You are on page 1of 8

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 18. GRUP: HİZMETLİ (İLKOKUL/İLKÖĞRETİM - ORTAOKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Saat: 10.30

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

HİZMETLİ (İLK./İLKÖĞ. - ORTA.) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin,
Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı devletlerden biridir? A) Fransa C) İran B) Almanya D) Pakistan kurucusu Gazi Mustafa Kemal’dir? A) Cumhuriyet Halk Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası D) Demokrat Parti

A

7. Aşağıdaki siyasi partilerden (fırka) hangisinin

2. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında aşağıdaki
şehirlerin hangisinde doğmuştur? A) İstanbul C) Selanik B) Sofya D) Üsküp

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni
Kanunu’nun konusu değildir? A) Aile C) Resmî nikâh B) Miras D) Vergi

3. Atatürk’e matematik öğretmeni, aşağıdaki
isimlerden hangisini vermiştir? A) Mustafa C) Alim B) Kemal D) Ali Rıza

9. Aşağıdaki dış politika sorunlarından hangisi
A) Musul Sorunu B) Hatay Sorunu C) Boğazlar Sorunu D) Yabancı Okullar Sorunu

diğerlerine göre daha sonra çözümlenmiştir?

4. Osmanlı Hükûmeti tarafından aşağıdakilerden

hangisi ‘‘Dokuzuncu Ordu Müfettişi’’ göreviyle Samsun’a gönderilmiştir? A) İsmet İnönü B) Bekir Sami Bey C) Kâzım Karabekir Paşa D) Mustafa Kemal Paşa

10. ‘‘Millî Egemenlik’’ aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? A) Laiklik C) Milliyetçilik B) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

5. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, aşağıdaki günlerin hangisinde kutlarız? A) 29 Ekim C) 19 Mayıs B) 23 Nisan D) 30 Ağustos

11. Vatandaşların kanun önünde eşit olması-

nı amaçlayan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletçilik C) Halkçılık B) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik

6. Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Mücadele
Döneminde ‘‘Başkomutanlık’’ görevine getirilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir? A) İsmet Paşa B) Fevzi Paşa C) Mustafa Kemal Paşa D) Kâzım Karabekir Paşa

12. Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde aşağıdaki
yerlerden hangisinde ölmüştür? A) Topkapı Sarayı - İstanbul B) Dolmabahçe Sarayı - İstanbul C) Çankaya Köşkü - Ankara D) Etnografya Müzesi - Ankara

2

HİZMETLİ (İLK./İLKÖĞ. - ORTA.) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) 13. Aşağıdakilerden hangisi etik değerler arasında yer almaz? A) Dürüstlük C) Sorumluluk B) Bencillik D) Güvenirlilik bulunması gereken davranışlardandır?

A

19. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicide
A) Satıcının istediği malı satın almak B) İhtiyacından fazla mal satın almak C) Aldığı malın fiş veya faturasını istemek D) Pahalı mallar satın almak

14. Aşağıdakilerden hangisi güvenliğimizi sağlamakla görevli bir meslek çalışanıdır? A) Polis C) Öğretmen B) Doktor D) Mühendis

20. Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş hayvanlardandır? A) Keçi C) Tavuk B) Manda D) Koyun

15. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekli
aşağıdakilerden hangisidir? A) Oligarşi C) Demokrasi B) Monarşi D) Teokrasi

21. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Denizine
dökülür? A) Seyhan C) Gediz B) Ceyhan D) Yeşilırmak

16. Vatandaşların kanunlara uymadığı, kuralla-

22. Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en az olan coğrafi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Anadolu Bölgesi B) Marmara Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) Ege Bölgesi

ra saygılı olmadığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisi görülür? A) Toplumsal barışın artması B) Toplum düzeninin bozulması C) Sevgi ve saygının yaygınlaşması D) Toplumsal güvenliğin artması

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ayçiçeği üretiminde birinci olan bölgemizdir? A) Karadeniz Bölgesi B) İç Anadolu Bölgesi C) Marmara Bölgesi D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

17. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerindendir? A) Kişi hak ve hürriyetlerini korumak B) Seçimlere katılmak C) Askerlik yapmak D) Vergi vermek

24. Aşağıdaki illerin hangisinde Karadeniz iklimi
görülür? A) Zonguldak C) Eskişehir B) İzmir D) Ağrı

18. Yolculuk sırasında aşağıdakilerden hangisini
yapmalıyız? A) Şoförle konuşmalıyız. B) Yüksek sesle konuşmalıyız. C) Pencereden kolumuzu çıkarmalıyız. D) Yaşlılara, engellilere, çocuklu bayanlara yer vermeliyiz.

3

HİZMETLİ (İLK./İLKÖĞ. - ORTA.) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) 25. Uzun kayak pistleriyle tanınan Palandöken
dağları hangi ilimizde yer alır? A) Antalya C) Trabzon B) Ankara D) Erzurum

A

30. 1- kandırdı
2- minik 3- karga 4- ne 5- edip 6- yapıp 7- serçeyi

26. İç Anadolu Bölgesinde yaygın olan bitki topluluğunun adı nedir? A) Maki B) Bozkır C) Orman D) Çayır

Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır? A) 2 - 7 - 4 - 6 - 5 - 1 - 3 B) 4 - 6 - 5 - 1 - 2 - 7 - 3 C) 3 - 4 - 6 - 5 - 2 - 7 - 1 D) 7 - 2 - 6 - 4 - 3 - 5 - 1

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yeni” sözcüğü “biraz önce” anlamında kullanılmıştır? A) Yeni elbisemi bugün giydim. B) Bugün yeni evlerine taşındılar. C) Yemeğimi yeni bitirdim. D) Dergide yeni yazarlara rastlıyoruz.

31. Uyu benim maviş kızım

Dem geçecek, devran geçecek, Keloğlan murada erecek, Sökülecek Hasbahçenin çitleri Ağlayan nar gülecek! Rıfat Ilgaz Bu dizelerde işlenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma
söz konusudur? A) Son gelen yemek diğerlerinden daha lezzetliydi. B) Hava bulutluydu, yağmur yağabilirdi. C) Öğrenciler geldiler, çalıştılar bu anıt için. D) Taze bal yedi, kana kana soğuk su içti.

A) Aşk C) Öfke

B) Umut D) Kuşku

32. 1. Edebiyat benim için vazgeçilmez bir tutkuy-

du. 2. Okumayı çok seviyordum. 3. Fakat bir süre sonra okuduklarım bana yetmemeye başlamıştı. 4. Annem son romanını yazıyordu. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

29. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) Bizi rahatsız etmemek için alçak sesle konuşuyorlardı. B) Sokağınızın adını bilmediğimizden evinizi bulamadık. C) Oda sıcak olduğu için dışarı çıktık. D) Yağmurlu havada dışarıda yürüyordu.

33. “Elveda Rumeli.” dedi gözü yaşlı Şütçü Ramiz
ve şöyle devam etti içini çekerek: “Elveda, saf çocukluğumu kırlarının yeşil sayfalarında kuruttuğum baba ocağım. Neşeli geçmişim, yeri doldurulmaz kaybımız elveda.” Bu paragrafta aşağıdaki duygulardan hangisi söz konusudur? A) Ayrılık acısı C) Yaşama sevgisi B) Kızgınlık D) Kıskançlık

4

HİZMETLİ (İLK./İLKÖĞ. - ORTA.) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) 34. “Her sabah çiçekleri ben suluyorum.” cümlesinde iş, oluş veya hareket bildiren sözcük hangisidir? A) Sabah C) Ben B) Çiçekleri D) Suluyorum ğında 3, yüzler basamağında 7 vardır? A) 723 B) 573 C) 307

A

39. Aşağıdaki sayıların hangisinin birler basamaD) 137

35. Hüseyin, ağabeyine Gelebilirsin diye seslendi.
Bu cümlede hangi sözcük tırnak (“ ”) içine alınmalıdır? A) Ağabeyine C) Seslendi B) Gelebilirsin D) Hüseyin

40. 2: 1 işleminin sonucu kaçtır? 2
A) 1 B) 2 C) 4 D) 5

41. 1 + 0, 1 + 0, 01 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1,01 B) 1,1 C) 1,101 D) 1,11

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

42. Fatih’in 16, Burak’ın 40 tane bilyesi vardır.

A) Sana bahçedeki eriklerden getirdim. B) Elindeki yara çabuk iyileşmiş. C) Biz sıkışırız yeterki sen de gel. D) Şu duvardaki saate bak.

Fatih’in bilyelerinin sayısının Burak’ın bilyelerinin sayısına oranı nedir? A) 3 4 B) 3 5 C) 2 5 D) 1 4

37. Hikâye okurken yorulan gözümüz resme ba-

43. Yaşları 12, 14, 16 ve 18 olan bir arkadaş grubunun yaş ortalaması kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16

karak dinlenir. Eğer hikâyede aklımızın ve hayal gücümüzün canlandırmakta zorlandığı bir şey varsa, resim hemen imdada yetişir. Resim hikâyenin renklerle çiçeklenişidir. Kimse hikâyesi olmayan bir resim düşünemez. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Resimlerin bir hikâyesinin olduğu B) Resme bakmanın gözü dinlendirdiği C) Resmin hikâyeyi anlamayı kolaylaştırdığı D) Resim yapmanın büyük yetenek gerektirdiği

44. 30 kişinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin

% 60’ı başarılı olmuştur. Bu sınıfta kaç öğrenci başarılı olmuştur? A) 9 B) 12 C) 15 D) 18

38. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşur. Küçük şeylerin önemini biliniz, onları çarçur etmeyiniz.” anlamındadır? A) Damlaya damlaya göl olur. B) Ak akçe kara gün içindir. C) Taşıma suyla değirmen dönmez. D) Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.

45. 7,5 metre kaç santimetredir?
A) 75 B) 750 C) 7500 D) 75000

5

HİZMETLİ (İLK./İLKÖĞ. - ORTA.) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) 46. Yarıçapı 6 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? (r ’yi 3 alınız.) A) 36 B) 30 C) 24 D) 18

A

47. Bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki
fayanslardan 100 tane kullanılarak bir zeminin tamamı kaplanıyor. Bu zeminin alanı kaç metrekaredir? A) 2 B) 4 C) 20 D) 40

48. Bir ayrıtının uzunluğu 7 cm olan bir küpün
hacmi kaç santimetreküptür? A) 21 B) 49 C) 147 D) 343

49. Melike günde 45 dakika kitap okumaktadır.
A) 4 saat 45 dakika B) 5 saat 15 dakika C) 5 saat 45 dakika D) 6 saat 15 dakika

Bir haftada kaç saat, kaç dakika kitap okur?

50. Bir bidondaki süt yarım litrelik şişelerden

40 tanesini tam doldurmaktadır. Bu bidonda en az kaç litre süt vardır? A) 20 B) 16 C) 15 D) 10

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

6

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 18. GRUP: HİZMETLİ (İLKOKUL/İLKÖĞ. - ORTAOKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A C B D B C A D B D C B B A C B A D C B C A C A D

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

B C A D C B D A D B C D A A C D C C D B A B D B A