You are on page 1of 8

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 46. GRUP: SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YARDIM (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Saat: 10.30

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YAR. (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A 1. 1911 yılında Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp
topraklarını işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Almanya C) İtalya B) İngiltere D) Fransa

6. 21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihleri arasında dü-

zenlenen Londra Konferansı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir? A) Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey B) Sağlık Bakanı Doktor Adnan Adıvar C) Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa D) Millî Savunma Bakanı Fevzi Çakmak Paşa

2. Birinci Dünya Savaşı’nın Kafkasya Cephesi,
A) Versay Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Sen Jermen Antlaşması D) Brest - Litowsk Antlaşması

aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile kapanmıştır?

7. ‘‘Öğretim Birliği Kanunu’’ anlamına gelen ve

Millî Eğitim Bakanlığını tüm öğretim kurumlarının tek sorumlu kurumu hâline getiren kanun, aşağıdakilerden hangisidir? A) Soyadı Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Teşvik-i Sanayi Kanunu D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

3. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, İnebolu’dan
Batum’a kadar uzanan Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet kurmayı amaçlamıştır? A) Mavri Mira Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Pontus Cemiyeti D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

8. Lozan Barış Antlaşması ile kurulan ‘‘Boğazlar

Komisyonu’’ aşağıdakilerin hangisiyle kaldırılmıştır? A) Balkan Antantı B) Sadabat Paktı C) Montrö Sözleşmesi D) Ankara Antlaşması

4. Mustafa Kemal’in ‘‘Kurmay Yüzbaşı’’ rütbesiyle ilk göreve başladığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir? A) Trablusgarp C) Sofya B) İstanbul D) Şam

9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden
değildir? A) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık B) Ümmetçilik D) Devletçilik

5. İşgaller karşısında vatanı koruma ve bağımsız
yaşama isteğinin sonucu olarak, halkın içinden çıkan direniş ruhuna verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuvayımilliye B) Tekâlif-i Milliye C) Heyet-i Temsiliye D) Kuva-yı İnzibatiye

10. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu Selanik

şehri, bugün aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içerisindedir? A) Bulgaristan C) Yunanistan B) Arnavutluk D) Türkiye

2

SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YAR. (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A 11. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü
değildir? A) Dernekler C) Sendikalar B) Vakıflar D) Mahkemeler

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklim
tiplerinin görülmesinde rol oynar? A) Nüfus C) Bitki örtüsü B) Yükselti farkı D) Yeraltı kaynakları

12. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneğidir? A) Farklı düşüncelere saygı göstermek B) Konuşurken başkalarının sözünü kesmek C) Farklı düşüncelere sahip olanlarla kavga etmek D) Kendi görüşlerimizi başkalarına zorla kabul ettirmek

17. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin
yeryüzü şekilleri daha engebeli ve dağlıktır? A) İç Anadolu Bölgesi B) Marmara Bölgesi C) Doğu Anadolu Bölgesi D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

18. Turizm faaliyetleri aşağıdaki illerden hangisi13. Halkın, kendi özgür iradesiyle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yöneticilerini belirlemesi, aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir? A) Seçilme C) Atanma B) Seçme D) Terfi nin gelişimine daha çok katkı sağlamıştır? A) Çorum C) Erzurum B) Muğla D) Kahraman Maraş

19. Aşağıdaki şehirlerden hangilerinin nüfus miktarları arasındaki fark daha fazladır? A) İzmir - Bursa B) Bursa - Konya C) Ankara - Konya D) İstanbul - Bayburt

14. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre aşa-

ğıdakilerden hangisi, yasama organının görevlerindendir? A) Topluma eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetleri vermek B) Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan uyuşmazlıklarını çözmek C) Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak D) Memleketin iç ve dış siyasetini saptamak

20. Karstik şekiller aşağıdaki yerlerin hangisinde
daha yaygındır? A) Toros Dağlarında B) Trakya yarımadasında C) Tuz Gölü çevresinde D) Erzurum - Kars platosunda

15. Aşağıdakilerden hangisi, insanların davranışlarını belirleyen yazılı toplum kurallarındandır? A) Adetler B) Gelenekler C) Görenekler D) Hukuk kuralları

3

SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YAR. (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A 21. “Yetişmek” sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından hangisi, verilen örnek cümleye uygun değildir? A) Vaktinde hazır olmak, bitmek: Bu giysi yarına yetişmeli. B) Söylenmemesi gereken bir şeyi hemen söylemek: Sır saklayamaz, çabucak yetiştirir. C) Değmek, uzanıp dokunabilmek: Çocuğu sağlık ocağına son anda yetiştirdiler. D) Vakit bulmak, yapabilmek: Ben bu kadar işe yetişemem.

24. Romanda bir ailenin içine girer, onunla birlik-

te yemek yer, çalışır, sever ve nefret ederiz; hikâyede ise ancak evin önünden geçer, açık bir pencereden bakıp masa başında toplanmış bütün bir aileye göz gezdirebiliriz. Bu paragrafa göre romanın hikâyeden ayrılan yönü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuyucuyu sürüklemesi B) Tutarlı bir anlatımı olması C) Ayrıntıya yer vermesi D) Gerçekleri aktarması

22. (1) Sonbahara doğru kasabamızın sabahları

pek güzelleşir. (2) Güneş daha Emir Dağları’nı aşmadan uyanırız. (3) Kasabanın omzunda yükselen dağlar hafifçe morarmıştır ve gökyüzü, gümüş rengindedir. (4) Bu güzelliği görmek için herkes dışarı çıkar. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

25. Uyuşamayız, yollarımız ayrı;

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi; Senin yiyeceğin, kalaylı kapta; Benimki aslan ağzında; Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik Ama seninki de kolay değil, kardeşim; Kolay değil hani, Böyle kuyruk sallamak Tanrı’nın günü O. V. Kanık Bu şiirde “ciğercinin kedisi” hangi yönden eleştirilmiştir? A) Amacına ulaşmak için yetersiz çaba göstermesinden B) İstediğini elde edebilmek maksadıyla hoş görünmeye çalışmasından C) Arkadaşlık kurarken tedbirsiz davranmasından D) Sahip olduklarını paylaşmayarak saklamasından

23. (1) Ezber, bilmek değildir; hafızamıza ema-

net edilen bir şeyi saklamaktır. (2) İnsan kendiliğinden bildiği her şeyi ustasına bakmadan, kitaptaki yerini aramadan istediği gibi kullanır. (3) Tamamıyla kitaptan bir bilgi ne sıkıcı bir bilgidir. (4) Nitekim Platon, gerçek felsefenin sağlam irade, inanç ve dürüstlük; amaçları başka olan öteki bilimlerinse sadece süs olduğunu söyler. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazar düşüncesini desteklemek için başka görüşlerden yararlanmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

26. (1) Hiçbir masal boşuna yazılmamış, boşuna

anlatılmamıştır. (2) Her masal aslında bir gerçeği anlatır. (3) Masallar semboller dünyasıdır; çocuklar o sembollerle dili, sevgiyi öğrenirler. (4) Bu sembollerin arkasında bildiğimiz dünya vardır. Numaralandırılmış cümleler iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf aşağıdakilerin hangisiyle başlar? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4

SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YAR. (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A 27. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olamaz? A) Bu davranış şekliyle toplumları yönlendirmek mümkün değildir, bir baskı toplumunda edebiyat da yoktur. B) Bir yazarın; bir kuramı, bir davranışı, bir işi düpedüz olmaz diye kötülemesi düşünülemez. C) Hor görme bir silah gibi kullanılmaya pek elverişlidir; nitekim çoğunca da kullanılmaya çalışılır. D) Birçoklarına göre eserin beğeniyle hiçbir ilişkisi yoktur, eserin amacı kendindedir.

31. Beş elemanlı bir kümenin üç elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? A) 3 B) 8 C) 10 D) 20

32. Reel sayılar kümesinde `__ işlemi

x_y = 4x + 4y - 3xy - 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, 2_1 işleminin sonucu kaçtır? A) - 11 B) - 7 C) 5 D) 10

28. Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? A) Kediye o kadar alışmışki nereye gitse onu da yanında götürüyor. B) Karşıki binanın dış cephe kaplamasını bizim firma yapacak. C) Annem ve beş yaşındaki kardeşimle beraber halamı ziyarete gittik. D) Öğretmenim: “Seninki, sıradan bir ödev olmamış.” diyerek arkadaşımızı övmüştü.

33. abc ve cba üç basamaklı sayılardır.
A) 3 B) 4 C) 5

abc - cba = 396 olduğuna göre, a - c kaçtır? D) 6

34. x, y d Z olmak üzere, - 3 1 x 1 7 ve
- 5 1 y 1 3 ise x - y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) - 4 B) - 2 C) 0 D) 2

29. ( ) Dün tiyatroya gidebildiniz mi ( )
( ) Evet ( ) Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (“) (!) (”) (...) C) (-) (!) (“) (”) B) (-) (?) (-) (.) D) (“) (?) (-) (”)
10 35. 3 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

36. 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) O günlerde her taraftan saz sesleri duyulur, yollar köylülerle dolardı. B) Yemeğe biraz tuz, biber ve limon sıktıktan sonra kısık ateşte pişirmeye koyuldu. C) Arkadaşları ile sosyal düzen üzerine sonu gelmeyen tartışmalara girişirdi. D) Artan iştahsızlık ve derin yorgunluk fena günlerin yaklaştığının belirtisiydi.

1- 1 4 işleminin sonucu kaçtır? 1+ 1 2 A) 1 2 B) 1 C) 9 8 D) 5 2

37. 3 1 x 1 7 ise x - 8 + x - 2 ifadesinin değeri kaçtır? A) 16 B) 10 C) 8 D) 6

5

SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YAR. (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A
6 6 6 38. 3 + 3 + 3 işleminin sonucu kaçtır?

45. Genellikle kabakulak komplikasyonu olarak
gelişen testis iltihabına ne ad verilir? A) Testis tümörü C) Over torsiyonu B) Hidrosel D) Orşit
18

A) 3

7

B) 3

9

C) 3

12

D) 3

39.

25 + 3 64 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 9 C) 13 D) 21

46. Prokaryot ve ökaryot iki hücrede ortak olan
organel hangisidir? A) Ribozom B) Lizozom C) Golgi aygıtı D) Endoplazmik retikulum

40. Selen ile babasının yaşları toplamı 45’tir.

Babasının yaşı Selen’in yaşının 4 katına eşit olduğuna göre, baba kaç yaşındadır? A) 21 B) 27 C) 30 D) 36

47. Aşağıdakilerden hangisi intra müsküler enjeksiyon uygulama ilkelerindendir?

41. Aşağıdakilerden hangisinin azlığında pıhtılaşma zamanı uzar? A) Eritrositler C) Lökositler B) Trombositler D) Lenfositler

A) Uygun pozisyonda uygulanmalıdır. B) Bütün ilaçlar aynı hızla verilmelidir. C) İlaç bittiğinde iğne yavaşça çekilmelidir. D) Her tür ilaç, her tür kasa uygulanır.

42. Aşağıdakilerden hangisinin salgılanmaması

48. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Sistemi
içerisinde temel hizmet birimlerindendir? A) Sağlık ocağı B) Özel poliklinik C) Hastane acil servisleri D) Acil yardım istasyonu

durumunda Diabetes insipidus hastalığı ortaya çıkar? A) Vazopressin C) Prolaktin B) Oksitosin D) Somatotropin

43. Tıbbi araç ve gereçlerle bulaşan enfeksiyon
hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Difteri C) Hepatit - C B) Boğmaca D) Tüberküloz

49. Epilepsi nöbetinin habercisi hangisidir?
A) Tonik kasılmalar C) Klonik kasılmalar B) Aura D) Kriepilektikus

44. Rektuma uygulanan, vücut ısısında eriyen,
A) Ovül C) Suppozituar B) Pilül D) Lavman

50. Aşağıdaki yaralanmalardan hangisinde hasta
mutlaka sedyeyle taşınmalıdır? A) Kol kırığı B) Kalça kırığı C) Burun kanaması D) Kulakta yabancı cisim bulunması TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

konik biçimdeki farmasötik şekil hangisidir?

6

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 46. GRUP: SAĞLIK MEMURU - İLK VE ACİL YARDIM (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

C D C D A A D C B C D A B C D B C B D A C D D C B

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C A A B B C C B A D A D A B D B A C C D A A D B B