You are on page 1of 6

Verslag van de openbare vergadering van de commissie AZ *Z0063F32F3E*

op woensdag 13 oktober 2010


Voorzitter: mw. A.M. Blommestein

Aanwezig: mw. T.C.M.J.F. Anema (VVD), O.D. Araujo (DEP), R. de Boer (PvdA),
O. Bouhanoun (DEP), D. Borst (PvdA), A.P.M. van Daalen (GroenLinks), M.D.J. van Dorth
(AOV Weesp), R.J.M. Eijking (PvdA), A.J.M. van Gemert (WSP), R. Gunnink (GroenLinks),
B.A. Heezius (AOV Weesp), J.J. van der Hoeven (CDA), Th. Mulder (WSP), mw. N.G. Pastor
(AOV Weesp), J.A. Renzenbrink (CDA), C. Sluyk (CDA), H.J.F.X.P. Stulemeijer (groep
Stulemeijer), J.H. van Veen (WSP), M.J. Veltman (WSP) J.M. Vos (VVD)

Afwezig met kennisgeving: de heren J. Heybroek (wethouder), B. Horseling (burgemeester),


mw. T.J.M. Jansen-van der Meer (CDA), S. Rahmouni (DEP)

Namens het college: mw. K.T. Booij-van Willigen (wethouder), H.M. Zijlstra (wethouder)

Namens de griffie: mw. M. Walrave

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 21.35 uur.

2. Inspreekrecht voor burgers

Er zijn geen aanmeldingen.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.

4. TER ADVISERING

4.1 Begroting 2011 + aanbiedingsbrief voor wat betreft de programma's 1, 2 en 7


1. In te stemmen met de ombuigingsmaatregelen in de tabel op pagina 6 van de Begroting 2011.
2. De Begroting 2011 vast te stellen.

Programma 5: Veiligheid
De heer Van Veen vraagt naar de berekening van de lasten van de brandweer voor een
bedrag van 1.450.000,00.
Als er in de veiligheidsregio wordt bezuinigd, krijgt de gemeente dan iets terug of is het
voordeel voor de organisatie zelf?
Hij mist getallen bij de baten.

De heer Van Daalen leest op pagina 10 dat het resultaat van de stelpost ad 00,00 in
de Begroting 2011 e.v. wordt afgeraamd. Kan oormerkgeld in een stelpost worden omgezet?
Wat betekent aframen in dit geval? Wordt het bedrag in één keer afgeraamd en niet over
meerdere jaren? Is het dan correct om in 2012 van hetzelfde uit te gaan als in 2011?

Z.9302/D.6745
De heer Vreeswijk (controller) legt uit dat bij de overgang naar de veiligheidsrisico's geen
ingewikkelde verdeelsleutels gemaakt zouden worden. De bedragen in de
gemeentebegroting worden een-op-een overgedragen aan de veiligheidsregio. Met ingang
van 1 januari 2009 wordt het bedrag van de begroting van 2008 overgemaakt naar de
veiligheidsregio. Extra is de nieuwe brandweerkazerne die vele malen duurder is dan de
vorige brandweerkazerne. Deze is in het investeringprogramma opgenomen. De
Veiligheidsregio koopt de brandweerkazerne van de gemeente Weesp en de gemeente
Weesp betaalt daar bovenop het budget van de jaarlijkse kapitaallasten en de jaarlijkse
investering. Een slordigheid is dat de overhead, die vroeger op de brandweerorganisatie
werd omgeslagen, moet worden herverdeeld. Dit wordt in de eerste gewijzigde begroting
meegenomen.
Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft de veiligheidsregio opdacht gegeven tot een
structurele meerjarige bezuiniging te komen op de brandweerorganisatie. Daarvoor zijn
taakstellende bedragen neergelegd. Het is de bedoeling dat de percentages van 2011 t/m
2014 een daadwerkelijke bezuiniging voor de gemeenten gaan worden, dus dat dit bedrag
minder wordt overgemaakt aan de Veiligheidsregio.
In 2007 is het Gemeentefonds verhoogd met
Dat is nooit geoormerkt, echter, de gemeenteraad heeft gezegd dat die het geld specifiek
wilde reserveren voor openbare orde en veiligheid. In de bezuinigingen is deze structurele
toevoeging eruit gehaald en dit zal voor 2011 voor het eerst worden geëffectueerd. Waar de
raad al besluiten heeft genomen, kan niet worden bezuinigd, vandaar niet de hele
cturele bezuiniging.

Programma 9: Bestuur, dienstverlening, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien


De heer Van Veen vraagt of in de totale baten van
de parkeerboete.
Waarom is het bruggeld sinds 2008 niet verhoogd?
Op pagina 63 wordt gesproken over grote waterlozers. Zijn er veel bedrijven die grote
hoeveelheden water lozen?
Waarop is de genoemde korting gebaseerd?
Hij vraagt uitleg over het lijstje met bezuinigingsmaatregelen op pagina 15.
Hij concludeert bij veel kolommen een kleine afwijking door afronding. Dit is slordig.

Wethouder Booij-van Willigen vindt het jammer dat bij de technische avond maar één
raadslid aanwezig was terwijl er nu allerlei technische vragen worden gesteld. Ze benadrukt
dat technische vragen op de technische avond moeten worden gesteld.

De heer Vreeswijk legt uit dat in de genoemde


opgenomen. De parkeeropbrengsten lopen behoorlijk terug. Dit betekent dat het tarief kan
worden verhoogd. Een verhoging heeft, zeker op korte termijn, niet het gewenste effect. Hij
meent te weten dat het college voornemens is in 2011 te komen met een nieuw
parkeerregime.
Het bruggeld kan worden verhoogd, dat moet de raad zelf voorstellen. Hij adviseert wel een
afgerond bedrag te nemen, gezien de betaling in het klompje.
In de tabel op pagina 15 is het minteken weggevallen. Dit is wel correct gegaan in de tabel
op pagina 14.
De rioolheffing is een politieke vraag.

Mevrouw Walrave vult aan dat is gevraagd wat de gemeente mist aan inkomsten.

De heer Vreeswijk weet dat dit ongeveer


want in de gemeentebegroting zijn de kosten en opbrengst van het riool altijd in evenwicht.

Z.9302/D.6745 2 van 6
Als er minder geld binnenkomt en de kosten blijven gelijk, dan wordt het geld uit de
voorziening gehaald die daarvoor is.
Tweede termijn

De heer Van der Hoeven leest op pagina 108 een overzicht van de personele sterkte.
Hoeveel vacatures zijn er en hoeveel hiervan zijn extern ingevuld?
Hoe is de formatieontwikkeling sinds 2009?
Wat beogen de huidige reorganisatieplannen met betrekking tot de bedrijfsvoeringen en de
formatie?
Zijn de doelstellingen naderhand meetbaar?
Hoeveel medewerkers zijn er in de afgelopen twee jaar in vaste dienst aangesteld?
Daarnaast heeft zijn fractievoorzitter nog een aantal vragen gesteld over de huidige
reorganisatie maar daar nog geen antwoord op gekregen. Ze heeft nadrukkelijk gevraagd dit
voor de begrotingsbehandeling te beantwoorden.
Ze geeft aan dat door de gemeentesecretaris is toegezegd dat de raadsleden een kopie
zouden ontvangen van de adviesaanvraag van de oude OR betreffende de doorontwikkeling
van de ambtelijke organisatie. Tot op heden heeft het CDA deze informatie nog niet
ontvangen, evenmin de informatie over de stand van zaken.
Gevraagd is of er nog steeds sprake is van doorontwikkeling of is inmiddels een
reorganisatie in voorbereiding?
Wat is de stand van zaken en wat is het advies van de OR hierover?
Welke consequenties heeft een en ander ten aanzien van de bedrijfsvoering, in het bijzonder
de formatie van leidinggevenden, directeur, afdelingshoofd en teamleiders?
Is er een geldend sociaal statuut, zo ja wanneer is dat vastgesteld?
Welke betekenis heeft de nieuwe besturingscyclus waarover in de wandelgangen wordt
gesproken?
Hoe is een en ander vertaald in de begroting van 2011 en volgende jaren?
Op welke wijze wordt de raad alsnog geïnformeerd voordat over de begroting in 2011 en
volgende jaren wordt besloten?

De heer Van Daalen leest een voorstel op pagina 7 om een indexering van 1,5% toe te
passen. Wat vinden de andere partijen ervan om deze 83.000,00 als extra
bezuinigingstaakstelling aan het ambtelijk apparaat op te leggen?
Kortgeleden is de begraafplaatsennota vastgesteld, die tot kostenverhogingen leidt. Hij ziet
deze extra kosten niet terug in de begroting. Klopt dit?

Wethouder Zijlstra merkt op dat schriftelijk antwoord is gegeven aan mevrouw Jansen-van
der Meer.
Hij merkt op dat de personeelsaangelegenheid een zaak van het college is. De raad wordt
niet geacht zich bezig te houden met het personeelsbeleid.
Getallen over de formatie, doorontwikkeling en externen weet hij niet uit het hoofd. Dit zijn
standaardgegevens die per kwartaal worden bijgehouden.

De heer Van der Hoeven wil dit overzicht nog voor de komende raadsvergadering.

De heer Vreeswijk zegt toe dit lijstje 14 oktober a.s. aan te leveren.

Wethouder Zijlstra legt uit dat de reorganisatie in doorontwikkeling is. De OR heeft


ingestemd met de doorontwikkeling. Per 1 december a.s. wordt het nieuwe organisatiemodel
doorgevoerd. Dit heeft op twee posities na geen gevolgen voor het zittend personeel.
Voor de bedrijfsvoering heeft het ook geen gevolgen.
Het terugdringen van het aantal inhuurkrachten staat in begroting. De praktijk moet uitwijzen
of dat lukt, het werk moet wel voortgang hebben.

Z.9302/D.6745 3 van 6
De heer De Boer merkt op dat Den Haag ook genoegen kan nemen met minder werk.
Wethouder Zijlstra legt uit dat als het college daartoe besluit, dit eerst moet worden
voorgelegd aan de raad.
De doorontwikkeling geeft in financiële zin een positief effect, dit is terug te zien in de
begroting.
De begraafplaatsenverhoging kon niet meer worden meegenomen, de verhoging wordt
meegenomen in de veranderingen.

De heer Vreeswijk legt uit dat een aantal jaren in de begroting tot en met 2008 de materiële
kosten niet zijn verhoogd. De reden waarom het college het nu wel voorstelt, is dat de
budgetten onder druk komen te staan.

4.2 Investeringsaanvraag uitbreiding onbewaakte fietsenstalling bij NS-station


Voorgesteld besluit:
1. Een krediet beschikbaar stellen van 61.000,00 voor de voorgestelde vernieuwing en uitbreiding van de
onbewaakte fietsenstalling bij het NS-station.
De jaarlijkse kapitaallasten ad 6.506,00 dekken uit het budget investeringsruimte.
2. Een budget beschikbaar stellen van 15.000,00 voor het aanpassen van de camerabewaking, met als dekking
de post Openbare orde en veiligheid.
3. De benodigde begrotingswijziging verwerken in de bestuursrapportage.

De heer De Boer leest dat de provincie 80% van het gemeentelijk deel subsidieert. Hoe
zeker is dit?
De PvdA betwijfelt of de puinhoop na de uitbreiding is opgelost. Heeft de puinhoop niet meer
te maken met handhaving dan uitbreiding? Ook heeft de fractie twijfels over een tweede
verdieping voor de fiets.

De heer Van Veen noemt het plan sympathiek, het is nu geen uitnodiging om daar de fiets
neer te zetten.
Is de grond van de gemeente Muiden of van de NS? Als dit van de NS is, waarom moet de
gemeente Weesp dan bijdragen?
Hij stelt voor een vorm van actieve bewaking mee te nemen.
Uit welke hoek komt de verdeling en hoe zeker is het dat dit de bovengrens is?

De heer Stulemeijer vindt de huidige situatie bij station niet goed. De uitbreiding met 300
fietsplaatsen is zeker aanbevelingswaardig, maar hij vraagt zich wel af of dit voldoende is.
Een deel van de ravage wordt nu veroorzaakt door gebrek aan plekken.
Hij weet dat het dubbellaags systeem in Hilversum al functioneert. Het ziet er keurig en
gemakkelijk uit.
Het krediet is redelijk in verhouding tot de andere lasten. Hij kan zich vinden in het voorstel.

De heer Van Dorth kan zich vinden in het plan. Ook hij is van mening dat het tweelaags
systeem simpel werkt. Vier jaar geleden is gesproken over de herinrichting van het
Stationsplein, daar is het bij gebleven. Het gedogen van het bushokje is jammer. Hij stelt
voor met de fietsenstalling meer aandacht te schenken aan de inrichtring van het
stationsplein zelf. Dit is toch een visitekaartje van de gemeente Weesp.

Het voorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

4.3 Personele aangelegenheden griffie 2010


Voorgesteld besluit:
1. (Her)bevestiging van de formatie van de griffie van in totaal 2 fulltime-equivalent (fte), bestaande uit 32 uur
griffier (gewaardeerde functie, schaal 12), 20 uur beleidsmedewerker C (gewaardeerde functie, schaal 8) en 20
uur administratief medewerker C (gewaardeerde functie, schaal 7).

Z.9302/D.6745 4 van 6
2. De detachering van de administratief medewerker A om te zetten in een formele benoeming door de raad, met
behoud van de huidige rechtspositie.
3. Instructie voor de griffier van de gemeente Weesp 2007, art. 8, lid 6, overeenkomstig beslispunt 2 aanpassen.

De voorzitter merkt op dat bij punt 1 wordt gesproken over administratief medewerker C, dat
moet zijn A. In het voorstel is het wel goed gesteld.

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

5. TER BESPREKING

5.1 Terugkoppeling uit besturen, werkgroepen en vertegenwoordigingen


Er zijn geen mededelingen.

5.2 Brief Casparus Beheer B.V. d.d. 12 augustus 2010


De heer Van Daalen legt uit dat WVGV tijdelijk is gehuisvest totdat definitieve huisvesting is
geregeld. In de brief van Casparus Beheer B.V. wordt gemeld dat de gemeente zich niet
altijd aan haar betalingstermijn houdt. Ook constateert hij dat tot voor twee weken geleden
het contract nog niet is opgezegd. Is het contract opgezegd en hoeveel maanden moet de
gemeente nog betalen, uitgaande van een opzegtermijn van een jaar, voor het geval het
gebouw niet meer door de WVGV wordt gebruikt? Wat zijn dan de totale kosten van deze
leegstand? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Wethouder Booij-van Willigen meldt dat de heer Van Daalen schriftelijk antwoord krijgt op
de expliciete vragen.
Het was bekend dat het contract nog liep. Het moet een jaar van tevoren worden opgezegd
en in die tijd was niet bekend wanneer het andere gebouw gereed was. De WVGV kan er
niet zomaar worden uitgezet. Hij krijgt expliciet antwoord terug.

De heer Sluyk informeert naar de opleverdatum van het gebouw WVGV. Hij adviseert met
de eigenaar in gesprek te gaan om het contract om te zetten. Het is jammer dat dit niet is
gedaan. In artikel 3.3 staat dat het een jaarcontract is. Het is jammer dat er geen creativiteit
is toegepast. De huur is
af of de horecavergunning gevestigd is op het pand of op de gebruiker.

Wethouder Booij-van Willigen vraagt de heer Sluyk de vragen schriftelijk in te dienen zodat
ze deze vragen schriftelijk kan beantwoorden.

6. Vaststelling verslag commissievergadering AZ van 8 september 2010

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Lijst van afspraken en toezeggingen geactualiseerd t/m 16 september 2010

Nr. 66, inrichting openbare ruimte rond NS-terrein: burgemeester Horseling zegt toe dat de
raad een voorstel krijgt als er financiële dekking is gevonden. Op de vraag van mevrouw

mee te nemen, deelt hij mee dat NS en ProRail hun standpunt handhaven dat de tunnel van
01.15-05.00 uur dichtgaat. De voetgangers moeten dan omlopen, maar de verlichting op die
route is aangepast. Het is privéterrein van ProRail en NS en zij voeren de proef tot het eind
van het jaar uit op basis van gegronde argumenten. Blijft staan.
Nr. 71, beantwoording door college van schriftelijke vragen over winkelopenstelling op
zondag. Wethouder Booij-van Willigen meldt dat de raad heeft besloten dat er een

Z.9302/D.6745 5 van 6
eenlaagse parkeergarage komt. Er komt geen tweelaagse parkeergarage. Er is een
avondopenstelling voor de bewoners.
De heer Van Daalen vraagt in hoeverre een deel van het parkeerprobleem in het centrum
hiermee wordt opgelost.

Wethouder Booij-van Willigen legt uit dat het een normale parkeergarage is. Alleen voor de
bewoners probeert ze onbetaald parkeren te realiseren. Dit punt kan van de lijst af.

8. Rondvraag

De heer Van der Hoeven vraagt wethouder Heybroek naar de laatste stand van zaken van
de gemeentelijke herindeling.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 1


december 2010.

M. Walrave A.M. Blommestein


Griffier a.i. Commissievoorzitte

Z.9302/D.6745 6 van 6