You are on page 1of 11

SISTEMAS DE MTO.

PREVENTIVO QUE SOEN UTILIZARSE

FONTE: MANUEL CORRETGER RAUET (2006) Curso-Taller "Implantación de un Sistema


de Mantenimiento Preventivo.

Inspección de Zona: O sistima mais simple e económico que establece un


programa de visitas os equipos, coa frecuencia que cada grupo require, agás da súa
importancia con respeto os efectos do paro dos mesmos pode ter para o conxunto
productivo ou de servicios que a empresa pon no mercado

Inspección Preventiva: Aplicable os equipos que demostren unha determinada


conflitividade. Require da confección de fichas de inspección nas que especifiquen os
puntos de inspección e o tipo de variable que debe terse en conta. A inspeción
preventiva non require parar o equipo para poder ser efectuada.

Revisión Preventiva: Similar a anterior, pero a revisión precisa o paro do equipo


xa que se trata de ver o estado de elementos que si non se para non e posible
examinar. Tamén pode considerarse necesario realizar unha revisión, con paro,
despois de unha serie de inspeccións, afin de realizar, en un plazo mais dilatado, un
análisis máis a fondo.

Sustitución cíclica:Coñecendo por diversos medios que van dende recomendacións


do fabricante dos equipos hasta a experiencia propia, a duración máis probable de
certos elementos coa suficiente confiabilidade, procedese o cambio de este elemento
con unha frecuencia determinada, medida a través da variable que se considere máis
oprtuna. tempo calendario, horas de funcionamento, pezas producidas pola máquina,
kilómetros percorridos, etc.

Inspección Predictiva: Con este sistema, o coñecemento do estado do


equipamento non e consecuencia de unha revisión do mesmo, sinón de un diagnóstico
derivado dunhos síntomas, detectados a través da utilización de aparellos a menudo
sofesticados que miden o estado de unhavariable ou de unha serie delas, para as
cuais se estableceron unhos límites de aceptación que, o ser rebasados indican a
necesidade de intervención.

O sistema predictivo significa a introdución da inspeción sistemática como


función esencial, non só da máquina i equipos en xeral, sinon dos organos de
ditos equipos en unha forma individualizada, coas súas características
especificas e a súa vida propia.

Inspección detectiva. Ten como obxecto esencial a comprobación do estado das


proteccións e seguridades das instalacións i equipamento, con especial énfasis na
consideración da importancia que podan ter posibles cadeas de fallos ocultos entre
os sistemas de control e maniobra dos equipos e dos séus elementos de seguridade,
xa que e posible que unha cadea de pequenos fallos de este tipo poda ter graves
consecuencias.

Mantemento de modificacións ou Reforma: E un mantemento de consecuencia.


E posible que un equipo conflictivo non precise de unha acción preventiva, senón
dunha modificación dos elementos causantes de esta conflictividade, consecuencia da
información recollida a través da aplicación dalgún sistema de prevención. Trátase
neste caso de aumentar a fiabilidade deste equipo.

Sistemas de conformación dun plan preventivo: O maís probable e que sexa


necesario configurar un Plan de Preventivo que utilice varias de estas posibilidades pra
intentar conquerir os mellores resultados.

E mui problable que sexa interesante utilizar os seguintes:


Inspeción de zona: En toda-las empresas, para os equipos e instalacións de menor
responsabilidade e os que sí a teñen pero que poden tutelarse perfectamente con este
sinxelo sistema.
Inspeción preventiva: Na maioría das empresas para os equipos conflictivos que
podan ser examinados sin pedir paro dos mesmos. Aplicación sin maiores
complicacións o requerir paro do equipo.
Revisión preventiva: Limitala os equipos verdaderamente conflictivos, xa que resulta
caro en especial debido a súa exisencia de paro. Con esta limitación necesaria na
maioria das empresas. ver si pode sustituirse por predictivo.
Sustitución ciclica: Só pra os electos do equipo dos que se coñece con suficiente
seguridade de vida útil. En moitas empresas para elementos de sustitución sinxela e
custe limitado. E frecuente a utilización do sistema, pasando logo pola reparación e
reutilización do elemento sustituido.
Inspeción detectiva: Prácticamente en toda-las empresas.
Inspeción Predictiva: Hai que ver si pode sustituir con éxito a parte da Revisión
Preventiva, xa que con elo se evitarían eventuales paros innecesarios : Tamén pode
sustituir a gran parte da Inspeción Preventiva. O realizarse cos equipos en marcha non
ten maior obxeción por parte do cliente. Sin embargo resulta cara a súa introdución e
administración, polo que hai que plantearse o adecuado estudio de rentabilidade antes
da súa introdución. En moitos casos pode ser interesante contratalo.
Mantemento de modificación ou Reforma: Para todas-las empresas e de interés o
aumento da fiabilidade do equipamento. E sempre maís convente non ter que facer
mantemento que practicar calquer sistema de mantemento, ainda os que podan
ofrecer mellores resultados.

SISTEMA DE SELECCIÓN DO SISTEMA A UTILIZAR

Criterios de rendibilidade económica e/ou social.

O estudio, preparación, realización e administración da maioría de sistemas preventivos ten


uns custos elevados, que deben compensarse coa
rendibilidade da súa aplicación. Os obxectivos principais a obter con tal tipo de mantemento
son:

. A mellora da dispoñibilidade dos equipos.

. A redución dos tempos de espera das intervencións.

. A redución dos tempos de acción de Mantemento.

. O aumento da seguridade nas intervencións.

. A mellora da seguridade na planta.

. A mellora do medio.

. A diminución dos custos de Mantemento.

O preventivo conseguirá alcanzar estes obxectivos solo se se aplica aos equipos e instalacións
que son os responsables de resultados insatisfactorios nos temas a mellora dos cales se
pretende. Aplicar sistemáticas preventivas a outros que non lles afectan só serve para
encarecer a aplicación ata facela, en certos casos, negativa.

Polo tanto, unha das cuestións esenciais que hai que formularse no momento de pensar na
aplicación da prevención, é a de determinar o alcance que debe darse a esta, a que efectivos
vai afectar.

Criterios para determinar os sistemas a utilizar en cada ámbito.

Para determinar que equipos se integrasen nos diversos sistemas dun programa preventivo,
disponse de varios sistemas, de entre os cales se utilizan prioritariamente os seguintes:

1. Os estudios baseados en diagramas de Pareto, cando se dispón de información


histórica de doado acceso e tratamento. Consideramos é a mais aconsellable, sempre que
sexa posible aplicala.

2. A cualificación por atributos, ou valoración paramétrica, noutros casos

Diagramas de Pareto.

Consiste na confección dos seguintes diagramas:

. Horas de intervención nos equipos.

. Numero de intervencións nos equipos.

. Custos de mantemento dos equipos


MANTEMENTO PREVENTIVO

SELECCIÓN EQUIPOS A INCLUÍR EN PROGRAMA

POR DIAGRAMAS DE PARETO

HORAS DE INTERVENCIÓN

DIAGRAM AS DE

NUMERO DE INTERVENCIÓNS

CUSTOS DE MANTEMENTO

Como é natural para o bo resultado do estudio, cada equipo deber ser considerado

coma unha unidade individualizada, aínda que teñamos varias unidades idénticas

dalgún tipo. Iso require dun bo sistema de codificación do equipamento. A través dos

resultados porcentuais da incidencia do feito auscultado (horas, intervencións,

custos), correspondentes a cada equipo con respecto ao conxunto de todos eles,

ordénanse en forma descendente por cada un dos tres conceptos indicados, co que

quedasen determinados os equipos que, por cada un dos devanditos conceptos, teñen

unha maior incidencia.

%
%CANTIDA HOR
CODIGO DE HORAS HORAS
CANTIDAD D ACUM. AS
MAQUINA
INTERVEN ACUM. ACU
ACUM S/TOTAL
M
S/TO
TAL

C 1 4,00 431J 431 29,04

S 2 8, 00 283 714 48,11

H 3 12, 00 220 934 62, 94

F 5 20,00 80 1119 75,40

L B
A 4 16,67 105 1039 70,01

24,00 63 1182 79,65


N 7
28 00 50 I 1232 83, 02

B 8 32,00 44 1276 85, 98

V 9 36, 00 40 1316 88, 68

P 10 40,00 39 1355 91,31

Z 11 44, 00 28 1383 93,19

X 12 48,00 23 1406 94,74

J 13 52, 00 20 1426 96, 09

T 14 56,00 18 1444 97,30

D 15 60,00 15 1459 98,32

Q 16 64, 00 10 1469 98, 99

M 17 68, 00 7 1476 99,46

G 18 7200 3 1479 99,66

K 19 76, 00 3 1482 99, 87

E 20 80, 00 1 1483 99, 93

O 21 84, 00 1 1484 100, 00

I 22 88, 00 0 1484 100, 00

R 23 92,00 0 1484 100,00

U 24 96, 00 0 1484 100, 00

Y 25 100,00 0I 1484 100,00

%CANTIDAD N° %INTERV

CODIGO DE CANTIDAD CANTIDAD ACUM. INTERVENC INTERVENCIO ACUM

MAQUINA MAQUINAS ACUM SITOTAL (ONES NES ACUM. SITOTAL

C 1 4,00 1401 140 17, 09


B 1 2' 8,00 120 2601 31,751

A 1 3 12,50 94 354 43,22

M 1 4 16,00 90 444 54,21

S 1 5 20,00 80 524 63,98

F 1 6 24,00 72   596 72,77


1 1

28,00
70 666 81,32
D 1   8 32 00 21 687 83,88

E 1 9, 36,001 _ 201 707 86,321 -

O _ - __

P
ABC N° INTERVENCIONES
G
K 100 -

T
----- ---- ---

J 1

70 --- - t --
N
I
U i W

60
V

X W

Y -

U zo

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%ACUM. EQUIPOS
Os equipos que aparecen na parte alta dos tres diagramas (adoitan escollerse os equipos
"responsables" do 80% do criterio estudado),
considerásense incluídos no grupo sobre o que a realizar un segundo estudio, con exclusión dos
que, eventualmente, poidan ter unha vida
futura efémera ao ter prevista a súa substitución próxima, ou outras incidencias particulares de
índole similar. Tamén deberán considerarse posibles inclusións por motivos de seguridade,
obrigatoriedade de revisión, cuarto de futuros inconvenientes ou outras causas diversas e a
criterio de cada empresa.
Este segundo estudio servirá para determinar o tipo de incidencias producidas en cada un dos
equipos preseleccionados a trabes dos
diagramas de Pareto, axial como a súa importancia, causas, etc. De feito que deberá investigarse:

A. Os elementos afectados polas avarías.

B. Tempos utilizados nas intervencións.

C. Tempos de paro que representaron para o equipo.

D. Tipo de especialidade das diversas intervencións.

E. Porcentaxes das intervencións, xerais e por especialidades.

F. Análise das de maior incidencia.

G. Posibilidade de que poidan ser evitadas mediante aplicárona


dunha sintomática preventiva, e con cál delas.

H. Porcentaxe probable de avarías que puidesen evitarse.

I. Porcentaxe de paros evitable.

J. Custo da actuación preventiva, con consagración dos medios


necesarios, a súa dispoñibilidade ou posibilidade de
subcontratalos.

K. Consagración da rendibilidade da eventual aplicaron preventiva,


no sentido económico, de seguridade e de oportunidade
(evitación de paros intempestivos).

L. Decisión de inclusión no programa axeitado.

A secuencia descrita, solo pode ser axeitadamente resolta mediante utilizárona dun sistema
informático, xa que sen o, o estudio seria extraordinariamente lento e caro, ata ser practicamente
inviable en
termos económicos, e un programa de preventivo creado sen atender os puntos anteriores, corre
un alto risco de non ser rendible.

Os equipos deste grupo investíganselles tanto as causas como os tipos de avarías e os órganos
afectados co fin de determinar a eficacia que a aplicaron da prevención poida supoñer para a
diminución das avarías.

Para facelo será necesario establecer unha codificación de avarías e de elementos de


maquinas, que deberá facerse constar na Orde de Traballo, unha vez resolta a incidencia, xa que
de facelo antes obrigaría a correccións ao comprobar que a precisión, con frecuencia, non se
axustaba á realidade.

Selección por atributos.

Consiste en que cada maquina é examinada sobre os aspectos de produción, cualificación, custo
de mantemento, seguridade e influencia no atraso de entrega ao cliente. Cada un dos devanditos
aspectos ponderados entre eles, pode aparecer con importancia alta, media ou baixa para cada
equipo.

Da consagración dos distintos parámetros e da súa importancia relativa obtemos unha puntuación
para cada equipo.

Vexamos o procedemento cun exemplo:

PARÁMETRO IMPORTANCIA

AMB

Producción

Importancia do suceso 50 20 10

Perda de producción 40 20 10

Existencia do equipo redundante


e o tempo de posta en marcha 1 10 20

Frecuencia de incidentes (MTBF) 10 5 1

Calificación da máquina 40 20 10

Coste

Materiais de mantemento 20 10 5

Horas de mantemento 25 15 10

Facturas de terceiros 20 10 5

Seguridade interna e externa 10 5 1

Retraso entregas 15 10 5

O indicado é un exemplo, aínda que aplicado en varias empresas, polo que en cada factoría
poderán variarse, segundo o seu criterio, tanto os parámetros como a súa ponderación e deberá
calibrarse atentamente a importancia de cada un deles para os distintos equipos.

Da suma de puntos correspondentes a cada equipo establécense varias clasificacións das que se
deduce o tipo de atención que se lles prestase, así coma a frecuencia de Ia mesma.

Dunha estatística de empresas que utilizaban a táboa anterior sácanse as seguintes conclusións
practicas:

Importancia Puntuación % sobre total Frecuencia Tipo de Mto.


do equipo da maquinaria inspección aplicado
instalada

la (alta) +160 18% Diaria Preventivo


Personal Mto. Revisión.
Inspección.
MSC

2a (media) 159 / 110 22% Semanal Preventivo


o mensual. Inspección.
Personal Mto. MSC

3a (baja) 110 / 77 60% A producción Correctivo.


require a Insp. Zona.
intervención de TPM.
Mto. y TPM.
Como se comproba, o parque de maquinaria suxeito a sistemas preventivos é relativamente
reducido, coma xa viramos anteriormente, pero
recordamos que o tanto par cento de intervencións e de tempo empregado neles pode
representar, entre o equipo de categorías alta e media, mais
do 80% fecalmente.

Determinación dos equipos que deben integrarse nos diversos sistemas preventivos.

Dedúcense dos resultados dos criterios de selección vistos, pero, orientativamente, pode
aconsellarse o seguinte:

Inspección de zona:

· Los equipos incluídos na zona C dos tres diagramas de Pareto.

· Los equipos incluídos no semi sector B mais próximo ao C.

· Los equipos incluídos nas zonas A e semi sector B mais próximo ao A e que se vaian retirar
prontamente.

· Los equipos con baixa cualificación no sistema de selección par atributos.

Inspección preventiva.

· Los equipos da zona B, semi sector mais próximo ao A.

· Los equipos de cualificación media no sistema de valoración.

Inspección ou Revisión preventiva.

Recórdase que sera revisión ou inspección se para obter un diagnostico cunha seguridade similar
hai que parar ou non a maquina para poder realizar a acción preventiva prevista.

Tamén recordamos a posibilidade de considerar axeitada unha inspección cunha determinada


frecuencia e unha revisión en períodos mais longos.
· Los equipos incluídos na zona A dos tres diagramas de Pareto.

· Los equipos de cualificación alta no sistema de selección por atributos.

· Los equipos con especiais riscos con respecto á seguridade.

· Los equipos que se consideren de especial interese por parte de produción ou de mantemento.

Substitución cíclica.

Para todos os elementos de todos os equipos nos casos en que a experiencia


acumulada axude a determinar a frecuencia con que debe substituirse e nos que por
razóns de seguridade ou de comodidade se crea a solución mais satisfactoria. Débese
ter en conta a posibilidade de reparación e realización dos elementos substituídos, tal
como se indicou xa anteriormente.

Predictivo.
· A todas as grandes maquinan, substituíndo no posible a revisión preventiva.

· A todas as instalacións e equipos en que se poida aplicar con menores custos,


substituíndo a revisións e inspeccións preventivas e que se inclúen nas zonas A e no
semi sector da zona B mais próxima á A dos tres diagramas de Pareto.

· A todas as instalacións e equipos en que se poida aplicar con menores custos,


substituíndo a revisións e inspeccións preventivas e que obtiveran cualificación alta e
media no sistema de selección por
atributos.

Mantemento Detectivo.

· A todos os sistemas de seguridade das diversas instalacións e equipos que non


poidan ser incluídos nalgún dos sistemas anteriores en forma fiable.

· A todos os elementos de maquinas e instalacións nas que se poden producir cadeas


de fallos ocultos de consecuencias importantes.

Non se pode finalizar este apartado sen referirse á mais que posible conveniencia de
aplicar a un mesmo equipo ou instalación varias sintomáticas preventivas para mellor
asegurar a súa dispoñibilidade ao
menor custo posible.

Rate