You are on page 1of 3

RAADSVOORSTEL

*Z00654EE951*
registratienummer Z.10379/D.6840
onderwerp Bestuursrapportage II, 2010 en vaststellen
begrotingswijziging 2.
portefeuillehouder J. Heybroek
contactpersoon + tel.nr M. Buchener Tel 342

ter advisering naar commissie AZ datum commissie agendapunt: 4.1.


1 december 2010
ter besluitvorming aan raad datum raad agendapunt:
9 december 2010

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2010
2. Akkoord te gaan met de in deze bestuursrapportage voorgestelde begrotingswijzigingen,
te wijzigen onder wijzigingsnummer 2

1. Inleiding
Bestuursrapportage
Deze bestuursrapportage moet als voortgangsrapportage worden gezien. Het betreft vooral
een beleidsmatige rapportage over de uitvoering en beheer over de maanden mei t/m
augustus 2010. Op alle programma-onderdelen, dus op het niveau van subthema, wordt op
hoofdlijnen de stand van zaken gegeven. Hierbij wordt het principe rapporteren op
afwijkingen gehanteerd. D.w.z. daar waar m.b.t. uitvoering, beheer en/of budget wordt
afgeweken van de begroting (inclusief wijzigingen) wordt gerapporteerd.

Onttrekking algemene reserve


Teneinde de begroting voor 2010 sluitend te krijgen wordt voorgesteld om
algemene reserve te onttrekken. De stand van de algemene reserve komt na deze
onttrekking uit op

2. Argumenten
Periodieke informatievoorziening ten einde de voortgang van beleid en beheer op bestuurlijk
niveau te kunnen bewaken en waar nodig bij te stellen.

1
3. Financiële aspecten en dekking
Zie rapportage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijlagen: meegezonden zijn: De Bestuursrapportage II, 2010.

Achterliggende stukken:
advies commissie

hamerstuk / bespreekstuk

mw. M. Walrave
griffier a.i.

2
RAADSBESLUIT

behoort bij raadsvoorstel registratienummer Z.10379/D.6840

De raad van de gemeente Weesp;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 november
2010.

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2010


2. Akkoord te gaan met de in deze bestuursrapportage voorgestelde begrotingswijzigingen,
te wijzigen onder wijzigingsnummer 2

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2010

De raad voornoemd,

mw. M. Walrave, B. Horseling,


griffier a.i. voorzitter