Cl8lŴCl8l u1AMA uALAM MS

LxCLL uAn CA8A lA ulCunAkAn
NUknAII2An 81 8AnAkI
kÞLI kkAŴ5LkCLAn
IUN 10
Ln1L8
&
Cl8lŴCl8l
CA8A ÞLnCCunAAn
AnLara clrlŴclrl LerpenLlna dalam ms
excelŦŦŦ
· S1AnuA8u
· lC8MA11lnC
· u8AWlnC 1CCL8A8
Cl8lŴCl8l LxCLL
TifIe bor
Menu
bor
FormuIo bor
TooI bor
Sel
la[ur
Cl8lŴCl8l LxCLL
· Lcju( ccc :eLcnyck . UnIuk me|ihcI
|cju( Ie(ckhi(. Iekcn kekunci CIFL ccn
cnck pcnch kcncn. UnIuk Lc|ik c:c|
Iekcn kekunci CIFL + hcme
· c(i: ccc :eLcnyck . UnIuk me|ihcI
Lc(i: Ie(ckhi(. Iekcn kekunci CIFL ccn
cnck pcnch ke ccwch. UnIuk Lc|ik c:c|
Iekcn kekunci CIFL + hcme
STANDARD TOOLBAR
Fungsi biasa butang standard tooIbar
MemuIakan dokumen baru Membuka dan mencari faiI sedia ada
Simpan fiIe dengan nama sedia ada dan di
Iokasi yang sama
Mencetak faiI
Print preview - menunjukkan dokumen
biIa dicetak
Semak ejaan, tatabahasa dan staiI penuIisan
Cut - memotong piIihan dari dokumen dan
Ietak di cIipboard
Copy - saIin piIihan ari dokumen ke cIipboard
Paste - tampaI dari cIipboard di titik
sisipan
Format painter - SaIin format dari objek terpiIih dan
apIikasi kepada objek atau teks Iain
Undo - Reverse arahan paIing akhir Redo - Reverse kesan butang Undo
Auto Sum - Menambah nombor secara
automatik dan mencadangkan juIat
nombor
Sort Ascending - Menyusun item berdasarkan
aIfabit, nombor atau tarikh dari keciI ke besar
Sort Descending - Menyusun item
berdasarkan aIfabit, nombor atau tarikh
dari besar ke keciI
Chart Wizard - Membina graf
Memapar dan menyorokkan TooI MeIukis
Zoom - Membesar dan mengeciIkan paparan
dokumen
lC8MA1lnC 1CCL8A8S
Fungsi biasa butang Formating TooIbar
Menukar font Menukar saiz teks dan nombor
MenebaIkan teks dan nombor
terpIih
MengitaIik teks dan nombor terpiIih
UnderIines teks dan nombor
terpiIih
Menjajar kiri dengan margin kiri
Mengetengah teks terpiIih Penjajaran kanan teks terpiIih
Merge and Center - Mencantum
dua atau tiga seI
Currency StyIe - Formats teks terpiIih
mengikut staiI mata wang
Percent StyIe - Formats seI terpiIih
staiI peratusan
Comma StyIe - Formats seIected ceIIs to
dispIay commas in Iarge numbers
Increase DecimaI - Meningkatkan
biIangan perpuIuhan seIepas titik
Decrease DecimaI - Mengurangkan
biIangan perpuIihan seIepas titik
perpuIuhan
Mengurangkan indent dari titik
henti tab
Menambah indents paragraf terpiIih dari
titik henti tab
Menambah dan menhapus
sempadan sekeIiIing teks dan objek
MenghiIit teks
Memformat warna teks
u8AWlnC 1CCL8A8S
Fungsi biasa butang Drawing Toolbar
Menu dengan piIihan aIatan meIukis Mengubah penunjuk kepada anak panah
Memutar objek terpiIih ke mana-
mana kedudukan
Menu dengan peIbagai bentuk auto
MeIukis garisan. Tekan kekunci Shift
untuk membuat garis Iurus
Memasukan garis berkepaIa panah dengan
menyeret dan Iepas
MeIukis rectangIe dengan kIik dan
seret. Tekan Shift untuk meIukis
Meukis ovaI dengan kIik dan seret. Teka
kekunci Shift untuk meIukis buIatan
MeIukis text box dengan kIik dan
seret
Kesan teks dengan WordArt
Menambah,mengubah-suai dan
menghapus warna pada objek
Menambah, mengubah-suai dan menghapus
warna garis
Memformat warna teks dengan
mengkIik
Menukar ketebaIan garis
MemiIih staiI garis putus-putus
MmiIih staiI anak panah; meIetak da an
bentuk kepaIa panah
Menu piIihan bayang Menambah kesn 3-D pada rectangIe dan ovaI
C/F/ FENGGUN//N
EXCEL
MLMASuk uAn MLnCLul1 uA1A
Memasukkan uaLať
· kllk pada sel A3 dan Lalpkan 1lnaŦ1(ÞerhaLlkan
lnpuL daLa munncul dl dua LempaL lalLu sel
akLlf dan bar fomula ) dan 1ekan LnLer ( Salln
kandunaan sel A3 hlnaaa A9 )
· kllk pada sel A3 semula dan leLakkan kursor
pada pemeaana fllLerţ kllk dan sereL hlnaaa ke
A9
MLMASuk uAn MLnCLul1 uA1A
· Þaparan anda akan kellhaLan seperLl ťŴ
MLMASuk uAn MLnCLul1 uA1A
· Masukkan perkaLaan !umlah pada sel A10 dan
C4
· kllk pada sel A1 dan Lalpkan La[uk ť ?uran khas
SekŦ MenŦ 888 2000
· 8lokkan sel A1 hlnaaa C1 ţdan kllk pada
buLana cenLre across Ŷ 1a[uk ada akan LerleLak
dl Lenaah selŴsel vana Lelah dlcanLumkanŦ
MLMASuk uAn MLnCLul1 uA1A
· lslkan daLaŴdaLa berlkuL dl selŴsel vana
dlnvaLakanť
85 12 86 42 87 32 88 45 89 46
C3 43 C6 64 C7 73 C8 98 C9 78
u3 13 u6 63 u7 78 u8 78 u9 78
L3 32 L6 74 L7 63 L8 78 L9 98
l3 43 l6 63 l7 78 l8 63 l9 78
MLMASuk uAn MLnCLul1 uA1A
pada se B4, tean e:nc Sh1t
dan pada B10. Anda aan b4
sat: renj se. Seepas t: pada
4n Centre
Ì4n Merge
and Center
MLMAnlÞuLASl uA1A
!h 1 se ÷anda per: pada se terseb:t
· !h sat: renj se ÷ pada se ( pastan :rs4r symb4 .
· Heret tet:s e anan, ebawah ata: e atas.Anda j:ga b4eh memh sat:
renj se dengan cara pada se m:a renj ,samb tean e:nc sh1t
pada se terahr renj.
· !h sat: aj:r, anda per: pada j:d: aj:r
· !h sat: bars- pada j:d: bars
· !h beberapa se berasngan ÷ tean CTRL (jangan epas pada se
berenaan
· T:gasan :
· pada se B4 seret e G4, g:na h:r:1 ÌTALÌ
· pada A5 seret e G10, ph CENTRE
· !h sat: heaan erja ÷ b:tang seect
MLMAnlÞuLASl uA1A
ConLohť
· kllk pada sel 84 sereL ke C4ţ auna huruf l1ALlk
· kllk pada A3 sereL ke C10ţ plllh CLn18L
· kedudukan uaLa ť kllk pada A4 dan sereL sehlnaaa C10ţ
· kllk pada menu ed|tţ plllh CU1 ţ perhaLlkan bahaalan
daLa dlkellllnal oleh aarlsan puLus berkedlpŦ
· kllk pada sel P3 ţLekan enLer ( [adual anda Lelah
dlplndahkan ke LempaL baru )
· unLuk kemball ke LempaL asalţ plllh buLana °do
·
·
MLnAM8AP 8A8lS
· k||k pada [d| bar|s 2 da° seret ke bar|s
3ţkedaŴda bar|s |t te|ah d|b|okţ k||k me°
|°sert da° k||k pada kCW5Ŧ A°da aka°
tambah da bar|s °tk d|maskka° ta[k
tambaha°Ŧ
· D| se| A2 ta|pka° 5e|a°–or Dar| Lhsa° da° d|
se| A3 ta|pka° Þe°ata 1ah° 2006Ŧ
MLnAM8AP 8A8lS MLnCCunAkAn
WC8kSPLL1
MLnAM8AP 8A8lS MLnCCunAkAn
WC8kSPLL1
· unLuk menambah worksheeL Ŷ kllk pada
menu |°sert Ŷkllk worksheeL akan dapaL
Lambah saLu helalan worksheeL
· unLuk hapuskan worksheeL Ŷ kllk pada 1ab
5heet 2 dan 5heet 3 Ŵ kllk ed|t plllh
de|etedţkllk ok
MLn?lMÞAn WC8kSPLL1
· k||k pada me° Ŷ I||e p|||h 5ave as
· kotak d|a|o– save as aka° m°n|
· 1a|pka° |at|ha° 1 da|am kotak f||e °ame Ŷk||k
5ave
· Ia|| d|s|mpa° da|am fo|der M Donme°t
MLnu1uÞ lAlL uAn 8L8PLn1l
· kllk menu I||e Ŷplllh C|ose
· kllk menu I||e plllh Lx|t
MLnCCunAkAn lC8MuLA
Iorm|a matemat|k /stat|st|k
d|–°aka° °tk me|aksa°aka°
operas| matemat|k sepert| namprţ
to|akţ darabţ baha–| da° pe|ba–a|
operas| stat|st|ka| a°– |a|°ŦDa|am
exne|ţ sema form|a d|m|aka°
de°–a° % ƹ %
MLnCCunAkAn lC8MuLA
MLnCCunAkAn lC8MuLA
÷ k||k pada se| G7 °tk dapatka° [m|ah kt|pa° ra° khas
1|°–kata° 1Ŧ Lxne| aka° [m|ahka° °omborŴ°ombor d| da|am
set|ap se| sepert| ber|ktť
÷ ƹ87+C7+D7+L7+I7 da° 1eka° L°ter A1AU 1a|pka°
ƹ5UM%87ťI7% da° 1eka° L°ter
÷ A°da [–a bo|eh me°––°aka° f°–s| atosmŦ Cara°aţ
h|–h||–htka° re°[ G7 h|°––a G11ţ k||k pada |ko° atosm %
%Ŧ A°da aka° dapat| [m|ah senara otomat|k tersed|a d| re°[
G7 h|°––a G11Ŧ Cba dapatka° [m|ah °tk re°[ 812 h|°––a
G12Ŧ
MLnCCunAkAn lC8MuLA
Þlllh funasl SuM unLuk dapaLkan [umlah
MLMlC8MA1 lAlL
MEMFOkMAIKAN FAIL
· c(mcI ccIc cenccn ci(i mcIcwcnc {cu((ency)
· |ckkcn {hich|ichI) :emuc cIcu ycnc ckcn cifc(mcI cenccn
mcIcwcnc.
· Seki(cnyc :ymLc| mcIcwcnc cncc ic|ch $. ccn cncc incin menukc(
kepccc FM cncc kenc |ckukc ycnc Le(ikuI:
· K|ik LuIcnc $IAkI, pi|ih Contro| Fone|. k|ik keg|ono| ond Longuoge
Opt|on. pi|ih custom|ze. pi|ih Currencv. kemucicn Icipkcn FM cc|cm
kcIck Currencv $vmbo|s.
MEMFM/I SEL
· UnIuk memfc(mcI :e| cncc pe(|u Lckkcn :e|-:e| ycnc Le(kenccn.
CcnIchnyc cncc incin ccnccnckc hu(uf unIuk |cLe| Jcn hinccc
Jum|ch iciIu :e| hinccc G7. |ckkcn :e| I(:eLuI. k|ik kcncn IeIiku:.
pi|ih Formot Ce||s. Fi|ih A||gnment. ULch Degree
MLMlC8MA1 lAlL
MLMlC8MA1 lAlL
MLMlC8MA1 lAlL
Menyan sat: heaan erja
pada seIect aII heaan, pada copy, Tab Sheet 2 dan paste
1PAnk ?CuD@,,, O

-.

D-- -D @ 9 D- -@ .

& .

 .

 .

9-D-- .

@@- W J-@ .°ff n n ½ °°– ff¯ ¯¾ n W @- W .

.

 .

O.

-.7 %44-. %90-.7 472:.7 f©  .7 03: -.

.

 .

O.

3.30:3.30:3.9 -.3 &39: -.. %#/.%#/.:7 . &39:20.78. 5.3 0:3.3.3. 90.78907.7 90. %# 420 W .7 90.9 .3 0:3. W .3 ./. . &39: 20.3 . ..8.3. 90.5. &39:-.8./.3.3.0/.3.80-. 80-.%# 420 .:7 907.

/.3 09.8.3 9.9. :9 20249435.3 .03/3 03:8:3 902 -07/.3%440:8 # 02-:./.9/.-9 342-47 .3 &3/4 $4798.3/.7/ !.7/ 472.3 #0/4 #0.7 -08. 7.3203.890 9.:942..7 0.3 &3/4 #0.8 05.09.3 5./.3 /4:203 -.0 203:3:.3/ 4.7 .3.35.3 /4:203 .8./.342-4780.35. 80/.5.7.3907 $.: 908 ./.8.3 .3.7/4:2030... .3 45 8.-:9.: 9.1 442 02-08.7.9/..-9 342-47 .80/.389.09. 0 -08.7/.7 1.9.. 03.0780.7.7 /.32030.-.5-4. /.5-4.7/944-.5-4.2.7 .03/3 03:8:3 902-07/.7: $25..3.3 -:9.503:8.9.2.38.7/.3 1472.8.310/03.389.7 /. $02.3 .7 0 0.1.3/.1.7 02:.7// 99 885..../.9.0.95. /.79.7 :94$:2 03.7.25./.3/4:203 -.7/ 02-3. 02..5.$%#% :38-.9 342-47 $47908./. 1.2-. 4-0 .3:.7 4-0 9075 /.: 9.8.5.3203.078008.7. !739570.7/4:203/.3203474.33.

3 5075::.9 .3 03./.33/039/..3 3.93%44-.3 8005.3.2./.039908 .7 990399.9.39089075 :7703.799 0399.703:2-078 0..9089075 070. 033. 2.737 !03.8 99 5075::.73.3.3342-47 9075 &3/07308908/.3.39:2 /:.$90 472.908/.3203.2-. 908 03:.3/03985.3342-479075 03.70.800.5:8 8025..507. .2.34-0 021472...2-.8.77/03.3.9:8.71439 030-.78..422.039$90 472.98809075 89.3 -.3/03907 03.98800.70.38003908/.-:9.3.9.:9.@-@ :38-.3472.80 !07. 03:7.7.0894 /85..7.908/.98908 9075 203:9 89.3 -.800.32.7 03:.3342-47 039.3 8005.83.3 422.$90 472.3 5075:.03.9.3342-47 9075 030903.3908/.8 99 03:7.3.19075/.90/.7.

/03..5.2-..37. 8:.78 :7:8 0:870.3.-:9.../.3 0:8 .9.8:. 0:3.3 908 /03../.305. /.9.74-0907502.8 0:84.8.3/.3 2030709/.3-.3.73.3 %0.2009.78-0705.3 03:-.3. 8:. 083 5.3 0:3.3.78.3 4..:94 02.350-.3%44-. 2.3.78 03:./.30/.2-.5:8.J-@ :38-..0/:/:. .785:9:8 5:9:8 03:5.3 -039:05..5.7 03:/03./03.3/..2-.3 80709 03. 203:-.3$19:39:20:8 0:8909-4/03.-039:. 03.3 08.3 203 0289.320:8 02:9.9 .78 289.73..73.3 203.5.380709 %0. 70.3 47/79 03. $19:39: 20:8 -:.5.908/03.5:8 .3./. $19 :39: 202-:.3.3 80709 %0.9./.3.30/03. 03:/03.3. .5.3 ...9.35.9.3 203.3/.3.4-0 021472. 203:-.7 090-.503:3:05.

#!& .

.D-.-@@ .. ¯f¾f°ff W ½f f¾ f°f½f°@°– %9 ff° °½ ff¯°°n f ¯½ff¾ f€ f° f€¯f% f°@ f°° %f° f° °–f°¾ °––f% W ½f f¾ ¾ ¯f f° ff°¾ ½f f½ ¯ –f°–€  f°¾ °––f  .

.-@@ W 9f½ff°f° fff° ff°¾ ½ ..D-.

..D-. °  W f°¾ °––f f°½f f f°–n ° fn¾¾ @f©f fff° f °–f¾ ¾ f°– f nf°¯f° .-@@ W .f¾f°½ fff°¯f½f f¾ f° W ½f f¾ f°f½f°f© f°f¾  .

.D-..-@@ W ¾f° ff ff ¾ ¾ f°– °fff° .

     .

     .

     .

     .

     .

$19 /.3-4 8.. 3/.-@@ 43070 .. 4303970 ..3/03907 5.89:5..9:70380 $005./.D-./.30:3.35.80 90./.

3%# .9:70380 5../.:0.507:5..802:.80-07./.-402028.78 5..507:5.80907.:.80807090 :3.3/.:/:-.307.78 W !-0-07.8.3 90.8090780-:9 W !8.-9D@ !80 .703 8.8 5.8 3/.9:.305.80 -0703.3 0-.9 .3800.9:0.:/:.9..807090 5%# W !8.9.:7 W !8.30:3.9:-.3 W 5.819 5.80 5./..9: 70380/03./.3.:7:1% W 5./.3/.3.5./.83../.89.2-90.3:784782-4 W 0709909:80. -:9.5.7703 W !8.3.3 W %:./../.7.:7 .

..-9D@ .

° W ½f f¾ ¾  –°f€@ W ½f f¾  ½.

-@ W  f°ff ½f f f°¾ ¾ °––f W ½f f¯ ° ½.

D@ ½ ff° ff–f° ff °– –f¾f°½¾ ½ W ½f f¾  f° ° %©f ff° f f ½° ff° ¯½f f% W D° ¯ f ¯½ff¾f ½ f°–° W W .

-.  W ½f f© f¾ f°¾  f¾  f f f¾ f  ¯ ° °¾ f°½f fJ ° fff° f¯ f f f¾° ¯f¾f°f© f¯ ff° W ¾ f½f° f°–f¾f° f° ¾ f½f°9 °ff@f° ..

-.-D-- J@ .. .

-.-D-- J@ W D°¯ °f¯ f¾ ½f f ¯ °°¾ ¾ ff° f½f f¯ f¾f ff°¾ W D°f½¾f°¾ ½f f@f  f°  ½  . ..

9-J@ W ½f f¯ ° ½f f¾ W f f–¾f f¾ff°¯°n W @f½f°ff° ff¯f€ °f¯  f W f ¾¯½f° ff¯€ .n¯ ° ..-.

.-D@D9- -@ W ¯ ° ½.

¾ W ¯ ° ½ .

D ¯f ¯f ¯f $¾f¾ –°ff° ° ¯ f¾f°ff° ½ f¾ ¯f ¯f ¾ ½ nf¯½ f ff ff– f° ½ f–f ½ f¾ ¾f¾f f°– f° ff¯ n ¾ ¯f €¯f ¯ff° °–f° % % ..-D--.

.-D--.D .

.-D--.D ½f f ¾  ° f½ff° ©¯f ½f° f° f¾ @°–ff° n ff° ©¯ff° °¯ °¯  ff¯ ¾ f½ ¾ ¾ ½  +.

+++ f° @ f° ° @D @f½f° D.% % f° @ f° ° ° f ©–f  ¯ °––°ff° €°–¾ f¾¯ .

ff°f ––f° °© °––f  ½f f ° f¾¯ % % ° f ff° f½f ©¯f ¾ nff ¯f ¾ f  °© °––f .

 f f½ff° ©¯f ° °© °––f .

° f½ff°©¯f .-D--..D 9€°–¾D.

3.:7703./.9.3/...507:-4.3$%#% 543974!...3 43943.2 49.3 9 802:.9/03.9. W 4.3/... 02:/.3.33.3/.72.3/..3809780-:9 ..:.9.9:803.3:.3 W $07.33.#.@ #% W 472.0700 .03..3/..9/.-0..:89420 5:7703.0 5943 5.7 05..5.:7:1:39:.30 #043.3.3-07:9 W -:9.:7703.33203:.:.3/1472. 4.3/.43/43.908 !32039 &-.3#/.3..3.39.9.380 80.3 .3 2.9..82-42.../03.980.3-0703..3.$2-48 #%$ W &39:2021472. :2.3909:8 5472. /.

@ ....

...@ .

9.890 .38../.307.0.45 %....9:0..-$009 /.800.3 5.35..@ 03./. 5.

@-D .