You are on page 1of 3

c

2.7 OJAČANJE ASFALTNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA


Dimenzije predviđenog ojačanja postojećih kolovoznih
konstrukcija na svim saobraćajnim površinama koje su predviđene za odvijanje motornog
saobraćaja.
Dimenzije ojačanja postojećih kolovoznih konstrukcija na mostovima i u tunelima određuje
se uzimajući u obzir posebne uslove.
Smjernice su predviđene za određivanje
Œ ukupne debljine ojačanja, i
Πdebljine pojedinih slojeva,
za predviđeno ojačanje postojeće kolovozne konstrukcije. Kolovozna konstrukcija,
određena na ovaj način, u zavisnosti od
Œ predviđenog saobraćajnog opterećenja u toku razdoblja trajanja,
Œ postojeće kolovozne konstrukcije,
Πkvaliteta upotrebljenih materijala, i
Œ hidroloških i klimatskih uslova,
treba da spriječi prevelik zamor (razaranje) strukture materijala postojeće kolovozne
konstrukcije, kao i da održava upotrebljivost površine kolovozne konstrukcije na
odgovarajućem nivou, u cilju obezbjeđenja bezbjednog, udobnog i ekonomičnog
putovanja pri optimalnoj potrošnji sredstava.
Projektovanje ojačanja postojećih kolovoznih konstrukcija, se zasniva na pretpostavci da
su na određenoj dionici puta slični svi faktori, te da se neće znatno mijenjati u poređenju
sa predviđenim faktorima. U tom slučaju obezbjeđeno je projektovano razdoblje trajanja i
ispravnost ojačane kolovozne konstrukcije; s tim da se upotrebljivost vremenom
postepeno smanjuje.
Sadržaj ovih smjernica ne može se tumačiti i primjenjivati tako da se spriječi ili uslovi
odgovarajuća primjena građevinskih proizvoda odobrenih za upotrebu, u skladu sa
odredbama Zakona o građevinskim proizvodima.c
Ojačavanje uopšte
|jačanje postojeće asfaltne kolovozne konstrukcije moguće je izvršiti:
Œ prekrićem,
Œ djelimičnom zamjenom, ili
Πpotpunom zamjenom.
Ukoliko je odabran postupak prekritja to podrazumijeva ugradnju jednog ili više novih
slojeva asfaltne mješavine na postojeću kolovoznu konstrukciju.
Metod djelimične zamjene obuhvata:
Œ zamjenu dijela oštećene kolovozne konstrukcije (npr. veoma napukli, zdrobljeni ili
deformisani asfaltni slojevi) novim slojevima odgovarajućih materijala, ili
Œ obradu dijela postojeće kolovozne konstrukcije primjenom odgovarajućeg postupka
za uspostavljanje specifičnih svojstava materijala (npr. stabilizacija nevezanog
agregata, remix, itd.).
U slučaju potpune zamjene, uklanja se cjelokupna oštećena kolovozna konstrukcija, a na
novo-uređenom donjem stroju se izgrađuje nova kolovozna konstrukcija. Materijale
uklonjene kolovozne konstrukcije moguće je ponovno upotrijebiti uz uslov da se na
odgovarajući način prerade.
|dluka o tome da li da se izvrši samo prekritje ili da se predvidi ojačavanje zavisi od
sljedećeg:
Œ prikladnosti postojećih slojeva za dio nove kolovozne konstrukcije,
Œ unaprijed postavljenih ograničenja (npr. ograničena visina kolovoza, nosivost mosta,
itd.),
Πuticaj na okolinu, i
Πekonomija.
U ovim smjernicama uglavnom je razrađeno ojačavanje asfaltne kolovozne konstrukcije
primjenom zastora. |snovni uslov je dobro i detaljno utvrditi sve pojedinosti koje se
odnose na postojeće stanje kolovozne konstrukcije i obezbijediti optimalne uslove za
odvodnju.
Prema pravilu, materijale sklone deformaciji treba ukloniti iz postojeće kolovozne
konstrukcije. Moguće ih je upotrijebiti samo pod uslovom da su na odgovarajući način
prerađeni ili da su presvučeni slojevima odgovarajuće stabilnosti.
Na dionicama puta na kojima je kretanje teških kamiona usporeno ili usmjereno ili gdje je
uticaj horizontalnih sila na kolovoznu konstrukciju velik (usljed kočenja i ubrzavanja), sve
navedene uticaje je potrebno uzeti u obzir prilikom odabira odgovarajućeg materijala za
ojačavanje.
|snovni uslov za potrebne analize uzroka oštećenja kao i za donošenje odluke o
neophodnosti i izvodljivosti odgovarajućeg ojačanja postojeće kolovozne konstrukcije
predstavlja ispitivanje i procjena stvarnog stanja cjelokupne postojeće kolovozne
konstrukcije, kao i pojedinih materijala koji su na nju postavljeni.
Sljedeće aktivnosti su izuzetno važne:
Œ vizuelno odrediti veličinu i obim oštećenja,
Œ utvrditi deformacije i jednolikost kolovozne konstrukcije mjerenjem uzdužne i
poprečne ravnosti,
Œ utvrditi, na osnovu mjerenja ugiba postojeće kolovozne konstrukcije, njenu nosivost
i jednolikost, te u određenim slučajevima i vrijednosti E-modula ugrađenih
materijala (mjerenja se izvode pomoću opreme za mjerenje ugiba FWD),
i/ili, na odgovarajući način (npr. sondažna jama)
Œ utvrditi prionljivost ugrađenih asfaltnih slojeva,
Œ ispitati ispravnost postojećih materijala (asfaltne mješavine, nevezanog kamenog
agregata) za nove kolovozne konstrukcije, ili ispravnost materijala za prekrivanje,
Πsprovesti mjerenja nosivosti sloja nevezanog materijala.
2.7.5 Osnovne metode projekta ojačavanja
U cilju određivanja potrebnih dimenzija slojeva za ojačavanje postojećih asfaltnih
kolovoznih konstrukcija, potrebno je usvojiti odgovarajuće metode. Navedene metode se
zasnivaju na:
Œ ugibu, ili u izuzetnim slučajevima
Πna stanju
postojeće kolovozne konstrukcije.
Za određivanje potrebnog ojačanja neophodno je usvojiti analitičke metode upoređivanja
ili provjere.
|snovni parametri koje je prilikom određivanja potrebnih dimenzija ojačavanja potrebno
uzeti u obzir su:
Πsvojstva materijala kolovozne konstrukcije,
Œ ugib postojeće kolovozne konstrukcije,
Œ saobraćajno opterećenje,
Πrazdoblje trajanja kolovozne konstrukcije,
Œ upotrebljivost površine kolovozne konstrukcije po isteku razdoblja trajanja,
Œ klimatski i hidrološki uslovi.
2.7.5.1 Svojstva materijala
Prilikom odabira materijala za ojačavanje postojeće asfaltne kolovozne konstrukcije, u
obzir je potrebno uzeti sljedeće:
Πkvalitet materijala,
Πulogu pojedinih vrsta materijala i slojeva u kolovoznoj konstrukciji, i
Πekonomiju upotrebe.
Kvalitet materijala predviđenih za ojačavanje postojećih asfaltnih kolovoznih konstrukcija
mora da bude u skladu sa zahtjevima postavljenim u važećim tehničkim propisima.
Međusobni odnos otpornosti ovih materijala na zamor, koji je uslovljen saobraćajnim i
klimatskim opterećenjem, tj. faktori ekvivalentnosti za materijal (ai) koji se određuju na
osnovu rezultata testa AASH|, omogućavaju potrebna poređenja prilikom određivanja
vrsta i dimenzija pojedinačnih slojeva za ojačavanje postojećih asfaltnih kolovoznih
konstrukcija, kao i prilikom određivanja njihove sposobnosti da podnesu saobraćajno
opterećenje (tj. preostale vrijednosti indeksa debljine).c