You are on page 1of 9

AokAokAokAok xaNaxaNaxaNaxaNa ¹¹¹¹ p`krNap`krNap`krNap`krNa 1111

"ho Bagavaana saaDa Aaz qa[ gayaa² mammaIººº jldI do iTifnaººº maaoDMu qaaya Co manao."

Aama tao Aaoifsa maaTo ivajyanao raoj maaoDMu qatMuÊ pNa Aama mammaI pr kyaaroya gaussao nahaotao qatao. Collaa 4 vaYa-qaI ivajya faoT-maaM Aavaola vakIla AonD mahota Saor dlaalanao %yaaM naaokrI kro Co. lagaBaga raoj j Ao Aaoifsa maaoDao j phaoMcatao. pNa paotanaI kUnaohqaI qaaoDa j vaYaao-maaM baaosanao AoNao SaorbajarmaaM GaNaao fayadao kravaI AaPyaao htao AoTlao baaosa Aonao kaM[ khotao naih. ivajyanaa mammaI maInaabaona pNa Aa vaatqaI piricat htaM AoTlao trt j idkranao TaoNaao maayaao-. "to Aotao tuM raoj saaDa Aazo j tao naIkLo Co. tMu j khotao htao naoººº baaosa AapNanao kaM[ na baaolao. laagao Co kao[k baIjanao Ta[ma AaPyaao Co²"

maInaabaonao jaNaI jao[nao 'baIjanao' Sabd pr Baar AaPyaao. Collaa AzvaaiDyaaqaI ivajyamaaM AavaolaMu pirvat-na AomanaI jaNa bahar nahaotMu. raoj mammaI saaqao gaPpa maarvaa baosatao ivajya AzvaaiDyaaqaI ivacaaraomaaM Kaovaayaolaao rhotao. 24 vaYaI-ya juvaana Caokrao Aama QaaoLo idvasao svaPnaaomaaM Kaovaayaolaao rho AoTlao maaAo samaŸ jvaanaMu‚ j$r qaaoDa samayamaaM Aonaa pu~naa p`omamaaM Baaga pDavavaa kao[ AavaI jvaanaI Co. maanaI TkaorqaI GaDIk ivahvaL banaI j[ svasqa qataM ivajya baaolyaao‚ "Aro naa yaarººº Aajo baaosao manao saaDa nava sauQaImaaM AaoifsamaaM hajr rhovaa kIQaMu Co. maarI AomanaI saaqao Aga%yanaI imaiTMMga Co."

baaolata tao baaolaa[ gayaMu pNa pCI ivajyanao paotanaI maUK-ta pr hsavaMu AavyaMuººº mammaI pNa jaNao Co ko baaosa kao[ idvasa saaDa dsa pholaaM pQaarta j naqaI. maInaabaona pNa mark mark hsyaa‚ pNa ivajya KaoTao na pDo AoTlao kaM[ na baaolyaa. JTpT iTifna ivajyanaI baogamaaM maUkyau Anao baoga ivajyanaa haqamaaM AapI. “tMu AaTlaI ]tavaL kro Co tao j$r imaiTMga Aga%yanaI hSao.” mammaInaI vaat krvaanaI Zba prqaI ivajya samaŸ gayaao ko AonaaqaI kao[ vaat CUpavavaI mauSkola Co. AoTlao mammaI saamaMu Aok maIzMu ismat vaorI Ao GarnaI bahar naIkLI gayaao.

T/onamaaM ivajyanaMu mana frI Ao sauMdr CaokrInaa ivacaaro vaLgyaMu. gayaa saaomavaaro saaMjo saat vaagyao caca-gaoT sToSanao ivajya Aonaa ima~ao jaoDo baaorIvalaI fasTnaI rah jaotao ]Baao htao. %yaaM AonaI najr laoDIJ Dbbaa pasao ]BaolaI Aok sauMdr yauvaana CaokrI pr pDI. Ÿnsa¹TISaT- phorolaI laaMbaa vaaLvaaLI Ao gaaorI yauvatInao jaotaM j p`qama vaar ivajyanaa SarIrmaaM JNaJNaaTI vyaapI ga[. AMdajo paotanaa joTlaI j }Mcaa[‚ namaNaI Anao maasauma cahoravaaLI Ao yauvatInao jaovaamaaM Ao samaya Anao sqaLnaMu Baana j BaUlaI gayaao.

%yaaM Acaanak T/ona PlaoTfaoma- pr AavataMÊ saIT pkDvaa BaagataM laaokaonaI ADfoTmaaM AavaI ivajya PlaoTfaoma- pr pDI gayaao. Garo jvaanaI ]tavaL haovaaqaI PlaoTfaoma- pr ]BaolaaM kao[Ao AonaI drkar laIQaI naih. bao¹caar jNaaMnaI laatao Ka[nao ivajya ]Baao qayaao. pNa %yaaM sauQaImaaM polaI CaokrI T/onamaaM caZI ga[ htI. %yaaM ivajya na doKata Aonaa ima~ Atulao drvaaja pasao AavaI ivajyanao baUma paDI. ivajya GaDIk gaDmaqala AnauBavatao AaKro paotanaI maMDLImaaM jaoDa[ gayaao.

baIja idvasao Anaayaasao savaarnaa paoNaa dsanaa saumaaro faoT-naa isagnala pasao Aonao Ao frI doKaNaI. laala rMganaa AakYa-k pMjabaI D/osamaaM AonaMu saaOMdya- saaoLo kLaAo KIlyaMu htMu. Aajo ivajya paotanao raokI na Sakyaao nao AonaI paCL paCL caalavaa laagyaao. pNa rstamaaM Aonaa ga`ahk raoihtBaa[ maLI jtaM AoNao %yaaMj ]Baa rhI jvaMu pDyaMu. joma toma pUrao idvasa ivatavaI C vaagyaaqaI faoT- isagnala pr ivajya AonaI rah jaotao ]Baao rhI gayaao. AaKro paoNaa

saatnaa saumaaro Aonaa AavataM j ivajyanaao AaKa idvasanaao qaak ]trI gayaao. caca-gaoT sauQaI AonaI paCL caalataoÊ Ao AonaI saMudrtanao naIrKtao r)aao. Aama nao Aama AzvaaiDyauM savaar saaMj ivajya AonaaqaI AMtr jaLvaI caca-gaoTqaI faoT-maaM AavaolaI AonaI AoDva-Ta[JIMganaI AaofIsa sauQaI Anao AonaI AaoifsaqaI caca-gaoT sauQaI Aonaao sahvaasa AnauBavatao. qaaoDIGaNaI pUCprC krtaM ivajya AoTlaMu jaNaI gayaao htao ko AonaMu naama ip`yaa daoSaI Co Anao Aa AoDva- Ta[JIMga AojnsaImaaM C maihnaa pholaaM j jaoDaNaI Co Anao gaaorogaamamaaM kyaaMk rho Co. vaQau pUCprC krta kao[nao vahoma jSao Aoma QaarI AoNao AaTlaaqaI j saMtaoYa maanyaao.

prMtu Aajo Sainavaaro AoNao ]ztaM j nakkI krolaMu ko ihMmat AokzI krI ip`yaa daoSaI saaqao vaat krvaI j Co. AoTlao j savaarqaI baocaona Co ko kyaaro paoNaa dsa qaaya Anao ip`yaanao maLI idlanaI vaat kro. saaDa nava vaagyao caca-gaoT phaoMcaI Aajubaaju najr krtao Ao faoT- isagnala pasao ]Baao rhI gayaao. pNa Aajo nasaIbao Aonao saaqa na dIQaao. saaDa dsa qayaa pNa ip`yaa na AavaI. AaKro iKnna )dyao AoNao paotanaI Aaoifsa trf pga maaMDyaaººº %yaaM j ip`yaa ]tavaLo AavatI doKaNaI. Aonaa maaoZa pr icaMta najr AavatI htI. kdaca navaI navaI naaokrImaaM maaoDu qa[ gayaMu haovaaqaI ApsaoT Co Aoma QaarI ivajyao Aonao hmaNaaM na baaolaavavaanaMu yaaogya samajyaMu. ip`yaa AonaI AaoifsanaaM ibailDMgamaaM p`vaoSaI ga[. AoTlao ivajyao isakyauirTIvaaLanao Aajo Aaoifsa ADQaao idvasa caalau Co ko pUrao idvasa tonaI pRcCa krI. Aaoifsa pUrao idvasa Co Aoma jaNaI toNao C vaagyao Aa ibailDMga pasao AavaI jvaanaMu nakkI

kyau.-

saaMjnaa saaDa paMca qataM j ivajya ]tavaLo pgalao ip`yaanaI Aaoifsanaa ibailDMga saamao AavaolaI rosTaorMTmaaM baosaI gayaao. Aamaoya BaUK laagaolaI AoTlao [DlaI saMBaarnaao AaoD-r AapI saamaonaa ibailDMga pr maIT maaMDI baozao. samayanaMu Baana BaUlaolaao ivajya saaDa C vaagyaa sauQaI rosTaorMTmaaM baozao r(ao. ip`yaanaI rahmaaM [DlaI ]pr ~Na kp caa pI gayaao. AaKro ihMmat AokzI krI AoNao ip`yaanaI AaoifsamaaM jvaa pga maaMDyaa. baIjo maaLo AavaolaI AoDva-Ta[JIMganaI AaoifsamaaM p`vaoSata j ivajya idgmaUZ banaI gayaao. Aaoifsanaao zaz kao[ fa[vasTar haoTolaqaI AaoCao nahaotao.

rIsaopSanaIsTnao "kona Aa[ maIT imasa ip`yaa"Ê pUCtaM pUCI tao naaM#yau pNa jao saacao j ip`yaa saamao AavaI jSao tao SaMu vaat krvaI AonaI iWQaamaaM pDI gayaao. irsaoPSanaIsTo [nTrkaomamaaM ip`yaa jaoDo vaat krInao ivajyanao pRcCa krIÁ "vaaoT\sa yaaor naomaÆ" "Ÿººº ivajya Saah f`aoma vakIla AonD maohta." irsaoPSanaIsTo ip`yaanao naama k(Mu. isasaoPSanaIsTo ip`yaa bahu baIJI haovaaqaI saaomavaarnaI Apao[nTmaonT la[ Aavavaa khyauM. ivajya pasao ip`yaanao bahar baaolaavavaa maaTo baIjMu kao[ Kasa karNa nahaotMu. AoTlao "Aao.ko." khI AoNao caalatI pkDI. pNa jtaM jtaM yaad AavyaMu AoTlao AoNao frI rIsaoPSanaIsTnao pRcCa krIÁ "iTla vaaoT Ta[ma yaaor Aaoifsa [J Aaopna TuDoÆ" rIsaoPSanaIsT bao GaDI Aavaa savaalaqaI DGaa[ ivajya saamaMu Tgar Tgar jaovaa laagaIÊ pNa ivajyanaI maasauma ]%kMza jao[ k(Mu "mao baI iTla Ao[T".

ivajyao inaQaa-r kyaao- ko Aajo Balao gamao toTlauM maaoDMu qaaya ip`yaa saaqao vaat krInao j j[Sa.

AokAokAokAok xaNaxaNaxaNaxaNa ¹¹¹¹ p`krNap`krNap`krNap`krNa 2222

rah jaota jaota Aaz vaagata ivajya baocaona qa[ gayaao. manamaaM ip`yaanao maLvaanaI tIva` ]%kMzanao laIQao Aok Aok saokMD Aonao Aok varsa joTlaI laaMbaI laagavaa laagaI. lagaBaga baQaI AaofIsaao CUTI ga[ htI. maaoDo sauQaI kama krnaara laaokaonaa TaoLanao laIQao faoT-naao ivastar hŸ ŸvaMt htao. GaiDyaaLmaaM najr krta saaDa Aaz qata hvao ivajyanao paotanaI baovakUfI pr hsavaMu Aavavaa laagyaMu. Ao hvao rsta pr laTar maarI maarInao pNa qaakI gayaao htao.

Aok CaokrInao maLvaa maaTo AaTlaa klaakqaI gaaMDanaI maafk AaMTa maarI r(ao htaoÊ AomaaM pNa Ao CaokrInao Ao barabar AaoLKtao naqaIººº kdaca Ao prNaolaI pNa haoyaººº Aa ivacaarqaI ivajya inaraSa qa[ gayaao. jao Ao prNaolaI hSao taoººº hvao ivajyaqaI vaQau rah jaovaI ASakya qa[ rhIººº pNa AonaMu idla maanavaa tOyaar nahaotuM.

ivajyanao qayaMu hvao Garo faona krI dovaao pDSao naih tao mammaI icaMta krSao. Aok sToSanarInaI dukanaoqaI ivajyao Garo faona jaoDyaao. "hllaao mammaI. jao qaaoDMu maaoDMu qaSaoººº AhIM hju GaNau kama baakI Co AoTlao kdaca Aigayaarok vaagaSao. tMu icaMta naih krtI." maInaabaona pNa jaNaI gayaa Aajo savaarqaI KaoTMu baaolao Co. AoTlao j$r daLmaaM kaM[k kaLu Co. ivajyanaa pPpanaa ~Na vaYa- pholaa AksmaatmaaM maR%yau baad maInaabaona AaKao idvasa Garo Aoklaa rhotaººº AoTlao Collaa Aok vaYa-qaI Ao ivajyanaI paCL htaM ko hvao tao GarmaaM vahu la[ Aava. Aama AoklaI hMu pagala qa[ j[Sa. pNa ivajyanao hmaNaaM prNaInao krIyar Kraba nahaotMu krvaMu. AoNao inaQaa-r kyaao- htao ko kraoDpit qayaa baad j lagna ivaSao ivacaarISaººº

pNa ip`yaanao jao[ Ao GaDIqaI Aonaao ivacaar badlaa[ gayaao. jao ip`yaa ha paDI do taoººº tao krIyar kdaca qaaoDI rah jao[ Sako Co² AzvaaiDyaa pholaaM ivajyanao pOsaa isavaaya kM[ sauJtu nahaotuM Anao Aaj kala baQao ip`yaa j doKatI htI.

Aajubaaju najr krtaM hvao ivajya icaMitt qa[ gayaao. rsta pr Aokla daokla vyaikt isavaaya kao[ nahaotMu. saaDa dsa qavaa Aavyaaº ivajya jaNatao htao AhIM dsa pCI fkt da$iDyaa j BaTkavaanaa. rsta pr ToksaIvaaLa ko forIyaaAao pNa nahaota. kdaca ip`yaa inakLI ga[ hSao Aoma ivacaarI ivajyao CollaI vaar AonaI Aaoifsa trf pga maaMDyaa. %yaaM tao ip`yaanaI Aaoifsanaa ibailDMgamaaMqaI ~Na sauT phorolaa maaNasaao bahar Aavyaa. ivajyao Aomanaa phorvaoSa prqaI kao[ maaoTa hao_a pr haovaa jao[Ao Aovaao tk- lagaavyaao. %yaaMj AomanaI saaqao ip`yaanao jaotaM Aonaa SarIrmaaM frI paCI navaI caotnaanaao saMcaar qayaao. AaKro AaKa idvasanaI mahonat fLI Aoma ivacaartao ivajya polaa ~Nanaa jvaanaI rah jaotao ]Baao r(ao.

~Nao ibailDMga pasao pak- krolaI maa$itmaaM baoza Anao ip`yaanao pNa D/aop krvaanaI Aaofr krtaM haoya Aoma ivajyanao laagyaMu. AanaakanaI krI ip`yaa baaosanaa khovaaqaI AaKro karmaaM baosaI ga[. ivajya htaSa qa[ gayaao. Aajo pNa nasaIbao saaqa na AaPyaao. %yaaMj dUrqaI Aok ToksaI AavatI joa[ ivajyao karnaI paCL jvaa nakkI kyau- joqaI Ao sToSanao tao ip`yaanao maLI Sako. maa$it AonaI pasaoqaI psaar qa[. ivajyanaMu Qyaana paCLnaI saIT pr baosaolaI $p$pnaaM AMbaar samaI ip`yaa pr pDyaMu. %yaaM j ToksaInaao haona saaMBaLta ivajyao haqa krI }BaI raKI "kar ko pICo laao" khotao ivajya JDpqaI baosaI gayaao.

faoT-qaI caca-gaoT trf vaLvaanaI jgyaaAo maa$it vaI.TI. trfnaa rsta pr fMTaNaI AoTlao ivajyanaa poTmaaM faL pDI. ip`yaa tao gaaorogaama rho Co nao raoj caca-gaoTqaI jaya Coººº Anao Aajoººº kdaca kao[ baIja sagaanao %yaaM jvaMu hSao. Aoma ivacaarta AoNao pNa ToksaI vaI.TI. trf daoDavaI. vaI.TI. trfnaao rstao saumasaama htao. AajubaajunaI naanaI gallaIAao AMQaaramaaM BayakMr laagatI htI.

%yaaM tao vaccao maa$it kar QaImaI pDI Anao Aok AMQaarI saaMkDI gallaImaaM fMTaNaIººº ToksaIvaaLao qaaoDa AMtro rhI calaavatao htao ivajyao ToksaIvaaLanao karnaI paCL galaImaaM vaLaMk laovaa k(Mu. "vaao karmao pICo Aok laDkI qaI naaMÆ" ToksaIvaaLanaao Aavaao savaala saaMBaLI ivajya AMcabaamaaM pDyaao. "haMººº laokIna AOsaa kyaao pUC rho haoÆ" "kyaa saaba Aap BaIººº [tnaa BaI samaj maoM naih Aata hoººº maujo saaf idKa[ do rha qaa. pICo baOzo daonaao AadmaI laDkI kao CoD rho qao. ABaI [tnaI ratkao vaao galaI mao jako maorokao kao[ lafDomao naih pDnaa hO."

Aa saaMBaLta j ivajya qarqar kaMpvaa laagyaaoººº Aavaao Sak tao Aonao gayaao j nahaotao. SaMu krvaMu Ao iWQaamaaM ivajya baosaI r(ao. "Baa[ saaba jldI kraoººº maujo BaI Gar janaa ho. Aaor [Qar kao[ lafDa hao gayaa tao." ivajya ihMmat AokzI krI ]tyaao- nao pOsaa caukvyaa. pOsaa maLtaM j ToksaIvaaLao pUrpaT JDpo ToksaI BagaavaI gayaao. ivajyao galaImaaM najr krI saumasaama rsta pr kao[ j nahaotMu. AagaL gallaI vaLaMk laotI htI AoTlao kar Ao baaju ga[ hSao Aoma ivacaarI ivajyao JDpqaI pga maaMDyaa.

iSayaaLanaI rat htI AoTlao zMDknao laIQao Anao Drnao laIQao ivajya Qa`ujtao htao. vaLaMk pasaoqaI jaota ivajyao karnao baIŸ AMQaarI galaImaaM pak- krolaI jao[. gaaDI Aok jj-irt makana pasao ]BaI htI. ~Nao jNa karmaaMqaI ]tyaa- hta nao AomaNao ip`yaanao pkDI raKI htIººº pNa ip`yaa trfqaI kao[ p`itkar nahaotao. kdaca ip`yaa BaanamaaM nahaotI. kdaca Aonao Aa naraQamaaoAo kaM[k sauMGaaDyaMu hSao. ivajyao Aajubaaju najr forvaI. galaImaaM kao[ nahaotM.u baUma paDuM ko polaa laaokao pasao phaoMcaInao Aomanao lalakaruM Aoma ivacaartao ivajya GaDI bao GaDI pUtLanaI joma %yaaM j ]Baao rhyaao.

AokAokAokAok xaNaxaNaxaNaxaNa ¹¹¹¹ p`krNap`krNap`krNap`krNa 3333

%yaaM ivajyanaI najr jj-irt makanaqaI bahar Aavata baIja bao pholavaanaao pr pDI. hvao ivajya gaBarayaao. Ao paMca paMca jNa Anao paoto Aoklaao. AonaMu idla paotanaa p`qama p`omanao bacaavavaa ivajyanao yaahaoma krI kUdI pDvaa paokarI r(u htMuÊ pNa manamaaM baIja ivacaarao caalau htaM. 'Aa CaokrI maaTo hMu maaruM Ÿvana SaMu krvaa bagaaDMu. AaKro Ao kaoNa Co maarIÆ hŸ tao Ao prNaolaI Co ko kMuvaarI Ao pNa naqaI Kbarººº Ao tao manao AaoLKtI pNa naqaIººº pCI Saa maaTo hMu Aa gaMuDaAao jaoDo baaqa BaIDI maarI jana jaoKmamaaM naaKuººº maarI Aa Aok BaUlanao laIQao maaruM AaKMu krIyar Klaasa qa[ jSao. AhIMqaI caalyaa jvaamaaM j SaaNapNa Co.' ivajya Aama tao pholaoqaI j krIyar maa[nDoD htao. nao Aa karNao Aonaao ip`yaa maaTonaao p`oma Acaanak gaayaba qa[ gayaao. ivajya vaQau ivacaar Aavao Ao pholaa pUr JDpo %yaaMqaI BaagaInao mao[na raoD pr Aavyaao. )dyamaaM kao[ hqaaoDa maartMu haoya Aoma Qabakara caalaI r(a hta. iSayaaLanaI rai~naI zMDkmaaM Ao prsaovao robajoba qa[ gayaao htao. manamaaM saKt KoMcataNa htIººº kao[nao madd maaTo baaolaavaMu ko Aa nakamaI JMJTmaaM pDvaa krta Gar Baogaao qa[ ja]MM.

%yaaM dUrqaI ratnaa poT/aoilaMga krtI paolaIsanaI maaobaa[la vaana AavatI jao[. ]paya AaMK saamao htao. fkt paolaIsanao khovaanaI j$r htI‚ ko AMdr baIŸ gallaImaaM kaM[k garbaD Co. CtaM pNa Ao haqa }Mcaao krInao Ao vaananao ]BaI na raKI Sakyaao. AonaI ŸBa pNa jaNao taLvao caaoMTI ga[ htI. AaTlaI hdo Ao kyaaroya BayaBaIt nahaotao qayaao. Aonaao AMtra%maa Aonao DMKvaa laagyaao. ivacaarao nao ivacaaraomaaM AoNao vaIºTIº sToSana trf caalavaa maaMDyau. rstamaaM idlanao manaavavaa laagyaao. 'Aamaoya hMu vaccao pDt tao pNa kaM[ Aonao bacaavaI nahaotao Sakvaanaao. Anao Aa paolaIsanaa cakkrmaaM nakamaI horanagatI qaatººº'

Garo phaocata j 'manao BaUK naqaI' khI Ao saIQaao paotanaa $mamaaM j[ ZLI pDyaao. maInaabaona Aonao jao[nao j kLI gayaa ko pu~nao kao[k vaatnaao AaGaat laagyaao Co. AomaNao pNa Aonao na baaolaavyaao. rat AaKI paotanaI naamada-nagaIqaI duÁKI qatao ivajya ip`yaa ivaSao ivacaartao r(ao. SaMu qayaMu hSao AonaMuººº Ao ŸvatI rhoSao ko naraQamaao Aonao maarI naaMKSao. prMtu hvao kSau qa[ Sako Aoma nahaotu. vaItolaI xaNa kao[ paCI laavaI SaktMu naqaI²

Ao idvasa pCI baIju AaKuM AzvaaDIyauM ivajya 'tibayat Kraba Co' khInao Garo j r(ao. Aonaao AMtra%maa paokarI paokarInao ivajyanao ip`yaa pr qayaolaa A%yaacaarmaaM BaagaIdar haovaanaMu jNaavaI r(ao htao. ivajya Aa AaQaatqaI inaraSaanaI gata-maaM Qakolaa[ gayaao. maInaabaonaqaI Aa jaovaatMu naih "tuM saacau kho ivajya Ao ra~o SaMu qayaMu htMuÆ" Aoma GaNaIvaar pUCI jaoyaMu pNa ivajyamaaM Aa naalaoSaI BarI vaat kao[nao khovaanaI ihMmat nahaotI. to idvasao ip`yaanaI AaoifsanaMu kaD- rIsaoPSanaisTo AaPyau htMu pNa Aonao faona krI ip`yaa ivaSao pUCvaanaI AonaI ihMmat na caalaI.

QaIroQaIro samaya vaIttao gayaao Aoma ip`yaanaI vaat manamaaMqaI BaUMsaavaa laagaI. maInaabaona ivajyanao vaaro GaDIAo lagna maaTo dbaaNa laavata pNa ivajya vaat TaLI dotao. AaoifsamaaM jldI kama AaTaopI Aajo ivajya caar vaagyao inakLI gayaao. Aajo AoNao gaaorogaamamaaM rhota Aonaa Kasa ima~ ivanayanao Aonaa Garo yaaojolaI paTI-maaM samayasar phaoMcaI jvaa baaMyaQarI AapI htI. ivanayao Aonaa Aok vaYa-naa pu~ imaihrnaa jnmaidna inaima<ao Kasa ima~ao‚ kuTuMbaIjnaao tomaj paDaoSaIAaonao AamaM~Na AaPyau htMu. lagaBaga paoNaa C naa saumaaro ivajya ivanayanaa Garo phaocaI gayaao. ivajya hMmaoSaa maaoDa pDtao AoTlao ivanayao jaNaI jao[nao Aonao vaholaao samaya kIQaao htao. paoto saaOqaI vaholaao AavaI gayaao Ao jaNaI ivajya xaaoBa pamyaao. ivajyanao AoklaMu na laagao AoTlao ivanayanaI baona roKa AonaI jaoDo vaato vaLgaI. %yaaM Daorbaola vaagaI AoTlao roKaAo ]Baa qa[ baarNaMu KaolyaMu. "Aava ip`yaa tarI j rah jatI htI."

ivajyanaa haoSa ]DI gayaa. AonaI AaMK saamao Aoj ip`yaaººº Aama Aajo Anaayaasao maLI jSao Aovaao svaPnaoya #yaala nahaotao. paoto ip`yaa saaqao AaMK naih maoLvaI Sako Aoma maanaI saaofa prqaI safaLao ]Baao qa[ ivajya AMdrnaI $mamaaM jvaa laagyaao. roKanaMu Qyaana pDtaM baaolaI "Aro ivajya SaMu qayaMuÆ koma maarI kMpnaIqaI baaor qa[ gayaaoÆ"

"naaººº Aa taoººº" ivajyanao SaMu baaolavaMu sauJyaMu naih. "tao pCI j$r ip`yaaqaI Sarmaa[ gayaao hao[Saººº barabarnaoÆ" Aa saaMBaLI ip`yaanao pNa hsavaMu AavaI gayaMu. ivajya ip`yaanaMu hasya inarKtao r(aoººº ivajyanaa AaMKnaI camak roKanaa Qyaana bahar nahaotI. AoNao ip`yaanao AaoLK kravata k(Mu‚ "ivajya Aa Co maarI paDaoSaNa nao maarI ip`ya saKI ip`yaa Anao ip`yaa Aa Co maara SarmaaL Baa[naa AonaaqaI pNa vaQau SarmaaL ima~ ivajyaººº" roKanaI Aa Tkaor ivajyanao KTkI. CtaM pNa Kcakata manao AoNao ip`yaa saaqao haqa imalaavyaa. "naa[sa maIMTIMga yau" ip`yaanaao maQaur Avaaj Anao AonaI narma hqaoLInaa spSa-qaI ivajyanaMu raoma raoma Aa AlaaOikk xaNanaa AanaMdmaaM DUbaI gayaMu.

ivajyao haqa na CaoDtaMººº ip`yaaAo qaaoDa xaaoBaqaI paotanaao haqa CaoDavyaaoººº pNa AonaaM pNa manamaaM p`qamavaar Aa puruYanaao haqa na CaoDvaanaa Baava jagyaa. ivajyanaMu saadgaIpNau Anao SaaMt svaBaava tonao spSaI- gayaa. AomaaM pNa kdI naih nao Aajo p`qamavaar baIja puruYanaI AaMKaomaaM vaasanaanaI jgyaaAo p`oma jaoyaao. roKa Aa baMnaonao Aokmaoknao Aama jaota "hMu tara maaTo paNaI la[ AavaMu" khInao jaNaI jao[nao Ao baMnaonao Aoklaa maUkI AMdr caalaI ga[.

AokAokAokAok xaNaxaNaxaNaxaNa ¹¹¹¹ p`krNap`krNap`krNap`krNa 4444

ivajya ip`yaanaa SaaMt‚ maasauma cahora trf jaovaa laagyaao. AaKro Aajo ihMMmat AokzI krInao ivajyao vaatnaI Sa$Aat krI "tmao faoT-maaM kama krao Cao naoÆ" Aa saaMBaLta j ip`yaanaa mauKnaa havaBaava tMga qa[ gayaa. GaDIBar pholaaMnaao tojsvaI cahorao saUyaa-st pCInaa saUrjmauKInaa fUlanaI joma krmaa[ gayaao. ivajyanao pNa vaat pUCI laIQaa pCI paotanaI BaUla samaja[. Aa tao AoNao vagar ivacaayao- ip`yaanaI duKtI nasa dabaI dIQaI. pNa ip`yaaAo savaala TaLyaa vagar jvaaba dIQaao‚ "ha varsa pholaaM %yaaM jaoba krtI htIººº hvao hMu jaoba naqaI krtI. pNa tmao kovaI rIto AaoLKao manaoÆ" Aa saamaa savaalaqaI ivajya maMuJa[ gayaao. ]tavaLmaaM jo jvaaba jDyaao Ao khI dIQaao‚ "Ao tao Aok bao vaKt hMu maara kamaqaI Aavyaao htao %yaaro maoM tmanao %yaaM jao[ htI. Anao tmaara jovaI saMudr s~InaI yaad manamaaMqaI jldI BaUMsaatI naqaI." ivajya pNa ivacaarmaaM pDI gayaao ko paoto Aa SaMu baaolaI gayaao. ivajyanaMu Aa vaakya saaMBaLI ip`yaa hsavaa laagaI. "AoTlao hMu saMudr CMuÆ AoTlao j tmanao hMu yaad rhIÆ" "naaººº naaººº Aoma naih pNaººº tmaaramaaM kSaMukººº"

%yaaM roKanao paNaI la[ AavatI jao[ AomanaI vaatmaaM BaMga pDyaao. Anao kao[Ao Daorbaola vagaaDI. roKanaa haqamaaM T/o jao[ ip`yaaAo ]Baa qa[ baarNaMu KaolyaMu. Aok saaqao pMdr¹vaIsa CaokraAaonaMu QaaDMu QasaI AavyaMu. xaNaBar pholaaMnaa SaaMt bagaIcaamaaM jaNao vaaMdraAaonaMu TaoLMu ]maTI pDyaMu. pCI tao Aok pCI Aok mahomaanaao Aavata gayaa Anao ivajya tomaj ip`yaa paTI- pUrI qavaanaI rah jaotaM GaDIyaaLnaaM kaMTa trf jaovaa laagyaa.

AaKro saaDa Aazo ip`yaanao jtI jao[ ivajya pNa AonaI paCL baahr naIkLyaao. ihMMmat AokzI krI ivajyao ip`yaanao baaolaavaI. "ip`yaaººº Aa maarMu kaD-" paTI- drmyaana ivajya ip`yaa saaqao SaMu vaat krvaI Aoj ivasaamaNamaaM htao. AaKro Aonao SaorbajarmaaM [nvaosTmaonT ivaSao pUCI paotanaI klaayaMT banaavavaanaao tukkao saUJyaao. "jao tnao ko tara kao[ rIlaoTIvanao SaorbajarmaaM [nvaosT krvaamaaM rsa haoya tao baMdao hajr Co. Anao ha Aaj sauQaI maara kao[ klaayaMTnao SaorbajarmaaM nauksaana naqaI qayaMuººº" paotanaa j vaKaNa paotanaa maaoZo kyaa- baad ivajyanao AjugatMu tao laagyaMu pNa ip`yaa saaqao vaat krvaa baIjao kao[ ivaYaya jDyaao naih.

"saaorI pNa Amaara foimalaImaaM kao[nao SaorbajarmaaM rsa naqaI.” ip`yaanaI vaat saaMBaLI ivajya qaaoDao inaraSa qayaao. "naao p`aoblaomaººº Aa tao jsT [na kosaººº" vaat vaatmaaM naIcaonaa maaLo AavaolaI ip`yaanaa flaoT pasao baMnao phaoMcyaa. ip`yaaAo baola maarI Anao ivajyanao ismat Aapta pUCyaMuÊ "Aapnao maaoDMu na qatMu haoya taoººº" %yaaM tao ip`yaanaa pPpaAo drvaajao Kaolyaao. Aomanao jao[ ip`yaaAo ivajyanaI AaoLKaNa AaptaM k(u‚ "pPpa Aa ivajyaººº ivanayanaa ima~ Co." ip`yaanaI AaMKmaaM ivajya baaolataM AavaoolaI camak jao[ hsataM mauKo hsamauKBaa[Ao ivajyanao Aavakar AaPyaao. "Aavaao Aavaaoººº AMdr Aavaao."

Aavaa maana saiht AavakarqaI ivajya KuSa qayaao pNa Kraba na laagao AoTlaa Katr AanaakanaI krI "naihººº AMkla manao maaoDMu qaaya Co. baIŸ kao[ vaar."

"pstaSaao²" hsamauKBaa[naa Aa vaakyao ivajyanao caaoMkavyaao. "Ÿººº hMu samajyaao naih." "Aro ip`yaanaa haqanaI laajvaaba caa pIvaanaao caansa gaumaavaI r(a Cao tmao." pCI QaImaoqaI ]maoyau‚- "yaar tmaaro bahanao manao pNa pIvaa maLSaoººº Aavaaonao²" hsamauKBaa[naa svaBaavanao jao[ ivajya pNa hsata mauKo GarmaaM p`vaoSyaao. "Aavaao baosaao AhIM" khI hsamauKBaa[Ao ivajyanao paotanaI pasao saaofa pr baosavaa k(u. "ip`yaa jra masaalaodar caa banaavajoººº AoTlaI vaar Amao pNa jra masaalaodar vaatao krIAo" khI hsamauKBaa[ ivajya saamao jaNao vaata- saMBaLavavaanaa haoya Aoma baoza. ip`yaa hsatI hsatI caa maUkvaa ga[. baaolaao "SaMu kIQau tmaaru naamaÆ ha ivajyaBaa[ººº² SaMu krao Cao tmaoÆ"

"Ÿ SaorbajarmaaM vakIla AonD mahotanao %yaaM saivasa- krMu CuM." "AcCa AcCaººº AmaarI ip`yaa pNa faoT-maaM j jaoba krtI htI. sarsa jaoba htI pNa gaaMDIAo CaoDI dIQaI. Aok idvasa Acaanak khovaa laagaI manao jaobamaaM kMTaLao Aavao Co‚ hvao hMu kao[ jaoba naih krMuººº maoM Aonao koTlaI samajavaIººº Aama BaNaI gaNaInao Garo j baosavaMu htMu tao BaNaI SaMu kamaÆ baraobarnaoÆ"

Aa vaatqaI ivajyanaao cahorao sauka[ gayaao. frI manamaaM Ao ratnaao banaava AaMK saamao AavaI gayaao. "SaMu qayaMu ivajyaBaa[Æ SaMu ivacaarmaaM pDI gayaaMÆ" "ŸºººŸººº kM[ naih." "tmaara QyaanamaaM kao[ AoDva-Ta[MJIMga AojnsaI Co naŸkmaaMÆ" "Ÿººº naih." ip`yaa ikcanamaaMqaI bahar AavaI‚ "SaMu pPpa tmao pNaÆ jo Aavao Aonao maara jaoba ivaSao pUCyaa krao Cao. hMu Garo baozI CMu tao naDMu CMu tmanaoÆ" ip`yaa qaaoDa gaussaa saaqao‚ pPpanao KIjaNaI. "naa baoTaººº hMu tao tara Balaa maaToººº" "PlaIJ pPpa tmanao koTlaIvaar khMuººº manao jaoba krvaamaaM ibalkula rsa naqaI. tmanao maara sama Co hvao Aa ivaYaya frI kaZyaao Co tao²" ip`yaanaI naarajgaI jao[ hsamauKBaa[ samaŸ gayaaÊ "Aao.ko." AoTlaMu baaolaI caUp qa[ gayaa. ip`yaa caanaa kp la[ AavaI. masaalaodar caanaa bao GaUTDa poTmaaM jtaM hsamauKBaa[naao maUD frI badlaaNaaoººº "tmaara lagna qa[ gayaaÆ" savaala saaMBaLI ivajya Anao ip`yaa baMnao caaoMkI gayaa. "Ÿ naaººº hju vaar Co" ivajyao jvaaba AaPyaao. "laao Aa tao tmaoo ip`yaa jovaao j jvaaba AaPyaaoººº ip`yaanao pNa jyaaro lagna ivaSao pUCao AoTlao khoSao vaar Coººº barabarnao ip`yaaÆ" "pPpaººº PlaIJººº tmanao baIja kao[ saara ivaYaya naqaI maLta vaat krvaaÆ" "Aaohººº samajyaaoººº Aa[ Aoma saaorI baoTaººº tmao bao juvaainayaaAaonaI vaccao hMu Aama baDbaD krMu tao tmao baaor tao qavaanaa jººº naao p`aoblaoma hMu AMdrnaI $mamaaM j[ caa naao AanaMd maaNauM" khI hsamauKBaa[ ]Baa qayaa.

AokAokAokAok xaNaxaNaxaNaxaNa ¹¹¹¹ p`krNap`krNap`krNap`krNa 5555

"naa AMkla AovaMu kaM[ naqaIººº baosaaonao" Aa saaMBaLI hsamauKBaa[Ao frI hsaInao jvaaba AaPyaao "pstaSaao²" Aa vaKto jvaaba saaMBaLI ivajya pNa Sarmaa[ gayaao. hsamauKBaa[ hsataM hsataM AMdr gayaa. bao imainaT KMDmaaM smaSaana jovaI SaaMit Cvaa[ ga[. AaKro ivajyao pRcCa krI "tmaara maQar naqaI doKataººº" saaMBaLInao iKnna )dyao ip`yaaAo jvaaba AaPyaao "Ao tao hMu pMdr vaYa-naI htI %yaaro j manao maUkInao caalaI ga[ººº" ip`yaanaa cahora pr ivaYaad jao[ ivajya samaŸ gayaaoÊ "Aa[ Aoma saaorI ip`yaaººº maara pPpa pNa hMu dsa vaYa-naao htao %yaaro j gaujrI gayaaººº"

"Aaohººº" khI ip`yaa frI caUp qa[ ga[. "tao hvao hMu inakLMuÆ mammaI maarI rah jaotI hSao" khI ivajya ]Baao qayaao. "maoM tao tmaara GarnaI caa pIQaIººº hvao tmaaro pNa maara Garo AavavaMu pDSao." %yaaM hsamauKBaa[ bahar Aavyaa‚ "haººº haººº Ao tao hMu pNa j$r AavaISa. tmanao vaaMQaao na haoya tao." "Aro AMkla‚ SauM tmao pNaººº" "baIŸ Aok vaat Co ivajyaººº jao tmao maanavaanaa hao tao Aok rIkvaosT Co." "Aro AMkla tmaaro hukma krvaanaao haoya rIkvaosT naih." "Aro vaah‚ tao saaMBaLao maarao hukmaººº Aajo barabar Aok vaYa- baad ip`yaanaa mauK pr maoM hasya Anao AanaMd jaoyaa Co. AoTlao hMu caahu CMu ko tmao ip`yaanao maLvaa raoj Aavaao." "pPpa

Aa SaMu baaolaao CaoÆ" hsamauKBaa[naI vaatqaI ivajya malakInao baaolyaao‚ "manao tao kao[ vaaMQaao naqaIººº pNa" "pNa SaMu jonTlamaonaÆ" "pNa ip`yaanao tmaarI vaat gamaI naqaI laagatIººº" Aa saaMBaLI ip`yaa Sarmaa[nao AMdr caalaI ga[. paotanaMu tIr inaSaana pr laagyaMu Co jao[ hsamauKBaa[ Anao ivajya baMnao hsata hsata ivaKUTa pDyaa.

ivajya Anao ip`yaa lagaBaga drraoj maLvaa laagyaa. ivajyanaa khovaaqaI ip`yaa maInaabaonanao pNa maLI AavaI. maInaabaona tao sauMdr Anao sauSaIla ip`yaanao jao[ KuSa qa[ gayaa. hvao Aomanaa Anao hsamauKBaa[naa maaqaoqaI lagnanaI icaMtanaao Baar naihvat\ qa[ gayaao. ivajya Anao ip`yaanaao Aok baIja maaTo p`oma jao[ lagna hvao inaiScat j htaM. Aama nao Aama lagaBaga maihnaao vaItI gayaao.

Aok rivavaarnaI saaMjo maZnaa diryaa kaMzo baoza baoza ivajya Anao ip`yaa diryaa prqaI AavatI zMDI hvaanaao AanaMd maaNaI r(a hta. baharqaI AanaMidt doKatI ip`yaanaa manamaaM GaUGavaata diryaanaI joma ivacaaraonaa vamaL saja-[ r(a hta. 'hMu ivajyanao polaI ratnaI vaat krI d]MÆ pNa pCI Ao manao AaTlaao j p`oma krSao ko manao CaoDI doSaoÆ' AaKro ip`yaaAo ivajyanao Aa vaat krInao )dya hlakMu krI naaMKvaa inaNa-ya laIQaao. ip`yaaAo ivajyanao to idvasao AaoifsaqaI naIkLyaa baadqaI la[ paotanao baohaoSa kyaa- sauQaInaI vaat khotaM sauQaImaaM ivajyanaa manamaaM maaMD dbaavaI raKolaa ivacaarao baMQa tUTtaM joma paNaI QasaI Aavao Aoma QasaI Aavyaa. CtaM ip`yaanao baaolataM na ATkavaI. "manao baohaoSa kyaa- baad maara naraQama baaosao maara pr baLa%kar krvaa p`ya%na kyaao- Anao toj samayao %yaaMqaI psaar qatI maaobaa[la paolaIsa vaana AavaI phaoMcaI. Avaava$ makana pasao karnao pak- krolaI jao[ Anao polaa bao mavaalaIAaonao drvaaja pr ]Baolaa jao[ Aomanao SaMka jta toAao ibailDMga pasao Aavyaa Anao manao ]gaarI laIQaI.”

“baIjo idvasao haoispTlamaaMqaI hMu saIQaI Garo ga[ Anao AaoifsamaaM GaNaMu kama haovaaqaI %yaaMj raokavaMu pDyaMu Aovaa bahanaa kaZI maoM Ao vaat kao[nao krI naih, pNa tmaaraqaI Aa vaat CupavavaI yaaogya nahaotI AoTlao maoM maaru )dya hLvaMu krI naa#yaMu. hMu jaNaMu CMu Aa vaatqaI kdaca tmanao zosa phaoMcaI hSao pNa hvao AapNaa BaivaYyanaao inaNa-ya hMu tmaara pr CaoDMu CMu.” ivajya Avaak qa[ gayaao. Aa bahadur s~IAo tao paotanaI AapvaItI jNaavaI dIQaI pNa hvao Aonao paotanaI vaat koma krInao khovaI‚ Aama tao ivajya na jNaavao tao ip`yaanao Ao vaat Kbar pDvaanaI nahaotI pNa ivajya pNa GaNaa vaKtqaI )dya pr Aa Asa( baaojao la[nao frtao htao‚ AoTlao hvao vaat krvaa vagar CuTkao nahaotao.

"ip`yaa maaro pNa tnao Aok vaat GaNaa vaKtqaI khovaI htI." Aa saaMBaLI ip`yaanao kutUhla qayaMu. Ao tao ivajya hvao SaMu foMsalaao krSao Aovaa ivacaaraomaaM KaovaayaolaI htI. "ip`yaa to jo vaat krI Ao hMu pholaoqaI jaNatao htao." Aa saaMBaLI ip`yaanaI navaa[naao par na r(ao. "SaMu vaat krao CaoÆ pNa Ao Sakya j naqaI. Aa vaat maara nao GaTnaa sqaL pr Aavaola paolaIsa saIvaaya kao[nao j Kbar naqaI. pCI tmanaoººº tmanao kovaI rIto Kbar pDIÆ" AaKro ivajyao GaTsfaoT kyaao-‚ "Aa banaava banyaao %yaaro hMu %yaaM hajr htao." "SaMuÆ tmaoººº tmao %yaaMººº pNa tmao %yaaM SaMu krtaM htaÆ" "jao ip`yaa manao Kbar Co ko maarI Aa vaat saaMBaLI tnao maara prqaI maana GaTI jSaoººº kdaca tMu frI paCMu maaru maaoZuM sauwa na jaoAo. pNa hvaoo Aa vaat maaro khovaI j pDSao. hMu tnao ivanayanaI paTI-maaM maLyaao Ao pholaaMqaI j jaNatao htao. faoT-naaM rsta pr tnao pholaIvaar jao[ %yaarqaI hMu tara p`omamaa pagala qa[ gayaao. AoTlao j tarI rah jaotao GaTnaanaa idvasao savaarqaI tnao maLvaa hMu faMfa maartao htao. klaakaonaI p`itxaa baad AaKro tMu AaoifsanaI bahar AavaI %yaaro frI maarI iksmato dgaao dIQaao. tMu tara baaosanaI karmaaM baozI AoTlao hMu pNa tarI paCL ToksaImaaM Aavyaao. tmaarI karnao saumasaama galaImaaM p`vaoSata jao[

ToksaIvaaLao pNa samaŸ gayaao ko j$r kM[k garbaD Co. AoTlao AoNao manao mao[na raoD pr j CaoDI dIQaao. hMu ihMmat AokzI krI galaImaaM p`vaoSyaao nao %yaaM tara ~Na baaosa nao baIja bao pholavaanaaonao jaoyaa. paMca jNanao jao[ hMu gaBarayaao‚ manao qayaMu ko hMu vaccao pDISa tao pNa Aa paMcanao tao naih phaoMcaI Saku. AoTlao AaKro Drnaa maayaa- na CUTko maoM pICohz krIººº Aa[ Aoma saaorI ip`yaaººº pNa hMu ivavaSa htaoººº"

ip`yaa Aa AaGaat sahna na krI SakIººº "basa² hvao AagaL kaM[ na baaolata." AaTlaMu khota ip`yaa ]BaI qa[ ga[. “Aok s~I‚ jonaI pasao tmao p`omanaao Aokrar krvaa j[ rhyaa Caoººº Aonaa pr baLa%kar jovaMu ihcakarMu kR%ya qavaanaMu Co‚ Ao jaNata haovaa CtaM tmao kaM[ j na kyauÆ- iQakkar Co tmaarI madaMnagaI- pr." ivajya ip`yaa saamao AaMK na maoLvaI Sakyaao. naIcaa maaoZo AoNao paotanaao bacaava krvaa p`ya%na kyaao-. "pNaººº ip`yaaººº"

"maaro kaM[ naqaI saaMBaLvaMu. ip`yaanaI AaMKmaaM AEau AavaI gayaa. hMu tao tmaarI hMufmaaM AaKI ijMdgaI ivatavavaanaao inaNa-ya krI caukI htI. pNa tmaara jovaa Drpaok maaNasa saaqao ijMdgaI ivatavavaa krtaM hMu kMuvaarI rhovaanaMu psaMd krISa. Aaj pCI manao maLvaanaI ko faona krvaanaI ihMmat na krta." rDmasa Avaajo ip`yaa JDpBaor ivajyaqaI dUr caalaI ga[. ivajya na kaM[ baaolaI Sakyaaoººº na ]Baao qa[ paotanaa ŸvanaqaI hMmaoSaaM maaTo dUr jtI p`oyasaInao ATkavaI Sakyaaoººº iknaaranaI maaTInao GaDI bao GaDI BaoTInao paCa frI jta samaud/naaM maaojanao naIrKtao r(ao. manamaaM Aok j ivacaar caalau htaoººº ‘Ao xaNao Aa dgaabaaj mananaI vaat na maanata idlanaao paokar saaMBaLI Ao gaMuDaAao pr hMu tUTI pDyaao haot taoÆ kdaca hMu Aajo Ÿvatao na haotººº kdacaººº’

(C) 2004 Aimat prIK http://www.amittparikh.com Email: amitt.parikh@gmail.com