You are on page 1of 8

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 54. GRUP: SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Saat: 10.30

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 1. İtalya, 1911 yılında Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki topraklarından hangisini işgal etmiştir? A) Trablusgarp C) Hicaz B) Suriye D) Kars

A

6. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi Hükûmeti ile Ermeniler arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır? A) Uşi Antlaşması B) Ankara Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Moskova Antlaşması

2. Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya
Savaşı’ndan yenik çıkmıştır? A) Fransa B) İngiltere C) Osmanlı Devleti D) Amerika Birleşik Devletleri

7. Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkını
sadece Türk gemicilerine tanıyan kanun, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kabotaj Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Takrir-i Sükûn Kanunu D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

3. 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in Yunanlılarca iş-

gali sırasında Yunan birliğine ilk kurşunu atan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hasan Tahsin B) Bekir Sami Bey C) Ahmet İzzet Paşa D) Demirci Mehmet Efe

8. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı üyesidir? A) Suriye C) Azerbaycan B) İran D) Türkmenistan

4. Mustafa Kemal’in “Kurmay Yüzbaşı” olarak

mezun olduğu Harp Akademisi, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? A) Ankara C) Manastır B) İstanbul D) Selanik

9. Vatandaşların kanun önünde eşit olması-

nı amaçlayan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik B) Milliyetçilik D) Halkçılık

5. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in

Millî Mücadele Döneminde kongre düzenlediği şehirlerden biridir? A) Sivas C) Antalya B) Sinop D) Zonguldak

10. Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki şehirlerin
hangisinde ölmüştür? A) Ankara C) Selanik B) İstanbul D) Samsun

11. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde “ili” aşağıdakilerden hangisi yönetir? A) Muhtar C) Başbakan B) Kaymakam D) Vali

2

SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 12. Demokrasi kültürüne sahip bir bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir? A) İnsanlara eşit davranması B) Irk ayrımı yapması C) Cinsiyet ayrımı yapması D) İnsanların özel hayatına karışması

A

18. Aşağıdaki ürünlerden hangisi baklagiller
arasında yer almaz? A) Nohut C) Patates B) Fasulye D) Mercimek

19. Çeşitli hayvanları besleme, onların ürünlerin13. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, kaç
yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20

den ve gücünden yararlanma faaliyetlerine ne denir? A) Sanayi C) Hayvancılık B) Ormancılık D) Pazarlama

14. Aşağıdakilerden hangisi hem insanda hem de
diğer canlılarda görülen bir özelliktir? A) Düşünme C) Beslenme B) Konuşma D) Alet yapabilme

20. Aşağıdaki ovalardan hangisi deniz kıyısında
yer alır? A) Malatya Ovası C) Konya Ovası B) Çukurova D) Iğdır Ovası

15. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden değildir? A) Seçimlerde oy kullanmak B) Vergi vermek C) Askerlik yapmak D) Seyahat etmek

21. Aşağıdakilerin hangisinde ısısı düşük olan bir
eşyadan bahsedilmiştir? A) Soğuk havalarda dışarı çıkmayın. B) Kapının kolu çok soğuktu. C) Bana soğuk davrandılar. D) Güneşli, soğuk bir gündü.

16. Türkiye’de aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? A) Akdeniz iklimi C) Muson iklimi B) Ekvatoral iklim D) Savan iklimi

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sevinç ve
neşe” ifadesi vardır? A) Yaşasın, amcam gelmiş! B) Bütün kapıları kapattım. C) Odasını özenle topladı. D) Ağacın yaprakları dökülüyor.

17. Efes Antik Kenti hangi ilin sınırları içindedir?
A) Ankara C) Çanakkale B) Balıkesir D) İzmir

23. Çevreyle ilgili merakımızı giderdikten sonra

küçük kayığımıza binip eğlendik. Akşam olunca yorgun ve karnımız acıkmış olarak çadırlarımızın olduğu yere döndük. Bu metinde aşağıdaki durumların hangisinden bahsedilmemiştir? A) Eğlenmek C) Korkmak B) Acıkmak D) Yorulmak

3

SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 24. Beyaz, yeşil, siyah, sarı
O incecik kanatlar; Çimende bir menekşeye Açar ipekli şemsiye İ. Alaaddin Gövsa Bu şiirde aşağıdaki hayvanların hangisi anlatılmıştır? A) Kelebek C) Arı B) Uğur böceği D) Güvercin vardır?

A

28. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu
A) Annesi gibi çatık kaşlı değildi. B) Onun ağabeyi her işlerde başarılı olur. C) Kutunun içinde kırılacak eşya var. D) Kendini kaldırıma güç attı.

29. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Üç ay sonra Ankara’dan ayrılacak. B) Şafak sökerken Faik’e bir mektup yazdı. C) Saniye hanımefendi oğlunun ayak seslerini duydu. D) Antalya Kalesi’nden denize bakıyordu.

25. Şimdi buzlandı bulutlarla sema,

Şimdi derya kayalıkları söküyor; Şimdi örtüldü çimenler zira Gök pamuklar döküyor. İ. Alaaddin Gövsa Bu şiirde hangi mevsimden söz edilmiştir? A) İlkbahar C) Sonbahar B) Yaz D) Kış

30. Bu( ) yeşil gözlü( ) genç fakat ihtiyar görünen
bir adamcağızdır( ) Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) B) (:) C) (;) D) (,) (;) (,) (;) (,) (...) (!) (?) (.)

26. Garibim;

Ne bir güzel var avutacak gönlümü, Bu şehirde, Ne de bir tanıdık çehre; Bir tren sesi duymayagöreyim, İki gözüm, İki çeşme. Orhan Veli Kanık Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk C) Yalnızlık B) Yaşama sevinci D) Pişmanlık

31.

A .1 .2 .6

.4 .3 .9

.5 .7

B .8

C

27. 1. Ödemeyi yaptıktan sonra evin yolunu tut-

tum. 2. Okuldan dönerken kırtasiyeye uğradım. 3. Kalem ve defter almam gerekiyordu. 4. İlk önce iki kurşun kalem, daha sonra da üç büyük defter seçtim. Bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda son cümle aşağıdakilerden hangisi olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Şekle göre _ A , B i \C kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) # 1, 2, 3, 4, 6, 7 C) # 1, 2, 4, 5, 8 B) # 3, 4, 5, 7, 8 D) # 1, 2, 3, 4, 5, 8 -

4

SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 32. f: Z " Z , f_ xi = 2x - 5 olduğuna göre, f_ 3i kaçtır? A) 1 B) 3 C) 6 D) 11

A

40. x + 2 = 1 olduğuna göre, x kaçtır? 5
A) - 7 B) - 3 C) 3 D) 7

33. ab ve ba iki basamaklı sayılardır. ab - ba = 45
olduğuna göre, a - b kaçtır? A) 1 B) 4 C) 5 D) 7

41. “Nazogastrik tüp yutturularak, mide sıvısının

alınıp incelenmesi” hangi terimi açıklamaktadır? A) Duodenum Tübajı C) Mide Tübajı B) Mide Lavajı D) Mesane Lavajı

34. _ - 2i + _ + 3i - _ - 1i işleminin sonucu kaçtır?
A) - 6 B) - 4 C) 0 D) 2

42. Hastadan alınan kanın makineden geçirilerek

metabolik artıklardan temizlenmesi ve yeniden hastaya verilmesi işlemi hangisidir? A) Peritoneal diyaliz C) Hemodiyaliz B) Torasentez D) Lomber ponksiyon

35. 1453 / x _ mod 5i olduğuna göre, x kaçtır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

43. Sindirim sistemi ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

36. 25 + 15 işleminin sonucu kaçtır? 4 2
A) 20 3 B) 10 C) 25 2 D) 55 4

A) Deodenumda yağlı besinler sindirilir. B) Rektum ve anüs sindirim sistemi organlarıdır. C) “Vücudun orta hattına göre” karaciğer sağ taraftadır. D) Kalın barsak organı, ince barsak organından daha uzundur.

37. - 4 - - 5 + 15 - 3 işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 11 C) 13 D) 21

44. Korneanın düzensiz bükeyliğinden veya asi-

8 38. 2 sayısının yarısı kaçtır?

metrik olmasından dolayı yatay veya dikey düzlemlerden gelen ışınların aynı noktada toplanamaması sonucu yakını ve uzağı net görememe hastalığı hangisidir? A) Hipermetropi C) Miyopi B) Astigmatizma D) Kornea ülseri

A) 1

B) 2

4

C) 2

6

D) 2

7

39.

18 - 8 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 2 C) 10 D) 5

5

SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER) 45. Aşağıdakilerden hangisi “hemşire hasta bakım planının” yararlarından biri değildir? A) Öncelikler belirlenmiş olur. B) Teorik bilgisini uygulama imkânı sağlar. C) Çok yönlü düşünme alışkanlığı kazandırır. D) Hasta merkezli değil, iş merkezli bakım planı sağlar.

A

50. Batıl inanç, telepati, gelecekten haber verme,

altıncı his gibi konularla aşırı meşguliyet, alınganlık ve şüphecilikle kendini belli eden kişilik bozukluğu hangisidir? A) Paranoid kişilik bozukluğu B) Şizotipal kişilik bozukluğu C) Narsistik kişilik bozukluğu D) Şizoid kişilik bozukluğu

46. Kondilamata lata, ağızda ve boğazda müköz

plaklar şankr ve lenfadenopati ile karakterize cinsel yolla bulaşan hastalık hangisidir? A) Sifilis C) AIDS B) Gonore D) Genital herpes

47. Okul sağlığı kapsamında yapılan rehberlik hizmetlerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Tıbbi rehberlik B) Turizm rehberliği C) Meslek rehberliği D) Çevrenin iyileştirilmesi hakkında rehberlik

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

48. “Duyu algılarının çevreyi tanıyamayacak ka-

dar bozulması, hareket sisteminin fonksiyonsuz kalması, beş duyu organlarının duyuları alamayacak şekilde işlevsiz kalması” hangisinin tanımıdır? A) Koma C) Senkop B) Şok D) Kollaps

49. Belediye sınırları içinde, alınan gıda numunesi
etiketini imzalama zorunluluğu olmayan hangisidir? A) İş yeri sahibi B) Zabıta memuru C) Numuneyi alan memur D) Analizi yapan teknisyen

6

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 54. GRUP: SAĞLIK MEMURU - TOPLUM SAĞLIĞI (ZİHİNSEL ENGELLİLER) A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A C A B A C A B D B D A B C D A D C C B B A C A D

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C A B C D C A C D B D B D A C C C D B D A B A D B