You are on page 1of 8

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 53. GRUP: SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Saat: 10.30

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SAĞLIK MEM.- TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A 1. Trablusgarp Savaşı aşağıdaki devletlerden
hangileri arasında yapılmıştır? A) Almanya - Rusya B) Almanya - Fransa C) Osmanlı - İtalya D) Osmanlı - Rusya

6. Mustafa Kemal Paşa’ya hangi başarısından
dolayı ‘‘Gazilik’’ unvanı verilmiştir? A) 31 Mart Olayı’nı bastırması B) Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanması C) Ankara’da Büyük Millet Meclisini açması D) Muş ve Bitlis illerini Rus işgalinden kurtarması

2. Osmanlı Devleti Mısır’a yeniden egemen ol-

mak için Birinci Dünya Savaşı’nın hangi cephesinde savaşmıştır? A) Çanakkale Cephesi B) Kafkasya Cephesi C) Kanal Cephesi D) Galiçya Cephesi

7. Atatürk Döneminde çıkartılan aşağıdaki ka-

nunlardan hangisi kadın hakları ile ilgili yenilikler getirmiştir? A) Kabotaj Kanunu B) Soyadı Kanunu C) Türk Medeni Kanunu D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

3. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya C) İngiltere B) Yunanistan D) Fransa

8. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı
üyesi değildir? A) Türkiye C) Pakistan B) İran D) Irak

4. Millî Mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

kuruluşunun anlatıldığı ‘‘Nutuk’’ adlı eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir? A) İsmet İnönü B) Kâzım Karabekir C) Halide Edip Adıvar D) Mustafa Kemal Atatürk

9. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin amaçlarından biridir? A) Millî kültürü geliştirmek B) Okur-yazar oranını yükseltmek C) Ekonomik kalkınmayı sağlamak D) Ülkede din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak

5. Millî Mücadele Döneminde Sivas’ta bir kongrenin düzenlenmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? A) Erzurum Kongresi’nde B) Amasya Genelgesi’nde C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde D) Büyük Millet Meclisinde

10. Atatürk’ün naaşı için geçici kabir olarak kullanılan Etnografya Müzesi, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Ankara C) İzmir B) İstanbul D) Yalova

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin özelliklerindendir? A) Bir kişinin egemenliğine dayanması B) Yönetim gücünün babadan oğula geçmesi C) Millet egemenliğinin esas olması D) Ülke yönetiminde sadece zenginlerin söz sahibi olması

2

SAĞLIK MEM. - TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A 12. Aşağıdakilerden hangisi, seçimle iş başına
gelmez? A) Milletvekili C) Belediye başkanı B) Muhtar D) Kaymakam

18. Aşağıdaki illerden hangisi daha çok göç alır?
A) İzmir C) Sinop B) Uşak D) Muş

13. Devletin yol, su, kanalizasyon, elektrik, hastane,

19. Aşağıdakilerden hangisi çeltik bitkisinden
elde edilir? A) Buğday C) Pamuk B) Arpa D) Pirinç

okul vb. kamu hizmetlerini yürütebilmesi için vatandaşlarından topladığı paraya ne denir? A) Seçim C) Yasa B) Vergi D) Hak

20. Truva Antik Kenti hangi ilimizin sınırları 14. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan
biri değildir? A) Eğitim B) Yaşama C) Özel hayatın gizliliği D) Her istediğimizi sınırsızca yapabilme içindedir? A) Malatya C) Çanakkale B) Yozgat D) Diyarbakır

21. “Karışmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “müdahale etmek, araya girmek” anlamında kullanılmıştır?

15. İnsan olma bilinci kazanmış bir kişiden, aşa-

ğıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir? A) Kişilere, ekonomik durumlarına göre davranması B) İnsanlara kırıcı davranışlarda bulunması C) İnsan haklarına saygılı olması D) Doğal çevreyi kirletmesi

A) Bütün yazılar birbirine karışmış görünüyordu. B) Sokaktaki tartışmaya etraftakiler de karıştı. C) Nihayet doğru bir karar verip insan içine karıştın. D) Hava yine karıştı, iyi ki montlarımızı almışız.

22. 1- başarısı

16. Aşağıdakilerden hangisi sönmüş volkanik
dağdır? A) Bolkar Dağları C) Canik Dağları B) Erciyes Dağı D) Yıldız Dağları

2- takımın 3- hepimizi 4- sevindirdi 5- millî Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) 4 - 2 - 5 - 1 - 3 B) 1 - 4 - 3 - 5 - 2 C) 3 - 4 - 1 - 2 - 5 D) 5 - 2 - 1 - 3 - 4

17. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Akdeniz’e
ulaşır? A) Gediz C) Göksu B) Bakırçay D) Sakarya

3

SAĞLIK MEM.- TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A 23. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır? A) Yerimden kımıldayacak hâlde değilim. B) Düğünden dokuz ay sonra evlerini değiştirdiler. C) Yağmur yağarsa köylüler sevineceklerdir. D) İstiyorum ki ben de sizinle olayım.

27. (1) Küçük çocuk hemen kalkıp koşa koşa ke-

manını getirdi. (2) Kendinden geçercesine çalmaya başladı. (3) Anlatamadığı birçok şeyi piyanosuyla dile getirirdi. (4) Kemanı çalarken çocuğun yüzünde bazen bir umut, bazen de hüzün beliriyordu. Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bir yazının giriş cümlesi olmaya uygundur? A) İnsanlık bu türden buluşları nesilden nesile aktararak bugünlere gelmiştir. B) Sanat bize hayatı, kâinatı, insanı yeni bir ışık içinde gösterir. C) Çünkü demiri bulmak ve işlemek taşa göre daha zordur. D) Bunun için de çalışılacak zamanı, yapılacak işi belirleyip sınırlamak gerekir.

28. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı
yanlıştır? A) Kiprik C) Yalnız B) Asfalt D) Profesör

29. Lafa tutmak( ) Konuşmayı uzatıp bir kimseyi
işinden alıkoymak( ) meşgul etmektir( ) Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) ( ; ) B) ( : ) C) ( , ) D) ( “ ) (:) (,) (;) (”) (?) (.) (!) ( ... )

25. Öfkeli anlarımızda aklımızın değil, duyguları-

mızın kontrolü altında olduğumuzdan sağlıklı kararlar alamayız. Böyle zamanlarda davranışlarımızın sonuçlarını hesap edemeyiz. Böylece bu ölçüsüz, yanlış davranışlarımızın sonuçlarına katlanmak ve bedelini ödemek zorunda kalırız. Bu paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Zararın neresinde dönülürse kârdır. B) Yanlış hesap Bağdat’tan döner. C) Öfkeyle kalkan zararla oturur. D) Yüksek dağın başı dumanlı olur.

30. Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

26. Küçük dalları yeniden yeşerir.

A) Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti. B) Kütüphanedeki her bir kitaba gözü gibi bakardı. C) Elindeki çantayı taşıyamayacak kadar yorgundu. D) Çocukluğumda buraları pek çok kez ziyaret etmiştim.

Çimene pembe çiçekler dökülür, Öteden bir kuzu, bir bağ gözükür, Ta uzakta meleşir kuzular... Bu şiirde aşağıdaki mevsimlerden hangisi anlatılmıştır? A) İlkbahar C) Sonbahar B) Yaz D) Kış

31. 5 elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı
kaçtır? A) 10 B) 25 C) 32 D) 64

4

SAĞLIK MEM. - TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A 32. R de ` 3 _ işlemi, a 3 b = 2a + 3b - 5 biçiminde tanımlanıyor. Bu işleme göre, 5 3 6 kaçtır? A) 23 B) 28 C) 15 D) 13

39.

450 + 32 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 19 2 B) 27 2 C) 29 2 D) 31 2

33. İki basamaklı bir ab sayısı, rakamlarının sayı
değerleri toplamının 8 katına eşittir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 78 B) 72 C) 63 D) 54

40. 5x2 3 = 11 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

34. 2 - _ 5 - 3.2i işleminin sonucu kaçtır?
A) 4 B) 3 C) 1 D) - 2

41. “Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilme-

si için cesedin dış görünüm ve iç organlarının incelenmesi işlemi” hangisidir? A) Ameliyat C) Organ nakli B) Amputasyon D) Otopsi

35. x / 4_ mod 9i olduğuna göre, x’in değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 5 B) 18 C) 22 D) 36

42. Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniklerine

1 36. 1 - 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden han2 gisidir? A) 1 B) 2 3 C) 1 2 D) 1 3

dikkat edilmediği takdirde ortaya çıkan yapısal bozukluklardan biri değildir? A) Kifoz C) Skolyoz B) Protez D) Lordoz

43. Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden
biri değildir? A) Pigmantasyonu sağlar. B) Kan yapımında görevi vardır. C) Vücudu dış etkenlerden korur. D) Güneş ışığının etkisiyle D vitamini oluşturur.

37. x - 3 = 2 olduğuna göre, x’in alabileceği
değerlerin toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

3 2 0 38. 2 + 3 - 10 işleminin sonucu kaçtır?

44. Venlerin içerisindeki valvüllerin yetersizliğine
bağlı olarak, venlerin genişlemesi, kıvrılması ve uzaması ile karakterize olan hastalığın adı nedir? A) Varis C) Tromboflebitis B) Flebotrombozis D) Buerger hastalığı

A) 7

B) 11

C) 16

D) 17

5

SAĞLIK MEM.- TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A 45. Hazırlanış özelliklerine göre, bir doz uygulandıklarında bile ömür boyu bağışıklık bırakan aşı türü hangisidir? A) Toksoid aşılar C) İmmünglobilinler

50. Demansın en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir? A) Alzheimer B) Beyin tümörleri C) Subdural hematom D) Enfeksiyon hastalıkları

B) Ölü (inaktif) aşılar D) Canlı (attenüe) aşılar

46. Kadınlarda görülen üreme sistemi kanserleri

(ca) arasında en yaygını aşağıdakilerden hangisidir? A) Serviks ca C) Over ca B) Vulva ca D) Vajina ca

47. Sağlık ocağında kullanılan formların doldurulmasında öncelikli olmayan amaç hangisidir? A) İstatistiki veriler elde etmek B) Sistemli bir kayıt sistemi elde etmek C) Sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak D) Devlet İstatistik Kurumuna veri sağlamak

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

48. Kalp yetmezliği, enfeksiyon hastalıkları, tok-

sinler, zehirlenmeler, şoku hazırlayıcı sebeplerin hangi grubunda yer alır? A) Nörovegetatif nedenler B) Beslenme bozuklukları C) Genel durum bozuklukları D) Kolinesteraz faaliyetlerinde zayıflama

49. Zararlı kontrolü amacıyla kullanılan tüm kimyasalların ortak adı hangisidir? A) Herbisit C) Pestisit B) İnsektisit D) Rodentisit

6

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 53. GRUP: SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

C C B D B B C C D A C D B D C B C A D C B D C B C

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

A C A B A C A B B C D D C A D D B B A D A D C C A