You are on page 1of 8

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 58. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Saat: 10.30

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

SAĞLIK TEKNİK. - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) 1. 31 Mart Olayı’nı bastıran Hareket Ordusu’nun
komutanı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahmut Şevket Paşa B) Mustafa Kemal Paşa C) Fevzi Çakmak Paşa D) Kâzım Karabekir Paşa larında İtalyan işgaline uğramamıştır? A) Muğla C) Burdur B) Antalya D) Erzurum

A

6. Aşağıdaki illerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıl-

7. Sakarya Meydan Savaşı’nda Türk ordusunun 2. 1912 tarihli Uşi Antlaşması, hangi devletler
arasında imzalanmıştır? A) Almanya - Rusya B) İngiltere - Fransa C) Osmanlı - İtalya D) Osmanlı - İran başkomutanlığını, aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? A) İsmet Paşa B) Fevzi Çakmak Paşa C) Mustafa Kemal Paşa D) Kâzım Karabekir Paşa

3. Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’nda

8. Aşağıdaki kanunlardan hangisi eğitim ve öğretim ile ilgilidir? A) Soyadı Kanunu B) Medeni Kanun C) Teşvik-i Sanayi Kanunu D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çanakkale Cephesi B) Makedonya Cephesi C) Kafkas Cephesi D) Irak Cephesi

9. Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki 4. Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda düşmanın
nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesini, onun aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? A) Birleştirme ve bütünleştirme gücüyle B) Vatan ve millet sevgisiyle C) İleri görüşlü oluşuyla D) Önderliğiyle

devletlerden hangilerinin izlediği saldırgan politikalar etkili olmuştur? A) Almanya - İngiltere B) Rusya - Bulgaristan C) Almanya - İtalya D) İtalya - İran

10. Ekonomide devlet - millet işbirliğini öngören
Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletçilik C) Halkçılık B) Milliyetçilik D) Laiklik

5. Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan millî ce-

miyetler, aşağıdaki kongrelerin hangisinde ‘‘Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’’ adı altında birleştirilmiştir? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Balıkesir Kongresi D) Alaşehir Kongresi

11. Türkiye Cumhuriyeti merkezi yönetimi teşkilatının başında, aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Cumhurbaşkanı C) Kaymakam B) Vali D) Belediye Başkanı

2

SAĞLIK TEKNİK. - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) 12. Aşağıdakilerden hangisi hem vatandaşlık görevi, hem de hakkıdır? A) Kanunlara uymak C) Askerlik yapmak B) Seçimlere katılmak D) Vergi vermek alanları topamı daha geniştir? A) Arpa C) Pamuk

A

18. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim
B) Buğday D) Mercimek

13. Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren ögelerden biri değildir? A) Vatan C) Egemenlik B) Millet D) Irk birliği

19. Ormanların tahrip edilmesinin ortaya çıkardığı
en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Erozyon B) İklimin değişmesi C) Av hayvanlarının azalması D) Yakacak odun ihtiyacının artması

14. Bir topluluğu oluşturan insanların duygu, dü-

şünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına ne denir? A) İhtiyaç C) Cesaret B) Vatandaş D) Dayanışma

20. Aşağıdaki illerin hangisinde seracılık faaliyeti
daha yaygındır? A) Sinop C) Antalya B) Konya D) Sivas

15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardandır?
A) Dilekçe hakkı B) Eğitim ve öğrenim hakkı C) Seçme ve seçilme hakkı D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

21. Aşağıdakilerin hangisinde ‘‘inmek’’ sözcüğü
‘‘bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak anlamında kullanılmıştır?

16. Aşağıda verilen şehirlerin hangisinde yazla
kış arasındaki sıcaklık farkı daha azdır? A) Uşak C) Antalya B) Kastamonu D) Gaziantep

A) Düne göre bugün altın fiyatları indi. B) Merdivenlerden her zamanki gibi koşarak indi. C) Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle sulara indi. D) Tramvayın ön tarafından indi, sonra birinin ona seslendiğini duydu.

22. Aşağıdakilerin hangisinde “ihtimal” anlamı
vardır? A) Tahta panjurlu taştan evin Penceresi nar ağacına bakardı. B) Sen bu şiiri okurken Ben belki başka bir şehirde olurum C) Yüzümü ötelerde bıraktım Bir dağ yamacında yanık bir seste D) Issız bir göğü çizdin gecenin çarşafına Kulağında martıların kanat sesleri

17. Aşağıdakilerden hangisi Göller Yöresinde yer
almaz? A) Eğirdir Gölü C) Beyşehir Gölü B) Burdur Gölü D) Çıldır Gölü

3

SAĞLIK TEKNİK. - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım, birinci kişi ağzından yapılmıştır? A) Anadolu misafirperverliğini burada tam anlamıyla yaşıyorum. Otel, restoran ya da dükkân... Gittiğim her yerde kendimi müşteri değil misafir gibi hissediyorum. B) Yılkı çobanlarının dumana boğulmuş ve yağmurla yıkanmış çadırları, su basan arazide, kızarmış çayırların üzerinde kapkara duruyordu. C) Osman Bey, herkesi büyük odaya aldı ve yaş baş sırasına göre sedire, minderlere buyur etti. Kendisi hâlâ ayakta idi. D) On iki yaşında var mıydı? İnce, yay gibi kaşlarının altında daima uyanık bir zekâ parlaklığıyla gülümserdi.

A

26. Gerçekten kişilerin tek başlarına fazla güçleri

yoktur, çabalarının sonucu da dünyanın genel tablosu içinde sezilmeyecek kadar azdır. Hayatta işler, genel bir iş bölümüne göre yürütülür. Bu iş bölümünde bir tek adamın payı, çayırları sulara boğan yaz sağanağında bir damla suyun etkisinden daha belirli değildir; yine de her damla taşkını artırır, her el insanlığın mutluluğuna ya da sefaletine bir şeyler katar. Bu paragrafta verilmek isteneni en iyi anlatan atasözü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlikten kuvvet doğar. B) Taşıma su ile değirmen dönmez. C) Adamın iyisi iş başında belli olur. D) Kimseden kimseye hayır gelmez.

24. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın son eseri ‘‘Üç Şehit-

ler Destanı’’ 1949 yılında İstanbul’da basılmış. Yüz kuruşa satılan altmış iki sayfalık bir kitap. II.İnönü Savaşı sırasında Üç Şehitler Tepesi’nin nasıl altı kere kazanılıp kaybedilişini anlatıyor. Çoğu üç kıtayla altı dörtlük arasında değişen kırk dokuz parçadan meydana gelmiş. Bu paragrafta ‘‘Üç Şehitler Destanı’’ ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Konusuna B) Basım yılı ve yerine C) Biçimsel özelliklerine D) Edebiyatımızdaki önemine

27. Gözümde dağlar dalga, tepeler gemi

Yıldız tarlası sanır mehtapta seyredenler Kıyına dikilsem de ayna sansam gölgemi Sana hasret çekenler bitsin bu ayrılık der... Yıldız tarlası sanır mehtapta seyredenler... Mehmet Zeki AKDAĞ Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Aşk acısı C) Doğa sevgisi B) Deniz özlemi D) Yalnızlık endişesi

28. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin
yazımı doğrudur?

25. (1) Dostoyevski der ki: ‘‘Her insan herkes kar-

şısında her şeyden sorumludur.’’ (2) Bir ozanı insanlık sorumluluklarını yüklenmedi diye kınamışlardı. (3) Bu söz, gün geçtikçe doğruluk kazanıyor. (4) Millet topluluğu insan topluluğuna biraz daha katıldıkça her birimiz daha geniş ölçüde sorumlu oluyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

A) Yazısı o kadar kötü ki harfler adeta içiçe geçmiş. B) Suyun tazzikli oluşu borunun patlamasına yol açmış. C) Tezini ‘‘içgüdüler’’ üzerine hazırlamayı düşünüyordu. D) Beden eğitimi dersi için eşortmanlarınızın yanınızda olması gerekiyor.

29. ‘‘Adam( ) polise yalvarıyordu ama o( ) bu yalvarışları duymuyordu bile( ) Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) (;) (,) (!) C) (,) (:) (.) B) (;) (;) (.) D) (,) (,) (.)

4

SAĞLIK TEKNİK. - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) 30. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Masanın üzerinde tamı tamına birkaç defter vardı. B) Biletlerini alıp üçüncü mevkiye yerleşince rahat ettiler. C) Su satan adam, bardaklarını çabuk çabuk suya tuttu. D) O yıllarda sekiz dokuz yaşlarında idim.
-1 36. _ 2 - 3 i işleminin sonucu kaçtır? 2

A

A) 1

B) 17 9

C) 25 9

D) 25

37. a, b d Z, - 3 1 a 1 2 ve - 1 1 b 1 4 ise

b - a ’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

31. Ardışık dört çift sayının toplamı 300’dür. Bu
sayıların en küçüğü kaçtır? A) 70 B) 72 C) 74 D) 76 x 38. 13xx + x - 1 = 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 3 B) 1 C) 3 2 D) 5

32. x, y, z pozitif tam sayılardır.

x.y = 15 ve x.z = 21 olduğuna göre, x + y + z toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 10 B) 15 C) 18 D) 37

39. Aynı iş gücüne sahip 6 işçinin 8 günde yaptığı
bir işi, bu işçilerden 4’ü kaç günde yapar? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

33.

3- 1 4 2+1 3 4 A) 7 6

işleminin sonucu kaçtır? C) 121 48

40. Üç arkadaşın yaşlarının aritmetik ortalaması

21’dir. Birinin yaşı 18, diğerinin yaşı 24 olduğuna göre, üçüncünün yaşı kaçtır? A)17 B) 19 C) 21 D) 24

B) 2

D) 3

34. a 1 0 1 b olmak üzere, a - b + b - a
A) - 2a C) 2b B) b - a D) - b

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

41. Spektrofotometrik ölçümlerin temel prensibi
hangi temele dayanmaktadır? A) Dalton Yasası B) Henry Kanunu C) İdeal gaz yasası D) Beers – Lambert Kanunu

35.

0, 25 + 0, 64 - 0, 49 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,5 B) 0,6 C) 0,7 D) 0,8

42. Bir canlı türünün rahatça beslendiği, barındı-

ğı ve ürediği yaşam alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Flora C) Ekosistem B) Habitat D) Biyosfer

5

SAĞLIK TEKNİK. - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) 43. Aşağıdakilerden hangisi hava, sıvı ve gaz emisyonlarının kontrollu veya kontrolsuz deşarj edildiği alıcı ortamlar içerisinde yer almaz? A) Litosfer C) Hidrosfer B) Atmosfer D) Magma lır?

A

49. Alfa ışımasında aşağıdakilerden hangisi yayıA) Proton C) Nötron B) Helyum D) Elektron

44. Aşağıdaki sera gazlarından hangisi, küresel
ısınmaya en fazla katkısı olandır? A) Metan B) Karbon dioksit C) Karbon monoksit D) Kloroflorokarbonlar

50. Hastalık yapıcı organizmaların öldürülmesi
(yok edilmesi) işlemine ne denir? A) Stabilizasyon B) Nötralizasyon C) Dezenfeksiyon D) Sterilizasyon

45. Katı atıkların bertarafında uygulanacak nihai
A) Kompostlama B) Geri kazanım C) Düzenli depolama D) Kontrolsüz depolama

yöntem aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

46. Aşağıdaki topraklardan hangisinde asit yağmurlarının çevresel etkileri görülmez? A) Kireçli toprak C) Kumlu toprak B) Killi toprak D) Humuslu toprak

47. Aşağıdaki maddelerden hangisi biyobirikim
(biyoakümülasyon veya Biyoyoğunlaşma) yapmaz? A) Hg C) DDT B) Cr D) Fruktoz

48. Denizlerimizde bulunan sucul organizmaların
hangisinin ağır metal içeriğinin en yüksek olması beklenir? A) Midye C) Lüfer B) Hamsi D) İstavrit

6

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI 58. GRUP: SAĞLIK TEKNİKERİ - ÇEVRE SAĞLIĞI (ORTOPEDİK - GÖRME - DİĞER ENGELLİLER) A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A C B C B D C D C A A B D D B C D B A C D B A D B

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

A B C D A B B D A B C C A D C D B D B C A D A B C