ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

LIÊN CHI ĐOÀN CNTT
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐẤU GAME
Kính gửi :

Ban Tổ chức giải Coltech Games mở rộng 2010

Tên tôi là: Lưu Thế Lợi
Sinh viên lớp: K54CA
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức giải thi đấu Coltech games của Đoàn trường
Đại học Công nghệ, tôi thay mặt đội xin đăng kí thi đấu môn thi Couter Strike 1.6
Danh sách đăng kí tham gia cụ thể như sau:
Tên đội: 54CA invincible
Stt
Họ và tên
Ngày sinh
Mã sinh viên
Giới tính
Nam
1 Lưu Thế Lợi
30/12/1991
09020316
Nam
2 Nguyễn Danh Lâm
10/12/1991
09020287
Nam
3 Nguyễn Sách Sơn
22/07/1991
09020426
Nam
4 Mai Xuân Xơn
30/10/1991
09020629
Nam
5 Nguyễn Công Đỗ
04/02/1991
09020136
Nam
6 Nguyễn Minh Thiêm
11/09/1991
09020482
Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về thông tin của các thành viên đã đăng kí
và các đội chơi, các thành viên tham gia đội chơi cam kết thực hiện nghiêm túc
mọi quy định của ban tổ chức giải đấu.
Chú ý: Số thứ tự 1 là đội trưởng
ĐẠI DIỆN ĐỘI CHƠI/NGƯỜI CHƠI
Độ trưởng
(Kí và ghi rõ họ tên)

Lưu Thế Lợi