บันทึกข้อความ

สำานั กวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-5391-

6741-2
ที่ ศธ

5905/

วันที่

เรื่อง

ขอลา กิจกรรมนำ าปลดนั กศึกษาวิชาทหารชัน
้ ปี ท่ี 3

เรียน

อธิการบดี

พฤศจิกายน

2553

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำาหนดให้มการจั

ดกิจกรรม มหกรรมกีฬา
วิชารวมใจ สานสายใยแดง-ทอง ลำาดวนเกมส์ ครัง้ ที่

9

ประจำาปี การศึกษา

2553

9

สำานั ก

ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่จัด

เป็ นประจำาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และความเป็ นนำ้ าหนึ่ งใจเดียวกัน
ของทุกสำานั กวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั ้น
ดังนั ้น นายชยังกูร เกียรติกุลกำาจร นั กศึกษาชัน
้ ปี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัสนั กศึกษา
ปลดนั กศึกษาวิชาทหารชัน
้ ปี ท่ี

3

5331305006

ในวันศุกร์ท่ี

26

ธันวาคม

1

สำานั กวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงจำาเป็ นอย่างยิ่งที่จะขอลา กิจกรรมนำ า

2553

ตัง้ แต่เวลา

13.00 น.

เป็ นต้น

ไป เพื่อมาร่วมกิจกรรมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ในนามของสำานั กวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานมหกรรม
กีฬา

9

สำานั กวิชารวมใจ สานสายใยแดง-ทอง ลำาดวนเกมส์ ครัง้ ที่

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9

ประจำาปี การศึกษา

2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ……………………………………….

(

นายชยังกูร เกียรติกุลกำาจร )

นั กศึกษาวิชาทหารชัน
้ ปี ท่ี 3

……….

ลงชื่อ………………………………

(
อาจารย์...............)
อาจารย์ท่ีปรึกษา

………….

(

. .

ผศ ดร

)

พรรณฤมล เต็มด ี

รักษาการแทนคณบดีสำานั กวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ……………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful