muzIIIIe. DecI numuI ce I-uu cùuLuLu u purcede spre
TurIgrud sI în IocuI IuI s-uu duLu domnIIu IuI AIexundru-
vodù ¡IIIus, u dou domnIIe.
Zuc. 8. Cum uu venIL sLIre de domnIIu IuI AIexundru-
vodù Iu boIerI, mure mîInIcIune sI voIe reu în LouLù curLeu,
muI uIes în boIerI, sLIIndu cu LoLII IIreu uceIuI domnu. Ce,
uu IùcuL sIuL cu LoLII sI înduLù uu purces IrunLeu LouLù de
boIerI Iu TurIgrud, cu juIobù Iu împùrùLIIe penLru greuI ce
peLreceu Luru de domnII nesLIuLorI rînduI eI. ¡upuI VusIIIe
vornIcuI, ce uu cùdzuLu upoI domnu, CeIun vornIcuI, SuvIn
IuLmunuI, CosLIn posLeInIcu, UrecIe spùLurIuI, BuIus
vIsLernIcuI, ¡urLunu comIsuI, BusoLù IogoIùLuI sI uILI boIerI
cu numùruI pùnù Iu =o de cupeLe numuI de boIerI, Iùrù uILe
cupeLe de Lurù sI uu purces cu LoLII Iu TurIgrud. GIengIeu
IogoIùLuI sI cu EnucIIe posLeInIcuI rùmùsesù cuImucumI Iu
scuun.
Zuc. ¤. Nepurcesu den TurIgrud uu upucuLu boIerII pre
AIexundru-vodù cu domnIIu, cù obIIcIse eI de boIerI cù vInu
cu pîrù, cum nIce înLr-un cIIp nu-I prIImesLe Luru. SI uu
LrImIs înuInLe boIerIIor AIexundru-vodù pre BuLIsLe VeveII
sI cu ceuusI, BuLIsLe sù Ie grùIuscù cu bIne sI ceuusII sù Lrugù
pre boIerI cu sù sù spurIe. CurII Iùrù sLIreu vezIrIuIuI IIIndu
sI vùdzIndu uLîLeu cupeLe, nu s-uu cuLedzuLu ceuusII u Ie
Iuce sIIù sI încù pe BuLIsLe I-uu suduIL IourLe Lure, uIes Ce-
Iun vornIcuI.
Zuc. 1o. ¡urù Iu curLIIe împùruLIIor muILe rùuLùLI poL sù sù
Iucù pesLe sLIreu ceIor muI murI. Aseu s-uu prIIejIL sI boIer-
IIor ceIoru ce mersesù, LuLuroru. Pùnù ugIunge eI Iu vezIrIuI,
uu venIL înLr-o noupLe, pouLe II cu voIu cIIIuIeI vezIrIuIuI,
curII muILe poL Iùrù sLIre, sI uu IeguLu pre cîLvu boIerI, cîLI
uu IosLu muI cupeLe sI I-uu LInuL pen IesILorI încIIsI, pesLe
sLIreu vezIrIuIuI. Ce, Ie-uu cùuLuLu boIerIIor numuI u Iuce
LocmuIù cu AIexundru-vodù sI IegùLurI. Sù muI IspILIsù
boIerII, dupù ce uu IesIL dIn opreuIù, sù murgù Iu vezIrIuI sI
eru guLu IucruI ucéIu. Ce, s-uu prIIejIL perIreu vezIrIuIuI, pe
uIILe mùrgîndu de Iu curLIIe împùrùLesLI Iu sùruIuI sùu, de
InIcerI, I-uu ucIs cu pIeLrI InIcerII. DecI, numuI ce uu
cùuLuLu boIerIIor u prIImI pre AIexundru-vodù sI uu mùrsu
Iu puLrIersIe sI uu IùcuL gIurùmînLurI boIerII IuI AIexundru-
vodù sI eI boIerIIor IurùsI. SI useu uu purces dIn TurIgrud
spre Lurù.
Zuc. 11. Ducù s-uu usedzuL AIexundru-vodù Iu scuun
(IupuI pùruI scIImbù, Iurù nu IIreu), LoL pre ucéIu cuIe, cu
sI Iu domnIIu denLîIu uu purces IucrurIIe. Ce, cîrpIIu boIerII
cum puLeu LrébIIe LùrîI, Iurù domnIIu muI muILu îsI peLreceu
cu BuLIsLe VeveII.
Zuc. 1z. ¡n Turu MunLeneuscù pre uLunceu sù rùdIcusù
munLenII pre domnuI Ior, ¡Ion-vodù penLru mure
desIrînùcIunI sI nespuse ce eru înLr-uceIu domnu. SI denLre
LouLe cùpeLenIIIe TùrîI MunLenesLI eru MuLeI-ugu sI de
uLuncesI uu cùdzuL domnu IerIcIL TùrîI MunLenesLI. SupL
vremeu uceIor umesLecùLurI scosesù AIexundru-vodù de Iu
împùrùLIIe domnIIu IecIoru-sùu, RuduIuI-vodù, u TùrîI
MunLenesLI sI LoL în unuI dInLîIu domnII suIe. Dupù ce uu
venIL sLeuguI de Iu împùrùLIIe IecIoru-sùu de domnIIe, I-uu
pornILu sI cu cîLùvu gIouLù de uIceu den Lurù. Ce, Ie-uu IesIL
MùLeI-vodù domnuI mun-Lenescu înuInLe sI de-ubIIu uu
scùpuL sI sIngur RuduI-vodù cu sprejeneuIù unoru ce s-uu
uIes pe Iîngù dînsuI den moIdovenI.
Zuc. 1¤. NIcI înLr-un cIIp nu puLeu sù umIsLuIuscù AIex-
undru-vodù IupLu boIerIIor, ce Iùcusù cu venIreu împroLIvu
IuI Iu TurIgrud sI nIce boIerIIor nIcI înLr-un cIIp IucrurIIe ce
eru IourLe prousLe Iu LouLe LrébIIe u IuI AIexundru-vodù nu
Ie pIùceu. SI denLr-ucesLeu udùogîndu-sù necredInLu sI pre-
pusuI den dzI în dzI, usedzusù gînduI sùu AIexundru-vodù
numuI sù omourù pre o sumù de boIerI, uIes pre VusIIIe
¡upuI vornIcuI sI pre CeIun vornIcuI sI pre SuvIn IuL-
munuI, pre BuIus vIsLernIcuI, pre UrecIe spùLuruI. CosLIn
posLeInIcuI eru muzII Iu Lurù, ce, orI sù-I Lrugù în purLeu su
AIexundru-vodù, orI uILu gîndu uvîndu, îI cIemusù Iu curLe
sI-I du IùLmunIIu. Ce, vùdzIndu CosLIn IucrurIIe umu
îngrosuLe înLre domnIIe sI înLre sIuLu, gîndurI spurcuLe sI
reIe, s-uu IuuL dzuu bunù pre cîLevu dzIIe sI uu sedzuL Iu
Lurù.
Zuc. 1q. ¡urù ceIoruIuILI boIerI LouLe gîndurIIe u IuI AIex-
undru-vodù uu descoperILù CosLunLIn AsenI, om de cusu IuI
AIexundru-vodù, cum în dzuu de PusLI eru sù-I omourù, cu
sIuLuI IuI BuLIsLe. DecI sI boIerII îmbIu LoLI cu puzu vIeLII.
Zuc. 1=. SI vùdzîndu de udevùruL urcIzILù perIreu su de
AIexundru-vodù, cu céIu ce sù îneucù sù upucù de subIe cu
mînu gouIù, s-uu vorovILu cu LoLII sI uu duLu sLIre LùrîI, cure
IIerbîndu în greuLùLI sI în neLocmeIe, pre Iesne s-uu
pornILu sI nu numuI curLeu, ce sI LùrùnImeu. SI uLîLu
muILIme s-uu sLrînsu den LouLe pùrLIIe, cîL nu încùpeu în
Lîrgu, ce împIusù IocuI pe supL MIrosIuvu, peLuLIndereu,
sLrùgîndu pen LouLe uIILeIe pre grecI.
Zuc. 16. VusIIIe ¡upuI vornIcuI eru cup LuLuror IucrurIIor
ucesLoru. Ducù uu nùbusIL Luru, uu mùrsu de uu spus dom-
nIeI uIeve, cum s-uu rùdIcuL Luru sI sLrIgù pre grecI. Au
ruspunsu AIexundru-vodù: ,Ducù sù rùdIcù pre grecI, pre
mIne sù rùdIcù". SI vùdzîndu uLîLu muILIme, nu s-uu
upucuLu de nemIcù, numuI de grIjeu sù IùIùduIuscù cu cusu
su de gIouLe.
Zuc. 1;. Au mùrsu boIerII cu LoLII Iu curLe sI Iu purcesuI
domnII, sù nu IIe pus cu LoLII sù opreuscù desIrînuLù
prosLImeu, poznu mure sI de-ubIIu prIIejILù în vro Lurù s-ur
II LîmpIuLu. Ce, LoL pe Iîngù domnIIe uu rnùrsu boIerII,
oprIndu sI domoIIndu LùrùnImeu. ¡urù muI nu eru în
puLereu boIerIIor u-I oprI, pornILù grosImeu. Ce sI pre Vu-
sIIIe vornIcuI, unume cù IesLe sI eI den grecI, uu zvîrIIL unuI
cu un os sI I-uu IovIL în cup, den cure IovILurù uu IosLu Vu-
sIIIe vornIcuI muILù vreme rùnILu.
Zuc. 18. O! nesLùLùLoure sI nIceoduLù încredInLuLe
IucrurIIe u IumII, cum vîrsLeudzù LouLe sI Lurburù sI Iuce
IucrurI împroLIvu! Cîndu cu cuIe sù IIe IrIcù ceIoru muI mIcI
de ceI muI murI, Iurù cursuI IumII uduce de esLe de muILe
orI ceIuI muI mure de ceI mIcI grIje.
Zuc. 1¤. ¡erIcILI sînLu împùruLII, cruII, domnII, curII
domnescu useu, sù nu Ie IIe de ceI muI mIcI nIcIoduLù
sIIuIù.
Zuc. zo. Un cruIu de EngIILeru, de cîLe orI sù îmbrùcu
dImeneLIIe, de uLîLeu orI dzIceu sIngur sIe: ,Adu-LI umInLe
cù u muILe gIouLe de oumenI esLI sLùpînu". DomnII ceI bunI
sI dIrepLI Iùrù grIje sI desIùLuLI sLùpînescu, Iurù ceI rùI LoL cu
sIIuIù.
Zuc. z1. Ducù uu ugIunsu în sesuI BuIIuIuIuI domnIIu,
uproupe de mùnùsLIreu BuIIcùI IocuI eru LoL pIIn de oumenI,
nu sù vedeu sesuI deserLu ne-cùIurI. SLrIgu: ,Dù-ne,
doumne, pre grecI". UnII IùIcùIu, uILII suduIu sI jecuIIu. SI
ucoIo uu sLrIguLù pre BuLIsLe, sù Ie deu, cureIe eru LoL
uproupe de AIexundru-vodù, vùdzîndu sLrIgureu pre sIne.
Ce, nu sLu domnIIu de grIjeu IuI, ce de grIjeu su sI numuI ce
I-uu dzIs sù sù depùrLédzù de Iu dînsuI. SI useu I-uu upucuL
sI I-uu duL pre mînu LùrunIIor. Nespusù vrùjmùsIIu u
prosLImeI! SI useu, Iùrù de nIce o mIIù, de vIu, cu Lopourù I-
uu IùcuL Iùrîme. SI pùnù înLr-uLîLu s-uu umesLecuL unII,
unume BosIe ¡ùpusneunuI, cîL nIcI ermuIucuI den spInureu
IuI AIexundru-vodù, cù buru u pIouIe, uLunce n-uu
IùIùduILu.
Zuc. zz. De grIjeu LùrùnImeI ce eru pen LoL IocuI, sù nu
înLre AIexundru-vodù înduLù Iu pùdure sI boIerII încù useu
socoLIsù, sù sù muI depùrLédzù de gIouLe, Iu Ioc descIIs, Iùrù
pùdure, I-uu pornILu pe drumuI brunIsLeI, pe dencouce de
BuIIuIu, por-nIndu sI sùImenI cu sIneLeIe guLu pe Iîngù
dînsuI. ApoI, ducù s-uu înLorsu boIerII, uu sLùLuL Iu grIje, sù
nu Iu AIexundru-vodù cuIeu den brunIsLe spre CunLemIr-
puseu Iu Bugeugu. Ce, înduLù uu uIes o sumù de boIerI, cu
BuIus vIsLernIcuI sI I-uu LrImIs Iu brunIsLe, dupù AIexun-
dru-vodù, sù-I îndIrépLedzù cuIeu pe Iu HusI, pre BîrIud în
gIos.
Zuc. z¤. Eru muI mure spuImù decîL denLîIu, ducù vùdzu
AIexundru-vodù gIouLe Iurù dupù sIne sI Iu brunIsLe sI-I
Iùsusù sI sIImenII LoLI sI copIeI den cusù. SI ducù s-uu
upropIIuLu boIerII, Ie-uu dzIs AIexundru-vodù cu IucrùmI:
,Mù rog penLru IIIuI mIeu, RuduI-vodù, sù-I IùsuLI vIu!" Au
dzIs BuIus vIsLernIcuI sù n-uIbù nIce o grIje, nIce sù sù
gîndeuscù mùrIIu-su c-uu vInILu cu vreun rùu, numuI
poILesLe Luru pre mùrIIu-su sù murgù pre BîrIudu spre
GuIuLI, sù nu uducù vreun rùu usupru LùrîI cu LùLurI sI I-uu
gIuruL sù n-uIbù nIcI o grIje. SI useu uu prIImIL sI AIexun-
dru-vodù, pe unde vu II voIu LùrîI, pe ucoIo sù murgù. SI uu
purcesu spre drumuI BîrIuduIuI sI uu usedzuL boIerII Iurù
pre sIImenI pe Iîngù dînsuI sI copII ceI den cusù, curII îI
pùrùsIsù dîndu-I sI den boIerI peLrecùLorI pùnù în GuIuLI.
Zuc. zq. ¡u TecucI uu IesIL sI CosLIn posLeInIcuI înuInLe,
de Iu PuLnu, sI I-uu peLrecuL cu cInsLe sI cu conuce, pùnù Iu
GuIuLI, pIecîndu-I sù vIe Iu împùcùcIune cu boIerII sI sù-sI
IIe Iurù în scuun, Iuîndu CosLIn posLeInIcuI usupru su ucéIu
grIje. Ce, n-uu vruL sù prIImuscù nIce înLr-un cIIp. DecI, uu
LrecuL Dunùreu Iu GuIuLI, spre împùrùLIIe.
16. Cupol uló putrosprúdzéeè
¡ncep. 1. SI useu m InLuILI boIerII sI Luru de domnIIu IuI AI-
exundru-vodù ¡IIIus, uu sLùLuL cu LoLII dupù uIesuI domnu-
IuI nou. SLrIgu cu LoLII sù IIe ¡upuI vornIcuI, însù îI du sI
IegùLurI, ce vu Iuu den Lurù, ce s-urI Iegu penLru dùrI,
uLunceu Iu uceI uIes, muI muILu sù nu Iu dIn Lurù. Ce, ucéIe
IegùLurI vùdzîndu ¡upuI vornIcuI, orI cù vedeu pre cîLvu
den cupeLe cù Lrug spre BurnovscIII-vodù, n-uu prIImILu
înLr-ucéIu duLù domnIIu, ce uu sLùLuLu sI eI Iu sIuLuI uceIu,
sù sù LrImuLù în Turu ¡esuscù Iu BurnovscIII-vodù sù vIe
Iurù Iu scuunuI LùrîI.
Zuc. z. Ce nu eru sù Lreucù pre BurnovscIII-vodù sI
IîrsILuIu dzIIeIor Lruge cu de-u sIIu pre om. CîL uu sosIL
boIerII Iu UsLIIu, unde sedeu în Turu ¡esuscù, cu vesLe cù
Luru Iurù-I poILesLe sù vIe Iu domnIIe, cu mure bucurIIe uu
prIImILu uceIu vesLe. NesLIuLor gînduI omenescu, sIngur de
sIne Iu ce merge sI Iu ce LîmpIùrI upoI sosesLe, înduLù sLIre
uu duL sI cruIuIuI sI domnIIor în Turu ¡esuscù, poILIndu
voIe sù murgù Iu scuunuI LùrîI ceI de mosIe. SI înduLù s-uu
gùLIL den UsLIè sI uu purcesu spre Lurù sI Iu murgIne umu îI
usLepLu boIerII sI sIujILorII cu mure bucurIe.
Zuc. ¤. MuInLe de purcesuI IuI BurnovscIII-vodù den
UsLIIu, un IeuI megIIus de u IuI, LoLdeuunu îI sIùLuIIu sù nu
murgù, sù nu-sI deu vIuLu Iùrù grIje pe vIuLù cu grIje sI cu
cumpùnù, urùLîndu-I IunIcousù IucrurIIe domnIeI de MoI-
dovu supL împùrùLIe pùgînù. SI ce I-urI IIpsI, IIIndu cu sI un
domnu în Luru Ior, Iùrù grIje, cu LîrgurI, cu suLe? ¡ur
BurnovscIII-vodù sù IIe rùspunsu IeuIuIuI Iu ucéIe cuvenLe
u IuI: ,DuIce esLe domnIu de MuIdovu !" ¡urù IeuIuI cùLrù
dînsuI: ,¡urù sI obedzùIe LurcesLI încù sInLu greIe!" SI upoI
useu uu IesILu cuvenLeIe IeuIuIuI, cum uu dzIs.
Zuc. q. Cum uu sosIL BurnovscIII-vodù în ¡usI den Turu
¡esuscù cu bucurIIu LuLuroru, uu sLùLuL dupù'gùLIre de cuIeu
TurIgruduIuI, cù nu eru uILII mIjIoc, numuI sù murgù Iu
împùrùLIe, sù Iu de ucoIè domnIIu dupù sùruLuLuI pouIeI
împùrùLesLI. SvùLuIu muILI în muILe cIIpurI sI s-uu cercuLu
sI Iu Abùzu-puseu, cure eru pusù Iu SIIIsLrIIu pe uLunceu, ce
nu eru uILu mIjIoc, numuI de mùrsu Iu împùrùLIIe. SI
uLunceu s-uu prIIejILu de cIIemusù împùrùLIIu sI pre MùLeI-
vodù den Turu MunLeneuscù Iu sùruLuLuI pouIeI împùrùLIeI
sI dupù cîLevu IupLe sI u IuI MuLeI-vodù împroLIvu
împùrùLIeI, cu scosuI IuI ¡Ion-vodù sI upoI u IuI RuduIuI-
vodù, IecIoruI IuI AIexundru-vodù. ¡urù LoL eru muI Iusoure
IucrurIIe IuI MuLeI-vodù, cù n-uu IesILu înLr-uILù Lurù, cum
IesIsù BurnovscIII-vodù, supLu uscuILureu uILuI sLùpîn,
cruIuIuI Iesescu.
Zuc. =. DecI sù uducù LurcII muI pre Iesne pre
BurnovscIII-vodù Iu mînu su, pre MuLeI-vodù I-uu pornILu
Iùrù zùbuvù cu sLeug de domnIIe în Turu MunLeneuscù, Iurù
BurnovscIII-vodù n-uu puLuLu IùIùduI de perIre, precum
veI uIIu Iu rînduI sùu.
Zuc. 6. Purcesésù cu BurnovscIII-vodù muILIme de boIerI
sI IrunLeu curLII, preoLI, cùIugùrI, cu un gîndu sI gIusurI cu
LoLII, sù sù rouge împùrùLIeI sù II se deu domnu
BurnovscIII-vodù, înLre curII eru sI ¡upuI vornIcuI. Ce,
vùdzîndu cù muILI sIùLuIu pre BurnovscIII-vodù sù omourù
pre ¡upuI, sLIIndu umesLecùLurIIe IuI sI mergîndu
BurnovscIII-vodù pe Iu MuLeI-vodù, pen BucuresLI, uu
sLùLuLu ¡upuI VusIIIe vornIcuI, vùdzIndu cù-I u merge pe Iu
MuLeI-vodù, cureIe sLIIu den TurIgrud LouLe îmbIeLeIe IuI, uu
névoILu cu LouLe mIjIouceIe sù sù înLourcù înu-poIu în Lurù,
dzIcîndu cùLrù BurnovscIII-vodù cù 1-or gîIcevI grecII pen-
Lru scosuI IuI AIexundru-vodù sI penLru morLII ce sù Iùcuse
în grecI Iu scosuI IuI AIexundru-vodù. DecI, cu un cresLIn
BurnovscIII-vodù ce eru Iu IIre, I-uu sIobodzILu. ¡urù ducù
s-uu udunuL cu MuLeI-vodù sI uu obIIcIL MuLeI-vodù cù s-uu
înLorsu ¡upuI vornIcuI, înduLù uu rùpedzIL dupù dînsuI, sù-I
înLourcù. Ce, sù pùzIsù bIne ¡upuI VusIIIe vornIcuI cu
mursuI sI nu I-uu upucuL în cuIe. NIce eru în puLereu IuI
BurnovscIII-vodù sù LrImuLù uIce în Lurù, sù-I Iucù vreunu
rùu ¡upuIuI vornIcuIuI, neIIIndu încù cu domnIIu duLù sI
sLîndu dupù grIjeu IucrurIIor suIe.
Zuc. ;. De Iu MuLeI-vodù uu mùrsu BurnovscIII-vodù pe
Iu Abùzu-puseu, pen SIIIsLrIu. CIL uu puLuL
MuLeI-vodù, uu IupLuLu penLru dînsuI sI Iu Abùzu-puseu,
sI Iu PourLù sI sù urùLu Abùzu-puseu IourLe bIîndu sI cu cu-
venLe mîngùIousù. Ce LurcII cu sùgeLI de bumbucu ucIg pre
oumenI sI Ior poL sù sIujuscù ucéIe cuvenLe u sIInLeI ScrIp-
LurI: ,Ovmu«u»me c»o«ecu nune ux nune u +uc»
c+p±»ii" <,MuIuLu-s-uu cuvenLeIe Ior muI muIL decîL
unLu-de-Iemn sI uceIe sInL sùgeLI" >.
Zuc. 8. Ducù uu sosIL Iu TurIgrud, vùdzIndu vezIrIuI uLîLè
gIouLe de Lurù cu BurnovscIII-vodù, I-uu învùLuLu sù nu
sLrIge penLru BurnovscIII-vodù, ce sù Lucù, sù sù Iusù pre
mIIu împùrùLIeI, cù I-or Iuce perIre. Ce, gîndIndu-sù boIerII
cù esLe ugIunsu vezIrIuI de Iu cInevu cu dururI, LoLdeuunu
sLrIgu sI du rùvuse Iu vezIrIuI, cum nu prIImùscu pre uILuI sI
sù puneu cu gIouLeIe Iu IocurI cu ucéIe, sù sù vudzù sI de sIn-
gur împùruLuI. SI ucéIu upoI uu mîncuLu cupuI IuI
BurnovscIII-vodù, cù pîrù de Iu neprIIeLInI nu IIpsIIu, muI
uIes de Iu ¡upuI VusIIIe vornIcuI, pe Iu prIIeLInII IuI den
Lurù, cu cùrLI, cum, de 1-or sIobodzI vIu pre BurnovscIII-
vodù, Turu MoIdoveI vu II cu IésII LoLunu sI esLe cu o
Iscoudù u IésIIor. O, îndrùcILe u voILorIuIuI de rùu venInurI,
ce nu scornesLe IImbu umurù u neprIIeLInuIuI!
Zuc. ¤. AceIeu udoogîndu-se Iu împùrùLIIe usupru IuI
BurnovscIII-vodù, dupù IupLu ce I sù prIIejIse, de IesIsù den
Lurù, den domnIIu denLîI în Turu ¡esuscù sI Abùzu-puseu
încù-I eru pîrîs sI muI uIes dzIIeIe IuI ceIe IîrsILe, IovIrù supL
ucéIu vréme cuzucII pre Mureu Neugrù, numuI ce s-uu uIes
cu sIuLuIu împùrùLIeI sù pIIuIe BurnovscIII-vodù.
Zuc. 1o. SLùLusù voIu împùrùLIeI, pe LoLI cîLI VenIsù cu
dînsuI, orI sù-I puIe supL subIe, orI sù-I deu pe Iu cùLùrgI. Ce
cIne eru muILIuI, cupuI IegII LurcesLI, n-uu pozvoIILù, ce uu
dzIs: ,Ce-I vInovuLù gIouLu? CupuI sù sù pIIurdzù, sù vor po-
LoII gIouLeIe."
Zuc. 11. Au prIcepuLu BurnovscIII-vodù cu cîLevu dzIIe
perIreu su sI umu dIn cIIsoure (cù-I încIIsésù cu cîLevu dz-
IIe muInLe vezIrIuI cu poruncu împùrùLIeI), ScrIsesù o curLe
uIceu în Lurù Iu îmmu-su, cure curLe pre cuvenLeIe IuI s-uu
cunoscuLù cù eru usupru morLII ucéIu scrIsoure. SI useu,
înLr-o dzI I-uu IuuLu de Iu împùrùLIIe sI, Iu vedereu dIvunu-
IuI, prùvIndu sI sIngur împùruLuI pe IereusLrù perIreu IuI, I-
uu LùIuL cupuI. ¡urù boIerII, o sumù den cupeLe, eru încIIsI sI
usLepLu sI eI dIn ceus în ceus perIreu, Iurù céIuIuILI boIerI
muI de gIos sI gIouLeIe, ce eru LoLI spùImuLI de grIjeu morLII,
pen LouLe ungIIurIIe uscunsI, uu peLrecuL cîLevu dzIIe cu
mure grIje.
Zuc. 1z. Nu puLem sù Lrecem cu pomenIreu nIsLe LîmpIùrI
ce s-uu prIIejILu în TurIgrud, dupù perIreu cesLuI domnu,
cure, nu numuI în Lurù uIceu, ce pIIn esLe TurIgruduI pùnù
usLùdzI. De un cuI u IuI BurnovscIII-vodù, ducîndu-1 Iu gru-
jdIurI împùrùLesLI, dupù perIreu IuI, în céIes dzI s-uu
LrînLILu cuIuI gIos sI uu murILu în Iocu. SI u dou dzI noupLeu
uu ursu sI TurIgruduI pùnù <cîLevu> mII de cuse. AcésLeu cù
s-uu LîmpIuLu, orI cù s-uu LîmpIuLu uLunceu ce se pouLe
prIIejI sI uILù duLù, orI s-uu muI prIIejIL, orI cù uu urùLuL
Dumnedzùu sInge nevInovuL, cù eru BurnovscIII om
dumnùdzùIerescu sI mure rugùLorIu spre Dumnedzùu. De
cure mùr-LurIsIIu Tomu vornIcuI, IIIndu posLeInIc uI doIIeu
Iu dînsuI, cù în muILe nopLI I-uu zùrILù pe Iu mIIudzù-noupLe
îngenuncIIuLu înuInLeu IcouneI Iu rugù, cu mure osîrdIIe.
Zuc. 1¤. Eru Iu IIreu su BurnovscIII-vodù IourLe LruIus sI
Iu porLuI IuIneIor mîndru, Iurù Iu InImù IourLe dIrepLu sI
neIucom sI bIîndu. MùnùsLIrI sI beserIcI cîLe uu IùcuLu, useu
în scurLù vréme, nIce unu domnu n-uu IùcuLu. ¡ùcuL-uu uILI
domnI sI muI muILe, Iurù cu muI îndeIunguLe vrémI, în qo
de uI unII, uILII în zo de unI, Iurù eIu în LreI unI. MùnùsLIreu
în orus uIceu, ce sù dzIce SvInLu MurIIu, sI HunguI Iu munLe,
sI DrugormIrnu Iîngù Suceuvù uu IîrsIL sI uu urdzIL sI
Bîrnovu pre numeIe sùu, supL deuIuI <PIeLrùrIu> Iîngù ¡usI
sI uu IsLovILù sI beserIcù uceu mure în ¡Iov în Lîrgù, unde
esLe sI cIIpuI IuI scrIs. Cu LouLe bunùLùLI eru spre Lurù, Iurù
de sIne, cu purLuLuI LrébIIor împùrùLIeI, pre mùrLurIu u
muILI boIerI bùLrînI, IourLe sIubù. Sù pomenesLe den dzIIeIe
IuI sI o Iurnù ce cùdzuse în Iunu IuI murLù, cure Iurnù dzIc
Iurnu IuI BurnovscIII-vodù, pùnù usLùdzI. ¡osL-uu perIreu
IuI în unuI ;1q1 <16¤¤>, IunI 16 dzIIe.
Zuc. 1q. TrupuI dupù perIre uu sLùLuLu înuInLeu curLII
împùrùLesLI pùnù îndesurù. ApoI, uu învùLuL vezIrIuI sù
sIoboudzù un boIer In, cure vu II IosLu cIIIuIu IuI, cure
sIujbù sù prInde Iu LurcI, cum esLe posLeInIcIIu ceu mure Iu
noI în Lurù. DecI, uu sIo-bodzIL pre CosLIn posLeInIcuI, cure
eru posLeInIc mure Iu BurnovscIII-vodù. Au mùrsu sI uu Iu-
uL ouseIe dInuInLeu curLII sI Ie-uu dus Iu puLrIersIe1 sI ucoIeu
pre scurLu, pre cîL uu IùsuL vremeu de uLunceu, I-uu usLrucuL
în puLrIersIe, în céIusI noupLe. SI de ucoIo upoI VusIIIe-vodù
spunu sù IIe udus ouseIe uIceu în Lurù.
Zuc. 1=. ¡u sIobodzILuI IuI CosLIn posLeInIcuI dIn
cIIsoure, uu înLrebuLu ceuusII, cu puzù 1-or sIobodzI, uu
Iùrù puzù? Au dzIs cIIIuIu vezIrIuIuI: ,Unde sù Iugù,
sùrucuI?" Ce, de uLunceu ceIuIuILI boIerI, ce muI eru încIIsI
sI ceI uscunsI uu upucuLu muI Iu suIIeLu cu nùdejde de vIuLù,
ducù uu vùdzuL pre CosLIn cù I-uu IùsuLu Iùrù puzù, sù us-
Lruce ouseIe. ApoI, u dou dzI, ducù uu vùdzuLu cIIIuIu
vezIrIuIuI pre CosLIn posLeInIcuI cù uu venILu dez-
dImeneuLù Iurù înuInLeu IuI, uu dzIs: ,SùrucuI, eI uu venIL cu
o ouIe sIngur Iurù Iu încIIsoure. Pusù Iu céIeIuILI, veI IesI sI
Lu sI eI în puLInù vréme." încIIsI den boIerI eru GIengIeu
IogoIùLuI, BusoLù IuLmunuI, CeIun vornIcuI, Roseu vIsLer-
nIcuI, CosLIn posLeInIcuI.
Zuc. 16. A LreIu dzI dupù usLrucureu IuI BurnovscIII-vodù
înLr-o noupLe Lrecuse împùruLuI pre ucéIe vremI soILun
MuruL, în céIu purLe, Iu Scuder. pesLe BoIuzu, Iu prImbIure
sI uu înLrebuL pre vezIrIuI: ,AsedzuL-uu domnu Iu MuIdovu,
în IocuI gIIuuruIuI ce uu perIL?" Au rùspunsu vIzIrIuI cù nu
s-uu pus încù domnu, ce pre cIne ur II voIu împùrùLIeI sù sù
puIe, sù nu sLeu ucéIu Lurù Iùrù domnu. ¡-uu rùspunsu
împùruLuI: ,CIIumù pre gIIuurII, ce-s boIerI uceI LùrI sI pre
cIne orI vreu eI sù-sI uIeugù domnu, sù Ie IIe duLu". DecI,
înduLù, LoL înLr-uceIus noupLe, uu LrImIs vezIrIuI cu cuIcuI Iu
boIerI, unde eru încIIsI sI uu IuuL Iurù pre CosLIn posLeI-
nIcuI, înspùImuLu cù-I ducu noupLeu sù-I înece, orI sù-I
munceuscù penLru uvuLIIu IuI BurnovscIII-vodù. Ducù I-uu
dus înuInLeu vIzIrIuIuI, I-uu dzIs: ,¡uLù cù împùruLuIu vù
IurLù cupeLeIe sI sunLeLI de ucmu sIobodzI sI sù mergeLI sù
vù uIegeLI domnu, pre cIne veLI poILI".
Zuc. 1;. ¡nLorsu CosLIn posLeInIcuI den spuImù cu bu-
curIe de Iu vIzIrIuI Iu ceIuIuILI boIerI ce eru încIIsI, Ie-uu
spus vesLeu. SI uu sIobodzIL sI pre céIeIuILI boIerI, de s-uu
mùrsu cu LoLII Iu un Iocu sI înduLù uu sLùLuL Iu sIuLu cu LoLII
sI uu uIes pre MovseI-vodù în IocuI IuI BurnovscIII-vodù, cu
u dou domnIIe.
1¬. Cupol uló cinsprúdzécè
¡ncep. 1. Au mùrsu u dou dzI LoLI boIerII sI gIouLeIe Iu guzdu
IuI MovseIu-vodù sI de ucoIo Iu curLIIe vIzIrIuIuI, de uu
IuuLu cùILunu de domnIIe sI Iùrù zùbuvù uu purces spre
Lurù, Iurù cu cuLevu duLorII, IùcuLe de cIeILuIeIe ce s-uu
IùcuL den usupreuIù LurcIIoru.
Zuc. z. Nu IesIIu suspInuI denLre LoLI penLru mourLeu IuI
BurnovscIII-vodù, ce LoLI jùIuIu pre ¡upuI vornIcuI, cùruIu
LouLe pîrùIe sù obIIcIse. DecI, încù den cuIe uu uIes MovseI-
vodù pre CeIun vornIcuI, sI pre Roseu vIsLernIcuI, sI pre
BunuI, sù vIe înuInLe, sù prIndze pre ¡upuI vornIcuI. Ce,
precum eru puzu cesLoru ce mergeu sù-Iu prIndze, cu muILu
muI mure puzù uveu ¡upuI sI muI mesLer, sI muI cu puzù.
Avîndu sLIre de LouLe, cîLe I sù gùLIsù, uu IugILu den ¡usI sI
în cîLevu dzIIe uu IosLu LupIIuL uIceu în Lurù pen pùdurI.
ApoI pen Turu MunLeneuscù uu LrecuL în cIIpuI
neguLILorescu Iu TurIgrud. ¡urù cuseI IuI sI îmmeI suIe sI
surorI ce uu uvuL, ducù uu venILu MovseIu-vodù în scuun,
nIce o usupreuIù n-uu IùcuL, ce încù socoLInLù uveu
gIupîneusu IuI sI cuconII de MovsùI-vodù, pre cure Iucru sù
pouLe cunousLe IIreu cresLInù u IuI MovseI-vodù, mùcur cù
SLIIu cù înduLù ce uu mùrsu ¡upuI vornIcuI în TurIgrud,
îmbIu dupù domnIIe.
Zuc. ¤. ¡n cuIe IIIndu MovseI-vodù, Iurù IuI Abùzu-puseu
umu venIsù poruncu de Iu împùrùLIIe sù sù guLeudzù usupru
IésIIor, curII useu supusesù pre moscuII, cîL cruIuI Iesùscu
VIudIsIuv nu muI IesIIu den TùrîIe MoscuIuI cu osLI. SI umu
pIerduse LouLù puLereu u sLure împroLIvu IésIIor moscuIII sI
pùnù în sLoIILu MoscuIuI LIneu ceLùLIIe IésII sI muILI dIn cu-
peLeIe MoscuIuI prIImIè sù IIe cruIuI Iesùscu sI Iu dînsII
împùruLu.
Zuc. q. DecI LrImIsesù moscuIII soI Iu LurcI, gIuruIndu-Ie
CuzunuI sI AzderIunuI, doù LùrI LùLùrùsLI cure LInu sI ucum
supL mînu su moscuIII, numuI sù Ie deu ugIuLorIu împroLIvu
IésIIor. SI Ie-uu duL ugIuLorIu uLuncesI, orînduIndu pre
Abùzu-puseu de pe VoIgu sù II IosL oIerILe LurcIIor, cure n-
uveuu cum sù ujungù ucoIo cu grunILeIe Ior. cu LouLe osLIIe
LurcesLI, cîLe sînLII de Iu Budu pùnù Iu NIsLru sI LùrîIe
umîndouù, Turu MunLeneuscù sI Luru nousLrù sI pre LùLurI.
SI uu IovIL înLîIu ordeIe IuI CunLemIr cu LrecùLoureu NIs-
LruIuI Iu HrIncIuc, muI gIos de HoLIn, Turu ¡esuscù sI
robIse PodoIIIu sI cu cîLvu pIeun înLorcîndu-sù, I-uu gonILu
ConeLpoIscIII IuLmunuI, cureIe eru IùsuL uIceu Iu murgIne
de cruI, penLru puzu despre ucesLe pùrLI. SI I-uu ugIunsu pre
LùLurI uIceu în Lurù, pe PruLu, în preujmu CornuI IuI Susu sI
I-uu IovIL, de uu scos LoLI robII, cîLI Iuusù sI uu perIL cîLvu
den LùLurI.
Zuc. =. ¡n Iunu IuI uvgusL, v IeuLo ;1q1 <16¤¤>, uu sosILu
MovseI-vodù în scuun sI bIne încù neu-sedzuLu, uu InLruL sI
Abùzu-puseu cu osLI în Lurù, Iu ocLovrIe ;, v IeuLo ;1qz
<16¤q> (sI denLr-ucesLu unu sInLu începuLe sI dzIIeIe vIeLII
meIe), cu cure depreunù sI MovsùI-vodù cu osLIIe LùrîI uu
purces spre Turu ¡esuscù sI uu pus Lubùru Abùzu-puseu pre
NIsLru, unde cude upu SmoLrIcIuIuI, cure upù vIne pre Iu
CumenILù, în NIsLru.
Zuc. 6. PuLereu LouLù u IésIIor eru cu cruIuI usupru Mos-
cuIuI, ce, cîL uu puLuLu u sLrînge ConeLpoIscIII IuLmunuI
ousLe sI Iesuscù, sI cùzùceuscù, cu pre 1z.ooo de oumenI, uu
pus Lubùru su sI eI supL CumenILù, despre cupIsLeu
urmeneuscù. ¡urù Abùzu-puseu, IùsIndu Lubùru pe NIsLru
dIncouce, precum s-uu pomenILu, sIngur cu LouLe osLIIe de
rùzboIu, uu LrecuL NIsLruI sI uu mersù dIrepLu usupru
LuberII IesesLI, uvîndu cu sIne de LouLe osLI, cu LùLurI, cu
îmbe LùrîIe, Turu MunLeneuscù, cu domnuI Ior, MuLeI-vodù
sI Luru nousLrù, cu ¤o.ooo de oumenI de rùzboIu.
Zuc. ;. ¡ésII grIjIse sunLurIIe bIne cu puseI sI cu pedesLrI-
me sI uu IesIL sI eI cu cùIùrImeu denuIurù de sunLurI. Au duL
nùvuIù LurcII cu mIjIocuI osLII IourLe Lure sI urIpu den-
u-dIreupLu u LùLurIIor, pùnù s-uu umesLecuL cu cùIùrImeu
IésIIor. ¡urù urIpu den-u-sLîngu, u domnIIor, orI nedeprInse
IIreu LùrîIor ucesLoru Iu Ioc, orI nu-I Lrùgeu InImu pre mun-
LenI sI pre uI nosLrI sù murgù cresLIn usupru cresLInuIuI, uu
sLùLuL muI sIubu. ¡urù sI LurcII cu LùLurîI n-uu zùbùvILu
muILu, upropIuLI de sunLurIIe IésIIor, penLru IocuI cure du
IourLe desu, cu mourLe în LurcI sI în LùLurI, ce s-uu duLu sI eI
înupoI. SI s-uu muLuLu Abuzu-puseu cu LouLù ousLeu despre
o vuIe, cure esLe uproupe de CumenILù, unume Mucsu sI
Iurù uu LocmILu ousLeu. SI umu cu sùbIIIe zmuILe usupru
moIdovenIIor sI u munLenIIor LurcII, sù murgù de IrIcu Ior Iu
nùvuIù. SI uu duL Abuzu-puseu uI doIIeu rîndu cu LouLe osLIIe
nùvuIù usupru IésIIor sI înIrînsésù o rouLù de IesI, ce Ie-uu
IesILu uILe rouLe în sprejeneuIù sI n-uu IùcuLu nemIcù, nIce
cu u dou nùvuIù, sù pouLù rùzbI Lubùru Iesuscù.
Zuc. 8. SLùLuL-uu rùzboIuI pesLe vréme de cIIndIe sI se
mIru domnII, cu ce mIjIoc urI spùrIIu pre Abuzu-puseu de Iu
CumenILù, cù sù Iu Lubùru Iesuscù, pusù Iu un Iocu cu ucéIu
sI supL o ceLuLe cu ucéIu, nu eru puLInLù. Ce, uu IùcuL vesLe
pen nIsLe cùIùrusI, cum uu duLu cùIùrusII de nIsLe osLI
CùzùcesLI cu Lubùru IeguLù despre Nùdùboru, vInILoure înLr-
ugIu-LorIu IésIIor. SI den cuvînLu în cuvînLu, uu sosILu pùnù
Iu Abuzu-puseu vesLeu ucéIu, cure vrîndu sù sLIe Abuzu-
puseu de udevùruLu sI înLrebîndu pe MovsùI-vodù, uu udus
cùIùrusII înuInLeu IuI, învùLuLI sù udevereuscù IucruI, cum
useu esLe sI cum uu vùdzuLu cu ocIII Ior pesLe pùdureu
NùdùboruIuI ousLeu. Au sLùLuL în gîndurI înduLù Abuzu-
pusu, de purces spre Lubùru su, spre NIsLru, vùdzîndu cù n-
ure ce Iuce sI osLII IesesLI sI socoLIndu sI rùceuIu ucesLor doù
LùrI Iu bùLuIe sI uu purces înLr-ucéIusI dzI cu noupLeu
îndùrùpLu.
Zuc. ¤. ¡ésII încù bucurosI cù s-uu mînLuILu de neprIIeL-
enI, n-uu gonILu ce uu sLùLuL pre Ioc, pùzîn-du-sI Lubùru Ior.
¡urù Abuzu-puseu, sù nu sù înLourcù de LoL Iùrù vesLe,
înLeIegîndu de unu orusu Iesescu pe NIsLru, în gIos de
CumenILù, unume SLudenILu, uu purces usupru ceIuI
Lîrgsoru Iu cure puLIneI IuIducI eru de puzu ceLùLII.
CeIeIuILù gIouLù, LoL LùrùnIme, sLrînsI de pen pregIuru, uu
IosLu bejenurI. S-uu upùruL doù dzIIe LîrguI, Iurù spre u LrIIu
dzI IuIducII uu IugILu cu noupLeu spre CumenILù. ¡ur
LùrùnImeu LouLù, cîLù eru sLrînsù ucoIeu, uu cùdzuL'în robIIe
Iu LurcI sI Iu LùLurI. AcoIeu, Iu nùvuIù, uu cùuLuLu sI uIor
nosLrI u merge, Iurù LoLus s-uu duLu sLIre IuIducIIoru sù
Iugù, sù nu pIuIe.
Zuc. 1o. Mure vesLe sIIIIu Abuzu-puseu sù scouLù
SLudenILII sI ce-uu IosLu IrunLeu de oumenI uu uIes sI I-uu
LrImIs Iu împùrùLIIe, scornIndu-Ie nume de oumenI murI în
Turu ¡esuscù. SI o IuLù ce sù prIIejIse înLre roube, IourLe
IscusILù de Lrup, uu LrImIsu-où Iu împùrùLIIe, puIndu-I
nume cù esLe IuLu IuLmunuIuI Iesùscu.
Zuc. 11. S-uu înLorsu dupù ucéIu Izbîndù Abuzu-puseu
spre Dunùre, cu gîndu IourLe rùu sI pre domnI, sI pre
boIerI, penLru însùIùLuru cure s-uu uIIuLu upoI, c-ucéIu cu
cuzucII Iu Nùdùbor, ce s-uu IosLu scornILu, n-uu IosLu
nemIcù. SI ducù uu sosILu uIceu Iu ¡usI, uu sLùLuL cu corLurI
în ses despre mùnùsLIreu BuIIcùI sI u dou dzI eru usedzuLu
gînduI IuI sù prIndze pre LoLI boIerII, sù-I puIe în obedzI, sù-
I Iu cu sIne, sù sù pIùLeuscù Iu împùrùLIe de ponosIu, cù I-uu
IosLu LùrîIe ucésLeu de smInLeuIù. Ce, un Lurcu orbu de un
ocIIu, prIIeLIn IuI CosLIn IuLmunuI, uu descoperILu gînduI
IuI Abùzu-puseu sI uu IugILu boIerII, în céIusI noupLe den
¡usI, de-uu ugIunsu pùnù în dzuoù Iu PobruLu mùnùsLIreu.
Zuc. 1z. A doou dzI, sLrîngîndu pre MovseI-vodù penLru
boIerI Abuzu-puseu, uu duLu seumù cù s-uu dus penLru gru-
bu bIruIuI înLîrdzIIuL IIIndù bIruI. ¡urù uILII sopLIIu IuI
Abùzu-puseu cù s-uu dus boIerII Iu IesI, sù-I porneuscù pe
IesI pe urmu IuI. SI useu s-uu IîrsILù venIreu IuI Abùzu-puseu
usupru IésIIor. ¡n unuI ;1qz <16¤¤> Loumnu Iu noIevrIe, uu
LrecuLù Dunùreu înupoI, spre scuunuI sùu.
Zuc. 1¤. SI cîL s-uu usedzuLù, nepùrùsIL pîrîIu pre domnI,
uIes pre MovseI-vodù. ¡urù MuLeI-vodù IIIndu-I cIruc, s-uu
LocmILù preu Iesne IucrurIIe Iu dînsuI. ¡urù MovseI-vodù n-
uu puLuLù LrùI muILù în domnIIe de pîrîIe IuI, uIes IIIndù
ucoIeu sI ¡upuI vornIcuI, cunoscuLù muI deInLe IuI Abùzu-
puseu. Ce uu domnILù MovseI-vodù, dupù Abuzu-puseu,
numuI pesLe Iurnù. DecI, Iu prImùvurù I-uu venILù muzIIIIu
sI s-uu duL domnIIu IuI ¡upu VusIIIe vornIcuI de suILun
MuruL.
Zuc. 1q. ¡urù MovsùI-vodù, dupù muzIIIIu su den domnIIe,
sùLuI de bIneIe LurcIIor, uu mùrsù în Turu ¡esuscù, peLrecuL
de boIerI cîLvu pùnù Iu murgIne, undesI upoI, dupù cîLvu unI
peLrecuLI în odIInù, cu ocIne în Turu ¡esuscù sI cInsLe de Iu
IesI, s-uu IîrsIL sI vIuLu pre vremeu domnIeI IuI DubIjè-vodù.
1S. Cupoló uló sésesprúdzécè
¡ncep. ¡erIcILù domnIIu IuI VusIIIe-vodù, în cure, de uu
IosLù cîndvu uceusLù Lurù în LoL bIneIe, sI bIvsug, sI pIInù de
uvuLIIe, cu mure IerIcIIe sI LrùgùnuLù pùnù Iu 1¤ unI, în dz-
IIeIe ucesLII domnII uu IosLù, în unII denLîIu cu prepusurI de
nepuce Iurù înLre IesI sI înLre LurcI, Iurù upoI, dupù LreI-
puLru uI, descIIdzîndu-sI cuIeu împùrùLIIu TurcuIuI usupru
PersuIuI cu soILun MuruL penLru VuvIIonuI, uIceu ucesLe
pùrLI Iu mure pùcI sI IInIsLI sI mure IerIcII eru.
Zuc. z. DomnIIu cum s-uu prIIejIL, de-uu IuuL VusIIIe-
vodù, s-uu pomenIL Iu domnIIu IuI MovseI-vodù, în cupuI uI
cIncIsprùdzecIIè, cum IugIse VusIIIe-vodù de IrIcu IuI
MovseIù-vodù, de uIceu den Lurù în TurIgrud. SI ucoIeu,
cunoscuL Iu cîLvu den cupeLe sI muI vîrLos IuI Abuzu-puseu,
cure eru pîrîs IuI MovseI-vodù sI muI muILù cu nevoInLu IuI,
I-uu duL soILun MuruLù domnIIu, vùdzîndu-I omu IurnIcu
de ucéIu Lreubù.
Zuc. ¤. Ducù uu IuuL domnIIu, nevrîndu sù IIe
nemuILemILorIù IuI MovseI-vodù, penLru bIneIe IuI, ce
Iùcuse cuseI IuI, neumesLecîndu-se nIce cu un rùu usupru
cuseI IuI, uu scrIs curLe Iu MovseIù-vodù, cu mure
muILemILù penLru oumenII sùI, cùcI n-uu uvuL nIce o nevoIe
sI IùsIndu-I în voIe, unde urI vreu sù murgù, orI spre ce
purLe voInIc, Iùrù nIcI o grIje sù IIe, sI sIùLuIndu-I su nu vIe
Iu TurIgrud, penLru muILe duLorII ce uveu MovseI-vodù în
TurIgrud. SI sù nu bùnuIuscù cù ce s-uu prIIejIL useu, IIIndù
ucesLe IucrurI, uIes u domnIeIor, supL orînduIuIu IuI
Dumnedzùu, Iùrù cure nu Iesù domnII.
Zuc. q. Dupù uceusLu LùrùmonIe, uu purces VusIIIe-vodù
de Iu TurIgrud cu domnIIu în Lurù, în unuI ;1qz <16¤q>.
¡urù MovseI-vodù, sLrînsu cu cusu IuI sI cu CosLIn
IuLmunuIù den boIerI, uu LrecuL în Turu ¡esuscù.
Zuc. =. Abuzu-puseu Iurù sù gùLIIu cu mure puLere usupru
IésIIor, sù-sI muI Locmuscù IucrurIIe u rùzboIuIuI ceIuI
denLîI cure Iùcusù usupru IuI ConeLpoIscIII Iu CumenILù,
pùnù n-urI obIIcI împùrùLIIu cù cu rînduI denLîI n-uu IucruLù
uLîLu, cIL du sumù înuInLeu împùrùLIeI. DecI îndemnu pre
împùrùLIIu Iurù usupru IésIIor sI sLu de IuLù sI soIII
moscIIcesLI Iu TurIgrud, nevoILorI, cu mure IùgùduInLù
împùrùLIeI de CuzunuI sI de AzderIunuI, sù IIe u LurcIIor. SI
numuI, ce usLepLu sI VusIIIe-vodù, neusedzuL bIne Iu dom-
nIe, sù-I vIe poruncu de gùLIre de ousLe, Iurù cu sI IuI Mov-
seI-vodù.
Zuc. 6. Eru sI soIuI Iesuscù, den Turu MoscIIceuscù por-
nIL de cruIuI Iu împùrùLIIe, unume TrùbInscIII, pre cureIe
(dîndù sLIre cruIuIuI ConeLpoIscIII IuLmunuI, cîndù venIIu
usupru IuI Abuzu-puseu cu osLI LurcesLI) îI LrImIsesù Iu
împùrùLIIe cruIuI, înLrebîndù de LurcI, ce prIcInù ur II
sLrIcùcIuneI de puce ceI IeguLe Iu HoLIn cu suILun Osmunù.
SI uu LrecuL soIuI ucéIu pen Lurù, curundù în urmu IuI
Abuzu-puseu, în dzIIeIe IuI MovseI-vodù. Ce, obIIcIndu-I
Abuzu-puseu, uu LrImIs de I-uu oprILù Iu PruvudIIu, sIIIndu-I
sù-sI deu soIIIu Iu dînsuI, Lemîndu-se sù nu se obIIceuscu
prIn soIIIu IuI, ucéIu cuIe u IuI, cum uu IosLù. Ce, nevrîndù
soIuI sù-I deu soIIIu sI rùspundzIndù cù esLe LrImIs Iu
sIngurù împùrùLIIu, nu Iu unuI den pusI, I-uu oprIL cîLùvu
vréme. Ce ¡euIuI uu sIIILù cu mIjIouce de uu duLù sLIre de
sIne Iu PourLù cù esLe oprILù sI uu venILù poruneù Iu Abuzu-
puseu sù-I sIoboudzù. SI numuI ce I-uu cùuLuLù u-I sIobodzI.
¡urù use-I sLrIcusù soIuIuI IucrurIIe Iu împùrùLIIe, cîL nIcI o
cInsLe n-uu uvuL, cure sù cude soIIIor sI I-uu pornILu cu
rùspunsu de scîrbù înupoI, Iùrù zùbuvù sI unume sù IIe guLu
CrùIIu ¡esuscù Iurù de sIudù.
Zuc. ;. AceIu rùspunsu u LurcIIor ducù uu ugIunsù Iu
cruIuI în Turu MoscIIceuscù; cù eru LoL în Turu MoscuIuI cu
osLI sI dîndù-I sLIre sI de Iu murgIne Iurù de gùLIreu LurcIIor,
decI numuI ce I-uu cùuLuLù u sLu Iu LocmuIù cu MoscuI. SI
înduLù, IùsIndù LouLe înLr-o purLe, uu IeguLù cu moscuIII
puce, cu cîLevu oruse IuuLe de Iu Moscù în purLeu IésIIor. S-
uu înLorsù Iu Vursuv cruIuI sI înduLù uu sLùLuLu Iu sùImù de
gùLIre împroLIvu LurcIIor.
Zuc. 8. ¡nLeIegîndu LurcII cù IésII uu IùcuL puce cu MoscuI
sI muI udevùruL den soIII moscIIcesLI, sI eru sI soIuI LurcIIor
Iu Moscu, înLùrIndu-I împroLIvu IésIIor, sI de uIceu den
Lurù, de Iu VusIIIe-vodù, uvîndù sLIre, uu pornILù pre soIII
moscIIcesLI cu scîrbù penLru nesLùLorIIu Ior Iu cuvînLù sI uu
LrImIs sI Iu cruIuI Iesuscù soIu de înnoILuru pùcII, unume
pre SuIIn-ugu, unuI den ugII dIvunuIuI, uvîndu umu sI cu
cuzIIbusù umesLecùLurù începuLe penLru BùgduLuI, udecù
VuvIIonuI, împùrùLIIu TurcuIuI.
Zuc. ¤. PornILe osLI IesùsLI umu uu uIIuLù SuIIn-ugu spre
CumenILù sI pre sIngur cruIuI uproupe de Vurseuv în
Lubùrù, rùspundzIndù IuI SuIIn-ugu, soIuIuI Lurcescù, cruIuI
cu scîrbù, penLru sLrIcureu sI cùI-cùLuru pùcII, cure cu uLîLeu
gIurùmînLurI s-uu IùcuL Iu HoLIn cu soILunù Osmunù sI
înLre dînsuI. CîLevu conuce uu mùrsù cu osLI spre CumenILù
sI cu ucesLu rùspunsù uu pornILù pre LurcuI, curIIe du LouLù
vInu pre Abuzu-puseu sI cum esLe guLu de perIre penLru
ucéIu IupLù.
Zuc. 1o. ¡osL-uu uceusLu cIùLIre u IésIIor în unuI ;1q¤
<16¤q>, cure osLI muI mure sI muI bIne grIjILe nu sù
pomenescu în LouLù HronIcu Iesuscù. TIn mInLe oumenII
bùLrînI, curII spun cù ugIungeu Lubùru de supL LîrguI
CumenILII pùnù Iu un copucI Iu cîmpu, muI muILù de o mIIù
de Ioc, cù osLI uveu guLu céIe ce eru usupru MoscuIuI sI pIInù
Turu ¡esuscù de muILIme de oumenI pre ucéIe vrémI.
Zuc. 11. ¡urù pùnù u sosI cruIuI Iesùscu Iu CumenILù,
ConeLpoIscIII IuLmunuI umu eru cu o sumù de osLI supL
CumenILù sI vInIIu sI cùrLI pren VusIIIe-vodù de Iu vezIrIuI
MurLuzu-puseu penLru puce, udeverIndu IuI ConeLpoIscIII
cù ucéIu cùIcùLurù u pùcII, cureu uu IùcuL Abuzu-puseu Iùrù
sLIreu împùrùLIeI, vu pIùLI cu cupuI, cu un cùIcùLorIu de
puce.
Zuc. 1z. SI useu omorîndu împùrùLIIu pre Abuzu-puseu
sugrumuLu, s-uu rùscIIruL sI gùLIreu IésIIor în vînLu, IIIndu
supùruLI sI sIujILorII Ior de uLîLu vreme cu osLenIIu Iu
Moscu. Au sLùLuL puce Iurù înLre IesI sI înLre LurcI cu
înnoILuru IegùLurIIor de Iu soILun OsmunII, udùogîndu sI
uceusLu IegùLurù înLre sIne penLru LùLurI, sù nu IùcuIuscù în
Bugeugu. Omu Abuzu-puseu vesLILu cu rùzbouIeIe usupru
PersuIuI sI osLeun dIrepLu.
Zuc. 1¤. ¡u unuI dupù uceusLu uu purces soILunu MuruL
cu mure gùLIre usupru PersuIuI sI înLr-uceIus un uu IuuL de
Iu persI ceLuLeu unume RùvunuI, cure upoI, cîL s-uu înLorsu
soILun MuruL înupoI Iu TurIgrud, Iurù uu IuuL-où cuzIIbusII
pre sumu su. ¡urù VusIIIe-vodù domnIIu cu mure IInIsLe sI
puce, Iùrù grIje Luru, dIn LouLe pùrLIIe sLu LoLI de neguLI-LorII
sI de ugonesILù. însù IùcomIIu nIce pre uLunce nu IIpsIIu, cu
dùrI greIe, ce uvîndu IùcuILorII LùrîI vrémI de ugonesILù,
bIruIu LouLe ucéIe greuLùLI u domnIeI.
Zuc. 1q. ¡n Turu Ungureuscù eru murI umesLecùLurI înLre
RucoLI sI înLre BeLIeun ¡sLeoun, IecIoruI IuI BeLIeun Gubor,
penLru domnIIu ArdeuIuIuI. Ce, uu cùuLuLu u du IocuI dom-
nIeI ucéIIu BeLIeun ¡sLeoun IuI RucoLI, nepuLîndu uveu
ugIuLorIu de Iu împùrùLIIu TurcuIuI, penLru gùLIreu IuI
soILun MuruL Iurù usupru PersuIuI.
Zuc. 1=. ¡n unuI ;1q= <16¤;>, sù rùdIcusù cuzucII cu
PuvIIuc IuLmunuI usupru IésIIor, penLru opreuIù su pre
Mureu Neugrù, pre curII PoLoLcIII IuLmunuI Iesùscu poInII
I-uu IovILu sI, încIIdzîndu-Ie Lubùru, uu duLu cuzucII vIu pre
IuLmunuI sùu, pre PuvIIuc. SI în cesLu unu uu IùcuL IésII sI o
ceLuLe unume GoducuI pre NIpru, Iu pruguI ceI denLîIu u
NIpruIuI, oprIndu pre cuzucI sù nu îmbIe pre Mureu
Neugrù, sLrIcîndu puceu cu LurcII, cure opreuIù Ior uu
rùsuIIuLu spre mure pusLIILuLe CrùIeI ¡esesLI, cu HmII IuL-
munuI cùzùcescu.
Zuc. 16. ToL înLr-ucéIusI unu, CunLemIr-puseu cu ordeIe
suIe, pesLe voIu IunuIuI, uu IesILu den Crîm sI s-uu usedzuL
Iurù în Bugeug, cure Iucru nesuIerIndu IunuI sI mùrgîndu
dodeIuIù sI de Iu IesI, curII Iegusù cu u dou IegùLurù pren
ConeLpoIscIII cu MurLuzu-puseu vezIrIuI, su nu IIe
sIobodzI LùLurîI u IùcuI în Bugeugu, Iùcîndu dodeIuIù CrùIeI
Ior, uu IesIL poruncu Iu IunuI sI IuI VusIIIe-vodù, domnuIuI
LùrîI nousLre sI IuI MuLeI-vodù, domnuIuI munLenescu, sù
murgù cu IunuI usupru IuI CunLemIru. DecI uu venILu
IunuI cu osLI sI uu purces sI domnII cu îmbe LùrîIe usupru
IuI CunLemIr, cure Lemîndu-sù de IunuI, uu IugIL în
TurIgrud, Iurù ordeIe IuI Ie-uu IuuLu IunuI cu sIne Iu Crîm.
SI de pîrù IunuIuI Iu împùrùLIIe, uu perIL sI CunLemIr zu-
grumuL în TurIgrud.
Zuc. 1;. Dupù ce uu pornILu pre LùLurI, IunuI, den
Bugeug, uu IùsuLu pre doI soILunI, IruLII sùI, sù vIe cu dînsII,
Iurù eI sInguru uu purcesu spre Crîm înuInLe. DecI cîndu uu
IosLu Iu LrecùLoureu NIpruIuI, s-uu burzuIuILu noIuII sI uu
IovIL Iùrù nùdejde pre soILunI sI I-uu omorîLu pre umîndoI.
SI dupù uceusLù IupLù, uu purces cu cosurIIe suIe spre Turu
¡esuscù, poILIndu de Iu IesI Ioc, sù sù usedze supL uscuILureu
Ior. îmbIu pe Iu LîrgurI, pen suLe, LoL cîLe cu o cruce de
Iemnu IùcuLù Iu pIepLu, semnu de încIInùcIune. Ce, IésII
Ioc useu deserLu, Iùrù oumenI, muI înIunLru LùrîI suIe
neuvîndu, Ie-uu duLu cîmpII pe NIpru, înLre CrIIov sI înLre
Goduc, sI eru uproupe do zo.ooo de noIuI ordu ucéIu.
Zuc. 18. Cure Iucru vùdzIndu împùrùLIIu TurcuIuI, Iurù,
cu u dou orînduIuIu uu pornILu cîLvu pusI în prejmu Ior, Iu
unuI dupù scosuI IuI CunLemIr dIn Bugeug. SI Iurù uu venIL
poruncu sI Iu VusIIIe-vodù sI Iu MuLeI-vodù, sù murgù sù sù
împreune cu pusII usupru LùLurîIor. DecI, de Iznouvù uu
purces VusIIIe-vodù cu osLI, uI doIIeu rîndu, Iu CeLuLeu AIbù,
Iu udunureu pusIIor. ¡urù MuLeI-vodù uu venIL pùnù Iu mur-
gIneu LùrîI suIe sI de ucoIeu uu pornILu un serdur cu osLI de
Iu sIne, Iurù eI sIngur s-uu IùcuL boInuv sI s-uu înLorsu
înupoI. ¡urù sI VusIIIe-vodù sI pusII Iùrù zùbuvù s-uu înLorsu
de Iu CeLuLeu AIbù înupoI, cù pre LùLurI îI Lrùsesù umu IunuI
cu bIîndeLù sI cu IùgùduInLù de IerLure penLru mourLeu
soILunIIor sI-I Lrecusù NIpruI, pre unII în Crîmu, Iurù pre
uILII I-uu usedzuLu pre cîmpII DonuIuI. ¡urù mourLeu
soILunIIor muI pre urmù LoL n-uu IùsuLu IunuI
nerùscumpùruLù.
Zuc. 1¤. Ce, cîLI eru dIn sIngeIe IuI CunLemIru muI cupeLe,
înLr-unu de dzIIe, cu mesLersug I-uu împùrLILu, pre unII Iu o
sumù de ugII curLII suIe, Iu ospùLu, vùz, doumne, pe uILII Iu
uILI ugI sI Iu musu su oprIndu pre unII. SI Iu ucéIu ospùLu I-
uu omorîLu pre LoLI, cîLI eru CunLenIIresLI muI uproupe. SI
de uLunce s-uu sLInsu ucéIu rùguIù Iu dînsII, cure eru muI
IrunLe decîL LouLe ordeIe, precum pre ucesLe vrémI sInLu
SIrùnesLII. UnuI den CunLenIIresLI uLunceu, unume
AzumeLu-mîrzu, pre curIIe 1-um upucuL sI Ieu, dvoreun Iu
cruIuI Iesùscu VIudIsIuv, neprIIejIndu-se Iu ucéIu ospùLu ce
Ie Iùcusù IunuI, uu scùpuL den Crîm în Turu ¡esuscù sI
sIujIIu Iu cruIuI Iesescu înLre dvoreunI sI uveu de Iu cruIuI
IeuIù.
Zuc. zo. înLr-ucesLu unu, uu IuuLu cuzucII DonuIuI AzucuI,
ceLuLe Lurceuscù pre upu DonuIuI, cure upoI uu duL-o de
bunùvoIe MoscuI LurcIIor înupoI. ¡suru uu îmbIuLu Iu ucesLu
mIjIocII penLru ucéIu ceLuLe Iu Moscu, omu uIceu în Lurù pe
ucéIe vrémI vesLILu cu neguLILorIIu în Turu MoscIIceuscù.
Zuc. z1. ¡urù înLorsuI IuI MuLeI-vodù de Iu murgIne,
mergîndu uI doIIeu rîndu Iu CeLuLeu AIbù, n-uu IosLu Iùrù
prIcInù, ce uvîndu mure neprIeLen-sug MuLeI-vodù cu Vu-
sIIIe-vodù, denduLù ce uu sLùLuL VusIIIe-vodù Iu domnIIe,
Iùcuse muILe umesLecùLurI Iu puseu pe ucéIu vréme de SIIIs-
LrIu. DecI, s-uu LemuLu u merge MuLeI-vodù, de ucéIe
umesLecùLurI, ce-I umesLecusù VusIIIe-vodù Iu pusu sI Iu
PourLù, ce, precum s-uu pomenIL muI sus, uu LrImIs ousLe,
Iur eI sIngur s-uu înLorsu Iu scuunuI sùu.
Zuc. zz. Eru Iu împùrùLIIu IuI soILun MuruL pre ucéIe
vrémI LouLe LrébIIe sI IucrurIIe împùrùLIeI pre doI oumenI,
curII eru musuIpI Iu suILun MuruL, unuI sIIIILur, ce eru
înIunLru, cure sIujbù esLe de împùrùLIIe IourLe uproupe,
udecù spùLur, ce pourLù spuLu or buzdugunuI dupù
împùruLuI, uI doIIeu, cîzIuru-ugu, cure esLe pre LouLù cusu
împùrùLeuscù sI pre IeLe muI mure. AcesLI doI purLu LouLù
împùrùLIIu, vezIrIIu înuInLeu Ior eru IourLe sIubù. Cîndu sù
udunu vezIrIuI cu unuI de ucéIu, spun cù Ie sùruLu pouIu
IuIneIor.
Zuc. z¤. DecI, pre unuI de ucéIe cupeLe Iu împùrùLIIe, pe
sIIIILur-puseu, îI cuprInsesù MuLeI-vodù cu dùrIIe, Iurù pre
cîzIur-ugu VusIIIe-vodù sI IesIIu IsprùvI sI IuI VusIIIe-vodù
de Iu împùrùLIIe sI IuI MuLeI-vodù, pren cIIpurI muI sus po-
menILe. Covîr-sIIu cu uLîLu MuLeI-vodù pre VusIIIe-vodù, cù
uveu MuLeI-vodù sI cu megIesII mure prIIeLInsug, uIes cu
ungurII. ¡ur VusIIIe-vodù nIcI cu un megIIes, precum um
upucuLu sI noI ucéIu domnIe, vIuLu bunù n-uu uvuL, den
nebùgure sumù pre nIme den megIIesI.
Zuc. zq. O, nesùLIousù IIreu domnIIor spre IùLIre sI
uvuLIe ourbù! Pre cîL sù muI uduoge, pre uLîLu rîInésLe.
PoILIIe u domnIIor sI u împùruLIIor n-uu IoLur! Avîndu
muILu, cum n-urI uveu nemIcù Ie pure. Pre cîLu îI dù
Dumnedzùu, nu sù suLurù. Avîndu domnIe, cInsLe sI muI
murI, sI muI IuLe LùrI poILescu. Avîndu Lurù, sI Luru uILuIu u
cuprInde cuscù sI useu IùcomIndu Iu uILuIu, sosescu de
pIerdu sI uI sùu. MuILe împùrùLII în Iume, vrîndu sù Iu uILe
LùrI, s-uu sLînsu pre sIne. Aseu s-uu sLînsu împùrùLIIu IuI
DurIe-împùruLu de AIexundru MucIIdon, vrîndu sù supuIe
TùrîIe GrecesLI sI LouLù MucIIdo-nIIu, DurIe uu sLînsu
împùrùLIIu su, de uu cùdzuLu pre mînuIe IuI AIexundru
MucIIdon. Aseu împùrùLIIu CurLugIInII vrîndu sù supuIe
RîmuI, uu cùdzuLu Iu robIIu rîmIénIIor. Aseu PIru-împùruLu
vrîndu sù Iu ¡LuIIIu, uu pIerduL LùrîIe suIe. Aseu sI MIIuI-
vodù, vrîndu sù IIe cruI Iu ungurI, uu pIerduLu sI domnIIu
TùrîI MunLenesLI.
Zuc. z=. Aseu sI VusIIIe-vodù, uvîndu IerIcILe vrémI de
domnIIe în puce den LouLe pùrLIIe, cù sI Luru nu eru nIcI cu o
duLorIe îngreuIuLù, Iùrù nIce o dodeIuIù despre LurcI, curII
uveu începuLù sIudù cu persII sI înLr-ucéIe pùrLI sLu cu
vuIurI, uu înce-puLu svudù cu MuLeI-vodù, domnuI
munLenéscu penLru domnIIu uceI LùrI, orI cù nu-I încùpeu
MuIdovu, cu pre un omu cu IIre înuILù sI împùrùLeuscù,
muI muILu decîL domneuscù, orI cù sIIIIu sù vudzù pre Ie-
cIoru-sùu, ¡onu-vodù, Iu domnIe, cure IIre uu pùrInLII spre
IecIorII sùI, sù-I vudzù în vIuLu Ior IesILI Iu cInsLe. DomnII Iu
domnII pre IecIorII sùI poILescu sù-I vudzù IesILI, boIerII Iu
boIerII, sIujI-LorIuI sù bucurù sù-sI vudzù de sIujILorIe pre
IecIoruI sùu IurnIc, pemenLeunuI de Irunu pùmînLuIuI pre
IecIoruI sùu desLoInIcII poILesLe sù-I vudzù. OrI cù I-uu
îndemnuLu pre VusIIIe-vodù mure neLocmuIu sI
neprIIeLensug ce uveu muI de demuILu, încù den boIerIIu su,
scousesù domnIIu TùrîI MunLenesLI de Iu împùrùLIIe, pre
mIjIocuI IuI cîzIur-ugu sI pusII de SIIIsLrIu, IecIoruIuI sùu, IuI
¡on-vodù.
Zuc. z6. ProsLuLec îI LIneu VusIIIe-vodù pre MuLeI-vodù.
DecI, uvîndu sI pre vezIrIuI în purLeu su, uu IùcuL osLI de
Lurù1 sI uu purces în Turu MunLeneuscù usupru IuI MuLeI-
vodù, IùsIndu în scuun pre IecIoru-sùu, pre ¡on-vodù. ¡urù
sIngur uu InLruL cu osLI în Turu MunLeneuscù, cu sLIreu
vezIrIuIuI sI u pusII de SIIIsLrIu. OsLI uveu cîLevu, Iurù LoL de
Lurù sI IeIecII sI céIuIuILù ousLe, Iùrù puLIneI sîrbI, ce uveu în
IeuIù, cùIùrI.
Zuc. z;. îurù sI MuLeI-vodù, domnuI TùrîI MunLenesLI, nu
dormIIu, ce upùrîndu uI sùu, uveu osLI sI sLreIne, sI de Luru
su, uIes pedesLrIme, IIe cîndu uveu pùnù Iu o mIe în IeuIù,
Iùrù dùrùbunLII de Lurù sI cùIùrI de uI nosLrI moIdovenI,
ucoIo mersI în IeuIù, cùroru numeIe eru IIvInLII, sI IesI cùIùrI
LIneu purureu cîLe zoo sI deosebI ungurI cùIùrI. SI dIdeusù
sLIre sI Iu urcuIeIe suIe, ce uveu Iu împùrùLIIe, de sIIù ce-I
Iùceu VusIIIe-vodù. DecI, cu mIjIoceIe IuI sIIIILur-puseu,
bIne n-uu InLruL VusIIIe-vodù în TuruMunLeneuscù, Iu o vuIe
cure sù cIIumù Rîbnu, I-uu LîmpInuLu un ceuusu de Iu
împùrùLIe cu poruncù numuI sù sù înLourcù VusIIIe-vodù
îndùrùpLu. SI în urmu ceuusuIuI uu sosILu sI o sumù de osLI
u IuI MuLeI-vodù. Zuc. z8. NumuI ce uu cùuLuL IuI VusIIIe-
vodù u sù înLource înupoI, vùdzîndu curLeu împùrùLeuscù sI
cIne eru soILunu MuruL-împuruLuI, nu eru de-u suguIre cu
dînsuI. DecI purcegîndu îndùrùpLu VusIIIe-vodù, sù
sImeLIsù munLenII sI în cIIpuI gouneI, sù goneuscù pre
osLIIe IuI VusIIIe-vodù, IovIsù Iu coudu osLII. Ce, s-uu înLorsu
upoI osLIIe de Lurù sI sIngur VusIIIe-vodù sI uu înIrînLu pe
munLenI sI uu prInsu cîLvu vII sI uu sI perILu den munLenI
cîLvu. VusIIIe-vodù upoI, dupù ucéIu uu IesILu înduLù den
Turu MunLeneuscù, pIInIndu poruncu împùrùLIeI sI
sedzIndu cîLevu dzIIe Iu PIoscuLénI, Iu PuLnu, de ucoIo uu
porrIILu pre ceuusuI ceI împùrùLescu, Iurù sIngur s-uu
înLorsu sI uu venIL în scuunu.
Zuc. z¤. Eru pre ucéIe vremI vezIrIuI TubunI BuIuc, curIIe
LIneu cu VusIIIe-vodù sI puseu de SIIIsLrIu, Iurù useu sI
numuI sù scouLù pre MuLeI-vodù sù pusesù cu LouLù voIu. SI
Iùrù sLIreu împùrùLeuscù IesIIu de Iu vezIrIuI IsprùvI de
domnIu TùrîI MunLenesLI IuI Ionu-vodù, IecIoruIuI IuI Vu-
sIIIe-vodù. Cum sI uLunceu, ducù uu vùdzuL vezIrIuI
împIedecuLe IsprùvIIe denLîI de sIIIILurIuI, uu IùcuL uILeIe, Iu
sIngur pusu de SIIIsLrIu, sù ducù eI sIngur pre IecIoruI IuI
VusIIIe-vodù în scuunuI TùrîI MunLenesLI, cure IucrurI upoI
uu mîncuLu cupuI vezIrIuIuI, obII-cIndu împùrùLIIu pen sIII-
ILurIuI rùzbouIeIe sI vùrsùrIIe de sInge înLre domnI, de un-
de sù pogourù. NIce Le mIru, cum de uu puLuLu domnII u
îmbIu în zurve, Iùrù sLIreu împùrùLIeI sI uIes Iu un împùruL
Ieu cu ucéIu.' DecI, sù sLII cù LùrîIe pre uLunce ucésLeu nu eru
useu supuse, ce înLr-uILù voIe vegIIuLù sI sù Lemeu LurcII sù
nu se deu Turu MoIdoveI în purLeu IésIIor, curII eru pre
ucéIe vrémI IourLe Lure, cîL sù sIIu împùrùLIIu de sIudu
IésIIor sI uIes uvîndu umu începuLe rùzbouIe cu persII, pre-
cum LI s-uu pomenIL. Ce eru bucurosI cù sù sIùdescu ucesLe
LùrI înLre sIne sI poLI prIcepe sI pre domnIIIe ucésLeu useu
de îndeIunguLe, 1¤ unI VusIIIe-vodù domnu, Iurù MuLeI-
vodù pùnù Iu mourLe, uproupe de ¤o de uI Iu domnIIe. AILe
vucurI sù socoLesLI LùrîIoru ucesLoru pre uLuncI.
Zuc. ¤o. Cu uI doIIeu IsprùvI de domnIIu TùrîI
MunLenesLI uu socoLILu VusIIIe-vodù cu uILù cuIe. Avîndu
ucéIu sI de Iu vezIrIuI sLIre, uu pornIL pre ¡on-vodù Iu puseu
de SIIIsLrIu cu cîLvu boIerI, sù-I ducù puseu în scuun. SI
LrImIsesù înuInLe Iu puseu pre EnucIIe CuLurgIuI veI-
posLeInIc, sù muI înLùreuscù -IucrurIIe, pùn u venI ¡on-
vodù. Ce, sedzîndu ucoIeu Iu puseu CuLurgIuI, usLepLîndu
sosIreu IuI ¡on-vodù, uu sImLIL IucrurIIe înLr-uILu cIIp, cù-I
ugIunsésù pre puseu Iurù uILe poruncI împùrùLesLI pren sIII-
ILurIuI sI-I unsesù osIIu sI pusII MuLeI-vodù. DecI, vùdzIndu
CuLurgIuI IucrurIIe înLr-uILu cIIp sI umIrosIndu cù, cîL urI
sosI Ionu-vodù Iu puseu, vu sù-I opreuscù sI sù-I LrImILù Iu
împùrùLIIe, uu duL CuLurgIuI sLIre Iu boIerI, ce eru pe Iîngù
¡on-vodù, umu uproupe de DrIsLor, Iu un suLu sI înduLù s-uu
înLorsu ¡on-vodù cun cu Iugu de grIjeu pusII sI uu IesIL sI u
dou IspILù penLru domnIIu TùrîI MunLenesLI.
Zuc. ¤1. ¡urù nIcI cu uLîLu nu s-uu IùsuL VusIIIe-vodù, ce
îndemnuLu sI de vezIrIuI sI cu o nemIcù socoLIndu u cùIcu
pre MuLeI-vodù, Iurù uu sLrînsu osLI sI cu muI bunù gùLIre,
cu pedesLrIme, cu puseI sI Iurù uu purces în Turu
MunLeneuscù usupru IuI MuLeI-vodù sI cu ucéIu nebùgure în
sumù de MuLeI-vodù, cîL uIceu în IocuI sùu pusesù domnu
pre IecIoru-sùu, ¡on-vodù, în scuunuI LùrîI, cu boIerI, cu Is-
pruvnIcI, cu domnIIe depIInù, LIIndu cu-n puImù domnIIu
TùrîI MunLenesLI. ¡urù Iunecousù sInLu IucrurIIe
rùzbouIeIor sI în puLereu IuI Dumnedzùu muI muILù sLuu.
NIce unu neprIIeLIn, cîL de sIubu IIe, cum sù nu-I LIIe
nImeu, nece-1 LInu osLenII ceI dIrepLI. SI bIne uu dzIs unuI:
,BeIIu momenLIs consLunL", udecù ,RùzbouIeIe în cIIpuIu
ocIIuIuI sLuu". Cù uLîLu eru numuI sù Ie ucéIu rùzboIu Vu-
sIIIe-vodù sI sù sù usedze în domnIIu TùrîI MunLenesLI. ¡urù
rouLu IumII nu useu cum gîndesLe omuI, ce în cursuI sùu sù
înLource.
Zuc. ¤z. De cure sIIù n-uu puLuLu nIce sIIIILurIuI u-I LrIm-
ILe uILe IsprùvI IuI MuLeI-vodù, sù nu sù de LoL descopere cu
îmbIeLeIe împroLIvu vezIrIuIuI, sù-I rùsuIe cevu împùrùLIeI
cu scîrbù în purLeu su, cù, uIes Iu LurcI, IourLe cu sIIuIù sInLu
LouLe sI cu mure mesLersug sI LuInù sLrIcù unuI uILuIu, cîndu
vu unuI pre uILuI sù-I surupe. Cù sù pîruscù u vedere, sIe
sLrIcù, cIne începe pîrù. De muILe orI cu Iuudù pre neprIIeL-
InuI sùu muI curundu cobourù sI uIes supL împùrùLIIu IuI
soILun MuruL cu mure sIIuIù eru LoLI. ¡urù LoLdeuunu LrImILe
sIIIILurIuI pre LuInù Iu MuLeI-vodù, îmbùrbùLîndu-I sù sLeu
împroLIvu IuI VusIIIe-vodù, sù-I buLù, Iurù despre scîrbù
împùrùLeuscù sù nu pourLe grIje, cù IesLe grIju IuI. DecI, sI
MuLeI-vodù s-uu sLrînsu ousLeu LouLù sI vùdzIndu cù Vu-
sIIIe-vodù Lruge cu osLIIe suIe spre BucuresLI, nu spre
TîrgovIsLe, uu coborîLu sI eIu spre BucuresLI cu osLI.
Zuc. ¤¤. VusIIIe-vodù, ducu uu sosILu Iu Pruovu, Iu suL
unume OjogenII, sLIIndu dIn IImbI de gùLIreu IuI MuLeI-
vodù împroLIvu su sI cu osLI cîLevu sI sLreIne sI de Lurù, uu
IùcuLù sIuL ucoIeu Iu OjogenI, socoLIndu sI LrecùLorIIe upeIor
sI IocurI încIIse de pùdurI de pen LouLe pùrLIIe sI de
bîInIsurI, înLeIegîndu pre MuLeI-vodù cù unume IocurI cu
uceIeu poILesLe sù deu rùzboIu, IIIndu osLIIe muI Lure
IIecure Iu IocuI sùu sI Iu sLrîmLorI, împroLIvu osLIIor ceIor
sLreIne IIe cîndu ceI de Ioc sInLu muI LurI, uu uIes cu sIuLuI
sù nu Lreucù Pruovu, ce sù sLeu ucoIeu Iu cîmpu, sù Lrugù pre
MuLeI-vodù, sù Iusù cu osLIIe suIe Iu cîmpu. SI uIegIndu-se
sIuLuI, uu purces LouLe osLIIe IuI VusIIIe-vodù în jucurI în
podgorII, pe supL munLI, încoLro sù bejenIse LouLù Turu
MunLeneuscù, de pen LouLe ucéIe oIuLe, pùnù în Pruovu.
Zuc. ¤q. SI useu cu uceIu sIuL - ce svéLnIcI or II IosLu
useu de bunI de rùzbouIe pre uLuncI - rùscIIruLù ousLeu pe
Iu jucurI, în Ioc uu prIcepuL MuLeI-vodù IucruI sI înduLù uu
purces spre Pruovu. SI dI-repLu în prejmu OjogénIIor, unde
eru VusIIIe-vodù cu corLurI, uu sLùLuL Iu LrecùLoure, dîndu
sLIre den cîLevu puseI ce uveu cu sIne sI înduLù uu începuL u
Lrece ousLeu în vud. ToL cùIùreLuI uu LrecuL cîLe un
pedesLrus dupù sIne sI uu sLùLuL în LocmuIù cu osLIIe, den-
couce de Pruovu, LocmIndu ousLeu pedeusLrù cu IocuI sI cu
puscIIe înLre ousLeu cù|ùreLù sI uu purces cu LouLù ousLeu
sLoIILù usupru LuberII IuI VusIIIe-vodù.
Zuc. ¤=. Nu uveu de ce sù upucu VusIIIe-vodù cu ousLeu
rùscIIruLù în LouLe pùrLIIe sI useu venIre usupru degrubù u
IuI MuLeI-vodù sI înLemeIuLù. Cù osLenII IuI VusIIIe-vodù,
unII venIIu cu pIeun îngreuIuLI, nesLIIndu IucruI ce esLe,
uILII spùImuLI de sosIreu osLIIor useu degrubù, muI muILu de
gùLIre Iu Iugu înduLù uu sLùLuL, nu de rùzboI. SI useu
spîrcuILù ousLeu sI Iùrù nIce o LocmuIù, uu pIecuL sI VusIIIe-
vodù Iugu sI LouLù ousLeu, cîLù nu eru dusù în prudù Iùsîndu
sI corLurIIe, sI puscIIe, sI pedesLrImeu LouLù pre mînu IuI
MuLeI-vodù. SI de grIjeu gonusIIor, VusIIIe-vodù uu IùsuL
drumuI pe cure VenIsù, ce de-u dIrepLuI uu nùzuIL Iu BrùIIu.
Zuc. ¤6. ¡u BrùIIu zùbùvIndu VusIIIe-vodù cîLevu dzIIe sI
MuLeI-vodù dedésù sLIre de oIuc Iu puseu înduLù de Izbîndù
su usupru IuI VusIIIe-vodù. Aseu de sîrgu IucruI, orI cu
sLIreu pusII, orI denLru sIne ugII de BrùIIu sI de MecInu
sIùLuIIu sù prIndze pre VusIIIe-vodù, sù-I LrImILù Iu puseu. SI
sù nu IIe duL sLIre SLumuLIe, ce uu cùdzuLu upoI sLoInIc Iu
VusIIIe-vodù sI Iu uILe domnII pre urmù sI posLeInIc mure,
ur II încùpuL VusIIIe-vodù Iu prInsoure. Ce sedzîndu surù Iu
musù, I-uu duL sLIre sI de Iu bucuLe s-uu scuIuLu, penLr-o
grùdInù, pesLe un gurdu, suIndu de pe spInureu unuIu dIn
sIujILorI sI ucoIo I-uu scos cuIuI sI uu IesILu cu Iugu dIn
BrùIIu, Iu GuIuLI, IùsIndu LouLe în BrùIIu, cîLe nu rùmùsesù Iu
OjogenI.
Zuc. ¤;. ¡nLeIegîndu ¡on-vodù, IecIoruI IuI VusIIIe-vodù,
poLIcuIu LùLîne-sùu în Turu MunLeneuscù, uu sLrînsu boIerII
ce eru pusI Iu boIerII pe Iîngù sIne sI Ie-uu dzIs, cum eI,
neIIIndu de domnIe, penLru sIubù sùnùLuLe ce uveu (cù eru
¡on-vodù omu sIubu sI deznoduLù sI de mînI sI de pIcIoure,
cum n-ur II IosLu IecIoruI IuI VusIIIe-vodù, cure eru cu un
Ieu sI Iu IIre, sI Iu Lrup), Iurù LùLîne-sùu Iusù scuunuI dom-
nIeI. SI uu venIL VusIIIe-vodù Iurù în scuun.
Zuc. ¤8. ¡urù MuLeI-vodù jeIuIndu-se sI Iu împùrùLIIe de
prudù ce Iùcuse osLIIe IuI VusIIIe-vodù sI Iu megIesI, sù-sI
înLourcù cùIcùLuru ce Iùcuse VusIIIe-vodù TùrîI MunLenesLI,
Iegusù cu RucoLII cneudzuI ArdeuIuIuI, LuLùI IuI GIeorgIIe
RucoLI, IucruI, IIIndu sI RucoLII rùnIL cu nebùgureu în sumù
megIesII IuI de VusIIIe-vodù, uu pornIL nesLe osLI usupru IuI
VusIIIe-vodù, cu Ionu-vodù MogIIIu, IecIoruI IuI SImIon-
vodù, cureIe eru Iu ArdeuI usedzuL, dupù rùzboIuI de Iu
SLeIùnesLI, cure eru înLre IecIorII IuI SImIon-vodù sI înLre
IecIorII IuI ¡eremIe-vodù penLru domnIIu LùrîI. SI umu pùnù
în TroLus coborîLI ungurII sI osLIIe munLenesLI pùn Iu MII-
cov sosILI, uu scIImbuLu RucoLI sIuLuI cu MuLeI-vodù. OrI
Lemîndu-sù de împùrùLIIe, înLeIegîndu puLImu vezIrIuIuI,
orI uILu socoLeuIù Ie-uu venIL, uu înLorsu sI pre ¡on-vodù cu
osLIIe îndùrùpLu sI s-uu înLorsu sI munLenII. ¡esIsù cusu IuI
VusIIIe-vodù spre HusI de spuImu ucéIu. SI pre vremeu
cobo-rîLuIuI ucesLor osLI usupru IuI VusIIIe-vodù, uu pe-rILu
sI Gorgun, sI SùmùcIIsù cùpILunuI sI CîrsLe vIsLernIcuI, den
prepus de Iu domnIe penLru vIcIesug.
Zuc. ¤¤. DecI dupù ucesLe zurve, numuI ce I-uu cùuLuL u
sLu IuI VusIIIe-vodù Iu puce, vùdzîndu sI prImejdIu vezIrI-
uIuI, curundu dupù ucéIu, sù nu sù muI uLILe IucrurIIe
usupru su. Cum n-ur II IosLu Iùrù prImejdIIe VusIIIe-vodù
uLuncesI, de n-ur II sLùLuL împùrùLIIu dupù IucrurIIe
împroLIvu persIIor, cure curundu dupù ucéIu uu purces cu
LouLù puLereu usupru VuvIIonuIuI. OrI de Iu ceI doI megIIesI
n-ur II IosLu Iùrù rùscouIù, de nu s-ur II spùImuL RucoLI sI
MuLeI-vodù cu mourLeu vezIrIuIuI. SI sLu în cumpùnù soILun
MuruL, usupru AzucuIuI vu merge, cù încù nu-I dIdésù mo-
scuIII, uu usupru VuvIIonuIuI. Ce, vIIndu cu ucéIu vesLe
¡suru. cù or du AzucuI moscuIII, uu purces usupru VuvIIonu-
IuI. ¡urù pùnù u sù înLeIege purcesuI, ucesLe LùrI eru supL
grIje cù vu venI împùrùLIIu spre ucesLe pùrLI cu osLI. ¡osL-uu
ucesLe zurve înLre VusIIIe-vodù sI înLre MuLeI-vodù în unuI
;1qq sI în unuI ;1q= <16¤6-16¤; >.
Zuc, qo. ¡urù prImejdIu vezIrIuIuI TubunI BuIuc, unume
cum uu venIL, de uu perIL de soILun MuruL, useu uu IosLu:
dupù rùszIpu de Iu OjogenI osLIIor IuI VusIIIe-vodù, Iuce
MuLeI-vodù urdzeIuI, udecù rùvus de juIobù, Iu sIngur
împùruLuI sI uIIîndu omu de ucéIu Lreubù, sù deu ucéIu
juIobù Iu sIngur împùruLuI, uu purces omuI ucéIu cu cùrLIIe
sI, sLIIndu rînduI, uu pùzIL cîndu uu IesIL împùruLuI Iu
prImbIure cu vînùLoure Iu cîmpu. S-uu IùcuL omuI u merge
de oIuc pe denuInLeu împùruLuIuI, unume sù-I vudze. SI
useu vùdzîndu-I împùruLuI mùrgîndu Lure, uu LrImIs de I-uu
oprIL sI uu pus de I-uu înLrebuLu de unde vIne. EI uu
rùspunsu cù vIne den Turu MunLeneuscù cu cùrLI Iu
împùrùLIIe, sù sLIe împùrùLIIu de mure vùrsure de sInge sI
prudù ce s-uu IùcuL în Turu MunLeneuscù de VusIIIe;vodù,
cure uu venILu cu osLI usupru IuI MuLeI-vodù. înIoc uu
LrImIs împùruLuI de I-uu IuuL cùrLIIe sI uu ceLIL urdzuIuIuI
ceI cu juIobù usupru IuI VusIIIe-vodù, pomenIndu cù sù
Iuudù VusIIIe-vodù cù ure IsprùvI de Iu vezIrIuI, sù IIe
domnu sI în Turu MunLeneuscù, sI în Turu MoIdoveI.
ALuncI uu uvuL vréme sIIIILurIuI usupru vezIrIuIuI, cùIndu
LùrîIe, cum sù sLrIcù eIe în desIne sI sù prudù. De cure juIobù
Iocu s-uu IùcuLu împùruLuI, soILun MuruL pre vIzIrIuI,
înLeIegîndu cù de Iu vezIrIuI sù cobourù ucéIe umesLecùLurI.
Ce, denLùI uu LrImIs pre omuI cu LouLe ucéIe scrIsorI, sù
vudzù sI vezIrIuI. Ce, uu dzIs sIIIILurIuI cùLrù împùruLuI cu
omuI înduLù vu perI de vezIrIuI. DecI, I-uu duL IusùcIII sI I-
uu învùLuL sIngur împùruLuI: ,Pre ucesLu omu Iurù sù-I
uduceLI Iu mIne". SI useu uu IosLu: I-uu dus IusùcII Iu
vezIrIuI sI ducù uu înLeIes vezIrIuI, uu vùdzuLu cù esLe rùu
de dînsuI. Au vruL sù opreuscù pre om, ce IusùcIII I-uu
spus poruncu cure uu de Iu sIngur împùruLuI, sù-I ducù pre
omuI Iurù Iu împùruLuI.
Zuc. q1. Scosesù vezIrIuI dururI IusecIIIIor, sù Iusù pre
omuI Iu dînsuI, ce nu s-uu cuLedzuL IusecIII de sIIIILurIuI u
Iuce pesLe poruncù. ¡urù sù nu IIe IosLu omuI de IuLe, puLeu
sù Locmuscù vezIrIuI IucrurIIe suIe, dzIcîndu cù uu IosLu un
murgIIoI de ceI de TurIgrud sI uu spus mencIunI, cù de
uIesLe sù Iuc muILe Iu LurcI suu s-ur II uILuLu Iu împùrùLIe,
cure de IucrurIIe u LouLu Iumeu gîncIIndu, céIe muI
mùnunLe Ie Lrece cu gînduI. Ce, pùzIIu ucesLu Iucru sIII-
ILurIuI, sù nu scupe vréme cu ucéIu usupru vezIrIuIuI. SI
înnoIndu scîrbù împùrùLIeI sIIIILurIuI, uu cIemuL pre
vezIrIuI împùruLuI sI dupù musLrure cù sLrIcu LùrîIe Iùrù
sLIreu IuI, I-uu omorîL. SI useu uu IesIL vezIrIuIuI uceIuIu zu-
rveIe înLre domnI. AcesLe um înLùIes de Iu boIerI bùLrînI de
sIuLu pre ucéIe vrémI.
Zuc. qz. Curundu dupù ucesLe svude cu MuLeI-vodù, sù
poLouIe VusIIIe-vodù sunuLe zurveIe, pre IecIoru-sùu, pre
¡on-vodù, I-uu LremIs Iu TurIgrud, undesI s-uu sùvîrsIL sI
vIuLu nu pesLILI unI. SI s-uu sùvîrsIL înLr-ucesLI uI dzIIeIe sI
doumnu denLîI u IuI VusIIIe-vodù, IuLu IuI BucIoc. SI dupù
mourLeu doumneI, uu LrImIs VusIIIe-vodù pre CuLurgIuI în
Turu CercIIjuscù sI de ucoIeu I-uu udus doumnù, IuLu unuI
mîrzuc de uI Ior, cu cure uu LrùIL upoI pùnù Iu sùvîrsILuI sùu.
Zuc. q¤. în unuI ;1q¤ < 16¤= >, uu IuuL suILun MuruL
VuvIIonuI cu mure vùrsure de sInge de Iu persI, dupù puLru
IunI den ce dzI începuse u buLe orusuI. Spune IsLorIIu sù IIe
IosLu ¤o.ooo de osLenI în VuvIIon. Ce, ucéIe gùLIre Iùcusù sI
suILun MuruL usupru persIIor, cîL sIngur VuvIIonuI. ¡urù LoL
MI-sIrIuI1 sI pusII ce sInLu pesLe urupI I-uu pornIL despre
Mureu RosIe, de uu IovILu sI dInLr-ucoIeu Turu PersuIuI sI
Ie-uu IuuL LurcII sI denLr-uILù purLe o scuIù IourLe mure. SI
useu îndoILu PersuI, n-uu puLuL du nIcI un ugIuLor VuvI-
IonuIuI.
Zuc. qq. SuILun MuruL înLr-ucoIeu zùbùvIndu-se cu osLIIe,
Iurù uIceu, în cesLe pùrLI, sLu IerIcILe vucurI sI IInIsLe sI puce
înLemeIuLù den LouLe pùrLIIe, IIIndu în puce umu VusIIIe-
vodù sI cu megIIusII. SI în-Lr-ucesLI unI uu zIdIL VusIIIe-vodù
sI IùuduLe mùnùsLIrI, sI uIce în orusuI IésIIor, înLîI supL
numeIe u LreI sIInLI învùLùLorI u beserIcII, ce sù dzIce TrIeI
SveLILeIeI, muI pe urmù mùnùsLIreu, u dou mùnùsLIre, u
GoIùI, cu IùpLurù, cum sù vede, pesLe LouLe mùnùsLIrIIe uIcI
în Lurù muI IscusILù. GoIùé îI dzIc pre numeIe unuI boIer Iu,
unume GoIùI, cureIe înLr-uceIu Ioc uu uvuLu IùcuLù o be-
serIcuce de pIuLrù. SI în cesLI uI uu udus VusIIIe-vodù sI
mousLIIIe u sIInLeI prepodobneI Purus-cIeveI, în unuI ;1q8
<16qo>, cùrIIu svInLe vIuLu sI de pe ce IocurI uu IosLu, sù
cILesLe vIuLu eI peLrecuLù cu mure dumnedzùIre în MIneI, în
Iunu IuI ocLovrIe, în 1q dzIIe.
Zuc. q=. AcesLII domnII uu IùcuL cu de Iznouvù sI curLIIe
céIe domnesLI în ¡usI, cuseIe céIe cu cInII, grùdInI, grujdIurI
de pIuLrù, LoL de dînsuI sInLu IùcuLe. SI muILe IocurI uu
usùdzuL, cure uu sLùLuLu muILe vrémI sLùLùLoure. Cù de u
IosLu cîndvu vrémI IerIcILe ucesLor pùrLI de Iume, uLunceu
uu IosLu. PIInù Turu ¡esuscù, oI dzIce, de uur, Iu cure pre
ucéIe vrémI cureu MoIdovu cu boI de negoL, cu cuI, cu
mIIere sI uduceu dInLr-ucéIu Lurù uuru sI urgInLu. OI puLeu
dzIce cù sùrucu nu sù uIIu pre ucéIe vrémI, dourù cure nu-sI
vreu sù uIbù. Turu ¡esuscù Iu ucéIu scurù de IerIcIre sù
suIsù, precum sI sIngurI IésII dzIc sI scrIsorIIe Ior, cure nIcI
o crùIe pre ucéIe vremI nu eru deopoLrIvù; în bIne sI în
dezmIerducIune pre uLunceu IésII, sI useu sI Luru nousLrù.
Zuc. q6. ¡urù dI pe ucéIe vrémI sù cunousLe puIuruI IuI
Dumnedzùu uproupe de scIImbure sI curundu spre uILe
muI cumpIILe vrémI. Cù eru Iu mure zbur-dùcIune LùrîIe
ucesLe. SI cure LùrI sù suIe pre Iu mure bIvsugurI,
zburdeudzù IIreu omeneuscù pesLe mùsurù, sI
zburdùcIuneu nusLe pùcuLuI sI pre pùcuLuI urmudzù mînIu
IuI Dumnedzùu. Aseu Turu ¡ésuscù eru Iu mure
zburdùcIune, useu sI uIceu Luru sI sIngur dom-nuIu VusIIIe-
vodù, cu sIIù u cîLevu cuse de boIerI, Iuîndu-Ie IeLeIe pesLe
voIu pùrInLIIor Iu LIeLorIe. ¡urù oumenII de cusu IuI, nepoLII
IuI VusIIIe-vodù, cu muI mure sIIe Iùceu, Iuîndu bùIeLII ou-
menIIor în sIIù Iu curvIe, cure LouLe IupLe muI pe urmù s-uu
urùLuL cu mure osIndù usupru cuseI IuI VusIIIe-vodù.
Zuc. q;. ¡n cesLI unI, dupù ce uu usùdzuL suILun MuruL
VuvIIonuI spre împùrùLIIu Turceuscù, s-uu înLorsu în
TurIgrud sI sù guLu Lure usupru IésIIor, sù rùscumpere
rusIneu IuI soILun Osmunù, descII-dzîndu-sI cuIeu pen Ar-
deuI, sù Iovuscù pesLe munLI de-udIrépLuI spre ¡Iov. Ce, I-
uu LùIuLu uLunceu curund puLernIcu mînu IuI Dumnedzùu
dzIIeIe. SI dupù mourLeu IuI suILun MuruL, uu sLùLuL în IocuI
IuI suILun ¡bruIm, IruLe-sùu, omu duL cu LouLù IIreu spre
zburdùcIunI. SI cu împùrùLIIu IuI, Iurù uu IùIùduIL LùrîIe
ucésLeu de rùscouIe.
Zuc. q8. ¡ncepuse în cesLI unI RucoLI ceI bùLrîn svudù cu
némLII, cùruIu eru orînduILù ousLe sI de uIce, de Iu noI den
Lurù sI den Turu MunLeneuscù. Ce, n-uu LInuL muILu uceIu
sIudu, curundu uu venIL Iu LocmuIù cu împùruLuI nemLùscu.
¡urù prùdusù cîLvu Ioc cu uI nosLrI în UngurImeu de Sus.
AposLoI de OrIeIu uu IosLu serduru înLr-ucéIu ousLe cu
RucoLII.
Zuc. q¤. ¡n unuI ;1=¤<16q=> uu IùcuLu sI nunLu IIIcùI suIe
VusIIIe-vodù, ceI muI murI, doumneI MùrIeI, dupù cneudzuI
RugIvII, om de cusù mure, den cnédzII ¡ILIeI. NumuI, cu ce
InImù sI sIuLu uu IùcuL ucéIu cusù dupù omu de Iége
cuIvIneuscù, cure esLe scornILù de un mILropoIIL de
¡Iundru1, de supL uscuILureu pupeI de Rîmu, pesLe
IegùLurIIe sùboureIor cu muILe dumnedzùIresLI mInunI Ieg-
uLe. ¡urù cuIvInuI numuI pre sIngure poILeIe suIe LrupesLI,
osebILe de sIînLu sùbornIcù besérecù uu scornILu ucéIu Iége,
Iu cure, cu Iu o Iége sIobodù, în puLInù vréme uu cursu LouLù
¡Iundru sI EngIILeru. De mIruL uu rùmus vucurIIor uceusLù
cusù, cum uu puLuL suIerI InImu IuI VusIIIe-vodù sù sù Iucù.
SI muILù vréme s-uu Irùmîn-LuLu ucesLu Iucru în sIuL sI
cîLvu boIerI pre uLuncI upùru ucesL Iucru, sù nu IIe, uIes
Tomu vornIcuI sI IorducIIe vIsLernIcuI, cure cupeLe de-ubeu
de uu uvuL cIndvu uceusLù Lurù, suu de vu muI uveu. EI dzIce
IuI VusIIIe-vodù sI penLru Iegeu rùLùcILù sI un Iucru nu Iùrù
grIje despre împùrùLIIu TurcuIuI. ¡urù Tode-rusco IogoIùLuI
sI UrecIe vornIcuI sLu usupru ucesLII mInLe sù sù Iucù.
Zuc. =o. Aveu VusIIIe-vodù pozvoIenIe de Iu LurcI, ce eru
ucéIu voIe dIn bunI, nu dIn InImu LurcIIor. SI useu s-uu IùcuL
nunLu uIceu în ¡usI, Iu cure cîLvu domnI den Turu ¡esuscù,
sIngurI cu cIIpurIIe suIe uu IosLu, cu curLIIe Ior sI PùLrusco
MogIIIu, IecIoruI IuI SImIonu-vodù, mILropoIILuI de
CIIevu. ¡urù soII LrImIsI eru de Iu RucoLI cneudzuI ArdeuIu-
IuI, CIImInI Iunùs, cu dururI sI de Iu MuLeI-vodù domnuI
munLenéscu, sIngur SLeIun mILropoIILuI TùrîI MunLenesLI sI
RuduI IogoIùLuI sI DIIcuI spùLurIuI cù sù împùcuse umu
domnII înLre sIne.
Zuc. =1. N-uu IIpsILù nemIcù den LouLe podoube, cîLe Lre-
buIu Iu veseIIe cu ucéIu, cu uLîLè domnI sI oumenI murI den
LùrI sLreIne. MesLerI de bucuLe, udusI dInLr-uILe LùrI,
dzIcùLurI, gIocurI sI de Lurù, sI sLreIne. CurLeu podobILù
LouLù sI sLrînsI boIerII sI cùpeLenIIIe LùrîI, IecIorI de boIerI,
oumenI LInerI Iu uIuIurI, pe cuI LurcesLI cu podoube sI cu
peLIene Iu sIIce. SI useu cu peLrecunII Lrùgînîndu-se veseIIIu
cîLevu sùpLùmînI, uu purces cneudzuI RugIvII cu doumnu su
în Turu ¡esuscù, cu dzesLre IourLe boguLe.
Zuc. =z. ¡u unuI, sImLIndu-se CrùIIu ¡esuscù în vIrLuLe,
îndemnuL de pupu de RImù sI de veneLIIunI, curII uveu
dodIIuIù de Iu LurcI Iu osLrovuI CrILuIuI, uu IùcuL sIuL cu
senuLorII cruIuI VIudIsIuv, numuI sù înceupù sIudù cu LurcII,
udecù cu împùrùLIIu Ior, de cure gùLIreu IuI sI Iu ce uu IesIL
upoI ucéIu sIuL, ceLI-veI povesLeu muI gIos Iu rînduI sùu.
¡urù soII LrImILIndu Iu LoLI cruII cresLInesLI cruIuI Iesescu,
uIce Iu VusIIIe vodù, pre cneudzuI RugIvII uu IùsuL soIIIu cu
uceusLù Lreubù, IIIndu vIILor RugIvII, Iu unuI dupù nunLù, Iu
socru-sùu, uIceu în Lurù. Cure soIIIu uu credzuL VusIIIe-vodù
înduLù sI uu prIImIL sù IIe unu cu IésII, cîL sI bIruI umu
oprIse u unuIuI ceIuIu sI pornIsù pre ugu bIruIuI Iùrù bIr,
rùspundzIndu-I cù nu s-uu puLuLu sLrînge bIruI penLru
sùrùcIu oumenIIor. Ce, ducù uu sLùLuL Iu vorouvu cu boIerII
penLru oprILuI bIruIuI sI înLr-un rîncIu sI înLr-uILuI, spun sù
IIe dzIs PeLrI-ceIco vornIcuI de Turu de Sus pre cureIe îI
LIneu eI muI prosLuLec denLr-uILII în sIuLu: ,Eu usI dzIce sù
nu oprIm noI bIruI, pùn nu om vedeu cù Lrec IésII
Dunùreu". SI ucéIu cuvînLu uu InLruL înduLù în gînduI IuI
VusIIIe-vodù sI uu rùpedzILu dupù ugu sI I-uu oprIL Iu GuIuLI,
pùnù uu gùLILu bIruI sI I-uu încùrcuL sI I-uu pornILu. Aseu
Ierescu pre domnI sI LùrîIe vorouvu cu svuLuI de prImejdII.
Cù penLru ucéIu uu duL Dumnedzùu su uIbù împùruLII, cruII,
domnII, cîrmuI-LorII LùrIIor, sù uIbù svéLnIcI pre Iîngù sIne,
cu curII vorovIndu o Lreubù, sù IrùmînLe cu vorouvu IucruI
unuI unu, uILuI uILu rùspundzIndu, sù IùmuresLe IucruI cure
esLe muI spre îndemînù. ¡urù ce Iuc domnII sIngurI den
gîndurIIe suIe suu den soupLe, rur Iucru Iesù Iu IoIos, cù încù
în Iume omu n-uu nùscuLu pùnù ucmu cu ucéIu, sù nu-I
LrebuIuscù vorouvu cu svuL, cù desI gîcesLe cîrmuILoruI cîLe
o Lreubù, încù LoL sù nu sù încreudzù c-uu gîcILu, pùnù nu sù
înLùresLe pùrereu IuI cu vorouvu sI uILor pùrerI. DecI, ce uI
gîndILu cù esLe bIne, ducù sù muI Locmescu cu gînduI Lùu,
ce uI gîndILu cù esLe cu cuIe, încù u doI suu u LreI socoLeuIu,
Iùrù gres pre ucéIu Iucru sù sLuI, cù nu Le vu înseIu. ¡urù ce-
LI pure numuI u sIngur cù esLe bIne sI uILII LoLI dzIc cù esLe
înLr-uILu cIIp, sù nu crédzI ucéIu socoLeuIù, cù Le umùgesLe.
MuILe IucrurI ne pùru cù sInLu gîcILe, Iurù upoI, ducù muI
IusI vremeu socoLeIII, uIII depurLe, muI pre urmù, înLr-uILu
cIIp. ¡u muILI domnI mure smenLeIe um vùdzuLu den
soupLe suu nesIùLuIL, umu în vucuI nosLru. ¡ùrù sIuLu uu
IùcuL VusIIIe-vodù IovILuI LùLurîIor Iu BrùLuIenI pe PruL sI
upoI prudu u LouLù Luru, nespuse de ugIunsu cu cîLù robIe sI
pIeun, denLr-ucéIu IupLù uu venIL usupru]LùrîI. SI useu sI
Ducu-vodù sIùLuIndu numuI cu unuI penLru curLeu Iu IunuI
sI-uu sLrIcuL domnIIu, den cure muzIIIIe mure rùsIpù sI
greuLùLI usupru LùrîI uu venIL, cure eru IourLe în sLuL bun
pre uLunce sI guLu IucrurIIe sù rùdIce numuI cu o orînduIuIu
duLorIIIe LùrîI LouLe. ¡urù den céIu muzIIIIu u domnIeI denLîI
u DucùI-vodù, s-uu prIIejIL LrII înnoILurI de domnIe; unu Iu
BeIgrud, u DubIjeI-vodù, dupù cure, nepIInInd unuI, u murIL
DubIjeu-vodù, uILù domnIe LoL înLr-ucéIusI unu, domnIIu
denLîI u DucùI-vodù, u LreIu u IuI ¡IIIus-vodù, cu mure
rùssIpù. DecI LreI domnII cuLe =oo-6oo de pungI de bunI
Iu înnoILurI, LoL înLr-un unu, cum uu puLuL II bIne? Aseu cu
soupLeIe, numuI cu unII nu cu sIuL, uu IùcuLu sI PeLreceIco-
vodù1, de uu IepùduLu, Iùrù de nIce o nevoIe domnIIu LùrîI sI
s-uu dus în Turu ¡esuscù, den cure IupLù sù sLInge Turu
MoIdoveI usLùdzI.
Zuc. =¤. CneudzuI RugIvII, dupù zùbuvu su pesLe cîLevu
sùpLumînI în Suceuvù, Iu socru-sùu, Iu VusIIIe-vodù, pre
doumnù su uu pornILu pe Iu SneuLIn spre Luru su, Iurù eI
sIngur uu IovILu pen ArdeuI, pe Iu RucoLII, cneudzuI de Ar-
deuI, LoL cu ucéIe LrebI, penLru rùdIcureu Ior usupru
împùrùLIeI TurcuIuI.
Zuc. =q. ¡nLeIes-um dIn boIerI bùLrînI, cum sù IIe vrîndu
VusIIIe-vodù Iu Suceuvù sù-sI despurLù IuLu de domnu-sùu,
RugIvII, ce n-uu prIImIL eu, doumnu MùrIe, IuLu su, dzIcîndu
LùLîne-sùu sù IIe socoLIL înLîI IucruI, nu muI pre urmù.
Zuc. ==. SI cu vrémIIe pùnù uIce IsLovIm o purLe de dom-
nIe u IuI VusIIIe-vodù, cù pùnù uIce, pre cîL uu IosLu IerIcILù
domnIIu uceusLu, cu uLîLu muI cumpIILe vrémI s-uu începuL
de uLunce, den cure uu purces den scùdere în scùdere
uceusLù Lurù pùnù usLùdzI.
1n. Cupoló uló séptesprúdzécè
¡ncep. 1. De vréme ce scrIILorII ceI sLreInI pe Iîngù povesLIIe
suIe n-uu LrecuL cu pomenIreu sI de IucrurIIe LùrîI nousLre
MoIdoveI sI cîL sLIm de IucrurI LrecuLe în Luru nousLrù, muI
muILu dInLru dînsII sLImu, cu cuIe esLe sI nouù u pomenI de
vrémIIe Ior, uIes povesLeu IuI HmII, IuLmunuIuI cùzùcescu,
de Iu cure vrémI (uIu) s-uu începuL sI ruuI nosLru, în cure
pùnù usLùdzI ne uIIùm cu ucesLu pùmînLu Iu cumpIILe vrémI
sI Dumnedzùu sLIe de nu sI pesLe vucuI nosLru LrùILoure.
Zuc. z. ¡zvoruI u LuLuror rùuLùLIIor sI pusLIILùLII ucesLor
pùrLI, începuLuI cùderII sI împuLInùrII CrùIeI ¡esesLI,
rùssIpù sI pusLIILuLeu sI cuzucIIor, sLîngereu sI LùrîI nousLre.
Zuc. ¤. ¡urù muInLe de ce om începe u scrIe rùdIcureu
cuzucIIor cu HmII IuLmunuI Ior usupru IésIIor, sLùpînIIor
sùI, u pomenI de cuzucI, ce neum sInLu sI de cînd sInLu supL
ucesLu nume cozuc, cu cuIe cù vu II um socoLILu, uudzînd
pre muILI înLrebîndu de ucesLu nume u Ior, de unde sI de
cîndu ur II. DecI muILI uu dzIs cù numeIe Ior cozuc ur II de
Iu unu neum ce esLe pesLe upu VoIgIùI, unume cussuc, ce
ucéIe deserLe povesLI sInLu.
Zuc. q. SInL cuzucII de neumuI sùu rusI, rùmùsILeIe de
osLenI u cnédzIIor rusesLI, pre curII cu îndeIunguLe vrémI,
supuInd cruII IesesLI sI cùdzînd sI CIIo-vuI, scuunuI RusII,
pre sumu IesIIoru, eI pe NIpru în gIos sI pe de céIu sI pe de
IusLu purLe, LrùIIu supL uscuILureu cruIIor IesesLI, sIobodzî de
vecInùLuLe, în cIIpuI osLenIIor, cu Irunu sIoboudù pe NI-
pru, orI cu vînùLorIIu Iu cîmpI, orI cu puscùrIIu pùnù Iu
prugurIIe NIpruIuI, unde ure NIpruI în LreI IocurI prugurI,
useu den IIreu IocuIuI IùcuLe, de cude upu de pe sLIncI, ce
sînLu în IunduI upeI, Iu Ioc muI gIos. Cure IocurI nIcI un IéI
de vusu u Lrece nu pouLe, Iurù vuseIe Ior sI ucéIe u Ior încù
cu mure grIje Lrecu sI de muILe orI pe uscuLu Lrug vuseIe,
pùnù Lrecu ucéIe IocurI. SI usé LrùIIu pùnù în dzIIeIe IuI
AvgusLu-cruI.
Zuc. =. AceIu cruIu Iesùscu vùdzîndu-I oumenI cu vIuLù
dIreupLù de osLenI, I-uu Lrus sI Iu IeIe sI Ie-uu IùcuL sI
cùpeLenII cu LocmuIù sI în rînduI sùu sù IIe voInIcI u sù bu-
IucI sI u sù osLI împroLIvu LùLurIIor, cu o puzù sù IIe CrùIeI
¡esùsLI, cù dodIIu LùLurîI murgInIIe LùrîI Ior sI pre uLunce. SI
de pe sprInLenIIu Ior, IIIndu oumenI sprInLenI sI sùIbuLecI,
II-uu dzIs cozucu, udecù cuprù sùIbuLecù, suu cù îmbIîndu eI
Iu cîmpI dupù cupre sùIbuLece sI în IuncIIe NIpruIuI, Ie-uu
venIL ucesLu nume de uLunceu, de Ie-uu dzIs cozucu, udecù
cùprus. Cure nume sI Iu IesI, Iu o sumù de ousLe, uIes
sLeugurIIor ce sInLu muI sprInLene, Ie dzIc sLeugurIIe
CùzùcesLI sI pùnù usLùdzI.
Zuc. 6. ApoI SLeIun BuLor cruIuI Iesùscu sI muI mure
usedzure Ie-uu IùcuL cuzucIIor, dîndu-Ie sI IuLmun sù uIbù,
cu sLeug, cu doube, cu LrîmbILù sI dupù voIu Ior sù-sI uIeugù
IuLmunI. SI Ie-uu pozvoIIL sI I-uu înLùrIL sù Iucù sI vuse de
Mureu Neugrù sI sù Iucù cuzucI rùIesLrovI, udIcù de cuLusLIv,
pùnù qo.ooo de oumenI sI Ioc sù uIbù scuunuI sùu, un os-
Lrov Iu NIpru, în cure esLe o mùnùsLIre mure, cu cîLevu uILe
muI mùnunLe bescrIcI, unume TrùILùmIrov. SI uceusLu esLe
începùLuru osLIIor Ior, dupù ce cùdzuse cnedzIIIe rusesLI, de
o suLù sI =o de uI încouce.
Zuc. ;. De pre ucéIe vrémI, muILù nevoIe Iùceu cuzucII
CrîmuIuI sI TùrîIor TurcesLI, pùnù sI AnudoIuI nu IùIùduIIu.
SInopuI, TropezonuI, ceLùLI mure Ie-uu IuuL în cîLevu
rîndurI sI uILe oruse muI mIcI sI den-coIo de Mureu Neugrù
sI dencouce, Vurnu, MIsùvrIIu, AIIIo, pùnù Iu AILos sI Iu
PruvudIIu purureu prudu. SI uu IovIL sI pùnù uproupe de
TurIgrud, Iu EnI-CIIoI, pre Bouzu, pre scursuru céIu, cu
cure sù scurù Mureu Neugrù în Mureu AIbù, supL ceLuLeu
TurIgruduIuI. SI useu dodIInd împùrùLIeI TurcesLI, venIIu de
Iu LurcI ponosIu penLru prùdzI ce Iùceu cuzucII în pùrLIIe Ior.
AcéIe socoLIndu de Iu o vréme IésII, penLru sù nu sLrIce
puceu cu împùrùLIIu TurcuIuI, Iuce cuzucIIor mure
sLrînsoure, oprIndu-Ide pre mure, cure Irunù o deprInsesù
eI, cu mure dobînde sI uvuLII ce scoLeu de ucoIeu. SI cu ucéIe
uvuLII zIdIIu beserIcI de pIuLrù, mùnùsLIrI, cîL o mùnùsLIre Iu
CIIev, cùrIIu dzIcu ArIungIeIII, sLù sI pùnù usLùdzI cu o
boILù, ceu den mIjIoc, IourLe mure sI LouLù boILu ucoperILù
cu scîndurI de urumù guIbùnù sI poIeILe scîndurIIe cu uur.
SI penLru sù-I opreuscù de LoL, sù nu îmbIe pre mure, uu
IùcuL IésII o ceLuLe, unume GoducuI, Iu pruguI ceI denLîIu u
NIpruIuI, sI LIneu ucoIeu cîLe z.ooo de némLI, pedesLrIme
cu puseI, penLru opreuIù Ior, cure eru IourLe cu mure sILù
cuzucIIor, cu unor oumenI curII uILù Irunù nu sLIé, Iùrù
osLenIu. SI den céIu opreuIù s-uu rùdIcuL în cîLevu rîndurI
împroLIvu IésIIor, cu NuIIvuIco IuLmunuI, upoI cu SuIImu,
muI pre urmù cu CùzImu, IuLmunII Ior, ce LoL îI rùzsIpeu
IuLmunII IesùsLI. Pùnù vùdzîndu neLIcneuIù cu dînsII, Ie
rùdIcuse sI IùLmùnIIIe, sù nu IIe sI Ie LrImILe cîLe doI domnI
comIsurI muI murI sI uceIu comIsurI Ie Iùceu gIudeLù sI-I
cîrmuIu. SI cu vremeu sI uILe voInIcII Ie-uu sLrIcuL LouLe, cîL
nu eru cuzucuI cu nemIcù voInIc.
Zuc. 8. Aseu s-uu Lrus usupreIeIe Ior pùnù Iu VIudIsIuvu-
cruI, în unuI... AceIu VIudIsIuv, cruIuI Iesescu, precum s-uu
pomenIL sI muI sus în cupuI uIu 16, vùdzîndu-se crùIIu în
vIrLuLe, dupù uLîLè Izbînde sI usu-pru MoscuIuI, cumu-sI eru
useu cù muI IerIcILù CrùIIu ¡esuscù sI în LùrIe sI în LoL bInIIe
sI bIvsugurI nIcI Iu unu cruIu n-uu IosLu, cum uu IosLu pe
uLunce. PenLru ucéIu bIne dzIce un duscùI: ,SI quI sunL In
superIore vuIeLudInIs grudu, dum In eodem permunere non
possunL, cudunL In deLerIus", udecù ,CéIu ce sInLu în scuru
vIrLuLII uceu muI de sus, nepuLîndu u sLu LoL înLr-ucéIe sLe-
pene, cud IourLe Iu mure sIùbIcIune". Aseu LouLe
împùrùLIIIe, cîndu preu sù suIe Iu mure LùrIe, neuvîndu Ioc
sù sù muI sus suIe, cud sI purced îndùrùpLu, cum vedem sI
CrùIIu ¡esuscù.
Zuc, ¤. Avîndu ucéIu cruI VIudIsIuv sI pruxIs, udecù
sLIInLù, ce sînLu LurcII, cu rùzboIuI de Iu HoLIn cu suILun
Osmunu, Iu cure rùzboIu Iusese sIngur eI cu sIne, LrImIs de
LuLù-sùu, JIgmonLu, cruIuI Iesùscu, îndemnuLu de pupu de
Rîmu sI de veneLIIenI, cu mure IùgùduInLù sI cu bunI guLu
de Iu pupu, de unu în unu, pre 1z.ooo de ousLe IeuIu de Iu
sIne sI veneLIIenII uvîndu cu LurcII începuLe rùzbouIe Iu
CrILu, uu pus gînduI cruIuI Iesùscu numuI sù înceupù sIudu
cu LurcII. PenLru cure Lreubù sI sIngur împùruLuI nemLùscu
uu mùrsu, de s-uu udunuLu Iu VruLIsIuv, în Luru SIIezII, cure
Lurù împùruLuIuI nemLùscu sù IoLùrùsLe cu IésII, sI ucoIeu,
dupù usedzuLù vorouvu cu împùruLuI, I-u orînduIL NeumLuI
1z.ooo de ousLe némLuscù, Iùcîndu sLIre sI pupu, sI
împùruLuI pe Iu LoLI cruI cresLInesLI, cum esLe cruIuI Iesùscu
uIes sù IIe Iu LouLù cresLInùLuLeu gIeneruI, udecù purLùLorIu
de ousLe împroLIvu TurcuIuI.
Zuc. 1o. DecI înLîI HIspunuI o sumù de bunI I-uu orînduIL
Iu crùIIu IuI de Iu NeupoII, cù sù rudIIu VIudIsIuv cu
împùruLuI nemLùscu sI cu cruIuI HIspunII, IIIndu IecIorI
denLr-o nepouLu împùruLuIuI némLuscù. SIeduI Iurùs
IùgùduIse 6.ooo de ousLe sI împùruLuI moscIIcescu
zo.ooo. AcéIe LouLe vùdzînd guLu VIudIsIuv, uu LrImIs sI Iu
cuzucI sI uu cIemuL Iu sIne pre unu cùzucu bùLrîn, unume
Burubus, sI pre UmII, cure eru pre uLunce dIIuc osLIIIor, cum
dzIcu eI, pIsur. Ducù uu venIL Burubus sI cu HmII Iu cruIuI,
cu dînsII uu LùInuILù cu muILe vorouve cruIuI, penLru
gùLIreu Ior, penLru Mureu Neugrù, penLru IocurI pe Iîngù
mure. SI uu usedzuL cu uceI umîndoI sI dInLr-ucoIè LouLù
gùLIreu, dîndu cu urIcu IuI Burubus IùL-mùnIIu pre cuzucI,
cu sLeug pre obIceI bùLrîn sI IuI HmII pIsurIIu de ousLe,
dîndu-Ie sI cîLùvu sumù de bunI guLu, sù Iucù vuse sI ce urI
LrebuI de uceIu cuIe. SI useu gùLIndu LouLe cruIuI, însùIuL de
domnI, curII LoLI îI IùgùduIu cù or prIImI uceIu sIuLu sI
ousLeu némLuscù umu sosIsù pùn spre ¡Iov, Iurù uscunsù
gIudéLuI IuI Dumnedzùu LouLe gîndurIIe omenesLI Ie
sLrùmuLù, IIpsIIu numuI sùImuI, pre obIceuIuI cru-IeI, sù IIe
cu sIuLuI LuLuroru sI penLru cIeILuIeIe sI penLru încùIecuLuI
IésIIor. DecI, Iu sùImu uu sLùLuL IésII împroLIvu cruIuIuI,
înLrebîndu pre cruI ce prIcInI urI uveu începùLurII de sIudù
cu LurcII, uducîndu-I umenLe prImejdIIu sLrùmosuIuI sùu Iu
Vurnu1 bunuIn-du pre cruI cù II-uu bùguLu osLI sLreIne în
Lurù, Iùrù sLIreu Ior sI cum ucéIe LùrI sLreIne numuI deoduLù
or du ugIuLor, upoI urI cude sIudu numuI pre dînsII. SI sù
prIIejIse de murIse sI IuLmunuI Ior ceI vesLIL,
ConeLpoIscIII. SI usè împIedecuL cruIuI, cu Iucru guLu, s-uu
poILIL Iu IesI sù-I pozvoIeuscù, cu cIeILuIuIu IuI, cu ousLe
sLreInù, sù murgù usupru LurcIIor. Au sLrIguL cu LoLII, în
guru mure, cù cîL vu Lrece IoLuruI, or rùdIcu uILucruI. DecI,
numuI ce I-uu cùuLuL u sù surupù LouLe nevoInLeIe u cruIuIuI
sI u merge în vînLu.
Zuc. 11. S-uu Lrus cuvînLuI în Turu ¡esuscù pùn usLùdzI,
cumu cruIuI, ducù uu vùdzuLII cù-I sLuu împroLIvu IésII Iu
uceI gîndu u IuI, în pIzmu Ior uu îndemnuLù pre cuzucI sù se
rùdIce usupru IésIIor, cum s-urI puLeu u-sI cercu IucruI. De
IuLù um IosLù Iu Bur, îmbIùnI Iu scouIù, Iu curLe, cîndù uu
LrecuL pe Iu Bur cunLeIIerIuI céI mure, unume OsoIInscIII,
om IourLe de Iu InImu cruIuIuI sI mure cup, înLorcîndu-se
de Iu CIIevù, unde s-uu IùcuL u merge Iu mousLIIe sIInLIIor
ce sînLù Iu CIIevù penLru bouIu IuI Iu pIcIoure. SI de Iu
CIIev uu îmbIuL pe Iu cîLevu oruse CùzùcesLI sI Iu înLorsù uu
venIL pe Iu Bur, unde eru scuunuI IuLmunII. Eru IuLmun
mure, pre urmu IuI ConeLpoIscIII, NIcoIuI PoLoLcIII. Au
sedzuL vro LreI dzIIe ucoIo Iu ospùLu, Iu IuLmunuI,
cunLeIeurIuI sI su mIru oumenII ce eru muI cùpeLenII, cum
nu LIn mInLe sù vIe unu cunLeIur, sù îmbIe pen UcruInu. De
IesLe useu, c-uu îmbIuL cu ucéIu Lreubù, nu sLIu, Iurù Iu ce
um IosLù de IuLù, scrIu.
Zuc. 1z. CuzucII, mucuru cù uILe osLI sLreIne, dupù ce s-uu
rùsIpILù IucruI sI gùLIreu cruIuIuI, cInesI în LùrîIe suIe sù
înLorsesù, Iurù eI LoL pùzIIu Lreubu Ior sI Iucru Iu vuse
bùrbuLesLe cu bunII cruIuIuI sI sù gùLIIu pre mure. Pùnù ob-
IIcIndu IuLmunuI PoLoLcIII cù LoL sù gùLescù cuzucII, sI supL
mînù IuLmunIIor sInLu LouLe pùrLIIe ucéIe, uu scrIs Iu
Burubusù, sù pùrùsuscù ucesLu Iucru, sù-sI uducù umenLe
puLImIIe IuI PuvIIucu sI IuI SuIIInu. DecI Burubusù, cu un
omù bùLrînù, vùdzîndù curLeu IuLmunuIuI, uu IùsuL IucruI
muI în sIubù, socoLIndu ceu de upoI. ¡urù HmII LoL îndemnu
bùrbuLesLe sI pre Burubusù, sI pe uILI poIcovnIcI, pùnù uu
LrImIs IuLmunII IesesLI PoLoLcIII sI CuIInovscIII, de Ie-uu
ursu LouLe vuseIe, muILe umu gùLILe de upù. SI uu începuLu u
venI de Iu sLurosLII ceI IesùsLI de Iu murgIne pîrù Iu IuLmunI
pre HmII pIsurIuI.
Zuc. 1¤. Aveu HmII dunIe de Iu cruI, Iîngù Ceu-IrIn, unu
Iocu de oduIe. AcoIeu Iùcîndu-sI sI besérecù Iîngù oduIe sI
udùugîndu-sù oumenI den dzI în dzI, s-uu IùcuL sIobodzIIe,
unume SuboLov, Ioc de o mIIù de Iu CeuIrIn, în cîmpI, pe
upu TIusmùnuIuI. SI sLurosLIIu CeuIrInuIuI IIIndu pre sumu
IuI ConeLpoIscIII HorunjII, IecIoruIuI IuI ConeLpoIscIII IuL-
munuI, IspruvnIcuI IuI, unume CeupIInscIII, LoLdeuunu
pîrîIu pre HmII pIsurIuI Iu sLùpînu-sùu penLru SIobodzIu
ucéIu SuboLov, dzIcîndu: ,PenLru ce sù LIe un mujIcu
LîrgurI?" SI useu prIIejIndu-sù IuI HorunjII, sLupînuI
CeuIrInuIuI, u Lrece cu osLI usupru OruIuI, unde muILu
pIeun uu IuuLu de Iu LùLurI sI uu prùduLu uLunce ce eru pe
Iîngù OrI pre noIuI sI Iu înLorsuI sùu, uu venIL Iu sLurosLIIu
su în CeuIrIn. SI ucoIeu sedzîndu pesLe cîLevu dzIIe, pre
guru IspruvnIcuIuI sùu, IuI CeupIInscIII, uu încIIs pre HmII
sI I-uu IuuL sI LîrgsoruI IuI, curIIe muI sus pomenIm,
SuboLov, sI I-uu duL pre sumu IuI CeupIInscIII. SI de nu 1-ur
II scos un IeuI den sIugIIe IuI ConeLpoIscIII, o sIugù
bùLrînù, unume ZuLvIIInovscIII, umu îI pusesù în prouscù,
sù-I omourù. Ce, IùIùduIndu HmIIu, penLru rugùmenLeu IuI
ZuLvIIIIovscIII, de mourLe, ducù uu purces HorunjII, Ie-
cIoruI IuI ConeLpoIscIII IuLmunuI, de CeuIrIn în sus, n-uu
rùbduLu HmII, ce uu dzIs: ,¡uuLu-mI-uu CeupIInscIII
SuboLovuI sI LoL ce um uvuL, Iurù subIu den mînù nu mI-uu
IuuL". SI pesLe puLIne dzIIe uu IùsuL CeuIrInuI sI s-uu dus
pesLe NIpru, în oIuLuI PerIIusIuvuIuI. AcoIo obIIcIndu-I IuL-
munII IesesLI, uu scrIs Iu poIcovnIcuI de PerIIusIuv, sù-I
prIndzù. Ce, IIIndu-I poIcovnIcuI de PerIIusIuv prIIeLIn, I-uu
duL cuIe. SI useu neuvîndu Ioc nIcI pesLe NIpru, uu scùpuL Iu
cuzucII de Iu prugurI sI de ucoIeu, Iùrù nIce o zùbuvù, s-uu
dus în Crîmu, Iu...1 IunuI CrîmuIuI sI, Iu udunureu su, I-uu
dzIs IunuIuI ucesLe cuvenLé:
Zuc. 1q ,CrùIIu ¡esuscù cîL sI ce sIujbe ure despre noI,
nIme cu CrîmuI nu esLe murLor. Cu noI IésII s-uu IùLIL crùIIu,
cu noI nu bugù în sumù nIce o împùrùLIIe, în nedejdeu
nousLrù muI muILu sù rùdIcù usupru împùrùLIeI TurcesLI sI
CrîmuI sù-I Iu de Iu LurcI cùLrù crùIIu Ior umu esLe guLu. ¡ur
ce bIne uu cuzucII sI ce voInIcII de Iu dînsII? RobII în Crîm
uu muI bunù vIuLù! Ce-LI udu umInLe, IumInuLe Iune, sIujbu
nousLrù, cure o um IùcuL mosuIuI Lùu, IuI Suun GIIerI-suI-
Lun. Nu Iepùdu de Iu LIne mure Izbînde sI vesLILe în LouLù
Iumeu, nu Le Iùsu de mure uvuLIe sI dobînde, cure în puLInù
vréme pren noI L-or venI Iu mînù. Nu Iùsu sù sù muI
înLùreuscù neprIIeLInI! Lùu sI cùIcùLorIuI de voIm'cIIIe
nousLre, ¡euIuI. Au nu vedeLI cù v-uu începuL u vù cùIcu sI
pre voI IésII? CîmpII, cîL LIn înLre NIpru sI înLre NIsLru, eI
sLùpînescu cu ceLeIe Ior. BugeucuI, cu oumenII sùI, în LouLe
dzIIe îI prudù. ConeLpoIscIII HoronjII v-uu prùduL pùnù în
Or, în cesLe dzIIe. AcesLe LouLe începùLurI sînLu. ¡uLù cùrLIIe
cruIuIuI! CILILI-Ie, ce ne scrIu, sù IovIm CrîmuI, sù cuprIn-
dem mureu. ¡urù de Le veI, îndoI, Iune, sI n-pI uveu Iu LIne
credInLù, IecIoruI mIeu Iu curLeu Lu zùIog oI pune".
Zuc. 1=. MuîLu uu sLuLuL IunuI îndoIL dupù ucesLe cuvInLe
u IuI HmIIu sI cùuLu Iu ce urI IesI soIIIe cu uceIu. ¡u HmII eru
cùrLIIe crùIesLI, céIe ce dIdésù cuzucIIor pre Burubus sI pre
dînsuI Iu Vurseuv, supL vremeu gùLIreI usupru LurcIIor, pre-
cum s-uu scrIs muI sus sI Ie Iuruse de Iu Burubus HmII. ¡urù
LoL nu prIImIIu IunuI, ce ToguI-beIu, cure eru pre uLunceu
beIu Iu Or, uu IuuL usupru su IucruI, dzI-cîndu IunuIuI: ,DzI
cù Iùrù sLIreu Lu uu IugIL nIsLe noIuI". SI useu usedzîndu cu
IunuI HmII LouLe IegùLurIIe, uu purces depreunù cu ToguI-
beI, deoduLù cu ousLe cu ;.ooo de LùLurI, însù LoL înLr-uIes
osLenI. Zuc. 16. PoLoLcIII IuLmunuI Ieséscu înLeIegîndu de
scùpureu IuI HmII Iu prugurI sI de LurburùrI cure uu începuL
u Iuce înLre cuzucI, pùnù nu s-urI îngIoLI cuzucII, sù sù
IùLuscù în umesLecùLurI, uu purces dIn Buru spre Cercuz pre
NIpru sI cu uI doIIeu IuLmun CuIInovscIII, dzIcîndu ucesLII
cuvînLu: ,SérpeIe, pùnù nu rIdIcù cupuI dIn Iurbù, sù-I
IovesLI". Ce uceIu Iurnù I-uu upucuL ucoIeu, cîL n-uu puLuL
Lruge osLIIe nIcI înLr-o purLe, ce I-uu cùuLuLu u Iernu pre NI-
pru, pren oIuLeIe CercuzuIuI sI u CunIovuIuI pùnù în
prImùvurù. SI cîL s-uu dezvùruLu, înduLù den 8.ooo de ousLe
ce uveu IuLmunII IesùsLI, înLr-uIes uu orînduIL ¤.ooo, cu Ie-
cIoru-sùu, SLeIun PoLoLcIII, pe us-cuLu sI 1.ooo de némLI sI
¤.ooo de cuzucI de pen oruseIe NIpruIuI cu Burubus, pre
upu NIpruIuI în vuse usupru prugurIIor, sù-I sLrîngù pre
cuzucI de Iu prugurI, sù deu pre HmII, cure umu eru buIucIL
cu 8.ooo de cuzucI de pen osLrouve sI ;.ooo de LùLurI cu
ToguI-beI.
Zuc. 1;. Vudzîndu HmII cu ToguI-beI cù vIne SLeIun
PoLoLcIII în puLInù ousLe usupru Ior, uu sIùLuIL înLîI pre uceI
de pe uscuL sù-I Ioveuscù sI useu uu IùcuL. ¡u unu Ioc ce sù
cIIumù JuILu Vodù uu duL rùzboIu IésIIor, curII IIIndu în
numùr cu muILu muI puLInI' sI în IocurI depùrLuLe, în cîmpI,
de Iu LemeIuI'sùu sI LùLurîI cu cùIùrIIu, Iurù cuzucII cu pe-
desLrIIu den'sInéLe împresurîndu-I, uu sIùbIL în Ioc IésII sI
sù sù upere de nùvuIu ¡ur, s-uu pedesLrIL LouLù ousLeu. ¡urù
puLIn Ioc uu LInuL, de muILImeu cure eru cu cIncI pùrLI muI
muILI decîL dînsII. TouLù ucéIu ousLe Iesuscù sI sIngur SLeIun
PoLoLcIII, Su-pIIu, BuIubunj ce eru cupeLe, s-uu LopILù
ucoIeu pre cîmpI. SLeIun PoLoLcIII, rùnILu, uu murIL în
rùzboIu, SupIIu 'sI BuIubun uu cùdzuLI! Iu robIu LùLurîIor.
Zuc. 18. HuLmunII IesùsLI, uudzIndu de nevoIu ceIor
¤.ooo de ousLe uIe suIe, uIes PoLoLcIII uvîndu de IecIor
grIje, uu purcesu înLr-ugIuLor cu céIe =.ooo de oumenI ce Ie
muI rùmùsesù. Ce u douu dzI dupù ce uu IesIL Iu cîmpI, I-uu
LîmpInuL vesLe de oumenI den rùzboIu scùpuLI de rùssIpù
osLII suIe sI de perIreu în rùzboI IuI ' SLeIun PoLoLcIII. SI
înLeIegîndu sI de puLereu IuI HmII, Iu cureIe cureu de pe Iu
LouLe osLrouveIe cuzucII, cu Iu MesIIu jIdovII sI sù udùogeu sI
LùLurîI, uu sIùLuIL sù sù înLourcù înupoI. Ce HmII sLIIndu sI
de puLereu IuLmunIIor sIubù sI îndrùzneLII dupù Izbîndù
denLîIu, în Ioc uu purces în urmu osLII IesùsLI sI Iu Unu
orusu, unume Corsun, ugIun-gîndu sI pre IuLmunI, uu sùrIL
LouLe oruseIe CùzùcesLI, unII udùogîndu-se Iu HmII, uILII
LIIndu LrecùLorIIe sI supîndu drumurIIe pe Iu sLrîmLorI, uu
venIL sI ucéIu ousLe u IuLmunIIor Iu prImejdIIe, den cure
puLInI IesI uu scùpuLu. HuLmunII umîndoI uu cùdzuL Iu
robIIe, SInuvscIII sI uILe LouLe cupeLe1. GIouLu, cîLù n-uu
cùdzuL pre mînu LùLurIIor, uu perIL de LùrùnIme.
Zuc. 1¤. ¡urù ousLeu ce eru LrImusu pre upu NIpruIuI, ducù
uu înLeIes de perIreu osLII de pe uscuL cu SLeIun PoLoLcIII,
s-uu burzuIuILu pe bIIeLuI Burubus, cupuI Ior, vrîndu sù LIe
credInLu su, cù eru cùzucu bùLrîn sI vesLIL Burubusu. SI de
mIruL, sI némLII cu cuzucII uu vIcIenILu, însù eru némLII
ucéIu numuI cu nume de némLI, Iurù LoLI den cuzucI eru
IùcuLI. Au IeguL o pIuLrù Iu grumudzII IuI Burubus sI I-uu ur-
uncuL în NIpru sI cîLe cupeLe muI eru nemLesLI cu dînsuI. SI
dupù ucéIu IupLù, s-uu dus LoLI sI s-uu încIInuL Iu HmII.
Zuc. zo. Sù scrIe de ucmu IésII ce pojur uu purces denLr-
uceusLu scînLéIe în muILe pùrLI de Iume, ce vùrsure de sInge,
ce pusLIILuLe LùrîIor, ce surupure sI sIùbIcIune puLerII CrùIeI
¡esesLI, ce rùsIpù u mure sI nedobîndILe ceLùLI, ce robII sI
pIeun de cresLInI în mînuIe pùgînesLI. NoI sù ne înLourcem
Iu uIe nousLre. SI de us uveu Iu cInevu penLru ucesLu Iucru
vreo IuIù, cù IeLopIseLuI ucesLu muI muILu de IucrurI
sLreIne pomenesLe, decîL de Ioc de Lurù, IùcuL-um ucesLu
cursu, penLru sù sù dezIege muI bIne IucrurIIe LùrîI, cure Iu
ce vréme s-uu prIIejIL. SI ucéIu sù sù sLIe cù uceusLù Lurù
IIIndu muI mIcù, nIce un Iucru sIngurù den sIne, Iùrù
udunure sI umesLec cu uILe LùrI, n-uu IùcuL.
Zuc. z1. S-uu cuLremuruLù LouLe LùrîIe ucésLeu prInpregI-
ur de nùprusnIcu Lurburureu CrùIeI ¡esesLI. ¡nsù Luru cu
nùrocuI, cu cîrmu sI vîIIu vesLILeI domnIeI ¡nI VusIIIe-vodù,
cîLvu unI sI dupù ce sù rùdIcuse HmII, uu sLùLuLu necIùLILù
de nImeu, pùnù Iu unuI... înLr-ucesLu un începùLoruI spre
mure scùdere LùrîI, înLorcîndu-sù LùLurîI den Turu ¡esuscù
cu pIeun, bugegenII sI o sumù de crîrnenI uu IovIL Iu
înLorsuI sùu pren Lurù sI cu o ousLe ce Lreceu, nu pouLe II sù
nu sI sLrIce cevu. Au venIL pruLénII sI de pe uILe vùI pe Iîngù
PruL cu juIobù Iu VusIIIe-vodù, jeIuIndu cù-I prudù LùLurîI sI
Ie sLrIcù pîInIIe. SI înLr-unu de dzIIe, prIIejIndu-se VusIIIe-
vodù veseI Iu musù sI vIIndu juIobù Iurù pre LùLurI cù sLrIcù
Luru, cum uu IosLu Iu musù veseI, uu cIemuL înduLù
cùpILunII, dîndu-Ie poruncù sù purceudù înLr-uceu duLù cu
LoLI sIujILorII sI dIn sIugI boIeresLI sI dIn Lîrgu, cInesI urI
vreu în dobîndù, sù Iovuscù pre LùLurI. Au IùcuLu înduLù
poruncu cùpILunII sI neumuI den IIreu su u muIdovenIIor
IucomI Iu dobîndù, cure cumu uu puLuL sI den orus u
dobîndI cuI, IIIndu orusuI pIIn de LouLù sumu de oumenI pre
uLunce sI den sIugI boIeresLI muILIme sI uu mùrsu depreunù
cu sIujILorII, de uu IovIL pre LùLurI Iùrù vesLe, negîn-dIndu
LùLurîI de unu cu ucéIu.
Zuc. zz. Eru descùIecuLù ordu cu LemeIuI Iu un suLu
unume BrùLuIénII Iu RùzInu, încùrcuLI LùLurîI de robI sI de
pIeun den Turu ¡esuscù. NeIIIndu guLu, uu înLruLu uI nosLrI
înduLù înLr-însII cu sùbIIIe. PerIL-uu muILI LùLurI sI Ie-uu Iu-
uL uI nosLrI sI pIeunuI sI robII, curII numuI cu Iugu uu puLuL
u IùIùduI denLr-uceIu Ieredeu spre Bugeug, ce sI pe cuIe, în
muILe IocurI, Ie-uu LInuLu cuIeu uI nosLrI pe Iu ¡ùpusnu.
Zuc. z¤. MuILu uu sLùLuL boIerII, curII sù prIIejIse Iu ucéIu
musù, muI vîrLos CuLurgIuI, sù nu se Iucù grubu uceI Iucru sI
dIn socoLeuIu de Iu musù. ¡urù ce esLe sù nu Lreucù, uu une-
voIe sù muLù cu sIuLuI. TùLurîI, ducù uu scupuLu Iu Bugeug,
înduLù pren cuLevu cupeLe uu IùcuL sLIre Iu IunuI cu mure
juIobù, cum I-uu IovILu moIdovenII Iùrù vesLe, Lre-cîndu eI
spre IocurIIe Ior, Iùrù nIce o sLrIcùcIune LùrîI sI Ie-uu IuuL
uLîLu pIeun sI uLîLeu roII. S-uu împIuL înduLù sI IunuI, sI
LouLe cupeLeIe u CrîmuIuI de vrùjmùsIIe, IIIndu sI sImeLI pre
ucéIe vrémI, dIn IzbîndIIe usupru IésIIor, înduLù uu LrImIs
sLIre Iu împùrùLIIe pre VusIIIe-vodù sI pre LouLù Luru cu pîrù
cù esLe IuInù. SI LurcIIoru Iu mure socoLeuIù, sI prepus eru
domnIIIe cesLor LùrI, useu de Lure sI de LemeInIce; ce înduLù
uu pozvoIILu IunuIuI, sù IIe voInIcu u prùdu Turu MoIdo-
veI, penLru IupLu ucéIu.
Zuc. zq. VusIIIe-vodù, dupù ucéIu IupLù, sù pùzIIu IourLe
cu grIje sI Iu împùrùLIIe sI Iu curLeu IunuIuI. Ce, de îmbe
curLIIe I-uu venILu însùIùcIune, uIes de Iu SeIer CuzI-ugu,
vezIrIuIu IunuIuI. Aseu îI usedzuse pre VusIIIe-vodù pren
cùrLI cu cuvenLe bIInde, cîL sù pùreu cù nIcI în gîndu n-ure
IunuI, nIcI uILe cupeLeIe u Ior penLru uceIu puLImù u
LùLurîIor ce peLrecusù uIceu în Lurù. ¡urù vrùjmùsIIu
ucoperILù muI rnuILu rùu uduce.
Zuc. z=. în unuI ;1=8<16=o>, sIùLuIndu CrImuI sù
rùscumpere pugubu IùcuLù de VusIIIe-vodù ordeIor Ioru Iu
BrùLuIénI sI sù curmédze sI sImeLIIu pùnù în cîLù eru în Vu-
sIIIe-vodù, uu pornILu pre guIgu-soILun cu osLI, cu uceIu gIus
cù merge sù Iovuscù Turu MoscIIceuscù. SI IunuI dIdésù
sLIre sI IuI HmII sIngur, sù IIe guLu, sù purceudù usupru IuI
VusIIIe-vodù. SI cîL uu sosIL soILunuI, umu muInLe HmII cu
osLIIe guLu eru unume spre pùrLIIe MoscuIuI. Au purces
îmbe osLIIe cu mure LuInù spre NIsLru. SosIncIu, înduLù uu
împùrLILu ousLeu, o sumù de Iu Sorocu, cIIrépLu spre pùrLIIe
SuceveI, uILù sumù spre OrIeIu sI ¡ùpusnu, pùn în PruL,
ousLeu LùLùruscù cu cuzucI umesLecuLù. Nespusù prudù
uceusLu esLe LùrîI sI de prudu de Iu ¡on-vodù cu puLIn muI
mIcù (uIegîndu de ucesLe cumpIILe vrémI de ucmu, cu cure
LouLe prImejdIIIe ucesLuI pùmînLu covîrsILe sInLu).
Zuc. z6. Nu sLIIu nemIcù VusIIIe-vodù sùdzîndu Iu dIvun,
unu dupù uILu vesLe vIIndu, cum prudù LùLurîI Luru. Au
vùdzuL Iu ce uu IesILu sIuLuI de Iu musù sI în deserLu
procILIndu cùrLIIe IuI SeIer CuzI-ugu, în nedejdeu cùroru
cùrLI sù Iùsusù VusIIIe-vodù.
Zuc. z;. Drîmbù ucéIu de osLI, cure eru orînduILù spre
Suceuvù, uu cuprInsu cîL LIne Sorocu sI LInuLuI IésIIor, pùnù
în Lîrgu, în ¡usI, HoLInuI, DoroIoIuI, HîrIùuI, CernùuLII,
pùnù în ceLuLeu SuceveI LemeIuI, Iurù urIpIIe pùnù în munLe
ugIungîndu. CeLuLeu SuceveI upucuse GuvrIIus IogoIùLuI sI
cîLvu boIerI de Iu Lurù, de sù încIIsésù ucoIo; uu duL cuzu-
cIIor sI LùLurîIor o sumù de bunI. ¡urù denuIurù, Iu Lurù, uu
uIIuLu Luru LouLù pre ucusù, cu dobILocu, cu IergIeIII, de
cure eru pre uLuncI pIInù Luru. PIeun, robI uu IuuL Iùrù
numùr muILe sI cuse de boIerI uu robILu. ALunce uu IuuL pre
gIupîneusu IuI MIron CIogoIII sLoInIcuI cu o cucounù u IuI,
cure n-uu muI IesIL den robIe în vécI sI uu perILu sI
MurguIeLu SLeIun Iu CernùuLI, pemenLeun vesLIL înLre
curLe. SuLeIe, oruseIe, LouLe urdzîndu sI prùdîndu, cu ucéIu
vrùjmùsIIe eru LùLurîI usupru LùrîI.
Zuc. z8. ¡urù céIuIuILù drîmbù de osLI uu IovIL OrIeIuI sI
¡ùpusnu sI ¡ùIcIuI pùn în PruL. ALunceu uu robIL cusu
SLurdzII jIcnIcérIuIuI, cureIe upoI uu cùdzuL sI vIsLIernIc
mure sI muILe cuse înLemeIuLe Ie-uu dus în robIe. ¡urù cod-
ruIuI CIIgIécIuIuI Iu ¡ùIcIIu IourLe puLInù pugubù uu IùcuL
LùLurîI uLunceu, cù înduLù uu nùzuILu Iu codrIsoruI Ior, ce uu
eI ucoIeu, unume CIIgIécIuI, pùdure nu useu înuILù în co-
pucI, cù copucII IourLe puLInI sInLu, cum esLe deusù sI
rîpousù sI de spInI muI muILu decîL de uILu Iemnu crescuLù.
SI s-uu upùruL cIIgIecenII, de nu Ie-uu puLuL sLrIcu nemIcù
LùLurîI.
Zuc. z¤. GuIgu-soILun sIngur cu cosurIIe sI HmII IuL-
munuI cu Lubùru, de Iu Sorocu dIrepLu uu Lrus Iu TuLoru,
unde soILunuI cu cosurIIe LùLùresLI uu descùIecuL, Iurù
HmIIu cu Lubùru cùzùceuscù uu sLùLuL pre VIudnIe.
Zuc. ¤o. VusIIIe-vodù vùdzîndu-se Iu grIje cu ucéIu sI
spuImù, cù Iuusù LùLurîI pùn supL Lîrgu IergIeIIIIe sI u
sIujILorIIor cuI Ie-uu upucuLu, uu pornILu pre doumnu
depreunù cu cuseIe boIerIIor pen Irîn-LurIIe codrIIor, pe Iu
CùpoLésLI, spre CeLuLeu NeumLuIuI. ¡ur sI sIngur n-uu LInuL
muILe dzIIe scuunuI, ce s-uu muLuLu dIn ¡usI în nesLe poIenI
u codruIuI, ce-I dzIcù codrII CùpoLésLIIor sI s-uu usùdzuL
ucoIeu în codru cu curLeu, IùsIndu puLIneI durubunI de
upùrureu curLII, curII, ducù uu vùdzuL muILImeu de LùLurI,
den ceus în ceus udùogîndu-se sI cu cuzucI umesLecuLI, uu
IùsuLu cu noupLeu curLeu pusLIe. SI uu ursu uLunceu LoL
orusuI. Unde sI unde uu rùmus cîLe o dugIenILù. CurLeu ceu
domneuscù, cuseIe boIerIIor sI LoL orusuI înLr-o mIcù de
ceus cenuse uu sLù-LuLu, Iurù mùnùsLIrIIe uu IùIùduIL, cù n-
uu vruL cuzucII sù dodIeuscù, den poruncu IuI HmII IuL-
munuI, sI LùLurîI n-uu puLuLu, cù eru sI oumenI cu sInéLe
încIIsI pren mùnùsLIrI. NumuI Iu mùnùsLIreu u TreI
SIeLILejI, oumenII ce-uu IosLu încIIsI ucoIo uu uvuL prIme-
jdIe, cù urdzîndu LîrguI, dIn puru IocuIuI s-uu uprInsu sI
mùnùsLIreu. DecI, uu cùuLuLu o sumù de oumenI, de ursILù sI
de grouzu IocuIuI u IesI pre o porLILù ce esLe în zId, spre
IùIesLeuIu orusuIuI sI ucoIo uu IuuL pre muILI oumenI în
robIe LùLurîI sI muILI oumenI s-uu sI înecuLu în IùIùsLeu de
grouzu robIeI.
Zuc. ¤1. Au obIIcIL suILunuI sI HmII IuLmunuI de Iugu IuI
VusIIIe-vodù sI uu LrImIs soILunuI un mîr-zucu Iu VusIIIe-
vodù, mLrebîndu-I cù ce uu IugIL dIn scuun? (De sugù Iucru
esLe înLrebure cu uceusLu pre o vréme cu ucéIu?) DecI, Vu-
sIIIe-vodù, dùruIndu bIne pre LùLuruI, uu LrImIs de Iu sIne
boIerI Iu soILunuI, pre GIIcu vornIcuI de Turu de GIos, Iurù
Iu HmIIu pre CIogoIeu spùLurIuI ceI mure sI uu LocmILu
IucruI cu soILunuI, cu dururI sI nu cu puLInù cIeILuIuIù. SI
de uLunceu uu IeguL VusIIIe-vodù bunII ce sù duu soILunIIor
den unu în unu sI cubunILù sI cîLe... pungI de bunI. ¡urù IuI
HmII IuLmunuI muInLe încù de uceusLu vréme InLruse în
gîndu cuscrIe cu VusIIIe-vodù sI pomenIndu sI muInLe pren
CIogoIesLI cu soIIIIe penLru IuLu IuI VusIIIe-vodù, Roxundu,
numuI ce uu cùuLuLu IuI VusIIIe-vodù u usedzu sI Iogodnu
IeLII suIe, RoxundeI, dupù TImusu, IecIoruI IuLmunuIuI
HmII, sI cu cîLevu dururI sI IuI.
Zuc. ¤z. ¡n... dzIIe, uu purces sI soILunuI sI HmII de Iu
TuLoru spre IocurIIe suIe, Iurù Luru uu rùmus prùduLù sI pen
muILe IocurI pusLIe, scIImbuLù den IerIcIIu uceu denLîIu. Au
IesILu sI VusIIIe-vodù den codru în scuun. S-uu prIIejIL
uLunce în bejenIIIe ucéIe sI mourLeu IuI Toderusco IogoIùLuI.
¡ùcuL-uu VusIIIe-vodù cîLùvu juIobù Iu împùrùLIIe pre LùLurI,
penLru sLrIcùcIuneu LùrîI, ce nIce un IoIos n-uu IùcuL. Duru-
bunII Iu ucéIu Iugù u IuI VusIIIe-vodù den scuun eru guLu sù
jecuIuscù curùIe ceIe domnesLI, ce, dupù ce s-uu usedzuL Vu-
sIIIe-vodù în scuun, s-uu IùcuL u Ie Iuce cùuLure încInsu cu
subIe sI némLII ce uveu, den poruncù, guLu cu sInéLeIe pIIne,
înLîI Ie-uu IuuL durubunIIor urmeIe, upoI pre LoLI, cu cu-
peLeIe Ior depreunù, I-uu încIIs, pre unII pen LemnILù, pre
uîLII I-uu LrImIs Iu ocnù sI cu uILe pedepse I-uu cerLuLu. SI de
uLunce Luru uu purcesu LoL spre rùu, den unu în unu, pùnù
usLùdzI.
Zuc. ¤¤. Nu cu o cerLure numuI ceurLù dIreupLù mînIIu IuI
Dumnedzùu, ducù sù pornesLe spre vreo Lurù, ce dupù
IesILuI LùLurîIor uu IovIL mure omoru în oumenI sI uIce în
orus sI pen Luru LouLù.
Zuc. ¤q. ¡u unuI, HmII IuLmunuI cu mure muILIme de
osLI CùzùcesLI sI sIngur IunuI, pùnù cu ;o.ooo de LùLurI,
sLrînse ousLe sI de pe Iu cercIIejI sI de Iu LouLù Dobrogeu, uu
purces usupru cruIuIuI Iesescu, cùroru osLI cruIuI Iesuscù
CuzImIr Ie-uu IesIL înuInLe Iu un Lîrgsor unume BeresLecIco,
cuIe de u LreIu dzI de Iu CumenILù în sus, cu qo.ooo de
ousLe Iesuscù, în cure ousLe m-um prIIejILu sI eu.
Zuc. ¤=. Nu eru LouLe voIevodzIIIe sosILe, nIce ¡ILIu, cù
¡ILvu uveu de cuzucII de pesLe NIpru mure dodeIuIù. SI uu
IesIL cruIuI Iesùscu cu uceIu rùzboIu bIruI-LorIu sI usupru
LùLurîIor, sI usupru cuzucIIor, cIL uu cùuLuL IunuIuI u Iuu Iu-
gu sI IuI HmII IuLmunuI u-sI Iùsu Lubùru cu LouLù ousLeu. De
cure Izbîndù u IésIIor, ducù uu înLeIes VusIIIe-vodù den
IonùscuLù pîrcùIubuI de HoLInu, I-uu îmbrùcuLu cu IuInù cu
soboII, uvîndu nedejdeu cù cu ucéIu Izbîndù u IésIIor vu
IùIùduI de cuscrIIu IuI HmII.
Zuc. ¤6. ¡urù nu s-uu LùIuLu cu uLîLu rùuLùLIIe TùrîI
¡esesLI, cù upoI, Iu unuI dupù Izbîndù de Iu BeresLecIco,
useu uu perIL de rùu ousLeu Iesuscù de cuzucI sI de LùLurI,
IùsuLI IésII în nedejdeu pùcII ce sù Iùcusù Iu BeIu Tercov, cîL
nIcI IuLmun, nIcI un cup, nIcI un suIIeLu oI dzIce, de 8.ooo
de ousLe pedeusLrù ce eru, n-uu IùIùduIL. SI den ousLeu
cùIùreuLù, ce eru pùnù Iu 1z.ooo de oumenI IourLe puLInI de
ceI de gIos, încù de or II scùpuL cInevu, încungIuruLI de
LouLe pùrLIIe de LùLurI. ¡urù ce eru IrunLe, LoL supL subIe uu
mùrsu, cù useu usedzuse HmII cu soILunII, cum Iu ceIu
rùzboIu un rob sù nu Iu LùLurîI, ce LoL supL subIe sù puIe, sù
sù muI împuLInédze oumenII de ousLe den Turu ¡esuscù. SI
ucoIo uu perIL sI sIngur IuLmunuI CuIInovscIII sI cu IecIoruI
IuI, cureIe îI uveu numuI ucéIu.
Zuc. ¤;. SI înLr-ucesLu unu uu cùuLuLu u Iuce IuI VusIIIe-
vodù sI veseIIIu IIeI suIe, RoxundeI, dupù TImus, IecIoruI IuI
HmII IuLmunuI cùzùcescu, Ln unuI,.'. <16=z>.
Zuc. ¤8. Mure neLocmuIu în depoLrIvu cuseIor sI u
IIreIor! AceusLu purLe eru o domnIe de 18 uI sI împùrùLIeI
cu bIvsug sI cu cInsLe sùmùnùLoure, Iurù céeIuILù purLe de
doI unI IesILù den LùrùnIe. RuscIIe; cu ,Iudo, Iudo''z, pen
LouLe ungIIurIIe, gInIrIIe sIngur IuLu numuI de om, Iurù
LouLù IIreu de IIuru.
Zuc. ¤¤. însù cîLe LrebuIu Iu o nunLù domneuscù, nemIcù
n-uu IIpsIL. SI dupù cîLevu sùpLùmInL^ce uu sedzuL TImus
uIceu în ¡usI cu ussuuIII, poIcovnIcII sI uLumunII sùI sI
nepoLII IuI VusIIIe-vodù, IecIorII IuI GuvrII IuLmunuI sI IuI
GIeorgIIe IuLmunuI sI den IecIorI de boIerI de Lurù, NIc-
oIuI BuIus sI ¡on Prùjes-cuI, ucoIo în CeuIrIn penLru
TImus zeIog, uu purces cu doumnu-sI Iu CeuIrInu. ¡urù Vu-
sIIIe-vodù uu rùmus înduLù Iu prepusurI Iu LurcI, penLru urîL
numeIe cuzucIIor Iu dînsII sI Iu megIIusI înduLù Iu zurve, uIes
Iu MuLeI-vodù, neprIeLImII vecIIu, cure sIIndu-se de unIreu
IuI VusIIIe-vodù cu cuzucII sI Iu LurcI umesLecu domnIIu IuI
VusIIIe-vodù sI cu RucoLII înduLù uu sLùLuL în sIuLurI. Cù
umînduroru eru învrùjbILù VusIIIe-vodù sI umîndoI sù sIIu
de ucéIu unIre, uIes cîndu uudzIIu soIII cu ucéIe RucoLII de Iu
VusIIIe-vodù, cum I-uu LrImIs pre SLeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI înLr-un rîndu, poruncIndu-I sù sudzù mîIcom
RucoLII, cù-I vu Iuce de vu vùrsu nIsLI guIbenI LùLurîIor sI Iu
ce vu sosI, eI vu vede. SI sù prIIejIsù sI soIuI, unuI cu céIu
cure, neuvîndu cuconI, de uLuncesI Iuusù gîndu spre dom-
nIIe sI muI muILe udùogeu spre vrujbù sI în IocuI LrébIIor
sLùpînu-sùu, în soIII uu usedzuLu Lreubu su spre domnIe sI
Iu RucoLII, sI Iu MuLeI-vodù.
Zuc. qo. Precum munLII ceI înuILI sI muIurIIe céIe înuILe,
cîndu sù nùruIescu de vreo purLe, pre cîL sInLu muI înuILI,
pre uLîLu sI durîL Iùcu muI mure, cîndu sù pornescu sI copu-
cII ceI înuILI muI mure suneLu Iuc, cîndu sù obourù, useu sI
cuseIe céIe înuILe sI înLemeIuLe cu îndeIunguLe vrémI, cu
mure rùzsIpù purcegu Iu cùdere, cîndu cud. înLr-ucéIu cIIp
sI cusu IuI VusIIIe-vodù, de uLîLeu uI înLemeIuLù, cu mure
cùdere sI rùzsIpù sI upoI sI Iu depIInù sLIngere uu purces de
uLunceu.
Zuc. q1. SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI, cure eru IogoIùL
mure Iu VusIIIe-vodù, dupù mourLeu IuI Tode-rusco
IogoIùLuI, sLIIndu VusIIIe-vodù pre LuLù-sùu, DumILrusco
IogoIùLuI, Iu uLîLè domnII boIerIu ves-LILu cu ocIne
înLemeIuLe, cure nIcI o cusù uIceu în Lurù mosII cu ucéIe,
ocIne, suLe, curLI n-uu uvuL. Dupù ce s-uu gùLIL IucrurIIe
spre domnIIe, precum s-uu pomenIL muI sus, Iu RucoLII sI Iu
MuLeI-vodù, uu IeguLu vorouvu sI cu o sumù de boIerI în
Lurù, cu CIogoIésLII unume sI cu SLeIun sùrdurIuI, cuprIn-
dzîndu-I cu gIurùmînLu sù LIe LuInu. Au uIes cu sIuLuI Ior,
numuI sù uducù osLI UngurésLI sI munLenesLI usupru IuI Vu-
sIIIe-vodù.
Zuc. qz. Sunuse umu den Iu cîLvu Iu urecIIIe IuI VusIIIe-
vodù ucésLeu sI înLîIu de Iu un Lurcu Iu ¡ocseunI sI de Iu
munLenI încù uu scrIs, ce n-uu credzuL VusIIIe-vodù.
Zuc. q¤. Spunu IsLorIIIe de PIru, împùruLuI epI-roLIIor, cù
IIIndu înLr-un rùzboIu Iu Turu ¡LuIII împroLIvu rîmIénIIor,
îmbIîndu Pvru-împùruLuI în IrunLeu osLIIor suIe, LocmIndu-
sI ousLeu sI muLîndu-se sI înLr-o urIpù sI înLr-uILù, unuI den
copIeI IuI ce-I pùzIIu s-uu upropIIuL sI I-uu dzIs: ,Sù IeI
umInLe, împùruLe, ceI rîmIeun pre un cuI negru. Den LoLI
uILI osLenI, uILu nemIcù nu pùzesLe, numuI s-uu pus pre
împùrùLIIu Lu ocIII, orI încùLro Le înLorcI, eIu LoL ucéIu
pùzesLe sI ceurc, cîndu sI cîndu sù vIe usuprù-LI cu suIILu
guLu." Au rùspunsu PIru copIIuIuI: ,Cu unevoIe esLe
IIecùruIu u sù IerI de ce IesLe sù IIe". Aseu sù pouLe dzIce sI
de VusIIIe-vodù, domnu cu puzu în LouLe pùrLIIe sI pe Iu
LouLe porLI, nu s-uu puLuL IerI, ce-I eru sù-I vIe usupru sI
muI uIes de prI-rnejdIIu den cusù IourLe cu unevoIe u sù IerI
IIecùruIu. Zuc. qq. Mucuru cù InLruse Iu un sIuL cu ucéIu sI
CIogoIésLII, sI SLeIun sùrdurIuI, Iurù sugù Ie pùreu u sIùLuI
nIsLI IucrurI cu ucéIe, ce sIdeu uILuLI, gîn-dIndu cù nu vu
nusLe nemIcù denLr-ucéIeu sIuLurI. ¡urù SLeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI vùdzîndu ce soLII uu dobîndILu Iu ucéIu sIuL,
usLepLu den dzI în dzI sù sù vùdeuscù sIuLuI Ior despre
CIogoIeu spùLurIuI Iu beLIe, cù Iu cîLevu mese, bùLu, muI
vudIIu IucruI. Ce, nIme nu Iuu umInLe un Iucru cure în
gîndu nu încupe. DecI, uu pùzIL sIngur SLeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI Lreubu cure o Iuuse sI însemnuse dzuu osLIIor
unguresLI sI munLenesLI, sù Iusù în Lurù, Locmu în
serbùLorIIe PusLIIor.
Zuc. q=. ¡sI LrImIsese SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI
gIupîneusu Iu Lurù, în pIIdu cù o LrImILe penLru LrébIIe cuseI.
¡urù sîngur, Locmu în dzuu cîndu cînLù beserIcù cunonuI
sIînLuIuI AndreI de Iu CrILu, Iu 8 ceusurI de noupLe,
gùLIndu-se VusIIIe-vodù de beserIcù, încù nIme nu venIse
den boIerI Iu curLe, uu mînecuL sù-sI Iu dzuu bunù, dîndu-I
sLIre de ucusù cù-I IesLe gIupîneusu spre mourLe, cu IîrLIIe
scornILù. SI înLrebîndu VusIIIe-vodù pe posLeInIcI cIne dIn
boIerI esLe uIurù, uu spus posLeInIcII cù IesLe IogoIùLuI céI
mure, dvorésLe sù-sI Iu dzuu bunù, cù I-uu venIL vesLe de
bouIù IourLe greu gIupînesùI. Sù IIe dzIs VusIIIe-vodù: ,Ce
omu Iùrù cuIe, IogoIùLuI! SLIIndu-sI gIupîneusu boIeucù sI
nu o LIne uIceu eu sIne." SI I-uu dzIs sù înLre, sù-sI Iu dzuu
bunù. Au InLruL SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI cu IuLu scornILù
de mure mîInIcIune sI s-uu IuuL voIe sù murgù spre cuse-sI.
Spun sù IIe dzIs VusIIIe-vodù: ,Sù uIIe IucruI pre voIu su."
NesLIuLorIu gînduI omuIuI spre ce menesLe! înduLù, Iùrù
nemIcù zùbuvù, cu ceIu cu grIje, sI nu cu IIe ce grIje, uu
purces înduLù de oIuc sI înLr-ucéIusI dzI uu sosIL Iu Bog-
dunu, Iu suLuI sùu supL munLI. SI umu eru sI ousLeu
ungureuscù LouLù, cu CIImInI Iunîs pe poLIcI sI ousLeu
munLeneuscù Iu Rîbnu cu DIIcuI spùLur IuI.
Zuc. q6. Spun de VusIIIe-vodù cù den beserIcù I-uu IovIL
gîndurI de purcesuI IogoIùLuIuI, useu Iùrù nùdejde. SI useusI
de u dou dzI dupù purcesuI IuI, uu începuL u vedere u sunu
gIus de ungurI sI de munLenI. ¡u cure suneL vùdzîndu-sù
CIogoIésLII cuprInsI sI IùsuLI de IogoIùLuI, cu cure îsI SLIIu
vorouvu, uu sLùLuL Iu grIje cu ucéIu, cîL prI pùsILuI Ior sI pre
cùuLùLurù, cIne Ie-ur II IuuL sumu Ie-ur II cunoscuL înduLù
vInu. Ce, mIrîndu-se, cum or Iuce, sù Iugù, sù-sI Iuse cuseIe,
curII eru cu LoLuI uIceu în ¡usI, greu sI u dou mourLe esLe sI
dzIIeIe Ior IîrsILe, pouLe II?
cum sù dzIce, s-uu upucuL de uILù îndIrepLùLuru, scrIIndu
un rùvus CIogoIeu spùLurIuI Iu VusIIIe-vodù înLr-ucesLu
cIIp:
Zuc. q;. ,MIIosLIve doumne. Eu, unuI den sIujILorII ceI
sLreInI, mîncîndu pîneu sI sureu mùrIeI-LuIe denLr-uLîLeu uI,
IerIncIu-mù de osîndù, sù nu-mI vIe usupru, penLru pîIneu
sI sureu mùrIeI-LuIe, îLI Iùcu sLIre penLru SLeIun IogoIùLuI ceI
mure, cù-LI esLe udevùruL IIcIeun sI s-uu ugIunsu cu RucoLII
sI cu domnuI munLenescu sI sInLu guLu osLIIe, sI u IuI
RucoLII, sI u IuI MuLeI-vodù, sù vIe usupru mùrII-LuIe. De
cure Iucru udevùruL, udevùruL sù credzI mùrIu-Lu, cù nu esLe
înLr-uILu cIIp."
Zuc. q8. SI ducù uu scrIs rùvusuI înLr-ucesLu cIIp
CIogoIeu spùLurIuI, uu cIemuL Iu sIne pre egumenuI de
Aron-vodù1 unume IousuIu, cure eru pre ucéIe vrémI pe Iu
LoLI boIerII duIovnIc sI cu IspovedunIe gIurîndu pre egu-
menuI, sù nu-I vùdeuscù cIne esLe sI înLîI sù uruLe rùvusuI Iu
IorducIIe vIsLernIcuI, upoI Iu domnIe, I-uu IeguL cu mure
gIurùmînLu, usè sù Iucù. MIrîndu-se cùIugùruI de unu Iucru
cu ucéIu, uu mùrsu cu rùvusuI Iu IorducIIe vIsLernIcuI, cure,
ducù I-uu înLeIes sI sLIIndu cù s-uu sunuL ucésLeu sI dInLr-
uILe pùrLI, înduLù uu sLùLuL Iu mure voIe reu, cu un omu
înLreg ce eru Iu LouLù IIreu. S-uu IepùduL înduLù de rùvus sI
uu dzIs egumenuIuI numuI sù murgù, sù deu eI rùvusuI Iu
domnIIe. Au mùrsu cùIugùruI cu ucéIu rùvus sI I-uu duL Iu
VusIIIe-vodù sI înduLù ce I-uu înLùIes, s-uu sImLILu cuprInsu
de prImejdII sI uu sLùLuL cu mure sLrînsoure usupru
cùIugùruIuI, sù spuIe de Iu cIne uu IesIL uceIu rùvus. Au
sLùLuL cùIugùruI denLîIu IourLe Lure, prIImIndu sI mourLeu,
Iurù u vùdI nu pouLe, cù eru duL cu LuInù de IspovedunIe
rùvusuI. SI ducù s-uu sLrînsu boIerII Iu sIuL sI urùLîndu
cùIugùruIuI sI muncu VusIIIe-vodù, cu penLru un Iucru cu
ucéIu, ce sù uLIngeu de domnIIe sI de uLîLeu cuse, decI
Iuîndu-sI egumenuI sI de Iu vIùdIcu VurIuum, cure eru
mILropoIIL pe uLunce, dezIegure, uu spus cùIugùruI, unume
cIne I-uu duL rùvusuI. SI înduLù cIemîndu VusIIIe-vodù pre
CIogoIeu spùLurIuI, I-uu spus LouLe de-umùnunLuI sI cum
IesLe sI SLeIun sùrdurIuI LoL înLr-ucéIu sIuL.
Zuc. q¤. Cu puLIne cuvInLe I-uu musLruL VusIIIe-vodù pre
umîndoI GIogoIésLII, ce eI umîndoI sù upùru Lure, cù I-uu
IosLu LoL cu credInLù sI n-uu prIImIL ucésLeu sI de I-urI LrIm-
ILe unuI mucuru denLru dînsII, sù uducù de grumudzI pre
SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI. SI IIe dzIs VusIIIe-vodù: ,în
zeduru uceusLù sIujbù ucum: sù-mI IIe spus ucésLeu, pùnù
eru în ¡usI IogoIùLuI". DecI, pre GIogoIesLI I-uu pus Iu
încIIsoure, Iurù în urmu IogoIùLuIuI SLeIun uu rùpedzIL înLîI
pre ScuII, upoI pre IucomI, ce eru vùLuv de uprodzI sI pre AI-
exundru CosLIn, cu curLe Iu dînsuI, sù vIe cum muI de sIrgu
Iu curLe, penLru mure LrébI ce uu nemerIL de Iu împùrùLIe,
însù Iu muI mure grIje uu sLùLuL VusIIIe-vodù de serdurIuI,
IIIndu uLîLeu osLI pre ucéIu vréme sI murgIneu LouLù pre
sumu IuI. Ce înduLù uu scrIs cùrLI sI Iu serdurIuI SLeIun, sù
vIe cum muI de sIrgu Iu curLe.
Zuc. =o. Sù prIIejIse muInLe de ucesLe începùLurI o Lreubù
de cure învùLuse VusIIIe-vodù pre serdu-rIuI, sù gùLédze
nIsLI sLeugurI de sIujILorI1, sù IIe guLu sI cîndu I-urI du sLIre,
sù purceudù cu o sumù de oumenI Iu cîmpI, pesLe NIsLru,
cù-sI descIIsese cuIe neguLILorII grecII curII îmbIu Iu Moscu
penLru soboII, pre Iu TIgIIneu, penLru greuI vùmII sI Iuce
scùdere vùmII uIce în Lurù. Ce pusesù gîndu VusIIIe-vodù
sù-I spurIe de pe uceIu drurn, pesLe cîmpI. Cu prIIejuI uceI
LrébI, scrIIndu VusIIIe-vodù Iu serdurIuI sù vIe cum muI de
sIrgu Iu curLe sI pornIndu cùrLIIe, déderù sLIre cu, IuLù sI
serdurIuI uu sosIL Iu curLe. Spun cù dupù ce s-uu upropIIuL
de orusu SLeIun serdurIuI sI I-uu LumpInuL o sIugù u IuI, I-
uu spus de LouLe ce sù sunù în Lîrg sI Iu curLe sI cum uu pur-
ces IogoIùLuI ceI mure den ¡usI sI muILe umesLecùLurI sInLu
sI cuvInLe de ungurI. Sù IIe sLùLuL muILu în gîndurI serd-
urIuI, InLru-vu în Lîrgu, uu înLource-sù-vu înupoI. SI-I dzIceu
o sIugù u IuI:,înLource-Le,gIupîIne, cù nIce Iu unu bIne nu
mergI". ¡urù osîndù Lruge Iu pIuLù, uu bIruILu gînduI sù înLre
în Lîrgu sI înduLù cum uu sosIL Iu guzdù, nemIcù nu
zùbovIndu, uu mùrsu Iu curLe.
Zuc. =1. VusIIIe-vodù, cum uu înLeIes de serdurIuI c-uu
venIL Iu curLe, nu s-uu încredzuL deoduLù, ce în dooù-LreI
rîndurI uu LrImIs sù vudzù, udevùruL uu sosIL? Ce, cIucù uu
sLIuL cù esLe în dIvun udevùruL, înduLù uu IesIL în spùLùrIe sI
I-uu cIemuLu Iu sIne, Iu udunure. SI I-uu IosLu spus VusIIIe-
vodù cum uu IosLu scrIs sI cùrLI, sù vIe penLru Lreubu ucéIu,
cure s-uu pomenIL muI sus, ce muI bIne esLe c-uu venIL
sîngur.
Zuc. =z. ¡-uu înLrebuLu dupù ucesLe sI de IucrurIIe ce sù
vùdescu despre ungurI, cu umesLecùLurIIe IuI SLeIun GIe-
orgIIe IogoIùLuI, sLIe cevu, uu bu? Ture s-uu upucuL serd-
urIuI cù nu sLIe nemIcù, cu mure gIurùmînLurI. SI cum sù
IIe eI umesLecu Iu unIIe cu uceIeu, spre rùuI sLùpînuIuI sùu,
dzIcîndu cu gIus: ,CIne uu IosLu, doumne, muI credzuL Iu
mùrI-Iu-Lu sI cInsLIL cu mIne ? SI m-uI scos den obIeIe sI den
sùruc m-uI îmbogùLIL". ¡-uu dzIs VusIIIe-vodù: ,Aseu sLIu sI
eu". SI I-uu dzIs sù murgù, sù grùIuscù cu CIogoIeu, sù uudze
ce spune CIogoIeu spùLurIuI.
Zuc. =¤. Cum uu InLruL serdurIuI în vIsLerIe s-uu vùzduL
puzù de sIImenI, s-uu spùIrnînLuL, sLIuLoure de vInu su IIreu
sI înduLù uu începuL u-I spune LouLe de IuLù GIogoIeu
spùLurIuI. Sù upùru sùrdurIuI de LouLe uceIeu, ce cu un
vInovuL înLr-ucéIe sIuLurI, sù upùru sIubu. DecI, uu cunoscuL
VusIIIe-vodù LoL IucruI, Iurù n-uu vruL sù-I omourù înduLù,
usLepLîndu ce s-ur muI înnoI despre ToLrusu, unde uu
rnùrsu IogoIùLuI. Ce, nepesLILù vréme, sosI den Iugù sI AI-
exundru CosLIn dîndu sLIre de perIreu IuI IucomI vùLuvuI de
uprodzI, de sLrùjIIe UngurésLI sI de osLI unguresLI LrecuLe în
Lurù. ALunceu uu vùdzuL VusIIIe-vodù usupru su LouLù
cumpùnu, cure îI venIIu usupru, neIIIndu guLu de nemIcù, Iu
o prImejdIIe de sîrgu cu ucéIu.
Zuc. =q. IucomII vùLuvuI de uprodzI, ducù uu sosIL Iu Ro-
mun, n-uu mùrsu pre cuII seI, cure uveu sI bunI sI de
ugIunsu, ce s-uu IùsuLu cuII sùI Iu Romun, Iu Irunù s-uu IuuL
cuI de oIucu1 cu un om desLepLuLu LoL în bIne sI ce pouLe
prImejdIIu nesLIuLoruI. SI I-uu dzIs AIexundru CosLIn sù nu-
sI Iuse cuII de Iîngù sIne., ce n-uu vruL sù uscuILe
prIIeLenescu sIuL, ce uu purces pre cuI prosLI. SI Iu Bucùu
înduLù s-uu LumpInuL cu sLrùjIIe UngurésLI, cure sLrùjI, cîL I-
uu zerIL, I-uu IuuL în gounù sI înduLù I-uu ugIunsu sI usèsI în
gounù I-uu omorîL den pIsLouIe. ¡urù AIexundru CosLIn sI
cIne uu IosLu pre cuI muI bunI uu scùpuLu de perIre.
Zuc. ==. Amu ujungeu IrunLeu osLIIor unguresLI Iu
Romunu sI de Iu ¡ocseunI uu duL sLIre de DIIcu spùLurIuI,
cum uu LrecuL sI eI cu osLIIe munLenesLI ¡ocseunII. SI
uLunceu uu duL pre umîndoI CIogoIésLII sI pre SLeIun serd-
urIuI pre sumu sIImenIIor, de I-uu omorîL, noupLeu înuInLeu
jILnILII ce IesLe în curLeu înIunLru1. Adusese sI pre
MogîIdeu, IIIndu-I uncIIu IuI SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI,
ce nu I-uu omorîL, ce I-uu IuuLu Iu puseI pùnù Iu HoLIn cu
sInv.
Zuc. =6. MuILu uu sLùLuL boIerII, muI vîrLos Ior-ducIIe
vIsLIernIcuI céI mure pre ucéIe vrémI, sù nu pIuIe
CIogoIésLII sI SLeIun serdurIuI, ce Lemîndu-sù VusIIIe-vodù,
dupù upropIIuLuI osLIIor UngurésLI, sù nu Iucù sI eI vreo
zurvù în curLe, I-uu omorîL. Erum purureu în cusù eu Iu Ior-
ducIIe vIsLernIcuI- sI udor-mIsù IourLe cu greu IorducIIe
vIsLernIcuI do mure scîrbù ce uveu, cîndu, pre
umIudzùnoupLe, uu duL sLIre de Iu curLe de perIreu
CIogoIésLIIor sI u serdurIuIuI. SI ducù 1-um desLepLuL,
înduLù uu dzIs: ,Au, perI-L-uu ceI boIerI?" SI ducù I-um spus
cù uu perILu, uu suspInuL greu, dzIcîndu: ,AI! Ce s-uu
IùcuL!"
Zuc. =;. Sù mIru VusIIIe-vodù, încoLro vu nùzuI? ¡u LurcI
sù Lemeu de pîrù LùrîI sI de IunIcouse IIreu LurcIIor sI cu
grIje. ¡u cuzucI IurùsI sù IerIIu, sù nu-sI muI sLrIce numeIe
de Iu LurcI. ¡urù u sLu împoLrIvu osLIIor ce-I venIIu usupru,
nu eru cum, neu-vîndu nIcI ousLe guLu sI Luru LouLù cu. urù
sI guLu Iu Iucru noou, cù OrIeIuI, ce eru cupeLe, eru LoL de-u
IuI SLeIun IogoIùLuI. Ce-uu uIesu cu sIuLuI sù nùzLIIuscù Iu
ceLuLeu HoLInuIuI, rùpedzîndu înduLù Iu cuscru-sùu, Iu H
mII IuLmunuI, dîndu-I sLIre de LouLe ucesLe începùLurI, pre
SLumuLIe HudîmbuI posLeInIcuI ceI mure.
Zuc. =8. ¡u CeLuLeu NeumLuIuI eru LouLù InImu uvuLIeI IuI
VusIIIe-vodù, decI ucoIeu uu rùpedzIL VusIIIe-vodù pre
SLeIùnILù puIurnIcuI, nepoLuI sùu, sù upuce uvuLIIu, sI, orI
cù n-uu sLIuL SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI de uvuLIIu ucéIu în
CeLuLeu NeumLuIuI, orI uu sLùLuL dupù IucrurI cure
începuse sI n-uu socoLIL ucéIu bunI, Iurù eru muI uproupe de
dînsuI decîL de VusIIIe-vodù ucéIu uvuLIIe.
Zuc. =¤. Amu. eru osLIIe unguresLI cu CIIrnInI Iunùs, IuL-
munuI IuI RucoLII sI cu SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI Iu Ro-
mun, cîndu sI VusIIIe-vodù scuIîndu-se cu LouLù cusu sI cur-
Leu sI cu boIerII de curLe, uu purces den ¡usI spre HoLIn.
ALunceu, ce sIujbù um IùcuL IuI IorducIIe vIsLIernIcuI, pren
muILe cuvInLe nu Iungescu. ¡urù InImu ugonesILeI IuI um
LrecuL Iu CumenILù sI-o um duL Iu un prIIeLIn u LùLîne-nIIeu,
unume MIIuI sLegurIuI sI depIIn ucéIe LouLe uu venIL upoI Iu
mînu IuI IorducIIe vIsLIernIcuIuI.
Zuc. 6o. SoIuI pre cureIe LrImIsese VusIIIe-vodù Iu HmII
IuLmunuI, precum s-uu pomenIL, pre HudîmbuI posLeI-
nIcuI, orI cù I-uu împIedecuL IogoIùLuI SLeIun pîrcùIubuI de
Sorocu pre ucéIe vremI, orI den bIùsLùmuLù sI IIpsILù IIreu
IudîmbuIuI, s-uu înLorsu înupoI. SI uIIîndu pre VusIIIe-
vodù umu în cuIeu HoLInuIuI, uu pîrîL Iu VusIIIe-vodù pre
pîrcùIubuI SLeIun de vIcIeun. DecI I-uu cùuLuL u LrImILe de
Iznouvù pre uILII de Iu HoLIn, Iurù Iu IuLmunuI HmII. SI uu
LrImIs cu uI doIIeu rîndu pe GrIgorIe comIsuI sI pre nepoLu-
sùu, SLeIùnILù puIurnIcuI sI pre NIcoIuI BuIus jILnIcérIuI sI
Ior uu duL sI penLru SLeIun pîrcùIubuI de Sorocu învùLùLurù,
sù-I prIndzù sI sù-I LrImuLù IeguL de Iu Sorocu Iu HoLIn sI
useu uu IùcuL. EI sIngurI uu LrecuL NIsLruI Iu HmII IuL-
munuI, Iurù pre pîrcùIubuI SLeIun I-uu duLù pre sumu u un-
oru den HînLesLI, curII sù LIneu Iîngù SLeIùnILù puIurnIcuI,
sù-I ducù Iu VusIIIe-vodù. Ce, penLru IùcomIu su, uducùLorII,
sù IIe u Ior ce Iuusù sI ce muI eru pe Iîngù dînsuI, I-uu
omorîL pre cuIe.
Zuc. 61. Omu de mIruLu Iu înLregIIu IuI de sIuLurI sI de
înLeIepcIune, cîL pre ucéIe vremI de-ubIIu de eru pemenLeun
de poLrIvu IuI, cu curIIe sI VusIIIe-vodù sîngur, deosebI de
boIerI, Iùceu sIuLurI sI cu muILe ceusurI vorouvu, useu eru de
depIIn Iu IIre. ¡urù Iu sLuLuI LrupuIuI sùu eru gîrbov,
gIIebosu sI Iu cup cucuIuLu, cîL puLeuI dzIce cù esLe
udevùruLu Essopu Iu cIIpu.
Zuc. 6z. Ducù sosI VusIIIe-vodù Iu HoLIn, s-uu usùdzuL cu
Lubùru su uproupe de ceLuLe, deusupru. ¡urù SLeIun GIe-
orgIIe IogoIùLuI cu CIImInI Iunùsu sI cu DIIcuI spùLurIuI IuI
MuLeI-vodù, cuprIndzIndu scuunuI LùrîI Iu ¡usI, înduLù uu
uIerguL muILI den LouLe pùrLIIe, de Iu Lurù Iu ¡usI. SI
îngIoLIndu-sù, uu mursu Iu CIImInI Iunùs, sLrIgîndu: ,Sù ne
IIe domnu SLeIun GIeorgIIe IogoIùLuI". ¡e-uu rùspunsu
CIImInI Iunùs: ,Pre voIe sù Ie IIe, precum poILescu". Spun
de DIIcuI spùLurIuI munLenescu cù sù IspILIIu sI cu ucéIu
nedejde eru, sù IIe eI Iu domnIe.
Zuc. 6¤. DecI, dupù obIceIu, uu mùrsu SLeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI cu cîLevu gIouLe de Lurù Iu besérecu IuI SveLII NIc-
oIuI sI I-uu ceLIL moIILvu de domnIe GIedeon epIscopuI de
HusI, IIIndu mILropoIILuI VurIuum IesIL Iu munLe, Iu
mùnùsLIreu SucuI. Au sLùLuLu domnu GIeorgIIe SLeIun-
vodù în unuI ;161 <16=¤>
±o. Cupoló uló optosprúdzécè
¡ncep. 1. Den cIncI sImLIrI ce ure omuI, unume vedereu,
uudzuI, mIrosuI, gusLuI sI pIpùILuI, muI udevùruLù de LouLe
sImLIrI IesLe vedereu. Cù pren uudzu, cîLe uude omuI, nu sù
pouLe usedzu depIIn gînduI, esLe useu ce sù uude, uu nu
esLe, cùcI nu LouLe sInLu udevùruLe, cuLe vIn pren uudzuI
nosLru. Aseu sI mIrosuI de muILe orI însuIù, IIIndu muILe
mIrodenII denLîIu greIe, Iurù upoI mure sI IscusIL mIros
Iùcu. GusLuI încù esLe useu, cù muILe ne pùru cù sInLu duIcI,
upoI sImLImu umùrùcIune sI împoLrIvù, muILe umure cù
sInLu ne pùru sI sInLu duIcI. PIpùILuI, Iurù sI muILe pIpùIm
în cIIp de une sI sînLu uILeIe sI nu Ie puLem u Ie cunousLe cu
sIngur pIpùILuI, Iùrù vedere. ¡urù vedereu sIngurù den LouLe
usudzù în udevùr gînduI nosLru sI ce sù vede cu ocIII, nu
încupe sù IIe îndoIuIù în cunosLInLù.
Zuc. z. Aseu sI nouo, IubILe ceLILorIuIe, cu muILu muI pre
Iesne u ne scrIe de ucesLe vrémI, în cure muI Iu LouLe ne-um
prIIejIL sIngurI sI penLru IungImeu cupeLeIor ce s-uu scrIs
den îndeIunguLù domnIIu IuI VusIIIe-vodù muI sus, den
IesILuI ceI denLîI den scuunuI LùrîI u IuI VusIIIe-vodù,
începem u scrIe de domnIIu IuI GIeorgIIe SLeIun-vodù,
cure orI cu dIreupLù cuIe, orI cu nedIrépLe mIjIouce
(rùdIcîn-du-se usupru domnuIuI sùu, uu IuuLu domnIIu), LoL
unIIe cu ucésLeu dIn orînduIuIu IuI Dumnedzùu cù sInLu, sù
credu.
Zuc. ¤. ¡nduLù ce uu sedzuL GIeorgIIe SLeIun-vodù în
scuunuI domnIeI, cu sIuLuI IuI CIImInI ¡unùs IuLmunuI IuI
RucoLII s-u DIIcuIuI spùLurIuI IuI MuLeI-vodù, domnuIuI
munLenescu, uu uIes sI den ousLeu ungureuscù, sI den mun-
LenI sI uu uIes o sumù de oumenI sI den Lurù cu PùLrusco
MoreunuI IuLmunuI sI uu LrImIs spre HoLIn, în urmu IuI
VusIIIe-vodù.
Zuc. q. SLIIu sI VusIIIe-vodù de LouLe ce sù Iucru în ¡usI
pre urmu IuI sI LrImIsù sI uI doIIeu rîndu de Iu HoLIn soI Iu
cuscru-sùu, HmII IuLmunuI cùzùcescu sI Iu gInIre-sùu,
TImus, cerîndu ugIuLorIu cum muI de sIrgu.
Zuc. =. ¡u IésI încù m-uu LrImIs pre mIne, Iu sLurosLeIe de
CumenILù, Iu PuLru PoLoLcIII, IecIoruI IuLmunuIuI
PoLoLcIII, Iu IesILuI cùruIu den robIe CrîmuIuI mure
ugIuLorIu îI dIdésù VusIIIe-vodù cu bunII sùI. AcésLeu
uducîndu-I umInLe, îI poILIIu sù sù uIIe Iu prImejdIIu IuI. SI
cu ucéIu soIIe uIIîndu-I pre sLurosLeIe, cuIe de LreI dzIIe muI
sus de CumenILù, Iu nIsLe ocIne u IuI, înduLù uu IùsuL LouLe
LrébIIe suIe sI uu purces spre CumenILù.
Zuc. 6. ¡urù pùnù u sosI sLurosLeIe Iu CumenILù, Iu HoLIn,
înLr-o dzI, duu sLIre IuI VusIIIe-vodù cù IuLù cù sosescu
osLIIe IuI SLeIun-vodù usuprù-I. Au sLùLuL în gîndurI denLîI,
sù deu rùzboIu cu cîLI oumenI uveu cu sIne, cù încù eru LoLI
boIerII de scuun cu gIouLeIe suIe cu VusIIIe-vodù sI BojI
cùpILunuI cu IeIecII sI durubunII cu Cùru cùpILunuI Ior sI
uveu sI sIIménI vro 6o sI némLI IourLe bunI, 1oo. ¡urù ducù
uu vùdzuL rùceuIu LuLuroru sI sIujILorIIor, sI cùpILunIIor, pre
curII uveu mure nedejde, penLru mIIu ce Ie Iùcuse cu muILe
vrémI înuInLe, s-uu upucuL de LrecùLoureu NIsLruIuI,
suspImndu pre BojI cùpILunuI sI pre Curù cùpILunuI de
durubunI.
Zuc. ;. AIceu s-uu cùdzuL u pomenI muI sus penLru
uvuLIIu ceu ce eru Iu CeLuLeu NeumLuIuI, Iu cure LrImIsesù
pre nepoLu-sùu, SLeIùnILù puIurnIcuI, VusIIIe-vodù. AcoIeu
pùnù u cIùLI de Iu HoLIn, uu so-sILu LouLe depIIn Iu VusIIIe-
vodù. De cure, ducù uu duL sLIre cù sosesLe sI SLeIùnILù pu-
IurnIcuI, cu LouLe depIIn, s-uu bucuruL VusIIIe-vodù,
dzIcîndu: ,De ucmu înuInLe, pùnù în cùmése mI-oI du sI n-
or rIde neprIIeLenII".
Zuc. 8. SI useu, VusIIIe-vodù, Lrecîndu NIsLruI cu o sumù
de boIerI, unume Tomu CunLucuzIno vornIcuI, , GIeorgIIe
IuLmunuI, IorducIIe vIsLernIcuI jI cu I cîLI boIerI muI eru
sLrînsI de cusu IuI, boIerII céIeIuILI LoLI sI sIujILorII cu puscIIe
s-uu înLorsu spre ¡usI, Iu 'domnu Lînur. SI LîmpInîndu-se cu
osLIIe IuI SLeIun-vodù în dumbrùvI, uproupe de HoLIn, pùnù
u sù încrede unII cu uIuILI, uu LrecuL cîLevu ceusurI, supL
cure zùbuvù uu LrecuL VusIIIe-vodù NIsLruI cu LouLe cuseIe
boIerIIor, însù nu Iùrù mure pugubù în curùIe boIerIIor Iu
LrecùLoure sI muI muILu de LîrgoveLI! de HoLIn, curII,
vùdzîndu spuImu sI grubu Iu LrecùLoure, precum Iuce vréme
cu ucéIu, uu duL jucu în rùmùsILu curùIor sI muILe IuIne
scumpe, urgmLurI uu upIIcuLu, cîLu de uLunceu sLIu
îmbogùLILI pre cîLvu IoLIncénI.
'Zuc. ¤. Apucuse osLIIe IuI SLeIun-vodù pre o sumù de
némLI neLrecuLI încù sI dîndu sI den ceLuLe Mo-gîIdeu pu-
IurnIcuI (de cure s-uu pomenIL c-uu IosLu pùnù Iu HoLIn
IeguLu Iu puseI) den sùcuIuse sI nùvu-IIndu sI sIujILorII de u
IuI SLeIun-vodù, uu perIL puLIneI némLI Iu LrecùLoureu cu
poduI. ¡urù du sI sIImenII IuI VusIIIe-vodù de pesLe NIsLru
den sméLe, cîL nu sù puLeu coborî nIme Iu vud.
Zuc 1o. N-um IosLu înLr-uceu duLù ucoIè, Iu LrecùLoureu
ucéIe, cù Lrecusùm NIsLruI muInLe, precum um pomenIL,
Iurù um înLeIes de ceIu ce uu IosLu ucoIeu de IuLù, cum sIn-
gur VusIIIe-vodù sIdeu de céIu purLe de NIsLru
preunscùuIes. Au sIobodzIL LîrgoveLII (sI spun cù cu
învùLùLuru MogîIdeI puIurnIcuI) un sùcuIus, den cure
sucuIus gIonLuI IourLe pre uproupe uu IovIL de VusIIIe-vodù.
Scîrnuvù sI nebuneuscu IupLù sI nu Iùrù osîndù cîL de
LîrdzIu.
Zuc. 11. Nu pocIu Lùceu uIce penLru ceLuLeu HoLInuIuI, ce
nesocoLeuIu u o Iùsu înduLù pre mînu uILuIu, de nu de uILù
nedejde penLru LrecùLoureu, în cure sù IIe Iùrù grIje, s-uu
cuvInIL sù sù puIe oumenI sIneLusI. SI ce oumenI? ¤o de
némLI sù IIe pus, sù o LIe despre ousLeu MuIdoveI sI despre
ungurI cu uII. Au n-uu IosLu Irunù? PîIneu u unuI suLu de Iu
HoLIn ur II puLuL u LIneu un unu, suu cîLù eru numuI în
LIrgu. SI ucéIu ceLuLe, orIcIne vu vreu sù socoLeuscù, vu uIIu
cù uu IosLu u rùssIpeI cuseI IuI VusIIIe-vodù prIcInu. SI de
mI-I înLrebu, îLI rùspundzu, cù de ur II IosLu doumnu IuI
VusIIIe-vodù în ceLuLeu HoLInuIuI, nu Iu Suceuvù, n-uu IosLu
în puLereu IuI SLeIun-vodù u buLe ceLuLeu HoLInuIuI, cum uu
bùLuL Iùrù grIje ceLuLeu SuceveI, cù sI useu venIse VusIIIe-
vodù cu soILunII pùnù în PruL, cu osLI LùLùrùsLI, ce I-uu
înLorsu IunuI, cù sosIIu cruIuI Iesùscu. S-uu cum ur II bùLuL
SLeIun-vodù ceLuLeu HoLInuIuI sI HmII eru Iu HusIuLIn, cuIe
de o dzI de HoLIn? Ce muILe ur II puLuLu u Iucru VusIIIe-
vodù sI domnIIu LoL necIùLILù Iu PourLù îI sLu, pùnù LîrdzIu,
dupù IuuLuI ceLùLII SuceveI.
Zuc. 1z. NIme durù sù nu vInuIuscù sIuLurIIe de ucmu.
VedzI ce greseIe s-uu IùcuL Iu ceI vesLILI svéL-nIcI. SI uceIu
Iucru eru în puLere u Iuce, Iurù vrémIIe de ucmu nu sînLu în
puLere sI nIcI un sIuL nu încupe Iu greu cu ucesLu, Iùrù de
mùrLurIIu cù esLe sosILù perIreu. DzIcem cù de ur II cuLure
sI cuLure, ucum ur II înLr-uILu cIIp. ¡urù nu sInLu vrémIIe
supL cîrInu omuIuI, ce bIeLuI om supL vrémI. MuILe sI murI
smInLéIe um upucuL sI în dzIIeIe ceIor muI bùLrînI, Iurù îLI
ugIurIgù uceusLu unu, cu Iùsureu Iùrù osLenI ceLùLII HoLInu-
IuI, den cure Iùsure IesLe rùssIpù LouLù uvuLIeI IuI VusIIIe-
vodù cu cusu.
Zuc. 1¤. PenLru ceLuLe, LumpInîndu-mù în cuIe cu CoL-
nurscIII, credIncIos pIsurIuI IuI VusIIIe-vodù (cù eI venIIu
de Iu cruI LrImIs pùnù Iu rùscouIe de VusIIIe-vodù sI eu
mergeum în sus, Iu sLurosLeIe de CumenILù), m-uu înLrebuL,
cu un om depIIn ce eru: ,GrIjIL-uu bIne ceLuLeu HoLInuIuI
VusIIIe-vodù? Pus-uu oumenII sùI sI puscIIe, uu bu?" Am
rùspunsu cù nIce un senInu, Iu purcesuI mIeu, sù sù
grIjuscù ceLuLeu, n-um vùdzuL. Au suspInuL CoLnurscIII,
cum ur II sLIuL cù sù vu Iùsu nesocoLILù ceLuLeu ucéIu. ¡urù
pouLe II cù gIudéLuI IuI Dumnedzùu spre ce Lruge, cu une-
voIe sù muLù cu sIuLuI omenescu.
Zuc. 1q. înLrù VusIIIe-vodù în CumenILù, cîndu um sosIL sI
eu cu vesLe, cù IuLù sosesLe sI sLurosLeIe de CumenILù, cu
mure IùgùduInLù sI cu cùIdurù, sù sù uIIe Iu ucéIu vréme,
precumusI uu IosLu useu.
Zuc. 1=. N-uu împIuL VusIIIe-vodù cu prIbegIIu su o Iunù
în CumenILù sI venI sLIre, cum TImus, IecIoruI IuLmunuIuI
HmII, cu 8.ooo de ousLe în-Lr-uIes cùzùceuscù, Lrece Iu Sor-
ocu NIsLruI. Acmu cuuLù IIreu de prIIeLInu Iesuscù. Mucuru
cù cuzucII pùnù Iu Inemù IésIIor InLruse cu subIu sI VusIIIe-
vodù o cusù cu cupuI Ior sI în nedejdeu Ior de u-sI
rùscumpùru domnIIu, nIce o opreuIù suu vreun bùnuL de-
spre cInevu n-uu uvuL, ce, cum uu venIL Iùrù grIje useu,
cîndu I-uu IosLu voIu, uu IesIL. ¡ùrù numuI de un poIcovnIc
unume CondruLcIII, ce eru cu o mIe de IésI de puzu mur-
gInII, uveu sIIuIù VusIIIe-vodù. Ce p'repuneu cu nIsLe ou-
menI sLreInI, de sIIuIù, uI nosLrI. ¡urù nIcI ucéIu nIcI un
gîndu rùu, nIce puLereu ucéIu, sù sLrIce IuI VusIIIe-vodù
cevu, n-uu uvuL.
Zuc. 16. TImus cu ousLeu cum uu LrecuL NIsLruI, n-uu muI
usLepLuL sù sù udune cu socru-sùu, VusIIIe-vodù, ce, de Iu
Sorocu, înLInsu Iu CoIcénI uu Lrus ousLeu sI ucoIeu uu LrecuL
PruLuI.
Zuc. 1;. ¡uîndu vesLe SLeIun-vodù de TImus cù vIne
înLInsu usupru IésIIor, DIIcuI spùLurIuI domnuIuI
munLenescu pre poruncu domnu-sùu, sù nu se sune de LoL
IucruI, cù uu înLruLu cu osLIIe IuI în ruIuvu împùruLuIuI, sù
înLorsesù cu cîLevu dzIIe înuInLe sI CIImInI Iunùs, orI
Lemîndu-se de vreo smInLeuIù osLIIor sI den vreun
IIcIensug de Lurù, orI sLIIndu soIIIIe s'LupînuIuI sùu, IuI
RucoLII, Iu HmII penLru CrùIIu ¡esuscù, cù sù ugIungeu
RucoLII cu HmII penLru crùIIu Iu IésI de uLunceu, sI-uu por-
nILu sI eI LouLù pedesLrImeu ce uveu, némLI sI cu puscIIe pe
Iu codruI CupoLésLIIor, pre CobîIe, dIrepLu Iu poLIcu DIIuzu-
IuI, numuI eI sIngur cu cùIùrImeu rùmùsese, pren
rugùmInLeu IuI SLeIun-vodù, în ¡usI, sI-uu sLrînsu sI SLeIun-
vodù ousLeu de Lurù cîLùvu, cu Iu 1z.ooo de oumenI sI uu
IesIL deusupru PoprIcunIIor împroLIvu cuzucIIor.
Zuc. 18. TImus, ducù uu LrecuL PruLuI, uu purces spre
PoprIcunI cu Lubùru IeguLù. ¡esIse o sumù de osLenI u IuI
SLeIun-vodù înuInLe, pesLe JIjIIu, în cIIp de IurLII sI uu
coborîL SLeIun-vodù sI durubunII Iu JIjIIu, Iu vud. ¡urù puLIn
Iucru uu LInuL IurLuI osLenII IuI SLeIun-vodù, I-uu împInsu
înduLù cùIùreLII IuI TImus. SI eru sI uI nosLrI, curII LIneu cu
VusIIIe-vodù, pe Iîngù SLeIùnILù puIurnIcuI, den HùncesLI sI
den HînLesLI o sumù sI cîLI cercIejI de-u IuI VusIIIe-vodù,
curII LoLI ucesLe mùrsése cu boIerII ceI LrImIsI de VusIIIe-
vodù Iu HmII IuLmunuI.
Zuc. 1¤. CuzucII, cum uu împInsu pe cùIùreLII ce Ie IesIsù
den ousLeu u IuI SLeIun-vodù înuInLe, uu purces orbI Iu vud
cu LouLù Lubùru sI unII pre pod muI muILI pe Iîngù pod, cù
eru JIjIIu mIcù, uu duL cu Lubùru. Cure nùvuIù vùdzîndu
durubunII, uu pIecuL Iugu de Iu vud Iu deuI, spre redIu sI
ousLeu (céIuIuILù ce sLu deusupru, pre cuIme, nedîndu-Ie
nIce un ugIuLorIu, I-uu ugIunsu pre cousLu PoprIcunIIor
cùIùreLII IuI TImus sI eI sIngur sI uu cùdzuL ucoIeu muILe
LrupurI den bIeLII durubunI. AILII, curII uu IùIùduIL pùnù în
redIu, s-uu scuLIL vIuLu cu pùdureu.
Zuc. zo. Vùdzîndu ucéIu prImejdIIe u durubunIIor,
SLeIun-vodù sI CIImInI Iunùs uu Lrus ousLeu muI spre ¡usI sI
uu LocmIL de îmbe pùrLIIe de drum cùIùrImeu. SI eru ucéIu
ousLe sI de Lurù sI Iu GIImInI Iunùs, cîL sù puLeu, Iu zq.ooo
Iùrù gres sù socoLeuscù. De ur II IosLù Iu un gîndu, ce eru?
Nedîndu rùzboI cuzucIIor, sù Ie încIIdzù Irunu sI drumurIIe
den LouLe pùrLIIe, ce ur II IùcuL cu Lubùru TImus?
Zuc. z1. ¡u suILuI LuberII CùzùcesLI pre cousLù, Iu deuI,
sùrIsù o sumù de osLenI de Lurù sI înIrînsésù pre cùIùreLII IuI
TImus, de I-uu bùguL pùnù în Lubùrù. SI ucoIeu în deuI, ducù
s-uu suILu LouLù Lubùru, cù eru îndesurù, s-uu usedzuL pre
mus sI ucoIeu uu mus presLe noupLe. ¡urù den ousLeu IuI
SLeIun-vodù, înLr-uceu noupLe, muILI Iùsîndu osLenIIu, uu
mùrsu spre cuseIe Ior.
Zuc. zz. A dou dzI, TImus cu Lubùru IeguLù uu purces
dIrepLu usupru osLIIor IuI SLeIun-vodù, spre orus, Iùrù nIcI o
sIIuIù, dodeIndu-I moIdovenII cîLe ourece de pe de IuLurI.
Ce vùdzîndu SLeIun-vodù sI CIImInI Iunùs cù scude ousLeu
sI înLr-uceu noupLe s-uu scursu în gIumùLuLe, pùnù înLre vII
uu LInuL drumuI orusuIuI, Iurù denLre vII uu IuuL BuIIuIuI în
sus sI cîLIvu boIerI de cusu IuI SLeIun-vodù cu LoLuI.
Zuc. z¤. TImus înLr-ucéIusI dzI, dupù ce uu îm-pInsu
osLIIe IuI SLeIun-vodù, uu InLruL în Lîrg s-uu descùIecuL în
curLIIe ceIe domnesLI sI Lubùru IezIse LouLù înuInLeu curLII sI
penpregIur. SI uu sedzuL useu, cu Lubùru IezILù, pùnù Iu
|venIreu socru-sùu, IuI VusIIIe-vodù, în ¡usI de Iu CumenILù.
¡urù pùnù u sosI VusIIIe-vodù, uu prùduL cuzucII codrII
IusIIor de Iu drumuI CùpoLésLIIor, pùnù uproupe de HusI, sI
scosesù Iùrù numùr vILù, cure upoI, ducù uu sosIL VusIIIe-
vodù, pre cîLù uu uIIuLu nemîncuLù, LoL cîLe un zIoLu uu duL
cuzucIIor pre vILù sI uu duL sLIre Iu oumenI de s-uu IuuL vILu,
cure o uu cunoscuLu.
Zuc. zq. MuILI uu perIL uLunceu de cuzucI, oumenI
nesLIuLorI ce sînLu cuzucII opIosILI în Lîrg. AILII merge sù sù
încIIne Iu SLeIùnILù puIurnIcuI, cureIe eru cu TImus, ce nu
ugIungeu pùnù Iu SLeIùnILù, cù-I Lum-pInu cuzucII sI-I
omorîIu, înLre curII sI TùuLuI urmusuI sI uILII muILI s-uu pus
cupeLeIe de cuzucI.
Zuc. z=. Pre VusIIIe-vodù vesLeu de Izbîndù IuI TImus I-
uu LumpInuLu Iu Zvunceu cu cure vesLe GrIgorIe comIsuI
sIngur mersesù sI I-uu îmbrùcuL cu IuInù cu soboII. SI
înduLù uu LrecuL NIsLruI Iu Zvunceu, cù ceLuLeu HoLInuIuI
nIce înLr-un cIIp n-uu vruL sù o deu LîrgoveLI! cu pîrcùIubuI
Ior, cu Hîjdùu, orI cù uu vruL useu de credIncIosI sù IIe IuI
SLeIun-vodù, cure Iucru n-us du sù IIe înLr-uI nosLrI pùnù
înLr-uLîLu nevoInLu penLru sIngurù credInLu, orI cù s-uu sIIL
penLru jucurI ce Iùcusù Lîr-goveLII în curùIe boIerIIor,
pecum s-uu pomenIL, sI sIobodzIse cîLevu sùcuIuse în sîngur
VusIIIe-vodù. SI uceusLu IesLe prIcInu, nu uILu. SI în cîLevu
rîndurI uu LrImIs VusIIIe-vodù Iu Hîjdeu, cureIe eru pîrcùIub
pus de SLeIun-vodù, sI Iu LîrgoveLI, cu mure gIurù-mînLurI,
ce nIcI înLr-un cIIp n-uu vruLu sù deu ceLuLeu sI uu LInuL vro
douo IunI, pùnù Iu u dou venIre u IuI SLeIun-vodù den Turu
MunLeneuscù, îI încun-gIuruse VusIIIe-vodù sI cu nIsLe
némLI uI sùI, de-I bùLeu sI LoL uu LInuL ceLuLeu LouLu vuru
încIIsù. Aseu cu unevoIe sù ugonesésLe ce sù pIerde oduLù.
Zuc. z6. VusIIIe-vodù ducù uu sosIL Iu ¡usI, dupù sIuL ce uu
IùcuL cu gInere-sùu, cu TImus, s-uu muLuL TImus cu Lubùru
Iu GùIuLu, Iurù VusIIIe-vodù uu rùmus în curLe, gùLIndu-sù
usupru IuI MuLeI-vodù, cu mure gùLIre, dîndu sLIre LùrîI sù
încuIece LoL omuI, IerLînd pre LoLI de LouLe vInIIe, de urI II
sI gresIL cInevu, împroLIvu domnIeI.
Zuc. z;. AIceu cuuLù cum nu sù pouLù Lrece ce IesLe sù
IIe, cù dupù Izbîndù ucéIu, VusIIIe-vodù sù IIe înLorsu pre
gInere-sùu înupoI, sI sù se IIe usùdzuL Iurù cu puzu LrébIIor
Iu împùrùLIIe, înLùrIn-du-sù cu sIujILorII sLreInI, cum uveu
uvuLIIe, nIme n-ur II muI venIL usuprù-I. SI useu-I sIùLuIu
pre VusIIIe-vodù sI o sumù de boIerI. Ce, în nedejdeu
neîndoILù pre osLI CùzùcesLI, ce uveu VusIIIe-vodù, sù-sI
rùscumpere sLrîmbùLuLeu despre MuLeI-vodù în-LîIu sI muI
pre urmù sI despre RucoLII, cumu-sI dzI-ceu TImus cù den
Turu MunLeneuscù pen ArdeuIu sù vu înLource, uu bIruIL
sIuLuI, numuI sù murgù usupru IuI MuLeI-vodù. ¡urù nu
omuI, ce Dumnedzùu sIurîmù rùzbouIeIe, precum dzIce
ScrIpLuru:
Zuc. z8. Nu sù cude sù Lrecem poLIcuIu nemLIIor de
suugùII LùrîI nousLre, Iu munLI pre OILuzu, de cure némLI s-
uu pomenIL cù-I pornIse CIImInI Iunùs den ¡usI înuInLe pen
sLrîmLorI de-u dIrépLuI. SI upoI, umu în munLI, s-uu
îndemnuL suvgùII de Iu Ocnù sI uu LInuL cuIeu pedesLrImeI
uceIIu u IuI RucoLII sI cu sIuLuI u unuIu den suvgùI, ducù sù
vor upropIIu de némLI, sù cudzù LoLI Iu pùmînLu, pùnù vu
Lrece IocuI sInéLIIor, cum duu némLII oduLù LoLI. Aseu uu
IùcuL, cùdzIndu LoLI Iu pùmînLu. Dupù ce s-uu sLîmpùruL
sîneLùIe, pùnù u gùLI uI doIIeu dIresu némLII, uu InLruL
suvgùII înLr-însII cu couse sI cu Lopourù, ce uu eI IungI în
coude sI-uu perIL cîLvu némLI ucoIeu de dînsII, cîL Ie-uu
cùuLuL uceII pedesLrIme u Iùsu sI puscIIe în munLI sI de-
ubIIu s-uu dezbùruL de suugùI buIucurIIe ucéIeuIuILe de
némLI. PenLru cure IupLe u suvgùIIor, upoI AIexundru
CosLIn, IIIndu po-vuLù duLù den ¡usI uceIor némLI, uu
sedzuLu un unu încIeIuL în LemnILù Iu ¡ùgùrus, în obedzI.
Zuc. z¤. SLeIun-vodù pùnù în TroLus uu mùrsu cu
CIImInI Iunùs, Iurù den TroLus, uvîndu nedejde pre MuLeI-
vodù de ugIuLor muI de sîrg sI Lrùgeu sI boIerII în Turu
MunLeneuscù sI pouLe sù IIe cù sI puLImu nemLIIor de
suvgùI Iùceu ourece sIuIù, s-uu despùrLIL de CIImInI Iunùs sI
uu IuuL ToLrusuI în gIos pren ¡ocseunI, în Turu
MunLeneuscù.
Zuc. ¤o. AIceu în ¡usI, pùnù Iu purcesuI IuI VusIIIe-vodù
în Turu MunLeneuscù, uu perIL CoLnurscIII pIsurIuI Iesescu
de credInLù u IuI VusIIIe-vodù, omu depIIn Iu LouLe LrébIIe,
de TImus gInerIIe IuI VusIIIe-vodù, den IIreu IuI uceu de LIr-
un ce eru sI de om sùIbuLecù sI Iùrù nIce o IrIcù de
Dumnedzùu, scornIndu prIcInù cù IesLe IeuI sI eI oprIIu pre
VusIIIe-vodù sù nu-sI deu IuLu dupù TImus. DecI, înLr-o dzI
uu LrImIs, poILIndu-1 de Iu VusIIIe-vodù, sù-I LrImuLù, cù-I
IesLe de Lreubù. NegîndIndu VusIIIe-vodù de unu cu ucéIu, I-
uu LrImIs Iu dînsuI, Iu GùIuLu mùnùsLIreu sI ucoIeu ducù uu
mùrsu, uu învùLuL pre cuzucI de uI sùI cu sùbIIIe guLu. Dupù
vorouvu ce-uu uvuL scornILù cu dînsuI, Iu IesILuI de Iu
vorouvu IuI, uu duL cuzucII, ce eru guLu de ucéIu IupLù, cu
sùbIIIe înLr-InsuI sI I-uu omorîL cu mure LIrunIe, Iùrù nIce o
mIIù. De cure IupLù u IuI TImus, deucu uu uudzIL VusIIIe-
vodù, numuI nu sù oLrùvIIu de voIe reu. SI îmbIu TImus cu
ucéIu gîndu sI pre Tomu vornIcuI sI pre IorducIIe vIsLer-
nIcuI, LoL denLr-ucéIu prIcInù, dzIcîndu cù ucesLI doI cu CoL-
nurscIII oprIIu pre VusIIIe-vodù sù nu deu pre doumnu
Roxundru dupù dînsuI. DecI îmbIu sI eI cu dzIIeIe umînù sI
s-uu cersuL de Iu VusIIIe-vodù sù-I Iuse sù murgù Iu Lurù. Ce
VusIIIe-vodù nu-I Iùsu sI uu poroncIL Iu gInere-sùu cù muI
bIne morLu sù IIe, decîL sù IIe boIerII, curII ure Iu InImù su
cu LouLù credInLu, Iu grIje cu ucéIu. Suu cu ce InImù or venI
céIuIuILI boIerI de Iu Lurù Iu dînsuI? DecI I-uu muI muLuL de
Iu gînduI IuI. însù boIerII ucesLI doI LoL cu IereuIù îmbIu sI
LoL pre uscunsu noupLeu pe Iu pourLu despre cusùIe despre
doumnu venIIu Iu VusIIIe-vodù. De cure LouLe suspInu greu
VusIIIe-vodù sI-sI Irîngeu mînuIe de gInere cu ucéIu.
Zuc. ¤1. Au purces VusIIIe-vodù den ¡usI în Turu
MunLeneuscù cu uI LreIIeu rîndu usupru IuI MuLeI-vodù
domnuI munLenéscu. SI înLîI TImus cu Lubùru cùzùceuscù sI
uI doIIeu conuc uu sLùLuL Iu PoduI înuILu pre BîrIud sI ucoIeu
uu IùcuL TImus osLIIor CùzùcesLI cùuLure sI Ie-uu împùrLIL
de Iu VusIIIe-vodù IeIe sI cùpeLenIIIor sI osLenIIor LuLuroru.
Eru de cupeLe CùzùcesLI cu ucéIu ousLe poIcovnIcI BoIun
unume sI uILuI NosucI, vesLILI sI vecII cuzucI. SI LoL ucoIeu,
Iùrù nIce o vInù, TImus, penLru un cu-vînLu ce uu dzIs în
sIuL BoIun, uu scos subIu TImus sI uu IovIL pre BoIun înLr-
un umùr, de cuTe runù în LouLù cuIeu ucéIu BoIun uu
îmbIuL cu mînu IeguLù. AcéIu om cu IIreu de IIurù
sùIbuLecù eru TImus! Nu cuLedzu nIme un cuvînLu, den poI-
covnIcI, sù dzIcù, sù îndIrepLédze IucrurIIe osLIIor. Ce,
denduLù, pre purLuLuI LrébIIor, ce eru den TImus, omu Lînur
sI Iùrù nIce o socoLeuIù, sù cunosLeu cù nIce Iu un IoIos nu
vor IesI IucrurIIe.
Zuc. ¤z. De ucoIeu uu purces osLIIe în gIos sI umu VusIIIe-
vodù în IrunLe cu ousLeu de Lurù sI sù uduoge den dzI în dzI
ousLeu de Lurù de preLuLIndere sI pùnù Iu murgInIIe LùrîI s-
uu sLrînsu de LouLù ousLeu de Lurù, cu 8.ooo de oumenI.
Zuc. ¤¤. MuLeI-vodù, domnuI munLenescu, Iuîndu vesLe
de scosuI IuI SLeIun-vodù den MuIdovu de osLI CùzùcesLI,
LrImIsesù pre DIIcuI spùLurIuI sùu, sù sLrîngù LouLù ousLeu
de Iu murgInIIe LùrîI suIe, sù IIe Iu IoLur înLre LùrI de sLruje
sI cu dînsuI sI SLeIun GIeorgIIe-vodù, cIrucuI IuI. Aveu sI
SLeIun-vodù cu ¤oo de oumenI înLr-uIes cùIùreLI sI cîLvu Ie-
cIorI de boIerI LInerI cu sIne. SI înLîI sLrujeu Ior, penLru
IImbù ce LrImIsese, s-uu IvILu în guru BerIé-cIuIuI, muI sus
de TecucI, pre cure o uu gonIL oumenII IuI VusIIIe-vodù
cîLvu Ioc. Ce, sùrIndu Lîrdzîu, Ie-uu pIerduL urmu.
Zuc. ¤q. VenIse upeIe SIréLIuIuI mure, penLru cure uu
cùuLuLu osLIIor cîLevu dzIIe u Iuce zùbuvù, pùnù u sù Iuce
pod pesLe vuse. SI useu Lrecîndu ousLeu, u dou dzI de Iu
SIreL, uu InLruL pre Iu ¡ocseunI în Turu MunLeneuscù sI
înduLù, Iùrù nIcI o mIIù, uu duL Ioc orusuIuI sI orI pre undesI
ugIungeu cuzucII, Iumu u bIeLùIor IùcuILorI nevInovuLI
IùcusurIIe, odùIIe sI Irunu.
Zuc. ¤=. SLu în LocmuIù cu osLIIe suIe sI DIIcuI spùLurIuI u
IuI MuLeI-vodù, nu depurLe de orus, de ¡ocseunI, Iu o vuIe
cùrIIu-I dzIcu MIIcovuI ceI Mure, cu uILu nume CucuLu.
AceIuI pîrîu rîpIIe pusesù despre osLIIe IuI VusIIIe-vodù sI
ousLeu su LocmIsù de CeIeIuILù purLe, sLoI LouLù ousLeu înLr-
un sIreug LocmILù, cu ¤.ooo de oumenI, cù sI de IeIecII u IuI
MuLeI-vodù o sumù eru cu dînsuI sI ousLeu de Lurù, cîLù ure
Turu MunLeneuscù de Iu BucuresLI, dIncouce, pùnù în mur-
gIne, LouLù eru ucoIeu udunuLù sI ucoIeu sI GIeorgIIe
SLeIun-vodù cu vro ¤oo de muIdovenI. SI useu în rîndu
LocmILù ousLeu munLeneuscù usLepLu pre VusIIIe-vodù sI pre
TImus.
Zuc. ¤6. ¡nLîI II s-uu urùLuL VusIIIe-vodù cu osLIIe suIe sI
uu sLùLuL IrunLe sI muIdovenII, Iurù cuzucII îsI LocmIIu
Lubùru pe urmù. SI uLîLu uu sLùLuL munLenII Iu rùzboI, cîL uu
IùcuL ourece IurLurI cu muIdovenII pesLe pîrîu, Lrecîndu
muIdovenII sI upoI Lrecîndu-I munLenII Iur dencouce, useu
în dquù-LreI rîndurI, pùnù uu LrImIs VusIIIe-vodù némLI ce
uveu sI s-uu supus pre supL muIurI. DecI uu IuuL cùIùrImeu
muIdovénIIor sI muIuI dencoIeu. ¡urù cîL uu vùdzuL mun-
LenII upropIIuLù Lubùru cuzucIIor de pîrîu, uu purces în
rùzsIpù, cIne încoLro I-uu pùruLu. GonIL-un muIdovenII sI o
sumù de cùIùreLI sI den cuzucI, pùnù Iu RîbnIcu, Iurù n-uu
perIL osLenI useu muILI den munLenI, c-uu IuuL devreme Iu-
gu.
Zuc. ¤;. Dupù ucéIu rùzsIpù u osLIIor munLenesLI, cure s-
uu IùcuL muI muILu den prosLIIu DIIcuIuI spùLurIuIuI uu
IosLu, cù nIcIsI LrebuIIu sù usLepLe eI pùnù înLr-uLîLu pe
ousLeu ce eru cu Ioc sI eI numuI cu cùIùrImeu, uu purces Vu-
sIIIe-vodù cu TImus spre TîrgovIsLe, sLrIcîndu sI urdzîndu
ce Ie-sI sLu înuInLe. ¡urù MuLeI-vodù, domnuI munLenéscu,
Iu-îndu vesLe sI de rùzsIpù osLIIor suIe Iu murgIne sI cù vIne
usupru IuI înLInsu VusIIIe-vodù cu TImus, nemIcù cu ucéIu
smInLeuIù u osLIIor denLîI nu s-uu spùImînLuL, ce,
sLrîngîndu-sI ousLeu de Lurù sI IeIecII ce uveu, uu purces sI
eI den TîrgovIsLe sI s-uu uIes ¡on IourLe bun de dînsuI, Iu o
poIunù înLre ¡uIomILu upù curuLoure sI înLre un pîrîu IourLe
LInos sI de LrecùLoure rùu, Iu un suL unume HInLu. SI ucoIeu
uu sLùLuL cu mure InImù, nu usè osLIIor suIe, cum eIu sIn-
gur, usLepLîndu pre VusIIIe-vodù. TrImIsesù MuLeI-vodù sI
uILù sumù de oumenI, sIIménI sI IeIecII o sumù, DIIcuIuI
spùLurIuIuI Iu murgIne înLr-ugIuLor. Ce, ducù s-uu LîmpInuL
cu vesLe cù s-uu rùssIpIL ousLeu ucéIu cu DIIcuI spùLurIuI, uu
purces ousLeu ucéIu înupoI sI I-uu ugIunsu Iu TeIeujInu
IrunLeu osLII IuI VusIIIe-vodù. Au sLùLuL munLenII cùIùrI Iu
vudu, penLru sù sù muI depùrLédze pedesLrImeu.
Zuc. ¤8. PùruL-uu sI IuI VusIIIe-vodù sI IuI TImus cù vu II
ucoIeu MuLeI-vodù sîngur cu LouLù ousLeu', Iu TeIeujInu.
ApoI ducù s-uu vùdzuL cù IesLe ousLe puLInù, uu duL osLenII
IuI VusIIIe-vodù pre LreI IocurI présLe upù sI n-uu sLùLuL
munLenII, ce s-uu duL înupoI. ¡urù gonusII înduLù uu
ugIunsu sI pe sIIménI sI ucéIu dîndu-sù înupoI, s-uu upùruL
pen nIsLe dumbrùvI, ce sînLu ucoIeu. SI dîndu sLIre IuI Vu-
sIIIe-vodù de sùIménII ucéIu, uu purces sI sîngur TImus cu o
sumù de ousLe cùIure cùzùceuscù, Iùsîndu Lubùru pre urmù
cu VusIIIe-vodù. SI ducù uu ugIunsu TImus uu descùIecuL
pre cuzucI gIos, Iu nùvuIù, usupru sùImenIIor. Ce, LoL uu
mùrsu, upùrîndu-sù IourLe Lure den Iocu sIIménII, pùnù uu
InLruL înLr-uILù pùdure, ce eru Iuncu PruovII sI nu Ie-uu
sLrIcuL nemIcù cuzucII pùn în noupLe, bùLîndu-se den Ioc,
Iùrù ce uu pIcuL sI den sùIménI sI den cuzucI. DIn cuzucI uu
perIL sI doI soLnIcI uLunceu.
Zuc. ¤¤. VeseI MuLeI-vodù cù I-uu IùIùduIL sIIménII sI c-
uu puLuL rùspunde IocuIuI cuzucIIor, Iuîndu mure Inemu sI
nedejde denLr-ucéIu LîmpInure sIImé-nIIor cu cuzucII. ¡urù
TImus, dupù ucéIu gounù, n-uu vruL sù sù înLourcù Iu ousLe,
pre cure uu upucuLu-o noupLeu, cîL uu LrecuL upu TeIeujInII,
ce uu rùmus cu musuI Iu unu suLu, unume CocorésLII Iu
nIsLe cuse boIeresLI. AIIîndu cuseIe pIIne de LouLe bucuLeIe,
sIngur uu pus de uu duL Iocu cuseIor, ducù s-uu scuIuL de Iu
musù umeLIL de vIn.
Zuc. qo. A doou dzI, ousLeu LrudILù den cuIe sI obosILù
Lubùru, necercîndu ce Iocu esLe înuInLe, unde sI cum sLù sI
în ce Ioc neprIIeLInI sI cum depurLe, de-ubIIu de'uu îngùduIL
vro douù, LreI ceusurI, uu sI dzIs LrîmbILIIe de purcesuI
osLIIor. MuILu uu sLùLuL VusIIIe-vodù, sIùLuIndu-1 sù rùmîIe
ucéIu dzI, sù rùsuIIe ousLeu, sù sù sLrîngù bIne LouLù sI sù sù
cerce IocurIIe sI pe uILu Ioc, nu pe ucoIeu, pre.unde unume
uIesesù' MuLeI-vodù, sù-I IIe îndemînù u sLu împroLIvu. Ce,
cuI sù dzIceu ucesLe, suu cu cIne sù sIùLuIIu? Cu unu omu în
IIreu IIerùIor. PoIcovnIcII curII eru, unuI un cuvînLu nu
cuLedzu sù dzIcù, cù numuI penLru un cuvînLu, cu subIIu
zmuILù du cu-n-Lr-un duIùu înLr-însuI. SI BoIun poIcov-
nIcuI cu mînu IeguLù de runù cu subIe, IùcuLù de dînsuI,
îmbIu cu Iùrù sIne.
Zuc. q1. AIceu cuoLù uceusLu Izbîndù den ce sI cum s-uu
prIIejILu IuI MuLeI-vodù sI cu ucéIu Izbîndù, cure nu sù vu II
prIIejIL uILu cu ucéIu în LouLù vIuLu IuI, cîLe uu uvuL den
rùzbouIe în dzIIeIe suIe. Cù cIne urI puLeu sù creudzù în
socoLeuIù, sù sù înIrîngù ousLeu cùzùceuscù cu Lubùrù, de
ousLe cum IesLe ousLeu munLeneuscù? Nu sù deIùImu, ce,
orI pedesLrusuI, orI cùIùreLuI veI socoLI, nu veI uIIu sù IIe de
poLrIvù sIneLusuIuI cùzùcescu. Ce veI dzIce: ,¡osL-uu ucoIeu
sIrbI, ungurI, IésI, nu numuI munLenI". Aseu IesLe, IésI uu
IosLu puLInI. Ce urI II IùcuL eI numuI, de ur II IosLu LocmuIù
în ousLeu cùzùceuscù pre obIceIuI Ior ? ¡urù pre ungurI sI
pre sIrbI nu-I uIeg den munLenI, nIcI sînLu sIIménII, sîrbII
suu ungurII uLocrnu cu IocuI cuzucIIor, cum nIce durubunLuI
munLenéscu. Eu, ce IesLe purLeu meu, LouLù Izbîndù uceusLu
u IuI MuLeI-vodù de Iu HInLu (uIegîndu deosebI voIu sI
orînduIuIu IuI Dumnedzùu, numuI pre socoLeuIu
omeneuscù grùIndu) IesLe den nebunIIu IuI TImus înLîIu sI
den bùrbùLIIu sI u IuI MuLeI-vodù uI doIIeu, însù den neb-
unIIu 'IuI TImus cu cîLvu muI muILu,
cù socoLIndu vILejIIu IuI MuLeI-vodù de uLunceu, cum
îmbIu pe denuInLeu osLIIor suIe, îmbùrbùLîndu în IrunLe, sù
sù IIe upropIIuL LouLù ousLeu cùzùceuscù cu Lubùru IeguLù,
nu rumLù, cum uu rumLu-o TImus în LreI pùrLI sù sù IIe IIp-
IL, sù înceupù u du Iu LéncIIu, nIce ur II scùpuL MuLeI-vodù
Iùrù prImejdI-Iu suu morLII, suu runeI muI greIeI, de cum I
s-uu prIIejIL LoL uLunceu, nIce sùIménII ur II LInuL muILu
împoLrIvu IocuIuI Ior. Ce LouLù prIcInu uu IosLu IzbîndII
uceIu nebunIIu IuI TImus, cure nIce vorovIIu cu nIme, nIcI
înLrebu de poIcovnIcII sùI suu de cInevu. OusLeu obosILù cu
uLîLu cuIe LoL înLr-ucéIu dzI, cu Lubùru rumLù în LreI pùrLI,
precum IesLe mursuI sI LocmuIu în rùzboIu, socoLesLe.
Zuc. qz. Ce, ducù uu vùdzuL VusIIIe-vodù cù cu sIuLuI nu
IoIosesLe nemIcù, uu suspInuL sI IùsIncIu în voIu IuI TImusu
LouLe, uu purces cu ousLeu su Iurù în IrunLe sI pre urmù
TImus cu Lubùru, scîrs-cîndu în dInLI, cum cù sù Iuudù moI-
dovenII cù eI uu IùcuL Izbîndù de Iu ¡ocseunI sI de Iu
TeIejInu. Mergeu ousLeu, uIes Lubùru cuzucIIor, cu greu pen
IocurI sLrImLe sI LInouse sI pre pîrîuI HInLeI numuI un
podeL. SI înLîIu, deucu uu LrecuL ousLeu IuI VusIIIe-vodù
podeLuI în poIunù, uu IuuL urIpu în-u-sLîngu sI s-uu pus
sIrug în rîndu împroLIvu urIpII u IuI MuLeI-vodù ceI dIrepLe.
¡urù în dIreupLù sI sIngur mIjIocuI uu IùsuL VusIIIe-vodù
LubereI CùzùcesLI, împroLIvu mIjIocuIuI sI urIpII ceII den-
u-sLîngu u IuI MuLeI-vodù. însù Lubùru cùzùceuscù, ducù uu
venIL pùnù Iu un Ioc, uu sLùLuL sI n-uu vruL TImus sù o
uducù în rîndu, uIùLureu cu ousLeu moIdoveneuscù,
dzIcîndu: ,¡usù, vILejII, moIdovenII or buLe eI pre munLenI
sI sIngurI, Iùrù de noI!" (AIceu cuuLù cù ugIungeu uceusLu
unu nebunIe Iu înLreugù smInLeuIù.)
Zuc. q¤. ¡urù MuLeI-vodù în LocmuIù sLu înLr-ucesLu cIIp:
uruncusù un sunLu penpregIuruI LuberII suIe, den upu
IuIomILII den sus, pùnù în upu den gIos sI uu scos ousLeu
denuIurù de uceI sunLu. Den-u-dI-reupLu uu pus curLeu, ce
sù dzIce Iu dînsII rosII1, sI uILù ousLe de Lurù sI uu pus o
sumù de pedesLrIme, sIIménI. SI ucéIu urIpù eru împoLrIvu
muIdovénIIor. ¡urù eI sIngur uu sLùLuL în mIjIoc cu IIvInLII sI
cu dùrùbunLII sI cu o sumù de sùIménI, cu puseI LocmILe
penLre pedesLrIme. ¡urù în-nu-sLîngu, ce sù prInde
împoLrIvu cuzucIIor, uu pus IésII IeIecII sI ungurI. SI useu, cu
ousLeu scousù den sunLurI, nu depurLe, uu sLùLuL sI uu
usLepLuLù pre cuzucI sI ousLeu MoIdoveI.
Zuc. qq. CîLevu ceusurI uu sLùLuL osLIIe rnuIdove-nesLI,
usLepLîndu sù sù upropIe Lubùru cùzùceuscù sI LrImILîndu
rîrIdu dupù rîndu VusIIIe-vodù Iu TImus, sù sù upropIe
Lubùru, n-uu vruL, ce uu rùspunsu: ,Sù înceupù dumIuIor
rùzboIuI, cù oI venI sI eu". N-uu uvuL ce Iuce VusIIIe-vodù,
uu muI cIùLIL cu LouLù ousLeu sI uu începuL muIdovenII
IurLuI cu munLenII. Du sùIménII IuI MuLeI-vodù în muI-
dovenI cu Ioc, ce sI VusIIIe-vodù o suLù de némLI IourLe
bunI ce uveu uu LrImIs sù sprIjeneuscù cùIùrImeu MoIdoveI.
Au sLùLuLu némLII împoLrIvu IocuIuI sùIménIIor sI pre
obIceuIuI sùu, cum sIobodu o duLù IocuI, s-uu îndemnuL
muI muILu de gIumùLuLe ousLeu MuIdoveI sI uu IùcuL ucéIu
nùvuIù cu sLeugurI usupru munLenIIor, cîL LouLù curLeu, ce
sù cIIumù Iu dînsII rosII, uu duL dos sI umu unII sI pesLe
IuIomILe dIdése, nesocoLIndu vuduI. Pùnù în corLurIIe mun-
LenIIor uu mùrsu moIdovenII cu ucéIu nùvuIù sI nIme nu
pouLe sù dzIcù cù nu eru ucéIu nùvuIù u mure vILejI. SI sù IIe
IosLu sI Lubùru cuzucIIor oduLù, uIùLureu, cu IocuI usupru
mIjIocuIuI sI urIpII ceI den-u-sLîngu u IuI MuLeI-vodù, s-ur
II uIes IucruI. Ce, neuvîndu MuLeI-vodù Iu mIjIoc, unde eru
eI, nIcI o Lreubù sI urIpu IuI CeIeIuILù, s-uu muLuL sIngur cu
cupuI sùu în urIpu den-u-dIreupLu, unde eru înIrînLù de
moIdovenI ousLeu IuI sI uu duL îndùrùpLu cùIùrImeu MuIdo-
veI, înLorcîndu LouLe puscIIe în muIdovenI sI LouLù pedesLrI-
meu. SI umu vIIndu muI des IocuI, s-uu duL moIdovenII
înceL Iurù înupoI sI înLr-ucéIu desIme u IocuIuI pIcîndu cîLvu
den muIdovenI, uu perIL sI cùpILunuI de némLI u IuI VusIIIe-
vodù, om osLeun dIrépLu, de neumuI sùu IeuI. PuscIIe
nepùIù-sILe du în muIdovenI.
Zuc. q=. SI useu puIndu MuLeI-vodù rùzboIuI Iurù Iu Ioc Iu
urIpu su den-u-dIrIupLu, TImus, cu nebunIIu su, uu rupL
numuI o sumù de pedesLrIme cùzùceuscù cu o sumù de pu-
seI, Iùrù Lubùrù, Iùrù uILù LùrIe sI I-uu upropIIuL de mIjIocuI
osLII munLenesLI, unde venIse Iurù Iu Ioc MuLeI-vodù sI sLu
îndemnîndu ousLeu su usupru cuzucIIor, însù eru uLîLu Ioc
încù, cîL de-ubIIu sù ugIungeu cu gIonLurIIe unII pre uIuILI sI
Iucru puscIIe de îmbe pùrLIIe. CuzucII pre-ncéL LoL sù
upropIIu de ousLeu munLeneuscù pre IurIs, cù esLe IocuI
IourLe spInosu uceIu sI cîndu du puscIIe IuI MuLeI-vodù
înLr-însII, LoLI cùdeu Iu pùmînLu. ¡urù urIpu den-u-sLîngu u
IuI MuLeI-vodù, unde eru sI IésII, sLu pIecuLù pre cuI
necIùLILI, deprInsI IésII sI sLIuLorI IIrII CùzùcesLI. Vùdzîndu-
I Iùrù Lubùrù, pedesLrIme gouIù, sIngurù în cîmpu, usLepLu
cu InImù sù sù muI upropIIe cuzucII. TImus sLu cu Lubùru
înupoI, des-pùrLIdu-o în duù pùrLI, Iùrù nIcI o socoLeuIù,
pùnù s-uu scornIL cIIoLuI înLre cuzucII ceI den IrunLe sI sI-
uu sIobodzIL IocuI. Den cure Ioc uu nemerIL sI pre MuLeI-
vodù un gIonLu de sIneLu uproupe de încIIeLuru genuncII-
uIuI sI I-uu prIcepuL înduLù un puIcu sI uu nùvùIIL Iu scuru
IuI MuLeI-vodù, sù nu cumvu cudzù. ¡-uu gonIL pre puIcuI
de Iu sIne cu suduImù MuLeI-vodù sI neurùLîndu-sù nemIcù
de runù, uu îndemnuL ousLeu su, cu un depIIn osLeun. SI
uLunceu uu sùrIL IésII dIrupLu usupru pedesLrImeI CùzùcesLI
sI înduLù uu înIIuL cu sùbIIIe înLr-însII sI înLr-un ceusu
sLuLurù cîLevu LrupurI de cuzucI sI rùnILI IourLe muILI, cù I-
uu cùIcuLu cùIùreLII pùn uproupe de Lubùrù. SI dupù uceusLu
u dou înderepLùLurù u osLIIor u IuI VusIIIe-vodù, uIes u cuzu-
cIIor, în curII eru LouLù nedejdeu sI ocIII & LuLuror, uu
cùdzuL LuLuroru InImIIe gIos, cîL nIme n-uveu nedejde de
Izbîndù, ce mîInILI LoLI sI înspùImuLI. NebunuI TImus ce sù
Iucù nu SLIIu, Iùr de nIcI o LocmuIù sI nIce o rînduIuIù.
SLrIgu cuzucII: ,DzIceLI-ne, în vro purLe orI sù mergem, orI
sù ne uruncùmu sunLurI pre obIceIuI nosLru". Nu eru umu
nIcI sIuL, nIcI orînduIuIu. SI LoLoduLù cu ucesLe sù scornIsù
un vIvor den sus cu pIouIe dIrepLu în IuLu osLII IuI VusIIIe-
vodù sI cu ucéè IurLunù, cu suneLuI copucIIor sI cu pIouIe
rùpede, cîL sù pùreu cù esLe unume urgIIu IuI Dumnedzùu
orînduILù usupru césLIIu osLI, cîLù eru despre VusIIIe-vodù.
SI MuLeI-vodù cu LunurI udùogeu grouzu osLII sI sùmeLI umu
osLenII IuI. DecI înLîI urIpu osLII nousLre, MoIdoveI, uu pur-
ces în rùzsIpù. VusIIIe-vodù, vùdzIndu u vedere rùzsIpù osLII
suIe, s-uu muLuLu cùLrù Lubùru cùzùceuscù, Iu TImus, cureIe
încù cùznIIu cu Lubùru, înLîIu ce o rumpsése. sù o împreune
Iu Ioc. Pe o pIouIe sI IurLunù cu ucéIu nIcI de un sporIu nu
eru, ce, cîLI uu puLuL u sù încùIùru cuzucI, s-uu încùIùruL sI
uu pIecuL sI TImus cu VusIIIe-vodù Iugu, Iùsîndu LouLù
Lubùru sI bIeLII pedesLrusI Iu perIre.
Zuc. q6. PerIL-uu în césLu rùzboIu oumenI însemnuLI den
boIerII MuIdoveI, BucIum sLoInIcuI den Lun IovIL sI HrIs-
LoduI cùmùnurIuI sI den sIujILorI puLInI, den pedesLrImeu
cùzùceuscù cîLvu den céIu ce uu IosLu în IrunLe, precum s-uu
scrIs, den némLII u IuI VusIIIe-vodù în gIumùLuLe. VII muILI
sI den osLenI de Lurù sI den cuzucI uu cùdzuL pre mînu IuI
MuLeI-vodù. ¡urù sI den munLenI nu Iùrù scùdere în oumenI
uu IosLu sI muI vîrLos prImejdIIu IuI MuLeI-vodù, cu runu ce
I s-uu prIIejIL, den cure, cu udevùruL sI bùLrîn uu IosLu, Iurn
cîL ur II muI puLuL LrùI, runu ucéIu I-uu scurLuLu rùmùsILu
dzIIeIor, cù pùnù Iu unuI, neLùmùduIL de ucéIu runù, uu
murIL. Cù sù nu IIe IosLu rùnIL, de-ubIIu cInevu de ur II pu-
LuL scùpu, den muIdovenI sI cuzucI, unde înLrusù sI cu ce
LocmuIù.
Zuc. q;. Aseu IîrsIndu sI ucesLu rùzboI VusIIIe-vodù cu
MuLeI-vodù, pe urmu sI nùrocuI ceIoruIuILe rùzbouIe ce uu
uvuL muInLe, uu IuuL cu TImus cîmpII pre Iu GrùdIsLe,
Lrecîndu SIréLIuI Iu VùdénI, uu venIL Iu ¡usI, Iu scuunuI sùu,
cu mure mîInIcIune LuLuror IucrurIIor suIe.
Zuc. q8. NIme nu s-uu gîndIL penLru pedesLrImeu
cùzùceuscù sù Iusù cInevu vIu den cîLI rùmùsese dupù Iugu
osLII ceII cùIùrI. De mIruL IIreu cuzucIIor Iu nevoIe. Dupù ce
II-uu IugIL LouLe cupeLeIe sI IuLmunuI Ior, eI în de sIne în Ioc
uu rùdIcuL cupu sI uu IeguL Lubùru sI s-uu upùruL pùnù în
noupLe sI upoI noupLeu în Lubùrù uu IùcuL IocurI de curùIe
Ior sI de spInI, Iurù sIngurI uu purces cu LocmuIù, Iùrù
Lubùrù, numuI pedesLrI sI uu IesIL LoLI pùn înLr-unuI, Iùrù
nIcI o dodeIuIù, uIceu în Lurù.
±1. Cupoló uló noosprúdzécelè
¡ncep. 1. AIceu în ¡usI, TImus odIInIndu dupù ospùLuI de Iu
MuLeI-vodù dzéce dzIIe, uu purces spre Luru su, Iurù VusIIIe-
vodù Iurù s-uu usedzuL în scuun, cù Iu PourLù îI sLu domnIIu
nesLrIcuLù, însù, nu îndeIungu în puce, cù cerîndu SLeIun-
vodù de Iu MuLeI-vodù ugIuLorIu, sù murgù în Lurù, I-uu duL
qoo de sùIménI sI den dùrùbunLII sùI cIne uu vruL de
bunùvoIe în IeuIu IuI SLeIun-vodù sI dIn IIvInLI o sumù. SI uu
înLruLu Iurù SLeIun-vodù în Luru cu uceI ugIuLorIu de Iu
MuLeI-vodù pre Iu ¡ocseunI sI s-uu usùdzuLu Iu RùcùcIunI,
Iu un suL uI sùu, deoduLù, usLepLîndu sI uILu ugIuLorIu sI de
Iu RucoLII cneudzuI ArdeuIuIuI.
Zuc. z. Cu unevoIe sù Locmùscu doI domnI înLr-o Lurù!
Aseu VusIIIe-vodù, pùnù u nu sù muI îngIoLI sI u sù înLùrI
purLeu IuI SLeIun-vodù, uu uIes 8oo de osLenI înLr-uIes, or-
IeIenI sI IùpusnénI sI I-uu LrImIs usupru IuI SLeIun-vodù, cu
nepoLu-sùu, SLeIun puIurnIcuI, sI den suLe boIeresLI cîLùvu
sumù de oumenI, curII LInusù cuIeu IuI SLeIun-vodù Iu Iugu
de Iu PoprIcunI sI omorîsù LùrunII ucéIu sI pre Moreu-nuI
IuLmunuI IuI SLeIun-vodù.
Zuc. ¤. SLrujeu IuI SLeIun-vodù eru Iu Bucùu, qoo de ou-
menI cùIùrI sI vro... sùIménI sI umu eru cîLvu den boIerI sI
IecIorI de boIerI udunuLI Iu SLeIun-vodù: AndronIc
sùrdurIuI, DurIe spùLurIuI, AnLIpIIe-ugu sI uILI boIerI de
muInLe cu dînsuI. SI cu sLrujeu IuI SLeIun-vodù dIn boIerI uu
IosLu MogIIde puIurnIcuI sI SLurdzeu vIsLernIcuI. Ducù uu
sImLIL venIreu IuI SLeIùnILù puIurnIcuI usupru su cu osLIIe
IuI VusIIIe-vodù, s-uu duL Iu o rîpù ce IesLe uproupe de suL
de ¡uruonI unume VuIeu Sucu, sI s-uu LocmIL ucoIeu sLoI pre
un pIscu, uIùLurîndu Iîngù sIne sI dùrùbunLII ce eru mun-
LenI. SI cum venIIu înLInsu' orIeIenII îu dînsII împIedecuLI
cu LrecùLoureu rîpII uceIIu ce s-uu pomenIL, nu LrecuLI bIne
LoLI, uu sùrIL cùIùreLII IuI SLeIun-vodù sI înIoc I-uu înIrînLu
pre orIeIenI. Au pIecuLu Iugu sI SLeIùnILù puIurnIcuI sI
HîncesLII sI I-uu gonIL sLrujeu ucéIu u IuI SLeIun-vodù, pùnù
I-uu LrecuL Iùrù vud upu BIsLrILII. Pre uILII, curII uu IuuL dru-
muI spre Romun, I-uu gonIL pùnù în Romun. SI I-uu
cuprInsu sI LùrùnImeu ucéIu pre cure SLeIun-vodù I-uu
omorîL, Iurù uILoru Ie-uu LùIuL urecIIIe.
Zuc. q. Dupù ucéIu Izbîndù, sLrujeu IuI SLeIun-vodù s-uu
muLuL Iu SùbounI, muI sus de Romun, Iurù SLeIun-vodù de
Iu RùcùcIunI s-uu muLuL Iu Bucùu, udùogîndu-I den dzI în
dzI oumenI de Turù de Sus LouLù sI den gIosénI muILI. SI
ucoIeu I-uu venIL sI ugIuLorIuI sI de Iu RucoLII cneudzuI Ar-
deuIuIuI, 1.ooo de oumenI cu Boros Iunos.
Zuc. =. VusIIIe-vodù vùdzIndu-sù Iurù Iu cumpùnù greu sI
Luru îndoILù cu urîcIune spre dînsuI sI doumnu su Iu
Suceuvù cu LouLù Inemu ce uveu, ceLuLeu HoLInuIuI eru
IesILù de supLu uscuILureu IuI, cù eru încIIsù ceLuLeu sI LoL sù
LIneu pre numeIe IuI SLeIun-vodù, unde eru sù muI
nùzuIuscù nu uveu, cuzucII umu înIrunLuLI sI rusInuLI cu
TImus în Turu MunLeneuscù sI doI neprIIeLInI LurI pre ucéIe
vrémI, sI RucoLII sI MuLeI-vodù, sù mIru ce vu Iuce. ¡urù LoL
neIùsîn-du-sù, scrIe sIujILorI sI uu Lrus sI orIeIenII sI
IùpusnéDII Iu sIne sI uu rùpedzIL sI Iu cuzucI, sI-I Iùsuse
TImus zoo de cuzucI cu HIuI poIcovnIcuI. Au IùcuL sI eI de
LouLù ousLeu vro q.ooo de oumenI sI uu IesILu denLîIu Iu
MovIIe pre BuIIuIu. ApoI, ducù uu IovIL sI uI doIIeu rîndu
sLrujeu IuI, ce eru cu GrIgorIe puIurnIcuI, Iurù sLrujeu IuI
SLeIun-vodù uu purces spre TîrguI ¡rumos sI ucoIeu, den-
couce de TîrguI ¡rumos, Iu SIrcu, s-uu LumpInuL cu SLeIun-
vodù.
Zuc. 6. AcesL rùzboIu cum uu IosLu sI cum s-uu prIIejIL,
nIcI unII pùrLI neIùLùrIndu, cù nemIcù nu sLrIcù credInLu usè
ceIoru ce scrIu IeLopIseLeIe cu IùLùrIIu, cîndu vegIe voIu
unuIè sI cobourù IucruI cu IuIu uILuIu, noI, mucuru cù um II
duLorI cu pomenIre IùuduLù muI muILu IuI SLeIun-vodù, de
Iu cureIe muILù mIIù um uvuL, decîL IuI VusIIIe-vodù, de Iu
cureIe muILù urgIIe pùrInLII nosLrI uu peLrecuL, Iurù
drepLuLeu socoLIndu, nu pocI scrIe înLr-uILu cIIp.
Zuc. ;. DecI, den IùrnIcIu domnIIor, depurLe muI în
IrunLe u IuI VusIIIe-vodù, cù s-uu uIIuLu purureu în IrunLeu
osLII suIe, sIngur învùLîndu, muLîndu sLeugurIIe sI
îndemnîndu, Iurù SLeIun-vodù în ousLeu su de IuLù n-uu
IosLu, ce uu sLùLuL depurLe de Iu ousLe înupoI. ¡urù numùruI
osLII sI IIreu sI uceIeu LoL eru muI Lure VusIIIe-vodù sI muI
muILI osLenI Iu VusIIIe-vodù sI muI bunI cùIùreLI, însù LoLI
îndoILI sI IIreu neumuIuI Iucomù Iu înnoILurI. ¡u SLeIun-
vodù eru 1.ooo de ungurI cùIùrI, pre uLîLeu eru sI moIdovenI
sI eru =oo de pedesLrusI munLenI sI uILù sLrînsoure. ¡urù Iu
VusIIIe-vodù ¤.ooo de cùIùrI, qoo de cuzucI, zoo de
sùIménI cu durubunI. Ce, u vedere uu IosLu voIu IuI
Dumnedzùu spre sLîngereu cusII IuI.
Zuc. 8. TocmIse ousLeu su VusIIIe-vodù cuprIn-dzIndu
drumuI cureIe vIne de Iu TîrguI ¡rumos presLe SIrcu. însù
Borùs Iunos, obIIcIndu cù pe Iu pod esLe Ioc rîpos, uu IùsuL
drumuI sI uu purces în sus pre cosLIse, uIùLure cu pîrîuI.
VusIIIe-vodù încù uu purces în sus pre cuIme împoLrIvu Ior
sI uu sLùLuL usLepLîndu rùzboIuI. Den ousLeu u IuI VusIIIe-
vodù uu IesIL IurLuI, Iurù Borùs Iunos den ousLeu su n-uu
IùsuL, ce s-uu urùLuL muI îndrùzneLu cu ousLeu IuI SLeIun-
vodù, decîL VusIIIe-vodù, cù uu LrecuL pîrîuI.
SI IuI VusIIIe-vodù s-uu cùdzuL, nu IurLuI, ce cu LouLù
ousLeu sù murgù usupru, înceL, cu LocmuIù, uIùLureu cu ped-
esLrImeu. Ce, usLepLînd VusIIIe-vodù den Ioc necIùLIL,
céIuIuILI încù sLùLuse sI deprInsI cu Izbînde umu în cîLevu
rîndurI eI, uu sùrIL înLîI muIdovenII în IrunLe sI ungurII
dupù dînsII. De ucéIu sùrILurù u osLenIIor u IuI SLeIun-vodù,
cum s-uu duL IurLuI IuI VusIIIe-vodù înupoI, cum IesLe
dédInu IurLuIuI, cum uu pIecuL sI sLeugurIIe IuI VusIIIe-
vodù Iugu, Iùrù nIcI o nevoIe, cure încoLro, uu sLùLuL cu
ocIII, oIIor, nu osLenIIor sùmùnùLoure ousLe. BIeLII
pedesLrusI n-uu upucuL nIcI IocuI sù-I sIoboudze depIIn, ce
înduLù, înLr-o cIIpuIù, cum s-urI dzIce, ocIIuIuI, s-uu însIruL
sLeugurIIe u IuI VusIIIe-vodù pre BuIIuI în gIos cu Iugu. ¡urù
pedesLrImeu uu IuuL pre BuIIuIeLu Iu CîrIegùLurù. SI cuzu-
cII, cu puLInù scùdereu su, Iurù uu IùIùduIL pe Iu brunIsLe sI
s-uu nùzuIL Iu NIsLru. SIngur VusIIIe-vodù, vu-dzîndu
rùzsIpù osLII suIe, uu purces sI eI deoduLù IourLe cu puLInI
Iîngù sIne. ApoI s-uu sLrînsu pe Iîngù dînsuI den cupeLe
sIujILorIIor sI den HîncésLI unII sI I-uu IuuL înLre sIne,
upùrîndu-1 cu mure Iuudu su sI vesLe sI pomenIre cInsLesù.
¡u vréme cu ucéIu sù sLuI Iu nevoIu domnuIuI, cu cInsLe
vécInIcù IIe-cùruIu IesLe.
Zuc. ¤. GonIL-uu gonusII pre VusIIIe-vodù pùnù uproupe
de PruL sI I-uu LoL upùruL curII eru pe Iîngù dînsuI, precum
s-u pomenIL. SI LrupurI useu muILe n-uu cùdzuL; den ou-
menI muI însemnuLI: NecIILu vumùsuI sI ¡sur cIucérIuI. SI I-
uu prInsu vIu sI pre GIeorgIIe IuLmunuI, IruLeIe IuI Vu-
sIIIe-vodù, cùdzuL cu cuIuI Iu coborîs.
Zuc. 1o. VusIIIe-vodù, dupù ucesLu rùzboIu, uu LrecuL NIs-
LruI Iu Ruscov sI ucoIeu peLrecînd cîLevu dzIIe s-uu muLuLu
Iu VoIodIjIn, un orus cùzùcescu sI de ucoIeu uu LrImIs pre
TorducIIe vIsLernIcuI soI Iu HmIIu IuLmunuI, Iu cuscru-
sùu. ¡urù SLeIun-vodù, IùsIndu ¡usII, numuI ce uu venIL pùnù
Iu pod sI de ucoIeu orînduIndu Iu scuunuI IusIIor
cuImucumI, sIngur uu purces cu osLIIe suIe Iu Suceuvù, unde
eru cusu IuI VusIIIe-vodù sI Inemu LouLù încIIsù în ceLuLeu
SuceveI, cu Tomu vornIcuI den boIerI, uvîndu 8o de
sùImenI sI puscurI de Ioc sI némLI 6o IeIecII în ceLuLe.
Zuc. 11. SLeIun-vodù cIucù uu sosIL Iu Suceuvù uu
descùIecuL Iu un suLu uproupe, unume ScIéIu, în cuseIe IuI
Toderusco IogoIùLuI. ¡urù înpregIuruI ceLùLII s-uu îngropuL
sùIménII sùI sI o sumù de ungurI s-uu udus puscIIe sI de Iu
HoLIn sI de Iu ¡usI sI uu începuL u buLe ceLuLeu, ce nu-I sLrIcu
nemIcù.
Zuc. 1z. Sù udùogéu Luru de preLuLIndIreu ¡u domnu de
Iznouvù nou, Iur sI VusIIIe-vodù, unde eru, nu dormIIu. Ce,
orIce nevoInLu pune omuI, sorocuI IuI Dumnedzùu, umu
orînduIL useu, u-I cIùLI nu pouLe nIme.
Zuc. 1¤. PresLe scurLe dzIIe sosI vesLe cum TImus Iurù cu
¤.ooo de oumenI înLrù pre Iu Sorocu în Iurù sI umu IovIsù
oumenII IuI VusIIIe-vodù sI pre Gru-mudzè cùpILunuI,
cureIe eru în cîmpII SorocII cu sLruje. SI sLIIu SLeIun-vodù cù
nu s-u Iùsu cu uLîLu VusIIIe-A^odù usupru IuI, ce ugIunsése
sI eI Iu RucoLII, cneudzuI ArdeuIuIuI sI Iu CuzImIr, cruIuI
Iesescu, cùroru umînduroru eru urîL VusIIIe-vodù penLru
IegùLuru cu cuzucII. DecI, de Iu RucoLII înduLù I-uu orînduIL
cu PeLcII ¡sLIoun, cu LoLI sùcuII, cu pe q.ooo de oumenI,
Iurù cruIuI Iesescu cu poIcovnIcu ce uveu Iu CumenILù,
unume CondruLcIII cu 1.ooo de IésI cùIùrI, I-uu LrImIs
poruncu uceusLu, de urI venI vro ousLe usupru MoIdoveI
cùzùceuscù, sù nevoIuscù C¡¡ LouLù osIrdIIu, udunmdu-su cu
moIdovenII, sù-I smInLeuscù, cure Iucru upoI useu uu IosLu.
Zuc. 1q. Ducù uu sImLIL SLeIun-vodù ousLeu cùzùceuscù
upropIIuLù umu cùLrù PruL sI uu obIIcIL cù LùLurI nu sînLu,
nu spre Romun, ce spre CoLnurI uu purces, sLIIndu cù
sosesLe sI PeLcII ¡sLIoun cu ousLeu ungureuscù. Vreu sù LIIe
cuIeu cuzucIIor Iu Ioc Iurgu, undevu pre JIjIe. SI Iu CoLnurIu
s-uu împreunuL cu ungurII sI uu purces spre SLeIùnesLI,
usLepLîndu sI pre IésI. Ce, muI zùbovIndu IésII, n-uu
îndreznIL ungurII u sù LîmpInu cu cuzucII. 'SI useu cuzucII uu
LrecuL codruI pre Iu CucorénI, Iu Suceuvù. ¡urù SLeIun-vodù
uu rùmus pre sIeuIuI Ior despre PruL sI u LrIIu dzI uu sosIL sI
CondruLcIII cu 1.ooo de IesI.
Zuc. 1=. TImus, cum uu sosIL Iu ceLuLe, de u dou dzI s-uu
desIrînuL Iu jucurIIe mùnùsLIrIIor sI înLîI usupru
DrugomIrneI mùnùsLIrII cu puseI uu 'mùrsu sI uu bùLuL
mùnùsLIreu. SI ducù I s-uu încIInuL, LouLe odourùIe,
vesmInLeIe în jucu uu duL sI cîLI bIeLI neguLILorI eru încIIsI
ucoIeu sI muILI den boIerI, rusInîndu cuzucII IùmeI sI IeLe sI
nu 'cu cresLInII, ce muI muILu decîL pugInII s-uu purLuL cu
'ucéIu mùnùsLIre. SI sù IIe muI uvuL vréme cevusI TImus,
nIcI o mùnùsLIre n-ur II IùIùduIL neprùduLù odoucù.
Zuc. 16. OsLIIe înLr-ugIuLorIu venILe IuI SLeIun-vodù, sI
IesùsLI sI UngurésLI, dupù ce s-uu udunuLu Iu un Ioc, uu
mùrsu înduLù IésII în IrunLe. SI ducù uu LrecuL LouLe osLIIe
codru, uu sLùLuL pre 'SIréLIu sI ucoIeu, Iu unu suL unume
GrIgoresLII uu IùcuL sIuL împreunù, SLeIun-vodù cu PeLcIII
¡sLIoun ser-durIuI IuI RucoLII sI cu CondruLcIII poIcovnIcuI
cruIuIuI Iesùscu.
Zuc. 1;. SIuLuI uIege den Ioc cîLù osebIre esLe înLre omu sI
omu. ¡nLîIu SLeIun-vodù uu poILIL pre CondruLcIII sù
prIImuscù uceusLù cInsLe de cùLrù dînsII, cum I-ur pùreu.cu
ce LocmuIù sI cu ce socoLeuIù sI cu ce rIndu s-urI cùdeu sù
murgù cu LoLII usupru uceIuI neprIIeLIn, sù IIe LouLe pre
sIuLuI IuI sI pre socoLeuIu, cu uuuI vesLILu sIujILorIu sI
sLIuLorIu obIcIuIuI sI IIreI uceIuI IéIIu de ousLe u cuzucIIor.
Au muILemIL CondruLcIII de ucéIu cInsLe, cureIe îI
LîmpInù'de Iu SLeIun-vodù sI înLîI ucesLe cuvenLe uu dzIs
cùLrù SLeIun-vodù sI cùLrù PeLcII ¡sLIoun: Eu, curIIe scrIu
ucésLeu, m-um prIIejILu Iu ucesLu LùImù-cILu sI Iu uILe, muI
pre urmù.
Zuc. 18. ,împùruLII înLre împùruLI, cruII înLre cruI, domnII
înLre domnI, boIerII înLre boIerI, sIugIIe înLre sIugI uu ose-
bIre unII decîL uILII cu scuune muI sus sI sIugIIe înLre sIne
unII decîL uILII cu cInsLeu sù osebùscu. GruIuI, sLùpînuI
mIeu, cu scuunuI sùu, mucuru cù IesLe muI sus decîL Iu-
mInuLuI cneudzuI de ArdeuIu, Iurù dumneuIuI PeLcIII
¡sLIoun esLe Iu muI mure cInsLe Iu sLùpînuI sùu. Eu Iu
sLùpînuI mIeu sînLu muI de gIos; dumIsuIe sù vu cùdeu sù Iu
cîrmu usupru dumIsuIe sI noI, dupù poruncu dumIsuIe,
omu Iuce."
Zuc. 1¤. AcésLeu ducù um spus cùLrù SLeIun-vodù sI cùLrù
PeLcIII ¡sLIoun, uu rùspunsù PeLcIII ¡sLIoun, cum, mucuru
cù 'esLe Iu sLùpînuI sùu serdur, vu sI poILesLe sù IIe LouLe pre
sIuLuI IuI GondruLcIII, cu unuIu' cureIe umu uLîLeu rùzbouIe
uu uvuL cu cuzucII sI sLIe rînduI sI IIreu Ior. Ducù uu
înLeIesu rùspunsuI (cum ur II sLIuL cù nu or Iuce eI useu
umîndoI, cum vu sIùLuI eI), uu dzIs: ,De vreme ce mù uIeg
mùrIIIe-suIe sù sù Iucù pre sIuLuI sI pre socoLeuIu meu, poI-
Lescu durù pre dumneuIor sù înLeIeugù IIreu ucesLII IèIIu de
osLI, cum IesLe sI ce sînLu cuzucII sI în ce Ioc sInLu, unde
sInLu ucmu".
Zuc. zo. ,OusLeu cùzùceuscù ducù upucù sù sù îngroupe,
sù urunce sunLurI pregIur sIne, nu Iu ce Ioc, supL ceLuLe cu
uceusLu, ce IIe Iu ce pîrîu, nedobîndILù esLe. Acmu vedem
cù încù sunLurI n-uu, nIcI bIne cred de numeIe nosLru, cù
sInLu sI IésI uIce. Pùnù mîIne, de or sI obIIcI, LoL nu or
crede. Gup cIne Ie IesLe, esLe sI Lînur sI nebun. TrebuIesLe,
de voIm sù ne mînLuIm înLr-un ceus de ucesLu neprIIeLIn,
pre Iîngù voIu IuI Dumnedzùu, însù sù Iucem useu:
Zuc. z1. OusLeu den Ioc de uIceu, cîL vu Lrece pîrîuI, înduLù
sù sù Locmuscù sLoIurI, sù-sI LIe cInesI, buIucuI, rînduI, cure
dupù cure vu merge sI-sI vu LIne IocuI. NoI, IésII, om LIne
IrunLeu, dupù noI osLIIe mùrII-suIe cneudzuIuI de ArdeuI,
dupù osLIIe unguresLI, mùrIIu-su SLeIun-vodù cu ousLeu su,
cù IIe cîndu cupeLeIe sI muI pre urmù sù IIe sù cude. ¡esLe,
cum înLùIeg, de uIceu o dumbruvù de LIne cîLvu. DecI, pùnù
om Lrece dumbruvu, vu merge înceL ousLeu, Iurù cum om
Lrece sI or IesI Iu vedere osLIIe, nemIcù neoprIndu-se, sù
purceudù rîndu dupù rîndu în LreupùduI cuIuIuI ceI mure.
Cù sù IIe grIje de vreo ousLe în cîmpu, sù ne sLeu înuInLe,
ucéIu grIje nu IesLe. Ce, cum ne vor vedeu, de uILù nu s-or
upucu, ce înduLù de sunLurI sù Iucù. Sù Iucem durù cu LoLII
nùvuIù, pùnù n-uu sunLurI sI Iu grubù useu de sIrgu, nIcI
sInéLeIe nu sù sIobod LouLe. ¡urù ceLuLeu cù ce vu du cu pu-
seI orI cu sucuIuse, uceIeu puLInù pugubù Iuc în ousLe, uIes
cure mIscù sI Iu un Ioc nu sLù. Nu LouLe cîLe sù sIobod
gIonLurIIe nemerescu, muI Iurgu IesLe pe de IuLurI decîL
omuI. ¡u noI esLe o povesLe, cù cIne pIere de gIonLu de Lun,
LoL eru de IuIger sù mourù. MIcù LInLù esLe omuI cu subIe
zmuILù sI muI Iesne sLreIeLuIuI u nemerI o vrubIe, decîL pe
un om cùIure cu urme. Grubu pIerde, udevùruL, de muILe
orI, Iurù de muILe orI IzbîndésLe. AIceu unume grubu
LrebuIesLe, cu dînsu sù ne mînLuIm de ucesLu IéI de neprII-
eLIn, cù InLr-uILu cIIp, de nu om nevoI sù-I spurgernu pînù
nu sù înLùrescu cu sunLurI, nIce noI, cîLI sInLemu, nIce de ur
venI sIngur cruIuI, sLùpînuI mIeu sI înùrIIu-su cneudzuI de
ArdeuI, nemIcù nu Ie vom Iuce. ¡u ce zùbuvù vu venI upoI
IucruI, sù sù socoLeuscù sI noI uIceu Iùrù curù, Iùrù Irunù,
LùrîI ucesLIIu vu uduce zùbuvu nousLrù cu ucesLu neprIIeLIn
mure scùdere."
Zuc. zz. AcésLeu sIùLuIu CondruLcIII, cure LouLe
prIImIndu sI SLeIun-vodù sI PeLcIII ¡sLIuun, s-uu sIobodzIL
sIuLuI sI u doou dzI dez-de-noupLe, cum uu LrecuL SIréLIuI în
vud ousLeu, uu purces deoduLù, pe cum sù uIesésù Iu sIuLuI
de cu surù. ¡urù numuI deoduLù s-uu LInuL ungurII de ucéIu
socoLeuIù, pùnù uu LrecuL dumbruvu. ¡urù cîL uu LrecuL
dumbruvu, IésII înduLù uu purces în bIcI spre ceLuLe pre Iu
Iuc-sénI, Iurù ungurII, cîL uu IesIL dIn dumbruvù Iu vedere sI
uu zùrIL IùrùLII! cuzucIIor LîmpInuL cu IrunLeu IésIIor, cù
uveu TImus cu sIne sI zoo de LùLurI, în Ioc uu sLùLuL PeLcIII
¡sLuun sI SLeIun-vodù. ¡ésII cum s-uu LîmpInuL cu LùLurîI sI
cu cuzucII cùIùrI, înduLù I-uu împInsu sI uu sLuLuL în
LocmuIù pre cuIme usupru LuberII CùzùcesLI, usLepLîndu pre
ousLeu ungureuscù sI pre SLeIun-vodù cu ousLeu de Lurù,
LoLdeuunu LrImILîndu rînd dupù rînd, sù vIe muI curundu,
ce n-uveu cuI dzIce. Au usLepLuLu CondruLcIII de douî ceus-
urI uproupe, sù vIe ungurII, ce, ducù uu vùdzuL cù nu
IoIosesLe, uu suduIL în guru mure pe PeLcIII ¡sLuun serd-
urIuI IuI RucoLII sI pre SLeIun-vodù sI uu dzIs sù dzIcù
LrîmbILu de rùzboIu. Sù rupsese den cuLune, den ousLeu IuI
PeLcIII ¡sLuun, vro zoo de cuLune, IourLe de Lreubù oumenI
sI den moIdovenI pre ucéIu sumù sI uu purces usupru cuzu-
cIIor, dIrepLu supL ceLuLe.
Zuc. z¤. CuzucII, cum uu sImLIL de IésI cù sînLu, cum uu
începuL u sùpu sunLurI împregIuruI LuberII suIe. UnII sù
upùru de IésI, uILII sùpu burbuLésLe, de uruncu pùmînLu pre
cùruLe sI înLr-o mIcu de ceus uu rùdIcuL sunLu, deoduLù mIc,
cîL eru umu pIedIcù cuIIor.
Zuc. zq. ¡ésII cu nùvuIu denLîI uu mùrsu pùnù în Lubùrù,
ce ducu uu vùdzuL cù nu vIn ceIeIuILe osLI, s-uu duL înupoI cu
sLeugurIIe, pe dupù cuseIe TùLùrusIIor sI dupù besérecu de
ucoIeu sI în nIsLe pomeLI ce eru sI uu sLùLuL pùn îndesurù. SI
de ucoIeu upoI s-uu muLuL în prejmu ceLùLII despre ¡poLésLI
uproupe de ceLuLe, numuI presLe un dîmbu, cîL covîr-sIIu
gIonLurIIe den ceLuLe. Au venIL îndesurù sI PeLcII ¡sLuun cu
osLIIe suIe sI uu descùIecuL pre dîmbu despre IucsénI, Iurù
SLeIun-vodù uu venIL sI uu descùIecuL uproupe de IésI. SI
ucesLe LouLe nu-LI scrIu, Iùudîndu vreo purLe, ce Locmu cum
uu IosLu, nu sù Iuc Iuudù osLII IesùsLI, um preu muILI de Lurù
murLorI.
Zuc. z=. PresLe noupLe uu IùcuL cuzucII sunLurI sI s-uu
înLùrIL Lubùru, cîL nu eru u gîndI sù-I muI dobîndeuscù. SI
useu s-uu pIInIL LouLe cuvInLeIe u IuI CondruLcIII grùILe
muInLe. NIce muI nùvùIeu nIme Iu Lubùru Ior, ce îmbIu
numuI cu IurLurI sI dIn LùLurI sI den sIugIIe IuI TImus IesIIu
denuIurù. ¡urù LùLurîI uu sLùLuL pùnù u LrIIu dzI sI IIIndu
presLe IIreu Ior u II încIIsI, s-uu cersuL mîrzucuI cureIe eru
cu dînsII, sù IIe cu voIu IuI TImus, sù-I sIoboudze, pùnù nu-
sI pIerdu cuII. Ce Lrùgîndu-sù mîrzucuI sù murgù, TImus
den mînIIe dobILoceuscù I-uu LùIuLu cupuI mîrzucuIuI. ¡urù
LùLurîI LoLusI înLr-ucéIu noupLe uu pIecuL den Lubùrù sI uu
IuuL denLîI în sus pe Iu CernùuLI, upoI pre Iu HoLIn spre
MovIIeu. AcoIo, Iu LInuLuI HoLInuIuI, Ie-uu IesIL pîrcùIubuI
de HoLIn, Joru, sù Ie LIIe cuIeu cu o sumù de oumenI. Ce, s-
uu supus LùLurîI înLr-o vuIe sI s-uu înLorsu usupru
pîrcùIubuIuI cu LoLII sI înduLù uu pIecuL Iugu pîrcùIubuI cu
oumenII sùI. SI Iu gounù, cù I-uu gonIL LùLurîI cîLvu Ioc, uu
perIL cîLvu de uI nosLrI Iu ucéI rùzboIus, Iùrù Ispruvù. S-uu
pomenIL Iu sosIreu IuI TImus Iu Suceuvù, cum uu sosIL eI
sIngur sI uu mùrsu Iu DrugomIrnu mùnùsLIreu. ¡urù uILe
ceLe pre Iu LouLe mùnùsLIrIIe uu purces în j ucu. Ce TImus
uu upucuLu cu o dzI înuInLe, de uu înLruLu In Lubùrù, Iurù
ceIeIuILe ceLe de sIrgu Ie-uu pIùLIL Dumnedzùu pIuLu penLru
jucuI cuseIor suIe, cù uu mùrsu ousLeu IuI SLeIun-vodù de Ie-
uu IesIL înuInLe, de Ie-uu LInuL cuIeu sI s-uu LopIL cîLevu ceLe
cu LoLuI.
Zuc. z6. SLeIun-vodù, dupù ce s-uu usedzuL osLIIe
împregIuruI ceLùLII sI LuberII CùzùcesLI, uu pus puscIIe cîLe
uveu sI bùLeu în Lubùru cùzùceuscù, cu puLInù sLrIcùcIune
cuzucIIor, cù-sI Iùcuse eI gùurI în pùmînLu. ApoI, penLru
spuImu sI ceLùLII, uu muLuL puscIIe în Lîrg sI den Lîrgu uu
bùLuLu sI uIùLureu cu ceLuLeu sI în Lubùrù. ¡esIIu denLîIu
cuzucII sI cùIùrI cu IurLurI, însù puLIne dzIIe. SI dupù
obIceuIuI sùu, uu duL înLr-o dzI nùvuIù Iu puseI în Lîrg sI
venIse uproupe de puseI, cîL unu ce eru muI uproupe umu o
upucuse. Ce, sI uLunceu înderepLîndu-I IésII, s-uu înLorsu
cuzucII în Lubùru Ior sI de uLunceu numuI ce LIneu sunLurIIe
suIe sI Iuru Irunù de cuI sI upù despre upu SuceveI den vuIe,
pùnù uu muLuL Con-druLcIII sI denLr-ucoIeu q sLeugurI de
IésI sI I-uu încIIs sI denLr-ucoIeu cu ucéIu sLruje. SI upoI uu
muLuL sI ungurII o sumù de oumenI sI useu uu rùmus cuzucII
încIIsI sI sLrînsI de LouLe pùrLIIe.
Zuc. z;. Cîndu sù Iucru ucésLeu Iu Suceuvù, cruIuI IIsùscu
CuzImIr cu qo.ooo de oumenI coborîIu usupru cuzucIIor, de
cure coborîLuI cruIuIuI sLIIndu SLeIun-vodù, uu LrImIs Iu
cruIuI, cerîndu ugIuLorIu den ousLeu su, sù-I pouLù spurge
pre cuzucI de supL ceLuLe sI LoL înLr-ucéIu duLù sI Iu RucoLII
cneudzuI ArdeuIuIuI. De Iu umîndoI Iùrù zùbuvù uu venIL
ugIuLorIu, cu pre cruIuI Iesùscu, LImpInîndu soIIIu Iu HuIIcI
pre NIsLru, înduLù uu pornIL pre DInoIu poIcovnIcuI cu 6oo
de némLI, cu q puseI sI o pIvù. ¡urù de Iu RucoLII, sIngur
IuLmunuI IuI, CIImInI Iunùs, uu coborîL cu vro 6.ooo de
oumenI. ¡urù înLîI de Iu cruIuI Iesùscu sosIndu némLII, s-uu
pus în deuI, dIrepLu usupru ceLùLII, pesLe drumuI cureIe
vIne den Lîrgu pre supL ceLuLe. SI uu LocmIL puscIIe sI pIou
dIrepLu deusupru LuberII sI-I bùLeu IourLe Lure, cîL sI pen
gùurI îI nemerIIu puscIIe sI pIou. SI ucéIe puseI upoI
curundu uu scurLuLu dzIIeIe sI u IuI TImus, cu dIrepLu
gIudeLuI u IuI Dumnedzùu, penLru prudu cure Iùcuse
besérIcIIor.
Zuc. z8. Dupù ucéIu CIImInI Iunùs, ducù uu sosIL cu
ousLeu cneudzuIuI de ArdeuI, uu LrecuL spre IocuI unde
sLùLusù sI PeLcIII ¡sLuun, usedzîndu sI LouLù Lubùru
ungureuscù încù muI uproupe de sunLurIIe CùzùcesLI.
Zuc. z¤. CuzucII umu IIIndu Iu mure sLrînsoure de Irunù,
încIIsI den LouLe pùrLIIe, umu pIeIIe de pre cuI morLI Iuu sI
Ie Ierbeu, sI opIncIIe, rùdùcInI mîncù, obosILI de sLrùjI LoL-
deuunu sI sLrùbùLuLI de puseI. TImus perIL de gIonLu de Lun,
cum dormIIu supL corLuI sùu, mucuru cù eru în pùmînLu
înLIns, I-uu nemerIL în pIcIor gIonLuI, dupù cure IovILurù
pùnù u LrIIu dzI uu sLùLuL morLu. RùdIcuse pre unuI unume
TIeodorovIcI IuLmun, dupù mourLeu IuI TImus, ce n-uveu
nIcI o puLere umu cuzucII, numuI ce eru de perIre
spùImînLuLI. SI înLr-o noupLe, IùcîrIdu-sù spuImù în Lubùrù
u Ior, uu duL LoLI cu oIIe de Iu sunLurI Iu poduI ceLùLII sI
ucoIeu împIngîndu ceI de pre urmù pre ceI dInuInLe, uu
cùdzuL de pre pod în sunLu, Iùrùmîndu-se, uILII pe-nLunérec
sùrIndu de bunùvoIe în sunLu, sI uu perIL muILI den cuzucI
înLr-uceu noupLe den spuImu ucéIu. SI sù sù IIe sLIuLII de ceI
denuIurù spuImu ce sù Iùcuse Iu cuzucI, IuuLù eru Lubùru
uLunceu.
Zuc. ¤o. ¡ùcusù o nùvuIù némLII cruIuIuI Iesuscù usupru
sunLuIuI cùzùcescu cu LreI dzIIe muInLe de ce sù rùnIse
TImus. Pre umIudzùdzI eru, cîndu DI-nov poIcovnIcuI de
némLI, socoLIndu Iùrù grIje pe cuzucI, uu duL sLIre sI Iu IésI sI
Iu ungurI, Iu vremeu ce vor uudzI dobu IuI, sù deu de LouLe
pùrLIIe nùvuIù, Iùcîndu eI cu oumenII sùI nùvuIu Iu sunLurI.
SI useu uu IosLu, cù uu mùrsu némLII sI cu nùvuIu denLîIu
Iuusù de Iu cuzucI o bucuLù bunù de sunLu. Ce, ne-sùrIndu
ungurII sI uI nosLrI de pe uILe IocurI, sù Iucù cuzucIIor
spuImù, s-uu pornIL LouLù cùzùcImeu cu sIngur TImus Iu
IocuI unde cuprInsésù némLII sI nu dIn sInéLe, ce upucîndu
drugI, IIoube, sInéLe de u LIIs, uu împInsu pre némLI de Iu
sunLurI sI sùrIndu dupù dînsII usupru unII rîpI, cum sù suIe
drumuI de Iu Lîrgu pe supL ceLuLe, uu perIL némLI Iu ucéIu
rîpù cîLvu, cîL dzùceu LecsILe LrupurIIe de némLI denLr-u-céu
nùvuIù Iu rîpù.
Zuc. ¤1. GruIuI Iesescu sosIse Iu CumenILù, împroLIvu
cùruIu sI HmII IuLmunuI, udunuL cu IunuI, purcesesù. ¡nsù
nesLIIndu încù de sosIreu cruIuIuI Iu CumenILù, uu poILILu
HmII pre IunuI sù uIeugù o sumù de ousLe LùLùruscù, sù
rùpudzù cu VusIIIe-vodù, sù-I scouLù pre doumnu IuI sI uver-
eu sI pre IecIoru-sùu den cIIsoure. Au duL IunuI pre sumu
IuI SIrIm-beI pre VusIIIe-vodù sI ¡-uu pornIL pre ¡u Sorocu.
Zuc. ¤z. Ce, înLr-uceIeusI dzIIe, umu nepuLîndu u muI LrùI
cuzucII de supL ceLuLe, IIùmîndzILI sI sLrùbùLuLI, uu IeguL
LocmuIù cu SLeIun-vodù sI CIImInI Iunùs (cù CondruLcIII
purcesesù boInuv Iu CumenILù, den cure bouIù I s-uu prIIejIL
sI mourLeu) s-uu duL ceLuLeu cuzucII pre sumu IuI SLeIun-
vodù, cu doumnu sI cu LouLù uvereu u IuI VusIIIe-vodù. SI eI,
pre cîLI rùmùsese, uu purces cu Lubùru puLInù. CInesI cum-
pùrusù cuI de Iu ungurI, de Iu uI nosLrI sI de Iu IésI, de supL
ceLuLe denduLù s-uu Lrus pen Lîrgu, upoI pe Suceuvù în gIos,
spre SIreL, cu oumenI de zùIog de Iu SLeIun-vodù, sù murgù
cu puce. SI useu s-uu IîrsIL rùzboIuI cuzucIIor de supL ceL-
uLeu SuceveI.
±±. Cupoló uló doodzécilè
¡ncep. 1. ¡n mIcù cumpùnù sLuu IucrurIIe oume-nesLI sI
rùssIpeIe u mure cuse sI domnII sI bIne uu dzIs un duscùI cù
IucrurIIe rùzbouIeIor în cIIpuIu ocIIuIuI sLuu. Amu eru Vu-
sIIIe-vodù sosîL cu ordeIe LùLùrùsLI Iu PruL, Iu SLeIùnesLI,
cîndu I-uu LumpI-nuL vesLeu, cum umu ceLuLeu uu cùdzuL
pre sumu IuI SLeIun-vodù sI cum uu perIL sI TImus sI cuzu-
cII, cîLI uu rùmus, puLInI sI în gIumùLuLe morLI sI IIùmne-sILI
sI obIIcIse sI SIrùm-beI, ce eru cu VusIIIe-vodù. Au sLùLuL o
dzI pre sIuL, ce urI Iuce cu un Iucru cu ucesLu, sLIIndu cù
ucoIeu supL Suceuvù eru osLI cîLevu sI unguresLI sI IesesLI.
Au uIes cu sIuLuI mîrzucIIor o sumù de LùLurI, sù Iovuscù de-
u dIrépLuI Iu Romun, Iurù uILù drîmbù sù Iovuscù dIrepLu
supL ceLuLe, cù îmbIu VusIIIe-vodù cu IucrùmI, cùdzîndu Iu
pIcIoureIe IuI SIrùm-beI sI cu muILe dururI. Ce, cîndu sLu
IucruI guLu sI sIuLuI, numuI sù purceugù în ceumbururI
LùLurîI, sosescu de Iu IunuI oIocurI Iu SIrùm-beIu, orIunde
¡-urI ugIunge, înLr-ucéIu Ioc sù Iuse LouLe, mucuru cù ur II sI
usupru vreunII LrébI sI înduLù sù purceugù îndùrùpLu,
dîndu-I sLIre cù IuLù u LreIu dzI ure rùzboI cu cruIuI Iesescu.
Zuc. z. Ducù uu înLùIes SIrùm-beI poruncu IunuIuI de
înLorsu sI cum eru de uproupe IunuI de cruIuI Iesùscu, uu
IùsuL Lreubu IuI VusIIIe-vodù sI s-uu înLorsu înLr-ucéIus duLù
cu osLIIe spre IunuI. ¡urù SLeIun-vodù, Iuîndu pre doumnu
IuI VusIIIe-vodù cu LouLù uvereu sI cu IIcIoruI IuI VusIIIe-
vodù, SLe-IùnILù-vodù, uu purces de Iu Suceuvù spre Romun
sI cu uI doIIeu conuc uu sLùLuL în Romun, în mure grIje de
LùLurI, de curII umu SLIIu den sLrùjIIe suIe cù uu ugIunsu
SIrùm-beI cu VusIIIe-vodù Iu PruL. ¡urù Iuîndu vesLe de
înLorsuI ourdeIor LùLùrùsLI, sIngur s-uu usedzuL Iu Romun,
în epIscopIe, Iurù doumnu IuI VusIIIe-vodù sI cu IecIoruI IuI
o uu LrImIs Iu un suL uI sùu cu puzù, unume Iu BucIuIésLI pre
BIsLrILe. GIImInI Iunùs den conucuI denLîI de Iu Suceuvù pe
MuIdovu, de Iu RùcIuIénI, uu uIes 8oo de cuLune sI SLeIun-
vodù ¤oo de moIdovenI sI uu LrImIs cruIuIuI Iesescu înLr-
ugIuLorIu Iu CumenILù. SI dupù ce uu pornIL ucésLu
ugIuLorIu CIImInI Iunùs cu SLeIun-vodù, în Ioc de
muILùmILù cruIuIuI penLru ugIuLorIuI IuI, cureIe îI LrImIsese
sI eI usupru cuzucIIor, Iurù cu ceIeIuILe osLI CIImInI Iunùs uu
LrecuL în Luru su, Iu ArdeuI, cu Izbîndù Iu sLùpînu-sùu, Iu
RucoLII. ¡urù SLeIun-vodù s-uu usedzuL, precum s-uu po-
menIL, Iu Romun.
Zuc. ¤. AIceu pre scurLu nI sù cude u pomenI de
CondruLcIII IeuIuI, poIcovnIcuI cruIuIuI Iesùscu, cureIe s-
uu pomenIL cù uu IosLu venIL înLr-ugIuLorIu IuI SLeIun-vodù
usupru IuI TImus, cù, mucuru c-uu IosLu om sLreIn, cude-sù
sù nu sù Lucù IùrnIcIIu IuI sI IIreu depIIn ce uveu. Omu uIes
Iu IucrurIIe rùzbouIeIor, cù cIne sù vu îndemnu Iu bunùLùLI,
de nu sù vor Iùudu oumenI IurnIcI în Iume, den curII unuI
eru uIes ucesL omu? TùcuL, îLI pùreu cù nu SLIIu nemIcù, Iurù
unde LrebuIu sù sIùLuIuscù, Izvor sI LouLe cu mure Inemù sI
pre cuIe; Lreuz, neînspùImuL Iu rùzbouIe,, cup osLenIIor de-
pIIn, sIngur, unde Lre-buIIu, în IrunLe, cu depIInù LocmuIù
învùLùLorIu. De muILe orI, cu 1.ooo de oumenI, cure uveu
supL mînu IuI, pre LreI mII de LùLurI uu bùLuL sI pre cuzucI cu
mIIIe, orIundesI sù LîmpInu, îI înIrîngeu.
Zuc. q. Nu s-uu pomenIL de semneIe cerIuIuI, curIIe s-uu
prIIejIL muInLe de ucésLeu LouLe rùuLùLI sI CrùIeI ¡esesLI sI
LùrîI nousLre sI sLîngereu cuseI ucesLII domnII u IuI VusIIIe-
vodù, Iu rînduI sùu. Cù eru sù sù pomeneuscù Iu domnIu IuI
VusIIIe-vodù, penLru comeLu, udecù sLeuou cu coudù, cure s-
uu prIIejIL cu cîLvu unI muInLe de uceusLu useu de greu
premeneuIù ucesLII domnIeI sI înLunecureu soureIuI, în unuI
ceIu, în cure un s-uu rùdIcuL UmII IuLmunuI cu cuzucII
usupru IésIIor, IourLe groudznIcù înLunecure în posLuI mure,
înuInLeu PusLIIor, în unuI ;1=6 <16q8>, înLr-o vInerI sI LoL
înLr-uceIu un IùcusLe neuudzILe vucurIIor, cure LouLe
semneIe în Ioc bù-LrînII sI usLronomII în Turu ¡esuscù u
mure rùuLùLI cù sInLu ucesLor LùrI menIIu. Mù veI IerLu,
IubILe cILILorIuIe, cùcI nu L-um scrIs ucesLe semne Iu IocuI
sùu. Crede nepuLInLII oumenesLI, crede vuIurIIor sI cump-
IILeIor vrémI, înLreubù pe ce vrémI um scrIs sI cîL umu scrIs.
As II IIpIL ucesLe semne Iu rînduI sùu, ce urnu eru LrecuL
rînduI Iu IzvoduI ceI curuL sI scrIILorI curII Izvodescu, puLInI
sù uIIù, Iurù LIpur nu-I. DecI uIceu de ucesLe semne îLI duu
sLIre sI uIes povesLeu IùcusLeIor, cure cu ocIII cumu venIIu
um prùvIL.
Zuc. =. Cu unu unu muInLe de ce s-uu rùdIcuL HmII IuL-
munuI cùzùcescu usupru IésIIor, uproupe de secere, erum
pre uLunceu Iu scouIù Iu Buru, în PodoIIIu, pre cuIe IIIndu de
Iu suL spre orus. NumuI ce vùdzum despre umIudzùdzI unu
nuor, cum sù rùdIcù deopurLe de cerIu un nour suu o
negurù. Ne-um gîndIL cù vIne o IurLunù cu pIouIe, deoduLù,
pùnù ne-um LImpInuL cu nuoruI ceI de IùcusLe, cum vIne o
ousLe sLoI. în Ioc nI s-uu IuuL soureIe de desImeu musLeIor.
CéIe ce zburu muI sus, cu de LreI suu puLru suIILe nu eru muI
sus, Iurù curIIe eru muI gIos, de un sLuL de om sI muI gIos
zburu de Iu pùmînLu. UrIeL, înLunecure, usupru omuIuI
sosIndu, sù rùdIcu ourece muI sus, Iurù muILe zburu
uIùLureu cu omuI, Iùrù sIuIù de suneL, de cevu. Sù rùdIcu în
sus de Iu om o bucuLù mure de ceIu poIudù sI useu mergeu
pe deusupru pùmînLuIuI, cu de doI coLI, pùnù în LreI suIILe
în sus, LoL înLr-o desIme sI înLr-un cIIp. Un sLoI LIneu un
ceus bun sI ducù Lreceu ucéIu sLoI, Iu un ceus sI gIumùLuLe
sosIIu uILuI sI useu, sLoI dupù sLoI, cîL LIneu de Iu uprîndzu,
pùnù îndesurù. Unde cùdeu Iu mus, cu uIbIneIe de gros
dzùceu; nIce cùdeu sLoI presLe sLoI, ce Lreceu sLoI de sLoI sI
nu sù pornIIu, pùnù nu sù încùIdzIIu bIne soureIe spre
uprîndzu sI cùIùLorIIu pùnù îndesurù sI pùnù Iu cùdereu de
rnus. Cùdeu sI Iu popusurI, însù unde mîneu, rùmîneu
pùmînLuI negru, împuLIL. NIce Irundze, nIce puI, orI de
Iurbù, orI de sùmùnùLurù, nu rùmîneu. SI sù cunousLe sI un-
de poposIIu, cù eru IocuI nu useu negru Iu popus, cu Iu mu-
suI uceII mînIeI u IuI Dumnedzùu. CîLevu dzIIe uu IosLu
ucéIu urgIe; den pùrLIIe de gIos, în sus mergeu. SI LoL
uLunceu uu IosLu sI uIceu în Lurù IùcusLe sI dupù uceIu unu sI
Iu uI doIIeu, însù muI puLIne. SI upoI sI în dzIIIIe u IuI
SLeIun-vodù, uu IosLu IùcusLe, însù pre une IocurI sI nu cu
ucéIu desIme cu în céIu unu, de cure s-uu scrIs. ¡urnu sù
gùsIIu în pùmînLu îngropuLe pre muILe IocurI.
Zuc. 6. Ne înLourcem ucmu Iurù Iu povesLeu de unde um
pùrùsIL. SI IIIndu ucésLeu LouLe LoL pe o vréme cu IucrurI
sLreIne, uIes cu IucrurIIe CrùIeI ¡esesLI sI împreunuLe,
cumu uI înLùIes Iu rùzbouIeIe SuceveI, nu nI sù cude sù Lre-
cem ce s-uu IucruL înLre cruIuI Iesùscu CuzImIr sI înLre
IunuI CrîmuIuI sI IuLmunuI cùzùcescu HmII, uLIngîndu-sù
LouLe ucesLe sI de Lurù. SLu cruIuI Iesescu cu osLIIe suIe supL
CumenILù sI ducù I-uu venIL sI de Iu ungurI uceI ugIu-Lor, de
cure s-uu scrIs, Iuuse sIuL sù purceudù de Iu CumenILù
împoLrIvu IunuIuI sI IuI HmII, undesI sù vu LImpInu, sù Ie
deu rùzboI. Ce, Iuîndu vesLe den IImbI cù uu Lrus LouLe or-
deIe IunuIuI cùLrù sIne, sI pre SIrîm-beI, cureIe îI despùrLIse
sI-I LrImIsesù în MoIdovu, sù nu IIùmîndzeuscù undevu în
gIos ousLeu, uu socoLIL sù sù IIpuscù de MoIdovu, penLru
Irunu osLII, Iu NIsLru, sI ucoIeu sù usLepLe pre LùLurI sI pre
cuzucI. SI useu uu IùcuL: s-uu muLuL de supL CumenILù sI s-
uu pus Lubùru Iu Zvunceu. SI înduLù uu IùcuL pod mereu pre
cosurI pesLe NIsLru, presLe curIIe îmbIu osLenII IesùsLI, pùnù
presLe PruL, Iu pîIne, Iu IînurI, sLrIcu sI prIsecIIe oumenIIor.
SI eru Iu HoLIn pîIne în sLogurI, cu mure bIvsIug înLr-uceIu
unu. ¡urù muILI den IésI uu pIùLIL sI cu cupeLeIe Irunu ucéIu
de oumenI de Lurù, durîndu-I Inemu penLru muncu su.
Zuc. ;. HunuI cu HmII, ducù uu vùdzuL cù-I Lrug IésII Iu
Ioc Lure, sù Ie IIe u du rùzboIu numuI den IrunLe, s-uu sIILu
u merge usupru IésIIor, uducîndu-sI umInLe rùzboIuI de Iu
BeresLecIcu. Ce, HmII s-uu suIL în sus sI uu sLùLuL cu Lubùru
Iu HusIuLIn, Iurù IunuI uu cuprInsu cîmpII CumenILII den
sus cu ordeIe suIe. însù n-uvè cum sù-I IIùrnIndzuscù pre
IésI, cù-I IrùnIIu MoIdovu. A merge IurùsI usupru Ior, Iu
sLrîrnLoure, nu vreu, nIce IésII Iu Iurgu de LoL vreu sù Iusù.
Ce Iurù IunuI uu LrImIs pre SeIer CuzI-ugu, vezIrIuI sùu sI
cruIuIu pre cunLeIIuruI sùu supL ceLuLeu CumenILII sI ucoIeu
s-uu IeguL puce sI s-uu înLorsu osLIIe, cInesI Iu IocurIIe suIe.
SI de uLuncesI UmII uu începuL u sLrIcu IegùLuru su cu
LùLurII sI sù cercu Iu Moscu.
Zuc. 8. VusIIIe-vodù vùdzIndu-se în Turu Cùzùceuscù
cùdzuL den domnIIe, despùrLIL sI de doumnu su sI de cuconI
sI de uvere (cuuLù Iu ce uduce rouLu IumII mure cuse, cù ce
pouLe II muI greu decîL ucésLeu; dzIcu cu nIce mourLeu) sI
nIcI o nedejde nu I-uu muI rùmus în prIeLensuguI cuzucIIor,
sIngur s-uu Lrus cu IunuI, Iu Crîm sù murgù. SI ucoIeu
sedzîndu pre obrocuI de Iu IunuI în ceLuLeu GIIuzIùuIuI,
cîLevu IunI, upoI de ucoIeu I-uu LrImIs IunuI Iu TurIgrud, Iu
împùrùLIIe, pre poruncu împùrùLeuscù.
Zuc. ¤. ¡urù SLeIun-vodù cu usedzuLù domnIIe Iu Romun,
LoLu Iu Romun uu sedzuL, pùnù I-uu venIL sI sLeuguI de
domnIIe de Iu împùrùLIe, cu cure Lreubù LrImIsese boIerI sI
pre SLumuLIe posLeInIcuI, încù de Iu Suceuvù. Au venIL sI
unu ugù mure cu cuILun de domnIIe sI cu sLeuguI în Romun
de Iu împùrùLIe. (CuuLù uIceu Iu ce voIe uu IosLu domnIIIe
LùrîI, pùnù nu de muILu sI Iu ce sInLu ucmu.)
Zuc. 1o. ¡u Romun peLrecIndu SLeIun-vodù, cercu în
LouLe pùrLIIe sI ucmu unIIe, upoI uILeIe de u IuI VusIIIe-vodù
LupIIuLe, orI odourù, orI bunI. Den dzI în dzI sù vùdIIu unIIe
Iu un Ioc, uILeIe Iu uILu Ioc. S-uu obIIcIL sI Iu sIugu IuI
credzuLù încù den boIerIIu IuI, unume GùLouIe, un surgucI
de u IuI VusIIIe-vodù LupIIuL Iu dînsuI de cîLvu preL,
LrImILîIIdu-I pe dînsuI Iu LouLe ce sù Iuu den cusu IuI VusIIIe-
vodù, penLru credInLu sI pre sumu IuI eru odourùIe, cîLe sù
Iuu. MuILu uu sLùLuL în gîndu SLeIun-vodù, cu ce gîndu I-uu
IùcuL uceI IurLusug uceu sIugù u IuI. Nu sLIu ce I-uu pùruL
pre dînsuI sI den-Lr-uILe semne muI denuInLe sI den IupLu
uceusLu cu surgucIuI, I-uu LùIuL cupuI în Romun, dzIcîndu
cù: ,De ur II oprIL unu Iucru ce I s-uu cuvInIL IuI, 1-usI II
IerLuL eu. EI uu IuruL un Iucru ce sù cuvIne unuI domnu".
Zuc. 11. A prùvI eru uIeveu sI pedeupsu sI sLîngereu cuseI
IuI VusIIIe-vodù sI cînduI osîndu-I osîn-dIIu sI pre oumenII
de cusu IuI, uIes nepoLII IuI VusIIIe-vodù, penLru muILe
dourù cîL uu IùcuL sI eI în vrémIIe suIe, sIIe sI scîrnùvII. SI
înLîI pre SLeIùnILù puIurnIcuI, IecIoruI IuI GIeorgIIe IuL-
munuI, încù Iu Suceuvù I-uu LùIuL cupuI, upoI pre AIexundru
puIurnIcuI sI pre EnucIIe comIsuI, IecIorII IuI GuvrII IuL-
munuI, nepoLII IuI VusIIIe-vodù, cu mure muncI I-uu omorîL
în BucIuIesLI.
Zuc. 1z. Dupù ce uu IuuL sLeug sI cuILun de domnIIe
SLeIun-vodù în Romun sI cu uceIusI ugù, cureIe I-uu udus
sLeug, uu pornILu bIruI sI pocIouneIe împùrùLesLI, uu venIL
în ¡usI în scuun sI s-uu usedzuL cu înLemeIuLù de uLunceu
domnIe, Iùrù grIje, cù împùrùLIIu eru Lînùrù, copII încù.
VezIrII eru bucurosI sù IIe IucrurI cu puce den LouLe pùrLIIe.
Ce domnIIu SLeIun-vodù Iùrù grIje, numuI o sumù de
IùpusnénI, uIes HîncesLII, nu eru deoduLù usedzuLI sI IugIsù
MIIuIceu HîncuI Iu LurcI. Ce, ugIungîndu SLeIun-vodù cu
bunI Iu puseu de SIIIsLru, I-uu prInsu puseu sI I-uu LrImIs în
obédzI Iu SLeIun-vodù. SI I-uu IerLuL sI I-uu pus urmus uI
doIIeu.
Zuc. 1¤. PresLe scurLe vrémI dupù usedzureu domnIeI IuI
SLeIun-vodù s-uu IîrsIL dzIIeIe suIe sI MuLeI-vodù domnuI
munLenescu, omu IerIcIL presLe LouLe domnIIIe uceII LùrI,
nemîndru, bIîndu, dIrepLu om de Lurù, IurnIc Iu rùzbouIe,
useu neînIrînLu sI nespùImuL, cîL poLI sù-I usumenI cu murI
osLenI u IumII.
Zuc. 1q. Dupù mourLeu IuI, uu uIes Turu MunLeneuscù pre
CosLunLIn-vodù, IecIoruI IuI Sùrbun-vodù. SI mucuru cù eru
IIcIor de domnu, sLIuL sI IuI MuLeI-vodù sI uILoru domnI
muI înuInLe, LoL uu IosLu IerILu, numuI Iu nusu puLIn Iucru
eru însemnuL, încù nu IesIse suIIeLuI den MuLeI-vodù de-
pIIn, cîndu sùIménII sI dùrùbunLII, curII Iu ucéIu sImeLIe sù
suIse den Izbînde cu MuLeI-vodù, cîL nIcI domnIIu, nIcI pre
boIerI înLru nemIcù nu bùgu în sumù, precum s-uu urùLuL
upoI sI uIeveu IupLu Ior, uu rùdIcuL pre GonsLunLIn-vodù
domnu sI uu duL cu puscIIe sI cu sInéLeIe de veseIIe. SI ucéIu
domnIe u IuI GonsLunLIn-vodù uu duL dzIIe TomeI vor-
nIcuIuI sI IuI IorducIIe vIsLIernIcuIuI. Tomu vornIcuI
cùdzuse pre mînu IuI SLeIun-vodù de Iu ceLuLeu SuceveI,
Iurù IorducIIe vIsLernIcuI uu venIL sIngur de bunù-voIe, cu
un mIeI spre gIungIIere, den Turu Cùzùceuscù, cù Iusese cu
VusIIIe-vodù scùpuL ucoIeu. Eru numuI de perIre umîndoI
IruLII în BucIuIesLI, încIIsI umîndoI sI poruncu mergeu unu
dupù uILu, sù-I omourù. ¡urù cum uu uudzIL SLeIun-vodù c-
uu sLùLuL CosLunLIn-vodù Iu domnIIu TùrîI MunLenesLI, în
Ioc uu rùpedzIL, sù nu-I omourù, cù eru IruLeIe Ior CosLunLIn
posLeInIc în Turu MunLeneuscù, cumnuL cu CosLunLIn-vodù.
SI useu uu IùIùduIL Tomu vornIcuI sI IruLe-sùu, IorducIIe
vIsLernIcuI, uLunceu de prImejdIIu morLII. SIngur
Dumnedzùu, presLe nedejdeu omeneuscù IeresLe pe ceI
dIrepLI de prImejdII, cù ce oumenI uu IosLu ucesLI doI uIceu
în Luru uceusLu, uIes IorducIIe vIsLernIcuI, Iùrù scrIsoureu
meu credzu cù vu LrùI numeIe Ior în vécI înLr-uceusLù Lurù
de pomenIreu oumenIIoru, den omu în omu.
Zuc. 1=. ConsLunLIn-vodù, domnuI munLenéscu, cu
SLeIun-vodù, umu nu eru în vIuLu ucéIu, cum eru cu MuLeI-
vodù, însù eru bucurosI umîndoI de usedzureu su, cu nIsLe
domnII nouoù. AIceu în Lurù Iu noI s-uu usedzuL puce,
numuI îmbIu pre Iu murgIne osLI CùzùcesLI sI LùLùrùsLI,
dodeIndu-se cu IésII, însù umu muI sIube rùzbouIe decîL
ceIe denLîI. SI curundu dupù ucéIu, s-uu IùsuL cuzucII de
LùLurI sI s-uu IeguL cu împùrùLIIu MoscuIuI. SI eru Iu noI în
Lurù umu muI greu de dùrI, penLru muILImeu IeIecIIIor ce
LIneu SLeIun-vodù pre pIIdu IuI MuLeI-vodù, den curII nu Iu
muIL sI Iùcurù zurvù uIceu în ¡usI mure înLre sIne sIujILorII.
Zuc. 16. Eru sùIménI de LoLI. cu ceI den Turu
MunLeneuscù sI cu ceI de Ioc, de uIceu, curII Iusese în sIujbù
sI Iu VusIIIe-vodù, 1.ooo sI némLI cu ¡on-ceLcIII poIcov-
nIcuI, qoo cùIùreLI, IésI zoo cu VoIce-covLcIII, cùpILunuI de
IeIecII, moIdovenI cu IésI umesLecuLI cu RuscIL cùpILunuI
¤oo, IeIecII de Lurù cu Grumudzeu cùpILunuI, qoo. ALîLu
sumù de sIujILorI LIIndu SLeIun-vodù, nIcI de Iu unII zurvu
nu s-uu începuL, numuI de Iu munLenI sùIménI sI cupeLeIe
Ior sI Iuuse în vorouvu cu sIne sI pre sùIménII cesLI de Ioc
usupru nemLIIor. NémLII eru pre gIumùLuLe uIceu în ¡usI,
Iurù zoo de némLI cu poIcovnIcuI Ior îI LIneu SLeIun-vodù Iu
Suceuvù, în posLuI mure eru, cîndu sùIménII, den nebunIIu
cùpILunIIor sùI sI den semeLIIu de cure sù împIusù încù den
Turu MunLeneuscù, s-uu duLu cuvînL în de sIne sI uu purces
buIucurI pen Lîrgu sI pre cîLI némLI uu uIIuL pre Iu uIILe I-uu
omorîL. S-uu IùcuL înduLù o spuImù, o zurvù în Lîrg. NémLII,
unII scùpuLI rùnILI Iu curLe, cùpILunuI Ior de-ubIIu scùpuL de
Iu guzdù, cîLI uu puLuL u sLrînge de oumenII sùI sI cu ucéIu ce
eru Iu puzu curLII înLr-ucéIu dzI, uu upucuL cerducuI în curLe,
céI de pIuLrù, sI s-uu orînduIL de upùrure ucoIeu. Au sLùLuL
în mure zurve sI spuImù LouLù curLeu sI sInguru SLeIun-vodù
Iu mure spuImù, uILor sIujILorI <uu IuuL> cuII u muI muILI
pre Iu odùI. Un nùroc uu IosLu cù buIucbusII sI cùpILunuI
sùIménIIor ceIor munLenesLI s-uu înseIuL sI uu venIL Iu
SLeIun-vodù, cIemîndu-I cu bIîndéLe. Ce, cum uu vInIL
înuInLeu IuI SLeIun-vodù, sI sùIménII sù buIucIIu uLunceu
LoLI Iu un Ioc în preujmu curLII, înIoc uu învùLuL de Ie-uu
LùIuL cupeLeIe sI cùpILunuIuI s-u LreI buIIucbusI. SI ucéIu uu
IosLu poLoIILuI uceII zurve u sùIménIIor, cù cum uu înLeIes
cù Ie-uu perIL cupeLeIe, înIoc uu purces spre Iugù. AcoperIse
IuzuI desImeu sI upoI uu IuuL spre SocoIu. în ses Iu ceIrIu, Iu
pîrîuI ce vIne pe ucoIeu, sLùLuse. SI IesIse sI ousLeu usupru
Ior, LouLù curLeu sI sIujILorII sI némLII, pesLe poruncu IuI
SLeIun-vodù, umu cu sLeugurI, cu dobe, cîL ce puLeu, venIIu
sù-I ugIungù, sù-sI rùscumpere den sIngeIe ce Ie Iùcuse
sùIménII Ior. Ce uu LrImIs poruncù Lure SLeIun-vodù pre Iu
cùpILunI, cIne urI cuLedzu sù Iucù vreun rùzboIu, cu cupuI vu
pIùLI, numuI sù sù ruspundze sùIménIIor ceIor munLenesLI,
sù-sI murgù Iu Luru Ior, Iurù ceI de Ioc sù rùrnîIe pre IerLure
de ucéIu IupLù. DecI uu purces munLenII spre codru, cun cu
Iugu sI cesLI de Ioc o sumù, Iur o sumù ce uu rùmus, I-uu Ier-
LuL SLeIun-vodù.
Zuc. 1;. Nu eru cu o nemIcù uceusLu zurvù de uIceu
împoLrIvu IupLeI cure s-uu IùcuL, curundu upoI dupù
uceusLu de uIceu, în Turu MunLeneuscù, sùIménII cu
dùrùbunLII, IupLu cure de-ubIIu de su vu uIIu în vreo Lurù, cu
ucéIu. S-uu rùdIcuL sùIménII cu dùrùbunLII sI LoLI, presLe
LouLù Luru Ior sI uu ubùLuL Iu cuseIe boIeresLI cu urme
Iùrùmîndu-I înuInLeu ocIIIor gIupînéseIor Ior sI cuconIIor,
Iù-cîndu rîs pre muILe IocurI de IùmeIIe Ior, jecuIndu cuseIe
sI uvereu. SI nu numuI în BucuresLI, ce sI Iu Luru, Iu muILe
cuse, perIL-uu muILI boIerI sI negu-LILorI jecuILI de dînsII.
¡urù n-uu rùbduLu Dumnedzùu ucéIu IupLù îndeIungù, ce, Iu
ce cerLure uu sosILu sI eI, cILI-veI Iu rînduI sùu.
Zuc. 18. De sImeLIIu ucéIu uceIor sIujILorI sI IupLù useu
Scîrnuvù sI de-ubIIu uudzILù înLr-uILe LùrI, supL mure grIje sI
cu-nLr-o robIIe IIIndu ConsLunLIn-vodù Iu sIujILorII sùI, nu
ce poruncIIu eI, ce ce vreu eI sù Iucù Iuce, uu ugIunsu pre
LuInù Iu RucoLII cruIuI de ArdeuI sI uIceu Iu SLeIun-vodù
domnuI de MoIdovu, cerîndu ugIuLorIu Iu mure nevoIu su
de sIujILorI. RucoLII, om Lînur, în bIne sI mure uvuLIe, zburu
cu gînduI în LouLe pùrLIIe u-sI Iuce cevu vesLe, bucuros uces-
LuI prIIej, înduLù s-uu gùLIL cu osLI în Turu MunLeneuscù,
dîndu sLIre sI Iu SLeIun-vodù uIceu, numuI sù purceudù, sù
sù udune cu dînsuI Iu upu TeIeujInuIuI. NumuI ce I-uu
cùuLuL sI IuI SLeIun-vodù u purcede de uIceu cu osLIIe suIe.
S-uu înLruL SLeIun-vodù în Turu MunLeneuscù pe den sus de
¡ocseunI sI RucoLII s-uu pogorîL den Luru IuI pre upu
TeIeujInuIuI.
Zuc. 1¤. Ducù s-uu obIIcIL uIevè Iu curLeu IuI ConsLunLIn-
vodù cu cobourù sI cruIuI sI SLeIun-vodù cu osLI, uu sLrînsu
cùpeLenIIIe sIujILorIIor sI Ie-uu duL sLIre de neprIIeLInsuguI
IuI RucoLII, cum vIne usupru scuunuIuI IuI. ,Ce sù IILI guLu
sI nespùImuLI, precum uLI IosLu Iu uLîLeu rùzbouIe, LoL cu
Izbînde, uIes uceIu sIujILorI IIIndu, curI vesLILe osLI în Iume,
CùzùcesLI, uu înIrînLu". AceIeu uudzIndu, sLrIgu LoLI pùn
înLr-unuI: ,¡u eI, Iu eI, numuI sù nI-I urùLI". SI useu gùLIndu-
se ConsLunLIn-vodù, uu purces den BucuresLI sI de Iu uI
doIIeu conuc uu IugIL de Iu dînsII spre DîrsLor spre puseu de
SIIIsLru, cù sù ugIunsésù sI cu puseu, dîndu-I sLIre de LouLe
ucesLe.
Zuc. zo. Vùdzîndu-se sùIrnénII sI dùrùbunLII înseIuLI de
CosLunLIn-vodù, nemIcù den nebunIIu su n-uu scùzuL, ce în
Ioc uu rùdIcuL domnu pe HrIzIcu-vodù unume sI I-uu pus
surgucIu în cupu. înduLù uceI HrIzIcu-vodù uu rùpedzIL cùrLI
în LouLù Turu MunLeneuscù, dîndu sLIre cù den mIIu IuI
Dumnedzùu uu sLùLuL domnu TùrîI RomunesLI; de sîrg sù
sù sLrîngù Luru Iu dînsuI, Iu TeIejIn. Un uprod de-u uceIuI
domnIsor cu cùrLI cùdzIndu sI pre mînu IuI SLeIun-vodù, cù
nesLIIndu nemIcù de osLI, mergeu Iu sIujILorII de gIudeLuI
(cum dzIc Iu dînsII) Buzeu-IuI, sù încuIece cu LoLII, uu duL în
sLrùjIIe nousLre. SI denLr-ucéIeu cùrLI sI dIn rosLuI uproduIuI
uu înLeIes SLeIun-vodù LouLù povesLeu sI de Iugu IuI Con-
sLunLIn-vodù sI de rùdIcureu Iu domnIIe IuI HrIzIcù-vodù.
Zuc. z1. SLeIun-vodù cu osLIIe suIe umu eru Iu SùruLu, Iurù
RucoLII den munLI nu coborîse. Ce, nu eru Iùrù grIje Iu noI,
sù nu vIe ucéI domnIsor înLîI, sù ne Iovuscù pre noI, pùnù u
coborî RucoLII cu osLIIe suIe. DecI, nesLIIndu nemIcù de
RucoLII, în ce Ioc esLe, nu s-uu suILu muI sus SLeIun-vodù,
ce uu sLùLuL pre cîmpII BuzeuIuI presLe LreI dzIIe sI înLr-
uceIeusI dzIIe s-uu coborîL osLIIe suIe RucoLII în ses pre
TeIeujIn. SI nedescùIecuL bIne încù cu LouLu Lubùru, I-uu duL
sLIre sLrùjIIe IuI, cum sosescu sùIménII Iu vud, pedesLrImeu
sI puscIIe. ¡u mure Lurburure sI spuImù cùdzuse RucoLII,
useu degrubù ousLe sImuLu upropIIuLù sI cu SLeIun-vodù
încù neîmpreunuL, cù ucoIeu eru sù sù împreune osLIIe. Sù
nu IIe IosLu GuudI cùpILunuI de némLI u IuI RucoLII Iu
cumpùnù, eru sù IIe IùcuL sùIménII o poznù osLIIor
UngurésLI.
Zuc. zz. Cù cum uu uucIzIL de Iu GIergIILe, unde
rùdIcusù pre uceI domnIsor, cupeLeIe sùIménIIor sI
dùrùbunLIIor de RucoLII, cù IesLe muI uproupe cu osLIIe IuI sI
cum cu moIdovenII încù nu esLe împreunuL, uu sIùLuIL sù
murgù, sù Iovuscù înLîI pre RucoLII. Cum Ie-uu spus cupeLeIe
sIuLuI, cum uu începuL u sLrIgu LoLI în LouLe pùrLIIe: ,HuIdu,
IuIdu, Iu eI, Iu eI". NeusLepLîndu nIce poruncu, nIce vremeu,
nIcI LocmuIù, nIcI pre Iîngù sIne vreo Lubùrù, cum sù cude
unII pedesLrIme sù murgù, ce, cure cum puLeu muI înuInLe,
cum ur II Iu Iucru guLu, mînu bIvoIII curII Lrùgeu puscIIe1,
LoL în bIcIu, nIce Iu un Ioc încù sLrînsù ousLeu, ce cure cum
puLeu, buIuc dupù buIuc muI Lure. SI cum uu sosIL Iu vuduI
TeIeujInuIuI, cum uu începuL u du cu sInéLeIe sI deoduLù su
sLoIIIu, pùnù urI ugIunge sI ceIeIuILe buIucurI. ¡urù ce
LocmuIù sù IIe Iu o ousLe cure eru cu un roI Iùrù muLcù.
PuscIIe cum uu sosIL Iu upù, bIvoIII pre IIreu su, nùdusILI sI
de cùIdurù, cù eru vuru sI de osLeneuIu cùIII prIpILI, cum uu
vùdzuL upu, cum uu nùvùIILII înLr-upù presLe oumenI sI uu
bùguL puscIIe înLr-upù dupù sIne.
Zuc. z¤. TouLe ucésLeu socoLIndu neumLuI GuvdI,
cùpILunuI IuI RucoLII, uu îmbùrbùLuL pre RucoLII sù-sI
Locmuscù ousLeu, Iurù eI sIngur, cu pedesLrImeu LouLù
némLuscù sI cu puscIIe, uu purces sI uu sLùLuL împoLrIvu Ior
Iu vud sI uu LocmIL puscIIe spre sùIménI sI uu începuL u du
den LunurI în sùImenI. Du sI sùIménII dIn sInéLe sI dIn pu-
seI, cîLe muI rùmùsese nenLruLe înLr-upù. ¡urù nu Iu zùbuvù,
ce, cîL s-uu upropIIuL ousLeu IuI RucoLII sI GuvdI Ie-uu duLu
Ioc, oduLù, cum duu némLII, uu sI începuL u sù mesLecu
sùIménII sI dùrùbunLII cu domnIsoruI Ior. SI vùdzIndu
RucoLII Lurburureu Ior sI IucrurI Iùrù LemeI, uu sI începuL sI
pe den sus sI pe dIn gIos u Lrece ousLeu pen vudurI. SI
înduLù uu purces LouLù pedesLrImeu munLeneuscù sI
domnIsoruI Ior cu cùIùrImeu, de cîLù uveu cu sIne, în
rùssIpù. ¡u Iugù, ce sporIu sù IIe pedesLrusuIuI înuInLeu
cùIùreLuIuI? înduLù I-uu ugIunsu ungurII, cùIùrImeu. Nu eru
uILù, Iùrù dIreupLù osîndù penLru IupLeIe Ior sI nu rùzboIu
suu vreo upùrure, ce dIreupLù mesér-nILù. TrupurIIe dzùceu
poIog pre sIeuI sI spInII de Iu IuLurI pIInI de LrupurI
omenesLI. SI muILe buIucurI încù nesosILe, pre curII, cum sI
undesI I-uu LîmpInuL, useu dzùceu, pùnù în PIoesLI. AvuL-uu
în ceusLu zurvù RucoLII ousLe cu sIne cu 1z.ooo de oumenI.
Zuc. zq. ¡uI SLeIun-vodù RucoLII, înduLù cîL uu sosIL Iu
TeIejIn, dIdésù-I sLIre sù vIe cum muI de sîrg. SI uu mùrsu
înLr-ucéIu noupLe cu ousLeu cîLevu ceusurI, Iurù LoL rùzboIuI
nu I-uu upucuL, ce dIzdImI-neuLù ne-uu LîmpInuL vesLeu de
spurLuI sùIménIIor. Ce LoL uu muI mùrsu în urmu IuI
RucoLII, cureIe cu LouLù Lubùru purcesése înduLù dupù mun-
LenI. Aproupe de PIoesLI uu sLùLuL RucoLII cu ousLeu LocmILù
în douù pùrLI sI SLeIun-vodù cu ousLeu su pre mIjIoc
Lrecîndu, uu mùrsu de s-uu udunuL cu RucoLII. ¡u udunureu
Ior uu sIobodzIL LouLù pedesLrImeu IuI IocuI sI LunurIIe sI
upoI uu purces osLIIe pre oLuce. SLeIun-vodù uu uvuL cu sIne
pùnù Iu =.ooo de oumenI sI IourLe înLr-uIesu ousLe.
Zuc. z=. ToL înLr-ucéIusI dzI, dupù descùIecuLuI IuI
RucoLII, uu poILIL RucoLII înduLù pre SLeIun-vodù Iu musù,
veseI sI voIos de Izbîndù ce uu IùcuL. CIum-poIusuI cu cIm-
poI de ursInIc Iu dvorbù cu dzIcùLurI. SI upoI, ducù s-uu muI
veseIIL, uu poILIL pre SLeIun-vodù penLru surIurI sù dzIcù sI
uu dzIs sI surIurII. Eru Iîngù SLeIun-vodù un mîrzuc, unume
RusLen-mîrzu, pre ucéIu uu poILIL RucoLII sù-I vudzù sI ducù
I-uu vùdzuL om sprInLen, cu dzeu îmbrùcuL sI cu cojoc
îmbrùcuL cu soboII pesLe dzeu, cù-I purLu SLeIun-vodù bIne,
cum sI pre uILI sIujILorI - de-ubIIu de uu uvuL Iu vreo dom-
nIe în Lurù mIIù, cum uu uvuL Iu ucéIu domnu - I-uu pus
pre mîrzucuI RucoLII Iu musù. SI uu peLrecuL ucéIu dzI cu
musu, pùnù uproupe de surù. A dou dzI uu purces osLIIe pre
Pruovu în gIos. SI uproupe de GIergIILù, u LrIIu dzI, Iuîndu
vesLe ConsLunLIn-vodù de rùssIpù sùIménIIor, uu IesIL
înuInLeu IuI RucoLII cu ¤oo de oumenI. SI dupù udunureu sI
cu ConsLunLIn-vodù, RucoLII uu LrecuLu Pruovu pre pod sI s-
uu usedzuL cu Lubùru sI u su sI cu umîndoI domnII Iu
GIergIILù.
Zuc. z6. A dou dzI dupù descùIecuLuI osLIIor, uu IùcuL
RucoLII musù mure sI uu cInsLIL pre umîndoI domnII. EI sIn-
gur în cupuI mésùI, den-u-dIreupLu SLeIun-vodù, den-
u-sLîngu ConsLunLIn-vodù. BoIerII IuI cu boIerII umînduror
LùrîIor vîrsLuLI; în IrunLeu LuLuroru CIImInI Iunùs IuLmunuI
IuI. VreI vedeu cum îngIILe RucoLII, murI sI înuILe gîndurI,
cum s-urI vedeu cruI presLe cruI sI domnu presLe domnI.
Orbu nùrocuI Iu suIs sI Iunecos u sLure Iu un Ioc, grubnIcu sI
de sîrg pornILorIu Iu coborîs. TouLe ucésLeu LurcII prùvIIu cu
coudu ocIIuIuI, ucesLe LovùrùsII LùrîIor ucesLoru.
Zuc. z;. Dupù uceusLu peLrecunIe, RucoLII orîn-duIndu
pre Borùs Iunùs cu z.ooo de oumenI sI SLeIun-vodù IeIecII
sùI sI IésI sI muIdovenII, sù murgù în urmù, unde urI
înLeIege vreo sLrînsoure de sùIménI orI de dùrùbunLI, sù-I
cerce. ¡urù RucoLII s-uu în-Lorsu Iu ArdeuI sI SLeIun-vodù în
Lurù, Iurù Con-sLunLIn-vodù Iu BucuresLI. SI uLunceu sù
vedzI de sîrg sI pIuLu sùIménIIor s-u dùrùbunLIIor în LouLù
Turu MunLeneuscù de ConsLunLIn-vodù.
Zuc. z8. CîLI sùIménI uu rùmus de Iu rùzboIuI cu RucoLII
Iu TeIejInu sI cupeLeIe Ior n-uu rùbduL muILI în Turu
MunLeneuscù sù rùmîIe, ce unII uu LrecuL Dunùreu, Iurù
uILII, cîLI uu rùmus, n-uu IùIùduIL de mourLe, nIce unuI. SI
nu pùnù Iu o vréme I-uu cercuL GonsLunLIn-vodù, ce vro doI
unI. UndesI sù obIIcIIu sùImun suu dùrùbunLu, înduLù îI
înLepu. PIIn cîmpuI sI pre Iîngù BucuresLI sI pe Iîngù uILe
oruse de LrupurIIe Ior înLùpuLe. SI cum uduceu cInevu Iu dI-
vun orI Iùrù dIvunu sI sLrIgu: ,Doumne, Iu, sI IesLu uu IosLu
sùImun!" în Iocu-1 înLepu sI cIne-1 uduceu Iuu pIuscù, cum
dzIc munLenII. Pùnù înLr-uLîLu sù suIse cerLureu Ior, cîL den
pIzmù unuI pre uILuI gIuru c-uu IosLu dùrùbunLu sI înIoc
pIerIIu. Sù Iùceu unoru sI nùpùsLI den pIzmù, cure den ou-
menI nu IIpsesLe în Iume nIcI dùnùourù. Ce gIuru penLru
dînsuI uILI oumenI sI IùIùduIIu suu de sLrIgu: ,N-um IosLu,
n-um IosLu dùrùbunLu", gIuru céIu ce-I prIndeu, c-uu IosL sI
înIoc îI înLepu.
Zuc. z¤. ¡ùcuL-uu boguLù dobîndù TùrîI MunLenesLI
Borùs Iunùs sI uI nosLrI, pùnù sI Iu oIuLeIe céIe LurcesLI n-uu
IùIùduIL. ¡osL-uu în ceumbuIurI sI mîrzucuI céIu, de cure s-
uu scrIs, RusLen-mîrzu, ce, ucoIeu uu rùmus în Turu
MunLeneuscù, uproupe de Dunùre LîmpInîndu-se cu nIsLe
sIujILorI cùIùrI munLenesLI. ¡ovIsù sI pre ungurI munLenII Iu
suL Iu CùIugùrenI, pre sîngur Borùs Iunùs, ce upoI pre urmù
I-uu purLuL rùu sIujILorII IuI SLeIun-vodù. ¡osL-uu ucésLeu în
unuI ;16¤ <16==>.
Zuc. ¤o. Dupù ucésLeu LouLe ce s-uu IucruL în Turu
MunLeneuscù, uIceu domnIIu IuI SLeIun-vodù uu IosLu în
puce, de sù pouLe dzIce cù ure cusu ucé'u puce, Iîngù cùreI
uILu IIpILù de pùreLe urde. Aseu sI Luru nousLrù nu sù pouLe
dzIce cù uu IosLu cu puce LemeInIcù, cîndu rùuLùLIIe dIn
Turu ¡esuscù sL den cuzucI nu IesIIu.
Zuc. ¤1. Sù rùdIcuse pre ucéIe vrémI un LîIIurIu unume
DILIncu, cureIe u vedereu, Iùrù sIIuIù, îmbIu în LInuLuI
HoLInuIuI sI u CernùuLIIor sI poruncIIu suLeIor. Ce, uu
LrImIs SLeIun-vodù pre BucIoc sLoInIcuI cu o sumù de
sIujILorI sI I-uu spurLu sI LoLI oumenII IuI I-uu rùsIpIL. SI LoL
înLr-ucéIusI unu uu purces IuLmunII IesesLI usupru cuzucIIor
Iurnu sI uu poILIL sI de Iu SLeIun-vodù ugIuLorIu. SI Ie-uu duL
;oo de oumenI înLr-uIes sIujILorI cu VoIceIovscIII
cùpILunuI. S-uu mùrsu IésII usupru IuI HmII IuLmunuI,
cureIe pIerdzîndu nedejdeu în LùLurI sù-sI scouLe IucrurIIe Iu
cup usupru IésIIor, sù Iepùduse de LùLurI sI sù Iegusù cu
MoscuI. SI uu IùcuL IésII înLr-uceu Iurnù mure rùuLùLI,
împreunuLI cu LùLurîI sI cu uI nosLrI în Turu Cùzùceuscù sI
încIIsese pre HmII IuLmunuI cu moscuIII Iu un Ioc, IourLe
Iùrù vesLe sI cu puLIn Iucru n-uu IuuL LouLù Lubùru
moscIIceuscù sI u cuzucIIor. ¡urù o sumù de curù cu zq
LunurI uu rupL. Ce, ucéIu gerî sI vIscoI uu IovIL, cîL muILù
ousLe de îmbe pùrLIIe uu perIL de IrIg. SI sù pomenesLe ucéIu
rùzboI, de-I dzIcu DrIjI PoIe, pùnù usLùdzI.
Zuc. ¤z. ¡u unuI dupù ucésLeu, împIuL RucoLII GIeorgIII,
cneudzuI de ArdeuI de duIurI spre mure IucrurI, îndemnuL
sI de svedzI, curII rùdIcuse sI eI cu CuroI GusLuvu, cruIuI Ior,
usupru IésIIor ousLe, uu începuL u sù ugIunge cu HmII IuL-
munuI cùzùcescu, sù IIe în Turu ¡ésuscù cruI RucoLII. SI de
uLunceu îmbIu soIII sI u IuI RucoLII Iu HmII IuLmunuI sI u IuI
HmII Iu RucoLII.
Zuc. ¤¤. S-uu înLunecuL soureIe înLr-uceI unu, Iu Iunu IuI
IunIe, cu mure grouze, cîL perIse soureIe cu puLIn nu LouLù
IumInu, Locmu umIudzùdzI sI muILI oumenI, nesLIIndu u sù
IerI de o înLunecure cu ucéIu sI prIvIndu Iu soure muILu, uu
pIerduL vedereu în LouLù vIuLu Ior.
Zuc. ¤q. ¡u unuI dupù uceusLu, împreunuL cruIuI
svedzùscu cu cneudzuI de PrusI, domnuI de Brun-deburgu,
cuprInsésù LouLù CrùIIu ¡esuscù, scuuneIe umîndouo, sI
VursuvuI, sI CrucùuI, înIrîngîndu cu rùzboIuI de IuLù pre
cruIuI Iesescu cu LouLù ousLeu IuI. Dupù cure Izbîndù
SveduI, cum s-uu dzIs, cuprInsésù muI LouLù Turu ¡esuscù
sI I sù încIInuse sI IuLmunII IesùsLI, neuvîndu încùLro Iuu,
cù dIn-Lr-ucoIeu SveduI, dencouce HmII IuLmunuI cu osLIIe
CùzùcesLI sI cu cîLvu voIevodzI moscIIcesLI, cruIuI Iesùscu
sIngur, CuzImIr, IesIL den Luru su în Turu .NémLuscù. N-urI
II gîndIL nImé sù Iusù CrùIIu ¡esuscù de supL cumpùnu cu
ucéIu! ¡urù ucesLe IucrurI muI de-umùnunLuI sù sù cerce,
cIne vu vreu, Iu IronI-gruIII Ior. NoI ne înLourcemu Iu uIe
nousLre.
Zuc. ¤=. Ducù uu vùdzuL cruIuI svedzùscu cù eI sù
sLùpîneuscù o crùIIe presLe mure, cum esLe Sve-dzuscù sI
uILu dencouce de mure cum IesLe CrùIIu ¡esuscù, nu IesLe în
puLInLù, sI neumurIIe osebILe sI dIn Iége sI dIn obIceuIurI sI
IuLmunII IesesLI încù înduLù I-uu pùrùsIL sI s-uu duL spre
nemLI, uu îndemnuL pre RucoLII, cneudzuI ArdeuIuIuI,
numuI sù vIe usupru CrùIeI ¡esùsLI sI cu ucéIu soIIIe uu
LrImIs sI Iu UmII IuLmunuI SveduI. DecI uu sLùLuL RucoLII
pre gùLIre cu osLI, LrImILîndu sI Iu domnI, în Turu
MunLeneuscù sI uIceu Iu noI. DecI HmII IuLmunuI I-uu por-
nIL zo.ooo de cuzucI cu AnLon poIcovnIcuI înLr-ugIuLorIu sI
ConsLunLIn-vodù, domnuI munLénescu pre OdIvoIunuI
cùpILunuI sùu, cu z.ooo de oumenI, Iurù SLeIun-vodù, dom-
nuI nosLru pre GrIgorIe HùbùsescuI, sùrdurIuI sùu sI cu
¡rùLILu, cùpILunuI de ¡ùIcIIu, Iurù z.ooo de oumenI. SI s-uu
udunuL LouLe ucesLe osLI, sI uIe nousLre sI céIe munLenesLI
cu cuzucII Iu CernùuLI, s-uu înLruL în Turu ¡esuscù pe Iu
SneuLIn.
Zuc. ¤6. RucoLII Lrùgîndu ousLeu presLe munLI, uu coborîL
în Turu ¡esuscù pe Iu un orus unume SLrîI sI ucoIeu sI
césLeIuILe osLI CùzùcesLI, muIdove-nesLI, munLenesLI I-uu
IesIL înuInLe. SI uu IuuL pre supL munLI înduLù Iu Crucuu, Iu
scuunuI CrùIeI ¡esesLI, cure orus eru umu cuprInsu de
svedzI. SI Iuîndu CrucùuI orusuI RucoLII pre sumu su, uu
purces spre Vurseuv sI ucoIeu s-uu împreunuL cu cruIuI
svedzùscu. Spun de cruIuI svedzùscu sù IIe dzIs, dupù ce uu
vùdzuL ousLeu ungureuscù: ,Nu veI sLùpînI Lu pre IésI cu
uceusLu ousLe!"
Zuc. ¤;. împùruLuI nemLescu, vùdzIndu nevoIu IésIIor de
svedzI sI cruIuI de DunIIu usIjdere Lemîndu-sù de puLereu
svedzIIor, sù nu creuscù pùnù înLr-uLîLu, uu sLùLuL Iu un sIuL
umîndoI, sù nu Iuse CrùIIu ¡esuscù sù cuprIndzù SveduI. SI
înduLù, cruIuI de DunIIu uu înLruL cu osLIIe suIe în Turu
SveduIuI sI împùruLuI nemLescu uu duL cruIuIuI Iesescu
ugIu-LorIu. DecI, numuI ce I-uu cùuLuL cruIuIuI svedzùscu u
Iùsu pre RucoLII sI u merge <în> upùrureu LùrîI suIe. ApoI sI
RucoLII ce uu pùLIL în Turu ¡esuscù, cù nu om IungI muI
muILu, numuI scrIe scrIILorIuI Ior unume ToppeILIn. EI
dzIce pre scurLu useu: ,Ce uu peLrecuL IésII de RucoLII, sù
scrIe IésII. ¡urù Iu ce uu sosIL ArdeuIuI den cesLe îmbIeLe u
IuI, noI o mIe de unI sù pIîngem cu IucrùmI".
Zuc. ¤8. ¡ésII, cum uu IIpsIL cruIuI svedzùscu de Iîngù
RucoLII, înduLù s-uu îmbùrbùLuL sI IuLmunII Ior sI
CeurneLcIII-voIevoduI sI încù puLInù ousLe uvînd Iu un Ioc
uu IepùduL cureIe sI numuI cu cùIùrImeu, sprInLenI s-uu
IùcuL u IugI de RucoLII, pùnù I-uu Lrus cu osLIIe IuI uproupe
de ¡ILvu. DecI uu rùsùrIL sI I-uu IuuL dosuI sI useu RucoLII,
Vùdzîndu-sù înseIuL, uu IùsuL pre GuvdI cùpILunuI sùu cu o
sumù de pedesLrIme Iu un orus unume BrIsceu ¡ILovscu,
sîngur s-uu înLorsu înupoI cu IésII în spInure Iu LouLe con-
uceIe. DIdése IésII sLIre sI Iu IunuI sI umu purcesése sI
IunuI cu ousLeu IuI, cu LouLù, usupru IuI RucoLII. Au pIerduL
sùrILu RucoLII curundu, însù nedejduIu cuzucIIor, curII ducù
I-uu udus pùnù Iu MejI Boje, Iu un Lîrgu în PodoIIIu, uu
sLrIcuL LouLe podurIIe pre urmu su. SI de ucoIeu uu pIecuL
Iugu sI uI nosLrI Iu NIsLru sI munLenII. SI useu uu cùdzuL
RucoLII în mînu IésIIor, cerîndu-sI de Iu dînsII vIuLù cu
rùscumpùrure de douo mIIIoune, sù Ie deu IésIIor bunI, pen-
Lru cure bunI zùIog Iuîndu IésII pre ApuII, IruLeIe cneudzuIuI
de ucmu ArdeuIuIuI.
Zuc. ¤¤. Amu upropIIndu-se cu osLIIe IunuI, uu IùcuL
cresLInesLe cu RucoLII IésII, I-uu IuuL sI I-uu sIobodzILu în
Luru IuI. ¡urù ousLeu IuI cu CIImInI Iunùs IùsuLù, LouLù uu
mùrsu în robIIu CrîmuIuI. Spun de nIsLe sLeugurI de cuLune,
cù cu nùvuIù pen LùLurI s-uu IùcuL cuIe sI uu IùIùduIL. ¡urù
muInLe decîL ucesLe LîmpIùrI, némIsII de ArdeuI sù rupsese
de Iu RucoLII, Iùrù voIu IuI, nùzuIndu Iu Luru Ior pe uIceu,
pen Lurù, pe Iu CîmpuI-¡ungu. De curII dîndu sLIre RucoLII
Iu SLeIun-vodù, uu LrImIs SLeIun-vodù Iu CîmpuI-¡ungu, de
Ie-uu LInuL cuIeu. Mure osîndù pre oumenI, cîLI s-uu LopIL
uLunceu ungurI în Luru Iu noI, în munLI! ZùIoguI, cure s-uu
pomenIL muI sus duL IésIIor de Iu RucoLII, uu sedzuL pùnù
uu murIL Iu ¡Iov sI bunII n-uu muI IuuL IésII.
Zuc. qo. Nu s-uu pomenIL de prudu IésIIor în Turu
Ungureuscù, cîndu RucoLII îmbIu pen Turu ¡esuscù spre
¡ILvu, Iurù ¡IubomIrscIII cu q.ooo de oumenI uu InLruL în
Luru IuI RucoLII sI muILe suLe sI LîrgurI uu ursu.
Zuc. q1. înLr-ucesLu un s-uu sIîrsIL sI HmII IuLmunuI
cùzùcescu dzIIeIe suIe, începùLuru sI Izvor u LouLe rùuLùLI
ucesLor pùrLI de Iume, u muILe LùrI, ceLùLI, sLIngere sI
rùzsIpù. Purcesésù cu ousLeu su îrI LîmpInureu IuI 'RucoLI,
înLeIegîndu de RucoLII Iu ce sIùbIcIune uu sosIL de IésI sI de
IunuI cum uu mùrsu usupru IuI. Ce, nu sù sLIe cu ce gîndu
mergeu sI eI, cù spun cù scîrscu în dInLI, umu în Lubùrù boI-
nuv sI dzIceu: ,AI! De mI 1-ur du Dumnedzùu pre mînu
meu pre ucéI duIùu scurLuI" Aseu sInLu cuzucII Iu LovùrùsIIe
de nedejde! Ce, curundu înLr-ucesLes dzIIe, uu murIL HmII
IuLmunuI în Lubùrù, precum s-uu pomenIL.
Zuc. qz. PresLe voIe eru LurcIIor uceusLu înùILure u IuI
RucoLII, cîL umu poILIIu sù Iusù Iu CrùIIu ¡esuscù sI
împreunureu IuI cu ucesLe douù domnII, de MuIdovu sI de
Turu MunLeneuscù. SI eru Iu LurcI IucrurI sIube, împùruLuI
încù Lînur. Au sIùLuIL cupeLeIe o sumù sI uu uIesu pre
CIIupruIIuI, omu cu IIreu Lure sI vrùjmus, s-uu grùILu
împùrùLésùI, îmmeI împùruLuIuI: ,De nu s-u pune un om cu
ucesLu IspruvnIc împùrùLIeI, ArdeuIuI, MuIdovu sI Turu
MunLeneuscù sInLu IesILe den mînu împùrùLIeI". DecI cum
uu sLùLuL CIIupruIIuI Iu vezIrIe, cum uu IuuL usupru su LouLe
sI înLîI uu sLùLuL dupù IucrurI de cusù u usedzu, u IùmurI
IéIeIe, cIne cîL Iu Iùrù Ispruvù de Iu împùrùLIIe, pre muILI
omorîndu den cupeLe. ApoI usedzîndu ucésLeu LouLe, uu pus
gîndu rùu pre RucoLII sI pre ucesLe douo domnII.
Zuc. q¤, SLeIun-vodù vùdzînd puLImIIe sI rùzsIpù IuI
RucoLII sI Lemîndu-sù de IunuI, cù eru în sus, uu purces
den ¡usI Iu Suceuvù. SI de uLunceu, den vréme în vréme
usLepLu sI usupru su prImejdIe. SI IunuI, dupù ce uu IuuL
LouLù ousLeu IuI RucoLII în robIe sI LouLe cupeLeIe ArdeuIuIuI
sI pre CIImInI Iunùs, IuLmunuI IuI RucoLII, înLre curII den
boIerII ArdeuIuIuI uu IosLu rob sI ApuII MIIuI, cureIe IesLe
ucmu cneudzu de ArdeuI, LrImIsese IunuI doI ugI murI uI
sùI, unuI Iu împùrùLIIe, sù sLIe împùrùLIIu de Izbîndù IuI sI
uILuI Iu SLeIun-vodù, cu poruncù sù Iusù IunuIuI Iu TuLoru
înuInLe. SI uu IuuL cu ucéIu spuImù de Iu SLeIun-vodù cîLevu
pungI sI uu LrecuLù spre Crîmu pre Iu OrIeI sI pe Iu
¡ùpusnu. SLeIun-vodù, dupù LrecuLuI IunuIuI, uu venIL în
¡usI.
Zuc. qq. TouLù povesLeu sù SLIIu Iu împùrùLIIe de SLeIun-
vodù sI de CosLunLIn-vodù, cum sInLu Iu sIuL cu RucoLII unu
sI cum I-uu duL usupru IésIIor ousLe, Iurù sI IésII cu Iuudù
mure usupru LùrîI, cuzucII usIjdereu, penLru mourLeu IuI
TImus. VezIrIuI sîngur umu sù gùLIIu usupru IuI RucoLII sI Iu
domnII umîndoI LrImIsese poruncu pre un ugù mure de Iu
împùrùLIIe, unume Uzun AII-beI (spun de ucesLII Lurcu c-uu
IosLu cup mure Iu LurcI sI cu sIuLuI IuI s-uu uIes Iu vezIrIe
CIIupruIIuI sI upoI de CIIupruIIuI uu perIL), înLrebîndu pre
domnI, upucu-se-vor eI sù murgù umîndoI usupru IuI
RucoLII cu osLI, sù Iucù uceusLù sIujbù împùrùLIeI, sù sù
curùLuscù sI de IupLeIe suIe cu umesLecùLurIIe ce uvuse cu
RucoLII? SI uLunceu spun cù pusese gîndu CIIupruIIuI sù
uducù pre VusIIIe-vodù den EdI CuIu, de undo eru încIIs,
sù-I puIe cruI Iu ArdeuI în IocuI IuI RucoLIe, cure Iucru nu
sLIu cum ur II puLuL II penLru Iége, Iurù puLereu ce nu
Iucreudzù?
Zuc. q=. Cure poruncù ducù uu venIL Iu SLeIun-vodù uIceu
sI pre uLunceu purcesése SLeIun-vodù Iu munLe, sù uIeugù
Ioc de mùnùsLIre cure sù cIeumù ucmu CusInuI, de Iu
RùcùcIunI m-uu LrImIs pre mIne în Turu MunLeneuscù,
sIùLuIndu-se cu ConsLunLIn-vodù, ce rùspunsu vor du, vI-
Indu-Ie ummduroru o poruncù sI Iu un prepus IIIndu
umîndoI Iu împùrùLIe sI umîndooù domnII uLocmu înLr-un
cIIp de prImejdIe uproupe. ¡urù nesLùLùLoure sI Iunecouse
IIrIIe omenesLI! ¡u greu sI Iu nevoIe cInesI de sIne sù sLeu sI
upoI sI ceIu sI ceIuIuILu muI Iesne pIeru! SI nIce eru puLere
uILu, sIIIIu cure de cure sù Iusù InuI bunu, cu prImejdIIu uI-
LuIu Iu împùrùLIe.
Zuc. q6. Nu s-uu upucuL de uceIu sIuL ConsLunLIn-vodù cu
SLeIun-vodù, ce încù sù Lemeu sù nu Iusù cevu de Iu dînsuI,
sù vùdeuscù Iu împùrùLIIe SLeIun-vodù, ce-uu rùspunsu:
,Cum urI socoLI dumneuIuI, IruLeIe nosLru, muI bIne, useu
sù ruspundze IuI Uzun AII-beI sI sù ne Iucù sLIre, pre ucéIu
cuIe sù rùspundem sI noI". Au prIcepuL SLeIun-vodù înduLù
îndoILù Inemu IuI ConsLunLIn-vodù sI mesLersuguI sI uu
scrIs Iu Uzun AII-beI, cum eI esLe guLu pre LouLù poruncu
împùrùLeuscù, unde vu II voIu mùrIeI-suIe vezIrIuIuI, ucoIo
vu merge cu LouLù ousLeu su. însù nu eru ucesLu rùspunsu
den LouLù Inemù.
Zuc. q;. ConsLunLIn-vodù s-uu upucuL înduLù de pungI,
sù-sI Locmuscù domnIIu cu bunII, cù eru uvuLIu IuI MuLeI-
vodù necIùLILù încù, cu muILe prIcIne Iu împùrùLIe, dzIcîndu
cù eI n-uu IuuL domnIIu cu subIIu suu cu nescuI osLI sLreIne,
ce I-uu uIes Luru dupù mourLeu IuI MuLeI-vodù sI eI, de mure
sIIe u IuI RucoLIe sI u IuI SLeIun-vodù, Lemîndu-se de dînsII,
uu duL puLInù ousLe, curII nIcIsI eru munLenI, ce mùrgInenI
de MuIdovu, cîL sù IùIùduIuscù de Iu scîrbù Ior. SI cu de
ucésLeu sIIIIu sù-sI Locmuscù domnIIu.
Zuc, q8. VIzIruI deuc-uu vùdzuL cù nu sù upucù eI sù sù
sIùdeuscù cu RucoLII sI nu vu Iuce nemIcù cu uceusLu, uu
sLùLuL usupru domnIIor, numuI sù vIe sù sùruLe pouIu
împùrùLIeI de domnIe sI sù-sI murgù Iur Iu domnII. ALunceu
s-uu upucuL SLeIun-vodù Iu Uzun AII-beIu deoduLù cù vu
merge, pe de uILù purLe gIuruIu LouLù uvuLIIu su, numuI sù-I
IerLe vezIruI de venIL Iu TurIgrud. SI ucéIu uu mîncuL cupuI
upoI u IuI Uzun AII-beI, cù domnIIor useu uu rùspunsu
vezIruI, cù de urI împIe unuI cîLe o cusù de guIbenI de uur,
nu pouLe ucesLu Iucru sù nu vIe uIceu. ,SI de vor venI, Iurù
domnI vor II. ¡urù de nu vu venI SLeIun-vodù, înLr-un ceus
oI pune pre ucesLu", urùLîndu pre GIIcu vornIcuI cureIe eru
cupIcIIIuIu IuI SLeIun-vodù Iu PourLù. Spun de GIIcu vor-
nIcuI, cum uu dzIs ucesLu cuvînLu vezIrIuI, eI uu sI uIerguLu
de uu sùruLuLù pouIu vezIrIuIuI.
Zuc. q¤. ¡urù cîL puLem u înLeIege den muILI sI den muILe
IucrurI pre urmù, udevùruL de ur II mùrsu SLeIun-vodù Iu
PourLù, domnu ur II IesIL Iurù, cù eru GIIupruIIuIuI cu muI
mure vesLe sù uducù pre domnI Iu pouIu împùrùLIeI, pre
curII îI LIne împùrùLIIu Iu prepus de IuInIe. SI spun de Vu-
sIIIe-vodù cù mure grIje uveu cù vu venI SLeIun-vodù Iu
PourLù sI sù IIe dzIs în LuInù: ,Sù nu-I uducù drucuI uIceu!"
Zuc. =o. ¡urù cu unevoIe esLe u merge de bunùvoIe Iu grIje
sI cumpùnu vIeLII, sLIIndu-se |u uLîLeu mesLe-cùLurI sI
uvîndu ucoIeu Iu PourLù uLîLè pîrîsI grecI, cùroru sù Iuuse LoL
ce uveu Iu începuLuI domnIeI IuI sI muILI uu sI perIL, cù uu
IosLu Iu începuLuI domnIeI ucesLIIu mure jucurI u oumenI
sLreInI, uIes u grecI, de oumenII IuI.
Zuc. =1. începuse SLeIun-vodù sI sù Iucru Lure mùnùsLIreu
GusInuI, Iurù Iu unuI dupù urdzILuI eI, I-uu venIL muzIIIIu,
vIIndu domnu în scuunuI LùrîI GIIcu-vodù, însù înLîI IuI
ConsLunLIn-vodù, cu cîLevu IunI, cu MIIneu-vodù.
Zuc. =z. DomnIIu IuI SLeIun-vodù uu IosLu cu mure
bIvsug LùrîI Iu LoLI unII domnIeI suIe, cure s-uu LrùgùnuL
LocmuI = unI, în pîIne, în vIn, în sLupI, mure roudù în LouLe.
Om depIIn, cupu înLregu, IIre udîncù, cîL poLI dzIce cù
nùscu sI în MoIdovu oumenI. ¡u învùLùLurI soIIeIor, cùrLIIor
Iu rùspunsurI, um uudzIL pre muILI mùrLurIsIndu sù IIe
IosLu covîrsIndu pre VusIIIe-vodù. MeseIe sI peLrecunIIIe
cesLII domnII de-ubIIu Iu o vreo domnIIe sù sù IIe prIIejIL,
nu Iùrù mure desIrînùcIune Iu IucrurI pesLe mùsuru curvIeI.
SIujILorII mIIu sI cInsLeu cure uu uvuL Iu uceusLù domnIe n-
uu uvuL nIce Iu o domnIe, de cîndu odoucù Luru. ¡urù cum I-
uu pIùLIL sIujILorII IuI Iu muzIIIIe, cILI-veI muI gIos, Iu In-
LruLuI GIIcùI-vodù în Lurù sI Iu IesILuI IuI den Lurù, în Turu
Ungureuscù. ¡esIreu IuI SLeIun-vodù den Lurù uu IosLu în
unuI ;16= <16=;>1 Locmu pre ucéIu vréme I-uu venIL
muzIIIIu, pe ce vréme uu scos sI eIu pre VusIIIe-vodù dIn
scuunu.
±¿. Cupol douodzeci si onoló
¡ncep. 1. ¡urù domnIIu GIIcùI-vodù, cum s-uu prIIejIL, s-uu
pomenIL Iu domnII LrecuLe, cum IIInd cupIcIeIuIu Iu
PourLù, uu IesIL Iu domnIe. Eru uIceu în Lurù den dzIIeIe
uILor domnI, neguLILorIIu LIIndu, pùnù Iu domnIIu IuI Vu-
sIIIe-vodù. ¡IIndu de un neum cu dînsuI, urbùnus, I-uu
Lrusu-1 VusIIIe-vodù Iu curLe sI deoduLù Iu boIerII muI
mùnunLe, upoI Iu vornIcIIu ceu mure de Turu de GIosu uu
ugIunsu. SI LIIndu-I VusIIIe-vodù de credInLù, I-uu LrImIs Iu
PourLù cupIcIIIuIu, vùdzîndu-I sI om cunLenIL Iu L LouLe sI
scumpu, cum sù cude IIe cîndu cupIcII-IùIeI sù IIe. SI useu
uu sLùLuL de Lure cu VusIIIe-vodù, cîL, pùnù în vremeu ce s-
uu IuuL umu ceLuLeu SuceveI cu doumnu IuI VusIIIe-vodù, Iu
LouLe rùscouIe, Iu prIbegII, cîLe sù prIIejIse IuI VusIIIe-vodù,
de uu IesIL în douo rîndurI den scuun sI dupù smInLeuIu su
sI în Turu MunLeneuscù cu cuzucII, LoL uu LInuL domnIIu IuI
VusIIIe-vodù nesLrIcuLù Iu împùrùLIe, pùnù ce uu sosIL
SLeIun-vodù Iu Romun, dupù Izbîndù de ceLuLeu SuceveI.
ALunceu LrImILIndu SLeIun-vodù pre SLumuLIe posLeInIcuI
cu cîLvu boIerI de Lurù, sù-I Isprùvuscù sLeug de domnIIe sI
uIceu pre IecIoru-sùu, pre GIIgorusco, cure upoI u IosLu
domnu în Turu MunLeneuscù, îI LrImIsese în Turu
Ungureuscù, Iu încIIsoure. DecI n-uu uvuL ce muI Iuce sI
împoLrIvu unII LurI sI uudzIndu de IecIor Iu încIIsoure, uu
sLùLuL sI eI cu boIerII IuI SLeIun-vodù uIùLureu pre LrébIIe IuI
SLeIun-vodù sI uu venIL sI sIngur cu ugu, curIIe uu venIL cu
sLeuguI1 sI cu uILI boIerI în Lurù.
Zuc. z. SLeIun-vodù socoLIndu Iurù ucéIu cure socoLIse sI
VusIIIe-vodù în GIIcu vornIcuI, cù esLe om de cupIcIIIùIe,
neuvîndu gîndu sù pouLù sù Iusù unuI cu dînsuI Iu domnIe,
I-uu IùcuL de cusu su, cu nepouLù-su, IuLu SLurdzII vIsLer-
nIcuIuI, dupù IecIoruI IuI, GIIgorusco posLeInIcuI. SI dupù
ce I-uu IùcuL cuscru de cusu su, pre IecIoruI sùu boIe-
rIndu-1 cu ugIu, pre GIIcu bùLrînuI I-uu LrImIs Iurù Iu
cupIcIIIùIe, Iu PourLù sI uu IosLu pe LrébIIe IuI SLeIun-vodù,
pùnù ce I-uu venIL muzIIIIu. CIemIn-du-1 vezIrIuI
CIIupruIIuI Iu sùruLureu pouIeI împùrùLesLI sI necuLedzîndu
u merge SLeIun-vodù Iu PourLù, uu duLu GIIcùI vornIcuIuI
domnIIu LùrîI.
Zuc. ¤. Purces-uu GIIcu-vodù spre Lurù cu doI ugI, den
curII eru unuI musuIp Iu împùrùLIe sI înLîI pre ¡zmuII-ugu
(cureIe upoI uu cùdzuL ugù spuIIIIor), ScIImnI-ceuus.
SLeIun-vodù îmbIu Iegùnîn-du-sù, încoLro vu Iuu, cù eru unII
de-I sIùLuIu sù murgù Iu cuzucI, ce eru ucéIu sIuL Iùrù
LeméIu, cîndu vedeu cù de ucoIo VusIIIe-vodù, cuscru IIIndu
IuI HmII, nu s-uu puLuL pune în pIcIoure, pùnù uu sLùLuL cu
gînduI numuI sù purceugù spre RucoLII, de Iu cure uveu cùrLI
cu gIurùmînLu, sù nu se Iuse unuI pe uILuI, pùnù or uveu o
pîIne, sù o împurLe.
Zuc. q. AIceu cuuLù ce muILemILù uu uvuL SLeIun-vodù de
sIujILorII sùI ceI mIIuILI: ¡u PoduI ¡eIouIe, cîndu eru SLeIun-
vodù, s-uu rùdIcuL sIujILorII LoLI, sù jecuIuscù curùIe. SI sù
nu IIe IosLu GIIgorusco-vodù, IIcIoruI GIIcùI-vodù,
urùLîndu-Ie mure cerLure, n-ur II IosLu Iùrù ucéIu. SLrIgu:
,¡eIe, IeIe sù ne deu!" AcéIu muILemILù uu IùcuL uLunceu IuI
SLeIun-vodù sIujILorII penLru mIIu, cure n-uu uvuL sIujILorII
nIcI Iu o domnIe.
Zuc. =. De Iu TîrguI ¡rumos SLeIun-vodù, dùruIndu cu un
surgucIu pe GIIgorusco-vodù, domnescu, I-uu înLorsu cu
sIujILorII Iu ¡usI, Iurù eI, IovIndu pre Iu BucIuIesLI, Iu
CumùnesLI, uu InLruL în munLI în Turu Ungureuscù. GIIcu-
vodù pesLe puLIne dzIIe uu înLruLu în ¡usI, LoL înLr-uceIu unu
;16=<16=;> muInLe de PusLI cu o sùpLùmîrIù.
Zuc. 6. SI înLr-ucéIusI un vezIrIuI împùrùLIeI, CIIupruIIuI,
purcegîndu usupru ArdeuIuIuI, mersese poruncù sI Iu IunuI
sù încuIece sI umu eru în Bugeug IunuI. SI încù bIne
neusedzuL GIIcu-vodù, sLîndu înduLù dupù gùLIre Iu ousLe,
cù-I venIse sI IuI poruncù sù încuIece cu LouLù Luru, venI
vesLe cum SLeIun-vodù Lrece munLII cu ousLe în Lurù. SI
vIIndu înLInsù, uu sLùLuL cu Lubùru dencouce de Romun, Iu
SùbounI, Iur pre TùImucI puIurnIcuI îI LrImIsese cu sLrùjI
spre TîrguI ¡rumos. Cu puLIne dzIIe muInLe de uceusLu
vesLe de SLeIun-vodù, uu perIL Grumudzeu cùpILunuI de GI-
Icu-vodù.
Zuc. ;. Precum eru GIIcu-vodù pIecuL spre sînge, cu
mure cunLenIre 1-um cunoscuL uIceu, cù eru cîLevu cùrLI u o
sumù de boIerI prInse Iu mînu IuI, cu cure cIemu pre
SLeIun-vodù sù vIe, cù uvîndu SLeIun-vodù mure prIIeLInsug
cu SùIer CuzI, vezIrIuI IunuIuI, cureIe îI scrIe de muILe orI:
,Ce porLI grIje de muzIIIe? Au useu de nepuLérnIcI LII Lu pre
IunII de Crîm, cù de urI vreu sù LIe un domnu de MuIdovu
supL urIpu su, nu ¡-urI puLeu sù-I LIe sI présLe voIu uILoru?"
SI useu uLuncI pre SLumuLIe posLeInIcuI uu poruncIL Iu
SLeIun-vodù, cum vu Lrece IunuI spre Turu MunLeneuscù, eI
sù vIe în scuun. ¡urù ce Ie IesLe Ior u buLgIocurI pre cresLInI?
SI useu vIIndu SLeIun-vodù în nedejdeu IuI SeIer CuzI-ugu sI
Ru-coLII vùdzîndu usupru su greuI ce-I venIIu, eru bucuros
sù sù LuIbure LùrùIe ucesLe în vrun cIIp.
Zuc. 8. GIIcu-vodù înduLù uu rùpedzIL pre SLumuLIe
posLeInIcuI Iu IunuI, mucuru cù eru curLeu IuI Iu SLeIun-
vodù scrIse, prInsù de GIIcu-vodù, cù venIse de curundu
SLumuLIe de Iu Crîm. ¡-uu gIuruL cù n-ure nIcI un bùnuL, ce
Iurù pre dînsuI nedejdeu Iuse, sù Locmeuscù ucesLu Iucru.
Au mùrsu posLeInIcuI SLumuLIe sI uu sLùLuL Iu SeIer CuzI-
ugu, vezIrIuI IunuIuI sI uu scos pre sIngur Sùrîm-beI uIceu
împoLrIvu IuI SLeIun-vodù. Nu vreu SeIer CuzI-ugu, ce I-uu
urùLuL SLumuLIe posLeInIcuI mure sLrIcùcIune LùrîI, de sù vu
Iuce înLr-uILu cIIp. Ce sI ugIuLorIuI eru IourLe cIuduL, cù
venIse SIrîm-beI cu vro ¤oo de LùLurI sI nIcI Iu puLIn
rùzboIu ce uu IosLu Iu SLrungù, n-uu IosLu, nIce s-uu
upropIIuLu.
Zuc. ¤. GIIcu-vodù dupù ce uu rùpedzIL pre SLumuLIe
posLeInIcuI Iu IunuI în Bugeug sI vùdzIndu upropIIéreu IuI
SLeIun-vodù, uu purces spre TuLoru sI Iu TuLoru présLe
puLIne dzIIe s-uu împreunuL cu SIrùm-beI, IùgùduIndu sI
IunuIuI sI IuI, penLru osLeneuIu IuI, dururI. Au purces în
IrunLe SIrùm-beI sI IecIoruI GIIcùI-vodù, GIIgorusco-vodù.
SI mùr-gîndu LouLù noupLeu ucéIu sI pre umIudzùdzI, u dou
dzI uu sosIL spre TîrguI ¡rumos. De Iu PoduI ¡eIouIe sLrùjIIe
cure LrImIsese înuInLe GIIgorusco-vodù uu duL de sLrujeu IuI
SLeIun-vodù în CrIvesLI, cu cure eru TîImucI puIurnIcuI.
Zuc. 1o. Au sImLIL TîImucI ousLeu cù vIne, uu sIIIL sù nu su
uruLe cu ousLeu su, ce de dupù nIsLe pIscurI uu purcesu spre
SLrungù. MuI sprInLenI oumenI numuI ce uu IosLu, uu venIL
Iu podeLu pre drumuI cureIe merge de Iu TîrguI ¡rumos
spre Romun sI ucoIeu, pùnù u sosI sI uI nosLrI cu ousLeu,
denLîIu vorouvu, upoI uu începuL uI nosLrI sI sIudu. ¡urù
denLr-ucéIu vorouvu denLîI sosIse Iu urecIIIe IuI SIrùm-beI
cù IesLe IILIénsugu. PenLru ucéIu, nIce s-uu upropIIuL de
ousLe. SùjîngrcsIse umu sugù, cîndu uu sosIL sLeugurIIe osLII
nousLre sI pre vo suLù de LùLurI, cù pre muI muILI nu-I Iùsu
SIrùm-beI. SI Iu IurLuI uceIu de uI nosLrI uu cùdzuL cu cuIuI
GuvrIIILù-ugu pre uLunceu de durubunI sI-I upucuse IurLuI
IuI SLeIun-vodù. Ce uu sùrILu nIsLe LùLurI sI de uI nosLrI o
sumù sI I-uu scos, Iurù rùnIL în cup IourLe cu greu runù sI Iu
o mînù cu scùdere Iu dégILe. De uI Ior încù s-uu rùnIL cîLvu,
den cure rune uu sI ruurIL unIL. Ce, ducù s-uu upropIIuL
sLeugurIIe den purLeu GIIcùI-vodù sI cu LùLurîI, n-uu muI
sLùLuL nIcI IurLuI Ior, nIce TùImucI puIurnIcuI cu
sLeugurIIe, ce uu pIecuL Iugu spre ScIeI. SI ucoIeu, uproupe
de ScIéI, s-uu înLorsu o sumù de osLenI u IuI SLeIun-vodù sI
nIsLe ungurI ce Iusese cu TîImucIu puIurnIcuI sI Iu ceIu
înLorsu u Ior uu perIL vro ¤o de oumenI, uI nosLrI gonusI, ce
eru muI în IrunLe sI uu upucuL sI vII I-uu dus Iu SLeIun-vodù,
unde eru cu Lubùru, Iu SùbounI.
Zuc. 11. Cum uu obIIcIL SLeIun-vodù den IImbI cù esLe
udevùruL SIrurn-beI cu cupuI sùu, n-uu sLùLuL, ce nIsLe
némLI ce uveu, vro 8o pedesLrI, I-uu LrImIs Iu vud Iu SIreL,
sù upere vuduI, Iurù eI sIngur cu ousLeu cùIure uu pIecuL Iu-
gu. SI de uLunceu n-uu muI vùdzuL MuIdovu în LouLù vIuLu
su SLeIun-vodù.
Zuc. 1z. A sosIL Iu SIréLIu sI GIIgorusco-vodù cu LouLù
ousLeu, ce n-uveu cumu sù Lreucù SIréLIuI înduLù, cù eru
mure sI sù vedeu în céIu purLe sI pedesLrImeu, cure ducù uu
uudzIL c-uu IugIL SLeIun-vodù, eI s-uu upropIIuL de SIreL sI
s-uu încIInuL Iu GIIgorusco-vodù, pre curII upoI GIIcu-vodù
bù-LrînuI pre LoLI I-uu duL în robIu LùLurùIor u IuI SIrùm-beI,
cure IupLù necresLIneuscù nImé nu o Iuudù. SI muIL uu
sLùLuL IecIoru-sùu, GIIgorusco-vodù, sù nu sù Iucù un Iucru
cu ucéIu, nIsLe oumenI încIInuLI Iùrù rùzboI, cresLInI, ce n-
uu uvuL ce Iuce. SI ducù uu venIL în ¡usI GIIcu-vodù, uu muI
omorîL pre nIsLe vornIceI u IuI SLeIun-vodù, Iùrù nIce o
vInù, numuI cùcI uu IosLu sIugI.
Zuc. 1¤. SI cu ucesLe IupLe uu IesIL GIIcu-vodù vùrsùLorIu
de sînge Iu vîrsLù bùLrînéLeIor ce eru. SI useu, mînLuIL de
SLeIun-vodù, uu sLùLuL dupù gùLIreu Iu ousLe sI de
împreunure cu IunuI. Au purces cu ousLeu, cu cu ;.ooo de
oumenI în Turu MunLeneuscù sI den Turu MunLeneuscù,
umu împreunuL cu IunuI sI uveu IunuI z.ooo de cuzucI cu
Hunenco poIcovnIcuI de OmunI, uu înLruLu în Turu
BruséuIuI. AcoIeu, IesIndu den Bruséu o sLruje, I-uu IovIL
LùLurîI Iùrù vesLe, cîL pùnù Iu Bruséu de-ubIIu de uu scùpuL
cInevu denLr-ucéIu sLruje.
Zuc. 1q. Pre unde um înLruL în Turu ArdeuIuIuI, în mIjIoc-
uI munLIIor eru o puIuncu de zId sI Lrus zIdIuI den rîpù u un-
uI munLe, pùnù în rîpù uILuI munLe. AcoIè sù IIe pus nes-
cure pedesLrIme ungurII, Iùrù vùrsure de sînge n-ur II IosLu
InLruLuI nosLru. Ce, cîndu um sosILu noI, um uIIuL puIuncu sI
IocuI ucéIu pusLIIu de oumenI. Au dzIs Hunenco poIcov-
nIcuI cùzùcescu: ,O! doumne, cum n-uI duL LouLe unor
neumurI? ¡u noI Iu cuzucI, de uI II duL ucesLe IocurI, cIne
urI puLeu sù înLre în Luru nousLrù?"
Zuc. 1=. DencoIeu, despre TImIsvuru1, umu în-Lruse
CIIupruIIuI vezIruI sI dencouce IunuI cu domnuI nosLru de
MuIdovu sI cu MIIneu-vodù, domnuI munLenescu. CIne
pouLe depIIn sù scrIe prudu, sLrIcùcIuneu, robIIu ArdeuIuIuI
de pre ucéIe vremI sI pùrLIIor uproupe de ArdeuI? OusLeu
GIIcùI-vodù uu IuuL uLuncesI în Turu BruséuIuI, cure sù
cIIumù cu uILu nume Bîrsu, LreI pùIùncI, den cure pùIùncI
bIeLII oumenI încIIsI, LoLI în robIIe uu mùrsu LùLu-rùIor
vécInIcù.
Zuc. 16. înLr-unu den céIe pùIùncI, gîndIndu GIIcu-vodù
cù vu II muILù uvuLIIe în ceLùLuIe, cîncIu eru urnu LecsILù
ousLeu, pIInù puIuncu de LùLurI, uu InLruL sI eI cu mure
nevoInLu înIonLru, unde nu eru IocuI unuI domnu sù înLre.
PuLIn uu IIpsIL de nu s-uu nùdusIL de desIme ucoIeu sI cu
puLIn suIIeL de-ubIIu uu IesIL sI IovIL de un LùLur în cup.
NImé sù nu bùnuIuscù, cùcI sù pomenescu ucésLeu, cù
IéLopIseLIIe nu sInLu numuI sù Ie cILeuscù omuI, sù sLIe ce uu
IosLu în vrémI LrecuLe, ce muI muILu sù IIe de învùLùLurù,
ce IesLe bIne sI ce IesLe rùu sI de ce-I sù sù Iereuscù sI ce vu
urmu IIe cIne: domnuI den IupLeIe domnIIor, cure cum uu
IosLu sI cu ce vesLe sI pomunù, sù Iu urmù de vIIuLu, boIerII
urmîndu pre boIerII ceI cInsLesI sI înLùIepLI, sIujILorIuI u
sIujILorIu, cù cInesI dupù breusIu su, cIne urmudzù pre ceI
cInsLes, cInsLIL, cIne urmudzù pre céI rùu, rùu IesLe sI rùu sù
vu sùvîrsI.
Zuc. 1;. Den Turu BersII uu purces osLIIe pe mIjIocuI Ar-
deuIuIuI, spre scuunuI uceI LùrI, unde eru de puzù u curLII
crùIesLI, cum dzIc eI, nIsLe IuIducI, decI sI curLeu sI orusuI
BeIgruduI înLr-o mIcù de ceus uu sLùLuL cenuse. De ucoIeu
s-uu despùrLIL SIrîm-beI de Iu IunuI, cu cureIe s-uu poILIL sI
GIIgo-rusco-vodù sI uu ugIunsu cu prudu pùnù în oIuLeIe de
UngurImeu de Sus. SI Iu SIbII, Iurù udunîndu-se osLIIe, uu
IovIL pre Iu OrudIu sI uu LrecuL Iu ¡nùu, cure orus vezIrIuI
umu Iuuse. SI vùdzîndu cù nIcI o ousLe nu esLe nIcùIurI, uu
IùsuL pre puseu de Budu, SInun-puseu, sù Locmuscù ceLuLeu
sI sù o usedze cu ousLe sI I-uu orînduIL sI pre domnuI nos-
Lru, pre GIIcu-vodù sI pre MIIneu-vodù depreunù. ¡urù
vezIrIuI sIngur, CIIupruIIuI, înLùIegînd sI de nIsLe
umesLecùLurI Iu împùrùLIIe, precum eru Lînur încù
împùruLuI, s-uu înLorsu cu mure sîrguIuIù Iu TurIgrud, Iurù
noI cu ucéI puse um sedzuL pùnù Iu SImedrIu, de um LocmIL
¡nùuI. SI uu muI IuuL puseu de Budu nIsLe pùIùncI pe
uproupe sI cu SIrùm-beI despùrLIL GIIgorusco-vodù uu IuuL
o ceLùLuIe unume AImusuI. SI de Iu céI puseu uu IuuL Borceu
Iunos domnIIu de ArdeuI.
Zuc. 18. De Iu IuIIe, în cure Iunù purcesesù GIIcu-vodù, Iu
decIevrIe, pre Iu sveLII NIcoIuI, uu sosIL în Suceuvù s-uu
IernuL înLr-ucè Iurnù GIIcu-vodù în Suceuvù, penLru mure
omor ce eru uIceu în ¡usI. HunuI denLr-uceu cuIe, ducù uu
sosIL în Crîm, uu omorîL pre vezIrIuI sùu, pre SeIerI GuzI-
ugu, pre poruncu CIIupruIIuIuI, cù obIIcIse vezIrIuI
îmbIeLeIe IuI înLr-ucesLe LùrI sI dzIceu eI LoLdeuunu IunuIuI:
,Nu Le Iùsu de LouLe sù îmbII în voIu LurcIIor. Nu de LouLe
sù-I uscuILI, cù eI, pre cîL Ie veI îmbIu în voIe, pre uLîLu sù
suIe în cup!"
Zuc. 1¤. Borceu Iunos, unuI den sIugIIe IuI Ru-coLII, uu Iu-
uL domnIIu, cîL sù sù poLouIe LurcII. SI penLru sù vudzù LurcII
cù esLe udevùruL împoLrIvu IuI RucoLII, cîL uu purces osLIIe,
înduLù s-uu IùcuL u cere de Iu LurcI ugIuLoru sI înduLù uu
venIL poruncu sI Iu MIIneu-vodù în Turu MunLeneuscù sI Iu
GIIcu-vodù uIceu, sù-I deu IuI Borceu Iunos ugIu-LorIu.
DecI, înduLù I-uu LrImIs sI GIIcu-vodù cu NIcoIuI CîrnuI
ugIuLorIu cu 1.ooo de oumenI, ce n-uu IùcuL zùbuvù muILù
ucoIo.
Zuc. zo. ¡u unuI ;166< 16=8>, RucoLII, cu uceIu ce sù
îneucù, de subIe gouIù sù upucù, Iurù uu coborîL cu osLI în
ArdeuI, încù IIIndu ceLùLIIe ¡ùgùrusuI, OrudIIu, SIbIIuI cu
oumenII IuI. ¡urù BorcI Iunos cu LurcII s-uu încIIs în
GIIujvuru spre purLeu Lurceuscù. SI uvînd sI CosLunLIn-vodù
prIIej bun, cu q.ooo de oumenI, IeIecII sI SLeIun-vodù umu
muI sIub LI cu =oo de oumenI, uu pus gînduI Iurù sù Iucù
umesLecùLurI în îmbe LùrîIe. SI useu uu orînduIL pre Con-
sLunLIn-vodù Iurù în Turu MunLeneuscù sI pre SLeIun-vodù
uIceu în Lurù. SI sLîndu useu sIuLuI, LrImIsese SLeIun-vodù
cu bunI pre TîImucI puIurnIcuI m pùrLI CùzùcesLI, sù Iucù
ousLe, poILIndu pre IuLmunII IesùsLI sù nu upere ucesLu
Iucru. SI umu sLrîngeu oumenI TîImucI în Mo-vIIeu, Iurù
ucoIeu, Iu RucoLII, s-uu scIImbuL sIuLuI înLr-uILu cIIp.
Zuc. z1. MIIneu-vodù domnuI munLenescu, om Iùrù de
nIce o IrIcù spre Dumnedzùu, Iùrù nIce un LeméIu, LIrun
dIrepLu IunLusLIc, udecù buIguILorIu în gîndurI, uu pus
gîndu sù sù IùIneuscù pre LurcI. SI mIrîndu-se, cum vu Iuce
sù n-uIbù sIIuIù de boIerI ce eru cupeLe TùrîI MunLenesLI, cu
mure sI nespuse LIrunIe, ¤o de boIerI, LoL IrunLeu uceII LùrI,
uu omorîL s-uu pus pre voIu su boIerI. SI dupù uceusLù
IupLù, uu rùpedzIL Iu RucoLII, dîndu-I sLIre cù, orI Iu ce-I vu
scouLe norocuI sI vremeu, esLe Lovurùs împoLrIvu LurcIIor cu
dînsuI. Cure Iucru înLùIegîndu RucoLII, denLîI n-uu credzuL
pre MIIneu-vodù, upoI, ducù I-uu LrImIs gIurùmînLurI sI uu
vùdzuL udevùruLù voIu IuI, cù esLe împoLrIvu LurcIIor, uu
scIImbuL sIuLuI sI uu IùsuL Turu MunLeneuscù sù cîrmuIuscù
MIIneu-vodù despre ucéIu urIpù, IIIndu pre Ioc cu domnIIu
sI cu prIIej de ousLe, Iurù pre ConsLunLIn-vodù I-uu orînduIL
usupru MoIdoveI, uvîndu IurùsI sI ConsLunLIn-vodù ousLe
muI gIouLù sI prIIej u LInere ousLe. Pre SLeIun-vodù I-uu
oprIL, IùgùduIndu-I cù, de vu du Dumnedzùu IucrurIIe spre
IoIosuI IuI, IurùsI eIu vu II Iu domnIe sI useu uu rùmus
SLeIun-vodù înupoI. NIcoIuI CîrnuI încù vùdzIndu coborîreu
IuI RucoLII sI umesLecuLe IucrurI, uu venIL cu ousLeu ce sù
LrImIsese.
Zuc. zz. AcésLeu uudzIndu GIIcu-vodù cù sù Iucreudzù Iu
ArdeuI, cum Iurù sù gùLeudzù umesLecùLurI usupru LùrîI, uu
LrImIs Iu IuLmunII IesùsLI pre GIIgorIe puIurnIcuI, sù nu
prIImuscù IucrurI curIIe sInLu împroLIvu împùrùLIeI, de Iuce
SLeIun-vodù IeIecII în Luru Ior usupru LùrîI. Ce IuLmunII
IesùsLI preu Iesne s-uu upùruL, dzIcînd cù în purLeu cuzucIIor
sù Iuc uceIeu, nu Iu dînsII. SI eru GIIcu-vodù cu Lubùru înLr-
uceu vurù Iu CîrnIcénI, ce ducù uu vùdzuL de sIuLuI înLr-uILu
cIIp scIImbuL Iu RucoLII sI uu obIIcIL cù sI MIIneu-vodù
udevùruL împroLIvu împùrùLIeI IuIn sI ConsLunLIn-vodù
guLu sù vIe usupru LùrîI, dIrepLu pesLe munLI sù cobourù, s-
uu muLuL cu Lubùru Iu CupuI SLîncII, despre TuLoru, în
preujmu BugeucuIuI.
Zuc. z¤. împùrùLIIu înLeIegîndu de ucesLe LurburùrI Iu Ar-
deuI, sLîndu vezIrIuI dupù puzu mùrII despre osLI cu guIIon-
urI VeneLIeI, LrImILîndu Iu IunuI, numuI orI sIngur, orI pre
un soILun cu osLIIe CrîmuIuI sù LrImuLù în cesLe LùrI
împoLrIvu ArdeuIuIuI. Ce, încù nu sosIse în Bugeug
soILunuI, cîndu dencouce ConsLunLIn-vodù uu InLruL cu osLI
în Lurù pre OILuz sI în Turu MunLeneuscù MIIneu-vodù uu
InLruL în LurcI. Pre unII I-uu omorîL, pre uIîII muILI uu sI
boLe-dzuL, cîLIsI s-uu uIIuL LurcI în Luru IuI, orI sIujILorI de uI
IuI, orI ugI, orI neguLILorI. SI useu s-uu începuL cu de
Iznouvù umesLecùLurIIe în cesLe LùrI. MIIneu-vodù dupù
uceusLù IupLù, sIngurII, sprInLen, uu mùrsu de s-uu udunuL
cu RucoLII de IuLù, în munLI Iu sLrujeu ungureuscù, unde
venIse sI RucoLII sI s-uu duL credInLu unuI uILuIu. SI s-uu
înLorsu MIIneu-vodù în TîrgovIsLe, unde eru LouLe osLIIe IuI
sLrînse sI RucoLII I-uu duL o sumù de némLI uI sùI sI cuLune.
SI uu purces MIIneu-vodù în oIuLeIe LurcesLI usupru GIurgI-
uvuIuI sIngur, Iurù o sumù de ousLe usupru BrùIIeI, Iurù pre
CornIu despre MeIedIIu sI presLe Dunùre, urdzîndu sI
prùdîndu. EI sIngur uu IuuL GIurgIuuI sI I-uu ursu sI BrùIIu
Iurù uu ursu osLenII IuI sI uu ursu sI GuIuLII uLuncI LoL ucéI
cùpILunI uI IuI sI Iu Dobrogeu, usupru HîrsoveI uu LrecuL
ousLeu. Ce ucéIu den Iocu n-uu îmbIuL bIne, ce de-ubIIu uu
scùpuL de LurcI.
Zuc. zq. AcésLeu s-uu începuL în Turu MunLeneuscù, Iurù
uIce ConsLunLIn-vodù cu =.ooo de oumenI uu venIL usupru
GIIcùI-vodù. Aveu IImbI GIIcu-vodù sI de Iu Romun upu-
cuLe de uI nosLrI sI umu de Iu PoduI ¡eIouIe sI vùdzIndu
upropIIuLe ousLeu, uu scos sI GIIcu-vodù LouLù cùIùrImeu
împroLIvu IuI cu HùbùsescuI IuLmunuI sI GrIgorIe puIur-
nIcuI. ¡urù sIngur GIIcu-vodù cu LouLù pedesLrImeu sI cu
puscIIe uu LrecuL Iu TuLoru în céIu purLe PruLuI. ¡ecIoruI
sùu, GrIgorusco-vodù, eru umu purces Iu TurIgrud Iu
dvorbù.
Zuc. z=. OusLeu GIIcùI-vodù, de cure s-uu spus,
cùIùrImeu, ducù uu LrecuL ¡usII noupLeu, uu mus în rîpIIe
TùuLesLIIor sI ucoIeu uu IùcuL sIuL cupeLeIe, cum sù sù deu
rùzboI cu sIngurI cùIùreLII, Iùrù IocII, Iùrù pedesLrIme. SI cu
ConsLunLIn-vodù umu sù sLIu den IImbI cù eru sI némLI
cùIùrI cu Ioc sI sùIménI pedesLrI sI ousLeu ungureuscù, nu
esLe cu cuIe sI Iùrù smInLeuIù, ce uu uIes cu sIuLuI numuI sù
sù înLourcù LouLù ousLeu Iu céIuIuILù ousLe sI numuI zoo de
oumenI, cu-n cIIp de sLruje, sù sù uruLe osLII IuI ConsLunLIn-
vodù. SI useu uu purcesu ousLeu îndùrùpLu, Iurù zoo de ou-
menI cu VoIcIIovscIII cùpILunuI uu purces pre BuIIuI în
sus sI muI sus de MovIIe, înduLù s-uu LumpInuL cu ousLeu
IuI ConsLunLIn-vodù, vIIndu în LocmuIù.
Zuc. z6. OusLeu nousLrù, cure sù înLorsese cu HùbùsescuI
IuLmunuI, n-uu pùzIL cuIeu spre TuLoru, ce IuLmunuI
sîngur descùIecuL Iu mùnùsLIreu IuI Aron-vodù sI cu uILI
boIerI, Iurù ousLeu de pe supL sLeugurI uu împIuL LîrguI, pen
pIvnILe sIobode cu vInurI, pen cuse, pen podurI, morLI beLI
pre uIILe, pren LouLe pIvnILeIe, îI bùLeu cùpILunII, sù-sI
murgù Iu sLeugurI, ce, cure bùLu uscuILù, Iu grubù cu ucéIu?
CùpILunuI VoIcIIovscIII, ducù uu vùdzuL în Lîrgu muI LouLù
ousLeu buLù, s-uu oprIL de IuLureu LîrguIuI cu oumenII ce eru
cu dînsuI. ¡urù ConsLunLIn-vodù, ducù uu spsIL umu Iu
vùIugu CopouIuI, uu sLùLuL, gîndIndu cù esLe ousLe în Lîrgu
supusù. ¡urù ducù uu vùdzuL cù nu IesLe ousLe, ce IesLe o
gIogozuIù desurLù, uu IuuL cu ousLeu pe deusupru CopouIuI
sI penLre vII sI ucoIeu, Iu cupuI vIIIor, s-uu LocmIL în LocmuIù
ousLeu sI uu sLùLuL.
Zuc. z;. Eru IésII u IuI SLeIun-vodù, curII Iusésù Iu dînsuI
IeIecII, cu ConsLunLIn-vodù în IrunLe sI o sumù de cuLune.
Cu ucéIu uI nosLrI beLI Iùrù poruncu nemeruI, Iùrù nIcI o
LocmuIù, uu începuL IurLuI înLrîndu beLI cu sùbIIIe zmuILe
pùn în sIrugurIIe UngurésLI. Au cùuLuL sI nouo u sLu cu
VoIce-IovscIII cùpILunuI, sù nu pIeIe uLîLeu oumenI sI uu
sLùLuL IurLuI ucéIu muI bIne de un ceus, nepuLîndu u-I
dezbùru nIce înLr-un cIIp pre oumenII beLI den-Lr-ucéIu Ioc.
SI umu perIse de ceI q oumenI sI sù upropIIu înceL LouLù
ousLeu. Am purces pen LIr g dIrepLu, gonusII uu duL dupù
noI, însù numuI pùnù Iu murgIneu LîrguIuI sI uu sLùLuL Con-
sLunLIn-vodù pre Ioc, pùnù uu cercuL bIne LîrguI sI curLeu. SI
obIIcIndu de GIIcu-vodù Iu TuLoru, n-uu bùguL ousLeu pen
Lîrgu, cum uu IùcuL uI nosLrI, ce uIùLureu cu LîrguI, pesLe
vuIeu ce sù dzIce Iu noI CucuLu, Lrecîndu cu ousLeu, uu pur-
ces înLInsu în urmu nousLrù cu ousLeu LocmILù, upucîndu
pre muILI de uI nosLrI în Lîrg, curII uu pIùLIL scurnpu ucéIu
vIn ce-I gùLIse, înduLù cu cupeLeIe suIe.
Zuc. z8. OusLeu nousLrù, cum eru rùzsIpILù den purLuLuI
prosLu, useu sI cu muI mure prousLù uu venIL poruncù,
numuI sù II sù deu rùzboIu. Amu uproupe de CupuI SLencII,
dIrepLu pre cuIme, uu sLùLuL LouLe sLeugurIIe u nousLre în
LocmuIù sI uu usLepLuLu pre ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù.
Zuc, z¤. Amu nu IésII, ce drugunIIu némLuscù eru în
IrunLe LocmILù Iu ConsLunLIn-vodù cu Ioc sI un sLoI LouLù
céIuIuILù ousLe, cùrIIu nu eru u nousLrù depoLrIvu, cù sI muI
puLInù cu muIL sI Iùrù Ioc, ousLe cùIùreuLù numuI. ¡urù
presLe poruncù neu-vîndu cum II înLr-uILu cIIp, uu sùrILu
sLeugurIIe nousLre înLîI Iu dînsII sI muI uIes cùpILunuI VoIce-
IovscIII cu un mure vILeuz sI ucmu, uIceu sI Iu LouLe LrébIIe,
IIe cîndu sIujILorIu depIIn, înIoc uu IuuL pre cuLune ce eru
în IrunLe Iu IurLu în subIe sI pùnù Iu némLI uu cùdzuL ucéIu
muI LoLI, IIIndu Iu ucesLI uI nosLrI sI cuI muI prouspeLI. SI uu
duL sLeugurIIe IuI VoIceIovscIII dIrepL în IocuI nemLIIor,
den cure Ioc înIocu uu pIcuL cîLvu sIujILorI de uI nosLrI sI un
sLegur de u IuI VoIceIovscIII. ¡urù nemIcù nespùImîndu-se
uI nosLrI de ucéIu cùdere u ceIor sIujILorI, InLruse umu cu
sùbIIIe în némLI, cîL n-ur II puLuL u muI du Ioc uI doIIeu
rîndu, useu sù umesLecuse, înduLù uu nùvùIIL LouLù ousLeu sI
sI urIpIIe osLII IuI ConsLunLIn-vodù, decI numuI ce uu cùuLuL
sù sù deu îndùrùpL sLeugurIIor nousLre. S-uu prIIejIL Iu
înLorsuI osLII nousLre pesLe LrupurI de ungurI, curII cùdzuse
Iu LîmpInureu denLîI, un ungur cùdzuL de runù, IùsuL în Ioc
de morLu, uu upucuL o suIILù cure cùdzuse Iîngù dînsuI sI
vùdzîndu cù Iug uI nosLrI, uu upucuL suIILu sI uu LîmpInuL
pre un sIujILorII de uI nosLrI dIrepLu pen vInLre sI înIoc uu
cùdzuL bIeLuI sIujILorIu de pre cuI gIos.
Zuc. ¤o. ¡ncùLro eru u nùzuI osLII nousLre, eru Ioc IourLe
rùu sI înduLù coborîsuI JIjII, sIngurù JIjIu de LrecuL reu sI
LInousù, nIce de vud, nIcI de-noLuLu. ¡u pod nu încùpeu sI
buIdzîndu-se, cùdeu de îmbe pùrLIIe pe Iîngù pod uceI de pe
de IuLurI înLr-upù, cîL de îmbe pùrLIIe pe Iîngù pod cuprInsù
eru JIjIIu de cuI sI de oumenI. SI ucoIeu muILù ousLe de u
nousLrù uu perIL sI muI muILI de upù. Au cùdzuL sI vII cîLvu
pre mînu IuI ConsLunLIn-vodù sI muI uIesI den boIerI: Bu-
cIoc, BuIus suIgérIuI céI mure pre uLunceu sI GuvrIIILù
CosLucIIe jILnIcér mure pre uLunceu. Pre boIerI, ducù I-uu
dus Iu ConsLunLIn-vèdù, înduLù I-uu pus Iurù Iu boIerII sI
sIobodzI, Iùrù nIcI o puzù. PesLe poduI JIjII n-uu muI gonIL
ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù, ce uu sLùLuL pre deuI Iu mus cu
LouLù ousLeu. ¡urù GIIcu-vodù cu ousLeu umu spùImuLù s-uu
sIùLuIL sI cu noupLeu uu purces spre ¡ùpusnu cu pedesLrI-
meu sI cu puseI, rùpedzIndu înduLù de oIuc Iu eI-ugusI de
Bugeug dîndu-I sLIre de ucesLe LouLe.
Zuc. ¤1. Mùrs-uu durubunII bIne pùn în ¡ùpusnu, ucoIeu
pre Ioc rùsuIIîndu o dzI ousLeu, u douu dzI ugIunsI duru-
bunII de ConsLunLIn-vodù cu gIuruILù de mIIù sI de IeIe,
dImIneuLu s-uu scuIuL s-uu upu-cuLu puscIIe cîLe eru,
depreunù sI cu sùIménII uu purces înupoI, Iùcîndu gîIceuvù
mure cùpeLenIIIor sI cIne urI rùmîneu, cu mourLeu
Iùudîndu-I-sù. Cure gîIceuvù u Ior vùdzîndu boIerII pre cîLI
eru, sù nu-I upuce cu de-u sIIu, s-uu duL în IuLurI. ¡urù sIn-
gur GIIcu-vodù uu IesIL Iu dînsII cu sIIcuI umînù, rugîn-
du-sù sù IIe îngùduILorI, nu muI muIL de cIncI-suse dzIIe,
spuIndu-Ie udevùruL venIreu suILunuIuI. Ce n-uu uvuL cuI
dzIce, nebunILe gîndurIIe prosLImeI sI LurburuLe sI s-uu
uIIuLu cu uceIu, curII nu s-uu rusInuL de cIIp de domnu, ce
I-uu împInsu de Iu puseI pre GIIcu-vodù sI uu purces cu
puscIIe spre ¡usI. ¡urù curundu uu IuuL pIuLù depIIn penLru
IupLeIe suIe, precum veI cîLI muI gIos.
Zuc. ¤z. RùmîIndu GIIcu-vocIù numuI cu boIerII, n-uu
cuLedzuL sù muI zùbùvuscju Iu ¡upusnu, ce uu purcesu spre
TIgIIneu, pre Bîcu pùnù Iu ¡uLcnI sI ucoIeu uu usLepLuL pre
eI-ugusI. ¡urù durubunII sI cu sùIménII uu venIL uIceu în ¡usI
sI s-uu încIInuL Iu ConsLunLIn-vodù cu LoLII sI de Iu MovIIeu
înLr-ucés-LesI dzIIe uu venIL sI TîImucI puIurnIcuI cu cîLvu
de' u IuI SLeIun-vodù. S-uu mIruL ConsLunLIn-vodù de
sùIrnénI sI de dùrùbunLI, curII cu LoLII eru pùnù Iu ;oo de
oumenI cu Ioc sI cu LunurI.
Zuc. ¤¤. SI useu ConsLunLIn-vodù usedzîndu-se în
scuunuI LùrîI, uu LrImIs sI Iu TurIgrud, cercîndu cu
IùgùduInLù sù-sI Locmuscù domnIIu, ce n-uu upucuL sù-I vIe
rùspunsuI, nIcI eru cum, ce om eru CIIupruIIuI vezIr pre
uLunceu, cù înLr-ucéIesI dzIIe uu sosIL pre BoLnu sI eI-ugusI
cu o sumù de osLI. SI s-uu muLuL sI GIIcu-vodù de pre Bîc Iu
BoLnu sI umu împreunuL cu eI-ugusI uu sLùLuL Iu CùusénI,
pùnù uu sosIL sI suILunuI.
Zuc. ¤q. Turburureu u IuI RucoLII umu eru Iu sLIreu
împùrùLIeI sI IuInIIu u MIInII-vodù. DecI usupru IuI RucoLII
eru orînduIL AII-puseu, vezIrIuI de Budu, Iurù usupru MII-
nII-vodù, guIgu-suILun den Crîm. SI uLuncesI venI vesLe sI
de scIImbureu GIIcùI-vodù den 'domnIIu MuIdoveI în Turu
MunLeneuscù cu domnIIu uceII LùrI, în IocuI MIIneI-vodù.
¡urù uIceu în Lurù, în IocuI GIIcùI-vodù, uu duL domnIu IuI
SLeIùnILù-vodù, IecIoruI IuI VusIIIe-vodù, cure Iucru, penLru
sù nu sù rùscIIre boIerII de pe Iîngù GIIcu-vodù usupru
vremII ucéIe, s-uu LùInuIL muILe dzIIe ucesLu Iucru,
upucîndu-sù GIIcu-vodù cù vu prImenI ucesLeu înLr-uIL
cIIp. SI LoL cum ur II penLru LrébIIe suIe, uu sLùLuL
împoLrIvu IuI ConsLunLIn-vodù cu suILunuI.
Zuc. ¤=. GuIgu-soILun, mucuru cù-I venIsù umu de Iu
împùrùLIe poruncu sù rùdIce pre GIIcu-vodù de Iu MuIdovu
sI sù-I ducù, sù-I puIe domnu în Turu MunLeneuscù, uIIîndu
IucrurIIe în MoIdovu Iurù useu umesLecuLe, sù nu Iuse pre
ConsLunLIn-vodù, IuInuI împùrùLIeI, în scuunuI LùrîI, uu
purces în sus pre PruL sI uu sLùLuL cu cosurIuIe Iu BoIoLu,
muI gIos de TuLoru. SI ucoIeu Iùcîndu sIuL, sIngur uu rùmus
cu cosurIIe s-uu oprIL pre GIIcu-vodù Iîngù sIne, Iurù ousLeu
LouLù sprInLenù de rùzboI LùLùruscù sI pre LoLI boIerII cu cîLù
gIouLù uveu, uu duL supL mînu IuI AImeL-ugu eI-ugusI de
Bugeug sI uu purces eI serdurIu usupru IuI ConsLunLIn-vodù
Iu ¡usI.
Zuc. ¤6. ¡uîndu vesLe ConsLunLIn-vodù de soI-LunuI cù
esLe umu useu uproupe, s-uu rùdIcuL ousLeu den Lîrgu sI s-
uu muLuL Iu GùIuLu de Sus, sI ucoIeu uu pus durubunII nosLrI
sI pe sùIménI sI cîLI pedesLrusI uu uvuL sI eIu, de uu sùpuL
un sunLu pe deusupru pîrîuIuI, cureIe sù despurLe den pîrîuI
Bîrno-veI sI vIne pre supL GùIuLu de Sus sI ucoIeu dupù
sunLu uu descùIecuL LouLù pedesLrImeu, Iurù cùIùrImeu în
deuI sI uu sLùLuLu ucoIeu cu Lubùru LouLù.
Zuc. ¤;. OusLeu LùLùruscù, cum uu purces sLoIurI dupù
sLoIurI sI ducù s-uu sLrînsu LouLù Iu CIrIc, uu începuL u dodeI
înLîI cu IurLurI, mùrgîndu LùLurîI pùnù Iu pîrîu. Vùrsu IocuI
durubunII Iùrù Ispruvù în IurLu, cum urI vedeu mure nùvuIù,
useu sLrIcu Iurbu Iùrù de nIcI o Lreubù sI pre nIme nu rùnIIu,
cure Iucru eru înduLù semnu de mure IrIcu Ior. TouLe
ucésLeu socoLIIu eI-ugusI, om de-ubIIu în LouLe ordeIe
CrîmuIuI uILuI uI doIIeu Iu sprInLenIIe sI Iu IucrurIIe
rùzbouIeIor. ¡urù îndesurù o sumù de sùIménI de cIIu uI
nosLrI, ce sù încIInuse Iu ConsLunLIn-vodù, s-uu îndemnuLù
sI uu IesIL den sunLurI, vIIndu pre Iuzu, pre Iîngù pîrîu, uu
venIL pùnù în poduI BuIIuIuIuI sI Lrecîndu poduI presLe
BuIIuI, ce eru pre uLunceu muI gIos de Iuzu sI useu sù sIme-
LIse cîLù pedesLrIme eru sI-n ses dencouce de pod IesIse cîLe
=-6 Iu un Ioc sI upucuse sI cuse cîLevu în'BrosLenI sI du în
LùLurI cu sInéLeIe. ¡urù sI uLunceu eru de mIruL, cù pre nIme
nu rùnIIu, Iùrù doI cuI, cI uu rùnIL supL LùLurI Iu ucéI IesIL u
Ioru.
Zuc. ¤8. AcéIu semeLIe u Ior vùdzîndu eI-ugusI, uu
încùIecuL sîngur s-uu coborîL în ses pre BuIIuIu sI IIIndu sI
douo sLeugurI de ungurI, Iurù eIu sIngur uu îndemnuL pre
nIsLe LùLurI sprInLenI usupru sùI-ménIIor, ce eru în ses. S-uu
sùrIL LùLurîI dIrepL usupru sùIménIIor, cu sInéLeIe Iu obruz
sùIménII IIIndu. SI cum n-urI crede nIme sù murgù LùLuruI
Iu Ioc, useu îndrùzneLu, uu mùrsu, uIesu cum um vùdzuL pre
unu LùLur bugegeun dIrepL usupru u doI sùIménI cu sInéLeIe
în pruvIIù, uu mùrsu sI de uproupe umu uu sIobodzIL
umîndoI sInéLeIe în LùLurI, Iur nIcI pre unuI nu I-uu nemerIL.
Cu subIIu zmuILù LùLuruI, pre unuI I-uu rùnIL, Iurù pre uI
doIIeu sùI-mun I-uu dus vIu Iu eI-ugusI. Aseu sù cunosLeu de
uLunceu pedeupsu osLII IuI ConsLunLIn-vodù! ¡urù în céIu
purLe de BuIIuIu, în ceIrIu, IugIIu céIe douù sLeugurI de
cuLune de Iu o vréme numuI de un LùLur, cu mure ocurù sI
rîs înLre LoLI cù IugIIu uLîLeu oumenI de unuI sI IugIndu du
înupoI cu pIsLouIeIe în sus, nevùdzîndu unde dù!
Zuc. ¤¤. Amu îndesurù eru ucesL IurLu; presLe noupLe uu
IesIL den Lîrg LùLurîI Iu mus presLe ceIrIu, Iurù durubunII sI
sùIménII un ceus n-uu sLùLuL, LouLù noupLeu uu duL cu
sInéLeIe sI nu cîLe unuI, ce LoLoduLù cu-n cIIp nemLùscu,
sLrIcu Iurbu Iùrù Ispruvù în vînL. Ne-um gîndIL înLîI cù or II
dodeIndu LùLurîI, ce n-uve dodeIuIù de nIme, numuI sù
cunousLe bIne IucrurIIe bIùsLùmuLe sI-nspùImuLe,
Zuc. qo. A dou dzI, vInerI sù prIIejIsù, decI LùLurîI rùzboI
sù Iucù n-uu vruL, IerIndu vInereu, cure dzI Iu dînsII sù LIne,
cum LInem noI dumInecu dIn dzIIeIe sùpLùmînII, ce uu
sedzuL guLu, cu cuII umînù pùnù spre umIudzùdzI. Au
cIemuL eI-ugusI pre boIerI Iu sIne sI Ie-uu spus cum înLr-
ucéIu dzI nu-I sIoboude Iegeu Ior sù murgù usupru
nemùruIu, Iurù eI de ur venI, uLunceu rùzboI om Iuce. SI uu
înLrebuL de boIerI, ce Ie-urI pùreu sI Ior, în ce cIIp, u doou
dzI urI merge usupru Ior sI den ce purLe s-urI IovI sI ce Ioc
IesLe, unde sLù ousLeu Ior. AcésLeu voro-vIndu cu boIerII, cù
eru om în IupLeIe suIe denuIurù de IIreu LùLùruscù, useu de
bIîndu, IIn sI Iu Lreubu osLII depIIn, ucésLeu vorovIndu,
numuI ce sù uudzIrù dobeIe sI LrîmbILeIe în ousLeu IuI Gon-
sLunLIn-vodù sI s-uu vùdzuL Iùrù zùbuvù sI cIùLIreu osLIIor Iu
vuIe, spre BuIIuIu. SI useu uu IesIL LouLù ousLeu Iu ses, cu
pedesLrImeu, cu puscIIe, cuprIndzIndu ousLeu Ior de Iu
pîrîuI ce vIne uIùLureu cu IuzuI, pùnù Iu GuIuLu de GIos sI
useu, cu ucéIu LocmuIù, uu purces spre pod cu ousLeu Con-
sLunLIn-vodù.
Zuc. q1. Au încùIecuL sI LùLurîI, eru de LoLI cu ¤.ooo de ou-
menI sI de uI nosLrI, moIdovenI, vro ¤oo de oumenI sI I-uu
LocmIL eI-ugusI pre LùLurI sI pre uI nosLrI dencouce de
CIrIcu, pre podIsu usupru TùLùrusIIor, usLepLîndu pre Con-
sLunLIn-vod'ù în LocmuIù.
Zuc. qz. ¡u ConsLunLIn-vodù de LouLù ousLeu vu II IosL Iu
8.ooo de oumenI, în ses, Iu IesILuI IurLuIuI LùLùrùscu
înuInLe, pesLe BuIIuIu, n-uu IesILu de Iu dînsII Iu IurLu
nImé. SIobodzIIu puscIIe cîLeoduLù sI eru puscIIe bune sI
murI, de ucéIe puseI ce Iùcuse SLeIun-vodù GIeorgIIe Iu ¡I-
ov, durù 'useu du de bIne denLr-înse|e, cîL nu sù Iovuscù pre
cInevu, ce suneLuI gIonLuIuI nu sù uudzIIu pre nIcùIureu.
AcéIu LocmuIù eru. SI sù gîndIIu cù orI înspùImu pre LùLurI
numuI cu suneL, ce nu sù spurIe neprIIeLInuI cu suneL în
durn, Iùrù mourLe.
Zuc. q¤. Ducù uu sosIL ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù Iu
BuIIuI, s-uu upucuL de LrecùLoureu BuIIuIuIuI sI ducù uu
vùdzuL eI-ugusI cù ure gîndu sù Lreucù ousLeu BuIIuIuI, uu
pus un LùLur bùLrîn Iu o movIIu, cure esLe de ucoIeu, de unde
sLu ousLeu LùLùruscù muI spre Aron-vodù, usupru CIrIcuIuI,
învùLîndu-I cîL vu vedeu de ucoIo, cù vu începe u sù suI
ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù spre muIu, pre Iu murgInIIe
TùLùrusIIor Iu deuI, sù sù învîrLeuscù pre movIIù de LreI orI.
SI useu uu IùcuL LùLuruI. DecI, cum uu vùdzuL semnuI de Iu
movIIù, de unde eru LùLuru), eI-ugusI înLîI sIngur, cu un Ieu
sI dupù dînsuI LouIù ousLeu, cu gIus: ,HuIIu, IuIIu, IuIIu", uu
purces. Au sIobodzIL durubunII sI sùIménII LoLI IocuI sI
puscIIe, de cure durîL u sInéLeIor sù oprIsù LùLurîI cîLvu, Iurù
ducù vùdzurù cù nu cude nIme den sInéLeIe Ior, uu rùbduL,
pùn-uu începuL u sù muI rùrI IocuI. O sumù de durubunI,
cum uu vùdzuL cù sù sLîmpùrù IocuI sI LùLurîI LoL sLuu, de Iu
coudù unII uu pIecuL Iugu înupoI, pre curII, cum I-uu zùrIL
LùLurîI cù Iug, cum orbI uu nùvùIIL sI uu înLruL în pedesLrIme
cu sùbIIIe zmuILe. Sù prùvesLI mourLe, sù vedzI osîndù sI
useu de sîrg vùrsure de sînge de oumenI! Eru LreI IuzurI de
LrupurI, cum sLu LreI rîndurI de pedesLrIme, unuI presLe uI-
LuI de pe supL muI, pùnù în pîrîuI BuIIuIuIuI. ConsLunLIn-
vodù uu IuuL drumuI ceI mure spre ScînLéIu, cùIùreLII cure
încoLro uu puLuL, unII pre BuIIuIu, uILII pen CîrIegùLurù sI
s-uu LopIL muILI ungurI sI den cùIùrIme sI muILI uu duL sI de
pe Iuzu în IùIùsLeu, muILI s-uu pus cupeLeIe sI pen codrI.
¡urù curùIe u IuI ConsLunLIn-vodù LouLe uu rùmus Iu
mùnùsLIreu IuI PùLru-vodù, Iu GuIuLu de Sus. SI useu muIL
LùLurîI n-uu gonIL, IerIndu-se de pùdurI. ALunceu uu cùdzuL
Iu robIe sI BùIeunuI bunuI de Iu CruIovu de Turu
MunLeneuscù. AIceu în orus eru mùnùsLIrIIe pIIne de bIeLII
oumenI LîrgoveLI sI sùrùcImeu uu duL LouLù bunI, de s-uu
rùscumpùruL cu den robIe.
Zuc. qq. SoILunuI dupù uceusLù Izbîndù, Iuîndu pre GI-
Icu-vodù cu sIne, dupù poruncu împùrùLIeI, uu purces pre Iu
HusI în Turu MunLeneuscù sI ucoIeu, Iùrù nIcI unu rùzboI cu
MIIneu-vodù, I-uu usedzuL Iu scuunu, IugIndu den
TîrgovIsLe MIIneu-vodù sI sImLIndu-se în IupLeIe suIe céIe
muI muILu dec? L pùgînésLI, cu IurIs Iu RucoLII, în ArdeuI,
unde-sI s-uu borîL curînd sI suIIeLuI în prùpùsLIIe IuduIuI. SI
cum scrIe sIînLu ScrIpLuru: ,H norme ¡UMAT IrIv cIv ujg-
MOAI" <,PerIL-uu pomenIreu IuI cu suneL" >. Aseu spun cù
I-uu oLrùvIL RucoLII. ¡ùcuse eI o zurvù pe Iu DîrsLor, pe Iu
GIurgIuv cu LurcII, pùnù u-I venI vesLeu de rùzsIpù IuI Con-
sLunLIn-vodù de uIceu, cure, de uu IùcuL vreo vILejIIe ucoIeu,
sù scrIe munLenII. ¡urù uIceu uu venIL SLeIun-vodù, IecIoruI
IuI VusIIIe-vodù, în scuunu.
±A. Cupoló uló doodzúci si ±
Zuc. 1. SLeIùnILù-vodù, IecIoruI IuI VusIIIe-vodù, LouLù dom-
nIIu u IuI GIeorgIIe SLeIun-vodù IIIndu uIceu cu îmmu-su
în opreuIù, de cureIe sIIndu-sù boIerII sù nu Iusù Iu domnIe
în vIuLu Ior, uIes boIerII curII eru de cusu IuI SLeIun-vodù,
îndemnu pre SLeIun-vodù sù-I semnédze Iu nus. Ce n-uu
prIImIL SLeIun-vodù, dzIcIndu: ,Om murI noI pùnù uLunceu,
pùnù vu II unuIu cu ucesLu domnu", cù eru copIIus mIc încù
pre uLunceu SLeIùnILù-vodù. ¡urù ducù uu IesIL SLeIun-vodù
GIeorgIIe den domnIIe s-uu venIL GIIcu-vodù în scuun,
uducîndu-sI umInLe bIneIe, mIIu sI cInsLeu cure uu uvuL de
Iu VusIIIe-vodù, pre doumnu su sI cu IecIoruI uu LrImIs în
TurIgrud cu cInsLe. Eru încù VusIIIe-vodù vIu, încIIs Iu EdI
CuIu sI ducù uu mùrsu în TurIgrud doumnu IuI VusIIIe-vodù,
eru sIobodù u merge Iu domnu sùu. ¡urù pre SLeIùnILù-vodù
I-uu duL VusIIIe-vodù Iu prIIeLInI, Iu curLe sI ugIungîndu
umu Iu uI..., mergeu cîLe cu un rùvus sI Iu vezIrIuI
CIIupruIIuI ceI bùLrîn, Iu nevoIIe suIe. Spun, ducù I-uu
vùdzuL vezIrIuI umu voInIc, uu dzIs: ,VoInIc IecIor ure Vu-
sIIIe-beI!" SI useu, Iùrù zùbuvù, uu IesILu Iu domnIe
SLeIùnILù-vodù, muLîndu vezIrIuI pre GIIcu-vodù în Turu
MunLeneuscù, cu pre un om bùLrîn, penLru usedzureu uceII
LùrI, dupù mure rùscouIe ce Iùcuse MIIneu-vodù în Turu
MunLeneuscù.
Zuc. z. BIne nu s-uu usedzuL uIceu în scuun SLeIùnILù-
vodù sI ucoIeu GIIcu-vodù în Turu MunLeneuscù, în unuI
denLIIu u domnIIIor Ior, ConsLunLIn-vodù uu sI IovIL Iurù
Iùrù vesLe pre GIIcu-vodù sI useu degrubù, cîL cu noupLeu
uu pIecuL Iugu dIn scuun GIIcu-vodù dIn BucuresLI sI uu
upucuL Con-sLunLIn-vodù scuunuI TùrîI MunLenesLI Iurù.
Zuc. ¤. SoILunuI eru în Bugeug; înduLù I-uu murs poruncu
de Iu împùrùLIe sù murgù usupru IuI Con-sLunLIn-vodù sI
înduLù uu purces suILunuI. ¡urù ConsLunLIn-vodù uu sLrînsu
ousLe IourLe bunù, cù sI Luru venIse Iu dînsuI LouLù sI s-uu
LùbùrîL în munLI Iu Ioc useu de Lure, cîLu soILunuI, ducù uu
înLeIes ce ousLe ure sI în ce Ioc IesLe, nu sù gîndIIu cù useu
Iesne îI vu Iuu, cù uveu sI IésI, sI némLI, sI ungurI, sI sIrbI Ie-
IecII, cù încù nu IîrsIsù bunII u IuI MuLeI-vodù. Ce, înLr-o dzI
uu uIes soILunuI ¤oo de LùLurI înLr-uIes sI Ie-uu duL poruncù,
orIcum, numuI sù sLrùbuLù Iu IocuI ucéIu unde eru Lubùru IuI
ConsLunLIn-vodù. SI uu purces LùLurîI sI s-uu LîmpInuL cu o
sLruje u IuI ConsLunLIn-vodù, cure sLruje vùdzîndu cù vIn
LùLurîI, s-uu duL înupoI sI Iuîndu-I LùLurîI în gounù, Lubùru
céIuIuILù, nu sù sù upuce de rùzboI, în ce Ioc eru, ce ucéIu
spuImù Ie-uu cùdzuL usupru, cum, cure încoLro uu puLuL, uu
pIecuL Iugu sI uu IùsuL LouLù Lubùru pusLIe. NumuI Con-
sLunLIn-vodù, vùdzîndu spuImù cu ucéIu, s-uu sLrînsu IeIecII
ce uveu s-uu purces presLe munLI în ArdeuI. HIcIensug uu
IosLu u munLenIIor, cù n-uu vruL sù sù puIe împoLrIvu
împùrùLIeI, uu ce urgIIu IuI Dumnedzùu uu IosLu Iu ucéIu
spuImù, cù spun cù numuI sépLe LùLurI uu IosLu ucéIu ce uu
gonIL sI uu rùzbIL pùnù Iu Lubùrù, cîL s-uu mIruL sI sIngur
suILunuI. DecI, dupù uceusLù Izbîndù, uu sedzuL soILunuI
Iurù pre GIIcu-vodù, cureIe eru IugIL Iu puseu de DîrsLor.
Zuc. q. ConsLunLIn-vodù, dupù Iugu su den Turu
MunLeneuscù, n-uu mùrsu Iu RucoLII, ce în numùr cu Iu 8oo
de oumenI, LoL înLr-uIes IeIecII, s-uu suIL cu munLII uIùLureu
în sus sI uproupe de Murumorùs, pe Iu BIsLrILù, uu IuuL poL-
Icu presLe munLI, pre Iu Dornu sI uu IesIL pre Iu
CîmpuIungu u LùrîI nousLre sI Lrecîndu muI pe den sus de
Suceuvù, uu IovIL pre Iu HoLIn sI uu LrecuL NIsLruI Iu cuzucI
pre Iu MovIIeu, IspILIndu-sù sI despre ucéIu urIpù.
Zuc. =. SLeIùnILù-vodù uIceu, cu un om Lînur, nevrîndu
soru-su, doumnu Roxundu, sù vIe pre scrIsorIIe LùLîne-sùu
s-u IuI în Lurù, den Ruscov, cure Lîrgu îI dIdésù H mII, dupù
mourLeu IecIoruIuI sùu, IuI TImus, uu LrImIs ousLe usupru
Rusco-vuIuI, sù-I buLù sI sù o Iu cu de-u sIIu. Ce n-uu puLuLu
Iuce nemIcù uI nosLrI RuscovuIuI, numuI ce uu IùcuL zurvù
cu cuzucII. Cîndu sI cîndu usLepLu prIIej cu uceIu cuzucII sù
Iovuscù uIceu în Lurù sI prIIejIndu-se u nemerI IuI Con-
sLunLIn-vodù Iu dînsII înIoc I-uu IùgùduIL ousLe.
Zuc. 6. în Turu MunLeneuscù, dupù Iugu ucéIu ce Iùcuse
GIIcu-vodù de ConsLunLIn-vodù, vezIrIuI scîrbIL pre dînsuI,
nu presLe muILù vréme uu LrImIs pe puseu de DîrsLor de I-
uu IuuL den scuun sI uu duL domnIIu în IocuI IuI, IecIoruIuI
sùu IuI GrIgorIe-vodù.
Zuc. ;. SI useu, LoL înLr-ucéIusI un, unuI denLîI u domnIeI
IuI SLeIùnILù-vodù, Loumnu, uu venIL ConsLunLIn-vodù cu
ousLeu cùzùceuscù sI usupru IuI SLeIùnILù-vodù IspILIndu în
dIvurI, în cIIpurI, sù încupù Iu domnIe, nu Iùrù ugIuLorIuI sI
îndemnureu u IuI RucoLII, cù sI RucoLII, încù usedzuL nu eru
sI-n ArdeuI o ceLuLe unume OrudIIu cu oumenII IuI RucoLII
usedzuLù, pre uLunceu o bùLeu AII-puseu, cure uu sI IuuLu-o,
IesIndu o IùméIe den ceLuLe sI urùLîndu LurcIIor upu de un-
de venIIu, de-ncungIuru ceLuLeu. AcéIu upù ubùLîndu-o
LurcII de Iu ceLuLe în IuLurI, uu IuuLu-o, vesLILù înLre ceLùLIIe
ArdeuIuIuI.
Zuc. 8. ¡nLeIegîndu SLeIùnILù-vodù cù Lrece ConsLunLIn-
vodù NIsLruI Iu Sorocu, uu IesIL Iu CoIcénI cu ousLeu su s-uu
pus Lubùru ucoIeu, însù ousLeu eru pre puLInù, cù Luru înLr-
ucéIu IoumeLe eru înLr-ucéIu unu, cîL mîncù oumenII pupurù
uscuLù în Ioc de pîIne, mùcInîndu-o uscuLù. SI de pe ucéIu
IoumeLe porecIIIu sI pre SLeIùnILù-vodù, de-I dzIceu Pupuru-
vodù. Ce vrémIIe sI voIu IuI Dumnedzùu nu sInL în voIu
domnIIor.
Zuc. ¤. ¡urù sI pre cîLù ousLe eru, o LrImIsesù SLeIùnILù-
vodù LouLù în IrunLe înuInLe pre RùuL cu CuLurgIuI sI cu
GrIgorIe puIurnIcuI sI cu MIIuIceu HîncuI sùrdurIuI sI
cùIùrusII de Lurù sI LoLI muzIIII ceI muI sprInLInI, uproupe de
z.ooo de oumenI. SI useu ousLeu ucéIu IourLe cu prousLù
LocmuIù, cu orînduIuIu serdurIIor ce eru Iùrù crIerI, uu IovIL
CIIuscu cuzucuI noupLeu, numuI cu ¤oo de oumenI sI uu
rùszIpIL LouLù ousLeu ucéIu, cu mure ocurù, ousLe numuI den
suneL rùzsIpILù, nIce gonILù de cInevu. ¡urù LoL udunîndu-sù
Iu Ioc, umu pre gIumùLuLe decîL eru înLîIu, uu sLùLuL de sLru-
je, pùnù uu sosIL sI ConsLunLIn-vodù cu Lubùru Iu dînsII,
cureIe, ducù uu IuuL vesLe den IImbI cù esLe Iu CoIcénI
SLeIùnILù-vodù, uu IuuL în gIos, Lrùgîndu ousLeu Iu PruL, Iu
Zugurunceu. SI sù nu IIe duL uceusLù vesLe un cùpILun IeuI,
unume VoIceIovscIII, cù ConsLunLIn-vodù esLe umu muI
gIos de noI cu ousLeu, de sLrùjerII nosLrI I-um II sLIuL
uLunceu cîndu ur II LrecuL PruLuI. DecI uu purces sI
SLeIùnILù-vodù în gIos pre Iu PosudnIcI sI Lrecîndu LîrguI
pre deusupru mùnùsLIrII IuI Aron-vodù, uu LrecuL Iu
TomesLI, pre BuIIuI sI ucoIeu uu sLùLuL cu ousLeu. ¡urù Con-
sLunLIn-vodù înLr-uceu noupLe uu mus Iu PruL de céIu purLe.
Zuc. 1o. A dou dzI ConsLunLIn-vodù s-uu upucuL cu cuzu-
cII de LrecùLoure, Iurù SLeIùnILù-vodù uu IuuL PruLuI în gIos,
în preujmu BugeuguIuI, cù înduLù uu rùpezIL Iu eI-ugusI de
Bugeug. SI eru cu SLeIùnILù-vodù sI buIgI-buseu IunuIuI cu
vro 1oo de LùLurI, den cure LùLurI sI de uI nosLrI uu uIes
SLeIùnILù-vodù sI uu mùrsu supL Lubùru cùzùceuscù, umu
PruLuI LrecuLù, de uu IuuL den ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù
IImbù,
Zuc. 11. Au spus IImbu, cum sInL cu ConsLunLIn-vodù =.
ooo de cuzucI den LouLe poIcurIIe uIesI sI 1.ooo de IeIecII u
IuI sI cumu mergeu ConsLunLIn-vodù dIrepL Iu ¡usI. AceIeu
înLeIegînd SLeIùnILù-vodù, cu sIuLuI IuI buIgI-buseu, uu
IuuLu cu LoL de-u dInsuI pre PruL în gIos, în LîmpInureu IuI
eI-ugusI sI s-uu LîmpInuL cu eI-ugusI de Bugeug Iu codruI
CIIgIécIuIuI.
Zuc. 1z. TrImIsese ConsLunLIn-vodù în urmu IuI
SLeIùnILu-vodù =oo de oumenI cu Duruc, cùroru sI
SLeIùnILù-vodù, LrImILîndu înuInLe sù cerce pre HùbùsescuI
sI pre VoIceIovscIII cùpILunuI, înuInLe numuI cu o suLù de
oumenI. De Iu ObIIenI s-uu supus oumenII IuI ConsLunLIn-
vodù sI s-uu IùcuL u IugI céIu ce sù urùLusù, pre curII
gonIndu-I uI nosLrI, uu IesIL LouLù sLrujeu Ior. DecI, numuI
ce uu cùuLuL u pIecu cesLoru uI nosLrI Iugu. Eru cu uI nosLrI
sI LùLurI puLInLeI, în curII eru sI un comIs u soILunuIuI, ce
venIse penLru pocIonuI IuI Iu SLeIùnILù-vodù. Au perIL
ucoIeu ucéIu om u soILunuIuI sI uILI doI LùLurI cu dînsuI,
nùvùIIndu presLe JIjIIu dupù ceI denLîI ce sù urùLusù. ApoI Iu
LrecuLuI JIjII înupoI, II s-uu îngIoduL cuII. îI upucuse uIL LùLur
pre comIsuI ucéIu u suILunuIuI dupù sIne pre cuI, ce upoI uu
pus cupuI sI eI sI comIsuI ucéIu.
Zuc. 1¤. Ducù s-uu LîmpInuL SLeIùnILù-vodù cu SuI BuIuL-
ugu, eI-ugusI de Bugeug, cu z.ooo de oumenI cu dînsuI sI cu
SLeIùnILù-vodù pre 1.ooo de oumenI, uu purces dIrepL
usupru IuI ConsLunLIn-vodù Iu ¡usI. Amu udunuse Iu sIne
ConsLunLIn-vodù pre vIùdIcI sI cîLvu boIerI susenI1. EI-ugusI
înduLù uu uIes o sumù de LùLurI sprInLenI sI I-uu LrImIs sù
Iovuscù ¡usII Iùrù vesLe. SI useu degrubù uu IovIL, cîL uu IuuL
orusuI în IungII, de uu upucuL muILI oumenI în robIe den
Lîrgu. ConsLunLIn-vodù vùdzîndu cù-I vIn LùLurII usupru, uu
IesIL cu Lubùru sI uu sLùLuL cu ousLeu de IuLureu LîrguIuI, pre
pîrîuI CùcùInII, muI gIos de poduI IuI SLeIun-vodù. ¡urù
SLeIùnILù-vodù cu eI-ugusI uu cuprInsù TùLùrusII.
Zuc. 1q. Mergeu uI nosLrI o sumù muI bIne, depurLe
usupru LuberII, decîL LùLurîI sI sùIménII îI bùLeu den sInéLe
de dupù cuse. înLr-ucéIusI dzI uu IesIL o sumù de cupeLe
CùzùcesLI Iu eI-ugusI Iu vorouvu sI cereu de Iu dînsII eI-ugusI
sù deu pre ConsLunLIn-vodù sI sù murgù eI sIobodzI. Pre un
pùr uu sLùLuL uLunceu vIuLu IuI ConsLunLIn-vodù, cù soIII
umu pozvoIIIu, uIes SLumuLenco, cureIe eru muI mure pre
cuzucI. NumuI cuzucII sIngurI den sIne, den IùgùduInLu IuI
ConsLunLIn-vodù cù pe LoL omuI vu du Iu MovIIeu cîLe zo de
IeI sI dîndu o sumù de bunI Iu soLnIcI sI muI muIL IuI
CIIusco soLnIcuI, uu sLrIguL cuzucII pùnù înLr-unuI,
cIIuIndu ,HIX<IH CMB.A Huun» HL rXHEHIr" udecù: ,Sù
nu pIurù cInsLeu nousLrù", or sLu sI ucesL Iucru nu or Iuce.
Spun sù IIe IuuL bunI de Iu ConsLunLIn-vodù sI eI-ugusI.
Zuc. 1=. A doou dzI pre umIudzùdzI, uu purces Lubùru
IeguLù den Ioc sI Iu suILuI muIuIuI pre de IuLureu
TùLùrusIIor, sù IIe IosL o LocmuIù sI nevoInLu IuI eI-ugusI,
eru de-u sù rumpere Lubùru Iu uceIu Ioc de uI nosLrI. A dou
nùvuIù uu IùcuL uI nosLrI umu pre deuI spre Aron-vodù sI
mIrînsése pe pedesLrImeu cùzùceuscù pùnù în curù sI uu
pIcuL ucoIeu cuzucI, Iurù sI supL uI nosLrI cuI s-uu uIIuL rùnILI
cîLvu sI morLI.
Zuc. 16. SI useu uu IùIùduIL ConsLunLIn-vodù sI denLr-
ucéIu duLù de supL cumpùnu mure u vIeLII, n-uu muI cercuL
zurve de uLunceu, ce s-uu usedzuL în CrùIIu ¡esuscù. Mùrs-
uu SLeIùnILù-vodù cu eI-ugusI în urmu cuzucIIor pùnù presLe
PruL, Iurù peLrecùLorIIor, nu osLenIIor sI gonusIIor
sùmùnùLorI. SI s-uu înLorsu eI-ugusI Iu Bugeug, Iurù
SLeIùnILù-vodù în ¡usI. CuzucII cu ConsLunLIn-vodù uu Lre-
cuL Iu MovIIeu NIsLruI sI ucoIeu mure nevoIe uu uvuL de
cuzucI penLru IeIe.
Zuc. 1;. BIne nu s-uu mînLuIL SLeIùnILù-vodù de eI-ugusI
de Bugeug, uu sosIL sI puseu de SIIIsLru, MusLuIu-puseu sI
cum uu sosIL, uu descùIecuL dIrepL Iu curLeu ceu domneuscù
sI uu sLrînsu LoLI boIerII Iu sIne sI înLrebîndu-I de ucesLe osLI
CùzùcesLI, cum de uu venIL usupru LùrîI împùruLuIuI,
IueIndu pre boIerI IuInI, I-uu IuuL pre LoLI, cîLIsI uu IosL
boIerI, de I-uu încIIs, LIIndu rùu sI pre SLeIùnILù-vodù sI
Iùcîndu-I omu de nemIcù. Au sedzuL uIceu LreI dzIIe, cu
mure cIeILuIuIù sI sIIe în orusu de osLenII IuI sI Iu purces uu
uIes den LoLI boIerII pre Tomu vornIcuI sI pre SepLeIIcI IuL-
munu sI pre PrùjescuI vornIcuI în puzù sI pùnù n-uu duL 6o
pungI de bunI, nu I-uu sIobodzIL pre boIerI, curII muI sus sù
pome-nescu, umu de Iu murgIneu LùrîI.
Zuc. 18. SLeIùnILù-vodù LouLe IupLeIe ucésLeu u pusII
dîndu sLIre Iu CIIupruIIuI vezIrIuI sI umu sI VusIIIe-vodù
IesIsù den EdI CuIu sIobod, înIoc uu rùpedzIL Iu puseu de I-
uu dus Iu TurIgrud sI cu puLIn de n-uu perIL sîngur puseu;
Iurù cIeIuIu IuI uu pIùLIL ucéIe IupLe cu cupuI.
Zuc. 1¤. înLr-ucesL unu s-uu IîrsIL dzIIeIe vIeLII suIe sI Vu-
sIIIe-vodù, domnu vesLIL înLre domnII LùrîI sI cu IerIcILù
domnIIe. SLeIùnILù-vodù, cîL s-uu dezvùruL, înduLù I-uu ven-
IL poruncù sù LrImILù ousLeu în Turu Ungureuscù sI de Iu
munLenI Iurù useu, usupru IuI RucoLII sI uu LrImIs SLeIùnILù-
vodù pre VoIceIovscIII cùpILunuI de IeIecII cu 1.ooo de ou-
menI sI pre MIIuIceu H IncuI serdurIuI.
Zuc. zo. SùruscIer de Iu împùrùLIe eru usupru IuI RucoLII
un puse, unume SùIdI-puseu. Nu-I poL uILu LurcII pùnù
usLùdzI pre ucéI puse sI ucéIu orn eru de rùzboInIc sI Lure,
cîL (precum spuneu sI uI nosLrI de dînsuI) eu IuLmunII ceI
vesLILI în Iume pouLe sù sù puIe IIreu IuI. Cu uceIu
udunîndu-se sI ousLeu munLeneuscù sI u nousLrù, uu purces
usupru IuI RucoLII sI Iu CIIujvur, Iu orus, Ie-uu IesIL RucoLII
înuInLe cu osLIIe suIe.
Zuc. z1. Puseu n-uveu muI muIL de 6.ooo de oumenI, Iùrù
ousLeu cesLor doù LùrI, însù, cum spun, neînIrînL om Iu
rùzbouIe. ¡urù RucoLII uveu 8.ooo de oumenI, de mure
scumpeLe ce uveu ucéI om, cù de ur II uvuL ousLe muI
muILù, cum eru ousLeu Lurceuscù puLInù uLunceu usupru IuI,
Iu dînsuI eru ucéIu duLù Izbîndù. SI cum uu IosL uceIu rùzboI,
n-um vruL sù-I Lrecem cu pomenIreu.
Zuc. zz. TocmIse RucoLII LouLù pedesLrImeu su sI puscIIe
den-u-dIreupLu, împoLrIvu muIdovénIIor s-u munLenIIor,
sLIIndu cù ucesLe neumurI împoLrIvu IocuIuI nu sLuu. ¡urù
sIngur cu cupuI sùu, cu LouLù cùIùrImeu (cù uveu uIeusù
cùIùrIme), uu sLùLuL împroLIvu osLII LurcesLI.
Zuc. z¤. ¡urù SùIdI-puseu LocmIse pre z.ooo de munLenI
sI pre 1.ooo de muIdovenI den-u-sLîngu su, Iurù cùIùrImeu
Lurceuscù o sumù în IrunLe înuInLeu su, Iurù o sumù de
cùIùreLI sI o duLù cu pedesLrImeu, cîLù uveu sI cu puscIIe, uu
sLùLuL pe dupù cùIùrImeu ceII denLîI. SI ducù uu LocmIL useu
ousLeu, uu cIemuL LouLe cupeLeIe, sI-u nousLre sI
munLenesLI, sI Ie-uu duL poruncù useu: ,,CîInIIor! ¡ucù eu oI
purcede dIrepL usupru gIIuuruIuI .sI nu cu uILù urmù,
numuI cu subIu. Den voI cureIe sù vu upucu, orI de urcu, orI
de uILù urmù, uceIuIu cupuI îI voI LùIu sI înLîI vouo, cupeL-
enIIor. DecI, eu cum oI purcede sI oI începe rùzboIuI, voI sù
LreceLI presLe pedesLrIme sI sù IovILI ousLeu neprIIeLInuIuI
den dosu. Ducu oI înIrînge, cù sLIu eu cù oI înIrînge, unuI
den voI sù nu cumvu sù sù upuce de jucu, sù descuIIce
cInevu Iu vreo bourIù suu sù uIerge dupù cuI sIobodzI
cInevu, sù prIndzù, ce sù gonILI sLrînsI pre neprIIeLInuI, cu
de gounù sInLeLI voI muI bunI decîL ousLeu u meu
ceusLùIuILù. SI uceusLu învùLùLurù sù LIneLI, cum vù duu
poruncù. ¡urù cù nu oI buLe pre neprIIeLInuI, nIme den voI
sù nu gîndeuscù, cù eu sLIu cù oI buLe."
Zuc. zq. SI dupù uceusLu poruncù, cum uu sosIL cupeLeIe
osLII nousLre Iu buIucurIIe suIe, uu sI purces puseu înLîI cu
ousLeu, useu LocmILù cum s-uu dzIs sI uI nosLrI uIùLureu.
Ducù s-uu upropIIuL LurcII de ousLeu IuI RucoLII, uu sùrIL
RucoLII cu LouLù ousLeu o duLù, sîngur IrunLeu cu uIesI
cuLune ce uveu sI înduLù uu înIrînL LouLù cùIùrImeu
Lurceuscù, cîLù eru în IrunLe sI useu uu buIdzILu-o, cîL
începusù u du presLe puseu, cureIe veneu cu LemeIuI pre
urmù. Ce, uu sLùLuL puseu sIngur cu subIIu zmuILù, oprIndu
ousLeu cure o înIrînsésù den IrunLe ungurII. SI pùsInd sIn-
gur cu sIne sI cu buIucuI sùu înuInLe, s-uu umesLecuL osLIIe
LurcesLI în sùbII cu ungurII. Ce LurcII pre curII îI buIdzIIu
sîngur cu cIIpuI sùu puseu, uu IovIL sI urIpu ceu de muI-
dovenI sI de munLenI usupru pedesLrImeI IuI RucoLII, umu
den dosuI IuI RucoLII, cù Lrecuse RucoLII înuInLe sI rùmùsesù
sI munLenII sI muIdovenII umu cun înupoIu IuI. Au
sIobodzîL IocuI némLII IuI RucoLII sI puscIIe în uI nosLrI, cure
Iocu nesuIerIndu uI nosLrI, s-uu duLu în Ioc înupoI, cu-n
cIIp de Iugù. AcoIeu mure greseuIù uu IùcuL RucoLII, de n-
uu pus Iîngù pedesLrIme sI cevu cùIùreLI. Sù IIe încùIecuL pe
munLenI sI pre muIdovenI, uLunceu cîndu I-uu înIrînL IocuI,
n-urI II muI îndIrepLuL în vécI uI nosLrI. Ce, ducù uu vùdzuL
uI nosLrI cù uILù grIje n-uu, Iùrù numuI IocuI, cum s-uu
deserLuL sInéLeIe, cum s-uu înLorsu o sumù de cùpeLenII,
uIes VoIceIovscIII cùpILunuI sI CunLImIr, pre uLunceu ceuus
Iu munLenI, cure upoI unI IosL sI serdur uIceu în Lurù sI uILII
sI înduLù dupù dînsII LouLù ousLeu. SI pùnù u împIe némLII
sInéLeIe, deserLuLe IIIndu, uu InLruL cesLeu-IuILI cu sùbIIIe
zmuILe în pedesLrIme sI înduLù uu umesLecuL LouLù pedes-
LrImeu sI uu pornIL-o în rùzsIpù, rùrnîIndu sI puscIIe sI
urmeIe pedesLrImeI în deserLu. SI useu vùdzîndu ungurII
perIreu pedesLrImeI suIe sI umu în dosuI sùu, I-uu începuL u
sIùbI sI muI vîrLos IupLîndu RucoLII sîngur în rùzboIu I-uu
rùnIL un Lurcu dIrepL în cupu cu runù IourLe greu, den cure
runù I s-uu prIIejIL sI mourLeu.
Zuc. z=. Vùdzîndu ungurII pre RucoLII domnuI sùu useu
cu greu runù, I-uu sI upucuL cuLuneIe înLre sIne sI s-uu
ubùLuLu în IùLurI, cum uu purces LouLù ousLeu ungureuscù
în rùzsIpù. Gounù useu greu n-uu IosL, cù LurcII pre
obIceuIuI sùu n-uu gonIL, uI nosLrI încù, IIIndu uproupe
înduLù de pùdurI, nu s-uu IùLIL cu gounu. SI useu uu IosLu
IîrsILuI sI IuI RucoLII, domnu în mure IerIcIe nùscuL, înLre
ceI IerIcILI cnédzI, mure IerIcIL. Durù Iu ce nu uduce
nesùLIousù IIreu oumeneuscù Iu mùrIrI. Dupù uceusLù
Izbîndù usupru IuI RucoLII, SùIdI-puseu uu usedzuL LoL Ar-
deuIuI în purLeu împùrùLIeI sI osLIIe nousLre Ie-uu sIobodzIL
pre ucusù.
Zuc. z6. AIceu în Lurù în cesL un domnIIu cu puce
SLeIùnILù-vodù presLe LouLù vuru, Iurù bIne n-uu sosIL
ousLeu céIu ce eru LrImusù Iu ArdeuI, uu sI venIL poruncù sI
uILu de Iu împùrùLIe, sù purceudù sIngur SLeIùnILù-vodù Iu
Nepru, sù IIe de ugIuLor ucoIeu pusII de SIIIsLru sI IunuIuI Iu
IucruI unor ceLùLI, cure uu IùcuL împùrùLIIu dIn pujIsLe pre
NIpru, penLru upùrureu cuzucIIor, sù nu pouLù îmbIu pre
mure. NumuI ce uu cùuLuL u purcede SLeIùnILù-vodù sI-n
cuIe mergîndu, umu de TIgIIneu uproupe, pe Bîcu, Iu un suL
unume ¡uLénII, uu cùdzuL în bouIù IourLe greu, Iungoure,
cure bouIù uu prIcepuL înduLù doILoruI cù LrebuIe sù Iu
sînge, ce n-uu uscuILuL sI udùogîndu-sù bouIu sI uIes
Loumnu umu, useu de greu I-uu cuprInsu IerbInLeuIu, cîL
pùnù Iu TIgIIneu uu sLùLuL IrùnILIc, udIcù buIuguIL de IIre.
Cu cIIpuI cIumII eru bouIu, cù I-uu IesIL sI boIIu Iu o mînù,
însù nu eru cIumu, cI dIreupLù Iungoure curII bouIe îI dzIc
doILorII muIIgnu. SI cîL uu LrecuL Iu TIgIIneu NIsLruI, uu
sLùLuL u LreIu dzI morLu. De ucéIu bouIù uu murIL ucoIo sI
DumILrusco Drù-guLùscuI de Iu Suceuvù, om cunoscuL sI
uIes Iu LouLù curLeu. HIreu ucesLII domnII u gIudecu nu
puLem, cù nu eru încù copLu în vîrsLù su. MuILe sù cunous-
Leu înLr-însuI den IIreu LùLîne-sùu, Iurù Iu mînIe rùpILoruI.
Zuc. z;. TurcII uguIurII de TIgIIneu, cum uu uudzIL de
mourLeu IuI SLeIùnILù-vodù, încù nu eru IesIL suIIeLuI, s-uu
îngIoLIL sI uu venIL sù Iu ce or gùsI domnescu LoL pre sumu
împùrùLIeI. PuLIn Iucru uu IIpsIL de nu s-uu IùcuL mure
zurvù înLre noI sI înLre LurcI, cù InLruse cu-n cIIp de juc în
Lubùrù o sumù de dînsII. Ce, ducu uu sLuLuL cu boIerII Iu
socoLeuIù, nu Ie-uu oprIL boIerII, ce Ie-uu rùspunsu: ,¡uuLI!
Ce, upoI sù nu duLI de muI muIL sumù!" SI Iuîndu-sI sumu
ugII, sù nu deu upoI muI muILu de precum or Iuu, s-uu
IùsuLu.
Zuc. z8. BoIerII dupù IîrsILuI IuI SLeIùnILù-vodù, înduLù
uu uIes pre CIIrILu Drucon' RuseL', cureIe upoI uu cùdzuL sI
domnu sI cu dînsuI sI pre AIexundru CosLIn posLeInIcuI sI I-
uu rùpedzIL înduLù Iu împùrùLIe, dîndu sLIre de mourLeu IuI
SLeIùnILù-vodù sI sù uruLe mure rugùmInLeu LùrîI penLru
domnu de Lurù sI sù pomeneuscù înduLù de DubIjeu vor-
nIcuI, însù nu eru cu sLIreu LuLuror penLru Du-bIjeu-vodù,
uILII Lrùgeu cu uILe cIIpurI, pre curII sù-I Lreucù condeIuI
nosLru penLru urîLù pomenIre. ¡urù ouseIe IuI SLeIùnILù-
vodù Iuînd boIerII cu sIne, uu purces deoduLù pre NIsLru în
sus, pe de céIu purLe sI Lrecîndu Iu BIIucùu NIsLruI. SI uu
venIL în ¡usI sI I-uu usLrucuL în mùnùsLIreu LùLîIne-sùu, cure
sù pomenesLe pre numeIe TreI SveLILeIeI.