Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Nhãm T
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toµn phÇn

quy ph¹m kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng
Code for the safe technique for crane – equipment

1 Quy ®Þnh chung
1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho nh÷ng thiÕt bÞ n©ng sau:
a) M¸y trôc;
- M¸y trôc kiÓu cÇn: CÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn
trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, cÇn trôc ®|íng s¾t, cÇn trôc c«ng x«n, cÇn trôc
m¸y xóc;
- M¸y trôc kiÓu cÇu: cÇu trôc, cæng trôc, cÇu bèc xÕp;
- M¸y trôc c¸p;
b) Xe têi ch¹ytheo ray lªn cao;
c) Pal¨ng ®iÖn;
d) Têi ®iÖn;
e) M¸y n©ng x©y dùng;
f) C¸c lo¹i bé phËn mang ®iÖn.
1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ n©ng sau:
a) C¸c lo¹i m¸y xóc;
b) C¸c thiÕt bÞ n©ng kh«ng dïng c¸p hoÆc xÝch;
c) Xe n©ng hµng;
d) Thang m¸y;
e) C¸c thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc trªn hÖ næi;
1.3 Träng t¶i cña thiÕt bÞ n©ng lµ träng l|îng cho phÐp lín nhÊt cña t¶i (vËt n©ng) ®|îc
tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ.
Träng t¶i bao gåm c¶ träng l|îng cña gÇu ngo¹m, nam ch©m ®iÖn, ben. Thïng vµ
c¸c bé phËn mang t¶i kh¸c.
§èi víi m¸y trôc cã tÇm víi thay ®æi, träng t¶i ®|îc quy ®Þnh phô thuéc vµo tÇm víi.
2 Yªu cÇu kü thuËt chung
2.1 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c bé phËn mang t¶i ph¶i ®|îc chÕ t¹o phï hîp víi tiªu
chuÈn vµ thiÕt kÕ ®· ®|îc duyÖt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.14
2.2 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn ph¶i ®|îc nèi ®Êt b¶o vÖ theo quy ®Þnh quy ph¹m
t¹m thêi vÒ nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn QPVN 13: 1978
2.3 C¸c nåi h¬i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc qu¶n lÝ vµ sö dông theo quy ®Þnh cña quy
ph¹m kÜ thuËt an toµn c¸c nåi h¬i. QPVN 23: 1981

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

2.4 C¸c b×nh chÞu ¸p lùc cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc qu¶n lÝ vµ sö dông theo quy ®Þnh
cña “quy ph¹m kÜ thuËt an toµn c¸c b×nh chÞu ¸p lùc QPVN 2: 1975”
2.5 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ n©ng chØ ®|îc phÐp lµm viÖc sau khi ®· ®¨ng kÝ (®èi víi thiÕt bÞ
n©ng thuéc diÖn ph¶i ®¨ng kÝ) vµ ®|îc cÊp giÊy phÐp sö dông theo thñ tôc quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nµy.
2.6 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng nhËp cña n|íc ngoµi kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn th×
®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan ®¨ng kÝ, cÊp giÊy phÐp sö dông ®Ó
xin ý kiÕn gi¶i quyÕt.
2.7 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ë m«i tr|êng dÔ ch¸y, næ trong thiÕt kÕ ph¶i cã biÖn
ph¸p ®¶m b¶o an toµn cho ng|êi vµ thiÕt bÞ. Trong hå s¬ kÜ thuËt ph¶i ghi râ thiÕt bÞ
n©ng ®|îc phÐp sö dông trong m«i tr|êng dÔ ch¸y, næ.
2.8 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ë m«i tr|êng ¨n mßn (axÝt, baz¬ v.v...) trong thiÕt kÕ
ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng t¸c dông ¨n mßn ®èi víi thiÕt bÞ n©ng.
2.9 Khi tÝnh to¸n ®é bÒn cña c¸c bé phËn vµ chi tiÕt cña thiÕt bÞ n©ng, ph¶i tÝnh chÕ ®é
lµm viÖc theo phô lôc l cña tiªu chuÈn nµy.
2.10 VËn tèc di chuyÓn cña thiÕt bÞ n©ng ®iÒu khiÓn tõ mÆt sµn kh«ng ®|îc v|ît m/phót
vµ cña xe con kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 32 m/phót.
2.11 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ®|îc chÕ t¹o ®Ó phôc vô c«ng viÖc l¾p r¸p vµ c¸c viÖc
kh¸c ®ßi hái chÝnh x¸c th× c¬ cÊu n©ng vµ c¬ cÊu di chuyÓn ph¶i cã thªm vËn tèc phï
hîp.
2.12 CÇn trôc cã tÇm víi thay ®æi ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng thay ®æi tÇm víi cã mang t¶i
trong giíi h¹n cña ®Æc tÝnh t¶i.
2.13 ChØ cho phÐp c¬ cÊu n©ng t¶i vµ c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi cña m¸y trôc h¹ t¶i hoÆc h¹
cÇn b»ng ®éng c¬ trõ cÇn trôc - m¸y xóc chuyªn dïng gÇu ngo¹m vµ c¸c m¸y trôc sö
dông khíp nèi thuû lùc trong c¬ cÊu n©ng t¶i vµ c¬ cÊu thay ®åi tÇm
2.14 C¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ n©ng sö dông lÝ hîp vÊu, li hîp ma s¸t vµ c¸c liªn kÕt c¬ khÝ
kh¸c ®Ó më hoÆc thay ®æi vËn tèc lµm viÖc ph¶i cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ tr|êng hîp tù
më vµ ng¾t c¬ cÊu. §èi víi têi n©ng t¶i vµ n©ng c¸n, ngoµi yªu cÇu trªn cßn ph¶i lo¹i
trõ ®|îc kh¶ n¨ng ng¾t c¬ cÊu khi ch|a ®ãng phanh.
Kh«ng cho phÐp dïng li hîp ma s¸t vµ li hîp vÊu ®Ó më c¸c c¬ cÊu n©ng ng|êi, kim
lo¹i nãng ch¶y, xØ, chÊt ®éc, chÊt næ vµ kh«ng ®|îc dïng chóng ë c¸c c¬ cÊu dÉn
®éng ®iÖn trõ c¸c tr|êng hîp sau:
a. Dïng ®Ó thay ®æi vËn tèc cña c¬ cÊu di chuyÓn hoÆc c¬ cÊu quay cã nhiÒu vËn
tèc.
b. Dïng ®iÒu khiÓn riªng c¸c b¸nh xÝch cña c¬ cÊu di chuyÓn cÇn trôc b¸nh xÝch cã
dÉn ®éng chung cho hai b¸nh xÝch
Trong c¸c tr|êng hîp nªu ë môc a vµ b cña ®iÒu nµy phanh ph¶i cã liªn kÕt ®éng häc
cøng víi phÇn quay cña m¸y trôc víi c¸c b¸nh xÝch hoÆc b¸nh xe.
2.15 C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ n©ng dïng ®Ó truyÒn momen xo¾n ph¶i dïng bul«ng, then
vµ then hoa ... chèng xoay.
2.16 C¸c trôc t©m cè ®Þnh ®ïng ®ì tang, rßng räc, b¸nh xe, con l¨n vµ c¸c chi tiÕt quay
kh¸c ph¶i ®|îc cè ®Þnh chÆt ®Ó chèng di chuyÓn.
2.17 C¸c cÇn trôc cã cÇn lång hoÆc th¸p lång ph¶i cã thiÕt bÞ ®Þnh vÞ ch¾c ch¾c kÕt cÊu
lång ®ã ë vÞ trÝ lµm viÖc.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

2.18 C¸c mèi ghÐp bul«ng, then vµ chªm cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc phßng chèng tù th¸o
láng.
2.19 Rßng räc vµ ®Üa xÝch cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã cÊu t¹o sao cho lo¹i trõ ®|îc kh¶ n¨ng
c¸p hoÆc xÝch tr|ît khái r·nh vµ kh«ng bÞ kÑt.
2.20 Khi dïng pal¨ng kÐp nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt rßng räc c©n b»ng.
2.21 B¸nh xe kÐo cña thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng tay, ph¶i cè ®Þnh trªn trôc vµ ph¶i cã
dÉn h|íng chèng trËt xÝch khái r·nh b¸nh xe kÐo. XÝch kÐo ph¶i cã ®é dµi sao cho
®Çu cñi cña xÝch n»m ë ®é cao 0,5m tÝnh tõ mÆt sµn n¬i c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ®øng
lµm viÖc.
2.22 C¬ cÊu n©ng m¸y trôc phôc vô rÌn ph¶i cã thiÕt bÞ gi¶m xãc.
2.23 KÕt cÊu kim lo¹i vµ c¸c chi tiÕt kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc b¶o vÖ chèng gØ.
CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tr¸nh m|a vµ ®äng n|íc trªn kÕt cÊu hép hoÆc èng khi bÞ n©ng
ngoµi trêi.
2.24 Ph¶i cã lèi ®i an toµn ®Õn c¬ cÊu, thiÕt bÞ an toµn , thiÕt bÞ ®iÖn mµ yªu cÇu ph¶i b¶o
d|ìng kü thuËt th|êng xuyªn. ph¶i cã lèi ®i l¹i ®Ó kiÓm tra cÇn vµ kÕt cÊu kim lo¹i.
Khi kh«ng cã cÇu thang vµ sµn thao t¸c trªn cÇn ®Ó b¶o d|ìng rßng räc vµ c¸c chi
tiÕt kh¸c, cÊu t¹o cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o cho cÇn h¹ ®|îc.
2.25 CÇn trôc « t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn trôc ®|êng s¾t, cÇn trôc r¬
mãc, cÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, vµ cÇn trôc m¸y xóc ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh khi
lµm viÖc vµ khi kh«ng lµm viÖc æn ®Þnh khi cã t¶i vµ kh«ng cã t¶i ph¶i ®|îc kiÓm tra
b»ng tÝnh to¸n. TÝnh to¸n ®é æn ®Þnh cña cÇn trôc ph¶i tu©n theo ®iÒu 2.26 cña tiªu
chuÈn nµy.
2.26 Khi tÝnh æn ®Þnh cña cÇn trôc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau: X¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh
cã t¶i vµ kh«ng t¶i ph¶i tÝnh to¸n víi gi¶ thiÕt r»ng:
- Gãc nghiªng cña cÇn trôc ch©n ®Õ kh«ng nhá h¬n 1.
- Gãc nghiªng cña cÇn trôc kh¸c(trõ cÇn trôc ®|êng s¾t) kh«ng nhá h¬n 3
0
.
§èi víi cÇn trôc ®|êng s¾t kh«ng cã ch©n chèng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn ®é lÖch ray vÒ
chiÒu cao ë ®o¹n ®|êng cong. Khi tÝnh æn ®Þnh kh«ng tÝnh ®Õn t¸c dông cña kÑp ray.
C¸c cÇn trôc cã ch©n chèng phô thuéc hoÆc thiÕt bÞ æn ®Þnh kh¸c khi tÝnh to¸n æn
®Þnh còng kh«ng tÝnh ®Õn t¸c dông cña chóng.
Träng l|îng nh¸nh d|íi cña xÝch vµ cac chi tiÕt kh«ng cã t¸c dông gi÷ cÇn trôc khái
®æ khi tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh còng kh«ng tÝnh ®Õn.
Trong tr|êng hîp bè trÝ nåi h¬i, b×nh, thïng chøa nhiªn liÖu vµ n|íc ë vÞ trÝ lµm
gi¶m ®é æn ®Þnh cña cÇn trôc th× lóc tÝnh ®é æn ®Þnh ph¶i coi n|íc ë trong nåi h¬i ë
møc cao nhÊt vµ nhiªn liÖu ®iÒn vµo thïng ë møc giíi h¹n.
Trong h|íng dÉn l¾p r¸p, sö dông cÇn trôc ph¶i quy ®Þnh râ h|íng cña cÇn sè víi
phÇn kh«ng quay cña cÇn trôc vµ quy ®Þnh lóc ®ã cã ph¶i h¹ ch©n chèng phô hay
kh«ng.
HÖ sè æn ®Þnh cã t¶i lµ tØ sè gi÷a m«men cña träng l|îng c¸c bé phËn cña cÇn trôc cã
tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c lùc phô (lùc giã, lùc qu¸n tÝnh khi më vµ h·m c¬ cÊu n©ng t¶i, c¬
cÊu quay vµ c¬ cÊu di chuyÓn vµ ¶nh h|ëng cña gãc nghiªng cho phÐp lín nhÊt khi
lµm viÖc ®èi víi c¹nh lËt vµ m«men t¶i ®èi víi c¹nh lËt ®ã. HÖ sè æn ®Þnh cã t¶i
kh«ng ®|îc nhá h¬n l,15.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

TrÞ sè cña hÖ sè æn ®Þnh cã t¶i ph¶i x¸c ®Þnh khi h|íng cña cÇn vu«ng gãc víi c¹nh
lËt vµ khi h|íng cña cÇn t¹o víi c¹nh lËt mét gãc 45
0
, cã tÝnh ®Õn lùc qu¸n tÝnh tiÕp
tuyÕn xuÊt hiÖn khi phanh c¬ cÊu quay. TrÞ sè ®ã tÝnh theo c«ng thøc tronng phô lôc
2
TrÞ sè cña hÖ sè æn ®Þnh cã t¶i x¸c ®Þnh khi kh«ng tÝnh ®Õn c¸c lùc phô vµ kh«ng tÝnh
®Õn ¶nh h|ëng ®é nghiªng cña mÆt nÒn thiÕt bÞ n©ng ®øng lµm viÖc kh«ng nhá h¬n
l,4.
§é æn ®Þnh kh«ng t¶i ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè gi÷a m«men cña träng l|îng vµ c¸c
bé phËn cña cÇn trôc cã tÝnh ®Õn ®é nghiªng cña mÆt nÒn vÒ phÝa lËt vµ vµ momen
cña lùc giã ®èi víi cïng c¹nh lËt.
§é æn ®Þnh kh«ng t¶i ®|îc x¸c ®Þnh khi cÇn trôc ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ®èi víi t¸c ®éng
cña lùc giã, theo c«ng thøc trong phô lôc 2. §èi víi cÇn trôc thay ®æi tÇm víi b»ng
c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn, hÖ sè æn ®Þnh kh«ng t¶i x¸c ®Þnh khi cÇn ë vÞ trÝ lµm viÖc thÊp
nhÊt
*
, cßn ®èi víi cÇn trôc thay ®æi tÇm víi kh«ng dïng c¬ cÊu n©ng h¹ cÇn hÖ sè æn
®Þnh kh«ng t¶i x¸c ®Þnh khi cÇn trôc ë tÇm víi nhá nhÊt d|íi t¸c ®éng lùc giã tr¹ng
th¸i kh«ng lµm viÖc.
2.27 §é dèc ®|êng ray cña xe con cña cÇn trôc quy di ®éng hoÆc kh«ng di ®éng vµ cÇn
trôc c«ng x«n khi xe con cã t¶i lín nhÊt ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt kh«ng v|ît qu¸ 0,003.
Tiªu chuÈn ®é dèc nµy kh«ng ¸p dông cho m¸y trôc cã c¬ cÊu di chuyÓn xe con ®|îc
trang bÞ phanh tù ®éng th|êng ®ãng hoÆc xe con di chuyÓn b»ng c¸p.
2.28 C¶i t¹o thiÕt bÞ n©ng (thay ®æi dÉn ®éng, thay mãc b»ng gÇu ngo¹m hoÆc nam ch©m
®iÖn, t¨ng khÈu ®é, t¨ng ®é dµi cña cÇn, t¨ng ®é cao n©ng t¶i, gia c|êng ®Ó t¨ng
träng t¶i vµ c¸c thay ®æi trang bÞ kh¸c g©y sù t¨ng hoÆc ph©n bæ l¹i lùc lªn c¸c bé
phËn vµ c¸c chi tiÕt lµm viÖc hoÆc lµm gi¶m ®é æn ®Þnh. cã t¶i hay ®é æn ®Þnh kh«ng
t¶i ph¶i tiÕn hµnh theo thiÕt kÕ ®· ®|îc duyÖt nh| quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.
Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o ph¶i tÝnh ®Õn thùc tr¹ng cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i c¶i t¹o (møc ®é
mßn, h| háng v.v...)
NÕu lµm ng¾n cÇn, th¸p hoÆc cÈu mµ trong lÝ lÞch hoÆc thuyÕt minh sö dùng thiÕt bÞ
n©ng, nhµ m¸y chÕ t¹o kh«ng quy ®Þnh cã thÓ kh«ng ph¶i tÝnh to¸n thiÕt kÕ, nh|ng
ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l|îng c«ng viÖc tiÕn hµnh.
ChuyÓn m¸y xóc, m¸y ®Æt èng... sang m¸y trôc chØ ®|îc tiÕn hµnh khi cã tÝnh to¸n
thiÕt kÕ vµ ®|îc c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng

cho phÐp.
2.29 §¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng khi l¾p r¸p, kh¸m nghiÖm kÜ thuËt hoÆc sö dông,
ph¸t hiÖn cã c¸c sai sãt vÒ kÕt cÊu vµ chÕ t¹o kÓ c¶ nh÷ng sù kh«ng phï hîp víi yªu
cÇu cña tiªu chuÈn nµy cã quyÒn khiÕu n¹i nhµ m¸y chÕ t¹o. §èi víi thiÕt bÞ n©ng
nhËp cña n|íc ngoµi göi ®¬n khiÕu n¹i th«ng qua c¬ quan nhËp khÈu.
B¶n sao ®¬n khiÕu n¹i ph¶i göi cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng ®ã vµ
göi cho c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn Nhµ n|íc

.

Nhµ m¸y chÕ t¹o sau khi nhËn ®|îc ®¬n khiÕu n¹i ph¶i kh¾c phôc c¸c sai sãt ®· ®|îc
ph¸t hiÖn. Nhµ m¸y chÕ t¹o ph¶i thèng kª c¸c khiÕu n¹i ®ã vµo sæ theo dâi riªng,
trong ®ã ph¶i cã nh÷ng môc sau:

*
Trong tr|êng hîp nµy ph¶i kiÓm tra ®é æn ®Þnh kh«ng t¶i c¶ khi cÇn ë vÞ trÝ lµm viÖc cao nhÊt d|íi t¸c ®éng
cña lùc giã tr¹ng th¸i lµm viÖc.

Nay lµ ban thanh tra KTAT vµ BHL§ Së Lao §éng

Nay lµ ban thanh tra KTAT vµ BHL§ Bé Lao §éng

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

a. Tªn ®¬n vÞ khiÕu n¹i;
b. Tãm t¾t néi dung khiÕu n¹i;
c. Sè xuÊt x|ëng cña thiÕt bÞ n©ng;
d. C¸c biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn;
2.30 Nhµ m¸y chÕ t¹o ph¶i xÐt ®Õn c¸c sai sãt vÒ kÕt cÊu vµ chÕ t¹o cña nh÷ng thiÕt bÞ
n©ng ®ang sö dông vµ ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc chóng. Trong c¸c
tr|êng hîp c¸c sai sãt ®|îc ph¸t hiÖn cã thÓ ¶nh h|ëng ®Õn viÖc sö dông an toµn
thiÕt bÞ n©ng, m¸y chÕ t¹o ph¶i th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®ang sö dông lo¹i
thiÕt bÞ n©ng ®ã biÕt vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¾c phôc c¸c sai sãt, ®ång
thêi göi tµi liÖu kÜ thuËt, vËt liÖu, chi tiÕt vµ c¸c bé phËn cÇn ph¶i thay thÕ.
Th«ng b¸o cña nhµ m¸y chÕ t¹o vÒ sai sãt cña thiÕt bÞ n©ng vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc
göi cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ph¶i ®ång thêi sao göi cho c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an
toµn Nhµ n|íc.
3 GiÊy phÐp chÕ t¹o vµ söa ch÷a
3.1 C¸c ®¬n vÞ chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c bé phËn mang t¶i ®Òu ph¶i cã giÊy phÐp chÕ
t¹o do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn cÊp theo ®óng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn
nµy.
3.2 GiÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c bé phËn mang t¶i chØ cÊp cho nh÷ng ®¬n vÞ cã
®ñ kh¶ n¨ng kÜ thuËt chÕ t¹o, cã kh¶ n¨ng hµn vµ kiÓm tra chÊt l|îng mèi hµn.
3.3 GiÊy phÐp chÕ t¹o m¸y trôc träng t¶i trªn l T vµ chÕ t¹o hµng lo¹t thiÕt bÞ n©ng kh¸c
do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn Nhµ n|íc cÊp.
Khi xin giÊy phÐp chÕ t¹o, ®¬n vÞ chÕ t¹o ph¶i nép hå s¬ gåm nh÷ng tµi liÖu sau:
a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng.
b. QuyÕt ®Þnh cña Bé (c¬ quan ngang Bé) hoÆc Së giao nhiÖm vô chÕ t¹o thiÕt kÕ
n©ng cho ®¬n vÞ.
c. B¶n vÏ chung thiÕt bÞ n©ng vµ nh÷ng bé phËn c¬ b¶n cña nã ®· ®|îc duyÖt
d. §iÒu kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o ®· ®|îc duyÖt.
e. Chøng nhËn cã thî hµn tõ bËc 4 trë lªn.
f. LÝ lÞch.
g. H|íng dÉn l¾p r¸p vµ sö dông.
h. Biªn b¶n nghiÖm thu mÉu thö (®èi víi tr|êng hîp s¶n xuÊt hµng lo¹t).
3.4 GiÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng kh«ng quy ®Þnh ë ®iÒu 3.3 do c¬ quan thanh tra kÜ
thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng cÊp.
Khi xin giÊy phÐp, ®¬n vÞ chÕ t¹o ph¶i nép nh÷ng tµi liÖu sau:
a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng.
b. B¶n vÏ chung thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c bé phËn c¬ b¶n cña nã.
c. §iÒu kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o ®· ®|îc duyÖt.
d. Chøng nhËn cã thî hµn tõ bËc 4 trë lªn.
3.5 GiÊy phÐp chÕ t¹o c¸c bé phËn vµ chi tiÕt quan träng (kÕt cÊu kim lo¹i c¸c bé phËn
mang t¶i vµ phanh) vµ chÕ t¹o hµng lo¹t c¸c bé phËn chi tiÕt rªng biÖt kh¸c cña thiÕt
bÞ n©ng do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng cÊp.
Khi xin cÊp giÊy phÐp ®¬n vÞ chÕ t¹o ph¶i nép nh÷ng tµi liÖu sau:

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o c¸c bé phËn, chi tiÕt (ph¶i ghi râ tªn c¸c bé phËn
vµ chi tiÕt).
b. B¶n vÏ chung cña c¸c bé phËn, b¶n vÏ cña chi tiÕt;
c. §iÒu kiÖn kÜ thuËt ®· ®|îc duyÖt;
d. Chøng nhËn cã thî hµn bËc 4 trë lªn, nÕu chÕ t¹o c¸c bé phËn, chi tiÕt ph¶i hµn;
e. Biªn b¶n nghiÖm thu mÉu thö.
3.6 Trong quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng hoÆc kÕt cÊu kim lo¹i
ngoµi c¸c yªu cÇu kh¸c ph¶i quy ®Þnh.
- Yªu cÇu vÒ kiÓm tra chÊt l|îng mèi hµn, c¸c chØ tiªu lo¹i bá.
- VËt liÖu dïng chÕ t¹o vµ hµn.
- Quy tr×nh nghiÖm thu c¸c bé phËn vÒ s¶n phÈm hoµn chØnh.
3.7 Trong h|íng dÉn l¾p r¸p vµ vËn hµnh thiÕt bÞ n©ng cïng víi c¸c chØ dÉn kh¸c ph¶i
chØ dÉn chu k× kiÓm tra vµ tra dÇu mì, chu k× vÒ ph|¬ng ph¸p kiÓm tra kÕt cÊu kim
lo¹i ®iÒu chØnh phanh; ®é mßn cho phÐp cña c¸c chi tiÕt quan träng; c¸c háng hãc c¬
khÝ cña kÕt cÊu kim lo¹i cã thÓ cã vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc chóng; chu k× kiÓm tra
thiÕt bÞ h¹n chÕ trong quy ®Þnh vÒ an toµn trong viÖc b¶o d|ìng vµ vËn hµnh thiÕt bÞ
n©ng. §èi víi thiÕt bÞ n©ng cã bé phËn mang t¶i lµ gÇu ngo¹m hoÆc nam ch©m ®iÖn
ph¶i cã quy ®Þnh ®iÒu kiÖn sö dông an toµn gÇu ngo¹m vµ nam ch©m ®iÖn.
NÕu khi l¾p r¸p thiÕt bÞ n©ng ph¶i sö dông ph|¬ng ph¸p hµn th× trong h|íng dÉn ph¶i
quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l|îng hµn vµ ph|¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l|îng
mèi hµn.
3.8 Thö nghiÖm nghiÖm thu thiÕt bi n©ng chÕ t¹o thö nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña mÉu
víi tiªu chuÈn vµ thiÕt kÕ; sù phï hîp cña chÊt l|îng chÕ t¹o víi c¸c ®iÒu kiÖn kÜ
thuËt; x¸c ®Þnh kÕt cÊu cña mÉu cho phÐp vËn hµnh an toµn.
ViÖc thö nghiÖm ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo quy tr×nh ®· ®|îc c¬ quan thiÕt kÕ lËp.
Khi thö nghiÖm c¸c lo¹i cÇn trôc ph¶i kiÓm tra ®é æn ®Þnh b»ng c¸ch n©ng t¶i cã
träng l|îng b»ng l,4 lÇn träng t¶i vµ cÇn n»m ë vÞ trÝ mµ cÇn trôc cã ®é æn ®Þnh nhá
nhÊt
CÇn trôc ®|îc coi lµ thö nghiÖm ®¹t yªu cÇu nÕu khi n©ng t¶i v|ît 40% träng t¶i th×
lªn ®é cao l00 - 200 mm vµ gi÷ ë tr¹ng th¸i treo trong 10 phót; tr|êng hîp mét ®iÓm
tùa cña cÇn trôc bÞ bªnh lªn kh«ng tÝnh lµ cÇn trôc mÊt æn ®Þnh.
Ngoµi ra, ph¶i kiÓm tra thiÕt bÞ n©ng khi thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c thao t¸c víi t¶i
b»ng 125% träng t¶i. KÕt qu¶ thö nghiÖm nghiÖm thu ph¶i ®|îc tr×nh bµy d|íi d¹ng
biªn b¶n.
§Ó nhËn ®|îc giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng ®· s¶n xuÊt tr|íc khi ban hµnh tiªu
chuÈn th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i thö nghiÖm nghiÖm thu l¹i. Trong tr|êng hîp nµy
®¬n vÞ chÕ t¹o chØ cÇn nép b¶n sao biªn b¶n thö nghiÖm nghiÖm thu thiÕt bÞ n©ng ®·
®|îc chÕ t¹o thö tr|íc ®©y.
ViÖc thö nghiÖm nghiÖm thu thiÕt bÞ n©ng chÕ t¹o thö ph¶i cã sù tham gia cña c¬
quan thanh tra kÜ thuËt an toµn Nhµ n|íc.
3.9 Mçi thiÕt bÞ n©ng chÕ t¹o xong ph¶i ®|îc bé phËn kiÓm tra chÊt l|îng s¶n phÈm cña
®¬n vÞ chÕ t¹o kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh chÊt l|îng.
Khi xuÊt x|ëng mçi thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã hå s¬ gèc kÌm theo, trong hå s¬ gèc ph¶i
cã c¸c tµi liÖu sau:

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

- LÝ lÞch thiÕt bÞ;
- H|íng dÉn l¾p r¸p vµ vËn hµnh an toµn.
3.10 Mçi ®¬n vÞ chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã sè thèng kª sè thiÕt bÞ ®· xuÊt x|ëng. Mçi
thiÕt bÞ n©ng khi xuÊt x|ëng ph¶i ®|îc g¾n mét biÓn kim lo¹i trong ®ã cã ghi tªn ®¬n
vÞ chÕ t¹o, träng t¶i, ngµy xuÊt x|ëng vµ sè xuÊt x|ëng.
3.11 GiÊy phÐp söa ch÷a vµ c¶i t¹o kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng cã sö dông ph|¬ng
ph¸p hµn do c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng cÊp. Khi xin giÊy phÐp
®¬n vÞ söa ch÷a vµ c¶i t¹o ph¶i nép nh÷ng tµi liÖu sau:
a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp söa ch÷a vµ c¶i t¹o kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng;
b. Chøng nhËn cã thî hµn tõ bËc 4 trë lªn.
3.12 C¸c ®¬n vÞ söa ch÷a vµ c¶i t¹o kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i quy ®Þnh c¸c
yªu cÇu kÜ thuËt, vËt liÖu chÕ t¹o, vËt liÖu hµn, ph|¬ng ph¸p kiÓm tra mèi hµn, c¸c chØ
tiªu lo¹i bá mèi hµn, tr×nh tù nghiÖm thu chi tiÕt, s¶n phÈm vµ líp hå s¬.
3.13 §¬n vÞ söa ch÷a vµ c¶i t¹o thiÕt bÞ n©ng ph¶i ghi vµo lÝ lÞch ®Æc ®iÓm c«ng viÖc tiÕn
hµnh, t| liÖu vÒ vËt liÖu sö dông.
Trong nh÷ng tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i líp lÝ lÞch míi cho thiÕt bÞ n©ng sau khi ch÷a
vµ c¶i t¹o.
3.14 C¸c thiÕt kÕ thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c chi tiÕt, bé phËn riªng biÖt cña nã (kÓ c¶ thiÕt kÕ c¶i
t¹o vµ söa ch÷a) ph¶i ®|îc thñ tr|ëng ®¬n vÞ thiÕt kÕ duyÖt trªn c¬ së ®èi chiÕu víi
c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.
3.15 Néi dung thiÕt kÕ thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a. Phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy vµ c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn cã
liªn quan kh¸c.
b. Cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toµn.
3.16 C¬ quan cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng cã quyÒn thu l¹i giÊy phÐp chÕ t¹o khi
®¬n vÞ chÕ t¹o xuÊt x|ëng c¸c thiÕt bÞ n©ng kh«ng ®¶m b¶o an toµn.
4 VËt liÖu, hµn vµ kiÓm tra chÊt l|îng mèi hµn
4.1 VËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o vµ söa ch÷a kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c chi tiÕt
cña c¸c c¬ cÊu ph¶i ®¶m b¶o bÒn, dÎo, dÔ hµn vµ lµm viÖc an toµn ë nh÷ng ®iÒu kiÖn
®· quy ®Þnh.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cho phÐp chän vËt liÖu theo c¸c tiªu chuÈn cña Liªn X« vµ
vËt liÖu cña c¸c n|íc kh¸c cã ®Æc tÝnh t|¬ng ®|¬ng.
4.2 ChÊt l|îng, tÝnh chÊt cña vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm ph¶i ®|îc nhµ m¸y s¶n xuÊt x¸c
nhËn b»ng v¨n b¶n.
Khi kh«ng cã c¸c v¨n b¶n trªn, ®¬n vÞ chÕ t¹o, l¾p r¸p vµ söa ch÷a thiÕt bÞ n©ng ph¶i
tiÕn hµnh thö nghiÖm tr|íc khi sö dông. KÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i tho¶ m·n nh÷ng
yªu cÇu kÜ thuËt ®· quy ®Þnh míi ®|îc sö dông.
4.3 C¬ quan cung øng vËt t| ph¶i giao ®Çy ®ñ chøng tõ kÜ thuËt cña vËt t| cho ®¬n vÞ tiÕp
nhËn. Trong tr|ênghîp kh«ng cã ®ñ chøng tõ kÜ thuËt gèc cña nhµ m¸y s¶n xuÊt c¬
quan cung øng vËt t| ph¶i sao vµ cÊp cho ®¬n vÞ tiÕp nhËn b¶n sao chøng tõ kÜ thuËt
gèc.
4.4 Hµn c¸c bé phËn chÞu lùc cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c yªu cÇu trong quy
tr×nh c«ng nghÖ hµn quy tr×nh c«ng nghÖ hµn do ®¬n vÞ chÕ t¹o, c¶i t¹o hoÆc söa ch÷a
thiÕt bÞ n©ng

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

4.5 VËt liÖu dïng ®Ó hµn kÕt cÊu thÐp cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o, c¬ tÝnh cña kim
lo¹i mèi hµn vµ mèi ghÐp hµn (giíi h¹n bÒn, giíi h¹n ch¶y, ®é gi·n dµi t|¬ng ®èi,
gãc uèn cong, ®é dai va ®Ëp) kh«ng thÊp h¬n giíi h¹n cña c¸c c¬ tÝnh cña kim lo¹i c¬
së. Yªu cÇu nµy còng ¸p dông cho viÖc hµn lan can vµ thang treo.
Khi hµn c¸c kim lo¹i cã m¸c kh¸c nhau th× c¬ tÝnh cñ¹ kim lo¹i hµn ph¶i t|¬ng øng
víi c¬ tÝnh cña kim lo¹i cã giíi h¹n bÒn lín nhÊt.
4.6 ChØ cho phÐp nh÷ng thî hµn cã b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn ®· ®|îc ®µo t¹o vµ s¸t
h¹ch ®¹t yªu cÇu, cã tay nghÒ tõ bËc 4 trë lªn hµn nh÷ng bé phËn c¬ b¶n quan träng
cña kÕt cÊu kim lo¹i, hµn ban c«ng vµ thang trªn thiÕt bÞ n©ng.
4.7 Nh÷ng mèi ®Ýnh khi g¸ l¾p c¸c bé phËn nãi ë ®iÒu 4,6 ph¶i do chÝnh nh÷ng thî hµn
sÏ hµn mèi ®ã tiÕn hµnh. Hµn ®Ýnh còng ph¶i dïng que hµn cïng lo¹i nh| hµn chÝnh
thøc.
4.8 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu mèi hµn, ph¶i ®¶m b¶o:
a. DÔ hµn vµ dÔ kiÓm tra. Mèi hµn gi¸p mèi ph¶i ®¶m b¶o hµn ®|îc tõ hai phÝa.
b. Mèi hµn gãc cña liªn kÕt ch÷ T trong mÆt c¾t ngung cÇn cã d¹ng lâm hoÆc ph¼ng
vµ bÒ mÆt mèi hµn chuyÓn dÇn sang kim lo¹i c¬ së.
c. ChiÒu cao lín nhÊt cña mèi hµn gãc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 0,7 S1 (S1 lµ chiÒu dµy
cña phÇn tö máng nhÊt trong kÕt cÊu) (xem h×nh 4.8.1a).
d. Cho phÐp hµn gãc ë hai phÝa cña phÇn tö nÕu chiÒu dµy S cña phÇn tö lín h¬n l,5
lÇn chiÒu cao cña mèi hµn a (xem h×nh 4.8. 1b), khi chiÒu dµy cña phÇn tö hµn
nhá h¬n chiÒu cao mèi hµn th× c¸c mèi hµn ph¶i c¸ch nhau mét kho¶ng L > 2S
(xem h×nh 4.8.lc).


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

f. Kh«ng cho phÐp võa hµn võa t¸n trong mét chi tiÕt.
4.9 C¸c b¶n vÏ thi c«ng ph¶i cã c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn c¸c mèi hÐp hµn vµ c¸c chØ
dÉn vÒ gia c«ng c¬ vµ nhiÖt luyÖn. c¸c mèi hµn l¾p r¸p ph¶i ®|îc ®¸nh dÊu ®Æc biÖt.
4.10 Khi l¾p r¸p kÕt cÊu b»ng ph|¬ng ph¸p hµn ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña mèi ghÐp
trong giíi h¹n cña kÝch th|íc vµ dung sai ®· quy ®Þnh trong b¶n vÏ vµ trong h|íng
dÉn vÒ c«ng nghÖ hµn.
4.11 Tr|íc khi hµn ph¶i lµm s¹ch c¸c mÐp mèi hµn vÒ bÒ mÆt kim lo¹i tiÕp gi¸p chóng
trªn chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 20mm.
4.12 Hµn kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hµnh trong c¸c nhµ x|ëng, lo¹i trõ
®|îc ¶nh h|ëng xÊu cña c¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn ®Õn chÊt l|îng mèi ghÐp hµn.
Cho phÐp hµn ngoµi trêi khi cã thiÕt bÞ b¶o vÖ khu vùc hµn khái ¶nh h|ëng cña m|a
giã.
4.13 Trong quy tr×nh c«ng nghÖ hµn ph¶i chØ râ nh÷ng mèi hµn ph¶i gia nhiÖt tr|íc khi
hµn vµ nhiÖt ®é cÇn thiÕt ph¶i duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh hµn.
4.14 Hµn ®Ýnh dïng ®Ó g¸ l¾p kÕt cÊu cã thÓ kh«ng ph¶i tÈy nÕu khi hµn chÝnh thøc chóng
hoµn toµn nãng ch¶y.
4.15 Sau khi hµn c¸c phÇn nh« ra ph¶i tÈy ®i, c¸c mÐp cña mèi hµn ph¶i ®|îc lµm s¹ch
4.16 Nh÷ng mèi ghÐp hµn cña c¸c bé phËn chÞu lùc trong kÕt cÊu thiÕt bÞ n©ng cÇn nhiÖt
luyÖn ph¶i ®|îc quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vÒ chÕ t¹o söa ch÷a hoÆc c¶i
t¹o thiÕt bÞ n©ng.
4.17 §¬n vÞ chÕ t¹o, söa ch÷a, c¶i t¹o l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng cã tiÕn hµnh c«ng viÖc hµn ph¶i
tæ chøc kiÓm tra chÊt l|îng mèi ghÐp hµn. Khi kiÓm tra chÊt l|îng mèi ghÐp hµn
ph¶i thùc hiÖn:
a. KiÓm tra, ®o ®¹c bªn ngoµi.
b. Dß khuyÕt tËt b»ng siªu ©m hoÆc chiÕu c¸c tia xuyªn qua (r¬n- ghen, gamma
hoÆc dïng phèi hîp c¸c ph|¬ng ph¸p nµy).
c. Thö c¬ tÝnh.
4.18 §èi víi nh÷ng mèi ghÐp hµn ph¶i nhiÖt luyÖn, viÖc kiÓm tra chÊt l|îng ph¶i tiÕn
hµnh sau khi nhiÖt luyÖn. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ®|îc ghi ®Çy ®ñ vµo biªn b¶n vµ cã
kÕt luËn râ rµng vÒ chÊt l|îng mèi ghÐp hµn ®ã.
4.19 KiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoµi nh»m môc ®Ých ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt bªn ngoµi sau:
a. Sù gÉy khóc hoÆc kh«ng vu«ng gãc cña c¸c ®|êng t©m c¸c phÇn tö hµn.
b. §é lÖch gi÷a c¸c mÐp cña c¸c phÇn tö hµn.
c. KÝch th|íc vµ h×nh d¸ng mèi hµn kh«ng ®óng nh| b¶n vÏ (chiÒu cao, chiÒu réng
cña mèi hµn v.v...).
d. VÕt nøt ë bÒ mÆt mèi hµn vµ ë phÇn kim lo¹i c¬ së.
e. B|íu, c¾t lÑm, ch¸y thñng, mÆt hµn kh«ng kÝn, hµn kh«ng ngÊu, cã lç xèp vµ
nh÷ng khuyÕt tËt c«ng nghÖ kh¸c.
4.20 Tr|íc khi kiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoµi bÒ mÆt mèi hµn vµ phÇn kim läai c¬ së tiÕp gi¸p
ph¶i ®|îc tÈy s¹ch xØ hµn vµ c¸c vÕt bÈn kh¸c trªn mét bÒ mÆt réng kh«ng nhá h¬n
20mm vÒ c¶ hai phÝa cña mèi hµn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

4.21 ViÖc kiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoµi mèi ghÐp hµn ph¶i ®|îc tiÕn hµnh ë c¶ hai phÝa trªn
toµn bé mèi ghÐp theo ®óng c¸c yªu cÇu ®· quy ®Þnh trong b¶n thiÕt kÕ vµ trong
nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 4.19 cña tiªu chuÈn nµy.
Tr|êng hîp kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm tra ®o ®¹c ®|îc mÆt trong cña mèi hµn, cho
phÐp chØ kiÓm tra ®o ®¹c mÆt ngoµi.
4.22 KiÓm tra b»ng ph|¬ng ph¸p siªu ©m vµ chiÕu tia xuyªn qua ®|îc tiÕn hµnh nh»m
môc ®Ých ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt bªn trong cña mèi hµn mµ m¾t th|êng kh«ng thÓ
nh×n thÊy ®|îc nh| bät khÝ, ngËm xØ v.v…
Ph¶i chiÕu tia xuyªn qua trªn chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 25% chiÒu dµi cña mèi hµn
®|îc kiÓm tra. C¸c chç chiÕu tia s¸ng qua ph¶i do ®¬n vÞ chÕ t¹o, l¾p r¸p, c¶i t¹o,
hoÆc söa ch÷a quy ®Þnh.
4.23 Tr|íc khi dß siªu ©m hoÆc chiÕu tia xuyªn qua c¸c mèi hµn ph¶i ®|îc ®¸nh dÊu ®Ó
cã thÓ ph©n biÖt mét c¸ch dÔ dµng trªn s¬ ®å kiÓm tra mèi hµn vµ trªn phim ¶nh.
4.24 ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l|îng mèi hµn ph¶i theo kÕt qu¶ kiÓm tra ®o ®¹c bªn ngoµi vµ
chiÕu c¸c tia xuyªn qua trªn c¬ së so s¸nh víi yªu cÇu, ®iÒu kiÖn kü thuËt vÒ chÕ t¹o,
söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c thiÕt bÞ n©ng.
4.25 Trong c¸c mèi ghÐp hµn kh«ng cho phÐp c¸c khuyÕt tËt sau:
a) VÕt nøt ë mèi hµn vµ kim lo¹i c¬ së c¹nh mèi hµn;
b) Hµn kh«ng ngÊu trªn bÒ mÆt vµ theo mÆt c¾t cña mèi hµn ( gi÷a c¸c líp hµn, gi÷a
kim lo¹i c¬ së vµ kim lo¹i hµn);
c) Hµn kh«ng thÊu ë miÖng (ch©n) cña c¸c mèi hµn gãc vµ ch÷ T khi kh«ng söa
mÐp;
d) Rß khÝ d|íi d¹ng l|íi dµy ®Æc;
e) ®) BÞ lÑm, b|íu;
f) Hµn kh«ng kÝn miÖng;
g) Rç tæ ong;
h) Ch¸y kim läai mèi hµn;
i) Ch¸y vµ ch¶y kim lo¹i c¬ së(khi hµn tiÕp gi¸p c¸c èng);
j) Xª dÞch c¸c mÐp qua quy ®Þnh trong b¶ng vÏ;
4.26 Khi ph¸t hiÖn thÊy cã khuyÕt tËt kh«ng cho phÐp ë c¸c mèi hµn ®|îc kiÓm tra b»ng
c¸ch chiÕu tia xuyªn qua th× ph¶i tiÕn hµnh míi toµn bé mèi hµn. c¸c ®o¹n khuyÕt tËt
cña mèi hµn ®|îc ph¸t hiÖn khi kiÓm tra cÇn ph¶i c¾t vµ hµn l¹i.
4.27 Cã thÓ thay ph|¬ng ph¸p chiÕu tia xuyªn qua b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kiÓm tra kh¸c
nÕu ®|îc c¬ quan ban hµnh tiªu chuÈn tháa thuËn b»ng v¨n b¶n.
4.28 ViÖc thö c¬ tÝnh c¸c mèi hµn nh»m môc ®Ých kiÓm tra sù phï hîp ®é bÒn, ®é dÎo víi
quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy vÒ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt chÕ t¹o.
4.29 Nh÷ng thî hµn tham gia vµo viÖc hµn kÕt cÊu kim lo¹i hµn Ýt nhÊt hai mÉu thö ®èi víi
tõng d¹ng thö c¬ tÝnh(kÐo, uèn). Mèi hµn thö ph¶i ®|îc hµn trong c¸c ®iÒu kiÖn hoµn
toµn gièng c¸c ®iÒu kiÖn khi hµn s¶n phÈm.
4.30 Thö c¬ tÝnh mèi hµn ë c¸c mÉu kiÓm tra ph¶i tiÕn hµnh b»ng c¸ch tö kÐo vµ uèn
kh«ng phô thuéc vµo läai mèi hµn. ë mÉu thö uèn mèi hµn ph¶i n»m c¾t ngang mÉu
thö.
KÕt qu¶ thö nghiÖm ®¹t yªu cÇu sau th× mèi hµn ®|îc coi lµ ®¹t:

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

a) Søc bÒn cña mèi hµn kh«ng thÊp h¬n giíi h¹n d|íi cña søc bÒn kim lo¹i c¬ së;
b) Gãc gËp kh«ng nhá h¬n 100;
4.31 ChÊt l|îng cña mèi hµn ®|îc coi lµ kh«ng ®¹t yªu cÇu nÕu khi kiÓm tra b»ng bÊt kú
ph|¬ng ph¸p nµo còng ph¸t hiÖn ®|îc khuyÕt tËt bªn trong hoÆc bªn ngoµi v|ît qu¸
giíi h¹n mµ tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt ®· quy ®Þnh.
5 CÊu t¹o vµ l¾p ®Æt
5.1 Bé phËn mang t¶i.
5.1.1 Mãc vµ vßng ph¶i ®|îc cÊu t¹o b»ng ph|¬ng ph¸p rÌn hoÆc dËp. Cho phÐp chÕ t¹o
mãc tõ nh÷ng tÊm thÐp riªng biÖt ®|îc liªn kÕt víi nhau b»ng ®inh t¸n. cho phÐp chÕ
t¹o mãc bµng ph|¬ng ph¸p ®óc nÕu ®¬n vÞ chÕ t¹o cã kh¶ n¨ng dß khuyÕt tËt vËt ®óc
vµ ®|îc c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng cho phÐp.
5.1.2 Mãc chÞu t¶i tõ 30.000 N trë lªn ph¶i cã cÊu t¹o quay ®|îc trªn æ bi chÆn ®|îc che
kÝn, trõ c¸c mãc cña thiÕt bÞ n©ng chuyªn dïng.
5.1.3 L¾p c¸c mãc rÌn, dËp, ch¹c cña mãc tÊm lªn thanh ngang ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù
th¸o láng cña ®ai èc.
5.1.4 Mãc treo t¶i cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc trang bÞ khãa an toµn lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù r¬i
cu¶ c¸c bé phËn mang t¶i bæ sung, trõ mãc cña c¸c thiÕt bÞ n©ng sau:
a) CÇn trôc ch©n ®Õ lµm viÖc ë c¶ng biÓn;
b) M¸y trôc dïng ®Ó di chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y hoÆc xi láng.
Cho phÐp sö dông mãc kh«ng cã khãa an toµn víi ®iÒu kiÖn ph¶i dïng c¸c bé phËn
mang t¶i mÒm bæ sung, lo¹i trõ ®|îc kh¶ n¨ng tuét ra khái mãc.
5.1.5 Trªn c¸c mãc treo t¶i chÕ t¹o b»ng ph|¬ng ph¸p rÌn hoÆc dËp ph¶i ghi träng t¶i cña
nã.
§èi víi mãc tÊm ph¶i ghi träng t¶i trªn c¶ ch¹c cña mãc.
5.1.6 Gµu ngo¹m ph¶i cã cÊu t¹o sao cho lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù më.
5.1.7 Gµu ngo¹m ph¶i g¾n biÓn ghi nhµ m¸y chÕ t¹o, sè xuÊt x|ëng, träng l|îng b¶n th©n,
träng t¶i vµ lo¹i t¶i. Khi kh«ng cã biÓn cña nhµ m¸y chÕ t¹o, ®¬n vÞ sö dông ph¶i lµm
biÓn ®ã.
C¸c gµu ngo¹m ®|îc chÕ t¹o riªng biÖt ph¶i cã thªm lý lÞch ghi ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu kÜ
thuËt mµ trong phô lôc 5 ®· quy ®Þnh
5.1.8 Trªn bé phËn mang t¶i bæ sung ph¶i cã biÓn ghi sè xuÊt x|ëng, träng t¶i vµ ngµy thö.
Träng t¶i cña d©y buéc th«ng dông ®|îc x¸c ®Þnh khi gãc gi÷a c¸c nh¸nh b»ng 90
0
.
§èi víi nh÷ng d©y dïng ®Ó mang mét t¶i nhÊt ®Þnh th× träng t¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo
gãc tÝnh to¸n gi÷a c¸c nh¸nh.
NÕu bé phËn mang t¶i bæ sung ®|îc s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c ngoµi
c¸c quy ®Þnh ë trªn ph¶i cã thªm hå s¬ kÜ thuËt.
5.1.9 Trªn c¸c bao b× trõ nh÷ng bao b× ®Æc biÖt (bao b× ®ùng dung dÞch...) ph¶i cã biÓn ghi
sè xuÊt x|ëng, träng l|îng b¶n th©n, träng t¶i vµ c«ng dông.
Dung tÝch cña bao b× ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña thiÕt bÞ n©ng.
5.1.10 Kh«ng ®|îc sö dông mãc nh| mãc kh«ng quay ®|îc, mãc bÞ ro·ng, láng mãc bÞ
mßn qu¸ 10% so víi kÝch th|íc ban ®Çu, mãc cã vÕt r¹n nøt.
5.1.11 Kh«ng ®|îc dïng thïng bÞ háng quai hoÆc thµnh thïng bÞ n¸t, mèi hµn bÞ nøt.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

5.2 C¸p
5.2.1 C¸c c¸p thÐp dïng ®Ó n©ng t¶i, n©ng cÇn, n©ng cét, c¸p ray, c¸p kÐo vµ c¸p buéc ph¶i
cã chøng tõ kÜ thuËt hoÆc b¶n sao cña nhµ m¸y chÕ t¹o. Khi kh«ng cã chøng tõ kÜ
thuËt ph¶i thö nghiÖm ®Ò líp chøng tõ kÜ thuËt míi.
CÊm sö dông c¸p khi kh«ng cã chøng tõ kÜ thuËt.
5.2.2 Khi cè ®Þnh vµ bè trÝ c¸p trªn thiÕt bÞ n©ng ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng c¸p r¬i khái tang,
rßng räc hoÆc c¸p cä x¸t vµo kÕt cÊu kim lo¹i hoÆc cä x¸t vµo c¸p cña c¸c pal¨ng
kh¸c.
5.2.3 Vßng ë ®Çu c¸p dïng ®Ó cè ®Þnh c¸p lªn thiÕt bÞ n©ng hoÆc vßng cña c¸p buéc t¶i
dïng ®Ó treo vµo mãc hoÆc c¸c chi tiÕt kh¸c ph¶i ®|îc t¹o thµnh b»ng c¸ch bÖn hoÆc
dïng kho¸ c¸p.
5.2.4 Cho phÐp cè ®Þnh ®Çu c¸p vµo thiÕt bÞ n©ng b»ng c¸ch nªm hoÆc ®æ hîp kim nãng
ch¶y vµo trong vá thÐp rÌn, dËp hoÆc ®óc.
CÊm dïng nªm vµ vá c«n b»ng gang vµ vá c«n hµn.
Vá c«n vµ nªm kh«ng ®|îc cã c¹nh s¾c lµm háng c¸p.
5.2.5 Cè ®Þnh c¸p b»ng c¸ch bÖn th× sè lÇn bao c¸p luån qua khi bÖn ph¶i lín h¬n hay b»ng
sè liÖu ghi trong b¶ng 5.2.5. LÇn ®an cña cïng cña c¸c tao chØ cÇn ®an nöa sè sîi cña
tao. Cho phÐp ®an nöa sè tao ë lÇn ®an cña cïng.
B¶ng 5.2.5. – Sè lÇn tao c¸p luån qua khi bÖn

§|êng kÝnh c¸p, mm Sè lÇn mçi tao ph¶i ®an kh«ng ®|îc nhá h¬n
§Õn 15
Tõ 15 ®Õn 28
Tõ 28 ®Õn 60
4
5
6
5.2.6 Sè l|îng kho¸ c¸p ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh khi thiÕt kÕ nh|ng kh«ng ®|îc Ýt h¬n 3.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kho¸ c¸p vµ kho¶ng c¸ch tõ ®Çu c¸p ®Õn kho¸ c¸p gÇn nhÊt
kh«ng ®|îc nhá h¬n 6 lÇn ®|êng kÝnh c¸p.
5.2.7 Cè ®Þnh c¸p lªn tang ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vµ dÔ thay thÕ. Sè l|îng tÊm kÑp dïng
®Ó kÑp ®Çu c¸p lªn tang kh«ng ®|îc Ýt h¬n 2.
ChiÒu dµi tù do cßn l¹i cña c¸p tÝnh tõ tÊm kÑp gÇn nhÊt trªn tang kh«ng ®|îc nhá
h¬n hai lÇn ®|êng kÝnh c¸p. Kh«ng ®|îc cuén ®Çu c¸p tù do thµnh vßng ë phÝa d|íi
hoÆc xung quanh tÊm kÑp.
5.2.8 C¸p dïng ®Ó mang kim lo¹i ®èt nãng vµ kim lo¹i nãng ch¶y hoÆc xØ láng ph¶i cã
thiÕt bÞ che ch¾n chèng t¸c dông trùc tiÕp cña bøc x¹ nhiÖt vµ kim lo¹i láng b¾n vµo.
5.2.9 C¸c c¸p thÐp dïng ®Ó mang t¶i, n©ng cÇn, gi÷ cét, c¸p kÐo ph¶i ®|îc tÝnh nh| thiÕt
kÕ vµ tr|íc khi l¾p vµo thiÕt bÞ n©ng.
Ph¶i tÝnh c¸p theo c«ng thøc sau:


K
S
P
=

Trong ®ã:
P - lùc kÐo ®øt c¸p (N hoÆc KG);

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

S – lùc kÐo lín nhÊt t¸c dông lªn c¸p (N hoÆc KG);
K - hÖ sè dù tr÷ bÒn cña d©y, phô thuéc vµo c«ng dông vµ chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt
bÞ n©ng. HÖ sè K lÊy theo b¶ng 5.2.9.

B¶ng 5.2.9 – HÖ sè dù tr÷ bÒn nhá nhÊt cña c¸p

Sè thø tù C«ng dông cña c¸p
D¹ng dÉn ®éng vµ chÕ ®é
lµm viÖc
HÖ sè dù
tr÷
1 2 3 4
1 N©ng cÇn vµ n©ng t¶i - Tay
- M¸y: NhÑ
Trung b×nh
NÆng vµ rÊt nÆng
4
5
5,5
3,5
2 Gi»ng cÇn 3,5
3 GÇu ngo¹m - Cã hai ®éng c¬ riªng biÖt
- Cã mét ®éng c¬
- Cã mét c¸p vµ mét ®éng c¬
6

5
5
4 Gi÷ cét cña
- ThiÕt bÞ n©ng ho¹t ®éng th|êng
xuyªn
- ThiÕt bÞ n©ng ho¹t ®éng d|íi 1n¨m

3,5

3

5 C¸p ray cña m¸y treo
- Ho¹t ®éng th|êng xuyªn
- Ho¹t ®éng 1 n¨m

3,5
3,0
6 C¸p kÐo xe 4
7 C¸p n©ng ng|êi 9
8 C¸p dïng ®Ó l¾p r¸p thiÕt bÞ n©ng 4
9 C¸p neo cho c¸p ray cña m¸y trôc c¸p 6
10 C¸p n©ng h¹ cÇn ngoµi tÊm víi lµm
viÖc
3,5

5.2.10 TÝnh to¸n d©y mang t¶i lµm b»ng c¸p thÐp ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc quy
®Þnh trong ®iÒu 5.2.9 cã tÝnh ®Õn sè nh¸nh d©y vµ gãc nghiªng cña d©y so víi ph|-
¬ng th¼ng ®øng theo phô luc 3.
Khi tÝnh to¸n d©y mang t¶i th«ng dông ph¶i lÊy gãc gi÷a c¸c nh¸nh b»ng 90
0
. §èi
víi d©y dïng ®Ò mang mét t¶i nhÊt ®Þnh lóc tÝnh to¸n lÊy gãc gi÷a c¸c nh¸nh b»ng
gãc thùc tÕ.
C¸p dïng ®Ó buéc hoÆc mãc t¶i hÖ sè dù tr÷ bÒn kh«ng ®|îc nhá h¬n 6.
D©y buéc, mãc t¶i cã nhiÒu nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c nh¸nh chÞu lùc nh| nhau.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

5.2.11 C¸p thÐp ph¶i lo¹i bá theo quy ®Þnh ë phô lôc 4 cñ¹ tiªu chuÈn nµy.
5.2.12 D©y sîi gai vµ sîi b«ng chØ cho phÐp dïng ®Ó buéc t¶i vµ ®an l|íi ®Ó n©ng nh÷ng t¶i
cã kÝch th|íc kh«ng lín hoÆc dïng ®Ó lµm d©y n©ng t¶i ë nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dÉn
®éng b»ng tay.
5.2.13 TÝnh to¸n d©y buéc, mãc t¶i b»ng d©y sîi gai hoÆc sîi b«ng còng tiÕn hµnh theo c«ng
thøc quy ®Þnh ë ®iÒu 5.2.9 vµ lÊy hÖ sè dù tr÷ bÒn kh«ng ®|îc nhá h¬n 8.
5.2.14 Cho phÐp dïng d©y sîi tæng hîp ®Ó lµm d©y buéc t¶i. ViÖc tÝnh to¸n chÕ t¹o, thö
nghiÖm vµ lo¹i bá lo¹i®©y nµy ph¶i quy ®Þnh ë ®iÒu kiÖn kÜ thuËt.
5.3 XÝch
5.3.1 Cho phÐp dïng xÝch tÊm, xÝch hµn vµ xÝch dËp lµm d©y n©ng vµ d©y buéc t¶i.
5.3.2 XÝch dïng cho thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã chøng tõ kÜ thuËt, nÕu kh«ng cã ph¶i thö nghiÖm
tr|íc khi ®|a vµo sö dông.
5.3.3 Khi tÝnh to¸n hoÆc chän xÝch ph¶i kiÓm tra xÝch theo c«ng thøc quy ®Þnh ë ®iÒu
5.2.9. HÖ so dù tr÷ bÒn cña xÝch tÊm kh«ng ®|îc nhá h¬n chØ dÉn ®éng b»ng m¸y vµ
kh«ng nhá h¬n 3 khi dÉn ®éng b»ng tay. HÖ sè dù tr÷ bÒn cña xÝh hµn vµ xÝch dËp
kh«ng ®|îc nhá h¬n gi¸ trÞ trong b¶ng 5.3.3.

B¶ng 5.3.3 – HÖ sè dù tr÷ bÒn cña xÝch hµn vµ xÝch dËp

K
Sè thø tù C«ng dông cña xÝch
Khi dÉn ®éng b»ng tay
Khi dÉn ®éng b»ng
m¸y
1 2 3 4
1 XÝch n©ng t¶i
Trªn tang tr¬n
Trªn ®Üa xÝch chÝnh x¸c

3
3

6
8
2 XÝch mang t¶i 5 5

5.3.4 Cho phÐp nèi xÝch b»ng c¸ch rÌn hoÆc hµn ®iÖn c¸c m¾t xÝch míi hoÆc dïng c¸c m¾t
xÝch chuyªn dïng. Sau khi nèi xÝch ph¶i tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm theo quy ®Þnh ë
®iÒu 6.3.27.
5.4 Tang, rßng räc vµ ®Üa xÝch
5.4.1 §|êng kÝnh cña tang, rßng räc cuén c¸p ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
D _ d(c - 1)
Trong ®ã:
D - ®|êng kÝnh tang, rßng räc x¸c ®Þnh theo ®¸y r·nh;
d - ®|êng kÝnh c¸p;
c - hÖ sè phô thuéc vµo lo¹i thiÕt bÞ n©ng vµ chÕ ®é lµm viÖc cña chóng, x¸c ®Þnh
theo B¶ng 5.4. l.
Cho phÐp:

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

- §|êng kÝnh tang nhá h¬n gi¸ trÞ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn ®Õn 15%. - ®|êng
kÝnh rßng räc c©n b»ng hoÆc rßng räc ®«i h|íng nhá h¬n gi¸ trÞ x¸c ®Þnh c«ng
thøc trªn ®Õn 20%.
- §|êng kÝnh tang cña pal¨ng ®iÖn vµ cÇn trôc nhá h¬n gi¸ trÞ x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc trªn ®Õn 40%.

B¶ng 5.4.1 – Gi¸ trÞ cho phÐp nhá nhÊt cña hÖ sè C


thø

ThiÕt bÞ n©ng D¹ng dÉn ®éng ChÕ ®é lµm viÖc HÖ sè C
1 2 3 4 5
1 ThiÕt bÞ n©ng c¸c lo¹i trõ cÇn
trôc pal¨ng vµ ®iÖn têi
- Tay
- M¸y

- Trung b×nh


- NhÑ
- Trung b×nh
- NÆng
- RÊt nÆng
18
20

25
30
35
2 CÇn trôc
C¬ cÊu n©ng t¶i vµ n©ng cÇnC¬ cÊu l¾p m¸y trôc

- Tay
- M¸y
- Tay
- M¸y
- Trung b×nh
- NÆng
- RÊt nÆng

-
-

16
16
18
20
25

16
16

3 Pal¨ng ®iÖn - -
4 Têi gµu ngo¹m
- Cña cÇn trôc
- Cña thiÕt bÞ n©ng ë
môc 1
- -
20
30
5 Rßng räc gÇu ngo¹m - - 18
6 Têi ®Ó n©ng:
- T¶i

- Ng|êi

- Tay
- M¸y
- Tay
- M¸y

-
-
-
-

12
20
16
25

5.4.2 §|êng kÝnh cña tang, rßng räc cuén xÝch hµn ph¶i ®¶m b¶o:

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

a. Kh«ng nhá h¬n 20 lÇn ®|êng kÝnh thÐp lµm m¾t xÝch khi dÉn ®éng b»ng tay.
b. Kh«ng nhá h¬n 30 lÇn ®|êng kÝnh thÐp lµm m¾t xÝch khi dÉn ®éng b»ng m¸y.
5.4.3 Khi lµm viÖc ph¶i cã Ýt nhÊt hai m¾t xÝch ¨n khíp víi hai r¨ng cña ®Üa xÝch.
5.4.4 Kh¶ n¨ng chøa c¸p cña tang ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi bé phËn mang t¶i ë vÞ trÝ thÊp
nhÊt theo tÝnh to¸n trªn tang vÉn cßn l¹i Ýt nhÊt lµ l,5 vßng c¸p hoÆc xÝch (kh«ng tÝnh
nh÷ng vßng n»m d|íi tÊm kÑp).
5.4.5 Khi cuén mét líp c¸p ph¶i dïng tang ®Ó c¾t r·nh.
5.4.6 Tang tr¬n vµ tang c¾t r·nh dïng ®Ó cuén nhiÒu líp c¸p ph¶i cã thµnh ë hai bªn.
Thµnh ph¶i cao h¬n líp c¸p hoÆc xÝch trªn cïng mét kho¶ng kh«ng nhá h¬n hai lÇn
®|êng kÝnh c¸p hoÆc mét lÇn chiÒu réng m¾t xÝch.
5.4.7 §èi víi thiÕt bÞ n©ng dïng gÇu ngo¹m cã tang cuén mét líp c¸p vµ c¸c thiÕt bÞ n©ng
chuyÓn dïng khi lµm viÖc cã kh¶ n¨ng c¸p bÞ giËt côc hoÆc láng th× tang ph¶i cã r·nh
s©u kh«ng nhá h¬n 0,5 ®|êng kÝnh c¸p hoÆc ph¶i cã thiÕt bÞ xÕp c¸p.
5.4.8 §èi víi thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng m¸y cã tang cuén nhiÒu líp ph¶i ®¶m b¶o c¸c
líp c¸p xÕp ®óng.
5.4.9 Rßng räc cña pal·ng n©ng cÇn vµ rßng räc cña pal¨ng n©ng t¶i (khi cÇn thiÕt) ë
nh÷ng vÞ trÝ c¸p cã thÓ tr|ît ra khái r·nh ph¶i cã thiÕt bÞ chèng tr|ît c¸p
5.5 Phanh
5.5.1 C¸c c¬ cÊu n©ng t¶i cña thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng m¸y ( trõ c¸c tr|êng hîp ë ®iÒu
5.5.4) vµ c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi ph¶i ®|îc trang bÞ phanh th|êng ®ãng tù ®éng, më
khi më dÉn ®éng.
5.5.2 C¬ cÊu n©ng t¶i dÉn ®éng b»ng tay ph¶i ®|îc trang bÞ phanh tù ®éng (ho¹t ®éng d|íi
t¸c dông cña t¶i).
5.5.3 C¬ cÊu n©ng t¶i hoÆc n©ng cÇn b»ng xilanh khÝ nÐn hoÆc thuû lùc ph¶i cã van mét
chiÒu chèng hiÖn tîng tù h¹ t¶i hoÆc h¹ cÇn khi ¸p suÊt trong hÖ th«ng khÝ nÐn vµ
thuû lùc bÞ gi¶m.
5.5.4 C¬ cÊu n©ng t¶i hoÆc n©ng cÇn cã li hîp dïng ®Ó ®ãng më c¬ cÊu ph¶i sö dông phanh
®iÒu khiÓn th|êng ®ãng liªn ®éng víi li hîp nh»m môc ®Ých lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù h¹
t¶i hoÆc cÇn.
5.5.5 Kh«ng ®|îc phÐp sö dông phanh th|êng ®ãng kh«ng ®iÒu khiÓn ë c¬ cÊu n©ng t¶i vµ
n©ng cÇn, trï tr|êng hîp phanh ®ã ®|îc dïng lµm phanh phô trong tr|êng hîp nµy
khi tÝnh to¸n chØ tÝnh phanh chÝnh.
5.5.6 §èi víi gÇu ngo¹m cã 2 tang dÉn ®éng ®iÖn riªng mçi dÉn ®éng ph¶i cã mét phanh.
ë dÉn ®éng vµ tang gi÷ gÇu ngo¹m cho phÐp sö dông phanh ®iÒu khiÓn b»ng bµn ®¹p
hoÆc nót bÊm. Khi thiÕt bÞ b¶o vÖ ®iÖn lµm viÖc hoÆc ng¾t dßng vµo m¹ch th× phanh
ph¶i tù ®éng ®ãng ngay c¶ khi bµn ®¹p ®ang ë tr¹ng th¸i lµm viÖc.
5.5.7 §èi víi c¬ cÊu n©ng t¶i vµ n©ng cÇn dïng khíp nèi cøng ®Ó liªn kÕt gi÷a tang ®éng
c¬ cho phÐp ®óng nöa khíp nèi phÝa bÖn hép gi¶m tèc lµm b¸nh phanh. §èi víi c¸c
c¬ cÊu sö dông li hîp b¸nh phanh ph¶i ®|îc cè ®Þnh trùc tiÕp trªn tang hoÆc trªn trôc
cã liªn kÕt ®éng häc cøng víi tang.
5.5.8 Phanh cña c¬ cÊu n©ng t¶i (trõ c¸c tr|êng hîp nªu ë ®iÒu 5.5.11 cña tiªu chuÈn nµy)
ph¶i cã m«men phanh víi hÖ sè dù tr÷ kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ trong b¶ng 5.5.8 phô
thuéc vµo chÕ ®é lµm viÖc vµ d¹ng dÉn ®éng.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

HÖ sè dù tr÷ phanh lµ tl sè gi÷a m«men phanh víi m«men tÜnh do t¶i lµm viÖc lín
nhÊt g©y ra trªn trôc phanh.

B¶ng 5. 5.8

Lo¹i dÉn ®éng cña c¬ cÊu ChÕ ®é lµm viÖc HÖ sè dù tr÷ phanh
Tay
M¸y
NhÑ
NhÑ
Trung b×nh
Nång
RÊt nång
1,5
1,5
1,75
2,00
2,50
5.5.9 C¬ cÊu n©ng cña m¸y trôc luyÖn kim chuyªn dïng ®Ó vËn chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y
ph¶i ®|îc trang bÞ hai phanh ho¹t ®éng ®éc líp víi nhau.
C¬ cÊu n©ng cña m¸y trôc luyÖn kim dïng ®Ó vËn chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y ph¶i
®|îc trang bÞ hai phanh.
5.5.10 Khi cã hai phanh th× mét phanh ph¶i ®Æt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.5.7 cßn phanh thø
hai ®Æt trªn trôc ®éng c¬ ®iÖn hoÆc trªn mét trôc kh¸c cña c¬ cÊu.
C¸c phanh ph¶i ®Æt sao cho khi kiÓm tra ®é tin cËy cña mét trong hai phanh th× dÔ
dµng lµm mÊt t¸c dông cña phanh kia.
5.5.11 Khi dÉn ®éng cã hai phanh hoÆc nhiÒu phanh, hÖ sè dù tr÷ phanh cña mçi phanh
kh«ng ®|îc nhá h¬n l,25.
§èi víi c¬ cÊu n©ng cã hai dÉn ®éng mçi dÉn ®éng ph¶i l¾p Ýt nhÊt mét phanh víi hÖ
sè dù tr÷ phanh kh«ng nhá h¬n l,25. Trong tr|êng hîp c¬ cÊu cã hai hoÆc nhiÒu dÉn
®éng ®|îc trang bÞ hai phanh hÖ sè dù tr÷ cña mçi phanh kh«ng ®|îc nhá h¬n l,l.
Khi dÉn ®éng cã tõ hai phanh trë lªn th× hÖ sè dù tr÷ phanh ®|îc x¸c ®Þnh víi gض
thiÕt r»ng toµn bé t¶i ®|îc gi÷ b»ng mét phanh.
5.5.12 §èi víi c¬ cÊu n©ng cã hai dÉn ®éng th× c¸c dÉn ®éng ph¶i ®|îc liªn kÕt ®éng häc
cøng víi nhau lo¹i trõ kh¶ n¨ng t¶i tù r¬i khi mét trong hai dÉn ®éng bÞ háng.
5.5.13 Cã thÓ dïng phanh tù ®éng (ho¹t ®éng d|íi t¸c dông cña t¶i) ®Ó lµm phanh thø hai
cho pal¨ng ®iÖn. Trong tr|êng hîp nµy hÖ sè dù tr÷ phanh cña phanh ®iÖn kh«ng
®|îc nhá h¬n l,25, cßn phanh tù ®éng kh«ng ®|îc nhá h¬n l,l.
§èi víi c¬ cÊu n©ng dÉn ®éng b»ng tay th× mét trong c¸c phanh cã thÓ thay b»ng
truyÒn ®éng tù h·m. §èi víi thiÕt bÞ n©ng cã dÉn ®éng thuû lùc th× van mét chiÒu
®|îc coi lµ phanh thø hai.
5.5.14 HÖ sè dù tr÷ phanh cña c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi kh«ng ®|îc nhá h¬n l,5. Lóc ®ã
m«men tÜnh trªn trôc phanh do träng l|îng cña cÇn, cña ®èi träng, t¶i lµm viÖc lín
nhÊt vµ gÞã g©y ra khi thiÕt bÞ n©ng « tr¹ng th¸i lµm viÖc ph¶i x¸c ®Þnh khi cÇn n»m ë
vÞ trÝ mµ m«men cã gi¸ trÞ lín nhÊt.
§Ó gi¶m t¶i träng ®éng lªn c¬ cÊu n©ng cÇn cho phÐp ®Æt hai phanh. Trong tr|êng
hîp nµy hÖ sè dù tr÷ phanh cña mét phanh kh«ng ®|îc nhá h¬n l,l, cßn cña phanh
cßn l¹i kh«ng ®|îc nhá h¬n l,25 vµ c¸c phanh ph¶i lµm viÖc tù ®éng.
5.5.15 Ph¶i ®Æt phanh cho c¬ cÊu di chuyÓn trong c¸c tr|êng hîp sau:
a. ThiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ngoµi trêi.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

b. ThiÕt bÞ n©ng lµm viÖc trong nhµ di chuyÓn theo ®|êng ray ®Æt trªn mÆt ®Êt.
c. ThiÕt bÞ n©ng di chuyÓn theo ®|êng ray ®Æt trªn cao víi vËn tèc di chuyÓn kh«ng
lín h¬n 32 m/phót.
5.5.16 Nh÷ng c¬ cÊu quay dÉn ®éng b»ng m¸y ph¶i ®|îc trang bÞ phanh.
5.5.17 C¬ cÊu di chuyÓn cña c¸c cÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i ph¶i ®|îc trang bÞ phanh
th|êng më cã ®iÒu khiÓn. Trong tr|êng hîp nµy ph¶i cã thiÕt bÞ ®Þnh vÞ phanh ë vÞ trÝ
®ãng. ThiÕt bÞ nµy cã thÓ ®|îc ®¹t ë trªn tay g¹t hoÆc bµn ®¹p ®iÒu khiÓn phanh.
§èi víi c¬ cÊu quay vµ c¬ cÊu di chuyÓn cña c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c ph¶i dïng phanh
th|êng ®ãng tù ®éng më khi dÉn ®éng lµm viÖc.
5.5.18 §èi víi c¬ cÊu di chuyÓn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ngoµi trêi phanh gi÷ ®|îc
thiÕt bÞ khi lùc giã cho phÐp lín nhÊt t¸c dông.
Phanh cña c¬ cÊu quay ph¶i ®óng phÇn quay cña thiÕt bÞ n©ng trong qu·ng ®|êng
phanh cho phÐp cña ®Çu cÇn khi giã t¸c ®éng theo h|íng quay vµ gãc nghiªng cho
phÐp trong tr¹ng th¸i lµm viÖc, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o phanh tõ tõ khi kh«ng cã giã.
5.5.19 Kh«ng ®|îc dïng truyÒn ®éng trôc vÝt ®Ó thay phanh ë c¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ n©ng
cã dÉn ®éng b»ng m¸y.
5.5.20 Kh«ng ®|îc ®Ó n|íc hoÆc dÇu, mì d©y lªn b¸nh phanh.
5.6 B¸nh xe di chuyÓn
5.6.1 B¸nh xe cña c¬ cÊu di chuyÓn cña c¸c thiÕt bÞ n©ng vµ xe con cña chóng ph¶i ®|îc
chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho lo¹i trõ ®|îc kh¶ n¨ng tr|ît b¸nh xe ra.
5.6.2 Cho phÐp sö dông b¸nh xe kh«ng cã thµnh bªn ë c¸c cÇu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n di
®éng khi chóng cã thiÕt bÞ chèng tr|ît b¸nh xe khái ray.
5.6.3 Cho phÐp sö dông b¸nh xe cã mét thµnh bªn trong c¸c tr|êng hîp sau:
a. §|êng ray n»m trong mét mÆt ph¼ng mÆt trªn mÆt ®Êt vµ kho¶ng hai ray kh«ng
v|ît qu¸ 4m. B¸nh xe cña cÇn trôc th¸p nhÊt thiÕt ph¶i cã hai thµnh bªn kh«ng
phô thuéc vµo khæ réng cña ®|êng.
b. Xe con treo trªn dÇm cña cÇu trôc.
c. M¸y trôc ch¹y theo ray ®Æt trªn mÆt ®Êt mçi phÝa cã hai ray vµ thµnh c¸c b¸nh xe
ë ray nµy ng|îc víi thµnh bªn cña b¸nh xe ë ray kia.
d. Xe con treo di chuyÓn theo mét ray.
§èi víi b¸nh xe cã mét thµnh bªn cña c¸c m¸y trôc cã ch©n chiÒu réng xe kh«ng
kÓ hai thµnh bªn ph¶i lín h¬n chiÒu réng cña mÆt ray mét kho¶ng nhá h¬n 30
mm.
5.7 §èi träng vµ æn träng
5.7.1 §èi träng vµ æn träng ph¶i cã träng l|îng kh«ng thay ®æi.
CÊm dïng ®Êt, c¸t ®Ó lµm ®èi träng hoÆc æn träng.
5.7.2 §èi víi c¸c cÇn trùc th¸p ®èi träng vµ æn träng ph¶i ®|îc ®¸nh dÊu viÖc chÕ t¹o vµ
l¾p ®Æt chóng ph¶i tiÕn hµnh theo b¶n vª thiÕt kÕ cña c¬ quan thiÕt kÕ
5.7.3 Nh÷ng ®èi träng di ®éng ph¶i tù ®éng di chuyÓn theo sù thay ®æi tÇm víi hoÆc ph¶i
cã bé phËn chØ vÞ trÝ cña ®èi träng phô thuéc vµo tÇm víi vµ ®Æt ë chç nh©n ®iÒu
khiÓn thiÕt bÞ dÔ nh×n thÊy.
5.8 C¸c c¬ cÊu vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

5.8.1 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho ®iÒu khiÓn
thuËn lîi vµ kh«ng g©y c¶n trë viÖc theo dâi t¶i vµ bé phËn mang t¶i. H|íng chuyÓn
®éng cña tay g¹t, cËn g¹t vµ v« l¨ng ph¶i t|¬ng øng víi h|íng chuyÓn ®éng cña c¬
cÊu ®|îc ®iÒu khiÓn. ë mçi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ph¶i cã kÝ hiÖu (ch÷ mòi tªn hîc mµu
s¾c) ®Ó ph©n biÖt râ tõng ®éng t¸c: cÇn g¹t, v« l¨ng ph¶i ®|îc ®Þnh vÞ ë tõng vÞ trÝ.
mòi tªn hoÆc mµu s¾c) ®Ó ph©n biÖt râ cho tõng ®éng t¸c; cÇn g¹t, tay g¹t, v« l¨ng
ph¶i ®|îc ®Þnh vÞ ë tõng vÞ trÝ.
5.8.2 ThiÕt bÞ khëi ®éng ®iÒu khiÓn b»ng tay (bé ®iÒu tèc, cÇu dao) sö dông ë c¸c m¸y
n©ng ®iÒu khiÓn tõ d|íi mÆt sµn ph¶i cã cÊu t¹o tr¶ vÒ vÞ trÝ kh«ng. Trong tr|êng hîp
nµy nÕu sö dông c«ng t¸c t¬, thiÕt bÞ n©ng chi lµm viÖc khi gi÷ nót bÊm ë tr¹ng th¸i
lµm viÖc liªn tôc.
ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ph¶i ®|îc treo sao cho ®iÒu khiÓn ®øng ë vÞ trÝ an toµn so víi t¶i.
5.8.3 ThiÕt bÞ n©ng cã nhiÒu nh|îc ®iÓm ®iÒu khiÓn th× ph¶i cã kho¸ liªn ®éng lo¹i trõ kh¶
n¨ng ®ång thêi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tõ nhiÒu ®iÓm ®iÒu khiÓn.
5.9 Buång ®iÒu khiÓn
5.9.1 Buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®|îc ®Æt ë vÞ trÝ mµ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng cã thÓ
theo dâi ®|îc t¶i träng suèt qu¸ tr×nh mãc, ®i chuyÓn vµ h¹ t¶i. Cho phÐp lo¹i trõ yªu
cÇu ®ã ®èi víi cÇn trôc th¸p, cÇn trôc d¹ng th¸p vµ cÇn trôc ch©n ®Õ.
5.9.2 Buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®|îc bè trÝ sao cho khi thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ë tÇm víi nhá
nhÊt kh«ng va ®Ëp vµo buång ®iÒu khiÓn.
5.9.3 Buång ®iÒu khiÓn cña m¸y trôc kiÓu cÇu ph¶i ®|îc treo vÒ phÝa kh«ng cã ®|êng d©t
dÉn ®iÖn trÇn. NÕu ®iÒu kiÖn b¾t buéc ph¶i treo buång ®iÒu khiÓn ë phÝa cã ®|êng
d©y ®iÖn trÇn th× ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n kh«ng ®Ó c«ng nh©n tiÕp xóc ®|êng d©y
®iÖn ®ã.
5.9.4 Buång ®iÒu khiÓn cña m¸y trôc kiÓu cÇu vµ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng dÉn ®éng ph¶i
®Æt d|íi hµnh lang cña cÇu hoÆc c«ng x¬n vµ ph¶i cã thang.
§èi víi cÇu trôc cho phÐp treo buång ®iÒu khiÓn vµo khung cña xe con. Trong tr|êng
hîp nµy lèi ra tõ buång ®iÒu khiÓn lªn hµnh lang cña cÇu ph¶i ®i qua sµn xe con hoÆc
theo thang cã bao che ë bªn ngoµi.
5.9.5 Buång ®iÒu khiÓn kh«ng nhá h¬n 1800 mm. §èi víi nh÷ng ®iÒu khiÓn chuyÓn ë t|
thÕ ngåi th× ®é cao cñ¹ buång kh«ng ®|îc nhá h¬n 150mm.
5.9.6 Buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o chøa ®|îc thªm Ýt nhÊt l ng|êi ngoµi c«ng nh©n ®iÒu
khiÓn. Trong buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o ®i l¹i dÔ dµng tíi c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong
®ã
5.9.7 Buång ®iÒu khiÓn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ngoµi trêi ph¶i ®|îc che kÝn mäi
phÝa vµ cã m¸i che n¾ng,. m|a, giã. Cöa ¸nh s¸ng c¶a buång ®iÒu khiÓn ph¶i lµm
b»ng kÝnh chuyªn dïng, khi vì kh«ng t¹o thµnh m¶nh nhän.
5.9.8 Buång ®iÒu khiÓn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc trong nhµ ph¶i ®|îc che kÝn khi
nhiÖt ®é cao h¬n 40
0
C hoÆc trong nhµ cã nhiÒu bôi hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i. Cho phÐp
lµm buång hë trong ®iÒu kiÖn b×nh th|êng.
§èi víi buång ®iÌu khiÓn hë kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã m¸i che ë trªn, nh|ng ph¶i bao
che kÝn xung quanh ®Õn chiÒu cao kh«ng thÊp h¬n l m (®èi víi buång ®iÒu khiÓn cã
thÓ ®øng) vµ kh«ng thÊp h¬n 0,8 m (®èi víi buång ®iÒu khiÓn ngåi).

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

5.9.9 NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt sau cña buång ®iÒu khiÓn víi c¸c ch|íng ng¹i vËt nhá
h¬n 400 mm th× toµn bé mÆt sau vµ mét phÇn (kho¶ng 400 mm) cña hai bªn tiÕp gi¸p
víi mÆt sau ph¶i ®|îc bao che kÝn ®Õn 1800 mm.
5.9.10 KÝnh ë buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®|îc l¾p sao cho ®¶m b¶o lau ®|îc c¶ mÆt trong vµ
mÆt ngo¶i hoÆc cã thiÕt bÞ lau kÝnh. C¸c kÝnh l¾p ë phÇn thÊp mµ c«ng nh©n cã thÓ
®¹p lªn ph¶i cã líi b¶o vÖ.
KÝnh cña c¸c buång ®iÒu khiÓn ngoµi trêi ph¶i ®|îc l¾p c¸c tÊm chèng n¾ng.
5.9.11 Cöa vµo buång ®iÒu khiÓn ph¶i dïng lo¹i cöa b¶n lÒ hoÆc cöa tr|ît vµ ph¶i cã chèt ë
phÝa trong. §èi víi cöa b¶n lÒ ph¶i më vµo phÝa trong trõ cÇn trôc tù h¸nh vµ c¸c
buång ®iÒu khiÓn cã chiÕu nghØ hoÆc sµn ®|îc che ch¾n tr|íc lèi vµo.
Cöa buång ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc ngoµi trêi ph¶i cã khãa.
Kh«ng cho phÐp lµm lèi vµo buång ®iÒu khiÓn b»ng cöa n¾p ë sµn.
5.9.12 Lèi vµo buång ®iÒu khiÓn ph¶i tù do, kh«ng ®|îc ®Æt c¸c thiÕt bÞ ch¾n ngang. Kh«ng
cho phÐp ®Ó c¸p n©ng t¶i vµ n©ng cÇn ®i qua buång ®iÒu khiÓn ®ång thêi kh«ng cho
bè trÝ t¨ng cuén c¸p n»m trong buång ®iÒu khiÓn.
5.9.13 Sµn cña buång ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn ph¶i ®|îc lµm b»ng gç tÊm
hoÆc c¸c vËt liÖu phi kim lo¹i kh¸c cã kh¶ n¨ng chèng tr|ît vµ cã phñ th¶m cao su
c¸ch ®iÖn. ë nh÷ng bµn buång ®iÒu khiÓn lín cã thÓ chØ phñ th¶m cao su c¸ch ®iÖn ë
nh÷ng chç phôc vô thiÕt bÞ ®iÖn.
5.9.14 Trong buång ®iÒu khiÓn ph¶i cã ghÕ cè ®Þnh cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn ngåi. GhÕ
ph¶i cã cÊu t¹o vµ bè trÝ sao cho c«ng nh©n ngåi thao t¸c thuËn tiÖn vµ dÔ dµng theo
dâi ®|îc t¶i träng suèt qu¸ tr×nh n©ng chuyÓn. GhÕ ph¶i ®iÒu chØnh ®|îc theo chiÒu
cao vµ theo mÆt n»m ngang.
Trong nh÷ng tr|êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt cã thÓ lµm ghÕ ngåi cïng bµn ®iÒu khiÓn
quay hoÆc buång ®iÒu khiÓn quay.
5.9.15 Nh÷ng buång ®iÒu khiÓn cña c¸c thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc trong m«i tr|êng ®éc h¹i
ph¶i cã cÊu t¹o vµ trang bÞ kÜ thuËt vÖ sinh ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®éc h¹i trong buång
®iÒu khiÓn kh«ng v|ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh do Bé Y tÕ quy ®Þnh.
5.10 Sµn, hµnh lang vµ cÇu thang:
5.10.1 TÊt c¶ c¸c cÇu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng trõ c¸c m¸y trôc nãi ë ®iÒu 5.l0.4
ph¶i cã hµnh lang hoÆc sµn ®i l¹i phôc vô dÔ dµng c¸c c¬ cÊu, thiÕt bÞ cña m¸y trôc.
5.10.2 CÇn trôc th¸p vµ cÇn trôc ch©n ®Õ ph¶i cã lèi ®i l¹i dÔ dµng, thuËn tiÖn tõ mÆt ®Êt lªn
th¸p, vµo buång ®iÒu khiÓn vµ lªn c¸c thang ®Æt cao h¬n ch©n ®Õ.
§èi víi cÇn trôc ph¶i cã lèi ®i l¹i thuËn tiÖn, an toµn tíi xe con.
5.10.3 Trªn c¸c cÇn trôc ch©n ®Õ ph¶i ®¶m b¶o lèi ra an toµn tõ thang cña ch©n ®ª sang sµn
hµnh lang n»m quanh ®Êu cña ch©n ®Õ trong vÞ trÝ bÊt k× nµo cña phÇn quay. Kho¶ng
c¸ch tõ mÆt s¶n hµnh lang bao quanh ®¸u cña ch©n ®Õ tíi c¸c phÇn nh« xuèng thÊp
nhÊt cña phÇn quay kh«ng ®|îc nhá h¬n 1800 mm.
ë bÊt k× vÞ trÝ nµo cña phÇn quay cÇn trôc ch©n ®Õ còng ph¶i cã lèi ®i tõ ch©n ®Õ ®Õ
sang phÇn quay.
5.10.4 Kh«ng b¾t buéc ph¶i cã hµnh lang vµ sµn thao t¸c trªn c¸c m¸y trôc mét dÇm dÉn
®éng b»ng tay hoÆc bÇng ®iÖn vµ trªn c¸c m¸y trôc treo hai dÇm.
5.10.5 Hµnh lang ®Ó phôc vô thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c c¬ cÊu cña cÇn trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n di
®éng ph¶i cã chiÒu réng.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

a. Kh«ng nhá h¬n 500 mm ®èi víitr|êng hîp cã trôc truyÒn ®éng.
b. Kh«ng nhá h¬n 400 mm ®èi víitr|êng hîp kh«ng cã trôc truyÒn ®éng.
§èi víi m¸y trôc cã bè trÝ c¸p lÊy ®iÖn ë phÝa trªn hµnh lang th× chiÒu réng lèi ®i
l¹i gi÷a lan can vµ thiÕt bÞ ®ì c¸p lÊy ®iÖn, gi÷a lan can vµ thiÕt bÞ ®ãng ng¾t ®iÖn
kh«ng ®|îc nhá h¬n 400 mm.
5.10.6 Ph¶i cã hµnh lang ë hai phÝa cña khÈu ®é ®i däc theo ®|êng ray cña nh÷ng cÇu trôc
lµm viÖc trong nhµ cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nång hoÆc cña nh÷ng cÇn trôc cã chÕ ®é
lµm viÖc nång vµ trung b×nh nh|ng cã tõ hai chiÕc trë lªn cïng lµm viÖc trªn mét
®|êng.
Trªn tÊt c¶ c¸c cÇu c¹n ph¶i cã hµnh lang ®i l¹i däc theo c¸c ®|êng ray.
Hµnh lang ®i l¹i däc ®|êng ray cÇn trôc ph¶i cã lan can ë phÝa trong vµ ë phÝa ngoµi
nÕu kh«ng cã t|êng. Hµnh lang treo c¸c cÇu c¹n ngoµi trêi chØ cÇn lµm lan can ë phÝa
ngoµi.
ChiÒu réng cña hµnh lang ®i l¹i kh«ng ®|îc nhá h¬n 500 mm, chiÒu cao kh«ng nhá
h¬n 1800 mm. Kh«ng ®|îc ®Ó ®o¹n hµnh lang ë c¹nh cét thiÕu lan can. ChiÒu réng
cña hµnh lang trong kho¶ng 1 m tÝnh tõ cét ph¶i b»ng chiÒu réng cña lèi ®i qua th©n
cét.
Mçi hµnh lang ph¶i cã c¸c lèi ®i ra thang c¸ch nhau kh«ng qu¸ 200 m.
5.10.7 Trong c¸c nhµ ®Æt m¸y trôc mét dÇm vµ m¸y trôc treo hai dÇm kh«ng cã hµnh lang
vµ sµn ®Ó phôc vô c¸c c¬ cÊu ph¶i cã sµn söa ch÷a cho phÐp ®i l¹i dÔ dµng vµ an toµn
tíi c¸c c¬ cÊu vµ thiÕt bÞ ®iÖn.
Trong tr|êng hîp kho¶ng c¸ch tõ sµn söa ch÷a ®Õn phÇn thÊp nhÊt cña m¸y trôc nhá
h¬n 1800 mm cöa lªn sµn söa ch÷a ph¶i cã chèt vµ kho¸ liªn ®éng tù ®éng ng¾t ®iÖn
khái c¸p lÊy ®iÖn chÝnh ë ®o¹n söa ch÷a.
Cho phÐp dïng s¶n di ®éng ®Ó thay thÕ sµn söa ch÷a cè ®Þnh.
5.10.8 §èi víi cÇu trôc ®iÒu khiÓn tõ buång ®iÒu khiÓn ph¶i ®|îc trang bÞ buång hoÆc sµn
b¶o d|ìng c¸p lÊy ®iÖn chÝnh vµ thiÕt bÞ tiÕp ®iÖn nÕu chóng n»m thÊp h¬n hµnh lang
cÇu trôc.
Buång phôc vô c¸p l¾ý ®iÖn ph¶i cã lan can cao tõ 1 m trë lªn vµ che kÝn mét ®o¹n
100 mm ë phÝa d|íi.
Lèi vµo tõ cÊu xuèng buång ®Ó b¶o d|ìng c¸p lÊy ®iÖn chÝnh ph¶i cã n¾p ®Ëy.
5.10.9 Ph¶i cã sµn ®ì vµ thang cè ®Þnh lªn buång ®iÒu khiÓn cña cÈu trôc, cÇn trôc c«ng x¬n
di ®éng vµ xe con n©ng t¶i dÉn ®éng ®iÖn di chuyÓn theo ®|êng ray ë trªn cao
kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn ®ì ®Õn phÇn thÊp nhÊt cña m¸i che hoÆc cña c¸c kÕt cÊu kh¸c
kh«ng ®|îc nhá h¬n 1800 mm. MÆt sµn ®ì ph¶i n»m ë cïng ®é cao víi mÆt sµn cña
buång ®iÒu khiÓn hoÆc cña mÆt chiÕu nghØ buång ®iÒu khiÓn. Khe hë gi÷a sµn ®ì vµ
chiÕu nghØ cña buång ®iÒu khiÓn khi m¸y trôc ngõng kh«ng ®|îc nhá h¬n 60 mm vµ
kh«ng ®|îc lín h¬n 150 mm.
NÕu mÆt sµn ®ç n»m cïng ®é cao víi sµn buång ®iÒu khiÓn mµ kh«ng ®¶m b¶o ®é
cao tèi thiÓu 1800 mm th× cho phÐp bè trÝ mÆt sµn ®ì n»m thÊp h¬n sµn buång ®iÒu
khiÓn ®Õn 250 mm. Khi sµn ®ç thÊp h¬n sµn buång ®iÒu khiÓn cho phÐp buång ®iÒu
khiÓn chåm lªn sµn ®ç nh|ng kh«ng v|ît qu¸ - 400 mm khi gi¶m lß xo gi¶m xãc ®·
bÞ nÐn hoµn toµn. Trong tr|êng hîp ®ã, kho¶ng c¸ch gi÷a sµn ®ç vµ phÇn d|íi cña
buång ®iÒu khiÓn theo ph|¬ng th¼ng ®óng kh«ng ®|îc nhá h¬n 100 mm, kho¶ng
c¸ch gi÷a buång ®iÒu khiÓn vµ lan can cña sµn ®ç kh«ng ®|îc nhá h¬n 400 mm vµ

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

kho¶ng c¸ch tï buång ®iÒu khiÓn ®Õn che ch¾n cña sµn ®ç ë phÝa lèi vµo buång ®iÒu
khiÓn kh«ng ®|îc nhá h¬n 700 mm.
5.10.10 Sµn hµnh lang, sµn söa ch÷a vµ sµn ®ì ph¶i ®|îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc gç tèt.
Ph¶i ®Æt tÊm sµn trªn toµn bé chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña hµnh lang hoÆc cña sµn
®ç vµ sµn söa ch÷a. TÊm sµn kim lo¹i ph¶i cã cÊu t¹o t¨ng ma s¸t kh«ng tr|ît
ch©n. NÕu dïng tÊm kim lo¹i cã lç ®Ó lµm sµn th× mét kÝch th|íc cña lç kh«ng
®|îc lín h¬n 20 mm.
5.10.11 Sµn vµ hµnh lang trªn thiÕt bÞ n©ng, c¸c dÇm cña cña cÇu trôc, sµn va hµnh lang
dïng ®Ó phôc vô thiÐt bÞ n©ng ph¶i cã lan can cao l m vµ che kÝn mét ®o¹n 100mm
ë phÝa d|íi.
Ph¶i lµm lan can vµ bao che ë c¸c mÆt bªn cña xe con cÇu trôc, nÕu kh«ng cã hµnh
lang däc ®|êng ray cña cÇu trôc th× ph¶i lµm lan can vµ bao che ë c¶ phÝa däc cña
xe con.
5.10.12 Thang ®i tõ sµn nhµ lªn sµn vµ hµnh lang cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã chiÒu réng
kh«ng nhá h¬n 600mm chiÒu réng cña thang ®Æt trªn thiÕt bÞ n©ng (trõ c¸c thang
thÊp h¬n l,5m) kh«ng ®|îc nhá h¬n 500 mm. Thang thÊp h¬n l,5 m ®Æt trªn thiÕt
bÞ n©ng vµ nh÷ng thang ®i tõ buång ®iÒu khiÓn sang hµnh lang cña cÇu trôc hoÆc
cÇn trôc con s¬n. di ®éng ph¶i cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 350 mm.
5.10.13 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bËc thang kh«ng ®|îc lín h¬n 300 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a
c¸c bËc thang ph¶i b»ng nhau ë trªn toµn bé chiÒu cao cña thang. C¸c bËc thang
th¼ng ®óng ph¶i c¸ch kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng mét kho¶ng c¸ch kh«ng
nhá h¬n 150 mm.
5.10.14 Thang ®Ó ®i tõ sµn nhµ lªn sµn ®ì, sµn söa ch÷a vµ hµnh lang ®i däc ®|êng ray cña
m¸y trôc ph¶i ®¨t sao cho lo¹i trõ ®|îc kh¶ n¨ng m¸y trôc hoÆc buång ®iÒu khiÓn
cña nã kÑp ng|êi ®ang lªn trªn thang.
Gãc nghiªng so víi ph|¬ng n»m ngang cña c¸c thang ®ã kh«ng ®|îc lín h¬n 60
0
.
5.10.15 Thang nghiªng cã gãc nghiªng so víi ph|¬ng n»m ngang kh«ng lín h¬n 5
0
ph¶i cã
lan can. C¸c bËc thang ph¶i cã chiÒu réng kh«ng ®|îc nhá h¬n 120 mm lµm tõ c¸c
tÊm thÐp cã khÝa nh¸m. Nh÷ng bËc thang tr|íc ®©y lµm b»ng c¸c thanh s¾t th×
kh«ng ph¶i lµm l¹i.
5.10.16 Trªn c¸c thang th¼ng ®øng hoÆc thang cã gãc nghiªng so víi ph|¬ng n»m ngang
lín h¬n 75
0
cao h¬n 5 m ph¶i bao che ë d¹ng vßng cung tõ ®é cao 3 m trë lªn.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vßng cung kh«ng ®|îc lín h¬n 800 mm vµ sè l|îng thanh
däc ®Ó liªn kÕt c¸c vßng cung víi nhau kh«ng ®|îc Ýt h¬n 3. Kho¶ng c¸ch tõ thang
®Õn vßng cung kh«ng ®|îc nhá h¬n 700mm nh|ng kh«ng ®|îc lín h¬n 800mm
khi b¸n kÝnh vßng cung 350 - 400mm.
§èi víi nh÷ng thang ®Æt trong cét d¹ng m¾t c¸o cã mÆt c¾t kh«ng lín h¬n 900 x
900 mm hoÆc cét èng rçng cã ®|êng kÝnh kh«ng lín h¬n l000 mm th× kh«ng ph¶i
lµm thang cã bao che d¹ng vßng cung.
5.10.17 Khi thang cao h¬n l0m ph¶i lµm chiÕu nghØ ë c¸ch nhau 7: 8m. Khi thang n»m ë
trong th¸p rçng cã thÓ kh«ng ph¶i lµm chiÕu nghØ.
5.11 C¸c thiÕt bÞ an toµn
5.11.1 Che ch¾n.
5.11.1.1 Ph¶i dïng kim lo¹i ®Ó che ch¾n nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng cña thiÕt bÞ n©ng.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Che ch¾n ph¶i dÔ dµng th¸o, l¾p, thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra, tra dÇu mì vµ ph¶i
®¶m b¶o an toµn. NhÊt thiÕt ph¶i che ch¾n c¸c chç sau:
a. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng, xÝch vµ trôc vÝt;
b. Khíp nèi cã bu l«ng hoÆc chèt låi ra ngoµi;
c. C¸c khíp nèi kh¸c n»m ë chç ng|êi qua l¹i;
d. Tang cuén c¸p ®Æt c¹nh chç lµm viÖc cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng
hoÆc ë lèi ®i l¹i (trong tr|êng hîp nµy bao che ph¶i ®¶m b¶o kh«ng c¶n trë
c«ng nh©n ®iÒu khiÓn theo dâi c¸c cuén lªn tang).
e. Trôc truyÒn ®éng cña c¬ cÊu di chuyÓn lo¹i cÇu trôc cã tÇn sè quay tõ 50vßng
/phót trë lªn. Nh÷ng trôc truyÒn ®éng cã tÇn sè quay nhá h¬n 50vßng/phót
n»m ë c¹nh cöa n¾p ra hµnh lang còng ph¶i bao che;
C¸c trôc cña nh÷ng c¬ cÊu kh¸c cña thiÕt bÞ n©ng n»m ë lèi ®i l¹i cña c«ng nh©n
phôc vô ph¶i ®|îc bao che.
5.11.1.2 TÊt c¶ c¸c bé phËn dÉn ®iÖn trÇn cña thiÕt bÞ n©ng mµ ng|êi cã thÓ tiÕp xóc khi
®øng trong buång ®iÒu khiÓn, trªn sµn ®ç, sµn söa ch÷a hoÆc hµnh lang trªn thiÕt
bÞ n©ng ph¶i ®|îc bao che.
5.11.1.3 ë nh÷ng cho c¸p n©ng t¶i cã thÓ tiÕp xóc víi c¸p lÊy ®iÖn chÝnh hoÆc phô ph¶i cã
thiÕt bÞ b¶o vÖ.
5.11.1.4 B¸nh xe cña nh÷ng m¸y trôc di chuyÓn theo ray (trõ cÇn trôc ®|êng s¸t) vµ c¸c xe
con cña chóng ph¶i ®|îc trang bÞ tÊm ch¾n phßng ngõa c¸c vËt b¸nh xe khe hë
gi÷a tÊm ch¾n vµ mÆt ray kh«ng ®|îc lín h¬n 10mm.
5.11.1.5 C¸p lÊy ®iÖn chÝnh ®Æt däc theo ®|êng ray thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c thiÕt bÞ tiÕp ®iÖn
cña chóng ph¶i ®|îc bè trÝ hoÆc che ch¾n sao cho ng|êi ®øng ë trªn cÇu, cÇu
thang, sµn söa ch÷a, sµn ®ì kh«ng ch¹m ph¶i.
5.11.1.6 C¸c c¸p lÊy ®iÖn n»m trong thiÕt bÞ n©ng (c¸p lÊy ®iÖn cña nam ch©m ®iÖn dïng
®Ó n©ng t¶i, c¸c c¸p lÊy ®iÖn cã diÖn thÓ lín h¬n 42 V cña nh÷ng m¸y trôc cã
buång ®iÒu khiÓn di ®éng) kh«ng ®|îc ng¾t b»ng c«ng t¾c liªn ®éng, cöa n¾p
ph¶i ®|îc che ch¾n hoÆc bè trÝ gi÷a c¸c dµn cña cÇu sao cho nh÷ng ng|êi phôc vô
kh«ng ch¹m ph¶i.
5.11.2 C¸c bé phËn ®ì, chÆn, gi¶m xãc.
5.11.2.1 M¸y trôc kiÓu cÇu, cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng, cÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ vµ
m¸y trôc c¸p kÓ c¶ c¸c xe têi ph¶i ®|îc trang bÞ c¸c bé phËn dë ®Ó phßng khi
háng b¸nh xe hoÆc gÉy trôc b¸nh xe.
§èi víi xe têi ch¹y trªn mét ray cã buång ®iÒu khiÓn kÐo theo, th× bé phËn ®ì ®Æt
trªn xe con di chuyÓn cña buång ®iÒu khiÓn. Khi treo buång ®iÒu khiÓn vµ c¬ cÇu
n©ng trªn khung chung th× c¸c bé phËn ®ì ph¶i ®Æt trªn tõng xe con di chuyÓn.
Bé phËn ®ì ph¶i n»m c¸ch mÆt ray mét kho¶ng kh«ng lín 20mm vµ ph¶i ®|îc
tÝnh to¸n víi t¶i lín nhÊt cã thÓ t¸c dông lªn chóng.
5.11.2.2 §èi víi cÇn trôc thay ®æi tÇm víi ph¶i cã bé phËn chÆn hoÆc thiÕt bÞ kh¸c chèng
lËt cÇn. §èi víi cÇn trôc th¸p cã gãc nghiªng so víi ph|¬ng n»m ngang cña cÇn
trôc lín 70
0
khi ë tÇm víi nhá nh¾t ph¶i cã bé phËn chÆn hoÆc bé phËn kh¸c
chèng lËt cÇn.
5.11.2.3 §èi víi c¸c cÇn trôc dïng tay ®Ó n©ng h¹ c¸c bé phËn cña nã th× lùc n©ng h¹
chóng kh«ng ®|îc lín h¬n 20 kg. NÕu lùc n©ng h¹ c¸c bé phËn ®ã lín h¬n 20 kg

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

th× ph¶i dïng dÉn ®éng thuû lùc, c¬ khÝ hoÆc c¸c dÉn ®éng b»ng m¸y kh¸c ®Ó
n©ng, h¹.
5.11.2.4 Nh÷ng cÇn trôc cã bé phËn gi¶m xãc ë c¬ cÊu di chuyÓn ph¶i cã thiÕt bÞ lµm mÊt
t¸c dông cña bé phËn ®ã khi cÇn trôc n©ng chuyÓn.
5.11.2.5 ë hai ®Çu cña ®|êng ray ph¶i cã trô ch¾n chèng thiÕt bÞ n©ng ch¹y ra khái ray.
5.11.2.6 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng m¸y vµ c¸c xe con cña chóng di chuyÓn
®|êng ray ph¶i ®|îc trang bÞ bé phËn gi¶m xãc gi¶m lùc t¸c dông lªn thiÕt bÞ
n©ng vµ xe con khi chóng va ®Ëp vµo trô ch¾n hoÆc va vµo nhau.
5.11.3 ThiÕt bÞ tù ®éng ngõng c¸c c¬ cÊu
5.11.3.1 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn ph¶i ®|îc trang bÞ thiÕt bÞ ®Ó tù ®éng ngõng
c¸c c¬ cÊu sau:
a. N©ng t¶i vµ n©ng cÇn tr|íc khi chóng ®i tíi trô ch¾n;
b. Di chuyÓn cña thiÕt bÞ n©ng vµ cña xe con tr|íc khi chóng ®i tíi trô ch¾n nÕu
vËn tèc di chuyÓn cña chóng v|ît 32 m/phót;
c. Di chuyÓn cña cÇn trôc th¸p, cæng trôc vµ cÇu bèc xÕp tr|íc khi chóng ®i tíi
trô ch¾n (kh«ng phô thuéc vµo vËn tèc di chuyÓn);
d. Di chuyÓn cña nh÷ng cÇu trôc hoÆc cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng cïng ch¹ytrªn
mét ®|êng ray khi chóng tiÕn l¹i gÇn nhau;
e. Di chuyÓn cña cÇn trôc ch©n ®Õ cã tang cuén c¸p ®iÖn lóc nh¶ c¸p;
ThiÕt bÞ tù ®éng ngõng ph¶i ®|îc trang bÞ cho c¸c c¬ cÊu kh¸c cña nh÷ng thiÕt
bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn (c¬ cÊu n©ng,c¬ cÊu quay, c¬ cÊu n©ng buång ®iÒu
khiÓn v.v...) khi cÇn thiÕt ph¶i h¹n chÕ hµnh tr×nh cña chóng.
5.11.3.2 C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh l¾p trong thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|a vµo s¬ ®å ®iÖn sao
cho c¬ cÊu bÞ ngõng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®éng ®|îc theo h|íng ng|îc l¹i.
5.11.3.3 C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh cña c¬ cÊu n©ng ph¶i ®|îc l¾p ®Æt sao cho sau khi
ngõng bé phËn mang t¶i lóc n©ng kh«ng t¶i, kho¶ng c¸ch gi÷a nã víi trô ch¾n cña
pal¨ng ®iÖn kh«ng ®|îc nhá h¬n 50 mm, cßn ®èi víi c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c
kho¶ng c¸ch ®ã kh«ng ®|îc nhá h¬n 200 mm.
5.11.3.4 §èi víi m¸y trôc gÇu ngo¹m cã hai ®éng c¬ riªng biÖt ®Ó n©ng vµ ®ãng gÇu, s¬
®å l¾p c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh n©ng ph¶i ®|îc thùc hiÖn sao cho viÖc ng¾t
®éng c¬ cña c¬ cÊu n©ng vµ ®éng c¬ ®ãng gÇu ph¶i ®ång thêi x¶y ra, khi gÇu
ngo¹m ®|îc n©ng lªn vÞ trÝ cao nhÊt.
5.11.3.5 C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh cña c¬ cÊu di chuyÓn ph¶i ®Æt ®Ó viÖc ng¾t ®éng c¬
x¶y ra ë c¸ch trô ch¾n mét kho¶ng kh«ng nhã h¬n nöa qu·ng ®|êng phanh c¬
cÊu cßn ®èi víi cÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, cæng trôc vµ cÇu bèc xÕp kho¶ng
c¸ch ®ã kh«ng ®|îc nhá h¬n toµn bé qu·ng ®|êng phanh c¬ cÊu. §èi víi c¸c cÇu
trôc cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng cïng ch¹y trªn mét ®|êng ray kho¶ng c¸ch ®ã
kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,5 m. Qu·ng ®|êng phanh, do nhµ m¸y chÕ t¹o quy ®Þnh
trong lÝ lÞch.
5.11.3.6 §èi víi cÇn trôc cã dÉn ®éng kh¸c dÉn ®éng ®iÖn ph¶i cã thiÕt bÞ tù ®éng ngõng
c¬ cÊu n©ng cÇn tr|íc khi cÇn ®i tíi trô ch¾n.
5.11.3.7 C¸c cÇu trôc ph¶i ®|îc trang thiÕt bÞ tù ®éng ng¾t ®iÖn vµo m¸y trôc khi cã ng|êi
®i lªn hµnh lang. §èi víi c¸c cÇu trôc lµm viÖc trong nhµ mµ c¸p lÊy ®iÖn cã ®iÖn
thÕ nhá h¬n 42 V cã thÓ kh«ng cÇn ng¾t ®iÖn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

§èi víi cÇu trôc lèi vµo ph¶i qua hµnh lang cña cÇu th× thiÕt bÞ tù ®éng ng¾t ®iÖn
ph¶i l¾p vµo cöa ra hµnh lang.
5.11.3.8 Cöa vµo buång ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng cã sµn ®ç ph¶i cã kho¸ liªn ®éng ng¾t
®éng c¬ di chuyÓn khi cña më.
5.11.3.9 §èi víi m¸y trôc cã bé phËn mang t¶i lµ nam ch©m ®iÖn, s¬ ®å ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o
sao cho khi ng¾t ®iÖn vµo m¸y trôc b»ng c«ng t¾c vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn th× ®iÖn
vµo nam ch©m vÉn kh«ng bÞ mÊt.
5.11.3.10 §èi víi cÇn trôc th¸p cã th¸p kh«ng quay, cÇn trôc ch©n ®Õ ®Æt buång ®iÒu khiÓn
trªn phÇn quay cña m¸y trôc vµ ®èi víi m¸y trôc luyÖn kim chuyªn dïng cã
buång ®iÒu khiÓn quay cã nguy c¬ Ðp ng|êi vµo gi÷a phÇn quay vµ kh«ng quay
cña m¸y trôc khi ®i vµo buång ®iÒu khiÓn th× ph¶i cã thiÕt bÞ tù ®éng ng¾t ®éng
c¬ cña c¬ cÊu quay tr|íc khi ®i tõ phÇn kh«ng quay sang phÇn quay cña m¸y
trôc.
5.11.3.11 CÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn trôc th¸p vµ cÇn trôc ch©n
®Õ ph¶i ®|îc trang bÞ thiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng (h¹n chÕ m«men t¶i) tù ®éng ng¾t
c¬ cÊu n©ng t¶i vµ c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi khi t¶i träng n©ng v|ît 10% träng t¶i ë
tÇm víi ®ã, cßn ®èi víi cÇn trôc ch©n ®Õ – 15%.
Sau khi thiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng ho¹t ®éng vÉn ph¶i cßn kh¶ n¨ng h¹ t¶i hoÆc më
c¸c c¬ cÊu kh¸c ®Ó gi¶m m«men t¶i.
5.11.3.12 §èi víi cÇn trôc cã hai hoÆc nhiÒu ®Æc tÝnh t¶i th× thiÕt bÞ h¹n chÕ m«men t¶i ph¶i
cã bé phËn ®iÒu chØnh cho phï hîp víi tõng ®Æc tÝnh t¶i.
5.11.3.13 CÇu trôc ph¶i ®|îc trang bÞ thiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng khi cã thÓ bÞ qu¸ t¶i do
nguyªn nh©n c«ng nghÖ. ThiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng cña cÇu trôc kh«ng cho phÐp
qu¸ t¶i h¬n 25%.
5.11.3.14 Cæng trôc vµ cÇu bèc xÕp ph¶i ®|îc tÝnh ®Õn lùc lÖch lín nhÊt cã thª g©y ra khi di
chuyÓn hoÆc trang bÞ thiÕt bÞ h¹n chÕ ®é lÖch.
5.11.3.15 §èi víi nh÷ng m¸y trôc dÉn ®éng ®iÖn xoay chiÒu khi m¾t ®iÖn mét trong ba pha
ph¶i cã thiÕt bÞ tù ®éng ng¾t ®éng c¬ cña c¬ cÊu n©ng, t¶i vµ c¬ cÊu n©ng cÇn.
Khi ng¾t ®éng c¬ ®iÖn cña c¬ cÊu n©ng t¶i hoÆc n©ng cÇn ®ång thêi ph¶i ng¾t
®iÖn vµo phanh ®iÖn tõ hoÆc vµo ®éng c¬ cÇn g¹t thuû lùc cña phanh.
5.11.4 ThiÕt bÞ chØ b¸o vµ chiÕu s¸ng
5.11.4.1 Nh÷ng m¸y trôc cã träng t¶i thay ®æi tÇm víi ph¶i cã thiÕt bÞ chØ b¸o träng t¶i
øng víi tÇm víi ®ang n©ng. ThiÕt bÞ chØ b¸o träng t¶i ph¶i treo ë chç c«ng nh©n
®iÒu khiÓn m¸y trôc dÔ nh×n thÊy.
5.11.4.2 Trong c¸c buång ®iÒu khiÓn cña cÇn trôc trõ c¸c cÇn trôc ch¹y trªn ray ph¶i cã
thiÕt bÞ chØ gãc nghiªng cña cÇn trôc.
5.11.4.3 CÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, m¸y trôc c¸p vµ cÇu bèc xÕp ph¶i cã thiÕt bÞ b¸o
®o giã tù ®éng b¸o ®éng b»ng cßi khi vËn tèc giã ®¹t ®Õn vËn tèc cho phÐp.
5.11.4.4 Nh÷ng cÇn trôc tù hµnh (trõ cÇn trôc ®|êng s¾t) ph¶i ®|îc trang bÞ thiÕt bÞ b¸o
hiÖu b»ng ©m thanh khi cÇn ®i vµo vïng nguy hiÓm cña ®|êng d©y t¶i ®iÖn.
5.11.4.5 ThiÕt bÞ n©ng cã buång ®iÒu khiÓn hoÆc tr¹m ®iÒu khiÓn tõ xa ph¶i cã cßi b¸o
hiÖu nghe râ ®|îc ë chç n©ng vµ h¹ t¶i.
5.11.4.6 §Ìn pha chiÕu s¸ng vïng lµm viÖc cña cÇn trôc th¸p ph¶i cã c«ng t¾c riªng l¾p
trªn ch©n th¸p.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

5.11.4.7 Buång ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng, buång m¸y ph¶i cã chiÕu s¸ng ®iÖn.
ChiÕu s¸ng trªn c¸c thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng ®iÖn ph¶i cã c«ng t¾c vµ m¹ng ®iÖn
riªng. M¹ng ®iÖn ®ã kh«ng bÞ ng¾t khi ng¾t ®iÖn cña thiÕt bÞ n©ng.
5.11.4.8 §iÖn thÕ cña m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng söa ch÷a thiÕt bÞ n©ng kh«ng ®|îc lín h¬n
42V.
Nguån cña m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng söa ch÷a ph¶i lÊy qua biÕn ¸p hoÆc tõ ¾c quy
®Æt trªn thiÕt bÞ n©ng hoÆc trong tr¹m söa ch÷a thiÕt bÞ n©ng.
5.11.4.9 Kh«ng cho phÐp dïng kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng ®Ó lµm d©y dÉn ®iÖn cña
m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng hoÆc cña c¸c m¹ng ®iÖn kh¸c cã ®iÖn thÕ lín h¬n 42V.
5.11.5 ThiÕt bÞ chèng tù di chuyÓn.
5.11.5.1 Nh÷ng m¸y trôc ch¹y trªn ®|êng ray lµm viÖc ngoµi trêi ph¶i ®|îc trang thiÕt bÞ
chèng tù di chuyÓn.
5.11.5.2 CÊu t¹o cña kÑp ray chèng m¸y trôc tù di chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o kÑp vµo ray ë bÊt
k× vÞ trÝ nµo trªn ®|êng di chuyÓn.
5.11.5.3 CÇn trôc lµm viÖc ngoµi trêi cã thÓ kh«ng cÇn ph¶i trang bÞ thiÕt bÞ chèng tù di
chuyÓn nÕu khi lùc giã cho tr¹ng th¸i kh«ng lµm viÖc t¸c dông lªn cÇn trôc mµ hÖ
sè dù tr÷ lùc gi÷ kh«ng nhá h¬n l,2.
5.11.5.4 Nh÷ng thiÕt bÞ chèng tù di chuyÓn dÉn ®éng b»ng m¸y ph¶i cã thªm bé phËn dÉn
®éng b»ng tay.
5.11.5.5 Nh÷ng cÇn trôc c¶ng biÓn do cÊu t¹o ®Æc biÖt cña ®|êng ray kh«ng thÓ dïng kÑp
ray ®|îc ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó chèng tù di chuyÓn.
5.12 L¾p ®Æt
5.12.1 Khi l¾p ®Æt ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong h|íng dÉn l¾p ®Æt vÒ nh÷ng yªu cÇu
kÜ thuËt ghi trong hå s¬ kÜ thuËt cña thiÕt bÞ n©ng vµ nh÷ng quy ®Þnh trong phÇn nµy.
5.12.2 Khi th¸o, l¾p thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã quy tr×nh c«ng nghÖ vµ biÖn ph¸p an toµn do thñ
tr|ëng ®¬n vÞ duyÖt quy tr×nh ®ã ph¶i phæ biÕn cho nh÷ng ng|êi thùc hiÖn.
5.12.3 Khi ®Æt thiÕt bÞ n©ng ph¶i kh¶o s¸t tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu lùc cña ®Þa ®iÓm ®Æt, ®Þa
h×nh, ®Þa vËt vµ ho¹t ®éng xung quanh ®Ó bè trÝ thiÕt bÞ lµm viÖc an toµn.
5.12.4 Chç ®Æt thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã kh¶ n¨ng thö nghiÖm b»ng t¶i träng hoÆc thiÕt bÞ
chuyªn dïng.
Ph¶i ®Æt thiÕt bÞ n©ng ë vÞ trÝ mµ khi n©ng t¶i kh«ng ph¶i kÐo lª t¶i vµ ph¶i ®|îc n©ng
t¶i lªn ®é cao lín h¬n 500 mm so víi c¸c ch|íng ng¹i vËt trªn ®|êng di chuyÓn.
§Æt thiÕt bÞ n©ng ®iÒu khiÓn tõ sµn nhµ ph¶i cã lèi ®i l¹i cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn.
Kh«ng ®|îc ®Æt m¸y trôc cã bé phËn mang t¶i lµ nam ch©m ®iÖn ho¹t ®éng phÝa trªn
c¸c nhµ x|ëng vµ c¸c nhµ kh¸c.
5.12.5 §Æt cÇn trôc th¸p, cÇn trôc «t«... vµ c¸c thiÕt bÞ n©ng kh¸c ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
x©y l¾p ph¶i tiÕn hµnh theo biÖn ph¸p thi c«ng b»ng thiÕt bÞ n©ng mµ trong ®ã ph¶i
quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò sau:
a. ThiÕt bÞ n©ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn c«ng viÖc x©y l¾p vÒ träng t¶i, chiÒu cao n©ng
t¶i vµ tÇm víi.
b. B¶o ®¶m kho¶ng c¸ch an toµn ®Õn c¸c ®|êng d©y t¶i ®iÖn, ®Õn ®|êng giao th«ng,
®Õn c¸c c«ng tr×nh vµ chç xÕp vËt liÖu x©y dùng.
c. §iÒu kiÖn m¸y trôc ®Æt vµ lµm viÖc gÇn hµo hè.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

d. §iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng cïng ch¹y trªn mét ®|êng ray
hoÆc ch¹y trªn c¸c ®|êng ray song song.
e. Danh môc c¸c bé phËn mang t¶i ph¶i sö dông vµ s¬ ®å c¸ch buéc mãc t¶i.
f. §Þa ®iÓm vµ kÝch th|íc xÕp t¶i.
g. C¸c biÖn ph¸p an toµh ë khu vùc thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc (rµo che mÆt b»ng x©y
dùng, vïng l¾p r¸p v.v...)
5.12.6 ChØ cho phÐp ®Æt m¸y trôc, xe con n©ng t¶i vµ pal¨ng di ®éng ®Ó n©ng h¹ t¶i qua lç
sµn hoÆc qua lç m¸i che ë tÇng d|íi kÕ tiÕp.
Lç sµn hoÆc trÇn ph¶i cã che ch¾n cè ®Þnh víÞ chiÒu cao kh«ng nhá h¬n l m, che kÝn
ë d|íich©n mét kho¶ng 100 mm vµ nhÊt thiÕt ph¶i cã ®Ìn b¸o khi n©ng h¹ t¶i qua lç
®ång thêi ph¶i cã biÓn cÊm ng|êi ®øng d|íi t¶i.
CÊm ®Æt pal¨ng cè ®Þnh hoÆc têi dÔ n©ng t¶i qua lç sµn.
5.12.7 §Æt thiÕt bÞ n©ng di chuyÓn trªn ®|êng ray ë trªn cao ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cao nhÊt cña thiÕt bÞ n©ng ®Õn ®iÓm thÊp nhÊt cña trÇn nhµ
kÕt cÊu, thiÕt bÞ. .. ë phÝa trªn kh«ng ®|îc nhá h¬n 100mm.
b. Kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn, hµnh lang cña thiÕt bÞ n©ng (trõ mÆt cña dÇm cña vµ cña
xe con) ®Õn c¸c kÕt cÊu, thiÕt bÞ ë trªn kh«ng ®|îc nhá h¬n 1800mm.
c. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo ph|¬ng n»m ngang tõ phÇn nh« ra cña thiÕt bÞ n©ng
®Õn kÕt cÊu, thiÕt bÞ kh¸c kh«ng ®|îc nhá h¬n 60mm. Kho¶ng c¸ch ®|îc x¸c
®Þnh khi c¸c b¸nh xe cña m¸y trôc n»m ®èi xøng qua ray.
d. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña thiÕt bÞ n©ng (trõ bé phËn mang t¶i) ®Õn sµn
nhµ hoÆc c¸c sµn thao t¸c cã ng|êi lµm viÖc khi thiÕt bÞ n©ng hoÆc kh«ng ®|îc
nhá h¬n 2000mm.
e. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña buång ®iÒu khiÓn ®Õn sµn nhµ ph¶i lín h¬n
2000mm hoÆc n»m trong kho¶ng tõ 500mm ®Õn l000mm.
f. Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm nh« xuèng thÊp nhÊt cña'thiÕt bÞ n©ng (trõ bé phËn mang
t¶i) ®Õn c¸c m¸y, thiÕt bÞ kh¸c... ®Æt trong vïng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ n©ng kh«ng
®|îc nhá h¬n 400mm.
g. Kho¶ng c¸ch tõ buång ®iÒu khiÓn hoÆc buång phôc vô c¸p lÊy ®iÖn ®Õn t|êng,
cét èng dÉn n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh, thiÕt bÞ kh¸c... kh«ng ®|îc nhá h¬n 400.
5.12.8 Kho¶ng c¸ch theo ph|¬ng n»m ngang tõ phÇn nh« cña thiÕt bÞ n©ng di chuyÓn theo
®|êng ray ®Æt trªn mÆt ®Êt ®Õn c¸c c«ng tr×nh, m¸y, thiÕt bÞ... xung quanh n»m c¸ch
mÆt ®Êt hoÆc sµn thao t¸c d|íi 2m kh«ng ®|îc nhá h¬n 700mm, cßn trªn 2m kh«ng
®|îc nhá h¬n 400mm.
Kho¶ng c¸ch theo ph|¬ng th¼ng ®øng tõ c«ng x¬n cña ®èi träng hoÆc tõ ®èi träng
n»m d|íi c«ng x¬n cña cÇn trôc th¸p ®Õn sµn cã ng|êi ®øng kh«ng nhá h¬n 2m.
5.12.9 §Æt m¸y trôc di chuyÓn theo ®|êng ray n»m trong vïng b¶o vÖ cña ®|êng d©y t¶i
®iÖn trªn kh«ng, ph¶i ®|îc c¬ quan qu¶n lÝ ®|êng d©y cho phÐp. GiÊy phÐp ®Æt m¸y
trôc trong tr|êng hîp nµy ph¶i ®|îc kÑp vµo lÝ lÞch m¸y trôc.
Vïng b¶o vÖ cña ®|êng d©y t¶i ®iÖn lµ kho¶ng kh«ng gian n»m gi÷a hai mÆ ph¼ng
th¼ng ®øng n»m ë hai phÝa cña ®ttêng d©y vµ c¸ch d©y ®iÖn gÇn nhÊt mét kho¶ng
c¸ch:
10m - Khi ®iÖn thÕ kh«ng lín h¬n 20 KV nh|ng kh«ng nhá h¬n l KV;

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

15m - Khi ®iÖn thÕ 35 KV;
20m - Khi ®iÖn thÕ 110 KV;
25m - Khi ®iÖn thÕ 220 KV;
30m - Khi ®iÖn thÕ 500 KV;
5.12.10 §Æt thiÕt bÞ n©ng ë gÇn ®|êng d©y t¶i ®iÖn ph¶i b¶o ®¶m trong suèt qu¸ tr×nh lµm
viÖc kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ thiÕt bÞ n©ng hoÆc tõ t¶i ®Õn ®|êng d©y t¶i ®iÖn gÇn
nhÊt kh«ng ®|îc nhá h¬n gi¸ trÞ sau:
- 15m ®èi víi ®|êng d©y cã ®iÖn thÕ ®Õn l KV;
- 2m ®èi víi ®|êng d©y cã ®iÖn thÕ ®Õn 1 - 20 KV;
- 4m ®èi víi ®|êng d©y cã ®iÖn thÕ ®Õn 35 - llO KV;
- 5m ®èi víi ®|êng d©y cã ®iÖn thÕ ®Õn 150 - 22O KV;
- 6m ®èi víi ®|êng d©y cã ®iÖn thÕ ®Õn 330 KV;
- 9m ®èi víi ®|êng d©y cã ®iÖn thÕ ®Õn 500 KV;
5.12.11 §Æt cÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch ph¶i ®¶m b¶o khi lµm viÖc
kho¶ng c¸ch tõ phÇn quay cña chóng ë bÊt k× vÞ trÝ nµo ®Õn c¸c kÕt cÊu, c«ng tr×nh,
thiÕt bÞ... xung quanh kh«ng ®|îc nhá h¬n 1000mm.
5.12.12 Khi ®Æt thiÕt bÞ n©ng c¹nh mÐp hµo, hè, r·nh ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng tèi thiÓu tõ
®iÓm tùa gÇn nhÇt cña thiÕt bÞ n©ng ®Õn mÐp hµo hè kh«ng ®|îc nhá h¬n gi¸ tri
trong b¶ng 5.12.12. NÕu kh«ng ®¶m b¶o ®|îc quy ®Þnh ®ã ph¶i chèng v¸ch.
B¶ng 5.12.l2. - Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt tÝnh tõ mÐp hµo, hè
®Õn ®iÓm tùa gÇn nhÊt cña thiÕt bÞ n©ng
Kho¶ng c¸ch ®èi víi lo¹i ®Êt, m
§é s©u hßa
hè (m)
C¸t sái ¸ c¸t ¸ sái SÐt Hoµng thæ
1
2
3
4
5
1,5
3,0
4,0
5,0
6,0
1,25
2,4
3,6
4,4
5,3
1,0
2,0
3,25
4,0
4,75
1,0
1,5
1,75
3,0
3,5
1,0
2,0
2,5
3,0
3,5

5.12.13 Khi ®Æt thiÕt bÞ n©ng nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cã thÓ dïng biÖn ph¸p gi»ng nÐo hoÆc
liªn kÕt kh¸c t¨ng thªm ®é æn ®Þnh.
5.13 §|êng ray.
5.13.1 §|êng ray cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc l¾p ®Æt theo thiÕt kÕ.
5.13.2 §|êng ray cña thiÕt bÞ n©ng vµ xe con cña chóng ph¶i ®|îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n lo¹i
trõ kh¶ n¨ng dÞch chuyÓn ray theo däc vµ ngang khi thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc hoÆc di
chuyÓn. Trong tr|êng hîp cè ®Þnh ray b»ng ph|¬ng ph¸p hµn ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng
biÕn d¹ng cña ray.
5.13.3 Trong thiÕt kÕ ®|êng ray ®Æt trªn nÒn ®Êt ph¶i cã c¸c sè liÖu sau:
a. Lo¹i ray.
b. Lo¹i mÆt c¾t vµ ®é dµi cña tµ vÑt.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

c. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tµ vÑt.
d. Ph|¬ng ph¸p cè ®Þnh ray víi ray vµ ray víi tµ vÑt.
e. KÕt cÊu vµ ph|¬ng ph¸p ®Æt miÕng ®Öm gi÷a ray vµ tµ vÑt (nÕu cã).
f. Khe hë gi÷a c¸c thanh ray.
g. VËt liÖu vµ kÝch th|íc líp bal¸t.
h. B¸n kÝnh tèi thiÓu cho phÐp cña ®|êng ray ë ®o¹n cong.
i. TrÞ sè giíi h¹n cho phÐp cña gãc nghiªng däc cña toµn bé ®|êng, ®é vâng ®µn
håi d|íi b¸nh xe, dung sai, chiÒu réng khæ ®|êng ray vµ sa× lÖch chiÒu cao c¸c
®Çu ray.
j. KÕt cÊu cña trô ch¾n.
k. KÕt cÊu cña thiÕt bÞ nèi ®Êt cña ®|êng ray.
5.13.4 Tr|íc khi ®Æt thiÕt bÞ n©ng lªn ®|êng ray ®ang sö dông, ®|êng ray ph¶i ®|îc tÝnh
to¸n l¹i.
5.13.5 ThiÕt kÕ, l¾p ®Æt b¶o d|ìng ®|êng ray cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu
ghi trong b¶ng 5.13.5a vµ b, b¶ng 5.13.5b cña tiªu chuÈn nµy.
B¶ng 5.13.5.a. - Dung sai chi tiÕt l¾p ®Æt ®|êng ray cña thiÕt bi n©ng
vµ sai lÖch lín nhÊt cho phÐp khi sö dông.
CÇu trôc
CÇn trôc
th¸p
Cæng trôc
CÇu trôc
ch©n ®Õ
CÇu bèc xÕp
Thø

Tªn dung
sai
Khi
l¾p ®Æt
Khi

dông
Khi
l¾p
®Æt
Khi

dông
Khi
l¾p
®Æt
Khi

dông
Khi
l¾p
®Æt
Khi sö
dông
Khi
l¾p
®Æt
Khi

dông
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sai lÖch
chiÒu cao
cña c¸c ®Çu
ray trong
mét mÆt c¾t
ngang, mm


- Th©n ®iÓm
tùa
15 20 20-25 25-
60
10 15 15 30 20 30
1
- Gi÷a khÈu
®é
20 25 (khæ
®|êng)
2,5-
6m
- - - - - -
2 Sai lÖch
chiÒu cao
cña c¸c ®|-
êng ray trªn
c¸c cét kÕ
tiÕp nhau
(mm), khi
kho¶ng
c¸ch gi÷a
c¸c cét L:


a ^ 10m 10 15 - - - - - - - -

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

b > 10m
L
1000
1

nh|ng
kh«ng
lín h¬n
15mm
20 - - - - - - - -
3

Sai lÖch
kho¶ng
c¸ch gi÷a
c¸c
t©m ray
(mm)
10 15 5 10 8 12 5 10 30 10
4 Sai lÖch c¸c
®Çu ray ë
cho nèi
theo chiÒu
cao vµ chiÒu
ngang (mm
2 3 2 3 1 2 1 3 1 2
5 Sai lÖch cña
®|êng ray
so víi
®|¬ng th¼ng
(cÇu trôc
trªn 40m
c¸c thiÕt bÞ
n©ng kh¸c
trªn 30m)
15 20 - - 15 20 15 20 15 20
6 Khe hë ë
chç nèi ray
khi t
0
= 0
0
C
ray dµi
12,5m
4mm 4mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm
7 Sai lÖch
chiÒu cao
cña c¸c ®Çu
ray trªn ®é
dµi
10m,mm
- - 40 40 20 30 15 20 20 20

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 19865.13.6 Ghi, m©m quay hoÆc ®o¹n ray dïng ®Ó chuyÓn thiÕt bÞ n©ng hoÆc xe con tõ ®|êng
ray nµy sang ®|êng ray kh¸c ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a. ThiÕt bÞ n©ng hoÆc xe con di chuyÓn dÔ dµng trªn c¸c thiÕt bÞ chuyÓn tiÕp ®ã.
b. Ng¨n ngõa viÖc t¸ch hai ray tiÕp gi¸p nhau, t¸ch ray víi ghi hoÆc víi m©m quay
khi thiÕt bÞ n©ng hoÆc xe con di chuyÓn qua b»ng kho¸ liªn ®éng kh«ng cho phÐp
thiÕt bÞ n©ng hoÆc xe con ®i qua khi kho¸ mì. §èi víi c¬ cÊu dÉn ®éng b»ng tay
kho¸ liªn ®éng ®iÖn cã thÓ thay b»ng kho¸ liªn ®éng c¬ khÝ.
c. C¸c ®o¹n ®|êng c¾t nhau ray ghi, m©m quay ph¶i ®|îc trang bÞ chèt h·m tù ®éng
chèng tr|ît thiÕt bÞ n©ng vµ xe con khái ray..
d. ViÖc bÎ ghi hoÆc chuyÓn m©m quay ph¶i ®|îc thùc hiÖn b»ng c¬ cÊu chuyªn
dïng ®iÒu khiÓn tõ mÆt ®Êt hoÆc tõ buång ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ n©ng.
e. §iÖn thÕ trªn c¸p lÊy ®iÖn cña thiÕt bÞ n©ng, trªn c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ
®iÖn cña kho¸ liªn ®éng ph¶i lÊy tõ mét c«ng t¾c.
6 Qu¶n lÝ vµ sö dông.
6.1 §¨ng kÝ
6.1.1 C¬ quan ®¨ng kÝ thiÕt bÞ n©ng lµ c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.1.2 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng thuéc diÖn ®¨ng kÝ bao gåm:
a. M¸y trôc c¸c lo¹i cã träng t¶i tõ l T trë lªn..
b. Xe têi dÉn ®éng ®iÖn cã buång ®iÒu khiÓn di chuyÓn theo ®|êng ray ë trªn cao,
cã träng t¶i tõ l T trë lªn.
6.1.3 Khi ®¨ng kÝ ®¬n vÞ qu¶n lÝ thiÕt bÞ n©ng ph¶i göi ®¬n xin ®¨ng kÝ ®Õn c¬ quan ®¨ng kÝ
kÌm theo c¸c tµi liÖu sau:
a. Hai b¶n lÝ lÞch thiÕt bÞ n©ng (mét b¶n lÝ lÞch do ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t
®éng vµ an toµn thiÕt bÞ n©ng cña ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông gi÷, mét b¶n lÝ lÞch ®Ó ë
thiÕt bÞ n©ng do ng|êi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng gi÷). ThuyÕt minh h|íng dÉn kÜ
thuËt l¾p ®Æt, b¶o d|ìng vµ sö dông an toµn thiÕt bÞ n©ng.
b. Biªn b¶n kh¸m nghiÖm x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña thiÕt bÞ n©ng.
c. V¨n b¶n chØ ®Þnh ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ ho¹t ®éng vµ an toµn thiÕt bÞ
n©ng. V¨n b¶n bè trÝ ng|êi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng.
§èi víi c¸c thiÕt bÞ n©ng ch¹ytrªn ®|êng ray ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu ®|êng
ray vµ nghiÖm thu thiÕt bÞ n©ng sau khi l¾p ®Æt.
§èi víi cÇu trôc ph¶i cã b¶n vÏ l¾p ®Æt cã chØ râ vÞ trÝ c¸c c¸p lÊy ®iÖn vµ vÞ trÝ
sµn ®ì. Trong b¶n vÏ ph¶i cã c¸c kÝch th|íc ®· nãi ë ®iÒu 5.12.7 cña tiªu chuÈn
nµy.
6.1.4 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng kh«ng cã hå s¬ kÜ thuËt gèc ®|îc phÐp thay b»ng hå s¬
kÜ thuËt do ®¬n vÞ sö dông líp.
Trong tr|êng hîp nµy hå s¬ kÜ thuËt ph¶i cã nh÷ng tµi liÖu sau:
a. V¨n b¶n kÕt luËn vÒ träng t¶i ®|îc sö dông dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n trªn c¬ së so
s¸nh c¸c bé phËn tÝnh to¸n c¬ b¶n cña thiÕt bÞ n©ng ®ã víi c¸c bé phËn t|¬ng øng
cña thiÕt bÞ n©ng t|¬ng tù cã hå s¬ kÜ thuËt gèc.
b. Biªn b¶n kiÓm tra kÕt cÊu kim lo¹i vµ chÊt l|îng mèi hµn.
c. LÝ lÞch thiÕt bÞ n©ng líp l¹i theo phô lôc 5 hoÆc phô lôc 6 cña tiªu chuÈn
6.1.5 C¸c tr|êng hîp ph¶i ®¨ng kÝ:
a. Tr|íc khi ®|a thiÕt bÞ n©ng míi vµo sö dông.
b. §|a vµo sö dông tiÕp c¸c thiÕt bÞ n©ng ®· sö dông tr|íc khi tiªu chuÈn nµy cã
hiÖu lùc.
c. Sau khi c¶i t¹o.
6.1.6 Khi ®¨ng kÝ thiÕt bÞ n©ng sau c¶i t¹o ph¶i nép lÝ lÞch míi do ®¬n vÞ c¶i t¹o líp hoÆc lÝ
lÞch cò cã bæ sung thªm c¸c v¨n b¶n sau:
a. B¶n thiÕt kÕ c¸c bé phËn ®|îc c¶i t¹o.
b. §Æc tÝnh míi cña thiÕt bÞ n©ng, c¸c b¶n vÏ chung cña thiÕt bÞ n©ng víi c¸c kÝch
th|íc cho¸n chç c¬ b¶n (nÕu chóng thay ®æi).
c. S¬ ®ç ®iÖn nguyªn lÝ nÕu thay ®æi dÉn ®éng ®iÖn.
d. S¬ ®å ®éng häc cña c¸c c¬ cÊu vµ s¬ ®å m¾c c¸p (nÕu cã thay ®æi).
e. §Æc tÝnh cña kim lo¹i ®|îc dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu, bé phËn thay thÕ.
f. §Æc tÝnh que hµn vµ chÊt l|îng mèi hµn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.1.7 §¬n vÞ cã thiÕt bÞ n©ng chuyÓn sang lµm viÖc ë ®Þa ph|¬ng kh¸c ph¶i b¸o c¸o cho c¬
quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®· cÊp ®¨ng kÝ biÕt sè ®¨ng kÝ, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm
di chuyÓn cña, thiÕt bÞ n©ng ®ã.
§Õn ®Þa ph|¬ng míi, ®¬n vÞ sö dông ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan thanh
tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng ®ã biÕt sè ®¨ng kÝ, tªn thiÕt bÞ, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm
lµm viÖc.
6.1.8 ThiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc c¾t ®¨ng kÝ sau khi thanh lÝ. ViÖc c¾t ®¨ng kÝ thiÕt bÞ n©ng
ph¶i do c¬ quan ®¨ng kÝ tiÕn hµnh trªn c¬ së ®¬n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông
thiÕt bÞ n©ng vµ v¨n b¶n cho phÐp thanh lÝ thiÕt bÞ ®ã cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
6.1.9 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng kh«ng ph¶i ®¨ng kÝ ph¶i ®|îc ®¸nh sè thø tù vµ ghi vµo sæ thèng
kª thiÕt bÞ n©ng cña ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông.
Mçi n¨m Ýt nhÊt mét lÇn ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng ph¶i b¸o c¸o t×nh tr¹ng
tõng thiÕt bÞ n©ng cho c¬ quan ®¨ng kÝ vµ c¬ quan qu¶n lÝ ngµnh cña Trung |¬ng (Bé,
c¬ quan ngang Bé) hoÆc c¬ quan qu¶n lÝ ngµnh cña ®Þa ph|¬ng (Së, c¬ quan ngang
Së).
6.1.10 ThiÕt bÞ n©ng ®ã ®|îc ®¨ng kÝ ph¶i cã biÓn do c¬ quan ®¨ng kÝ cÊp biÓn ®¨ng kÝ lµm
theo mÉu quy ®Þnh ë phô lôc 8.
6.1.11 Sau khi nhËn ®|îc ®Çy ®ñ hå s¬ xin ®¨ng kÝ cña ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông, c¬ quan ®¨ng
kÝ ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi kÕt qu¶ cho ®¬n vÞ xin ®¨ng kÝ trong thêi gian 15
ngµy.
6.2 GiÊy phÐp sö dùng
6.2.1 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ n©ng ®Òu ph¶i cã giÊy phÐp sö dông.
GiÊy phÐp sö dông cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng thuéc diÖn ®¨ng kÝ do c¬ quan ®¨ng kÝ
cho phÐp sö dông cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng thuéc diÖn kh«ng ®¨ng kÝ do thñ tr|ëng
®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng ®ã cÊp.
6.2.2 Sau khi hÕt thêi h¹n, giÊy phÐp s| dông ph¶i ®|îc gia h¹n tiÕp.
Khi cÊp vµ gia h¹n giÊy phÐp sö dông ph¶i tïy theo t×nh tr¹ng thùc tÕ cña thiÕt bÞ
n©ng ®Ó quy ®Þnh thêi gian hiÖu lùc cña giÊy phÐp nh|ng thêi h¹n ®ã kh«ng ®|îc dµi
h¬n.
a) 1 n¨m, ®èi víi thiÕt bÞ n©ng cã chÕ ®é lµm viÖc rÊt nång hoÆc thiÕt bÞ n©ng lµm
viÖc l|u ®éng (thiÕt bÞ n©ng trong x©y dùng)
b) 3 n¨m ®èi víi thiÕt bÞ n©ng cã chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh hoÆc nång
c) 5 n¨m, ®èi víi thiÕt bÞ n©ng cã chÕ ®é lµm viÖc nhÑ.
6.2.3 ViÖc cÊp vµ gia h¹n giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc tiÕn hµnh trªn c¬ së
kÕt qu¶ kh¸m nghiÖm kü thuËt cña ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông.
6.2.4 Khi thanh tra ph¸t hiÖn thÊy thiÕt bÞ n©ng kh«ng ®¶m b¶o an toµn cã nguy c¬ x¶y ra
sù cè vµ tai n¹n lao ®éng th× c¸n bé thanh tra an toµn nhµ n|íc (cña ®Þa ph|¬ng vµ
trung |¬ng) cã quyÒn thu l¹i giÊy phÐp sö dông ®ã. GiÊy phÐp sö dông chØ ®|îc tr¶
l¹i sau khi ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông ®· kh¾c phôc xong t×nh tr¹ng mÊt an toµn vµ ®|îc
c¸n bé thanh tra KTAT kiÓm tra x¸c nhËn.
6.2.5 Tr|íc khi cÊp hoÆc gia h¹n giÊy phÐp sö dông c¬ quan ®¨ng ký ph¶i cö c¸n bé ®Õn
xem xÐt t¹i chç thùc tr¹ng thiÕt bÞ n©ng.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.2.6 Sau khi nhËn ®|îc ®Çy ®ñ hå s¬ xin cÊp vµ gia h¹n giÊy phÐp sö dông cña c¬ së c¬
quan ®¨ng kÝ ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi kÕt qu¶ cho c¬ së trong thêi h¹n 15
ngµy.
6.3 Kh¸m nghiÖm kü thuËt.
6.3.1 ThiÕt bÞ n©ng tr|íc khi ®|a vµo ho¹t ®éng lÇn ®Çu ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm kÜ thuËt
toµn bé.
6.3.2 ThiÕt bÞ n©ng ®ang sö dông ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm kü thuËt ®Þnh kú theo quy ®Þnh
sau:
a) Kh¸m nghiÖm kü thuËt toµn bé tiÕn hµnh khi xin cÊp hoÆc gia h¹n giÊy phÐp.
b) Kh¸m nghiÖm kü thuËt kh«ng thö t¶i mçi n¨m tiÕn hµnh mét lÇn.
6.3.3 ThiÕt bÞ n©ng ngoµi viÖc kh¸m nghiÖm ®Þnh k× cßn ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm kÜ thuËt
toµn bé trong c¸c tr|êng hîp sau:
a) Sau khi l¾p dùng do ph¶i chuyÓn sang chç lµm viÖc míi.
b) Sau khi c¶i t¹o.
c) Sau khi söa ch÷a kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng cã thay c¸c chi tiÕt vµ bé phËn
chÞu t¶i.
d) Sau khi trung tu.
e) Sau khi thay c¬ cÊu n©ng.
f) Sau khi thay mãc.
g) Sau khi thay c¸p ray hoÆc c¸p gi»ng cña m¸y trôc c¸p.
6.3.4 Sau khi thay c¸p n©ng t¶i, c¸p n©ng cÇn hoÆc c¸p kh¸c ®· bÞ mßn vµ khi luån l¹i c¸p
do l¾p gÇu ngo¹m thay mãc hoÆc nèi thªm cÇn ph¶i kiÓm tra bé phËn cè ®Þnh c¸p vµ
c¸ch luån c¸p.
6.3.5 Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt thiÕt bÞ n©ng do ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông tiÕn hµnh. Trong
tr|êng hîp ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸m nghiÖm cã thÓ ®Ò
nghÞ c¬ quan qu¶n lÝ kÜ thuËt cÊp trªn hoÆc c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c gióp ®ì.
6.3.6 Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt toµn bé lÇn ®Çu nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ®|îc l¾p xong tr|íc khi
xuÊt x|ëng do ®¬n vÞ chÕ t¹o tiÕn hµnh.
Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt toµn bé sau khi söa ch÷a do ®¬n vÞ söa ch÷a tiÕn hµnh.
6.3.7 Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt ph¶i ®¹t ®|îc c¸c môc ®Ých sau:
a. X¸c ®Þnh thiÕt bÞ n©ng ®|îc chÕ t¹o, l¾p r¸p theo ®óng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn
nµy vµ phï hîp víi lÝ lÞch thiÕt bÞ.
b. X¸c ®Þnh thiÕt bÞ n©ng ë t×nh tr¹ng tèt vµ b¶o ®¶m lµm viÖc an toµn.
c. X¸c ®Þnh viÖc b¶o d|ìng thiÕt bÞ n©ng phï hîp víi tiªu chuÈn nµy.
6.3.8 Khi kh¸m nghiÖm kÜ thuËt toµn bé thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù 4 b|íc
sau:
a. KiÓm tra bªn ngoµi.
b. Thö kh«ng t¶i tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu.
c. Thö t¶i tÜnh.
d. Thö t¶i ®éng.
Kh¸m nghiÖm kÜ thuËt kh«ng t¶i chØ tiÕn hµnh hai b|íc ®Çu.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.3.9 Khi kiÓm tra bªn ngoµi ph¶i xem xÐt toµn bé c¸c c¬ cÊu, bé phËn cña thiÕt bÞ n©ng,
®Æc biÖt ph¶i chÕ träng ®Õn t×nh tr¹ng c¸c bé phËn vµ chi tiÕt sau:
a) KÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ n©ng, c¸c mèi hµn, mèi ghÐp ®inh t¸n, mèi ghÐp bu
l«ng cña kÕt cÊu kim lo¹i, buång ®iÒu khiÓn, thang, sµn vµ che ch¾n.
b) Mãc vµ c¸c chi tiÕt cña æ mãc.
c) C¸p vµ bé phËn cè ®Þnh c¸p.
d) Rßng räc, trôc vµ c¸c chi tiÕt cè ®Þnh trôc rßng räc.
e) Bé phËn nèi ®Êt b¶o vÖ.
f) §|êng ray.
g) C¸c thiÕt bÞ an toµn.
h) C¸c phanh.
i) §èi träng vµ æn ®Þnh (phï hîp víi quy ®Þnh trong lÝ lÞch thiÕt bÞ).
6.3.10 KÕt qu¶ kiÓm tra bªn ngoµi ®|îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra
kh«ng ph¸t hiÖn cã c¸c h| háng, khuyÕt tËt.
6.3.11 Sau khi kiÓm tra bªn ngoµi ®¹t yªu cÇu míi ®|îc tiªn hµnh thö kh«ng t¶i c¸c c¬ cÊu
vµ thiÕt bÞ. Ph¶i thö kh«ng t¶i c¸c c¬ cÊu vµ thiÕt bÞ sau:
a. TÊt c¶ c¸c c¬ cÊu cña thiÕt bÞ n©ng.
b. C¸c thiÕt bÞ an toµn (trõ thiÕt bÞ h¹n chÕ t¶i träng).
c. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
d. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn.
e. ChiÕu s¸ng.
f. ThiÕt bÞ chØ b¸o.
6.3.12 Thö t¶i tÜnh thiÕt bÞ n©ng ph¶i tiÕn hµnh víi t¶i träng b»ng 125% träng t¶i.
6.3.13 Khi thö tÜnh cÇu trôc hoÆc cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng ph¶i:
a. §Æt m¸y trôc n»m trªn c¸c trô ®ì ®|êng ray cßn xe con ®Æt ë gi÷a cÇu hoÆc ë ®Çu
mót c«ng x¬n.
b. N©ng t¶i thö lªn ®é cao 200 – 300 mm vµ gi÷ ë vÞ trÝ ®ã trong l0 phót.
c. H¹ t¶i xuèng vµ x¸c ®Þnh biÕn d¹ng d| cña cÇu hoÆc cÇn.
Khi ph¸t hiÖn cã biÓn d¹ng d| ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc. CÊm thö t¶i
®éng thiÕt bÞ n©ng khi ch|a x¸c ®Þnh vµ kh¾c phôc ®|îc nguyªn nh©n g©y biÕn
d¹ng.
6.3.14 Khi thö t¶i tÜnh cÇn trôc, ph¶i ®Æt cÇn ë vÞ trÝ mµ cÇn trôc cã ®é æn ®Þnh nhá nhÊt,
n©ng t¶i thö lªn ®é cao l00 - 200 mm vµ gi÷ ë vÞ trÝ ®ã trong l0 phót.
6.3.15 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng cã hai c¬ cÊu n©ng t¶i ph¶i thö t¶i tÜnh cho tõng c¬ cÊu
mét, nh|ng cÇn ®o biÕn d¹ng khi thö c¬ cÊu n©ng chÝnh. NÕu trong c¬ cÊu n©ng cã
hai phanh ph¶i thö riªng tõng phanh mét.
6.3.16 Khi thö t¶i tÜnh cæng trôc, cÇu bèc xÓp còng tiÕn hµnh nh|®èi víi cÇu trôc. NÕu cÇn
bèc xÕp hoÆc cæng trôc cã c«ng x¬n ph¶i thö c¶ tr|êng hîp xe con n»m ë cña mót
c«ng x¬n.
6.3.17 Khi thö t¶i tÜnh cÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i vµ cÇn trôc b¸nh xÝch ph¶i chän mÆt
nÒn b»ng ph¼ng cøng. §èi víi m¸y trôc cã ch©n chèng phô ph¶i kª ch¾c ch¾n d|íi
ch©n chèng phô.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.3.18 Thö t¶i tÜnh cÇn trôc cã c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi hoÆc cã cÇn thay ®æi ph¶i ®|îc tiÕn
hµnh víi nh÷ng ®Æc tÝnh t¶i vµ tÇm víi t|¬ng øng t×nh tr¹ng lµm viÖc c¨ng th¼ng nhÊt
cña c¸c c¬ cÊu, kÕt cÊu kim lo¹i vµ ®é æn ®Þnh nhá nhÊt cña m¸y.
Nh÷ng ®Æc tÝnh t¶i vµ tÇm víi nµy do c¬ quan thiÕt kÕ quy ®Þnh.
6.3.19 Thö t¶i tÜnh ®|îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu trong 10 phót, t¶i ®|îc n©ng kh«ng r¬i
xuèng ®Êt vµ kh«ng cã vÕt nøt, kh«ng cã biÓn d¹ng d| hoÆc c¸c h| háng.
6.3.20 Thö t¶i ®éng thiÕt bÞ n©ng chØ ®|îc tiÕn hµnh sau khi thö t¶i tÜnh ®¹t yªu cÇu. Lóc thö
t¶i ®éng ph¶i lÊy t¶i träng b»ng 110% träng t¶i, tiÕn hµnh n©ng vµ h¹ t¶i ®ã ba lÇn vµ
ph¶i kiÓm tra ho¹t ®éng cña tÊt c¸c c¬ cÊu kh¸c víi t¶i ®ã.
6.3.21 §èi víi thiÕt bÞ n©ng cã tõ hai c¬ cÊu n©ng trë lªn ph¶i thö t¶i ®éng cho tõng c¬ cÊu.
T¶i thö tÜnh vµ thö ®éng cña nh÷ng thiÕt bÞ ®ã ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh cho tõng ®iÒu kiÖn
lµm viÖc cô thÓ (c¸c c¬ cÊu cïng phèi hîp lµm viÖc, c¸c c¬ cÊu lµm viÖc ®éc lËp ).
6.3.22 Nh÷ng thiÕt bÞ n©ng chØ dïng ®Ó n©ng vµ h¹ t¶i (n©ng cöa cèng thuû lîi, cöa cèng
thuû ®iÖn v.v...). Cã thÓ thö t¶i ®éng khi kh«ng di chuyÓn thiÕt bÞ vµ xe con.
6.3.23 Khi thö t¶i tÜnh vµ thö t¶i ®éng nh÷ng cÇu trôc phôc vô c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, thuû
®iÖn, tr¹m thuû lîi cho phÐp sö dông thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó t¹o t¶i träng thö mµ
kh«ng cÇn dïng t¶i.
Thö t¶i ®éng b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng ph¶i tiÕn hµnh kh«ng Ýt h¬n,1 vßng quay cña
tang. Trong tr|êng hîp thö b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng ®¬n vÞ tiÕn hµnh ph¶i líp ph|-
¬ng ¸n thùc hiÖn.
6.3.24 Ng|êi chñ tr× kh¸m nghiÖm thiÕt bÞ n©ng ph¶i ghi vµo lÝ lÞch thiÕt bÞ vµ sæ theo dâi
kÕt qu¶ kh¸m nghiÖm kÜ thuËt vµ thêi h¹n kh¸m nghiÖm tiÕp theo.
Khi kh¸m nghiÖm kÜ thuËt n©ng thiÕt bÞ ë nhµ m¸y chÕ t¹o khi chÐp ®ã ph¶i x¸c ®Þnh
thiÕt bÞ ®|îc chÕ t¹o phï hîp víi tiªu chuÈn nµy vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kÜ thuËt,
thö bÒn vµ thö æn ®Þnh ®¹t yªu cÇu, khi kh¸m nghiÖm kÜ thuËt thiÕt bÞ n©ng ®|îc l¾p
r¸p l¹i, ghi chÐp vµo lÝ lÞch ph¶i x¸c ®Þnh thiÕt bÞ ®|îc l¾p ®Æt theo ®óng yªu cÇu cña
tiªu chuÈn nµy vµ h|íng dÉn vÒ l¾p r¸p vµ vËn hµnh ®· thö ®¹t yªu cÇu.
Ghi chÐp vµo lÝ lÞch thiÕt bÞ n©ng ®ang ho¹t ®éng khi kh¸m nghiÖm ®Þnh k× ph¶i x¸c
®Þnh thiÕt bÞ ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, thiÕt bÞ cã t×nh tr¹ng tèt vµ ®· thö
®¹t yªu cÇu.
6.3.25 Trªn thiÕt bÞ n©ng ®· ®|îc kh¸m nghiÖm ph¶i cã biÓn (hoÆc ghi lªn vá thiÕt bÞ) ë chç
dÔ nh×n thÊy néi dung sau:
§· kh¸m nghiÖm ngµy...
Thêi h¹n kh¸m nghiÖm tiÕp theo...
Ng|êi phô tr¸ch kh¸m nghiÖm...
6.3.26 KiÓm tra, b¶o d|ìng vµ söa ch÷a ®Þnh k× c¸c thiÕt bÞ n©ng, söa ch÷a ®|êng ray ph¶i
tiÕn hµnh theo ®óng thêi h¹n do ®¬n vÞ chÕ t¹o quy ®Þnh vµ ghi kÕt qu¶ vµo lÝ lÞch
thiÕt bÞ.
6.3.27 Bé phËn mang t¶i (mãc, k×m, c¸p, xÝch...) sau khi chÕ t¹o ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm kÜ
thuËt ë ®¬n vÞ chÕ t¹o, cßn sau khi söa ch÷a ph¶i ®|îc kh¸m nghiÖm ë ®¬n vÞ söa
ch÷a.
Khi kh¸m nghiÖm kÜ thuËt bé phËn mang t¶i ph¶i kiÓm tra bªn ngoµi vµ thö t¶i träng
b»ng 125% träng t¶i.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.3.28 Bé phËn mang t¶i bæ sung kÌm theo thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh
k× theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh nh|ng kh«ng ®|îc ®Ó thêi h¹n dµi h¬n:
a. 6 th¸ng ®èi víi dÇm treo;
b. 3 th¸ng ®èi víi k×m, bao b× vµ c¸c bé phËn mang t¶i kh¸c;
c. 10 ngµy ®èi víi d©y buéc t¶i.
6.4 Qu¶n lÝ vµ phôc vô
6.4.1 Thñ tr|ëng ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng ph¶i tæ chøc kh¸m nghiÖm, söa ch÷a
vµ phôc vô sao cho ®¶m b¶o nh÷ng thiÕt bÞ n©ng cña ®¬n vÞ m×nh lu«n ë t×nh tr¹ng
lµm viÖc tèt vµ an toµn. Cô thÓ ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:
a. ChØ ®Þnh ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng vµ an toµn cña thiÕt bÞ n©ng.
b. Quy ®Þnh chÕ ®é huÊn luyÖn vµ kiÓm tra ®Þnh k× kiÕn thøc cña c«ng nh©n ®iÒu
khiÓn vµ phôc vô thiÕt bÞ n©ng, cña c¸n bé kÜ thuËt theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn
nµy.
c. Tæ chøc kiÓm tra vµ söa ch÷a thiÕt bÞ n©ng.
d. Cung cÊp cho c¸n bé kÜ thuËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c
c¸n bé qu¶n lÝ s¶n xuÊt cã sö dông thiÕt bÞ n©ng b¶n tiªu chuÈn nµy vµ tµi liÖu vÒ
vËn hµnh an toµn thiÕt bÞ n©ng ®ang ®|îc sö dông ë ®¬n vÞ. §èi víi c«ng nh©n
®iÒu khiÓn vµ phôc vô thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc cung cÊp hoÆc hoÆc huÊn luyÖn
n¾m v÷ng quy tr×nh s¶n xuÊt khi sö dông thiÕt bÞ n©ng.
e. §¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé kÜ thuËt, c¸n bé qu¶n lÝ s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n
phôc vô thiÕt bÞ n©ng thùc hiÖn ®|îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn vµ yªu cÇu cña
quy tr×nh s¶n xuÊt sau ®©y:
- ChØ bè trÝ nh÷ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng vµ c«ng nh©n mãc t¶i ®·
®|îc ®µo t¹o ®óng víi c«ng viÖc ®|îc giao.
- ChØ sö dông nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ®· ®|îc ®¨ng kÝ vµ cÊp giÊy phÐp sö dông
(ch|a hÕt h¹n).
- Bè trÝ thiÕt bÞ n©ng lµm viÖc theo ®óng chøc n¨ng vµ träng t¶i mµ nhµ m¸y t¹o
®· quy ®Þnh (hoÆc träng t¶i do ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông míi quy ®Þnh l¹i khi c¶i
t¹o, söa ch÷a...)
- Kh«ng sö dông thiÕt bÞ n©ng ®· bÞ h| háng c¸c chi tiÕt, bé phËn quan träng.
- §¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho chç n©ng, h¹ vµ di chuyÓn t¶i.
- Bè trÝ ®ñ ng|êi lµm viÖc cho mçi thiÕt bÞ n©ng tuú theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô
thÓ nh|ng kh«ng ®|îc Ýt h¬n 2 ng|êi.
- Tæ chøc kh¾c phôc kÞp thêi c¸c h| háng ®· ®|îc ph¸t hiÖn.
- Cung cÊp c¸p ®óng yªu cÇu vµ ®óng h¹n.
- CÊp phiÕu thao t¸c (trong ®ã cã quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p an toµn) khi ®iÒu thiÕt
bÞ n©ng ®Õn lµm viÖc trong khu vùc b¶o vÖ cña ®|êng d©y t¶i ®iÖn.
6.4.2 Ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng vµ an toµn cña thiÕt bÞ n©ng ph¶i thùc hiÖn c¸c
nhiÖm vô sau:
a. Theo dâi ho¹t ®éng cña tõng thiÕt bÞ n©ng.
b. Lµm thñ tôc xin ®¨ng kÝ, cÇp vµ gia h¹n giÊy phÐp sö dông.
c. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn tiªu chuÈn nµy ë ®¬n vÞ m×nh.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

d. §×nh chØ ho¹t ®éng cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng cã nguy c¬ x¶y ra tai n¹n vµ sù cè.
6.4.3 ViÖc ®iÒu khiÓn cÇn trôc «t« cã thÓ giao cho l¸i xe sau khi ®· ®|îc ®µo t¹o theo
ch|¬ng tr×nh ®µo t¹o c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng vµ ®· ®|îc héi ®ång chÊm
thi c«ng nhËn ®¹t yªu cÇu.
6.4.4 §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ n©ng ®|îc ®iÒu khiÓn tõ mÆt sµn nhµ cho phÐp bè trÝ c«ng
nh©n nghÒ kh¸c (®· ®|îc ®µo t¹o vµ s¸t h¹ch ®¹t yªu cÇu vÒ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng)
®iÒu khiÓn.
6.4.5 ViÖc mãc t¶i trõ tr|êng hîp nãi ë ®iÒu 6.4.7 ph¶i do c«ng nh©n mãc t¶i thùc hiÖn:
6.4.6 ë c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp n¬i c«ng viÖc n©ng chuyÓn b»ng thiÕt bÞ n©ng kh«ng
tiÕn hµnh thêng xuyªn cho phÐp dïng c«ng nh©n nghÒ kh¸c ®|îc båi d|ìng thªm
ch|¬ng tr×nh ®µo t¹o c«ng nh©n mãc t¶i. Nh÷ng c«ng nh©n ®ã còng ph¶i thùc hiÖn
nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy ®èi víi c«ng nh©n mãc t¶i.
6.4.7 Trong bÊt k× tr|êng hîp nµo còng ph¶i cã ng|êi b¸o tÝn hiÖu.
Trong tr|êng hîp c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng nh×n thÊy t¶i trong suèt qu¸
tr×nh mãc, n©ng, chuyÓn vµ h¹ t¶i chøc n¨ng b¸o tÝn hiÖu do c«ng nh©n mãc t¶i thùc
hiÖn.
NÕu c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng kh«ng nh×n thÊy t¶i trong suèt qu¸ tr×nh n©ng
chuyÓn ph¶i bè trÝ c«ng nh©n chuyªn b¸o tÝn hiÖu. Sè l|îng c«ng nh©n chuyªn b¸o
tÝn hiÖu phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ.
6.4.8 C«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng, c«ng nh©n buéc mãc t¶i ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu
cÇu sau:
a. Tõ 18 tuæi trë lªn.
b. §|îc kh¸m søc khoÎ vµ cã x¸c nhËn dñ søc khoÎ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®|îc
giao.
c. §|îc ®µo t¹o ë c¸c tr|êng c«ng nh©n kÜ thuËt chuyªn nghiÖp hoÆc ë c¸c tr|êng
c«ng nh©n kÜ thuËt hoÆc líp ®µo t¹o c«ng nh©n kÜ thuËt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt.
Cã b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn..
6.4.9 B»ng hoÆc giÊy chøng nhËn ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng chØ cÊp cho nh÷ng c«ng nh©n
®|îc ®µo t¹o vµ thi ®¹t yªu cÇu. B»ng hoÆc giÊy chøng nhËn ph¶i cã ch÷ kÝ chñ tÞch
Héi ®ång thi, cã ¶nh cña ng|êi ®|îc cÊp. Trong b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn ph¶i ghi
râ lo¹i thiÕt bÞ n©ng c«ng nh©n ®|îc phÐp ®iÒu khiÓn.
6.4.10 C«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng ph¶i:
- BiÕt cÊu t¹o vµ c«ng dông cña tÇt c¶ c¸c bé phËn c¬ cÊu cña thiÕt bÞ n©ng m×nh
®iÒu khiÓn.
- BiÕt ®iÒu khiÓn tÊt, c¶ c¸c c¬ cÊu.
- BiÕt c¸c lo¹i dÇu mì vµ c¸ch tra dÇu mì cho c¸c' chi tiÕt cña thiÕt bÞ n©ng.
- BiÕt tiªu chuÈn lo¹i bá c¸p vµ biÕt x¸c ®Þnh chÊt l|îng, sù phï hîp cña c¸p.
- BiÕt c¸ch mãc t¶i an toµn.
- BiÕt träng t¶i cña thiÕt bÞ m×nh phôc vô
- BiÕt |íc tÝnh träng l|îng cña t¶i.
- N¾m ®|îc néi dung tµi liÖu h|íng dÉn vÒ vËn hµnh, b¶o d|ìng vµ ®iÒu khiÓn thiÕt
bÞ n©ng.
- BiÕt kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu vµ thiÕt bÞ an toµn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

- BiÕt kiÓm tra ho¹t ®éng cña phanh vµ c¸ch ®iÒu chØnh phanh.
- BiÕt kh¸i niÖm vÒ ®é æn ®Þnh vµ c¸c yÕu tè ¶nh h|ëng ®Õn ®é æn ®Þnh cña thiÕt bÞ
n©ng.
- C«ng nh©n ®iÒu khiÓn cÇn trôc «t«, cÇn trôc b¸nh h¬i, cÇn trôc b¸nh xÝch cÇn trôc
®|êng s¾t ph¶i biÕt luËt giao th«ng.
- BiÕt tÝn hiÖu trao ®æi víi c«ng nh©n mãc t¶i.
- BiÕt x¸c ®Þnh vïng nguy hiÓm cña thiÕt bÞ n©ng.
- BiÕt c¸ch xö lÝ c¸c sù cè hay x¶y ra.
6.4.11 ViÖc bè trÝ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña
thñ tr|ëng ®¬n vÞ.
6.4.12 Ng|êi ®¸nh tÝn hiÖu cã thÓ ®|îc lÊy trong sè c«ng nh©n mãc t¶i hoÆc do ng|êi chØ
huy ®¶m nhiÖm khi ph¶i n©ng chuyÓn nh÷ng t¶i ®Æc biÖt.
6.4.13 Khi c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng chuyÓn sang lµm viÖc ë thiÕt bÞ n©ng do
ng|êi kh¸c ph¶i ®|îc ®µo t¹o ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ míi theo ch|¬ng tr×nh rót ng¾n.
Khi c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng chuyÓn sang ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng kh¸c
cïng lo¹i ph¶i ®|îc båi d|ìng vµ h|íng dÉn thªm vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ ®iÒu khiÓn
thiÕt bÞ n©ng míi. Ph¶i bè trÝ cho nh÷ng c«ng nh©n ®ã thùc tËp mét thêi gian ®Ó t¹o
thãi quen ®iÒu khiÓn. ChØ sau khi kiÓm tra thãi quen ®iÒu khiÓn yªu cÇu míi ®|îc
cho phÐp hä lµm viÖc ®éc líp.
6.4.14 C«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng nghØ viÖc theo nghÒ h¬n l n¨m tr|íc khi bè trÝ trë
l¹i ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ nËng ph¶i d®|îc kiÓm tra l¹i kiÕn thøc vµ thùc tËp mét thêi
gian ®Ó phôc håi thãi quen cÇn thiÕt.
6.4.15 C«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng, c«ng nh©n mãc t¶i vµ c«ng nh©n ®¸nh tÝn hiÖu
ph¶i ®|îc huÊn luyÖn vµ kiÓm tra vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ an toµn theo thêi h¹n.
a. §Þnh k× 12 th¸ng l lÇn;
b. Sau khi chuyÓn sang ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng ë ®¬n vÞ kh¸c;
c. Khi c¸n bé thanh tra yªu cÇu;
6.4.16 C«ng nh©n mãc t¶i ph¶i biÕt:
- Kh¸i niÖm vÒ cÊu t¹o cña thiÕt bÞ n©ng mµ m×nh phôc vô;
- Träng t¶i cña thiÕt bÞ n©ng, träng t¶i cña cÇn trôc t|¬ng øng víi tõng tÇm víi;
- Chän c¸p, xÝch buéc phï hîp víi träng l|îng vµ kÝch th|íc cña t¶i;
- X¸c ®Þnh chÊt l|îng cña c¸p, xÝch vµ c¸c bé phËn mang t¶i kh¸c;
- C¸ch buéc t¶i vµ treo t¶i lªn mãc;
- Quy ®Þnh tÝn hiÖu trao ®æi víi c«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng;
- |íc tÝnh träng l|îng cña t¶i;
- Vïng nguy hiÓm cña thiÕt bÞ n©ng.
6.4.17 §¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp cho c«ng nh©n ®iÒu
khiÓn vµ c«ng nh©n mãc t¶i ®ñ quy tr×nh lµm viÖc vµ v¨n b¶n quy ®Þnh quyÒn h¹n
tr¸ch nhiÖm cña hä.
6.4.18 Mçi thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã mét sæ giao ca ®Ó ghi kÕt qu¶ kiÓm tra ®Çu ca vµ t×nh tr¹ng
thiÕt bÞ n©ng trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.5 sö dông
6.5.1 ThiÕt bÞ n©ng ch× ®|îc phÐp n©ng chuyÓn nh÷ng t¶i khi ®· biÕt râ träng l|îng cña nã
kh«ng v|ît träng t¶i. §èi víi cÇn trôc träng t¶i ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh ë vÞ trÝ cô thÓ cña
ch©n chèng phô, cña cÇn vµ cña ®èi träng. Kh«ng ®|îc phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng
víi chÕ ®é lµm viÖc nång h¬n chÕ ®é lµm viÖc ghi trong lÝ lÞch.
6.5.2 ThiÕt bÞ n©ng cã bé phËn mang t¶i lµ gµu ngo¹m chØ ®|îc phÐp ngo¹m nh÷ng vËt liÖu
cã träng l|îng riªng kh«ng lín h¬n träng l|îng riªng cho phÐp.
6.5.3 CÊm sö dông thiÕt bÞ n©ng cã c¬ cÊu n©ng ®|îc më b»ng khíp ma s¸t hoÆc khíp vÊu
®Ó n©ng, h¹ vµ di chuyÓn ng|êi, kim lo¹i láng, vËt liÖu næ, chÊt ®éc, b×nh ®ùng khÝ
nÐn hoÆc chÊt láng nÐn.
6.5.4 ChØ ®|îc phÐp chuyÓn t¶i b»ng thiÕt bÞ n©ng qua nhµ x|ëng, nhµ ë hoÆc chç cã ng|êi
khi cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn riªng biÖt vµ biÖn ph¸p ®ã do thñ tr|ëng ®¬n vÞ sö
dông thiÕt bÞ n©ng duyÖt.
6.5.5 Khi dïng hµi hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ n©ng ®Ó cïng n©ng mét t¶i ph¶i cã biÖn ph¸p an
toµn do thñ tr|ëng ®¬n vÞ duyÖt. Trong biÖn ph¸p an toµn ph¶i ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn
®Ò sau:
a. Giao tr¸ch nhiÖm chØ huy qu¸ tr×nh n©ng chuyÓn cho c¸n bé cã kinh nghiÖm nhÊt
vÒ c«ng viÖc nµy.
b. VÏ s¬ ®å vµ tÝnh to¸n c¸ch mãc t¶i lªn c¸c mãc cña thiÕt bÞ n©ng. KÝch th|íc, vËt
liÖu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ phô trî kh¸c (dÇm ngang...)
c. Quy ®Þnh tr×nh tù thùc hiÖn c¸c thao t¸c.
d. N©ng chuyÓn vËt liÖu côc nhá ph¶i dïng bao b× chuyªn dïng lo¹i trõ ®|îc kh¶
n¨ng r¬i tõng côc mét. N©ng chuyÓn g¹ch b»ng tÊm ph¼ng kh«ng cã bao che chØ
®|îc phÐp khi bèc xÕp lªn «t« vµ khi kh«ng cã ng|êi ë trong vïng nguy hiÓm.
6.5.6 Kh«ng ®|îc phÐp sö dông nh÷ng thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c bé phËn mang t¶i ch|a ®|îc
kh¸m nghiÖm vµ cÊp giÊy phÐp sö dông theä quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.
6.5.7 Khi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng tõ mÆt sµn nhµ ph¶i ®¶m b¶o lèi ®i l¹i tù do cho ng|êi
®iÒu khiÓn.
6.5.8 Khi cÇu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n lµm viÖc c¸c lèi lªn vµ ra ®|êng ray ph¶i ®|îc
®ãng l¹i.
6.5.9 NÕu däc ®|êng ray cña cÇu trôc vµ cÇn tróc c«ng x¬n kh«ng cã hµnh lang ®i l¹i ph¶i
quy ®Þnh tr×nh tù vµ c¸ch xuèng an toµn tõ buång ®iÒu khiÓn ®Õn sµn nhµ trong
nh÷ng tr|êng hîp cÈu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n b¾t buéc ph¶i ngõng ë däc ®|êng.
C«ng nh©n ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc h|íng dÉn vÒ quy ®Þnh ®ã.
6.5.10 CÊm ®øng lµm viÖc trªn hµnh lang cña cÇu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n khi chóng ®ang
ho¹t ®éng. ChØ ®|îc phÐp tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ë trªn hµnh lang sµn söa ch÷a trôc
vµ cÇn trôc c«ng x¬n khi ®· ®¶m b¶o ®iÒô kiÖn lµm viÖc an toµn (cã biÖn ph¸p phßng
ngõa ng|êi r¬i, ®iÖn giËt...).
6.5.11 §¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông ph¶i cã quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p buéc mãc nh÷ng t¶i kh«ng cã
bé phËn chuyªn dïng ®Ó mãc vµ huÊn luyÖn ph|¬ng ph¸p ®ã cho c«ng nh©n mãc t¶i
Khi th¸o l¾p vµ söa ch÷a m¸y cã sö dông thiÕt bÞ n©ng ®¬n vÞ tiÕn hµnh ph¶i x©y
dùng ph|¬ng ph¸p buéc, mãc chi tiÕt vµ c¸c bé phËn m¸y cã chi râ c¸c bé phËn phô
trî vµ ph|¬ng ph¸p lËt t¶i an toµn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.5.12 §¬n vÞ sö dông ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng trao ®æi tÝn hiÖu b»ng tay quy ®Þnh ë
phô lôc 7 cña tiªu chuÈn nµy. Cho phÐp dïng tÝn hiÖu b»ng miÖng khi cÇn trôc tù
hµnh cã cÇn kh«ng dµi qu¸ l0 m, sö dông liªn l¹c hai chiÒu b»ng m¸y ®iÖn tho¹i, v«
tuyÕn vµ sö dông c¸c lo¹i tÝn hiÖu kh¸c nh|ng ph¶i ®|îc quy ®Þnh vµ h|íng dÉn cô
thÓ.
6.5.13 ThiÕt bÞ n©ng lµm viÖc trong vïng b¶o vÖ cña ®|êng d©y t¶i ®iÖn ph¶i cã phiÕu thao
t¸c. Trong phiÕu thao t¸c ph¶i chØ râ c¸c biÖn ph¸p an toµn tr×nh tù thùc hiÖn c¸c thao
t¸c, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ n©ng.
PhiÕu thao t¸c ph¶i do thñ tr|ëng ®¬n vÞ sö dùng kÝ vµ trao trùc tiÕp cho c«ng nh©n
®iÒu khiÓn thiÕt bÞ n©ng.
CÊm thiÕt bÞ n©ng ®øng lµm viÖc d|íi ®|êng d©y t¶i ®iÖn cao thÕ. Khi di chuyÓn vµ
vµ khi b¾t buéc ph¶i bè trÝ cÇn trôc ®øng lµm viÖc d|íi ®|êng d©y t¶i ®iÖn h¹ thÕ ph¶i
®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ thiÕt bÞ n©ng ®Õn ®|êng d©y kh«ng nhá h¬n lm.
6.5.14 Khi sö dông thiÕt bÞ n©ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a. Kh«ng ®|îc ®Ó ng|êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ®i vµo khu vùc n©ng, chuyÓn vµ h¹
t¶i.
b. Cã lèi ®i lªn cÇu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng.
c. Ph¶i ng¾t cÇu dao dÉn ®iÖn vµo thiÕt bÞ n©ng hoÆc t¾t m¸y(®èi víi dÉn ®éng kh¸c
dÉn ®éng ®iÖn) khi ph¶i xem xÐt, kiÓm tra, söa ch÷a vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu, thiÕt bÞ
®iÖn hoÆc khi xem xÐt söa ch÷a kÕt cÊu kim lo¹i.
d. Ph¶i dïng d©y t|¬ng øng víi träng l|îng cña t¶i, phï hîp víi sè nh¸nh d©y
nghiªng gi÷a c¸c nh¸nh. Ph¶i chän c¸c d©y sao cho gãc gi÷a c¸c nh¸nh kh«ng
v|ît qu¸ 90
0
.
e. Tr|íc khi n©ng chuyÓn t¶i ph¶i nh¾c thö lªn ®é cao 200: 300 mm ®Ó kiÓm tra d©y
vµ kiÓm tra phanh.
f. Khi n©ng, chuyÓn vµ h¹ t¶i gÇn c¸c c«ng tr×nh, thiÕt bÞ vµ ch|íng ng¹i vËt kh¸c
cÊm ®Ó ng|êi (kÓ c¶ c«ng nh©n mãc t¶i) ®øng gi÷a t¶i vµ c¸c ch|íng ng¹i vËt nãi
trªn.
g. CÊm ®Ó t¶i vµ cÇn n»m ë phÝa trªn ®Çu ng|êi trong suèt qu¸ tr×nh n©ng di chuyÓn
t¶i.
C«ng nh©n mãc t¶i ®|îc phÐp ®øng gÇn t¶i khi n©ng hoÆc h¹ t¶i nÕu t¶i ë ®é cao
kh«ng lín h¬n l m tÝnh tõ mÆt sµn c«ng nh©n mãc t¶i ®øng.
h. Khi di chuyÓn theo chiÒu ngang ph¶i n©ng t¶i hoÆc bé phËn mang t¶i c¸ch ch|íng
ng¹i vËt mét kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt lµ 500 mm.
i. Nh÷ng cÇn trôc mµ nhµ m¸y chÕ t¹o cho phÐp võa mang t¶i võa di chuyÓn di
chuyÓn ph¶i ®Æt cÇn däc theo ®|êng hoÆc theo chØ dÉn riªng cña nhµ m¸y chÕ t¹o.
Kh«ng cho phÐp võa di chuyÓn võa quay cÇn (trõ cÇn trôc ®|êng s¾t dïng gÇu
ngo¹m lµm viÖc trªn ®|êng th¼ng).
j. ChØ ®|îc phÐp h¹ t¶i xuèng vÞ trÝ ®· ®Þnh n¬i lo¹i trõ ®|îc kh¶ n¨ng r¬i, ®ç hoÆc
tr|ît. Ph¶i ®Æt tÊm kª d|íi c¸c t¶i sao cho ®¶m b¶o dÔ dµng lÊy c¸p hoÆc xÝch
buéc tõ d|íi t¶i ra. XÕp vµ dì t¶i ph¶i tiÕn hµnh ®ång ®Òu kh«ng ®|îc xÕp cao
qu¸ kÝch th|íc quy ®Þnh, kh«ng ®|îc xÕp t¶i ë lèi ®i l¹i.
XÕp t¶i lªn toa hë, toa sµn vµ «t« ph¶i ®¶m b¶o viÖc buéc vµ th¸o t¶i thuËn lîi, an
toµn.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Khi xÕp vµ dì t¶i lªn c¸c ph|¬ng tiÖn vËn t¶i ph¶i ®¶ln b¶o sù c©n b»ng cña c¸c
ph|¬ng tiÖn ®ã.
k. Kh«ng cho phÐp n©ng hoÆc h¹ t¶i lªn toa xe löa vµ «t« khi cã ng|êi ®ang ë trong
thang hoÆc toa xe. Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông cho tr|êng hîp bèc xÕp t¶i b»ng
m¸y trôc mang t¶i b»ng mãc nÕu tõ buång ®iÒu khiÓn cã thÓ nh×n râ mÆt sµn cña
toa hë, thïng «t« vµ c«ng nh©n cã thÓ ®øng c¸ch t¶i ®ang treo trªn m¾c mét
kho¶ng c¸ch an toµn.
NÕu xÕp dì t¶i b»ng m¸y trôc mang t¶i b»ng nam ch©m ®iÖn hoÆc gÇu ngo¹m
kh«ng cho phÐp ng|êi cã mÆt ë trªn c¸c ph|¬ng tiÖn vËn t¶i ®ang ®|îc xÕp.
l. CÊm ng|êi ë trong vïng ho¹t ®éng cña m¸y trôc mang t¶i b»ng nam ch©m ®iÖn
hoÆc gÇu ngo¹m.
m. CÊm dïng gÇu ngo¹m ®Ó n©ng ng|êi hoÆc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh«ng ®óng
c«ng dông cña gÇu ngo¹m.
n. Sau khi ngõng viÖc hoÆc nghØ gi÷a giê kh«ng ®|îc treo t¶i ë trªn cao vµ ph¶i ng¾t
cÇu dao ®iÖn hoÆc t¾t m¸y.
Sau khi lµm viÖc cöa buång ®iÒu khiÓn cña cÇn trôc th¸p, cÇn trôc ch©n ®Õ, cæng
trôc vµ cÊu bèc xÕp ph¶i ®|îc kho¸ l¹i, ®ång thêi ph¶i ®|a c¸c thiÕt bÞ chèng tù di
chuyÓn vµo tr¹ng th¸i lµm viÖc.
6.5.15 CÊm:
a. Lªn xuèng thiÕt bÞ n©ng khi thiÕt bÞ ®ang di chuyÓn.
b. §øng trong b¸n kÝnh quay cña phÇn quay cña c¸c lo¹i cÇn trôc.
c. N©ng t¶i trong t×nh tr¹ng kh«ng æn ®Þnh hoÆc chØ mãc lªn mét bªn cña mãc kÐp.
d. N©ng, h¹ vµ chuyÓn t¶i khi cã ng|êi ®øng trªn t¶i.
e. N©ng t¶i bÞ vïi d|íi ®Êt, bÞ c¸c vËt kh¸c ®Ì lªn bÞ liªn kÕt b»ng bu l«ng víi c¸c
vËt kh¸c hoÆc bÞ liªn kÕt víi bª t«ng.
f. KÐo lª t¶i trªn ®Êt, sµn hoÆc ®|êng ray b»ng mãc cña m¸y trôc khi c¸p n©ng t¶i
xiªn; dÞch chuyÓn c¸c lo¹i toa tÇu ho¶ hoÆc toa goßng b»ng mãc mµ kh«ng cã bé
phËn dÉn híng ®¶m b¶o cho c¸p n©ng t¶i ë vÞ trÝ th¼ng ®øng.
g. Dïng m¸y trôc l¾ý c¸p hoÆc xÝch buéc t¶i ®ang bÞ t¶i ®Ì lªn.
h. KÐo t¶i khi n©ng h¹ vµ di chuyÓn;
i. Xoay vµ ®iÒu chØnh t¶i dµi, cæng kÒnh khi n©ng chuyÓn vµ h¹ t¶i mµ kh«ng dïng
c¸c dông cô chuyªn dïng t|¬ng øng.
j. §óng lªn t¶i ®Ó c©n b»ng khi n©ng, h¹ vµ di chuyÓn hoÆc söa l¹i d©y t¶i ®ang treo.
k. §|a t¶i qua lç cöa sæ hoÆc ban c«ng khi kh«ng cã sµn nhËn t¶i.
l. Bèc xÕp lªn «t« khi trong buång l¸i «t« ®ang cã ng|êi.
m. Dïng c«ng t¸c h¹n chÕ hµnh tr×nh ®Ó thay bé phËn ng¾t tù ®éng c¸c c¬ trõ tr|êng
hîp lóc cÇu trôc ®i tíi sµn ®ç.
n. Lµm viÖc khi thiÕt bÞ an toµn vµ phanh háng.
o. Cho c¸c c¬ cÊu cña m¸y trôc ho¹t ®éng khi cã ng|êi trªn m¸y trôc nh|ng buång
®iÒu khiÓn (trªn hµnh lang, buång m¸y, cÇn, ®èi t|îng...). Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p
dông ®è× víi nh÷ng ng|êi kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c c¬ cÊu vµ thiÕt bÞ ®iÖn.
Trong tr|êng hîp nµy viÖc më vµ ng¾t c¬ cÊu ph¶i theo tÝn hiÖu cña ng|êi kiÓm
tra, ®iÒu chØnh.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

6.5.16 ThiÕt bÞ n©ng ph¶i ®|îc söa ch÷a, b¶o d|ìng theo lÞch ®· ®|îc thñ tr|ëng ®¬n vÞ
qu¶n lÝ sö dông duyÖt hoÆc sau khi xÈy ra sù cè.
Khi s÷a ch÷a cÇu trôc vµ cÇn trôc c«ng x¬n di ®éng ph¶i cã phiÕu thao t¸c. phiÕu
thao t¸c ph¶i quy ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p an toµn nh»m ng¨n ngõa ®iÖn giËt ng· cao,
m¸y trôc kh¸c va ch¹m vµo m¸y trôc ®ang söa ch÷a vµ m¸y trôc ®ang söa ch÷a ng|êi
söa ch÷a ®ang lµm viÖc trªn ®|êng ray cña nh÷ng m¸y trôc ®ang ho¹t ®éng.
Ph¶i ghi râ trong phiÕu thao t¸c vµ sæ giao ca cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y trôc
ngµy, thêi gian söa ch÷a vµ hä tªn ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a...
7 Khai b¸o, ®iÒu tra sù cè vµ tai n¹n lao ®éng
7.1 Khai b¸o ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng do thiÕt bÞ n©ng g©y ra ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo
quyÕt ®Þnh 45 cña Liªn bé Lao ®éng – Y tÕ - Tæng c«ng ®oµn ViÖt Nam.
7.2 Khi cã sù cè x¶y ra ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng ph¶i tæ chøc ®iÒu tra x¸c
®Þnh nguyªn nh©n quy kÕt tr¸ch nhiÖm vµ ®Ò ra biÖn ph¸p phßng ngõa. KÕt qu¶ ®iÒu
tra ph¶i ®|îc líp thµnh biªn b¶n l|u vµo lÝ lÞch thiÕt bÞ n©ng ®ång thêi sao gi÷ cho c¬
quan ®¨ng kÝ.
7.3 Nh÷ng lo¹i sù cè sau ngoµi viÖc ®iÒu tra ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông cßn ph¶i khai b¸o víi
c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn Nhµ n|íc vµ c¬ quan thanh tra kÜ thuËt toµn ®Þa
ph|¬ng.
a. KÕt cÊu kim lo¹i (cÇu, cæng, th¸p, cÇn) bÞ ph¸ huû hoÆc gÉy.
b. ThiÕt bÞ n©ng bÞ ®æ, r¬i.
c. CÇn bÞ gôc vÒ phÝa tr|íc hoÆc gËp vÒ phÝa sau.
d. §øt c¸p n©ng t¶i hoÆc c¸p n©ng cÇn.
e. G·y mãc.
Nh÷ng tr|êng hîp trªn nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt c¸c c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an
toµn sÏ tiÕn hµnh ®iÒu tra.
8 Ph¹m vi ¸p dông vµ tr¸ch nhiÖm thi hµnh
8.1 Tiªu chuÈn nµy thay cho “Quy ph¹m t¹m thêi vÒ an toµn m¸y trôc QPVN 6-1973” vµ
cã hiÖu lùc tõ ngµy l th¸ng l n¨m 1987.
8.2 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, c¶i t¹o, thay thÕ, söa
ch÷a vµ qu¶n lÝ sö dông thiÕt bÞ n©ng thuéc c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph|¬ng kÓ c¶ c¸c c¬
së s¶n xuÊt tËp thÓ vµ t| nh©n.
8.3 Trong nh÷ng tr|êng hîp thËt ®Æc biÖt mµ kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®|îc mét sè yªu cÇu kÜ
thuËt th× ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông ®|îc phÐp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tæ chøc vµ tæ chøc kÜ
thuËt ®Ó thay thÒ nh|ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng|êi vµ thiÕt bÞ.
ViÖc lµm ®ã ph¶i ®|îc c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng cho phÐp.
§Ó cã giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng trongtr|êng hîp nµy ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông
ph¶i göi ®Õn c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng c¸c tµi liÖu sau:
a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng kh«ng ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu
kÜ thuËt.
b. Nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc vµ tæ chøc kÜ thuËt thay thÕ cho yªu cÇu kÜ thuËt.
8.4 C¸c Bé, Tæng côc, c¸c ñý ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung |¬ng vµ ®Æc
khu chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc h|íng dÉn kiÓm tra, ®«n ®èc, gióp ®ì viÖc thi hµnh tiªu
chuÈn nµy ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lÝ cña m×nh.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

8.5 C¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn Nhµ n|íc cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn gi¶i thÝch tiªu
chuÈn nµy cho c¸c ngµnh vµ ®Þa ph|¬ng.
C¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn ®Þa ph|¬ng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn gi¶i thÝch tiªu
chuÈn nµy cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trung |¬ng vµ ®Þa ph|¬ng ®ãng trªn l·nh thæ ®Þa ph|-
¬ng m×nh.
C¸c c¬ quan thanh tra kÜ thuËt an toµn c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ thanh tra
viÖc thùc hiÖn tiªu chuÈn nµy ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c ngµnh c¸c cÊp.
8.6 Nh÷ng ng|êi vi ph¹m tiªu chuÈn nµy tuú theo tr|êng hîp nång nhÑ vµ c¨n cø vµo c|-
¬ng vÞ c«ng t¸c sÏ bÞ thi hµnh kØ luËt hoÆc truý tè tr|íc ph¸p luËt.
Phô lôc 1
Ph©n lo¹i thiÕt bÞ n©ng theo chÕ ®é lµm viÖc
1. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng b»ng m¸y ®|îc ph©n thµnh 4 lo¹i theo chÕ ®é lµm
viÖc: chÕ ®é lµm viÖc rÊt nhÑ – Nh, chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh – TH, chÕ ®é lµm viÖc
nång – N, chÕ ®é lµm viÖc rÊt nång – RN.
2. ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu x¸c ®Þnh theo b¶ng sau:

B¶ng 1 – ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu
HÖ sè sö dông c¬ cÊu
Theo thêi gian

ChÕ ®é lµm viÖc
Theo t¶i K
Q
Trong n¨m K
N
Trong ngµy K
Ng
Nh
TH
N
RN
0.,25 - 1
0,75
0,75 - 1
1
Ýt lµm viÖc
0,5
1
1
Ýt lµm viÖc
0,33
0,66
1,00
a) K
Q
– HÖ sè sö dông c¬ cÊu theo t¶i.
Q
Q
K
TB
Q
=
Trong ®ã:
Q
TB
– Gi¸ trÞ trung b×nh cña t¶i träng mét ca, T.
Q – Träng t¶i, T
b) KN- HÖ sè sö dông c¬ cÊu theo n¨m.
365
n¨m trong viÖc lµm cÊu o c ngµy sè Tæng
K
N
=
c) KNg – HÖ sè sö dông c¬ cÊu ngµy.
24
n¨m trong viÖc lµm cÊu o c ngµy sè Tæng
K
N
= g

3. ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ cña tõng c¬ cÊu, x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986B¶ng 2 – ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn
HÖ sè sö dông c¬ cÊu
ChÕ ®é
lµm viÖc
Theo
t¶i K
Q
Theo n¨m
K
N

Theo ngµy
K
Ng
C§%
Sè lÇn më
trong giê (tÝnh
trung b×nh
trong ca s¶n
xuÊt)
NhiÖt ®é
cña m«i
tr|êng
xung
quanh
1 2 3 4 5 6 7
Nh
1
0,75
0,5
0,25
0,1
Ýt khi lµm
viÖc
0,25
0,5
1
-
-
0,33
0,67
1
-
-
15
15
25


60

TH
1
0,75
0,5
0,25
0,1
1
0,5
0,5
1
1
0,67
0,33
0,67
1
1
15
25
25
40
60


12025
N
1
1
0,75
1
1
1
1
0,75
1
1
0,67
0,33
0,67
1
1
25
40
40
40
60


240RN
1
0,75
0,5
0,25
0,1


1


1

40
60
60
60
60


300 - 600
45
25
45
45
45
C§ % - C|êng ®é lµm viÖc
% 100 × =
kú chu mét gian Thêi
kú chu trong viÖc lµm cÊu co gian Thêi
C§%
Phô lôc 2
X¸c ®Þnh hÖ sè æn ®inh cã t¶i vµ kh«ng cã t¶i cña thiÕt bi n©ng.
quy |íc kÝ hiÖu:
K
1
- HÖ sè æn ®Þnh cã t¶i;
K
2
- HÖ sè æn ®Þnh kh«ng t¶i;
G - Träng l|îng thiÕt bÞ n©ng, KG;
G
c
- Träng l|îng cña cÇn quy vÒ ®Çu cÇn, KG;
Q - Träng t¶i, KG;

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

l - Kho¶ng c¸ch tõ trôc quay cña thiÕt bÞ n©ng ®Õn träng t©m cña t¶i khi ®Æt thiÕt bÞ n©ng
trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, m;
a - Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng ®i qua trôc quay cña thiÕt bÞ n©ng song song víi c¹nh lËt
träng t©m t¶i khi ®Æt thiÕt bÞ n©ng trªn mÆt ph¼ng nam ngang, m;
b - Kho¶ng c¸ch tõ trôc quay cña thiÕt bÞ n©ng ®Õn c¹nh lËt, m;
c - Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng: ®i qua trôc quay cña thiÕt bÞ n©ng song song víi c¹nh lËt ®Õn
träng t©m cña thiÕt bÞ n©ng, m;
H - Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu cÇn ®Õn träng t©m cña t¶i (víi ®iÒu kiÖn träng t©m cña t¶i n»m phÝa
trªn mÆt b»ng thiÕt bÞ n©ng ®øng lµm viÖc), m;
h - Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu cÇn ®Õn mÆt ph¼ng ®i qua c¸c ®iÓm tùa cña thiÕt bÞ n©ng, m;
h
1
- Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m thiÕt bÞ n©ng ®Õn mÆt ph¼ng ®i qua c¸c ®iÓm tùa cña c¸c thiÕt
bÞ n©ng, m;
V - VËn tèc n©ng t¶i, m/s;
V
1
- VËn tèc di chuyÓn thiÕt bÞ n©ng, m/s;
V
2
- VËn tèc di chuyÓn ngang cña ®Çu cÇn, m/s;
V
3
- VËn tèc di chuyÓn theo ph|¬ng th¼ng ®øng cña ®Çu cÇn, m/s;
n - TÇn sè quay cña thiÕt bÞ n©ng, vßng/phót;
t - Thêi gian c¬ cÊu n©ng lµm viÖc víi chÕ ®é kh«ng æn ®Þnh (më, phanh), s;
t
1
- Thêi gian c¬ cÊu di chuyÓn lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh (më, phanh), s;
t
2
- Thêi gian c¬ cÊu thay ®æi tÇm víi lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh (më, phanh), s;
t
3
- Thêi gian c¬ cÊu quay lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh (më, phanh), s;
W- Lùc giã t¸c dông vu«ng gãc víi c¹nh lËt vµ song song víi mÆt ph¼ng ®Æt m©ý lªn diÖn
tÝch c¶n giã cña thiÕt bÞ n©ng khi lµm viÖc, KG;
W
1
- Lùc giã t¸c dông vu«ng gãc víi c¹nh lËt vµ song song víi mÆt ph¼ng ®Æt m¸y lªn diÖn
tÝch c¶n giã cña t¶i, KG;
W
2
- Lùc giã t¸c dông vu«ng gãc víi c¹nh lËt vµ song song víi mÆt ph¼ng ®Æt m¸y lªn diÖn
tÝch c¶n giã cña thiÕt bÞ n©ng khi kh«ng lµm viÖc, KG;
!
1
!
2
!
3
- Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng ®i qua c¸c ®iÓm tùa cña thiÕt bi n©ng ®Õn ®iÓm ®Æt lùc
giã W, Wl, W2 m;
@ - Gãc nghiªng cña thiÕt bÞ mang t¶i víi ph|¬ng n»m ngang;
g- Gia tèc r¬i tù do 9,8 m/s
2
1 X¸c ®Þnh hÖ sè æn ®Þnh cã t¶i;

( ) | |
( )
( ) ( )
) (
) (
) (
) (
) (
.
. sin cos
b a Q
W W b a
gt
V Q G
h
gt
V Q G
gt
h GV
gt
h GV
b a Q
b a
gt
QV
gt H n
nlh Q G
H n
h Q
h c b G
R
c c
c n
÷
+ + ÷ ÷
+
+
+
+ +
=
÷
÷ ÷
÷
+
÷
÷ ÷
÷ ÷
=
1 1
2
3
2
2
1
1 1
1
1
3 2
2
1
1
900
66
900
p
p
o o


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

C¸c thµnh phÇn 1
1
gt
h GV
vµ 1
1 1
gt
h GV
tÝnh ®Õn khi kiÓm tra ®é æn ®Þnh cã t¶i theo h|íng di
chuyÓn thiÕt bÞ n©ng nÕu thiÕt bÞ n©ng dïng ®Ó di chuyÓn khi cã t¶i.
C¸c thµnh phÇn
( )
3 2
900
66
gt H n
nlh Q G
c
) ( ÷
+
tÝnh ®Õn khi kiÓm tra ®é æn ®Þnh cã t¶i cña thiÕt bÞ
n©ng lóc cÇn n»m ë vÞ trÝ chÕch 45
0
so víi c¹nh lËt.
K
1
_ [K]
[K] – lÊy theo quy ®Þnh ®iÒu 2.26
2 X¸c ®Þnh hÖ sè æn ®Þnh khi kh«ng cã t¶i
( ) | |
15 1
2 2
1
2
,
sin cos
>
÷ ÷
=
p
o o
W
h c b G
K
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Phô lôc 3
X¸c ®Þnh lùc kÐo trong c¸c nh¸nh cña d©y t¶i ®iÖn
Träng t¶i Q treo lªn mãc nhê c¸c nh¸nh c¸p hoÆc xÝch treo t¶i n»m nghiªng mét gãc so víi
ph|¬ng th¼ng ®øng. Khi biÕt träng l|îng cu¶ t¶i Q th× lùc kÐo sinh ra trong mçi nh¸nh d©y
sÏ ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
o cos n
Q
S =

Trong ®ã:
n – lµ sè nh¸nh d©y;
a – lµ gãc nghiªng cña nh¸nh d©y so víi ph|¬ng th¼ng ®øng;
Phô lôc 4
Tiªu chuÈn lo¹i bá c¸p thÐp theo sè sîi ®øt
vµ møc ®é mßn cña c¸c sîi líp ngoµi cïng
Khi d©y c¸p thÐp ®ang dïng cã sîi ®øt, gØ, mßn ph¶i c¨n cø vµo quy ®Þnh sau ®©y ®Ó
xÐt viÖc lo¹i bá.
1. Nh÷ng c¸p thÐp ®|îc chÕ t¹o tõ c¸c sîi cã ®|êng kÝnh nh| nhau khi sè sîi ®øt trªn
mét b|íc bÖn lín h¬n gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 1 ph¶i lo¹i bá.
B¶ng 1 – Sè sîi ®øt cho phÐp lín nhÊt trªn mét b|íc bÖn
CÊu t¹o
cña
c¸p, sè
sîi

6 x 19 = 114 6 x 37 = 222 6 x 61 = 366 18 x 19 = 342
HÖ sè dù
tr÷ bÒn ban
®Çu cña c¸p
khi tØ sè
D/®iÖn theo
®óng quy
®Þnh cña
BÖn
chÐo
BÖn
xu«i
BÖn
chÐo
BÖn
xu«i
BÖn
chÐo
BÖn
xu«i
BÖn
chÐo
BÖn
xu«i

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

tiªu chuÈn
nµy
Sè sîi ®øt cho phÐp lín nhÊt trªn mét b|íc
®Õn 6 12 6 22 11 36 18 36 18
Tõ 6 ®Õn 7 14 7 26 13 38 19 38 19
Trªn 7 16 8 30 15 40 20 40 20
2. B|íc bÖn cña c¸p lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cña cña mét tao c¸p sau khi
®· cuén ®óng mét vßng xung quanh d©y c¸p. b|íc bÖn cña c¸p ®|îc x¸c ®Þnh nh|
sau: trªn bÒ mÆt cña mét tao bÊt kú nµo ®ã ®¸nh dÊu (®iÓm c h×nh 1) tõ ®ã ®Õm däc
theo t©m c¸p b»ng sè tao c¸p cã trong c¸p (vÝ dô = 6 ®èi víi c¸p 6 tao) vµ ë sau tao
cña cïng (ë trong tr|êng hîp 6 tao lµ tao thø 7) ®¸nh dÊu thø hai (®iÓm d). Kho¶ng
c¸ch gi÷a c vµ d lµ bí bÖn cña c¸p.
§èi víi c¸p ®|îc bÖn theo nhiÒu líp (vÝ dô c¸p 18 x 19 = 342 sîi + lâi gai cã 6 tao ë
líp trong vµ 12 tao ë líp ngoµi) th× b|íc bÖn x¸c ®Þnh theo sè tao ë líp ngoµi.
3. Nh÷ng d©y c¸p thÐp ®|îc chÕ t¹o tõ nh÷ng sîi cã ®|êng kÝnh kh¸c nhau th× lóc x¸c
®Þnh viÖc lo¹i bá c¸p còng c÷ng ph¶i c¨n cø vµo B¶ng 1 nh|ng trong tr|êng hîp nµy
sè sîi ®øt phµi tÝnh theo sè sîi ®øt quy ®æi Khi tÝnh sè sîi ®øt quy ®æi, quy |íc mét
sîi nhá ®øt lµ l, cßn mét sîi lín ®øt lµ 1,7.


VÝ dô: c¸p 6 x 19 = 114 +lâi gai bÖn chÐo cã hÖ sè dù tr÷ bÒn ban ®Çu lµ 6, cã sîi
nhá vµ 5 sîi lín bÞ ®øt. H·ý x¸c ®Þnh chÊt l|îng c¸p.
Sè sîi ®øt quy ®æi trong tr|êng hîp nµy lµ:
6 x l + 5 x l,7 = 14,5 sîi
Theo b¶ng l th× sè sîi ®øt cho phÐp ®Õn 12 nh|ng 뮩y sè sîi ®øt lµ 14,5, vËy c¸p
ph¶i bá.
4. Khi c¸p thÐp cã cÊu t¹o kh«ng gièng cÊu t¹o cña c¸c c¸p ë trong b¶ng l th× sè sîi ®øt
cho phÐp trªn mét b|íc bÖn cña c¸p ®ã ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch sau:
LÊy tiªu chuÈn lo¹i bá cña c¸p ë trong b¶ng l cã cÊu t¹o vµ sè l|îng sîi bÖn gÇn
gièng víi cÊu t¹o vµ sè l|îng sîi bÖn cña c¸p ®ang cÇn t×m råi nh©n víi hÖ sè sau
®©y;

1 ng b¶ trong cã c¸p cña sîi sè Tæng
1 ng b¶ trong cã kh«ng c¸p cña sîi sè Tæng

sÏ ®|îc tiªu chuÈn lo¹i bá c¸p kh«ng cã trong b¶ng l.
VÝ dô: c¸p 8 x 19 = 152 bÖn xu«i cã hÖ sè dù tr÷ bÒn ban ®Çu lµ 10 Ýlo¹i c¸p nµy
kh«ng cã trong b¶ng l). X¸c ®Þnh sè sîi ®øt cho phÐp cña c¸p ®ã.

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

C¸p 6 x 19 = 114 sîi lµ c¸p trong b¶ng l cã cÊu t¹o gièng víi c¸p 8 x 19 = 152 sîi,
theo b¶ng 2 thi sè sîi ®øt cho phÐp lín nhÊt cña c¸p lG x 19 = l14 sî lµ 8 sîi khi hÖ
bè dù tr÷ bÒn ban ®Çu cña c¸p trªn 7.
VËy sè sîi ®øt cho phÐp cña c¸p 8 x 19 = 152 sîi lµ:
64 , 10
114
152
8 = × - 11 sîi
5. C¸p cña nh÷ng thiÕt bÞ n©ng dïng ®Ó n©ng ng|êi, vËn chuyÓn kim lo¹i nãng ch¶y:
kim loai nãng chÊt næ, chÊt dÔ ch¸y vµ chÇt ®éc ph¶i lo¹i bá khi sè sîi ®øt trªn mét
b|íc bÖn b»ng mét nöa sè sîi ®øt ghi trong b¶ng l.
6. Khi c¸p bÞ mßn ho·c gØ ë mÆt ngoµi th× sè sîi ®øt ®Ó lo¹i bá c¸p ph¶i gi¶m xuèng
t|¬ng øng víi ®é mßn cña líp sîi bªn ngoµi, x¸c ®Þnh theo b¶ng 2,
B¶ng 2 - tiªu chuÈn lo¹i bá c¸p theo ®é mßn
cña ®|êng kÝnh c¸c sîi líp ngoµi cïng
§é gi·n ®|êng kÝnh c¸c sîi do bi mßn,gØ so
víi ®|êng kÝnh ban ®Çu, %
Sè sîi ®øt cho phÐp trªn dé dµi 1 b|íc bÖn so
víi møc cho phÐp ë b¶ng 1,%
1 2
10
15
20
25
30 vµ lín h¬n
40
85
75
70
60
50
ph¶i lo¹i bá

7. Sîi ®øt trªn mét b|íc bÖn nhá h¬n sè sîi ®øt x¸c ®Þnh theo b¶ng 1 hoÆc x¸c ®Þnh
theo chØ dÉn ë ®iÓm 3 6 cña phô lôc nµy cã thÓ ®|îc phÐp sö dông tiÕp víi ®iÒu kiÖn:
a) Ph¶i ®¸nh dÊu chç c¸p bÞ ®øt, mßn nhiÒu nhÊt, th|êng xuyªn kiÓm tra vµ ghi kÕt
qña vµo sè giao ca cña thiÕt bÞ.
b) Ph¶i thay c¸p khi sè sîi ®øt vµ ®é mßn ®¹t ®Õn gi¸ trÞ c phÐp.
8. Khi c¸p bÞ ®øt mßn qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp sö dông ®Ó n©ng t¶i träng nhá h¬n träng
t¶i. Träng t¶i cña c¸p ph¶i ®|îc quy ®Þnh trªn c¬ së thùc t¹i t×nh tr¹ng cña c¸p vµ
ph¶i ®¶m b·o cã hÖ sè dù trõ bÕn theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy.

Phô lôc 5

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

MÉu lÝ lÞch m¸y trôc
LÝ lÞch m¸y trôc
Lo¹i m¸y trôc:
Sè ®¨ng kÝ:
B×a:
………………………………………………………
Trang 1
GiÊy phÐp chÕ t¹o sè:………………………………………………….
Do:…………………………………………………………………….
CÊp ngµy: …………..th¸ng ……….. n¨m……………………………
Tªn m¸y trôc…………………………………………………………..
Ngµy th¸ng chÕ t¹o: ……………………………………………….
§¬n vÞ chÕ t¹o: …………………………………………………….
§Æc tÝnh m¸y trôc
1. Lo¹i m¸y trôc
2. C«ng dông
3. ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu:
N©ng chÝnh N©ng phô
N©ng cÇn Di chuyÓn m¸y trôc quay
Di chuyÓn xe con
4. Träng t¶i:
Cña c¬ cÊu n©ng chÝnh Cña c¬ cÊu n©ng phô
§èi víi cÇn trôc ph¶i cã ®å thÞ träng t¶i vµ ®é n©ng cao vµo tÇm víi
5. §é cao n©ng: mãc chÝnh m
mãc phô m
6. VËn tèc n©ng : mãc chÝnh m/ph
mãc phô m/ph
7. VËn tèc di chuyÓn:
M¸y trôc m/ph
Xe con v/ph
TÇn sè quay cña phÇn quay v/ph
8. KhÈu ®é (tÇm víi)cña m¸y trôc m
9. HÖ sè æn ®Þnh: cã t¶i vµ cã tÝnh lùc phô
Cã t¶i vµ kh«ng tÝnh lùc phô
Kh«ng t¶i
10. Gãc nghiªng tÝnh to¸n cña m¸y trôc
11. Träng l|îng toµn bé cña m¸y trôc N
12. Träng l|îng c¸c bé phËn c¬ b¶n cña m¸y trôc

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

CÇu (cÇn) N Xe con N
Th¸p N §èi träng N
æn träng N
13. ¸p lùc b¸nh xe m¸y trôc lªn ray N
lªn trôc b¸nh xe N
¸p lùc lªn ch©n chèng phô N
14. §Æc tÝnh c¬ cÊu n©ng


Trang 2
C¬ cÊu
Lo¹i
®|êng
truyÒn
®éng
§|êng
kÝnh tang
(mm)
§|êng
kÝnh rßng
räc (mm)
§|êng
kÝnh rßng
räc c©n
b»ng
(mm)
Sè nh¸nh
d©y cña
Pal¨ng
HiÖu suÊt
cña
pal¨ng
1. N©ng chÝnh
2. N©ng phô
3. N©ng cÇn
15. §Æc tÝnh cña phanh:

C¬ cÊu

l|îng
phanh
Lo¹i phanh (®ai, m¸
th|êng ®ãng, th|êng më
®iÒu khiÓn tù ®éng)
Lo¹i ®iÖn
tö vµ cÇn
thñy lùc
HÖ sè dù
tr÷
phanh
Qu·ng
®|êng
phanh
cña c¬
cÊu
1. N©ng chÝnh
2. N©ng phô
3. N©ng cÇn
4. Di chuyÓn m¸y
trôc

5. Di chuyÓn xe con
6. Quay m¸y trôc

16. C¸c thiÕt bÞ an toµn
a. C«ng t¸c h¹n chÕ hµnh tr×nh.
(n©ng bé phËn mang t¶i, n©ng cÇn di chuyÓn m¸y trôc xe con, quay cÇn v.v…)
b. H¹n chÕ t¶i träng, h¹n chÕ chÕ ®é lÖch.
c. Bé phËn chèng tù di chuyÓn.
d. Khãa liªn ®éng.
e. ThiÕt bÞ chØ b¸o.
(tÇm víi cña cÇn, vÞ trÝ mãc ®èi träng, gãc nghiªng)

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

f. ThiÕt bÞ tÝn hiÖu.
17. Lo¹i dÉn ®éng.
18. Lo¹i ®iÖn vµ ®iÖn ¸p

Thø tù Tªn m¹ng ®iÖn Lo¹i ®iÖn §iÖn ¸p V
1 §éng lùc
2 §iÒu khiÓn
3 ChiÕu s¸ng lµm viÖc
4 ChiÕu s¸ng söa ch÷a
19. Chç ®iÒu khiÓn
(Buång ®iÒu khiÓn, bµn ®iÒu khiÓn, sµn…)
20. C¸c chØ dÉn kh¸c:
¸p lùc giã cho phÐp khi m¸y trôc lµm viÖc N/m
2
VËn tèc giã cho phÐp khi m¸y trôc lµm viÖc m/s
21. §Æc tÝnh c¸p:

C«ng
dông cña
c¸p
KÕt cÊu
cña c¸p§|êng kÝnh
c¸p,mm

Giíi h¹n
bÒn cña
sîi thÐp
khi kÐo
N/mm
2
Lùc kÐo
®øt toµn
bé d©y
c¸p, NChiÒu dµi
cña c¸p
HÖ sè dù
tr÷ bÒnThêi h¹n
lµm viÖc
cña c¸p
th¸ng

22. §Æc tÝnh cña bé phËn mang t¶i
a. Mãc

N©ng chÝnh N©ng phô
Träng t¶i (T)
Träng l|îng b¶n th©n (T)
Nhµ m¸y chÕ t¹o
Sè xuÊt x|ëng

b. GÇu ngo¹m
Träng t¶i (T)
Dung tÝch (m
3
)
Träng l|îng b¶n th©n (T)
Nhµ m¸y chÕ t¹o
Sè xuÊt x|ëng
c. ……………………

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

23. T| liÖu vÒ c¸c bé phËn c¬ b¶n cña kÕt cÊu kim lo¹i m¸y trôc

Bé phËn kÕt cÊu M· hiÖu kim lo¹i §iÒu kiÖn kü thuËt Que hµn vµ vËt liÖu hµn

24. §Æc tÝnh ®|êng ray, m¸y trôc ®Æt trªn mÆt ®Êt
a. Khæ ®|êng mm
b. Lo¹i ray
c. Lo¹i tµ vÑt mÆt c¾t
d. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tµ vÑt mm
e. Ph|¬ng ph¸p liªn kÕt ®|êng ray:
- Gi÷a ray víi ®|êng ray
- gi÷a ray víi tµ vÑt
f. TÊm lãt gi÷a ray víi tµ vÑt, cÊu t¹o vµ ph|¬ng ph¸p ®Æt tÊm lãt
g. khe hë gi÷a c¸c ray ë chç nèi mm
h. VËt liÖu líp ®Öm mÆt ®|êng
KÝch th|íc líp ®Öm: réng: mm
dµy: mm
i. B¸n kÝnh ®o¹n ®|êng cong
j. Giíi h¹n cho phÐp: ®é dèc däc
sai lÖch chiÒu cao ray nµy so vãi ray kia mm
k. Dung sai: chiÒu réng khæ ®|êng
sai lÖch chiÒu cao cña ®Çu c¸c ray ë chç nèi mm
l. ThiÕt bÞ nèi ®Êt cña ®|êng ray
25. M¸y trôc ®· ®|îc thö b»ng t¶i sau:

TÇm víi, (m)
§iÒu kiÖn vµ h×nh thøc thö
T¶i träng, (N)
1. Khi cÇn dµi m
a) Kh«ng cã ch©n chèng
Thö tÜnh
Thö ®éng
b) H¹ ch©n chèng
Thö tÜnh
Thö ®éng
2. Khi cÇn dµi m
a) Kh«ng cã ch©n chèng
Thö tÜnh


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Thö ®éng
b) H¹ ch©n chèng
Thö tÜnh
Thö ®éng
3….
M¸y trôc ®|îc chÕ t¹o hoµn toµn phï hîp víi quy ph¹m an toµn thiÕt bÞ n©ng c¸c tiªu chuÈn
nhµ n|íc vµ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt chÕ t¹o vµ ®|îc c«ng nhËn ho¹t ®éng tèt víi träng t¶i
theo ®Æc tÝnh t¶i,
Thñ tr|ëng ®¬n vÞ chÕ t¹o
(hoÆc thñ tr|ëng ®¬n vÞ qu¶n lÝ
sö dông khi kh«ng cã lÝ lÞch gèc)
(KÝ tªn, ®ãng dÊu)
KÌm theo lÝ lÞch nµy gåm cã:
1. B¶n vÏ m¸y trôc cã ghi kÝch th|íc chÝnh;
2. S¬ ®å ®éng lùc cña c¸c c¬ cÊu;
3. S¬ ®å luån c¸p;
4. S¬ ®å nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn cña m¸y trôc bao gåm c¶ m¹ch tÝn hiÖu vµ
chiÕu s¸ng, nèi ®Êt b¶o vÖ;
5. B¶n vÏ ®¹t æn ®Þnh vµ ®èi träng (cÇn trôc th¸p);
Trang 6
-

Chç ®Æt m¸y trôc
Tªn xÝ nghiÖp qu¶n lÝ m¸y
trôc
Chç ®Æt m¸y trôc Ngµy ®Æt

Trang 7
Ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng
vµ an toµn cña thiÕt bÞ n©ng
Sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh giao
nhiÖm vô
Hä tªn chøc vô ng|êi ®|îc
giao tr¸ch nhiÖm
Ch÷ kÝ cña ng|êi ®ù¬c giao
nhiÖm vô

Trang 8-13
Söa ch÷a , thay thÕ, c¶i t¹o c¸c bé phËn c¬ cÊu cña m¸y trôc
Ngµy, th¸ng, n¨m Néi dung söa ch÷a, c¶i t¹o
Ch÷ kÝ cña ng|êi chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ ho¹t ®éng vµ an
toµn m¸y trôc


-
Tõ trang 6 trë ®i viÖc ghi chÐp do ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông thùc hiÖn

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Trang 14 - 30
KÕt qu¶ c¸c lÇn kh¸m nghiÖm
Ngµy, th¸ng, n¨m H×nh thøc vµ kÕt qu¶ kh¸m nghiÖm Ngµy kh¸m nghiÖm tiÕp theo

Trang 32-33
§¨ng kÝ
M¸y trôc ®· ®|îc ®¨ng kÝ sè ………………………………
Ngµy ®¨ng kÝ:………………………………………………
C¬ quan ®¨ng kÝ……………………………………………
Trong lÝ lÞch nµy cã trang vµ kÌm theo b¶n vÏ
Ngµy th¸ng n¨m
Thñ tr|ëng c¬ quan ®¨ng kÝ
(KÝ tªn vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc 6
MÉu lÝ lÞch c¸c thiÕt bÞ n©ng

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

(trõ m¸y trôc)
Khæ B×a
LÝ lÞch thiÕt bÞ n©ng
Sè giÊy phÐp sö dông……………..
Lo¹i thiÕt bÞ………………………
Trang 1
GiÊy phÐp chÕ t¹o sè…………………………………
Ngµy cÊp……………………………………………..
C¬ quan cÊp giÊy phÐp………………………………
Lo¹i thiÕt bÞ
Ngµy chÕ t¹o
§¬n vÞ chÕ t¹o
§Æc tÝnh cña thiÕt bÞ
1. Träng t¶i T 4. §|êng kÝnh tang mm
2. §é cao n©ng t¶i m ChiÒu dµi cña tang mm
3. VËn tèc m/ph 5. VËn tèc di chuyÓn m/pt
6. §Æc tÝnh, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu
C¬ cÊu C|êng ®é lµm viÖc C|êng ®é lµm viÖc %
Sè lÇn mì m¸y trong
mét giê
N©ng
Di chuyÓn

7. Lo¹i ®iÖn ®iÖn ¸p V
8. §|êng ray
9. B¸n kÝnh nhá nhÊt ë chç ®|êng vßng m
10. ¸p lùc lín nhÊt t¸c dông lªn b¸nh xe N
11. Träng l|îng chung N
Trang 2
12. C¸p xÝch n©ng
C¸p
n©ng
xÝch
KÕt cÊu
kÝ hiÖu
§|êng
kh«ng
c¸p hoÆc
c¶ xÝch
(mm)
B||íc
xÝch
(mm)
Giíi h¹n
bÒn sîi thÐp
cña c¸p khi
kÐo
(N/mm
2
)
Lùc kÐo
®øt d©y
toµn bé
d©y c¸p
xÝch (N)
ChiÒu
dµi cña
c¸p xÝch
(m)
HÖ sè dù
tr÷ bÒn
C¸p xÝch
13. §Æc tÝnh phanh
C¬ cÊu Lo¹i phanh (m¸, ®Üa, ®iÖn…) HÖ sè dù tr÷ phanh KiÓu nam ch©m ®iÖn tõ

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

N©ng
Di chuyÓn

14. §éng c¬ ®iÖn
§Æc tÝnh ®éng c¬ ®iÖn C¬ cÊu n©ng C¬ cÊu di chuyÓn
KiÓu
C«ng suÊt, KW khi C§ %
Sè vßng quay trong 1 phót
Nhµ m¸y chÕ t¹o


15. ThiÕt bÞ ®iÒu kiÖn
ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn C¬ cÊu n©ng C¬ cÊu di chuyÓn
1 2 3
1. Khëi ®éng tõ
KiÓu
KÕt cÊu(vÝ dô ®¶o chiÒu)
T¶i cho phÐp
2. Nót ®iÒu khiÓn
KiÓu
KÕt cÊu (vÝ dô: treo)
3. C«ng t¸c h¹n chÕ hµnh tr×nh
KiÓu
KÕt cÊu (vÝ dô: 1pha)
DÉn ®éng (vÝ dô: cÇn g¹t)

16. Mãc
Träng t¶i
Nhµ m¸y chÕ t¹o
Sè xuÊt x|ëng
17 C¸c thiÕt bÞ an toµn
H¹n chÕ ®é n©ng
ThiÕt bÞ phßng ngõa khi ®øt c¸p (m¸y n©ng)Trang 4
KÕt qu¶ thö nghiÖm

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

ThiÕt bÞ n©ng lo¹i:
Träng t¶i:
§· kiÓm tra vµ thö nghiÖm ë nhµ m¸y chÕ t¹o phï hîp víi " quy ph¹m an toµn thiÕt bÞ
n©ng".
KÕt qu¶ thö nghiÖm ®· x¸c ®Þnh r»ng: ThiÕt bÞ n©ng ®|îc chÕ t¹o phï hîp víi tiªu chuÈn vµ
kiÖn kÜ thuËt chÕ t¹o. ThiÕt bÞ n©ng ®· chÞu ®|îc t¶i tÜnh vµ t¶i ®éng.
KÕt luËn:
Trªn c¬ së kÕt qu¶ thö nghiÖm vµ kiÓm tra th× thiÕt bÞ n©ng ®|îc phÐp sö dông víi
träng t¶i T
Sè lÇn më trong l giê kh«ng lín h¬n lÇn
§é n©ng cao t¶i kh«ng lín h¬n m
§iÖn xoay chiÒu víi ®iÖn ¸p V
Xe con cña thiÕt bÞ ®|îc l¾p di chuyÓn theo c¸nh d|íi cña ray sè
Thñ tr|ëng ®¬n vÞ chÕ t¹o
(hoÆc ®¬n vÞ sö dông khi kh«ng cã hå s¬ gèc)
(KÝ tªn vµ ®ãng dÊu)
Trong lÝ lÞch ph¶i cã:
1. B¶n vÏ chung vµ b¶n vÏ l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng (do ®¬n vÞ chÕ t¹o cÊp).
2. S¬ ®å nguyªn t¾c ®iÖn cã chØ dÉn nèi ®Êt b¶o vÖ
3. S¬ ®å ®éng häc c¬ cÊu n©ng vµ di chuyÓn.
Trang 5

Chç ®Æt thiÕt bÞ n©ng
Tªn xÝ nghiÖp qu¶n lÝ Chç ®Æt m¸y Ngµy l¾p ®Æt

Trang 6
Ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng
vµ an toµn cña thiÕt bÞ n©ng
Sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh giao
nhiÖm vô
Hä tªn chøc vô ng|êi ®|îc
giao nhiÖm vô
Ch÷ kÝ ng|êi ®|îc giao
nhiÖm vô

Trang 7 – 11
Söa ch÷a, thay thÕ c¶i t¹o c¸c bé phËn, c¬ cÊu
Ngµy, th¸ng, n¨m
Néi dung söa ch÷a thay
thÕ c¶i t¹o
Ch÷ kÝ cña ng|êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
häat ®éng vµ an toµn cña thiÕt bÞ n©ng

Trang 12 -27
KÕt qu¶ c¸c lÇn kh¸m nghiÖm

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

Ngµy, th¸ng, n¨m kh¸m
nghiÖm
H×nh thøc vµ kÕt qu¶ kh¸m
nghiÖm
Ngµy kh¸m nghiÖm tiÕp theo

Ngµy th¸ng n¨m
Thñ tr|ëng ®¬n vÞ qu¶n lÝ sö dông
(KÝ tªn, ®ãng dÊu)
Phô lôc 7
HÖ thèng tÝn hiÖu ®¸nh m¸y b»n tay
Thø

TÝn hiÖu Thùc hiÖn trao ®æi tÝn hiÖu
1
N©ng mãc (Bé phËn
mang t¶i)
Tay ph¶i gËp khuûu ngang h«ng vu«ng gãc víi th©n ng|êi, bµn
tay lËt ngöa hÊt lªn vµi lÇn
2
H¹ mãc (Bé phËn mang
t¶i)
Tay ph¶i gËp khuûu ngang h«ng vu«ng gãc víi th©n ng|êi, bµn
tay lËt óp hÊt xuèng d|íi vµi lÇn.
3
N©ng cÇn §Ó tay ph¶i bu«ng xuèng däc theo th©n ng|êi, bµn tay xoÌ ra vµ
lßng bµn tay h|íng vÒ phÝa tr|íc, hÊt tay lªn trªn cho ®Õn ngang
vai vµi lÇn.
4
H¹ cÇn §Ó tay ph¶i th¼ng lªn phÝa trªn,®Èy lßng bµn tay xoÌ h|íng vÒ
phÝa tr|íc, hÊt tay xuèng ngang vai vµi lÇn.
5
Quay cÇn Tay ph¶i gËp khuûu ngang h«ng, bµn tay n»m ngang lßng bµn tay
h|íng vÒ phÝa quay, hÊt tay vÒ phÝa quay vµi lÇn.
6
Di chuyÓn xe con Tay ph¶i gËp khuûu t¹o thµnh mét gãc 90
0
c¼ng tay ®a vÒ phÝa
tr|íc hîp víi th©n mét gãc 60
0
lßng bµn tay h|íng vÒ phÝa di
chuyÓn. HÊt tay vÒ phÝa di chuyÓn vµi lÇn.
7
Di chuyÓn m¸y trôc Tay ph¶i duçi th¼ng n»m ngang vai, lßng bµn tay h|íng vÒ phÝa
di chuyÓn. HÊt tay vÒ phÝa di chuyÓn.
8
Ngõng chuyÓn ®éng Tay ph¶i gËp khuûu, ®Ó ngang th¾t l|ng lßng bµn tay h|íng
xuèng ®Êt vÉý tay qua l¹i thËt nhanh nhiÒu lÇn.
9
Ngõng sù cè Hai tay gËp khuûu ®Ó ngang th¾t l|ng lßng bµn tay h|íng xuèng
®Êt. Hai tay vÉý qua vÉý l¹i chÐo nhau thËt nhanh.
10
Nh¶y thªm mét Ýt n÷a
khi thùc hiÖn 1 trong 7
®éng t¸c 1 - 7
C¸nh tay vµ c¼ng tay cña hai tay gËp víi gãc nhá h¬n 90
0
. hai
lßng bµn tay h|íng vµo nhau c¸ch nhau 100 - 150 mm. Hai bµn
tay khÏ nh¶y vµo råi l¹i t¸ch ra.Phô lôc 8
BiÓn ®¨ng kÝ

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

1. Néi dung biÓn ®¨ng kÝ
a) Hai ch÷ sè ®Çu lµ m· sè cña ®Þa ph|¬ng cÊp ®¨ng kÝ. M· sè nµy lÊy theo m¨ sè cña
®¨ng kÝ «t« VÝ dô nh÷ng m¸y trôc ®¨ng kÝ ë Hµ Néi hai ch÷ sè ®Çu lµ 29.
b) PhÇn ch÷ n»m sau hai sè ®Çu lµ MT viÕt t¾t cña
c) Bèn ch÷ n»m sau phÇn ch÷ lµ sè thø tù ®¨ng kÝ cña c¬ quan cÊp ®¨ng kÝ b¾t ®Çu tõ
0001.
VÝ dô: BiÓn ®¨ng kÝ cña m¸y trôc ®¨ng kÝ ë H¶i Phßng th× cã sè thø tù ®¨ng kÝ 195 lµ:
15 MT - 0195
2. KÝch th|íc cña biÓn, ch÷ vµ sè:
a) KÝch th|íc cña sè:
ChiÒu cao: 80 mm
ChiÒu réng: 40 mm
NÐt sè: 12 mm
b) KÝch th|íc cña ch÷:
ChiÒu cao: 80 mm
ChiÒu réng: cña ch÷ T - 40 mm
cña ch÷ M - 50 mm
NÐt ch÷: 12 mm
c) KÝch th|íc cña g¹ch:
ChiÒu dµi: 20 mm
NÐt g¹ch: 12 mm
d) KÝch th|íc cña biÓn:
ChiÒu dµi: 450 mm
ChiÒu réng: 110 mm
®) Kho¶ng c¸ch gi÷a sè vËt sè, gi÷a sè vµ ch÷, gi÷a ch÷ vµ g¹ch vµ gi÷a g¹ch vµ sè lµ
10mm


Phô lôc 9
MÉu giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bi n©ng

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


céNG Hßa X¡ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

GIÊY pHÐP CHÕ T¹O THIÕT BÞ N©NG
Sè… / GPCT
C¨n cø theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4244 - 86 " Quy ph¹m kÜ thuËt an
toµn thiÕt bÞ n©ng" vÒ viÖc cÊp giÊy phÐp chÕ t¹o thiÕt bÞ n©ng, qua xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ vµ
t×nh h×nh kh¶ n¨ng thùc tÕ cña ………………………………………………………….
Cho phÐp............................................................................................
®|îc chÕ t¹o lo¹i thiÕt bÞ n©ng...........................................................
víi nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n sau:
Träng t¶i........................................T
TÇm víi (hoÆc khÈu ®é)................. m
§é cao n©ng t¶i.............................. m
§é s©u h¹ t¶i.................................. m
VËn tèc n©ng.................................. m/s
VËn tèc di chuyÓn xe con............... m/s
thiÕt bÞ...............m/s
GiÊy phÐp nµy cã gi¸ trÞ tõ ngµy th¸ng n¨m ...
… ngµy th¸ng n¨m...
C¬ quan qu¶n lÝ giÊy phÐp
(KÝ tªn vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc 10
MÉu giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

(khæ 80 x 125 mm)
B×a 1
CéNG HOµ X¡ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

GIÊY PHÐP Sö DôNG THIÕt bÞ N¢NG
Sè…………./GPSD

GiÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng
Sè ……./GPSD
C¨n cø quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 4244 - 86..............
“ Quy ph¹m kÜ thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng” qua xem xÐt hå s¬ kÜ thuËt vµ thùc tr¹ng thiÕt bÞ
n©ng cña…………………………………….... . .
Cho phÐp………………………………………………………………
sö dông tiÕt bÞ n©ng lo¹i........................................................................
Träng t¶i……………………………………………………………..T
Sè ®¨ng kÝ…………………….... …………..tõ ngµy th¸ng n¨m
®Õn ngµy th¸ng n¨m
Khi hÕt h¹n trªn ®¬n vÞ ph¶i lµm thñ tôc xin gia h¹n tiÕp thêi gian sö dông.
… ngµy th¸ng n¨m
C¬ quan cÊp giÊy phÐp
(KÝ tªn, ®ãng dÊu )
Trang 2
gia h¹n giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng
Trªn c¬ së xem xÐt hå s¬ vµ thùc tr¹ng cña thiÕt bÞ n©ng sè …………………………
cña ……………………………………………………………………………………
Nay gia h¹n thêi gian sö dông thiÕt bÞ n©ng ®ã:
Tõ ngµy th¸ng n¨m
®Õn ngµy th¸ng n¨m
….ngµy th¸ng n¨m
C¬ quan cÊp giÊy phÐp
(KÝ tªn, ®ãng dÊu)
Gia h¹n giÊy phÐp sö dông thiÕt bÞ n©ng
Trªn c¬ së xem xÐt hå s¬ vµ thùc tr¹ng cña thiÕt bÞ n©ng sè ………….

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

cña………………………………………………………………………
Nay gia h¹n thêi gian sö dông thiÕt bÞ n©ng ®ã:
Tõ ngµy th¸ng n¨m
®Õn ngµy th¸ng n¨m
….ngµy th¸ng n¨m
C¬ quan cÊp giÊy phÐp
(KÝ tªn, ®ãng dÊu)

Phô lôc 11

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

VËt liÖu chÕ t¹o c¸c chi tiÕt, bé phËn cña thiÕt bÞ n©ng
B¶ng 1 – ThÐp ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ n©ng (rÌn, c¸n, dËp)
C¬ tÝnh Ghi chó M¸c
=OCT
C«ng dông (VÝ dô) TÝnh
hµn
(1)
Nhi
Öt
luyÖ
n
(2)
MÆt
c¾t
ph«i
rÌn
hoÆc
c¸n,
mm
Giíi
h¹n
bÒn (3)
kG/m
m
2
Gií
i
h¹n
ch¶
y
kG/
mm
2

§é
gi·n,
dµi
t|¬ng
®èi,%
§«k
co
th¾t
t|¬n
g
®èi,
%
§é
dai
va
®Ëp
(4)
kG/
cm
2

§é
cøng
HB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cm.O
380-60
Vá bao c¸c c¬ cÊu
tõ thÐp tÊm dµy®Õn
5mm, b¹c, vßng,
vßng ®Öm n¾p kiÓm
tra cña hép gi¶m
tèc vµ æ bi, c¸c chi
tiÕt kh«ngchÞu lùc
lín

tèt - - 32 - 22 - - - ThÐp
thay
thÕ
M.C
m.O
Cm2
Kn
Cm3
Kn
IOC
T.
380-
60
Cm3Kn
380-60
Gèi ®ì æ bi vµ n¾p
rÌn b¹c hµn, tang
rßng räc, hµn
bul«ng ®ai èc vµ
vßng ®Öm dËp tõ
thÐp tÊm.

^40
40-100
>100
38-40
41-43
44-47
24
22
21

27
26
25

- 7-9 110-
130
ThÐp
thay
thÕ
BMC
m.3c
n
IOC
T.
380-
60
thÐp
20I
OCT
1050-
60
BMCm3
Cn
380-60
Mãc tÊm, xÝch hµn
tang hµn, vßng cè
®Þnh, c¸p, n¾p bÇu
dÇu
tèt 4-20
10-40
40-60
38-40
41-43
44-47
24
23
22
27
26
25
- 7-10 110-
130
ThÐp
thay
thÕ
20IO
CT
1050-
60
Cm4cn
380-60
§ai èc cña mãc,
bul«ng vµ vÝt cÊy
nh÷ng chi tiÕt
kh«ng hµn, yªu cÇu
cã ®é bÒn vµ cøng
cao
tèt th|ê
ng
hãa
^40
40-100
>100
42-52 26
26
24
25-23 6-8 115-
150
ThÐp
thay
thÕ
30I
OCT
1050-

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

h¬n so víi thÐp
Cm.3
60
Cm5cn
380-60
Trôc cña c¬ cÊu di
chuyÓn, c¬ cÊu
quay cña khíp nèi,
ray vu«ng, c¸c
bul«ng chÞu lùc c¾t
ë khíp nèi, vµnh
b¸nh r·ng, m¸y-¬
cña tang

®¹t
yªu
cÇu
Th|
êng
hãa
^40
40-100
100-
250
50-62 28
27
26
21-19 - - 120-
170
ThÐp
45
IOC
T
l050 -
60

Cm6cn
380-60
Còng nh| ®èi víi
Cm.5.cn. Ngoµi ra
cßn lµm chèt, then
ph¶i tiªu chuÈn, ®ai
èc trßn cã r·nh
®|îc t«i b¸nh xe di
chuyÓn con l¨n cña
bé phËn quay
H¹n
chÕ
th|ê
ng
hãa
^40
40-100
100-
250
60-72 31
30
30
16-14 - - 150-
200
thÐp
thay
thÕ
ThÐp
40
IOC
T
l050
– 60
0

thÐp 20
1050-60
Mãc vµ vßng rÌn
ch¹c vµ m¸ cña bé
phËn mang t¶i, quai
treo, dÇm vµ c¸c chi
tiÕt kh«ng chÞu øng
suÊt lín nh|ng ph¶i
dÎo, èng cã thÓ
dïng ®Ó cho c¸c chi
tiÕt tÈm c¸c-bon
tèt Th|
êng
hãa
^80
>80
42 25 25
23
55
50
150-
200
ThÐp
thay
thÕ
dïng
kÐo
nguéi
c¸c
èng
kh«n
g
quan
träng.
ThÐp
50
IOC
T
l050 -
60
c¸c
chi
tiÕt

ren
Cm.4
cn
Cm:5
cn,
IOC
T 380
-60
ThÐp
25
IOC

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

T
l050 -
60

35 1050-
60
Trôc cña c¬ cÊu di
chuyÓn vµ quay
bul«ng chÞu lùc c¾t
ë c¸c khíp nèi vµnh
vµ m¸y ¬ cña tang
®¹t
yªu
cÇu
Th|
êng
hãa
^80
>80
54
54
32
32
20
18
45
40
7 ^187


ThÐp

thÓ
t«i bÒ
mÆt
b»ng
®iªn
cao
tÇn vµ
khÝ

40 1050
-60
Trôc cña tÊt c¶ c¸c
c¬ cÊu, c¸c bul«ng
quan träng b¹c vµ
nöa khíp nèi r¨ng
h¹n
chÕ
Th|
êng
hãa
^80
>80
58
58
34
34
19
17

45
40
6 ^207 ThÐp

thÓ
t«i bÒ
mÆt
b»ng
®iªn
cao
tÇn vµ
khÝ

45 1050
-60
Th|
êng
hãa
^80
>80
61
59

36
16
14
40
35
3 174-
217

C«ng dông nh|
thÐp 40 ngoµi ra
cßn ®Ó lµm dÇm,
mãc, b¸nh
r¨ng, b¸nh r¨ng liÒn
trôc, b¸nh phanh
b¸nh xe di chuyÓn
vµ con l¨n cña thiÕt
bÞ ®ì phÇn
quay, m¾t xÝch chèt
cña khíp nèi vµ
phanh

h¹n
chÕ
T«i

ram
^60
60-80
80-100
80
72
68
55
50
46
10
17
17

40
50
45
3,5
5
5
214-
285
212-
248
ThÐp

thÓ
t«i bÒ
mÆt
b»ng
®iÖn
cao
tÇn vµ
khÝ,
ThÐp
thay
thÕ.
ThÐp
50
IOC
T
1050-
60
Cm.
6.cn
IOC
T 380
- 60
50 I
1050 -60
C¸c chi tiÕt chÞu cä
x¸t m¹nh, ra ma s¸t,
b¸nh r¨ng liÒn trôc,
b¸nh r¨ng nhá ray
®ì phÇn quay cè
kÐm Th|
êng
hãa
^80
>80
66
66
40
40
13
11
40
30
4
3
197-
255


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

®Þnh b»ng ph|¬ng
ph¸p hµn
65 I
1050 -60
Vßng ®Öm lß xo,
b¸nh xe di chuyÓn,
ray ®ì phÇn quay
cè ®Þnh b»ng
bul«ng
kÐm Th|
êng
hãa.
T«i

ram
^80
>80
75 44 9 30 223-
262
402-
444

40X
4543 -61
Trôc chÞu t¶i nång
b¸nh r¨ng liÒn trôc
trôc vÝt ®a xÝch cña
c¬ cÊu quay vµ thay
®æi tÇm víi c¸c
bul«ng chÞu øng lùc
tr|íc
kÐm T«i

ram
^25
25-50
50-80
80-100
100-
160
100
88
88
80
75
80
70
67
60
56
10
10
10
12
11
45
-
38
42
40

6
6
5
5
5
193-
331
286-
302
262-
302
235-
277
223-
262

thÓ
t«i bÒ
mÆt
b»ng
®iÖn
cao
tÇn vµ
khÝ.
ThÐp
thay
thÕ:
ThÐp
45X,
40
XHI
OCT
4543
- 6 l

34XH3
MTYMT
M 20-4-
54
Trôc b¸nh xe con
®|êng xÝch lín chÞu
t¶i nång
T«i

ram
<160 88 67 - - - 262-
302
-
1X13
5632-61
C¸i kÑp vµ c¸c chi
tiÕt kh¸c Cña thiÕt
bÞ nèi ®Êt c¸c thiÕt
bÞ n©ng ë vïng
nhiÖt ®íi
h¹n
chÕ
T«i

ram
^30
30/60
75
60
55
42
12
20
55
60
8
9
210-
230
190
ThÐp
thay
thÕ
2X
13.3
X 13
IOC
T
5632
- 6 l

X15
801-60
Vßng cña c¸c æ lµn
ph¶i tiªu chuÈn
T«i

ram
HRV
58-63

60C2
14959 -
69
lß xo cuén
nãng(d©y
o
8mm
vµ lín h¬n), lß xo
®Üa, vßng lß xo
T«i

ram
_50 130 120 + 25 - HRC
40-47
ThÐp
thay
thÕ
60
C2A.
55
C2,
60

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

C2H2
A,
IOC
T
1946
9-69
C¬ tÝnh khi bÞ xo¾n
2
/ 110 mm kG
b
= t

2
/ 70 mm kG
b
= t

dun GUCA
20000kG/mm
2

II
9389-60
Lß xo cuén (
o
®Õn
6mm)
- - 0,7
2,0
4,0
6,0
- - - - - -
1. TÝnh hµn: Tèt - Kh«ng ph¶i ®èt nãng vµ ram
§¹t yªu cÇu: - §èt nãng tr|íc hoÆc ®ång thêi ®Õn t
0
=100-300
0
C vµ ram;
H¹n chÕ : - §èt nãng tr|íc 300-400
0
C vµ ram;
KÐm : - §èt nãng tr|íc ®Õn 350-650
0
C vµ ram
2. §èi víi thÐp m¸c 40,45, 50I vµ 65I cho phÐp gi¶m giíi h¹n bÒn xuèng 2kG/mm
2
so víi
®Þnh møc khi ®ång thêi t¨ng ®é gi¶m dµi t|¬ng ®èi lªn 2%.
3. §é dai va ®Ëp cña thÐp theo =OCT 1050-60 kiÓm tra trªn c¸c mÉu t«i.


B¶ng 2 – ThÐp ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu (®óc)
NhiÖt luyÖn §é
bÒn
kÐo
®øt
Giíi
h¹n
ch¶y
khi
kÐo
§é
gi·n
dµi
t|¬ng
®èi
§é dai
va
®©pk
kG/cm
2
§é
cøng
HB
Ghi
chó
M¸c
IOCT

C«ng
dông
TÝnh
hµn
§Æc
tÝnh
NhiÖt
®é
®èt
nãng
0
C
M«i
tr|êng
lµm
l¹nh
kG/mm
2

Kh«ng
nhá h¬n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25
II 977
- 65
§óc
chi tiÕt
ph¶i
hµn
tèt Th|êng
hãa
ram
880-
900
550-
600
Kh«ng
khÝ lß
45 24 19 4 124-
154

35 Trô ®¹t Th|êng 880- Kh«ng 50 28 15 3,5 137-

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

II 977
- 65
®ì, æ
bi,m¸y
¬ cña
tang ,
tang
rßng
räc
c¸nh
tay
®ßn
cña
phanh
yªu
cÇu
hãa
ram
900
550-
600
khÝ lß 166
h¹n
chÕ
th|êng
hãa
ram
880-
900
550-
660
Kh«ng
khÝ lß
60 35 10 2,5 270-
228

55
II 977
- 65
B¸nh
r¨ng,
nöa
khíp
nèi
r¨ng
b¸nh
phanh
b¸nh
xe di
chuyÓn
vµ con
l¨n
T«i c¶i
thiÖn
- - 70 38 12 2,5 225-
285

H¹n
chÕ
Th|êng
hãa
- - 70 38 12 2,5 170-
228

55
II 977
– 65
B¸nh
r¨ng,
nöa
khíp
nèi
r¨ng
b¸nh
phanh
b¸nh
xe di
chuyÓn
vµ con
l¨n cã
c¬ tÝnh
cao
Xèc bÝt
hãa
269-
321

65 B¸nh KÐm Th|êng - - 71 40 8 - 229

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

III 977
– 65
xe di
chuyÓn
vµ con
l¨n
hãa
Xèc bÝt - - 90 60 2 - 269-
321

T13
977 -
65
L|ìi
cña
gÇu
ngo¹m
m¾t
xÝch vµ
c¸c chi
tiÕt
kh¸c
lµm
viÖc
trong
m«i
tr|êng
mµi
mßn
t«i 1050
1100
n|íc 55 21 20 - _
202

B¶ng 3 – Gang ®Ó chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu (®uc)
C¬ tÝnh Kh«ng nhá h¬n Mu®un ®µn
håi
Giíi h¹n bÒn
Kg/mm
2

§é vâng khi
kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c ®iÓm
tùa (mm)
M¸c
tiªu
chuÈn
IOCT
C«ng dông
Khi
kÐo
Khi
uèn
Khi
nÐn
600 300
§é
cøng
Khi
kÐo
Khi
tr|ît
CH13-
32
1412-
70
Rßng räc thµnh mãng
dµy (®Õn 15mm vá vµ
n¾p ®Ëy hép gi¶m tèc,
tang)
15 32 65 8 2,5 163-
229

CH18-
36
1412-
70
Rßng räc, tang, vá n¾p
hép gi¶m tèc, m¸
phanh, ®Üa xÝch vµ
b¸nh xe di chuyÓn cña
thiÕt bÞ n©ng dÉn ®éng
b»ng tay
18 36 70 8 2,5 229 8000
CH28-
48
1412-
70
Rßng räc, tang, vá hép
gi¶m tèc vµ n¾p ®é bÒn
cao
28 48 100 9 3 170-
241
- -

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986

CH35-
56
1412-
70
Nh| CH12-48 35 56 110 9 3 197-
269

AC41
1585-
70
VËt liÖu chèng ma s¸t
®Ó lµm b¹c lãt cho
nh÷ng æ tr|ît kh«ng
quan träng
120-
229M« ®un ®µn håi M¸c
tiªu
chuÈn
IOCT
C«ng
dông
Giíi h¹n
bÒn khi
kÐo
kG/mm
2
Giíi h¹n
bÒn khi
kÐo
kG/mm
2
§é d·n
dµi
t|¬ng
®èi,%
§é dai
va ®Ëp
kG/mm
2
§é
cøng,
HB
Khi
kÐo
Khi tr|ît
BH45-
0
BH50-
1,5
BH60-
2
BH45-
5
BH40-
10
§Ó thay
thÕ c¸c
chi tiÕt
thÐp
b»ng
gang vµ
®Ó t¨ng
®é bÒn
vµ tÝnh
chÊt
dÎo cña
c¸c chi
tiÕt chÕ
t¹o tõ
gang,
x¸m
45
50
60
45
40
36
38
42
33
30
-
1,5
5
5
10
-
1,6
1,5
2
3
187-
255
187-
255
197-
269
170-
207
156-
197
-
18750
17950
-


7300

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986


Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4244 : 1986