You are on page 1of 9

UTICAJ ALTERNATIVNIH GORIVA U MOTORIMA SUS

NA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

ALTERNATIV FUELS IN IC ENGINES AND THEIR
IMPACT TO THE ENVIRONMENT
Dragana Sudarević1), Ana Kozić2)

Rezime: U svetu su izražene tendencije razvoja ″čistih″ motornih vozila, koja ne
zagađuju okolinu, odnosno koja ne emituju štetne sastojke u izduvnim gasovima,
stvaraju malu buku i ne izazivaju druge vrste zagađenja. Jedan od puteva za
rešavanje aktuelnih zadatka automobilske industrije, traži se u korišćenju
alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U ovom radu
su prikazane prednosti i nedostatci primene nekih alternativnih goriva i dati su
rezultati eksperimentalnog istraživanja na monocilindričnom motoru koji pokazuju
uticaj primene prirodnog gasa i tečnog naftnog gasa na emisiju dizel motora.
Ključne reči: alternativna goriva, emisija izduvnih gasova, zaštita čovekove
okoline

Abstract: Global trends in automotive industry worldwide include
development of environmentally friendly vehicles which do not produce
harmful emission, noise or pollute environment in any other way.
Alternative fuels and alternative energy sources represent one solution to
the problem. This paper presnts advantages and disadvantages of some
alternative fuels, as well as the results of the experimental research
performed on mono-cylindric engine which show the influence of CNG and
LPG on the emission from diesel engine.
Key words: alternative fuels, emission of exhaust gases, environment protection

1. UVOD
Ukupni tehnološki razvoj poslednjih decenija usmeren je, pored ostalog, na
rešavanje dva krupna, globalna problema: zaštitu okoline i očuvanje prirodnih resursa.
Ovo se u velikom stepenu odražava i na drumski saobraćaj, odnosno industriju motornih
vozila. Ekologija se, međutim, ne odnosi samo na očuvanje okoline, već i na racionalno

1) Dragana Sudarević, sudd@ptt.yu
2) Ana Kozić

ali lokalno delovanje. hidroenergija. biogoriva. ali i vibracije i buku kao posebne vidove zagađenja čovekove sredine. Kod vozila se godinama pojavljuje kao krajnji cilj vozilo nulte emisije (ZEV -Zero Emission Vehicle) iako se zna da ne postoji ni jedan ljudski proizvod koji ne utiče na svoju okolinu. metanol.LNG). Kvalitet motornih goriva se direktno preslikava u sastav izduvnih gasova motora sus (slika 1). O vodoniku.). do korišćenja alkohola. koji se stavljaju pred motore i vozila. biodizel goriva primarne do sada dostupna (EU-direktive) Etanol. pa je sagorevanje potpuno. pa njihovo korišćenje. Mobilnost i ekološku sigurnost uspešno mogu da objedine jedino vozila napravljena u punoj saglanosti sa zakonima prirode. korišćenje energije. cena goriva. Pažnja se u tom okviru usmerava na sve moguće alternative. a u dizel motorima se smanjuje emisija čestica [1]. je pravilo ekološkog ponašanja za sve. nefosilne tečni nafti gas (TNG).ekvivalentno minimalnoj emisiji.CNG i tečni . Gasovita goriva su najbliža primeni u motorima sus jer se sagorevanje odvija u gasnoj fazi. ALTERNATIVNA GORIVA Tokom vremena tečna naftna goriva su u tolikoj meri ušla u svakodnevnicu da se sve ostale vrste goriva nazivaju ˝alternativnim˝. zahteva značajne izmene na motoru i sistemu napajanja. On propagira trend ekološki prihvatljivih (″environmentally friendly″) vozila na svetskom tržištu. mogućnost razvoja i širenja mreže pumpnih stanica. Veći broj ovih goriva se značajno razlikuje od konvencionalnih automobilskih goriva. pre svega. Globalno razmišljanje. za sada se govori kao o gorivu budućnosti. Zadovoljenje strogih zakonskih propisa. smanjuje se ukupna emisija ugljen-dioksida. rad motora ekonomičniji. zatim. čiji su učesnici H-203 . prirodnog gasa i vodonika. a zatim i performanse i sigurnost vozila na alternativni pogon. blizu minimuma i EZEV. uglavnom. posebno prisutne u urbanim oblastima. etanol. a zagađenje manje. TNG. Prirodni gas. pre svega. Metanol energije i vodonik. itd. Gasovi su dobra goriva za konvencionalne oto motore: smeša je visokog oktanskog kvaliteta. Danas postoji globalni ekološki pokret koji postaje sve jači iz dana u dan. Ključni faktori krajnjeg uspeha primene alternativnih goriva su. Ova vozila igraju važnu ulogu u prevenciji globalnog zagrevanja i smanjenju zagađenja izazvana azotovim oksidima i čestičnom emisijom. može da sagoreva veoma ˝čisto˝ i zato predstavlja vrlo atraktivno gorivo u javnom saobraćaju urbanih sredina. solarna. U alternativna goriva za poboljšanje emisije goriva sa vodonik dobijen vozila spada. motora i njihove opreme. Ne postoji univerzalna formula za definisanje "idealnog" goriva. kao i tečni naftni gas. konvencionalna-naftna goriva nekonvencionalna goriva koji se dobija elektrolizom pod uslovom da je Slika 1 . Inženjeri u svom životnom opredeljenju ni jednim svojim proizvodom ne smeju ugrožavati ni genetske ni biološke osnove zdravog života. reformulaciju 2 CNG. Strateška obaveza S+3E (Sirovine+Energija+Ekologija+Ekonomija) je definisana ograničenim kapacitetima planete Zemlje. počev od solarne i drugih oblika energije. prirodni gas manjom elektrolizom predlozi za emisijom CO uz korišćenje (komprimovani . Tek nedavno je uvedena nova ciljna emisija za vozila: NZEV-Near ZEV tj. kao i električna struja.Poboljšanje emisije izborom i usavršavanjem motornog primarna energija nefosilnog porekla (vetar. je moguće samo sprezanjem razvoja automobilske i naftne industrije. 2. Za opis najbolje varijante goriva moraju se znati konstruktivne specifičnosti vozila. u motorima sus. Primenom goriva koja sadrže manje ugljenika. a onda i vrlo kompleksni uslovi namene.

025 uvode obaveze Euro 4 B=Benzinski motori.10 (-) 0. granične vrednosti i 1. D=Dizel motori.2 (-) 0. NMOG=Nemetanski organski gasovi štetne materije koje će Tabela 2 . Upravo zato odluku o Tabela 1 . Veliki broj problema.05 Euro 3 2005. LEV= Low-Emission Vehicle.125 3.010 1. PM=Čestice primene novih tehnologija i sistema. B D B D B D B D D za njihovo merenje. Predstavlja najjednostavniji i najobimniji element na Zemlji. Američka federalna vlada je 1969.1 0.6 0.0 0.000 0.000 0. g.64 0. ULEV= Ultra.Granice za emisiju putničkih vozila u Evropi biti kontrolisane.000 0. Granične vrednosti su iste za putnička vozila i sa dizel i sa benzinskim motorima i to u toku čitavog veka vozila. dok propise za Kaliforniju donosi CARB (Californian Air Resources Board). i SULEV=Super-Ultra-Low-Emission Te regulative definišu Vehicle. PROPISI O EMISIJI IZDUVNIH GASOVA Smanjenje negativnog uticaja vozila na okolinu ostvaruje se brojnim konstruktivnim i tehnološkim novinama.05 institucije i 120.25 0. koje su povezane sa povećanjem cene vozila.0 0.04 odgovarajuće državne LEV 50.075 3. O tome emisije (milja) 50. Ne postoji još uvek industijski postupak za dobijanje dovoljnih količina vodonika sa cenom koja bi bila jednaka ili niža od cene odgovarajućih fosilnih goriva i skladištenje vodonika složeno i skupo.02 0.05 gpmi NOx. g. Od 2004.08 0.01 organizacije.01 sve veći broj SULEV 120.taksi vozila.Predlog LEV II za emisiju putničkih vozila u Kaliforniji (gpm) primeni tih rešenja ne Kategorija Vek vozila smeju donositi sami NMOG CO NOx Čestice proizvođači.7 0.055 2.5 0. donela niz regulativa sa ciljem da se smanji emisija iz vozila i da auto industrija razvija nove tehnologije. Prva uredba o čistom vazduhu “Clean Air Act” je usvojena na Kongresu 1970.30 0. TLEV=Transitional Low-Emission Vehicle. Vodonik predstavlja privlačnu alternativu za tečna naftna goriva. god. 3. sva vozila u Kaliforniji moraju da zadovoljavaju LEV i ULEV standarde sa 0.000 0. međutim.2 0.4 0. Od naročitog značaja za dobijanje vodonika u budućnosti je korišćenje obnovljivih izvora energije.3 0.50 0. U Americi federalne propise donosi EPA (Environmental Protecting Agency).01 zakonskih regulativa. Predlog LEV II propisa za Kaliforniju je dat u tabeli 1. onemogućavaju danas uvođenje vodonika u primenu. Tako H-204 .4 moraju brinuti i TLEV 120.040 1. kako sa gledišta sastava tako i sa gledišta zagađenja. Sada je emisija iz putničkih motornih vozila smanjena za više od 95% u odnosu na te početne vrednosti.000 0.05 svakim danom donose ULEV 120.56 0. koje 50.07 0.156 4.Low-Emission Vehicle. postavljaju određene 2.2 0. g/km CO HC+NOx HC NOx PM odgovarajuće metode God. autobusi i razna dostavna vozila. Koristi se kao gorivo i kod oto i kod dizel motora. 2000.07 0. postupak dobijanja vodonika bi bio potpuno ekološki. Na taj način.4 0.000 0. Vodonik predstavlja čisto gorivo. pre svega sunčeve energije.15 0.000 0. U Evropi su regulative za emisiju iz vozila donete nešto kasnije. kao na primer sistemi OBD (On-Board Diagnostics).090 4.

donele SAD 1973. Primenom prirodnog gasa kao goriva ostvaruje se smanjenje emisije što je prikazano na slici 4. Emisija motornih vozila sa prirodnim gasom je u opštem slučaju niža od iste sa motornim benzinom ili dizel gorivom pri istom nivou optimiranosti motora.godine uvela zakonske propise o najvećoj 120 dozvoljenoj potrošnji goriva.g. Nema emisije sumpornih jedinjenja. najveći uticaj od svih GHG ima CO2. 4. usvojio Slika 3 .00 doneta 1971. Kako je emisija CO2. g. vozila emituju i druge gasove koji nisu otrovni.AC EA prop gpm CO2.g. Udruženje evropskih konstruktora automobila ACEA predlaže da se prosečna emisija CO2 ograniči na 140 g/km do 2008. zapravo. U Evropi za sada 1998 2004 1995 2003 2008 2012 Godina nema zakonskog ograničenja potrošnje goriva. ili najkasnije 2010.Partnership for a New Generation of Vehicles). odnosi na šest GHG: ugljen-dioksid (CO2). takođe. azot-suboksid (N2O). pre svega ugljen-dioksida.1 Propisi za emisiju ˝greenhouse˝gasova Osim gasova koji imaju direktnih posledica na zdravlje ljudi. Što se.g.je za putnička i laka teretna vozila regulativa ECE 15. Kyoto protokol se. sklopila sporazum o smanjenju emisije ˝greenhouse˝ gasova. pre svega prirodnog gasa i vodonika.94 litara/100 km) ili 106 190 .g. Ugljen-dioksid je jedan od gasova koji su uzročnici povećanog globalnog zagrevanja naše planete. propisi koji se odnose na ekonomičnost potrošnje goriva ujedno regulišu i emisiju CO2. kod fosilnih goriva.g. Veliki proizvođači autobusa (MB i MAN) tvrde da autobusi na prirodni gas ispunjavaju Euro III norme. Ipak. Evropski Parlament je aprila 1997. (slika 3 [3]). Granične vrednosti emisije date su u tabeli 2. UTICAJ GASOVITIH GORIVA NA SMANJENJE EMISIJE Velika većina rezultata koji se mogu naći u literaturi nedvosmisleno ukazuju na prednosti gasovitih goriva. Japan je sledeća država koja je 140 1979. 3. smanje nivo emisije ˝greenhouse˝ gasova (GHG-Greenhouse Gases) za ukupno 5% u odnosu na nivo emisije iz 1990 [2]. g.g.5 l/100 km sa dizel motorima i 3 l/100 km za sva vozila 2010-te godine. veliki doprinos smanjenju emisije CO2 može dati gorivo. U decembru 1997. uz nepromenjenu cenu. Međunarodna zajednica je u Kyoto-u. metan (CH4). direktno proporcionalna potrošnji goriva. Iako se emisije CO2 smatra osnovnim problemom globalnog zagrevanja. 1993. koje uglavnom pripadaju grupi industrijski razvijenih zemalja. ali utiču na promenu okoline. Svi veliki proizvođači putničkih vozila imaju gotova rešenja na prirodni gas i ona ispunjavaju ULEV vrednosti (Ultra Low Emision H-205 . hidrofluorugljenik (HFC). su se obavezale da u periodu od 2008-2012. komfor i isi bezbednost. 38 zemalja. g. međutim. odnosno svede na CEC 80 milja po galonu (2. perfluorugljenik (PFC) i sumpor-heksaflurid (SF6).g. Prve propise o ekonomičnosti su. potpisnica Aneksa I Kyoto protokola. Jedan od osnovnih zadataka udruženja je da se ekonomičnost po američkom standardu poveća CO g/km 2 tri puta u odnosu na 1993.Pravci smanjenja CO2 emisije preporuke za vrednosti srednje potrošnje goriva 2005-te godine od 5 litara na 100 km za vozila sa benzinskim motorima i 4. Dok savet ministara Evropske unije predlaže granicu od 120 g/km za nova vozila od 2005. tiče emisije izduvnih gasova vozila. osnovano je udruženje za projektovanje vozila nove generacije (PNGV . od strane Evropske komisije UN.

i ovakva vozila su predmet serijske Slika 6 . -100 -80 -60 -40 -20 0 Isparljiva organska jedinjenja čine. je značajno smanjena emisija izduvnih gasova (slika 6). U našoj zemlji.Vehicle).5 doprinosi stvaranju kiselih kiša. dok je nemetanskih osetno veći. Primenom 100% prirodnog gasa. kao osnovna komponenta -87% -60% x NO prirodnog gasa. jer obogaćivanje smeše nije potrebno. nema isparavanja prirodnog gasa odnosno emisije ugljovodonika. 1. ali je osetno viša emisija 60% 4 90%CH metana. Danas su u svetu razvijena brojna rešenja pogona na TNG i 0 CO HC NOx SO2 PM10 CNG.Smanjenje emisije u odnosu na konvencionalna vozila globalnom zagrevanju Zemlje iznosi oko 18%. Ukupna emisija isparljivih orgnaskih jedinjenja je direktna funkcija motora sa opremom i korišćenog goriva. takođe. Sadržaj metana u izduvnim benzin x y CH prirodni gas gasovima (u okviru nesagorelih ugljovodonika) Slika 5 . imamo primer Ikarbusovog autobusa IK 104 CNG. dobro zaptiven. zbog optimalne kontole (smanjenja) emisje izduvnih gasova. Kada sagoreva sa kiseonikom jedini produkt sagorevanja je voda. Kako je sistem za napajanje motora prirodnim gasom veoma dobro zaptiven.5 Benzin Dizel TNG sadrži veoma malu količinu sumpornih 1 TNG jedinjenja. u poređenju sa motornim -89% -50% x y CH benzinom daje manju emisiju CO2 od oko 25% -95% -60% PM . pošto H-206 . Primenom TNG-a. kao i λ senzor. Prednost prirodnog gasa u odnosu na motorni benzin i dizel gorivo posebno je izražena sa aspekta zagrevanja Zemlje.Poređenje emisije uglovodonika dostiže čak 90 do 95% (slika 5 [4]). ni prilikom punjenja rezervoara vozila. Kada sagoreva sa vazduhom. što znači da ova vrsta goriva ne 0.5 punjenja. ˝greenhouse˝ gasove čiji doprinos Slika 4. a Zastava je razvila modele Floride sa pogonom na oba gasa. Od svih -30% -20% CO 2 ˝greenhouse˝ gasova najzastupljeniji je ugljen- -70% CO -80% dioksid. Sadržaj metanskih isparljivih jedinjenja kod klasičnih goriva je mali. jer je sistem za napajanje. Dele se na metanska i nemetanska. Emisija nemetanskih isparljivih 40% organskih jedinjenja je direktna funkcija 20% 10% NMHC sadržaja ugljovodonika (C2 – C5) u sastavu 0% prirodnog gasa. ali su ta isparenja duplo manje 2 reaktivna u odnosu na isparenja benzina. Takođe nema isparenja goriva bilo da se vozilo kreće ili je parkirano. emisija nemetanskih isparljivih 80% organskih jedinjenja je osetno niža u odnosu na motorni benzin. kao i kod sistema za napajanje prirodnog gasa. Ovo je jedan od osnovnih razloga što CHRYSLER uvodi novi katalizator za motore sa pogonom na prirodni gas. koji upravlja procesom sagorevanja i na taj način kompenzuje promenljiv sastav prirodnog gasa. pa imaju malu tendenciju ka formiranju ozona.Poređenje emisije vozila na TNG proizvodnje. Manja količina TNG-a može da ispari prilikom g/km 2. konvencionalna vozila takođe. Vodonik je ˝najčistije˝ gasovito gorivo sa gledišta zagađenja. Metan. Emisija isparljivih organskih jedinjenja prilikom hladnog starta motora (pogotovo na niskim temperaturama) je veoma mala.

vozeći u maju i junu prošle godine 20 dana kroz Evropu. Prikaz PEM (Polymer Electrolyte) gorive ćelije koja se uglavnom koristi u vozilima. prešavši 9. Kao rezultat. Da bi se osigurao stabilan i dugoračan izvor goriva razvija se tehnologija proizvodnje metanola iz biomase.Slika 7 – PEM (Polymer electrolyte) goriva vazduh sadrži oko 79% azota. emisija će biti manja od emisije pri sagorevanju i ˝najčistijeg˝ goriva. ali neku ozbiljniju proizvodnju ovakvih automobila najavljuju tek posle 2020. juna 2003. Otkaza nije bilo. a ne na sagorevanju. 3) cena i 4) pouzdanost. Opelova Zafira koju pogone gorive ćelije. U principu. za razliku od produkata sagorevanja naftnih goriva. Budućnost vodonika kao pogonskog goriva je u gorivim ćelijama. Ovi izazovi se mogu podeliti u četiri grupe: 1) infrastruktura. Inženjeri GM-a. Pošto se rad gorivih ćelija zasniva na hemijskim procesima. praćeni grupom novinara testirali su Opel Zafiru – HydroGen3. Idealan način proizvodnje vodonika bio bi preko solarne energije (elektrolizom vode se dobija vodonik). ali je put izneo na svetlost dana mnoge izazove koje tek treba savladati da bi gorive ćelije zamenile motore sus. uključujući i benzin. ali to još nije moguće sadašnjom tehnologijom ostvariti. Najrealističnije rešenje za proizvodnju vodonika je da se to postigne korišćenjem metanola. Proizvodiće električnu struju i toplotu sve dok je snabdevena gorivom.696 km od Norveške do Portugalije. 2) punjenje rezervoara gorivom. Na slici 10 je predstavljen savremeni koncept vozila koje pogone gorive ćelije razvijen u GM-u. Svi važniji proizvođači automobila imaju svoje projekte u oblasti gorivih ćelija. U njima se vrši proces hladnog katalitičkog sagorevanja. Ford je 16. od prirodnog gasa do metanola. Sistem gorivih ćelija može da koristi vodonik iz bilo kog ugljovodoničnog goriva. Većina metanola danas se dobija iz prirodnog gasa. je jedan od modela koji je napustio istraživačke laboratorije i našao se na testu u realnim uslovima. nametnuo se nedvosmisleni zaključak da gorive ćelije zaista funkcionišu u motornom vozilu. odlučili da vodonikom napajaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem.000 EUR. a njihova cena je 800. Oko 300 miliona motornih vozila nakon legendarnog T modela. predstavio svoja nastojanja za budućnost oličena u U modelu nastalom kao plod najnaprednijih Slika 8 – GM-ova AUTOnomy koncepcija H-207 . rođenadan. gorive ćelije ne mogu da se istroše i ne moraju da se pune. Za razliku od baterija. međutim. na svoj 100. godine. Neki proizvođači su se. Trenutno se radi na Hydrogen 4 generaciji vozila. Za sada je izrađeno 18 takvih vozila. gorive ćelije rade kao baterije. godine. Ova jedinstvena skateboard šasija u kojoj se nalaze gorive ćelije predstavlja osnovu za mnogobrojne modele. Postoje različite vrste gorivih ćelija u zavisnost od elektrolita. javljaju se ć lij samo oksidi azota. te na taj način čovečanstvo još uvijek ostaje zavisno od fosilnih goriva. Sastoji se od dve elektrode (katode i anode) između koji se nalazi elektrolit. kao i princip njenog rada dat je na slici 7.

a samim tim i emisija izduvnih gasova je manja.01 0.5% manji od vrednosti zahtevanih CO 0. hibridni pogon ima najveći potencijal.10 .18 1. Hibridno vozilo koristi i regenerativni sistem kočenja gde se. kada se vozilo zaustavlja pred semaforom ili zbog Slika 9 – Toyota Prius gužve u saobraćaju. Najznačajniji primer Tabela 3 – Emisija Toyote Prius ovakvog vozila je Toyota Prius (slika 9). Ova energija se može iskoristiti za dobijanje pogona. gde je dizel gorivo dozirano klasičnim sistemom direktnog ubrizgavanja.025 (Tabela 3 [5]). Ovakvo vozilo znatno EURO IV EURO IV prevazilazi zahteve EURO IV u pogedu Emisija Toyota Prius izduvne emisije. HV. Hibridni pogon kombinuje motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa baterijom i električnim motorom (slika 11). može da radi samo u elektro modu. Tako je sadržaj (benzinac) (dizel) NOx 0.08 0. za vreme kočenja kinetička energija ne gubi već se sakuplja i vraća u akumulatorsku bateriju kao električna energija. U BMW takođe smatraju da je već otpočela era vodonika.25 ugljovodonika za 80%. Snimane su teretne karakteristike za različite brojeve obrtaja pri čemu su varirane vrednosti opterećenja na kočnici i procentualno učešće gasnog goriva. tako da se troši manje goriva. pri čemu nije napravljen ni najmanji kompromis po pitanju dinamičnosti i performansi samog vozila. a gas je iz rezervoara dovođen u usisni sistem preko šikljača. BMW trenutno radi na razvoju dvogorivog motora. a azotnih oksida HC 0. Merenje je vršeno tako što se na svakom režimu počinjalo sa čistim dizel gorivom. takođe.50 prema EURO IV za benziske motore PM .02 0. za 87.0 0. Ograničavajući faktori su bili pojava detonacije ili početak nestabilnog rada motora. . Na slikama 10 i 11[6] prikazani su dijagrami dobijenih vrednosti dimnosti izduvnih gasova po BOSCH metodi u zavisnosti od opterećenja motora za brojeve H-208 . 5. To je naročito važno kod gradske vožnje zbog čestog zaustavljanja i polazaka. pri čemu se mora voditi računa o odnosu smanjenja količine ugljen-dioksida i proizvodnih troškova automobila. 0. Motor je napajan smešom dizela i TNG-a. umesto da on dolazi od motora. a potom smešom dizela i CNG-a. čiji je procenat povećavan do neke maksimalno moguće vrednosti. Glavne izmene izvršene na početnom benzinskom motoru vezane su za sistem ubrizgavanja goriva i njegovo prilagođavanje specifičnim karakteristikama i zahtevima vodonika kao goriva. tehnologija u oblasti primene alternativnih goriva – prvi vodonični motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Njihov H2R Record Car model u sebi sadrži inkorporiran šestolitarski 12-cilindrični motor sus koji sagoreva vodonik. kao mogućeg dugoročnog rešenja. Na putu do gorivih ćelija. Za potrebe ovog ispitivanja izvršena je rekonstrukcija dizel motora tako da ima dvogorivi sistem napajanja. Rezervoar su sačinjavale tri boce zapremine 24 dm3 u kojima je gas bio smešten pod pritiskom od 6 bara. prvog motora koji će moći da daje pogon sagorevajući vodonik i benzin. EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA Eksperimentalna ispitivanja su vršena u laboratoriji za motore SUS Mašinskog fakulteta u Kragujevcu na jednocilindričnom eksperimentalnom dizel motoru LDA 450. i u tom slućaju vozilo ima nultu emisiju. za razliku od konvencionalnih automobila. a zatim je dodavano gasno gorivo.

5 3 23% koeficijent viška vazduha . ova razlika specifični efektivni rad .We kJ/dm3 je sve veća sa porastom opterećenja.65 0 gasova osnovna prednost primene gasnih specifični efektivni rad .25 0.5 4 goriva koji ne sagori pojavljuje se u 0% 0% 3.15 0. sa izduvnim gasovima motora u obliku crnog dima. kao i dimnosti i emisije čestica kod dizel motora.λ koeficijent viška vazduha .5 1 mot 1 1 60% 0.75 0 količina nastale čađi u cilindru.45 0. osim u svojim poboljšanim konvencionalnim varaijantama.Dimnost motora po BOSCH metodi(CNG) 6.We kJ/dm3 gor a) n=2000 o/min b) n=2500 o/min 7 3 4.5 0 da je upravo smanjenje dimnosti izduvnih 0.λ 20% λ dimnost po BOSCHu . stoga se primenom 23% 2 2 1. a opada sa 1.5 4 0% 0% 3 kod koeficijent viška vazduha . sa svih 0% 0% 2.λ produktma sagorevanja uglavnom u dimnost po BOSCHu .5 3 50% 2.15 0. BOSCH pa u izduvnim gasovima ima dosta produkata nepotpunog sagorevanja.5 el 2 30% 1 1.5 3.65 0.5 2.5 nepromenjenom obliku.5 1 0.5 0.35 0. a deo b) n=2500 o/min 4.5 0 0. 0 0 0 0 0.45 0. Treba naglasiti 0.5 ovog goriva. prevazilazi se najveća slabost dizel motora - izdvajanje ugljenika u vidu čađi. danas su u svetu razvijene brojne varijante vozila na alternativni pogon.35 0. kao dugoročno rešenje za budućnost.25 manji sadržaj ugljenika.25 0.65 specifični efektivni rad .35 0.55 0. slika 11 – primena CNG-a) u ukupnoj količini sagorelog goriva. pre svega GH gasova.5 koeficijent viška vazduha . Do tada će motori sus. respektivno.35 0.5 ora.5 20% 2 3 40% 60% 20% 4 3 1.75 0.BS 20% dimnost po BOSChu .λ 40% λ dijagrama se jasno vidi da dimnost raste sa dimnost po BOSChu . u komori postoji mnogo mesta sa lokalnim preobogaćenjem smeše. smanjuje se i 0. pre svega TNG i CNG. živeti i u varijantama hibridnog pogona.55 0.45 0.55 0.5 2 60% 30% 40% 60% 2 1.BS 3. međutim. H-209 .5 iva 6 0% 0% 2.BS diz 3.5 40% λ 2.45 0. a za različita procentualna učešća gasnog goriva (slika 10 – primena TNG-a. koji je nepoželjan i po motor i po okolinu.5 1 smanjuje i čestična emisija. pri čemu su serijsku proizvodnju kod mnogih proizvođača doživela vozila na gasovita goriva. Kada dizel motor radi sa sastavom smeše ispod granice dima.obrtaja n= 2000 i 2500 o/min.We kJ/dm3 Slika 11 .5 0.We kJ/dm3 specifični efektivni rad .BS 6 50% 2 5 20% 4 povećanjem opterećenja. ZAKLJUČAK Najveća prednost primene alternativnih goriva je u smanjenju emisije toksičnih komponenata izduvnih gasova. Kao posledica sve strožijih zakonskih regulativa. Sa sve većim 40% 1 50% 1 procentualnim učešćem goriva koje ima 0.5 5 30% 30% λ 2.Dimnost izduvnih gasova po Tada su uslovi za sagorevanje nepovoljni. najviše nade se polaže u vodonik u gorivim ćelijama. Primenom ovih goriva. Slika 10 . U postizanju nulte emisije.25 0. osim dimnosti. među kojima su i čestice čađi.65 0. a) n=2000 o/min 8 3 7 20% Kao što je i bilo očekivano. znatno 40% 50% 1.55 0.5 3 2 povećanjem procenta gasa.

g.. „Alternativna goriva za motore sus“. Zbornik radova–P4. ppt prezentacija OPEL [5] Ogiso S. February 2005 [6] Kozić A. [2] www. Mašinski fakultet. „Concept and Outline“. Volume No.com/pdfs/Kyoto. g. Davinić A. H-210 . Kragujevac. „Primena gasovitih goriva u automobliskim motorima“...pdf [3] Europian Council for Automotive R&D (EUCAR). Međunarodno savetovanje YUNG '97..5. ppt prezentacija [4] Quarg J. „Prirodni gas – realno alternativno gorivo“.. Vrnjačka Banja oktobar 1997. Diplomski rad. Veinović S.LITERATURA [1] Pešić R. 2002.. Auto Thenology.peabodyenergy.