You are on page 1of 320

CATALOG EDITORIAL

1993-2010

NOTA EDITURII
Pe lângă titlurile prezentate aici, editura face cunoscute în ţară şi străinătate
rezultate ale unor cercetări efectuate în Universitatea din Bucureşti prin următoarele
publicaţii:
□ Analele Universităţii Bucureşti (12 serii);
□ Nova Studia Classica;
□ Romano-Dacica, izvoare antice ale Istoriei României;
□ Romano-Arabica;
□ Studia Hebraica;
□ Romanoslavica;
□ Euro-Atlantic Studies, revista Centrului de Studii Euro-Atlantice;
□ Lucrările Institutului Social Român;
□ Lucrările Centrului de geopolitică şi antropologie vizuală;
□ Buletinul Centrului de Istorie Comparată a Societăţilor Antice;
□ Studii de bibliologie şi ştiinţe ale informării;
□ Lucrările seminarului de geografie – Mihai Ielenicz;
□ Lucrările seminarului de filologie rusă – Aneta Dobre;
□ Comunicări de geografie – Florina Grecu;
□ Lucrările seminarului Bazele chimiei coordinative – Dana Marinescu;
□ Séminaire d’espaces linéaires ordonnés topologiques – Romulus Cristescu;
□ Rencontre franco-roumaine – Liliana Zaharia;
□ Studii de istorie a Bisericii – Ovidiu Bozgan.

Şos. Panduri, 90-92, Bucureşti – 050663; Tel./Fax: 021/410.23.84
E-mail: editura_unibuc@yahoo.com
Internet: www.editura.unibuc.ro

Librăria E.U.B. în holul Facultăţii de Istorie
B-dul Regina Elisabeta, 4-12
Tel. 021/314.35.08, interior 2125

MENŢIONĂM CĂ TVA-UL ESTE 9%.

C U P RI N S

I. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 5

II. ŞTIINŢE EXACTE ................................................................... 45

III. LITERE ROMÂNE ŞI STRĂINE ............................................. 107

IV. ISTORIE, ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE, SOCIOLOGIE,

TEOLOGIE................................................................................. 235

I
[tIIN]E ALE NATURII

216 pag. Dintre multiplele tipuri genetice de relief. Analiza urmăreşte probleme legate de versanţi. deoarece pe lângă studiul istoriei naturale a microorganismelor are în vedere şi fiecare –7– . corelate ca expresie a interferenţelor genetice. autorul dezvoltă probleme complexe ca de pildă autoorganizarea.Fundamentum’’ Microbiologia este una dintre cele mai extinse şi complexe ştiinţe biologice. evoluţia socialităţii la nevertebrate şi la vertebrate.. rolul simbiogenezei în procesul evoluţiei. ISBN 973-575-365-0 Tematica lucrării urmăreşte planul cursului cu acelaşi titlu. de o anumită specificitate. evoluţia ca însuşire de sistem. Cartea reliefează legătura indisolubilă dintre ecologie şi evoluţie. caracterul fractal. susţinut de autor pentru studenţii ecologi ai Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti. albii de râuri. marcate de idei originale de aplicare. selecţia naturală – proces ecosistemic. ISBN 973-575-242-5 Conţinutul de fond al lucrării se axează pe sistemul de analiză cantitativă a reliefului şi pe o aplicare.Nicolae BOTNARIUC EVOLUŢIA SISTEMELOR BIOLOGICE SUPRAINDIVIDUALE Format 8/61x86. profesori. 180 pag.. Laura COMĂNESCU STUDIUL RELIEFULUI – ÎNDRUMĂTOR PENTRU LUCRĂRI PRACTICE Format 16/70x100. corelaţii dintre suprafeţe şi perimetre la bazine morfohidrografice. fapt evidenţiat în analiza relaţiilor dintre cele două ierarhii biologice: taxonomică şi sistemică. Adresabilitate: studenţi. rolul relaţiilor intertaxonice în apariţia şi evoluţia pluricelularităţii. elemente ce completează obiectiv cursul de glaciologie publicat recent de autoare. succesiunea ecologică. depozite. la unele bazine morfohidrografice existente pe teritoriul României. specialişti Victoria HERLEA MICROBIOLOGIE GENERALĂ Format 16/70x100. cercetători Florina GRECU. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-276-X Colecţia .. 272 pag. O primă abordare în cadrul literaturii geografice româneşti o constituie analiza fractală şi calculele determinate de ea. haosul determinist.– proces calitativ diferit de evoluţia ecosistemelor –. evoluţia populaţiilor sub aspect organizatoric. alături de gheaţă. rata medie de denudare pe bazine morfohidrografice. Pornind de la definirea noţiunii de sistem biologic.. în realitate două laturi ale aceluiaşi proces evolutiv. de evoluţie şi cronologie dintre versanţi şi albii fluviatile. etc. s-a ales ca o modalitate de exemplificare relieful glaciar. analize granulometrice (indici morfometrici).

controlul uman asupra populaţiilor speciilor utile. chestiunile legate de structura şi arhitectura bacteriilor.combatere”.. microorganism-mediu. M. Adresabilitate: elevi.: STUDIU DE GEOGRAFIE FIZICĂ. Este subliniat specificul natural al unităţilor fizico-geografice reprezentative ale Terrei.. plecând de la situarea lor continentală. implicarea omului în reducerea populaţiilor speciilor dăunătoare până la o limită economic acceptabilă. UMANĂ ŞI ECONOMICĂ Format 16/61x86. Un accent important este pus pe structurile socio- economice şi preponderenţa acestora în economia mondială. profesori. aspect al relaţiilor microorganism-organism uman.U. Angheluţă VĂDINEANU CONTROLUL POPULAŢIILOR DE INSECTE Format 8/61x86. Ion MARIN S. MOCANU. patogene. specialişti N.A. aspecte privind geografia umană.. studenţi.A. Lucrarea de faţă prezintă.. profesori. specialişti Ion MARIN CONTINENTELE – GEOGRAFIE REGIONALĂ Format 16/61x86. fizico-morfologică. sistemele de peisaje regionale la nivelul unor continente. Sunt focalizate Germania şi Anglia. Obiectivele locale sunt reţinute şi comparate în evoluţia lor. termenul de . influenţa umană asupra factorilor naturali de control al populaţiilor. specialişti Irina TEODORESCU.U. metabolismul. profesori. poziţia lor în lumea vie etc. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-400-2 Analiza temeinică a geografiei S.. terapie medicamentoasă. ce contribuie la –8– . până la chestiuni de ecologie umană. MARIN. Realitatea americană este surprinsă în toată complexitatea ei. 440 pag. Adresabilitate: studenţi. inginerie genetică sau ecologie. 204 pag. parazitoide. într-o formă sintetică. 256 pag. incluzând astfel probleme legate de infecţie şi boală. ci referindu-se la un spectru mult mai larg de interpretare: controlul populaţiilor determinat de funcţia de autoreglare a ecosistemelor. prădătoare. creşterea şi multiplicarea. ISBN 973-575-368-5 Această lucrare este un studiu amănunţit asupra populaţiilor de insecte.control al populaţiilor” având nu doar semnificaţia strictă de . având în vedere complexitatea peisajului geografic. noi puncte de vedere asupra diferenţierilor geografice regionale. ISBN 973-575-003-1 Sunt prezentate câteva din problemele importante ale geografiei regionale a continentelor în conformitate cu cerinţele învăţământului modern universitar.

prin aplicarea bazei teoretice a ecologiei sistemice. în întreaga lume.. a poziţiei omului în natură. mediu şi dezvoltare. în chimismul apelor curgătoare. coprofage. identificarea cauzelor . În acest scop. vol. a relaţiilor dintre om şi mediu şi. specialişti Liliana ZAHARIA RESURSELE DE APĂ DIN BAZINUL RÂULUI PUTNA Format 16/70x100. specialişti Angheluţă VĂDINEANU DEZVOLTAREA DURABILĂ I. Adresabilitate: studenţi. în fenomenele de secare a râurilor şi de formare a viiturilor. II Format 8/61x86. desfăşurate timp de aproximativ trei ani. profesori.. Nicoleta Ionac de la Universitatea din Bucureşti este un excelent instrument de informare în domeniul geografiei medicale. Adresabilitate: studenţi. profesori. 973-575-333-2 În primul volum este abordată problema schimbării modelului de dezvoltare socio-economică. I – 248 pag. micşorarea efectivelor diverselor organisme dăunătoare. îl constituie reforma şi tranziţia sistemului socio-economic din România. Utilă în elaborarea bilanţurilor de mediu. instrumente şi mijloace tehnologice.). ISBN 973-575-334-0 Sursă bogată de informaţie pentru cunoaşterea particularităţilor fizico. ISBN 973-575-256-5.. economice şi sociale care trebuie utilizate pentru punerea în aplicare a strategiilor şi planurilor de acţiune de dezvoltare durabilă. detritofage.. în dinamica lor. Este subliniat rolul pe care îl joacă factorii ecologici în formarea surselor de alimentare. 428 pag. precum şi constituirea unui sistem informaţional care să permită analiza dinamicii acestui tip de relaţii. reciproc. profesori.geografice şi hidrologice din Vrancea. 300 pag. Al doilea volum include rezultatul parţial al unor studii. vol. ISBN 973-575-444-4 Cartea elaborată de dr. care are toate –9– .. Un subiect aparte. abordarea problemei controlului populaţiilor în contextul biocenozelor care le integrează. asupra întregului ansamblu de mecanisme. în regimul debitelor medii. analizarea şi a altor organisme utile (polenizatoare. tratat separat într-un capitol. descom-punătoare etc. Adresabilitate: studenţi. maxime şi minime.crizei ecologice” şi obţinerea coordonatelor modelului de dezvoltare durabilă. dirijarea dinamicii corelate a efectivelor populaţiilor dăunătoare şi duşmanilor lor naturali. specialişti Nicoleta IONAC MIC TRATAT DE GEOGRAFIE MEDICALĂ Format 16/70x100. se urmăreşte crearea unui nou model conceptual de percepţie şi interpretare a mediului înconjurător. II – 348 pag.

)... Astfel. oricând . realitate: Mic tratat de geografie medicală. coerent şi convingător. specialişti Gheorghe MOHAN. mai ales. precum şi felul în care se pot rezolva alte probleme de ordin practic. şansele de a contribui semnificativ nu doar la o mai bună cunoaştere teoretică a răspândirii geografice a diferitelor maladii. ci şi la adoptarea de către cititori a unui comportament mai adecvat în confruntarea cu nesfârşitele . în capitolul I se face o prezentare a noţiunilor şi formulelor utilizate în cartografie. Clasificările judicioase pe care le elaborează. Şi un avertisment. Adresabilitate: studenţi. George NEDELCU PLANTE ORNAMENTALE Format 16/70x100. prin uriaşul volum de cunoştinţe medicale şi geografice. în egală măsură. În capitolele V şi VI se arată modul în care se pot realiza diferite măsurători şi calcule pe hărţi (măsurători de distanţe şi unghiuri. Adresabilitate: studenţi. cât şi. a relaţiilor existente între acestea şi mediu etc. Este o lucrare originală atât prin primatul pe care îl deţine în literatura românească de specialitate. 232 pag. specialişti Anton NĂSTASE..fântână’’ a cunoaşterii. pentru ca în capitolul următor să se ilustreze modalităţile de realizare a reţelelor cartografice în diferite proiecţii. spre a-i trimite să moară pe străzile unor cetăţi fericite. calculul suprafeţelor şi volumelor etc. aşa cum afirma cândva Albert Camus.. originalitatea şi valoarea ştiinţifică. Gheorghe VIŞAN. Ultimul capitol este dedicat metodelor de reprezentare statistice şi cartografice care îşi găsesc utilizarea nu numai în geografie. iar materialul grafic deosebit de abundent şi numeroasele exemple facilitează formarea deprinderilor de a utiliza harta sau de a construi reprezentări grafice şi cartografice corecte şi sugestive.ciuma’’ îşi poate trezi şobolanii. –10– . integrându-le într-un ansamblu perfect structurat. Rodul şirului lung de zile şi nopţi de trudă este. 104 pag. ISBN 973-575-210-7 Cartea prezintă cultura principalelor grupe de plante ornamentale de seră. iată. pe care le împleteşte firesc.. Vasta problematică este bine structurată şi clar prezentată.. cum ar fi calculul coordonatelor geografice şi rectangulare sau construirea profilelor topografice. ci şi în multe alte domenii. Octavian COCOŞ CARTOGRAFIE APLICATĂ Format 8/61x86. de a căror agresiune se vor putea apăra mai eficient.legiuni” de agenţi patogeni. ISBN 973-575-449-5 Lucrarea reflectă experienţa didactică a autorilor şi a fost concepută astfel încât să vină în sprijinul tuturor celor interesaţi de problemele de ordin practic ale cartografiei. O adevărată limpede . profesori. Capitolul III analizează în detaliu elementele planurilor şi hărţilor topografice. profesori. apartament şi grădină şi este structurată în două părţi. concluziile pertinente şi deschiderea viguroasă către un domeniu de cercetare nou sau insuficient abordat îi sporesc. Căci. iar capitolul IV tratează aspecte privind orientarea planurilor şi hărţilor cu ajutorul busolei sau al altor elemente din teren.

. vol. precum şi modurile de combatere a dăunătorilor vegetali şi animali. arbuşti. biologie teoretică. creşterea şi dezvoltarea acestor plante. ISBN 973-575-573-4 Componentă complementară sine qua non a geologiei în general şi a geologiei fizice mai ales. lucrarea se dovedeşte un îndrumător practic. arbori. De asemenea. Pamfil CÎRNARU PALEOZOOLOGIA NEVERTEBRATELOR I. Iuliana LAZĂR. 132 pag. Punând accentul mai mult pe înţelegerea noţiunilor şi pe formarea capacităţii de observare decât pe volumul de informaţie. cu toate implicaţiile ce derivă din ele. Anca ANDROHOVICI GEOLOGIE FIZICĂ – LUCRĂRI PRACTICE Format 8/61x86. III – 340 pag. –11– . horticultură. vol. III – 973-575-746-X Paleontologia în general şi paleozoologia în particular constituie o disciplină enciclopedică strâns legată atât de ştiinţele neontologice (zoologie. vol. II – 973-575-653-6. Adresabilitate: public larg Basarab-Petru DRAGOMIR. cartografie geologică etc. vol. vol. geologie structurală. ferigi. Partea a doua a volumului prezintă cultura plantelor de seră şi apartament (palmieri. III Format 8/61x86. Lucrarea este utilă studenţilor de la facultăţile de biologie. petrologie. vol. perene. I – 973-575-612-9. un ghid de instruire al studenţilor geologi şi geofizicieni începători. orhidee. liane de interior) şi a plantelor de grădină (plante anuale. iar pe baza interpretării observaţiilor să-i deprindă pe studenţi să construiască conexiuni logice prin care să reconstituie procesele geologice în desfăşurarea lor temporală şi spaţială. II. balcoanelor. profesori Theodor NEAGU. sunt explicate metodele de înmulţire a plantelor. activitatea practică de laborator are menirea de a iniţia studenţii în logica şi în metodologia de observare şi de interpretare a relaţiilor geologice. cactacee. abordate de disciplinele geologice specializate. bromeliacee. citrice. bienale.. de la care preia elementele absolut necesare pentru iniţierea viitorilor specialişti. teraselor şi grădinilor. pentru a crea un aspect decorativ mediului în care trăiesc. Fără să se substituie disciplinelor specializate (mineralogie. În prima parte sunt analizaţi factorii de mediu care contribuie la înmulţirea. Lucrarea îşi propune să inducă observarea concretă a componentelor ce alcătuiesc scoarţa Pământului. I – 192 pag. punând bazele studiilor mai amănunţite. ficuşi. II – 210 pag.. ISBN 973-575-611-0. amestecurile de pământ utilizate în cultura lor. Adresabilitate: studenţi. liane). lucrarea de faţă face apel la informaţii şi metode specifice acestor discipline. la primul contact cu geologia. silvicultură. elevilor de la liceele de specialitate şi publicului larg care doreşte să cunoască cultura acestor plante ornamentale ce dau un aspect plăcut apartamentelor.)..

ponderate sau neponderate. profesori Cornel PĂUNESCU. Fiind prin excelenţă o ştiinţă de graniţă. Tot în cadrul acestor lucrări practice autorii au introdus şi lucrări de compensare a măsurătorilor directe şi indirecte. Lucrarea se adresează studenţilor din anul I ai Facultăţii de Geologie şi Geofizică.. autorii au introdus în text un număr de figuri care au rolul esenţial de a explica morfologia părţii scheletice pentru fiecare grup de organisme. Adresabilitate: studenţi. ca şi în cazul celor anterioare. electrometrice etc. sedimentologie. paleogeografie). este o ştiinţă dificilă. ISBN 973-575-193-3 Lucrările care fac parte din prezentul Caiet de lucrări practice duc pas cu pas la formarea studentului ca viitor utilizator al produselor topografice şi la înţelegerea acestora. Cornel DINA TOPOGRAFIE ŞI GEODEZIE – CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE Format 8/61x86. geologie istorică. şi anume prezentarea sintetică a morfologiei părţii moi care să poată explica morfologia scheletului.– nevertebrate –. Adresabilitate: studenţi. evoluţionism). pe care paleozoologia o foloseşte pentru a descrie organismul. ecologie. Lophophorate şi Echinodermate. Volumul al II-lea tratează grupul cel mai robust şi totodată cel mai important de nevertebrate fosile – moluştele. Indiferent de modelul utilizat. petrologie sedimentară. dar şi geologică. dar este util şi celor de la Facultatea de Biologie. 96 pag. cursul audiat de studenţii anului II ai Facultăţii de Geologie şi Geofizică. Pentru o înţelegere cât mai clară. ce nu poate fi înţeleasă doar pe baza unor teoreme şi principii universal valabile. Familiarizarea studenţilor cu această metodă este unul dintre scopurile cursului de geodezie. o reprezintă Clasa Rostroconchia. taxonomie. Tendinţa actuală pe plan mondial este de a găsi modele matematice viabile pentru prelucrarea măsurătorilor. în premieră absolută în literatura paleontologică românească. profesori –12– . în scopul completării cunoştinţelor dobândite la cursul de topografie şi geodezie. pentru a fi înţeleasă necesită o temeinică pregătire biologică. modul său de viaţă. ce de fapt se conservă în stare fosilă. cât şi de ştiinţele Pământului (stratigrafie. teoria erorilor şi metoda celor mai mici pătrate sunt universal valabile. dar şi al Caietului de lucrări practice. ci oricăror măsurători: gravimetrice. Volumul al III-lea urmează. Compensarea măsurătorilor nu este aplicabilă doar măsurătorilor geodezice. în linii majore. sensul evoluţiei şi legăturile filogenetice. Volumul I reprezintă. genetică. precum şi toate concepţiile şi teoriile recente privitoare la originea phylumului Mollusca. Partea cu totul nouă în acest volum. aceleaşi criterii în prezentarea diferitelor grupe de Arthropode. Din această cauză. pentru care paleontologia este deosebit de importantă în procesul de înţelegere a lumii vii de astăzi.

proiectarea reţelelor geodezice. 202 pag. fără aprofundări ale noţiunilor şi demonstraţiilor. Manualul se adresează studenţilor din anul I de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. editarea planului. adecvată cerinţelor finale. Planurile topografice pot fi realizate prin utilizarea unei anumite metodologii. ISBN 973-575-582-3. ca şi cea dintâi. măsurători la teren. 2. 973-575-844-X Scopul principal al topografiei îl constituie întocmirea planurilor topografice pe suprafeţe mici. Lucrarea cuprinde noţiuni absolut necesare viitorului inginer geolog-geofizician în scopul utilizării acestui tip de reţele în activitatea sa. Partea a doua a cursului este structurată.Cornel PĂUNESCU CURS DE GEODEZIE-TOPOGRAFIE I Format 8/61x86. nu numai –13– . scopul autorului fiind înţelegerea elementelor de geodezie cu care se operează curent şi pe care specialiştii geologi şi geofizicieni le vor utiliza în lucrările executate împreună cu specialiştii geodezi. 5. 4. Prima parte are un conţinut descriptiv. Adresabilitate: studenţi. profesori Cornel PĂUNESCU CURS DE GEODEZIE-TOPOGRAFIE III Format 14/20. vol.. planurile şi hărţile au un domeniu foarte larg de utilizare. profesori Cornel PĂUNESCU. 3. Sisteme de altitudini. Pentru a înlesni însuşirea unui volum minim de cunoştinţe în acest domeniu. II. Gabriela PAICU CURS DE GEODEZIE-TOPOGRAFIE II Format 8/61x86. Elipsoidul de referinţă. 248 pag. Acestea tratează: structura reţelelor geodezice. I. ISBN 973-575-586-6 Volumul al doilea al Cursului de geodezie-topografie se ocupă cu studiul reţelelor geodezice de sprijin. transformări de coordonate. precum şi pentru realizarea unor îndesiri ale reţelei geologice de ordin inferior. Totodată. Puncte. Adresabilitate: studenţi. direcţii. Cursul este destinat studenţilor din anul I ai Facultăţii de Geologie şi Geofizică. ISBN 973-575-585-8 Lucrarea cuprinde două volume. tehnologii de măsurare utilizate în reţelele geodezice. vol. noţiuni de prelucrare a măsurătorilor geodezice cu metoda celor mai mici pătrate. Suprafeţe echipotenţiale. Fiecare metodologie urmăreşte în principiu realizarea unor paşi obligatorii: recunoaşterea terenului. Proiecţii cartografice.. în capitole. materializarea în teren a reţelelor geodezice. instrumente şi dispozitive auxiliare utilizate pentru determinarea reţelelor geodezice. 88 pag. această primă parte a Cursului de geodezie-topografie a fost structurată în cinci capitole: 1. plane şi sisteme de coordonate principale utilizate în astronomia geodezică.. prelucrarea datelor cu programe specializate şi calculatoare performante.

. structură internă şi proprietăţi. Orientarea pragmatică este în concordanţă cu cerinţele înţelegerii mediului. scheme. iar materialul grafic abundent (peste 200 de figuri. nu îşi pot desfăşura activitatea fără utilizarea planurilor sau hărţilor. Problematica vastă apare clar prezentată pe parcursul celor 11 capitole şi numeroase subcapitole. pentru a se putea deduce.ofertă” naturală − climă. dacă vreţi. derivate din planurile topografice de bază. 336 pag. în perspectiva evoluţiei sale geologice. profesor la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti. tabele) facilitează înţelegerea complexităţii fenomenelor ce stau la baza devenirii geologice a mediului actual. specialişti Răsvan DAMIAN GEOLOGIE GENERALĂ Format 8/61x86. vulcanism. geotectonice etc. altfel dificil de perceput pentru studenţii nefamiliarizaţi cu densitatea şi vastitatea aspectelor cronostratigrafice. Adresabilitate: studenţi. specialiştilor de mediu. profesori. –14– . un foarte important domeniu de aplicaţie îl constituie planurile cadastrale. Autorul. Lucrarea se încheie printr-o incursiune paleogeografică în Cuaternar. profesorilor de geografie. regiuni colinare etc. Geologia şi geofizica. geostructurale. dinamica planetară şi efectele sale în suportul mediului actual (geometria rocilor). în scopuri topografice. hrană etc. depresiuni. ISBN 973-575-569-6 Gândită şi structurată conform cerinţelor moderne impuse cursurilor universitare. pe baza înţelegerii mecanismelor specifice (magmatism. specialişti Ion MARIN. − din punct de vedere al faptului că ele sunt favorabile vieţii umane. reconstituind parametrii spaţiului natural.. apă.. obiect de studiu şi de înţelegere al studenţilor geografi. Este. Exemple elocvente aduc în planul concretului noţiuni abstracte şi teorii. o . Marian MARIN MEDII ŞI REGIUNI GEOGRAFICE PE GLOB Format 16/70x100.cererea umană”. lucrarea Geologie generală se pliază pe modelul integrator oferit de însăşi evoluţia evenimentelor naturale. se adresează prin această carte studenţilor.. Bineînţeles. De la Univers şi Sistem solar. proiectarea drumurilor. ISBN 973-575-576-9 Principala noutate a cărţii este dată de prezentarea mediilor geografice de pe glob − câmpii. aceasta în condiţiile existenţei unei cât mai îndelungate . profesori.păci ecologice”.. 208 pag. Adresabilitate: studenţi. de pildă. a construcţiilor noi se face tot pe baza unor planuri topografice existente. − prezentată de fiecare regiune faţă de . seismicitate). atenţia se focalizează pe dinamica terestră începând cu mişcările orbitale.

. litoral. Lumea virtuală implică folosirea cu prioritate a datelor spaţiale. precum şi al agenţiilor de profil. Aceste date pot fi folosite eficient în alte sisteme. se ataşează. România poate satisface – prin turismul montan. Călin Daniel NIŢU. Adresabilitate: studenţi. de exemplu în transporturi. clasificate pe teme. Adresabilitate: studenţi. Proiectanţii s-au familiarizat deja cu aceste tipuri de date. cât şi pentru oricare cetăţean. cât şi investitorii români. detaliilor sau arealelor geografice. cu accent pe înţelegerea hărţilor şi a altor tipuri de produse. cu numeroase monumente istorice. cultural etc. componentă a societăţii moderne. Apar noi profesii care implică lucrul cu date geografice digitale. începând cu anul 1991. ISBN 973-575-650-1 Infrastructura informaţională. 278 pag. comerţul prin poşta electronică. 288 pag. Adresabilitate: studenţi. Trebuie să se asigure accesul la date atât pentru experţi. sub forma societăţilor mixte. alocarea resurselor şi consumatorilor etc. ISBN 973-575-446-0 Înzestrată cu un potenţial turistic de excepţie. remarcându-se printr-o incontestabilă acurateţe şi putere de sinteză a complexităţii faptelor legate de istoria geologică şi constituţia Pământului din perspectiva implicaţiilor în mediul actual şi viaţa omului. potrivit unor criterii de acces. Tamara SIMON ROMÂNIA – POTENŢIAL TURISTIC ŞI TURISM Format 16/70x100. public interesat Constantin NIŢU. agenţii economici interni. din care fac parte şi datele geografice. Pentru a completa varietatea şi bogăţia resurselor turistice naturale şi antropice. de regulă. specialişti –15– . datelor de poziţie. Corneliu-Eftimie TUDOSE. dar şi investitorii străini. Sistemele informaţionale geografice organizează şi structurează datele geografice sau geodatele. – solicitările diverselor segmente ale cererii turistice interne şi internaţionale. bucurându-se de o climă favorabilă practicării turismului în tot cuprinsul anului. George ERDELI.. la desăvârşirea căruia participă atât administraţia naţională de turism (Ministerul Turismului). profesori. cu o floră şi o faună bogată. Toate celelalte date. restructurarea turismului românesc a devenit un proces profund. învăţământ. în care se încadrează diverse şi spectaculoase forme de relief. de artă şi arhitectură. Interferenţele structurii informaţionale permit accesul şi la aceste date. profesori Melinda CÂNDEA. armonios îmbinate. Vizualizarea spaţială cu ajutorul calculatorului devine familiară tuturor. atrăgând astfel interesul nu numai al cititorilor specializaţi. balnear. profesori. Mircea Cristian VIŞAN SISTEME INFORMAŢIONALE GEOGRAFICE ŞI CARTOGRAFIE COMPUTERIZATĂ Format 8/61x86. Volumul prezintă potenţialul turistic al României în complexitatea lui. Lucrarea asigură o încărcătură informativă de ultimă oră (peste 100 de titluri bibliografice şi adrese pe Internet). trebuie să conţină şi datele spaţiale. ci şi al publicului larg amator de drumeţii.

geografia agriculturii urmăreşte în prezent extinderea tehnicilor agricole organice şi dezvoltarea agriculturii nechimizate. partea I a lucrării de faţă analizează dinamica factorilor (social-economici. la colonizarea teritoriului nord-american au concurat. situaţi pe diferite trepte ale orânduirii primitive.. asiatici sau polinezieni. olandezi. francezi. specialişti. percepută la modul universitar de cunoaştere şi înţelegere. deopotrivă pe cele specifice zonei noastre şi pe cele exotice (istoricul răspândirii. în secolele ce au urmat. neînlăturându-se cel puţin teoretic ipoteza cu privire la popularea Americii din lumea insulelor Pacificului […]. bretonii etc. în primul rând. Cartea cuprinde şi incursiuni în istoria continentului american. După o evoluţie în sensul preocupărilor pentru repartiţia spaţială a economiei productive. au navigat cu succes în lungul sau în apropierea ţărmurilor americane.. 375 pag. date privitoare la structurile fizico- geografice şi socio-economice (acestea din urmă – în continuă prefacere) ale Americii de Nord. stabilirea pe pământ american sfârşindu-se în mileniul IV î. spaţiu şi activitate spaţială. – la care a colaborat şi Nicolae Mocanu –. Scopul este de a surprinde realitatea continentului american. apoi navigatori din Asia de S şi SE. […] În primele decenii ale secolului –16– . STATELE UNITE ALE AMERICII. Daniel PEPTENATU GEOGRAFIA AGRICULTURII – CULTURA PLANTELOR Format 8/54x88. studiind originea plantelor de cultură (istoricul dezvoltării agriculturii.Melinda CÂNDEA.U. O serie de date arheologice şi etnografice. întrebuinţările acesteia şi consideraţii asupra producţiei mondiale). ei au venit treptat. precum şi texte antice atestă faptul că fenicienii şi cartaginezii. din nord-estul Asiei peste Strâmtoarea Bering. John Cabot atinge ţărmurile Canadei […]. Ca ilustrare a acestor constatări. public interesat Ion MARIN. […] – teză admisă frecvent în ultimul timp). Ch. scurtă descriere a caracteristicilor şi cerinţelor plantei. ISBN 973-575-714-1 Volumul prezintă. profesori. 153-156): “[…] primii locuitori au venit aproximativ acum 25-30 mii ani (65 000 î. tehnico-materiali) de favorabilitate şi restrictivitate în dezvoltarea agriculturii. 268 pag. în condiţiile în care teritoriul american era locuit deja de circa un milion de amerindieni divizaţi în 600 de triburi cu 600 de dialecte. p. Indiferent de provenienţă. precum şi organizarea spaţiului agricol pe baze interdisciplinare. La numai cinci ani după descoperirile lui Columb. atât analitic cât şi sintetic.A. UMANĂ ŞI ECONOMICĂ Format 16/61x86. iar partea a II-a este dedicată culturii pantelor. Marian MARIN AMERICA DE NORD (CANADA. Adresabilitate: studenţi. spanioli. Ch. ISBN 973-575-705-2 Interesul geografilor pentru agricultură a fost permanent. MEXIC) – GEOGRAFIE FIZICĂ. clasificarea plantelor cultivate) şi trecând în revistă plantele alimentare. agricultura şi activităţile agricole însemnând. vikingii.”. Primele abordări caracteristice unei propriu-zise geografii a agriculturii (începutul secolului al XIX-lea) au vizat morfologia peisajelor (modul de organizare a parcelelor) şi habitatul rural. ca de pildă (capitolul “Populaţia S. în vederea protecţiei ecologice a solului şi apelor.

acumulare. Daniela SMARANDACHE. ISBN 973-575-685-4 Singura sursă de existenţă a umanităţii este însuşi Pământul care ne găzduieşte şi care ne oferă toate produsele de care avem nevoie.. specialişti Basarab-Petru DRAGOMIR GEOLOGIE FIZICĂ Format 8/61x86. Adresabilitate: studenţi. regimul scurgerii lichide şi de aluviuni. Liliana ZAHARIA HIDROLOGIE Format 16/70x100. specialişti. glaciologia (analizează modul de formare a gheţarilor. 320 pag.. cunoaştere cu atât mai importantă cu cât trebuie să utilizăm raţional oferta Pământului. 192 pag. ISBN 973-575-587-4 Hidrologia cuprinde două mari compartimente: hidrologia mărilor şi oceanelor şi hidrologia uscatului sau hidrologia continentală. viiturile şi etiajul. ISBN 973-575-804-0 Îndrumătorul de practică botanică este o lucrare didactică ce se adresează în primul rând studenţilor de la secţiile de biologie. XVIII. public interesat Ion PIŞOTA. Un cuvânt greu în acest domeniu îi revine geologiei. profesori. ştiinţă care. a proceselor şi fenomenelor pe care acesta le trăieşte. în măsura în care suntem capabili să le obţinem. fără a ne periclita şansele de viitor. Gabriela PASCALE ÎNDRUMĂTOR DE PRACTICĂ (BOTANICĂ): MUNŢII BUCEGI-BAIULUI Format 14/20. evoluţia suprafeţelor piezometrice. acţiunile lor de eroziune. Adresabilitate: studenţi. specialişti Anca SÂRBU.. dinamica apelor subterane. precum şi dinamica. limnologia şi telmatologia (examinează geneza şi evoluţia unităţilor lacustre. permite cunoaşterea în amănunt a Pământului. mai ales între Golful Sf. profesori. în zona masivelor muntoase Bucegi şi Baiului. profesori. tipurile de gheţari şi răspândirea acestora). biochimie şi ecologie ce realizează activitatea de practică pe teren. cei mai numeroşi au fost englezii care s-au stabilit pe coastele de est ale Americii. transport. Prezenta carte se referă numai la hidrologia continentală şi are în preocupările sale cinci domenii importante: potamologia (studiază bazinele şi reţeaua hidrografică. prin însuşi conţinutul ei. 447 pag. Pentru aceasta însă. pe care civilizaţia umană le poate exploata în folosul ei. termica şi procesele de sedimentare din cuprinsul acestor unităţi acvatice). hidrogeologia (studiază caracteristicile straturilor acvifere. Laurenţiu în nord şi Florida în sud”. dar şi –17– . a urmărilor acestor procese şi fenomene. a bălţilor şi mlaştinilor. Adresabilitate: studenţi. modalităţile de explorare şi exploatare a acviferelor). este nevoie de cunoaşterea profundă a planetei. dinamica curenţilor fluviatili).

cea a unei arii protejate care trebuie să beneficieze de un statut aparte şi de reglementări riguroase în ceea ce priveşte exploatarea resurselor naturale. specialişti Gr. 240 pag. ISBN 973-575-802-4 Lucrarea abordează spaţiul Defileului Dunării dintr-o nouă perspectivă... profesori. indicaţii privind herborizarea. MIHĂESCU (coordonator) IMUNOLOGIE PRACTICĂ Format 14/20. de la studiul mecanismelor de apărare antiinfecţioasă până la problemele de biologie celulară şi moleculară ale mecanismelor de recunoaştere a moleculelor non-self. o imagine a diversităţii organismelor vegetale care populează diferitele sisteme ecologice. specialişti Otilia ZĂRNESCU EMBRIOLOGIE EXPERIMENTALĂ Format 14/20. imunochimia. Cartea vine să completeze cele două părţi ale manualului de Biologia dezvoltării. Studiul mecanismelor moleculare care generează maladiile autoimune constituie o preocupare majoră a imunologiei. intenţionează să atragă atenţia asupra consecinţelor negative pe care le poate avea tergiversarea măsurilor concrete de conservare şi protecţie. Adresabilitate: studenţi. dintre care multe sunt abordate prin prisma vastelor cunoştinţe teoretice şi practice ale autoarei.PORŢILE DE FIER” Format 8/61x86. specialişti Gabriela MANEA NATURALITATE ŞI ANTROPIZARE ÎN PARCUL NATURAL . ISBN 973-575-810-5 Lucrarea de faţă reprezintă prima sinteză de embriologie experimentală apărută în România şi conţine o colecţie de tehnici. profesorilor din învăţământul preuniversitar care organizează aplicaţii botanice cu elevii. –18– . 272 pag. Lucrarea de faţă este o îmbinare între prezentarea selectivă a bazelor teoretice ale domeniului imunologiei şi aspectele metodologice concrete. Sunt incluse informaţii privind caracteristicile morfo-anatomice utilizabile în identificarea speciilor pe teren.. profesori. 224 pag. întocmirea herbarelor şi importanţa lor în cercetare. Adresabilitate: studenţi. imunocitologia. profesori. studenţi.. Adresabilitate: elevi. de asemenea. publicat la Editura Universităţii din Bucureşti în anii 1999 şi 2002. specifice fiecărei ramuri: imunoserologia. ISBN 973-575-796-6 Imunologia înglobează un spectru extrem de larg de probleme de biologie teoretică şi practică. imunohematologia.

necesită parcurgerea a numeroase etape de –19– . momentan cu statut de parc natural. 274 pag. Florea DUMITRAŞCU. ISBN 973-575-837-7 Geofizica studiază metodele fizice pentru investigarea pământului. materialele cartografice consultate şi discuţiile purtate cu specialişti din domeniul protecţiei mediului şi amenajării teritoriului. geofizica de prospecţiuni şi în special seismica de reflexie – cea mai precisă şi eficientă metodă a sa. Autoarea încearcă să completeze informaţiile asupra regiunii circumscrise defileului dunărean. Atlasul complex „Porţile de Fier” etc. care se utilizează pe scară industrială la prospecţiunile de petrol şi de gaze – a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă datorită progreselor realizate în aparatura de achiziţie şi de prelucrare numerică a datelor. dar absolut necesară în formele acute.Porţile de Fier”. public larg Virgil BARDAN PRELUCRAREA SEMNALULUI GEOFIZIC Format 8/61x86.. profesori. din măsurile făcute la suprafaţă sau în sonde. În ultimele decenii. Volumul mare de informaţii obţinute din diferite surse de documentare. au permis conturarea unui tablou complex al potenţialului natural. O parte importantă a geofizicii o constituie geofizica de prospecţiuni.. să descifreze structura subsolului în vederea descoperirii de noi rezerve de hidrocarburi şi de substanţe minerale utile. prelucrarea datelor înregistrate şi interpretarea rezultatelor. moderat. Ca tehnică. ISBN 973-575-840-7 Creşterea interesului pentru remediile naturale. referitoare la etapa ulterioară amenajării hidroenergetice. Seria monografică. mai dură. volumele elaborate de Grupul de Cercetări Complexe . cu rol preventiv încă de la primele semne de boală. Adresabilitate: studenţi. Informaţiile obţinute sunt de două tipuri: structurale (despre geometria subsolului) şi litologice (despre proprietăţile fizice ale stratelor subsolului). precum şi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai societăţii civile. Claudia-Valentina POPA. specialişti. cultural-istoric şi social-economic de care dispune regiunea propusă a funcţiona ca arie protejată. pornindu-se de la identificarea şi caracterizarea de plante încă nestudiate. Realizarea şi introducerea unui nou medicament.). Adresabilitate: studenţi. geofizica de prospecţiuni se realizează în trei etape: achiziţia datelor de teren. în terapeutică. Concepţia modernă de terapie prevede utilizarea remediilor naturale. al cărei scop este ca. 174 pag.. incluse în lucrări de o incontestabilă valoare (Geografia Văii Dunării Româneşti. Constantin DRĂGHICI COMPUŞI CU ACŢIUNE TERAPEUTICĂ NATURALI ŞI DE SINTEZĂ – LUCRĂRI PRACTICE Format 8/61x86. dar şi ca excelenţi adjuvanţi la terapia medicamentoasă. natural sau de sinteză. care înseamnă de fapt redescoperirea terapiei tradiţionale cu leacuri verificate de milenii este în prezent din ce în ce mai fundamentată ştiinţific prin aportul chimiei şi biologiei. interesul fiind îndreptat cu precădere spre relaţia activitate umană – potenţial natural. profesori. cu date noi. specialişti Cornelia CERCASOV.

având ca obiectiv descifrarea structurii planetare în diverse arii geografice şi la adâncimi uneori imposibil de atins prin alte metode geofizice. biologi.. un volum impresionant de date seismologice a devenit disponibil pe Internet. avertizează asupra pericolului utilizării acestora în alimentaţia curentă. 112 pag. luându-se în considerare felul în care acestea sunt păstrate şi preparate. public larg Marian IVAN SEISMOLOGIE – ELEMENTE DE PRELUCRAREA DATELOR DIGITALE Format 8/61x86. cât şi pentru marele public deoarece pe de o parte relevă mecanismele moleculare ale malignizării prin acţiunea diverselor substanţe chimice. Toate aceste date pot fi obţinute prin procedurile standard WEB. 192 pag. cercetare şi elaborare. În cartea Oncobiologie. multe dintre ele pe o bază continuă. Mişcalencu şi Florica Mailat au prezentat datele existente în acel moment privind unele virusuri –20– . ca o consecinţă. Cataloage de cutremure. medici.. profesori. În consecinţă. Florica MAILAT. specialişti Dumitru MIŞCALENCU. şi totodată îndeamnă la prudenţă în consumul unor alimente. profesori. toxicologi. 108 pag. Lucrarea. farmacişti. Ilinca NICOLAE. elucidează modul în care organismul metabolizează substanţele chimice şi maniera în care acestea acţionează în iniţierea transformării maligne. autorii D. ISBN 973-575-661-7 Fascicula Oncogene virale face parte dintr-o suită de lucrări care îşi propune descifrarea unor aspecte ale oncobiologiei actuale. cercetarea în domeniul seismologiei reprezintă în momentul de faţă una dintre cele mai dinamice ramuri din domeniul ştiinţelor Pământului. FTP sau e-mail. care se realizează prin eforturile conjugate a numeroşi specialişti: chimişti.. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. prin datele pe care le avansează. iar pe de altă parte. profesori. uneori aproape instantaneu cu producerea cutremurului (“near-real time”). Sorina SCHIPOR CANCERIZARE CHIMICĂ Format 8/61x86. Lăcrămioara IVANCIU. specialişti. zilnică. Florica MAILAT. Oncogeneza virală (1998). ISBN 973-575-839-3 Lucrarea este de interes atât pentru cancerologi. Adresabilitate: studenţi. soluţii de plan de falie ale evenimentelor majore sau forme de undă digitală înregistrate de staţii seismologice repartizate pe întreaga suprafaţă a Pământului – sunt acum uşor accesibile. specialişti Dumitru MIŞCALENCU. ISBN 973-575-858-X În special în ultimii zece ani. Cristina BORDEA ONCOGENE VIRALE Format 8/61x86.

pe lângă anii ´80 şi ´90). fiziologia sistemului muscular. cu subtitlul Aspecte privind execuţia sondelor de cercetare geologică. cuprinde capitolele 7 („Caracteristicile fluidelor de foraj folosite la execuţia sondelor”) şi 8 („Devierea sondelor”). ISBN 973-575-884-9 Cunoaşterea şi utilizarea principiilor bioactive din plante este un domeniu extrem de vast şi extrem de important. care constituie o strategie inteligentă de valorificare a –21– . fiziologia analizatorilor. 64 pag. Adresabilitate: studenţi. vizând în special experimentele care demonstrează oncogenicitatea proteinelor oncogenelor. seria leucocitară. 192 pag. Dumitru Petru IGA. Adresabilitate: studenţi. specialişti Silvia IGA. dar şi mecanismele lor de acţiune. v-myb.. Autorii fasciculei de faţă aduc noi date. Cuprinde bibliografia la zi (anii 2000-2003. specialişti Mihai MARINESCU FORAJUL SONDELOR – ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI PRACTICE III Format 8/61x86. profesori. Adresabilitate: studenţi. 200 pag. seria eritroidă. c-raf şi nu numai. profesori. Lăcrămioara IVANCIU HEMATOLOGIE – PARTEA I Format 8/61x86. ISBN 973-575-663-3. profesori. Adresabilitate: studenţi. este prevăzut cu anexe şi bibliografie. fiziologia sistemului cardiovascular. acumulate din 1998 până în 2002. Florentina PLUTEANU.. profesori. ca şi mecanismele prin care acestea intervin în transformarea celulei. 973-575-873-3 Acest al treilea volum. Adrian IGA PRINCIPII BIOACTIVE DIN PLANTE Format 8/61x86. Alexandru BABEŞ LUCRĂRI PRACTICE DE FIZIOLOGIE ANIMALĂ Format 8/61x86. seria limfocitară. volumul tratează: hematopoieza.. specialişti Florica MAILAT. oncogene printre care v-myc. specialişti Violeta RISTOIU. ISBN 973-575-865-2 Volum structurat în patru părţi: fiziologia sistemului nervos. 973-575-634-X După Introducere.. seria celulară monocito-macrofagică. inclusiv adrese de Internet. este prevăzut cu bibliografie selectivă. 156 pag. seria megacariocito-plachetară. Mariana MUŞAT. ISBN 973-575-633-1.

322 pag. 236 pag. ISBN 973-575-925-X Geografia Mării Negre este rezultatul a cincisprezece ani de documentare şi redactare. Adresabilitate: studenţi. Piroliza Rock-Eval. Anca MORARU MICROBIOLOGIE GENERALĂ – MANUAL DE LUCRĂRI PRACTICE Format 8/61x86. profesori. cartea aduce numeroase noutăţi care schimbă esenţial percepţia noastră despre cea mai interesantă mare a Oceanului Planetar. cu cât acestea au fost preluate şi utilizate şi în alte domenii. Faţă de cele două monografii anterioare. 62 pag. specialişti –22– . Doina BULAI. economic şi ecologic. avându-se în vedere că aceşti compuşi prezintă semnale pe un domeniu larg. Prospecţiunea bituminologică. Consuela MILU. biotehnologic.. sinteza chimică. În lucrarea de faţă sunt prezentate în detaliu o serie de rezultate ale spectroscopiei RMN pentru glicozizi vegetali. iar multe semnale RMN prezintă în momentul de faţă o semnificaţie necunoscută. cum este unanim considerată Marea Neagră. Metoda hidrogeochimică. Irina CATSIANIS GEOCHIMIA PETROLULUI – CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE Format 8/61x86. Bibliografie. care datează din anul 1942. specialişti Veronica LAZĂR.. În termenii chimiei. ISBN 973-575-941-1 Noţiuni generale. precum şi al multor ani de experienţă directă privind procesele din apele costiere româneşti. public interesat Rodica POPESCU. profesori. elucidarea structurii. Lucrarea oferă informaţie succintă şi actualizată la nivelul primelor luni ale anului 2004. principiile bioactive din plante constituie un veritabil examen pentru: recuperarea cantitativă din ţesuturile vegetale. Cunoaşterea metodelor specifice de lucru utilizate în microbiologie este cu atât mai importantă. Victoria HERLEA. specialişti. Mariana Carmen BALOTESCU. ISBN 973-575-856-3 Microbiologia generală reprezintă la ora actuală un domeniu de vârf al biologiei moderne. numeroasele sale subdomenii exercitând un mare impact medical.. Adresabilitate: studenţi. Clasificarea apelor. Adresabilitate: studenţi. profesori. Adresabilitate: studenţi. Prospecţiunea cu gaze. profesori. Metodica de cercetare geochimică a acumulărilor de petrol şi gaze. Lucian PETRESCU. resurselor naturale ale fiecărei ţări. respectiv 1973. specialişti Emil VESPREMEANU GEOGRAFIA MĂRII NEGRE Format 8/61x86. astfel că ele pot constitui un material bogat pentru cercetătorii implicaţi în spectroscopie. Ramona CERNAT.

Ilinca NICOLAE. În condiţiile în care. mai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte şi munceşte la mai puţin de 60 km de linia apei mării. specialişti Dumitru MIŞCALENCU. Adresabilitate: studenţi.. specialişti –23– . SZEGLI Gheza. ISBN 973-575-932-2 Lucrarea este structurată în două capitole. „Complexul urokinază. în mediul costier fragil şi vulnerabil faţă de riscurile naturale şi presiunea umană (iar în ultimul deceniu al secolului XX majoritatea statelor lumii riverane Oceanului Planetar şi-au manifestat preocupările pentru elaborarea unei politici de dezvoltare durabilă în acest sens). VOL. ISBN 973-575-933-0 Bazinul Casimcei constituie o mare parte dintr-o unitate geografică ce la prima vedere pare simplă atât structural cât şi morfologic. cu caracter interdisciplinar. profesori. 202 pag. 252 pag. Sorina SCHIPOR FACTORI MOLECULARI AI METASTAZĂRII TUMORALE Format 8/61x86. Lucrarea se bazează pe documentarea completă asupra acestui spaţiu şi pe cunoaşterea literaturii străine şi româneşti în diferite probleme generale oportune pentru regiunea în studiu. fotografii) care întregesc afirmaţiile din text. se dovedeşte extrem de complexă. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. unică în România prin tematică. inhibitori” şi „Metaloproteinaze – mediatori ai invaziei şi metastazării tumorale”. cuprinde numeroase elemente realizate din observaţii şi cartări pe teren în mai multe etape. dar. profesori. ISSN 1584-6717 Este o revistă nouă.Emil VESPREMEANU (editor şef) STUDII ŞI CERCETĂRI DE OCEANOGRAFIE COSTIERĂ (SCOC) – REVISTA ŞTIINŢELOR LITORALE. prefigurând şi analiza de viitor. receptor. grafice. Publicaţia este deschisă tuturor celor care cercetează mediul costier din România sau din alte părţi ale lumii şi care doresc să îşi prezinte rezultatele. Florica MAILAT. ce reflectă rezultatele cercetărilor de la Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale din Sfântu Gheorghe şi Centrul de Cercetări Costiere pentru Protecţia Mediului. în prezent. datorită multiplelor legături cu unităţile limitrofe şi evoluţiei cu multe particularităţi în cadrul platformei dobrogene... este binevenită apariţia acestei reviste. 1/2004 Format 8/61x86. precum şi ilustraţii (hărţi. specialişti Laura COMĂNESCU BAZINUL MORFOHIDROGRAFIC CASIMCEA – STUDIU GEOMORFOLOGIC Format 8/61x86. 186 pag. profesori. şi conţine o foarte vastă bibliografie la zi.

ierarhizarea organizării structurale şi homeostazia. Ilinca NICOLAE. specialişti Dumitru MIŞCALENCU. profesori. Cursul este astfel structurat încât să faciliteze integrarea disciplinei în studiul mai larg al celorlalte ştiinţe biologice şi să constituie un instrument în înţelegerea mai aprofundată a acestora. Sorina SCHIPOR CANCERIZARE ENDOCRINĂ – HORMONII STEROIZI Format 8/61x86. lipofilici. 58 pag. hormonii steroizi sunt liganzi pentru receptori nucleari mici. procese ce stau la baza mecanismelor nervoase ale comportamentului – funcţie superioară extrem de diversificată în evoluţie. ISBN 973-575-978-0 Obiectivele principale ale cursului de faţă sunt înţelegerea şi însuşirea conceptelor fundamentale ale anatomiei: unitatea structură-funcţie. 166 pag. prin natura şi poziţia diferiţilor substituenţi de la atomii de carbon 3 şi 17.. dar complexitatea domeniului rezidă tocmai în obiectul studiului. 973-575-983-7 Neurobiologia se ocupă cu studiul biologiei sistemului nervos sau al relaţiei „body – mind” (corp – minte). Astfel.Florentina PLUTEANU INTRODUCERE ÎN NEUROBIOLOGIE I Format 8/61x86. ISBN 973-575-982-9. Florica MAILAT. Sistemul nervos central este organul cu cea mai complexă structură din organism. dar uneori este implicată o proteină membranară de transport.. Captarea celulară a liganzilor receptorilor nucleari poate fi un proces pasiv. pornind de la ipoteza că –24– . Receptorii acestora pot crea diferite posibilităţi pentru acţiunea altor molecule decât cele steroide. La atomul de carbon 17 pot interveni grupări cetonice şi alcoolice. specialişti Mihaela MARCU-LAPADAT ANATOMIA OMULUI Format 8/61x86. permiţându-li-se intrarea în celule. ISBN 973-575-969-1 Hormonii steroizi au funcţii specializate cu efecte generale asupra metabolismului. ce derivă din construcţia cuvântului. Spre deosebire de hormonii polipeptidici care acţionează via receptorii de la suprafaţa celulelor. Hormonii steroizi au ca schelet al moleculei ciclul pentanoperhidrofenantrenic care se distinge prin gradul de nesaturare. 280 pag. ca premisă a independenţei şi adaptabilităţii organismului uman. profesori. determinată de baza genetică şi capacitatea individuală de adaptare a proceselor comportamentale. Adresabilitate: studenţi.. Adresabilitate: studenţi. Este o definiţie foarte simplă. datorită proceselor biologice care se desfăşoară la nivelul său.

Unele consideraţii”. de asemenea. ISBN 973-737-017-1. O serie de autori au considerat că embriologia ar include numai procesele care ţin strict de dezvoltarea embrionului. profesori. Volumul abordează holistic organizarea structurală a organismului uman şi cuprinde un minimum absolut necesar de aspecte patologice ale diferitelor sisteme de organe. Majoritatea autorilor însă au inclus şi includ în noţiunea de embriologie toate procesele care conduc la formarea embrionului. Mediu. Radu Necşuliu. Gabriela Borto. „Etnografia ieri şi azi. specialişti Daniela SMARANDACHE EMBRIOLOGIA PLANTELOR. –25– . „Încălzirea globală – Prezent şi viitor”. Valeria Alexandrescu. „Măsurarea parametrilor microclimatici şi fiziologici din spaţiile interioare cu ajutorul echipamentului Microtherm – Indoor Climate System”. Duncan Light. sporilor. indisolubil legată de cea microscopică. EMBRIOLOGIA ARHEGONIATELOR Format 14/20. anatomice şi citologice ale formării şi dezvoltării sporangilor. 973-737-018-X Cursul prezintă procesele embriologice la arhegoniate. în vederea educaţiei pentru sănătate. fiecare organ este tratat ca structură funcţională şi se fac. 220 pag. Cu toate că briofitele nu sunt embriofite tipice. „Toponimele de origine traco- geto-dacă de pe teritoriul României” (Secţia de Geografie Umană). forma nu poate fi înţeleasă fără a se face referire la funcţie. procese de a căror bună desfăşurare depinde fecundaţia. Ion Nicolae. Laura Bacalu. „Turismul literar ca fenomen geografic”. „Organizarea spaţiului în parcurile naturale” (Geografie regională. formarea zigotului şi implicit a embrionului. 532 pag. Adresabilitate: studenţi. ISSN 1453-5483 Culegerea reprezintă sesiunea anuală de comunicări (2004) a Facultăţii de Geografie.. specialişti. referiri la structura macroscopică. Adrian Tişcovschi. Dan Florea. ca urmare a adaptării la mediul terestru. „Cartografierea reliefului pe baza hărţilor spaţiale” (Secţiunea Geomorfologie-Pedologie). care constituie un alt obiectiv major al acestei lucrări. profesori. Universitatea din Bucureşti. Daniela Dumbrăveanu. I. În spiritul acestei idei. un capitol separat tratează şi reprezentanţi din acest grup taxonomic în vederea evidenţierii unor aspecte comune plantelor. Adresabilitate: studenţi. Metodică geografică). public interesat *** COMUNICĂRI DE GEOGRAFIE – VOLUMUL VIII Format 8/61x86. Ştefan Iordache. taxoni din regnul Plantae caracterizaţi prin prezenţa arhegonului ca organ sexual feminin. „Argumente din toponimie în sprijinul demonstrării continuităţii poporului român”. „Diagnoza şi prognoza unor procese atmosferice cu ajutorul imaginilor satelitare” (Secţiunea Meteorologie). în lucrare sunt luate în considerare aspectele morfologice. Mircea Buza. Din cuprins: Vasile Loghin. „Îngheţul şi consecinţele sale în Delta fluvială a Dunării” (Secţiunea Hidrologie). Sterie Ciulache..

a organelor şi celulelor sexuale. parametri determinabili prin RX.. preocupările pe plan mondial. ISBN 973-737-014-7 Partea I cuprinde o prezentare detaliată a mineralelor din domeniul sedimentar – silice. ATD. în concordanţă cu obiectivul cursului. Ideea elaborării şi publicării unui asemenea volum a apărut în dorinţa de a face cunoscute realizările specialiştilor din cadrul Centrului…. dar cu vădită şi imperativă conlucrare cu domeniile geografiei umane. comparativ. carbonaţi. IR. săruri haloide. cu societatea în general. 220 pag. mineralogice: roci clastice (detritice şi piroclastice). oxizi-hidroxizi. în special. roci argiloase. confuzii posibile. 328 pag. Sumarul primului volum înscrie opt rezumate ale unor contracte de cercetare efectuate preponderent în Carpaţii şi Subcarpaţii de Curbură. Partea a II-a tratează rocile sedimentare pe baza unei sistematici. formarea embrionului şi a seminţei (pinofite). fecundaţia.. cât şi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare. contracte realizate atât de Centrul de cercetare „Degradarea Terenurilor şi Dinamică Geomorfologică”. importanţa teoretică şi practică a subiectului respectiv. împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Adresabilitate: studenţi. realizări în special din domeniile geografiei fizice.şi microscopice distinctive.A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ Format 16/61x86. ele fiind şi rolul unor colaborări cu parteneri străini: Cemagref-Lyon. De altfel. –26– . VOLUMUL I Format 8/61x86. al ocurenţelor şi sursei. minerale grele – din punct de vedere al caracterelor morfologice. La finele fiecărei grupe. deşi aparent cu tematică limitată. ISBN 973-737-012-0. în tabele sinoptice. în special. În lucrare este subliniat planul general de alcătuire a anumitor organe şi structuri şi de desfăşurare a anumitor procese şi sunt evidenţiate „salturile” evolutive care apar la taxoni de diferite ranguri. Centrul…. specialişti Florina GRECU (editor) CENTRUL DE CERCETARE „DEGRADAREA TERENURILOR ŞI DINAMICĂ GEOMORFOLOGICĂ” – LUCRĂRI ŞI RAPOARTE DE CERCETARE. profesori. Adresabilitate: studenţi.diagnostic”: caractere macro. şi-a propus o cercetare interdisciplinară. polenizarea (pinofite). sulfaţi. aplicată. silicaţi. al proprietăţilor . roci carbonatice.. profesori. gametofitului/gametofiţilor. proprietăţile menţionate se pot urmări. Cemagref-Grenoble (Franţa) şi Universitatea din Liège (Belgia). Tratarea diferitelor capitole s-a făcut diferenţiat. al semnificaţiilor genetice şi. specialişti Nicolae ANASTASIU DETERMINATOR DE MINERALE ŞI ROCI SEDIMENTARE – E DIŢIA A III . fosfaţi. 973-737-013-9 Publicaţie sub egida Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti.

iar calculele se realizează cu ajutorul matematicilor inferioare. Tratamentul combinat IL-12+IL-2. Ilinca NICOLAE. Adresabilitate: studenţi. varietăţi. IL-12 şi celulele dendritice. Gabriela PASCALE PLANTE ACVATICE ŞI PALUSTRE DIN SECTORUL ROMÂNESC AL DUNĂRII Format 14/20. G. Adresabilitate: studenţi. engleză şi germană. 178 pag. Terapia genică. ISBN 973-737-093-7 Interleukina-12: Activitatea antitumorală a IL-12. Activitatea biologică a interleukinei-12. Mecanisme de procesare a celulelor tumorale prin IL-12. sprijinindu-se pe reţeaua geodezică. structură. Gheorghe VIŞAN TOPOGRAFIE-CARTOGRAFIE. specialişti Anca SÂRBU. ocurenţe litologice şi semnificaţii petrogenetice. transformări diagenetice. la sfârşitul fiecărui capitol. Producţia de IL-12 şi reglarea sa. specialişti D. ISBN 973-737-028-7 Plantele acvatice şi palustre reprezintă o categorie importantă de producători primari. fosforite. profesori. IL-12 în terapia cancerului combinată cu terapia electrogenică.. 973-737-042-2 Topografia este ştiinţa care. Pentru o mai largă utilizare a determinatorului se dau. compoziţie mineralogică. Datele prezentate sunt sintetizate. la principalele tipuri de roci. ISBN 973-737-041-4. profesori. –27– . În descrierea tipurilor petrografice se dau informaţii cu privire la aspectul macroscopic. sinonimiile şi transcrierea lor în limbile franceză. Georg JANAUER. implicată direct şi indirect în desfăşurarea funcţiilor ecosistemelor acvatice şi funcţiilor zonelor de ecoton şi terestre adiacente. IL-12 şi NK în terapia cancerului. Terapia combinată (IL-12 cu alte molecule). Receptorul IL-12 (IL-12R). Adresabilitate: studenţi. SZEGLI. profesori. Tratamentul combinat IL- 12+IL-18. MIŞCALENCU. îndeseşte punctele de sprijin pentru a putea determina în continuare poziţia punctelor de detalii de pe suprafaţa terestră. specialişti Anton NĂSTASE. textură. 68 pag. Inducţia genelor ţintă.. Volumul se încheie cu o vastă bibliografie. PARTEA I: PROBLEME GENERALE DE TOPOGRAFIE Format 8/61/86. Sorina SCHIPOR INTERLEUKINA-12 (IL-12): CITOKINA CU CEL MAI ÎNALT POTENŢIAL ANTICANCERIGEN Format 14/20. IL-12 în terapia cancerului: IL-12. datorită suprafeţelor mici pe care se execută acestea.. bauxite. silicolite. în tabele sinoptice de determinare a rocilor. Florica MAILAT. IFNγ şi TNFα în terapia cancerului. Daniela SMARANDACHE. Măsurătorile topografice nu sunt influenţate de sfericitatea Pământului. 92 pag.

Citologia vegetală. specialişti REVISTA DE GEOMORFOLOGIE 6/2004 Format 8/61x86. geomorfologia versantelor. cât şi un suport metodologic unitar. aplicarea GIS-ului în geomorfologie. cu aplicaţii de teren. Israel (2008). Fiziologia plantelor. 17 secţiuni în care au fost prezentate 742 de comunicări. Prezenta lucrare vine în sprijinul cercetării ştiinţifice a plantelor de apă din sectorul românesc al Dunării. Brazilia (2007). 212 pag. profesori. Cea de a şaptea Conferinţă Internaţională de Geomorfologie se va desfăşura în anul 2009 la Melbourne. profesori. la Zaragoza.. necesar evaluării condiţiilor de referinţă (naturale şi aproape naturale) şi intensităţii impactului antropic. geomorfologia carstului. oferind atât suportul necesar identificării lor în conformitate cu nomenclatura internaţională (Flora Europaea). 5 grupuri de lucru cu un total de 86 de comunicări. 3 secţiuni speciale cu un total de 49 de comunicări. Volumul se încheie cu o bibliografie cuprinzătoare. Numele şi clasificarea plantelor. Adresabilitate: studenţi. profesori. Adresabilitate: studenţi. geomorfologia regiunilor tropicale. procesele de meteorizaţie. cu tema generală „Geomorfologia regiunilor cu contraste de mediu”: aproape 1000 de participanţi din 44 ţări. de interes moderat – geomorfologia glaciară şi periglaciară. specialişti –28– . ISBN 973-737-126-7 Introducere în botanic. geomorfologia mediului. Până atunci se vor desfăşura 5 conferinţe regionale: Spitzbergen (2006). geomorfologia costieră. Organografia. specialişti Daniela STRAT INTRODUCERE ÎN BIOLOGIA VEGETALĂ Format 8/61x86. între 7 şi 11 septembrie 2005. relieful vulcanic şi răspunsul uman la schimbările geomorfologice rapide. 146 pag. Adresabilitate: studenţi. Regnurile lumii vii. eroziunea solurilor. precum şi în Noua Zeelandă.. ISSN 1453-5068 A şasea Conferinţă Internaţională de Geomorfologie s-a desfăşurat în Spania. Filipine-Borneo (2007). Domeniile de interes se grupează astfel: de interes maxim – geomorfologia fluvială. de interes redus – dezastrele naturale geomorfologice. în 11 locaţii de pe tot continentul australian. România (2008). îndelungi discuţii pe coridoarele impresionantului Auditorio-Palacio de Congresos şi la reuniunile organizate de diferitele delegaţii. geomorfologia şi moştenirea culturală. teorie şi metode în geomorfologie. Histologia. geomorfologia structurală şi neotectonică. 5 conferinţe în plen.

specialişti Radu JUDE INTRODUCERE ÎN GEOLOGIA ZĂCĂMINTELOR NEMETALIFERE Format 14/20. de asemenea. cadrul conceptual al imunologiei s-a lărgit. în ansamblu. În al doilea rând. efectori sau modulatori ai sistemului imunitar. ca metode de cercetare în diverse domenii (biologie celulară şi moleculară. histologie. Doina BULAI. Geologia trebuie privită. la substanţe macromoleculare. Ramona CERNAT. Carmen CHIFIRIUC. taxonomie).Veronica LAZĂR. biochimie. microbiologie. ca şi factorii umorali specifici şi nespecifici.K. mai întâi. publicate în reviste de specialitate din ţară sau în reviste străine. se manifestă prin discriminarea constituenţilor proprii şi străini de organismul respectiv. biologie celulară şi moleculară. starea de imunitate în anumite condiţii poate avea. Division of Infection and Immunity. stări de hipersensibilitate şi reacţii de respingere a transplanturilor de ţesuturi şi organe. proprietate biologică fundamentală. Duncan STEWART-TULL IMUNOBIOLOGIE Format 8/61x86. ca un act de cultură. de la molecule mici ale unor medicamente sau droguri.. studiază fenomenele imunitare din cursul evoluţiei procesului tumoral. Geologia –29– . această ramură a imunologiei se ocupă cu studiul răspunsului imun în ontogenie şi filogenie şi. ca şi pentru determinări analitice şi de diagnostic. iar aceasta este considerată o ramură a ştiinţelor biologice. în primul rând. pe lângă efectul de imunoprotecţie şi efecte negative. Radu Jude are o diversă şi îndelungată activitate didactică cu studenţii din Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti. Radu Jude este. Este autor şi coautor de lucrări ştiinţifice. 268 pag. Beneficiind de progresele realizate în alte domenii (microbiologie. manifestate ca boli autoimune. celulele sistemului imunitar şi procesele de diferenţiere şi maturare ale acestora. Biomedical & Life Sciences. cu tolerarea perfectă a propriului şi reacţia vehementă împotriva non-propriului. inginerie genetică). o cultură ştiinţifică ce ne ajută să cunoaştem pământul pe care păşim… În înţelesul uzual însă. biotehnologie. datorită specificităţii şi sensibilităţii lor deosebite. cu studiul fenomenului imunitar cu funcţie biologică. fiind considerată ca unul dintre domeniile cele mai dinamice ale biologiei contemporane. U. Imunitatea. de la cele mai simple la cele mai evoluate. cât şi în cele de cercetare ştiinţifică. ca şi bazele celulare şi moleculare ale fenomenelor alergice. Subdomeniul Imunobiologiei studiază aspectele biologice ale reacţiilor imunitare. Colectivul de autori ai lucrării de faţă a beneficiat de colaborarea prof. 458 pag. ISBN 973-737-130-5 Conf. Deci în prezent. În concepţia modernă. ecologie. Tehnicile imunologice la rândul lor au fost preluate. Adresabilitate: studenţi. Duncan Stewart-Tull. prin care se poate pune în evidenţă şi cuantifica o gamă largă de substanţe. imunologia însăşi a înregistrat progrese remarcabile şi restructurări esenţiale. mecanismele imunitare ale respingerii grefelor de ţesuturi şi organe. atât în probleme practice. biochimie. genetică.. dr. profesori. un geolog cu o bogată experienţă în activitatea de teren. întrucât imunitatea este considerată o proprietate a tuturor sistemelor biologice. inclusiv în domeniul zăcămintelor de substanţe nemetalifere. ISBN 973-737-124-0 Imunologia sau ştiinţa imunităţii este o disciplină biologică fundamentală care a restructurat concepte din alte domenii cu impact puternic asupra ştiinţelor medicale. profesor de Imunologie la Universitatea din Glasgow Scotland.

tipuri de ocurenţe geologice şi date recente asupra producţiei mondiale. în stadiul observaţiei directe (în afloriment) sau în cel al investigaţiei de laborator. ISBN 973-737-175-5 Structurate pe criterii funcţionale. (…) Prin accesibilitate şi redarea sistematică a unei metodologii adaptate unui domeniu de strictă actualitate. 318 pag. aspectele integrative care permit funcţionarea organismului uman ca un tot unitar. specialişti –30– . nu poate fi decât salutară. de asemenea. univ. profesori.. Ea tratează mineralele industriale şi rocile utilizate în construcţii şi alte ramuri industriale. METODE DE EVALUARE APLICATE ÎN GEOMORFOLOGIE Format 14/20. domeniului mai larg al Geologiei economice. Adresabilitate: studenţi. tratarea urmează o succesiune logică de aspecte: proprietăţi care motivează domeniul de întrebuinţare. subliniindu-se. aşadar. profesori. aplicarea unor proceduri statistice. are menirea de suport al economiei societăţii. Un mod de tratare original pentru literatura română cu această tematică. cu precădere. o notă de accesibilitate care îl va face uşor de înţeles şi de asimilat chiar şi de către cititori mai puţin familiarizaţi cu formalizările matematice.. privite din punct de vedere geologic. Cartea de faţă se înscrie. În fiecare caz. Catedra de Informatică economică. Adresabilitate: studenţi. prin folosirea unui instrument informatic adecvat. de asemenea. Ea se caracterizează prin găsirea unui echilibru între formalizarea specifică domeniului şi caracterul explicativ care aduc. Exemplele de zăcăminte sau de ocurenţe geologice din România sau din străinătate sunt însoţite de schiţe sau hărţi geologice şi/sau de desene ori imagini de câmpuri microscopice. iar prognoza nu poate fi decât rezultatul unui profund proces de prelucrare a informaţiilor cu ajutorul procedurilor statistice speciale. Testarea scenariilor de evoluţie înseamnă. unui domeniu prin definiţie arid. rolul de a pune în evidenţă noi resurse minerale.” (prof.” (conf. Marian Popa. ASE) Adresabilitate: studenţi. informaţiile sunt completate cu detalii despre mecanismele celulare şi moleculare care stau la baza desfăşurării diferitelor procese fiziologice din organism. specialişti Violeta RISTOIU. posibilitatea de a oferi prognoze. ISBN 973-737-174-7 „Lucrarea prezintă într-o manieră bine structurată şi consistentă aspectele fundamentale ale statisticii aplicate în geomorfologie. Nu sunt evitate nici problemele de evaluare a substanţelor nemetalice. care să susţină semnificaţia afirmaţiilor intuitive. dr. specialist în statistică aplicată) “Performanţă ştiinţifică înseamnă. profesori Iuliana ARMAŞ RISC ŞI VULNERABILITATE. 200 pag. cu alte cuvinte. univ. dr. Ion Smeureanu. La discuţia tipurilor de ocurenţe geologice se pune accent pe procesele genetice în acord cu teoriile ştiinţifice din literatura de specialitate. Începe cu diamantul tehnic şi sfârşeşte cu migmatitele utilizate ca roci ornamentale. apariţia acestei lucrări. din sfera statisticilor aplicate. Mihaela MARCU-LAPADAT ELEMENTE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE Format 8/61x86.

o infinitate) de modele de interpretare care explică suficient de bine un anumit set de măsurători. MIHĂESCU. 1968. cercetător etc. Adresabilitate: studenţi. medic. agronom. punând accentul pe aplicaţiile acestui tip de modelare în investigarea electrică a sondelor. Sunt prezentate problemele teoretice legate de procesul de modelare inversă.. Adresabilitate: studenţi. deci soluţiile obţinute în urma modelării inverse nu sunt unice. într-o anumită măsură. Bogdan Mihai NICULESCU MODELAREA ELECTRICĂ INVERSĂ. sunt analizate stadiul actual şi principalele tendinţe existente pe plan mondial în domeniul modelării inverse a datelor electrice de sondă şi sunt prezentate în detaliu studii de caz care ilustrează aceste tendinţe. ISBN 973-737-160-7 Fundamentarea teoretică a problemei inverse în geofizică a fost elaborată de G. originea şi evoluţia lor. De asemenea. relaţiile lor ecologice cu alte microorganisme şi cu macroorganismele. Aşa cum se cunoaşte. fac ca studiul principiilor fundamentale ale microbiologiei generale să fie de o necesitate absolută pentru orice biolog modern – indiferent de domeniu sau de specialitate – ca şi pentru biochimist şi biofizician. APLICAŢII ÎN GEOFIZICA DE SONDĂ Format 8/61x86. sistematica. în geofizică există o multitudine (uneori. Ing. Lia Mara DIŢU MICROBIOLOGIE GENERALĂ Format 8/61x86. contribuţia sa imensă la dezvoltarea multor ramuri ale biologiei şi implicaţiile ei teoretice şi practice în evoluţia altor ştiinţe. Problema poate fi rezolvată. aceasta fiind definită ca proces de obţinere a unor metode ale structurii geologice a subsolului care să descrie în mod adecvat un set de date de observaţie. genetician. specialişti Gr. determinate de posibilitatea utilizării microorganismelor ca model experimental.. care studiază particularităţile generale ale organizării structurale şi funcţionale ale celulei bacteriene. astfel încât acestea să includă anumite informaţii disponibile „a priori” în legătură cu parametrii modelului de interpretare. 1970). Microbiologia generală este o ştiinţă de sinteză şi se bazează pe datele domeniilor aplicative ale microbiologiei. Preţ fără TVA: 47 lei Microbiologia generală este o ştiinţă biologică fundamentală. Deoarece modelarea inversă încearcă să reconstituie structura subsolului pornind de la un set de măsurători geofizice. specialişti –31– . Cadrul larg al Microbiologiei generale. Cursul urmăreşte prezentarea problematicii deosebit de complexe a modelării inverse a datelor geofizice. Gilbert (1967. prin constrângerea soluţiilor. astfel încât răspunsul modelului să ajusteze cât mai precis datele de observaţie în limitele unor erori de aproximare. Backus şi F. fenomenele de ereditate şi variabilitate microbiană. bazele matematice ale acestui proces. ISBN 978-973-737-268-0 An apariţie: 2007. 554 pag. alegerea unui model de interpretare cât mai apropiat de realitate este deosebit de importantă. 180 pag. profesori. Carmen CHIFIRIUC. profesori. algoritmii de calcul frecvent utilizaţi în acest scop şi implementarea lor numerică.Dr. răspândirea microorganismelor în natură.

profesori. Procesele de diferenţiere geochimică exogenă au drept criteriu de clasificare participarea sau neparticiparea factorului biotic la desfăşurarea lor şi din acest punct de vedere vom avea procese biogene şi abiogene. Preţ fără TVA: 17 lei Prima diferenţiere geochimică a dat naştere sferelor geochimice şi a început odată cu formarea Terrei ca planetă. pegmatitice.. iar a doua prin procesele exogene. specialişti Traian DEMETER PROTECŢIA ŞI AMELIORAREA SOLURILOR Format 14/20. în special a radiaţiei solare. cu atât mai bine vom putea prevedea efectele diferenţierii geochimice într-un cadru geologic dat. A doua diferenţiere a avut loc după terminarea accreţiei Terrei şi s-a desăvârşit în două etape: prima prin procesele endogene. legate în special de asigurarea hranei şi a resurselor de apă.Lucian PETRESCU DATE DE GEOCHIMIE A ELEMENTELOR Format 14/20. 262 pag. profesori. specialişti –32– . hidrotermale şi metamorfice. procesele endogene sunt definite ca procesele care se desfăşoară sub acţiunea energiei interne a Terrei. ISBN 978-973-737-297-0 An apariţie: 2007. Studiul primei diferenţieri geochimice se bazează pe studiul meteoriţilor şi al corpurilor planetare. Consecinţa desfăşurării proceselor de diferenţiere geochimică este apariţia unor anumite asociaţii de elemente aflate în faze minerale bine stabilite şi în concentraţii cu limite de variaţie bine determinate. Procesele de diferenţiere geochimică endogenă se subîmpart în: procese magmatice propriu-zise. pirometasomatice. Adresabilitate: studenţi. Această consecinţă este urmarea chimismului mediului în care se desfăşoară procesul şi a factorilor fizici care acţionează în cadrul lui. Cu cât sunt mai bine cunoscute condiţiile de mediu (chimism şi mărimea factorilor) şi mecanismul reacţiilor de diferenţiere. 128 pag. iar cele exogene sub acţiunea energiei externe. Adresabilitate: studenţi. În condiţiile conceptului actual de dezvoltare durabilă. utilizarea raţională şi implicit protejarea resurselor de sol reprezintă componente de mare importanţă. ISBN 978-973-737-295-6 An apariţie: 2007. Astfel. Preţ fără TVA: 13 lei Toate marile civilizaţii antice au apărut şi s-au dezvoltat în regiuni fertile. care ofereau condiţii bune de locuire.. pe datele geofizice terestre şi pe studiul compoziţiei izotopice a meteoriţilor şi rocilor terestre. Clasificarea proceselor de diferenţiere geochimică are ca prim criteriu originea energiei care stă la baza desfăşurării lor.

De asemenea. Toate analizele au fost efectuate în laboratoarele Şcolii Naţionale Superioare de Mine din Saint Étienne (Franţa). Marian MARIN GESTIUNEA DURABILĂ A PEISAJELOR GEOGRAFICE PRIN ORGANIZARE ŞI AMENAJARE REGIONALĂ Format 16/61x86. sol. lucrarea umple un gol resimţit în pregătirea studenţilor geografi şi biologi. deloc simplă. 284 pag. precum şi probe din mineralizaţia uraniferă.50 lei „Cartea domnului Dr. din a căror pregătire teoretică şi practică Geologia şi Paleontologia nu ar trebui să lipsească. Preţ fără TVA: 16. Adresabilitate: studenţi. au fost efectuate determinări pe teren ale radioactivităţii gamma la nivelul solului şi ale pH-ului apelor de suprafaţă. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi discutate în capitole distincte din cadrul lucrării. ISBN 978-973-737-298-7 An apariţie: 2007. Mihai E. În vederea realizării acestui obiectiv. ISBN 978-973-737-301-4 An apariţie: 2007.” (Prof.. Preţ fără TVA: 19 lei Obiectivul principal al acestei lucrări este studiul mobilităţii U şi Th din haldele de minereuri radioactive şi posibilele contaminări a trei dintre componentele mediului – solul. adresată studenţilor geografi şi biologi. specialişti Ion MARIN. Preţ fără TVA: 10 lei Diversitatea structurii volumului reflectă încercarea. specialişti Mihai E.. ape şi vegetaţie din haldele de minereu. sedimente. de definire şi conturare a unui domeniu de cercetare interdisciplinar care operează cu scări spaţiale şi temporale variate şi cu diferite concepte atât din domeniul ştiinţelor naturii. ISBN 978-973-737-296-3 An apariţie: 2007. Grigorescu) Adresabilitate: studenţi. Ştefan GRIGORESCU. –33– . Popa este o lucrare elaborată cu temeinică cunoaştere ştiinţifică şi pricepere didactică. 232 pag. profesori. Dan A.Lucian PETRESCU HALDELE DE MINEREURI DE URANIU DIN MUNŢII BISTRIŢEI – IMPLICAŢII ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU Format 14/20. cât şi din cel al ştiinţelor sociale. profesori. şi anume abordarea prin conexiunile lor fireşti a ştiinţelor Pământului şi a ştiinţelor Vieţii. Din acest punct de vedere. s-au prelevat şi analizat probe de roci. apa şi vegetaţia – din zonele aferente acestora. 187 pag. Dr.. POPA ELEMENTE DE GEOLOGIE ŞI PALEONTOLOGIE Format 14/20.

în emisfera sudică. ce oferă numeroase oportunităţi pentru practicarea sporturilor nautice. în strânsă interacţiune. Mediul poate fi defnit prin totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prin activităţi umane – care. Adresabilitate: studenţi.. Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului. GEOGRAFIE – TURISM Format 14/20. protejarea lui – ca necesităţi ale supravieţuirii. între care se detaşează vechimea considerabilă a teritoriului. a pescuitului sau explorarea diversităţii biologice marine. Australia se identifică şi prin simbolurile sale din lumea vie: cangurul. categorie care include şi –34– . de către organismele vegetale. Violeta RISTOIU NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE Format 8/61x86. Mihaela MARCU-LAPADAT. populat de mii de ani de către aborigeni. ISBN 978-973-737-359-5 An apariţie: 2007. public interesat Maria-Luisa FLONTA. podişuri şi câmpii. coastele însorite. au făcut din Australia o însemnată destinaţie turistică. a avut o istorie strâns legată de cea a Marii Britanii. Cu adânci tradiţii britanice. care s-a reflectat în formele unice de floră şi faună. Materialele publicate în acest volum scot în evidenţă diversitatea mare a problemelor actuale ale mediului şi posibilităţile largi de implicare a geografiei. din deşert până pe culmile munţilor. un arbore prezent în aproape toate mediile geografice. specialişti. localizarea geografică. acest spaţiu geografic. de munţi joşi. în cunoaşterea şi rezolvarea lor. cu plante şi animale unice. prezent aici în zeci de specii. ISBN 978-973-737-356-4 An apariţie: 2007. Marea diversitate naturală şi culturală. 176 pag. Preţ fără TVA: 30 lei Viaţa se realizează majoritar prin conversia energiei radiante solare în energie chimică. bogate în istorie şi cultură. Acest fapt este datorat unui ansamblu de factori. 390 pag. influenţează echilibrul ecologic. specialişti Vasile POPA AUSTRALIA. profesori. De altfel. traversată de Tropicul Capricornului pe la jumătate şi îndelungata izolare de celelalte continente. care a impus un relief monoton. Organismele animale. Preţ fără TVA: 20 lei Australia reprezintă un spaţiu geografic cu o diversitate peisagistică remarcabilă.. aşezările liniştite şi pitoreşti. şi eucaliptul. reprezintă principalele oferte ale acestui spaţiu. acest teritoriu îndepărtat se prezintă ca o societate multiculturală care dă dovadă de multă toleranţă şi respect pentru valorile universale. Legăturile sunt foarte strânse şi în prezent. alături de alte domenii ştiinţifice. de mărimi şi forme distincte. profesori. determină condiţiile de viaţă şi muncă pentru om şi perspectivele dezvoltării societăţii. a cărei colonie a fost până la începutul secolului XX. Descoperirea zonelor sălbatice interioare. Adresabilitate: studenţi. dar şi valenţele istorice. progresului – reprezintă o problemă de interes major şi certă actualitate pentru evoluţia socială.

Ea explorează „înţelepciunea corpului”. cum ar fi memoria. care integrează informaţiile privind evoluţia sistemelor biologice de pe Terra. Aceste forme de energie sunt utilizate pentru structurarea organismului. şi care studiau moleculele implicate în diferitele fenomene fiziologice. Adresabilitate: studenţi. funcţionarea integrată a neuronilor în reţele neuronale produce capacităţi noi. cum sunt biochimia. şi are. Genetica populaţiilor este cel mai util « instrument » din domeniul geneticii. specialişti –35– . pentru mişcare. o largă aplicabilitate în medicină. Adresabilitate: studenţi. Ea se ocupă cu studiul funcţiilor organismului şi reglării acestora pentru menţinerea unei stări staţionare. inclusiv al populaţiilor umane. pe care am putea să o numim metaforic „înţelepciunea corpului”. Alexandra Simon-Gruiţa reprezintă o sinteză extrem de utilă atât studenţilor. agricultură şi alte sfere ale existenţei umane. lucrarea realizată de D-na Lector dr. care sunt absente la nivelul elementar. profesori. a evoluat spre abordări analitice care explorau detaliile de desfăşurare a proceselor chimice şi fizice la nivelul organismului şi celulelor. pornind de la elemente perfect caracterizate de discipline analitice.. 142 pag. Din această multitudine de date acumulate. Studiul complexităţii acestor sisteme a evidenţiat legi specifice care acţionează la acest nivel. denumite proprietăţi emergente. ISBN 978-973-737-314-4 An apariţie: 2007. inexistente la nivelul elementar neuronal. (conf. biofizica. electrică şi termică. Drumul istoric al fiziologiei a pornit de la observarea fenomenelor fiziologice. specialişti Alexandra SIMON-GRUIŢA INTRODUCERE ÎN GENETICA POPULAŢIILOR Format 8/61x86. cât şi pentru adaptarea organismului la variaţiile mediului extern sau la necesităţi variabile în timp. Elaborată într-un stil analitic şi înalt ştiinţific. Preţ fără TVA: 14 lei „În epoca geneticii moleculare. osmotică. De exemplu. biologia moleculară şi celulară. în acelaşi timp. Prin funcţionarea integrată a elementelor în sistemele biologice apar noi proprietăţi. emotivitatea. Fiziologia modernă studiază desfăşurarea optimizată a funcţiilor. Ileana Stoica). omul. Fiziologia animală. cât şi specialiştilor din domeniul geneticii”. prin abordarea de tip sistemic. în care se include şi fiziologia omului. pentru comunicare. profesori. studiază funcţiile prin care se menţin sistemele biologice în viaţă şi se asigură perpetuarea lor. conştiinţa. dr. fiziologia modernă integrează rezultatele obţinute de disciplinele analitice în explicaţii de nivel superior. pentru realizarea unor performanţe uluitoare în adaptarea la medii de viaţă foarte diferite şi uneori foarte ostile. convertesc energia chimică ingerată şi stocată în energie mecanică. cursul Genetica populaţiilor subliniază importanţa abordărilor de tip cantitativ şi statistic în studiul genomului diverselor specii de organisme.

relaţiile dintre microorganisme şi gazdă. cunoştinţe pe care se bazează metodele de profilaxie a infecţiilor. fundamentală şi aplicativă. (Autorii) “Spune adevărul – ne îndeamnă Mark Twain – şi nu trebuie să mai ţii minte nimic. ca şi principalele grupe de microorganisme patogene. specialişti Mihai MARINESCU EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR DE MINEREURI. Preţ fără TVA: 16 lei Mihai Marinescu este conferenţiar la Facultatea de Geologie şi Geofizică... VOLUMUL I. ISBN 978-973-737-367-0 An apariţie: 2007. 288 pag. 298 pag.caracteristicile hidrofizice ale terenurilor în spaţiul unde curge apa subterană. evoluţia procesului infecţios şi clasificarea infecţiilor. 191 pag. .energia apei subterane în spaţiul de curgere şi mai ales pe frontierele acestuia. unde a predat până în prezent următoarele cursuri: Exploatare şi economie geologică minieră. profesori. (13) 978-973-737-236-9. succesul evaluării cantitative a curgerii apei subterane este asigurat”. NOŢIUNI FUNDAMENTALE. (10) 973-737-237- 9. ISBN (10) 973-737-236-0. Tot ce urmează în cercetarea hidrogeologică. . se bazează pe rezultatul schematizării şi dacă modelul conceptual al hidrostructurii este reprezentativ. din cadrul Universităţii din Bucureşti. ca şi metodele de identificare a agenţilor patogeni şi respectiv diagnosticul bolilor infecţioase. structura antigenică..Daniel SCRĂDEANU. Preţ fără TVA: 30 lei Pe parcursul lucrării sunt caracterizate microbiota normală a organismului uman. specialişti Veronica LAZĂR MICROBIOLOGIE MEDICALĂ. Explorarea şi exploatarea zăcămintelor. În rândurile de mai sus s-a spus adevărul. Adresabilitate: studenţi. biologia lor.spaţiul în care se produce curgerea apei subterane. microorganismele patogene şi proprietăţile lor definitorii – patogenitatea şi virulenţa care sunt explicate la nivel molecular. problema rezistenţei la antibiotice în prezent. profesori. EXPLOATAREA MINEREURILOR ÎN SUBTERAN Format 8/61x86. (13) 973-737-237-6 An apariţie: 2006. Adresabilitate: studenţi. –36– . NOTE DE CURS ŞI PRINCIPII DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC – EDIŢIA A II-A Format 8/61x86. Alexandru GHEORGHE HIDROGEOLOGIE GENERALĂ Format 8/61x86.” (Mircea Florea). Preţ fără TVA: 32 lei „Rezultatul exercitării complete a funcţiei descriptive a Hidrogeologiei generale este modelul conceptual al hidrostructurii constituit din trei componente distincte: . ISBN 978-973-737-328-1 An apariţie: 2007.

Cricovului Sărat (Ceptura. face parte din Fundaţia Universitară Internaţională şi din The International Association for Conservation of Natural Resources and Energy (IACNRE). precum şi a granitului (2003). specialişti Bogdan Andrei MIHAI TELEDETECŢIE. explorării geologice. sistematizarea lucrărilor de deschidere şi pregătire la zăcământul Valea Vinului (Rodna. Exploatarea zăcămintelor de minereuri. posibilitatea exploatării minereului prin metoda cu prăbuşire în subetaje la mina Fagul Cetăţii Mici (1986) şi de extindere a folosirii acestei metode la mina Bălan (1987). detectarea golurilor carstice care ar putea fi întâlnite în lucrările miniere de exploatare a bauxitei din Munţii Pădurea Craiului (1989). profesori. cobalt (2002) şi aur (2002. Este doctor în geologie. stabilirea tehnologiei de exploatare la zăcământul Suior (1985). La alte universităţi a mai susţinut cursurile Gestiunea resurselor minerale şi Procedee de valorificare a zăcămintelor de substanţe minerale solide. 210 pag. travertinului (2005) şi gipsului (2006) din România. Management şi marketing în geologie. Pe plan internaţional. Budureasa-V. Teza de doctorat. tratate şi peste 65 de articole. resurselor minerale. geofizicii. Gheorghe (1998). 1995. intitulată Optimizarea explorării şi evaluării zăcămintelor de minereuri neferoase. 1995) şi V. Este autorul a 10 cărţi (una se află sub tipar). publicate în ţară şi străinătate. Foraj şi lucrări miniere. nichel (2001). 2004) la nivel mondial. De la lansarea primilor sateliţi de teledetecţie –37– . exploatarea bazaltului (2001) şi a altor roci (2001) folosite în industria agregatelor. Preţ fără TVA: 31 lei Teledetecţia este unul dintre domeniile geotehnologiilor cu cea mai accelerată dinamică în ultimele trei-patru decenii. la Editura Universităţi din Bucureşti. Referitor numai la domeniul exploatării zăcămintelor. a îmbrăcat următoarele aspecte: posibilitatea atragerii în circuitul economic a unor rezerve de minereu imobilizate în pilierul Minei Centrale de la Moldova Nouă (1985). cercetarea desfăşurată. Cricovului (Filipeştii de Pădure. 1988). VOL. stabilirea de noi perimetre în vederea exploatării cărbunelui prin microcariere în zonele V. îndrumătoare de lucrări practice. geotehnicii. prospecţiunii geologice. I. Adresabilitate: studenţi. 1989). metode de exploatare la zi a lignitului utilizate pe plan mondial şi în ţară. metode şi tehnologii de exploatare pe plan naţional şi mondial pentru zăcămintele de cărbuni mici şi mijlocii (1997). în condiţiile geologico-miniere ale bazinului Sf. este înscris în International Association for Engeenering Geology and the Environment (IAEG). a fost publicată parţial în anul 1998. dacitului (2004). feldspatului (2004). cu sediul la New York. poluării mediului înconjurător. urmărirea regimului de presiune minieră şi dimensionarea pilierilor de protecţie (Rodna Făget. cursuri universitare. 978-973-737-365-6 An apariţie: 2007. INTRODUCERE ÎN PROCESAREA DIGITALĂ A IMAGINILOR Format 14/20. Provita- V.. Ea s-a concretizat în peste 85 de studii şi proiecte. hidrogeologiei. Forajul sondelor. Mineralurgie. ISBN 978-973-737-364-9. managementului şi marketingului geologic. exploatarea minereurilor de argint (2000). finalizată de obicei cu articole publicate. 2000). Activitatea de cercetare a desfăşurat-o în domeniile exploatărilor miniere.

Florica MAILAT. Tatiana Eugenia ŞESAN. În prezent este directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iaşi. economică şi politică (agricultură. la diversificarea produselor bioactive. Georgeta CARAENE.. precum şi cu diversele aplicaţii şi utilizări în farmacologie şi domenii conexe. 78 pag. Preţ fără TVA: 21 lei Volumul reuneşte cunoştinţe teoretice ştiinţifice. specialişti Dumitru MIŞCALENCU. fotogrammetriei. Cătălin TĂNASE CIUPERCI ANAMORFE FITOPATOGENE Format 14/20. profesori. ISBN 978-973-737-360-1 An apariţie: 2007. specialişti Tatiana Eugenia ŞESAN. Preţ fără TVA: 10 lei Cu toate aspectele inevitabil descriptive legate de structura chimică şi clasificare. profesori. tot mai utilizate încă din anii 80 în cadrul Sistemelor Informaţionale Geografice. Fitopatologie şi Conservarea biodiversităţii. s-au scurs peste 40 de ani. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. Cornelia NICHITA EFECTELE BIOLOGICE BENEFICE ALE FLAVONOIDELOR Format 14/20. domeniul Biologie. geografie. geologie. profesori. resurse. Imaginile satelit şi-au găsit utilitatea în cele mai diverse domenii. membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. la domenii de mare importanţă socială. la Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. specialişti –38– . Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-438-7 An apariţie: 2008. la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti. dar şi noţiuni cu trimiteri practice pentru prevenirea şi combaterea bolilor prezentate la principalele plante de cultură cu importanţă practică ridicată. care pot constitui modele pentru noi medicamente de sinteză. contribuind la dezvoltarea cercetării farmaceutice. lucrarea de faţă este interesantă prin corelarea structurii chimice cu acţiunea farmacodinamică specifică. de la ştiinţele naturii. urbanism şi amenajarea teritoriului sau riscuri şi hazarde naturale). de o reală necesitate în contextul ştiinţific şi tehnologic actual. 266 pag. la folosirea surselor vegetale pentru identificarea de noi substanţe active. Cătălin TĂNASE este conferenţiar univ.. ecologie etc. Cartea de faţă doreşte să deschidă seria unor lucrări de iniţiere în domeniile teledetecţiei. urbanism.. iar imaginile obţinute s-au perfecţionat la nivel de rezoluţie şi nu numai. dr. conducător de doctorat în Ştiinţe ale naturii. timp în care senzorii s-au diversificat la nivel tehnic. în perfectă corelaţie cu condiţiile de mediu şi cu impactul asupra acestuia. analizei imaginilor şi SIG. titularul cursurilor de Micologie şi Fitopatologie. este profesor universitar dr. Posibilităţile oferite de noile aplicaţii software au mărit potenţialul acestor date. titularul cursurilor de Micologie.

228 pag.. în funcţie de forma în care sunt preparate (infuzie. uleiuri.Dumitru MIŞCALENCU. Adresabilitate: studenţi. în timp. Ana-Maria ENE. specialişti Rodica POPESCU GEOCHIMIE Format 8/61x86.50 lei În general.55 lei Percepţia riscurilor naturale reprezintă în cazul comunităţilor expuse şi vulnerabile o verigă esenţială în analiza relaţiei de coping om-mediu şi un parametru –39– .. evident. Florica MAILAT.ŞI ANTICANCERIGENE Format 14/20. Condimentele naturale au. condimentele şi uleiurile esenţiale din plantele aromatice sunt bogate în fitochimicale benefice sănătăţii. profesori. fiind astfel posibile surse de compuşi chimiopreventivi şi terapeutici în multe afecţiuni. macerat. Compuşii activi extraşi prin diverse procedee sunt obţinuţi din frunzele. INUNDAŢII. În ultimii ani s-a acordat un interes deosebit identificării de noi agenţi chimioprotectori în cancer. mugurii. specialişti Iuliana ARMAŞ PERCEPŢIA RISCURILOR NATURALE: CUTREMURE. inhalaţie. unele având efecte anticancerigene. ALUNECĂRI Format 14/20. rizomii. Paradoxal însă. Liliana IONESCU. personalitate şi s-a impus ca metodă de cercetare de largă circulaţie.). proprietăţi antioxidante şi antimutagene. compresă etc. Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-532-2 An apariţie: 2008. timpul şi modul de administrare. ISBN 978-973-737-467-7 An apariţie: 2008. pe baza legilor geochimice care guvernează procesele geologice. 188 pag. considerate importante medicamente. ISBN 978-973-737-517-9 An apariţie: 2008. Antoaneta ŞTEFĂNESCU. tinctură. cât şi anticancerigene. Preţ fără TVA: 19 lei Geochimia – disciplină care s-a dezvoltat ca o ştiinţă de graniţă. Geochimia şi-a creat propriile metode de cercetare şi interpretare. florile. decoct. fructele sau seminţele plantelor medicinale şi aromatice. cu capacitatea de a inhiba carcinogeneza indusă chimic. Preţ fără TVA: 33. împletind cunoştinţele geologice cu cele mai avansate descoperiri din fizică şi chimie – şi-a câştigat. Preţ fără TVA: 9. Georgeta CARAENE.. folosite în mod curent. profesori. unele condimente au atât efecte procarcinogene. printre altele. Există astăzi cel puţin 120 substanţe chimice obţinute din plante. 74 pag. doza. Teodora LAZĂR CONDIMENTE PRO.

intoleranţa la incertitudine. Preţ fără TVA: 22. Adresabilitate: studenţi. important în cuantificarea vulnerabilităţii complexe. Lucian MATEI DETERMINATOR DE MINERALOGIE. cum ar fi copingul adaptativ versus dezadaptativ. în unele cazuri. ISBN 978-973-737-560-5. Modelul clasic dispoziţional a constituit un punct de reper în proiectarea anchetelor psiho-sociale. ISBN 978-973-737-397-7 An apariţie: 2007. teorie avansată de Christian Huygens în a doua jumătate a secolului XVII. de indicatorii de vulnerabilitate psiho-socială şi economică. profesori. să funcţioneze predictiv în raport cu variabilele comportamentale (dependente) agregate. Barbara SOARE. profesori. fiind de expectat ca identificarea şi cuantificarea adecvată a unor trăsături (factori). –40– . cu riscul inundaţiilor şi al alunecărilor de teren în areale caracteristice: Municipiul Bucureşti. în funcţie de caracteristicile de mediu. pot fi procese complementare deoarece standardizarea poate sprijini activitatea legislativă. identificarea unor patternuri de relaţionare a diferitelor comunităţi umane cu situaţii de risc natural. precum anxietatea. 287 pag. În acelaşi timp.50 lei Încă din secolul XVII s-au purtat discuţii controversate asupra naturii luminii.. 76 pag. În funcţie de constelaţia riscurilor specifice teritoriului României şi a vulnerabilităţilor rezultate din particularităţile locuirii urbane sau rurale a spaţiului. S-au impus două teorii: teoria corpusculară a luminii susţinută de Sir Isaac Newton (1669) şi teoria ondulatorie a luminii. Lucrarea are ca obiectiv. Delta Dunării şi sectorul subcarpatic al bazinului râului Prahova. industria şi dezvoltarea nedurabilă sunt câteva dintre cauzele problemelor de mediu cărora trebuie să le facem faţă în prezent. cu rezultate aplicabile în managementul dezastrelor. cercetarea s-a axat pe problematica relaţionării cu riscul seismic. două opţiuni pentru rezolvarea problemelor de mediu. vulnerabilitatea la stres. specialişti Mihaela BULEANDRĂ ELEMENTE DE STANDARDIZARE ŞI LEGISLAŢIA MEDIULUI Format A4.. specialişti Denisa JIANU. PARTEA I DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR OPTICE ALE MINERALELOR TRANSPARENTE Format B5. 978-973-737-561-2 An apariţie: 2008. transformarea terenurilor împădurite în terenuri agricole. Adresabilitate: studenţi. pe baza dezvoltării unor metodologii eficiente de evaluare. locusul de control (intern/extern). Preţ fără TVA: 21 lei Dezvoltarea populaţiei. poluarea aerului şi a apei provenite. dezvoltarea urbană. variabilă predictivă centrală în ecuaţia riscului. Standardizarea şi legislaţia sunt două instrumente diferite care pot oferi.

Adresabilitate: studenţi. prezintă o colonie arborescentă pe ramurile căreia se observă numeroşi polipi de culoare albă.. reflexie. În acord cu Maxwell. este caracterizat printr-o metalogeneză polimetalică. În acest sector al Orientalilor se pot distinge 5 stadii ale procesului de subducţie. ISBN 978-973-737-676-3 An apariţie: 2009. El a considerat lumina compusă din unde. Adresabilitate: studenţi. Ultimul stadiu este reprezentat prin acumulări polimetalice subordonat auro- argentifere. Mala-Maria STAVRESCU-BEDIVAN. Preţ fără TVA: 25 lei „Corallium rubrum [.. Al treilea stadiu. Puţin mai târziu. În primul stadiu. 288 pag. teoria undei descrie fenomenele de polarizare. specialişti Antonela NEACŞU. profesori.” (p. Astfel definită. dar spunând că undele au un caracter electromagnetic. 60) Adresabilitate: studenţi. o undă este constituită dintr-o alternanţă rapidă de câmpuri electrice şi magnetice. profesori. Stadiul patru este reprezentat printr-o metalogeneză auro-argentiferă cu trecere spre polimetalică în adâncime.]. specialişti Maria NĂSTĂSESCU. Preţ fără TVA: 22 lei Zăcămintele metalifere neogene din Carpaţii Orientali constituie o subprovincie metalogenetică specifică care a rezultat în condiţii de subducţie.. specialişti –41– . James Clerk Maxwell (1873) a propus o modificare a teoriei lui Huygens. numit şi «mărgeanul roşu». profesori. Daniela TEODORESCU. stressul a fost compresiv şi a favorizat o metalogeneză polimetalică subordonat cupriferă. ISBN 978-973-737-417-2 An apariţie: 2007. Răspândit în Marea Mediterană şi mările Japoniei. fenomene ce formează baza mineralogiei optice. protejaţi de un cenosarc roşu. Cel de-al doilea stadiu a fost caracterizat printr-un stress tensional şi a favorizat primele manifestări vulcanice cu specific acid (dacite şi rio-dacite). 210 pag. refracţie şi interferenţă. POPESCU METALOGENIE APLICATĂ ŞI PROGNOZĂ GEOLOGICĂ Format B5. perpendiculare unele pe altele şi perpendiculare la direcţia de propagare a luminii. tot tensional. Florin AIOANEI ZOOLOGIA NEVERTEBRATELOR – MANUAL DE LUCRĂRI PRACTICE Format A4.. în cadrul căreia regimul din stress a variat în spaţiu şi timp. Gheorghe C.

specialişti Bogdan Andrei MIHAI TELEDETECŢIE. fiind admis în acelaşi an la Facultatea de Geografie. precum şi în volumele unor conferinţe internaţionale (Franţa. Studiu geomorfologic cu privire specială asupra morfodinamicii actuale şi amenajării spaţiului montan (coordonator ştiinţific prof. comprising a sample of their representative research interests. NOŢIUNI ŞI PRINCIPII FUNDAMENTALE Format B5.). As this is very complex aspect. JUNE 2008) Format A4. Elveţia. 104 pag.L. Japonia. publicate în reviste cu referenţi din ţară şi străinătate (SUA. Catedra de Geomorfologie-Pedologie. it is committed to theoretical innovation. –42– . Din 1995 a parcurs toate treptele gradelor universitare. Preţ fără TVA: 50 lei Bogdan Andrei Mihai s-a născut în 1971. SPECIAL ISSUE DEDICATED ENTIRELY TO YOUNG RESEARCHERS (VOLUME 2. M. cu teza de doctorat intitulată Munţii din bazinul Timişului (Carpaţii Curburii). Adresabilitate: studenţi. din 1995. Autor şi coautor a cinci cărţi de specialitate şi a peste 50 de articole. profesori. dr. 978-973-737-698-5 An apariţie: 2009. apreciată cu titlul „Magna cum Laude”. It responds to the need for more productive collaboration among human geographers in principle inviting in its future activity all scientists interested to contribute. Therefore Human Geographies is especially concerned with challenges arising from contemporary changes. VOL. Este doctor în geografie din anul 2003. cu specializarea geomorfologie-pedologie şi magister. ISSUE 1. Prahova. în specializarea geomorfologie. due to its diverse resources it has become increasingly important recently to approach trends in an interdisciplinary way contributing to multidisciplinary insides sciences. Austria). Franţa. Universitatea din Bucureşti. Human Geographies – Journal of Study and Research in Human Geography. poziţia de conferenţiar la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti. la Ploieşti.. II. în specializarea “Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională”. Polonia. ISSN 1843-6587 An apariţie: 2009. Este licenţiat. ocupând. în geografie. 190 pag. Germania etc. jud. ISBN 978-973-737-364-5.. specific and detailed aspects of the geographical environment. sees itself as a first step towards understanding the profound. Caragiale” din oraşul natal. În anul 1989 a absolvit cursurile Liceului Teoretic “I. Preţ fără TVA: 12 lei Special Issue dedicated entirely to Young Researchers has been designed as a Special Issue entirely assigned to young researchers. din anul 2006. Ielenicz). din anul 1996. Human Geographies – Journal of Study and Research in Human Geography will be a biannual publication inviting all the interested geographers to contribute. new methods of empirical research and the geographical diversification of research and study beyond local and national borders.*** HUMAN GEOGRAPHIES – JOURNAL OF STUDIES AND RESEARCH IN HUMAN GEOGRAPHY.

Adresabilitate: studenţi.. A primit premiul pentru publicaţie în jurnal ISI. După anul 2006 este referent la revistele internaţionale Remote Sensing of Environment. precum şi de stagii de documentare în Austria. constituind volumul I al unui preconizat tratat de Micologie. Lia-Mara DIŢU IMUNOBIOLOGIE Format B5. Suedia. Universitatea din Bucureşti).. laboratorul de specialitate al facultăţii de geografie. reorganizând pe baze cu totul noi. Olanda. MEDICINĂ ŞI PATRIMONIU Format B5. Din anul 2004 a coordonat trei granturi de cercetare. profesori. Ghid de recunoaştere a ciupercilor comestibile şi toxice. care premerg sau chiar facilitează înţelegerea sintezelor cuprinse într-un tratat de amploare în domeniul micologiei: lucrări precum Concepte actuale în taxonomia ciupercilor. În 2004 a condus delegaţia României la Olimpiada Internaţională de Geografie de la Gdynia. Italia. International Journal of Remote Sensing şi Central European Journal of Geosciences. Ioan Cristurean. Din anul 2003 predă cursuri de teledetecţie şi aerofotointerpretare geografică. ISBN 978-973-737-734-0 An apariţie: 2009. dintre care două de aur. care îi ajută pe beneficiarii acestui tratat şi pe toţi cei care îl citesc să înţeleagă mai bine importanţa domeniului şi rolul ciupercilor în Biosferă şi mai ales în viaţa societăţii umane de pe Terra”. (Profesor dr. în cadrul competiţiei PN II Idei şi este citat în articole din baze de date internaţionale. profesori. la universităţile din Olomouc (Republica Cehă). MIHĂESCU. Polonia. A beneficiat de burse de studii şi cercetare în Franţa. Adresabilitate: studenţi. A fost recompensat cu premiul şi diploma de merit a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. în cadrul programelor Erasmus-Socrates. Polonia. desfăşoară activitate didactică şi de cercetare. unde s-au obţinut trei medalii. Preţ fără TVA: 65 lei “Cartea celor doi autori reprezintă rodul colaborării interuniversitare între titularii cursurilor de Micologie de la Universităţile din Bucureşti şi Iaşi. Mycobiota – sisteme de clasificare. Facultatea de Geoştiinţe şi Mediu (2007). Facultatea de Biologie. dintre care unul în parteneriat în cadrul programului Cercetare de Excelenţă. 572 pag. Cătălin TĂNASE FUNGI CU IMPORTANŢĂ ÎN AGRICULTURĂ. computerizate. Ungaria şi Marea Britanie. specialişti Gr. Slovenia etc. Este profesor invitat. Cracovia (Polonia) şi Klagenfurt (Austria). conferenţiar (2004) şi expert evaluator la Universitatea din Lausanne (Elveţia). Elveţia. ISBN 978-973-737-677-0 An apariţie: 2009. Ambii autori au publicat numeroase lucrări de specialitate. precum şi lucrări de mai mică amploare. 306 pag. Carmen CHIFIRIUC. conferenţiar. separat sau în colaborare. Preţ fără TVA: 65 lei Lucrarea Imunobiologie abordează întregul spectru al preocupărilor ştiinţifice ale domeniului: studiul declanşatorilor funcţiei imunitare (antigene) şi al principalilor –43– . dar de strictă specialitate. specialişti Tatiana Eugenia ŞESAN.

Preţ fără TVA: 14. Ele modelează realitatea şi prin astfel de aproximări ale realităţii biologice fac posibilă o înţelegere mai bună a modului în care se realizează procesarea informaţiilor în creierul uman şi animal.. Majoritatea simulărilor realizate prin reţele neuronale sunt relativ limitate şi nu ating enorma complexitate structurală şi funcţională a unui creier viu. matematică. Totuşi. fapt reflectat în ordinea capitolelor. Maria Luiza FLONTA TEORIA REŢELELOR NEURONALE ARTIFICIALE..50 lei “. E important de subliniat că reţelele neuronale sunt artificiale. precum şi un capitol semnificativ de Imunologie clinică. 1 Format A4. autorii au folosit termenii cel mai des utilizaţi şi cei mai potriviţi pentru noţiunea respectivă. De asemenea. profesori. organizarea sistemului imunitar.. 266 pag..”. reţelele neuronale sunt mai performante decât programele de calculator care utilizează logica şi matematica standard. 198 pag. ISBN 978-973-737-623-7 An apariţie: 2009. pentru a îmbunătăţi performanţele. public interesat –44– . eficienţa calculului terenului de fundare depinde de succesiunea litologică şi de corectitudinea parametrilor fizico-mecanici indicaţi în studiul geotehnic. fiind totodată asigurat un grad mai mare de accesibilitate (se folosesc elemente de matematică elementară însuşite de persoanele cu cel puţin o educaţie liceală). ISBN 978-973-737-682-4 An apariţie: 2009. Preţ: 34. iar cel de al doilea are în vedere reţelele neuronale instruite fără supervizare şi aplicaţii. efectori ai răspunsului imun (anticorpi). Adresabilitate: studenţi. psihologie (stadiul de bază sau masterat). specialişti în domeniile ce au tangenţă cu aplicarea reţelelor neuronale. specialişti Florica Ioana STROIA MECANICA ROCILOR. profesori. pentru modelarea unor sarcini executate în mod curent de om. Adresabilitate: studenţi. studenţi fizică. facultăţi tehnice. specialişti Dumitru POPESCU.. învăţarea de informaţii noi. chimie. Primul volum se referă la reţelele neuronale care se instruiesc prin metode de supervizare. dinamica răspunsului imun. VOL. ce urmăreşte în mare măsură istoria domeniului reţelelor neuronale.. tipare. utilizarea feed-back-ului. profesori. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE (NOTE DE CURS CU APLICAŢII) Format A4.88 lei Reţelele neuronale artificiale ae folosesc pentru modelarea unor funcţii ale creierului: recunoaşterea unor forme. LUTITE – RUDITE. planificarea unor acţiuni pentru roboţi. Adresabilitate: studenţi: biologie. Raportat la literatura de specialitate. cartea cuprinde conceptele şi metodele fundamentale ale domeniului.

II [TIIN]E EXACTE .

.

. ISBN 973-575-306-5 Cartea de faţă conţine o prezentare sistematică a elementelor de geometrie pe care autorul le-a predat. Apoi. 272 pag. Problematica şi metodele de lucru sunt susţinute în conexiunea lor cu alte domenii ale matematicii. ISBN 973-575-018-X Lucrarea de faţă este o încercare de tratare exhaustivă a analizei matematice studiate în liceu. dar şi probleme deosebite care să stimuleze creativitatea elevului sau studentului. 188 pag. specialişti Vasile ARSINTE PROBLEME ELEMENTARE DE CALCUL INTEGRAL Format 16/61x86. Adresabilitate: elevi. în clasa a XII-a. în ultimii ani.. Adresabilitate: elevi.Victor ALEXANDRU. congruenţe şi reprezentarea numerelor naturale. Adresabilitate: studenţi. studenţi. în cadrul Facultăţii de Matematică a Universităţii din Bucureşti. ISBN 973-575-326-6 Este cursul de bază ţinut studenţilor la Facultatea de Matematică din Bucureşti. cititorul este introdus în geometria afină şi geometria afină euclidiană. Capitolul 13 face legătură între geometria afină şi geometria proiectivă. 580 pag. afină şi euclidiană a hipercuadricelor şi studiul planului absolut neeuclidian (semiplanul hiperbolic al lui Poincaré). Sunt prezentate: problemele importante ale teoriei fundamentale a aritmeticii. specialişti –47– . Experienţa autorului în formarea atâtor generaţii de elevi care au uimit la concursurile de matematică se relevă atât în selecţia problemelor. Urmează geometria proiectivă. Apar multe probleme clasice. profesori. profesori. urmează două capitole de algebră liniară. cât şi în soluţiile elegante propuse. profesori Lucian BĂDESCU LECŢII DE GEOMETRIE Format 16/70x100. urmărindu-se crearea unei oarecare culturi generale în domeniu. După un capitol ce conţine preliminarii. şirul numerelor prime. Marin GOŞONIU ELEMENTE DE TEORIA NUMERELOR Format 8/61x86.. studenţi. Este prezentată geometria spaţiului vectorial. Geometria proiectivă este tratată axiomatic. Se face de asemenea o introducere în teoria algebrică a numerelor.

cât pe alegerea acelor probleme considerate de referinţă. măcar într-o carte. Titlul explică tratarea deosebită a fenomenelor şi a rezolvărilor de probleme.. pentru o mare parte dintre elevii socotiţi acum neperformanţi. este utilă prezentarea redundantă a unor calcule. Volumul următor reprezintă partea a II-a a cursului de analiză matematică ţinut de autor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti. Aceste două concepte permit –48– . în dezvoltarea unor ramuri precum optica electronică. servind în primul rând elevilor şi profesorilor de liceu.. 414 pag. ISBN 973-575-249-2 Colecţia . studenţilor din primii ani. altele implicând o lectură atentă a textului. legate de convergenţă. Lucrarea este structurată ca un manual alternativ şi cuprinde materia în ordinea tradiţională. profesori. integrabilitate. continuitate. unele de rutină. II – 228 pag. derivabilitate. II Format 16/70x100. de numeroase probleme cu grad diferit de dificultate.Nicu BOBOC ANALIZĂ MATEMATICĂ I. Adresabilitate: elevi.. Cuprinde principalele noţiuni şi teoreme de bază din analiza matematică pe Rn: convergenţă. devenit extrem de actual în tehnica de vârf a comunicaţiilor.Fundamentum” Termodinamica studiază interacţiunea dintre două sau mai multe corpuri din punct de vedere al schimbului de căldură şi lucru mecanic. vol. vol. analiticitate şi integrabilitate. ISBN 973-575-285-9. 973-575-286-7 Colecţia . analiticitate. Adresabilitate: studenţi. derivabilitate..Fundamentum” Primul volum reprezintă o formă revizuită a cursului de analiză matematică ce se predă în anul I al Facultăţii de Matematică de la Universitatea din Bucureşti. 312 pag. Cuprinde noţiuni şi rezultatele de bază ale analizei matematice pe R. Dar cartea le este în egală măsură utilă şi candidaţilor la examenul de admitere în facultate. desene. Nu s-a pus accent atât de mult pe originalitatea problemelor. tehnicienilor şi oricărui autodidact care doreşte să se iniţieze în acest capitol de fizică. notaţii. în mod repetat. pregătite pentru elevii cu performanţe şcolare mai modeste. dar pe care elevul trebuie să le vadă. uneori subînţelese. Cele 10 capitole se sfârşesc cu un număr de exerciţii. Cele 8 capitole sunt urmate. specialişti Constantin CEACÂR PREPARAŢII DE OPTICĂ Format 16/70x100. fiecare. iar multe dintre ele solicitând chiar creativitatea cititorului.. ISBN 973-575-098-8 Cartea este elaborată după notiţele unui profesor preparator (incorect numit meditator).. I – 264 pag. continuitate. S-a preferat prezentarea formulelor Stokes sub forma integrării formelor diferenţiale exterioare pe lanţuri singulare. profesori. topologie. Experienţa didactică arată că. părinţi Zoica CENUŞE TERMODINAMICĂ CHIMICĂ Format 16/70x100.

materiale plastice. şi stabilirea principiilor I şi II ale termodinamicii. cristalografie. ISBN 973-575-229-8 Colecţia . a răspuns: . Această carte nu are limitele pe care le impune încadrarea într-un număr de ore. Constantin OTTESCU GEOMETRIE ÎN SPAŢIU Format 16/61x86. fără restricţii.. Selectarea reacţiilor posibile. Sistemelor chimice li se aplică studiul sistemelor termodinamice în echilibru. –49– . 296 pag. 276 pag.Sunt înclinat să cred că dezvoltarea polimerizării este. cel mai mare lucru pe care l-a făcut chimia. indicând căile de optimizare a proceselor tehnologice. Adresabilitate: elevi. precum şi aprecierea dependenţei proprietăţilor de echilibru în raport cu modificarea diferitelor variabile independente ca presiunea. profesori. elastomeri etc. în cartea de faţă. părinţi Minodora LECA CHIMIA FIZICĂ A MACROMOLECULELOR Format 8/61x86. Aceasta permite aprecierea proprietăţilor macroscopice de echilibru ale sistemelor. deoarece aceasta are cel mai mare efect asupra vieţii de toate zilele. Metoda a permis prezentarea cantitativă a unor mărimi fundamentale din chimie. temperatura sau compoziţia. desen (perspective şi secţiuni) etc. profesori.”. a permis calcularea unor randamente de reacţie. Adresabilitate: studenţi. în timp ce al doilea conduce la definirea funcţiei entropice. Ştefan KLEITSCH. specialişti Ion CUCULESCU. conţine o sumă de probleme mai deosebite. se bazează pe metoda funcţiilor caracteristice de stare. dintr-o multitudine de procese imaginate.Fundamentum” Chimia fizică a macromoleculelor este definită ca ştiinţa care aplică chimia fizică (metode teoretice şi experimentale ale fizicii) în studiul polimerilor sau al compuşilor macromoleculari. De asemenea. Este o geometrie expusă liber. Primul principiu conduce la definirea funcţiei de energie. Tratarea tuturor acestor chestiuni. a dat posibilitatea caracterizării unui echilibru chimic. permite prezentarea stabilităţii corpurilor. fără teama că nerezolvarea lor ar conduce la eşecuri şcolare. ISBN 973-575-175-5 Fără să fie o enciclopedie.. probabil... păstrându-se tonul de adresare normală către un elev. preşedintele Societăţii Regale din Londra. cartea de faţă caută să profite de orice ocazie pentru a arăta deschiderea geometriei în spaţiu spre alte domenii: astronomie (eclipse). caracterizarea comportării amestecurilor şi soluţiilor. Lordul Todd. Lumea ar fi total diferită fără fibre artificiale. întrebat care este contribuţia cea mai importantă a chimiei la dezvoltarea ştiinţei şi societăţii. ca afinitatea chimică.

profesori. mecanismele şi cinetica proceselor de sinteză a polimerilor. pe baza câtorva materii prime (petrol. ISBN 973-9160-93-X. ISBN 973-575-112-7 Chimia şi tehnologia chimică permit în prezent ca. structura primară şi de ordine superioară împreună cu cauzele care o produc. stările fizice şi de fază ale polimerilor. Adresabilitate: elevi. G. 208 pag. Pompeiu. rezultatelor şi tehnicilor de bază ale teoriei funcţiilor de o variabilă complexă. M. a teoriilor ce explică proprietăţile specifice ale mărimilor ce se determină din proprietăţi în soluţie şi prevederea solubilităţii –. exemple şi contraexemple. pe de altă parte.. pe de o parte. C. sare. profesori. 220 pag. specialişti Cristina MANDRAVEL. îmbrăcămintea. medicamentele şi energia ce au prelungit cu circa 30% durata medie de viaţă a oamenilor faţă de secolul al XIX-lea. fizicii şi tehnicii.– cu prezentarea particularităţilor dezvoltării. însoţite de comentarii. evidenţiindu-se patru mari subiecte: tipuri de date structurate (cozi. ROŞCA MOMENTE SEMNIFICATIVE DIN ISTORIA MODERNĂ A CHIMIEI APLICATE Format 16/61x86. Sub formă de exerciţii sunt introduse şi unele concepte noi sau sunt accentuate ideile româneşti. sulf. specialişti Gheorghe MOCANU INTRODUCERE ÎN TEORIA FUNCŢIILOR COMPLEXE Format 16/70x100. 252 pag. HUBCĂ. BACIU. 973-9160-93-8 Colecţia . evitând totuşi folosirea unui aparat matematic excesiv. comportarea specifică a acestora în stările respective sub acţiunea forţelor exterioare sunt prezentate în întreaga complexitate. cărbune. profesori. omenirea să poată produce hrana. ALBU. a proprietăţilor soluţiilor. D. Cartea este închinată acestor puncte de vedere. şi domeniile empirice ale ştiinţelor vieţii.. teoriile. al II-lea fiind de fapt o culegere de exerciţii menite a fixa şi completa cunoştinţele dobândite după lectura capitolelor teoretice. Conceptul de stare macromoleculară. Adresabilitate: studenţi. aer şi apă). stive. Adresabilitate: studenţi. I. soluţiile de polimeri. IOVU. cum ar fi teorema triunghiului sau teorema de medie ale lui D. vectori. vol. studenţi. Chimia este considerată ştiinţa centrală ce face legătura între domeniile riguroase ale matematicii.Fundamentum” Cartea este fructul unei bogate experienţe a autorului (azi dispărut) în calitate de profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti.. specialişti Ion TOMESCU DATA STRUCTURES Format 16/61x86. S.. Este concepută în două volume. II. vol. 148 pag. arbori binari de –50– . A.. H. primul dedicat prezentării conceptelor. IOVU. gaze naturale. I. ISBN 973-575-147-X Se discută câteva dintre tehnicile eficiente de structuri de date.

arbori Huffman. Nicolae OPREA. Adresabilitate: elevi. poate contribui într-o măsură eficientă la formarea spiritului aplicativ. îl . specialişti Liviu NICOLESCU. Lucrarea de faţă. tehnici de căutare şi o introducere în structurile de date multidimensionale. la educarea gândirii practice a elevilor. geometria are un rol special. de exemplu introducerea determinanţilor. geometria exercită asupra activităţii spiritului o influenţă de netăgăduit. Prin aceasta. Cătălin ZARA METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE GEOMETRIE Format 8/61x86.. în ordinea în care ele sunt interesante. traversare. Tratarea riguroasă a subiectelor este ilustrată de multe exemple şi algoritmi. O dificultate majoră pe care o întâmpină unii elevi la geometrie este o oarecare lipsă a metodelor de abordare a problemelor. în geometrie lucrurile stau puţin altfel. a spaţiilor vectoriale. profesori. Gheorghe G. a algoritmului simplex din programarea liniară sau clasificarea formelor pătratice pe R şi pe C. euclidiene. profesori. Alexandru BUMBĂCEA. Într-adevăr. prin esenţa sa logic-deductivă. Paul HORJA. Adresabilitate: studenţi. Dacă în cazul unor capitole ale matematicii – algebra. NICULESCU. geometria este forma cea mai simplă şi cea mai accesibilă raţionamentului. cu multă rigoare. –51– . poate.înarmează” pe cititor cu un arsenal de metode care. mai uşor vizibile decât în teoriile relativ abstracte din aritmetică sau din algebră. doreşte să utilizeze cunoştinţe de matematică drept mijloc de investigaţie. ISBN 973-575-292-1 Matematica. Uneori s-au dat două sau mai multe soluţii. 376 pag.. cu modestele ei contribuţii metodologice. analiza – aspectele formale ale problemei propuse sugerează algoritmul sau metoda de rezolvare. Importanţa metodelor ei şi fecunditatea lor sunt. Multe noţiuni şi demonstraţii sunt prezentate într-o manieră originală. Toate teoremele şi problemele ce apar în această lucrare sunt demonstrate şi rezolvate în detaliu. ISBN 973-575-340-5 Cele şapte capitole expun teoria matricelor. tehnici de sortare. este absolut obligatorie rezolvarea unui cât mai mare număr de probleme. iar textul include multe figuri. permit accesul spre cunoaşterea matematică. alocări pentru stocări dinamice). structuri cu legături multiple. în ultimă instanţă. Alin CATANĂ. Pentru cititorul matematician sau pentru cel care. În ansamblul ştiinţelor matematice. specialişti Sever-Angel POPESCU ALGEBRĂ LINIARĂ ŞI APLICAŢII Format 16/70x100. ca şi aplicaţiile algebrei liniare în studiul geometriei analitice pe spaţiul afin n-dimensional. 384 pag. studenţi. pregătindu- se în alte domenii de activitate.

O dată cu impunerea inteligenţei artificiale s-a impus şi limbajul LISP.. Rodica IONESCU. Apar şi paranteze de tipul . iar în partea a doua sunt date exemple din domeniile: mulţimi vagi (fuzzy). profesori. piaţa fiind invadată de limbajele orientate spre prelucrări numerice..de ce?”. sugestii. 973-575-329-4. studenţi. Adresabilitate: studenţi. încercând să stimuleze gândirea şi iniţierea elevilor pasionaţi de fizică sau care au nevoie de ea la şcoală sau pentru concursurile de admitere.prevăzut” cu numeroase exemple. grafuri. rezolvări unde se insistă asupra temeiurilor fizice care conduc la alegerea soluţiei sau pe parcursul cărora se fac referiri clare şi directe la teoremele care permit soluţia.. exerciţii. profesori. ISBN 973-9160-92-4 Culegere de probleme. automate celulare.. specialişti Sub direcţia Corneliu Apostol STĂNESCU FIZICĂ PRIETENOASĂ – REZOLVÂND PROBLEME NU TOCMAI SIMPLE Format 16/61x86. 236 pag. Adresabilitate: elevi. Adresabilitate: elevi. ISBN 973-575-204-2 LISP face parte din clasa limbajelor funcţionale unde un program este o compunere de funcţii. 128 pag. Multă vreme limbajul de programare LISP a fost folosit doar în centrele universitare şi în cercetare. studenţi.funcţia” fiind unitatea de bază şi singura. –52– . algoritmi genetici. specialişti Mihaela MALIŢA ANTRENAMENTE LISP – INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL DE PROGRAMARE FUNCŢIONALĂ LISP Format 16/61x86. cu rostul de a provoca lectorul întru verificarea unor afirmaţii. ISBN 973-575-328-6. În prima parte a cărţii este prezentat limbajul. 973-575-330-8 Un grup de profesori preocupaţi de pregătirea elevilor cu aptitudini deosebite pentru fizică a dorit să pună în valoare experienţa acumulată în decursul mai multor decenii de activitate. calcul cu propoziţii.. multe dintre ele originale.. . specialişti Sever POPA. Daniela POPA OSCILAŢII ŞI UNDE Format 16/61x86. Volumul este . 212 pag. Particularitatea acestei noi cărţi de probleme de fizică este aceea că aduce rezolvări detaliate. aplicaţii.

Adresabilitate: elevi. în marea lor majoritate concepute şi testate pentru limba engleză. I – 973-575-384-7. extindere şi generalizare. III – 973-575-286-3 Cartea prezintă într-o formă sistematică. şi se fac o serie de observaţii şi comentarii privitoare la adaptarea acestora în cazul altor limbi şi. Studiul lor este puternic motivat de existenţa unui mare număr de modele matematice ce utilizează ecuaţii diferenţiale şi integrale în cele mai diverse domenii: mecanică. în special în cadrul notelor de subsol (proiectul DBR-MAT şi parsing statistic pentru limba română. vol. vol. WordNet ca bază de date lexicală interactivă şi ca reţea semantică). specialişti Florentina HRISTEA INTRODUCERE ÎN PROCESAREA LIMBAJULUI NATURAL CU APLICAŢII ÎN PROLOG Format 16/70x100. Principalele rezultate teoretice sunt rezumate şi sintetizate sub forma unor algoritmi pentru utilizarea acestor rezultate la studiul sau rezolvarea unor ecuaţii concrete şi sunt însoţite de exemple. abordează câteva dintre cele mai noi teme ale lingvisticii computaţionale. aducând discuţia în planul celor mai recente preocupări ale domeniului. Rezolvând aceste probleme se capătă îndemânare şi se dobândesc multe informaţii de specialitate. observaţii. profesori Ştefan MIRICĂ ECUAŢII DIFERENŢIALE ŞI INTEGRALE I. profesori. vol. Adresabilitate: studenţi. III – 240 pag. în mod special. economie etc. Unele dintre aplicaţiile moderne pe care le aminteşte sau le descrie. al limbii române. vol. profesori. vol. un parser bazat pe gramatici contextuale. biologie. lucrarea tratează concepte fundamentale clasice. Structurată în şase capitole. fizică teoretică şi aplicată. prezentarea unui scurt istoric al contribuţiilor româneşti şi formarea unei viziuni de ansamblu asupra unui domeniu relativ controversat în special datorită caracterului său interdisciplinar. lucrarea îşi propune clarificarea unor concepte şi a unor termeni de bază. chimie... vol. specialişti –53– . II. precum şi crearea unei culturi generale în domeniu. în egală măsură. dar. ISBN 973-575-383-9. comentarii şi trimiteri bibliografice. I – 256 pag. III Format 16/70x100. ISBN 973-575-493-2 Dincolo de analiza tehnicilor fundamentale ale lingvisticii computaţionale şi ale prelucrării limbajului natural. riguroasă şi modernă principalele concepte şi rezultate din teoria generală a ecuaţiilor diferenţiale şi integrale. constituie subiecte de reflecţie şi eventuale teme de cercetare cu vaste posibilităţi de aprofundare.. 320 pag. Adresabilitate: studenţi. II – 168 pag.. II – 973-575-385-5. Sunt prezentate teoriile şi tehnicile de bază ale lingvisticii computaţionale.

Stabilirea unor inegalităţi în scopul determinării unor limite conduce la trei acţiuni fundamentale: a majora. criteriul raportului. Sunt propuse chestiuni din toate tipurile de probleme al căror studiu serveşte la fundamentarea însuşirii aspectelor legate de şirurile de numere reale... şi altele. Tot mai multe sunt cercetările orientate spre descifrarea tainelor vieţii.. respectiv oscilaţie. ISBN 973-575-492-4 În ultimele trei decenii se constată o dezvoltare impetuoasă a cercetărilor interdisciplinare. trecerea la limită în inegalităţi. Este doctor în matematică. accentuându-se astfel faptul că analiza matematică se bazează mai mult pe inegalităţi decât pe egalităţi. Un capitol este destinat studiului elementar al seriilor pe baza investigării şirului sumelor parţiale. dintre care se detaşează cele din domeniul biochimiei şi biofizicii. respectiv nemărginire. lucrarea îşi asigură un loc binemeritat în cadrul acelora destinate studiului analizei matematice şi este de folos studenţilor din anul I ai facultăţilor de matematică. respectiv coautor. 260 pag. autor (sau coautor) a peste 40 de articole de specialitate şi autor.. al unor manuale şi culegeri de probleme. Adresabilitate: elevi. studenţi. precum şi stabilirii unor rezultate din teoria şirurilor şi seriilor cu ajutorul integralelor. Sunt ilustrate inegalităţile cu aplicare la găsirea limitelor. teorema de convergenţă a şirurilor monotone. teorema cleştelui. prin exerciţii. monotonie. precum şi elevilor din clasele terminale de liceu şi cadrelor didactice care predau şi seminarizează calculul diferenţial şi integral. 288 pag. Este pusă în evidenţă. stabilirea proprietăţii de bază a unui şir de a fi convergent sau divergent. Printre altele. iar începând din anul 1990 predă la Colegiul Naţional de Informatică . fizică. Sunt exemplificate prin probleme cu dificultate gradată principalele criterii de convergenţă şi stabilire a limitei. a proceselor care –54– . ISBN 973-575-488-6 În prezenta culegere de probleme se urmăreşte familiarizarea corectă a cititorului cu şirurile şi cu limitele de şiruri. precum şi a altor proprietăţi importante ale şirurilor: mărginire. Andrei Vernescu a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti.Tudor Vianu”. a minora şi a evalua – adică a încadra între două mărimi mai simple. a predat matematică între anii 1975-1990 la Colegiul Naţional .. prin intermediul acestor tipuri de probleme este combătută eroarea destul de răspândită că stabilirea convergenţei unui şir ar consta doar în stabilirea monotoniei şi mărginirii – situaţie care este numai un caz particular de convergenţă.Mihai Viteazul”. şi altele. iar un altul este dedicat studiului unor şiruri definite cu ajutorul integralelor.Andrei VERNESCU ŞIRURI DE NUMERE REALE Format 16/70x100. ca de exemplu criteriul majorării. profesori Viorica MELTZER TERMODINAMICĂ CHIMICĂ APLICATĂ ÎN BIOCHIMIE Format 16/70x100. ştiinţe tehnice etc. Prin concepţie şi realizare.

Aceste metode vor fi utilizate pentru a investiga proprietăţile algebrelor necomutative formal netede. De fapt. imprimă dificultate acestui domeniu. au loc în celulele biologice. cât mai mult cu putinţă. tematica pe care o vom aborda poate reprezenta . Cursul de algebră generală din primii doi ani de studiu de la o facultate de matematică acoperă în totalitate rezultatele ce vor fi folosite. sub formă de curs opţional. Prezenta lucrare se remarcă prin corelarea adecvată a substratului unor procese fizico-chimice fundamentale cu particularităţile lor biologice. Cartea. demonstrează legătura organică dintre termodinamica chimică şi datele biochimice. în principal de natură omologică şi geometrică. ISBN 973-575-574-2 Caracterul interdisciplinar al microbiologiei medicale. 288 pag. –55– . Deşi s-a încercat includerea. specialişti Dragoş ŞTEFAN ALGEBRE NECOMUTATIVE FORMAL NETEDE Format 8/61x86. profesori Veronica LAZĂR MICROBIOLOGIE MEDICALĂ – NOTE DE CURS ŞI PRINCIPII DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC Format 8/61x86. luând contact cu un domeniu de cercetare extrem de dinamic la ora actuală. a modului de evoluţie a procesului infecţios.. inele. ISBN 973-575-621-8 Obiectivul esenţial al acestei cărţi este de a prezenta noi metode de studiu. în mare parte. biologie şi genetică. studenţilor de la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti. spaţii vectoriale şi module. spre exemplu. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. este utilă şi specialiştilor interesaţi de problematica termodinamicii chimice şi biochimice. Aplicaţiile în biochimie. care decurge din îmbinarea noţiunilor de microbiologie generală. Cartea prezintă. imunologie. atât în însuşirea cunoştinţelor de către studenţi. profesori.. cât şi în redactarea unui manual de microbiologie medicală.. judicios alese în consens cu fiecare capitol în parte. precum şi conexiunile acestora cu alte clase de algebre: separabile sau ereditare. cititorul totuşi trebuie să fie deja familiarizat cu noţiunile de bază ale algebrei: grupuri. în explicarea unor mecanisme celulare şi molecule de patogenitate şi virulenţă. destinată în special studenţilor de la Secţia de Biochimie a Facultăţii de Chimie. 156 pag. folosite în algebra necomutativă. a preliminariilor necesare. materialul predat.pretextul” pentru a aprofunda cunoştinţele acumulate la acest curs. a posibilităţilor de a interveni şi influenţa natura acestor procese.

ele constituie complemente ale textului. Adresabilitate: studenţi. aprofundată a celor două capitole. profesori –56– . ISBN 973-575-568-8 Funcţiile cu variaţie mărginită şi integrala Riemann-Stieltjes sunt două capitole care fac parte din programa cursului de analiză matematică din anul I în facultăţile de matematică. a secţiilor de Biologie medicală şi Biochimie medicală. INTEGRALA RIEMANN-STIELTJES Format 16/70x100. Acestea sunt numai rareori aplicaţii directe ale cursului. Adesea. Manualele de microbiologie medicală existente în limba română au ca autori medici care nu întotdeauna scot în evidenţă aspectele biologice ale acestui domeniu biomedical. 304 pag. autoarea manualului imprimă conţinutului acestuia tocmai aceste deziderate. încât cititorul să nu aibă prea multe dificultăţi în a găsi soluţiile. definiţia numerelor întregi. deoarece integrala Riemann-Stieltjes se reîntâlneşte. cunoştinţele preliminare necesare studierii cărţii sunt destul de puţine. Adresabilitate: studenţi. De cele mai multe ori. şi se adresează cititorilor care au audiat cursuri generale de matematică. în forme diverse. corpurile şi de algebră lineară)... Tematica abordată se adresează nu numai studenţilor din facultăţile de matematică. Necesitatea publicării unui manual de microbiologie medicală pentru studenţii Facultăţii de Biologie. În acest volum este prezentată o variantă mai amplă. ci şi celor din institutele tehnice şi economice. în contextul existenţei. Un loc important este rezervat exerciţiilor. Prin experienţa sa didactică şi de cercetare ştiinţifică. Adresabilitate: studenţi. profesori Gheorghe SIREŢCHI CAPITOLE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ – FUNCŢII CU VARIAŢIE MĂRGINITĂ. indicaţiile şi referinţele bibliografice sunt astfel date. în cadrul studiilor aprofundate de matematică. şi în cursuri specifice anilor II şi III. profesori Maurice MIGNOTTE COMPUTER ALGEBRA – INTRODUCERE ÎN ALGEBRA COMPUTAŢIONALĂ – Traducere din limba franceză de Doru Ştefănescu Format 16/70x100. ISBN 973-575-441-X Cartea corespunde cursului ţinut de autor la Universitatea Louis Pasteur din Strasbourg. 96 pag. în cazul studenţilor anilor terminali. Acestea cuprind câteva definiţii standard din teoria mulţimilor. câteva teoreme de analiză de nivel liceal şi câteva elemente de algebră (rezultate fundamentale privind grupurile. inelele. câteva elemente de combinatorică (poate numai formula lui Newton a binomului). se impunea o dată cu modernizarea planului de învăţământ. De fapt.

Problemele discutate la acest nivel vor interesa cu siguranţă specialiştii sau studenţii care se pregătesc să lucreze în domeniul transmiterii informaţiei. pe drept cuvânt. Egiptul sau Grecia – îşi pot revendica. ele coincid în timp cu întreaga istorie culturală a omenirii. justificările metodelor prezentate sunt bine concepute. Una este cea a şirului de teme expuse şi este scoasă în evidenţă de împărţirea cărţii în capitole şi paragrafe.Adrian ATANASIU TEORIA CODURILOR CORECTOARE DE ERORI Format 16/70x100. unele foarte complexe. Adresabilitate: studenţi. care au făcut obiectul cercetării matematicienilor înainte de 1800. ISBN 973-575-595-5 Preocupările pentru studierea numerelor sunt foarte vechi. profesori –57– . fizică sau în aplicaţii practice. desigur. Este vorba despre modelele matematice folosite în codificare. corpuri finite. în informatică. 184 pag. 340 pag. statistică). Alexandru GICA O INTRODUCERE ÎN ARITMETICĂ ŞI TEORIA NUMERELOR Format 8/61x86. ca fiind rezultatul studiului elementar al proprietăţilor numerelor întregi. Aritmetica este considerată.. spectaculoase. de obicei. Teoria numerelor se referă la metodele descoperite după aceea şi la rezultatele care depind de aceste metode. mai există un nivel practic al lucrării. În final. Adresabilitate: studenţi. în mare parte. profesori. suportul cursului susţinut de autor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti (studii aprofundate. teoria numerelor. iar exemplele sunt sugestive.. secţia informatică). dar şi doctoranzii care lucrează la teze conexe acestui domeniu. Lucru explicabil. evidenţiat prin numeroasele exemple şi probleme propuse şi care conduce la o mai bună înţelegere a unor metode de codificare. titlul de . Toate vechile civilizaţii – China. Antichitatea este marcată de rezultatele importante. Ele vor interesa. Lucrarea constituie. Volumul reprezintă suportul pentru cursul general care se adresează studenţilor din anii II şi III ai Facultăţii de Matematică. deoarece bazele teoriei codurilor sunt pur matematice (algebră liniară. Prezentarea este riguroasă. obţinute în aritmetică. tehnicienii şi proiectanţii care doresc să transmită informaţia prin mijloace cât mai fiabile. specialişti Laurenţiu PANAITOPOL. A doua dimensiune poate fi sesizată doar prin parcurgerea lucrării şi se referă la nivelul de dificultate al tratării. dar cunoştinţele de aritmetică şi teoria numerelor intervin şi în alte ramuri ale matematicii. Lucrarea de faţă se ocupă de teoria elementară a numerelor şi prezintă câteva noţiuni de teorie algebrică ce vor fi dezvoltate în viitor la cursurile opţionale şi în cadrul programului de masterat.leagănul aritmeticii”. ISBN 973-575-589-0 Lucrarea are o construcţie în mai multe dimensiuni..

de basse énergie. Acestea au fost discutate mai mult în mediul academic decât în mediul de afaceri. în anul 1987. ISBN 973-575-843-1 En opérant une classification générale des Interactions Moléculaires.. specialişti –58– . Chiar imediat după anul 1970. Însă momentul implementării cu succes. matematicienilor şi tuturor celor ce doresc o introducere în studiul celor două discipline. care îi împrumută şi metode sau tehnici. ISBN 973-575-833-4 Modelarea fuzzy a apărut ca răspuns la încercările cercetătorilor de a modela imprecizia. profesori.. Toate acestea se regăsesc în cartea de faţă. ISBN 973-575-671-4 Analiza numerică este un domeniu al matematicii apărut relativ recent ca urmare a utilizării calculatoarelor în rezolvarea unor probleme matematice. 160 pag. Irina RIZZOLI ELEMENTE DE ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ ŞI ANALIZĂ NUMERICĂ Format 16/70x100. profesori. Adresabilitate: studenţi. 228 pag. Adresabilitate: studenţi. dar şi studenţilor de la facultăţile tehnice.Liliana PAVEL. recunoaşterea formelor prin tehnici fuzzy. rezultatele fiind însă bogat exemplificate. profesori. Prin urmare. specialişti Cristina MANDRAVEL. ea se adresează acestora. Conţinutul cărţii este teoretic. Ioana STĂNCULESCU INTERACTIONS MOLÉCULAIRES – COURS PRATIQUE Format 14/20. ci şi din punct de vedere aplicativ. Grigore ALBEANU INTRODUCERE ÎN MODELAREA FUZZY Format 14/20. qui sont connues sous le nom générique complexes van der Waals (vdW). Rezultatele de bază ale ei sunt furnizate de analiza funcţională.. 146 pag. nu numai din punct de vedere teoretic. très fréquentes dans la chimie et les biodisciplines. care este obiectul cursurilor de analiză funcţională şi analiză numerică pentru studenţii facultăţilor de matematică. decizii fuzzy. Adresabilitate: studenţi. le rôle de ce cours c’est de faciliter l’appréhension des interactions non covalents. Celebra lucrare a profesorului Zadeh (1965) a deschis porţile unui domeniu fascinant. ayant une nature physique. s-au întrezărit numeroase aplicaţii: controlul fuzzy. specialişti Ion VĂDUVA. Ce but peut être atteint parce qu’on a essayé de présenter les méthodes théoriques et pratiques de l’étude des interactions moléculaires. a unui sistem de control fuzzy pentru metroul oraşului Semdai (situat în nordul Japoniei) a generat un interes major pentru aplicarea tehnicilor fuzzy.

Multe cristale sunt apreciate pentru frumuseţea lor. specialişti Kostake TELEMAN LECŢII DE FIZICĂ MATEMATICĂ Format 14/20. profesori. În esenţă. având forme poliedrale cu elemente de simetrie specifice. 474 pag. începând cu cazul mişcării unui corp situat într-un câmp gravitaţional newtonian. profesori. „Grupuri cristalografice”. 300 pag. Dar şi unii viruşi există sub formă de cristale. 36 pag. ISBN 973-575-834-2 Una dintre cele mai importante concluzii la care s-a ajuns. au numeroase aplicaţii practice. trebuie reprezentate într-un anumit mod.. Cristalele care se găsesc în natură sunt sediile unor fenomene deosebit de interesante. şi anume conform unor cerinţe. În Capitolul II. –59– . specialişti Liviu NICOLESCU GRUPURI LIE Format 14/20. pentru implementarea inteligenţei. cum ar fi fenomenele de difracţie şi de polarizare a luminii. „Problema celor n corpuri”. se tratează problema celor n corpuri din Astronomie. după trecerea primelor trei decade de activitate în domeniul inteligenţei artificiale. Cristalele sunt corpuri solide omogene şi anizotrope. algebrei şi geometriei. Ecuaţiile obţinute se aplică şi în cazul interacţiilor produse de câmpurile electrice de tip Coulomb. datorită proprietăţilor lor. Adresabilitate: studenţi.. care în marea lor majoritate folosesc. Maria Florina BALCAN ASPECTE ALE CĂUTĂRII ŞI REPREZENTĂRII CUNOŞTINŢELOR ÎN INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ Format 14/20. la intersecţia analizei. teorie centrală în matematica modernă. pe care volumul de faţă le pune în evidenţă. se poate spune că o tehnică a inteligenţei artificiale este o metodă de exploatare şi de valorificare a cunoştinţelor care.. Adresabilitate: studenţi. Acestea sunt minerale care au cristalizat datorită unor condiţii speciale de temperatură. ISBN 973-575-852-0 Numele matematicianului norvegian Marius Sophus Lie (1842-1899) rămâne profund legat de teoria grupurilor Lie. şi fundamentală pentru modelele actuale ale fizicii teoretice. la rândul lor.Florentina HRISTEA. ISBN 973-575-860-1 Capitolul I. Această concepţie va influenţa cel mai mult tehnicile specifice domeniului. altele. descrie elementele de simetrie ale cristalelor. este aceea că inteligenţa presupune cunoaştere. cunoştinţe reprezentate în mod explicit şi algoritmi de căutare.

profesori. date şi celule. specialişti Marin VLADA BIROTICĂ – TEHNOLOGII MULTIMEDIA Format 14/20. limbajul unui sistem de operare). se distinge prin aceea că oferă cititorilor posibilitatea să studieze. îmbinare între prezentări de curs şi elemente practice. Adresabilitate: studenţi. le studiază structura şi proprietăţile şi stabileşte relaţiile între structură şi proprietăţi. 480 pag. proiectarea paginilor Web. Adresabilitate: studenţi. Structura lucrării este constituită din 6 capitole: Capitolul 1 – concepte de bază (sisteme de calcul. grafice şi diagrame. ISBN 973-575-848-2 Originalitatea chimiei moderne ţine de strânsa legătură existentă între progresele ştiinţei chimice şi cele ale aplicaţiilor acesteia. Bara de operaţii. Adresabilitate: studenţi. aplicaţii de calcul tabelar. programul FrontPage. în 1898. care i-a adus autorului. tabelarea funcţiilor. rezolvarea de probleme. Lucrarea.. aplicaţii şi proiecte elaborate cu EXCEL). În afara acestei contribuţii majore trebuie amintită şi abordarea de către Lie a „problemei spaţiului”. arhitectură şi funcţionare. sortarea informaţiilor. meniul Start. alinierea şi formatarea. specialişti Ioan-Cezar MARCU CHIMIE ET TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX – QUELQUES NOTIONS Format 8/61x86. pagini Web şi limbajul HTML). specialişti –60– . chimia materialelor este acea ramură a chimiei (actuale) care elaborează materiale originale. 116 pag. premiul Lobacevski decernat de Universitatea din Kazan pentru cercetări de geometrie. Capitolul 3 – programul WORD (operare şi utilizare. formule şi funcţii predefinite. Orice solid caracterizat prin proprietăţi specifice şi destinat prelucrării se numeşte material. E-mail şi accesarea Internet. tehnici de tehnoredactare. profesori. crearea de tabele. Capitolul 5 – sistemul Internet (reţele de calculatoare. sisteme de operare. proiectarea prezentărilor folosind programul PowerPoint). aplicaţii şi proiecte elaborate cu WORD). Capitolul 2 – sistemul WINDOWS (ferestre şi casete. sistemul Help).. de preferinţă neeuclidiană. ISBN 973-575-847-4 Forma finală a lucrării este rezultatul experienţei autorului în activităţile didactice şi în cele privind elaborarea diverselor aplicaţii şi proiecte informatice de cercetare sau de execuţie. profesori. operare. să înveţe şi să utilizeze cele mai importante programe din pachetul de aplicaţii Microsoft Office Professional 2000/XP. Capitolul 4 – programul EXCEL (operare şi utilizare. formatarea paginilor. Capitolul 6 – tehnologii Multimedia (e-Learning şi software educaţional.

accesul utilizatorilor la diverse resurse din reţea. în particular reţelele de calculatoare. În final se studiază câteva politici de rutare a pachetelor în reţele cu cozi. asupra câtorva probleme. Adresabilitate: studenţi. specialişti –61– . controlul congestiilor din reţea. HTML şi JAVA pentru scrierea paginilor Web. cu studiul timpului de acces şi al throughput-ului diverselor tipuri de acces la resurse cum ar fi: acces determinist (TDMA. la fiecare capitol s-a adăugat câte un paragraf de probleme care pot fi folosite în activitatea de la seminar. go back N şi selective repeat). 350 pag. cum ar fi: strategii de rutare a pachetelor prin reţea.Marin POPA BAZELE MODELĂRII REŢELELOR DE CALCULATOARE Format 14/20. acces controlat şi acces aleator (ALOHA. throughput-ul unui nod. 554 pag. precum traseul cel mai scurt (Dijkstra). În cea mai mare parte se dau demonstraţiile corespunzătoare. ISBN 973-575-853-9 În prima parte a cărţii sunt prezentate câteva concepte matematice esenţiale în modelarea sistemelor cu evenimente discrete. ISBN 973-575-874-1 Sunt expuse. disponibile utilizatorilor. lungimea medie a cozii unui nod de reţea. timpul de rezidenţă al tranzacţiilor într-un nod. FDMA). într-un spirit modern. excepţie făcând unele rezultate care sunt numai enunţate. În ultimul capitol al părţii a doua sunt prezentate o serie de aplicaţii Internet. Sloted ALOHA cuantificat. rezultatele de bază ale teoriei probabilităţilor avându-se în vedere cunoştinţele generale de topologie generală. multimedia. În partea a treia se face un studiu analitic. profesori. utilizarea simultană a două noduri de reţea. analiză reală. specialişti Constantin TUDOR TEORIA PROBABILITĂŢILOR Format 14/20. video la cerere. reţele cu cozi în echilibru local. printre care: utilizarea unui nod de reţea. De asemenea. profesori. Se continuă cu studiul factorilor de utilizare şi eficienţă ai strategiilor de comutare a pachetelor (de pildă.. Pentru aprofundarea chestiunilor teoretice. pe baza unor elemente şi rezultate din teoria cozilor. printre care: reţele de tip Jackson. complexă şi funcţională şi de teoria măsurii ce se predau în cadrul cursurilor generale de la Facultatea de Matematică.. şi aceasta întrucât demonstrarea lor necesită elemente suplimentare ce nu au putut fi introduse în text. cum ar fi: administrarea reţelelor. poşta electronică. trecere rapidă şi trasee multiple. stop and wait. World-Wide-Web. reţele Buzen. ştiri USENET. sunt date câteva exemple de modelări ale reţelelor de calculatoare cu cozi de aşteptare. şi apoi câteva metode de control al congestiilor: fereastra mobilă şi blocarea intrării în reţelele cu cozi închise. Se studiază apoi indicatorii de performanţă ai unei reţele închise de tip Buzen. CSMA). Adresabilitate: studenţi.

prezentată de dl. În concluzie. este rezultatul unei lungi activităţi. demonstrând calitatea autorului de pedagog şi om de ştiinţă. profesori. I. metalurgi etc. a diferitelor surse de lumină de la cele banale cu fir de wolfram sau tungsten până la cele de lumină coerentă. Autorul. în el fiind cuprinse atât partea. Lumina are o structură complicată şi din acest motiv sistemul de mărimi şi unităţi a fost elaborat relativ recent. efectuată de autor în cadrul Catedrei de Fizica Solidului a Facultăţii de Fizică de la Universitatea din Bucureşti. cât şi aspectele moderne care au făcut din fizica solidului una din cele mai aplicative ramuri ale fizicii. Un astfel de domeniu cu vaste aplicaţii tehnologice de mare interes practic trebuie susţinut atât prin lucrări de nivel academic. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-881-4 De la controlul parametrilor luminii folosite pentru iluminat până la măsurători asupra fasciculelor laser cu puteri de ordinul microwaţilor sau gigawaţilor. prof. legate de aplicarea mecanicii cuantice sau ale fizicii statistice. metodele şi tehnicile de măsură sunt foarte variate şi uneori sofisticate. optoelectronicii sau dispozitivelor magnetice.Ştefan LEVAI. Stilul folosit este clar şi precis. deoarece literatura ştiinţifică românească de specialitate este destul de săracă în astfel de publicaţii. 724 pag.” (Prof. profesori. dr. să-i spunem. Apreciez oportunitatea apariţiei. Gheorghe Ciobanu) Adresabilitate: studenţi. dar şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţe tehnice sau fizicienilor. dr. Munteanu fiind deosebit de valoroasă. Noţiunile mai delicate. inginerilor şi tehnicienilor care lucrează în diferite domenii ale microelectronicii. cum este lucrarea de faţă. laseri. Autorii au acordat atenţie deosebită descrierii luminii ca o parte din spectrul electromagnetic. cartea d-lui prof. specialişti –62– . chimişti şi ingineri electronişti. Acest lucru este necesar cu atât mai mult cu cât toate tehnologiile moderne se bazează pe dispozitive construite cu materiale semiconductoare. cât şi prin lucrări cu caracter aplicativ. clasică a acestei discipline. magnetice. cu valoroase rezultate originale publicate în prestigioase reviste de specialitate. 205 pag. didactice şi de cercetare. dr. Sistemele de mărimi şi unităţi optice sunt conforme recentelor hotărâri ale forului internaţional din domeniu şi standardelor naţionale. a ştiut să combine aceste experienţe pentru a întocmi o lucrare de excepţie pe care o găsesc extrem de utilă celor interesaţi în domeniul fizicii corpului solid sau în legătură directă cu aceasta. Ion GRUIA METROLOGIA MĂRIMILOR OPTICE Format 8/61x86. o recomand studenţilor de la facultăţile de fizică. Ion Munteanu. în acelaşi timp cadru didactic şi cercetător în domeniu. specialişti Ion MUNTEANU FIZICA SOLIDULUI Format 14/20.. sunt explicate cu claritate şi lectura cărţii se face fără prea mare dificultate. Nivelul o face accesibilă unei clase largi de cititori cum ar fi: fizicieni. Volumul este elaborat după standardele moderne.. supraconductoare etc. ISBN 973-575-812-1 „Lucrarea Fizica Solidului.

Niculina BĂDICU TEHNOLOGIA PRODUSELOR FARMACEUTICE CU COMPUŞI NATURALI ŞI DE SINTEZĂ Format 8/61x86. Pentru fiecare tip de formă farmaceutică în parte sunt prezentate generalităţi. consideraţii referitoare la preparare. Lucrările practice prezentate se bazează pe cunoştinţe fundamentale privind operaţiile şi tehnicile de lucru din laboratorul de chimie organică. condiţionare şi păstrare. Referatul fiecărui produs farmaceutic include: etapele preparării. ISBN 973-575-876-8 Experienţa de până acum ne îndreptăţeşte să concepem secvenţele (de aminoacizi sau nucleotide) ca fiind memoriile naturale ale lumii vii. Cum? Prin analiza comparativă a proteinelor care au funcţii şi secvenţe asemănătoare. emulsii farmaceutice. Aceasta a condus la constituirea unor imense baze de date ce conţin secvenţe de nucleotide şi aminoacizi. enzimologiei şi biotehnologiei. Însă. dar au în vedere şi familiarizarea cu tehnicile specifice produselor farmaceutice. Lucrările respective au fost grupate în funcţie de metoda de analiză utilizată. Magdalena MITITELU. 80 pag. descriere. Folosind acest raţionament simplu. continuând cu lucrări bazate pe metode spectrometrice şi finalizând cu aplicarea unor metode electrometrice în controlul unor produse de interes biochimic. începând cu metodele clasice (metode volumetrice). acţiuni şi întrebuinţări.. Vasile MAGEARU CONTROLUL ANALITIC AL PROCESELOR BIOTEHNOLOGICE – GHID PRACTIC DE LABORATOR Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. 326 pag. dacă cunoaştem secvenţa care o memorează. putem spera să deducem funcţiile unei proteice. specialişti Lucian ROTARIU. făcând apel la cunoştinţe din domeniul chimiei analitice cantitative clasice şi instrumentale. conservare şi păstrare. profesori. specialişti Cornel Mironel NICULAE BIOINFORMATICA – INFORMATICA CU APLICAŢII ÎN BIOLOGIE Format 14/20.Eliza OPREA.. 104 pag. ISBN 973-575-867-9 Este prima apariţie a unui ghid de laborator în acest domeniu. observaţii. ISBN 973-575-883-0 Materialul este structurat pe patru capitole şi cuprinde: soluţii medicamentoase. descriere. profesori. lumea vie este foarte bogată şi diversă. controlul calităţii.. metodelor de separare. Camelia BALA. clasificări. Lucrările practice selectate de autori evidenţiază aspectul interdisciplinar caracteristic unui domeniu de graniţă cum este biochimia. Adresabilitate: studenţi. însumează efortul colectivului de autori privind abordarea diferitelor tehnici de analiză aplicate în controlul unor produse obţinute în urma unor procese biotehnologice. Iată cum domeniul constituirii şi utilizării bazelor de date (care era până nu demult un –63– . suspensii farmaceutice şi unguente farmaceutice. incompatibilităţi.

oxizi acido-bazici. În capitolele V-VII sunt prezentate aspecte generale privind reacţia de suprafaţă pe clase de catalizatori: metale. prezentarea avantajelor. insistându-se asupra fenomenelor de difuzie şi adsorbţie. sunt prezentate câteva aspecte moderne din domeniul reactoarelor catalitice.. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi Ioan-Cezar MARCU PRINCIPIILE CATALIZEI ETEROGENE Format 8/61x86. În capitolul al III-lea sunt prezentate noţiuni elementare de cinetica reacţiilor catalitice eterogene în absenţa limitărilor difuzionale. specialişti Corneliu Ioan STĂNESCU FIZICA SOLIDULUI. Adresabilitate: studenţi –64– . Capitolul al IV-lea se ocupă de catalizatorii solizi: clasificare. ISBN 973-575-578-5. acesta fiind o reproducere parţială a articolului „Réacteurs catalytiques: nouvelles technologies pour une chimie moderne” (E. 114 pag. a trebuit să devină familiar specialiştilor în biochimie. biologie. sticlele calcogenice şi recentele lor aplicaţii. iar capitolul V introduce problematica efectului de câmp şi a tranzistoarelor TFT atât de aplicate în tehnica actuală. teritoriu exclusiv controlat de informaticieni. Bordes-Richard – coordinatrice) publicat în L´Actualité Chimique No. Aceasta a permis şi tratarea în acest capitol a problemei diodelor. 112 pag. Capitolul VI familiarizează studenţii din domeniul semiconductorilor amorfi şi cu metodele computerizate de simulare Monte- Carlo a structurilor. AIIIBV. proprietăţi specifice şi modificarea lor. p. dar şi a inconvenientelor catalizei eterogene şi omogene şi a mecanismului general de acţiune a catalizatorilor în primul capitol. oxizi cu valenţă variabilă şi. ISBN 973-575-886-5 După o introducere în terminologia specifică. În ultimul capitol. matematicieni şi fizicieni). profesori. În capitolul al II-lea sunt prezentate etapele elementare ale unui proces catalitic eterogen. iar capitolul III descrie difuzia purtătorilor de sarcină în semiconductori. În capitolul IV se descrie fenomenologic funcţionarea tranzistorului clasic cu joncţiuni. În capitolul VII se trec succint în revistă semiconductorii de tip AIIBVI. curbarea zonelor energetice şi fenomenele de contact. Capitolul II abordează statisticile aplicate semiconductorilor degeneraţi şi nedegeneraţi în diverse condiţii. genetică etc. Expunerea este ilustrată bibliografic şi prin cercetările lui Corneliu Ioan Stănescu. 973-575-929-2 Cartea începe prin aprofundarea noţiunilor introduse în volumul I în cazul stărilor locale şi imperfecţiunilor în semiconductori. 5-6/2002.. al VIII-lea. respectiv. noţiuni privind prepararea acestora. VOLUMUL II – SEMICONDUCTORII Format 8/61x86. medicină. 64. manualul a fost structurat în alte şapte capitole.

specialişti Ioan CUCULESCU STOCHASTIC PROCESSES: 4-th YEAR. Poisson Random Measures). – prin intermediul operatorilor umbrali –. „Câteva modele de simulare”. profesori. Kolmogorov Equations). 200 pag. The Pure Birth and Pure Death Processes. Processes with Independent Increments. Seminar Problems on Markov Processes (Semigroups. ISBN 973-575-891-1 Preliminaries (Measure Theoretical Facts. Pure Birth Processes. profesori. Minimal Processes. 118 pag. „Simularea proceselor stochastice”. Homogeneous Markov Chains). exemple. grafice. structurat pe şapte capitole: „Generalităţi despre simulare”. descrierea axiomatică a unor funcţii speciale. The Poisson Process and its Sample Paths. şi fundamentat în jurul anilor 1970 prin lucrările lui Gian-Carlo Rota şi ale colaboratorilor săi. Adresabilitate: studenţi. Queuing Processes. Se obţin astfel reprezentări ale unor clase de polinoame în raport cu altele. Bibliografia cuprinde în general titluri ce pot fi găsite în biblioteci de către studenţi sau alţi cititori. „Simularea variabilelor neuniforme”. dezvoltările rezultate generalizând şi unificând într-un mod elegant rezultate din analiza matematică şi analiza numerică. 192 pag. Calculul umbral îşi arată forţa şi eficienţa prin aplicarea sa şi obţinerea unor rezultate în domenii neînrudite între ele. Poisson Processes (General Stochastic Processes. ISBN 973-575-888-1 Calculul operatorial finit. specialişti –65– . Kolmogorov Equations). ca de exemplu: combinatorică. când este cazul. profesori. numit şi calcul umbral. „Metoda Monte Carlo”. Poisson Random Measures). Queuing Processes.Ion VĂDUVA MODELE DE SIMULARE Format 14/20.. teoria aproximării.. Adresabilitate: studenţi. prezentarea noţiunilor şi rezultatelor este însoţită de figuri. reprezintă o reuşită sinteză între clasicul calcul cu diferenţe finite şi unele tehnici moderne de algebră liniară şi analiză funcţională. Minimal Processes. Homogeneous Markov Processes with Continuous Time (General Properties. „Simularea vectorilor aleatori”. tabele. Toate capitolele conţin exerciţii (pentru fiecare exerciţiu se dau indicaţii de rezolvare sau chiar soluţia). ISBN 973-575-862-8 Material de iniţiere. calculul probabilităţilor. Adresabilitate: studenţi. “APPLIED MATHEMATICS” SECTION Format 14/20. Seminar Problems on Poisson Processes (Poisson Processes.. „Numere aleatoare”. specialişti Andrei VERNESCU CALCUL OPERATORIAL FINIT ŞI TEORIA APROXIMĂRII Format 16/61x86.

încercându-se doar descrierea unor proprietăţi legate de producerea cuantelor gama. specialişti Cornelia CERCASOV. de asemenea. RADU INTRODUCERE ÎN ASTROFIZICA CUANTELOR GAMA DE ENERGIE ÎNALTĂ Format 8/61x86. în al doilea capitol sunt prezentate definiţiile unor concepte cu care operează astrofizica cuantelor gama de energie înaltă. În cadrul acestui capitol şi în următorul. Ion BACIU. este de remarcat că modelele multora dintre aceste surse se află în plină dezvoltare. Daniela POPOVICI CHIMIE ORGANICĂ PENTRU PERFECŢIONAREA PROFESORILOR. Adresabilitate: studenţi. 222 pag. 148 pag. specialişti Gh. A. În capitolul III sunt trecute în revistă modelele posibilelor surse de cuante gama cosmice de energie înaltă. precum şi o anexă care îl ajută să îşi lărgească această listă şi să consulte unele calcule utilizate în manual. nu sunt apanajul doar al acestui domeniu de cercetare. principalele tipuri de senzori electrochimici. reacţii de substituţie. 66 pag. Adresabilitate: studenţi. Cititorul are. profesori. După o introducere. T. A. PARTEA I – SENZORI Format 14/20. S-au dezvoltat aplicaţii ale senzorilor electrochimici pentru toate mediile.Lucian ROTARIU SENZORI ŞI BIOSENZORI ÎN MONITORIZAREA CALITĂŢII MEDIULUI.. ISBN 973-575-668-4 Lucrarea este structurată pe mai multe capitole care prezintă aspecte teoretice legate de principalele tipuri de reacţii chimice ale substanţelor organice: reacţii de adiţie. la dispoziţie o bogată listă bibliografică. profesori. ISBN 973-575-905-5 Această carte îşi propune să abordeze. din punct de vedere teoretic. Elena POPA. PARTEA A II-A Format 8/61x86. ANGELESCU.. În capitolele V şi VI sunt detaliate efectele pe care le produc interacţiunile cuantelor gama cosmice de energie înaltă cu mediile galactic şi extragalactic şi cu atmosfera pământească. Cele mai multe aplicaţii în monitorizarea calităţii mediului fac însă referire la probe aflate în stare lichidă sau gazoasă. de la gaze la probe lichide şi până la mediile solide. constructiv şi al aplicaţiilor. DUMITRESCU. cu aerul şi cu apa. Adalgiza CIOBANU. Capitolul VII este dedicat tehnicilor de detecţie a cuantelor gama cosmice de energie înaltă. Anca NICOLAE. cititorul va putea sesiza şi unele dintre problemele cu care se confruntă la ora actuală cercetarea cuantelor gama. reacţii chimice cu formare de compuşi –66– . procese de oxidare. nici modelele prezentate în manual nu pot fi exhaustive. existând studii de mare anvergură dedicate special acestor modele. Ca urmare. unele dintre conceptele prezentate. destul de multe. Olga CUZA. Chiar şi pentru studiul astrofizicii cuantelor gama unele dintre concepte sunt folosite în comun de diferitele tehnici experimentale. ISBN 973-575-923-3 Manualul este conceput astfel încât să îi ajute pe cei interesaţi de acest domeniu să se iniţieze în tehnicile de cercetare şi să se conecteze la subiectele cele mai recente. Modele privind producerea cuantelor gama sunt descrise în capitolul IV. cu aplicaţii în controlul calităţii mediului..

Codruţa PARASCHIVESCU COMPUŞI NATURALI ŞI DE SEMISINTEZĂ – LUCRĂRI PRACTICE Format 14/20. ISBN 973-575-917-9 Chemometria este disciplina care are ca obiectiv principal introducerea metodelor matematice şi statistice în prelucrarea datelor chimice. naturali şi de sinteză şi un capitol privind agenţii poluanţi organici şi probleme de protecţia mediului. prin tehnici specifice compuşilor naturali şi de semisinteză. dar nici prea mici. specialişti Gheorghiţă ZBĂGANU METODE MATEMATICE ÎN TEORIA RISCULUI ŞI ACTUARIAT Format 8/61x86. 80 pag. În continuare sunt prezentate procesele catalitice din chimia organică. O mare parte a lui se găseşte deja pe Internet la adresa www. 198 pag.. Adresabilitate: studenţi.csm..ro şi a fost folosit de studenţi. profesori. şi anume: un capitol referitor la compuşii organici macromoleculari. Facultatea de Matematică – Informatică. Pe baza acestui cadru teoretic. Aceasta este strâns legată de problema comparării riscurilor: dintre doi asiguraţi care plătesc aceeaşi primă de asigurare. Adresabilitate: profesori din învăţământul preuniversitar Ion BACIU. specialişti Lucia MUTIHAC. Pentru fiecare referat în parte sunt prezentate: principiul metodei de extracţie sau al semisintezei. – pentru că atunci s-ar descuraja asiguratul –. profesori. Adresabilitate: studenţi. Utilizarea tehnicilor specifice –67– . ISBN 973-575-937-3 Parcurgerea acestor lucrări practice îmbogăţeşte experienţa practică a studenţilor prin utilizarea cunoştinţelor de bază ale chimiei organice practice. reacţia chimică (unde este cazul) sau formulele chimice ale compuşilor organici implicaţi în lucrarea respectivă. 270 pag. prin însuşirea metodelor de izolare a unor compuşi naturali dintr-o matrice (vegetală) complexă şi identificarea acestora. abordate în sensul creşterii gradului de complexitate. ISBN 973-575-943-8 Esenţa teoriei riscului este problema ruinei – estimarea probabilităţii de ruină în orizont finit şi infinit. de la cataliza omogenă la cea eterogenă. Textul lucrării de faţă este rezultatul unei experienţe de cinci ani de predare a cursului de „Teoria riscului şi actuariat” la anii de masterat.. care este mai riscant? Esenţa actuariatului este calculul primelor de asigurare: acestea trebuie să nu fie nici prea mari. ionici. în lucrare sunt incluse două capitole de o deosebită importanţă practică. observaţii diverse. modul de lucru. substanţele necesare. disciplina „Statistică Aplicată şi Optimizare” din cadrul Universităţii din Bucureşti. pentru că atunci asiguratorul s-ar ruina. cu extindere la biocataliză. Vasile DAVID ELEMENTE FUNDAMENTALE DE CHEMOMETRIE Format 14/20. Eliza OPREA.

scrisă într-un limbaj elegant şi simplu. limbajul de programare Pascal. cu atenţie specială acordată limbii române. prin numărul mare de exemple şi de exerciţii asociate fiecărui paragraf. studenţi. Lucrarea de faţă. 250 pag. profesori. prin prezenţa unui mic dicţionar de termeni informatici. apropiind cititorul de cele mai importante noţiuni şi rezultate ce aparţin bazelor informaticii şi remarcându- se prin informaţiile istorice atent documentate. 1997. componente ale materiei vii din perspectiva legăturii cu rolul lor biologic. Un loc deosebit în modelarea. a doua ediţie a publicaţiei Chemometrie. specialişti Elena POPA CHIMIE BIOORGANICĂ Format 8/61x86. tehnologiei informaţiei în optimizarea proceselor analitice este un alt aspect important al chemometriei. sisteme de operare. în special a celor analitice. se oferă un instrument de înţelegere. Sunt câteva decenii de când nu am mai avut. o teză de doctorat –68– . recunoaşterea formelor. profesori. Adresabilitate: studenţi. arhitectura calculatoarelor. profesori. imagistica digitală etc. acizi nucleici). specialişti Elena-Liliana POPESCU BAZELE INFORMATICII Format 16/70x100. Adresabilitate: elevi. 390 pag.. 184 pag. prezentându-se structura şi proprietăţile celor patru clase de biomolecule organice (glucide. proteine. lucrarea se distinge şi prin nuanţa de originalitate şi poezie. ISBN 973-575-667-6 Colecţia „Fundamentum” Volumul se ocupă de algoritmi.. prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale alături de metodele statistico-matematice îl ocupă metodele inteligenţei artificiale. Editura Universităţii din Bucureşti.. ISBN 973-575-928-4 „Lucrarea de faţă se referă la unele aspecte cantitative şi formale ale limbajului natural. Adresabilitate: studenţi. lipide. DINU METODE FORMALE ŞI DE CLASIFICARE ÎN LINGVISTICA MATEMATICĂ ŞI COMPUTAŢIONALĂ Format 14/20. algoritmi genetici. specialişti Liviu P. de aceiaşi autori. bazele algebrice ale informaticii. matematice. precum şi metode ale inteligenţei artificiale pentru evaluarea experimentelor. ISBN 973-575-927-6 Cartea de faţă tratează un domeniu interdisciplinar. cum ar fi: reţelele neuronale. abordare şi explicare logică a fenomenelor complexe implicate în metabolismul celular. prezintă succint posibilităţile de aplicare a celor mai reprezentative metode statistice. Sobră şi consistentă. la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti.

O bogată bibliografie de peste 120 de titluri (cele mai multe din ultimii 10 ani). profesori. Sunt două părţi. ISBN 973-575-976-4 Cursul urmăreşte etapele mai importante care au marcat dezvoltarea geometriei de-a lungul a două milenii şi jumătate. deductivă a numeroase proprietăţi de aritmetică şi de geometrie. Mihaela PUIU. care constituie o înlănţuire logică. bine distincte. 120 pag. prof. univ.. dedicated to practical works and exercises. în Observator Cultural. ocupă capitolele al patrulea (Despre similaritate). Autorul introduce un nou tip de gramatici contextuale. caracterizată prin obiectul ei. Since the kinetic measurements are always accompanied by significant experimental errors. domeniu în care România se manifestă puternic pe plan mondial. The practical works and accompanying problems are focalized over several fundamental molecular kinetic properties of matter and over –69– . pornind de la analogia dintre silabarea unui cuvânt şi modalitatea în care este generat un cuvânt de gramaticile contextuale- Marcus (…). dr. folosită cu maturitate de către autor. începând cu capodopera Stoichia a lui Euclid. încheie lucrarea. profesori. docent Solomon Marcus) „Autorul prezintă rezultatele cercetărilor personale referitoare la raporturile dintre optimalitatea lungimii propoziţiilor şi comprehensibilitatea textelor (…). al cincilea (Metode multicriteriale de decizie) şi al şaselea (Aplicaţii şi rezultate experimentale). „Un nou studiu de lingvistică matematică şi computaţională”. cu această tematică. nr. presenting a set of experiments and solved problems at an introductory level. a doua. agregare şi clasificare. Autorul propune o măsură a similarităţii unor clasamente cu vocabulare diferite. ocupă capitolele al doilea (Aspecte ale silabei) şi al treilea (Un model contextual-Marcus al silabei).” (Mona Moldoveanu. caracterizată prin atenţia îndreptată spre anumite probleme generale de similaritate. 19-25 octombrie 2004) Adresabilitate: studenţi. It takes into consideration the main trends and prospects of classical chemical kinetics. Una dintre noutăţile aduse de această carte este reprezentată de algoritmul propus de autor – utilizat în prezent – pentru despărţirea în silabe a cuvintelor din limba română (…).. dar care şi ele sunt confruntate în final cu situaţii punctuale din studiul limbilor naturale. Valentin MUNTEANU. specialişti Adina RĂDUCAN.”(din prefaţa semnată Acad. a short presentation of the statistical treatment of experimental data as well as of propagation of errors was necessary. Adresabilitate: studenţi. 94 pag. Dumitru OANCEA EXPERIMENTAL CHEMICAL KINETICS Format 14/20. ISBN 973-575-977-2 The present book. în ciuda faptului că s-au prezentat numeroase teze referitoare la modelarea matematică a limbajelor. pe care le numeşte gramatici silabice (…). 243. silaba. is based on a course in chemical kinetics for chemical faculty students of the Bucharest University. Liviu Dinu construieşte un model matematic al silabei. chiar dacă în strânsă legătură în această lucrare: prima. specialişti Kostake TELEMAN FUNDAMENTELE GEOMETRIEI – EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ Format 14/20.

from titration to physicochemical methods of analysis. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. 168 pag. controlul şi monitorizarea calităţii mediului. ionic strength and the presence of catalyst. Dezvoltarea domeniului biosenzorilor a cunoscut o amploare deosebită în ultimele decenii şi datorită multitudinii de aplicaţii. 198 pag. Ath. ISBN 973-575-954-3 Lucrarea face referire la tipurile de traductori şi tehnici utilizate la realizarea şi caracterizarea biosenzorilor. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-948-9 Cartea prezintă rezultate fundamentale dintr-un domeniu actual. dr. cât şi pe cele globale (geodezice). specialişti Iulia Elena HIRICĂ GEOMETRIE SPECTRALĂ PE VARIETĂŢI RIEMANN Format 14/20. De asemenea. promoters or inhibitors on the kinetics of some well known chemical reactions. agricultură şi controlul calităţii alimentelor. The time evolution of the reacting systems is monitored using various procedures. în continuu progres. temperature. Spre deosebire de topologia diferenţială. Lucrarea de faţă prezintă modul în care operatorii diferenţiali pe o varietate diferenţiabilă pun în evidenţă legătura dintre geometria şi topologia varietăţii. Truţia.. ISBN 973-575-962-4 Cursul are la bază o serie de studii elaborate de autoare în cadrul activităţii de cercetare în domeniul spectroscopiei cristalelor de-a lungul a peste douăzeci de ani de activitate în colectivul condus de prof. The solved exercises are intended to fix the theoretical concepts and to familiarize the students with the order of magnitude of various properties.. căruia i se datorează primul curs –70– . 106 pag. în domenii diverse cum ar fi: laboratorul clinic. un capitol aparte este dedicat prezentării biosenzorilor enzimatici. care studiază proprietăţile globale ale varietăţilor diferenţiabile. Both graphical and regression methods are used for the evaluation of the kinetic parameters. industria medicamentelor. cei mai dezvoltaţi biosenzori până în prezent. specialişti Camelia BALA TEHNOLOGIA BIOSENZORILOR Format 14/20. the effect of different system variables like reactant concentrations. profesori. profesori. specialişti Floriana IOVA SPECTROSCOPIA STĂRILOR CONDENSATE Format 14/20.. controlul proceselor biotehnologice. toate aceste aplicaţii fiind prezentate pe larg în carte. profesori. geometria diferenţială studiază atât proprietăţile locale (curbură).

In Chapter 3. Analiza metalografică prin microscopie optică. and hydroxy acids.. Adresabilitate: studenţi. the most abundant class of compounds in the biological world. The compounds considered are diols. III. In Chapter 2. hydroxy aldehydes. pointing out some of the unique chemistry that results from the cooperation or interaction of the two functional groups. Determinarea constantei de stabilitate chimică a materialelor nemetalice. 60 pag. 973-575-967-5 The book has been divided into four chapters. VI. Sinteza şi caracterizarea prin difracţie de raze X a unui zeolit de tip A. Bioorganic material is introduced throughout this text to encourage students to recognize that organic chemistry and biochemistry are not separate entities. Stabilitatea metalelor în atmosferă de oxigen la temperaturi înalte. hydroxy ketones. specialişti Ioan-Cezar MARCU CHIMIA ŞI TEHNOLOGIA MATERIALELOR – LUCRĂRI PRACTICE ŞI PROBLEME Format 8/61x86. amino acids. profesori. profesori. V. Iulia CREŢU ORGANIC CHEMISTRY – CHEMISTRY OF COMPOUNDS WITH MIXED FUNCTIONAL GROUPS (Part I) Format 8/61x86. ISBN 973-575-966-7.. IV. Adresabilitate: studenţi. Amino acids constitute a particularly important class of difunctional compounds because they are the building blocks from which proteins are constructed. Adresabilitate: studenţi –71– . Chapter 1 provides information about stereochemistry and stereoisomers. Sticle – câteva proprietăţi. teoria orbitalilor moleculari făcând obiectul unui curs anterior publicat al autoarei. are presented. Studiul structurii materialelor prin difracţie de raze X. II. VII. but two parts of a continuum of knowledge. specialişti Ileana Cornelia FĂRCĂŞANU. Lucrarea de faţă se referă în cea mai mare parte la spectroscopia cristalelor în baza teoriei câmpului cristalin. de Spectroscopia Stărilor Condensate (apărut în 1978 la Tipografia Universităţii din Bucureşti. ISBN 973-575-955-1 I. 190 pag. because their chemistry is fundamental to a study of carbohydrates. specific types of difunctional compounds are presented. After a short review of the conformers and geometric (cis-trans) isomers that were studied in the first year of organic chemistry. Probleme. the isomers that result from having a chirality center (the most recently IUPAC- approved term for a carbon bonded to four different substituents) are discussed. Studiul formării peliculei oxidice. astăzi Editura Universităţii din Bucureşti). In Chapter 4 the authors consider another large and important class of difunctional compounds. carbohydrates.

starea de tensiune – care se produc în corpurile constituite din astfel de materiale. ISBN 973-575-986-1 Part I: Stereochemistry. ELECTROCHIMIE. Adresabilitate: studenţi. 252 pag. cu etimologie elină: rhein = a curge. Constantin MIHAILCIUC CHIMIE FIZICĂ – STRUCTURĂ ŞI SPECTROMETRIE MOLECULARĂ. Amino Acids. Cercetările şi lucrările din oricare ramură a chimiei sunt în mare măsură aplicaţii ale chimiei fizice. Peptides and Proteins. Hints. sub acţiunea solicitărilor exterioare. Ileana Cornelia FĂRCĂŞANU COMPOUNDS WITH MIXED FUNCTIONAL GROUPS – PROBLEMS AND EXERCISES Format 8/61x86. Adresabilitate: studenţi. Lucrarea de faţă are la bază experienţa didactică a celor doi autori şi activitatea de cercetare pe care aceştia au desfăşurat-o. specialişti Sanda CLEJA-ŢIGOIU.. Reologia îşi propune să formuleze legi de material sau reprezentări constitutive pentru materiale ale căror proprietăţi depind în mod esenţial de timp şi să determine mişcarea şi deformarea. Prezenta lucrare are ca scop să le asigure biochimiştilor cunoştinţele esenţiale şi necesare de chimie fizică. Part II: Answers. profesori. inclusiv în biochimie. Clues (corresponding to the sections of the first part). PARTEA I – REOLOGIE Format 8/61x86. 432 pag. Aceste proprietăţi sunt esenţial diferite de cele ale „fluidelor vâscoase clasice”. profesori.. TERMODINAMICĂ.. Viorica MELTZER. 116 pag. deschizându-le drumul spre noi orizonturi prin corelarea adecvată a substratului unor procese fizico-chimice fundamentale cu particularităţile lor biologice. monografiile şi revistele din oricare domeniu al chimiei nu mai sunt astăzi accesibile decât celor cu o bună pregătire în domeniul chimiei fizice. CINETICĂ CHIMICĂ. profesori. logos = ştiinţă) este o disciplină care se dezvoltă în cadrul mecanicii corpurilor continuu deformabile. COLOIZI Format 14/20. permiţând abordări mai sigure şi exacte ale problemelor specifice. ISBN 973-575-960-8 Chimia fizică a pătruns adânc în toate ramurile chimiei. specialişti –72– . Victor ŢIGOIU REOLOGIE ŞI TERMODINAMICĂ.Iulia CREŢU. Carbohydrates. ISBN 973-575-202-6 Reologia (termen venit din franceză. ridicând nivelul teoretic al acestora. Adresabilitate: studenţi. specialişti Cezar BENDIC. Din acest motiv tratatele. Difunctional Compounds.

N. bibliografie. Împreună cu monografia profesorului N. teoreme). 1984. Sanda CLEJA-ŢIGOIU. precum şi activitatea de cercetare pe care aceştia au desfăşurat-o. elaborată sub conducerea acad. propoziţii. în spiritul monografiei Sanda Cleja-Ţigoiu. numerical applications. 218 pag. judicious chosen. the compressibility factor).. Lucrarea conţine probleme propuse pentru rezolvare (şi soluţiile complete ale acestora). Adresabilitate: studenţi Iuliana PARASCHIV-MUNTEANU. Cristescu şi susţinută în decembrie 1997 la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti. prof. Cristescu Mecanica rocilor. specializarea Fizica atmosferei şi a Pământului. equilibrium constants and equilibrium displacement.. Tipografia Universităţii din Bucureşti (astăzi Editura Universităţii din Bucureşti). –73– . Tipografia Universităţii din Bucureşti (astăzi Editura Universităţii din Bucureşti). În primul sunt prezentate ecuaţii constitutive utilizate în geomecanică. ea oferă cititorului interesat un tablou relativ complet asupra naturii problemelor specifice geomecanicii. Volumul are la bază activitatea didactică a autorilor. în acest capitol se studiază probleme iniţiale şi la limită pentru materiale semiliniare de tip rate în cazul cvasistatic. Soós. Daniela BALA CHEMICAL THERMODYNAMICS THEORY AND APPLICATIONS Format 8/61x86. 424 pag. Metode numerice în geomecanică. Teoria plasticităţii cu aplicaţii la prelucrarea metalelor. mono-. Monografia are două capitole. electrochemical equilibrium). de tip plasticitate clasică şi vâscoplasticitate. anexe cu rezultate de matematică (definiţii.. VREMEA ŞI CLIMA Format 14/20. Chemical equilibrium (free energy of reaction. ISBN 973-575-961-6 „Am încercat să «construiesc» o carte din notele unor cursuri pe care le ţin de mulţi ani la Facultatea de fizică. specialişti Sabina ŞTEFAN FIZICA ATMOSFEREI. III. bi.Ioan GĂINAR. 152 pag. II. Phase equilibria (fundamental relations. Cristescu. The deviations from the ideal behavior (partial molar quantities. 1984. Materialul prezentat în capitolul 2 se bazează pe teza de doctorat a Iulianei Paraschiv-Munteanu. seventeen experimental works (chapter V). so that they totally cover the fundamental ideas introduced in the theoretical statement. ISBN 973-575-987-X Temperature and its measurement methods. Eugen SOÓS PLASTICITATE CU APLICAŢII ÎN GEOMECANICĂ Format 14/20. Fundamental notions of calorimetry. four theoretical chapters: I. ISBN 973-575-599-8 Ideea realizării acestei cărţi şi concepţia îi sunt datorate lui E. Adresabilitate: studenţi.and three- components equilibria). N. profesori. IV.

cartea este scrisă ca să fie accesibilă nu numai fizicienilor. completată cu alte capitole. din materialul folosit pentru cercetarea ştiinţifică şi din rezultatele acestei cercetări. specialişti Mihai DONDERA. Se face clasificarea timpilor de stopare asociaţi unui câmp de probabilitate filtrat. 364 pag.. ci tuturor celor care lucrează în domeniul ştiinţelor Pământului. remarcându-se printr-o mare diversitate şi permiţând cititorului să îşi formeze o imagine relativ completă asupra problematicii abordate. În perspectiva noii structuri a învăţământului de Fizică.” (Sabina Ştefan) Lucrare distinsă cu Premiul „Ştefan Hepites” al Academiei Române (2004. va fi de folos în pregătirea pentru obţinerea titlului de Master în Fizică. Adresabilitate: studenţi.. specialişti Florentina HRISTEA. TEORIE ŞI APLICAŢII Format 14/20. specialişti Gabriela LICEA PROCESE ŞI APLICAŢII – PARTEA A II-A Format 14/20. de-a lungul ultimilor ani. profesori. profesori. ISBN 973-575-995-0 Cursul de faţă are ca punct de pornire o parte din lecţiile predate de către autori. Manualul este o continuare firească a cursului general de mecanică cuantică. studenţilor Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti încadraţi în programele de Studii Aprofundate în direcţiile Fizică Teoretică şi Fizica Atomului şi Moleculei. 973-575-997-7 Capitolul 1 se ocupă de teoria generală a proceselor. atenţia fiind concentrată pe o înţelegere fenomenologică mai mult decât o considerare matematică a proceselor şi fenomenelor. profesori. ISBN 973-575-745-1. în special prin varietatea tipurilor de aplicaţii prezentate. Ca urmare. Adresabilitate: studenţi. protecţia mediului. ISBN 973-575-996-9 Lucrarea se opreşte asupra celor mai importante tehnici de căutare şi sisteme de reprezentare a cunoştinţelor. Viorica FLORESCU CAPITOLE DE FIZICĂ ATOMICĂ TEORETICĂ Format 14/20. Am pornit de la ideea realizării unei cărţi utile nu numai studenţilor care se specializează în fizica atmosferei şi fizica şi protecţia mediului. 183 pag. Cartea este utilă şi prin numeroasele exemple de programe pe care le oferă. 130 pag. decernat 2006). Maria Florina BALCAN CĂUTAREA ŞI REPREZENTAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ. lucrarea de faţă. se introduc corpurile boreline –74– . Adresabilitate: studenţi. În cele două părţi sunt abordate probleme legate de capitole ale fizicii cuantice care stau la baza aplicaţiilor acesteia..

stocastice şi se dau teoremele de secţiune cu consecinţele lor. şi se încheie cu bibliografie. profesori. profesori. Încă de la începutul istoriei civilizaţiei. la formarea unei concepţii obiective despre lume şi viaţă. Cum vede omul. Capitolul 2 îşi propune un studiu detaliat al proceselor cu variaţie mărginită.. Adresabilitate: studenţi. ci poate este de evidenţiat mai ales contribuţia adusă dezvoltării civilizaţiei. Capitolul 4 este consacrat aplicaţiilor. Elementul specific care face legătura cu teoria martingalelor este noţiunea de proiecţie previzibilă duală sau compensatorul unui astfel de proces. Ovidiu-Theodor TOMA OPTICA Format 8/61x86. profesori. ISBN 973-737-015-5 OPTICA – ştiinţa despre lumină – este un capitol fascinant al fizicii care a contribuit esenţial la dezvoltarea ştiinţei. Adresabilitate: studenţi. iar celelalte sunt salturile compensate ale martingalului iniţial. atunci cu ce viteză. Adresabilitate: studenţi. omul ca fiinţă raţională şi-a pus probabil aceleaşi întrebări ca şi noi astăzi: ce este lumina. în general. artei şi culturii etc. de ce unele corpuri sunt colorate. dacă lumina se propagă. dintre care cele mai importante sunt teoremele de proiecţie. 212 pag. Mircea BULINSKI. specialişti –75– . numită formula de schimbare de variabilă. tehnicii şi tehnologiilor. finită sau infinită? Problema văzului a preocupat pe gânditori încă din antichitate.. ISBN 973-575-565-3. 200 pag. dintre care unul este continuu. specialişti Ştefan LEVAI. Se obţine o extensie a formulei lui Ito pentru un semimartingal în sens restrâns. prin aplicaţiile opticii în toate domeniile ştiinţei. iar altele nu. Se aplică teoria din capitolele anterioare la construcţia integralei stocastice în raport cu un martingal de pătrat integrabil care nu este neapărat continuu. Capitolul 3 introduce noţiunea de ortogonalitate (tare) în mulţimea martingalelor de pătrat integrabil şi dă teorema de reprezentare a unui martingal de pătrat integrabil ca suma unei serii de martingale ortogonale. 973-575-994-2 Acest al doilea volum include capitolele VI („Acizi nucleici”) şi VII („Vitamine”). tehnicii şi. Importanţa studiului opticii nu se rezumă numai la acea realitate obiectivă că oamenii primesc aproximativ 84% din cantitatea de informaţii cu ajutorul văzului. care sunt mecanismele vederii sale? Asemenea întrebări au şi un caracter filosofic profund. specialişti Alexandru GIOABĂ BIOCHIMIE STRUCTURALĂ – PARTEA II-A Format 8/61x86. structurate în subcapitole cu numeroase subdiviziuni. deci al luminii.

săruri. ISBN 973-575-020-1 UML a fost realizat de trei dintre cei mai importanţi metodologişti de la Rational Software Corporation (RSC): Grady Booch. cu scop general. 973-575-656-0 Tratarea problemelor de tehnologie chimică se poate face fie urmărind procesele tehnologice pe grupe de industrii care prelucrează aceleaşi materii prime (minereuri. ISBN 973-575-778-8 Lucrările sunt organizate într-o succesiune care respectă ordinea noţiunilor din domeniul termodinamicii fenomenologice. 248 pag. Acestea vor fi descrise în lucrarea de faţă. polimerizare. împreună cu principiile care stau la baza „filozofiei” limbajului. Adresabilitate: studenţi. aer. silicaţi. materiile prime şi sursele de energie pentru industria chimică. care prezintă avantaje didactice. OMT. Elena PINCU APLICAŢII NUMERICE ŞI LUCRĂRI PRACTICE DE TERMODINAMICĂ CHIMICĂ Format 14/20. petrol. 196 pag. –76– . de comunicare despre sistem. În structura lucrării este adoptat primul mod de tratare. folosirea apei în fabricaţiile chimice şi procesele din industria anorganică şi metalurgică. ISBN 973-575-655-2. Ultimul paragraf este destinat tabelelor pentru prezentarea rezultatelor experimentale. UML este un limbaj evolutiv. fiecare lucrare urmează aceeaşi succesiune a problematicii. cunoscuţi şi sub numele de „the Three Amigos”.). Prezentarea este originală. OOSE.. construcţie şi documentare a componentelor unui sistem software. În primul volum sunt cuprinse probleme privind principiile teoretice de realizare a proceselor tehnologice. cu largă aplicabilitate. specialişti Florentina Rodica NICULESCU MODELAREA ŞI PROIECTAREA SISTEMELOR SOFTWARE UTILIZÂND UML Format 8/61x86. Emilian ANGELESCU. gaze naturale etc. aparatele folosite pentru realizarea reacţiilor chimice în condiţii industriale.Adriana URDĂ. Ca orice limbaj. nitrare. şi constă în unificarea celor mai importante concepte introduse în metodologiile lor: Booch. sulfonare. James Rumbough şi Ivar Jacobson. 128 pag. specialişti Viorica MELTZER. UML este definit de sintaxă şi de semantică.. însoţite de hârtie milimetrică acolo unde este necesar. fie grupând procesele care presupun acelaşi tip de transformare chimică (oxidare. cărbuni. profesori. schimbătorii de ioni. vizualizare. profesori. fiind standardizat industrial ca limbaj de modelare pentru specificare. condensare etc.. cu instrumente suport. Daniela BALA. halogenare.). Adresabilitate: studenţi. reducere. Ioan SĂNDULESCU CHIMIE TEHNOLOGICĂ GENERALĂ (PARTEA I) Format 8/61x86.

privind limbajul C++.. Adresabilitate: studenţi. dar şi al complexităţii lor.. Maria Iuliana GRUIA BIOCHIMIE MEDICALĂ Format 14/20. 532 pag. astfel. lucrarea tratează aspectele fundamentale privind reprezentarea. Mariana POPA ELEMENTE DE ALGORITMI ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE Format 14/20. Desigur. acesta este un punct de vedere simplist şi reducţionist. termistori. sănătatea poate fi definită ca starea în care toate miile de reacţii intra. În final sunt anexate câteva tabele necesare prelucrării şi valorificării unor rezultate ale măsurătorilor. ca mărime fundamentală în termodinamica fenomenologică. O atenţie deosebită a fost acordată temperaturii.şi extracelulare care au loc în organism decurg în condiţiile care asigură organismului şanse maxime de supravieţuire în stare funcţională. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) defineşte starea de sănătate astfel: „nu numai absenţa bolilor şi a infirmităţilor. primele două având câte patru capitole şi ultima două capitole. termocupluri şi metode moderne digitale. ISBN 973-575-979-9 Prin această carte. Dintr-un punct de vedere biochimic. implementarea structurilor de date de tip stivă. elaborarea şi complexitatea algoritmilor (în prima parte). Utilizarea eficientă a calculatorului pentru rezolvarea de probleme din orice domeniu nu este posibilă fără o iniţiere în domeniul algoritmilor. Acesta este motivul pentru care prima parte a lucrării dezvoltă metodele de reprezentare a algoritmilor. profesori. Fiecare lucrare practică este însoţită de aplicaţii numerice sugestiv alese. Structurată pe trei părţi. 220 pag. profesori. Adresabilitate: studenţi. programarea orientată obiect. mental şi social”. specialişti Marin POPA. Sunt prezentate principalele scări de temperatură în cronologia apariţiei lor şi principalele dispozitive de măsură a temperaturii: termometre. prezintă câteva metode şi tehnici de elaborare a algoritmilor şi studiază complexitatea algoritmilor elaboraţi prin fiecare din aceste tehnici. specialişti Ileana Cornelia FĂRCĂŞANU. autorii îşi exprimă concepţia asupra modului de abordare a cursului numit Informatică de la facultăţile de informatică şi de la cele de matematică- informatică pentru specializările informatică şi matematică-informatică. ci şi o stare de confort fizic. arbore în C++ şi privind grafica pe calculator în C++ (partea a doua) şi în sfârşit privind modalităţi eficiente de realizare a paginilor Web interactive şi dinamice (partea a treia). 973-737-018-X Procesele biochimice normale stau la baza stării de sănătate. ISBN 973-737-017-1. al metodelor şi tehnicilor de elaborare a acestora. coadă. studenţii pot să înţeleagă mult mai bine tematica tratată şi să realizeze care sunt aplicaţiile fiecărei lucrări în diverse domenii. fiind evident că pentru a putea monitoriza –77– .

profesori. elementare. efectul Doppler. efectul Compton. dar şi a celor psihologice şi sociale. specialişti Cristian CIUCU INTRODUCERE ÎN MECANICA RELATIVISTĂ Format 8/61x86. Adresabilitate: studenţi. Alături de medicină. Multe laboratoare de biochimie medicală au şi o parte de cercetare aplicată sau fundamentală care urmăreşte găsirea şi dezvoltarea unor noi metode de diagnostic. viteza luminii. Maria I. spaţiu Minkowski. lichidul cefalo-rahidian. elemente de calcul vectorial şi sisteme de coordonate. există multe alte discipline care interacţionează cu biochimia clinică: chimia analitică. intervalele spaţiu-timp. Lorelei I. În capitolul următor cartea prezintă principiul relativităţii. ISBN 973-737-034-1 Biochimia medicală este acea parte a biochimiei care urmăreşte schimbările ce apar în compoziţia sângelui şi a altor fluide organice (urina. sucurile digestive. Întrucât autorul doreşte să prezinte şi mişcarea particulelor sub acţiunea forţelor electrice.. specialişti –78– .” (M. Astăzi. profesori. transformările Lorentz şi consecinţele lor. FĂRCĂŞANU. transformarea Galilei. farmacologia. medicii egipteni şi chinezi făceau legătura între diferite boli şi modificări observate în compoziţia urinei. atunci el introduce şi transformările câmpului electromagnetic. interpretează semnificaţia acestor date şi sugerează dacă sunt necesare investigaţii în plus. cu aplicaţii la dezintegrarea particulelor. Apostol) Adresabilitate: studenţi. laboratoarele de biochimie clinică furnizează în timp record rezultate analitice de mare calitate. starea de sănătate a unui organism este nevoie de cunoaşterea aprofundată a principiilor biologice. şi discută câteva aplicaţii ale dinamicii lor şi a particulelor sub acţiunea acestor câmpuri. BRAŞOVEANU BIOCHIMIE MEDICALĂ – LUCRĂRI DE LABORATOR Format 14/20. Toate acestea sunt noţiuni simple. Biochimia medicală modernă s-a dezvoltat însă în ultimii o sută de ani. fiziologia. a căror cunoaştere garantează eventualul parcurs ulterior în domeniul Fizicii Relativiste. şi continuă cu un capitol de analiză vectorială. ISBN 973-737-030-9 „Cartea începe cu un capitol deosebit de util de vectori. Urmează apoi legea lui Newton în relativitate. medicina legală şi biologia moleculară. extrem de simplu şi clar. Adresabilitate: studenţi.. GRUIA. saliva. specialişti Ileana C. în paralel cu progresele făcute în chimia organică şi cu apariţia ştiinţei pe care o numim biochimie. principiul relativităţii lui Einstein. Biochimia medicală are o istorie îndelungată – cu milenii în urmă. profesori. şi cinematica relativistă. lichidele de puncţie) care pot fi corelate cu diagnosticarea sau prevenţia bolilor şi cu monitorizarea tratamentului. 92 pag. 156 pag.

. intended to develop also the creativity and the independent spirit. appeared in 2003. HEAT TRANSFER & APPLICATIONS Format 8/61x86. 212 pag. the chemistry of the metals and of their compounds. actually. S-a preferat o extindere a tratării noţiunilor de sistem termodinamic cu exemple din toate domeniile cu accente spre nanoştiinţe şi nanotehnologii. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-737-035-X The experimental tasks. 973-737-033-3 Cartea reprezintă o extindere a notelor de curs predate de autor pentru studenţii de anul I de la Facultatea de Fizică. pe parcursul lucrării. are preceded by general theoretical information related to the particular experiments and are followed by summarizing exercises and problems. Adresabilitate: studenţi Veronica POP METALS CHEMISTRY – EXPERIMENTS AND PROBLEMS Format 14/20. tematica aleasă încearcă să acopere cu aplicaţii consecinţele practice ale legilor termodinamicii. ISBN 973-737-032-5. THERMODYNAMICS: ZEROTH & FIRST LAWS.Ioan STAMATIN THERMAL PHENOMENA. în carte se face o descriere macroscopică a fenomenelor electrice. The present work completes. specialişti Carmina PLOSCEANU ÉLECTRICITÉ. cuprinzând domeniile de specializare Fizică. aplicaţii. MAGNÉTISME.. of the same author. theoretically. Pentru o mai bună înţelegere a legilor electromagnetismului şi a modului lor de acţiune.. Dezvoltarea opticii neliniare este strâns legată de cea a laserilor. secţia de predare în limba engleză. Fizică Tehnologică. Adresabilitate: studenţi Răzvan DABU. Biofizică. a fost evidenţiată influenţa dezvoltării de noi sisteme laser asupra –79– . 194 pag. 1. 260 pag. magnetice şi optice cu ajutorul câmpurilor vectoriale. Aurel STRATAN NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE OPTICĂ NELINIARĂ ŞI LUCRĂRI DE LABORATOR Format 8/61x86. probleme şi experienţe de laborator. 268 pag. Fizică şi Protecţia Mediului. which represent the major part of the work. sunt prezentate o serie de exemple. in a more extended manner. Spectrul studenţilor fiind larg. which treats. de aceea. Fizică Medicală. Ion GRUIA.. OPTIQUE Format 14/20. ISBN 973-737-029-5 Utilizând teoria electromagnetică a lui Maxwell. ISBN 973-737-044-9 Domeniul aprofundat este optica modernă bazată pe fascicule intense de lumină. Fizică Informatică. în ideea de a face acest capitol al fizicii cât mai util şi accesibil. another one. profesori.

Adresabilitate: studenţi. profesori. Backtracking. Ultimele două capitole prezintă algoritmi pentru două etape ale teoriei compilării: analiza sintactică şi generarea codului. iar în capitolul 12 este introdusă NP-completitudinea ca încercare de a ajunge la algoritmi polinomiali pentru diferite probleme. studiilor şi experimentelor de optică neliniară şi. 244 pag. ISBN 973-737-094-5 După o discuţie generală asupra noţiunii de algoritm. În capitolul 10 sunt prezentate două clase importante de algoritmi: cei probabili şi cei genetici. ISBN 973-737-056-2 Deşi se bazează pe principiile generale de determinare a structurii şi a proprietăţilor moleculare. specialişti Horia GEORGESCU TEHNICI DE PROGRAMARE Format 14/20. Este reliefat specificul fiecărei metode şi se face o analiză atentă a timpului de executare a algoritmilor. reciproc. Următoarele două capitole includ un studiu teoretic al algoritmilor: în capitolul 11 este demonstrată optimitatea unor algoritmi folosind noţiuni de algebră liniară. Divide et Impera. în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti. contribuţia opticii neliniare la dezvoltarea de noi sisteme laser avansate.. profesori. TERMODINAMICĂ. al doilea şi al treilea capitol studiază arborii şi mai general grafurile din punctul de vedere al reprezentării şi parcurgerii lor. Este de semnalat că pentru unii algoritmi se merge până la scrierea de programe în limbajul Java. 142 pag. CINETICĂ CHIMICĂ. specialişti –80– . Capitolul 9 este dedicat studiului drumurilor în arbori.. Capitolele cărţii sunt ilustrate cu exemple de dispozitive optice neliniare cu aplicaţii în cercetare/dezvoltare. Branch and Bound şi metoda programării dinamice. Manuela SPIROIU CHIMIE FIZICĂ – LUCRĂRI PRACTICE ŞI DE SEMINAR (STRUCTURĂ ŞI SPECTROMETRIE MOLECULARĂ. Lucrarea este completată cu probleme de optică neliniară care ajută la o mai bună înţelegere a unor capitole teoretice şi cu o anexă referitoare la propagarea undelor optice în medii anizotrope. unele dintre ele realizate în Laboratorul de Laseri cu Corp Solid din Secţia Laseri a Institutului Naţional de Fizica Laserilor. Capitolele 4-8 prezintă cele mai importante metode generale de elaborare a algoritmilor: Greedy. ELECTROCHIMIE. cu multe puncte de vedere originale. lucrările practice sunt axate în general pe studiul biomoleculelor. Într-o altă anexă la curs sunt prezentate o serie de lucrări de laborator propuse a fi efectuate de către studenţii care urmează cursurile de specializare în domeniul opticii şi laserilor la masterat. COLOIZI) Format 14/20. Viorica MELTZER. urmărindu- se aspecte specifice legate de structura şi energetica sistemelor biochimice. Adresabilitate: studenţi. Mihaela PUIU. Gabriela CRISTESCU. Constantin MIHAILCIUC. Herbert STORCH. Scopul îl constituie legătura cu cursul de „Limbaje formale”. Adresabilitate: studenţi Cezar BENDIC. Plasmei şi Radiaţiei.

o scurtă prezentare a prelucrării statistice a datelor experimentale. şi. dacă este posibil. tărie ionică. Dorin POPESCU CRIPTOGRAFIE. Un motiv este acela de a le face inaccesibile utilizatorilor neautorizaţi. promotori sau inhibitori) în cinetica unor reacţii bine cunoscute. Valentin MUNTEANU. prezentând o serie de experimente şi probleme rezolvate la un nivel introductiv.. Deoarece măsurătorile cinetice sunt întotdeauna însoţite de erori experimentale.. ISBN 973-737-091-0 One major purpose of this book consists in systematization of knowledge on the subject. 218 pag. Un exemplu de astfel de coduri sunt aşa-numitele coduri „zip”.Cătălin GHERGHE. ISBN 973-737-092-9 Există mai multe motive pentru care informaţiile trebuie codificate. prezenţa unor catalizatori. The significant impact of analytical techniques on life processes was pointed out in many studies. 150 pag. folosite pentru a comprima fişiere pe hard-discul calculatoarelor. cât şi de regresie. profesori. de a corecta aceste erori. Dumitru OANCEA LUCRĂRI PRACTICE ŞI APLICAŢII NUMERICE DE CINETICĂ CHIMICĂ Format 14/20. profesori. Problemele rezolvate au avut ca scop fixarea conceptelor teoretice şi familiarizarea studenţilor cu utilizarea unui sistem coerent de unităţi de măsură şi cu stabilirea domeniilor de variaţie a diferiţilor parametri fizico.chimici. Adina RĂDUCAN. specialişti –81– . extracting and organizing important aspects from the many research areas currently being pursued by scientists of the analytical biochemistry community. ca şi a propagării erorilor. Adresabilitate: studenţi. a fost considerată necesară. Analytical biochemistry is a discipline at the interface of chemistry and biology. temperatură. Cu aceste lucruri se ocupă teoria codurilor. Lucrările practice şi aplicaţiile numerice s-au focalizat asupra unor proprietăţi cinetico-moleculare fundamentale ale materiei şi asupra influenţei anumitor factori (concentraţiile reactanţilor. Adresabilitate: studenţi. specialişti Lucia MUTIHAC FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL BIOCHEMISTRY Format 14/20. Parametrii cinetici au fost evaluaţi utilizând atât metode grafice. profesori. CODURI. ALGORITMI Format 14/20. Echipamentele electronice folosite pentru transferul de informaţii pot produce erori. 196 pag. Aceste codificări fac subiectul criptografiei. specialişti Mihaela PUIU. ISBN 973-737-068-6 Această lucrare abordează principalele tendinţe şi perspective ale cineticii chimice clasice. Este necesar să avem un mod de a detecta. Aceste coduri ţin mai mult de teoria informaţiei.. Un alt motiv este de a comprima informaţia pentru a reduce cantitatea de spaţiu necesar stocării. Un al treilea motiv este acela de a creşte calitatea transferului de informaţii. Adresabilitate: studenţi.

. Gabriela CRISTESCU TERMODINAMICĂ CHIMICĂ ÎN PROBLEME ŞI LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR Format 14/20. în ansamblu. Ioan SĂNDULESCU METODE DE PREPARARE ŞI CARACTERIZARE A CATALIZATORILOR Format 8/61x86. Grigore Bozga) Adresabilitate: studenţi. Termodinamica are un rol dominant oriunde este aplicată: producerea hranei.Ioan-Cezar MARCU. fiind un manual util studenţilor din anii terminali care îşi elaborează lucrarea de licenţă în domeniul catalizei şi studenţilor de la ciclul de master care aprofundează domeniul Catalizatorilor şi Proceselor Catalitice”. Daniela BALA. Emilian Angelescu) „Lucrarea este o înaltă ţinută ştiinţifică constituind. profesori. (Prof. Adresabilitate: studenţi. Apreciez că lucrarea. (Prof. reciclarea materialelor. 172 pag. are calităţi didactice incontestabile. 190 pag. profesori. specialişti Mihaela STĂNCIUCU ELEMENTE DE MECANICĂ TEHNICĂ. producerea şi utilizarea tuturor tipurilor de combustibili. un material informativ util privind atât aspecte fundamentale cât şi aplicative din domeniul preparării şi caracterizării materialelor catalitice… Este redactată clar şi concis. ISBN 973-737-132-1 „Materialul este bine structurat. Dr. MECANICA SOLIDULUI NEDEFORMABIL Format 8/61x86. ISBN 973-737-142-9 Lucrarea de faţă face apel la noţiuni de mecanică a punctului material anterior studiate şi este structurată în conformitate cu programa analitică a cursului ce se extinde pe perioada unui semestru. producerea energiei solare etc. termodinamica este o disciplină aplicabilă numeroaselor probleme practice cu care ne confruntăm zi de zi. Această lucrare prezintă în succesiune firească noţiunile teoretice şi practice de termodinamică chimică fenomenologică pentru sisteme ideale. Cinematică şi Dinamică a sistemelor de puncte materiale şi a solidului rigid. pentru cei interesaţi. înţelegerea şi descifrarea subtilităţilor de interpretare a sensului fizic al mărimilor termodinamice şi a relaţiilor dintre ele stau la baza aplicării adecvate şi cu folos a termodinamicii în cele mai diverse domenii. 106 pag. profesori. Dr. sintetică şi riguros ştiinţifică. necesare înţelegerii şi studiului mecanicii geostructurilor.. În acest sens.. Adresabilitate: studenţi. fiind detaliate doar problemele de Statică. materialul fiind ilustrat cu diagrame relevante pentru înţelegerea conţinutului”. specialişti Viorica MELTZER. prezentarea este clară. ISBN 973-737-143-7 Deşi are un caracter abstract şi un aparat matematic complex. specialişti –82– .

Dr. profesori. In the presentation of the material a great importance is paid to the phenomenology of the electrode reaction. Em. which is the base for a modern understanding of the electrochemistry. Ş. Electrochemical Sensors. activitatea optică. Dr. ISBN 973-737-121-6 „Cursul de Structură Moleculară elaborat de către Ş. In studying electrochemistry great importance is attached to theoretical and numerical problems (termed in the book by Example). 244 pag. În partea a doua sunt expuse proprietăţi şi metode experimentale electrice şi magnetice de studiu al moleculelor. Prof. teoria legăturii ionice şi a celei covalente. Cristina MANDRAVEL STRUCTURĂ MOLECULARĂ Format 14/20. (Acad. specialişti –83– . detailed proofs of main laws and formula of theoretical electrochemistry are given together with their meanings and the ways in which the theoretical electrochemistry may be applied. Valentina Chiosa. În prima parte se prezintă în succesiune istorică unele elemente referitoare la modele ale structurii electronice a atomilor. l. Cristina Mandravel dezvoltă două ample secţiuni ale domeniului: teoria legăturii chimice şi metode experimentale pentru determinarea parametrilor structurali. spectrometria optică şi cea magnetică. The Electrode Reaction and the Electrode. l. Ioana Stănculescu şi Prof. Applications of Electrode Potentials and Cell Voltages Measurements. cu tratare teoretică şi accent pe laturile experimentale.Valentina CHIOSA. cu aplicaţii (exerciţii şi probleme) la sfârşitul fiecărui capitol”. Volumul. forţe intermoleculare. Electrochemical Concentration Cells. În volum sunt prezentate pe scurt şi alte metode pentru studiul structurii moleculare. V. discussed in detail starting from the fundamentals of the involved fields.. Electrochemical Techniques. Ioana STĂNCULESCU. structura electronică a unor clase de molecule şi biomolecule. They aid in acquiring a profound and creative mastery of the theory. Polarisation Curves at the Electrode.. Sahini) Adresabilitate: studenţi Constantin MIHAILCIUC ELECTROCHEMISTRY Format 14/20. se evidenţiază printr- o tratare făcută cu mult tact didactic. Electrochemical Corrosion. Adresabilitate: studenţi. The Electrode Reaction and the Electrochemical Cell. Obviously. Electrochemical Cells with Two Electrodes under Polarization. Dr. 248 pag. ISBN 973-737-133-X This course for chemistry students embraces the main topics in fundamental electrochemistry: Conduction in Electrolytic Solutions. bine echilibrat cu referire la diferitele teme expuse. The purpose of the every Solution is to guide the student in a proper manner to become more familiar with the electrochemistry concepts in order to master the general principles and the basic rules of it. Electrode Kinetics.

unbounded operators and quantum groups. mathematical and theoretical physics. completely positive maps between C*- algebras. K- theory and KK-theory of operator algebras. Instead of being given by a single C*-norm. but she has tried to explain the basic notions and theorems of this theory. the topology of a locally C*-algebra is defined by a directed family of C*-seminorms. Most of the basic properties of Hilbert C*-modules are still valid for Hilbert modules over locally C*- algebras. a number important of examples and some results about representations of locally C*- algebras. starting from the intuitive counterparts of terms and adding the necessary amount of rigor needed for both an effective use in solving the practical work and in preparing for more advanced approaches of the field. Such many concepts as Hilbert C*-module. 146 pag. but the proofs are not always straightforward.Maria JOIŢA HILBERT MODULES OVER LOCALLY C* – ALGEBRAS Format 14/20. adjointable operator. strong Morita equivalence can be defined with obvious modifications in the framework of locally C*-algebras. Beside these. profesori. profesori. specialişti Claudia TIMOFTE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Format 14/20. vector bundles. compact operator. This theory has prove to be a convenient tool in the theory of operator algebras. noncommutative geometry. ISBN 973-737-151-8 The present set of lectures aims to develop the basic ideas and concepts of Thermal Physics for a beginning reader. ISBN 973-737-123-2 „The purpose of this textbook is to provide a traditional treatment of the theory of ordinary differential equations. Locally C*-algebras are generalizations of C*-algebras. allowing to study C*-algebras by studying Hilbert C*-modules over them. Adresabilitate studenţi. theory of Hilbert C*- modules is very interesting on it’s own. ISBN 973-737-128-3 Hilbert C*-modules are generalizations of Hilbert spaces by allowing the inner product to take values in a C*-algebra rather than the field of complex numbers. specialişti Valeriu FILIP INTRODUCTORY THERMAL PHYSICS Format 8/61x86. the theory of Hilbert C*-modules is an important tool for studying Morita equivalence of C*-algebras and its application to group representation theory and crossed product C*-algebras. (induced) representation. A significant part of the results presented here was obtained by the author... This book is an introduction in theory of Hilbert modules over locally C*-algebras.. Thus. The book is based on some lectures I delivered for a number of years at the Faculty of Physics of the University of Bucharest and covers the –84– . Adresabilitate: studenţi. The author did not purpose to discuss here all aspects of Hilbert modules over locally C*-algebras. 210 pag. 260 pag. The detailed bibliography of theory of Hilbert C*-modules can be found in Hilbert C*-Modules Homepage.

în special în ultimii 20-30 de ani asistăm la o mai intensă aplecare spre redescoperirea şi punerea la dispoziţia consumatorilor a remediilor bazate pe principiile active din plante şi fundamentarea ştiinţifică a fitoterapiei atât ca alternativă. Bazat pe cunoştinţele generale de chimie organică. ISBN 973-737-117-8. compuşi polifenolici. în această lucrare sunt prezentate clase importante de compuşi naturali cu acţiune terapeutică: glucide. Chapter 2 deals with first-order differential equations. In the last years. and in particular the theory of differential equations. In Chapter 3 we treat higher-order differential equations and in Chapter 4 we deal with systems of differential equations. The book consists of four chapters. 973-737-118-6 De la Paracelsius (1493-1541). În premieră. De asemenea. physics. principii amare. evidenţiindu-se beneficiile alicamentelor. vitamine. medicina. biochimie şi biologie valoarea nutritivă şi acţiunea terapeutică a alimentelor utilizate (zilnic). cât şi ca o componentă complementară a terapiei cu medicamente de sinteză. alcaloizi. taninuri. astronomy. considerat întemeietorul chimioterapiei. biologia. capitol absolut necesar şi totodată binevenit pentru completarea cunoştinţelor chimiştilor mai puţin familiarizaţi cu biologia vegetală şi botanica farmaceutică. care face o scurtă şi concisă incursiune în sistematica vegetală. pentru materialele didactice puse la dispoziţia studenţilor chimişti. specialişti –85– . agricultura În ţara noastră. has become a commonplace tool. care prezintă prin prisma cunoştinţelor de chimie organică. To write a textbook on such a classical domain is not an easy task. but also in ones such as biology. The theory of differential equations is in fact a chapter of mathematics which is absolutely necessary for modelling and investigating complex physical processes.. corelându-se structura chimică cu proprietăţile şi aplicaţiile terapeutice ale acestora. Adresabilitate: studenţi. conştientizând astfel importanţa lor pentru sănătatea fiecăruia. The first chapter is a brief introduction to the theory of ordinary differential equations. precum farmacia. au fost parcurse numeroase etape în dezvoltarea diferitelor ramuri ale chimiei care s-au dovedit indispensabile progreselor în domenii conexe. O altă noutate a acestui material îl constituie capitolul “Noţiuni generale de clasificare a organismelor vegetale. chinone. which should be regarded as an integral part of the book. chemistry. 220 pag. The requirements on mathematical training of a modern physicist are constantly increasing. coloranţi naturali. Unităţi sistematice”.” (Claudia Timofte) Adresabilitate: studenţi. profesori. heterozide. profesori. curriculum on ordinary differential equations for the students of the first year of this faculty. mathematics. being a sine qua non condition of a solid training of a physicist. medicine and economics. sunt prezentate critic unele aspecte legate de utilizarea aditivilor alimentari şi a organismelor modificate genetic. Claudia-Valentina POPA COMPUŞI NATURALI CU ACŢIUNE TERAPEUTICĂ Format 8/61x86. oligoelemente. not only in domains such as mechanics. şi până în prezent. este capitolul de “Nutriterapie”. compuşi terpenici etc. specialişti Cornelia CERCASOV. Each chapter contains many worked out examples and ends up with a few simple exercises.

În partea a doua. Acolo unde studenţii sau absolvenţi ai facultăţii care şi-au continuat cariera în domeniu au acuzat că referatele de laborator anterioare nu conţineau suficiente explicaţii pentru o corectă înţelegere a aspectelor fenomenologice (ex. practice. în funcţie de scopul propus şi infrastructură. 243 pag.. tehnici experimentale caracteristice domeniului (HPLC. măsurătorile de temperatură intervin practic în toate domeniile de cercetare ştiinţifică. –86– . specialişti Gabriela IORGA. sinteza compuşilor “periodici”). Am prezentat şi tehnici specifice domeniului de lucru (de exemplu în lucrările: Măsurarea temperaturii. S-a ţinut cont de dificultăţile semnalate de studenţi privind complexitatea variabilelor pe care ei le-au analizat şi s-a încercat oferirea unei ocazii de lucru prin prezentarea indicatorilor statistici şi metodelor statistice celor mai importante. Adresabilitate: studenţi. profesori. Astfel.Ioan GĂINAR.: noţiunea de presiune a vaporilor saturanţi) s-a insistat asupra acestora. tehnica de lucru pe care o abordează şi o va aplica în laborator sub îndrumarea cadrului didactic. În lucrare sunt expuse câteva direcţii de cercetare cu caracter fundamental şi aplicativ din domeniul presiunilor înalte: comportarea elementelor şi compuşilor chimici la presiuni ridicate. presiunii). precum şi a terminologiei aferente. după caz. sub efectul presiunii. sunt prezentate 12 lucrări experimentale în care sunt detaliate. atât tehnici experimentale de bază folosite în practica fizică uzuală. studentul poate să-şi aleagă singur metoda. Victoriţa PĂUN TERMODINAMICĂ ŞI FIZICĂ MOLECULARĂ – LUCRĂRI DE LABORATOR Format 14/20. ISBN 973-737-116-X Partea întâi conţine Prelucrarea. Obţinerea presiunilor mari şi foarte mari a condus la realizarea unor cercetări ştiinţifice cu caracter fundamental deosebit de spectaculoase. în conformitate cu infrastructura Catedrei de Fizică din Facultatea de Chimie. Dacă măsurătorile de presiune aparţin unui domeniu oarecum mai special. Daniela BALA MĂSURAREA TEMPERATURII ŞI PRESIUNII ÎN LABORATOARELE DE CERCETARE. analiza şi prezentarea rezultatelor. APLICAŢII Format 8/61x86. ISBN 973-737-122-4 Precizia cu care se obţin datele experimentale depinde în măsură determinantă de aparatura ştiinţifică de care se dispune. Bogdan IORGA. Este suficient să amintim obţinerea hidrogenului sub formă metalică (la presiunea enormă de milioane de bari) sau modificarea caracterului chimic al elementelor ca urmare a rearanjării electronilor pe nivelele de energie. Au fost prezentate şi metode alternative de lucru. Pentru măsurarea temperaturii în laboratoarele de cercetare. SFC şi SF). intitulată Lucrări experimentale. mereu însoţite de exemple simple. câteva exemple de sinteze la presiuni înalte (sinteze de minerale. cât şi metode şi tehnici complexe. care se folosesc în prezent în laboratoarele de cercetare şi în industrie. IUPAC recomandă un singur instrument: termometrul cu rezistenţă de platină. sinteza diamantului. 164 pag. Includerea părţii I are intenţia de a încuraja studenţii să folosească elemente de statistică pentru analiza rezultatelor aplicaţiei practice.

B. Chen. pentru prima dată într-un caiet de laborator adresat preponderent studenţilor din Facultatea de Chimie. fie într-un laborator de cercetare. intitulate „Fundamentele Geometriei” şi „Elemente de Fizică Matematică”. Y. 144 pag. Matematica şi Fizica. Adresabilitate: studenţi. Fizica Matematică este un domeniu al Matematicii. metode de calcul. clasificări…. lucrări care au fost adaptate facilităţilor laboratorului din Facultatea de Chimie. Adresabilitate: studenţi. specialişti Kostake TELEMAN FUNDAMENTELE GEOMETRIEI ŞI ELEMENTE DE FIZICĂ MATEMATICĂ Format 14/20. Sunt introduse lucrări complet noi (ex. face foarte dificilă opera de elaborare a unei Fizici Matematice Unitare atotcuprinzătoare. fie într-un laborator didactic. ISBN 973-737-166-6 The present book deals with the theory of Chen invariants. se află noţiunea de grup de transformări. specialişti Adela MIHAI MODERN TOPICS IN SUBMANIFOLD THEORY Format 8/61x86. lucrarea conţine un număr de 8 Anexe cu informaţii auxiliare privind proprietăţi ale materialelor în diverse stări de agregare. profesori. a very modern topic in Submanifold Theory. dar sunt şi lucrări pentru care s-au păstrat părţi comune cu lucrările de laborator de la Facultatea de Fizică. o parte a treia privind Particularităţi ale activităţii cu aparate de măsură. precum şi criteriile pe care le îndeplineşte şi cum se face verificarea metrologică a unui aparat de măsură care ajunge să fie utilizat într-un experiment. funcţionarea şi modul de operare cu diverse aparate de măsură. care conţine elemente de metrologie necesare studenţilor în formarea lor ca viitori specialişti (terminologia. numită uneori grup de simetrie. cu valabilitate generală. La baza ambelor discipline. Suplimentar. al cărui scop este încadrarea în Logica Matematică a acumulărilor înregistrate de fizicieni. pe baza observaţiilor şi a unei intuiţii specifice experimentatorilor. prin care Spaţiul este modelat matematic. printr-o înlănţuire logică de enunţuri riguroase. Totuşi.. interpretarea rezultatelor măsurării. păstrându-se totuşi exemple din cadrul experimental aferent laboratorului didactic de fizică). calculul matematic şi gândirea geometrică rămân elemente comune celor două categorii de savanţi. A fost inclusă. 306 pag. profesori. mai puţin orientată spre generalitate. initiated in 1993 by Prof. În „Fundamentele Geometriei” se prezintă o combinaţie a contribuţiilor aduse de Aristotel şi Euclid.: Studiul amestecurilor gazoase inflamabile). Această Partea a treia are drept scop de a apropia studenţilor subiecte apreciate ca importante pentru lucrul în laboratoarele de cercetare şi din industrie. Deosebirea existentă între intuiţia matematicianului şi intuiţia fizicianului. necesare la diverse etape ale studiului unei teme. –87– . ISBN 973-737-158-5 Cursul este format din două părţi.. revizuite de autori moderni. He translates some problems of the world into mathematical problems.

Concepută pe 14 capitole corespunzând la 14 cursuri desfăşurate într-un semestru. precum şi a aplicaţiilor lor în diverse domenii de activitate. scrisă de domnul CS I Dr. profesori.. specialişti –88– . ci şi tuturor celor care doresc să se iniţieze şi să se specializeze în fizica şi tehnica laser. Lucrarea are la bază cursul cu denumirea omonimă pe care autorul l-a susţinut în faţa studenţilor din anul IV ai Facultăţii de Fizică. This monograph could be a graduate course for Master students and Ph. The question is whether “to live in a best world without tension” is a real possibility. It introduces them in a new and interesting research topic: relationships between intrinsic invariants and extrinsic invariants of submanifolds. specialişti Dan C. tabele utile de constante fizice. Facultatea de Fizică. Universitatea din Bucureşti. este o sinteză de 300 de pagini referitoare la bazele fundamentale ale funcţionării laserilor. Adresabilitate: studenţi. Lucrarea este utilă nu numai studenţilor fizicieni. profesori. cartea depăşeşte dimensiunile unei discipline pur tehnice: ea conţine substanţiale completări teoretice. students in Differential Geometry. Also. dar şi de către doctoranzii care aleg tematici în acest domeniu. cât şi ca urmare a cursurilor susţinute la Facultatea de Fizică. by the applications of Chen inariants in other branches of Mathematics and other sciences. Iancu Iova. Universitatea din Bucureşti) „Lucrarea Tehnici laser şi aplicaţii. Dan C. nivelele energetice ale atomilor. 297 pag. prezentări metodologice de realizare şi folosire a laserilor. and answers to basic problems in Submanifold Theory. Tiberiu Tudor. Dr. Forma originală de prezentare a diverselor proprietăţi şi utilizări ale fasciculelor laser se bazează pe vasta experienţă practică a autorului în acest domeniu. Plasmă şi Laseri de la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti.” (Prof. as well as to physicists and applied mathematicians. în fraze scurte. Pot afirma că lucrarea domnului Dan Dumitraş prezintă clar şi riguros. toate problemele legate de înţelegerea funcţionării laserilor şi a aplicaţiilor lor. DUMITRAŞ TEHNICI LASER ŞI APLICAŢII Format 14/20. it is useful to professors and researches in Differential Geometry and Submanifold Theory. precum şi în domeniile conexe. Ing. Dr. By a “best world” we mean “a surrounding space which has the highest degree of homogeneity at every point”. ISBN 973-737-173-9 „Cartea Tehnici laser şi aplicaţii se înscrie în mod fericit în preocupările de îmbunătăţire bibliografică a specializării Fizică Tehnologică (dezvoltată în special după 1990) ale catedrei Optică. în anul universitar 2005-2006. atât în calitate de cercetător ştiinţific gr. Almost everyone desires to live in a “best world” without tension from the surrounding space. Universitatea din Bucureşti) Adresabilitate: studenţi. Facultatea de Fizică. Lucrarea este deosebit de utilă pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul laserilor de către studenţii din anii terminali de la Facultatea de Fizică şi universităţile tehnice. Dumitraş. via Chen invariants.” (Prof. I şi şef al secţiei Laseri din INFLPR. Universitatea din Bucureşti. Spectroscopie. D.

Grupuri Lie de transformări (spaţii omogene. Operatori diferenţiali stâng invarianţi pe grupuri Lie..Liviu NICOLESCU GRUPURI LIE – EDIŢIE REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ Format 14/20. Generalităţi asupra grupurilor şi algebrelor Lie (subgrupuri cu un parametru. 3. Subgrupuri Lie (teorema Cartan. teorema fundamentală a lui Lie). teorema lui Pripoae). 2. Algebra înfăşurătoare universală a unei algebre Lie (teorema Birkhoff-Witt). ISBN 973-737-165-8 Monografia de faţă este rodul cursurilor opţionale de Grupuri Lie ţinute de autor în ultimii 27 ani la Universitatea din Bucureşti. iar numeroase exemple şi exerciţii completează în mod armonios textul. 6. Ultimele trei capitole sunt în mare măsură inedite. Metrici pseudo-riemanniene bi-invariante pe grupuri Lie (teorema lui Nomizu. specialişti Iulia Gabriela DAVID. Pe capitole. profesori. 8. Reprezentări de grupuri Lie. teorema Chevalley). dar şi tuturor celor care sunt interesaţi în a învăţa şi aplica principiile de bază ale metodelor spectrochimice in UV/VIS şi IR). 474 pag. Demonstraţiile sunt foarte detaliate. 9. specialişti –89– . Adresabilitate: studenţi. teorema lui Milnor. 4. ISBN (13) 978-973-737-188-1 An apariţie: 2006. 120 pag. Unele rezultate au apărut până acum doar în periodice. Vasile DAVID SPECTROCHEMICAL METHODS OF ANALYSIS – A LABORATORY GUIDE Format 14/20. Ea prezintă rezultatele fundamentale dintr-un domeniu care cunoaşte o perioadă de reînflorire. ISBN (10) 973-737-188-7. conexiuni invariante pe spaţii reductive). 10. 5. teoremele lui Lie). profesori. 7. Determinarea unui grup Lie de către algebra sa Lie (formula Campbell- Hausdorff. Conexiuni liniare şi pseudoconexiuni invariante pe un grup Lie (conexiunile Cartan-Schouten. Preţ fără TVA: 12 lei The present “Laboratory Guide” is dedicated to the students of the Faculty of Chemistry as well as to all them which are interested in learning and applying the basic principles of UV/VIS and IR spectrochemical methods. iar sinteza lor într-o monografie reprezintă o premieră. curbură) ale grupurilor Lie. Aplicaţii la grupurile Lie semi-simple. Structuri aproape simplectice şi structuri aproape complexe stâng invariante pe grupuri Lie (teorema Medina-Revoy). Adresabilitate: studenţi. aplicaţia exponenţială).. ele oglindind preocupări ale autorului de a investiga proprietăţile geometrice (conexiuni. (Prezentul „Caiet de laborator” este destinat studenţilor Facultăţii de Chimie. cartea conţine: 1.

cât şi la cel al aplicaţiilor generate de metodele de rezolvare create. care constă în minimizarea (sau maximizarea) unei funcţii obiectiv pătratice fără restricţii sau având restricţii liniare. ceea ce face ca lucrarea să fie un instrument util de lucru pentru studenţii care urmează cursul de analiză numerică şi nu numai. 142 pag. (Conf. cu numeroase exemple concrete modelate pentru a se putea aplica criterii de convergenţă corespunzătoare şi formule de evaluare a erorii. EXERCIŢII ŞI TEME DE LABORATOR Format 14/20. profesori. Preţ fără TVA: 17 lei „Fiecare capitol conţine o serie de exerciţii propuse şi rezolvate complet. Adresabilitate: studenţi. ISBN (13) 978-973-737-195-9 An apariţie: 2006. Ea se distinge prin îmbinarea dintre un mare număr de probleme de analiză numerică teoretică. dr. corectă din punct de vedere ştiinţific. dându-se (acolo unde este cazul) şi reprezentarea grafică a soluţiei”. ISBN (10) 973-737-181-X. Elemente de geometrie Riemanniană. Daniel STĂNICĂ ANALIZĂ NUMERICĂ. 196 pag. ISBN (10) 973-737-195-X. specialişti –90– . Preţ fără TVA: 17 lei În timpul de mai bine de o jumătate de secol care a trecut de la primele publicaţii ale lui Dantzig cu privire la algoritmul simplex. profesori.Iuliana PARASCHIV-MUNTEANU. dr. Lucrarea este îngrijit redactată. ISBN (13) 978-973-737-221-5 An apariţie: 2006. specialişti Teodor OPREA PROBLEME DE EXTREM CONDIŢIONAT ÎN GEOMETRIA RIEMANNIANĂ Format 14/20. (Prof. Optimizări pe subvarietăţi Riemanniene. Inegalităţi geometrice. univ. Optimizări pe varietăţi Riemanniene. profesori. specialişti Cristian NICULESCU METODE DE OPTIMIZARE PĂTRATICĂ Format 14/20. 206 pag. Scopul acestei lucrări este de a prezenta anumite aspecte din vasta problematică a optimizării pătratice.. Subvarietăţi Riemanniene convexe. ISBN (13) 978-973-737-181-2 An apariţie: 2006. Roşca Ioan) „Lucrarea ilustrează prin exerciţii şi teme de laborator rezultate teoretice ale cursurilor generale de analiză numerică predate studenţilor Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti. Adresabilitate: studenţi.. domeniul optimizării matematice s-a diversificat spectaculos atât la nivelul cercetării matematice. cu rezolvări numerice pe calculator”. Gheorghe Grigore) Adresabilitate: studenţi. exerciţiile bine alese. rezolvate. Preţ fără TVA: 13 lei Programare neliniară geometrică. iar calculele sunt duse până la capăt. ISBN (10) 973-737-221-2.. 201 titluri bibliografice încheie volumul. univ.

monografii şi studii ştiinţifice de Fizica polimerilor. elaborate şi publicate de autori şi de alţi specialişti din colectivul catedrei de Mecanică. 218 pag. relaţii de echivalenţă. corpuri. Adresabilitate: studenţi –91– .Livia Maria CONSTANTINESCU. şi teoria formei canonice Jordan. Urmând exemplul cărţii [6] a lui Irving Kaplansky. precum şi prin modelare mecanică cu ajutorul modelelor analogice. comportarea polimerilor cristalini. inele. Valentin BARNA FIZICO-CHIMIA POLIMERILOR.. polinoame simetrice. sisteme de ecuaţii liniare. aritmetica lui Z şi K[X]. Adresabilitate: studenţi. APLICAŢII Format 14/20. Numerotarea teoremelor e făcută în continuare fără a ţine seama de trecerea dintr-un capitol în următorul. ISBN (13) 978-973-737-202-4 An apariţie: 2006. oferind oportun o susţinere a pregătirii studenţilor bazată pe activitatea practică şi pe dotări de laborator favorabile. Soluţiile complete ale acestor exerciţii se găsesc la sfârşitul lucrării. grupuri. Definiţiile şi rezultatele sunt frecvent însoţite de exemple. materialul este prezentat ca un şir aproape neîntrerupt de teoreme. ISBN (13) 978-973-737-219-2 An apariţie: 2006. monoizi. precum şi principalele procedee de sinteză a polimerilor şi copolimerilor: polimerizarea şi copolimerizarea radicalică. Preţ fără TVA: 18 lei Sunt prezentate rezultate de bază referitoare la mulţimi. Studiul comportării polimerilor în câmp electric vizează în principal măsurarea factorului de pierderi dielectric printr-o metodă de punte. inele de polinoame în una sau mai multe nedeterminate.. rădăcini ale polinoamelor. 196 pag. profesori. prin transmisia luminii polarizate şi prin simulare pe calculator (bidimensional şi tridimensional). Tot la sfârşit se află un index care facilitează găsirea în text a noţiunilor sau teoremelor importante. Preţ fără TVA: 14 lei Tematica aplicaţiilor în fizico-chimia polimerilor cuprinde preocupări de studiu şi de cercetare vizând proprietăţile mecanice şi electrice ale polimerilor solizi. ISBN (10) 973-737-219-0. Prezenta lucrare se adaugă unei serii de cursuri. spaţii vectoriale. aplicaţii sau comentarii. aplicarea metodei oscilaţiilor de rezonanţă forţate). operaţii algebrice. ISBN (10) 973-737-202-6. Fiecare capitol se termină cu o listă de exerciţii de dificultate variabilă. Se abordează studiul sistematic al vâscoelasticităţii liniare a polimerilor prin metode statice (experienţe de fluaj şi de relaxare) şi dinamice. Fizică moleculară şi Fizica polimerilor de la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. funcţii. Există cadrul teoretic şi experimental pentru investigarea elastomerilor prin metode acustice (propagarea şi absorbţia undelor elastice în polimeri. Cătălin Iulian BERLIC. Numerotarea lor se face în continuare. structura conformaţională a lanţurilor macromoleculare. Cinetica procesului de cristalizare a polimerilor pornind din stare topită este studiată dilatometric. determinanţi. specialişti Tiberiu DUMITRESCU ALGEBRĂ Format 14/20.

. Ultima parte a lucrării cuprinde calculul toxicităţii şi al limitelor admise ale poluanţilor industriali din date fizico-chimice de diverse nivele. exerciţii şi probleme pentru fixarea cunoştinţelor. în cele din urmă. Adresabilitate: studenţi Valentina CHIOSA.. ISBN (10) 973-737-191-7. vor fi tratate interacţiile van der Waals –92– .Georgeta MIHNEA MATEMATICI PENTRU INGINERI Format 8/61x86. Preţ fără TVA: 15.. majoritatea capitolelor includ lucrări practice. unde acţionează legile fundamentale ale structurii şi interacţiilor atomice şi moleculare. ISBN 978-973-737-261-1 An apariţie: 2007. Cristina MANDRAVEL. 212 pag. ISBN 978-973-737-265-9 An apariţie: 2007. precum şi studenţilor care se pregătesc în universităţile tehnice cu diverse profile. 170 pag. excluzând tratarea forţelor ionice şi covalentecare apar la formarea moleculelor. Preţ fără TVA: 10. cât şi proprietăţilor fizico-chimice corelabile cu efectul toxic al substanţelor. Se dă o mare atenţie problemelor legate de toxicologia respiratorie. şi la formarea structurii primare a macromoleculelor biologice. în special. Volumul este redactat cu claritate. În cadrul acestor interacţii. Adresabilitate: studenţi. descrise de teoria cuantică. ISBN (13) 978-973-737-191-1 An apariţie: 2006. criteriu în concordanţă cu normele UE. specialişti Doina Mariana GĂZDARU INTERACŢII BIOMOLECULARE Format 16/61x86. ale geometriei analitice şi analizei matematice. produsă de poluare. Ioana STĂNCULESCU EVALUAREA TOXICITĂŢII POLUANŢILOR ATMOSFERICI DIN DATE FIZICO- CHIMICE Format 14/20.50 lei Fenomenele care au loc la nivelul organismelor vii sunt determinate de o ierarhie a principiilor fizice şi chimice. În această lucrare sunt prezentate forţele intermoleculare dar. Cei care parcurg cursul vor învăţa. în măsură egală. şi forţele intramoleculare. 150 pag. determinat de structura moleculară. În cadrul investigării lor se ţine cont de măsura în care aspectele moleculare ale biologiei sunt reflectate de nivelul cel mai de jos al acestei ierarhii.50 lei Se examinează problema diversităţii poluanţilor atmosferici şi selectarea poluanţilor. Preţ fără TVA: 14 lei Lucrarea îşi propune să-i deprindă pe viitorii ingineri cu metode matematice din domeniul calculului vectorial. Se discută problema apariţiei efectului de seră ca rezultat al variaţiei raportului CO2/O2 în atmosferă. profesori. să calculeze integrale curbilinii şi să aplice formulele lui Stokes şi Ostrogradski. Lucrarea este destinată studenţilor ce se pregătesc pentru a deveni ingineri geologi. în general.

se prezintă principalele proprietăţi ale semiconductorilor: parametrii caracteristici. Anca NICULESCU. feromagnetismul. adică. cum ar fi punctul cuantic. 166 pag. intitulat . tranzistorul cu un singur electron. PARTEA I-II Format 14/20.. diamagnetismul.Transportul electronilor”. Adresabilitate: studenţi.. de mare importanţă pentru lumea vie. efectul Hall cuantic. nanotubul de carbon. dioda metal- semiconductor. profesori. Preţ fără TVA: vol. vol. comutatorul bipolar de spin. vol. MAGNETISMUL ŞI SUPRACONDUCTIBILITATEA. II – 384 pag. din cadrul Institutului Naţional de Metrologie. rezonanţa magnetică nucleară.. Capitolul al III-lea este dedicat Electronicii. profesori. ISBN 978-973-737-286-4. Pe lângă dispozitivele semiconductoare consacrate (joncţiunea p-n. efectul Aharonov-Bohm. I – 402 pag. Sunt de asemenea inserate şi unele probleme predate de către autor studenţilor de la Masterat şi Şcoala Doctorală. electroni şi goluri. II – 27 lei Cartea de faţă cuprinde cursul extins predat de către autor studenţilor din anul al IV-lea de la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. specialişti –93– . Adresabilitate: studenţi.. magnetorezistenţa gigantică. mai întâi în româneşte şi ulterior în limbile engleză şi franceză. TRANSPORTUL ELECTRONILOR. Capitolul al V-lea este dedicat supraconductibilităţii: parametrii caracteristici (lungimea de coerenţă a perechilor şi adâncimea de pătrundere a câmpului magnetic). În primul capitol. Preţ fără TVA: 12 lei Prezentele lucrări sunt reunite. excitonii şi polaronii. Ion SANDU. într-o carte de laborator. efecte galvanomagnetice. şi interacţiile speciale. dispozitive Josephson şi interferometrul cuantic. specialişti Răzvan Doru RAICU. Adresabilitate: studenţi. în premieră. I – 978- 973-737-287-1. Livia DRAGOMIR. Cartea cuprinde 5 capitole. Capitolul al IV-lea este dedicat fenomenelor magnetice: paramagnetismul. tranzistorul MOS) sunt prezentate şi dispozitivele actuale. ferimagnetismul. legătura de hidrogen şi interacţiile hidrofobe. supraconductori cu temperatura critică înaltă. se prezintă ecuaţia cinetică a lui Boltzmann. vol. antiferomagnetismul. George Florian POPA METROLOGIE. termoelectrice şi termomagnetice. efectul Moesbauer etc. vol. tranzistorul bipolar.Semiconductorii”. intitulat . ISBN 978-973-737-281-9 An apariţie: 2007. timpul de relaxare a purtătorilor de sarcină.. II – 978-973-737-288-8 An apariţie: 2007. I – 28 lei. Volumul este realizat împreună cu cercetători ştiinţifici cu o bogată experienţă în domeniu. percolaţia etc. rezonanţa electronică de spin. heterojoncţiuni. profesori. În capitolul al II-lea. vol. specialişti Voicu DOLOCAN FIZICA STĂRII SOLIDE. LUCRĂRI PRACTICE Format 14/20.

. – demografie (variaţia speranţei de vârstă. UML Format 14/20. – astronomie (indicele activităţii solare). trebuie să-şi amplifice complexitatea. a exportului. ISBN 978-973-737-292-5 An apariţie: 2007. importuri). Pe măsură ce lumea devine tot mai complexă. creşteri de preţuri. a valorii materiei prime folosite). a greutăţii). Preţ fără TVA: 12 lei Seriile de timp sunt şiruri finite de numere reale ce reprezintă rezultatul observaţiilor asupra unor fenomene din domenii foarte variate: – date macro-economice (PIB-uri. specialişti –94– . – financiare (cursurile acţiunilor). statistici ale medicinei muncii. Realizarea de sisteme de complexitate medie sau mare a impus apariţia de metode de analiză şi de proiectare. Adresabilitate: studenţi. folosit pentru reprezentarea soluţiilor sistemelor modelate şi utilizat prin programul Microsoft Office Visio. Adresabilitate: studenţi. – medicină (datele obţinute din analize. 126 pag. specialişti Alexandra COLOJOARĂ SERII DE TIMP Format 14/20. la rândul lor. Odată cu evoluţia modelului orientat pe obiecte.. 978-973-737-303-8 An apariţie: 2007. cât şi pentru însuşirea limbajului de modelare Unified Modeling Language (UML). – inginerie (măsurători ale diverselor mărimi). Specificarea acestui model se realizează prin intermediul unui limbaj vizual. – biologie (măsurători ale compoziţiei culturilor de bacterii). compus dintr-un set de simboluri grafice şi de adnotări textuale. 298 pag. – meteorologie (variaţia temperaturii. viteza de succesiune a lor). asupra cantităţii de gaze eliberate de motoare). a salariilor.Florentina Rodica NICULESCU MODELAREA SISTEMELOR SOFTWARE – VISIO. inflaţia. – oceanografie (variaţia înălţimii valurilor. – statistica mediului (date asupra schimbărilor climaterice. Preţ fără TVA: 23 lei Cartea îşi propune să fie o lucrare de referinţă pentru însuşirea tehnicii de modelare a sistemelor software. asupra poluării. – date micro-economice referitoare la una sau mai multe întreprinderi (variaţia numărului de angajaţi. profesori. a vitezei vântului). statistici epidemiologice). exporturi. a înălţimii. profesori. fiecare dintre acestea introducând notaţii grafice sau formale particulare. având ca scop final crearea unui model al sistemului. sistemele informatice. au apărut mai multe metode de analiză şi de proiectare. a vânzărilor. a numărului de zile însorite. a pluviometriei.

ISBN (13) 978-973-737-245-1 An apariţie: 2006. printr-o nouă metodă analitică. 29 ani) trimiteau spre publicare o lucrare. PARTEA I. TEHNICI ŞI METODE ELECTROMETRICE Format 8/61x86. 284 pag.. 978-973-737-326-7 An apariţie: 2007. Andrei MEDVEDOVICI METODE DE SEPARARE ŞI ANALIZĂ CROMATOGRAFICĂ Format 14/20. doi tineri chimişti (Martin avea 31 de ani. Preţ fără TVA: 22 lei Lucrarea de faţă reprezintă o formă prelucrată a cursului de analiză profesat la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti de câţiva ani şi cuprinde principalele concepte şi principii ale analizei matematice pe mulţimea numerelor reale. Lua naştere. Adresabilitate: studenţi. În anul 1948. specialişti Ion Gh. profesori. descriind un proces cromatografic în care faza mobilă este un gaz. James.Gheorghe BUCUR ANALIZĂ MATEMATICĂ Format 14/20. cu catenă hidrocarbonată mare. biochimică. 262 pag. Se puneau bazele “cromatografiei de partiţie gaz-lichid”. “cromatografia de partiţie”. Mai târziu. 308 pag. matematică. deşi până în 1970 chiar şi IUPAC considera această tehnică analitică doar de interes istoric. Societatea Britanică de Biochimie îşi ţinea cea de a 214-a şedinţă de comunicări. La această întâlnire. în prezent fiind cea mai importantă tehnică analitică de separare. biologică etc. profesori. Martin şi Synge. 26). astfel. ISBN 978-973-737-387-9 An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 16 lei În iunie 1941. fizică. această tehnică ia o mare dezvoltare. ISBN 978-973-737-325-0.. Preţ fără TVA: 28 lei Chimia analitică este o ştiinţă metrologică ce dezvoltă. TĂNASE ANALIZĂ INSTRUMENTALĂ. la Institutul Regal de Cercetări Medicale.) ce se materializează în procesul de –95– .. Exact 10 ani mai târziu. Martin şi un alt tânăr cercetător (A. prin acordarea Premiului Nobel în Chimie. Synge. Prin realizarea fazelor staţionare chimic legate. Contribuţiile esenţiale ale lui Martin şi Synge la dezvoltarea cromatografiei au fost răsplătite în anul 1952. principiul separării lor avea să fie recunoscut ca separare prin cromatografie de lichide în fază inversă. Adresabilitate: studenţi. utilizând o coloană umplută cu silicagel impregnat cu apă şi cloroform ca fază mobilă. optimizează şi aplică instrumente materiale. recunoscută apoi ca separare prin cromatografie de lichide în fază normală. metodologice şi strategice de natură foarte diferită (chimică. ISBN (10) 973-737-245-X. Martin şi grupul său de cercetare încep cercetări cu privire la problema separării cromatografice a acizilor graşi. au prezentat o lucrare despre separarea şi determinarea amino-acizilor N-acilaţi din probe de lână. specialişti Victor DAVID.

Adresabilitate: studenţi. şi ale analizei instrumentale. care descriu şi ne permit să înţelegem aceste interacţiuni complexe. măsurare cu intenţia de a obţine informaţii bio-(chimice) de calitate. în strânsă corelaţie cu onestitatea şi responsabilitatea chimistului analist. pot fi amintite: – o tratare intensă a tehnicilor şi metodelor instrumentale de analiză existente şi introducerea unor tehnici şi metode speciale. – optimizarea proceselor de separare în concordanţă cu nevoia continuă de creştere a eficienţei metodelor analitice. empirice. Adresabilitate: studenţi. pentru a rezolva probleme de măsurare puse de probleme ştiinţifice. specialişti Mircea BULINSCHI ECONOFIZICĂ ŞI COMPLEXITATE – I Format 14/20.. de natură parţială (prezenţă–concentraţie–structură a speciilor de analit (bio)-chimice) şi totală a materialelor şi sistemelor de natură foarte variată (chimică. paradigma fundamentală a ştiinţelor “exacte” şi are la bază ideea unui univers cognoscibil la nivel empiric şi conceptual. 978-973-737-324-3 An apariţie: 2007. în care dependenţa reciprocă. în general. Adresabilitate: studenţi. – dezvoltarea de software efective pentru instrumente operante. noi. profesori. – creşterea încrederii în rezultatele măsurărilor analitice şi în calitatea procesului analitic. – automatizarea şi robotizarea operaţiilor şi procedeelor analitice pentru îmbunătăţirea monitorizării continue şi scăderea impactului factorului uman în tratamentul probei. limită de detecţie şi robusteţe pentru analiţi în sisteme multicomponent complicate. TĂNASE ANALIZĂ INSTRUMENTALĂ. 978-973-737-372-4 An apariţie: 2007. ISBN 978-973-737-325-0. fizicienii văd în economie un ansamblu de unităţi complexe. tehnice şi sociale. 246 pag. Preţ fără TVA: 29 lei Printre tendinţele actuale manifestate în dezvoltarea chimiei analitice. PARTEA A II-A – TEHNICI ŞI METODE SPECTROMETRICE Format 8/61x86. – introducerea unei instrumentaţii noi. de autodiagnosticare şi pentru tratamentul şi evaluarea semnalelor analitice măsurate şi a rezultatelor. profesori. Aceasta este. este globalizată. computerizate şi înalt automatizate pentru practica analitică. ISBN 978-973-737-323-6. – dezvoltarea unor metode analitice de cea mai bună selectivitate. evidentă sau nu. Modul în care se realizează această dependenţă este analizat de fizicieni ca fiind sub ordinea unor legi robuste. sofisticate. profesori. în special. 308 pag.. de fapt. biochimică şi biologică) în spaţiu şi timp. în interacţiune. sensibilitate. specialişti –96– . eficienţă ce trebuie corelată cu analiza raportului cost/beneficiu. exactitate. precizie. specialişti Ion Gh. Preţ fără TVA: 17 lei La fel ca şi economiştii.

Preţ fără TVA: 19 lei “Multă vreme mecanica cuantică nu a interesat decât pe fizicieni. O bună parte conţine cursul de Teoria Nucleului pe care unul dintre autori îl ţine la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. 96 pag. I. Rom.. domeniul ei de aplicaţii s-a extins nu numai la alte discipline ştiinţifice.. 978-973-737-362-5 An apariţie: 2007. ISBN 978-973-737-361-8. Un material vast folosit în programul de pregătire a doctoranzilor de-a lungul a peste 35 de ani este de asemenea inclus. Preţ fără TVA: 32. ISBN 978-973-737-340-3 An apariţie: 2007. profesori. dar şi la unele discipline tehnice. Acad. specialişti Apolodor Aristotel RĂDUŢĂ. Sperăm că materialul selectat şi ordonat conform gustului şi experienţei autorilor să fie util cercetătorilor de toate vârstele în domeniul fizicii nucleare teoretice”. Având această destinaţie. Acad. Această culegere de lucrări face corp unitar cu monografiile Optică Coerentă (Ed. (Autorii) Adresabilitate: studenţi. Lucrările funcţionează în Laboratorul de Prelucrare şi Transmitere Optică a Informaţiei al Facultăţii de Fizică a Universităţii fin Bucureşti şi deservesc cursul cu acelaşi nume din programa de masterat a direcţiei de specializare Optică–Spectroscopie–Plasmă–Laseri. trebuie să aibă –97– . specialişti Viorica FLORESCU LECŢII DE MECANICĂ CUANTICĂ. 2003). Format 14/20. ISBN 978-973-737-388-5 An apariţie: 2007. am furnizat demonstraţii complete şi am încercat să stimulăm plăcerea studenţilor de a folosi argumentele teoretice pentru explicarea rezultatelor experimentale. Adresabilitate: studenţi. Cristian Mircea RĂDUŢĂ FUNDAMENTE DE TEORIA NUCLEULUI Format 14/20. sau de reactoare nucleare. 258 pag. Rom.50 lei “Cartea prezintă într-o manieră selfconsistentă câteva capitole fundamentale ale fizicii nucleare teoretice. profesori. Setul de lucrări prezentat în această culegere este destinat introducerii noţiunilor şi montajelor experimentale de bază în aceste domenii. Preţ fără TVA: 10 lei Prelucrarea şi Transmiterea Optică a Informaţiei sunt două domenii ale Opticii Moderne cu o dinamică de dezvoltare spectaculoasă şi care marchează prin aplicaţiile lor profilul tehnologic al acestui început de secol. Inginerul care se ocupă de dispozitive electronice cu semiconductori.Tiberiu TUDOR PRELUCRAREA ŞI TRANSMITEREA OPTICĂ A INFORMAŢIEI Format 8/61x86. 552 pag. Astăzi. sau de laseri. completându-le cu o abordare experimentală a aceleiaşi problematici. cum sunt chimia şi biologia... 2002) şi Obţinerea şi propagarea fasciculelor laser (Ed..

partea de determinare (detecţia cromatografică). profesori. specialişti Vasile N. Adresabilitate: studenţi. ISBN (10) 973-737-215-8. biologie. par l’intermède des méthodes de la Chimie-Physique. 188 pag. dar şi ceva mai “îndepărtată”. ISBN (10) 973-737-183-6. ISBN (13) 978-973-737-183-6 An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 19 lei „Actuala a II-a ediţie a cărţii noastre de probleme rezolvate prezintă îmbunătăţiri considerabile de conţinut şi formă faţă de ediţia anterioară... dedicat secţiei de Master din cadrul Catedrei de Chimie Analitică a facultăţii noastre. Preţ fără TVA: 16 lei „Despre importanţa separărilor cromatografice este dificil de vorbit în câteva cuvinte. BARNA MECANICĂ ŞI ACUSTICĂ. specialişti Victor DAVID. care tratează foarte elegant principiile de bază ale proceselor descrise”. urmând a fi discutată cu o altă ocazie. dacă se enumeră o parte a revistelor de specialitate dedicate acestui domeniu. (Şerban Ţiţeica) Adresabilitate: studenţi. –98– . extrêmement importants pour les Sciences de la Vie. APPLICATIONS AUX MÉDICAMENTS Format 14/20. Acestea au fost abordate în prezentul material doar prin prisma principiilor care stau la baza lor.. 182 pag. Aspecte mai avansate asupra acestui domeniu vor fi totuşi reluate într-un curs separat. Andrei MEDVEDOVICI METODE DE SEPARARE ÎN CHIMIA ANALITICĂ (CURS UNIVERSITAR) Format 14/20. Preţ fără TVA: 15 lei Ce cours est une approche théorique et expérimentale des plus fréquentes interactions entre les édifices moléculaires. Ioana STĂNCULESCU. datorate în special progreselor instrumentale. în special prin lucrările originale. (Autorii) Adresabilitate: studenţi. Le cours est adressé aux étudiants du deuxième cycle (DEA) francophone de la Faculté de Chimie de l’Université de Bucarest et aux spécialistes des domaines interdisciplinaires: biochimie. DIMA. Emil E. Gerard VERGOTEN INTERACTIONS MOLÉCULAIRES. Rolul acestora în analiza probelor multi-component nu poate fi substituit decât în situaţii speciale. sperăm cât mai repede. 218 pag. PROBLEME REZOLVATE. ISBN (13) 978-973-737-215-4 An apariţie: 2006. biophysique et pharmacologie. specialişti Cristina MANDRAVEL. profesori. profesori. care abordează aspecte moderne. EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ Format 8/61x86. cunoştinţe de mecanică cuantică pentru a înţelege în adâncime mecanismul intim al proceselor care se petrec în aceste dispozitive”. care are loc aposteriori separărilor. ISBN 978-973-737-344-1 An apariţie: 2007. Literatura de specialitate citată este în parte mai nouă. în măsura în care se doreşte o aducere la zi a programei universitare.

Astfel, tehnoredactarea a fost realizată cu Editorul de Texte Word – Microsoft, iar
ecuaţiile şi formulele cu Microsoft Equation Editor.
Prin adăugarea la mai multe capitole a unui număr de 25 de probleme rezolvate
noi, am extins gradul de accesibilitate al lucrării noastre.
Introducerea în partea finală a unui capitol metodic, cuprinzând un număr
considerabil de întrebări de fizică (200), precum şi maxime şi citate celebre din toate
timpurile (250), are rolul de a contribui la formarea unei culturi generale de fizică, atât
de necesare unui fizician în formare.
Autorii îşi exprimă speranţa că lucrarea de faţă va contribui la o mai bună
însuşire şi aprofundare a cunoştinţelor de mecanică fizică şi acustică, de către studenţii
facultăţii noastre şi nu numai.
Observaţiile şi sugestiile constructive făcute asupra conţinutului lucrării noastre,
vor fi luate în considerare, în eventualitatea realizării unei ediţii viitoare”. (Autorii)

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Elena VOLANSCHI, Liliana BÎRLĂ, Alina TÎRŞOAGĂ
ATOMISTIQUE ET STRUCTURE DES MOLÉCULES
Format 8/61x86, 256 pag., ISBN 978-973-737-421-9
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 21 lei

„Cursul, redactat cu o deosebită claritate, acoperă o disciplină importantă din
programa de învăţământ şi familiarizează studenţii cu unele aspecte de bază, teoretice şi
practice ale unui domeniu extrem de vast, cel al structurii moleculare. Pe lângă
aspectele teoretice pe care le abordează, cursul are şi un caracter aplicativ, conţinând
exerciţii rezolvate şi propuse la sfârşitul fiecărui capitol”. (Prof. dr. Mihaela Hillebrand)
„Lucrarea Atomistique et Structure des Molécules este rodul unei experienţe
didactice deosebite, fiind scrisă într-o limbă franceză curgătoare şi clară, iar
sistematizarea materialului foarte valoros este bazată pe utilizarea consecventă a
clasificării zecimale”. (Prof. dr. Cristina Mandravel)

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Viorica MELTZER, Elena PINCU, Gabriela CRISTESCU
ENERGETICĂ CHIMICĂ
Format 14/20, 190 pag., ISBN 978-973-737-416-5
An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 15 lei

Energia este o mărime de stare a unui sistem fizic şi defineşte calitatea
schimbărilor şi proceselor care au loc în Univers, începând cu deplasarea în spaţiu şi
terminând cu gândirea.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

–99–

Apolodor Aristotel RĂDUŢĂ, Cristian Mircea RĂDUŢĂ
ELEMENTS OF SPECIAL RELATIVITY
Format 14/20, 186 pag., ISBN 978-973-737-352-6
An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 16 lei
“You fully understand a theory only when you are able to explain it also to your
grandmother”. (Albert Einstein)
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Violeta TUDOR
CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE – CHIMIA METALELOR (PENTRU STUDENŢII
ANULUI II, CHIMIA MEDIULUI)

Format 8/61x86, 116 pag., ISBN 978-973-737-423-3
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 23 lei
În referatele corespunzătoare fiecărui experiment sunt cuprinse informaţii
teoretice cu privire la principalele substanţe utilizate în sinteză şi compuşii obţinuţi.
Partea teoretică a fiecărui referat reprezintă o completare a cursului CHIMIA
METALELOR, cuprins în planul de învăţământ pentru anul II, secţia CHIMIA
MEDIULUI, necesară deoarece numărul de ore acordat acestuia nu permite
prezentarea unor informaţii de care studentul are nevoie pentru buna înţelegere a
experimentelor de laborator şi pentru a-i facilita acestuia găsirea lor în timpul
efectuării lucrărilor experimentale.
Referatele cuprind în plus, pentru majoritatea substanţelor folosite şi compuşii
preparaţi, principalele utilizări, riscul unei manevrări sau expuneri necorespunzătoare,
efectul asupra organismului uman şi altor organisme, respectiv impactul acumulării
unora dintre aceste substanţe în mediul înconjurător.
Fiecare referat se încheie cu o serie de cerinţe obligatorii adresate studenţilor, la
care aceştia trebuie să răspundă în cadrul prezentării rezultatelor experimentelor
efectuate în laborator. Scopul este acela de a determina studentul să facă corelaţiile
absolut necesare între informaţiile teoretice şi observaţiile experimentale, precum şi
acela de a pregăti pe parcursul semestrului colocviul de laborator şi examenul final.

Adresabilitate: studenţi

Veronica POP
INTRODUCERE ÎN CHIMIA METALELOR
Format 16/61x86, 336 pag., ISBN 978-973-737-430-1
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 17,50 lei

Metalele au jucat un rol atât de important în dezvoltarea civilizaţiei umane încât
etape istorice bine definite poartă numele unor metale sau aliaje metalice, de exemplu
Epoca Fierului, Epoca Bronzului sau Epoca Oţelului. Şi în prezent, în ciuda descoperirii
unui număr mare de materiale plastice şi compozite, metalele şi aliajele lor reprezintă

–100–

încă, graţie proprietăţilor lor specifice, unele dintre materialele industriale cu largă
utilizare. La originea proprietăţilor specifice ale metalelor se află tipul special de forţe
coezive care asamblează atomii în starea metalică.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Valentin MUNTEANU, Corneliu PODINĂ
COMBUSTIBILI NUCLEARI
Format 14/20, 116 pag., ISBN 978-973-737-428-8
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 12,50 lei

Radiochimia uraniului. Radiochimia toriului. Radiochimia plutoniului.
Reprocesarea chimică a combustibilului nuclear epuizat.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Ileana POPESCU, Letiţia VELCESCU
PROIECTAREA BAZELOR DE DATE
Format 14/20, 316 pag., ISBN 978-973-737-418-9
An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 33 lei

Lucrarea constituie un suport pentru stabilirea fundamentelor teoretice ale
domeniului bazelor de date, legate în special de proiectarea acestora. Totodată, cartea
abordează problematici avansate, actuale din acest domeniu, referitoare la prelucrarea şi
optimizarea interogărilor, concurenţă, rezistenţă la defecte etc. Aspectele teoretice
prezentate sunt ilustrate prin exemple comentate pe parcursul cărţii, contribuind la
înţelegerea şi fixarea acestor noţiuni.
Datorită multitudinii de informaţii fundamentale şi cu caracter de noutate în
domeniul bazelor de date pe care le conţine, lucrarea este utilă studenţilor,
masteranzilor şi profesorilor din domeniul informaticii care doresc să proiecteze
aplicaţii complexe în domeniul bazelor de date.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Radu MUTIHAC
IMAGING QUALITY IN MEDICAL PHYSICS
Format 14/20, 204 pag., ISBN 978-973-737-441-7
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 18,50 lei

The students are warmly encouraged to participate in the seminaries following each
lecture in order to fully apprehend and extend the knowledge presented in the course. The

–101–

major benefit resides in a hands-on experience by running the up-to-date software packages of
medical image analysis and biomedical signal processing both from public domain and some
commercial ones as well.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Cristina MIRON
DIDACTICA FIZICII. NOTE DE CURS
Format 14/20, 302 pag., ISBN 978-973-737-434-9
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 40 lei

Scopul acestei lucrări cu caracter de note de curs este acela de a prezenta
principii de acţiune didactică, strategii, reguli şi tehnici de lucru destinate desfăşurării
în bune condiţii a activităţilor didactice.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Ileana POPESCU, Letiţia VELCESCU
NEPROCEDURAL ÎN ORACLE10G. SQL
Format 14/20, 232 pag., ISBN 978-973-737-465-3
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 31 lei
Lucrarea prezintă problematicile SQL, cu referire la sistemul Oracle10g,
punându-se în evidenţă elementele specifice ale acestei versiuni. Sunt studiate atât
aspectele esenţiale, cât şi caracteristicile particulare ale tratării neprocedurale a
informaţiei. Prezentarea limbajului este însoţită de exemple edificatoare.
Cartea se adresează studenţilor, masteranzilor şi specialiştilor care
interacţionează cu domeniul bazelor de date.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Irina ZARAFU, Lucia-Veronica IVAN
REACTIVI ŞI SINTEZE ÎN CHIMIA ORGANICĂ MODERNĂ
Format 14/20, 152 pag., ISBN 978-973-737-483-7
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 16 lei

„Chimistul sintetist este mai mult un logician şi un strateg; el este un explorator
puternic motivat să speculeze, să-şi imagineze şi să creeze”. (laureatul Nobel E. Corey)
„Pentru chimie, cerurile sunt larg deschise, căci deşi ea este o ştiinţă, ea este şi o
artă. Prin frumuseţea obiectelor sale, evident, dar şi prin însăşi esenţa ei, prin
aptitudinea de a inventa viitorul şi de a se recrea pe ea însăşi, fără sfârşit”. (Jean Marie
Lehn – Premiul Nobel 1987)
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

–102–

Anton ŞTEFĂNESCU
COMPETITIVE ANALYSIS
Format 14/20, 180 pag., ISBN 978-973-737-507-0
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 18,50 lei

Game theory, defined in the broadest sens, is a collection of mathematical models
designed for the analysis of competitive situations in a large spectrum of fields. Since its
creation by J. von Neumann and O. Morgenstern in 1944, game theory had shed new
light on business, politics, economics, social psychology and evolutionary biology.
In this book some fundamental ideas of game theory are developed in a
mathematical framework and are applied to economics.These applications are still
limited to what is considered to be at the heart of modern economic theory, so that the
book does not contain a description of all developments in economics which are founded
on game theory.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Cornel BĂEŢICA, Crina BOBOC, Sorin DĂSCĂLESCU, Gabriel MINCU
PROBLEME DE ALGEBRĂ
Format B5, 268 pag., ISBN 978-973-737-506-3
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 25,50 lei

Ediţie revizuită şi completată a culegerii publicate de primul şi al treilea autor în
1993 la Editura Universităţii din Bucureşti.
Soluţii complete ale problemelor propuse, un breviar teoretic la începutul fiecărui
capitol.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Lucia MUTIHAC, Radu MUTIHAC
ADVANCED DATA ANALYSIS IN CHEMOMETRICS
Format B5, 398 pag., ISBN 978-973-737-585-8
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 30 lei

Advanced Data Analysis in Chemometrics provides a comprehensive and
thoughtful coverage of classical technologies in chemometrics, as well as the imported
methods and further developments from various related disciplines, mostly statistics and
physics.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

–103–

Manuela FLOREA-SPIROIU, Otilia CINTEZĂ
CHIMIA FIZICĂ A COLOIZILOR ŞI INTERFEŢELOR. APLICAŢII ÎN BIOTEHNOLOGIE
Format A4, 212 pag., ISBN 978-973-737-622-0
An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 24 lei
Chimia coloizilor nu a mai fost discutată atât de frecvent cum este în momentul de
faţă. Dezvoltarea pe care o cunoaşte se datorează implicaţiilor coloizilor în toate
domeniile cercetării chimice şi ingineriei biotehnologice.
Prezenta lucrare are ca scop corelarea noţiunilor teoretice de Chimie fizică a
coloizilor şi interfeţelor cu aplicaţiile acesteia în biotehnologie.
Cursul este structurat în şase capitole: “Natura şi relevanţa sistemelor coloidale”,
“Polidispersia, dimensiunea şi forma particulelor coloidale”, “Sisteme coloidale liofile
de asociaţie”, “Sisteme coloidale liofobe”, “Proprietăţi electrice ale sistemelor
coloidale” şi “Stabilizarea şi destabilizarea sistemelor coloidale liofobe”.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Nicolae COTFAS
ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ
Format B5, 204 pag., ISBN 978-973-737-635-0
An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 19 lei
Unele demonstraţii mai dificile au fost prezentate doar în caz particular sau
înlocuite cu exemple care să scoată în evidenţă doar ideea de bază a demonstraţiei. În
general, prezentarea unei noţiuni sau a unui rezultat este pregătită prin exemple adecvate.
Adresabilitate: elevi, studenţi, profesori, specialişti

Claudia TIMOFTE
DIFFERENTIAL CALCULUS
Format B5, 254 pag., ISBN 978-973-737-611-4
An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 21 lei
In the last decades, the requirements on mathematical training of a modern
physicist are constantly increasing. Differential calculus is, in fact, a chapter of
mathematics which is absolutely necessary for modeling and investigating complex
physical process, being a sine qua non condition of a solid training of a physicist.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Toma ALBU, Tiberiu DUMITRESCU, Mihai IOSIF
PROBLEM BOOK ON MODULES AND ALGEBRAS
Format A4, 178 pag., ISBN 978-973-737-693-0
An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 35 lei
This book, consisting of eight chapters, presents 333 exercises including examples,
counterexamples, and also theoretical stuff involving various concepts on rings,
modules, algebras, and categories.

–104–

R. 396 pag. sunt bogat ilustrate cu exemple adecvate. Moreover. în inginerie şi în anticiparea evoluţiei în domeniul economic şi financiar. 206 pag. Prezenta lucrare intenţionează să faciliteze accesul la câteva dintre noţiunile şi rezultatele matematice frecvent utilizate în descrierea fenomenelor fizice. Elementele de teorie. cu caracter mai degrabă istoric): J. Poincaré. În literatura de specialitate există tratate excelente scrise atât de fizicieni teoreticieni. Chiar din acea vreme teoria ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale ocupă un loc central în cadrul analizei matematice. dar parcurgerea lor necesită timp.. oarecum aproximativă. ISBN 978-973-737-717-3 An apariţie: 2009. G. dintre aceştia amintind (doar) pe H. J. L. It is addressing to both undergraduate and graduate students in Mathematics as a companion and complement to the optional graduates courses in Algebra. Euler. L. Liviu Adrian COTFAS COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ Format B5. I. Dirichlet. Preţ fără TVA: 43 lei Exemple de ecuaţii cu derivate parţiale au apărut de timpuriu. Petrovski. chiar impresionante şi extrem de diverse. specialişti Valeriu BANŢĂ ECUAŢII CU DERIVATE PARŢIALE Format B5. Adresabilitate: studenţi. K. P. Gauss. iar tânărul fizician doreşte să aibă cât mai curând capacitatea de a citi anumite lucrări şi de a găsi o formulare matematică adecvată pentru modelele teoretice pe care doreşte să le propună. and may also be a valuable tool for the PhD students. Neumann. P. dar şi datorită rolului său în geometrie. încă de la descoperirea calculului diferenţial şi integral la sfârşitul veacului al XVII-lea. D. D. Gårding. L. Weierstrass. specialişti Nicolae COTFAS. J. Autorii consideră că –105– . Preţ fără TVA: 26 lei Modelele teoretice au un rol important în înţelegerea fenomenelor fizice. Bernoulli. L. A. K. J. Hadamard. L. S. în principal datorită conexiunilor sale directe cu fizica şi alte ştiinţe ale naturii. Schwartz. Schauder. Fourier. K. H. Studiul lor sistematic este început însă de către Euler. dar în general implică un aparat matematic destul de elaborat. Sobolev. Poisson. profesori.B.S. D’Alembert.D. S. L. reduse la strictul necesar. Riemann. De atunci progresele în domeniu au fost profunde. Cauchy. fiind legate de numele unora dintre cei mai de seamă matematicieni cum ar fi (într-o ordine. the first chapters can be used in the problem sessions for the basic undergraduate courses in Algebra..F. J. profesori. în lucrările lui Newton şi Leibniz. iar enumerarea ar putea continua cu majoritatea numelor mari de matematicieni din veacul al XX-lea. Hörmander. Hilbert. Familiarizarea cu noţiunile şi rezultatele matematice strict necesare creează frecvent probleme studentului pasionat de fizică. Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-696-1 An apariţie: 2009. Lagrange. Green. Courant. Lebesgue. P. B. cât şi de matematicieni. Laplace.

braided monoidal categories are at the intersection of category theory. Am însemnat cu un asterisc titlurile pe care nu am ajuns să le expun în ultimii doi ani. 188 pag. dar poate fi utilă şi studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic sau economic. Pentru aceasta. profilul informatică. Datorită timpului limitat. Prezentarea elementară pe care am adoptat-o sperăm să contribuie la popularizarea subiectului. la Facultatea de Matematică şi Informatică.50 lei „Cartea de faţă este o introducere elementară în teoria probabilităţilor şi reprezintă în principal cursul pe care îl ţin la studenţii din anul doi. specialişti –106– . Preţ fără TVA: 22 lei Many seemingly areas of mathematics and physics are connected by the theory of braided monoidal categories. care sunt legea numerelor mari şi teorema limită centrală.” (Autorul) Adresabilitate: studenţi. 2) înţelegerea noţiunii de independenţă. Actually. Lucrarea se adresează studenţilor de la facultăţile de fizică. profesori. Adresabilitate: studenţi.. toate expunerile pot fi suplimentate şi cu alte complemente. De altfel. specialişti L. Adresabilitate: studenţi. specialişti Daniel BULACU ALGEBRAS AND COALGEBRAS IN BRAIDED MONOIDAL CATEGORIES Format A4. Se urmăreşte ca în paralel cu prezentarea noţiunilor şi rezultatelor matematice. 4) unele idei privitoare la teoremele fundamentale. 3) interpretarea variabilelor aleatoare şi a repartiţiilor în modele. quantum group theory and low-dimensional topology. această abordare este potrivită pentru un prim contact cu noţiunile matematice prezentate şi oferă o bună bază pentru lectura ulterioară a unor lucrări conţinând o abordare mai profundă. cititorul să fie familiarizat cu facilităţile oferite de programul MATHEMATICA în rezolvarea problemelor în care ele intervin. Bibliografia indică o serie de cărţi dedicate introducerii în teoria probabilităţilor. profesori.. Preţ fără TVA: 24. profesori. acestea din urmă sunt prezentate în cursul ţinut în faţa studenţilor într-o manieră foarte condensată. ISBN 978-973-737-718-0 An apariţie: 2009. Textul este ilustrat un număr mare de figuri utile în înţelegerea conţinutului matematic. Obiectivele principale ale cursului sunt: 1) explicarea modelării probabiliste. ISBN 978-973-737-724-1 An apariţie: 2009. în textul scris am inclus numeroase adăugiri ce nu au loc în expunerile orale. popularizare care este tot mai cerută de aplicaţiile teoriei probabilităţilor în diverse domenii ale activităţii din societatea contemporană. 164 pag. pe care le-am consultat şi care pot fi utile şi cititorului în continuarea studiului. STOICA INTRODUCERE ÎN CALCULUL PROBABILITĂŢILOR Format B5. Teoria măsurii este dezvoltată la nivel discret în acelaşi timp cu construcţia modelelor probabiliste.

III LITERE ROMÂNE [I STRÃINE .

.

derivare). frazeologie. şi anume în funcţie de complexitatea propoziţiei reduse cu care se uneşte. prin urmare. Adriana IONESCU. precum şi verbele modale din limba engleză. topică). iar prin varietatea tematică se urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu unele aspecte fundamentale ale realităţilor româneşti. ISBN 973-575-361-8 Colecţia „Philologica Bucurestiensia – Publications de la Faculté des Langues et des Littératures Étrangères” Acest studiu abordează . Se argumentează că sensurile contextuale ale verbelor modale din engleză sunt determinate de diferenţe la nivel sintactic: sensul de bază al fiecărui modal (care are o singură reprezentare în lexicon) se extinde în funcţie de contextul structural în care este plasat.Larisa AVRAM AUXILIARIES AND THE STRUCTURE OF LANGUAGE Format 16/70 x 100. Cu fiecare lecţie se asigură un progres real în practicarea activă a limbii. Astfel. ISBN 973-575-051-1 Conceput după principii metodologice largi.. poate ocupa poziţii structurale diferite.. vocabular (lexic de bază. combinări sintactice. câmpuri semantice. verbul a avea este analizat ca având o singură reprezentare în lexicon care poate participa la procese derivaţionale. specialişti Grigore BRÂNCUŞ. sunt analizate verbul a avea şi verbele modale a putea şi a trebui din limba română. gramatică (structuri morfematice.misterul auxiliarelor” din perspectiva minimalistă încercând să răspundă la următoarele întrebări: (i) care sunt statutul şi rolul auxiliarelor? (ii) este posibilă o definiţie universală a categoriei de auxiliar? (iii) ce ne pot spune auxiliarele despre structura limbii în general? Pentru a răspunde la aceste întrebări. deci funcţional. profesori. Analiza propusă porneşte de la ideea că auxiliarele reprezintă elemente verbale care se unesc în procesul derivaţional cu o propoziţie redusă a cărei complexitate poate varia şi care determină plasarea auxiliarului sub diferite noduri structurale. În sprijinul concepţiei că orice fapt de gramatică trebuie însuşit în cadrul propoziţiei. construcţiile specifice limbii române. 452 pag. Manuela SARAMANDU LIMBA ROMÂNĂ – MANUAL PENTRU STUDENŢII STRĂINI Format 16/70x100.. s-au urmărit particularităţile de topică. Adresabilitate: străini necunoscători ai limbii române –109– . manualul are în vedere însuşirea concomitentă a compartimentelor limbii: fonetică. a fost aprofundată cercetarea posibilităţilor de combinare a elementelor descrise şi de derivare a unei structuri sintactice în alta. 262 pag. Metoda adoptată asigură manualului calitatea de a putea fi predat fără recurgere la traducere în altă limbă. întrebuinţările contextuale. se poate uni cu propoziţii reduse de complexitate diferită şi. Adresabilitate: studenţi.

Alexandra CORNILESCU CONCEPTS OF MODERN GRAMMAR Format 16/70x100. Produs complex al practicii sociale. Lucrarea este menită să familiarizeze pe cititor nu numai cu metodele de analiză şi bagajul tehnic al generativismului... ISBN 973-575-009-0 Colecţia . este reprezentativă discuţia despre sistemul părţilor de vorbire sau despre caz. mesajul jurnalistic se închide creaţiei spirituale. specialişti Dan DOBRE PRÉLIMINAIRES À UNE SÉMIOTIQUE DE LA PRESSE – LE QUOTIDIEN Format 16/70x100. Se arată că GG a preluat de la structuralism ideea autonomiei limbii ca sistem. 404 pag. Importanţa acordată evenimentului a dat naştere mitului actualităţii care închide consumatorul într-un timp unidimensional. subsistem de bază al structurii socio-politice al oricărei societăţi democratice. Adresabilitate: studenţi.. –110– . generativismul reînvie paradigma cognitivistă şi raţionalistă a cartezianismului. Presa stimulează şi orientează acţiunea socială – este un semn global semantico- sintactico-pragmatic cu autoreglaj.).resemantizarea” şi lexicalizarea gramaticii. 324 pag. În acest sens. focalizată pe prezentarea modelului Government and Binding. e drept. În fine. ISBN 973-575-362-6 Actualitatea demersului în ceea ce priveşte media este incontestabilă. 256 pag.. În al doilea rând. ISBN 973-575-048-1 Primul dicţionar tipărit sanscrit-român. Pe de altă parte. în etapa actuală. cu numeroase exemplificări şi discuţii privitoare la limba română. Ideile teoretice sunt susţinute de exemple din limbile europene mai bine studiate în acest cadru. profesori.Philologica Bucurestiensia – Publications de la Faculté des Langues et des Littératures Étrangères” Lucrarea de faţă este o introducere în problematica curentă a gramaticii generative (GG). dacă structuralismul reprezenta o formă de pozitivism logic. specialişti Dănilă INCZE DICŢIONAR SANSCRIT-ROMÂN Format 16/61x86. ci şi cu problematica mai generală epistemologică şi filosofică a acestui tip de lingvistică. la nivel teoretic. idee ce dusese la introducerea definiţiilor formale şi metodelor formale de analiză. lucrarea accentuează . a. într-un prezent în fiecare zi refăcut. demonstrându-se că GG formalizează teme şi preocupări vechi ale lingvisticii (concepte cum sunt acordul şi reacţiunea ş. Adresabilitate: studenţi. cuprinzând numai formele verbale.. Lucrarea scoate în relief continuitatea metodologiei şi discontinuitatea teoretică dintre structuralismul analitic şi GG. se pune accent pe continuitatea dintre gramatica tradiţională şi GG. profesori.

lucrarea de faţă are ca scop înarmarea studenţilor cu posibilitatea de a selecta corect anumite structuri în care pot apărea verbele româneşti..produce” noi enunţuri corecte. studenţi. Costin. Un studiu având ca punct de plecare comportamentul sintagmatic al verbelor româneşti este indispensabil celui ce îşi propune învăţarea limbii române. Maria STERIU VERBUL ROMÂNESC – DICŢIONAR SINTACTIC Format 16/70x100. la fel.Secţiunea de aur” a scrisului cronicăresc (Ureche.mărunţi” din secolul al XVIII-lea... cât mai ales din diferenţele de comportament al verbelor corespondente în operaţiile de traducere. Structurile în care figurează verbele pun probleme speciale celor care studiază limba română ca limbă-ţintă. de a . Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-010-4. reflecţie filosofică). ISBN 973-575-207-7 Parte de vorbire fundamentală pentru nucleul propoziţiei. profesori. III Format 16/70x100. Ultimul dintre cele trei volume pe care Dan Horia Mazilu le-a consacrat cercetării literaturii române medievale continuă descrierea genurilor literare ce au grupat. III – 752 pag. relaţiile pe care scriitorii români le-au avut cu spiritualitatea barocă stimulând. specialişti Dan Horia MAZILU RECITIND LITERATURA ROMÂNĂ VECHE I. specialişti Adriana IONESCU. precum şi faptele ce atestă încercările de articulare a acestui fenomen cu mişcările de sensibilitate de sorginte apuseană. pe baza descrierii propuse. prezentată în evoluţia ei în timp şi în cadrul procesului de diversificare şi de modernizare. spaţiu al marilor definiri. sunt examinate şi celelalte specii atingătoare de –111– .. În această viziune şi în baza principiului pedagogic de a prezenta materialul lingvistic în mod curent şi exact. II – 512 pag. vol. 973-575-011-2. deoarece reţelele în care se structurează membrii unei serii pot diferi de la o limbă la alta. II. . vol. O cercetare de acest tip trebuie să urmărească nu numai analiza unui corpus de structuri. Neculce). de-a lungul timpului. dar şi cu particularităţi ce o disting. Secvenţa cea mai întinsă a cărţii este rezervată istoriografiei. Foarte util în studiul limbii sanscrite şi în studiul comparat al limbilor indo- europene. textele vechiului scris românesc. 480 pag. probabil. Contribuţiile autorului sunt deosebite în ceea ce priveşte desprinderea unor iniţiative de factură prerenascentistă. verbul ocupă un loc important în procesul de predare şi achiziţionare a oricărei limbi străine. Adresabilitate: elevi. I – 480 pag. Dificultăţile rezultă nu atât din bogata flexiune a verbului românesc.. ocupă un loc corespunzător şi este valorificată dintr-un unghi de analiză modern (identitate. cu toate trunchiurile lor. vol. ci şi să ofere studenţilor posibilitatea de a „recrea”. 973-575-533-5 Primele două volume pun în lumină elementele ce susţin o evoluţie a fenomenului literar românesc din evul mediu în cadrul formei de universalitate bizantină cu dezvoltări comune Sud-Estului european. discuţii în continuare. după cum. modelele analizate şi. Nu sunt trecuţi cu vederea cronicarii munteni şi scriitorii ... în acelaşi timp.

nu în ultimul rând. profesori.lecturilor cititorului mijlociu” încheie această carte.. Importantă este şi instituirea (în fapt – recuperarea) unor genuri literare neglijate oarecum până acum: cosmografia.genuri” nonmedievale (eseul. în secolul al XVIII-lea. Adresabilitate: studenţi. 286 pag. Toulmin. profesori. ISBN 973-575-304-9 Cartea se constituie într-o cercetare asupra rădăcinilor culturale ale Europei Occidentale. G. specialişti Mariana TUŢESCU L’ARGUMENTATION – INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DISCOURS Format 16/61x86. însemnările de călătorie. Adresabilitate: studenţi. estetica. istorie: cronografele. paşii decisivi în constituirea spaţiului plastic şi a ideilor morale actuale. prezente atât în abordarea unor . profesori. capabil să le valorifice substanţial. Grootendorst. tratatul. formarea limbilor moderne. ISBN 973-575-342-1 Volumul tratează cu rigoare critică şi cu informaţie adecvată o întreagă serie de reevaluări postmoderne. specialişti Ioan PÂNZARU INTRODUCTION À L’ÉTUDE DE LA LITTÉRATURE MÉDIÉVALE FRANÇAISE Format 16/70x100. Un capitol consacrat . critica literară... Morala occidentală.. Grize.. Perelman şi L. ISBN 973-575-341-3 Instrument de bază pentru toţi cei interesaţi de naşterea.-Bl. Însemnătatea acestui volum constă în identificarea . teoria literaturii. Adresabilitate: studenţi. Vignaux. 172 pag. tratatele etc. printre care. n-ar fi inteligibilă fără o familiarizare cu legendele Graalului. van Eemeren şi R. Olbrechts- Tyteca. –112– . canonul modern. reconsiderări ale canonului tradiţional.moderne” cum ar fi: literatura naţională. care impune – împreună cu primele două volume – o nouă imagine a literaturii române vechi. profesori. St. ISBN 973-575-248-4 De la Aristotel la Oswald Ducrot trecând prin Ch.. J. Adresabilitate: studenţi. a instanţei critice.semnelor” modernizării. hermeneutica literară. istoria literară. dintr-o serie de instituţii culturale .. specialişti Mihaela IRIMIA POSTMODERN REVALUATION Format 16/61x86. 248 pag.. literatura engleză ca disciplină academică. Se explică hărţile politice ale Europei. împărţirea confesiunilor creştine. de exemplu. specialişti Mihaela IRIMIA THE RISE OF MODERN EVALUATION Format 16/61x86. cât şi în tipul de lectură aplicat acestor texte. 424 pag. Fr. romanul).

modernitatea” unui autor aparţinând evului mediu. Placée à la croisée de plusieurs domaines. specialişti Mariana TUŢESCU L’ARGUMENTATION – INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DISCOURS (DEUXIÈME ÉDITION REVUE) Format 16/61x86. profesori. profesori. Mihaela Voicu scapă acestei capcane! Ea realizează ceea ce se cheamă azi o lectură fidelă a romanelor din secolul al XII-lea şi apoi. logico-discursive et rhétorique.. ISBN 973-737-084-8 Colecţia „Ştiinţe ale limbajului” L’étude du discours est le bouillon de culture des théories et hypothèses modernes sur le fonctionnement du langage. Par sa structure lexicale. de la philosophie du langage. 316 pag. retoricieni. Adresabilitate: studenţi. l’argumentation constitue un de ces domaines où s’exercent les vertus théoriques et pratiques du langage naturel. Importanţa fenomenului argumentaţiei este datorată virtuţilor sale teoretice şi practice directe de a evidenţia cu şi mai multă claritate modul de funcţionare a structurilor lingvistice.. cu mijloacele hermeneuticii din anii ’80 şi ’90. sărind în contemporaneitatea cea mai apropiată. trage concluzii deschizătoare de drumuri. Mihaela Voicu relevă . sesizând brusc diferenţa.Philologica Bucurestiensia – Publications de la Faculté des Langues et des Littératures Étrangères” A scrie azi despre Chrétien de Troyes este o întreprindere temerară datorită cantităţii enorme de studii apărute între timp. nourrie par les acquis de la logique. argumentaţia i-a preocupat intens pe logicieni. ce descriu componenta discursivă a limbii franceze. Adresabilitate: studenţi. Această lucrare se doreşte a fi o reflecţie asupra configuraţiei istorice şi mecanismelor de structurare a argumentaţiei. fiind un subiect de maxim interes atât pentru lingvişti. sociologi. La théorie ou plutôt les théories sur l’argumentation représente/nt le noyau dur de cette discipline qui se cherche encore et qui s’appelle la linguistique discursive. de la rhétorique. Acordând un loc privilegiat cititorului. trimiţând firesc la o lectură a semnelor dintre aparenţă şi sens. profesori. Adresabilitate: studenţi. le français est la terre élue de l’argumentation.. specialişti Mihaela VOICU CHRÉTIEN DE TROYES – AUX SOURCES DU ROMAN EUROPÉEN Format 16/61x86. libertăţii şi creativităţii acestuia. sentimentul că totul s-a spus s-ar crede că descumpăneşte. grammaticale. de la pragmatique et de la grammaire de texte. în trecerea de la mit la roman. de la sociologie. Chrétien de Troyes se situează la graniţa dintre tradiţie şi inovaţie. ISBN 973-575-233-6 Colecţia .. specialişti –113– . lingvişti şi analişti ai discursului. 424 pag. cât şi pentru pedagogi.

Aristotel. Aceasta constă în compararea sistematică a mai multor posibilităţi de definire.. profesori. 280 pag. l'intonation. la syllabe. la semi-vocalisation. profesori. les unités phonétiques segmentales et suprasegmentales du français – la phrase phonétique et le groupe de souffle. toate valabile (definiţiile alternative).. Une attention particulière est accordée à la familiarisation de l'apprenant avec l'Alphabet phonétique international et les règles de transcription phonétique. Un Dictionnaire sélectif de prononciation offre. Robert Burton sau Kierkegaard. la gémination. firesc într-o etapă de . Adresabilitate: studenţi. caracteristică melancoliei şi tipul de scriitură-stil aparţinând lui Cioran. Des questionnaires et des exercices appropriés permettent la fixation et le réemploi des connaissances. dar pornindu-se de la Hippocrate. le groupe accentuel et l'accent. l'élision. punând în paralel dicţionare generale şi speciale. 180 pag. prezentul volum a ales o metodă care n-a mai fost utilizată până acum. la liaison. ISBN 973-575-351-0 Colecţia .. ISBN 973-575-469-X Cet ouvrage s'adresse aux apprenants désireux de perfectionner leurs connaissances théoriques et pratiques de phonétique française. specialişti Angela BIDU-VRĂNCEANU (coordonator) LEXIC COMUN. l'assimilation. Democrit. şi trecându-se prin Ficin.Constantin ZAHARIA LA PAROLE MÉLANCOLIQUE – UNE ARCHÉOLOGIE DU DISCOURS FRAGMENTAIRE Format 16/61x86. à travers le prisme des rapports complexes du code oral et du code écrit. Se face o fină legătură între lipsa hotărârii de a finaliza.laicizare” a ştiinţelor care caracterizează societăţile moderne.Philologica Bucurestiensia – Publications de la Faculté des Langues et des Littératures Étrangères” Într-un stil antrenant şi elegant sunt puse câteva probleme capitale raportate la opera lui Cioran. en annexe... 240 pag. specialişti Viorel VIŞAN PHONÉTIQUE FRANÇAISE ET EXERCICES Format 16/70x100. LEXIC SPECIALIZAT Format 16/70x100. care ţin seama atât de principii ştiinţifice complexe. le phonème vocalique et consonantique – ainsi que les jonctions (les phénomènes de phonétique syntagmatique ou combinatoire) – l'enchaînement vocalique et consonantique. ISBN 973-575-486-X Pentru a arăta cum se poate ajunge la mai buna cunoaştere şi interpretare a lexicului românesc comun şi specializat. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. cât şi de destinatar. En 14 leçons sont décrites. profesori. texte ştiinţifice strict specializate şi manuale şcolare. Rezultă interesul interdisciplinar al volumului. specialişti –114– . de la langue source et de la langue cible. environ 3500 mots communs et noms propres usuels pouvant présenter des difficultés de lecture. până la Freud şi Tellenbach.

though often overlooked by structuralists. the advantage of comparing and repeating information when placed in clearcut modules that apparently differ in topic. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-393-6 Knowledge of word structure is in many respects of a kind with knowledge of sound structure and sentence structure. ISBN 973-575-487-8 The course has been organised into modules of three lectures. poetry or prose of ideas. then the poetry and the essay. Hence. specialişti Ioana ZIRRA CONTRIBUTIONS OF THE BRITISH 19TH CENTURY – THE VICTORIAN AGE – TO THE HISTORY OF LITERATURE AND IDEAS Format 16/70x100. it is part of that knowledge of language which linguists regard as properly linguistic. it is something which linguistic theory has to account for.Ileana BACIU ENGLISH MORPHOLOGY: WORD FORMATION Format 16/70x100. the comparison could work efficiently not only over the different generic repertoires.. 168 pag. This distinction. then the essays. profesori. 272 pag. which could be obviously repeated three times. This rigid – and to a great extent artificial – sequence of the lectures has been considered to offer. There can be made allowance in this way for one or two general introductory lectures and. Secondly. first. ostensibly. not being sure either at the exam or a few years hence whether somebody wrote fiction. Traditionally. for one drama lecture. it is hoped. during the fifteen weeks of the first semester.. firstly. and. optionally. for that reason. in the same way that it accounts for knowledge of phonological patterns or knowledge of syntactic structures. profesori. this would be an extremly likely contingency given the literary prolixity of the Victorian age to which the 20th century readership’s hurry can hardly measure up. then the poetry. It is part of what a language user has to know in order to be regarded as a speaker of the language and. the lecturer has tried to guard against the dilettante memories of unmotivated students who might either reduce the Victorian age to the age of the great novels and forget the poetry representatives or the essay-writers’ names. but also within one and the same genre – offering in this way. specialişti –115– . a more clearly didactic outline of the age as a historical whole repeatedly reviewed. Adresabilitate: studenţi. in splitting Victorian literature into the Victorian novel. each dedicated to the survey of. grammarians have distinguished between two types of complexity of word-structure: one type of complexity is due to the presence of inflections and another type is due to derivational elements. or even worse. the advantage of the generic approach to literature. the novel. is an important one. roughly. when in effect they refer to and analyse the same real stream of cultural pehnomena. who might get all of them ‘graciously’ mixed up. which is otherwise lost in the survey format. namely.

lucrarea îşi propune să abordeze câteva chestiuni de morfosintaxă franceză (privite sub aspect teoretic şi practic. cartea se adresează studenţilor din primii ani de studiu. Alexandra Vrânceanu. 294 pag. Totuşi. şi apoi ajutându-l să înţeleagă funcţionarea efectivă a faptelor de morfosintaxă prezentate. Obiectivul lucrării este de a-l ajuta pe cititor să comunice eficient în limba franceză. prin discuţia referitoare la rolul comunicativ al elementelor de morfosintaxă (în special prin chestiunile care privesc endoforicele şi exoforicele). à la distinction qui oppose les valeurs communicatives endophoriques et. Alexandra VRÂNCEANU (coordonatori) METAMORFOZE: IMAGINE & TEXT – STUDII DE ICONOLOGIE Format 16/70x100. ISBN 973-575-624-2 Volumul Metamorfoze: imagine & text. respectivement. urmate de câteva concluzii şi de o listă bibliografică. –116– . într-o perspectivă de ansamblu coerentă... ISBN 973-737-074-0 Cet ouvrage s’appuie sur les acquisitions de la linguistique actuelle et se propose de traiter quelques questions de morphosyntaxe française dans une perspective d’ensemble offerte par la théorie de la communication. Prin latura sa strict normativă. Adresabilitate: studenţi. profesori Marina CIOLAC GRAMMAIRE ET COMMUNICATION – QUESTIONS DE MORPHOSYNTAXE FRANÇAISE – EDIŢIA A II-A Format 14/20. profesori.Marina CIOLAC GRAMMAIRE ET COMMUNICATION – QUESTIONS DE MORPHOSYNTAXE FRANÇAISE Format 16/70x100. Un loc important în cadrul acestui demers este acordat distincţiei dintre valorile comunicative endoforice şi. le livre s’adresse principalement aux étudiants des premières années d’études. autoarea urmăreşte să pună în evidenţă mecanismul comunicării şi rolul elementelor de morfosintaxă în cadrul acestui proces complex. Toutefois. pentru a-l incita pe cititor să reflecteze asupra limbii şi comunicării în general. exophoriques de certaines parties du discours. specialişti Dan GRIGORESCU. Par son côté normatif. lucrarea este destinată şi unei categorii mai largi de cititori din domeniul filologic. 188 pag. Une place importante dans cette démarche est accordée. par la discussion centrée sur le rôle communicatif des faits grammaticaux envisagés. 296 pag. coordonat de acad.. oferindu-i în primul rând posibilitatea de a dobândi o bună cunoaştere a formelor şi regulilor gramaticale. ISBN 973-575-529-7 Bazându-se pe unele dintre achiziţiile recente ale lingvisticii. cuprinde studii de iconologie efectuate de tineri cercetători. entre autres. l’ouvrage est destiné aussi à une catégorie plus large de lecteurs. Dan Grigorescu şi lector dr. Adresabilitate: studenţi. respectiv. exoforice ale anumitor părţi de vorbire. Volumul cuprinde opt capitole. oferită de teoria comunicării. dr. prof. Nu în ultimul rând însă.

se înţelege că o asemenea diversitate nu individualizează româna între alte limbi moderne (căci fenomenul e larg răspândit cel puţin în contexte culturale asemănătoare). profesori Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM SEMIOTICA DISCURSULUI JURIDIC Format 16/70x100. dar de mare interes. a globalizării) e contrabalansată de sporirea diferenţierilor stilistice în interiorul limbii literare. aşa cum apare el în româna contemporană. a contextelor de uz.. Pregătirea universitară şi postuniversitară în ştiinţa imaginii. În plan teoretic. Prin finalitatea sa. profesori. construite în manieră solidă.. Volumul încearcă să schiţeze stilistic profilul limbii române actuale. determinată de multiplicarea situaţiilor de comunicare. rezultatele cercetării sale sunt menite să contribuie la precizarea profilului discursului juridic în româna actuală. în corelaţie strictă cu aplicaţii practice. Lucrarea umple un gol editorial în iconologie. ea se înscrie într-un anumit domeniu interdisciplinar cunoscut sub numele de semiotică juridică. se ajunge la concluzii originale. dar şi de alte facultăţi. public larg –117– . Abordarea semiotică la care autoarea a recurs a permis descrierea mai adecvată şi mai completă a structurii şi funcţionării diverselor nivele ale discursului juridic în interdependenţa lor. 220 pag. pătrunderea oralităţii colocviale în scris. Adresabilitate: studenţi.universalii lingvistice” prezente şi în discursul juridic românesc. prin raportarea la lucrări privind expresia juridică în alte limbi s-a urmărit evidenţierea unor . va dispune astfel de o lucrare de referinţă care propune noi perspective de lectură a unor texte literare de referinţă raportate la imagini vizuale.. prin impactul vizualului în societăţile moderne. bazate pe studierea unei bibliografii ştiinţifice internaţionale puţin cunoscută la noi. ISBN 973-575-530-0 Lucrarea de faţă îşi propune realizarea unui model semiotic al discursului juridic de tip normativ. totodată. 312 pag. jurişti. organizată de Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. S-a afirmat adesea că liniile fireşti de dezvoltare a limbilor în spaţiul social şi cultural modern sunt complementare: reducerea diferenţelor regionale (sub presiunea urbanizării. ci deosebeşte limba actuală de cea din secolele trecute. diversificarea tipurilor de texte şi limbaje. prin trei secţiuni corespunzând fenomenelor fundamentale pentru această fază de evoluţie: preponderenţa jurnalismului. domeniu interdisciplinar relativ nou al comparatismului. dar şi a sistemului ca atare. ISBN 973-575-579-3 Una din trăsăturile caracteristice ale limbii române actuale este diversitatea ei stilistică. Adresabilitate: public cultivat Rodica ZAFIU DIVERSITATE STILISTICĂ ÎN ROMÂNA ACTUALĂ Format 16/70x100. a răspândirii mijloacelor de comunicare în masă. Adresabilitate: studenţi. prin cadrul teoretic-conceptual şi prin demersul metodologic. a contactelor umane.

citate. de specialişti din varii domenii. arte plastice. Inventarierea lexicului ştiinţific interdisciplinar este realizată pornind din direcţia câte unei terminologii anume (lingvistică. structurată în două părţi. Partea a doua a volumului. aplicaţii analitice. informaţii necesare fireşti pentru mediul universitar: bibliografii.coduri” care contribuie la reconstituirea fizionomiei unei colectivităţi şi la înţelegerea manifestărilor ei literare şi a celor larg culturale. specialişti. circumstanţe. Prin caracterul interdisciplinar datorat atât prezentării paralele a mai multor terminologii ştiinţifice. se constituie ca un reper al normelor comportamentale. ştiinţe politice. ISBN 973-575-566-1 Cartea. Cartea prezintă un corpus de termeni ştiinţifici care apar în mai mult de două terminologii. simple şi concise.. oferind cititorului soluţii directe. precum şi un proiect didactic purtând numele „Anatomia dramaticului”. 144 pag. 208 pag. ci şi prin faptul că aprofundează cercetarea terminologiilor ştiinţifice din altă perspectivă. Mihaela POPESCU DIFICULTĂŢI GRAMATICALE ALE LIMBII ROMÂNE Format 16/70x100. Este un ghid practic. ISBN 973-575-517-3 Cartea are un caracter preponderent normativ. public larg Narcisa FORĂSCU. cuprinde. prezentarea fiind făcută sub forma unui tip de dicţionar original. şi „Retorica negaţiei. trimiteri. luând în discuţie o gamă variată de probleme ce ţin de dificultăţile de ordin gramatical întâmpinate de vorbitori în exprimare. profesori. în prima parte. matematică şi mineralogie). lexic specializat. procedee. un catalog de răspunsuri la întrebări concrete. nu numai prin faptul că este realizată de acelaşi colectiv de autori. urmări” (în programul de masterat) −.Antoaneta TĂNĂSESCU PROIECTE UNIVERSITARE Format 16/61x86. contestaţiei.. profesori Angela BIDU-VRĂNCEANU LEXIC ŞTIINŢIFIC INTERDISCIPLINAR Format 16/70x100. 364 pag.− „Personaj/e” (curs opţional pentru anul II). un îndreptar conţinând . Adresabilitate: studenţi. reprezentând prelegerile autoarei pe durata a două cursuri susţinute la Facultatea de Litere. –118– . comentarii de sinteză. cât şi perspectivelor complexe rezultate din selectarea anumitor informaţii asupra lor (informaţii prezentate sinoptic. Adresabilitate: studenţi.. ISBN 973-575-577-7 Lucrarea poate fi considerată o continuare a volumului Lexic comun. filosofică. ceea ce permite evidenţierea individualităţii fiecăreia dintre acestea.. sistematic şi deci accesibil) lucrarea Lexic ştiinţific interdisciplinar interesează mai multe categorii de cititori. „Unde sunt manierele de altădată?”.

precizări privind exprimări greşite sau nerecomandabile. lucrarea este accesibilă unei categorii largi de cititori de diferite profesii. act de cultură. Pentru a facilita înţelegerea acestui parcurs. profesori –119– . expresii şi construcţii care prezintă dificultăţi de utilizare. astfel încât consultarea se face cu uşurinţă. profesori etc. Adresabilitate: elevi. profesori Mihaela VOICU LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU MOYEN ÂGE. întrucât accentul cade pe aspectul practic. Cartea este o deschidere spre recunoaşterea diferenţelor şi a respectului faţă de celălalt. lucrarea încearcă să refacă un parcurs al evoluţiei genurilor şi formelor literare de-a lungul a cinci secole. reprezentând o . Fiecare cuvânt-intrare este tratat numai din perspectiva dificultăţilor pe care le presupune. semnalarea registrului limbii căruia îi aparţine o construcţie sau alta. noţiuni fundamentale de gramatică etc. să definească genul literar şi structura poetică ce îl caracterizează. în acelaşi timp.piste de cercetare” destinate să ajute la înţelegerea textului. ISBN 973-575-540-8 Concepută ca o antologie comentată de literatură franceză medievală. Este. cuvinte. de la primele texte la François Villon. Xe-XVe SIÈCLES – PRÉSENTATION ET CHOIX DE TEXTES Format 16/70x100. Adresabilitate: studenţi. este precedat de o introducere cu caracter mai teoretic. lucrarea îşi propune să ofere tuturor celor interesaţi de studierea acestei perioade o paletă cât mai largă de texte – unele dintre ele propuse în premieră publicului românesc – menită să ofere o imagine cât mai completă şi – de ce să n-o spunem? – cât mai atrăgătoare a literaturii acestei epoci. fiecare capitol. studenţi români şi străini. Informaţiile teoretice sunt reduse la minimum. oferind posibile .. menită să familiarizeze cu contextul cultural. Aceleiaşi finalităţi didactice îi răspunde seria de întrebări ce însoţesc fiecare text. grade de cultură. elevi. demers pentru dialog. ISBN 973-575-635-8 Necesitate didactică.etapă” a acestei evoluţii. Adresabilitate: public cultivat Lucreţia VASILESCU LIMBA FRANCEZĂ – CURS PRACTIC Format 16/61x86. Răspunzând în primul rând unei finalităţi didactice. încredinţată însă înţelepciunii fiecărui cititor. instrument util pentru studiul limbii franceze şi pentru aprofundarea unor aspecte ale înţelepciunii şi bogăţiei spirituale răsăritene. 260 pag. Toţi cei care vor să-şi amelioreze performanţele lingvistice pot găsi aici exemple şi sfaturi pentru o exprimare corectă şi îngrijită. 280 pag. străini care învaţă limba română. Utilizând moderat terminologia lingvistică... Scurtele prezentări de care se bucură autorii sau operele selectate vizează un obiectiv analog. Astfel poate fi caracterizată lucrarea Limba franceză – Curs practic. recompensa pentru pasiunea de a învăţa şi de a trăi în lumina adevărului. Termenii-intrare sunt ordonaţi alfabetic.. deschizând deopotrivă drumul către o reflecţie mai largă.

203 pag. ISBN 973-575-649-8 Mulţi cercetători concep lexicologia într-un sens foarte larg. alcătuit din totalitatea cuvintelor care există sau au existat vreodată într-o limbă. ediţia a II-a). care se ocupă de principiile şi metodele de alcătuire a dicţionarelor. străini sau români. specialişti Luminiţa BĂLAN LEXICOLOGIE CHINEZĂ Format 16/61x86. o temeinică prezentare a autorilor textelor se constituie ca ghid cronologic şi bibliografic pentru parcurgerea lucrării. profesori.*** INTRODUCERE ÎN TEORIA LITERATURII − ANTOLOGIE DE TEXTE Format 16/61x86. prima de acest fel în istoria învăţământului bucureştean din ultimii 50 de ani (actualmente. istoria literară şi poetica. religioase şi politice ale veacurilor XVI-XVII. dar şi fragmente de referinţă din Poetica lui Aristotel şi De dialectica a lui Augustin. critica. La final. profesori. Temele ilustrate sunt teoria. 616 pag. o dată cu ascensiunea limbii literare colocviale baihua ca limbă standard şi desfăşurarea procesului de normare. literatura şi contextele ei.. specialişti Mădălina NICOLAESCU MEANINGS OF VIOLENCE IN SHAKESPEARE'S PLAYS Format 16/61x86. Este un fapt unanim recunoscut că orice limbă evoluează. limbajul poetic/metafora.. istorici şi teoreticieni literari. cuprinzând aici tot ceea ce ţine de studiul cuvântului şi al vocabularului ca parte integrantă a unei limbi.. ISBN 973-575-644-7 Studiul investighează semnificaţiile violenţei în teatrul lui Shakespeare din perspectiva mentalităţilor culturale. se schimbă de la o etapă la alta.− între forţa cuvântului şi forţa fizică −. Adresabilitate: studenţi. Pentru două dintre fragmentele de studii. Un interes deosebit îl prezintă explorarea –120– . naratologia. definiţii ale operei. Vocabularul limbii chineze standard a cunoscut cele mai semnificative transformări pe parcursul secolului XX.− aparţinând lui Gérard Genette şi Stanley Fish −. se are în vedere masa lexicală aşa cum se structurează ea începând cu mijlocul secolului XVIII. cercetătorii disting lexicologia de semantică. ISBN 973-575-675-7 Volumul este o antologie de texte pentru seminarul de anul I. frazeologie şi mai ales de lexicografie. critici. Atunci când se fac referiri la lexicul limbii chineze. versiunea românească apare aici pentru prima oară. Adresabilitate: studenţi. Lexicul este definit drept acel compartiment al limbii. toate transformările fiind determinate de cele mai multe ori de necesitatea ca limba să răspundă mai bine cerinţelor comunicării. Într-o perspectivă mai specializată. Include texte aparţinând unor scriitori. 232 pag. raportate la modelele antice şi influenţele medievale ale operei dramaturgului englez. Cartea se datorează colectivului Catedrei de Teoria literaturii. etimologie. ai secolului XX.

Henric al V-lea. 270 pag. ISBN 973-575-703-6 Volumul este rezultatul cercetărilor realizate de o echipă de zece persoane (cadre didactice de la Catedra de limba română. tuturor celor interesaţi de complexitatea problemelor lingvistice şi de teoria traducerii.. Reproducerile de gravuri de pe coperta 1 şi 4 (viziuni din Apocalipsă. cartea se adresează. asigură permanente punţi de legătură între omul shakespearian şi cititorul de astăzi. aparţinând lui Hans Holbein. public cultivat Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU (coordonator) INTERACŢIUNEA VERBALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ – CORPUS (SELECTIV). profesori. doctoranzi şi absolvenţi ai programului de masterat Lingvistică şi comunicare. 208 pag. ISBN 973-575-659-5 Scopul acestui curs este oferirea unei introduceri în domeniu dintr-o perspectivă strict lingvistică.. ISBN 973-575-670-6 Scrisă în limba engleză şi centrată pe probleme de limbă engleză. XVI). Adresabilitate: studenţi. consideraţiile asupra limbajului ca dimensiune fundamentală a existenţei noastre. reprezentări cinematografice sau teatrale ale secolului XX şi. promoţia 2001). 264 pag. un cercetător ştiinţific. ca bucurie intelectuală. în acest sens a mecanismelor de constituire. sec. consolidare sau disoluţie a puterii în piese ca Richard al II-lea. care –121– . SCHIŢĂ DE TIPOLOGIE Format 8/61x86. Adresabilitate: public cultivat Larisa AVRAM AN INTRODUCTION TO LANGUAGE ACQUISITION FROM A GENERATIVE PERSPECTIVE Format 8/61×86. Adresabilitate: studenţi. constatările cu privire la limbaj văzut ca sonoritate şi sens (adică semnul lingvistic). la prima vedere. incluzând analize efectuate de critici şi editori.. perceperea lui Shakespeare în învăţământul românesc.paradisul pierdut” al unităţii lingvistice originare (mitul turnului Babel şi nostalgia ce a urmat − . Referirile la orizontul de receptare modern. în consonanţă cu temele aprofundate în carte. induc o impresie de mister şi de sublim. în ultima parte a cărţii..nostalgie” care îşi găseşte expresia în crearea de limbi artificiale. profesori. specialişti Dan MATEESCU ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGICAL THEORY Format 16/70×100. Modelul teoretic adoptat este unul care aduce puternice argumente în sprijinul ideii că limbajul uman este o parte a înzestrării noastre biologice. specialişti.. urmărit în procesul comunicării şi raportat la scriere (diversitatea alfabetelor) − fac volumul accesibil şi recomandabil. doar unui public de specialitate. ca esperanto). Totuşi. Henric al IV-lea. ideile despre .

dar şi numeroase neologisme). pledoarie. studenţi. televiziune. 660 pag. terminologia lingvistică sau a informaticii). transcrise şi grupate în raport cu sisteme proprii. cât şi forme monologice (predică. lucrarea înregistrează forme lexicale noi (formaţii interne. a dinamismului ei extraordinar. II.. Pentru domeniul lexicului. volumul dă o imagine de ansamblu asupra limbii actuale. Studiul introductiv aduce precizările teoretice şi metodologice necesare. Adresabilitate: studenţi. Înregistrările – care constituie un corpus bogat şi variat – au fost realizate in vivo. Cartea oferă o selecţie din textele înregistrate. 973-575-825-3 Volumul Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. al terminologiilor şi al formării cuvintelor. lucrarea înregistrează mutaţii semnificative de strategie discursivă şi de diversificare a tipologiei textuale sau surprinde tehnici predilecte pentru anumite tipuri de discurs şi pentru anumite stiluri funcţionale. lucrarea observă fapte. forme de comunicare directă (face-to-face) sau mediată de telefon.). specialişti. forme de comunicare desfăşurate în cadre diverse (de tip instituţional şi non-instituţional). Ca tematică. însumând 51 de studii. în mediul urban. prezintă caracteristici importante ale limbii române de azi. a urmărit ca. Prin diversitatea aspectelor investigate. Pentru domeniul gramaticii. radio. ISBN 973-575-702-8 Însumând douăzeci de studii din domenii diverse ale lingvisticii. unde varianta folosită curent de adulţii instruiţi este româna standard (de uz mediu). public interesat Gabriela PANĂ DINDELEGAN (coordonator) ASPECTE ALE DINAMICII LIMBII ROMÂNE ACTUALE II Format 14/20. a problemelor diverse pe care ea le pune. tendinţe. metodologie şi rezultate.. Pentru domeniul gramaticii textuale şi al stilisticii. unele continuând direcţii mai vechi. urmăreşte terminologii din domenii aflate în plin avânt (terminologia numelor de profesiuni. cu –122– . în special din perioada de după 1990. profesori. volumul prezintă caracteristici importante ale limbii actuale. să ilustreze diversitatea situaţională şi funcţională a formelor comunicării orale spontane în societatea românească actuală. propunându-şi prezentarea limbii în funcţiune şi în mişcare. specialişti Gabriela PANĂ DINDELEGAN (coordonator) ASPECTE ALE DINAMICII LIMBII ROMÂNE ACTUALE Format 8/54x88. profesori. precum şi evoluţii semantice. 2002). ISBN 973-575-702-8. I (Editura Universităţii din Bucureşti. continuă cele 20 de studii apărute în vol. direcţii de evoluţie caracteristice momentului actual de limbă. altele neconsemnate încă în lucrări anterioare. comunicare ştiinţifică etc. Au fost incluse atât dialoguri (cu un număr variabil de participanţi). 434 pag. Adresabilitate: elevi. discurs parlamentar. prin intermediul unor înregistrări pe casete audio.

specialişti Mihaela VOICU HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU MOYEN ÂGE. Adresabilitate: studenţi. public interesat Cristina DOBRE-BOGDAN IMAGO MORTIS ÎN CULTURA ROMÂNĂ VECHE (SECOLELE XVII-XIX) Format 16/61x86. chipului şi numelui Thanatos-ului. în dubla sa calitate de erudit şi patriot. –123– . 1710-1711) este văzută atât sub aspectul structurilor instituţionale. profesori. reprezentările şi clişeele care gravitează în jurul topos-ului morţii deopotrivă în discursul teologic.. 232 pag. Repere istorice. cât şi al cotidianului. Xe-XVe SIÈCLES Format 8/54x88. în registrul pictural (textul teoretic al erminiilor. cuvântările memoriale. universul de idei care devin literatură în condiţii fundamental diferite de cele din zilele noastre. pragmastilistică. . remarcându-se injustiţiile sociale şi aspiraţiile de a înlătura împilările turceşti şi incursiunile tătarilor. dar şi al societăţii a cărei expresie sunt acestea. Sunt urmărite ilustrările recuzitei. ISBN 973-575-627-7 Romanul istoric . Se descifrează. Documentele imaginarului sunt privite prin prisma cercetării de teren şi a raportării la reprezentările corespondente din Occident. şi totodată filosofia existenţială şi implicaţiile etice ale trecerii în viziunea folclorului (credinţe. ISBN 973-575-704-4 Cum o metodă a istoriei mentalităţilor este stabilirea unor conexiuni între domeniul literar şi cel plastic. orientări bibliografice. studiul genurilor literare ale epocii. în specii ale literaturii medievale româneşti laice sau religioase (oraţiile funebre. Se discută universul operelor.. Sunt urmărite domeniile: gramatică. specialişti. citate. didahiile. profesori. literar şi iconografic. 180 pag. miniaturi. lucrarea analizează conceptele.verşurile” la morţi... dependenţele şi motivaţiile intra. materialul cronicilor). ISBN 973-575-728-1 Ghid de lectură pentru literatura Evului Mediu. decoraţia exterioară a bisericilor munteneşti).. specialişti.Pentru Moldova” are în centru figura lui Dimitrie Cantemir. Adresabilitate: studenţi.şi extralingvistice. de fapt. public interesat Eliza CAMPUS PENTRU MOLDOVA – ROMAN ISTORIC Format 16/61x86. cărţi populare). Perioada în cadrul căreia sunt evidenţiate cele două domnii ale voievodului (1693. Cartea îşi propune să invite – şi să incite – la a citi texte medievale franceze. Adresabilitate: studenţi. profesori. analize de conţinut. 200 pag. lexic şi terminologii.

Se regăsesc motive din tradiţia romanului istoric românesc: scenele de epocă (ceremonial. Cele şapte capitole ale lucrării sunt organizate astfel încât să ilustreze evaluarea generală a domeniului. Evoluţia poeziei spre poem îşi are originile la romantici. al doilea – manifestare a unei stări de conştiinţă.Făcliile cu miros proaspăt de răşină rupeau întunericul. noile teorii ale comunicării şi totodată analiza discursului şi teoria conversaţiei. –124– . 296 pag.. îndemnau paşii sprinteni ai căprioarelor. teoria enunţării. sensul implicit. pragmatica lansează provocări epistemologice. împingeau departe din drumul vânătorilor fiarele viclene. printre care întrepătrunderea cu disciplinele filosofice. de litere şi de filosofie instrumentele indispensabile înţelegerii nuanţate a marilor probleme care ţin de pragmatică şi de versiunea ei franceză. menţionate în cronica lui Ion Neculce. Transpar din carte mărturii documentare: vizita ţarului Petru I în Moldova şi alianţa astfel consfinţită.. cercetări paralele asupra fenomenului de indexicalitate. teoria enunţării. Adresabilitate: studenţi. Frege şi B. Russell). specialişti Paul MICLĂU LE POÈME MODERNE Format 16/70x100. actele limbajului. dansul căluşarilor. reper constant în succesiunea generaţiilor. în maniera Ursitei lui B. profesori. pe care o dă pământul.” Eroii acestui roman se remarcă prin ataşamentul faţă de Moldova. Odobescu. goneau cu lumina lor gălbuie urecheaţii mereu puşi pe fugă. lingvistica generală. cortegii. Prezenta carte urmăreşte să pună la dispoziţia studenţilor de la facultăţile de limbi străine. 648 pag. Adresabilitate: public general Vlad ALEXANDRESCU PRAGMATIQUE ET THÉORIE DE L’ÉNONCIATION – CHOIX DE TEXTES Format 16/70x100. ISBN 973-575-523-8 Colecţia „Ştiinţe ale limbajului” La intersecţia dintre filosofia limbajului.I. Hasdeu. perspective asupra metaforei. ISBN 973-575-575-0 Poezie sau poem? Prima – reprezentare analogică a realităţii. o scenă de vânătoare aduce imaginea unei naturi înfiorate: .P. prezentat în Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir. detalii vestimentare) amintesc de A. cuplul domnitor-slujitor credincios şi mărcile romanului de formare sunt similitudini cu Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. poemul modern anticipează deconstrucţia eului din postmodernism.. De asemenea. primele file înfăţişează. contextul istoric al apariţiei pragmaticii (logica şi filosofia limbajului – G. Faptele se înlănţuie uneori într-o atmosferă de mister. mărturia unui trecut zbuciumat. cu ecouri din romanul de aventuri – deghizări şi intrigi (eventual derulate în mânăstire) în genul lui Alexandre Dumas. şi totuşi creaţia modernă se află în netă opoziţie cu cea romantică. Pe linia modelelor culturale (între care se înscriu şi nuanţe de epopee).

pe o linie deja inaugurată în critica românească.impresioniste”): corespondenţa (culori. precum şi procedee expresioniste (Rugăciunea unui dac). contextele metaforice care implică sinestezia. respectiv Cors de chasse/Corni de vânătoare. La Eminescu. poezia eminesciană recompune frecvent elemente romantice în termeni simbolişti (cu trăsături picturale . freamătul plopului. la versul liber (poemul Miradoniz. sunt semnalate şi viziunile spaţio-temporale de factură relativistă (în special vastele trasee din Luceafărul). şi chiar coincidenţa numelor Anna/Anne. ca şi discreţiei specifice imagisticii din poezia românească (folclor şi autorii preeminescieni). miresme) între diversele planuri ale unui tablou. dar pe de altă parte vine din intuiţie poetică şi se subordonează principiilor metafizice eminesciene (raportate la condiţia umană. traducător al lui Eminescu în franceză.. atmosfera autumnală. stabileşte totodată analogii între Eminescu şi Rimbaud: trăirea frenetică a naturii delirante din Sarmis. irizată. efectele de lumină (lună) fragmentată. Adresabilitate: studenţi. public interesat Luiza PALANCIUC • Le Revers de l'enclume (1994) 2000 [ISBN 973–575–511–4] [poèmes] [fr] • L'Imagier clandestin (1995) 2000 [ISBN 973–575–509–2] [poèmes] [fr] • Mémoire inverse (1996) [ISBN 973–575–508–4] [poèmes] • Ut mineur (1997) 2000 [ISBN 973–575–510–6] [poèmes] [fr] • Sons et mécrits (1998) 2000 [ISBN 973–575–510–6] [poèmes] [fr] –125– . Unul dintre cele şaptesprezece capitole ale cărţii de faţă studiază. între Eminescu şi Apollinaire: asemănarea între stările induse de sunetul cornului. descrieri simboliste la ultimul mare romantic: Mihai Eminescu. Şi. între Eminescu şi Paul Éluard: abstracţiunea concretizată a apropierii iubitei de gândurile poetului. tot în capitolul dedicat lui Eminescu. Deşi romantică prin tematică. Paul Miclău se referă la receptarea poetului naţional al românilor de către studenţii francezi. în descrierile nocturne). la spectacolul universal). Ca tehnici anticipative. în Peste vârfuri (fragment din drama istorică neterminată Bogdan Dragoş).. amfiteatrul era împodobit cu crengi de tei. spre exemplu). profesori. Sau rememorează o comunicare a sa: la sugestia eminescologului care organizase colocviul. uneori. postmoderniste (pasajele care satirizează cotidianul). unduită.singularizat în tei într-o manieră şi mai obsesională decât parfumul baudelairian”. suprarealiste (sinteza dintre realitate şi vis. parfumul . Paul Miclău. împletirea dintre substanţa debordantă şi nuanţele fine este marca unei sinteze romantico-simboliste – poate sinteza cea mai conformă poeziei totale – care pe de o parte se poate datora tentei simboliste din ambianţa germanică a epocii. O trăsătură modernă este şi recurgerea. specialişti. sunete.

„Liliana Corobca face parte din cel mai nou val basarabean (…). always choosing the syntactic analysis which offers the best syntax/semantics fit.. 1962). ISBN 973-575-799-0 This book offers a presentation of the English complementation system. sometimes. within the general framework of Chomsky’s Minimalist Program (Chomsky 1995. 1999). ISBN 973-575-782-6 Selecţie de texte aparţinând unui număr de 64 de poeţi.. autoarea dezvoltă. pe un joc metaforic rezolvat în discursul critic se bazează Personajul în romanul românesc –126– . cu aplicaţie la textele vizate. Adresabilitate: studenţi. infinitive clauses. 215 pag. profesori. lecturile personajului. specialişti Liliana COROBCA PERSONAJUL ÎN ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Format 16/61x86. the domain of complement clauses. Due attention is systematically paid to semantic and. Adresabilitate: studenţi. 1932). profesori. Adresabilitate: studenţi. including that-clauses. 292 pag. de la Giosuè Carducci (1835-1907) la Gianfranco Lauretano (n. namely. The hope is that the theory illuminates the systematicity of the data. ing- complements. profesori. aspecte ca personaj şi limbaj. ISBN 973-575-786-9 Într-un stil dinamic. public interesat Roxana UTALE ANTOLOGIA DELLA NARRATIVA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA Format 16/61x86. din care nu lipsesc afirmaţiile la persoana I sau adresările către cititori. discourse considerations. 1998.Doina CONDREA DERER ANTOLOGIA DELLA LIRICA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA Format 16/61x86.. ISBN 973-575-790-7 Această antologie de texte în proză selectate şi adnotate de Roxana Utale cuprinde autori (unii – laureaţi ai Premiului Nobel pentru literatură) de la Antonio Fogazzaro (1842-1911) la Umberto Eco (n. and small clauses (gerund and some participial constructions). An extensive fragment of the English complex sentence is covered. public interesat Alexandra CORNILESCU COMPLEMENTATION IN ENGLISH: A MINIMALIST APPROACH Format 14/20. 508 pag.. personajul scriitor. without detracting from its richness. între care şi laureaţi ai Premiului Nobel pentru literatură. 267 pag.

Adresabilitate: studenţi. profesori. specialişti Dan DOBRE FONDEMENTS THÉORIQUES POUR LA DÉFINITION DES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE Format 16/70x100. „O perspectivă sintetică”. Holban. 242. se plasează după prezentarea descriptivă a limbii latine şi precedă morfologia istorică a limbii latine. având origine verbală şi neverbală). în Observator Cultural. 224 pag. interbelic. Evident. Cartea abordează şi raportul dintre structurile cognitive şi structurile afective. nr. Dacă predarea limbilor străine a fost timp îndelungat văzută ca zonă de întrepătrundere între lingvistică. în diacronie şi în sincronie. 304 pag. Distincţiile Lilianei Corobca sunt ferme şi atrăgătoare. unii povestesc. Demersul său are o strategie tripartită. alţii scriu. Călinescu. Adresabilitate: studenţi. 200 pag. ISBN 973-575-757-6 Care este locul educaţiei lingvistice în lumea noastră dinamică? Dan Dobre găseşte răspunsul prin investigarea contextului naţional şi european. specialişti Camelia STAN GRAMATICA NUMELOR DE ACŢIUNE DIN LIMBA ROMÂNĂ Format 16/61x86. În abordarea teoretică a limbilor clasice.. ISBN 973-575-801-6 Lucrarea aprofundează un aspect al gramaticii limbii române: comportamentul numelor de acţiune (clasă de cuvinte cu statut intermediar între substantiv şi verb. Se propune o definiţie complexă a conceptului „(nume de) acţiune” şi se precizează specificul morfosintactic al numelor de acţiune româneşti. metode şi practici de predare / învăţare. G. ISBN 973-575-763-X Lucrare menită să înnoiască. contemporaneitatea nu are dreptul să ignore rolul pe care unele teorii matematice l-ar putea avea în această activitate pedagogică atât de complexă: este încă una dintre provocările cărora lucrarea lui Dan Dobre le răspunde cu sagacitate.. Mihăescu. pedagogie şi filosofia cunoaşterii. relevându-se aspecte semnificative pentru individualitatea românei din perspectivă tipologică. Istrati. profesori. unii mai şi citesc. Camil Petrescu. C.. venită în împlinirea unor ani de aşteptare. Dar nu numai atât. psihologie. Adresabilitate: studenţi. Ionel Teodoreanu. Papadat-Bengescu.” (Dan Gulea. Ibrăileanu. gramatica istorică greacă. Stere. Eliade. 12-18 octombrie 2004). În concepţia teoretică şi în metoda –127– . precum şi cursul de lingvistică indo-europeană. specialişti Ioana COSTA FONETICĂ ISTORICĂ LATINĂ Format 14/20. Cum vorbesc. istoria limbii latine. axându-se pe modele. profesori. Mateiu Caragiale. ce citesc şi ce scriu personajele lui Blecher.

Ion Coja. fonologia. străină şi română. specialişti Daniela Rodica FIRĂNESCU EXCLAMATION IN MODERN LITERARY ARABIC. aduce un mod de a privi lumea prin prisma diversităţii grupelor de limbi. Harta limbilor lumii (după R. ISBN 973-575-806-7 Arătând în introducere că. cognitivă). of exclamative statements in the work of great writers of modern and contemporary Arab literature. Adresabilitate: studenţi. lexicologia. profesori. sintaxa – sunt teme ale teoriei lingvistice pe care această culegere le clarifică prin texte reprezentative din literatura de specialitate. obiectul lingvisticii. A. profesori. de pragmatică. Cartea este destinată activităţii studenţilor de la Facultatea de Litere şi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine ale Universităţii din Bucureşti. în această culegere: analiza non- –128– .. among which: the analysis of exclamation from the perspective of pragmatics. ISBN 973-575-807-5 Istoria lingvisticii. structuralistă. 412 pag. dr. dr. Bucureşti. incluzând bibliografia de bază a Seminarului de Teorie a limbii. realitatea exprimată de această noţiune s-a întruchipat în cuprinsurile intelectului. from a pragmatic perspective. sistemul lingvistic / stratificarea limbii. De altfel. invitaţie la cunoaştere şi comunicare. specialişti *** INTRODUCERE ÎN TEORIA LINGVISTICĂ – ANTOLOGIE PENTRU SEMINARUL DE TEORIE A LIMBII Format 14/20. dr. Conf. ISBN 973-575-813-X Daniela Rodica Firănescu’s thesis focuses on several important targets. A PRAGMATIC PERSPECTIVE Format 16/61x86.. 426 pag. Introducere în ştiinţa limbii. 308 pag. cognitivă). ea umple oarecum o lacună.. generativă. Ilustraţia principală a copertelor I-IV. with an emphasis on the pragmatics of the literary text. specialişti Alexandru MELIAN POLEMICI IMPLICITE Format 16/61x86. Adresabilitate: studenţi. a presentation of the standpoints on exclamation within the Arab linguistic tradition. metodologie lingvistică. polemos). morfologia. Alexandru Melian semnează. ţinând seama de faptul că bibliotecile universitare dispun de relativ puţine exemplare ale lucrărilor vizate aici. semantica. Budagov. Emil Ionescu. utilizată se reunesc elemente de gramatică (tradiţională. logică. de semantică (lexicală. profesori. frazeologia. deşi sensul originar al cuvântului polemică desemnează ideea de război (gr. Adresabilitate: studenţi. ultimul capitol este intitulat Din istoria lingvisticii româneşti (secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea). the analysis. Antologia este propusă de Conf. 1961). Constantin Dominte (care semnează şi îngrijirea acestei culegeri) şi Conf.

coloritul savant. deschiderea spre simbolism semnalată în critică (de la poetul Ştefan Petică. proto-boreal (Sorin Paliga). aducând apoi demersul până în contemporaneitate. recenzii. vol. specialişti. Astfel. Partea a II-a studiază epoca victoriană (1830-1900) şi frontierele modernismului (1900-1940). specialişti. fişe de istorie literară. poezia invocaţiei”. familiar. Preocuparea lui Alexandru Melian pentru Eminescu s-a materializat. datând din anii 1989-1990. –129– . personaje demoniace din poveştile populare româneşti şi ruseşti. Adresabilitate: studenţi.. proto-uralica. Adresabilitate: studenţi. univers deschis” şi . I – 348 pag. vol. de pildă: evoluţia majorităţii slavonismelor româneşti religioase. 212 pag. care descoperea. comparativ cu folclorul altor zone europene sau cu motive siberiene ori persane (Antoaneta Olteanu). ironic (Mihai Mitu).. precum şi coreeana sunt considerate ramuri derivate dintr- un grup lingvistic mai vechi. Andreev. revista este remarcabilă şi prin deschiderea spre varii zone etno-lingvistice sau culturale.Eminescu. public interesat *** ROMANOSLAVICA XXXVIII Format 14/20. evul mediu (1066-1500). de asemenea. literatură. cu tonuri calde şi puternice în unele părţi. ISBN 973-575-835-0. romantismul (1780-1830).. ISSN 0557-272X Format 14/20 p. Un mare merit al lucrării este locul de onoare acordat lui Eminescu: publicistică. potrivit căreia proto-indo-europeana. la profesorul Jean-Louis Courriol. datorată Catedrei de limbi slave şi Catedrei de filologie rusă de la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de limbi şi literaturi străine). vol. profesori. vehemente materiale cu caracter politic. D. care refuză eticheta limitativă . profesori. conformistă şi polemică a unor personalităţi ale culturii române. II – 320 pag. ISSN 0557-272X Revista. epoca neoclasică (1660-1780).Eminescu.. vol. teoria lui N. cu nuanţe fine şi delicate în altele”.Eminescu. II – 973-575-845-8 Prima parte a acestui curs urmăreşte evoluţia literaturii engleze pe o perioadă de paisprezece secole: originile anglo-saxone (450-1066). traducător francez contemporan de poezie eminesciană.. ultimul mare romantic european” şi evidenţiază afinitatea poetului român cu Baudelaire. atente lecturi de carte modernă şi contemporană. Valoroase informaţii şi idei privesc. I – 973-575-836-9. în mediul laic (rural). Publicaţia este structurată în patru secţiuni: lingvistică. Renaşterea şi epoca lui Milton (1500-1660). şi în cărţile . 15-21 august 2003). personalia. spre un sens (secundar) ludic. Verlaine. public cultivat Maria-Ana TUPAN A SURVEY COURSE IN BRITISH LITERATURE – PART I-II (EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ) Format 8/61x86. . văzute. ca şi Asociaţiei Slaviştilor din România. în pragul veacului XX... de altfel. cuprinde în acest număr referate şi comunicări prezentate la Cel de-al XIII-lea Congres Internaţional al Slaviştilor (Ljubljana. Rimbaud).. postume. proto-altaica.

exploring the way style develops as an indicator of historical change in the manifold of culture. The revolutionary spirit of Romanticism was born out of the Enlightenment project. authority structures. Ambele volume cuprind câte un indice de autori. I – 372 pag. vol. scientific. Affined strains of representations concur to create the dominant paradigm. political. history and aesthetics. and non-literary discourses (social. The Renaissance. successful constructivist attempts are not missing either. vol. for each historical age is some sort of Janus with one conspicuous and one hidden face. scriitori reprezentativi şi texte de referinţă. yet Arnold himself. decadent aestheticism) which gushed to the surface during the closing decades. deschizând noi perspective printre vechile receptări. vol. The wild paganism of the heroic age was disciplined and filtered through the orderly patterns of early European Christian models. Each main division in the history of English literature from the origins to the present will focus four aspects: 1) historical mapping revealing negotiations between literary texts. also knew the dark searches of esoteric thought. vol. PART I-II (EDIŢIA A III-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ) Format 14/20. obsessing with Prince Reason in command of subdued passions. the champion of the disinterested exercise of “criticism” and of the power of judgement. Privirea istorico-literară este dublată de cea critică şi teoretică: fiecare diviziune cronologică se centrează asupra a patru aspecte – cadrul istoric (raportul literatură/ societate). classed. The Ariadne thread in our hands is not a single but an entwined thread.. 4) genealogy of representations (gendered. 2) epistemological frames and tropes supporting the idea of cultural dialogue in a comparative discussion of writings from different periods or "schools". they have been multiplying over the past two decades. If deconstruction is the gate entry to canonization. etc. Adresabilitate: studenţi. What postmodernist mainstream culture seems to have driven underground keeps coming up. and raced) and the historically shifting conditions of their dissemination and reception (including the politics of canon formation). specialişti –130– . paradigma epistemologică (literatura în contextul altor discursuri ale epocii). II – 336 pag. profesori. In the earlier half of the last century we can see the modernists' ivory tower of the canonical twenties leaning towards the more socially-oriented concerns of their Edwardian and Georgian peers.. I – 973-737-087-2. while the counter movements effect transformations which lead to the onset of a new one. ISBN 973-737-086-4. cu valoroase informaţii. was aware of the “buried life” of currents flowing underneath (gothic. The Kantian critique of pure reason fostered the Victorian age of phenomenology (with the added value of Comtian positivism). working as the strong attractors of a new paradigm. 3) structural and functional aspects: generic conventions. philosophical.) as contexts of culture. like Minerva out of Jove's head. II – 973-737-088-0 The new literary history realigns history and aesthetics. sensationalism. Autoarea judecă trecutul literar în lumina standardelor prezentului. architecturality. In fact. specialişti Maria-Ana TUPAN BRITISH LITERATURE – AN OVERVIEW. profesori. Adresabilitate: studenţi.

indice. întâlniţi cu precădere în spaţiul Internet. Adresabilitate: studenţi. interviuri. raportarea poetului la literatura desperado. profesori. Domeniul ştiinţelor informării şi comunicării are o dinamică extraordinară. instituţională. noi definiţii se impun permanent în limbajul curent (chiar dacă nu întotdeauna sunt complet asimilate). fie ea şi folclorică. ISBN 973-575-823-7 Volumul. fapt pentru care apelul la noţiunea semiotică de cod a reprezentat o posibilitate de a sonda sursele de comunicare socială. profesori. şi care a fost scris cu atenta cooperare a acestuia.. este structurat în mai multe secţiuni: poezie. 114 pag. intenţia este de a veni în ajutorul studenţilor şi al celor care încercă să descifreze acest nou domeniu. Adresabilitate: studenţi. la prima vedere. a avea o cultură în direcţia respectivă înseamnă şi a cunoaşte şi utiliza corect terminologia specifică. ISBN 973-575-838-5 A cunoaşte un domeniu. 1931). Dincolo de cuvinte. Poezia lui Alan Brownjohn aduce o monotonie înşelătoare. ENGLEZĂ Format 14/20. tabel cronologic. o discretă disperare. „Literaritatea” textului folcloric este insuficient ilustrată în felul acesta. public interesat Elena TÎRZIMAN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – DICŢIONAR TERMINOLOGIC ÎN LIMBILE ROMÂNĂ. prezintă o serie de termeni din sfera ştiinţelor informării şi comunicării. Adresabilitate: studenţi. rituală etc. precum şi nivelurile sale de organizare. nu ca „rudă săracă” a acestuia. cu neputinţă de domolit vreodată. specialişti. public interesat Rodica ZANE CODUL POETIC AL COLINDELOR – PRINCIPII DE CODIFICARE Format 16/61x86. supradimensionând impresia de stereotipie despre care. FRANCEZĂ. critică literară. 200 pag. specialişti. ISBN 973-575-850-4 Codul poetic al colindelor nu se constituie într-o inventariere de retorică.. În acelaşi timp. aspect demonstrat şi de dinamica terminologiei. bazat pe o analiză cantitativă (şi într-o foarte mică măsură – calitativă) a unui fond terminologic propus studenţilor. Noi denumiri. proză de ficţiune.Lidia VIANU ALAN BROWNJOHN AND THE DESPERADO AGE Format 14/20. bibliografie. 152 pag. adânci oceane de apă şi sare. o scurtă selecţie din poemele acestuia. care conturează profilul scriitorului englez Alan Brownjohn (n. specialişti. noţiunea de cod a permis o reevaluare a textului folcloric în condiţii de similaritate cu textul literar cult. s-ar putea spune că identifică folclorul literar. noi concepte. profesori. o aparentă inerţie care ascunde stânci şi genuni. Studiul. deoarece precedentele demonstrează că scoaterea din context a „figurilor” denaturează şi sărăceşte. ale codului poetic.. public interesat –131– .

276 pag. căci discursul raportat în limba română nu a beneficiat.Nicolae ROŞIANU ESEURI DESPRE FOLCLOR Format 16/61x86. profesori.) este dublată de diversitatea arealelor culturale de provenienţă a materialului investigat (creaţia popoarelor romanice. no cipher. două capitole ulterioare. ca şi o serie de ecouri la scrierile autorului (ele constituind diverse puncte de vedere despre studiul folclorului). în acest sens. relaţiile general (universal) – particular (naţional). în partea a doua. ISBN 973-575-877-6 Prima parte este o trecere critică în revistă a principalelor direcţii de cercetare a fenomenului (abordări tangenţiale. the rhymes are noiseless. No plan.I. epos. logico-semantic şi al coerenţei textuale). stabilitate – variabilitate) şi autor. de o atenţie specială). specialişti. tradiţie – inovaţie. Propp. the story – if there is one – begins and ends. Adresabilitate: studenţi. cântec liric etc.. investigaţia urmăreşte mai multe planuri: punerea în relaţie a celor două elemente constitutive ale discursului raportat. cântec istoric. and the two hardly go along together. A Desperado is a constant contradiction. preocupat de raportul fundamental stereotipie – originalitate în creaţia orală (raport ce sintetizează. Thence the paradox. al lucrării de referinţă Stereotipia basmului (1973). în domeniu. Editura Universităţii din Bucureşti. Accessibility is the big change. specialişti –132– . 1997 (cu aparatul critic necesar). crearea unui spaţiu enunţiativ particular pentru discursul raportat. 488 pag. slave.. colectivitate – individ. The paradox is that this quiet. din volumul Poetică folclorică. no concentration. Editura Univers. He teases and (dis)pleases. maximă. baladă. orientale etc. 346 pag. profesori. şi anume discursul citant şi discursul citat (raport considerat din punct de vedere morfo-sintactic. public cultivat Cezar BĂLĂŞOIU DISCURSUL RAPORTAT ÎN TEXTELE DIALECTALE ROMÂNEŞTI Format 14/20. The images flow. Adresabilitate: studenţi. profesori. pe lângă reproducerea prin fotocopiere a ediţiei din 1981. hiding behind very small words. pe un corpus de exemple extrase în principal din naraţiuni libere – factuale (întâmplări) sau fictive (poveşti) –.. Adresabilitate: studenţi. modalităţile de atribuire a discursului citat şi cele prin care este obiectivată relaţia dintre discursul citant şi discursul citat. specialişti Lidia VIANU DESPERADO POETRY – A SELECTION OF CONTEMPORARY BRITISH VERSE Format 14/20. Nicolae Roşianu oferă în cartea de faţă o nouă ediţie a lucrării Eseuri despre folclor. behaving like a Desperado. 1981: prezentul volum cuprinde. ISBN 973-575-851-2 The difference between Desperado poets and their forerunners is one of degree: the degree of deviousness. ISBN 973-575-855-5 Cercetător format în cadrul şcolii lui V. Violence and modesty are his hallmarks. până la această lucrare.). shy poetry dreams of wild gestures. Varietatea categoriilor abordate (basm.

dr. Gheorghe Sarău. realitatea informaţională contemporană se caracterizează printr-o mare complexitate. nu în ultimul rând. tuturor necesităţilor lexicale. dacă avem în vedere faptul că în bibliografia de specialitate nu există încă o lucrare similară. Adresabilitate: studenţi.. disciplină relativ recentă a cărei denumire a intrat în limbajul curent în jurul anului 1976 şi care vizează automatizarea activităţilor administrative şi de birou depăşind cadrul tehnic al proceselor administrative. este primul de acest tip din România şi din lume. lucrarea Teoria şi practica informaţiei şi-a propus să ilustreze câteva dintre cele mai importante aspecte legate de universul actual al informaţiei. Italia. Sunt incluse tehnici de secretariat. 310 pag. realizat de conf. demonstrează că limba rromani dispune de un limbaj lingvistic propriu şi. indiferent de stil. Adresabilitate: studenţi.. Se prezintă noţiuni referitoare la management şi marketing. La nivelul structurilor documentare. specialişti Adina BERCIU-DRĂGHICESCU (coordonator) MANUAL DE SECRETARIAT ŞI ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ Format 14/20. ISBN 973-575-882-2 Cursul de Lexicologie rromă.. a. relaţia dintre lexicologie şi lexicografie ş. în general. manifestări de protocol. Slovacia. până la acest volum. uşurinţa şi capacitatea ei de a forma elemente lexicale noi. avându-se în vedere absenţa în România. 140 pag. 176 pag. profesori. sunt puse în evidenţă supleţea şi vigoarea limbii rromani. instrument de lucru util pentru diversele secţii de profil din România. dar şi din Franţa. S-a acordat atenţie atât noţiunilor teoretice.Gheorghe SARĂU RROMANI LEKSIKOLOGÌA (LEXICOLOGIA RROMĂ) Format 16/61x86. cât şi prin cele externe. prin aceea că el este scris în întregime în limba rromani. profesori. norme româneşti de drept administrativ şi comercial. etimologia. are capacitatea de a răspunde. planificarea în limba rromani. Volumul. că se adresează nivelului de studiu universitar şi. Cehia. Prin acest curs. ISBN 973-575-783-4 Sunt furnizate elemente de birotică. secretare (asistenţi manager) Octavia-Luciana PORUMBEANU TEORIA ŞI PRACTICA INFORMAŢIEI Format 16/61x86. ISBN 973-575-808-3 Câmpul informaţiei oferă o imensă arie de investigaţie. în condiţiile dezvoltării transferului de –133– . formarea cuvintelor. care să-şi fi propus să abordeze toate ramurile lexicologiei: semantica. Scopul principal al lucrării este să contribuie la o mai bună cunoaştere a mişcării infodocumentare pe plan naţional şi internaţional. În contextul necesităţii integrării structurilor româneşti în mişcarea infodocumentară internaţională. a unui astfel de manual. cât şi celor practice. de organizare şi prelucrare a arhivei. în cazul traducerilor. pentru că el se constituie într-un demers inedit. atât prin mijloacele interne de îmbogăţire a lexicului rrom.

transcrierea textului de Ileana şi Gheorghe Barbă” şi „Balcanii mei”. „Prinţul Antioh Cantemir la Paris (Tradiţie istorică). precum şi legăturile informaţionale cu structuri exterioare instituţiei respective. specialişti. caracteristicile informaţiilor utile. există o largă deschidere culturală. Universitatea din Bucureşti. public cultivat Elena TÎRZIMAN (coordonator) ŞTIINŢELE INFORMĂRII ŞI COMUNICĂRII – STUDII ŞI APLICAŢII PRACTICE Format 8/61x86. Adresabilitate: studenţi. realizate de studenţii anului IV. informaţii prin modernizarea structurilor existente şi prin crearea de reţele şi sisteme de structuri documentare. FILOLOGIE RUSĂ XX Format 14/20. dispozitivele concepute pentru a asigura regăsirea acestora. ISBN 973-575-849-0 Lucrarea surprinde contextul care a condus la multiplicarea fără precedent a ofertei de informaţii. iar fiecare articol în parte urmăreşte să evidenţieze modalităţile în care bibliotecile îşi prezintă propriile servicii şi colecţii. Lucrările acestora au un –134– . constituie prezentări ale unor site-uri de bibliotecă din spaţiul românesc şi din străinătate. Sunt alese site-uri reprezentative. 182 pag. tematica abordată având şi tangenţe cu spaţiul românesc: de pildă. Alături de informaţia de specialitate.. ISBN 973-575-899-7 Volumul este structurat în trei părţi: partea I şi partea a II-a. recenzii.. în prima. lingvistică. Adresabilitate: studenţi. culturologie. Cartea prezintă. de asemenea. profesori. promoţia 2003/2004. trei studii de caz care exemplifică partea teoretică tratată. Partea a III-a este realizată de studenţii de la masteratul de administraţie publică electronică şi un student de la masteratul de ştiinţa informării. de Antoaneta Olteanu. este structurată în patru secţiuni: literatură. specialişti Rodica Eleonora MANDEAL UTILIZATORII DE INFORMAŢII: NEVOI DE INFORMARE ŞI PRACTICI DE CĂUTARE A INFORMAŢIEI Format 16/61x86. 142 pag. apărută sub egida Catedrei de limba şi literatura rusă a Facultăţii de limbi şi literaturi străine. profesori. profesori. 126 pag. Adresabilitate: studenţi. precum şi noile abordări ale conceptului de marketing în activităţile de informare şi documentare care permit identificarea nevoilor de informare şi a comportamentului informaţional al utilizatorilor în procesul căutării informaţiei.. respectiv a doua secţiune. ISSN 1224-2993 Publicaţia. specialişti.

. Constantin-Ioan Mladin. Din cuprins: Constantin Dominte. în acelaşi timp. Adjective Forming Suffixes: -ED/EN. profesori. from the difference between Baroque and Rococo to the difference between the two styles in Europe and in Britain. iar. profesori. predat editurii în 2004. „Glosă multiplă la un dialog din schiţa «D-l Goe…»”. ISBN 973-575-916-0 Volumul constituie Actele celui de al 3-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (27-28 noiembrie 2003) şi. Adresabilitate: studenţi. văzută nu ca modă. „Tradiţie şi două tipuri de inovaţii în studiile româneşti de sintaxă”. profesori. ci ca necesitate obiectivă a cercetării şi. Volum prevăzut cu o vastă bibliografie. ISBN 973-575-903-9 The Domain of Morphology. The Constituent Structure of Words. pe de o parte. a tot ceea ce lingvistica anterioară a produs viabil. Compounds and Compounding. specialişti Gabriela PANĂ DINDELEGAN (coordonator) TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN STUDIUL LIMBII ROMÂNE Format 14/20. A GENERATIVE PERSPECTIVE (EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ) Format 14/20. or rather continental Rococo in Britain occupies the smallest –135– . Cele 70 de comunicări din domenii diverse ale lingvisticii pun în evidenţă. sincronismul lingvisticii româneşti cu teorii de vârf ale lingvisticii mondiale. în noile orientări şi metode. Nominal Affixes and the Typology of Nominals. ISBN 973-575-924-1 The book moves in large concentric circles. The possible British Rococo. „Limba română în context european (pe baza «Atlasului limbilor Europei»)”. „Structuri stilistico-pragmatice ale anunţului publicitar în presa bănăţeană şi transilvăneană de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea”. Lexicalist Approaches to Morphology.. evoluţia continuă a teoriilor şi a metodelor. Structuralist and GTG Approaches to Word Structure. văzută nu ca „ruptură” faţă de preocupări şi orientări anterioare. Verb Forming Affixes: -IZE/-IFY. 136 pag. Nicolae Saramandu. conţinut teoretic mai dezvoltat. specialişti Ileana BACIU ENGLISH MORPHOLOGY: WORD FORMATION. Conversion in English.. prin preluarea şi încorporarea. 684 pag. este închinat unui moment aniversar (Omagiu profesorului Grigore Brâncuş). 228 pag. pe de altă parte. specialişti Daniela BROWN ROCOCO IN BRITAIN – A COMPARATIVE APPROACH IN THE VISUAL ARTS AND LITERATURE Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. sunt fundamentate bibliografic şi demonstrează cunoaşterea domeniului ştiinţelor informării şi comunicării. Laurenţiu Theban. Adresabilitate: studenţi. ci într-o relaţie de continuitate. Argument Structure and Affixation.

sur le vocabulaire de la presse. care însoţeşte de fapt dicţionarul. catalan. comentariu. accesibil. circle.. public cultivat Sanda REINHEIMER RÎPEANU LES EMPRUNTS LATINS DANS LES LANGUES ROMANES Format 14/20. 484 pag. Volumul Sandei Reinheimer Rîpeanu e în acelaşi timp un foarte bun manual şi o lectură plăcută şi plină de surprize. elles aussi. 2004. (Rodica Zafiu. ghid de orientare în problemele teoretice şi bilanţ al rezultatelor practice. italien. „Dicţionarul latinismelor”. în România literară. p. français. la deuxième partie analyse les diverses catégories linguistiques de la langue arabe dans une perspective typologique. 15). sistematic. Adresabilitate: studenţi. le taux d’intercompréhension s’accroît également dans le langage commun. Plus flexibles en ce qui concerne l’accueil des latinismes que les autres langues modernes. les sources générales de la ressemblance des langues (universaux de langage. profesori. maniés parfois dans des structures qui. specialişti. les latinismes assurent actuellement un fonds de base de l’intercompréhension romane. 228 pag. Éditions de l’Académie Roumaine. prezentând lucrurile într-un mod foarte clar. la plupart –136– . plus augmente l’accessibilité réciproque. comme il se doit. Cet ouvrage propose une synthèse des problèmes concernant les latinismes des langues romanes actuelles (portugais. ISBN 973-575-918-7 Cette étude comporte deux parties : la première présente les principaux problèmes soulevés par la comparaison linguistique. contacts linguistiques) et accorde la plus large place. Le présent ouvrage est parti du constat que la langue arabe était assez rarement mentionnée dans les études de typologie linguistique – lorsqu’elle l’est. Repris avec une forme phonétique et graphique adaptée par les langues romanes. roumain) à partir du matériel lexical qui s’est trouvé à la base du Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes. espagnol. Adresabilitate: studenţi. sont tributaires à la syntaxe latine. reuşeşte să cuprindă tot ce e mai important în domeniu. mais vu l’impact actuel des sciences et des techniques sur l’existence des individus. fiind deopotrivă introducere. and is the subject of the target section for which all the other previous sections prepare. Elle implique surtout le vocabulaire abstrait et les lexiques spécialisés. specialişti Nadia ANGHELESCU LA LANGUE ARABE DANS UNE PERSPECTIVE TYPOLOGIQUE Format 16/61x86. nr. Bucarest. c’est. parenté généalogique.. profesori. „Cartea despre împrumuturile latine. Plus les formes latines ressuscitées s’imposent dans les langues romanes contemporaines. leur latinité. 14/13-19 aprilie 2005. les langues romanes renforcent – par le processus de l’emprunt – leur héritage. à la comparaison typologique . ISBN 973-575-879-2 Il n’existe pas encore une vue d’ensemble concernant les emprunts au latin réalisés par les langues romanes. Fenomenul împrumutului din latină este încadrat în contextul complex al unui mileniu de istorie europeană (…)”.

autoarea le-a definit drept epoca Desperado. such as number. Adresabilitate: studenţi. individualismul auctorial. acest extrem orgoliu literar. 1994). aspect. puis d’un homme. VOLUME I – NOMINAL CATEGORIES Format 16/61x86. Le premier volume en est Roumains déracinés publié par les Éditions Publisud de Paris en 1995 et couronné du prix européen de l’Association des Écrivains de Langue Française. fortement censuré. profesori. à partir du milieu du siècle dernier jusqu’au début de l’actuel.. in particular the ‘grammatical categories/inflectional categories’ traditionally associated with the major parts of speech. 148 pag. specialişti –137– . mais rédigé en 1998. il aura peut-être le titre de Seuils (« Praguri »). gender and case. ISBN 973-575-871-7 Ce volume fait partie d’une trilogie qui renferme les (més)aventures d’un jeune. mood. ISBN 973-575-902-0 The present volume is an attempt to deal with the traditional concept of ‘parts of speech’. scriu despre ea. tense. Adresabilitate: studenţi. il fut précédé de Comoara (« Le trésor »).. pour illustrer la flexion interne – et que les ouvrages de linguistique consacrés à l’arabe se situent rarement dans une perspective typologique. 320 pag.. Parte a unui mai vast proiect Desperado al autoarei. profesori. from the viewpoint of more or less recent achievements in linguistic theory. volumul de faţă oferă o privire de ansamblu asupra scrisului englez din intervalul menţionat şi constituie o provocare pentru cei care citesc literatură şi. Adresabilitate: public cultivat Ileana BACIU FUNCTIONAL CATEGORIES IN ENGLISH. du temps. specialişti Paul MICLĂU UNIVERSITÉS Format 16/61x86. Această extremă singurătate literară. specialişti Lidia VIANU THE DESPERADO AGE – BRITISH LITERATURE AT THE START OF THE THIRD MILLENIUM Format 16/61x86. 296 pag. en deux volumes de luxe. La version roumaine intégrale est parue aux Éditions Prietenii cărţii (Bucarest. profesori. determination. ISBN 973-575-878-4 Lidia Vianu evidenţiază drept trăsătură specifică a perioadei 1950-2004 în literatură. publié en 1989 aux Éditions Facla de Timişoara. avec le titre Dislocaţii (« Les déportés »). şi poate nu numai în literatură. Le troisième volume est en préparation . Transposé en roumain par l’auteur. deja concretizat în câteva cărţi apărute. dintr-un motiv sau altul. Adresabilitate: studenţi.

IV. specialişti Constantin DOMINTE FILOLOGICE: STUDII ŞI LECTURI CRITICE. V. eseuri. ISBN 973-575-892-X Volumul reprezintă Actele Colocviului organizat la 450 de ani de la moartea scriitorului (21 noiembrie 2003). de la Turgheniev. chiar involuntar. portrete. COLLOQUE (2003. ISBN 973-575-998-5 Dincolo de refuzul lui Maupassant de a urma modele. revizuite şi actualizate bibliografic. profesori. descriere şi discurs. Limba română. Mihaela VOICU. BUCUREŞTI) Format 16/61x86. Limbaj poetic românesc. 320 pag. Maupassant a adoptat strategii narative care asigură raporturi armonioase între intrigă.. VI.. articole. în special în periodice. public cultivat Luminiţa CIUCHINDEL. de unde şi titlul de foarte largă cuprindere. Etymologica alloglottica.. Adresabilitate: studenţi. 264 pag. Elemente pentru o istorie a lexicului.Liliana ANGHEL MODÈLES NARRATIFS DANS LES CONTES ET LES NOUVELLES DE GUY DE MAUPASSANT Format 16/61x86. Flaubert şi Zola şi. tehnica sa narativă a moştenit trăsături din povestea şi nuvela Renaşterii. Sorin Stati (Universitatea din Bucureşti). III. studii şi note publicate de Constantin Dominte. influenţe venind de asemenea. Lucrarea se distinge totodată prin „claritatea expunerii sau originalitatea unor puncte de vedere susţinute în urma unei solide documentări” – calităţi ale scrierilor ştiinţifice semnate de Constantin Dominte pe care prof. profesori. Dana FLOREAN (coordonatori) LE GÉANT RABELAIS. în 1971. VOLUMUL I Format 14/20. din partea predecesorilor Balzac. Constantin Dominte are vocaţia problemelor grele” aprecia. dr. a aplicat metode care serviseră şi altor scriitori. structuri narative fixe impuse de tradiţie sau de exemplul confraţilor săi „naturalişti”. specialişti. Limba română. seria deschisă de acest volum ilustrează diversitatea problemelor abordate de autor. Cartea de faţă reuneşte. în opera sa identificându-se modele narative şi fiind el însuşi creator de modele narative. dr. Theodor Hristea (Universitatea din Bucureşti) le subliniază în 2004 – şi apare într-o elegantă formă grafică. Lingvistică generală şi interlingvistică specială. între 1970 şi 1998. specialişti. Elemente pentru o descriere întemeiată istoric. Cuprinde articole precedate de aprecieri generale. precum şi un capitol consacrat prezenţei lui Rabelais în spaţiul cultural românesc. Contribuţiile respective sunt grupate în secţiuni: I. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-913-6 „Ca lingvist. dintre scriitorii străini. profesori. prof. public cultivat –138– . II. VII. 124 pag. Eseuri filologice. De altfel. Lecturi critice. Adresabilitate: studenţi.

clasificări şi definiţii care fac mai uşoară înţelegerea acestui domeniu aflat într-o continuă dezvoltare. calculatoare şi telecomunicaţii. 224 pag. În ultimul timp. teoria argumentaţiei şi analiza textuală.Ionel ENACHE PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ Format 16/61x86. a câştigat teren. profesori. mai mult decât formatul. 140 pag. evoluţia bibliotecii şi biblioteconomiei. bazată pe o amplă bibliografie (în special din literatura anglo-saxonă). funcţiile bibliotecii sau organizaţiile internaţionale implicate în problemele bibliotecilor. arhive. 236 pag. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-926-8 Dicţionarul de faţă înregistrează ocupaţiile retribuite în urma unor contracte de muncă bilaterale (pe durată nedeterminată sau determinată) între angajator (instituţii de –139– . de la cele clasice (lectura în sală sau împrumutul) la cele moderne (serviciile de referinţe sau serviciile Internetului). Cursul cuprinde o mulţime de scheme. specialişti Claudia ENE FORME ALE INTERSUBIECTIVITĂŢII ÎN LIMBAJUL FILOZOFIC ROMÂNESC Format 16/61x86. managementul colecţiilor. Adresabilitate: studenţi. importanţa managementului resurselor de informare. specialişti Cristina CĂLĂRAŞU DICŢIONAR DE TERMINOLOGIE A PROFESIUNILOR ACTUALE Format 16/61x86. a apărut tendinţa de abordare a acestor unităţi ca un serviciu de informare integrat.. subsumată unui obiectiv preponderent teoretic. ca urmare.. încearcă să reflecte tendinţele moderne în management printr-o abordare integrată a disciplinelor: biblioteconomie. ISBN 973-575-680-3 Prima parte este o introducere în biblioteconomie. profesori. stilistică. retorică. sisteme de informare. Aceste discipline tradiţionale au operat ca unităţi discrete de lucru bazate pe formatul informaţional. Aici sunt prezentate conceptele de bază. şi anume identificarea unor tipare textuale care exprimă specificul limbajului filozofic şi îl disting de alte tipuri de limbaj. ISBN 973-575-893-8 Lucrarea. Cartea conţine o analiză a limbajului filozofic românesc. 196 pag. Adresabilitate: studenţi. Partea a doua abordează serviciile de bibliotecă... specialişti Ionel ENACHE BIBLIOTECONOMIE – SUPORT DE CURS Format 16/61x86. profesori. ISBN 973-575-936-5 Lucrarea propune o definire a limbajului filozofic pe baza unor concepte care ţin de lingvistica generală.

The tool is Head- driven Phrase Structure Grammar. dar şi în conexiune cu evul mediu şi barocul sau în anticiparea –140– . totodată polemică faţă de nedreptăţile unor critici literari în acest sens. profesori. „Despre negaţie”. ISBN 973-575-864-4 Pledoarie pentru includerea scriitorului interbelic Max Blecher între numele reprezentative ale literaturii române (şi chiar europene). specialişti Emil IONESCU (editor) UNDERSTANDING ROMANIAN NEGATION: SYNTACTIC AND SEMANTIC APPROACHES IN A DECLARATIVE PERSPECTIVE Format 14/20. (…) este un studiu foarte valoros asupra principalelor probleme legate de fenomenul negaţiei din perspectivă declarativă. componenta sociologică (mentalităţi în raporturile de muncă).. firme sau persoane private) şi angajat. profesori. specialişti Iulian BĂICUŞ MICROMONOGRAFIE CRITICĂ: MAX BLECHER – UN ARLECHIN PE MARGINEA NEANTULUI. Universul lui Max Blecher este urmărit în contextul românesc şi străin al literaturii interbelice. adesea anamorfotică) pentru efectul vizual/corporal. nr. 162 pag. erudita investigaţie realizată de Iulian Băicuş evidenţiază originalitatea scrisului blecherian – marcat de atracţia (adesea infrascopică. 248. 236 pag. the case of Romanian is not too well known.” (Mona Moldoveanu. ISBN 973-575-934-9 This book is a comprehensive – but not also an exhaustive – analysis of negation in Romanian. Two of the papers in the volume use it explicitly. autoarea a avut în vedere. în Observator Cultural. componenta lingvistică. their empirical conclusions might be easily expressed within the same framework. de asemenea. It was inspired by the conviction of the authors that in the context of works on negation in general and in Romance in particular. the latter ones being formulated as feature structures. Examinarea dicţionarului de terminologie a ocupaţiilor actuale pune în evidenţă câteva probleme generale ridicate de evoluţia acestui domeniu. 23-29 noiembrie 2004) Adresabilitate: studenţi. acoperind majoritatea problemelor ridicate de fenomenul negaţiei. purtător de valenţe ontologice. mici meseriaşi artizanali a căror producţie este destinată pieţii şi care plătesc impozite pe marfa produsă destinată vânzării. As for the other articles. The concept “declarative grammar” in the title of the volume is used to draw attention to the framework adopted by the authors. pus sub semnul arhetipurilor suferinţei (de la Iov la arlechinul tragic). asupra formării şi ritmului de îmbogăţire a vocabularului din acest domeniu acţionând fenomene cum ar fi componenta juridică. Adresabilitate: studenţi.. ESEU DE CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ Format 16/61x86. stat. „Cartea este o analiză complexă şi foarte riguroasă a negaţiei în limba română. This framework is a contemporary variety of formal grammar which heavily exploits the idea of constraints on linguistic representations.

„excentrice” din punct de vedere lingvistic. cel de-al doilea – Metaforă şi –141– . Gellu Naum. unele căi se blochează din când în când. 4-10 august 2005). chiar dacă poate funcţiona ca presupoziţie: aceea a caracterului reputat „poetic” sau „estetic” al metaforei. anumite teze filosofice. structuralismul şi vechea retorică etc. DERRIDA) Format 16/61x86. Iulian Băicuş detectează infrastructura textelor literare şi supune ideile la microscopul exegezei. ISBN 973-575-970-5 „Dacă primul volum – Metafora – un concept deschis – este o analiză tipologică a modurilor fundamentale de a înţelege metafora. 280. Ele ridică. propunând soluţii neaşteptate. Blaga şi Black. postmodernismului. Adresabilitate: studenţi. pornind de aici. în ansamblu. sau. riguros definit. studiul lui Ovidiu Verdeş « mimează ». Astfel. specialişti Ovidiu VERDEŞ METAFORĂ ŞI METAFIZICĂ – PATRU STUDII DE CAZ (HEIDEGGER. Cititorului i se impune imaginea unui hypertext cu multiple link-uri. considerând problema definiţiei secundară. specialişti. „Ca procedură teoretică. 228 pag. numele de Micromonografie al lucrării. sesizând (construind?) asemănări la distanţă. Sunt reliefate interrelaţiile dintre diversele aspecte ale operei (şi biografiei) lui Max Blecher (un loc important ocupându-l înclinaţia acestuia către artele plastice). cât şi în analogie cu cinematografia. Nimic nu e preluat de-a gata. (Oana Fotache. în Observator Cultural. profesori. nr. aproximează „locul” metaforei la scara limbajului sau a culturii. În virtutea unei atente documentări. public cultivat Ovidiu VERDEŞ METAFORA – UN CONCEPT DESCHIS Format 16/61x86. Adresabilitate: studenţi. NIETZSCHE. într-un fel. Autorul aplică teoriilor analiza riguroasă la care multe dintre acestea supun metafora”. profesori. dincolo de modestia autorului („scurt volum monografic”) devine semnificativ pentru maniera sa de lectură: în consonanţă cu metoda scriitorului studiat. citite în context. toate nuanţele distinctive ale unei idei sau teorii sunt urmărite. Ele nu pornesc întotdeauna de la un concept operaţional. în schimb. de ordinul unor discursuri sau domenii întregi. „O sistematică a metaforei”. comparaţia şi contrastul vizează nume precum Kierkegaard. aventurându-se rar dincolo de hotarul semnificaţiei metaforice. ISBN 973-575-968-3 Textele discutate în prima parte tratează prioritar mecanismul lingvistic al metaforei. 248 pag. cunoaştere sau cultură. ori scriitorul iranian Sadeq Hedayat (prima jumătate a sec. acordându-se cu o anumită viziune despre limbaj. Sartre. Cele din partea a doua pun problema metaforei în contexte mai largi. Proust.. XX). altele se redeschid neaşteptat. şi formulează.. de metaforă. Kafka. între Aristotel şi Fontanier sau chiar Ricoeur (în legătură cu trăsăturile semantice ale metaforei). o problemă care în cazul abordărilor din partea I nu se pune explicit. în alte cazuri. natura obiectului său. BLAGA. comparate şi evaluate. Vianu şi tradiţia psihanalitică. sunt comentate nuanţat opinii ale criticii (inclusiv de factură psihanalitică). Acesta joacă un rol hotărâtor în cadrul proiectului filosofic al fiecărui autor. Thomas Mann.

cu precădere în lingvistica rusă). metafizică – are un caracter mai pronunţat reprezentaţional. el urmăreşte plasarea conceptului de metaforă în cadrul fiecărui proiect filosofic şi recontextualizarea din perspectivă istorică a contribuţiilor individuale la constituirea unei alternative « deschise » a metaforei”. Concepţia generală asupra frazeologiei şi frazeologismului este valabilă – se poate presupune – şi pentru studiul altor limbi. adică este capabilă să surprindă. specialişti Zenovia NICULESCU ARHITECTURA SISTEMULUI CLASIFICĂRII ZECIMALE UNIVERSALE – CARACTERISTICI FUNCŢIONALE ÎN CONTEXT CONTEMPORAN Format 16/61x86. 268 pag. (Anca Băicoianu.. Catalogul sistematic – memoria informaţională activă a bibliotecii. pe lângă alte funcţii. Construit sub forma a patru „studii de caz” (Heidegger. Semnele de conexiune. Bibliografie specializată. profesori. şi o funcţie cumulativă. este o primă încercare de comparare globală a frazeologiei ruse şi române (în condiţiile în care frazeologia. profesori. redactată în limba rusă.F. Indicii auxiliari – Indicii auxiliari analitici sau speciali. (Clase. 256 pag. domeniu lingvistic nou.Z. specialişti Dana COJOCARU FRAZEOLOGIA. CONCEPTE DE BAZĂ (CU EXEMPLE DIN RUSĂ ŞI ROMÂNĂ) Format 16/61x86. Arhitectura sistemului C. Adresabilitate: studenţi. Diviziuni. Master Reference File – M. nr. specialişti –142– . Această funcţie se realizează în mod diferit prin diverse elemente structurale şi mecanisme lingvistice. Adresabilitate: studenţi. „Despre metafora în filosofie”. 4-10 august 2005). Subdiviziuni. Obiectul şi metodica sistemului Clasificării Zecimale Universale). La baza modelului propus se află următoarea concepţie asupra limbii şi frazeologiei: limba ca mijloc de comunicare are. s- a dezvoltat după anii ’40 ai secolului XX.R.U. ISBN 973-575-971-3 Indexarea publicaţiilor şi metaresursele informaţionale. Componente structurale ale sistemului C. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-575-952-7 Lucrarea. Indicii auxiliari comuni sau generali). să păstreze şi să transmită din generaţie în generaţie informaţii despre civilizaţia şi cultura vorbitorilor unei anumite limbi. profesori. (Principii şi caracteristici funcţionale.Z..U. 280. Blaga şi Derrida). în Observator Cultural.. Nietzsche.

profesori. în Observator Cultural nr. 396 pag. Adresabilitate: studenţi. Alterität. prezintă rezultatele unei cercetări de tip comparativ a frazeologismelor cu component naţional-cultural din rusă şi română. specialişti Dana COJOCARU FRAZEOLOGIE ŞI CULTURĂ (O ANALIZĂ CONTRASTIVĂ A FRAZEOLOGIEI RUSE ŞI ROMÂNE) Format 16/61x86. înapoi.. nu diavolul. relativ stabilă formal. cu veche şi largă răspândire indo-europeană (radicalul *dek-). . ca întotdeauna când este vorba de destinul Romei şi al limbii ei. fiind astfel în măsură să definească o anumită viziune asupra lumii şi o manieră particulară de decupare şi conştientizare a extralingvisticului. stoca şi transmite din generaţie în generaţie informaţii despre cultura şi civilizaţia colectivelor de vorbitori) – fapt legat de specificitatea lor ca semn lingvistic. (Liviu Franga.Este istoria unui concept-cheie din angrenajul mentalităţilor romane. Frazeologismul este o unitate de nominaţie de gradul doi (metaforic/ metonimic). ISBN 973-575-958-6 Volum redactat în limba rusă. Din aproape spre mai departe. Frazeologismele pot fi socotite indici ai gândirii şi mentalităţii lingvistice. iar de acolo în jos.. ÉTUDE DE LEXICOLOGIE DIACHRONIQUE LATINE Format 14/20. 350 pag. Diana Schmidts: Aus der Geschichte der deutschen Sprache. echivalentă din punct de vedere funcţional cuvântului. Leitkultur. ISBN 973-575-846-6 Mihaela Zaharia: Identität. imagistic.Gabriela CREŢIA DIGNUS ET SES DÉRIVÉS. Ele conţin informaţii despre „imaginea lumii”. către originile de-a dreptul ascunse ale cuvântului şi ideii. reflectă acele etaloane şi stereotipuri care se transmit din generaţie în generaţie.Lingvistică latină. înspre vremurile latino-romanice ale unei istorii tumultuoase. Frazeologismele sau unităţile frazeologice sunt bine adaptate realizării funcţiei cumulative a limbii (capacitatea limbii de a fixa. Constelaţia ideii de demnitate”.. perfecţiunea. redactată în franceză şi destinată. la rândul lui provenit dintr-o rădăcină lexicală prelatină.. iată ce fel de drum cultural-lingvistic ne propune. într-o selecţie atentă a detaliilor esenţiale (şi totuşi. sunt elemente de nominaţie cu alcătuire internă liniară de microtext. Vlad Cucu-Oancea: Die Deutschen und die Anderen: –143– . IDENTITÄT UND ALTERITÄT: IMAGOLOGISCHE MATERIALIEN FÜR DEN LANDESKUNDEUNTERRICHT Format 14/20. prin aceasta. de la Universitatea din Bucureşti. specialişti George GUŢU. dignus. 116 pag. unei receptări mult mai largi”. profesori. specifică unui anume etnos. imagistice şi situaţionale. sincretic) cu o structură formală discretă (componenţială). ISBN 973-575-765-6 . Frazeologismele sunt deopotrivă unităţi de limbă şi unităţi de vorbire. reproductibilă ca atare. ultima carte doamnei profesoare Gabriela Creţia. 366-367/2007) Adresabilitate: studenţi. sunt narative. caracterizată prin corelarea unui sens unitar frazeologic (figurat. Mihaela ZAHARIA (coordonatori) GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 11. care îşi trage sursa de înţeles şi forma dintr-un simplu adjectiv. stă în detalii!).

392 pag. Universitatea din Bucureşti. la obra y su perfil tipológico. George Guţu: Insulare Differenz und europäische Identität. Testimonios. Índice de nombres propios y epónimos. Adresabilitate: studenţi. Din cuprins: prof. profesori. univ. 684 DE LA B. Índice de toponímos.. specialişti Mianda CIOBA HISTORIA ORIENTALIS de JACQUES DE VITRY – LA TRADUCCIÓN CASTELLANA EXISTENTE EN EL MS. 196 pag. dr. argumentarea se sprijină pe exemple şi tabele. Ioana Crăciun-Fischer: Das Bild des Orients im Spielmannsepos “Herzog Ernst”. El manuscrito.. Estoria de Gerusalem. specialişti *** STUDII DE BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII – Nr. EDICIÓN CRITICA (I-II) Format 8/61x86. Señalamientos. Glossar. Deutsche Literaturen in Rumänien im Überblick.. Auswahlliteratur. Daniela Ionescu: Zum Kulturthema «Fremdheit»: Aspekte der Alteritätserfahrungen im deutschsprachigen Raum nach 1945. specialişti Ruxandra COSMA GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 12. vol. IHRER TYPOLOGIE UND IHRER REALISIERUNG Format 14/20. vol. 1: Criterios de la edición. Bibliografía. Zeittafel. 2: Notas y comentarios. Mihaela Zaharia: Die deutsche Literatur und die (ost)asiatische Rezeption: Das Paradigma Hermann Hesse. La traducción. La transmisión. II. „Utilizarea –144– . Facultatea de Litere. vol. cuprind numeroase capitole şi subcapitole. I – 224 pag.N. „Terminologische und begriffliche Grundlegung” şi „Zur Entwicklung eines Aspektualität-Bildes an einer text basierten Untersuchung”. univ. ISSN 1453-5386 Publicaţie a Catedrei de Bibliologie şi Ştiinţa Informării. Índice de formas. Adresabilitate: studenţi. dr. El autor.. Adresabilitate: studenţi. Geschichtliche Aspekte. „Rigorile şi valenţele bibliografiei analitice”. profesori. ISBN 973-575-953-5 Cele două secţiuni ale lucrării. Ionel Enache. II. I – 973-575-973-X. 7/2003 Format 16/70x100. Mădălina Herţioga: Alterität am Beispiel der Siebenbürger Sachsen. Ion Stoica. Mihaela Zaharia: Zur «Metapher der Fremde» bei Nikolaus Lenau. II – 524 pag. Anexo. vol. Glosario. iar volumul se închide cu o extrem de vastă bibliografie. ISBN 973-575-972-1. DE MADRID. II – 973-575-974-8 I: La Estoria de Gerusalem de Jacques de Vitry. La lengua. conf. profesori. ASPEKT UND ASPEKTUALITÄT IM DEUTSCHEN: EINE UNTERSUCHUNG IHRER BEGRIFFSBESTIMMUNG.

sistemul de numerale şi clasificatori. specialişti Iulian BĂICUŞ DUBLUL NARCIS – VOLUMUL II Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. îmbinarea exerciţiilor practice cu cele teoretice. facilitarea înţelegerii anumitor probleme şi concepte specifice gramaticii japoneze – în fiecare capitol. 278 pag. dr. José Ortega y Gasset”. Elena Târziman. „Hortensia Papadat- Bengescu sau o cameră separată”. precum marcarea cazurilor. varietate. „Biblioteca digitală – O încercare de definire”. drd Octavia- Luciana Porumbeanu. Andrei AVRAM EXERCIŢII DE GRAMATICĂ JAPONEZĂ Format 8/61x86. divizate în subcapitole ce se constituie în valoroase eseuri. univ. Adresabilitate: studenţi Roman HADJIKOSEV PRELEGERI DE LITERATURĂ BULGARĂ (1918-1944) Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. conf. echipamentelor de birou în condiţii de securitate şi confort”. ISBN 973-575-922-5 Material scris în întregime în limba bulgară şi însoţit de tabele cronologice. „Conceptul de cunoaştere la Karl R. ca şi exerciţii teoretice utile mai ales studenţilor ce optează pentru o carieră didactică. reproduceri din arta epocii vizate. deicticele. ISBN 973-575-988-8 Exerciţii legate de problemele esenţiale ale morfologiei şi sintaxei japoneze. „FRBR – Etapele dezvoltării unui nou model în catalogare”. văzută în raport cu modelele. univ. specialişti –145– . atenţie acordată în primul rând aspectelor care prezintă dificultăţi specifice pentru studentul român. prep. texte reprezentative. un glosar de termeni de gramatică şi lingvistică japonez-român şi român-japonez. în principal franceze. Adresabilitate: studenţi. „Activitatea de conservare-restaurare a colecţiilor desfăşurată la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti”. Iulian Băicuş propune noi piste de interpretare a literaturii române interbelice. drd Aurelian- Cătălin Popescu. 973-575-775-3 „Camil Petrescu – sub zodia seninătăţii imperturbabile”. dr. profesori. profesori. univ.. Rodica Mandeal. idem. Bertrand Russell. „Cearta dintre Antici şi Moderni sau bătălia cărţilor” – sunt cele trei capitole ale acestui volum. specialişti Anca FOCŞENEANU. profesori.. câte un text teoretic în limba japoneză privind problema respectivă. „Limbajele documentare: tipologie şi performanţe”. precum şi fotografii. „Despre conceptul de cunoaştere”. lector univ.. facsimile. diateza pasivă şi cauzativă. asist. 200 pag. Mihaela-Carmen Feraru. timpul şi aspectul verbal. 172 pag. ISBN 973-575-773-7. Popper. organizare în funcţie de gradul de dificultate.

«Opere Alese»” – Cristina Godun (Personalia – Recenzii). 220 pag. „Urme de limbă ebraică biblică în slava veche şi în slavona românească” (Lingvistică). profesori. ISSN 0557-272X Din sumar: Adriana Cristian.*** ROMANOSLAVICA XXXIX Format 14/20. et il est affaire d’artistes. en tant qu’œuvre d’art et objet de culture. Din această problematică. Rumyana Lyutakova. Constantin Geambaşu. est tiraillé entre le registre notionnel de la nature et celui de la culture. „Stan Velea la 70 de ani” – Constantin Geambaşu. comunicării politice şi asupra unor aspecte NTIC. specialişti –146– .. profesori. 242 pag. lucrarea de faţă se opreşte asupra comunicării sociale. écologues d’une part en tant qu’il est un site. Adresabilitate: studenţi.. un domeniu de care are nevoie Societatea Informaţiei. » (Jacques Leenhardt) Adresabilitate: studenţi. specialişti Daniela COTOARĂ. în opinia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Gombrowicz şi la Cz. ISBN 973-575-865-2 Ştiinţele Informării şi Comunicării sunt considerate un domeniu interdisciplinar. profesori. un territoire. „Sławomir Mrożek. Miłosz (Literatură). ISBN 973-575-991-8 « De l’examen contradictoire de dictionnaires nous retiendrons donc d’abord la dualité fondatrice : le paysage est un objet qui intéresse ceux qui discourent sur la nature et ceux qui discourent sur la culture. „Adaptarea grafică a anglicismelor în limbile română şi bulgară”. dans les discours que nous tenons à son propos. un biotope formé par les lois de la nature. de paysagistes et d’historiens d’art. „Modernitatea creaţiei lui Turgheniev”. Domeniile Ştiinţelor Informării şi Comunicării sunt: Noile Tehnologii ale Informării şi Comunicării (NTIC). Elena TÎRZIMAN ASPECTE ALE COMUNICĂRII ÎN DOMENIUL SOCIO-UMAN Format 16/61x86. Cosmin Vilău. specialişti *** PAYSAGES D’ICI ET D’AILLEURS – ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ À BUCAREST LES 26-27 SEPTEMBRE 2003 Format 16/61x86. Comunicarea de masă. Autrement dit : le paysage est un objet qui. 212 pag. „Despre conceptul identitar la W.. relativ nou pentru spaţiul românesc şi. cartographes. Comunicarea de tip publicitar (incluzând aici comunicarea socială şi comunicarea politică). Adresabilitate: studenţi. Il est affaire de géographes. Comunicarea organizaţională.

ISBN 973-737-008-2 În bibliotecă ergonomia urmăreşte studierea elementelor umane şi materiale ale procesului de muncă în complexitatea şi în interdependenţa lor. pe întregul fond de timp de muncă. fragmentele descriptive oferă informaţii despre personajele. “Făcând o sinteză a principalelor achiziţii în analiza descrierii. 220 pag. Cartea de faţă este structurată în patru mari capitole: „Prolog: Descrierea în cronici”. De altfel. valabil pentru orice perioadă istorică. teoria textului şi stilistică. specialişti. “(. ISBN 973-737-005-8 Descrierea este în general considerată un component esenţial al structurii textului. Contribuţia e dublă: la nivel teoretic şi la cel aplicat. capacităţile umane şi felul cum acestea pot fi utilizate în mod optim. Descrierea reprezintă un „model” universal. studiu de referinţă pentru stilisticieni şi pentru toţi cei care se interesează de literatura română” (din Rodica Zafiu. în învăţământul de toate gradele. Intrată mai târziu decât naraţia în atenţia studiilor moderne de stilistică.. spaţiul şi timpul care însoţesc/ configurează desfăşurarea acţiunii. Căci. 7/23 februarie 2007) Adresabilitate: studenţi.Mihaela MANCAŞ TABLOU ŞI ACŢIUNE. într-un volum unic. de la cronicari la postmodernii optzecişti”. public cultivat Ionel ENACHE ERGONOMIA ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE Format 16/61x86. în chip fericit apariţia noii cărţi coincide cu reeditarea. cu speranţa că el îşi va croi drum şi în critica literară. –147– . care este destinat a face un nou mod de abordare a textului literar. 2005). România literară. (din Paul Miclău. DESCRIEREA ÎN PROZA NARATIVĂ ROMÂNEASCĂ Format 16/61x86. acesta cuprinzând întreaga evoluţie a descrierii. „Secolul al XIX-lea: Apogeul descrierii romantice”. constituindu-se ca unitate textuală independentă pe baza unor reguli mai greu discernabile. a dipticului dedicat de autoare în anii ’80- ’90 prozei şi poeziei româneşti din secolele al XIX-lea şi al XX-lea: Limbajul artistic românesc modern: schiţă de evoluţie (Editura Universităţii din Bucureşti. inclus în trama narativă şi subordonat faţă de aceasta. Mihaela Mancaş oferă un «tablou» complet al acesteia. “Prozatorii români şi descrierea”. într-o perspectivă istorică. iar autoarea era cea mai în măsură să-l trateze. ce poate apărea uneori sofisticată. nr. autoarea reuşeşte performanţa de a clasiciza întregul sistem prin definirea componentelor sale şi prin limpezirea structurilor ce-l alcătuiesc. din antichitate până în epoca actuală. şi re-creat o dată cu apariţia fiecărei literaturi. îmbinând teoria cu ample analize ale prozei româneşti. 318 pag. descrierea are – în organizarea textuală – un statut mai vag decât al acesteia. “Tablouri în mişcare”. 41/19-25 octombrie 2003).. nr. profesori.. în ciuda aparaturii. „Secolul XX: Descrierea în literatura interbelică”. România literară. „Epilog: «Decadenţa» descrierii? Tendinţe ale descriptivului în proza postmodernă”..) subiectul e unul esenţial pentru teoria literară. obiectele.

specialişti Mariana TUŢESCU L’AUXILIATION DE MODALITÉ. ISBN 973-737-024-4 Concept placé à la croisée du logique et du linguistique. elle fonde même. la modalité est un aspect fondamental du phénomène de l’énonciation. Définie comme l’attitude du locuteur par rapport au contenu propositionnel de son énoncé. On ne peut donc pas attribuer la valeur de phrase à une énonciation tant qu’on n’y pas découvert l’expression. la modalité hante les sciences du langage. profesori. gradul de complexitate al echipamentului şi mobilierului. « la modalité – affirmait Ch.. on his grand projects and on the spectacle of the imperial self in ruins that these simultaneously present. de la sémiotique et de la philosophie du langage. James’s utopian spaces. de la modalité » (1965 : 36). 248 pag. de même que la pensée. It is these modulations of the utopian mode in hyperreal. elle est constituée essentiellement par l’opération active du sujet parlant. condiţiile de mediu şi mijloacele de reducere a influenţei lor negative. coupled with an investigation of the highly nuanced utopianism implied by James’s international theme. ces auxiliants modaux se distinguent par un nombre de traits à même de leur conférer l’originalité et l’intérêt pour la théorie du langage. la logique modale. the imagination of perfection underlying the construction of these spaces is complicated by a conflicted desire. precum şi modalităţile tehnice de lărgire a ariei de activitate a bibliotecarilor. ISBN 973-737-021-X Drawing on the image of James’s perfectly “decorated” spaces. L’héritage aristotélicien pèse lourdement sur l’interprétation des modalités. basée essentiellement sur l’ontologie et la démonstration syllogistique. BALLY – est l’âme de la phrase. –148– . Jamesian utopias enact fictions of conquest. public larg Roxana OLTEAN SPACES OF UTOPIA IN THE WRITINGS OF HENRY JAMES Format 16/61x86. DIX AUXI-VERBES MODAUX Format 16/61x86. conflicted. Verbes ‘subductifs’. La fonction modalisatrice caractérise toute phrase. se trouve aux fondements de la logique moderne. verbes ‘de puissance’. profesori. but also multiple modulations of utopia. quelle qu’elle soit.. In the logic of Jamesian imperial ruins. all come to comprehend not only registers of globalizing discourse highlighted and explored in contemporary critical discourse. 220 pag. non-rhématiques. par ailleurs. whether transparent or more covert. Adresabilitate: studenţi. La logique d’ARISTOTE. specialişti. La classe des verbes d’AUXILIATION DE MODALITÉ ou auxiliants modaux constitue un chapitre emblématique de la modalité. belated scenarios of discovery and colonization that this book explores. Between international theme and global dream. desire and assimilation in a cultural allegory that is strikingly visible today. Adresabilitate: studenţi. în condiţiile diminuării stresului şi a oboselii.

Acestea sunt revizuite. profesori. fie ca părţi componente ale altor volume. 344 pag. as well as of the relevance of optimality theory to the study of syllable restructuring in the English pidgins and creoles.. la care autoarele au lucrat anterior. AVRAM ON THE SYLLABLE STRUCTURE OF ENGLISH PIDGINS AND CREOLES Format 14/20. ISBN 973-737-025-2 Lucrarea de faţă tratează teme de lingvistică chineză. aux enseignants. ISBN 973-737-027-9 The book is an optimality-theoretic investigation of syllable restructuring in the Atlantic and Pacific English-lexicon pidgins and creoles. The issues discussed include the role of markedness. Este făcută apoi o scurtă caracterizare genealogică. The findings are placed in the wider context of their implications for phonological theory and for the study of language contacts. 308 pag. Prezenta carte este din toate punctele de vedere o premieră în cadrul sinologiei româneşti. and a comparison of syllable restructuring in first and second language phonology. specialişti Andrei A. Adresabilitate: studenţi. sémantique. Mariana TUŢESCU est professeur de linguistique à l’Université de Bucarest et auteur de nombreux ouvrages de théorie moderne du français : syntaxe. precum şi identificarea chinezei ca limbă tonală. Se începe astfel cu descrierea situaţiei lingvistice.. Adresabilitate: studenţi. syllable restructuring in the Atlantic Dutch and French creoles. both in their earlier stages and in the modern varieties. specialişti Florentina VIŞAN. care o distinge în familia sino-tibetană din care face parte. profesori. the relation between constraints on syllable structure in the English pidgins and creoles and in their respective substrate languages. profesori. fie ca articole rezultate din comunicări sau stagii de cercetare. La description de ces verbes oblige le linguiste à l’exercice d’un décloisonnement pertinent des différents domaines de l’étude du langage: lexique. philosophes. syntaxe. didacticiens. linguistes. completate şi reorganizate conform unui obiectiv bine determinat: prezentarea limbii chineze prin evidenţierea trăsăturilor sale specifice. sémantique. à tous ceux qu’intéressent les langues et les langages – logiciens. pragmatique. Adresabilitate: studenţi. specialişti –149– . L’ouvrage s’adresse aux étudiants. precum şi a procesului de normare cu strategiile şi formele sale de instituţionalizare. Luminiţa BĂLAN LINGVISTICĂ CHINEZĂ Format 14/20. pragmatique et grammaire de texte. a limbii comune şi a dialectelor. in loanword phonology. and in the English pidgins and creoles.

une démarche individuelle. SCHIŢĂ DE EVOLUŢIE Format 14/20.). de refus. Editura Ştiinţifică. sur la compréhension du libellé du sujet. et. 236 pag. etc. 1991) – se opreşte asupra marilor nume ale literaturii române (până la 1950). Adresabilitate: studenţi. est suivie par une section consacrée au résumé de texte (à sa préparation et à sa rédaction effective). public interesat Mihaela MANCAŞ LIMBAJUL ARTISTIC ROMÂNESC MODERN. profesori. la conclusion). profesori. specialişti. centrée. d’attestation. comparatif. en principal. etc. aidant à « démonter » le mécanisme complexe de cette activité (verbale et non verbale). de réclamation. specialişti –150– . écrite et « mixte » en général. au terme de sa recherche.Marina CIOLAC LA COMMUNICATION VERBALE Format 14/20. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. soutenue par des exercices à clé. Adresabilitate: studenţi. 204 pag.. inventaire. Celle-ci est censée aider les apprenants à s’exercer afin de parvenir à une maîtrise effective de la rigueur exigée par la communication écrite française. Adresabilitate: studenţi. permet d’aborder la communication interhumaine en tant que processus. ISBN 973-575-744-3 La sociolinguistique. à déceler quelques régularités qui concernent d’une part la communication orale. enfin. 408 pag. le corps du devoir avec ses sous-parties et ses transitions indispensables. le travail en classe sous la direction de l’enseignant et. Ayant adopté ce point de vue et s’appuyant sur un riche corpus. d’autre part. sur les différents types de plan (dialectique. formă revizuită şi actualizată a două volume de Istorie a limbii literare româneşti. sur la rédaction des parties essentielles de la dissertation (l’introduction. ISBN 973-737-047-3 Sinteza de faţă. qui tiennent une place importante dans la vie quotidienne. utilizând totodată operele concrete ale scriitorilor reprezentativi în vederea construirii unui anumit model stilistic propriu unei epoci ori unui curent literar.. specialişti Marina CIOLAC LA COMMUNICATION ÉCRITE : RÉDACTIONS (COURS PRATIQUE) Format 14/20. profesori. discipline de frontière relativement nouvelle. La dissertation non-littéraire fait l’objet d’une discussion à part. étudiant de façon cohérente et systématique le fonctionnement de la langue dans son contexte extralinguistique naturel. ISBN 973-575-985-3 La présentation de quelques lettres officielles d’utilité courante (notamment la lettre de motivation – accompagnée du C.. les lettres de recommandation.). Trois catégories d’activités sont proposées aux lecteurs de ce livre à travers ses sections : l’étude des modèles présentés. la réalisation effective de la communication en français et en roumain. 1983) şi Limbajul artistic românesc în secolul al XX-lea (Bucureşti. de aceeaşi autoare – Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea (Bucureşti.V. l’auteur de cet ouvrage est parvenu.

în general organizaţiile economice să apeleze la specialişti. profesori. verificate. adică persoane care respectă un cod deontologic într-o lume în care atacurile concurenţei sunt în multe cazuri sub limita legalităţii. familiarizaţi cu noile tehnologii ale informaţiei. 378 pag. SINTAXA PROPOZIŢIEI Format 16/61x86. cel mai vechi text în limba română păstrat până în prezent. scrisori particulare şi oficiale.Cristian MOROIANU DUBLETE ŞI TRIPLETE ETIMOLOGICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Format 14/20. 128 pag. tripletelor. finanţistul trebuie să dispună foarte repede de un ansamblu de surse de informare interne sau externe. în egală măsură.. care imită adesea fraza din originalul slavon sau maghiar). mărturii din diverse procese – 122 de texte. nonetelor şi chiar a decetelor etimologice reprezintă o oglindă fidelă a relaţiilor socio-istorice şi culturale dintre limba noastră şi limbile europene mai mult sau mai puţin învecinate sau înrudite. public cultivat V. Materialul lingvistic analizat aici este extras din Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea (colectiv. Existenţa dubletelor. Bucureşti. de alertă sau de anticipare care să –151– . specialişti Rodica MANDEAL. este unul dintre cele mai interesante aspecte ale lexicologiei sincronice şi. Adresabilitate: studenţi. imediat sau îndepărtat. 55 din Moldova. sextetelor. zapise de danie.. utilizate uneori pentru comparaţie (de fiecare dată se face precizarea că este un text tradus). Sunt citate acte de vânzare- cumpărare. însemnări personale. ISBN 973-737-058-9 Stadiul de evoluţie atins din punct de vedere sintactic de limba noastră vorbită în secolul al XVI-lea este reflectat foarte bine de textele româneşti originale din epocă (spre deosebire de textele traduse. actuale şi coroborate a condus companiile. 5 din Transilvania). [1521]). Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung (Jud. septetelor. Managerul. specialişti. juristul. inginerul. intern sau extern. diacronice. profesori. cvintetelor. 1979). cvadrupletelor. ISBN 973-737-099-6 Nevoia de informaţii fiabile. Argeş. 228 pag. GURUIANU SINTAXA TEXTELOR ROMÂNEŞTI ORIGINALE DIN SECOLUL AL XVI-LEA. dar şi cu metodele şi tehnicile documentare sofisticate şi de încredere. testamente. Octavia-Luciana PORUMBEANU (coordonatori) NOI PROFESII ÎN INFORMARE ŞI DOCUMENTARE Format 16/16x86. Câteva documente sunt traduceri.. buni cunoscători ai domeniului specific. Pe coperta IV. octetelor. ISBN 973-737-038-4 Evoluţia a două sau mai multe unităţi lingvistice dintr-un etimon unic. Adresabilitate: studenţi. dintre care 62 din Ţara Românească.

par la complexité des personnages mais aussi par la façon de parler de sujets interdits. specialişti. 264 pag. strategică. i s-a zis veghe. relaţii de gen în raporturile de muncă. à travers des éclairages différents.. Adresabilitate: studenţi. permită detectarea tendinţelor şi a factorilor care influenţează mediul economic în care evoluează organizaţia respectivă. le Roman de Tristan en prose du XIIIe siècle peut choquer le lecteur moderne par l’innovation par rapport à l’histoire originelle. sau documentară. public cultivat Cristina CĂLĂRAŞU STUDII DE TERMINOLOGIE A PROFESIUNILOR. specialişti Dana FLOREAN AMOUR ET MORT DANS LE ROMAN DE TRISTAN EN PROSE Format 16/61x86. cum ar fi: evoluţie. ISBN 973-737-098-8 Cercetătorii. Adresabilitate: studenţi. Octavia-Luciana PORUMBEANU (coordonatori) PRODUSE ŞI SERVICII DE INFORMARE AVANSATĂ Format 16/16x86... analize. Adresabilitate: studenţi. prelucrare şi difuzare a informaţiei în produse şi servicii specifice. validări. diviziune a muncii. tehnologică. 244 pag. sintetizare şi perseverenţă. care fac subiectul acestei cărţi. profesori. specialişti –152– . Adresabilitate: studenţi. specialişti Rodica MANDEAL. se structurează în procese organizate de selectare. 136 pag. Véritable best-seller médiéval. Ştiinţifică. par une certaine violence du langage. un concept nou pentru documentarişti. profesioniştii informaţiei şi organizaţiile din domeniu încearcă să găsească noi modalităţi de a descâlci ghemul de cunoştinţe care creşte pe zi ce trece apelând la aptitudini şi trăsături pe care omul le are de la începuturi: înclinaţia spre organizare. Pentru că acest lucru avea nevoie de un nume. profesori. Le présent ouvrage se propose d’analyser. ainsi que les mécanismes mis en œuvre pour éviter la sanction du public et de l’Église. Lucrarea de faţă încearcă o interpretare sociologică a acestui material lingvistic sub aspecte diferite. ISBN 973-737-039-2 L’histoire de Tristan et Yseut fascine et inquiète encore. Veghea nu este. ISBN 973-737-083-X Denumirile de profesiuni constituie un martor al evoluţiei sociale. Activitatea de furnizare a acestui tip de informaţii implică evaluări. sinteze. la façon de parler du désir de mort de soi dans le Roman de Trsitan en prose. profesori. profesori. după cum şi-ar imagina foarte mulţi. ÎNCERCARE DE SOCIOLOGIE LINGVISTICĂ Format 16/61x86.

ea însăşi puternic diversificată.Ileana BUSUIOC L’EXPRESSION DE L’IMMINENCE CONTRECARRÉE EN FRANÇAIS ET EN ROUMAIN Format 16/61x86. où ce riche contenu d’idées peut se mouler parfaitement font l’objet d’étude de cet ouvrage réalisé dans une perspective onomasiologique. mais. de façon assez surprenante. „Peu s’en est fallu que je ne tombe” / „Încă un pas şi cădeam”. de la funcţionarea morfosintactică la cea semantică şi discursivă. qui s’articule sur trois charnières : spatialité/ temporalité-aspectualité/modalité. „sur le point” de se produire et le constat de non réalisation tout en inversant le processus de l’actualisation effective vers la contrefactualité. atrăgând atenţia prin noutatea şi modernitatea interpretărilor şi a soluţiilor. 788 pag. în diverse situaţii de comunicare şi cu diverse intenţii de comunicare. d’un événement qui ne s’est pas produit. ISBN 973-737-007-4 Noutate absolută în cercetarea turcologică din România. „J’ai failli tomber”. on n’utilise pas la forme négative et on crée. Prezentarea cât mai completă nu numai a chestiunilor gramaticale fundamentale. profesori.. dans les deux langues en contact. specialişti Agiemin BAUBEC LIMBA TURCĂ CONTEMPORANĂ (TÜRKÇENIN GRAMERI) Format 14/20. en même temps.. ca şi prin acurateţea analizelor.. une tension entre ce qui était attendu. 326 pag. en français aussi bien qu’en roumain. „Era (cât pe ce) să cad”. ainsi que les diverses formes d’expression. de cele mai multe ori simplu construite. foarte accesibile. 212 pag. cuprinzând întreaga diversitate a accepţiilor: de la funcţionarea sistemică a limbii la funcţionarea ei individuală. ISBN 973-737-037-6 „Encore un pas et je tombais”. specialişti. Adresabilitate: studenţi. profesori. ISBN 973-737-090-2 Studiile din acest volum (Actele celui de al 4-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (25-26 noiembrie 2004)) scot în evidenţă eterogenitatea termenilor funcţie şi funcţionare. „Puţin a lipsit să cad”… autant d’énoncés dans lesquels on rend compte. ci şi a problemelor de nuanţe şi subtilităţi de exprimare care interesează la un nivel de cunoştinţe ridicat. Ideea centrală a volumului priveşte ierarhizarea factorilor care determină variaţia lingvistică în funcţionarea limbii române. –153– . Adresabilitate: studenţi. public cultivat Gabriela Pană DINDELEGAN (coordonator) LIMBA ROMÂNĂ: STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE Format 14/20. Les mécanismes de cette démarche très intéressante de découpage conceptuel de la réalité. de la funcţionarea în diacronie la funcţionarea în sincronie. Numeroase studii sunt cercetări remarcabile în domeniu. Vădit caracter practic tocmai prin faptul că regulile enunţate sunt ilustrate cu nenumărate exemple.

This second impression of a study written at Harvard University. ZUR GESCHICHTE DER GERMANISTIK IN RUMÄNIEN (II). dedicat celei de a 100-a aniversări a înfiinţării Catedrei de limba şi literatura –154– . ISBN 973-737-103-8 Interdisciplinarity has long dislocated the traditional formalist-structuralist perspective in Literary Studies. DER BUKARESTER GERMANISTIKLEHRSTUHL Format 14/20. Doina SANDU (coordonatori) GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 15. faţă de care ne avertiza Constantin Noica. Here is an updated view of critical matters in the field. Adresabilitate: studenţi. care s-ar degrada la nivelul culturii de tip bye-bye. Something was happening though at the heart of these approaches which announced poststructuralist and postmodern stances already in the late 70’s. S.G. specialişti Mihaela IRIMIA THE STIMULATING DIFFERENCE – AVATARS OF A CONCEPT Format 16/61x86.R. Eliot: dialogul contrapunctic al Europe-nilor. Rezultatul generalizării unei experienţe îndelungate de activitate didactică universitară. profesori. suggests how this process has been unfolding in the decade that has elapsed since. HANS BERGEL – MINDERHEITENDASEIN. ISBN 973-737-107-0 „Impulsul cultural marcat de elementul naţional suferă prin întâlnirea sa cu elementul supranaţional un corectiv care îl menţine sub control şi îl revigorează prin umanitate. ».. 174 pag. ISBN 973-737-095-3 „Cu cel de al 15-lea volum al seriei de carte « Contribuţii de germanistică ale S.” (Hans Bergel – trad. dinamismul.. specialişti. public cultivat George GUŢU. ce este indicat în partea de început. vitalitatea şi coloritul entităţilor culturale europene. Desigur. interpretând eronat imaginea unităţii europene. Dacă am renunţa la ele. George Guţu) Adresabilitate: studenţi. 356 pag. susţinut de un material bibliografic solid. where the author was a Fulbright Scholar in the early-mid 90’s. elevul lui Heidegger. am ruina forţa spirituală a Europei. SCHRIFTSTELLEREXISTENZ UND POLITISCHE SYSTEME (EINE UNTERSUCHUNG ZU LEBEN UND WERK) Format 14/20. cu permanenta conştiinţă a necesităţii existenţiale a contextului. Adresabilitate: studenţi. profesori. Mă refer aici la acea „unitate în diversitate” postulată de T. individualităţile culturale care au evoluat istoric şi s-au profilat sub semnul naţionalului constituie tezaurul.. specialişti Elisabeth MARTSCHINI GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 14. 352 pag. profesori. paving the way for Cultural Studies.

. mai ales. şi Partea a II-a: Statutul morfosintactic al numelor proprii. menit să pună la dispoziţia studenţilor interesaţi de studiul literaturii un corpus de texte teoretice fundamentale. Date fiind marginalizarea şi excesiva simplificare a problematicii numelor proprii impuse de tradiţia lingvistică. 312 pag. ceea ce conferă momentelor reconstruite un plus de precizie şi corectitudine”. o nouă abordare în acord cu ultimele dezbateri teoretice privind problema desemnării în general şi a numelor proprii în special. care le conferă o identitate puternică printre celelalte categorii nominale. Partea I: Statutul pragmasemantic al numelor proprii. specialişti Antologie alcătuită de Oana FOTACHE. în concepţia autoarei. întreprindem o nouă tentativă de abordare istorică şi critic-analitică a devenirii germanisticii din România. nu abandonează însă nici un moment perspectiva teoretică. profesori. având ca punct de plecare o imensă bibliografie de orientare logico-filosofică şi lingvistică despre sintaxa şi pragmasemantica G(rupului) N(ominal). 566 pag. mai puţin semnificative decât le indica tradiţia noastră gramaticală.” (prof. autoarea insistând asupra faptului că simpla descriere şi inventariere de fapte şi de contexte ar fi insuficientă pentru înţelegerea problematicii extrem de complicate şi de nuanţate a numelor proprii. Gabriela Pană Dindelegan) Adresabilitate: studenţi. cea din urmă fiind răspunzătoare de multe dintre manifestările morfologice (vezi comportamentul faţă de număr) şi sintactice (vezi comportamentul faţă de articol) ale numelor proprii. ISBN 973-737-051-1 „Recenta antologie apărută sub egida Catedrei de Teoria Literaturii din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti a fost gândită ca un instrument de lucru. INTERFAŢA SEMANTICĂ-SINTAXĂ Format 16/61x86. predominant aplicativă. îşi asumă dificila sarcină de a scoate numele proprii din conul de umbră al tradiţiei şi.. Diferenţele dintre cele două clase de substantive (proprii şi comune) sunt. Anca BĂICOIANU TEORIA LITERATURII – ORIENTĂRI ÎN TEORIA ŞI CRITICA LITERARĂ CONTEMPORANĂ Format 14/20. trăsături de o mare complexitate. de a face posibilă şi o discuţie dincolo de locurile comune impuse de interpretările tradiţionale. Partea a doua. capabilă să surprindă trăsăturile specifice la nivel semantico-pragmatic şi gramatical. Cele două părţi. Pentru prima oară sunt luate în consideraţie o serie de documente importante provenite din arhive bucureştene care ilustrează începuturile. (Editorii) Adresabilitate: studenţi. germană la Universitatea din Bucureşti. Prima parte este predominant teoretică. specialişti Mihaela MIRON-FULEA NUMELE PROPRII. evoluţia şi modernizarea predării şi cercetării din domeniul germanisticii bucureştene. profesori. intrând în problemele dificile şi controversate ale referinţei numelor în general şi a numelor proprii în special. reflectă subordonarea gramaticii faţă de interpretarea semantică şi cea discursivă. –155– . ISBN 973-737-100-3 „Lucrarea Numele proprii. Interfaţa semantică-sintaxă. este extrem de actuală şi de utilă o reluare a problematicii. Scopul cărţii este realizarea unei descrieri sistematice a numelor proprii. dr. univ.

. Astfel. Intenţia a fost de a oferi profesorilor care predau/cursanţilor care învaţă limba română ca limbă străină materiale utile pentru un demers didactic modern.. (Observator Cultural. AVRAM FONOLOGIA LIMBII JAPONEZE CONTEMPORANE Format 14/20. tradus de Mihai Bogdan Tănase şi Anca Băicoianu. ISBN 973-737-144-5 Paupera.. capitolul 1 prezintă inventarele de sunete şi de foneme. în traducerea Ancăi Băicoianu. şi de un fragment din cartea lui Antoine Compagnon. 318 pag. 336 pag. personajul s-a născut „pe la 1800 şi ceva mărunţiş”. 8-14 septembrie 2005) Adresabilitate: studenţi. Tanti Vitty îi este pretext epic. pe modelul consacrat deja de antologiile anglo-saxone”. Cartea grupează un set de dialoguri. nr. ISBN 973-737-136-4 Dosarele pedagogice au fost concepute ca resursă de învăţare. de un capitol din Actul lecturii (1976) de Wolfgang Iser. permiţând studiul personalizat. racordat la politicile lingvistice europene. Demn de semnalat este şi efortul membrilor Catedrei de Teoria Literaturii (Oanei Fotache şi Ancăi Băicoianu li s-au alăturat Ovidiu Verdeş şi Romaniţa Constantinescu) de a oferi. Grupul η PAUPERA (FABULA RASA). rezultatul unui seminar de scriere creativă.). volumul de faţă are meritul de a include trei texte ce apar acum pentru prima oară în limba română: este vorba de Moartea autorului (1968) de Roland Barthes. profesori Romaniţa CONSTANTINESCU (ed. Pe lângă faptul că adună laolaltă o serie de texte foarte dificil de găsit astăzi în biblioteci sau în librării. la sfârşitul volumului. succinte prezentări ale autorilor antologaţi. tradus de Romaniţa Constantinescu şi Irina Cristescu. fişe-sinteză de gramatică. în funcţie de nivelul de învăţare al studentului şi de ritmul propriu de acumulare a cunoştinţelor. Adresabilitate: studenţi. Fabula rasa este un text experimental. Adevărată hartă a noilor sensibilităţi şi prilej pentru atitudini inedite. DOSARE PEDAGOGICE Format 8/61x86. 176 pag. indispensabile studenţilor de la facultăţile umaniste. specialişti Andra VASILESCU (coordonator) LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ. În capitolul 2 sunt –156– . Adresabilitate: public interesat Andrei A. profesori. Demonul teoriei. 28 (285). Vitty devine o „reţea flotantă” pentru inventarea de sine a participanţilor la jocul-împreună al scriscititului. o culegere de texte jurnalistice şi teste pentru (auto)evaluări formative şi sumative. ISBN 973-737-111-9 Lucrarea abordează teme centrale ale fonologiei limbii japoneze contemporane. SEMINAR DE SCRIERE CREATIVĂ Format 16/61x86. conversaţional-pragmatic în perspectivă inter-/transculturală.

Adresabilitate: studenţi. documente cartografice – ISBD (CM). predă limba română contemporană la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi a fost lector de limba română la –157– . documente non-carte – ISBD (NBM). discutate selectiv alofonele fonemelor şi principalele constrângeri fonologice. exemple. care discută o serie de fenomene specifice vorbirii rapide şi informale. elementele descrierii. Sistemul de transcriere fonetică utilizat este alfabetul fonetic internaţional. S-a recurs. punctuaţia specifică. Sunt definite resursele electronice care fac obiectul descrierii cu ajutorul normelor ISBD (ER). Sunt prezentaţi termeni comuni tuturor categoriilor de descrieri bibliografice. Lucrarea se încheie cu capitolul 9. semnalarea lor în cataloage şi liste bibliografice. Adresabilitate: studenţi. documente monografice vechi – ISBD (A). Camelia Stan. 188 pag. aspectele particulare pentru această categorie de document. În următoarele două capitole. Pe baza unei informaţii bibliografice vaste. punctuaţia corespunzătoare. şi la reprezentări specifice fonologiei autosegmentale. bazate pe reguli fonologice şi derivări. elementele descrierii bibliografice grupate pe zone specifice. specialişti Camelia STAN CATEGORIA CAZULUI Format 16/61x86. ISBN 973-737-112-7 Lucrarea este o sinteză critică privind evoluţia concepţiei despre categoria cazului în lingvistica universală. Un capitol distinct este consacrat descrierii bibliografice a resurselor electronice. profesori. doctor în filologie. Toate capitolele conţin o secţiune de lecturi recomandate. se arată relevanţa morei şi silabei pentru fonologia limbii japoneze. examinându-se modul în care teoriile cazuale străine au fost sau ar putea fi aplicate în studiul limbii române.. ocazional. Elena TÎRZIMAN DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ STANDARDIZATĂ. specialişti Agnes ERICH. profesori. Modelul teoretic ales este cel al fonologiei generative. Pentru transliterarea cuvintelor japoneze s-a adoptat sistemul Hepburn. Lucrare este însă accesibilă şi celor care nu sunt familiarizaţi cu cadrul teoretic adoptat întrucât aparatul conceptual şi formal este definit şi explicat. Accentuarea cuvintelor face obiectul capitolului 8. Sunt prezentate comparativ sursele de informare. precum şi termeni specifici anumitor categorii de documente. Glosarul inclus în lucrare prezintă terminologia descrierilor bibliografice. Sunt prezentate normele de descriere bibliografică standardizată utilizate pentru documente monografice curente – ISBD (M). ISBN 973-737-146-1 Lucrarea se doreşte a fi un instrument de lucru biblioteconomic util în realizarea descrierilor bibliografice unitare după norme internaţionale. publicaţii de muzică tipărită – ISBD (PM) şi resurse electronice – ISBD (ER). sunt relevate premisele teoriilor recente şi filiaţia ideilor actuale despre caz. 6 şi 7 sunt consacrate celor mai importante alternanţe morfematice. 264 pag.. NORME ISBD Format 16/61x86. Capitolele 5.

ISSN 1224-2993 Din cuprins: Mentalităţi – Antonie Moisei. Teoría de la Literatura. public cultivat –158– . en ocasiones recomendada y a veces obligatoria para resolver las tareas propuestas. Ecaterina Căpăţână. „Antoaneta Olteanu. Este autoarea mai multor studii de gramatică şi de semantică. profesori. cuyo objetivo es capacitar al alumno para planificar. Recenzii – Florin Constantiniu. Miturile Rusiei clasice”. „Antoaneta Olteanu. Las unidades didácticas que contiene utilizan materiales reales con el fin de que los aprendientes se acerquen al español escrito de una manera directa. profesori. în 2003. formativa y lúdica tejida por las fuentes que tiene a su disposición. como pueden ser determinados conocimientos relacionados con disciplinas cursadas a lo largo de los tres primeros años de la licenciatura de Filología Española en la Universidad de Bucarest (Historia de la Literatura. Lingvistică – Mihai Nistor. Dado su señalado carácter interdisciplinar. Contribuţii studenţeşti – Ioana Pelehatîi. publicate în ţară şi în străinătate.. „Contribuţia etnografilor români la investigarea culturii tradiţionale a populaţiei din Bucovina (a doua jumătate a sec. cada una de estas unidades establece una serie de pasos. Personalia – Gheorghe Barbă. profesori. specialişti. Retórica) o también bibliografía. Adresabilitate: studenţi. specialişti FILOLOGIE RUSĂ XXI Format 14/20. 192 pag. Magdalena Bodea. „Problema îmbinării de cuvinte în lingvistica rusă”. „Profesorul Nicolae Roşianu la 70 de ani”. redactar y revisar textos según las convenciónes de un determinado género. El curso que aquí se presenta parte de una concepción interdisciplinar del saber y percibe la enseñanza universitaria como una ocasión de acercar al alumnado a la inmensa telaraña informativa. Adresabilitate: studenţi. Literatură – „Viaţa prinţului Antioh Cantemir. Miturile Rusiei clasice”. Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia). XX)”. A obţinut Premiul (colectiv) Bogdan Petriceicu Hasdeu al Academiei Române. ISBN 973-737-138-0 Este manual. se encontrará con una especie de hipertexto que le propondrá diversos enlaces. ha sido concebido como material de clase para los alumnos y profesores de los cursos superiores de español de la Cátedra de Lenguas y Literaturas Iberorrománicas de la Universidad de Bucarest. Adresabilitate: studenţi. quien maneje las páginas que siguen. Teze de doctorat susţinute în 2004. Además. XIX – începutul sec. „Călătorii intersectate – o paralelă între Călătorie de la Petersburg la Moscova şi Călătoriile lui Gulliver”. 132 pag. Traducere de Raluca Rădulescu”.. „Mitul Petersburgului în opera lui Gogol”. specialişti María Pilar VEIGA GRANDAL PROCESOS CREATIVOS DE ESCRITURA (CURSO DE REDACCIÓN PARA UN NIVEL SUPERIOR DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA) Format 14/20. que aplica la Enseñanza de Lenguas Extranjeras mediante Tareas al desarrollo de la expresión escrita.

Tipurile de îmbinări de cuvinte. intenta determinar los comportamientos de los demás y libra debates interiores consigo mismo. Propoziţia amplificată.. SINTAXA PROPOZIŢIEI Format 16/61x86. ISBN 973-737-137-2 El hombre actual es un homo rhetoricus. puesto que la retórica no se dede estudiar sin tener en cuenta su aplicación y utilidad prácticas. pătrunderea valorilor artistice ruseşti în conştiinţa culturală europeană. Acordul predicatului cu subiectul.FILOLOGIE RUSĂ XXII – MODERNISMUL RUS ÎN CONTEXTUL MODERNISMULUI EUROPEAN Format 14/2. specialişti. Modelarea propoziţiei.. Tema Simpozionului. Topica în îmbinările de cuvinte şi în propoziţie. al mismo tiempo. Scheme structurale. Propoziţia monomembră. organizat de Catedra de limba şi literatura rusă la sfârşitul lunii mai 2005. Punctuaţia. Părţile principale ale propoziţiei bimembre (Subiectul. Cartea se încheie cu o recapitulare şi bibliografie. riguroso – a las técnicas y estrategias argumentativas. Adresarea. ISSN 1224-2993 Volumul de faţă reprezintă un număr special al revistei Filologie rusă. 2. Adresabilitate: studenţi –159– . Adresabilitate: studenţi. Cuvinte şi îmbinări de cuvinte incidente. public cultivat Mihai IACOB CURSO DE ARGUMENTACIÓN. 228 pag. Segmentarea contextuală a propoziţiei. ISBN 973-737-147-X După o prefaţă şi consideraţii privind sintaxa ca parte a gramaticii. Propoziţii nedisociabile. profesori. conectarea artei ruse la direcţiile moderne europene şi. pe de altă parte. Propoziţii incidente. În prima secţiune sunt reunite lucrări care au fost prezentate la simpozionul cu participare internaţională. Apoziţia. Propoziţiile bimembre. Predicatul. Complementul necircumstanţial. profesori. desde un punto de vista analitíco-descriptivo. Părţi secundare de propoziţie. de data aceasta cu profil tematic. 254 pag. Relaţiile sintactice în prepoziţie. Părţi de propoziţie izolate. Propoziţia (Predicativitatea. Este curso es un acercamiento – ameno y. a avut în vedere interrelaţii manifestate în cadrul acestui fenomen artistic. se pasa la vida argumentando: defiende ideas propias y ajenas. 120 pag. Problema părţilor de propoziţie în sintaxa modernă. Atributul.. Modernismul rus în contextul modernismului european. Tipurile de propoziţii). care s-au exprimat în ambele sensuri: pe de o parte. CON APLICACIONES AL DISCURSO PUBLICITARIO Y POLÍTICO Format 14/20. Relaţiile sintactice dintre componentele îmbinărilor de cuvinte). pero también prescriptivo. Complementul circumstanţial). cartea cuprinde următoarele capitole: Îmbinarea de cuvinte (1. Adresabilitate: studenţi. specialişti Mihai NISTOR LIMBA RUSĂ CONTEMPORANĂ.

A publicat volumul O poloneză care a iubit România: Kazimierza Iłłakowiczówna (2003).. ca un bun traducător din literatura polonă (printre altele. Un alt obiectiv. „Analiza Trilogiei în contextul romanului istoric european reprezintă unul dintre obiectivele de bază ale cărţii de faţă. 1973.Nadina VIŞAN A DRT ANALYSIS OF THE PERFECT IN ENGLISH AND ROMANIAN Format 14/20. care să demonstreze trăsăturile specific sienkiewicziene în comparaţie cu alţi autori de romane istorice din spaţiul european (printre alţii. ISBN 973-737-115-1 Seria „Biblioteca de slavistică” Trilogia romancierului Henryk Sienkiewicz (şase volume – Prin foc şi sabie. În anul 1978 a susţinut teza de doctorat. specializându-se în literatură polonă şi literatură comparată. „Viaţa Românească”. This theory fully relies on a scholarly research in the tradition of comparative studies. French. 1985). profesori. (Alexandra Cornilescu) Adresabilitate: studenţi. Bucureşti. Pe malurile Niemen-ului. profesori. Constantin Geambaşu) Maria Vârcioroveanu a absolvit în anul 1954 secţia de limba şi literatura polonă a Universităţii din Bucureşti. Catalan. Cartea se remarcă prin rigoare analitică. dr. specialişti. 176 pag. peste doi ani. constă în surprinderea şi formularea structurilor narative ale romanului pe baza unei analize detaliate. Mihail Sadoveanu). devine lector. aşa cum rezultă din structurarea monografiei. Eliza Orzeszkowa. Bucureşti. amintim Maria Kuncewiczowa. Portuguese).). la care. „Revista de istorie literară şi folclor” ş. care abia acum vede lumina tiparului. Autoarea s-a remarcat. The hypothesis advanced here is checked both diachronically and synchronically.a. prin comentariu dens şi consecvent orientat spre ideile de bază”. ISBN 973-737-141-0 Nadina Visan’s course is an important contribution to the domain of linguistics since it proposes a novel theory of the perfective aspect which subsumes larger frameworks on Tense and Aspect. Adresabilitate: studenţi. (conf. de asemenea. dar mai ales originalitatea acestuia. specialişti Maria VÂRCIOROVEANU ROMANUL ISTORIC AL LUI HENRYK SIENKIEWICZ ÎN CONTEXT EUROPEAN (TRILOGIA) Format 16/61x86. Romanul istoric al lui Henryk Sienkiewicz în context european. Tristan 1946. precum şi numeroase articole şi studii în reviste de specialitate („Romanoslavica”. public interesat –160– . which demonstrates the value of a research based on the hypothesis of Universal Grammar. the course offers a noteworthy perspective on the perfect in Romance (Romanian. urmărind influenţele asupra scriitorului polonez. 208 pag. Potopul şi Pan Wołodyjowski) a avut un rol decisiv în formarea şi modelarea conştiinţei naţionale poloneze. spirit critic şi valoric. Moreover..

d’une altérité qui nous échappe à plus d’un égard. Adresabilitate: studenţi. profesori.Luminiţa DIACONU L’IMAGINAIRE MÉDIÉVAL DE LA SEXUALITÉ : LE TOPOS DU « CŒUR MANGÉ » Format 16/61x86. car l’image qu’on a du Moyen Âge est carrément inséparable de la religion. comment l’histoire de ce terrible châtiment pourrait-elle s’accorder avec une époque où les représentations collectives chrétiennes sont dominantes? Quel message est-elle censée transmettre pour la société aristocratique empreinte de courtoisie. malgré la conscience de la relativité à laquelle ne saurait échapper aucune lecture entreprise de nos jours. Adresabilitate: studenţi. à laquelle sont principalement destinés ces récits? Peut-on supposer au-delà du topos du cœur mangé une symbolique sexuelle transgressant l’ordre établi? Quels seraient dans ces conditions les arguments qui permettraient de l’étayer? Voici autant de questions auxquelles cette thèse se propose de répondre. qui s’avère de plus en plus accusé pour nous. Par ailleurs. profesori. specialişti. ISBN 973-737-140-2 La décision d’écrire une thèse sur le topos médiéval du cœur mangé est née moins d’un besoin de dépaysement. Verbvalenz und Valenzwörterbücher. specialişti Dolores TOMA DU BAROQUE AU CLASSICISME – TROISIÈME ÉDITION Format 14/20. Alors. Geschehensart. avec des préludes ou des survivances. 284 pag. Une pareille tâche ne va pourtant pas de soi. specialişti Ruxandra COSMA VERBSEMANTIK. Aktionsarten. leur contenu soulève bien des questions. ils se refusent à toute approche visant à lui appliquer des notions et des concepts modernes. que d’une forte volonté de comprendre et d’expliciter le contenu profond de cette figure de l’imaginaire. 234 pag. public cultivat –161– . de la foi. par une femme adultère relèvent d’un espace-temps qui n’est pas nôtre.. Verbsemantik in Grammatiken des Deutschen und semantische Klassifikationen.. profesori. celui de l’amant. 198 pag. Valenz. parce que les récits du Moyen Âge centrés autour de l’ingestion involontaire d’un coeur humain. studenţi. En tant que tels. die sich durchgesetzt haben. ISBN 973-737-156-9 On appelle Baroque la culture européenne qui s’est manifestée. Zeitbegriffe und Tempusformen. Tempusbedeutung und Tempusgebrauch. EINE EINFÜHRUNG Format 16/61x86. Aspekt und Aspektualität. Une esthétique tout à fait opposée au Baroque s’installe en France après 1640. Volumul se încheie cu o vastă bibliografie (inclusiv adrese de Internet).. ISBN 973-737-081-3 Ausgehend von der lexikalischen Bedeutung. entre 1550-1650. Adresabilitate: elevi. gens du XXIe siècle.

specialişti. după cum ne-o dovedeşte rezultatul cercetării. conversiunea.. Adresabilitate: studenţi. Aşadar. precum şi a capacităţii ei de asimilare a unor modele internaţionale de formare a cuvintelor/sensurilor noi. Nota lor comună – dincolo de apartenenţa la categoria procedeelor interne de îmbogăţire lexicală – este evidenţierea forţei creative a limbii actuale. ISBN 973-737-163-1 Lucrarea surprinde tendinţe şi inovaţii lexico-semantice considerate caracteristice pentru dinamica limbii de după 1990. când se identifică cu muntele. relevanţa ponderii acestui procedeu expresiv în planul creaţiei poetei ruse. în Texte despre text – Filologie rusă XXIII. cât şi practic-aplicative (privind perfecţionarea tehnicii legislative. iar pe de alta. pe atât de spectaculoase.. De ce comparaţia? Motivaţia ne este prezentată în capitolul introductiv: pe de o parte. 2007. specialişti Adriana STOICHIŢOIU ICHIM SEMIOTICA DISCURSULUI JURIDIC – EDIŢIA A II-A Format 16/70x100. neoconfixarea. Marina Ţvetaeva se numeşte pe ea însăşi. semantica politică. ISBN 973-737-148-8 „Autoarea cărţii. profesori. antonomaza. Axinia Crasovschi. Dat fiind raportul de intercondiţionare dintre fondul şi forma legii. Adresabilitate: studenţi. simbolizând măreţia trăirilor exprimate de artist ca exponent al înaltelor pasiuni umane şi al sublimului în fiinţa omenească.” (Adriana Stoichiţoiu Ichim) Adresabilitate: studenţi. (din recenzia cărţii. un productiv unghi de vedere”. 281).Axinia CRASOVSCHI MARIA ŢVETAEVA – ARTĂ POETICĂ Format 16/61x86. este privită de autoarea lucrării dintr-un posibil şi. Editura Universităţii din Bucureşti. reprezentarea lui despre lume. în comparaţie se concentrează specificul relaţiei poetului cu realitatea. semnată Aneta Dobre. cercetarea noastră a vizat atât obiective teoretice (în planul ştiinţelor limbii şi comunicării). Este demn de semnalat faptul că. acest «munte» al poeziei. inexistentă până în prezent în bibliografia românească de specialitate.. a actului de interpretare judiciară şi a metodelor lexicografiei juridice). profesori. Sunt examinate direcţii ale neologiei lexicale şi semantice mai puţin studiate în lingvistica românească: compunerea tematică. specialişti –162– . siglarea. ISBN 973-737-157-7 „Prin analiza întreprinsă în lucrarea de faţă ne-am propus realizarea – din perspectivă semiotică – a unei descrieri structurale a discursului juridic normativ [DJN]. profesori. 228 pag. ne oferă o cercetare din perspectivă sistematică a unui procedeu deosebit de relevant pentru poetica Marinei Ţvetaeva şi anume – comparaţia. consideraţi o perioadă de înnoiri pe cât de rapide. Ţvetaeva. printr-o comparaţie încărcată de semnificaţii. public cultivat Adriana STOICHIŢOIU ICHIM CREATIVITATE LEXICALĂ ÎN ROMÂNA ACTUALĂ Format 16/61x86. 384 pag. 220 pag. p. Corpusul cercetat dintr-o dublă perspectivă (descriptivă şi pragmatic-funcţională) provine din mass-media ultimilor 15 ani.

Textul de opinie. major poets (such as Dannie Abse. ISBN 973-737-178-X „Lucrarea Onomatopeele limbii japoneze în perspectivă tipologică constituie o versiune revăzută şi îmbunătăţită a tezei de doctorat pe care am susţinut-o în decembrie 2003 la Universitatea din Bucureşti sub îndrumarea ştiinţifică a doamnei profesoare Nadia Anghelescu.Maria CVASNÎI CĂTĂNESCU RETORICĂ PUBLICISTICĂ. Adresabilitate: studenţi. and prove its validity. Descrierea publicistică. Alasdair Gray. John Mole. Timothy Mo. specialişti Lidia VIANU DESPERADO ESSAY-INTERVIEWS Format 14/20. which means that one thing is certain: where Postmodernism falters. After several books the interviewer has written on Desperado authors. Yet no one says ‘I want to keep aut of this’. comparaţia are la bază –163– . David Lodge. autonome tematic. which ought to explain the nature of their texts and sometimes the lack of orality. ISBN 973-737-162-3 Paratextul. Alan Brownjohn. John Fowles. argumentativ. and their positions build a literary atmosphere of the mind. Polifonia publicistică. profesori. DE LA PARATEXT LA TEXT Format 14/20. Graham Swift). 270 pag. reflectă încercarea de a identifica şi de a descrie. some are diffident. The authors interviewed agree or disagree. Elaine Feinstein. tehnici şi practici discursive definitorii pentru publicistica românească actuală. ISBN 973-737-169-0 These Desperado interviews are in fact essay-interviews with an agenda of their own: they try to circumscribe the term Desperado. Retorică publicistică. pune în evidenţă caracteristici de bază numai aparent opuse: stereotipie şi inventivitate în plan compoziţional. în perspectivă comparată. figurativ etc. plasată cu precădere la nivel transfrastic. In good Desperado tradition. Cele cinci capitole.. some rage against it.. Julian Barnes. George Szirtes. Some like the term. Lucrarea prezintă unităţile lexicale grupate în limba japoneză sub numele de giseigo şi gitaigo. Desperado can find a way. din perspectivă retorică. It does not settle anything. Având în vedere faptul că ne raportăm la limbi înrudite şi neînrudite. Andrei Codrescu. to name just very few) and important literary critics (Robert Hampson. Ruth Fainlight. specialişti Anca FOCŞENEANU ONOMATOPEELE LIMBII JAPONEZE ÎN PERSPECTIVĂ TIPOLOGICĂ Format 14/20. the time has come for the authors themselves to speak. this is an open volume. Eugen Simion). They answered the question in writing. 382 pag. David Lodge. The interviewees are major novelists (Peter Ackroyd. Adresabilitate: studenţi. Analiza. profesori. 192 pag. traduse aici prin «onomatopee»..

multitudinea formelor ei de manifestare. D. profesori. 268 pag. metodologia tipologiei lingvistice. Domeniu al exploatării maxime a limbajului. prin care limbajul poetic devine principala ţintă a prefacerilor artistice purificându-se. PATAPIEVICI Format 14/20.. apărute în ţară şi străinătate).-R. specialişti. poezia modernă şi postmodernă urmăreşte construirea unui discurs care să iasă din tiparele consacrate de tradiţie. profesori. livrescul sau ludicul dovedesc eterogenitatea poeziei. 1983 etc. public cultivat Isabela IEŢCU DIALOGUE. spargerea tiparelor retoricii tradiţionale. 439 pag. Cele 24 de extrase din publicaţii puţin accesibile astăzi unui public mai larg nu reflectă întregul diapazon al preocupărilor ştiinţifice ale lui Virgil Şoptereanu. Adresabilitate: studenţi. Spaţiu al unor prefaceri semnificative. Timothy Shopen. criteriul –164– . de sorginte mallarméeană. Intelectualizarea voită a structurilor poetice. până acum neincluse în volumele personale ale autorului.” (Anca Focşeneanu) Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. că limitele limbajului artistic sunt imprecise şi relative. specialişti Oana ROŞU-STOICAN TEHNICI DE ERMETIZARE A LIMBAJULUI POETIC ROMÂNESC DIN SECOLUL XX Format 14/20. ISBN 973-737-168-2 Lirica secolului XX a demonstrat. poezia românească a resimţit tendinţa inovatoare. 1981. că esteticul nu ţine cont de comprehensibilitate sau de univoc. profesori.-R. ARGUMENTATION AND ETHICAL PERSPECTIVE IN THE ESSAYS OF H.). aşa cum a fost ea schiţată în ultima jumătate de secol (Bernard Comrie. She holds a Ph. 1990. un discurs în care accesul la semnificaţie să nu mai constituie principalul scop. ISBN 973-737-159-3 Selecţie din studiile publicate pe parcursul carierei universitare a lui Virgil Şoptereanu (în paginile unor reviste de profil sau în diverse culegeri tematice.. 279 pag. Patapievici. William Croft. with a focus on discursive and argumentative strategies which the writer uses to legitimize a certain form of economic liberalism and to delegitimize the left after 1989. public cultivat Virgil ŞOPTEREANU STUDII DE LITERATURĂ RUSĂ ŞI COMPARATĂ Format 14/20.. from the University of Lancaster (UK). Isabela Ieţcu is Lecturer in the Department of English (Faculty of Foreign Languages) of the University of Bucharest. noncomformismul construirii textului. ISBN 973-737-170-4 This book develops a new way of combining critical discourse analysis and the analysis of argumentation and applies it to a critical study of the essays of H. prin numeroşi reprezentanţi.

262 pag. with a view to highlighting the way a community of young Romanian intellectuals accommodate non-hegemonic representations of masculinity such as those displayed by British magazines. specialişti. 192 pag. comparables con secuencias similares que aparecen en el marco de textos de intencionalidad y carácter distinto.. Preţ fără TVA: 23 lei This book addresses several fields of research: cognitive linguistics. ISBN (10) 973-737-197-6. profesori. tendremos que analizar. Adresabilitate: studenţi. începând cu anii ’60 ai veacului trecut şi continuând până în zilele noastre. de selecţie fiind acela de a pune la îndemâna cititorului (în primul rând. language and social representation. The book is likely to arouse the interest of undergraduate and postgraduate students showing concern for cognitive insights into linguistic phenomena. It may be a reliable resource book for MA students specialising in Applied Linguistics and/or Cultural Studies. Cele mai multe dintre textele selectate au fost prezentate sub formă de comunicări ştiinţifice la reuniuni academice naţionale şi internaţionale. UK. feminist theories. en cada caso. She holds a Ph. profesori. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 17 lei “El objetivo que nos hemos propuesto es el de estudiar los relatos de viajes castellanos de los siglos XIV y XV. gender studies. public cultivat Daniela SOREA LANGUAGE AND SOCIAL SCHEMATA: GENDER REPRESENTATIONS IN BRITISH MAGAZINES Format 14/20. studentul filolog) lucrările din care să-şi poată forma o idee cât mai concludentă asupra literaturii ruse din ultima sută de ani.. considerándolos desde el punto de vista de las relaciones que existen entre dichos relatos y otros textos prosísticos coetáneos.D. as well as teaching English as a foreign language. specialişti Anca CRIVĂŢ LOS LIBROS DE VIAJES DE LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA Format 14/20. Studiile sunt dispuse în ordinea apariţiei lor în decurs de aproape o jumătate de secol. ISBN 973-575-761-3 An apariţie: 2003. from the University of Lancaster. Tales relaciones se dejan percibir al identificar en los libros de viajes secuencias recurrentes. como representantes de la prosa medieval castellana. por una parte. ISBN (13) 978-973-737-197-3 An apariţie: 2006. Daniela Sorea is Lecturer in the English Department of the Faculty of Foreign Languages and Literatures – University of Bucharest. It combines linguistic analysis with basic tenets of schema theory and fundamental claims pertaining to contemporary anti-essentialist views on gender. si las funciones que las –165– . language and social psychology.

Por otra parte. Both concepts contribute to the reshaping of the relations among cultures. arrogant in its unity and uniformity.50 lei A concepe şi a duce la bun sfârşit o analiză (aprofundată la nivel teoretic şi detaliată pe plan empiric) a unei singure limbi romanice – fie că este vorba de latină. Preţ fără TVA: 19 lei The papers in the present volume depart from the image of a monolithic culture.” (Anca Crivăţ) Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. secuencias analizadas cumplen en el marco de los relatos de viajes son idénticas o diferentes de las cumplidas en el marco de los textos con los cuales estos relatos se comparan. romanică. specialişti Ruxandra VIŞAN.. în cadrul lingvisticii romanice propriu-zise sau „generale”. 180 pag. trilingvă. The volume thus centres upon the fundamental concepts of “transdifference”: transculturality and interculturality. in favour of diversity. Ne situăm. aici. deşi nu foarte evident. uneori. mult mai puţin frecvente. hemos considerado esencial el situar los libros castellanos en la serie de los relatos de viajes románicos. 376 pag. cel mai înalt. gramatica romanică contrastivă este primul pas către un comparatism aproape tipologic. Un al treilea nivel. de franceză. situate la limita superioară a complexităţii propoziţionale. ISBN (10) 973-737-242-5. Constantin GEAMBAŞU (editori) TRANSCULTURAL AND INTERCULTURAL CONCEPTS / CONCEPTE TRANS. specialişti Maria THEBAN SINTAXA PROPOZIŢIEI PORTUGHEZE ÎN PERSPECTIVĂ ROMANICĂ Format 14/20. dar totuşi. Bilingvă sau. Preţ fără TVA: 15. a face lingvistică „romanică” (chiar „indo-europeană”). transcending conflict and isolation. Cine compară două limbi romanice. dintr-o perspectivă fie tipologică. singura. de preferinţă cele mai importante. după părerea unora.. Această mică sintaxă a limbilor romanice îşi propune să descopere şi să descrie sistematic structurile propoziţiilor fundamentale. taking human solidarity and creativity as their premise. începând cu structurile statice cele mai simple până la structurile cauzative cu două verbe. din necesităţi didactice. ISBN (13) 978-973-737-242-0 An apariţie: 2006. care poate aspira la statutul de lingvistică romanică adevărată. profesori. determinados aspectos textuales de los relatos de viajes dejándose estudiar a la luz de tal ininterrumpida tradición erudita. Finalmente. con los cuales demuestran evidentes afinidades. profesori. –166– .ŞI INTERCULTURALE Format 16/61x86. de română sau de creolă luso-asiatică – înseamnă. ISBN 973-575-698-6 An apariţie: 2002. parţială desigur. ar fi reprezentat de lucrările. fie istorică. se consacră unei cercetări mai dificile. no hemos ni muchísimo menos ignorado el trasfondo libresco de la latinidad medieval considerada en sus líneas de continuidad con respecto a la antigua. care se consacră studiului comparat concomitent a cinci limbi romanice.

Adresabilitate: studenţi. found to be worth pursuing. Adresabilitate: studenţi. ISBN (10) 973-737-223-9. profesori. this book represents a most valuable introduction to modern grammatical theory.. because they were thought to identify real linguistic phenomena. ISBN (13) 978-973-737-223-9 An apariţie: 2006. etc. într-un moment când despre opera sa au apărut sute. deşi a trecut mai bine de jumătate de secol de la moartea sa. Prezentul volum reuneşte lucrările prezentate la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de limbi şi literaturi străine „Concepte trans. profesori.000 de cărţi despre Kafka. poate chiar zeci de mii de studii de valoare. ISBN 973-737-200-X. so that no particular theory can lay any proprietary claims on them. parts of spreech. profesori. existau ceva mai mult de 20. Parametric grammar proposes an explication and formal interpretation of major traditional grammatical concepts such as: government. 406 pag. 12-13 mai 2006. agreement. numărul acestora ar putea să treacă binişor de cifra de 40. case. fiind plasat între alţii de Harold Bloom. Potrivit unei mai vechi estimări a lui Ernst Pavel. printre coloanele de rezistenţă ale canonului european. specialişti –167– . Preţ fără TVA: 21 lei A consacra un studiu (semi-monografic) unui scriitor analizat şi dezbătut pe tot parcursul secolului XX. Cu toate acestea. Through the centrality of the issues it addresses and the comprehensive manner of the treatment. The presentation is conceived so as to integrate the problems of parametric grammar in the tradition of European grammar and reflection on language. anaphora.. 208 pag. unul dintre criticii subtil cunoscători ai operei sale. la începutul acestui nou mileniu. 978-973-737-200-0 An apariţie: 2006.000. Adresabilitate: studenţi. specialişti Iulian BĂICUŞ ESENŢA ÎNFRICOŞĂTOARE A LUI FRANZ KAFKA Format B5. ar putea părea doar un act de sinucidere intelectuală.şi interculturale (Transcultural and Intercultural Concepts)”. in the highly successful format of the Government and Binding Theory launched by Noam Chomsky’s celebrated Pisa lectures (1979). la sfârşitul deceniului al optulea al secolului XX. Preţ fără TVA: 40 lei The most apparent aim of the book is to acquaint the Romanian reader with Parametric Grammar. În prezent. word order. scriitorul praghez exercită asupra criticilor literari o destul de ciudată fascinaţie. specialişti Alexandra CORNILESCU CONCEPTS OF MODERN GRAMMAR – A GENERATIVE GRAMMAR PERSPECTIVE Format 14/20. Such problems have constantly been addressed in linguistics.

volumul dă o imagine de ansamblu asupra cercetării lingvistice actuale. limbă şi literatură veche). specialişti Măriuca STANCIU NECUNOSCUTUL GASTER. foarte puţin cunoscută până acum. profesori. Adresabilitate: studenţi. a domeniilor. şi în acelaşi timp un militant modern pentru obţinerea drepturilor politice elementare ale comunităţii sale. 666 pag. Preţ fără TVA: 20 lei „Subiectul cărţii (. care ne implică şi pe noi. şi istoria noastră. 8-9 DECEMBRIE 2005) Format 14/20. o personalitate importantă a intelectualităţii evreieşti care îşi clarifica opţiunile identitare în acord cu componenta lor românească (ceea ce şi explică orientarea sa către nucleul „dur” şi caracteristic al acesteia. sub diferite forme... oferind idei şi constituind puncte de plecare pentru cercetări ulterioare. IDEOLOGICĂ ŞI POLITICĂ A LUI MOSES GASTER Format 14/20. Publicistica sa. De fapt. ISBN (13) 978-973-737-198-0 An apariţie: 2006.. Preţ fără TVA: 70 lei Volumul Limba română. 8-9 decembrie 2005 adună studii reprezentative pentru stadiul actual al cercetării privind limba română. şi pe alţi cititori decât pe specialiştii unui domeniu limitat. la dezbatere. Prin diversitatea problemelor examinate. în propria noastră epocă.Gabriela Pană DINDELEGAN LIMBA ROMÂNĂ: ASPECTE SINCRONICE ŞI DIACRONICE (ACTELE CELUI DE AL 5-LEA COLOCVIU AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ. PUBLICISTICA CULTURALĂ. (. cu dilemele şi cu obsesiile sale. dr. la prima vedere.. deşi puţin cunoscut. ISBN (10) 973-737-198-4. cât şi al celei diacronice.. asupra „deschiderilor” şi a trăsăturilor ei esenţiale. al activităţii unui savant precursor. cu iluminările. atât sub aspectul investigaţiei sincronice. prin noutatea soluţiilor.” (Prof. etnopsihologie. ea este un auxiliar nepreţuit al oricăror studii de istorie socială. univ. Numeroase studii sunt noutăţi absolute într-un domeniu sau altul al cercetării. Multe studii invită la reflecţie. a metodelor utilizate.. politică sau culturală a momentului când – la sfârşitul secolului al XIX-lea – se construieşte profilul modern al României. care constituie Actele celui de al 5-lea Colocviu al catedrei de Limba română. a preocupărilor. el implică un spaţiu cultural şi politic mult mai vast decât cel al biografiei unui personaj emblematic al minorităţii evreieşti din România de la sfârşitul secolului al XIX-lea: Gaster (1856-1939) a fost o figură de marcă a studiilor româneşti de filologie şi de literatură română într-un moment când acestea se aşezau pe baze ştiinţifice europene. Mircea Anghelescu) –168– . reflectă toate aceste preocupări şi oglindeşte în acelaşi timp situaţia din spaţiul public al epocii în domeniile respective. prin acurateţea şi eleganţa analizelor.) Restituind culturii noastre un spaţiu preţios. pe unele dintre acestea putându-le regăsi. impunându-se prin modernitatea metodologiei şi a punctelor de vedere. ISBN (10) 973-737-207-7.) nu pare să intereseze. 260 pag. către folclor. Aspecte sincronice şi diacronice. cartea doamnei Măriuca Stanciu oferă cititorilor şi un prilej de meditaţie asupra destinului său uman. ISBN (13) 978-973-737-207-9 An apariţie: 2006.

Bazată pe o bogată bibliografie românească şi străină. Printr-o abordare cuprinzătoare. le verbe a donné lieu à de nombreuses descriptions. profesori. le présent ouvrage a essayé de dessiner la « personnalité » linguistique de cette catégorie qui constitue le noyau de la proposition. mais aussi pour bien des locuteurs francophones. care evidenţiază relaţiile complexe dintre limbă. des concepts opératoires clairement définis. cultură şi societate în contextul globalizării lingvistice. de nuanţele stilistice dezvoltate pe teren românesc). de mettre à la disposition du lecteur des outils d’analyse linguistique. dar şi prin cultivarea creativităţii lexicale (evidenţiată de asimilarea şi valorizarea anglicismelor. soit de l’accord. déconcertés par les problèmes subtils soit de la conjugaison. Târgul Internaţional de Carte de la Ierusalim”). rendre compte de la diversité des problèmes que l’étude et l’apprentissage du verbe français peuvent produire et. de calcurile semantice şi frazeologice. 978-973-737-182-9 An apariţie: 2006. des critères simples et faciles à appliquer. Adresabilitate: studenţi. specialişti. Sfârşitul unei istorii. Feţele fascismului şi Victor Neumann. Preţ fără TVA: 23 lei Le présent ouvrage poursuit un double objectif : d’une part. apărute de asemenea la Editura Universităţii din Bucureşti) în cadrul unui simpozion realizat la Ierusalim sub egida Institutului Cultural Român (eveniment consemnat în Observator Cultural nr.. „Punct şi contrapunct. analyses.. public interesat Lucreţia VASILESCU ÉTUDE DU VERBE. 280 pag. Preţ fără TVA: 17 lei Lucrarea abordează o problemă de mare actualitate în lingvistica şi cultura românească de după 1990: influenţa limbii engleze în modernizarea şi internaţionalizarea lexicului contemporan. Sans chercher à dresser un bilan des recherches sur le verbe français. ISBN (13) 978-973-737-172-0 An apariţie: 2006. ISBN 973-737-182-8. Adresabilitate: studenţi. 105/2007 – Iulia Deleanu. 252 pag. Source de difficultés pour les locuteurs étrangers. offrir aux professeurs un auxiliaire dans leur activité didactique. profesori. ISBN (10) 973-737-172-0. Evreii din Banat. specialişti Adriana STOICHIŢOIU ICHIM ASPECTE ALE INFLUENŢEI ENGLEZE ÎN ROMÂNA ACTUALĂ Format 16/61x86. d’autre part. interprétations qui puisent à des sources très diverses. voilà les intentions qui ont guidé l’auteur dans la rédacton de ce livre. ENSEIGNEMENT PRATIQUE DU FRANÇAIS Format 14/20. cartea prezintă interes pentru –169– . autoarea relevă capacitatea limbii de azi de a se îmbogăţi printr-o mare deschidere faţă de împrumuturi. répondre aux questions et aux recherches de ces jeunes gens. Maintenir le français au centre de l’attention des étudiants. Lucrare prezentată (ca şi Mihai Chioveanu.

Preţ fără TVA: 21 lei L’arabe parlé à Mardin appartient au groupe dialectal mésopotamien avec lequel îl partage toute une série de caractéristiques. ISBN (10) 973-737-240-9. the analytical chapters develop papers presented at various conferences over the past two years.. în acelaşi timp. culturii şi mentalităţilor din aşa-numita „perioadă de tranziţie”.. armeni. Oraşul Mardin se află pe versantul meridional (la 1000 – 1100 m) al unui munte cu o altitudine de 1200 m ce mărgineşte extremitatea nordică a câmpiei Mesopotamiei. turci. With the exception of Chapter 5. thesis). profesori. studenţii. argumentation theory and discourse analysis. which contains older material (previously published in Ieţcu 2006a and originally part of my Ph. ISBN 978-973-737-249-9 An apariţie: 2007. greu accesibile. care şerpuiesc printre case au făcut din acest oraş un loc de necucerit şi. Această convieţuire de secole a făcut ca limbile vorbite în Mardin să capete un . în mod firesc.George Grigore porneşte de la analiza datelor lingvistice culese la faţa locului.50 lei “The present volume continues my preoccupation with combining. punând în lumină aspecte benefice. 352 pag.D. la graniţa cu Siria şi Irak). În acelaşi timp. and particularly with integrating. ISBN (13) 978-973-737-240-6 An apariţie: 2006. specialişti George GRIGORE L’ARABE PARLÉ À MARDIN. în final. Acele ‘abbārāt (străduţe). masteranzii şi doctoranzii de la Litere. versions of which have been published in national or international journals”. vu qu’il se situe dans un microcontexte kurde. profesori.aer de familie”. Adresabilitate: studenţi. să prezinte multe similitudini –170– . ea oferă informaţii bogate şi diverse cercetătorilor limbii. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 21. Mardinul este locuit deopotrivă de kurzi. din sud-estul Turciei. un refugiu pentru doritorii de libertate din această parte a lumii. pentru a contura. Comunicare. Studii Europene. specialişti Isabela IEŢCU DISCOURSE ANALYSIS AND ARGUMENTATION THEORY: ANALYTICAL FRAMEWORK AND APPLICATIONS Format 14/20. dar şi exagerări. . o imagine de ansamblu a dialectului arab vorbit în oraşul Mardin (capitală a guvernoratului cu acelaşi nume. abuzuri şi abateri specifice epocilor cu o intensă dinamică lexicală.. le mardini fait partie des soi-disant dialectes insulaires ou périphériques.. Alături de arabi. Jurnalism. Pragma-Dialectics within Critical Discourse Analysis. étant isolé de la sorte de la grande masse des dialectes arabes contemporains. arameeni. Du point de vue géographique. MONOGRAPHIE D’UN PARLER ARABE «PÉRIPHÉRIQUE» Format 14/20. 311 pag. situé à son tour dans un macrocontexte turc.

O lucrare exemplară prin adecvarea domeniului academic al lingvisticii la realitatea celor care fac posibilă însăşi existenţa lingvisticii. ISBN (13) 978-973-737-230-7 An apariţie: 2006. altaică etc. fonetice. its relations with otherness both space. so topical these days. (Prof. specialişti –171– . În funcţie de fiecare situaţie în parte. morfologice. Fără îndoială. Preţ fără TVA: 25. dissemination and adaptation of our constitutive cultural model in the West. lexicale. lexicologie. morfologie. 392 pag. cât şi al altor limbi din zonă. As can be noticed from the section titles. (Irina Vainovski-Mihai. Informaţiile şi analizele oferite în cele 352 de pagini de George Grigore. şapte ani.ŞI INTRACULTURALE INTER. grouped according to the conference outline. ISBN (10) 973-737-230-1. 7 martie 2007). . cu obstinaţie şi modestie.and Inter-Cultural Models and Metamorphoses had the intellectual strength and the saving grace of putting together works from the linguistic and the literary. as follows: Models in the Foundation of Western Thinking. [………………………………………………………………………………] This volume is a fairly comprehensive collection of the papers given on the occasion of the conference. specialişti MODELE ŞI METAMORFOZE INTER. the proceedings never circumvented such central matters as the foundation. and of the readers of the lines assembled in the present volume.00 lei Mid-June 2005 saw the unfolding of an exciting academic event under very honouring auspices: the Faculty of Foreign Languages and Literatures of the University of Bucharest held its annual conference on as challenging a topic as it proved stimulating. from the classic and the modern fields. sintactice. cunoscător atât al arabei. from the literary and the cultural(ist).. kurda. în Adevărul literar şi artistic. profesori.AND INTRACULTURAL MODELS AND METAMORPHOSES Format 14/20. vorbitorii”. L’arabe parlé à Mardin este o contribuţie majoră în dialectologia arabă. deşi din punct de vedere genealogic sunt diferite: araba este o limbă semitică. indo-europeană. Intra.. profesori. to the benefit of those directly participating in section discussions and round tables. Mihaela Irimia – Director of the Centre of Excellence for the Study of Cultural Identity University of Bucharest) Adresabilitate: studenţi. issues of ardent interest in the identitary agenda. sunt structurate pe diferite niveluri: fonetică şi fonologie. its specialized institutions promoting the values and views of an impressive set of cultures world-wide. To join the Romanian were colleagues from a few European universities in a lively and updated debate. Models and in Metamorphoses. Adresabilitate: studenţi.and time- wise. O carte exemplară prin faptul că reprezintă finalizarea unui proiect în care autorul a crezut şi căruia i-a dedicat. autorul compară propriile sale rezultate cu cele ale altor cercetători ai dialectelor mesopotamiene de care aparţine şi dialectul arab vorbit la Mardin sau ai altor dialecte arabe contemporane. turca. sintaxă. The Canon and Its Avatars. and Model Adaptation/Adoption to Other Spaces/Times.Contribuţii româneşti la dialectologia arabă”.

profesori. când Realul devine “ipotetic”. diferă în mod semnificativ. Li se arată. profesori. specialişti Daniela SOREA PRAGMATICS: SOME COGNITIVE PERSPECTIVES Format 14/20. Nu mai e loc pentru orgoliu. caută împreună cu ele o cale. practicieni..50 lei În epoca ontologiei slabe. face-threatening acts and politeness strategies while anchoring them in the users’ cognitive knowledge about the world.Hanibal STĂNCIULESCU REPERE ITALIENE ÎN ROMANELE LUI UMBERTO ECO Format 16/61x86. illocutionary force –172– . cunoscut fiind faptul că atitudinea faţă de informaţie. sau pentru accese despotice. ISBN 978-973-737-264-2 An apariţie: 2007. 222 pag. Pentru multă vreme. specialişti Rodica MANDEAL. Octavia-Luciana PORUMBEANU INFORMAŢIA ŞI UTILIZATORII SĂI Format 16/61x86. ISBN 978-973-737-279-6 An apariţie: 2007.50 lei Lucrarea Informaţia şi utilizatorii săi surprinde în contextul noilor tehnologii ale informării şi comunicării aspecte privind nevoile şi comportamentul diferitelor categorii de utilizatori în procesul căutării şi regăsirii informaţiei prin prezentarea rezultatelor unor cercetări aplicative desfăşurate recent în câteva instituţii infodocumentare şi de afaceri din România. Pentru un timp… Văzută de la distanţă. Adresabilitate: studenţi. O lume narativă. Constată că Universul e un text labirintic ce poate fi citit în o sută de mii de feluri şi poate fi rescris în o sută de mii de feluri. galaxia romanelor lui Umbert Eco pare să corespundă acestei descrieri cosmologice. 234 pag. cadre de conducere din mediul de afaceri. cercetători din mediul ştiinţific. Lucrarea apare în contextul necesităţii unei mai bune cunoaşteri a nevoilor de informare specifice diferitelor categorii de utilizatori: studenţi. Adresabilitate studenţi. profesori. tipul de informaţie căutată de fiecare dintre aceste grupuri de utilizatori etc. odată creată. The ceaseless interaction between linguistic devices. se contaminează cu alte lumi. dar şi simpli cetăţeni care apelează la serviciile unei biblioteci publice. Preţ fără TVA: 22 lei This book endeavours to familiarise readers with key notions in the field of pragmatics speech acts. e supusă legilor eterne care guvernează Universul: se naşte. ISBN 978-973-737-273-3 An apariţie: 2007. Demiurgul narator se reflectă deseori în oglinda diegetică pe care o propune cititorilor săi. conversational implicatures. Pentru totdeauna. Nici Atotştiutor şi nici Atotputernic. pentru aroganţă. Preţ fără TVA: 14. creşte.. se destramă şi dispare. 284 pag. Preţ fără TVA: 13.. face schimb de proprietăţi cu ele. Capătă trup de hârtie şi se amestecă smerit cu personajele sale. un drum spre sine şi spre lume. o scară.

Selecţia porneşte de la ideea că cel care se interesează de problemele limbii ar trebui să găsească aici şi răspunsuri la întrebări pe care ni le punem. Preţ fără TVA: 20 lei Lucrarea de faţă este o introducere în universul gramaticilor formale. Expunerea este didactică şi urmăreşte familiarizarea practică a cititorului cu tema prezentată. profesori.. CU REFERIRE SPECIALĂ LA HPSG Format 14/20. de obicei. în legătură cu limba. pentru că intenţia este de a prezenta tot ce ţine de limbă. 148 pag. specialişti Nadia ANGHELESCU INTRODUCERE ÎN STUDIUL LIMBII Format 16/61x86. profesori. Adresabilitate: studenţi. profesori. Cartea îi are în vedere pe studenţii de la facultăţile filologice. multe care nu apar de obicei în manuale de lingvistică. ca fenomen specific uman. specialişti –173– . de asemenea. from sitcom dialogues to excerpts from contemporary novels. 240 pag. dar şi o trecere în revistă a subiectelor care au fost în atenţia lingvisticii din momentul în care aceasta se manifestă ca o ştiinţă de sine stătătoare.50 lei Cartea de faţă intenţionează să fie o introducere necanonică în studiul limbii. Preţ fără TVA: 14. Adresabilitate: studenţi. Ea porneşte de la definirea coordonatelor de bază ale acestui tip de gramatici. ISBN 978-973-737-275-1 An apariţie: 2007. Maniera de prezentare încearcă să fie ceva mai degajată. şi de limbi. ca manifestări istorice ale fenomenului. Caracterul necanonic ţine în primul rând de selectarea temelor tratate. specialişti Emil IONESCU GRAMATICI FORMALE. She holds a Ph. ca subiecte susceptibile de a fi discutate şi nu ca adevăruri definitive.. pe cei de la matematică-informatică şi. se continuă cu o parte mediană care circumscrie un anumit tip de gramatici formale contemporane – familia gramaticilor bazate pe unificare şi constrângeri şi se încheie cu prezentarea sintetică a unei forme particulare de gramatică de unificare şi constrângeri. Adresabilitate: studenţi. cu limbile lumii. Addressed both to undergraduate students and MA students. this book has a twofold purpose: to clarify fundamental concepts tenets of pragmatics both by comparing definitions and approaches set forth by various scholars. 2006). ISBN 978-973-737-272-7 An apariţie: 2007. Daniela Sorea is Lecturer in the Department of English (Faculty of Foreign Languages) – University of Bucharest. Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG). pe studenţii Facultăţii de filosofie interesaţi de studiul actual al limbajului. şi apoi de maniera de prezentare. and to illustrate them with detailed analyses of a wide array of texts. UK. Her previous publications include ‘Translation Theory and Practice’ and ‘Language and Social Schemata: Gender Representations in British Magazines’ (Editura Universităţii din Bucureşti.D. designators and intentions is shown to be deeply rooted in the way humans mentally conceptualise the world as well as in the cultural models they assimilate and disseminate. in Applied Linguistics from the University of Lancaster.

ca textul scris să fie integrat într-un sistem ce cuprinde şi imaginea vizuală. Dans les trois sections du livre. tineri cărturari care cred în puterea literaturii comparate – şi. ISBN 973-737-238-7 An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 19 lei La fonction modalisatrice est appelée à faire ressortir la complexité de la structure de la phrase et de l’énoncé. ISBN 978-973-737-282-6 An apariţie: 2007.. specialişti. DIX AUXI-VERBES MODAUX – DEUXIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE Format 16/61x86. nous apparaît comme emblématique pour la définition et la description des mécanismes essentiels de la foncion modalisatrice. specialişti Mariana TUŢESCU L’AUXILIATION DE MODALITÉ. profesori. a iconologiei – de a da răspuns unor întrebări puse de cultura complicatei lumi contemporane”. le rôle fondamental de l’énonciation dans l’engendrement de l’énoncé. La classe des auxi-verbes de modalité. 204 pag. ISBN 978-973-737-278-9 An apariţie: 2007. une discipline relativement nouvelle. Preţ fără TVA: 20 lei „Într-o epocă în care interdisciplinaritatea constituie una dintre formele fundamentale ale cercetării. appelée d’abord linguistique sociale et ensuite sociolinguistique.. La discussion théorique (des deux premières parties) et les recherches practiques (présentées dans la troisième section) s’appuient sur les données offertes par la réalité sociolinguistique des communautés linguistiques nationales roumaine et française. Diversitatea tematică şi calitatea textelor sunt dătătoare de speranţe că se afirmă o nouă generaţie. Adresabilitate: studenţi. 142 pag. 248 pag. Preţ fără TVA: 14 lei Ce volume s’adresse aux étudiants des dernières années d’études et aux doctorants qui choisissent de se familiariser avec une discipline de frontière de la linguistique. classe d’opérateurs logico-grammaticaux ayant une haute saillance communicative. în speţă. –174– . (Dan Grigorescu) Adresabilitate: studenţi.Elena IONESCU (coordonator) AFINITĂŢI IMAGINE-TEXT Format 14/20. l’auteur expose quelques-unes de ses réflexions concernant plusieurs problèmes qui relèvent de la sociolinguistique. public cultivat Marina CIOLAC QUESTIONS DE SOCIOLINGUISTIQUE Format 14/20. Le micro-glossaire qui se trouve à la définitions de quelques termes et concepts discutés dans cet ouvrage. profesori. la complexité et l’hétérogénéité de la logique naturelle. de altminteri. e foarte firesc..

Esenţa acestui mecanism. involving a variable number of persons. Liliana HOINĂRESCU (editors) COOPERATION AND CONFLICT IN INGROUP AND INTERGROUP COMMUNICATION – SELECTED PAPERS FROM THE Xth BIENNIAL CONGRESS OF THE IADA. who –175– . Competenţa în orice fel de mediu concurenţial este dată de abilităţile de căutare. specialişti Elena TÎRZIMAN. Preţ fără TVA: 22 lei „(. în spiritul doctrinei lui Kant.) Scriitorii postmodernismului au la dispoziţie un mecanism cunoscut de mult. Scriitorul. profesori. de data asta. analiza şi utiliza resursele informaţionale eficient şi adecvat scopurilor propuse şi situaţiilor concrete existente. specialişti ROMANOSLAVICA XLI Format 14/20. ne oferă.. 366 pag. BUCHAREST 2005 Format 14/20. specialişti. Agnes ERICH INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ÎN CONTEXT TRADIŢIONAL ŞI ELECTRONIC. plăcerea de a participa la procesul de cunoaştere sau. 172 pag. public cultivat Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU. Sine ira et studio”) Adresabilitate: studenţi. scria încă Aristotel. in both formal an informal settings.. indiferent de suport şi de forma lor de prezentare. distanţare care. profesori. „Despre postmodernismul rus. Preţ fără TVA: 47 lei The theme of this volume is broad enough to cover the large diversity of dialogue exchanges. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. regăsire. Preţ fără TVA: 9 lei În societatea actuală succesul pentru indivizi şi instituţii este determinat în mare măsură şi de accesul rapid la informaţia pertinentă. 464 pag. evaluare. sémantique et pragmatique se rejoignent pour se compléter réciproquement. din care lipseşte. în Poetica. de abilitatea lor de a localiza. utilizare şi înţelegere a resurselor informaţionale. L’étude linguistique de la modalité nous oblige à une vision interdisciplinaire des faits de langue. profesori... în spirit nietzschean. elimină din textele sale «omenescul prea omenesc». ISBN 978-973-737-283-3 An apariţie: 2007. ISBN (13) 978-973-737-263-5 An apariţie: 2006. ISBN (10) 973-737-263-8.. cum se spune în limbajul de azi.” (din articolul lui Virgil Şoptereanu. «implicarea morală» a autorului. ISSN 0557-272X An apariţie: 2006. neavând faţă de noi nicio pretenţie de acţiune. consistă în distanţarea obiectului înfăţişat de realitatea empirică. în schimb. la «jocul» liber de «recunoaştere». où syntaxe. constând în «insolitarea estetică» a celor înfăţişate şi transformarea lor într-un obiect al unei «pure şi dezinteresate contemplări». METODE SPECIFICE DE MUNCĂ INTELECTUALĂ Format 16/61x86.

Cum rămâne însă cu triunghiul Sfintei Treimi? Cum o fi. gender. at both the ingroup and intergroup level. 264 pag. 296 pag. A. fie felul în care amestecul de coduri produce hibrizi noi şi bizari în textimagini cum ar fi cele ale lui Sophie Calle. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi.” (Paul Miclău) Adresabilitate: public cultivat TEXTE DESPRE TEXT – FILOLOGIE RUSĂ XXIII Format 14/20. cu centrul peste tot şi circumferinţa nicăieri.50 lei „Ca de obicei sunt fascinat de armonia bazilicii: linii curbe. HIBRIDĂRI. Dumnezeu e rotund. professional. STUDII ALE EXPRESIEI CONTEMPORANE Format 16/61x86.. Paul Auster. Eretică sinteză? Îmi cer scuze faţă de dogmatică...Lingvistică. stau în mijlocul imensei nave şi sunt îmbogăţit cu temei de templu. by diminishing the feeling of insecurity due to the lack of mutual trust is one of the main concerns of modern world. Preţ fără TVA: 18. de la miturile Greciei antice la globalizarea contemporană. Didactică”.Personalia”. ISBN 978-973-737-302-1 An apariţie: 2007. –176– . Chevalier. Subiecte din aria filologiei ruse. . Culturologie”. TEHNICI MIXTE.. profesori. cum n-o fi. profesori.. public cultivat Alexandra VRÂNCEANU INTERFERENŢE. mai euforice decât arcurile gotice care m-au înălţat la cer timp de patru ani în Francia. . and ethnic status.Recenzii”. culcat pe bolţi şi pe cupole.. Preţ fără TVA: 18 lei . a world undergoing complex processes of integration and globalization. dar şi din alte culturi sau epoci. Echenoz.Literatură. Improving communication between people. specialişti Paul MICLĂU PRAGURI Format 16/61x86. Barth. could be similar or different in their social. Annie Ernaux şi alţii. ISSN 1224-2993 An apariţie: 2007. ecou al sferei lui Pascal.. Perez Reverte). but also from a practical perspective. de bazilică şi de moschee. 230 pag. specialişti. age. Vorbesc despre expresia contemporană pentru a sublinia că devine din ce în ce mai greu să studiem literatura timpului nostru fără să facem referinţă la artele vizuale. . ISBN 978-973-737-270-3 An apariţie: 2007. Pornind din Grecia. T. not only from a theoretical. It is a topical issue too. Preţ fără TVA: 17 lei „Această carte analizează interferenţele dintre text şi imagine în literatura contemporană urmărind fie felul în care anticul topos ekphrasis (descrierea unei opere de artă) este reinventat de literatura contemporană (Quignard.

. die auf der Wissenschaftlichen Tagung Interkulturelle Grenzgänge gehalten wurden. specialişti Andreea DUNAEVA MITUL LITERAR AL PETERSBURGULUI Format 14/20. Petersburgul îşi depăşeşte statutul de loc geografic. für die ständigen Impulse. Adresabilitate: studenţi. al podurilor şi al canalelor. profesori. Preţ fără TVA: 17 lei Când vorbim. literatura comparată. specialişti George GUŢU. şi transformându-se în personaj. despre Petersburg. 466 pag. Căci.-6. gândul ne zboară la Călăreţul de Aramă de Puşkin. de cadru exterior al desfăşurării unor evenimente. căpătând o imagine cu totul aparte în literatură. 5. Adresabilitate: studenţi. dar şi rezultatul activităţii mele în cadrul CIEREC (Centre Interdisciplinaire d’Études et Recherches sur l’Expression Contemporaine) din Saint Étienne. literatura şi arta conteporană. November 2005 statt. ISBN 978-973-737-230-1 An apariţie: 2007. la impresionantele tablouri ale contrastelor sociale din lirica lui Nekrasov. astăzi. Die Tagung fand aus Anlass des 100. la atmosfera fantastică a povestirilor lui Gogol. INTERKULTURELLE GRENZGÄNGE – AKTEN DER WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG DES BUKARESTER INSTITUTS FÜR GERMANISTIK ZUM 100. NOVEMBER 2005) Format 14/20. 196 pag.” (Alexandra Vrânceanu) Adresabilitate: studenţi. Das Thema der Tagung visierte sowohl Interdisziplinarität als auch Interreferentialität als dominierende Methoden des Heragehens an die sprachlichen. Rumänische FachkollegInnen aus mehreren Hochschulzentren sowie ausländische GermanistInnen kamen nach Bukarest. am preluat sintagma din subtitlu. cu ceaţa şi misterul străzilor întunecate. profesori. Studiile din această carte sunt o continuare a cercetărilor din teza de doctorat. die sie der gesamten Germanistik in Rumänien verleiht. sau la „oraşul de nepătruns” al simboliştilor. şi apoi simbol şi mit. Preţ fără TVA: 29 lei Vorliegender Band beherbergt die Vorträge.-6. mai mult decât oricare alt oraş. profesori. de altfel. sau a romanelor lui Dostoievski. cu al lor înşelător Nevski Prospekt. Dabei wurde auch der wertvolle Beitrag der rumänischen Germanistik zur europäischen germanistischen Lehre und Forschung gewürdigt. literarischen und kulturellen Phänomene einer sich durch Globalisiserung und Grenzüberschreitung auszeichnenden Epoche an. de la care. Doina SANDU (coordonatori) GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 16. ISBN 978-973-737-277-2 An apariţie: 2007. Jubiläums der Gründung des Germanistiklehrstuhls der Universität Bukarest in der Zeit vom 5. um an den Feierlichkeiten aus Anlaß des 100jährigen Jubiläums des Bukarester Instituts für Germanistik sowie an dessen Fachtagung teilzunehmen. ekphrastica. Sie bekundeten damit ihren Respekt für die bisherigen Leistungen der Bukarester Germanistik. Lucrarea poate interesa pe cei care studiază interferenţele dintre arte. specialişti –177– . GRÜNDUNGSTAG (BUKAREST.

el este totuşi.. realitatea. dr. profesori. specialişti STUDII DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE RESEARCH – 9/2005–10/2006 Format 14/20. profesori. biblioteconomie şi ştiinţa informării. 272 pag. psihologia socială şi producţia culturală. 168 pag. Colaborările – cu câteva excepţii – au venit din partea membrilor catedrei. Preţ fără TVA: 21 lei Discursul politic este esenţa activităţii politice şi poate influenţa.. ajunsă la numărul 10. în cheie predominant negativă. ISSN 1453-5386 An apariţie: 2006. ISBN 978-973-737-306-9 An apariţie: 2007. Mircea Regneală) Adresabilitate: studenţi. 286 pag. eufemism.Oana CHELARU-MURĂRUŞ STEREOTIPIE ŞI EXPRESIVITATE – DE LA LIMBA VORBITĂ LA TEXTUL POETIC Format 14/20. în aspectele sale fundamental pozitive. Intrarea României în Uniunea Europeană.. ca discurs al puterii sau al manipulării. Volumul urmăreşte o serie de aspecte lexicale (schimbări semantice. mai mult decât alte tipuri de discurs. cu apariţie anuală. într-un cuvânt stereotipia manifestată în limba cotidiană şi poetică – caz particular al unui fenomen mai general ce marchează gândirea umană. specialişti Rodica ZAFIU LIMBAJ ŞI POLITICĂ Format 14/20. Preţ fără TVA: 22. Revista. ISBN 978-973-737-307-6 An apariţie: 2007. univ. precum şi nevoia de comunicare cu biblioteci şi şcoli de biblioteconomie străine – toate acestea ne-au determinat să schimbăm titlul publicaţiei în Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. a publicat de-a lungul anilor studii privind aspecte variate legate de bibliologie. să reînnoim colectivul redacţional şi să publicăm revista în ediţie bilingvă: română şi engleză. (Prof. şi un discurs al negocierii. marcarea atitudinii –178– . Adresabilitate: studenţi. Descris adesea. Sperăm ca sub noua sa înfăţişare revista catedrei noastre să câştige interesul unui număr tot mai mare de cititori din ţară şi de peste hotare”.50 lei „Secţia de Ştiinţele Informării şi Documentării a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti editează din anul 1995 revista Studii de Bibliologie şi Ştiinţa Informării. Preţ fără TVA: 16 lei Cartea urmăreşte formele „prefabricate” ale producţiei stilistice. al creării acordului şi al eficienţei. polarizare) şi unele utilizări discursive (ironie. integrarea tot mai vizibilă a structurilor noastre naţionale în societatea informaţiei. ambiguizare.

only if – for technical reasons – sometimes interpretation does not work. Usually. INTERPRETING IN CONTEXT Format 16/61x86. subiective) ale limbajului politic românesc din ultimii 50 de ani. cu un pronunţat –179– . specialişti Daniela Corina IONESCU COGNITIVE AND LINGUISTIC ASPECTS OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION. will the audience become aware of the human factor involved in this act of communication. that is to a third person who is an intermediary in the communication act. economic etc. regarding the status of cultural interpreter or cultural mediator. The interpreter fulfils his/her task by “translating” or transferring the meaning into an understandable language for the audience. Adresabilitate: studenţi. This capacity encompasses several qualities: first. DE LA LANGUE AU DISCOURS Format 16/61x86. which ceases to be genuine since it is mediated. profesori. Preţ fără TVA: 12. even if this is not always their mother tongue. both cultural and political. The source language speech is something to which the audience only has acoustic access. specialişti Sonia BERBINSKI NÉGATION ET ANTONYMIE. its meaning is opaque for lack of knowledge of the language. unbiased in rendering the message as adequately and exactly as possible. because an interpreter’s view on the matter under discussion is not relevant. Dr. ISBN 978-973-737-310-2 An apariţie: 2007. The interpreter is expected to be neutral. Adresabilitate: studenţi. the people in the audience speak the target language fluently and understand it without any difficulty. knowledge of the situation. However “invisible” an interpreter may be. De la langue au discours elaborată de doamna Lect.50 lei Colecţia TEXT IN CONTEXT Interpretation is an act of meaningful communication. 188 pag. Sonia BERBINSKI (…) este o cercetare modernă. somewhat invisible. Capitolul final este consacrat violenţei ca temă discursivă şi ca trăsătură a discursului politic şi publicistic. Preţ fără TVA: 10 lei “Lucrarea Négation et antonymie. by which the audience (receptor of the message) gets the “mediated meaning” from the interpreter into the target language.. social. the whole message can be rendered correctly and smoothly only if the interpreter’s capacity to communicate well is flawless. 240 pag. The audience as well as the organisers or participants in the meeting usually ignore the interpreter and feel awkward because they have to resort to interpretation. therefore it is not desirable at all. profesori. ISBN 978-973-737-321-2 An apariţie: 2007.. It is interesting to note that a new trend in interpretation studies has been outlined. The interpreter’s task is very important and in many ways frustrating. The term was launched in early eighties and it has become almost a buzz word in applied language studies.

. care ilustrează parte din activitatea ştiinţifică a lui Mihai Mitu. STUDII DE ISTORIE CULTURALĂ Format 14/20. Această carte. specialişti Andreea Maria POPESCU PELERINII LUMINII. profesori. semanticii (structurale şi post-structurale). Andreea Maria Popescu este membru în mai multe asociaţii internaţionale. 298 pag. Ampla perspectivă pluridisciplinară permite autoarei să descrie pertinent această epocă deosebit de complexă. interesantă. reuneşte mai multe studii. ce se bazează pe experienţa directă a autoarei ca participant la diverse pelerinaje europene. Preţ fără TVA: 22 lei Volumul. specialişti. Andreea Maria Popescu se înscrie în linia cercetării Evului Mediu Occidental atât din perspectivă istorică şi literară. profesori. ISBN 978-973-737-337-3 An apariţie: 2007. cât şi spirit critic. analizează fenomenul călătoriilor de credinţă din Occidentul medieval. bazată pe o impresionantă bibliografie actuală din domeniul lingvisticii cognitive. teoriei discursului. SACRU ŞI LITERAR ÎN EVUL MEDIU OCCIDENTAL Format 14/20. profesorilor. pragma-lingvisticii şi teoriei argumentării. până la –180– . ISBN 978-973-737-332-8.. 340 pag. teologiei. logicii naturale. Mariana Tuţescu). o lucrare utilă studenţilor. the European Society for the Study of English sau the Romanian Society for English and American Studies. dr. începând cu primul articol despre centenarul naşterii lui Adam Mickiewicz (1955) considerat momentul de debut al activităţii sale ştiinţifice. precum International Arthurian Society. 978-973-737-333-5 An apariţie: 2007. În acest volum. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. autoarea prezintă şi o analiză a mentalităţii omului medieval surprins în ipostaza sa de homo religiosus şi de homo viator. doctoranzilor şi tuturor acelora care se arată interesaţi de studiul explicativ al limbajului natural”. Adresabilitate: studenţi. caracter teoretic. Studiul abordează tema pelerinajului ca element de civilizaţie şi motiv literar dintr-o perspectivă cu precădere antropologică cu ramificaţii în domeniile istoriei. Catedra de Limba şi Literatura Engleză. profesor universitar cu importante contribuţii în domeniul filologiei slave şi slavo-române. Cartea se recomandă ca o lucrare modernă. cât şi din perspectivă antropologică şi simbolică. literaturii şi filosofiei medievale. în care spiritul teoretic şi cel practic se îmbină armonios. ca şi ale arhitecturii religioase din epocă. public cultivat Mihai MITU ROMANO-POLONICA I. dovedind atât cultură istorică. (prof. comunicări şi recenzii din sfera relaţiilor culturale şi literare româno-polone. Autoare a numeroase articole publicate în diferite reviste de circulaţie internă şi internaţională. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 24 lei Andreea Maria Popescu este doctor în filologie şi cadru didactic la Universitatea din Bucureşti.

Preţ fără TVA: 14 lei “În volumul de faţă sunt reunite majoritatea comunicărilor care au fost prezentate la Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice din Facultatea de Limbi şi –181– . din volumul colectiv Limba română contemporană. inedite). Ion Coteanu. dovedeşte că metoda s-a impus prin rigurozitate şi eficienţă. 238 pag. Adresabilitate: studenţi. profesori. ediţia a II-a. profesori. Preţ fără TVA: 10 lei Volumul.. la care se adaugă şi un grupaj de traduceri de poezie poloneză în limba română şi de poezie română în limba polonă (multe. Editura didactică şi pedagogică. Viabilitatea în timp a descrierilor parţiale. în întâmpinarea centenarului naşterii sale (mai 2008). 92 pag. articolul despre Stanislaw Lem (2006). specialişti Narcisa FORĂSCU SINONIMIA. Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-357-1 An apariţie: 2007. LINGVISTICA Format 16/61x86. Volumul se constituie într-un omagiu adus profesorului Ion Constantin Chiţimia. ET INTERCULTURELS. ISBN 978-973-737-375-5 An apariţie: 2007. specialişti *** CONCEPTS TRANS. CONVERSIUNEA Format 16/61x86. 292 pag. reia partea corespunzătoare (Dinamica internă sau Formarea cuvintelor) aparţinând regretatului acad.. într-o formă unitară. prezentate acum pentru prima dată în lingvistica românească. ŞI INTERCULTURALE. creatorul şcolii româneşti de polonistică la Universitatea din Bucureşti. contribuind astfel la descrierea completă a sinonimiei atât din punct de vedere teoretic. TEORIE ŞI PRACTICĂ Format 16/61x86. 978-973-737-327-4 An apariţie: 2007. Vocabularul. 1985. Descrierea principalelor mijloace interne de îmbogăţire lexicală efectuată de Ion Coteanu prezintă tiparele specifice românei. Adresabilitate: studenţi. profesori. greu de modificat prin tendinţe care acţionează în anumite perioade. Preţ fără TVA: 23 lei Lucrarea reprezintă o sinteză a cercetărilor făcute de-a lungul mai multor ani asupra sinonimiei. COMPUNEREA. specialişti Ion COTEANU FORMAREA CUVINTELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ: DERIVAREA. Bucureşti. cât şi practic. editat de Narcisa Forăscu lui Angela Bidu-Vrănceanu. CONCEPTE TRANS. ISBN 978-973-737-242-0..

252 pag. profesori. România. 1965) ha insegnato linguistica italiana presso il Dipartimento d’Italiano dell’Università di Bucarest e – per un breve periodo – lingua rumena presso l’Università degli Studi di Milano. dal profilo ben delineato. dar şi pentru dialectologii modernişti. l’autrice dimostra che è possibile ritagliare nel macrocampo dei verbi affettivi un sottocampo dei verbi di sentimento. Preţ fără TVA: 14. Printre autorii comunicărilor se numără. profesori ai unor Universităţi din Franţa şi Portugalia. titlul de faţă onorează orice plan –182– . Contribuţiilor tuturor acestora li se adaugă intervenţiile de foarte bună calitate ale unor cursanţi ai Şcolii doctorale «Limbi şi identităţi culturale» de pe lângă Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti”. specialişti Florica BECHET INTRODUCERE ÎN DIALECTOLOGIA GREACĂ Format 14/20. ci şi pentru alţi filologi: înainte de toate pentru indo-europenişti. cu care diversele noastre Departamente colaborează în mod constant de o lungă perioadă de timp. în ansamblul secţiunilor de LINGVISTICĂ organizate cu acest prilej. specialişti Liana GEHL BI-GRAMMATICA DEI VERBI DI SENTIMENTO NELL’ITALIANO E NEL RUMENO Format 14/20. germanişti sau slavişti. profesori. Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. şi câţiva invitaţi străini. precum şi minuţiozitatea cu care informaţiile au fost cumulate şi prelucrate. Nonostante la relativa diversità etimologica del materiale raccolto. Dan Sluşanschi). cât şi practice (prof. Calitatea şi complexitatea demersului ştiinţific. 222 pag.. Adresabilitate: studenţi.. ISBN 978-973-737-320-5 An apariţie: 2007. (Alexandra Cuniţă). Preţ fără TVA: 22 lei Liana Gehl (Iaşi. il confronto tra le due lingue mette in risalto dei pattern morfosintattici e semantici la cui sorprendente similarità rileva le comuni strutture cognitive sottostanti. Adresabilitate: studenţi. Corroborando i principi della grammatica funzionale e cognitiva con gli elementi teorici forniti dalla ricerca psicologica. 12-13 mai 2006. Si interessa alla linguistica cognitiva e ha pubblicato diversi studi sulla morfosintassi del verbo. ISBN 978-973-737-331-1 An apariţie: 2007. alături de profesorii Facultăţii. dr.50 lei “Aşteptam de multă vreme apariţia unei asemenea lucrări. pentru latinişti. fac din această Introducere în dialectologia greacă o lucrare care se plasează firesc într-un palier superior în ierarhia severă a studiilor de specialitate. Acum o avem în faţa ochilor şi ne bucurăm pentru cei care vor putea folosi câştigurile ei. Din acest punct de vedere. de maxim interes nu numai pentru elenişti. atât teoretice. fie ei romanişti. La Bi-grammmatica dei verbi di sentimento nell’italiano e nel rumeno propone un’analisi contrastiva su un campo semantico preciso: i verbi esprimenti processi affettivi.

ISBN 978-973-737-336-6 An apariţie: 2007.. V. 266 pag. Pragmatică şi stilistică. 490 pag. Morfosintaxă. Adresabilitate: studenţi. Lexicologie şi formarea cuvintelor. atât între specialişti. Onomastică. Rodica ZAFIU. Istoria limbii şi a lingvisticii. 240 pag. prin trimiterile încrucişate. LA ANIVERSARE Format 8/61x86.. specialişti Angela BIDU-VRĂNCEANU LEXICUL SPECIALIZAT ÎN MIŞCARE DE LA DICŢIONARE LA TEXTE Format 16/61x86. Preţ fără TVA: 16 lei Colecţia “Biblioteca de slavistică” (2) Volumul aniversar conţine secţiuni referitoare la activitatea ştiinţifică a profesorului Virgil Şoptereanu. Alexandru NICOLAE STUDII LINGVISTICE. Adresabilitate: studenţi.. volumul de faţă reprezintă un eveniment al filologiei clasice româneşti. specialişti Camelia STAN. profesori. Adresabilitate: studenţi. VI. OMAGIU PROFESOAREI GABRIELA PANĂ DINDELEGAN. editorial. cât şi studii de literatură şi lingvistică din domeniul slavisticii. care se păstrează în limitele necesarului. III. Ioana Costa).dr. IV. fără a deveni împovărătoare. specialişti Antoaneta OLTEANU (coordonator) IN HONOREM VIRGIL ŞOPTEREANU Format 14/20. cât şi între vorbitorii –183– . Preţ fără TVA: 34 lei I. în egală măsură. profesori. Preţ fără TVA: 21 lei Lexicul specializat sau terminologiile se remarcă prin importanţa deosebită datorată nevoii de comunicare precisă. profesori. Nu în ultimul rând. ISBN 978-973-737-369-4 An apariţie: 2007. Dialecte sud-dunărene. iar includerea sa în lista de publicaţii a unei edituri din afara României ţine doar de traducerea într-o altă limbă. II. desfăşurată pe parcursul a mai mult de patru decenii. Experienţa didactică a autoarei şi-a pus amprenta asupra întregii desfăşurări a acestei incursiuni sistematice în domeniul dificil şi arid al dialectelor greceşti: prezentarea lor devine accesibilă prin trecerea graduală de la cunoscut la necunoscut. de la general la particular şi. care aştepta de prea mult timp o abordare ştiinţifică a dialectologiei greceşti”. ISBN 978-973-737-353-3 An apariţie: 2007. (conf.

Words have –184– . Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 22 lei “Eternal” America. de metodele de cercetare şi de alte aspecte. lingvistica în comunicarea de orice tip. I am deliberately avoiding postmodernism as a word. Preţ fără TVA: 17. 252 pag. which means they are supposed to read extensively in various fields at once (contemporary literary criticism. obişnuiţi. whether as a concrete backdrop or as a more abstract entity. cât şi unităţi lingvistice.50 lei “The young authors present in this volume are all my PhD students. este numit “democratizarea cunoaşterii” şi face ca termenii să fie atât unităţi cognitive. They are the ContBritLit Group: a Romanian network of young critics working on contemporary British literature. care interesează şi ne-specialiştii (numită adesea socio-terminologie). implicit. PERCHANCE TO DREAM Format 16/61x86. since its presence in a text ends up discrediting the author these days. Dat fiind rolul primordial pe care îl are limba şi. TO WRITE.. Firstly. they must read as many contemporary British authors as possible. members of my research centre (Centre for the Translation and Interpretation of the Literary Text). se susţine o terminologie dinamică. stabilind interdependenţele şi delimitând abordările în funcţie de scopul urmărit. TO READ. Fenomenul extinderii unor termeni specializaţi dincolo de un anumit domeniu. above everything else. it emphasizes a permanent Jamesian embroilment with the New World. specialişti Roxana OLTEAN ETERNAL AMERICA. ISBN 978-973-737-309-0 An apariţie: 2007. I have planned a strategy for their intellectual development which should cover the whole of what I call After-Modernism. caracteristic epocii actuale. A recent line of study poignantly indicates James’s complex allegiance to both European and American culture and asserts that James announced the way many twentieth century American artists would go. HENRY JAMES AND THE GLOBALIZING IMAGINATION Format 16/61x86. Adresabilitate: studenţi. captures two essential aspects of the Jamesian imagination to be developed and followed throughout this book. literary theory. De aceea. specialişti Lidia VIANU (editor) THE CRITICAL RUB. ISBN 978-973-737-322-9 TEXT IN CONTEXT ContBritLit Essays in Contemporary British Literature Collection coordinated by Lidia Vianu An apariţie: 2007. profesori. interdisciplinary theories of all kinds critical approaches) and. the syntagm proposed here as a richnode of meanings. cartea de faţă încearcă să răspundă întrebării ce înseamnă terminologie (terminologie sau terminologii?). I have termed their approach to literary works Text in Context. 344 pag.. profesori.

playwrights. since there must be no gains without pains in a text. and critics as well) choose to build their work on the reader’s confort (easy understanding). actually fervently desired by the author. 978-973-737-330-4 TEXT IN CONTEXT ContBritLit Essays in Contemporary British Literature Collection coordinated by Lidia Vianu An apariţie: 2007. ISBN 978-973-737-346-5 An apariţie: 2007.. on the other hand. specialişti Lidia VIANU THE CRITIC’S DILEMMA. Postmodernism must have outstayed its welcome. ISBN 978-973-737-339-7 An apariţie: 2007. Emotional notes in the margin of the text. are a private matter. No author aims at alienating his audience. Preţ fără TVA: 27 lei Această carte valorifică munca depusă în cadrul unor lucrări de cercetare ale unor absolvenţi au Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Universitatea din –185– . Preţ fără TVA: 21.. profesori. short careers. Adresabilitate: studenţi. 172 pag. which is the young critic’s dilemma in 2007”. profesori. Adresabilitate: studenţi. THE MOMENT AFTER CLARITY IS NIGHT TEXT IN CONTEXT ContBritLit Essays in Contemporary British Literature Collection coordinated by Lidia Vianu Format 16/61x86. since most critics have been pushing it away lately”. while others feel they must challenge the reader. Emotional reaction to a literary work is to be expected. specialişti Georgeta DRULĂ (coordonator) WEBLOG – PLATFORMĂ DE PUBLICARE ON-LINE Format 14/20. 256 pag.50 lei Clarity is the common convention literature revolves around. then. They can never be criticism. What is criticism. specialişti Lidia VIANU (editor) THE CRITIC’S LIGHT.. Some authors (poets. THE AWFUL DARING OF A MOMENT’S SURRENDER Format 16/61x86. Preţ fără TVA: 20 lei “Surrendering to the text is not a crime. profesori. 302 pag. if neither emotion nor abstraction alone? I sit literature or science? The young critics present in this second volume of the collection ContBritLit have had to deal with this awful daring of a moment’s surrender. (Lidia Vianu) Adresabilitate: studenţi. I should hope. (Lidia Vianu). novelists.

Blogul dărâmă monopolul mediilor tradiţionale şi dă individului noi oportunităţi pe piaţa ideilor. Preţ fără TVA: 19. fie cercetări de detaliu care rafinează. specialişti Ariadna ŞTEFĂNESCU ASPECTE PRAGMATICE. Este un produs 100% marca FJSC. în cadrul programelor de licenţă şi masterat. toate cu aplicare la studiul limbii române.. dimpotrivă. adevărate “bilanţuri” ştiinţifice pentru unele dintre domeniile lingvistice (etimologie. specialişti Gabriela PANĂ DINDELEGAN (coordonator) LIMBA ROMÂNĂ. Adresabilitate: studenţi. Romina SURUGIU PRODUCŢIA UNEI REVISTE. Aceşti tineri absolvenţi au experimentat şi au înţeles că blogul ne schimbă viaţa tuturor. Adresabilitate: studenţi. profesori. Bucureşti. profesori. Preţ fără TVA: 65 lei Cele 82 de articole reprezintă fie studii de sinteză. politică. formulările de precizare. ISBN 978-973-737-343-4 An apariţie: 2007. profesori. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRII. ISBN 978-973-737-377-9 An apariţie: 2007. completează. lingvistică computaţională). ACTELE CELUI DE AL 6- LEA COLOCVIU AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ (29-30 noiembrie 2006) Format 14/20.50 lei Pe linia conceptualizării limitelor domeniului jurnalistic şi ale profesiunii de jurnalist. Există o singură problemă: sunt prea multe blog-uri şi noi avem prea puţin timp! Adresabilitate: studenţi. culegerea de faţă are avantajul de a oferi o sinteză asupra problematicii şi a metodologiei actuale din diverse discipline lingvistice.. INCURSIUNI ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ Format 14/20. Blogul schimbă modul în care se face jurnalism. Preţ fără TVA: 24. afaceri sau cultură. aproximările sau. ISBN 978-973-737-350-2 An apariţie: 2007. –186– . specialişti Luminiţa ROŞCA. Prin domeniile diverse pe care le acoperă. toţi cei ce au contribuit la realizarea lui fiind într-un fel sau altul legaţi de această marcă. Blogul ne ajută să comunicăm mai eficient. Blogul ne dă un stil de viaţă şi ne rupe de izolare. acest volum este rezultatul îngemănării fericite dintre munca de concepţie şi de îndrumare a profesorului şi străduinţa. 724 pag. 182 pag.. a găsirii de repere istorice. intenţiile subtile transmise prin comunicare. corectează descrierile existente. STRATEGII EDITORIALE ÎN PRESA SPECIALIZATĂ Format 14/20. 242 pag. talentul şi dăruirea studenţilor. absolvenţilor Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.50 lei Aluziile şi subînţelesurile. exprimarea vagă. Blogul ne face să trăim o experienţă unică împreună cu ceilalţi. să ne înţelegem şi să ne împărtăşim ideile. Este o muncă făcută cu multă pasiune. a creării de punţi cu trecutul.

Identităţi” Format 14/20. Culturi. celui care încearcă să rămână contemporan autorului. profesori. Lucrarea de faţă este admirabil ordonată. cu rigoare ştiinţifică şi atenţie didactică. deopotrivă. (Ioana Costa). Cele cinci capitole care constituie corpul propriu-zis al volumului sunt înzestrate cu bibliografii specializate. care devin astfel emblematice pentru poeţii la care se referă. dar viguroasă prin efortul impus şi. AVRAM.50 lei “Textul sugerează cu discreţie relaţia subtilă. prin precizia cu care sunt puse în valoare sursele şi. Adresabilitate: studenţi. Prin ideea care a generat această lucrare.. prin acribia cercetării. fenomene inferenţiale care participă la coeziunea textului. printr-o continuă retrăire a epocii originare. nu mai puţin. Preţ fără TVA: 12. să îi supravieţuiască. Andrei A. DE LA LUCILIUS LA MARTIALIS – VOL. Preţ fără TVA: 40 lei This book expresses the recognition of the important role which Alexandra Cornilescu played in the creation of a real school of modern linguistics in Pitar Moş. specialişti Liviu FRANGA POEŢII LATINI ŞI POEZIA LOR. profesori. Adresabilitate: studenţi. PAPERS IN HONOUR OF ALEXANDRA CORNILESCU Format 14/20. fluctuant şi contextual pe care îl are. oferită cu generozitate cititorului. în ciuda caracterului foarte fin. oricât de aride ar părea ori lipsite de o încărcătură relevantă. 978-973-737-349-6 An apariţie: 2007. anumite “ritualuri” conversaţionale sunt o parte din aspectele abordate în acest volum şi analizate de autoare pe corpusuri de conversaţie colocvială autentică sau în texte impregnate de oralitate. ISBN 978-973-737-348-0. prin aceasta.. Daniela ISAC (editors) PITAR MOŞ: A BUILDING WITH A VIEW. prin stilul inconfundabil al prezentării. Larisa AVRAM. deconstrucţiile voite. ISBN 978-973-737-312-0 An apariţie: 2007. 172 pag. specialişti Gabriela ALBOIU. care uneori nu se lasă descifrată decât de o privire expertă şi îndelung deprinsă cu textele antice. această veritabilă arheologie poetică exploatează toate indiciile pe care le conţine textul. Reconstituirea prezenţei autorului (şi a absenţei autorilor anteriori) în opera pe care el o lasă să iasă în lume şi. ori aparent întâmplătoare ale formei şi sensului expresiilor frazeologice. ţine de o disciplină fragilă prin instrumentele de care se poate servi (subsumate aproape în totalitate fineţii cu care se face analiza). I Colecţia LCI – “Limbi. şi în titlurile inspirate şi sugestive. the –187– . dintre poet şi poezia oferită publicului contemporan lui şi. considerând latura inferenţială a limbajului extrem de importantă. care reprezintă o muncă de cercetare în sine. volumul Poeţii latini şi poezia lor. 650 pag. Pragmalingvistica şi analiza conversaţiei au dezvoltat cadre teoretice de investigare. generozitate pe care o regăsim într-o manieră rară în lucrări de această factură. De la Lucilius la Martialis va deveni cu certitudine un titlu de referinţă”. prin tabloul pe care îl conturează în final. mai presus de toate.

VOL. Editarea acestui volum Studia Doctoralia se doreşte întemeierea unei tradiţii ce va continua anual. Ce corpus peut également servir au lecteur comme base d’étude et de réflexion indépendamment des analyses proposées dans ce volume. aceste direcţii. pe cât posibil. prezentate sub forma rapoartelor de cercetare la Sesiunea ştiinţifică a Şcolii Doctorale de Studii Literare şi Culturale. O mare parte a lucrărilor este mai net repartizabilă în perimetrul studiilor culturale. Preţ fără TVA: 14. L’intention d’une telle approche est de parvenir à saisir l’ensemble du comportement communicatif des interactants. 356 pag. precum şi de readucere şi receptare. ocupându-se de problemele identităţii şi ale spaţiului. Adresabilitate: studenţi. profesori. urmează lucrări axate pe literatura egotică. appréhendé comme totexte. specialişti Florentina VIŞAN.50 lei Le titre de ce livre reflète la direction suivie en diachronie par la perspective théorique de bien des études consacrées à la communication verbale. ISBN 978-973-737-381-6 An apariţie: 2007. formal semantics. ÉTUDES SOCIO-COMMUNICATIVES ET CORPUS Format 14/20. Montague grammar and speech act theory have always been taught with generosity and catching enthusiasms. profesori. old building where generative syntax. Prin urmare. care conturează însă şi direcţii de cercetare comună aparţinând deopotrivă studiilor literare şi culturale. Preţ fără TVA: 24 lei Volumul Studia Doctoralia reuneşte lucrările doctoranzilor din anul al doilea. Diana YUKSEL STUDIA DOCTORALIA. ordinea lor în acest volum încearcă să urmărească. I/2007 Format 14/20. profesori. La deuxième partie du livre contient la transcription de trois corpus authentiques sur lesquels s’appuient trois chapitres de la première partie. Il reflète en même temps la direction de la démarche scientifique de l’auteur dans ses approches sociolinguistiques et communicatives. Cette démarche part d’une analyse centrée de façon prépondérante sur le texte oral (envisagé en tant que matérialisation strictement linguistique – verbale et paraverbale – du message transmis) et va vers une approche globale du message. Adresabilitate: studenţi. specialişti Marina CIOLAC DU TEXTE AU TOTEXTE. 222 pag. Adresabilitate: studenţi. ISBN 1843-3537 An apariţie: 2007. specialişti –188– . astfel. mai întâi plasate lucrări cu propensiune teoretică mai fermă. apoi cele dedicate literaturii de călătorie şi studiului alterităţii.. Sunt. Este vorba de fragmente din tezele lor de doctorat. din 31 martie 2007. à savoir sous sa forme verbale et non-verbale. cu tematici şi abordări diverse..

en 314. Preţ fără TVA: 20 lei «Rappelons que l’Église avait interdit l’oniromancie depuis le Concile d’Ancyre. Elle a su maîtriser la variété et la complexité de ces analyses. la seconde moitié du VIIIe siècle. Plusieurs chefs-d’oeuvre du Moyen Age se fondent sur un songe». pour se répandre abondamment dans toute la littérature romanesque […]. ISBN 978-973-737-274-1 An apariţie: 2007. poussées jusqu’aux détails. 290 pag. Il naît alors une littérature sur les songes politiques […]. pour que les clercs découvrent le songe. C’est à partir du milieu du XIIe siècle que la rime songe/mensonge apparaît dans les «romans d’Antiquité». “Le songe comme oeuvre poétique”). Preţ fără TVA: 22 lei “Maria Bîrnaz aborde dans ce volume certains aspects de la création d’Émile Zola assez négligés par la critique et l’histoire littéraire traditionnelles. ISBN (10) 973-737-203-4. 274 pag. spre organizaţii flexibile care încurajează inovarea şi schimbarea. profesori. Adresabilitate: studenţi.. mais qui depuis quelque temps ont été soumis à une profonde analyse au niveau narratologique et discursif. ISBN 978-973-737-342-7 An apariţie: 2007. profesori. public cultivat Octavia-Luciana PORUMBEANU MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII ŞI STRUCTURILE INFODOCUMENTARE Format 16/61x86.. Capacitatea de învăţare a organizaţiilor şi bunurile de cunoaştere pe care acestea le deţin constituie astăzi sursa principală a avantajului competitiv. specialişti. În acest context. Certes. 312 pag. Il faut attendre après de longs siècles d’aridité onirique. il y a des personnages qui croient à la vérité des songes. 27-28 OCTOBRE 2006) Format 16/61x86.. (Michel Stănesco.Mianda CIOBA. La contribution essentielle de Maria Bîrnaz consiste dans l’étude du –189– . Preţ fără TVA: 22 lei În majoritatea domeniilor de activitate se poate constata tendinţa deplasării spre organizaţii bazate pe cunoaştere. (13) 978-973-737-203-1 An apariţie: 2006. Grégoire de Tours […]. Adresabilitate: studenţi. specialişti Maria BÎRNAZ NARRATION ET DESCRIPTION CHEZ ZOLA Format 16/61x86. Luminiţa DIACONU (editori) LE RÊVE MÉDIÉVAL ET SES MÉTAMORPHOSES/VISUL MEDIEVAL ŞI METAMORFOZELE SALE (ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR LE CENTRE D’ÉTUDES MÉDIÉVALES. UNIVERSITÉ DE BUCAREST. comme Alcuin. managementul cunoaşterii a devenit un proces fundamental pentru toate tipurile de organizări ale societăţii şi la baza lucrării de faţă a stat necesitatea abordării domeniului biblioteconomiei şi ştiinţei informării din perspective contemporane.

978-973-737-383-0 An apariţie: 2007. discours descriptif de Zola dans la perspective des techniques impressionnistes. (Paul Miclău) Adresabilitate: studenţi. doctor în ştiinţe filologice. 248 pag. Ce volume que nous offrent les Éditions de l’Université de Bucarest est un point de repère dans les études zoliennes”.) acesta un adevărat principiu muzical. Adresabilitate: studenţi. Cătălina PUIU TEXTE DIN LITERATURA BULGARĂ. relaţiile literare româno-ruse. teoria discursului şi a comunicării (contribuţii ruseşti). Domenii abordate în predare-cercetare: literatura rusă a secolelor XIX-XX. O viziune de început care să preceadă o activitate mai susţinută. profesori. profesori. A predat în ţară şi în străinătate (Austria). ISBN 978-973-737-410-3 An apariţie: 2007. cultura şi civilizaţia rusă. (ÎN ORIGINAL SAU ADAPTATE. Asociaţia Internaţională a Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă i-a decernat în 2002 medalia de aur „A. specialişti –190– . tant au niveau pictural que littéraire. I. Preţ fără TVA: 10 lei „Este (.S. Pe baza materialului din trecutul îndepărtat sau mai apropiat se urmăreşte formarea unei imagini a personalităţilor literare importante. 296 pag. prin care se manifestă CONSONANŢE de tot felul între literatura modernă şi cea din vremurile de demult. cât şi la familiarizarea cu literatura bulgară. profesori. a formelor şi stilurilor limbii. a problemelor culturii bulgare. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Preţ fără TVA: 18 lei Lucrarea de faţă îşi propune să contribuie atât la învăţarea limbii bulgare.. ISBN 978-973-737-382-3..” (Autoarea) ANETA DOBRE – profesor universitar. Pentru prestigioasa activitate în domeniul rusisticii. a evoluţiei tendinţelor lingvistice. POEZIA RUSĂ MODERNĂ Format 16/61x86. DESTINATE CELOR CARE ÎNVAŢĂ LIMBA ŞI LITERATURA BULGARĂ ÎN ROMÂNIA) Format 14/20. TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. Universitatea din Bucureşti.. specialişti Aneta DOBRE CONSONANŢE. Puşkin”.. Adresabilitate: studenţi. specialişti Bistra GANCEVA.

specialişti Narcisa FORĂSCU. · Cuvinte.Ariadna ŞTEFĂNESCU CONECTORI PRAGMATICI Format 14/20. – bagajul de cunoştinţe al interlocutorului. 258 pag. semantica şi abordarea conversaţională a acestui domeniu.. · Noţiuni fundamentale de gramatică.50 lei This book sets out to achieve a short presentation of the narrative theory of the last few decades and to illustrate the theoretical concepts with reference to narrative fiction written mostly in English. Mihaela POPESCU DIFICULTĂŢI GRAMATICALE ALE LIMBII ROMÂNE. Preţ fără TVA: 19 lei Lucrarea de faţă descrie problema conectării dintr-o perspectivă proprie. expresii şi construcţii care prezintă dificultăţi de utilizare. Preţ fără TVA: 15. · Alegerea corectă a modurilor şi a timpurilor. ISBN 978-973-737-413-4 An apariţie: 2007.50 lei Toţi cei care vor să-şi amelioreze performanţele lingvistice pot găsi aici: · Sfaturi şi exemple pentru o exprimare corectă şi îngrijită. unificatoare.. profesori. Adresabilitate: studenţi. · Semnalarea unor exprimări greşite sau nerecomandabile. Adresabilitate: studenţi. sfaturi pentru o bună utilizare a limbii. impregnată de viziunea cognitivă a pragmaticii. profesori. ISBN 978-973-737-396-0 An apariţie: 2007. – ce intenţionăm să spunem. specialişti –191– . · În ordine alfabetică.. specialişti Monica BOTTEZ ANALYSING NARRATIVE FICTION: READING STRATEGIES Format 16/61x86. Preţ fără TVA: 36. 340 pag. EDIŢIA A II-A Format 14/20. profesori. 364 pag. · Cum să vorbim şi să scriem într-o manieră potrivită cu: – situaţia în care comunicăm. ISBN 978-973-737-407-3 An apariţie: 2007. · Un ghid practic uşor de consultat! Adresabilitate: studenţi. încercând să stabilească punţi între sintaxa.

le seul danger qu’il encourt. profesori. În România. Este membră a Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul Dialogului (IADA). 2007). 1997-2007).. Polirom. Teste de limba română. Prin labirintul culturilor. lingvistică aplicată (Cum se scrie un text. manuale de gimnaziu (All. 2006). 2001 şi la Gramatica Academiei. 2002. (Georges Kleiber.Dan DOBRE MÉCANISMES DÉICTIQUES DANS LE DISCOURS DE PRESSE. Perspectiva nouă. Polirom. Rosetti” al Academiei Române.. comunicare interculturală (Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi. Professeur à l’Université «Marc Bloch» Strasbourg) Adresabilitate: studenţi.. c’est celui de la difficulté de lecture”. profesori. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 17 lei “. ISBN 978-973-737-389-2 An apariţie: 2007. 2005). specialişti –192– . aceasta este prima carte care îşi propune să definească „specificul naţional” prin aspecte ale comunicării cotidiene. A publicat recenzii. STUDII DE COMUNICARE (INTER)CULTURALĂ Format 14/20. filosofie a culturii. specialişti Andra VASILESCU CUM VORBESC ROMÂNII. Editura Nouă. cărţi de gramatică şi pragmatică (Întrebarea. Teorie şi practică. Editura Universităţii din Bucureşti. 224 pag. articole. Il est clair qu’il doit être publié.]. Univers Enciclopedic. comunicativ- pragmatică..]. psihologie socială şi sociologie. Polirom. sa hauteur de vue théorique et le sujet (énorme!) traité le prédestinent à une importante publication [. LE QUOTIDIEN Format 16/61x86.. ISBN 978-973-737-409-7 An apariţie: 2007. 2000/2001/2005/2007). coautor la Enciclopedia limbii române.. manuale de limba română ca limbă străină (Limba română ca limbă străină.. Preţ fără TVA: 17 lei Andra Vasilescu (Şerbănescu) este profesor de lingvistică şi comunicare la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan–Al. „studiul de caz” – cel al culturii române – se sprijină pe cercetări româneşti remarcabile de antropologie. pune în evidenţă „cum vorbesc românii”: confirmă şi reflectă prin analiză şi interpretare de Corpus observaţiile din domenii conexe. 2006. un ouvrage qui constitue une véritable “somme” dans la mesure où il touche quasiment à tous les domaines de la linguistique [. Dosare pedagogice. 334 pag. constructor de teste şi evaluator în Consorţiul European pentru Certificarea Competenţelor Lingvistice. Reţeaua teoretică subiacentă este construită din studii fundamentale de comunicare interculturală. Institutul Limbii Române..

profesori. 488 pag.. CORPUS Format 14/20. filolog. Preţ fără TVA: 27 lei „Inventarul numelor produselor de patiserie a fost supus de autor unei analize multilaterale. alcătuită cu rigoare şi competenţă. Nicolae Milescu Spătarul – militar. ISBN 978-973-737-406-6 An apariţie: 2007. primul «uomo universale» din cultura română. etnograf – prin înaltul său spirit umanist susţine dialogul între culturi. Lucia Wald) „În lucrarea sa. specialişti. ISBN 978-973-737-385-4 An apariţie: 2007. de la hotarul dintre Evul mediu şi cel modern. sporirea. Culturi. dr. evidenţiază asemănările. domnul Theodor Georgescu dovedeşte în primul rând că stăpâneşte perfect subiectul. ISBN 978-973-737-398-4. fiind şi fondatorul Sinologiei româneşti”. dr. VOL. teolog. (Prof. contactul dintre ele. Preţ fără TVA: 30 lei „Strălucit reprezentant al elitei europene. 366 pag. Florica Bechet) Adresabilitate: studenţi. grăbind întâlnirea dintre prestigiul enciclopedismului apusean şi titanismul gândirii ancestrale chineze. profesori. oferă cititorului de astăzi informaţii preţioase din unghiul lingvisticii externe.II). 438 pag. (Autoarea) Adresabilitate: studenţi. Cercetarea acestui inventar. publicat în 2002. (Conf. BOIERUL MOLDO-VALAH NICOLAE MILESCU SPĂTARUL. în decursul istoriei. AMBASADOR LA CURTEA MARELUI AUGUST KANG XI Format 16/61x86.Theodor GEORGESCU VOCABULARUL CULINAR ÎN GREACA VECHE ŞI LATINĂ. I. într-o abordare implicit contrastivă. Identităţi” Format 14/20. fiind capabil să traseze cărări lămuritoare prin hăţişul alimentar pe care ni-l propun mai bine de un mileniu de ritualuri şi experienţe alimentare elene şi secole de tradiţii romane”. PRODUSE DE PATISERIE Colecţia LCI – „Limbi. specialişti Ileana (YANG LING) HOGEA-VELIŞCU UN STRĂ-ROMÂN. privitoare la viaţa publică şi privată a societăţii vechi greceşti şi a celei romane. 978-973-737-399-1 An apariţie: 2007. concretizat prin împrumut în ambele direcţii”. diplomat.. a acestui inventar. geograf. dar şi diferenţele în modul lor de viaţă. filosof. Continuitatea este dată de –193– . public interesat Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU (coordonator) INTERACŢIUNEA VERBALĂ (IV. finalizată într-o vastă monografie. Preţ fără TVA: 42 lei Volumul de faţă trebuie privit ca o continuare a celui intitulat Interacţiunea verbală în limba română actuală (IVLRA). ASPECTE TEORETICE ŞI APLICATIVE.

public cultivat –194– . de perspectiva teoretică pragmatică şi interacţionistă. până la această dată. participanţi la Congresul Internaţional al IADA. încercând să îmbogăţească cunoştinţele pe care le avem despre importanţa operei sale în contextul literaturii creştine de limbă latină de la Dunărea de Jos. la înregistrarea de la Drăguş). dar şi de metodologia de studiu. specialişti. Adrian STOICESCU. căruia i s-au alăturat câţiva tineri cercetători cu preocupări ştiinţifice apropiate şi cu o viziune similară asupra problemelor. în echipele monografiştilor. începând cu 1956. Adresabilitate: studenţi. de la jumătatea anilor 60 înainte. ţinut la Bucureşti în 2005. noile orientări de cercetare a folclorului. 232 pag. continuată magistral de Roman Jakobson. Mihai Pop s-a „înrolat” alături de sociologi.” (Nicolae Constantinescu) Adresabilitate: studenţi. membri ai Asociaţiei Internaţionale pentru Analiza Dialogului (IADA). în studii de direcţie. specialişti Ioana FRUNTELATĂ. MONOGRAFIE Format 14/20. specialişti Ovidiu POP NICETA DE REMESIANA. profesori. profesori. ISBN 978-973-737-393-9 An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 17 lei Format ca filolog. profesori. întemeiată pe aşa-numita lingvistică a corpusului (corpus linguistics). lingvist. Preţ fără TVA: 22 lei Lucrarea propune completarea cunoştinţelor. De pe aceste baze a formulat. conţinând principii valabile şi astăzi. ISBN 978-973-737-420-2 An apariţie: 2007. de la care a deprins metoda culegerii pe teren şi interesul pentru „biologia” faptelor de folclor. 220 pag. însoţindu-l în câteva campanii pe ilustrul etnomuzicolog Constantin Brăiloiu (a adevenit „canonică” fotografia cu Brăiloiu şi tânărul Pop. ţinând seama de lipsa. slavist. Monografia urmăreşte realizarea unei imagini cât mai complete asupra personalităţii Sfântului Niceta. la dezvoltarea acestei literaturi. Rodica ZANE (editori) CENTERNAR MIHAI POP (1907-2007). pentru „viaţa” acestora. La acestea se adaugă şi existenţa unui nucleu constant al grupului de lucru. de formaliştii ruşi şi de alţi comilitoni pe care Mihai Pop i-a făcut cunoscuţi. dacă nu chiar umplerea unui gol. la noi. încearcă să arunce lumină asupra legăturilor strânse (la acea dată) dintre această literatură de expresie latină şi bogata tradiţie a celei de limbă greacă. interesul autorilor pentru diversitatea formelor comunicării orale. STUDII ŞI EVOCĂRI Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. în studiul literaturii creştine de limbă latină din zona Dunării de Jos. a unor cercetări monografice privind contribuţia Sfântului Niceta de Remesiana. Au răspuns invitaţiei de a colabora la volum şi doi cercetători străini. De asemenea. ceea ce era în acord cu „funcţionalismul” şcolii de la Praga şi cu mişcarea înnoitoare din lingvistica structurală a Şcolii de la Geneva (Ferdinand de Saussure). şi nu numai a lui...

Ediţia de faţă este îngrijită de Nicolae Constantinescu. dans lesquels elle est à l’aise (le Luxembourg. UNIVERS THÉMATIQUE. mais aussi celles de sa région. toute destinée a ses moments de grandeur et dispose d’un potentiel tragique qu’il convient de dégager en mettant à nu des mécanismes psychologiques par des innovations formelles d’une grande spontanéité.. cultivés avec un talent égal (roman. specialişti –195– . profesori. îndeplineşte în desfăşurarea ceremonialului rolul polaznicului din obiceiurile de Anul Nou ale slavilor din sud” (din Mihai Pop. specialişti. d’où cette illusion de vérité humaine typique de toutes ses œuvres en vers ou en prose”. / Lungu-i lat. Adrian Stoicescu şi Rodica Zane. et de son pays. / Între doi umeri d-ai lui. conte. poésie. Preţ fără TVA: 15 lei „[. Lucette Desvignes. qui se distingue par le timbre unique de sa voix dans le concert des lettres françaises. / Da’ din dosu-i ce-i mai luce? / Luce-i luna cu lumina. / Pe la margini mărginit. profesori. Adresabilitate: studenţi. (Silvia Pandelescu) Adresabilitate: studenţi. 194 pag. nouvelle. CONFIGURATIONS TEXTUELLES Format 16/61x86. / Pe la poale polărit. Preţ fără TVA: 24.]. l’Italie. a cărei înfăţişare. / Da’ din faţă şi din dos. ISBN 978-973-737-392-2 An apariţie: 2007. pour sa saga Les Mains libres). l’Amérique. la Bourgogne.50 lei „La richesse et l’ampleur de la littérature d’aujourd’hui réside dans une diversité de thèmes et de formes d’écriture pratiquement illimitée. Bătrânul Crăciun. public interesat Silvia PANDELESCU L’ŒUVRE DE LUCETTE DESVIGNES.] Dale dânsu-i îmbrăcat / În veşmântu-i mohorât.Mihai POP FOLCLOR ROMÂNESC III Format 16/70x100. / Da’ din faţă ce mai luce?/ Luce soare cu razele. cu toate simbolurile astrale ce pot fi puse în legătură cu cultul soarelui. Poezia obiceiurilor. leurs défaites et leurs victoires. Pour l’auteur.. / Luce-mi doi luceferei. pour choisir d’autres décors. marele gospodar al obştei patriarhale. avec leurs aspirations.. Les lecteurs pourront se reconnaître dans ses personnages. 1964). prejur pământ. 384 pag. / Împrejur de mânecele / Luce stele mărunţele. musique. cinéma). ISBN 978-973-737-379-3 An apariţie: 2007. ou entre les divers langages esthétiques (Beaux-Arts.. [. Este de remarcat în această colindă mantia de ceremonial pe care o poartă bătrânul Crăciun. se renouvelle sans cesse en franchissant non seulement les frontières entre les genres littéraires.. aminteşte de costumul împăraţilor bizantini. théâtre)..

. etnologul găseşte un teren dublu: al satului şi al oraşului. „tradiţională”. Von der Peripherie zum Zentrum: Richard Wagner. sub forma unei întrebări necesare: “Cum am înţeles folclorul?” Răspunsurile scot la iveală stereotipii. Satul pleacă la muncă în străinătate. psychologists and ethnographers to join linguists in a common endeavour to disclose the complex workings of language within specific contexts.. Preţ actual: 41 lei Kollege. Ioana CRĂCIUN. Verzeichnis der Autorinnen und Autoren. profesori. Ein Blick über Grenzen. specialişti GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 19 George GUŢU. Cazul „ţărănesc” al migraţiei la muncă este pus în discuţie în cartea de faţă ca fenomen al culturii cotidiene şi ca discurs. Primele capitole ale cărţii de faţă propun o reflecţie asupra modului de care cultura modernă a înţeles cealaltă cultură. Preţ fără TVA: 23 lei The present book will encourage anthropologists. al unui Bucureşti profund. specialişti Rodica ZANE ETNOLOGIE LA TIMPUL PREZENT Format 16/61x86. 338 pag. la prezent. Etnologie la timpul prezent deschide şi un dosar al oraşului. spre cultura de azi. FESTSCHRIFT FÜR STEFAN SIENERTH Format B5. „ţărănească”. Minderheit und Fremde. profesori. 164 pag.. profesori. ca povestire a vieţii. al culturii sale funerare şi al modului în care este codificată memoria defuncţilor. Concepută ca „atelier”. specialişti –196– . ISSN 1843-0058 An apariţie: 2008. EDIŢIA a II-a. involving specific participants whose cognitive environments ceaselessly remould the dynamics of communication. cealaltă. Interkultureller Meridian: Bukowina. Wegbegleiter. Bewahrer und Grenzgänger. Prezentul muncii lui pune permanent la lucru două priviri: una îndreptată spre cultura de ieri. oamenii lui se schimbă. ISBN 978-973-737-403-5 An apariţie: 2007. îi face pe ei înşişi să se vadă altfel. Grenzenloser Wortreichtum: Siebenbürgen.Daniela SOREA PRAGMATICS: SOME COGNITIVE PERSPECTIVES. În cultura de azi.) MINDERHEITENLITERATUREN – GRENZERFAHRUNG UND RETERRITORIALISI- ERUNG. Adresabilitate: studenţi. iar contactul cu ceilalţi. ISBN 978-973-737-415-8 An apariţie: 2007. etnologul îşi „conjugă” munca de cercetare la cel mai activ timp verbal. Iulia PATRUT (Hrsg. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 9. prejudecăţi şi deformări care au îndepărtat şi înstrăinat această cultură. sociologists. dar rămâne şi aici sau se întoarce. cu străinii. REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ Format 14/20. 318 pag.50 lei Între bibliotecă şi teren. „populară”.

Preţ fără TVA: 27. Florica Bechet îl propune spre publicare Editurii Universităţii din Bucureşti. profesori. s-au făcut doar referiri sporadice. ISBN 978-973-737-461-5 An apariţie: 2008. încă neabordat în toată amploarea şi complexitatea lui. Ea conţine o analiză cuprinzătoare. profesori. Culturi. Salvador Dali. Persistenţa memoriei (1931).. Preţ fără TVA: 18 lei „Volumul pe care conf. Culturi. dar mereu actuale. Elemente de meditaţie din cele mai vechi timpuri. şi poate servi ca model în cercetările etimologice sub variatele lor aspecte.” (Conf. până în prezent. ISSN 1224-2993 An apariţie: 2008. „Ruşii lipoveni în spaţiul şi timpul românesc şi universal”). specialişti Constantin GEORGESCU CUVINTELE REMIGRANTE ÎN LIMBA GREACĂ Colecţia LCI – „Limbi.50 lei „Lucrarea lui Constantin Georgescu tratează un subiect de mare interes la care. 308 pag. 202 pag. Lexicologie semantică latină. Ea va interesa atât pe filologi. Ioana Costa) Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. Identităţi” Format 14/20. (din „Ecouri” – Axinia Crasovschi. cât şi pe cercetători ai istoriei culturii europene. Pe copertă. de la primele atestări. dr.SPAŢIUL ŞI TIMPUL CA PARADIGME CULTURALE – FILOLOGIE RUSĂ XXIV Format 14/20. chiar exhaustivă. până la înregistrările din prezent. Lucia Wald) „Caracterul particular al circuitului remigrant este explicabil numai în contextul amplu al studierii etimologiei. este rodul unor cercetări –197– . Identităţi” Format 14/20. la nivel teoretic şi ca realitate concretă a limbii. Reprezintă un instrument necesar în studierea lexicului limbii greceşti şi nu numai. ISBN 978-973-737-456-1 An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 36. specialişti Florica BECHET LEXICOLOGIE SEMANTICĂ LATINĂ Colecţia LCI – „Limbi. dr.. de viaţă. cât şi a formelor lui de manifestare concretă în decursul istoriei de peste două milenii a limbii greceşti. dr.. aflate într- o dinamică lexicografică ce impune cert o actualizare continuă a corpusului de termeni remigranţi.” (Prof. pentru că acoperă în fond întreaga istorie a limbii greceşti. 362 pag.50 lei „Spaţiul şi timpul sunt concepte filosofice. spaţiul şi timpul reprezintă repere ale existenţei umane care se modelează în funcţie de ele”. noţiuni ce revin permanent în atenţia oamenilor indiferent de categoria din care fac parte. Cadrul istorico-lingvistic al cercetării de faţă are dimensiuni maxime. atât a fenomenului lexical al remigrării cuvintelor. care pot oferi informaţii asupra formei şi conţinutului unui cuvânt.

Production et compréhension du sens sont également impliquées dans la structuration de l’interaction verbale comme pratique sociale. Searle. Anca Măgureanu est maître de conférence au Département de langue et littérature françaises de l’Université de Bucarest. 365 pag.. ISBN 978-973-737-473-8 An apariţie: 2008. qui insiste sur le rôle déterminant de l’auditeur dans l’accomplissement réussi de l’acte. Une vision interactionniste conduit vers l’interprétaton du dialogisme constitutif de l’acte de discours et du discours. Peirce. Diana YUKSEL MANUAL DE LIMBA COREEANĂ. se lasă percepută desfăşurarea vie a temelor precis definite. aparţinând diferitelor ei compartimente: fonetică. Fiecare lecţie este o unitate în sine. NIVEL ÎNCEPĂTOR Format 8/61x86. profesori.” (Ioana Costa) Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-472-1 An apariţie: 2008. 198 pag. fiind în acelaşi timp o carte bună de citit. specialişti –198– . Preţ fără TVA: 18 lei Manualul de limba coreeană – nivel începător este conceput pentru însuşirea limbii coreene în cadrul cursurilor şcolare. cette réflexion sur l’acte de discours propose une discussion critique du concept d’acte de langage. Austin et John R. manualul cuprinde structurile gramaticale de bază ale limbii coreene. tel qu’il a été défini par les fondateurs de la théorie des actes de langage. structurată în aşa fel încât să asigure însuşirea logică şi activă a unor cunoştinţe variate de limbă şi formarea deprinderilor de folosire corectă a lor. gramatică şi vocabular. Cele 20 de lecţii cuprinse în manual combină dialogurile cu explicaţii de gramatică uşor de urmărit şi includ vocabular şi exerciţii care fixează materia parcursă. Preţ fără TVA: 31 lei Placée sous le signe de la sémiotique de Charles S. dar şi pentru studiul individual. ordonate în jurul cursului de Lexicologie latină. Fiind destinat începătorilor. cuvintele bătrâne. în fond şi în formă. care par să se îmbine fără niciun efort. a căror biografie se întinde pe milenii. John L. specialişti Anca MĂGUREANU LA STRUCTURE DIALOGIQUE DU DISCOURS Format 16/61x86. profesori.. Adresabilitate: studenţi. Dincolo de calităţile ştiinţifice incontestabile ale acestei monografii. Lexicologia semantică latină este o carte severă prin documentare şi acribie clasică. ample şi inspirate. îşi dezvăluie sensuri neaşteptate şi răsuciri surprinzătoare. prin exemple care se cheamă unele pe altele şi care aduc mereu o notă de prospeţime. profesori. Adresabilitate: studenţi. specialişti Jeongnam HWANG. pe care l-au apreciat din plin mai multe serii de studenţi ai secţiei de Filologie Clasică.

în prezent. 978-973-737-454-7 An apariţie: 2008. cu atât mai provocator. etimologie. ca reputat specialist şi în acest domeniu. ISBN 978-973-737-447-9. nici înşiruirea de episoade cotidiene.) OMAGIU LUI VICTOR VASCENCO Colecţia “Biblioteca de slavistică” (3) Format 14/20. Preţ fără TVA: 18. Volumul de faţă este un omagiu adus de colegii şi prietenii din ţară şi din străinătate celui care este un model de profesor şi om de ştiinţă. aventura legendarului Odiseu. Adresabilitate: studenţi. acea determinată topică în afara căreia nu am putea nici măcar să ne concepem. la rându-i.) ODISEI (I): TRASEE CONCEPTUALE Format 16/61x86. Adresabilitate: studenţi. câţi Odisei o trăiesc zi de zi. „Identitate”. naţională sau.. „Spaţiu”. procesul lung. 1975) şi doctor în filosofie (Stuttgart. termen subsumându-i pe cei doi anteriori. 1988). nici aventura peste mări şi ţări. de la schimbarea precipitată a jobului la completarea studiilor pentru a face faţă unui comandament de moment sau la identificarea unui mod diferit de afirmare în comunitatea locală. Acrostihul ODISEI acoperă o amplă arie semantică. cu gândul la întoarcerea la căminul sigur. ISBN 978-973-737-437-0 An apariţie: 2008. 298 pag.. specialişti –199– . un neobosit cercetător ştiinţific. cele două volume consacrate studiului lipovenilor şi credincioşilor de rit vechi din România şi America l-au conturat. în sensul omologării noastre potrivit cerinţelor postmoderne care conduc lumea. specialist în domeniul lingvisticii slave (gramatică istorică. „Diversitate”.50 lei Odiseea nu mai este. 1998). ODISEI este formula compactă pentru: „Omogenitate”. în comunitatea regională sau multinaţională. pur şi simplu. profesor. atributul tot mai net al spaţiului nostru identitar cotidian. Ea s-a multiplicat în tot atâtea Odisei. Victor Vascenco este. Rod al preocupărilor sale de lingvistică etnologică. „European”. Personalitate extrem de activă în lumea ştiinţifică. antroponimie). a cărei multiplă realitate reflectă chiar condiţia noastră postmodernă. lexicografie. 1958). doctor docent în ştiinţe filologice (Bucureşti. ci o serie de încercări deloc lipsite de provocare. dialectologie. academician şi membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe a Învăţământului Superior (Moscova.Antoaneta OLTEANU (coord. 254 pag. al terminologiei lingvistice şi relaţiilor lingvistice româno-slave. confirmarea inevitabilei varietăţi socio-culturale care ne validează şi cu care ne validăm în întreprinderile noastre curente. complicat şi care reclamă efort şi energie maximă. nemaifiind. deschizător de drumuri noi pentru cercetarea teoretică şi aplicată slavo-română. în sfârşit. expresia solidarităţii noastre umane în faţa istoriei. de asemenea. profesori. „Integrare”. a cărei substanţă trece în mod vădit dincolo de graniţe strict lexicale. profesor onorific al Universităţii din Bucureşti. doctor în filologie (Leningrad. naţională şi internaţională. specialişti Mihaela IRIMIA (ed. Preţ fără TVA: 33 lei Victor Vascenco este un reputat lingvist român.

a textelor vechi româneşti de expresie slavonă (Povestirile slave despre Vlad Ţepeş. s-a dedicat. s-au întors către Asia. Loviţi de nebunie. Culturi. specialişti Florentina VIŞAN PRELEGERI DE CONFUCIANISM Format 14/20. Slava veche şi slavona românească. profesori. şi studierii slavonei. profesori. scrieri ale lui Varlaam şi Nicolae Milescu. lector de limba română în Slovacia (1942-1949). 1688 (premiul Academiei Române. 228 pag. în jurul corabiei s-a încolăcit iedera şi din toate părţile a izbucnit sunet de flaute. Ediţie îngrijită de Dagmar Maria Anoca. ISBN 978-973-737-508-7 An apariţie: 2008. 280 pag.Florica BECHET (coordonator) DIONYSIAKA. Volumul de faţă. apărut cu prilejul centenarului naşterii Profesorului. ca profesor şi cercetător. profesor consultant (între 1974-1995).” (Anna Ferrari.. Dicţionar de mitologie greacă şi romană) Adresabilitate: studenţi. cartea populară Floarea darurilor etc. Sintaxa şi stilul paleoslavei şi slavonei. Autor al unor manuale universitare de limbă slovacă şi al unor manuale pentru şcolile slovace din România. marinarii s-au aruncat în mare şi au fost transformaţi în delfini. 166 pag. ISBN 978-973-737-552-0 An apariţie: 2008. în loc să-l debarce la Naxos. ACTELE „SEMINARULUI BACCHIC” 2007 Colecţia LCI – Limbi. 1975. Identităţi Format 14/20. Preţ fără TVA: 18 lei Pandele Olteanu (1908-1995) a fost unul dintre profesorii slavişti marcanţi ai Universităţii din Bucureşti. Dionysos întrebuinţase o corabie a piraţilor tirenieni care. Preţ fără TVA: 23 lei „Întrebările majore pe care le-am avut în vedere atunci când am operat selecţia tematică şi am schiţat un anumit scenariu al acestor prelegeri sunt următoarele: care –200– . coordonator. specialişti Pandele OLTEANU STUDII DE FILOLOGIE SLAVĂ Format 16/61x86. a izvoarelor acestora (Cazaniile lui Coresi. 1961.. 1974) cu contribuţii notabile privind stabilirea. a participat la pregătirea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti. reuneşte studii mai vechi şi mai noi din domeniul filologiei slovace şi slavo-române. a fost întemeietorul secţiei de filologie slovacă la Universitate (1949). 1988). al unor studii din domeniul filologiei slovace şi al istoriei relaţiilor româno-ceho-slovace. Adresabilitate: studenţi. Zeul a înfăptuit atunci unul dintre marile sale miracole: a transformat în şerpi catargul şi vâslele ambarcaţiunii. cu intenţia de a-l vinde ca sclav în Orient pe ilustrul pasager. iar el s-a preschimbat într-un leu.. Preţ fără TVA: 18 lei „Pentru a trece marea. pe baza unui sever examen textologic. prefaţă de Mihai Mitu. Specializat în ţări slave în perioada interbelică.). ISBN 978-973-737-460-8 An apariţie: 2007. destinate în primul rând studenţilor secţiei de slavistică de la Universitate.

sunt elementele care s-au păstrat într-un fond comun, câte din acestea s-au menţinut în
procesul modernizării şi ce anume din această moştenire are în continuare relevanţă
pentru lumea contemporană şi justifică renaşterea unei conştiinţe asiatice.” (Florentina
Vişan)
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Sanda REINHEIMER RÎPEANU, Mihai IACOB (ed.)
ESTUDIOS HISPÁNICOS I. LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA
Format 14/20, 223 pag., ISBN 973-737-522-3, 978-973-737-523-0
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 24 lei

Los dos tomos del presente trabajo reúne gran parte de las ponencias y
comunicaciones presentadas en el Coloquio organizado los días 27 y 28 de abril de
2007 por el Departamento de Lingüística Románica, Lenguas y Literaturas
Iberorrománicas, de la Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras (Universidad de
Bucarest), con motivo del 50o aniversario de su existencia.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Mianda CIOBA, Anca CRIVĂŢ (ed.)
ESTUDIOS HISPÁNICOS II. LITERATURA
Format 14/20, 180 pag., ISBN 978-973-737-522-3; 978-973-737-524-7
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 20 lei

Contactos culturales: memoria y poética de la traduccíon. Temas clásicos y
medievales. Hitos de la historia literaria. Desde las vanguardias a la postmodernidad.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Daniela BORDEA
ÉLÉMENTS DE CHRISTOLOGIE DANS LES SERMONS DE JACQUES BÉNIGNE
BOSSUET
Format 16/61x86, 204 pag., ISBN 978-973-737-516-2
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 16 lei
„Lucrarea d-nei Daniela Bordea, consacrată lui Jacques Bénigne Bossuet, vine să
repare o nedreptate. Într-adevăr, felurite vicisitudini, datorate unor climate ideologice,
au pus pe nedrept în umbră, în Franţa ca şi aiurea, o personalitate de primă mărime a
clasicismului francez prin cultura impresionantă de tip umanist – dominată însă de
rigoarea şi ordinea clasice – dar în primul rând prin modelul de proză pe care îl
impune, elogiu al limbii franceze mânuită cu artă desăvârşită.” (Prof. Dr. Mihaela
Voicu, Universitatea din Bucureşti)

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

–201–

Florentina VIŞAN, Mugurel ZLOTEA (editori)
TRADIŢII ÎN DIALOG – VOLUM DE LUCRĂRI AL CATEDREI DE LIMBI ORIENTALE,
FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Format14/20, 166 pag., ISBN 978-973-737-509-4
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 25 lei

Cunoaşterea de sine şi definirea umanităţii moderne au presupus un efort special
de înţelegere a ceea ce apropie şi a ceea ce distinge culturile, o tot mai accentuată
conştientizare a patrimoniului comun, a nevoii de unitate intelectuală care să-i gireze
proiectul ascensorial. Situaţia actuală a lumii cere continuarea acestui demers, o mai
complexă înţelegere a configuraţiei post-eurocentrice, care să ţină cont de diversele
culturi care s-au dezvoltat şi se manifestă ca entităţi integrate, nu ca monade izolate.
Volumul de faţă reuneşte comunicările prezentate la sesiunea ştiinţifică anuală a
Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din
Bucureşti, sesiune care s-a desfăşurat sub emblema „Tradiţii în dialog”.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public cultivat

Silvia PANDELESCU
TECHNIQUES NARRATIVES ET DESCRIPTIVES DANS L’OEUVRE DE ROGER
MARTIN DU GARD

Format 16/61x86, 294 pag., ISBN 978-973-737-558-2
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 24,50 lei

Ce livre est destiné à marquer en Roumanie le cinquantenaire de la mort de Roger
Martin du Gard (1881-1958), Prix Nobel de littérature (1937), dont les romans,
nouvelles et pièces de théâtre continuent à susciter l’intérêt des enseignants, chercheurs,
traducteurs, cinéastes et metteurs en scène, séduits par la richesse du registre
thématique et l’originalité des formules narrativo-descriptives.
Figure proéminente des lettres françaises de la première moitié du XXe siècle, à
côté de Romain Rolland, Jules Romains et Georges Duhamel, auteurs de sommes
romanesques eux aussi, Roger Martin du Gard a élargi le cadre du roman traditionnel
par des innovations formelles conduisant à un agencement tout moderne des voix
narratives, doublé d’un assouplissement considérable des coordonnées spatio-
temporelles. Souvent, l’écrivain cesse d’analyser et de décrire en son nom pour écrire
certaines pages des Thibault (1922-1940) en style syncopé, notatif, cinématographique,
ou bien pour introduire des documents authentiques dans le flux textuel, ce qui offre au
lecteur une optique de participant direct à trame narrative.
Appelé par Albert Camus « notre perpétuel contemporain », Roger Martin du
Gard reste actuel non seulement par les valeurs morales et culturelles défendues,
l’indépendance de son esprit, mais, en égale mesure, par les nouvelles formes de récit
spécifiques de son oeuvre.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

–202–

Nicolae SARAMANDU, Manuela NEVACI, Carmen Ioana RADU
LUCRĂRILE PRIMULUI SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE LINGVISTICĂ
(BUCUREŞTI, 13/14 NOIEMBRIE 2007)
Format 14/20, 480 pag., ISBN 978-973-737-542-1
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 40 lei

Volumul inaugurează publicarea comunicărilor din sesiunile anuale de la
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (în 2007 au participat cercetători
atât din cadrul institutului, cât şi din alte insitute ale Academiei Române şi de la
universităţile de profil).

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Ioana COSTA
TEXTELE ANTICE ŞI TRANSMITEREA LOR
Format 14/20, 218 pag., ISBN 978-973-737-556-8
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 18,50 lei
„Textele antice şi transmiterea lor” este, în egală măsură, o carte de erudiţie şi un
roman de aventuri. Concepută ca o introducere în filologie, lucrarea prezintă, într-o
manieră deopotrivă doctă şi agreabilă, viaţa textelor din Antichitatea greco-latină. Ea
se deschide către orice filolog şi către orice iubitor al cărţii, către orice persoană care
găseşte plăcere în volumul, forma şi parfumul obiectului numit astăzi « carte ». (Prof.
dr. Florica Bechet)
„Ioana Costa este o editoare reputată, care a îmbogăţit cultura română prin
coordonarea publicării integrale, în traducere însoţită de note, comentarii şi studii
introductive, a operei a doi dintre clasicii latini ai culturii europene, Plinius cel Bătrân
şi Seneca Filosoful. În cazul autoarei, prin urmare, volumul de faţă, reprezentând
sinteza teoretică a disciplinei, vine să încununeze în planul ştiinţei o strălucită activitate
practică, de editor-traducător, unanim apreciată”. (Prof. dr. Liviu Franga)
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Cristian MOROIANU
DICŢIONAR ETIMOLOGIC DE ANTONIME NEOLOGICE
Format 14/20, 460 pag., ISBN 978-973-737-565-0
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 40 lei
„Dicţionarul etimologic de antonime neologice al lui Cristian Moroianu oferă un
inventar lexical extrem de bogat şi unitar, care ilustrează aproape exhaustiv fenomenul
antonimiei în limba literară actuală. Prin prefaţa densă şi argumentată, dar mai ales
prin organizarea complexă a materialului, volumul propune o imagine convingătoare a
caracterului sistematic al antonimiei şi a importanţei acesteia în organizarea
vocabularului. Cartea, care se caracterizează prin rigoare ştiinţifică, precizie a
definiţiilor şi a distincţiilor semantice şi printr-o redactare meticuloasă, impecabilă din
punct de vedere filologic, încorporează o mare cantitate de muncă intelectuală şi

–203–

confirmă maturitatea ştiinţifică a autorului, formaţia sa de lexicolog, lexicograf şi
cercetător al etimologiei”. (Prof. univ. dr. Rodica Zafiu)
„Lexicologii şi lexicografii vor găsi în paginile acestei cărţi exemple utile pentru
atestarea, respectiv pentru ilustrarea unor forme sau a unor semnificaţii. Specialiştii în
etimologie vor putea evalua la justa valoare indicaţiile etimologice (multe cuprinzând
corectări sau nuanţări ale unor soluţii anterioare). Cercetătorii limbii literare vor afla
material interesant pentru evoluţia lexicului neologic, inclusiv pentru stabilirea ponderii
creaţiilor analogice sau a termenilor cu structură analizabilă în cadrul acestuia. Iar
studenţii filologi vor putea utiliza cu profit materialul înregistrat pentru înţelegerea
prelegerilor de lexicologie sau în cadrul cursurilor speciale şi de masterat.” (Prof. univ.
dr. Gheorghe Chivu)
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Axinia CRASOVSCHI
PROZATORI RUŞI. SECOLELE XIX-XX
Format 16/61x86, 282 pag., ISBN 978-973-737-484-4
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 13,50
Obiectul de studiu al prezentului volum îl constituie perioada de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea a literaturii ruse.
Investigaţia problematicii procesului literar în contextul socio-istoric şi spiritual al
vieţii din Rusia, cu abordarea curentelor şi orientărilor literare specifice perioadei
menţionate, este completată de eseuri monografice dedicate unor maeştri ai artei
cuvântului.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Doina SANDU
GESPRÄCHE FORSCHUNGSBILD UND REALITÄT
Format 16/61x86, 280 pag., ISBN 978-973-737-449-3
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 13,50 lei

Gespräche – Gegenstand der Sprachwissenschaft. Gespräche – Eine Form der
Kommunikation. Das Analyseverfahren. Konfrontation mit der Empirie.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Virgil ŞOPTEREANU
STUDII DE LITERATURĂ RUSĂ ŞI COMPARATĂ. II
Format 14/20, 330 pag., ISBN 978-973-737-163-8, 978-973-737-539-1
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 28 lei

Volumul de faţă, al doilea din seria de studii, cuprinde o nouă selecţie de lucrări
ale autorului, consacrate literaturii ruse şi contactelor ei cu literatura română.

–204–

Prin diversitatea şi actualitatea problematicii, studiile întrunite aici oferă
studenţilor-filologi, masteranzilor şi doctoranzilor, cadrelor didactice de profil din
învăţământul universitar şi preuniversitar, tuturor celor interesaţi de literatură,
posibilitatea de a-şi lărgi şi îmbogăţi orizontul literar cu realizări artistice intrate de
mult în planul valorilor universale. Iar haina lingvistică în care sunt prezentate textele îi
ajută pe beneficiari să-şi însuşească instrumentarul, terminologia specifică a
discursului critic în limba specialităţii.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

ROMANOSLAVICA XLII
Format 14/20, 354 pag., ISSN 0557-272X
An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 27,50 lei
Crenguţe sfinţite ale diferitelor plante figurează în acţiuni rituale cu scop de
respingere a grindinei, furtunii, fulgerului etc. De exemplu, au fost fixate obiceiuri în
cadrul cărora norii negri care se apropiau de sat erau ameninţaţi cu crengi de tei sau
salcie sfinţite la Duminica Mare (Broscăuţi, Vatra Moldoviţei). Totodată, această
acţiune trebuia realizată până la momentul trecerii norilor cu grindină de hotarul
satului. Sunt cunoscute cazuri când în curte erau aruncate crengi de tei aprinse
(Broscăuţi), de asemeni se împlântau în toate unghiurile ogorului însămânţat crengi de
plante sfinţite. În acest caz, putem vorbi despre motivul „îngrădirii” spaţiului ocrotit,
figurând des în riturile protectoare împotriva dăunătorilor şi în medicina populară a
populaţiei româneşti din Bucovina.
Acţiuni analoge întâlnim şi la alte popoare din Europa. De pildă, ruşii credeau că
crenguţele aruncate asupra vântului alungă furtuna, aruncate în foc – îl îmblânzesc,
sădite în câmp – ocrotesc semănăturile (reg. Tambov). Bieloruşii, când era grindină,
puneau o bucăţică de crenguţă sfinţită pe pervaz (reg. Vitebsk); în Carpaţi, pe timp de
furtună rupeau creanga sfinţită şi o ardeau în cuptor; polonezii ardeau crengi de salcie,
uneori le puneau pe pervaz. Acţiuni asemănătoare pe timp de uragan şi vijelie sunt
întâlnite şi la cehi, slovaci şi slavii de sud. Bulgarii şi croaţii de asemeni ardeau răchită
sfinţită. La sârbi şi polonezi, din salcie sfinţită făceau o cruce şi o înfigeau pe ogor
pentru a ocroti roadele de grindină. Se deosebeşte doar specia plantelor folosite în
riturile pluviale: crengi de păducel în dimineaţa de 1 mai, de nuc, de asemeni usturoi –
la francezi, crengi de palmier şi măslin la populaţia din oraşul Garrovilias (provincia
Caseres), ramură de măslin la italieni, salcie la nemţi şi austrieci, tei la populaţia din
oraşul Sambec (Brabantul de Nord), boabe de grâu la austrieci şi unguri etc. (Din Antonie
Moisei, ,,Rituri apotropaice împotriva furtunii şi grindinei la românii din Bucovina”)
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Anca MĂGUREANU
LA SÉMANTIQUE LEXICALE
Format 14/20, 178 pag., ISBN 978-973-737-479-0
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 19 lei

Notre monde est constitué de tout ce que nous comprenons, de tout ce qui fait sens
pour nous, de tout ce dont on peut parler. Cette réalité « sémiotisée » au gré de nos

–205–

expériences, de nos lectures, de nos échanges langagiers est donc à la fois individuelle
et sociale. Mais comment se fait-il qu’on puisse franchir la frontière, certes vacillante,
entre l’univers du Moi et celui de l’Autre? Puisqu’on ne saurait nier que cette langue
que nous parlons n’est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
Le sens des mots, cette virtualité construite dans et par le système de la langue est
ce qui assure le terrain stable où viennent se recouper les images que les mots
construisent en discours.
« Le fait que les usagers d’une même langue naturelle se comprennent entre eux –
ou du moins ont l’impression de se comprendre – présuppose déjà l’existence d’un fonds
sémantique commun ». (Greimas). Ce trésor lexical que nous partageons est sans doute
ce qui assure la condition nécessaire, mais non suffisante de l’inter-compréhension.
Cet ouvrage s’attache à défendre une approche structurale du sens lexical contre
l’avancée des perspectives complémentaires, pragmatique, référentielle et/ou cognitive.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Mihaela VOICU
ÉCRIRE LE SENS DU MONDE. ESSAIS SUR LE ROMAN MÉDIÉVAL
Format 14/20, 316 pag, ISBN 978-973-737-520-9
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 28 lei

Le présent volume réunit des textes rédigés entre 1998 et 2007, pour l’essentiel
consacrés au roman médiéval, la plupart publiés en divers volumes ou revues, quelques-
uns inédits. Ils traduisent la progression d’une pensée, tout en s’articulant autour de
quelques lignes de force qui dessinent les constantes de la réflexion : poétique du roman
et statut de l’auteur, « chronotopes » du roman chevaleresque (perception et
représentation de l’espace et du temps), problème de l’identité et de l’altérité
(positionnement de l’homme dans l’univers, face à la société, à l’autre, à soi-même).
Les études réunies affirment toutes, en somme, la « modernité » du texte médiéval,
qu’il s’agisse d’une nouvelle configuration de l’espace et du temps, de la découverte –
inquiétante ou apprivoisée – de l’Autre, de la « naissance de l’individu», qui peut se
révéler problématique, de la revendication de la Liberté face à l’Ordre, de l’effacement
de repères certains qui obligent à une quête personnelle du sens, de l’affirmation – de
plus en plus forte – de l’écrivain-créateur, disciple plutôt que rival de la divinité.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Maria-Sabina DRAGA ALEXANDRU
IDENTITY PERFORMANCE IN CONTEMPORARY NON-WASP AMERICAN FICTION
Format 16/61x86, 208 pag., ISBN 978-973-737-510-0
An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 15 lei
There is at present a renewed interest in performance and performativity as
categories that go beyond the theatrical stage and deeply affect the social sphere. As, in
the wake of postmodernism, the dividing line between the theatre and ‘reality’ is getting
increasingly blurred, multicultural interpretations of today’s global world are more

–206–

denumirile locuinţei – SL şi ale instituţiilor – SI. religious and cultural values. pentru a compensa altele mai puţin plăcute”. luaţi câte unul. ultimul venit pe scena politică a lumii. numele de culori – STC şi denumirile fenomenelor sonore – SFS) şi a unora abstracte (denumirile unor sentimente. Preţ fără TVA: 20 lei „. profesori. but even more as defining a kind of subversive writing that focuses around America as primarily a realm of imagination. Preţ fără TVA: 27. It is writing on/from America as a cultural space or simply related to America as an ideal. RASPUTIN. sensitive to context-specific features of each culture than to the older mission of the Empire writing back to the centre. ASTAFIEV) Format A5... ŞUKŞIN. Am descoperit că poporul are o fire interesantă şi cred că aceste adevăruri măgulitoare ar trebui să fie de ajuns. nimeni nu a fost mai impresionat decât mine de măreţia naţiunii lor şi de importanţa ei politică. Adresabilitate: studenţi. PROBLEME TEORETICE ŞI APLICAŢII PRACTICE Format A5. but a collection of individual case studies that. Luaţi laolaltă.. ISBN 978-973-737-578-0 An apariţie: 2008. invented cultural zone where certain things are thought to be possible which are not possible elsewhere. specialişti Angela BIDU-VRĂNCEANU CÂMPURI LEXICALE DIN LIMBA ROMÂNĂ. V. Descrierile efective ale mai multor câmpuri lexicale concrete din limba română (numele de rudenie – SR.50 lei Lucrarea de faţă îşi propune ca prin analiza unor fragmente din lexicul limbii române numite câmpuri lexicale (câmpuri semantice sau lexico-semantice) să demonstreze atât valabilitatea şi actualitatea unor principii teoretice şi metodologice. atitudini sau stări afective – NAF) constituie modele de analiză care pot fi extinse la alte câmpuri –207– . i-am găsit prietenoşi. 376 pag. cât şi să arate diferite direcţii de aplicare a rezultatelor obţinute. attitude of dissent from conservative political. This book is not an exhaustive treatise on multi-ethnic American literatures. together. This kind of writing is representative of an entirely different. V. ruşii mi s-au părut măreţi. ISBN 978-973-737-503-2 An apariţie: 2008. represent instances of what I call non-WASP writing. actually opposite. 326 pag.. specialişti Mihaela MORARU PROZA RUSĂ DE ANALIZĂ PSIHOLOGICĂ (V. This concept will be used not only in an ethnic sense strictly speaking. (Marchizul de Custine) Adresabilitate: studenţi. which in fact has always been the primum movens of migration to America and which constitutes the foundation of American idealism and of the American dream. Soarta semeaţă a acestui popor. denumirile animalelor domestice – SAD şi sălbatice – SAS. chiar şi viciile lor cele mai şocante. profesori. m-a preocupat în tot timpul şederii mele acolo.

Ele pot fi sursa unor exerciţii aplicative privind româna sau relaţia ei cu alte limbi (a se vedea Partea a IV-a a lucrării). Adresabilitate: studenţi. specialişti Octavia-Luciana PORUMBEANU. Adecvata utilizare a dicţionarelor reprezintă un obiectiv important urmărit pe întreg parcursul lucrării. profesori. profesori. dar şi modul în care pot fi evaluate şi utilizate. atât sub aspectul rezultatelor la nivelul fiecărui câmp în parte. TEME. cu exemple şi definiţii. lexicale din limba română sau din alte limbi. Informaţii privind contextele social-economice şi politice. cât şi global. 312 pag. poetică. Colecţia lucrărilor de referinţe rămâne esenţială într-o bibliotecă. specialişti Ovidiu VERDEŞ TEORIE LITERARĂ CONTEMPORANĂ. Oana TOPOR-DOSOFTEI SURSE DE INFORMARE PENTRU SERVICIILE DE REFERINŢE Format A5. Adresabilitate: studenţi. AUTORI. ISBN 978-973-737-577-3 An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 14. Adresabilitate: studenţi.50 lei Pentru a răspunde cererilor de informare ale utilizatorilor. Preţ fără TVA: 19 lei Volumul de faţă reuneşte studii consacrate unor lucrări semnate de autori contemporani. sursele geografice şi documentele guvernamentale. de orientări diverse: istoria ideilor. cum să le selecteze şi evalueze. ABORDĂRI Format A5. al XVI-lea). indiferent de schimbărle recente apărute ca urmare a dezvoltării serviciilor de informare digitale şi a disponibilităţii unui volum tot mai mare de informaţie electronică online. –208– . sursele factice. indexurile. ISBN 978-973-737-584-1 An apariţie: 2008. bibliotecarii de referinţe trebuie să ştie unde să caute informaţii. Lucrarea Surse de informare pentru serviciile de referinţe analizează tipurile de documente care alcătuiesc colecţia clasică de referinţe – bibliografiile. specialişti Octavia NEDELCU ISTORIA LITERATURII SÂRBE VECHI – EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ Format A5. profesori. Preţ fără TVA: 16 lei De la primele izvoare scrise (sec. români şi străini. aspecte privind evoluţia lor în timp. precum şi mentalităţile care au influenţat dinamica formelor literare.. sursele biografice. dicţionarele. 184 pag. cataloagele. enciclopediile. 281 pag. ISBN 978-973-737-594-0 An apariţie: 2008. Analizele prezentate pot interesa din mai multe puncte de vedere. Texte literare ilustrative.. al XII-lea) la apariţia şi consolidarea literaturii sârbe moderne (sec..

Mihai I. urmăreşte avatarurile unui curent ce a fost de anvergură o perioadă îndelungată – structuralismul şi pune în discuţie genuri de frontieră. Un astfel de studiu este cel publicat de Ovidiu Verdeş la Editura Universităţii din Bucureşti. Ca numitor comun al acestor lucrări. interpretarea. au apărut studii numeroase care dovedesc actualitatea şi complexitatea teoriei literare. Pornind de la ideea că teoria literaturii trebuie „să se deschidă către sfera mai largă a culturii. în Observator Cultural. Verdeş stabileşte ca numitor comun al primei secţiuni. care deconstruieşte ideea delimitării clare a genului. precum şi deschiderea acesteia către alte domenii umaniste.a. provocatoare prin originalitate. prin urmare. . care vine în întîmpinarea unor cărţi recente din sfera teoriei literare (de pildă.hermeneutică. 458. În ansamblu. Spăriosu şi Paul Ricoeur. asumîndu-şi prin această deschidere statutul interpretativ de disciplină umanistă“. În cel mai bun caz. cartea lui Ovidiu Verdeş reprezintă un grupaj de texte redactate într-un interval mai mare de zece ani şi.. sobru. fireşte. şi Paul de Man. în diversitatea şi deschiderea ei către o teorie a culturii. “teoria literară” trebuie înţeleasă. psihanaliză. consacrată structuralismului. nr. o parte dintre ele au servit drept prefeţe sau postfeţe ale unor volume de autor. din perspectiva unor teoreticieni precum Genette sau Paul de Man. 22 ianuarie 2009) Adresabilitate: studenţi. publicate în reviste de specialitate sau prezentate în cadrul unor conferinţe. Interpretare şi raţionalitate). despre Roland Barthes (sînt urmărite avatarurile sale. punînd în discuţie teme şi aspecte întîlnite la Paul Cornea. Verdeş are în vedere doi poli ai receptării scrierilor autobiografice: Philippe Lejeune. profesori. cu multe puncte de vedere. şi să o aducă într-un context în care „ar verifica – mai ales prin avatarurile ei contemporane. Ovidiu Verdeş se opreşte asupra „poeziei tranzitive“. unde se teoretizează existenţa unui gen recognoscibil al autobiografiei.” (Silvia Dumitrache. aşa cum anunţă autorul în Cuvînt înainte. reuneşte studii despre Toma Pavel (cu accent pe importanţa acestuia pentru dezvoltarea structuralismului în spaţiul românesc). de multe ori atipice – noţiunea de identitate personală înţeleasă ca o construcţie sau interpretare-de-sine“. opţiunea personală. „În ultima perioadă. Paul Cornea. Examenul critic nu poate înlocui. sub semnul lipsei de credibilitate. considerînd că în orice text se pot identifica fragmente autobiografice. celebru prin Pactul autobiografic. un volum dens.Semnal: Ovidiu VERDEŞ − Teorie literară contemporană”. la fel cum orice autobiografie poate fi văzută ca interpretare. autori. Ideea de la care s-a pornit este că această diversitate îl pune pe cercetătorul umanist de astăzi în faţa unei alegeri dificile. abordări –. concept enunţat şi dezvoltat de Gheorghe Crăciun în Aisbergul poeziei moderne şi asupra autobiografiei. 2008 – Teorie literară contemporană. Partea secundă. în privinţa căruia autorul sugerează că noţiunile de „timp intersubiectiv“ şi de „dialectică a analizei“ pot fi recontextualizate „din perspectiva teoriilor contemporane ale dialogismului“. cum este autobiografia. „Moştenirea structuralismului“ şi „Genuri de frontieră“ –. de la marxism la structuralism şi poststructuralism) şi despre Lacan. altele au fost incluse în volume colective. Intenţia lui Ovidiu Verdeş este de a scoate autobiografia din sfera marginală în care a fost plasată. specialişti –209– . deconstrucţie ş. gen tot mai des abordat în literatura română de după 1989. Temele variază de la interpretare la construcţia identităţii şi de la joc la poezie sau autobiografie. în măsura în care situarea şi compararea teoriilor discutate închipuie o nouă “hartă” a domeniului. cel care şi-a propus acest lucru poate spera să ofere sugestii pentru o alegere “în cunoştinţă de cauză”. Teme. Structurată pe trei secţiuni – „Aspecte ale interpretării“. Ultima secţiune este destinată genurilor de frontieră.

Corpus (selectiv). de metodologie şi terminologie survenite în lingvistica românească a ultimilor ani. specialişti Niculae TUDOREL MASS-MEDIA. volumul examinează şi dinamica interpretării. specialişti Gabriela PANĂ DINDELEGAN LIMBA ROMÂNĂ. iar pe de alta. DINAMICA INTERPRETĂRII. A colaborat la apariţia volumelor Interacţiunea verbală în limba română actuală. ISBN 978-973-737-563-6 An apariţie: 2008. reprezintă noţiunea de ROL. Schiţă de tipologie (Editura Universităţii din Bucureşti. profesori. dinamica interpretării. asistent la Catedra de limba română a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. În plus. Studii postuniversitare de specializare în lingvistică şi comunicare (2001) la aceeaşi facultate. 2007). 264 pag. deşi complementare. CONSTRÂNGERI ŞI LIBERTĂŢI ORGANIZAŢIONALE. examinează dinamica limbii (pe de o parte. profesori. Adresabilitate: studenţi. O SOCIOLOGIE A JURNALISMULUI ROMÂNESC Format B5. Corpus (Editura Universităţii din Bucureşti.. ca dinamică sincronică – pentru momentul actual de limbă. Aspecte teoretice şi aplicative. Preţ fără TVA: 80 lei Volumul Limba română. DINAMICA LIMBII. se influenţează –210– . adică modificările de concepţie. ISBN 978-973-737-573-5 An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 17 lei Ioana-Cristina Pîrvu a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (2000). Membră a International Association for Dialogue Analysis (IADA) şi a Romanian Association for Dialogue Analysis (RADA). Dinamica limbii. în prezent. Cele două aspecte. 2002) şi Interacţiunea verbală (IV II). ACTELE CELUI DE AL 7-LEA COLOCVIU AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ (7-8 DECEMBRIE 2007) Format B5. indiferent de obstacole.. influenţe (efectele presei) şi sisteme (rolurile presei). Obligativitatea instituţiei mass-media de a realiza acest lucru. A publicat articole în Actele Colocviului Catedrei de limba română la Editura Universităţii din Bucureşti şi în alte reviste de specialitate. Este doctor în filologie (2007) şi. ca dinamică diacronică – aspecte ale evoluţiei de la limba veche la limba actuală). Adresabilitate: studenţi. 218 pag. ISBN 978-973-737-550-6 An apariţie: 2008.Ioana-Cristina PÎRVU ARHITECTURA TEXTULUI JURNALISTIC ACTUAL Format A5. Preţ fără TVA: 48 lei Relaţiile mass-media cu societatea se concretizează în consecinţe globale (funcţiile presei). al VII-lea din ciclul de volume destinate descrierii şi interpretării limbii române. Presa are ca misiune informarea publicului şi aceasta apare ca o cerinţă imperativă. 758 pag.

Răzvan TUFEANU-LIVINTZ (coordonatori) LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ – ANTOLOGIE CRITICĂ Format B5. ÉTUDES CANADIENNES. Cartea de faţă continuă demersul investigării limbii române sub ambele aspecte: descriptiv şi interpretativ. reciproc. autant de nouvelles approches pour l’analyse du discours et de ses unités constitutives. ISBN 978-973-737-604-6 An apariţie: 2008. (Coordonatorii) Adresabilitate: studenţi. invers.50 lei “Prin intermediul suitei de texte aparţinând unor stiluri şi tipuri de discurs variate. qui ont marqué. ISBN 978-973-737-579-7 An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 47. 332 pag. pragmatique intégrée. 174 pag. indéniablement.. a mijloacelor şi metodelor ce se revendică de la diferitele şcoli şi curente teoretice. Andreea VLĂDESCU ÉTUDES SUR LE XVIIIe SIÈCLE. ISBN 978-973-737-535-3 An apariţie: 2008. Universitatea din Bucureşti.. Reconnaissant à la sémantique de l’immanence le rôle essentiel pour l’étude approfondie et rigoureuse du sens hors contexte des unités lexicales composant le vocabulaire. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. profesori. Şi. noile fapte şi detalii obţinute din examinarea dinamicii unei limbi pot sugera modalităţi noi de interpretare a categoriilor şi a claselor lingvistice. ces nouvelles théories s’agencent pour orienter les recherches sémantiques –211– . Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 11 lei Lucrare apărută sub egida Societăţii de Studii de Secol Optsprezece din România. profesori. am urmărit nu doar completarea unui set de «lecturi obligatorii» pentru conturarea profilului umanist al studenţilor noştri. HOMMAGES OFFERTS À IRINA BĂDESCU Format A5.. Adresabilitate: studenţi. specialişti Alexandra CORNILESCU. théories des actes de langage. specialişti Elena IONESCU. un tournant pour la sémantique. specialişti Sonia BERBINSKI ANTONYMIE: PHÉNOMÈNE DISCURSIF Format B5. socio-linguistique. cât mai ales dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi interogare a autorilor propuşi. în sensul că orice evoluţie teoretică şi metodologică îşi dovedeşte utilitatea şi îşi măsoară eficienţa prin performanţele aplicative pe care le aduce. 570 pag. Coman LUPU. tocmai în direcţia descoperirii acelei valoroase «voci proprii» şi a exersării spiritului critic personal”. profesori. Preţ fără TVA: 37 lei Linguistique de l’énociation.

Culturi. sunt deconstrucţia «pseudo-dezbaterii politice televizate». greu de sesizat”. profesori. REALISMUL Colecţia LCI – Limbi. Preţ fără TVA: 50 lei “Segmentul de limbaj examinat de Loara Ştefănescu se află încă în formare. De-a dreptul remarcabile. dr. ISBN 978-973-737-504-9 An apariţie: 2008. Adresabilitate: studenţi. Având permanent în vedere funcţiile discursului politic. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu) Adresabilitate: studenţi. discutată atât la nivelul macrostructural al strategiilor discursive. cu atât mai mare mi se pare a fi meritul autoarei – acela de a se situa pe un teren în plină mişcare. îndeosebi sub aspect lexical. ISBN 978-973-737-457-8 An apariţie: 2008. à l’analyse du discours. synonymie. cu o largă deschidere interdisciplinară. determinate de intenţiile precise ale unui emiţător. les facteurs déclencheurs et les mécanismes de production. autoarea identifică trăsături cu adevărat relevante ale acestuia. în esenţă. a unei capacităţi analitice remarcabile şi a unei perfecte obiectivităţi ştiinţifice”. cât şi la nivelul microstructural. specialişti Octavia NEDELCU ISTORIA LITERATURII SÂRBE. Mihaela Mancaş) “Analiza discursului politic actual îşi găseşte o solidă fundamentare în această lucrare – atât într-o serie de teorii moderne ale interacţiunii comunicative. experimentat jurnalist la postul naţional de televiziune. profesori. 164 pag. făcând-o utilă unui cerc cât mai larg de cititori. 228 pag. vers une intégration à la pragmatique et. Lucrarea se –212– . être revisitées. este fluctuant şi insuficient stabilizat. Loara Ştefănescu face dovada unui fin simţ de observaţie. unde structurile par încă fluide. am urmărit să completăm şi să sistematizăm expunerea. cea oferită de pragmatică. antonymie. nu numai sub raport strict ştiinţific. O altă secţiune incitantă a lucrării are ca obiect ambiguitatea semantică. à leur tout. (Prof. Polysémie. prin denunţarea naturii ei profund manipulative. ce sont des phénomènes dont il faut reconsidérer le fonctionnement. dr. prin modul de comentare. şi plonjarea penetrantă spre subtextele noilor ancorări ale sloganului electoral într-o zonă a «mitologiei politice». care are în vedere un tip particular de destinatar.. În acelaşi timp. pentru că atât aspectele retorice. de perspectiva şcolii britanice cunoscute sub numele de «critical discourse analysis». univ. în accepţia cuprinzătoare dată de Charles Morris. specialişti Loara ŞTEFĂNESCU RETORICA ARGUMENTĂRII ÎN DISCURSUL POLITIC CONTEMPORAN Format B5. C’est dans cette perspective que les relations sémantiques doivent. apropiindu-se adesea. univ. (Prof. Identităţi Format B5. Perspectiva principală a discuţiei este. cât şi cele semantice ale discursului politic sunt interpretate ca utilizări ale limbajului. Preţ fără TVA: 17 lei „Pregătind materialul în vederea publicării. implicitement. cât şi în experienţa practică a autoarei.

2002). studii de critică şi teorie literară).. A Discourse Analyst’s Charles Dickens (Bucureşti: Editura Semne.50 lei „Opera lui Mircea Eliade. specialişti Iulian BĂICUŞ MIRCEA ELIADE. An Overview (Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. el însuşi un soi de fiziocrat al sufletului omenesc. Scriitori români în paradigme universale (Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române. ’94.. De asemenea. 2006). 168 pag. adresează. “Problema teoretică aflată în centrul dezbaterii pe care ne-o propune Maria-Ana Tupan nu este atât genul. în primul rând studenţilor de la secţia de filologie sârbă. 1989). profesori. 2004). Preţ fără TVA: 30. precum şi de toţi vorbitorii de limbă sârbă. 2000). ISBN 978-973-737-625-1 An apariţie: 2009. cum e şi firesc. profesori. 1999). British Literature. o noţiune mult mai largă. interesaţi de fenomenul literar sârb. Sensul sincronismului (Bucureşti: Editura Cartea Românească. Preţ fără TVA: 20 lei Maria-Ana Tupan is Professor of English Literature at the University of Bucharest. She won prizes from the Romanian Writers’ Union and from literary magazines. Cursul reprezintă nu numai o sinteză a celor mai importante şi mai noi studii de specialitate (monografii. Discursul postmodern (Bucureşti: Editura Cartea Românească. cât genericitatea. ISBN 978-973-737-572-8 An apariţie: 2008. în care partea reflectă întotdeauna –213– . dar poate fi utilizată cu succes de către profesorii din învăţământul preuniversitar. înţeles în accepţia lui retorică şi poetică. ar trebui să precizăm faptul că textele de tinereţe se reflectă întotdeauna în cele de maturitate. 2005). ÎN CĂUTAREA CENTRULUI PIERDUT Format B5. 1995). (Mircea Martin) Adresabilitate: studenţi. 1998). The New Literary History (Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. (Autoarea) Adresabilitate: studenţi. anii marcaţi prin inele de creştere. în conceperea căreia interesul pentru forme e depăşit de interesul pentru atitudini şi perspective. specialişti. creşte exact ca un copac sau un arbore în interiorul căruia poţi zări. cu Spaţiul. public interesat Maria-Ana TUPAN GENRE AND POSTMODERNISM Format A5. atunci când l-ai secţionat. cu istoria socială”. 334 pag. Marin Sorescu şi deconstructivismul (Craiova: “Scrisul Românesc”. LITERATOR ŞI MITODOLOG. She spent the academic year 1994-95 at Penn State University as a Senior Fulbright Scholar. pentru 'poziţionări' în raport cu Timpul. căci opera sa ar putea constitui o imensă hologramă. Her work in the field of literary history and criticism includes: Scenarii şi limbaje poetice (Bucureşti: Minerva. ci şi o interpretare nouă de texte ilustrative. Discursul modernist (Bucureşti: Editura Cartea Românească. bazată pe o cercetare proprie”. are o structură organică.

se găsesc crâmpeie. 380 pag. they only have an internal argument. ISBN 978-973-737-668-8 An apariţie: 2009. profesori. Unergatives select a deep subject. ISBN 978-973-737-662-6 An apariţie: 2009. specialişti. întregul. exact ca în opera lui Mihai Eminescu. wichtige Beiträge der Stilforscherinnen und Stilforscher im Überblick zu bieten. in Fragen der Interpretation verzeichnet. namely unergatives and unaccusatives. in der Literaturwissenschaft wurden viele Standpunkte. Es richtet sich an Germanistikstudierende sowie an Deutschlehrende und ist ein Versuch. Adresabilitate: studenţi.. while unaccusatives select a subject generated as deep object. Preţ fără TVA: 44 lei Ergativity or unaccusativity is a syntactic theory which proposes the existence of two classes of intransitive verbs. în sămânţa operei sale de tinereţe cine se uită cu foarte mare atenţie poate ghici umbra stejarului falnic. profesori. În eseurile sale de tinereţe. specialişti Mariana-Virginia LĂZĂRESCU DIE STILISTIK – EINE DISZIPLIN ZWISCHEN DEN STÜHLEN? WISSENSCHAFTLICHE ANSÄTZE ZU STILBEGRIFF. mistere sau în Mefistofel şi androginul sunt reproduse teme de reflecţie extrem de vii şi de importante pentru tânărul cercetător al filosofiei indiene sau al istoriei religiilor. public cultivat Roxana-Cristina PETCU ERGATIVITY IN ENGLISH AND ROMANCE Format B5. Sie studierte Germanistik und Romanistik an der Fremdsprachenfakultät der –214– . cea a savantului matur şi multilateral dezvoltat. Stiltheorien. Preţ fără TVA: 16 lei In den letzten Jahrzehnten ist ein Aufschwung der Stilistik in den deutschsprachigen Ländern zu verzeichnen. astfel încât. după cum în cărţile Mituri. warum zahlreiche Stildefinitionen möglich sind. Geschichte und Definitionen des Stilbegriffs. while unaccusatives subcategorize for a deep object. vise. defined by the type of surface subject these verbs select. pepite din operele scrise la maturitate. rhetorische Figuren und Tropen.. unergatives select a subject theta-marked as external argument and they do not have an internal argument. In der Sprachwissenschaft brachte die Entwicklung der Pragmatik eine Neubelebung der Stilistik mit sich. These two classes of verbs are each associated with a different deep structure. aber auch Kontroversen. therefore they do not have an external argument. totul creşte organic. MARIANA-VIRGINIA LĂZĂRESCU ist 1953 in Braşov/Kronstadt (Rumänien) geboren. Thus. die Entwicklungstendenzen der heutigen Stilistik zu umreißen. incluse doar parţial în volumele Fragmentarium sau Solilocvii. STILTHEORIEN UND STILANALYSEN Format A5. 178 pag. nu doar întregul constituind o reflectare a părţii. Das vorliegende Buch nimmt sich vor.” (Iulian Băicuş) Adresabilitate: studenţi. Das “Chamäleonhafte” des Stilbegriffs sowie die Zwitterstellung der Stilistik zwischen den Disziplinen erklären die Tatsache. Nimic nu explodează.

fără să se ridice însă la aşteptările oamenilor de teatru. 1999 promovierte sie mit einer Arbeit über Hugo von Hofmannsthals Essayistik. modernism vs. Jhs. STUDIU DE DRAMATURGIE ITALIANĂ DIN SECOLUL XX Format A5. Deja înainte de această perioadă Italia dăduse dramaturgiei mondiale nume importante. Universität Bukarest. Preţ fără TVA: 17 lei „Acest volum de studii reprezintă rezultatul unor cercetări din spaţiul ontologic al (post)modernismului în literaturile sârbă şi croată la răscruce de milenii. Seit 1992 lehrt sie an der Germanistikabteilung der Fremdsprachenfakultät der Universität Bukarest. profesori. Profesioniştii – oameni de teatru sau critici literari – vor adăuga şi Eduardo De Filippo şi Dario Fo. Sie arbeitet bei der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien mit. Avea să o facă şi în secolul abia încheiat. ale publicului. Adresabilitate: studenţi. ne îngăduie să construim astfel. Rezensionen und Tagungsberichte. profesori. graţie trudei traducătorilor de numele cărora se leagă. o imagine globală şi coerentă a imaginii receptării literaturilor slave în spaţiul cultural românesc. vor rosti numele lui Luigi Pirandello. die in einem Bonner Verlag veröffentlicht wurde.. die deutschsprachige Literatur aus Rumänien. Culturi. Stilistik und Deutsch als Fremdsprache. specialişti Roxana UTALE NARATURGII. Studiile prezente analizează cu predilecţie etapa târzie. Identităţi” Format A5. îngemănate ca feţele lui Janus. specialişti Octavia NEDELCU IPOSTAZE (POST) MODERNISTE ÎN LITERATURILE SÂRBĂ ŞI CROATĂ Colecţia LCI – “Limbi. 212 pag. ale –215– . Studien. postmodernism. din secţiuni. Realitatea este însă mult mai complexă. Preţ fără TVA: 13 lei Circa 95% din persoanele de cultură peste medie. Cele două ipostaze. 276 pag. Zu ihren Arbeitsgebieten zählen die deutsche und österreichische Literatur des 19. ISBN 978-973-737-653-4 An apariţie: 2009. contemporană a postmodernismului în literatura sârbă şi croată care respinge excesul de fragmentar şi asumarea ironică a unei crize de formă. 1980 begann sie am Fremdsprachenlehrstuhl der Technischen Fakultät für Bauwesen in Bukarest zu unterrichten. un scriitor. cu scopul de a prefigura noi abordări de cercetare contrastivă.” (Autoarea) Adresabilitate: studenţi. dacă li se cere să numească un dramaturg italian din secolul XX. sub orice latitudine ar trăi. Am abordat cu predilecţie autori şi texte cunoscute cititorului român. 2000 wurde ihr der Preis des Rumänischen Schriftstellerverbandes für die Übersetzung eines Romans von Peter Handke verliehen.. ISBN 978-973-737-661-9 An apariţie: 2009. sowie der Jahrhundertwende. Atât. sau chiar o epocă. Sie verfasste Bücher. încercând o unificare prin reinterpretarea canoanelor consacrate ale trecutului. în ultima vreme.

dar unele dintre lucrările lor destinate scenei pot sta fără să se ruşineze alături de mari texte ale teatrului universal contemporan. Dramaturgi. Pentru că erau maeştri ai naraţiunii. niciunul dintre ei nu a atins virtuozitatea lui Pirandello. Ariosto tratează în acelaşi timp o serie de subiecte din dezbaterea contemporană. (George Guţu) Adresabilitate: studenţi. public cultivat GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 21 Raluca RĂDULESCU EUROPÄERTUM EINES INSELDASEINS IDENTITÄTS – UND ALTERITÄTS- BEWUSSTSEIN IM WERK HANS BERGELS Format A5. teatrul italian ar fi traversat o lungă perioadă de amorţire. Preţ fără TVA: 19. Preţ fără TVA: 35 lei “Operaţia dificilă de a decupa din aproape aceleaşi lucrări epice aspecte diferite precum arhetipizarea.. critici s-au străduit să atragă atenţia asupra fenomenului teatral naţional. Schiţând o posibilă hartă mentală în poemul său. Lor li s-au alăturat şi prozatorii de succes ai momentului. ba chiar au încercat să propună inovaţii care să facă scena italiană cât mai consonantă cu cea internaţională. profesori. a căror orientare se datorează amploarei dobândite în ultimele decenii de istoria culturală şi de cercetările cu privire la imaginarul secolului al XVI-lea. specialişti –216– . 292 pag. ISSN 1843-0058 An apariţie: 2009. specialişti Corina ANTON SPAŢIUL IMAGINAR ÎN POEMELE CAVALEREŞTI ITALIENE. ISBN 978-973-737-640-4 An apariţie: 2009. Asta nu înseamnă că. ANALIZĂ DE CAZ: ORLANDO FURIOSO Format A5. aşa cum des se deplânge. de tip balzacian sau tolstoian. reprezintă în mare parte o frumoasă reuşită a acestui studiu”. specialişti. – splendid “ambidextru” literar –. care.50 lei Volumul de faţă se situează pe orbita studiilor actuale asupra literaturii Renaşterii. naraţiunea e dominantă.. curtea. Reprezentările spaţiale din poemul cavaleresc Orlando furioso de Ludovico Ariosto sunt plasate în contextul cultural al Renaşterii. precum şi luciditatea percepţiei istorice prin prisma materiei dense a narativităţii bergeline. profesori. au încercat şi genul dramatic. scenei internaţionale. Uneori nici măcar la propriile aşteptări. Adresabilitate: studenţi. Sigur. evidenţiindu-se prezenţa în această operă de ficţiune a unor teme din zona reflecţiei moral-politice şi chiar a unor modalităţi narative specifice unor texte de factură diferită. dintr-un motiv sau altul. Adresabilitate: studenţi. Unde au greşit? Nu şi-au putut apropia deplin mijloacele specifice noului genului: în piesele lor acţiunea e deficitară. profesori. cât şi identitară (atitudinea Europei vizavi de Lumea Nouă. actori. preponderent clasicizantă. utopia). alteritatea sarazină). Aşa au devenit naraturgi. funcţionalitatea cultural-mitică sau diferenţierea prin apropierea alterităţii şi a interreferenţialităţii culturale şi spirituale. 320 pag. tiranul. precum relatările de călătorie. imaginarul cu privire la Orient. atât de natură politică (principele ideal şi calităţile sale.

Flavia FLOREA. mais toutes également solides et récentes. Que seraient donc le focus (foyer) et la focalisation? Ce sera évdemment au lecteur de dégager les définitions les mieux fondées.. s’appuyant sur des corpus variés et utilisant des méthodes d’analyse distinctes. ISBN 978-973-737-659-6 An apariţie: 2009. EDIŢIA A II-A REVIZUITĂ Format A5. surtout à l’écrit. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 14.50 lei Ca şi în cazul produselor de informare cu valoare ridicată. les auteurs ont essayé de démontrer une chose bien évidente: tous les constituants de l’énoncé ne sont pas destinés à remplir la même fonction communicative. qui satisferaient réellement ses besoins d’information et de rigueur. si l’énoncé canonique est souvent incapable. s’il le veut. au travers des idées contenues dans chacun des articles ci-inclus. specialişti Elena TÎRZIMAN BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII. ISBN 978-973-737-628-2 An apariţie: 2009. 214 pag. profesori. STUDII ŞI ARTICOLE Format A5. Actorii economici au fost obligaţi să pună la punct strategii de ajustare structurală care se bazau pe cunoştinţe aprofundate privind ansamblul orientărilor pentru a putea garanta o evoluţie aducătoare de profit.Alexandra CUNIŢĂ. Şcoala doctorală “Limbi şi Identităţi Culturale”) Adresabilitate: studenţi. ou simplement celles qui lui conviendraient le mieux. mutaţiile produse la –217– . 284 pag. (Universitatea din Bucureşti. Preţ fără TVA: 12. Marina-Oltea PĂUNESCU FOCUS ET FOCALISATION: DEUX NOTIONS REVISITÉES Format A5. des marques plus ou moins spécialisées pour guider l’interlocuteur ou le lecteur-interprète dans la reconstitution de la structure informationnelle du message. Octavia-Luciana PORUMBEANU NOI PROFESII ÎN INFORMARE ŞI DOCUMENTARE. profesori. ISBN 978-973-737-631-2 An apariţie: 2008. le locuteur finit toujours par découvrir..50 lei Partea I abordează domeniul biblioteconomic şi prezintă procesele biblioteconomice în contextul utilizării Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicării. De plus. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Preţ fără TVA: 12. şi noile profesii în informare şi documentare au fost generate de contextul economiei din ultimii 20 de ani caracterizat prin globalizare. 146 pag..50 lei À lire les articles du présent volume. Catedra de Limba şi Literatura Franceză. chaque auteur parvient à prouver dans sa contribution que. on voit qu’à travers des références incontestablement diverses. specialişti Rodica MANDEAL. de rendre compte de ces différences de fonction.

precum şi influenţele asupra metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală. documentare. Preţ fără TVA: 48 lei Volumul cuprinde lucrările prezentate la Sesiunea ştiinţifică internaţională “Slavistica românească. 3-5 octombrie 2008 şi la Simpozionul consacrat centenarului naşterii lui Petru Caraman. 402 pag. Preţ fără TVA: 33 lei Volumul cuprinde lucrările prezentate la sesiunea ştiinţifică internaţională “Slavistica românească. dedicată centenarului naşterii profesorilor I. 249 pag. Adresabilitate: studenţi. specialişti ROMANOSLAVICA XLIV Format B5. Partea a II-a abordează domeniul Ştiinţelor Informării. profesori. Adresabilitate: studenţi. Chiţimia şi Pandele Olteanu. cultura informaţională. specialişti ROMANOSLAVICA XLV Format B5. Bucureşti. ISBN 978-973-737-652-7 An apariţie: 2009. economice şi culturale au dovedit că problemele specifice cu care se confruntă practicienii nu pot fi rezolvate numai prin liste de instrucţiuni şi proceduri standard.. referenţiale. specialişti Cristina COMAN RELAŢIILE PUBLICE: MODELE TEORETICE ŞI STUDII DE CAZ Format A5. Bucureşti. rolul bibliotecii în formarea culturii informaţionale. Adresabilitate: studenţi. Bucureşti. profesori. standarde. modele. 3-5 octombrie 2008. ISSN 0557-272X An apariţie: 2009. 12 decembrie 2008.C. interferenţele mediului electronic în informare. în plus este nevoie de metode de cercetare (atât aplicată. 216 pag. Adresabilitate: studenţi. este nevoie de construcţii teoretice elaborate care să ţină seama de specificul acestor activităţi şi să ofere o viziune integratoare cu valoare de generalitate. care să investigheze varietatea situaţiilor concrete.. profesori. specialişti –218– . politice.C. dedicată centenarului naşterii profesorilor I. cât şi fundamentală). Sunt evidenţiate şi mutaţiile produse la nivelul canalului informaţional autor – editor – librar – bibliotecar – utilizator. O atenţie aparte este acordată problematicii publicaţiilor seriale. Tradiţii şi perspective”. cercetare. Tradiţii şi perspective”. ISSN 0557-272X An apariţie: 2009. profesori. nivelul structurilor în documentare de infrastructura informatică. Preţ fără TVA: 31 lei Deceniile succesive de practică a relaţiilor publice în cele mai diverse zone ale vieţii sociale. prezentând delimitările conceptuale.. Chiţimia şi Pandele Olteanu.

doctor în ştiinţe filologice. Preţ fără TVA: 14 lei Constantin Geambaşu este profesor universitar. Luminiţa DIACONU LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DE LA RENAISSANCE. teoria şi practica traducerii. ca şi volumul care rezultă. modernitatea şi postmodernitatea literară.. de prof. profesori. Preţ fără TVA: 40 lei Volumul de faţă cuprinde materiale prezentate la Sesiunea de comunicări a Şcolii doctorale de la Facultatea de Litere în sesiunea din 17 ianuarie 2009. Cursuri şi domenii de interes: Literatură polonă (secolele XIX-XX). Scriitori polonezi (sec. Universitatea din Bucureşti. literatură comparată. Toate aceste medalioane critice relevă o metodologie variată de abordare a textului literar. profesori. Călătorind spre Babadag.. stilistică funcţională. imagologie şi mentalităţi slave. Mircea Anghelescu şi de prep. Aceste texte sunt capitole sau părţi de capitole din tezele aflate în pregătire. care a şi dat avizul de publicare. continuând cu Nunta simbolistului S. HISTOIRE LITTÉRAIRE ET CHOIX DE TEXTES Format B5. Colocviul a fost pregătit. Adresabilitate: studenţi. Volumul de faţă reuneşte studii şi analize literare.Constantin GEAMBAŞU TEXTE ŞI CONTEXTE. şeful Catedrei de Limbi şi Literaturi Slave. 368 pag. ISBN 978-973-737-675-6 An apariţie: 2009. cultură şi civilizaţie polonă. ale prozatorului contemporan A.. En effet. specialişti *** STUDII DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI COMPARATĂ Format B5. Secolele X-XVII. Wyspiański şi încheind cu eseurile postmoderne. membru al Uniunii Scriitorilor (secţia traducători). 234 pag. începând cu Lamentaţiile poetului renascentist J. Stasiuk. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. –219– . Ipostaze lirice şi narative (1999). XX). le Moyen Âge. interculturalitatea. prof. vicepreşedinte al Societăţii Internaţionale a Poloniştilor “Bristol”. Mirel Anghel. mitologizarea şi demitologizarea. imagologia (relaţia dintre identitate şi alteritate). doctorand al Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere. împreună cu numele autorului respectiv este menţionat şi numele profesorului coordonator. ISBN 978-973-737-678-7 An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 45 lei La Renaissance du XVIe siècle n’est pas la première période de renouveau de la littérature et des arts qu’ait comme l’espace culturel français. referitoare la opere aparţinând unor perioade diferite. INCURSIUNI CRITICE ÎN LITERATURA POLONĂ Format A5. Adresabilitate: studenţi. urmărind teme şi idei care s-au impus în ultimii ani în atenţia criticii: intertextualitatea. 2002. 212 pag. Cultură şi civilizaţie polonă. specialişti Luminiţa CIUCHINDEL. preşedintele Asociaţiei Slaviştilor din România. Kochanowski. Volume publicate: Maria Dabrowska – Proza interbelică (1996). ISBN 978-973-737-646-6 An apariţie: 2009. 2005. Elena Filipaş.

profesori. nu îmi este cunoscută vreo lucrare de o asemenea amploare axată pe analiza discursului publicată în limba germană în România. les XIIe-XIIIe siècles. profesori. n’a pas été étranger à un tel enthousiasme créateur si l’on pense au VIIIe siècle.. sau sunt actualmente doctoranzi. Preţ fără TVA: 30 lei “Lucrarea doamnei Ioana Hermine Fierbinţeanu se remarcă prin originalitate şi actualitate. a tinerelor cadre didactice care urmează cursuri de perfecţionare în ţări germanofone. Metoda de lucru utilizată este confirmată prin ample explicaţii teoretice şi demonstrată printr-un bogat corpus autentic. în situaţiile lingvistice descrise în teză. ISBN 978-973-737-547-6 An apariţie: 2008. Ioan Lăzărescu) Adresabilitate: studenţi. cel puţin.”.. la Universitatea din Bucureşti. qui ont vu renaître la culture et les arts. până în prezent. l’architecture notamment. Adresabilitate: studenţi. ou encore à l’apogée du Moyen Âge. specialişti Sanda REINHEIMER RÎPEANU ABORDĂRI SEMANTICE ÎN LUCRĂRI DE LINGVISTICĂ ROMANICĂ Format B5. aşadar. plus précisément au règne de Charlemagne. precum şi a lingviştilor care se ocupă de cercetarea unor probleme ce ţin de aspectele orale ale limbii. dr. profesori. époque désignée souvent par les historiens comme «renaissance carolingienne». în domeniul lingvisticii romanice. specialişti Ioana Hermine FIERBINŢEANU MÜNDLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNGEN. ANALYSE AUS GESPRÄCHSANALYTISCHER PERSPEKTIVE Format B5. mais auquel elle est redevable à plus d’un égard. Preţ fără TVA: 18 lei Volumul de faţă s-a constituit din contribuţii semnate de cercetători-cadre didactice care au susţinut în ultimii ani teza de doctorat. Analiza întreprinsă de doamna Hermine Fierbinţeanu prezintă interes din punct de vedere ştiinţific şi didactic şi o recomand a fi publicată pentru a putea fi pusă la dispoziţia studenţilor care intenţionează să studieze în Germania şi vor fi puşi.. a examinatorilor. dont on veut distinguer nettement la Renaissance. Adresabilitate: studenţi. il convient de définir la Renaissance française du XVIe siècle dans ce qu’elle a de plus spécifique afin de la détacher des renaissances enregistrées par la culture médiévale. 330 pag. specialişti –220– . 170 pag. alcătuit riguros şi redat conform uzanţei şi convenţiilor în domeniul lingvistic respectiv. (prof. Mie. în germanistica de la noi din ţară. Sunt de subliniat următoarele merite ştiinţifice incontestabile: Analiza efectuată se referă la un domeniu neglijat. ISBN 978-973-737-619-0 An apariţie: 2009. Dans ces conditions..

. Aerul de familie. Un ospăţ de erudiţie şi inteligenţă. prietenia acestor oameni adunaţi. frecvenţa sau amploarea unui fenomen. dintre care o serie de mărci (de exeplu.Niculina VÂRGOLICI REDACTARE ŞI CORESPONDENŢĂ. printre altele. 176 pag. specialişti Florica BECHET (coord. Nimic din ahtierea. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. În plus. Preţ fără TVA: 13 lei „[.. pasiunea lor reală. Preţ fără TVA: 27. 356 pag.. Se întâlneau de plăcere. specialişti Dana NICULESCU MIJLOACE LINGVISTICE DE EXPRIMARE A POSESIEI ÎN LIMBA ROMÂNĂ Format A5. aşa cum apare ea în cărţile vechi. deoarece româna dispune de o gamă foarte variată de modalităţi de exprimare a relaţiei de posesie. profesori. comunicarea scrisă devine tot mai importantă în relaţiile profesionale. Aşadar... Preţ fără TVA: 30 lei În era noilor tehnologii comunicaţionale şi informaţionale. ISSN 2065-5150 An apariţie: 2009. dativul posesiv adnominal sau un tip de acuzativ posesiv) îi sunt proprii în spaţiul românesc.. din hărnicia “granturilor” (care aduc foloase) de aiurea. structura cu dativ posesiv. despre viţa-de-vie. convivi. Câteva profesoare. cât şi enunţiativ (structurile cu posesor extern şi cele predicative). ca nişte prieteni. Am dat de o mică şi tare interesantă comunitate. Mi s-a părut neverosimil.] am auzit că la Catedra de Latină se fac nişte întâlniri în care se vorbeşte. tipurile de restricţii semantice.) DIONYSIAKA II Colecţia LCI – „Limbi. Culturi. mai erau şi alţii. Am vizitat “Seminarul Bacchic” (cum se numea el) de câteva ori. profesori. de data asta. Identităţi” Format B5. EDIŢIA A II-A REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ Format B5..50 lei Această lucrare analizează mijloacele de exprimare a relaţiei de posesie în limba română din punct de vedere semantic şi sintactic.. atât de la nivelul grupului nominal. 264 pag. ISBN 978-973-737-644-2 An apariţie: 2009. câţiva studenţi adunaţi într-o sală mică şi vorbind cu pasiune despre viţa-de-vie. adjectivul posesiv.]. în jurul unei teme care avea legătură şi cu mine m-a cucerit [. studiile anterioare fiind centrate asupra unui singur fenomen al limbii române: cazul genitiv. ISBN 978-973-737-543-8 An apariţie: 2008. Este realizat un studiu integrator. al modalităţilor de codare a posesiei. Subiectul ales prezintă interes. –221– . specializarea unei construcţii pentru un anumit nivel al limbii individualizează româna între limbile romanice şi/sau germanice..

p. Adresabilitate: studenţi. Theodor Georgescu. 388 pag. Nr. profesori. latineşti. Ioana Costa.. Adresabilitate: studenţi. Maria-Luiza DUMITRU OANCEA (coord. negociere. iar Tatăl meu e Lucrătorul”. 390 pag. specialişti Corina RĂDULESCU COMUNICARE ŞI PROTOCOL Format A5. şi să mă duc să domnesc peste copaci?”. Pe mine m-a interesat mai ales Via. anul II. Simona Rodina Georgescu. Aşadar. în care vine vorba despre pădurea de viţă-de-vie din burta unei balene. Nişte oameni care ştiu să-şi cultive grădina. despre via vorbitoare care le spune copacilor (la invitaţia lor de a le fi regină): Să-mi părăsesc eu vinul. respectiv de a construi acel limbaj comun.” (Simona Popescu. ISBN 978-973-737-630-5 An apariţie: 2009. dădusem peste nişte “vitisatori” (săditori de vie) şi îmi plăcea. 26). am văzut şi o carte în care sunt adunate lucrările prezentate la “Seminarul Bacchic” de-a lungul anului 2007. bucuria dată de Dumnezeul oamenilor. Preţ fără TVA: 19. Nu mai întâlnisem demult Entuziasmul şi Prietenia în forma asta. despre femeile viţă-de-vie şi despre alte vechi. înseamnă înainte de orice. Să-şi cultive . mai 2008. De curând. despre “viţa sălbatică” şi “viţa de rod” şi despre “fructele mâniei” (sic!). despre Istoria adevărată a lui Lucian din Samosata. despre Valea Strugurelui din Vechiul Testament. Preţ fără TVA: 33 lei –222– . Culturi.. vorba lui Voltaire. minunăţii. cândva un zeu mult preţuit. Autori: Florica Bechet. Ascultam despre viţa-de-vie ca Arbore al vieţii. termenul latin communicare însemna la început punerea în comun a unor lucruri de indiferent ce natură. Mă simţeam bine în această nişă prietenoasă din Fabrică (cum numeam undeva în cartea mea Facultatea de Litere). Identităţi” Format B5. 15.) IANVA – LUMEA GRECO-ROMANĂ ÎN STUDII ŞI ARTICOLE Colecţia LCI – “Limbi. dar sunt acolo multe lucruri despre Bachus-Dionysos.. ISBN 978-973-737-624-4 An apariţie: 2009. dorinţa de a construi un cod comun. Şi mai ştiu şi să împartă roadele cu alţii. de a „ieşi” din propriul cod pentru a te împărtăşi din al interlocutorului.. Anca Georgeta Ionescu. Volubilis despre Viţa-de- vie care (ne) leagă (Noua literatură.. relaţii publice etc. Însăşi etimologia cuvântului ne conduce spre această idee. Se numeşte Dionysiaka şi a apărut la Editura Universităţii din Bucureşti. Via. specialişti Ana-Cristina HALICHIAS. condiţie „a priori” pentru a avea loc comunicarea. profesori. vie care creşte chiar şi în întuneric (!).50 lei Comunicarea eficientă – indiferent de domeniul în care are loc aceasta – protocol. Ascultam ce descoperiseră ei în drumul lor legat de Vie (care-nvie!). o parabolă a lumii. Nu cred că ei ştiau că eu aveam treabă cu Via şi chiar cu literatura veche: găsisem o viţă-de-vie numită Miriai într-o poezie aramaică. despre cuvintele lui Isus: “Eu sunt viţa cea adevărată. o poveste.

Sprechen.. Preţ fără TVA: 21 lei 1. Preţ fără TVA: 39 lei Al XIX-lea Congres Internaţional al Slaviştilor (Ohrid.. 150 pag. Schreiben. 206 pag. 5. Cronici.. Adresabilitate: studenţi. specialişti GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 22 Marianne KOCH EINFÜHRUNG IN DIE METHODIK – DIDAKTIK DES FACHES DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Format B5. volumul cuprinde două secţiuni: “Evocări” şi “Studii şi articole”. 10-16 IX. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. ISSN 1843-0058-23 An apariţie: 2009. profesori. 4. Hörverstehen. Leistungsmessung: Testen und Prüfen. profesori. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE Format B5. profesori. specialişti –223– . 3. Adresabilitate: studenţi. 2008). Referiri la provinciile de limbă neerlandeză din Belgia nu se vor face decât atunci când ele vor ajuta la mai buna înţelegere a contextului cultural din Ţările de Jos. 6. 100 de ani de la moarte („Sesiune omagială organizată la Universitatea din Bucureşti. profesori. Leseverstehen. Apărut sub egida Institutului de Studii Clasice. 7. Literaţie. Mentalităţi. Rolle der Grammatik in DaF-Lehrwerken. Stanislav Wyapiański. Macedonia. specialişti GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 23 Gheorghe NICOLAESCU ŢĂRILE DE JOS. specialişti *** ROMANOSLAVICA XLIII Format B5. 2. ISSN 0557-272X An apariţie: 2008. Preţ fără TVA: 15 lei Prezenta lucrare este consacrată ţării care poartă în prezent denumirea oficială de Regatul Ţărilor de Jos (Koninkrijk der Nederlanden). ISSN 1843-0058-22 An apariţie: 2009. Recenzii. 368 pag. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. 10 decembrie 2007). Personalia in memoriam.

şi anume De mortibus persecutorum. 372 pag. VERS L’ORIENT EUROPÉEN: VOYAGES ET IMAGES. Septuaginta (Polirom. CONSTANTINOPLE Format A5. al unei scrieri de o importanţă deosebită pentru istoria Creştinismului de la începutul veacului al IV-lea. 2002). 2007). se constituie ca o etapă preliminară absolut necesară în vederea elaborării unei noi ediţii critice a scrierii De mortibus persecutorum. În prezent. profesori. sub multiple aspecte. s-a remarcat printr-o serie de traduceri din limbile clasice şi îngrijiri de ediţie. Elle est légitime du point de vue géographique dans le cas d’un espace dont les repères ont varié sous l’impact des facteurs historiques ou politiques.. Adresabilitate: studenţi. din autori precum: Boethius (Polirom. iar în cadrul Comisiei Patriarhiei Române “Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”. STUDIU FILOLOGIC Format A5. ISBN 978-973-737-697-8 An apariţie: 2009. 2003). în afara articolelor ştiinţifice din domeniul Filologiei. PAYS ROUMAINS. specialişti Octavian GORDON LACTANTIUS – DE MORTIBUS PERSECUTORUM. Lucrarea reprezintă un amplu studiu filologic. aussi bien que sous l’impact de l’appropriation imagnaire. 318 pag.50 lei Octavian Gordon este absolvent al Departamentului de Filologie Clasică al Universităţii din Bucureşti (2002) şi doctor în Filologie (2007) al aceleiaşi Universităţi. În activitatea publicistică. Preţ fără TVA: 22. Toate aspectele filologice analizate. Seneca (Polirom. 2004). du moins par rapport à l’Orient européen. BULGARIE. 2005). al cărei autor. profesori. Grigorie Teologul (Cuvântări). a îngrijit ediţia românească a cărţii Cardinalului Christoph von Schönborn despre Sofronie al Ierusalimului (Anastasia. ISBN 978-973-737-692-3 An apariţie: 2009 Où sommes-nous? La question n’est. Fericitul Ieronim (Anastasia. vrea să demonstreze că toţi prigonitorii religiei creştine au avut parte de o moarte cumplită şi binemeritată. un pamflet politic cu valenţe literare incontestabile. Lactantius. de la particularităţile de manuscris până la ampla dezbatere în jurul temelor de vocabular. 2005). Dolores TOMA HETEROTOPOS 1/2009. pregăteşte apariţia traducerilor din operele Sf. ni métaphysiquement pascalienne ni purement rhétorique.Lidia COTEA. specialişti –224– .. Plinius cel Bătrân (Polirom. Adresabilitate: studenţi. Vasile cel Mare (Asceticele) şi Sf. GRÈCE. predă Limbile Clasice la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” din Bucureşti. De asemenea.

specialişti Mihaela TĂNASE-DOGARU THE CATEGORY OF NUMBER. Adresabilitate: studenţi. General Conclusions.. 230 pag. în măsura în care permite timpul afectat cursului propriu-zis. Acest volum omagial include 29 de articole. ISBN 978-973-737-706-7 An apariţie: 2009. arta plastică. III.. IV. s-au făcut trimiteri la celelalte arte (muzica. teatrală şi cinematografică).. Number: Previous Research on Number. Bibliography. se impune urmărirea fenomenului literar într-un context (cultural) mai amplu. Number. Blanca CROITOR. 244 pag.50 lei I.. Adresabilitate: studenţi. Identităţi” Format B5. specialişti Rodica ZAFIU. Preţ fără TVA: 15 lei Deoarece. ISBN 978-973-737-694-7 An apariţie: 2009. II. 280 pag. profesori. Interpreting Bare Nouns: Predicative Nominals. PERIOADA INTERBELICĂ – 1918-1945.50 lei În 2006. ISBN 978-973-737-723-4 An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 28 lei Volumul Neograeca Bucurestiensia reuneşte opt conferinţe susţinute în cadrul secţiei de limbă şi literatură neogreacă a Universităţii din Bucureşti de către reputaţi –225– . Adresabilitate: studenţi. Valeria Guţu Romalo a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române. Classifiers and the Pseudo-Partitive Constructions of English and Romanian. conform noilor orientări în privinţa planului de învăţământ şi a conţinutului cursurilor universitare. Culturi. profesori. ISBN 978-973-737-703-6 An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 33. 306 pag. in English and Romanian. OBDOBIE MEDZI DVOMA VOJNAMI – 1918-1945. Interpreting Bare Nouns: Argumental Nominals. Preţ fără TVA: 28. Ana-Maria MIHAIL (editori) STUDII DE GRAMATICĂ. OMAGIU DOAMNEI PROFESOARE VALERIA GUŢU ROMALO Format A4. ITS RELEVANCE FOR THE SYNTAX AND THE SEMANTIC TYPOLOGY OF THE NOMINAL PHRASE Format B5. PREDNÁŠKY (LITERATURA SLOVACĂ DIN SECOLUL XX. CURS) Format A5. profesori.Dagmar Mária ANOCA SLOVENSKÁ LITERATÚRA V 20. specialişti Tudor DINU (coordonator) NEOGRAECA BUCURESTIENSIA Colecţia LCI – “Limbi.STOROČÍ.

Profundele rădăcini istorice şi genetice care îi ţin aproape pe italieni şi pe români s-au vădit cu o vitalitate extraordinară în perioada interbelică prin prodigioasa activitate a lui Ramiro Ortiz şi prin incandescenţa intelectuală a lui Alexandru Marcu”. înnoit cu nume şi energii proaspete. cât şi Elada independentă prezentată sub diferite aspecte istorice şi culturale (prima traducere într-o limbă occidentală a unei opere literare neogreceşti. (Hanibal Stănciulescu) Adresabilitate: studenţi. Ucraina). iată. Grecia şi relaţiile cu ţările din Balcani după cel de-al doilea Război Mondial).50 lei “Viaţa marilor oameni de cultură seamănă uneori cu aceea a misionarilor. se înalţă statura de martir a profesorului Alexandru Marcu. profesori provenind de la şapte universităţi din cinci ţări (România. alături de figura tutelată a lui Ortiz. ca într-un adevărat diptic. Doctor în filologie (2008). Germania. morfologia. pentru că aşa capătă sens truda tuturor italieniştilor care i-au continuat opera la Catedra din Bucureşti. Rosetti”. Lui Ramiro Ortiz i-a fost dat să aibă discipoli direcţi precum Alexandru Marcu şi Nina Façon. specialişti Isabela NEDELCU CATEGORIA PARTITIVULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ Format A5. În acest volum. atâta entuziasm şi generozitate a investit în lucrarea sa românească de aproape două decenii şi jumătate încât.. 200 pag. fie că s-au aplecat asupra fascinantei literaturi a ţării lui Dante. Hanibal STĂNCIULESCU UN SECOL DE ITALIENISTICĂ LA BUCUREŞTI. –226– . Editura Academiei Române. şi indirecţi.. 978-973-737-711-1 An apariţie: 2009. specialişti Doina CONDREA DERER. Grecia. a cărui viaţă s-a frânt într-o închisoare comunistă. profesori. ISBN 975-973-737-710-4. poezia în limbă populară) şi Grecia premodernă (civilizaţia Cretei veneţiene). Coautoare a Gramaticii limbii române (GALR). pentru care a obţinut Premiul (colectiv) “Timotei Cipariu” al Academiei Române. Adresabilitate: studenţi. cultivarea limbii. Bizanţul (şcoala în Imperiu. 292 pag. ISBN 978-973-737-726-5 An apariţie: 2009. I. CTITORII Format B5. Autoare a mai multe articole având ca obiect sintaxa. Preţ fără TVA: 20. Preţ fără TVA: 19. Nu de puţine ori ei sfârşesc însă precum martirii. fie că au fost pasionaţi de studiul limbii italiene. Un misionar laic în toată puterea cuvântului a fost Ramiro Ortiz care a zidit solide temelii pentru italienistica românească. semantica.50 lei Isabela Nedelcu este lector universitar la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi cercetător ştiinţific în cadrul Sectorului de gramatică al Institutului de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. 2005. comunitatea greacă din Constantinopol în secolele XIX-XX. Atât de priceput a fost ctitorul. Acestea abordează o tematică extrem de variată ce include atât antichitatea (lumea miceniană şi limba ei). profesori. edificiul. Cehia. trainic. a împlinit o sută de ani.

Cronicile.. polonezi.50 lei “A dictionary is meant to be the inventory of a language and. dându-şi alte nume. Looking upon the eighteenth century as the age finally responsible for the discursive rupture between modernity and premodernity (Harvey 1990). caracteristicile partitivului în general. la toate popoarele slave. chiar şi după ce popoarele slave s-au diferenţiat. bulgari etc. Adopting a definition of modernity which identifies the task of order as one of the (impossible) tasks that modernity sets for itself (Bauman 2000). I will try to –227– . Samuel Johnson’s Dictionary of the English Language 1755. specialişti Ruxandra VIŞAN SAMUEL JOHNSON’S DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE AND THE STRATEGIES OF LEXICOGRAPHIC MODERNITY Format B5. I will attempt to show how Samuel Johnson’s Dictionary emerges as a model of authority in the British Enlightenment. legendele. Analiza propusă de autoare evidenţiază. legăturile culturale sau religioase determinate de apartenenţa la anumite zone ale civilizaţiei europene au făcut să se menţină în permanenţă vie. profesori. scrierile cu caracter religios sau istoriografic din epoca veche vorbesc despre originea comună şi despre aşezările slavilor în Europa. pe de altă parte. Adresabilitate: studenţi. slovaci.. ucraineni. ISBN 978-973-737-749-4 An apariţie: 2009. 280 pag. Preţ fără TVA: 19. an inventory of the world. caracteristicile partitivului în română în raport cu alte limbi. conştiinţa înrudirii lor etnice. sârbi. Adresabilitate: studenţi. specialişti Corneliu BARBORICĂ STUDII LITERARE SLAVE Format B5. de prietenie sau adversitate. ca o categorie universală. acelea pe care le cunoaştem astăzi: ruşi. as a means of capturing the constants of knowledge (Sloterdijk 1983) a dictionary makes a contribution to the shaping of the cultural environment where it belongs. O dovadă a continuităţii acestei conştiinţe este şi păstrarea în textele amintite a cuvântului slav ca termen generic. semantic şi sintactic. pe de o parte. My aim is to examine the part played by one of the most influential texts of the British Enlightemment. seen as the age of “classic modernity”. această conştiinţă s-a menţinut mai ales datorită limbii slavone şi culturii în această limbă. Since it functions as an inventory of the world. contactele politice. Cartea oferă o descriere a relaţiei dintre parte şi întreg la nivel lexical. profesori. bieloruşi.50 lei Vecinătatea geografică. Preţ fără TVA: 34. 304 pag. ISBN 978-973-737-735-7 An apariţie: 2009. implicitly. situate în spaţiul estic şi sud-estic al Europei. cehi. La popoarele slave. in the shaping of the cultural discourse of the eighteenth century.

Este vorba. univ. cu mijloacele filologiei. dr. dar şi cu cele ale istoriei mentalităţilor. public interesat Sanda REINHEIMER RÎPEANU (editor) STUDIA LINGVISTICA IN HONOREM MARIÆ MANOLIU Format B5. în fapt. Traductions / Illustrations. credem. în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională. profesori. INTERFERENCES. univ. vor fi. profesori. Maria Manoliu este urmată de 32 de articole de specialitate scrise de autori români şi străini. repetări epifanice ale scenariului martirial cristic. ÉTUDES CRITIQUES. MANUSCRISE ŞI VERSIUNI: STUDII ŞI TEXTE Format A5. ci şi finele disocieri teoretice pe care le face autorul (urmărind istoricul speciei din creştinismul timpuriu şi până în epoca barocului şi delimitându-se de aplicarea unor criterii inadecvate – cele ale istoriografiei – în studiul poeticii respectivei specii). 326 pag. 402 pag.. Ekphrasis – Descriptions d’art / Art description –228– . CRITICAL STUDIES Format A5. profesori. pentru a argumenta existenţa unor constante. (Ruxandra Vişan) Adresabilitate: studenţi. specialişti Gabriel MIHĂILESCU VIAŢA SFINTEI MARIA EGIPTEANCA. Translations • Transpositions II. reuşeşte acum o abordare complexă a statutului literar al legendei hagiografice.50 lei „Prin studiul monografic de faţă. Illustrations. de capacitatea de a reconstitui. Preţ fără TVA: 22. examine the manner in which Johnson’s Dictionary shapes and at the same time reflects this ideal”. ISBN 978-973-737-750-0 An apariţie: 2009. ISBN 978-973-737-521-6 An apariţie: 2009. CELE MAI VECHI TRADUCERI. specialişti Alexandra VRÂNCEANU (editor) TEXT(E)/IMAGE. ca şi pentru un public mai larg. specialişti. Preţ fără TVA: 19 lei Culegere de articole grupate în următoarele secţiuni: • Transpositions I . Preţ fără TVA: 50 lei Bibliografia prof. ISBN 978-973-737-650-3 An apariţie: 2009. Mihai Moraru) Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. De un interes deosebit pentru studenţi... o poetică a “scenelor” manifestărilor sacrului în lume”. nu numai riguroasele excursuri filologice. (prof. reputat cunoscător al retoricii lui Dimitrie Cantemir. Gabriel Mihăilescu. 280 pag. consacrat uneia dintre cele mai interesante legende hagiografice din câte au circulat în vechea noastră literatură.

ISBN 978-973-737-704-3 An apariţie: 2009. riguroase. formându-i pe mulţi dintre membrii săi de azi în spiritul pasiunii cercetării. Începând cu Maiorescu şi Gherea. cel care a condus mai mulţi ani Catedra de limba română. care încheie volumul. două direcţii îşi împart spaţiul criticii româneşti: direcţia estetică şi cea ştiinţifică. cu tradiţia autohtonă interbelică. 304 pag. pe de altă parte. Ca şi în cazul literaturii. Volumul îi este dedicat profesorului Grigore Brâncuş. common themes • Formules hybrides: Cohabitations du verbal et du visuel / Hybrid forms: Coexistence of verbal and visual O amplă introducere. 794 pag. îl rugăm să vadă în secţiunea substanţială de istoria limbii.. DISCURSURI ASUPRA METODEI ÎN CRITICA ROMÂNEASCĂ POSTBELICĂ Format A5. cu excepţiile de rigoare. parallelismes. critica românească s-a situat într-un dublu sistem de raporturi: pe de o parte. • Influences. 5-6 DECEMBRIE 2008) Format B5. Preţ fără TVA: 21 lei La o privire de ansamblu. un semn că interesul pentru cercetarea istorică e departe de a scădea şi ceea ce a transmis rodeşte în continuare”. în –229– . o prezentare (la final) a autorilor. în raport cu evoluţiile internaţionale în domeniu. sperând să-i păstrăm prestigiul deja dobândit. paralelisms. profesori. prelungită prin activitatea unora dintre criticii afirmaţi în anii ’30-’40 şi. care semnalează direcţii noi şi afirmă dezbaterea reală. Mihaela N.. Adresându-i urările şi mulţumirile noastre. După al doilea război mondial. CONSTANTINESCU (editori) LIMBA ROMÂNĂ: TEME ACTUALE. Preţ fără TVA: 85 lei „Am preluat această serie din mers. specialişti Oana FOTACHE DIVANUL CRITICII. modernizarea şi independenţa criticii au ajuns să fie echivalate cu procesul de reconectare la valorile interbelice. să perpetueze dihotomia în cauză ca parte a identităţii de breaslă şi de grup. al respectului pentru meseria de profesor. specialişti Rodica ZAFIU. ACTELE CELUI DE AL 8-LEA COLOCVIU AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ (BUCUREŞTI. profesori. Gabriela STOICA. Adresabilitate: studenţi. întârziind astfel sincronizarea reală a criticii româneşti cu orientările teoretice internaţionale. Am încercat să impunem articolelor o unitate de formă şi tehnoredactare. (Editorii) Adresabilitate: studenţi. deşi cercetări venite din paradigme lingvistice atât de diferite nu pot fi supuse unui model perfect omogen. thèmes communs / Influences. datorită interesului ştiinţific al contribuţiilor competente. aproape toate modurile de a înţelege şi practica critica se pot reduce la aceste atitudini generale. Generaţiile succesive de critici vor alege. ISBN 978-973-737-754-8 An apariţie: 2009. pentru valorile umane fundamentale.

după un criteriu tipologic (cele două paradigme majore: ştiinţifică şi impresionistă. specialişti Mianda CIOBA. Mondes et autres mondes. Imaginaire des lieux et géographie imaginaire. Ioana GOGEANU. IV. profesori. Nu lipseşte. Analiza detaliilor acestui proces complex de receptare face obiectul cărţii de faţă.. Preţ fără TVA: 50 lei I. 472 pag. poate. dar este de relevat. II. Espaces politiques et sociaux. Un critic este astfel situat în ordinea unei «istorii». iar la nivel microtextual. şi caracterul său de contribuţie ştiinţifică în domeniu. volumul [Oanei Fotache] este organizat. critice a criticii româneşti. cât şi a celor sincronice. “În ansamblu. pentru că aduce la lumină texte deosebit de importante pentru istoria traducerilor biblice în cultura noastră şi pentru studiul raporturilor acesteia cu mişcări culturale europene ale epocii.. Este vorba despre fragmente inedite din Regi IV. specialişti –230– . (Mihai Moraru) Adresabilitate: studenţi. Daniel şi Tobit.50 lei „Autoarea a conceput volumul ca pe un instrument de lucru. ISBN 978-973-737-695-4 An apariţie: 2009. 248 pag. Espaces et mondes sacrés. dar este privit şi ca făcând parte dintr-o familie mai mare de critici. profesori. 516. Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-702-9 An apariţie: 2009. din această prezentare cronologică a principalilor critici şi/sau formule critice perspectiva relaţională. “Critica românească postbelică faţă cu ordinea teoretică”. 12 martie 2010) Adresabilitate: studenţi.. Punerea în relaţie a acestora cu activitatea de traducere care a dus la tipărirea Paliei de la Orăştie este argumentată exemplar în volumul de faţă şi aceastăargumentare vine să modifice unele afirmaţii încetăţenite în istoria noastră literară”. (din Delia Ungureanu. în Observator Cultural. în ordinea unei preferinţe personale a autoarei). care împărtăşesc o serie de afinităţi structurale şi de gândire”. ceea ce a împins într-un plan secund dialogul viu de idei cu Occidentul al “avangardei consacrate”. profesori.. Mihaela VOICU (éditeurs scientifiques) ESPACES ET MONDES AU MOYEN ÂGE: ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL TENU À BUCAREST LES 17-18 OCTOBRE 2008 Format B5. după un criteriu cronologic (prezentarea criticilor incluşi în cele două filiere ale fiecărei paradigme în parte este realizată cronologic). fără îndoială. care nu au fost niciodată până acum studiate în amănunt. însă. nr. specialişti Cristina-Ioana DIMA O TRADUCERE INEDITĂ A VECHIULUI TESTAMENT DIN SECOLUL AL XVI-LEA Format A5. III. Lieux symboliques et poétique de l’espace. analizate. Cătălina GÎRBEA. Preţ fără TVA: 17. la nivel macrotextual. atât în construirea relaţiilor diacronice. români sau străini. special la linia estetică promovată de Maiorescu şi mai ales de Lovinescu.

alla Nostra Professoressa” Adresabilitate: studenţi. I Format A4. perché ha saputo conservare la memoria di una Cattedra. 192 pag. profesori. Adică: un semestru academic are 14 săptămâni. iar ultimele 2 de recapitulare în vederea verificării. 978-973-737-721-0 An apariţie: 2009. luând în calcul şi timpul necesar predării. Terminologii) din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. perché è riuscita a mantenere in vita una Cattedra anche quando la Storia non lo voleva. Anamaria GEBĂILĂ QUADERNO DELL’ITALIANO. din care ultima este prevăzută pentru verificările din pre-sesiune. ISBN 978-973-737-739-5 An apariţie: 2009. D COME DUREVOLE: STUDI IN ONORE DELLA PROF. VOL. Paginile acestei lucrări sunt destinate unui circuit foarte restrâns. Aurora FIRŢA. Cartea are 13 unităţi. Preţ fără TVA: 22 lei “Perché è rimasta per 50 anni al servizio dell’italianistica romena. 186 pag. ci cu un avertisment. pe perioadele de verificări şi examene. Fiecare unitate conţine exact atâtea exerciţii câte pot fi făcute în 4 ore pe săptămână (împărţite în 2 seminarii).. dar şi cel destinat temelor pentru acasă şi corectării lor.70 lei Sigur. Volumul este modelat pe structura anului academic. Adresabilitate: studenţi.. Dar în cazul acestui volum chiar este necesar. public interesat –231– . Miruna BULUMETE. perché insegna loro qualcosa – con le buone o con le cattive – giorno dopo giorno. adică trebuie parcurse numai în prezenţa profesorilor acestei instituţii (sau ai alteia cu o programă de studiu foarte asemănătoare). ISBN 978-973-737-720-3. perché è riuscita a tenere unito un collettivo di italianisti anche quando loro non lo volevano. Preţ fără TVA: 70. Tocmai de aceea nici nu există cheia exerciţiilor: totul se lucrează sub directa coordonare a profesorilor Catedrei de Italiană. SSA DOINA DERER Format B5. din care 11 sunt de studiu propriu-zis. şi anume doar studenţilor secţiei de italiană (filologie. pe numărul de ore săptămânale de studiu. Oana BOŞCA MĂLIN. specialişti Roxana UTALE (coordonator). nu cu un cuvânt înainte. pe numărul de seminarii săptămânale. nu e un lucru obişnuit ca o carte de exerciţii gramaticale să se deschidă nu cu o prefaţă.Roxana UTALE (a cura di) D COME DEVOZIONE. Corina ANTON. Limbi Moderne Aplicate sau Traducători. perché ha preparato migliaia di studenti romeni e italiani.

III. cuprinde o parte dintre lucrările prezentate de-a lungul anului 2009 în cadrul Seminarului Bacchic. Lucrări apărute în cadrul proiectului CNCSIS PN II IDEI nr. Identităţi” Format B5. Die Heimkehr ist ein weißes Blatt.) SPRACHHEIMAT. Vaterlandstage und die Kunst des Verschwindens. 178 pag. ce pune în evidenţă o caracteristică fundamentală a lumii romane: constanţa articulării la tradiţie. Culturi. Culturi. 406 pag.. II. nr. fiecare cu câte o rădăcină în pânza freatică a vinului şi polenizată de extaticul dionisiac. ele aparţinând tragediei clasice greceşti şi literaturii Epocii elenistice. public interesat GGR-BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK 24 Jürgen EGYPTIEN. Identităţi” Glaux – Publicaţia Institutului de Studii Clasice.Florica BECHET (coordonator) DIONYSIAKA III – ACTELE SEMINARULUI BACCHIC 2009 Colecţia LCI – „Limbi. specialişti Mariana BĂLUŢĂ-SKULTÉTY DICTA CATONIS.” (Autoarea) Lucrarea include studiu introductiv. ISBN 978-973-737-729-6 An apariţie: 2009. ISSN 2065-5150 An apariţie: 2010. decelabilă în predilecţia pentru formule şi „exempla” ce au dobândit valoare şi forţă de lege şi au îndeplinit. 122 pag. Wolfgang SCHLOTT. situându-se la răscrucea mai multor specializări. 388/2007: Toponimia mitică europeană. funcţie argumentativă. etică şi pedagogică. ZUM WERK VON DIETER SCHLESAK IN ZEITEN VON DIKTATUR UND EXIL Format B5. George GUŢU.. traducere în metru originar şi note. profesori. specialişti. Preţ fără TVA: 42 lei I. Preţ fără TVA: 16 lei „Publicăm în prezentul volum culegerea de sentenţe „Dicta Catonis”. de-a lungul timpului. subiectele abordate sunt mai unitare şi din punct de vedere cronologic. SPUSELE MEMORABILE ALE LUI CATO Colecţia LCI – “Limbi. Adresabilitate: studenţi. profesori. Preţ fără TVA: 21 lei Volumul de faţă. noul volum are o tematică mai unitară. Agliano. 3 Format B5. ISSN 1843-0058-24 An apariţie: 2009. toate realizate de Mariana Băluţă-Skultéty. Dionysiaka III. Wenn die Dinge aus dem Namen –232– . în care predomină “menadicul” şi “bacanta”. care îşi culege a treia oară roadele. Cu toate că Seminarul şi-a păstrat aceeaşi tematică largă şi aceeaşi diversitate. Aus-Land und Grenzgang. Maria IROD (Hrsg. anul III. Totodată.. Adresabilitate: studenţi.

specialişti HETEROTOPOS 2/2009. Fiecare articol se încheie cu bibliografa utilizată. IV. care îşi închipuiau Pământul ca pe o fiinţă întinsă pe spate. V. adesea structurată pe acţiuni (uneori incluzând şi o secţiune web). dans un sens large. de même que les tombeaux. specialişti –233– . Dans beaucoup de cultures on ne voit pas les ruines. VOL. les études réunies dans ce volume reposent sur une prémisse commune: ce sont des lieux dotés de certaines significations. cu două astfel de centre. même les ruines. on ne les visite pas. 184 pag. 332 pag. specialişti Doina CONDREA DERER. în limbile română. à Rome. Miruna BULUMETE (editori) STUDIA DOCTORALIA. Préface de Dolores Toma. la Atena). LUCRĂRI ALE DOCTORANZILOR ŞCOLII DOCTORALE DE STUDII LITERARE ŞI CULTURALE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Format B5. là où se trouvait jadis un ancien monument imposant. Adresabilitate: studenţi. Die Welt als Text in Zeiten von Diktatur und Exil. Radu TOMA. de la reacţiile critice americane privind conceptul sacrului la Mircea Eliade la studiul cantitativ/statistic şi calitativ al discursurilor oficiale americane după evenimentele din 11 septembrie 2001. dont on fait certains usages. pense que les blocs romains de marbre ont tout simplement été oubliés sur place par la municipalité. II/2008. VI. fallen. Au XVIIIe siècle. ils ont été créés. Adresabilitate: studenţi. À cet effet. naturellement. elles étaient parfois construites. Preţ fără TVA: 26 lei Cele 32 de lucrări. comme pour tel personnage incarné dans un film par Bruce Willis qui. Ce qui existe. ce sont des pierres. ISSN 1843-3537 An apariţie: 2008. Die vier neuen Romane seit 2002 und eine Transsylvanische Reise. Preţ fără TVA: 18 lei En se proposant de chercher des images et des pratiques – culturellement différentes – des ruines et des lieux funèbres. la Delfi. Adresabilitate: studenţi. profesori. profesori. on peut considérer qu’instituer certaines pierres ou colonnes en ruines signifie également construire celles-ci et les faire exister. on les réemploie ou bien on les ignore. Sprache. celălalt al raţiunii apolinice. dans les jardins des résidences. ISBN 978-973-737-725-8 An apariţie: 2009. engleză sau franceză. RUINES ET LIEUX FUNÈBRES Format A5. profesori. de la (în spiritul lui Mircea Eliade) o viziune elină asupra centrului lumii (deplasabil la greci. Exil und die Poetik der Absenz. Volume édité par Diana Samarineanu. unul profetic. Mais. Diktatur. comme en témoigne Bernardin de Saint-Pierre.. la receptarea conceptului de Dao în cultura occidentală. deschid perspective spre vaste arii culturale.

–234– .

IV ISTORIE. FILOSOFIE. SOCIOLOGIE. [TIIN]E POLITICE. TEOLOGIE .

.

la San Francisco în aprilie-iunie 1945. în sens baptist.U. completat la Ialta. ANGHELESCU TIMP ŞI DINCOLO DE TIMP – CONSIDERAŢII DIN ANTROPOLOGIA PATRISTICĂ CLASICĂ RĂSĂRITEANĂ Format 16/70x100. ISBN 973-575-363-4 Analiză. de la Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful până la Sfântul Ioan Damaschinul. ascetica. Format 16/61x86.S. s-a limitat la a-şi exprima punctul de vedere pe marginea proiectelor anglo-americane. la care s-au adăugat şi alte surse de referinţă din literatura patristică de limbă latină. mai ales.A...R. profesori. istoria religiilor. a unor texte ce au .N. Adresabilitate: studenţi. încercându-se o punere a lor la punct. 240 pag. ISBN 973-575-191-7 Tema lucrării străbate şi implică literatura patristică clasică de limbă greacă din primele opt veacuri creştine. Părinţii şi Scriitorii bisericii creştine de la începuturi. datorită condiţiilor specifice ale evoluţiei războiului.N. ISBN 973-575-033-3 Numeroase lucrări consacrate istoriei Cartei O.Gheorghe F. specialişti Ioan BUNACIU EXEGEZA TEXTELOR CONTROVERSATE ALE BIBLIEI Format 16/70x100. specialişti –237– .U..zdruncinat în credinţă” pe mulţi credincioşi. liturgica. Problematica lucrării are numeroase puncte de convergenţă cu literatura filosofiei greceşti din antichitate. relevă geneza în etape a acesteia şi subliniază rolul determinant al conjuncturii în stabilirea sarcinilor şi a mecanismului de acţiune ale noii organizaţii internaţionale. Adresabilitate: elevi. 224 pag. profesori. pentru propria lor identitate în istoria filosofiei universale. studenţi.U. şi a Marii Britanii. a stat la baza lucrărilor de constituire a O. Adresabilitate: public general Constantin BUŞE. 216 pag.S. de unde s-au inspirat.U. La întâlnirea de la Dumbarton Oaks din august-octombrie 1944 s-a elaborat un proiect care apoi. Întrebările pe care le implică structura lucrării au tangenţe directe cu disciplinele majore ale teologiei răsăritene: dogmatica.N. U.. Numeroase denaturări şi chiar mistificări sunt explicate istoric şi doctrinar. Nicolae DASCĂLU DIPLOMAŢIE ÎN VREME DE RĂZBOI – DE LA CARTA ATLANTICULUI LA CARTA O. istoria bisericii universale.U. O. antropologia religioasă..N. s-a constituit din iniţiativa marilor puteri − a S.

iar pe de altă parte propaganda la nivel oficial. economic şi cultural. în cea mai obscură perioadă din mileniul marilor migraţii. Ele furnizează.A..U. profesori. sociolingvistica. Adresabilitate: studenţi. se adaugă imensei literaturi ştiinţifice consacrate evoluţiei spaţiului carpato-dunărean în mileniul marilor migraţii. 244 pag. Adresabilitate: studenţi. Datinele noastre de nuntă – antologia de faţă grupează şi pune în circulaţie un material mai recent pe aceeaşi temă: obiceiuri româneşti de nuntă. psiholingvistica şi pragmatica. Marian. Ea este de natură să explice mai bine fenomenele complexe ce au avut loc la Dunărea de Jos. ISBN 973-575-180-1 O nouă monografie. nu în ultimul rând. În prima secţiune se încearcă a se reconstitui tot ceea ce oficialii sau americanii de rând cunoşteau despre domeniile de bază ale existenţei românilor. Principala noutate metodologică a lucrării este disocierea operată de autor între conceptele de continuitate / discontinuitate culturală şi continuitate / discontinuitate etnică sau de locuire. stau mărturie pentru evoluţia limbii. Surprinderea dinamicii acestor fenomene prezintă interes atât pentru etnografie. Secţiunea a doua este o analiză a acţiunilor de propagandă în sfera politică. văzută ca parte din politica oficialităţilor de la Bucureşti de a crea o anumită imagine a ţării în S. mutaţii determinate de schimbări economice şi sociale. pe de o parte. profesori. cât şi pentru diferite discipline lingvistice cum ar fi: dialectologia. informaţii în legătură cu evoluţia mentalităţilor şi. culturală şi economică ale României.Nicolae DASCĂLU IMAGINEA ROMÂNIEI MARI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (1919-1939) Format 16/70x100. impactul acesteia din urmă asupra opiniei publice americane. ISBN 973-575-369-3 După aproximativ un secol de la apariţia celor două lucrări fundamentale – S. specialişti Alexandru MADGEARU CONTINUITATE ŞI DISCONTINUITATE CULTURALĂ LA DUNĂREA DE JOS ÎN SECOLELE VII-VIII Format 8/61x86. ISBN 973-575-289-1 Lucrarea de faţă analizează imaginea nivelului politic. 256 pag. De asemenea. ce a format substanţa unei teze de doctorat. 286 pag. Adresabilitate: public profesional –238– . sociologie.Fl. specialişti Cristina CĂLĂRAŞU OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE NUNTĂ Format 16/70x100. de asemenea. Nunta la români şi Artur Gorovei. Textele permit observaţii diverse pe marginea mutaţiilor ce au intervenit în desfăşurarea obiceiurilor tradiţionale...

profesori. a valorilor naţionale.. este uneori considerat în mod negativ. suscitând istoria ca percepţie. Adresabilitate: elevi.. flexibilitate în afacerile politice. specialişti Ioan MIHĂILESCU FAMILIA ÎN SOCIETĂŢILE EUROPENE Format 16/61x86. raţiune şi judecată clară. 192 pag. nu doar când este descris cu minuţiozitate.nesăţios”.Eliza CAMPUS RAYMOND POINCARÉ (1860-1934). Schimbările intervenite sunt atât de importante încât şi termenul de . 186 pag.. În plus.depozitara” şi mai curând . Ceea ce presupune o manieră complexă de tratare. Se insistă. chiar şi în acest caz. în principal ale psihanalizei. monografii de istorie locală. mai există şi biografiile. Opinia curentă. cronici. a metodologiei istoriografiei. Adresabilitate: studenţi. deci. profesori. afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor. asupra problematicii epistemologiei.familie” a devenit tot mai ambiguu. faptul istoric îşi asumă întreaga semnificaţie. specialişti –239– . ISBN 973-575-246-8 Informaţii noi privind istoria relaţiilor româno-franceze în perioada primelor trei decenii ale secolului XX. preluată deseori şi în discursul politic şi ştiinţific.barometru” al tuturor schimbărilor sociale. studenţi. În lumea întreagă sunt publicate manuale de istorie. care prezintă mai multe puncte de vedere asupra diferitelor subiecte. Ea a devenit tot mai sensibilă la toate principalele transformări petrecute în societate. mai mult decât atât. o artă de a aduce în primul plan cercetările psihologice. fie ele dezvoltate sau în curs de dezvoltare. 128 pag. Dinamismul puternic al structurii şi funcţiilor familiei poate părea multora surprinzător şi. istorii ale unor culturi sau instituţii etc. profesori. Adresabilitate: studenţi. el tinzând să acopere astăzi realităţi diferite de cele caracteristice generaţiilor precedente. Şi totuşi. contact ferm cu realitatea. mai mult sau mai puţin generală. ISBN 973-575-205-0 Această carte se doreşte a fi o pledoarie în favoarea unei noi teorii în istorie. specialişti Eugen CIZEK ESSAI SUR UNE THÉORIE DE L’HISTOIRE Format 16/61x86... au suportat în ultimele decenii transformări profunde. memorii. familia este mai puţin . ci şi atunci când este inclus într-o succesiune de evenimente căreia îi aparţine. ridică problema moralităţii marilor puteri în raporturile reciproce şi în raporturile cu celelalte state. Contrar acestor opinii.. că ea este unul dintre cele mai conservatoare (în sensul bun al termenului) segmente sociale. publicul este încă . evocă trăsăturile de caracter ale unui adevărat arhetip de om politic: muncă permanentă şi organizată. în aceeaşi măsură cât istoria ca realitate.. UN OM ÎN ISTORIA LUMII – DIN ISTORIA RELAŢIILOR ROMÂNO-FRANCEZE Format 16/61x86. ISBN 973-575-394-4 Familiile din societăţile contemporane. Cu toate acestea.

Adresabilitate: studenţi. Sunt trecute în revistă ramurile. economiei şi culturii. chiar de arhivă.Ioan MIHĂILESCU SOCIOLOGIE GENERALĂ − CONCEPTE FUNDAMENTALE ŞI STUDII DE CAZ Format 16/61x86.. 124 pag.Fundamentum” Lucrarea se înscrie în seria exegezelor dedicate problematicii iluminismului în Ţările Române. 1770-1830. ca şi organizaţiile şi procesele sociale în care ea este implicată. ISBN 973-575-315-4 Colecţia . precum şi de efectele pe care dreptul le produce în societate.. cu opiniile despre români ale celei mai importante categorii de călători străini. metodele de cercetare şi tehnicile de investigaţie a relaţiilor sociale. În studiul de caz privind violenţa − o adevărată monografie privind problematica acesteia în lumea de azi − se încearcă o circumscriere exhaustivă a cauzelor. SPIRITUL CRITIC. ca şi a modurilor de a o cunoaşte şi a o controla. M. critica socială şi altele. GENEZA IDEII NAŢIONALE Format 16/70x100. În Addenda este menţionată convergenţa ideilor care circulă în Principate. cei francezi. Este studiată dinamica familiei în societatea actuală. Sunt evidenţiate instituţiile sociale contemporane şi relaţiile pe care acestea le implică între ele sau cu indivizii ca persoane sociale cu un status şi rol în continuă prefacere. ISBN 973-575-159-3 Sociologia juridică este ştiinţa care se ocupă de evaluarea şi de reglementarea prin drept a comportamentului individual în societate. EREMIA SOCIOLOGIE JURIDICĂ Format 16/61x86. POPA. profesori. specialişti Nicolae ISAR PRINCIPATELE ROMÂNE ÎN EPOCA LUMINILOR. aspecte esenţiale ale circulaţiei ideilor în epocă. CULTURA. este o istorie a ideilor vizând o primă etapă de receptare a spiritului european în spaţiul românesc. ISBN 973-575-416-9 Cartea defineşte conceptele generale ale sociologiei.. Se analizează pe o bază documentară amplă. MIHĂILESCU. trecând istoric de la autorii- ctitori până la cei contemporani ale căror idei au avut şi au o mare influenţă asupra politicii. 276 pag. până la concepţiile privind limba naţională. I. identitatea istorică. de la întemeierea şcolilor naţionale de nivel superior şi recuperarea valorilor occidentale. specialişti N.. 448 pag. Adresabilitate: studenţi. –240– . Se relevă latura spiritului critic care propulsează dezvoltarea ideii naţionale. În cadrul ei îşi dau întâlnire metode şi tehnici proprii dreptului sau proprii sociologiei.

de la modele metafizice (metamodele) sau paradigme. ISBN 973-575-312-X Modelele constituie simplificări ale realităţii. orice ar fi făcut. care afectează securitatea naţională a ţării. Autorul. specialişti Valentin STAN ROMÂNIA ŞI EŞECUL CAMPANIEI PENTRU VEST Format 16/61x86. sau ipoteze asupra lumii. dar contribuie la validarea explicaţiilor cauzale. Ratarea îndeplinirii acestor obiective consacrată prin neparticiparea României la primele valuri de integrare în Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană. specialişti Ştefan ŞTEFĂNESCU ISTORIA ROMÂNILOR – DE LA MIHAI VITEAZUL LA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU Format 16/70x100.demonstra’’ teorii sau ipoteze. până la modele precise sau teorii ştiinţifice specifice..Timpul prezent” Această carte abordează fenomenul complex al participării României la dinamica internaţională din perspectiva obiectivelor de integrare europeană şi euro-atlantică ale ţării. Ele există în diferite nivele de abstractizare. ISBN 973-575-128-3 Colecţia . 160 pag. specialişti Poliana ŞTEFĂNESCU MODELE CAUZALE ÎN SOCIOLOGIE Format 16/61x86. Ratarea obiectivelor menţionate. ISBN 973-575-310-3 Colecţia . 184 pag. profesor titular la Catedra de Istorie a României de la Universitatea din Bucureşti este specializat în istoria învăţământului şi a culturii. profesori..Fundamentum” În cadrul analizei de ansamblu a procesului istoric cuprins între Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul şi instaurarea absolutismului habsburgic în Transilvania şi a –241– . Adresabilitate: studenţi.. deşi includerea ţării în cele două valuri fusese prevăzută fără echivoc în toate programele de guvernare de după 1996. Adresabilitate: studenţi. Modelele exprimă explicit aceste relaţii cauzale. profesori. Lucrarea a primit un premiu al revistei „Sfera Politicii” (2000). Studiile empirice asupra fenomenelor studiate nu pot . pune România într-o situaţie deosebit de delicată pe plan internaţional. aşa cum au fost ele propuse de guvernele de după 1990. a fost tratată până acum într-o manieră marcată de partizanat politic şi subordonată ideii că eşecul românesc s-ar datora unor condiţii obiective pe care România nu le-ar fi putut influenţa. Adresabilitate: studenţi.. 316 pag.. Relaţiile cauzale între fenomene constituie o preocupare de bază a ştiinţelor sociale..

Este Secolul luminilor. profesori. primele breşe în monopolul turcesc. Iată ce ne-a condus în prezentarea acestora şi publicului român. de-acum universalizate. Schimbări interioare şi exterioare fac ca în Ţările Române să pătrundă elemente noi de cultură.. studenţi. existând în acest sens măsuri concrete de emancipare a ţărănimii (a se vedea reformele Mavrocordat). Adresabilitate: public general –242– . în scrierile Cardinalului. ISBN 973-575-293-X Colecţia . este secolul afirmării europene a Rusiei şi a Prusiei (a se vedea împărţirea Poloniei). care fac din secolul al XVII-lea .Fundamentum” Secolul al XVIII-lea este secolul domniilor fanariote şi al Şcolii Ardelene. statutului internaţional al Ţărilor Române. Adresabilitate: elevi. de altminteri.evropeneşte” – sincronic şi diacronic. prezenţei active a Ţărilor Române în jocul de interese al marilor puteri din jurul lor. Contribuiseră la aceasta şi fluviile de cerneală deversate dezordonat în filosofie.. regimului turco-fanariot în Moldova şi Ţara Românească se acordă o atenţie specială problemelor demografice. specialişti Ştefan ŞTEFĂNESCU ISTORIA ROMÂNILOR ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE Format 16/70x100. încep să se specializeze meşteşugurile. O pondere deosebită ocupă în volum realizările în domeniul culturii. profesori.. în sens spenglerian vorbind. autentice precepte care scapă . Românii. 180 pag. cunoaşterii potenţialului uman şi a habitatului.. în învăţătura sa. esenţialul se regăsea proaspăt şi tonifiant. Clasa politică românească începe să se raporteze altfel . Dar. a acestei cărţi. reflecţiile Părintelui Daniélou au fost exact ceea ce trebuia unui tineret debusolat. Consecinţă a acestor schimbări.la popor”. pe urma a ceea ce a lăsat Brâncoveanu sau Cantemir în Muntenia şi Moldova sau pe urma a ceea ce a lăsat în Ardeal Unirea cu Roma. istorie sau chiar în teologie. 304 pag. Adresabilitate: studenţi. Apar.. Un spaţiu important este acordat relaţiilor internaţionale. se modifică felul de a face agricultură. Se degajau cu precizie foloasele concepţiei creştine despre istorie.oxidului de timp”. în limba franceză. încep să simtă .. confruntat cu marxismul şi cu civilizaţiile neoccidentale. Prin această carte acad.Secolul de Aur” al vechii culturi româneşti. specialişti Jean DANIÉLOU REFLECŢII DESPRE MISTERUL ISTORIEI − Traducere din limba franceză de Willi Tauwinkl Format 16/61x86. Ştefan Ştefănescu adaugă noi capitole sintezei Domniei sale de istorie a românilor.. felul de a face comerţ. ISBN 973-375-108-9 La apariţia primei ediţii.

se arată eronate şi se cer abandonate. Personalul sacerdotal era format din preuţi şi piscupi. profesori. impenetrabil − şi promovează trecerea treptată la un model prin excelenţă realist. care avea drept centru Sfânta Liturghie de origine apostolică antiohiană. rigid. istoria ocupă un loc privilegiat. pentru viitor. Istoria mentalităţilor este un permanent dialog cu necunoscutul. pledoarie pentru noul curriculum şcolar. cu o biserică fiinţătoare în comunităţi săteşti. adică monahi şi mănăstiri. adaptat mutaţiilor actuale –243– . datorită acţiunii ei instructive şi educative. constituită practic într-un tezaur de învăţăminte ale trecutului şi prezentului. că organizarea ecleziastică superioară am fi dobândit- o mult mai târziu. Au existat. producându-se astfel o . Afirmaţiile de până acum. fără a restrânge continentul doar la lumea apuseană.. 216 pag. impune abandonarea modelului centralist al învăţământului – artificial. dinamic şi flexibil. ISBN 973-575-203-4 O istorie europeană exactă nu se poate sustrage cercetării comparative.romanii’’. Incursiunea noastră ar dori. prin filieră slavo-bizantină.. care se află dincolo de hotarele ştiute ale spaţiului sau ale timpului.. se doreşte a se sugera continuitatea vieţii spirituale. Această incursiune a încercat să cuprindă civilizaţia europeană în totalitate. Cartea. de asemenea.. specialişti Ion IONESCU ÎNCEPUTURILE CREŞTINISMULUI ROMÂNESC DACO-ROMAN Format 16/61x86. Adresabilitate: studenţi. Istoria mentalităţilor îndreaptă analiza către o lume construită în alt chip decât a noastră şi pătrunde chiar în profunzimile unor astfel de personalităţi. 304 pag. Iorga −.Alexandru DUŢU HISTOIRE DE LA PENSÉE ET DES MENTALITÉS POLITIQUES EUROPÉENNES Format 16/61x86. ISBN 973-575-154-2 În ansamblul disciplinelor şcolare.translatio studiorum” în viaţa intelectuală a continentului.− în acele . în limba latină. Adresabilitate: public general Gheorghe I. 144 pag. de asemenea. IONIŢĂ METODICA PREDĂRII ISTORIEI Format 16/61x86.. înfăptuită chiar şi prin deplasarea centrelor de cultură. râmeţi şi râmeţii. să determine o mai profundă cunoaştere a istoriei gândirii politice româneşti. împreună cu liturghia slavo-bizantină. ISBN 973-575-218-2 Analiza lexicului creştin din perioada daco-romană ne dă posibilitatea de a cunoaşte în viaţa strămoşilor noştri un creştinism organizat. Prin locul acordat studiului Bizanţului. cum le numea N.

. ca pe o suprapunere de straturi inerte şi izolate. Nu unul anistoric. ca pe o acumulare de fapte şi de idei animate de obsesia sensului. nu întotdeauna de natură calificat constituţională în ochii practicianului mediu al dreptului actual. din secolul al XIV-lea până la începutul ultimului sfert al veacului al XVIII-lea. îndelung frecventată atât de istorici. profesori. ca pe o împlinire progresivă a unor aspiraţii din ce în ce mai clare şi mai conştiente. Mai întâi. în măsura în care va încerca să surprindă nu continuitatea gândirii. dans les années 1938-1960. pentru că textele cu vocaţie constituţională explicit afirmată sunt relativ rare şi nu corespund. În al doilea rând. cu titlu experimental. fracturile şi dispariţiile. un demers diferit. 372 pag. specialişti Cristian PREDA LE LIBÉRALISME DU DÉSESPOIR – T RADITION LIBÉRALE ET CRITIQUE DU TOTALITARISME DANS LES ANNÉES 1938-1960 Format 16/70x100. ci doar anorganic. deoarece trecutul românesc a fost abordat. evoluţia practicilor. reguli (explicite şi scrise) referitoare la guvernarea Ţării Româneşti şi a Moldovei? Răspunsul la această întrebare nu a putut fi dat pe calea. une réinterprétation de la tradition intellectuelle du libéralisme et une critique radicale des systèmes totalitaires. când regimul constituţional al Ţărilor Române devine obiectul unei literaturi relativ consistente. ISBN 973-575-481-9 Au existat oare. specialişti Daniel BARBU O ARHEOLOGIE CONSTITUŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ Format 16/70x100. criteriilor de identificare şi de clasificare cu care constituţionaliştii zilelor noastre obişnuiesc să opereze. Spre deosebire de istoria de tip istoriografic a dreptului. ISBN 973-575-485-1 Le libéralisme du désespoir est le nom de cette espèce de la pensée politique qui combine. de regulă. Adresabilitate: studenţi. În această perspectivă. cât şi de jurişti. sunt trecute astfel în revistă metodele clasice şi moderne de predare ale istoriei. –244– . fie ca un proces de evoluţie organică în cadrul căruia instituţiile nu reprezintă decât o formă de „viaţă” a naţiunii. fiecare în parte şi pe propriul nivel. ca pe o naraţiune cursivă şi coerentă. care s-au depus şi s-au cristalizat în adâncul timpului sub forma unei suprapuneri întâmplătoare de texte disparate şi adesea contradictorii. dimpotrivă. ci rupturile. lipsite de trecut şi de viitor. un anumit mod de a gândi ceea ce membrii unei societăţi consideră că au în comun şi pot face împreună în interiorul aceluiaşi spaţiu public. Studiile şi documentele din acest volum propun. şi de perspectivă ale societăţii. a istoriei instituţiilor juridice şi a vechiului drept românesc. ci. ori dezvoltarea instituţiilor. invaziile. capabile să exprime. arheologia constituţională nu îşi poate permite să trateze durata ca pe o curgere neîntreruptă a evenimentelor într-o unică direcţie. Arheologia constituţională ar fi deci o metodă de incizie în stratigrafia acelor texte.. devastările. profesori. Adresabilitate: studenţi. O abordare ce poate fi calificată drept arheologică. în majoritatea cazurilor. fie după o logică a continuităţii şi stabilităţii principiilor şi metodelor de guvernare. 220 pag. fără legătură unele cu celelalte.

centrat selectiv pe patru aspecte fundamentale şi definitorii în opinia sa: – după 23 august 1944. Autorul tratează cele două decenii din istoria Dobrogei secolului XX.. Întruparea Fiului lui Dumnezeu îngăduie să vedem actualizată sinteza definitivă pe care mintea omenească. experienţă antiumană – Canalul Dunăre-Marea Neagră. un lung cortegiu de neajunsuri: evacuarea unor părţi importante din localităţile zonei. profesori. 478 pag. declarată prima pe ţară. ca de altfel pentru întreaga ţară. 218 pag. tous ces libéraux font une critique unitaire du totalitarisme. Rom. pentru diverse produse. acesta a fost rostit o dată pentru totdeauna în taina lui Isus din Nazaret. în această privinţă. în timp şi în istorie. şi în acelaşi timp dramatică. Wilhelm Roepke. prin moartea şi învierea sa. de fapt. Întregul se ascunde în fragment. – ca model consacrat al convieţuirii interetnice. după al doilea război mondial. aşadar. în contextul transformărilor structurale intervenite în societatea românească din această parte a ţării.. ISBN 973-575-421-5 Adevărul pe care Dumnezeu l-a încredinţat omului despre dânsul şi despre viaţa lui se inserează. specialişti Isidor MĂRTINCĂ ISUS DIN NAZARET FIUL LUI DUMNEZEU Format 16/61x86. 12). Idem. Adresabilitate: studenţi. – Dobrogea a fost locul în care regimul socialist-totalitar a provocat cea mai amplă. Adresabilitate: public cultivat Marian COJOC EVOLUŢIA DOBROGEI ÎNTRE ANII 1944-1964 – PRINCIPALELE ASPECTE DIN ECONOMIE ŞI SOCIETATE Format 8/61x86. raporturi neprincipiale ale ostaşilor sovietici cu autorităţile române locale. el a dat viaţa divină pe care primul Adam o refuzase (cf. (Ioan Paul al II-lea – Fides et Ratio. de asemenea. 12-15. 5. niciodată nu ar fi putut să şi-o imagineze: Cel Veşnic intră în timp. telle qu’elle est proposée par des auteurs comme Friedrich von Hayek. – Dobrogea a fost. Cu siguranţă. în timp record (1949-1957). urmând o raportare cât mai fidelă documentelor de arhivă a mozaicului –245– . ocupaţia sovietică a însemnat pentru Dobrogea. 11). ci se deschide la fiecare bărbat şi femeie care vrea să-l primească drept cuvânt valid în mod definitiv pentru a da sens existenţei. rechiziţii forţate. ISBN 973-575-560-2 Volumul prezintă prin date şi fapte concrete câteva dintre aspectele fundamentale ale evoluţiei Dobrogei între anii 1944-1964. plecând de la sine. nu mai este restrâns la un domeniu teritorial şi cultural. Ludwig von Mises et Michael Polanyi. deci. Walter Lippmann. toţi au acces la Tatăl. cunoscută fiind performanţa deţinută de regiune. Dobrogea a constituit pentru noi o provocare. Adevărul exprimat în relaţia lui Cristos. Dumnezeu ia chipul omului. Cristian Preda argumente qu’en dépit de la diversité impressionante de la reconstruction de la tradition libérale. Dar. dar mai ales cu populaţia civilă. prin Cristos. teatrul de încercare şi implementare a modelului colectivizării sovietice.

ieşirea din coloană. precum şi de la bogata bibliografie existentă. profesori. memorii ale unor contemporani. Adresabilitate: public cultivat Ioan SCURTU. Adresabilitate: studenţi. ca şi majoritatea românească. Xenopol. în perioada. programe ale partidelor politice. extrase din lucrările unor cunoscuţi specialişti în istoria contemporană şi altele). autorii şi-au propus să evidenţieze principalele direcţii ale politicii externe a Ţărilor Române. specialişti –246– . profesori. Ei s-au străduit să nu altereze sensul acestor materiale şi să dea o imagine cuprinzătoare asupra temei. Faptul este explicabil dacă avem în vedere materialul documentar care s-a înnoit de puţin după cel de-al doilea război mondial. Din păcate. 259 pag. accesul limitat la sursele otomane şi dificultăţile unei astfel de întreprinderi. minorităţile. care pot fi dezbătute în cadrul seminariilor. Adresabilitate: studenţi. importanţa ce le-a fost acordată de către marile puteri ale vremii. cuprinsă între domniile lui Iancu de Hunedoara şi Mihai Viteazul. dacă ar fi să amintim numai pe A. Ele au fost monitorizate permanent. dacă studiile de analiză abundă. locul şi rolul pe care acestea le-au avut în cadrul politicii internaţionale. astfel încât dezbaterile organizate cu studenţii să fie cât mai dinamice şi întemeiate pe o multitudine de surse. tocmai pentru că sistemul nu putea permite nimănui. indiferent de apartenenţa etnică. de statutul social sau cultural. decrete. Cei mai mari istorici români şi-au oprit atenţia asupra acestei problematici. au avut parte de un tratament egal în anii regimului trecut din partea autorităţilor. Eugen DENIZE MARILE PUTERI ŞI SPAŢIUL ROMÂNESC ÎN SECOLELE XV-XVI Format 16/70x100.. cele de sinteză sunt mult mai puţin numeroase şi acoperă perioade scurte de timp. Nicolae Iorga şi Constantin C. ISBN 973-575-597-1 Un loc deosebit de important în preocupările istoriografiei noastre l-au avut întotdeauna studiile şi cercetările privitoare la politica externă a Ţărilor Române în evul mediu. Cartea este o sinteză a politicii externe a Ţărilor Române în evul mediu. etnic din această parte a României. Lucrarea este structurată pe 14 teme. În fapt. Urmând un scop preponderent didactic. tabele statistice. Theodora STĂNESCU-STANCIU. autorii au extras părţile semnificative din materialele utilizate. Giurescu. articole din presa vremii. 376 pag. ISBN 973-575-288-2 Culegerea de faţă cuprinde unele documente şi materiale semnificative privind evoluţia României în perioada 1918-1940 (legi. poate cea mai interesantă. Georgiana Margareta SCURTU ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918-1940 – DOCUMENTE ŞI MATERIALE Format 16/70x100.. a diferitelor manifestări conjugale sau de esenţă ale unora dintre reprezentanţii sau grupurile minorităţilor naţionale. cercetători Ileana CĂZAN. Pornind de la propriile studii. după 23 august 1944.D.

Cartea de faţă analizează toate aceste aspecte şi este utilă specialiştilor în drept. fiind o problemă vitală a dezvoltării României moderne. ISBN 973-575-583-1 Ion Chelcea (1902-1991). 208 pag. au rămas în manuscris mai multe lucrări decât a reuşit să publice în timpul vieţii. 236 pag. în general. evidenţiază că.Ion IONESCU PERMANENŢE AUTOHTONE ŞI CREŞTINE ROMÂNEŞTI Format 16/61x86. mizeria şi lipsa de pământ a ţărănimii. Etnografia scoate în relief anumite particularităţi. conferenţiar de etnografie (Universitatea din Iaşi). articole ce reprezintă pagini de istorie şi cultură autohtonă şi creştină. de pericol pentru orânduirea existentă. toţi cei care se ocupau de chestiunea ţărănească relevau şi alte aspecte. un răspuns.. practici şi ritualuri. Prăbuşirea regimului comunist în România.. relaţiile dintre moşieri şi arendaşi.. în concepţia lui Ion Chelcea. Temele prezentate – documente de cultură română. Adresabilitate: public cultivat Emil CERNEA CRIZA DREPTULUI ÎN ROMÂNIA LA 1907 Format 16/70x100. pe baza bibliografiei la zi. Într-un fel sau altul. dar mecanismul este social. În măsura în care s-a constatat o criză a sistemului agrar şi a statului la 1907. de soluţionare a litigiilor cu caracter agrar. pe de o parte. Adresabilitate: studenţi. De aceea. competenţa organelor de stat în legătură cu problemele funciare etc. pentru probleme discutate în istoriografia de specialitate. –247– . cum erau cele în legătură cu necesitatea unor reforme în domeniul culturii şi educaţiei maselor. ca şi sistemele de credit. 356 pag. . Din păcate. ISBN 973-575-531-9 Volumul cuprinde un număr de 21 de articole publicate de autor pe parcursul mai multor ani. al sănătăţii publice şi chiar în administraţia de stat. consideraţii etnografice. ea atingea interesele claselor şi păturilor sociale. profesori. în decembrie 1989. şi ţărani pe de altă parte. din starea revoluţionară. Problemele dreptului formau o parte importantă din conţinutul . privind coordonatele noastre de popor carpato-danubiano-pontic. a permis repunerea în valoare a cercetărilor socio-etnografice ale profesorului. studenţilor. a rezultat o criză care s-a resimţit în viaţa socială. 1939). doctor în etnografie şi sociologie (Universitatea din Cluj. Etnografie şi sociologie. istorici Ion CHELCEA ETNOGRAFIE ŞI SOCIOLOGIE Format 16/61x86. reglementate prin legile tocmelilor agricole. termeni de cultură creştină daco-romană – sunt. şi-a iubit neamul şi ţara pentru care a pătimit. de impunere fiscală. în diverse reviste. specialişti.. Chiar titlul volumului. modul de manifestare este social”. dar şi istoricilor. Pentru contemporani a fost evidentă criza statului la 1907. se poate vorbi şi de o criză a dreptului.socialul este implicat în orice act etnografic.chestiunii ţărăneşti”: proprietatea funciară.. ISBN 973-575-606-4 Chestiunea ţărănească are un conţinut foarte divers: pe lângă contradicţiile economice.

Adresabilitate: public cultivat Vasile GORDON INTRODUCERE ÎN OMILETICĂ Format 16/70x100. la Institutul Social Român şi la Fundaţiile Regale.. preoţilor absolvenţi. elev al lui Nicolae Iorga şi al lui Dimitrie Gusti. profesori. Adresabilitate: studenţi. interzisă în anii dictaturii. cu deosebire în spaţiul nostru românesc. Importanţa cărţii rezidă în instrumentarul bibliografic prezentat: peste 550 de note bibliografice. lucrările incluse în acest volum sunt rezultatul unor temeinice investigaţii de teren care au condus la îmbogăţirea multor colecţii muzeale. 250 pag. Lucrarea de faţă. muzeu care se diferenţiază de alte muzee europene similare prin aceea că doreşte să fie nu o expoziţie de clădiri. ci un muzeu social.. preoţi. ISBN 973-575-549-1 Lucrarea se adresează în special studenţilor anului IV ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă. în vremurile care sunt şi vor reveni. Interesat în acelaşi timp de sociologie şi de istorie. STAHL GÂNDITORI ŞI CURENTE DE ISTORIE SOCIALĂ ROMÂNEASCĂ Format 16/61x86. a vieţii satelor noastre. studii ce dau seamă despre realităţi devenite istorie şi aduc mărturii preţioase despre cultura populară românească. prima din ele fiind monografia satului Nereju (din Vrancea) pregătită pentru congresul mondial de sociologie de la Bucureşti.− ea fiind un fel de vademecum pastoral-omiletic −. Ordonate tematic. zestre spirituală de necontestat pentru acest neam. legându-le de relaţiile sociale pe care trebuie să le interpreteze. imagine completă. aşezate la subsolul paginilor. o listă de peste 200 de titluri. public interesat –248– . Împreună au fost printre constructorii Muzeului Satului din Bucureşti. a fost principalul colaborator al acestuia din urmă la Universitatea din Bucureşti (unde a predat la început sociologia rurală şi apoi şi cursul de sociologie generală a profesorului său). Cartea este utilă. conţinând îndrumări teoretice şi practice în legătură cu redactarea şi prezentarea predicii. Prezentarea este tipică pentru felul în care el situează diversele teorii. Stahl. Volumul reuneşte câteva din cele mai semnificative studii publicate în intervalul 1934-2001. Adresabilitate: public cultivat Henri H. 380 pag. ISBN 973-575-600-5 Colecţia „Biblioteca Institutului Social Român” Profesorul şi academicianul Henri H. iar în final. Stahl publică lucrări cu caracter de sociologie istorică. mai ales începătorilor. Cartea de faţă constituie un îndrumător valoros pentru cunoaşterea artei populare româneşti. clasificate pe categorii omiletice. cea mai importantă prezintă în trei volume satele devălmaşe româneşti. fără a schimba nimic din ideile autorului. sociologică. deopotrivă. dar şi intelectualilor interesaţi în cunoaşterea specificului predicii ortodoxe. a fost reconstituită din manuscrisele rămase. pentru a se vedea cât mai clar proiectul intelectual al autorului.

fatalmente. la diferite slujbe ocazionale (cununii.. la sărbători în cinstea Maicii Domnului şi a sfinţilor. ISBN 973-575-550-5 Cartea este un volum-anexă al Introducerii în omiletică. diferite sfinţiri. 332 pag. omniprezentă. public interesat Ruxandra RĂŞCANU PSIHOLOGIE ŞI COMUNICARE Format 16/70x100. –249– . Lucrarea se adresează studenţilor teologi şi preoţilor care vor dori un material . profesori. botezuri. Partea finală a volumului conţine anexe cu . parastase etc..Pilde din Pateric şi alte istorioare ilustrative”. un mod de viaţă. ÎNVĂŢAŢI – LUCRĂRI PRACTICE DE OMILETICĂ Format 16/70x100. potrivit taxonomiei Introducerii. şi continuă să se publice volume de documente privitoare la anii 1945.. 1947 etc. IONIŢĂ ISTORIA ROMÂNILOR DE LA 23 AUGUST PÂNĂ ÎN PREZENT Format 16/70x100.. în general. la duminici. se izbesc. de fapt.). care conţin mărturii ale acelor ani.Vasile GORDON MERGÂND. în special pentru predicile tematice. Adresabilitate: studenţi. aşezate pe categorii de genuri: la praznice împărăteşti. Adresabilitate: studenţi. foarte utile. în fine. posibil de utilizat cu foarte puţine adaptări în condiţiile concrete de la fiecare slujbă. chiar şi partizanatul său politic. uşor accesibil. Subiectivismul cercetătorului. ISBN 973-575-548-3 Necesară şi. el apare asemenea catehismului simplu. numai specialiştilor. în ţară şi peste hotare. potrivit unor obişnuinţe şi practici conjuncturale sau partizane. ea cuprinzând aproximativ 70 de predici. comunicarea tinde să devină un stil. a celei în care evoluăm cu deosebire − cea din centrul şi sud-estul Europei − în special. întrucât după cum este structurat. de forţa de convingere a unor documente mai presus de orice dublii. rostirea unor adevăruri istorice obiective şi descurajează exerciţiul examenului istoric diletant. preoţi. înmormântări... 228 pag.. treptat. fără drept de apel. 184 pag. 1946. S-au deschis şi se deschid o serie de fonduri arhivistice. care nu au nimic în comun cu exigenţele unui demers ştiinţific profesional. public interesat Gheorghe I. Volumul nu se adresează. Însăşi baza documentară asupra acestei prime perioade a devenit acum mai amplă şi ne-a intrat mai susţinut în câmpul atenţiei şi al cunoaşterii. ISBN 973-575-525-4 Pentru prima perioadă a acestui interval istoric− mai mult decât pentru oricare dintre cele care i-au urmat până astăzi − reprezentările noastre şi judecările ce se pot emite pe baza lor se cristalizează. s-au publicat chiar.de-a gata”.. care îi pot influenţa căutările şi concluziile. în confruntarea tot mai lucidă cu timpul şi cu experienţa lumii. teoretic. Cercetarea lor riguroasă face posibilă. ci şi oricărui creştin doritor să îşi îmbogăţească învăţătura ortodoxă.

Filosofia matematicii. Deschiderea umană generică spre informare.. interrelaţiile şef-subalterni. fac obiectul materialului prezent. comunicarea face un liant de o deosebită acurateţe cu psihologia. informaţia bibliografică vastă şi actuală puse pertinent în serviciul cercetării lansate. Impresionează arhitectonica cărţii. matematica. ajutor mutual – este un fenomen ce deţine în subsidiar o aserţiune extrem de cunoscută şi de actuală.chei” în domeniul larg al comunicării. mai ales în perioade de profunde . mai ales. spre neuropsihologie etc. mariajul. relaţiile de cuplu. în care se reîntoarce prin metodele nonverbale. în care pot apărea şi tensiuni. specialişti. ISBN 973-575-795-8 Prietenia. ontologic şi metodologic pe care autorul ei l-a formulat şi l-a realizat în prima sa carte. încordări.aşezări” socio-economice: INFORMAŢIA reprezintă PUTEREA. spre management organizaţional. profesori. Aspectul tematic şi conceptual ordonează discursul într-o zonă de contact în care discipline ca filosofia. bucurie. entuziasm. ca şi grile de evaluare-autoevaluare într-un efort de exercitare a legăturilor în familie. Lucrarea sugerează posibile .. ce abordează exhaustiv şi cu certe rezultate problematica acestei discipline. logica. profesori. Perspectiva istorică reprezintă în context o inovare metodologică conjugată cu actualitatea din filosofia şi metodologia ştiinţei. prin deschiderea spre politică. Filosofia matematicii completează un scenariu teoretic- logic. reprezintă prima lucrare apărută în literatura românească. în ideea consolidării sănătăţii mentale. Adresabilitate: studenţi. Bucureşti.. în activitatea profesională. istoria matematicii se află într-o reală şi fecundă interacţiune cu matematica efectivă. Câmp de studiu şi de cercetare interdisciplinară.. pusă în slujba unui demers productiv. autorul probând o sensibilitate deosebită la fenomenele şi mutaţiile recente din sfera cercetării fundamentale. alături de încercarea autoarei de a identifica variabile şi itemi structurali ai comunicării. în prietenie. 1982). prin tehnici de negociere şi. –250– . Prezentul volum poate fi cu uşurinţă încadrat între materialele care vor ajuta efectiv pe toţi cei interesaţi de comunicare. public interesat Marin ŢURLEA FILOSOFIA MATEMATICII Format 16/61x86. 332 pag. spre cunoaştere se constituie acum într-o condiţie obligatorie a surselor de satisfacţie. public relations Ruxandra RĂŞCANU PSIHOLOGIE ŞI COMUNICARE – EDIŢIA A DOUA REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ Format 16/61x86.chei” în metodica de interrelaţionare în spaţii culturale şi tradiţii diferite. conflicte. .. Adresabilitate: studenţi. profesor- elev/student etc. epistemologic. ISBN 973-575-619-6 Noua carte a lui Marin Ţurlea. 268 pag. Filosofia şi fundamentele matematicii (Editura Academiei Române.

Nicolai Hartmann şi Mikel Dufrenne. estetica bergsoniană (inclusiv natura categoriei comicului). Kant şi Hegel. Elena ZAMFIR (coordonatori) GEOPOLITICA INTEGRĂRII EUROPENE Format 8/54x88. Partea a doua a volumului analizează câteva .. utilitatea primei secţiuni a lucrării este cu atât mai mare cu cât cea mai bună şi mai onestă intelectual introducere într-un domeniu al cunoaşterii omeneşti ne-o dau textele reprezentative. profesori. public cultivat –251– . Pentru fiecare temă principală de curs există o sinteză introductivă urmată de texte fundamentale. menţinând un nivel ştiinţific corespunzător. Recuperând o tradiţie (deloc de neglijat) a geopoliticii româneşti interbelice. Mihail Dragomirescu şi Petre Andrei. cartea se încheie cu două fişe de lectură din Liviu Rusu şiD. paradigmatic. Roşca. cadrelor didactice şi studenţilor. Lucrarea jalonează astfel principalele abordări metodologice şi principalele perspective ale geopoliticii. Ioan MIHĂILESCU. care face expunerile accesibile tuturor celor interesaţi. specialişti Ilie BĂDESCU. prezenta lucrare este prima de amploare elaborată de autori români. altele tratează chestiuni cu sfere concrete de aplicabilitate. Adresabilitate: studenţi. public interesat Vasile MORAR ESTETICA – INTERPRETĂRI ŞI TEXTE Format 16/61x86. claritatea şi eleganţa expunerii. ISBN 973-575-713-3 Lucrarea îşi propune familiarizarea cititorilor (în primul rând studenţi) cu noţiunile şi categoriile de bază ale esteticii. Roman Ingarden sau Tudor Vianu. Astfel. de pildă. ea se ocupă în mod sistematic de problematica acestui domeniu în privinţa căruia somaţiile geopolitice actuale. respectivul teritoriu teoretic: în cazul esteticii aceştia sunt în primul rând Platon şi Aristotel.. 444 pag. D. specialişti. Adresabilitate: studenţi.cazuri”: în orizont universal. Dintre capitolele incluse aici. profesori. Adresabilitate: studenţi. Densitatea şi noutatea ideilor. ISBN 973-575-707-9 Apariţia unei lucrări de geopolitică în România are şansa de a constitui un adevărat eveniment editorial. unele fixează cadrul teoretic general.. virtuţile argumentativ-interpretative fac din Filosofia matematicii o carte de referinţă. 600 pag. ale României ne duc la conştientizarea rolului pe care studiile de geopolitică îl au pentru existenţa unui stat. iar în registru autohton gândirea estetică a lui Tudor Vianu. profesori. dar şi mai vechi. utilă specialiştilor. cele gândite şi redactate de autorii ce au marcat în chip esenţial.

ci în contextul semantic al modernismului ca schimbare de paradigmă în arte. ALTERNATIVE METODOLOGICE INTERACTIVE Format 16/61x86. aproape fără egal în lumea est-europeană. În 1987. prin presă şi diplomaţie. anume că la baza modernizării noastre rapide stă una dintre cele mai controversate idei politice. dreptul. profesori. ISBN 973-575-805-9 Deşi preocupările pentru abordarea unor fenomene. Este valorificat întreg tezaurul acumulat de cercetarea istorică în cei peste 150 de ani care au trecut din vremea lui Nicolae Bălcescu. procese sau relaţii din diversitatea realităţii sociale s-au înmulţit. Prin problematică. profesori. începută la sfârşitul secolului al XIX-lea. Carmen BULZAN SOCIOLOGIA DREPTURILOR OMULUI Format 16/61x86. S. ISBN 973-575-767-2 Cartea lansează o nouă ipoteză în câmpul cercetării istorice. specialişti Maria VOINEA. psihologia. Sociologia drepturilor omului nu este numai o introducere la o nouă ramură.. 152 pag.modern” nu ca modernitate (inaugurată în secolele XVI-XVII). 332 pag.. Din această perspectivă lucrarea prezintă valoare teoretico-metodologică şi practic-aplicativă pentru cei interesaţi de formarea unei culturi civice solide. Ca rezultat al unei profunde cercetări. public interesat Crenguţa-Lăcrămioara OPREA PEDAGOGIE. se desprind câteva concluzii: perioada 1750-1821. căutându-se tot ceea ce le-a fost ca un far în această perioadă: autonomia lor bazată pe vechile tratate cu Poarta – capitulaţiile. domeniul tratat aici tinde să devină un domeniu interdisciplinar ce antrenează deopotrivă sociologia. ISBN 973-575-776-1 Educaţia şi şcoala contemporană se află la graniţa dintre modernism şi postmodernism. în general ştiinţele socio- umaniste.Anton CARAGEA EPOCA RENAŞTERII NAŢIONALE (1750-1878) Format 16/61x86. generând noi ramuri ale sociologiei. –252– .. Lash lansează propunerea de a înţelege termenul de . astfel. specifică secolelor XVIII-XIX: teoria capitulaţiilor. de multe ori privită drept un simbol al celei mai negre asupriri şi al cvasi-disoluţiei noastre ca stat este în fond perioada celei mai energice renaşteri naţionale. 352 pag. termenul de modern este folosit în educaţie de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. din care nu au cum să lipsească problemele drepturilor şi obligaţiilor.. chiar după dispariţia conducătorului ei. Adresabilitate: studenţi. lucrarea lui Anton Caragea vede adevărata istorie a românilor din perspectiva gândirii lor politice şi istorice. iar reuşita idealurilor revoluţiei din 1821. istoria. ci şi o cercetare de frontieră între sociologia juridică şi sociologia educaţiei. se explică prin faptul că aceste idealuri aparţineau unei extrem de importante clase politice. Adresabilitate: studenţi. făuritorul acestui proiect de înţelegere a trecutului românesc.

Adresabilitate: studenţi. funcţionari publici Paul MARINESCU MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR MEDIA Format 14/20. .pictură postmodernistă” pentru a denumi fenomenul plastic european ulterior picturii impresioniste. Adresabilitate: studenţi. când pictorul englez John Watkins Chapman utiliza sintagma . postmodernismul critică fundamentele raţionalist-universaliste ale filosofiei tradiţionale. Către mijlocul secolului al XX-lea termenul capătă o evoluţie spectaculoasă. este cel care le spune elevilor ce să înveţe. Însă într-o societate postmodernistă cunoaşterea trebuie să fie funcţională. actul managerial. Aceasta înseamnă în primul rând rezolvarea problemelor individului şi comunităţii. Autorul este preocupat să construiască o imagine de ansamblu a modului în care funcţionează mass-media.. dar şi susţinătorii financiari (agenţiile de publicitate). migrarea de la logocentrism la iconocentrism) sub influenţa noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării.. într-un context artistic. proclamând renunţarea la fundamente. Postmodernismul propune conlucrarea profesor-discipol în opoziţie cu practica prin care profesorul. atotştiutor. Perspectiva managerială presupune un accent pe modele specifice disciplinei Management. ISBN 973-575-788-5 Lucrarea îşi propune să definească instituţia publică. cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în sine. .. în ideea demonstrării că utilizarea raţională a resurselor umane. Un capitol separat este dedicat cheltuielilor publice. funcţionarul public. avându-se în vedere impactul mass-media asupra societăţii moderne. 352 pag. extinzându-se în diferite domenii. Se prezintă furnizorii de informaţie (agenţiile de presă). –253– . 256 pag.cunoaşterea”. materiale. specialişti. principalele tipuri de instituţii de presă. însă. colapsul ierarhiilor cunoaşterii (preferinţa pentru aspectul local în detrimentul celui universal. utilă. Important este ca realitatea viitoare să se configureze în raport cu nevoile oamenilor.ştiinţa” în cât mai multe domenii asigură celor în cauză recunoaşterea drept persoane educate. instaurând un nou stadiu al istoriei. În societăţile moderne.. financiare poate să conducă la funcţionarea corectă a instituţiilor publice. Termenul de postmodernism apare pentru prima dată în 1870. Utilizând din punct de vedere metodologic deconstrucţia. publicurile specifice şi particularităţile fiecăreia –. Modelele teoretice sunt reprezentări ideale ale realităţii. serviciul public. ISBN 973-575-830-X Este propusă o viziune despre mijloacele de comunicare în masă şi mediul în care acţionează ele – din perspectiva disciplinei Management. profesori Paul MARINESCU MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR PUBLICE Format 14/20. dictatorial chiar. – cu modul de organizare. unele aspecte sunt explicate apelând la sociologie sau la concepte furnizate de disciplina Marketing. practicat încă în şcoli. profesori. Acest fapt vine să detroneze stilul dominator.. autoritar.

deopotrivă studenţilor şi celor deja iniţiaţi (care vor găsi unghiuri inedite pentru interpretarea fenomenelor declanşate de mass-media). ISBN 973-575-818-0 Cartea profesorului universitar Nicolae Isar pune în circulaţie o serie de texte.regulilor” unei definiţii. Adresabilitate: studenţi. iar pe de altă parte descoperiri utile economiei sunt de dată recentă. jurisprudenţa presei. DE LA DOMNITORUL GHEORGHE BIBESCU LA SCRIITORUL SIMEON MARCOVICI Format 16/61x86. 172 pag. profesori. Natura umană şi variaţia relaţiilor care se stabilesc într-o societate formează un câmp de cercetare întins şi pasionant. legislaţia comunicării publice. iar aceste progrese sunt puţin cunoscute poate şi pentru că teoria matematică utilizată a devenit extrem de rafinată. specialişti Nicolae ISAR SUB SEMNUL ROMANTISMULUI.. ştiinţa a căutat să analizeze fenomenele complexe cu ajutorul modelelor abstracte. care indică atât esenţa cât şi domeniul de reglementare. ISBN 973-575-842-3 În general. Mulţi teoreticieni sau practicieni economişti ignoră noile descoperiri din teoria matematică de care ar putea beneficia. Ştiinţa economică a făcut mari progrese între anii 1950-1980. respectiv de la genul proxim la diferenţa specifică. propice declanşării unor multiple controverse. legislaţia presei. privind călătoriile domnitorului Gheorghe Bibescu în străinătate (la –254– . conform . Lucrarea îşi propune să fie utilă atât din punct de vedere teoretic. ceea ce implică un efort major pentru cunoaşterea lui. 254 pag. Aceasta este o definiţie operaţională. puţin cunoscute. de la sistemele juridice de natură religioasă la sistemele juridice tradiţionale. profesori. specialişti Mihail-Constantin EREMIA DREPTUL COMUNICĂRII PUBLICE – LEGISLAŢIA ŞI JURISPRUDENŢA PRESEI Format 16/61x86. prin cuvântul drept se înţelege ansamblul de reguli care organizează şi coordonează societatea.. Prezenta carte conţine note de curs privind elemente de drept public. necesitând un efort continuu pentru înţelegere. public interesat Paul MARINESCU TEORIA ECHILIBRULUI ECONOMIC ŞI IMPLICAŢIILE SALE PRACTICE Format 14/20. ISBN 973-575-787-7 De-a lungul evoluţiei sale istorice.. 240 pag.. profesori. specialişti. Adresabilitate: studenţi. de la dreptul de factură romano-germanică (unul codificat) la dreptul anglo-saxon (de precedent judecătoresc). Utilizarea matematicii pentru rezolvarea unor probleme economice suscită reticenţe profunde şi nejustificate. Evoluţia sistemelor contemporane de drept presupune o largă amplitudine. cât şi practic. Adresabilitate: studenţi. Pe de o parte aparatul matematic s-a complicat.

Cartea cuprinde note. În acest sens. Adresabilitate: public general Nicolae ISAR CULTURĂ NAŢIONALĂ ŞI SPIRIT EUROPEAN. ISBN 973-575-869-5 Lucrarea de faţă reprezintă o abordare a sectorului public prin prisma importanţei şi funcţiilor sale. apare utilă teoria bunurilor publice şi externalităţilor pozitive şi negative. şcoala a evoluat în strânsă legătură cu spiritul european al timpului. dar adăugarea unei serii de documente noi. specialişti. pe tradiţiile vechii Academii domneşti de limbă greacă (1694-1821). partea a doua a lucrării oferă cititorilor date despre viaţa şi opera lui Simeon Marcovici. ISBN 973-575-863-6 Referindu-se la originile Universităţii din Bucureşti. Focar de cultură românească. Sava – întemeiată în 1818 sub conducerea lui Gh. intervalul vizat fiind 1818-1864. specialişti –255– . la locuri şi monumente istorice. Mihail Sturdza. apărută la Editura Universităţii din Bucureşti în 1994. 224 pag. ce ilustrează perioada tranziţiei spre Universitate. Lazăr. însă în noul context al afirmării ideii naţionale. Volumul de faţă. reproduce parţial textul lucrării Şcoala naţională de la Sf. ca de altfel şi abordarea alegerii publice din punctul de vedere al analizei cost-beneficiu. profesori. puţin cunoscute. Modificările aduse privesc: includerea de noi capitole şi subcapitole. piaţa şi politica publică sunt tratate în contextul aspectelor de eficienţă economică şi echitate socială. Astfel. DE LA ŞCOALA LUI GHEORGHE LAZĂR LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (1818-1864) Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. constituind un fundament pentru Universitatea din Bucureşti. dr. de asemenea. Adresabilitate: studenţi. univ. Sava (autor al unui Curs de retorică. fără a fi ignorate mecanismele obiective de funcţionare a pieţei. Nicolae Isar face istoria Şcolii naţionale de la Sf. 278 pag. care a luat fiinţă în 1864. relatându-le pas cu pas. Sava şi spiritul epocii (1818-1859).. care l-a însoţit pe domnitor în călătoriile respective. datorată de asemenea lui Nicolae Isar. renunţarea la cea mai mare parte a anexelor. public interesat Magdalena PLATIS ECONOMIA SECTORULUI PUBLIC Format 16/61x86. publicat la 140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti. prof.. traducător din literatura occidentală). precum şi întâlnirile sale cu domnitorul Moldovei. toate stând sub semnul romantismului epocii. profesori. Constantinopol) şi în ţară. ca şi un mic glosar la relatările de călătorie. eruditul profesor de la Colegiul Naţional Sf.

Pentru întocmirea acestei lucrări au fost studiate şi selecţionate documentele inedite cele mai semnificative în scopul conturării evoluţiei situaţiei şcolare şi religioase a comunităţilor româneşti de la sud de Dunăre începând cu anul 1864. majoritatea inedite. –256– . precum şi aşezămintelor româneşti de la Muntele Athos din perioada 1864- 1948. de la proiectul de cercetare şi documentarea iniţială până la prelucrarea informaţiei. ISBN 973-575-872-5 În perioada interbelică. când statul român a abandonat opera inaugurată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. opinia publică din România interbelică şi revizionismul maghiar. viziunea diplomaţiei române asupra revizionismului maghiar interbelic. public interesat Mihail Radu SOLCAN ESEUL FILOSOFIC: TEHNICI DE ELABORARE A MANUSCRISULUI ŞI ELEMENTE DE EDITARE ŞI TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ Format 14/20. contacte oficiale minime. Sunt tratate diferitele faze ale elaborării unui eseu. NICI RĂZBOI. anul editării acestui volum. Adresabilitate: studenţi. şi România întregită în 1918 s-au caracterizat prin răceală.Adina BERCIU-DRĂGHICESCU. specialişti. profesori. în noul context european „revizionismul este istorie”. relaţiile dintre Ungaria. consacrată şcolilor şi bisericilor româneşti din Peninsula Balcanică. când a fost înfiinţată prima şcoală românească la Târnova în Bitolia şi până în anul 1948. cuprinde 226 documente inedite identificate în fondurile conservate la Arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe şi la Arhivele Naţionale Istorice Centrale. DOCUMENTE (1864- 1948) Format 14/20. deşi fenomenul nu a dispărut cu totul. de asemenea. că în 2004. 380 pag. Autorul evidenţiază.. 308 pag. ROMÂNIA-UNGARIA. 1919-1940 Format 16/61x86. specialişti. relaţii economice mult sub potenţialul a două state vecine şi prin multe momente de tensiune. Maria PETRE ŞCOLI ŞI BISERICI ROMÂNEŞTI DIN PENINSULA BALCANICĂ. profesori. testarea ideilor proprii şi redactarea finală. Adresabilitate: studenţi. ca urmare a revizionismului maghiar. Lucrarea de faţă. ISBN 973-575-859-8 Prezenta lucrare. Este vorba în special despre lucrările de seminar. dar ea poate fi folosită pentru elaborarea unor lucrări mai complexe. propaganda antirevizionistă a României.. devenită stat naţional la terminarea primului război mondial. public interesat Nicolae DASCĂLU NICI PACE. întemeiată pe numeroase şi variate surse arhivistice.. abordează următoarele aspecte: structuri şi metode de lucru ale revizionismului maghiar interbelic. ISBN 973-575-880-6 Cartea este un îndrumar pentru lucrările de „laborator” la filosofie. 668 pag.

rezultate apropiate de cele pe care le au edituri care folosesc personal specializat. care sunt mai lesne de aşezat sub semnul unor reguli precise. Aflată în ipostaze uneori contradictorii. statistica devenind un domeniu al matematicii şi o varietate de modalităţi aplicative la diverse domenii ale vieţii economice şi social-umane. datorită programelor de prelucrări statistice. s-a trecut la o fază în care accentul se pune pe înţelegerea raţionamentelor statistice. aceea legată de lipsa surselor. specialişti –257– . Acest volum a fost gândit pentru a acoperi tematica fundamentală a statisticii aplicate în psihologie. Adresabilitate: studenţi. ci şi posibilităţile pe care. în carte. El este structurat în două secţiuni majore: (1) concepte şi proceduri statistice. Diversitatea chestiunilor avute în vedere denotă nu numai multitudinea ipostazelor feminine în cadrul epocilor studiate şi discursurile referitoare la acestea. ceea ce volumul de faţă şi-a propus să ilustreze. începuturile cercetărilor în domeniu. pe printerul de acasă sau din laboratorul facultăţii. aceea a istoriei femeii. femeia română reprezintă un nimerit pretext pentru o abordare istorică dintr-o altă perspectivă. pe documentare şi redactarea finală. profesori. profesori. 228 pag. subiectul le presupune. drept continuare a preocupărilor academice în materie în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti.. specialişti. când calculatoarele se aflau încă în era electromecanică. a fost definit la 1770 drept „ştiinţa care ne învaţă care este organizarea politică a tuturor statelor moderne ale lumii”. Există însă un preţ în spatele a orice. public interesat Marian POPA STATISTICĂ PSIHOLOGICĂ – CU APLICAŢII SPSS Format 14/20. Adresabilitate: studenţi. (2) aplicaţii SPSS pentru operarea procedurilor prezentate în prima parte a lucrării. Preţul care trebuie plătit constă în efortul de a învăţa câteva elemente de bază ale programării orientate către prelucrarea de texte. din punct de vedere istoriografic. care semnifica „stare politică”. conceptul a evoluat. 210 pag. spulberă şi o prejudecată care a grevat. Ulterior. ISBN 973-575-875-X Termenul de statistică provine din latinescul medieval „status”. Accentul este pus. dacă nu cumva aceasta se mai întâmplă încă. ISBN 973-575-870-9 Studiile cuprinse în cartea de faţă încearcă să aducă în atenţia celor interesaţi diferite aspecte circumscrise unei probleme puţin avută în vedere de către istoriografia noastră.. Este indicat modul de a obţine. masteranzi şi doctoranzi. fapt ce crea dificultăţi de calcul. Autorii. Adresabilitate: studenţi Alin CIUPALĂ (editor) DESPRE FEMEI ŞI ISTORIA LOR ÎN ROMÂNIA Format 14/20. în texte de factură academică. Utilizarea sistematică a statisticii în psihologie datează din perioada 1950. O mare atenţie este acordată acelor faze în care se poate folosi în mod intens calculatorul. echipamente şi programe scumpe. dar şi profesori sau cercetători.

nu s-a vrut o culegere de texte encomiastice. în care s-au regăsit adesea construcţiile identitare ce le datorăm propagandei oficiale româneşti sau unor prejudecăţi consolidate de-a lungul timpului în imaginarul opiniei publice franceze. Adresabilitate: studenţi. 360 pag. 1843-1944 Format 14/20. dedicată unui filosof în viaţă. Dreptul este conştiinţă transpusă în reguli care. Dreptul permite evaluarea şi conştientizarea mediului înconjurător şi a existenţei fiinţei umane la nivel atât individual. Mircea DUMITRU (editori) ITINERARII LOGICO-FILOSOFICE: OMAGIU PROFESORULUI CORNEL POPA Format 14/20. 186 pag. filozofie şi teoria acţiunii erau puţin explorate în România. specialişti Laurenţiu VLAD ECOURI ROMÂNEŞTI ÎN PRESA FRANCEZĂ: L’ILLUSTRATION. public cultivat –258– .. specialişti. ISBN 973-575-857-1 Dreptul apare o dată cu societatea. iniţiat de profesorul Popa într-o vreme când legăturile dintre logică. profesori. el dovedeşte totodată respectul faţă de cel omagiat. Publicaţia avea şi un model britanic. indiferent de tematică. Adresabilitate: studenţi. 22 decembrie 2004 – 11 ianuarie 2005: Ioan Codruţ Lucinescu. ca totalitate de norme de drept.Mihail-Constantin EREMIA NOŢIUNI DE DREPT ŞI TERMINOLOGIE JURIDICĂ Format 16/61x86. ca şi legătura fermă a autorilor cu „originea” lor comună. cât şi colectiv. fiind de factură umană şi în acest sens indispensabil societăţii. un săptămânal fondat în 1842. formulate pozitiv. Illustrated London News. Scopul cărţii de faţă este un studiu de imagologie privind reflectarea realităţilor româneşti în paginile jurnalului L’Illustration. profesori. ISBN 973-575-909-8 Jurnalul L’Illustration apărea la Paris pe 4 martie 1843 şi propunea cititorilor o asociere insolită la momentul respectiv între text şi imagine. 41.. I. profesori Valentin MUREŞAN. Această origine comună a fost „Cercul de logică şi praxiologie” de la Politehnică. se constituie în calitate de comandamente juridice. probând varietatea direcţiilor în care au evoluat semnatarii lor.. 140 pag. Adresabilitate: studenţi. aceasta din urmă cu menirea de a face mai expresivă expunerea. Volumul cuprinde studii diverse. Volum recenzat în Cultura. prin care se exteriorizează şi se exprimă voinţa generală pentru a permite manifestarea voinţelor individuale cu scopul realizării unor activităţi concrete ori concretizabile. ISBN 973-575-997-7 Prezenta carte. „Sub lupa presei franceze”.

Shaftesbury a considerat acest volum o operă filosofică şi pretenţia sa impune o analiză complexă a lucrării. public interesat –259– . Capitolele de motivare şi managementul resurselor umane evidenţiază importanţa utilizării corecte a forţei de muncă. Anthony Ashley Cooper. cooperare şi mai ales acceptarea psihosocială şi morală a tinerilor consumatori ori chiar dependenţi au intrat definitiv între responsabilităţile tuturor celor dornici de influenţare pozitivă şi mai ales ale psihologilor. Aici se află. cu atât mai mult cu cât ea este destul de diferită de stilul dominant al discursului filosofic din epocă sau din perioada imediat anterioară. leadership... Times („Caracteristici ale oamenilor. Performanţa unei firme depinde şi de calitatea procesului de comunicare.Viorel CORNESCU. opiniilor. managementul riscului. Adresabilitate: studenţi. ale cărui elemente sunt aici definite prin grile şi formulări sugestive. al treilea conte de Shaftesbury (1671- 1713). public cultivat Ruxandra RĂŞCANU ALCOOL ŞI DROGURI: „VIRTUŢI” ŞI CAPCANE PENTRU TINERI (ABORDARE PSIHOSOCIALĂ) Format 16/61x86. în opinia autoarei. Adresabilitate: studenţi. profesori. specialişti. management şi globalizare au rolul de a sprijini pregătirea individuală a studenţilor. cunoaşterea riscurilor de a deveni dependent de drog. 116 pag. ISBN 973-575-919-5 În anul 1711. Scopul analizei Dianei Stanciu este de a explica modul în care Shaftesbury definea filosofia şi considera că trebuie să o integreze într-un proiect mai amplu de politică culturală. profesori. în prealabil revăzute. ISBN 973-575-908-X Munca în echipă. ale psihoterapeuţilor – deveniţi elemente sine qua non în intervenţia complexă în acest spaţiu al fenomenologiei drogurilor.. ISBN 973-575-890-3 Întrebările. timpurilor”). o posibilă cheie de lectură a lucrării. Paul MARINESCU. Manners. specialişti. grilele şi formulările din capitolele referitoare la planificare. Adresabilitate: studenţi. moravurilor. a publicat o antologie a tuturor operelor sale anterioare. Pentru fixarea elementelor teoretice sunt prezentate nouă studii de caz. La aceste scrieri. dezvoltarea şi schimbarea organizaţională. Doru CURTEANU. Sorin TOMA MANAGEMENT: TESTE ŞI STUDII DE CAZ Format 14/20. s-au adăugat noi eseuri. Opinions. profesori. specialişti Diana STANCIU SHAFTESBURY’S ‘CHARACTERISTICS’ – A ‘SOCRATIC’ PROGRAMME OF THE EIGHTEENTH CENTURY Format 16/61x86. 164 pag. Deşi titlul ar putea sugera un proiect mai degrabă „sociologic”. atitudini de empatie. motivare. volumul primind numele Characteristics of Men. management şi marketing. 296 pag.

Prof. Datele pe care este fundamentată această învăţătură se găsesc în Noul Testament şi. ci trei persoane care împărtăşesc aceleaşi atribute divine. ISBN 973-575-938-1 Apărută cu ocazia aniversării a 140 de ani de la crearea Universităţii din Bucureşti. profesori. Adresabilitate: studenţi. de la care îşi trag fiinţa toate lucrurile. teolog care s-a născut în preajma anului 160 d. Teologii exprimă această realitate biblică în felul următor: În fiinţa divină veşnică nu se află numai trei nume. profesori. care să aspire la exhaustivitate. la reformele lui Spiru Haret.. Adresabilitate: studenţi. iar Parlamentul român a reflectat din plin această preocupare a elitei politice. politica şcolară s-a constituit într-un segment important al activităţii guvernamentale. public interesat Nicolae ISAR. Mai ales în perioada dintre 1864 şi 1899. I. Ovidiu BOZGAN O ISTORIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI: 1864-2004 Format 16/61x86.. Adresabilitate: studenţi. 372 pag. Cu alte cuvinte. într-o măsură mai mică. Acest termen şi doctrina care îi este asociată a cunoscut o popularitate mare în Biserică mai ales în secolul al treilea. specialişti. specialişti –260– . chiar în Vechiul Testament. Isidor MĂRTINCĂ DUMNEZEU UNUL ŞI ÎNTREIT – CURS DE TEOLOGIA SFINTEI TREIMI Format 16/61x86. prin care au fost făcute lucrurile. prin care lucrează Tatăl şi Fiul. public cultivat În redactarea Pr. Noul Testament îl prezintă pe Dumnezeu în cele trei Persoane: Tatăl.. Fiul. elaborată sub îndrumarea domnitorului Al. Există Tatăl. Cristina GUDIN DIN ISTORIA POLITICII ŞCOLARE ROMÂNEŞTI. 348 pag. pentru un criteriu cronologic justificat de marile etape ale istoriei româneşti din această perioadă. Folosirea lui îi este atribuită lui Tertullian. dramele şi speranţele istoriei României pe parcursul unui veac şi jumătate. ci se prezintă drept o premisă pentru studii ulterioare menite a prepara terenul unei autentice monografii. în tratarea istoriei Universităţii din Bucureşti. profesori. succesele. PROBLEMELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN DEZBATERILE PARLAMENTULUI (1864-1899) Format 14/20. de la cunoscuta Lege a instrucţiunii publice. ISBN 973-575-942-X Termenul „treime” sau „trinitate” nu apare în Biblie.C. ISBN 973-575-935-7 În epoca modernă. problemele învăţământului au ocupat un loc important în viaţa publică din România. 244 pag.Adina BERCIU-DRĂGHICESCU. specialişti. prezenta lucrare este un omagiu adus unei instituţii care a reflectat. care există într-o deplină şi desăvârşită unitate. şi Duhul Sfânt. Fiul şi Duhul Sfânt. Lucrarea nu are un caracter festivist sau conjunctural. Autorii au optat. a preluat şi a sintetizat eşecurile. Cuza.

Secţiunea C. Moritz Schlick. J. alcătuite din subcapitole. Secţiunea B. Adresabilitate: studenţi Nicolae ISAR PRINCIPATELE ROMÂNE DE LA 1821 LA 1848. W. ISBN 973-575-944-6 Lucrarea profesorului universitar dr. bine selectate. „Teme”.. W.Mihai MAXIM LIMBA TURCO-OSMANĂ: CURS PRACTIC Format 14/20. – „Introducere: Originea problemei cunoaşterii”. Noam Chomsky. Adresabilitate: studenţi. 344 pag. constituie structura cursului şi cuprinde mai multe capitole. ISBN 973-575-981-0 Secţiunea A. Adresabilitate: studenţi. R. fiind adaptat la necesităţile actuale ale învăţământului istoric românesc. James. Chisholm.. A. ISBN 973-575-930-6 Ghid de iniţiere în turco-osmană conceput pe termen lung pentru a facilita progresul studiilor noastre turcologice. 280 pag. „Teorii ale adevărului”. specialişti –261– . Quine. profesori. primul curs de acest gen din învăţământul nostru istoric. Gilbert Harman. adnotate. uneori şi acestea cu subdiviziuni. Destinată cu prioritate studenţilor (dezbateri din seminarii pe linia însuşirii materiei cursului general de istorie modernă a românilor). corespunzând problematicii secţiunii A. Popper. SUB SEMNUL RENAŞTERII NAŢIONALE (SINTEZĂ ŞI CULEGERE DE TEXTE) Format 14/20. conţine fragmente reprezentative. R. „Conceptul cunoaşterii”. de care istoriografia naţională are atâta nevoie. „Texte”.. implicaţii practice ale absolutismului şi failibilismului epistemologic” –. V. „Încheiere: Întinderea şi limitele cunoaşterii. „Întemeierea cunoaşterii”. Lehrer. valorifică gramatici de referinţă. în Principatele Române au avut loc evoluţii pe multiple planuri. Hilary Putnam. Davidson. Watkins. W. specialişti Mircea FLONTA. Ayer. partea a doua a lucrării este o culegere de texte. „Problematica surselor cunoaşterii”. Jaegwon Kim. Nicolae Isar se constituie într-o binevenită sinteză asupra unei perioade semnificative din istoria românilor: intervalul de aprope trei decenii cuprins între revoluţiile din 1821 şi 1848 este o etapă de început a istoriei moderne a românilor. Gheorghe ŞTEFANOV TEORIA CUNOAŞTERII: TEME-TEXTE-LITERATURĂ – EDIŢIA A II-A Format 14/20. K. marcându-se astfel şi o etapă decisivă în procesul mişcării de renaştere naţională. din Gilbert Ryle. Gettier. 272 pag. unele puţin cunoscute. N. este reprezentată de bibliografia (generală şi tematică) aferentă ideilor cursului. Edmund L. Constantin STOENESCU. K. Bertrand Russell. profesori. A. „Literatură”. M. D. Tarski. J.

A. COMERŢ ŞI DREPT OTOMAN (SECOLELE XV-XVII) Format 14/20.. Dr. desfăşurată pe parcursul ultimilor cinci ani. în egală măsură. Lucrarea demonstrează. specialişti. profesori. –262– .Silviu COSTACHIE EVREII DIN ROMÂNIA. domnul Silviu Costachie deschide un capitol nou în Geografia Umană românească. ISBN 973-575-949-7 „Lucrarea acoperă toate cele şapte domenii fundamentale ale geografiei politice. Într-adevăr.. metodica specifică de abordare.E. echilibrată din punctul de vedere al analizei şi interpretării… extrem de clară şi convingătoare… Subliniez. V.. USA) Adresabilitate: studenţi. STUDIU DE GEOGRAFIE UMANĂ Format 14/20. lucrarea are un profund caracter didactic. dar şi dragostea sa faţă de naţiunea română căreia îi aparţine. concepte şi analize specifice diferitelor şcoli de geografie politică şi geopolitică. profesori. Nicholas Dima. implicit. de asemenea. dar mai ales prin mesajul transmis cititorului. o lucrare utilă şi mult aşteptată. o lucrare valoroasă prin informaţii şi analize. Repere istoriografice. Străinii în Imperiul otoman. (Prof. extrem de interesante. ceea ce reiese şi din cele 536 de titluri bibliografice folosite în lucrare şi 261 citări în infrapagină. Virginia. dar păstrează şi trăsăturile necesare unui amplu şi cuprinzător studiu de specialitate. Străinii în dreptul islamic: amân şi müste’min. Univ. deşi de dimensiuni apreciabile şi. Bucureşti) Adresabilitate: studenţi. Prodecan al Facultăţii de Relaţii Internaţionale. ISBN 973-575-978-0 I. public cultivat Viorel PANAITE DIPLOMAŢIE OCCIDENTALĂ. analitic şi pluridisciplinar. II. ataşamentul autorului faţă de ştiinţa pe care a îmbrăţişat-o. Diplomaţie occidentală şi diplomatică otomană: ‘ahdnâmeler şi Capitulaţii. fiind rezultatul unei activităţi majore şi susţinute de cercetare şi documentare. în plus. III. Izvoare inedite. cu o mare atenţie pentru încheierea parabolei deschise prin enunţurile iniţiale”. James Madison University. IV. 244 pag. excelenta coerenţă şi exprimare lingvistică… având o logică impecabilă a discursului.S. Silviu Neguţ. reprezentând un punct de reper în Etnogeografia românească”. public larg Silviu COSTACHIE GEOGRAFIE POLITICĂ – O NOUĂ ABORDARE Format 14/20. O tipologie a regimurilor juridice. acest studiu devenind un adevărat ghid metodologic pentru toţi cei care vor avea curajul să se aventureze pe această cale… Lucrarea Evreii din România. ISBN 973-575-931-4 „… este cu atât mai mare meritul autorului care a reuşit să realizeze… o lucrare sintetică. specialişti. Studiu de Geografie Umană se constituie într-un adevărat model de tratare în domeniu. În paginile manuscrisului am regăsit idei. 328 pag. modele. precum şi un volum considerabil de informaţii.” (Dr. 328 pag. „Cu o asemenea temă şi. În principiu.

profesori. bibliografie. profesori. public interesat –263– . ISBN 973-575-957-8 „Problemele privind viaţa omului. al Volkswagen Stiftung (1996-1998). Navigaţie comercială.3. Adresabilitate: studenţi. Predă la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Istorie) cursuri referitoare la istoria intelectuală şi social-politică a totalitarismului românesc şi european. pe care raţiunea o întrezăreşte şi religia o revelează. nu pot fi discutate fără a ţine seama de dimensiunea lor etică şi de valorile umane proprii omului. la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. rezumat în limba engleză. public larg Florin MÜLLER METAMORFOZE ALE POLITICULUI ROMÂNESC: 1938-1944 Format 16/61x86. piraterie şi drept otoman în vremea lui François Savary de Brèves. monografia Politică şi istoriografie în România 1948-1964. Bursier al British Royal Academy şi British Council (1993). în libertate. cum spune Sf. VI. printre alte studii. 2003.. q. 292 pag. Este vorba de a tutela şi a promova binele comun (bonum hominis). O radiografie a regimului de drepturi şi obligaţii. profesori. specialişti. şi anume: plinătatea vieţii în Dumnezeu.” (Isidor Mărtincă) Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. 360 pag.. a. Negustorii din zona de frontieră. Toma de Aquino în Summa Theol. precum şi la memoria şi conştiinţa istorică în România secolului XX. Lucrarea conţine lămuriri privind transliteraţia termenilor turco-islamici şi se încheie cu concluzii. bine concretizat într-o creştere continuă în moralitate. a grupărilor totalitare din România înainte de instaurarea comunismului. VII. al Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen. Negustorii occidentali în Imperiul otoman. binele omului întrucât este om. Cazul polonezilor în secolul al XVII-lea. Negustorii occidentali fără ambasador permanent la Poartă.55. lista de abrevieri. ISBN 973-737-006-6 Florin Müller este conferenţiar dr. specialişti. I-II. în armonia facultăţilor şi energiilor imanente fiinţei care lucrează în vederea unui scop superior. Editura Nereamia Napocae. al Geisteswissenschaftliches Zentrum Universität Leipzig. specialişti Isidor MĂRTINCĂ ETICA DOCTRINEI SOCIALE CREŞTINE – CURS PENTRU STUDENŢI Format 16/61x86. documente. Cartea de faţă îşi propune analiza variatelor aspecte ale culturii politice şi a evoluţiilor regimurilor dictatoriale. Cluj-Napoca. începând cu zămislirea în sânul matern până la moarte. A publicat. VIII.

un proiect pilot de cercetare pe tema Holocaustului în România. DOCUMENTE Format 14/20. ISBN 973-737-001-5 Institutul Român de Istorie Recentă a demarat. public larg Diana STANCIU THE NINTH-CENTURY DEBATE ON PREDESTINATION AND ITS THEOLOGICO- POLITICAL CONTEXT Format 16/61x86. Radu Ioanid şi Marcu Rozen. omnipotenţa divină şi liberul arbitru. dar şi din cele mai importante culegeri de documente publicate până în prezent de către Centrul de Istorie a Evreilor din România. profesori. se urmăreşte descrierea cadrului politic al acestei controverse în regatele carolingiene din secolul al IX-lea pentru a stabili dacă ea a izbucnit datorită unor probleme pur teologice sau ambiţiile personale şi interesele politice ascunse au jucat şi ele un rol important. Rezultatele cercetării confirmă pe deplin concluzia raportului Comisiei internaţionale pentru studierea Holocaustului în România şi a studiilor şi lucrărilor de specialitate publicate de istorici reputaţi precum Lya Benjamin. lucrări indispensabile pentru orice cercetare care se doreşte a fi serioasă şi obiectivă. În sfârşit.. cuvânt înainte. ISBN 973-575-990-X Acest studiu are în vedere mai multe obiective. profesori. În primul rând. de către istoricul Jean Ancel. specialişti –264– . Documentele provin din bogatul fond de microfilme donat Institutului Român de Istorie Recentă de către Muzeul Holocaustului din Washington.. se discută concepte corelative ca graţia divină şi meritul uman. în al patrulea rând. în octombrie 2003. În apendice sunt prezentate câteva idei generale referitoare la predestinare ca problemă teologică şi politică.. exceptând lagărele de exterminare şi camerele de gazare. predilecţia divină şi voinţa de mântuire universală. aşa cum au fost interpretate de participanţii la dezbatere. Adresabilitate: studenţi.Ediţie. BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA: 1941-1942. la personalităţile şi mănăstirile implicate. la tratatele scrise şi la conciliile întrunite. Adresabilitate: studenţi. la doctrina augustiniană a predestinării şi la ereziile legate de conceptele de graţie şi predestinare (pelagianismul şi semipelagianismul). În al treilea rând. 184 pag. soartă pe care au împărtăşit-o şi evreii localnici din Transnistria sub administraţie românească. de către Matatias Carp ş. se încearcă sublinierea contextului augustinian în care se desfăşoară controversa. îşi propune să ofere o imagine generală a controversei referitoare la predestinare în secolul al IX-lea. În al doilea rând. analiză şi comentarii de Andrei ŞIPERCO HOLOCAUST ÎN ROMÂNIA – SOARTA EVREILOR DIN BASARABIA. Holocaustul a existat în România (inclusiv Transnistria) în toate formele sale de manifestare. printre care se găsesc şi unele inedite. specialişti. reprezintă rezultatul final al procesului de documentare şi analiză asupra soartei tragice a evreilor români din judeţele care au compus Guvernământul Basarabia şi Guvernământul Bucovina. 246 pag. Prezentul volum de documente.a.

au sfârşit prin a stabili un fel de coexistenţă. 190 pag. ISBN 973-737-048-1 Prezenta carte încearcă să umple un gol din istoriografia românească.. Pornind de la ideologia Principatului şi continuând cu monarhia militară a secolului al III-lea. evoluţia ideologiei imperiale. public interesat Cristian OLARIU IDEOLOGIA IMPERIALĂ ÎN ANTICHITATEA TÂRZIE Format 16/61x86. 196 pag. ISBN 973-737-031-7 Teoria argumentării şi corolarul ei. cu accent în special pe prezentarea teoriilor politice ale antichităţii romane. 236 pag. care se confruntă pentru a putea prezice viitorul. asmuţite una împotriva alteia.Nicolae MOCANU INTERFERENŢE GEOPOLITICE ŞI GEOCULTURALE ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE Format 8/61x86. fără a se putea verifica credinţa omului de rând. ISBN 973-737-002-3 „Arealul pontic reprezintă şocul multor ideologii care continuă. public cultivat Dragan STOIANOVICI ARGUMENTARE ŞI GÂNDIRE CRITICĂ Format 14/20. specialişti. binele şi răul. (Kaspard Weinberger) Adresabilitate: studenţi. o perspectivă triumfalistă asupra istoriei. Este un miracol că aceste «lumi». domnia lui Constantin sau Theodosius I sunt percepute de către sursele creştine ca o culme a istoriei umane. în vreme ce autorii păgâni îi privesc pe împăraţii respectivi ca autori ai decadenţei imperiului. afectând credinţe şi obiceiuri. În el se regăsesc atât teme tradiţionale. cât şi teme noi. uneori ideologii cu pretenţii universale. profesori. S-a urmărit. elaborate prin contribuţii ale unor autori cu –265– . dar care deocamdată nu oferă soluţii şi nimeni încă nu se poate pune la adăpost de erori şi eşecuri”. antichitatea târzie şi-a construit propriul discurs asupra puterii imperiale. aduse în discuţie de progresul creştinismului. profesori. s-au constituit în ultima jumătate de secol ca o importantă disciplină umanistă cu menire formativă generală. au tăiat oraşe şi ţări. au distrus şi creat naţiuni.. specialişti. Strategiile au modelat totul. Lucrarea de faţă explică principalele concepte. Gândirea critică. o dată cu admiterea sa între religiile imperiului. pornindu-se de la epoca augustană şi ajungând până în vremea lui Iustinian. Adresabilitate: studenţi. modalităţi de analiză şi criterii de evaluare critică a discursului argumentativ. preluate însă din trecutul elenistic. în acest context. moduri de viaţă.. la care s-au adăugat cinismul şi laşitatea. Creştinismul a adus. au stârnit entuziasmul şi frica. de asemenea.

The essays also provide important suggestions towards rewriting the history of the region from a revisionary gendered perspective. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. 180 pag. their efforts to resist mainstream ideologies are carefully traced and weighed. totodată. pedagogi. Women’s protests against rabid nationalism and oppressive patriarchal policies. ISBN 973-737-053-8 Publicitatea: o estetică a persuasiunii examinează capacitatea creatoare a reclamelor. jurişti. 973-737-055-4 The “her-stories” discussed in these essays enable the reader to become a witness of traumatic events that have been occluded or suppressed in the official narratives of the newly reconstituted nations. profesori. public cultivat Maria-Sabina Draga ALEXANDRU. Lista (incompletă) a cadrelor didactice universitare ucise în închisorile comuniste. retoricieni. Documente din Arhiva Comisiei de Revizie a Personalului Didactic din 1940. ISBN 973-737-054-6. Adresabilitate: studenţi. Epoca antonesciană. un bogat material ilustrativ şi exerciţii de diverse feluri şi grade de complexitate. public cultivat Maria SOMEŞAN UNIVERSITATE ŞI POLITICĂ ÎN DECENIILE 4-6 ALE SECOLULUI XX. Dictatura regelui Carol II. formaţii diverse – filosofi. EPISOADE ŞI DOCUMENTE Format 14/20. “transitional” societies have been beset with.. under consideration of the political and social debates these works participated in and of the impact they have had upon the public. VOLUME I. specialişti. Publicitatea este privită ca o activitate persuasivă complexă care ataşează –266– . profesori. Detailed historical contextualization of the events represented in the works.. luate în cea mai mare parte din argumentări reale. Helen SMITH (editors) WOMEN’S VOICES IN POST-COMMUNIST EASTERN EUROPE. Mădălina NICOLAESCU. Cadrele didactice. Studenţii. public cultivat Costin POPESCU PUBLICITATEA: O ESTETICĂ A PERSUASIUNII Format 14/20. ISBN 973-575-956-X Legislaţia universitară. logicieni. make the essays a rich source of historical material and discussion on the problems and dilemmas post-communist. Prezintă. profesori. 352 pag. specialişti. REWRITING HISTORIES Format 16/61x86. Rezistenţă. Lista (incompletă) a studenţilor ucişi în închisorile comuniste şi în lupta de rezistenţă anticomunistă. 362 pag. lingvişti. Autorul este profesor de logică şi de teoria argumentării la Facultatea de filosofie a Universităţii din Bucureşti. Consolidarea sistemului comunist.. specialişti.

de asemenea. 168 pag. imagine. cât şi în societate (relaţiile cu puterea politică şi implicarea tot mai activă în economie. soţiile şi fiicele de boieri şi de nobili. public interesat Şarolta SOLCAN FEMEILE DIN MOLDOVA.” (Prof.. specialişti. Cercetarea de faţă urmăreşte locul femeii atât în familie. S-au publicat documente şi s-a studiat implicarea lor în viaţa politică alături de soţi şi fii iluştri. momentele importante ale organizării şi dezvoltării învăţământului juridic din spaţiul educaţional românesc. Fiecărei componente a enunţului publicitar – titlu. cât şi documentarea de arhivă. text. Adresabilitate: studenţi. autoarea este lector universitar doctor la Universitatea din Bucureşti şi desfăşoară activităţi didactice la Facultatea de Litere – Catedra de –267– . dr. profesori. enunţului publicitar în întregul lui. Ion Gh. femeia a fost o preocupare permanentă a istoricilor şi sociologilor români. În atenţia celor care au abordat probleme referitoare la femei au fost cu precădere doamnele şi domniţele. un avantaj de care beneficiază. Conţinuturilor publicitare – social. psihic. Adresabilitate: studenţi. de regulă. printre primii care au consacrat pagini descrierii femeii şi anumitor aspecte din viaţa ei fiind Dimitrie Cantemir. Pentru autoare. 292 pag. pe de o parte. cei care sunt primii utilizatori ai unor documente cu caracter istoric. Stanciu) Oana Iucu a absolvit studiile de licenţă şi postuniversitare la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi a susţinut teza de doctorat în domeniul ştiinţelor educaţiei. TRANSILVANIA ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN EVUL MEDIU Format 14/20. ISBN 973-737-082-1 „Lucrarea de faţă ne propune spre investigare o analiză a învăţământului juridic din România dintr-o dublă perspectivă – istorică şi metodică – fapt tratat de cele mai multe ori izolat în literatura de specialitate juridică sau în cea educaţională din ţara noastră.. ISBN 973-737-066-X Direct sau indirect. impactul calamităţilor. profesori. acest context a însemnat. Caracteristicile discursului publicitar îl plasează printre formele discursive cele mai eficiente ale culturii de masă. Discursul publicitar este un considerabil factor modelator al lumii în care trăim. îmbinarea între credinţă şi superstiţie). În prezent. mitic – le este consacrată o secţiune. univ. Folosind atât literatura de specialitate în domeniul ştiinţelor juridice şi din domeniul istoriei învăţământului. public interesat Oana IUCU ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC DIN ROMÂNIA – ABORDARE ISTORICĂ ŞI METODICĂ Format 16/61x86. specialişti. bunurilor şi serviciilor ansambluri simbolice pentru a determina diverse categorii de public să le achiziţioneze. autoarea stabileşte. pentru prima dată în istoriografia românească. etologic. specific oricărei activităţi de început. dar şi un dezavantaj. precum şi bogata lor activitate culturală. logotip şi slogan – îi este examinată forţa persuasivă.

973-737-067-8 Modernitatea (termen suprapus. Cartea de faţă se adresează studenţilor din învăţământul superior economic. 324 pag.. II Format 14/20. » (Cristian Preda) Adresabilitate: studenţi. tineri cercetători şi cadre didactice universitare. UNE PERSPECTIVE ROUMAINE Format 16/61x86. specialişti Ion BULEI. Studiile publicate în volumul de faţă. Adresabilitate: studenţi. ISBN 973-737-085-6 Colecţia „Timpul prezent” « […] Le livre de Ramona Coman analyse les voies difficiles empruntées par les organisations politiques roumaines pour transformer l’identité européenne en une partie de leur propre profil. profesori. mais aussi sur une documentation dans les archives européennes sur la coopération paneuropéenne. specialişti Elena CIUCUR. O transformare prin care trece întreaga societate românească în ultimele două veacuri. Facultatea de Drept şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Subtile dans la construction du cadre théorique et précise dans l’utilisation des sources. ISBN 973-575-208-5. ISBN 973-737-096-1 Este relevat modul în care contabilitatea financiară şi de gestiune trebuie să exprime relaţiile proprii unei activităţi ecnomice în cadrul întreprinderilor – folosirea informaţiilor pentru urmărirea evoluţiei patrimoniului. Adresabilitate: studenţi. încearcă să surprindă diferite aspecte –268– . precum şi pentru calcularea indicatorilor financiari privind derularea unei activităţi şi rezultatele ce se obţin la încheierea exerciţiului financiar. l’analyse de Ramona Coman ouvre un chantier de recherches important pour la consolidation de l’étude scientifique du politique. le livre analyse en détail les stratégies des partis roumains en vue de l’européanisation et les diverses influences subies dans ce processus par les organisations politiques postcommunistes. asistenţă managerială. profesori. Facultatea de Administraţie şi Afaceri. aceluia de liberalism) poate fi tradusă prin noţiunea de transformare. 176 pag. ajutându-i să înţeleagă motivaţia teoretică şi aplicarea corectă a sistemului de contabilitate în spiritul reglementărilor corespunzătoare. Fondée sur les études les plus récentes concernant l’européanisation (ses mécanismes et ses enjeux). doctoranzi.. care au parcurs deja un curs de Bazele contabilităţii. Alin CIUPALĂ IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII ÎN VECHIUL REGAT –VOL. în mare măsură. 200 pag. profesori. Anca BRATU CONTABILITATE FINANCIARĂ Format 8/61x86.. specialişti Ramona COMAN EUROPÉANISATION ET COOPÉRATION PANEUROPÉENNE DES PARTIS POLITIQUES. care aparţin unor masteranzi.

mais toujours regardée par tous. de l’interprétation des produits médiatiques. de sistemul financiar sau de unele la prima vedere în special economice. ce au dat formă şi conţinut modernităţii la noi în secolul al XIX-lea şi până la primul război mondial. Pe lângă informaţiile propriu-zise. studiile încearcă să analizeze şi universul social generat de aceste micro-centre ale acţiunii sociale. explică eşecul final al acestui curent. bien sûr. dar şi a coordonatelor libertăţii politice. profesori. critiquée par d’autres. Les téléspectateurs se comptent par millions alors que les lecteurs de tel ou tel journal par (centaines de) milliers. specialişti –269– . dans la sélectivité. en général. matérialisé dans des comportements de mobilité et. de l’image. Le zapping apparaît. ISBN 973-737-078-3 Lucrarea de faţă este un pas în direcţia constituirii unui corp doctrinar centrat în jurul constituţiei de la 1991. 262 pag. influenţele asupra comunităţii locale şi modul în care sunt retrasate diferite traiectorii sociale. de manière immédiate. ar fi imposibilă. comme un phénomène massif.. on assiste à un affranchissement du téléspectateur de la dépendance face à une chaîne ou à un programme. Adresabilitate: studenţi. plus important encore. Les informations essentielles sont portées à l’attention du public. Dezbaterea ideologică a fost însă necesară şi importantă în contextul mai bunei conectări a partidelor politice la nevoile societăţii. Construcţia democraţiei şi a statului de drept trec în spaţiul românesc prin efortul. de căsătorie sau divorţ. văzut drept transpunere într-un sistem absolut a principiilor liberalismului. Brătianu. de aplicare hermeneutică asupra textului constituţional. par la télévision. identificarea principiilor de guvernare. chez nous et ailleurs: adulée par d’aucuns. Juxtapunerea acestor fragmente ale unui mozaic specific şi în acelaşi timp tot mai diversificat ne permite înţelegerea nuanţată a unei societăţi în schimbare care îşi caută propria identitate. este analizat din perspectiva raportării ideilor la realităţile româneşti ale epocii. Ces comportements constituent un élément structurant du discours des médias et. multe dintre ele inedite. profesori. specialişti Mirela LAZĂR LE JOURNAL À L’IMAGE DE LA TÉLÉVISION Format 14/20. aparent modest. cum ar fi efectele pe o perioadă lungă. Fie că este vorba de şcoală. Curentul liberal radical. en Roumanie aussi. UN COMENTARIU AL CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI Format 14/20. profesori. autorii au surprins şi consecinţele pe un plan mai larg care decurg de aici.. Cependant. legate de organizarea şi funcţionarea instituţiilor amintite. On ne saurait plus contester la dépendance du public vis-à-vis de la télévision et. ISBN 973-737-102-X La télévision reste pour le moment un média dominant. Decalajul dintre modelul clasic de inspiraţie franceză şi circumstanţele societăţii noastre. înţeles la un moment dat foarte bine de Ion C. 208 pag. specialişti Ioan STANOMIR CONSTITUŢIONALISM ŞI POSTCOMUNISM. Adresabilitate: studenţi. În absenţa sa. Adresabilitate: studenţi.

Pentru a deprinde pe studenţi. implicarea lor efectivă în mişcarea de redeşteptare naţională a românilor. expunere utilă. practic. Cursul se încheie cu două capitole consacrate alcătuirii unei lucrări ştiinţifice şi a unei ediţii ştiinţifice de izvoare istorice”. D. cu interesul naţional (al naţiunii proprii şi al tuturor naţiunilor lumii).. arătându-se totodată calităţile pe care trebuie să le întrunească cel ce i se consacră. Brun. asistenţă managerială) sau administraţie publică. Sabatier ş. De ce doar o « introducere »? Pentru că domeniul este vast. ISBN 973-737-050-3 „Prima parte reprezintă o introducere în ştiinţa istorică. A.Nicolae ISAR MĂRTURII ŞI PREOCUPĂRI FRANCEZE PRIVITOARE LA ROMÂNI. ISBN 973-737-101-1 Rod al unor îndelungate cercetări. sunt scoase în evidenţă preocupările unora dintre ei privind istoria şi cultura poporului român. 272 pag. Ubicini. la început. unei informări şi documentări corecte. REVĂZUTĂ ŞI COMPLETATĂ) Format 14/20. cu deosebire în partea a doua a lucrării. precum Saint-Marc Girardin. În economia noastră de timp putem face doar o succintă introducere în aceste multe ştiinţe auxiliare ale istoriei – fără studiul cărora nu este de conceput un profesionist în domeniile menţionate şi nici un viitor lucrător în domeniul ştiinţelor informării şi documentării (biblioteconomie. Adresabilitate: studenţi. specialişti Adina BERCIU-DRĂGHICESCU. cei francezi. un capitol este consacrat periodizării istoriei. iar cele mai importante dintre aceste ştiinţe auxiliare se vor relua în cursuri şi seminarii speciale de aprofundare. (Autorii) Adresabilitate: studenţi –270– . văzută prin prisma impresiilor despre români ale celei mai importante şi numeroase categorii de călători străini. lucrarea oferă imaginea societăţii româneşti pe o întinsă perioadă de timp. SECOLELE XVIII-XIX Format 14/20. valoarea ei funcţională deosebită. 254 pag. raporturile ei cu ştiinţa politicii. clasificare. O dată cu opiniile acestora despre români. generalităţi asupra editării lor).a. Félix Colson.). precum şi răspunderea care-i incumbă în căutarea şi prezentarea adevărului istoric. Cochelet. este consacrată introducerii în ştiinţele auxiliare ale istoriei. alţii aproape necunoscuţi (J. deopotrivă. după care urmează o expunere strict necesară asupra conceptelor principale cu care operează ştiinţa istorică. în care se demonstrează caracterul de ştiinţă al acesteia. după un cuvânt de lămurire.. G. Un cuvânt de introducere se spune şi despre « materialul de construcţie » al acestei ştiinţe: izvoarele istorice (definiţie. mai ales în secolul al XIX-lea. aflăm date interesante privind personalitatea unor remarcabili prieteni francezi ai poporului român: unii mai puţin intraţi în circuitul ştiinţific de specialitate. În acest sens. ISCRU INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ISTORICĂ ŞI ÎN ŞTIINŢELE AUXILIARE ALE ISTORIEI – SURSE INFO-DOCUMENTARE (EDIŢIE NOUĂ. după caz în laboratoare de cercetare sau la masterat. În continuare. profesori. Studiul lor în amănunt urmează a se continua pe baza bibliografiei existente. A. Partea a II-a a Cursului. cu valorificarea cunoştinţelor dobândite.

avem din primele veacuri creştine o moştenire literară de o varietate uimitoare. se constituie în factorul esenţial care propulsează ideea naţională în Ţara Românească şi Moldova în epoca Luminilor. Problema folosirii ei pentru istoria Bisericii era dificilă. Adresabilitate: studenţi. Iar această metodă este riguros ştiinţifică. Într-adevăr. permit acum situarea cu mai multă precizie a textelor şi deci utilizarea lor pentru istorie”. când devine şi profesor de istoria originilor creştinismului la Facultatea catolică de teologie din Paris. ISBN 973-737-075-9 Apărută într-o nouă ediţie în urmă cu mai mulţi ani. cum demonstrează autorul. a mandeismului sau a gnosticismului. aceasta adăugându-se la o mai bună înţelegere a mediului grecesc şi roman în care s-a dezvoltat ulterior. Circulaţia ideilor este abordată de autor în strânsă legătură. pe de o parte. profesori. îngăduie atingerea ansamblului. cu accentul pe Principatele Române dunărene. specialişti. SPIRITUL CRITIC. se înscrie în seria exegezelor dedicate problematicii iluminismului în spaţiul românesc. în lipsa unor documente care să ofere date istorice precise. univ. DE LA ORIGINI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL III-LEA – TRADUCERE DIN LIMBA FRANCEZĂ DE WILHELM TAUWINKL Format 16/61x86. Hirotonit preot în 1938 şi doctor în teologie din 1943. descoperirea din ultimii douăzeci de ani a fundalului iudaic din care se detaşează la început creştinismul şi a complexităţii sale. Contribuţii marcante privind reconsiderarea studiilor patristice în Franţa. cu circulaţia marilor valori europene. Spiritul critic în ordine socială şi politică al cărturarilor. cu condiţia să se limiteze la ceea ce are dreptul să afirme. expert al Conciliului Vatican II (1962- 1965) şi arhiepiscop de Taormina (1969). profesori. elaborată de prof. lucrarea de faţă. public interesat –271– . În 1929 intră în ordinul Compania lui Isus. Decan al Facultăţii de Teologie din Paris (1961).Nicolae ISAR PRINCIPATELE ROMÂNE ÎN EPOCA LUMINILOR (1770-1830). În partea finală a lucrării. Or. Existau variaţii considerabile între critici asupra datării şi a localizării Didahé sau a Odelor lui Solomon. (EDIŢIA A DOUA REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ) Format 14/20. este subliniată convergenţa ideilor care circulă în Principate cu opiniile despre români ale celei mai importante categorii de călători străini. trebuie atunci să folosim o altă metodă decât cea care s-ar mulţumi cu datele istorice atestate în mod sigur. ISBN 973-575-390-1 Dacă vrem să avem o imagine mai completă şi deci mai adevărată. Însă. public interesat Jean DANIÉLOU BISERICA ÎNCEPUTURILOR. dr. 252 pag. cei francezi. există elemente care. în Addenda. precum Biserica sau Şcoala. Cardinal al Franţei din 1969 şi membru al Academiei Franceze din 1972.. pe de alta. Lipseau reperele. Adresabilitate: studenţi. specialişti. CULTURA. cu evoluţia unor importante instituţii. 296 pag. până în 1969. între 1936-1939 face studii de teologie la Lyon Fourvière. moare la Paris în 20 mai 1974. GENEZA IDEII NAŢIONALE. Nicolae Isar.. (Jean Daniélou) Născut la 14 mai 1905 la Neuilly-sur-Seine. în lipsa unor detalii precise.

Managementul resurselor. Numele de monede intrate în română din diverse limbi şi.. toate împrumuturile sunt rezultatul unui concurs de factori istorici. Cristian Iftode.. o altă voce. Metoda Prince. ceea ce dă tărie gestului. profesori. Planul de afaceri. 132 pag. ISBN 973-737-127-5 Orice împrumut lingvistic este favorizat de un anumit fapt de istorie şi de civilizaţie. specialişti Paul MARINESCU MANAGEMENT DE PROIECT Format 14/20. public interesat Sebastian GRAMA. geografici. Planurile de contingenţă.Coman LUPU DIN ISTORICUL NUMELOR DE MONEDE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Format 14/20. Unele cuvinte au o arie de răspândire limitată la anumite regiuni sau apar doar în limbajul specialiştilor din domeniul financiar-bancar. profesori. Benchmarking. Adresabilitate: studenţi. profesori. monedă”). Managementul resurselor umane. specialişti. Managementul riscului în cadrul proiectelor. şi încă îl conduc bine. ISBN 973-737-113-5 Proiectul şi managementul proiectelor. Mihaela Pop. Analiza medului şi analiza stakeholderilor. economici şi culturali. Dintre aceste nume de monede. în general. Monitorizarea şi evaluarea. Managementul timpului. pentru noi. Abordarea structurată a deciziilor. Managementul echipelor. Viorel VIZUREANU. înseamnă mai întâi « Aristotel » ca lectură a noastră. Managementul costurilor. Andrei GĂITĂNARU ARISTOTEL – PROGRAM FILOSOFIC ŞI PRELUNGIRI DOCTRNARE Format 16/61x86. Cum altfel?… De fiecare dată. citatele cât de exacte înseamnă mai întâi o voce. Sebastian Grama. Cristian IFTODE. Leadership. Viorel Vizureau şi Andrei Găitănaru se apropie de Aristotel întrebându-se periculos (eşecul pândind la orice mişcare) pentru ce? Aici stă miza. 308 pag. numai o parte a circulat pe întregul teritoriu românesc.. ISBN 973-737-129-1 Aristotel. după tonul auscultării prin celălalt a fiecăruia. constituit din unităţi în special împrumutate – pe cale directă sau intrate ca elemente livreşti –. specialişti –272– . Adresabilitate: studenţi. după auzul fiecăruia. Experimentul trebuia făcut. 164 pag. cei cinci îl fac. Încheierea proiectului. Adresabilitate: studenţi. dar şi moştenite (nu însă cu sensul de „ban. Lexicul monetar românesc este un subansamblu bine reprezentat.

Victor NEUMANN
THE END OF A HISTORY: THE JEWS OF BANAT FROM THE BEGINNING TO
NOWADAYS – TRANSLATED FROM ROMANIAN BY SIMONA NEUMANN
Format 16/61x86, 244 pag., ISBN 973-737-135-6
Victor Newmann is professor of history at the West University of Timişoara. He is
specialized in intellectual history and the history of concepts in Romania and East-
Central Europe during the modern and contemporary periods. He was Fulbright fellow
and Rosenzweig fellow at the Center for Advanced Holocaust Studies in Washington,
D.C. and visiting professor at the University of Angers (France); Emory University,
Atlanta (USA); Foreign Service Institute in Washington, DC; Sorbonne, Paris;
University of Vienna. He is the author of many books; among them: The Temptation of
Homo Europaeus, East European Monographs, Columbia University Press, New York,
1993; Between Words and Reality. Studies on the Politics of Recognition and Changes
of Regime in Contemporary Romania (The Catholic University of America, Washington,
DC, 2001); Conceptually Mystified East-Central Europe Torn Between Ethnicism and
Recogntion of Multiple Identity (Enciclopedica Publishing House, Bucharest, 2004),
Neam, Popor sau Naţiune? (Curtea Veche Publishing House, Bucharest, 2005).
The End of a History: The Jews of Banat from the Beginning to Nowadays
intends to fill a gap of information in contemporary historiography. It ranges over a
period of 270 years and centers on the demographic movement, the organizational, legal
and political status of the communities over time, religious issues, education, culture
and emancipation. This book offers a new perspective of the particularities that have
characterized the Jews in this part of Europe.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Sabin TOTU
FILOSOFIA ŞI ISTORIA EI. ELEMENTE PENTRU O FILOSOFIE A ISTORIEI
FILOSOFIEI
Format 16/61x86, 180 pag., ISBN 973-737-139-9

Cum se scrie istoria filosofiei? Şi, mai ales, pentru ce facem istoria filosofiei?
Întrebându-ne, istoria filosofiei devine o problemă pentru ea însăşi? Răspunsul nu
presupune doar elucidarea conceptelor „istorie” şi „filosofie”, implicit a sintagmei
„istoria filosofiei”, ci înseamnă punerea unor noi întrebări filosofice. Ce înseamnă a
face filosofie când faci istoria filosofiei? Ce este, dar, o filosofie a istoriei filosofiei?…

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public cultivat

Mihai CHIOVEANU
FEŢELE FASCISMULUI: POLITICĂ, IDEOLOGIE ŞI SCRISUL ISTORIC ÎN SECOLUL XX
Format 14/20, 370 pag., ISBN 973-737-110-0

Mihai Chioveanu (1968) este doctor în istorie al Universităţii „A. I. Cuza” din Iaşi
şi doctorand în istorie comparată al Central European University (Budapesta).

–273–

Absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti (1997) şi Master of Arts în
Istorie al CEU (1999). Predă cursuri de fascism, Holocaust, Istorie şi Memorie, istoria
Orientului Mijlociu la Facultatea de Ştiinţe Politice şi la Centrul de Studii Ebraice
„Goldstein Goren” din Universitatea Bucureşti (volumul de faţă este inclus în seria de
publicaţii a Centrului menţionat). Din 2003 lucrează ca cercetător în cadrul Institutului
Român de Istorie Recentă. Membru al delegaţiei României în Task Force for
International Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research.
Influentul dicton din 1938 al istoricului Angelo Tasca: „a defini fascismul
înseamnă în primul şi în primul rând a-i scrie istoria” pare a fi motto-ul studiului
semnat de Mihai Chioveanu, cu o singură diferenţă fundamentală. O astfel de istorie a
fascismului nu poate fi scrisă în absenţa unei cunoaşteri aprofundate a ceea ce s-a spus
şi scris până astăzi despre acest subiect. Cartea de faţă oferă cititorului tocmai o astfel
de analiză comprehensivă a modului în care fascismul a fost perceput şi descris între
1919 şi 2005.
În linii mari, studiul lui Mihai Chioveanu îşi propune să ofere un răspuns la nu
mai puţin de şase întrebări centrale: a) care sunt principalele paradigme şi teorii
dezvoltate în istoriografia modernă pentru a explica fascismul? b) care au fost condiţiile
istorice ce au făcut posibilă apariţia fascismului „în epoca sa”? c) ce am mai putea
extrage din (re)lecturarea textelor contemporanilor fascismului despre fascism? d) care
dintre definiţiile marxiste date fascismului au jucat un rol important în istoriografia şi
ştiinţa politică modernă? Ar fi putut exista alternative la rigida definiţie stalinistă a
fascismului? e) cum s-au raportat societăţile europene la trecutul fascist şi la
Holocaust? f) în ce măsură a reuşit istoriografia occidentală preocupată de fascism să
integreze în modelele explicative manifestările din Europa de sud-est ale acestui
fenomen politic? Care este stadiul cercetării Legiunii „Arhanghelului Mihail” în
istoriografia occidentală? Cum a fost abordată şi discutată problema fascismului
autohton în România? Masa literaturii în domeniul fascismului este la ora actuală cu
adevărat zdrobitoare. Cu toate acestea, analiza captivantă făcută de Mihai Chioveanu
oferă cititorului, mai ales celui din România, o primă orientare în labirintul acestei
literaturi, îi explică diferitele concepte uzitate şi percepţii asupra fascismului începând
din 1920 şi până astăzi, familiarizându-l cu dezbaterile asupra fascismului în general şi
a celui românesc în special, dezbateri ce nu au intrat serios în atenţia publicului din
România până astăzi.
Fără nici cea mai mică îndoială, lectura este provocatoare, iar răsplata din final
pe măsură!

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Nicolae BALTĂ
ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN BOLI CRONICE
Format 14/20, 348 pag., ISBN 973-737-131-3

„Experienţa acumulată în cei şapte ani de activitate didactică, în cadrul Facultăţii
de Sociologie şi Asistenţă Socială, în care am predat lecţii şi module cu profil medical,
este sintetizată în această carte. Din însuşirea cunoştinţelor, profesionistul de asistenţă
socială va înţelege mai bine complexitatea problemei cu care se confruntă bolnavul
cronic. Va avea o înţelegere mai reală a vieţii omului bolnav, a stărilor care-l

–274–

agresează, a mediului în care trăieşte şi drept urmare va putea să acţioneze, să
elaboreze şi să aplice în practică programele sociale şi, de asemenea, să urmărească
efectele acestora asupra bolnavului. Modalităţile de acţiune diferă în raport de situaţia
concret legată de nivelul de trai, de formarea şi stadiul bolii, de complicaţiile survenite
în cursul evoluţiei, de cooperarea bolnavului etc.
În medicină este bine cunoscut aforismul că « nu sunt tratate boli, ci bolnavi »,
afirmaţie care este valabilă şi pentru activitatea desfăşurată de asistentul social implicat
în cunoaşterea problematicii domeniului bolilor cronice. Eficientizarea activităţilor de
asistenţă socială are la bază însuşirea de noţiuni şi informaţii care să asigure
profesionistului respectiv cunoştinţele medicale utile în acţiunile medico-sociale.
Persoanele care suferă de boli cronice au nevoie de sprijin social deoarece aceştia sunt
mari consumatori nu numai de servicii medicale, ci şi sociale. Furnizorii de servicii
sociale menite să contribuie la ameliorarea suferinţelor bolnavilor cronici, la
îmbunătăţirea vieţii acestora cu importante consecinţe sociale, medico-sanitare,
economice, politice, sunt profesionişti sociali competenţi, instruiţi din anii studenţiei, la
formarea cărora o contribuţie o are şi prezenta carte”. (Nicolae Baltă, membru al
Academiei de Ştiinţe Medicale)

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public larg

Florentina NIŢU
PREŢURI DE PODOABE ŞI ORFEVRĂRIE DIN METAL PREŢIOS ÎN SPAŢIUL
ROMÂNESC (SECOLELE XVI-XVII)
Format 14/20, 400 pag., ISBN 973-737-114-3

„Autoarea trece în revistă podoabele pentru cap (coroane, diademe, cununi), ace
de păr, cercei, podoabe pentru gât (lanţuri şi coliere), pandantive şi cruci-pandantive,
crucifixe, podoabe pentru braţe (brăţări, inele). Aceste podoabe, similare în spaţiul
românesc, pe lângă influenţe mai vechi bizantine cunoşteau influenţe italiene, central-
europene şi în tot mai mare măsură – dat fiind schimbările intervenite în statutul politic
al Ţărilor Române – influenţe orientale.
De asemenea, se fac şi referiri la preţurile accesoriilor vestimentare în secolele
XVI-XVII. Acestea erau: broşe, încărcate cu pietre scumpe, cu diamante şi mărgăritare,
fibule, nasturi, copci, centuri, brâie, paftale, aplice. Atenţie specială este acordată
pietrelor preţioase şi semi-preţioase.
Preţioase comentarii se fac şi cu privire la evoluţia preţului produselor de
orfevrărie: cupe, pahare, căni, ceşti, linguri, talere, solniţe, ligheane, ulcioare, sfeşnice
etc. Se face observaţia că în Ţările Române ascensiunea preţurilor a debutat după
jumătatea secolului al XVI-lea şi a fost influenţată de o serie de factori locali şi de
contextul internaţional. […]
În partea finală, lucrarea mai cuprinde un preţios glosar, precum şi o anexă
numismatică şi una metrologică. […]
Pregătirea istorică temeinică, spiritul critic în exploatarea materialului
documentar au făcut ca Florentina Niţu să evite judecăţi de valoare pripite şi să caute
lămurirea unor aspecte mai puţin cunoscute prin permanenta confruntare a ştirilor
documentare existente.
Stilul lucrări se remarcă prin precizie, care este prima calitate a unui spirit
cultivat.

–275–

Lucrarea Florentinei Niţu este o foarte frumoasă realizare a istoriografiei
româneşti actuale. Ea anunţă un istoric de prestigiu al noii noastre şcoli istorice”.
(Acad. prof. univ. dr. Ştefan Ştefănescu)
Lucrare distinsă cu Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române (2006,
decernat 2008).

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Simeon MARCOVICI
DATORIILE OMULUI CREŞTIN – EDIŢIE ÎNGRIJITĂ, STUDIU INTRODUCTIV ŞI NOTE
DE NICOLAE ISAR
Format 16/61x86, 344 pag., ISBN 973-737-145-3

Scrisă cu mai bine de un secol şi jumătate în urmă, cartea învăţatului profesor de
la „Sf. Sava”, Simeon Marcovici, semnificativ intitulată Datoriile omului creştin, este
una de educaţie morală în înţelesul profund al cuvântului. Vizează o educaţie de
caracter religios, în vederea formării unui spirit civic la cititorii tineri sau vârstnici.
Ca gen de lucrare menită să facă pe înţeles tinerilor cititori învăţăturile Bibliei, ea
poate servi şi astăzi drept un model de predare a religiei în şcolile publice. În general,
ea îşi găseşte utilitatea peste timp, tema “datoriilor omului creştin” rămânând mereu în
actualitate, inclusiv pentru omul de la începutul mileniului al III-lea.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Laurenţiu VLAD
ECOURI ROMÂNEŞTI ÎN PRESA FRANCEZĂ: L’ILLUSTRATION, 1843-1944 – EDIŢIA
A DOUA REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ
Format 14/20, 228 pag., ISBN 973-737-019-8

„Tipul de demers imagologic pe care Laurenţiu Vlad îl avansează vizează izolarea
şi interpretarea structurilor constitutive ale imaginarului politic şi naţional, aşa cum
sunt ele prezente în paginile ce acompaniază prezentările ilustrate. Nuanţat,
comentariul expune relaţia, adesea problematică, dintre articularea identităţii naţionale
şi acţiunea de propagadă a statului. Secvenţele mitologice sunt, astfel, redate unui
ansamblu care este cel al reprezentărilor naţionale. Legitimarea istorică, invocarea
rolului civilizator al instituţiei regale, evocarea naturii duale a specificului naţional
(latinitate versus ortodoxie) devin strategii prin intermediul cărora România, în ipostaza
Principatelor şi, mai apoi, în cea a Regatului, se poziţionează în concertul european”.
(Ioan Stanomir, „Imagini şi identitate naţională: piese pentru dosarul unei dezbateri”,
în 22, nr. 816, 25-31 octombrie 2006).

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public cultivat

–276–

Martin AURELL
NOBILIMEA ÎN OCCIDENT (SECOLUL AL V-LEA – SECOLUL AL XV-LEA) –
TRADUCERE DIN LIMBA FRANCEZĂ DE CĂTĂLINA GÂRBEA
Format 16/61x86, 272 pag., ISBN 973-737-152-6

În Evul Mediu, nobilimea apare ca un grup social cu multiple faţete, care îi
cuprinde atât pe prinţii de sânge, veri ai regelui de multe ori, cât şi pe micul bogătaş de
ţară ameninţat cu pierderea statutului sau pe burghezii parveniţi care îşi cumpără o
scrisoare de înnobilare…

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public cultivat

Elena OLARIU
MENTALITĂŢI ŞI MORAVURI LA NIVELUL ELITEI DIN MUNTENIA ŞI MOLDOVA
(SECOLUL AL XIX-LEA)
Format 14/20, 252 pag., ISBN 973-737-154-2

„Lucrarea dnei Olariu propusă spre publicare Editurii Universităţii [din
Bucureşti] este rodul unei cercetări de mulţi ani şi a constituit teza sa de doctorat,
susţinută cu brio în 2002 la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Este o
lucrare excelentă ca informaţie şi ca scriitură. Practic analizează procesul de
modernizare a României sub aspectul său cel mai sesizant: transformările din sânul
elitei conducătoare, transformări în viaţa privată, ale ocupaţiilor cotidiene,
sentimentelor religioase, jocurilor de societate, viaţa în cuplu, căsătoria, concubinajul,
divorţul, viaţa la conac, contactul elitei cu masa, viaţa în capitale şi în micile oraşe,
spaţii şi tipologii umane citadine, saloanele, balurile, eticheta… Nimic semnificativ nu
rămâne netratat sau nemenţionat în lucrarea dnei Olariu.” (Ion Bulei)

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Lucreţia VASILESCU (coordonator)
TIMP ŞI SPAŢIU. O ABORDARE DIN PERSPECTIVA ŞTIINŢELOR UMANISTE
Format 14/20, 434 pag., ISBN 973-737-155-0

Prezentul volum cuprinde comunicările cadrelor didactice şi cercetătorilor de la
diferite instituţii de învăţământ superior din Bucureşti şi din ţară, care au participat, la
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, în zilele de 28 şi 29
martie 2005, la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Timp şi spaţiu: o abordare
din perspectiva ştiinţelor umaniste.
Tema acestei manifestări ştiinţifice, foarte generoasă de altfel, răspunde
preocupărilor majore ale omului legate de dimensiunile fundamentale ale existenţei şi
actualizează istoria efortului uman de înţelegere şi de situare a acestuia într-un context
definit. Achiziţiile teoretice legate de noţiunile de timp şi spaţiu se regăsesc, din diferite
perspective, în lucrările prezentate şi au permis dezvoltări specializate care îmbogăţesc
informaţia clasică. Interesul pentru o astfel de temă, abordată dintr-o perspectivă
teologică, filologică, filosofică a ştiinţelor comunicării sau interdisciplinar a fost reliefat

–277–

de un număr considerabil de participanţi, aproape şaptezeci, grupaţi pe şase secţiuni:
teologie, comunicare, literatură română, literatură franceză, literatură engleză şi
americană, lingvistică teoretică.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Vasile MORAR
ETICA ÎN AFACERI ŞI POLITICĂ
Format 16/61x86, 396 pag., ISBN 973-737-167-4

Ipoteza centrală a cărţii poate fi redată prin conceptul de morală elementară. În
chip simplificat, aceasta înseamnă că orice activitate umană (inclusiv, deci, sfera
afacerilor şi viaţa publică) solicită un element de moralitate; acest ,,element” seamănă
cu elementele din celebrul tablou al lui Mendeleev, în sensul că, aşa cum niciun element
chimic nu poate lipsi din natură, tot astfel din tabelul moralităţii nu pot lipsi elemente
precum: presupoziţia existenţei celorlalţi, intenţia bună, capacitatea empatizării,
tendinţa spontană sau raţională de a universaliza maxima voinţei tale, şi, deloc la
urmă, rezultatul, consecinţa, fapta ta.
Afacerile adevărate şi politica veritabilă sunt însoţite în mod necesar, într-o
societate democratică, de moralitate elementară. Dacă acest lucru nu se petrece, atunci
vom avea de a face cu fenomene ce încap în denumiri ca stat oligarhic, „democraţie
mimetică”, „democraţie a privilegiilor”…

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Paul MARINESCU (coordonator)
TEAM WORK MANAGEMENT
Format 14/20, 314 pag., ISBN (10) 973-737-232-8; ISBN (13) 978-973-737-232-1
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 22 lei

Team Work Management doreşte să transmită un mesaj despre omul care se pune
în valoare în echipe, care „uceniceşte” înainte de a avea pretenţii, care este mai curând
solidar decât solitar.
Într-o lume a reţetelor infailibile despre şi pentru succes, cartea de faţă vorbeşte
despre normalitatea ca fapt cotidian, nu ca fapt senzaţional.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Şarolta SOLCAN
POPULAŢIA DOMENIULUI GILĂU ÎN SECOLUL AL XVII-LEA
Format 14/20, 216 pag., ISBN (10) 973-737-235-2, ISBN (13) 978-973-737-235-2
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 17 lei
Numărul mare de urbarii ale domeniului Gilău din secolul al XVII-lea a trezit
interesul pentru cercetarea evoluţiei demografice. Secolul al XVII-lea în Transilvania,

–278–

ca pretutindeni în Europa, a fost marcat de repetate calamităţi naturale care atrăgeau
după sine foametea şi epidemiile. Domeniul Gilău fiind situat în apropierea Clujului,
locuitorii săi au fost implicaţi în multe evenimente politice. Modul în care viaţa
iobagilor de pe aceste meleaguri a fost afectată de noianul de situaţii poate fi urmărit,
măcar parţial, doar graţie existenţei acestor documente.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Ruxandra RĂŞCANU
INTRODUCERE ÎN PSIHODIAGNOZA CLINICĂ – PARTEA I, II
Format 8/61x86, vol. I – 128 pag., vol. II – 176 pag., ISBN 973-575-826-1, vol. I – 973-575-827-X,
vol. II – ISBN (10) 973-737-177-1, ISBN (13) 978-973-737-177-5
An apariţie: vol. I – 2003, vol. II – 2006. Preţ fără TVA: vol. I – 13 lei, vol. II – 19 lei

Elaborată, contestată, disputată şi mai ales controversată, PSIHOLOGIA este
departe de a se fi pronunţat definitiv şi suficient de clar.
Cu atât mai mult, unele ramuri relativ tinere, altele desprinse aproape concomitent
din corpusul mare al „ştiinţei spiritului” sunt în prezent într-o „mojarare” continuă şi
dinamică pentru a statua norme, reguli, metode, legi.
Psihodiagnoza clinică are avantajul de a se putea număra, teoretic, între cele cu
statut dobândit din 1890, când s-a utilizat iniţial termenul „test” în înţelesul de probă
psihologică.
În permanentă interrelaţie cu medicina, cu informaţiile devenite sine qua non
pentru psihologul clinician, psihodiagnoza clinică beneficiază de cunoştinţele acumulate
atât în PSIHOLOGIE, cât şi în disciplinele de graniţă precum: psihoneurofiziologie,
psihoneuroendocrinologie, psihologia sănătăţii, psihopatologie, psihiatrie,
gerontopsihiatrie etc.
Demersul ştiinţific al psihologului din secolul XXI cuprinde un set obligatoriu de
informaţii, cunoştinţe, valori, dar mai ales abilităţi de interrelaţionare cu un alter.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Liana IONESCU
ADEVĂRUL ÎN METAŞTIINŢA CONTEMPORANĂ. STRATEGII DE LEGITIMARE A
REALISMULUI EPISTEMOLOGIC
Format 16/61x86, 220 pag., ISBN (10) 973-737-234-4, ISBN (13) 978-973-737-234-5
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 10 lei

Adevărul îşi dezvăluie semnificaţia, structura, conţinutul şi rolul în evoluţia
cunoaşterii ştiinţifice într-o dublă perspectivă: epistemologică şi logică.
Lucrarea urmăreşte tema adevărului în cele două planuri de reflecţie asupra
ştiinţei, întrucât acestea comportă strategii şi tehnici de abordare diferite şi conduc la
rezultate distincte. Dacă în prima perspectivă se operează cu un concept complex,
polimorf al adevărului, în cea de-a doua adevărul funcţionează ca idee constitutivă a
unui program de cercetare şi concept operaţional în cadrul reconstrucţiilor sistematice

–279–

ale teoriilor ştiinţifice. La acest al doilea nivel se edifică un concept riguros de adevăr,
care răspunde exigenţelor de efectivitate şi constructivitate proprii stilului cunoaşterii
ştiinţifice contemporane.
Propunându-şi să justifice realismul ca poziţie filosofică, lucrarea prezintă
analitic disputa dintre realism şi antirealism şi rolul pe care îl joacă adevărul în cadrul
argumentelor pro şi contra realismului. Se arată, astfel, cum adevărul participă, ca
valoare epistemică, alături de altele, la întemeierea argumentelor metateoretice
generale în favoarea realismului şi la justificările epistemologice ale acestuia.
În final, autoarea urmăreşte în ce mod funcţionează justificările realiste în
filosofia matematicii şi a fizicii, acolo unde locul argumentelor generale este luat de
criterii operaţionale, iar problemele realismului capătă o dimensiune „locală”.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Ioan STANOMIR
ÎN JURUL CONSTITUŢIEI. PRACTICĂ POLITICĂ ŞI ARHITECTURĂ LEGALĂ
Colecţia „Timpul prezent”
Format 16/61x86, 162 pag., ISBN (10) 973-737-224-7, ISBN (13) 978-973-737-224-6
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 8 lei

Intenţia volumului este de a oferi câteva puncte de reper în dezbaterea intelectuală
actuală, centrată pe două interogaţii esenţiale: cum poate fi definit aportul tradiţiei
constituţionale autohtone şi care este profilul regimului constituţional, generat de legea
fundamentală de la 1991? Pornind de la aceste întrebări generice, demersul este marcat
de intenţia de a face apel la două dimensiuni centrale ale constituţionalismului: textul
constituţiei şi maniera în care practica politică modelează aranjamentul destinat
guvernării.

Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti, public interesat

Ion BULEI, Alin CIUPALĂ (editori)
IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII ÎN VECHIUL REGAT – VOL. III
Format 14/20, 224 pag., ISBN (10) 973-737-199-2, ISBN (13) 978-973-737-199-7
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 15 lei
„O frenezie a schimbărilor prinde societatea românească în secolul al
XIX-lea. (…) Până şi obiectele de uz zilnic din prima jumătate a veacului (…), adică
mobilele, ustensilele casnice şi de lux, moda vestimentară, toate au dispărut. Radu
Rosetti, în tinereţe, nu mai vede în casă ceea ce întâlnise în copilărie. Ligheanele,
ibricele de alamă galbenă, afumătoarele de argint, ciubucele cu tot tacâmul lor,
narghilelele ş.a. au fost înlocuite. Nici anterie nu mai vede. Cu atât mai puţin caftane
boiereşti, işlicuri, giubele, conteşe, benişari, şalvari şi meşi. Când Carol I ajunge în
România în mai 1866, noua sa ţară îl primeşte cu onoruri: caleşti luxoase, dorobanţi,
prin localităţi case decorate cu steaguri, ghirlande şi covoare, mulţime alineată de

–280–

ambele părţi ale şoselei, care arunca flori, slobozea porumbei, scanda «Ura!». Dar,
dincolo de entuziasmul primirii, regizat bine de guvernul lui Ion Ghica, principele nu
poate să nu observe că drumurile erau proaste, casele arătau trist, contrastele dintre
bogăţie şi sărăcie săreau în ochi. (…)
Şi pentru Carol I şi pentru regina Elisabeta, faţa României, nu numai a oraşelor
(mai cu seamă în centrul lor), se schimbă sub domnia lor. Practic se schimbă sub ochii
lor. Imaginile de la început se sting treptat şi ele sunt înlocuite de altele, moderne,
europene, care reduc tot mai mult diferenţa de Europa din care ei veneau.” (Editorii)
Volumul de faţă îşi propune publicarea unor cercetări istoriografice de interes şi
folosirea lor în scop didactic, în cadrul pregătirii de specialitate organizată de
Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Vasile POPA
DOBROGEA. SPAŢIU DE INTERFERENŢE GEOPOLITICE
Format 14/20, 206 pag., ISBN (10) 973-737-212-3, ISBN (13) 978-973-737-212-3
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 21 lei
Prin poziţia sa, Dobrogea a făcut ca aici să se încrucişeze mari drumuri
comerciale, culturale, strategice sau interese politice, care au marcat evoluţia istorică a
acestui străvechi pământ românesc. Marea Neagră, inaccesibilă fără această provincie,
a deschis poporului român largi orizonturi către alte civilizaţii.
Adresabilitate: studenţi, profesori, specialişti

Maria-Sabina Draga ALEXANDRU, Mădălina NICOLAESCU, Helen SMITH
WOMEN’S VOICES IN POST-COMMUNIST EASTERN EUROPE. VOLUME II. BODIES
AND REPRESENTATIONS
Format 16/61x86, 206 pag., ISBN (10) 973-737-054-6, ISBN (10) 973-737-201-8, ISBN (13) 978-
973-737-201-7
An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 17 lei
Redefining identity as a matter of becoming is a central concern in the contemporary
global world. It is even more so in Eastern Europe, which has been in a lengthy and tedious
process of economic and political transition since the fall of communism in 1989 and which
is currently struggling to make one more effort to reinvent itself in the process of EU
accession. As enquiries into more general identity-related issues seem to have given way to
an interest in representations, appearances and performances, the body is rediscovered as a
site for changes, mutations and metamorphoses, but also as a site for resistance. Why, in
this context, does femininity in post-communist Eastern Europe feel the need to measure up
to western models? Are post-feminist bodies perceived differently in the region as compared
to ‘the West’? How do contemporary Eastern European representations of female selfhood
articulate the difficult relationship between the painful memories of communist repression
and the pressure to adjust to the rapidly changing circumstances of today’s world?
This volume is the second of a collection of critical essays on Eastern European
women’s voices in literature and the arts after the fall of the communist regime. The first
volume, Rewriting Histories, focuses on the need to retrieve personal perceptions of the
history of women’s experiences under communism and tries to bridge the gap between a

–281–

specialişti. când pe scena politică reapare un partid care îşi zice Conservator. dar şi rezultatul unei reflectări subiective asupra unei realităţi istorice. p. adusă în dezbaterile Parlamentului de către guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu. profesori. În anii 1891-1895. la baza ei aflându-se ideile promovate de P. 1-2 (7-8). În zilele noastre. Adresabilitate: studenţi. profesori. Pe de o parte. 1989-2000 Format 16/61x86. autorul acestor rânduri a fost martor la evoluţiile şi schimbările de esenţă din societatea românească intervenite la sfârşitul deceniului zece al secolului trecut. ideile lui P. considerăm că dezbaterile ideologice din trecut. inclusiv ale celor constituind stânga parlamentară. Percepţia şi reprezentările asupra ceea ce s-a întâmplat au o puternică încărcătură subiectivă şi nu pot fi decât parţiale. public interesat Constantin HLIHOR ROMÂNIA. ianuarie-iunie 2007. public cultivat Nicolae ISAR DOCTRINA ŞI LEGISLAŢIA JUNIMIST-CONSERVATOARE ÎN DEZBATERILE PARLAMENTULUI ROMÂN. A special emphasis is placed on the role of the body in processes of knowledge-formation and in the liberation from and resistance to patriarchal norms in their relation to communism. Preţ fără TVA: 21 lei “De la apariţia sa. open up the perspective to a wider variety of issues and focus more on representations of body-oriented experiences. în raport cu ele afirmându-se poziţiile Partidului Liberal. s-a putut afirma în mod amplu doctrina politică conservatoare. Preţ fără TVA: 28 lei Este o lucrare care s-a născut dintr-o lungă muncă de cercetare ştiinţifică interdisciplinară. din mai multe considerente. Expuse pe larg în Parlament. The essays in the current volume. merită tot interesul”. ISBN (10) 973-737-241-7. ci totodată.P. la care ne referim. (Nicolae Isar) Volum recenzat în Conservatorul – revistă de cultură politică. 224 pag. precum şi ale altor formaţiuni politice din România. nu numai că au indicat programul acestei importante guvernări. 1891-1895 Format 16/61x86. 402 pag. ISBN (13) 978-973-737-241-3 An apariţie: 2006. Nimeni nu poate “vedea” tot ce se petrece când au loc schimbări care se produc la nivelul –282– . au stârnit vii reacţii. 31.. specialişti. whilst still deeply marked by this historical dimension. Adresabilitate: studenţi. CĂDEREA COMUNISMULUI ŞI NAŞTEREA DEMOCRAŢIEI. anul II. ISBN 978-973-737-253-0 An apariţie: 2007. pe marginea unei ample legislaţii. nr. now and a then which is still felt as traumatic. Carp şi ale altor fruntaşi junimişti. cunoscutul lider al societăţii “Junimea”.P. Carp. ale altor formaţiuni politice reprezentate în Parlament. Parlamentul a jucat un rol esenţial în afirmarea doctrinelor partidelor politice de guvernământ.. în ipostaza de ministru al Domeniilor în acest guvern.

istoricul nu dispune de toate documentele sau informaţiile de care ar avea nevoie. Adresabilitate: studenţi.50 lei Cartea de faţă se constituie într-o analiză a locuirii şi politicilor de locuire dezvoltate în România în ultimii 50 de ani. ISBN (10) 973-737-248-4. cât şi în perioada de tranziţie. Acest lucru este valabil. realizată din 3 perspective: 1) internă – situaţia locuirii şi politicile de locuire promovate în perioada socialistă versus perioada de tranziţie. În acest sens. analiza particulară a unor grupuri sociale dezavantajate şi chiar aflate în situaţie de risc. Preţ fără TVA: 19. şi pentru perioada tranziţiei Rusia şi ţările CSI). ISBN (13) 978-973-737-248-2 An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 23 lei Este un adevăr recunoscut acela că politica înseamnă putere. Lucrarea urmăreşte câteva dimensiuni analitice importante: cadrul macro-instituţional de dezvoltare şi implementare a politicilor de locuire. Abordarea este comparativă. specialişti. pentru orice analiză din istoria imediată a oricărei ţări! Pe de altă parte. Realizăm. fost URSS. ISBN (10). Pentru a depăşi acest handicap. specialişti. CULTURA ŞI SIMBOLISTICA PUTERII Format 16/61x86. Ele sunt percepute cu ajutorul unor grile de lectură proprii fiecărui individ şi colectivităţii umane în parte. b) elaborarea şi propunerea unui set de politici şi programe în domeniul locuirii care să îmbunătăţească pe termen scurt calitatea vieţii celor aflaţi în sărăcie extremă. istoricul apelează la documente şi la alte surse pentru a completa aceste “lipsuri”. Puterea nu este doar o forţă a instituţiilor.. 2) regională – asemănări şi diferenţe între politicile de locuire promovate în România şi ţările foste socialiste (Europa Centrală şi de Est. public interesat Adrian-Nicolae DAN POLITICI DE LOCUIRE: ROMÂNIA ÎNCOTRO? (O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL ECE ŞI UE) Format 14/20. atât în perioada socialistă. din motive subiective sau obiective. dar dacă acest lucru este uşor admis. Adresabilitate: studenţi. 240 pag. iar pe termen mediu şi lung să conducă la depăşirea actualei crize a locuirii şi la stimularea dezvoltării economice şi sociale. 973-737-227-1. fenomenele şi procesele istorice nu pot fi văzute aşa cum privim o realitate fizică. nu este la fel de evident că politica nu se impune singură fără ajutorul unei simbolistici specifice. profesori. public interesat Ecaterina MORAR ANTROPOLOGIA POLITICĂ. fenomenelor şi faptelor istorice analizate. întregii societăţi sau a unei regiuni geografice cum a fost cazul prăbuşirii regimurilor comuniste. de altfel. imagini diferite ale proceselor. lucrarea de faţă şi-a propus atingerea a două obiective centrale: a) realizarea unei diagnoze şi a unei analize a politicilor de locuire şi a condiţiilor de locuire în România. ci ea este şi imagine a acestora în mintea celor care reprezintă şi a celor care sunt reprezentaţi.. precum şi evidenţierea problemelor cu care se confruntă sectorul locuirii. Pentru perioadele recente. IBN (13) 978-973-737-227-7 An apariţie: 2006. 254 pag. 3) europeană/internaţională – –283– . profesori. condiţiile generale de locuire ale populaţiei României. prin urmare.

în domeniile Politici sociale. –284– . ISBN (10) 973-737-225-5.50 lei Lucrarea de faţă încearcă să fie un studiu de politici iniţiat din dorinţa de a descrie situaţia proceselor de elaborare a politicilor. slowly. Lucian Ciolan este lector universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti. promoţia 1995. STUDIU DE CAZ PRIVIND EDUCAŢIA TOWARDS A CULTURE OF QUALITY POLICYMAKING IN TRANSITION COUNTRIES. iar apoi doctoratul în Ştiinţele Educaţiei. specialişti Lucian CIOLAN DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A CALITĂŢII POLITICILOR ÎN ŢĂRILE ÎN TRANZIŢIE. unde este titularul cursurilor de “Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei” şi “Politici educaţionale”. where he is in charge with courses such as “Educational Research” and “Educational Policy”. Lucian Ciolan is lecturer at Faculty of Psychology and Educational Sciences at University of Bucharest. Catedra de Pedagogie. Experienţa şi interesele sale profesionale sunt legate de domenii precum: cercetarea educaţională. Adresabilitate: studenţi. ISBN (13) 978-973-737-225-3 An apariţie: 2006. in the dynamic context of transition. Din 2000 predă cursuri şi seminarii la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti. După mai bine de cincisprezece ani de post- comunism. cu precădere în domeniul educaţiei. o nouă cultură care promovează valori noi şi care evidenţiază totodată rolul esenţial al proceselor de înfăptuire a politicilor în evoluţia şi dezvoltarea sectorului public. În cadrul aceleiaşi Universităţi absolvă cursurile unui Master în “Politici Sociale” (1996) şi obţine titlul de doctor în sociologie în 2003. but determinedly. dezvoltarea curriculară. Probleme sociale şi dezvoltare socială. Lucian Ciolan got his Master Degree in “Educational Management and Administration”. dar hotărât. THE CASE OF EDUCATION Format 16/61x86.. After more than fifteen years of post-communism. în contextul dinamic al tranziţiei. a new culture has started to develop. compararea diferitelor elemente ale politicilor de locuire promovate de România în context european şi sublinierea direcţiilor de reformă care ar facilita apropierea României (şi a ţărilor din regiune) de standardele ţărilor dezvoltate. Din 1995 şi până în prezent lucrează drept cercetător la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române. formarea profesorilor şi a formatorilor. animated by the aim of capturing the situation of policy process. and then his PhD (doctorate) in Educational Sciences. Department of Pedagogy. a început să se dezvolte într-un ritm lent. Lucian Ciolan şi-a obţinut masteratul în “Management şi administraţie educaţională”. promoting new values and emphasizing the crucial role of policy making in the public sphere evolution and development. evaluarea programelor. profesori. especially in the field of education. This paper tends to be a policy study. politicile educaţionale. Dezvoltare comunitară. Adrian Dan este licenţiat în asistenţă socială la Universitatea din Bucureşti. 108 pag. Preţ fără TVA: 12.

DE LA TEME FUNDAMENTALE LA APLICAŢII ŞI EXPERIMENTE Format 16/61x86. profesori. profesori. Adresabilitate: studenţi.. evaluând. 300 pag. ISBN 973-737-106-2 An apariţie: 2005. ISBN 978-973-737-247-5 An apariţie: 2006. în interpretarea lor. Preţ fără TVA: 30 lei Explorarea din domeniile de referinţă ale Psihologiei aplicate va întări convingerea cititorului privind rolul şi menirea psihologului care se diversifică şi nuanţează concomitent cu ştachete din ce în ce mai ridicate ale cunoaşterii. poziţie care trebuie înţeleasă drept centrală în interviuri.. 310 pag. înţelegerea temelor fundamentale este strict necesară. Aceasta va face din el un lider în situaţii din ce în ce mai complicate. APLICAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR Format 16/61x86. ale speranţelor şi ale disfuncţiilor. specialişti public Laura Elena CIOLAN DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI TIMPURII.. interpretând şi prognosticând crâmpeie din realitate. teachers and trainers trening. specialişti. Preţ fără TVA: 17 lei Ce semnificaţie are “criza” contemporană a esteticii şi a artei? În ce constă ea? Există soluţii? Are arta viitor? Dar estetica? Sunt întrebări la care acest volum caută răspunsuri prin aplicaţii şi experimente. în sugestiile psihoterapeutice. program evaluation. specialişti Mihalea POP. în aplicarea testelor. ale neîmplinirilor. public cultivat Ruxandra RĂŞCANU PSIHOLOGIE APLICATĂ Format 16/61x86. His experience and professional interests are related to fields such as: educational research. Preţ fără TVA: 20 lei „Principala forţă animatoare a demersului de faţă constă într-un paradox profund – pe care l-am sesizat şi asupra căruia am reflectat – la nivelul realităţii educaţionale: –285– . educational policy. ISBN 978-973-737-269-7 An apariţie: 2007. în fenomenul dificil de intercomunicare umană. ISBN 973-737-247-6. 304 pag. specialistul domeniului intervine diagnosticând. curriculum development. În toată această infinitate de situaţii psihologice. profesori. Adresabilitate: studenţi. Vasile MORAR ESTETICĂ CONTEMPORANĂ. Pentru acestea însă. Adresabilitate: studenţi.

ISSN 1842-6530 An apariţie: 2007. pe de altă parte. pe de o parte. Preţ fără TVA: 25. EXPERIENŢE Format 16/61x86.50 lei Colecţia Cercetare – Dezvoltare Axele tematice majore ale acestui volum variază de la metodologii ale studiilor interculturale la experienţe interculturale din cotidianul social şi educaţional al actorilor din diverse spaţii multiculturale ale Europei.” (Laura Elena Ciolan) Adresabilitate: studenţi. şi conservatorismul. ISSN 1842-6549 An apariţie: 2007. de l’Afrique ou de l’Amérique Latine mais aussi vers les exigences interculturelles de la reconfiguration du quotidien dans une situation de crise ou de conflit. Preţ fără TVA: 18 lei Colecţia Cercetare – Dezvoltare Cum putem face faţă provocării globalizării?Ce semnificaţie are pierderea importanţei statelor-naţiune şi a culturilor naţionale pentru educaţie şi formare? Cum –286– . a sistemelor de învăţământ în raport cu aceste evoluţii şi tendinţe ale mileniului al treilea. odată cu marile provocări şi schimbări ale lumii contemporane în ansamblu. dar şi spre exigenţe interculturale ale reconfigurării cotidianului în situaţie de criză sau conflict. specialişti Lavinia BÂRLOGEANU (coordonator) INTERCULTURALITATEA – STUDII.. cum o numea Bourdieu. profesori. 223 pag. Preţ fără TVA: 25. ISBN 978-973-737-251-2 An apariţie: 2007. 204 pag. specialişti Lavinia BÂRLOGEANU (direction) INTERCULTURALITÉ – ÉTUDES. Africii sau Americii Latine.. 220 pag. Adresabilitate: studenţi. profesori. Adresabilitate: studenţi. CERCETĂRI.50 lei Collection Recherche-Développement Les axes thématiques majeures de ce volume varient des méthodologies des études interculturelles aux expériences interculturelles du quotidien social et éducationnel des acteurs des différents espaces multiculturels de l’Europe. RECHERCHES. specialişti Christophe WULF ANTROPOLOGIA EDUCAŢIEI Format 16/61x86.. profesori. «autonomia relativă». tensiunea dintre transformările fără precedent ale educaţiei din ultimii ani. EXPÉRIENCES Format 16/61x86.

teorii. traiectoria sociologiei româneşti –287– . societate civilă şi instituţii sau organizaţii europene şi internaţionale. în deschiderea lucrărilor şi în fixarea contextului actual al deciziei politice în România. Jonathan Scheele. iar pe de altă parte. 206 pag. împrumut cultural versus devenire istorică în procesul de modernizare a societăţii româneşti. Preţ fără TVA: 25 lei Volum constituit din lucrări selectate de la Colocviul Decizia politică. ISBN 978-973-737-293-2 An apariţie: 2007. în premieră. concepte. sociologia axiologică. Adresabilitate: studenţi. Organizatorii au gândit această primă ediţie a colocviului ca pe un cadru multivalent care să aducă laolaltă cercetători şi oameni politici. Colocviul s-a desfăşurat în această primă ediţie în mediu universitar cu colaborarea Şefului Delegaţiei Comisiei Europene în România. ce întreţine o relaţie caldă între tradiţiile disciplinei şi sociologia actuală. cât şi peste veacuri. specialişti Camelia Florela VOINEA (editor coordonator) DECIZIA – O FORMULĂ INTERDISCIPLINARĂ: ELITE. deşi. specialişti Maria LARIONESCU ISTORIA SOCIOLOGIEI ROMÂNEŞTI Format 16/61x86. profesori.. profesori şi studenţi. o sinteză a evoluţiei sociologiei româneşti de la începuturi până în prezent. MENTALITATE. engleza şi franceza – pe parcursul a patru zile. strâns legate între ele: pe de o parte. sociologia culturii. este vorba de o creştere a individualizării. în acelaşi timp. aprilie 2006. se creionează două tendinţe contradictorii. ne rămâne să constatăm dacă este suficient să concepem educaţia dintr-o perspectivă globală. Cartea oferă.. Nu este oare vorba despre o generalizare a perspectivelor eurocentriste care va antrena o diminuare a diversităţii culturilor. Lucrările s-au desfăşurat în trei limbi – româna. fără ca în acest fel să asistăm la o îmbunătăţire a calităţii vieţii pe pământ? Adresabilitate: studenţi. E. Confruntaţi cu această evoluţie.S. valorificând moştenirea naţională clasică şi contemporană în context universal. ISBN 978-973-737-304-5 An apariţie: 2007. idei şi metode sociologice aflate în dialog atât înlăuntrul epocilor istorice. Bucureşti. Continuarea acestui proiect şi în anii următori rămâne o provocare interesantă. care să construiască împreună o perspectivă asupra deciziei politice româneşti şi europene în toată complexitatea ei. GEN ŞI MODELARE ÎN DECIZIA POLITICĂ Format 14/20. putem gestiona tensiunile dintre particular şi universal? La ora actuală. de o creştere a mondializării. alternativa poporanistă şi ţărănistă la dezvoltarea capitalistă a societăţii româneşti. 304 pag. Sunt prezentate principalele paradigme. profesori. Şcoala sociologică de la Bucureşti. Printre acestea pot fi menţionate formele fără fond versus formele cu fond. Preţ fără TVA: 22 lei Istoria sociologiei româneşti pleacă de la ideea permanenţei trecutului ca atribut fundamental al culturii unui popor. Dl.

în perioada comunistă. 226 pag. Stockholm (1992). Doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti (2000) cu teza Plutarchi „De Iside et Osiride” şi civilizaţia Egiptului greco-roman. specialişti Cătălina ULRICH EDUCAŢIA CIVICĂ. Lucrarea a primit diploma de excelenţă „Cuvântul ce ne uneşte” la Salonul Editurilor Transilvane „Pro Libris”. PLUTARCH „DESPRE ISIS ŞI OSIRIS” – EDIŢIA A II-A Format 14/20. cercetător al Institutului Francez de Arheologie Orientală din Cairo (IFAO).50 lei Ce diferenţe şi asemănări există între contractul social şi angajamentul social? Societatea civilă aparţine sferei publice sau sferei private? Care sunt efectele globalizării asupra societăţii civile? În general. ISBN 978-973-737-294-9 An apariţie: 2007. Licenţiat al Facultăţii de Istorie-Filosofie din Iaşi (1981). Mureş în noiembrie 1956. Leiden – Olanda (1990). Berlin (1991). specialişti Miron CIHÓ CIVILIZAŢIA EGIPTULUI GRECO-ROMAN. PERSPECTIVE TEORETICE ŞI ABORDĂRI APLICATIVE Format 14/20. cât şi în cel al studiilor clasice. Miron Cihó s-a născut la Tg. corespunzător propriilor sale principii de sociabilitate. profesori. 2001). 140 pag. ediţia a IV-a.. Între anii 1995-1997 şi în anul 1999. mai naturală. Membru al Asociaţiei Internaţionale a Egiptologilor.. conform celor mai recente rezultate obţinute în domeniul egiptologiei. redefinirea teoretico-metodologică a disciplinei după 1989. în lunile februarie-martie. profesori. individul este mai degrabă actor sau spectator? Cum poate contribui şcoala la consolidarea societăţii civile din România? Adresabilitate: studenţi. A urmat mai multe specializări la Budapesta (1982-1984. Preţ fără TVA: 27. profesori. specialişti –288– . în România.50 lei Lucrarea îşi propune să lămurească aspecte ale mitului lui Osiris. Adresabilitate: studenţi. sărbătorile şi misteriile legate de acesta. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 13. membru CICSA. noiembrie 2007. ISBN 978-973-737-308-3 An apariţie: 2007. Existenţa unui suport documentar consistent de informaţie sociologică este de natură să stimuleze autoreflecţia cititorilor interesaţi de analiza vieţii sociale în direcţia aşezării societăţii româneşti actuale pe o bază modernă. umanitate şi universalitate.

Alin CIUPALĂ (editori) IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII ÎN VECHIUL REGAT – VOL. Adresabilitate: studenţi. ţesătura. Preţ: 9. De altfel. profesori. 142 pag. Prezentul volum se înscrie în intenţia formării de eguiptologi careb să interpreteze ceea ce se numeşte religia faraonică. prin intermediul cărora anumite elemente modernizatoare pătrund în societatea românească a epocii. priviri şi gesturi – toate pot crea un COD. ISBN 978-973-737-199-7.. importate şi copiate la început. construirea statului român modern şi a societăţii româneşti în noile cadre aduce în atenţie problema decalajului dintre norme şi practici. specialişt Ruxandra RĂŞCANU PSIHOLOGIE ŞI COMUNICARE – EDIŢIA A III-A Format 16/61x86.. cu mijloacele şi formele sale de evoluţie. vor declanşa anumite mecanisme care au determinat schimbarea mentalităţii. vol. în ultimă instanţă pe aceea dintre modernizare şi modernitate. specialistul trebuind sa fie în primul rând un filolog capabil să traducă texte sau să înţeleagă cuvintele alese de către egiptenii antici într-un text. Modernizarea ar presupune procesul concret. ISBN 978-973-737-276-5 An apariţie: 2007. Mentalitatea va fi adeseori rezistentă la schimbare. (Exemplul medicinei populare dezvoltat de Lidia Trăuşan-Matu). iar semnificaţiile sale originare continuă să se regăsească chiar şi după „ofensiva” mai mult sau mai puţin concentrată a noilor instituţii. 276 pag. ele reprezintă. ISBN 978-973-737-338-0 An apariţie: 2007. precum călătoria (Elena Olariu) sau publicitatea (Oana-Loredana Neferu). structura reuşitelor. Trăsături şi însuşiri. profesori. Noile modele culturale de sorginte occidentală. de fapt. Preţ fără TVA: 17 lei Relaţiile dintre oameni sunt deosebit de complexe şi importante.. IV Format 14/20. Contribuţiile reunite în paginile de faţă aduc în atenţia cercetătorilor forme mai puţin reliefate deocamdată în istoriografia noastră. canavaua pe care se aşază însăşi viaţa. 268 pag. o modernitate care nu îşi va găsi deplina împlinire până la Primul Război Mondial şi poate nici până astăzi. IV – 978-973-737-354-0 An apariţie: 2007. Adresabilitate: studenţi. specialişti Ion BULEI. miracolelor sau dezastrelor umane. în timp ce modernitatea ar acoperi nu –289– . un STIL de comunicare interumană. un MODEL.Miron CIHÓ STUDII PRIVIND MAGIA EGIPTEANĂ ANTICĂ Format 16/61x86.50 lei. fapte omeneşti bune sau rele. Preţ fără TVA: 21 lei Volumul de faţă ne pune la îndemână noi dovezi legate de introducerea şi afirmarea modernităţii.

(Sr. creionată pe baza unui impresionant material arhivistic. dar complementare. se reconstituie tabloul general al instrucţiei primare din perioada semnalată. 40-55 pe care-l propun este o încercare de a merge pe urmele exegeţilor creştini care au comentat amănunţit textele acestui ansamblu literar foarte vast şi uneori foarte dificil. ISBN 978-973-737-319-9 An apariţie: 2007. profesori. Preţ fără TVA: 16 lei “Studiul cărţii Is. Preţ fără TVA: 17. mai ales. 40-55 Format 16/61x86. şi starea reală a învăţământului. Adresabilitate: studenţi. în fapt. nimeni dintre exegeţii şi observatorii trecutului nostru istoric nu a făcut mai mult decât Nicolae Iorga pentru a –290– .. evidenţiat de actele normative şi studiile pedagogilor. 211 pag. public larg Cristina GUDIN EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ÎN ORAŞUL BUCUREŞTI (1864-1899) Format 14/20. prin raporturile sistematice la situaţia înregistrată în unităţile şcolare elementare urbane şi rurale ale ţării. specialişti Cristina MAREŞ CARTEA MÂNGÂIERII. IS. Deşi lucrarea de faţă se constituie într-un detaliat studiu monografic care aduce în prim plan realităţile celei dintâi trepte de învăţământ din Capitală. fiind prezente constant în text paralele între idealul educaţional. În acest sens.50 lei Aşa cum arată autorul în studiul introductiv al volumului. reţine atenţia abordarea comparativă a temei. specialişti. Este adevărat că tezele lor cele mai importante se referă la autorul şi la unitatea redacţională a cărţii. doar transformările la nivelul mentalului colectiv şi al modului de viaţă. 364 pag. Adresabilitate: studenţi. Adresabilitate: studenţi. […] Metodologia pe care o propun se bazează pe împărţirea cărţii în unităţi literare distincte. ISBN 978-973-737-334-2 An apariţie: 2007. Preţ fără TVA: 30 lei Evoluţia învăţământului primar din oraşul Bucureşti (1864-1899) aduce în faţa cititorilor interesaţi de cunoaşterea coordonatelor instrucţiei româneşti din veacul al XIX-lea imaginea nuanţată a şcolilor elementare. profesori. analizate conform metodei istorico-critice şi literare”. Cristina Mareş). la cele patru Cânturi ale Slujitorului lui Dumnezeu. ISBN 978-973-737-345-8 An apariţie: 2007. la influenţele teologice pe care ea le-a suportat de-a lungul redactării şi. ci ar reprezenta şi finalitatea unui proces complex şi de durată.. 220 pag. profesori. STUDIU ŞI ANTOLOGIE DE TEXTE Format 16/61x86. specialişti Nicolae ISAR NICOLAE IORGA ÎN APĂRAREA MEMORIEI DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA..

modificate după împrejurări. Preţ fără TVA: 9 lei “Concentrându-se asupra unei teme de mare actualitate din filosofia şi ştiinţa naturii – problema genurilor naturale – autorul formulează un program de cercetare articulat. nu numai de imaginea domniei lui Cuza în opera sa ştiinţifică. urmărindu-se succesiunea conducătorilor politici. în cazul marelui istoric şi cărturar. de o adevărată bătălie publică dată de el.. şi analiza logico-metafizică a statutului entităţilor şi structurilor fundamentale ale organizării biologice şi ale mecanismelor evoluţiei naturale. specialişti. A fost vorba. specialişti Laurenţiu STAICU METAFIZICA GENURILOR NATURALE Format 16/61x86.. public interesat Narcisa Alexandra ŞTIUCĂ CERCETAREA ETNOLOGICĂ DE TEREN. timp de mai multe decenii. ISBN 978-973-737-368-7 An apariţie: 2007. metode prezentate în detaliu – tehnici pentru înlesnirea muncii de investigare a culturii populare. 198 pag. Gârleanu la 1890 şi actualizează informaţia până în anii 2000.50 lei Istoria evenimenţială a României. Cuza. Documente anexate ca modele care. Ştiinţa reală a naturii nu este doar invitată “să ţină scorul” în jocul unor –291– . ASTĂZI (CURS) Format 16/61x86.50 lei Concepţii şi concepte actuale. readuce la locul meritat. Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 9. cu explicitatea maximă a angajărilor lui epistemologice. împotriva ostilităţii promovată de elitele politicii – şi urmaşii acestora – care îl înlăturaseră de pe tron la 1866. profesori. Adresabilitate: studenţi. în date organizate. Preţ fără TVA: 9. profesori.. despre însemnătatea reformelor sale. ISBN 978-973-737-355-7 An apariţie: 2007. profesori. ale biologiei contemporane îndeosebi. N. I. ISBN 978-973-737-386-1 An apariţie: 2007. în care se instalează un “echilibru reflexiv” între progresele teoretice ale ştiinţelor naturii. 196 pag. în ipostaza de om politic şi luptător social. adevărul despre personalitatea domnitorului Al. reia în ediţie critică “arborele” întocmit de Ion C. 152 pag. Iorga. pentru apărarea memoriei domnitorului Unirii. specialişti Alin CIUPALĂ ARBORELE ISTORICO-GENEALOGIC AL ROMÂNIEI Format 16/61x86. ci de o acţiune amplă. în conştiinţa publică românească. pot servi fiecărui proiect de cercetare şi fiecărui cercetător. Adresabilitate: studenţi.

ci şi la încercarea de a naturaliza... Această carte. angajându-se pe drumul dificil al ridicării ştiinţei la puterea filosoficului”. cum ar fi înţelegerea teoriei formelor fără fond ca parte a unei tendinţe mai largi în critica culturii. termeni strâns legaţi de dreptul războiului şi al păcii. bibliografie otomană şi islamică. modernitatea. precum şi de regimul comerţului şi al nemusulmanilor. publicată sub titlul Dreptul păcii şi războiului în Islamul otoman. dar nu exhaustivă. cât şi aspecte aplicative. 244 pag. discuţia mai generală în contextul culturii şi societăţii româneşti”. Preţ fără TVA: 11 lei „Raţiunea publică şi discursivitatea. [. Bibliografia otomană încearcă să acopere din punct de vedere cronologic şi tematic întregul spaţiu şi timp otoman. ci este însuşi locul în care se experimentează o concepţie ontologică. specialişti –292– . supuşi sau străini. într- un dans abstract în care contorsionarea trupului are ca singur scop acela de a evita contactul cu pământul. cuprinde un glosar şi o extinsă.. precum disputa dintre Jürgen Habermas şi John Rawls asupra raţiunii publice. ISBN 978-973-737-425-7 An apariţie: 2007. profesori. în Imperiul otoman. Recurenţa diferitelor concepte şi repere teoretice trimite nu doar la unitatea ansamblului.. 216 pag. Preţ fără TVA: 13 lei Istoria sud-estului european din perspectiva Islamului otoman este o constantă a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti. (Autorul) Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-414-1 An apariţie: 2007. specialişti Viorel PANAITE DREPTUL PĂCII ŞI RĂZBOIULUI ÎN ISLAMUL OTOMAN. abstracţii formale şi al unor argumente generale. dar şi invitaţii la lectură adresate studenţilor.] Deschiderea faţă de ştiinţa reală este un imperativ major al tuturor disciplinelor filosofiei analitice dacă ele vor să evite degenerarea într-un alexandrinism desuet. Adresabilitate: studenţi. iar parţial Islamul clasic şi lumea mediteraneană. GLOSAR ŞI BIBLIOGRAFIE Format 16/61x86. specialişti Romulus BRÂNCOVEANU RAŢIUNE PUBLICĂ ŞI DISCURS Format 16/61x86. luminismul şi critica culturii sunt teme care formează un continuum în filosofia şi teoria politică de astăzi. Glosarul otoman include mai ales termeni turco-islamici cu încărcătură juridică aparte. profesori. Ambele se doresc a fi instrumente de lucru. profesori. niciodată îndeajuns. Cartea domnului Laurenţiu Staicu se înscrie în lista selectă a puţinelor încercări în care filosofia analitică devine una constructivă. (Ilie Pârvu) Adresabilitate: studenţi. În acest volum. încerc să le configurez într-un ansamblu suficient de cuprinzător pentru a include atât aspecte teoretice.

Scrierea acestor pagini în această formă a devenit posibilă. specialişti.Tudor TEOTEOI (coordonator) ŞTEFAN CEL MARE ŞI EPOCA SA. se evidenţiază prin adăugirea unei Bibliografii româneşti a subiectului (Florina Manuela Constantin). ca şi prin Indicele cu care este dotat în final (Monica Bîră). CULEGERE DE STUDII Format 14/20. În acest context. Varşovia. transcris sau în facsimil. Preţ fără TVA: 17 lei Studiile incluse în acest volum au fost impulsionate de momentul aniversar al anului 2004. Profesorul Alain Ruzé din Franţa. Onciul” din Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Totodată. Colectivului de specialişti din jurul Centrului de Metodologia Istoriei „D. Adresabilitate: studenţi. public interesat Viorel PANAITE LIMBAJUL OTOMAN AL RĂZBOIULUI ŞI PĂCII. în urma accesului la izvoare inedite osmane păstrate în arhive şi biblioteci din Bucureşti. Cu o singură condiţie: editorul să fi oferit şi textul osman. Adresabilitate: studenţi. specialişti –293– . pentru specialişti şi tineretul studios deopotrivă. Alte studii şi monografii de mari dimensiuni. pentru a putea avea acces la varianta originală. ISBN 978-973-737-390-8 An apariţie: 2007. care au urmat sau urmează cursurile şi seminariile de limbă şi paleografie turco-osmană. 216 pag. care prin contribuţiile de faţă au omagiat acest moment aniversar. în primul rând. al istoriei otomane şi al popoarelor din sud-estul Europei a devenit o constantă a Universităţii din Bucureşti. Valoarea şi utilitatea sa. în special pentru cei care se pregătesc pentru domeniul osmanisticii. Preţ fără TVA: 17 lei Studiul lumii musulmane. DICŢIONAR DE TERMENI ŞI EXPRESII Format 8/61x86. profesori. când s-au împlinit cinci veacuri de la moartea lui Ştefan cel Mare.. El se adresează în special studenţilor de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti. i s-a raliat un mare prieten al poporului român. Sofia. 184 pag. Prin toate contribuţiile sale. sporesc pe mai departe bogata zestre a unei tematici perene. când se opreşte Bibliografia acestui volum. Istanbul. profesori. prilejuite de acelaşi moment aniversar (2004) şi venind în continuarea imediată a Bibliografiilor redactate până atunci.. multe expresii au fost extrase din texte edite de cronici şi documente otomane de cancelarie. Acest dicţionar de termeni şi expresii otomane în majoritate fiind formule standard ale actelor emise de cancelaria otomană – este un astfel de instrument de lucru. apărute chiar după momentul 2005. Budapesta sau Paris. volumul ilustrează caracterul şi valenţele europene ale istoriei medievale româneşti. ISBN 978-973-737-424-0 An apariţie: 2007. orice instrument de lucru este binevenit pentru studenţii facultăţilor unde se predă istorie.

În fiecare an. a rezultat din interesul deosebit al studenţilor pentru un curs opţional desfăşurat în cadrul Facultăţii de Litere bucureştene: “Literatură şi ideologie comunistă”. 196 pag. al cărui titlu aminteşte deopotrivă de distopia lui Orwell şi de anul naşterii majorităţii autorilor. specialişti. fie în alte spaţii geografice sud-est europene. societate şi religie“. Ultima generaţie a comunismului românesc. interesaţi să-şi exprime opiniile despre un fenomen pe care nu l-au experimentat. Cartea este concepută ca un studiu în trei părţi. jucat-nostalgice“. Este introdusă în programa studenţilor din 1994 şi este una din cele mai căutate şi apreciate discipline sportive. costumele.. Adresabilitate: studenţi. Universitatea din Bucureşti prin echipa reprezentativă de dans sportiv la Campionatele Universitare de Formaţii. Secţiunile volumului caută să familiarizeze un public cît mai larg cu punctul de vedere al „ultimei generaţii a comunismului românesc“ asupra principalului fenomen care a marcat istoria politică şi culturală a României postbelice. Antologie îngrijită şi indice de nume de Igor Mocanu. studenţii practicanţi ai dansului sportiv realizează demonstraţii sportive pentru diverse competiţii ale Universităţii din Bucureşti. reprezintă deja nişte nume cunoscute în presa culturală autohtonă. dar ale cărui efecte de ricoşeu politic şi cultural le-au resimţit fie în România tranziţiei. învăţămînt. Preţ fără TVA: 15. fiecare dintre acestea corespunzînd unei metode de cercetare: „Analiza biografică“. profesori. Cei mai mulţi dintre autori. unde sunt angrenaţi un număr mare de participanţi şi unde sunt apreciate coregrafiile. buni cunoscători ai limbii române. „Critica literară“ şi „Analiza de artă. MANUAL PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII Format 14/20. ISBN 978-973-737-427-1 An apariţie: 2008.50 lei Dansul sportiv a căpătat o mare popularitate în rândul disciplinelor sportive practicate în Universitatea din Bucureşti. Anecdotele copilăriei sînt –294– . Preţ fără TVA: 16 lei Ideea alcătuirii volumului 1984. public interesat Ion MANOLESCU (coordonator) 1984: ULTIMA GENERAŢIE A COMUNISMULUI ROMÂNESC Format 16/61x86..Daniela ADUCOVSCHI DANS SPORTIV. Secţiunea de „Analiză biografică“ reciclează ficţional amintiri personale pe „tonalităţi ironice. ISBN 978-973-737-446-2 An apariţie: 2008. a câştigat de 7 ori titlul de “Campion Naţional Universitar”. Alţi colaboratori ai volumului sunt studenţi străini. „Volumul de studii culturale are în vedere expunerea argumentată a unor noi perspective de cercetare a comunismului românesc şi a influenţei sale asupra mentalităţii perioadei de tranziţie. studenţi în anii terminali şi viitori masteranzi ai Literelor sau Filosofiei bucureştene. muzica şi participanţii. 160 pag.

208 pag. Secţiunea de critică literară a volumului evaluează/analizează mecanismele de adaptare ale scriitorului român la „contractul politic de utilitate culturală şi profesională propus de autorităţile comuniste“. Conceptul ei fundamental este corectitudinea. Analiza întreprinsă de autori dezvăluie modul în care reflexele din comunism depăşesc graniţa anului 1989. profesori. ipostaze specifice ale corectitudinii”. dr. (Marian Petcu) „Deontologia defineşte spaţiul de intersecţie (D) dintre cercul vieţii morale (M) şi cercul vieţii profesionale (P)..50 lei „Publicarea lucrării Deontologia mass-media de prof. Studiile de caz dedicate unor scriitori precum Tudor Arghezi.” (Cezar Gheorghe. arta fotografică. Preţ fără TVA: 13. 458. univ. Principalele teme ale acestor studii sînt concesiile etice. Perspective comparate”. Ultima generaţie a comunismului românesc poate fi considerat un excelent material auxiliar didactic pentru cei preocupaţi de istoria politică şi culturală a perioadei 1944-1989. Identitate de frontieră în Europa lărgită. ISBN 978-973-737-477-6 An apariţie: 2008. specialişti. public interesat Tudor CĂTINEANU DEONTOLOGIA MASS-MEDIA Format 16/61x86. forme particulare. urmărind „traumele pe care sistemul le-a perpetuat în lumea adultă post-decembristă“. nr. în Observator Cultural. (Mihai Coman) „Lucrarea de faţă reprezintă o excelentă sinteză a problematicii aferente unui concept polemic. Alexandru Ivasiuc. „modele individuale de protecţie estetică“ – stilistica aluziei şi a parabolei literare –. Tudor Cătineanu reprezintă o necesitate stringentă în contextul actual al fenomenului comunicării şi al bibliografiei din acest domeniu şi răspunde cererilor specialiştilor şi studenţilor de a beneficia de un studiu de sinteză“. îndeosebi atunci când în discuţie se află mass-media”. aşadar. Ultima secţiune trasează cîteva perspective interdisciplinare şi transculturale prin urmărirea „efectelor de ricoşeu“ ale ideologiei comuniste asupra unor zone afectate direct sau indirect de „suflul contaminării politice“ – religia. evaluate din perspectiva lucidă a maturităţii. (Autorul) Adresabilitate: studenţi. 22 ianuarie 2009) Adresabilitate: studenţi. „replierile ideologice şi strategiile de poziţionare a biografiei şi a operei în cîmpul canonului politic(oficial)“. Constantin Ţoiu sau Ion Druţă depăşesc graniţele comunismului românesc şi oferă o imagine amplă a modului în care o totalitarismele pot influenţa destinul literar. Ultima generaţie a comunismului românesc. „Semnal: 1984. specialişti –295– . Toate valorile deontice – inclusiv cele ale mass-media – sunt. profesori. şcoala.

VOLUMUL 1 Format 16/61x86. Această influenţă se exercită de altfel până în ziua de astăzi: culorile liturgice. 174 pag. public interesat Viorel VIZUREANU PROIECTE FILOSOFICE ALE MODERNITĂŢII. ele există mereu şi. drapelele naţionale. După surprinderea ambiguităţilor şi ezitărilor progamului filosofic cu certe trăsături renascentiste al lui Francis Bacon. De aici – iminenţa eranţei. NOŢIUNI GENERALE ŞI ÎNTREGIRI LA ARMORIALUL TERITORIAL ROMÂNESC Format 14/20. de steme. Descartes a scris despre metodă şi ne-a lăsat şase Meditaţii. Ceea ce revine la a spune că sistemul însuşi. Preţ fără TVA: 18. (Michel Pastoureanu) Adresabilitate: studenţi. Cât despre steme. în fiecare punct al său. însemnele militare şi civile. ISBN 978-973-737-466-0. de aproape sau de departe. specialişti. ISBN 978-973-737-443-1 An apariţie: 2008..50 lei „Timp de mai multe secole. profesori. Adresabilitate: studenţi... panourile de circulaţie. avem de-a face cu figuri (una elină. fără volute inutile sau pretenţioase. ISBN 978-973-737-429-5 An apariţie: 2008. înrudirea. 200 pag. Preţ fără TVA: 13 lei Volumul întâi din Proiecte filosofice ale Modernităţii se doreşte a fi o abordare sintetică. specialişti Silviu ANDRIEŞ-TABAC INTRODUCERE ÎN HERALDICĂ. într-adevăr. bunăoară. toate semnele vizuale având a face cu identitatea. nu par câtuşi de puţin dispuse să dispară într-un viitor nici apropiat. cealaltă latină) ale drumului. în ciuda concurenţei emblemelor noi. deschiderea sa mereu dinaintea oricărui sens. iminenţa erantului este rostul eranţei. 978-973-737-469-1 An apariţie: 2008. culoarea şi imaginea par să fie influenţate. nici îndepărtat”. O asemenea gândire nu putea evita fără de rest complicatul spectru al labirintului.50 lei Labirintul este în măsura în care încifrează iminenţa erantului. Ceea ce revine la a spune. a principalelor idei filosofice novatoare ce pot fi identificate în operele unor gânditori reprezentativi pentru debutul acestei perioade mult discutate din istoria culturii europene. Ceea ce revine la. –296– . Ceea ce revine. de fiecare dată. 204 pag.Sebastian GRAMA NOTE PENTRU O FENOMENOLOGIE A ERANŢEI Format 16/61x86. În ambele cazuri. mereu dinaintea sensului. încifrează labirintul. Însă. Preţ fără TVA: 11. profesori. constituie în mare parte moştenirea sistemului heraldic medieval. tricourile sportive. În această zonă se deplasează lucrarea de faţă.

într-o a doua etapă. Rezultatele ei confirmă teoriile şi abordările moderne. univ. ISBN 978-973-737-458-5 An apariţie: 2008. 242 pag. de la un tratat de pace la altul. specialişti Mihai COMAN. destinată cu precădere studenţilor – dar nu numai lor – abordează problematica evoluţiei politice şi sociale a Principatelor Române într-o primă etapă a istoriei moderne. care afirmă caracterul activ al receptării. Preţ fără TVA: 27 lei Lucrarea de faţă. POLITIC ŞI DIVERTISMENT. dar frecvent clamată demagogic). În acest interval de timp. până la tratatul de la Adrianopol din 1829. ISBN 978-973-737-452-3 An apariţie: 2008. puterea interacţiunilor sociale în formularea opiniilor şi varietatea codurilor culturale folosite de public pentru a re- semnifica mesajele mass media. Preţ fără TVA: 27 lei Textele reunite mai jos reprezintă rezultatul a mai mulţi ani de cercetări de etnografia receptării. Felul în care familiile respective interpretează produsele jurnalistice ar trebui să dea de gândit celor care susţin. profesori. Cercetarea a vizat reacţiile consumatorilor faţă de programele informative şi faţă de unele programe de divertisment. sub coordonarea prof. retoric. –297– .. specialişti Nicolae ISAR DIN ISTORIA POLITICĂ A PRINCIPATELOR ROMÂNE.. profesori. de acţiunea boierimii reformatoare. DE LA FANARIOŢI LA DOMNIILE NAŢIONALE (1774-1829) Format 16/61x86. Adresabilitate: studenţi. ne vom îndrepta atenţia asupra coordonatelor esenţiale pe care se înscrie – şi prin care se configurează ca sursă viguroasă a ideaticii Timpurilor Noi – gândirea exponenţilor cei mai semnificativi pentru ceea ce ulterior s-a numit raţionalism modern: Descartes. 308 pag. puterea de a manipula a presei (niciodată dovedită empiric. împreună cu alte deziderate ale mişcării de redeşteptare naţională. de la tratatul din 1774 semnat la Kuciuk-Kainargi. patronată într-o primă etapă de revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Adresabilitate: studenţi. Mihaela PĂUN MASS MEDIA. instituţia domniei pământene (naţionale) este pe deplin restabilită şi consacrată definitiv în textul tratatului de la Adrianopol. RECEPTAREA DOMESTICĂ A MESAJELOR PRESEI Format 16/61x86. iar caracterul ne-reflectat al reacţiilor publicului ar trebui să fie un preambul la un posibil „tratat de modestie jurnalistică”. Tranziţia de la regimul domniilor fanariote la regimul domniilor pământene a fost marcată de mişcarea de redeşteptare naţională din anii 1821-1822. între cele două date. Spinoza şi Leibniz. În urma acestor evenimente. Mihai Coman. constatăm importante schimbări atât în planul statutului politic internaţional al Ţării Româneşti şi Moldovei. dr. la nivel de licenţă şi de master. efectuate de studenţii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. cât şi în planul organizării instituţionale a celor două principate.

nu numai studenţilor.. scheme. Cum caligrafia este disciplina care te conduce pas cu pas la a învăţa forme abstracte. geneza ideii naţionale. al relaţiei directe cu studenţii care sunt la început de drum. 114 pag. destinată şi ea. Preţ fără TVA: 10 lei Scopul lucrării de faţă este să prezinte anumite mecanisme ce nu pot fi ocolite în demersul deprinderii desenului. la relégitimation des hiérarchies socio-politiques. Editura Universităţii din Bucureşti. 328 pag.. ISBN 978-973-737-564-3 An apariţie: 2008. ediţia a II-a. cercetarea ei explorează identitatea feminină. volumul de faţă vine să completeze o lucrare anterioară a autorului. profesori. Adresabilitate: studenţi. o temă marginalizată de istoriografia românească. de mettre l’intérêt national au-dessus de l’intérêt personnel et d’asseoir la démocratie sont les vecteurs qui orientent les schèmes de pensées et dessinent l’horizon symbolique et idéologique de cette époque. spiritul critic. spre a-i pune în evidenţă importanţa pentru înţelegerea construcţiilor identitare şi a redefinirii ierarhiilor sociale şi a arhitecturii politice (p. ci şi specialiştilor (Principatele Române în Epoca Luminilor. etapă obligatorie în facerea sau decodificarea imaginilor picturale. 2005). Întregul ei demers şi rezultatele la care ajunge contrazic stereotipurile privind absenţa femeilor din istoria politică a secolului al XIX-lea şi –298– . Modul de prezentare este cel folosit în cadrul cursurilor de atelier. Abordând istoria politică şi socială a Principatelor Române pe calea tranziţiei de la vechiul regim – al domniilor fanariote – la regimul domniilor pământene. Preţ fără TVA: 30 lei Le XIXe siècle est un période de « modernisation » de la société roumaine et de construction nationale qui impose une redéfinition des rôles et des identités sociales. la réinvention du lien social et de symboles mobilisateurs. Le besoin de rétablir l’ordre social. grafierea şi apoi încărcarea lor cu sensuri imagistice în propoziţii şi fraze. la fel şi desenul are acelaşi demers. 1770-1830. specialişti Dumitru RADU CONSTRUCŢIE ŞI MODELARE ÎN PORTRETUL BIZANTIN Format 16/61x86. ISBN 978-973-737-562-9 An apariţie: 2008. 8-9). Adresabilitate: studenţi. închinată istoriei culturii şi circulaţiei ideilor în Principate în aceeaşi perioadă – lucrare elaborată după toate regulile metodologiei ştiinţifice. RÉFLEXION SUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ FÉMININE DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE ROUMAIN Format 14/20. de asemenea. d’enseigner le patriotisme aux « enfants de la patrie ». Cultura. 1999. „După cum subliniază autoarea. public interesat Ionela BĂLUŢĂ LA BOURGEOISE RESPECTABLE. de formuler et d’imposer une nouvelle morale.

nr. profesori. Ioan Hantău). univ. Preţ fără TVA: 21 lei „Tehnica educativă este cu atât mai productivă. Autoarea subliniază. tabelelor şi formulelor de calcul a diverşilor parametri” (Prof. FUNDAMENTE TEORETICE ŞI PRACTICO-METODICE Format 8/61x86. dr.” (Silvia Marton. MIJLOC AL EDUCAŢIEI FIZICE Format 8/61x86. ISBN 978-973-737-493-6. profesori –299– . public interesat Remus DUMITRESCU CULTURISM-FITNESS II. în concordanţă cu noile orientări. în mod foarte convingător. ÎNDRUMAR TEORETIC ŞI PRACTICO-METODIC (PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE NEPROFIL) Format 8/61x86. profesori. 126 pag. 22 octombrie 2009) Adresabilitate: studenţi. cercetarea ei îşi aduce contribuţia. public interesat Remus DUMITRESCU METODICA EDUCAŢIEI FIZICE I. alături de alte cercetări din ultimii ani.. ISBN 978-973-737-490-5. de altfel. Prin aceasta. romani şi chinezi. profesori. Preţ fără TVA: 24 lei Exerciţiile fizice şi mai ales cele cu greutăţi. la recuperarea multiplelor feţe ale secolului al XIX-lea românesc. 978-973-737-491-2 An apariţie: 2008. Adresabilitate: studenţi. eliberat de obsesia istoriografiei tradiţionale pentru unitate şi independenţă statală. greci. sunt cunoscute încă înaintea erei noastre de egipteni.. 497. iar principalele instituţii sociale şi politice (precum familia sau cetăţenia) îşi aşteaptă încă istoria socială. 978-973-737-492-9 An apariţie: 2008. depăşesc analizele ce se limitează la reproducerea discursurilor epocii. cu cât se constată că autorul nu se rezumă la simpla aplicare a unor principii gata fabricate şi se ocupă şi de posibilitatea de autoevaluare prin accesarea fişelor. tendinţe şi achiziţii în câmpul acestei activităţi. folosite ca mijloc de dezvoltare fizică. Lucrarea contribuie astfel..50 lei „De remarcat este faptul că tratarea în amănunţime a tuturor acestor aspecte se face de pe poziţiile avansate ale psiho-pedagogiei moderne. la restituirea – dacă nu chiar la descoperirea – pe care o merită secolul al XIX-lea. specialişti Remus DUMITRESCU CULTURISM-FITNESS I. univ. 186 pag. Adresabilitate: studenţi. 978-973-737-494-3 An apariţie: 2008.” (Prof. JOCURILE DE MIŞCARE. Ioan Cerghit) Adresabilitate: studenţi. „Elaborarea identităţii feminine în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. 168 pag. Preţ fără TVA: 16. în Observator Cultural. pe care îndeobşte le grupăm sub sintagma „modernizare“. că abordările specifice sociologiei istorice lipsesc pentru această perioadă. ISBN 978-973-737-490-5.

206 pag. ISBN 978-973-737-493-6.. care vor găsi unele răspunsuri cu privire la originile.. au fost cercetate şi selecţionate în scopul conturării celor mai semnificative momente din istoria Universităţii bucureştene. profesori.] conturează o binevenită şi semnificativă contribuţie personală a d- lui lector univ. specialişti Ana-Felicia DIACONU SIMBOLUL HERALDIC ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ POSTDECEMBRISTĂ. în acelaşi timp. 532 pag. 1864-2004. evoluţia şi locul educaţiei fizice în ansamblul său. 1990- 2004 (HERALDIC SYMBOL IN POST-COMMUNIST ROMANIAN SOCIETY. realizată împreună cu profesorul Ovidiu Bozgan în anul 2004. educatoarelor. dr. Remus Dumitrescu la perfecţionarea sistemului de pregătire a profesorilor. institutorilor din învăţământul preuniversitar. 300 pag.” (Prof. Actuala ediţie de documente vine să completeze şi.Remus DUMITRESCU METODICA EDUCAŢIEI FIZICE II. Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-440-0 An apariţie: 2008. Ioan Cerghit) Adresabilitate: studenţi. (Autoarea) –300– . specialişti Adina BERCIU-DRĂGHICESCU ISTORIA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI. EDUCAŢIE PSIHOMOTRICĂ Format 8/61x86... DOCUMENTE (1864-1972) Format 14/20.. 978-973-737-499-8 An apariţie: 2008. ne-am propus să surprindem. învăţătorilor. Preţ fără TVA: 24.). modul şi formele în care s-a produs în România tranziţia spre folosirea din nou a însemnelor heraldice”.50 lei „Lucrarea [. multe inedite. să aprofundeze informaţia din lucrarea O istorie a Universităţii din Bucureşti. cât şi implicaţiile sociale şi educaţionale pe care le are (. dr. Preţ fără TVA: 59 lei Documentele. avizat sau nu în domeniul heraldicii. 1990-2004) Format 14/20. ISBN 978-973-737-534-6 An apariţie: 2008.. a valorificării potenţialităţilor educative pe care le oferă jocurile de mişcare. univ. înainte de toate. cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la constituirea Universităţii din Bucureşti. profesori. Preţ fără TVA: 45 lei „Prin lucrarea pe care o oferim astăzi cititorului. Se face o trecere în revistă a formelor design-ului instruirii şi gestiunii resurselor materiale de care depinde reuşita învăţării motrice şi problematica activităţii ludice a copiilor..

.50 lei Revistă editată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Ana-Felicia Diaconu. Număr special cu lucrările Conferinţei Naţionale „Educaţia Azi”. Preţ fără TVA: 22 lei „Am încercat să pun accentul pe evoluţii contemporane ale comportamentelor politice. Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Preţ fără TVA: 25 lei Managementul cunoaşterii este un domeniu în plină dezvoltare. 30 mai 2008. managementul cunoaşterii trebuie să integreze noile teorii şi cunoştinţe aplicative de natură filosofică în aşa fel încât să răspundă. a Societăţii de Genealogie. Universitatea din Bucureşti. membră a Comisiei Naţionale de Heraldică. profesori. ISBN 978-973-737-391-5 An apariţie: 2007. Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” – Chişinău. Dimpotrivă. ISSN 1844-8488 An apariţie: 2008. cerinţelor unor organizaţii bazate din ce în ce mai mult pe cunoaştere şi pe creşterea cunoaşterii.. 520 pag. Universitatea din Bucureşti şi Centrul de Cercetare pentru Comunicarea Pedagogică (CCCP). specialişti Romulus BRÂNCOVEANU (coordonator) MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII Format 14/20. 318 pag. doctor în istorie. Adresabilitate: studenţi. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. 186 pag. ISBN 978-973-737-498-1 An apariţie: 2008. Adresabilitate: studenţi. ANUL I. Bucureşti. Preţ fără TVA: 38. cu ajutorul acestora. profesori. specialişti EDUCAŢIA AZI. Adresabilitate: studenţi.. bineînţeles. a Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” – Iaşi. şi este totodată secretar general al Societăţii Române de Vexilologie – Bucureşti. pe tranziţia post-comunistă şi. Dezvoltarea acestui domeniu nu se poate limita la reproducerea diferitelor teorii epistemologice şi aplicarea lor necritică în managementul organizaţiei.” (Autoarea) Adresabilitate: studenţi. pe realitatea românească. accesibilă în mod direct studenţilor. este cadru universitar. profesori. specialişti –301– . profesori. specialişti Georgeta GHEBREA INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIA POLITICĂ Format 14/20. nr. 1/2008 Format A4.

cel occidental. cu mijloacele tehnice care au contribuit la acele performanţe.. Adresabilitate: studenţi.Ruxandra IVAN ROMÂNIA ŞI PROCESUL CONSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE. Preţ fără TVA: 12 lei În ultimii ani. Printre problemele cele mai importante de pe agenda organelor comunitare s-a aflat. în cazul nostru. modernizarea înseamnă aculturaţie. Odată în plus. culoarea şi textura –. Adresabilitate: studenţi. specialişti Dumitru RADU ARTA ŞI TEHNOLOGIA Format A5. Preţ fără TVA: 15 lei Consistentele secţiuni ale lucrării aşază într-o relaţie firească dezideratele şi performanţele plastice. între valorile semnificante şi cele ale semnului plastic. profesori. – forma. 978-973-737-595-7 An apariţie: 2009. discursul despre constituţionalism la nivelul UE a devenit din ce în ce mai pronunţat. 246 pag. Până la urmă. cu toate constrângerile ei de manifestare istorică. a reuşit să- şi dezvolte o tradiţie proprie şi această tradiţie s-a încadrat la momentul potrivit în tiparele societăţii moderne.. 132 pag. în anii 90. V Format B5. 174 pag. contribuţia fondului autohton la modernizare. Alin CIUPALĂ (editori) IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII ÎN VECHIUL REGAT – VOL.. dar totdeauna dificil de pus în evidenţă şi anume. Adresabilitate: studenţi. PARTICIPAREA LA CONVENŢIA PRIVIND VIITORUL EUROPEI Colecţia „Timpul prezent” (4) Format A5. acest volum demonstrează că societatea românească. şi tradiţia locală. dar de cele mai multe ori această împrejurare a imprimat o amprentă specifică transformărilor moderne. Preţ fără TVA: 23 lei În recentul volum regăsim studii referitoare la acele forme de manifestare ale modernizării care reuşesc să surprindă un fenomen real. ISBN 973-575-208-5. în unele cazuri. ISN 978-973-737-576-6 An apariţie: 2008. mai ales datorită dificultăţii de a coordona extinderea UE cu menţinerea sau chiar creşterea nivelului de integrare. specialişti Ion BULEI. profesori. cea a modului în care ar trebui realizată uniunea politică. Dezbaterea privind obiectivele Uniunii Europene a fost relansată. o reciprocă experienţă împărtăşită între model. specialişti –302– . o piedică în calea unei mai rapide modernizări. profesori. Faptul a fost. ISBN 978973-737-593-3 An apariţie: 2008.

langage et idée. Zlate. en fin de compte. Collaboration autant. poir ainsi dire. nous aimerions finir ces lignes par l’expression de notre confiance que les articles qui suivent ne seront que le début d’une longue et profitable collaboration. IMAGES. profesori. Neuropsihologia devianţei la adolescenţi şi tineri (1999). 2006). LANGAGES ». Din anul 2000 este profesor universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. din 1971 este cadru didactic. specialişti –303– . iar în 1980 a obţinut doctoratul în psihologie. Recunoaşteri internaţionale: În 1999. Preţ fără TVA: 37 lei Ruxandra Răşcanu a absolvit Facultatea de Psihologie în anul 1970. Departamentul Psihologie. veut bien dire « philosophie »”. 316 pag. Preţ fără TVA: 17. National Biographical Institute (NBI) îi conferă titlul de “The Woman of the Year”. Sabin TOTU. dar mai ales colaborarea în ECHIPĂ. ISBN 978-973-737-591-9 An apariţie: 2008. ISBN 978-973-737-459-2 An apariţie: 2008. partea I şi II (2003. Ce qui.50 lei “Tout en signalant notre gratitude envers les efforts et le professionnalisme mis en jeu par la Maison d’Édition de l’Université de Bucarest [Editura Universităţii din Bucureşti]. Introducere în psihodiagnoză clinică. Adresabilitate: studenţi. c’est-à-dire entre idée et image. BUCAREST – 14 ET 15 JUIN 2006 Format A5. Viorel VIZUREANU LES ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL « SYSTÈMES. Psihologie aplicată (2007). ASPECTE TEORETICE ŞI CLINIC AMELIORATIVE Format A5. Psihologie medicală şi asistenţă socială (1996). deschideri la complicatele meandre ale sufletului uman. profesori. Metode şi tehnici de asistenţă socială (2001). autoarea a acumulat experienţă şi modele de conduită specifică pentru domeniul delicat al drogurilor. După un deceniu de eforturi de documentare şi de intervenţii alături de numeroşi specialişti. Această zonă sensibilă a existenţei umane solicită informare „la zi”. specialişti Ruxandra RĂŞCANU DEPENDENŢĂ ŞI DROG. empatie faţă de subiecţi şi familiile lor.. 290 pag. (Les éditeurs) Adresabilitate: studenţi. du côté du sujet. que du côté de l’objet. Coautor la Psihologia vieţii cotidiene (1997) şi Psihologia la răspântia mileniilor (2001). sub redacţia M.. entre chercheurs et institutions. Din cărţile autoarei: Psihologia comportamentului deviant (1994).Mihaela POP. iar în 2003 este inclusă de American Biographical Institute între personalităţile recunoscute în societatea contemporană prin nominalizarea la The Contemporary Who’s Who (ABI).

Formaţia ştiinţifică de jurist a autoarei este. ferm. Miza era aceea de a evita aglomerarea «certitudinilor» anestezice şi de a da spaţiu altor «ciorne» care. se vor fi strângând laolaltă pentru a înfăţişa ceva”. Ana Rădulescu) Adresabilitate: studenţi. “A analiza legislaţia din domeniul protecţiei familiei şi copilului din România post-decembristă constituie în sine un demers extrem de dificil. fără de care simpla trecere în revistă a legislaţiei rămâne un demers pur dogmatic. Lucrarea se prezintă ca o pledoarie pentru dezvoltarea unui sistem coerent de protecţie a copilului şi familiei şi constituie un ghid de referinţă pentru factorii de decizie în planificarea unei structuri sau strategii pentru serviciile speciale. De prin 2000 am predat. ISBN 978-973-737-568-1 An apariţie: 2008.Monica Luminiţa ALEXANDRU REFORMA SISTEMULUI DE PROTECŢIE A COPILULUI ŞI FAMILIEI ÎN ROMÂNIA Format A5. Preţ fără TVA: 20 lei Prezenta lucrare îşi propune să analizeze sistemul de protecţie a copilului şi familiei. Am păstrat nu atât ceea ce era sigur. din perspectivă legislativă şi instituţională. nu mai puţin însă. cât şi după 1989. specialişti –304– .50 lei “Această carte este precipitatul câtorva ani de lucru. 168 pag. atât pentru profesioniştii din sistem. profesori.. cât şi pentru beneficiarii acestor măsuri. fără îndoială. Paginile care urmează reprezintă ceea ce a rămas din după-amiezele astfel petrecute. dar care să asigure totodată aplicarea principiilor prevăzute în tratatele internaţionale. în dinamica pe care acesta a înregistrat-o atât în perioada comunistă. profesori. am pus în mişcare ce am putut spre a oferi condiţiile optime agravării lor. indignări prilejuite ascultătorilor. perspectiva specifică asistentului social. însă poate că ar trebui spus: am învăţat – împreună cu studenţii – cursul de Filosofie continentală la Facultatea de Filosofie a Universităţi din Bucureşti. Nu am căutat nicicum să le demontez: dimpotrivă. Frecventele modificări ale legislaţiei şi discontinuităţile care au marcat evoluţia sistemului provoacă serioase dificultăţi de raportare. ADVERSITĂŢI DECLARATIVE ŞI COMPLICITĂŢI RADICALE ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ Format A5.. 226 pag. controverse. indispensabilă. dr. finalmente. (Conf. În multe locuri. la care România este parte”. m-am lăsat ajutat de amintirea unor nedumeriri. univ. (Autorul) Adresabilitate: studenţi. specialişti Sebastian GRAMA ACTUALITATE ŞI SCRIITURĂ. liniştitor. Preţ fără TVA: 12. precum şi indicatori importanţi în schimbările legislative care trebuie să fie racordate la realităţile româneşti. ISBN 978-973-737-592-6 An apariţie: 2008.

cel puţin parţial. prin prezenţa vlahilor sud-dunăreni (a aromânilor). Adresabilitate: studenţi. Maria PETRE SCHITURI ŞI CHILII ROMÂNEŞTI LA MUNTELE ATHOS. VOL. pe moşia mânăstirii Sfântul Pavel. documentele încep să ateste daniile domnitorilor români. public interesat Adina BERCIU-DRĂGHICESCU. I – 75 lei. Preţ fără TVA: vol. pe moşia mânăstirii Lavra. iar românii sud-dunăreni au căutat în continuare să obţină. În volum sunt integrate şi un număr de 46 de documente (edite) din cele două volume Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică (Editura Universităţii din Bucureşti. profesori. ei au pus bazele schitului românesc Lacu. 978-973-737-587-2. specialişti. Maria PETRE ŞCOLI ŞI BISERICI ROMÂNEŞTI DIN PENINSULA BALCANICĂ. vol. I. 710 pag. 530 pag. ISBN (10) 973-737-186-0.. ruşi. Pentru întocmirea lucrării de faţă au fost studiate şi selecţionate documentele inedite cele mai semnificative. II Format B5. educaţional şi bisericesc. Ei au vieţuit alături de călugării greci. 2004-2006). La mijlocul secolului al XVIII-lea.. PARTEA I-II. profesori.Adina BERCIU-DRĂGHICESCU. satisfacerea unor deziderate în plan politic. vol. ISBN (13) 978-973-737-186-7 An apariţie: 2006. Preţ fără TVA: 79 lei Primul război mondial a însemnat un moment de cotitură în evoluţia situaţiei naţionale a românilor din Peninsula Balcanică. Adresabilitate: studenţi. dar şi existenţa la Sfântul Munte a unor monahi români. DOCUMENTE (1918- 1953). în scopul conturării evoluţiei aşezămintelor religioase româneşti de la Muntele Athos. DOCUMENTE (1852-1943) Format B5. Din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. specialişti –305– . II. cultural. începând cu înfiinţarea schiturilor Lacu şi Prodrom până în anul 1943. Numărul monahilor români athoniţi a sporit în timp. II – 60 lei Documentele athonite atestă prezenţa elementului românesc la Muntele Athos încă din secolul al IX-lea. 978-973-737-588-9 An apariţie: 2009. sârbi sau în chilii şi colibe proprii. vol. ISBN 978-973-737-445-5. iar la mijlocul secolului al XIX-lea se ridica din temelii schitul românesc Prodrom. bulgari. înregistrându-se la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea un proces de afirmare a vieţii monahale la Sfântul Munte. El a dus la configurarea unor noi realităţi politice în evoluţia statelor din zonă.

256 pag. rezultate).. profesori. Costinel MIHAIU ISTORIA DANSULUI SPORTIV ÎN UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Format B5. Ştiinţele auxiliare minore. Muzeul şi Arhiva –. Muzeologia. 176 pag. ci o oglindă a ceea ce s-a realizat. ISBN 978-973-737-608-4 An apariţie: 2009. cu bune şi rele. Adresabilitate: studenţi. Cele 14 forme de dans cuprinse în cursul de dans. atractiv şi viabil. respectiv: Biblioteconomia.. formarea grupelor. volumul de faţă este primul dintr-o serie care îşi propune să prezinte părţi reprezentative din lucrările de licenţă/masterat sau doctorat ale absolvenţilor Facultăţii de Istorie (la zi sau învăţământ la distanţă). –306– . ISBN 978-973-737-601-9. cu scăderi şi reuşite. având specializarea de istorie medievală. care stau la baza activităţii instituţiilor specializate în conservarea şi folosirea surselor istorice – Biblioteca. Demografia. 156 pag. Preţ fără TVA: 18 lei Scurtă istorie a dansului de la începuturile umanităţii (referiri şi la dansul în lumea animalelor). specialişti Daniela ADUCOVSCHI. Locul dansului sportiv în demonstraţiile cultural-sportive şi artistice. Preţ fără TVA: 19 lei Ce şansă şi viitor mai au studiile medievale şi de istorie premodernă în istoriografia actuală? Pornind de la această întrebare simplă. specialişti Marcel-Dumitru CIUCĂ ŞTIINŢELE AUXILIARE ALE ISTORIEI Format B5. a Auxiliarelor majore. sunt prezentate: Filologia. unii dintre ei formându-se chiar în cadrul Seminarului de Metodologie a Istoriei “Dimitrie Onciul”. Preţ fără TVA: 27 lei Din prima categorie.Florentina NIŢU (coordonator) STUDIILE MEDIEVALE ŞI PREMODERNE – UN TERITORIU DE REDESCOPERIT? Format A5. Etnografia şi altele. comentarii ale studenţilor cu privire la această disciplină sportivă. în scopul de a determina ceea ce mai este de făcut pe termen lung. pentru ca acest domeniu să se dezvolte şi să fie competitiv. ISBN 978-973-737-616-9 An apariţie: 2009. Geologia. Arhivistica. probe de control. Problematica dansului sportiv în lecţiile de educaţie fizică (programa analitică. profesori. 978-973-737-610-7 An apariţie: 2009. au fost înfăţişate grupat în funcţie de cele trei ştiinţe care guvernează activităţile specifice acestor deţinători de surse istorice.. Caietele Laboratorului de Metodologie a Istoriei “Dimitrie Onciul” nu se vor a fi doar un simplu spaţiu de expunere a unor capitole sau fragmente din lucrările elaborate de absolvenţi. Adresabilitate: studenţi. Începuturile dansului sportiv în România. Geografia.

Preţ fără TVA: 9. Volumul este însoţit de o serie de planşe. ISBN 978-973-737-276-5 An apariţie: 2007. pe baza unei bibliografii orientative. Miron Cihó. profesori. Studii. din 1990 devine cadru didactic al Facultăţii de Istorie al Universităţii din Bucureşti. cu ajutorul cărora sunt ilustrate categorii de documente sau noţiuni prezentate în curs. muzeologia/muzeografia. arhivistica. biblioteci şi muzee pe teritoriul românesc”. 192 pag. specialişti Adina BERCIU-DRĂGHICESCU PERSONALITĂŢI ALE ŞTIINŢELOR INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII DIN SPAŢIUL ROMÂNESC Format A5. care pot să fie sub formă de A. Adresabilitate: studenţi. deoarece există o diferenţă enormă între conceptul analizat. Un capitol distinct al cursului îl reprezintă: Tehnica realizării lucrărilor ştiinţifice din domeniul Istoriei. specialişti Miron CIHÓ STUDII PRIVIND MAGIA EGIPTEANĂ ANTICĂ Format A5. (Autorul) Profesor universitar dr. au dezvoltat şi au slujit cu dăruire. Evoluţia aşezărilor faraonice. Afirmaţia este numai parţial veridică. răspunsul oferit de savanţi a fost oarecum simplist: religia. Relaţiile între civilizaţia egipteană antică..50 lei “Se pune întrebarea logică: ce a reprezentat esenţa existenţei faraonice? Până nu demult. specialişti. în general. Ne-am propus să omagiem personalităţi consacrate care au ctitorit. perceput de lumea antichităţii clasice. fiind întemeietorul egiptologiei ştiinţifice româneşti. realizările. prin generozitatea donaţiilor lor şi prin sacrificiul lor au înălţat edificiul disciplinelor. sau sub formă de B. ISBN 978-973-737-589-6 An apariţie: 2008. public cultivat –307– . profesori. Adresabilitate: studenţi. (Autoarea) Adresabilitate: studenţi. Preţ fără TVA: 20 lei “Lucrarea de faţă este consacrată vieţii şi activităţii ştiinţifice a reprezentanţilor ştiinţelor informării şi documentării din spaţiul românesc din secolul al XVIII-lea şi până în secolul XX.. terminologia specifică. Ediţii de documente (surse) istorice. născut în 1956 la Târgu Mureş. apoi de către civilizaţiile contemporane şi de egipteni înşişi”. Levant şi lumea egeeană. Principalele domenii de studiu: Religie şi magie egipteană antică. dar şi al instituţiilor culturale aferente: arhive. cu trudă şi abnegaţie ştiinţele documentării. precum: bibliologia/biblioteconomia. Pentru fiecare ştiinţă au fost explicate: domeniul de activitate. 142 pag. lucrări de interpretare. profesori. Prin munca lor. monografii.

000 de pagini ce conţineau termenul «welfare state»”. Valoarea interviului ca tehnică depinde considerabil de cunoştinţele şi de abilităţile asistentului social. specialişti. În acest domeniu.. Preţ fără TVA: 29 lei În practica asistenţei sociale. ISBN 978-973-737-673-2 An apariţie: 2009. ISBN 978-973-737-468-4 An apariţie: 2008. ci vizează în mod deosebit stabilirea şi dezvoltarea relaţiei de acordare a ajutorului.Anca-Monica ARDELEANU TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Format A5. Adresabilitate: studenţi.. Preţ fără TVA: 22 lei “Nu credem să existe. 274 pag. 284 pag. (Autorul) Adresabilitate: studenţi. orice proces de acordare de ajutor se fundamentează pe obţinerea şi pe interpretarea unor informaţii de natură cantitativă şi calitativă referitoare la situaţia de dificultate şi la impactul factorilor de mediu sau al celor de natură intrapsihică. în literatura economică. profesori. 200 pag. La o simplă căutare pe internet cu unul din motoarele cunoscute. corelaţia cu celelalte componente ale sistemului social. specialişti –308– . fundamentarea procesului de schimbare a situaţiei celui intervievat sau chiar realizarea anumitor etape ale acestui proces. profesori. ISBN 978-973-737-669-5 An apariţie: 2009. Adresabilitate: studenţi. profesori. public interesat Livius MANEA INTERVIUL ÎN PRACTICA ASISTENŢEI SOCIALE Format A5. modul în care instituţiile politico-juridice influenţează societatea şi suportă. Preţ fără TVA: 16 lei Ştiinţa dreptului (ştiinţele juridice) studiază legile existenţei şi dezvoltării statului şi dreptului. ca aceea a crizei statului bunăstării generale. interviul nu îndeplineşte numai funcţia de producere de date.000. formele lor concret-istorice. influenţă socială.. am identificat 70. temă mai expusă analizei publicului cunoscător sau doar curios. la rândul lor. specialişti Răzvan PAPUC ECONOMIA PUBLICĂ ŞI STATUL BUNĂSTĂRII Format A5. instituţiile politice şi juridice.

ca o componentă de referinţă a modelului de formare profesională şi umană a studenţilor noştri. Preţ fără TVA: 15 lei “Lucrarea contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei procesului de instruire cu studenţii. Autoarea încearcă să rezolve o serie de probleme teoretice şi metodice. specialişti Adriana STOICOVICIU CURS PRACTICO-METODIC PENTRU PREDAREA JOCULUI DE BASCHET ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE NEPROFIL Format A5.. specialişti Adriana STOICOVICIU PROBLEME ACTUALE ALE ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE NEPROFIL Format A5. Premisa acestei viziuni o reprezintă ideea conform căreia universitatea trebuie să favorizeze competenţe multiple. Aurora Bota – ANEFS Bucureşti) Adresabilitate: studenţi. profesori. 274 pag. univ. discurs familiar etc.Daniela ROVENŢA-FRUMUŞANI (coordonator) IPOSTAZE DISCURSIVE Format A5.). pe fondul creării premiselor favorabile unei stări de sănătate optime. Preţ fără TVA: 21. ISBN 978-973-737-660-2 An apariţie: 2009. discurs mediatic. lecţia de educaţie fizică şi competiţia sportivă specifică studenţilor”. discurs ironic. obiectivele de instruire. 226 pag. ISBN 978-973-737-648-0 An apariţie: 2009. cum ar fi tehnica şi tactica jocului de baschet. dr. profesori. dr. 146 pag.50 lei Multitudinea discursurilor (discurs ştiinţific. profesori. Adresabilitate: studenţi. discurs sindical. ca şi valorizarea “culturilor populare” actualizează ideea lui John Fiske de “democraţie semiotică”. univ. de libertate a actorilor de a alege orice produs al culturii de masă în cadrul ultraliberalismului de la sfârşitul secolului trecut. a unui randament fizic crescut şi a unui psihic robust”.. (prof. dar şi discurs polemic. caracteristicile efortului specific. ISBN 978-973-737-642-8 An apariţia: 2009. specialişti –309– .. Preţ fără TVA: 20 lei “Autoarea pledează convingător pentru diversificarea şi armonizarea conţinuturilor educaţiei fizice şi sportive din învăţământul superior. (prof. programarea şi planificarea pregătirii. Teodora Predescu) Adresabilitate: studenţi.

ISBN 978-973-737-607-7 An apariţie: 2009. profesori.. Preţ fără TVA: 34 lei Definirea familiei comportă dificultăţi determinate. 178 pag. exemplele de exerciţii date mai departe. Adresabilitate: studenţi. condiţie esenţială pentru înţelegerea şi executarea elementelor gimnice pe un anumit tempo. prin care înţelegem succesiunea şi durata de domnie a fiecărui suveran în parte. Capitolul următor este conceput pentru a da lămuriri despre modul cum se descriu. şi de una absolută.. de faptul că ea constituie obiect de studiu pentru mai multe discipline. în primul rând.. relatările oferite de documentele autohtone. Cum datele obţinute de analizele C14 se pot folosi mai cu seamă pentru preistorie – diferenţele existente între datele oferite de metoda radiocarbon şi datele istorice s-ar datora schimbării câmpului geomagnetic al Pământului – bazele pentru elaborarea unor sisteme cronologice rămân. face o trecere în revistă a termenului „gimnastica”. tempo de execuţie. Este o descriere teoretică a terminologiei poziţiilor şi mişcărilor corpului. 250 pag. specialişti Miron CIHÓ LEXICONUL FARAONILOR Format B5. ISBN 978-973-737-655-8 An apariţie: 2009. care creează un confort psihic. (Autoarea) Adresabilitate: studenţi. cu o anumită eficienţă în parametrii pe care îi urmărim – de creştere a rezistenţei. forţei şi supleţei. totuşi. precum şi o introducere în noţiunile de bază ale teoriei muzicii. profesori. Dispunem de o cronologie relativă. deoarece este o disciplină care se realizează numai în prezenţa muzicii. specialişti Anca-Monica ARDELEANU DREPTUL FAMILIEI Format B5. se citesc şi se urmăresc. influenţează marile funcţii ale organismului şi folosirea corectă a acestui instrument metodic nu poate decât să ajute la îndeplinirea obiectivelor instructiv-educative din lecţii”. şi precizează locul ei în contextul activităţilor corporale educaţionale universitare. cu caracter teoretic. pentru că –310– . Preţ fără TVA: 23 lei „Prima parte. prin intermediul căruia se caută posibilitatea încadrării lor conform principiului nostru cronologic. ISBN 978-973-737-544-5 An apariţie: 2008. apoi o amintire actualizată a ramurilor acesteia. Abordarea din punctul de vedere muzical am considerat-o de un real folos. Preţ fără TVA: 40 lei Cu toată abundenţa de documente descoperite în Egiptul de astăzi. 294 pag. stabilirea unei cronologii cât de cât sigure este dificilă. iar în al doilea rând. cu terminologia specifică gimnasticii.Daniela ADUCOVSCHI VARIETATEA GIMNASTICII PE MUZICĂ – MANUAL PENTRU STUDENŢI Format B5.

Jucător de performanţă în cadrul unor campionate naţionale şi internaţionale la copii şi juniori.. cât şi peste hotare. specialişti Răzvan PAPUC ECONOMIA SECTORULUI PUBLIC: CONCEPTE. 190 pag. profesori. Terminologia ştiinţific abordată atestă calităţile unui bun cadru didactic şi pedagogic”.50 lei Scopul economiei sectorului public ca practică socială este acela de a produce bunăstare. Adresabilitate: studenţi. utilizată în activitatea studenţilor. Preţ fără TVA: 29 lei „După ce se prezintă datele generale. în cadrul Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport. Adresabilitate: studenţi. profesori. autoarea prezintă aspectele specifice de tratament pentru fiecare tip de deficienţă fizică. Contribuţii la crearea bazei de tenis a Universităţii din Bucureşti. specialişti Dan George MOISE EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI TENISUL LA STUDENŢI Format A4.. într-o formă simplă şi accesibilă. obiectivele de bază. PROBLEMATICĂ.. cunoscând influenţa acestora asupra aparatului locomotor. ISBN 978-973-737-663-3 An apariţie: 2009. profesori. 150 pag. (prof. Theodor Uscatu) Adresabilitate: studenţi. comune ale kinetoterapiei (scopul. univ. 156 pag. dând accepţiuni diferite – în diverse acte normative – noţiunii de “familie”. iar al ştiinţei economiei sectorului public acela de a explica cum se poate –311– . a cadrelor didactice. dar şi pentru organizarea competiţiilor oficiale. principii). Antrenor categoria I la tenis. ISBN 978-973-737-597-1 An apariţie: 2009. Exerciţiile sunt ordonate pe afecţiuni. Preţ fără TVA: 19 lei Dan George Moise – licenţă şi master în Educaţie Fizică şi Sport. autor şi coautor al unor publicaţii de specialitate ce se adresează tuturor stadiilor de pregătire din tenisul de performanţă. Realizarea unor programe reprezintă pentru cei interesaţi modele utile şi surse de inspiraţie.dr. lector univ. Preţ fără TVA: 16. Universitatea din Bucureşti. Lucrări ştiinţifice la sesiunile organizate în ţară şi peste hotare. ISBN 978-973-737-672-5 An apariţie: 2009. atât în ţară. legiuitorul este inconsecvent. dr. TERMINOLOGIE Format A5. specialişti Mihaela GANCIU ÎNDRUMAR METODIC PENTRU KINETOTERAPIE CU MIJLOACE ASOCIATE DIN EDUCAŢIA FIZICĂ Format B5.

Keller’s Der Grüne Heinrich and Thomas Mann’s Doktor Faustus. profesori. specialişti Dan George MOISE MONOGRAFIA JOCULUI DE TENIS Format A5. He teaches at the University of Bucharest. (Autorul) Adresabilitate: studenţi. Monica Oancă was born in 1972. iată. Martin POTTER VISIONS OF SALVATION IN LATE MEDIEVAL ENGLISH LITERATURE Fomat A5. Ele sunt marca lumii civilizate. aşa după cum este concepută. poate reprezenta un început. She teaches at the Faculty of Orthodox Theology of the University of Bucharest. surprinzător de vechi. completing his PhD in German Literature at University College London in 2003. Adresabilitate: studenţi. profesori. ISBN 978-973-737-667-1 An apariţie: 2009. Preţ fără TVA: 14 lei Based on a well-grounded bibliography. Se povesteşte că un barbar –312– . profesori. 176 pag. Adresabilitate: studenţi. He studied linguistics and literature at King’s College Cambridge and the University of Southern California. produce această bunăstare şi care sunt dificultăţile implicate în producţia publică a bunurilor şi serviciilor asociate bunăstării. ISBN 978-973-737-657-2 An apariţie: 2009. inspiring people and taming their fear of death (Monica Pillat). will be appearing with the Mellen press in 2009.. the book has creative insights and offers an original contribution to the study of late medieval English culture. She is currently working on her PhD dissertation on The Castle in English Medieval Society. based on his PhD dissertation. atât de necesară profesiei noastre”. Preţ fără TVA: 15 lei “Cartea. His book Society and the Artistic Imagination: A Study of Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre.. 152 pag. privind invitarea specialiştilor domeniului.. specialişti Monica OANCĂ. specialişti Valentin MUREŞAN MANAGEMENTUL ETICII ÎN ORGANIZAŢII Format B5. ISBN 978-973-737-664-0 An apariţie: 2009. approached from a thematic perspective. de a contribui substanţial la modernizarea informaţiei de specialitate. Martin Potter was born in 1971. Preţ fără TVA: 60 lei Preocupările programatice pentru ameliorarea moralităţii unei comunităţi sunt. She studied theology and literature at the Faculty of Orthodox Theology of the University of Bucharest. 348 pag. The authors trace the historical and socio-cultural background of an epoch when the Catholic Church influenced to a great extent the ethics of human conduct and they invite their readers to embark on a spiritual voyage back to a time when Christian faith played a major role in society.

TENDINŢE Format A5. (Prof. ISBN 978-973-737-674-9 Apariţie: 2009. We have been educated to live in a world of excessive image. profesori. 244 pag. nu în locul ei. specialişti Valentin MUREŞAN (coordonator) LEGEA MORALĂ LA KANT Format B5. 232 pag. ORIGINI. specialişti Ecaterina LUNG ISTORIA CULTURALĂ. Adresabilitate: studenţi. It is essential to get back to REAL because it is our moral right to be there”. În mod firesc.. Deşi autorii comentariilor sunt cunoscuţi exegeţi ai operei kantiene. ajuns în Atena se mira de faptul că tinerii se întreceau în competiţiile sportive pentru glorie. and not chimaeras. Ceea ce e îngrijorător în lumea de azi e că există o enormă tentaţie de a lua în derâdere asemenea angajamente civice şi programe publice de perfecţionare morală. By excellencean image consuming civilization. the world of tomorrow needs realities. EVOLUŢII. ISBN 978-973-737-700-5 An apariţie: 2009. We are now in a situation in which we consume images and think we consume realities. nu pentru bani. D. studiul acestor texte trebuie să se facă în paralel sau după lectura lucrării lui Kant. Preţ fără TVA: 14. Some exclusively consume realities.. we have got to the point where we no longer separate the once distinct imaginary and real spaces. nivelul de sofisticare al textelor e potrivit capacităţii de înţelegere a unui debutant în studiul lui Kant. După câţiva ani şi –313– ..50 lei “I would like to note that in order to continue existing. Adresabilitate: studenţi *** MANAGER 9/2009 (SERIE NOUĂ) Format B5. 132 pag. Preţ fără TVA: 30 lei Volumul de faţă este un caiet de seminar util studenţilor dornici să înţeleagă filosofia morală a lui Immanuel Kant (1724-1804). comentariile vizează în principal Întemeierea metafizicii moravurilor. profesori. Ph. Preţ fără TVA: 24. ISSN 1453-0503 An apariţie: 2009. Paul Marinescu) Adresabilitate: studenţi.50 lei Această lucrare s-a născut din ideea unui curs opţional metodologic destinat studenţilor Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Nu e mai puţin adevărat că aceia care adoptă o asemenea atitudine riscă nebănuit de mult. Textele traduse reprezintă comentarii la opera de filosofie practică a celui ce e considerat cel mai mare filosof modern.

centrală sau provincială. XIX şi mai ales în sec. relaţia lui cu autorităţile centrale sau provinciale. EDIŢIE ÎNGRIJITĂ. influenţa lui asupra societăţii romane. profesori. va trebui să renunţăm (mental) la picioare. propaganda. Adresabilitate: studenţi. ISBN 978-973-737-728-9 An apariţie: 2009. XX. I-III P. NOTE ŞI INDICE DE LAURENŢIU VLAD Format A5. (Alexandru Duţu. specialişti Valentin BOTTEZ CULTUL IMPERIAL ÎN PROVINCIA MOESIA INFERIOR: SEC. cum spune Chesterton. inovaţia culturală relativ bine inserată la nivel teologic în practica religioasă romană (spre deosebire de partea greacă a Imperiului. ISBN 978-973-737-707-4 An apariţie: 2009. suntem foarte atenţi să nu supărăm Europa. unele datând încă din sec. unde aspectele teologice ale divinităţii împăratului nu au –314– . 346 pag. libertatea menţinută prin secole. Preţ fără TVA: 18 lei „Uşurătatea şi dificultatea cu care ne adaptăm la situaţiile noi provine din faptul că nu ne cunoaştem bine tradiţia culturală. să nu mai dăm cu piciorul la scara pe care ne-am suit. Când apar grupurile anticreştine. deşi în multe ţări din Europa acele grupuri sunt interzise. marile sinteze fiind însă realizate în sec. contexte largi şi maniere de a trăi. Format B5. administrarea şi controlul teritoriului. O mai clară definire a tradiţiei noastre (nu din punctul burgheziei rapid fo