You are on page 1of 3

10.

Macromedia
Dreamweaver
Programiranje  Uvod u Macromedia Dreamweaver
Razvijanje strukture prezentacije
za Internet 

 Definisanje lokalne web prezentacije


 Zadavanje browsera

predavanja
v.as.dr. Samir Lemeš
Lemeš
slemes@mf.unze.ba

Uvod u Macromedia Uvod u Macromedia


Dreamweaver Dreamweaver
 Panoi za dodavanje i mijenjanje teksta
i objekata
 Traka Insert
 Pano za prikazivanje svojstava
(Properties)
 Prozor za rad s datotekama
prezentacije (Site)
 Pano za odgovore (Answers)

Uvod u Macromedia Uvod u Macromedia


Dreamweaver Dreamweaver
 Grupe panoa: Design, Code,  tri nač
načina prikaza:
Application, Files i Answers.  Design View
 Svim panoima možmožete da pristupite iz  Code View
menija Window.  Split Design and Code
 Window, Arrange Panels
 Prozor dokumenta
 Nova strana se podrazumijevano zove
"Untitled Document"

1
Uvod u Macromedia Uvod u Macromedia
Dreamweaver Dreamweaver
 Birač
irač HTML oznaka (Tag Selector).  Traka Insert sadrž
sadrži viš
više objekata i elemenata
koje mož
možete da postavite na stranu: slike,
 Omoguć
Omogućava brzo kretanje kroz tabele, specijalne znakove, obrasce i okvire.
hijerarhiju koda strane, pregled
 Elementi su razvrstani po grupama:
grupama: Common
elemenata i biranje ostalih elemenata (uobič
(uobičajeni elementi), Frames (okviri), Forms
 Poč
Početna HTML oznaka je uvijek <body> (obrasci), Layout (raspored elemenata),
Characters (znakovi) i druge.

Uvod u Macromedia Razvijanje strukture


Dreamweaver prezentacije
 Pano Properties se koristi za pregled i  Detaljna
etaljna skica
skica ili dijagram toka prezentacije.
mijenjanje atributa izabranog teksta, slika,  Dobra Web prezentacija je intuitivna i ostavlja
tabela i ostalih elemenata strane. pozitivan i jedinstven utisak na posjetioca.
 Njegov sadrž
sadržaj se mijenja u zavisnosti od  Izrada dobre Web prezentacije poč počinje
konteksta: atributi koje prikazuje zavise od definisanjem i saž
sažetim prikazivanjem razloga i
toga šta je izabrano u prozoru dokumenta. potrebe za takvom Web lokacijom.
 Zapitajte se ili pitajte naruč
naručioca prezentacije:
 Pano mož
može biti smanjen. zaš
zašto je ona potrebna i čemu će služslužiti? Šta
hoć
hoćete da izrazite pomoć
pomoću ove prezentacije i na
koji nač
način ćete to postić
postići? Kakav utisak hoć
hoćete
da ostavite i šta posjetioci ove Web lokacije
treba da zapamte?

Definisanje lokalne web Definisanje lokalne web


prezentacije prezentacije
 Prvi korak:
korak: biranje postojeć
postojećeg ili pravljenje  Mjesto čuvanja i linkovi
novog foldera koji će sadrž
sadržavati cjelokupnu do svih datoteka koje
lokacija sadrž
sadrži bit će
buduć
buduću Web prezentaciju (definisanje relativne, zadate u
lokalne Web prezentacije)
prezentacije). odnosu na korijenski
 Pri definisanju lokalne Web prezentacije direktorij lokacije.
mož
možete da zadate istu hijerarhiju direktorija  Site, New Site,
Site, Basic
u lokalnoj i udaljenoj verziji, što je (u Site Definition)
Definition)
nezaobilazno prilikom izrade i održ
održavanja  Advanced vs. Basic
aktivne lokacije.

2
Definisanje lokalne web
Zadavanje browsera
prezentacije
 Local Root Folder u kategoriji Local Info na  Svaki browser
kartici Advanced. prikazuje Web strane
 Refresh Local File List Automatically (čini da na različ
različit nač
način.
Dreamweaver automatski až ažurira spisak  Preferences:
Preferences: služ
služi za
koriš
korištenih datoteka kad god dodate novu zadavanje browsera u
datoteku u folder prezentacije)
prezentacije). kojima ćete
provjeravati izgled
 Enable Cache (dodjeljuje memoriju za često strana prezentacije.
koriš
korištene elemente prezentacije)
prezentacije).  File, Preview in
 Ponovno upisivanje sadrž
sadržaja u memoriju Browser, Edit Browser
usporava rad na veoma velikim Web List.
lokacijama.