You are on page 1of 2

Illamento en Placa

TÉCNICAS DE SEMENTEIRA EN MASA e DE ESTRIADO

1. Debuxa o aspecto das placas

Sementeira en masa Esgotamento por estría

CUESTIÓNS:

1. ¿Obtívose unha separación correcta partindo dos cultivos bacterianos


mixtos?

Non fixemos a practica, pero debería de funcionar.

2. ¿Cal das dúas técnicas foi máis sinxela técnicamente?

A de sementerira en masa.

3. ¿En que consiste a selección dunha colonia?

En separar a tavés do esgotamento por estría as diferentes bacterias


que pode haber nunha determinada cepa.

4. Respecto á utilización de agar fronte á xelatina como axente


espesante, procura información para enche-lo seguinte cadro.

Xelatina Agar-agar
Composición química
Temperatura 40ºC 85ºC
requerida para a súa
fusión
Temperatura de 18ºC o menos. A partir de los 31ºC
solidificación
¿É posible un ataque
enzimático por parte
das bacterias?