ગગગગ ગગ ગગગગ

શશશ શશશશ શશ શશશશ
શ. શશ શશશશ શશશશ :
શશશ શશશશ શશશ શશશ શશશશ શશશશ શશશશશ શશ શશ. શ શશશ શશશશ શશશ શશશશશશ શશ શશશશ શશ શશશશ શશશશશશ
શશ. શશ શ શશશશશશં શશશશ શશશશ શશશશશશ શશ. શશશશ શશ શશ શશશશ શશશશશશ શશશશ( શશશશ શશ શશશશ શશશ
શશશશ શશશ.) શશશશ શશશશશશ શશ શશશ શશ. શશશશ શશશ શશ શશશ શશ. શશશશશ શશશ શશ શશશ શશશશશ શશશશશ શશ
શશશ શશશશશશ શશશશ શશં શશશ શશશ શશ. શશશશ શશશ શશ. શશશશશ શશશ શશશ શશશ શશશશશ શશ શશ શશશ શ શશશશ
શશશ..
،د
ُ
م
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
و
َ
ك
ُ
ل
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
،ه
ُ
ل
َ
ك
َ
ير
ِ
شَ ل ه
ُ
د
َ
ح
ْ
و
َ
ه
ُ
ل
ّ
لا لا ه
َ
لا ل
ه
ِ
د
ِ
ي
َ
ب
َ
ت
ُ
وم
ُ
ي
َ
ل ي
ّ
ح
َ
و
َ
ه ُ و
َ
،يي
ِ
ح
ْ
ي
ُ
و
َ
ت
ُ
يم
ِ
ي
ُ
و
َ
ت
ُ
يم
ِ
ي
ُ
و
َ
يي
ِ
ح
ْ
ي
ُ
ىل َ و
َ
ه ُ و
َ
ر
ُ
ي
ْ
!َ ل
ْ
ا
ى
ي
ْ
شَ "# $
ُ

ي

&
يد
ِ
'
َ
()
શશશ શશશશશ શશશ શશશશશ શશશશશ શશશશ શશશ શશશશ શશ શશ શશશ
()ي
ْ
شَ "ّ $
ُ
ى*ح
ْ
ا +
ْ
,
َ
-
َ
.ح/
ْ
0
ُ
ي112 ِ/
َ
3
ْ
ي
َ
ل +
ْ
11,
َ
-
َ
.ح/
ْ
0
ُ
،ه
ُ
م
ُ
ل
ْ
ِ
+
#
11م
َ
ل
ْ
ا 45
ِ
-
َ
.ح/
ْ
110
ُ
،ه
ُ
11ل
َ
لا 6
ُ
ي/
ِ
117
ْ
8
ّ
لا 45
ِ
-
َ
.ح/
ْ
110
ُ
،9
ِ
11:
َ
3
#
لا و
َ

%;
ِ
ر
َ
11<
َ
ل
ْ
ا و
َ
=
ِ
>
ّ
11: ِل
ْ
ا 45
ِ
-
َ
.ح/
ْ
110
ُ
،?
ِ
و
ْ
11@
ّ
لا و
َ
"
ِ
11A
ْ
Bَل
ْ
ا ك
َ
ل
ُ
C
َ
110
ْ
ا
و
َ
،ك
َ
11ب
ِ
.8$
ِ
+
ْ
11,
ِ
D
ِ
11م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا ى
َ
11E8
َ
3
ْ
,
ُ
و
َ
،ك
َ
11ش
ِ
ر
ْ
َ +
ْ
,
ِ
>
#
: ِل
ْ
ا د
ِ
'
ِ
.:م
َ
ب
ِ
د
)
11م
ّ
ح
َ
,
ُ
ى11ل َ ي
َ
ل
#
11*
َ
F
ُ
-
ْ
ا D
ِ
11,
ّ
.8
G
لا ك
َ
11F ِ.مل ِ$
َ
و
َ
9
ِ
11H
َ
ْ لا 9
ِ
110
ْ
ل.ب
ِ
و
َ
اI$
َ
يب
ِ
"َ :
َ
Bْ F
َ
-
ْ
ا و
َ
+
َ
ير
ِ
ه
ِ
.@
ّ
لا +
َ
ي/
ِ
ي
#
@
ّ
لا ه
ِ
8 ِي
ْ
ب
َ
"
ِ
ه ْ ا و
َ
ك
َ
ل ِو0
ُ
J
َ
KيL
ِ
,
ُ
M
&
يم
ِ
0
َ
ك
َ
N
ّ
ا ،اI$
َ
શશશ اااا اا اااا શશ શશશશશ શશશશશશ શશશશશ શશશ શશશ.
શ. શશશ શશશશ શશ શશશ:
ه
ِ
ي
ّ
O
ِ
و
َ
و
َ
ك
َ
ي
#
/
ِ
N
َ
D
ِ
َ .P و
َ
ك
َ
8 ِ َ .P "
ِ
ي/
ِ
0
َ
ىلا .3F
َ
و
ْ
َ Q
َ
ك
َ
N
ّ
ا 9
ّ
E
ُ
ل
G
لا
.N.د
َ
R
َ
،J
&
.38 ِ0
ْ
ا و
َ
D& L
َ
E
ْ
ب
َ
و
َ
،(&.يS
ِ
و
َ
J
&
وN
ُ
ه
ُ
ل
َ
(T.Q
ُ
،ه
ِ
F ِر
َ
8
ْ
ِ و
َ
.3F
َ
Q
ْ
د
ّ
0
َ
و
َ
D
ِ
ب
َ
.OUل ِ .38
َ
Vْ R
ّ
و
َ
R
َ
،9
W
Xُ ر
ِ
يد
ِ
Y
َ
;
َ
و
ْ
ي
َ
ه
ِ
ي
#
O
ِ
و
َ
ل ِ ك
َ
ي
Z
/
ِ
N
َ
و
َ
،.3ب
َ
ول
ُ
'
ُ
ك
َ
ي
#
/
ِ
3
َ
ل ِ .3م
ْ
ل
َ
0
ْ
ا و
َ
،D
ِ
ب
َ
.Nل.ب
ِ
ك
َ
ي
ْ
ل
َ
ا .3ل
ْ
N
َ
.R
َ
،ه
ِ
[ ِ.د
ُ
ل ِ D
ِ
ب
َ
.\Uل ِ
%.3ل
َ
وVُ ُ ه
ِ
ي
ْ
ل
َ
ا .3F
َ
و
ْ
َ Q
َ
.مل ِ و
َ
،.30
َ
وBُN
ُ
ه
ِ
ي
#
O
ِ
و
َ
ل ِ
و
َ
ر
َ
<
َ
3
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا و
َ
]
َ
2 ْ/
ُ
ل
ْ
ا ^
ِ
ر
ِ
Xْ ا ،+
َ
يل
#
A
ِ
م
ُ
ل
ْ
ا 4
َ
Q
ِ
.ه .ي _
َ
J
َ
وN
ُ
.3ل
َ
9
ّ
8
َ
R
َ
و
َ
.3ب
ِ
ول
ُ
'
ُ
+
ْ
,
ِ
،ه
ِ
د
ِ
ل
ْ
و
ُ
+
ْ
,
ِ
D
ِ
م
ّ
[ ِلا و
َ
+
َ
ي3 ِ,
ِ
` ْ م
ُ
ل
ْ
ا ر
ِ
ي,
ِ
ا ك
َ
3 ِي,
ِ
لِ و
ّ
ل
ُ
2 ُل
ْ
ا
و
َ
ه
ِ
8 ِ/
ّ
ح
َ
,
َ
و
َ
ه
ِ
F ِلاو,
ُ
+
ْ
,
ِ
.NQ
ْ
a
ِ
و
َ
،.3,
ِ
وم
ُ
ه ُ و
َ
،.38 ِ3
َ
7
ِ
ل
ْ
ا و
َ
.30
ِ
وBُN
ُ
ل = & د
ّ
,
ُ
و
َ
،.Eل
َ
b َ .@V
ِ
N
ْ
ا ل ت
&
اQ.يa
ِ
ه
ِ
د
ِ
:
ْ
ب
َ
+
ْ
,
ِ
D
ِ
م
ّ
[ ِلا و
َ
ه
ُ
ل
َ
ه
ِ
F ِQ
ّ
و
َ
,
َ
+
ْ
,
َ
يل ِاوN
ُ
و
َ
،ه
ُ
/
َ
O
َ
.N +
ْ
,
َ
ك
َ
ي
#
ل ِو
َ
ل ِ 4Q
ِ
.:N
ُ
.3ل
ْ
:
َ
\
ْ
ا و
َ
،.Eل
َ
ي
َ
ه
ِ
.3F
َ
%+
َ
يم
ِ
حِ ار
ّ
لا 9
َ
ح
َ
J
ْ
ا .ي ،ك
َ
8
َ
َ .P ك
َ
ل ِIب
ِ
"ُ ,
ُ
C
ْ
N
َ
و
َ
ه
ُ
/
ّ
ح
َ
ا
د
َ
ح
َ
\
َ
و
َ
ك
َ
ي
ّ
ل ِو
َ
K
َ
O
َ
.N +
ْ
,
َ
ىل َ ك
َ
@
َ
!َ 0
َ
و
َ
ك
َ
ب
َ
اI َ "ْ :
َ
\
ْ
ا 9
ّ
E
ُ
ل
G
لا
و
َ
ر
)
*
ْ
َ "# $
ُ
يR
ِ
ك
َ
8 ِ3
َ
8
ْ
R
ِ
;
َ

G
ا ه
ُ
8
َ
,
ْ
د
ّ
'
َ
و
َ
ه
ُ
8
َ
ي
َ
لو
ِ
ر
َ
<
َ
N
ْ
ا و
َ
ه
ُ
8
َ
,
َ
.,ا

&
يد
ِ
'
َ
()ي
ْ
شَ "# $
ُ
ىل َ ك
َ
N
ّ
ا ،-
)
اوا و
َ
-
)
.,a
َ
ه
ِ
د
ِ
:
ْ
ب
َ
+
ْ
,
ِ
D
ِ
م
ّ
[ ِلا و
َ
ك
َ
ي
#
ل ِو
َ
ي
W
ل ِ َ و
َ
ك
َ
ل ِو0
ُ
J
َ
د
)
م
ّ
ح
َ
,
ُ
c
#
ح
َ
ب
ِ
9
ّ
E
ُ
ل
G
لا
ت
ْ
/d ْ.R
َ
،ك
َ
LL
َ
ح
ُ
M
َ
,
َ
،ك
َ
[ ِاد ْ ا =
ِ
اQ.:,
ُ
و
َ
ك
َ
[ ِ.يل ِو
ْ
ا =
ِ
لاو,
ُ
و
َ
،ك
َ
3 ِيQ
ِ
ىل َ ي/
ِ
ل
ْ
'
َ
يN ِاوXْ ا و
َ

ِ
ل
َ
و
َ
و
َ
يل ِه ْ لِ و
َ
يل ِ .E:
ُ
م
َ
L
ْ
F
َ
،=
ِ
ر
َ
Xِ لا و
َ
.يN
ْ
د
Z
لا ر
ِ
ي
ْ


&
يد
ِ
'
َ
()ي
ْ
شَ "# $
ُ
ىل َ ك
َ
N
ّ
e
ِ
،+
َ
ي3 ِ,
ِ
` ْ م
ُ
ل
ْ
ا
ગગગગ-ગગગગ ગગ ગગગગ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful