You are on page 1of 113

CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

www.ceipocastineiro.es.vg

Programacións
ÍNDICE
2010 - 2011
1

Educación Infantil
ÍNDICE

2º Ciclo – 4 Anos
ÍNDICE

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

TITORA: ISABEL GARCÍA FIZ

Cod.: 32015165

R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense)


Tel. Fax.: 988 42 20 14
e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es
web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

4 anos

PROGRAMACIÓN

DE AULA

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

ORIENTACIÓNS XERAIS
1. OBXECTIVOS XERAIS DE CICLO
O segundo ciclo da Educación Infantil contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que
lles permitan:
a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as
diferenzas.
b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. Coñecer e apreciar algunhas das súas
características e costumes e participar activamente, de forma gradual, en actividades sociais e
culturais do contorno.
c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.
5
d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.
e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación
social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.
f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.
g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e no movemento, o xesto e o ritmo.
h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a comunicación.
i) Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da información e da
comunicación.

2. OBXECTIVOS DE ETAPA POR ÁREA


Área de Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal
En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes
capacidades:
1. Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as propias
características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas outras persoas,
desenvolvendo sentimentos de autoestima e alcanzando maior autonomía persoal.
2. Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas das súas funcións,
descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e coordinando e controlando cada vez con
maior precisión xestos e movementos.
3. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser capaces de
expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén os das outras persoas.
4. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas sinxelas ou resolver
problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións e manifestando unha actitude tendente
a superar as dificultades que se presentan, reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo
capaces de solicitar axuda.
5. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras persoas,
desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e evitando a adopción de
comportamentos de submisión ou dominio.
6. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hixiene, a
alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio
e benestar emocional.
7. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no desenvolvemento das
tarefas.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

8. Mostrar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: idade, sexo, etnia,
cultura, personalidade, características físicas...
9. Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o
desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais persoas, a aceptación
de regras, a seguridade persoal e a aceptación da identidade sexual e cultural.

Área de Coñecemento do contorno


En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes
capacidades:
1. Observar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións sobre algunhas situacións e
feitos significativos, e mostrando interese polo seu coñecemento.
6 2. Observar os cambios e modificacións aos que están sometidos os elementos do contorno e relacionalos
cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e corresponsabilidade na
súa conservación.
3. Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para anticipar probables
efectos que poderían producirse a consecuencia de situacións da vida diaria e dalgúns experimentos
realizados.
4. Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez mais equilibrada e satisfactoria, interiorizando
progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas.
5. Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas características,
producións culturais, valores e formas de vida.
6. Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza baseadas no respecto ás
persoas, ás normas e valores da sociedade á que pertencen.
7. Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da cultura galega -
expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, gastronomía, etc.-.
8. Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e coleccións,
identificando os seus atributos e calidades e establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde
e cuantificación.
9. Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, comprendendo
situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, explorando, ordenando, comparando,
cuantificando, medindo, pesando, etc.

Área de linguaxes: comunicación e representación


En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes

capacidades:

1. Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión de ideas e


sentimentos, de representación, de aprendizaxe y de gozo.
2. Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, a xestualidade, o olfacto
e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación humana.
3. Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, iconas e outros
símbolos e signos convencionais poden representar os pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas
e intencións das persoas.
4. Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos -expresar sentimentos,
emocións, desexos, ideas…- con diferentes interlocutores e/ou interlocutoras e en diversidade de
contextos, valorando a linguaxe como ferramenta de relación cos demais, de regulación da convivencia
e de aprendizaxe.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

5. Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así como das persoas
adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas.
6. Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades contextualizadas e
mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos.
7. Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos.
8. Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de
adquisición da lingua escrita-, e recrear textos.
9. Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de gozo.
10. Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, inventar, transformar...
desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, coñecementos...
11. Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes, comunicándose
creativamente a través das diferentes manifestacións e adquirindo sensibilidade estética.
7 12. Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, mostrando interese pola súa
mellora, respectando e valorando as creacións propias e as das demais persoas.
13. Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, Internet, encerado dixital
interactivo, escáner, vídeo...- como ferramentas de busca de información, creación, expresión e
comunicación.

3. PAUTAS METODOLÓXICAS
3.1. Orientacións didácticas xerais
 Contemplar a diversidade do alumnado adaptando a práctica educativa ás características persoais, as
necesidades, os intereses e os estilos cognitivos dos alumnos. Así mesmo, ter en conta o contexto
sociocultural no que viven.
 Utilizar estratexias comunicativas, vocabulario e terminoloxía adaptados á tipoloxía de alumnado que
temos na aula. Intentar que nun primeiro momento sexan eles os que busquen solucións para superar as
súas dificultades. Potenciar a reflexión co obxectivo de que, unha vez resolto o conflito cognitivo,
cheguen ás súas propias conclusións en función dos seus coñecementos e experiencias previos.
 Crear un clima relacional e de afectividade positivo. Establecer unha relación de confianza entre os
alumnos e o educador, procurando en todo momento que se sintan tranquilos e confiados, que non teñan
medo a participar ou a equivocarse e que se encontren a gusto á hora de comunicar as súas ideas.
Traballar para que acepten as súas propias posibilidades e as súas limitacións, as entendan e as
respecten. Potenciar, en definitiva, a confianza en si mesmos e favorecer a súa integración social.
 Utilizar as situacións de interacción como un recurso máis para axudar a cada alumno que o necesite,
tendo en conta as súas capacidades e as súas dificultades. Facilitar a participación de todos, en función
das súas propias posibilidades.
 Explicar aos alumnos os seus acertos e os seus erros, fomentando os primeiros e desdramatizando os
últimos.
 Equilibrar os aspectos de novidade co compoñente indispensable nestas idades de reiteración e de
rutina.
 Ter en conta, á hora de planificar a distribución horaria do día, os seguintes aspectos:
- A alternancia entre períodos de descanso e períodos de actividade; entre as actividades que requiren
atención e concentración e outras que non necesitan tanta.
- O tempo de dedicación aos alumnos que necesitan unha atención individualizada.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

- O tempo que se dedicará ás actividades colectivas e ás individuais.


 Organizar o tempo de realización das actividades tendo en conta o ritmo do grupo-clase; respectar a
alternancia de esforzo, concentración e movemento; aproveitar os feitos espontáneos que xurdisen ao
longo da sesión ou da xornada.
 Organizar os espazos tendo en conta que favorezan a participación, os desprazamentos, a autonomía, o
control, o traballo en grupo, o traballo individual e o traballo colectivo.
 Incorporar e utilizar na aula os materiais que o alumnado poida encontrar na súa vida diaria e que lles
proporcionen diferentes niveis de resolución das actividades de aprendizaxe.
 Implicar os alumnos, na medida do posible, no funcionamento e na organización da aula. Asignarlles
progresivamente responsabilidades para que colaboren no mantemento da orde e participen na dinámica
establecida conxuntamente. Intentar que se sintan ben na clase e que teñan ganas de aprender e de
8 participar nas actividades. Establecer de forma clara e explícita estratexias que impliquen un
compromiso mutuo, non só por parte do alumnado.
 Establecer canais de comunicación e colaboración coas familias. Intentar xerar un clima de confianza
mutua. Facelos partícipes dalgúns aspectos da organización da aula e da realización de determinadas
actividades de aprendizaxe.
 Planificar actividades para que o alumnado poida participar nalgúns aspectos da súa avaliación, como
unha parte máis do proceso de aprendizaxe.

3.2. Actividades de ensinanza-aprendizaxe


 Motivar os alumnos facéndoos copartícipes do proceso de aprendizaxe. Para iso, facilitar a
participación de todos os alumnos na elección e realización das actividades, na toma de decisións na
aula, etc.
 Coñecer e valorar os coñecementos previos dos alumnos respecto ás aprendizaxes propostas. Iniciar o
proceso de aprendizaxe partindo do que xa saben. Darlles a entender que co seu esforzo e coa nosa
axuda poderán superar as dificultades que encontren en cada caso.
 Presentar situacións que fagan posible a aprendizaxe por descubrimento. Para isto, xerar escenarios
onde os alumnos deban identificar a orixe de determinados problemas, facer un diagnóstico de cada un
deles, propor solucións posibles, analizar as consecuencias e programar as accións necesarias para
conseguir os obxectivos previstos.
 Realizar actividades que posibiliten a observación directa, a manipulación e experimentación co
obxecto de aprendizaxe.
 Realizar, en xeral, actividades que:
- Axuden a provocar conflitos cognitivos nos alumnos.
- Xeren nos alumnos actitudes receptivas cara ao obxecto de aprendizaxe.
- Permitan experimentar o aprendido.
- Faciliten certo grao de autonomía.
- Faciliten a adquisición de destrezas de aprendizaxe autónoma.
- Permitan que todos os alumnos do grupo-clase poidan realizalas independentemente da capacidade e
os intereses de cada cal, sempre que o docente levase a cabo as adaptacións pertinentes.
 Propor actividades nas que o protagonismo, os destinatarios e os obxectivos sexan diferentes:
- Dirixidas polo educador, que levará a iniciativa na súa formulación e na metodoloxía con que se
realicen. Este tipo de actividades empregarémolas principalmente á hora de introducir novos
contidos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

-Suxeridas polo educador, aínda que se permita escoller aos alumnos entre diferentes opcións, de
acordo cos seus intereses ou necesidades.
- De reforzo, destinadas aos alumnos que presentan algún tipo de dificultade, e que poderán ir
resolvendo coa axuda dos alumnos máis capacitados ou coa intervención directa e individual do
educador cando se lle requira.
- De ampliación, dirixidas aos alumnos cuxas capacidades lles permitan adquirir un nivel superior de
contidos respecto aos que temos programados como básicos na unidade didáctica.
- Libres, onde deixaremos que os alumnos empreguen a súa iniciativa, a súa creatividade e a súa
autonomía para levalas a cabo.
 Utilizar o xogo como recurso motivador e instrumento educativo na práctica diaria:
- Xogo simbólico para que o alumnado reproduza ou imaxine escenas ou situacións da vida real. A
9 simulación da realidade permítelles ir coñecendo, aceptando ou provocando novas maneiras de
relacionarse, de enfrontarse aos conflitos e de situarse no contexto social e relacional.
- Xogos non competitivos nos que se deberá ter en conta que:
o O alumnado encontre pracer participando nos xogos, independentemente do resultado final
obtido.
o Eviten a discriminación ou menosprezo daqueles alumnos que non conseguisen os obxectivos
marcados. Estes han de ser indicadores para o educador de que habilidades han de mellorar
individual ou en grupo.
o Posibiliten a participación de todo o alumnado do grupo-clase.
o O alumnado vexa os seus compañeiros como iguais e non como rivais aos que hai que superar.
o A finalidade sexa conseguir a suma de achegas individuais para lograr un obxectivo conxunto.
Os xogos, en síntese, poden servir como instrumento educativo e de observación das peculiaridades de
cada alumno (estilos de aprendizaxe, dificultades, actitude ante os erros…).
 Á hora de traballar con fichas, planificar as actividades de aprendizaxe tendo en conta tres momentos:
- Antes de empezar: actividades previas para pór en contacto o alumnado co obxecto de aprendizaxe,
motivalo e espertar o seu interese, activar os coñecementos e experiencias previos e, se é necesario,
introducir aquelas aprendizaxes que lles permitan poder realizar a actividade.
- Durante a realización: actividades da ficha para aplicar os coñecementos adquiridos, observar as
posibles dificultades e resolvelas.
- Despois da realización: actividades posteriores para consolidar as aprendizaxes adquiridas, reforzar
aquelas nas cales tiveron máis dificultades ou ampliar as que xa adquiriron por ter unhas
capacidades ou uns coñecementos previos que llo permiten.
 Intentar que o alumnado saiba ou sexa consciente do que aprendeu. Procurar que os nenos e nenas
lembren as actividades que realizaron. É positivo, en determinados momentos, comparar os seus
primeiros traballos cos últimos para que se dean de conta dos cambios experimentados.
 Traballar os textos tendo en conta os seguintes criterios:
- Elixilos atendendo tanto á idoneidade do seu contido como ao seu valor gráfico, procurando que
sexan un elemento motivador e agradable en si mesmo.
- Converter os libros, revistas e demais soportes escritos nun elemento habitual na aula, permitindo
que os alumnos os manipulen e interpreten libremente.
- Realizar actividades dirixidas de comprensión lectora, nas que se apliquen procedementos do tipo:
activar os coñecementos previos, formular hipóteses ou predicións sobre o argumento, comprobar
as hipóteses previas á lectura, extraer as ideas principais do texto lido, etc.
Todo iso co fin de crear unha actitude receptiva cara á aprendizaxe da lectoescritura como instrumento
de comunicación, información e gozo.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
10
4.1. Programación
En 4 anos, as actividades de ensinanza-aprendizaxe organizáronse arredor de unidades didácticas mensuais. no tratamento dos temas pártese do máis
próximo e próximo aos alumnos para avanzar cara a cuestións máis afastadas do seu contorno inmediato. O Proxecto contempla actividades que
responden a todos os aspectos temporais que suceden durante este: estacións, festividades e días especiais. Os temas que se tratan nas diferentes unidades
temáticas son:

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6 Unidade 7 Unidade 8 Unidade 9


Volvemos ao Onde Como Xogos e Que pasa na Comunicá- Para que serven Os animais Ata o curso
colexio vivimos? celebramos joguetes rúa? monos as plantas? medran que vém!

www.ceipocastineiro.es.vg
o Nadal?

Onde está Unha casa Ai, a miña Un paquete Un rico Imos á


Maxia potaxia Lixo, lixiño A flor máxica
Rato? con rodas tripiña! para Mica pastel montaña!
4. TEMPORALIZACIÓN

As Un
O comedor A rúa pola O xardín Vacacións no
dependencias mercado de Xogos na rúa Teatro na rúa Un safari
escolar mañá botánico cámping
da casa Nadal
Árbore de A carroza Conto dos Iremos de
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE)

O caramelo A merenda A boneca Pepa A larpeirada Os alimentos


Nadal dos contos ananiños viaxe

Van Gogh pintando xirasoles, de Gauguin Las gigantillas, de Goya Vieiro de xardín con galliñas, de Klimt

Cartel
Día dos Invento Día da
para o O Nadal Día da Paz Día do pai Día do libro Fin de curso
avós fantástico Nai
dormitorio

Os sentidos O barrio Ratos e outros roedores

Canción das mascotas: Mica e os seus amigos.


Cancións de rutinas: Chegamos ao cole; Pipí, caca, pipí; Cántanme as tripas; Hoxe o cole acabou.

e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro


Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14
Nota. Aínda que a proposta de temporalización sexa mensual, pola propia dinámica da aula de infantil, os temas programados non se
tratarán de forma segmentada, senón que, polo contrario, se irán «arrastrando» ao longo do curso. Por outra parte, teranse en conta as
circunstancias de cada comunidade educativa pois son estas as que marcan o calendario.
PROGRAMACIÓNS
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Contos da

temáticas

Cancións
Láminas

especiais
mascota

de arte
Obras

saber
Para

máis
Días
4.2. Actividades diarias
Na planificación das actividades realizadas ao longo da xornada buscarase o equilibrio entre a necesidade de respectar
os ritmos fisiolóxicos individuais dos nenos do grupo (descanso, alimento, actividade…) e a conveniencia de manter
rutinas diarias que lles poidan servir de marcos de referencia para interiorizar as primeiras secuencias temporais.
Por outro lado, manter unha rutina de actividades estables, aínda que o suficientemente flexibles para dar cabida ás
necesidades e intereses individuais, permitirá aos alumnos ser conscientes do traballo que deben realizar en cada
11 momento sen necesidade de alterar demasiado o ritmo da clase explicando as tarefas.
Para a temporalización das actividades diarias, teranse en conta os seguintes parámetros:
 Partir do momento evolutivo dos nenos do grupo, axustando as tarefas ás súas posibilidades de atención e traballo.
 Manter unha secuencia de ritmos e rutinas equilibrada.
 Cubrir as necesidades e intereses do grupo-clase.
 Contemplar os ritmos individuais dos alumnos.
 Adecuar as tarefas propostas á distribución espacial e aos recursos materiais e persoais con que conta o Centro.
 Axustar a distribución de actividades aos criterios de organización xeral do Centro.
En consecuencia, as actividades de ensinanza-aprendizaxe seguirán unha secuencia de rutinas que axudará os nenos a
organizar o tempo que están na escola, contemplando, entre outras, a necesidade de reservar tempos específicos para
as seguintes actividades:
 Tempo de asemblea: actividades propias da entrada e do recibimento do grupo; planificación colectiva co adulto
do traballo que van facer durante a xornada.
 Tempo de traballo individual: realización das actividades acordadas axudados pola mestra.
 Tempo de recunchos: realización de actividades lúdicas e de pequenas investigacións, de acordo cos intereses
individuais dos alumnos.
 Tempo de limpeza: actividades como recoller e ordenar os materiais utilizados, gardar os traballos non acabados,
etc.
 Tempo de traballo en grupo: realización de actividades colectivas atendendo a distintos criterios de
agrupamento.
 Tempo de actividades motrices: propostas relacionadas co desenvolvemento psicomotor.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

5. AVALIACIÓN
Seguindo o establecido para a avaliación en Educación Infantil (global, continua e formativa) o Proxecto proporciona
toda unha serie de rexistros que permitirán ao profesorado avaliar da forma que considere máis axustada á súa
planificación didáctica.
Rexistro de observación do Período de adaptación
Esta permitiranos facer un seguimento do proceso de adaptación do neno ou a nena á escola infantil. Durante este
tempo, poderanse observar que habilidades teñen desenvolvidas os alumnos, os estilos de traballo, cales son as súas
pautas habituais de relación e que tipo de rutinas espertan os seus intereses.
Avaliación inicial
A través dela poderase realizar unha observación do nivel de competencia curricular do que parten os alumnos. Os
elementos susceptibles de valoración serán tanto as capacidades adquiridas como os hábitos de comportamento que
12 manifestan.
Avaliación por unidades
Con elas rexistraranse as aprendizaxes alcanzadas polos alumnos en cada unidade didáctica programada.
Nota. no caso do Trimestre 1, a avaliación trimestral coincide coa da unidade dado o seu carácter especial.
Avaliación trimestral
Parten das avaliacións realizadas nas unidades e recollen as aprendizaxes consideradas máis significativas e mínimas
que o alumno debe alcanzar.
Nota. Estas avaliacións trimestrais utilizaranse como base para completar os Cadernos de información trimestral para
a familia.
Avaliación de final de curso
Con ela poderase comprobar o grao de consecución dos obxectivos propostos ao inicio do curso proporcionando
información sobre este e sobre os esquemas de coñecemento que posúen os nenos.

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A Programación de Aula debe dar unha resposta adecuada ás necesidades educativas de todo o grupo-clase. Agora
ben, esta atención non só vai dirixida a aqueles alumnos que mostran dificultades destacables de aprendizaxe, senón
tamén aos que presentan diferenzas, xa sexa en aspectos madurativos, culturais, etc.
As medidas adoptadas deben ser unha resposta a todos e cada un dos alumnos e han de ser respectuosas coas súas
características persoais.
Partindo destas premisas, no Proxecto suxírense, para cumprir coa atención á diversidade:
 Propostas de actividades con diversos graos de realización (reforzo e ampliación).
 Actividades diversas para traballar un mesmo contido.
 Diferentes tipos de agrupamentos na resolución das actividades: gran grupo, pequeno grupo e individual.
 Actividades que teñan aplicación na vida cotiá.
 Propostas que favorezan a expresión directa, a reflexión, a expresión e a comunicación.
 Contidos de aprendizaxe tratados de forma globalizada.
 Propostas de avaliación inicial ante un novo proceso de ensinanza-aprendizaxe.
 Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados e diversos (cuestionarios, entrevistas,
observación sistemática, probas obxectivas...).

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

7. EDUCACIÓN EN VALORES
A LOE establece como un dos principios fundamentais «a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a
liberdade persoal, a responsabilidade cidadá democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a
xustiza».
Así pois, no proceso educativo ha de estimularse a adquisición dos valores tales como respectar e valorarse a un
mesmo e aos demais, aceptar as normas, coidar o medio natural e autorregular a conduta no xogo, na convivencia e no
traballo. Desta forma, lograrase a formación dun autoconcepto positivo e a construción da propia identidade. A
adquisición destes valores fará dos alumnos cidadáns capaces de tomar decisións e de desenvolverse con éxito na
sociedade á que han de incorporarse de maneira activa.
O desenvolvemento dos valores canaliza a totalidade da práctica docente a través das actividades e experiencias que
realizan os nenos no seu traballo cotián na aula. na transmisión dos valores, a actitude dos docentes na aula é
13 determinante. Por isto, prestarase especial atención a ofrecer aos alumnos modelos de identificación, de modo que
poidan interiorizar facilmente as condutas que deben desenvolver.
As seguintes orientacións servirán como principios xerais que regulen a práctica docente e permitirán influír na
transmisión de valores:
 Valorar por igual todos os logros dos alumnos.
 Evitar as descualificacións xerais cara aos traballos dos alumnos.
 Cando se indiquen erros ou deficiencias, achegar a continuación suxestións sobre as posibilidades de superación
destas.
 Destacar e premiar as condutas tolerantes e cooperativas.
 Aproveitar os conflitos que se presenten entre os alumnos para dialogar colectivamente sobre os modos de
resolución posibles.
 Conseguir que os alumnos participen no establecemento das normas de convivencia na aula. unha vez acordadas,
esixir o seu cumprimento.
 Ao rematar a xornada de traballo, dedicar uns momentos a analizar colectivamente o seu desenvolvemento, os
incidentes que xurdisen, os problemas propostos e as formas elixidas de solucionalos.
 Promover actividades que permitan ao neno adquirir os hábitos saudables básicos, tanto no ámbito físico como no
psíquico e o social: hixiene persoal, actividade e descanso, interacción social, autoestima...
 Tomar medidas útiles para previr enfermidades e accidentes e insistir no seu cumprimento, de maneira que, pouco
a pouco, sexan os propios nenos os que suxiran este tipo de actuacións preventivas: abrigarse cando vai frío,
protexerse do sol, lavar as mans...

8. RELACIÓN COA FAMILIA


Un dos principios xerais da Educación Infantil é o de cooperar estreitamente coas familias desde o Centro mediante
diversas vías:
 Solicitando a súa colaboración no desenvolvemento de propostas concretas.
 Informando dos contidos básicos que van traballando os alumnos así como suxerindo orientacións sinxelas para
reforzalos.
 Facéndoos partícipes dos valores e hábitos desenvolvidos na aula para traballar de forma coordinada.
Neste sentido, o Proxecto ofrece os seguintes elementos para manter esa relación:
 O Libro da saúde, que ofrece orientacións e consellos para desenvolver hábitos saudables en familia e na liña de
traballo que se realiza desde a escola.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 As Follas informativas con contidos mensuais, onde dunha forma breve se lles anticipa ás familias o que van
traballar os seus fillos.
 Os Cadernos de información trimestral, coa avaliación trimestral do alumno e propostas lúdicas para realizar en
familia.
 O Bolsiño, que ten como fin que o alumno leve as comunicacións á casa.

14

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

15

Trimestre 1
4 anos

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

16

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

MARCO ESPAZO –TEMPORAL


O primeiro trimestre de 4 anos comeza despois dun longo período de vacacións, polo que os nenos deberán readaptarse
ao ritmo habitual do colexio.
Así mesmo, dous dos grandes contidos deste trimestre son a casa (características das vivendas, dependencias e
actividades que se realizan nelas) e a familia, importantes referentes para os nenos desta idade.
Por outro lado, avanzarase no traballo iniciado no curso anterior afianzando o coñecemento das características propias
e a adquisición e consolidación de hábitos de hixiene.
Para enmarcar temporalmente o primeiro trimestre, teremos en conta, ademais do período de adaptación dos nenos e
nenas, a chegada do outono e a celebración do Nadal, acontecemento moi esperado polos alumnos que marcará, en
gran medida, as actividades escolares.
17

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PERÍODO DE ADAPTACIÓN
O regreso á clase despois do período de vacacións, e por conseguinte, o reencontro coa dinámica escolar supón para
todos os nenos e nenas un importante esforzo de adaptación. nos primeiros días do curso terán que retomar uns
horarios e rutinas diferentes aos do verán; igualmente, deberán afacerse de novo a compartir espazos e actividades
cuns compañeiros e un profesorado aos que hai tempo que non ven ou que nalgúns casos non coñecen.
O período de adaptación non ten unha temporalidade fixa, dependerá de cada neno e nena, das súas circunstancias
particulares e da capacidade da escola para afacerse ás peculiaridades e personalidade de cada alumno en concreto.
Conseguir que o neno ou a nena se integren e participen no ambiente escolar será unha tarefa onde a familia e nós,
18 como educadores, xogaremos un papel primordial. Neste obxectivo común, a coordinación e a cooperación serán
especialmente importantes.
Desde o punto de vista dos educadores, para que a adaptación ao Centro e á rutina escolar sexa o máis rápida posible,
crearemos un marco de seguridade e confianza na aula, garantindo unha atención individualizada a cada neno e nena
en concreto e reforzando a súa confianza en si mesmo e nas súas capacidades.
Con respecto ás familias, manteremos unha comunicación fluída con elas, polo que ao inicio de curso concertaremos
unha entrevista co obxectivo de comentar o Proxecto Educativo do Centro, os obxectivos xerais do curso, informar
sobre o tipo de roupa e calzado máis adecuados para os nenos, os materiais que van necesitar e as canles adecuadas
para participar na vida diaria do Centro.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN: PERÍODO DE ADAPTACIÓN

Obxectivos
- Expresar os propios sentimentos cara á escola.
- Coñecer as características e elementos da aula.
- Coñecer o propio nome e o dos compañeiros.
- Recoñecerse parte integrante dun grupo.
19
o Habituarse aos espazos significativos do Centro escolar: aulas, patio, servizos…
- Familiarizarse con materiais e actividades cotiás.
- Coñecer aos distintos profesionais do Centro: docentes, coidadores, cociñeiras, conserxe…
 Adecuar ao ritmo escolar os correspondentes ao sono, á comida e ao sono/repouso.

Contidos
- Aceptación da propia identidade e a dos demais.
- Identificación do propio nome e o dos compañeiros.
1. Necesidades corporais de aseo e hixiene persoal.
2. Expresión das necesidades persoais.
3. Percepción das necesidades corporais e normas para satisfacelas pedindo axuda cando sexa
necesario.
4. Os obxectos e materiais da aula.
5. Manipulación e experimentación dos obxectos persoais e da aula.
6. Actividades e rutinas diarias.
7. Construción da orde temporal no transcurso das actividades diarias.
8. Hábitos sociais: saúdos e despedidas; respecto da quenda de palabra nas conversacións.
9. Utilización das formas socialmente establecidas para relacionarse cos demais: saúdos,
despedidas e peticións.
10. Interese por coñecer os espazos e os profesionais que traballan no Centro escolar.
11. Participación e recoñecemento da pertenza a distintos grupos sociais.
12. Identificación dos membros do grupo de iguais e dos adultos da escola.
13. Aceptación das normas establecidas para o funcionamento do grupo-clase.
– O uso dos espazos escolares.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

20

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS PERÍODO DE ADAPTACIÓN


Material do profesorado
- Organizadores didácticos
– Expediente persoal.
– Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
- Guións didácticos
– Unidade 1: Volvemos ao colexio.
 Actividades específicas de adaptación: espazos, grupo escolar, horarios e tempos, rutinas e
presentación das mascotas.
 Propostas de fotocopiables das mascotas.
21
Material de aula

 Boneca de Mica, Maleta e monicreque de luva de Rato.


– Superlibro de contos: Conto de presentación de Mica e Rato.
 O noso Superlibro.
 Dado de xogos.
 Xogos divertidos para o cole.
 Cartóns de felicitación.

 CD de Cancións e audicións
– Cancións e bases musicais:
 Mica e os seus amigos (pista 3).
 Chegamos ao cole (pista 5).
 Pipí, caca, pipí (pista 7).
 Cántanme as tripas (pista 9).
 Hoxe o cole acabou (pista 11).
- CD Documentos curriculares
– Programación de aula Período de adaptación.
– Actividades psicomotrices.

Material da familia

 CD de Cancións para a casa.


 O libro da saúde.
 Artigos de interese.
 Bolsiño de comunicación coa familia.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN INICIAL
NOME: _____________________________________________________________
CAPACIDADES C EP NC
1. Identifica a imaxe global do corpo.
2. Coñece os principais segmentos corporais.
3. Manifesta un adecuado control postural.
4. Expresa as propias necesidades.
5. Identifica e expresa os seus sentimentos e emocións.
6. Ten unha adecuada coordinación visomanual.
22 7. Adáptase sen dificultade aos ritmos e rutinas escolares.
8. Identifica os obxectos da aula.
9. Identifica os membros da súa familia.
10. Recoñece algunhas características dos animais e plantas do
seu contorno.
11. Utiliza e escribe os números do 1 ao 3.
12. Discrimina o círculo, o cadrado e o triángulo.
13. Clasifica obxectos atendendo a unha calidade: forma, cor ou
tamaño.
14. Ordena tres escenas temporalmente.
15. Ten un vocabulario adecuado para a súa idade.
16. Pronuncia as palabras do seu vocabulario habitual cunha
correcta articulación.
17. Realiza trazos sinxelos sen dificultade.
18. Identifica o seu propio nome.
19. Utiliza o recorte e o rachado de forma adecuada.
20. Diferencia auditivamente sons fortes e frouxos.
21. Expresa a través do corpo cancións e contos.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP NC
22. Mostra confianza nas súas posibilidades para finalizar as
súas tarefas.
23. Acepta e cumpre pequenas responsabilidades.
24. Resolve pequenos conflitos de xeito autónomo.
25. Mostra interese e iniciativa nas actividades escolares.
26. Comprende as normas de comportamento establecidas na
aula.
27. Realiza con autonomía as rutinas e outras actividades diarias.
28. Escoita con atención narracións e explicacións adecuadas á súa
idade.
29. Colabora para ordenar e recoller os materiais, os xogos e
outros obxectos da aula.
30. Adapta o seu comportamento ás necesidades manifestadas

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

polos seus compañeiros.


31. Relaciónase adecuadamente con todos os compañeiros da
aula.
32. Utiliza as convencións sociais máis adecuadas a cada persoa
e situación.
C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido
Observacións

23

UNIDADE 1
Volvemos ao colexio

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

24

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 1

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL


Obxectivos
 Adaptarse ás rutinas e horarios da aula.
 Identificar a imaxe corporal global.
 Recoñecer as características físicas propias.
 Discriminar entre actividade física e descanso.
 Coñecer as partes da cara nun mesmo e noutros.
 Adquirir hábitos posturais correctos.
 Adquirir autonomía na realización de hábitos de hixiene.
25  Identificar e expresar adecuadamente os propios estados emocionais.
 Recoñecer e expresar preferencias e gustos persoais.
 Exercitar as destrezas manuais.
 Coñecer e respectar normas de comportamento en distintos espazos.

Contidos
 Identificación da imaxe corporal.
 Características físicas propias: sexo e cor de pelo.
 Aceptación da propia identidade, das súas posibilidades e limitacións.
 Valoración da existencia das diferenzas e semellanzas entre as persoas como un feito positivo e enriquecedor.
 Discriminación dos cambios no corpo en repouso e en actividade física.
 Recoñecemento das partes da cara.
 Hábitos de saúde: cepillar os dentes.
 Hábitos posturais correctos.
 Iniciativa na realización dos hábitos de hixiene.
 Gusto por un aspecto persoal coidado.
 Expresión de sentimentos e emocións persoais ante distintas situacións.

 COMPETENCIAS BÁSICAS
 Autonomía e iniciativa persoal
 Adquirir progresivo control sobre o propio corpo, afianzando a imaxe persoal.
 Aprender a aprender
 Desenvolver estratexias para mellorar a atención e a memoria.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados co outono.
 Identificar os cambios do tempo atmosférico.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Contidos
 Curiosidade por coñecer os cambios e transformacións máis rechamantes do medio en relación co paso das
estacións.
 Observación dos fenómenos do medio natural: choiva, vento…
 Discriminación dalgunhas características do outono no contorno.
 Relación do tempo atmosférico cos cambios na natureza.
CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE
Obxectivos
 Integrarse no grupo escolar.
 Identificar as estancias do colexio e os obxectos que hai nelas.
 Recoñecer os profesionais que traballan no colexio.
26  Identificar os obxectos e materiais dos distintos espazos escolares.
 Coñecer e aceptar as normas de funcionamento escolar.
Contidos
 Identificación dos membros da clase.
 Interese por establecer relacións afectivas cos membros da clase.
 Identificación dalgunhas dependencias do colexio asociándoas aos obxectos e actividades que se realizan
nelas.
 Os profesionais da escola.
 Interese por coñecer e manipular os obxectos e materiais da aula.
 Valoración da orde e a limpeza na aula.
 Apreciación do diálogo como medio para resolver os conflitos e establecer colectivamente normas de
comportamento.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Actuar dun modo progresivamente máis autónomo nas relacións sociais respectando algunhas normas
elementais de comportamento e interacción cos demais.
Coñecemento e interacción co mundo físico
 Coñecer distintos aspectos dos obxectos e elementos do contorno máis próximo para poder facer un uso
correcto deles.

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Recoñecer o tamaño dos obxectos e clasificalos segundo esa calidade.
 Identificar e trazar o círculo e o cadrado.
 Identificar e trazar os números 1 e 2.
 Asociar os números 1 e 2 coas cantidades correspondentes.
 Diferenciar e aplicar os conceptos «alto» e «baixo» en persoas.
 Establecer relacións lóxicas entre os obxectos.
 Ordenar e secuenciar elementos e escenas atendendo á orde temporal.
 Realizar operacións sinxelas, como comparar, contar e agregar elementos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Contidos
 Calidades dos obxectos: tamaño e altura.
 Identificación e trazado do círculo e o cadrado.
 Identificación e trazado dos números 1 e 2.
 Os números 1 e 2: asociación número/cantidade.
 Secuencias temporais.
 Interese por explorar, medir e comparar os obxectos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
 Competencia matemática
 Establecer agrupacións de obxectos atendendo a diferentes características.
27  Relacionar elementos segundo a súa localización, utilidade ou función na vida cotiá.
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Utilizar adecuadamente o vocabulario temático.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos.
 Expresar sentimentos, necesidades e emocións mediante a linguaxe oral.
 Coñecer as propiedades rítmicas e lúdicas da linguaxe.
 Utilizar a linguaxe oral para describir obxectos, acontecementos e situacións.
 Coñecer e comprender contos, poemas e adiviñas.
 Recoñecer o propio nome, escrito.
 Coñecer a utilidade dos carteis nos espazos da aula e o colexio.
 Contidos
 Utilización progresiva do vocabulario relacionado cos espazos do colexio.
 Contos: Onde está Rato? e Polgariño.
 Realización dos trazos semicirculares e en cruz.
 Descrición de obxectos, láminas e situacións.
 O nome propio.
 Escoita e comprensión de contos, poemas e adiviñas.
 Identificación dos personaxes dun conto.
 Valoración da linguaxe oral como medio para comunicar sentimentos, necesidades e desexos persoais.
 Formación de frases utilizando o vocabulario, estrutura lingüística e entoación adecuadas.
 Recoñecemento do propio nome escrito e identificación da súa funcionalidade.
 Valoración da utilidade dos carteis na aula e no colexio.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Coñecer e valorar a linguaxe escrita como medio para transmitir e conservar información diferenciándoa
doutras formas de representación, como imaxes e números.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Utilizar a técnica de punteado para realizar obras plásticas persoais.
 Desenvolver a actitude de escoita e atención en audicións musicais.
 Coñecer e interpretar algunhas cancións.
 Discriminar o son do silencio.
 Recoñecer e utilizar as cores azul, vermella e amarela.
 Identificar partes do corpo que producen son.
 Explorar as posibilidades expresivas do corpo.
 Participar en xogos dramáticos e simbólicos.
28 Contidos
 Familiarización coa técnica plástica de punteado.
 Canción: O caramelo.
 Utilización da técnica de punteado para crear obras persoais.
 Interese por explorar e coñecer as propias capacidades expresivas.
 Respecto polas producións dos compañeiros.
 Coidado do material da aula e participación na limpeza e recollida deste.
 Interese por escoitar e aprender cancións.
 Discriminación de son/silencio.
 As cores azul, vermella e amarela.
 Exploración das calidades sonoras do corpo.
 Participación en actividades de xogo dramático e simbólico.
 Interese e gozo coas actividades baseadas na linguaxe corporal.

LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN


Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais.
Contidos
 Uso do reprodutor de música.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Facer un uso adecuado dos medios audiovisuais, valorando a súa utilidade para obter e comunicar
información.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 1

Material do alumno
 Conto 1: Onde está Rato?
 Caderno 1: Volvemos ao colexio.
 Para saber máis: Os sentidos.
 Caderno de Educación artística. Trimestre 1
 Obra de arte: Van Gogh pintando xirasoles, de Gauguin.
 Proposta 1. Autorretrato e debuxo libre.
29  Troquelado 1. Día dos avós.

Material do profesorado
- Organizadores didácticos
 Caderno de Programación e avaliación: Unidade 1.
 Planificador do Trimestre 1.
 Expediente persoal.
 Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
 Desenvolvemento das competencias básicas.
 Guión didáctico. Unidade 1.
 Recursos á carta
 Lectoescritura. Letra i.
 Unidades especiais. As emocións.
 Conto tradicional: propostas didácticas. Polgariño.
 Patróns.
 Máis fichas
 Trazos.
 Números. 1 e 2.
 Formas. Círculo e cadrado.

Material de aula
 Maleta e mascotas.
 Superlibro de contos. Onde está Rato?
 O noso Superlibro.
 Lámina temática 1. O comedor escolar.
 CD TIC.
 CD de Cancións e audicións
 Canción da unidade: O caramelo (pista 13).
 Audicións e sons: sons producidos co corpo (pista 27).

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 CD Documentos curriculares
 Programación de aula Unidade 1.
 Actividades psicomotrices.
 Folla de contidos Unidade 1 en árabe, chinés e romanés.
 Cartóns e coroa de felicitación.
 Dado de xogos.
 Xogos divertidos para o cole.

Material da familia
 Folla de contidos Unidade 1.
 CD de Cancións para casa.
30
 O libro da saúde.
 Artigos de interese.
 Bolsiño de comunicación coa familia.
 Monicreque de dedo de Rato

Outros materiais
 Pezas de roupa para disfraces.
 Obxectos de distintas estancias do colexio (comedor, sala de psicomotricidade, secretaría…).
 Cinta adhesiva.
 Xornais e revistas para reciclar.
 Medidor de altura.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 1

NOME: ___________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
1. Coñece a súa identidade sexual.
2. Recoñece características físicas propias.
3. Identifica e nomea as partes da cara.
4. Sabe cal é o xeito de sentar correctamente para evitar accidentes.
31 5. Practica hábitos de hixiene bucal.
6. Expresa preferencias e gustos persoais.
7. Identifica a súa aula e as actividades que se realizan nela.
8. Recoñece as distintas estancias do colexio e os obxectos que se atopan nelas.
9. Coñece aos profesionais que traballan no seu colexio.
10. Clasifica obxectos segundo sexan grandes ou pequenos.
11. Aplica correctamente os conceptos «alto» e «baixo».
12. Asocia a grafía dos números 1 e 2 coa súa cantidade.
13. Agrupa obxectos do contorno segundo teñan forma circular ou cadrada.
14. Identifica imaxes significativas dun conto.
15. Recoñece e utiliza un vocabulario adecuado referido á escola.
16. Recoñece o significado dalgúns carteis do contorno escolar.
17. Realiza trazos semicirculares.
18. Realiza trazos en cruz.
19. Coñece a técnica do punteado e utilízaa para realizar actividades plásticas.
20. Explora as posibilidades expresivas e sonoras do seu corpo.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
21. Manifesta hábitos de coidado e orde co material da aula.
22. Valora positivamente os consellos dos adultos.
23. Móstrase respectuoso cos compañeiros e adultos do Centro educativo.
24. Coida a presentación dos traballos sobre papel.
25. Mostra interese polas actividades e xogos da aula.
26. Termina as tarefas propostas nun tempo adecuado.
27. Escoita respectando a quenda de palabra cando outros falan.
28. Mantén un comportamento adecuado nas actividades que se realizan.

C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

32

UNIDADE 2
Onde vivimos?

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

33

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 2
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
Obxectivos
 Discriminar obxectos relacionados coa hixiene persoal.
 Identificar os hábitos de hixiene que se deben realizar logo de diversas actividades.
 Relacionar obxectos de hixiene con distintas partes do corpo.
 Recoñecer e adoptar diversas posturas corporais.
 Relacionar as principais partes do corpo coas pezas de vestir.
 Identificar os órganos dos sentidos cos que percibimos os obxectos.
 Utilizar os cinco sentidos para descubrir as calidades dos obxectos.
34  Adquirir hábitos de prevención de accidentes no fogar.
 Contidos
 Discriminación das principais partes do corpo.
 Identificación de hábitos saudables de hixiene.
 Os sentidos: utilización e órganos.
 Interese por coñecer e explorar os sentidos corporais e coñecer a información que transmiten.
 Identificación de situacións e actos que comporten risco de accidente.
 Valoración da importancia da prevención de accidentes domésticos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
 Recoñecer as propias posibilidades e limitacións na realización das tarefas domésticas
e os hábitos de hixiene.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados co outono.
 Identificar os cambios do tempo atmosférico.
 Recoñecer a roupa adecuada para o outono.
 Contidos
 Identificación dalgunhas características do outono no contorno.
 Relación do tempo atmosférico cos cambios na natureza.
 Discriminación da roupa máis adecuada segundo as características do clima no outono.

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Coñecer distintas dependencias e obxectos dunha casa.
 Recoñecer semellanzas e diferenzas entre distintos tipos de vivendas dependendo do seu lugar de
localización.
 Recoñecer algúns obxectos e accións que entrañan perigo.
 Coñecer a utilidade de distintos elementos da rúa e a casa.

 Identificar aos principais membros que integran a propia familia e as actividades


 que desempeñan.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Recoñecer distintos modelos de unidade familiar.


 Agrupar obxectos segundo o uso e/ou o lugar no que se atopan.

Contidos
 Tipos de casas e dependencias.
 Asociación de obxectos da casa coas dependencias correspondentes.
 Establecemento de semellanzas e diferenzas entre distintos tipos de casas dependendo
da súa localización.
 Identificación de obxectos perigosos do contorno.
 Diferenciación de elementos da casa e da rúa.
 Identificación dos compoñentes da unidade familiar.
 Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia.
35  Respecto cara aos distintos modelos de unidade familiar.
 Identificación e respecto de normas básicas de convivencia familiar.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Coñecemento e interacción co mundo físico
 Coñecer distintas realidades do contorno a través da lectura de contos e a manipulación
 de elementos en distintas actividades.

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Identificar obxectos cotiáns con forma triangular.
 Discriminar e trazar o triángulo.
 Identificar e trazar o número 3.
 Asociar o número 3 coa cantidade correspondente.
 Realizar series e táboas numéricas.
 Identificar, por comparación, a lonxitude dos obxectos.
 Recoñecer a utilidade dos números na vida cotiá.
 Identificar os distintos usos que ten o código numérico.
 Establecer relacións lóxicas entre os obxectos.
 Interpretar unha táboa de dobre entrada con formas xeométricas e números.

Contidos
 Identificación e trazado do triángulo.
 Identificación e trazado do número 3.
 O número 3: asociación número/cantidade.
 Valoración da importancia dos números na vida cotiá.
 O código numérico.
 Realización de series lóxicas.
 A lonxitude dos obxectos: longo/curto.
 Clasificación e reconto de elementos.
 Identificación da utilidade dos números para o uso dunha guía telefónica.
 Curiosidade por coñecer a linguaxe matemática.
 Táboas de dobre entrada.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
 Utilizar conceptos e procedementos do razoamento matemático para describir a realidade.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Utilizar adecuadamente o vocabulario temático.
 Recoñecer elementos clave do argumento dun conto.
 Coñecer e reproducir algúns contos e poemas.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos.
 Comprender ordes e explicacións sinxelas.
 Expresar sentimentos, desexos e ideas mediante a linguaxe oral.
 Coñecer distintos portadores de texto.
 Describir obxectos, láminas e situacións.
 Identificar a utilidade dos nomes propios.
36  Recoñecer as letras que forman algúns nomes propios.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.
Contidos
 Uso progresivo do vocabulario relacionado coas casas e as vivendas.
 Contos: Unha casa con rodas e A casiña de chocolate.
 Observación e descrición de escenas e personaxes pertencentes a un conto.
 Realización do trazo semicircular e as combinacións de trazos horizontais e verticais.
 Comprensión das intencións comunicativas de adultos e doutros nenos en situacións
 da vida cotiá.
 Valoración da linguaxe como medio para comunicar sentimentos, necesidades e desexos persoais.
 Portadores de texto: a guía telefónica.
 O nome propio.
 Descrición de obxectos, láminas e situacións.
 Interese por desenvolver habilidades previas á escritura.
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Desenvolver a expresión e comprensión oral, mediante a verbalización das actividades escolares.
LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL
Obxectivos
 Explorar as posibilidades expresivas da técnica plástica do picado.
 Identificar a cor laranxa.
 Desenvolver a actividade de escoita e atención en audicións musicais.
 Coñecer e reproducir cancións valorando as posibilidades da música como medio
de expresión.
 Discriminar e reproducir sons segundo a súa intensidade.
 Participar en xogos en grupo de expresión corporal.
 Dramatizar situacións e acontecementos.
 Expresarse a través de cancións e poemas.

Contidos
 Canción: A merenda.
 Utilización da técnica plástica do picado.
 Manipulación de distintos materiais para crear obras persoais.
 Valoración das propias capacidades expresivas e as dos demais.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Gusto por escoitar e aprender cancións.


 Discriminación de sons fortes e frouxos.
 Apreciación das posibilidades da música como medio de expresión.
 Participación e gozo en actividades de dramatización e xogos en grupo de expresión corporal.
 Interese por utilizar as propias posibilidades expresivas.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Expresar artisticamente distintos elementos e situacións do contorno.
 Valorar a aprendizaxe de cancións e poesías da tradición popular como medio
de participación na vida en sociedade.

37 LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN


Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.

Contidos
 Uso dos medios audiovisuais e tecnolóxicos do contorno escolar.
 Procura de información utilizando distintos recursos tecnolóxicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Adquirir progresivamente autonomía para utilizar correctamente os medios audiovisuais.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 2


Material do alumno
 Conto 2. Unha casa con rodas.
 Caderno 2. Onde vivimos?
 Para saber máis. Os sentidos.
 Caderno de Educación artística. Trimestre 1.
 Propostas 2 e 3. Estampación de mans e dedos; apegado de materiais.
 Troquelado 2. Cartel para o dormitorio.

38 Material do profesorado
- Organizadores didácticos
 Caderno de Programación e avaliación: Unidade 2.
 Planificador do Trimestre 1.
 Expediente persoal.
 Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
 Desenvolvemento das competencias básicas.
 Guión didáctico. Unidade 2.
 Recursos á carta
 Lectoescritura. Letras u e a .
 Unidades especiais. A reciclaxe.
 Conto tradicional: propostas didácticas. A casiña de chocolate.
 Patróns.
 Máis fichas
 Trazos.
 Número 3.
 Formas. Triángulo.

Material de aula
 Maleta e mascotas.
 Superlibro de contos. Unha casa con rodas.
 O noso Superlibro.
 Lámina temática 2. As dependencias da casa.
 CD TIC.
 CD de Cancións e audicións
 Canción da unidade: A merenda (pista 14).
 Audicións e sons: Sons fortes e frouxos (pista 28).
- CD Documentos curriculares
– Programación de aula Unidade 2.
– Actividades psicomotrices.
– Folla de contidos Unidade 2 en árabe, chinés e romanés.
 Cartóns e coroa de felicitación.
 Dado de xogos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Xogos divertidos para o cole.

Material da familia
 Folla de contidos Unidade 2.
 Artigos de interese.
 Bolsiño de comunicación coa familia.

Outros materiais
 Imaxes de distintas vivendas, obxectos que hai nelas e obxectos da rúa.
 Obxectos de aseo (xel, xampú, esponxa…).
 Guías de teléfonos, libros de cociña, axendas…
39
 Teléfono, calculadora, teclado de computador…
 Froitos secos.
 Oveiras de media ducia.
 Nobelos de la.
 Fotografías familiares dos alumnos.
 Envases de plástico limpos.
 Cinta adhesiva.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 2

NOME: ____________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
 Diferencia as partes do seu corpo e os obxectos de hixiene relacionados con elas.
 Coñece e practica os hábitos de hixiene que debe realizar logo de diversas actividades.
 Utiliza os cinco sentidos para percibir as calidades dos obxectos.
 Discrimina a información que se percibe con cada órgano dos sentidos.
 Identifica aos membros da súa familia e as relacións existentes entre eles.
40  Recoñece as actividades que realizan os membros da súa familia na casa.
 Identifica as estancias que hai na súa vivenda.
 Discrimina tipos de casas.
 Clasifica obxectos segundo pertenzan á rúa ou á casa.
 Identifica os obxectos perigosos do seu contorno próximo.
 Identifica obxectos do contorno con forma triangular.
 Realiza o trazo do triángulo.
 Relaciona o número 3 coa súa cantidade.
 Escribe correctamente o número 3.
 Identifica algúns usos do código numérico.
 Aplica os conceptos longo e curto correctamente.
 Interpreta e completa unha táboa de dobre entrada.
 Recoñece elementos clave do conto.
 Utiliza palabras novas do vocabulario da unidade.
 Recoñece as letras que forman algúns nomes propios.
 Realiza trazos combinados horizontais e verticais.
 Realiza trazos semicirculares.
 Realiza actividades plásticas mediante a técnica de picado.
 Diferencia a intensidade dos sons.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
 Manifesta hábitos de coidado e orde co material da aula.
 Respecta as quendas de palabra.
 Valora as achegas doutros compañeiros e doutros adultos.
 Participa nas actividades en grupo.
 Mostra interese polas actividades e xogos da aula.
 Termina as tarefas propostas nun tempo adecuado.
 Mantén un comportamento adecuado nas actividades que se realizan.
C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

41

UNIDADE 3
Como celebramos o Nadal?

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 3
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
Obxectivos
 Recoñecer os sentimentos de alegría e tristeza, e saber expresalos.
 Expresar as preferencias persoais referidas a aspectos da vida cotiá.
 Coñecer enfermidades comúns e saber como previlas.
 Aplicar as propias posibilidades motrices para adoptar distintas posturas corporais.
 Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais.
 Mostrar progresiva autonomía na realización de actividades cotiás.
 Recoñecer e adoptar diversas posturas corporais.
42  Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria.

Contidos
 Expresión de sentimentos: alegría e tristeza.
 Expresión das preferencias persoais.
 Enfermidades comúns: tipos e prevención.
 Identificación dos logros e avances persoais.
 Identificación de menús saudables e valoración da importancia dunha dieta sa.
 Posturas corporais: de pé/sentado/deitado.
 Exercitación das capacidades de observación, atención e memoria.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
 Formarse unha imaxe axustada de si mesmo.
 Manter unha actitude responsable para previr enfermidades.
Aprender a aprender
 Realizar unha avaliación persoal dos traballos e aprendizaxes realizados.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Coñecer as características climáticas do inverno na propia localidade.
 Seleccionar as pezas de vestir adecuadas segundo o tempo atmosférico.
 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de alimentarse de forma saudable.
Contidos
 O inverno.
 Observación e curiosidade polos fenómenos atmosféricos do medio natural: choiva, vento…
 Pezas de vestir adecuadas para cada época do ano.
 Alimentos: tipos e clasificación.
 Selección de alimentos para elaborar un menú saudable.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Coñecer e valorar os costumes do Nadal.
 Recoñecer obxectos, alimentos e personaxes propios das festas do Nadal.

Contidos
 Gusto por coñecer e participar nas tradicións do Nadal da comunidade.
 Valoración da existencia de diferenzas culturais como un feito positivo e enriquecedor.
 Participación activa nas festas do Nadal familiares e escolares.

43 COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Valorar as tradicións culturais e mostrar unha actitude positiva e participativa nas celebracións.

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Identificar o número 4 e a cantidade que representa.
 Asociar a cantidade e a grafía dos números 3 e 4.
 Diferenciar as figuras xeométricas do círculo, cadrado e triángulo.
 Descubrir o criterio de formación dunha serie e continuala.
 Identificar o tamaño dos obxectos segundo sexan grandes, medianos ou pequenos.
 Establecer relacións lóxicas entre os obxectos.
Contidos
 O número 4: número e cantidade.
 Reconto de elementos entre un e catro.
 Agrupación de elementos de catro en catro.
 Valoración da utilidade dos números na vida cotiá.
 O tamaño dos obxectos: grande/mediano/pequeno.
 Discriminación de obxectos con forma circular, cadrada ou triangular.
 Comparación e relación entre elementos segundo os seus atributos.
 Táboas de dobre entrada.
 Verbalización do criterio seguido nunha serie.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
 Utilizar estratexias de estimación e medida de cantidades.
 Comprender a funcionalidade de distintos instrumentos matemáticos, como as táboas, para organizar a
información.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Adquirir un vocabulario adecuado para a súa idade.
 Recoñecer o protagonista dun conto.
 Coñecer e reproducir algúns contos e poesías.
 Interpretar o significado de distintos xéneros textuais e coñecer os seus usos.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos.
 Clasificar nomes segundo sexan longos ou curtos.
 Comprender ordes e explicacións sinxelas.
 Describir obxectos, láminas e situacións.
44  Identificar as posibilidades da lingua escrita como medio de expresión.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.
Contidos
 Vocabulario relacionado co Nadal e os alimentos.
 Contos: Ai, a miña tripiña! e Riciños de ouro.
 Realización de trazos inclinados e aspas.
 Xéneros textuais: a listaxe e a receita.
 Descrición de feitos, acontecementos e vivencias.
 Nomes longos ou curtos.
 Curiosidade polo argumento dos contos e as narracións que se len na aula.
 Interese por exercitar destrezas manuais propias da lingua escrita.
 Iniciativa e interese por participar nas situacións de comunicación na aula.
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Utilizar símbolos e signos con intención comunicativa.
 Coñecer e utilizar diferentes xéneros textuais para comunicarse.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Utilizar a técnica de picado en distintas actividades plásticas.
 Explorar as capacidades expresivas propias para realizar obras plásticas persoais.
 Coñecer e reproducir cancións, valorando as posibilidades da música como medio de expresión.
 Recoñecer instrumentos de percusión e coñecer o seu uso.
 Inventar un baile seguindo o ritmo da música.
Contidos
 Canción: Árbore de Nadal.
 Fragmento musical: The Sky dreams the Sea.
 Utilización da técnica de picado nas actividades plásticas.
 Aplicación das técnicas plásticas na elaboración dun traballo de Nadal.
 Identificación visual e auditiva de instrumentos musicais de percusión propios do Nadal.
 Acompañamento rítmico de panxoliñas.
 Interese por participar en manifestacións artísticas da tradición cultural.
 Apreciación das propiedades da música como medio de expresión.
 Realización dunha danza seguindo o ritmo da música.
 Gusto por experimentar diferentes movementos como recurso corporal para a expresión
 e a comunicación.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Sensibilizarse ante distintas manifestacións artísticas como medio para explorar as propias posibilidades
motrices.
 Coñecer e valorar distintos xéneros artísticos.

LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN


Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais.
45  Coñecer e utilizar as tecnoloxías da información en distintas situacións da aula.
Contidos
 Uso do reprodutor de música.
 Utilización da Internet e outros recursos informáticos para obter información en pequenas investigacións
realizadas na aula.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Valorar a utilidade das tecnoloxías da información para comunicarnos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 3


Material do alumno
 Conto 3. Ai, a miña tripiña!
 Caderno 3. Como celebramos o Nadal?
 Caderno de Educación artística. Trimestre 1.
 Proposta 4. Colaxe.
 Proposta 5. Picado e trazado.
 Troquelado. Felicitación de Nadal.

Material do profesorado
46 - Organizadores didácticos
 Caderno de Programación e avaliación: Unidade 3.
 Planificador do Trimestre 1.
 Expediente persoal.
 Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
 Desenvolvemento das competencias básicas.
 Guión didáctico. Unidade 3.
 Recursos á carta
 Lectoescritura. Letra e.
 Unidades especiais. As emocións. O pan.
 Conto tradicional: propostas didácticas. Riciños de ouro.
 Patróns.
 Máis fichas
 Trazos.

Material de aula
 Maleta e mascotas.
 Superlibro de contos. Ai, a miña tripiña!
 O noso Superlibro.
 Lámina temática 3. Un mercado do Nadal.
 CD TIC.
 CD de Cancións e audicións
 Canción da unidade: Árbore de Nadal (pista 15).
 Audicións e sons: Sons de instrumentos de percusión (pista 29).
 Fragmento musical: The Sky dreams the Sea (pista 23).
 CD Documentos curriculares
 Programación de aula Unidade 3.
 Actividades psicomotrices.
 Folla de contidos Unidade 3 en árabe, chinés e romanés.
 Cartóns e coroa de felicitación.
 Dado de xogos.
 Xogos divertidos para o cole.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Material da familia
 Folla de contidos Unidade 3.
 Caderno de información trimestral. Trimestre 1.
 Artigos de interese.
 Bolsiño de comunicación coa familia.

Outros materiais
 Papel continuo.
 Plastilina.
 Aros de psicomotricidade.
 Bloques lóxicos.
47  Obxectos da aula (xices, lapis, xoguetes…).
 Instrumentos de percusión (pandereita, zambomba…).
 Cartas.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 3

NOME: ____________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
 Diferencia sentimentos de alegría e de tristeza.
 Expresa gustos e preferencias persoais.
 Segue hábitos de prevención de enfermidades comúns.
 Adopta e diferenza distintas posturas corporais.
48  Recoñece as pezas de vestir adecuadas segundo o tempo atmosférico.
 Coñece distintos tipos de alimentos.
 Clasifica os alimentos segundo a súa orixe.
 Identifica tradicións e costumes do Nadal.
 Discrimina o círculo, o cadrado e o triángulo.
 Realiza series coas formas xeométricas.
 Relaciona o número 4 coa súa cantidade.
 Escribe correctamente o número 4.
 Clasifica obxectos segundo o seu tamaño: grande, mediano ou pequeno.
 Diferenza se un nome é longo ou curto.
 Recoñece os personaxes principais dun conto.
 Coñece que é unha receita e sabe interpretala.
 Realiza trazos crebados.
 Realiza trazos en aspa.
 Realiza actividades plásticas coa técnica de picado.
 Coñece algúns instrumentos de percusión.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
 Manifesta interese polos contidos da unidade.
 Respecta as quendas de palabra.
 Valora as achegas doutros compañeiros e as doutros adultos.
 Participa nas actividades en grupo.
 Mostra iniciativa na realización das actividades propostas.
 Recolle o material logo de usalo de forma autónoma.

C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN GLOBAL DO TRIMESTRE 1


NOME: _____________________________________________________________________

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Coñecemento de si mesmo
C EP NC
e autonomía persoal
 Formarse unha imaxe persoal 1. Identifica e expresa as características físicas
axustada e positiva. propias.
 Coñecer o propio corpo e algunha 2. Identifica os órganos dos sentidos e a
das funcións dos seus órganos, información que proporcionan.
49 adquirindo maior coordinación nos
3. Recoñece e adopta diversas posturas corporais.
seus movementos.
 Realizar autonomamente
actividades habituais e tarefas 4. Desenvólvese con autonomía nos espazos da
sinxelas para resolver problemas aula e do Centro escolar.
da vida cotiá.
 Identificar e regular os 5. Identifica e expresa adecuadamente estados
sentimentos e as emocións. emocionais propios.
6. Recoñece as emocións básicas nos demais.
 Realizar autonomamente e con 7. Practica hábitos elementais de hixiene,
iniciativa actividades habituais alimentación, prevención de accidentes e
para satisfacer necesidades coidado persoal.
básicas.
Coñecemento do contorno C EP NC
 Identificar cambios naturais que 8. Recoñecer algunhas características do outono en
afectan á vida das persoas. Galicia.
 Discriminar obxectos e elementos 9. Recoñece semellanzas e diferenzas entre
do contorno inmediata. distintos tipos de vivendas.
10. Coñece a utilidade dalgúns obxectos da casa.
 Identificar e coñecer os grupos 11. Identifica os principais membros que integran a
sociais máis significativos do seu súa familia.
contorno, algunhas características
12. Recoñece e respecta distintos modelos de
da súa organización e os principais
unidade familiar.
servizos comunitarios que ofrece.
 Identificar os atributos e calidades 13. Identifica as dependencias, obxectos e materiais
de elementos para establecer escolares.
relacións de agrupamentos e 14. Recoñece diferentes tipos de alimentos e as súas
clasificacións. características.
 Coñecer e valorar algúns acenos 15. Respecta os acenos de identidade e elementos
que identifican a propia cultura e doutras culturas.
outras presentes no contorno. 16. Coñece, valora e participa nas tradicións do
Nadal do contorno.
 Discriminar e comparar algunhas 17. Discrimina as calidades dos obxectos:
magnitudes. - Grande/mediano/pequeno.
- Alto/baixo.
- Longo/curto.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

50

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Coñecemento do contorno C EP NC
 Cuantificar coleccións mediante o 18. Identifica e traza os números do 1 ao 4.
uso da serie numérica. 19. Asocia os números do 1 ao 4 coas cantidades
correspondentes.
 Ordenar elementos e coleccións
20. Realiza series lóxicas.
segundo distintas calidades.
 Identificar formas planas e 21. Identifica e traza formas planas:
tridimensionais en elementos do - Círculo.
51 contorno. - Cadrado.
- Triángulo.
Linguaxes: comunicación
C EP NC
e representación
 Utilizar de forma progresiva un 22. Emprega con propiedade o vocabulario referido a :
léxico variado con boa pronuncia e - O corpo e o colexio.
con crecente precisión en oracións. - A casa e a familia.
- O Nadal e os alimentos.
23. Pronuncia as palabras do seu vocabulario
habitual cunha correcta articulación.
24. Exprésase con oracións completas.
 Diferenciar entre as formas 25. Comprende a utilidade das listaxes.
escritas e outras formas de 26. Coñece a utilidade dos rótulos e carteis da aula e
expresión gráfica. do Centro escolar.
 Utilizar a linguaxe escrita cunha 27. Identifica e escribe o propio nome.
finalidade real, tendo en conta as 28. Identifica algunhas letras que están no seu nome.
convencións do sistema da lingua
escrita. 29. Realiza con precisión os trazos propostos.
 Escoitar e comprender distintos
xéneros textuais tanto tradicionais 30. Comprende e reproduce algúns textos orais:
como contemporáneos. contos, poemas e adiviñas.

 Mostrar interese pola aprendizaxe 31. Comprende e utiliza un vocabulario significativo


dunha lingua estranxeira. en inglés.
32. Mostra unha actitude positiva cara á aprendizaxe
do inglés.
 Iniciarse nas novas tecnoloxías. 33. Utiliza os medios audiovisuais e tecnolóxicos do
contorno escolar.
34. Usa os recursos tecnolóxicos do Centro escolar
para buscar información.
 Realizar obras plásticas persoais 35. Utiliza as técnicas plásticas de:
empregando distintos materiais e - Punteado.
técnicas. - Estampación.
- Picado.
- Apegado de materiais.
- Debuxo.
 Interpretar e valorar obras 36. Describe unha obra de arte.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

plásticas do contorno. 37. Interpreta unha obra de arte para realizar un


traballo plástico persoal.
C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Linguaxes: comunicación
C EP NC
e representación
 Explorar as posibilidades sonoras 38. Identifica as propiedades sonoras do corpo e de
da voz, do propio corpo e de obxectos cotiáns.
obxectos cotiáns. 39. Identifica as calidades sonoras de distintos
52
instrumentos musicais.
 Explorar as posibilidades 40. Participa nas actividades de dramatización e
expresivas do corpo. xogos en grupo de contido corporal.
41. Utiliza as posibilidades expresivas do corpo para
representar feitos, vivencias e acontecementos.
42. Realiza danzas e coreografías sinxelas seguindo
o ritmo da música.
C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Necesidades de apoio educativo

53

_______________, a _______ de __________________ de 20_______

O/a Titor/a:_______________________________________________
Asdo.:

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

54

Trimestre 2
4 anos

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

MARCO ESPAZO -TEMPORAL


O segundo trimestre de 4 anos comeza, tras as vacacións de Nadal, en pleno inverno.
Do mesmo xeito que no curso anterior, o principal obxectivo neste trimestre é facer
aos alumnos conscientes das súas relacións co contorno. O xogo é unha das formas
máis características da aprendizaxe infantil, posto que xogando os nenos asimilan
conceptos e normas, desenvolven as súas capacidades comunicativas e estimulan a
55 súa imaxinación.

Así mesmo, abordaremos outros temas, como a rúa, algúns oficios e profesións
necesarios para a vida en sociedade, os medios de transporte máis habituais e os
medios de comunicación, presentes na vida dos nenos e nenas dun modo tan natural
que se converten nun importante eixo motivador a partir do que integrar unha gran
variedade de aprendizaxe. Tampouco esqueceremos un acontecemento que marcará
as actividades escolares: o entroido.

Finalizaremos o trimestre dando a benvida á primavera.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

56

UNIDADE 4
Xogos e xoguetes

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 4
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
Obxectivos
 Explorar as percepcións dos sentidos.
 Coñecer e adoptar autonomamente medidas de prevención fronte ás enfermidades
e os accidentes no xogo.
 Adquirir confianza nas propias capacidades mellorando a autoestima.
 Discriminar partes externas e internas do corpo.
 Desenvolver a capacidade de observación.
Contidos
57  Sensacións percibidas polos sentidos: suave/áspero.
 Necesidades básicas do corpo: quentarse e abrigarse.
 Extremidades superiores do corpo: brazos e mans.
 Os ósos.
 Hábitos de comportamento relacionados co xogo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
 Desenvolver hábitos adecuados de hixiene, alimentación e descanso como medio
para manter a boa saúde.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Discriminar as variacións climáticas do contorno e os cambios de hábitos que se producen como consecuencia
delas.
 Recoñecer e identificar determinadas máquinas e aparellos e a súa utilidade para a vida cotiá.
 Coñecer e valorar a necesidade de reducir os refugos, manifestando hábitos de reciclaxe e reutilización.
Contidos
 O inverno.
 Xogos e xoguetes: tipos, formas de uso, materiais de construción e utilización.
 Máquinas e aparellos: funcionamento e utilidade.
 Calidades táctiles dos obxectos.
 Reciclaxe e reutilización de materiais para construír xoguetes.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Coñecemento e interacción co mundo físico
 Coñecer e describir as principais variacións meteorolóxicas do tempo atmosférico
e comprender a relación existente coas actividades que realizan.
Aprender a aprender
 Aplicar os coñecementos adquiridos en situacións diversas da vida cotiá.

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Coñecer e valorar distintas modalidades de xogos como medio de relación e socialización.
 Adquirir hábitos de participación activa e responsable na vida en sociedade.
 Establecer colectivamente algunhas normas de funcionamento na vida escolar.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Valorar profesións e oficios relacionados cos xoguetes.


Contidos
 Día da Paz.
 Tipos de xogos: individual e compartido, tradicionais, con materiais ou sen eles, de interior ou de exterior.
 Os artesáns e os seus produtos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Desenvolver habilidades sociais para participar nos intercambios lúdicos cos demais.

MEDIO FÍSICO
58 Obxectivos
 Identificar e trazar o número 5.
 Asociar o número 5 á súa cantidade.
 Discriminar formas xeométricas: rectángulo.
 Clasificar e seriar elementos e obxectos segundo os seus atributos atendendo a un criterio establecido.
 Comparar e relacionar elementos atendendo a distintas categorías.
Contidos
 O número 5.
 Serie numérica do 1 ao 5.
 Formas xeométricas: rectángulo.
 Asociación número-cantidade.
 Clasificación de elementos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática.
 Desenvolver e afianzar conceptos básicos de organización espacial e temporal.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Identificar o lugar onde se desenvolve a acción principal dun conto.
 Adquirir un vocabulario adecuado á idade.
 Expresar sentimentos, desexos e ideas utilizando a linguaxe oral con corrección.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos.
 Coñecer as propiedades rítmicas e lúdicas da linguaxe.
 Discriminar o propio nome e o dos obxectos recoñecéndoos como un elemento identificativo e diferenciador.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.

Contidos
 Vocabulario referido aos xogos e os xoguetes.
 Contos: Maxia potaxia e O soldadiño de chumbo.
 Xéneros textuais: adiviñas.
 Formas socialmente establecidas para iniciar, manter e terminar unha conversación.
 Nomes dalgúns compañeiros e obxectos da clase.
 Trazos: e .
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Comunicación lingüística
 Coñecer e valorar a utilidade da lingua escrita como instrumento de comunicación.
LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.
 Participar activamente nas actividades da aula que implican o uso do computador e o CD TIC.
Contidos
 Uso dos medios audiovisuais e tecnolóxicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
Tratamento da información e competencia dixital
59  Manifestar interese por aprender a utilizar autonomamente distintos instrumentos tecnolóxicos.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Coñecer e utilizar distintos materiais e técnicas para realizar obras plásticas.
 Explorar as capacidades expresivas propias para realizar obras plásticas persoais.
 Coñecer e reproducir cancións, valorando as posibilidades da música como medio de expresión.
 Coñecer e valorar algunhas obras de arte.
 Identificar a duración do son.
 Adecuar os movementos corporais ao ritmo dunha canción.
Contidos
 Técnicas plásticas de recortado, picado, encartado e apegado. Pintura con rotuladores e auga.
 Canción: A boneca Pepa.
 Obra de arte: Las gigantillas, de Goya.
 Sons longos/curtos.
 Recursos expresivos do corpo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Interpretar e valorar esteticamente obras artísticas.
 Respectar e valorar os oficios artesanais e as tradicións culturais do contorno.
 Utilizar a linguaxe corporal ao servizo da creación artística en distintas situacións.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 4

Material do alumno
- Conto 4. Maxia potaxia.
- Caderno 4. Xogos e xoguetes.
- Caderno de Educación artística. Trimestre 2
 Obra de arte: As gigantillas, de Goya.
 Proposta 1. Pintura con rotuladores.
 Troquelado 4. Día da Paz.
60
Material do profesorado
- Organizadores didácticos
- Caderno de Programación e avaliación: Unidade 4.
- Planificador do Trimestre 2.
- Expediente persoal.
- Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
- Desenvolvemento das competencias básicas.
- Guión didáctico. Unidade 4.
- Recursos á carta
- Lectoescritura. Letra o.
- Unidades especiais. A reciclaxe.
- Conto tradicional: propostas didácticas. O soldadiño de chumbo.
- Patróns.
- Máis fichas
- Trazos.
- Números. O 4 e o 5.
- Formas. Rectángulo.

Material de aula
- Maleta e mascotas.
- Superlibro de contos. Maxia potaxia.
- O noso Superlibro.
- Lámina temática 4. Xogos na rúa.
- CD TIC.
- CD de Cancións e audicións
Canción da unidade: A boneca Pepa (pista 16).
Audicións e sons: Sons longos/curtos (pista 30).
- CD Documentos curriculares
- Programación de aula Unidade 4.
- Actividades psicomotrices.
- Folla de contidos Unidade 4 en árabe, chinés e romanés.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

- Cartóns e coroa de felicitación.


- Dado de xogos.
- Xogos divertidos para o cole.

Material da familia
- Folla de contidos Unidade 4.
- Artigos de interese.
- Bolsiño de comunicación coa familia.

Outros materiais
- Botóns.
61 - Revistas, folletos e catálogos.
- Rolos de papel hixiénico e de cociña.
- Envases de iogur.
- Teas suaves e ásperas.
- La.
- Papel de seda, charón e de xornais.
- Cartón ondulado e lixa.
- Algodón.
- Kiwis.
- Lima de uñas.
- Moedas.
- Chaves.
- Pedras pequenas.
- Chapas.
- Ferramentas de carpinteiro de xoguete.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 4
NOME: ________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
29. Identifica detalles e elementos dunha escena.
30. Identifica as extremidades superiores do corpo.
31. Coñece e practica normas básicas de comportamento nos xogos
colectivos.
32. Identifica as texturas suave/áspera en diferentes elementos.
33. Identifica e practica medidas preventivas fronte ao frío.
62 34. Discrimina xoguetes atendendo a un criterio.
35. Coñece a utilidade das máquinas e aparellos.
36. Coñece as características de distintos tipos de xogos.
37. Coñece e valora o oficio de carpinteiro na fabricación de xoguetes.
38. Identifica e traza correctamente a forma rectangular.
39. Realiza series lóxicas atendendo a un criterio dado.
40. Relaciona o número 5 coa súa cantidade e traza a súa grafía.
41. Utiliza os números do 1 ao 5 para realizar recontos de elementos.
42. Realiza clasificacións de elementos atendendo a diferentes
características.
43. Completa correctamente táboas de dobre entrada.
44. Realiza con precisión os trazos propostos.
45. Recoñece o vocabulario referido aos xoguetes.
46. Coñece e valora as propiedades lúdicas e rítmicas da linguaxe.
47. Identifica as vogais en palabras significativas.
48. Realiza actividades de recorte e encartado de forma precisa.
49. Recoñece a duración dos sons.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
50. Manifesta hábitos de coidado e orde co material da aula.
51. Valora positivamente os consellos dos adultos.
52. Coñece e valora as propias capacidades plásticas e as dos compañeiros.
53. Móstrase respectuoso cos compañeiros e adultos do centro escolar.
54. Mostra interese polas actividades e xogos da aula.
55. Termina as tarefas propostas nun tempo adecuado.
56. Respecta a quenda de palabra cando outros falan.
C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

63

UNIDADE 5
Que pasa na rúa?

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 5

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL


Obxectivos
 Expresar os gustos e preferencias propios.
 Realizar autonomamente hábitos elementais de respecto e coidado do contorno.
 Recoñecer o sentido da vista e valorar a súa utilidade.
 Coñecer as extremidades inferiores do corpo e as actividades que se poden facer con elas.
 Respectar as normas básicas de seguridade viaria.
 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria.
64
Contidos
 Expresión de gustos e preferencias.
 Hábitos de responsabilidade co contorno.
 Os sentidos: a vista.
 Partes externas do corpo: extremidades inferiores.
 Respecto ás normas básicas de seguridade viaria.
 Quebracabezas e actividades de discriminación visual de elementos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal.
 Adaptar a acción e o comportamento para previr riscos e accidentes na vía pública.
Aprender a aprender
 Resolver actividades pondo de manifesto a propia capacidade de percepción visual.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Coñecer a utilidade da reciclaxe.
 Valorar os usos dos colectores.
 Coñecer algúns elementos que atopamos na rúa.
Contidos
 A reciclaxe.
 Usos dos colectores.
 Elementos da rúa.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Coñecemento e interacción co mundo físico
 Manifestar cara ao medio actitudes de respecto, conservación e coidado.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Identificar o lugar onde se vive.
 Coñecer algúns medios de transporte, os profesionais e espazos relacionados con eles.
 Identificar e respectar as normas básicas de educación viaria.
 Recoñecer algunhas ocupacións e servizos necesarios para a vida en sociedade.
 Coñecer e participar nas tradicións culturais de Galicia.
 Coñecer e utilizar fórmulas de cortesía.

Contidos
 Contorno inmediato: lugar onde se vive.
 Transportes e profesións.
65  Normas básicas de educación viaria.
 Servizos e institucións.
 Entroido.
 Fórmulas de cortesía: «Bos días», «Por favor», «Grazas», etc.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Utilizar fórmulas socialmente aceptadas de intercambio nos diálogos que facilitan a convivencia.
 Coñecer e valorar dun modo máis axustado as formas de vida e organización social da comunidade.

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Asociar os números do 1 ao 5 á cantidade correspondente.
 Coñecer e utilizar os conceptos cheo/baleiro.
 Identificar e utilizar adecuadamente o concepto igual que…
 Coñecer, utilizar e trazar a serie numérica do 1 ao 5.
 Clasificar obxectos segundo diferentes calidades.
Contidos
 Asociación número-cantidade.
 Conceptos básicos: cheo/baleiro.
 Cuantificadores: igual que…
 Serie numérica do 1 ao 5.
 Clasificación de obxectos atendendo ás súas calidades.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
 Utilizar os números en situacións variadas que implican pór en xogo os principios do reconto.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Adquirir un vocabulario axustado á idade.
 Adquirir habilidade e coordinación para realizar os trazos propostos.
 Identificar o uso e utilidade dos carteis.
 Atender e comprender narracións, contos e mensaxes orais.
 Discriminar o número de golpes de voz nunha palabra.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.
Contidos
 Vocabulario referido aos servizos e elementos do mobiliario urbano.
 Trazos: - e .
66  Descrición de obxectos e situacións.
 Rótulos e carteis: utilidade.
 Contos: Lixo, lixiño e O frautista de Hamelin.
 Golpes de voz nunha palabra: palabras bisílabas.
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
Identificar e interpretar palabras escritas moi significativas do contorno valorando a súa utilidade nas actividades da
vida cotiá.

LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN


Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.
Contidos
 Usos dos medios audiovisuais e tecnolóxicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Valorar a necesidade de aprender a utilizar correctamente os medios audiovisuais.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Utilizar distintas técnicas plásticas para realizar obras de arte de creación persoal.
 Respectar as creacións dos compañeiros e o material da aula.
 Identificar e recoñecer instrumentos de vento.
 Participar en xogos en grupo de contido corporal.
 Representar situacións e personaxes reais ou evocados.
Contidos
 Técnicas plásticas: recortado e encartado, debuxo con ceras brandas.
 Instrumentos de vento: frauta.
 Canción: A carroza dos contos.
 Participación e gozo en actividades de dramatización e xogos en grupo de contido corporal.
 Xogos dramáticos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Coñecer e valorar as posibilidades de distintas linguaxes artísticas como medio de expresión.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Autonomía e iniciativa persoal


 Adquirir un adecuado control dinámico e postural como medio de mellorar o coñecemento e a confianza en si
mesmo.

67

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 5

Material do alumno
- Conto 5. Lixo, lixiño.
- Caderno 5. Que pasa na rúa?
- Para saber máis. O barrio.
- Caderno de Educación artística. Trimestre 2
 Proposta 2. Árbore de inverno.
 Proposta 3. Máscara de entroido.
 Troquelado 5. Inventos fantásticos.
68
Material do profesorado
- Organizadores didácticos
1. Caderno de Programación e avaliación: Unidade 5
2. Planificador do Trimestre 2.
3. Expediente persoal.
4. Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
5. Desenvolvemento das competencias básicas.
- Guión didáctico. Unidade 5.
- Recursos á carta
 Lectoescritura. Letra y.
 Unidades especiais. A reciclaxe.
 Conto tradicional: propostas didácticas. O frautista de Hamelin.
 Patróns.
- Máis fichas
– Trazos.
– Números. Do 1 ao 5.

Material de aula
- Maleta e mascotas.
- Superlibro de contos. Lixo, lixiño.
- O noso Superlibro.
- Lámina temática 5. A rúa pola mañá.
- CD TIC.
- CD de Cancións e audicións
 Canción da unidade: A carroza dos contos (pista 17).
 Audicións e sons: Instrumentos de vento (pista 31).
- CD Documentos curriculares
 Programación de aula Unidade 5.
 Actividades psicomotrices.
 Folla de contidos Unidade 5 en árabe, chinés e romanés.
- Cartóns e coroa de felicitación.
- Dado de xogos.
- Xogos divertidos para o cole.

Material da familia
- Folla de contidos Unidade 5.
- Artigos de interese.
- Bolsiño de comunicación coa familia.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Outros materiais
- Periódicos, cartolinas e papeis usados.
- Caixas de cartón de pequeno tamaño (de medicamentos, de mistos, etc.).
- Material descontinuo (botóns, dados, fichas de xogos, etc.).
- Xerras ou envases de plástico.

69

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 5
NOME: _______________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
– Recoñece o sentido da vista e a necesidade de coidalo.
– Coñece as extremidades do corpo e os movementos que se poden
facer con elas.
– Coñece e respecta as normas básicas de seguridade viaria.
– Realiza quebracabezas.
– Entende e valora os usos dos colectores.
70 – Coñece a función dalgúns elementos que atopamos na rúa.
– Identifica o lugar onde vive e algunhas festas e manifestacións
culturais que alí se realizan.
– Coñece algúns medios de transporte, as profesións e espazos
relacionados con eles.
– Recoñece algunhas ocupacións e servizos necesarios para a vida
en sociedade.
– Entende e resolve sinxelos problemas matemáticos.
– Asocia os números do 1 ao 5 á cantidade correspondente.
– Coñece, utiliza e escribe a serie numérica do 1 ao 5.
– Comprende os conceptos cheo/baleiro.
– Identifica e utiliza adecuadamente o concepto igual que…
– Utiliza un vocabulario adecuado para expresarse con corrección e
autonomía.
– Realiza correctamente os trazos propostos.
– Coñece o uso e a utilidade dos carteis.
– Atende e comprende narracións, contos e mensaxes orais.
– Discrimina o número de golpes de voz nunha palabra.
– Utiliza as técnicas do recortado e encartado para realizar un traballo
plástico.
– Identifica e recoñece o son de instrumentos de vento.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
– Confía nas súas propias posibilidades e capacidades para realizar
distintas tarefas.
– Mostra interese por explorar de forma autónoma os propios gustos,
sentimentos e emocións.
– Valora de modo axustado os factores de risco nos accidentes
viarios.
– Contribúe na conservación e mantemento de ambientes limpos,
saudables e non contaminados.
– Interésase por coñecer algúns espazos e edificios públicos, así
como polas actividades que se desenvolven neles.
– Participa nas celebracións e tradicións da propia localidade.
C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

71

UNIDADE 6
Comunicámonos

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 6
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
Obxectivos
 Identificar e expresar os propios gustos e preferencias.
 Recoñecer e expresar os propios estados emocionais.
 Adquirir hábitos adecuados relacionados cos medios de comunicación.
 Identificar e practicar hábitos adecuados de alimentación.
 Coñecer e practicar hábitos posturais correctos.
Contidos
 Preferencias e gustos persoais: os programas da televisión.
72  Estados emocionais: o medo.
 Actitudes adecuadas e inadecuadas relacionadas co uso dos medios de comunicación.
 Hábitos adecuados de alimentación.
 Posturas corporais correctas e incorrectas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
 Adquirir hábitos de autonomía e responsabilidade na realización das actividades cotiás.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Recoñecer algúns cambios físicos no propio corpo relacionados co paso do tempo.
Contidos
 Cambios físicos e intelectuais ligados ao paso do tempo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Coñecemento e interacción co mundo físico
 Empezar a comprender o ciclo vital dos seres vivos.

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Identificar algunhas características significativas dos medios de comunicación.
 Coñecer a utilidade e función dos medios de comunicación.
 Coñecer os espazos e profesionais relacionados cos medios de comunicación.
 Adquirir habilidades adecuadas para desenvolverse con corrección en distintas situacións de interacción cos
demais.
Contidos
 Os medios de comunicación e información: utilidade e función.
 Obxectos e utensilios relacionados cos medios de comunicación.
 Profesións e espazos relacionados cos medios de comunicación.
 Normas de comportamento.
 Habilidades sociais e demostración de afecto.
 Capacidade de escoita.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Adquirir hábitos adecuados de saúde e aprender a rexeitar os que a prexudican.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Identificar e discriminar formas xeométricas.
 Realizar descomposicións numéricas.
 Identificar e trazar o número 6.
 Asociar os números do 1 ao 6 á súa cantidade.
 Realizar operacións matemáticas sinxelas e agregar cantidades.
Contidos
 Formas xeométricas: círculo, cadrado, triángulo e rectángulo.
 Descomposición numérica.
 O número 6.
 Asociación dos números do 1 ao 6 coa cantidade correspondente.
 Operacións matemáticas: agregar cantidades.
73
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
 Familiarizarse co uso de símbolos e expresións matemáticas para resolver operacións sinxelas.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Identificar as escenas principais dun conto.
 Adquirir un vocabulario adecuado.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos.
 Discriminar o número de golpes de voz nunha palabra.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.
Contidos
 Contos: Un paquete para Mica e O gato con botas.
 Escenas principais dun conto.
 Vocabulario referido aos medios de comunicación.
 Trazos: e .
 Golpes de voz nunha palabra: palabras trisílabas.
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Desenvolver as habilidades necesarias para intercambiar contidos en situacións de diálogo.
Aprender a aprender
 Aplicar a capacidade de atención e de secuenciación temporal para resolver actividades cotiás.

LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN


Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.
 Utilizar as novas tecnoloxías para xogar e aprender.
 Iniciarse no manexo dos elementos e ferramentas básicas do computador.
Contidos
 Utilización dos medios tecnolóxicos e audiovisuais en distintas situacións de aprendizaxe.
 Identificación de elementos e ferramentas básicas do computador.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Utilizar as ferramentas electrónicas de comunicación ao servizo do intercambio de información.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Utilizar técnicas plásticas para realizar composicións persoais.
 Identificar e recoñecer instrumentos de vento e percusión.
 Identificar e valorar algunhas obras de arte.
 Adquirir a capacidade de planificar unha acción para a realización de xogos dramáticos.
Contidos
 Técnicas plásticas: rachado e apegado de materiais.
 Canción: A larpeirada.
74  Fragmento musical: Un paseo polo Ródano.
 Instrumentos de vento e percusión.
 Dramatización: A ratiña presumida.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Crear producións artísticas plásticas para desenvolver a capacidade creativa.
Autonomía e iniciativa persoal
 Espertar o interese por descubrir novos medios de expresión.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 6

Material do alumno
- Conto 6. Un paquete para Mica.
- Caderno 6. Comunicámonos.
- Caderno de Educación artística. Trimestre 2
 Proposta 4. Pintura con xices, auga e azucre.
 Proposta 5. Trazado de liñas.
 Troquelado. Día do pai.

75 Material do profesorado
- Organizadores didácticos
6. Caderno de Programación e avaliación: Unidade 6.
7. Planificador do Trimestre 2.
8. Expediente persoal.
9. Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
10. Desenvolvemento das competencias básicas.
- Guión didáctico. Unidade 6.
- Recursos á carta
 Lectoescritura. Letra p.
 Unidades especiais. Os medos.
 Conto tradicional: propostas didácticas. O gato con botas.
 Patróns.
- Máis fichas
 Trazos.

Material de aula
- Maleta e mascotas.
- Superlibro de contos. Un paquete para Mica.
- O noso Superlibro.
- Lámina temática 6. Teatro na rúa.
- CD TIC.
- CD de Cancións e audicións
 Canción da unidade: A larpeirada (pista 18).
 Audicións e sons: Instrumentos de vento e percusión (pista 32).
 Fragmento musical: Un paseo polo Ródano (pista 24).
- CD Documentos curriculares
 Programación de aula Unidade 6.
 Actividades psicomotrices.
 Folla de contidos Unidade 6 en árabe, chinés e romanés.
- Cartóns e coroa de felicitación.
- Dado de xogos.
- Xogos divertidos para o cole.

Material da familia
- Folla de contidos Unidade 6.
- Artigos de interese.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

- Caderno de información. Trimestre 2.


- Bolsiño de comunicación coa familia.

Outros materiais
- Revistas e catálogos.
- Cilindros de papel hixiénico.
- Unha fotografía dos alumnos de cando eran meniños e outra actual.
- Unha peza de cando eran pequenos (zapatos, roupa…).
- Nota co número de teléfono da propia casa.

76

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 6
NOME: ________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
– Recoñece algúns cambios físicos no propio corpo relacionados co paso
do tempo.
– Identifica e expresa os propios gustos e preferencias.
– Recoñece e expresa os propios estados emocionais.
– Identifica e practica hábitos adecuados de alimentación.
– Coñece e practica hábitos de prevención relacionados co uso dos
77 medios de comunicación.
– Coñece a función dos medios de comunicación e algunhas profesións e
instrumentos relacionados con eles.
– Identifica as características máis significativas dos computadores.
– Identifica as partes principais dalgúns instrumentos e aparellos.
– Identifica e discrimina as formas xeométricas traballadas.
– Realiza descomposicións numéricas.
– Identifica e traza o número 6.
– Asocia os números do 1 ao 6 á súa cantidade.
– Realiza operacións matemáticas de agregar cantidades.
– Identifica e secuencia as escenas principais dun conto.
– Comprende e utiliza un vocabulario adecuado referido aos medios de
comunicación.
– Realiza con precisión e seguridade os trazos propostos.
– Discrimina o número de golpes de voz nunha palabra trisílaba.
– Utiliza técnicas plásticas para realizar composicións persoais.
– Identifica e recoñece instrumentos musicais de vento e percusión.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
– Mostra confianza nas súas propias capacidades.
– Mostra interese por coñecer diferentes medios de comunicación e
información, as súas funcións e a súa utilidade para a vida cotiá.
– Interésase por coñecer outras formas de comunicación non verbal.
– Mostra interese por explorar obxectos, contalos e comparalos.
– Aprecia a utilidade dos números para resolver pequenos problemas da
vida cotiá.
– Interésase por coordinar as propias accións coas do grupo con
finalidades lúdicas e expresivas.
C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN GLOBAL DO TRIMESTRE 2


NOME: _________________________________________________________________

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Coñecemento de si mesmo
C EP NC
e autonomía persoal
 Nomear e recoñecer distintas  Nomea e recoñece as extremidades superiores e
partes do corpo. inferiores do corpo.
 Identificar os órganos dos sentidos  Relaciona os sentidos da vista e o tacto cos seus
78 e as súas principais funcións. órganos correspondentes e valora a súa utilidade.
 Identificar os cambios físicos  Identifica os cambios producidos no seu corpo co
propios e a súa relación co paso do paso do tempo.
tempo.
 Coñecer as propias posibilidades e  Explora as súas capacidades de atención e
limitacións manifestando interese memoria mediante quebracabezas e actividades
por melloralas. de discriminación visual de elementos.
 Adquirir hábitos relacionados coa  Identifica e practica hábitos adecuados de
alimentación, a hixiene, a saúde e alimentación.
o coidado dos espazos do  Recoñece e adopta hábitos posturais correctos.
contorno.  Desenvolve hábitos de responsabilidade no
coidado do contorno.
 Mostra hábitos básicos de coidado persoal
e prevención de enfermidades no inverno.
 Participar en xogos, mostrando  Participa activamente en distintos tipos de xogo.
destrezas motoras e habilidades
manipulativas.
 Identificar e expresar os propios  Identifica e expresa os seus sentimentos
sentimentos, necesidades e emocións.
e preferencias.  Identifica os sentimentos alleos.
 Mostrar progresiva autonomía  Respecta e coida os materiais propios
persoal na realización de e comúns.
actividades cotiás.
Coñecemento do contorno C EP NC
 Recoñecer os cambios climáticos  Recoñece algunhas características do inverno no
que se producen no contorno contorno.
e as súas consecuencias.
 Identificar formas de lecer e  Xoga a distintos tipos de xogos seguindo as
entretemento no tempo libre regras.
relacionándose con nenos e nenas  Recoñece distintos lugares de lecer
da súa idade. e esparexemento.
 Mostrar actitudes de coidado  Comprende a utilidade da reciclaxe.
e respecto cara á natureza.

C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Coñecemento do contorno C EP NC

 Coñecer as necesidades,  Identifica e describe as principais características


ocupacións e servizos na vida da e servizos da localidade onde se vive.
comunidade.  Recoñece os medios de transporte máis
habituais, as profesións e os espazos
relacionados con eles.
 Coñece e respecta normas elementais de
79 comportamento relacionados co xogo
e a seguridade viaria.
 Identifica algúns oficios e profesións.
 Discrimina utensilios e ferramentas de distintas
profesións.
 Recoñecer algúns acenos de  Coñece e participa nalgunhas manifestacións
identidade cultural do contorno. culturais do contorno: o entroido.
 Comprender o funcionamento  Identifica as texturas suave/áspera de diferentes
e as propiedades de obxectos elementos.
e materiais presentes no contorno.  Coñece a utilidade de distintas máquinas
e aparellos.
 Identificar o papel das tecnoloxías  Coñece e valora a utilidade e función dos medios
na vida cotiá das persoas. de información e comunicación.
 Identifica as partes principais dalgúns
instrumentos e aparellos.
 Utilizar o reconto como estratexia  Identifica e traza os números do 1 ao 6.
de estimación.
 Asocia os números do 1 ao 6 coas cantidades
correspondentes.
 Realiza a serie numérica do 1 ao 6.
 Resolver sinxelos problemas  Realiza actividades sinxelas de descomposición e
matemáticos na vida cotiá. agregación de cantidades con apoio gráfico.
 Identificar formas xeométricas en  Identifica e traza o círculo, o triángulo, o cadrado
obxectos do contorno. e o rectángulo.
 Iniciarse na estimación  Ordena unha secuencia temporal.
e medida do tempo.
 Explorar as calidades dos  Emprega con corrección as medidas de
obxectos. capacidade: cheo/baleiro.
 Identificar os atributos  Mostra habilidades básicas de clasificación
e calidades de elementos para e relación entre os elementos segundo as súas
establecer relacións de propiedades.
agrupamentos, orde  Identifica as características comúns de distintos
e clasificación. elementos.
 Desenvolver habilidades lóxico-  Utiliza e completa táboas de dobre entrada.
matemáticas.

C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Linguaxes: comunicación
C EP NC
e representación
 Utilizar de forma progresiva un  Emprega un vocabulario adecuado referido a:
léxico variado con boa pronuncia e  Os xogos e os xoguetes.
con crecente precisión en oracións.  A rúa e os oficios.
 As máquinas e os medios de
comunicación.
 Pronuncia as palabras do seu vocabulario
80 habitual cunha correcta articulación.
 Exprésase con oracións completas.
 Empregar as normas que rexen o  Participa nas situacións de comunicación que se
intercambio lingüístico. producen na aula.
 Expresa de forma adecuada os seus sentimentos,
desexos e ideas.
 Utiliza a linguaxe oral para describir obxectos,
acontecementos e situacións.
 Diferenciar entre as formas  Interpreta palabras escritas con apoio gráfico.
escritas e outras formas de
 Coñece e interpreta o significado de carteis
expresión gráfica.
e textos escritos presentes no contorno.
 Utilizar a linguaxe escrita con  Identifica as vogais en nomes propios e comúns.
finalidade real, considerando as
convencións do sistema da lingua  Realiza con precisión os trazos propostos.
escrita.
 Coñecer propiedades das palabras.  Recoñece palabras bisílabas e trisílabas.
 Escoitar e comprender distintos
 Comprende e reproduce textos orais: contos,
xéneros textuais tanto tradicionais
poemas, adiviñas e sucesións.
como contemporáneos.
 Mostrar interese pola aprendizaxe  Entende e usa un vocabulario significativo en inglés.
dunha lingua estranxeira.
 Mostra unha actitude positiva cara á aprendizaxe
do inglés.
 Iniciarse no manexo do  Participa nas actividades da aula que implican o
computador. uso do computador e o CD TIC.
 Utiliza os medios tecnolóxicos e audiovisuais en
distintas situacións de aprendizaxe.
 Identifica elementos e ferramentas básicas do
computador.
 Realizar obras plásticas persoais  Realiza creacións propias a partir da observación
empregando distintos materiais de obras de arte.
e técnicas.  Utiliza as técnicas plásticas de:
 Rachado e apegado de materiais.
 Recortado e encartado.
 Debuxo con ceras brandas.
 Picado.
 Pintura con rotuladores e auga.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

81

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Linguaxes: comunicación
C EP NC
e representación
 Explorar as posibilidades sonoras  Discrimina visual e auditivamente instrumentos
de instrumentos musicais. de vento e de percusión.
 Coñece as propiedades sonoras de distintos
instrumentos musicais.
 Discrimina se un son é longo/curto.
 Interpretar e valorar obras  Describe unha obra de arte.
plásticas do contorno.
 Interpreta unha obra de arte para realizar un
traballo plástico persoal.
82  Escoitar obras musicais do  Cantar, escoitar e dramatizar cancións
contorno. e audicións musicais.
 Explorar as posibilidades  Goza coas actividades de dramatización, xogo
expresivas do corpo. simbólico, danza e expresión corporal.
C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Necesidades de apoio educativo

_______________, a _______ de __________________ de 20_______

O/a Titor/a:_______________________________________________
Asdo.:

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

83

Trimestre 3
4 anos

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

MARCO ESPAZO -TEMPORAL


Estreamos o terceiro trimestre co esplendor da primavera e co obxectivo de
aproximar os nenos ás complexas relacións que se establecen entre os seres vivos e o
contorno. Neste sentido, axudarémolos a descubrir como son as plantas, que coidados
necesitan, cal é o seu ciclo vital…

84 Ademais, abordaremos un tema enormemente motivador para os nenos desta idade:


os animais (características morfolóxicas, forma de desprazamento, reprodución…) e
os beneficios que achegan ás persoas.

Para rematar, finalizaremos o curso coa chegada das vacacións de verán, momento
que aproveitaremos para presentar distintos lugares de vacacións, así como diversas
formas de gozar do tempo libre. E o máis importante, destacaremos os grandes logros
alcanzados polos alumnos ao longo do curso.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

85

UNIDADE 7
Para que serven as plantas?

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 7
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
Obxectivos
 Explorar as percepcións dos sentidos.
 Adecuar o propio comportamento mostrando hábitos de cooperación e solidariedade.
 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria.
 Desenvolver hábitos de prevención de accidentes.
Contidos
 Sensacións percibidas polos sentidos: o gusto.
 Hábitos de cooperación, axuda e solidariedade.
 Comportamentos adecuados na aula e en lugares públicos.
86  Quebracabezas e actividades de discriminación visual de elementos.
 Capacidade de escoita e desexo de aprender.
 Prevención de accidentes.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
 Explorar e valorar as posibilidades e limitacións perceptivas e expresivas propias para formarse unha imaxe
axustada de si mesmo.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Realizar autonomamente hábitos de coidado e respecto da natureza.
 Coñecer tipos de plantas e algunhas das súas características máis significativas.
 Recoñecer algúns cambios que se producen no medio relacionados co paso das estacións.
 Identificar alimentos de orixe vexetal.
 Identificar a procedencia e transformación dos alimentos.
 Coñecer as necesidades das plantas.
 Coñecer algunhas utilidades das plantas.
 Identificar os beneficios que achegan as plantas na prevención de enfermidades.
Contidos
 Tipos de plantas: características e partes (raíces, froitos, tronco, follas, etc.).
 Estacións: a primavera.
 Alimentos de orixe vexetal.
 Orixe, transformación e propiedades de diversos alimentos.
 Necesidades e coidados das plantas.
 Plantas medicinais: utilidade.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Coñecemento e interacción co medio físico
 Comprender e valorar as interaccións que se producen entre os seres humanos e o medio físico.
Aprender a aprender
 Formular hipótese e realizar pequenas investigacións para confirmalas ou rexeitalas.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Participar nas festividades e celebracións colectivas da comunidade.
 Colaborar e asumir pequenas responsabilidades na protección do medio.
Contidos
 Día do libro.
 Responsabilidade e respecto cara ao contorno.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Desenvolver hábitos de participación social asumindo pequenas responsabilidades.

87 MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Establecer secuencias temporais.
 Discriminar formas xeométricas: óvalo.
 Realizar operacións matemáticas sinxelas de agregar cantidades.
 Coñecer a utilidade dos números na vida cotiá.
Contidos
 Secuencias temporais.
 Formas xeométricas: óvalo.
 Asociación número-cantidade.
 Suma: iniciación.
 Operacións matemáticas de agregar cantidades.
 Clasificación de elementos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
 Interiorizar estratexias de resolución de problemas a través de actividades gráficas
e manipulativas.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Secuenciar temporalmente as escenas dun conto.
 Recordar o argumento e os personaxes dos contos.
 Adquirir un vocabulario adecuado.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos.
 Discriminar o número de golpes de voz nunha palabra.
Contidos
 Contos: A flor máxica e A galiña Serafina e o gran de trigo.
 Escenas principais dun conto.
 Vocabulario referido ás plantas.
 Trazos: e .
 Palabras monosílabas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura valorándoas como instrumento de comunicación e gozo.
LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Adquirir progresiva autonomía na utilización dos elementos tecnolóxicos do Centro escolar.


Contidos
 Uso dos medios audiovisuais e tecnolóxicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Achegamento a producións audiovisuais como elementos de comunicación, aprendizaxe e gozo.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Iniciarse na apreciación artística de obras pictóricas.
88  Afianzar as destrezas necesarias para realizar con precisión obras plásticas.
 Respectar as creacións dos compañeiros e o material da aula.
 Representar graficamente persoas, obxectos e elementos.
 Adecuar os movementos ao ritmo da música.
 Participar en actividades de dramatización e xogo simbólico.
Contidos
 Obra de arte: Carreiro de xardín con galiñas, de G. Klimt.
 Canción: Os alimentos.
 Fragmentos musicais: The Sky dreams the Sea; Un paseo polo Ródano; Polca Tritsch-Tratsch, de J. Strauss.
 Estampacións con elementos naturais.
 Expresión gráfica: debuxo.
 Danzas e coreografías sinxelas.
 Xogos de mímica e dramatización.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística.
 Interpretar e apreciar as calidades estéticas de obras plásticas presentes no contorno.
 Descubrir e experimentar as posibilidades motrices do corpo con intención comunicativa.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 7

Material do alumno
 Conto 7. A flor máxica.
 Caderno 7. Para que serven as plantas?
 Caderno de Educación artística. Trimestre 3
 Obra de arte: Carreiro de xardín con galiñas, de G. Klimt.
 Proposta 1. Pintura con ceras e témperas augadas.
 Troquelado 7. Día do libro.

89 Material do profesorado
 Organizadores didácticos
 Caderno de Programación e avaliación: Unidade 7.
– Planificador do Trimestre 3.
– Expediente persoal.
– Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
– Desenvolvemento das competencias básicas.
 Guión didáctico. Unidade 7.
 Recursos á carta
 Lectoescritura. Letra m.
 Unidades especiais. O pan.
 Conto tradicional: propostas didácticas. A galiña Serafina e o gran de trigo.
 Patróns.
 Máis fichas
 Trazos.
 Números. Números do 1 ao 6.
 Formas. O óvalo.

Material de aula
 Maleta e mascotas.
 Superlibro de contos. A flor máxica.
 O noso Superlibro.
 Lámina temática 7. O xardín botánico.
 CD TIC.
 CD de Cancións e audicións
 Canción da unidade: Os alimentos (pista 19).
 Fragmentos musicais: The Sky dreams the Sea (pista 23); Un paseo polo Ródano (pista 24); Polca Tritsch-
Trastsch, de J. Strauss (pista 25).
 CD Documentos curriculares
43. Programación de aula Unidade 7.
44. Actividades psicomotrices.
45. Folla de contidos Unidade 7 en árabe, chinés e romanés.
 Cartóns e coroa de felicitación.
 Dado de xogos.
 Xogos divertidos para o cole.

Material da familia
 Folla de contidos Unidade 7.
 Artigos de interese.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Bolsiño de comunicación coa familia.

Outros materiais
 Un sobre de sementes, unha bolsiña de terra e un testo pequeno.
 Sal e azucre.
 Alimentos salgados e doces (manteigadas, chocolate, patacas fritas, etc.).
 Alimentos de orixe vexetal: mazá, tomate, pera, fresa, col, etc.
 Fariña, auga e fermento.
 Macela e outras herbas aromáticas: loureiro, salvia, tomiño, etc.
 Unha planta silvestre.

90

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 7
NOME: ___________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
 Discrimina os sabores doce e salgado.
 Coñece e practica hábitos de coidado e respecto da natureza.
 Coñece algúns alimentos de orixe vexetal.
 Coñece distintos tipos de plantas e algunhas das súas utilidades.
 Identifica as partes máis significativas das plantas.
 Coñece as necesidades das plantas.
91  Identifica a transformación dalgúns alimentos ao ser cociñados.
 Recoñece algúns cambios no medio físico relacionados co paso das
estacións.
 Identifica e discrimina o óvalo.
 Resolve sinxelos problemas matemáticos.
 Utiliza os números do 1 ao 6 para contar elementos.
 Realiza sinxelas operacións matemáticas de agregar cantidades.
 Recorda o argumento e personaxes dun conto.
 Secuencia temporalmente as secuencias dun conto.
 Coñece e utiliza un vocabulario adecuado referido ás plantas.
 Mostra habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos.
 Recoñece o número de golpes de voz en palabras monosílabas.
 Representa graficamente persoas, obxectos e elementos.
 Aplica as técnicas plásticas aprendidas con fins estéticos.
 Adecúa os movementos ao ritmo da música.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
 É respectuoso co medio físico e natural.
 Mostra interese por observar e coñecer obras pictóricas.
 Respecta as normas de comportamento en distintos espazos.
 Participa nas distintas actividades colectivas da aula.
 Desenvolve actitudes de axuda, colaboración e cooperación.
 Mostra interese por coñecer as posibilidades de información que
proporcionan os sentidos.
 Valora a necesidade de coidar a natureza.
 Responsabilízase de pequenas tarefas relacionadas co coidado das
plantas.
 Mostra interese e curiosidade polo mundo das plantas.
C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

92

UNIDADE 8
Os animais medran

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 8

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL


Obxectivos
 Coñecer e adoptar diferentes posicións espaciais.
 Adquirir hábitos adecuados de responsabilidade no coidado dos animais.
 Comparar as partes do propio corpo coas de distintos animais.
 Identificar os propios estados emocionais e comunicalos aos demais.
Contidos
 Expresión de emocións.
 Posicións: de fronte/de costas.
 Hábitos de responsabilidade no coidado dos animais.
93
 Partes do corpo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
- Manifestar interese pola aprendizaxe como medio para o crecemento persoal.
Comunicación lingüística
- Coñecer e valorar a utilidade da lingua oral como instrumento para explorar o propio mundo afectivo,
comunicalo aos demais e regular a propia conduta.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Identificar o proceso de nacemento e desenvolvemento dos seres vivos.
 Discriminar diferentes tipos de animais.
 Recoñecer a pel dalgúns animais.
 Recoñecer alimentos e produtos de orixe animal.
 Identificar os hábitats e modos de desprazamento nalgúns animais.
Contidos
 Proceso de nacemento e desenvolvemento dos seres vivos.
 Os animais: características.
 Modos de desprazamento dos animais.
 Tipo de pel dos animais.
 Alimentos e produtos de orixe animal.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
Empezar a comprender a importancia dos animais no equilibrio do ecosistema para fomentar o seu coidado e o seu
respecto.
Coñecemento e interacción co mundo físico
Empezar a comprender o ciclo vital dos seres vivos identificando algúns cambios físicos significativos no seu
desenvolvemento.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Coñecer e participar en manifestacións culturais do contorno.
 Profundar no desenvolvemento de hábitos de colaboración, axuda e solidariedade.

Contidos
 Día da nai.
 Normas de convivencia.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
94 Establecer relacións respectuosas e afectivas coas persoas do contorno próximo.

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Discriminar posicións respecto dun elemento de referencia.
 Coñecer e utilizar os ordinais 1.º, 2.º e 3.º
 Coñecer e trazar o número 0 asociándoo á ausencia de cantidade.
 Identificar os cuantificadores algúns/ningún para comparar cantidades.
 Recoñecer e comprender a serie numérica do 1 ao 6.
 Realizar descomposicións numéricas.
 Comparar, relacionar e clasificar elementos atendendo a diferentes criterios.
Contidos
 Diante/detrás, enriba/debaixo, ao carón/alén.
 Ordinais: 1.º, 2.º, e 3.º
 O número 0.
 Cuantificadores: algúns/ningún.
 Serie numérica do 1 ao 6.
 Descomposición numérica.
 Táboas de dobre entrada.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
- Utilizar instrumentos matemáticos, como as táboas de dobre entrada, como medio para recoller, organizar e
sistematizar datos do contorno.
Aprender a aprender
- Adquirir e utilizar estratexias adecuadas de resolución de problemas.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Comprender e reproducir a estrutura dalgúns textos.
 Comprender o argumento dun conto.
 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos.
 Utilizar adecuadamente o vocabulario temático.
 Adquirir habilidade e coordinación para realizar correctamente o trazo en espiral.
 Coñecer as propiedades rítmicas da linguaxe.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.
Contidos
 Xénero textual: listaxe.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Contos: Un rico pastel e A cabriña e a pereira.


 Trazos: e .
 Vocabulario temático: os animais.
 Trazo espiral.
 Número de golpes de voz nunha palabra.
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Coñecer a utilidade da linguaxe escrita para organizar e transmitir información relevante en distintas situacións da
vida cotiá.
95
LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
Obxectivos
 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.
 Adquirir progresiva autonomía na utilización dos elementos tecnolóxicos do Centro escolar.
Contidos
 Uso dos medios audiovisuais e tecnolóxicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Descubrir a utilidade das novas tecnoloxías nas aprendizaxes.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Iniciarse na apreciación artística de obras pictóricas.
 Afianzar as destrezas necesarias para realizar con precisión obras artísticas.
 Respectar as creacións dos compañeiros e o material de aula.
 Representar graficamente
 Exercitar as posibilidades expresivas do corpo.
 Adquirir a capacidade de planificar unha acción ante a realización de xogos dramáticos.
Contidos
 Canción: Conto dos ananiños.
 Fragmento musical: Polca Tritsch-tratsch, de J. Strauss.
 Grafismos.
 Propiedades do son: sons agudos/graves.
 Xogos de dramatización.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Utilizar distintas linguaxes artísticas ao servizo da expresión creativa persoal.

96

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 8

Material do alumno
– Conto 8. Un rico pastel.
– Caderno 8. Os animais medran.
– Para saber máis. Ratos e outros roedores.
– Caderno de Educación artística. Trimestre 3
14. Proposta 2. Pintura soprada.
15. Proposta 3. Pintura con ceras, témperas augadas e sal.
16. Troquelado 8. Día da nai.
97
Material do profesorado
– Organizadores didácticos
 Caderno de Programación e avaliación: Unidade 8.
 Planificador do Trimestre 3.
 Expediente persoal.
 Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
 Desenvolvemento das competencias básicas.
– Guión didáctico. Unidade 8.
– Recursos á carta
17. Lectoescritura. Letra l.
18. Conto tradicional: propostas didácticas. A cabriña e a pereira.
19. Unidades especiais: Os medos.
20. Patróns.
– Máis fichas
21. Trazos.
22. Números. O 0

Material de aula
– Maleta e mascotas-
– Superlibro de contos. Un rico pastel.
– O noso Superlibro.
– Lámina temática 8. O xardín botánico.
– CD TIC-
– CD de Cancións e audicións
23. Canción da unidade: Conto dos ananiños (pista 20).
24. Audicións e sons: Sons graves e agudos (pista 33).
25. Fragmento musical: Polca Tritsch-tratsch, de J. Strauss (pista 25).
– CD Documentos curriculares
 Programación de aula Unidade 8.
 Actividades psicomotrices.
 Folla de contidos Unidade 8 en árabe, chinés e romanés.
– Cartóns e coroa de felicitación.
– Dado de xogos.
– Xogos divertidos para o cole.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Material da familia
– Folla de contidos Unidade 8.
– Bolsiño de comunicación coa familia.
– Artigos de interese.
Outros materiais
– Papel continuo.
– Cartolina.
– Papel charón.
– Tea.
– Gomets.
– Revistas e catálogos ilustrados.
– Imaxes ou fotografías de animais e as súas crías.
98 – Fotografía persoal dos alumnos de cando eran pequenos.
– Bonecos ou peluches de animais.
– Lupa.
– Obxectos relacionados co coidado dos animais (utensilios de limpeza, alimentación, etc.).
– Tetra briks baleiros.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 8
NOME: ________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
 Relaciona posicións de fronte e de costas.
 Identifica posicións opostas cun elemento de referencia:
 Enriba/debaixo.
 Ao carón/alén.
 Diante/detrás.
 Compara as partes do propio corpo coas de distintos animais.
 Recoñece distintas fases do desenvolvemento dos seres vivos.
99  Discrimina animais polo seu modo de desprazamento.
 Coñece os coidados que necesitan os animais.
 Clasifica animais segundo a forma en que se cobren o corpo.
 Coñece a procedencia dalgúns alimentos.
 Utiliza os termos «algún» e «ningún» para establecer comparacións entre elementos.
 Asocia o número 0 coa ausencia de cantidade.
 Realiza a serie numérica do 1 ao 6.
 Utiliza os números do 1 ao 6 para contar elementos.
 Comprende a descomposición numérica de cantidades ata o 6.
 Utiliza os ordinais 1.º, 2.º e 3.º para identificar posicións.
 Relaciona personaxes e elementos dun conto.
 Emprega o vocabulario da unidade.
 Coñece a utilidade dunha listaxe.
 Realiza os trazos propostos.
 Identifica a cantidade de sílabas dunha palabra.
 Realiza composicións plásticas utilizando grafismos.
 Discrimina sons graves e agudos.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
 Participa en actividades de expresión corporal.
 Mostra interese no coidado dos animais do contorno.
 Valora a necesidade de coidar e respectar o medio no que se desenvolve.
 Goza con traballos de experimentación e investigación.
 Valora profesións relacionadas cos animais (pescador, granxeiro, veterinario...).
 Adopta normas básicas de hixiene e coidado persoal.
 Goza co emprego de distintos materiais e utensilios plásticos.
C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

100

UNIDADE 9
Ata o curso que vén

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN UNIDADE 9
COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
Obxectivos
 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria.
 Recoñecer os cambios físicos e intelectuais propios debidos ao paso do tempo.
 Adquirir unha adecuada coordinación e control dinámico xeneral.
 Adoptar hábitos de participación activa e responsable na vida en sociedade.
Contidos
 Percepción visual.
 Cambios físicos e intelectuais ligados ao paso do tempo.
101  Motricidade corporal global; actividades e xogos motrices.
 Actividades relacionadas coas vacacións e o verán.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Autonomía e iniciativa persoal
 Desenvolver hábitos adecuados de prevención de accidentes nas actividades de verán.

COÑECEMENTO DO CONTORNO
ACHEGAMENTO Á NATUREZA
Obxectivos
 Recoñecer distintos lugares de vacacións.
 Discriminar distintos tipos de paisaxes.
Contidos
 Lugares de vacacións.
 Paisaxes do mundo.
 O verán.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Coñecemento e interacción co mundo físico
 Gozar con actividades en contacto coa natureza valorando a súa importancia para unha vida sa e equilibrada.

CULTURA E VIDA EN SOCIEDADE


Obxectivos
 Recoñecer as transformacións que se producen na natureza e nos hábitos das persoas debidos á chegada do verán.
 Valora e goza o tempo libre.
Contidos
 Actividades relacionadas co verán e as vacacións.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social e cidadá
 Incorporar pautas de resolución dialogada de conflitos na vida cotiá.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

MEDIO FÍSICO
Obxectivos
 Adquirir habilidades básicas para comparar e establecer relacións entre elementos diversos.
 Establecer a relación do número coa súa cantidade.
 Realizar series de elementos.
 Realizar operacións matemáticas de agregar cantidades.
 Clasificar elementos atendendo ás súas calidades.
 Discriminar formas xeométricas: o rombo.
Contidos
 Nocións de medida: groso/delgado.
102  Serie numérica do 0 ao 6.
 Series de elementos.
 Táboa de dobre entrada.
 Descomposición de cantidades.
 Clasificacións de elementos con dúas calidades.
 O rombo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia matemática
 Utilizar conceptos e procedementos do razoamento matemático para describir a realidade.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN


LINGUAXE VERBAL
Obxectivos
 Identificar os personaxes, lugares e accións principais dun conto.
 Adquirir coordinación e habilidade na realización dos trazos propostos.
 Adquirir e utilizar un vocabulario adecuado e axustado á idade.
 Comprender e aprender algunhas poesías.
 Identificar a utilidade da linguaxe escrita.
 Coñecer e utilizar palabras significativas nunha lingua estranxeira.
Contidos
 Contos: Imos á montaña! e Simbad, o mariño.
 Vocabulario axustado á idade.
 Trazos: repaso.
 Poesía: Avionciño.
 Os nomes propios.
 Palabras e expresións significativas en inglés.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística
 Coñecer e valorar textos de carácter literario gozando das sensacións que producen o ritmo e a rima.
Aprender a aprender
 Aplicar os coñecementos adquiridos a situacións da vida cotiá.

LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN


Obxectivos

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

 Utilizar adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.


 Participar activamente en propostas que implican o uso do computador.
Contidos
 Uso dos medios audiovisuais e tecnolóxicos.
 Valoración do computador e outros instrumentos tecnolóxicos como medios para o gozo e a aprendizaxe.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamento da información e competencia dixital
 Adquirir habilidade para seleccionar e utilizar autonomamente distintas ferramentas tecnolóxicas.

LINGUAXES ARTÍSTICAS: PLÁSTICA, MUSICAL E CORPORAL


Obxectivos
 Explorar distintas técnicas e materiais plásticos para realizar creacións persoais.
103  Recoñecer o son de distintos instrumentos musicais e asocialo a outros sons do contorno.
 Adquirir a capacidade de planificar unha acción ante a realización de xogos dramáticos.
 Coñecer e exercitar as posibilidades expresivas do propio corpo.
Contidos
 Canción: Iremos de viaxe.
 Técnicas plásticas: repaso.
 Relación animal/instrumento musical.
 Dramatizacións e xogos de expresión corporal.
 Propiedades expresivas do propio corpo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural e artística
 Expresar e comunicar feitos, vivencias ou fantasías a través do debuxo e doutras técnicas plásticas.
 Afianzar as nocións espaciais e temporais necesarias para realizar pequenas dramatizacións e coreografías sinxelas.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

PROPOSTAS DIDÁCTICAS UNIDADE 9

Material do alumno
– Conto 9. Imos á montaña!
– Caderno 9. Ata o curso que vén!
– Caderno de Educación artística. Trimestre 3
26. Proposta 4. Debuxo con xices.
27. Proposta 5. Combinación de técnicas.
28. Troquelado 9. Escarapela para fin de curso.

104 Material do profesorado


– Organizadores didácticos
 Caderno de Programación e avaliación: Unidade 9.
 Planificador do Trimestre 3.
 Expediente persoal.
 Rexistro de inscrición e listaxe de asistencia.
 Desenvolvemento das competencias básicas.
– Guión didáctico. Unidade 9.
– Recursos á carta
29. Lectoescritura. Letra s.
30. Conto tradicional: propostas didácticas. Simbad, o mariño.
31. Unidades especiais: O tempo.
32. Patróns.
– Máis fichas
33. Trazos. Repaso.

Material de aula
– Maleta e mascotas.
– Superlibro de contos. Imos á montaña!
– O noso Superlibro.
– Lámina temática 9. Vacacións no cámping.
– CD TIC.
– CD de Cancións e audicións
34. Canción da unidade: Iremos de viaxe (pista 21).
35. Audicións e sons: Repaso de instrumentos (pista 34).
– CD Documentos curriculares
- Programación de aula Unidade 9.
- Actividades psicomotrices.
- Folla de contidos Unidade 9 en árabe, chinés e romanés.
– Cartóns e coroa de felicitación.
– Dado de xogos.
– Xogos divertidos para o cole.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Material da familia
– Folla de contidos Unidade 9.
– Boletín de información trimestral. Trimestre 3.
– Artigos de interese.
– Bolsiño de comunicación coa familia.

Outros materiais
– Abanos.
– Documentais sobre lugares afastados.
– Rotuladores grosos e delgados.
– Aros de psicomotricidade.
– Fotografías de paisaxes de praia e montaña.
105
– Carteis cos números do 1 ao 6.
– Carteis con cantidades do 1 ao 6.
– Cadro dobre entrada coas figuras dos bloques lóxicos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN UNIDADE 9
NOME: ________________________________________________________________________

CAPACIDADES C EP
 Practica hábitos de protección fronte ao sol e a calor.
 Identifica e describe a propia imaxe corporal.
 Resolve correctamente actividades de percepción visual.
 Discrimina elementos segundo a súa utilidade.
 Expresa os seus propios gustos ou preferencias.
 Relaciona distintas paisaxes cos medios de transporte máis adecuados en cada caso.
106  Coñece e practica distintas actividades de lecer e tempo libre.
 Recoñece as características principais do verán no contorno.
 Identifica e traza os números do 1 ao 6.
 Asocia os números do 1 ao 6 coas súas cantidades correspondentes.
 Utiliza os números do 1 ao 6 para contar elementos.
 Resolve problemas matemáticos sinxelos.
 Resolve sumas sinxelas.
 Utiliza algúns conceptos de medida para comparar persoas e obxectos: «groso» e
«delgado».
 Realiza series de elementos.
 Clasifica elementos atendendo a dúas calidades.
 Identifica personaxes, accións e espazos dun conto.
 Emprega un vocabulario adecuado referido ás viaxes e as vacacións.
 Realiza os trazos propostos.
 Utiliza distintas técnicas plásticas para construír pequenos xoguetes.
 Comprende e reproduce poemas e outros textos literarios.
 Identifica o timbre de diferentes instrumentos musicais.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP
 Participa en actividades de dramatización.
 Goza acompañando instrumentalmente músicas e cancións.
 Mostra interese por aprender distintos pasos de bailes e danzas.
 Realiza con gusto actividades plásticas diversas.
 Participa de bo grado en actividades en grupo.

C: Conseguido EP: En proceso

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN GLOBAL DO TRIMESTRE 3


NOME: ____________________________________________________________

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Coñecemento de si mesmo
C EP NC
e autonomía persoal
 Coñecer e representar o propio  Identifica as posicións de fronte e de costas.
corpo controlando con cada vez  Identifica posicións opostas cun elemento de
maior precisión xestos, referencia.
107 movementos e posicións.  Diante/detrás.
 Enriba/debaixo.
 Ao carón/alén.
 Compara as partes do propio corpo coas de
distintos animais.
 Identificar os órganos dos sentidos  Identifica as partes da lingua por onde se
e as súas principais funcións. perciben os principais sabores.
 Discrimina sabores doces e salgados.
 Identificar e expresar os propios  Identifica as necesidades físicas propias e intenta
sentimentos, necesidades e satisfacelas de xeito autónomo.
preferencias.  Interiorizou algúns hábitos de prevención fronte
ao sol e a calor.
 Adquirir hábitos relacionados coa  Manifesta actitudes de respecto, conservación
hixiene, a saúde e o coidado dos e coidado do medio.
espazos do contorno.  Mostra hábitos de coidado e respecto cara ás
plantas e os animais.
 Resolver con autonomía adecuada  Mostra actitude de axuda e colaboración cos
á súa idade algunhas actividades compañeiros do grupo.
da vida cotiá.  Valora o traballo ben feito, tanto propio como
alleo.
Coñecemento do contorno C EP NC
 Identificar e nomear algúns dos  Coñece distintos tipos de plantas e algunhas das
compoñentes do medio natural, súas utilidades.
establecendo relacións sinxelas de  Identifica as partes dunha planta e as súas
interdependencia. principais necesidades.
 Discrimina animais segundo os seus modos de
desprazamento.
 Clasifica animais segundo o seu tipo de pel.
 Observa e comprende o proceso de
desenvolvemento dalgúns animais e as súas
necesidades básicas.
 Identifica alimentos de orixe vexetal e animal.
 Identifica distintos tipos de paisaxes.
 Identifica a procedencia e transformación
dalgúns alimentos.
 Manifestar actitudes de coidado e  Mostra interese polo coidado das plantas
respecto cara á natureza, e participar e os animais do seu contorno.
en actividades para conservala.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

108

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CRITERIOS DE INDICADORES
AVALIACIÓN
Coñecemento do contorno C EP NC
 Coñecer as necesidades,  Coñece algunhas profesións relacionadas coas
ocupacións e servizos na vida da plantas e os animais.
comunidade.
 Recoñecer os cambios que se  Recoñece algúns cambios que se producen no
producen no contorno polo paso medio físico e nas actividades humanas
das estacións. relacionados coa primavera e o verán.
 Identificar formas de lecer e  Coñece e practica distintas actividades de lecer e
109 entretemento no tempo libre tempo libre.
relacionándose con nenos e nenas  Discrimina obxectos relacionados coas viaxes e
da súa idade. as vacacións.
 Utilizar o reconto como estratexia  Identifica e traza os números do 0 ao 6.
de estimación.  Asocia os números do 0 ao 6 coa súa cantidade
correspondente.
 Utiliza os ordinais 1.º, 2.º e 3.º en situacións da
vida cotiá.
 Resolve sumas con apoio gráfico.
 Comprende a descomposición numérica de
cantidades sinxelas.
 Identificar formas xeométricas en  Identifica e traza as formas do óvalo e o rombo.
obxectos do contorno.  Traza formas planas para reproducir figuras a
partir dun modelo.
 Identificar os atributos e calidades  Realiza series e clasificacións de elementos.
de elementos para establecer  Utiliza conceptos de medida para comparar
relacións de agrupamentos, orde e elementos e obxectos: groso/delgado.
clasificación.
Linguaxes: comunicación
C EP NC
e representación
 Utilizar de forma progresiva un  Emprega un vocabulario adecuado referido:
léxico variado con boa pronuncia e  Ás plantas.
con crecente precisión en oracións.  Aos animais.
 Ás viaxes e as vacacións.
 Pronuncia as palabras do seu vocabulario
habitual cunha correcta articulación.
 Exprésase con oracións completas.
 Empregar as normas que rexen o  Utiliza a linguaxe oral para describir e evocar
intercambio lingüístico. distintos obxectos, escenas, acontecementos e
situacións.
 Utilizar a linguaxe escrita cunha  Realiza con precisión os trazos propostos.
finalidade real, tendo en conta as  Copia palabras para completar listados.
convencións do sistema da lingua  Progresa na escritura do propio nome e o dos
escrita. compañeiros.
 Escoitar e comprender distintos  Ordena temporalmente as escenas dun conto.
xéneros textuais tanto tradicionais  Reproduce algúns textos orais: contos, poemas e
como contemporáneos. adiviñas.
C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

CRITERIOS DE Indicadores
AVALIACIÓN
Linguaxes: comunicación e
C EP NC
representación
 Mostrar interese pola aprendizaxe  Comprende e utiliza un vocabulario significativo
dunha lingua estranxeira. en inglés.
 Mostra unha actitude positiva cara á aprendizaxe
do inglés.
 Iniciarse nas novas tecnoloxías.  Utiliza adecuadamente os medios audiovisuais e
tecnolóxicos que existen na aula.
110  Participa activamente nas actividades TIC
proporcionadas polo\/a mestre/a.
 Identifica as posibilidades dos medios audiovisuais
como fonte de información e diversión.
 Interpretar e valorar obras  Mostra interese por coñecer obras de arte da
plásticas do contorno. tradición cultural.
 Realiza creacións propias a partir da observación
de obras de arte.
 Realizar obras plásticas persoais  Utiliza distintos materiais e técnicas plásticas:
empregando distintos materiais – Estampación.
e técnicas. – Debuxo libre.
– Grafismos.
 Explorar as posibilidades sonoras  Discrimina se un son é agudo/grave.
da voz, do propio corpo e de
obxectos cotiáns.
 Explorar as posibilidades sonoras  Identifica visual e auditivamente instrumentos
de instrumentos musicais. musicais de percusión e de vento.
 Escoitar obras musicais do  Canta, escoita e dramatiza cancións,
contorno. e audicións musicais clásicas.
 Explorar as posibilidades  Participa en actividades en grupo (xogos,
expresivas do corpo. dramatizacións, cantos, danzas...) de bo grado.
 Valora positivamente os usos expresivos e
comunicativos do propio corpo.
C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Necesidades de apoio educativo

_______________, a _______ de __________________ de 20_______

O/a Titor/a:_______________________________________________

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Asdo.:

111

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

AVALIACIÓN FINAL DE 4 ANOS


NOME: ____________________________________________________________

CAPACIDADES
Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal C EP NC
– Identifica a propia imaxe corporal e as súas características máis destacadas.
– Recoñece as partes principais do corpo.
– Valórase de forma positiva a si mesmo e aos demais.
– Mostra confianza nas súas propias capacidades.
112 – Establece vínculos fluídos e equilibrados de relación cos demais.
– Pon en práctica hábitos básicos de hixiene, vestido, nutrición e prevención de accidentes.
– Oriéntase e actúa autonomamente nos espazos cotiáns.
– Realiza distintos desprazamentos con harmonía e axilidade.
– Realiza actividades que requiren control visomanual preciso.
– Manipula obxectos correntes con precisión e autonomía.
– Mostra interese por comunicarse, manifestar as súas opinións, desexos, necesidades, etc.
Coñecemento do contorno C EP NC
– Participa activamente nas actividades e xogos de grupo e individuais.
– Coñece e respecta as normas de comportamento na casa, na aula e na rúa.
– Establece relacións respectuosas e afectivas con outros nenos e nenas.
– Mostra interese por coñecer outras culturas.
– Recoñece algúns animais e plantas do contorno.
– Discrimina algúns alimentos de orixe vexetal e animal.
– Manifesta hábitos de responsabilidade e coidado dos animais e as plantas.
– Identifica os cambios naturais ligados ás distintas estacións.
– Identifica e traza os números do 0 ao 6.
– Asocia os números do 0 ao 6 coas súas cantidades correspondentes.
– Realiza series numéricas do 1 ao 6, ascendentes e descendentes.
– Recoñece e utiliza os ordinais 1.º, 2.º e 3.º.
– Utiliza nocións espazo-temporais para describir feitos, acontecementos e vivencias.
– Resolve sumas sinxelas.
– Discrimina e traza o círculo, o cadrado, o triángulo, o rectángulo, o óvalo e o rombo.
– Ordena secuencias temporais.
Linguaxes: comunicación e representación C EP NC
– Exprésase oralmente con diversas intencións comunicativas.
– Emprega un vocabulario axustado á súa idade.
– Pronuncia e articula de forma correcta as palabras que coñece.
– Utiliza oracións completas para expresarse.
– Escribe o seu nome.
– Realiza correctamente os trazos propostos.
– Comprende e reproduce correctamente contos, poemas e adiviñas.
– Mostra interese polos textos escritos.
– Comprende o argumento de narracións e contos.
– Comprende o significado global de palabras e expresións nunha lingua estranxeira.
– Utiliza adecuadamente os medios audiovisuais e tecnolóxicos.
– Identifica as posibilidades dos medios audiovisuais como fonte de información e diversión.
– Utiliza diversos materiais e técnicas para a realización de traballos artísticos.

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg
CEIP O CASTIÑEIRO – LAZA (OURENSE) PROGRAMACIÓNS

Linguaxes: comunicación e representación C EP NC


– afianzou as destrezas manuais necesarias para a creación de obras artísticas.
– Discrimina visual e auditivamente instrumentos de vento e de percusión.
– Distingue algunhas calidades do son: sons longos/curtos, agudos/graves, etc.
– Canta, escoita e dramatiza cancións e audicións musicais.
– Coñece e utiliza as posibilidades expresivas do corpo.
– Participa en actividades de dramatización, danza e xogo simbólico.
HÁBITOS E ACTITUDES C EP NC
– Asume e cumpre pequenas responsabilidades.
– Mostra iniciativa e responsabilidade no coidado do contorno.
113 – Acepta pequenas frustracións.
– Respecta as normas de comportamento en distintos espazos.
– Participa nas distintas actividades colectivas da aula.
– Acepta e valora as diferenzas físicas e culturais.
– Atende ás explicacións dos demais e respecta a quenda de palabra.
– Respecta e coida os materiais propios e comúns.
– Relaciónase con todos os compañeiros/as da aula.

C: Conseguido EP: En proceso NC: Non conseguido

Cod.: 32015165 - R/ Castiñeiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14


e-mail:ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.es/ceipocastineiro
www.ceipocastineiro.es.vg