You are on page 1of 2

Yrd.Doç.Dr.

Ramazan KAYNAK

Dağı
Dağıttım Kanalları
Kanallarına Giriş
Giriş
DAĞ
DAĞITIM KANALLARI YÖ
YÖNETĐ
NETĐMĐNE • Günümüzde üretim miktar ve çeşitlerinin
artmasıyla, üretilen mal ve hizmetlerin ancak
GĐRĐŞ:
ĐŞ: küçük bir bölümü üretilen yerde tüketilebilmekte,
GENEL KAVRAMLAR büyük çoğunluğu başka yerlerdeki tüketicilere
ulaştırılmaktadır.
Üreticilerin, müşterilerine ulaşmasında çok çeşitli yollar olabilir, örneğin
doğrudan ulaşabilirler. Ancak firmalar, büyük oranda bir dağıtım kanalına ihtiyaç
Yrd.Do
Yrd.Doç
ç.Dr.Ramazan
.Dr.Ramazan KAYNAK duyarlar. Dolayısıyla dağıtım kanalları yönetimi, üretilen mal veya hizmetlerin
müşterinin istediği yer ve zamanda ona teslimi ile ilgilidir.
Bu özelliğiyle pazarlamanın 4P’sinden birisini oluşturur (place) ve üretilen
malların tüketicilere dağıtılmasıyla ilgili tüm çabaları kapsar.
Peki pazarlamanın 4P’si nedir?

Dağı
Dağıttım Kanalları
Kanallarının Tanı
Tanımı Dağı
Dağıttım Kanalları
Kanallarının Önemi…
nemi…
• Üretilen mal ve hizmetler ne kadar mükemmel olursa
• Bir malın üreticiden tüketiciye doğru olsun, tüketiciye ulaştırılamıyorsa bir başarısızlık vardır.
hareketi sırasında izlediği yolu ifade eder. – Rekabetin kızıştığı günümüzde ürünlerin rakiplerden daha hızlı
müşteriye ulaştırılması gerekiyor.
• Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımına – Artık hız, kalite ve fiyat kadar müşteriler için önem taşımaktadır.

göre; malların ve hizmetlerin • Üreticiler, yerine göre bazen kısa ve basit, bazen de
pazarlanmasını sağlayan işletme içi uzun ve karmaşık dağıtım kanalları kullanabilirler.
Dolayısıyla ilk üreticiden son tüketiciye kadar kanalda
örgütsel birimlerin ve işletme dışı çok sayıda aracılar yer alabilmektedir.
aracıların oluşturduğu bir yapıdır.

Dağı
Dağıttım Kanalları
Kanallarının Önemi…
nemi… Dağı
Dağıttım Kanalları
Kanallarında Akış
Akış
• Dağıtım süreci bir kanal (channel) veya bir boru hattı
• Pazarlama faaliyetlerinin etkili olabilmesi ve başarıya (pipe-line) olarak da nitelendirilebilir.
ulaşabilmesi için dağıtım kanalının seçimi ve kanal
üyeleri arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Dağıtım kanalı • Çünkü üretilen mamuller birçok aracılardan geçerek son
içerisindeki her bir üye tatmin edilmelidir ki istenilen satış kullanıcıya ulaşır.
başarısı elde edilebilsin.

• Dağıtım Kanalı Üyelerinin süreçlere doğrudan katılımı ile Dağı


Dağıttım Kanalı
Kanalı Üyeleri
firmaların yapacağı reklam ve tutundurma çalışmaları,
toplam maliyet indirimi, satış miktarları, garantileri ve
satış sonrası hizmetleri doğrudan etkilenmektedir. Üretici – Acenta/Broker – Toptancı – Perakendeci –
Son Kullanıcı/Endüstriyel Alcı

Dağıtım Kanalları Yönetimi Ders


Notları 1
Yrd.Doç.Dr.Ramazan KAYNAK

Dağıtım kanallarında akış


Direkt ve Dolaylı
Dolaylı Dağı
Dağıttım Kanalı
Kanalı Yapı
Yapıları
ları Bilgi Akışı

DirektDağıtım Dolaylı Dağıtım Fiziki Fiziki Fiziki


Sahiplik Sahiplik Sahiplik
Tüketici Toptancı Acenta/Broker
Kanalı Kanalı Kanalı Mülkiyet Mülkiyet Mülkiyet

Endüstriyel kullan c lar


Pe
Üretici Üretici Üretici Üretici
Ür
Promosyon
To Promosyon
ra
Promosyon

Tüketiciler /
et Pazarlık pt ke
Acentalar veya
ici Görüşmeleri an Pazarlık
Görüşmeleri nd
Pazarlık
Görüşmeleri
c
Brokerlar

le Finansal
la Finansal ec Finansal
r r ile

ı
Toptancılar Toptancılar Risk Alma Risk Alma r Risk Alma ı
ı
Sipariş Sipariş Sipariş
Perakendeciler/ Perakendeciler/ Perakendeciler/
Endüstriyel Endüstriyel Endüstriyel
Dağıtıcılar Dağıtıcılar Dağıtıcılar Ödeme Ödeme Ödeme

Tüketici veya Tüketici veya Tüketici veya Tüketici veya


Endüstriyel Endüstriyel Endüstriyel Endüstriyel
Kullanıcı Kullanıcı Kullanıcı Kullanıcı
Bilgi Akışı

Dağıtım Kanalı Fonksiyonları

Enformasyon HAFTAYA
Transfer/Đletim
Đletişim “DAĞITIM KANALI TÜRLERĐ VE
ARACILAR”
Ödemeler
Müzakere
KONUSUNDA
Fiziksel Dağıtım
Sipariş
GÖRÜŞMEK ÜZERE…
Risk Alma
Finans

Dağıtım Kanalları Yönetimi Ders


Notları 2