IOANA-TEODORA BUTOI

TUDOREL BUTOI

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
CURS UNIVERSITAR

EdiŃia a II-a

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României BUTOI, IOANA TEODORA Psihologie judiciară – curs universitar / Ioana-Teodora Butoi, Tudorel Butoi, ediŃia a II-a, Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2004 440 p.; 20,5 cm ISBN 973-725-152-0

I. Butoi, Tudorel 159.9:34(075.8)

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2004

Redactor: Octavian CHEłAN Tehnoredactor: Marcela OLARU Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 15.11.2004; Coli tipar: 27,5 Format: 16/61×86 Splaiul IndependenŃei, Nr. 313, Bucureşti, S. 6, O. P. 83 Tel./Fax.: 410 43 80; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

IOANA-TEODORA BUTOI
asistent univ. - avocat

TUDOREL BUTOI
Conf.univ.dr.- psiholog expert criminalist

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
CURS UNIVERSITAR
EdiŃia a II-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2004

CUPRINS

CAPITOLUL I

PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI (NoŃiuni introductive - Deschiderea în materie) 1.1. ExigenŃele psihologiei judiciare faŃă de actul de justiŃie. DefiniŃia psihologiei judiciare Premise ……………… 1.2. Argumente privind necesitatea studiului psihologiei judiciare în contextul problematicii dreptului ………………………... 1.3. Obiectul psihologiei judiciare şi conexiunile interdisciplinare 1.3.1. Conexiunile psihologiei judiciare cu psihologia generală, cu psihologia socială şi cu alte ramuri ale psihologiei ………………………………………….. 1.3.2. Conexiunile psihologiei judiciare cu diferite ramuri ale ştiinŃelor juridice ………………………………..
CAPITOLUL II

15 18 21

24 27

ACTUL INFRACłIONAL DIN PERSPECTIVĂ EXPLORATORIE (Cazuistică specifică infracŃiunilor de omor cu mobil sexual) 2.1. Actul infracŃional din perspectivă exploratorie („scena crimei” - perspectiva psihologică asupra interpretării comportamentelor umane cu finalitate criminogenă personalitatea făptuitorului şi amprenta psihocomportamentală - profiler crime - Serial killers …………………… 2.2. Componenta psihologică: motivul şi raŃiunea de a ucide (perspectiva psihologiei judiciare) ……………………….. 2.3. Determinarea motivaŃiei …………………………………..

29 33 35
5

2.4. Infractorii organizaŃi (cei care îşi premeditează acŃiunea predilect finalizată de psihopatul sexual) ………………… 2.5. Infractorii dezorganizaŃi (cei care nu-şi premeditează acŃiunea - predilect finalizată de psihotici) ……………….. 2.6. Clasificări ………………..………………..……..……….. 2.7. ViolenŃa interpersonală ………………..…………………. 2.8. Atacul cu viol şi/sau sodomia ………………..…………… 2.9. DevianŃa orientată către atac ………………..…………….. 2.10. Crima în serie ………………..…………………………..
CAPITOLUL III

35 36 39 39 40 41 41

PERSONALITATEA INFRACTORULUI. ALGORITMUL INFRACłIONAL Personalitate - EcuaŃie conjuncturală (situaŃie) - Element declanşator - Trecerea la act - Cuplul penal victimă-agresor 3.1. Conceptul de personalitate în psihologia judiciară. Jean Pinatel - ,,nucleul personalităŃii criminale” ………………. 3.2. Concepte, tipologii, particularităŃi ………………………... 3.3. Componentele personalităŃii ……………………………… 3.4. Trăsăturile personalităŃii ………………..………………… 3.5. Tipuri de personalitate ………………..…………………... 3.5.1. Tipologia lui C.G.Jung - extravert-introvert ……….. 3.5.2. Valoarea tipologiilor ………………..…………… 3.6. Personalitatea infractorului recidivist - ,,paradoxul criminal” - Eysenck – Mawrer ………………..…………………….. 3.7. ParticularităŃile psihologice ale diferitelor categorii de infractori ………………..………………..………………. 3.8. Cuplul penal victimă-agresor (identificarea agresorilor şi autoprotecŃia victimală) ………………..………………… 3.8.1. Psihologia victimei - sursă orientativă în conturarea de versiuni, ipoteze şi cerc de bănuiŃi ……………… 3.8.2. Strategii preventive şi de contracarare a victimizării .

45 50 56 58 59 60 60 61 64 69 69 72

6

CAPITOLUL IV

PSIHOLOGIA MARTORULUI ŞI MĂRTURIEI (De la evenimentul judiciar la elementul testimonial) 4.1. RecepŃia senzorială a evenimentului judiciar …………….. 4.2. Decodificarea evenimentului judiciar. Interpretare. Atribuire de sens ………………..………………..………………… 4.3. Memorarea evenimentului judiciar. Stocarea informaŃiei în raport cu dinamica uitării ………………..……………….. 4.4. Redarea - reactualizarea evenimentului judiciar. Evenimentul testimonial ………………..………………… 4.5. Perspectiva magistratului asupra aprecierii forŃei probante a mărturiei ………………..………………..………………. 4.5.1. Izvorul mărturiei din punct de vedere al sursei …… 4.5.2. Mărturia din perspectiva legăturii martorului cu pricina şi cu părŃile în proces ………………….. 4.6. Repere particulare vizând mărturia şi martorul …………… 4.6.1. Martorul persoană minoră. Aspecte psihologice ale etiologiei minciunii în comportamentul juvenil ……. 4.6.2. Psihologia martorului minor ……………………….. 4.6.3. Probleme tactice cu privire la ascultarea minorilor …. 4.6.4. Mărturia între bună şi rea-credinŃă ………………… 4.6.4.1. Martorul de bună credinŃă. ConsecinŃele disfuncŃionale din perspectiva factorilor psihologici (Iluziile. Martorul în eroare. Martorul mincinos) ……………………… 4.7. Mărturia din perspectiva structurii caracteriale a martorului şi a mediului de provenienŃă. MentalităŃi. Cutume. Obiceiuri ………………..………………..………………. 4.8. Mărturia şi concordanŃa conŃinuturilor …………………… 4.9. Mărturia şi contradictorialitatea conŃinuturilor …………… 4.10. Reguli şi procedee tactice aplicate în ascultarea martorilor. Strategii şi atitudini în identificarea şi contracararea martorului de rea-credinŃă ………………..………………. 4.11. RaŃionamente (deducŃii/inducŃii). Analogii. Interpretări asupra conŃinutului mărturiei ………………..…………… 76 91 93 98 108 108 110 117 117 118 121 134

134

144 149 154

160 165
7

CAPITOLUL V

INTEROGATORIUL JUDICIAR (ANCHETA) DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ (Strategii psihotactice) 5.1. NoŃiuni introductive - distincŃii şi conotaŃii asupra interogatoriului judiciar din perspectiva adunării dovezilor (urmărirea penală din perspectivă psihologică) …………... 5.2. Investigarea personalităŃii din unghiul observaŃiei comportamentului expresiv ………………..…………….. 5.3. Problematica psihologică a relaŃiei anchetator – anchetat … 5.3.1. Contactul interpersonal în biroul de anchetă judiciară 5.3.2. Comunicarea non-verbală - reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare ………………..……………………….. 5.3.3. Reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare ………………………... 5.4. Etape şi strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului ………………………………………………. 5.4.1. Etapele ascultării învinuitului sau inculpatului 5.4.2. Strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului (bănuitului) ………………..……………………….. 5.5. Aspecte psihologice privind exigenŃele formulate faŃă de persoana anchetatorului ………………..………………… 5.5.1. CalităŃile psiho-intelectuale şi moral-afective ale anchetatorului ………………..…………………….. 5.6. Intima convingere ………………..………………………. 5.7. Modele de conduită şi tipuri de anchetatori ……………….
CAPITOLUL VI

172 181 192 192

198 199 201 201 204 216 217 225 227

PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI SIMULAT - VINOVĂłIA CA TRĂIRE PSIHICĂ ŞI REALITATE JUDICIARĂ
SecŃiunea I - COMPORTAMENTUL INFRACłIONAL DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ …………………

230 230

6.1.1. ConsideraŃii de psihologie judiciară asupra vinovăŃiei ca atitudine psihică şi realitate juridică …………….……….
8

1.3..……………….1.1.3..COMPORTAMENTUL SIMULAT …………… 6..) ………….1. idealul.1.DETECTAREA ŞTIINłIFICĂ A CONDUITELOR DUPLICITARE (SIMULATE .3.3. Indicatorii fiziologici.MINCINOASE). 6.………………. concepŃia. 6. scopul etc. motivul. Scurt istoric şi evoluŃie în materie ……………………….2. DetecŃia comportamentelor simulate privită din perspectiva legistalaŃiei române în vigoare ………………….3.1.2. 6.2.4. motori şi fiziologici ai conduitei simulate în expresia aparentă (semnificaŃia şi sensul stimulilor declanşatori de emoŃie) ……………………… 6. Comportamentul infracŃional din perspectiva reperelor sale psihologice ………………………………………… 6. Mijloace psihologice de detectare a tensiunii psihice cuprinse în chestionare şi teste de personalitate …………………………………. Exprimarea aspectului inaparent în comportamentul simulat ………………. 265 9 . 6. NoŃiuni şi definiŃii asupra comportamentului simulat ….6. Matricea morală din perspectiva contradictorialităŃii ……………………… 6.. Dinamica secvenŃelor comportamentale ……….. UTILIZAREA TEHNICII LIE DETECTOR POLIGRAPH ……………….2. SecŃiunea III .3.3. Matricea morală ………………………………………...3.2. Fundamentul ştiinŃific al constatării stresului psihologic 6... CAPITOLUL VII 247 247 250 258 JUDECATA (Coordonate psihologice) SecŃiunea I PSIHOLOGIA MAGISTRATULUI (Repere psihologice. exigenŃe psihointelectuale şi moral-afective) 265 7.1. trebuinŃa.. Comentarii juridice şi socio-psihologice asupra actelor normative care reglează implicarea judecătorului ca personalitate în actul de justiŃie ……………………….1..2.2. SecŃiunea a II -a .. Etiologia suportului psihologic (mobilul. Matricea infracŃională (culpabilizatoare)..2.1..3.1. 232 232 232 235 239 240 240 242 243 244 246 6.………………….3.2. semnificaŃia şi sensul stimulilor declanşatori de emoŃie în simulare 6.1.2. Indicatori verbali. 6.

7.……………………… 7.1..4. ConotaŃii psihologice asupra deliberării în pronunŃarea sentinŃei ……………….Psihologia apărării .2. Profilul psiho-intelectual şi moral-afectiv al magistratului 7. juridice şi social-etice impuse de . Memoria ……………….……………………….4. 7..4.1..3.4.1.5.Metode psihologice utilizate de avocat 7.1.2.. InfluenŃarea convingerii intime.5.4..profesionist al vocaŃiei …………………. 7.2.………………………………. Comentarii psihologice. 7. Gândirea ………………..…………………………. InteligenŃa în arta avocatului.6.10. B . Integritatea funcŃiilor senzoriale ………………. Buna-credinŃă ………………. Comunicarea în raporturile interpersonale (manipulare mentală) …………………………………………….1.8.…………………..2.profesionist şi strateg ….…………………….. Echilibrul..6.2.2.AVOCATUL .4..2. Talent.1.4.4..4.9. Clarviziunea ……………….3.. 7. 7. 7. 7.ConsideraŃii generale ………………. ExigenŃe morale.1.1.4.1.1.7..1.. Avocatul artist ……………….. Avocatul .……………………… 7.1.2.Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii” ………………. 7.. Personalitatea avocatului .7..3.2. ToleranŃa …………………………… 7. Talent şi vocaŃie în arta avocatului ………………… 7.... Procedee: argumentarea şi persuasiunea ………………………………… 7..8. 7.2.4. ConsideraŃii socio-juridice cu privire la implicaŃia judecătorului în stadiul actual al societăŃii româneşti ….…………………..5. SecŃiunea II .PERSONALITATE ÎN TEMPLUL JUSTIłIEI ………………. 7.2. Capacitatea înŃelegerii psihologice (empatia) …. 266 269 269 269 270 270 271 272 273 273 274 274 282 282 282 284 285 287 288 289 291 294 295 296 300 A . 7.1.. inspiraŃie. Persuasiune – Sugestie – TransparenŃă ………………. Avocatul ca om de ştiinŃă ………………..1.2. Pledoaria. a anticipaŃiei sau simpatiei pentru justiŃiabili ……………………………… 7. improvizaŃie 10 . Lipsa prejudecăŃilor.……………………… 7..2.……………………. Moral şi imoral pe terenul apărării ………………… 7.

2..3. 7. ConsideraŃii …………………………. Constatările tehnico-ştiinŃifice ……………….2..3. Fotografiile …………………………………….1.4..8.4.2. Constatările medico-legale …………………… 7. ImplicaŃiile psihologice ale duelului judiciar …… 7. ConsideraŃii psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul nemijlocirii în judecarea pricinii ………………………….1.2.4. (Psihologia acuzatorului public..SecŃiunea III .9. 7.3.3. Intima convingere .2. 7.2. 7.4. expresie a raŃionamentului juridic al judecătorului ………………………………………… 7. Înregistrările audio sau video ………………….. DeclaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului ….4.4. DeclaraŃiile martorului ………………………... Testarea intersubiectivă. cognitiv-afectivă.. Mijloacele materiale de probă ……………….………………….4.4. DeclaraŃiile părŃii vătămate …………………… 7.1.3.3..6.…………….1. 7.3.. DefiniŃii. Evaluarea şi coroborarea probelor în procesul formării convingerii intime ca trăire psihică de nezdruncinat …..4.2. .. Expertizele ………………. 7.4.PSIHOLOGIA INTIMEI CONVINGERI (De la interogatoriu la luarea hotărârii) ………………. 7. 7..2.3.4. InstituŃia judecăŃii ………………. Problematica raportului apărare-acuzare.realitate mentală. 7.4.4. 7.7..1.1.2. 7. InstituŃia judecăŃii din perspectiva duelului judiciar ……. ConsideraŃii psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul contradictorialităŃii în judecarea pricinii ……………….5.………………………..1. Psihologia avocatului) ………….3..3..2.1.3.. PrevenŃiunea specială şi prevenŃiunea generală ca efect al duelului judiciar ……………………………………… SecŃiunea IV .1.2. 7. Înscrisurile …………………………………… 7. energizată volitiv ……………….1.1.2.4.4. 310 310 310 316 316 318 319 321 327 329 333 333 333 336 337 338 339 339 339 340 340 341 341 342 11 7.....2.DUELUL JUDICIAR ……………………………. 7.3. ImplicaŃii psihologice privind imparŃialitatea şi echilibrul pe care-l dă judecătorul aprecierii probelor ……………………………………….. 7.5.2. 7. 7.10.4..

1. Problematica deŃinutului ……………….2. 8.4.1. Puncte de vedere şi accepŃiuni asupra pedepsei prin privarea de libertate …………………….………………………. Deliberarea ……………….1.4. MECANISME ŞI IMPLICAłII PSIHOLOGICE 8.1.4...2. Opinia separată (profesionalism. Punerea problemei ………………. 9. exigenŃe legale) ……………….2.1.……………………… 378 378 379 380 382 382 383 384 9.……….5. 9. NoŃiuni generale. Motivul probaŃiunii ca sursă de eroare..………………….. 9..……………….……………….. Izvoare şi surse de eroare în demersul judiciar …………….3.4.. 9.7. 9. Erori judiciare .4.. echilibru psihic) ……………….3. ConsecinŃele sociopsihologice ale privării de libertate ….1. Mediul închis (închisoarea) …………………………….…………….1..1. curaj..…………………….. exigenŃe profesionale.4..4. Motivul cercetării judecătoreşti ca sursă de eroare. CAPITOLUL VIII 342 343 343 345 EROAREA JUDICIARĂ..7.3... Reglementări internaŃionale privind tratamentul infractorilor .1.5. 9. GaranŃii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri. Expertiza criminalistică (posibilităŃi. Principiul deschiderii mediului privativ ………………… 12 . Problematica erorii judiciare în drept.5. 8.5. PotenŃialul patogen al mediului privativ ………………. 7. 8.4.1.scurt istoric ……………….. (InstanŃa vis-à-vis de eroarea judiciară) …………… CAPITOLUL IX 347 348 353 360 366 366 376 PSIHOLOGIA PRIVĂRII DE LIBERTATE (DetenŃia penitenciară) SecŃiunea I . 7.FĂPTUITORUL DIN PERSPECTIVA MEDIULUI PRIVATIV ……………….. Problematica psihologică a deliberării şi opiniei separate 7. Problematica psihologică a intimei convingeri …………………………..6. limite. 8.4...1. surse de eroare) … 8.2. Surse de distorsiune psihologică implicate în erorile judiciare 8. (ExigenŃe morale.

Şocul depunerii (încarcerării) ………………………….13. 9.. Frustrarea ………………. PercepŃia deŃinutului asupra pedepsei şi a mediului privativ 9.3. 9..2.. Personalitatea infractorului recidivist …………………..16 Zvonul ……………….1. Refuzuri de hrană..FENOMENE PSIHOSOCIOLOGICE ALE MEDIULUI PRIVATIV DE LIBERTATE ……………………….………………. Automutilările. 9..1.16.9..………………………… 9.17.11.. 9.14. 384 384 385 385 386 387 387 388 389 390 391 391 392 393 393 395 395 396 398 399 400 401 403 403 405 407 408 410 9.5. Homosexualitatea ……………….. Tatuajele ………….. 9. Etichetarea socială ……………………………………… 9. Suicidul ……………….2..15. 9...………………. Problema frustrare-agresiune …………………………… 9..9.9. 9. Psihologia individului care a săvârşit infracŃiunea …….13. 9.. Tratamentul diferenŃiat în mediul privativ ……………… 9..12.8.7.…………………………….……………………………….12. Tulburări psihice ………………. Fenomenul de prizonizare şi deprizonizare ……………..10. 9..……………. 9. 9.1... Stresul ……………….1.17.. 9.2.………………..2..11.………… 9.…………………….…………………….……………….10. Problematica recidivei şi factorii care influenŃează recidiva 9.1.………………. Agresivitatea şi violenŃa ………………...………………. Caracteristici ale personalităŃii şi modificările sale pe parcursul executării pedepsei cu închisoarea ………….2.. SecŃiunea II .2. 9.………………. 9.1...………………. Factorii implicaŃi în determinarea comportamentului infractorului ……………….…………………… 9.2..2.2. Ierarhia şi statutul ……………….6. 13 ..2.1..1. Personalitatea infractorului …………………………… 9. Paradoxul penitenciar ……………….1.. 9.1.2. Panica ………………. RelaŃii interumane ……………….4.2.. Grup.2...15...2..……………….…………….1.14..2.2.…………………….2. Teritorialitatea ……………….2. Tipologia infractorului ………………. 9. ViolenŃa colectivă ………………..8.

10.……………………….1. Perspectiva psihologică asupra comportamentului reprezentanŃilor autorităŃilor de stat ……………………. ConsideraŃii psihologice asupra implicaŃiei funcŃionarului public în înfăptuirea actului de justiŃie ………………………………………… 10. Concluzii ………………. BIBLIOGRAFIE STRICTĂ ……………….2. Aspecte psihologice particulare ale contactului dintre funcŃionarul public şi public (grupuri sau mulŃimi) ……………….1.3. JustiŃia administraŃiei publice din perspectivă psihologică 10. Personalitatea şi comportamentul uman …………. Agresivitate …………… 10.2.. DeterminanŃi psihologici Ńinând de temperament .CAPITOLUL X PSIHOLOGIA ACTULUI DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ (ResponsabilităŃi profesionale şi implicaŃii conjuncturale vizând relaŃia funcŃionar public .3. 10. Factori psihologici implicaŃi în relaŃia interpersonală cetăŃean . ANEXĂ.1.1.1.4.……………………… 10.4. 10.SUBIECTE EXEMPLIFICATIVE PENTRU EXAMEN …. Laturi structurale ale personalităŃii umane ………. 10. Afectivitate.2...2. Timiditate. DeterminanŃi psihologici Ńinând de caracter ……. 10.. Metode utilizate în investigarea fenomenelor psihice ………………………………………… 10.funcŃionar public ……………………………….……………………… 414 414 415 420 420 423 425 430 430 432 433 434 435 438 440 14 .2.2..3..3.1.3. 10..3.2.cetăŃean) 10. 10. Reglementări juridice şi psihologice privind conduita profesională a organelor de urmărire şi cercetare penală ……………………………….3.

tehnicist. Este limpede. şi anume: „aflarea adevărului”2. V.. T. precum şi cu privire la persoana făptuitorului”.3 – „…trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei. Numai aşa poate fi garantat scopul procesului penal: „constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracŃiuni (N.I. Butoi.Capitolul I PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI (NoŃiuni introductive . ci unor realităŃi concrete. scurte extrase cap. Vezi N. psihologia judiciară impune o serie de exigenŃe fără îndeplinirea cărora actul de justiŃie rămâne un exerciŃiu steril.A. I. înfăptuirea actului de dreptate. motivat de simŃul datoriei dusă până la capăt. Titlul I. lipsit de credibilitate şi forŃă. 1992 . astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracŃiune să fie pedepsită potrivit vinovăŃiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală”3. în efortul ecforării realităŃii infracŃionale sub aspectul său material obiectiv (fapta). art. Psihologie judiciară.Deschiderea în materie)1 1. aflate prin excelenŃă pe terenul psihologiei judiciare: „persoana făptuitorului din perspectiva laturii sale subiective – vinovăŃia”. se adresează nu unor concepte abstracte. a erorilor judiciare).putându-se evita ghilotina. art. Zdrenghea. erodat continuu de propria-i ineficienŃă şi căzând în desuetitudine. ExigenŃele psihologiei judiciare faŃă de actul de justiŃie. DefiniŃia psihologiei judiciare. Magistratul mileniului trei. Premise Actul de justiŃie nu poate fi înŃeles şi acceptat în afara dezideratului princeps care guvernează intenŃia legiuitorului. 15 1 . Cap. aşadar că. Mitrofan. totodată.I. un fin psiholog. Editura Şansa.selectiv. nu o dată ireparabilă. Bucureşti. Cap. Din această perspectivă. 2 Codul de procedură penală Titlul I.1. 3 Codul de procedură penală. nu poate fi decât un jurist competent şi.1 – „…procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracŃiuni”.

p. V. informaŃiile pendinte ariei de aplicabilitate a psihologiei judiciare vor avea. op.În arsenalul ştiinŃifico-tehnic al pregătirii sale.cit. 1973.Butoi. de multe ori automat. De altfel. 500. informativformativă şi de cultură profesională a magistratului în statul de drept. apte să fundamenteze interpretarea corectă a conduitelor umane cu finalitate judiciară sau criminogenă”4. care în mod obişnuit acŃionează raŃional. b) De asemenea. psihologia judiciară se defineşte drept „disciplină distinctă. comportamentul uman atât cel conformist. p. 1982. face ca magistratul să înŃeleagă omul în complexitatea sa. justiŃia în evoluŃia ei tinzând prin intervenŃie preventiv-ofensivă eficace să reducă şi să îngrădească din ce în ce mai mult potenŃialul de iraŃionalitate criminogenă al fiinŃei umane. îl ajută pe magistrat la înŃelegerea aprofundată şi nuanŃată a individului uman (autor. 6 Şt. nu o dată însă şi iraŃional. care are ca obiect studierea nuanŃată şi aprofundată a fiinŃei umane (persoana) implicată în drama judiciară. o prioritate absolută.neputând fi înŃeles decât în termeni probabilistici subordonaŃi teoriei sistemelor6 în viziune psihocibernetică. Bucureşti. T.. exersându-i autocontrolul şi oferindu-i. 16 5 4 . Odobleja. p. cu un pronunŃat caracter pragmatic. totodată. în generozitatea sa ca ştiinŃă şi practică.Zdrenghea. Probleme de psihologie judiciară.Mitrofan. avertizându-l asupra propriilor sale limite caracterial-psihologice şi atitudinal-aptitudinale. c) Având deci de judecat omul.9.). magistratul trebuie să-l privească din perspectiva persoanei. Bucureşti. aşadar. Din această perspectivă. cât şi cel deviant . pe de altă parte. d) Psihologia judiciară îi atrage magistratului atenŃia asupra faptului că: N. victimă. martor etc. Editura ŞtiinŃifică.3. Impactul psihologiei judiciare asupra demersului actului de dreptate este resimŃit pe mai multe direcŃii majore: a) Pe de o parte. Psihologia consonantistă. în scopul obŃinerii cunoştinŃelor şi evidenŃierii legităŃilor psihologice. acele strategii tehnice şi mijloace cu ajutorul cărora aceste limite pot fi depăşite. Tiberiu Bogdan. participant la dramă judiciare şi. psihologia judiciară se adresează tuturor categoriilor de specialişti care participă la înfăptuirea justiŃiei şi ale căror hotărâri produc un impact asupra destinului oamenilor aflaŃi sub incidenŃa legii. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. îi oferă un ajutor imediat. ColecŃia Psyche. prin sublinierea faptului că în viaŃa psihică aplicarea legilor cauzalităŃii mecanice este o eroare5 .în lumina ştiinŃei actuale .

de asemeni. asupra tipurilor individuale cu necesităŃi psihologice şi motivaŃii diferite pentru fiecare caz în parte. capacităŃilor mental-cognitive şi a potenŃialului afectiv-emoŃional exercitându-şi competenŃele la nivelul exigenŃelor actuale fără a fi pândit tot timpul de riscul unor inadmisibile erori.♦ a înŃelege persoana umană7 înseamnă a recunoaşte inegalitatea înzestrării native a indivizilor. angajând strategii extrapunitive şi esenŃialmente constructiv-terapeutice9.provocatoare. a reprezentărilor memoriei. o culpabilitate tacită a societăŃii. Studierea căilor de realizare a acestei reversibilităŃi. va şti StudenŃii vor aprofunda rapoartele de constatare tehnico-ştiinŃifică şi expertizele psihologice realizate din dispoziŃia organelor de cercetare penală cu privire la profilul personalităŃii autorilor unor infracŃiuni grave sau ale unor martori care au influenŃat hotărâtor cercetările vis-á-vis. elaborarea creatoare a noi sisteme mai rapide şi mai eficiente de reversibilitate înseamnă a abandona căile cu precădere punitive. mai ales în cazurile complexe.B. 17 7 . magistratul este înarmat cu informaŃiile referitoare la legităŃile psihologice vizând cunoaşterea cât mai exactă a personalităŃii şi sensibilităŃii umane. 9 Vezi conceptele de probaŃiune în reeducare – metodele art-terapiei şi „psihodramei” în retuşarea personalităŃii deŃinutului. recunoscând faptul că încă din codificarea genetică. (Din arhiva personală a autorului – T. fiecare individ are o anumită rezistenŃă faŃă de tentaŃii8. magistratul implicat în actul de dreptate. grave. f) În final. minore etc. în general. a actului senzorio-perceptiv. măcar parŃial. ♦ înŃelegerea omului înseamnă şi faptul că prin înzestrarea nativă şi prin valorificarea sau nevalorificarea potenŃialelor educaŃionale. cantitative şi calitative. ♦ înŃelegerea omului înseamnă şi cunoaşterea faptului că la omul normal mintal. ceea ce trece dincolo de aceste limite constituind volens-nolens. oamenii nu sunt cu toŃii la fel de permeabili actului de educaŃie şi învăŃare (interiorizare şi conformare a normei juridice) – limite individuale. medii care au virtutea de a exercita presiuni diferite. reversibile. 8 Vezi concepŃia lui Jean Pinatel – EcuaŃia personală în trecerea la act. de personalitatea unor categorii speciale de victime . atitudinile antisociale sunt.). dobândind solide cunoştinŃe de psihologie. e) Interpretând conduitele umane în raporturile interpersonale specifice actului de justiŃie. neglijente. ♦ înŃelegerea omului trebuie să însemne şi recunoaşterea inegalităŃii şi a neomogenităŃii mediilor sociale de provenienŃă.

2. precedate sub aspect cognitiv de mai mult sau mai puŃin complexe procese de deliberare sub aspectul prevederii şi anticipării urmărilor.25/65. 1999. Argumente privind necesitatea studiului psihologiei judiciare în contextul problematicii dreptului Fundamentarea prezenŃei psihologiei judiciare pe terenul dreptului este demonstrată de faptul că înainte de a fi existat raporturile de drept. În cazul statului de drept. SecŃ. persoane juridice). interesele părŃilor fiind determinate de motivaŃii şi scopuri. manifestă prin producerea de efecte juridice care.3. VoinŃa juridică s-a bazat pe conceptul de libertate şi iniŃiativă individuală a agentului juridic. nr. echilibrul între individ şi societate are la bază tot efectul voinŃei juridice în accepŃiunea sa de consens. modus operandi). voinŃa juridică este considerată. în vederea valorificării unor rapoarte de expertiză sau constatări tehnico-ştiinŃifice specifice psihologiei judiciare. 11 Vezi tehnica lie detector şi sistemul psihocrim (în consens cu preocupările americane – serial crime. italiene scena del crimen. În sens exemplificativ ne vom opri asupra instituŃiei cardinale a raporturilor de drept şi anume voinŃa (a cărei sorginte primordial psihologică este dincolo de orice comentariu). evident. art. ca o categorie cardinală sau perenă de care depinde evoluŃia întregii ordini juridice şi include o corelare între voinŃele private la nivelul domeniului privat şi voinŃa colectivă la nivelul instituŃiei statale şi al societăŃii civile.IX. Actele juridice din toate timpurile sunt rezultatul voinŃei juridice – „înŃelegeri” – a agenŃilor de drept (persoane fizice.Sărat. organul de urmărire penală poate folosi cunoştinŃele unui specialist.când şi cum să apeleze la serviciile cabinetelor de psihologie judiciară şi a specialiştilor psihologi10. 18 10 . din ce în ce mai prezenŃi în criminalistica modernă11. Codul de procedură penală Titlul III. 112 – …este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei. cu conŃinut şi motivaŃie psihologică. „Revista de psihocriminalistică”. pag.III. an II. Cpt. interumane. în societate au evoluat raporturi naturale. în literatura juridică străină plecându-se de la principiul libertăŃii contractuale în sensul ei cel mai general. în întreg sistemul de drept. energizate de mobilizarea voinŃei fizice şi psihice a agenŃilor de drept. Agentul juridic pentru a-şi exprima libertatea contractuală are garantată exprimarea voinŃei libere. 1. Rm. se bazează pe conceptul psihologic de voinŃă în toată amplitudinea sa psihologică. FondaŃiunea Alecu Bagdat. De fapt.

De aici rezultă faptul că dimensiunea psihologică în dreptul civil vis-à-vis de categoria juridică şi psihologică a voinŃei este o problemă de esenŃă. cu ulterioare efecte sub aspect juridic. În ultimă instanŃă. p. care. înseamnă o analiza psihologică introspectivă. evidenŃiind în continuare subtile diferenŃieri. Drept penal român – partea generală.vezi cazul Valache omor. mărturii depuse în cauze civile etc. noŃiune indiscutabil psihologică. vânzări deghizate. Bucureşti. VoinŃa juridică exprimată în acte juridice consensuale de formă autentică (scrisă). Din declaraŃiile inculpaŃilor se vor evidenŃia elementele care conduc către conturarea vinovăŃiilor sub forma intenŃiei şi culpei . 19 12 . (Din arhiva personală a autorului – T. şi cazul Andrieş Marta Isabella . evident. Teama rezultă din existenŃa actelor juridice simulate. SoluŃia este utilizarea mijloacelor moderne de detecŃie a comportamentului simulat în cauzele civile. 1995. a decide dacă un act este valabil din punctul de vedere al exprimării voinŃei sale. sistemul probator clasic neputând realiza întotdeauna acest obiectiv fundamental. Toate aceste consideraŃii reflectă dimensiunea psihologică a dreptului. după cum urmează: Constantin Mitrache. voinŃa juridică reconciliind interesele statelor respective şi oglindindu-se în acte de drept internaŃional. declaraŃii ale părŃilor contractante în afaceri comerciale. 13 În seminarii se vor studia cauze complexe soluŃionate definitiv. 12.). Numai aşa părŃile contractante pot să-şi tatoneze reciproc acordurile.B. dacă voinŃa liber exprimată este conformă cu cea internă.omor prin împuşcare. pot constitui convenŃii secrete şi convenŃii aparente faŃă de terŃi.Dacă vrem să ne reprezentăm exact forŃa voinŃei juridice este suficient să reflectăm asupra spectaculoaselor rezultate obŃinute recent în dreptul internaŃional: unificarea Germaniei şi pulverizarea zidului Berlinului. cât şi pe plan internaŃional. În ce priveşte vinovăŃia. insuficient cercetată atât la noi. distinsul prof. Metodele utilizate în prezent sunt relative cu privire la aceste aspecte.univ. consensul între state şi puteri cu interese altminteri deosebite.dr. corespondenŃele între voinŃa liber exprimată şi voinŃa internă. primordial psihologice13 şi. subliniază următoarele: „VinovăŃia există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenŃie sau din culpă”12. Editura Şansa. Problema este de a şti dacă realmente voinŃa exprimată în actele juridice este neviciată. după experienŃa ilicită. trebuie să se manifeste în afara oricăror vicii de consimŃământ. Constantin Mitrache.

audierea etc.pen. VinovăŃia. deliberare. responsabilitate-iresponsabilitate. interogatoriul (ancheta. 211 C. la săvârşirea unei fapte dacă făptuitorul nu a voit aceea faptă – constrângere – ori nu a putut avea reprezentarea rezultatului din cauze neimputabile lui – lipsa discernământului). deşi trebuia şi putea să-l prevadă (neglijenŃa). 3. În esenŃă. reconstituirea. – fapta este săvârşită din culpă când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale. socotind fără temei că el nu se va produce (uşurinŃa). – intenŃia depăşită (praeterintenŃia) – formă mixtă: intenŃia şi culpa reunite – săvârşirea unei fapte cu intenŃie şi producerea unui rezultat mai grav decât cel urmărit şi acceptat de făptuitor prin săvârşirea faptei. b) prevede rezultatul faptei sale şi. abundă noŃiuni prioritar psihologice: minor-minorat. – VinovăŃia nu poate exista. motiv pentru 20 . aceste acŃiuni mobilizându-i energia fizică şi psihică în sensul realizării rezultatelor urmărite. percheziŃia. voinŃa de a săvârşi fapta este determinată numai după reprezentarea în conştiinŃa făptuitorului a urmărilor socialmente periculoase ale faptei. din punct de vedere psihologic. pledoarii. afect. duplicitate-simulare-minciună. – fapta este săvârşită cu intenŃie când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale. prevedere.). lovituri cauzatoare de moarte – art. în încheieri. agresivitate. b) nu prevede rezultatul faptei sale. (N. sentinŃe etc. scop. dar nu-l acceptă.1. mobil. dar care rezultat se amplifică devenind mai grav şi realizând conŃinutul unei alte infracŃiuni (ex. atenŃie. deşi nu-l urmăreşte. conştiinŃă etc.A. memorie. 183 C.cere o atitudine conştientă în sensul că făptuitorul îşi dă seama. deoarece nu l-a prevăzut. este o atitudine rezultantă a interacŃiunii conştiinŃei cu voinŃa (factorul cognitiv şi volitiv). convingere intimă. socialmente periculoasă în raport cu valorile ocrotite de lege) şi săvârşite cu voinŃă. Similar.pen. deşi trebuia şi putea să-l prevadă. acceptă posibilitatea producerii lui (intenŃie indirectă). rechizitorii.).). experimentul judiciar. ori o variantă agravantă a infracŃiunii iniŃiale (ex. rezultat ce i se impută acestuia sub forma culpei.. EsenŃială este împrejurarea că făptuitorul săvârşeşte o faptă urmărind un anumit rezultat. are reprezentarea acŃiunilor sau inacŃiunilor sale. tâlhăria cu moartea victimei – art. VoinŃa . temperament. fără a mai vorbi despre faptul că în însăşi esenŃa lor o serie de instituŃii procesual penale sunt intrinsece psihologicului: confruntarea. voinŃă. cu alte cuvinte. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte (intenŃie directă). raŃionament.. al rezultatului acestora (ca urmare. 2.pentru a exista .

aprofundând conotaŃiile realităŃilor psihologice şi contextul juridic în care speŃele au fost soluŃionate (Din arhiva personală a autorului – T. o dată mai mult. 21 14 .B.). b) preocupărilor practic-aplicative: de a-şi elabora o metodologie specifică de cercetare-investigare a realităŃii psihice din domeniul judiciar. legităŃi şi regularităŃi specifice fenomenelor psihice din domeniul de studiu. din perspectiva: a) preocupărilor teoretice: de a-şi organiza şi îmbunătăŃi aparatul teoretico-conceptual cu care operează şi. de a urmări validarea unor modele conceptuale teoreticoexplicative. magistratul este Ńinut să aprofundeze terenul psihologiei judiciare14. Definirea domeniului de referinŃă. În seminarii. de a asigura funcŃionalitatea acestui construct.care. elaborate de psihologia generală şi psihologia socială. de a oferi informaŃii în vederea susŃinerii unor modele ştiinŃifice elaborate de psihologia generală şi psihologia socială. pe de altă parte. de a ajuta efectiv organele judiciare în a stabili adevărul şi a aplica legea. Obiectul psihologiei judiciare şi conexiunile interdisciplinare Coordonatele majore care definesc preocupările şi conturează obiectul psihologiei judiciare se profilează a fi următoarele: A. de a surprinde şi evidenŃia prin intermediul cercetării concrete. de a oferi organelor judiciare informaŃii pertinente şi utile privitoare la realitatea psihică în sistemul judiciar. studenŃii vor face analiza pe text. psihologia judiciară are un rol important în a contribui la evitarea comiterii unor erori judiciare datorate unor cauze psihologice. de a contribui la elaborarea unor programe recuperative şi de a testa eficienŃa acestor programe în cadrul instituŃiilor sociale specifice. În acest sens. de a contribui prin mijloace specifice la organizarea unor programe de acŃiune socială preventivă. de a elabora modele teoretico-explicative privind etiologia unor fenomene psihice de care se ocupă în mod preponderent. în urma testării acestora pe terenul specific activităŃii judiciare.3. 1.

U. Astfel. influenŃa factorilor obiectivi şi subiectivi în procesele perceptive. Milano. în primul rând. cunoştinŃele de psihologie judiciară sunt adresate atât celor ce administrează justiŃia (vezi Gaetano De Leo. din perspectiva relaŃiei interpersonale de tip special care opune parametrii ecuaŃiei anchetatanchetator. rolurile şi activităŃile psihologiei judiciare sunt foarte largi şi foarte variate: Care sunt factorii determinanŃi ai comportamentului infracŃional? Care sunt mecanismele psihologice şi psihosociale implicate în activitatea infracŃională? Care sunt mecanismele recidivei? Care sunt caracteristicile personalităŃii criminale? Care este eficienŃa modalităŃilor frustrant-punitivorecuperatorii? etc.. Din această perspectivă sunt abordate inclusiv limitele anchetatorului şi magistratului. Analiza psihologică a actului infracŃional . pleacă de la psihologia infractorului. pag.L. cât şi în perioada postdetenŃională. D. de cei ce vor beneficia şi vor utiliza efectiv cunoştinŃele şi rezultatele cercetării în acest domeniu.E. şi care utilizează şi beneficiază de serviciile psihologice. Ed. Analiza psihologică a interogatoriului judiciar. 1973. Manuale di psicologia giuridica. oglindite în atitudini şi forme de manifestare ale conduitei (sincere sau simulate) persoanei care face obiectul interogatoriului judiciar. calităŃile proceselor de memorare oglindite în potenŃialele de reproducere şi recunoaştere. cât şi psihologilor care au mai puŃină tangenŃă cu agenŃiile judiciare. aprecierea mărturiei în raport cu personalitatea şi interesele martorului în cauză. 16). (Univ. 22 15 . evidenŃiind ample aspecte psihocomportamentale şi de contact interpersonal. precum şi problematica bunei-credinŃe. Press. cât şi infractorilor. C.din perspectivă exploratorie („scena crimei” – perspectiva psihologică asupra interpretării comportamentelor umane cu finalitate criminogenă – personalitatea făptuitorului şi amprenta sa psihocomportamentală – profiler crime). B.D. limitele psihofiziologice ale sensibilităŃii.de a oferi asistenŃă psihologică15 concretizată în expertizele de specialitate oferite atât organelor judiciare pe parcursul procesului penal. Psychologist in the Criminal Justice System.algoritmul infracŃional . 1995).of Illinois. Problematica psihologică a mărturiei şi martorului – abordare complexă care debutează reliefând premisele psihologice ale mărturiei. legile recepŃiei senzoriale în formarea depoziŃiilor testimoniale. În acest sens. în opinia lui Stanley Brodsky. atât pe perioada detenŃiei. tributare structurilor lor Unii autori subliniază faptul că precizarea obiectivelor psihologiei judiciare trebuie să se facă Ńinându-se seama.

buna-credinŃă etc. Domeniu deosebit de complex care debutează cu simularea şi care. G. în formarea mărturiei judiciare.). psihologia intimei convingeri (evaluarea şi coroborarea probelor. Domeniul investigării erorii judiciare16. detectarea ştiinŃifică a conduitelor simulate.B. Conduitele dizarmonice din perspectiva expertului psiholog şi a psihologiei judiciare. intuiŃia. F. ilustrând existenŃa diferitelor tipologii şi conduite care pot apare pe parcursul anchetei judiciare şi îndemnând. opinia separată etc.). Psihologia detenŃiei penitenciare. testare intersubiectivă etc. Cazul „Mihalea”).) şi psihologia apărării din perspectiva apărătorului. Psihologia judecăŃii pe coordonatele a patru mari direcŃii: duelul judiciar17 (acuzare. 17 La seminarii se va face analiza unor rechizitorii şi. respectiv. în derularea duelului judiciar. totodată.). a unor pledoarii în cauze celebre (Din arhiva personală a autorului – T. apărare. Comportamentul simulat – indici orientativi asupra credibilităŃii rezonabile vizând sentimentul de vinovăŃie. H. Problematica psihologică a actului de administraŃie publică pune funcŃionarul statului în slujba cetăŃeanului şi a intereselor sale private. E. la serioase reflecŃii şi atitudini de autocontrol. gândirea. după investigarea principalelor disfuncŃii ale proceselor şi funcŃiilor psihice. consecinŃele psihologice ale privării de libertate – frustrarea penitenciară – comportamente generate de izolarea penitenciară. psihologia deliberării. J. în deliberarea completului şi sentinŃei etc. tipologii şi caracteristici ale deŃinutului încarcerat.temperamental-caracteriale. Sunt trecute în revistă implicaŃii psihologice cu un înalt grad de reciprocitate şi finalitate sub aspect judiciar. La seminarii se vor face analize de speŃe în care varii disfuncŃii au condus la grave erori judiciare (Din arhiva personală a autorului – T. EcuaŃia raportului funcŃionar-cetăŃean vizează o realitate extrem de complexă începând de la doleanŃele petiŃionarului simplu până la psihologia mulŃimilor. capacitatea empatică.B. personalitatea magistratului (integritatea senzorioperceptivă. reiterează norma de periculozitate a conduitelor hetero. care insistă asupra declicului etiologic şi asupra mecanismelor complexe implicate în eroarea judiciară (disfuncŃii psihologice în prelucrarea şi interpretarea elementelor probaŃiunii. Cazul „Anca”). 23 16 . I.şi autodistructive din perspectiva instituŃiei discernământului şi responsabilităŃii. perspective moderne asupra retuşării personalităŃii şi reinserŃiei sociale.

în domeniul tangent psihologiei generale şi dreptului (ştiinŃelor juridice) a luat naştere psihologia judiciară. în urma cercetărilor şi investigaŃiilor efectuate. de la care împrumută şi aplică metode de abordare a domeniului. Ea oferă însă aparatul conceptual şi metodologic pentru disciplinele aplicative. specifice din cadrul sistemului activităŃilor judiciare şi.1. cu resursa ei deosebit de spectaculară. în studiul lumii vii. cunoştinŃe şi instrumentar în vederea conturării de noi adevăruri. este adaptată specificului preocupărilor proprii ale acestora. cu psihologia socială şi cu alte ramuri ale psihologiei Faptul că adâncirea cunoaşterii unor domenii ştiinŃifice reclamă interdisciplinaritatea. cunoştinŃe asupra unor legi psihologice şi instrumente de investigaŃie cu arie de largă aplicabilitate. îşi poate extrage şi fundamenta. în domeniul tangent biologiei şi chimiei. împrumutându-şi metodologii. totodată. definită ca disciplină formativ-aplicativă şi de cultură profesională a magistratului în statul de drept. devenind ulterior certitudini. Similar. care. la rândul ei. Studiind legile fenomenelor psihice. De aceea. dintr-un anumit punct de vedere. constituind. a luat naştere biochimia.1. vor consta ca „pământ desŃelenit” şi vor fi reclamate puŃin câte puŃin ca ştiinŃe independente. care. Psihologia judiciară verifică o serie de informaŃii asupra legităŃilor evidenŃiate de psihologia generală într-un compartiment distinct al existenŃei umane şi. La graniŃa dintre ştiinŃe există domenii conexe interdisciplinare care-şi „întind mâna”. alcătuit din ceea ce este comun întregii istorii a existenŃei umane. un domeniu experimental al psihologiei şi al dreptului.3. al cărei obiect îl constituie studiul şi înŃelegerea aprofundată şi nuanŃată a personalităŃii individului uman implicat în procesul judiciar. ca reflectare în omul individual a planului generalsocial. psihologia generală oferă o bază solidă pentru rezolvarea problemelor practice. perspectiva de abordare a psihicului umane este mai abstractă şi mai generală. psihologia judiciară. din punct de vedere ştiinŃific. are legături de subordonare şi intercondiŃionare reciprocă în primul rând cu psihologia generală. încercând să ajute la soluŃionarea unor probleme practice prin ramura sa aplicativă. Psihologia generală studiază generalumanul din psihic. deci şi pentru psihologia judiciară. invers. 24 . Conexiunile psihologiei judiciare cu psihologia generală. a) RelaŃiile cu psihologia generală Psihologia judiciară. Exemplificativ. furnizează noi informaŃii. genetica. adevărurile sale mai generale cu caracter de lege. evidenŃiază noi aspecte cu caracter de legitate specifice domeniului. nu mai este de mult o noutate.

1.Fig. RelaŃiile psihologiei judiciare cu alte ramuri ale psihologiei şi cu unele ştiinŃe juridice 25 .

19. studiind planul particular-social din construcŃia omului. 577. psihologia judiciară este. 26 18 .În opinia unor autori18. b) RelaŃiile cu psihologia socială Datorită faptului că individul uman. în colective şi medii. într-adevăr. T. 1978. de organizarea şi optimizarea diferitelor activităŃi. însă ea încorporează activ şi adaptează o mare parte din strategiile. Bucureşti. îi va oferi metodologie. Bucureşti. Editura Albatros. se caracterizează printr-o abordare mai concretă a omului.35. Legătura cu psihologia socială este atât de strânsă. Editura Didactică şi Pedagogică. la rându-i. metodologia şi instrumentarul ce aparŃine psihologiei aplicate generalizate. problemele psiho-sociale ale delicvenŃei juvenile şi al remedierii ei etc. În timp ce prima s-ar ocupa de psihodiagnoză. Tot în această direcŃie. în cadrul psihologiei aplicate trebuie diferenŃiată psihologia aplicată generalizată. grupuri şi subculturi sociale. pentru P.Golu. 20 Tiberiu Bogdan.. care. căile redresării comportamentelor care vin în conflict cu normele social-juridice (comportamente infracŃionale). p. deci la o mai echitabilă administrare a justiŃiei. psihologia aplicată specializată se ocupă de activităŃile concrete din diferite sectoare ale existenŃei umane. psihologia social-juridică se ocupă de studiul aspectelor psihologice implicate în relaŃiile dintre legislaŃie şi conduita vie a indivizilor. Astfel.30. p. care face obiectul studiului şi al psihologiei judiciare. 19 P. de psihologia aplicată specializată. Desigur.Bogdan20 consideră psihologia judiciară ca o parte aplicată a psihologiei sociale care urmăreşte să descopere acele mijloace psihologice care pot contribui la o mai adecvată stabilire ştiinŃifică a adevărului material. DicŃionar de psihologie. psihologia judiciară face parte din a doua categorie. foarte strâns legată de psihologia socială. 1974. instrumentar şi cunoştinŃe necesare înŃelegerii apariŃiei şi dezvoltării dramei judiciare. Psihologie socială. p. Desigur. se recunoaşte implicit legătura psihologiei judiciare cu psihologia socială. precum şi a protagoniştilor acesteia în mediul lor social natural de evoluŃie. încât unii autori consideră psihologia judiciară ca fiind una din ramurile aplicative ale psihologiei sociale. urmărind efecte individuale şi de P. fără a neglija raporturile cu psihologia generală.cit. cauzele şi consecinŃele abaterii de la ele. care. este participant la drama judiciară.Popescu-Neveanu.Golu. conştientizarea şi cunoaşterea de către cetăŃeni a normelor social-juridice. op.

psihologia judiciară se va adresa şi altor ramuri ale psihologiei. percheziŃia.. conduită simulată etc. vinovăŃie. 27 . Astfel. de asemenea.cit. op. nu pot fi eficiente decât în măsura în care organele de cercetare vor avea cunoştinŃele psihologice 21 P. se dovedeşte a fi deosebit de utilă pentru organizarea demersurilor sale teoretice şi practice. martor. în vederea.3.) şi a soluŃionării sub just temei a pricinilor judiciare. la evaluarea funcŃionalităŃii analizatorilor atât de mult discutaŃi în faza senzorio-perceptivă a mărturiei. stare emoŃională. în genere. cu alte persoane. cunoştinŃele de psihologie judiciară contribuie. prin transparenŃa către subiectivul existent sub învelişul normei juridice. dreptul îi limitează psihologiei judiciare aria de extensie. cum ar fi: confruntarea.. c) RelaŃiile psihologiei judiciare cu alte ramuri ale psihologiei Fără îndoială că. strict la conduita umană analizată din perspectiva normelor juridice (autor. prezentarea spre recunoaştere. a evaluării conduitelor simulate şi a posibilelor dezechilibre ce se pot finaliza criminogen. care oferă date asupra tipologiilor şi a diferenŃelor interindividuale. la aprecierea elementelor de culpă. Legăturile procedurii penale cu psihologia judiciară se regăsesc în aceea că o serie întreagă de activităŃi. mai ales. în organizarea demersului său teoretic şi practic. cu normele social-morale şi social-juridice cu valoare reglatorie pentru conduita sa. Din acest punct de vedere.2. Psihologia experimentală oferă. intenŃie. ajută la o bună dozare a pedepselor şi o justă încadrare a faptelor. 1. persoană bănuită.25. responsabilitate etc. p.grup ale unor determinări concret-istorice21. Trebuie subliniat ajutorul oferit de psihologia experimentală prin expresia ei psihofiziologică. Conexiunile psihologiei judiciare cu diferite ramuri ale ştiinŃelor juridice Legătura psihologiei judiciare cu ştiinŃa dreptului este reclamată de necesitatea de a oferi dreptului un instrumentar al interpretării corecte a conduitelor umane cu finalitate criminogenă. ascultarea etc. conduită simulată.Golu. bazată pe considerarea individului uman în contextul interacŃiunilor sale cu grupurile de apartenenŃă. cât şi pentru biodetecŃia comportamentului simulat. date deosebit de interesante referitoare la instrumentarul investigatoriu ce poate ajuta la abordarea diferitelor componente ale personalităŃii subiecŃilor. în dreptul penal. cum ar fi: psihodiagnosticul şi psihologia diferenŃială. prevedere. şi. Pentru psihologia judiciară explicaŃia psihosocială.

aceasta din urmă având sub lupă în mod expres conduita infractogenă din punct de vedere al genezei şi trecerii de la potenŃial la act criminogen ca fenomen sociopsihologic. martor. Psihologia judiciară are legături de interdisciplinaritate şi cu medicina legală. În ceea ce priveşte tactica criminalistică.sunt indispensabile concluziilor expertizei medico-legale psihiatrice. organ judiciar. psihologia judiciară oferă cu generozitate criminologiei date şi legităŃi. instrumentar şi metodologie.tehnici proiective . Arsenalul psihologic obiectivat în instrumentarul de investigaŃie a personalităŃii: Lücher. reclamată de criminalistică. toate acestea apte să ofere indicii de descoperire a autorilor şi probării vinovăŃiei acestora. părŃi. de asemenea. ulterior. numai dacă ne referim la vasta şi complexa activitate de ascultare a învinuitului. motivaŃiile şi acŃiunile autorilor şi victimelor acestora. cât şi în cele practice ale ambelor discipline. tendinŃele. regăsindu-se atât în aspectele teoretice. Psihologia judiciară menŃine. eludare a identificării.) implicaŃi în drama judiciară. fabricare de alibiuri etc. coeficientul de agresivitate. prilejuieşte o risipă de elemente psihologice asupra interpretării şi obiectivării în câmpul faptei a rezultatelor conduitei autorului. cercetarea la faŃa locului. potenŃialul intelectual. disimulare. victimă. ilustrând în mod nuanŃat motivaŃiile. 28 22 . este clară necesitatea cunoaşterii întregului registru al potenŃialului psihologic al individului uman (învinuit. victimizare. psihiatric. criminaliştii vor putea trage concluzii juste cu privire la intenŃiile. Numai cunoscând psihologie judiciară.. în raport cu a căror interpretare şi obiectivare actul procedural să aibă maximum de eficienŃă sub aspectul aflării adevărului. susŃinându-i cu tărie eforturile de sanogeneză şi ecologie morală. Rorshach . acŃional. în legătură cu necesitatea juridică a stabilirii gradului de responsabilitate penală22. anticipându-se conduitele de simulare. RelaŃia cu criminalistica este biunivocă. structura temperamentală şi echilibrul emoŃional în vederea circumstanŃierii conduitelor autorului din punct de vedere psihologic şi.necesare cunoaşterii corecte a conduitelor umane. La rândul ei. căreia-i oferă tabloul psihocomportamental şi caracterial al personalităŃii umane ca infractor. Szondy. experŃi etc. În acest sens. legături strânse cu criminologia.

Profesionistul investigator – expertul psiholog – este chemat ca. Dacă „câmpul faptei” – expresie consacrată în criminalistica clasică – conduce către materialitatea obiectuală a urmelor clasice apte să permită conturarea probaŃiunii şi identificarea autorilor. habitudinile. Actul infracŃional din perspectivă exploratorie („scena crimei” – perspectiva psihologică asupra interpretării comportamentelor umane cu finalitate criminogenă – personalitatea făptuitorului şi amprenta psihocomportamentală – profiler crime .Cazuistică specifică infracŃiunilor de omor cu mobil sexual - 2. oferind organelor de urmărire penală „filmul crimei în dinamica sa”. oferind organelor de urmărire penală. organ de urmărire penală etc. în ideea conturării profilului psihologic. intenŃiile.Capitolul II ACTUL INFRACłIONAL DIN PERSPECTIVĂ EXPLORATORIE . în virtutea celor sus-menŃionate: 1) să reproducă prin propria-i imaginaŃie împrejurările şi acŃiunile derulate de făptuitor. „amprenta comportamentală” aptă schiŃării unei galerii de potenŃiale portrete ale personalităŃii pretabililor incluşi în cercurile de bănuiŃi.) să interpreteze motivaŃiile. 29 . a secvenŃelor comportamentale. raŃionamentele.1. logica. noile concepte între care: „scena crimei”. sensul. „scena del crimen” sau în alt sens „profiler crime”.serial killers) Dincolo de identificarea şi prelucrarea urmelor materiale descoperite în câmpul faptei – preocupare ce intră predilect în sfera criminalisticii – suntem de părere că eforturile „anticrim” ale mileniului trei vor fi orientate către „interpretarea comportamentelor umane cu finalitate criminogenă”. 2) să-şi imagineze profilul făptuitorului. judecător de instrucŃie. organizarea conduitelor criminogene. „amprenta sa psihocomportamentală”. provoacă în direcŃia acceptării unei realităŃi dinamice în derulare. forŃând componenta psihologică a omului legii (procuror.

sens juridic. Ce s-a petrecut la locul faptei şi care sunt motivele crimei? .sens criminalistic (identitatea victimei). 5. ca expresie dinamică a comportamentelor criminogene. pe coordonatele unei idei îndrăzneŃe: „psihocriminalistica”.B. suicid etc. culpă. jaf. 2. . 4. inteligenŃa. Omorul s-a comis pe locul unde s-a găsit cadavrul? .sens criminalistic (interpretarea urmelor traseologice şi dinamice). duplicitatea.). 3. însuşirea bunului. . Din aceste considerente. 30 23 . Toate acestea fac obiectul psihologiei judiciare din perspectiva impactului interdisciplinarităŃii sale cu criminalistica clasică. Când a fost comisă crima? .). interes material etc. experienŃa infracŃională. legitimă apărare etc. premeditare.sens medico-legal (modificări cadaverice etc. StudenŃii vor studia şi vor purta discuŃii la seminarii asupra unor astfel de mijloace de probă: rapoarte de constatare tehnico-ştiinŃifică şi expertize.sens criminalistic (verificarea eventualului alibi).). a evidenŃiat o grilă de exigenŃe căreia trebuie să-i răspundă investigarea ştiinŃifică a acestui gen de infracŃiune: 1.sens juridic – încadrarea juridică a faptei (viol. suprimarea vieŃii. Cine este ucis? . de exemplu pentru omoruri. simularea etc. Criminalul a luat măsuri pentru ascunderea omorului şi în ce constau aceste măsuri? . . fiind materializate în rapoarte de constatare tehnico-ştiinŃifică semnate de specialistul psiholog-expert criminalist. suferă impactul interpretării sale din perspectivă psihoexploratorie. În ce fel s-a comis crima? .sens psihologic (satisfacŃie sexuală. utilizate în speŃe complexe (Din arhiva personală a autorului – T. în sens clasic.sens psihologic (profilul psihologic al autorului.sens juridic. actul infracŃional. 7. 6. răzbunare.3) să anticipeze „comportamentul următor pretabil” contracarând pentru viitor „mişcările” autorului prin intuirea versiunilor optime cu grad rezonabil de credibilitate în identificarea acestuia23.sens psihologic (sub aspectul laturii subiective: intenŃie.). Crima a fost comisă de o singură persoană sau de mai multe? Toate aceste deziderate vor fi satisfăcute la dispunerea lor de către organele de urmărire penală.). omor. Literatura de specialitate. .).

- sens juridic (autorat, coautorat, complicitate etc.); - sens medico-legal (numărul şi felul leziunilor, raportul de cauzalitate leziune-arma de apărare sau atac, rezistenŃa victimei, dinamica şi dispunerea leziunilor etc.). 8. Care sunt căile de acces ale criminalilor în câmpul faptei, în ce mod au părăsit câmpul faptei, cât timp au rămas acolo şi ce acŃiuni au săvârşit? - sens criminalistic (interpretări dinamice şi traseologice); - sens psihologic (siguranŃa, precipitarea, logica comportamentelor în derularea scenei crimei). 9. Cine este făptuitorul? - sens juridic (stabilirea răspunderii şi a pedepsei); - sens criminalistic (identificarea autorului). 10. Care sunt experienŃele pozitive şi limitele investigaŃiei ştiinŃifice desprinse din soluŃionarea cauzei? - sens juridic; - sens criminalistic; - sens psihologic (interpretarea modului de operare; ex: dacă este vorba de un criminal în serie?). O problemă deosebită în perspectiva viitorului va fi, fără îndoială, abordarea psihoexploratorie a „scenei crimei” în cazurile care presupun investigarea omuciderilor de natură sexuală24.

Sub aspect criminalistic şi medico-legal, vezi lucrarea Lt.cmd. (rez.) Vernon J.Geberth: Investigarea omuciderilor de natură sexuală, din care se desprind aspecte deosebit de interesante – cităm integral: Investigarea omuciderilor de natură sexuală implică proceduri elementare întrebuinŃate şi în alte cazuri de omor; totuşi, un număr suplimentar de investigaŃii trebuiesc făcute în aceste cazuri particulare. Aceste investigaŃii depind atât de circumstanŃele incidentului, precum şi de tipul de activităŃi observate la locul crimei. De exemplu, în investigaŃiile omorului de natură sexuală, motivul infracŃiunii poate să nu fie întotdeauna la fel de clar ca în cazul omorului în scop de jaf sau al omorului organizat (premeditat) de tip «lovitură». Anchetatorii experimentaŃi în cazul omorurilor sunt conştienŃi de faptul că omuciderile de natură sexuală pot implica atât victime homosexuale, cât şi heterosexuale, la fel copiii şi adulŃii pot fi implicaŃi, ambele categorii ca victime sau agresori. De asemeni, motivele pot include un număr de posibilităŃi ce merg de la violenŃa interpersonală şi viol cu omor, până la perversiuni sexuale şi crime în serie. 31

24

Un omor este clasificat ca «omor de natură sexuală», atunci când sunt observate dovezi de activitate sexuală la locul crimei sau pe corpul victimei. Acestea includ: tipul de haine sau lipsa lor; evidenŃierea de lichid seminal pe lângă sau în corp; evidenŃa leziunilor sexuale; poziŃionarea «sexualizată» a corpului; dovezi ale substituŃiei activităŃii sexuale ca: masturbare, fantezie erotică sau ritualism. Multiple înjunghieri şi tăieturi ale corpului, precum şi plăgi tăiate la nivelul abdomenului victimei sunt, de asemenea, sugestive cu privire la motivaŃia sexuală. PrezenŃa lichidului seminal în vagin, gură sau rect, precum şi sperma descoperită pe exteriorul corpului sau pe haine sunt importante în determinarea tipului de activitate sexuală care a avut loc. O cercetare atentă trebuie, întotdeauna, făcută asupra zonei înconjurătoare locului crimei, în vederea descoperirii de dovezi ale activităŃii sexuale sau ale fanteziilor sado-masochiste. Astfel de dovezi pot apărea sub formă de cărŃi pornografice, reviste, filme video sau fotografii găsite la locul crimei, ce descriu victima implicată în activităŃi sexuale sau mesaje scrise lăsate de agresor, deopotrivă la locul crimei sau pe corpul victimei: măşti, frânghii, harnaşamenturi, bandă adezivă, «jucării» sexuale, lubrefianŃi şi alte lucruri asociate în mod normal cu activitatea sexuală. Omorul poate avea implicaŃii sexuale chiar şi fără dovezi evidente sau observabile ale actului sexual sau activităŃii sexuale, ca în omorurile psihotice, unde motivele nu sunt uşor decelabile. Dacă corpul este al unei femei sau al unui copil dezbrăcat sau parŃial îmbrăcat, anchetatorii ar trebui să-l considere ca un posibil caz de crimă de natură sexuală Investigarea locului crimei: Un criminalist pregătit va examina locul crimei cu un dublu scop. Primul obiectiv este documentarea completă asupra evenimentelor prin intermediul fotografiilor (alb-negru şi color) şi/sau al filmării video a întregului loc al crimei. Al doilea obiectiv este să se asigure că a avut loc o cercetare atentă şi completă pentru oricare detaliu ce ar putea să furnizeze un indiciu atât cu privire la crimă, cât şi la identitatea criminalului, prin identificarea şi colectarea probelor după cum urmează: ⇒ proba lichidului seminal trebuie colectată cât mai curând posibil înainte de a fi distrusă sau pierdută. Petele de sânge, salivă şi păr (incluzând pieptănarea părului pubian), trebuie obŃinută la locul crimei; probele ambalate corespunzător sunt trimise la laborator; ⇒ urmele probelor găsite pe victimă/sau pe hainele victimei trebuie colectate; 32

2.2. Componenta psihologică: motivul şi raŃiunea de a ucide (perspectiva psihologiei judiciare) O bună înŃelegere a comportamentului uman25 şi a naturii sexualităŃii umane este o condiŃie prealabilă, importantă pentru anchetatorul criminalist
⇒ vânătăile şi semnele victimei, incluzând prezenŃa leziunilor sadice, trebuiesc notate; ⇒ corpul victimei trebuie examinat pentru a găsi urme de muşcături. Se vor colecta şi nota: a) saliva de pe urma de muşcătură în vederea determinării grupei sanguine. Se vor folosi beŃişoare sterile cu vată de bumbac 100% îmbibate cu apă distilată. Important: Se va lua o probă de control (etalon) de pe o altă zonă a corpului (lipsită de urme de muşcături); b) se va fotografia muşcătura. Se va folosi un aparat de fotografiat 1x1 (modelul folosit pentru amprentare) şi se vor lua atât fotografii alb-negru, cât şi color. Se va utiliza un etalon de măsură în fotografie şi se va obŃine un reper anatomic; c) se va lua un mulaj (dacă este posibil) folosind materiale dentare. ⇒ locul crimei trebuie examinat pentru a determina dacă a avut loc o luptă. PrezenŃa hainelor sfâşiate, nasturi lipsă, fâşii textile, semne pe pământ sau pe podea şi stropi de sânge, toate trebuie fotografiate, documentate şi colectate ca probe; ⇒ anchetatorul va colabora cu medicul-legist şi se va asigura că eşantioanele de probe sunt luate de pe corp (ex: păr din diferite zone ale corpului). În plus, spălătura vaginală, precum şi cea anală, nazală şi orală vor trebui cerute de la medicul patolog pentru evaluarea şi examinarea serologică; ⇒ fragmentele din unghiile degetelor de la mâini vor trebui obŃinute în vederea analizei pentru a determina probele de sânge, piele sau păr provenite de la agresor; ⇒ dacă vreun suspect este reŃinut, hainele lui trebuie luate în vederea examinării pentru probe fizice. Fiecare probă va trebui ambalată într-un ambalaj separat. Corpul suspectului va trebui examinat în vederea descoperirii de zgârieturi de unghii, muşcături sau alte indicaŃii ale unei lupte violente. În plus, probe de sânge şi păr vor trebui obŃinute (asiguraŃi-vă că aceste probe sunt obŃinute legal)”. 25 Perspectiva psihoexploratorie ca procedeu de investigaŃie (redată aici prin exemplificarea omorurilor cu mobil sexual) este o strategie modernă aplicabilă soluŃionării versiunilor viabile şi în alte direcŃii: sinucidere vero, ştergerea şi disimularea urmelor pentru a ascunde omoruri veritabile, omor deghizat în sinucidere etc. 33

ce trebuie perfecŃionată. Aceasta, împreună cu experienŃa practică, asigură faptul că analiza adecvată a crimelor de natură sexuală poate fi inteligent urmărită. Componentele comportamentului sexual se pot împărŃi în trei segmente elementare: biologic (instinctiv), fiziologic (funcŃional) şi emoŃional (mental). Componenta emoŃională sau mentală este cea mai puternică dintre cele trei segmente. Ar putea fi o presupunere logică aceea că mintea controlează actul, în sensul că mintea dictează ce este şi ce nu este excitant pentru un individ. Aceasta poate fi un considerent important când se analizează ce s-a întâmplat la locul crimei de natură sexuală. Sexul este, de asemenea, un act senzitiv, implicând toate cele cinci simŃuri: pipăit, văz, auz, miros şi gust. Fiecare simŃ este implicat într-un grad diferit de la individ la individ, care asociază un mesaj sexual semnificativ la un anumit simŃ. De exemplu: vederea unei femei îmbrăcată sumar poate fi excitantă pentru cineva, sau mirosul atunci când este legat de un anume parfum plăcut poate fi stimulul ce influenŃează excitarea unei alte persoane. Acestea sunt răspunsurile perfect corespunzătoare, legate de sexualitatea umană atunci când mintea este stimulată de informaŃii senzoriale semnificative. Oricum, când stimularea este dusă la extrem şi un individ devine obsedat, cu simŃurile exacerbate, începe să apară o deviaŃie. Din această atracŃie nesănătoasă poate rezulta o acŃiune corespunzătoare în afara fanteziei, incluzând omuciderea. De asemenea, oamenii care sunt inhibaŃi sexual pot avea expresii sexuale neconvenŃionale, care pot fi periculoase. Aceste răspunsuri sunt cunoscute ca parafilia (,,paraphilias” – o atracŃie până la deviaŃie). Exemple de activitate sexuală neconvenŃională sunt: voayorismul, exhibiŃionismul, travestismul şi fetişismul, care, în general, sunt considerate dăunătoare. Exemple de parafilia considerate periculoase sunt: sadismul, masochismul, sado-masochismul, pedofilia şi necrofilia. Dacă o activitate este considerată sau nu periculoasă, substituŃia activităŃii sexuale şi a activităŃilor de natură psihosexuală se pot evidenŃia chiar ele însele la anumite scene ale crimei de natură sexuală şi trebuie luate în considerare în determinarea motivaŃiei.

34

2.3. Determinarea motivaŃiei Un aspect extrem de important al investigării omorurilor este determinarea motivului uciderii. Omuciderile de natură sexuală - incluzând violul cu omor şi uciderea – implică atât sodomia anală, cât şi orală, la fel ca şi alte acte de perversiune sexuală. Victimele, de obicei, sunt femei şi copii mici, iar ucigaşul este, de obicei, bărbat. Omuciderile de natură homosexuală sunt chiar obişnuite şi implică victime bărbaŃi ucişi de alŃi bărbaŃi, sau victime femei implicate într-un fel de relaŃie de lesbianism şi sunt ucise de alte femei. Adesea, aceste cazuri implică metode sadice şi bizare. În mod cert, sunt întrebări preliminare pe care un anchetator trebuie să le pună când examinează locul crimei: Ce s-a întâmplat?, De ce s-a întâmplat? şi Cine ar fi putut să o facă?. Examinarea locului crimei cu scopul de a identifica şi interpreta anumite detalii ce pot servi ca indicii asupra tipului de personalitate implicată este o tehnică excelentă în determinarea profilului mental al tipului de persoană care ar fi putut comite crima. Desigur sunt legături între aspectul psihologic al criminalului şi indiciile psihologice dezvăluite de locul crimei. Cercetările efectuate de Grupul de Studii Comportamentale din cadrul FBI (Behavioral Science Unit) în domeniul omorurilor de natură sexuală a dezvăluit o remarcabilă consecvenŃă în cadrul tipului de persoane ce comit anumite acte. Deşi există o gamă largă de diferenŃe între infractorii care comit acte similare, aceşti infractori au, de asemenea, similarităŃi şi trăsături comune. 2.4. Infractorii organizaŃi (cei care îşi premeditează acŃiunea – predilect finalizată de psihopatul sexual) Delimitarea între organizat (premeditat) şi neorganizat (nepremeditat), elaborată de Grupul de Studii Comportamentale din cadrul FBI, este o descriere a tipologiilor criminale. InformaŃia prezentată aici, aşa cum este ea legată de fenomenul infracŃiunilor premeditate şi nepremeditate, este bazată pe studii şi cercetări ale Grupului de Studii Comportamentale, interviuri personale cu agentul supervizor Robert K.Ressler şi cu alŃi membri implicaŃi în acest proiect, precum şi pe experienŃele personale de criminalist practician ale lui Vernon J.Geberth. Infractorul care îşi premeditează crima are, de obicei, inteligenŃa peste medie, este metodic şi viclean, iar crimele lui sunt bine gândite şi cu atenŃie plănuite. Este probabil, genul de persoană care are maşina bine întreŃinută.
35

Crima este de obicei comisă în afara zonei unde locuieşte sau lucrează, autorul dând dovadă de mobilitate şi călătoreşte mai mulŃi kilometri decât o persoană obişnuită. Fantezia şi ritualul sunt importante pentru acest tip de personalitate. Victimele sunt oameni pe care el îi consideră tipul „corect”, pe care el îi poate controla (fie prin manipulare sau dominare), de obicei străini, cu care are ceva trăsături comune. Infractorul este considerat sociabil şi foloseşte abilităŃile verbale pentru a-şi manipula victimele şi a prelua controlul asupra lor. El este pe deplin conştient de gravitatea criminală a actului său şi este încrezător în abilităŃile sale în confruntarea cu ancheta poliŃiei. Probabil că urmăreşte reportajele de ştiri privind crima şi, frecvent, poate lua un obiect personal al victimei, pe care îl poate folosi pentru a retrăi evenimentul sau pentru a-şi continua fantezia. El este excitat de cruzimea actului său şi poate declanşa torturarea victimei. Controlul sexual asupra victimei joacă un rol important în scenariul său. El evită să lase dovezi în urma sa şi, de obicei, îşi aduce propria armă. Cadavrul este, de cele mai multe ori, mutat de la locul crimei. Autorul face probabil acest lucru pentru a lua „peste picior” poliŃia sau pentru a preveni descoperirea lui prin transportarea într-un loc unde poate fi bine ascuns. 2.5. Infractorii dezorganizaŃi (cei care nu-şi premeditează acŃiunea – predilect finalizată de psihotici) Infractorul care nu îşi premeditează crima are, de obicei, inteligenŃa sub medie, singuratic, necăsătorit, trăieşte fie singur, fie cu o rudă, în imediata vecinătate a locului crimei. El are dificultăŃi în a stabili relaŃii interpersonale şi este descris ca un inadaptat social. (Vezi Rîmaru Ion şi Ursache Ion, structuri inhibate, nesociabile, introvertite, cu acumulări tensionale în sfera pulsional-sexuală şi raptusuri violente exteriorizate biociclic: viol şi jaf cu moartea victimelor). Infractorul acŃionează impulsiv sub stress şi, de obicei, va selecta o victimă din propria lui zonă geografică. El nu posedă un vehicul şi evită oamenii, în general. Este, de obicei, descris ca un incompetent din punct de vedere sexual şi nu are relaŃii sexuale în adevăratul sens al cuvântului. Locul crimei va fi dezorganizat. Infractorul care nu premeditează crima utilizează stilul de atac „fulger”, luându-şi victima prin surprindere. Această acŃiune este spontană,
36

agresorul acŃionând brusc în afara fanteziei sale şi nu are un „plan de joc”, nu se gândeşte că poate fi prins26. Agresorul dezorganizat, de obicei, îşi depersonalizează victima prin mutilare facială sau o răneşte în exces. Alte acte sexuale sadice sunt îndeplinite după moartea victimei. Mutilarea organelor sexuale, a rectului, a sânilor femeilor, a gâtului, a gâtlejului şi a feselor este făcută deoarece aceste părŃi au o puternică semnificaŃie sexuală pentru el. Acolo poate fi o dovadă a eviscerării, amputării şi/sau vampirism. Locul morŃii şi locul crimei coincid în general, şi de obicei nu există nici o încercare de a ascunde cadavrul. Dacă cadavrul a fost mutilat, este posibil ca el să poziŃioneze cadavrul într-o manieră specială care are semnificaŃie pentru el. Arma crimei este adeseori lăsată la locul faptei. Comportamentul uman, deşi imprevizibil, este de multe ori repetitiv. Anumite acŃiuni desfăşurate la locul crimei de anumite tipuri de personalităŃi vor fi repetate şi în alte cazuri de omor investigate. O investigare criminalistică se poate dovedi a fi o bună strategie investigativă în cazurile care relevă unele tipuri de personalitate aberantă. Centrul NaŃional pentru Analiza Crimei Violente (National Center For The Analysis Of Violent Crime), cu sediul la Academia FBI în Quantico, Virginia, poate furniza suport legal autorităŃilor, cum ar fi: analize sau alte servicii ce pot fi utile în anumite tipuri de crime. Un anchetator criminalist, prin experienŃa şi analiza cazurilor similare, poate atinge un nivel de cunoştinŃe pe care îl poate aplica în fiecare investigare. Natura actului şi tipul de persoană care ar fi putut să comită un anumit tip de act sunt elemente importante în scenariul Cine ar fi putut să o facă?. Oricum, trebuie Ńinut minte că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi. MotivaŃia din spatele actului este un considerent important. A fost o ceartă între îndrăgostiŃi? Sau este un agresor psihotic, în care caz, câteodată, crima pare să fie lipsită de motivaŃie sau bizară? Ori omuciderea este opera unui psihopat, cu implicaŃii sadice şi impulsive? Nimeni nu acŃionează fără motivaŃie. Potrivit dr. James Brussel – psihiatru criminalist – „chiar şi actele unui nebun au un oarecare tip de logică. Aceasta este o metodă pentru nebunia lor. O logică şi chiar o raŃiune ascunsă există în spatele a ceea ce el a făcut sau cum a făcut, oricât de sălbatic, bizar sau complet lipsit de motiv ar părea să fie”. Provocarea
Vezi psihopatul sexual, criminal în serie Ursache Ion, care a acŃionat în perioada 1970-1972, în zona Braşov-Predeal (3 omoruri şi 5 tentative) – comportament primitiv, animalic: pândă, urmărirea victimelor pe cărări izolate, atac brusc, sugrumare, târârea victimelor, viol şi jaf (Din arhiva personală a autorului – T.B.) 37
26

investigativă a anchetatorului este descoperirea acestei logici perverse şi aparent iraŃională şi aplicarea acestei informaŃii în caz. Identificarea victimei este crucială în determinarea victimizării. Cine este decedatul?. Investigarea „background”-ului victimei (a trecutului, a grupului social din care face parte, a stilului de viaŃă, şi a cercului de prieteni etc.), de multe ori va dezvălui posibila motivaŃie a ucigaşului. Examinarea oricăror relaŃii, cunoştinŃe şi factori de risc pot furniza un indiciu la scenariul Cine ar fi putut să o facă?. De exemplu: Cu cine trăia victima? Cine a fost ultimul în compania victimei? Face impresia că victima îl cunoştea pe atacant? Care este statutul social curent al victimei? De ce a fost selectată această victimă în mod deosebit? Face impresia că, crima este „crimă cu autor necunoscut”? A avut decedatul o ocupaŃie cu risc mare (prostituată)? A fost victima fugar sau autostopist? Sau, a fost victima un lucrător întârziat, de exemplu chelneriŃă sau muncitor în service care era nevoit să călătorească singur în noapte? Orice tip de întrebări similare trebuiesc puse şi răspunsurile depind de scenariul prezent la locul crimei. PăstraŃi-vă mintea deschisă; nu trageŃi concluzii pripite, în special când ele sunt legate de comportamentul uman şi sexualitatea umană.
PROFILUL PSIHOCOMPORTAMENTAL CARACTERISTIC AL CRIMINALULUI ORGANIZAT ŞI AL CELUI NEORGANIZAT ORGANIZAT NEORGANIZAT

- Scor ridicat al inteligenŃei - CompetenŃă socială - Calificare profesională - CompetenŃă sexuală - Statut social ridicat - Loc de muncă stabil (tatăl) - EducaŃie inconsecventă în copilărie - Tip controlat în timpul comiterii faptei - Consum de alcool - Stress situaŃional (agitaŃie) - Trăieşte cu un partener - Mobilitate mare (maşină bună) - Urmăreşte crima (în presă) - Îşi poate schimba locul de muncă/oraşul

- Scor scăzut al inteligenŃei - Inadecvat social - Necalificat - Incompetent sexual - Statut social scăzut - Fără loc de muncă (tatăl) - EducaŃie dură în copilărie - Tip anxios - Consum minim de alcool - Stress situaŃional minim - Trăieşte singur - Trăieşte sau lucrează în apropierea locului crimei - Interes minim faŃă de eveniment - Schimbare semnificativă de comportament (abuz de droguri/alcool, religiozitate)

38

De exemplu: poliŃia poate fi chemată într-un loc unde un bărbat sau o femeie este găsită complet îmbrăcată şi împuşcată în cap în stilul „execuŃie”. Clasificări Bazându-se pe experienŃa sa de detectiv criminalist. Crimele pot.6. dar după examinarea circumstanŃelor. de asemenea.Caută victime docile . prieteni/prieteni. cum ar fi un iubit/iubită părăsit.Crime în serie. 2.Viol agresiv înainte de moartea victimei .Constrânge victima .Cadavrul este ascuns .Locul crimei reflectă pierderea controlului . crimă generată de impulsul sexual.Victima este aleasă brusc.Victima/locul este necunoscut . La început. Acestea includ soŃi/soŃii. .Arma/urme absente . şi chiar rude de sânge. Moartea poate să nu apară ca fiind motivată de sex.Locul crimei este neîngrijit. .7. ură.Victima/locul este cunoscut .DIFERENłE PSIHOCOMPORTAMENTALE ÎNTRE CRIMINALUL ORGANIZAT ŞI CEL NEORGANIZAT (perspectiva modului de operare – ecuaŃia interpersonală în cuplul penal victimă-agresor) ORGANIZAT NEORGANIZAT . prietene/prietene.Act sexual după moartea victimei . această moarte va apărea a fi altceva decât o crimă legată de sex. bărbaŃi/femei. implica şi o a treia persoană. a elementelor de furie.DevianŃă sexuală orientată către atac.Cadavrul este lăsat la vedere . ViolenŃa interpersonală Cel mai comun tip de crimă de natură sexuală este acela generat de violenŃa interpersonală.Constrângere minimă . .Viol şi/sau sodomie orientate către atac.Arma&urme prezente . cu violenŃă .Transportă cadavrul . Pe măsură ce se 39 .ConversaŃie minimă .Personalizează victima . prieteni/prietene.Geberth împarte crimele de natură sexuală în patru categorii distincte: .Depersonalizează victima .Plănuieşte atacul .Atac spontan .Controlează conversaŃia . supărare sau răzbunare. se poate releva adevărata motivaŃie. Vernon J. întâmplător .ViolenŃa interpersonală orientată către dispute şi atacuri.Cadavrul rămâne la locul crimei 2.

recent eliberat din închisoare. cauzând asfixia. Caz „Mihalea” . şi/sau multiple tăieturi şi înjunghieri. sub circumstanŃe emoŃionale.) 40 . (Din arhiva personală a autorului – T. o victimă poate muri din cauza şocului sau a altei traume. Aceste cazuri pot fi extrem de brutale. au fost precedate de delicte „obişnuite” (voayorism. o nouă posibilitate se poate prezenta. în special.verifică „background”-ul şi relaŃiile victimei. fiind Ńinută strâns. Ceea ce poate apărea că este opera unui psihopat. când ucigaşul îi este cunoscut victimei. Acest lucru se poate evidenŃia în cazul copiilor sau persoanelor vârstnice.peste 27 lovituri etc. rezultă în urma înfrângerii rezistenŃei victimei de către agresor. Leziunile cauzate de forŃa brută pot fi prezente când ucigaşul a încercat să-şi bată victima pentru a o supune. AcŃiunea ar trebui să se concentreze pe această pistă a investigaŃiei şi pe cercetarea dosarelor pentru delicte similare comise în trecut de cineva. sodomiei sau atacului homosexual27. Infractorul poate fi homosexual sau heterosexual şi intenŃia poate fi viol sau sodomie forŃată. să stabilească dacă au fost sau nu au fost şi alte cazuri care să implice un mod de operare asemănător. în care victima nu a fost ucisă. 2. Victima poate fi sufocată sau strangulată prin astuparea gurii şi nasului. Dan Constantinescu ucis de cei doi parteneri cu 17 lovituri de cuŃit. Aceasta. În plus faŃă de brutalitatea atacului. de multe ori se dovedeşte a fi acŃiunea unui amant înfuriat sau soŃ care. 27 În semninarii se vor aprofunda cu studenŃii particularităŃile psihologice ale omorurilor comise între homosexuali. telefoane obscene) sau alte delicte sexuale incluzând violuri sau sodomii. exhibiŃionism. de obicei. în cazul violului. cu scopul de a înăbuşi Ńipetele victimei. respectiv efectele catharsisului agresiv provocat de gelozie (vezi Caz Dr. moartea. în primul rând. încearcă să distrugă victima prin depersonalizarea cadavrului. Calea investigaŃiei ar trebui. IntenŃia făptaşului este atacul sexual şi nu crima. Aceste tipuri de cazuri.B. mutilare facială. Atacul cu viol şi/sau sodomia Astfel de omoruri de natură sexuală pot fi înfăptuite pentru înfrângerea victimei şi/sau mai mult pentru un atac sexual. moartea poate fi provocată intenŃionat. De multe ori o soluŃie simplă sau motivată este întunecată de ceea ce i s-a făcut cadavrului sau de felul cum a fost schimbată scena crimei. În unele cazuri.8. unele dintre ele putând fi făcute post-mortem. de obicei.

Oricum. GalaŃi. urme de anvelope de maşină sau urme de paşi. el ia o „amintire” de la victima lui. fie să retrăiască evenimentul. şi poate chiar amprente digitale lăsate la locul crimei28. când se iveşte posibilitatea. De multe ori.B. de la zile la săptămâni sau luni. este obsedat de un fel de fantezie perversă. între ele. Culcea Dumitru (Din arhiva personală a autorului – T. În unele cazuri. 41 28 . fie să mutileze mai departe. A fost exercitat mult interes asupra fenomenului de crime în serie. potrivit studiilor făcute de FBI. Aceste pauze de timp între omoruri sunt denumite şi ca perioade de „calmare”29. şi un număr de articole şi cărŃi sunt disponibile acum pe marginea acestui subiect. cum ar fi: îndepărtarea sânilor femeilor.9. introducerea de obiecte în cavităŃile trupului victimelor lor şi posibila antropofagie (consumul de carne umană). în general.cazul „Gladiola”. este o personalitate dezorganizată. fie devine atât de implicat în fantezia lui încât scapă din vedere faptul că lasă urme. De exemplu: cadavrul este de obicei lăsat la locul atacului. cum ar fi un sân. care are o semnificaŃie sexuală pentru el. obiecte personale ale ucigaşului lăsate în urmă. 1988. În mintea lui el şi-a plănuit actul şi are „controlul complet”.) 29 Excelent demonstrată de comportamentul biocilic al psihopatului sexual Rîmaru Ion.dr. unde pot fi urme de sânge mânjit pe cadavru (ceea ce înseamnă că poate fi sânge şi pe ucigaş).10. care de obicei acŃionează sub inspiraŃie de moment. Recentul mini-serial NBC „Străinul Precaut” (The Deliberate Vezi dublul asasinat . urme de masturbare (care pot furniza grupa sanguină a suspectului). criminalul se va întoarce la locul crimei. DevianŃa orientată către atac Crima născută din dorinŃele sexuale orientate către atacul deviant şi sadic se distinge faŃă de alte omoruri de natură sexuală prin implicarea mutilării. cadavrul.2. StudenŃii vor aprofunda la seminarii analiza de caz excelent efectuată de col. În schimb. nu pot participa la acŃiuni sexuale cu victimele lor (cum ar fi penetrarea penisului). Cei mai mulŃi ucigaşi. criminal în serie (5 omoruri şi 7 tentative). atac post-mortem asupra organelor genitale (masculine şi feminine). de obicei un obiect personal sau chiar o parte din corpul victimei. ei se vor masturba asupra victimei şi se vor angaja în mutilare post-mortem. fie intră în panică. 2. Crima în serie Crima în serie reprezintă uciderea de victime disparate în timp. Ucigaşul. ucigaşul care.

Geberth. în legătură cu realitatea. un criminal în serie poate fi clasificat fie ca psihotic sau psihopatic. (La seminarii se studiază documentaŃia integrală a cazurilor – Din arhiva personală a autorului – T. foloseau drept prilej cursele taxi-party. fermecători. este un individ nesigur. vagabonzi. specialist în ştiinŃe oculte). în mod cert. Ei sunt de obicei psihopaŃi sexuali care au o criminalitate profundă şi sunt. Un criminal în serie. depinzând de informaŃiile examinate ca şi de faptele crimei. capabili să călătorească kilometrii întregi în căutarea victimei „potrivite”. iar în cazul unui ucigaş psihopat. Butoi: „Acest «potenŃial cameleonic» a fost ilustrat excelent de criminalii pe care i-am investigat în decursul anilor.B. descris ca „zona de confort”: un loc unde ei îşi pot controla victimele. care să fie vulnerabilă şi uşor de controlat. acesta poate sugera că el ucide din cauză că psihoza lui îl împinge să ucidă. Notă T. Criminalii în serie sunt extrem de manipulativi şi sunt deseori capabili să „vorbească” victimelor lor. Ei sunt indivizi mobili. atrăgând femei singure. copii.Stranger) a fost bazat pe exploatarea deviaŃiei lui Ted Bundy. Vernon J. în special un criminal în serie. Unii criminali în serie se întorc la locul crimei sau la locul unde a fost descoperit cadavrul. un ucigaş în serie condamnat. Ei sunt cunoscuŃi ca nişte obişnuiŃi ai poliŃiei şi trag cu urechea la conversaŃiile de pe marginea cazului. Pascu Nicolae şi Stroe Adrian (ambii criminali în serie – câte trei victime). 42 30 . MulŃi criminali în serie au o fascinaŃie pentru procedurile poliŃiei: unii chiar au lucrat ca ofiŃeri de poliŃie sau gardieni publici şi îşi folosesc această experienŃă ca să evite identificarea. totuşi. mai ales pe terenul lor. şmecheri. Unii dintre ei chiar s-au strecurat singuri în investigaŃie. În terminologia psihiatrică. criminalul este rareori psihotic.Gerberth sugerează pe baza studiilor FBI şi a experienŃei personale. Criminalii în serie au fost descrişi ca inteligenŃi. El nu are nici o putere până nu are victima sub controlul său. fie ca să evalueze investigaŃia. Din experienŃa lui Vernon J. Victimele lor pot fi femei. homosexuali şi prostituate. De multe ori ei folosesc un truc ca să rămână singuri cu victimele lor. îşi perfecŃionează continuu acest truc şi au o iscusinŃă stranie în recunoaşterea potenŃialelor victime30. arătoşi. care îşi aşteaptă pedeapsa cu moartea în Florida. încântători şi. În cazul unui ucigaş psihotic. la ore târzii din noapte”.). Puia Iosif «Hary» – criminal în serie (folosea drept truc îndeletnicirea de vrăjitor. în ciuda aparenŃelor exterioare. în general. El se simte în siguranŃă în acea superioritate temporală. că el ucide pentru că îi place să ucidă. fie ca să tachineze poliŃia cu indicii suplimentare.

op. Presa a fost citită cu asiduitate de către asasinii lui Ioan Luchian Mihalea (Păun Ion şi Gavril Florea). apoi văduv). faptele fiind favorizate de consumul de alcool. în funcŃie de cele aflate distrugând corpurile delicte. de mamă sau de un părinte/bunic. crimele în serie sunt acte complet iraŃionale. în timpul crimelor. MulŃi agresori au declarat că sub influenŃa alcoolului sau a drogurilor. incluzând puterea vieŃii şi a morŃii. 33 Vezi TrombiŃaş Francisc.21. Atacul criminal. 32 TrombiŃaş Francisc (fost căsătorit. de unde nimic nu mai contează32. au trăit stări ireale. tensionat pulsional sexual. fără instrucŃie şi educaŃie. Orice mutilare a victimei va fi făcută fie ca să şocheze autorităŃile. comise de-a lungul a 8 ani de zile într-un mediu relativ restrâns – comunitate sătească. ei chiar nu au nici un fel de relaŃii satisfăcătoare cu cineva. autor a 5 omoruri cu mobil sexual. în momentul crimei.cit. Ńipetele de durere ale victimei sale. viol şi sugrumare (fără jaf) este precedat de componente ale comportamentului animalic: pândă pe cărări singuratice. Cu toate că mulŃi criminali în serie au fost cunoscuŃi că au întreŃinut relaŃii sexuale normale cu o femeie iniŃial în viaŃa lor. Din punct de vedere raŃional. cioban primitiv. Criminalul poate înregistra pe casete. surprinderea femeilor în locuri izolate (apariŃie bruscă şi atac surpriză) – vezi Vl. Vânătorii de ucigaşi – Rev. sau poate folosi aceste înregistrări pentru a teroriza viitoarele victime. munte -. criminalul în serie simte o mare plăcere în exercitarea puterii şi a controlului asupra victimei. de obicei. 43 31 . fără a putea percepe gravitatea şi cruzimea actelor lor şi fără a putea avea o explicaŃie logică a faptelor lor.Aceştia se bucură de publicitatea crimelor lor din acelaşi motiv.1/2000. pe care le poate folosi pentru a-şi spori fantezia atunci când nu are o victimă „cu care să se joace”.(Vezi rechizitorii – Din arhiva personală a autorului – T. Ei sunt într-o stare de automulŃumire până la un punct. Editura M.). El este excitat de cruzimea actului său şi.B. Totuşi.Alexandrescu . pag. MulŃi agresori au fost identificaŃi sub influenŃa alcoolului şi drogurilor. actul sexual fiind secundar. MulŃi criminali în serie au declarat că au fost abuzaŃi în copilărie. zonă de deal. răspunde biociclic dicteului criminal. ceea ce are tendinŃa de a le exacerba fanteziile sadice33. „Pentru Patrie” nr. Crimele în serie sunt considerate de unii psihologi ca reprezentând ultima extensie a violenŃei. fie ca să facă neidentificabile rămăşiŃele cadavrului. va tortura victima până la moarte. Ei urmăresc probabil îndeaproape evenimentele în ziare şi au acea satisfacŃie conştientă că au învins poliŃia31. frecvent.I.

înainte de a păşi mai departe în ipotezele complicate ce le prezintă fiecare caz. 44 34 .A. În sinteză. MulŃi criminali în serie au fost prinşi accidental. aşadar. N. .A. Butoi: „Părere pe care o împărtăşesc integral. În orice caz. până la o simplă culegere de date din cartierul unde a avut loc crima – experienŃa FBI/S. în primul rând. Apare evident faptul că ei trebuie să ucidă mult mai des pentru a-şi satisface plăcerea pe care o obŃin săvârşind acest act. până nu este prins şi încarcerat în închisoare pe viaŃă. La fiecare tip se aplică o anumită strategie legală.violenŃa interpersonală legată de dispute şi atacuri.uciderea legată de porniri şi dorinŃe sexuale. Editura Şansa.atacul legat de violenŃă şi/sau sodomie. Bucureşti. Acest tip de criminal nu se opreşte niciodată din ucis. de tehnica de documentare şi conservare a probelor. T. în fiecare din aceste categorii există elemente de sexualitate umană şi de deviaŃie sexuală.crima în serie. nici proceduri standard sau explicaŃii care să justifice motivaŃia pentru o persoană care comite un omor de natură sexuală. pe măsură ce deveneau mai îndrăzneŃi în urmăririle lor şi mai indiferenŃi faŃă de risc. Nu există nici un tratament pentru a vindeca un psihopat sexual sadic care devine un criminal în serie34. Scopul este de a identifica motivaŃia şi apoi a căuta să se realizeze investigaŃia folosind fiecare mijloc disponibil. incluzând analiza profilelor şi analiza computerizată a agresiunilor similare. . . reŃinem. opiniind pentru pedeapsa capitală. Oricum.Omuciderile unui criminal în serie au tendinŃa să crească pe măsură ce trece timpul. – vezi Psihanaliza crimei. Anchetatorii criminalişti confruntaŃi cu omoruri de natură sexuală ar trebui să se preocupe. Aceasta se poate întinde de la analiza criminalistică sofisticată furnizată de Centrul NaŃional de Analiză a Crimelor Violente (National Center For The Analisys of Violent Crimes).U. Toate patru sunt supuse unui set standard de tehnici de investigaŃie. singura care poate echilibra periculozitatea şi riscul evidenŃiat de criminalii în serie”. că sunt patru categorii distincte de crime de natură sexuală: . 1997. nu sunt soluŃii simple. folosindu-se un număr de practici investigative.

Cuplul penal victimă-agresor 3.Capitolul III PERSONALITATEA INFRACTORULUI35 ALGORITMUL INFRACłIONAL Personalitate . cap. Butoi. Vezi N. transdisciplinar. Psihologie judiciară.Element declanşator . fundamentată exclusiv pe cerinŃele determinării conŃinutului juridic al infracŃiunii. de asemenea. Jean Pinatel – „nucleul personalităŃii criminale” Cercetările moderne consacrate psihologiei actului infracŃional sunt în mod constant pluridisciplinare şi nu bidisciplinare. concept care obligă la abordări de tip sinergic. elementele sale: inteligenŃa. selectiv. În realitate există mai degrabă o tendinŃă de cercetare de „tip sinergic” a infracŃiunii. când se determină „criminogeneza”.1. Mitrofan. II – prelucrări personale.scurte extrase. Conceptul de personalitate în psihologia judiciară. aşa cum s-ar putea crede din enunŃurile unor lucrări cu această tematică. tratamentul în penitenciar şi tratamentul post-execuŃional. 45 35 . Dacă o asemenea analiză este indispensabilă pentru stabilirea responsabilităŃii (cu cele două elemente ale sale: discernământul şi libertatea) şi a culpabilităŃii în formele sale curente de manifestare (intenŃia în variantele sale sau culpa. Zdrenghea. Editura Şansa. constă în analiza modului în care în pregătirea. afectivitatea şi voinŃa. organizarea socială a prevenirii infracŃiunilor. O analiză strict psihologică a actului infracŃional. care utilizează termenul de psihosociologie a comportamentului deviant. V.Trecerea la act . Bucureşti. T. în variantele sale). atunci când se pune în discuŃie geneza ei sau.EcuaŃie conjuncturală (situaŃie) . individualizarea pedepsei. 1992 . altfel spus. săvârşirea şi atitudinea postinfracŃională se manifestă psihicul autorului. ea nu mai este suficientă pentru criminogeneză şi funcŃiile sale principale: cunoaşterea cauzelor criminalităŃii în general şi în mod individual pentru fiecare infracŃiune. Acestea sunt principalele motive pentru care şi în psihologia judiciară ca şi în criminologie se operează cu conceptul de personalitate.

legate de condiŃiile biopsihologice care le exacerbează sau declanşează. Personalitatea infractorului este studiată din perspectivă sinergică implicând: a) cercetarea clinică pentru reconstituirea antecedentelor personale şi patologice ale subiectului (aici intră şi excluderea simulării prin testul de biodetecŃie). cum de fapt şi mărturiseşte.. p. o abordare de „sinteză”. b) examinările paraclinice având ca rol principal probarea şi obiectivarea diagnosticului clinic. electroencefalografice etc. 39 Idem. Premisele cercetării comportamentului deviant sunt psihologice atât la nivel substanŃial. V. urmărind în permanenŃă scopul aplicativ al acestor observaŃii în special pentru expertiza largă (psihosocio-medico-judiciară). pentru că se utilizează testele psihologice40. 37 Dragomiresc.Referindu-ne la un autor român. acesta deşi cercetează problemele comportamentului deviant sub genericul Psihosociologia comportamentului deviant36 el încearcă. Că este aşa rezultă din faptul că în fiecare capitol al lucrării autorul îşi respectă afirmaŃia din introducere în care spune: „Argumentarea observaŃiilor şi concluziilor noastre. Bucureşti. de fapt o abordare cu pronunŃat caracter sinergic37. în ansamblu. pentru că se cercetează personalitatea infractorului. 8. p. Psihosociologia comportamentului deviant. p. V. op. 9.. 1976. cât şi la nivel metodologic. la profesorul Virgil Dragomirescu. am făcuto prin prezentarea rezultatelor cercetărilor personale pentru fiecare din problemele tratate şi la fiecare capitol în parte. radiologice. 8. 46 36 . încercând discutarea motivaŃiei în psihosociogeneza conduitelor deviante”39. iar ca scop identificarea concretă a factorilor de ereditate. 38 Idem. sociologică şi criminologică”38. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. 131-220. p. d) interpretarea neurofiziopatologică pentru explorarea cauzalităŃii manifestărilor agresive de comportament cu răsunet antisocial. 40 Idem. precum şi în cercetarea bio-medicală. Dragomirescu. c) investigările biogenetice având ca premisă rolul factorilor ereditari în structurarea personalităŃii. precum şi de aprofundare a etiopatogeniei unor tulburări (aici intră ample investigaŃii de laborator.). „Pe baza acestor rezultate am realizat în final o sinteză privind implicaŃiile complexe ale comportamentului deviant.cit.

le dau conceptului de personalitate în legătură cu criminogeneza şi psihodiagnosticul comportamentelor deviante. medici.e) cercetarea sociologică având două obiective: în primul rând. pentru orientarea asupra posibilităŃilor de reechilibrare şi reinserŃie socială. discernământ). în raport cu cerinŃele normelor penale pozitive. 3. angajaŃi nemijlocit în practica pluridisciplinară a analizei comportamentelor deviante. conceptul de personalitate este esenŃial pentru o justiŃie ce se fundamentează pe adevăr. aplicarea unor măsuri punitive în locul unor măsuri medicale sau invers. ştiinŃă şi dreptate. credem că vor putea fi înŃelese mai bine definiŃiile pe care diferiŃi cercetători (psihologi. adică furnizarea datelor medicale obiective pe baza cărora se concluzionează asupra stării de imputabilitate (conştiinŃă. 47 . O asemenea abordare a studierii comportamentelor deviante va permite: 1. 4. criminologi. precum şi a circumstanŃelor bio-psiho-patologice. în al doilea rând. pentru demonstrarea obiectivă a cauzelor şi condiŃiilor determinante. actul infracŃional este rezultatul comportării negative a fiinŃei umane responsabile. Natura şi evoluŃia tulburărilor care au însoŃit sau precedat săvârşirea actului deviant şi dacă acesta prezintă riscul de cronicizare sau agravare. prin urmare. care motivează declanşarea conduitelor deviante. sociologi). în situaŃii concrete de ordin social. Aprecieri asupra periculozităŃii trăsăturilor de personalitate şi a tulburărilor de comportament care au precedat sau însoŃit comportamentul deviant. în care primează ideea de recuperare socială a delincventului. Din perspectiva consideraŃiilor de mai sus. prin precizarea diagnosticului şi excluderea simulării sub toate formele în care aceasta se poate manifesta (biodetecŃia este. Determinarea trăsăturilor esenŃiale ale personalităŃii analizate din perspectiva sinergetică. Aprecierea corectă asupra stării psihice a personalităŃii deviante. cum ar fi. de pildă. f) rezolvarea medico-legală. De aceea. esenŃială). Din punct de vedere juridic. 2. Exactitatea acestor concluzii va permite evitarea unor erori judiciare care s-ar putea plasa în sfera ireparabilului. În orice definiŃie dată infracŃiunii – definiŃie legală sau doctrinară – vom surprinde aceste condiŃii minime ce se cer unui act antisocial pentru a fi considerat infracŃiune. reconstituirea structurii personalităŃii delicventului şi a modului în care au fost soluŃionate şi.

Idem.Psihologia judiciară nu poate însă opera. organizat şi rezistent. dintre care nici una în sine nu este anormală. labilitatea.Pinatel pune un accent deosebit asupra faptului că nucleul personalităŃii criminale nu este un dat. la delincvenŃii care comit acte grave. în comportamentul criminal. p. justiŃia îşi racordează activitatea. apelând la serviciile psihologiei judiciare în cvasitotalitatea problemelor sale.Personalitatea se caracterizează prin următoarele trăsături: unitatea şi identitatea sa. care consideră că. De aceea. este reunirea şi asocierea componentelor amintite. care realizează un tot coerent. „personalitatea criminală pinateliană – aşa cum arată el – este un model de care analiza criminologică se serveşte în cercetările sale. agresivitatea şi indiferenŃa afectivă. O amplă teorie asupra personalităŃii criminale a creat Jean Pinatel. 15. cu conceptul juridic al infracŃiunii şi nici justiŃia modernă nu poate judeca şi soluŃiona cauze penale în această manieră. de un nucleu al personalităŃii ale cărui componente sunt: egocentrismul. de amprentele lăsate. Departe de a avea vreo legătură cu criminalul înnăscut al pozitiviştilor italieni din secolul al XIX-lea. ele însele alimentate de aferenŃele senzitivo-senzoriale şi cenestezice. „trecerea la act” constituie elementul decisiv. PersonalităŃii i se dau şi alte definiŃii între care menŃionăm: . a modului său de a reacŃiona. CondiŃiile trecerii la act sunt comandate. J. vreo variantă a speciei umane. care au jalonat istoria sa individuală”41. la personalitatea sa înŃeleasă ca sinteză a tuturor elementelor care concură la conformaŃia mintală a unui subiect căruia îi dă o fizionomie proprie. că ceea ce numeşte el personalitate criminală nu este un tip antropologic.Prin personalitate trebuie să înŃelegem mai degrabă un larg câmp de investigaŃii asupra fiinŃei umane concepute ca un întreg (Eysenck). Este punctul de vedere al unui medic confruntat cu o bogată cazuistică în domeniul psihodiagnosticului comportamentului deviant. în speŃă fiind vorba de actul infracŃional. un concept operaŃional. ale componentelor sale instinctiv-afective. . Este un sistem de referinŃă. 48 42 41 . o construcŃie abstractă care se substituie unei realităŃi subiective”42. „Această conformaŃie rezultă din nenumăratele particularităŃi ale constituŃiei sale psihofiziologice. Pinatel subliniază foarte hotărât. de toate experimentele trăite. Este un instrument clinic. la autorul acestuia. o unealtă de lucru. Nucleul personalităŃii criminale este o structură dinamică. care a lăsat deschisă problema conceptului personalităŃii. J. ci o rezultantă. subordonând-o posibilităŃilor de creştere a cunoaşterii în funcŃie de perfecŃionarea metodelor de investigaŃie a fiinŃei umane. specifică. vitalitatea. pur şi simplu.

Actul criminal care rezultă dintr-o situaŃie specifică constituie răspunsul (reacŃia) unei personalităŃi la această situaŃie. DiferenŃa dintre nedelincvenŃi şi delicvenŃi trebuie căutată în „pragul delincvenŃial”.arată mai departe Pinatel – ceea ce permite cert distingerea nedelincventului de delicvent. dar chiar şi a delincvenŃilor între ei. unei incitaŃii exterioare. Aceasta înseamnă – conchide Pinatel – ca ansamblu însufleŃit. ca proces prin care individul îşi făureşte reprezentarea mentală a tuturor activităŃilor sale fiziologice şi psihice. cele patru suprafeŃe fiind formate din amprenta morfologică. alŃii trec la act dintr-o incitaŃie exterioară foarte uşoară. Subliniind apoi că personalitatea este inseparabilă nu numai de organism. Dacă aşa stau lucrurile. se pune întrebarea unde vede Pinatel diferenŃa între delicvent şi nedelincvent? Răspunsul îl dă singur. a cărei existenŃă este condiŃionată de oscilaŃiile sale endogene şi de stimulii exteriori la care răspunde şi reacŃionează. dar şi de mediu. ierarhizat. Există situaŃii specifice sau periculoase în care ocazia nu trebuie să fie căutată. ci provoacă el însuşi ocaziile în care apoi operează. În ultimă analiză .Ideile avansate de J. caracter şi inteligenŃă. . iar atunci când unul dintre aceste elemente se schimbă. . conştientizarea. iar actul criminal ce rezultă de aici este o consecinŃă directă a activităŃii personalităŃii respective. vârful piramidei constituind sinteza globală a personalităŃii (Pende). în sensul că unii dintre nedelincvenŃi au nevoie de evenimente. Din această scurtă analiză rezultă că factorii de mediu influenŃează atât formarea personalităŃilor. Pinatel constată că în criminologie este esenŃial să se studieze personalitatea în situaŃie. raporturile individului cu mediul ambiant şi reacŃiile la mediu în vederea reglării comportamentului (Porot şi Kam Merer). În asemenea cazuri. delicventul format – în opoziŃie cu nedelincventul – nu aşteaptă ivirea unei ocazii propice.Personalitatea se prezintă sub forma unei piramide biotipologice a cărei bază este formată de ereditate.Personalitatea şi mediul formează o totalitate funcŃională. personalitatea este aceea care domină situaŃia. „Criminolgia fundamentală este ştiinŃa trecerii la actul delinctuos şi nimic altceva” – conchide Pinatel. Dar există situaŃii nespecifice sau amorfe în care ocazia trebuie să fie căutată. de temperament. se modifică şi această totalitate funcŃională (Klineberg). este aptitudinea mai mult sau mai puŃin pronunŃată de trecere la act. de presiuni grave pentru a le provoca o reacŃie delincvenŃială. 49 . Pinatel duc în mod firesc la concluzia că „în circumstanŃe excepŃionale. cât şi a situaŃiilor. orice om poate deveni delincvent”. Spre deosebire de aceştia.

ci. căci indiferent afectiv nu-i pasă de nimeni. tot aşa cum este în stare să depăşească obstacolele care apar în calea acŃiunii lui criminale.. DemonstraŃiile logice pe care le foloseşte Pinatel – bazate pe o experienŃă clinică de decenii – constituie cele mai bune argumente moderne cu ajutorul cărora se poate combate nativismul în criminogeneză. în cadrul duelului judiciar. Cercetările moderne consacrate psihologiei actului infracŃional sunt în mod constant pluridisciplinare. săvârşirea şi în atitudinea postinfracŃională. 1997 – Excelente observaŃii ale practicianului.„că mediul poate fi criminogen nu numai prin multiplicarea ocaziilor de a comite crime. permiŃând o fundamentare realistă a măsurilor generale şi speciale orientate către prevenirea şi combaterea manifestărilor antisociale. Presa Universitară Clujeană. În acelaşi timp. funcŃiile acuzării şi apărării. Cercetarea complexă a fenomenului infracŃional. motivaŃia şi voinŃa) se manifestă în pregătirea. 3. Pinatel arată că infractorul nu este reŃinut în săvârşirea actului său de oprobiul social. poate comite orice crimă. în ultimă instanŃă. în egală măsură. particularităŃi Diagnosticarea cât mai corectă a profilului psihocomportamental al infractorilor43. nu nutreşte sentimente de simpatie faŃă de nimeni şi. 50 .2. evidenŃierea cât mai exactă a cauzelor care au determinat comportamentul lor antisocial constituie cerinŃe esenŃiale pentru conturarea programelor terapeutic-recuperative din cadrul instituŃiilor corecŃionale. Elementele pozitive ale personalităŃii vor putea conduce spre o pedeapsă mai uşoară. el reuşeşte să depăşească şi aversiunea faŃă de acte odioase. iar efectele sale sunt condiŃionate de această personalitate. Personalitatea infractorului este fondul pe care trebuie să se încrucişeze. în consecinŃă. tipologii. pe când cele negative vor trebui înfrânte printr-o pedeapsă mai aspră. O analiză strict psihologică a actului infracŃional constă în analiza modului în care personalitatea infractorului (inteligenŃa. pedeapsa este impusă infractorului. Analizând în continuare comportamentul infracŃional. incapabil să se organizeze pe termen lung. Există şi situaŃii în 43 Buş. pentru că. I. şi prin faptul că uşurează structurarea personalităŃilor criminale”. sub toate aspectele sale. deschide largi perspective explicaŃiei ştiinŃifice a mecanismelor şi factorilor cu rol favorizant. Psihologie judiciară. afectivitatea. Concepte. deoarece este labil. întrucât el este dinamic şi eminamente agresiv.

De aceea justiŃia îşi racordează activitatea la serviciile psihologiei judiciare. Infractorul se prezintă ca o personalitate deformată. în istoria personală.care pedepsele sunt insuficiente. salturi nemotivate de la o extremă la alta. un element care în reacŃiile sale trădează discontinuitatea. a educaŃiei deficitare primite în familie. Infractorul apare ca un individ cu o insuficientă maturizare socială. particularităŃi ale căror rădăcini se află în mică măsură în elementele înnăscute ale personalităŃii şi în cea mai mare măsură în antecedentele sale. inconstanŃă în reacŃii faŃă de stimuli. slaba dezvoltare a emoŃiilor şi sentimentelor superioare. a deprinderilor şi practicilor antisociale însuşite. care intră în conflict cu cerinŃele sistemului valorico-normativ şi cultural al societăŃii în care trăieşte. ci prin filtrul particularităŃilor sale individuale. Instabilitatea emotivă face parte din stările de dereglare a afectivităŃii infractorilor care se caracterizează prin: lipsa unei autonomii afective. ştiinŃă şi dreptate. Datorită experienŃei negative. infractorul este un individ instabil din punct de vedere emotiv-acŃional. Conceptul de personalitate este esenŃial pentru o justiŃie ce se fundamentează pe adevăr. în care primează ideea de recuperare socială a infractorului. de obicei. acestea generând. îndeosebi a celor morale 51 . Această instabilitate este o trăsătură esenŃială a personalităŃii dizarmonic structurată a infractorului adult sau minor. cât şi mecanismele interne (mobiluri. cu deficienŃe de integrare socială. o latură unde traumatizarea personalităŃii se evidenŃiază mai bine decât pe planul componentei cognitive. motivaŃii. insuficienta dezvoltare a autocontrolului afectiv. s-a reuşit să se stabilească anumite caracteristici comune care se regăsesc la majoritatea celor care încalcă în mod frecvent legea: INSTABILITATEA EMOTIV-ACłIONALĂ. 1992). în modul de a rezolva situaŃiile conflictuale care apar mereu în acest spaŃiu. Studiindu-se diferite categorii de infractori sub aspectul particularităŃilor psihologice. un anumit mod de a acŃiona şi reacŃiona în spaŃiul psihologic. ceea ce îi permite comiterea unor acŃiuni atipice cu caracter antisocial sau disocial. cărora societatea nu le-a găsit remedii propice. Factorii psihologici nu acŃionează direct. scopuri) care declanşează trecerea la actul infracŃional ca atare (Banciu. Toate acestea îi determină un anumit tip de comportament disfuncŃional. Pe această bază se încearcă să fie puse în evidenŃă atât personalitatea infractorului. nemijlocit şi univoc asupra individului. fenomenul recidivei sau al obişnuinŃei infracŃionale.

cinstit. infractori. unde nu există condiŃii. Arbuthnot (1987) concluzionează faptul că acesta este centrat pe prezent şi nu discriminează cert delincvenŃa de nondelincvenŃă. acordând o mică importanŃă viitorului. Atingerea intereselor personale. InadaptaŃii. elaborat pe linie socială. alcoolici). la lipsa de obiectivitate faŃă de sine şi faŃă de alŃii. ceea ce conferă un caracter atipic reacŃiilor acestora. care nu se maschează numai în perioada în care comite fapta infracŃională. El joacă rolul omului corect. duplicitatea infractorului este a doua lui natură. al omului cu preocupări de o altă natură decât cele ale „specialităŃii” infracŃionale. în special. IMATURITATEA INTELECTUALĂ. un simptom de inadaptare. etiologic. indiferent de consecinŃe. AcŃiunea infracŃională reprezintă. priceperea sau preocuparea necesare educării copiilor. iar comportamentul este o reacŃie atipică. divorŃaŃi. a „vieŃii duble”. aceştia provin din familii dezorganizate (părinŃi decedaŃi. şi ai autorităŃilor. se pun implicit bazele unei inadaptări sociale. INADAPTAREA SOCIALĂ. Este evident că orice infractor este un inadaptat din punct de vedere social. pot fi actualizate. sunt elemente a căror educaŃie s-a realizat în condiŃii neprielnice şi în mod nesatisfăcător. de aspectul normal al vieŃii. duce la mobilizarea excesivă a resurselor fizice şi psihice. Acest „joc” artificial îi denaturează actele şi faptele cotidiene. SENSIBILITATEA DEOSEBITĂ. îi formează infractorului deprinderi care îl izolează tot mai mult de societate. cei greu educabili. Acolo unde nivelul socio-cultural al părinŃilor nu este suficient de ridicat. Atitudinile antisociale care rezultă din influenŃa necorespunzătoare a mediului duc la înrădăcinarea unor deprinderi negative care. Reprezentând o dominantă puternică a personalităŃii. Toate acestea duc la lipsa unei capacităŃi de autoevaluare şi de evaluare adecvată. AnumiŃi excitanŃi din mediul ambiant exercită asupra lor o stimulare spre acŃiune cu mult mai mare ca asupra omului obişnuit. unde nu se dă atenŃia cuvenită normelor regimului zilnic. Pe infractor îl caracterizează lipsa unui sistem de inhibiŃii. conducând la devianŃă şi apoi la infracŃiune. în diferite ocazii nefavorabile. plănuieşte şi execută totul ferit de ochii oamenilor. în general. observă. ci tot timpul. Conştient de caracterul socialmente distructiv al actului infracŃional.etc. 52 . Există ipoteza că infractorul este strict limitat la prezent. DUPLICITATEA COMPORTAMENTULUI. de unde se recrutează întotdeauna devianŃii. infractorul lucrează în taină. Anamnezele făcute infractorilor arată că. Necesitatea tăinuirii. în majoritatea cazurilor. Aceasta constă în incapacitatea infractorului de a prevedea pe termen lung consecinŃele acŃiunii sale antisociale. făcându-l uşor depistabil pentru un bun observator.

53 . generând simultan surescitarea subcorticală. agresiv şi violent. Este o stare pe care infractorul o resimte ca un sentiment de insuficienŃă. pentru momentul dat. infirmităŃi reale sau imaginare fiind potenŃate şi de către dispreŃul. care consideră că i se cuvin sau când în calea obŃinerii acestor drepturi se interpun obstacole. activitatea instanŃei corticale de comandă a acŃiunilor. Datorită dezechilibrului psiho-afectiv. dezaprobarea tacită sau experimentată a celorlalŃi. acŃionând haotic. Este o stare emoŃională resimŃită de infractor atunci când este privat de unele drepturi.. atipic. minore şi uneori nesemnificative. 1983). predominând principiul plăcerii în raport cu cel al realităŃii.. Infractorii reacŃionează diferenŃiat la situaŃiile frustrante.Imaturitatea intelectuală nu se suprapune cu rata scăzută a coeficientului de inteligenŃă (IQ). în favoarea celor din urmă. FRUSTRAREA. Cei puternic frustraŃi au tendinŃa să-şi piardă pe moment autocontrolul. recompense. Imaturul afectiv recurge la comportamente infantile (accese de plâns.Pinatel (1971) arată că la majoritatea marilor delincvenŃi există un nucleu al personalităŃii ale cărui elemente componente sunt: egocentrismul. de la abŃinere (toleranŃă la frustrare) şi amânare a satisfacŃiei până la un comportament agresiv. agresivitatea şi indiferenŃa afectivă. crize etc. IMATURITATEA AFECTIVĂ. de incapacitate personală. ci înseamnă o capacitate redusă de a stabili un raport raŃional între pierderi şi câştiguri în proiectarea şi efectuarea unui act infracŃional. iar în cazul infractorilor la comportamente de tip inferior orientate antisocial. este lipsit de o poziŃie critică şi autocritică autentică. Complexul de inferioritate incită adesea la comportamente compensatorii. Frustrarea este resimŃită în plan afectiv-cognitiv ca o stare de criză (o stare critică. instabil emoŃional. cu urmări antisociale grave. Nu are o atitudine consecventă faŃă de problemele reale şi importante. Imaturitatea afectivă asociată cu imaturitatea intelectuală predispune infractorul la manifestări şi comportamente antisociale cu urmări deosebit de grave. la reacŃii disproporŃionate. de tensiune) care dezorganizează. inconstant.) pentru obŃinerea unor plăceri imediate. Complexul de inferioritate apare în urma unor deficienŃe. labilitatea. imaturitatea afectivă duce la o rigiditate psihică. trecerea la comiterea infracŃiunii efectuându-se în condiŃiile unei prudenŃe minime faŃă de pragurile de toleranŃă a conduitelor în fapt (Bogdan şi colab. COMPLEXUL DE INFERIORITATE. Constă în decalajul persistent între procesele cognitive şi afective. J. este nerealist. satisfacŃii etc.

o accentuată deschidere spre influenŃe. tâlhăria. ca atare. Atunci când nu-şi realizează scopurile propuse devine invidios şi susceptibil. precum şi stilul educaŃional adoptat în cadrul acestei microstructuri. consideră că are întotdeauna şi în toate situaŃiile dreptate. cum ar fi: omuciderea. tentative de sinucidere sau chiar sinucidere. vătămarea corporală etc. conştient. atacă cu virulenŃă. Agresivitatea profesională se caracterizează printr-un comportament violent. neputând să-şi inhibe pornirile şi dorinŃele în faŃa pericolului public şi a sancŃiunii penale. capriciozitatea şi.EGOCENTRISMUL reprezintă tendinŃa individului de a raporta totul la el însuşi. durabil. INDIFERENłA AFECTIVĂ este strâns legată de egocentrism şi mai poartă numele de insensibilitate morală. LABILITATEA este trăsătura personalităŃii care semnifică fluctuaŃia emotivităŃii. Agresivitatea ocazională se caracterizează prin spontaneitate şi violenŃă. manifestându-se prin forme multiple. îşi maximizează calităŃile şi succesele. un rol important deŃinându-l în acest plan funcŃionarea defectuoasă a structurii familiale.Pinatel mai evidenŃiază două forme distincte ale agresivităŃii: ocazională şi profesională. Această latură a personalităŃii infractorului se formează de la vârste timpurii. violul. el şi numai el se află în centrul tuturor lucrurilor şi situaŃiilor. prin satisfacŃia resimŃită faŃă de durerile altora. care se relevă ca o constantă a personalităŃii infractorului. ceea ce explică 54 . Autoagresivitatea constă în îndreptarea comportamentului agresiv spre propria persoană. iar atunci când greşeşte. tentativa de omor. Îşi minimalizează defectele şi insuccesele. fiind mai des întâlnită în crimele pasionale. Este un individ care nu este capabil să recunoască superioritatea şi succesele celorlalŃi. se crede permanent persecutat. scopuri. IndiferenŃa afectivă redă în fond stările de inhibare şi dezorganizare emoŃională. infractorul nu este conştient de propria-i stare de inhibare emoŃională. J. Egocentricul nu este capabil să vadă dincolo de propriile dorinŃe. Instabilitatea emoŃională presupune o insuficientă maturizare afectivă. De obicei. Heteroagresivitatea presupune canalizarea violenŃei spre alŃii. în loc să-şi reconsidere poziŃia. exprimându-se prin automutilări. dominator şi chiar despotic. Ea se caracterizează prin incapacitatea infractorului de a înŃelege durerile şi nevoile celorlalŃi. acŃiunile individului fiind imprevizibile. acesta manifestându-se agresiv în mod deliberat. individul fiind robul influenŃelor şi sugestiilor. interese. Cele mai cunoscute forme de agresivitate sunt: autoagresivitatea şi heteroagresivitatea. fiind una din principalele carenŃe ale procesului socializării. AGRESIVITATEA apare atunci când individul este împiedicat să-şi satisfacă dorinŃele şi se manifestă printr-un comportament violent şi distructiv.

de nemulŃumire de sine. lipsa unor preocupări susŃinute care să dea un scop mai consistent vieŃii. însă la acestea nu sunt elemente dominante ale personalităŃii. specifică a infractorilor. Nu se poate spune însă că această atitudine. îl fac pe infractor indiferent faŃă de viitor. orgolioşi. Lipsa unui microclimat afectiv. îi împrumută o atitudine de totală nepăsare faŃă de 55 . dar în acelaşi timp mai probabil o specializare superioară. Legătura strânsă dintre indiferenŃa afectivă şi egocentrism constă în faptul că infractorului îi este străin sentimentul vinovăŃiei. Dezgustul faŃă de muncă.atât calmul cât şi sângele rece cu care sunt comise o serie de infracŃiuni de o violenŃă extremă. precum şi o dexteritate deosebită ce se dobândeşte pe baza unui antrenament îndelungat. fantezie. adeseori puerile. productivă. nu au consistenŃa şi frecvenŃa întâlnită la infractori. infractorii îşi constituie un stil specific de lucru. Aceste componente ale personalităŃii infractoare se pot întâlni şi la celelalte persoane (neinfractori). conŃinutul lor se îndreaptă spre acŃiuni conflictuale în raport cu societatea. Trăind în conflict cu societatea şi acŃionând mereu împotriva ei. în cea mai mare parte a cazurilor. Procesele volitive funcŃionează la ei în mod normal. de atitudinea negativă faŃă de cei ce desfăşoară o activitate organizată. poate sugera uneori sărăcie de idei sau lipsa imaginaŃiei creatoare. Infractorul se simte mereu în continuă apărare legitimă faŃă de societatea care refuză să îi ofere de bună voie ceea ce capriciul lui de moment pretinde. provoacă la ei o stare de continuă nelinişte. ceea ce le convine foarte mult deoarece le favorizează activitatea infracŃională. Cu toate acestea. o continuă stare de irascibilitate. Analizând modul lor de lucru. infractorul este incapabil din punct de vedere psihic să desfăşoare o muncă socială susŃinută. Faptul că în decursul activităŃilor. eschivarea de constrângeri socialmorale. Ca urmare a orientării axiologice. măiestria lor poate oglindi uneori ingeniozitate. prin succesele obŃinute în activitatea infracŃională devin încrezuŃi. de idei simple. al culpabilităŃii. cu mici variaŃii pe acelaşi motiv fundamental. această incapacitate fizică este generată de deficienŃe ale voinŃei. nu sunt orientate spre infracŃionalitate. ajungem să recunoaştem că este vorba. inventivitate. elaborată în cursul vieŃii lor. Elementul lui vital şi în acelaşi timp şi o trăsătură fundamentală a caracterului său este minciuna. lipsa unor valori etice către care să tindă. spre vagabondaj şi aventuri. supraapreciindu-se şi ajungând la manifestări de vanitate. Această incapacitate este dublată de dispreŃul faŃă de muncă. Această nelinişte alimentează tendinŃa. a sistemului de valori pe care îl posedă. spre acŃiuni antisociale. fapt ce contrazice teoria despre inteligenŃa nativă.

În analiza personalităŃii. atitudini. astfel încât fenomenul personalităŃii este dificil de cunoscut şi reclamă utilizarea unor mijloace ştiinŃifice deosebit de sensibile pentru a efectua o analiză eficientă. Luând în considerare unicitatea oricărui act infracŃional. în literatura de specialitate şi în practica de investigare pluridisciplinară. poate duce la acte de mare cruzime. ca urmare. fie de exercitarea unei specialităŃi infracŃionale deosebite. constituind resortul care îl împinge spre acŃiune. un joc mare de deplasări cauzate fie de elemente temperamentalcaracteriale. în funcŃie şi de genul de infracŃiune pe care îl realizează. Componentele personalităŃii „Sistemul personalităŃii”. cuprinzând acele elemente care se pot desprinde din analiza trăsăturilor fundamentale ale unui număr mare de infractori. cât şi cele complexe. Din acest motiv. În 56 . Profilul psihocomportamental al infractorului a fost prezentat la modul general. conflicte. Se remarcă sentimentalismul ieftin al infractorului. Ponderea cu care apar aceste caracteristici diferă foarte mult de la un infractor la altul. atât cele simple. indiferent dacă unele caracteristici se regăsesc şi la predecesori (caracteristici ereditare) sau nu (caracteristici înnăscute). care are o forŃă mobilizatoare majoră. 3. Egoismul înăbuşă complet orice urmă de compasiune şi.propria-i soartă. aşa cum îl învederează definiŃiile prezentate. aparentul curaj de care dă dovadă reprezintă de fapt insensibilitate. este lipsit de transparenŃă. a individualităŃii şi personalităŃii distincte a oricărui infractor. se disting două planuri de analiză: planul componentelor personalităŃii şi planul tipurilor de personalitate.3. ceea ce fundamentează şi face posibil întregul sistem al ştiinŃelor comportamentale. Vom analiza personalitatea din perspectiva acestor două planuri: a) Componentele biopsihologice Componentele biologice ale personalităŃii cuprind toată zestrea nativă a individului. Imaginea prezentată este mai degrabă una statistică. nu sunt lipsite de interes urmărirea şi surprinderea unor particularităŃi psihologice ale infractorilor de diverse „specialităŃi”. Elementele sale constitutive. în urma obişnuinŃei de a fi mereu în pericol. se află într-un sistem de legături multiplu determinate. astfel încât el nu poate fi cunoscut decât prin investigaŃii complexe. ea permite un număr nesfârşit de excepŃii. Analiza este posibilă datorită proprietăŃii personalităŃii de a se proiecta în lumea exterioară prin impulsuri. indiferenŃă în urma tensiunii continue. inclusiv al psihologiei juridice.

Termenul românesc cel mai apropiat este „fire”. nici un desenator. CalităŃile şi deficienŃele majore ale organismului.c. apoi de oameni la care stările afective sunt durabile sau mai puŃin durabile. în mare parte. caracteristicile temperamentale. nu va deveni un „bun” falsificator de bancnote sau diplome dacă aptitudinile lui nu vor fi susŃinute de atitudini antisociale puternice (relaŃia aptitudini-atitudini). Falsificatorii de tablouri fac parte dintre acele talente corupte pe care 57 . adesea incită la comportamente compensatorii – „vitejia” lui Napoleon pare să fie ilustrativă – care nu o dată pot duce la comportamente deviante. de pildă. potenŃate şi prin dispreŃul tacit sau exprimat de cei din jur. Îndeosebi pe acest plan se evidenŃiază nu numai complexitatea personalităŃii. fapt asupra căruia vom insista pe parcursul lucrării.a. ci şi contradictorialitatea ei. „Studiul inferiorităŃii organelor şi compensaŃia lor în activitate” (1917) – este una din caracteristicile cele mai generale ale infractorilor. 1. de uşurinŃa sau dificultatea de a se comuta de la o stare psihică (afectivă) la alta etc. InteligenŃa. comportamentul lor fiind. fire iute. nu poate atinge niveluri superioare fără studii de specialitate. Sentimentul de inferioritate generat de statura mică sau de disfuncŃii organice.determinarea comportamentului şi mai cu seamă a celui deviant. Temperamentul constă în acele caracteristici formale care se referă la modul cum se desfăşoară viaŃa psihică a individului. îşi pun amprenta în mod hotărât asupra personalităŃii. Oricât de „talentat”. este considerată ca fiind o aptitudine generală. Astfel.b. Impactul factorilor sociali asupra aptitudinilor înnăscute este uşor de demonstrat. Oamenii cu un organism bine structurat. Înzestrarea aptitudinală a personalităŃii se referă la abilitatea naturală de a dobândi cunoştinŃe ori îndemânări de ordin general sau special. Sentimentul inferiorităŃii – cunoscut în literatură mai ales după lucrarea psihologului vienez Alfred Adler. chiar de geniu. precum şi constelaŃia aptitudinală a individului constituie forŃe adesea determinante. În opoziŃie cu aceştia. determinat în mod avantajos de constituŃia lor fericită. de înzestrat nativ pentru muzică ar fi cineva. calităŃile sau deficienŃele majore ale organismului. dublat şi de o înfăŃişare atrăgătoare au o siguranŃă de sine. câtă vreme îndemânarea constituie o aptitudine specială. cele vizibile cât şi cele mai puŃin vizibile. O caracteristică superioară pozitivă – mare talent la desen – devine socialmente negativă prin manifestarea ei pe un tărâm prohibit de societate. 1. 1. vorbim de fire lentă. o capacitate redusă de rezistenŃă la greutăŃi fizice sau deficienŃe senzoriale ori locomotorii influenŃează negativ formarea personalităŃii. Pe de altă parte.

sunt trăite sub formă de atitudini faŃă de alŃi oameni. pe măsură ce se interiorizează. Prin caracter se înŃelege ansamblul trăsăturilor esenŃiale şi calitativ specifice care se exprimă în activitatea omului în mod relativ stabil şi permanent. atunci devine clar că atitudinea faŃă de alŃii şi faŃă de sine constituie acele fundamente ale caracterului care determină. dezvoltarea personalităŃii se realizează în timp. Deci. Dacă. tot aşa şi criminogeneza trebuie să fie privită ca un proces de durată în care factorii biologici individuali sunt întreŃesuŃi cu cei sociali. Trăsăturile sunt ale personalităŃii şi nu ale comportamentului.4. Activitatea individului însă. faŃă de muncă şi activitate în general. Dacă prin atitudine vom înŃelege maniera de a se comporta într-o situaŃie. fenomenul învăŃării ca substrat şi mecanism al educaŃiei spontane şi instituŃionalizate) traduse în structuri achiziŃionate (caracter. dacă nu este asociată cu onestitatea (atitudinea socială pozitivă). activ. ceea ce împrumută fenomenului infracŃional nu numai multicauzalitatea. pe măsura consolidării lor. 58 . inteligenŃa (aptitudine generală). poate să evolueze în direcŃia formării unei personalităŃi de escroc. precum şi în atitudinea faŃă de sine însuşi. cu îndreptăŃire. în mare măsură. b) Componentele sociale Componentele sociale se referă la efectele acŃiunii unor agenŃi de natură socio-culturală (mediu social. atitudini). când cineva. exigent faŃă de sine).J. şantajist sau de delapidator.câştigul uşor le atrage. fie formarea unei personalităŃi echilibrate (om sociabil. care. distant şi nepăsător faŃă de alŃii. Tot aşa. Comportamentul poate fi privit numai ca indicator al trăsăturii. Componentele biologice se dezvoltă şi acŃionează în condiŃiile existenŃei şi acŃiunii concomitente ale componentelor sociale. căci comportamentul adesea poate fi vizibil. devin forŃe motrice. cu o mare doză de egoism). Tot astfel. putem vorbi de o devenire permanentă a personalităŃii. se mulează pe „modele” socioculturale de comportare şi. într-o societate monopolizează toată conversaŃia (comportament). 3. noi conchidem că este vorbăreŃ (trăsătură). fie formarea unei personalităŃi deviante (bănuitor. De pildă. asistând la un meci de box şi observând că un pugilist luptă până la epuizare (comportament). Trăsăturile personalităŃii Trăsăturile personalităŃii sunt considerate ca fiind variabile. dar trăsătura niciodată. H. chiar motive care modelează comportamentul. Eysenck menŃionează că trăsătura este ceva ce se manifestă la individ într-un mare număr de situaŃii. dar şi polimorfia specifică. ajungem la concluzia că el este persistent (trăsătură). prin interacŃiunea celor două blocuri mari de componente.

fie ele caracteristice şi relativ stabile. profunde ale personalităŃii sunt relativ rare. Eysenck. a modului de gândire. iute. individuală.). Tipuri de personalitate Încă din cele mai vechi timpuri s-a observat că există clase de indivizi care au unele caracteristici comune sau grupuri de astfel de caracteristici. Trăsăturile de personalitate evoluează în cursul vieŃii individului. spunem că aceşti indivizi aparŃin tipului introvertit. nivelul reacŃiilor de trăsătură şi. ci este o constelaŃie specifică a trăsăturilor. trăsături ale afectivităŃii (uşor emoŃionabil.5. ereditate.). presupune cunoaşterea dominantei (dominantelor) specifice şi sistemul de subordonare – faŃă de dominantă(e) – a celorlalte trăsături. dar şi la motivaŃii şi interes etc.) a ales drept 59 . fie pe cea a temperamentului.) pot apare şi trăsături noi sau se accentuează cele formate anterior. H. Pornind de la ideea că temperamentul este componenta de bază a personalităŃii – fără a fi exprimat în mod explicit acest pretins adevăr – încă din antichitate Hipocrat (care a trăit în secolul V î. Stagner. rigiditate. trăsături dinamice care se referă la modul de acŃiune şi de decizie. ca şi în urma retroacŃiunii (de la comportament înapoi spre trăsături. unică. alert etc. Indivizii din respectiva clasă – în funcŃie de caracteristica aleasă – aparŃin aceluiaşi tip. schimbările radicale. de pildă. Aşa. nivelul reacŃiilor de deprindere (habitudinale). 1961.e. formând deci o textură specifică. personalitatea este organizată ierarhic pe patru niveluri: nivelul reacŃiilor (răspunsurilor) specifice.J. trăsături temperamentale (lent. Cunoaşterea reală a personalităŃii. dacă un grup de indivizi se caracterizează prin persistenŃă. dramatice. subiectivitate. nivelul superior de reacŃie tipologică. Tipul este deci o noŃiune supraordonată noŃiunii de trăsătură. în ultimă analiză. În cadrul acestei interacŃiuni. noi de fapt am caracterizat un individ. obişnuit. deoarece el este în permanentă interacŃiune cu mediul social şi cu cel fizic. Personalitatea nu este numai suma trăsăturilor. Cu alte cuvinte. Putem vorbi de trăsături ale cunoaşterii (acuitate perceptivă. ele sunt doar excepŃii care. 1970). iritabilitate. atitudine etc. între care una sau câteva dobândesc un caracter dominant. După unii autori (R. se produc în condiŃii cu totul ieşite din comun. ele au o evoluŃie într-un ritm lent. în fine. gândire superficială etc.). fie pe latura intereselor. tipul este un stil superior de organizare a personalităŃii. în continuă transformare. Oricare ar fi natura trăsăturilor.Trăsătura este o tendinŃă de reacŃie largă şi relativ permanentă.n. 3. a constituŃiei lor fizice etc. sentimente profunde etc. timiditate. Ar fi greşit să credem că alcătuind o listă de 30-40 de trăsături. subordonându-le pe celelalte.

nici studiul individual.1. sangvinicul este considerat optimist. fie că orientarea persoanei merge mai degrabă spre interior. tinde spre agresivitate şi-şi pierde cumpătul uşor. stipulând. mereu simte nevoia să aibă cu cine vorbi. Îşi face planuri de viitor şi nu-i place să acŃioneze sub impulsul momentului. melancolic. Termenii aceştia sunt răspândiŃi şi azi. îi plac petrecerile. mereu este gata de ripostă. au în comun faptul că nu reuşesc să 60 . După concepŃia lui C. flegma). iar în genere extravertitul nu este întotdeauna o persoană demnă de încredere. bila neagră. dar în mod obişnuit una din ele este dominantă şi conştientă. există două orientări majore ale personalităŃii. retrasă. cu excepŃia câtorva prieteni intimi. FaŃă de oameni. este deschis.5. care preŃuieşte mai mult cărŃile decât oamenii. melancolicul – trist. şi. este un om de încredere care pune mare preŃ pe valorile etice. Tinde să ia totul în serios şi duce o viaŃă ordonată. în general. Jung. în mod impulsiv. Jung consideră că există două tipuri extreme: cel introvertit şi cel extrovertit. este foarte rezervat. Îşi controlează foarte strâns sentimentele. Extravertitul tipic este sociabil. bila galbenă.Allport. nu-şi face griji. iar flegmaticul – apatic. Mereu tânjeşte după companie veselă. Tot timpul este activ.2.W. prea rar se comportă în mod agresiv şi nu-şi pierde uşor cumpătul. ca şi alte feluri de tipologii care au fost elaborate de-a lungul vremii. Tipologia lui Carl Gustav JUNG – extravert – introvert Axându-se exclusiv pe criterii de natură psihologică. Deşi înclinat spre pesimism. acŃionează sub inspiraŃia momentului. îi place să rişte. Sentimentele sale nu sunt sub un control riguros. nu-i place nici lectura solitară.5. în general. în consecinŃă. C. Valoarea tipologiilor Tipologiile la care ne-am referit. Îi plac glumele şi păcălelile. râsul (şi veselia) constituie elementul lui. În limbajul cotidian. existenŃa a patru tipuri temperamentale fundamentale: sangvinic. Ambele atitudini se regăsesc la fiecare individ.G.criteriu al tipologiei sale predominanŃa uneia din „cele patru humori ale organismului” uman (sânge. afirmă G. prietenos.G. şi anume: fie că avem de-a face cu un om care se orientează cu precădere spre lumea externă. 3. lumea obiectivă (atitudine extravertită). flegmatic. câtă vreme cealaltă este subordonată şi inconştientă. având caracteristici din ambele tipuri extreme. introvertitul. are mulŃi prieteni. Introvertitul tipic este o persoană liniştită. coleric. 3. spre lumea subiectivă (atitudine introvertită). optimist. coleric înseamnă irascibil. între care se plasează tipul intermediar (ambivert).

în nici un sistem tipologic. poate la asasinii profesionişti să fie altfel…”. prin esenŃa lor. care corespunde mai degrabă necesităŃilor noastre logice de a „ordona” fenomene naturale care. ci jaloane. prin slăbiciunea înnăscută a aptitudinii lor de a fi condiŃionaŃi (deci educaŃi socialmente . arată că: „… practic. Tipul intermediar.6. Eysenck. „… există grupe de indivizi la care comportamentul criminal derivă din cauze totalmente diferite … aşa se pare că ucigaşii – cel puŃin cei din Europa – ar fi mai mult introvertiŃi. categoriile lui C. În această viziune evident că nu vom căuta tipologii perfecte. Jung. Personalitatea infractorului recidivist – „paradoxul criminal” – Eysenck . Fără îndoială. După cum se vede. sindromuri. Problema psihologică pe care Eysenck vrea s-o lămurească pe acest plan este cea a „paradoxului criminal”. de pildă. a unor indivizi implicaŃi poate în vreo infracŃiune. 61 . unde însă – statistic vorbind – ar ocupa majoritatea spaŃiului. consideră că omul este o fiinŃă eminamente orientată spre 44 Tiberiu Bogdan.). dacă nu neapărat un comportament criminal. cel puŃin un comportament antisocial…”. Dacă luăm.şi mai cu seamă recidivistul . Eysenck nu ajunge la rezultate concludente în această problemă. au toate şansele să nu reziste la tentaŃii şi astfel să adopte. 80-81. alături de mulŃi psihologi. în general. măcar şi superficială. care. nu sunt „ordonate”. totuşi.comite actele sale când ştie că în cele din urma va fi pedepsit? Întrebarea este cu atât mai justificată cu cât Eysenck. De ce infractorul . în orice sistem tipologic. toŃi criminalii fac parte din categoria extravertiŃilor” şi că „acest tip de indivizi se caracterizează printrun nivel slab de excitaŃie a cortexului cerebral. idem. este un construct mintal.Mawrer Interesante idei în materia recidivei dezvoltă Eysenck44.J.G. ale căror configuraŃii ne pot orienta în cunoaşterea. tipul ambivert. 3. ele nu pot fi gândite altfel decât că extravertitul „pur” şi introvertitul „pur” s-ar afla la polii opuşi ai unui continuum. fenomen care împiedică la ei formarea normală a reflexelor condiŃionate … deci extravertiŃii. în nici un cadru de referinŃă.J. ocupă un loc de frunte. Aceasta cu atât mai mult cu cât însăşi ideea de tip este o abstracŃie. Acest adevăr rezultă şi din constatările lui H. în ultima sa lucrare (1977).cuprindă toată varietatea personalităŃilor umane. nici chiar un tipolog de talia lui H.a. p. nu vom găsi nicăieri vreun „tip pur”.n. ceea ce aparent ar invalida tipologiile în general.

62 45 . trecerea la actul infracŃional este o activare a mecanismelor psihosociale ca reacŃie la excluderea şi respingerea pe care o suferă (N. deŃinuŃi la un penitenciar din S. 1977). 1974). În cazul delimcvenŃilor. ci şi unele constelaŃii de factori specifici. Impactul va fi cu atât mai violent cu cât subiectul va fi mai puternic convins că agentul frustrator a acŃionat cu intenŃie (Willard W. (Universal Index) în baza cărora au putut stabili nu numai existenŃa unor factori de personalitate care disting delincventul de nedelincvent. totuşi. ci doar îl descrie în formă generalizată. dau semne de neadaptare. Studiul multirecidiviştilor arată o conjugare de deficienŃe individuale şi sociale (E. ea nu explică fenomenul. în această conjunctură. este un motiv puternic de acŃiune şi. practic această constatare este greu de contrazis cu atât mai mult cu cât pe un plan şi mai general această „lege” face parte integrantă din teoria învăŃării (Legea efectului). evident. Mawrer. Egocentrismul – prin care se înŃelege incapacitatea de a Ńine cont de sentimentele. în fond. Hartup.. după care: „un anumit act (infracŃional) uman este determinat nu numai de consecinŃele lui. Eysenck se referă la „legea secvenŃei temporale” stabilită de psihologul american O.I. Johanson.U.A. respingerea socială. 1974). Neacceptarea. în sensul că dă o satisfacŃie imediată morală sau materială. delicvenŃii arată o tendinŃă marcantă de a „merge cu banda”. comportamentul va fi direcŃionat antisocial. 1971). după cum am arătat mai sus. ci şi de apariŃia în timp a respectivelor consecinŃe”. la cele mai mari neplăceri. una premială (pozitivă) şi alta de sancŃiune (negativă). În cazul unui act infracŃional. ambele consecinŃe fiind (teoretic) egale ca pondere (echiprobabile).H. în ultimă analiză. „când o acŃiune are două consecinŃe. Selosse şi alŃii.W. Mailioux. consecinŃa imediată este premial pozitivă. biologice şi intelectuale şi o lungă istorie de excluderi şi respingeri sociale ce îi fac „marginali” faŃă de comunitatea în care trăiesc (J. Astfel. deci. faŃă de ceilalŃi. câtă vreme sancŃiunea legală este mai îndepărtată în timp şi comportă un grad de incertitudine”45. F. În explicarea acestui paradox. Warbunton şi alŃii (1967) au utilizat teste de personalitate U. nu evită faptele care îl duc. atunci situaŃia (conflictuală) se rezolvă în funcŃie de consecinŃa probabilă cea mai apropiată (ca apariŃie în timp). gândurile şi Cu toate că această „lege” nu este altceva decât o generalizare a unei observaŃii de natură empirică şi cu toate că. sunt vanitoşi şi egocentrici etc. Urmărind să stabilească principalele caracteristici psihologice de personalitate ale unor „criminali înrăiŃi” (hardened criminals). cu toate acestea.hedonism şi. Cu alte cuvinte. un cumul de deficienŃe sanitare.

Alături de egocentrismul marcat. 1977) – este o caracteristică fundamentală a infractorului din obişnuinŃă. personalitatea delincventului mai este caracterizată şi printr-o imaturitate persistentă. de Greef (1946). a studiat un eşantion de 126 hoŃi. Multă vreme s-a crezut. fie pe plan intelectual. judecată.Q.interesele altora (M. Criminoza apare atunci – spune mai departe Harold Lindner – când motivaŃiile predispozante sunt „aprinse” de factorii (ambientali) precipitanŃi. Imaturitatea intelectuală înseamnă capacitatea redusă de a stabili un raport raŃional dintre pierderi şi câştiguri în proiectarea şi efectuarea unui act infracŃional. spre „factorii (ambientali) de precipitare” ce inspiră şi declanşează crime. în general. câtă vreme restul infractorilor se amplasează sub linia normalului la „înŃelegere” şi „judecată”.J. M. Cei care sunt mai apŃi să estimeze toate probabilităŃile par să manifeste mai multă prudenŃă decât alŃii. Harold Lindner susŃine că înŃelegerea şi tratarea „criminozei” (a crimei reale) constă într-o apreciere corectă a „motivelor predispozante”. pe de o parte. Într-o lucrare din 1955. comportamentul 63 . memorie de fixare. se mai poate stabili că gândirea egocentrică obişnuită este însoŃită de o slabă capacitate de adaptare socială. utilizând metoda Vermeylen. destoinicie şi capacitate de a face combinaŃii). relevată de toŃi autorii care au cercetat problemele psihologice ale infractorilor. Rezultatele testărilor mai arată că egocentricul primeşte greu dezaprobarea. De asemenea. 34 escroci şi 80 de asasini. ale faptului că infractorul este imatur. Chandler. E. mai cu deosebire sub influenŃa lombrosienilor. Înseşi actele antisociale sunt semne evidente ale unei imaturităŃi. La acest eşantion. să ia în consideraŃie şi pragurile de toleranŃă socială şi numai în baza unor asemenea socoteli acceptă sau nu riscul acŃiunii. înŃelegere. În aceste condiŃii.) scăzut. oferind mijloacele prin care ea se perpetuează. câtă vreme aprobarea îl stimulează pozitiv. El arată că în trecerea la actul deviant infractorul trebuie să cântărească bine câştigurile şi sancŃiunile scontate. 105 bătăuşi. fie pe plan afectiv. că infractorul (prin obişnuinŃă) este un individ total inferior sub aspect intelectual. Coslin (1976). Această latură a personalităŃii deviantului a fost studiată de P. Imaturitatea intelectuală nu trebuie înŃeleasă ca fiind identică cu un coeficient de inteligenŃă (I.J. Chandler subliniază că un mare număr de comportamente deviante sunt asociate cu o persistentă gândire egocentrică. iar pe de altă parte. asasinii şi escrocii. sunt la nivelul oamenilor obişnuiŃi (normali). care îl directivează pe individ spre un comportament criminal. Dar este de notat că din cei care trec la act nu toŃi dau dovadă de aceeaşi înŃelegere a conjuncturilor. sub aspectul unor trăsături intelectuale (atenŃie. 80 de criminali sexuali. capacitate asociativă.

În concepŃia lui Harold Lindner. deoarece ajută la elaborarea unor modele explicative 64 . . Teoretic. la 27%. În cele din urmă şi această analiză comportamentală duce la concluzia unei imaturităŃi intelectuale. actul criminal duce spre un cerc vicios.profunda dificultate de autoreprezentare. un binecunoscut cercetător italian. examinările efectuate de-a lungul anilor de Canepa asupra recidiviştilor şi altor categorii de infractori cu tendinŃe de a comite acte antisociale deosebit de grave. lipsa de capacitate de a se vedea pe sine în mod realist. au relevat: . Giacomo Canepa.agresivitate. pe care însă criminalul nu-l poate prevedea. Privit în acest fel. în sensul de a considera că toŃi cei din jur sunt duşmani. la 50%. nimeni nu oferă ajutor şi că în viaŃă totul se petrece conform legilor „baftei” sau „ghinionului”. publica rezultatele investigaŃiilor sale în care arăta existenŃa unor relaŃii esenŃiale între comportamentul antisocial şi delictual şi unele trăsături psihologice ale personalităŃii. În 1970.impulsivitate mărită. . actul criminal în sine duce la altă formă de dezechilibru: teama de pedeapsă şi necesitatea urgentă de a construi o formă de defensivă. la 68% dintre delicvenŃii examinaŃi. Pe lângă aceste caracteristici.indiferenŃă afectivă. Este vorba – arăta Canepa – de următoarele elemente: . o teamă excesivă de a părea slab şi insuficient de bărbat etc. cât şi din punct de vedere practic. la 46%.tendinŃa de a percepe realitatea într-un mod neobişnuit şi deformat. de a prevedea pe termen lung consecinŃele acŃiunii sale antisociale. la constatarea incapacităŃii criminalului.tendinŃe de opoziŃie. în ultimă analiză. Astfel. precipitantă joacă rolul de trăgaci şi explozia se produce. prin obişnuinŃă. actul criminal nu este altceva decât o încercare de a restabili echilibrul iniŃial (homeostaza).egocentrism. la 72%. motivele predispozante includ dorinŃa excesivă după anume feluri de gratificaŃie (bani. Fără doar şi poate.scepticism. . la 41%.).prezenŃa unor manifestări de indecizie şi incertitudine interioară.criminal este o încercare a individului de a se relaxa prin rezolvarea tensiunii interne şi restabilirea echilibrului iniŃial. . . Date fiind asemenea stări. o ostilitate exagerată faŃă de orice persoană care refuză vreun fel de gratificaŃie. .7. situaŃia (ambientală). sex etc. la care se adaugă şi strădania de a ascunde propria personalitate. un asemenea comportament exprimă multă miopie. 3. căci. . ParticularităŃile psihologice ale diferitelor categorii de infractori Încercările de clasificare şi portretizare a infractorilor prezintă importanŃă din punct de vedere atât teoretic.

deoarece ajută la organizarea unor acŃiuni sociale preventive şi la elaborarea unor programe de recuperare şi reinserŃie socială. Cunoaşterea cât mai exactă a profilului personalităŃii infractorului permite. AcŃiunea în sine constă din mişcări relativ simple: întinderea mâinii. organizarea unui program diferenŃiat şi individualizat de reeducare. nuanŃate. Cerşetorii sunt organizaŃi în adevărate reŃele46. recuperare şi reinserŃie socială. la evidenŃierea unor aspecte privind formarea şi evoluŃia unor asemenea structuri în timp. Caracteristic furtului este modul discret al sustragerii obiectului şi apoi îndepărtarea grăbită de la locul infracŃiunii. HoŃul lucrează mai mult cu mâna şi cu corpul. dar acest lucru se referă numai la acŃiunea în sine. 65 46 . (Vezi cerşetoria ca problemă socială – în arhiva personală a autorului – T. numai în al doilea rând. Eventualele infirmităŃi sunt subliniate cu grijă şi apar fie etalate ostentativ. HOłUL . ştiu să utilizeze metode cu totul deosebite (modularea vocii. fiind totodată bun cunoscător empiric în sesizarea şi exploatarea trăsăturilor psihologice ale celor de la care cerşesc. în primul rând. clientelă. deoarece pregătirea unui furt cere o activitate mintală minuŃioasă. ale exerciŃiului şi. totodată. Practic. atragerea lui spre infractor. sunt favorizate şi de unele predispoziŃii native (mobilitatea La seminarii se va insista pe particularităŃile modului de operare a acestei „industrii” .).starostele de cerşetori. Dexteritatea lui caracteristică. apucarea obiectului. prin mimica şi costumaŃia adecvată. Caracterul predominant fizic al acŃiunii presupune din partea lui un antrenament deosebit.formează un clan deosebit în lumea infractorilor. gazdele. în primul rând. mimica. invocarea unor mari necazuri) pentru a atrage atenŃia trecătorilor şi a obŃine mila lor. plasatorii. mobilitatea fizică. fie abia discret sugerate. Prezentăm în continuare particularităŃile psihologice ale diferitelor categorii de infractori: CERŞETORUL . rapiditatea mişcărilor sunt rezultatele. oraş.privind modul de structurare a personalităŃii infractorilor şi. Acest tip de infractor profită fără jenă de orice sentiment sau interes al publicului. deosebit de laborioasă. camuflarea şi transportarea obiectului într-un loc ascuns.cerşetoria . acŃionând prin intermediul rolului jucat verbal. cunoaşterea acestui profil este profitabilă organelor judiciare în finalizarea intenŃiei lor de stabilire a adevărului şi de soluŃionare legală a cauzelor. Unii îşi adaptează rolul după sezon.B. ascunderea de acei care l-ar putea urmări. În al doilea rând. Acesta este în posesia unor elemente ale artei dramatice.săvârşeşte cea mai primitivă acŃiune infracŃională. Cei ce ajung la măiestrie în cerşetorie. cartier.

HoŃul are un spirit de observaŃie bine dezvoltat. ca de exemplu calm. CoincidenŃa unor factori externi cu nereuşita acŃiunii. susŃinută de o constituŃie fizică. numai în cazul când este atacat fizic. hotărâre şi îndrăzneală în timpul operării.se conturează tipic ca personalitate. ÎnclinaŃia spre risc este deosebit de mare. fapt pentru care de multe ori ei mizează pe elemente cu extrem de puŃine şanse de reuşită. „şpringarii” etc. nuanŃat şi perfecŃionat îi fac pe unii hoŃi „să fure fără să vrea”. în special cel modern. Utilizând violenŃa în apărare. se bucură totuşi de puŃină variabilitate. Ca şi ceilalŃi infractori. nici hoŃul nu are o gândire cu calităŃi deosebite. Spărgătorul. „sânge rece”.. Automatizarea unor mişcări specifice. curaj. îl face să fie superstiŃios. şi terminând cu „escaladatorii”. Acesta nu se apără şi nu opune rezistenŃă. Ca particularităŃi specifice dobândite în cursul activităŃii infracŃionale. TÂLHARUL . spărgătorii de zid etc. în general. orientare promptă la situaŃia dată şi organizarea imediată a unui plan de acŃiune bazat pe elemente concrete şi prezente. şi de multe ori aplicat în situaŃii inadecvate. „şuŃii”. ReacŃia tipică este debarasarea de obiectul furat şi fuga. deşi tâlharul recurge la asasinat numai în caz Se va insista la seminarii pe particularităŃile diferitelor moduri de operare ale hoŃilor şi spărgătorilor. începând cu hoŃii de buzunare.). deşi unele ingenioase. sunt uşuratici. Deoarece comiterea actului infracŃional presupune acŃiuni complexe. hoŃul lucrează după „şabloane şi reŃete” puŃin variabile. se împrumută prin imitaŃie. deoarece ea este limitată la preocupările lui specifice. spărgătorii se recrutează din rândul celor mai evoluaŃi infractori. de securitate individuală. 66 47 . de hoŃi. Ei au nevoie pe lângă iscusinŃă (inteligenŃa practică) necesară executării unei spargeri şi de unele calităŃi deosebite.întreaga sa activitate infracŃională se caracterizează prin violenŃă.proceselor nervoase fundamentale. lipsiŃi de acele calităŃi ale voinŃei ce au sens etico-social. Sistemul de a acŃiona într-o situaŃie sau alta. (din arhiva personală a autorului T. spărgătorii. SPĂRGĂTORUL . „balconarii”. În ceea ce priveşte voinŃa şi personalitatea. posedă temeinice cunoştinŃe de ordin tehnic. Mijloacele lui de operare. de multe ori cruzime. se apropie de tâlhari. putem aminti o motricitate sporită faŃă de normal. prin operarea în bandă şi prin utilizarea forŃei ca mijloc de apărare în caz de surprindere. uneori chiar mistic47. somatică adecvată. aprecierea corectă a situaŃiei. în urma unui exerciŃiu îndelungat. declanşate de stimuli specifici. B. nivelul de dezvoltare a analizatorilor). iar prin faptul că tind să-şi însuşească bunuri. ceea ce favorizează descoperirea lui. sau în cazul elaborării proprii devine frecvent.

şantajistul. ură. reacŃionând violent. B. După motivul asasinatului (obŃinerea unor avantaje materiale. La aceştia. necesitatea unor mijloace intelectuale mai deosebite. infractorii intelectuali îşi comit acŃiunile în mod preponderent pe cale verbală.2 omoruri şi 7 tâlhării. care se exteriorizează prin violenŃă de ordin fizic. odată planul fiind elaborat nu-şi mai poate suspenda sau amâna cu uşurinŃă acŃiunea infracŃională48.este cel mai odios şi cel mai nociv infractor. în special. valută falsă. SituaŃia conflictuală în care se află asasinul este dublată de un temperament impulsiv. ASASINUL . Comiterea infracŃiunii devine posibilă datorită intrării individului într-un mediu care oferă situaŃii conflictuale de la care el nu ştie sau nu poate să se sustragă.grupare de 3 tâlhari din Roşiorii de Vede care acŃionau pe raza Capitalei . Exercitarea pe scară profesională a unor asemenea acŃiuni infracŃionale presupune. printr-o elasticitate a gândirii. 49 Se exemplifică prin cazuri reale din arhiviva personală T. În afară de unele „ustensile” de importanŃă minoră. Este egocentric. de o motricitate mărită. accesibil victimei. În cazul asasinilor normali nu este vorba de o plăcere sadică. 67 48 .psihologie şi portret al autorilor (din arhiva personală a autorului T. prin posibilitatea de a descoperi rapid slăbiciunile victimei şi prin soluŃii rapide care duc la eschivarea şi ieşirea din încurcătură49. având o capacitate de raŃionalizare scăzută. în casă peste persoane în vârstă . în general fizicul trece pe un plan secundar şi joacă un rol de decor care facilitează în unele cazuri (escrocherii) săvârşirea infracŃiunii. De aici rezultă două particularităŃi esenŃiale: un debit verbal adaptat rolului şi adecvat scopului urmărit. INFRACTORUL INTELECTUAL . din punct de vedere psihologic. răzbunare. forŃa fizică este mai puŃin importantă. Este deci o aparentă satisfacŃie momentană după actul săvârşit. impulsivitate şi agresivitate crescută.). fanatism etc. ceea ce îl face să se angajeze în situaŃii conflictuale.de nevoie şi mai mult în scop defensiv. putem să ne dăm seama dacă avem de-a face sau nu cu un infractor normal. maradona în casă etc.escrocul. instabil şi superficial în contactul afectiv.) şi gradul de violenŃă cu care infractorul săvârşeşte asasinatul. Asasinul este insensibil la durerile fizice ale La seminarii se studiază cauza „7T” . Principala armă de atac a infractorului intelectual este minciuna. Acesta manifestă irascibilitate. Butoi vânzări fictive de case. dominator. falsificatorul. Se manifestă violent. ci de o relaxare după o mare tensiune. în urma rezolvării unei situaŃii conflictuale pe cale asasinatului. Escrocii şi şantajiştii se caracterizează.

graŃierea sau chiar reabilitarea. Acestora le este caracteristică prezenŃa unor manifestări de indecizie şi incertitudine interioară. individualizând pedeapsa. • egocentrism. având originea în păturile de jos ale societăŃii. câtă vreme aprobarea îl stimulează pozitiv. ci se câştigă ca urmare a modului de viaŃă dusă în condiŃii de vicisitudini fizice şi psihice (T. INFRACTORUL RECIDIVIST . Succesul obŃinut la prima infracŃiune. • scepticism.altora şi de aceea este lipsit de compasiune faŃă de ceilalŃi.psihologic se caracterizează prin: • imaturitate intelectuală. este capabil să-şi planifice activităŃile. De aceea. dificultate de autoreprezentare.). • rezistenŃă scăzută faŃă de stimuli. Infractorul de profesie îşi formează deprinderi şi abilităŃi tehnice de înalt specialist. 68 50 . Exemplificare prin cazul „Vădănescu” şi cazul „PârvuleŃ” . Un indiciu deosebit de relevant al periculozităŃii persoanei infractorului îl constituie atitudinea sa din trecut faŃă de exigenŃele legii penale. agresivitate. • indiferenŃă afectivă. INFRACTORUL DE PROFESIE (de carieră) . B. El planifică acŃiunea infracŃională mult mai amplu decât o face infractorul obişnuit. având impresia că nimeni nu le oferă ajutor şi că în viaŃă totul se petrece conform legilor „baftei” sau „ghinionului”.triplii asasini (Din arhiva personală a autorului T. De obicei. Infractorii recidivişti au tendinŃa de a percepe realitatea într-un mod neobişnuit şi deformat. în afară de cazul în care violenŃa este „specialitatea” sa (tâlharul). • impulsivitate mărită. • tendinŃă de opoziŃie. debutează în calitate de copil delincvent. Bogdan. ocazional. acŃionează drept stimul pentru alte situaŃii infracŃionale asemănătoare. 1973)50. Această insensibilitate nu este înnăscută. tendinŃa de a-şi ascunde propria personalitate.este format şi socializat în direcŃia comiterii infracŃiunii. chiar dacă a intervenit amnistia. Primeşte greu dezaprobarea. instanŃa nu poate face abstracŃie de lipsa sau de existenŃa unor antecedente penale. Obiectul principal al activităŃilor sale infracŃionale îl constituie câştigurile financiare şi el nu se implică în comiterea unor infracŃiuni cu violenŃă. să-şi aleagă victimele şi să-şi îndeplinească planul de comitere a infracŃiunii în aşa fel încât să evite depistarea ei. Reprezintă ultimul grad de inadaptare socială prin faptul că unica lui sursă de existenŃă o constituie infracŃiunea.

participând la un adevărat schimb de experienŃă. precizarea statutului celor doi membri ai cuplului se face atât în baza stabilirii iniŃiativei în a comite o faptă antisocială. Aptitudinile lui specifice. este în mare măsură învăŃat. De asemenea. apare în calitate de infractor. nu printr-o funcŃionare deosebită a proceselor sale psihice. la posibilitatea depistării şi reeducării acestuia. vătămată corporal. Zdrenghea. T.. Psihologia victimei . el poate avea bani puşi de o parte pentru cheltuieli de judecată şi pentru perioada post-detenŃie. reprezentat de mediul social. Cunoaşterea particularităŃilor psihice ale infractorului ne duce la explicarea comportamentului. La infractori. violată etc. profesorii lui făcând parte din categoria infractorilor profesionişti vârstnici. cât şi în baza efectelor acesteia. a vătămat corporal sau a violat. disfuncŃionale din punct de vedere psihosocial. Deşi există şi cazuri în care între infractor şi victimă nu a existat nici un fel de legătură anterioară. considerăm că. iar acŃiunea este profund dirijată de gândire. Persoana ucisă. ipoteze şi cerc de bănuiŃi51 Din punct de vedere strict juridic. are posibilitatea de a învăŃa noi metode de comitere a infracŃiunilor. un rol important în structura dizarmonică a personalităŃii infractorului îl au şi factorii externi. 100-105. în N.În general. Psihologic. la el afectul atinge o formă pasională pronunŃată. psihoindividuali. comportamentul agresiv. dobândit în contextul împrejurărilor de viaŃă. considerând aceasta ca făcând parte din viaŃa sa. 3. Victimă şi victimologie. antisocial. este pregătit pentru arest şi judecată. V. Infractorul se deosebeşte de ceilalŃi oameni din punct de vedere psihologic. Mitrofan. op.cit. elaborate în urma unei practici îndelungate. cap. iar cea care a ucis. Cuplul penal victimă – agresor (identificarea agresorilor şi autoprotecŃia victimală) 3. ca rezultat al infracŃiunii. Aici. intrând în contact cu alŃi infractori.8. Alături de factorii interni. nici o victimă nu poate fi absolvită integral de o anumită Nicolae Mitrofan. p. fiind mereu în expectativa petrecerii unei anumite perioade în penitenciar. nu-i determină acŃiunea infracŃională fără un teren propice.8.sursă orientativă în conturarea de versiuni. care îl ridică în unele privinŃe deasupra omului normal. privind din perspectivă strict psihologică. Butoi. de mediu. apare în calitate de victimă.1. ci prin faptul că acŃiunile lui au un conŃinut antisocial. 69 51 .

. Dacă teama de reacŃiile acestuia este extrem de mare. Chiar şi în cazul unor minori. p. apare problema măsurii în care ea este dispusă. alte împrejurări semnificative (tentative de alarmare sau de apărare a victimelor). În cazul în care între victimă şi infractor există anumite legături anterioare. atitudini. T. op. Bogdan a făcut o selecŃie a celor pe care le-a apreciat ca având o semnificaŃie deosebită în procesul identificării autorilor. modul de reacŃie al victimei. Din marea varietate a datelor de interes pentru cunoaşterea victimelor. habitudini. timp. preferinŃe.). Victima unui atac nocturn la domiciliu se poate face vinovată de „publicitatea” exagerată privind achiziŃionarea unor bunuri de valoare. Victima unui viol într-un parc în timpul nopŃii poartă vina ignorării pericolelor posibile atunci când încearcă să se plimbe singură prin parc la ore târzii. este posibil să evite complet a-l demasca sau este posibil să încerce să găsească alte „explicaŃii” sau pur şi simplu să nege comiterea infracŃiunii. trăsături psihomorale şi psihocomportamentale) se poate „reconstitui” fizionomia particulară a relaŃionării interpersonale infractor-victimă şi. surprinderea victimei ori acceptarea pătrunderii autorilor în locuinŃă). Această situaŃie este valabilă pentru cazul în care victima este o persoană decedată. materializarea în nivelul de cultură şi educaŃie. psihologia ei vor „informa” asupra unor caracteristici psihice şi comportamentale ale infractorului. 70 . se poate identifica cel ce a comis fapta criminală. calităŃi temperamentale şi caracteriale. pentru a stabili dacă în speŃă este vorba de un omor. În toate aceste cazuri. să-l demaşte pe infractor. cele privind concepŃia şi modul de viaŃă. personal de îngrijire etc. mod de comitere. sinucidere ori moarte accidentală. datele care definesc personalitatea victimei. În cazul în care victima nu decedează. şi anume52: datele referitoare la determinarea naturii juridice a cazului. un anumit grad de vinovăŃie aparŃine părinŃilor sau persoanelor ce-i au în pază juridică (cadre didactice. 155-159. voluntar sau involuntar. victime ale unor infracŃiuni. în principal. datele privind stabilirea celui mai plauzibil mobil al săvârşirii infracŃiunii. datele relative la precizarea circumstanŃelor esenŃiale ale evenimentului (de loc. plecându-se de la cunoaşterea victimei (modul său de viaŃă.cit. credinŃe şi 52 Tiberiu Bogdan. Poştaşul cu bani mulŃi asupra sa nu se asigură deloc şi este atacat în scop de jaf. în felul acesta.răspundere legată de actul infracŃional.

mai ales. de serviciu. în acest sens. conflicte pentru moştenire. penale şi contravenŃionale ale victimei. informaŃiile privind antecedentele morale. în principal. Desigur.haină aspră sau lucioasă. aspecte vestimentare . informaŃiile privind mişcarea în timp şi spaŃiu a victimei. victima poate oferi informaŃii în legătură cu unele caracteristici fizice sau psihice ale infractorului (eventual vocea. b) victime ce nu supravieŃuiesc agresiunii (decedate) care „oferă”. d) victime ce supravieŃuiesc agresiunii şi care cunosc infractorul. de distracŃie) mediile şi locurile sau localurile publice frecventate. jefuind sau nu victima etc. victima a fost mai înainte legată la ochi. însă nu-l denunŃă din motive ce Ńin de teama de răzbunare a acestuia (de 71 . medicale. nu de puŃine ori. cum ar fi cazul soŃului ucigaş. precum: a) victime dispărute. c) victime ce supravieŃuiesc agresiunii. putem diferenŃia mai multe variante posibile. sunt precizarea naturii relaŃiilor victimei (de amiciŃie. identificarea şi conturarea tuturor stărilor tensionale ori conflictuale mai vechi sau apărute recent (neînŃelegeri familiale. care ar putea sugera preocuparea victimei pentru obŃinerea unor venituri pe căi ilicite. rudenie. precipitare etc. starea de echilibru psihic ori manifestarea unor tendinŃe spre agresivitate. chiar de către infractor. prin surprindere etc. datele privind bunurile deŃinute de victimă. anumite tabieturi. cercul de relaŃii al victimei (de familie. consum excesiv de alcool. duşmănie.). indiferenŃă) şi.obiceiuri. mai ales a celor de valoare şi cele privind dispariŃia unora dintre acestea ori a unor documente. vecinătate. În asemenea cazuri. în special în cazul infracŃiunilor cu violenŃă. izolare socială ori depresiune. motive de răzbunare sau gelozie etc. relaŃii extraconjugale ori de inversiune sau perversiune sexuală). plecând de la modul în care a procedat acesta (în ce loc. infractorul era mascat.). dorinŃe nesatisfăcute. anumite tare sau vicii ascunse (jocuri de noroc. există foarte multe variante posibile ale relaŃiei infractorvictimă.).). nervozitate. Având în vedere poziŃia şi situaŃia victimei după comiterea infracŃiunii. dar nu pot identifica infractorul din motive obiective (fapta s-a comis pe întuneric. precum şi a celor care privesc legături cu persoane bănuite de comiterea faptei sau cu cercuri afaceriste ori de infractori. cu cruzime sau fără. sesizarea fiind făcută de persoane cunoscute şi. încercând sau nu să acopere urmele. informaŃii asupra infractorului. De o importanŃă deosebită. cu accent deosebit pe perioada imediată a evenimentului şi care pot avea relevanŃă deosebită.

ceea ce face ca eforturile noastre de sistematizare să nu-i corespundă întru totul. persoane în vârstă. instinctiv sau deliberat. Uneori. echilibrată. manifestă o accentuată tendinŃă de creştere. indiferent de statutul său social. fiecare societate se confruntă cu fenomenul infracŃional. evitarea companiilor dubioase. se va răzbuna pe copii). Strategii preventive şi de contracarare a victimizării Ideal ar fi ca. însă. dar. reclamând o „infracŃiune” comisă asupra sa cu intenŃia de a sancŃiona o persoană sau de a profita de pe urma ei (de exemplu: simularea voluntară şi regizarea corespunzătoare pentru a transforma o relaŃie sexuală în viol). evitarea reclamei şi publicităŃii legate de anumite bunuri şi câştiguri de valoare etc. desigur mai rar. sexului etc. handicapaŃi).care s-a rezumat numai la violarea ei . încearcă să ofere alte explicaŃii. 3. e) victime care supravieŃuiesc agresiunii. protejându-l deliberat pe infractor (este cazul. fiecare individ fiind deplin securizat că niciodată şi nicăieri nu-l pândeşte vreo primejdie. infractorul . f) victime care supravieŃuiesc agresiunii. al victimei care. pe linia vârstei. dar care. h) victime care supravieŃuiesc agresiunii. cel puŃin în ultimul timp. femei. creşterea ratei criminalităŃii determină intensificarea sentimentului de insecuritate resimŃit în general de către indivizi. să nu existe nici un fel de pericol de victimizare. evitarea locurilor periculoase.nu şi le-a însuşit). profitând de situaŃie. în mod real. consideră că oferă „dovezi de dragoste” infractorului pe care-l iubeşte). unele persoane îşi iau măsuri de prevedere pentru a evita orice risc de victimizare (asigurarea intrărilor în locuinŃe şi imobile. într-o societate liberă. deşi cunosc infractorul adevărat. însă. care cunosc infractorul. Din nefericire. în acest fel. dar pe care nu-l denunŃă din motive ce Ńin de viaŃa lor particulară (de exemplu: agresorul este concubinul victimei căsătorite). în 72 . inclusiv autoacuzându-se. Desigur. mai ales. de către cei care prezintă un mai mare risc victimal sau un grad mai mare de vulnerabilitate victimală (copii. în cazul în care va fi denunŃat. g) victime care supravieŃuiesc agresiunii şi care.exemplu: victima cunoaşte ameninŃarea infractorului că. Din punct de vedere psihologic şi psihosocial. în loc să-l denunŃe. practica judiciară este mult mai complexă.8. care. încearcă să pună în seama acestuia şi fapte pe care nu le-a comis (de exemplu: reclamă dispariŃia unor lucruri de valoare sau bani pe care. armonioasă. care cunosc infractorul. i) victime care profită de o anumită situaŃie. profesional. acuză o altă persoană pe care vrea să se răzbune.).2. care cunosc infractorul. Cu toate acestea. economic.

trăsături care conduc la ignorarea totală. subevaluează pericolul şi devin. bunuri expuse etc. e) stările de izolare. AcŃiunile de pază. cele mai multe fiind de natură psihologică şi psihosocială: a) consumul de alcool ce determină dezinhibarea conduitei şi limitarea posibilităŃilor de anticipare a consecinŃelor unor acŃiuni. frustraŃie şi complexare ce pot fi abil exploatate de către infractori. devine victima unui viol colectiv). sau. ale organelor de poliŃie. de asemenea. nu manifestă grijă în raport cu sine sau cu alŃii (lasă copiii nesupravegheaŃi în totalitate). de anticipare şi prevenire a infracŃiunilor. care limitează foarte mult posibilităŃile persoanei de a înŃelege şi decodifica intenŃiile infractorului potenŃial. victime ale diferitelor tipuri de agresiune.). inhibă în mare măsură reactivitatea infracŃională potenŃială. aroganŃa. f) nivelul modest sau redus al capacităŃilor psihointelectuale. d) credulitatea sau nivelul de influenŃare. b) infatuarea. a pericolelor de victimizare. exacerbarea eului.) pot. Asemenea persoane nu dau importanŃă măsurilor de asigurare (lasă sau uită uşile deschise. trăsături care conduc la supraestimarea imaginii de sine şi a posibilităŃilor proprii fizice şi mentale. asemenea persoane. a normelor juridico-penale. Motivele sunt multiple şi diverse. g) nivelul de tulburare şi dezorganizare psihică (forme delirante. cazul fetiŃei care. de cele mai multe ori involuntară.realitate măsurile de autoprotecŃie sunt total insuficiente în raport cu riscul victimal. în schimbul unei mari sume de bani. halucinatorii etc. dând crezare promisiunilor făcute de a primi lucruri de valoare. b) măsuri de autoprotecŃie. Aşadar. a sistemului de judecată şi pedepsirea făptaşilor. adesea. să-i facă un serviciu de mare valoare. ExistenŃa organelor judiciare. măsurile ce se pot lua şi care trebuie să fie luate în vederea evitării riscurilor victimale pot fi clasificate în: a) măsuri de protecŃie socială. trăsături care permit infractorului stimularea şi atragerea unei persoane în acŃiuni victimizante (cazul infractorului escroc ce promite. c) neglijenŃa şi indiferenŃa. sancŃionarea infracŃiunilor şi pedepsirea lor. a) Măsurile de protecŃie socială revin în special organelor judiciare responsabile socialmente cu prevenirea infractorilor. aplicarea corectă a normelor de drept penal în raport cu situaŃia specifică diferitelor 73 . prin contrast. să fie speculate de către infractori. promptitudinea şi eficienŃa lor în descoperirea infractorilor.

74 53 . după Furstenberg (1972)56 sunt acŃiunile indivizilor care au scopul de a limita expunerea lor în raport cu persoanele periculoase sau cu situaŃiile ameninŃătoare. unii autori au încercat să formuleze o serie de recomandări integrate în diferite strategii. Brooks/Cole Publishing Company Monterey. să favorizeze. p. sfătuirea şi îndrumarea individuală a cetăŃenilor privind conduita ce se recomandă a fi urmată – în cazuri concret determinate – pentru a împiedica evoluŃia negativă a unor stări de lucruri şi ajungerea lor în poziŃie de victime. asigură un nivel mai înalt de securizare psihologică a cetăŃenilor. în ceea ce priveşte prevenirea şi evitarea riscului victimizării. 54 T. în Biderman.. b) Măsurile de autoprotecŃie sunt cele ce revin în sarcina persoanelor particulare. 97-98. p.infracŃiuni sunt. Crime and Justice. prin conduita lor. Karmen. la identificarea şi predicŃia victimelor potenŃiale. Examinând prevenirea. sunt şi trebuie să fie rodul unor influenŃe organizate în vederea evitării riscului victimal şi al victimizării. care. mai ales în locurile retrase.cit. Bogdan54 propune ca aceasta să urmărească obiectivele mai importante: educarea moral-juridică a cetăŃenilor pe baza cunoaşterii legilor şi a formării convingerilor necesare respectării lor neabătute.cit. mai mult sau mai puŃin. identificarea din timp a unor victime potenŃiale – îndeosebi prin posibilităŃile de cunoaştere ale organelor judiciare – şi promovarea unor măsuri de protecŃie sau autoprotecŃie a acestora. cerinŃele comportamentele generale de evitare a situaŃiilor ori circumstanŃelor în care cetăŃenii ar putea deveni victime ale unor infracŃiuni. strategiile evitării. măsuri sociale de protecŃie împotriva victimizării. 56 F. S. programe. Fear of crime and its effect on citizen behaviour. (Eds). 174.. 55 A. 1987. p. direct sau indirect. Aşa cum afirma Wrightsman53. Wrightsman. Furstenberg. Astfel. care sunt susceptibile. într-o accepŃiune restrânsă. T. De exemplu: evitarea introducerii străinilor în casă noaptea.L. A. săvârşirea unor infracŃiuni. 52-65. California. pregătirea antiinfracŃională a populaŃiei pentru a cunoaşte normele de convieŃuire socială. New York: Justice Institute. Bogdan. ignorarea pietonilor ce încearcă să angajeze o conversaŃie. tactici etc55. op. Psychology and the Legal System. op. De altfel. deŃinerea infractorilor deosebit de periculoşi în instituŃiile speciale. de fapt.

sunt folosite pentru a minimiza pericolul de victimizare. Newmann. nu pot fi evaluate cu uşurinŃă privind eficacitatea lor. Toate aceste strategii şi tactici. La fel se poate explica şi situaŃia femeilor divorŃate. 97. p. Maxfield. deoarece este dificil de identificat situaŃiile particulare în care ele ar putea preveni acŃiunile victimizante. arată Skogan şi Maxfield (1981)57. Skogan. precum şi prezenŃei companiei sociale. prin „îngreunarea atingerii Ńintelor” (îmbunătăŃirea mijloacelor de închidere şi asigurare a intrărilor şi ieşirilor. De exemplu: plimbarea în compania altora şi evitarea plimbărilor singulare. când expunerea la risc este de neevitat. W. fie individuale. Acestea din urmă. 1972)58. dar care nu pot fi prompt cuatificabile59. M. Un bun exemplu îl oferă ratele scăzute ale victimizării femeilor în raport cu bărbaŃii sau a persoanelor în vârstă faŃă de cei mai tineri.. 1972. 75 57 . op. includ strategii de prevenire a riscului în cadrul stilului lor de viaŃă.cit. Coping with crime: Individual and neighborhood reactions. 1981. Prevenirea crimei prin proiectarea mediului înconjurător accentuează asupra importanŃei creării „spaŃiului de apărare” (Newmann. Defensible space: People and design in the violent city. CA: Sage.Tacticile de depăşire a situaŃiilor de risc. Karmen. înălŃarea gardurilor şi menŃinerea supravegherii). Beverly Hills. 58 O. AcŃiunile de reducere a riscului sunt. graŃie îndatoririlor preponderent orientate către familie. sunt expuse mult mai puŃin riscului de victimizare. separate sau nemăritate care prezintă rate mult mai mari de victimizare decât femeile măritate. London: Architectural Press. însă. evitarea implicării neînarmate în anumite situaŃii periculoase. Anumite strategii de reducere a riscului pot fi eficiente până la un nivel clar observabil. fie colective (în colaborare cu alte persoane). Această situaŃie poate fi explicată prin faptul că atât femeile şi persoanele în vârstă. De exemplu: un bărbat tânăr care bea noaptea într-un local mărginaş pare ceva normal faŃă de cazul unei femei sau a unui bătrân neînsoŃit. 59 A.

cit. p. Stancu. şi anume62: . de a le prelucra în funcŃie de subiectivismul şi selectivitatea sa psihică. 56. scurte extrase şi prelucrări personale.Capitolul IV PSIHOLOGIA MARTORULUI ŞI MĂRTURIEI60 (de la evenimentul judiciar la elementul testimonial) Eveniment judiciar.prelucrarea lor logică.memorarea. avocat Zdrenghea Voicu. cap. mărturia este rezultatul unui proces de observare şi memorare involuntară a unui fapt juridic urmat de reproducerea acestuia într-o formă orală sau scrisă. de capacitatea sa de a reŃine şi memora doar acele elemente necesare şi importante.proces sau act de cunoaştere a realităŃii – depinde de capacitatea fiecărei persoane de a recepta faptele. (Din arhiva personală a autorului – T. din contribuŃia lect. Butoi. B. Vezi N. aptitudinea sa de a le reda. op.reproducerea /recunoaşterea /reactivarea. în faŃa organelor de urmărire penală sau a instanŃelor de judecată61.1. V. . de a le memora. Mărturia . deci esenŃialul şi.univ. Mărturia este un proces de cunoaştere a realităŃii obiective structurat pe patru faze. Editura Actami. Zdrenghea. 1995.). RecepŃia senzorială a evenimentului judiciar S-a apreciat că forŃa probantă a mărturiei. Element testimonial. Mitrofan. 62 Vezi schiŃa formării mărturiei. 61 E. 76 60 . Criminalistica. IV (selectiv). Din perspectiva psihologiei judiciare. nu în ultimul rând. . Mărturia ca proces psihologic 4. T. . veridicitatea declaraŃiilor unui martor nu pot fi apreciate la reala lor valoare dacă cei care realizează şi conduc cercetările nu cunosc mecanismele psihologice care stau la baza mărturiei.recepŃia (percepŃia) informaŃiilor.

şi metoda prezentării unui tablou (metoda Stern). animale. ceea ce îl determină să adopte mai departe în cercetare această metodă. spune că-l va aduce imediat. A. într-o aglomeraŃie. După câteva minute. anunŃ suspendarea experienŃelor şi îi rog pe studenŃi să nu plece. pretinde rest de la 100 de lei. a fost urmată de vii discuŃii şi chiar de un început de violenŃă. percepŃia a ceea ce a existat. rog pe un coleg care mă asista la experienŃă. Această pretenŃie. până ce nu va da fiecare o declaraŃie în care să se înscrie faptul aşa cum s-a întâmplat şi să dea semnalmentele celui care a furat microscopul.Bogdan şi-a imaginat în Halele Obor un experiment în care. T. a simŃit sau a auzit o anumită persoană64. colegul vine şi mă anunŃă că individul care a luat microscopul nu a fost trimis de nimeni şi că a dispărut cu microscopul. Aplicând aceloraşi subiecŃi. Interogatoriul scriptic al celor 106 de subiecŃi a dat un procent de fidelitate de 82-86%.Roşca obŃine un coeficient de fidelitate de 90%. an I). o fidelitate mijlocie între 80-90% s-a obŃinut la calităŃi şi acŃiuni şi. dat fiind că s-a furat un bun public. evenimentul este senzaŃia. obiecte şi relaŃii spaŃiale. un procentaj de fidelitate de 90% şi peste. Editura Institutului de Psihologie al UniversităŃii din Cluj. să meargă să vadă ce este.Martorul vine în contact cu obiectele şi fenomenele lumii exterioare prin intermediul simŃurilor sale. s-a obŃinut la datele despre persoane. vizibil nefondată. însă. Privind conŃinutul depoziŃiilor. Văzând că individul în chestiune nu venea cu microscopul. Roşca: „Iată cum s-au petrecut faptele: în timp ce făceam o serie de experimente cu studenŃii (medicină. Aştept câteva minute. Ca o consecinŃă a acestui fapt. La riposta mea că avem şi noi nevoie de microscop. intră în sala de curs un individ (necunoscut studenŃilor) şi cere microscopul. fidelitate scăzută la întrebările privind culoarea. Din cercetările lui A. 64 În 1955. care se găsea pe masă. Căci înainte de a deveni un fapt memorat şi apoi redat. Îi dau microscopul şi pleacă. pentru profesorul P. ceea ce produce o surprindere generală.Roşca – Psihologia martorului. (A. iar acestea acŃionând asupra organelor de simŃ dau naştere la procese psihice cunoscute sub numele de senzaŃii şi percepŃii 63. căreia organele de ordine i-au pus capăt. numele şi semnalmentele. 1934). pentru a-i putea da mai uşor de urmă”. invitând pe toŃi 77 63 . în fine. un individ (actor de teatru instruit special) plătindu-şi cumpărăturile cu o bancnotă de 25 lei. StudenŃii aud această afirmaŃie şi îi informez şi eu că microscopul a fost furat.

Stancu. p. ApariŃia senzaŃiilor şi apoi a percepŃiei este în funcŃie de intensitatea stimulilor care acŃionează asupra analizatorilor. op. Prin analizator se înŃelege participanŃii (fără agresor) să depună depoziŃii ca martori ai conflictului. la diferite intervale de timp după „infracŃiune”. cât şi la cel vizual. la identificarea obiectelor şi fenomenelor. Bogdan. 78 . ale obiectelor sau ale persoanelor. prin intermediul unuia dintre organele noastre de simŃ66. scena întreagă fiind filmată cu ajutorul unor teleobiective din puncte camuflate. demonstrându-se practic superioritatea recepŃiei umane faŃă de înregistrarea mecanică. 1975. 1957). Rezultatul acestui experiment a fost demonstrarea că. 237. p. primul moment al formării depoziŃiilor martorilor. Evident că această superioritate se referă la utilitatea practică. desemnându-se. atât la nivel auditiv. Bucureşti. De asemenea. cuprinzând atât senzaŃia cât şi percepŃia propriu-zisă şi cu acest lato sensu este utilizată şi în psihologia mărturiei. s-au obŃinut date preŃioase cu privire la subiectivitatea perceptivă. (T. NoŃiunea de percepŃie este utilizată într-un sens mai larg. Psihologie generală. a fost în totală necunoştinŃă de cauză. Toată lumea. Psihologia judiciară. nu şi la exactitatea „fotografică”. cu excepŃia actorului „agresor”. SenzaŃia este cea mai simplă formă de reflectare senzorială a însuşirilor izolate. Nu orice stimul va da naştere unor senzaŃii. audierile efectuându-se prin metoda relatării spontane. de fapt. Editura Didactică şi Pedagogică. depoziŃiile martorilor au fost şi ele înregistrate pe bandă de magnetofon. 66 E. această capacitate fiind legată de pragurile senzaŃiilor în care există o limită minimă şi una maximă a senzaŃiilor. dar această delimitare va fi afectată de sensibilitatea fiecărei persoane. fiind un proces psihic de cunoaştere65. s-a putut reconstitui (prin „mozaicare”) întreaga realitate obiectivă.. prin interogare şi întocmirea de proces-verbal obişnuit. Roşca. PercepŃia este consecinŃa unei reflectări mai complexe care conduce la conştientizare.RecepŃia senzorială a unor evenimente este prima etapă a formării mărturiei. De asemenea. 57.cit. iar partea sonoră fiind înregistrată pe bandă de magnetofon de către doi asistenŃi care stăteau în apropierea actorului. 65 Al. prin relatarea spontană şi interogarea obişnuită. Bucureşti.

suprafaŃa limbii. a receptorilor algici. care se datoreşte suprapunerii peste un sistem consolidat de legături noi care au elemente comune cu primul67. La seminarii se va exemplifica studenŃilor cazuistica iluziilor cuprinse în Tratatul de psihologie experimentală al lui Al. p. căile nervoase de transmitere şi centrii corespunzători de pe scoarŃa cerebrală. termice. dar nu integral falsă a realităŃii. Iluzia reprezintă o percepŃie eronată a unui obiect sau fenomen ce determină o imagine deformată. B. de distorsiunea pielii ca efect al presiunii. Persoanele lipsite de vedere sunt capabile să recunoască. La aprecierea mărturiei întemeiată pe senzaŃiile tactile. fiind consecinŃa vătămării Ńesuturilor organismului. dar care desfăşoară o anumită activitate pot avea anumite simŃuri mai dezvoltate decât altele datorită dezvoltării altor simŃuri în locul celui pierdut. 79 67 . atunci poate face aprecieri privind aerul ambiant. algice). Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. să descrie însuşiri dintre cele mai variate ale obiectelor datorită dezvoltării altor simŃuri în locul celui pierdut. ştiindu-se că cele mai sensibile zone unde acuitatea tactilă este intensă sunt: vârful degetelor. Roşca şi în arhiva personală a autorului T. 1979. dar şi unor cauze de ordin subiectiv – iluzia. Ciopraga. cea mai scăzută acuitate fiind în cazul pielii de pe spate. rezultat al stimulării receptorilor cutanaŃi. interesează determinarea cât mai exactă a suprafeŃei corpului care a venit în contact cu diferite obiecte. sunt cele algice sau de durere. A treia categorie de senzaŃii. Editura Junimea. SenzaŃiile tactile joacă un rol important. olfactive şi gustative. iar când stimularea termică se produce la distanŃă. buzele.sistemul organismului uman alcătuit din organele de simŃ. Aprecierea mărturiei se va face în funcŃie de existenŃa acestor senzaŃii care pot fi: cutanate (tactile. cât şi de rece. Martorul este chemat să facă aprecieri privind temperatura obiectelor cu care a venit în contact. Persoanele normale. Această categorie de senzaŃii poate interveni în formarea mărturiei în cazul infracŃiunilor săvârşite şi însoŃite de stimuli adecvaŃi – stimuli termici. Iaşi. percepŃia tactilă poate fi falsă datorându-se limitelor obiective ale acestui receptor. fiind determinate de deformarea. datorită mediului în care lucrează: morari. şlefuitori etc. Totodată. Un alt rol îl joacă senzaŃiile termice care însumează atât senzaŃii de cald. denaturată. Al. senzaŃii primitive. 21. intensitatea sursei de căldură sau de frig.

exprimarea acestora se rezumă la termeni care însumează mirosuri fundamentale sau la aprecierea de miros plăcut sau neplăcut. p. unde analizorul osmic ar putea deosebi mirosul caracteristic al incendiului propriu-zis şi al substanŃei inflamabile folosite. dar limbajul este foarte redus. SenzaŃiile gustative constituie o altă sursă a mărturiei. mirosul particular al unor substanŃe toxice. a rezista la diferenŃe de temperatură. ar putea fi ascultată ca martor. fiind produse de însuşirile chimice ale substanŃelor dizolvate în salivă sau soluŃii apoase 68 Idem. Aceşti stimuli care pot da naştere la senzaŃiile olfactive pot fi utili în descoperirea infracŃiunilor de incendiu. întrebând martorul despre durata de timp petrecută în mediul odorant respectiv. Dacă la primul contact cu un anumit miros acesta poate produce o anumită reacŃie. Dacă persoana nu doreşte o altă calitate. dacă potrivit legii procesuale penale româneşti nu se constituie ca parte civilă sau parte vătămată. diferă de la organism la organism. datorită acomodării. ştiindu-se faptul că pentru revenirea şi restabilirea senzaŃiei olfactive este necesar un repaus de 1-3 minute. pipăi. deoarece modul de a simŃi.În cazul în care senzaŃiile algice sunt rezultatul unor loviri. cel care le-a suferit încetează a mai avea capacitate de martor şi se poate considera victimă a infracŃiunii. stupefiante sau alte mirosuri care însoŃesc explozia. impalpabile. InformaŃiile dobândite prin senzaŃiile osmice sunt informe. vătămări aplicate cu intenŃie. după un timp. fiind ascultată ca parte vătămată.000 mirosuri. dar nu oferă posibilitatea localizării în spaŃiu a stimulilor şi nici identificarea persoanelor şi obiectelor. Organul judiciar va putea verifica. 80 . iar mărturia întemeiată exclusiv pe senzaŃiile olfactive nu poate oferi decât date despre natura obiectului. natura mirosurilor unor medii profesionale (în industria chimică şi farmaceutică). precum şi la durere. 24. Omul poate percepe aproximativ 10. inconstante. SenzaŃiile osmice constituie rezultatul stimulării receptorilor olfactivi situaŃi în partea superioară a cavităŃii nazale de către substanŃe aflate în stare gazoasă sau sub formă de vapori68. Mărturia obŃinută în urma senzaŃiilor produse de diferite obiecte şi fenomene asupra simŃurilor umane va fi supusă unor cercetări riguroase de către organul judiciar. senzaŃia nu mai este simŃită cu aceeaşi acuitate. La aprecierea unei mărturii bazată pe senzaŃii olfactive se va lua în considerare fenomenul de adaptare olfactivă.

p. şi anume: dulce. care conduce la percepŃii eronate. sărat. p. Idem. În aceste două situaŃii trebuie să deosebim dacă este vorba de otrăvire ce constituie activitatea prin care se înfăptuieşte latura obiectivă a infracŃiunii sau reprezintă mijlocul prin care se realizează sinuciderea sau doar încercarea de sinucidere şi. Capacitatea omului de a percepe asemenea senzaŃii se reduce la un număr de patru. Utilitatea acestor senzaŃii se găseşte în posibilitatea identificării cazurilor de otrăvire sau de intoxicaŃie alimentară intenŃionată sau din culpă. 69 70 Idem. dintre care: a) modul de organizare a informaŃiilor la nivelul cortexului. dacă a survenit sau nu moartea70. de asemenea. (Ex: un martor poate relata despre o maşină că era de culoare deschisă. c) fenomenul de iluzie. b) constanta percepŃiei. d) fenomenul de experienŃă. a precarităŃii mijlocului folosit. prin deformarea subiectivă a realităŃii. Avantajele oferite de aceste senzaŃii sunt minime datorită relativităŃii mijloacelor obiective de control a sensibilităŃii gustative. 26-27. infracŃiunea a rămas în faza tentativei. amar. (Ex: o persoană poate fi apreciată mai scundă sau mai înaltă după cum s-a aflat într-un grup de indivizi mai scunzi sau mai înalŃi). 81 . victima nu va mai fi ascultată ca martor.care stimulează receptorii gustativi de pe papilele linguale69. filtrându-i pe alŃii. care se constituie în structuri şi configuraŃii permiŃând martorului să perceapă întregul înaintea părŃilor componente. dar şi naturii umane. ci în calitate de parte vătămată. deoarece modul de administrare fiind diferit poate produce anumite obişnuinŃe sau nu poate fi depistat din cauza dozei prea mari sau prin includerea substanŃei respective în alimente sau băutură. În cazul în care moartea nu a survenit datorită ingerării unei cantităŃi insuficiente de otravă. ca rezultat al sinuciderii sau al infracŃiunii pot apare situaŃii în care este necesară obŃinerea unor informaŃii de la cei prezenŃi privind gusturile specifice ale substanŃelor ingerate. 26. fenomen care determină o anumită „corectare” a imaginii percepute. acru. În cazul în care a survenit moartea. lor adăugându-li-se şi o serie de factori de distorsiune (bruiaj) determinată de legităŃile generale ale senzorialităŃii. altul indică marca sau numărul de circulaŃie). Nu în toate cazurile va fi posibilă identificarea substanŃei ingerate. pregătire la recepŃionarea unor stimuli.

iar pragul sau limita superioară de aproximativ 20000 vibraŃii pe secundă. un detaliu asupra întregului. a volumului.. şi anume: insulta (art. sursa sonoră şi organul receptor. Dacă martorului i se cere să reproducă fidel cuvinte. expresiile reprezintă însăşi activitatea materială prin care se realizează latura obiectivă a infracŃiunii. sunetelor sau chiar a discuŃiei pe care acesta a perceput-o involuntar sau voluntar. pentru că astfel prin intermediul mărturiei se verifică acele situaŃii în care cuvintele. timbrul. op. 28. Mecanismul senzaŃiilor auditive nu poate fi înŃeles fără cunoaşterea celor trei însuşiri fundamentale ale undelor sonore şi anume: înălŃimea. sunt crezuŃi cu uşurinŃă. calomnia (art. În ceea ce priveşte a treia însuşire. iar o persoană onestă.cit. Deseori. Sunetele cele mai bine percepute sunt cele aflate cu frecvenŃa între 1000 şi 3000 de vibraŃii pe secundă. 57-58. acesta atribuie sunetului un caracter individual aflându-se în relaŃie cu posibilitatea identificării undelor sonore pe baza senzaŃiilor auditive în funcŃie de capacitatea fiecărui om. 206). care vor putea fi înregistrate doar dacă se găsesc la frecvenŃa cuprinsă între aproximativ 20 şi 20000 cili pe secundă72. datorită înfăŃişării distinse şi exprimării corecte. virtual martor într-o pricină penală.cit. p. de condiŃiile atmosferice. numere.. ştiindu-se faptul că lipsa unui organ de simŃ duce la acuitatea celorlalte sau fără a exista acest handicap. termenii. op. Ciopraga. la un om normal. necritic. a tipului de rezonanŃă. În această categorie se vor înscrie infracŃiunile săvârşite prin cuvinte scrise sau pe cale orală. în depoziŃiile martorilor se regăseşte cerinŃa redării cuvintelor. În ceea ce priveşte înălŃimea sunetului. la recunoaşterea vocii pe baza unei anumite particularităŃi sau defect de vorbire. uneori chiar a vocii dacă martorul prezintă un handicap fizic (lipsă a vederii). pragul sau limita inferioară a auzului este de aproximativ 20 duble vibraŃii pe secundă. nu71). 205). termeni. de natura mediului în care se propagă undele sonore. PercepŃia intensităŃii sonore poate fi influenŃată de raportul dintre distanŃă. O altă sursă a mărturiei o constituie recepŃia auditivă. p. Al. a timbrului. intensitatea şi timbrul. frazelor. Stancu. cifre rostite pe care acesta le-a perceput în diferite împrejurări. expresii.e) efectul „halo”. SenzaŃiile auditive constituie rezultatul acŃiunii undelor sonore asupra receptorilor auditivi. 82 . fenomen care ne determină să extindem. Caracterul individual al vocii este dat de ansamblul însuşirilor sale şi anume: înălŃimea tonului. deoarece prin stabilirea exactă a cuvintelor se poate afla identitatea 71 72 E. dar cu o înfăŃişare mai puŃin agreabilă. (Ex: cazul escrocilor care.

uitare. 83 . având ca obiect reproducerea sensului general al unei convorbiri. la o distanŃă de cel puŃin 17 m. atunci organul auditiv al omului va percepe două sunete simultan. cât şi 73 Idem. există posibilitatea de a nu fi auzite sau. doar pe informaŃiile obŃinute auditiv. Dar în ceea ce priveşte fidelitatea mărturiei. dacă undele sonore sunt perturbate în direcŃia în care se află cel care le aude. se află într-un raport direct cu intensitatea sau tăria (forŃa) fenomenului sonor. datorită unor reflexii multiple şi succesive pe pereŃii şi obstacolele acelui mediu73. dar şi-n cazul perceperii sunetelor de la o anumită distanŃă trebuie să se Ńină cont de factorii perturbatori: vântul. şi anume. Avându-se în vedere toŃi factorii care pot perturba senzaŃiile auditive. iar când sunt percepute în sens invers. organul judiciar trebuie să aibă în vedere influenŃele care se exercită. ReverberaŃia – fenomenul caracteristic spaŃiilor închise prin care sunetele sunt prelungite şi amplificate imediat după ce au fost emise.1 secunde. La acestea se adaugă şi faptul că persoana – martor care poate compărea în faŃa organului judiciar este atât un om normal dotat sub raportul funcŃionării organului auditiv sau un om care prezintă deficienŃe funcŃionale la nivelul organului de simŃ. discuŃii. organul judiciar poate aprecia corect dacă mărturia poate sau nu să fie luată în considerare.adevărului şi a participanŃilor. Martorul poate reda cuvinte care şi-au lăsat amprenta asupra memoriei sale. RelaŃia dintre distanŃa sursei sonore şi a organului receptor. dacă va fi inferior acestei valori. vor fi localizate la o distanŃă îndepărtată în spaŃiu de sursa sonoră. Un alt factor este ecoul – un obstacol care se interpune între sursa sonoră şi organul receptor. intensitatea acestora nu se reduce proporŃional cu distanŃa parcursă şi apare astfel tendinŃa de a le localiza într-un punct apropiat în spaŃiu. p. o discuŃie de la o anumită distanŃă. poate face rezumatul la ceea ce a auzit. Un potenŃial martor poate să perceapă o convorbire. dacă sunt. de determinarea lor depinde şi stabilirea unor împrejurări esenŃiale ale comiterii infracŃiunii. 41. dar sursa acestora este situată într-un punct îndepărtat. dar mai ales existenŃa infracŃiunii poate fi condiŃionată de exacta stabilire a acestora. Organul auditiv al omului este capabil să perceapă distinct două sunete numai dacă intervalul de timp ce le separă este superior valorii de 0. apoi procesele de memorare şi reproducere pot fi alterate de diferiŃi factori – timp.

Mitrofan. şi anume: mecanici. În sistemul acestor senzaŃii umane. se va manifesta la el fenomenul de constantă a percepŃiei. ar trebui ca obiectele lumii exterioare să fie reflectate după legile opticii.o persoană a cărei sensibilitate auditivă depăşeşte nivelul comun. cel mai des întâlnită. Lumea pe care o percepe ochiul uman se subdivide în acromatică şi cromatică. adică cristalinul ocular fiind ca o lentilă convexă. a mişcării. V. deoarece în funcŃie de gradul de obişnuinŃă. vocea de conversaŃie de la cel mult 25 m. cele mai îndepărtate mai mici. ştiindu-se faptul că omul cu auz normal deosebeşte vorba şoptită de la distanŃa de 6 m. Culorile alb şi negru. Butoi. reprezintă mărturia tip. martorul excepŃional înzestrat74. locul sau persoana la care se referă depoziŃia sa. Mărturia cu sursa constituită de senzaŃiile vizuale. iar celelalte cromatice. vânători. p. acest lucru se datoreşte şi necesităŃii reconstituirii cât mai fidel a configuraŃiei locului în care s-a săvârşit infracŃiunea. N. omiŃând sau adăugând informaŃii76. Este un fenomen psihofiziologic care contrazice legile opticii şi poartă numele de constanta percepŃiei. muzicieni. p. medici terapeuŃi. Scăderea sensibilităŃii la tonuri joase (datorită înaintării în vârstă sau prestării unei munci în mediu zgomotos). însă la fiinŃele umane pe traiectoria dintre retină şi cortex are loc „corectarea imaginii”. 118. În analiza mărturiei este necesar să se constate dacă martorul este obişnuit cu obiectele. p. obiectele ar trebui să fie inversate şi să fie oglindite în funcŃie de distanŃă: cele apropiate să pară mai mari. T. cu ajutorul culorilor. În această categorie vor intra persoanele care lucrează într-un anumit mediu care au auzul „exersat”. Psihologie judiciară. astfel încât obiectele sunt „neinversate”75. cele vizuale ocupă un loc important deoarece ele dau exact imaginea completă a lumii înconjurătoare. în mod involuntar. 76 Idem. Zdrenghea. acest lucru şi pentru că. 74 75 Idem. va distorsiona realitatea. Logic. 46. lipsa auzului sau verificarea acestei aptitudini poate fi supusă verificării de către medicul specialist pentru a se constata cauzele. precum şi cele care fac trecerea între ele se numesc acromatice. şi tot în funcŃie de aceasta. 84 . 118. ochiul uman poate percepe diferite forme care iau anumite înfăŃişări comune sau inedite pentru el şi implicit pentru persoana umană. Ochiul uman funcŃionează ca o cameră fotografică.

p. T. tentativă de omor. 85 77 . Adaptarea se petrece într-un ritm rapid – 10 minute – pentru ca apoi să intervină obişnuinŃă. ca apoi să se acomodeze. Ciopraga. Editura CarpaŃi. albastru şi violet. I. Marcu ş. depoziŃiile lor vor fi mai ample pentru că au putut percepe de la o distanŃă mai mică şi în întreaga lor desfăşurare evenimentele.Omul ca persoană. 125. dar şi pentru că vederea lor era acomodată condiŃiilor de luminat78. altele lipsite de sens. ca potenŃial martor nu va avea aceste simŃuri dispersate. dar în realitate era albastru. la producerea unui fapt petrecut seara târziu. iar culoarea verde-albastră este mult mai luminoasă77. E. 54. şi va scade la galben. informaŃia obŃinută va fi unitară. Stancu. AioniŃoaie. Dacă martorilor aflaŃi în locuinŃele alăturate li se cere să descrie vestimentaŃia infractorului. cât şi obiectul cu care s-au produs vătămările. dar este ştiut că la un fapt petrecut pe stradă. când ochii ne dor cu apariŃia ebulsării. mărturiile vor abunda în detalii. unele controversate. Organele judiciare nu trebuie să ignore amănuntele care pot părea nesemnificative. Astfel. şi anume: în amurg culoarea verde apare mai strălucitoare. Adaptarea la întuneric se petrece trecând brusc dintr-un mediu luminat la întuneric.a. dar care în contextul săvârşirii unei infracŃiuni sunt esenŃiale. astfel că imaginea percepută. martorii atraşi de strigătul victimei unei infracŃiuni de tâlhărie. într-un loc public. p. Sensibilitatea ochiului va depinde şi de alŃi factori. se pot recruta din rândul vecinilor. op. Sub influenŃa sunetului va creşte sensibilitatea ochiului la culorile verde.. Butoi. Amănuntele pot privi atât vestimentaŃia. a celor aflaŃi în locuinŃele alăturate sau a locului săvârşirii faptei care şi-au părăsit preocupările obişnuite.. În cazul martorilor care se aflau pe stradă în apropierea locului săvârşirii faptei. 78 Al. Totodată. În ceea ce priveşte adaptarea la lumină ea are loc prin trecerea de la un mediu întunecat la lumină de mare intensitate. roşu şi oranj. când ochiul nu percepe nimic pentru ca apoi obiectele să capete contur. ele se vor interacŃiona.cit. dar şi din rândul celor aflaŃi întâmplător pe stradă. într-un mediu întunecat sau slab luminat. cea roşie-violet este percepută ca o culoare neagră. aceştia trecând brusc de la un mediu luminat la unul mai puŃin luminat sau întunecat vor relata că infractorul era îmbrăcat cu un costum negru. nu pot fi ignorate viciile de cromorecepŃie care cuprind acromatopsiile (se caracterizează prin incapacitatea ochiului de a distinge alte culori decât C. mai ales în condiŃii slab iluminate sau întunecate. lucrând în acelaşi timp. Tratat de tactică criminalistică.

pentru că în ascultarea martorilor se urmăreşte obŃinerea unor date privind mărimea. condiŃiile meteorologice şi de vizibilitate. 86 . La cel care distinge greu roşu (propanopia) se va observa confundarea cu brun-închis. o persoană de statură mijlocie va apărea înaltă alături de o persoană de statură mică. Evenimentele percepute sunt păstrate în memorie sub forma reprezentărilor. starea de emotivitate. forma. Astfel. 58. portocaliul cu verdele galben închis. p. adâncimea. la toate acestea se adaugă şi culoarea obiectului pentru că obiectele de culoare neagră par mai mici decât cele de culoare albă. organul judiciar trebuie să Ńină seama de factorii care pot influenŃa perceperea distanŃelor. roşu viu cu brunul clar. oboseala. încât să ajute martorul să-şi amintească faptele sau împrejurările uitate.cecitate pentru anumite culori). experienŃa. orientarea în spaŃiu. vezi conducătorii auto. deoarece mărimea unui obiect depinde de măsura celorlalte obiecte care se găsesc în jurul său.7% la femei. Din studiile efectuate s-a concluzionat că frecvenŃa este de 4% la bărbaŃi şi 0. iar aceasta mult mai mică decât este în realitate. un loc prim îl ocupă daltonismul (incapacitatea de a distinge culorile roşu şi verde). localizarea auditivă sau vizuală. Un rol important îl joacă experienŃa în determinarea distanŃei. Ńinând seama de ocupaŃia sau profesia acestuia. în ceea ce priveşte percepŃia şi aprecierea mărimii are loc un proces invers. a vitezei şi succesiunii sale. galbenă şi roşie se văd de la o distanŃă mai mare şi lasă impresia că sunt mai aproape decât în realitate. Restabilirea în memoria martorului a reprezentărilor şterse poate fi obŃinută printr-o corectă determinare a succesiunii evenimentului perceput anterior. Sarcina organului judiciar este de a formula de asemenea manieră întrebările. portocaliul cu verdele galben luminos. dar şi de metodele folosite de martori pentru aflarea lor. deşi au aceeaşi mărime. la ele adăugându-se şi factorii perturbatori. purpuriul cu albastrul-verzui79. Dacă distanŃa până la un anumit obiect poate fi determinată avându-se în vedere mărimea acestuia. O altă problemă este ridicată de perceperea relaŃiilor speciale.nuanŃele dintre alb şi negru) şi discromotopsiile (incapacitatea de a distinge bine anumite culori . erorile apărând datorită ştergerii din memorie a anumitor reprezentări. iar cel care nu deosebeşte verdele (deuteranopia). 79 Idem. violetul cu albastrul. Obiectele de culoare albă. Perceperea timpului reprezintă un proces complex şi constă în reflectarea duratei obiective a unui fenomen. Pentru o corectă apreciere a declaraŃiilor martorilor.

Ciopraga. Localizarea în timp a infracŃiunii. a altor acŃiuni legate de infracŃiuni. de fapt. identificarea făptuitorului şi începerea procesului penal martorul apt din punct de vedere al însuşirilor de percepŃie. p. acŃiuni. 126-127. La acestea se adaugă şi monotonia faptelor cotidiene.cit. succesiunea în timp a unor împrejurări având legătură cu infracŃiunea sau făptuitorul acesteia. • Durata în timp a infracŃiunii. a evenimentelor. astfel încât vor fi supraapreciate. aşteptarea unui eveniment plăcut „lungeşte” timpul. şi se va descoperi făptuitorul. a altor activităŃi şi succesiunea în timp. a unor condiŃii precare exterioare. op. Spre exemplu. şi de regulă sunt subapreciate. 80 81 Tratat de tactică criminalistică. Astfel. a faptei săvârşite. p. după un anumit antrenament. nu va avea dificultăŃi la redarea informaŃiilor stocate. fapte. • Ritmul. la aprecierea corectă a limitelor de timp în care s-a situat infracŃiunea şi a celorlalte activităŃi. • Raportul de antecedenŃă şi de subsecvenŃă a unor fapte. În cazul în care intervalul de timp situat între momentul percepŃiei şi cel al reproducerii este relativ scurt – moment care coincide cu descoperirea infracŃiunii. atunci se va constata că martorul se va confrunta cu neputinŃa localizării exacte în timp a faptei. situaŃii tipice: • Localizarea în timp a faptei săvârşite. a altor activităŃi reprezintă o cerinŃă a principiului aflării adevărului. iar perioadele „goale” trec încet.Experimentele au dovedit că după un antrenament îndelungat anumite persoane pot să determine timpul cu o precizie exactă. pe când un eveniment neplăcut îl „scurtează”80. de memorare şi în acelaşi timp dornic să ajute. viteza de desfăşurare a unor fapte81. Perceperea timpului poate fi influenŃată şi de cantitatea fenomenelor care s-au produs într-un interval de timp şi de conŃinutul lor. se pot distinge anumite etape legate de situarea în timp a unor evenimente. sportivii. generalizând şi extrapolând la toate categoriile de infracŃiuni. Ele sunt. 74-75. De aici şi starea emoŃională din momentul perceperii are efect direct asupra aprecierii timpului. Al. pot aprecia timpul până la ordinul sutimilor de secundă. În cadrul aprecierii timpului. 87 . perioadele de timp „pline” trec foarte repede. În cazul în care intervalul de timp este mai mare – un număr de ani – când se va declanşa procesul penal..

cât şi mărturia pot fi influenŃate de aceşti factori.Un rol important îl joacă organele judiciare care nu trebuie să dezvolte un rol pasiv. dar existenŃa altor infracŃiuni este condiŃionată de durata în timp a activităŃii materiale. situaŃii contextuale percepŃiei. Organul judiciar cunoscând personalitatea martorului. cercetările psihologice au evidenŃiat tendinŃa martorului – cel care în condiŃiile infracŃiunii a perceput faptele a căror durată trebuie s-o evalueze sau cel care în alte condiŃii a perceput asemenea fapte – de a supraevalua duratele scurte de timp şi de a subevalua duratele lungi. deoarece aprecierea mărturiei de către organele judiciare nu poate fi desprinsă de condiŃiile în care s-a format. Durata în timp a activităŃii materiale este întâlnită la infracŃiunea continuă (art. care se pot reprezenta într-un sens sau altul percepŃiei) şi subiectivi (stări. trebuie să facă corelaŃii. dar spusele sale trebuie atent verificate într-o deplină concordanŃă între ceea ce afirmă cu atâta exactitate şi evenimentele sau modul care l-au determinat să le reŃină precis. pentru a exista infracŃiune. independente de cel care percepe. atât martorul. ci doar prin întrebări să aducă în memoria martorului acele fapte care au importanŃă. Evaluarea duratei de timp a acŃiunii sau inacŃiunii acestor infracŃiuni nu se poate realiza prin orice mijloc de probă. situaŃii legate de condiŃia psihofiziologică şi de personalitatea celui care percepe şi ele se pot răsfrânge în mod favorabil sau defavorabil asupra percepŃiei). a preocupărilor. 189 – Lipsirea de libertate în mod ilegal. În această situaŃie. impunând martorului corelaŃiile şi deducŃiile sale. faptele pe care acesta le credea uitate. În temeiul acestui rol pe care-l joacă. să localizeze anumite date care pot duce la identificarea făptuitorului. dar în cadrul acestora proba testimonială deŃine un loc important. Majoritatea infracŃiunilor nu au existenŃa condiŃionată de durata în timp a activităŃii materiale prin care se realizează latura obiectivă. a aptitudinilor sale. În această privinŃă. deoarece absenŃa acesteia determină inexistenŃa infracŃiunii sub aspect penal. adică acel martor capabil să redea faptele cu exactitate şi precizate bine în timp. la intervale de timp în baza aceleiaşi hotărâri. Reversul medaliei. nu trebuie să ducă la concluzia că este de rea-credinŃă. 241 – Portul ilegal de decoraŃii sau semne distinctive) – unde. deducŃii. poate readuce în memoria sa prin corelaŃii. organul judiciar nu trebuie să aibă o atitudine sugestivă. PercepŃia poate fi influenŃată şi de factori obiectivi (stări. art. este necesar ca această activitate să se desfăşoare pe o anumită perioadă de timp. 88 .

Ex: Martorul la o discuŃie pe un ton de ceartă între două persoane ce ameninŃă să degenereze într-un schimb de violenŃă. Ele constau în false identificări. 84 Al. Numai că cel pregătit să perceapă un anumit miros. care în cadrul mărturiei poate avea atât aspecte pozitive cât şi negative. La toate acestea se adaugă schimbările şi ajustările deliberate sau nu. sunetul. deoarece ceea ce este aşteptat ca posibilitate de producere este perceput mult mai repede şi cu mai multă precizie.Un rol important în procesul percepŃiei îi revine şi atenŃiei. cât şi cantitative ale evenimentului. Efectele negative rezultă din discordanŃa dintre aşteptare şi situaŃia în fapt. fenomen psihic intim legat de percepŃie. p. 99. Ciopraga.cit. mai exact (precizia percepŃiei) atât sub aspectul însuşirilor calificative. ca: lumina foarte puternică. şi anume: • Tipul static .cit. culorile vii. în absenŃa căreia mărturia este de neconceput. cât şi calităŃii evenimentului perceput. va percepe faptul din momentul incipient (viteza de percepŃie). de inedit. În actul mărturiei se regăseşte atât atenŃia voluntară (intenŃionată). obiectele care nu au caracter de noutate. anticipativă. op. mirosurile persistente şi puternice. În evaluarea martorului şi a mărturiei trebuie să se Ńină seama şi de alte două tipuri de atenŃie. 104-105. sunete şi zgomote stridente care involuntar vor reŃine atenŃia martorului. sunet sau zgomot este tentat să atribuie mirosul. dar specific martorilor este atenŃia involuntară care va fi mobilizată de o serie de factori interni şi externi. având efecte pozitive atât asupra cantităŃii. 89 83 82 . Un alt aspect priveşte atenŃia de expectanŃă. Factorii externi infracŃiunii şi făptuitorului trebuie să aibă capacitatea de a atrage atenŃia. de a se detaşa de fenomenele. ce apar în înfăŃişarea unei persoane. Al. particularităŃile obiectelor de a trezi atenŃia martorului. Ciopraga. zgomotul stimulului aşteptat (stimul anticipat) să se producă (iluzie de calitate)84. p. op. atribuind acesteia vigoare şi plenitudine82. cât şi cea involuntară (neintenŃionată). Aşteptarea pregăteşte organismul pentru a reacŃiona şi a recepŃiona un stimul la un eveniment iminent.. când stimulul sau evenimentul aşteptat se substituie percepŃiei reale83.. fiind pregătit (montat – atenŃie expectată) asupra a ceea ce este de presupus că se va petrece (stimul anticipat) în raport cu cei a căror atenŃie a fost involuntar atrasă de Ńipătul victimei.când mărturia va prezenta grade egale de fidelitate pe tot parcursul actului perceptiv.

Efectele negative ale acestor agenŃi nu duc întotdeauna la eliminarea atenŃiei. mai ales la faptele săvârşite din culpă – modalitatea culpa simplă. al căror rezultat ar fi putut fi prevăzut de făptuitor dacă ar fi depus toate diligenŃele necesare activităŃii pe care se desfăşura şi care le necesita86. Ascultarea martorilor evidenŃiază o altă însuşire a atenŃiei. Din analiza acestora se impun două concluzii în evaluarea mărturiei şi tactica ascultării martorilor: 1. neglijenŃa. deoarece există situaŃii în care. de stereotip. nu înseamnă neapărat că este de reacredinŃă. adică menŃinerea timp îndelungat a orientării şi concentrării asupra aceluiaşi fapt. p. şi anume distribuŃia. oboseală fizică şi psihică. implicit mărturiei la care se adaugă trăirile sufleteşti.• Tipul dinamic – mărturia va conŃine informaŃii mai exacte asupra faptelor petrecute la un scurt interval de timp de la declanşarea fenomenului spre care şi-a îndreptat atenŃia. sentimentele sau consumul de alcool. dar mai ales asupra aceloraşi fapte care au o desfăşurare pe o perioadă mai îndelungată. greşeala. diminuare a funcŃiilor psihice cu repercusiuni asupra atenŃiei. Când la producerea unui fapt au asistat mai multe persoane este indicat a fi ascultaŃi cât mai mulŃi martori pentru a se putea. 90 . Există posibilitatea ca preocuparea în realizarea unei activităŃi să fie doar un pretext în spatele căruia se poate ascunde. 2. intenŃia martorului de a se sustrage de la obligaŃia de a depune mărturie. Dacă martorul nu reuşeşte să furnizeze informaŃii cu privire la pricină în întreaga sa desfăşurare. Efectuarea simultană a mai multor activităŃi este posibilă dacă cel puŃin una dintre ele are caracterul de obişnuinŃă. în felul acesta. Idem. surmenaj. caracter care se deosebeşte în urma unei îndelungi exersări. datorită atracŃiei exercitată de 85 86 Idem. droguri etc. Vigoarea şi rigurozitatea atenŃiei pot fi marcate de o serie de factori obiectivi şi subiectivi în care s-a format mărturia şi anume: stare fizică a martorului. O altă însuşire a atenŃiei este stabilitatea. reproduce întreg tabloul infracŃiunii85. Dar nu va fi regăsită la două activităŃi care necesită prin natura lor o atenŃie totală – şoferul începător. Acest gen de atenŃie distributivă este întâlnită la şoferii profesionişti. p. 110. prin care se înŃelege posibilitatea efectuării simultane a două activităŃi. În anumite cazuri atenŃia poate reprezenta ea însuşi obiectul probaŃiunii. 108. din diferite motive.

Interpretare. vor fi integrate în ansambluri şi vor fi prelucrate şi decodate. care numai la nivelul cortical. mărime. Prin emiŃător sunt emise sunete. astfel încât comunicarea devine lacunară într-un grad mai mare sau mai mic. recepŃionate integral sau parŃial sunt decodate. interlocutorii completând logic şi semantic eventualele pierderi ale cuvintelor.2. 112. se interpune momentul conservării. situaŃii şi grupajul de sunete prin care se exprimă – 87 Idem. se structurează logic/semantic. solicitând un efort voluntar mai intens. al păstrării pentru o anumită perioadă a informaŃiilor dobândite – deci memorarea – forma de reflectare a experienŃei acumulate şi funcŃie a creierului. culoare. Uneori. dobândind un sens. Aparatul nostru senzorial nu receptează imaginea lucrurilor şi fenomenelor. mirosuri. p. care sunt transformate în impulsuri electromagnetice şi transmise spre receptor. concentrându-şi atenŃia. Atribuire de sens Lucrurile. acesta va fi atras. obiectele. Din momentul percepŃiei – a existenŃei informaŃiei – şi până la reactualizarea lor există un alt moment şi anume decodarea sau prelucrarea informaŃiilor. în conştiinŃa noastră apar sensuri întregi. „omul” etc.eveniment asupra martorului. făcând parte dintr-un limbaj cunoscut de persoana de la celălalt capăt al firului – se structurează după sens. fenomene. adică nu vedem un obiect de o anumită formă. conferind un conŃinut inteligibil mesajului original transmis. logic/semantic structurate cu toate că ele nu sunt stocate memorial. „scaunul”. dar acest lucru nu va împiedica comunicarea. în scoarŃa cerebrală. Legătura dintre obiecte. ci doar lumini. Datorită activismului psihic. Decodificarea evenimentului judiciar. Fenomenul este asemănător cu ceea ce se întâmplă când vorbim la telefon. ci vom vedea „masa”. 91 . Persoane adulte şi normale nu percepem decât lucrurile denumite. care. astfel încât efectele distractive ale atenŃiei vor fi diminuate87. Aceste semnale sunt apoi recompuse în cuvinte. sunete. Sensul este fixat în cuvânt şi este purtător de cuvânt. InformaŃiile emise. tot ceea ce ne înconjoară devin parte intrinsecă a vieŃii noastre. ci parŃial provin din reconstituiri. pe canalul de transmisie apar „zgomote”. 4. Între momentul perceptiv al mărturiei şi cel al reproducerii în faŃa organelor judiciare a faptelor percepute.

cuvântul – sunt învăŃate, sunt achiziŃii postnatale, ceea ce facilitează receptarea evenimentelor. Decodarea informaŃiilor efectuată, găsirea şi selectarea cuvântului potrivit nu constituie punctul final al procesului de prelucrare. Fiecare cuvânt este purtător de sens, acest sens este apropiat la toŃi cunoscătorii acelui limbaj – un anume dialect. Depăşind această particularitate, cuvintele nu desemnează numai obiecte, stări, fenomene, ele au şi conotaŃii colective88. Descoperirea unor asemenea semnificaŃii, care se pot referi la un punct nodal al cazului se va face cu mult tact şi abilitate. Cunoaşterea conotaŃiilor de către ofiŃerul de poliŃie este importantă în descifrarea cuvintelor, în sesizarea momentelor pe care le exprimă un martor în depoziŃiile sale. Martorii pot fi recrutaŃi din orice mediu. Este ştiut faptul că infractorii folosesc un anumit jargon – în care se utilizează timpul prezent. În procesul de decodare se conştientizează calităŃile spaŃio-temporale şi se estimează valoarea lucrurilor, fiinŃelor, deplasarea lor. În acest moment apar o serie de distorsiuni involuntare, deoarece reflectarea timpului, a spaŃiului şi a vitezei se efectuează prin interacŃiunea mai multor organe de simŃ, fapt care potenŃează relativitatea lor. Însă, alături de informaŃiile receptate senzorial, timpul şi spaŃiul se reflectă în psihicul nostru şi prin procesele gândirii, deoarece la om ele participă la orice fenomen de reflectare într-o mai mică sau mai mare măsură. În cadrul depoziŃiilor martorilor, aprecierea corectă a timpului, a distanŃelor, a vitezei este decisivă pentru că în funcŃie de asemenea aprecieri depinde încadrarea juridică a actului infracŃional. Orice supraapreciere sau subapreciere poate schimba esenŃial situaŃia creată. Juristul german H. Gross (1907) arăta că există o metodă simplă de a verifica un martor asupra posibilităŃii sale de apreciere a timpului sau a spaŃiului89
Ex.1: Cuvântul „beŃiv” exprimă atât un individ văzut adesea în stare de ebrietate, dar poate exprima şi dispreŃul faŃă de asemenea persoane. Ex.2: „Gara” - exprimă atât locul unde vin şi pleacă trenurile, dar specific acestui loc este gălăgia, acel „du-te-vino”, dezordinea sau, dacă aici s-au petrecut diferite lucruri – un accident, despărŃirea de un anumit lucru sau o persoană, în asemenea situaŃii cuvântul dobândeşte calităŃi afectogene, capabile să introducă elemente distorsionate discret. 89 Ex: Astfel, în camera de audiere, anchetatorul poate să-i ceară martorului să aprecieze scurgerea unui anumit interval de timp fără a se uita la ceas sau să se pronunŃe asupra proporŃiilor camerei, distanŃa de la geam la blocul din faŃă etc. Asemenea testări pot fi relevante pentru organul judiciar în privinŃa informaŃiilor oferite de martor asupra distanŃelor timpului (N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, Psihologie judiciară, p. 121-123). 92
88

4.3. Memorarea evenimentului judiciar - Stocarea informaŃiei în raport cu dinamica uitării Mărturia – actul final – implică trei momente, şi anume: percepŃia, memoria şi reproducerea. Privit din perspectiva practicii judiciare, acest proces psihic care nu se identifică cu mărturia, este relevant în măsura în care cel care a perceput nemijlocit şi involuntar, de regulă, fapte şi împrejurări legate de comiterea unei infracŃiuni este capabil să le reproducă fără a le denatura. Pentru organul judiciar un interes deosebit îl are fidelitatea mărturiei, care poate fi apreciată prin cunoaşterea mecanismelor fiziologice şi legităŃilor generale care guvernează memoria voluntară, dar mai ales pe cea involuntară90. Totodată, organul judiciar trebuie să aibă în vedere că memorarea este influenŃată de diverşi factori – starea emoŃională, interesul, ocupaŃia, gradul de înŃelegere a fenomenului perceput, şi altele, care se exprimă diferenŃial în raport cu vârsta persoanei ascultate în calitate de martor. Din perspectivă psihologică, memorarea reprezintă ansamblul procedeelor de întipărire (memorare), păstrare, recunoaştere şi reproducere a experienŃei dobândite anterior91. Procesul de memorare cuprinde trei faze: a) de achiziŃie (memorare); b) de reŃinere, de păstrare; c) de reactivare, reactualizare şi se caracterizează prin: • Selectivitate, adică ceea ce o persoană umană memorează mai repede, va fi mai durabil, uitat mai greu, însemnând că acele evenimente au o anumită semnificaŃie; • Caracter activ – ilustrează legătura dintre memorie, conŃinut şi condiŃiile activităŃilor omului şi mijloacele utilizate pentru realizarea finalităŃii dorite; • Caracter inteligibil – evidenŃiază legătura dintre procesele de întipărire, conservare, evocare şi gândire. Între memorare (întipărire) şi păstrare (conservare) nu va exista o identificare a însuşirilor de a întipări şi conserva faptele percepute care sunt variabile, diferind de la o persoană la alta.
90 91

Al. Ciopraga, op.cit., p. 113. Idem, p. 114. 93

Martorul, care percepe şi îşi fixează în mod lent informaŃiile care îi parvin mai ales de la participarea la unele cazuri complexe, cu o succesiune rapidă şi într-un interval de timp scurt, va percepe lacunar, iar memorarea şi conservarea vor fi şi ele deficitare. Martorul care percepe şi memorează cu uşurinŃă, dacă faptele percepute şi memorate se consumă într-un intervalul scurt de timp, şi dacă va fi ascultat imediat, va fi capabil să facă o depoziŃie exactă; dar, după un interval mai lung de timp, depoziŃia acestui martor va tinde să devină lacunară şi inexactă92. La început se şterg din memorie detaliile neesenŃiale, apoi vor fi vizate aspectele esenŃiale, pentru ca, în final, să intervină procesul uitării, motiv pentru care trebuie avut în vedere factorul timp, mai ales atunci când se procedează la ascultarea martorului93. Caracteristic pentru mărturie este memorarea involuntară, în sensul că, cel mai adesea, faptele sunt reŃinute de oameni în mare măsură involuntar şi neintenŃionat. Dar, în funcŃie de tipul de memorie a martorului, se întâlnesc martori cu o memorie dominant vizuală, auditivă, afectivă sau având o memorare mecanică sau logică, după cum este prezentă sau absentă înŃelegerea materialului informativ receptat. Totodată, memorarea poate fi voluntară sau involuntară potrivit atitudinii interesului manifestat de martor în reŃinerea aspectelor percepute94. Memorarea voluntară presupune prelucrarea şi ordonarea informaŃiilor, martorul deliberat evocă, repetă pentru sine sau pentru alŃii fapte percepute, supune unui examen critic impresiile dobândite, face însemnări, notează anumite date, şi toate acestea pentru a face mărturia cât mai exactă şi completă. Memorarea involuntară nu presupune existenŃa scopului, intenŃia de a memora, dar nu prezintă nici o activitate pasivă, mecanică a informaŃiilor dobândite. Omul nu poate reŃine toată experienŃa anterioară, pot lipsi din cadrul percepŃiei şi al memorării chiar elemente familiare. Ea atribuie mărturiei un caracter lacunar, deformat şi imprecis, iar eficienŃa acesteia este dată de două legităŃi, şi anume: • SemnificaŃia pe care o prezintă faptele percepute în raport cu experienŃa anterioară a subiectului;

92 93

Idem, p. 116-117. Tratat de tactică criminalistică, p. 128. 94 E. Stancu, op.cit., p. 64. 94

• EficienŃa mărturiei involuntare este condiŃionată de factori emoŃionali ce stau la baza ei, interese, aptitudini, stări emoŃionale. Va exista o distincŃie între depoziŃiile martorilor care au ca obiect fapte, evenimente legate direct de evenimentul produs (infracŃiune – fapta săvârşită) la care martorul a participat şi pe care le-a perceput nemijlocit – acŃionând atât memorarea voluntară, cât şi involuntară – şi depoziŃiile martorilor cu obiectul format atât din păreri, cât şi din convingeri care realizează profilul moral al învinuitului, inculpatului sau altor persoane – acŃionând doar memorarea voluntară. Memorarea plastic-intuitivă presupune capacitatea subiectului de a-şi întipări şi conserva în memorie reprezentările concrete ale faptelor şi obiectelor percepute anterior. Două din formele acestea, şi anume memorarea vizuală şi auditivă prezintă importanŃă pentru că marea majoritate a aspectelor legate de o infracŃiune, care sunt mai bine percepute, este formată din imagini, sunete, zgomote percepute prin intermediul analizatorilor vizuali şi auditivi. La tipul vizual, accentul se pune pe capacitatea de a reŃine imaginile, figurile, iar la cel auditiv, pe capacitatea de a reŃine şi reda fidel sunete şi zgomote95. În funcŃie de durata stocării se poate vorbi de memorie de scurtă durată, de durata medie şi de lungă durată. Aproape de un secol se cunoaşte (J. Jacobs, 1897) că durata stocării variază în funcŃie de: tipul de material care se reŃine (material verbal, cifre, figuri, obiecte), vârsta, capacitatea intelectuală. În cazul în care conŃinutul memorial este de minimă importanŃă putem vorbi de memorie de scurtă durată (short term memory) sau memorie primară întâlnită la reŃinerea unui număr de telefon nesemnificativ sau a sumelor parŃiale la o adunare. Această instanŃă memorială nu poate conŃine mai mult de 6-8 elemente (la omul adult normal), cum ar fi cele 6-7 numere de telefon şi acestea vor fi stocate 20-30 secunde. Dacă în acest răstimp intervine o recepŃie, conŃinutul va fi transmis memoriei de lungă durată sau celei de durată medie. I.M.L. Hunter a remarcat că stocarea în memoria de scurtă durată se efectuează în condiŃiile concurenŃei mai multor serii de informaŃii, astfel că se poate spune că memoria de scurtă durată filtrează şi selectează informaŃiile. După părerea unor autori ca W. Kintsch (1970), R.C. Atkinson, R.M. Schiffrin (1971), imaginile din lumea exterioară, adică intrările de
95

Al. Ciopraga, op.cit., p. 124-125. 95

informaŃii sunt stocate temporal chiar sub formă ionică, vreme de câteva semnale în registrul senzorial sau în memoria senzorială, de unde vor fi transmise memoriei de scurtă durată primare, fiindcă aceasta este considerată ca memorie activă. În memoria de lungă durată sau secundară nu se stochează informaŃiile codate decât dacă au fost repetate. În ceea ce priveşte martorul şi mărturia, informaŃiile pătrund în sistem prin canalele senzoriale şi sunt stocate pentru o vreme foarte scurtă în memoria de scurtă durată. O parte din informaŃii care se scurg în memoria de scurtă durată (primară) se vor transmite în memoria de durată relativ lungă sau în memoria de lungă durată (secundară), de unde ele vor fi recuperate prin utilizarea unor strategii (C. Morgan, R. King, 1975). Această utilizare de strategii se referă la „căutarea” în memorie, la eforturile depuse când ştim că acele anumite nume ne stau „pe vârful limbii” (fenomenul Trebuie-05 după J.A.C. Brown, D. McNeil – 1966), iar „traducerea în comportamente” înseamnă transformarea conŃinuturilor memorate – căutate şi găsite – în declaraŃia verbală sau scriptică. Interesul pentru o anumită categorie de fapte facilitează repetarea, şi deci stocarea lor. Când cineva este vizat că va trebui să raporteze cele văzute, urmăreşte atent desfăşurarea acŃiunii, reuşind să reŃină ceea ce i s-a cerut (ex. un cercetaş militar trimis în misiune). ConştiinŃa sarcinii măreşte atât capacitatea de receptare până la nivelul optim, cât şi stocarea informaŃiilor a căror recuperare devine facilă, numai că asemenea situaŃii se găsesc în cadrul mărturiei, cu precizarea că o persoană care urmăreşte desfăşurarea unor fapte sau evenimente realizează faptul că este un potenŃial martor96. InformaŃiile care pot fi percepute sunt nelimitate, ele putând proveni din diverse medii, domenii, astfel încât capacitatea de memorare ar fi în plină activitate, neavând nici un moment de relaxare şi de sortare a datelor, lucru care ar duce la clacare. Ca şi asupra celorlalte organe de simŃ „veghează” anumiŃi factori care reglementează procesul de receptare şi stocare, acŃionând prin înlăturarea acelor informaŃii ce constituie un surplus. Asupra memoriei acŃionează „uitarea”, ce constituie reversul păstrării şi se manifestă sub forma neputinŃei reconstituirii unor date memorate, ori în imposibilitatea recunoaşterii unor evenimente trăite la o nouă confruntare cu acestea ori reproducerea sau recunoaşterea lor eronată97.
96 97

N. Mitrofan, V. Zdrenghea, T. Butoi, op.cit., p. 121-125. Al. Ciopraga, op.cit., p. 130.

96

Timpul reprezintă un factor decisiv care reacŃionează asupra memoriei ca un agent „purificator” al informaŃiilor. Uitarea atrage după sine pierderea detaliilor, amănuntelor, nuanŃelor a căror reactivare devine anevoioasă şi chiar imposibilă. Uitarea – condiŃie a memoriei – elimină tot ceea ce este secundar, ce îngreunează capacitatea de reŃinere, lăsând loc arhitecturii generale, structurii întregului. Asupra memoriei se repercutează tonul afectiv, însuşirile emoŃionale ale informaŃiilor deosebite. Este mai greu să uităm acele sentimente care sau format ca rezultat al unor fapte plăcute, care au trezit un ecou în sufletul nostru. Se consideră că experienŃa pozitivă agreabilă se repercutează într-un sens univoc, întotdeauna favorizând memorarea, în schimb faptele care au declanşat sentimente de repulsie, penibile, dezagreabile, vor fi împinse spre uitare, refulate cu multă uşurinŃă98. Este mult mai uşor să uităm aceste fapte decât să încercăm să trăim cu ele. Psihologic, o persoană care a trăit o experienŃă penibilă având ca obiect persoana sa va tinde să se apere, să-şi reprime acele sentimente născute în urma experienŃei. Îşi va refula amintirile spunând că nu-şi aminteşte nimic sau că a uitat totul. O astfel de persoană –potenŃial martor – poate fi victima unei infracŃiuni, o altă persoană va încerca să nu vorbească despre ceea ce s-a petrecut, negând sau spunând că totul este uitat. Timpul şi uitarea nu pot afecta aceste fapte, cu cât ele vor fi refulate, împinse undeva în adâncul subconştientului, cu atât ele vor exista şi vor fi mai puternice. Timpul scurs din momentul fixării constituie o cauză firească a uitării şi cu cât intervalul de timp este mai mare, cu atât erodarea informaŃiilor percepute este mai evidentă. Interesul pentru memorarea celor percepute sau impresia produsă de evenimentul la care persoana a fost martoră pot marca trecerea în uitare sau reŃinerea evenimentului. Temperamentul martorului poate influenŃa curba uitării în asociaŃie cu vârsta persoanei în cauză. Uitarea nu înseamnă „golirea memoriei de orice evenimente”, deoarece chiar şi o memorie slabă „poate avea capacitatea de a reŃine ceva ce a perceput cândva, mai ales dacă stimulii au fost puternici”99. În ceea ce priveşte experimentele care s-au efectuat pentru a se constata care este procentul de fidelitate a mărturiei în cazul apariŃiei „uitării”, adică a trecerii timpului, s-a constatat (Marie Borst, Ed. Abramowski) că timpul se repercutează defavorabil asupra întinderii mărturiei, dar sub influenŃa aceluiaşi factor, fidelitatea mărturiei sporeşte. Trecerea timpului poate avea şi influenŃe pozitive, astfel la repetarea
98 99

Al. Ciopraga, op.cit., p. 131-132. Tratat de tactică criminalistică, p. 64-65. 97

depoziŃiilor la a opta zi din momentul percepŃiei, acestea s-au ameliorat simŃitor, deoarece acele elemente uitate au putut fi reamintite, erorile strecurate au fost corectate şi, de asemenea, noi detalii au completat spaŃiile lacunare. Criminalistul şi psihologul polonez Pawel Horoszowski constata că reproducerea este mai deplină după trecerea a două-trei zile în raport cu depoziŃiile ce succed imediat percepŃiei, mai ales în cazul infracŃiunilor a căror producerea este de natură a provoca celor care le-au perceput anumite stări afective. Caracterul de completare după o primă relatare, ameliorarea reproducerii amânată în raport cu reproducerea imediată este cunoscută astăzi sub numele de reminiscenŃă. Acest fenomen îşi face simŃită prezenŃa într-o proporŃie de 65%, în cazul materialului inteligibil, mai frecvent în cazul materialului rezultat din expunerea liberă a unui conŃinut inteligibil decât al reproducerii sale textuale. AlŃi factori care pot influenŃa reminiscenŃa sunt: atitudinea, interesul subiecŃilor în raport cu materialul memorat, vârsta acestora (fenomenul este mai frecvent la copii, la adulŃi se manifestă în proporŃie de 30%). Ca o constatare, dar neavând o valoare absolută, ce poate constitui un criteriu de evaluare a mărturiei în raport cu momentul în care este obŃinută un anumit timp, de ordinul zilelor, socotit din momentul percepŃiei mărturia prezintă o valoare ridicată, după care, un interval de timp – ale cărui limite anevoie pot fi precizate datorită factorilor care intervin – valoarea mărturiei diferă sensibil într-o măsură aprioric nedeterminabilă, pe de o parte, în raport cu însuşirile celui ce compare în faŃa organului judiciar în calitate de martor şi, pe de altă parte, în raport cu natura şi caracterul informaŃiilor memorate100. 4.4. Redarea – reactualizarea evenimentului judiciar. Elementul testimonial Redarea – reactualizarea – reproducerea reprezintă ultimul moment al formării mărturiei. Este momentul în care, cel care a perceput desfăşurarea faptelor compare în faŃa organelor judiciare în calitate de martor. Reproducerea este un fenomen destul de complex care nu se face mecanic, ci în strânsă legătură cu procesul de gândire. Reproducerea lumii care ne înconjoară, a experienŃelor dobândite anterior, ca şi proiectarea în viitor nu sunt posibile fără reprezentări. Dacă perceperea poate avea loc
100

Al. Ciopraga, op.cit., p. 137-138.

98

numai în prezenŃa obiectelor sau fenomenelor, reprezentările sunt posibile şi în absenŃa acestora. Reprezentările sunt strâns legate de particularităŃile individuale ale fiecărei persoane, formarea şi desăvârşirea lor fiind influenŃate considerabil de activitatea desfăşurată de fiecare individ. Totodată, la una şi aceeaşi persoană reprezentările se pot „exprima” în mod deosebit, adică cele vizuale pot fi exacte şi stabile, pe când cele auditive sunt inexacte şi au caracter de instabilitate101. În mărturie, modalitatea principală de transmitere a informaŃiilor, modul comun de obŃinere a depoziŃiilor îl constituie reproducerea orală, care în procesul judiciar îmbracă forma relatării (evocării, narării) libere, spontane a faptelor percepute, precum şi forma răspunsurilor la întrebările adresate de organul judiciar – interogatoriul. Reproducerea poate îmbrăca forma depoziŃiei scrise personal de către martor. Reproducerea fidelă a faptelor este condiŃionată atât de fidelitatea percepŃiei şi a memoriei, dar şi de capacitatea de verbalizare, de modalitatea de exprimare a informaŃiilor. Momentul reproducerii este puternic marcat de emotivitatea sporită a martorului provocată de mediu, de ambianŃa în care are loc comunicarea faptelor, ce se va repercuta în mod inhibitor asupra capacităŃii de exprimare. Martorul animat de dorinŃa de a ajuta organul judiciar la soluŃionarea cauzei ar fi tentat să atribuie mărturiei sale o imagine supradimensională. Dacă în mersul urmăririi penale, în timpul audierii penale care are loc în cabinetul organului de cercetare penală în prezenŃa numai a acestuia sau a procurorului, între acesta şi martor se realizează acel contact psihologic, cadru propice ce anihilează efectele negative de tensiuni emoŃionale ce se pot percuta asupra mărturiei, în cursul judecăŃii, ambianŃa fiind schimbată, ea se va răsfrânge în mod pozitiv asupra capacităŃii de reproducere a faptelor. În cursul judecăŃii bazată pe principiile contradictorialităŃii şi publicităŃii dezbaterilor, sfera persoanelor participante este lărgită, deoarece vor intra în scenă inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi responsabilă civilmente, ceilalŃi martori, procurorul, apărătorii, iar martorul va trebui să răspundă la întrebările puse de aceştia, numai că interesele şi poziŃiile procesuale sunt distincte. La toŃi aceştia se adaugă şi prezenŃa publicului – influenŃa asupra psihicului martorului în sensul că îl va determina să fie reŃinut, să-şi cântărească cuvintele. Toate acestea conduc la o reacŃie frapantă, deseori, a martorului şi anume, se poate observa diferenŃa dintre

101

Tratat de tactică criminalistică, p. 128. 99

modalităŃi de a adresa o întrebare103. fie provoacă un anumit răspuns scontat şi dorit de cel care efectuează ascultarea sau îngrădesc libertatea de exprimare a martorului. 145-146. Un alt element perturbator al depoziŃiilor martorilor. Întrebare expectativă – „da”: „Pălăria era poate de culoare roz?” 5. Întrebare determinativă cu pronume interogativ: „Cum era îmbrăcată?” „Ce culoare avea pălăria?” 2. Ciopraga. ci ceea ce i s-a sugerat). p. Vor fi evitate întrebările „tendenŃios sugestive” (acelea care într-o formă mai mult sau mai puŃin disimulată. InfluenŃa ei este puternic resimŃită dacă percepŃia evenimentului a fost lacunară. Din această cauză. pentru a se feri martorul de posibile influenŃe. Întrebare „da – nu”: „Purta ea o pălărie?” „Pălăria era de culoare roz?” 4. apărător sau procuror. se poate folosi una din întrebări care relevă o sugestibilitate crescândă: 1. Al. în funcŃie de ordinea sugestibilităŃii. Astfel François Gorphe stabileşte. fie că sunt obŃinute sub forma relatării libere.. este sugestia.depoziŃiile obŃinute în cursul judecăŃii şi celelalte date în cursul urmăririi penale. Organul judiciar trebuie să evite pe cât posibil folosirea unor întrebări tendenŃios sugestive deoarece prin adresarea lor se urmăreşte obŃinerea unor anumite răspunsuri despre care se ştie că nu reflectă realitatea102. faptele au fost slab memorate sau martorul este supus unor influenŃe exterioare. Întrebare incomplet disjunctivă. astfel încât martorul afirmă nu ceea ce a perceput. Întrebare expectativă – „nu”: „Pălăria nu era poate de culoare roz?” 103 102 100 . op. „Purta fetiŃa o pălărie sau nu?” 3. întrebările sunt puse de organul de cercetare penală şi procuror în faza urmăririi penale şi de preşedintele completului de judecată în faza judecăŃii. de această dată venită din partea organului judiciar.cit. fie că sunt sub forma interogatoriului. În cazul în care un martor urmează să fie chestionat dacă o anumită fetiŃă purta o pălărie şi ce culoare avea. Aceştia vor pune întrebările adresate părŃilor şi le vor cenzura pe cele adresate de părŃi. fie insinuează.

Totodată. În privinŃa capacităŃii de mobilizare se poate spune că reprezintă o capacitate esenŃială. 101 . deoarece de aici rezultă presupunerea că martorul are cunoştinŃă despre o anumită stare de lucruri. insiduos104. şi anume. Răspunsul „da” este mai frecvent decât cel negativ. deci sugestibil. de intoxicaŃie alcoolică. totuşi logic între interacŃiunea dintre autoritate şi subiectul dependent. Acest fenomen apare mai puŃin în relatarea spontană. sub influenŃa consumului de droguri. la acestea se mai adaugă o formă care poate fi numită „sugestibilitate de statut” întâlnită la oamenii cu un nivel socio-cultural scăzut. 104 Idem. neîntreruptă. atât a relatării spontane neîntrerupte. iar pericolul sporeşte la întrebările „da sau nu” – întrebări expectative sau de aşteptare. Întrebare ipotetică sau implicativă: „Care este culoarea pălăriei?” Primele două întrebări nu sunt periculoase. cât şi a interogatoriului se recomandă în situaŃia în care mărturia este decisivă. 148-149. Sugestibilitatea martorului poate distorsiona cele două forme de reactivări: recunoaşterea şi reproducerea. Întrebare complet disjunctivă: „Pălăria era de culoare roz sau albastră?” 7. Întrebările implicative. un rol important îl joacă vârsta. fiind vorba de transpunerea în registrul verbal a unor evenimente care se derulează ori s-au derulat în faŃa martorului care le-a perceput în mod intuitiv. prin excelenŃă sugestive.RezistenŃa la sugestie este dependentă de o serie de factori care privesc personalitatea martorului. Sugestia este implicată într-o măsură redusă în întrebarea „da – nu”. decât la interogatoriu. tinerii sunt mai uşor influenŃabili. în somnul hipnotic) sau o caracteristică de durată. Prima evită orice sugestie. folosirea ambelor forme de informare. dacă fetiŃa purta o pălărie şi dacă martorul o văzuse. sunt cele mai periculoase. fără să fie întrebat mai înainte. deoarece forma lor lasă să se întrevadă ce răspuns se aşteaptă. Această capacitate de verbalizare depinde de la martor la martor. Pentru aceste raŃiuni. p. vârstnicii mai greu cad victima întrebărilor cu un vădit caracter tendenŃios şi mai ales acelor întrebări al căror caracter sugestiv este ascuns. prin care se înŃelege orice persoană care în ochii subiectului ar putea să aibă vreun ascendent asupra lui şi se intercalează cu o sugestibilitate aparentă sau evidentă a întrebărilor. iar un anchetator experimentat ştie că oamenii care 6. Aici se întâlneşte un fenomen de complezenŃă faŃă de autorităŃi. Aceasta poate fi temporară (în stare de boală. verbală. Copiii. Mai periculoase sunt întrebările disjunctive incomplet când există siguranŃa că alte posibilităŃi sunt excluse.

care „completează” perceperea iniŃială. că n-a observat fenomenul pe lângă care poate a trecut. trăsăturile şi esenŃa fenomenelor sau obiectelor. opinii sau scopuri care implică o anumită aşteptare. deci nu cum l-ar aprecia prin operaŃiile gândirii. AtenŃia poate fi voluntară sau involuntară şi se caracterizează prin anumite componente: stabilitate (durata în timp în care poate fi reŃinută). limbajul. Mitrofan. Cu ocazia ascultării unii martori refac adesea involuntar anumite momente ale evenimentului cu ajutorul reprezentărilor. joacă un rol prim în formarea declaraŃiilor martorilor. Gândirea descoperă raporturile şi legăturile. fiind de fapt 105 N.. atenŃia. fiind strâns legată de activitatea pe care o desfăşoară fiecare individ în procesul muncii. să introducă involuntar elemente percepute care aparŃin unui alt eveniment căruia i-a fost martor. mobilitate (pot fi urmărite alternativ diferite evenimente în cursul aceleiaşi activităŃi). AtenŃia relevă o caracteristică a celorlalte procese psihice. dar şi o reacŃie adecvată 105. martorul trebuie să fie lăsat să relateze liber – nealterat – evenimentul pe care l-a perceput. cu economie de cuvinte. Zdrenghea. gândirea. reŃinut. unde se pune problema unor trăiri nemijlocite sau nu. op. 102 . p. Limbajul şi gândirea se intercondiŃionează reciproc. în timpul ascultării acestora cea mai adecvată formă de exprimare e cea orală. în relatarea sa. Martorul poate. a unor aspecte abstracte. sunt foarte rari. 128-129. V. Pe parcursul ascultării. Privită din acest punct de vedere. depoziŃia martorului care declară că nu a văzut nimic. nu se poate debarasa de unele atitudini ale sale.cit. Organul judiciar anterior ascultării trebuie să atragă atenŃia martorului asupra posibilităŃii de confundare a anumitor aspecte ale evenimentului în cauză cu părŃi componente asemănătoare altor evenimente. T. Un martor. Reproducerea este influenŃată de mai mulŃi factori ca imaginaŃia.vorbesc rar. Orientarea atenŃiei depinde atât de subiect cât şi de obiect. Acest atitudini făcând parte din componentele sociale ale personalităŃii. ImaginaŃia joacă un rol deosebit în activitatea creativă a oamenilor. În cazul martorilor. Butoi. este sinceră şi veridică. grad de concentrare (intensitatea legăturii cu anumite împrejurări sau obiecte. chiar dacă este imparŃial şi dezinteresat faŃă de un eveniment la care a participat sau faŃă de protagoniştii implicaŃi. ce gândeşte despre evenimentul respectiv. dar exprimând esenŃialul. constituie seturi scurte de dispoziŃii. Martorul trebuie să fie prevenit să declare numai ceea ce a perceput nu şi ce crede.

Reproducerea poate apărea fie sub forma relatării spontane a faptelor şi prezintă avantajul că martorul va evoca numai acele fapte sau împrejurări care s-au conservat nealterat în memorie. alte denaturări. De aici se naşte iluzia că au văzut ceva. care de fapt. colegilor de serviciu. având ca efect o degradare.cit. Mitrofan.focarul în care se concentrează conştient întreaga activitate psihică a omului). reticenŃele. distribuŃie şi volum106. V. dar prezintă şi dezavantajul că întinderea informaŃiilor este redusă. distorsiuni datorate situaŃiilor ce preced momentului comunicării. T. de incertitudine. Zdrenghea. vecinilor sau organelor judiciare. încât se va ajunge la un rezultat total diferit – mărturia finală devine o simplă versiune a realităŃii107. care va succeda relatarea liberă. Cu toate acestea. p. deoarece sugestia constituie o sursă a erorii. la completarea lor. cuprind toate posibilităŃile umane bazate pe simŃuri de a înregistra informaŃiile. 129-130. o deviere de la forma iniŃială a informaŃiilor. deliberat sau involuntar atunci mărturia va fi alterată. Tratat de tactică criminalistică. p. se ajunge la o structurare logică a evenimentelor. Butoi. În cazul în care va cuprinde şi aceste întrebări. deşi înlătură sentimentul de nesiguranŃă. 103 . iar atitudinea formată. Astfel „martorul ocular” îşi exersează depoziŃia prin repetarea evenimentului primului venit la faŃa locului. lucru care se poate datora atât unor reale dificultăŃi de reamintire. prezintă şi un coeficient ridicat de eroare. N. deoarece opinia se naşte din atitudine. deseori forŃând memoria se repercutează defavorabil asupra mărturiei chiar şi atunci când nu cuprinde întrebări sugestive. Se constată o extensie a mărturiei datorită interogatoriului care are un efect stimulator asupra memoriei. eroarea este explicabilă. Dar şi sub forma interogatoriului. Astfel că materialul iniŃial se rotunjeşte. O altă distorsionare este dată de „fenomenul repetiŃiei”. unde se pot întâlni diferiŃi factori perturbatori şi reproducerea este supusă unor asemenea factori printre care se numără eroarea. cât şi ignorării de către martorul a unor aspecte importante. Denaturările. pe care şi le aminteşte cu uşurinŃă. Interogatoriul împinge martorul până la limita extremă a amintirii sale. 130. acesta va putea din întrebările puse să-şi de-a seama de tactica 106 107 Al. Ciopraga.. Ca şi în celelalte etape ale formării mărturiei. provoacă fenomene de aşteptare. op. deci erorile. ale celorlalŃi. la acest lucru contribuie şi întrebările curioşilor. interogatoriul. Psihologic. curioşilor care se strâng. făcând posibilă evocarea unor împrejurări care păreau uitate. La interogarea unui martor de rea-credinŃă. este ceea ce au vrut să vadă.

Cea de-a doua etapă a reactualizării – recunoaşterea – reprezintă o modalitate secundară de comunicare a informaŃiilor. La science du temoignage annee psychologique („Dacă voiŃi mărturii abundente. prin substituire. La toate acestea se mai poate adăuga schimbarea de rol ce contribuie la distorsionări regretabile. op. datorită unui eveniment la care au participat incidental. Ca şi celelalte etape ale mărturiei şi reproducerea este supusă erorilor ce se pot datora diferitelor cauze: denaturări prin audiŃie. reproducerea poate apărea sub forma scrisă – declaraŃia consemnată personal de martor. În alte cazuri. T. reproducerea şi recunoaşterea – are loc în condiŃiile forŃării memoriei. de probele de care dispune şi sub diferite pretexte va refuza să răspundă sau va da răspunsuri inexacte108. la care se va apela numai în condiŃii improprii în care se va desfăşura reproducerea. simt că au devenit „cineva”. În subsidiar. 149-156. În cazurile în care există o legătură de rudenie. 104 108 . V. este indicat să se recurgă la forma scrisă. că pot influenŃa cursul evenimentelor. 110 N.cit. împrejurărilor poate fi influenŃată în mare măsură şi de atitudinea martorului faŃă de anchetator. 130-136. prin transformare. Mitrofan. Atitudinea lor va mări dorinŃa lor de a fi de folos. vor fi de acord cu orice şi prin aceste manifestări vor produce grave distorsionări110.. precum şi presiunile din partea publicului. Butoi. Reproducerea faptelor. declaraŃia scrisă este impusă de considerentele de ordin tactic.adoptată de organul judiciar. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. Reactivarea – sub cele două forme. interogaŃi. ce pot afecta capacitatea de reproducerea orală a martorului. p. p. Zdrenghea. existând posibilitatea retractării declaraŃiei. de prietenie. sau anumite influenŃe. Binet. Există oameni care sunt expuşi să fie influenŃaŃi de simpatii şi antipatii şi care acŃionează adesea sub impulsul acestor efecte. nu vă încredeŃi în interogatoriu”). (Vezi efectul iluziilor). 109 Al. de a servi cauza cu mai mult elan. prin omisiune. drept urmare vor evita orice răspuns negativ. Ciopraga. convins fiind că depoziŃia sa este conformă adevărului109. Dacă voiŃi însă mărturii fidele. Pericolul acestor denaturări constă în faptul că pot fi întâlnite şi în depoziŃiile martorului de bună credinŃă. care în mod involuntar denaturează realitatea. În cazul schimbării de rol – fenomen psihosocial – unii martori de condiŃii modeste ce au trăit în anonimat. Recunoaşterea este realizată de organele de urmărire penală în cadrul căreia persoanele şi Al.

T. privind obiectele cu care martorul vine în contact se identifică. Ciopraga. Recunoaşterea bazată Al. optând pentru una din alternative. dar cea mai mare individualizare este dată de disfuncŃionalităŃile anatomice. lipsa unui membru. ticurile. Este imprecisă când se constată diferite deosebiri. în timp şi spaŃiu111. care poate fi eronată sau adevărată. op.. adică dacă au fost percepute în condiŃiile săvârşirii infracŃiunii. semnalmentele individuale ale persoanei care vizează talia persoanei. în primul moment. 113 În cadrul seminariilor. psihologic. recunoaşterea se va face în condiŃiile contactului repetat cu persoanele şi obiectele care se înfăŃişează în confruntarea cu imaginea percepută şi stocată de către persoanele care au venit în legătură cu aceste obiecte sau de persoane în condiŃiile săvârşirii infracŃiunii sau anterior acesteia.cit. ezitare (incertitudine aparentă) care nu trebuie considerată ca semn al unei erori. culoarea părului. vorbire. pigmentaŃia pielii. Recunoaşterea poate duce la falsa identitate sau la o persistenŃă în eroare – martorul aflat în stare de incertitudine. Este o reacŃie normală care inspiră încredere112.. Nu trebuie însă ca aceste date să fie considerate ca infailibile. are sentimentul de „déjà vu”. Recunoaşterea este precisă. 160-163. studenŃii se vor familiariza cu procedura şi tehnica portretului-robot. p. Mitrofan. În cadrul mărturiei. op. voce. când impresiile percepute de la persoane. B. sau în situaŃii anterioare sau ulterioare acestuia. trăsăturile şi expresia feŃei. T. a privirii. p. F. conformaŃia corpului. Zdrenghea.cit. neputând localiza o persoană. Pe baza acestor date furnizate de martori se poate realiza portretul persoanei căutate. va menŃine această declaraŃie. V. Gorphe constata că recunoaşterea unei persoane de către martor poate să se efectueze după unele ezitări.obiectele având o identitate necunoscută sunt înfăŃişate martorului cu scopul de a le identifica. anumite ticuri pot reprezenta doar accesorii pentru a induce în eroare. 133.. deoarece obiectele auxiliare – îmbrăcămintea exotică. Fiind un procedeu tactic. un obiect. mersul caracteristic. Martorul. se încearcă reactualizarea acelor informaŃii mai slab consolidate sau temporar reŃinute sau pierdute în neant. 105 112 111 . se suprapun sau coincid în mare parte cu cele anterioare. arhiva personală). ce va fi identificat în catalogul cu diferiŃi indivizi – infractori113. N. (Vezi cauze complexe . Butoi. Recunoaşterea persoanelor. la care se adaugă descrierea hainelor. se face pe baza imaginilor vizuale şi auditive – mers. a înfăŃişării faciale.

intervenŃii chirurgicale şi stomatologice. Recunoaşterea cadavrelor se bazează pe trăsături statice. intitulat „Procesul curierului din Lyon” – reprezintă un caz clasic de eroare judiciară: a fost condamnat Joseph Lesurques în locul lui Dubosq: …„Lesurques va fi condamnat în locul lui Dubosq pentru că acesta purta o perucă blondă apropiată de coloritul lui Lesurques. intervalul de timp scurs de la încetarea din viaŃă şi până în momentul descoperirii. La toate acestea se adaugă leziunile. bazându-se doar pe recunoaşterea persoanelor după culoarea părului”. schimbând-o pe cea pe care o avem despre persoana aflată în viaŃă. Dificultatea va rezulta din poziŃia nefirească a corpului – orizontală – expresia. cadavrului i se aplică tehnica preconizată de Mina Minovici – „toaleta cadavrelor”. prin care se va încerca să se redea corpului un aspect cât mai apropiat de cel avut în timpul vieŃii. Adeseori informaŃiile sunt supraapreciate sau subapreciate114. înainte de a se supune recunoaşterii. fizionomia mult modificate. conformaŃie poate duce la alte false identificări. anumite semnalmente particulare – cicatrici.. mediul în care a stat corpul (în stare de submersie). înălŃime. dar va fi tributară condiŃiilor săvârşirii infracŃiunii. p. 106 114 . Instalarea rigidităŃii şi a lividităŃii caracteristice care vor duce la „căderea” muşchilor. V. constituŃia.. p. imobilitate.cit. semne din naştere. Mitrofan. op. Falsele recunoaşteri sunt rezultatul influenŃării martorului de condiŃiile în care a intrat în contact cu cadavrul. cât şi copilul116. op. 171. ceea ce a dus în eroare martorii care nu au făcut diferenŃa. Un element asupra căruia se va insista şi care are un rol important este expresia feŃei caracterizată foarte bine de ochi.numai pe talie. Eminescu în Procese celebre. Ciopraga. Zdrenghea. tatuaje. Gustave Le Bon în Psychologie des foules. Recunoaşterea persoanei după voce şi vorbire este uzitată în anumite cazuri practice. Recunoaşterea persoanei după miros este utilă mai ales dacă infractorul are un anumit miros caracteristic care rămâne impregnat în memoria martorului şi care poate să-l miroasă115. amintit de Y. a recunoaşterii sau metodele folosite de infractor pentru a îngreuna descoperirea cadavrului. 134. unde rolul important îl joacă trăsăturile feŃei. Un caz celebru. T. talia. 115 N. Butoi. toate conferă o altă impresie. datorită unei cicatrice pe frunte pe care o prezenta atât cadavrul. aminteşte de un caz de falsă recunoaştere a cadavrului unui copil de către propria mamă şi alte persoane apropiate. Toate acestea pot fi înlăturate dacă. 116 Al.cit.

lăsând să se vadă toate particularităŃile. Este ceea ce se spune: „Dacă o văd. ca o operaŃie logică. fără un contrast izbitor care poate influenŃa martorul. ceea ce s-a petrecut şi toate aceste evenimente s-au format ca operaŃii ale gândirii. p. deci descrierea sa este inexactă. sentimente ce pot clătina balanŃa aflării adevărului. 117 Idem. formată din fotografii artistice prezintă neajunsul că o serie de semne particulare. Martorul nu reuşeşte să descrie persoana sau obiectul. Martorii sunt confruntaŃi cu o serie de fotografii de identificare aflate în evidenŃa organelor operative. la o scară obligatorie de 1/7 din mărimea naturală. De la formarea mărturiei – ca proces psihologic.Recunoaşterea după fotografii este modalitatea frecvent folosită în cercetările judiciare pentru identificarea atât a martorilor cât şi a cadavrelor. a unui obiect se va face prin prezentarea acestora într-un cadru comun cu persoane de aceeaşi înălŃime. a auzit. aducerea acestuia în justiŃie şi judecarea sa este o cale anevoioasă pe care se pot intersecta interese. prezintă interes şi constituie o importantă sursă de descoperire a infractorului şi poate. până acum martorul a fost cel care a văzut. Recunoaşterea unei anumite persoane. Dacă. Astfel. dar acestea să nu fie esenŃiale pentru descoperirea infracŃiunii. Principalul dezavantaj prezentat de această modalitate îl constituie faptul că vedem imaginea statică a persoanei care nu poate fi înlocuită cu cea vie. o recunosc”. 179. Toate aceste etape în care mărturia se formează cu avantajele şi dezavantajele lor. Sau cea de a doua posibilitate – martorul convins că a reŃinut tot ce era esenŃial. Capacitatea de a descrie nu se suprapune capacităŃii de recunoaştere117. Acestea redau în profil şi frontal. fiind comune unui număr larg de persoane. A treia categorie – cele executate de amatori. la găsirea metodelor de a-l „face să vorbească” şi apoi prinderea infractorului. Însă la toate acestea se va adăuga şi capacitatea de descriere a martorului şi exactitatea recunoaşterii. până la martor. talie. rămân totuşi singurele modalităŃi. deoarece este diferit de ceea ce a perceput. de descoperire a celor care încalcă legea. 107 . persoana. face o descriere detaliată şi totuşi constată că nu poate recunoaşte obiectul. NeputinŃa martorului nu trebuie să constituie indiciul unei erori. alte particularităŃi nu vor apărea datorită retuşului obligatoriu în fotografia comercială. martorul poate descrie corect însuşirile persoanelor şi ale obiectelor cu care a intrat în contact. până la descoperirea altor metode. chiar dacă pot crea şi o falsă recunoaştere. A doua categorie.

„din auzite”. pe scena ei vor intra şi alte persoane cu alte roluri care trebuie să aducă la suprafaŃă cele petrecute. martori proprii (ex auditu alieno) – acele persoane care au perceput direct. punctul de plecare al mărturiei – se poate vorbi atât în literatura cât şi în practica juridică despre mărturia nemijlocită/mijlocită. imediată/indicată. deoarece martorul indirect furnizează informaŃii nu asupra unor fapte şi împrejurări percepute din sursa originară. cu sursa. derivată. el fiind singurul care ştie mai multe decât organele operative. elementul primar de informare.5.depinzând în mare măsură de condiŃiile de mediu. poate fi confruntat. unde activitatea de descoperire. Va cădea cortina peste o scenă. după aflarea infracŃiunii. La această mărturie imediată se apelează atunci când fie există o împiedicare absolută de a se obŃine informaŃii din sursa primară (ex: încetarea din viaŃă a părŃii sau a martorului ocular de la care martorul indirect deŃine informaŃii). pentru a ne muta atenŃia pe o alta. de conştiinŃa sa. precis individualizat şi. Punctul de plecare al acestei mărturii este mereu determinant. 108 . Izvorul mărturiei mijlocite este o sursă mediată derivată.5. nu se interpun verigi intermediare. de regulă. ci o sursă mediată. între sursa din care provin şi sunt transmise informaŃiile şi martorul care le percepe şi le dezvăluie. Perspectiva magistratului asupra aprecierii forŃei probante a mărturiei 4. chiar dacă temporal nu a perceput faptele concomitent sau dacă spaŃial s-a aflat la o anumită distanŃă de locul producerii lor.1. de gradul de cultură al persoanei-martor. derivată – ex auditu alieno. Între sursa primară şi cea prin intermediul căreia faptele sunt aduse la cunoştinŃa organelor judiciare se interpun verigi intermediare. Aceste verigi intermediare pot fi una din părŃi (ex auditu partis). La mărturia nemijlocită. 4. din „zvon public”. Mărturia va avea această însuşire ori de câte ori martorul s-a aflat în situaŃia de a fi putut percepe direct. verificat. Sursa mărturiei nemijlocite este constituită de percepŃia imediată. de acum înainte. Izvorul mărturiei din punct de vedere al sursei Din punct de vedere al mijlocirii faptelor aduse la cunoştinŃa organelor judiciare şi sursa – izvorul. de aflare este mai intensă. PercepŃia nemijlocită implică prezenŃa martorului în timpul şi la locul producerii faptelor. prin propriile simŃuri faptele şi împrejurările legate de infracŃiune şi făptuitor. originară a faptelor şi împrejurărilor de fapt legate de infracŃiune sau de făptuitor sau sunt dobândite personal de martor – ex proprersis sensibus.

omisiunea voită a unor laturi. dar şi o neconcordanŃă asupra unor elemente care. interesele. apoi o accentuare a unor impresii. sentimentele celui care primeşte informaŃia. CondiŃia esenŃială şi singura acceptată pentru ca o persoană să dobândească calitatea de martor în procesul penal o constituie deŃinerea unor informaŃii despre vreo faptă sau împrejurare care pot servi la stabilirea şi aflarea adevărului. deci transmiterea orală numai a acelor informaŃii considerate de sursă ca fiind esenŃiale. constând în simple referiri ale martorului la fapte auzite. ea se întemeiază pe un zvon. În această situaŃie. în sfârşit. Între sursa originară şi cea prin mijlocirea căreia faptele sunt aduse la cunoştinŃa organelor judiciare se interpun o serie de verigi. încetează de a mai fi directă şi va fi înlăturată. Izvorul mărturiei „din auzite”/ „din zvon public” sau „după cum spune lumea”. pe opinii mai mult sau mai puŃin răspândite. Mărturia mediată este supusă unor reguli particulare de verificare şi apreciere. În procesul de confruntare a informaŃiilor provenite din sursa iniŃială cu cele provenite din sursa derivată se poate constata existenŃa unei depline concordanŃe între acestea. nu au fost comunicate martorului. prelucrarea informaŃiilor în raport cu deprinderile. de elemente intermediare. pot fi martori persoanele care direct sau indirect cunosc astfel de împrejurări. ConcordanŃa dintre sursa derivată şi cea iniŃială dovedeşte că martorul mediat a reŃinut exact informaŃiile primite pe când absenŃa unor elemente sau comunicarea inexactă îşi găseşte explicaŃia în selecŃia operată în informaŃiile percepute. deşi fidel transmise.fie este o împiedicare vremelnică (ex: imposibilitatea temporară de a asculta un martor propriu-zis). au 109 . detalii în jurul cărora se organizează întreaga poveste şi. asimilarea. NeconcordanŃa informaŃiilor poate fi consecinŃa unei denaturări involuntare a informaŃiilor atunci când acestea. Această mărturie este supusă unui proces de denaturare în care se constată mai întâi o comprimare a zvonului pe măsură ce acesta circulă pentru a putea fi mai uşor de povestit. la zvonuri de o anumită notorietate a cărei provenienŃă nu poate fi precizată. Valoarea ei este subordonată cunoaşterii sursei din care provine şi de aceea se explică de ce mărturia de plecare nu poate fi individualizată. Fidelitatea mărturiei mediate se află într-un raport invers proporŃional cu numărul verigilor ce separă percepŃia iniŃială de martor ca subiect cunoscător prin mijlocirea căruia faptele au ajuns la cunoştinŃa organelor judiciare. Din acest punct de vedere o asemenea mărturie este cu atât mai nesigură cu cât numărul de verigi intermediare este mai mare. considerându-se lipsite de importanŃă. derivă dintr-o sursă nedeterminată şi indeterminabilă.

care trebuie să navigheze printr-o mare de informaŃii. Cunoaşterea sursei mărturiei reprezintă o cale de a afla informaŃiile reale şi necesare pentru aflarea cauzei. împrejurările în care acestea s-au petrecut.2. învinuitul. dădeau detalii despre victimă. Toate această activitate revine anchetatorului . Prima latură a acestei probleme – legătura şi atitudinea martorului faŃă de pricină . furnizează organului judiciar informaŃii false. de zvonuri. Nu de puŃine ori cei care lansau „zvonurile”. de persoane care declară acele lucruri compatibile cu persoana lor şi situaŃia avută. nemijlocit legate de personalitatea martorului mediat: prelucrarea şi interpretarea denaturată a informaŃiilor. adică situaŃia reală a martorului faŃă de pricină şi faŃă de ceilalŃi participanŃi în procesul penal. A cerceta fiecare verigă pentru a ajunge la izvorul mărturiei necesită timp. Mărturia din perspectiva legăturii martorului cu pricina şi cu părŃile în proces Martorul trebuie privit în raport cu poziŃia pe care o ocupă în complexa împletire a relaŃiilor şi faptelor care constituie obiectul litigios. iar rezultatele pot fi negative sau pozitive. mărturia nemijlocită să fie confirmată de ansamblul probelor existente în cauză. situaŃie în care este necesară cunoaşterea motivelor care produc asemenea neconcordanŃe. iar martorul mediat. cauza nepotrivirii informaŃiilor din sursa primară cu cele din cea derivată este rezultatul faptului că martorul ocular. inculpatul. faptă. se impune cunoaşterea unor anumite categorii de oameni care te pot îndruma şi oferi informaŃiile necesare. 4. informaŃii exacte.suportat distorsionări datorită unor cauze subiective. Alteori. în raport de dispoziŃiile sale afective datorate împrejurărilor legate de cauză. şi anume: persoana martorului să inspire deplină încredere. poate fi reŃinută sub o dublă condiŃie. În cazul în care mărturia mediată nu poate fi confruntată cu sursa iniŃială (cel de la care martorul indirect deŃine informaŃiile a încetat din viaŃă sau nu poate fi găsit). raŃionalmente subiective sau a unor cauze voluntare care rezidă din persoana martorului derivat (relaŃia avută cu cel pentru care urmează să depună mărturie sau raportul dintre el şi organul judiciar – anchetatorul) sau datorită relei sale credinŃe denaturând în mod deliberat faptele.5. erau adevăraŃii autori. partea vătămată în special. pot „face lumină” sau „te afundă”.reprezintă un moment important în ceea ce priveşte interesul material sau moral al acestuia pentru ca pricina să fie soluŃionată într-un 110 .– procuror sau organ de poliŃie.

specifică psihologiei victimei118. pe care de cele mai multe ori le-a perceput accidental. teamă. duşmănie. amiciŃie. partea vătămată. i s-a cauzat un prejudiciu material sau moral prin săvârşirea infracŃiunii. 111 . adică este o persoană neinteresată în soluŃionarea într-un anumit fel a procesului. iar informaŃiile pe care le deŃine vor fi reŃinute şi vor constitui mijloace de probă. art. răzbunare.. În baza art. şi anume. deci mărturia sa va avea un grad de părtinire. În această situaŃie nu se va putea face abstracŃie. deoarece percepŃia şi memorarea se desfăşoară pe un fond afectiv emoŃional. instituie incompatibilitatea între martor şi parte în proces.p. Dar în cazul în care participarea sa are în vedere apărarea unui interes propriu atunci persoana respectivă încetează de a mai fi martor şi va avea calitatea procesuală necesară apărării intereselor în cauză. 191-194.anumit fel.. op. Pentru a înlătura această consecinŃă negativă. sentimente de antipatie sau simpatie. 82 C. de faptul că persoana vătămată. deoarece interesul material sau moral poate determina o anumită nesinceritate sau parŃialitate care se va reflecta şi în mărturie. din necesitatea de aduce la cunoştinŃa organului judiciar săvârşirea unei fapte. date şi împrejurări legate de acesta.p. Această situaŃie a rezultat din incompatibilitatea între calitatea de parte în proces şi calitatea de martor. aceea de parte. Cea de-a doua latură – legătura cu părŃile în proces – vizează poziŃia subiectivă a martorului faŃă de inculpat. chiar dacă persoana este de bună-credinŃă. martorul este persoana care are cunoştinŃe despre noua împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal.cit. O altă situaŃie care ar putea să creeze o prezumŃie de interesare materială sau morală în rezolvarea cauzei. 78 C. DepoziŃia sa va fi supusă unor elemente de deformare. afecŃiune.p. învinuit. parte vătămată şi martor în proces. deşi a ales calitatea de martor. deoarece va exista o prezumŃie de nesinceritate. declaraŃie de parte în proces şi apreciate prin prisma poziŃiei avute în proces. oferind totodată persoanei vătămate un drept de opŃiune între poziŃia de parte civilă. În cazul în care participarea sa la procesul penal este de natură să servească la aflarea adevărului. p. Ciopraga. partea responsabilă civilmente – adică acele raporturi de rudenie. atunci persoana respectivă – apare în calitate de martor care nu are vreun interes propriu de apărat. La toate acestea se adaugă şi tendinŃa de exagerare. sau raport de rudenie cu învinuitul sau 118 Al. partea civilă. lucru care va determina o memorare lacunară.p. este cea dată de suprapunerea celor două calităŃi – martor şi soŃ.

precum şi persoanele devenite prin înfiere potrivit legii astfel de rude (art. glumă nevinovată. sunt ascendenŃii şi descendenŃii. deoarece rudele sau soŃul pot depune mărturie.inculpatul sau cu celelalte părŃi. 84 – „Întrebări prealabile” – ca martorul să fie supus la un şir de întrebări privind identitatea sa.p. fiul urmărit pentru comportări huliganice este descris ca un copil simpatic. ca tuturor de vârsta sa. Aşadar. acesta va fi absolvit de obligaŃia de a depune mărturie. 195. în al doilea rând. 149). p. Organul legislativ a acordat această posibilitate pentru a scuti persoanele aflate într-o asemenea situaŃie de alegere între sentimentele fireşti şi datoria de a spune adevărul. 195. În viziunea acestora – părinŃi/soŃ – persoanele care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală – vor apărea ca nişte persoane corecte. Această posibilitate de alegere. îi place să se distreze. Idem. 112 . al raporturilor în care se află cu ceilalŃi participanŃi în proces. În acest scop. iar fapta comisă este considerată ca o copilărie. mult mai tânără. 194. ocupaŃia şi adresa. C. copiii acestora. plin de umor. există această legătură sentimentală care determină o conduită subiectivă şi. motivele de suspiciune legitimă care rezultă dintr-o atitudine de particularitate ce poate fi manifestată de aceste persoane. fraŃii şi surorile. va opera prezumŃia de parŃialitate (părtinire). elegantă121. p. Este însă o excepŃie relativă. p. Rudele apropiate în accepŃiunea C. 121 Idem. apoi întrebările trebuie să vizeze relaŃia de rudenie cu învinuitul sau inculpatul sau cu oricare altă parte şi dacă a suferit sau nu vreo pagubă de pe urma săvârşirii infracŃiunii. incapabile de a săvârşi o asemenea faptă. derivând din prima latură a explicaŃiei119. acordată soŃului şi rudelor apropiate a fost instituită dintr-o îndoită explicaŃie – în primul rând. al poziŃiei sale subiective faŃă de cei care au o anumită 119 120 Idem. căruia. va fi reprezentată ca o persoană deosebită din punct de vedere fizic.p. în cazul martorului din una din cele două categorii.p. poziŃia sa de imparŃialitate va fi în acelaşi timp ameninŃată120. O altă posibilitate de perturbare a mărturiei poate veni din situaŃia reală în lanŃul împrejurărilor cauzei. rămânând la latitudinea lor dacă-şi manifestă acest drept sau nu. pentru soŃul care o iubeşte. SoŃia dispărută. Şi în cazul în care rudele apropiate precum şi cele mai îndepărtate depun mărturie. Astfel. În situaŃia în care este rudă apropiată cu învinuitul/inculpatul sau cu o parte în proces. în depoziŃia părinŃilor. prevede în art.

prin ceea ce simte martorul. se adaugă şi cele pe care trebuie să le suporte în cursul procesului penal. sentimentele de simpatie. iar dacă au existat circumstanŃe atenuante. Idem. p. o mărturie defavorabilă învinuitului/inculpatului. dar poate fi o persoană cunoscută învinuitului/inculpatului şi celorlalte părŃi în proces. Dar această atitudine va avea repercusiunile sale. lucru care se va oglindi în depoziŃie.calitate în proces. antipatie sau simpatie. În acest punct interesează personalitatea martorului din punctul de vedere al relaŃiilor cu ceilalŃi. De cele mai multe ori. compasiune se îndreaptă asupra victimei – persoana vătămată. Se ştie că martorul poate fi o persoană necunoscută. mărturia martorului ca şi poziŃia sa faŃă de fapta săvârşită vor putea suferi anumite modificări. fie datorită raporturilor anterioare dintre el şi părŃi sau ivite spontan în momentul intrării în contact în cursul procesului penal. o persoană care accidental s-a aflat în locul săvârşirii unei fapte. dar poate deforma mărturia. Aşadar. se sustrage involuntar cenzurii martorilor. Martorul va depune astfel. subiectivă. de amiciŃie. Datorită diferitelor raporturi: de colegialitate. vor căpăta contur şi vor deveni hotărâtoare124. există posibilitatea de identificare cu victima. 197-198. 197. 196. FaŃă de învinuit/inculpat. deci parŃială. acele împrejurări care îl acuză pe învinuit/inculpat se vor estompa. cu părŃile în proces122. p. 113 . 124 Idem. Sentiment care poate lua naştere din unele informaŃii pe care martorul le dobândeşte cu privire la situaŃia familială grea şi nu doreşte ca mărturia sa să contribuie la condamnarea acestuia. martorul. care intră în categoria sentimentelor generoase. de serviciu. Însă sentimentele sunt mult mai amplificate deoarece la suferinŃele produse de săvârşirea infracŃiunii pe care persoana vătămată le-a suferit. va încerca un sentiment de compasiune. Oricare sentiment nutrit de martor faŃă de una dintre părŃile în proces se va repercuta asupra mărturiei. deşi blamează fapta acestuia. şi nu spre cel care a săvârşit-o123. Astfel. socotind fapta sa ca o consecinŃă a unui concurs nefavorabil de împrejurări. organul judiciar se poate confrunta cu o situaŃie dificilă. 122 123 Idem. deoarece acesta se poate identifica cu victima şi atunci toate acestea i s-ar fi putut întâmpla lui. Se pot ivi sentimente de compasiune faŃă de învinuit/inculpat care va fi tras la răspundere pe baza depoziŃiei sale sau sentimente de ură. Sentimentul de simpatie. De obicei acest sentiment se va îndrepta spre victima infracŃiunii. p. Aflat în această situaŃie.

Alteori temerea care duce la mărturie falsă îşi are rădăcini interne. Un alt sentiment perturbator este pasiunea. Sentimentele de ură. se va exagera şi condamna fapta învinuitului/inculpatului. 114 . dar nedescoperită125. pot fi reprimate. Tăcerea. din diferite motive se pot afla într-un loc compromiŃător în compania unor persoane îndoielnice. Opus acestui sentiment este gelozia. deoarece. ce poate fi provocat de împrejurări interne sau externe. Drept consecinŃă. un membru al familiei. datorându-se raporturilor în care se afla martorul cu pricina în care urmează să depună mărturie. de asemenea. Martorul poate trece sub tăcere sau în mod deliberat denaturează împrejurări care erau în favoarea învinuitului/inculpatului. ajustând toate datele pentru a le potrivi imaginii iubite. decelabilă pentru organul judiciar şi mai puŃin periculoasă pentru justiŃie. fie asupra unei persoane dragi. Persoanele care se bucură în societate de o anumită prestanŃă. de obicei. p. fi prezente la producerea unei 125 Idem.Dar la capătul celălalt se află sentimentele negative. Dacă mărturia celui stăpânit de sentimentul de dragoste oglindeşte atitudinea martorului. Realitatea este percepută sub imperiul acestei forme – dragostea – deformat. invidie. Respectivul va vrea să vadă doar ceea ce-i convine. ura. sub imperiul fricii. şi care. Cazul tipic îl reprezintă ameninŃarea martorului cu producerea unui rău. Răzbunarea învinuitului sau inculpatului are drept consecinŃă producerea unui sentiment de teamă asupra psihicului martorului care va face o depoziŃie nesinceră. aceştia se sustrag de la obligaŃia de a depune mărturie. în general. frică. răzbunare faŃă de una dintre părŃi. cunoscuŃi ca persoane foarte periculoase. mărturia unui asemenea martor va oglindi o „îngroşare”. pot. 200. deci. mărturia bazată pe ură. În cazul unor învinuiŃi/ inculpaŃi. în special împotriva celui care a săvârşit o faptă de lege penală. Victimele acestor temeri sunt. antipatie. fiind. ură faŃă de una din părŃi. pot apărea sub diferite manifestări. fie asupra propriei sale persoane. o accentuare a suferinŃelor celui vătămat. ce reprezintă o armă a răzbunării este mai greu de detectat. femeile şi copiii. invidia. Poate exista şi un sentiment de teamă. prezentarea falsă sau îndreptarea bănuielilor către o persoană nevinovată se pot produce datorită posibilităŃii ca martorul să fie implicat ca învinuit/inculpat în cauză sau temerii de a fi tras la răspundere penală pentru o faptă comisă anterior. martorii sunt foarte greu de recrutat.

vizibile în unele declaraŃii. p. Un om care şi-a conturat personalitatea. a unei atitudini de negare a cunoaşterii faptelor126. sarcina anchetatorilor pentru a „trezi” în conştiinŃa lor spiritul de dreptate. deoarece aceste persoane pot fi aduse pe drumul cel drept. bineînŃeles.infracŃiuni. aceasta a perceput fapta în întregime. Calitatea de martor implică şi anumite obligaŃii. va putea să-şi impună o anumită conduită faŃă de săvârşirea unei infracŃiuni. 115 126 . Credibilitatea şi atitudinea martorului vor fi subordonate personalităŃii acestuia. martorul. se va persevera.cit. Ciopraga. şi anume. Ciopraga. până la momentul comiterii faptei. încât îngreunează aflarea adevărului. cazul unei femei martoră la săvârşirea unui omor petrecut într-un loc rău famat. din dorinŃa de a nu deteriora bunele relaŃii avute. cu învinuitul/inculpatul. pentru a se elibera de această obligaŃie. Deşi ne aflăm în cursa contracronometru de aflare a adevărului.. Locard. aceste persoane. în faŃa organelor judiciare. vanitate. aceasta determinând afişarea. Mărturia acestuia este uşor detectabilă ca fiind nesinceră. singurele capabile să spună adevărul aşa cum s-a petrecut. retractări totale sau parŃiale. Este. de a se înfăŃişa în faŃa organului judiciar ori de câte ori este chemat. evenimente legate de săvârşirea infracŃiunii127. profesionale. p. pot aduce anumite modificări la depoziŃiile anterioare. simplele raporturi care pot determina o mărturie nesinceră. imediat după săvârşirea faptei. 201). Se mai pot adăuga raporturile de prietenie. Din locul în care se găsea. care are reprezentarea clară a binelui şi răului. Din acest motiv. Al. aceste persoane vor putea să se detaşeze de sentimentele născute o dată cu producerea infracŃiunii. ca exemplu. dă. dar avându-se mereu speranŃa în conştiinŃa omului pentru dreptate. care se poate judeca obiectiv. în faŃa unui ofiŃer de poliŃie şi apoi a prefectului a făcut o depoziŃie detaliată asupra împrejurării comiterii omorului. Sau trăsăturile personalităŃii ale celui care compare în calitate de martor – amor propriu. În faŃa judecătorului de instrucŃie şi a CurŃii cu jurii a retractat depoziŃia. 200-203. (Al. 127 Idem. deoarece va avea în centru personalitatea martorului. Deşi pot să depună mărturie chiar dacă vor fi prezumate de parŃialitate. dorinŃa de a ajuta şi de a afla adevărul. op. poate trece sub tăcere anumite fapte. deoarece prezenŃa în acel loc a unei femei de condiŃie bună ar fi fost inexplicabilă. reuşind să-şi înfrângă resentimentele şi să declare adevărul. citându-l pe E.

obiectiv .spaŃiu .schiŃă portret .trăinicia lanŃurilor asociative .integritatea mentalului cognitiv (gândire.condiŃii de stress şi perturbări cu motivaŃie prioritară MEMORARE (STOCARE) .integriatea funcŃională a creierului . zvon public .simpatie .vitezele DECODARE Prelucrare Sens logic psihologic .memoria latentă şi memoria intenŃionată . scrise .ereditate .distanŃele .distanŃă .(exerciŃiul) capacitatea exprimării .antipatie faŃă de magistrat (poliŃist etc.dinamica funcŃională a urmelor mentale .gradul de angajare (participare) la aflarea adevărului .EVENIMENT JUDICIAR SPARGERE ETC. de persoane după fotografii Rec.izvorul sursei mărturiei: direct.tipuri de memorare .reconstituiri . de persoane Rec.buna-credinŃă .tipul materialului de memorat . proporŃii .context spaŃio-temporal .martor în eroare .reaua-credinŃă (martor mincinos) .efectul “hallo” . de cadavre SCHEMA FORMĂRII MĂRTURIEI Tiberiu Bogdan Ioana Teodora Butoi (prelucrări personale şi completări) Tiberiu Bogdan – . culori . raŃionamente) .stare meteo .tăria legăturilor logice (stereotipii şi structuri logice) .computer portret .verbal.presiune mass-media .interesul .emotivitatea .teama de represalii . deformare . mediat.iluzii .fluctuaŃii ale atenŃiei (disfuncŃii de orientare-concentrare . de obiecte Realizarea portretului robot .anticiparea .imagini.sugestibilitatea de statut .starea de prospeŃime a proceselor mentale .scrisă Rec.vizibilitate . ACCIDENT FURT VIOL TÂLHÃRIE OMOR FILTRU OBIECTIV Elemente perturbatoare FILTRU SUBIECTIV Elemente perturbatoare .distanŃă. participanŃii şi soluŃia .cifre .identi-kit DeclaraŃie .) (Ebinghaus) CURBA UITĂRII .subiectiv .(interesele) legăturile martorului cu pricina.material verbal .eroarea de fapt REDARE (REACTUALIZARE) EVENIMENT TESTIMONIAL Rec.repetabilitatea memorării .sentimentul incertitudinii .presiunea oficialităŃii şi solemnităŃii .completări logice şi semantice .integritatea analizatorilor senzoriali .experienŃa stocată .capacitatea evenimentului de a fi reŃinut RECEPłIE SENZAłII PERCEPłII .timpul . mişcare.mediul socio-cultural şi de provenienŃă a marotrului .orală .inegalitate optică.Ioana TeodoraButoi (prelucrări personale şi completării) 116 .calitatea engramării (întipărirea) .luminozitate .memoria de reproducere .

arată cât de încărcat este planul real de fabulaŃie. Martorul persoană minoră. imaginează din plăcere. minciuna apare o dată cu structurarea planului raŃional.6. de asociaŃii imprevizibile şi incapacitatea deosebirii realului de posibil (din perspectiva psiho-juridică. copilul mic care cu greu face distincŃie între real şi imaginar. constituie alte categorii de minciună. După intrarea copilului la şcoală. De altfel. uneori această neconcordanŃă se datorează încărcăturii limbajului cu aspecte metaforice şi simbolice ca şi forŃei creatoare încorporate în limbaj. Aceasta este categoria minciunii ce trebuie avută în atenŃia educativă. ca activitate impregnată de fantezia copilului. la copii de 7 – 9 ani. modul de viaŃă. 1996. Copilul preşcolar opune adevărul său aceluia exprimat de persoanele mature. Minciuna de imitaŃie constituie o a doua categorie. După Norbert Sillamy130. Primele neconcordanŃe dintre fapte şi relatarea lor pot fi considerate pseudominciuni. Minciuna de consens cu ceea ce a spus un băiat mai mare. Larousse.6. 117 128 . priceput etc. DicŃionar de psihologie. deoarece copilul „brodează”. interesante sunt dependenŃa de matur şi sugestibilitatea de statut care intervin şi ele ca factori care alimentează neconcordanŃa cu faptul real al amintirilor). p. 453-454. alterează adevărul.4. Editura Babel. Aspecte psihologice ale etiologiei minciunii129 în comportamentul juvenil La copii. dar nu minte (a). ale cărei reguli se aplică şi la audierea martorilor minori. Repere particulare128 vizând mărturia şi martorul 4. 198. când el fabulează sau Vezi interogarea în condiŃii speciale. minciuna ce încearcă să devalorizeze sau să compromită (asociată cu denigrarea) şi/sau chiar aceea de consimŃire a afirmaŃiei mamei care cere să se spună că nu este acasă dacă este chemată la telefon. p. Dintre categoriile de minciună ale marii copilării se vorbeşte mai ales despre minciuna ce gravitează în jurul simbolului „fructului oprit”. Editura Univers Enciclopedic. această minciună pune în evidenŃă insatisfacŃii privind mediul înconjurător. Bucureşti.. DicŃionar enciclopedic de psihologie.l. 1996. din opozabilitate sau antrenat de jocul povestirii. se minte pentru a se face plăcere sau a evita o neplăcere. trăit ca atare datorită dezvoltării conştiinŃei morale. 129 Ursula Şchiopu şi colab. pentru a părea mai puternic sau mai bun. Spre 11-13 ani. raŃionarea capătă alt context de raportabilitate: minciuna devine o problemă a educaŃiei. jocul. 130 Norbert Sillamy.

dar există şi o formă malignă şi perversă de mitomanie care este arma perfidă a celor invidioşi. anchetatorul va trebui să se comporte faŃă de minori şi să le aprecieze declaraŃiile Ńinând seama de toŃi factorii care influenŃează psihicul lor şi. în general. când este pusă în slujba unui scop bine precizat. mitomania reprezintă o tendinŃă patologică de a denatura lucrurile. T. geloşi. 4. Mitomania poate fi inconştientă. intelectuală etc. 322. autori de scrisori anonime şi de acuzaŃii neîntemeiate la care destule persoane pleacă urechea cu complezenŃă.înfrumuseŃează realitatea. Uneori. abuz de încredere. cunoscute fiind desigur. Cu cât minorul va avea o vârstă mai apropiată de vârsta majoratului. în scopul afişării unui eroism. Ciornea şi colab. existente între un minor de 4 – 5 ani şi un altul de 17 ani. adică a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Ea se prezintă. ci. Adevărata minciună apare la vârsta de 6 – 7 ani. în special. nu face decât să cedeze unei tendinŃe normale care nu merită severitatea educatorilor: copilul îşi transformă trecutul în sensul trebuinŃelor sale. (c). ar trebui să se aibă în vedere raportarea la diverse perioade ale minorităŃii. în general destinată să evite o mustrare (b). Eroarea judiciară datorată mitomaniei este evitată prin faptul că proba testimonială trebuie dublată de probe ştiinŃifice. Deci. mitomania (ca simptom patologic) la personalităŃile dizarmonice duce la falsa recunoaştere a unor infracŃiuni. de regulă. când are un rol compensator şi nu urmăreşte un scop utilitar. psihică. La unii subiecŃi dezechilibraŃi. de constituŃia individului. Forma cea mai benignă prin consecinŃele sale este mitomania vanitoasă. sau conştientă. diferenŃele de dezvoltare fizică. p. cu atât vor fi mai mici deosebirile datorate acestor particularităŃi şi invers. de vârsta pe care o au. 118 131 . constituind aproape întotdeauna o conduită de eschivare.. după E.. mărturie mincinoasă etc. astfel că nu ar trebuie să se vorbească de psihologia minorului.6. 1988.2. Dupre. Psihologia martorului minor Dezvoltarea psihicului fiinŃei umane este condiŃionată şi de vârsta sa. scene pe care le descrie pe viu ca şi cum ar rememora întâmplări trăite în realitate. subiectul înflorind discursul cu imagini. minciuna poate avea un caracter maliŃios – denaturare calomnioasă. Din punctul de vedere al medicini legale131. prin exagerare. Editura Junimea. Această tendinŃă morbidă de a altera adevărul ar Ńine. Medicina legală – definiŃii şi interpretări. slabi.

. memoria şi redarea evenimentelor. 119 . totuşi atenŃia lor se îndreaptă de cele mai multe ori spre lucruri şi amănunte lipsite de importanŃă. de natură a putea înlătura deficienŃele care le afectează valoarea declaraŃiilor. În cadrul acestui capitol nu vom putea urmări o astfel de dezvoltare a problemei psihologiei minorului. teama de cei sub îngrijirea cărora se află (părinŃi. fiecare dintre ele având trăsături diferite de ale celorlalte. ci percep amănunte care uneori nu sunt utile anchetei.Minorii au o capacitate de percepere şi de redare a faptelor mai redusă. Deci. neprecizate. pentru a da posibilitatea anchetatorului să cunoască mai bine psihologia minorului. toate acestea fac ca declaraŃiile acestora să fie privite cu rezervă şi să se procedeze la interogarea lor numai atunci când este absolut necesar. nu vor percepe importantul. care însă le trezesc interesul. Deşi minorii sunt în general mai curioşi şi cu un spirit de observaŃie mai dezvoltat decât majorii. uneori ajungându-se să se confunde în aşa fel încât nu mai pot fi separate.) şi de răzbunare a infractorului. realitatea şi ficŃiunea se împletesc. esenŃialul care interesează justiŃia. ÎnclinaŃia spre fantezie. sunt lipsite de importanŃă. se vor expune acele trăsături caracteristice psihologiei minorului în general (şi nu pe perioade de vârstă) care interesează asupra aspectelor sub care acesta apare înaintea justiŃiei. din această cauză şi din cauza capacităŃii reduse de a înŃelege anumite fapte şi împrejurări. folosindu-se o tactică adaptată psihicului lor. deoarece atenŃia lor se îndreaptă. În psihicul său incomplet dezvoltat. Ceea ce caracterizează în primul rând minorul este înclinaŃia spre fantezie şi sugestibilitate. deseori. de obicei. în general. tutori etc. Anchetatorul va avea în vedere vârsta minorului. desigur. comportarea sa şi să aplice cele mai potrivite procedee pentru a-l putea determina să declare adevărul. să se ocupe cu diferitele perioade ale minorităŃii. iar lipsa de experienŃă. să-şi explice atitudinile. gândirea nematurizată şi neînŃelegerea justă a lucrurilor şi evenimentelor sunt factori care afectează perceperea. astfel că nu percep ceea ce este important într-o împrejurare (nerealizând importanŃa ei). în primul rând. Un studiu complet şi corect al psihologiei minorului ar trebui. care pot fi mai ridicate la unii şi mai scăzute la alŃii. sugestibilitatea lor etc. starea dezvoltării psihice variază în raport cu instruirea şi educaŃia primită. spre lucruri care. se va Ńine seama şi de aceşti factori. cu toate că nici acest element nu este în măsură să indice o egală dezvoltare psihică la toŃi minorii. astfel că. NoŃiunile sale sunt vagi.

Sugestibilitatea şi teama îl fac deseori instrumentul celor sub a căror 120 . cu o sinceritate exemplară. ToŃi aceşti factori influenŃează declaraŃiile minorilor. Sunt situaŃii când minorii. experienŃa. inteligenŃa. perfidie. E de remarcat că. nu le consideră ca atare (furtul de fructe sau alimente de mică cantitate. memorează şi redau exact evenimentele la care au asistat. de înŃelegere a evenimentelor. fiind nevoit să se conducă singur în viaŃă.). neplata biletului de tren) îl determină a se considera nedreptăŃit. fricii care i-au alterat perceperea. pe care uneori minorul. are un spirit practic foarte dezvoltat. Minorul victimă a unei infracŃiuni are. Minorul recidivist. morală. explicabile în ambianŃa specifică justiŃiei. în general. cu tendinŃa de a exagera mai mult faptele a căror victimă a fost. devenind mai sincer. de teama de necunoscut. de memorare şi de redare. de gradul de dezvoltare fizică. mai bun. influenŃând defavorabil atât perceperea – înŃelegândule greşit – cât şi fixarea lor în memorie.Lipsa de experienŃă. prin prisma celor arătate mai sus. intelectuală. se irită uşor. Teama de a nu fi descoperit şi sancŃionat îl determină pe minorul infractor să aibă o atitudine de neîncredere şi ostilitate faŃă de organele de justiŃie. de împrejurarea că minorii trec cu uşurinŃă de la o stare psihică la alta. psihică şi intelectuală. Unele emoŃii frecvente la copii (frica. cât şi din interesul de a obŃine avantaje materiale şi de a se răzbuna pe infractor. loviri etc. capacitatea de percepere. care se conturează astfel în raport de vârsta. Anchetatorul va trebui să reŃină acest fapt. Aprecierea declaraŃiilor (în lumina acestor atitudini) se va face distinct. În practică s-a constatat că aceste cazuri formează excepŃia. cultura redusă. are o atitudine de respect faŃă de superioritatea fizică. dat fiind cultura. fac mai dificilă înŃelegerea unor anumite evenimente. mai ales. în funcŃie de persoana de la care emană. deci este util a se examina cu multă atenŃie declaraŃiile lor. precocitate. în general. atât din cauza emoŃiei. neîncredere şi atitudine defensivă permanentă faŃă de semeni şi. groaza etc. aceleaşi trăsături ca şi majorul. denaturează perceperea unor evenimente care impresionează (ameninŃări. sugestibilitate. care îl determină la schimbarea atitudinii de neîncredere. pe lângă influenŃa defavorabilă a factorilor arătaŃi este afectată în mare măsură de sugestibilitatea şi emotivitatea lor. Lipsa conştiinŃei vinovăŃiei pentru anumite infracŃiuni. faŃă de justiŃie.). de la caz la caz. vârsta. înclinaŃie spre fantezie. precum şi tendinŃa de simulare. Redarea evenimentelor. chiar copii.

Martorul minor are aceleaşi trăsături psihice caracteristice care influenŃează declaraŃiile sale. într-un fel sau altul. Bucureşti. pg. Pentru unii dintre copii. Drept procesual penal. în declaraŃiile sale. Probleme tactice cu privire la ascultarea minorilor A. în faŃa curŃii. 133 Sistemul legislativ şi practica judiciară a Marii Britanii cu privire la martorul minor (ConsideraŃii juridice privind admiterea declaraŃiilor minorilor ca probe în justiŃie) conform Criminal Justice and Behavior. la fel ca şi adulŃii (ei fiind consideraŃi „martori competenŃi”).6. prevederile procesuale scoŃiene referitoare la mărturiile depuse de copii în cauze civile şi penale. iau contact cu organele însărcinate cu înfăptuirea justiŃiei.3. TendinŃa spre fantezie şi sugestibilitate sunt cei mai importanŃi factori care determină neîncrederea. 23. 1996. 314. copiii erau chemaŃi ca martori în instanŃele penale scoŃiene şi supuşi audierilor şi confruntărilor cu părŃile. iar în final vor fi expuse concluziile unui program de cercetare psihologică.. p. iunie 1996. Editura Europa Nova. 132 Gh. Vom face o scurtă trecere în revistă a preocupărilor recente privind capacitatea copiilor de a apărea în instanŃă ca martori. 2. Această procedură se justifică prin faptul că minorul nu are maturitatea psihică. Până acum. deseori justificată. Cu mai mult de 121 . Nistoreanu şi colab. vol. unde.autoritate se află şi care uneori încearcă să profite în urma infracŃiunii a cărei victimă a fost minorul. program realizat de „Scotish Home and Health” (Departamentul ScoŃian al SănătăŃii şi Internelor). nu să-i şi auzi” nu a fost niciodată aplicat în CurŃile de JustiŃie din ScoŃia. 4. în mod tradiŃional. această experienŃă era destul de dificilă şi stresantă. Proverbul englez care spune că „pe copii trebuie să-i vezi la tribunal. copiii au fost acceptaŃi ca martori. dezvoltarea intelectuală şi experienŃa necesară pentru folosirea eficientă a drepturilor procesuale acordate de lege133. SUA. Juriştii scoŃieni au rămas insensibili la aceste probe. legat de problema chemării în instanŃă a copiilor. mai ales în cazurile de abuz sexual. nr. DispoziŃii legale: probleme procesuale în legătură cu ascultarea minorilor132 Pentru realizarea reglementărilor din dreptul penal cu privire la minoritate. a fost necesar să se înfiinŃeze pe linia procesual penală o procedură specială cu privire la minorii care. 48-61.

un avocat nota: „Nu numai avocatul dar şi ceilalŃi care au legătură cu cazul sunt afectaŃi de această situaŃie. mai ales în cazurile de abuz sexual. psihologi. pentru a traumatiza copilul din nou”. IniŃiativa a fost bine primită de către avocaŃi. iar stresul manifestat de aceştia în faŃa CurŃii 122 . decât dacă aceştia aveau cel puŃin 7-8 ani. Comitetul concluziona că „deşi procedura actuală nu este cea mai adecvată pentru copii.50 de ani în urmă. aceeaşi problemă se discută din nou în Comitetul Thompson de pe lângă Departamentul ScoŃian al SănătăŃii şi Internelor şi al Biroului Coroanei. Această opinie pare a se fi adresat unor urechi surde. victime ale unor abuzuri sexuale. activişti sociali. iar psihologii din Australia. victimă a procesului legal?”. În 1985. procedura „Charta de molestat copii”. deoarece instanŃele nu erau pregătite să audieze ca martori copiii. deocamdată nu se schimbă nimic în procedurile legale. La sfârşitul anilor ’80. Lordul McCluskey. a copiilor. acest organism analiza dacă este necesară chemarea în instanŃă. Copiii mai mici erau chemaŃi ca „martori incompetenŃi”. Canada. nu există încă o alternativă procedurală acceptabilă. În 1975. Un alt magistrat scoŃian. ca martori. Unele cazuri de abuz erau imposibil de urmărit penal. În Anglia şi łara Galilor situaŃia era deja mai proastă decât în ScoŃia. poliŃişti. Este ca şi cum ar conspira Curtea. dar nu se poate afirma că a existat o unitate de opinii. căutând posibile soluŃii. care să satisfacă interesele justiŃiei şi să fie imparŃială faŃă de pârâŃi”. când mass-media au început să facă publice preocupările psihologilor şi ale celor de la asistenŃa socială faŃă de procedurile ce implicau chemarea în instanŃă a copiilor. cauzat de evenimentul depunerii mărturiei. SUA şi din principalele state europene au studiat problemele comune apărute. Royal Scotish Society for the Prevention of Cruelt to Children (Societatea regală scoŃiană pentru prevenirea cruzimii faŃă de copii) s-a arătat îngrijorată de situaŃia în care sunt puşi copiii atunci când apar în instanŃă şi a organizat o conferinŃă la Edinburgh. cu titlul „Copilul. Au mai trecut 10 ani până ce problema aceasta a copiilor să fie abordată mai serios în Marea Britanie. care sunt supuşi în mod inevitabil unui stres suplimentar. unele Ńări au început să revizuiască procedurile legale de audiere în instanŃă a copiilor. Cu alte cuvinte. pentru că la 30 de ani după afirmaŃia lui Crawford. situaŃie care a determinat un avocat englez să considere această regulă. a afirmat că nu are dovezi clare cum că s-ar traumatiza copiii în instanŃă.

este unul de factură normală, întâlnit la toate persoanele aflate în această situaŃie. Din fericire, problema nu a fost abandonată. În anul 1986, psihologul UniversităŃii Aberdeen a fost însărcinat de către Scotish Home and Health Department să întocmească un studiu referitor la copii chemaŃi ca martori în diverse cauze penale sau civile. Doi ani mai târziu, Scotish Low Commission (Comisia ScoŃiană de Drept) a întocmit o lucrare despre copiii aduşi ca martori şi despre alte categorii vulnerabile ca martori. S-a hotărât întocmirea unui studiu pentru descoperirea unor alternative de depunere a mărturiilor, urmând modelul celor folosite de Statele Unite ale Americii. În Raportul următor, în anul 1990, Scotish Low Commission a recomandat schimbarea procedurilor de audiere a minorilor şi alte îmbunătăŃiri ale modului de executare a acestor proceduri. A) Cadrul legal Nu a fost fixată niciodată o limită minimă de vârstă pentru admiterea unor copii ca martori în curŃile de justiŃie din ScoŃia. Codurile de procedură din sec. XIX amintesc de un caz din 1837, în care a fost adus în instanŃă pentru a depune mărturie, un copil de 3 ani. Cauza judecată la Înalta Curte din Edinburgh era legată de un furt de haine. FetiŃa era de-a dreptul îngrozită când s-a văzut în faŃa judecătorilor îmbrăcaŃi în robe roşii şi purtând peruci albe pe cap. În aceste condiŃii nici măcar n-a putut scoate o vorbă. În Dreptul ScoŃian, o persoană acuzată de comiterea unei infracŃiuni nu poate fi condamnată în baza mărturiei unui singur martor. Deci, declaraŃia unei fetiŃe de 3 ani ar fi trebuit să fie corelată cu altele, luate de la alŃi martori, înainte ca acuzatul să poată fi condamnat. Legea nu prevede că aceste declaraŃii trebuie să aparŃină neapărat unor adulŃi care să sprijine (sau nu) spusele copilului. Această prevedere legală a suferit o mică modificare. Un copil, de regulă minor sub 14 ani, este considerat prea tânăr pentru a depune mărturie, excepŃie făcând cazurile în care curtea consideră copilul capabil să depună mărturie, în sensul că acesta înŃelege natura noŃiunii de adevăr sau minciună şi îşi asumă obligaŃia de a spune numai adevărul despre ceea ce este întrebat. Judecătorul poate audia alte surse din care să-şi dea seama dacă minorul este sau nu un martor competent. B) Procedurile legale Cazurile în care sunt implicaŃi ca martori copiii sunt, de regulă, acelea în care minorii sunt ori acuzaŃi ori victime (cum ar fi cazurile de abuz sexual sau de altă natură). 123

Instrumentarea acestor cazuri necesită prevederea unor măsuri speciale. Din 1971, când a intrat în vigoare Legea privind asistenŃa socială, copiii nu mai sunt audiaŃi direct în instanŃă. Ei sunt preluaŃi de un organism special care se ocupă de mărturiile lor, organism numit Children’s Hearings. Sistemul Children’s Hearings se foloseşte în interesul copilului, cu acceptul acestuia sau al părinŃilor. Dacă se demonstrează necesitatea depunerii mărturiei, copiii pot fi chemaŃi la Children’s Hearings. Motivele ce determină această aducere în instanŃă Ńin de mai multe aspecte: copilul poate fi în situaŃia de victimă a unui abuz sau, din contră, poate fi autor al unei infracŃiuni; condiŃiile de trai şi tratamentele părinŃilor sunt necorespunzătoare ori există pericolul de a fi traumatizat. Prin folosirea sistemului Children’s Hearings, copiii sunt protejaŃi, fiind luaŃi în grijă şi nu trataŃi ca infractori obişnuiŃi, separându-i totodată pe copiii victime ale unor abuzuri de agresorii lor. Sistemul nu poate impune sancŃiuni directe împotriva acelora care comit abuzuri. Cu toate acestea, urmărirea penală a adulŃilor care au comis abuzuri împotriva copiilor, mai ales când abuzul comis este grav, este necesar să se facă cu participarea copilului ca martor. Cazurile în care adulŃii sunt acuzaŃi de neglijarea copiilor şi/sau cruzimi împotriva acestora, se judecă în faŃa şerifului, fără juraŃi. Cazurile mai grave de abuz sexual sau fizic implică procesul penal în faŃa unei curŃi de juri sau în faŃa şerifului şi a unui juriu. C) Acceptarea mărturiilor de la martorii copii În anul 1990, Lord Justice General Hope (cel mai înalt magistrat din ScoŃia), urmând o recomandare a Comisiei ScoŃiene de Drept, a întocmit un memorandum prin care propunea unele măsuri practice pe care judecătorii le pot lua pentru a reduce formalităŃile în cazurile în care copiii sunt chemaŃi ca martori. Aceste măsuri includ renunŃarea la peruci şi robe, aşezarea copilului în bancă, nu în boxa martorilor, permiterea prezenŃei în apropierea copilului a unei rude sau chiar evacuarea sălii. Copilul căruia îi este teamă să depună mărturie în prezenŃa celui acuzat de abuz, poate fi separat de acesta printr-un ecran. Atunci când este folosit acest procedeu, acuzatul trebuie să-l vadă şi să-l audă pe martor. Acest lucru poate fi realizat printr-un sistem de monitoare. Sistemul novator al televiziunii cu circuit închis: Una din măsurile radicale de protecŃie a martorului copil este aceea de folosire a televiziunii cu circuit închis, aşa-numita „legătură în direct”. Curtea poate autoriza folosirea televiziunii cu circuit închis dacă există indicii (bazate pe vârsta copilului, natura faptei comise, natura probei cerute, 124

existenŃa unei relaŃii între copil şi acuzat) că martorul copil va colabora mult mai bine cu instanŃa în acest mod decât conform procedurilor normale (Legea reformei justiŃiei – 1990). În anul 1991, când s-a introdus sistemul de Televiziune în direct, în instanŃele scoŃiene, existau diverse evaluări despre folosirea acestuia în alte Ńări. O astfel de evaluare întocmită în Anglia a scos la iveală faptul că acest gen de mărturie televizată reduce nivelul de stres al copiilor, îmbunătăŃind calitatea depoziŃiei lor. O altă evaluare, australiană, conchidea: „Starea emoŃională a copiilor a fost influenŃată în bine de folosirea televiziunii cu circuit închis”. Impresii favorabile despre procedura folosirii mijloacelor TV au fost raportate în urma întocmirii unor mici studii pilot în Portugalia, Australia şi în Noua Zeelandă. Judecătorii pot autoriza folosirea în instanŃă a televiziunii cu circuit închis. Ei sunt cei care determină necesitatea folosirii acestei metode. După primul an de la implementarea metodei, succesul înregistrat prin folosirea acesteia a demonstrat că sunt întrunite condiŃiile statutare în ceea ce priveşte vârsta şi capacitatea copilului, relaŃiile dintre copil şi acuzat, natura acuzaŃiei şi felul probei pe care copilul este chemat să o facă în instanŃă. Comentariile făcute de judecători în legătură cu efectul posibil pe care îl are asupra copilului înfăŃişarea în faŃa CurŃii au fost bazate pe observarea reacŃiilor copiilor în timpul audierilor atunci când sunt puşi faŃă în faŃă cu acuzatul şi avocaŃii. Aceste observaŃii şi comentarii influenŃează şi modul de analizare a cererilor de îndepărtare a copilului martor de atmosfera formală a CurŃii. În cel de-al doilea an ce a urmat implementării sistemului, majoritatea cererilor de folosire a sistemului de televiziune au fost însoŃite de expertize ce vizau capacitatea copilului de a suporta stresul depunerii mărturiei în sistem tradiŃional. Decizii de aprobare a folosirii sistemului de televiziune au fost date de către judecători în funcŃie de fiecare caz în parte. În evaluarea posibilelor efecte pe care le-ar avea asupra copilului depunerea mărturiei într-o manieră convenŃională, judecătorii sunt legaŃi de experŃi, trebuind să se bazeze pe recomandările acestora. a) Efectul sistemului Televiziunii cu circuit închis asupra martorilor copii Interviurile luate la 71 de părinŃi, înaintea proceselor, şi la 37 de părinŃi şi 56 de copii, după procese, au relevat faptul că unul dintre factorii cei mai stresanŃi pentru copii îl constituie confruntarea cu acuzatul. Cea mai neplăcută experienŃă atât pentru copii, cât şi pentru părinŃi este legată de durata mare de 125

timp dintre sesizarea faptei şi sfârşitul procesului penal (10-15 luni), de numărul mare de înfăŃişări, declaraŃii etc. (1-30); tot ca factori de stres sunt receptate absenŃa posibilităŃii folosirii Televiziunii cu circuit închis, lipsa de informaŃii privind procedura în instanŃă, precum şi limitarea serviciilor sociale asigurate victimelor copii şi familiilor lor. A fost subliniată lipsa de sprijin a taŃilor care nu sunt acuzaŃi. Noutatea reprezentată de depunerea mărturiei dintr-o altă încăpere a tribunalului, fără prezenŃa acuzatului, reduce sentimentul de anxietate resimŃit de copii şi părinŃi. Cei câŃiva copii cărora li s-a refuzat accesul la proba TV au fost derutaŃi de acest refuz, şi nu s-au concentrat atunci când au depus mărturie. Toată lumea recunoaşte că prezenŃa în faŃa unei instanŃe de judecată nu este o experienŃă plăcută, mai ales pentru un copil, şi de aceea este nevoie de mai multă grijă faŃă de aceşti mici martori şi faŃă de adulŃii care-i însoŃesc. Marea majoritate (92%) a copiilor care au depus mărturie prin sistemul TV a fost mulŃumită de acest procedeu. 57% dintre copii au susŃinut că au găsit destul de stranie metoda „de a discuta prin televizor”, iar 73% dintre ei au mărturisit că le-ar fi fost greu să vorbească în faŃa acuzatului. Să stea departe de acuzat era mai important decât să stea departe de Curte. Numai 4 copii s-au declarat nesatisfăcuŃi de metodă. Cel puŃin jumătate din copii nu au înŃeles că acuzatul l-a văzut şi auzit când au depus mărturie, iar 3 copii au fost vizibil speriaŃi când avocatul apărării le-a atras atenŃia asupra prezenŃei acuzatului în sală. ObservaŃiile făcute pe timpul procesului au relevat faptul că toŃi copii care au depus mărturie prin sistemul TV au fost mai siguri pe ei, spusele lor au fost mai clare, fluente, s-au concentrat bine şi au cooperat atât cu acuzarea, cât şi cu apărarea. Aceşti copii s-au descurcat bine pe timpul audierilor lungi (62 minute), dar pare că nu au înŃeles unele întrebări şi au părut chiar stresaŃi în timpul audierilor încrucişate. Cu excepŃia cazurilor încheiate cu achitarea acuzaŃilor, copii au considerat judecata dreaptă şi justă. Totuşi, pot fi notate câteva diferenŃe între comportamentul copiilor care au depus mărturie prin sistemul TV şi copiii care au compărut în faŃa CurŃii, ultimii plângând pe timpul audierilor şi chiar după aceasta. b) Efectul sistemului Televiziunii cu circuit închis asupra probelor aduse de copii Prin folosirea sistemului Televiziunii cu circuit închis s-a reuşit aducerea în faŃa instanŃei şi a copiilor mai mici (41% au avut vârste de 7 sau chiar sub 7 ani). Şi procuratura, dar şi apărarea sunt de acord că acest sistem 126

al Televiziunii cu circuit închis a permis obŃinerea unor probe din partea unor copii, care, în alte condiŃii, nici n-ar fi deschis gura. Totuşi, probele aduse de copiii mici sunt deseori superficiale şi nu satisfac cerinŃele procesului penal. Există câteva diferenŃe semnificative legate de calitatea probelor aduse de copii prin metoda televiziunii şi cele aduse prin mărturia directă în faŃa CurŃii; cantitatea de detalii ce au fost furnizate de copii în faŃa CurŃii se pare că este mai mare decât la copii care au depus mărturie prin sistemul Televiziunii cu circuit închis. În orice caz, pentru a obŃine mai multe informaŃii de la un copil, trebuie să se pună accent pe scurtarea duratei de timp de la sesizare până la înfăŃişarea în faŃa instanŃei, pe îmbunătăŃirea capacităŃii examinatorilor de a se apropia de copil şi de a-i câştiga încrederea, şi pe îmbunătăŃirea sistemului de înŃelegere a minorilor, legat de noŃiunea de proces penal. AdulŃii care-i însoŃesc pe copii în camerele separate, unde s-a instalat sistemul Televiziunii cu circuit închis, contribuie la succesul metodei, chiar dacă, uneori, ei abat atenŃia CurŃii asupra unor probleme de ordin practic, cum ar fi calitatea deficitară a sunetului. În concluzie, este necesară o selectare şi o pregătire prealabilă a persoanelor care însoŃesc copii în camerele separate. ScoŃienii sunt mândri de sistemul lor juridic independent şi de inovaŃia reprezentată în cadrul acestuia de Children’s Hearings, care a atras interesul lumii întregi. Recent s-au înregistrat mai multe schimbări de procedură legate de chemarea în instanŃă, ca martori, a copiilor. Juriştii şi psihologii nu împărtăşesc mereu aceleaşi opinii în ceea ce priveşte psihicul uman, dar în cazul copiilor chemaŃi să depună mărturie în instanŃa de judecată există o comuniune de idei cu rezultate benefice. Reformele începute în ultimul timp vor continua să fie analizate şi dezbătute şi se speră că rezultatele vor duce la îmbunătăŃirea actualului sistem procesual penal şi civil scoŃian, cu influenŃa directă asupra bunăstării copiilor în cadrul sistemului de justiŃie scoŃian. Studii şi cercetări referitoare la declaraŃiile martorilor minori: Anul 1985 a marcat începutul unor studii criminologice pentru examinarea problemelor controversate legate de depoziŃiile martorilor copii. Proiectul studiului includea cercetări în domeniul memoriei, analizarea mai multor cazuri în care au apărut martori copii, interviuri cu aceştia şi cu părinŃii lor. În cadrul studiilor experimentale pentru testarea capacităŃii memoriei copiilor martori, s-a observat că cei mici (copii între 6-8 ani) pot fi martori utili în procese, dar stilul cum sunt chestionaŃi este foarte important, mai ales în situaŃia în care sunt implicaŃi în identificări după fotografii. Aceste rezultate, coroborate cu altele, obŃinute în urma unor experimente efectuate în 127

America de Nord, au condus la concluzii asemănătoare. De atunci, problemele legate de audierea martorilor copii au fost aprofundate atât în ScoŃia, cât şi în SUA. În Stratchclyde (cea mai mare regiune din ScoŃia) a fost întocmit un memorandum pentru modul în care se desfăşoară audierea martorilor copii şi pentru folosirea unor proceduri speciale legate de aceasta. Cercetătorii au analizat toate cazurile aduse în faŃa CurŃii din Aberdeen în care au fost implicaŃi martori copii, adică un număr de 226 de cazuri într-un singur an. Întrebându-i despre proces, atât pe copii cât şi pe părinŃii lor, cercetătorii au constatat că mulŃi dintre copii erau nemulŃumiŃi că trebuie să apară în instanŃă. S-a constatat că două dintre elementele cele mai stresante erau: a) perioada mare de timp dintre comiterea faptei şi ziua procesului şi b) cunoştinŃele foarte limitate ale copiilor despre procedurile din instanŃă. Pentru a argumenta cele arătate mai sus, referitor la lipsa de cunoştinŃe juridice care stresează copiii, s-a iniŃiat un alt studiu care să evalueze nivelul de cunoştinŃe de această natură la copiii din ScoŃia. Astfel, 90 de şcolari cu vârste cuprinse între 6-10 ani şi 15 adulŃi au fost chestionaŃi. Rezultatele au arătat foarte clar că nu erau cunoscute procedurile legale de către copii şi că ei nu ştiau care este rolul unui martor în instanŃa de judecată. Studiul a alimentat cererile unor institutori care susŃineau necesitatea unei pregătiri juridice generale, referitoare la procedurile în instanŃă. S-au întreprins o serie de demersuri pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare a martorilor copii. ToŃi martorii copii primesc acum o broşură colorată care le explică ce vor face în instanŃă şi ce se aşteaptă prin mărturia lor. În septembrie 1995 a fost demarat un alt studiu care să aprofundeze pregătirea martorilor copii pentru apariŃiile în instanŃă. Un alt studiu s-a axat pe observarea comportamentului a 89 de copii martori atunci când depuneau mărturie în faŃa CurŃii din Glasgow. Studiul a relevat că deşi mulŃi dintre copii pot face faŃă procesului înfăŃişării lor în instanŃă, unii dintre ei manifestă semne de anxietate sau au dificultăŃi în comunicarea cu avocaŃii. Cercetătorii au mai urmărit un eşantion de 1800 de cazuri într-o perioadă de 15 luni şi au descoperit că martorii copii au aşteptat în medie 6 luni jumătate până să fie chemaŃi în instanŃă. Nu există studii relevante asupra efectelor pe care le au aceste întârzieri asupra memoriei copiilor, aşa că pentru a investiga această problemă s-a mai iniŃiat un studiu desemnat să testeze efectele unei întârzieri de 5 luni asupra memoriei copiilor şi adulŃilor. Rezultatele au dus la concluzia că deşi copii din grupa de vârstă 6-8 ani îşi puteau aminti o întâmplare şi după 5 luni, relatările lor despre acele evenimente erau mai puŃin detaliate decât ale unor 128

Minorul (definit în antiteză cu majorul de către art. 8, al. 2 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoana fizică şi persoana juridică: „Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani”), indiferent de calitatea sa procesuală, beneficiază de o anumită ocrotire în desfăşurarea activităŃilor procesuale. Astfel, „minorul nu poate fi ascultat ca martor. Până la vârsta de 14 ani ascultarea lui se face în prezenŃa unuia din părinŃi ori a tutorelui sau a persoanei căreia îi este încredinŃat minorul spre creştere şi educare” (art. 81 C.p.p.). Legea nu fixează limita minimă de vârstă de audiere a unui minor, dar trebuie avut în vedere dacă gradul lui de dezvoltare psihică îi dă posibilitatea de a percepe, memora şi reda evenimentele la care a asistat. Art. 71 C.p.p. prevede că: „AsistenŃa juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor”. În această situaŃie „organul de urmărire penală va asigura prezenŃa apărătorului la interogarea inculpatului” (art. 172, al. 2 C.p.p.). Mai mult decât atât, în cauzele cu infractori minori, apare condiŃia obligatorie a efectuării anchetei sociale; aceasta constă în strângerea de date cu privire la purtarea pe care minorul o are în mod obişnuit, la starea fizică şi mintală a acestuia, la antecedentele sale, la condiŃiile în care a fost crescut şi în care a trăit, la modul în care părinŃii, tutorele sau persoana în îngrijirea căreia se află minorul îşi îndeplinesc îndatoririle lor faŃă de acesta şi, în general, cu privire la orice elemente care pot servi la luarea unei măsuri sau la aplicarea unei sancŃiuni faŃă de minor (art. 482, al. 2 C.p.p.).

copii mai mari sau decât ale adulŃilor. Problema termenelor lungi de înfăŃişare nu este specifică doar în ScoŃia, după cum a relevat un studiu recent întocmit în Anglia. Studii psihologice de ultimă oră au ajutat la depistarea principalelor greutăŃi cu care sunt confruntaŃi copii ce apar în faŃa instanŃelor scoŃiene. Acestea include mai mulŃi factori de stres legaŃi de interogatoriile din timpul anchetei, confruntarea cu acuzaŃii, audierile. Specialiştii au mai identificat şi alŃi factori de stres, mai puŃin evidenŃi, legaŃi de lipsa de cunoştinŃe despre sistemul juridic şi efectul termenelor lungi de înfăŃişare. Cele mai recente cercetări asupra chemării în instanŃă a copiilor, desfăşurate în ScoŃia, au fost realizate în scopul evaluării unei noi reforme la folosirea televiziunii în procesul penal, asigurându-se astfel depunerea mărturiei de către copii în exteriorul şedinŃei de judecată a CurŃii. 129

B. Pregătirea ascultării. Ascultarea. Procedee tactice ale ascultării

FaŃă de particularităŃile prezentate anterior, apare ca evidentă necesitatea aplicării unor procedee adecvate cu ajutorul cărora să se poată obŃine declaraŃii fidele, cât mai apropiate de realitatea faptică. Tactica care trebuie aplicată este cea asemănătoare tacticii aplicate la ascultarea învinuitului şi a martorilor majori, cu unele modificări impuse de particularităŃile psihice ale minorilor, Ńinându-se seama de vârstă, dar şi de particularităŃile persoanei audiate134. * Pregătirea ascultării: limita iniŃială este marcată de culegerea de informaŃii (cât mai amănunŃite) cu privire la minor şi familia sa, cu privire la eveniment, la interesul pe care aceştia îl au în soluŃionarea cauzei precum şi asupra legăturilor cu părŃile. InformaŃiile se pot obŃine de la vecini, rude, colegi de şcoală, profesori etc. În raport cu aceste informaŃii şi de particularităŃile cauzei care trebuie minuŃios studiate, anchetatorul stabileşte persoanele care urmează să asiste la audierea minorului. Art. 81 C.p.p. prezintă persoanele care pot asista la audierea acestuia – părinŃi, tutore sau persoana în îngrijirea căreia minorul se află. Pe lângă aceste persoane, apreciem că poate asista la audiere şi o altă persoană de care minorul este legat sufleteşte şi pentru care are respect. Acest fapt este util mai ales în situaŃia în care părinŃii au o moralitate dubioasă sau au legături ori interese cu părŃile. Alegerea acestei persoane are o mare însemnătate, deoarece prezenŃa sau sfaturile ei pot influenŃa în mod deosebit, decisiv atitudinea şi declaraŃiile minorului, îi pot înlătura emoŃia, nesiguranŃa, stabilesc contactul psihologic, îi dă liniştea necesară efectuării declaraŃiei. PrezenŃa unei asemenea persoane va fi aşadar necesară ori de câte ori anchetatorul are cea mai mică bănuială că părinŃii, tutorele sunt interesaŃi în cauza respectivă, au legături cu părŃile sau pot influenŃa pe minor. Este recomandabil ca persoana care asistă la audiere să fie pregătită în prealabil, să cunoască amănuntele cauzei, pentru a putea avea, sub îndrumarea anchetatorului, un rol activ la audiere, în scopul de a-l determina pe minor să declare adevărul. Chemarea minorului la audiere este un alt punct, cheie al problemei; uneori este util a fi audiat prin surprindere pentru a nu fi influenŃat sau pentru a nu-i da posibilitatea să se pregătească în acest sens. În acest caz,

Tactica ascultării învinuitului, martorilor şi minorilor. Confruntarea şi prezentarea pentru recunoaştere, lucrare a Institutului de Criminalistică. 130

134

dar ferm. va putea oferi un ajutor substanŃial la stabilirea tacticii ce urmează a se aplica. ci va fi audiat imediat ce se prezintă. Dacă chemarea minorului la audiere are la bază instituŃia citării. Modul în care va fi audiat. cu unele particularităŃi specifice trăsăturilor caracteristice ale minorilor.. cadrul solemn etc. cunoscând mai bine minorul. Ńinându-se seama de particularităŃile minorului audiat. la infracŃiunile contra pudoarei. PrezenŃa şi sfaturile persoanei desemnate să asiste vor uşura însă sarcina anchetatorului. cât mai apropiate de realitate. Îl va studia cu atenŃie fără ca minorul să observe. audierea se va desfăşura în acel loc. Audierea va începe cu o discuŃie pe un ton blând. fără obiecte care ar putea impresiona sau distrage atenŃia minorului. acest act se va emite astfel încât din ziua primirii ei şi până în ziua termenului fixat pentru audiere să existe un interval cât mai scurt de timp.anchetatorul se poate adresa direct instituŃiei unde minorul studiază sau la întreprinderea unde acesta lucrează. aceleaşi ca şi la ascultarea majorilor. temerea. pentru a evita contactul cu părŃile. formularea şi ordinea lor sunt de mare importanŃă pentru obŃinerea unor declaraŃii sincere. 131 . Uneori este util ca anchetatorul să se sfătuiască cu persoana care urmează a asista la audiere şi care. perfizi. a-i da liniştea şi încrederea necesară stabilirii contactului psihologic. anchetatorul va proceda cu abilitate şi prudenŃă.este foarte importantă.. cu alŃi martori etc. chiar şi atunci când este chemat doar ca martor . jocuri. FaŃă de cei mincinoşi. înŃelegător cu minorul pentru a-i înlătura emoŃia. De asemenea. literatură etc. din aceleaşi motive minorul nu va fi lăsat să aştepte în sălile Procuraturii. fricii de necunoscut a minorului care nu-şi dă seama de ceea ce va urma. Anchetatorul va trebui să înlăture tot ceea ce ar putea influenŃa defavorabil pe minor: atmosfera rigidă. Stabilirea contactului psihologic – deseori dificil de realizat din cauza neîncrederii. iar apoi în prezenŃa persoanei respective sau invers. este necuviincios. minorului îi va fi ruşine să facă declaraŃii în prezenŃa părinŃilor sau a altor persoane.. prietenos. iar în cazul în care minorul are o atitudine nepotrivită. se va stabili dacă minorul va fi audiat mai întâi singur. tonul autoritar. sport. Se va chibzui cu mare atenŃie tactica audierii. anchetatorul va înlătura această atitudine pe un ton liniştit. severitatea. arogant etc. Anchetatorul se va comporta cât mai blând. întrebările ce i se vor pune. în general. Este de preferat ca audierea să aibă loc într-o cameră sobru mobilată. * Procedeele tactice sunt. de cele mai multe ori. Se va Ńine seama şi de natura cauzei. familiar asupra unor chestiuni care interesează pe minor: şcoala.

iar dacă minorul persistă în minciună. precise. care însă să nu aibe caracter de intimidare. în plus infracŃiunea săvârşită nu-i compromite viitorul întrucât va avea posibilitatea să se reabiliteze printr-o comportare cinstită135 etc. colegi etc. despre care anchetatorul va aduce vorba. se va căuta a se cere cât mai multe amănunte. să se familiarizeze cu atmosfera. fără a fi ajutat de anchetator. este recomandabil a se aplica atunci când se observă că minorul începe să mintă.I.: Într-o cauză în care minorul A. la început pe un ton blând. Ex. dirijând cu tact expunerea în cazul în care se îndepărtează prea mult de subiect. a fost surprins într-o gară având ascuns sub haină un difuzor. arătându-i-se că aceasta este nejustificată. Când se manifestă tendinŃe de fantezie. pe un ton serios. Este util ca anchetatorul să-i explice că deşi este minor. totuşi justiŃia are încredere în seriozitatea şi corectitudinea sa sufletească. va asculta liniştit. iar atunci când apare temeinică. se va trece la obiectul audierii. clare. minorul va fi lăsat să răspundă singur. se vor lua măsuri în fapt pentru a-l feri de răzbunare. În astfel de cazuri i se va explica că acestea tot vor fi dovedite prin alte probe şi că este preferabil să arate corectitudine sufletească şi să recunoască. Anchetatorul nu va interveni în expunere. nu însă sub formă de întrebare directă. După expunere se va trece la întrebări care vor fi cât mai scurte. ferm. şi va fi repetat ori de câte ori va fi cazul. aşa cum se pricepe şi în limbajul său. ci va căuta să-l lase pe minor să expună tot ce ştie. căci îl poate sugestiona. prin alte probe. şi că minciuna ar putea nedreptăŃii pe alŃii. Se va cerceta şi se va afla cauza care îl determină a ascunde adevărul şi care de foarte multe ori este teama de răzbunarea infractorului sau a celor care l-au determinat la aceasta. fără a face gesturi din care ar putea rezulta părerea sa. se vor pune întrebări de control şi i se vor arăta şi dovezi că nu spune adevărul. este cauza care îl determină pe minor să nu recunoască faptele. pe care-l demontase dintr-un vagon al 132 135 . Apoi pe nesimŃite. astfel că este mai cinstit să dea declaraŃii sincere. iar până la urmă adevărul tot va fi aflat. Uneori sentimentul de ruşine faŃă de părinŃi.discuŃia va fi adaptată la posibilităŃile intelectuale ale minorului. Momentul tactic al acestui avertisment va fi ales în raport de comportarea minorului. nu-l va ajuta pe minor să-şi găsească cuvintele. în termeni care pot fi înŃeleşi cu uşurinŃă de minor şi care vor fi astfel formulate încât să nu sugereze răspunsul. să uite eventuala „lecŃie învăŃată”. făcându-l să-şi învingă emoŃia.

În astfel de cazuri este recomandabil ca minorul să fie audiat singur. Atunci când anchetatorul are unele îndoieli asupra stării psihice a minorului sau asupra dezvoltării sale intelectuale. iar la confruntare. fiindu-i ruşine de tatăl său adoptiv. declaraŃiile obŃinute vor trebui a fi repetate de minor şi în prezenŃa persoanei care-l asistă (în cazul în care a fost audiat singur). Ascultarea învinuitului şi martorilor minori se efectuează în prezenŃa persoanei desemnate de anchetator să asiste pe minor. poate avea unele reticenŃe. sau invers. întrucât dacă aceasta se face în timpul audierii. înainte de confruntare a mărturisit anchetatorului că a săvârşit furtul. se va recurge la ajutorul persoanei care îl asistă şi care îi poate da sfaturile necesare pentru a declara adevărul. Formularea procesuală a declaraŃiilor se va face în aceleaşi condiŃii ca şi la audierea persoanelor majore. cum ar fi cazul infracŃiunilor contra bunelor moravuri etc. precum: mila faŃă de victimă. minorul poate fi ascultat şi singur ori de câte ori anchetatorul apreciază că prezenŃa altor persoane ar împiedica minorul să declare adevărul. minorul văzând că cele declarate sunt scrise. unui tren. Acestea pot determina sinceritatea declaraŃiilor minorului. după împrejurări. Totuşi. temeri. fiindu-i ruşine.Este recomandabil ca anchetatorul să nu piardă unele momente favorabile mărturisirii. În ziua în care urma să fie confruntat cu alt învinuit. care influenŃează defavorabil declaraŃiile pe care le face. Va trebui multă atenŃie din partea anchetatorului pentru ca intervenŃia acestor persoane să nu constituie un mijloc de presiune morală sau să nu intimideze martorul minor. poate recurge la serviciile unui medic psihiatru. În orice caz. în viitor. ruşinea de a nu fi prins minŃind etc. punându-i (dacă este cazul) şi întrebări. În acest mod. poate să ordone o expertiză medicală. Anchetatorul i-a explicat că atitudinea sa este greşită şi i-a promis că va vorbi cu tatăl său adoptiv şi îl va convinge că totul a fost o greşeală şi că. minorul a recunoscut faptul înaintea organelor de poliŃie. care să asiste la ascultare sau. minorul a fost convins să declare adevărul. însă nu dă declaraŃie în acest sens. minorul se va îndrepta. Este recomandabil să se facă consemnarea declaraŃiilor minorului la sfârşitul audierii. sau temându-se a da declaraŃii. iar apoi a revenit înaintea anchetatorului retractându-şi mărturisirea. 133 . a determinat prin atitudinea sa şi pe ceilalŃi învinuiŃi să recunoască faptele. În situaŃia în care minorul nu declară adevărul. eventual. iar apoi să fie audiat şi în prezenŃa persoanelor respective. regretul faŃă de fapta săvârşită.

4.6.Iluziile. în cel de-al doilea caz. formă). Erorile substanŃiale – pot îmbrăca mai multe forme începând de la omisiuni de elemente şi până la negarea categorică a lor. În conformitate cu legile psihologiei. Stern. ci la modificarea în proporŃii a calităŃilor (culoare. chiar şi în cazul prezumŃiei bunei-credinŃe.4. un martor care informează asupra antecedentelor. Probleme de psihologie judiciară. a modului de viaŃă al infractorului) şi cazul mărturiei persoanei ce relatează o împrejurare la care a asistat (ex. Erorile accidentale nu se referă la existenŃa.6.1. unde acŃiunea s-a desfăşurat într-un timp foarte scurt. deoarece amestecă în relatare şi elemente de apreciere. a cantităŃilor şi a relaŃiilor lor. Martorul în eroare. Bogdan. În primul caz. de fapte. răspunsul la această dilemă este afirmativ. Trebuie să facem distincŃie între cazul mărturiei unui om ce relatează fapte şi evenimente care s-au desfăşurat într-un timp îndelungat (ex. accident de maşină. Mărturia între bună şi rea-credinŃă 4. p. martorul poate greşi prin doza mare de subiectivism.4. Asupra sa au existat o serie de îndoieli privitoare la faptul că dacă este de bună-credinŃă poate relata şi altceva decât realitatea obiectivă. erori accidentale. iar în cazul interogatoriului vorbim de negare. referindu-se la erorile care apar în mărturie. Sub aspect psihologic. martorul este expus erorii care îşi găseşte explicaŃia în psihologie. Eroarea omisiunii poate apare în cadrul relatării spontane. În cadrul interogatoriului. ConsecinŃele disfuncŃionale din perspectiva factorilor psihologici . aceste erori sunt rezultatul sugestiei. poziŃia sau negarea obiectelor sau persoanelor. scandal pe stradă). mărturia constă în observarea şi memorarea involuntară a unui act şi apoi reproducerea acestuia scriptic sau oral în faŃa instanŃei136. Martorul poate greşi dintr-o serie întreagă de motive. susŃine că sunt de două feluri: erori substanŃiale. 134 . de regulă de oameni. Martorul mincinos Martorul de bună-credinŃă este un preŃios auxiliar al justiŃiei. la relatările spontane şi sunt în funcŃie de fantezia martorului. 136 T. Martorul de bună-credinŃă. prin faptul că prin relatările sale furnizează elemente pentru stabilirea adevărului material necesar pentru rezolvarea proceselor. Erorile substanŃiale apar şi sub aspectul adăugirilor. 155-156.

La nivelul senzorial. Un miop.P. a răspuns: „Taci din gură … că-Ńi crăp şi Ńie capul cum i l-am crăpat şi ăleia grase şi negre îmbrăcată în halat albastru”. forma bărbiei. Cercetarea la faŃa locului şi analiza datelor culese au dus la concluzia că actul criminal este opera unui bolnav psihic. Aprecierea timpului în care a decurs o acŃiune.În ceea ce priveşte identificarea de persoane sau obiecte se recomandă prezentarea simultană electivă care este mai puŃin sugestivă. cu prezenŃă suspectă. a fost interceptat de martorul de expectanŃă (instruit de poliŃie). gestaltul.A. 135 138 137 . a unui tânăr care. (N. Idem. cit.. T. Zdrenghea. întrebat la modul direct „ce caută în liceu”. V. afectivitatea. Sunt factori ereditari de specie care permit ca anumite fapte din realitate să fie percepute Idem. disfuncŃiile acestora. p. hipoacuzic. fără discernământul faptelor sale şi la a doua fugă din spital. 139 Exemplu de caz: În ziua de 30 august 1980. Mitrofan. În analiza unei mărturii trebuie să cunoaştem ereditatea de care dispune martorul. Op. expectanŃă sau aşteptare138. reŃinut şi anchetat. de unde rezultă şi martorul de expectanŃă139. adică să cunoaştem structura individuală a organelor de simŃ. la Liceul Mihai Viteazu a fost ucisă numita C. derivată din învăŃare. dacă în momentul perceperii lor nu au fost urmărite cu atenŃie conştientă. poate da valoare sau amputa o mărturie. R. p. adică elementele de uitare (input) pot suferi o serie de distorsionări în funcŃie de o serie de factori. învăŃare. Procesele de percepŃie senzorială. După aproximativ un an şi jumătate. constanta percepŃiei. personalul de gardă a sesizat prezenŃa în liceu. Personajul era cunoscut ca fiind bolnav psihic. experienŃa anterioară. 149. prin natura lucrurilor nu poate relata în faŃa instanŃei decât frânturi din realitatea pe care a fost în stare s-o recepŃioneze. distorsionările sunt: iluziile.C. şi tot personalul din paza liceului a fost instruită să supravegheze persoanele intrate în liceu. Dar indicase ce era mai caracteristic pentru victimă.150. daltonist. PercepŃia faptelor este dirijată de trei factori: ereditate. felul îmbrăcămintei. p. 120). Deoarece acestea sunt cauzatoare de erori în receptarea realităŃii. pe baza depoziŃiei martorului de expectanŃă I. nu prezintă nici un fel de garanŃie de fidelitate. a fost identificat ca fiind R.. ExpectanŃa sau aşteptarea. după care a părăsit liceul. de obicei tinde să fie denaturată137.C. Relatările privind exteriorul persoanelor. în porŃiunea critică a locului faptei. Era un oligofren periculos. în special culoarea părului. 158. Se presupune că criminalul se întoarce întotdeauna la faŃa locului. obiectul şi fondul percepŃiei. Butoi.

deoarece suntem tentaŃi să vedem în infractor o persoană cu o constituŃie robustă. cea de-a treia treaptă a mărturiei – este supus şi el erorii. 136 . p. op. O altă categorie de erori poate fi determinată de aprecierea duratei unui act. manifestată pregnant pe plan vizual. au o capacitate mărită de apreciere a timpului. Bogdan... în condiŃiile unei vizibilităŃi normale. cele mai îndepărtate. Astfel. La toate acestea se adaugă sugestia – fenomen de influenŃă reciprocă. astfel printre erorile care s-au petrecut în cadrul desfăşurării acestei etape amintim: 140 141 T. Procesul psihic al recunoaşterii – aşadar. Recunoaşterea e dificilă. 166-169. op. Iluzia de contrast se produce în situaŃia când statura persoanei poate fi supraapreciată în raport cu dimensiunile obiectelor în contextul căruia apare. pentru ca o parte din asistenŃi „să vadă sânge” şi apoi să fie dispuşi să relateze în acest sens şi în faŃa instanŃei143. 158. Dar şi aici are aplicabilitate capacitatea de apreciere a timpului. p. p. fiind aplicate legile opticii – obiectele mai apropiate ni se par mai mari. Talia. profesori. proporŃiile se schimbă.. dar şi când nu există aceste discrepanŃe. O altă situaŃie de eroare în care se poate găsi martorul este constanta percepŃiei. atunci când contrastează cu statura scundă a victimei. este plin de sânge!”. p. mai mici142. Bogdan. care poate denatura momentul percepŃiei. de martor. Falsele recunoaşteri îşi găsesc cauza în trăsăturile care apropie persoanele care fac să apară asemănarea141.cit. 142 T. 143 Idem. neconforme cu realitatea – iluziile – optice sau acustice140. statura persoanei reprezintă o caracteristică cu valoare redusă de identificare.distorsionat. depăşind această distanŃă. 159.cit. cât şi recunoaşterea obiectelor (corpuri delicte) cu care s-a săvârşit fapta. 167-168. Diferite categorii de profesionişti – muncitori. în cazul unui tumult cauzat de încăierarea a două persoane. Ciopraga.cit. Acest fenomen se manifestă astfel: într-o rază de 150 metri. este suficient ca cineva să exclame: „Uite săracul. atât în ceea ce priveşte recunoaşterea şi identificarea persoanelor care au comis fapta sau care au participat la comiterea ei. op. Al. Talia infractorului este supraapreciată. datorită condiŃiilor în care a fost percepută şi pentru că dă naştere la iluzii. obiectele îşi păstrează proprietăŃile normale.

4. 6. Comment se font les erreures judiciaires. în toate cazurile. Psihologia giudiziaria. Descrierea corectă nu dovedeşte nici o posibilitate de recunoaştere şi nici conservarea exactă a imaginii memoriale. de cele mai multe ori la nivel senzorial.un martor. Recunoaşterea este mult mai influenŃabilă prin sugestie. supravieŃuieşte posibilităŃii de localizare – de multe ori se întâmplă să recunoaştem pe cineva fără să putem relata de unde îl cunoaştem. Spre consternarea tuturor. Asemănarea vagă şi fenomenul de „déjà vu” pot produce erori fatale. în afară de eventualele mutilări sau alterări provocate de descompunere. martorul l-a desemnat cu certitudine pe procurorul general ca fiind asasinul144. nu sunt complete şi se bazează pe constatări empirice. din mai multe persoane. Regulile stabilite de F. să descrie obiectul sau persoana care apoi îi va fi prezentată – nu este semnul unei erori. Transpunerea are loc în condiŃiile unei emotivităŃi mărite. 5. cadavrele pot fi cu greu recunoscute şi din cauza poziŃiilor lor statice (omul viu este recunoscut şi înregistrat de noi în mişcare) din cauza poziŃiei orizontale. ReacŃia sa este de 144 145 Guilhermet. Posibilitatea de a recunoaşte. dar pot oferi un teren de cercetări experimentale145. 3. Gorphe. pe asasinul unei fete. SiguranŃa cu care martorul îl recunoaşte pe inculpat nu este promptă. văzând un deŃinut între doi gardieni. este înclinat să-l „recunoască” chiar şi atunci când asemănarea dintre infractorul real şi cel prezent este foarte vagă sau inexistentă. Martorul nu poate. Reproducerea constă în verbalizarea orală sau scriptică a unor evenimente care s-au receptat. Enrico Altavilla. iar ezitarea nu poate fi considerată ca un semn al fricii. Îndoiala şi nesiguranŃa apar la identificarea cadavrelor şi în cazul când cadavrele aparŃin persoanelor bine cunoscute de martor. din partea martorului ocular. Ultimul proces memorial – reproducerea – este supus şi el unor erori. departe de a fi infailibile. sunt următoarele: 1. datorate locului în care se desfăşoară ancheta. 137 . un martor este introdus în cabinetul de instrucŃie unde trebuia să-l identifice. în camera de anchetă. Astfel s-a ajuns la stabilirea unor reguli care. 2. Pentru a atenua acest neajuns. azi dezvoltându-se o întreagă tehnică pentru a reconstitui cadavrul cât mai aproape de persoana adevărată. Mina Minovici a recomandat tratarea cadavrelor. Problema a fost studiată de Mina Minovici care arăta că.

Editura ŞtiinŃifică. Butoi. deci nu intră sub incidenŃa legii penale. nu sunt de natură criminologică. 1973. cauzele mărturiilor judiciare bazate pe bunacredinŃă. T. cultură. aflării adevărului. ConştiinŃa şi conduita sunt funcŃiuni şi manifestări ale sistemului nervos central. 148 N. cauzele alterării mărturiei judiciare. Zdrenghea. Mărturia de bună-credinŃă este mărturia care.cit. p. Toate acestea se datorează unei multitudini de factori începând de la timp. nu izvorăşte din reaua-credinŃă a martorului şi prin depunerea ei nu se urmăreşte obŃinerea unui interes material sau moral. starea afectivă din domeniul depoziŃiei146. deoarece. Mitrofan. în seama căruia cade adaptarea fiinŃei umane la lume. De ce acest raport? În primul rând. prin omisiune. 116. privite ca fenomene psihologice. ci şi unul social şi cultural148. 138 147 146 . acŃionează stimulator. 170-172. ci de natură fiziologică sau psihologică neintenŃionată. Deşi privită din acest punct de vedere s-ar putea afirma că ea nu ridică probleme. că nu intră în sfera de activitate şi cercetare psihologică judiciară. tipul de memorie. N.. CorelaŃia umană. la societate. prin substituŃie şi transformare. a depunerii oricărei diligenŃe pentru T.cit. dar false în conŃinutul lor esenŃial.. vârstă. Aceste cercetări se fac astăzi pe bază de expertize. Bucureşti. Astfel încât mărturia rămâne o problemă de conştiinŃă. Este rolul magistratului care trebuie să intervină pentru a stabili şi cerceta. Bogdan. mai ales cu scopul de conservare şi dezvoltare. depusă sub jurământ. FuncŃiunile conştiinŃei şi conduitei integrate psihologiei judiciare cuprind două subiecte: subiectul martor şi subiectul magistrat. p. profesie. în această situaŃie. şi anume: denaturarea prin audiŃie (adaugă ceva realităŃii). adică acel conŃinut care produce efecte juridice. op. p. De aceea. Ele au un rol important în mecanismul mărturiei. sex.inhibiŃie şi. mărturia de bună-credinŃă poate fi la fel de nocivă ca şi mărturia mincinoasă. conştiinŃa şi conduita magistratului trebuie să fie pe frecvenŃa dreptăŃii. cât şi a martorului. În relaŃia martor-magistrat sunt implicate atât conştiinŃa şi conduita magistratului. Dar randamentul conştiinŃei nu depinde numai de gradul de dezvoltare al societăŃii şi culturii ei. V. în conformitate cu legea procesual penală. conştiinŃa nu este numai un proces bio-psihic. numai în cazuri excepŃionale. Relatările martorului de bună-credinŃă pot conŃine patru feluri de denaturări. aceasta nu este altceva decât rezultatul proceselor psihice ale conştiinŃei. testări intersubiective şi biodetecŃie147. op. nu este mincinoasă. experimente. Mărgineanu.11. calităŃile memoriei. în cele din urmă. Însă.

Deşi la prima vedere am putea spune că mărturia apare ca un element extrinsec persoanei magistratului (ofiŃer de poliŃie.şi-a neglijat rolul activ în admiterea şi aprecierea probelor şi a reŃinut ca valabilă o mărturie mincinoasă sau o mărturie falsă. Alta este situaŃia martorului mincinos. 149 N. procuror sau alt agent – exponent al autorităŃii judiciare) totuşi între persoana magistratului şi persoana martorului trebuie să existe raporturi de concordanŃă. va încerca să convingă magistratul de adevărul spuselor sale.aflarea sa. ştiind adevărul sau nu despre săvârşirea unei fapte sau prezentând faptele în mod denaturat.cit. 139 . ExistenŃa unor raporturi de contradicŃie între aceste două nivele va avea repercusiuni asupra valabilităŃii mărturiei în faŃa justiŃiei. un interes şi în baza lor va acŃiona pentru a obŃine rezultatul scontat. el va avea o atitudine potrivită faptelor povestite. op. de profit. Cel de-al doilea element al raportului – martorul – conştiinŃa şi conduita – reprezintă un domeniu ambiguu. V. să producă alte efecte decât cele scontate. având ca interes obŃinerea adevărului şi aducerea celor vinovaŃi în faŃa justiŃiei. 113-114. care are un scop. întemeiată. de aflarea adevărului. dar falsă din punctul de vedere al conŃinutului. Butoi. şi anume: conduita + conştiinŃa şi mărturia. aşadar păstrându-ne pe linia de mijloc –. în depoziŃia sa nu se vor întâlni acele cauze ce alterează depoziŃia martorului de bună-credinŃă. T. Deosebirea va fi că acesta nu se va lăsa „orbit” de pasiunea pentru dreptate. astfel încât mărturia sa de bună-credinŃă. Înlătură mărturia şi sancŃionează martorul dacă acesta a fost de rea-credinŃă..a cunoscut caracterul nesincer al mărturiei mincinoase şi l-a acceptat pentru a da o anumită soluŃie impusă de o anumită factură politică sau ocultă sau a fost corupt în acest sens. în această dorinŃă a sa poate fi „orbit”. Şi pentru a nu cădea în una dintre extreme – de a vedea în orice manifestare umană o umbră de interes. Zdrenghea. Mitrofan. . Magistratul se poate afla în una din situaŃiile următoare: . O persoană care compare într-un proces are o anumită motivaŃie. care va sancŃiona această contradicŃie în două modalităŃi distincte: Înlătură mărturia fără a sancŃiona martorul dacă acesta a fost de bună-credinŃă. aşadar. încă din statu nascendi pe deficienŃe de percepŃie ale martorului sau distorsiuni ulterioare acestui moment149. Acesta fiind planul ideal pe care se întâlnesc cele două aspecte. p. putem afirma că martorul de bună-credinŃă.

Metodologii şi tehnici experimentale în psihologie. Zdrenghea. O altă cauză ar putea fi intervalul de timp care se interpune între percepŃie şi relatare sau apariŃia unor întrebări sugestive sau acele discuŃii ce pot interveni între martori152. dar şi asupra judecătorului. R. Din 1945 până în 1949 într-un penitenciar din California. Bogdan. sunt unanime atunci când concluzionează că: „Judecătorii sunt convinşi că numărul martorilor mincinoşi este imens. 1966. Editura ŞtiinŃifică. 1971. care de cele mai multe ori se găseşte undeva pe la mijloc.”151. 140 150 . 152 A. menŃionând intervenŃia constantă pentru a demonstra „buna moralitate a inculpatului” şi „solicitarea indulgenŃei pentru el” din partea „membrilor de familie. Sutherland. Sutherland. martorul va fi pedepsit conform legii cu închisoare. În pofida a tot. op. p. profesorul T. nu au fost încarcerări care să depăşească o duzină”150. Cressey. Astfel aprecierile criminologilor americani. Mitrofan. Mărturia de bună-credinŃă poate fi alterată de diverse cauze. dar şi realităŃii sociale dintr-o Ńară. p. în E. p. fie a unei atitudini ce poate orienta. atât percepŃia cât şi reproducerea într-o anumită direcŃie. dar rare sunt condamnările pentru mărturie mincinoasă.cit. Donald R. judecând cauza. Toate acestea se răsfrâng asupra procurorului care este chemat să rezolve confuziile şi problemele. precizează că se înŃelege. în situaŃia ascunderii adevărului. 186. 151 N. Cressey. printre care se numără şi „unghiul de deviere”. Autorii citează intensitatea fenomenului criminologic şi psihologic al mărturiei mincinoase în sfera „afacerilor aranjate”. Jurământul de martor cuprinde şi avertismentul că.. soluŃia trebuie să corespundă legii. depoziŃia sa va fi supusă unor disfuncŃionalităŃi ce se datorează atât erorilor şi denaturărilor din relatările subiecŃilor – în funcŃie de sursa din care martorul a receptat faptele – sau consecinŃa percepŃiei eronate sau lacunare. el reprezintă pentru persoanele respective – martorii – doar un text de lege ce poate fi ignorat fără a avea consecinŃe asupra persoanei sale. 114.Numărul martorilor mincinoşi este mult mai mare în comparaŃie cu cel al martorilor de bună-credinŃă. Referindu-se la acest unghi de deviere. Roşca. Bucureşti. legilor masonice etc. Principii de criminologie. Butoi. Din perspectiva psihologică. între care amintim Edwin H. Editura Cujos. T. Paris. martorul de bună-credinŃă este acea persoană care dorind să contribuie la aflarea adevărului. el trebuie să caute adevărul. 416. prietenilor. Este un avertisment care de cele mai multe ori nu este înŃeles sau poate că nu a fost pus în aplicare. V.

subiectivismul. p. 121.mod explicativ. op. iar între realitatea obiectivă şi reflectarea ei subiectivă există un unghi de deviere. în care datorită unui anumit mod de a privi viaŃa. Un alt factor care poate influenŃa şi crea o disfuncŃionalitate a mărturiei de bună-credinŃă este „efectul de halo”. constructivismul – care afectează capacitatea omului de a reda realitatea. În situaŃia inversă: faŃă de cineva neglijent îmbrăcat. ne putem afla în diferite situaŃii. ExistenŃa pragurilor minime şi maxime ale recepŃiei153. oferă exemple.. Exemplificare: În fiecare moment din viaŃa noastră poate exista sau nu posibilitatea de a fi chemaŃi ca martori într-un proces. 4. Mitrofan. p. Existând această situaŃie la calitatea de martor. Capacitatea redusă a senzorialităŃii umane de a recepŃiona toate informaŃiile din jur. Butoi. cu un comportament şi limbaj adecvat este incapabil să săvârşească o faptă negativă prevăzută de legea penală. Necesar în privinŃa acestuia este stabilirea conŃinutului şi a impactului asupra efectelor produse în plan juridic. Astfel. neadevărat asupra întregului154. suntem tentaŃi să-l credem. N. 2. Psihologia experimentală.cit. care este îmbrăcat distins. Zdrenghea. Incapacitatea creierului uman de a prelucra toate informaŃiile primite. V. în funcŃie de educaŃie şi mediu putem concluziona într-o manieră eronată. suntem bănuitori şi nu-i acordăm încredere. Ca orice om suntem tentaŃi să credem că un om corect şi distins îmbrăcat. 116. deoarece extindem corectitudinea îmbrăcămintei şi a exprimării. orice persoană se poate înşela din cauza aparenŃelor. 3. Între cauzele unghiului de deviere se pot aminti: 1. fără a justifica. şi se exprimă corect. pornind de la acest unghi de deviere. Adausul la informaŃiile iniŃiale. care se exprimă incorect. de a o înŃelege. Efectul de halo constă în tendinŃa de a extinde un detaliu în mod necritic. Idem. dacă suntem în postura de a vorbi cu un necunoscut. Acest efect poate genera distorsiuni ale percepŃiei reale a evenimentului care reprezintă obiectul mărturiei. că mărturia sinceră nu reprezintă decât o reflectare a realităŃii prin prisma subiectivităŃii martorului. şi asupra conŃinutului spuselor sale. dacă persoana din faŃa noastră este 141 154 153 . subiectivitatea. Mult mai repede înclinăm balanŃa în partea negativă. T. pe care le-a clasificat în raport cu particularităŃile generale ale psihicului – activismul.

stări emoŃionale caracterizate prin durată. de analist şi profesionist. schimbarea ritmului respiraŃiei. un anchetator atent poate surprinde. Constituie indicatori fiziologici ai comportamentului emoŃional inaparent: sporirea ritmului cardiac şi a presiunii sanguine. În ciuda unor rare excepŃii ce se referă la acele situaŃii în care persoanele au mai avut contacte repetate cu poliŃia sau a mitomanilor care au putut disimula realitatea astfel încât au indus în eroare organul judiciar. 142 . ar fi depus neglijent îmbrăcată. Din această cauză este necesar ca anchetatorul. reducerea salivaŃiei. modificări electrice în piele. deschisă. dotat cu o intuiŃie psihologică. intensificarea activităŃii glandelor sudoripare.Martorul de bună-credinŃă care compare în faŃa organului judiciar suferă o serie de modificări. dispoziŃia de a răspunde la întrebări. În plan somatic. poate. care ne poate permite să recunoaştem o anumită emoŃie după expresie. schimbarea temperaturii Ńesutului. a expresiei feŃei obŃinută prin mobilitatea muşchilor faciali. unele dintre ele . reflexe care se declanşează automat şi nu pot fi cenzurate de subiect. tensiunea corpului crescută. regretul martorului de a nu putea răspunde la anumite întrebări. pentru prima dată în faŃa unui organ judiciar. datorate faptului că se află. magistratul să deŃină calitatea de observator. În categoria indiciilor pozitivi se pot încadra: atitudinea francă. 208-209. p. 155 Al.cit. motivarea că. coloritul deosebit al feŃei (paloarea sau roşeaŃa apărută brusc). dacă ar fi ştiut că asemenea împrejurări interesează justiŃia. Regula care se aplică aici este: „AparenŃele sunt înşelătoare” şi nu poŃi niciodată să judeci un om după ele. manifestată în schimbarea pantomimicii (tremuratul mâinilor. la nivelul fizionomiei. cu un comportament contrar ordinii publice. limbaj neelegant. modificări care Ńin de comportamentul aparent al emoŃiei: schimbarea mimicii (este ştiut că fiecărei stări afectiv emoŃionale îi corespunde o mimică particulară). Încercarea de substituire voluntară a depoziŃiei reale cu o depoziŃie imaginară sau falsă este însoŃită mereu de modificări fiziologice. picioarelor) schimbări ale vocii datorită „salivaŃiei şi dereglării de respiraŃie”155. relatarea fluentă a faptelor. op. în celelalte cazuri aceste modificări au stat la baza identificării atitudinii sincere sau nesincere a martorului. de trăiri intense. Ciopraga. dereglarea fonaŃiei. Pe baza acestor modificări psiho-fizico-somatice s-a ajuns la concluzia că pot fi considerate.ca indicii ale nesincerităŃii martorului şi altele ale sincerităŃii..

op. va ezita. fără ezitări.stăruinŃă să le reŃină. Aceste constatări pot fi considerate indici cu valoare psihologică orientativă. p. ezită. Paradoxal. sinuoasă. obscură. va căuta să convingă magistratul că ceea ce spune este adevărat. având nevoie de timp pentru a reface situaŃia. vocea coborâtă. siguranŃa şi precizia în expunerea faptelor. de contrafacere. La celălalt capăt se află atitudinea de prudenŃă exagerată. este şi martorul cel mai sigur. este conştient de riscurile la care se expune. că sunt desprinse din observarea atitudinii şi a comportamentului expresiv al martorului aflat în faŃa organelor judiciare. convingător în tot ceea ce spune. martorul de rea-credinŃă va reacŃiona prompt. expunere şovăielnică. Însă aceştia nu trebuie să fie consideraŃi indici probabili ai unei conduite simulate sau ai unei manifestări naturale. decisă. precisă. iar.. Este rolul anchetatorului să sesizeze o fisură în depoziŃia martorului de rea-credinŃă pentru ca prin întrebări adecvate să poată demasca atitudinea sa şi să năruie depoziŃia clădită pe „castele de nisip”. se tulbură. 210. deoarece el este conştient că trebuie să se menŃină pe poziŃia pe care s-a situat la început. în cazul în care are impresia că nu a fost înŃeles. caracterul emotiv al amintirilor. rezervată. În situaŃia în care atitudinea nesinceră a martorului a fost demascată. pentru că cel care se decide să depună mărturie mincinoasă. atunci acesta se tulbură. aşa încât va încerca să dea spuselor sale aparenŃa adevărului. paloarea. că va încerca să denatureze adevărul. Ciopraga.cit. solicitarea unui pahar cu apă etc. concis. 143 . Dar cu o valoare echivocă. 156 Al. intensificarea activităŃii glandelor sudoripare. dând impresia că nu ştie adevărul. În depoziŃia martorului de bună-credinŃă pot apărea contradicŃii. va relua relatarea pe care o va însoŃi de o mimică adecvată. Există elemente care intră în categoria dovedirii sincerităŃii martorului ca: atitudinea fermă. imprecizia în răspunsuri. precisă. tulburarea. deoarece martorul de bună-credinŃă încearcă să facă o expunere clară. se încurcă în răspunsuri156. dar cel care a luat hotărârea să depună mărturie mincinoasă. convingătoare. contradicŃiile. Dar şi martorul de rea-credinŃă poate fi ferm. Ei bine. roşeaŃa feŃei. erori de nume. însoŃită de o mimică adecvată. gestica forŃată. fără a avea în vedere că omului îi este proprie capacitatea de disimulare. de loc sau timp. expunerea riguroasă. acesta va reacŃiona într-un mod neaşteptat – va reflecta îndelung. va avea răspunsuri pentru toate situaŃiile. ezitările.

care nu lasă ezitarea să iasă la suprafaŃă chiar şi în situaŃia în care nu sunt siguri de anumite fapte. mers – conduită hotărâtă. fricosul devin uşor palizi. despre persoanele care au participat. De-a lungul timpului a fost considerată ca „regina probelor”. decisă. completându-le cu întrebări adecvate şi cerute de situaŃia respectivă. op. op. T.F. Ciopraga. p. Cutume. gestică. utilizând aceste modificări psihofiziologice în aflarea adevăratei atitudini a martorului. durata etc. flegmaticul. culoarea.7. sigură pe ea. 1963. MentalităŃi.. temperamente şovăielnice. Astfel există tipuri temperamentale caracterizate prin vorbire. anchetatorul. 256. SiguranŃa mărturiei este dependentă de intervalul scurs între percepŃie şi reproducere şi de tipul temperamental căruia îi corespunde martorul.Magistratul şi organul judiciar prin adresarea unor întrebări metodice se pot convinge de capacitatea martorului de a înregistra. Obiceiuri Mărturia. dar şi de satisfacŃie158. şi anume. Mitrofan. Magistratul. îşi pot forma intima convingere – finalitatea acestui proces – ce reprezintă ultimul cuvânt în luarea unei decizii.157. Zdrenghea. din punctul de vedere al organelor juridice şi de cercetare penală. V. Bucureşti. îşi schimbă coloritul feŃei mai greu. Paloarea feŃei care se poate datora apartenenŃei la un tip temperamental – apaticul. p.cit.cit.. dar şi mijlocul prin care făptuitorul este adus în faŃa justiŃiei pentru a fi tras la răspundere penală. 159 G. garanŃia soluŃiei. 213. Butoi. Hegel Principiile filozofiei dreptului. reprezintă o posibilitate de a afla mai multe informaŃii despre condiŃiile săvârşirii unei fapte. tocmai datorită acestui caracter relativ al său. În aceeaşi situaŃie se află şi roşeaŃa feŃei. de a verifica potenŃialul acestuia privind aprecierea distanŃei. ce poate fi o reacŃie la un sentiment de jenă. pe când senzitivul. Deşi este o 157 158 N. Hegel spunea despre intima convingere că este animi sententia. Mărturia din perspectiva structurii caracteriale a martorului şi a mediului de provenienŃă. 145. în vreme ce pentru martor garanŃia este jurământul său159. dar există şi opusul. Al. dar se poate datora şi unor cauze de ordin fiziologic sau de sănătate. 144 . care par nesigure când afirmă lucruri de care sunt siguri. Editura Academiei Române. p. 4. Un alt element asupra căruia planează relativitatea este paloarea feŃei. memora şi reda fidel faptele percepute. apoi căzută în dizgraŃie.

p.cit. 162 Idem. este dobândit pe parcursul vieŃii şi se formează în special în perioada de adolescenŃă. Cunoscând trăsăturile de caracter ale persoanei. dar nu ca persoană implicată într-un cerc vicios. alături de celelalte probe rămâne una din cele mai importante. p. deşi nu este un procedeu infailibil. NoŃiunile de psihologie deŃinute de organul de cercetare penală.probă ce poate aduce cu sine şi eroarea judiciară. 186. diverse complexe. de organul juridic. reputaŃia sa. educaŃia primită şi raportul trăsăturilor sale temperamentale. aşadar. imoral. p. Este vorba de însuşirile esenŃiale şi durabile ale persoanei care determină un anumit mod de manifestare161. îl ajută în cunoaşterea martorului. favorizează formarea unui caracter slab. ci ca fiinŃă umană – cu trăsăturile sale caracteriale sau morale. Pentru a se înlătura efectul erorii.. confruntări cu părinŃii. bazată pe psihologie. care exprimă inactivitatea omului în mod stabil şi permanent”. mărturia pentru a se obŃine. Cert este că toate acestea. Idem. întro anumită împrejurare sau alta162. mediul în care a trăit sau trăieşte. în ceea ce ne priveşte al martorului. controverse privind lumea. Mărturia nu poate exista fără martor – acea persoană aflată accidental sau nu la locul săvârşirii unei fapte penale. modul de a se manifesta al omului. care deşi asigură toate condiŃiile pentru a trăi decent. într-o măsură mai mică sau mai mare. se poate prevedea cu o anumită marjă de eroare. acestor trăsături 160 161 Al. Prin caracter se înŃelege suma acelor însuşiri ale persoanei care-şi pun amprenta pe modul de manifestare. îşi pun amprenta pe dezvoltarea şi construirea caracterului. eul interior. datorită cantităŃii de informaŃii pe care le deŃine. Al Roşca defineşte caracterul ca „ansamblul trăsăturilor esenŃiale şi calificativ specifice. care o fac să fie ea însăşi şi care o deosebesc ca individualitate psihologică de celelalte persoane160. în opoziŃie cu un mediu propice. În plan social. o perioadă marcată de diverse trăiri. profesorii sau cu celelalte persoane din mediul în care adolescentul trăieşte. În cele mai dese cazuri. Caracterul. op. aceste însuşiri esenŃiale. conştiinŃa de sine. Într-un mediu ostil dezvoltării normale a unui om se poate dobândi şi întări un caracter dur şi dorinŃa de a lupta pentru a-şi realiza visurile. care implică la rândul ei cunoaşterea fiinŃei umane. fie că este vorba de delincvenŃă. 145 . 186. oamenii au tendinŃa de a afirma despre persoana respectivă cu „nu are caracter”. necesită o anumită procedură. ce poate genera fapte reprobabile. Ciopraga. fie că este o faptă reprobabilă. 186.

146 . moralitatea. testis nullus. înŃelegându-se prin aceasta că un singur martor. dar nu mai puŃin obiceiul locului. mediul ambiant. Astfel. aspiraŃiile. Toate acestea sunt necesare deoarece venirea în contact cu săvârşirea unei infracŃiuni. Acest element. caracterul imoral al acesteia pot dezvolta o anumită concepŃie. generozitatea. cât şi cel de cercetare penală va trebui să Ńină seama de acest lucru. poate fi considerat imoral sau anormal de altă categorie. La săvârşirea infracŃiunii pot participa în calitate de martori mai multe persoane care provin din medii diferite. o anumită atitudine. Trăsăturile caracteriale proprii unei persoane fac previzibil cu multă probabilitate modul constant de a se manifesta al acelei persoane într-o situaŃie sau alta. 163 Idem. 186. nesinceritatea. onestitatea. Dacă la începutul utilizării acestei probe funcŃiona principiul testis unus. publicitatea ei. corectitudinea. impune şi căutarea şi desemnarea martorilor ce pot fi ascultaŃi pentru dovedirea împrejurărilor. deoarece mărturia sa nu avea trăinicie. fiind singur contra celorlalŃi. convingerile. Aici intervine conştiinŃa. sinceritatea.caracteriale le corespund anumite aprecieri morale. cu valoarea unui indiciu psihologic. ca trăsături pozitive de natură a contura caracterul integru al martorului pot fi enumerate: principialitatea. pentru a putea alege din această multitudine de persoane. egocentrismul163. având caractere diverse. are în vedere elementele de apreciere a credibilităŃii personale a martorului bazate pe reputaŃia. idealurile. La polul negativ aflându-se: necinstea. care putea spune adevărul. Anchetatorul. Este ştiut că ceea ce este considerat moral sau normal pentru o anumită categorie de oameni. dar îl prezenta într-o versiune deosebită de cea afirmată de doi sau mai mulŃi martori care nu spuneau adevărul. nu era luat în consideraŃie. egoismul. astfel încât organul judiciar. Analiza şi sinteza probelor existente într-o anumită cauză. laşitatea. anchetatorul încearcă să-l găsească pe acela care prin informaŃiile deŃinute poate dovedi producerea unor împrejurări sau fapte. Atât trăsăturile negative cât şi cele pozitive pot constitui un criteriu de apreciere a credibilităŃii personale a martorului. modestia. pozitive sau negative care reflectă modul prin care o persoană este apreciată de cei din jur. p. educaŃia care pot schiŃa portretul moral al martorului. astăzi. cutumele şi o anumită stare de dezvoltare a societăŃii. consideraŃia de care se bucură martorul în mediul social căruia îi aparŃine: atitudinea. din multitudinea de martori.

nu întotdeauna mărturia celui cu caracter integru este sinceră. este insuficient pentru a atribui mărturiei o valoare sau alta164. descriptivul. 167 Idem. 188. eruditul. Binet. pe baza altor experimente. al intereselor materiale care se pot naşte.considerat de sine-stătător. p. fiind un produs social care reflectă o anumită realitate socială. Mai târziu. observatorul. Cu alte cuvinte. 5. În aprecierea mărturiei trebuie luat în considerare mediul. 4. s-a ajuns să se reducă această clasificare la doar două categorii – tipul descriptiv şi tipul imaginativ168. 189. Idem. Neexistând raporturi fixe între atitudinea sa într-un caz particular şi moralitatea persoanei. anchetatorul şi organul judiciar vor trebui să Ńină seama atât de depoziŃia unei persoane cu o moralitate reprobabilă. dar şi a celei cu o moralitate neîndoielnică. 2. tipul imaginativ şi poetic. unde se deosebesc cinci categorii de martori: 1. emoŃionalul. Ciopraga. după cum nu întotdeauna mărturia celui cu o reputaŃie îndoielnică trebuie suspectată de parŃialitate165. Astfel s-a realizat o grupare a tipurilor intelectuale. 166 Idem. p. 3. memorării sau reproducerii167. Credibilitatea martorului este dată de modul în care acesta trăieşte. pentru a se evidenŃia măsura în care apartenenŃa lor la un tip psihologic sau altul influenŃează favorabil sau defavorabil asupra percepŃiei. 168 Al. La description d’un object – lucrare amintită de Al. 147 165 164 . p. p. deoarece şi una şi cealaltă pot fi suspectate de parŃialitate. Întotdeauna depoziŃia martorului trebuie încadrată în contextul faptei. Pornindu-se de la această Idem. pornind de la raporturile dintre subiect şi obiect. În literatura psihologică s-au făcut diverse clasificări ale martorilor în raport cu tipul psihologic căruia aparŃin. încercări de a aşeza martorii într-o categorie sau alta în funcŃie de trăsăturile temperamentale dominante. 187. deoarece oferă organelor judiciare preŃioase informaŃii asupra poziŃiei de parŃialitate sau imparŃialitate pe care martorul se situează166. 188.

considerată sub un dublu aspect: atitudinea martorului faŃă de obiectele percepute şi transformările pe care le suferă imaginile memorate. 4. martorul care descrie. martorul care povesteşte171 Toate aceste clasificări s-au făcut pentru a se evidenŃia măsura în care apartenenŃa lor la un tip psihologic sau altul influenŃează favorabil sau defavorabil asupra percepŃiei. senzitivi şi apatici. tipul superficial. ci pornindu-se de la comportamentul martorului faŃă de realitatea observată. 2. martorul care observă. interpretativi. 7.clasificare s-au realizat şi altele. Pe baza acestora. 3. 3. 5. timidul / vanitosul / mincinosul / mitomanul. tipul descriptiv. distingând astfel o multitudine de categorii: 1. 114. L’orientation d’esprit dans le témoignage. tipul interpretativ. Francois Gorphe grupează martorii în: 1. p. 2. Psichologia giudiziaria. subiectivi şi obiectivi. 6. Pe când Enrico Altavilla grupează martorii în raport cu predominanŃa unora sau altora din trăsăturile temperamentale. 148 . încercându-se a se determina limitele în care întinderea şi fidelitatea mărturiei variază în raport cu tipul psihologic căruia aparŃine martorul169. care aveau ca punct de plecare orientarea particulară a inteligenŃei în mărturie. inventivi. observatori pozitivi. pentru a se vedea 169 170 H. emotivi170. tipul inteligent sau armonios. 4. 9. 4. tipul ambiŃios. 3. Se disting după acest criteriu: 1. încăpăŃânatul şi volubilul. 5. nestatornici şi susceptibili. La critique du témoignage. Datele obŃinute în urma acestor cercetări experimentale au fost prelucrate statistic. Gophe. Lelesz. F. armonici. falsul impasibil şi falsul sensibil. memorării şi reproducerii. 2. 8. O altă clasificare s-a făcut nu de la datele experimentale. 5. 171 Enrico Altavilla.

nu este preocupat de semnificaŃia scenei la care a participat. dacă depoziŃia cuprinde o expunere ordonată.cit.. toate acestea putând falsifica realitatea. Organul judiciar poate include martorul în una din aceste două tipuri şi în funcŃie de ele îşi poate da seama de modul său de a se manifesta. Din contră. completată de o participare afectiv-emoŃională. 149 . De altfel. a fenomenului. p. 4. Însă prin această multitudine de criterii pe baza cărora s-a făcut o pulverizare a martorilor s-a ajuns la concluzia că. a căutării semnificaŃiei şi a cauzei care a determinat un anumit fenomen. logică. nu este o cale de a servi practica judiciară în cele mai bune condiŃii. printr-o observaŃie minuŃioasă şi o fidelă fixare în memorie.în ce măsură întinderea şi fidelitatea mărturiei este dependentă de tipul psihologic căruia aparŃine martorul. cu o probabilitate mai mare sau mică. datorită afectivităŃii pe fondul căreia se realizează percepŃia. Mărturia şi concordanŃa conŃinuturilor Organele judiciare beneficiază de o diversitate de surse prin mijlocirea cărora dobândesc informaŃii cu privire la modul de săvârşire a faptelor deduse în faŃa lor. totuşi. bun observator. 172 Al. Tipul subiectiv cuprinde o mărturie descriptivă caracterizată printr-o largă extensie. exterioare. Poate cuprinde o depoziŃie interpretativă. iar gruparea în două tipuri fundamentale. 189-190. identificarea şi precizarea cercului de persoane ce urmează a fi ascultate în calitate de martor. organul judiciar are anumite obligaŃii indispensabile: studierea materialului cauzei. iar percepŃia se desfăşoară în absenŃa unei participări afectiv-emoŃionale. În vederea strângerii dovezilor şi apoi a căutării de martori. obiectivi şi subiectivi. dacă expunerea este centrată pe găsirea cauzei. exactă. Astfel. şi din cuprinsul depoziŃiei se poate da seama de apartenenŃa la vreun tip psihologic. ordinea şi modalitatea chemărilor. op. descrie lucrurile după însuşirile lor exterioare. acoperă întreaga varietate de tipuri descrise de diverşi autori. atunci mărturia acestuia face parte din categoria tipului obiectiv. care se opreşte la însuşirile pozitive ale fenomenelor. Tipul obiectiv se caracterizează prin precizie. indică. fără a se opri asupra sentimentelor. locul unde se va efectua ascultarea. Martorul obiectiv este acela care înregistrează corect şi memorează fidel faptele atât timp cât nu i se cer date care depăşesc aspectele aparente. Ciopraga. apartenenŃa la tipul subiectiv172. ca şi mai sus.8.

p. Iar când este singurul material probator. în funcŃie de natura cauzei. Mărturia. organul judiciar hotărând care dintre martori au participat la săvârşirea unei infracŃiuni. sinteza probelor. Ciopraga. evaluarea critică a acestora. o verigă probatoare este necesară o apreciere a probelor în care se impune evaluarea mărturiei în raport cu celelalte probe. Momentele esenŃiale privind săvârşirea unei fapte dobândesc o semnificaŃie generală. Prin mărturii simultane se înŃeleg mărturiile persoanelor care au perceput în mod nemijlocit. în funcŃie de cum este percepută. concordă în privinŃa faptului principal. un element sau. poate fi unicul material probator. Ascultarea martorilor şi aprecierea mărturiilor în contextul celorlalte probe sau ca probă exclusivă impune din partea magistratului / organului judiciar o temeinică cunoaştere a materialului cauzei – analiza fiecărei probe. Tratat de tactică criminalistică . pot fi inutile sau necesită adăugarea altor operaŃii. dacă constituie o probă exclusivă atunci aprecierea presupune luarea în calcul a factorilor de credibilitate legaŃi de persoana martorului174. dar se poate constata şi existenŃa unor contradicŃii. DepoziŃiile celor care în condiŃii obiective şi subiective similare de percepŃie au asistat în calitate de martor la producerea aceluiaşi fapt. Idem. din considerente de ordin tactic. 150 . vor putea fi ascultaŃi pentru dovedirea acelor împrejurări asupra cărora există contradicŃii şi ale căror depoziŃii vor fi relevante. Astfel. Aceste obligaŃii. 173 174 Al. pentru a se constata dacă concordă sau nu.culegerea de informaŃii cu privire la martorii esenŃiali de ale căror depoziŃii poate depinde soluŃionarea cauzei. În aprecierea mărturiilor simultane pot exista concordanŃe privind împrejurările esenŃiale. poate constitui în ansamblul probelor o verigă. este necesar să se realizeze surprinderea martorului sau ascultarea acestora în alt loc decât la sediul organului judiciar173. dacă există mai multe mărturii simultane care-l contrazic. se armonizează. ceea ce conduce la realizarea aceleiaşi percepŃii. aceleaşi fapte sau împrejurări de fapt. 236-237. p. În situaŃia în care ea reprezintă un element. în lipsa celorlalte probe. 238-239. pentru a se evita punerea de acord a martorilor. în condiŃii similare de loc şi timp. a circumstanŃelor esenŃiale privind activitatea infracŃională. verificarea sursei din care provine. În funcŃie de acestea va putea stabili care dintre acestea vor putea fi precizate şi dovedite prin declaraŃiile martorului. elaborarea planului de ascultare a martorilor.

în faptul că „fiecare om percepe realitatea înconjurătoare prin prisma subiectivităŃii sale proprii. nepotriviri privind unele aspecte de detaliu. îŃi au originea în cauze de ordin individual. în identitatea proceselor psihice. în reflectarea corectă în psihicul martorilor a faptelor esenŃiale. lăsând impresia că au fost învăŃate pe dinafară. similitudinea condiŃiilor de percepŃie nu înseamnă identitate de condiŃii pentru toŃi cei prezenŃi la săvârşirea unei fapte. Când există concordanŃă sub aspectul împrejurărilor esenŃiale a mărturiilor simultane. interese”175. cauza trebuie căutată în caracterul unitar până la un anumit punct. ExistenŃa. Un alt aspect al concordanŃei este cel în care depoziŃiile simultane coincid total. 151 . secvenŃele activităŃii infracŃionale. Fiecare din aceste depoziŃii. Este situaŃia care va trezi suspiciuni organului judiciar. în similitudinea condiŃiilor de percepŃie sau în absenŃa unor cauze subiective de distorsionare a faptelor. Aceste nepotriviri de ordin subiectiv îşi au originea în caracterul orientativ şi selectiv al percepŃiei. aşadar aspectul releicredinŃe. încât se poate merge până la identitate.În depoziŃiile succesive ale martorilor. un număr de depoziŃii nu pot calchia una pe alta. nu pot coincide total. A percepe un fapt în condiŃii similare nu înseamnă a-l percepe în condiŃii identice. în cuprinsul depoziŃiilor simultane ale martorilor. Golu. fiind. se regăsesc reproduse fidel în depoziŃiile lor în condiŃiile în care au perceput faptele în aceleaşi împrejurări. deoarece concordanŃa mărturiilor similare se poate datora şi unui cerc fraudulos realizat între martori şi cel în favoarea căruia urmează a se depune mărturia. în concordanŃă cu anumite stări de motivaŃie actuală concretizate în tendinŃe. 110. Astfel. subiectiv. Editura ŞtiinŃifică. PercepŃie şi activitate. p. cele mai nesemnificative elemente sunt reproduse cu o fidelitate uimitoare. DepoziŃia unei persoane nu poate fi o copie perfectă a mărturiei celui sau celor care în condiŃii similare de loc şi spaŃiu au perceput unul şi acelaşi fenomen. trebuinŃe. Acesta este aspectul pozitiv. Atât concordanŃa cât şi nepotrivirile îşi găsesc cauza în condiŃii obiective şi subiective ale percepŃiei. principalele momente întreprinse de infractor sau de cel spre care se îndreaptă infracŃiunea şi alte aspecte. 1971. deoarece dovedeşte că 175 M. de fapt. inseparabil legate de personalitatea celui ce percepe. a unor contradicŃii. se suprapun complet în privinŃa celor mai nesemnificative elemente. o reproducere exactă şi fidelă a celorlalte. Dar chiar şi în situaŃia unei depline concordanŃe între conŃinuturile depoziŃiilor simultane. Avându-se în vedere condiŃiile obiective în care s-au aflat martorii în momentul percepŃiei.

făcând unele corective. eventual între martor şi învinuit sau inculpat176. Martorul. dar şi de natura activităŃii de cercetare a infracŃiunii. 239-242. atunci punctul de plecare al verificării şi aprecierii depoziŃiilor trebuie să-l constituie prima depoziŃie. dar să le reproducă eronat fără a fi conştient de existenŃa acestor deosebiri între percepŃie şi reproducere. Tratat de tactică criminalistică. fie pentru a nu se afla în 176 177 Al. şi anume: a) DepoziŃiile coincid până la detaliu cu cea iniŃială. Ayrault spunea: „Cea mai adevărată. cea mai naivă şi întreagă mărturie este cea dintâi. Ce se spune pe urmă nu sunt decât prefăcătorii şi vicleşuguri”. Martorul a constatat existenŃa unor discordanŃe între primele şi următoarele depoziŃii. aşadar sunt o reproducere. o repetare a lor – cauza deplinei concordanŃe poate să rezide în buna-credinŃă sau reaua-credinŃă a martorului. Ciopraga.este rezultatul unei înŃelegeri realizate între martori. face alte depoziŃii. p. d) Cu ocazia ascultării repetate. care se vor reflecta astfel şi în depoziŃiile sale succesive concordante. Între prima depoziŃie şi celelalte ale aceluiaşi martor pot interveni diverse situaŃii. dar asupra cărora nu revine. martorul revine asupra declaraŃiilor iniŃiale. de frecvenŃa probei testimoniale177. astfel pot apare contradicŃii între primele depoziŃii şi următoarele. o reproducere. Dar dacă nu sunt motive ca reaua-credinŃă să fie suspectată. deci îşi retractează prima mărturie. Poate reveni asupra acestora. ConcordanŃa între depoziŃiile succesive ale unuia şi aceluiaşi martor reprezintă o garanŃie de credibilitate. b) Pe fondul coincidenŃei în ansamblu a depoziŃiilor succesive. 243. martorul la ultima audiere se referă la aspecte care nu au fost comunicate organului judiciar sau revine asupra unor explicaŃii la care face unele corective. la sediul organului judiciar. Idem. 152 . dar este posibil să le fi perceput corect. deoarece celelalte sunt o repetare. ObŃinerea de mărturii se face prin ascultarea persoanelor care au participat la săvârşirea infracŃiunii sau care au luat la cunoştinŃă despre ea dintr-o anumită sursă. Toate aceste depoziŃii se vor face sub formă scrisă ce este impusă de limitele fireşti ale capacităŃii de conservare în memorie a informaŃiilor. datorită unor cauze de ordin obiectiv. p. c) Pe fondul coincidenŃei în ansamblu a faptelor se constată şi existenŃa unor contraziceri. putea percepe inexact şi lacunar faptele.

de reflecŃie asupra faptelor.contradicŃie cu ceea ce a declarat deja. Tactica aplicată în aceste condiŃii este luarea la anumite intervale de timp a depoziŃiilor aceloraşi martori pentru a se vedea în ce măsură 178 Idem. fie că este rezultatul unui cerc fraudulos (acea punere de acord între depoziŃiile martorilor. În situaŃia depoziŃiilor succesive. între care se constată contradicŃii. consecinŃele infracŃiunii îşi au originea în identitatea proceselor psihice. este rezultatul unei înŃelegeri. 153 . ticluite178. Necomunicarea unor aspecte se poate datora uitării vremelnice şi reamintirii lor în intervalul de timp dintre prima şi a doua audiere sau revenirea asupra unor fapte. Fie că există o concordanŃă între depoziŃiile simultane ale persoanelor care au perceput un anumit fapt. datorată asistării în acelaşi timp. fie intenŃionat. p. a depoziŃiilor amânate sau repetate la un interval de timp. orice contradicŃie între două elemente probează falsitatea uneia dintre ele. orice nepotrivire.aşadar perceperea momentelor esenŃiale privind activitatea infracŃională. să concluzioneze că este de rea-credinŃă. În cea de a doua situaŃie martorul poate explica de ce a păstrat tăcerea asupra unor fapte sau comunică fapte noi sau aduce corective. să nu fi comunicat anumite fapte deoarece le crede nesemnificative şi nici organul judiciar nu a dirijat interogatoriul în direcŃia precizărilor. fie involuntar. cu timpul. Cu ocazia ascultării. Cea de-a treia posibilitate – când pe ansamblul coincidenŃei se constată existenŃa unor contradicŃii care poartă asupra unor împrejurări. fie din temerea de a nu fi considerat de rea-credinŃă. contradicŃie între doi termeni probează falsitatea unuia dintre ei. sau între cel care depune mărturie şi învinuit sau inculpat). aşadar o mărturie mai amplă şi mai fidelă îşi poate avea cauza în fenomenul de reminiscenŃă care explică ameliorarea. Din perspectivă logică. 228-232. . dar este posibil ca falsitatea să se răsfrângă asupra ambilor termeni. dar dacă totuşi există. Există posibilitatea ca la prima audiere martorul să fi fost reticent. sunt contrafăcute. în acelaşi loc şi aceleaşi condiŃii. cât şi a doua. FaŃă de această atitudine organul judiciar nu trebuie să manifeste neîncredere. martorul va explica motivele pentru care a omis. organul judiciar trebuie să adopte o atitudine corectă. având în vedere că o concordanŃă perfectă de percepere nu există. Astfel chemarea la o nouă audiere a acestui martor este însoŃită de o stare psihică care va determina un nou proces de meditaŃie. anumite fapte sau cauza revenirii asupra unor explicaŃii. de aducere aminte a acelor fapte privite superficial. atunci când atât prima depoziŃie.

care reiese din repetarea audierii martorilor în faŃa organului judiciar la intervale de timp. pentru a se verifica informaŃiile. apelul la credinŃa martorului. cu cunoaşterea comportamentului uman.9. 179 N. Astfel sunt întrebările de detaliu pentru a se obŃine amănunte referitoare la diferite împrejurări ale faptei săvârşite. Mitrofan. specifice ascultării învinuitului sau inculpatului. iar cel de bună-credinŃă prin atitudinea sa oscilantă sau prin depoziŃia sa ce cuprinde adevărul alterat sau nu. anchetatorul poate folosi diverse procedee tactice. Butoi. sau acele concordanŃe care trebuie să subziste. În această situaŃie anchetatorul trebuie să fie dotat cu o intuiŃie psihologică. p.cit. trebuie să se facă apel la conştiinŃa sa. inevitabil acele necontraziceri în cazul în care există motive să se creadă că pot apărea. 157-158.. cu o memorie de lungă durată. Fără a da impresia că martorul va fi supus unui interogatoriu în stil inchizitorial. T.fidelitatea este păstrată. să aibă intima convingere că depoziŃiile martorilor sunt conforme cu derularea faptelor. Pot fi folosite mai ales în cazul depoziŃiilor simultane pentru a se dovedi omisiunea unor fapte sau trecerea lor sub tăcere: * Ascultarea repetată – reaudieri ale martorului pentru a se putea evidenŃia. fie că nu doreşte să se implice într-un proces179. totuşi sunt situaŃii în care aflarea adevărului necesită măsuri mai convingătoare. Mărturia şi contradictorialitatea conŃinuturilor Ca şi concordanŃa conŃinuturilor. V. dar şi pe faptul că el este persoana care ajută magistratul. În faza urmăririi penale. Aceste două procedee sunt utilizate tocmai pentru ca organul judiciar să fie convins. op. Aceste procedee tactice pot fi utilizate deoarece martorului de rea-credinŃă îi este specifică psihologia infractorului. contradictorialitatea conŃinuturilor poate rezulta din reascultarea martorilor. 4. O mare importanŃă se acordă observării reacŃiilor martorului la diverse întrebări pentru a se vedea dacă este pregătit să se angajeze în depunerea mărturiilor şi în susŃinerea lor. * Tactica complexului de vinovăŃie – prin adresarea unor întrebări care conŃin cuvinte afectogene privitoare la faptă. 154 . de anumiŃi factori. avându-se în vedere factorii care perturbă memoria şi implicit reproducerea. Zdrenghea. mai ales în actuala legislaŃie bazată pe drepturile omului. la trezirea unor sentimente care să înfrângă sistemul de apărare al martorului – fie că îi este teamă.

Temerea că va fi considerat de rea-credinŃă îl determină să înlăture orice posibile contraziceri din conŃinutul mărturiei. 225-226. Atitudinea aceasta este mult mai evidentă la martorul de rea-credinŃă. de a evita orice nepotrivire între ceea ce a declarat iniŃial şi ceea ce va declara ulterior. p. ca de altfel. iar alta confirmă realitatea. Pentru a-şi forma însă intima convingere anchetatorul/magistratul trebuie să cerceteze depoziŃiile martorilor cu eventuale contradicŃii. Totodată există şi o împrejurare de natură psihologică care explică tendinŃa martorului de a reproduce fidel prima depoziŃie. Ciopraga. 180 181 Idem. Se scontează că la cea de a doua audiere aceste impedimente vor dispare. 170. atât a magistratului. Al. care l-a călăuzit în aflarea adevărului prin utilizarea mijloacelor legale şi în stabilirea măsurilor legale consecutive. Aceasta fiind consecinŃa firească a reascultării. Astfel în cursul audierilor repetate se poate observa o reproducere a faptelor din prima depoziŃie. 155 . stărilor de fapt stabilite180. orice contrazicere între prima şi următoarea depoziŃie poate trăda atitudinea sa de rea-credinŃă182.Această intimă convingere. ExplicaŃia acestei manifestări îşi găseşte originea în dorinŃa celui ce compare în calitate de martor de a nu se contrazice. Transpunerea faptelor păstrate în memoria martorului în imagini verbale are drept efect cristalizarea. este starea psihologică a persoanelor răspunzătoare cu aplicarea legilor. datorate ascultării imediat după săvârşirea infracŃiunii. deoarece martorul a venit în contact cu organul judiciar. cadrul îi este familiar. cât şi a anchetatorului. p. din care una este falsă. obiectul chemării sale în judecată este ştiut. 227-228. care sunt împăcate cu propria lor conştiinŃă morală. bazată pe buna-credinŃă. suspectată de rea-credinŃă181. Ascultarea repetată poate fi cerută de necesitatea înlăturării unor contradicŃii între depoziŃia făcută iniŃial şi celelalte probe administrate ulterior în cauză. p. şi în situaŃia în care există motive care pun sub semnul îndoielii vericitatea depoziŃiei iniŃiale. deoarece el este conştient că orice neconcordanŃă. Mărturia sa va fi incompletă şi uitarea va cuprinde unele elemente asupra cărora acesta va reveni cu prilejul unei noi audieri. 182 Idem. astfel că efortul său se va canaliza mai ales spre reamintirea şi reproducerea depoziŃiei anterioare. învăŃarea depoziŃiei. Evaluarea probei testimoniale…. decât pe reproducerea faptelor percepute. O primă contradicŃie în depoziŃia martorului va fi rezultatul unei emotivităŃi sporite.

purtând asupra unor circumstanŃe secundare. spre deosebire de cele de la martorul mincinos care îmbracă forma unei atitudini deliberate. 260 C. a greşelii involuntare. Dacă contradicŃia dintre depoziŃiile succesive se datoreşte erorii în care s-a aflat martorul. Concluzia nu trebuie să determine raŃionamentul că o eroare minimă. dar raportate la natura cauzei în care se depune mărturia. este prevăzută ca infracŃiune şi încercarea de a determina mărturia mincinoasă prin constrângere.Dar contradicŃiile nu sunt rezultatul numai a relei-credinŃe. lipsite de importanŃă sau cu importanŃă redusă. deci efectele sunt limitate. Dacă ne aflăm în prima situaŃie. De asemenea. ConsecinŃele care rezultă sunt în funcŃie de forma pe care o îmbracă – eroare sau minciună. din cuprinsul mărturiilor succesive. înlăturarea sau reŃinerea mărturiei din ansamblul probelor va depinde de caracterul. sancŃionată de art. să afecteze şi să discrediteze în ansamblu mărturia. „a minciunii”. corupere. în sensul că organele juridice pot aşeza la baza convingerii lor acele părŃi considerate că reflectă adevărul şi va îndepărta ceea ce consideră falsă realitate183. Problema care apare în această situaŃie vizează efectele erorii. ele nu vor fi în măsură să se răsfrângă asupra întregii mărturii. neconcordanŃe. care pot interveni ulterior primei depoziŃii şi astfel contradicŃiile pot lua naştere. deci de modul în care se răsfrânge asupra depoziŃiei. Martorul poate greşi asupra unor împrejurări.p. ele se pot datora şi bunei-credinŃe. a unei atitudini deliberate a martorului. p. cu o importanŃă redusă. opozabile. Mărturia este divizibilă cu părŃile reŃinute. dar poate spune adevărul cu privire la celelalte părŃi. – „Mărturia mincinoasă” – cu închisoarea de la 1 la 5 ani. dacă eroarea este minoră şi deci efectele vor fi limitate. adică. dacă se răsfrânge asupra unor părŃi sau asupra depoziŃiei în întregime. Cauza erorii în această situaŃie trebuie căutată în situaŃiile fireşti – uitare. 156 . 232-233. constituie o operaŃie mult mai anevoioasă decât discriminarea părŃilor exacte de cele cu privire la care martorul a comis o eroare. de întinderea. Când contradicŃia este rezultatul minciunii. ele vor îmbrăca forma erorii. o dată făcută înseamnă că martorul a mai greşit şi-n celelalte părŃi ale mărturiei de o 183 Idem. Dacă la martorul de bună-credinŃă se constată nepotriviri. Discriminarea părŃilor considerate veridice de cele considerate mincinoase. aceasta va tinde să discrediteze întreaga mărturie. trecerea unui interval de timp de la producerea faptelor etc. sau eroarea este majoră şi efectele cuprind întreaga mărturie. pentru că va fi greu să se precizeze întinderea minciunii.

Y. le anulează pe cele dintâi186. 186 Idem. ExistenŃa unei singure erori parŃiale. în mod necesar184. va depinde de încrederea pe care şi-o formează organul judiciar pe baza explicaŃiei date de martor cu privire la cauza contradicŃiei. retractează una din depoziŃiile sale contradictorii. cu ocazia primei depoziŃii. Acesta poate să şi le menŃină. deci că martorul s-ar fi putut înşela şi asupra lor – ar fi o gândire excesivă şi radicală. Z. Pentru a fi în măsură să discrediteze întreaga mărturie. în momentul în care preşedintele instanŃei – drept consecinŃă a principiilor nemijlocirii şi aflării adevărului. 233. p. nu este în măsură a se răsfrânge asupra întregii mărturii. de măsura în care această explicaŃie se armonizează cu celelalte probe. existenŃa unui număr mai mare de contradicŃii chiar având un efect limitat la anumite împrejurări. fiind de natură a o discredita. 234. care le va considera necesare pentru elucidarea unor aspecte. adică numărul lor. în general. 157 184 . cât şi aspectul cantitativ. este în măsură să pună sub semnul întrebării vericitatea întregii mărturii185. dacă eroarea este grosieră. eroarea trebuie să poarte asupra unor împrejurări esenŃiale. SituaŃia va deveni sensibil modificată când martorul revine. iar în declaraŃia de martor se va consemna Ex: ContradicŃia poartă asupra unor împrejurări esenŃiale atunci când. le retractează. trebuia să fi fost percepute şi păstrate în memoria martorului. vizibilă. privind un element intrinsec – de natură a modifica datele în care se circumscrie cauza. iar la cea de a doua depoziŃie că fapta a fost săvârşită doar de X. preşedintele îi va pune doar acele întrebări. cu ocazia audierii repetate sau în cadrul fazelor procesuale diferite – faza de urmărire penală şi faza judecăŃii – martorul revine asupra depoziŃiilor iniŃiale. p. De regulă.importanŃă reală pentru cauza respectivă. martorul este din nou ascultat în condiŃiile publicităŃii şi contradictorialităŃii – îl va întreba dacă-şi menŃine declaraŃiile date anterior. care datorită importanŃei lor. martorul la o infracŃiune de vătămare corporală declară că fapta a fost săvârşită în participaŃie de X. reŃinerea depoziŃiei în întregime sau numai a acelor părŃi asupra cărora nu există contradicŃii. 185 Idem. La aprecierea mărturiilor succesive trebuie luate în calcul atât întinderea şi caracterul erorii. în faza de urmărire penală. SituaŃia va fi diferită în cazul în care în cursul aceleaşi faze. aceasta se răsfrânge asupra întregii mărturii. făcând noi depoziŃii care le contrazic. În acest moment. retractarea mărturiei iniŃiale se produce în faza judecăŃii. Dar.

menŃinerea declaraŃiilor anterioare. deci două depoziŃii contrare. Vor apare două depoziŃii succesive contrare ale aceluiaşi martor. dar şi denunŃarea făptuitorului prin descriere sau recunoaştere. deci de natură a disculpa. Dacă există motive să se considere că în momentul retractării martorul a spus adevărul. stare de deconcentrare – va avea un procent sporit de sinceritate. Dacă în prima depoziŃie sinceră sau mincinoasă. În această situaŃie. de bună-credinŃă. Astfel. dar în acest caz organul judiciar trebuie să stabilească care mărturie este sinceră şi care este mincinoasă. prin depoziŃia dată în faza de judecată se dau explicaŃii opuse. fiind spontan. invocând anumite motive. Contradictorialitatea este dictată de interese. nevoia de a se destăinui. Mărturiile au ca scop descrierea pe bază de amănunt a faptelor şi împrejurărilor de fapt petrecute şi percepute. • de nesinceritate – martor mincinos. existenŃa unor declaraŃii total opuse. dându-se noi explicaŃii care îl inculpă. fie inculparea. SituaŃia tipică în cazul retractării priveşte retragerea mărturiei din faza de urmărire penală. rezultă că prima depoziŃie este mincinoasă. în cursul judecăŃii. învinuitul sau inculpatul care retractează mărturia depusă în faza de urmărire penală – moment psihologic. Sau situaŃia inversă. martorul a dat explicaŃii care îl acuză pe învinuit sau inculpat drept autor al faptei. martorul care a dat o anumită explicaŃie şi interpretare faptelor şi împrejurărilor de fapt la care a fost martor în faza de urmărire penală în faŃa procurorului. iar în faza de judecată va 158 . Numai că în momentul retractării depoziŃiilor iniŃiale se va produce fie disculparea acestuia. În cazul unei contradicŃii dintre astfel de declaraŃii ce denotă falsitatea uneia. Şi viceversa: dacă prima mărturie – sinceră sau mincinoasă. care poate fi aşezată la baza convingerii sale şi care trebuie înlăturată. în cursul judecăŃii revine la o nouă explicaŃie care o va anula pe cea dintâi. consemnându-se retractarea celor dintâi. demonstrează caracterul fals al uneia din ele. ExplicaŃiile care pot fi date în această situaŃie – de revenire asupra depoziŃiilor date în una din fazele procesuale sunt două şi privesc posibilităŃile: • de sinceritate – martor sincer. de rea-credinŃă. prin cea de a doua depoziŃie se retractează explicaŃiile care îl disculpau. situaŃie în care instanŃa va proceda la luarea unor noi declaraŃii. a fost favorabilă învinuitului / inculpatului. fără a fi exclusă posibilitatea falsităŃii ambelor declaraŃii. Sau martorul retractează declaraŃiile date în faza de urmărire. care nu se pot concilia.

ApariŃia retractării va determina şi existenŃa unei contradicŃii între mărturiile succesive. Magistratul (procurorul). De vreme ce martorul relatează liber faptele. fiind mult mai conştient asupra recunoaşterii sale. În cazul martorului care revine asupra primei depoziŃii. În concluzie. ulterior revine asupra declaraŃiilor sale susŃinând că ceea ce a declarat este fals. cu faptele petrecute şi în raport de legăturile care pot exista între martor şi părŃi. martor şi învinuit / inculpat. Organul judiciar aflat într-o asemenea situaŃie va trebui să determine motivele retractării. va însemna că retractarea a fost dictată de raŃiuni serioase. dar şi judecătorul aflat într-o asemenea situaŃie va putea stabili care mărturie este de bună-credinŃă şi care mincinoasă. dar şi poziŃia pe care o ocupă martorul în raport cu părŃile. 233. În urma identificării adevăratului motiv al retractării. de apariŃia unor elemente de notorietate privitoare la învinuit/inculpat ce pot apărea. 187 188 Idem. să vedem motivele care-l determină pe martor să-şi schimbe declaraŃiile. coroborându-le şi cu celelalte probe din dosar. 159 . organul judiciar reŃine depoziŃia considerată sinceră şi înlătură pe cea mincinoasă. a confruntării factorilor de credibilitate şi de incredibilitate circumscrişi celor două declaraŃii succesive contrarii. p. Un martor de bună-credinŃă care retractează mărturia este conştient de riscul acestui fapt. Idem. iar în spatele unei asemenea atitudini există motive temeinice. p. va fi dificil de ştiut care depoziŃie este sinceră şi care mincinoasă187. p. inspirând încredere organului judiciar cu prilejul primei depoziŃii. 236. Va fi necesar să se cunoască dacă au avut loc influenŃe asupra acestuia. indiferent în faŃa cărui organ a fost dată189. încât vor lipsi şi acele fragile indicii de credibilitate a sincerităŃii sau nesincerităŃii retractării. dar întotdeauna este rezultatul unor temeiuri serioase. 237. afective sau forŃe străine. aşadar motivele sale sunt temeinice188. Aşadar. Retractarea se poate produce spontan sau sub influenŃa unor forŃe lăuntrice.retracta pentru a-şi diminua pedeapsa. a confruntării lor cu ansamblul probelor administrate. 189 Idem. Dovada acestei retractări este dată de faptul că cel care revine asupra primelor sale explicaŃii este un martor de rea-credinŃă – un martor mincinos. consecinŃele retractării –favorabile sau nefavorabile învinuitului sau inculpatului sau altor părŃi – se răsfrâng asupra altei persoane.

160 . pregătirea materialului care va fi folosit190. SperanŃa că martorul va declara liber ceea ce a văzut este prea departe. În obŃinerea mărturiei. reprezintă factori care asigură o atmosferă favorabilă unei comunicări directe de la om la om şi conving martorul de inutilitatea ascunderii adevărului. nivelul de instruire redus sau faptului de a compărea pentru prima dată în faŃa organului judiciar. necunoaşterea materialului cauzei constituie indicii că organul judiciar duce o muncă formală şi. fără a intra în amănunte. 4. de depoziŃia sa. Anchetatorul va trebuie să înregistreze toate schimbările psihofiziologice ale martorului la întrebările puse pentru a le corobora cu răspunsurile acestuia. faŃă de cei care datorită emotivităŃii sporite. următoarele etape: 1. 66-67. anchetatorul trebuie să se pregătească atât pe sine. 3. Stancu. Familiarizarea dintre martor şi anchetator se va face printr-un ton adecvat prin întrebări.10. Calmul. de dezinteres faŃă de martor. a relaŃiilor cu părŃile din proces. 2. cunoaşterea personalităŃii acestora. obiectivitatea. studierea datelor existente la dosar. stabilirea persoanelor care trebuie ascultate. Din punct de vedere psihologic. Strategii şi atitudini în identificarea şi contracararea martorului de rea-credinŃă Posibilitatea ca cel din faŃa ta să-Ńi spună adevărul. de impresie că ceea ce relatează este cunoscut. p. comit inexactităŃi. de evitare a unor reacŃii care să trădeze o anumită gândire faŃă de declaraŃiile martorului. cât şi mediul audierii.4. anchetatorul va trebui să aibă cunoştinŃe atât psihologice. deci. dar nu cel pe care îl consideră el. anchetatorul va trebuie să adopte o atitudine de calm. În vederea ascultării martorului. 190 E. dar fără a rezulta ostentaŃia sau martorul să realizeze că este supus unei inspecŃii exterioare. O atitudine pasivă. cât şi criminalistice. Reguli şi procedee tactice aplicate în ascultarea martorilor. atitudinea plină de înŃelegere. seriozitatea. întâmpină dificultăŃi la expunerea faptelor. iar îndoiala şi practica dovedesc contrariul. Criminalistica. poate fi uşor indus în eroare. ci pe care l-a văzut cu ochii săi (ex propriis sensibus) este relativă. Pregătirea ascultării este necesară în faza de urmărire penală care presupune. discuŃii exterioare obiectului cauzei.

Stancu. În prima etapă – identificarea martorilor – sunt incluse: depunerea jurământului conform art.p. În cea de-a doua etapă – relatarea liberă – martorului i se face cunoscut motivul chemării sale.). obiectul cauzei. arătându-i-se împrejurările pentru care a fost chemat să depună ca martor (art. Aceeaşi interdicŃie va funcŃiona şi la rudele apropiate învinuitului/inculpatului (art.)192.relatarea liberă. realizându-se un cadru de ascultare sobru. relaŃiile şi raporturile cu părŃile din proces.ConsecinŃa – efectul negativ rezultat ce se va răsfrânge asupra plenitudinii şi fidelităŃii mărturiei.formularea de întrebări şi răspunsurile date de martor. caracterizat prin seriozitate. . Aceste trei etape sunt: 1. op. 2. Este o etapă care prezintă mai multe avantaje decât interogatoriul. 3. de asemenea. . E. 70-71.. . dar civilizat pentru a reorienta relatarea spre obiectul mărturiei.. 214-215.p. Audierea propriu-zisă a martorilor parcurge trei etape distincte. datorită spontaneităŃii. deoarece în cazul în care martorul sesizează interesul anchetatorului.cit. p. p. chiar dacă relatează cu lux de amănunte. Conform art.p. Anchetatorul poate conduce şedinŃa în direcŃia dorită fără a lăsa să se vadă acest lucru. Totuşi. Primirea martorului se va face într-o manieră civilizată. dacă acesta se pierde în amănunte în mod deliberat. fără întrerupere a martorului. 86 C. 80 C.p. va ajusta şi adapta informaŃiile deŃinute la ceea ce anchetatorul vrea să ştie191. faptele fiind prezentate aşa cum au fost percepute şi memorate de martor.p. 79 C. de aprobare sau respingere a afirmaŃiilor. eventuale pagube rezultate din săvârşirea infracŃiunii. fără factori stresanŃi. Se impune ascultarea cu calm.p. reacŃie sau expresie ironică sau hilară. Se va evita orice gest.p. Tratat de tactică criminalistică. Ciopraga. mimică. persoanele obligate a păstra secretul profesional nu pot compărea ca martori. 161 .identificarea martorilor.p. se impune notarea unor aspecte 191 192 Al.p. intrând în detalii nesemnificative. nici persoana vătămată dacă nu se constituie ca parte civilă sau ca parte vătămată în proces (art..). 83 C. pe parcursul cărora se vor evidenŃia regulile şi procedeele criminalistice. anchetatorul poate interveni cu suficientă fermitate. aşadar crearea unui climat psihologic favorabil confesiunii. 84 C.p. date personale.

este necesară. Tratat de tactică criminalistică. Regula aplicată e convingerea martorului de importanŃa declaraŃiilor sale. din această cauză dorind să se elibereze de obligaŃie. Motivele care pot duce la mărturie mincinoasă sunt diferite şi în funcŃie de acestea. sentimentelor de ură. atitudinea de rea-credinŃă a martorului se dezvăluie întrun moment ulterior audierii. 72-74. pentru a nu determina o anumită cenzură a celui audiat. Procedeele tactice folosite diferă de la cauză la cauză. personalitatea şi poziŃia pe care se situează martorul. a unor neconcordanŃe. de contrafacere a faptelor. de bună-credinŃă. de caracterul şi cantitatea informaŃiilor în posesia cărora se găseşte organul judiciar. în urma confruntării declaraŃiilor sale cu celelalte probe existente în cauză. Martorul trece sub tăcere împrejurări esenŃiale sau denaturează împrejurări în defavoarea învinuitului / inculpatului. fie subiectivă193.semnificative. cea folosită în anchetarea inculpatului. Atitudinea negativă se va reflecta în depoziŃia sa prin aprecierile pe care le va face la adresa părŃilor. De regulă. Ciopraga. p. Întrebările folosite sunt cele amintite la reproducerea şi reactivarea informaŃiilor percepute de martor. Ultima etapă – formularea de întrebări – deşi nu este obligatorie. neclarităŃi. 225. 162 . îngroşarea şi exagerarea voită a împrejurărilor care 193 194 Idem. manifestată în dorinŃa de a face declaraŃii sincere şi complete. fie o poziŃie de rea-credinŃă manifestată în tendinŃa de denaturare. Al. ReŃinem aici necesitatea folosirii unui ton adecvat. deoarece psihologia martorului mincinos este asemănătoare cu cea a inculpatului. Martorul adoptă fie o poziŃie de sinceritate. p. invidie ce apar sub forma răzbunării. şi anume. anchetatorul va trebui să adopte o anumită poziŃie pentru a preveni sau determina martorul să renunŃe la atitudinea de rea-credinŃă194. În această categorie intră martorii în a căror conştiinŃă se reflectă negativ anumite aspecte legate de activitatea organului judiciar. FaŃă de această situaŃie. datorită resentimentului faŃă de acesta. în funcŃie de natura acesteia. organul judiciar va adopta o atitudine specifică. deoarece declaraŃiile de martor pot cuprinde deseori denaturări fie de natură obiectivă. ObligaŃia de a depune mărturie implică obligaŃia de a se prezenta în faŃa organului judiciar atunci când este chemat. Martorul va trece anumite împrejurări esenŃiale sub tăcere pentru a convinge anchetatorul de inutilitatea chemării sale. intonaŃia rostirii întrebărilor. acestea fiind elucidate cu prilejul unei noi audieri.

de antipatie faŃă de organul judiciar. Martorul va fi convins de protecŃia organelor abilitate. îl va convinge pe martor că. Motivele care pot duce la adoptarea unei atitudini de rea-credinŃă. teamă. presupunând că acestea sunt motivele atitudinii de reacredinŃă. va trebui să-l determine pe martor să renunŃe la această atitudine. pot determina adoptarea unei astfel de atitudini. În această situaŃie va adopta o atitudine de calm. ar putea fi implicat ca învinuit sau inculpat în cauză sau din teama de a nu fi tras la răspundere penală pentru o faptă săvârşită anterior. dacă este necesar i se poate explica că neînŃelegerile din trecut au avut un caracter privat. pe un ton ferm. 163 195 . Nu i se va promite că nu va fi tras la răspundere penală dacă va coopera. Se aprofundează la seminarii problematica corespunzătoare unor speŃe reale (din arhiva personală a autorului T. Anchetatorul. mai devreme sau mai târziu. că în prezent acestea nu se pot repercuta asupra noilor raporturi. ameninŃări exercitate împotriva sa sau a familiei sale. datorită unor raporturi avute anterior. Martorul nu declară tot ce ştie sau prezintă faptele denaturat pentru că dacă ar face depoziŃii sincere. că se vor lua măsurile necesare. sunt diferite. 196 Idem. de consideraŃie. Martorul poate fi interesat material sau moral de rezultatul cauzei datorită raporturilor apropiate în care se afla învinuitul/inculpatul sau cu una din părŃi. aşadar o mărturie mincinoasă. înainte de a adresa întrebări vizând împrejurări esenŃiale. faptele vor fi dovedite. 227-228. p.). plină de respect. Sentimentele de frică. ajutorul acordat îi va uşura situaŃia. Procedeul tactic folosit: repetarea. putând fi cunoscute o parte dintre ele într-un moment anterior efectuării ascultării. Anchetatorul. observând acest lucru. TendinŃa de mărturie mincinoasă mai poate fi cauzată şi de resentimente. inspirate martorului de presiuni. nefiind convins că organul judiciar îl poate proteja. Împrejurările anterioare care au dus la deteriorarea raporturilor nu trebuie reiterate.vin în defavoarea inculpatului195. Anchetatorul trebuie să cunoască aceste relaŃii pentru a putea atrage atenŃia martorului asupra consecinŃelor negative ce pot apărea în situaŃia în care va depune mărturie mincinoasă196. iar declaraŃiile sale sincere. chiar dacă această atitudine de rea-credinŃă se dezvăluie într-un moment ulterior ascultării. a obligaŃiei de a spune adevărul şi gravele consecinŃe care rezultă din ascunderea acestuia. B.

dar niciodată identitate. 164 . să fi fost prezenŃi la săvârşirea infracŃiunii. 197 198 Idem. în primul rând prin utilizarea de către subiecŃi a unor cuvinte care se pot regăsi în toate mărturiile. atunci se impune alcătuirea judicioasă a unei liste de întrebări privitoare la detaliu. dar şi datorită faptului că unii martori ar fi putut înregistra unele împrejurări secundare care nu au fost avute în vedere la elaborarea versiunii. Probele menite a dovedi neadevărul celor afirmate trebuie să convingă martorul de inutilitatea perseverării în minciună. prezenŃa lor la proces este consecinŃa manoperelor exercitate de cei care i-au propus în această calitate. În această situaŃie. tocmai pentru a pune martorul în situaŃia de a răspunde spontan şi nepregătit. referitoare la aspecte de detaliu. din punct de vedere tactic nu se recomandă dezvăluirea contradicŃiilor.Dacă toate aceste procedee tactice nu au dat rezultatele scontate şi există temei a considera de rea-credinŃă declaraŃia martorului. fără a se da posibilitatea unei puneri de acord între cei ascultaŃi şi cei care urmează a fi ascultaŃi. În cazul în care organul judiciar are temeiuri să creadă că există o punere de acord. referitoare la fapte. Procedeul tactic în vederea demascării caracterului mincinos al depoziŃiei îl constituie adresarea unor abile întrebări cu privire la împrejurări de detaliu. a evidenŃierii acelor elemente secundare care se ivesc. Însă organul judiciar va putea depista o versiune elaborată şi redată în aceeaşi formă. p. se va face prin abile întrebări. la demascarea acestora. Idem. accesorii. Ascultarea acestora evidenŃiază o punere de acord. să fi perceput nemijlocit împrejurările în care faptele au fost comise. imprevizibile. Relevarea nepotrivirilor. o suprapunere totală. când acestea sunt contrazise de probele existente în cauză. Poate fi vorba de un rezultat fraudulos. persoane care se află într-un anumit raport cu infracŃiunea săvârşită sau cu făptuitorul acesteia197. urmând a fi reprodusă în faŃa organelor judiciare. acŃiuni. a inexactităŃilor. 230. ci trebuie consemnate exact şi păstrate în regulă pentru găsirea momentului psihologic de demascare a poziŃiei de nesinceritate. p. Versiunea pregătită relevă împrejurările esenŃiale în care s-a săvârşit infracŃiunea şi va fi însuşită în această formă. să-l determine să abandoneze poziŃia de rea-credinŃă. Se poate ivi şi situaŃia ce are în vedere participarea mai multor persoane în calitate de martori la săvârşirea unei infracŃiuni. Premisa pe care se merge este următoarea: între două infracŃiuni pot exista multe similitudini. o reproducere a împrejurărilor în care s-a produs fapta. chiar şi în cazul infracŃiunilor de acelaşi fel198. 230-231.

iar coroborate cu celelalte probe ale cazului. RaŃionamente (deducŃii / inducŃii). 2. necomunicate cu prilejul primei audieri sau elemente care nu se concretizează cu cele deja relatate. 199 200 Idem. 233-234. dar. dar şi în cazul convingerii temeinice că prima depoziŃie este de rea-credinŃă199. Acest procedeu este utilizat deoarece prezintă posibilitatea obŃinerii unor depoziŃii ample. DepoziŃia va fi analizată în ansamblul celorlalte probe. va fi analizată sub trei aspecte: 1. 165 . 4. TendinŃa martorului de a-şi confirma depoziŃiile ulterioare celei iniŃiale este explicabilă şi prin factorul psihologic – temerea de a fi considerat de rea-credinŃă în cazul în care depoziŃia ulterioară ar cuprinde elemente noi. a anchetatorului. de însuşire „pe dinafară” a declaraŃiei. Ca urmare a repetării declaraŃiilor. operaŃia nu va fi oprită aici. mai fidele datorită alimentării acelei stări de tulburare. individual. Această atitudine este regăsită la martorul de rea-credinŃă. 234-235. la care prima depoziŃie. dacă se coroborează sau nu. este însoŃită de un lung efort de memorare. p. faptele se ordonează în memoria martorului astfel încât prima depoziŃie ajunge să se substituie amintirii a ceea ce martorul a perceput în mod real. conform căruia martorul aflat în stare de incertitudine cu privire la existenŃa sau inexistenŃa unui anumit fapt optează cu ocazia ascultării sale iniŃiale pentru una din alternativele posibile. de natura cauzei. Ele vor fi adoptate în funcŃie de aceste criterii. 3. Gradul de certitudine subiectivă. Interpretări asupra conŃinutului mărturiei În momentul în care s-a obŃinut de la martor o depoziŃie.La toate acestea se va adăuga procedeul de ascultare repetată a martorilor la intervale diferite de timp prin care se urmăreşte completarea şi precizarea depoziŃiilor iniŃiale. poziŃie pe care se va menŃine şi atunci când va fi ascultat din nou. p.11. Extinderea mărturiei. pot contribui la obŃinerea unui rezultat conform cu adevărul200. deci obŃinerea de noi informaŃii. dacă este relevantă. Fidelitatea. Procedeele tactice diferă în funcŃie de personalitatea martorului. Acest fenomen poartă denumirea de persistenŃă în eroare. constanta menŃinere a declaraŃiilor cu factori fireşti perturbatori. Analogii. îndelung preparată. Idem.

Primul aspect – extinderea mărturiei – vizând elementele componente ale depoziŃiei. Un subiect se găseşte în stare de incertitudine atunci când este confruntat cu alternative dintre care nici una nu este dominantă. 201 202 T. Bogdan. Short-term memory este în funcŃie şi de capacitatea intelectuală a subiectului. auzit. În momentul înşiruirii la interogatoriu. 166 . De ce este importantă această memorare? Nu atât la reŃinerea elementelor unui eveniment şi la posibilităŃile activării acestora. ci mai ales la stocarea informaŃiilor202. pentru moment. care merge de la o totală certitudine (subiectivă) până la o totală incertitudine exprimată în „nu ştiu”. În această etapă intervin atât legile proceselor memoriale. bruiajelor posibile sau o stare deosebită. dar şi cele ale memoriei involuntare. p. Al treilea aspect – gradul de credibilitate subiectivă – joacă un rol important în mărturie. Din punct de vedere psihologic. Elementele componente ale depoziŃiei cuprind atât condiŃiile obiective în care martorul a asistat la evenimentul incriminat. gradul de incertitudine se află în raport atât cu numărul de soluŃii. Idem. Al doilea aspect – fidelitatea – condiŃionată de o recepŃie optimă şi de capacitatea de verbalizare a martorului. cunoscute în psihologie sub denumirea de „memorie de scurtă durată” (short-term memory). Transpunerea verbală fidelă a faptelor memorate implică procese psihologice. produse de o intoxicaŃie alcoolică sau de stupefiante. capacitatea de reŃinere este în funcŃie de capacitatea de informaŃii (input) care i-au parvenit concomitent sau succesiv în legătură cu actul incriminat. de starea afectivă din momentul percepŃiei. dacă acoperă total sau parŃial toate elementele evenimentului la care mărturia se referă. p. care posedă un debit verbal corespunzător pentru exprimarea exactă a celor văzute sunt poate puŃine. faptele urmărite de anchetator încep să se înşire de-a lungul unui drum fără capăt. cât şi cu forŃa relativă a reacŃiilor faŃă de alternative. adică locul de unde a privit. 173-174. termen care se referă la conŃinuturile memoriale privind verigile neesenŃiale ale un activităŃi complexe201. 175. apoi capacitatea sa de a reŃine în funcŃie de timp. Persoanele cu o anumită cultură. Aceste informaŃii ar fi putut fi receptate în mod eronat datorită stării afective. gradului de oboseală. dar e foarte vulnerabilă la distrageri de atenŃie = bruiaje. Probleme de psihologie judiciară.

Din practica interogatoriilor se cunoaşte că martorul. Dacă se identifică care este de bună-credinŃă şi care este de rea-credinŃă. dacă i se pun întrebări care vor evidenŃia posibilitatea unor alternative plauzibile. Mărturia impune. Analiza ei. RaŃionamentul folosit: contradicŃia poartă asupra faptului principal. particulară. S-a putut constata că se pot ivi şi contradicŃii între depoziŃiile martorilor aflaŃi de aceeaşi parte – apărare-acuzare. şi anume: Când apare de aceeaşi parte. Iaşi. se va aprecia în context dacă eroarea are sau nu consecinŃe asupra faptului principal. Idem. 1979. Al. va pierde certitudinea iniŃială203. Când apare în partea opusă. urmează a se reŃine cea pe care organul judiciar o consideră exactă şi sinceră. p. Editura Junimea. în urma verificării aceasta va rămâne ireductibilă. aceasta din urmă nefiind reŃinută de organul judiciar. dar. Ciopraga. în relatarea spontană. deoarece nu se poate şti care din depoziŃii este veridică şi care falsă. Cel de-al doilea aspect – contradicŃii între mărturiile martorilor aflaŃi de părŃi opuse – se va deduce că una din mărturii este falsă sau eronată. impusă în primul rând de caracterul probelor orale. Dacă este o cauză voluntară (rea-credinŃă) care este de natură a discredita întreaga mărturie. 176-177. interpretarea conŃinuturilor mărturiei sunt în strânsă legătură cu numărul de persoane ce se pot ivi ca martori – regula care primează aici este calitatea şi nu cantitatea. Evaluarea probei testimoniale în procesul penal. ExistenŃa contradicŃiei poate indica faptul că eroarea sau buna-credinŃă se află de partea pentru care martorii au depus mărturii contradictorii. 167 204 203 . 242-244. dar nu se va şti de care parte se află eroarea sau minciuna204. În ansamblul mărturiei pot apare contradicŃii determinate atât de existenŃa declaraŃiilor succesive. Martorul a dobândit această calitate la propunerea părŃilor. dar şi de cele simultane. trebuie să se aibe în vedere că sub aparenŃa concordanŃei se poate ascunde punerea de acord a martorilor. p. dar şi mărturiile cu care se armonizează în privinŃa faptului principal. o tehnică de verificare aparte. Atunci când poartă asupra unor circumstanŃe secundare – consecinŃă a unei cauze voluntare sau involuntare (eroare). afirmă cu certitudine fapte sau caracteristici ale învinuitului. Analiza acestor depoziŃii va fi privită în următoarele situaŃii. deci.

corolarul atitudinii de sinceritate. Analizată din aceste două perspective. termenul de veridicitate. Valoarea acesteia nu se află într-un raport direct proporŃional cu numărul martorilor.Calitatea – conformitatea mărturiei cu realitatea – conferă valoare mărturiei. coroborată cu celelalte probe din dosar pe baza cărora organul judiciar îşi va da seama de buna-credinŃă a martorului şi dacă mărturia sa constituie sau nu o reflectare exactă a realităŃii faptelor percepute. Mărturia – declaraŃia scrisă a persoanei ce a participat accidental sau voluntar la săvârşirea unei fapte penale. Sinceritatea nu înseamnă întotdeauna veridicitate. Fidelitatea – însuşire subiectivă ce constă în capacitatea martorului de a-şi aminti şi reproduce exact faptele percepute. deoarece acesta are o arie mult mai largă şi cuprinde atât sinceritatea cât şi fidelitatea205. 249. sincer convins că spune adevărul. cu precădere în literatura de specialitate. dată în faŃa organului judiciar sau a magistratului – pentru a putea fi aşezată la baza convingerii organelor judiciare. ÎnŃelegând prin această maximă că martorul de bunăcredinŃă. 205 206 Idem. Se utilizează. materializată în dorinŃa martorului de a exprima tot ceea ce îi este cunoscut în legătură cu faptul dedus în faŃa organului judiciar. Ca o concluzie: „Veridicitatea mărturiei este. p. poate afirma neadevăruri. În verificarea şi interpretarea mărturiei se va porni de la analiza celor două imperative: Sinceritatea – însuşirea mărturiei. p. „A fi sincer nu înseamnă a fi veridic”. 168 . Însuşire însoŃită de o manifestare spontană – francheŃe – ce conferă martorului de bună-credinŃă note fizionomice particulare. Fidelitatea – să constituie o exactă reflectare a realităŃii faptului perceput. Acest lucru se poate observa din atenta analiză a depoziŃiilor. În cuprinsul depoziŃiei se traduce printr-o exactă corespondenŃă între faptele comunicate şi modul în care acestea s-au petrecut în realitate. că face o depoziŃie veridică. în mod logic. Sunt două însuşiri diferite care nu se suprapun şi nu se identifică. neveridică. 250. mărturia reclamă o tehnică particulară de verificare impusă de împrejurarea că izvorul informaŃional este reprezentat de cel care aduce la cunoştinŃa organului judiciar faptele petrecute – OMUL. Idem. deci poate face o depoziŃie inexactă. trebuie să satisfacă două cerinŃe imperative: Sinceritatea – să emane de la un martor de bună-credinŃă. dar nu întotdeauna în depoziŃiile martorilor se poate constata această simetrie206.

poziŃia subiectivă a martorului faŃă de părŃi – raport de rudenie. ci va fi necesar să se aibă în vedere un complex de factori care să delimiteze parametrii în care se circumscrie personalitatea celui analizat. însă nu modifică esenŃa lucrurilor. necesară în furnizarea unor elemente de cunoaştere a personalităŃii acestuia. iar mărturia respectivă înlăturată în totalitate sau parŃial. Martorul este sincer. Primul element al verificării mărturiei – sinceritatea – este unul subiectiv. 207 208 Idem. din constatarea corespondenŃei faptelor reproduse cu realitatea. mergând până la mărturie mincinoasă. 169 . Se va verifica credibilitatea martorului sub raportul condiŃiei sale morale şi temperamentale. dar şi sub raportul cu pricina (interes material. cu ceilalŃi participanŃi la procesul penal (inculpat. sinceritatea martorului îşi găseşte corespondent în veridicitatea depoziŃiei. astfel de depoziŃii nu pot sta la baza convingerii organelor judiciare207. indiferent de motivul care a determinat o asemenea atitudine. sau zelului exagerat de a ajuta. neputând fi desprinsă în mod unilateral dintr-o unică manifestare. 250-251. ci din atitudinea de sinceritate a martorului. p. sentimente de ură. este prezumată până la proba contrarie. în legislaŃia română. este firesc să se verifice dacă buna-credinŃă a martorului îşi găseşte reflectarea în veridicitatea depoziŃiei. În cele mai multe cazuri.). reputaŃia sa. În această primă etapă. moral). inexactă. reaua sa credinŃă (rezultatul diferitelor motive deja expuse) se va materializa într-o depoziŃie nesinceră.). Verificarea acestei însuşiri va avea la bază acele tehnici psihologice de „filare” a persoanei – martorul – descrise în capitolele precedente. deci semnele întrebării vor exista. deoarece va trebui să se aducă în centrul cercetării sursa din care provin faptele. 251. În aceste cazuri. tipul psihologic căruia aparŃine etc. pentru că. p. independent de raporturile existente cu pricina (moralitatea. operaŃia de apreciere va trebui să înceteze.Această depoziŃie în cazul martorului de bună-credinŃă se poate datora atât erorii. mediul. deci nu va putea forma convingerea organului judiciar208. Idem. veridicitatea mărturiei nu rezultă ca o consecinŃă firească a analizei celor două direcŃii. făcând anevoioasă aprecierea fidelităŃii care aparent este confundată cu sinceritatea. Aprecierea mărturiei sub aceste două aspecte este condiŃionată de rezultatul la care se ajunge în urma verificării primei însuşiri – sinceritatea. invidie etc. dacă există motive suficient de temeinice care pun sub semnul îndoielii credibilitatea martorului. Martorul este nesincer. Sinceritatea. victimă.

Sursele erorilor sunt diverse. Sinceritatea celui analizat se poate desprinde din modul de a se comporta. datorită informaŃiilor culese. 211 Idem. succesiunea momentelor care îl alcătuiesc. a raporturilor sale cu pricina. a veridicităŃii mărturiei se poate face prin desfăşurarea unei activităŃi de probaŃiune adiacentă celei efectuate în vederea probării fondului cauzei. 252. Veridicitatea mărturiei reclamă constatarea unei depline concordanŃe între depoziŃie şi realitatea faptului produs. a personalităŃii martorului. etapă mult mai complexă datorită existenŃei în mare număr a cauzelor de eroare: Sursele minciunii se raportează toate la voinŃa de a înşela. Procedeele de ascultare. memorare şi reproducere. dar şi în alte 209 210 Idem. ale celorlalte părŃi sunt cuprinse de diverşi autori de specialitate în tratate de tactică criminalistică. Idem. p. dar şi cunoaşterea modului în care s-a format întregul proces psihologic al mărturiei. precum şi complexul de factori subiectivi şi obiectivi în care s-au petrecut cele trei momente ale mărturiei210. presupunând atât cunoaşterea martorului sub raportul însuşirilor subiective de percepŃie. Acest control declanşează o activitate proprie de probaŃiuni ce poate fi efectuată prin intermediul tuturor mijloacelor de probă prevăzute de lege211. p. împrejurare facilitată de contactul direct dintre martor şi organul judiciar. unde aminteşte printre altele: Ascultarea concomitentă.În cazul în care nu există îndoieli asupra sincerităŃii martorului se va proceda la verificarea veridicităŃii mărturiei. Interogatorii. Tratat de tactică criminalistică. mentalitatea martorului sau de condiŃiile mărturiei209. dar care are o importanŃă decisivă pentru soluŃionarea pricinii (proba exclusivă în cauză. de înlăturare a unor contradicŃii existente în declaraŃiile martorilor. Verificarea sincerităŃii. din manifestarea martorului. 253. cu părŃile. p. de verificare a mărturiilor. 254. din cunoaşterea. Confruntarea părŃilor. provenind din natura faptului. Astfel de procedee le vom găsi analizate în lucrarea profesorului Aurel Ciopraga. 170 . de a induce în eroare. Noi ascultări. între acestea şi cele ale învinuitului/inculpatului. deci din felul în care face depoziŃia. În cazul unei mărturii discutabile.

Activitatea de probaŃiune impusă de necesitatea verificării mărturiei nu poate fi desprinsă de obiectul probaŃiunii faptului principal. trebuie să se armonizeze cu restul probelor. dar trebuie să fie concordante în ansamblul probelor. Controlul aptitudinilor de percepŃie. Mărturiile. 255. declaraŃiile de martor reprezintă un mijloc de probă care vine să soluŃioneze procesul penal prin coroborarea cu celelalte probe – acte. 171 . p. 258.împrejurări). interogatorii. în ceea ce priveşte înscrisurile. 256. Idem. În procesul de analiză funcŃionează principiul conform căruia „probele nu au valoare prestabilită”. În cazul mărturiilor. 255. implicit. Aşadar. Mărturia. Probele orale reclamă o tehnică proprie de evaluare – declaraŃiile părŃilor. ele trebuie să se armonizeze nu numai cu ele însele. ca probe ale procesului penal. datorită raporturilor de dependenŃă mutuală a probelor ce se constituie în sistem. p. Aprecierea probelor trebuie adaptată conŃinutului şi particularităŃilor pe care le comportă fiecare mijloc de probă. declaraŃiile învinuitului. p. de probele constituite în ansamblu215. raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică. memorare şi reproducere a martorului se poate realiza pe calea dispunerii unei expertize psihologice sau prin participarea expertului psiholog la efectuarea unor experimente sau activităŃi de urmărire sau judecată212. să nu fie contrazise de fiecare probă în parte şi. este necesară analiza şi sinteza probelor. reclamă în raport cu mărturia. dacă se exclude orice altă explicaŃie posibilă. 215 Idem. În concluzie. pentru că nu se urmăreşte decât stabilirea faptului dacă mărturia poate să fie sau nu reŃinută şi integrată în ansamblul probelor213. raportul de expertiză. p. acestea fac dovada faptului dedus în faŃa organului judiciar. 212 213 Idem. pentru ca în final să se ajungă la reunirea şi aprecierea în ansamblu a probelor. când nu constituie probe exclusive în pricină. o tehnică de apreciere proprie214. deci fiecare probă va fi apreciată potrivit intimei convingeri a organului judiciar. dacă probele se armonizează. 214 Idem. cel în legătură cu care se desfăşoară procesul penal.

făptuitor) se află între organul judiciar şi sursa informaŃiei. Butoi. Pe lângă acestea. având în vedere că infracŃiunea este o faptă a omului. Mitrofan. V. instigator. Tratat de tactică. – matricea infracŃională „păstrată ca trăire mentală în conştiinŃa făptuitorului sub forma amintirii despre faptă”). la nivelul conştiinŃei celui care a participat la săvârşirea unei infracŃiuni. T. V. DEFINIłIA INTEROGATORIULUI (Comentarii şi distincŃii de natură psihologică vis-à-vis de termenii: ascultare. prelucrări personale. Săvârşirea unei infracŃiuni. este însoŃită de modificări materiale în aproape toate cazurile. se mai produc şi anumite transformări de natură imaterială (N. Zdrenghea. 217 Stancu Emilian. 1995. comunicarea. anchetă etc. Editura Gamma. 172 216 . obligatoriu. Criminalistica. 218 Aurel Ciopraga. reprezentând schimbările petrecute în plan psihic. audiere. – scurte extrase. pot fi cunoscute de organul judiciar pe o cale indirectă. Purtătorul informaŃiei (cel care a perceput împrejurări legate de faptă. selectiv din cap.Capitolul V INTEROGATORIUL JUDICIAR (ANCHETA) DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ (STRATEGII PSIHOTACTICE)216 5. Psihologia judiciară.) Având în vedere că marea majoritate a infracŃiunilor se săvârşeşte sub semnul clandestinităŃii. N. Bucureşti.A. celelalte părŃi. descoperirea şi administrarea probelor presupune o muncă de înaltă calificare şi măiestrie profesională adaptată la „particularităŃile fiecărui caz în parte”217. p. p. complice. NoŃiuni introductive – distincŃii şi conotaŃii asupra interogatoriului judiciar din perspectiva adunării dovezilor (urmărirea penală din perspectivă psihologică) A.1. adică transpunerea în imagini verbale a expresiilor păstrate în memorie”218. Bucureşti. Editura Actami. Criminalistica. „Cunoaşterea acestor informaŃii presupune exteriorizarea. martori. mijlocită şi nu directă. 36. cum este cazul urmelor materiale. 1996. ca autor. Acest lucru presupune. 129. Aceste transformări care iau forma impresiilor în plan psihic.

se asociază relelor tratamente şi abuzului specific anchetatorului de tip torŃionar. Conform „DicŃionarului limbii române moderne”. conotaŃiile ambilor termeni având caracter contemplativ-static. învinuitul sau inculpatul. interogatoriul. drept cele mai nimerite realităŃi pe care. în fond. Una din modalităŃile de abordare a persoanei de-a lungul procesului penal este indubitabil ascultarea: „Desfăşurarea procesului penal.cit. sunt chemate să dea relaŃii sau explicaŃii în faŃa organelor judiciare penale. op. c) deşi părerile continuă să fie împărŃite. Din perspectivă strict psihologică câteva comentarii se impun: a) ascultarea. iar pe de altă parte acest termen. 173 . purtătorul celor mai ample şi utile informaŃii – învinuitul sau inculpatul”219. Reproducerea orală este principala modalitate de obŃinere a informaŃiilor de la persoanele care apar în procesul penal în diferite calităŃi. opiniem pentru termenul de interogatoriu şi. este de neconceput fără ascultarea celui în jurul căruia se va concretiza întreaga activitate a organelor judiciare şi a părŃilor. cât şi al judecăŃii. interogarea judecătorească. ni se pare impropriu. Această reproducere orală într-un proces judiciar poate să apară sub două forme: • relatarea liberă (nedirijată) a faptelor percepute. cu privire la care există o presupunere că deŃin informaŃii în legătură cu infracŃiunea sau făptuitorul acesteia. de asemenea. pentru ascultarea lor. pe de o parte. martorii. respectiv. celelalte părŃi. b) termenul de anchetă. o vizează. atât în cursul urmăririi penale. acest contact realizându-se prin chemarea în faŃa organelor judiciare a celor care cunosc împrejurări legate de infracŃiune. iar atunci când această activitate îl are în vedere pe învinuit sau inculpat este denumită interogatoriu. Alături de termenul de ascultare se utilizează şi termenul de audiere. fără a mai vorbi de consacrata anchetă judiciară. prin specificul consacrării sale în trecut. audierea par a fi termeni didactici mult mai apropiaŃi verificării unor cunoştinŃe şcolare sau schimbului unilateral de informaŃii. deoarece trimite către domeniile sociologiei. or această semnificaŃie este departe de relaŃia de opozabilitate interpersonală de tip special specifică urmăririi penale. Ascultarea reprezintă actul procedural prin care anumite persoane.contactul dintre purtătorul informaŃiei şi organul judiciar. termenul de interogatoriu desemnează „totalitatea întrebărilor adresate de organul 219 Idem. • răspunsurile la întrebările adresate de organul judiciar – ancheta.

cât şi de examinare şi coroborare pentru a se constata dacă sunt suficiente pentru soluŃionarea cauzei. consumate sau rămase în stare de tentativă. 71. şi anume momentul adresării întrebărilor şi al primirii răspunsurilor. precum şi opiniile unor specialişti consacraŃi: ascultarea persoanelor constituie rezultatul aplicării procedeului mixt de audiere. dar şi de la o diversitate de aspecte cărora autoritatea publică trebuie să li se adecveze pentru a-şi îndeplini obiectivele: a) strângerea probelor (dovezilor).pen. 3. prin art. 174 220 . În accepŃiunile acestora. 1994/2000. c) identificarea făptuitorilor şi a poziŃiei acestora faŃă de infracŃiune (autori. în practica judiciară.existenŃa sau inexistenŃa stării de imputabilitate a făptuitorilor. relativ tensionat emoŃional. desfăşurat sistematic şi organizat ştiinŃific. termenul de interogatoriu este impropriu folosit şi îi este redus sensul. Universitatea Spiru Haret. ne apropiem cel mai mult de realitatea pe care urmărirea penală o reclamă. pe care îl poartă reprezentantul organului de stat cu persoana bănuită în scopul culegerii de date şi informaŃii despre o faptă infracŃională în vederea prelucrării şi lămuririi împrejurărilor în care s-a comis fapta. a identifica făptuitorii şi în funcŃie de adevăr a stabili răspunderile”220. care constă atât în operaŃia de adunare a lor. În literatura de specialitate. termenul în cauză vizează doar o latură a activităŃii de ascultare. instigatori. aria sa de activitate. neacoperind în totalitate sensul acestui act procedural. 323. Note de curs.judiciar persoanelor care sunt ascultate în procesul penal cu privire la faptele ce formează obiectivul procesului şi la răspunsurile date de acesta”. . O astfel de definiŃie porneşte prin urmare nu numai de la o problematică dificilă. Tudorel Butoi. În aceste accepŃiuni termenul nu se identifică cu noŃiunea de ascultare care presupunea atât relatarea liberă a faptelor de către cel ascultat. cât şi adresarea de întrebări de către reprezentanŃii organului judiciar. al. complici. art.pr. În sprijinul acestei afirmaŃii vine C.existenŃa sau inexistenŃa stării de culpabilitate a făptuitorilor. Facultatea de Drept. art. ca şi formele specifice de culpabilitate. d) stabilirea răspunderii penale a făptuitorilor care comportă două aspecte principale: . În ceea ce ne priveşte continuăm să credem că definind interogatoriul ca „fiind contactul interpersonal verbal. b) existenŃa infracŃiunilor. 73. tăinuitori ori favorizatori).

nici dimensiunea reală a responsabilităŃii sale sociale. inegalitatea statutului. urmează să suporte consecinŃele faptei comise. iar pe de alta. Tensiunea anchetei judiciare este esenŃială pentru a găsi soluŃia dreaptă. avantajul poziŃiei este deŃinut de organul judiciar. pe când infractorul este motivat de diminuarea responsabilităŃii sale în cauză. în care se confruntă parteneri cu stiluri diferite: anchetatorul. 3. ea fiind comparabilă cu tensiunea psihologică specifică unei partide de şah. de aflarea adevărului cu privire la făptuitor şi faptă. stresul şi riscul. fără a mai lua în calcul riscurile şi ameninŃările cărora adesea trebuie să le facă faŃă. de a observa acele indicii psihologice ale stării de emotivitate provocate de diverse tulburări neurovegetative. tensiunea comportamentului expresiv. 2.. Aparent. Practica judiciară a impus evidenŃierea câtorva caracteristici distincte proprii interogatoriului judiciar: 1. organul judiciar se poate folosi şi de „elementul 175 . în „zig-zag”. inclusiv sensul profesional. de elucidarea comiterii faptei sub toate aspectele etc. infractorul viclean şi speculativ. El are posibilitatea de a Ńine sub un permanent control pe cel interogat. el este învestit de autoritatea de stat. în poziŃia celui care a nesocotit legea. pe unul îl animă prestigiul profesional. iar în cazul confirmării învinuirii ce i se aduce. Opozabilitatea intereselor – anchetatorul este motivat de standardele sale profesionale. Inegalitatea statutului – inculpatul sau învinuitul apare în poziŃia celui ce a săvârşit infracŃiunea. organul judiciar ocupă o poziŃie opusă. 4. 5. modul de a se comporta al învinuitului sau inculpatului şi pe această bază să identifice momentele psihologice de alternare şi diversificare a procedeelor tactice de ascultare. tehnic şi plin de imaginaŃie. CARACTERISTICILE INTEROGATORIULUI Imaginea poziŃiei psihologice a reprezentantului autorităŃii publice în interogatoriu nu va putea fi recepŃionată şi înŃeleasă corect. dacă se ignoră complexitatea fenomenului de criminalitate şi dificultăŃile cauzelor complexe pline de hăŃişuri cu care acesta se confruntă. De asemenea. pe celălalt miza apărării cu orice preŃ a libertăŃii sale. opozabilitatea intereselor. 2. 1. contradictoriu. cu prerogative proprii funcŃiei pe care o exercită în vederea tragerii la răspundere penală a învinuitului sau inculpatului. intimitatea.B. demersul neuniform. opozabilitatea de interese dintre învinuit sau inculpat şi organul judiciar este explicată de statutul diferit al celor doi participanŃi la proces. De fapt. de a observa întreaga atitudine. pe de o parte.

3. Este vorba de faptul că în timp ce organul judiciar foloseşte în exclusivitate mijloacele legale. Există în jur de patru categorii de manifestări în timpul interacŃiunii dintre anchetator şi anchetat. purtat. argumentaŃie logică sau afectivă etc. Toate acestea explică complexitatea activităŃii de interogare a învinuitului sau inculpatului. fie prin modul discret de inhibare a lor (modificări de paloare. Habitudinile lui sociale vor fi prezente în atitudinea infractorului constituind unul din factorii ei determinanŃi. dar şi parte în raŃionamentul logic sau mai puŃin logic privind faptele expuse sau în contradicŃii mai mari sau mai mici care compun relatarea faptelor (raŃionamente şi judecăŃi. înainte de toate. importanŃa care trebuie să i se acorde. idem. precum şi multitudinea însuşirilor cerinŃelor impuse celui chemat să o efectueze – „aşadar ascultarea învinuitului sau inculpatului constituie o luptă. în care persoana autoare a infracŃiunii îşi dirijează comportarea în mod conştient. timpul de reacŃie. Tipografia ÎnvăŃământului. Tensiunea comportamentului expresiv – atitudinea învinuitului sau inculpatului în interogatoriu este una voluntară. nu o dată caracterul surprinzător al acestora zdruncinând rezistenŃa opusă.). învinuitul sau inculpatul poate uza de orice mijloace.). Atitudinea învinuitului sau inculpatului este „rezultatul dintre habitudinile sociale şi dominanta defensivă”222 constând din prezenŃa şi persistenŃa pe scoarŃa cerebrală a învinuitului sau inculpatului a unor puternice focare de excitaŃie cu caracter dominant reprezentând pericolul care ameninŃă libertatea lui.). fără a fi sancŃionat în mod expres. spasm glotic etc. Bucureşti. chiar şi ilegale.surpriză” atunci când se află în posesia unor date verificate şi pe care în cursul ascultării le poate folosi. Curs de psihologie judiciară. care reprezintă elemente accesibile unei observări psihologice în timpul interogării: − anumite trăsături de comportament care apar din prima clipă când învinuitul sau inculpatul este introdus în cabinet (motricitatea. disconfort psihic etc. Ńinând seama de situaŃia reală prezentă şi prevăzând şi urmările actelor sale. Tudorel Butoi. 1957. − expresiile emoŃionale care se pot urmări. Se întâlnesc însă şi cazuri când organul judiciar este pus în situaŃia de a duce confruntarea în condiŃii inegale. fie prin libera lor manifestare. Bogdan Tiberiu. cu arme psihologice”221. un joc al inteligenŃei. 176 222 221 . − gândirea învinuitului sau inculpatului este şi ea obiectul observării.

B. să aibă luminozitate şi confort minim. ci şi de poziŃia relativă pe care o are faŃă de anchetator. pentru ca în cele din urmă să facă mărturisirea finală. Concluzionând cele spuse mai sus putem spune că „ascultarea (interogatoriul) aduce pe poziŃii opuse protagoniştii acestei relaŃii interpersonale de tip special. recunoscând o parte la început. sau în modul în care răspunde la avansurile. dovezile deŃinute de acesta. Dacă învinuitul sau inculpatul socoteşte organul judiciar inferior lui. idem.). în funcŃie de abilitatea anchetatorului. care nu colaborează. revenind câteodată asupra celor declarate. Pentru ca aceasta să se transpună în fapt. prin intimitate. Demersul neuniform. stresul şi riscul – sunt specifice derulării interogatoriului. Aceste atitudini sunt expresia unor poziŃii tactice ale infractorului (învinuitului sau inculpatului) ce nu sunt determinate numai de gradul de vinovăŃie a lui. În aceste cazuri. contradictoriu. ci se confruntă”223 4. 5. 177 . Intimitatea. dar şi aceea. (Din arhiva personală a autorului – T. în special cei ocazionali. StudenŃii vor audia casete şi video-casete din interogatorii realizate în cauze complexe. Mărturisirea nu este o chestiune exclusiv tehnică. decât în faŃa celor mai zdrobitoare probe. negând apoi cu înverşunare. aici având de a face cu o atitudine lineară în cabinetul de anchetă. serviciile pe care organul judiciar i le oferă în timpul interogatoriului. Nu o dată învinuitul trebuie să treacă peste sentimentul de ruşine. Însă de cele mai multe ori infractorul „merge în zig-zag” (rectiliniu). ştiut fiind că este extrem de greu să fie mărturisite 223 224 Butoi Tudorel. chiar dacă nu imediat. iar în final. Când însă superioritatea anchetatorului este clară şi pentru infractor. în „zig-zag” Practica judiciară demonstrează că infractorii. relaŃia interpersonală devine specială. de foarte multe ori incompletă. camerele trebuie izolate fonic. peste starea de teamă.− atitudinea socială a învinuitului sau inculpatului care se reflectă în comportamentul pe care îl are faŃă de anchetator. dominanta defensivă se manifestă prin anumite ajustări mai mari sau mai mici ale realităŃii. atunci dominanta defensivă a acestuia se va manifesta doar prin ajustări ale faptei224. ci concomitent psihologică. atunci învinuitul sau inculpatul va fi foarte atent şi va mărturisi cât mai puŃin şi nu va renunŃa la poziŃia lui. fie ca posibilitate de gândire. În cabinetul de interogare nu trebuie să pătrundă alte persoane. ajung să mărturisească din ce în ce mai mult din fapta comisă. ajung la mărturisiri totale. fie în raport de datele.

infracŃiunile flagrante). oferind diferite situaŃii în care rolul primordial în descoperirea adevărului îl are anchetatorul. DicŃionar de psihologie socială. simulant etc. Mitrofan. PLANURILE SITUAłIONALE „Un bun magistrat ar trebui să aibă înŃelepciunea lui Solomon. Riscul profesional este o realitate la care anchetatorul consimte liber şi pe care şi-l asumă din perspectiva profesionistului. dar despre care anchetatorul nu are informaŃii. 1992. disperat. cel puŃin umană. mărturisirea nu este posibilă decât o dată cu câştigarea încrederii. incest. acoperind practic altele mai grave. infractorul care speculează orice amănunt. Golu. Din perspectiva experienŃei practice se disting următoarele patru situaŃii (planuri situaŃionale)226: a) planul situaŃional deschis este caracterizat de situaŃia în care datele despre comiterea infracŃiunii sunt cunoscute de ambele părŃi (ex. capabil de gesturi hetero. 1981. anchetatorul cu tehnica şi imaginaŃia sa. Pe de o parte.. în raporturile de confruntare nu o dată tensionate. 226 N.R.L.. Butoi. Deşi în mod 225 A. Golu. răbdarea lui Hristos. Tucicov. Activitatea profesională a organelor de urmărire şi cercetare penală constă într-o confruntare permanentă pe care o poartă în calitate de anchetator cu persoanele bănuite.fapte reprobabile: viol. reprezentantul organului de urmărire penală poate avea în faŃă o personalitate cu un mental disfuncŃional. a dramei judiciare pe care învinuitul o trăieşte. cu trăirea sentimentului de înŃelegere. 178 . V. iar pe de altă parte.. O altă situaŃie delicată se iveşte atunci când infractorul recunoaşte cu uşurinŃă fapta pentru care este cercetat.B. situaŃie în care infractorul. Editura Şansa S. dându-şi seama şi cunoscând exact datele pe care le ştie sau despre care are cunoştinŃă anchetatorul. le poate nega pe considerentul că nu sunt probe suficiente împotriva sa. În acelaşi timp. Zdrenghea. crimă etc. rigurozitatea ştiinŃifică a lui Pasteur şi inventivitatea lui Edison”225. concretizată în contextul unor relaŃii interpersonale primare. T. logica lui Aristotel. răzbunător. M. P. rămas singur cu învinuitul. Aici pot să apară unele capcane psihologice legate de infracŃiunea în cauză. Desigur. Psihologie judiciară.şi autoagresive. creându-se o tensiune care se desfăşoară pe mai multe planuri. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. în prezenŃa unor persoane. C. altele decât anchetatorul.

În practica judiciară se cunosc situaŃii în care infractorii au fost cunoscuŃi în calitate de bănuiŃi în cadrul interogatoriului. distrugând sau ascunzând corpurile delicte.practic acest gen de situaŃii nu ridică probleme deosebite din perspectiva probaŃiunii. dar audierile clasice nu au condus la nici un rezultat. Interogatoriul trebuie să decurgă lent. Aceste situaŃii se întâlnesc predilect în cauzele cu autori necunoscuŃi.-uri). cauze vechi (A. denaturând şi dezinformând. iar dosarele au rămas în stadiul iniŃial. c) planul situaŃional ascuns este caracterizat de situaŃia în care datele despre comiterea infracŃiunii sunt cunoscute numai de către persoana interogată. cu urmărirea penală începută in rem. complexe. În practică. probele materiale şi informaŃionale sunt cunoscute numai de anchetator (ex. în finalizarea acestora autorii ştergând urmele. V. creându-şi alibiuri sau determinând tăcerea eventualilor martori. este caracterizat de situaŃia în care datele despre comiterea infracŃiunii nu sunt cunoscute nici de anchetator N. de obicei pline de contradicŃii. Mitrofan. 179 227 . deoarece este posibil să mai existe totuşi alte date şi informaŃii ascunse despre care anchetatorul să nu ştie. structurată în conştientul acestora şi concomitent (prin conversie) efectuându-se în mod operativ probaŃiunea completă227. denunŃurile. În această situaŃie. anchetatorul nu trebuie să-l determine pe infractor să recunoască faptele. de la cele mai simple la cele complexe. De regulă. b) planul situaŃional orb este caracterizat de situaŃia în care datele despre comiterea infracŃiunii. iar în final şi-au recunoscut vinovăŃiile. urmărind reacŃia infractorului de fiecare dată când i se administrează o altă probă. vezi cap. T. urmărind toate detaliile. În condiŃiile utilizării investigaŃiilor comportamentului simulat prin tehnica poligraf. idem. planurile situaŃionale ascunse sunt tot mai frecvent răsturnate. iar probele trebuie administrate pe rând.N. Butoi. Zdrenghea. autorii fiind demascaŃi prin identificarea matricei infracŃionale (amintirea despre faptă). d) planul situaŃional necunoscut. punându-i probele direct în faŃă prin procedeul frontal.). „BiodetecŃia judiciară”. trebuie să fie analizată cu atenŃie această poziŃie. trebuie acordată o atenŃie deosebită întregului context şi dacă infractorul a recunoscut totul cu uşurinŃă. infractorii anchetaŃi de pe poziŃia planului situaŃional orb au comis erori flagrante în construcŃia apărărilor formulate. iar autorul continuând să rămână necunoscut. exploatarea mijloacelor speciale etc. este vorba de infracŃiuni grave. faptele fiind comise cu premeditare. peste care timpul a curs în favoarea făptuitorilor.

Aceste situaŃii sunt excelente oportunităŃi de a clarifica prin investigaŃiile comportamentului simulat. filtre de circulaŃie etc. iar respectarea prezumŃiei de nevinovăŃie blochează orice dialog constructiv pentru anchetă. O deosebită importanŃă în cadrul relaŃiilor interpersonale o are autocontrolul anchetatorului asupra manifestărilor comportamentului său expresiv (nervozitate. scotociri. tact în discuŃiile purtate de către anchetator cu orice persoană care nu are aparent nici o legătură cu fapta comisă. gratuit. capabili să interpreteze cu abilitate comportamentul anchetatorului. este o necesitate menită a contracara studierea anchetatorului de către persoana suspectă. convorbirea dintre anchetator şi infractor este lipsită de temei informaŃional. simpatie sau antipatie faŃă de persoana interogată etc. în opinia noastră. când?. Practica evidenŃiază în acest sens existenŃa unei categorii de infractori extrem de intuitivi şi vicleni. capacitatea de prelucrare cu obiectivitate şi simŃ critic a datelor.(acesta nu ştie dacă bănuitul din faŃa sa este cel care a comis infracŃiunea vizată). dimpotrivă. utilizarea investigaŃiei tehnico-ştiinŃifice a comportamentului simulat al persoanelor incluse în cercurile de bănuiŃi pot duce la eliminarea situaŃiilor de blocaj.). Aceasta presupune răbdare. duritate. implicarea sau nu a persoanei bănuite în speŃa care face obiectul interogatoriului. valorificându-se o dată cu trecerea anilor în ceea ce se înŃelege îndeobşte prin fler profesional. Referitor la planurile situaŃionale ascunse sau necunoscute. ci. 180 . sau să deducă ce informaŃii sau probe deŃine organul judiciar în legătură cu obiectul ascultării. exersarea intuiŃiei şi. Creativitatea în gândire. mai ales că o persoană invitată la poliŃie pentru o asemenea procedură de interogare ar putea reclama pur şi simplu un abuz din partea organelor de urmărire penală. îndeosebi. Autocontrolul nu este un exerciŃiu în sine. calităŃile şi aptitudinile personale. Astfel se educă şi se exersează intuiŃia. tipic pentru suspecŃii cercetaŃi cu ocazia unor razii. reuşind să-şi de-a seama de impresiile pe care le produc declaraŃiile sale. superficialitate. În situaŃia planului necunoscut. hazardul în soluŃionarea cauzelor complexe nefiind nimic altceva decât expresia limitelor de competenŃă. cum? şi de unde? a aflat) (ex.). nici de infractor (bănuitul neştiind dacă anchetatorul cunoaşte vreuna din faptele comise de el. calm. apar situaŃii neprevăzute care pot duce la descoperirea întâmplătoare a faptelor în cauză. labilitate emoŃională.

Uneori.). gesturile. observaŃiile asupra conduitei oamenilor trebuie să fie mereu supuse analizei pentru a discerne ceea ce este adevărat de ceea ce reprezintă numai 181 . Aceasta duce la intensificarea voită a unor trăsături sau la ascunderea. modificările vegetative. gesturile). observaŃia se bazează pe elementele de suprafaŃă care sunt cel mai uşor de determinat. ori de câte ori este posibil. mascarea altora (cu atât mai mult la persoanele care au comis fapte infracŃionale). în cursul unui proces care la început este pur intuitiv şi care treptat devine conştient. De regulă. Există în fiecare om tendinŃa firească de a căuta să apară în faŃa celorlalŃi semeni în lumina cea mai bună şi. De aceea. anterior necunoscute. pantomima (Ńinuta. a unor acte de conduită. care constituie cel mai important element de reglare reciprocă a conduitei. raŃionamentul de tip analitic sau sintetic. inductiv sau deductiv). dacă se poate . prima impresie poate fi eronată. fizionomia. pătrunde dincolo de acestea. cu atât este mai adevărată. 1978). ObservaŃia nu reprezintă un proces care are la bază exclusiv funcŃia vederii. dar chiar în situaŃiile în care este corectă. o lipsă mai mică sau mai mare. a unei acŃiuni. la nivelul simŃului comun. mersul. ceea ce dă naştere unui comportament forŃat. dezvăluind laturi. ascuns. mai apropiată de limita spontaneităŃii. astfel. o reacŃie cu cât este mai rapidă. aşa-numita „prima impresie”. mimica (expresiile feŃei.5.). Ńinuta. de suprapunere între structura reală şi cea prezentată prin „mască sau poză”. Datorită caracterului ei complex. Fiecare persoană la întâlnirea cu o altă persoană (necunoscută) realizează. vorbirea) (Ceauşu. trebuie să acordăm un credit limitat primei impresii şi să apelăm. mimica şi exprimarea.ceva mai mult sau altfel decât este (mai inteligent. mersul. aceasta reprezintă în mod cert o formă insuficientă de cunoaştere a oamenilor. aspecte noi. Această cunoaştere se realizează la început pe baza elementelor exterioare care sunt cel mai uşor de sesizat: statura. În domeniul judiciar. sistematică. De aceea. Investigarea personalităŃii din unghiul observaŃiei comportamentului expresiv ObservaŃia – constă în concentrarea tuturor mecanismelor senzoriale prin care omul ia act de structura unui obiect sau de particularităŃile desfăşurării unui fenomen. cunoaşterea care se bazează pe observaŃie nu se limitează la aspectele de suprafaŃă direct sesizabile. o cunoaştere a însuşirilor psihice ale persoanei respective şi în funcŃie de care îşi adaptează aproape automat propriile manifestări (gesturi. cu ajutorul mecanismelor gândirii (judecata. expresii etc. Se formează. şi anume: simptomatica labilă (include toate aspectele dinamice ale corpului). ci.2. La unele persoane există un decalaj. mai important etc. la observarea lucidă.

energic. Se pune problema în ce măsură aspectele exterioare observate sunt caracteristice subiectului sau situaŃiei. Astfel. Umerii drepŃi. Principalele particularităŃi ale mersului sunt viteza. Pe baza acestora se disting următoarele tipuri de mers: lent şi greoi. iar un mers lent exprimă o mobilitate neuropsihică redusă. În continuare. tendinŃă dominatoare. Desigur. Buna dispoziŃie. optimismul. printr-o anumită poziŃie a corpului. elasticitatea şi fermitatea. nehotărât. fie o stare de oboseală. un nivel scăzut al mobilizării energetice. suplu şi ferm. trebuie să fie considerată ca adevărată numai dacă este confirmată şi de analiza altor reacŃii sau acte de conduită. capul plecat. O concluzie formulată în urma observării unei anumite manifestări. modul de a aştepta confruntarea cu un anumit eveniment. trunchiul înclinat în faŃă. În general. tristeŃe. răspunsul sau reacŃia individului într-o situaŃie dată faŃă de efectul unei solicitări. mersul şi gesturile. pentru că aceeaşi Ńinută poate avea alte semnificaŃii în situaŃii diferite. poziŃia generală a corpului este edificatoare pentru trăirea psihică a individului în momentul respectiv. MERSUL – furnizează anumite indicii asupra particularităŃilor psihice ale oamenilor. O condiŃie importantă pentru descifrarea semnificaŃiei pe care o are atitudinea constă în cunoaşterea situaŃiei. ObservaŃia are un caracter selectiv. lipsă de opoziŃie sau de rezistenŃă. picioarele uşor depărtate. mersul exprimă fondul energetic de care dispune persoana şi constituie un semnal al coloraturii afective a acesteia. mâinile întinse de-a lungul corpului denotă. vom analiza sursele de elemente semnificative din cadrul simptomaticii labile şi câteva concluzii posibile: PANTOMIMA – reprezintă ansamblul reacŃiilor la care participă întreg corpul: Ńinuta. denotă cel mai adesea siguranŃa de sine.o aparenŃă. mâinile evoluând larg pe lângă corp. De asemenea. Mersul rapid denotă o mobilitate mare pe plan neuropsihic. în mod frecvent. atitudinea caracterizată prin: umerii „căzuŃi”. prin calificativele rapid şi lent se înŃeleg caracteristicile naturale ale mersului şi nu nivelurile de viteză ce pot fi imprimate mersului în mod voluntar. atitudine defensivă. capul sus. lent. Cel mai adesea. łINUTA sau ATITUDINEA – exprimă. fie o stare depresivă în urma unui eveniment neplăcut. PoziŃii corporale asemănătoare pot indica: modestie. a contextului în care se plasează ea. se poate spune că mersul reprezintă unul dintre semnalele importante ale dinamicii neuropsihice. Noi observăm modul de reacŃie al subiectului într-o anumită situaŃie cu un caracter determinat. dar şi printr-un anumit conŃinut psihic. rapid. timid. încrederea în sine au drept 182 .

dorinŃă de afirmare proprie. unul dintre cele mai vechi mijloace de exprimare a reacŃiei organismului la o modificare survenită în mediul exterior sau interior. nivel ridicat de mobilizare energetică. apatie. violente. aşanumitele şocuri emoŃionale. c) gesturile reactive sunt constituite din acele mişcări ale corpului şi membrelor efectuate ca răspuns la diferitele solicitări sau situaŃii neaşteptate cu care se confruntă subiectul. gesturile rapide. O serie de concluzii psihologice pot fi desprinse în primul rând din caracteristicile de ordin formal ale gesturilor. Gesturile reactive au un rol de apărare şi. dar de o precizie mediocră. 183 . de mică amplitudine (strânse pe lângă corp) pot denota: atitudine defensivă. fie înlocuind vorbirea.corespondent mersul rapid. Astfel. ferm. prezenŃă de spirit (temperamentul sangvinic). exercitarea autorităŃii. când însoŃesc vorbirea cu ton ridicat semnifică: stare de iritaŃie. veselie. tendinŃă de izolare. iar emoŃiile deosebit de puternice. emoŃiile determină perturbări ale mersului. de obicei. stările depresive determină un mers lent. largă. au drept scop să convingă pe interlocutor sau să îi provoace o anumită stare emoŃională. poate denota: bună dispoziŃie. alături de mers. vioi. pot avea ca efect incapacitatea momentană de a merge. GESTURILE – reprezintă. stăpânire de sine. Gesturile rare. stare de indiferenŃă. b) gesturile retorice sunt cele care. Gesturile rapide. amplitudinea şi energia. plictiseală. Astfel. în timp ce tristeŃea. În funcŃie de promptitudinea declanşării. denotă în general o stare de hiperexcitabilitate (caracteristică a temperamentului coleric). cu paşi largi. cu paşi mici. fie însoŃind. Gesturile lente dar sigure şi precise semnifică meticulozitate. GesticulaŃia bogată. de dominare. afectivă. Gesturile prompte. impetuoasă. sigure şi precise denotă calm. grijă deosebită pentru detalii – amănunte (temperamentul flegmatic sau melancolic). nu sunt elaborate conştient. încredere în sine. La rândul lor. la unele persoane simpla senzaŃie că sunt urmărite cu privirea de către cineva este suficientă pentru a le perturba automatismul mersului. Din analiza raportului dintre viteza şi precizia gesturilor instrumentale se pot obŃine concluzii psihologice cu privire la dinamica personalităŃii. cum ar fi frecvenŃa. nivel scăzut al mobilizării energetice. teamă. Gesturile pot fi împărŃite în trei categorii: a) gesturile instrumentale sunt gesturile prin intermediul cărora se efectuează o anumită activitate. receptivitate pentru o idee sau o cauză.

Privirea în sus. utilitatea cunoaşterii comunicării extraverbale constă în faptul că pe acest canal se transmite un surplus de informaŃii. ochii larg deschişi poate semnifica: neştiinŃă. plictiseală. de interes. Ochii îndreptaŃi ferm către interlocutor susŃinând fără dificultate privirea acestuia. mişcările buzelor. atitudine deschisă. obrajii. este necesar să se ia în considerare mobilitatea privirii. peste capul interlocutorului. exprimând: mirare. aceasta reprezentând cheia expresiei feŃei. melancolie. veselie. frecvenŃa. înŃelegerea noutăŃii pe care o aduc informaŃiile. coborârea sau întoarcerea privirii în altă parte de către una din ele semnifică retragerea acesteia pe poziŃii defensive. surprindere. sprâncenele. ruşine. Deschiderea mai redusă a ochilor poate semnifica: atitudine de neacceptare. confuzie etc. arată sinceritate. Astfel. În cadrul mimicii un rol esenŃial revine privirii. Privirea fixă. Gradul de deschidere a ochilor este în mare măsură edificator pentru situaŃia în care se află persoana. atitudine de înfruntare a interlocutorului. În strânsă legătură cu direcŃia. Privirea în jos sau în lateral poate semnifica atitudine de umilinŃă. oboseală. MIMICA – reprezintă ansamblul modificărilor expresive la care participă părŃile mobile ale feŃei: ochii. severitate. direcŃia privirii. tendinŃă de a-şi ascunde intenŃiile. tendinŃa de a descifra eventualele gânduri ascunse ale interlocutorului. amploarea şi intensitate se pot obŃine indicii cu privire la dinamica neuropsihică. gura. denotă de regulă lipsă de respect pentru acesta. În domeniul judiciar. atitudine receptivă. imobilă denotă o anumită lipsă de aderenŃă. suspiciune. precauŃie. de a masca propriile gânduri sau intenŃii. sentiment al vinovăŃiei. nerăbdare. gândurile. neputându-se fixa şi susŃine pe cea a interlocutorului se pot caracteriza prin lipsă de fermitate. În funcŃie de modul în care se îmbină deschiderea ochilor. nedumerire. iar în 184 . poziŃiile succesive ale sprâncenelor. când două persoane se privesc.viteza de desfăşurare. de căutare. fruntea. tendinŃa de a ascunde. de contact cu realitatea sau uneori. hotărâre sau în altă situaŃie. de rezistenŃă faŃă de informaŃiile primite. De regulă. în toate direcŃiile. absenŃa sentimentului de culpă sau de teamă. mânie. tristeŃe. acceptare. iar uneori prin sentiment al vinovăŃiei sau laşitate. maxilarele. DirecŃia privirii joacă un rol important în determinarea expresiei feŃei. Persoanele la care privirea le fuge în permanenŃă. expresiile feŃei sunt extrem de variate. stare de plictiseală. suspiciune. atitudine critică sau provocare.

rapiditate şi precizie în desfăşurarea activităŃii cognitive (implicând procese de gândire. dar şi al unor însuşiri ca hotărârea. fermitatea. Desigur nu este vorba aici de situaŃiile de necunoaştere a problemei în discuŃie în care orice individ poate prezenta o anumită lipsă de fluenŃă în exprimare. Astfel. DEBITUL sau VITEZA EXPRIMĂRII constituie cel mai adesea o caracteristică temperamentală. vocea puternică. de ideaŃie. pronunŃia (şi în legătură cu aceasta. întreruptă frecvent de pauze) denotă dificultăŃi de conceptualizare. Analiza trebuie să vizeze concomitent atât aspectele formale. atenŃie etc. de asemenea. debitul sau viteza. emotivitatea. ANALIZA FORMALĂ distinge în special însuşirile de ordin fizic ale verbalizării. Pe de altă 185 . Vorbirea fluentă denotă uşurinŃa în găsirea cuvintelor. oboseală precoce). în vreme ce colericul vorbeşte mult şi repede. desfăşurare lentă a activităŃii psihice în general şi a celei cognitive în special.).. analizată şi valorificată din punct de vedere psihologic. scapă controlului conştient. FLUENłA. Ca urmare. siguranŃă de sine. sonoră. dificultate în elaborarea deciziilor etc. denotă energie. prezentând de regulă şi multe aspecte de incoerenŃă – cel puŃin din punct de vedere gramatical. eventual oboseala. O formă specială a lipsei de fluenŃă o reprezintă aşa-numita „vorbire în salve”. precum şi un tonus neuropsihic ridicat.condiŃiile tensionale în care se desfăşoară audierea. ceea ce presupune. DificultăŃile de conceptualizare ce reies de aici pot avea cauze multiple: tonus neuropsihic scăzut (lipsă de dinamism. intonaŃia. nehotărârea etc. Aceasta denotă adesea o reactivitate emoŃională crescută. ci de acelea în care este evident că lipsa de fluenŃă reprezintă o caracteristică a individului. autoritatea. al vitezei de conceptualizare. încrederea în sine. caracterul continuu sau discontinuu al vorbirii constituie un indice direct al proceselor cognitive. VORBIREA – poate fi. astfel de manifestări nu mai sunt cenzurate de către subiect. hotărâre etc. deci dificultăŃi în găsirea cuvintelor potrivite. calmul. fluenŃa. în vreme ce vocea de intensitate sonoră scăzută indică lipsa de energie. vorbirea lipsită de fluenŃă (discontinuă. respectiv. teamă). cum sunt: intensitatea medie a sunetelor (sonoritatea). nesiguranŃa. Astfel: intensitatea medie a sunetelor constituie un indice al fondului energetic al individului. dar cu pauze relativ mari între ele. Aceasta se caracterizează prin grupuri de cuvinte rostite precipitat. Dimpotrivă. reactivitate emoŃională sporită (lipsă de încredere în sine. cât şi aspectele legate de semnificaŃia termenilor. printre altele. memorie. a termenilor convenabili pentru exprimarea ideilor dorite. flegmaticul se exprimă cu un debit deosebit de redus. eventualele defecŃiuni de limbaj). Aceste însuşiri nu sunt lipsite de semnificaŃie psihologică.

intonaŃia bogată în inflexiuni este caracteristică indivizilor cu un fond afectiv bogat şi care. pronunŃia de claritate şi corectitudine medie. de relaŃia afectivă în care se află individul care vorbeşte cu interlocutorul său. tind. neadaptată semnelor de punctuaŃie. conştient sau nu. intonaŃia plată. intonaŃia reflectă până la un punct gradul de cultură şi de educaŃie. denotă lipsă de exerciŃiu în materie de scris-citit. nu înseamnă neapărat şi lipsa de fluenŃă. monotonă. Vorbirea poate fi fluentă şi atunci când viteza de exprimare este mai mică. În lectura cu voce tare.parte. coborârea tonului şi pronunŃarea neclară a sfârşiturilor de frază etc. debitul scăzut. În aprecierea caracteristicilor fizice ale vorbirii este necesar să nu se facă confuzia între fluenŃă şi debit. se caracterizează în primul rând prin reducerea sau chiar suspendarea comunicării verbale dintre indivizii în cauză. 186 . melancolicii prezintă adesea scăderea sensibilă a sonorităŃii şi contopirea în sunete confuze a unor sfârşituri de cuvinte sau de fraze. deci viteza de exprimare redusă. unilaterală şi cu atât mai mult bilaterală. de exemplu: eliminarea din unele cuvinte a unor sunete. săracă în inflexiuni poate denota fie un fond afectiv sărac. Astfel. iar pe altele le elimină din vorbirea lor. tot aşa cum lipsa de fluenŃă poate fi întâlnită şi în condiŃiile exprimării cu un debit ridicat. chiar şi în vorbirea liberă. În schimb. debitul este mai mare atunci când relaŃia dintre indivizii între care se poartă discuŃia are un caracter de afinitate. debitul depinde de gradul de cunoaştere a obiectului discuŃiei. de caracteristicile neuropsihice. dificultăŃi în stabilirea de contacte cu oamenii din cauza timidităŃii etc. formele defectuoase de pronunŃie pot fi întâlnite la temperamentele extreme. pronunŃia neclară. Dar. PRONUNłIA depinde. contopirea într-un sunet confuz a sfârşitului unor cuvinte. Astfel. fie anumite dificultăŃi sau inhibiŃii în comportamentul social. din pricina grabei. multe componente psihice. Astfel. cu cât cunoaşterea obiectului este mai amplă. intonaŃia săracă. în acelaşi timp. RelaŃia de respingere. să-şi impresioneze (afectiv) interlocutorii. La rândul lor. înlocuindu-le cu gesturi sau prin expresii de mimică. mergând până la pedanterie). iar pe de altă parte de nivelul de cultură generală şi profesională a individului. Cel mai frecvent. deformează unele cuvinte. pe de o parte. Ca tipuri se disting: pronunŃia deosebit de corectă (reflectând pentru corectitudine. INTONAłIA are. Astfel. cu atât debitul va fi mai mare. ca: incapacitatea exteriorizării propriilor sentimente. la colerici şi la melancolici. Cea mai importantă ar putea fi considerată capacitatea sau tendinŃa exteriorizării pe plan social a trăirilor emoŃional-afective. colericii. neglijentă. de asemenea. De asemenea.

reflectând frecvenŃa de utilizare a termenilor. respectiv posibilitatea de a înŃelege şi rezolva mai uşor situaŃiile întâlnite în viaŃă sau activitate. raŃionamente. de largă utilizare. să folosească termeni de circulaŃie mai redusă.În strânsă legătură cu pronunŃia trebuie să fie luate în considerare eventualele particularităŃi sau chiar defecŃiuni de limbaj. la identificarea vocii. ale lucrurilor. şi anume semnificaŃiile termenilor utilizaŃi. mai rar utilizaŃi. altele se referă la însuşiri sau relaŃii mai puŃin evidente care se plasează în mod firesc la un nivel mai ridicat de abstractizare. dar şi înfumurare. De o atare atitudine poate fi vorba însă şi în cazul în care astfel de termeni sunt utilizaŃi. obŃinute cu ajutorul lor. Desigur. Prin structură se înŃelege. Un vocabular bogat şi variat denotă. În general. plasticitatea şi expresivitatea termenilor. Nivelul de abstractizare furnizează şi el o serie de indicaŃii asupra calităŃii „instrumentelor” intelectuale cu care operează individul. precum şi o anumită capacitate intelectivă. cu atât cantitatea de informaŃie este mai ridicată. De exemplu în cazul manifestărilor de bâlbâială se poate presupune. Cu cât vocabularul este constituit din termeni comuni. în vreme ce unele cuvinte redau proprietăŃi concrete. este mai scăzută. pe de o parte. respectiv de „noutate”. toate cuvintele „abstractizează” realitatea. abstracŃie făcând de nivelul cunoştinŃelor generale sau profesionale. Adecvarea la conŃinut reprezintă măsura în care termenii utilizaŃi sunt potriviŃi pentru a exprima cele dorite. atitudine de supraestimare a propriilor posibilităŃi. cu atât cantitatea sa de informaŃie. teorii etc. În legătură cu aceasta pot fi supuse analizei: structura vocabularului. larg cunoscute. ele pot da şi unele indicaŃii asupra trăsăturilor sale psihice. că individul se caracterizează şi printr-o reactivitate emoŃională sporită. şi invers. Astfel. ANALIZA SEMANTICĂ vizează o altă latură a vocabularului. interes pentru cunoaştere.. Acestea pot servi. cantitatea de informaŃie şi nivelul de abstractizare a termenilor. 187 . fără mari riscuri de a greşi. dar fără a le cunoaşte precis semnificaŃia. numărul şi varietatea termenilor. cu cât termenii sunt mai deosebiŃi. coerenŃa în judecăŃi şi raŃionamente. dar nu în egală măsură. În strânsă legătură cu cantitatea de informaŃie se află nivelul de abstractizare al termenilor. Cantitatea de informaŃie reprezintă o dimensiune a vocabularului. Se întâmplă ca unii oameni din dorinŃa de a impresiona pe cei din jur. Aceasta denotă nu numai o informare insuficientă asupra problemei. adecvarea lor la conŃinutul sau obiectul comunicării. precum şi asupra „produselor” – judecăŃi. nivelul de abstractizare este cu atât mai ridicat cu cât cantitatea de informaŃie este mai mare. în absenŃa imaginii interlocutorului (în convorbirile telefonice). în linii mari. iar pe de altă parte.

bogăŃia fondului lexical. o dată reamintit. Uneori ticurile dezvăluie anumite particularităŃi psihice ca nervozitate. dar bine alese. mai cunoscuŃi. în orice caz. emotivitate etc. ci şi atitudinea sa faŃă de ea. Până la un punct modul de a judeca este dependent de pregătirea şcolară şi profesională. facilitând evocarea lor. dar cu nuanŃe diferite. chiar fără voia individului. prin plasticitate şi expresivitate. Alegerea nu este niciodată întâmplătoare deoarece. Orice manifestare verbală a omului. respectiv în gândire. pentru a exprima un lucru este necesar să se aleagă între mai multe expresii verbale. Astfel. ea este determinată în mare măsură de atitudinea faŃă de realitatea luată în considerare: acceptarea sau respingerea. de suma influenŃelor sociale ce s-au exercitat asupra individului. Pe de altă parte. fie ca o manifestare complexă împrumutând elemente din mai multe categorii. vorbire). şi care tocmai de aceea sunt consideraŃi banali. se ştie că oamenii se deosebesc mult sub raportul capacităŃii de exprimare: în vreme ce unii pot spune multe. chiar cu preŃul a numeroase cuvinte spun în realitate foarte puŃin. caracteristicile sale de ordin afectiv etc. alŃii. cu ajutorul unor cuvinte puŃine. a felului în care interpretează datele realităŃii. reprezintă independent de conŃinutul comunicării şi o mostră a modului său de a judeca. asemănătoare ca semnificaŃie. fără voia individului. de educaŃia primită. gesturi. cunoaşterea şi aplicarea regulilor gramaticale în vorbire şi scris etc. Se întâmplă chiar ca un detaliu în aparenŃă neînsemnat.. raportul în care se plasează individul cu lumea în general. mimică. ce pot apărea fie numai într-una din categoriile menŃionate (pantomimă. De cele mai multe ori.chiar corect în locul altora cu aceeaşi semnificaŃie. din punct de vedere psihologic. se înŃeleg acele însuşiri ale limbajului care reflectă capacitatea individului de a reda nu numai realitatea ca stare. Drept criterii pentru aprecierea coerenŃei în gândire pot fi folosite: precizia în judecăŃi şi raŃionamente (cu deosebire înlănŃuirea dintre premise şi concluzii). Un alt aspect al exprimării îl constituie coerenŃa în judecăŃi şi raŃionamente. ajutând la particularizarea cunoaşterii oamenilor. de multe ori fără ştirea şi. 188 . cum este un tic. Tot în cadrul simptomaticii labile intră ticurile. oricât de scurtă. În acelaşi timp însă prin aceasta se dezvăluie şi o parte din însuşirile intelectuale proprii structurii sale. originalitatea în aprecierea oamenilor şi a diverselor evenimente. într-un mod susceptibil de a provoca şi la cei din jur aceeaşi rezonanŃă afectivă. Din plasticitatea şi expresivitatea termenilor se pot deduce: nivelul. minimalizarea sau supraaprecierea etc. PLASTICITATEA ŞI EXPRESIVITATEA termenilor sunt noŃiuni înrudite. reacŃii stereotipe ce se repetă des.

de starea de frustare în faŃa autorităŃii etc. în primul rând de criterii materiale. la fel de severe ca şi în primul caz. În continuare. ÎMBRĂCĂMINTEA constituie un indiciu asupra stării materiale a individului. Principalele aspecte ale îmbrăcămintei care au o semnificaŃie psihologică sunt: croiala. Este vorba de aspectul vestimentar. concluziile de ordin psihologic sunt. comportamentul învinuitului sau inculpatului este afectat de situaŃia specială în care se află. gustul celui ce-o poartă. în aspectele scrisului său etc. cât şi în afectivitate. îmbrăcămintea standard. culorile stridente şi. dar în mare măsură şi ideea pe care acesta şi-o „face” despre sine.să fie suficient pentru evocarea unei serii întregi de însuşiri sau fapte ale unui om. denotă o oarecare superficialitate. Dimpotrivă. de serie mare. Astfel. respectiv cea pe care ar dori ca lumea să şi-o facă despre el. în mod evident. Temperamentul exprimă dinamica generală a persoanei. în viteza şi ritmul vorbirii. În condiŃiile procesului judiciar. dar dincolo de aceasta ea are şi multiple semnificaŃii psihologice. concordanŃa sau discordanŃa faŃă de moda zilei etc. precum şi tendinŃa exagerată de a fi în pas cu moda. atunci când îmbrăcămintea este neglijentă. cel puŃin. îmbinarea culorilor. care însă nu se mai încadrează în ceea ce am denumit mai sus simptomatica stabilă sau simptomatica labilă. în conduitele voluntare sau procesele de cunoaştere. cu atât mai mult. În urma observaŃiilor comportamentului subiecŃilor se pot detecta câŃiva indici care constituie expresia psihologică a temperamentelor. disponibilul său energetic care se manifestă şi imprimă o notă dominantă tuturor trăirilor şi comportării sale. o concepŃie despre lume şi viaŃă care pune prea mult preŃ pe aspectul exterior al oamenilor şi lucrurilor. impunându-se o cât mai atentă analiză a datelor observaŃiei. ea se exprimă în mimica persoanei. Aceasta nu înseamnă însă că la polul opus întâlnim însuşiri psihice pozitive. Desigur. Se poate vorbi de: mentalitate retrogradă. lipsă de respect sau chiar atitudine de sfidare a normelor şi uzanŃelor sociale. prezentăm o altă sursă de date cu privire la însuşirile psihice ale oamenilor. ea reflectă preferinŃele estetice. vădind absenŃa oricăror preocupări de estetică şi ordine. nu îngăduie prea multe concluzii cu privire la simŃul estetic al individului ce o poartă. pentru a se elimina eventualele erori de apreciere a comportamentului. îmbinările frapante de culori. Croiala neobişnuită. Dinamica temperamentală se exteriorizează atât în mişcările persoanei. alegerea fiind determinată. 189 .

. precum şi după ecoul lor în întreaga fiinŃă a subiectului. Deşi aceste două noŃiuni sunt în interdependenŃă.. pe aceeaşi unitate de timp. iar altele doar superficiale. Tipul de activitate nervoasă superioară formează baza neurofuncŃională a temperamentului. tipul puternic190 . 199l). cât şi proprietăŃile fundamentale ale sistemului nervos central. ridicat şi persoane cu o frecvenŃă de evenimente psihice şi trăiri reduse manifestând un tempou scăzut. El redă. Legătura dintre tipul de activitate nervoasă superioară – definit prin intensitatea. unele persoane sunt adânc impresionabile. expresivitatea psihică în descifrarea temperamentului apare în intonaŃia. la descărcări sacadate în desfăşurarea proceselor sau. profunzimea şi tăria cu care sunt trăite fenomenele psihice. Temperamentul colorează întreaga viaŃă psihică a persoanei. echilibrul şi mobilitatea proceselor centrale de excitaŃie şi inhibiŃie – şi temperament este directă şi strânsă. Între tip şi temperament nu există o coincidenŃă. După capacitatea de recepŃie a stimulărilor şi profunzimea impresiilor produse. Fiecare din tipurile de activitate nervoasă superioară se manifestă în activitatea psihică şi în conduită ca tip de temperament (Roşca & colab. . Astfel. Tipul este o noŃiune fiziologică. atât tabloul comportamental al persoanei sub aspect dinamic. În primul caz. ritmul reacŃiilor şi al trăirilor interioare ne înfăŃişează alternarea lor uniformă sau neuniformă între răspunsuri şi pauze sau o instabilitate psihică şi neregularităŃi evidente. Radu & colab. impresionabilitatea. în sensul şi direcŃia relaŃiilor persoanei cu ceilalŃi din colectivitate.. . temperamentul – una psihologică. Sub acest aspect există persoane cu modificări abundente. impulsivitatea. . îndeosebi cele senzoriale şi afective. informaŃiile primite. ca şi impresiile formate au o rezonanŃă mare în sfera personalităŃii. care se referă la caracterul brusc al răspunsurilor. 1976. tempoul modificărilor neuropsihice temperamentale se exprimă în frecvenŃa fenomenelor într-o anumită unitate de timp. înregistrând perioade de latenŃă mărită şi intensitate redusă. în expresiile emoŃionale şi mimice. temperamentul fiind manifestarea tipului de activitate nervoasă superioară în sfera activităŃii psihice. ele nu trebuie confundate. debitul şi fluenŃa limbajului. cu frecvenŃă mare în unitatea de timp având un tempou tumultos. iar trăirile afective o fac să vibreze puternic.Indicii psihologici ai temperamentului sunt: . ci o corespondenŃă. s-a stabilit o corespondenŃă între tipul puternic-neechilibrat-excitabil şi temperamentul coleric. respectiv. dimpotrivă. în mişcările de mers automatizate.

cu înclinaŃii spre reverie. MELANCOLICUL – sensibil.echilibrat-inert şi temperamentul flegmatic. cu intonaŃii. se impresionează mai greu. receptiv la nou. o slabă capacitate de concentrare. întâmpină dificultăŃi în realizarea unei acŃiuni sistematice. nefiind înclinat spre sentimente puternice şi stabile. afectiv. În determinarea temperamentului. rezistenŃă scăzută la eforturile intelectuale. FLEGMATICUL – liniştit. Indiferent de situaŃia în care se află persoana l-a un 191 . nu are reacŃii emoŃionale vii şi rapide. când foarte pasiv. reacŃii explozive. are un somn liniştit. izolate de conŃinutul persoanei a cărei dinamică o exprimă. dar şi riscul unor însuşiri negative. se adaptează uşor la condiŃiile noi de viaŃă. inedită. acceptabile sau neacceptabile. este vesel. este ordonat. cu posibilităŃi de păstrare a calmului. dar ambele nejustificate. impetuos. toate sunt pure teoretizări). Fiecare prezintă calităŃi. are o vorbire clară. uneori impulsiv. cuprins de stări depresive). nehotărât. cu o mare capacitate de adaptare la orice fel de împrejurări. necesită mai multe repetiŃii pentru a învăŃa un material. vorbirea este monotonă. tipul slab şi temperamentul melancolic (desigur. mai puŃin prietenos. trăiri afective intense. tonus slab al conduitei. pare deseori indiferent. Cel mai frecvent întâlnim temperamentele combinate în care domină trăsăturile unui anumit tip. aproape întotdeauna bine dispus. rezervat: în activitate se concentrează puternic şi nu este distras cu uşurinŃă. dar egală. dar inegale. dar în condiŃii de linişte. sentimentele apar şi se substituie cu repeziciune. Temperamentele nu pot fi apreciate „în sine” ca fiind bune sau rele. critică sau limitată). stăpânirea de sine lasă de dorit. stările afective se desfăşoară lent. migăloase. chiar înainte sau după unele solicitări mai intense. rolul fundamental îl are situaŃia concretă pe care o trăieşte persoana (situaŃie care poate fi obişnuită. timid. agitat. de un calm aproape impertubabil. se adaptează greu la situaŃii noi. dar sunt stabile. este capabil de acŃiuni analitice. adesea manifestă momente de încordare şi o stare de alarmă internă. limbaj cu intonaŃii oscilante. SANGVINICUL – mobil. doarme agitat. energic. mişcări rapide. lent în mişcări. stabileşte cu uşurinŃă relaŃii cu cei din jur. conduita privită în ansamblu este inegală (când foarte activ. se supune greu la disciplină. de mare fineŃe care cer multă răbdare şi grijă pentru detalii. închis. nu rezistă la stările de încordare şi suprasolicitare. poate deveni repede indiferent faŃă de o activitate migăloasă şi neinteresantă. tipurile temperamentale pure apar foarte rar. capabil de sentimente puternice şi durabile. se poate stăpâni cu uşurinŃă dacă este educat în acest sens. În viaŃă. curgătoare. COLERICUL – neliniştit. îşi păstrează calmul chiar în situaŃii dificile.

care solicită lămuriri. T. p. înŃelegând prin aceasta procesele funcŃionale dinamice mai mult sau mai puŃin deformate C. 192 228 . Atitudinea oficială. iată de ce cunoştinŃele de psihologie devin obligatorii pentru magistratul însărcinat cu derularea anchetei judiciare. inculpat). politicoasă. Ascultarea învinuitului sau inculpatului. de multe ori. Datorită acestui fapt. în primul rând. Butoi. există mecanisme de compensare învăŃate în cursul vieŃii care pot completa sau chiar masca un anumit tip de temperament. în Tratat de criminalistică. creează un fond difuz emoŃional pentru persoana anchetată (bănuit.1. tradiŃiile deformate referitoare la caracterul represiv ori optica relelor tratamente exercitate de organele de cercetare etc. AioniŃoaie.. profesională. în mod special mimica învinuitului ca pe o realitate evidentă. Problematica psihologică a relaŃiei anchetator-anchetat228 RelaŃia interpersonală anchetator-anchetat pune în evidenŃă. În acest sens. 1992. 109. trăirea emoŃională creată de contactul cu reprezentantul oficial al autorităŃii. prin Ńinută şi vocabular a anchetatorului. „Din motive diferite. fapte etc. 229 Idem. anchetatorul apreciază comportamentul expresiv.3. Contactul interpersonal în biroul de anchetă judiciară În baza contactelor iniŃiale. expresii.) persoana anchetată manifestă teamă”229. 109-122.). aceasta presupunând consolidarea aşazisului „fler” prin „ştiinŃa anchetei” în efortul mereu perfectibil de a-i reda acestei activităŃi profesionalismul şi demnitatea care i se cuvin în actul de justiŃie independentă. Fie şi numai din aceste motive. ale anchetatorului. precizează etc.3. anchetatorul trebuie să fie atent asupra componentei voluntare a comportamentului expresiv. ca pe o totalitate de trăsături şi caracteristici dinamico-funcŃionale care evidenŃiază stări. reclamant etc. fapt resimŃit de altfel de oricare altă persoană chemată în mod oficial pentru a da relaŃii în cauză (martori. apreciind hiperbolizat gesturi. (între care: lipsa obişnuinŃei de a avea de-a face cu autorităŃile. pune în vedere. în cadrul căruia se va derula o activitate cu caracteristici absolut speciale (anchetă judiciară). cel interogat. p. chestionează. sentimente şi dispoziŃii sufleteşti a căror interpretare corectă este o necesitate absolută. 5. Editura CarpaŃi. în cadrul căreia psihologul vine să „cenzureze” penalul în sensul benefic aflării adevărului. 5. învinuit. majoritatea cercetărilor se desfăşoară într-o anumită tensiune emotivă sau nervoasă. dar rezervată.moment dat.

Este evident că un anchetator experimentat nu poate scăpa un astfel de comportament. Butoi. înlăturarea lor fiind. spasmul glotic. al mâinilor. a conduitei de relaŃie şi expresie a unei persoane într-o împrejurare. ExperienŃa demonstrează nu greutatea de a surprinde aceste aspecte. nedumerirea. mototolirea pălăriei ori a poşetei. ofensive a anchetatorului. frământatul mâinilor.emoŃional. Trecerea de la ştiinŃă către arta anchetei judiciare se face prin personalitatea anchetatorului. psihologia medicală etc. ci deficienŃa de a le interpreta corect. T. de a intimida pe anchetator. Lipsa de naturaleŃe şi de convingere a acestor simulări este evidentă în faŃa unei conduite ferme. Bucureşti. culegerea unor scame imaginare. contraîntrebările etc. temurul vocii. iar comportamentul învinuitului se apreciază ca fiind simulat. dar a cere acestor discipline punerea în formule interpretative precise a gesturilor. tremurul vocii. manifestările involuntare reprezintă reacŃii fiziologice interne ale anumitor sisteme funcŃionale aflate preponderent sub dependenŃa sistemului neurovegetativ. a mimicii. observator şi investigator fin. Pentru acesta. calmul. Butoi. consecinŃa exploatării calificate a unor momente psihologice abil create pe parcursul ascultării. ezitarea privirii anchetatorului. ea îşi fundamentează temeiurile în psihologia persoanei. perioada de latenŃă în răspunsuri. Literatura de specialitate subliniază că cele mai ilustrative manifestări230 în acest sens sunt: înroşirea (paloarea feŃei). ele nu pot fi mascate şi nici nu pot fi provocate de om în scop voit. 193 230 . pauzele. a cărui intuiŃie profesională este izvorul interpretării. Învinuitul poate simula stăpânirea de sine. simulate în scopul de a masca adevăratele stări sufleteşti resimŃite în timpul ascultării. Vezi fişa de observaŃie asupra indiciilor vizând comportamentul simulat.T. Psihologia comportamentului criminal . creşterea volumului vaselor sanguine (observabile la tâmple sau în zona carotidei). deghizate. Spre deosebire de acestea. Nu rareori inhibiŃia emoŃională (teama inocentului prilejuită de contactul interpersonal cu reprezentantul autorităŃii) este interpretată ca indiciu al vinovăŃiei. este mult prea pretenŃios. toate cu scopul de a impresiona. Editura Enmar. Al. unele stări de suferinŃă (boală. vor fi suficient de lămuritoare asupra conduitei unei persoane care trăieşte din plin disconfortul psihic intern în contact cu autoritatea. 1999. Butoi. de regulă. leşin) atitudinea de revoltă ori de protest. Cu privire la problematica interpretării corecte a tabloului psihocomportamental. sudoraŃia temporală. StudenŃii vor conspecta lucrarea: I.investigaŃia duplicităŃii suspecŃilor în interogatoriul judiciar.

pericolul de a se interpreta greşit aşa-zisul „moment psihologic” creat şi de a-l „exploata eficient” prin chestionare directă. Din acest motiv trebuie privită cu multă precauŃie orice relatare a învinuitului şi. se obŃine o anumită deconectare a individului. de trecutul său infracŃional. Nerealizarea acestui climat poate duce (mai ales atunci când se utilizează procedeul frontal al ascultării). În cazul persoanelor sincere. legate de labilitatea psihotemperamentală a învinuitului. de regulă. Ele sunt. trebuie să se discearnă între motivele care provoacă starea emoŃională. a unui dialog deschis.Revenind la acest aspect. i s-a creat un climat introductiv de încredere (realizabil prin abordarea în faza contactului iniŃial. cu întregul lor cortegiu de manifestări mimico-gesticulare şi neurovegetative. ca primă posibilitate. convalescenŃii). este necesară. ca o a doua posibilitate. să aibă o intervenŃie. degajat în care ele să-şi înŃeleagă statutul în faŃa autorităŃii şi ce obligaŃii le revin. o încălzire a relaŃiei interpersonale. De regulă. absolut necesară trecerii către chestionarea cu privire la bănuiala care i se aduce. Labilul emoŃional (chiar fără a fi vinovat) va reacŃiona şi-şi va argumenta spusele împovărat de disconfortul inhibant al temerii naturale pe care o resimte faŃă de implicaŃiile conjuncturale referitoare la învinuire. dacă labilul emoŃional (în situaŃia bănuitului-învinuitului care totuşi nu a comis fapta). a unor problematici colaterale. să dea un sfat. chiar la recunoaşterea unor fapte pe care nu le-a săvârşit. crearea unui climat de siguranŃă şi încredere reciprocă. ca o condiŃie a reuşitei. Gesturile de nervozitate. să strecoare o glumă sau să ştie să asculte cu răbdare) i se poate aduce în faŃă 194 . Există în acest punct al contactului interpersonal. Aşa stând lucrurile. procedând la discuŃii introductive. corelate. femeile. o dată cu atacarea problemei critice. dar labile emoŃional (sfera în care. stare de sănătate. profesională. faŃă de care organul de urmărire să manifeste interes. de problemele personale pur şi simplu (inclusiv starea de sănătate psihomedicală) sau. în ultimă instanŃă. intră minorii. antecedente. probleme de perspectivă ş. legate de situaŃia familială. Precizările cu caracter acuzatorial sau prezentarea de probe poate complica şi mai mult tabloul psihocomportamental al emotivului. izvorând exclusiv în raport cu problematica critică a cauzei pentru care acesta este cercetat. bătrânii. implicare. la care se adaugă blocajul afectiv faŃă de interlocutorul însuşi. ticurile sau ridicarea tonului pe lângă faptul că semnifică lipsa de profesionalism a anchetatorului pot provoca o adevărată degringoladă în gândirea şi stările sufleteşti ale învinuitului (bănuitului) emotiv. la inhibări emoŃionale artificiale. în special.a. tot ceea ce afirmă şi îi este defavorabil. el putând ajunge. de starea prezentă. fără experienŃă în raport cu situaŃiile de acest gen.

195 231 . exprimându-şi păreri. „nu-mi amintesc”). Manifestarea acestor tulburări psihocomportamentale net diferenŃiate se explică printr-un mecanism psihologic extrem de subtil. deşi au fost puse în discuŃie aspecte cu o problematică diversă. Se constată. învinuit de omorul comis la 16. de capacitatea psihică de a se degaja cu uşurinŃă de situaŃia de învinuit în cauză. curiozitate faŃă de învinuire decât teamă. EsenŃa sa constă în aceea că persoana care a comis fapta dispune. de regulă.problematica critică fără nici un risc. de regulă. respectiv profesie. spasmul glotic. a cărui victimă a fost numitul M. dacă totuşi pe fondul sărac al dialogului colateral. toate acestea pe un fond general de suspiciuni din partea învinuitului. pauze înainte de răspuns.N. Ea. lipsa oricărei iniŃiative.. învinuitul manifestând.. Revenind la exemplul menŃionat. în planul intim al personalităŃii sale. s-au evidenŃiat pe lângă negările stereotipe („nu cunosc”. tremurul mâinilor. Mai mult.V. sinceritatea surprinderii. colaterală ce o captivează şi pe care o acceptă cu plăcere şi interes. prin aducerea în discuŃie a problematicii ridicate de împrejurările săvârşirii omorului. nu se dispune de capacitatea psihică de comutare.11. o fină interpretare va surprinde faptul că. „nu dă nimic de la el”231. polarizează întreaga personalitate De exemplu: În discuŃiile iniŃiale avute cu N. lipsită complet de iniŃiativa firească şi spontaneitatea contextului care i se oferea. antrenantă. cu lungi tăceri. totuşi nu s-a putut obŃine o deschidere către dialog. învinuitul nu se angajează sincer în dialog. o serie de întrebări. neavând nimic cu cauza care este ascultată. AmbianŃa rămâne rece. Centrul excitaŃiei sale nervoase. se obŃin răspunsuri şi crâmpeie de discuŃii în limite relativ normale. sudoraŃie. mai degrabă. nu acelaşi lucru se întâmplă atunci când se atacă problemele critice. aceasta prilejuieşte. cu alte cuvinte. Problematica sa centrală se exercită cu o forŃă inhibitorie deosebită asupra oricăror altor aspecte care se aduc în discuŃie. relaŃii cu partenere de sex opus apropiate vârstei şi preocupărilor fireşti ale acestuia.1986. „nu ştiu”. că discuŃiile introductive pe problematica colaterală nu dau roadele scontate. răspunsurile sunt monosilabice. un comportament în care se descifrează uşor indiciile naturaleŃii şi dezinvolturii în argumentare şi justificări. învinuitul care a săvârşit infracŃiunea „nu are posibilităŃi pentru tematici colaterale”. la rândul său. Altfel stau lucrurile în situaŃia în care în persoana învinuitului se află chiar autorul faptei. atmosfera rămânând artificială. timp liber. îşi comută cu uşurinŃă sfera preocupărilor şi a atenŃiei către problematica introductivă. manifestări frecvente de evitare a privirii. cerc de prieteni. Dimpotrivă. Analizând comparativ reactivitatea mimicogesticulară a învinuitului. răspunzând prompt la întrebări şi punând.

teama şi suspiciunea continuă în întreaga atitudine de relaŃie şi expresie a învinuitului nesincer. întreaga personalitate a învinuitei era parcă „la pândă” în intenŃia de a urmări şi „descifra”.exclusiv către fapta săvârşită şi implicaŃiile acesteia.. el va alunga din plan psihic toată problematica ce-i provocase temere. neavând. fiind continuu în gardă cu privire la aspectele critice pe care le intuieşte că urmează şi în raport cu care îşi făureşte alibiurile232. concubina victimei. fără tonus. Astfel. atunci pe cine bănuiŃi? De exemplu: În cauza privind omorul comis la 15. au întărit în mod cu totul justificat. indiferent de forŃa şi logica probelor în acuzare. Cât priveşte învinuitul care nu a săvârşit fapta ce i se impută. stă în posibilităŃile anchetatorului experimentat să desprindă cu uşurinŃă şi să interpreteze corect notele artificialului. acesta se dăruieşte lesne tematicii abordate. adresându-i-se întrebări de genul: . viaŃă.. a cărui victimă a fost numitul A. între care evitarea continuă a privirii. Ea este preocupată de ceea ce bănuieşte că va urma după aceasta.1980. Odată fiindu-i lămurite statutul şi rolul în cadrul ascultării.11. cu alte cuvinte. starea de disconfort psihic. artificială. statut şi rol pe care nu le poate abandona. iar cu privire la învinuire va argumenta natural. Chiar dacă i se oferă posibilitatea destinderii. învinuitul îşi impune conştient ieşirea din rol. precum şi invariabilele „nu ştiu”. Rezultate deosebit de interesante în diferenŃierea celor două conduite opuse se pot obŃine prin interpretarea manifestărilor psihocomportamentale şi a reactivităŃii de expresie a învinuiŃilor faŃă de întrebările directe în raport cu aspectele critice. 196 232 .A. Această teamă rezultă din aceea că persoana care a comis fapta realizează natura pur introductivă a discuŃiilor colaterale. prin mecanisme inhibitive îl Ńin prizonierul condiŃiei de învinuit în cauză. stângace. participativ. „nu-mi pot explica”. efectele spuselor sale pe mimica anchetatorului. învinuita a relatat permanent o istorioară verosimilă. rostite în mod stereotip. participând cu naturaleŃe la dezvoltarea ei. lipsa de participare. dezinhibat. Interpretarea şi a altor aspecte comportamentale. lipsită însă de vigoarea argumentării.Dacă susŃineŃi că nu a-Ńi săvârşit fapta. dezinvolt. Deşi în faŃa organului de urmărire penală. la rându-i. nimic care să-i inspire teamă. a participat la un dialog lipsită de naturaleŃe.A. învinuita B. convingerea că acest comportament este caracteristic efectelor emoŃionale ascunderii adevărului – fapt dovedit pe parcursul anchetei judiciare. deşi s-a antrenat în discuŃii colaterale. structurile subconştiente. tremurul vocii. FaŃă de întrebările critice şi problematica împrejurărilor rezultând din câmpul infracŃiunii.

ExplicaŃia psihologică constă în efectul paralizant – inhibitoriu. adevărul tot va ieşi la lumină”. „depinde”. persoana sinceră este deosebit de spontană. De regulă. vizând tragerea la răspundere penală pentru înfăptuirea justiŃiei. În faŃa aceleiaşi întrebări. Neparticipativ. Cu privire la această complexă problematică trebuie subliniat. degajat. a pedepsei. va fi identificat autorul omorului?” … pusă tocmai într-o împrejurare deloc plăcută pentru acesta. chiar dacă o face. stânjenit. răspunsurile sale de obicei sunt: „eu ştiu ce să zic?”. cerând sancŃiuni foarte mari sau suplicii. dar nici provocate de om în scop voit. cât mai ales. ce trebuie interpretat este nu atât răspunsul în sine. vine cu justificări şi temeri de genul „nu pot să dau vina pe nimeni” ori „s-ar putea să greşesc”. nu are puterea de a bănui pe cineva. dincolo de implicaŃiile cauzei. însă. va fi descoperit autorul acestei fapte? . păreri care se vor plauzibile. De asemenea. faptul că a socoti asemenea manifestări drept probe de vinovăŃie înseamnă a face o greşeală tot atât de mare ca şi atunci când s-ar afirma că siguranŃa de sine ori promptitudinea şi certitudinea răspunsurilor date sunt 197 . artificial. Toate acestea pe fondul unei atitudini sincere. iar în privinŃa pedepsei pe care o consideră că ar merita-o autorul. de exemplu. „nu mă pricep”. care poate să difere de la o persoană la alta. oferă totuşi. efectele de-a dreptul paralizante ale acestor întrebări în conştiinŃa individului care ascunde adevărul. devine stângaci. care oferă indicii suficiente pentru un comportament natural. de regulă.Ce credeŃi că ar merita autorul pentru fapta sa? etc. În privinŃa. „deosebit de încurcat”. de regulă. cu argumente. indignarea şi ura pentru făptuitor.Ce credeŃi. cu forŃă. de exemplu.. referitor la identificarea făptuitorului. Suspiciunea bănuitului în raport cu sărăcia datelor pe care le deŃine referitor la ce ştie anchetatorul. de la cine ştie. împovărează la maximum conduita acestuia. cât ştie. Învinuitul care nu a săvârşit fapta va fi caracterizat printr-o participare autentică. îşi spune părerea deschis şi chiar dacă. deschise. apropiate. ostil. rămânând în expectativă. nu bănuieşte o persoană anume. nepropunând soluŃii sau. îşi exprimă. cele mai frecvente răspunsuri sunt: „ce-o vrea legea” sau „eu ştiu ce să zic?”. că „oricât de târziu. Neputând fi marcate. învinuitul care a comis infracŃiunea este ezitant. De obicei. manifestările comportamentale şi psihofiziologice amintite vor acompania ca un veritabil cortegiu starea de disconfort psihic pe care o trăieşte învinuitul. neplauzibil. în stupoarea creată de întrebarea de genul „Ce credeŃi. De aceea. aceasta îşi exprimă convingerea că autorul „nu poate scăpa de rigorile legii”.

Urmărirea acestei pendulări oculare cere din partea anchetatorului foarte multă experienŃă şi inteligenŃă. dacă este de acord sau nu cu cele relatate. nu se efectuează numai pe plan verbal. conştient. transmiŃându-se stări psiho-emoŃionale. ca un argument în plus. În momentele cruciale. 5. fie că este o minciună. Ceea ce trebuie reŃinut este faptul că expresiile emoŃionale. fie că este un adevăr şi atunci îl apropie de lămurirea cazului. Majoritatea transferului informaŃional al afectivităŃii are loc prin canalele extra-verbale. Anchetatorul va obŃine o informaŃie preŃioasă. fond sonor al vorbirii).3. ori unde ar fi. extralingvistică (gestică. Astfel de controale oculare sunt făcute frecvent în cabinetul de interogatoriu. privirea revine la interlocutor spre a controla dacă a înŃeles. şi. „contactele oculare” care au loc între privirile interlocutorilor în timp ce vorbesc sunt foarte importante.probe certe ale vinovăŃiei. În timpul conversaŃiei. coroborate cu probe verificate. în concret. mai ales atunci când învinuitul sau inculpatul nu ştie de ce probe dispune anchetatorul şi mai ales atunci când emite informaŃii denaturate sau false. prin aşa-numita comunicare non-verbală. 198 . pot sublinia. antrenate în comunicarea realizată involuntar. controlului voluntar. adică pot confirma sau infirma. în general. Controlul din privire se efectuează de către emiŃător (învinuitul sau inculpatul) chiar şi în timpul în care el vorbeşte. şi în funcŃie de ceea ce i se pare că vede la el îşi ajustează a doua parte a emisiunii sale. Pe parcurs urmăreşte reacŃia partenerului. comunicarea extra-verbală. mimică. căci revenirea la privirea directă poate semnala că învinuitul sau inculpatul a ajuns la un punct nodal. anxietate. atât din sfera gândirii reflectate. unde vrea să strecoare un neadevăr care ar putea avea importanŃă. reacŃie încă neverbală. constituind indici orientativi asupra tentativelor comportamentului simulat în ancheta judiciară. Pentru învinuit sau inculpat este important să constate dacă anchetatorul a „înghiŃit” sau nu informaŃia incorectă. cât şi a nivelurilor psihologice nereflectate. depresie etc.2. Canalele non-verbale realizează un surplus de comunicare. respectiv de nesinceritate a bănuitului. Comunicarea non-verbală – reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare Comunicarea dintre anchetator şi învinuit sau inculpat. ci oamenii realizează transfer de informaŃii şi pe alte canale. utilizând limbajul natural articulat. În timpul unei conversaŃii obişnuite sau al unei relatări. Avantajul comunicării extra-verbale constă în faptul că acesta scapă. o teză valabilă. exact la argumentele cele mai importante. privirea pendulează la partener cu intermitenŃă. creând astfel o posibilitate de acces spre procesele informaŃionale. şi atunci poate evalua mai corect gradul de sinceritate.

În credinŃa populară. care în majoritatea cazurilor va duce la manifestări agresive. anchetatorul îl încurajează. este un semn de frustrare. şi unde el va da o versiune evident favorabilă lui. Această condiŃionare prin gratificare este o capcană eficientă. contribuie la acea stare de frustrare. al privirilor sale. în contactul cu adversarul înainte de a fi ascultaŃi. bănuitul nu trebuie să ştie sub nici un motiv că anchetatorul aprobă sau nu unele din afirmaŃiile sale. când i se cere bănuitului să relateze faptul incriminat. Dacă în cursul acestei relatări spontane învinuitul nu este întrerupt. foarte probabil el va furniza suficient material pentru ca monologul odată terminat. pot aduce un oponent în situaŃia de a colabora: 1. sunt câteva reguli tactice care pot facilita nu numai stabilirea unui contact verbal între interlocutori. dar în acelaşi timp. care este dator să-şi însuşească controlul cât mai perfect al mimicii. gest sau vorbă care ar potenŃa. care îl va ajuta pe anchetator să elaboreze în continuare o tactică adecvată situaŃiei. Anchetatorul care vrea să stabilească un contact uman cu învinuitul sau inculpatul trebuie să evite orice privire. ci şi un mijloc de condiŃionare a interlocutorului. starea de frustrare în care se găseşte acesta. să se ajungă la un dialog critic. chiar şi vremelnică a libertăŃii. Reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare În literatura de specialitate. suntem priviŃi. 199 . Pierderea. anchetatorul trebuie să îl lase să spună tot ce vrea. cei care evită privirea interlocutorilor sunt oameni nesinceri.Cunoaşterea valorii informative a pendulării privirii trebuie să îl facă circumspect pe anchetator. cât de cât. încercări de sfidare şi ca reacŃie la privirea scrutătoare a anchetatorului. să nu se lase tatonat de bănuit. evitarea de a-l privi în faŃă. orice învinuit sau inculpat. 5. MulŃi psihologi sunt însă de părere că evitarea privirii în ochii altora. prin privirea sau prin mişcările capului. ci dimpotrivă. Cu cât anchetatorul vrea să fie mai puŃin permisiv. cei aflaŃi în detenŃie preventivă. confundat cu o trăsătură de personalitate (sinceritate – nesinceritate).3. Agresivitatea în camera de audiere se manifestă mai ales în răspunsuri insolente. La prima audiere. mai ales în ochii celor investiŃi cu autoritate. Simptomul stării de frustrare nu trebuie să fie. sunt într-o puternică stare de frustrare. În anumite momente ale dialogului. Privirea interlocutorului nu este numai o sursă de informaŃii.3. deci. să aibă mare fluenŃă în expunere. cu atât trebuie să fie mai stăpân pe cele mai mici reacŃii involuntare care l-ar putea trăda şi ar de o armă valoroasă bănuitului. Prin definiŃie.

trebuie să ştim să observăm şi să ascultăm. 4. fie prin utilizarea unei formule de generalizare şi nu de particularizare („Da. Adesea cel anchetat trebuie să fie încurajat. faŃă de interlocutor se recomandă a se avea o atitudine deschisă.2. o bătaie prietenească pe umăr etc. un proverb. a unei cafele etc. De aceea după ce îşi termină relatarea şi are impresia că a fost integral crezut se pot valorifica momentele psihologice create de întrebările de verificare a elementelor contradictorii sau nonconcordante. cât mai multe informaŃii de la învinuit sau inculpat – un gest de prietenie (apropierea scaunului. Mare semnificaŃie au şi pauzele pe care le face bănuitul. oricare ar fi crima pe care a săvârşit-o. respectul persoanei învinuitului sau inculpatului. insecuritatea crescândă pe care o resimte în privinŃa viitorului făcându-l să comită greşeli. fie prin flatare („Eu te ştiam de băiat deştept…”). în limitele posibilului. 200 . istorisirea unei întâmplări asemănătoare prin consecinŃe.. şi apoi mişcările necontrolabile în momentul în care este chestionat asupra problematicii critice. 5. 6. în alte împrejurări fapta asta nu s-ar fi putut întâmpla…”) etc. în limbaj inteligibil a interlocutorului este obligatorie. înŃelegerea umană faŃă de învinuit. ori de minimalizare şi îndepărtare a pericolului („Vezi unde duce anturajul. răbdătoare (de fapt tenacitate şi rezistenŃă – „mai insistă încă puŃin după momentul în care tu însuŃi simŃi că totul este zadarnic”). consecinŃă a neadevărurilor structurate de interlocutor.. 7. consumul de alcool. învinuitul sau inculpatul trebuie să fie convins că este ascultat cu cea mai mare atenŃie. creează un climat favorabil pentru a obŃine. timpul operează în defavoarea învinuitului sau inculpatului. înainte de a vorbi. durata acestora putând fi interpretată ca indice al efortului de denaturare sau disimulare. un sfat. faŃă de interlocutor se recomandă a avea o atitudine echilibrată. 3. pot duce în momentele psihologice adecvat create. Din primele clipe de contact cu bănuitul trebuie să-l studiem la început în ansamblu. prescrisă de legile noastre.). au mai făcut şi alŃii aşa ceva. exasperant de calmă. exprimarea clară. la mărturisiri complete. starea tensională în care se află. dar care nu se confundă cu „bunăvoinŃa” sau cu „iertarea”. oferirea unei Ńigări. până la mărturisirea completă. nu eşti dumneata singurul…”). Aceasta deoarece în majoritatea cazurilor. căci această atitudine exprimă respectul anchetatorului faŃă de el.

studii. Parcurgerea acestei etape este obligatorie pentru a nu fi învinuită altă persoană decât cea care a săvârşit infracŃiunea. 201 . a) Verificarea identităŃii civile234 a învinuitului sau inculpatului. p.1. iar autorii infracŃiunilor s-au sustras apoi urmăririi. în sensul legii civile. Un moment important al acestei etape îl constituie introducerea în atmosfera învinuitului. a unor persoane ce nu aveau identitatea corect stabilită. s-au întâlnit situaŃii. prin intermediul preşedintelui completului de judecată şi de către preşedinte sau membrii completului. În continuare se aduce la cunoştinŃa învinuitului fapta care face obiectul cauzei. punându-i-se în vedere să declare tot ceea ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea care i se aduce în legătură cu aceasta. numele şi prenumele părinŃilor. loc de muncă. în vederea stabilirii contactului psihologic. primul contact dintre învinuit şi cel care efectuează ascultarea şi este hotărâtoare pentru orientarea modului cum se va desfăşura activitatea ulterioară a organului de urmărire penală. din partea anchetatorului în faza de urmărire penală. precum şi la alte date care pot contura situaŃia civilă a învinuitului. Butoi. Verificarea identităŃii constă în întrebări cu privire la nume.5. Înainte de a fi ascultat. a procurorului şi a părŃilor în faza cercetării judecătoreşti. În practică se cunosc situaŃii când identificarea s-a făcut pe baza unor legitimaŃii. 233 234 AioniŃoaie. prenume. C. situaŃia militară. Prima etapă a ascultării reprezintă. S-ar putea formula anumite obiecŃii privind utilizarea termenului de identitate civilă. tot prin intermediul preşedintelui de complet. antecedente penale. poreclă.4. Op... adică cunoaşterea statutului de persoană fizică a învinuitului sau inculpatului. domiciliu. ocupaŃie. De asemenea. • adresarea de întrebări. audierea învinuitului sau inculpatului cuprinde trei etape distincte: • verificarea identităŃii civile a învinuitului sau inculpatului. învinuitului i se solicită să dea o declaraŃie scrisă personal cu privire la învinuirea adusă. cit. 90-120. scop în care i se pot adresa întrebări ce nu au legătură cu cauza. cetăŃenia. T.4. data şi locul naşterii. în lipsă. Etape şi strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului 5. Etapele ascultării învinuitului sau inculpatului233 Atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti. mai rare. SusŃinem această formulare pornind de la necesitatea ca identificarea să se facă pe baza buletinului de identitate sau a actelor de stare civilă. de trimitere în judecată.. de fapt. • ascultarea relatării libere.

.N. în general. Toate observaŃiile făcute în cursul acestei etape vor constitui temei pentru stabilirea procedeelor tactice care vor fi folosite în continuare. denaturează adevărul. cu atât ascultarea va fi mai uşoară. i se adresează întrebări cu privire la fapta ce formează obiectul cauzei şi învinuirii. În acest mod. c) Adresarea de întrebări şi ascultarea răspunsurilor învinuitului sau inculpatului. etapă 202 . ezitările. Aceste observaŃii ajută la stabilirea procedeelor tactice de ascultare. Relatarea liberă este un bun prilej pentru anchetator de a cunoaşte şi de a analiza poziŃia învinuitului prin compararea celor prezentate cu materialul probator existent la dosarul cauzei. ci un bun prilej de a studia comportamentul învinuitului faŃă de situaŃia în care se află. În acelaşi timp. Adresarea de întrebări în scopul lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei reprezintă ultima etapă a ascultării învinuitului ori inculpatului. să-şi stabilească procedeele tactice ce le va adopta în ascultare. să i se demonstreze poziŃia obstrucŃionistă în anchetă. După ce învinuitul a relatat liber referitor la învinuirea adusă. ostilă faŃă de acesta. gesturile. răbdare. De aceea. b) Ascultarea relatării libere. mai multe lovituri de cuŃit. deoarece există posibilitatea ca ulterior. organul de anchetă judiciară oferă învinuitului posibilitatea de a declara tot ceea ce consideră că interesează cercetarea. pe marginea lor. să-l observe şi să noteze omisiunile. aprobarea sau dezaprobarea afirmaŃiilor acestuia. nu trebuie adoptată o poziŃie rigidă. fără a i se limita în vreun fel expunerea prin adresarea altor întrebări. cu cât ele sunt mai complete şi mai temeinice. O astfel de întrebare ar putea fi formulată în maniera: „SunteŃi învinuit de săvârşirea infracŃiunii de omor. În timpul ascultării libere. faptă prevăzută şi pedepsită de art. 174 C.p.Verificarea identităŃii nu constituie doar un simplu act tehnic. În funcŃie de poziŃia celui ascultat trebuie să dovedească stăpânire de sine. aspectele cu privire la care apar contraziceri pentru ca. o atitudine prin care să nu-şi exteriorizeze sentimentele faŃă de învinuit. ulterior. anchetatorul trebuie să evite întreruperea relatării învinuitului. modul cum reacŃionează la întrebările ce i se adresează. starea de tensiune sau calmul pe care le afişează. chiar şi atunci când învinuitul neagă faptele. anchetatorul are posibilitatea să-l studieze pe învinuit. Această etapă începe prin adresarea unei întrebări cu caracter general prin care învinuitului i se solicită să declare tot ceea ce are de arătat în legătură cu învinuirea ce i se aduce. în urma cărora acesta a decedat. constând în aceea că în ziua de … aŃi aplicat numitului B. să-şi manifeste satisfacŃia sau nemulŃumirea. Ce aveŃi de declarat cu privire la această învinuire?” Învinuitul are posibilitatea să prezinte faptele în succesiunea lor firească. calm şi.

anumite aspecte ale cauzei. . Întrebările folosite în timpul ascultării pot fi clasificate în mai multe categorii. în funcŃie de răspunsurile învinuitului. • să nu pună în încurcătură pe învinuit. pentru Bieltz. printre cele mai importante instrumente la care apelează cercetările psiho-sociale (sondajul de opinie. de completare.PropoziŃiile interogative numite şi «întrebări». de control.. 1998. ancheta socială şi interviul). 169-203 din op. interesat în a declara adevărul. de poziŃia sa. • întrebări „problemă” prin care se urmăreşte lămurirea unor aspecte ale activităŃii ilicite desfăşurate. D. • întrebări „detaliu”. 203 235 .cit.. şi vor prezenta cel puŃin două referate cu ocazia seminariilor. Editura Pro Transilvania. • să oblige pe învinuit să relateze şi nu să determine un răspuns scurt de genul da sau nu. Gheorghiu. iar analiza lor sistematică este de competenŃa unei discipline logice speciale – logica erotetică – parte a logicii aplicate ale cărei rezultate au o importanŃă specială şi pentru logica juridică. iar altele se dovedesc indispensabile juriştilor în diferite etape esenŃiale pentru activitatea lor. deopotrivă în activitatea ştiinŃifică şi în activitatea practică. mai ales atunci când acesta este bine intenŃionat. De pildă. care vizează fapta – învinuirea în ansamblul său. prin adresarea cărora se urmăreşte determinarea cu exactitate a unor împrejurări. ancheta sau biodetecŃia judiciară.în care se oglindeşte în cel mai înalt grad modul cum a fost pregătită această activitate235. Logică judiciară. nu sunt altceva decât sisteme de întrebări cu particularităŃi şi organizare specială”. printre care: • să fie clare şi precise. de problemele nou apărute în timpul ascultării. astfel: • întrebări „temă” (cu caracter general). Întrebările trebuie să îndeplinească o serie de condiŃii. ocupă un loc important şi au o însemnătate deosebită. cu natura şi aria de cuprindere a aspectelor care urmează a fi lămurite. P. • să nu sugereze răspunsul pe care-l aşteaptă organul de urmărire penală. în raport cu scopul urmărit. În această etapă se adresează întrebări prevăzute în planul de ascultare care pot fi completate cu întrebări formulate pe parcursul ascultării.. • să fie formulate la nivelul de înŃelegere al celui ascultat. StudenŃii vor aprofunda p. Aceste întrebări pot fi de precizare. Bucureşti. având caracter strict limitat la anumite amănunte prin care se urmăreşte obŃinerea de explicaŃii ce pot fi verificate. cum sunt: interogatoriul.

respingerea învinuirii.. T. de precizare şi de control. de regulă a unor aspecte mai puŃin grave ale activităŃii ilicite desfăşurate. se procedează la adresarea unor întrebări de completare. după terminarea expunerii libere. în mod deosebit. la personalitatea celui ascultat şi la poziŃia învinuitului (inculpatului). întrebările detaliu. dacă se apreciază că declaraŃia nu este completă sau unele probleme sunt neclare. de poziŃia învinuitului cu privire la învinuire..lămurirea unor aspecte omise cu ocazia relatării libere. pentru verificarea siguranŃei şi constanŃei în declaraŃii a persoanei ascultate. în primul rând. negarea. Cunoscând personalitatea şi psihologia celui ascultat. presupuneri ori să exprime opinii personale. 5. refuzul de a face declaraŃii. împrejurări concrete.cit. de precizare şi de control. trebuie să se folosească. Întrebările trebuie să se refere la fapte. anchetatorul trebuie să stabilească motivele pentru care el refuză colaborarea. În cazul recunoaşterii învinuirii. pe lângă întrebările de completare. În condiŃiile când învinuitul încearcă să nege faptele. cunoscute în practica autorităŃilor judiciare: 236 AioniŃoaie.4. evitându-se a se solicita învinuitului să facă aprecieri. O situaŃie aparte o prezintă aceea că învinuitul refuză să facă declaraŃii. Alegerea întrebărilor care vor fi folosite în timpul anchetei depinde. poziŃie ce poate consta în recunoaşterea faptei şi a învinuirii. C. Tactica ascultării învinuitului (inculpatului) cuprinde metode şi mijloace legale folosite în activitatea de ascultare. în scopul obŃinerii unor declaraŃii complete şi veridice. În cele ce urmează vom prezenta procedeele tactice de ascultare a învinuitului. Strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului (bănuitului)236 Cunoaşterea împrejurărilor în care a fost săvârşită infracŃiunea şi stabilirea corectă a datelor privind persoana învinuitului (inculpatului) folosesc anchetatorului la stabilirea procedeelor tactice de efectuare a ascultării. Butoi. 109-120. diminuarea – atenuarea învinuirii prin recunoaşterea parŃială. 204 . DispoziŃiile legale şi regulile tactice criminalistice reprezintă elemente de bază în stabilirea tacticii de ascultare.2.. O tactică adecvată presupune adaptarea regulilor generale la fiecare cauză în parte. op. care să contribuie la aflarea adevărului şi clarificarea tuturor aspectelor cauzei. p.

amănunte. d) Strategii de interogare încrucişată Scopul acestui procedeu este de a înfrânge sistemul de apărare al învinuitului nesincer. tocmai asemenea aspecte trebuie exploatate. persoanele participante şi modul în care a acŃionat fiecare. netemeinicia afirmaŃiilor pe care le-a făcut anterior şi putând fi determinat să recunoască adevărul. Între diversele declaraŃii ale învinuitului vor apare. care să permită verificarea explicaŃiilor. în raport cu personalitatea şi psihologia acestuia. cu toate încercările de a reproduce cele relatate anterior.a) Strategii de interogare vizând folosirea întrebărilor de detaliu. mai ales în cauzele complexe. b) Strategii de interogare repetată. Or. cât şi separat. pentru că detaliile nu vor putea fi puse la punct. Acest procedeu constă în reaudieri ale învinuitului cu privire la aceleaşi fapte. clarificarea problemelor cauzei. astfel. Atunci când cel ascultat a săvârşit mai multe infracŃiuni. pentru a-l ajuta să lămurească complet toată problematica cauzei. care se situează pe poziŃia negării totale a faptelor 205 . întrebările detaliu. nu vor putea fi repetate. împrejurări. fiecare trebuie ascultat atât cu privire la activitatea proprie. Scopul utilizării acestor întrebări este de a demonstra bănuitului netemeinicia susŃinerilor sale şi de a-l determina să renunŃe la negarea faptelor săvârşite. comit totuşi erori şi inconsecvenŃe logice. cât şi al celor nesinceri pentru că îi obligă să dea explicaŃii logice şi cronologice la toate aspectele privind învinuirea. Practica atestă că acest procedeu tactic dă rezultate bune în cazul învinuiŃilor recidivişti (infractori cu experienŃă) care. sunt folosite frecvent în cazul când învinuitul face declaraŃii nesigure. deşi îşi pregătesc atent declaraŃiile. împreună cu alte procedee de ascultare. cu privire la activitatea fiecărui participant. De aceea. prin intermediul întrebărilor problemă. prin folosirea acestui gen de întrebări. pentru a determina furnizarea datelor necesare aflării adevărului. Întrebările de această natură se folosesc pentru a obŃine de la învinuit amănunte referitoare la diferitele împrejurări ale faptei săvârşite. contradictorii. colaborarea învinuitului. cu toate pregătirile făcute în acest sens de către acesta. Când există mai mulŃi învinuiŃi în cauză. contraziceri. inevitabil. învinuitului i se solicită să clarifice sistematic cum a conceput şi pregătit infracŃiunea. la intervale diferite de timp. c) Strategii de interogare sistematică Acest procedeu se foloseşte atât în cazul învinuitului sincer. demonstrându-i-se. În cadrul acestui procedeu. anchetatorul va stabili dacă ascultarea va începe în legătură cu infracŃiunea cea mai uşoară sau cea mai gravă. nepotriviri.

ObŃinerea de rezultate bune prin folosirea acestui procedeu este asigurată de respectarea unor cerinŃe. dar şi dezavantaj. f) Strategii de interogare vizând folosirea probelor de vinovăŃie. Este un procedeu ofensiv şi constă în ascultarea aceluiaşi învinuit de către doi ori mai mulŃi anchetatori ce s-au pregătit în mod special în acest scop şi cunosc problemele cauzei în care se face ascultarea. Procedeul se foloseşte în ascultarea învinuitului nesincer. a legăturii ce există între acestea şi activitatea ilicită desfăşurată de către învinuit. încurcarea celui ascultat. printre care: • cunoaşterea temeinică de către anchetator a tuturor probelor din dosar. • stabilirea celui mai indicat moment pentru folosirea probelor de vinovăŃie şi a ordinii în care acestea vor fi prezentate. să îngreuneze cercetările.săvârşite. întrebările fiind adresate de fiecare anchetator alternativ. 206 . • cunoaşterea valorii fiecărei probe din dosar. mai ales dacă este recidivist. Dezavantaje: derutarea persoanelor cu structură psihică slabă. • stabilirea judicioasă a întrebărilor ce vor însoŃi prezentarea probelor. e) Strategii de interogare vizând tactica complexului de vinovăŃie. indiferent de poziŃia avută faŃă de faptele pentru care este învinuit. Procedeul prezintă un anumit avantaj. Procedeul se utilizează numai după cunoaşterea exactă a poziŃiei învinuitului. întrucât reuşita procedeului nu depinde numai de răspunsurile celui ascultat. Aceasta presupune ca învinuitului ascultat să i se consemneze declaraŃia. într-un ritm susŃinut. recunoaşte faptele numai în măsura în care este convins despre existenŃa şi temeinicia probelor administrate împotriva sa. Pentru realizarea scopului – obŃinerea unor declaraŃii sincere – trebuie observate atent reacŃiile învinuitului la diversele întrebări ce i se adresează. mai ales atunci când nu toŃi stăpânesc perfect problema cauzei. întrucât numai astfel se poate adopta procedeul tactic de ascultare adecvat. ci şi de observarea şi aprecierea acestuia. alert. ce. Acest procedeu constă în adresarea alternativă a unor întrebări care conŃin cuvinte afectogene (critice) privitoare la faptă şi la rezultatele ei şi a unor întrebări ce nu au legătură directă cu cauza. anchetatorii înşişi putându-se încurca reciproc. Avantajul constă în faptul că învinuitului sau inculpatului nu i se dă posibilitatea să-şi pregătească răspunsuri mincinoase. care încearcă să denatureze adevărul. de regulă.

crearea momentului psihologic necesar cunoaşterii faptelor. Prima metodă presupune prezentarea în mod neaşteptat. Procedeul prezintă şi dezavantaje pentru că nu întotdeauna cel ascultat este dispus să divulge activitatea participanŃilor. din care rezultă direct vinovăŃia. date pe care ulterior. continuându-se cu cele ce au relevanŃă deosebită. având în vedere înŃelegerile stabilite înainte. Neştiind dacă şi ce au declarat ceilalŃi participanŃi. În practica organelor de anchetă judiciară este mai frecvent folosită prezentarea progresivă a probelor de vinovăŃie. urmărindu-se. ce constă în ascultarea în mod treptat. va trebui să le explice. de la început. convingându-se de insuficienŃa ori de forŃa probantă redusă a dovezilor de vinovăŃie prezentate. Cu răbdare. plecându-se de la aspecte mai puŃin importante. învinuitul sau inculpatul trebuie să fie întrebat în legătură cu împrejurările dovedite prin probele care urmează a fi folosite. Se solicită celui ascultat să declare ceea ce cunoaşte despre activitatea celorlalŃi participanŃi la infracŃiune. lăsându-i-se impresia că persoana sa interesează mai puŃin organul de urmărire penală. Cunoaşterea învinuirilor inculpaŃilor implicaŃi în cauză permite anchetatorului să găsească veriga cea mai slabă în rândul participanŃilor şi cu aceasta să înceapă ascultarea. privitoare la modul de comportare în eventualitatea descoperirii faptelor. va continua să persevereze în a respinge învinuirea adusă. În raport de personalitatea şi psihologia învinuitului se poate proceda la prezentarea frontală sau prezentarea progresivă a probelor de vinovăŃie. dar va manifesta. un interes deosebit pentru a afla din anchetă care este poziŃia celorlalŃi învinuiŃi. astfel. tact şi perseverenŃă se poate 207 . a probelor care îi dovedesc vinovăŃia şi adresarea de întrebări directe cu privire la fapta săvârşită. dar mai ales după săvârşirea infracŃiunii. Înaintea acestui moment. fiecare va avea reŃineri. învinuitul poate prezenta date valoroase în legătură cu infracŃiunea săvârşită. renunŃării la poziŃia de nesinceritate.AtenŃia care trebuie acordată folosirii acestui procedeu de ascultare se explică prin aceea că orice eroare din partea anchetatorului poate compromite întreaga muncă desfăşurată pentru determinarea învinuitului să facă declaraŃii veridice şi complete. Procedeul se aplică atunci când în cauză există mai mulŃi învinuiŃi (inculpaŃi) participanŃi la săvârşirea aceleiaşi infracŃiuni. cel ascultat va recunoaşte numai ceea ce este dovedit sau. în schimb. În acest mod. vinovăŃia. iar apoi să facă declaraŃii despre propria activitate. g) Strategia interogării unui învinuit sau inculpat despre activitatea celorlalŃi participanŃi la săvârşirea infracŃiunii. cu prezentarea de probe care nu dovedesc nemijlocit săvârşirea faptei. luând cunoştinŃă prematur de probele existente.

ExplicaŃiile date vor fi verificate minuŃios pe zile.ajunge la determinarea învinuiŃilor să facă mărturisiri. ore. să declare despre faptele comise de către ceilalŃi participanŃi. oscilanŃi în declaraŃii. Prin confruntarea datelor obŃinute din declaraŃiile participanŃilor.să rămână cât mai aproape de timpul comiterii faptei. Acest procedeu se foloseşte. procedeul se foloseşte în ascultarea infractorilor nesinceri. 208 237 . de regulă. h) Strategia interogării vizând spargerea alibiului237 sau justificarea timpului critic Timpul critic reprezintă suma duratei activităŃilor ce au precedat săvârşirea infracŃiunii. care încearcă să îngreuneze aflarea adevărului. întrucât în declaraŃiile acestuia apar neconcordanŃe în justificarea timpului critic. atunci când bănuitul refuză să facă declaraŃii. minute şi locuri. să prezinte locurile unde s-au aflat şi persoanele cu care au luat legătura. în măsura în care le cunoaşte. unde c) să-şi facă simŃită prezenŃa. Acestora li se va cere să arate ce au făcut pe zile şi ore. întrucât fiecare învinuit aflat în faŃa unor date cunoscute de anchetator. în timpul şi după săvârşirea infracŃiunii. prin care persoana bănuită caută: a) în timp . valorilor găsite cu ocazia percheziŃiilor corporale sau domiciliare. parŃial acoperită faptic. ce a întreprins înainte. Definim alibiul ca pe „un construct mental (strategie) cognitivdemonstrativă. refractari. folosindu-se starea psihică a bănuitului. acesta va putea fi determinat să recunoască faptele cu ocazia unei noi ascultări. De asemenea. despre care el nu declarase nimic anterior. Acest procedeu permite obŃinerea unor rezultate pozitive. Cunoscându-se activitatea bănuitului i se va solicita să declare locul unde s-a aflat. În cazul acestui procedeu se mai poate solicita bănuitului să justifice sursa mijloacelor de existenŃă (în cazul celor neîncadraŃi în muncă). va fi mai cooperant în relatarea activităŃilor infracŃionale a celorlalŃi participanŃi. Pe baza rezultatelor verificărilor. b) în spaŃiu . a acŃiunilor ce caracterizează săvârşirea infracŃiunii şi perioada imediat post-infracŃională. să dea explicaŃii cu privire la provenienŃa bunurilor.să se plaseze cât mai departe de locul comiterii faptei. chiar dacă nu au declarat totul despre propria activitate. anchetatorul poate desprinde concluzii cu privire la sinceritatea celor implicaŃi în cauză. Verificarea datelor furnizate de bănuit oferă anchetatorului posibilitatea constatării nesincerităŃii relatărilor. cu cine a luat legătura.

1994. Analizând minciuna la intersecŃia dintre forma gândită. apărarea. Comportamentul duplicitar este des întâlnit în practica judiciară. Psihanaliza crimei. la fel ca şi alibiul.Utilizarea procedeului de justificare a timpului critic permite extinderea anchetei judiciare asupra altor infracŃiuni şi făptuitori mai ales că. acŃiuni. forma transmisă şi factualitate. intenŃii. 209 . este inofensiv. simularea desemnând efortul conştient întreprins cu perseverenŃă de către subiectul interogat pentru a masca trăiri. drepturile şi libertăŃile cetăŃeanului din perspectiva prezumŃiei de nevinovăŃie. curat. un dezechilibru psihic provocat de excesiva acumulare de energie determinată de conflictele interpsihice. i) Strategii vizând interogatoriul psihanalitic Interogatoriul psihanalitic238 este interogatoriul viitorului. se reŃine: . încercarea de a ascunde şi alte fapte. Bucureşti. fiind localizate la nivelul preconştientului. În timpul anchetei apare la individul supus ei. pe care. bănuitul o îndreaptă împotriva celui ce îl interoghează. unele stări sufleteşti. tăcerea reprezintă. Astfel. afişează sentimente şi gânduri diferite de cele pe care le simte cu adevărat. adoptând un comportament voit contrafactual cu referinŃă voit pragmatică şi vizând o finalizare persuasiv intenŃională. este un joc al inteligenŃei prilejuit preponderent de o simplă discuŃie asupra cazului şi care dă posibilitatea individului de a se apăra cu toate mijloacele – cele legale sau ilegale”. aşa cum demonstrează cazuistica judiciară. conflictul dintre pulsiunile inconştientului şi actul conştient determinate de raportul Eu – realitate se concretizează în manifestări ce scapă cenzurii conştientului. T. Minciuna reprezintă constructul mental strategic. 238 Editura ŞtiinŃifică şi Tehnică. respectă „integral demnitatea. Butoi.simularea este asigurată de divergenŃa dintre forma gândită şi cea exprimată. din perspectiva psihologiei judiciare. ca şi pe participanŃi. în vederea sustragerii de la pedeapsă. fapte şi probe cu scopul de a aduce ancheta judiciară pe căi greşite. Duplicitatea (simularea) este caracteristica unei persoane care adoptă două atitudini şi joacă premeditat două roluri..

O acumulare de energie ce se va elibera deghizat ConŃine puterea individului stocată. Exprimă starea prezentă. vie la un moment dat (starea trăită). CONŞTIENTUL STRATUL CONŞTIENT STRATUL PRECONŞTIENT Reîntoarcerea în inconştient a unor porniri instinctuale. ConştiinŃa acŃională.Strat de vigilenŃă. etic şi juridic. filtru cu conŃinut moral. Formează coordonatele de bază ale caracterului. ConŃine instinctul de conservare a speciei şi a individului INCONŞTIENTUL SchiŃa instanŃelor psihanalitice (Tudorel Butoi) 210 . Repune şi refulează tendinŃele neconforme standardelor sale. EUL. pregătindu-le pentru a acorda şi a fi conştientizate de către ego la momentul optim R E F U L A R E SUPRA-EUL. individual şi relativ fix. Acceptă tendinŃe şi pulsiuni cărora le dă valenŃele prezentului. conştientizându-le în contextul stimulării externe. Reprezintă trăirea de o clipă a subconştientului. biologic. SUPRA-EGO STRATUL CENZURII Conflict CENZURA Strat de vigilenŃă SoluŃia Stratul conştient. Este reprimată de Supra-Eu atunci când nu concordă cu grila tangenŃelor sale Purtătorul experienŃelor şi trăsăturilor fundamentale ale speciei şi rasei. Este un dat ancestral. łine seama de cerinŃele individului şi intră permanent în conflict cu realităŃile externe SUBCONŞTIENTUL T E N D I N ł Ă Reprezintă pornirea tensională a sinelui. natural. primar. Acceptă şi Ńine în stare de rezervă tendinŃele şi pulsiunile nerefulate acceptate de cenzură. concluziile personale. În termeni psihanalitici acesta este determinat de subconştient. strat artificial creat prin interiorizarea normelor de instrucŃie şi educaŃie. Este propriu. complexele emoŃionale.

revenirea la locul faptei este consecinŃa necesităŃii detensionării psihice a făptuitorului sub presiunea Eu-ului social care dezaprobă inconştient actul criminal. aceasta slăbindu-se din cauza instinctului de conservare activat de teama de a fi identificat. AtenŃia trebuie îndreptată asupra numelor în legătură directă cu vina.actele simptomatice accidentale sunt mărturisiri involuntare ale unor gânduri. de a se asigura că nu s-a comis nici o greşeală. refulate de conştiinŃă ca stări ce trezesc anchetatorului atitudini de autocontrol în scopul acoperirii manifestărilor emoŃionale. afecŃiuni. care scapă de sub controlul vigilent al Eu-ului conştient. acte simptomatice. conŃinuturile intelectuale sunt respinse. . . . ci din cauza unui gând ascuns sau din cauza unei stări generale contradictorie celei pe care o afirmă verbal. O idee este refulată sub presiune unei neplăceri ulterioare. credem că revenirea vine din instinctul de conservare. uitarea sau deformarea unor nume familiare etc. imaginile flotante din jurul conştiinŃei prin forŃa lor dinamică modifică mersul normal al scrisului şi cititului. .Altfel spus. alături de Eu-ul primitiv şi brutal. dar ele continuând să-şi exercite presiunea asupra cenzurii conştientului. Autorul unui act simptomatic îşi dezvăluie o intenŃie a 211 . în cursul cercetării câmpului faptei. Psihanalitic. identificând la aceştia lapsusuri. În interogatoriul care se adresează făptuitorului acesta se va autodemasca sub influenŃa Eu-ului sedimentat în subconştient.uitarea cuvintelor şi a numelor proprii: cercetarea numelor proprii în interogatoriu este de o mare importanŃă. specialistul criminalist identifică primele acte simptomatice ale subconştientului care sunt veritabili indici orientativi în direcŃia identificării făptuitorului. asupra cărora conştiinŃa veghează cu rezonanŃă sau contiguitate în acest sens. . nu din cauza asemănărilor pur acustice dintre două cuvinte.lăsarea obiectelor. provocând acte greşite. erori caracteristice. Acest act simptomatic de uitare a obiectelor în câmpul faptei se explică prin faptul că se scapă de sub controlul cenzurii unele elemente asupra cărora acesta veghează. Unii autori cred că eterna reîntoarcere la locul faptei este generată de plăcerea înfiorătoare şi dulce a tensiunilor emoŃional afective pe care o dă făptuitorului retrăirea actului infracŃional şi descărcarea treptată a tensiunilor.erorile de lectură şi de scris: cauza este aceeaşi ca şi la producerea unui lapsus. InfluenŃa lor se resimte făcând să devieze curgerea normală a vorbirii. . repulsii.lapsusul este tributar imaginilor flotante care sunt în apropierea conştiinŃei. de aceea nu este lipsit de importanŃă obiceiul unor magistraŃi de a-l pune pe reclamant să-şi citească singur declaraŃiile.

Psihanaliza crimei – StudenŃii vor studia comportamentele mecanismului psihanalitic şi analizele de caz (omorul cu jaf – victimă Ionescu Maria. considerată nesinceră. de îngrijorare prin prisma reflexiei asupra „consecinŃelor”. Procedând la pregătirea confruntării. constă în ascultarea a două persoane. un climat tensional. matricei morale să se armonizeze cu tensiunile refulate prin actul mărturisirii. un cuvânt sau o idee ce face parte dintr-un complex psihic. În timpul confruntării se impune observarea atentă a persoanelor confruntate şi. se bazează pe aglutinarea ideilor şi centrarea lor pe un trunchi ideativ. de regulă. a celei care neagă.subconştientului într-un moment când cenzura nu îşi exercită cu stricteŃe rolul său. prezentării pentru recunoaştere şi reconstituirii ca activităŃi ale urmăririi penale * Confruntarea Din perspectivă strict psihologică. se pot contrazice. . mai ales atunci când se află în confruntare cu persoane superioare lor prin cultură. pentru a vedea cum T. permiŃând Eu-ului social. în special. chiar şi pentru persoanele de bună-credinŃă. ca activitate de urmărire penală. 212 239 . organul de urmărire penală trebuie să cunoască persoanele ce vor fi confruntate şi sub aspectul dominantelor de ordin psihologic.asociaŃiile de idei239. j) Coordonatele psihologice ale instituŃiilor confruntării. confruntarea este folosită şi în scopul verificării şi precizării unor declaraŃii ale învinuiŃilor sau inculpaŃilor participanŃi la aceiaşi infracŃiune prin care aceştia şi-au recunoscut faptele săvârşite. se pot inhiba uşor. autor Tarantoc Maria şi criminalul în serie Pascu Nicolae). Este ştiut faptul că emotivii pot fi neclari în declaraŃii. forŃă fizică. între declaraŃiile lor existând contraziceri esenŃiale cu privire la aceeaşi problemă. În practica organelor de urmărire penală. CondiŃia interogatoriului psihanalitic este realizarea atmosferei de intimitate din care se poate obŃine starea de confianŃă. Deşi scopul principal al confruntării îl constituie înlăturarea contrazicerilor dintre declaraŃiile persoanelor ascultate cu privire la una şi aceeaşi problemă. acceptării comiterii faptei şi a pedepsei. confruntarea. una în prezenŃa celeilalte. statut social. totuşi nu trebuie să se omită faptul că efectuarea acestui act poate duce şi la realizarea altor obiective. Trebuie Ńinută seama de faptul că procedura confruntării creează.Butoi. într-o oarecare măsură nesiguri.

memorare şi redare. De aceea în desfăşurarea prezentării pentru recunoaştere şi. prin această activitate urmărindu-se identificarea persoanelor. la care a evitat răspunsul. observativă. la care întrebare a manifestat nelinişte. Precizarea se impune pentru a se preveni orice confuzie între realitatea psihică de recunoaştere şi noŃiunea de recunoaştere în accepŃiunea sa juridică. Permanent atent. Se recomandă contactul psihologic direct. recunoaşterea poate fi mai mult sau mai puŃin precisă. efectelor pe care le produc asupra acesteia. diferitele întrebări care i se adresează. Fin observator. cu temeinice cunoştinŃe psihologice. Organul de urmărire penală trebuie să acorde atenŃie nu numai declaraŃiilor persoanei confruntate. la acesta se constată pe parcursul confruntării. Un anchetator cu o bună pregătire psihologică poate să le surprindă pentru că este greu de susŃinut un neadevăr în faŃa celui care cunoaşte realitatea. ori caracteristicile obiectelor şi animalelor. pune în stare de inferioritate psihică pe cel care ascunde adevărul. respectiv. nu va pierde niciodată din vedere faptul că dacă interpretarea psihologică a datelor desprinse cu ocazia ascultărilor anterioare este importantă. Recunoaşterea este un proces psihologic mai uşor pentru că reactualizarea informaŃiilor percepute anterior nu solicită un efort mare. anchetatorului i se oferă aşadar prilejul de a discerne asupra simptomatologiei comportamentului simulat al persoanelor confruntate. spre deosebire de reproducerea întâlnită în cazul mărturiilor obişnuite. trăsăturile exterioare ale persoanelor. * Prezentarea pentru recunoaştere Prezentarea pentru recunoaştere are un loc distinct în cadrul urmăririi penale. care a surprins-o. De fapt pentru cel ce instrumentează cauza. de mărturisire a adevărului. Practica demonstrează că tatonarea directă. aceasta este esenŃială la confruntare. faŃă în faŃă al organului de urmărire penală cu persoanele confruntate pentru asigurarea tuturor posibilităŃilor de studiu şi supraveghere. în 213 .reacŃionează la diferitele întrebări care i se adresează. Datorită faptului că reprezintă rezultatul unor mecanisme psihologice: observare. confruntarea este un bun prilej de observare psihologică a persoanelor confruntate. reacŃiile sale faŃă de răspunsurile persoanei cu care este confruntată. ci şi manifestării ei. cadavrelor. un întreg cortegiu caracteristic comportamentului simulat: scădere a fermităŃii argumentării. În general. lucrurilor sau animalelor care au legătură cu cauza prin mijlocirea persoanei care le-a perceput anterior şi a reŃinut în memorie semnalmentele. mai ales. ezitări. reveniri şi perioade de latenŃă în răspunsuri etc. modului cum sunt formulate şi promptitudinea răspunsurilor pe care le dă. îndeosebi vizuală.

de factorii obiectivi şi subiectivi ce pot influenŃa perceperea. persoane. Se poate aprecia că prezentarea pentru recunoaştere are o importanŃă egală cu a activităŃii de ascultare propriu-zise a oricărui subiect procesual ce cunoaşte despre vreo faptă sau împrejurare de fapt de natură să servească la aflarea adevărului. • stabilirea condiŃiilor de loc. în cazul primului fel de ascultare. memorare şi redare a persoanei. Interogatoriul în cazul prezentării pentru recunoaştere se desfăşoară după regulile privind ascultarea persoanelor sau părŃilor vătămate. Sublinierea posibilităŃilor de apariŃie a erorilor. însă prezintă unele particularităŃi datorită faptului că. trebuie să se stabilească dacă perceperea s-a făcut cu ocazia şi în condiŃiile săvârşirii infracŃiunii ori în alte împrejurări. • determinarea datelor referitoare la caracteristicile de identificare percepute şi memorate de persoane. aspect deosebit pentru aprecierea posibilităŃilor persoanei de a reŃine elementele de bază în virtutea cărora urmează a se face recunoaşterea. persoana nu este solicitată să redea împrejurări şi condiŃii ale săvârşirii infracŃiunii. ci să descrie semnalmentele sau caracteristicile care pot duce la recunoaşterea obiectului supus identificării. trebuie să fie avut în vedere pericolul apariŃiei unei false identificări. Ascultarea persoanei ce urmează să facă recunoaşterea vizează realizarea mai multor obiective: • cunoaşterea posibilităŃilor reale de percepere. De asemenea. se impune în mod deosebit. învinuiŃilor ori inculpaŃilor. Psihologia judiciară atrage atenŃia că valoarea probantă a recunoaşterii se exprimă exclusiv în coroborare cu toate celelalte materiale de probă administrate în cauză. din cauza imposibilităŃii localizării în spaŃiu şi timp a unor fapte şi împrejurări. precum şi a factorilor obiectivi ori subiectivi care ar fi putut-o influenŃa. în cadrul prezentării spre recunoaştere. în 214 . inclusiv la identificarea autorului ori victimei unei infracŃiuni. martorilor. pe baza cărora va putea face recunoaşterea.aprecierea rezultatelor obŃinute trebuie să se Ńină seama de legile psihice care guvernează procesul cognitiv. deoarece. elementele de sugestie pot să influenŃeze uşor declaraŃiile persoanelor chemate să facă recunoaşterea. ori obiecte ce prezintă unele trăsături asemănătoare şi apar ca familiare persoanei chemate să facă recunoaşterea. Tot cu ocazia ascultării. Faptul că o anumită persoană bănuită de săvârşirea unei infracŃiuni a fost recunoscută de către un martor nu este un motiv suficient şi temeinic ca aceasta să fie în mod cert şi autorul faptei. timp şi mod de percepere. Este cunoscut faptul că perceperea se realizează de cele mai multe ori. memorarea şi reproducerea. a identificărilor false.

Dacă la acestea se adaugă faptul că persoana sau obiectul de recunoscut au fost văzute o singură dată. imposibilitatea persoanei de a prezenta elementele pe baza cărora urmează a se face identificarea nu înseamnă şi incapacitatea acesteia de a face recunoaşterea. 215 . * Reconstituirea Poate fi definită ca fiind reproducerea artificială a împrejurărilor în care a fost săvârşită infracŃiunea sau oricare fapt care prezintă importanŃă în cauză pentru a se stabili dacă fapta a avut ori putea să aibă loc în condiŃiile date (spaŃiu. • în cursul reconstituirii se pot reproduce şi verifica fapte. faptele. Perspectiva psihologiei judiciare asupra reconstituirii evidenŃiază următoarele: • în cadrul reconstituirii. Ńinându-se seama de condiŃiile ce au putut influenŃa perceperea. atunci când. în sensul că ajută la clarificarea unor probleme ale acesteia. de fapt. cu ocazia ascultării persoana nu reuşeşte să redea elementele caracteristice care să formeze convingerea posibilităŃilor sale de a face identificarea. fenomenele examinate sunt întotdeauna provocate artificial. în cazul reconstituirii efectuate în scopul verificării posibilităŃilor de a vedea sau de a auzi. • reconstituirea este. memorarea şi reproducerea. obiectul perceperii este fenomenul. care. prezintă importanŃă pentru cauză. organul judiciar percepe nemijlocit. pentru a se înlătura posibilitatea ştergerii din memorie a semnalmentelor ori influenŃa persoanelor interesate în rezultatele acestei activităŃi.). rezultă dificultăŃile pe care le întâmpină cel chemat să facă identificarea cu ocazia ascultării. fenomenele. se impune organizarea prezentării pentru recunoaştere într-un moment cât mai apropiat de cel în care s-a făcut perceperea. experienŃa şi rezultatele lor. condiŃii meteo etc. de aceea ele sunt asemănătoare. Reconstituirea constă în reproducerea tuturor împrejurărilor săvârşirii infracŃiunii sau numai în reproducerea unora dintre episoadele ei ori chiar a unor fapte izolate. organizarea acestei activităŃi sau renunŃarea la efectuarea ei. în raport cu particularităŃile cauzei. se hotărăşte de la caz la caz. o experienŃă. De exemplu. dar nu identice cu cele adevărate. De aceea.momentul săvârşirii infracŃiunii. fenomene care nu lasă urme materiale. apoi a prezentării pentru recunoaştere. Avându-se în vedere aceste dificultăŃi. este o încercare de a stabili pe cale experimentală posibilităŃile de existenŃă a faptelor sau fenomenelor. însă. acŃiunile şi nu urmele acestora. Deci. • la reconstituire.

dreptate. a drepturilor fundamentale ale omului. îndeosebi cea din materia probelor. vizează raportarea reală şi sinceră a anchetatorului la valorile umane perene de adevăr. conform înaltului grad de responsabilitate pe care li-l cere profesia lor. adoptat de Adunarea Generală a ONU.• cu ocazia reconstituirii. justifică chiar şi o asemenea exagerare. ExigenŃele de competenŃă au în vedere pregătirea modernă de specialitate. justiŃie. 216 . Din acest punct de vedere. anchetatorul va trebui să cunoască în ce constau şi cât au fost de lezate valorile şi interesele legitime ale omului în colectivitatea semenilor săi. ca şi cele de competenŃă care se formulează faŃă de un anchetator. abilitatea anchetatorului de a utiliza. de a solicita contribuŃia expertizelor de specialitate pe care le reclamă cauzele judiciare. 240 „Art. ExigenŃele morale. a modului în care legislaŃia procesuală. nu în ultimul rând. şi. la care trebuie să se raporteze în permanenŃă. Armonizarea.5. experienŃa pozitivă. în lumina drepturilor şi obligaŃiilor sale. care se sprijină şi vin în întâmpinarea literei şi spiritului legii. tehnologia judiciară integrată ştiinŃei criminalisticii. servind colectivitatea şi protejând orice persoană împotriva actelor ilegale. Atitudinea generală a anchetatorului se raportează la suma de valori şi norme morale unanim acceptate. Aspecte psihologice privind exigenŃele formulate faŃă de persoana anchetatorului ExigenŃele legale şi morale. nu o dată se obŃin probe noi şi se asigură extinderea urmăririi penale. în decembrie 1979240. 5. într-o sinteză echilibrată. responsabil de aplicarea legii şi de protecŃia societăŃii în faŃa recrudescenŃei criminalităŃii. 1 – Persoanele răspunzătoare de aplicarea legii trebuie să se achite permanent de datoria pe care le-o impune legea. permite abordarea procedeelor de tactică şi metodică în efectuarea anchetei judiciare. de asemenea. în condiŃiile pe care i le permite legea. a cerinŃelor generale ce fundamentează statutul deontologic al anchetatorului va permite acestuia să aplice legea conform gradului înalt de responsabilitate pe care îl cere profesia lui. ExigenŃele legale cer anchetatorului cunoaşterea profundă şi nuanŃată a dispoziŃiilor legii penale şi procesual penale. Interesante prevederi în sensul consideraŃiilor menŃionate sunt cuprinse în „Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii”. într-o perspectivă mai largă. bună-credinŃă.

În cazul anchetatorului. mai ales la nivelul amănuntelor. faptele relatate în ancheta judiciară par întotdeauna reale. în esenŃa realităŃii”242. rigoare şi să se bazeze pe un dezvoltat spirit critic autoreflexiv. dar se întâmplă ca unele din afirmaŃii să fie. Art. inumane ori degradante”. gândirea sa orientată spre esenŃa realităŃii judiciare a evenimentului judiciar. 241 „Revue Internationale de Police Criminelle”. p. trebuie să se caracterizeze prin claritate. instabilitatea politică internă sau orice altă stare de excepŃie. nr. asupra capacităŃii de a judeca diferite roluri şi a bunei-credinŃe. mai puŃin sau deloc.Revista InternaŃională de PoliŃie Criminală comentând aceste prevederi. De regulă. 129-131.1. Golu. contradictorii sau neplauzibile. 242 M. p. mai 1982. psihologia judiciară se opreşte în mod constant asupra gândirii. integrităŃii senzoriale. cum ar fi: starea de război. cei răspunzători de aplicarea legii trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană. profunzime. 358. 158.5. sprijinul moral activ şi concursul colectivităŃii în care îşi exercită funcŃiile. căci numai această esenŃă poate fundamenta o soluŃie judiciară. 2 – În îndeplinirea sarcinilor pe care le au. să apere drepturile fundamentale ale oricărei persoane. verosimile. inuman(ă) sau degradant(ă). precum şi al colegilor lor”241. Principiile psihologiei cibernetice. cât mai ales comprehensiv-explicativ. nici nu poate invoca un ordin al superiorilor săi ori împrejurări excepŃionale. Art. 217 . Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. nu atât constatativ. 5. Gândirea este un proces psihic de integrare a informaŃiei la nivel conceptual prin care subiectul cunoaşterii individuale „devine capabil să depăşească limitele hic et nunc ale percepŃiei şi să pătrundă mai adânc. pentru a justifica tortura ori alte pedepse sau tratamente crude. pe cel al serviciului de care aparŃin. 1975. CalităŃi psiho-intelectuale şi moral-afective ale anchetatorului Între calităŃile ce structurează profilul psiho-intelectual şi moralafectiv al anchetatorului. 5 – Nici o persoană răspunzătoare de aplicarea legilor nu poate aplica. provoca ori tolera un act de tortură sau orice altă pedeapsă ori tratament crud(ă). memoriei. o ameninŃare contra securităŃii naŃionale. echilibrului psihologic şi. subliniază: „Persoanele responsabile de aplicarea legilor ce se conformează dispoziŃiilor prezentului Cod merită respectul. Bucureşti.

b) integrarea informaŃiei în raport cu realitatea externă din care aceasta a fost extrasă (evenimentul judiciar). În structura memoriei nu vom găsi obiecte şi evenimente ca stare. Anchetatorului îi este necesară memoria de lungă durată. în procesul de coroborare şi verificare a probelor. În felul acesta gândirea. pentru sesizarea inadvertenŃelor. va putea să asigure: a) calitatea informaŃiei judiciare. ca proces psihic cognitiv. a decelării aspectelor reale de cele imaginare sau a semnificativului de nerelevant. p. „În cadrul sistemului psihic. prelucrare şi interpretare”245. 218 .De aceea. adică acea memorie care prezintă „principalul rezervor de păstrare a experienŃei 243 244 Idem. codurilor simbolicconceptuale sau codurilor «tensiunilor» sau «relaxărilor» variabilelor motivaŃionale afective. p. Caracteristica principală a acestor mesaje constă în faptul că ele dau «dimensiunea istorică» a sistemului psihic şi a sistemului personalităŃii în ansamblu. distinct de celelalte procese psihice cognitive. Idem. 221-222.cel al reversibilităŃii sau recursivităŃii – stările şi comportamentele anterioare de cele actuale”244. legând în timp şi după principiul opus direcŃiei de scurgere a timpului . memoria ocupă un loc distinct şi are o individualitate specifică. Pe de altă parte. Memoria243. pe bază de probe. 210. anchetatorul stochează informaŃiile şi „menŃine continuitatea fluxului informaŃional în cadrul sistemelor analizatorilor un timp suficient pentru codificare-recodificare. Ea reprezintă un subsistem ale cărui elemente le constituie conŃinuturile informaŃionale elaborate în cursul comunicaŃiei anterioare a individului cu mediul extern şi a cărui dinamică rezidă în transformările de tip integrativ sau instrumental executiv efectuate de grupuri speciale de operatori asupra acestor conŃinuturi. anchetatorul operează reversibil şi recursiv. Astfel spus. 245 Idem. anchetatorul trebuie să acŃioneze cu perspicacitate şi o mare putere de discernământ. p. într-o primă aproximare. În activitatea de stabilire. 209-227. a stării de fapt. c) informaŃia să fie codificată într-un limbaj care să exprime în mod fidel esenŃa evenimentului judiciar. memoria este ceea ce se obŃine în urma operaŃiilor de stocare şi conservare a informaŃiei despre stările surselor externe şi despre acŃiunile şi trăirile subiective în raport cu ele. ci mesaje informaŃionale de tipul codurilor-imagine.

oboseală. plictiseala. filosofică. etică.acumulate în cursul activităŃii anterioare”246. 249. toleranŃei. De aceea. învăŃare (evoluŃie)”248. disponibilităŃii de a asculta şi stăpânirii de sine. anchetatorului îi este necesară şi memoria de scurtă durată pentru a reuşi să consemneze şi în scris relatările partenerilor relaŃiei. permiŃându-i acestuia un comportament profesional echilibrat pe fondul psiho-fiziologic general pozitiv. p. Este limpede că. Integritatea senzorială defineşte. în mod oral. Idem. 249 Idem. anchetatorul trebuie să posede o stare corespunzătoare a sănătăŃii şi să dispună de o mare capacitate de efort voluntar. operaŃiune care este ulterioară convorbirii. cum ar fi: dezgustul. 246 247 Idem. Integritatea senzorială are în vedere condiŃia fiziologică normală a analizatorilor anchetatorului. sila. p. ci şi evaluările. sau a celor de sensibilizare. a cursului evenimentelor externe cu cel al evenimentelor din planul intern al subiectului”249. estetică etc. involuŃie. interpretările ei prin prisma unor criterii şi etaloane de esenŃă socio-culturală. 226. declanşând mecanismul psihic al afectivităŃii ce se poate exterioriza prin manifestări incompatibile cu profesiunea de anchetator. agresivitatea etc. 248 Idem. în ultimă analiză. cunoscut fiind că „valorile funcŃiei sensibilităŃii sunt supuse unor oscilaŃii ca urmare a fenomenelor de adaptare. „Memoria de lungă durată nu cuprinde numai informaŃie pur constatativă despre evenimentele percepute sau trăite. Complexitatea şi durabilitatea contactelor comunicaŃionale specifice activităŃilor de anchetă judiciară implică întotdeauna acŃiunea mai puternică sau mai slabă a unui factor de noutate. contrast. Integritatea senzorială a anchetatorului constituie fundamentul psiho-fiziologic al corectitudinii şi exactităŃii redactării documentelor de anchetă ce constituie suportul material al mijloacelor de probă. personalitatea anchetatorului. Procesele afective iau naştere prin „corelare informaŃională. 225. din perspectiva sarcinilor de reglare sau a stării echilibrului optim.”247. 219 . Asemenea manifestări trebuie contracarate prin autocontrolul pe care şil impune anchetatorul şi exerciŃiul perseverent al răbdării. depresie. 130. ştiinŃifică. Echilibrul emoŃional vizează componenta afectivă a psihicului anchetatorului. întrucât ancheta judiciară debutează la nivelul fiecărui partener al relaŃiilor interpersonale. p. p.

Dacă anchetatorul nu va reuşi să-şi asigure „o suprafaŃă psihică perfect plană” şi. la nevoie. frământat de problemele proprii. 7 – Persoanele care răspund de aplicarea legilor nu trebuie să comită nici un act de corupŃie. va apare în faŃa interlocutorului ca un om impresionabil. cu întreaga lor capacitate”. Art. „Art. în art. agresiv. Importante garanŃii juridice pentru eliminarea prejudecăŃilor sunt stabilite în art. care. În activitatea de anchetă judiciară nu se justifică. ele trebuie să împiedice orice încălcare a legii sau a prezentului Cod şi să li se supună cu hotărâre. Este. Echilibrul emoŃional al anchetatorului este condiŃionat şi de lipsa oricărei prejudecăŃi sau a duşmăniei faŃă de persoana anchetată. stările afective şi reacŃiile existente în momentul comiterii faptei şi.. credem. Ele trebuie să se opună cu vigoare oricăror acte de acest gen şi să le combată. nervos. Capacitatea anchetatorului de a judeca rolurile protagoniştilor din afacerile judiciare. inteligenŃei şi talentului său profesional de a intui jocul infractorului sau al falsei victime. şansele de realizare a scopurilor propuse diminuându-se. incriminând tortura. De asemenea. sau să joace orice personaj pentru a-i înŃelege mai bine motivele. să apere drepturile fundamentale ale oricărei persoane”. 8 – Persoanele răspunzătoare de aplicarea legilor trebuie să respecte legea şi prezentul Cod. prin manifestările sale negative. De asemenea. „nu intră în pielea infractorului sau victimei”. 2 din Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii este stabilită obligaŃia juridică a acestora „să respecte şi să protejeze demnitatea umană. 220 250 . în general. Anchetatorul nu joacă rol de infractor sau victimă. întreaga personalitate.p. nici legal şi nici moral. Importante din perspectiva echilibrului psihologic al anchetatorului sunt şi dispoziŃiile art. în afara oricărei discuŃii că dispoziŃiile documentului de drept internaŃional citate oglindesc preocuparea legislaŃiei penale moderne pentru înlăturarea prejudecăŃilor din conduita autorităŃilor judiciare răspunzătoare de aplicarea legii. atunci cadrul general al desfăşurării anchetei va deveni precar. aceasta fiind numai expresia metaforică a abilităŃii anchetatorului. 267 C. menŃionează în mod expres „pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea”. să simuleze perfect orice stare sau trăire. 7 şi 8 din Codul de conduită250. procedeele artei teatrale şi nici scenariile. În literatura de specialitate se apreciază că anchetatorului îi este necesară şi o capacitate actoricească pentru a putea.

după o cercetare criminalistică lege artis. ca şi cunoştinŃele operaŃionale de psihologie judiciară permit identificarea autorilor şi adevărul faptelor lor în condiŃiile impuse de standardele moderne ale procesului penal. despre eficienŃa căruia era foarte bine informat (din surse străine) a recunoscut fără nici o ezitare că este 221 251 . teza jucării rolurilor de către anchetator. după procedeele artei dramatice. priceperea şi rezistenŃa psihică a anchetatorului. în faŃa aparatului „Polygraph”. Că uneori anumite rezolvări sunt spectaculoase. fiind întrebat pe cine suspicionează. metodele tactice. fiind presărată cu obstacole. În consecinŃă. cu coincidenŃe stranii care solicită la maximum inteligenŃa. anchetatorul face mai mult ştiinŃă decât artă. Temeiurile acestui demers sau indiciile de probabilitate spre versiunea opusă celei susŃinute de şeful gărzii au fost furnizate de lipsa oricăror urme la faŃa locului. situându-se pe ipoteza judecării rolului pe care şi l-a asumat şeful gărzii demnitarului de a coopera cu anchetatorul. Şeful grupei de pază şi gardă al unui demnitar. nefiind necesar împrumutul procedeelor din arta dramatică. actul profesional frecvent utilizat este cel al analizei şi judecării rolurilor pe care diferitele persoane implicate în afacerile judiciare le joacă şi dacă acestea sunt reale sau fictive251. În realitate.Ancheta judiciară prezintă o anumită duritate. i s-a propus şefului gărzii să urmeze procedura firească a investigaŃiei vizând detecŃia comportamentului simulat pentru a fi exclus din cercul suspecŃilor şi pentru ca anchetatorul să se convingă că sprijinul pe care s-a declarat dispus să-l ofere anchetei judiciare este dezinteresat şi de bună-credinŃă. sugerând verificarea minuŃioasă a acestora pe perioada timpului critic. Când însă s-a aflat în laboratorul de testare psihologică. În realitatea judiciară nemijlocită cu care se confruntă anchetatorul. a furnizat o listă de suspecŃi. ni se pare vetustă. aceasta depinde tot de ştiinŃa anchetatorului. cu răsturnări de situaŃii. adică şi-a propus să-i judece rolul din perspectivă psihologică. De asemenea. Iată câteva exemple în acest sens: 1. tehnica criminalistică. procedee suficiente pentru descoperirea adevărului. principii şi garanŃii corespunzătoare pentru asigurarea drepturilor şi respectarea demnităŃii fiecărui participant la procesul penal. necunoscând că aceasta se va face prin biodetecŃie. sobru şi solemn. Cel în cauză a acceptat testarea. şi-a pus problema dacă acesta este un rol real. În acest stadiu al anchetei a intervenit psihologicul care. LegislaŃia procesuală asigură un cadru juridic adecvat anchetei. audiat în cazul unui furt de valută de la reşedinŃa demnitarului. Pentru toate aceste argumente.

se stabileşte rolul real al soŃului – acela de ucigaş al soŃiei sale – al cărei cadavru l-a ascuns într-o fântână. Pentru a-şi motiva lipsa de acasă. săvârşit de trei tineri. de psihologie judiciară. 2. direcŃionaŃi subtil spre organele de anchetă. Testul de specialitate. pe analiza contradicŃiilor apărute în anchetă. Un soŃ reclamă dispariŃia soŃiei de la domiciliul conjugal. iar „infractorii” inocenŃi. algoritm frecvent utilizat în ancheta judiciară. acesta nu se confirmă. în faŃa părinŃilor săi. „victima” era autoarea unei plângeri penale calomnioase. specific în disimularea faptelor penale. o tânără reclamă că a fost victima unui viol. În mod surprinzător. Un afacerist reclamă că a fost tâlhărit de autori necunoscuŃi în holul de la intrarea în locuinŃa sa. Fiind testat rolul de victimă al tinerei. Testul asupra tinerilor îi inocentează. La o analiză psihologică de fineŃe a conŃinutului reclamaŃiei. o soluŃie eronată. pe logica sau lipsa de logică a faptelor sau a unor împrejurări legate de faptă. prin utilizarea unor martori mincinoşi.În toate cazurile prezentate activitatea anchetatorului a fost una cerebrală. 3. Aşadar. da. 4. infirmă rolul de victimă şi îl confirmă pe cel de escroc. cu sprijinul biodetecŃiei. Leziunile constatate prin certificatul medico-legal sunt însă disproporŃionate şi atipice în raport cu descrierea agresiunii din plângerea penală. susŃinând şi versiunea unei posibile aventuri amoroase. pentru că prin reclamarea tâlhăriei afaceristul a intenŃionat să-şi însuşească sumele aparŃinând asociaŃilor săi. transpiră ipoteza înscenării. Tactica de cercetare în exemplele prezentate se constituie pe indicii de probabilitate ce se grupează în algoritmul „ipotezelor pereche”. La prima vedere. Evident. îndelung exersată şi validată de zeci de cazuri. soŃul obŃine confirmarea oficială a fugii soŃiei cu un amant. autorul furtului valutei pe care trebuia să o păzească. O lovitură de teatru s-ar putea afirma. constând în verificarea prin biodetecŃie a sincerităŃii reclamaŃiei. printr-o acŃiune de judecare a rolului soŃului. 222 . prilej cu care i s-a luat o importantă sumă de bani. Această activitate s-a fundamentat pe informaŃiile obŃinute în anchetă. Cazul a fost soluŃionat în urma şocului psihologic creat de impactul tehnicii de biodetecŃie asupra unei persoane perfect documentate despre metodologia de testare şi rezultatele acesteia. de analiză psihologică a comportamentului persoanelor aflate în relaŃia sa profesională. Procedeul utilizat are însă o fundamentare ştiinŃifică. După 3 ani de la reclamaŃie. la mai puŃin de două ore de la primul contact cu organele de anchetă ale poliŃiei judiciare ale Inspectoratului de PoliŃie a Municipiului Bucureşti. ce s-a declanşat în urma unei reclamaŃii a părinŃilor dispărutei.

. nu sunt altceva decât activităŃi de inferenŃă operativă. lipsa acută de informaŃii autentice i-a obligat pe anchetatori. Or. în primul rând. în mod firesc. Bucureşti. activitatea sa nu este cea a unui actor. de căutări care depăşesc. Prin urmare. acest control implică. să încerce să penetreze necunoscutul. În toate situaŃiile de infracŃiuni disimulate au apărut perioade de blocaj a anchetei. un simplu joc dramatic.îndeosebi în cauzele complicate în care este implicată şi activitatea laboratorului de psihologie judiciară. cum se exprimă Piaget). A gândi logic (a experimenta logic. J. 223 252 . să reconstituie variante a unor posibile moduri de acŃiune. posibilitatea de a reveni la punctul de plecare. pornind de la particularităŃile cazului. în mod necesar. îl orientează pe anchetator spre actul profesional al judecării şi stabilirii adevăratului rol al protagoniştilor cazului judiciar. Un sinoptic simplu este edificator pentru a învedera ceea ce înseamnă o „ipoteză pereche”. de efort cerebral. aşa cum constată Jean Piaget: „A gândi înseamnă. 9. p. de la aceasta la verificarea ei”. a experimenta mental pentru a se putea trece de la problemă la ipoteză. Psihologia inteligenŃei. de a reface sau reconstitui unele secvenŃe etc. Versiunea reclamată (falsă) DispariŃie de persoane Accident rutier Incendiu cu victimă Sinucidere Tâlhărie cu autor necunoscut Furt cu autor necunoscut Viol comis în grup Furt din avutul public Versiunea anchetei (adevărată) Omor Omor Omor Omor InexistenŃa faptei (înscenare) InexistenŃa faptei (înscenare) InexistenŃa faptei (înscenare) Delapidare În asemenea situaŃii cercetările bazate pe algoritmul „ipotezelor pereche” aduc în faŃa anchetatorului datele (indicii) de disimulare care se polarizează în jurul versiunii anchetei şi care. Piaget. anchetatorul nu joacă roluri. 1965. „într-un cuvânt. capacitatea reversibilităŃii”252.. indiscutabil. ci esenŃa activităŃii sale constă în a gândi şi. esenŃialmente psihologice. Toate aceste activităŃi. Editura ŞtiinŃifică. asupra mecanismului acestor operaŃiuni. posibilitatea de a ne desprinde de succesiunea faptelor mentale. implică posibilitatea unui control conştient asupra cursului operaŃiilor mentale.

se poate spune că faptele generatoare ale bunei-credinŃe creează două stări de concordanŃă sau de conformitate: pe de o parte. Gherasim. scriitor şi jurist roman Marcus Tullius Cicero. Nu de puŃine ori. pe care o considerăm de referinŃă în materia bunei-credinŃe. Buna-credinŃă în raporturile juridice civile. D. În ce măsură buna-credinŃă îşi justifică tratarea într-un curs de psihologie judiciară vom încerca să demonstrăm în consideraŃiile următoare. 1981.. una trebuind să se confirme. pornind . conformitatea între cuvinte şi actele sale (fidelitatea în angajamente)”255. toate pornind însă de la cunoscuta maximă romană „Honeste vivere. Editura Academiei Române. respectiv bunacredinŃă a anchetatorului. conform căreia buna-credinŃă constă în: „sinceritate în cuvinte (veritas) şi fidelitate (constantia) în angajamente”254. să fie infirmată. 224 254 253 . 24-35. după autorul citat. deci şi sistemului de drept român. alterum non laedare. iar a doua. În lucrarea. În mod practic. „Pornind de la această definiŃie. p. 7. Buna-credinŃă s-a cristalizat ca un concept juridic fundamental în dreptul roman şi este specific sistemelor de drept din familia romanogermanică. Având în vedere ideea fundamentală ce ne preocupă.Acestea sunt argumentele pentru care pledăm pentru judecarea rolurilor. pornind de la convingerea că o prezentare a laturilor conceptului bunei-credinŃe în ştiinŃa şi practica dreptului (aceasta din urmă incluzând şi exerciŃiul psihologiei judiciare) serveşte mai eficient deontologia activităŃii de anchetator şi ideea de justiŃie. doctrinele moderne de drept dau diferite definiŃii bunei-credinŃe.aşa cum sublinia Piaget – de la problema (de soluŃionat) la ipoteză. suum quique tribunere”. Anchetatorul. filosof. conformitatea între ceea ce omul gândeşte şi ceea ce el afirmă (sinceritate în cuvinte). 255 Idem. Bucureşti. A se vedea cazuistica din capitolul dedicat acestei probleme. p. La rândul lor. acesta este algoritmul anchetatorului în situaŃia „ipotezelor pereche”: problema de soluŃionat pusă în actul de sesizare este transpusă în „ipotezele pereche”. Buna-credinŃă. Buna-credinŃă în raporturile juridice civile. iar de la aceasta la verificarea ei. o definiŃie analitică şi deci mai didactică. cazuri judiciare deosebit de grele au fost rezolvate prin utilizarea biodetecŃiei judiciare253. este citată şi definiŃia ilustrului om politic. evident. magistratul trebuie să fie profesionişti de bună-credinŃă. iar apoi se trece la verificarea acestora. iar pe de altă parte. am preferat. nu pentru jucarea lor.

sublinia: „Ultimul cuvânt în decizie îl constituie 256 Idem. fără nici un fel de discriminare. toate acestea având un conŃinut etic. pornind de la datele pe care le furnizează practica anchetei şi a instanŃelor penale: • intenŃia dreaptă: subordonarea activităŃii autorităŃilor judiciare obiectivului aflării adevărului. • abŃinerea de la producerea prejudiciilor: observarea posibilelor vicii în activitatea de urmărire penală sau de judecată. p. respectării legii şi ordinii de drept. ordine şi temperanŃă. În antiteză cu buna-credinŃă. a prezumŃiei de nevinovăŃie şi a dreptului la apărare. respingerea oricăror ingerinŃe în actul de justiŃie. respectarea garanŃiilor procesuale. în Principiile filosofiei dreptului. laturile conceptului bunei-credinŃe pot fi grupate în următoarea ordine: a) un grup de fapte psihologice determinate care alcătuiesc onestitatea (. Cum se caracterizează aceste elemente în activitatea anchetatorului şi magistratului.6. „reaua-credinŃă” se va fonda întotdeauna pe fapte psihologice situate exact la antipodul celor menŃionate. • liceitatea: utilizarea în ancheta judiciară numai a procedurilor admise de legislaŃia procesual penală şi procesual civilă. soluŃionarea cauzelor numai pe probe certe. Intima convingere Vom porni la analiza acestui concept de la Hagel care. Buna-credinŃă va trebui să conducă la soluŃii temeinice şi legale atât în activitatea de urmărire penală.Aşadar. 225 . cât şi în cea a instanŃelor judiciare. liceitatea şi abŃinerea de la producerea prejudiciului256. adică: intenŃie răufăcătoare. diligenŃa. ilicitate şi vătămare. vom încerca să răspundem. b) un grup de elemente intrate în sfera dreptului ca o consecinŃă a faptelor psihologice menŃionate şi anume: intenŃia dreaptă.. • diligenŃa: circumscrierea eforturilor de soluŃionare a cauzelor judiciare în limitele admise de procedurile legale. imprudenŃă. prudenŃă. evitarea abuzurilor de orice fel. sesizarea şi înlăturarea acestora. 5. receptivitate la cererile apărării faŃă de posibilele prejudicii.honeste vivere”) constând în: loialitate. toate ca rezultat al lipsei de onestitate. 34. precum şi a drepturilor omului stipulate în actele de drept internaŃional.

343. al. legea organică de organizare judecătorească stabileşte şi inamovibilitatea magistraŃilor pentru că. magistraŃii sunt aceia care soluŃionează cauzele penale. 4). deşi subiectivă”257. Bucureşti. În ultimă analiză există şi un drept la intimă convingere. Credem că această dublă garanŃie este obligatorie şi pentru celelalte categorii ce funcŃionează în sistemul autorităŃilor judiciare. constatând că. adică calificarea faptului şi aplicarea pedepsei. G. a utilizării criteriilor psihologice. în ce priveşte dovada. 5). iar din perspectivă etică. acesta fiind declarat vinovat.convingerea subiectivă şi conştiinŃa (animi sententia). garanŃia este moralitatea anchetatorului şi buna sa credinŃă.F. p. La deliberare nu asistă nici reprezentantul Ministerului Public şi nici grefierul. 343. pe care se fundamentează posibilitatea magistraŃilor ce constituie un complet de judecată de-a avea opinie separată. „Preşedintele îşi spune părerea cel din urmă” (art. 226 257 . Pentru a asigura corecta funcŃionare a intimei convingeri şi a feri deliberarea de orice influenŃă. În plus. aşa cum. Din perspectivă psihologică această garanŃie nu poate fi alta decât respectarea de către anchetator a principiilor şi legilor de formare a probelor. garanŃia intimei convingeri este dublă. Dacă pentru mărturii jurământul rămâne garanŃie ultimă. răspunzătoare de corecta aplicare a legilor.. Editura Academiei Române. Judecătorii vor delibera mai întâi asupra chestiunilor de fapt. 256. pornind de la principiul constituŃional al separaŃiei puterilor în stat. În Codul de procedură penală în vigoare se menŃionează că „toŃi membrii completului de judecată au îndatorirea să-şi spună părerea asupra fiecărei chestiuni” (art. aceasta va avea loc imediat după încheierea dezbaterilor şi se va face în secret. 1963. se pune în mod firesc întrebarea care este garanŃia ultimă a intimei convingeri pe care se fundamentează o soluŃie judiciară. Principiile filosofiei dreptului. jurământul rămâne garanŃia ultimă. care trebuie prevăzut expres în orice constituŃie democratică şi terminând cu principiul independenŃei magistraŃilor şi supunerii lor numai legii. deci cele strâns legate de probaŃiune şi apoi asupra celor de drept. prezumŃia de nevinovăŃie a început să nu mai funcŃioneze în favoarea inculpatului. Din perspectivă judiciară.W. din categoria mare a celor ce contribuie la înfăptuirea actului de justiŃie. al. care se sprijină pe declaraŃii şi mărturii ale altora. Hegel.

în finalul tuturor consideraŃiilor expuse. revăzută şi întregită conform ultimelor modificări aduse Codului de Procedură Penală Carol al II-lea. altfel. Credem că intima convingere este o stare psihologică comună tuturor oamenilor în legătură cu părerea lor fermă. legiuitorul a Ńinut seama în această reglementare de un însemnat motiv psihologic: „Pentru ca judecătorii cu o experienŃă mai mare. rapiditatea sesizării unor relaŃii şi forŃa argumentării logice. intima convingere este starea psihologică a persoanelor răspunzătoare de aplicarea legilor. p. G. procesele psihologice ale deliberării pot fi surprinse în motivarea hotărârilor judecătoreşti. Curs de procedură penală. subtilitatea deducŃiilor şi sintezelor. deci cu o prestanŃă faŃă de ceilalŃi. Mai rămâne. Evident. care i-a călăuzit în aflarea adevărului. Prin urmare şi instituŃia deliberării are o componentă psihologică. Credem. de neclintit despre anumite fenomene. Modele de conduită şi tipuri de anchetatori Contactul îndelungat cu învinuiŃii ori inculpaŃii. 2 din Codul de procedură penală Carol al II-lea. nu va reuşi niciodată să câştige încrederea şi respectul celui 258 Vrăbiescu. insistenŃa. Oricum. care sunt împăcate cu propria lor conştiinŃă morală. volens-nolens. al. În drept. situaŃii etc.7. în mod evident.. prin utilizarea mijloacelor legale şi în stabilirea măsurilor legale consecutive stărilor de fapt stabilite. validarea acestei convingeri intime. spiritul de observaŃie. încorporează şi psihologia lor. aşa-zisul fler. bazată pe buna-credinŃă. EdiŃia a II-a . îşi pune amprenta formativă în educarea (în condiŃiile unui fond nativ existent) la anchetatori a unor calităŃi speciale ca: perspicacitatea. Un anchetator bun trebuie să fie o persoană căreia să-i placă să lucreze cu oamenii. mai puŃin relevată în literatura de specialitate. pentru că. că structura anchetei judiciare realizată din perspectivă psihologică poate şi trebuie să fie sistemul de referinŃă al temeiurilor unor soluŃii judiciare fundamentate pe adevăr şi justiŃie. se pretinde că părerile sunt culese de preşedinte începând cu judecătorul cel mai mic în grad şi continuând în ordinea numirilor. 413. evenimente. care sunt opera gândirii magistraŃilor şi care. care va opera în momentul rămânerii definitive a hotărârii ce o încorporează. în situaŃii şi împrejurări complexe. 5. a căror rezultantă formează intuiŃia profesională. 324.În art. 227 . să nu îi influenŃeze”258.

deprinderea de a asigura anchetei liniştea şi intimitatea necesară. atribut al unei gândiri suple şi mobile şi al unul înalt grad de profesionalism259. amplificarea nefondată a unor date sau exagerarea semnificaŃiei acordată unor gesturi şi manifestări secundare din conduita celor anchetaŃi. Unione tipografico – editrice torinese. La toate acestea se adaugă o serie de calităŃi profesionale. ridicarea tonului ori alte accese de slăbiciune. I.ascultat.a. aroganŃă sau chiar vulgaritate în relaŃiile cu persoanele anchetate. deprinderea de a intra în anchetă cu încredere în capacitatea personală. calm şi Altavilla. ş. În contextul exigenŃelor menŃionate sunt incompatibile deontologic: mulŃumirea de sine generată de încrederea exagerată în propriile calităŃi şi în experienŃa proprie. ruperea contactului cu elementele teoretice sau de noutate din profesiune. 866-882. p. p. sensibili la flatare şi la aprecieri. La toate acestea se adaugă atitudini absolut particulare adoptate în raport cu categoriile de învinuiŃi: vanitoşi. instalarea stereotipurilor. 260 Idem. a începe ascultarea fără a fi cunoscut în profunzime persoana celui cu care urmează confruntarea este ca şi aruncarea în valuri fără cunoaşterea înotului.260. Studierea comportamentului anchetatorilor. E.. în relaŃia anchetatoranchetat. Anchetatorul trebuie să posede capacitatea de a se exprima clar şi de a discuta în mod inteligent. ca o condiŃie absolut necesară unei interogări eficiente. precum şi tăria morală de a mai insista încă puŃin din momentul în care s-a ajuns la concluzia că totul este zadarnic. automatismelor şi spiritului rutinier. nu va poseda niciodată forŃa de persuasiune. calm şi echilibrat. sondându-le şi interpretându-le corect comportamentul expresiv în raport cu întrebările semnificative. 902-908. Oricum. tendinŃa de a suspecta orice om de activitate infracŃională. ticuri. 1955. îşi ascultă cu atenŃie şi interes interlocutorul. impertinenŃă. modul uneori absent sau defectuos de a formula întrebări. între care cea mai frecvent întâlnită în literatura de specialitate îi categoriseşte pe anchetatori în următoarea tipologie. deprinderea anchetatorului de a nu-şi permite gesturi de nervozitate. răbdător. orgolioşi. a condus la diferite clasificări. 228 259 . bănuiala excesivă privind orice persoană anchetată. între care: obişnuinŃa de a privi interlocutorii în ochi pe tot parcursul ascultării. Psihologia giudiziaria vol. care-şi fac din statutul de infractor un renume. frecvent întâlnită şi în clasificarea tipurilor de conducători: Anchetatorul temperat: se caracterizează printr-un comportament firesc.

impunându-şi la modul imperativ voinŃa în faŃa interlocutorului. Anchetatorul autoritar mizează mai mult pe intimidarea anchetatorului decât pe stimularea psihologică a acestuia pentru a coopera. penibilitatea sau chiar inhibarea anchetatului. sau a altora asemănătoare. Anchetatorul amabil: manifestă o anumită transparenŃă în relaŃia cu interlocutorul şi jovialitate. Anchetatorul autoritar: se particularizează printr-o atitudine rigidă. putând compromite ancheta. cum ar fi: amuzamentul. Anchetatorul vorbăreŃ: este un tip complexat de necesitatea afirmării sau necesitatea de a se descărca de o tensiune afectivă. ce caracterizează stilul unor anchetatori. Anchetatorul patern: adoptă un comportament blând în anchetă.analitic. iar investigaŃia poate fi compromisă. nu găseşte modalităŃile optime de a stimula pozitiv convorbirea. situaŃii ce pot prejudicia rezultatele anchetei. 229 . Nu este interesat în studiul psihologiei anchetatului şi. anchetatul se inhibă. manifestând uneori chiar compasiune faŃă de anchetat. Istoria cunoaşte însă şi această categorie de anchetatori sub diverse denumiri. Asemenea atitudini pot fi speculate de infractorii recidivişti care nu vor ezita să-şi atenueze faptele. Atmosfera degajată pe care o creează oferă premisele unui studiu psihologic mai adecvat a anchetatului. iar logoreea este modalitatea de a se elibera de aceste stări. Anchetatorul cabotin: este cel care exagerează în utilizarea procedeelor actoriceşti. între care cea mai frecventă este aceea a anchetatorilor torŃionari. întrucât în sistemul judiciar modern existenŃa acestora este greu de imaginat. Dacă amabilitatea nu este constantă. din această cauză. Din motivele menŃionate. Nu am inclus în această clasificare pe anchetatorii violenŃi. gravă. categorie specifică sistemelor judiciare ale statelor totalitariste. pentru lămurirea aspectelor esenŃiale ce interesează ancheta. Intervine oportun şi eficient. cu accent de solemnitate. anchetatorul vorbăreŃ intervine inoportun şi lipsit de eficienŃă în relatările anchetatului. Asemenea exagerări pot provoca stări improprii pentru ancheta judiciară. echilibrul anchetei se poate rupe. dispreŃul. cu tactul corespunzător situaŃiei. nu ezită să-şi trateze interlocutorul cu o Ńigară sau o cafea.

constând în vinovăŃia făptuitorului. 230 261 . VII – BiodetecŃia judiciară din N. Pentru interesante aspecte interdisciplinare. T. fiind resimŃită la nivel afectiv ca trăire. ceea ce face ca infracŃiunea să fie caracterizată de lege şi printr-o trăsătură de natură morală. fapta este o expresie materializată a proceselor psihice contrare intereselor şi valorilor sociale protejate prin norme juridice. specialiştii şi studenŃii pot aprofunda cap. Zdrenghea. ea exprimând un raport de contrarietate între voinŃa subiectului şi norma de drept. adică fapta să fie expresia unei anumite atitudini psihice a subiectului în ceea ce priveşte voinŃa de a săvârşi fapta şi conştiinŃa caracterului şi a urmărilor acesteia. Astfel spus. a) Teoria normativă a vinovăŃiei Pentru prima dată. la momentul imediat anterior săvârşirii acesteia. Frank Reinhard a conceput vinovăŃia ca o judecată de valoare asupra conŃinutului psihic al faptei. faŃă de faptă şi urmările ei .1. VinovăŃia constă în atitudinea psihică a (persoanei) făptuitorului faŃă de fapta socialmente periculoasă săvârşită de el şi faŃă de consecinŃele acelei fapte.1. V. Mitrofan. ConsideraŃii de psihologie judiciară asupra vinovăŃiei ca atitudine psihică şi realitate juridică În săvârşirea faptei ce prezintă pericol social se reflectă o anumită poziŃie a făptuitorului faŃă de valorile sociale ocrotite prin normele dreptului penal.VINOVĂłIA CA TRĂIRE PSIHICĂ ŞI REALITATE JURIDICĂ SecŃiunea I COMPORTAMENTUL INFRACłIONAL DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ 6. mai exact. Butoi. subiectivă. adică atitudinea psihică pe care autorul a avut-o la momentul săvârşirii faptei ilicite. Psihologie judiciară. sentiment de culpabilitate.Capitolul VI PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI SIMULAT261 .

caz în care se reproşează voinŃei că nu a împiedicat producerea faptei. b) Teoria psihologică a vinovăŃiei Teoria psihologică a vinovăŃiei consideră că aceasta nu poate fi analizată decât în raport cu o persoană responsabilă. În lipsa capacităŃii psihofizice. iar pe de altă parte. pur cauzală a mişcării membrelor persoanei incapabile. VinovăŃia penală.) ar fi acŃionat în alt mod. Antoniu. Însuşirile individuale ale agentului şi specificitatea situaŃiei sunt transferate asupra altei persoane luate ca termen de referinŃă. intenŃia este un proces psihic care explică finalitatea şi caracterul acŃiunii volitive. sociale în care a acŃionat agentul şi au influenŃat asupra motivaŃiei faptei. vinovăŃia devine un concept autonom fără un conŃinut psihic. univ. Criteriul individual va avea în vedere modul de comportare a altei persoane care. ci duce la o adâncire a acestora. la o examinare a lor în lumina întregii personalităŃi a agentului. 1995. teoria normativă nu conduce la o desprindere a proceselor psihice care însoŃesc şi se manifestă în luarea hotărârii de a acŃiona şi în punerea în execuŃie a hotărârii. economice. la procesele psihice care explică comportarea făptuitorului. Editura Academiei Române. respectând legea. 231 . Criteriul social va Ńine seama de anumite circumstanŃe concomitente faptei legate de condiŃiile familiale. un mare rol avându-l valoarea motivelor care au stat la baza vinovăŃiei. sex. În această teorie. este un factor revelator al atitudinii interioare a agentului faŃă de ordinea juridică. atitudinea sa internă faŃă de ordinea juridică. agentul poate comite doar fapte periculoase. Rezultatul nociv pe care l-ar putea produce persoanele incapabile apare mai degrabă ca o consecinŃă mecanică. În cadrul acestei teorii se subliniază dubla poziŃie a intenŃiei: pe de o parte. de la procesele psihice implicate în săvârşirea faptei. Accentul analizei se mută deci. pregătire profesională etc. De fapt. Bucureşti. Evaluarea reproşului se face după criterii individuale şi sociale. VinovăŃia apare astfel ca o atitudine reproşabilă sub aspectul modului în care agentul concepe obligaŃiile sale faŃă de ordinea juridică. capabilă să-şi dea seama de condiŃiile în care acŃionează şi de consecinŃele faptei şi să-şi coordoneze activitatea în raport cu aceste cunoştinŃe. George Antoniu262 subliniază cele două ipostaze ale vinovăŃiei: aceea de element al conceptului de infracŃiune şi aceea de proces 262 G. într-o situaŃie similară cu cea în care s-a găsit agentul şi având aceleaşi însuşiri ca şi acesta (vârstă. dr. dar nu fapte intenŃionate sau culpoase.În ceea ce priveşte cele două forme sub care se exprimă vinovăŃia – intenŃia şi culpa – se consideră că faptul intenŃionat este un fapt involuntar care nu trebuia produs. Prof.

Definită strict.1. a riscurilor acŃiunilor ilicite.1. în fine. 263 Doctrina dreptului clasic acceptă următoarea evoluŃie: apariŃia motivului. Procesele psihice ce preced şi însoŃesc săvârşirea infracŃiunii. Dinamica secvenŃelor comportamentale Structura informaŃională psihosensibilă are în conŃinutul său patru secvenŃe distincte sub aspect psihologic. evaluarea avantajelor şi dezavantajelor.1. Matricea infracŃională (culpabilizatoare). Structurile informaŃionale reprezentând matricea infracŃională. precum şi cele ce succed acesteia sunt integrate conştiinŃei infractorului sub forma unui pattern infracŃional stabil.1. cu conŃinut şi încărcătură afectiv-emoŃională specifică şi cu o caracteristică fundamentală – psihosensibilitatea – în virtutea căreia este posibilă conservarea în structurile memoriei a unei realităŃi psihice obiectivată în mod fascinant la nivelul amintirii despre faptă (inclusiv substratul ei afectiv-emoŃional).2. trăire psihică a culpabilităŃii între conştiinŃa culpabilă şi norma juridică incriminatoare).3. 6. filmul netrucat şi netrucabil al derulării infracŃiunii. rămân implementate în neuronii scoarŃei cerebrale datorită psihosensibilităŃii latente ce poate fi reactivată. dislocată şi exteriorizată (monitorizată) în biodiagramele specifice investigaŃiei conduitelor simulate fiind identificabilă (exclusiv la autorii faptelor infracŃionale) sub impactul stimulilor de natură psihologică. la deliberarea şi asumarea riscurilor şi. fie. care se diferenŃiază în intensitate şi se delimitează în timp263. 6. executarea acŃiunii. a măsurilor de împiedicare a identificării. autoimplementat secvenŃă cu secvenŃă în memoria infractorului. 232 . Evaluarea acestor elemente se poate finaliza fie prin renunŃarea la proiectele ilicite.3. la executarea proiectului infracŃional. în consecinŃă. matricea infracŃională este o realitate a conştiinŃei infractorului.psihic descris în norma de incriminare (în subsidiar. Comportamentul infracŃional din perspectiva reperelor sale psihologice 6. adoptarea hotărârii şi. lupta motivelor. punerea în operă a proiectului infracŃional este precedată de procesul specific al concepŃiunii faptei penale care cuprinde analiza posibilităŃilor de acŃiune. dimpotrivă. Matricea morală din perspectiva contradictorialităŃii Sub aspect psihologic.

intenŃia infracŃională primeşte un contur precis generând reechilibrarea sferei afectiv-motivaŃionale. despre locul infracŃiunii. acestea fiind componente esenŃiale ale potenŃialului său criminogen. manifestându-se la unii infractori printr-un anumit grad de surescitare. problematica psihologică fiind axată pe coeficientul de risc. pe care se fundamentează opŃiunea pentru mobilul comportamentului ilicit. În acest stadiu.SecvenŃa primară însumează procesele psihice care se nasc şi se consumă până la decizia de a comite infracŃiunea proiectată. măsurile de acoperire şi sustragere de la identificare şi răspundere. Fiind intime şi deosebit de intense. asigurarea rezultatelor acesteia. care stimulează câmpul reflecŃiei asupra consecinŃelor în raport cu reuşita sau nereuşita. mai ales pe miza pusă în joc. Un rol deosebit de important în prelevarea şi anticiparea mentală a finalităŃii acŃiunilor proiectate îl au stabilirea orientării antisociale şi experienŃa din trecut a agentului infractor. pe primul plan trecând de această dată procesele reflexiv-volitive. posibilităŃile de acoperire şi fugă în caz de surprindere etc. contactarea de complici. SecvenŃei secundare îi sunt specifice procesele de analiză şi sinteză a datelor deŃinute de agentul infractor şi de structurare a acestora pe variante de acŃiune. latura imaginativprospectivă a acesteia este urmată de acŃiunile materiale cu caracter pregătitor. Această etapă se caracterizează prin perceperea şi prelucrarea de către agentul infractor a informaŃiilor declanşatoare de tendinŃe şi motivaŃii antisociale. Această etapă se caracterizează printr-un intens consum lăuntric. supravegherea obiectivului şi studiul acestuia. 233 . experimentarea privind pătrunderea şi ieşirea de la locul faptei. culegerea de informaŃii despre victimă(e). timpul de săvârşire a infracŃiunii. Un rol deosebit în luarea deciziei infracŃionale îl are funcŃia de proiecŃie-anticipare. precum şi alte elemente necesare reuşitei. sentimentul satisfacŃiei coexistând cu trăirea anxiozităŃii. nesiguranŃei şi îndoielii. toate aceste procese psihologice sunt caracterizate printr-un mare consum de energie nervoasă. ActivităŃile specifice etapei secundare se desfăşoară sub forma reprezentării mentale a unui plan de acŃiune despre mijloacele şi modalităŃile de realizare a scopului. Specificul actelor preparatorii constă în procurarea de instrumente şi materiale necesare actelor de executare a infracŃiunii. recunoaşterea locului faptei. adică deliberarea. SecvenŃa secundară cuprinde procesele psihice care au loc din momentul luării deciziei infracŃionale până la pregătirea materială şi săvârşirea faptei. din care se va alege varianta optimă. O dată definită hotărârea de a comite infracŃiunea.

acesta putând pierde obiecte personale în câmpul faptei. 234 . fiinŃele sau fenomenele percepute de agentul infractor în timpul comiterii faptei (instrumentele destinate săvârşirii infracŃiunii. inculpării şi pedepsei. uită obiecte corpdelict purtătoare de urme. cât şi surescitării nervoase în care aceasta se derulează. Psihologic. în funcŃie de proprietăŃile lor fizicochimice (intensitate. în intenŃia sustragerii de la răspunderea penală. care generează trăirea unui acut sentiment de precipitare şi teamă. victima/victimele). Lipsa unui autocontrol caracteristic pentru un mod de acŃiune şi gândire în situaŃii normale. chiar şi în cazul infractorilor ce operează „cu sânge rece”. contextul spaŃio-temporal al desfăşurării activităŃilor specifice comiterii infracŃiunii etc. generează scăpări. din cauzele menŃionate. Astfel. dispunere spaŃială. încă din cele mai vechi timpuri. SecvenŃa terŃiară cuprinde procesele psihologice care însoŃesc săvârşirea infracŃiunii (în faza tentativei şi consumării faptei). se accidentează etc. mărime. În timpul comiterii infracŃiunii.) determină trăiri şi reacŃii emoŃionale tributare atât imperfecŃiunii simŃurilor. întreaga lui activitate psihică fiind dominată cu autoritate de trecerea în revistă a celor petrecute.Rezultanta comportamentului infractorului din faza actelor preparatorii poate fi. Teama de a fi descoperit. SecvenŃa a patra cuprinde procesele psihologice care se produc după săvârşirea infracŃiunii. formă. în aşteptarea unor condiŃii şi împrejurări favorizante. În general. sau uită să şteargă anumite categorii de urme. valorile ce constituie obiectul material al infracŃiunii. în scopul identificării autorului şi soluŃionării cauzei. fie desistarea ori amânarea. agentul infractor trăieşte stări emoŃionale deosebit de intense. infractorului i se diminuează autocontrolul. necesitatea de a găsi noi soluŃii unor situaŃii de fapt neprevăzute. Actele şi acŃiunile care se derulează în câmpul infracŃiunii sunt tributare crizei de timp şi neprevăzutului. comportamentul agentului infractor în această fază – postinfracŃională – este reflexiv-acŃional. fie fundamentarea în plan material a hotărârii de a comite fapta prin realizarea condiŃiilor optime reuşitei. obiectele. Elementul caracteristic psihologiei infractorului după săvârşirea faptei penale este efortul de a se sustrage identificării. a unor strategii şi scenarii de contracarare a activităŃilor de identificare şi tragere la răspundere penală a autorilor. renunŃă în cursul activităŃii infracŃionale la portul mănuşilor.. trăirea reală a riscului bulversează structurile emoŃionale şi precipită acŃiunile făptuitorului. culoare. după caz. rezistenŃa victimei etc. Toate acestea sunt exploatate de poliŃia ştiinŃifică prin metode criminalistice. Istoria criminalităŃii demonstrează existenŃa.

În contextul acestor strategii şi scenarii. încercări de intimidare a anchetatorului. dimpotrivă. tocmai prin deplasarea la Iaşi în timpul critic.1. în perioada critică. înlăturări de probe. internări în spitale sau săvârşirea de noi infracŃiuni mărunte pentru a fi arestat şi a dispărea din aria de investigare a poliŃiei. infractorul apare în preajma locului unde se desfăşoară cercetările. În cazul alibiului. organului de urmărire penală îi va fi greu să stabilească cu exactitate succesiunea în timp a celor două evenimente264.2. 235 264 . 202. prin acŃiuni menite a atrage atenŃia. Sillamy. nu puŃini sunt infractorii care îşi creează alibiuri. 265 N.) Mobilul. În final. bazându-se pe ideea că. documentele oficiale ale CFR fiind utilizate în spargerea alibiului criminalilor care justificaseră absenŃa din Bucureşti. fusese blocată prin înzăpezire. MotivaŃia acŃiunii/inacŃiunii infracŃionale constituie forŃa motrice interioară. motivul. stratagema utilizată este. 6.3. trebuinŃa. caută să fie remarcaŃi pentru a-şi crea probe. înscenări. încercând să convingă că era imposibil ca ei să fi săvârşit fapte (faptele) sau mizează pe imposibilitatea administrării probelor de către organele judiciare. p. idealul. concepŃia. Alteori. infractorii nu ezită a întrebuinŃa orice mijloace care i-ar putea ajuta: minciuna. Se va evidenŃia faptul că distanŃa CFR Bucureşti-Iaşi. ca element subiectiv al conŃinutului infracŃiunii – Comportamentul uman este determinat de modificările interne (neuroendocrine) şi de stimuli (excitanŃi) externi care influenŃează scoarŃa cerebrală265. perfidia. elementul Cu studenŃii se vor analiza strategiile de contracarare a identificării şi a probării infracŃiunii prin strategia alibiului de către fraŃii Iulian – Nicolae şi Radu – asasinii prof. călătoria cu trenul fiind practic imposibilă. căutând să obŃină informaŃii referitoare la cursul acestora. scopul etc. dispariŃii de la domiciliu. acŃionând prin denunŃuri sau scrisori anonime. autorii vor recunoaşte comiterea omorului. de la ei recuperându-se corpurile delicte: 2 butelii şi 1 ceas de buzunar din aur. 1994. În urmărirea scopului lor. Modificările psiho-fiziologice determină starea de tensiune psihică care iniŃiază un comportament propriu fiecărui individ. unde. Etiologia suportului psihologic (mobilul. modificări în câmpul faptei. de regulă. Racu Iulian în feb. deseori lăsând să se înŃeleagă că vor apela la „persoane influente” care să curme „şirul ilegalităŃilor”. după o anumită scurgere a timpului. aceea de a se îndepărta în timp util de la locul infracŃiunii şi de a apărea cât mai curând în alt loc.

Motivele se află într-o interacŃiune instabilă care generează stări tensionale sau chiar între infractor şi societate. fiziologici. biologică. Selectarea şi asimilarea trebuinŃelor şi mobilurilor (motivelor) într-o structură constantă şi eficientă în domeniul infracŃional. Derularea existenŃei sociale poate să fie idealizată de infractor în sensul preluării unor modele comportamentale sau a anticipării unor soluŃii care să justifice propria sa atitudine infracŃională. TrebuinŃa infractorului având o natură diferită (socială. afectivi. persistând până la reducerea tensiunii psihice apărute (prin săvârşirea sau desistarea de la producerea faptei). orientând comportamentul individual spre reducerea tensiunii prin satisfacerea acestora sau amplificarea tensiunii din cauza neîmplinirii lor. Conduita individuală este rezultatul intervenŃiei unui ansamblu de factori conştienŃi. 266 Idem. MotivaŃia acŃiunii/inacŃiunii este declanşată de trebuinŃe. inconştienŃi. p. concepŃii care dezechilibrează biopsihosocial infractorul şi încetează prin satisfacerea acestora. determinând pe infractor să opteze între satisfacerea prin infracŃiune sau respingerea motivelor prin desistarea sa. sedimentează sau amplifică structura psihică individuală (influenŃată de anumite predispoziŃii individuale). Reprezentând un înalt grad de pregătire acŃională. sociali. Convingerile stabilizează propriile aprecieri despre unele fenomene şi situaŃii psihosociale. convingeri. intelectuali. pasiunile. Idealul infractorului va constitui un Ńel suprem al acŃiunii – omisiunii socialmente periculoasă. 203 236 . materială) impune stări şi imbolduri acŃionale tensionante. TrebuinŃele şi interesele infractorului se contopesc uneori cu unele convingeri trăite afectiv. emoŃiile şi dorinŃele sale. interese. constituie faze comportamentale ale motivaŃiei individuale reprezentată de mobilul acŃional care declanşează. formează interesele infractorilor.primar care asimilează şi sedimentează influenŃele externe şi va genera fapta. aflaŃi în interacŃiune266 care incită. TendinŃa de a trece la satisfacerea unor trebuinŃe în mod conştient sau inconştient. impulsionează şi orientează acŃiunea/inacŃiunea infracŃională. fiind implicate în sentimentele. idealuri. cât şi al finalizării acesteia. infractorul intervenind sau acŃionând pentru menŃinerea sau înlăturarea celor care nu-l satisfac. atât sub aspectul formei de realizare.

Sfera conceptului de motivaŃie comportamentală se încheie cu elementul de concepŃie despre viaŃă şi societate a infractorului. faptă care nu exclude realizarea conŃinutului infracŃiunii. ceea ce înseamnă că sensul său diferă de la infractor la infractor sau după condiŃiile specifice de realizare non sine causa acceditur (nu se acŃionează fără motiv). Reprezentând o caracteristică de impuls afectiv apărut după selectarea. nu există acŃiune237 . însă prezenŃa sa nu este obligatorie pentru desăvârşirea conŃinutului infracŃiunii. fanatism. sacrilegiu. mobilul o individualizează şi o califică. Mobilul dezvăluie natura morală a acŃiunii – inacŃiunii. obişnuinŃelor. asimilarea şi sedimentarea unor influenŃe externe. obsesii. glorie. Practic. deoarece acŃiunea-omisiunea săvârşită cu intenŃie sau din culpă are un rezultat socialmente periculos dacă infractorul are capacitatea psihofizică să răspundă penal. însă el poate lipsi din derularea unor infracŃiuni spontane. Mutabile semper causa (mobilul se schimbă mereu). direcŃionării morale. în comportamentul infractorului se regăsesc elemente esenŃiale ale temperamentului. lăcomie. Mobilul (motivul) acŃiunii-inacŃiunii infracŃionale reprezintă elementul subiectiv al conŃinutului infracŃiunii şi constă într-o cauză determinată. experienŃei şi adaptării la un anumit tip de viaŃă. maladii mentale). declanşează fapta socialmente periculoasă. gratitudine. nevroze. un imbold psihic care impulsionează. ca orientare fundamentală a comportamentului individual spre domeniul infracŃional. răzbunare. Mobilul faptei este variabil şi se caracterizează printr-un grad mai mic sau mai mare. devenind astfel un obiect al cunoaşterii individualităŃii psihologice a infractorului responsabil. În funcŃie de geneza şi conŃinutul mobilului acŃional. mobilul reprezintă un factor declanşator al faptei în sensul determinării stării psihice necesare orientării spre satisfacerea cerinŃelor individuale. mai simplu sau mai complex de organizare. precum şi ale tulburărilor mentale (frustrări. mobilul se materializează în obiectul rezoluŃiunii delictuoase şi în direcŃionarea executării dinamice a acesteia pentru satisfacerea unor cerinŃe morale individuale: gelozie. Nivelul de profunzime în reflectarea realităŃii psihosociale a mobilului infracŃional va caracteriza şi gradul de responsabilitate socială sau de iresponsabilitate a infractorului. Guvernând întreaga motivaŃie acŃională. ConcepŃia despre rezolvarea conflictelor individuale şi sociale numai prin infracŃiune (ca rezultat al experienŃei proprii) se caracterizează printr-un grad mai mic de înŃelegere a exigenŃelor sociale şi este o negare a educaŃiei individuale.idealizarea infracŃională ar trebui să caracterizeze sensul. Determinând infracŃiunea. scopul şi modelarea întregii activităŃi infracŃionale a unui individ.

Scopul este rezultatul unui proces psihic. 175 lit. se va adăuga un spor în limitele prevăzute de art.b C. intuit. 78 C.d C. în lipsa mobilului. însă în anumite situaŃii. iar fapta nu va fi sancŃionată. Uneori.pen.pen.omisiune care să nu aibă la bază un mobil acŃional ce însoŃeşte psihic şi acŃional comportamentul infractorului. volitivă a gândirii infractorului asupra unui obiectiv. iar dacă acesta este neîndestulător. explicând din ce motiv a fost săvârşită fapta penală. Formarea mobilului şi acceptarea acestuia de către infractor reprezintă o parte componentă a afectivităŃii individuale care este preponderent şi stabil negativă. ca element subiectiv al conŃinutului infracŃiunii – Scopul infracŃional este reprezentat de considerentele fixate în mod conştient de infractor care se vor realiza în mod concret prin săvârşirea unei acŃiuniinacŃiuni. infractorul anticipează rezultatul faptei care urmează a se definitiva ulterior. deliberarea şi adoptarea unei strategii acŃionale adecvate modului şi condiŃiile concrete de săvârşire a faptei pentru obŃinerea rezultatului anticipat. 247 C. a circumstanŃelor în care va avea loc acŃiunea pentru a se ajunge la rezultatul prevăzut iniŃial. exprimând caracteristica procesului acŃional. Prin scop.pen.).pen. atipice. infracŃiunea nu va exista. devansând fazele acŃionale şi devenind o circumstanŃă subiectivă a acŃiuniiinacŃiunii socialmente periculoasă. (existenŃa motivelor josnice). de manifestare bizară a unor motive acŃionale. al unei deliberări prin care făptuitorul anticipează satisfacerea unor interese şi îşi fundamentează modul de acŃiune concretă pentru a se finaliza rezultatul propus. constituind un caz tipic de neacceptare a exigenŃelor sociale. sex sau religie – art. 75. rasă. Categoriile specifice de mobiluri sunt perceptibile şi inedite. legea penală califică infracŃiunea şi după existenŃa perceptibilă a mobilului: omorul săvârşit din interes material (art. înaintea debutului faptei. Scopul este 238 . Scopul. realizat şi acceptat de infractor. în anumite situaŃii legea impune cu necesitate existenŃa mobilului pentru a se împlini elementul subiectiv al conŃinutului infracŃiunii (abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi pe temei de naŃionalitate. În sens larg.). scopul reprezintă reflectarea subiectivă. a însuşirilor. În sens restrâns. scopul semnifică stabilizarea conştientă. Sensul scopului se precizează în contextul acŃiunii. conştientă a unui rezultat infracŃional viitor. devenind astfel şi un element circumstanŃial în activitatea de individualizare legală şi judiciară a pedepsei: art. lit. legea propunând aplicarea unor pedepse până la maximul special. mobilul reprezintă o circumstanŃă agravantă în realizarea infracŃiunii. Mobilul infracŃional se dezvoltă. astfel că. în genere.

a viciilor şi a virtuŃilor. 553.dependent de rezultatul infracŃional. de rezultat şi de circumstanŃă şi face parte din latura obiectivă a infracŃiunii. fiind element subiectiv al conŃinutului infracŃiunii doar în anumite condiŃii. comandamente pozitive. voliŃional şi rezultatul urmărit. a îndatoririlor. Morala este ştiinŃa moravurilor. alături de o morală a răului (prohibiŃii) – comandamente negative. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. între rău şi răzbunare. un construct cognitiv-intelectiv plasat la nivelul conştiinŃei individuale şi uşor identificabilă la fiecare individ al speciei umane. „morala este ultimul capăt al unei asociaŃii alternative între acŃiune şi reacŃie. ea poate fi definită ca ştiinŃa binelui şi a fericirii. Bucureşti. 239 . ea este ştiinŃa acordului sau a societăŃii. ştiinŃa reacŃiilor între indivizi şi arta de a le evita: ştiinŃa prudenŃei şi a prevederii.4. 1982. a drepturilor. p. Şt. Scopul realizează joncŃiunea între actul deliberativ. ce trebuie să omitem sau să ne abŃinem de a face”268. din altă perspectivă.. conştiinŃa echilibrului social. Dacă scopul infracŃiunii concrete se ocupă de modul cum este organizată aceasta pentru producerea rezultatului. ştiinŃa estimării propriei slăbiciuni”267 sau. matricea morală (aflată în raporturi de incompatibilitate cu matricea infracŃională) este o realitate mentală. 554. 267 Odobleja. 6.1. ştiinŃa moralităŃii şi imoralităŃii. În conŃinutul infracŃiunii. socialmente periculos. infracŃiunea abstractă stabileşte un scop generalizat socialmente periculos pentru întreaga categorie de acŃiuni posibile a se realiza. p. normal din punct de vedere bio-psihic. ceea ce trebuie făcut. a ansamblului regulilor care guvernează raporturile dintre oameni. Premisele demersului se pot constitui din definirea moralei: „Morala poate fi definită din diferite puncte de vedere. Ea este filosofia şi igiena fizică şi psihică a vieŃii sociale. Morala este ştiinŃa profilaxiei şi a terapeuticii răului. între căinŃă şi consolare” – „există o morală pozitivă (morala binelui) – în joncŃiuni pozitive. 268 Idem. Matricea morală Înainte de a fi un concept. scopul este utilizat sub înŃelesurile de destinaŃie. însă nu în toate cazurile sfera şi felul scopului urmărit de făptuitor face parte din sfera şi felul scopului incriminat ca element subiectiv al conŃinutului unei infracŃiuni. În acest mod. scopul devine element subiectiv al conŃinutului infracŃiunii doar în condiŃiile în care fapta a urmărit realizarea scopului generalizat. Psihologia Consonantistă.

În virtutea acestor realităŃi se confirmă. cel al „imperativului categoric”. ea este infailibilă. mai ales. Matricea morală cuprinde legea morală implacabilă ce nu poate fi modificată. Minciuna afirmată de subiect este justificată sau nu. Sinceritatea este o prescripŃie morală care nu poate fi întotdeauna o realitate psihologică. detectarea simulării poate fi studiată şi este analizată uneori în aspectele ei mai grave. chiar condiŃionată istoric. Rousseau comenta definiŃia în felul următor: „a minŃi înseamnă a ascunde un adevăr ce trebuie dat în vileag”. constantă şi actuală. – fără a 240 . în laborator.1. atunci când este comunicată prin limbaj. categorică. Din punct de vedere psihofiziologic. NoŃiuni şi definiŃii asupra comportamentului simulat Una dintre formele de simulare (sau disimulare) o constituie minciuna. tocmai pentru că este lege. aflată în raporturi de excludere cu matricea infracŃională. coordonate ale personalităŃii morale a omului. că sindromul relevant se află în consonanŃă cu legea morală a planului decelării răului de bine. Identificarea comportamentului simulat este posibilă tocmai în virtutea realităŃii şi caracterului obiectiv al matricei morale sedimentată mental a speciei umane. Legea morală cunoaşte şi răul şi binele. forul interior de decizie. În sinteză. la unison. ascunzând stările emoŃionale demascatoare.Morala. astfel ea reprezintă starea unei încercări de a falsifica răspunsul just la o întrebare. infracŃionale. matricea morală este o constelaŃie de exigenŃe moraletice structurată la nivel mental într-un construct cu rol de filtru selectiv. se supune unui singur comandament. pentru că psihobiodetecŃia se adresează unui comandament moral – comandamentul adevărului şi sincerităŃii. este matricea noastră morală. cât şi. în timp ce comportamentul simulat se află în contradicŃie cu legea morală. şi nu poate transforma răul în bine şi nici binele în rău. sau cum spunea Kant – „liberul arbitru”.2. în fiecare din noi. SecŃiunea a II-a COMPORTAMENTUL SIMULAT 6. visá-vis de care dezvoltă la făptuitori sentimentul culpabilităŃii (vinovăŃiei) de fiecare dată când exigenŃele sale sunt încălcate. afirmând totodată că trecerea sub tăcere a acestor adevăruri pe care nu ai obligaŃia de a le face cunoscute nu înseamnă „a minŃii”. spaŃiul psihologic.

ci produsul dintre inaparenŃa care corespunde cu ceea ce este lăsat voit să se exteriorizeze şi inaparenŃa care trebuie să rămână un secret personal. devin tot mai numeroase şi. Ca şi în minciună. cu necesitate aspectul lui inaparent. adică sensul care trebuie atribuit. o semnificaŃie socială. după intenŃia sa. deci. oamenii caută să-şi convingă auditorii de poziŃia pe care şio expun aparent. a falsificării voite a adevărului printr-o formă exprimată verbal – „minciuna” – cu ascunderea expresiilor aparente care ar putea-o demasca. în general vorbind. La anxioşi. 269 270 Ciofu. 51. în fapt. Simulând. De aici şi posibilitatea cunoaşterii sigure a simulării comise. nişte necesităŃi. o constituie refuzul de a-şi mărturisi şi de a recunoaşte o anumită atitudine reală faŃă de o persoană oarecare sau încercarea de a-şi camufla faŃă de sine însuşi o anumită dorinŃă pe care totuşi o simt270. * alŃii caută să-şi proiecteze atitudinile personale în contul altora. Comportamentul este. Oricărui comportament aparent îi corespunde. Schema acestor procedee de mascare a motivelor reale. InaparenŃa în simulare este până la urmă nu numai ceea ce se încearcă a fi ascuns. de exemplu. inseparabil de formele sale de manifestare şi acŃionează ca un tot. Comportamentul simulat. Simularea îmbracă în exterior intenŃia de inducere în eroare prin trei procedee mascate: * printr-o atitudine raŃionalizatoare în care individul încearcă să ofere raŃiuni cât mai plauzibile pentru justificarea unor greşeli sau a unui comportament pe care singur îl bănuiesc a fi condamnabil.fi interesaŃi de doza de justificare a celor implicaŃi sau de caracterul oarecum artificial în care sunt induşi subiecŃii de experienŃă269. p. comportamentului aparent. I. O dată cu complicarea vieŃii sociale. prin aceasta individul atribuindu-şi voit componente sau atitudini ale altor persoane. Ceea ce este fals este sensul imprimat de individ componentei oferite spre observaŃie directă. 51. * inversul acestui tip de mascare o constituie identificarea. tipurile de simulare. nu mai puŃin răspândită însă. aparŃine lui Coleman (influenŃa freudiană). se observă adesea tăinuirea adevăratului motiv de anxietate. în orice alt tip de simulare există un anumit grad de intenŃionalitate în a înşela. IntenŃia este acea caracteristică esenŃială care deosebeşte o eroare de un fals. Cazul simulării absolute. p. Simularea este. altele mai puŃin justificate. Idem. care sunt surse ale anxietăŃii. unele mai mult.. 241 . O altă formă mai intimă de simulare.

mai concret spus. care arată o semnificaŃie anumită). talent. d) condiŃii diverse. Comportamentul simulat trece printr-o succesiune asemănătoare de etape – procese. de acŃiuni. Formele comportamentului inaparent – evidenŃiabile cu ajutorul indicatorilor fiziologici – sunt numeroase. . în altele numai în formele inaparente. învăŃare.primul element este reprezentat de momentul în care stimulului i se stabileşte sau i se reactualizează o anumită semnificaŃie pentru subiect. implicând procesele receptive (prin care se selecŃionează stimulii care dezvăluie. momentane: implicaŃii emoŃionale. Rezultă.al doilea element îl constituie evaluarea. de evaluare (prin care se definesc cerinŃele de acomodare şi se formulează acŃiunile posibile). Aici se controlează punctul în care subiectul care încearcă o simulare trebuie să-şi traducă într-un stadiu aparent intenŃiile asupra cărora a deliberat. interese etc. potenŃialităŃi etc. între o funcŃie a sistemului (S) şi comportament (R) au loc o serie de procese: de prelucrare a informaŃiilor primite.. şi anume: . Toată această prelucrare este influenŃată de: a) cadrul de referinŃă al individului. Într-o a doua schemă. selectarea tipurilor de răspunsuri.. din această schemă. dintre care. că între factorii perfect vizibili şi controlabili.2. b) pattern-ul motivaŃional: trebuinŃe. dar şi unul inaparent.6. în unele comportamentul se poate exprima în ambele lui aspecte. c) resursele de mânuire a acŃiunii comportamentale: capacitate. comportamentul punctează şi mai clar verigile inaparente incluse în acŃiunea de simulare: stimul – semnificaŃie – mediere – 242 . Dintr-o astfel de schemă se remarcă existenŃa a două elemente importante pentru conduita simulată. de la modificările bioelectrice surprinse de EEG într-un moment de atenŃie. Prima schemă la care apelăm se referă la „comportamentul de acomodare”. cât şi formele de exprimare găsite a fi convenabile. de selecŃie (prin care se aleg acŃiunile. există unele variabile intermediare care influenŃează şi întârzie răspunsul vizibil. până la creşterea tonusului sau la mişcări musculare care anticipează direcŃionarea unor organe senzitive sau apatice către obiectul atenŃiei. oboseală etc.2. (S) şi (R). Exprimarea aspectului inaparent în comportamentul simulat AcŃiunea simulării are un aspect aparent (care ne poate induce în eroare). după riscul şi recompensa pe care le presupun). semnificaŃie care poate fi cu totul alta decât cea unanim stabilită. Astfel.

dimpotrivă. posibil. Ideile nu ne vin în minte. emoŃia le însoŃeşte. de efectul atitudinii pregătitoare şi nesiguranŃa asupra rezultatului acestor acŃiuni care presupun un risc pentru individ. din punct de vedere al legăturilor. Indicatorii verbali. Totuşi. o implicare în primul rând a manifestărilor organice. orientată de o serie de criterii care uneori scapă controlului individual. mentală) capătă 243 . o a doua înaintea răspunsului efectelor. dându-le o anumită consistenŃă. deci. Libertatea unui subiect de a stabili asociaŃii de limbaj la un cuvânt-stimul dat este îngrădită.3. AsociaŃia făcută poate să apară – atât pentru experimentator.2. motori şi fiziologici ai conduitei simulate în expresia aparentă (semnificaŃia şi sensul stimulilor declanşatori de emoŃie) a) Metoda asocierilor de idei în detecŃia minciunii îşi bazează eficienŃa pe faptul că o stare emoŃională. adică. Există cercetări ale căror date probează faptul că în conŃinutul asocierilor pe care le facem pot fi incluse până şi aspectele unor perceperi subliminale. viciat. ca depersonalizat. momentul şi locul cel mai caracteristic pentru acŃiunea demascatoare a aspectului inaparent din comportamentul de simulare. Prima zonă indică lipsa unei reacŃii logice între (S) şi o anume semnificaŃie constantă. 6. Rezultă că odată cu sau după apariŃia intenŃiei de a răspunde. formularea de „asociaŃie întâmplătoare” trebuie privită cu circumspecŃie. un răspuns poate fi întârziat. În comportamentul inaparent al simulării există unele verigi.intenŃie – răspuns. Folosirea metodei asocierilor verbale în scopul detectării unui anumit conŃinut de idei. la întâmplare. o anumită semnificaŃie a cuvintelor ce se prezintă sau se spun cuiva pot influenŃa asocierile pe care acesta le stabileşte uneori. A doua zonă de incertitudine împreună cu intenŃia de a răspunde. în care obiectiv ar fi poate imposibil de pătruns dacă ea n-ar fi strâns legată de coloratura emoŃională a acŃiunilor planificate. legat de o stare momentană (emoŃională. circuitelor condiŃionate care sunt reactive şi care stau la baza asocierilor verbale. falsificat cu un altul care nu corespunde uneia de tipul statistic. musculare şi glandulare care îngroaşă cu mult latura evidenŃiabilă a acestor evenimente. În această schemă care aparŃine lui Smedslund este de reŃinut existenŃa a două „zone nelegiferate” (now lawfull region) în care sunt introduşi factori de incertitudine: una după recepŃionarea stimului. unele etape semnificative. Desfăşurarea acestor etape nu are loc fără un anumit ecou efectiv. reprezintă. cât şi pentru subiectul însuşi – ca fiind întâmplătoare. A doua arată lipsa acestei reacŃii din stimularea respectivă şi semnificaŃia personală locală.

1. dacă are cunoştinŃe de psihologie. De aceea. cum sunt şi cele specifice învinuitului sau inculpatului care caută să ascundă adevărul. Simularea constituie tocmai unul dintre aceste cazuri: aspectul emoŃional este mai viu. b) Indicatori vegetativi. determină o serie de modificări fiziologice.şansa de a deveni. cercetările întreprinse în direcŃia „detectării simulării”. semnificaŃia şi sensul stimulilor declanşatori de emoŃie în simulare După 1900. congestionarea. poziŃia verticală a undelor pulsaŃiilor înscrise este modificată.). Ca o concluzie referitoare la folosirea metodei asociaŃilor verbale. apărute în momentele de nesinceritate. c) Înregistrările fiziologice sunt asociate cu alŃi indicatori de detecŃie a simulării şi contribuie considerabil la detectarea comportamentului simulat. pot fi sesizate direct de către cel ce efectuează ascultarea. Personalul de specialitate care lucrează în criminalistică opiniază însă că în condiŃiile anchetei (cu un stres mai ridicat. specialiştii plecând de la faptul că stările de tensiune psihică. un singur instrument investigator. prin intermediul unei metode adecvate. datorită însuşi contextului afectiv în care este silit să acŃioneze subiectul sau infractorul. au fost tot mai numeroase. dacă subiectul refuză răspunsul la cuvintele critice sau repetă voit. bineînŃeles. Un alt indicator. fiziologie şi. Unele dintre aceste modificări (răguşeala.3.2. 244 . se afirmă că „dacă viteza de reacŃie verbală este diferită la cuvintele critice faŃă de acelea nesemnificative. expresia sonoră a răspunsului verbal. în lipsa unui cuvânt înlocuitor la îndemână. răspunsurile verbale anterioare – atunci vinovăŃia simulantului (subiectului) poate fi dovedită”. crisparea. 6. indicatorii vegetativi se situează pe primul plan prin modificările pe care le produc: pulsul creşte imediat după minciuna afirmată. a stat la baza detecŃiei comportamentului simulat într-o metodă pusă la punct de Olechowski. Indicatorii fiziologici. dereglarea ritmului respiraŃiei şi a celui cardiac etc. cum ar fi presiunea sangvină. unii autori susŃin că EDG are o mare eficienŃă în detectarea răspunsurilor simulate. dar mai scăzută comparativ cu alŃi factori. Dintre alŃi indicatori vegetativi. deci). a „minciunii”. scăderea salivaŃiei. dar cel cognitiv este primordial. EDG are o eficienŃă într-adevăr mai bună. spirit de observaŃie adecvat profesiunii. În multe cazuri experimentale s-a constatat că stimulii prezentaŃi subiectului au şi un aspect afectiv. Într-un context afectiv situaŃia se schimbă.

3. devine neregulată şi mai grea. în literatura de specialitate s-a încercat chiar stabilirea unor reguli după care se poate detecta minciuna. individul prezintă o serie de manifestări emoŃionale272. AlŃi indicatori fiziologici sunt: E. Tehnicile de investigare.E. Stancu. . II. vinovatul suportă mai greu privirea. manifestate în ritmul şi amplitudinea pulsului. funcŃiei fonatorie influenŃată de schimbarea tremurului fiziologic al muşchiului aparatului fonorespirator. modificările activităŃilor cardiovasculare. detaliat şi deseori indignat. 1999. modificarea caracteristicilor normale ale vocii. cum ar fi: 1.Plecându-se de la manifestările specifice tensiunii psihice. care se poate accentua sau reduce273. Butoi. Bogdan. vinovăŃia sau inocenŃa.). sunt consecinŃa unor procese fiziologice (cauzate de tensiunea psihică specifică sistemului nervos vegetativ). Butoi. modificarea rezistenŃei electrice a pielii. în prezenŃa emoŃiei. modificarea caracteristicilor scrierii.persoana ascultată nu-şi poate controla în întregime aceste manifestări emoŃionale. cel al inocentului este spontan. 273 T. 137 şi urm.în momentul simulării.D. Al. spre deosebire de inocent care însă. Tratat practic de criminalistică. 368. p. 4. îndeosebi în privinŃa vitezei de execuŃie şi a presiunii. spre deosebire de vinovat care oferă imediat un „excelent” alibi. 145. p. Indicatorii fiziologici care pot servi la depistarea tensiunii emoŃionale folosiŃi în actualele tehnici de detecŃie a simulării. 2. inocentul face apel la corectitudinea sa şi caută să demonstreze că nu ar avea nici un interes pentru faptele care i se impută. se bazează. 245 272 271 . p. 5. T. pe următoarele elemente: . potrivit lui Le Clere: răspunsul vinovatului este mai lent şi ezitant. Psihologia comportamentului criminal – ghid de observaŃie. Bucureşti. Criminalistică. Editura Eumar. care detectează emoŃia şi nu cauzează acesteia. a sincerităŃii sau a nesincerităŃii. în esenŃă. vol. Astfel. Butoi. modificarea caracteristicilor normale ale respiraŃiei care. denumită reacŃia electrodermică (R. precum şi în tensiunea arterială. inocentul dă mai greu explicaŃii privind modul în care şi-a petrecut timpul critic. inocentul este inconsecvent în declaraŃiile pe care le face271. Vezi anexa: T. Butoi şi I. roşeşte mai uşor.

KL). . asupra îmbunătăŃirii modelului de investigare a simulării.2. cu doi indici de simulare (F-K.3. îl constituie investigarea tendinŃei de a minŃi.temperatura corpului.P.). pentru a preveni falsitatea răspunsurilor.M. conŃine. Se observă indici de simulare în: a) Chestionarele psihologice – care răspund anumitor tematici – în care o parte dintre cei solicitaŃi au tendinŃa de a face o „bună impresie” examinatorului. Este necesară o analiză amănunŃită privind rolul stimulărilor în cercetarea psihologică.activitatea electronică a scoarŃei cerebrale. 6. condiŃii care îl pot determina să apeleze în ceea ce spune sau face. cu o puternică dorinŃă de a face aceeaşi „bună impresie”. de motivaŃia pentru experiment. de calitatea şi intensitatea simulării. disimularea şi apărarea perceptivă având un factor comun: starea de apărare (liberty). în general. 246 . Astfel. uneori. influenŃa acestora asupra nivelului performanŃei şi. de asemenea.) şi o „scală specială pentru copii” (J. printre altele. înregistrată prin intermediul electroencefalografului sub forma electroencefalogramei (EEG). de gradul de sănătate şi oboseală. de disponibilitatea de moment. la răspunsuri nesincere.P. de anumite capacităŃi psihofizice. InfluenŃa acestor condiŃii asupra creşterii sau descreşterii performanŃei. are loc o mai frecventă formare a răspunsurilor. odată cu prezentarea chestionarului.I.M. s-a pus problema introducerii în chestionare a „scalelor speciale” de detecŃie a unor disimulări reuşite (fake good responses).I. În cazul în care indivizii sunt preveniŃi că obiectul urmărit. în obŃinerea unor rezultate care corespund realmente sau nu posibilităŃilor subiectului a fost deseori abordată obiectiv.. o „scală specială” de 18 elemente. . Mijloace psihologice de detectare a tensiunii psihice cuprinse în chestionare şi teste de personalitate PerformanŃa realizată de un subiect într-o cercetare experimentală depinde.comportamentul ocular. asemănător testului de personalitate al lui Manddlley (M. fiind un indicator important al tensiunii psihice. b) Testul M.P.I.tensiunea musculară (crisparea).2. O importanŃă deosebită o are asupra rezultatelor şi influenŃa sau încrederea subiectului faŃă de adevăratul scop al activităŃii experimentatorului. . identificaŃi ca fiind factori care exprimă o „tendinŃă de a minŃi” şi o „apărare perceptivă”.

Inbau. J. sunt de dată relativ recentă. nr.. referitor la identificarea stresului emoŃional prin tehnica poligraf. Pentru diagnosticarea minciunii şi sincerităŃii. Paris. p. izvorând din necesitatea practică a orientării anchetatorilor în dirijarea cercetărilor judiciare. au făcut cercetări şi au construit aparate amplificatoare şi înregistratoare capabile să traducă şi să studieze aceste fenomene interioare”276. El detector de metiras. Tratat practic de criminalistică. ulterior poligraful „fiind amplu folosit în instrucŃia penală”275. să spună sau să citească corect ceea ce se găsea pe foaia de hârtie. exteriorizată sau mediată. aplicat într-o condiŃie standard. 1961. vol. Benussi a utilizat pneumograful. dar preocupaŃi de asemenea să stabilească nevinovăŃia indivizilor acuzaŃi pe nedrept.A. iar în Tiberiu Bogdan. Reid. Benussi. 276 M.c) Testul de apercepŃie tematică (T. H.3. cu alte cuvinte dacă se pot preciza sau nu simptomele respiratorii pentru minciună. d) Testul de frustraŃie ROSENZWEIG – acumularea agresivităŃii este introproiectată. 58. SecŃiunea a III-a DETECTAREA ŞTIINłIFICĂ A CONDUITELOR DUPLICITARE (SIMULATE – MINCINOASE) – UTILIZAREA TEHNICII LIE DETECTOR POLIGRAPH274 6. Problema pe care şi-a pus-o Benussi a fost dacă se schimbă respiraŃia când se minte. Plecând de la faptul că disimularea adevărului (minciuna) este însoŃită în mod obişnuit de unele schimbări fiziologice caracteristice reacŃiilor emoŃionale. A la barre de l’Interpol. 247 274 . îndreptate către detecŃia stărilor de tensiune emoŃională care evidenŃiază disimularea adevărului. Summers. El (subiectul) trebuia. Mundo-Policial. litere sau imagini.T. „un număr de tehnicieni şi criminologi ca V. Pinatel. Burtt. Buenos Aires. Scurt istoric şi evoluŃie în materie Preocupările obiective ştiinŃifice. Keller.U. Tehnica utilizată de Benussi a constat în următoarele: Subiectului i se prezentau diferite bucăŃi de hârtie pe care erau imprimate cifre. pentru care lupta contra crimei se reducea adesea la o luptă între adevăr şi minciună.). Este cunoscut faptul că cercetările asupra poligrafului au apărut pentru prima oară în jurul anilor 1920 în S. II. cpt. 25/1974.1. 170. Tudorel Butoi. comparat cu o agresivitate simulată poate avea ca rezultat evidenŃierea încercărilor de a da răspunsuri false. 275 J. p. V. Sicot.D. într-un caz.A.A. Larson.

pe câtă vreme diagnosticul bazat pe curbele respiraŃiei prezenta o exactitate de aproape 100%. un poligraf îmbunătăŃit. inspiraŃia era aceea care dura mai mult.U. ExperienŃele lui Benussi au fost reluate cu mici modificări de H. Interesant de remarcat este însă faptul că aprecierea experŃilor a fost justă în 50% din cazuri. 16. care. Détection scientifique du mensonge dans l’Armée Americane. Pentru diagnosticare. care urmărise primele lucrări ale lui Larson. iar cel bazat pe presiunea sistolică în proporŃie de 91%277. Al. expiraŃia era de mai lungă durată decât inspiraŃia. Paris. ExperienŃele au fost făcute în prezenŃa unei asistenŃe compuse din experŃi. nici profunzimea respiraŃiei. al căror rol era acela de a observa atitudinea şi fizionomia subiectului şi de a conchide. După Burtt. Roşca. ceea ce permite diagnosticul nu este nici frecvenŃa. 298. sub denumirea de „Keller Polygraph” (nedepăşind însă stadiul înregistrării parametrilor clasici: tensiunea arterială. puls şi respiraŃie). ci şi presiunea sanguină sistolică.. după impresiile lor. nr. Burtt. a construit în 1925 cu ajutorul UniversităŃii Netwestern. Le polygraph et son utilisation en justice.alt caz să declare semne care nu se găseau pe foaia de hârtie. 248 278 277 . în colaborare cu profesorul de psihologie Robert A. Turner. 98. Concluzia la care a ajuns a fost că presiunea sanguină sistolică avea o mai mare valoare diagnosticală decât respiraŃia. nr. experimentatorul s-a folosit numai de curbele respiraŃiei. Au nom de la loi.. În S. p.D. Gesell. ci numai forma. iar în cazurile de sinceritate. 61-1963. el pune bazele poligrafului industrial280. nu numai respiraŃia. ceea ce după Benussi se putea datora pur şi simplu întâmplării.cit. p. primele cercetări se leagă de numele lui John A. p. Larson278. p. dacă subiectul a minŃit sau a spus adevărul. a realizat în 1920 un aparat poligraf portabil (instrument capabil să înregistreze în mod continuu 3 fenomene fiziologice – tensiune arterială. A. 1965. în „Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique”. pulsul şi respiraŃia). Rezultatele obŃinute au fost din cele mai tipice: în caz de minciună. Cu acest aparat. Prin urmare. pe care-l utiliza mai ales pe când lucra pentru poliŃia din Berkley279. simulând adevărul. 280 Guy Mondet. 127-128. Încercările făcute de subiecŃi de a schimba în mod voluntar curba respiraŃiei au fost fără succes. 279 C. în „Revue Moderne de la Police”. Parker.A. 4-1959. dimpotrivă. În acest timp. diagnosticul bazat pe respiraŃie este just în proporŃie de 73%. op. Geneva. Keller. experimentatorul se ocupa de înregistrarea respiraŃiei subiectului. El a înregistrat însă.

desigur. nici ca mărturii.. care subliniază: „ReacŃiile înregistrate la poligraf nu pot fi considerate nici ca declaraŃii. recunoscută astăzi în mod universal. reactivitatea neuromusculară. Firele şi electrozii săi nu afectează cu nimic integritatea sau demnitatea individului care conservă toate calităŃile sale volitive şi intelectuale şi nici nu trebuie măcar să se dezbrace. decât din procedura penală. Compania de cercetări asociate din Chicago. mai puŃin încă. În registre a fost relevată culpabilitatea în 84% dintre cazuri281. Pe plan statistic. datorită preocupării unor minŃi ingenioase de a fructifica în mod superior rezultatele psihofiziologiei. în mod legal. adaugă la aparatul lui Keller. pe care nimeni nu este. a avut loc o perfecŃionare considerabilă a poligrafului. nici ca mărturisiri. p. care stabileşte legătura între activitatea musculară neobservabilă şi tensiunea arterială. În ce priveşte opinia europeană faŃă de aspectul juridic al problemei. Mie mi se pare în actuala stare de lucruri că ar trebui să fie clasate în categoria indiciilor care rezultă mai curând din tehnica poliŃistă. obligat să le facă. necesităŃii impuse de practică de a se efectua detecŃia disimulării adevărului şi. 281 282 Ibidem. pe de alta. Sicot. Realizările în acest domeniu au fost posibile datorită. forŃa probantă a amprentelor digitale. Astfel. atât în sens strict tehnic. Laboratorul de detectare al poliŃiei din Chicago a efectuat între 1938 şi 1941 un număr de 1127 de teste. Dar justiŃiei i-au trebuit numeroşi ani ca să recunoască valoarea probatorie a dactilotehniei”283. O formă îmbunătăŃită este realizată în 1945 de John Reid. Ulterior acestor prime începuturi. Au existat multe discuŃii privind aspectele morale şi juridice ridicate de folosirea tehnicii poligraf. se cuvine să se precizeze bine că utilizarea aparatului este de ordin pur extern.cit. 249 . valoarea urmelor relevate la faŃa locului. inspirându-se din lucrările lui Walter Summers asupra reacŃiei galvanice a pielii. 283 Ibidem. M. respiraŃia. pe de o parte.În 1938. Ele nu au. legile autorizează recoltarea de sânge care necesită înŃepături şi prelevări corporale”282. M. cât şi în ceea ce priveşte metodologia de utilizare a aparaturii. şi. op. majoritatea specialiştilor sunt de aceeaşi părere cu Marcel Sicot. Sicot sublinia: „în domeniul respectului persoanei umane. în timp ce în multe Ńări. un înregistrator capabil să măsoare variaŃiile acesteia. poligraful „Reid” putând astfel înregistra: tensiunea-pulsul. 170-171. reacŃia electrodermogalvanică.

în sfârşit. de a aduce un plus calitativ activităŃii de urmărire penală. folosirea tehnicii poligraf în procesul penal este o realitate nu numai pe continentul american. un impuls incontrolabil de a înghiŃi.2. o cerere inutilă de a se repeta întrebarea. că uneori este dificil să interpretezi graficele şi să controlezi autenticitatea acestora”284. sau alte astfel de fenomene rezultând din teama asupra posibilităŃii ca minciuna să fie descoperită? Şi nu ne-am întâlnit cu multe ocazii în care am putut decela minciunile altor persoane prin diverse manifestări ca roşirea. în direcŃia măririi capacităŃii de precizie în ceea ce priveşte depistarea disimulării adevărului în cursul cercetărilor. că singura ameninŃare de a recurge la acesta constituie deja o presiune. dacă individul refuză să se supună detectorului. îndeobşte cunoscut. că subiectul vinovat este susceptibil să vrea el însuşi să înşele. că operaŃia însăşi este un act de intimidare care poate aduce subiectul să mărturisească ceea ce n-ar fi recunoscut altfel. constând în aceea că ori de câte ori se ascunde adevărul prin rostirea unei minciuni. în Israel etc. Polonia etc. eu?». o monotonie specială a vocii. în Japonia. testările cu ajutorul tehnicilor poligraf sunt de dată recentă şi se fac în compartimentele tehnico-ştiinŃifice ale PoliŃiei.3. uitând fără îndoială pe nevinovaŃi. evitarea de a privi pe cel ce întreabă «drept în ochi». FranŃa.). Fundamentul ştiinŃific al constatării stresului psihologic a) Indicatorii psihofiziologici de depistare a nesincerităŃii ObservaŃia empirică milenară a evidenŃiat faptul. acest fapt este însoŃit de un întreg cortegiu de trăiri lăuntrice şi de sentimentul stingheritor al vinovăŃiei. o contraîntrebare de «cine. estimează că utilizarea sa este incompatibilă cu principiul de a dispune liber de tine însuŃi. că el riscă să mărturisească crezându-se depistat. În prezent. „În strădania de a ascunde adevărul nu am simŃit oare. trage din acest refuz concluzii injuste sau imprudente. pe care acesta permite să-i scoată în afara cauzei.Nu trebuie însă neglijat faptul că „adversarii detectorului de minciuni. contractarea buzelor. Preocuparea de bază este aceea a perfecŃionării metodologiei de testare (prin valorificarea experienŃei practice a muncii de poliŃie şi a cercetărilor de psihologie judiciară de la noi). Italia. 250 . mişcări ale mâinilor şi 284 Ibidem. un «râs forŃat». că anchetatorul poate. strângerea ochilor. urcarea sângelui în obraz. în unele ocazii. Scopul final exclusiv este acela de a orienta (în baza unor indicii) cercetările judiciare. 6. o creştere bruscă a bătăilor inimii. În Ńara noastră. ci şi în numeroase Ńări europene (Germania.

1956. o activitate mărită a «mărului lui Adam» şi multe alte reacŃii de natură asemănătoare?”285. Golu.) subiectul (infractorul) participă cu întreaga sa fiinŃă. Editura ŞtiinŃifică. aceştia. I. în respiraŃie (schimbarea ritmului). în special atunci când există un pericol real de a face cunoscute fapte pe care vrea să le ascundă.R. asemenea manifestări se întâlnesc în domeniul psihologiei judiciare. Molnar (chestionarul tendinŃei generale de a fi nesincer). şi terminând cu substanŃele psihofarmaceutice (House-Claude-Hererra) sau electroşocul (Corletti şi Bini) – vezi Tiberiu Bogdan. p. manifestarea de voinŃă a acestuia din urmă de a se apăra de acuzaŃiile aduse se desfăşoară plenar. nu acelaşi lucru este posibil în sfera trăirilor emoŃionale şi a reacŃiilor psihofiziologice. Dacă în plan raŃional. de ascultare a învinuiŃilor şi infractorilor. Truth and Deception. oglindite concret în munca de urmărire penală. zădărnicesc aflarea adevărului şi soluŃionarea justă a cauzelor. p. tâlhărie.picioarelor arătând o stare de stânjeneală. autocontrolul voluntar rămâne fără efect286. delapidare. deliberarea şi actele executorii antrenând profund întreaga J. La o reacŃie emoŃională puternică intervin modificări în presiunea sângelui. Reid. în forŃa şi viteza de lucru ale inimii. Roşca (timpul de latenŃă). analizându-se mai apoi abaterile intervenite”287. 180-190. în reacŃia epidermo-galvanică. 190.E. Deosebit de frecvent. uneori dându-i chiar câştig de cauză. Lucia Mira y Lopez (dereglările în curba experienŃei motrice). 1972. 287 M. Aceste modificări pot fi înregistrate pe aparate speciale. Bucureşti. Introducere în psihologie. b) Mecanismul psihofiziologic al producerii stărilor emoŃionale În săvârşirea unei fapte penale (furt. nestingherit. de obicei. F. A. Inbau.E. 286 De aici şi o serie vastă de preocupări către detecŃia în mod indirect a aspectelor de nesinceritate. Jung. În marea majoritate a cazurilor. profitând de lipsa unor probe hotărâtoare şi Ńesând raŃionamente cu aspecte de verosimilitate. Editura ŞtiinŃifică. începând cu Abrahamsen Kent-Rosanoff. Baltimore. p. 251 285 . Bucureşti. Psihologie judiciară. Punerea în act a hotărârii de a comite fapta prevăzută de legea penală este precedată de o serie de procese de analiză şi sinteză şi de o luptă între motive. The polygraph (Lie Detector) Technique. mobilizându-şi pentru reuşita infracŃională întregul său potenŃial volitiv şi cognitivo-afectiv. 14. „Persoana care a comis o infracŃiune. unde. 1966. Dicu. A. omor etc. logico-cognitiv (acela al dialogului dintre anchetator şi infractor). în timpul ascultării se află într-o stare de excitaŃie emoŃională puternică.

strigăt. ci să se integreze în aceasta sub forma unei structuri informaŃionale stabile cu conŃinut şi încărcătură afectiv-emoŃională specifică. conform principiului psihologic după care stabilizarea şi organizarea sistemului de imagini implică şi stabilizarea şi organizarea substratului lor afectiv. fiinŃele sau fenomenele percepute de infractor în timpul comiterii faptei (scule sau instrumente de spargere. de modul de operare şi de împrejurările care au declanşat comportamentul infracŃional). Această stare iniŃială are un caracter difuz. motivat de curiozitate şi interes pentru scopul chemării în faŃa anchetatorului. arme. Subordonându-se caracteristicilor informaŃionale ale faptei.) determină trăiri şi reacŃii emoŃionale pozitive sau negative ale subiectului. mărime. 1965. zgomot de împuşcături etc. prin 288 C. cunosc următoarea dinamică în manifestare: Starea iniŃială a conştientizării pericolului (în cazul unui vinovat) de a fi identificat şi demascat introduce organismul uman. abordând în mod indirect planul conştiinŃei subiectului. p. într-o stare de vigilenŃă crescută (alarmare288). dispoziŃie spaŃială. în procesul perceperii şi acŃiunii nemijlocite cu obiectele şi fenomenele din mediul (infracŃional) înconjurător şi al sedimentării semnificaŃiilor lor în experienŃa adaptativă în raport cu situaŃia infracŃională. formă. Ele se realizează. Stările emoŃionale iau naştere încă din momentul în care bănuitul este invitat pentru a da relaŃii legate de faptă şi. Asimilarea faptei are loc în momentul săvârşirii acesteia. un caracter stenic. rezistenŃă a victimei) sau de efectele acestora (Ńipăt de durere. martori. Tehnicile poligraf. cu declanşare şi realizare involuntare. obiectele. Acest lucru face ca faptul infracŃional să nu rămână ca o achiziŃie întâmplătoare. Morgan. Megraw-Hill Books. de regulă.337 şi urm. global. având în general. ca sistem autoreglator. adică elementele de conŃinut ale „realităŃii subiective” pe care o poartă în planul conştiinŃei sale (elemente de timp şi de loc legate de faptă. culoare. în general. contextul spaŃio-temporal al desfăşurării faptei etc. cu un rol motivaŃional bine diferenŃiat. 252 . de asemenea. integrându-se în calitate de componentă a imaginii individuale sau categoriale despre fapta infracŃională. stările emoŃionale sunt slab evidenŃiate. general. componentele experienŃei afective corespunzătoare se asociază.personalitate a individului.T. pregătind (prin mecanismele autoreglării psihofiziologice) organismul pentru contracararea pericolului. victimă. În cazul unei persoane nevinovate. în funcŃie de proprietăŃile lor fizico-chimice (intensitate. Psihologic. caută să evidenŃieze dacă acesta redă cu fidelitate şi în mod sincer „ceea ce ştie”. periferică a conştiinŃei infractorului. Physiological psychology.). pozitiv.

caracteristicile afective. surprinzând compartimentul de analiză şi decizie nepregătit. cu caracter bine precizat şi distinct faŃă de un pericol anume (rezultând din conŃinutul mesajului informaŃional al întrebării) şi însoŃită de puternice descărcări neurohormonale declanşate pe cale reflexă. în virtutea ineficienŃei asupra lor a controlului voluntar. Disimularea adevărului făcută în mod conştient necesită un efort voluntar. acest lucru nu este posibil în planul reacŃiilor neurovegetative. prin declanşarea reacŃiilor funcŃionale ale memoriei intenŃionale şi ale celei latente. s-a impus prin cercetările asupra comportamentului simulat). în cadrul Institutului de psihologie al Academiei. O sursă puternică de geneză a stărilor emoŃionale este (alături de „teama de detecŃie”. prin structurile subordonate. între domeniul datelor de cunoaştere ce fundamentează situaŃia adevărată şi domeniul datelor intenŃionale care fundamentează minciuna. Probleme de psihologie judiciară. 1973. tehnica poligraf nu face altceva decât să depisteze emoŃia în mod indirect Tiberiu Bogdan. reprezentările despre faptă apar brusc. reflexe şi au un caracter difuz general. instanŃa corticală conducând. p. mai ales după testul cartonaşelor de stimulare) şi conflictul care apare în plan cognitiv şi în procesul de decizie. trăirea emoŃională se integrează în structura primară a instinctelor (instinctul de conservare). conştientizarea mesajului informaŃional al întrebărilor ce i se adresează realizează în planul cognitiv al acestuia reactualizarea involuntară a momentelor informaŃionale obiectual afective care au însoŃit comiterea faptei. unde conflictul capătă proporŃii. în deficit de date şi subansambluri logice în faŃa pericolului iminent de demascare. Ion Ciofu. Dacă negarea adevărului este posibilă în planul verbal al dialogului (în cursul anchetei libertatea de conştiinŃă nefiind limitată în nici un fel). Datorită factorului surpriză şi elementului de neprevăzut al întrebărilor. La acest nivel. Plecând de la aceste date ştiinŃifice fundamentate (în literatura românească de specialitate. care declanşează stări emoŃionale uşor decelabile în parametrii psihofiziologici. fiind slab evidenŃiate. conştientizarea pericolului demascării declanşând trăirea stării de frică (uneori bruscă blocare a unei funcŃiuni motorii)289. intempestiv. stările emoŃionale şi trăirile care au întovărăşit reprezentările despre faptă inundă planul conştiinŃei. Concomitent. 253 289 .mecanismele psihofiziologice involuntare. centrii sistemului vegetativ către dezechilibrări şi reechilibrări succesive cu caracter adaptativ situaŃiei de pericol în care se află individul. O dată cu începerea chestionării bănuitului. Editura ŞtiinŃifică. 102 şi urm. dominându-l.

334-336 şi urm. uscarea gurii. emoŃia este însoŃită şi de o creştere a tensiunii arteriale. procesele din canalul „Aceste reacŃii pot fi identificate deoarece sunt transmise de o parte specială a sistemului nervos. mai întâi clinice (Pşonic). Penguin Books. respiraŃia devine mai profundă. Una somatică responsabilă de transmiterea impulsurilor nervoase somatice musculare şi de postură a scheletului. Alta. care implică mecanisme fiziologice atât centrale. multe senzaŃii viscerale şi altele” – H. Eysenk. Experimental. Morgan. creşterea vitezei inimii. Noi respirăm.. de frică este.. apare afluxul de sânge către inimă şi muşchi.J. deci. anxietatea provoacă o descreştere a acestui ritm. legată de intercepŃia cardiacă. digestia are loc. există corelaŃii directe între viaŃa psihică şi modificările cardiovasculare. s-a obŃinut tahicardie în cursul aplicării unei baterii de teste care au introdus o stare de stres (Thiessen). transpiraŃia excesivă. pupila se dilată sau se contractă. cât şi după acŃiunea aceluiaşi stimul nociv. aceste schimbări includ îmbujorarea ori paloarea feŃei. EmoŃia de teamă. Ele pot determina constricŃia vaselor de sânge. 254 290 . Sense and nonsense in psychology. ObservaŃiile. în durere şi ruşine (Mosso) sau în nelinişte (Negel)291. Putem spune că sistemul nervos al omului are două componente. op.. În emoŃia puternică (mânie) are loc o activare a sistemului nervos simpatic. cât şi periferice290. fără nici un fel de adaptare conştientă. În acest sens. la aşteptarea şocului electric (Kransogorski). p. inima bate.T. cea autonomică sau vegetativă. hormonii sunt eliminaŃi în debitul sanguin care trece prin corp. 291 „Impulsurile sistemului simpatic pot cauza bătăi rapide ale inimii. care se ocupă cu activitatea vitală subconştientă. Funkenstein).. stabilindu-se că în timpul imediat anterior. Un alt parametru al activităŃii cordului în emoŃie îl constituie modificările vasculare. Totodată. 1966. ritmul cardiac mai frecvent.cit. Accelerarea ritmului cardiac în timpul emoŃiei a fost bine cunoscută cu mult timp înainte ca problema să fie analizată ştiinŃific (Bîkov). p. iar accelerarea vitezei inimii şi constricŃia vaselor de sânge pot creşte presiunea sângelui” – C. Legat de activitatea aparatului cardiovascular amintim şi efectele glandulare decelabile în emoŃie.. au stabilit că are loc o dilatare a vaselor sanguine cerebrale în timpul stărilor afective de orice fel (Franck). tensiunea arterială creşte. relaŃie exprimată perfect de clinicianul Brown: frica este o „proprietate esenŃială a psihismului cardiac”. însoŃită de un exces de adrenalină. mai veche şi relativ independentă de sistemul nervos central.. chiar dacă această aşteptare se întinde pe zeci de minute (Lundberg). este reglată temperatura.prin depistarea reacŃiilor activatorii generale. Ca rezultat apare un întreg cortegiu de reacŃii fiziologice care pregătesc organismul pentru a putea face faŃă situaŃiei (Canon. 78.

fenomene bioelectrice de suprafaŃă.Fl. în foarte largă măsură. 295 „C. În emoŃie este prezentă mai ales transpiraŃia palmară. cum ar fi cea provocată de frică. la un loc. în 1934. Ax constată valori mai mari ale conductanŃei pielii în emoŃia de mânie decât în cea de «frică». RED concură la o mai bună definire operaŃională a emoŃiei. creşterea perioadei de latenŃă şi scăderea amplitudinii pentru stările de încordare. serotonină. 1974. ibidem. 294 I. cât şi de potenŃial292. Comportamentul simulat. Camppellman) s-a stabilit dependenŃa relaŃiei emoŃie-rezistenŃă şi potenŃial electric nu numai de caracterul de noutate a excitării organismului. ficatul se dilată şi secretă provizii de zahăr în sânge. Apar totuşi unele diferenŃe în funcŃie de calitatea emoŃiei. de caracterul de efort fizic sau intelectual.alimentar se diminuează ş. 293 „Împreună cu alte înregistrări. atât de rezistenŃă electrică. Omul şi mediul electric. În tensiunea psihică. Ruckmick face. Modificarea caracteristicilor normale de respiraŃie sub influenŃa emoŃiei. Bîkov). aceticolină. constituie un mecanism de „agitaŃie vegetativă” (Kreindler). şi de stările afective în care rezistenŃa electrodermică (RED)293 este deosebit de activă.S. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Paralel cu reacŃia electrodermografică are loc o intensificare a activităŃii glandelor sudoripare.A. Ceea ce se poate surprinde este corelaŃia între activitatea electrodermală şi intensitatea emoŃiei. după un „Răspunsurile psihogalvanice au fost folosite în toate testele psihologice de cercetare vizând condiŃiile emoŃionale ori măsurarea reacŃiilor emoŃionale la stimuli” – C. Impulsurile sistemului simpatic dilată bronhiile pulmonare sporind schimbarea oxigenului şi bioxidului de carbon295. 38-39. o trecere în revistă a studiilor privind 255 292 . Încă de la primele cercetări ale aplicării tehnicii cutanogalvanice (Pierron.. 75. gâfâiala şi îngreuierea respiraŃiei sunt printre schimbările respiraŃiei care se pot produce în cazul unei emoŃii. De obicei. Morgan. scurtarea timpului de latenŃă şi creşterea amplitudinii RED la «mirare» şi «surpriză». sunt secretaŃi diverşi hormoni pe lângă adrenalină: noradrenalină. Editura Academiei R. Folosind o metodă poligrafică au fost obŃinute schimbări de potenŃial în raport cu încărcătura emoŃională a cuvântului stimul (Kreindler). care. România. EmoŃiile determină prin sistemul nervos vegetativ şi modificări electrice în piele. p. Sufocările. Dumitrescu. înghiŃirea aerului. Bucureşti. p.T. ci. iar acesta din urmă coagulează mai rapid (Ruch. mai puŃin calitatea ei.a.d.m. Bucureşti. Chevanes pune în evidenŃă intervenŃia unor mecanisme inconştiente de apărare care întăresc subiectiv stimulii cu valoare afectogenă mică reflectată de RED” – I. 1976. 262. Aceasta poate fi eficient detectată în stressul emoŃional (Funk Hausser)294. Ciofu.

69. tristeŃea (ca una din manifestările emoŃiei). 256 .cit. ofiŃerul experimentat poate. înrăiŃi. Detectorul de minciuni (poligraful) exploatează tocmai această posibilitate ştiinŃifică fundamentală de a înregistra modificările fiziologice surprinse în ritmul respirator. De asemenea. p. op. observând modificarea acesteia în diverse stări emoŃionale: ritmul respirator ar creşte în cazul unei stimulări plăcute şi ar descreşte în cazul uneia neplăcute. puls şi RED. intonaŃie. în traseul ritmului respirator fie că se evidenŃiază una. calea cea mai utilizată şi mai sigură pentru detecŃie o constituie sondarea simulării prin indicatori fiziologici. După cum bine probează Mandsley. 75. ConştiinŃa vinovăŃiei. îl determină pe individ să reacŃioneze emoŃionat ori de câte ori i se prezintă vreun obiect sau i se enunŃă vreun cuvânt în legătură cu infracŃiunea comisă. Indicatorul cardiac şi ceilalŃi indicatori vegetativi reacŃionează vizibil. la alŃii fiind chiar imposibilă. În timpul anchetei. 72. tensiune. a fricii mobilizatoare a unei stări emotive care poate fi mascată cu dificultate. să descopere şi să demaşte comportamentul simulat al infractorului. descoperirea simulării se face incert la unii indivizi. nu face decât să ofere o serie de indicii ce reliefează nesinceritatea şi încercările de a induce în eroare. desigur. obligă în schimb organele interne să „plângă”. dacă nu se manifestă în lacrimi. obŃinut printr-un antrenament oarecare sau prin obişnuinŃă la infractorii recidivişti. supunându-l la raŃionamente imprevizibile şi generează un comportament caracteristic în mimică.răspuns mincinos al infractorului. chiar dacă infractorul nu minte efectiv. datorită unui autocontrol mărit în manifestările exterioare ale comportamentului simulat. pe durata câtorva cicluri respiratorii. două unde rapide cu o amplitudine mărită. Benussi pretinde că raportul inspiraŃie-expiraŃie este semnificativ mărit înaintea răspunsului adevărat comparativ cu cel falsificat. Invers. gestică. uzând de o logică impecabilă şi fisurând sistemul defensiv al acestuia prin evidenŃierea caracterului contradictoriu şi uneori absurd al unor afirmaŃii care-i aparŃin. Efortul de a tăinui este însă inutil.. concomitente stărilor emoŃionale corelate respiraŃia. după afirmarea adevărului. mai ales prin aceia care evidenŃiază comportamentul inaparent. Deşi această cale de investigare dă uneori rezultate bune. să-l învingă („to beat the test”). gama largă de întrebări care surprind infractorul. raportul I/E este ceva mai mic decât după afirmarea minciunii” – I. fie că respiraŃia se blochează un moment sau capătă un caracter scalariform (ceea ce operatorii de poligraf denumesc „în trepte”). ci tăinuieşte doar adevărul. 38-39. De aceea. încercând să eludeze eficienŃa testului. Ciofu.

Metodologia de testare nu este interzisă de lege. diagrama ritmului respirator. Producerea tensiunii emoŃionale îşi are originea în declanşările involuntare ale sistemului neurovegetativ concomitent conştientizării pericolului şi în trezirea prin aceasta a instinctului de autoconservare. 124 şi urm. 1934. Folosirea poligrafului se face numai cu acordul subiectului şi consimŃământul apărării. ExplicaŃia psihologică constă în aceea că întreaga activitate psihică este comutată asupra conştientizării pericolului. Tehnicile poligraf înregistrează. literatura de specialitate o semnalează în legătură cu acele infracŃiuni pentru care este prevăzută o pedeapsă foarte severă. produce şi o anumită stare de tensiune emoŃională (teamă). Cluj. teoretic. d) Eventualele posibilităŃi de eroare în folosirea tehnicii poligraf O posibilitate de eroare rezidă în raŃionarea excesivă şi pledarea până la autoconvingere a nevinovăŃiei. situaŃie pe care. modificările indicilor psihofiziologici oglindite în următoarele diagrame: diagrama pulstensiune arterială. ea îşi aduce contribuŃia la aflarea adevărului şi justa soluŃionare a cauzelor. c) Criterii ce stau la baza folosirii poligrafului „Detectoarele de minciuni”. desemnează de fapt. p. termen de largă circulaŃie. Prin folosirea poligrafului nu se lezează cu nimic integritatea sau demnitatea individului. Roşca. lăsând în conul de umbră aspectele legate de fapta comisă.cu negarea adevărului şi starea de frică resimŃită de infractor faŃă de posibilitatea demascării sale296. în principal. nefăcând parte din categoria mijloacelor prohibitive. pe lângă efortul mintal pe care îl necesită. cât şi în scopul dovedirii vinovăŃiei sale. aparatura poligraf de înregistrare a unor reacŃii psihofiziologice caracteristice stărilor de tensiune emoŃională. un factor cu mult mai predominant decât teama că minciuna ar putea fi detectată (Maurice Floch). La baza folosirii tehnicii poligraf stau următoarele criterii: FuncŃionarea acestor aparate se bazează pe faptul că o minciună spusă conştient. 257 . Psihologia martorului. diagrama rezistenŃei electrodermice. un test nu se poate efectua. Testarea la poligraf poate fi făcută atât în scopul stabilirii nevinovăŃiei unei persoane. Fără conlucrarea subiectului. Teama faŃă de sentinŃa ce va fi pronunŃată este în acest caz. care-şi conservă toate calităŃile sale volitive şi raŃional-afective. 296 Al.

RespiraŃia controlată este o altă posibilitate de eroare. Mişcările musculare şi acuzarea jenei create de aparatura de detecŃie. Dealtfel. subiecŃii încearcă să denatureze rezultatele prin diferite eforturi de autocontrol. Uneori. nu constituiau un act delictuos potrivit dreptului naŃional sau internaŃional. Inbau. în funcŃie de cunoştinŃele ştiinŃifice pe care le posedă.3. nu se va aplica nici o 258 . care provoacă diminuarea sentimentului vinovăŃiei (efectul obişnuinŃei trăirii. 11 precizează: „1. Nimeni nu va fi condamnat pentru acŃiuni sau omisiuni care. Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăŃia sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces public în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanŃiile necesare apărării sale. atunci când apar la aplicarea testului de bază şi sunt absente în testul de cartonaşe. 2. H. traseele diagramelor fiind de o regularitate şi o lipsă de naturaleŃe care trezesc suspiciuni examinatorului.J.3. Ea se evidenŃiază în regularitatea nefirească a ritmului sau în diferenŃele dintre caracteristicile respiraŃiei la testul cartonaşelor faŃă de testul de bază. fapt realizabil uneori şi printr-o interogare excesivă înainte de test). Eysenk). demnitatea. Ceea ce asemenea indivizi nu cunosc. se axează pe respectarea prezumŃiei de nevinovăŃie şi se integrează în concepŃia DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului care.). diferit de cel indicat prin instructaj. în art. în scopul sustragerii de la examenul poligraf (oboseală excesivă. sunt indicii ale unor tentative de eludare a detecŃiei vinovăŃiei.De asemenea. în momentul în care au fost comise. integritatea fizică şi psihică a persoanelor testate. de alcool etc. 6. duce în timp la o raŃionalizare „la rece” a faptelor şi la o descărcare afectivă. consum de medicamente. devine semnificativ pentru minciuna lor. Nu rare sunt şi cazurile când. subiecŃii supuşi testării cu poligraful se abat de la instrucŃiunile primite şi. De asemenea. se dedau la o serie de tentative de a denatura reprezentările grafice (Reid. DetecŃia comportamentelor simulate privită din perspectiva legislaŃiei române în vigoare Investigarea şi detecŃia comportamentelor simulate este un procedeu care respectă integral onoarea. valori juridico-morale consacrate prin ConstituŃia României. pledarea până la autoconvingere (în susŃinerea nevinovăŃiei). Metoda este în slujba adevărului şi justiŃiei. indivizii din această categorie recurg la o serie de tactici defensive. în dorinŃa de a se sustrage detectării vinovăŃiei. este faptul că acest comportament.

– „Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte”. op. nu este inclus şi nici acceptat ca mijloc de probă în procesul penal. Mitrofan. T. cum ar fi: hipnoza. Valoarea probantă a testării la poligraf din perspectivă procesual penală Raportat la prevederile Codului de procedură penală s-au susŃinut următoarele: *Argumente contra: 1.O. 64 C. 3. . p. Vasile Bercheşan exprimate în lucrarea Unele consideraŃii privind valoarea probantă a testării tip poligraf în activitatea organelor de urmărire penală. Zdrenghea.R. Opiniile exprimate vizează. şi oricare ar fi natura ei.cit. nefiind enumerată în art. Testarea sincerităŃii cu ajutorul tehnicii poligraf nu face parte dintre mijloacele de probă. şi anume: . numai metodele tehnice de detectare a nesincerităŃii.pedeapsă mai aspră decât aceea care era aplicabilă în momentul în care a fost comis actul delictuos”. V.7). în cea mai mare parte. 1948. vol. 11 al DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului juxtapune două drepturi fundamentale ale omului.dreptul persoanei acuzate de comiterea unui delict de a fi presupusă nevinovată până la stabilirea în mod definitiv a culpabilităŃii sale. rezultatul testării cu tehnică. se întemeiază pe fapte299. I. Juxtapunerea acestor drepturi care se regăsesc şi în legislaŃia penală a României nu este întâmplătoare. p. dr. Testarea cu tehnica tip poligraf nu este o constatare tehnico-ştiinŃifică 259 . electroşocul şi narco-analiza. 201. legalităŃii pedepsei şi neretroactivităŃii legii penale. Butoi.297 Textul art. nu şi mijloacele – total interzise – folosite în unele Ńări pentru obŃinerea recunoaşterii. p.pen. atât în literatura străină. ea îşi are geneza în norma juridică. 298 N. Când este vorba de 297 DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin RezoluŃia 217 A (III) din 10 decembrie. 2. publicată în „Revista Criminalistică” nr... 14-15: „Valoarea probantă a testării tip poligraf Referitor la valoarea probantă a testării cu tehnica poligraf s-a scris mult. (I.dreptul persoanei acuzate de a fi beneficiara absolut necondiŃionată a principiilor legalităŃii incriminării. mijloacele de probă fiind limitativ enunŃate de lege. Deşi este acceptată ideea că mijloacele tehnice de depistare a tensiunii au o bază realmente ştiinŃifică. precum şi a principiului legii mai blânde sau mai favorabile (mitior lex)298.D. 299 Redăm în acest sens opiniile distinsului nostru coleg. cât şi în literatura românească.pr.

cit.pr.pr. Interpretarea textului de lege – art. Testarea cu tehnica poligraf constituie o valoroasă metodă de investigare extrajudiciară care oferă indicii preŃioase cu privire la elementele constitutive ale unei infracŃiuni (E. 9. Materializarea rezultatelor testării se face printr-un înscris. 64 C. 7. 8. 5. atunci cînd există pericolul dispariŃiei unor mijloace materiale de probă sau de schimbare a unor situaŃii de fapt. testarea cu tehnica poligraf echivalează cu o încălcare a principiului prezumŃiei de nevinovăŃie prevăzut în ConstituŃie şi art. din activităŃile de primă urgenŃă care să ducă la lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei. descoperirea autorului face parte. fără dubii. 113 C. cât şi la dispariŃia unor mijloace materiale de probă. Art.pr. 6.pen. Deşi nu este strict interzisă de lege. 112 aceasta este dictată de necesitatea lămuririi urgente a unor fapte sau împrejurări ale faptei. Din punctul nostru de vedere nu împărtăşim în totalitate opiniile exprimate şi ne susŃinem părerea contrară prin următoarele argumente: * Argumente pro: 1. nu are caracter limitativ. Testarea foloseşte mijloace tehnico-ştiinŃifice necontestate. din acest punct de vedere.pen. rezultatul testării trebuie admis ca punct de plecare în identificare.pr.. – este relativă. 4. şi deci. Mijloacele tehnice de testare au un profund suport ştiinŃific şi sunt procedee prin care se ajunge la descoperirea unei probe sau mijloc de probă. 5. 260 . 3. 3. Trecerea timpului. învinuitul sau inculpatul fiind obligat să probeze nevinovăŃia sa. Stancu. după cum înscrisuri sunt şi cele obŃinute în etapa pre-test şi în cadrul testării propriuzise. pentru efectuarea ei organul judiciar pune la dispoziŃia specialistului „materialele” şi „datele” necesare. conduce evident atât la schimbarea situaŃiei de fapt. persoana asupra căreia se face testarea nu intră nici în categoria „materialelor” şi nici în aceea a „datelor”. 4.pen. 10. Testarea cu tehnica poligraf nu este o constatare tehnico-ştiinŃifică din considerentul că. p.întrucât potrivit art. fără descoperirea autorului. Probele nu au valoare prestabilită şi prin urmare rezultatul testării trebuie coroborat cu celelalte probe şi mijloace de probă administrate în cauză. op. Testarea propriu-zisă şi rezultatul ei ar putea constitui un act premergător urmăririi penale şi asimilat acesteia.. 2. Dacă în urma testării se ajunge – prin desfăşurarea unor activităŃi specifice – la descoperirea autorului. 113 C. potrivit art.pen. 66 C. 152). Această activitate are drept scop descoperirea autorului şi probarea vinovăŃiei. în sensul legii.

deci nu ne aflăm în prezenŃa învinuitului sau inculpatului. făcând abstracŃie de constatarea medicolegală – unde s-ar putea invoca prevederea expresă a legii – ar însemna excluderea din categoria constatărilor tehnico-ştiinŃifice şi pe cele ce au ca obiect identificarea după urmele lăsate de dinŃi. La data intrării în vigoare a C. este normal ca legiuitorul de atunci să nu o fi avut în vedere. „Sens and nonsens in Psyhology”.01. Faptul că se admite că testarea oferă indicii preŃioase cu privire la elementele constitutive ale infracŃiunii. rezultatul testării nu poate fi decât fie o confirmare a probelor existente deja. 12. Considerăm că prin „materiale” sau „date” trebuie înŃelese nu numai obiectele în materialitatea lor şi informaŃiile deŃinute de organul judiciar. prin urmare testarea poate fi privită mai degrabă ca o garantare a înfăpturii principiului prezumŃiei de nevinovăŃie şi nu invers. înseamnă implicit că şi alte activităŃi – ascultarea. * Valoarea probantă a testării tip poligraf din perspectivă psihologică Unii autori apreciază că actualele înregistrări poligrafice sunt relativ imperfecte. este forŃată. ci sunt puse în evidenŃă modificările fiziologice tipice stării de stress psihologic. Trimiterea la dispoziŃiile art. Dacă testarea se face după începerea urmăririi penale ori. urechi etc. de forma în care se manifestă simularea şi de calea periferică a evidenŃierii ei” (H. AdmiŃând ipoteza că testarea tip poligraf conduce la obligarea persoanei să-şi probeze nevinovăŃia. după caz.1969 – tehnica poligraf nu era introdusă în România. unde. confruntarea. 16. fapt ce exclude obligarea ei la o astfel de analiză. în nici un caz persoana nu este obligată să-şi probeze nevinovăŃia. 17. modelele de comparaŃie sunt obŃinute de specialist de la persoana ce i-a fost pusă la dispoziŃie de organul judiciar. Indiscutabil. 261 . reconstituirea etc. Testarea vizează obŃinerea unor date de la care să se plece în identificarea făptuitorului. 13. – 01. 15. Testarea se face cu consimŃământul scris al persoanei. – recunoscute ca mijloace de probă încalcă principiul prezumŃiei de nevinovăŃie. concretizată în restrângerea cercului de bănuiŃi şi canalizarea tuturor eforturilor pentru verificarea celor ce au dat reacŃii de nesinceritate. ci toate indiciile. inidcatorii utilizaŃi în detecŃia nesincerităŃii fiind „dependenŃi de manifestările emotive. Astfel. 14. inclusiv persoana bănuită. 66 C. Prin testarea la poligraf. se constituie într-un argument ce pledează pentru includerea acesteia în rândul mijloacelor de probă.11.. după punerea în mişcare a acŃiunii penale. şi deci. Editura Pelican. fie o infirmare a acestora şi deci punctul de plecare în repararea unei erori judiciare.pr.pr.J. rezultatul testării la poligraf are şi o valoare extrajudiciară. Eysenck.pen. lucru inexact. 19. 18.pen.

c) DeficienŃe psihice. în special debilitatea mintală. Este adevărat că pot apare astfel de situaŃii. dereglărilor respiratorii. tom I. ca şi tratarea unilaterală – numai în acuzare – a acestora. PrezumŃia de nevinovăŃie exclude orice idee preconcepută împotriva persoanelor implicate în cauze penale. literatura de specialitate evidenŃiază o serie de factori care pot să influenŃeze negativ detecŃia simulării. de asemenea. persoana în cauză este exclusă de la testare. Butoi. 262 . Astfel. 1966. Este vorba de aşa-numiŃii „factori frenatori”. – imposibil de controlat chiar pentru persoanele ce afişează o insensibilitate emotivă şi o stăpânire de sine peste limita normalului. cum sunt cele specifice bolilor cardiovasculare.a. d) Insensibilitate emotivă Deşi teoretic o asemenea insensibilitate poate fi acceptată. prezentarea pentru recunoaştere. Investigarea şi detecŃia comportamentelor simulate nu-şi poate valorifica potenŃialul ştiinŃific decât lucrând cu „pacienŃi” sănătoşi din punct de vedere medical. 1959. Londra. La technique de l’enquette criminelle. aceşti factori putând să apară şi la persoanele sincere. faptele trebuie să fi fost incriminate la data săvârşirii lor. 170). rezultatul fiind nerelevant. Editura Moderna. Mai ales că aparatele moderne înregistrază şi alŃi parametri – comportamentul ocular. p. determinată de frica de a fi bănuit pe nedrept sau de a se descoperi o altă vină care nu constituie obiectul anchetei SituaŃia este reală. dar aceasta înseamnă nerespectarea condiŃiilor pentru testarea la poligraf. precum şi nevrozele şi psihozele Dacă în urma examenului medical obligatoriu ori din alte date obŃinute de organul judiciar rezultă un asemenea diagnostic.a. care nu trebuie confundaŃi cu încercările de inducere în eroare a poligrafului. ascultarea martorilor.cit. b) Stările fiziologice proaste. 355). percheziŃia ş. p. 188). dar acest lucru s-ar putea invoca şi cu privire la desfăşurarea altor activităŃi de urmărire penală: ascultarea învinuitului sau inculpatului. Bogdan.. inocente (Rene le Chat. care nu au fost maltrataŃi fizic şi psihic şi. p. op. practic nu se poate vorbi de o insensibilitate totală. infecŃiilor etc. T. activitatea electrică a scoarŃei cerebrale ş. Examenul medical este absolut necesar în faza de pregătire a testării. Rene le Chat afirma că „noi ne temem că un mecanism oarecare ar putea vreodată să se adapteze la particularităŃile fiinŃei umane”. confruntarea.răspunderea juridică penală. una din condiŃiile obligatorii de testare fiind integritatea stării psihice şi fizice ale persoanei (T. Principalii factori frenatori sunt: a) Nervozitatea excesivă. Bruxelles. De asemenea.

1966. F. Noi considerăm că fundamentul legal al folosirii tehnicii poligraf în cadrul procesului penal rezidă din următoarele: a) metodologia de testare este admisă de lege. Aceşti tehnicieni sunt în primul rând titularii diplomei de învăŃământ superior în psihologie. tehnica poligraf nu este menŃionată ca fiind interzisă). 263 300 .pen. subiectului i se ataşează un manşon de înregistrare a tensiunii arteriale pe unul dintre braŃe. întrebărilor puse de examinator (a se consulta: J. simula sau disimula adevărul). aducându-şi aportul în egală măsură cu toate celelalte materiale probatorii la aflarea adevărului şi justa soluŃionare a cauzelor (o probă devine inadmisibilă în măsura în care legea o interzice în mod expres. în timp ce un tub pneumografic îi înconjoară pieptul. Concluzionând. În cuprinsul art. este o metodă integral umană.nu au fost supuşi unei anchete excesive care să-i fi adus într-o stare de oboseală psihică.E. întrucât se cuvine să se înŃeleagă bine că utilizarea aparatului este de ordin pur extern300. 112 şi 113 din C. Aşezat confortabil într-un fotoliu. nefăcând parte din ansamblul tehnicilor prohibite. nici prin formă şi nici prin tehnica pe care o utilizează.pr. nici prin conŃinut. prima condiŃie a unei psihobiodetecŃii judiciare este starea în afară de orice stress a pacientului biodetectorului. care enumeră îngrădirile prevăzute de lege. Reid. Sarcina subiectului în timpul testării nu este alta decât de a răspunde exclusiv prin „DA” sau „NU”. se fixează la degetele celuilalt braŃ. 301 În anul 1964. Firele şi electrozii săi nu afectează cu nimic integritatea sau demnitatea individului care conservă toate calităŃile sale volitive şi intelectual-afective (inclusiv libertatea de a minŃi. p. 10-30). c) utilizarea tehnicii se face exclusiv cu acordul subiectului şi al apărării la cererea prin rezoluŃie motivată a organelor în drept.E. manipularea aparaturii şi interpretarea diagramelor făcându-se exclusiv de către experŃi301 (specializaŃi în psihologie judiciară). prefecturile de poliŃie japoneze dispuneau de 99 tehnicieni specializaŃi în utilizarea poligrafului şi interpretarea diagramelor. Truth and Deception. absolut inofensivi. b) protecŃia juridică oferită de cadrul legal care admite folosirea tehnicii poligraf decurge atât din fundamentarea ştiinŃifică a metodei cât şi din inviolabilitatea principiului respectului persoanei. aşa cum îi dictează propria conştiinŃă şi în deplinătatea facultăŃilor sale intelectual-afective şi volitive. Astfel. putem afirma că investigaŃia şi detecŃia comportamentelor simulate nu poate fi considerată. ca fiind o procedură care încalcă prezumŃia de nevinovăŃie şi mijloacele legale de căutare a probelor. Baltimore. The Williams and Wilkins Company. Inbau. Dimpotrivă. 68. iar doi electrozi.

1966. este demn de reŃinut că însăşi instalarea subiectului la poligraf nu este un ceremonial deosebit. 62). „Revue internationale de police criminelle”. Paris. 264 . ca urmare a testării la poligraf. potrivit intimei convingeri a acestora şi conştiinŃei lor juridice. subiectul netrebuind nici măcar să se dezbrace. recoltările de spermă sau alte secreŃii şi depozitări (cu întreaga lor gamă de prelevări corporale şi stări stânjenitoare). este supus liberei aprecieri a organului de urmărire penală sau a judecătorului. ci o activitate firească. legislaŃia autorizează recoltările de sânge care necesită înŃepături.d) raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică elaborat de specialistul în psihologie. în timp ce în mai toate Ńările (apropo de libera expresie a personalităŃii). p. Le détecteur de mensonges (polygraph) au service de la police Japonaise. compusă din manopere asemănătoare celor medicale. e) în final. (Tammoto-Fumhata. fire de păr din diversele regiuni ale corpului etc. naturală.

Este adevărat. munca magistraŃilor se prezintă ca fiind deosebit de complexă. cât şi a unor elemente de psihologie. Comentarii juridice şi socio-psihologice asupra actelor normative care reglează implicarea judecătorului ca personalitate în actul de justiŃie În cadrul unui stat de drept. să-i ajute pe ei înşişi să-şi cunoască propriile limite psihologice şi care sunt mijloacele cu ajutorul cărora aceste limite pot fi depăşite. Prin urmare. în sensul că şi statului îi revin anumite obligaŃii pe care trebuie să le îndeplinească în vederea asigurării unui climat corespunzător în justiŃie. exigenŃele ridicare de profesiunea de magistrat în statul de drept sunt extrem de ridicate. dar psihologia poate ajuta pe magistraŃi să muncească mai bine. Obiectivul fundamental al acestei autorităŃi este dreptatea privită sub multiple faŃete: juridică. ci şi oameni care lucrează cu oameni de o diversitate nebănuită. această disciplină neputând fi neglijată în viitor deoarece oferă nebănuite ajutoare pentru oamenii legii şi contribuie la conturarea unui orizont mai larg în înŃelegerea fiinŃelor umane participante la drama judiciară. morală etc.1.Capitolul VII JUDECATA . 265 . să-i înŃeleagă pe ceilalŃi oameni. filosofică. se impune ca relaŃia dintre aceşti funcŃionari publici şi stat să fie biunivocă. Pe de altă parte. exigenŃe psihointelectuale şi moral-afective) 7.1. Concluzia firească pentru oricine care citeşte aceste rânduri este că magistratului i se impune cunoaşterea aprofundată atât a actelor normative. întrucât aceştia nu sunt numai simple instrumente de aplicare a normelor juridice. aplicarea principiului separaŃiei puterilor în stat duce la conturarea unor atribuŃii proprii pentru puterea judecătorească. sufletul fiinŃei umane este greu de prins în formule sau principii.Coordonate psihologice - SecŃiunea I PSIHOLOGIA MAGISTRATULUI (Repere psihologice. De aceea. Psihologia judiciară apare astfel ca un auxiliar preŃios pentru magistraŃi.

art. putem spune că.1. fără nici un fel de discriminare (art. O altă cerinŃă elementară pentru realizarea actului de justiŃie este egalitatea cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃilor publice. Analizând problematica înfăptuirii justiŃiei din punctul de vedere juridic. care prevede că „România este un stat de drept. JustiŃia trebuie să se înfăptuiască în mod egal pentru toate persoanele. De altfel. 123. Principiul supremaŃiei absolute a legii apare indirect şi în prevederile art. în sensul că unele trăsături morale impuse magistratului sunt reglementate în acte normative. a libertăŃilor şi a intereselor sale legitime. 92/1992 privind organizarea judecătorească. 3 consacră principiul răspunderii patrimoniale a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârşite în procesele penale. principii care s-au impus în lumea democratică. s-au prevăzut garanŃiile procesuale corespunzătoare.O primă cerinŃă este cea de ordin legislativ. 4 alin. Principiile fundamentale statutate în ConstituŃia noastră sunt rodul unor dezbateri care s-au desfăşurat pe parcursul multor secole. Aceste laturi ale personalităŃii trebuie să se îmbine într-un mod fericit cu 266 . democratic şi social”.2. Având în vedere faptul că uneori dreptatea nu triumfă. în mare parte. normele noastre juridice fiind. trebuie să avem în vedere şi dispoziŃiile Legii nr. art. Actul de înfăptuire a justiŃiei poate fi tratat din diferite puncte de vedere. fără privilegii şi fără discriminări. independenŃa judecătorilor nefiind – în concepŃia ConstituŃiei – o independenŃă faŃă de lege. Legea este stăpâna autoritară a societăŃii. 21 arată că „orice persoană se poate adresa justiŃiei pentru apărarea drepturilor. 48 alin. 3. putem observa interferenŃele legislative cu cele etice. 1 alin. drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor. Punctul de plecare îl constituie art. Pentru a se înfăptui această dreptate este necesar accesul liber la justiŃie. 7. unde se arată că „justiŃia se înfăptuieşte în numele legii”. 2). ConsideraŃii socio-juridice cu privire la implicaŃia judecătorului în stadiul actual al societăŃii româneşti Tratând aceeaşi problematică şi dintr-o perspectivă morală. nimeni nefiind mai presus de lege. la nivelul exigenŃelor internaŃionale. chiar oamenii legii sunt nevoiŃi să se supună legii (dar numai acesteia). În cuprinsul aceleiaşi dispoziŃii constituŃionale regăsim ideea că printre valorile supreme garantate se află dreptatea. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”. În România. legi la care vom face referiri pe parcursul lucrării. în general. principalele acte normative care tratează această problemă sunt: ConstituŃia României şi Legea nr. apărând erori judiciare. 92/1992 care caută să ofere un cadru instituŃional adecvat. Abordându-l dintr-o perspectivă juridică. demnitatea omului.

Pentru ca legiuitorul român să continue în aceeaşi direcŃie cu mai multă îndrăzneală. altfel legea rămâne doar pe hârtie. garanŃiile materiale nu sunt suficiente. 93 reglementează răspunderea disciplinară a magistraŃilor pentru comportările care dăunează interesului serviciului sau prestigiului justiŃiei. 92/1992 constituie o dovadă că legiuitorul român a înŃeles. art. la rândul său. art. fie ca sancŃiune disciplinară. încă de pe acum. dacă acesta a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală. iar art. dar este firesc ca şi acesta din urmă să aibă. Nu trebuie să uităm faptul că dreptatea nu se poate realiza în practică dacă toate forŃele interesate nu-şi unesc eforturile. interdisciplinară a personalităŃii şi profesionalismului magistratului în statul de drept. art. dacă împotriva lui s-a luat măsura îndepărtării din magistratură. să îmbinăm latura teoretică şi practică. ci la acele doleanŃe profesionale care au un anumit grad de obiectivitate şi care se referă la crearea unor condiŃii materiale prielnice înfăptuirii în bune condiŃii a actului de justiŃie. 90 precizează că „magistraŃii sunt datori să se abŃină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcŃie şi în societate”. să dea importanŃa cuvenită moralităŃii magistraŃilor. – care se cer satisfăcute. 76 prevede că magistratul poate fi eliberat din funcŃia pe care o deŃine. Se încearcă astfel să se transpună în plan normativ o cerinŃă a realităŃii sociale. este necesară studierea aprofundată. dorinŃe – mai mari sau mai mici. Bulversarea materială şi morală a societăŃii româneşti se va estompa în următorii ani. fie pentru vădita incapacitate profesională. dificultăŃile cu care se confruntă justiŃia fiind complexe şi generate de cauze multiple. instituŃiile statului de drept îşi vor ocupa locul firesc într-un stat democratic. nefiind transpusă în practică. mai mult sau mai puŃin realizabile în viitorul apropiat. este necesar ca.profesionalismul său. Nu ne referim acum la acele dorinŃe pur subiective ale magistratului privit ca om (dorinŃe care diferă de la persoană la persoană). Este adevărat. 94 consideră că o abatere disciplinară este constituită din manifestările care aduc atingere onoarei sau probaŃiunii profesionale. fără a uita să pună accentul şi pe pregătirea lor juridică temeinică. Cu toate că puterea judecătorească dispune de puternice garanŃii constituŃionale. una din condiŃiile cerute de art. este ca persoana care aspiră la această funcŃie să nu aibă antecedente penale şi să se bucure de o bună reputaŃie. Se impune să fim filosofi. Astfel. DoleanŃele societăŃii faŃă de acest slujbaş al dreptăŃii sunt mari. Însă. Legea nr. într-o oarecare măsură. nimeni nu poate fi acuzat acum de situaŃia materială existentă în Ńară. să atragem atenŃia asupra necesităŃilor materiale impuse de înfăptuirea unei justiŃii corespunzătoare. 267 . dar şi pragmatici. 50 pentru a fi numit magistrat.

el trebuie să lupte cu el însuşi în vederea reducerii. trebuie să fim conştienŃi că orice magistrat este. un om care nu este perfect. judecătorul – dacă va refuza să judece – va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate. Fiecare dosar are particularităŃile lui. Acest om raŃionează. dar deciziile judiciare sunt rodul. având de rezolvat ecuaŃia unui proces. inculpat sau parte vătămată etc. PrezenŃa acestor sentimente în luarea unei hotărâri judecătoreşti afectează obiectivitatea. de exemplu. al unor antipatii sau simpatii. obiectivul final fiind realizarea dreptăŃii. În toate aceste situaŃii. Munca magistratului îmbină latura juridică. a perseverare diabolicum. Cauzele cu care se confruntă instanŃele judecătoreşti sunt de o complexă diversitate. imparŃialitatea de care trebuie să dea dovadă magistratul. exigenŃele impuse unui magistrat în statul de drept sunt legate de cunoaşterea profundă şi nuanŃată a dispoziŃiilor de drept material şi 268 . ascunde în spatele filelor viaŃa trecută. Aici apar şi factori legaŃi de psihologia magistratului privit ca om cu defectele şi calităŃile lui. are propriile sale limite. permanenta dorinŃă şi permanentul efort de autoperfecŃionare. este diabolic şi nu poate fi admis. de mare responsabilitate socială. pe cât posibil. De aceea. sunt mai uşor de soluŃionat decât cele penale. Mai mult decât atât. trebuie să găsească toate soluŃiile acelei ecuaŃii. Dar nu trebuie să uităm că: Errare humanum est. Mai întâi. îi impune autoeducaŃia. pentru că altfel. să se adapteze unor situaŃii din cele mai diverse şi din cele mai neprevăzute. uneori. prezentă şi viitoare a unor oameni care au poziŃii procesuale diferite: reclamant sau pârât. al unor prejudecăŃi etc. Prin urmare. A persevera în greşelile incompatibile profesiunii de magistrat.Vom aborda mai întâi latura teoretică pentru a releva care sunt calităŃile psiho-intelectuale şi moral-afective impuse magistratului în contemporaneitate. El trebuie să decidă sine ira et studio. neputându-se spune că cele civile. Judecătorul este ca un matematician care. a ponderii acestor sentimente în procesul decizional. judecătorul trebuie să aleagă soluŃia potrivită. Profesiunea sa. în alegerea căreia intervin o serie de factori mai mult sau mai puŃin cuantificabili. în mai mare sau mai mică măsură. în condiŃii de imparŃialitate să reflecteze asupra argumentelor şi contraargumentelor părŃilor din proces. autocenzura. Este normal să se aplice aici spusele lui Terentius: Homo sum et nihil humani a me alienum puto. magistratul va trebui să se pronunŃe cu privire la cauzele cu care este investit. Deci. Oricum. activitatea lui nu poate fi rezumată doar la încadrarea unui fapt în textul legii şi aplicarea unei sancŃiuni prevăzute de norma juridică. înainte de toate.. psihologică a actului de justiŃie. judecătorul – care este dominus litis – trebuie să dea dovadă de mobilitate psihologică.

ExigenŃe morale. 269 .3. să posede o stare corespunzătoare sănătăŃii şi să dispună de o mare capacitate de efort voluntar. Armonizarea acestor cerinŃe generale dă judecătorului abilitatea de a se descurca în hăŃişul de norme şi tipuri de indivizi umani cu care se confruntă în cariera sa. Art. a drepturilor fundamentale ale omului la care trebuie să se raporteze în permanenŃă.1. în lipsa cărora un slujitor al dreptăŃii nu şi-ar îndeplini cu succes atribuŃiile ce îi revin. juridice şi social-etice impuse de „Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii” În decembrie 1979. VoinŃa. Adunarea Generală a ONU adopta „Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii”. bunăcredinŃă.1. dar şi calităŃi morale. Judecătorul trebuie să evite pe cât posibil factorii perturbatori.1. vom vedea ce calităŃi sunt necesare acestuia. stăruinŃa în munca de aflare a adevărului sunt trăsături necesare conturării personalităŃii oamenilor legii.4. 2 din acelaşi cod arată că: „În îndeplinirea sarcinilor pe care le au. astfel că atât experienŃa pozitivă.1. conform înaltului grad de responsabilitate pe care li-l cere profesia lor”. sinceră şi reală a judecătorului la valorile umane perene de adevăr. Profilul psiho-intelectual şi moral-afectiv al magistratului Analizând profilul psiho-intelectual şi moral-afectiv care se impune unui magistrat. 1 prevede că: „Persoanele răspunzătoare de aplicarea legii trebuie să se achite permanent de datoria pe care le-o impune legea. Art. justiŃie.4. Integritatea funcŃiilor senzoriale Integritatea funcŃiilor senzoriale este o funcŃie psihică ce se impune a fi prezentă la magistrat. dreptate. aşadar.procesual. 7. 7. să apere drepturile fundamentale ale oricărei persoane”. cât şi cea psihologică sunt hotărâtoare. Se cere. norme care vin în întâmpinarea literei şi spiritului legii. servind colectivitatea şi protejând orice persoană împotriva actelor ilegale. Se au în vedere normele morale unanim acceptate de societate. cum sunt: depresia. O funcŃionare adecvată a analizatorilor săi asigură un comportament profesional echilibrat. o pregătire interdisciplinară. 7.. de raportarea permanentă. cei răspunzători de aplicarea legii trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană. oboseala etc.

ignorarea lui nefiind indicată deoarece un raŃionament poate fi perfect corect din punct de vedere logic formal. Locul distinct ocupat de memorie în cadrul sistemului psihic uman poate fi explicat prin faptul că indivizii. intră în contacte multiple cu mediul extern. la sesizarea neconcordanŃelor. pot duce la separarea aspectelor semnificative de cele nerelevante. prelucrate şi interpretate. Trebuie să subliniem importanŃa spiritului analitic (care ajută la înŃelegerea rapidă şi justă a elementelor unui fapt) şi a spiritului sintetic. profunzime.1.4. deci intervenŃia memoriei apare atunci când magistratul trebuie să coroboreze probele administrate. în decursul vieŃii lor. informaŃiile reŃinute de memorie sunt codificate.4. Cauza dedusă judecăŃii are la bază o realitate socială care trebuie conturată cu precizie. perspicacitatea. Memoria oferă personalităŃii umane o istorie a devenirii ei. a celor reale de cele imaginare. Judecătorul operează cu principiul reversibilităŃii atunci când este solicitat să stabilească starea de fapt pe baza probelor administrate în cauză. Judecătorului îi sunt necesare atât memoria de lungă durată.1. cu ajutorul căruia se face trecerea de la particular la general. Dar această confuzie este cu atât mai gravă cu cât niciodată nu vor putea fi întâlnite două cauze identice. existând însă riscul de a fi confundată uşor analogia cu identitatea. legând în timp comportamentele anterioare de cele actuale. Pe baza acestui proces psihic care este gândirea. cât şi cea de scurtă durată. să le utilizeze în vederea desfăşurării în condiŃii eficiente a activităŃii umane. cu acest prilej. 7.7. Primul tip de memorie contribuie la păstrarea 270 . Stocarea informaŃiilor.3. Gândirea Gândirea unui judecător trebuie să fie îndreptată spre esenŃa evenimentului judiciar. pentru că de stabilirea situaŃiei de fapt depinde soluŃia juridică aplicabilă în speŃa respectivă. Mobilitatea gândirii. rigoare şi să se bazeze pe un dezvoltat spirit critic autoreflexiv.2. pe baza experienŃei acumulate. Gândirea trebuie să se caracterizeze prin claritate. O specificitate a raŃionamentului judiciar este intervenŃia factorului psihologic. Memoria Un alt proces psihic de o deosebită importanŃă pentru activitatea magistratului îl constituie memoria care se bucură de o individualitate specifică. judecătorul realizează o reflectare a realităŃii sociale pe temeiul căreia urmează să tragă concluzii. dar să ducă la concluzii false tocmai prin apariŃia acestui element subiectiv. În urma acestor contacte ei recepŃionează informaŃii diverse pe care le stochează şi le conservă pentru ca apoi.

Această activitate trebuie coroborată cu studierea contradicŃiilor apărute în cursul derulării procesului sau a unor neconcordanŃe ivite între faptă şi împrejurările comiterii ei. analiza psihologică a comportamentului acesteia putând duce la aflarea adevărului. când se încearcă. Adoptarea unei asemenea poziŃii (judecătorul se pune în gând în locul acuzatului) are repercusiuni asupra stabilirii vinovăŃiei persoanei. Este sesizat. Va da dovadă de pricepere acela care sesizează culisele afacerii judiciare. judecătorul intră în relaŃii interpersonale. gândirea şi nu plasarea magistratului în locul reclamantului sau pârâtului. fie la norma juridică aplicabilă în speŃa respectivă. Protagoniştii dramelor judiciare sunt persoane diferite. de către apărători. a infractorului sau părŃii vătămate. reacŃiile lor din momentul comiterii faptei prejudiciabile. în care miza este mare. sau în cazul cauzelor civile complexe.experienŃei acumulate în cursul activităŃii anterioare: ea înglobează informaŃiile despre evenimentele percepute sau trăite. introducându-se noi variante. Cel care le decide soarta trebuie să încerce să le înŃeleagă motivele. Capacitatea înŃelegerii psihologice (empatia) S-ar impune ca judecătorul să dispună de o mare capacitate de înŃelegere psihologică. comunică cu diferitele părŃi din proces şi este necesar ca aceste relatări ale partenerilor de discuŃie să fie consemnate în scris. pe acest plan. în cursul dezbaterilor judiciare. Confruntarea dintre judecător şi justiŃiabil. Interesant pentru domeniul judiciar este că aceste variante se pot referi fie la fapta în sine. întrucât. punându-se astfel în valoare abilitatea lui profesională. Al doilea tip de memorie este de o egală importanŃă cu primul tip. cu structuri temperamentale diverse. apare cu pregnanŃă în cadrul proceselor penale. analizat şi judecat rolul real sau fictiv pe care o anumită persoană îl joacă. 7. Lansarea acestor variante în proces se poate face de instanŃa de judecată sau de părŃile implicate. stările afective. ajunge la un răspuns negativ. Cercetarea judecătorească a faptelor necesită un efort intelectual. 271 . în aceleaşi condiŃii ar fi acŃionat la fel sau nu.4. înlăturarea sau diminuarea răspunderii penale pentru infractori. „simte cum se declanşează în el reflexele răzbunării” (Claparede). în acest ultim caz intervenind operaŃiunea de încadrare juridică a faptei. putându-l duce pe reprezentantul legii la concluzia că acuzatul se face vinovat de săvârşirea faptei în condiŃiile în care întrebându-se dacă. interpretările date acestora având în vedere criterii diverse. deoarece în acest caz devine extrem de subiectiv. Magistratul îşi va mobiliza inteligenŃa şi talentul său profesional pentru a descoperi eventualele jocuri ale părŃilor din proces.4. De asemenea. situarea judecătorului pe poziŃia victimei poate avea aceeaşi consecinŃă.1.

1. Nu este recomandabilă bănuiala excesivă pentru că astfel judecătorul se substituie procurorului. acordând fiecărui act o anumită semnificaŃie şi având o anumită atitudine faŃă de aceasta – de aprobare. 7. face parte din felul nostru de a fi. pe cât posibil. magistratul are în vedere o multitudine de factori: elementele obiective ale speŃei. nu va Ńine seama de multitudinea realităŃilor concrete. nu 272 . Această poziŃie este prezentă pretutindeni şi permanent. fiind total neglijate. în schimb acuzarea va fi demnă de crezare în totalitate. încălcându-se principiul imparŃialităŃii. Profesionalismul magistratului constă în reducerea. Se poate spune că. în acest caz. întrucât acesta nu a luat în considerare specificitatea speŃei. Adoptarea unei asemenea atitudini va duce în mod inevitabil. Clarviziunea O altă trăsătură de caracter care se impune a fi prezentă la un profesionist este clarviziunea. deoarece judecătorul care se va afla în aceste situaŃii va proceda la aplicarea unor analogii superficiale. singurul indicator fiind aparenta analogie dintre tipar şi cauza dedusă judecăŃii. Acesta din urmă va dovedi o rigiditate nerecomandabilă unui profesionist. la rutină. Adoptarea unei asemenea atitudini este inevitabilă. Îndoiala prezentă într-un grad exagerat de mare determină alterarea procesului de formare a convingerii intime a judecătorului. a gradului de subiectivism în activitatea de judecată.Atunci când judecă. va deveni o persoană pentru care argumentele apărării nu vor avea sorŃi de izbândă.5. Poate avea o influenŃă deosebită pentru stabilirea sancŃiunii. Nu trebuie să uităm că este şi el o fiinŃă umană care reacŃionează emoŃional la diverşi stimuli externi. neputând oferi formarea unei imagini de ansamblu corecte într-o anumită cauză. întrucât prin esenŃa lui. dar şi anumite elemente care Ńin de psihologia sa. nefiind capabil să-şi adapteze soluŃia judiciară în funcŃie de particularităŃile speŃei. fiind ancorat în lumea abstractă a normelor juridice. nu se formează o intimă convingere a judecătorului. la absenŃa raŃiunii în activitatea de punere în practică a prevederilor legale. Pentru el există doar nişte tipare imuabile în care trebuie turnate hotărârile pe care le ia. ele fiind primite de instanŃă în condiŃiile coroborărilor lor cu alte probe administrate. Magistratul respectiv va pierde contactul cu viaŃa de zi cu zi. dar prezenŃa acestuia într-o proporŃie prea mare dăunează. de indiferenŃă sau dezacord. la orice persoană. este specifică oricărui om şi chiar nu poate fi justificată. Relatările părŃilor din proces trebuie privite cu rezervă.4. într-o proporŃie mai mare sau mai mică. starea de dispoziŃie ultimă generată de multiplele particularităŃi obiective ale cauzei dedusă judecăŃii. Spiritul critic este necesar în munca magistratului. omul este o fiinŃă care face judecăŃi de valoare.

1. asociaŃiile 273 . Echilibrul. uneori greu de încadrat într-un anumit tipar. Acestea pot fi dobândite printr-un autocontrol riguros şi permanent. agresivitatea. i se cere magistratului să posede un echilibru emoŃional. de stăpânire de sine. aplicând un anumit text de lege în mod mecanic. afectivitatea avându-şi rolul ei bine determinat: un fond psihic pozitiv. Cauzele care se află pe rolul instanŃelor judecătoreşti aduc un noian de informaŃii între care se stabilesc conexiuni în vederea descoperirii adevărului. un om impresionabil sau frământat de propriile probleme nefiind recomandat pentru această profesie. judecătorul trebuie să dea dovadă de multă toleranŃă. ApariŃia acestor stări sufleteşti pozitive sau negative este spontană. nervozitatea etc. Sunt total contraindicate: dezgustul. procesele afective declanşate de derularea unui proces să fie caracterizate ca fiind ponderate. putem spune că raŃiunea nu ocupă un rol primordial. a antipatiei sau a simpatiei faŃă de justiŃiabili. de o mare disponibilitate de a asculta.4. diferite de la o persoană la alta. ToleranŃa În activitatea pe care o desfăşoară în domeniul aplicării legii.a avut loc în forul său interior o deliberare în adevăratul înŃeles al cuvântului. Toate acestea duc la configurarea unor sentimente specifice. AtracŃia sau repulsia resimŃită de magistraŃi faŃă de o parte din proces reprezintă un veritabil obstacol în calea principialităŃii de care trebuie să se dea dovadă în actul de justiŃie.7. 7. a antipatiei sau simpatiei pentru justiŃiabili Reprezentantul autorităŃii judiciare trebuie să facă dovada şi a altor calităŃi: lipsa prejudecăŃilor. Trebuie să se manifeste faŃă de părŃile din proces o atitudine rezervată. De asemenea. judecătorul reprezintă în faŃa justiŃiabililor autoritatea statală care se caracterizează prin obiectivitate. Lipsa prejudecăŃilor.6. echilibrat poate influenŃa o reuşită profesională. plictiseala. subiectivitatea făcându-şi loc într-un anumit grad în procesul decizional. Prin urmare.4. Mecanismele psihice ale oamenilor sunt extrem de diverse. experienŃa fiecărui individ spunându-şi cuvântul. Găsirea unui echilibru optim pentru fondul psihic al judecătorului este greu de realizat. Reprezentantului legii i se cer foarte multe calităŃi.1. sila. aceleaşi cauze provoacă diferite şi complexe contacte comunicaŃionale ale magistratului cu părŃile din proces. deoarece trebuie avut în vedere faptul că şi acesta este o fiinŃă umană care se caracterizează prin sentimente. Analizând mecanismul psihologic de apariŃie a acestor stări afective. 7.

7. să dovedească receptivitate la solicitările apărării faŃă de eventualele prejudicii. respectarea de către acesta a principiilor şi legilor de formare a probelor. nefiind admisibile intervenŃii ale celorlalte puteri. temperanŃă. joacă un rol important pentru caracterizarea conceptului de bună-credinŃă. 7. O altă latură a acestui concept este formată din abŃinerea magistratului de la producerea prejudiciilor. a inamovibilităŃii lor.1. Scopul final al acestei bune-credinŃe este pronunŃarea.1. Cauzele deduse judecăŃii trebuie să fie soluŃionate numai pe baza existenŃei unor probe certe. deliberarea are un caracter secret. Este necesar ca autoritatea judecătorească să subordoneze acŃiunea de înfăptuire a justiŃiei principiului aflării adevărului. a drepturilor fundamentale ale omului. Magistratul trebuie să dea dovadă de loialitate. a independenŃei magistraŃilor şi supunerii lor numai legii. SoluŃia judiciară aplicabilă unei speŃe trebuie să fie rezultatul unei convingeri intime. a dreptului la apărare. ConotaŃii psihologice asupra deliberării în pronunŃarea sentinŃei LegislaŃia noastră procesuală asigură un cadru adecvat formării intimei convingeri: imediat după închiderea dezbaterilor în fond are loc deliberarea completului de judecată. Ea implică o sinceritate în cuvinte (conformitatea gândurilor cu afirmaŃiile omului) şi o fidelitate în angajamente (concordanŃa cuvintelor cu faptele săvârşite de acesta). a unei hotărâri legale şi temeinice. de către judecător.involuntare făcute de un om variind în funcŃie de situaŃia concretă cu care el se confruntă. utilizarea criteriilor psihologice. prudenŃă. să fie respectate procedurile legale. El este dator să observe posibilele vicii existente pe parcursul procesului şi să le înlăture. Această convingere subiectivă are rolul ei cardinal pentru activitatea de judecată şi este protejată printr-o serie de pârghii juridice: afirmarea principiului separaŃiei puterilor în stat. ordine.4. Marcus Tullius Cicero spunea că buna-credinŃă constă în: „sinceritate în cuvinte (veritas) şi fidelitate (constantia) în angajamente”. evitându-se orice fel de abuzuri. Buna-credinŃă O altă cerinŃă fundamentală care se impune a fi prezentă la judecător este buna lui credinŃă.8. Magistratul nu trebuie să se lase influenŃat de acei factori care mizează pe simpatia lui în vederea reducerii pedepselor ce se cuvin celor vinovaŃi.5. la ea 274 . a prezumŃiei de nevinovăŃie. respectării legii şi ordinii de drept. Respectarea garanŃiilor procesuale. Această putere statală trebuie să acŃioneze independent. Alături de aceste garanŃii juridice amintim importanŃa pe care o au: moralitatea şi buna-credinŃă a judecătorului.

este importantă recunoaşterea unui drept la intima convingere. depăşirea lor echivalând cu încălcarea principiului supremaŃiei legii. şi nu în afară. Dreptul subiectiv la intimă convingere nu implică posibilitatea formării unei opinii care să intre în conflict evident cu normele legale. aceasta pentru a nu-i influenŃa pe cei care au o mai mică experienŃă. De multe ori oamenii sunt înclinaŃi să se lase înfrânŃi de aceste motivări. are şi conotaŃii psihologice. în acest moment gândindu-se că opinia majorităŃii îşi va impune punctul de vedere în luarea deciziilor. Judecătorul aflat într-o asemenea situaŃie îşi va motiva opinia. existenŃa unei coloane vertebrale profesionale şi de conştiinŃă. curajul propriei opinii. În acest caz. Luând în considerare principiul colegialităŃii completelor de judecată. etic şi juridic. ultimul cuvânt avându-l preşedintele. în ultimă instanŃă. totuşi. în sensul adoptării opiniei separate. deşi opinia separată nu va avea câştig de cauză în soluŃia judiciară. 275 . judecătorii vor avea în vedere în primul rând chestiunile de fapt şi apoi cele de drept. pe lângă aspectele lui procedurale relevate mai sus. Timpul poate să verifice susŃinerile sale în cadrul unor eventuale erori judiciare. în litera şi spiritul ei. Intima convingere duce la formarea unei păreri ferme despre anumite realităŃi sociale. Această părere va fi în cadrul legii. Judecătorul trebuie să se supună. Iată anumite limite între care poate opera această convingere intimă. Este periculos ca argumentul majorităŃii să se impună unor oameni care adoptă această opinie nu dintr-o intimă convingere. A face acest lucru înseamnă a-şi trăda profesia. legii. Momentul acesta îl face pe judecător să uite starea de disconfort psihic pe care o trăieşte în clipa luării deciziei. ci dintr-o lenevie intelectuală sau dintr-o cântărire a avantajelor oferite de îmbrăŃişarea opiniei majorităŃii şi a dezavantajelor viitoare create de opinia minoritară spre care tinde conştiinŃa lor profesională.participând numai membrii completului. Abdicarea de la principiul supremaŃiei intimei convingeri şi adoptarea unei atitudini oportuniste sunt incompatibile cu profesiunea de magistrat. Opinia separată dovedeşte forŃa convingerii intime. Atunci când opinia separată este îmbrăŃişată apoi de instanŃa de control judiciar sau de practică. reuşind să învingă în faŃa argumentului majorităŃii. trebuie să ajungem la concluzia – firească pentru toŃi – că se poate întâmpla să existe o opinie separată. a realiza în cele din urmă un act de injustiŃie. Vom remarca faptul că procesul deliberării. ei sunt obligaŃi să-şi spună părerea. Lupta care se dă în sufletul său cu ocazia formulării opiniei separate este deseori acerbă. simŃul moral. conştiinŃa spunându-şi cuvântul în cele din urmă. intervine mulŃumirea şi satisfacŃia profesională de a avea dreptate.

Examinarea atentă a acestora conduce la formularea unor premise şi concluzii valabile. Se ajunge astfel să se caute şi să se găsească analogii în alte cazuri asemănătoare deoarece practica ne demonstrează că nu se întâlnesc două fapte perfect identice. care este norma juridică aplicabilă. făcând chiar o interpretare a textului de lege respectiv. Analiza amănuntelor contradictorii cu care este confruntat omul legii. oral şi public. stabilindu-se în cele din urmă faptul prejudiciabil. Au un rol deosebit în formarea intimei convingeri buna-credinŃă. judecătorul trebuie în permanenŃă să scoată în evidenŃă particularităŃile speŃei. Dar se şi îngreunează actul de înfăptuire a justiŃiei deoarece magistratul este singurul care decide valoarea unei anumite probe. Rolul experienŃei personale nu trebuie să fie absolutizat. impune acestuia o selecŃie riguroasă. în condiŃiile în care acuzarea şi apărarea îşi prezintă punctul de vedere. Uşurează pentru că reprezentantul legii nu mai este sclavul probelor preconstituite (de exemplu. dar şi îngreunează procesul de administrare a justiŃiei. în condiŃiile prezentării contradictorii a faptelor. este necesară analiza tuturor elementelor cauzei. practica judiciară demonstrând în numeroase cazuri că acordarea apriorică a unei anumite valori unei anumite probe a fost generatoare de erori judiciare. De aceea. pentru completa sa lămurire. intuiŃia îl poate duce pe judecător la ipoteze şi concluzii false. Sunt administrate în faŃa instanŃei probe diverse. Analogia nu se poate confunda cu identitatea. că au utilizat mijloacele adecvate şi că au luat măsurile care se impuneau în cauză. În considerentele hotărârii sunt reflectate gândirea şi psihologia membrilor completului de judecată. în aprecierea probelor. Completul de judecată trebuie să stabilească situaŃia de fapt. unele dintre ele susceptibile de mai multe interpretări. valoarea care se acorda în trecut mărturisirii judiciare – regina probelor). Judecătorul îşi formează o convingere intimă în condiŃiile în care părŃile din proces cu interese contrare prezintă faptele în mod contradictoriu. ExperienŃa indirectă a magistratului îşi spune cuvântul în stabilirea modului de desfăşurare a faptelor deduse judecăŃii. Utilizarea analogiilor este benefică până la un moment dat pentru că şi ea poate genera erori judiciare. Se vor cântări probele aduse de fiecare parte şi se va adopta soluŃia care se impune. I se cere 276 . existenŃa unei conştiinŃe morale. sentimentul că au respectat prevederile legale în procesul de aflare a adevărului. Principiul liberei aprecieri a probelor uşurează. pe lângă soluŃia adoptată şi motivarea acesteia din urmă. judecătorii stabilind care este situaŃia de fapt.Opera finală a procesului de deliberare este construită din pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti care trebuie să cuprindă. fiind nevoie de o adevărată abilitate. să le supună unei critici înainte de a pronunŃa o soluŃie.

obiective pentru înfăptuirea corespunzătoare a actului de justiŃie. trebuie să recunoaştem că indivizii sunt inegali dacă îi privim prin prisma înzestrării native (nu sunt cu toŃii la fel de educabili şi nu învaŃă cu toŃii la fel). Este cazul societăŃii româneşti care. să nu influenŃeze cu nimic desfăşurarea dezbaterilor. PrescripŃiile imperative pot fi încălcate atunci când intervin conjuncturi favorabile. este de la sine înŃeles că relaŃia dintre judecător şi inculpat se caracterizează printr-o stare de tensiune. ceea ce explică stresul profesiunii de magistrat. căutând să se perfecŃioneze din punct de vedere moral. să nu considere că speŃa X este mai grea şi speŃa Y mai uşoară. ocazie cu care rezistenŃa individului faŃă de tentaŃii dispare. Toate aceste calităŃi pretinse de profesiunea de magistrat pot fi realizate printr-un autocontrol sever. stabileşte dacă există sau nu o anumită infracŃiune. favorizează apariŃia germenilor corupŃiei. Dacă ne-am referi numai la procesul penal. Densitatea relaŃiilor interpersonale determină în mod obligatoriu o mobilitate psihologică a reprezentantului legii.magistratului o atenŃie permanentă de-a lungul şedinŃei de judecată. El trebuie să îndeplinească multiple obiective. Dacă până acum ne-am ocupat de calităŃile personale ale magistratului. Oricum. că oamenii provin din medii sociale neomogene (aceste medii produc tipuri deosebite. prin lupta continuă pe care o dă omul cu sine însuşi. judecătorul adună. subiectivismului. stabilind răspunderea penală. privite oarecum în mod izolat. Magistratul este o fiinŃă umană care are şi el o anumită rezistenŃă faŃă de interdicŃiile legale sau morale. cu necesităŃi şi motivaŃii diferite). examinează şi coroborează probele. printr-un proces permanent de autocunoaştere. ne propunem să analizăm în continuare calităŃile impuse de relaŃia complexă dintre judecător şi participanŃii la proces. Apărarea şi acuzarea sunt două părŃi demne de un egal interes pentru judecător. AcŃionând în sens invers. spusele lor vor fi cântărite în mod corespunzător atunci când se va stabili soluŃia judiciară. variate în funcŃie de natura şi specificitatea cauzelor. să manifeste interes faŃă de orice cauză. magistratul respectiv contribuie la încălcarea imparŃialităŃii. să nu fie pripit în tragerea concluziilor. 277 . Totuşi. deci soluŃia dată în finalul procesului va fi lipsită de acel grad de obiectivitate cerut în mod constant de o justiŃie echitabilă. Reprezentantul legii trebuie să se obişnuiască să urmărească cu atenŃie orice fază a dezbaterii. Se solicită din partea lui stăpânirea de sine. prin neasigurarea unor condiŃii minime. TentaŃia de a încălca legea în vederea obŃinerii unor avantaje facile a existat dintotdeauna şi ea devine mai mare atunci când împrejurările favorabile se generalizează la nivel de societate. incorectitudinii.

iar celălalt. emotivitatea. echilibru. a unui spirit de observaŃie bine dezvoltat. dobândirea unor trăsături de caracter (impertinenŃă. care trebuie să adopte o atitudine politicoasă. suspiciune) care sunt incompatibile cu această profesiune. Împrejurările în care se desfăşoară audierea martorilor în faŃa instanŃei 278 . să se exprime clar. rezervată. magistratul este dator să-l ajute să-şi biruiască teama.Tensiunea emotivă sau nervoasă în care se desfăşoară cercetarea judecătorească este justificată de trăirea emoŃională generată de contactul inculpatului cu reprezentantul oficial al autorităŃii. a tonului ridicat sau a ticurilor. încredere în forŃele proprii. activitatea magistratului în cauză fiind presărată cu automatisme şi stereotipuri. fiecare având un interes diferit. Judecătorul trebuie să dovedească existenŃa unei gândiri suple şi mobile. să fie subtil în analizele sau sintezele efectuate de el etc. Un bun profesionist va dispune de acest fler de care oricine s-ar simŃi mândru. să discearnă între motivele care declanşează starea emoŃională. indiferenŃa. un fin psiholog. să exceleze prin inteligenŃă în discuŃiile purtate cu interlocutorii săi. În cadrul unui proces civil sau penal. un moment important pentru aducerea unor clarificări cauzei dedusă judecăŃii este audierea martorilor. În condiŃiile în care martorul este de bunăcredinŃă. Se impune ca atitudinea judecătorului în cadrul procesului penal să se caracterizeze prin: calm. protagoniştii fiind judecătorul. argumentările sale să fie caracterizate printr-o mare forŃă logică. să fie atent asupra componentelor voluntare şi involuntare ale comportamentului expresiv al părŃilor în vederea interpretării lor corecte. În practică. să fie rapid în observarea unor amănunte semnificative. inculpatul. determină o mulŃumire care poate duce la: refuzarea elementelor de noutate sau a componentelor teoretice. privirea interlocutorilor direct în ochi pe tot parcursul contactului comunicaŃional în vederea surprinderii şi interpretării comportamentului lor expresiv. stăpânire de sine. care vizează latura psihologică a comunicării. absolutizarea nejustificată a acestei experienŃe personale. RelaŃia magistrat – martor cuprinde cel puŃin două aspecte: unul procesual – întrucât se vor respecta normele procesuale. acest deziderat se loveşte de un impediment obiectiv: lipsa de timp în condiŃiile existenŃei unui număr prea mare de dosare pentru o şedinŃă obişnuită de judecată. lipsa gesturilor de nervozitate. partea vătămată. instalarea rutinei. Piesa de bază a acestei arene pe care se confruntă subiecŃii procesuali este magistratul care trebuie să adopte o conduită fermă. profesională prin Ńinută şi vocabular. ceea ce afectează în cele din urmă calitatea actului de justiŃie. Mai ales în cadrul procesului penal se simte un fond tensional difuz. să devină responsabil. bănuială excesivă. a intuiŃiei profesionale. într-un cuvânt să fie un bun observator. Însă. să capete îndrăzneală.

se produce la martor blocajul memorial. b) al doilea termen – mărturia. RelaŃia martor-judecător implică existenŃa anumitor raporturi dintre conştiinŃele şi conduitele lor. privit ca o persoană care îi devine simpatică sau antipatică. ori se înlătură mărturia. b) Magistratul şi-a neglijat rolul activ în admiterea şi aprecierea probelor şi a reŃinut ca valabilă o mărturie mincinoasă sau o mărturie falsă. alături de alte criterii ştiinŃifice. pe de altă parte. conduita magistratului. pe de o parte. a) Judecătorul a cunoscut caracterul nesincer al mărturiei mincinoase. martorul de rea-credinŃă). nesancŃionându-se martorul de bună-credinŃă. deci el se află la mijlocul unor interese contradictorii) impun ca judecătorul să asigure condiŃiile unei audieri obiective. dar şi faŃă de magistratul aflat în faŃa sa. în mare măsură. Nu trebuie să uităm faptul că în contactul cu autoritatea judiciară. Dacă primul caz se referă la presiunile diverse exercitate asupra justiŃiei sau la corupŃie. contradictorialitatea punând în discuŃie valabilitatea mărturiei în faŃa justiŃiei (se înlătură mărturia. Judecătorul este obligat să descopere când martorul a relatat adevărul. martorul are o anumită atitudine faŃă de autorităŃi. în genere. în funcŃie de simpatia sau antipatia resimŃită faŃă de cel care conduce cercetarea. Mărturia poate fi influenŃată şi de atitudinea martorului faŃă de judecător. în momentul reactivării informaŃiilor. sancŃionându-se. Sunt posibile următoarele variante atunci când analizăm raportul care are drept: a) prim termen – conştiinŃa. Pe baza unei experienŃe anterioare stocate în memorie. al doilea caz vizează culpa deontologică a magistratului. îşi asigură colaborarea acestuia. procesul reactivării fie sub forma 279 . Pentru aceasta se poate folosi. întemeiată încă din statu nascendi pe deficienŃe de percepŃie ale martorului sau distorsiuni ulterioare acestui moment. exponentul legii fiind chiar corupt în anumite situaŃii. martorul va face sau nu eforturi de a da lămuririle cerute pentru elucidarea cazului. ale cărei performanŃe sunt net superioare aprecierilor subiective ale magistratului. Un magistrat care ştie să trezească simpatii spontane martorului. în genere. să prevină şicanarea sau sugestionarea martorilor. în condiŃiile unei stări emoŃionale mărite. Dacă martorul este o persoană care acŃionează sub impulsul acestor afecte. să motiveze nu numai reŃinerea depoziŃiei conforme cu realitatea ei şi înlăturarea cele opuse. Motivele acceptării pot fi de natură politică sau ocultă.(martorul fiind nevoit să răspundă întrebărilor acuzării şi apărării. testarea martorului care revine asupra depoziŃiei cu tehnica de detecŃie „poligraf”. şi mărturia. dar l-a acceptat în vederea pronunŃării unei anumite soluŃii.

ca şi o serie de alte date culese pe parcursul procesului vor contribui în final la formarea intimei convingeri a judecătorului. Astfel. adică dau dovadă de corectitudine. diverse probleme de drept substanŃial şi procesual. Atunci când se pun concluzii în fond. din punct de vedere procedural. reuşind astfel să colaboreze cu completul de judecată. Judecătorul trebuie să cunoască aceste aspecte ale psihologiei martorului. RelaŃia interpersonală judecător-acuzator-apărător se desfăşoară întrun cadru reglementat. pledoaria avocatului este analitică. Oricum. Prin această operaŃiune se obŃin şi se cântăresc informaŃiile pe care le va folosi pentru justa soluŃionare a cauzei. Unii magistraŃi sunt „tipicari”. dar şi altele care nu vor putea fi relevate în acest stadiu. acelaşi lucru se 280 . Dacă judecătorul are un drept asupra intimei convingeri. procurorului. Judecătorul este obligat de legislaŃia procesuală să pună în discuŃia părŃilor probele. ea trebuind să discearnă între acestea şi să se oprească asupra unei soluŃii legale şi temeinice. dorind să respecte normele procedurale. Una din funcŃiile psihologice ale duelului judiciar se referă la psihologia intimei convingeri a magistratului învestit cu luarea deciziei. Magistratul este obligat să interpreteze datele pe care i le oferă conduita. Se aplică aici principiul contradictorialităŃii: toate probele administrate în cauză sunt supuse discuŃiei părŃilor. poate duce la sancŃionarea inculpatului cu o pedeapsă mai mare. avocatul şi procurorul trebuie să Ńină seama de personalitatea magistratului pentru reuşita colaborării. căutându-se chiar de la început captarea atenŃiei completului de judecată. instanŃei şi apărătorului. la exigenŃele acestui tip de judecător. fiind extrem de minuŃioşi în această operaŃiune dacă le permite timpul. este compromis. La formare intimei convingeri a judecătorului poate contribui în mod complet şi edificator apărătorul inculpatului. Cei doi protagonişti ai duelului judiciar trebuie să se adapteze.reproducerii. fizionomia şi reacŃiile exterioare ale celor cu care se află în intercomunicare psihologică. Toate aceste interpretări. InstanŃa de judecată cunoaşte diferitele puncte de vedere exprimate oral în şedinŃă de părŃi cu interese contrarii. sentimentul de antipatie provocat de avocat sau procuror judecătorului. fie sub forma recunoaşterii. dar ea prezintă şi o componentă psihologică ce nu poate fi neglijată. şi anume: cel al sincerităŃii martorului şi cel al fidelităŃii percepŃiei şi acurateŃei reproducerii datelor cu privire la făptuitor şi împrejurările faptei. Rolul judecătorului se relevă şi în cadrul duelului judiciar care are două figuri centrale în procesul penal: acuzatorul public şi apărătorul. Merită să facem următoarea precizare: aprecierea unei mărturii se va baza pe două principii fundamentale. conturându-se astfel subiectivismul în procesul decizional.

Argumentele aduse de cele două părŃi constituie stimuli pentru gândirea magistratului. Deliberarea în stări emoŃionale puternice nu va conduce la soluŃii legale şi temeinice. stimuli ce interacŃionează cu experienŃa de viaŃă. s-au manifestat tendinŃe de tip 281 . Am încercat pe parcursul acestui studiu să arătăm multiplele faŃete ale activităŃii judecătorului. Este adevărat că aceste condiŃii materiale sunt asigurate în legislaŃia românească (în ConstituŃie şi Legea nr.poate spune şi despre avocat şi procuror. Analizarea psihologică a exponentului autorităŃii judiciare s-ar impune să fie completată cu relevarea condiŃiilor materiale optime înfăptuirii actului de justiŃie. Oricum. Legea. Fiecare din aceşti doi protagonişti ai duelului judiciar are punctul său de vedere şi cu ocazia dezbaterii de fond a cauzei ei vor căuta să-şi impună opinia în faŃa completului. De cele mai multe ori. Judecătorul nu trebuie să se lase influenŃat de presiunile exercitate din exterior sau de unii factori subiectivi. cultura şi informaŃiile desprinse din probele administrate. toate dezbaterile de fond ale cauzei vor fi lipsite de importanŃa cuvenită. Dar. pe măsura îmbunătăŃirii acestor condiŃii. Judecătorul trebuie să fie într-o stare de relaxare atunci când pune pe talgerele balanŃei justiŃiei probele şi argumentele. aceasta având consecinŃe negative pentru justiŃia românească. dar transpunerea lor în practică lasă de dorit. atunci legislaŃia procesuală vine în ajutorul judecătorului. se va asigura o calitate corespunzătoare actului de împărŃire a dreptăŃii. privită ca o regulă de esenŃă raŃională edictată de autoritatea statală. intima convingere a judecătorului se formează abia după derularea duelului judiciar şi după ultimul cuvânt al inculpatului. contribuind în mod hotărâtor la o justiŃie de calitate. În situaŃia contrară. la executarea hotărârilor judecătoreşti. indiferent de contextul ei organizaŃional. într-o societate. Momentul procesual în care se ia hotărârea în cauza dedusă judecăŃii apare extrem de important. 92/1992). toate forŃele statului cu atribuŃii în acest domeniu trebuie să-şi unească eforturile. prezenŃa acestora asigurând o personalitate bine conturată şi un profesionalism de care va trebui să dea dovadă orice magistrat dintr-un stat de drept. întotdeauna. exercită o anumită presiune asupra indivizilor particulari. Ideal ar fi fost ca oamenii să fi interiorizat aceste norme şi să fi respectat valorile proclamate de ele. străini cauzei. căutând să evite devianŃa şi să asigure conformismul şi fidelitatea acestora faŃă de modelul general stabilit. calităŃile psiho-intelectuale şi moral-afective ale acestuia. iar justiŃia nu s-ar mai contura ca o putere independentă în stat. Pe viitor. acum dar şi pe viitor. reglementând instituŃia repunerii pe rol. ci ca una dependentă de forŃe obscure care au ca valori sociale valori străine statului de drept. În ipoteza în care această intimă convingere nu s-a conturat.

prin implicaŃiile sociale specifice. atitudini contradictorii. chiar şi în perioadele de strălucire a retoricii. b) Din perspectiva interpretărilor ştiinŃifice: Profesia de avocat. Se relevă astfel rolul coercitiv al justiŃiei. de adevărul că sunt şi ei fiinŃe omeneşti supuse greşelilor. CONSIDERAłII GENERALE 7. Talent şi vocaŃie în arta avocatului. pentru a stopa aceste devianŃe.1. ordinul avocaŃilor a fost desfiinŃat din cauză că avocaŃii se manifestau critic la adresa noului regim. MulŃi şi-au manifestat aprecierea şi chiar admiraŃia pentru activitatea avocaŃilor. DorinŃa de a îndrepta răul produs în societate este binevenită ca şi lupta îndârjită în care se implică multă pasiune. uneori plină de riscuri. mereu se găseşte câte ceva de reproşat avocaŃilor. A trebuit să intervină autoritatea judiciară. din datele istorice. a ajuns până la noi ştirea că după ce nevasta lui Antoniu fusese asasinată din propriul lui ordin. şi aceasta încă din vremurile străvechi. Cu toate acestea. Totuşi.anomic. Şi în timpul RevoluŃiei Franceze. a trezit mereu. 282 . nerealiste. luptă în urma căreia va trebui să învingă binele şi valorile morale consacrate sau nu pe plan legislativ. Comentarii asupra conceptului de talent a) Din perspectiva simŃului comun: mentalităŃi anacronice. privită ca o formă a controlului social. deşi la fel de nobilă ca profesia de medic. Astfel.2. încercându-se să se ajusteze continuu reacŃiile negative ale indivizilor la schemele cu valoare generală. trebuie să fie conştienŃi în permanenŃă de misiunea pe care o au de înfăptuit. sentimentelor. dându-şi seama de utilitatea sa. uneori paradoxale. SecŃiunea II AVOCATUL – PERSONALITATE ÎN TEMPLUL JUSTIłIEI (Coordonate psihologice) A. ca reprezentanŃi legitimi ai puterii judecătoreşti. de calităŃile psihointelectuale şi moral-afective impuse de profesie şi societate. el a fost cel care a reînfiinŃat ordinul avocaŃilor. Se spune că şi Napoleon i-ar fi detestat pe avocaŃi. Iar magistraŃii. clişee. acesta ar fi ordonat ca lui Cicero să i se taie limba pentru a nu mai putea critica pe nimeni. de dificultatea ei. limitelor normale pentru orice individ uman.

considerându-l ca unul dintre mijloacele cele mai propice pentru a menŃine ordinea. Dintre gesturile nepotrivite ale magistraŃilor. despre talentul şi vocaŃia care sunt necesare în exercitarea acestei arte sunt în număr de trei. Ideile principale care circulă pe stradă în opinia celor neautorizaŃi despre arta avocatului. cele mai grave se petrec în pretoriu. fac aprecieri jenante etc303. Manolescu. faptele de seamă ca şi situaŃiile mărunte demonstrează ceea ce profesorul Louis Halphen spunea: „Este mai uşor să-i bârfeşti. 283 302 . apoi ideea mistică şi apoi concepŃia de politică a profesiilor. 1998. de aceia care ar trebui să le fie alături. AvocaŃii trebuie înŃeleşi şi apreciaŃi aşa cum se cuvine. în timp ce pleda. când avocaŃii îşi susŃin pledoariile şi sunt oarecum la discreŃia magistraŃilor care conduc dezbaterile. le fixează termene pentru care conchide. decât să te dispensezi de ei”. „Trivialitatea” cu care este privită profesia de avocat şi însuşirile care sunt necesare pentru exercitarea acesteia înseamnă a contura portretul avocatului din doar câteva elemente. se spune că avocatul este un „vorbăreŃ”. Atunci avocatul i-a cerut preşedintelui ca să-i dea ascultare.I. 303 În cartea sa L’avocat. Sunt cazuri în care magistraŃii îi întrerup pe avocaŃi atunci când aceştia îşi susŃin cauza. le fac viaŃa grea avocaŃilor. pentru a favoriza dorinŃa de împăcare a părŃilor şi pentru a asigura funcŃionarea justiŃiei. Bucureşti. Editura Humanitas. Aceştia apreciază activitatea avocaŃilor numai după ce trec de partea cealaltă a barei şi cunosc ei înşişi „îngustimea vanitoasei lor păreri”302. avocatul este un om care poate vorbi uşor despre orice. Manolescu: „Nici n-ai apucat bine să critici şi să-i dispreŃuieşti pe avocaŃi. „un uşor şi iute la vorbă”. Păcatul împotriva baroului se plăteşte. Aşa cum afirma profesorul Mircea I. Există magistraŃi care fac aprecieri nepotrivite. „un vorbăreŃ”. M. după opinia comună. deşi el nu-şi terminase pledoaria. Aşadar. că destinul face să ai nevoie de ei şi să-i doreşti binevoitori şi apŃi de a te ajuta”. Spre exemplu. 91. Din păcate. avocaŃii sunt desconsideraŃi chiar de magistraŃi. p. Şapte prelegeri. Arta avocatului. l-a surprins pe preşedintele completului de judecată cerând asesorilor să se pronunŃe. fiindcă istoria. La întrebarea preşedintelui ce anume vrea să mai spună. că este un „clănŃău”. Mai întâi este ideea „trivială”. Henri Robert citează exemplul unui avocat care. avocatul i-a replicat: „Solicit CurŃii să-mi dea un act cu care să justific părŃii care m-a angajat că a judecat cauza fără să mă asculte!”. neacordându-le solicitudinea şi întregul lor respect.

în acelaşi timp. o sinteză. Inteligentul de tip sintetic are o viziune de ansamblu.În opinia comună. 96. În consecinŃă. din punct de vedere ştiinŃific. În concepŃia de politică profesională se susŃine ideea că în barou „intră cine vrea. observăm că acestea se deosebesc prea puŃin de ceea ce se crede potrivit simŃului comun.2. labilitatea convingerilor avocatului. Psihologul Adler afirma că talentul n-ar fi decât eflorescenŃa unor insuficienŃe ale organelor nervoase. Ele se opun rezultatelor ştiinŃei. Tot din perspectiva simŃului comun. InteligenŃa în arta avocatului.2. Şi toate acestea în funcŃie şi de desprinderea unui înŃeles. dusă la maximum. ştiinŃa mai recentă a considerat că talentul este înflorirea superioară. ReprezentanŃii mai recenŃi. Vorbind despre talent. InteligenŃa analitică 304 M. Filosoful francez Jean Paulhan consideră inteligenŃa. 7. descoperind detalii care altora le scapă. este nevoie de talent. Aceasta este ideea mistică prin care sunt explicate succesul unora şi lipsa de şansă a altora. întâlnim părerea că avocatul este nu numai vorbăreŃ. Aceste concepŃii de simŃ comun sunt greşite. şi între relaŃii şi lucruri. Pretinzând că nu au fost „dăruiŃi” cu talent. dar rămâne cine poate”. Sintetizând diversele păreri.I. mâine în alt sens. Manolescu. dar în ce priveşte inteligenŃa şi foarte „şmecher”. cei în cauză explică mistic ceea ce ar trebui cercetat şi explicat ştiinŃific. dar. 284 . de relaŃii şi de corelaŃii între lucruri. Profesorul M. împărtăşeau ideea că talentul este o inspiraŃie. Abătându-se de la aceste concepŃii. talentul este un „dar misterios”. Inteligentul de tip analitic este pătrunzător. din punct de vedere teoretic. ŞtiinŃa şi filosofia. realizând un înŃeles total nou. credeau că talentul şi geniul sunt nişte stări morbide. a înzestrărilor existente în oricare om şi. ei se resemnează ca în faŃa unei fatalităŃi.. op. putem afirma că pentru a profesa avocatura. a inteligenŃei. Avocatul ca om de ştiinŃă Psihologii susŃin că inteligenŃa înseamnă sesizarea de raporturi. cu reprezentanŃii lor din vremuri străvechi. sfredelitor. p. astăzi într-un sens. cei din Şcoala lui Lombroso.I. Psihanaliştii susŃineau că talentul este sublimarea unor complexe refulate. îndeosebi. Manolescu o asemăna cu liber-schimbismul lui Caragiale304. ca aceea a „demonului lui Socrate”. de două feluri: analitică şi sintetică. acesta este subiect de cancanuri: avocatul pledează pentru orice cauză. În ce priveşte moralitatea. El este un om care nu e convins de ceea ce spune.cit.

scormonirea detaliilor etc. precum sinceritate intelectuală. Prima preocupare a avocatului Ńine de domeniul ştiinŃei. în activitatea sa avocatul trebuie să valorifice virtuŃile ambelor tipuri de inteligenŃă. InteligenŃa tehnică şi inteligenŃa socială sunt. Ea este inteligenŃa tipică pentru că funcŃia principală a inteligenŃei este de a surprinde înŃelesuri. iar pentru aceasta i se cere talentul special al omului de ştiinŃă. Avocatul artist În paragraful anterior am afirmat că avocatul este şi artist.cit.I. iar ştiinŃa dreptului este. 305 M. un artizan.3. al ştiinŃei dreptului. considerată ca inteligenŃă tipică. de abstracŃii. dar se deplasează către celelalte ipostaze în care se înfăŃişează avocatul. De aceea. nu ca om de ştiinŃă. fiindcă ştiinŃa înseamnă un limbaj bine alcătuit. mai mult. Cercetând inteligenŃa şi sub alte aspecte. În avocatură sunt necesare toate cele trei tipuri de inteligenŃă. ci ca artizan şi ca artist305. În faŃa instanŃelor judecătoreşti.2. dar şi de alte calităŃi. op. Avocatul nu este însă doar un artist înzestrat cu o inteligenŃă sintetică. de asemenea. care are două componente esenŃiale: spiritul ştiinŃific şi talentul intelectual. 285 . 101.caracterizează îndeosebi pe omul de ştiinŃă. avocatul trebuie să desfăşoare o activitate creatoare în domeniul ştiinŃei. 7. Manolescu. dar îndeosebi cea verbală. Tocmai de aceea el trebuie să aibă şi o inteligenŃă tehnică. în timp ce inteligenŃa sintetică este specifică artistului. psihologii au ajuns la concluzia că tipurile de inteligenŃă pot fi clasificate şi după alte criterii în: inteligenŃă verbală. inteligenŃă tehnică şi inteligenŃă socială. iar aceste înŃelesuri trebuie să-şi afle o expresie verbală. un profesionist. discernământul fiind o facultate esenŃială a inteligenŃei. p. necesare avocatului. profunzimea şi rigoarea în gândire.. Avocatul are nevoie de o inteligenŃă verbală mai întâi ca om de ştiinŃă. fiindcă activitatea sa are caracter practic. Este vorba de puterea de a discerne. discernământul este pentru avocat indispensabil. caracterizată în primul rând de o puternică iubire de adevăr. o ştiinŃă de concepte. Alături de virtuŃile spiritului ştiinŃific. Sunt însă şi alte aspecte ale inteligenŃei de care avocatul are nevoie. în bună măsură. Potrivit logicianului francez Edmond Goblot. spiritul ştiinŃific este o virtute morală. ci şi un om de ştiinŃă cu aptitudini analitice şi.

Această Trăsăturile pledoariei şi tipurile de oratori (E. fantezia creatoare care este produsul imaginaŃiei. Trebuie combătută judecata celor care socotesc că. De asemeni. mai artistic. estetice. 1955. cerinŃele tehnice. graŃie nu numai cercetărilor din domeniu. mai tehnic. este titlul de nobleŃe al profesiei de avocat306. dar arta avocaŃială (pledoaria) în sensul înalt al cuvântului exclude reŃetele. retorice şi ştiinŃifice ale pledoariei pe care o consideră şi un act de cultură. Cristalizarea activităŃii avocaŃiale într-o pledoarie. autor de prestigiu. 826-831) Recunoscând şcolii italiene de psihologie judiciară meritele ştiinŃifice în materie. producându-le în acelaşi timp ascultătorilor plăcere şi emoŃie. având un rol foarte important. În ceea ce priveşte tipurile de oratori. oratorul raŃional. dar neclar şi diluat). Avocatul este posesorul unei inteligenŃe discursive ce trebuie dublată de o putere intuitivă. Componenta artizanală a profesiei se poate desprinde şi perfecŃiona. La aceste calităŃi se adaugă. oratorul umorist şi oratorul prolix (minuŃios. specie a genului retoric menită să determine convingerea judecătorului. dar şi artist. cu cât avocatul vorbeşte mai frumos. avocatul trebuie să aibă o anumită adâncime sufletească. Fără a intra în amănunte. 286 306 . cu toate atribuŃiile unei opere de artă. cu atât este mai puŃin convins. de artizan şi artist în acelaşi timp. El trebuie să se preocupe îndeaproape de arta de a vorbi. fiindcă el trăieşte faptele realităŃii cu o reacŃie afectivă mult mai puternică decât omul de rând. ceea ce este caracteristic unui artist. ca autor al unei opere literare care este pledoaria. O vorbire este cu atât mai frumoasă cu cât este mai uşor de înŃeles. Psichologia giudiziaria. pe care o înfăŃişează în faŃa instanŃei de judecată. Artistul-avocat este un om de fantezie creatoare. Avocatul este artizan în măsura în care foloseşte un ansamblu de procedee şi de mijloace tehnice pentru exercitarea profesiei sale. vol. dar şi calităŃii sale de ilustru avocat. autorul distinge oratorul strălucitor. o tonalitate afectivă. pe lângă intuitivitate. pentru că în disputa judiciară el creează aşa-numita ipoteză judiciară. lucrările de specialitate citează în mod constant pe Enrico Altavilla. Ea contribuie la conservarea faptelor şi argumentelor expuse. Pentru a reuşi în profesia sa nu este însă de ajuns ca avocatul să aibă talent intelectual şi artistic. Altavilla.Persoana avocatului cunoaşte o dublă ipostază. Unione tipografico – editrice torinese. El este posesorul acestor calităŃi artistice. vom menŃiona că autorul citat subliniază particularităŃile psihologice ale comunicării între avocat şi părŃile pe care le asistă. II. pentru că opera de artă nu este un fabricat. p.

pe care în realitate nu le ai. iar vocaŃia corespunde celei de „rutină”. trebuie să ştergi din mintea ta. Totodată. chiar înaintea intereselor meschine şi egoiste şi chiar a instinctelor. fiindcă la perfecŃionarea talentului găseşti totdeauna elementul tehnic. vocaŃia înseamnă o sumă de aptitudini pentru a putea realiza o profesie. Se pot crea amândouă prin studierea aptitudinilor necesare. conştient”. În opinia profesorului Mircea I. om de activitate practică. fantezie creatoare. cu voinŃa de a te realiza. la un profesionist. lucrul cel mai important. La calităŃile necesare avocatului artist: intuiŃie. o semnificaŃie care poate fi generală sau numai de speŃă. talent. După părerea psihologilor. adică starea de fapt a speŃei şi chestiunile de drept. fiindcă. adâncime psihică. spre deosebire de geniu care este înnăscut şi neprogresiv. talentul corespunde noŃiunii „de diletant”. El trebuie să găsească tuturor faptelor şi împrejurărilor pe care le înfăŃişează în expunerile sale. Între altele trebuie să cauŃi prin mijloace tehnice să-Ńi dezvolŃi talentul. din sufletul tău acele iluzii pe care Ńi le făceai despre existenŃa unor însuşiri. conŃine o sumă de însuşiri înnăscute care se mişcă pe o linie mai mult raŃională. VocaŃia este. El este însă şi artizan. Dar el se compune şi din însuşiri dobândite prin efort tehnic. după cum spun autorii. dar nu te poŃi dispensa nici de unul. Dovada rezultă din faptul că ea trece înaintea micilor pasiuni.4.ipoteză judiciară conŃine elemente empirice. a convingerilor. Nu este suficient ca o persoană să se simtă chemată pentru o profesie. se mai adaugă expresivitatea. nu se poate ajunge la vocaŃie.2. talentul. Aceste idei sunt false şi trebuie înlocuite cu explicaŃii ştiinŃifice. banală. ambele sudate prin „diagnosticul juridic”. şi în această calitate i se cere să aibă vocaŃie. ci trebuie să simtă un impuls irezistibil. să simtă că nu ar putea face altceva. nici de celălalt. să descoperi în adâncul fiinŃei tale acele aptitudini pe care nici tu nu le-ai bănuit că ar exista. 7. Potrivit părerilor obişnuite. Dar mai întâi se cere să te studiezi pe tine însuŃi. Fantezia creatoare îl va ajuta pe avocat să prezinte starea de fapt în aşa fel încât auditorii săi să-şi închipuie că participă ei înşişi la desfăşurarea evenimentelor. Avocatul artist trebuie să găsească expresivitatea unor lucruri faŃă de care oamenii de rând au o atitudine neutră. Fără această iubire faŃă de profesia aleasă. Manolescu „talentul şi vocaŃia pot fi create. aşa cum am arătat. avocatului i se cere. Avocatul – profesionist al vocaŃiei Ca om de ştiinŃă şi ca artist. dacă vrei să te realizezi ca personalitate într-o anumită profesie. 287 .

uneori. acesta înseamnă îndemânare. în acest caz.2. avocatul este un ajutor nu rareori indispensabil. în interesul. decât dacă acesta este dominat de sentimente egoiste şi pledează contrar vocaŃiei sale. care este destul de grea şi. Decât mai binele acesta există un alt bine şi mai puternic. Acest celălalt este adversarul în proces. De aici rezultă că avocatul are o poziŃie destul de dificilă şi tocmai de aceea el trebuie să dea dovadă de tact în contactul cu clientul. la care se poate ajunge pornind de foarte jos. instanŃa. Avocatul trebuie să ducă cu clientul o întreagă activitate de lămurire. Orice profesionist al barei trebuie să-şi păstreze independenŃa faŃă de client. Avocatul nu trebuie să primească necritic versiunea subiectivă a clientului despre „dreptatea sa”. neplăcută. Refuzul de a se angaja în pronosticuri certe va fi practicat de către avocat cu tact. pentru ca justiŃiabilul său să nu creadă. dar mai ales clientul. Moral şi imoral pe terenul apărării Rolul avocatului în procesul judiciar este să-l apere pe împricinat. de la cel pe care îl apără. acea armonie productivă pe care o cere societatea de la el. Pentru client. talentul său nu va mai fi cel al unui diletant. al cauzei sale.5. încercând să afle. avocatul este dator să încerce să Ńină o cumpănă dreaptă între necesitatea de a lua informaŃiile indispensabile de la client şi riscul de a fi dezinformat de el. Iar artizanul nu va mai fi un rutinar. El trebuie să-şi formeze o părere proprie despre litigiu. el va putea deveni un profesionist. 7. dar nu şi un inchizitor al clientului. ori să facă pronosticuri hazardate. Orice avocat are o sumă de însuşiri. În profesia de avocat. adevărul. al clientului. esenŃial este ca acesta să ştie şi să poată să se plaseze din punctul de vedere al celuilalt. Astfel. Acest „mai repede şi mai bine” este însă relativ. avocatul se va feri să dea asigurări clientului. perfecŃionând mereu. Nu i se poate reproşa imoralitatea unui avocat. El va fi astfel primul judecător al cauzei. Dar pentru că clientul nu poate fi suprimat. în cazul când câştigă procesul. De asemenea.În ce priveşte talentul. exclusiv „dreptăŃii sale”. Dacă are inteligenŃă. 288 . că avocatul nu a avut un merit. respingând subiectivitatea clientului pe care acesta o poate exercita asupra sa. uşurinŃa de a face mai repede şi mai bine decât poate să facă altul acelaşi lucru. Dar avocatul trebuie să refuze clientului rolul de complice pe care acesta vrea să i-l atribuie. cu tact şi discernământ. pentru că aceasta este vocaŃia lui. în primul rând. ci al unui profesionist adevărat. ci acel artizan care va da societăŃii expresia individualităŃii lui. meritul revenind. dacă îşi organizează aceste însuşiri printr-un învăŃământ tehnic. opinia publică. emotivitate.

starea de spirit ce trebuie pregătite dinainte. perfecŃionânduşi calităŃile personale şi depunând un efort necontenit. Personalitatea avocatului – profesionist şi strateg Pentru a-şi crea un viitor în profesie şi a se bucura de o anumită reputaŃie. ♦ imaginaŃie şi darul invenŃiei. Un avocat înzestrat cu mai puŃine calităŃi şi mai puŃin talent nu trebuie să accepte condiŃia mistică despre talent şi să creadă că dacă nu este înzestrat cu talent nu are rost să mai insiste. avocaŃii sunt egali: marele avocat este egal cu stagiarul. La bară. condiŃii indispensabile pentru stabilirea adevărului în proces. condiŃia spirituală. avocatului îi sunt necesare anumite condiŃii materiale. acestea toate sunt. greu de realizat. avocatul trebuie să se creeze mai întâi pe el însuşi. ori pentru a îndeplini un rol social sau un rol logic (în disputa judiciară. El nu va aştepta cu braŃele încrucişate să-i vină inspiraŃia. ♦ spirit critic. avocatul o face pentru a-şi spune părerea. şi. pentru a descoperi noi argumente şi a modifica aspectul procesului. 7. deprinderi şi atitudini care definesc structura intelectuală. suspendarea părerii până la obŃinerea unei certitudini obiective. pentru a scoate în relief punctele esenŃiale ale procesului. acesta trebuie să aibă: ♦ facultatea de a argumenta şi de a construi. ci veritabile virtuŃi. Pentru a exercita activitatea în faŃa instanŃei. 289 . pe de o parte. pentru că talentul ca latenŃă nu înseamnă nimic. iar ceea ce avocatul pledează are valoarea conŃinutului şi a modului cum pledează cauza. atitudinea dubitativă prin aplicarea unei îndoieli metodice. ♦ spirit de sinteză. mai ales pentru că nu sunt doar condiŃii ale funcŃionării intelectului avocatului. judecătorii nu pot să aleagă decât având în faŃă două teze). caracterul şi Ńinuta morală a omului de ştiinŃă care este avocatul. a argumentelor pe care le prezintă instanŃei.6. Atitudinea riguroasă în verificarea sursei şi valorii unei cunoştinŃe. cu metoda de a-l depista.Atunci când ia cuvântul. pentru a exercita o tehnică de apărare a unei ipoteze. Avocatul trebuie să fie înarmat cu metoda descoperirii adevărului. pentru că avocatura este o profesie grea care cere multe şi grele strădanii. pentru a fundamenta solid un proces. ce constituie acel ansamblu de însuşiri.2. pentru a putea combate argumentele adversarului. pe de altă parte. Între cele mai importante calităŃi ce se cer unui avocat. între care condiŃia fizică.

290 . dar să expună în mai puŃine cuvinte decât cel mai sumbru dintre scriitori. Potrivit afirmaŃiilor marelui avocat francez Henri Robert. Avocatul nu va şti să se pregătească pentru un anumit proces. Ca să se pună în cele mai bune condiŃii pentru a realiza virtualităŃile talentului. avocatul este obligat să expună. dacă a reuşit să-l convingă pe judecător de justeŃea susŃinerilor sale. Prezentarea la bară a avocatului nu este un simplu ritual. Ei trebuie însă să se pună într-o bună condiŃie fizică. nu să seducă. dacă nu are o pregătire de ordin general. Prezentându-se la bară. Numai în felul acesta vorbirea avocatului în faŃa instanŃei se va numi pledoarie. mai ales. avocatul urmăreşte să convingă. nici judecătorului şi nici chiar justiŃiei. Dar el nu poate convinge fără să atragă atenŃia. necesar pentru a pricepe reacŃiile auditoriului. avocatului nu i se pot prescrie reguli tehnice. chiar involuntară. avocatul se pregăteşte studiind dosarul cu toate actele şi gândind foarte serios asupra tuturor situaŃiilor şi evenimentelor ce se desprind din documente. Ce trebuie să urmărească avocatul în expunerea sa? Să găsească mai multe idei decât un mare jurist. ♦ ascuŃime intelectuală şi priceperea de a se mlădia după împrejurări. adică pentru un anume proces. Avocatul trebuie să se întrebe tot timpul ce eficacitate are expunerea lui. În ce priveşte pledoaria. dacă ocupă un loc pentru a nu face nimic. psihică. Pentru a pleda. care sunt regulile ei de existenŃă. avocatul trebuie să cunoască ce este în esenŃa ei pledoaria. nici clientului său. şi mai ales să o menŃină clară tot timpul expunerii. care constituie baza pregătirii ad-hoc. Pregătirea unui proces este o pregătire ad-hoc. dacă a reuşit sau nu să transmită judecătorului situaŃia exactă a cauzei pe care o susŃine şi. arta de a găsi cuvintele cele mai potrivite. nu ca reŃetă pentru toată viaŃa. însă mai puŃin importantă decât pregătirea generală. devenind un artist în profesia lui. El singur trebuie să-şi creeze aceste condiŃii. care înseamnă transformarea sa. Expunerea sa trebuie să fie atrăgătoare şi bine documentată. să vorbească. a judecătorului. AvocaŃii care au talentul de a vorbi şi ştiu şi ce să spună nu au nevoie să se pregătească pentru o anumită pledoarie în sensul de a şi-o scrie. ci pentru ceea ce face în momentul când pledează. Avocatul nu face nici un serviciu. de a o învăŃa pe dinafară etc. avocatul se va ridica de la situaŃia de simplu artizan al dreptului.♦ simŃ psihologic. ÎnvăŃând arta literară. spirituală şi afectivă. formarea sa profesională.

în scopul de a ajuta părŃile să-şi apere interesele ocrotite de lege. având menirea de a defini statutul avocatului în sistemul procesului judiciar. 171-174. următoarele condiŃii: 291 307 . 2 al aceluiaşi articol se arată că în tot cursul procesului. În alin. apărător poate fi numai un avocat. Pentru ca o persoană să dobândească calitatea de avocat. 51/1995. 8). Garda Financiară etc. • avocatul delegat. cumulativ. 24). ales sau numit din oficiu. din care face parte şi care îşi desfăşoară activitatea într-una din formele prevăzute de lege: cabinete individuale. • procuror. 513-522).). PSIHOLOGIA APĂRĂRII – METODE PSIHOLOGICE UTILIZATE DE AVOCAT307 APĂRAREA – NOłIUNI STRICT JURIDICE Considerată ca o activitate procesuală complexă. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 281/21 iulie 1954 care a fost modificat esenŃial prin Decretul-Lege nr. membru al unui barou de avocaŃi. 1 alin. 92/1992 (art. au ca punct de plecare reglementările privind dreptul de apărare şi drepturile apărătorului cuprinse în legile de modificare a Codului de procedură penală (art. 90/1990. Organizarea şi exercitarea avocaturii în România au fost reglementate prin Decretul nr. care poate fi o persoană aleasă sau numită în proces. 30/1994. în art. părŃile au dreptul să fie asistate de un avocat. organizarea şi exercitarea profesiei de avocat este reglementată prin Legea nr. în Codul de procedură civilă (art. după consultarea avocatului. procuratură. Dreptul la apărare poate fi exercitat de: • persoana în cauză. în ConstituŃia României (art. 24 alin. Apărarea drepturilor se realizează şi din oficiu de către organele statului abilitate în acest scop (poliŃie. iar în anumite situaŃii de rudele acesteia. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. Potrivit dispoziŃiilor art. ConstituŃia României rezervă un loc deosebit dreptului la apărare. subliniind că dreptul la apărare este garantat. În prezent. 74-81). • persoana respectivă. trebuie să îndeplinească. 2 din Legea nr. cabinete asociate sau societăŃi civile profesionale. apărarea impune ca la eforturile persoanei ce luptă pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale să se alăture şi participarea unui apărător. 1. 7 şi art. Aceste acte normative. • Avocatul Poporului.B. în Legea de organizare judecătorească nr. precum şi în art.

44 din Statutul profesiei de avocat mai prevede că sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat faptele personale de comerŃ cu sau fără autorizaŃie. este incompatibil de a desfăşura o activitate profesională într-o cauză concretă avocatul care a fost ascultat anterior ca martor în aceeaşi cauză. În afară de aceste cazuri generale de incompatibilitate.să fie membru al unui barou din România. apărătorul se situează pe poziŃia procesuală a părŃii ale cărei interese le susŃine şi le apără. calităŃile de martor şi de apărător sunt incompatibile. trebuie urmată procedura înscrierii în barou. 171 alin. Pentru a fi membru al unui barou. exercitarea nemijlocită de fapte de comerŃ. precum şi de a pleda împotriva părŃii ce l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. în cazurile prevăzute de lege. calitatea de martor are întâietate faŃă de aceea de apărător sau reprezentant al vreunei părŃi în cauză. după procedura instituită de art. 2. Deşi nu este parte în procesul penal. 51/1995) prevede şi unele cazuri speciale de incompatibilitate. Aceasta. 39 din Legea nr. 141 din Statutul profesiei de avocat. Este incompatibil şi avocatul care a îndeplinit în cauza în care este angajat ca apărător funcŃia de expert sau traducător. legea (art. Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanŃa sau la parchetul unde soŃul avocatului ori ruda sau afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcŃia de magistrat. 63 din legea nr. calitatea de asociat într-o societate comercială în nume colectiv. 63 şi următoarele din Legea nr. militar în termen 292 . Art. AsistenŃa juridică pe care o acordă avocaŃii constă în sprijinul dat de acesta părŃilor în cadrul procesului judiciar prin lămuririle. să nu fie incompatibil potrivit legii. 27 şi următoarele din Statutul profesiei de avocat). 51/1995 şi art. avocatul este incompatibil de a asista sau reprezenta părŃi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe. În acest sens. de comanditat într-o societate comercială cu răspundere limitată sau într-o societate comercială în comandită pe acŃiuni şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraŃie sau membru în comitetul de direcŃiune al unei societăŃi comerciale pe acŃiuni. în art. Cazurile generale de incompatibilitate sunt următoarele: activitatea salarială în cadrul altor profesii. iar pe de altă parte. 51/1995). AsistenŃa juridică este facultativă atunci când părŃile decid singure în alegerea avocatului. deoarece. precum şi cea privind primirea în profesie (art. pe de o parte. se arată că asistenŃa juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor. activităŃi care lezează demnitatea şi independenŃa profesiei de avocat sau bunele moravuri. Astfel. dar asistenŃa juridică poate fi şi obligatorie (art. sfaturile şi intervenŃiile lor ca specialişti în domeniul dreptului. De asemenea. Pentru ca avocatul să devină apărător este necesar să fie ales de parte sau să fie desemnat din oficiu.

cantitatea şi eficienŃa muncii. apărătorul are dreptul să asiste pe inculpat şi să exercite drepturile procesuale ale acestuia. Avocatul îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă. 51/1995: „În cazuri de excepŃie.redus. apărătorul are dreptul de a lua contact cu învinuitul (art. 2 din Legea nr. pe lângă delegaŃia de apărător şi de un mandat special. dreptul de a ridica excepŃii şi de a pune concluzii asupra tuturor actelor cauzei etc. elev al unui institut medical-educativ ori când este arestat. Potrivit art. ori solicită consultaŃii relative la drepturile sau interesele lor. apărătorul este remunerat. în care se includ posibilitatea de a lua cunoştinŃă cu dosarul cauzei. Legiuitorul nostru prin Legea nr. Art. pentru exercitarea anumitor drepturi are nevoie. În ipoteza în care avocatul cumulează şi calitatea de reprezentant al clientului său. aşa cum prevede art. dreptul de a formula cereri. Apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală (art. atunci când este numit din oficiu. Criteriul esenŃial pentru munca acestuia este: calitatea. rezervist concentrat. Această instituŃie vine să completeze golurile în apărarea drepturilor şi libertăŃilor indivizilor. 35/1997 a creat instituŃia Avocatului Poporului. pentru evitarea oricărui arbitrar în relaŃiile administraŃie-administraŃie. Anumite categorii de persoane beneficiază de asistenŃă juridică gratuită. Acestor categorii de persoane li se adaugă. 63 alin. în cazul în care este ales sau în urma desemnării sale de către barou. 1 Cod de procedură penală). 172 alin. În ambele cazuri. 172 alin. 1 din această lege prevede: „InstituŃia Avocatului Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor în raporturile acestora cu autorităŃile publice. prin Legea nr. Tot în faza urmăririi penale. decanul baroului poate aproba acordarea de asistenŃă gratuită”. proba calităŃii de apărător se face prin împuternicire avocaŃială. stat-individ. Pentru activitatea desfăşurată. 25/1990. ca o instituŃie garant. 7 din Codul de procedură penală. şi persoanele care formulează acŃiuni sau cereri de orice fel. vătămate în timpul evenimentelor revoluŃionare din decembrie 1989. sumele ce i se cuvin fiind incluse în cheltuielile judiciare. 172 alin. Astfel. chiar în altă cauză. dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întârziere. Avocatul Poporului contribuie la protejarea individului faŃă de autorităŃile publice şi administrative şi a drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti prin: 293 . în cursul judecăŃii. 5 din Codul de procedură penală).

în această etapă. Altfel spus. comanda etc. tehnica şi cultura înaltă a limbajului. pe arta de a convinge. a publicului şi a reprezentanŃilor mass-media. • intervenŃia directă la autoritatea respectivă sau cea ierarhic superioară acesteia. prevenire. InstituŃia Avocatul Poporului vine să completeze dreptul de apărare la care indivizii apelează atunci când le sunt încălcate drepturile şi libertăŃile. sfat. apel. Arta şi profesionalismul său vor fi valorificate eficient în momentul în care gândurile şi ideile sale vor constitui gândurile şi ideile completului de judecată. cu implicaŃii deosebite asupra drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti.7. retorica. pe arta de a vorbi. persuasiunea. ideile sale vor deveni convingerile membrilor completului. pe de o parte. poate însă să uzeze cu abilitate de: invitaŃie.7. cerere fermă. Persuasiunea este esenŃială. Psihologia apărării se bazează. Din punct de vedere tactic. • folosirea unei proceduri mult mai simple decât cea judecătorească sau cea a contenciosului administrativ. gândurile şi convingerile. Vehiculând materialul probator. iar pe de altă parte. o influenŃă asupra voinŃei şi personalităŃii fiecăruia dintre membrii completului în timpul comunicării cu aceştia. Ea presupune capacitatea limbajului avocatului de a exercita o acŃiune. canalizând astfel soluŃia juridică într-un sens care are drept scop salvarea intereselor clientului său. avocatul va căuta să dea dizertaŃiei sale notele convingerii şi certitudinii cu privire la o anumită stare de fapt şi de drept. dacă avocatul nu-şi poate exprima în faŃa completului de judecată ordinul. în sensul realizării scopului apărării.2. apărătorul nu face altceva decât să-şi transmită ideile. În ceea ce priveşte latura imperativ strictă. unui adresant strict determinat: completul de judecată. Sunt importante. propunere. prin mecanismul psihologic extrem de subtil al sugestiei. care pot acŃiona cu efecte notabile asupra voinŃei completului de judecată. Persuasiune – Sugestie – TransparenŃă Pledoaria avocatului este constructul formal sub care substanŃa psihologică a apărării este indusă în conştiinŃa completului de judecată. • prin sesizarea Guvernului cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administraŃiei publice centrale şi al prefecŃilor. a juraŃilor. rugăminte etc. determinându-i să gândească cauza în sensul şi spiritul juridic al apărării.. 294 . dar mai ales mimica şi gestica avocatului..

înştiinŃează asupra esenŃei legăturilor de fapt şi de drept ale cauzei. de a convinge. acompaniată firesc de pauze. Comunicarea umană verbală este formată dintr-un complex de elemente: cuvinte. Adresându-se completului de judecată.2. postură. ci implicit un schimb de mesaje.Avocatul trebuie să ştie că în actul comunicării cuvântul devine unitatea de bază a dizertaŃiei. context etc. tăceri. pledoaria nu înseamnă numai un simplu transfer de informaŃii.8. întărind încrederea clientului faŃă de profesionistul stăpân pe arta apărării. mimică şi atitudini. la care se adaugă şi pierderile determinate de selecŃia făcută de interlocutor asupra conŃinutului mesajului transmis. după cum şi acesta din urmă. cât şi de trăirea intimă ca proces psihologic resimŃit la nivelul personalităŃii fiecăruia dintre membrii instanŃei la care pot apărea noi sensuri de interpretare a elementelor de fapt şi de drept. poate replica prin idei noi. voce. Comunicarea în raporturile interpersonale (manipulare mentală) Una dintre funcŃiile importante ale pledoariei apărării este funcŃia comunicativă. ritmată. gesturi. în funcŃie de reacŃia instanŃei. care în pledoaria apărării se pot constitui în multiple şi variate combinaŃii care măresc sau micşorează şansele recepŃiei. Prin forŃa sa expresivă cuvântul dă valoare mesajului amplificând muzicalitatea rostirii. cu putere de a trezi imaginaŃia şi de a emoŃiona. neexistând în intenŃia apărătorului. pledoaria apărării întâmpină factori ce Ńin de calitatea primitorului. Din punct de vedere psiho-cibernetic. Într-o interpretare psiho-cibernetică. ton. comunicarea ideală ar fi aceea în care tot ceea ce se transmite se şi recepŃionează. de contextul recepŃionării. contradictorialitatea etc. factorii perturbatori diminuând calitatea informaŃiilor transmise. profesionalismul completului de judecată. armonioasă. aceasta capătă valoare de interpretare personală individualizând avocatul. 7. apărarea face cunoscut. pe care avocatul o foloseşte alături de funcŃia persuasivă. Transmiterea şi receptarea mesajului apărătorului în proces este tributară însă atmosferei din sala de şedinŃă (publicitatea. oralitatea. pentru că nu tot ceea ce există în intenŃia avocatului va fi reŃinut de preşedintele de judecată.. scopul avocatului fiind tocmai răspunsul favorabil din partea instanŃei de judecată. Atunci când rostirea dizertaŃiei este corectă. Nu se poate vorbi de comunicare fără reacŃia de răspuns. îmbogăŃind sfera nuanŃelor 295 .) care tensionează emoŃional climatul dezbaterilor. buna-credinŃă a completului de judecată. exactă. În cadrul dezbaterilor judiciare. atmosfera sălii de şedinŃă.

ce se referă la orientarea desfăşurării proceselor psihice cognitiv-demonstrative. având în vedere cadrul procesual în care s-a desfăşurat. Studiu de caz: Apărarea în procesul soŃilor Ceauşescu Procesul Ceauşescu. modelări de reacŃii etc. sentimente şi trăiri care să-i deturneze de la propriile convingeri către scopurile apărării308. Scurt istoric: În ziua de 25 decembrie 1989. să adopte o anumită conduită.2. cât şi auditoriul de probitatea punctelor sale de vedere.dizertaŃiei sale. Prin „rechizitoriul” (nu a existat un rechizitoriu scris prin care instanŃa să fie 296 308 . mult discutat şi în afara graniŃelor Ńării. Psihologia persuasiunii este forma cea mai înaltă a artei de a vorbi. a tezelor şi ideilor susŃinute în fapt şi drept. folosind argumente logice şi afective. cu auditoriul din sală sau cu clienŃii săi numai dacă va fi dotat cu aptitudinile de a transmite. reprezintă unul dintre cele mai contestate procese din istoria noastră judiciară. în funcŃie de scopul urmărit. de a implanta în mintea şi sufletul interlocutorilor judecăŃi de valoare. Prin persuasiune psihologică înŃelegem capacitatea de influenŃare. care atrage atenŃia asupra clarităŃii şi cursivităŃii limbajului mesajului cognitiv. În replică. Un rol important în comunicare îl are şi funcŃia cognitivă. Argumentarea este o acŃiune intelectuală raŃională prin care avocatul prezintă probe şi dovezi legate prin raŃionamente. Apărătorul va putea fi persuasiv cu completul de judecată. şi anume: orientarea şi reorientarea atenŃiei completului de judecată faŃă de anumite elemente de fapt şi de drept ale cauzei. în scopul de a demonstra şi a convinge atât juriul. activarea unor informaŃii depozitate în memoria. 7. resorbită de fapt în funcŃia comunicării. sentimente. declanşarea la preşedintele instanŃei a unor trăiri emoŃionale.9. gândirea şi percepŃia acestora.. şi completul de judecată poate sesiza nuanŃe de la avocat. Procedee: argumentarea şi persuasiunea În pledoaria sa avocatul va utiliza tehnicile psihologice de convingere: argumentarea şi persuasiunea. InfluenŃarea convingerii intime. în complexele situaŃii de context ale dezbaterilor judiciare în care apărarea apare la bară. Comunicarea îndeplineşte o funcŃie reglatorie. Elena şi Nicolae Ceauşescu au fost deferiŃi justiŃiei. de a convinge pe cineva să facă un lucru.

au deteriorat actul de ascultare până la refuzul semnării procesului-verbal de interogare pe care preşedintele completului de judecată îl dictase în forma eliptică a posibilităŃii culegerii unor răspunsuri. nefixarea termenului de judecată. Preşedintele completului a acordat apoi cuvântul procurorului. a fost condamnarea la moarte. deoarece aceştia răspundeau tot prin întrebări. După terminarea „audierii”. susŃinând că pedeapsa reală ce se impunea celor doi era aceea de „a-i condamna” să trăiască în condiŃiile ce fuseseră create poporului. imposibilitatea alegerii apărătorilor. apărătorul s-a pronunŃat împotriva pedepsei cu moartea. s-a adus la cunoştinŃa inculpaŃilor faptele pentru care erau judecaŃi şi încadrarea lor în drept. dramatismul acelor zile. Pornirile necontrolate ale Elenei Ceauşescu şi grija lui Nicolae Ceauşescu de a interveni în ponderarea ei şi în stoparea dialogului. După acordarea ultimului cuvânt inculpaŃilor. soŃii Ceauşescu Nicolae şi Elena negând autoritatea morală şi considerând ilegitim completul de judecată. nedeterminând nici înŃelegere şi nici regret. Aceasta a încercat să-i incite pe acuzaŃi la răspunsuri ce puteau consta în dezvinovăŃiri sau recunoaşteri de fapte şi vinovăŃii.sesizată legal) susŃinut de procurorul militar. nedeclararea recursului şi nejudecarea 297 . „procesul Ceauşescu” a avut loc prin încălcarea unor norme procesuale legale. Încercările au rămas fără efect. au reacŃionat negativ faŃă de avocaŃi şi nu au colaborat cu aceştia. necomunicarea către inculpaŃi a actului de sesizare. unicitatea situaŃiei. în susŃinerea orală a rechizitoriului. instanŃa s-a retras pentru deliberare. cei doi opunându-se cu încăpăŃânare să recunoască învinuirile şi încercând să se apere prin preamărirea propriei personalităŃi împinsă până la autoidolatrizare. atitudine pe care aceştia nu şi-au schimbat-o pe tot parcursul procesului. Ultimul cuvânt acordat inculpaŃilor s-a soldat cu acelaşi eşec. pe care toŃi îl ştiau dinainte. avocaŃii au luat legătura cu inculpaŃii. A urmat cuvântul apărării. Expunerea procurorului a fost obstrucŃionată prin reproşuri zgomotoase şi mimate de soŃii Ceauşescu. aceştia refuzând să înŃeleagă situaŃia în care se aflau. şi anume: lipsa unui act de sesizare şi neînregistrarea acestui act. În final. A urmat apoi cuvântul inculpaŃilor. nu s-a putut purta un dialog constructiv cu cei doi. neefectuarea urmăririi penale şi a expertizei psihiatrice în timpul urmăririi penale. preluând răspunsul. calvarul din timpul regimului Ceauşescu şi lipsa unui act de acuzare anterior pregătit. Verdictul. cărora preşedintele completului de judecată le-a adresat întrebări. Concluzii: Din punct de vedere juridic. Practic. care a arătat.

analogia. naraŃiunea. Dar scopul procesului judiciar este altul: acela de a scoate la lumină adevărul. deducŃia etc. Care a fost motivaŃia actului criminal? Câtă intenŃie şi premeditare a existat? Cei doi sufereau sau nu de paranoia? La aceste întrebări ar fi putut răspunde psihologia împreună cu celelalte discipline ştiinŃifice amintite. cea medico-legală şi psihanalitică erau necesare în acest caz. dacă îl putem numi astfel. „Procesul Ceauşescu”. inducŃia. clasificarea. Au lipsit mijloacele ştiinŃifice care ar fi dus la aflarea acestuia. a fost o formă atipică de proces. nu avea cum să fie luată în considerare de către instanŃă pentru că hotărârea de executare a celor doi era luată dinainte. Abordarea psihologică. mai bine-spus. demonstraŃia. NaraŃiunea constă în prezentarea cronologică a evenimentelor şi prezentarea unor aspecte şi caracteristici ale faptelor şi împrejurărilor cauzei într-un limbaj natural. opinia publică neaflând nici până astăzi adevărul în această cauză. alternativa. Prin organizarea topică înŃelegem abordarea fenomenului pe părŃi. comparaŃia. organizarea topică. care presupune ordonarea faptelor. În ce priveşte apărarea. Refuzul celor doi inculpaŃi de a comunica cu avocaŃii a îngreunat şi mai mult rolul apărării. evenimentelor şi acŃiunilor în funcŃie de criterii dinainte acestuia. or în acest proces adevărul nu a fost cunoscut.Procedeele utilizate în tehnicile argumentării şi persuasiunii sunt: explicaŃia. 298 . aceasta nu s-a încadrat nici ea în normele procesuale penale: lipsa unui apărător ales făcea imposibilă administrarea unor eventuale probe în apărare. prin ordonarea propriei gândiri. Clasificarea dă explicaŃiei o formă mai riguroasă. un simulacru de proces. cu scopul de a fi bine înŃelese şi de a realiza convingerea interlocutorului. procedură de fapt prin care avocatul poate obŃine ordonarea în sensul dorit de el a gândirii preşedintelui de complet. SoluŃia dată de completul de judecată a făcut ca argumentele pentru demonstrarea şi aflarea adevărului în acest proces să nu mai fie scoase la lumină. Propunerea făcută instanŃei de către avocatul apărării. ExplicaŃia este o formă de argumentare foarte simplă ce constă în expunerea clară a faptelor. Scopul acestuia a fost executarea celor doi dictatori. pe segmente. de „a-i condamna pe cei doi să trăiască în condiŃiile ce fuseseră create poporului”. inteligibil şi credibil.

în funcŃie de prezumarea efectelor lor asupra completului judiciar. care pune accent pe capacitatea de a induce completului de judecată concluziile analizelor. prin exemple practice sau argumente teoretice. cei mai frecvent întâlniŃi. Ca mijloc eficace de convingere. În ce priveşte tipurile de apărători. în funcŃie de care se deduc asemănări pentru situaŃii terŃe. care servesc demonstraŃiilor prin concluzii de la singular la plural. umorişti. Prin analogie apărătorul face apel la asemănarea a două speŃe. InducŃia şi deducŃia sunt procedee raŃional-mentale. de la simplu la complex etc. în care afectivul pe care îl provoacă inundă capacitatea cognitivă. pasionali. dizertaŃia sa fiind o cascadă de demonstraŃii asupra stărilor de fapt şi de drept. DemonstraŃia presupune a explica în mod convingător. După structura pledoariei. Este vorba despre topica genurilor cunoscute sub următoarele denumiri: genul demonstrativ. sunt: ♦ apărătorul cu pledoarie structurată logic. Deşi vorbeşte în faŃa barei. gestul şi fizionomia 299 . avocatul evidenŃiază asemănările şi deosebirile dintre fapte. fenomene. folosind un limbaj corect. de regulă fiind lăsate la urmă elementele probatorii cele mai importante. sintezelor. aidoma tipurilor de oratori: strălucitori. genul deliberativ şi genul juridic. menite a subordona intereselor clientului său. raŃionali. avocatul va vorbi într-un anume fel în faŃa unei instanŃe penale şi va expune diferit în faŃa instanŃei civile sau comerciale. toate însă în avantajul clientului său. convingerea intimă a instanŃei. analogiilor şi deducŃiilor sale. slăbind cenzura şi spiritul critic al completului de judecată. Oratorul aparŃinând genului demonstrativ urmăreşte să placă auditoriului. ♦ apărătorul cu pledoarie structurată afectiv ce pune accent pe mesajul persuasiv. cu scopul de a uşura înŃelegerile şi a fundamenta convingerile juriului. prolicşi. alternativa presupune posibilitatea avocatului de a prezenta cu modestie aprecierii completului două sau mai multe variante posibile în soluŃionarea cauzei. pe invitarea completului şi auditorului de a trăi emfatic sentimente şi situaŃii. Oratorul vorbeşte în faŃa auditoriului fiind stăpân pe pronunŃie. DicŃia. care face apel la suport audio-vizual şi demonstrativ. mecanisme ale gândirii. soluŃii sau evenimente judiciare. că o afirmaŃie cu privire la stările de fapt şi de drept este adevărată sau falsă. putem distinge o mulŃime. Putem observa la acesta claritatea cu care se exprimă şi armonia cuvintelor. inducŃiilor. evenimente.stabilite. pe voce. lăsând la aprecierea generoasă a juriului de a alege una din ele. Cu ajutorul comparaŃiei.

simplu şi precis. a unei intensităŃi şi a unei tensiuni interioare exprimată cu artă. procesul. Avocatul are de dominat în pledoarie însăşi cauza. ceva care se naşte şi trăieşte în prezenŃa celor ce o ascultă şi cărora le este destinată. Acesta trebuie să dispună de o vastă experienŃă la care se adaugă bunăvoinŃa. Pledoaria are o viaŃă scurtă. inculpând sau apărând pe cineva. convingerea auditoriului şi are o sferă mai mare decât genul demonstrativ. însă ea trebuie să producă efecte durabile. are un stil curat. subiectul. buna-credinŃă. pentru că urmăreşte să determine convingerea auditoriului. stilul oral. 7. Genul juridic urmăreşte să convingă. O pledoarie este un moment artistic al unei gândiri şi al unei trăiri şi. armonios. Tocmai de aceea. în chip mecanic şi artificial. o pledoarie. Din acest gen s-a dezvoltat genul academic. o pledoarie bine pregătită implică nu numai inspiraŃie. Ea face parte din genul retoric. cu tehnică şi cu măiestrie. Acest moment determinant poate fi studiat dinainte şi pregătit în amănunŃime. o adevărată prelungire a personalităŃii complexe a avocatului. acest gen corespunde apărătorului judiciar.10. ca rezultat al acestora. Nu există reŃete pentru a se întocmi. Oratorul ce aparŃine genului deliberativ urmăreşte înduplecarea.sunt mijloacele de convingere pe care oratorul le stăpâneşte desăvârşit. ci şi improvizaŃie. Pledoaria este un act de dăruire generoasă. inspiraŃie. Comentarii psihologice. 300 . competenŃa. închegat organic. trebuie să se domine pe sine însuşi. uneori scrisă. Oratorul dezvoltă raŃionamente puternice. Ea este rezultatul unui talent intelectual unit cu talentul de a vorbi. pe cei care îl ascultă. Exemplul tipic pentru acesta este discursul parlamentar. care are un anumit destinatar şi urmăreşte să obŃină un anumit rezultat. improvizaŃie Pledoaria poate fi definită ca fiind o formă literară. sau altfel spus. pe cei cărora li se adresează pledoaria şi. este rezultatul unui talent complex. o proză vorbită. mai ales. Prima caracteristică a pledoariei constă în faptul că în cazul ei este vorba despre oratoria judiciară şi despre stilul vorbit. Avocatul este însă cel care decide. Talent. este expresie a unei trăiri puternice. pasiunea şi efortul.2. Pledoaria. Ea se naşte dintr-un complex de factori. ea este ceva viu. iar faptele prezentate sunt înlănŃuite logic. într-un moment determinant.

arhitectul Socolescu. încât focul să cuprindă mobila grămădită în apropierea lor şi să se întindă cât mai repede. care au dus la descoperirea în imobil a numeroase focare. de asemenea. acoperă ferestrele cu pânză albă dublă. Socolescu era acuzat de crima de incendiu. ceea ce este şi poate avocatul ca personalitate. (Fapta era pedepsită de art. arhitectul Socolescu îşi însoŃea soŃia bolnavă la Berlin. trezesc îngrijitorul şi. S-a ajuns la concluzia că focul a fost pregătit şi pus chiar de proprietarul imobilului. Înainte de a pleca în străinătate. doi trecători întârziaŃi zăresc fumul gros ieşind pe hornul casei. dispuse în aşa fel. Scurt istoric: În mai 1903. Un important indiciu al vinovăŃiei lui Socolescu a fost considerat faptul că.În conŃinutul şi valoarea unei pledoarii va cântări în cea mai mare parte. De asemenea.pen. semnalează izbucnirea focului şi la etaj. arhitectul I. arhitectul Socolescu rămâne în Bucureşti numai scurt timp. soŃia acestuia a scris unei prietene o scrisoare.000 lei. iar mobila pentru o altă sumă de 170. focul izbucneşte şi sub scară. În noaptea ce a urmat plecării sale la Sinaia. 357 C.G. cât şi prin pregătirea generală309. Între timp. sună la poartă. deoarece gurile de apă din curtea imobilului erau acoperite cu nişte stive de lemne. unde urma să fie supusă unui tratament medical. reuşesc să stingă un puternic focar de incendiu. Până la sosirea pompierilor. plecând în după-amiaza zilei de 14 iunie la Sinaia. strânge covoarele şi alte câteva obiecte în mijlocul camerelor. unde urma să-şi petreacă vacanŃa. întorcându-se împreună în pod. lumea care se adunase în stradă. Din procesul-verbal mai rezultă că imobilul era asigurat pentru o sumă de 200. concluzie care rezultă din procesul-verbal al Parchetului. anumite persoane au dat informaŃii că situaŃia financiară a arhitectului Socolescu era foarte încurcată. împotriva lui Socolescu s-au reŃinut: faptul că cele două guri de 301 309 . în care – între altele – îi comunica că a visat că-i arde casa. ce era atunci în vigoare). atât ca avocat. Reîntorcându-se în Ńară singur. a fost necesar să se spargă uşa care era încuiată. încheiat la 15 iunie. lăsând casa în paza unui om de serviciu.000 lei. Z. S-au întreprins imediat cercetări. PROCESUL ARHITECTULUI SOCOLESCU Prin rechizitoriul susŃinut de procuror în şedinŃa din 24 septembrie 1903. Incendiul este stins cu multă greutate. astfel că apa a trebuie să fie adusă de la distanŃă cu ajutorul unor sacale. De această dată focul izbucnise în salon şi.N. pentru a intra în cameră. luând astfel măsurile gospodăreşti în cazul unei absenŃe mai îndelungate. din străinătate. la Tribunalul Ilfov. arhitectul Socolescu îşi ia cu el mai multe obiecte de îmbrăcăminte. Înainte de a-şi părăsi locuinŃa şi de a o încuia. precum şi un număr însemnat de acte personale.

S-a mai adăugat şi faptul că. în împrejurări ciudate. un inspector al SocietăŃii „Dacia Română” i-a oferit bani pentru a-l determina să depună mărturie 302 . iar apărarea (înainte de citirea actului de acuzare) cere să se facă o descindere la locul unde s-a produs incendiul. s-a constatat că fumul de la focarul din pod nu putea fi văzut din stradă. pe care nu le luase la Sinaia. aparŃinând lui Socolescu şi asigurat la această societate. a unui depozit de material lemnos din şoseaua Mihai Bravu. ale cărei practici le-a combătut în ziarul scos chiar de el şi care era intitulat „Ancheta”. că nu s-a Ńinut seama de faptul că. În evidenŃă a fost scos şi un conflict anterior dintre arhitectul Socolescu şi Societatea de asigurare „Dacia Română”. pe când chibriturile din biroul lui Socolescu erau pătrate. precum şi faptul că avusese grijă de a lua cu el în călătorie toate actele de valoare. Socolescu s-a plâns de felul în care a fost condusă instrucŃia. Astfel. El a arătat că judecătorul de instrucŃie a refuzat să facă constatările şi verificările pe care i le ceruse. că i s-au pus în sarcină fapte inexacte şi. Arhitectul Socolescu nu recunoaşte că a săvârşit fapta de care este acuzat. În cursul audierii martorilor. în special. Cu ocazia interogatoriului. peste gurile de apă. De asemenea. faptul că uşile camerelor erau încuiate şi că înaintea călătoriei cumpărase o mare cantitate de gaz şi lumânări. în trei sferturi de oră cât a stat acasă – în ziua plecării la Sinaia – era materialmente imposibil unui om să pregătească incendiul aşa cum a fost pregătit. bijuterii şi obiecte de valoare. Descinderea este admisă şi cu acest prilej se fac o serie de constatări importante. că nu s-a inventariat casa de bani în care rămăseseră acte. arhitectul Socolescu primise o scrisoare anonimă prin care fusese prevenit că agenŃii societăŃii de asigurare plănuiau să provoace acest incendiu. pretinse datorii băneşti care n-au putut fi dovedite. Socolescu avusese şi o polemică cu respectiva societate de asigurare. unul dintre aceştia a declarat că.apă din curte erau astupate. S-a mai constatat că lemnele aşezate în curte. Lângă unul dintre focare au fost găsite două chibrituri rotunde. din lipsă de spaŃiu. că sertarul biroului – în care se aflau diferitele chei ale casei – era deschis şi că în curte se mai aflau încă două guri de apă care funcŃionau. în afacerea incendiului de la depozitul de cherestea din şoseaua Mihai Bravu. izbucnit în legătură cu distrugerea prin incendiu. nu puteau fi aşezate în altă parte. cele două bidoane cu gaz cumpărate de curând de Socolescu au fost găsite pline pe trei sferturi. Expertiza grafică a acestei scrisori a indicat că scrisoarea ar fi fost scrisă chiar de arhitectul Socolescu. la puŃin timp înaintea incendiului.

în jurul orei 9. ce cuprindea analiza faptelor. au fost găsite pe scara de la pod. Ca mobil al faptei au fost înfăŃişate dificultăŃile băneşti în care s-ar fi aflat Socolescu. ce obŃinea venituri importante din profesia sa şi care. că lumânările găsite tot acolo erau din cele cumpărate recent de el. că lemnele găsite în cele câteva focare proveneau din pivniŃa acuzatului. Delavrancea a început pledoaria arătând că acuzatorii şi-au schimbat rolurile. cu o deosebită insistenŃă să declare că arhitectul Socolescu şi-a dat singur foc casei. din partea apărării a luat cuvântul Barbu Ştefănescu Delavrancea. şi că pânza se punea la fereastră în fiecare vară când familia pleca în vacanŃă.G. Printre martori. Avocatul înlătură ipoteza că altcineva decât Socolescu ar fi pus foc casei. pentru că bidoanele în loc să fie în magazie. El a declarat că în seara incendiului. cunoştinŃă de-a lui Socolescu. că petrolul era probabil tot din cel cumpărat de Socolescu. avea un credit nelimitat la oricare dintre ei. Dar cea mai puternică impresie a produs-o depoziŃia martorului Z. a văzut ieşind din casa lui Socolescu două persoane. nu şi mobilele..împotriva lui Socolescu. peste care se presărase naftalină. Societatea de Asigurare „Dacia Română” s-a constituit parte civilă. înlăturând orice altă ipoteză. datorită acestui fapt. Socolescu a rămas în casă foarte puŃin timp. care locuia în apropierea acestuia. Aspecte privind apărarea: În şedinŃa din 27 septembrie 1903. Un alt martor. omul de serviciu al lui Socolescu. Pledoaria părŃii civile. care a rostit atunci una dintre cele mai frumoase pledoarii din istoria elocinŃei noastre judiciare. pronunŃată de avocatul Take Ionescu. Pentru eventualitatea condamnării arhitectului Socolescu. care era unul dintre cei mai talentaŃi arhitecŃi ai Ńării. câŃiva bancheri au declarat că au avut totdeauna încredere în Socolescu. JuraŃii au luat astfel cunoştinŃă de faptul că în cursul primelor cercetări. 303 . pornea de la constatarea că focul a fost pus. insuficient pentru a putea pregăti incendiul de care era acuzat şi care presupunea deplasarea unor mobile foarte grele. cerându-i-se. dificultăŃi determinate de cheltuielile exorbitante pe care acesta le făcea. acesta a fost supus unui tratament de intimidare. Acelaşi martor a arătat că în ziua plecării la Sinaia. Martorul a mai declarat că la plecarea lui Socolescu n-au fost aşezate în mijlocul camerelor decât covoarele strânse. şi ajunge la concluzia că incendiatorul nu putea fi decât unul singur: Socolescu. a semnalat o întâmplare ce indica o nouă pistă. Atât Ministerul Public. dintre care una avea un pachet în mână. cât şi partea civilă au susŃinut vinovăŃia lui Socolescu. ce nu puteau fi deplasate de un singur om.

El susŃine că trebuia să se stabilească durata de ardere a lumânărilor cumpărate de Socolescu. acuzându-l pe judecătorul de instrucŃie că nu şi-a făcut datoria. El se întreabă: „Ce caută „Dacia” aici? 304 . În ultima parte a pledoariei. Şi atacul apărării devine din ce în ce mai puternic. sub ochii judecătorului şi ai expertului.partea civilă trecând peste reprezentantul Ministerului Public şi devenind acuzaŃiunea principală. În acelaşi timp. incendiul se putea vedea de afară şi dacă. În pretinsul mobil ce i se imputa lui Socolescu el vede – dedesubt – mobilul „Daciei Române”. deoarece în proces se impuneau – şi i s-au cerut de către inculpat şi apărătorii săi – o serie de experienŃe uşoare şi decisive. căutând antecedente lui Socolescu şi negăsindu-le. Delavrancea semnalează apoi alte împrejurări pe care acuzarea era datoare să le lămurească şi nu a făcut-o. susŃine avocatul. de a transporta biblioteca cu un singur om de la primul etaj sub scara principală a intrării. Ce dovezi sunt aduse în acest sens? El arată că accentul de pe cartea poştală este scris cu creionul. pentru că biblioteca era din stejar masiv şi cu uşi de fier. Apărătorul întreabă de ce nu s-au prezentat cele două persoane procurorului în chiar noaptea incendiului şi de ce nu s-au prezentat judecătorului de instrucŃie? Cei doi inşi nu au apărut în proces. invizibil pentru oricine). deşi i-a stat în putinŃă. punând sub semnul îndoielii valoarea acesteia şi arătând că nici reprezentantul părŃii civile n-a împărtăşit părerea procurorului general şi a expertului grafolog. Apărătorul trece apoi la critica expertizei grafice. iar întrebările apărării n-au primit răspuns. o comparaŃie serioasă din punctul de vedere al vibraŃiilor microscopice marginale din părticelele de accent. explicându-i procurorului general că nu şia făcut datoria. Nu e cu putinŃă în astfel de condiŃii. gazul aerian era închis la casa lui Socolescu de la 14 mai. sub acuzaŃia de incendiar. iar accentul de comparaŃie este scris cu cerneală. la focarul din pod. apărarea se referă la aceiaşi reprezentanŃi al Ministerului Public şi ai părŃii civile care. aşa cum pretindea acuzatul şi cum dovedea apărarea cu dovada eliberată de compania de gaze. dar acesta a trecut nepăsător peste aceste indicii care i-ar fi deschis o cale nouă şi sigură în descoperirea adevărului. şi ar fi fost imposibil pentru un singur om să o coboare. Avocatul apărării trece apoi la atac. era necesar să se stabilească dacă. Exemplificând. Delavrancea demonstra inexistenŃa oricărui mobil pentru o asemenea faptă. pentru că nu a cerut în scris cercetarea celor doi inşi care au ieşit la ora nouă şi zece minute din imobilul incendiat (cei doi au văzut focul din pod. apărătorul arată că procurorul nu a făcut experienŃa. În continuare. Legătura între cei doi inşi şi vocile care îl acuzau pe Socolescu se impunea judecătorului. şi nu oricum. focul nu putea fi văzut din stradă. precum şi faptul că. ci în cabinetul judecătorului de instrucŃie. au lăsat doar o impresie şi n-au produs o dovadă. prin pânza pusă la ferestrele din salon. El arată că nu era posibil acest transport pe o scară înaltă şi răsucită.

pledoaria rostită în acest proces încadrându-se în istoria elocinŃei noastre judiciare.. se asigurau în masă. pe acest timp de criză. Şi cu ce aŃi sprijinit această afirmaŃie? În primul rând aŃi pornit de la o teză generală. AŃi afirmat că mai toŃi asiguraŃii. Procesul Socolescu a însemnat pentru Delavrancea unul dintre cele mai răsunătoare succese din cariera sa de avocat. să le citească. Printre acestea. Atunci a venit aici ca să piardă băneşte în acest proces? Nimeni n-o crede. ar fi fericiŃi să-şi transforme în bani tot avutul lor asigurat. În urma deliberării. „metoda” incendierii unor imobile asigurate prezenta pentru autorii acestor acte două avantaje: pe de o parte.]. încât să ofere organelor de anchetă ipoteza incendierii imobilului de către proprietarul lui. urmele lăsate de făptuitor la locul incendiului erau de o asemenea natură. mobilul nu exista”.. fără să li se dea posibilitatea ca. Verdictul a fost primit de mulŃimea din sală cu entuziasm. Ce mobil ar fi avut domul Socolescu ca să-şi dea foc caselor lui. mobilierului. în prealabil.” Avocatul apărării încheie pledoaria arătând încă o dată că nu există nici o dovadă care să arate că Socolescu a comis fapta: „Interes nu avea.. apărarea a ridicat obiecŃii privind lacunele anchetei. sporind astfel veniturile societăŃilor de asigurări. 305 . care este o ofensă generală adusă tuturor asiguraŃilor. instituŃiile retrograde şi abuzurile autorităŃilor. cărŃilor şi tablourilor lui? Şi-a asigurat imobilul.. Acest proces este important fiindcă dovedeşte că bara a fost o tribună de unde spiritele înaintate au denunŃat şi criticat cu curaj stările de lucruri. Apărarea a dezvăluit în acest proces practicile ilicite ale unor societăŃi de asigurare care.. de teama lor. mobilele şi biblioteca la o valoare exagerată şi – prin incendiu – a voit să încaseze prima de la „Dacia”. subliniind faptul că majoritatea martorilor au fost puşi să semneze declaraŃiile consemnate de judecătorul de instrucŃie. Voieşte să obŃină despăgubirea de 5. Iată mobilul dumneavoastră. pe de altă parte.Adevărul? JustiŃia? Nimeni n-o crede. verdictul a fost: achitat. Concluzii: Entuziasmul manifestat de mulŃimea din sală la sfârşitul pledoariei demonstrează succesul ce l-a avut Delavrancea în acest proces. [. pentru a-şi spori profiturile nu pregetau să recurgă la acŃiuni criminale.000 lei? Nimeni n-o crede că a pus patru avocaŃi de frunte. caz în care societatea de asigurare nu mai putea fi obligată la plata de despăgubiri. producerea unor incendii înspăimânta pe proprietarii de imobile care. Sau voieşte să se apere – şi aş înŃelege-o – de presupusele învinuiri ce i-am aduce noi. Cu această sumă ea nu ar acoperi nici pe jumătate onorariul celor patru personalităŃi ilustre ale baroului. în scopul de a câştiga o reparaŃiune bănească de cel mult 5. Totodată..000 lei.

ca de la Au fost folosite în apărare toate prilejurile. de procesul de alăturare a argumentelor. Referindu-ne la claritate. să nu lase loc jocului de înŃelesuri. trebuie să aibă o exprimare limpede. să fie acceptat uşor. pentru fiecare noŃiune. Pentru fiecare idee. Dar claritatea pledoariei nu rezultă numai din claritatea stilului. Este necesară o gândire clară şi distinctă. forŃă logică în argumentare. Claritatea constă nu numai în posibilitatea abstractă. să triumfe adevărul. Din pledoaria pe care a rostit-o Delavrancea în acest proces – pledoarie caracterizată prin puterea fluidică a cuvântului – se desprind calităŃile cu care acesta era înzestrat ca avocat: talent oratoric şi prezenŃă de spirit. Claritatea în expunere derivă din claritatea gândirii. la calitatea stilului de a fi clar. Pentru ca avocatul să se facă înŃeles. termenul propriu. Stilul clar depinde în primul rând de limbaj. Claritatea depinde şi este condiŃionată de dispoziŃie. adică de ordinea în care succed diferitele părŃi ale pledoariei. avocatul trebuie să găsească termenul potrivit. de planul pledoariei şi de modul în care avocaŃii exprimă sau formulează prin elocuŃiune cele ce au de spus. Termenul trebuie să fie exact. De asemenea. şi de ordinea în care se succed argumentele. teoretică şi obiectivă. faptele. precisă şi inteligibilă. pentru a dezvălui încălcarea flagrantă a legilor de către organele represive. aspecte esenŃiale pentru lămurirea cauzei. 306 . în final. subiectivă. de moment. practică. ne referim la elocuŃiune. de procesul de gândire. omiŃându-se în schimb. Avocatul trebuie să aibă în vedere acea punte de legătură ce trebuie să se formeze de la început între avocat şi judecător şi care trebuie să se menŃină tot timpul pledoariei. exactă.Însuşirea esenŃială a unei bune pledoarii este claritatea. între conŃinut şi formă. dar şi concretă. distinctă. Trebuie să existe o perfectă concordanŃă între gândirea clară şi exprimarea clară. precum şi o deosebit de nuanŃată şi artistică forŃă de persuasiune. frazele. fără efort. Completarea elocuŃiunii cu acŃiunea are ca obiectiv realizarea clarităŃii. ci şi din îmbinarea dintre elocuŃiune şi acŃiune. Toate acestea au permis talentatului avocat să realizeze o pledoarie de excepŃie şi. rigurozitatea raŃionamentelor. a avocatului de a se face înŃeles. Pentru a se face înŃeles trebuie ca tot ce spune să fie inteligibil. de vocabularul întrebuinŃat. claritatea depinde şi de invenŃiune. chiar efectiv înŃeles de cei care îl ascultă în momentul pledării. diferitele ei elemente şi articulaŃii. a elocuŃiunii. orientarea tendenŃioasă a unor cercetări sau mărginirea lor la aspecte superficiale.

amânare ce trebuie justificată şi să fie în acelaşi timp convingătoare. dar nu mai mult decât atât. expresii. echivocul. frazele nu trebuie să fie stufoase. este una dintre cele mai importante condiŃii ale clarităŃii. să meargă până la capăt. avocatul trebuie. Pentru a se realiza claritatea trebuie evitate ambiguitatea. fie unor asociaŃii de idei întâmplătoare ce ar deplasa atenŃia ascultătorilor faŃă de spusele avocatului. în sensul că prolixitatea compromite claritatea printr-o abundenŃă inutilă de vorbe. în gândirea avocatului trebuie să existe şi o corectitudine logică. Ordinea în care se succed cuvintele în frază. atunci când a început o problemă. Lipsa de claritate a expunerii poate rezulta şi din îngrămădirea unor idei în aceeaşi frază. De asemenea. Claritatea rezultă dintr-o justă pendulare între abstract şi concret. locul în care sunt aşezate cuvintele într-o frază. ordinea în care se succed ideile. confuzia. Pentru realizarea clarităŃii. atunci când aceste idei nu au fost mai întâi lămurite rând pe rând şi în mod distinct. i se trezeşte o asociaŃie de idei şi părăseşte pista pe care aleargă către 307 . fraze câte sunt necesare pentru a se face perfect înŃeles.sine. argumentele. pentru că s-ar ajunge la o suprasaturaŃie de convingere. Sunt mulŃi avocaŃi care se întrerup pe ei înşişi. Din această cauză. trebuie anunŃată amânarea rezolvării ei. pentru că ar putea lăsa loc. adică în sens gramatical. faptele. Pentru a fi clar. O problemă nu trebuie lăsată în suspensie decât în mod conştient şi atunci când se întâmplă acest lucru. fie pentru a formula obiecŃii sau a-şi exprima nedumeriri. O altă condiŃie a clarităŃii este concizia. avocatul va lăsa timp suficient celui care îl ascultă. Ele pot fi reunite după ce avocatul s-a asigurat că a fost înŃeles în legătură cu fiecare dintre ele. Pe de altă parte. aşa-numita topică. Pentru a realiza claritatea. de către ascultători. ordinea în care se succed frazele. claritatea este în strânsă legătură cu cealaltă condiŃie esenŃială a pledoariei: cu forŃa de persuasiune. dar trebuie să fie totodată şi termenul cel mai expresiv. exprimată corect din punct de vedere gramatical. oricât ar fi de bogate. trebuie evitat stilul greoi şi indigest. Pentru a se face înŃeles. răgazul lăsat ascultătorilor pentru a înŃelege ce a spus avocatul nu trebuie să fie prea lung. Atunci când a apărut un anumit cuvânt şi avocatul l-a auzit spus de el însuşi. între general şi particular. Un loc important în claritatea stilului îl are şi alcătuirea propoziŃiilor şi frazelor. până la elucidarea ei deplină. avocatul foloseşte exact atâtea cuvinte. De aici rezultă că formulările lapidare trebuie rostite mai rar şi apoi aceste formulări trebuie dezvoltate şi explicate.

fiindcă ele dau relief clarităŃii. O pledoarie nu poate fi pe deplin clară dacă nu este structurată pe probleme. Ordinea şi metoda în gândire şi expunerea sunt condiŃiile clarităŃii. ci şi acela de a-i face pe ascultători să reŃină ceea ce au spus şi ceea ce au înŃeles exact şi precis în momentul când au ascultat expunerea.obiectiv. acea idee este luată şi expusă în cadrul pledoariei. Pentru a fi clară. în probele prezentate în proces ş. Regula – cheie pentru claritatea pledoariei este claritatea expunerii. o idee care i-a venit în timp ce vorbea şi de a reveni la timpul potrivit. deosebirile şi asemănările. exemplificate concret sau plasticizate prin expresivitatea stilului se reŃin mai uşor de către ascultători.a. avocatul nu trebuie să atingă numai rezultatul de a se face înŃeles pe moment. Un rol foarte important îl are şi acŃiunea pentru ca lucrurile spuse şi înŃelese să se imprime în memoria ascultătorilor. Este necesar ca. în tot ceea ce spune. ce constă în posibilitatea vorbitorului de a pune deoparte. repetiŃiile şi întreg aparatul literar al pledoariei concură la realizarea acestui rezultat. mai ales dacă expunerea îmbracă o tonalitate afectivă. prin inflexiuni vocale. în fapt. pe teme. Prin debit şi ritm. acŃiunea trebuie să aibă grijă de cuvântul de valoare şi de cuvântul de culoare. avocatul să aibă în vedere contrastele şi analogiile. Această instruire se face cu mijloacele artei oratorice. Ideile clare şi bine legate între ele. La momentul oportun. prin pauze. De cele mai multe ori. acŃiunea reuşeşte să contribuie la claritate. Avocatul trebuie să aibă hotărât dinainte obiectivul urmărit şi trebuie să fie clar în expunere prin structura pledoariei. Dar acest lucru este destul de greu de realizat. în gândirea lui. Pentru a ajunge la un astfel de rezultat trebuie ca vorbitorul să dea un relief şi o ordine metodică lucrurilor pe care le spune. care îi face şi pe alŃii să înŃeleagă limpede despre ce este vorba. Pentru ca pledoaria să aibă forŃă de persuasiune. plasticizările. Pledoaria trebuie să instruiască. Prin claritate. în drept. avocatul nu-şi dă seama că săvârşeşte această greşeală foarte frecventă şi care este uneori doar aparentă. exemplele. Dar nu tot ce este clar are şi forŃă de persuasiune. prin cuvinte de culoare. ForŃa de persuasiune se asigură în primul rând prin elaborarea realizată prin 308 . pe momente. fraza trebuie să fie bine centrată. gândirea lui începând să se preocupe de altceva. Pentru aceasta el trebuie să folosească memoria oratorică. la acea idee pusă deoparte. trebuie realizată condiŃia clarităŃii. încât să determine conservarea lor în memoria celor ce-l ascultă. Pentru a asigura claritatea şi memorarea de către cei care ascultă. în sensul că-i face pe ascultători să afle lucruri pe care nu le cunoşteau înainte. Concretizările.

cea mai clară şi cea mai persuasivă. EsenŃialul pentru claritate şi pentru forŃa de persuasiune este să nu se observe efortul pe care îl face avocatul de a găsi cuvântul. Toate acestea înseamnă persuasiune. forŃa de persuasiune depinde şi de elocuŃiune. acceptat. prin planul acesteia. Există şi cazuri în care aceeaşi idee poate şi chiar trebuie reluată şi spusă sub diferite forme. Pledoaria include şi improvizaŃia. în pregătirea pledoariei. Nu tot ce este de spus trebuie spus. de a face să se succeadă frazele. acea idee are o valoare. mai adecvată şi mai proprie. cu cât argumentele sunt mai bine scoase în relief. metoda cu care se face expunerea. rigurozitatea gândirii şi a raŃionamentului sunt condiŃii necesare. El trebuie să treacă în convingerea celui care ascultă şi săl determine să adopte opinia pe care o susŃine. atunci claritatea. va avea grijă de fondarea gândurilor pe care le va exprima. În mare măsură. Pentru fiecare moment al pledoariei trebuie găsită formularea cea mai simplă. Darul improvizaŃiei este însă destul de rar.invenŃiune. acesta poate fi supus criticii. După ce a fost formulat în cuvinte. dar nu suficiente. StringenŃa logică. de acŃiune. a acelor fapte şi probleme care nu sunt necesare în structura organică a pledoariei. un rost. prin orânduirea părŃilor pledoariei. prin dispoziŃie. Dacă acest efort se simte. soluŃia pe care o cere avocatul şi deci să-l determine să dea acea soluŃie. de a argumenta. De aceea avocatul. teza pe care o demonstrează. dar cea mai convingătoare. inteligibilitatea. gândul trebuie formulat. fiindcă argumentul trebuie înŃeles. Persuasiunea se realizează cu atât mai uşor cu cât lucrurile care se spun sunt mai vii. Abia atunci el capătă consistenŃă. Claritatea se realizează dacă avocatul posedă stăpânirea limbajului şi posibilitatea unei elocuŃiuni lesnicioase. cazuri în care. Eliminarea a ceea ce nu este concludent. reprezintă prima operaŃie ce condiŃionează claritatea şi forŃa de persuasiune. repetată. cea mai lapidară şi totuşi destul de explicită. receptivitatea şi forŃa de persuasiune pot fi compromise într309 . Prin improvizaŃie reuşită se obŃine de la început cea mai bună formulare. asimilat. Trebuie eliminat ceea ce ar putea să strice ordinea. Nu trebuie neglijat nici talentul intelectual şi cel oratoric al avocatului de care depinde în aceeaşi măsură forŃa de persuasiune. Claritatea se obŃine prin selecŃia mijloacelor. Expunerea trebuie să fie clară şi în acelaşi timp tendenŃioasă în sensul bun şi corect al cuvântului. trebuie fixată o intenŃie şi exprimată o concludenŃă în vederea tezei care se demonstrează. mai palpabile. Pentru a-l verifica. de a alcătui frazele. a acelor dezvoltări care nu sunt strict necesare.

V. Din cauza numărului mare de judecători (501). Ea constituie activitatea principală a procesului penal. Bucureşti. Mitrofan. scurte extrase. VI – selectiv. 312 Procesul lui Socrate: Când Socrate era judecat la Atena. 1997. procesele penale şi civile erau deferite tribunalului heliaştilor.3. Expunerea ideilor trebuie făcută cu uşurinŃă şi cu o îndemânare ce transmite şi sugerează. InstituŃia judecăŃii din perspectiva duelului judiciar 7. tribunalul heliaştilor nu putea delibera asupra hotărârii pe care urma să o dea. InstituŃia judecăŃii NoŃiunea de judecată semnifică. convingere care apoi va fi concretizată în hotărârea judecătorească312. atât fermitatea convingerii. Zdrenghea. prelucrări personale. Editura Şansa. cu un anumit elan. 1994 – contribuŃia lector univ. ci doar să voteze asupra anumitor 310 310 .1. cpt. Conform legii atheniene în vigoare. avocat Voicu Zdrenghea. Judecător putea fi orice cetăŃean al oraşului în vârstă de cel puŃin 30 de ani. în sens restrâns. Expresiile întrebuinŃate sunt limpezi atunci când expunerea se face fără opintiri. fără efort vizibil. cât şi înŃelegerea lesnicioasă a lucrurilor spuse.1. cu o anumită energie şi alură. fiecare parte din proces trebuia să-şi susŃină personal apărarea. N. p. Neagu. Editura PRO. cu o anume mişcare ritmică. deoarece numai pe baza celor discutate şi aprobate în şedinŃa de judecată se poate întemeia convingerea judecătorilor. 311 I. 478. SecŃiunea III DUELUL JUDICIAR310 7. Prin judecată – ca fază a procesului judiciar – se înŃelege acea etapă procesuală care se desfăşoară în faŃa instanŃelor judecătoreşti din momentul sesizării iniŃiale şi până la soluŃionarea definitivă a cauzei. T. Anual erau traşi la sorŃi 6. Judecata are ca obiect soluŃionarea definitivă a cauzei penale sau civile şi este considerată faza centrală311 şi cea mai importantă a procesului penal. Butoi.000 de heliaşti ce judecau prin rotaŃie. Acuzatorul era în cursul desfăşurării procesului pe acelaşi plan cu acuzatul. Psihologia judiciară. în acelaşi timp. cu suficientă fluenŃă. Bucureşti.3. operaŃiunea de logică practică şi juridică prin care un organ cu competenŃă jurisdicŃională soluŃionează un conflict de drept cu care a fost învestit. fără contorsionări.1. Tratat de procedură penală.o măsură mai mare sau mai mică.

când in administrarea probelor sau din dezbateri rezultă că urmărirea penală nu este completă şi că în faŃa instanŃei nu s-ar putea face completarea acesteia decât cu mare întârziere”.1. instanŃa se desesizează şi restituie cauza procurorului. şi de la care instanŃa de judecată nu se poate abate. libertatea de deliberare şi decizie a membrilor tribunalului era mult limitată. la aflarea adevărului.pr. * respectarea demnităŃii umane. trebuie subliniat faptul că instanŃa are posibilitatea. Aceste principii sunt: publicitatea. atât înaintea judecării cauzei.pen. în cazul când constată că activitatea procesuală nu a fost desfăşurată în mod corespunzător de către organele de urmărire penală. * prezumŃia de nevinovăŃie. 333 al. aceştia neputând grada pedeapsa în funcŃie de vinovăŃia acuzatului şi nici aplica circumstanŃe atenuante. Ele au fost instituite în scopul realizării judecăŃii în condiŃii de obiectivitate şi imparŃialitate.”. Judecătorii trebuiau să se pronunŃe mai întâi asupra vinovăŃiei acuzatului şi numai dacă verdictul lor era afirmativ. Deci. 311 . 268 al. * principiul oficialităŃii. acceptându-le sau respingându-le. * egalitatea persoanelor în procesul penal. 1 C. 1 C. după ce ascultau în prealabil propunerile părŃilor cu privire la pedepasa ce urma să se aplice.pr. * garantarea dreptului de apărare. instanŃa se poate desesiza şi restitui dosarul procurorului. contradictorialitatea şi oralitatea. * principiul aflării adevărului. 313 Art. nemijlocirea. 332 al. * rolul activ al organelor judiciare. Pe lângă principiile specifice fazei de judecată. În faza de judecată îşi găsesc aplicabilitatea principii specifice care nu pot fi întâlnite în celelalte faze procesual penale.pen.Faza de judecată îşi justifică importanŃa acordată şi prin faptul că instanŃa verifică întreaga activitate procesuală desfăşurată cu toŃi ceilalŃi participanŃi. Principiile fundamentale sunt: * principiul legalităŃii procesuale. În acest sens. Art. procedau în continuare la vot în privinŃa pedepsei. să restituie dosarul în vederea completării sau refacerii urmăririi penale313. în final. cât şi pe parcursul ei. – „În tot cursul judecăŃii. propuneri formulate de părŃi. – „Când se constată înainte de terminarea cercetării judecătoreşti că în cauza supusă judecăŃii s-a efectuat cercetarea penală de un alt organ decât cel competent. fiind în acelaşi timp garanŃii pentru întreaga fază de judecată. care procedează potrivit art. procesul penal român se desfăşoară în baza unor principii fundamentale care contribuie.

în Codul de procedură penală (art. 312 . ca regulă a fazei de judecată. în zilele şi la orele anume fixate. Publicitatea – ca principiu al şedinŃei de judecată – constă în desfăşurarea judecăŃii într-un loc accesibil publicului. instanŃei şi apărătorului. cât şi principiile fazei de judecată. Aceste două reguli se integrează una în cealaltă şi ambele se încadrează în publicitate. Oralitatea asigură exercitarea în condiŃii optime a dreptului de apărare. deci face posibilă nemijlocirea şi exercitarea rolului activ. p. deoarece nici una din părŃi nu poate face nimic în instanŃă decât sub privirile celeilalte. cât şi pe cel al judecătorului. * limba în care se desfăşoară procesul şi * dreptul la un proces echitabil. dând posibilitatea părŃilor de a-şi expune şi susŃine toate cererile. 126). 482. ele aflându-se într-o puternică interdependenŃă şi formând aşa-numitul triumvirat al principiilor tipice şedinŃei de judecată. procurorului. În ce priveşte contradictorialitatea. op. 5). DispoziŃii privind publicitatea şedinŃei de judecată sunt prevăzute expres în ConstituŃia României (art. Contradictorialitatea opune. este strâns legată de contradictorialitate. Prin nemijlocire.pr.. Oralitatea. dar şi reuneşte părŃile în proces.. de regulă. Principiul contradictorialităŃii guvernează atât comportamentul părŃilor.* operativitatea procesului penal. 92/1992 privind organizarea judecătorească (art. Nerespectarea acestui principiu este sancŃionată cu nulitatea hotărârii judecătoreşti. Principiile fundamentale ale procesului judiciar. 290) şi în Codul de procedură civilă (art. Neagu. să recurgă la confruntări etc.) constă în obligaŃia instanŃei de a îndeplini în mod direct toate actele procesuale şi procedurale care dau conŃinut şedinŃei de judecată. deoarece asigură şi dreptul de apărare şi stabilirea adevărului. 121). să solicite elemente suplimentare. Publicitatea şi contradictorialitatea nu pot fi concepute fără oralitate. ea este caracterizată ca „mijloc de chezăşie”314 pentru aflarea adevărului şi constă în aceea că toate probele administrate sunt supuse discuŃiei părŃilor. în Legea nr. Nemijlocirea (art. influenŃează asupra atenŃiei judecătorilor în examinarea cauzelor. la sediul instanŃei. acŃionează într-o interdependenŃă şi condiŃionare 314 I. 289 C. altfel spus „cu uşile deschise”. dând posibilitatea acestora să intervină. şedinŃele de judecată se Ńin. În vederea asigurării publicităŃii.cit. instanŃa intră în contact direct cu toate probele.pen.

Utilizând termenul de anchetă judiciară. studii. situaŃia militară. 322 – 339 C. poreclă. Verificarea identităŃii civile a învinuitului sau inculpatului. verificarea identităŃii civile a învinuitului sau inculpatului. adică cei care activează în sfera urmăririi penale şi a activităŃii judecătoreşti de fond. 2. tot prin intermediul preşedintelui de complet. reprezentanŃii Ministerului Public – procurorii din cadrul parchetelor. Una din cele mai importante etape ale şedinŃei de judecată este cercetarea judecătorească (denumită şi ancheta judiciară). în sensul legii civile.reciprocă. Parcurgerea acestei etape este necesară şi obligatorie pentru a nu fi învinuită altă persoană decât cea care a săvârşit infracŃiunea. la identificarea făptuitorilor şi la răspunderea acestora pentru a se constata dacă este sau nu cazul să judece ca instanŃe de fond. data şi locul naşterii. curŃi de apel. MagistraŃii. numele şi prenumele părinŃilor. adresarea de întrebări. audierea învinuitului sau inculpatului cuprinde trei etape distincte: 1.pr. tribunale sau secŃiile CurŃii Supreme de JustiŃie). 313 .pr. ascultarea relatării libere. în sensul de cercetare judecătorească. după cum aplicarea consecventă a unui dintre ele nu se poate face decât în condiŃiile respectării riguroase a tuturor celorlalte principii din sistem. din partea procurorului şi a părŃilor prin intermediul preşedintelui completului de judecată şi de către preşedinte sau membrii completului. 1. cercetarea judecătorească. Judecata – fază importantă a procesului judiciar – se desfăşoară pe parcursul mai multor etape: începutul judecăŃii. cetăŃenia. dezbaterile şi deliberarea. În conformitate cu art. sunt chemate să judece ca instanŃe de fond. desfăşoară ancheta judecătorească atunci când. magistraŃii).pen. Verificarea identităŃii constă în întrebări cu privire la nume. ConŃinutul fiecărui principiu capătă eficienŃă datorită existenŃei celorlalte reguli de bază. care are ca obiect administrarea probelor şi rezolvarea cauzei.. avem în vedere activitatea exponenŃilor autorităŃilor judiciare (ofiŃerii de poliŃie învestiŃi cu asemenea competenŃe. prenume. 3. procurorii vor strânge probele necesare cu privire la existenŃa infracŃiunilor. Desfăşurarea anchetei judecătoreşti. are loc în limitele stabilite de art. În faza cercetării judecătoreşti. adică cunoaşterea statutului de persoană fizică a acestuia. 200 din C.pen. potrivit competenŃei materiale pe care o au. indiferent de gradul instanŃei la care acŃionează (judecătorii. căreia îi este specifică ancheta judiciară.

acestuia i se adresează întrebări cu privire la fapta ce formează obiectul cauzei şi învinuirii. În funcŃie de poziŃia celui ascultat. se aduce la cunoştinŃa învinuitului fapta care face obiectul cauzei. ♦ să oblige pe învinuit să relateze şi nu să determine un răspuns scurt de genul „Da” sau „Nu”. etapă în care se oglindeşte în cel mai înalt grad modul cum a fost pregătită această activitate. anchetatorul trebuie să evite întreruperea relatării învinuitului. ♦ să fie formulate la nivelul de înŃelegere a celui ascultat. în vederea stabilirii contactului psihologic. precum şi la alte date care pot contura situaŃia civilă a învinuitului. gesturile. În timpul ascultării libere. antecedente penale. trebuie să dovedească stăpânire de sine. Adresarea de întrebări şi ascultarea răspunsurilor învinuitului sau inculpatului. domiciliu. modul cum reacŃionează la întrebările ce i se adresează. aprobarea sau dezaprobarea afirmaŃiilor acestuia. punândui-se în vedere să declare tot ceea ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta. Astfel i se oferă învinuitului posibilitatea să declare tot ceea ce consideră că interesează cercetarea. scop în care i se pot adresa întrebări ce nu au legătură cu cauza. prin care învinuitului i se solicită să declare tot ceea ce are de arătat în legătură cu învinuirea ce i se aduce. Ascultarea relatării libere începe prin adresarea unei întrebări cu caracter general. să-şi manifeste satisfacŃia sau nemulŃumirea. ocupaŃie. mai ales atunci când acesta este bine intenŃionat. răbdare. starea de tensiune sau calmul pe care le afişează. calm şi o atitudine prin care să nu-şi exteriorizeze sentimentele faŃă de învinuit. Relatarea liberă este un bun prilej pentru anchetator (judecător) de a cunoaşte şi de a analiza poziŃia învinuitului prin compararea celor prezentate cu materialul probator existent la dosarul cauzei. ♦ să nu sugereze răspunsul pe care îl aşteaptă organul de cercetare. dar şi un bun prilej de a studia comportamentul învinuitului faŃă de situaŃia în care se află. 2. ♦ să nu pună în încurcătură pe învinuit. 314 . Întrebările trebuie să îndeplinească o serie de condiŃii. În continuare. reprezintă ultima etapă a ascultării învinuitului sau inculpatului. Un moment important al acestei etape îl constituie introducerea în atmosferă a învinuitului. şi anume: ♦ să fie clare şi precise. interesat să declare adevărul. Verificarea identităŃii constituie un act tehnic. 3. Adresarea de întrebări în scopul lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei. După relatarea liberă a învinuitului.loc de muncă.

care au un caracter strict limitat la anumite amănunte. Procesul în materie de credinŃă împotriva Ioanei D’Arc s-a bazat doar pe interogatoriu. Alegerea întrebărilor care vor fi folosite în timpul cercetării depinde de poziŃia învinuitului cu privire la învinuire.În raport cu scopul urmărit. întrebări detaliu. Cercetarea judecătorească este urmată de etapa dezbaterilor. bazat pe rechizitoriul întocmit în urma primei etape. ce vizează fapta – învinuirea în ansamblul său. De asemenea. 315 315 . şi departe de rolul de arbitru pe care ar fi trebuit să-l aibă. După ce această fază se încheia. 3. care va fi urmată de pronunŃarea hotărârii judecătoreşti de către instanŃă. prin care se urmăreşte obŃinerea de explicaŃii ce pot fi de precizare. de control. fiind departe de ceea ce legea numeşte azi „prezumŃia de nevinovăŃie”. întrebări problemă prin care se urmăreşte lămurirea unor aspecte ale activităŃii ilicite desfăşurate. a exercitat o adevărată presiune asupra inculpatei. diminuarea învinuirii prin recunoaşterea parŃială a unor aspecte mai puŃin grave ale activităŃii ilicite desfăşurate. întrebări temă (cu caracter general). Prima parte a procesului. urma procesul propriu-zis. prin judecătorii săi. anumite aspecte ale cauzei. 2. refuzul de a face declaraŃii. aşa-numitul proces preparatoriu consta în interogarea învinuitei. actul final al judecăŃii. prin adresarea cărora se urmăreşte determinarea cu exactitate a unor împrejurări. respingerea învinuirii. La deliberare nu asistă nici reprezentantul Ministerului Public şi nici grefierul. aceasta va avea loc imediat după încheierea dezbaterilor şi se va face în secret. pentru lămurirea unor aspecte omise cu ocazia relatării libere. Pentru a asigura corecta funcŃionare a intimei convingeri şi a feri deliberarea de orice influenŃă. nefiind ascultat nici un martor. poziŃie ce poate consta în recunoaşterea faptei şi a învinuirii. cu natura şi aria de cuprindere a aspectelor care urmează a fi lămurite. Hotărârea judecătorească este fundamentată pe convingerea intimă a membrilor completului de judecată315. pentru verificarea siguranŃei şi constanŃei în declaraŃii a persoanei ascultate. uciderea ei s-a făcut fără o condamnare formală la moarte. de completare. În urma dezbaterilor va avea loc deliberarea. tribunalul care a judecat-o fiind alcătuit din canonici şi specialişti în teologie. Tribunalul. negarea. întrebările folosite în timpul ascultării pot fi clasificate în mai multe categorii: 1. Judecătorii vor delibera mai întâi asupra Procesul Ioanei D’Arc: Procesul Ioanei D’Arc a stat sub semnul Bisericii.

1. contradictorialităŃii şi oralităŃii.2. nemijlocirii. Validarea acestei convingeri intime operează în momentul rămânerii definitive a hotărârii ce o încorporează. ImplicaŃiile psihologice ale duelului judiciar ŞedinŃa de judecată este arena unde se încinge lupta între adevăr şi minciună. 317 R. 5). fundamentat pe principiile publicităŃii. 1907. Această relaŃie s-a concretizat într-un concept judiciar mai puŃin utilizat în literatura de specialitate din ultimii 45 de ani. bazată pe buna-credinŃă. legal şi ilegal etc. ci şi a problemelor de drept penal şi de drept penal substanŃial – este de competenŃa şi rolul activ al judecătorului – preşedintelui completului de judecată. Tratat teoretic şi practic de instrucŃie criminală şi procedură penală. 343 al. I-III. procurorului. just şi injust. ConsideraŃii psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-à-vis de principiul contradictorialităŃii în judecarea pricinii Fundamentul juridic al duelului judiciar este principiul contradictorialităŃii. Punerea în discuŃie a părŃilor – nu numai a probelor. vol.4). 316 316 . care Codul de procedură penală menŃionează că „toŃi membrii completului de judecată au îndatorirea să-şi spună părerea asupra fiecărei chestiuni” (art.3. 7. care sunt împăcate cu propria lor conştiinŃă morală care i-a călăuzit în aflarea adevărului prin utilizarea mijloacelor legale şi în stabilirea măsurilor legale consecutive stărilor de fapt stabilite. Garrand. p. Intima convingere reprezintă starea psihologică a persoanelor răspunzătoare de aplicarea legilor. şi anume conceptul de „duel judiciar”. 7.1.chestiunilor de fapt (cele strâns legate de probaŃiune) şi apoi asupra celor de drept (calificarea faptei şi aplicarea pedepsei)316. conceput ca garanŃia esenŃială pentru aflarea adevărului în procesul penal. prin aceea că toate probele administrate în acuzaŃia penală sunt supuse discuŃiei părŃilor. 516. instanŃei şi apărătorului. Raportul juridic de drept penal substanŃial generat de săvârşirea unei infracŃiuni reprezintă punctul de plecare al relaŃiei procesual penale dintre acuzatorul public şi apărător.3. 343 al. iar „preşedintele îşi spune părerea cel din urmă” (art.3. Paris. Contradictorialitatea pune instanŃa de judecată în situaŃia de a percepe probele prin filtrul punctelor de vedere exprimate oral în şedinŃa de judecată de către toate părŃile cu interese contrare în rezolvarea cauzei penale317.

Astfel. acuzatorul public şi avocatul vor trebui să Ńină seama de personalitatea magistratului. pentru cei ce stau în spatele lor. se încheie şi se reia exclusiv în pretoriul instanŃei. aceasta fiindu-i necesară judecătorului nu numai formal. în principal. au şi o componentă psihologică autonomă de care trebuie să se Ńină seama. pentru că aşa spune norma procesual penală. apărătorul inculpatului) se află infractorul. familia. pe toată durata judecăŃii şi niciodată concluziile în fond ale procurorului şi pledoaria avocatului nu pot şi nu trebuie să fie convergente. În consecinŃă. prietenii şi colegii săi. deşi uneori aceasta este căutată chiar cu insistenŃă. acuzatorul public şi apărătorul vor trebui să-şi „muleze” comportarea procedurală la exigenŃele „judecătorului tipicar” pentru că numai în acest fel vor izbuti să colaboreze cu completul de judecată în îndeplinirea mandatului pe care îl au. În spatele avocatului (şi avem în vedere. în spatele procurorului – acuzator public – se află opinia publică atentă la activitatea sa. să-şi spună punctul de vedere în legătură cu problema pusă în discuŃie. în sensul că îi atenŃionează asupra scrupulozităŃii magistratului şi îi obligă la o pregătire temeinică a punctelor de vedere pe care le vor exprima în cauză. În corpul juriştilor practicieni se vorbeşte adeseori de magistratul „tipicar”. deci protector de drepturi.invită părŃile în ordinea prestabilită de legea procesuală. În multe situaŃii. în vederea unei bune colaborări cu acesta. Indiferent de tipul psihologic al magistratului. 317 . „dezbaterile” au loc între termenele de judecată. pentru că. dar şi pentru a obŃine şi cântări informaŃiile pe care le va reŃine pentru justa soluŃionare a cauzei. adeseori încărcate de un dramatism alarmant. chiar dacă se desfăşoară într-un cadru reglementat. În spatele protagoniştilor duelului judiciar se află forŃe care nu sunt instituŃionalizate şi care nu trebuiesc ignorate şi nici omise din cercetarea şi cunoaşterea acestuia. adică cel care Ńine în mod riguros la respectarea minuŃios-egală a normelor de procedură. Nu este vorba neapărat de a câştiga simpatia judecătorului. Rolul activ al judecătorului are un impact psihologic asupra acuzatorului public şi apărătorului. aşa cum ştim. aflaŃi într-o solidaritate mutuală cu acesta. „aliaŃii părŃilor” sunt prezenŃi de la începutul până la sfârşitul procesului şi dacă pentru „protagoniştii instituŃionali” duelul începe. Ideea de convergenŃă a poziŃiilor este contrară dreptului de apărare. atitudine ce nu poate fi pusă decât pe seama corectitudinii. ci de a înŃelege că relaŃiile interumane. Duelul judiciar este permanent. procurorul este susŃinătorul acŃiunii publice.

În duelul judiciar. care îndeplineşte funcŃia de intercomunicare psihologică sau de testare intersubiectivă a elementelor ce structurează raŃionamentul necesar deciziei în drept: starea de fapt. garantarea stabilirii adevărului. iar sancŃiunea este concluzia raŃionamentului juridic. deci opera de justiŃie. utilizând ca mijloc al acestui obiectiv probaŃiunea. calificarea juridică este premisa majoră. va depinde. . pentru descoperirea adevărului. După cum va şti să conducă dezbaterile.unul „activ” – de a interveni prin orice mijloace permise de lege. În raport de aceste consideraŃii se poate trage concluzia că. toate cele trei elemente ale raŃionamentului juridic.unul „pasiv” – de a supraveghea legalitatea mijloacelor de care se servesc părŃile şi a respecta dreptul lor la apărare şi . Concluzia nu va fi adevărată.3. judecătorul.El trebuie să îndeplinească. 7. opera magistratului (judecătorului) în aplicarea dreptului.calificarea juridică a stărilor de fapt. psihofiziologia intimei convingeri a magistratului investit cu luarea deciziei. interprobarea şi aplicarea. . pe care se fundamentează decizia în drept. dar şi modelul raŃionamentului juridic în care: reconstituirea stării de fapt este premisa minoră. în cea mai mare măsură. pe lângă funcŃiunile juridice specifice (egalitatea acuzării şi apărării. operaŃiunea tehnico-juridică aparŃinând prezentului istoric.aplicarea sancŃiunii (pedepsei) şi acordarea despăgubirilor civile în raport cu întinderea prejudiciului suferit. ce se proiectează în viitor şi reprezintă reparaŃiunea dreptului violat. reparaŃiunea socială şi individuală. între care: testarea intersubiectivă a structurilor raŃionamentului juridic în drept. prevenŃiunea generală. calificarea juridică şi sancŃiunea. asigurarea concretă a exercitării dreptului la apărare în mod real şi eficient. care constă în identificarea normelor juridice aplicabile cazului.4. fundamentat pe principiile contradictorialităŃii şi nemijlocirii.reconstituirea stărilor de fapt ce aparŃin unui timp trecut. ConsideraŃii psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul nemijlocirii în judecarea pricinii Din punct de vedere al testării intersubiective. în duelul judiciar.1. sunt puse în discuŃia părŃilor. dacă cele două premise nu vor fi adevărate. executarea rolului activ de către părŃi şi instanŃă) şi importante funcŃii psihologice. preşedintele completului are un dublu rol: . 318 . stabilirea adevărului. prevenŃiunea specială. duelul judiciar. are trei obiective: . Îndeplinirea acestor obiective nu reprezintă altceva decât procesul naşterii hotărârilor judecătoreşti.

trebuie să aibă o justă stăpânire de sine. împreună. judecătorul trebuie să aibă interes faŃă de orice cauză. totodată.1. Trebuie să se Ńină seama că a avea experienŃă înseamnă doar posesia stereotipiilor de a soluŃiona mai uşor şi mai repede problema. care. ceea ce exclude apoi obiectivitatea şi principialitatea pe care trebuie să se bazeze soluŃia lui. mai ales dacă va respecta şi normele prevăzute de lege. pe lângă calităŃi şi deprinderi pozitive.3. un autocontrol sever. trebuie să se obişnuiască să urmărească cu atenŃie orice fază a dezbaterii şi. mai dezvoltă în cadrul activităŃii şi unele aspecte negative care. bazat pe o disproporŃională şi neştiinŃifică încredere în sine. Cu aceste însuşiri. bogată însă în posibilităŃi de erori judiciare regretabile. pe cât de nobilă pe atât de grea. o atitudine de superficialitate.5. ajutat şi de experienŃă. să nu influenŃeze cu nimic desfăşurarea dezbaterilor. ele singure. ce se bazează din ce în ce pe mai puŃină realitate. a şedinŃei de judecată în general.Pentru o asemenea sarcină. 319 . Nici un element din experienŃa personală. ImplicaŃii psihologice privind imparŃialitatea şi echilibrul pe care-l dă judecătorul aprecierii probelor Ca orice profesiune. Orice fapt arătat de acuzare sau apărare. 7. nici un principiu de orice soi nu poate justifica refuzul magistratului de a examina toate elementele unei cauze. şi profesiunea de judecător. De aceea. pentru a nu trage înainte de vreme o concluzie pripită. Judecătorul ca om trebuie să fie calm. cu multă stăpânire de sine. Aceasta aduce după sine o insuficientă solicitare a spiritului critic. şi a căror totalitate s-ar putea cuprinde în sintagma atât de expresivă „arta de a prezida”. de superioritate. măsurat în atitudini şi foarte prudent în acŃiuni. ci se cer anumite aptitudini în tehnica conducerii dezbaterilor. După un număr de ani. încredere în propria „intuiŃie”. pot să-l ducă la formularea justă a premiselor şi la tragerea unor concluzii valabile. orice relatarea venită dintr-o parte sau alta trebuie să aibă loc în talgerul balanŃei înainte de a începe cântărirea lor. duce la un daltonism moral din partea magistratului. câştigând experienŃă – în care succesele obŃinute ocupă un loc impresionant – judecătorul poate aluneca pe periculoasa pantă a unui empirism profesional. Orice lipsă pe această linie duce la o concepŃie aprioristă a procesului. magistratul care prezidează poate fi un preŃios factor în rezolvarea problemei pe care o discutăm. alcătuiesc ceea ce se cheamă „deformaŃie profesională”. nu sunt suficiente calităŃile magistratului ca jurist.

după cum arată foarte just Clapari. Spiritul analitic duce la înŃelegerea rapidă şi justă a elementelor unui fapt. apariŃia lor spontană. gradul de atenŃie şi electivitatea memoriei influenŃează atitudinea şi soluŃia judecătorului. anume: în ce mod afectele superioare (simpatia şi antipatia) influenŃează defavorabil munca magistratului. pe lângă o multilaterală pregătire juridică de înalt nivel (de unde. probelor ca armă împotriva erorilor judiciare. cum au căutat să arate unii psihologi. Procesul sintetic. în mod conştient. nu poate lipsi cea psihologică). se explică prin mecanismul asociativ involuntar. exploatează acest fapt pentru a influenŃa judecătorul pe această cale indirectă şi spre a obŃine indulgenŃa nemeritată. prin însăşi natura lucrurilor. magistratul. la stabilirea unei „ecuaŃii personale”. încă de la începutul carierei. Trecând acum la latura emotiv-afectivă a psihicului. Rădăcinile antipatiei şi ale simpatiei se găsesc în experienŃa individuală a fiecăruia. şi de aceea lupta judecătorului împotriva lor trebuie dusă cu multă energie şi perseverenŃă. ExistenŃa şi apariŃia acestor sentimente se ridică precum o uriaşă barieră în calea obiectivităŃii şi principialităŃii unei judecăŃi. Un rol important îl are sprijinul analitic şi aspectul critic al analizei faptelor. Cunoaşterea acestor fenomene este de mare utilitate magistratului. Gândirea constituie un proces de bază în activitatea judecătorului. trebuie să-l ducă. însă. în baza căreia el este pus să tragă concluzii. Şi acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât marea majoritate a infractorilor (în special a acelora care comit infracŃiuni zise intelectuale) sunt oameni „simpatici” care. pe măsura posibilului. trebuie să se cunoască pe sine profund şi să ducă o neîncetată luptă pentru lichidarea tuturor surselor de erori. dejucând vigilenŃa lui. cunoaşterea limitelor propriilor forŃe. la rândul lui. Însăşi cunoaşterea de sine. pentru a elimina din rezultatele cercetărilor lor izvoarele unei erori posibile. Din cauza acestor posibile multiple erori. ajungem la o chestiune mult controversată în literatură. Se înŃelege de la sine că aceste sentimente nu apar „fără motiv”. deoarece specificul profesiunii este tocmai reflectarea mijlocită a realităŃii. prin saltul care duce la generalizare. 320 . comportă adesea riscurile greşelii tocmai prin confundarea uşoară a analogiei cu identitatea despre care am vorbit mai sus.De aici reiese că tipul de percepŃie. deci defecŃiunile pe acest plan trebuie lichidate. tot aşa cum astronomii şi fizicienii cercetători obişnuiesc să facă acest lucru. ceea ce nu duce totodată (singură) la soluŃia justă.

altfel spus. pe baza unui raport.2. activitatea de judecată se desfăşoară în toată amploarea ei. S-a hotărât. acest proces fiind rezultatul luptei dintre regalitate şi forŃele revoluŃionare. Problematica raportului apărare – acuzare. respectiv apărările318. fiind conduse şi controlate de judecătorul sub ochii căruia se desfăşoară. cât şi din partea apărării. O caracteristică a acestui proces a fost cadrul de legalitate în care s-a desfăşurat. duel ce poate fi ilustrat în următoarea schemă: Examinarea – din punct de vedere psihologic – a duelului judiciar în procesul penal porneşte de la relaŃia procesual-penală acuzator public – apărător. Dezbaterile oferă părŃilor posibilitatea să-şi susŃină şi să dovedească pretenŃiile şi nevinovăŃia. În această fază.3. Neintrând în amănuntele desfăşurării procesului se poate afirma că acesta se înscrie în termenul modern de „duel judiciar”. în timpul şi cu ocazia duelului judiciar pe toată durata procesului. bazându-se pe declaraŃiile învinuitului şi ale martorilor. cu privire la: analiza probelor.7. Psihologia avocatului Aşa cum am menŃionat. cât şi conducătorul acesteia erau acuzaŃi de nerecunoaşterea cuceririlor RevoluŃiei din 1789. care este Ńinut şi el de respectarea principiilor fundamentale ale judecăŃii (contradictorialitatea. Dezbaterile reprezintă punctul culminant al procesului judiciar. ca instituŃie. oralitatea şi publicitatea). una dintre etapele judecăŃii este aceea a dezbaterilor. Psihologia acuzatorului public. tot ceea ce înseamnă concretizarea principiului contradictorialităŃii în lupta pentru adevăr. regele fiind judecat de o convenŃie aleasă prin vot universal. grefată pe raportul juridic de drept penal substanŃial generat de săvârşirea unei infracŃiuni în care titularul acŃiunii penale este Ministerul Public. 321 318 . realizat şi apreciat decât prin observarea directă. Conceptul duelului judiciar constituie un concept cadru. Atât monarhia. invocarea textelor legale. Procesul lui Ludovic al XVI-lea: Secolul al XVIII-lea a fost marcat şi de procesul împotriva lui Ludovic al XVI-lea. apărătorul public (avocatul) şi arbitrajul (instanŃa judecătorească). ca Ludovic Capet să fie judecat de ConvenŃie. sugerând egalitatea celor două figuri centrale în procesul penal – acuzatorul public şi apărătorul. rezolvarea problemelor puse în discuŃie. În cadrul dezbaterilor are loc duelul judiciar. atât din partea acuzării. Modul de funcŃionare a psihologiei acuzatorului public şi avocatului nu poate fi perceput. răspunsul la obiecŃii şi excepŃii. iar Comitetul de LegislaŃie al ConvenŃiei a abordat studiul problemelor juridice legate de proces. care va aduce în dispută acuzatorul public (procurorul). A fost constituită o comisie în vederea cercetării documentelor sechestrate la Curtea regală.

egalitate etc.stabilirea vinovăŃiilor şi a răspunderilor.coroborează probele argumentat. . cât şi pe fond) orientându-şi discursul argumentat.alte categorii . . .învinuiŃi.proces-verbal de cercetare la faŃa locului . indubitabil. a aplicării şi respectării stării de legalitate) etc.ridicare corpuri delicte .sentinŃa. demonstrativ şi logic.planşe foto (schiŃe) .urme digitale .cântărirea (aprecierea) probelor. audio.proces-verbal .rapoarte de constatare tehnico-ştiinŃifică .procese-verbale . etc.urme plantare .cu privire la persoana făptuitorului Etape şi momente de factură psihologică la nivelul judecăŃii .opinia separată.contradictatorialitate .apărător .pledoaria) .categorii de urme ridicate: .motivarea hotărârii judecătoreşti.oralitate .rechizitoriul.declaraŃii .legalitate . . .confruntare .indicii . .“profiler crime” (indicii) .nota orientativă .portret robot (schiŃa de portret) .recunoaştere de obiecte. .victime etc.convingerea intimă. .urme biologice .indicii identificării comportamentului simulat (poligraf) . demonstrativ şi logicpersuasiv către demontarea.înregistrări video.deliberarea.schiŃă a traseului câinelui de urmărire (indicii) etc.expertize . . persoane etc.în drept . către proiectarea constructului acuzatorial temeinic.capcanare . Procuror .INSTANłA DE JUDECATĂ (Completul) ADEVĂRUL . apt a fi credibil şi de nezdruncinat în susŃinerea vinovăŃiei inculpatului. fotografia flagrantă etc. . SchiŃa-sinteză a algoritmului judecăŃii (Ioana-Teodora Butoi) AT OC AV . în fapt şi drept.martori . inculpaŃi .exploatează orice fisură a rechizitoriului (atât pe formă.publicitate .activitate orientată în scopul apărării intereselor clientului său etc. . Avocat . pas cu pas. .act de sesizare a instanŃei şi de inculpare (obiectivare a apărării interesului public.medico-legale .psihiatrice etc.acuzare . Duelul judiciar (dezbaterea pricinii) .apărarea (discordiu .culegerea părerilor. a constructului acuzatorial şi a strecura dubiul în convingerile instanŃei. PR OC UR OR PROBE ŞI INDICII . 322 .în fapt .sesizarea . . a statului.urme materie (fizico-chimice) .

Nu este vorba de a câştiga simpatia magistratului. Procurorul şi avocatul trebuie să-şi „muleze” comportarea procedurală la exigenŃele judecătorului. se leagă prin rechizitoriu. în ordinea stabilită de lege. sub controlul instanŃei. procurorul şi avocatul vor reuşi să colaboreze cu acesta. (Cazul „Mihalea” – din arhiva persnală a autorului – T. pentru că numai astfel vor reuşi să colaboreze cu completul de judecată în îndeplinirea mandatului pe care îl are fiecare. lea ratificat sau acceptat. procurorului şi apărătorului319. au drept finalitate comună soluŃionarea temeinică şi legală. * capacitatea justiŃiei de a acŃiona conform statutului său de putere independentă în stat. este de competenŃa preşedintelui completului de judecată (judecătorul) care invită părŃile.B. Rolul activ al judecătorului are impact psihologic asupra acuzatorului public şi apărătorului. în sensul că îi atenŃionează asupra scrupulozităŃii magistratului şi îi obligă la o pregătire temeinică a punctelor de vedere pe care le vor exprima în cauză. Fundamentul juridic al duelului judiciar este principiul contradictorialităŃii. łinând seama de personalitatea magistratului. conceput ca garanŃie esenŃială pentru aflarea adevărului în procesul penal prin aceea că toate probele sunt supuse discuŃiei părŃilor. actul de trimitere în judecată care fixează limitele acestuia. Punerea în discuŃia părŃilor atât a probelor. Acestea îi sunt necesare judecătorului pentru a obŃine şi cântări informaŃiile pe care le va reŃine pentru soluŃionarea dreaptă a cauzei.Utilizarea unei observări complexe a duelului judiciar este polifuncŃională. dar şi educativă a cauzelor. să-şi spună punctul de vedere în legătură cu problema pusă în discuŃie. chiar dacă se Se exemplifică studenŃilor prin studii asupra unor rechizitorii extrem de bine documentate. ci de a înŃelege că relaŃiile interumane. * capacitatea apărării de a impune respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a garanŃiilor juridice în procesul penal. Duelul judiciar ca relaŃie procesual penală bipolară esenŃială între procuror şi apărător. răspunzând mai multor necesităŃi între care prevalează: * capacitatea Ministerului Public de a proteja sistemul de valori consacrate constituŃional şi prin actele de drept la care România a aderat. care uneori este căutată cu insistenŃă. asigurându-şi astfel succesul. dând în acelaşi timp încredere opiniei publice în slujitorii justiŃiei.). cât şi a problemelor de drept procesual penal şi drept penal substanŃial. 323 319 . Îndeplinirea acestor funcŃiuni este în măsură să convingă că exercitarea acŃiunii penale şi a dreptului la apărare.

răspunsul la excepŃii şi obiecŃii. De asemenea. rezolvarea problemelor puse în discuŃie).pr. procurorul îşi susŃine rechizitoriul şi-l propune pentru decizie. 324 320 . potrivit legii. Lupta dintre acuzare şi apărare este permanentă. cât şi apărătorul cunosc aceste aspecte şi le iau în considerare. încercând să-şi consolideze poziŃia bazată pe prezumŃia de nevinovăŃie. părŃile au dreptul să fie asistate de un avocat. 316 C. – „În desfăşurarea cercetării judecătoreşti şi a dezbaterilor. în realizarea efectelor educative ale acŃiunilor sale în cadrul duelului judiciar. 24 din ConstituŃia României: „În tot parcursul procesului. pe care trebuie să-l poarte de pe poziŃii obiective. Procurorul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere psihologic pentru a-şi putea „mula” comportamentul procedural exigenŃelor judecătorului. psihologia reprezentantului Ministerului Public se structurează pe relaŃia cu apărătorul inculpatului şi a celorlalte părŃi din proces şi pe relaŃia cu completul de judecată. ales sau numit din oficiu”. Atât acuzatorul public. ferme. Psihologia avocatului Dreptul la apărare este un drept constituŃional. Astfel. Deci. nefiindu-le indiferente nici soarta acŃiunii publice (în cazul procurorului) şi nici situaŃia părŃii pe care o asistă (în cazul avocatului). ca reprezentant al Ministerului Public. procurorul exercită rolul său activ în vederea aflării adevărului şi a respectării dispoziŃiilor legale. B. acest lucru este important şi datorită faptului că în activitatea sa. Procurorul este liber să prezinte concluziile pe care le consideră întemeiate. prevăzut în art. Modul de funcŃionare a psihologiei acuzatorului public nu poate fi perceput şi apreciat decât prin observarea directă în timpul şi cu ocazia disputei judiciare pe toată durata procesului cu privire la ceea ce se cheamă „concretizarea principiului contradictorialităŃii în lupta pentru adevăr” (analiza probelor. Ca reprezentant al Ministerului Public. au şi o componentă psihologică autonomă de care trebuie să Ńină seama. A. invocarea textelor de lege.pen. este parte activă a duelului judiciar320. pe toată durata judecăŃii. acuzatorul public vine în contact cu mediul de provenienŃă al inculpatului sau al celorlalte părŃi din proces. Mobilitatea avocatului completează acest tablou de rigurozitate. Art. procurorul este primul interesat în protejarea intereselor publice.desfăşoară într-un cadru reglementat. Ńinând seama de probele administrate”. Psihologia acuzatorului public Procurorul.

Astfel: * apărătorul va putea solicita cercetarea martorilor pentru mărturie mincinoasă. avocatul cere informaŃii inculpatului. Primul act al comprehensiunii psihologice a inculpatului este întâlnirea dintre inculpat şi avocatul ales din oficiu. informaŃii ce pot fi sincere sau nesincere. 340 C. dacă inculpatul este arestat.pr. într-o altă variantă. * la actele organelor oficiale ce nu pot fi combătute prin probe cu martori va putea solicita procedura înscrierii în fals. chiar dacă procurorul care susŃine concluziile primul321 solicită Potrivit art. de a înŃelege mecanismele care au adus un nevinovat în faŃa justiŃiei şi a le demonta în cursul cercetării în pledoaria pentru achitare sau. 325 321 . ConŃinutul întâlnirii constituie secret profesional şi este protejat de Codul de procedură penală. apărător al victimei sau al părŃii responsabile civilmente. Este o psihologie mobilă în funcŃie de posibilele ipostaze procesuale: apărător al inculpatului. de a înŃelege şi explica comportamentul inculpatului pe care îl asistă. condiŃie psihologică primordială a calităŃii menŃionate anterior. inclusiv testarea acestora la biodetector. părŃii civile. Apărătorul inculpatului inocent va susŃine concluziile în fond în mod complet. * la orice fel de expertiză va putea cere o contraexpertiză.pen. părŃii vătămate.: „După terminarea cercetării judecătoreşti se trece la dezbateri. În cea de a doua situaŃie. putând utiliza şi biodetecŃia. sunt posibile două situaŃii: refuzul inculpatului de a colabora cu avocatul său. dacă acesta este culpabil în mod real. sau acceptarea întâlnirii. ori parŃial sincere. InformaŃiile primite în cadrul întâlnirii vor fi utilizate de avocat. părŃii responsabile civilmente şi inculpatului”. În cazul inculpatului inocent (sincer). Apărătorul inculpatului nu se identifică cu inculpatul. de a obŃine restituirea cauzei la parchet şi apoi o soluŃie de neurmărire. apărător nu poate fi decât un avocat căruia îi este garantată libera exercitare a profesiunii conform conştiinŃei sale profesionale. iar dacă este inocent.Deci. misiunea sa psihologică fiind una comprehensivă. În cadrul întâlnirii în libertate sau la „vorbitor”. * pentru probele constând în înscrisuri se va putea solicita expertiza grafoscopică. informaŃiile primite vor sta la baza examenului critic la care vor fi supuse probele administrate în faza de urmărire penală şi a cererilor avocatului de testare a tuturor probelor. acestea constituind principala sa armă psihologică în cadrul duelului judiciar. dându-se cuvântul în următoarea ordine: procurorului.

să contribuie în mod complet şi edificator la formarea intimei convingeri a magistraŃilor322. ca element Se exemplifică studenŃilor prin studiul psihologic al unor pledoarii strălucite (din arhiva persnală a autorului – T. acesta îşi va organiza apărarea în funcŃie de posibilităŃile pe care i le oferă probele de la dosar. debutând cu introducerea în care. al cărui obiect este răspunderea penală. caracterul real al dreptului de apărare. filosofice. fie o schimbare de încadrare juridică de la o infracŃiune mai gravă la una mai puŃin gravă. politice. Aceste atitudini ale apărătorului sunt posibile dacă inculpatul este sincer. apărătorul se va strădui să înŃeleagă şi să explice atitudinea inculpatului încercând. cunoscut sub numele de exordiu. concluziile de achitare ale procurorului sunt sintetice. Apărătorul nu poate refuza soluŃiile. alături de analize sociologice. în funcŃie de posibilităŃi. 326 322 . pe când ale apărătorului sunt analitice. fie circumstanŃierea atenuantă. După aceasta se intră în dezvoltarea pledoariei dintr-o perspectivă pluridisciplinară. Duelul judiciar al avocatului penal se derulează şi pe un alt plan. Lipsa de sinceritate sau refuzul de cooperare a inculpatului cu avocatul nu constituie pentru apărător motive de abandonare a cazului.achitarea.). precum şi a informaŃiilor primite de la rudele inculpatului sau din alte surse. acŃiunea civilă în procesul penal este subordonată modului de soluŃionare a acŃiunii penale. a neconcordanŃelor eventuale dintre acestea. cel al acŃiunii civile. plate. Sub aspect procesual. În cazul inculpatului culpabil. se face un rezumat al conŃinutului pledoariei. soluŃionarea acŃiunii civile depinde de soluŃia penală şi de modul de rezolvare a raportului de cauzalitate între acŃiunea sau inacŃiunea ce constituie elementul material al infracŃiunii reŃinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului. pe de altă parte. Apărătorul inculpatului va lua în calcul şi problema culpei victimei ale cărei consecinŃe se vor reflecta în soluŃia civilă. toate acestea articulate într-o argumentaŃie şi retorică impecabile. când faptele comise sunt corect stabilite. De regulă. În situaŃia inculpatului nesincer sau a celui care refuză cooperarea cu apărătorul. în care. juridice. iar. care are ca obiect repararea prejudiciului material şi moral pricinuit victimei.B. Sub aspectul dreptului substanŃial. iar edificarea juridică este exactă. va opta pentru pledoaria de individualizare a pedepsei. Această orientare deontologică trebuie să reflecte. pentru captarea atenŃiei completului de judecată şi a publicului. iar dacă iniŃial ele nu există. pe de o parte. dar şi în concluziile cu privire la soluŃia penală. atunci trebuie căutate. În extremis. nu lipsesc nici cele psihologice şi criminologice cu numeroase accente emoŃionale.

pe care apărarea inculpatului o abordează din perspectiva răspunderii civile delictuale. impuse de noua concepŃie a dreptului civil român cu privire la despăgubirile morale. Avocatului victimei care a suferit un asemenea prejudiciu i se cere. Testarea intersubiectivă. d) prejudiciul de agrement – ca o compensaŃie la posibilităŃile de viaŃă răpite unei persoane prin alterarea integrităŃii sale funcŃionalfiziologice. avocatul utilizează arta retoricii şi procedee persuasive. Complexitatea răspunderii civile. expresie a raŃionamentului juridic al judecătorului Pe lângă funcŃiile juridice specifice (egalitatea acuzării şi apărării. adeseori. c) prejudiciul juvenil – constând în prejudiciul moral special suferit de către o fiinŃă umană tânără care îşi vede reduse speranŃele de viaŃă sau răpite anumite agremente ale existenŃei. după ce acesta a fost stabilit din punct de vedere obiectiv şi din unghiul de vedere al subiectivităŃii agentului infractor. 7. duelul judiciar îndeplineşte şi funcŃii psihologice importante: testarea intersubiectivă a structurilor raŃionamentului juridic în drept. 327 . îşi acuză apărătorii de „pactizare” cu avocatul inculpatului. presupune o analiză a raportului de cauzalitate. fără a fi exclusivă. direct sau indirect. şi o deosebită grijă faŃă de susceptibilităŃile victimelor care. s-a înscris totuşi în cauzalitatea infracŃiunii şi în cea a răspunderii civile delictuale. garantarea stabilirii adevărului. afară de situaŃia în care se va dovedi culpa exclusivă a victimei.3. b) prejudiciul estetic – când prin infracŃiune s-a cauzat sluŃirea fizică a persoanei vătămate. Problematica psihologică în materie se integrează fenomenului psihologic al frustraŃiei cauzate de impactul pe care infracŃiunea îl are asupra cursului firesc al evoluŃiei persoanei umane. pe lângă pregătirea tehnico-juridică în materie. Pentru a-şi asigura succesul.). exercitarea rolului activ de către instanŃă şi părŃi etc. rezultând din traume psihologice perene: a) prejudicii constând în dureri fizice sau psihice.de individualizare a probei. Problematica psihologică a apărării părŃii civile trebuie să aibă în vedere următoarele categorii de prejudicii. precum şi al eventualei culpe a victimei care.3. asigurarea concretă a exercitării dreptului la apărare.

Practicienii dreptului cunosc acest fenomen sub un dublu aspect. Primul aspect este cel referitor la sistemul de consultări reciproce. p. evidenŃierea viciilor în formarea probelor. în conformitate cu care „dacă în cursul judecării se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată. ca etapă obligatorie a raŃionamentului şi deciziei în drept. în taberele pro şi contra ale opiniei publice. Al doilea aspect este cel ce se consumă în cadrul duelului judiciar în temeiul art.pr. Raisonnement et décision dans le droit în Le raisonnement juridique. 153-158. calificarea juridică şi sancŃiunea. în cazul mărturiilor şi al confruntărilor. Butoi. Testarea intersubiectivă a calificării juridice. V. Deci. după caz.pen. se poate apela la serviciile biodetecŃiei judiciare. Bruxelles. 1971. inclusiv extrajudiciare. Acest exemplu este mai edificator şi la îndemâna N. Zdrenghea. stabilirea stării de fapt. a unei anumite situaŃii de fapt şi anume în cadrul activităŃilor curente de pregătire a cauzelor în vederea finalizării lor şi sesizării instanŃelor competente. cât şi la cel extrajudiciar. culegere de comunicări ştiinŃifice prezentate la Congresul mondial de filosofia dreptului şi filosofie socială. prevenŃiunea specială. obiective a întregii probaŃiuni pe care se fundamentează o stare de fapt. Psihologie judiciară. Când există îndoieli asupra rezultatelor testării intersubiective.psihofiziologia intimei convingeri a magistratului învestit cu luarea deciziei. Testarea intersubiectivă a probelor îndeplineşte funcŃia de verificare a concordanŃei acestora cu realitatea ce constituie obiectul probaŃiunii. p.. atât la nivelul duelului judiciar. prevenŃiunea generală323. nu poate fi promovată mai înaintea testării intersubiective şi. cu privire la încadrarea în drept. 218-230. Mitrofan. T. 334 C. eliminarea probelor false (obiectiv false sau subiectiv false). instanŃa este obligată să pună în discuŃie noua încadrare”. În duelul judiciar toate cele trei elemente ale raŃionamentului juridic pe care se fundamentează decizia în drept324 sunt puse în discuŃia părŃilor care îndeplineşte funcŃia de intercomunicare psihologică sau de testare intersubiectivă a elementelor ce structurează raŃionamentul necesar deciziei în drept: starea de fapt. 328 324 323 . Cu privire la raŃionament şi decizia în drept a se vedea A. Câte probleme de natură juridică şi psihologică ridică schimbarea unei încadrări juridice şi care este tensiunea intelectuală şi afectivă născută pe această problematică. Tarantino. ale mijloacelor mass-media şi ale doctrinei o demonstrează situaŃia fluctuantă a calificărilor juridice în procesele penale consacrate reprimărilor acŃiunilor revoluŃionare din decembrie 1989.

activitatea infracŃională. Dar. se solicită condamnarea cu suspendarea executării pedepsei. până la asemenea studii mai pretenŃioase şi mai dificil de realizat. Calificarea juridică este determinantă pentru soluŃia finală a procesului şi a efectelor generale ale acestuia. asigurată din direcŃia acuzării. credem că reprezintă unul din indicatorii concludenŃi pentru a considera reabilitarea şi ca efect psihologic al obiectivităŃii duelului judiciar. îndeosebi în planul libertăŃii persoanei. în luările de ultim cuvânt al inculpaŃilor. începând din faza testării intersubiective a probelor. Cazurile de suspendare a executării pedepsei. duelul judiciar îndeplineşte funcŃiuni psihologice semnificative. Dar.şi extrajudiciare. susŃin că procesul ca atare şi judecata sunt suficiente pentru „învăŃarea de minte a inculpatului”.3. amnistia. indiferent de natura procesului. că nu au de formulat obiecŃiuni privind modul în care s-a desfăşurat judecata. pe când condamnarea înseamnă privare de libertate. în care au operat reabilitările de drept. Dar cum soluŃii amendate cu aceste concluzii nu există încă în dreptul penal. O cazuistică pe această temă. De multe ori se pot auzi. în duelul juridic.4. Şi acest gen de analiză şi soluŃii recunosc existenŃa unui efect psihologic pentru duelul judiciar. mai ales de către acuzatorul public. În opinia noastră fundamentată pe realităŃi penale. 7. că regretă faptele comise şi solicită înŃelegerea instanŃei. graŃierea. Este în cauză duelul judiciar în care se pune în discuŃie chestiunea individualizării pedepsei inculpatului în sensul neexecutării pedepsei sau a executării ei în libertate. pentru că: achitarea. constituită în eşantioane de cercetare. Şi aceste atitudini sunt tot efecte psihologice ale duelului judiciar. în cazurile pretabile la asemenea soluŃii de individualizare. avocatul penal luptă. fiind un element atribuit pedepsei penale care îl izolează pe infractor. în mod efectiv. Acestea sunt motivele pentru care.imensei majorităŃi a celor preocupaŃi de asemenea analize psihojudiciare. pentru a putea obŃine o calificare juridică cu consecinŃe favorabile inculpatului. Uneori apărătorii. se impune o concluzie: protagoniştilor duelului judiciar nu trebuie 329 . au un efect psihologic pozitiv. încheindu-şi pledoariile. credem că ar putea furniza interesante şi utile informaŃii de psihologie judiciară. suspendarea executării înseamnă libertate. PrevenŃiunea specială şi prevenŃiunea generală ca efect al duelului judiciar PrevenŃiunea specială este tratată de criminologie şi penologie. blocându-i cel puŃin pentru durata executării pedepsei. DiscuŃiile echilibrate pe această temă. orice schimbare de calificare juridică ridică probleme psihologice intra.

Dublat de un dantolog reputat. nu i-a lipsit nimic din asprimea unui act de acuzare. Acuzatorul şi-a concentrat eforturile pentru a demonstra că. reprezentantul Ministerului Public n-a omis nimic din ceea ce ar fi putut justifica cele două condamnări. decorată cu superbele fresce ale lui Piero della Francesca.F. în calitatea lor de istorici şi cercetători literari. Două mii de persoane s-au adunat pentru a asculta cuvîntul autorizat al dantologilor despre faptele pentru care fusese de două ori condamnat la moarte cel mai de seamă poet al Italiei. preşedintele secŃiei penale a curŃii de apel din Perugia. un mănunchi de dantologi – eminenŃi jurişti şi istorici din Italia. osândirea lui Dante era inevitabilă. August şi Sezar”)”. Dezbaterile au avut loc în ziua de 16 aprilie 1966. la audierea „martorilor” care au evocat. oraşul care cel dintâi şi-a deschis porŃile înaintea poetului proscris după prima condamnare şi de unde au pornit faimoasele epistole danteşti „către preaticăloşii” florentini şi către Henric al VII-lea (este vorba de împăratul german Henric al VII-lea. în împrejurările istorice date şi în baza legiuirii penale de atunci. N-a tăgăduit cusururile poetului. faptele şi ideile marelui exilat. b) Rechizitoriul: Rechizitoriului susŃinut de Antonio Bollocchi. Portretul moral al omului supus judecăŃii a fost zugrăvit de asemenea. prin urmare. Procesul „rejudecări” lui Dante Aligheri „Cu prilejul împlinirii a şapte sute de ani de la naşterea autorului „Divinei Comedii”. dar a ştiut să pună în lumină rectitudinea lui de caracter.Germania şi FranŃa – au redeschis. 330 325 . În ultima analiză este în cauză exerciŃiul de calitate şi eficienŃă al profesiunii325. procesul lui Dante. c) Apărarea: Replica apărării a fost viguroasă şi strălucită. duelul judiciar: a) Cercetarea judecătorească: S-a procedat. căruia Dante i s-a adresat cu încredere şi entuziasm ca unui aducător de pace şi dreptate şi pe care-l vedea drept mântuitorul Italiei: „Divin. Fără aşi ascunde veneraŃia faŃă de „divinul” poet şi cerând iertare pentru faptul că trebuie să întineze cu scăderile sale faima unui bărbat atât de însemnat.să le fie indiferente şi. pe baza mărturiilor unor biografi şi istorici care au scris într-o vreme nu prea îndepărtată de aceea în care a trăit poetul. Ca sediu al instanŃei de judecată ad-hoc a fost ales Arezzo. să nu ia în calcul efectele psihologice ale propriei lor atitudini. în absida bazilicii San Francesco din Arezzo. indiferent că reprezintă acuzarea sau apărarea. Eminentul avocat florentin Dante Ricci n-a lăsat fără răspuns nici una dintre învinuiri. mai întâi. în cadru solemn. R. fără menajamente. Şi acum. Temeiurile de fapt şi de drept ale condamnărilor le-a spulberat cu argumente trase deopotrivă din legislaŃia vremii şi din principiile permanente ale dreptului penal.

el s-a supus datoriei faŃă de viitor. Ceea ce ieri i-a fost imputat ca o crimă de Lese-Patrie. în locul securii infame. să identifice în faŃa dreptului şi în faŃa istoriei. Dante Ricci. din mulŃimea anonimă a proscrişilor. ci în tot neamul omenesc”..apărătorul poetului şi-a fundamentat convingător cererea de achitare. fost prim preşedinte al CurŃii de casaŃie. ci anticipează viitorul. e) SoluŃia: A urmat verdictul – de achitare fireşte – al judecătorilor. „L-au izgonit din cetate: şi a avut ca patrie lumea”. Nu există judecători pentru a judeca geniul . „Asupra capului său. A putut Bonifaciu al VIII-lea. să le surprindă sensul şi semnificaŃia. înaintea deliberării. şi-au motivat public opinia. iar ca membri ai completului prestigioşi profesori universitari şi înalŃi magistraŃi. Unul dintre magistraŃi a avut ideea ingenioasă de a invoca în beneficiul genialului poet două drepturi excepŃionale: dreptul la extratemporalitate şi dreptul la extrateritorialitate: „Geniul nu trăieşte numai în epoca sa. s-a mai spus: „Că uneori Dante a lovit. în aspra sa bătălie de cetăŃean şi poet. biciuiŃi de el. format din preşedintele tribunalului. d) Ultimul cuvânt: În ultimul cuvânt. nu numai de istorici.. nobili. care. justiŃiabilul şi judecătorii săi. a explicat rostul rejudecării după aproape şapte sute de ani a procesului lui Dante arătând că documentele din Libro del Chiodo şi din Libri palerarum trebuie să fie restudiate de jurişti.. în fugarul politic florentin pe „Surghiunitul fără vină”. „L-au condamnat ca rebel: şi era un profet”. dar rebelul de atunci era întemeietorul şi crainicul unei civilizaŃii noi. este astăzi speranŃa vie ce însufleŃeşte şi consolează lumea de pe tot pământul”. pe Surghiunitul fără vină purtător de miraculoase mesaje perene. N-au recunoscut (şi cum ar fi putut?) în omul cu chipul supt şi mersul gârbovit. a coborât în lumina timpurilor o coroană de glorie”. să-l numească rebel. n-au crezut în divina misiune cu care se simŃea investit Dante. negustori şi bancheri robuşti. prelaŃi sau suverani. în acele clipe el nu a cedat numai conştiinŃei sale libere de om al epocii sale.. filologi şi literaŃi.. a putut Carol de Valois. răsturnarea poziŃiei dintre el. Geniul nu trăieşte numai pe pământul său de baştină. pentru că tocmai juriştii ar putea. El este singur. dincolo de o hagrografie de-acum convenŃională. şi dacă s-ar putea după şapte sute de ani. au putut atâŃia alŃii. Ernesto Eula. înainte de a-şi da votul. pe stăpânitorii vremii. În această singurătate se realizează . Finalul pledoariei a fost la înălŃimea nobilei cauze apărate: „Florentinii. cu argumente istorice şi de drept. Dar istoria a validat gândirea sa şi visul său.. În deliberarea publică a completului. cu tehnica şi cu acea „mens” ce le este proprie. pentru că judecătorii sunt astăzi pulbere în 331 .

în vreme ce el e viaŃă vie în lume”. De aceea. În concluzia acestui paragraf vom spune că duelul judiciar este o metodă judiciară cu încărcătură psihologică orientată spre adevărul pe care îl pretinde justiŃia modernă a statului de drept. bazată pe triada hegeliană: teză – antiteză – sinteză. în chip firesc. ceea ce rezultă că şi noi putem beneficia de dreptul excepŃional al extratemporalităŃii. pe care trebuie să-l poarte de pe poziŃii principiale. SoluŃia care se propune judecătorului este şi aceasta testată intersubiectiv. este calea juridică spre o soluŃie convenabilă părŃilor – inculpatului şi părŃii civile – ca părŃi ale raportului de drept penal substanŃial şi a celui delictual civil alăturat. În fine. procurorul solicită o anumită pedeapsă... Apărătorul o analizează. probelor anchetei şi calificările corespunzătoare. Aceasta este pledoaria de tip criminologic. Dacă acŃiunile procurorului vor fi caracterizate ca lipsite de obiectivitate. dacă avocatul a susŃinut teza achitării. procedural şi tradiŃional. este primul interesat în realizarea efectelor educative ale acŃiunilor sale în cadrul duelului judiciar. Dacă avocatul penal îşi va începe pledoaria exprimându-şi satisfacŃia cu privire la obiectivitatea reprezentantului Ministerului Public. tezele în apărare. Procurorul va veghea ca în acest duel să fie protejate interesele publice.Duelul judiciar. procurorul. O altă concluzie de ordin psihologic este aceea că naŃiunile civilizate nu rămân niciodată tributare erorilor judiciare şi că timpul nu înseamnă şi uitare. obiective. Opinia acestuia poate fi amplă. efectul educativ asupra publicului prezent şi dezbaterii va fi asigurat. soluŃia. dacă acesta mai poate fi găsit. 332 . mormântul lor. ferme. rolul procurorului este esenŃial pentru asigurarea efectelor psihologice de prevenŃie generală ale duelului judiciar. pentru că memoria istoriei este de lungă durată. Ultimul cuvânt aparŃine. în calitate de reprezentant al Ministerului Public. inculpatului. Deci. cumpătate. asupra rechizitoriului care este criticat. Astfel. în cadrul procesului modern. rămânându-i să-şi dezvolte. deschis şi curajos. încearcă să-i demonstreze argumentarea printr-o contraargumentaŃie care porneşte de la o altă viziune asupra periculozităŃii sociale a inculpatului pe care îl asistă şi de la posibilităŃile de reeducare şi resurecŃie penală ale acestuia (cu excepŃia anumitor infracŃiuni foarte grave). publicul precum şi mijloacele mass-media îşi vor pune întrebarea asupra capacităŃii acuzării de a prezenta realitatea faptelor. iar duelul judiciar se va desfăşura pe fondul stării de tensiune. pe fondul obiectivităŃii concluziilor procesului. cu note de cultură juridică şi aprecieri formulate categoric.

atitudinea inculpaŃilor la interogatoriu se reflectă şi în ultimul lor cuvânt. este un element esenŃial care se cuvine studiat şi din punct de vedere psihologic. De regulă. Dar se pune întrebarea: Care sunt factorii care influenŃează în mod negativ posibilitatea unei stabiliri obiectiv-ştiinŃifice a adevărului? S-a putut constata că reflectarea realităŃii obiective şi relatarea ei.1. de organele judiciare. DefiniŃii.). de martori. chiar şi această convingere intimă se formează în baza unor legităŃi stabilite. judecătorul chemat să soluŃioneze o cauză concretă se conduce în activitatea sa de principiile conştiinŃei juridice. Această convingere se bazează la rândul ei pe ceea ce se cheamă „conştiinŃă juridică”. Aceasta nu este o noŃiune abstractă. energizată volitiv 7. Intima convingere – realitate mentală.4. în nenumărate cazuri. baza sentinŃelor pe care el le pronunŃă. Legile procedurale lasă probele la aprecierea exclusivă a instanŃei. SecŃiunea a IV-a PSIHOLOGIA INTIMEI CONVINGERI (De la interogatoriu la luarea hotărârii) 7. convingerea intimă a judecătorului va reflecta realitatea cu atât mai fidel. care trebuie prevăzut expres în orice constituŃie democratică şi terminând cu principiul independenŃei magistraŃilor şi supunerii lor numai legii. probe materiale etc. „las la aprecierea instanŃei” sau „nu mă simt vinovat”. stabilind ca unic fundament al acestei aprecieri convingerea intimă a judecătorului sprijinită pe cercetarea circumstanŃelor cauzei. Într-adevăr. ConsideraŃii. Din perspectiva juridică. pornind de la principiul constituŃional al separaŃiei puterilor în stat.În cazul altor inculpaŃi sunt formulate idei de genul: „nu am nimic de spus”. În condiŃiile de astăzi. denaturează în 333 . este supusă unei legităŃi sui-generis care. cu cât judecătorul va fi în stare să reconstituie faptele ce i se relatează (de acuzaŃi. prin declaraŃii. considerate în totalitatea lor. cognitiv afectivă. garanŃia intimei convingeri este dublă. legităŃi care nu admit principiul aprecierii probelor după criterii formale.1. dând soluŃiile cele mai potrivite.4.1. Convingerea intimă a judecătorului. Orice membru al corpului magistraŃilor şi în special. după criterii obiectiv ştiinŃifice. La acest punct nodal intervin factorii psihologici.

Toate acestea fac ca judecătorul să caute şi să găsească analogii în alte cazuri similare pentru a putea vedea mai clar cazul de judecat. pe care acesta l-a condus şi controlat în calitate de „dominus litis”.W. analizează conceptul de intimă convingere. poate constitui un izvor de greşeli. în înŃelepciunea sa.F. Intima convingere a magistratului nu se formează în mod complet şi calificator decât după epuizarea duelului judiciar şi ascultarea ultimului cuvânt al inculpatului. sancŃionabile. sub aspect psihologic. Judecătorul are de înfruntat dificultăŃi şi mai mari. sunt conduite nefireşti. 334 326 . pronunŃări anticipate asupra cazului. sau manifestări ce ar putea sugera lipsa imparŃialităŃii. În calitate de protagonişti ai duelului judiciar în procesul penal (acuzatorul public şi apărătorul) îşi formează o convingere intimă proprie asupra cazului. Aceste atitudini sunt măşti. încercând. dacă magistratul nu a reuşit pe deplin să-şi formeze intima convingere326. Rezultă că.Hegel. fiecare cu prilejul dezbaterii în fond a cauzei. dar şi volitiv. în Principiile filosofice ale dreptului. cultura şi informaŃiile rezultate din probele administrate. stocate în memoria magistratului. situaŃie pentru care. Aici este de căutat motivul pentru care legislaŃia admite fenomenul de apreciere (utilizând chiar termenul) în baza căruia apoi se formulează convingerea intimă a magistratului. cât şi avocatul penal cunosc sensibilităŃile şi punctele vulnerabile ale magistratului şi încearcă să profite de ele. subliniind că ultimul cuvânt în decizie îl constituie convingerea subiectivă şi conştiinŃa. În aprecierea probelor (directe şi indirecte). Pe de altă parte. în medii extrajudiciare. Acest procedeu ajută până la un punct lămurirea problemelor. cazul trebuie reluat. iar uneori nici după aceea. să-l convingă pe magistrat de justeŃea punctului său de vedere. în timpul duelului judiciar. SusŃinerile argumentate ale protagoniştilor se constituie. avocatul penal încearcă să sensibilizeze afectivitatea magistratului. în stimuli pentru gândirea magistratului. din motivaŃie psihologică. ForŃa psihologică a magistratului nu trebuie să subziste în rigiditatea şi impenetrabilitatea pe care uneori se străduieşte să o afişeze. căci el va putea reconstitui faptele numai prin experienŃă indirectă şi prin textura contradictorie a prezentării faptelor. Atât procurorul. dar totodată. care pun sub semnul întrebării capacitatea psihologică a magistratului de a suporta intelectiv şi afectiv. G. legiuitorul a prevăzut ipostaza repunerii pe rol. judecătorul se bazează pe experienŃa şi cunoştinŃele asimilate.mod involuntar faptele. Îndeosebi. stimuli ce acŃionează corelat cu fondul experienŃei. de erori judiciare regretabile.

aceasta va avea loc imediat după încheierea dezbaterilor şi se va face în secret. această garanŃie nu poate fi alta decât respectarea de către magistrat (judecător) a principiilor şi legilor de formare a probelor. garanŃia este moralitatea judecătorului şi buna sa credinŃă. unei analize logice ştiinŃifice serioase. chiar dacă acesta este mai dur. principiul independenŃei magistraŃilor şi impunerii lor numai legii. GaranŃia intimei convingeri este dublă. respectiv. să reconstituie faptul infracŃional cu toate mobilurile sale economico-sociale şi psihologice. Numai analiza detaliată şi severă a realităŃii poate să-l conducă pe judecător la evidenŃă. fundamentând după sine echivalenŃa stării de fapt cu situaŃia din drept. Psihologic. Din punct de vedere psihologic. adică rezultatul analizei trebuie să ducă la o justă simplificare a faptelor. judecată. Judecătorii vor delibera mai întâi asupra aspectelor de fapt din cele strâns legate de probaŃiune şi apoi asupra celor de drept (calificarea faptei şi aplicarea pedepsei). Dacă pentru mărturii. dându-i sentimentul că nu a greşit în apreciere şi. Cu drept cuvânt spunea Flovrens: „Toată arta experienŃei constă în puterea de a descoperi fapte simple”. iar pe de altă parte. jurământul rămâne ultima garanŃie. singurul criteriu obiectiv pe care va trebui să se bazeze convingerea intimă şi apoi soluŃia procesului. În toate cazurile. de a avea opinie separată. În ultimă analiză. pornind de la principiul constituŃional al separaŃiei puterilor în stat. acesta va trebui să facă o selecŃie migăloasă şi să construiască. să le supună unei critici. execută un drept la intimă convingere pe care se fundamentează posibilitatea magistraŃilor. cu toate consecinŃele faptului. înainte de a trage concluziile ce se impun. ce constituie un complet de judecată. iar din perspectiva etică. judecătorul trebuie să scoată la iveală diferenŃele individuale ale cazului. Din noianul de amănunte contradictorii. 335 . iar uneori presărat cu incidente între părŃi sau delicte de audienŃă. Pentru a asigura corecta funcŃionare a intimei convingeri şi a face deliberarea de orice influenŃă. intima convingere este o încărcătură mentală şi afectivă care-l echilibrează sufleteşte pe judecător. a utilizării criteriilor psihologice. pe de o parte. care se etalează în faŃa magistratului.duelul judiciar. convingerea intimă este acea trăire psihică interioară a judecătorului că o anumită stare de fapt este aşa şi nu altmiteri. se pune în mod firesc întrebarea: Care este garanŃia ultimă a intimei convingeri pe care se fundamentează o soluŃie judiciară? Din perspectiva psihologică.

încercând fiecare cu prilejul dezbaterii cauzei să-l convingă pe magistrat de justeŃea punctului său de vedere. putem afirma că acuzatorul şi apărătorul îşi formează o convingere intimă proprie asupra cazului. Atât procurorul.4. Intima convingere a magistratului nu se realizează decât după epuizarea duelului judiciar şi audierea ultimului cuvânt al inculpatului. iar uneori nici după aceea. Aceste atitudini sunt măşti.2. se pretinde că părerile sunt culese de preşedinte începând cu judecătorul cel mai mic în grad. Având în vedere procesul penal. Deliberarea. procesele psihologice ale deliberării pot fi surprinse în motivarea hotărârilor judecătoreşti care încorporează şi psihologia lor. Îndeosebi avocatul penal încearcă să sensibilizeze afectivitatea magistratului. tentante intersubiectiv în duelul judiciar. dacă magistratul nu a reuşit să-şi formeze intima convingere. Dacă elementele subiective. cât şi avocatul penal cunosc sensibilitatea şi punctele vulnerabile ale magistratului şi încearcă să profite de ele. Doar pe baza acestor probe.În Codul de procedură penală Carol al II-lea. este concepută să se realizeze într-o stare de relaxare psihică din partea magistratului prin care să aprecieze corect probele şi argumentele. 7. decât prin evaluarea şi coroborarea tuturor probelor existente la dosar. cauza poate fi lămurită sub 336 . tocmai pentru a nu-l influenŃa. evenimente. Evaluarea şi coroborarea probelor în procesul formării convingerii intime ca trăire psihică de nezdruncinat InstanŃa de judecată (judecătorul) nu-şi poate forma o convingere intimă. tocmai din aceste considerente. situaŃii. Putem defini aşadar intima convingere ca fiind o stare psihologică comună tuturor oamenilor în legătură cu părerea lor fermă. ca şi ultimul cuvânt al inculpatului. Duelul judiciar constituie pentru magistrat stimulul ce acŃionează corelat cu fondul experienŃei. de neclintit despre anumite fenomene. cultura şi informaŃiile rezultate din probele administrate. realistă. ForŃa psihologică a magistratului nu constă în rigiditatea şi impenetrabilitatea pe care se străduieşte să o afişeze. atunci duelul judiciar ne apare ca inutil. străine cauzei sau extrajudiciare de presiune vor influenŃa intima convingere. subordonând-o. Oricum. situaŃie pentru care legiuitorul a prevăzut ipoteza repunerii pe rol.

toate aspectele327. 1992.2.pen. 64 C. Deşi în practică li se acordă o anumită greutate în alcătuirea probatoriului. ale părŃii civile şi ale părŃii responsabile civilmente.4. la formarea convingerii intime a magistratului. înscrisurile. 63 alin. 337 327 . stabilind că pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu restul probelor existente în cauză. 329 C. legea nu conferă o valoare probantă deosebită declaraŃiilor învinuitului sau inculpatului. procese ce vor trebui avute în vedere de către magistrat. desfăşurarea activităŃii infracŃionale. aceste declaraŃii vor contribui la elucidarea împrejurărilor cauzei şi. Dongoroz şi colab. Editura Şansa. 1 C. Drept penal român. declaraŃiile părŃii vătămate. la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluŃionare a cauzei. mijloacele materiale de probă. De aceea se impune o scurtă analiză a acestora pentru a putea vedea în ce măsură ajută la formarea convingerii intime. Aceste mecanisme psihologice se raportează la trei etape infracŃionale: conceperea activităŃii infracŃionale şi rezoluŃia infracŃională329. reprezintă un mijloc important de probă care serveşte mai mult sau mai puŃin direct la aflarea adevărului în procesul judiciar.pr. Editura Academiei. constatările medicolegale şi expertizele”. cunoscute şi sub denumirea de „mărturisire”.1. în general). DeclaraŃiile învinuitului sau inculpatului se vor forma pe baza proceselor psihice ale acestuia. 7. – „Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt: declaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului. Bulai. fiind necesar a fi coroborată cu celelalte probe.. lupta pentru evitarea răspunderii penale specifice încercărilor de simulare – disimulare (minciuna. Partea generală. înregistrările audio sau video..pr. 1975. Deci. precum şi un caracter divizibil.” Art.pr. Reglementate în art. 69 C. prin extensie. deoarece poate fi acceptată în parte sau în întregime în funcŃie de cum este confirmată sau infirmată de întreg probatoriul328. fotografiile. Art. DeclaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului DeclaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului. ExplicaŃii teoretice ale Codului de procedură penală român. declaraŃiile martorilor.pen. – „Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenŃei sau inexistenŃei unei infracŃiuni. constatările tehnico-ştiinŃifice. 328 V.pen. etapa postinfracŃională – în această etapă îşi fac apariŃia procesele psihice determinate de teamă. mărturisirea are o forŃă probantă condiŃionată.

dar mai presus de toate în dovedirea vinovăŃiei făptuitorului. 7.). Fiind subiect principal în cauza penală. adică persoana care a suferit prin infracŃiune o vătămare fizică.2. Aceste metode vor trebui adaptate tipului de personalitate al fiecărui individ şi. tensiune determinată de teama de răspundere. marcat de capacitatea de recepŃionare a informaŃiilor. care să determine agravarea răspunderii învinuitului sau inculpatului. deoarece victima este interesată în rezolvarea cauzei penale. tensiunea psihică existentă. De asemenea.4.2. mai ales că se presupune că victima are cunoştinŃe nemijlocite cu privire la faptă şi făptuitori. de teama acuzării. magistratul având în vedere toate aceste aspecte.DeclaraŃiile învinuitului vor fi influenŃate de tensiunea psihică postinfracŃională. sugestia. precum şi de existenŃa unor factori obiectivi şi subiectivi de distorsiune ce influenŃează recepŃia. deficienŃe ale organelor de simŃ etc. întrucât servesc la conturarea conŃinutului constitutiv al infracŃiunii sau cel puŃin la cunoaşterea poziŃiei subiectului faŃă de fapta săvârşită. deşi nu li se acordă o forŃă probantă superioară altor mijloace de probă. trebuie avuŃi în vedere şi anumiŃi factori ce alterează percepŃia actului infracŃional: fenomenul de iluzie. însuşi anchetatorul (chiar şi magistratul) va trebui să-şi adapteze şi controleze anumite trăsături de personalitate. fapt ce va duce la pedepsirea acestuia. declaraŃiile învinuitului sau inculpatului au o valoare particulară. declaraŃia poate fi influenŃată negativ sau pozitiv de metoda şi mijloacele de interogare folosite de organele de urmărire penală. 338 . Magistratul va trebui să distingă în declaraŃia părŃii vătămate şi influenŃele negative datorate stării de tulburare afectivă a victimei şi concretizate în denaturarea inconştientă a celor percepute. de asemenea. Prin urmare. Această expresie a laturii vindicative pur umane ce există în individ. neveridice. de prelucrarea şi stocarea memorială a acestora. Formarea declaraŃiilor este precedată de un proces psihologic deosebit de complex. morală sau materială. DeclaraŃiile părŃii vătămate Partea vătămată este subiectul pasiv al infracŃiunii. poate duce însă la strecurarea în declaraŃie a unor elemente de anumită natură. De asemenea. declaraŃia părŃii vătămate este inerentă. DeclaraŃia părŃii vătămate poate fi influenŃată şi de buna sau reauacredinŃă a acesteia. O influenŃă negativă asupra formării declaraŃiilor o constituie şi existenŃa factorilor obiectivi şi subiectivi determinativi în procesul de percepŃie al învinuitului sau inculpatului (condiŃii de vizibilitate nefavorabile. efectul „halo”.

se subliniază că în sfera înscrisurilor. IV. Fiind mijloace de probă concrete. Într-o altă opinie. deghizare sau imitarea scrisului. DeclaraŃiile martorului DeclaraŃiile.4. Datorită evoluŃiei extraordinare a ştiinŃei care a permis refacerea şi reconstituirea înscrisurilor deteriorate sau distruse. 7.5.2.Ca urmare. ci numai exprimarea prin scris. 1973. ca şi psihologia acestui participant la procesul penal au fost prezentate în cap.2. alterare. Ionescu. Judecătorul.pen. 89 C. „înscrisul” nu reprezintă orice mod de materializare. va filtra toate aspectele existente în declaraŃii pentru a-şi putea forma convingerea intimă. nedepinzând. stabilirea autenticităŃii şi vechimii acestora. aceasta reprezentând exprimarea prin semne grafice a sunetelor şi cuvintelor330.2. Expertiza criminalistică a scrisului. şi calitatea de obiect material al infracŃiunilor de fals. este necesară coroborarea şi cu alte mijloace de probă pentru a afla adevărul într-o pricină penală. în virtutea rolului său activ. de aspecte relative (aşa cum este psihologia umană).). Cu alte cuvinte. înscrisurile au un rol foarte important în aflarea adevărului în procesul penal. dacă în conŃinutul lor se arată fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului (art.4. 339 . în general. Înscrisurile Din punct de vedere procedural. 7.4. Bucureşti.3. dacă există date sau indicii 330 L. 7.pr. înscrisurile pot servi ca mijloace de probă. de exprimare a gândirii şi voinŃei într-un obiect material. Editura Junimea. magistratul va putea să-şi formeze intima convingere folosind şi elementele relevate de munca expertului criminalist. Termenul de „înscris” poate avea pe lângă această calitate de mijloc de probă. Înregistrările audio sau video Înregistrările audio sau video pot fi efectuate cu autorizarea motivată a prim-procurorului Parchetului CurŃii de Apel. precum şi descoperirea falsurilor prin contrafacere. necesitatea studierii pe larg fiind dată de particularităŃile psihologice ale personalităŃii acestuia.4. ca mijloace de probă intră numai obiectele pe care sunt marcate semnele scrierii fonetice.

). Datorită faptului că prin ele se clarifică anumite împrejurări ale cauzei. dispunerea efectuării unei constatări tehnico-ştiinŃifice are loc în cazul în care există pericol de dispariŃie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaŃii de fapt şi este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei.7. deoarece prin intermediul lor sunt redate rezultatele cercetărilor criminalistice ce duc la aflarea adevărului într-o cauză penală. Indiferent dacă este efectuată la locul faptei (fotografia judiciară operativă) sau în condiŃii de laborator (fotografia judiciară de examinare).. fără a fi influenŃat de eventuala capacitate a acestora de manipulare.2. aşa cum spunea Confucius: O imagine valorează mai mult decât 10000 de cuvinte. judecătorul le va reŃine şi le va direcŃiona în procesul formării convingerii intime. Constatările tehnico-ştiinŃifice se fac de către specialişti sau tehnicieni. Dat fiind caracterul pur tehnic al acestui mijloc de probă.pen.4. că reprezintă o reflectare nedeformată a realităŃii.temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracŃiuni pentru care urmărirea penală se face din oficiu. fotografia prezintă numeroase avantaje: fidelitate în fixarea şi redarea imaginii.pr. 7. influenŃă psihologică deosebită atât asupra învinuitului sau inculpatului. se poate considera că înregistrările audio sau video sunt „sigure”. precum şi aspectele procedurale cu privire la autorizarea pentru interceptare. 7. Constatările tehnico-ştiinŃifice Conform art. Aceste înregistrări pot servi ca mijloc de probă dacă din conŃinutul convorbirilor înregistrate rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului (art. redarea conŃinutului într-un proces-verbal. iar aceştia vor răspunde la întrebările în legătură cu obiectul supus cercetării. sigilarea şi chiar verificarea prin expertiză.2.pen. Fotografiile Fotografiile constituie un mijloc de probă de o importanŃă deosebită.pr.6. Judecătorul va trebui să aşeze fotografiile („planşa foto”) existente într-un dosar alături de celelalte mijloace de probă şi să le valorifice în formarea intimei convingeri. se poate spune că şi constatările tehnico-ştiinŃifice sunt mijloace importante de probă. 340 .2. Ca urmare a acestor însuşiri. Căci. 112 C. iar interceptarea este utilă pentru aflarea adevărului. cât şi asupra instanŃei. 91' C. obiectivitate în prezentarea datelor.

în cazul în care nu consideră clarificate aspectele supuse analizei tehnico-ştiinŃifice. 7. Expertizele Acest mijloc de probă vine în completarea constatărilor tehnicoştiinŃifice şi a celor medico-legale atunci când acestea nu lămuresc pe deplin anumite aspecte ale pricinii aduse spre judecare.pen.InstanŃa. precum şi o moarte a cărei cauză nu se cunoaşte sau este suspectă.2. precum şi de stabilirea împrejurărilor cauzei aşa cum s-au petrecut în realitatea socială.pen. în speŃă magistratul. expertiza poate fi cerută şi de instanŃă. precum şi existenŃa anumitor împrejurări ce aparŃin sau nu lanŃului cauzal al faptei. Deci. În funcŃie de rezultatele constatării. nu poate fi decât în consens cu realitatea. 7.9. judecătorul va Ńine cont de ele. sau pot releva raportul de cauzalitate dintre elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată a infracŃiunii. ori moartea violentă a unei persoane.8. constatându-se că moartea s-a datorat unor afecŃiuni cardiace preexistente morŃii. în dosarul respectiv va trebui să existe şi constatarea medico-legală a situaŃiilor mai sus-citate. nu mai este valabilă. Ca şi în cazul celorlalte două mijloace de probă. 341 331 . Constatările medico-legale pot face lumină în anumite cazuri în ceea ce priveşte latura subiectivă a unei infracŃiuni. fie medico-legale. total diferită331. există Ex.: Cazul Vrăbioru – Dacă s-ar fi constatat drept cauză a morŃii lovirea. s-ar fi ajuns la condamnarea făptuitorului pentru „loviri sau vătămări cauzatoare de moarte” conform art. fie tehnice. poate dispune refacerea sau completarea acesteia. Raportul făcut în urma analizelor. De altfel. bineînŃeles în coroborare cu celelalte mijloace de probă existente în cauză. judecătorul îşi poate forma intima convingere spre o anumită încadrare a faptei sau spre o altă încadrare. Însă. 183 C. Dată fiind valoarea probantă deosebită a acestor mijloace de probă.2. intima convingere a judecătorului nu se poate forma în vederea stabilirii unei sentinŃe corecte decât dacă toate elementele cazului sunt clare.4. Necesitatea acestui raport este dată de importanŃa valorilor sociale lezate prin infracŃiune. încadrarea în art.4. 183 C. Constatările medico-legale În cazul în care instanŃa este sesizată cu cauze ce implică vătămări corporale sau ale sănătăŃii.

fire de păr sau seminale.4. judecătorul va da importanŃa ce i se cuvine mijlocului de probă analizat. ExigenŃele de competenŃă au în vedere pregătirea modernă de specialitate. Şi în acest caz. spunere de adevăr. Judecătorul nu va avea decât rolul să aprecieze toate aceste mijloace de probă. urme ale armelor de foc. magistratul va trebui să cunoască în ce constau şi cât au fost lezate valorile şi interesele legitime ale omului în lumina drepturilor şi obligaŃiilor sale.pr. urme ale instrumentelor de spargere etc. punându-l în legătură cu celelalte date ale cauzei. salivă.2. De asemenea. experienŃa pozitivă şi.).pen. dreptate. Atitudinea generală a magistratului se raportează la suma de valori şi norme morale unanim acceptate. de buze. ca urmare. bună-credinŃă. 342 . Mijloacele materiale de probă În această noŃiune. de dinŃi. precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului”. 7. coroborându-le pentru a-şi forma imaginea de ansamblu şi de detaliu a faptei şi pentru a da o sentinŃă conformă cu legea şi situaŃia de fapt. nas sau îmbrăcăminte. urme ale unor mijloace de transport. urme biologice – fie de sânge. Cu ajutorul experŃilor criminalişti.3. GaranŃii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri. C. se pot desprinde concluzii cu privire la anumite circumstanŃe ale cauzei. dat fiind natura urmelor ce se pot găsi pe obiect (urme de mâini.4. precum şi obiectele care sunt produsul infracŃiunii. toate aceste urme sunt revelate şi cercetate şi. Sfera de cuprindere a acestor mijloace de probă este foarte largă. justiŃie. Privind astfel. exigenŃe legale) ExigenŃele morale vizează raportarea reală şi sinceră a magistratului judecător la valorile umane. 7. a inclus „obiectele care conŃin sau poartă o urmă a faptei săvârşite. de picioare. abilitatea judecătorului de a solicita contribuŃia expertizelor de specialitate necesare în cauzele judiciare. sunt incluse sub denumirea de „corpuri delicte” şi obiectele care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracŃiuni. exigenŃe profesionale. nu în ultimul rând.garanŃii de ordin procedural ce înlătură eventualele imixtitudini ce ar urmări denaturarea aspectelor supuse expertizei. (ExigenŃe morale.10.

dar el are aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte soluŃia ca şi ceilalŃi membri ai completului. 307 C. pronunŃată de judecători numai potrivit legii şi convingerii lor intime.Interesante prevederi în sensul profesiei de magistrat sunt prevăzute în Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii. în cazul în care aceştia nu cad de acord asupra soluŃiei. judecătorii se retrag în camera de chibzuire pentru deliberare. Deliberarea După ce în şedinŃa de judecată au avut loc dezbaterile. nici o dificultate nu există în cazul judecătorului unic. iar inculpatul şi-a prezentat „ultimul cuvânt” şi instanŃa se consideră lămurită. procedeele de tactică şi metodică în efectuarea audierii martorilor. 7. de obicei.4. Secretul deliberării are mare importanŃă pentru a asigura o hotărâre justă. În ceea ce priveşte exigenŃele legale se impune cunoaşterea de către judecător a dispoziŃiilor legii procesuale.N. inumane sau degradante. prevederile legale cu privire la mărturie. preşedintele declară dezbaterile închise şi judecătorii care alcătuiesc completul de judecată deliberează în vederea pronunŃării hotărârii.1.4.4. totodată. acest cod prevede faptul că nici o persoană implicată în aplicarea legilor nu poate tolera un act de tortură sau orice altă pedeapsă ori tratament inuman sau degradant şi nici nu poate invoca un ordin al superiorilor săi sau împrejurări excepŃionale cum ar fi starea de război. la care trebuie să se raporteze în permanenŃă. discutat de părŃi în şedinŃă. Astfel se păstrează încrederea în justeŃea soluŃiei şi obiectivitatea judecătorilor. o ameninŃare contra securităŃii naŃionale. Deliberarea are loc în secret (art. dar. Deliberarea este condusă de preşedintele completului. Astfel. s-au prezentat mijloacele de probă existente. s-au audiat martorii şi experŃii. adică şi-au spus cuvântul în fond toate părŃile prezente la proces. pentru a justifica pedepse sau tratamente crude.). Dacă însă completul de judecători este alcătuit din doi judecători.pr. se asigură judecătorilor liniştea pentru a chibzui temeinic. În procesele simple sau când se rezolvă o excepŃie. deliberarea în secret se poate face chiar în şedinŃa de judecată.. Problematica psihologică a deliberării şi opiniei separate 7. Din punct de vedere al luării hotărârii.4. pe baza materialului probator din dosar. a drepturilor fundamentale ale omului. De asemenea. se ajunge la divergenŃe. în decembrie 1979. fie că este vorba de soluŃia finală ce trebuie dată în 343 . aprobat de Adunarea Generală O.U.pen.

în unanimitate. deliberarea este concepută şi legiferată pentru ca magistratul. testate intersubiectiv în duelul judiciar. În ipoteza completului de divergenŃă. 324 alin. excepŃii sau incidente. să nu îi influenŃeze”. deci cele strâns legate de probaŃiune şi apoi asupra celor de drept. el poate rămâne cu o opinie separată. Ultimul care-şi spune părerea este preşedintele. Evident. desigur. 344 332 . cum se întâmplă de regulă. adică un număr impar. În cazul în care completul de judecată fiind format dintr-un număr impar se ajunge la mai mult de două păreri (de exemplu: unul dintre membrii completului este pentru admiterea în întregime a acŃiunii. judecătorii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură părere. Prin urmare. ajungându-se astfel la un complet format din trei judecători. substituind voinŃa acestuia. atunci duelul judiciar este inutil.pr. Carol al II-lea se pretinde că părerile sunt culese de preşedinte începând cu judecătorul cel mai mic în grad şi continuând în ordinea numirilor. calităŃile ce Art. adică se întregeşte completul de judecată cu preşedintele sau vicepreşedintele instanŃei sau cu un judecător desemnat de preşedinte. legiuitorul a Ńinut seama în această reglementare de un însemnat motiv psihologic: „pentru ca judecătorii cu o experienŃă mai mare. a unor cereri. străine cauzei sau extrajudiciare. pe tot parcursul judecăŃii. 2 C. ToŃi membrii completului de judecată au îndatorirea să-şi spună părerea asupra fiecărei chestiuni332. judecătorul să poată cumpăni într-o stare de relaxare psihologică probele şi argumentele. Judecătorii vor delibera mai întâi asupra chestiunilor de fapt. dar dacă unul din membrii completului nu este de acord cu opinia majorităŃii. Într-o astfel de situaŃie cauza se repune pe rol – eventual de îndată. iar justiŃia ajunge să se transforme într-o maşină de fabricat soluŃii în serie. La deliberare nu asistă nici reprezentantul Ministerului Public şi nici grefierul. de presiune vor influenŃa intima convingere a magistratului sau vor impune o altă soluŃie. adică calificarea faptului şi aplicarea pedepsei. fie că este vorba de rezolvarea.cauză. iar al treilea este pentru admiterea ei în parte). Dacă elementele subiective. deci cu o prestanŃă faŃă de ceilalŃi.pen. dacă părŃile sunt prezente şi se rejudecă în complet de divergenŃă. Motivarea opiniei separate este obligatorie. hotărârea se ia. şi instituŃia deliberării are o componentă psihologică ce are menirea să pună în valoare personalitatea judecătorului. altul pentru respingerea ei. Dincolo de aceste aspecte de ordin strict procedural.

7.2. cât şi la cel al individului angrenat în acest mecanism: în taberele pro şi contra ale literaturii de specialitate. pe care se fundamentează posibilitatea judecătorului de a avea opinie separată.structurează profilul psihointelectual şi moral-afectiv al acestuia. (Din arhiva persnală a autorului – T. indiferent de natura procesului. Credem. poate şi trebuie să fie sistemul de referinŃă al temeiurilor unor soluŃii juridice fundamentate pe adevăr şi justiŃie333. a soluŃiilor pronunŃate în perioada post-decembristă. Dacă unanimitatea nu poate fi întrunită. o demonstrează situaŃia fluctuantă a calificărilor juridice şi. Legiuitorul impune ca hotărârea judecătorului să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată asupra soluŃiilor date chestiunilor supuse deliberării. Problematica legată de aspectul opiniei separate îşi găseşte fundamentarea juridică în dispoziŃiile de drept procedural. orice schimbare de atitudine în pronunŃarea unei soluŃii ridică probleme psihologice inter. dreptate. există şi un drept la intimă convingere.B. nu în ultimul rând.). în finalul tuturor consideraŃiilor expuse. inevitabil. 345 333 . ale practicienilor. echilibru psihic) Câte probleme de natură juridică şi psihologică ridică probabilitatea magistraŃilor ce constituie un complet de judecată de a avea opinie separată şi care este tensiunea intelectuală şi afectivă născute pe această problematică atât la nivelul actului de înfăptuire a justiŃiei. cunoaşterea valorilor şi intereselor legitime ale omului în colectivitatea semenilor săi. raportarea reală şi sinceră a magistratului la valorile umane perene de adevăr. Chestiunea supusă analizei capătă nuanŃe ce incită la discuŃii în momentul în care judecătorul care opinează pentru soluŃia cea mai severă trebuie să se alăture celei mai apropiate de părerea sa.4.4. bună-credinŃă. Prin lege se consacră această obligaŃie a magistratului de a se circumscrie unui punct de vedere ce Se exemplifică prin studiul unor încheieri şi motivări de hotărâri în cauze complexe. că structura deliberării. în ultimă analiză. Opinia separată (profesionalism. Putem conchide că. hotărârea se ia cu majoritatea. curaj.şi extrajudiciare. ale mijloacelor mass-media şi. În mod efectiv. în lumina drepturilor şi obligaŃiilor sale. justiŃie. realizată din perspectiva psihologică.

am preferat o definiŃie analitică. toate însă pornind de la cunoscuta maximă romană: Honeste vivere. de bună credinŃă. Supunerea lui numai legii trebuie dublată şi de latura morală a personalităŃii sale. pornind de la convingerea că o scurtă prezentare a laturilor conceptului bunei-credinŃe serveşte mai eficient deontologia activităŃii de judecător şi ideea de justiŃie. Această obligaŃie supusă unei analize mai atente poate da naştere la interpretări nu lipsite de „patimă”. alterum non laudare sum qui que tribunere. Judecătorul (magistratul) trebuie să dea dovadă de profesionalism pe durata întregului proces şi. Având în vedere ideea fundamentală ce ne preocupă. 346 . respectiv bunacredinŃă a magistratului. Doctrinele moderne de drept au dat diferite definiŃii bunei-credinŃe.va apărea mai apropiat de cel invocat de el. de asemenea. Dacă încercăm o abordare psihologică. considerăm că un element de pornire îl va constitui buna-credinŃă a judecătorului.

347 . memorare şi verbalizare de la un individ la altul. cu alte cuvinte. a prezumŃiei contestabilă privind sinceritatea individului. De aceea. să determine erori judiciare. în cunoaşterea deplină a legităŃilor psihologice. MECANISME ŞI IMPLICAłII PSIHOLOGICE 8. cu toate. aspecte de care judecătorul va trebui să Ńină seama atunci când apreciază probele şi când deliberează.Capitolul VIII EROAREA JUDICIARĂ. Complexitatea activităŃii de înfăptuire a justiŃiei – de la activitatea organelor de poliŃie. posibilităŃile obiective sau subiective de eroare. survenirea între momentul de recepŃie a informaŃiilor şi cel al reproducerii. Punerea problemei Una din problemele cu consecinŃe grave în viaŃa societăŃii. să evalueze exact. se impune utilizarea. veridicitatea. existenŃa unor elemente de diferenŃiere sub raportul însuşirilor de percepŃie. în ansamblul probelor. a unui coeficient de alterare a faptelor memorate datorită unei serii de factori. să atenueze sau să înlăture apoi consecinŃele factorilor de alterare a adevărului. pe întreaga durată a administrării şi evaluării probelor a acelor procedee elaborate de practica judiciară. nu trebuie pierdut din vedere că răspunderea care incumbă judecătorului este mare şi are implicaŃii asupra hotărârii pe care o va pronunŃa. ImperfecŃiunea organelor noastre de recepŃie. Toate aceste aspecte evidenŃiate transferă întreaga dificultate asupra operaŃiei finale legată de activitatea de apreciere a probelor. care să îngăduie judecătorului să identifice mai întâi. Ńinând seama de toate aceste posibilităŃi de deviere de la realitate. precum şi marile dificultăŃi ridicate de aprecierea bunei sau relei-credinŃe a unei persoane la momentul întocmirii unui act care serveşte ca probă. în viaŃa familiei şi la nivelul individului.1. a parchetelor şi până la activitatea instanŃelor judecătoreşti – problemele ridicate pe parcursul acestei activităŃi pot. este reprezentată de erorile judiciare. în concurs cu anumite împrejurări. constituie. Cunoscând dispoziŃiile legale potrivit cărora probele sunt lăsate la libera apreciere a completului de judecată.

nu reflectă adevărat.2. Error in negatio (eroarea asupra naturii actului juridic) apare atunci când o parte intenŃionează să încheie un anumit contract. să le deschidă calea la despăgubiri din partea statului (în calitatea lui de comitent care răspunde pentru fapta prepusului) să asigure o mai mare credibilitate în obiectivitatea şi imparŃialitatea magistraŃilor. datorită limitelor cunoaşterii. Eroarea este înŃelegerea greşită a unor împrejurări. cu bună. duce la inexistenŃa acestuia. crede că este vorba de o altă operaŃiune juridică. l-a încheiat cu altcineva. error in persona. Error in corpore (eroarea asupra identităŃii lucrului).În sens filosofic. Erori judiciare – scurt istoric Romanii apreciau ca esenŃiale pentru un contract trei elemente: obiectivul. nu se reglementa eroarea judiciară – determinată de greşita interpretare şi aplicare a legii. nerespectării legilor logice. observaŃiei superficiale. Următoarele cazuri de eroare atrăgeau nulitatea contractului: error in negatio. iar cealaltă parte. când nu poartă asupra unor aspecte ce prezintă interes pentru părŃi. se produce când o parte crede că obiectul material al contractului este un anumit lucru. în realitate. De lege ferenda se impune adoptarea unui sistem sancŃionator care să protejeze justiŃiabilii de posibilele erori. Desigur că în măsura în care se reŃine reaua intenŃie în interpretarea şi aplicarea legii. Error in persona (eroarea asupra identităŃii persoanei) se produce atunci când o parte crede că a încheiat contractul cu o anumită persoană şi. Uneori. realitatea obiectivă. Printre cauzele care duc la inexistenŃa consimŃământului face parte şi eroarea. 8. veridic. experimentului organizat în mod defectuos.sau rea-credinŃă. La romani. prin eroare înŃelegem concluzia care. interpretarea. sancŃionarea greşită. consimŃământul şi capacitatea. iar cealaltă parte crede că este vorba de alt lucru. eroarea nu produce nici un efect asupra contractului. alteori însă. Prin eroare judiciară înŃelegem perceperea. error in corpore şi error in substantia. Error in substantia (eroare asupra calităŃilor esenŃiale ale lucrului) apare atunci când o parte crede că a dobândit un lucru făcut dintro anumită materie şi în realitate dobândeşte un lucru făcut din altă materie. a datelor faptice şi juridice ridicate în cadrul procesului de înfăptuire a justiŃiei. ca şi în majoritatea legislaŃiilor moderne. în aprecierea probelor – fapta va îmbrăca forma unor 348 . de apreciere greşită a probelor.

) sancŃionate ca atare334. căpitanul Gheorghe Aslan relata că. Sofia Aslan. fost director al Senatului şi fost funcŃionar în serviciul Băncii Generale. după terminarea mesei. luare de mită. primirea de foloase necuvenite. în vârstă de 28 de ani. unde a stat ascuns după uşă. pe care spărgătorul nu l-a luat. După ce victima a intrat şi a închis uşa. iar cercetarea criminalistică hotărâtoare pentru emiterea de ipoteze corecte şi justa soluŃionare a speŃei. După vreo jumătate de ora s-a întors acasă. încuind poarta la părăsirea imobilului. dar în plină putere. spre surprinderea lui. Gheorghe Aslan. fusese găsită împuşcată în dormitorul ei. a arătat cum la scurt timp după terminarea mesei de seară. care dormea separat de soŃia sa. 17. AFACEREA ASLAN În camera unui hotel din Bucureşti. Cazul era de o complexitate extremă. Când a urcat la etaj a constatat că mama lui este în agonie şi a luat urgent măsurile ce s-au impus. sinucigaşul lăsase două scrisori şi un pistolet… Şi în seara zilei de 27 aprilie 1932. Ducându-se să vadă ce s-a întâmplat. La rândul său. luându-şi paltonul. o femeie în vârstă. a ieşit la o scurtă plimbare prin împrejurimi. Bătrânul Aslan a mai arătat că sertarele biroului din camera căpitanului Gheorghe Aslan fuseseră sparte şi pe jos în cameră s-a găsit un ciocan a cărui coadă de lemn era ruptă în bucăŃi. în timp ce dânsul. Teodor Aslan. fiul şi soŃia se retrăseseră în camerele lor de culcare. 349 334 . care chemase salvarea. în jurul orei 22. La riposta energică a victimei a fost nevoit s-o împuşte şi să-şi asigure scăparea.00. un maior îşi pusese capăt zilelor împuşcându-se în cap. Tânărul Constantin łurai se afla în faŃa unei probe dificile. reieşea că. dar nu a rămas pentru a se odihni ci. în seara zilei de 27 aprilie 1932. Gheorghe Aslan. acum pensionar. după ce împreună cu soŃia şi fiul lor. Dânsul credea că autorul faptei s-a strecurat din vreme în dormitorul victimei. comisarul Constantin łurai a fost din nou primul criminalist sosit la locul faptei. Pe noptiera de lângă pat. unde însă murise imediat fără a mai putea vorbi. trafic de influenŃă etc. s-au dus cu toŃii în odăile de culcare care se aflau la etajul clădirii. Muribunda. în strada Pictor Romano nr. purtare abuzivă. Din relatările soŃului victimei. a constatat că uşa dormitorului acesteia era închisă cu cheia pe dinăuntru şi că în încăpere se auzeau gemete.infracŃiuni (abuz de serviciu. s-a dus în dormitor. Într-unul din sertarele forŃate şi deschise se găsea un revolver. au luat masa în sufrageria de la parter. a auzit un strigăt şi nişte împuşcături ce veneau din camera soŃiei. unde. a găsit poarta deschisă. unde avusese loc un asasinat… Victima. la cererea fiului acesteia. a atacat-o întrebând-o de ascunzătorile în care Ńine depozitaŃi banii şi bijuteriile. Bătrânul Teodor Aslan. fusese transportată la Spitalul Brîncovenesc.

Cercetările şi investigaŃiile au demarat în trombă. În sfârşit. a îmbrăcămintei victimei şi a urmelor lăsate de fiecare glonŃ în corpul acesteia. Luând în vizor toŃi spărgătorii cu mod de operare deosebit s-a ajuns în cele din urmă la Ion Ştefănescu. O a doua etapă necesară lămuririi tuturor aspectelor a fost aceea a examinării. Despre acest spărgător. să poată constitui un set de proiectile de comparat cu cele ce se vor fi dobândit prin trageri experimentale cu armele ce vor fi incriminate la cercetările ulterioare. care împreună cu cele recoltate din organism. marcând urmele descoperite în vederea fotografierii şi ridicării lor prin pelicule. łurai a descoperit urme fine de sânge ce păreau a fi fost pulverizate dintr-o arteră proaspăt secŃionată. S-a explicat acest fenomen prin aceea că ele ar fi putut fi create cu ocazia ridicării muribundei şi transportării acesteia la spital. De ce oare? Nimeni nu poate şti care ar fi fost cursul ulterior al cercetărilor.Pentru început. Pentru investigaŃiile privind căutarea celorlalte urme digitale. cu vârfurile maron pe care îi purtase Gheorghe Aslan. în încăperile în care operase autorul crimei nu s-au mai găsit şi alte categorii de urme. realiza interpretarea urmelor de sânge şi a celor lăsate de pătrunderea proiectilelor în imobil şi pereŃii unde se petrecuse crima. Picu a arătat inspectorului Frînculescu că Ion Ştefănescu se afla permanent în posesia unui pistol mic de calibru 6. Constantin łurai intuia acest lucru şi se pregătea ca atare. faptul că pe pantofii albi. în lipsa cadavrului care fusese depus la morgă. inspectorul Frînculescu de la judiciar aflase prin „bunăvoinŃa” aşa-zisului „Picu” (hoŃ aflat în detenŃie şi fost tovarăş de fapte cu bănuitul) că încă din 1931 luaseră în vizor o casă „de făcut” pe str. împreună cu medicul legist. considera necesară revederea încă o dată a câmpului faptei. łurai s-a pronunŃat cu certitudine asupra faptului că în afara urmelor digitale ale defunctei Sofia Aslan şi ale fiului ei Gheorghe Aslan. Se afla aşadar faptul că „pontul” de „a face” casa Aslan îi fusese dat acestuia de fiica spălătoresei 350 .35 mm pentru a face uz de el la nevoie. În acelaşi timp. de exemplu. precum şi a altor urme lăsate de autor. palmare. Probele în acuzarea lui Ion Ştefănescu încep să se strângă. IntenŃia tânărului comisar criminalist era ca în lumina datelor autopsiei să găsească proiectilele ricoşate din corp. Pentru prima dată în criminalistica română se pune problema identificării armei cu care s-a tras. progresele cercetărilor criminalistice trezind o serie de întrebări. łurai a revenit de nenumărate ori în câmpul faptei. Pictor Romano şi care în mod cert era casa lui Aslan. Iată. precum şi a modului de dispunere a orificiilor de intrare şi ieşire. cert este faptul că vulpoii judiciarului au dat de o urmă pe care conform obiceiului s-au grăbit să o exploateze cât era „caldă”. după cercetări extrem de minuŃioase. Totodată. direcŃiile şi distanŃele de la care se trăsese. pentru a corobora datele obŃinute cu condiŃiile reale în care au avut loc tragerile.

tânărul criminalist realiza pentru prima dată în poliŃia tehnico-ştiinŃifică română un raport de expertiză balistică cu concluzii stupefiante în derularea dosarului în curs: tuburile şi proiectilele recoltate în crima comisă prin împuşcarea cu arma de foc a victimei Sofia Aslan nu au fost trase şi nu provin de la pistoletul cal. deloc surprins. Constantin łurai se apucă de treabă. mai ales. fotografierea şi comparaŃia sub microscop a tuburilor şi proiectilelor în litigiu cu cele de comparaŃie. iată devenea aproape de prisos. inclusiv recunoaşterile detaliate ale autorului. Şi totuşi. După o muncă tenace de cercetare. însuşindu-şi temeinic tehnicile privind identitatea armei atât cu ajutorul proiectilelor trase. Experimentase posibilitatea imprimării. că în strălucita pledoarie. Ce păcat însă. Bomba dosarului rezidă însă în aceea că de la locul faptei se ridicase un fular de culoare albă. de către inculpat). amprente papilare etc. spărgătorul Ion Ştefănescu. pătat de sânge. demonstrând şubrezeniile depoziŃiilor martorilor acuzării. a fost trimis în judecata CurŃii cu Juri a Capitalei. Inspectorul Frînculescu. Ion Ştefănescu recunoaşte comiterea faptei în scop de jaf… pierderea fularului la locul faptei. Epilog: Condamnatul săvârşise aproape patru ani de ocnă când destinul a dat un curs 351 .) şi. Balthazar (1922/1923). la care łurai Ńinea nespus de mult. care este recunoscut a fi aparŃinut lui Ion Ştefănescu. nu s-a replicat în nici un fel în legătură cu concluziile raportului de expertiză balistică. 6. luarea pontului de la fiica spălătoresei. profesor de medicină legală la Facultatea din Paris. În final.distinsei familii. şi anume „Expertiza armelor de foc” a profesorului de medicină-legală Wulfried Derome – Montreal 1929. spargerea sertarelor. lux de probe. nu au fost aduse în faŃa instanŃei nici o problemă legată de urmele găsite la faŃa locului (stropi de sânge. în instanŃă. care excludeau faptul că arma crimei ar fi fost cea găsită asupra lui Ion Ştefănescu. iar pistolul era cal. Studiase şi cunoştea perfect metoda de identificare a armelor de foc a profesorului V. Avocatul Henry Meitani a făcut o apărare strălucită. care pe baza probelor dosarului şi a martorilor audiaŃi (cu toată negarea faptei. zis „Tata Moşu”. rezistenŃa victimei şi împuşcarea acesteia cu pistoletul găsit asupra sa… Toate bune. Expertiza balistică. a succesiunii ghinturilor aflate pe proiectil cu ajutorul foiŃei de staniol. care de altfel. dat fiind faptul că erau recrutaŃi din lumea infractorilor şi a concubinelor acestora. punând la îndoială buna lor credinŃă. recunoaşte că purtaseră discuŃii asupra loviturii. în bune condiŃiuni.35 mm la fel ca şi proiectilele extrase din trupul victimei. însuşirea a 3600 lei. Studiase temeinic cea mai competentă lucrare la vremea sa.35 mm găsit asupra lui Ion Ştefănescu şi cu care acesta afirma că împuşcase victima. cât şi cu ajutorul tuburilor arse găsite la faŃa locului. l-a condamnat la 25 ani muncă silnică pentru crima comisă. 6. InstrucŃia odată terminată. considera însă că valoarea acestor concluzii este derizorie din moment ce autorul însuşi mărturisise comiterea faptei.

casa Aslan. tânărul comisar de poliŃie. care nu era autorul crimei pentru care a fost judecat şi condamnat.35 mm pe care îl folosise cu patru ani în urmă la uciderea mamei sale.35 mm. cal. mai vechea noastră cunoştinŃă. un maior îşi pusese capăt zilelor împuşcându-se în cap … Sinucigaşul nu era nimeni altul decât Gheorghe Aslan. Împuşcarea victimei cu pistoletul găsit asupra sa. Constantin łurai. Întins pe pat. expert criminalist. sinucigaşul lăsase două scrisori prin care mărturisea că el a fost acela care o împuşcase pe mama sa Sofia Aslan. Spargerea sertarului. Sursele erorii: o mixtură de disfuncŃii. 6. ignorând expertiza balistică. Probe în acuzare: DeclaraŃia lui Picu: Faptul că numitul Picu dezvăluie intenŃia lui Ion Ştefănescu de a comite o spargere împreună cu el pe str. Apărarea: nu fructifică raportul de expertiză balistică. nu controlează probele. DeclaraŃia lui Ion Ştefănescu: Fularul recunoscut ca aparŃinându-i. lângă pat. DeclaraŃia fiicei spălătoresei: Faptul că ea fusese aceea care dăduse „pontul” şi că se purtase discuŃii asupra modului de operare. mai avea încă în mâna dreaptă un pistolet calibru 6. rugând autorităŃile să întreprindă demersurile necesare pentru punerea în libertate a spărgătorului Ion Ştefănescu.35 mm. extrapolată pripit. Ancheta nu sesizează şubrezeniile depoziŃiilor şi nu pune la îndoială bunacredinŃă. Probe în apărare: Avocatul Henry Meitani 352 .fericit amărâtelor de zile pe care avea să le mai trăiască… În camera unui hotel din Bucureşti. Pe noptieră. De prisos să mai consemnăm în acest final că rezultatul noii expertize balistice demonstra categoric: Gheorghe Aslan se sinucisese cu acelaşi pistolet cal. 6. Recunoaşterea comiterii faptei în scop de jaf – 3600 lei. începuse să-şi facă temeinic drum. lipsa experimentului judiciar. Judecata nu clarifică chestiuni fundamentale. Luarea pontului. Faptul că Ion Ştefănescu se află permanent în posesia unui pistol mic. cu faŃa în sus. Prin ignoranŃa vremurilor şi împotriva vicisitudinilor de tot felul. Pictor Romano. zis Tata Moşu. Eroarea: 25 ani muncă silnică la care a fost condamnat Ion Ştefănescu. în noaptea de 27 aprilie 1932.

ceva ce a fost fără să fi trebuit să fie. practic a unei scuze. Problematica erorii judiciare în drept. avea interese.8. elemente traseologice distincte. pe care-i purtase Gheorghe Aslan.35 mm. pur şi simplu de a-şi fi reprezentat în mod eronat situaŃia de fapt. Dictoanele. şterse …). Problematica psihologică a intimei convingeri Error humanum est spune un vechi dicton latin şi fiinŃa omenească. să fie pus la cale modul de operare. prin împuşcarea cu arma de foc a victimei Sofia Aslan. invocate de cel care a greşit şi care simte nevoia să se apere. iar în plan obiectiv s-au produs distorsiuni. comisarul łurai descoperise urme fine de sânge care păreau a fi pulverizate dintr-o arteră proaspăt secŃionată. Dar undeva. în afara urmelor digitale ale defunctei Sofia Aslan şi ale fiului ei Gheorghe Aslan. nu au fost trase şi nu provin de la pistoletul cal. găsit asupra lui Ion Ştefănescu şi cu care acesta afirma că împuşcase victima – acelaşi calibru. Îndoieli asupra bunei-credinŃe a martorilor: recrutaŃi din lumea interlopă şi a concubinelor acestora (profilul moral şi interese dubioase). 1. cum ar spune filosoful. nu era liber. iar Ion Ştefănescu să fi avut un fular asemănător sau chiar identic. în încăperile în care operase autorul crimei. datorită laconismului lor esenŃial. la un anumit moment şi într-o anumită situaŃie. au valoarea unui argument. plină de păcate. frustrarea nedreptăŃii provocate de eroare. excludere. 2. 353 . nu s-au mai găsit şi alte categorii de urme (digitale. percepută în funcŃie de structura caracterială a individului. nu Putea să fie luat „pontul”. 6. Şubrezenia depoziŃiilor martorilor acuzării. concentrează o stare de fapt. de a fi „căzut” în greşeală. ci constrâns. îşi însuşeşte critic şi acest mic amănunt: de a se fi aflat în eroare. directe. dar fapta să o fi făcut alŃii (în lumea interlopă sunt lucrate frecvent ponturi comune). abateri de la normal.3. s-a produs ireparabilul. confirmă fapte colaterale. Chestiuni de clarificat: pe pantofii albi cu vârfurile maron. în general. într-un „dialog” al greşelii. o tensiune oarecare şi. Fularul putea fi un element pe care membrii familiei Aslan să nu-l recunoască ca atare. de cealaltă parte. concluziile expertizei balistice: tuburile şi proiectilele recoltate în crima comisă. „Picu” era în detenŃie.

în măsura în care sunt reparabile consecinŃele sale. fiind executabilă ca atare. în special în plan psihic. mecanismul formării convingerii intime a judecătorului. Buna sa credinŃă este şi premisa nesancŃionării judecătorului pentru provocarea erorii judiciare. Eroarea apare şi aici inerentă naturii omeneşti. prin consecinŃele grave pe care le antrenează. se poate califica abia în momentul descoperirii şi condamnării adevăratului făptuitor. în mintea căruia se produce greşita reprezentare a situaŃiei de fapt. până la totala disculpare a individului generator al erorii şi la restabilirea situaŃiei anterioare. până atunci hotărârea de condamnare definitivă are o valoare relativă de adevăr. adică dreptul de a aprecia liber. corespunzătoare situaŃiei de fapt şi de drept. pătrunde în mecanismul instituŃionalizat al JustiŃiei statale. în special celui civil. restabilirea situaŃiei anterioare şi repararea prejudiciului fiind. adică el dispune condamnarea pe nedrept a inculpatului. Acest mod de a privi lucrurile este specific dreptului privat. într-un fel. a realităŃii obiective. Intrăm într-un domeniu „mai serios” al dreptului. de ireparabil. în care intervine statul ca apărător al interesului public. iar sancŃiunea merge de la anularea actelor săvârşite din eroare în timpul persistenŃei erorii. Punctul central al discuŃiei despre eroarea judiciară este. bazat pe egalitatea şi independenŃa participanŃilor. principiu moral deosebit de important în Drept. aşadar. conform conştiinŃei sale. eroarea judiciară ca atare. Eroarea creează aparenŃa bunei-credinŃe şi o rezumă. şi de a se pronunŃa ca atare. şi subiect activ. el având dreptul la intima convingere. accentul cade pe relaŃia judecător – inculpat. generator a ceea ce se numeşte „eroare judiciară”. el este în acelaşi timp şi subiect pasiv. alterând raporturile interumane prestabilite. Eroarea „judiciară” Ńine de domeniul dreptului penal ca ramură a dreptului public. pe convingerea că soluŃia sa este cea corectă. drept conferit de lege ca o „primă de încredere” în 354 . eronată datorită insuficienŃei probatoriului administrat sau ignorării anumitor probe esenŃiale pentru stabilirea adevărului. în plin câmp al dreptului obiectiv. persoane fizice. deoarece nu el a săvârşit fapta. dar bazată în principal pe buna sa credinŃă. la raporturile care formează obiectul acestui domeniu al dreptului. De fapt. Ńinând de imprevizibil şi.În momentul în care individul pretinde încălcarea unui drept subiectiv al său. Inculpatul se transformă din acuzat în victimă. cu reguli specifice. mai ales. cauza. Practic. şi o „primă” acordată bunei-credinŃe. Eroarea de fapt este scuzabilă în Drept. al căror rol se schimbă faŃă de cel jucat până în momentul pronunŃării hotărârii: judecătorul trece în prim plan. el trebuind să suporte consecinŃele unei fapte pe care nu a comis-o.

SUA. . contrafăcut. tot în apropiere de Boston. Cele 355 . legea lăsând soluŃionarea cauzei „la luminile şi înŃelepciunea judecătorului”. ObservaŃiile martorilor nu sunt elocvente. pronunŃând totuşi o hotărâre de condamnare a inculpatului335. Unul dintre ei era înalt. Un autoturism marca Buick blochează calea unui camion ce transporta suma de 30.judecata şi conştiinŃa magistratului. Deşi opinia publică din America şi Europa li se alătură celor doi. mişcare deloc agreată în SUA. După 50 de ani de la moartea celor doi. se contrazic. Se fac cercetări. Nicola Sacco şi Bartolomeo Vanzetti sunt arestaŃi sub acuzaŃia de participare la al doilea atac şi. În baza unor probe irelevante şi insuficiente. brunet şi purta o mustaŃă foarte deasă. de origine italiană. Cei doi sunt emigranŃi italieni. Reaua-credinŃă a magistratului în soluŃionarea cazului excede problema convingerii intime. aceştia sunt executaŃi după mai mult de şase ani de aşteptare. South Braintree. salariile pentru muncitorii unei fabrici de încălŃăminte. Bridgewater. Din autoturism coboară 3 bărbaŃi înarmaŃi care nu reuşesc. cu bună ştiinŃă. el provoacă sau cel puŃin acceptă producerea erorii judiciare. El a ignorat total.000 dolari. În absenŃa celui denunŃat de către telefonul anonim. zi de amintire în întreg statul Massachusetts. un anume Coacci.000 dolari. ca motivaŃie psihologică a pronunŃării hotărârii.Şoferul camionului atacat în prima acŃiune declară că agresorii erau trei. să oprească camionul. respectiv la ambele atacuri (Vanzetti). SUA. totuşi. Date rezultate din cercetarea la faŃa locului: . salariile lucrătorilor. contraanchete şi expertize s-a putut dovedi nevinovăŃia acestora.Al doilea atac – maşina folosită aici era aceeaşi cu cea din primul atac. Judecătorul nu mai este subiectul pasiv al erorii de fapt. în apropiere de Boston. probatoriul administrat în cauza care conducea la concluzia nevinovăŃiei inculpatului sau a cunoscut caracterul său fals. beneficiind şi de serviciile unei apărări foarte slab pregătite şi ineficiente. poliŃiştii iau urma unor apropiaŃi ai acestuia. Doi indivizi necunoscuŃi îi împuşcă pe doi salariaŃi ai unei fabrici de încălŃăminte şi le sustrag suma de 30. La 20 iulie 1977 s-a pronunŃat reabilitarea lor oficială şi s-a proclamat ziua de 20 iulie. atitudinea sa psihică Ńinând de domeniul intenŃiei. 15 aprilie 1920. ambii sunt membri ai mişcării anarhiste. Tâlharii dispar cu un autoturism marca Buick. La sediul poliŃiei se primeşte un telefon anonim prin care se dă un indiciu. 335 CAZUL SACCO – VANZETTI 24 decembrie 1919. în urma efectuării unor noi anchete. cei doi acuzaŃi sunt condamnaŃi la moarte pentru asasinat de gradul întâi. Ei foloseau un autoturism Buick.

Subiectivism al corpului de juraŃi datorat faptului că selecŃionarea lor s-a făcut din oficiu. inexistentă. 2. 3. J-F. efect Halo – apartenenŃa celor doi acuzaŃi la mişcarea anarhistă. act realizat de către apărare. chiar şi pe scaunul electric. . p. ieşit dintr-o veche familie americană.. condamnarea propriilor clienŃi. 11). Introducerea procesului pe terenul politic. acesta nu ştia să conducă. a negării faptelor de către acuzaŃi. confuzia produsă de mărturiile care nu erau prea clare. 5. era un magistrat integru. preşedintele completului. 2.şase gloanŃe trase asupra victimelor au fost marcate de către medicii legişti. comunicare redusă. efect Halo – condamnarea lui Vanzetti la 12 ani închisoare pentru primul atac a încurajat instanŃa în condamnarea celor doi şi pentru cel de-al doilea atac. fiind posibilă producerea erorii judiciare.Atât Sacco. dar era un om al tradiŃiei. DisfuncŃii în exigenŃele de competenŃă ale avocaŃilor apărării: absenŃa capacităŃii de persuasiune. Singurul glonŃ mortal care a atins-o pe una dintre victime a fost notat cu un „III” roman. 2. 3. 4. Efecte psihologice de distorsiune a intimei convingeri Rea-credinŃă datorată: 1. Faptul că cei doi acuzaŃi sunt membrii ai mişcării anarhiste nu este o garanŃie că cei doi au comis cele două atacuri. cât şi Vanzetti purtau asupra lor arme. În cele din urmă totul va depinde de el. Lipsa alibiului pentru cele două atacuri al lui Vanzetti este doar un indiciu. 356 . judecătorul Webster Thayer. IgnoranŃă: 1. lipsă de argumentare – participare la şedinŃe. ei neputând vorbi bine limba engleză nu înseamnă că ei sunt nesinceri. Faptul că acuzaŃii şi-au învăŃat depoziŃiile pe dinafară. a reprezentat practic. dar nu şi o garanŃie că el ar fi comis faptele. De aici influenŃa politică s-a impus. oameni care vociferează. confuzia produsă de numeroasele expertize balistice care nu au avut concluzii foarte clare. Erori de interpretare – disfuncŃii în exigenŃele de competenŃă 1. 4. care gesticulează. Concluzie: Prezentarea defectuoasă a apărării a contribuit la acuzarea celor doi. practic. împotriva voinŃei lor. latini („Marile crime ale istoriei” – Bellemare P. un puritan care cu greu i-ar putea înŃelege pe imigranŃii încă slab integraŃi. Nahmias. a faptului că deşi Vanzetti a fost acuzat că şofa Buick-ul în cele două atacuri.

1995/29.10. Trebuie amintită însă şi posibilitatea reparării prejudiciului suferit în urma condamnării pe nedrept.). Probele administrate în cauză erau atât de inconsistente şi precare. antecondamnat încă din faza urmăririi penale. posibilitate conferită de lege (art. înŃelegând prin aceasta atât acoperirea prejudiciului material.S. o femeie de serviciu la Ambasada Germană. Pentru a stabili filiera. în cazul relei credinŃe a magistratului. după cum am mai spus.J. în care se adună probatoriul cauzei. în adevăratul sens al cuvântului. din acuzat victimă. Încălcarea acestui principiu înseamnă nu numai lipsirea învinuitului sau inculpatului de un drept al său fundamental în procesul penal. singura în măsură să aprecieze vinovăŃia sau nevinovăŃia acestuia. Ministerul de Război Francez ajunge la concluzia că documente secrete sunt comunicate serviciilor germane de informaŃii.p. art. bineînŃeles în măsura în care se poate vorbi de o „reparare”. el se simte prins în mecanismul judiciar statal şi strivit fără nici o putere de apărare. printre hârtiile remise se află şi dovada pertinentă că în Statul Major General Francez se află un trădător. de ruptură.Inculpatul devine. cât şi morale suferite de o persoană ca urmare a faptei ilicite. ci ca pe un complot împotriva sa. principiul prezumŃiei de nevinovăŃie. Este un moment critic. Bănuielile s-au concentrat prea repede asupra lui Dreyfus. a prejudiciului moral. – SecŃia civilă nr. Individul simte că i s-a făcut o nedreptate şi resimte acest lucru mai mult decât ca o simplă frustrare. C. Practica judiciară a mers pe principiul „reparării atât a consecinŃelor negative patrimoniale. AFACEREA DREYFUS În 1894. sau alte suferinŃe de ordin psihic” (Decizia C. încât 357 336 . 504 şi urm. Documentul va purta denumirea „Borderou”. Se încalcă astfel. ci şi inducerea pentru inculpat a unei stări de teroare. rechizitoriul susŃinând vinovăŃia sa. serviciul francez de informaŃii a plasat o agentă. în mod flagrant. săvârşită de o altă persoană. La 25 septembrie 1894. Principalul indiciu împotriva lui Dreyfus era asemănarea dintre scrisul acestuia şi cel de pe borderou. prevede posibilitatea acordării „părŃilor lezate. cât şi moral. iar acesta poate fi evaluat în bani336. care intră în sfera ireparabilului. care funcŃionează în favoarea inculpatului până în momentul pronunŃării hotărârii de către instanŃa de judecată. de tensiune psihică.1992). deşi el se ştie nevinovat. Misiunea agentei era de a recupera toate hârtiile pe care le va găsi în coşurile de hârtii sau sobele ambasadei. de către inculpat. În completarea legislaŃiei interne. acesta realizând că probatoriul cauzei îi este nefavorabil. o reparaŃie echitabilă”. fiind uneori. 50 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului ratificată şi de România.

Un act provenea de la ataşatul militar italian. Cu toate acestea. deoarece în cazul deosebirilor şi-ar fi putut modifica deliberat scrisul pentru a nu fi recunoscut. rezultatele anchetei provizorii sunt comunicate. ofiŃer de informaŃii din armata franceză. identic cu cel de pe borderou. furniza Ambasadei Germane informaŃii secrete. atrage atenŃia asupra fragilităŃii probelor care obligă la măsura achitării. conduce spre adevăratul trădător – maiorul Esterhazy. Cercetarea destinatarului telegramei. În baza acestor elemente. Conducerea armatei se întruneşte pentru a decide dacă Dreyfus trebuie trimis în judecată pentru înaltă trădare.. Dreyfus a fost condamnat la deportare pe viaŃă şi degradare. Dreyfus îşi declară nevinovăŃia şi susŃine că vrea să dovedească acest lucru. Al doilea înscris era o telegramă cifrată adresată de ataşatul militar italian şefului său de stat major. La 10 octombrie 1894. Au fost prezentate acte secrete. Maiorul Paty. Este pus să scrie sub dictare frazele de pe borderou şi i se sugerează că soluŃia optimă este să se sinucidă. familia căpitanului susŃinută de câŃiva ofiŃeri şi unele ziare ale vremii au declanşat o campanie de reabilitare. supravegheat în permanenŃă şi maltratat. Organul de cercetare a urmărit o singură pistă. neaduse la cunoştinŃa nici a apărării şi nici a acuzării. era adresat ataşatului militar german şi făcea menŃiuni la planurile furnizate de un anume D. din al cărei conŃinut reiese că E. singura probă a acuzării. Înscrisul a fost interpretat tendenŃios. care a instrumentat cauza. prin care solicita o dezminŃire că Dreyfus ar fi avut relaŃii cu el. Acestora li se alătură şi Emile Zola prin ziarul său.dacă nu ar fi existat o campanie dezlănŃuită de presa antisemită. Dreyfus este arestat de Ministerul de Război. Dreyfus este îmbarcat şi transportat pe Insula Diavolului unde rămâne până în 1899. În timpul procesului. raportul expertului Bertillon a fost concludent înlăturat de apărare. Recursul este respins. Tribunalul l-a identificat cu Dreyfus. examinarea scrisului acestuia. acesta nu ar fi fost condamnat. 358 . La 1 martie 1896 este interceptată o telegramă a ataşatului militar german adresată maiorului E. După deportare. iar la 13 aprilie 1895. argumentând că asemănările şi deosebirile dintre scrisul lui Dreyfus şi cel de pe borderou sunt o probă indiscutabilă a vinovăŃiei. Se cade de acord asupra necesităŃii de a se lua în prealabil avizul a doi grafologi: Gobert – care a arătat că scrisul poate aparŃine şi altei persoane decât a lui Dreyfus – şi Bertillon – care a fost categoric în a atribui scrisul de pe borderou lui Dreyfus. Dreyfus este trimis în judecată pentru delictul de înaltă trădare. S-a pornit de la ideea greşită potrivit căreia datele nu puteau fi furnizate decât de un ofiŃer de stat major stagiar care avea acces la birourile de la care proveneau documentele.

afacerea Dreyfus se închide definitiv. organul de cercetare a urmărit o singură pistă. hotărăşte în unanimitate. Hotărârea tribunalului a fost neaşteptată şi surprinzătoare. 359 . Judecata: nu lămureşte aspecte importante. ce alŃi ofiŃeri aveau acces sau erau interesaŃi în furnizarea de documente secrete. Sursele erorii: Un concurs de nereguli. Ministerul JustiŃiei sesizează Curtea de CasaŃie cu o cerere de revizuire a procesului Dreyfus. pentru că numai stagiarii aveau acces la documentele respective. La 3 iunie 1899. OfiŃerul care instrumentase cauza trimite o scrisoare deschisă preşedintelui Consiliului de Miniştri. avansat şi decorat cu „Legiunea de Onoare”. Nu solicită o expertiză suplimentară. La 12 iulie 1906. punctul de plecare în investigaŃie a fost greşit. la grava eroare judiciară. prin care arată că este în măsură să dovedească autorităŃilor că două din documentele citate în Cameră şi datate din 1894. nu înseamnă neapărat Dreyfus). în sfârşit. borderou. Se terminase. reintegrat. OfiŃerul este arestat. Rezumatul procesului: Eroarea: Deportarea pe viaŃă şi degradarea. nu controlează veridicitatea probelor şi nu pune la îndoială buna-credinŃă a celor care le-au furnizat. Acesta este readus în FranŃa. nici probe. unii de bună-credinŃă. iar alŃii intenŃionat. E. trădătorul este ofiŃerul de stat major stagiar. un proces care a zdruncinat din temelii societatea şi statul francez. este achitat. Consiliul de război începe instrucŃia în afacerea E. E. se desfăşoară sub imperiul presiunii opiniei publice potrivnice evreilor. Curtea de CasaŃie. iar al treilea document este fals. Curtea de CasaŃie este din nou sesizată. este compromis prin probele descoperite la anchetă şi părăseşte FranŃa. nu au legătură cu Dreyfus. în secŃii reunite. Alfred Dreyfus va fi definitiv reabilitat. Apărarea: nu consolidează netemeinicia. Dreyfus este declarat vinovat. Ancheta: nu constată şubrezenii. falsitatea aprecierilor grafologice asupra borderoului. interpretează greşit documentele secrete aduse ca probă (D. casarea sentinŃei cu condamnarea lui Dreyfus. La 20 iulie 1906. La 26 septembrie 1898. La 4 decembrie 1897.Încercările de a restabili adevărul se izbesc de rezistenŃa îndârjită a celor care au contribuit.

Solicitarea de a arăta că Dreyfus nu a avut relaŃii cu ataşatul militar italian a fost interpretată ca vinovăŃia aparatului militar italian de a apăra un agent. În recurs: Greşita interpretare a documentelor care au stat la baza condamnării. Reaua-credinŃă în luarea în considerare a noilor aspecte relevante. măsura în care presiunea mass-media a influenŃat hotărârea luată. Dar în mecanismul său de formare pot interveni diverşi factori de distorsiune. iar al treilea este fals. Surse de distorsiune psihologică implicate în erorile judiciare Am arătat deja că elementul esenŃial în producerea erorii judiciare este intima convingere a judecătorului în aprecierea cauzei. Probe în apărare: Şubrezenia afirmaŃiei grafologului. venită din Sibiu pentru examene. pentru că în cazul deosebirilor.8. incorect. măsura arestării ofiŃerului care a instrumentat cauza şi a afirmat că poate dovedi că cele două documente secrete nu au legătură cu Dreyfus. şi şase colete cu segmente 360 . DeclaraŃia grafologului Bertillon: RaŃionamentul greşit potrivit căruia asemănările şi deosebirile dintre scrisul lui Dreyfus şi cel de pe borderou atestă vinovăŃia. raŃionamentul greşit al grafologului. Efectul Halo: specialist grafolog egal cunoscător sigur. Probe în acuzare: faptul ca borderoul avea pe el menŃiuni scrise asemănătoare cu scrisul lui Dreyfus. 1. este ucisă cu o ferocitate dementă. Interpretarea univocă a documentelor secrete susceptibile de cel puŃin două interpretări. Înscrisurile secrete prezentate instanŃei: D.4. care apar ca surse indirecte ale erorii judiciare337. Consiliul de Miniştri dispune. Anca Broscotean. 2. reaua-credinŃă a celor implicaŃi în cercetarea cazului şi a celor care aveau cunoştinŃe de nevinovăŃia lui Dreyfus. nu înseamnă Dreyfus. proba incontestabilă. În recurs: InstanŃa persistă în eroare. în vârstă de 18 ani. 337 AFACEREA ANCA În vara anului 1977. Dreyfus şi-ar fi modificat deliberat scrisul pentru a nu fi recunoscut.

Aspecte legate de interpretarea probelor în acuzare 1. executarea pedepsei fiind anterior suspendată prin ordinul procurorului general. prietena soŃilor Samoilescu. Cedând psihic. 2. în urma cercetărilor efectuate într-un timp record. 4. Astfel. în final. o poziŃie oscilantă: un alt martor. Procuratura s-a văzut nevoită să revizuiască dosarul prin care s-au susŃinut învinuirile ce i-au adus lui Samoilescu condamnarea. A. declaraŃiile martorilor au fost obŃinute prin derutarea acestora în cadrul recunoaşterii de obiecte sau prin presiuni psihice: martora principală. prin tortura după metode inchizitoriale. IniŃial fusese scos din cauză pe baza probelor adunate până atunci.desprinse din cadavrul ciopârŃit sunt găsite în puncte diferite din parcurile Capitalei. deşi nu plana asupra sa nici cea mai mică umbră de îndoială. în cursul anchetei având. acuzată de complicitate la omor deosebit de grav. deşi datorită procesului de hemoliză rezultat în urma spălării cu apă a pardoselii nu se putea stabili grupa de 361 . Cel mai înspăimântător fapt al acestei pseudo-anchete judiciare a fost însă modul de audiere al principalilor învinuiŃi: Gheorghe Samoilescu şi soŃia sa Elisabeta (TuŃi). scoaterea de sub urmărire penală a acestuia. Echipa de anchetatori. Zvonul despre un nou Rîmaru alarmează autorităŃile care ordonă prinderea de urgenŃă a ucigaşului. în general. deşi aceasta a fost infirmată de alte mărturii. a fost arestat imediat şi Ńinut 51 zile în arest. îl găseşte vinovat pe Gheorghe Samoilescu. ordonând. Petele de sânge descoperite în baia apartamentului părinŃilor lui Samoilescu au fost considerate ca aparŃinând cu certitudine victimei. Samoilescu este condamnat la 25 de ani închisoare şi executase deja 4 ani de detenŃie. care susŃinuse iniŃial alibiul în favoarea inculpatului pentru ziua crimei. agravată şi de suferinŃele fizice provocate în cazul lui Samoilescu. deşi este ştiut că un fapt de o asemenea natură nu poate constitui o probă pertinentă şi concludentă în faŃa instanŃei. Sinuciderea părinŃilor inculpatului în cursul urmăririi penale a fost interpretată ca dovadă a vinovăŃiei acestuia „fiind consecinŃa temerii de urmările omorului comis în locuinŃa lor şi ale participării Silviei Samoilescu (mama inculpatului) la secŃionarea şi transportul cadavrului”. vecinul tatălui inculpatului. audiere efectuată în condiŃii de teroare psihică. o cunoştinŃă întâmplătoare a victimei. În cazul Anca. prin modul cum a fost administrată proba testimonială s-a demonstrat clar încălcarea dispoziŃiilor procedurale de către echipa de anchetatori. Elisabeta Samoilescu a scris pur şi simplu declaraŃia prin care afirma vinovăŃia soŃului său după dictarea anchetatorilor. Romca Cosmici. care îşi mărturiseşte vinovăŃia şi în cazul Anca. 3. este arestat adevăratul criminal. când absolut întâmplător. declarând că nu cunoaşte nimic în legătură cu cauza. şi-a schimbat ulterior declaraŃia.

a fost interpretată cert în defavoarea învinuitului. Concluziile. nu se fabricase încă în anii 1971-1972. Cel puŃin un colet. soŃia acestuia. Astfel. când martorii au susŃinut că le-au văzut la aceştia. De altfel. oră pentru care inculpatul avea alibi susŃinut cu martori. atunci când concluziile acestora erau incerte. deoarece exista un martor ocular care a stabilit ora depunerii acestuia. Tipul de sacoşă pe care unii martori l-au recunoscut ca aparŃinând familiei Samoilescu. vecini ai inculpatului. B. Ignorarea probelor în apărare Au existat probe clare care demonstrau că Samoilescu nu poate fi autorul crimei. iar sacoşele respective erau obiecte de serie fără elemente de individualizare. prin concluziile sale. Amprentele papilare de pe ambalajul coletelor nu aparŃineau lui Samoilescu. fiind evidentă încălcarea expertizelor de specialitate sau interpretarea lor în defavoarea inculpatului. abia efectuase un stagiu de instruire în Iugoslavia). C. iar în anul în cauză – 1977 –. în general. care însă au fost înlăturate: Astfel. irelevantă. expertiza biodetecŃiei comportamentului simulat a fost efectiv ignorată de anchetator şi plasată în afara 362 . Samoilescu nu l-ar fi putut depune. deşi susŃinerile se refereau la perioade situate cu 5-7 ani în urmă.sânge din care provenea. o urmă neutră. în ambele testări efectuate. Procesele verbale de recunoaştere a corpurilor delicte au fost întocmite. în actele procedurale s-a consemnat că martorii recunosc cu certitudine lucrurile ca aparŃinând părinŃilor inculpatului. au fost cert negative. Dat fiind caracterul de relativă noutate al acestei tehnici de investigaŃie în România (cu aceasta se lucra la Institutul de Criminalistică din 1975. fără a fi incluse întrun grup de obiecte cu caracteristici apropiate. cu încălcarea dispoziŃiilor procedurale şi cu ignorarea principiilor psihologiei judiciare: martorilor le-au fost prezentate numai corpurile delicte ca atare. Încălcarea exigenŃelor de competenŃă Considerăm că este necesară tratarea distinctă a problemei încălcării exigenŃelor de competenŃă. psiholog Butoi Tudorel. 5. Astfel. expertul lt. actualmente colonel. cu alte cuvinte a fost evidenŃiată absenŃa stres-ului emoŃional în raport cu problematica critică pentru ambii subiecŃi. încă din faza iniŃială a cercetărilor. a fost solicitată investigarea conduitei simulate a învinuiŃilor Gheorghe Samoilescu şi Elisabeta Samoilescu. alibiul susŃinut de inculpat a fost înlăturat prin mărturia unei singure persoane deşi aceasta a fost contrazisă de declaraŃiile altor martori.

care excludeau vinovăŃia lui Gheorghe Samoilescu. dar o eroare provocată. mai ales. Probele evidente. respectiv a condamnării unui om nevinovat. iar intima convingere a judecătorului. a fost interpretată în defavoarea lui Samoilescu. însăşi intima convingere nu a îndeplinit acest rol. „manipulată” în direcŃia dorită. de a face cu o eroare judiciară prin consecinŃele hotărârii definitive pronunŃate de instanŃa de judecată – condamnarea pe nedrept a inculpatului. a surselor de distorsiune psihologică implicate în mecanismul de producere a erorii judiciare. Este vorba. iar concluziile sale ar fi trebuit să meargă în direcŃia stabilirii psihopatiei autorului (aşa cum s-a întâmplat în cazul adevăratului criminal). pentru simplul motiv că nu era posibil acest lucru: totul fusese înscenat cu minuŃiozitate. Expertiza psihiatrică a fost efectuată „de un organ necompetent”. D.1981. în primul rând de încălcarea exigenŃelor legale: întreaga anchetă penală a fost condusă. fuseseră înlăturate toate urmele care ar fi putut da naştere unor cât de mici suspiciuni. deoarece pârghiile controlului ierarhic s-ar fi pus în mişcare şi ar fi împins lucrurile în direcŃia dorită. InstanŃa şi-ar fi putut exercita mai insistent rolul activ. În cazul Anca. oricum. irelevantă prin concluziile prezentate. probele în acuzare sunau verosimil şi convingător.07. A fost o eroare judiciară provocată. prin administrarea probelor propuse de organul de urmărire penală în dovedirea vinovăŃiei inculpatului. cu încălcarea celor mai elementare reguli procedurale şi. îndoieli. ar fi fost inutil. din raŃiuni care excedau sfera vinovăŃiei sale în comiterea faptei. a prezumŃiei de nevinovăŃie. Problema convingerii intime a instanŃei de judecată Am precizat deja că intima convingere a judecătorului în pronunŃarea hotărârii reprezenta o ultimă şansă de anihilare a distorsiunilor provocate în cursul procesului. încă din faza anchetei penale. au fost înlăturate sau neglijate. a fost dirijată. după cum releva ordonanŃa de scoatere de sub urmărire penală a lui Samoilescu din 15. de la bun început. o înscenare diabolică realizată încă din faza urmăririi penale. spre demonstrarea vinovăŃiei bănuitului. Se constată astfel intervenŃia. ca izvor imediat al erorii judiciare. după cum susŃine Procuratura în ordonanŃa de scoatere de sub urmărire penală. ca 363 . deci. proba expertiză a măsurătorii deschiderii dintre degetul gros şi degetul arătător. învinuitul antecondamnat încă din faza cercetării şi urmăririi penale. dar nu este sigur că ar fi reuşit să contracareze versiunea organului de anchetă şi. ceea ce nu era cazul lui Samoilescu. când au fost administrate numai probe în acuzare. printre care unele obŃinute cu încălcarea normelor procedurale.probatoriului necesar cauzei. În sinteză: Avem. De asemenea.

neexistând nici o probă în susŃinerea acuzaŃiei) – pentru a potoli lucrurile şi a preveni scandalul care deja se prefigura. când inevitabilul se produsese a fost evidentă reaua-credinŃă a anchetatorilor: lipsa de scrupule şi perseverenŃa. la proporŃiile acestea. AutorităŃile au ordonat pedepsirea extrem de severă a lui Samoilescu. răspunderea 364 . datorită mecanismului specific statului totalitar. toate pe fondul obedienŃei faŃă de Puterea atotputernică şi al carierismului. au fost încălcate dispoziŃiile procedurale privitoare la tactica şi psihologia ascultării învinuiŃilor. în condiŃiile relei-credinŃe a organismului de urmărire penală în administrarea şi aprecierea probelor şi formularea concluziilor. Este vorba. Aceasta Ńine de conştiinŃa fiecăruia. a martorilor. din treaptă în treaptă. oameni pentru care frica de a nu-şi pierde „scaunul”. Aprecierea în termeni juridici a releicredinŃe a activităŃii anchetatorilor nu aruncă decât o vagă lumină asupra celor petrecute în realitate: era neapărată nevoie de un „Ńap ispăşitor” şi a fost găsit în persoana ghinionistului Gheorghe Samoilescu. prin fapta lor. ci şi apărarea poziŃiei psihice a învinuitului socotit nevinovat până în momentul rămânerii definitive a hotărârii. deoarece executau ordinul unui superior şi. în special.principiu esenŃial care asigură nu numai desfăşurarea în condiŃii de legalitate a cercetării şi urmăririi penale. a expertizei psihiatrice şi a celor sanguine efectuate în cauză. dar nu trebuie să uităm faptul că totul a fost posibil. arestat sub o învinuire oarecare în speranŃa liniştirii spiritelor agitate. cu consecinŃe psihice incalculabile. în adunarea probelor pentru susŃinerea vinovăŃiei unui om pe care îl ştiau nevinovat. este vorba de încălcarea exigenŃelor etice şi moral-juridice. Totodată. de a nu-şi periclita propria situaŃie a însemnat mai mult decât gândul că un om nevinovat urma. aproape diabolică. monstruoase. chiar condamnarea lui la moarte. valoarea unui „imperativ categoric” perceput ca atare de persoanele abilitate să instrumenteze cauza penală şi care s-au grăbit să-l îndeplinească cu frică pentru propria situaŃie. dar şi cu siguranŃa „spatelui acoperit” şi cu conştiinŃa împăcată. să fie condamnat pe nedrept. deci. care a făcut ca ordinul şefului statului să aibă. pe linia subordonării ierarhice. Încercând surprinderea în planul psihologic a reflectării faptelor prezentate. prin ignorarea expertizei biodetecŃiei judiciare. fenomen pe care l-au denumit generic în termenii „încălcării exigenŃelor etice şi moral-juridice” de către anchetatori. Dar. în al doilea rând. Ulterior. s-ar putea spune că iniŃial a fost vorba de încercarea de găsire a unei soluŃii de moment – arestarea lui Samoilescu pentru furtul medalionului (nelegală în esenŃă. Dar o dată format „bulgărele de zăpadă” el nu a mai putut fi oprit şi a luat-o la vale transformându-se într-o adevărată avalanşă. de nerespectarea exigenŃelor de competenŃă. precum şi la efectuarea recunoaşterii de obiecte.

indiferenŃei. De aceea putem spune că este aproape imposibil ca mărturia de bună-credinŃă să fie sursă a erorii judiciare: ea este la rândul ei. aceasta însemnând în primul rând capacitatea lui psihică de a înŃelege caracterul de noutate al acestei tehnologii şi importanŃa sa în soluŃionarea cauzelor judiciare. interes sau indiferenŃă”. un fragment de adevăr au tăcut de teamă. Ei se situează pe poziŃia psihologică a „relei-credinŃe”. ale căror concluzii să fie apreciate la valoarea lor reală şi coroborate cu alte mijloace de probă revelatoare pentru nu le revenea în mod direct. produsul erorii în care s-a aflat martorul în legătură cu împrejurările de fapt ale cauzei. unul din marii maeştri ai Baroului din Paris aprecia că „persoanele care deŃineau. Printre aceste persoane se număra. fie că aceasta s-a datora fricii. deşi aceasta se putea realiza prin administrarea altor probe. ce reprezintă împrejurări esenŃiale ale cauzei. urmare firească a încălcării exigenŃelor etice şi moral-juridice. se poate vorbi de mărturia de bună-credinŃă ca sursă a erorii judiciare. Lipseşte aici intenŃia fabricării unei versiuni mincinoase care să îndrume pe o pistă falsă cercetarea. încălcarea exigenŃelor legale şi de competenŃă a fost realizată cu bunăştiinŃă. 365 . fiecare în parte. şi martorii audiaŃi în proces. a unui „alibi” care să nu poată fi combătut printr-o probă contrară. care presupun adaptarea pregătirii de specialitate a magistratului la cerinŃele tehnologiei judiciare moderne. proba testimonială administrată în cauza respectivă care este adesea o probă esenŃială în clarificarea situaŃiei de fapt şi care.a) Un asemenea factor îl poate constitui. fie că nu au spus adevărul în legătură cu faptele cunoscute de ei. iar atitudinea lor este folosită de persoanele interesate pentru construirea unei versiuni mincinoase. Numai când intervin şi alte surse de distorsiune. întemeiată pe buna sa credinŃă. solicitând contribuŃia expertizelor de specialitate în procesul penal. Analizând cauzele unor erori judiciare în procese penale celebre. b) Un alt posibil izvor direct al erorii judiciare îl constituie exigenŃele de competenŃă. explicată în literatura juridică prin conceptul unghiului de deviere. poate duce la aflarea adevărului şi la stabilirea vinovăŃiei inculpatului. coroborată cu alte probe administrate. chiar dacă mărturia ar fi născut îndoială sau relatări false. atunci când nu s-a făcut dovada contrară. în primul rând. că lucrurile s-au petrecut în realitate astfel cum el le-a perceput şi le-a relatat. sub formă de probe. iar în plan intenŃional îi corespunde convingerea martorului. care fie că au tăcut. interesului. mai sus amintite. Aşadar. Ńinând de exigenŃe de competenŃă. desigur. deoarece cu intenŃie au ascuns sau denaturat adevărul în relatările lor.

spre păreri preconcepute. ca posibile surse de distorsiune implicate în erorile judiciare. o contribuŃie în garantarea practică a principiului prezumŃiei de nevinovăŃie o au şi expertizele criminalistice. c) Cât despre exigenŃele moral-juridice şi etice. ele raportează activitatea magistratului la valorile morale general acceptate de societate. p. La nivelul organelor de cercetare (organe de poliŃie şi organe ale parchetului) În contextul întregului sistem probator de la noi. este imprudent sau neglijent în exercitarea atribuŃiilor sale. Motivul probaŃiunii ca sursă de eroare. se subsumează conceptului de „rea-credinŃă” a magistratului. 1982. 366 . de înclinarea spre cazuri rare.5. ca un concept operaŃional generic pe care l-am identificat ca o sursă directă principală a erorii judiciare.5. Bucureşti. a) Unele din cauzele obiective ale erorilor expertizei criminalistice se pot datora: Expertului care nu are cunoştinŃe temeinice în domeniul ştiinŃei criminalistice şi al metodelor de expertiză pe care le utilizează. pe care le-am folosit până acum. CalităŃii judecăŃilor expertului criminalist influenŃate de vanitate şi orgoliu. ExistenŃa unor lacune în ceea ce priveşte aceste exigenŃe. Ion Anghelescu. ale cărei rezultate să fie recunoscute şi apreciate la justa lor valoare. 272-287. limite. de impunerea ei ca o probă serioasă în procesul penal.. să capete. În al doilea rând. 8. vol.aflarea adevărului. la valorile morale acceptate de propria conştiinŃă şi impuse în practică. Izvoare şi surse de eroare în demersul judiciar 8. efectuând examinări incomplete sau de suprafaŃă. spre concluzii lipsite de logică. care excede sfera convingerii intime. surse de eroare) I. este superficial în activitatea de cercetare. scurte extrase selectiv şi prelucrări personale. cum s-ar spune în limbajul juridic. contribuŃia g-ral dr. 338 Vezi în Tratat practic de criminalistică. opozabilitate erga omnes. Expertiza criminalistică338 (posibilităŃi. la ansamblul drepturilor şi îndatoririlor prescrise de profesia sa şi aplicabile în fiecare cauză judiciară în parte.1. trebuie să Ńinem cont şi de răspândirea tehnologiei respective din punct de vedere al utilizării ei în practică. Editura M.IV.I.

care îl pot influenŃa în concluziile formulate. Comportamentul birocratic. Vom analiza câteva categorii de erori care pot apărea în expertiza criminalistică: 1. care. Cel mai adesea. Depăşirii competenŃei sale profesionale sau încercării de a rezolva prin expertiză probleme de ordin juridic. Neîncrederea în sine. importante sunt: Teama de răspundere. fără a fi permanent supusă spiritului critic şi gândirii creatoare a expertului. face ca în materialul recoltat să apară unele componente organice sau anorganice străine acesteia. cu precădere a laboranŃilor. ci ca un Ńel. ExistenŃa unei concepŃii lipsită de exigenŃă cu privire la exercitarea profesiei de expert. persistă. Întreruperii repetate a expertului criminalist de la executarea cu continuitate a cercetărilor ştiinŃifice de laborator. care vor conduce uneori la imposibilitatea separării lor de componentele caracteristice urmei în litigiu şi deci la formularea unei concluzii eronate. nu ca mijloc de cercetare. erorile se produc ca urmare a ambalării în acelaşi loc a urmei în litigiu cu probele de comparaŃie. Atitudinea temerară.Fetişizării tehnicii. În aceste împrejurări. ActivităŃii auxiliarilor expertului criminalist. Participării expertului criminalist la realizarea unor acte de urmărire penală. determinând în final concluzii eronate. Lipsei experienŃei practice a expertului criminalist. b) Dintre cauzele subiective care pot genera erori în expertiza criminalistică. riscul de a greşi în investigaŃii. Lipsa de organizare a activităŃilor. O altă sursă de eroare o poate constitui şi contaminarea produselor în litigiu în procesul pregătirii în laborator. din lipsa unei metodologii specifice de preparare a probelor 367 . întrucât. în pofida progresului tehnic. Erori produse ca urmare a ridicării şi ambalării necorespunzătoare a urmelor sau a corpurilor delicte Orice abatere de la normele criminalistice de ridicare şi ambalare a urmei unui corp delict poate fi o sursă de eroare. nepregătind proba în litigiu sau pe cea de comparaŃie în prezenŃa expertului. pot greşi. Aplicării tehnicii. O simplă ridicare a urmei-materie de pe obiectul purtător. Acelaşi deznodământ nedorit îl poate produce şi o ambalare necorespunzătoare a urmelor în litigiu. executată în mod necorespunzător. în vederea examinării.

conduce în mod sigur la instalarea unei erori în concluziile formulate339. 3. trăsăturile. sau o copie a benzii magnetice. inversarea sau neinversarea. laseri. Exemplu: Într-o expertiză dactiloscopică. 2. 340 Exemplu: În cazul urmelor materiale (de sticlă. sânge). în ipoteza unei simple modificări a parametrilor tehnicii de lucru în examinarea modelelor de comparaŃie faŃă de parametrii utilizaŃi în cercetarea probelor în litigiu.pentru expertiză ori din neglijenŃa expertului criminalist. căci altfel se ajunge lesne la erori340. îngreunându-se formarea unei concluzii juste. oricât de bine ar fi realizată fotocopia originalului. plastic. Dar şi în aceste cazuri. 341 Exemplu: ComparaŃia între urma lăsată de încălŃămintea presupusului infractor găsită la locul faptei. Expertiza grafică nu trebuie efectuată niciodată după copii xerox. spermă. deoarece în cazul existenŃei ştersăturii. nu se pot determina componentele acesteia şi deci nu se poate formula o concluzie justă. 368 339 . microscoape şi calculatoare electronice) care. şi încălŃăminte generează eroarea. răzăturii. în condiŃii de laborator. ci cu o urmă creată în mod experimental cu ajutorul acestuia. dacă nu se cercetează urma propriu-zisă. se poate ajunge la contaminarea probei în litigiu pe plan calitativ sau cantitativ cu o serie de elemente străine. examinate şi puse în evidenŃă în cuprinsul expertizei criminalistice. a clişeului urmei digitale poate determina erori privind identitatea persoanei. 4. În majoritatea expertizelor criminalistice se folosesc şi mijloace tehnice (spectrometru. nu apar ca pe original. Erori produse prin compararea urmei cu obiectul creator de urmă Regula potrivit căreia urma infracŃiunii nu se compară cu obiectul creator. şi deci nu pot fi percepute. pot apărea o serie de deformări care pot genera erori. Erori produse prin neexaminarea originalului Expertul este obligat să efectueze examinarea urmei după originalul urmei sau probei în litigiu. Erori produse prin neexaminarea probelor în aceleaşi condiŃii. după caz. Există discuŃii în privinŃa efectuării expertizei după copii în cazul expertizei grafice şi a vocii şi vorbirii. este de natură să genereze erori dacă este încălcată341. gazocromatografe. tuş. spectrografe. ComparaŃia se face între urma lăsată de încălŃăminte şi urma creată experimental. urmele de apăsare etc.

Se poate vorbi de funcŃia de preponderenŃă a unor părŃi izolate asupra ansamblului imaginii obiectului examinat. trebuie apreciată de expert ca un amănunt accidental. 6. 7. deci o cale sigură de înlăturare a erorii şi a implicaŃiilor ei nefaste în procesul judiciar. Detaliile relevante în urmă sau proba în litigiu pot constitui caracteristici cu valoare identificatoare numai dacă au o frecvenŃă constantă. în expertiza criminalistică o garanŃie a stabilirii adevărului ştiinŃific. este necesar să se sublinieze că examinarea aceleiaşi urme cu ajutorul tuturor posibilităŃilor oferite de ştiinŃă constituie. O sursă de eroare în expertiza criminalistică poate fi introducerea de către expert a unor caracteristici foarte relative sau nespecifice în complexul de caracteristici care urmează a fi cercetate pentru formularea concluziei. pentru obŃinerea întregii cantităŃi de informaŃie ştiinŃifică. Atunci când un detaliu nu are o repetabilitate constantă. Expertul cu experienŃă ştie că nu poate întâlni în toate cazurile. care să permită gradarea concluziei. astfel încât să înceteze orice îndoială cu privire la identitatea acestora. experienŃei şi datelor oferite de urmele şi probele de comparaŃie examinate. Erori produse din cauza aprecierii necorespunzătoare a detaliilor nesemnificative Unele detalii găsite într-o urmă supusă expertizei pot fi uneori nesemnificative. se poate instala eroarea în condiŃiile expertului. Erori produse în procesul constatării şi interpretării caracteristicilor identificatoare Ca urmare a neevaluării totale a caracteristicilor identificatoare generale şi individuale oferite de proba în litigiu şi de modelele de comparaŃie. În raport de valoarea caracteristicilor identificatoare constatate de expert apare uneori necesitatea gradării concluziilor. Erori produse ca urmare a nefolosirii tuturor mijloacelor şi metodelor de expertiză. 369 . Pe baza unei practici îndelungate. mai ales atunci când expertul nu reuşeşte să le aprecieze ca atare şi să stabilească cum au acŃionat asupra lor agenŃii modificatori. o nouă pistă de cercetare. o concordanŃă deplină între toate caracteristicile identificatoare.5. determinând concluzii în cercetarea de laborator a acestora. Este important pentru expert să reŃină că un detaliu poate deschide. este rezultatul reunirii cunoştinŃelor de specialitate. uneori. Etalonul vizat.

trece în faza raŃionamentului necesar unei cercetări ştiinŃifice. În momentul în care începe să-şi pună întrebări. Lipsa posibilităŃii unei examinări prealabile a probei asupra căruia expertul este chemat să se pronunŃe. Erori de măsurare sau de calcul Măsurarea şi calculele sunt făcute de către expert în etapa intuitivă. posibil-real. Necesitatea nuanŃării unor aprecieri. Formularea unor concluzii de mare probabilitate etc. 11. Erori produse prin aprecieri subiective Subiectivismul poate fi determinat de: InformaŃiile însoŃitoare actului procedural de dispunere a expertizei. Confruntarea personală a expertului cu inculpatul în faŃa tribunalului. Erori verbale sau scrise (folosirea eronată a termenilor). ForŃa sugestivă a unor date preliminare. dacă nu are la dispoziŃie cel puŃin modelele 370 .8. 10. Erori de logică Asemenea erori sunt: Erori de logică formală (aprecierea incorectă a deducŃiilor). Teama de a contrazice o apreciere aproape stabilită sau grija de a nu dezamăgi. Netemeinicia concluziilor poate fi rezultatul crizei de timp. va produce eroare şi în raŃionamentele întemeiate pe acesta. Erori datorate nerespectării raportului logic cauză-efect etc. datorate confuziei în delimitarea categoriilor filosofice: necesar-întâmplător. Necesitatea unei continue perfecŃionări în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate şi gradul de obiectivitate. Erori produse prin nerespectarea principiilor de bază ale demonstraŃiei. Erori materiale (relatarea greşită a faptelor). făcută de expert în activitatea de măsurare ori în calcule. identitate-asemănare. orice greşeală. 9. Erori produse prin examinarea unui scris sau a unei voci în limbi străine Expertul nu trebuie să procedeze niciodată la compararea grafică a două manuscrise străine. Ca atare. Erori generate de raŃionamente greşite.

probabil la Centrul de Cercetare din Los Alamos – New Mexico. 12.. Erori produse ca urmare a imperfecŃiunii unor metode de expertiză criminalistică Timpul foarte scurt în care au pătruns în expertiza criminalistică un număr mare de metode. pentru prima dată bomba atomică. la rândul ei. se găseşte o pistă de cercetare a spionilor sovietici infiltraŃi în puncte importante. atunci când proba în litigiu permite. În aceste situaŃii. când a ajuns 371 . declarat şeful spionajului sovietic din SUA. 342 CAZUL ROSENBERG La data de 23 septembrie 1949. Acesta declară că a fost înscris în Grupul Tinerilor Comunişti. 13. dar nu respectă principiul potrivit căruia aceleaşi cauze produc. Este indicat ca cercetarea să fie făcută de un expert criminalist din zona lingvistică respectivă. undeva. Uniunea Sovietică experimentează. difracŃia şi absorbŃia. Se impune. La nivelul instanŃelor judecătoreşti 1. iar mai târziu. spectrofotometria. ca expertul să efectueze mai multe examinări repetate. aceleaşi efecte. se produce o scurgere de informaŃii. Mai frecvente sunt cazurile de condamnare a unui nevinovat342 în locul adevăratului vinovat. II. nu a permis efectuarea unei game largi de experimente şi. Este descoperit un anume David Greenglass.alfabetice ale Ńării respective. pentru a se evita orice posibilitate de eroare. care cunoaşte bine limba. se deduce că. tehnician la centrul de cercetare mai sus-menŃionat. printre care: spectografia. relativ recente. în aceleaşi condiŃii. eroarea poate apărea datorită diferenŃelor survenite între caracteristicile urmei în litigiu şi a modelului de comparaŃie ca urmare a condiŃiilor diferite în care au fost create. Eroarea poate să apară şi atunci când expertul face experimentul impus. unele dintre aceste metode de investigare ştiinŃifică pot prezenta şi unele imperfecŃiuni. filtrul optic etc. 2. După arestarea lui Harry Gold. În condiŃiile în care secretul acestei arme îl deŃinea doar SUA. Cazurile în care o persoană este condamnată pentru o crimă care nu a fost săvârşită. Erori produse prin neefectuarea experimentelor Neefectuarea experimentelor este de natură să pună pe expert în imposibilitatea de a formula o concluzie exactă şi uneori poate chiar să determine instalarea erorii. ale ştiinŃei şi tehnicii. deci.

372 . s-a constatat că Julius Rosenberg vându-se. Ethel Rosenberg a fost nevinovată. secrete Uniunii Sovietice. DeclaraŃia lui Harry Gold. o dată cu ridicarea secretului asupra dosarelor afacerii şi studierea unor documente din arhiva FBI. instanŃa de judecată îi găseşte vinovaŃi de spionaj şi îi condamnă la moarte. opinia publică americană cere condamnarea celor doi Rosenberg. Date rezultate din cercetarea la faŃa locului: La percheziŃia efectuată în apartamentul lui David Greenglass s-au găsit câteva file pline cu formule matematice scrise de Julius Rosenberg. Julius Rosenberg. Erori de interpretare: Răsplata pentru predarea planurilor bombei atomice către sovietici a constat în cele 4 ceasuri de fabricaŃie sovietică. Deşi apărarea şi-a făcut bine datoria. Refuzul recunoaşterii vinovăŃiei chiar şi pe scaunul electric. Obiectele reŃinute la percheziŃie şi considerate ca probe materiale au fost utilizate în scopuri de spionaj. La data de 19 iunie 1953. Concluziile cercetărilor conform cărora formulele de pe foile găsite nu aparŃin planului bombei. O dată cu el fusese executată şi soŃia sa Ethel. fotografia lui Greenglass. o cutie pentru chetă pe care cei doi au folosit-o în ajutorarea republicanilor spanioli şi o masă-consolă cu fundul dublu. Astfel. în calitate de şef al spionajului sovietic în SUA. Din percheziŃia efectuată în apartamentul Rosenberg au fost reŃinute: 4 ceasuri ieftine de fabricaŃie sovietică. Julius Rosenberg şi soŃia sa Ethel. nu îi cunoaşte pe cei doi soŃi (chiar şi atunci când lui Gold i s-au oferit circumstanŃe atenuante în schimbul recunoaşterii celor doi. întradevăr. Faptul că Greenglass nu avea acces la plan. a fost obligat de către cumnatul său. Efecte psihologice de distorsiune a intimei convingeri IgnoranŃa faŃă de: Faptul că probele administrate erau irelevante. Având în vedere gravitatea faptei prin consecinŃele ei dezastruoase. sunt arestaŃi şi acuzaŃi de spionaj. soŃii Rosenberg sunt executaŃi pe scaunul electric. iar probele materiale invocate au fost irelevante. la aproape 3 ani de la arestare. Considerarea filelor cu formule matematice ca fiind părŃi din planul armei atomice. În 1975. să sustragă planul bombei atomice.tehnician la această bază. totuşi. care nu avusese nici o implicaŃie în această afacere şi nici în alte afaceri de aceeaşi natură. care. la moarte. declaraŃia a fost menŃinută). alte fotografii cu prietenii familiei Rosenberg.

373 . în justiŃie. Germania şi Rusia au făcut deja mobilizarea. Ziarele scriu despre oportunitatea sau nu a războiului. deputat şi director al unui ziar. FranŃa se pregăteşte şi ea să le urmeze. reducând ancheta la minimum343. Fie că în concluziile sale. ⇒ pe declaraŃiile inexacte ale unor martori mincinoşi sau chiar de bună-credinŃă. N-o să-i lăsăm în urma noastră pe aceşti trădători”. concluzii eronate. care. Austria. Julius şi Ethel Rosenberg au fost şi rămân pilda victimelor intoleranŃei. primul lucru pe care-l vom face va fi să-l împuşcăm pe Jaures. din elemente exacte. 3. în ziarul „La Sociale”. Pentru poziŃia sa. vândut. un socialist convins. 343 CAZUL RAOUL VILLAIN Este 31 iulie 1914.Fie pentru că justiŃia a tras. scria: „De cum se va declara războiul. SituaŃiile când răspunderea pentru eroarea judiciară revine justiŃiei care a neglijat să lămurească toate aspectele unui proces care părea simplu. dar şi comunişti (în perioada respectivă se derula un vădit proces împotriva evreilor comunişti din SUA). spion german. din păcate. aparŃine tuturor epocilor şi tuturor Ńărilor. ⇒ pe expertize defectuoase. Europa se apropie de primul război. Rea-credinŃă provenită din: Faptul că cei doi soŃi erau evrei. Minciuna lui David Greenglass care s-a răzbunat pe rudele sale pentru nişte neînŃelegeri mai vechi. justiŃia s-a sprijinit: ⇒ pe o precunoaştere mincinoasă a faptei. bazat pe probe inexistente şi sub presiunea unei opinii publice fanatizate. Este un exemplu tipic de acŃiune a politicului şi a mentalităŃilor generate de acesta. Unul dintre ziariştii care luptă din răsputeri pentru împiedicarea războiului este Jean Jaures. şi-ar îndeplini datoria cea mai elementară”. Charles Peguy. el este criticat în majoritatea ziarelor şi este calificat drept trădător. iar Urbain Gobier: „În ajunul războiului. generalul care ar comanda la patru soldaŃi şi un caporal să-l pună la zid pe cetăŃeanul Jaurès şi să-i administreze pe loc plumbul care-i lipseşte din creier. ⇒ pe documente apocrife. Faptul că preşedintele completului de judecată era şi el evreu şi în condiŃiile manifestării unei clemenŃe vizibile faŃă de acuzaŃi s-ar fi declanşat un curent negativ faŃă de evreii din SUA. Faptul că acuzarea a exagerat consecinŃele negative ale faptei. La Paris este mare agitaŃie. Concluzii: CondamnaŃi după un proces inechitabil.

Specialiştii psihiatri au ajuns la concluzia că fapta a fost săvârşită fără discernământ numai datorită faptului că inculpatul provenea dintr-o familie cu deficienŃe psihice: mama nebună. Erori de interpretare Raoul Villain a fost influenŃat de articolele din ziare. tribunalul a hotărât achitarea lui. el acŃionând cu convingerea că face un bine. Va fi arestat în momentul imediat următor asasinatului. asasinul lui Jean Jaurés. instigat poate de astfel de articole. constituită ca parte civilă în acest proces. El nu şi-a negat niciodată fapta pe care nu a regretat-o nici o secundă. fiind prins în flagrant delict. dar va fi judecat după război. soŃia victimei. în restaurantul „Café du Croissant”. lucrurile se prezintă diferenŃiat. tânărul Raoul Villain ia o hotărâre decisivă. 374 .Când pe fondul coincidenŃei în ansamblu a unor acte. El decide ca ziua de 31 iulie 1914 să fie ziua în care va fi ucis primul trădător. La percheziŃia corporală efectuată asupra asasinului se constată prezenŃa a două pistoale. este condamnată la plata cheltuielilor de judecată. a fost achitat. Îl va urmări pe Jean Jaures şi. depoziŃii. război şi patriotism se lansează în mari discursuri înflăcărate. Efecte psihologice de distorsiune a intimei convingeri IgnoranŃă: În expertiza psihiatrică. va descărca în corpul acestuia două cartuşe din pistolul său. Raoul Villain este arestat la faŃa locului. Este o altă cauză în care politicul se implică în justiŃie. Cinci zile mai târziu. considerându-se că fapta a fost comisă fără premeditare! Date rezultate din cercetarea la faŃa locului Autorul asasinatului. tatăl alcoolic. care era conservator. În aceste condiŃii. A avocaŃilor acuzării care au orientat procesul spre politic. procesul se încheie. La data de 24 martie 1919 începe procesul lui Raoul Villain. iar bunica mistică. Mai mult decât atât. Raoul Villain are 29 de ani şi când este vorba de politică. Guvernul era conservator. Rezultatul procesului putea fi previzibil: acuzatul. Cu toate acestea. Raoul Villain este achitat. iar victima socialistă. Concluzii: Villain a fost prins în flagrant delict. doamna Jaurés. Inculpatul a declarat că cel de-al doilea îi era necesar în cazul blocării primului. a unor contradicŃii. se constată existenŃa unor elemente care nu se conciliază.

de întinderea şi modul în care se răsfrânge aceasta asupra depoziŃiei. datorită importanŃei lor. a întinderii. care. a greşelii involuntare. cel puŃin în acele elemente asupra cărora poartă contradicŃia. martorul ar fi putut să greşească asupra unor împrejurări şi să afirme adevărul cu privire la celelalte. contradicŃiile îmbracă forma erorii. precizarea caracterului. Când între declaraŃiile martorului de bună-credinŃă se constată nepotriviri. Când martorul este de rea-credinŃă. iar pe de altă parte. contradicŃiile îmbracă forma unei atitudini deliberate. iar pe de altă parte. pentru că ar fi greşit ca dintr-o eroare de minimă importanŃă să se deducă în final că tot atât de bine martorul ar fi putut să se înşele. organele judiciare pot aşeza la baza convingerii lor acele părŃi considerate că reflectă adevărul şi îndepărtează pe celelalte. pe de o parte. eroarea trebuie să poarte asupra unor împrejurări esenŃiale. sunt contrafăcute.Se ştie că orice nepotrivire. OperaŃia de aprecierea a depoziŃiilor succesive între care se constată existenŃa unor contradicŃii presupune. fie relei-credinŃe a martorului. Dimpotrivă. deoarece. orice contradicŃie între doi termeni probează falsitatea unuia dintre ei. existenŃa unei contradicŃii între depoziŃiile succesive ale aceluiaş martor indică falsitatea uneia dintre ele. a discredita întreaga mărturie. între care se constată contradicŃii. 375 . atunci când atât prima. în mod necesar trebuie să fi fost percepute şi păstrate în memoria martorului. Pentru a produce astfel de consecinŃe. identificarea cauzei contradicŃiei. în sensul că. ConsecinŃele care decurg de aici asupra aprecierii unor atare mărturii diferă după cum contradicŃia se datorează erorii sau minciunii. Tot astfel. Când contradicŃia dintre depoziŃii se datorează erorii în care s-a aflat martorul. orice inconcordanŃă între două elemente ale depoziŃiilor succesive prestate de acelaşi martor probează falsitatea uneia dintre ele. vădită. lipsite de importanŃă. să greşească şi asupra celorlalte aspecte. adică a măsurii în care se răsfrânge asupra mărturiei. dacă efectele erorii sunt limitate. reŃinerea sau îndepărtarea mărturiei din ansamblul probelor depinde de caracterul. după cum este posibil ca falsitatea să se răsfrângă asupra ambilor termeni. adică este de natură a modifica datele în care se circumscrie. adică a minciunii. cât şi cea de-a doua depoziŃie. pe de o parte. Mărturia este divizibilă. De aceea. dacă priveşte un element intrinsec. acestea nu sunt de natură a se răsfrânge. dacă poartă asupra unor circumstanŃe secundare. dacă eroarea este grosieră. Cel mai frecvent însă. ContradicŃiile dintre depoziŃiile succesive ale aceluiaşi martor se poate datora fie bunei-credinŃe. aceasta se răsfrânge asupra întregii mărturii.

numărul lor. existenŃa unui număr sporit de contradicŃii. chiar cu efect limitat la anumite împrejurări.N. ReŃinerea depoziŃiei în întregime sau numai în acele părŃi cu privire la care nu se constată contradicŃii. depinde de încrederea pe care o formează organului judiciar explicaŃia dată de martor cu privire la cauza contradicŃiei. Intima convingere reprezintă starea psihologic-intelectuală şi moralafectivă a persoanelor chemate să aplice legea bazată pe buna lor credinŃă şi în deplin acord cu conştiinŃa lor morală. răspunzători de aplicarea legii. împotriva actelor ilegale. I se cer. revine. conform înaltului grad de responsabilitate pe care îl are profesiunea lor”. bună-credinŃă etc. după care aceste persoane stabilesc adevărul într-un proces. (InstanŃa vis-à-vis de eroare judiciară) Unul din aspectele esenŃiale care condiŃionează pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti este convingerea intimă. în general. ci şi calităŃi morale. retractează una dintre ele. a drepturilor fundamentale ale omului. aşadar. Dacă existenŃa unei singure erori parŃiale. nu doar cunoştinŃe interdisciplinare. SituaŃia este sensibil modificată atunci când martorul. trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană. După închiderea dezbaterilor în fond are loc deliberarea În decembrie 1979. Articolul 1: „Persoanele răspunzătoare de aplicarea legii trebuie să se achite permanent de datoria pe care le-o impune legea. Motivul cercetării judecătoreşti ca sursă de eroare. Articolul 2: „În îndeplinirea sarcinilor pe care le au. este de natură a pune sub semnul întrebării veridicitatea întregii mărturii. în raport de dispoziŃiile legale în vigoare şi aplică consecinŃele prevăzute de lege la situaŃia de fapt stabilită344. Adunarea Generală a O. să apere drepturile fundamentale ale oricărei persoane”. LegislaŃia noastră asigură cadrul personal adecvat formării intimei convingeri. dreptate. ci şi aspectul cantitativ. servind colectivitatea şi protejând orice persoană.2.Nu numai caracterul şi întinderea erorii trebuie luate în considerare la aprecierea mărturiilor discordante.5. 376 344 . El trebuie să aibă în vedere valori umane perene: adevăr.U. nu este de natură a se răsfrânge asupra întregii mărturii. între ale cărui depoziŃii există contradicŃii. Judecătorul este supus unor exigenŃe cât priveşte pregătirea profesională. 8. cunoaşterea dispoziŃiilor de drept material şi procesual. de măsura în care această explicaŃie se armonizează cu celelalte probe. a adoptat „Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii”.

după care judecătorii sunt obligaŃi să-şi spună părerea. va trebui să o motiveze. la ea participând numai membrii completului. Trebuie arătat că dreptul subiectiv la intima convingere cunoaşte limite impuse de lege. Intima convingere. curajul propriei opinii. ordonanŃă. Deliberarea are caracter secret. în luarea hotărârii numai legii. 377 . ultimul cuvânt avându-l preşedintele. egală. bine argumentată. ca sursă de eroare. În procesul judiciar un rol are şi avocatul a cărui intimă convingere nu trebuie să fie guvernată numai de promovarea şi apărarea intereselor clientului. Judecătorul trebuie să se supună legii. pentru a nu-i influenŃa pe cei care au o mai mică experienŃă. garantarea este dată de moralitatea şi buna-credinŃă a judecătorului. va dovedi în acest caz forŃa convingerii intime. Încălcarea acestor garanŃii este de natură să ducă la eludarea legii. caz în care judecătorul aflat într-o asemenea situaŃie. Intima convingere beneficiază şi de garanŃii legale: separarea puterilor constituŃionale în stat şi independenŃa judecătorilor care se supun. organul de urmărire penală (fie cel de cercetare. să realizezi un act injust. activitate care se reflectă în actul prin care vor dispune: rezoluŃie. Sub aspect etic. simŃul moral. să genereze erori judiciare cu consecinŃe nefaste asupra participanŃilor la procesul judiciar şi care este de natură să ştirbească credibilitatea într-o justiŃie parŃială. ci şi de norme deontologice. Din punct de vedere psihologic.completului de judecată. Judecătorii vor avea în vedere chestiunile de fapt şi apoi pe cele de drept. Este posibil ca în cadrul completului de judecată să existe o opinie separată. Opinia separată. vizează şi activitatea organelor de cercetare penală. A abdica de la decizia pe care Ńi-o impune intima convingere înseamnă să-Ńi trădezi profesia. IndependenŃa judecătorilor este şi ea garantată prin inamovibilitatea lor. fie procurorul) va lua decizii în raport cu intima sa convingere. etic şi juridic. proces-verbal. a utilizării criteriilor psihologice. garanŃia convingerii intime este dată de respectarea de către judecător a principiilor şi legilor de formare a probelor.

art. abaterea comportamentelor de la normele şi valorile sociale de bază constituie un fenomen obişnuit.DetenŃia penitenciară - SecŃiunea I FĂPTUITORUL DIN PERSPECTIVA MEDIULUI PRIVATIV 9. Societatea poate fi controlată şi prin folosirea sancŃiunilor. devianŃă şi patologie socială – Editura Hyperion. Dreptul la integrare fizică şi psihică a persoanei este garantat prin articolul 22 din „ConstituŃia României” care prevede ca nimeni să nu fie supus nici unui fel de pedeapsă sau tratament inuman ori degradant. Executarea pedepsei cu închisoarea se face în Rădulescu S. 378 1 . Când este folosită privarea de libertate apar probleme ale drepturilor omului. Pretutindeni sancŃiunile posibile şi măsurile implementate în societate ar trebui să fie folosite înainte de privarea de libertate.1. Puncte de vedere şi accepŃiuni asupra pedepsei prin privarea de libertate În orice societate. NoŃiuni generale. • De evoluŃie ulterioară a personalităŃii sale. Este o situaŃie complexă cu amplă rezonanŃă în modul de viaŃă al individului. 1991. Orice societate judecă comportamentul membrilor săi nu atât din punctul de vedere al motivaŃiilor sale intrinseci. Violarea normelor atrage după sine – cum bine ştim – măsuri punitive şi coercitive345.. Bucureşti. cât şi statului sunt condamnate cu închisoare conform „Codului Penal”. cât mai ales din punctul de vedere al conformării acestui comportament la normele şi valorile recunoscute. Când este folosită privarea de libertate apar probleme deosebite.Capitolul IX PSIHOLOGIA PRIVĂRII DE LIBERTATE . Persoanele cu un comportament antisocial şi care aduc prejudicii atât altor persoane. Anomie.1. Pentru persoana care execută o pedeapsă privativă de libertate. 57. mediul privat pune în ordine două grupuri de probleme: • De adaptare la normele şi valorile specifice acestui cadru de viaŃă.

astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracŃiune să fie pedepsită potrivit vinovăŃiei sale. 1 din „Codul de Procedură Penală” .locuri de detenŃie anume stabilite.1. dacă sunt apŃi. Au fost create şi adoptate o serie de instrumente internaŃionale care să apere şi să garanteze drepturile şi libertăŃile fundamentale. inclusiv al acelora care sunt închişi. • Pe timpul cât se află în închisoare cel în cauză nu trebuie să fie lipsit de libertatea sa şi de drepturile sale a căror suspendare derivă în mod expres sau în mod necesar din această privaŃiune de libertate. a dreptului şi libertăŃii acesteia. Condamnarea persoanelor care au săvârşit infracŃiuni trebuie făcută în urma unui proces penal conform art. apărarea persoanei. 9. • Să pună accentul pe tratamentul uman. la primul Congres al NaŃiunilor Unite – Geneva 1955 – a fost adoptat „Ansamblul de Reguli Minimale pentru Tratamentul DeŃinuŃilor”. proces care are ca scop constatarea în timp şi în mod complet a faptelor. • Să stimuleze echitatea. Astfel. şi participă la acŃiuni educative care să conducă la reeducarea celui condamnat. care a însemnat un jalon important în procesul de reformă penală. Comitetul pentru prevenirea criminalităŃii a recomandat următoarele principii: • Atunci când o persoană este trimisă la închisoare pedeapsa ce i se aplică trebuie să fie considerată ca un mijloc şi nu ca un scop. 379 . Reglementări internaŃionale privind tratamentul infractorilor NaŃiunile Unite s-au ocupat de tratamentul uman al tuturor oamenilor. comitetul de Miniştrii al Consiliului Europei a adoptat un „Standard Minim de Reguli pentru Tratamentul DeŃinuŃilor”. łinând seama de evoluŃia societăŃii şi de schimbările survenite în legătură cu tratamentul deŃinuŃilor. Obiectivele acestui Standard de Reguli sunt: • Să stabilească un aranjament minim de norme. Principiile de bază sunt: • Privarea de libertate se va face în condiŃii morale şi materiale care să asigure respectul necesar faŃă de demnitatea umană. eforturi în această direcŃie s-au făcut la Congresul al VI-lea al NaŃiunilor Unite – Venezuela 1980. În contextul orientărilor menŃionate. De asemenea. unde cei condamnaŃi prestează o muncă utilă. Procesul penal trebuie să contribuie la: apărarea ordinii de drept. la prevenirea infracŃiunilor.2.

toate 380 . j) Dreptul la asistenŃă morală şi religioasă. c) Dreptul la cazare. Restrângerea acută a libertăŃii individuale. mediul închis şi activităŃile monotone. i) Dreptul la contactul cu lumea exterioară. Nici o împrejurare. Privarea de libertate în mediul penitenciar constituie pentru orice om o situaŃie de amplă rezonanŃă în modul său de viaŃă. SancŃiunea pentru aceştia este privarea de libertate. unde deŃinutul este supus efectelor coercitive ale vieŃii de penitenciar.3. • Măsuri împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime. juridice pentru a împiedica săvârşirea unor acte de tortură. propriul respect. regimul autoritar. Măsuri legislative. având un statut de subordonat faŃă de lege. cu intenŃie. h) Dreptul la informare şi plângeri. b) Dreptul la împărŃirea şi clasificarea deŃinuŃilor. 3. f) Dreptul la hrană. k) Dreptul la deŃinere de bunuri. mai ales în scopul de a obŃine de la această persoană sau de la altă persoană terŃă. ConsecinŃele sociopsihologice ale privării de libertate Ca fenomen social criminalitatea lezează interesele societăŃii. Prin „tortură” se înŃelege orice act prin care se provoacă unei persoane. lipsa informării. nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. informaŃii sau mărturisiri. Astfel în „ConvenŃia împotriva torturii” se prevede: 1.• Regulile se vor aplica imparŃial – fără discriminare. iar cei care încalcă regulile sunt etichetaŃi ca atare. d) Dreptul la igienă personală. fizice sau psihice. Actele de tortură se constituie infracŃiuni în raport cu dreptul penal. administrative. atât pe durata detenŃiei. 2. g) Dreptul la servicii medicale. oricare ar fi ea. 9. o durere sau suferinŃe puternice. e) Dreptul la îmbrăcăminte şi aşternut. cât şi după aceea în libertate. 4. Nu poate fi invocat ordinul unui superior pentru a justifica tortura. inumane sau degradante. • Protejarea drepturilor individuale ale deŃinuŃilor: a) Dreptul la primire şi înregistrare.1. relaŃiile impersonale. • Scopul tratamentului persoanelor în custodie va fi în aşa fel susŃinut încât să ocrotească sănătatea.

Bucureşti 1983 381 346 . Analizând izolarea psihică şi psihosocială.. Bucureşti 1996 – selectiv. Cornianu R. b) Din punct de vedere calitativ – privarea de libertate dă naştere unei game complexe de frământări psihice şi psihologice începând cu criza de detenŃie.I.346 Pentru a înŃelege mai bine acest lucru este nevoie să analizăm grupul de oameni privaŃi de libertate. Deosebirile sunt de ordin fundamental şi vizează latura cantitativă cât şi pe cea calitativă: a) Din punct de vedere cantitativ – privarea de libertate se întinde pe perioade mai mari sau mai mici. dar mai rău.. Gheorgh F. c) Supraveghere permanentă. • Specificul populaŃiei penitenciare347 Privarea de libertate îmbracă mai multe forme. nu te poŃi ascunde de partea rea a conduitei celor din jur. posibilităŃile de schimbare aproape că nu există.. În multe cazuri impactul privării de libertate asupra componentelor personalităŃii este dramatic. aici este anulată orice intimitate. totul este la vedere pentru ceilalŃi. pe de altă parte. şi privarea de libertate prin executarea unei pedepse penale într-un loc de detenŃie. Pihologia penitenciară. Santea I. Apar relaŃiile de atracŃie – respingere – indiferenŃă şi a liderilor informali. RelaŃiile interpersonale sunt o golire. scurte extrase şi prelucrări personale. durata condamnării constituind principalul factor stresor.. generând şi permanentizând conduite diferite faŃă de cele avute anterior în mediul liber. 347 Bogdan T. Doi sunt factorii care determină aceste relaŃii interpersonale: • Cadrul specific al penitenciarului a) Mod de organizare. Un loc important îl ocupă relaŃiile interpersonale din cadrul grupurilor de deŃinuŃi care sunt grupuri eterogene. Editura Oscar Print.acestea resimŃite de către deŃinut drept atingeri ale integrităŃii sale ca fiinŃă umană. Penitenciarul creează un tip aparte de relaŃii interpersonale care au un conŃinut dinamic şi modalităŃi aparte de structurare şi manifestare. pe de o parte. o risipire de sine. vom constata că între ele există o multitudine de diferenŃe ce prezintă aspecte specifice şi manifestări complexe. Comportamentul uman în procesul judiciar – Editura Serviciul Editorial şi Cinrmatografic M.. b) Genuri de activităŃi. ViaŃa în închisoare este o viaŃă grea.

Butoi T. Aplicarea pedepsei privative de libertate obligă individul să trăiască într-un mediu de constrângere. obligat să se conformeze regulamentelor de ordine interioară.. internatul. Pe lângă aceste norme formale se dezvoltă o întreagă cultură informală ca mijloc de rezistenŃă la contactul oficial. în sensul de loc de rezistenŃă în care un număr de indivizi care au o situaŃie identică. Mediul închis mai poate fi definit astfel:348 orice ambianŃă unde există o barieră greu de trecut între exterior şi interior. 9..5. 9. CoerciŃia instituŃională are nevoie de autorizarea societăŃii. dar şi o seamă de fenomene specifice. de a personaliza spaŃiul locuit. de a avea contact cu familia. conservării şi promovării anumitor interese personale sau colective ale indivizilor. penitenciarul apare ca un fenomen-instituŃie ca fiind un ansamblu de reguli juridice cu caracter relativ stabil care reglementează un domeniu al relaŃiilor sociale în scopul apărării. Abordarea microsocială a lui E. de a avea iniŃiative.. toate reprezintă medii totale sau medii izolate şi restrânse. cazarma militară. Goffman (1961) pentru a descrie locuinŃa unde indivizii îşi petrec tot timpul (odihnă. barieră ce funcŃionează în dublu sens. E.Privarea de libertate înseamnă controlul crimei în societate şi mai înseamnă închisoare şi deŃinut. 348 Mitrofan N. Zdrenghea V. Goffman consideră închisoarea ca fiind o instituŃie totală. fiind despărŃiŃi de societatea exterioară pentru o perioadă de timp apreciabilă. Psihologie judiciară. de exemplu: închisoarea. Din punct de vedere metodologic.1. În acest sens. Goffman ne dă posibilitatea de a aprecia relaŃiile interumane în raport cu mediul respectiv prin izolarea de unele variabile ce acŃionează în mediul respectiv. Mediul închis (închisoarea) Termenul de mediu închis a fost propus de către E. un asemenea mediu este un laborator natural. duc împreună un ciclu de viaŃă îngrădită prin interdicŃii formale de a desfăşura anumite activităŃi. muncă).1. 382 . în cadrul căreia apar fenomene grupate obişnuite. spitalul. deŃinutul este constrâns juridic şi material să locuiască în instituŃia penitenciară. Problematica deŃinutului Fenomenul-caz al instituŃiei penitenciare este deŃinutul ca fenomen individual aflat într-o situaŃie concretă reglementată de instituŃie. Ca urmare a privării de libertate. grupurilor sau comunităŃilor sociale. azilul.4.

DeŃinutul percepe timpul dintr-o poziŃie coercitivă, apăsătoare şi artificială; astfel se pătrunde în psihologia deŃinutului. El are conştiinŃa faptului că intră în închisoare împotriva voinŃei sale, cu un statut de subordonare pe termen lung şi resimte pierderea libertăŃii cu atât mai dureros cu cât libertatea era mai bogată în perspective şi alternative, iar condiŃiile concrete din penitenciar sunt mai grele. Cu cât este mai preŃuit timpul în libertate (valoarea lui personală) cu atât mai mult pierderea lui prin căderea la închisoare devine dureroasă, mai zdrobitoare, deci, pedeapsa este resimŃită ca fiind mai represivă. Fiecare vine în penitenciar cu un univers specific, plin de contradicŃii, frustrări, neîmpliniri, ca urmare a unei conduite antisociale, a săvârşirii unei infracŃiuni. MulŃi sunt neadaptaŃi social, refractari sau incapabili să se integreze în cerinŃele normelor de convieŃuire socială, sau de o moralitate dubioasă şi au un trecut încărcat care apasă asupra conştiinŃei lor. 9.1.6. PotenŃialul patogen al mediului privativ Venirea în penitenciar tulbură echilibrul personalităŃii printr-o triplă reducere: • A spaŃiului de viaŃă; suspendarea viitorului; • A timpului personal: relativitatea trecutului; izolare; • A comportamentului social: abandon. Stresul prelungit în faza de anchetă, intrarea într-o colectivitate de anonimi, controlul riguros al conduitei, dependenŃa de personal, densitatea maximă (supraaglomerarea) favorizează apariŃia şi cronicizarea unei patologii specifice. Apatia, lipsa iniŃiativei, pierderea interesului pentru lucruri, oameni şi evenimente, anestezia afectivă, incapacitatea de a mai face planuri, resemnarea fatalistă, toate acestea conturează nevroza penitenciară. InexistenŃa unui spaŃiu personal, absenŃa unui refugiu, a sta treaz întro ambianŃă monotonă, epuizarea subiectelor de discuŃie conduc frecvent spre căderi afective, degradarea imaginii de sine şi deci spre o adaptare patologică. Frecvent se constată o adaptare pasivă la condiŃiile vieŃii din închisoare prin adaptarea unei atitudini filoso