You are on page 1of 8

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 28. GRUP: MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Saat: 10.30

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 1. İkinci Meşrutiyet’in ilanında etkili olan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Millî Türk Cemiyeti B) İttihat ve Terakki Cemiyeti C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti D) Wilson Prensipleri Cemiyeti larında düşman işgaline uğramamıştır? A) Çorum C) Aydın B) Kars D) Burdur

A

6. Aşağıdaki illerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıl-

7. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı süre2. Birinci Dünya Savaşı, aşağıda verilen hangi
tarihler arasında yaşanmış bir olaydır? A) 1900-1910 C) 1919-1923 B) 1914-1918 D) 1938-1945 cinde gerçekleşen savaşlardan biridir? A) Ankara Savaşı B) Malazgirt Savaşı C) İkinci İnönü Savaşı D) Dandanakan Savaşı

3. Üçlü İttifak grubu üyesi iken Üçlü İtilaf grubuna geçen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu B) Osmanlı Devleti C) Almanya D) İtalya

8. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? A) Siyasi yenilikler B) Eğitim-Öğretim C) Toplumsal hayat D) Ekonomi ve ticaret

4. Atatürk’ün, Türk milletinin dünyadaki bütün

yeniliklere açık bir toplum olarak daima ileri gitmesini istemesi, onun aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) İnkılapçılığı B) Planlı oluşu C) İleri görüşlülüğü D) Ümitsizliğe yer vermemesi

9. Türkiye, batı sınırlarının güvenliğini aşağıdakilerden hangisiyle sağlamıştır? A) Balkan Antantı C) Sadabat Paktı B) Moskova Antlaşması D) Gümrü Antlaşması

10. Vatandaşların kanun önünde eşit olmasını

amaç edinen Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik B) İnkılapçılık D) Halkçılık

5. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
aşağıdakilerin hangisinde kurulmuştur? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde B) Büyük Millet Meclisinde C) Sivas Kongresi’nde D) Erzurum Kongresi’nde

11. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde seçimle iş
başına gelir? A) Kaymakam C) Belediye Başkanı B) Vali D) Sağlık Müdürü

2

MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 12. Aynı ülkede yaşayan ve devlete vatandaşlık
A) Seçmen C) Kamu B) Vatandaş D) Devlet bağı ile bağlı olan kişi hangisiyle adlandırılır? daha yoğun olarak kullanılır? A) Buğday C) Pamuk

A

17. Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisi sanayide
B) Mısır D) Çeltik

13. Aşağıdakilerden hangisi, devlet kuruluşlarından biri değildir? A) Sivil toplum örgütleri B) Türk Silahlı Kuvvetleri C) Bağımsız mahkemeler D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

18. Narenciye olarak da adlandırılan turunçgiller

içerisinde aşağıdaki meyvelerden hangisi yer almaz? A) Portakal C) Mandalina B) Muz D) Limon

14.

I- İnsan haklarına saygılı devlet II- Hukuk Devleti III- Sosyal devlet Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerindendir? A) I - II C) I - III B) II - III D) I - II - III

19. Aşağıdaki illerin hangisinde hayvancılık en
önemli ekonomik faaliyettir? A) Zonguldak C) Adana B) Balıkesir D) Kars

20. Turizm şehri Alanya hangi denizin kıyısında
yer alır? A) Akdeniz C) Marmara B) Ege D) Karadeniz

15. Aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi insan olma bilinci ile bağdaşmaz? A) Başkalarının haklarını ihlal etmek B) İnsanlara değer vermek C) Çevreyi güzelleştirmek D) Doğayı korumak

21. Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘fırtınalı’’ kelimesi
diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Bu mevsimde okyanus fırtınalıdır. B) O adamın fırtınalı bir hayatı vardı. C) Fırtınalı günlerde evlerin çatıları uçardı. D) Fırtınalı bir havada dışarı çıkmak gerekti.

16. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin denize kıyısı vardır? A) Rize C) Kayseri B) Eskişehir D) Malatya

22. Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘koşul’’ anlamı vardır? A) İlaçlarını düzenli kullanırsan iyileşirsin. B) Nazik, sıkılgan, çocuk tavırlı bir adamdı. C) Çırağın birşeyden haberi yok. D) Tren saat onda kalktı.

3

MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘karşılaştırma’’ vardır? A) Okulu iki kilometre uzaktaydı. B) Bu mektubu sana sabaha karşı yazıyorum. C) Geceden beri ciddi meseleler konuşuyoruz. D) Bu akşam hava dün akşamkinden daha soğuk.

A

27. Ben küçük bir çocukken, annem beni kucağına

alır ve taptaze zihnime çok büyük hakikatleri, benim anlayacağım bir dille yerleştirmeye çalışırdı. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduğunu bugün anlıyorum. Çünkü annemin kulağıma fısıldadıklarını hiçbir zaman unutmadım. Bu paragraf aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilebilir? A) Diğer kardeşlerimi de uyarırdı. B) Onları her zaman görmek isterim. C) Babamla birlikte bu şehirden ayrıldılar. D) Onun bu sözleri daima bana yol gösterdi.

24. Herkesin derdi vardır. Bir derdin ağırlığı da,

hafifliği de ona uğrayan kişinin etkilenme derecesiyle ölçülür. Bir kimse için büyük olan dert, başka bir kimse için küçüktür; belki de hiç sorun değildir. Bu paragraf aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir? A) Dert gitmez değişir. B) Dert, çekene göredir. C) Derdini söylemeyen derman bulamaz. D) Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen.

28. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Telefon bir süs değil, kolaylıktır. B) Aylin’in denize bakan bir evi vardı. C) Senin yüzünden sınıfı geçebildim. D) Birkaç kere eve gitmeye niyetlendi.

25. Her fidan şimdi yeşiller giyinir,

Her gönül derdini anmaz sevinir Yaşamak zevki bu günler bilinir. Her kuşun, her kuzunun neşesi var. İ. Alaaddin Gövsa Bu şiirin ana duygusu, aşağıdakilerden hangisidir? A) Geleceğe beslenen umut B) Hayvanlara hissedilen sevgi C) Dertlerden kurtulmanın rahatlığı D) Baharın gelişinden duyulan sevinç

29. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Bütün okul Onuncu Yıl Marşı’nı söyledi. B) Kurtuluş savaşını anlatan bir makale okuduk. C) Sakarya Nehri Türkiye’nin büyük ırmaklarındandır. D) Kütüphanede Ömer Seyfettin’in bir kitabını buldum.

30. Bu eksikliği siz de çok evde görmüşsünüzdür 26. ... Bir ağaç, bir yüz, bildiğim bir manzara birden gözümde güzelleşiveriyor ve işte o zaman babamı hatırlıyorum. Bana anlatmak istediği şeyler kulaklarımda çınlamaya başlıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olmaya uygundur? A) Şimdilerde bir geçim sıkıntısı yaşamıyorum. B) Bir süre sonra da, resmimi bitirip oyuna daldım. C) Yıllar geçtikçe, babamın söyledikleri daha bir anlam kazanıyor. D) Babam bana fırçalar ve içinde yağlı boya tüpleri bulunan bir kutu verdi. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) (:) (,) (,) (...) C) (;) (,) (;) (!) B) (-) (-) (,) (?) D) (,) (,) (,) (.)

( ) duvarlarda çiviler ( ) çivi yerleri ( ) lekeler ( )

4

MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 31. 5 ve 7 sayılarına bölündüğünde 2 kalanını veA) 102 B) 103 C) 107 D) 112 ren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? en küçük x tam sayısı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13

A

38. 4_ x - 3i - 3_ x - 1i 2 3 eşitsizliğini sağlayan
D) 14

32. Ayşe ile Ahmet’in paraları toplamı 110 TL’dir.

Ayşe, Ahmet’e 15 TL verirse paraları eşit oluyor. Buna göre, Ayşe’nin kaç TL’si vardır? A) 80 B) 70 C) 65 D) 55

5 39. x - 3 = 1 eşitliğini sağlayan x tam sayısı kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 8

33. 5 katının 9 eksiği, 7 katının 3 fazlasına eşit
olan sayı kaçtır? A) - 6 B) - 4 C) - 2 D) 4

3y + x 40. x = 2 ise y ifadesinin değeri kaçtır? y 3 A) 5 3 B) 7 3 C) 8 3 D) 11 3

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 34.
13 , 15 ve 17 sayılarının küçükten büyüğe 5 6 7 doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? A) 17 1 15 1 13 7 6 5 C) 13 1 17 1 15 5 7 6 B) 13 1 15 1 17 5 6 7 D) 17 1 13 1 15 7 5 6

kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda taşra teşkilatı dâhil toplam dolu kadro sayısının % kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine kaç gün izin verilir? A) 7 B) 5 C) 3 D) 2

35. 2 1 x 1 3 olduğuna göre, x - 3 + x - 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2x - 5 C) 1 - 2x B) - 5 D) 1

43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk
defa göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yol süresi hariç kaç gün içinde göreve başlarlar? A) 3 B) 5 C) 10 D) 15

36.

3

125 : 25 işleminin sonucu kaçtır? B) 5 C) 1 5 D) 1 25

A) 25

37. 3 4 + 3 4 + 3 4 işleminin sonucu kaçtır?
A) 9
4

B) 3

12

C) 3

8

D) 3

5

5

MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 44. Kriz anında bir yönetici aşağıdaki davranışların hangisinden kaçınmalıdır? A) Duygusal olmalıdır. B) Soğukkanlı olmalıdır. C) Ussal ve objektif olmalıdır. D) Korkuya ve paniğe kapılmamalıdır.

A

49. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve

Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazışmalarda “tarih” aşağıdaki örneklerden hangisi gibi yazılır? A) 13 Kasım 2010 C) 13,11,2010 B) 13/11/2010 D) 1.11.2020

45. Örgütlerde fazla sıcak ya da soğuk, havasız,

kötü kokulu, gürültülü, sağlığa zararlı olumsuz bir ortamda çalışmak aşağıdaki stres gruplarından hangisine girer? A) Sosyal C) Bireysel B) Fiziksel D) Ekonomik

50. Word programında seçili metni büyük harfe

dönüştürme işleminin yapıldığı menü seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzen C) Biçim B) Ekle D) Araçlar

46. Telefonla konuşurken aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlış olur? A) Az konuşmak B) Yavaş konuşmak C) Açık ve net konuşmak D) Yüksek sesle konuşmak

47. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir? A) Gazeteler C) Televizyon B) Mektuplar D) Afişler

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

48. Aşağıdakilerden hangisi birbirini tanıyan iki
kişi arasında eve, arkadaşa, eşe dosta, ana babaya, hısım akrabaya, sevgiliye yazılan mektup çeşididir? A) Özel mektuplar C) Resmî mektuplar B) İş mektupları D) Edebî mektuplar

6

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 28. GRUP: MEMUR (ÖN LİSANS) (ZİHİNSEL ENGELLİLER) A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

B B D A C A C B A D C B A D A A C B D A B A D B D

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C D C B A C B A A D C D C D D B C D A B D C A B C