เผยชื่อเครื่องสําอาง 26 ยี่หอลาสุดพบสารหามใช เตือนระวังหนาพัง

อย. ประกาศรายชื่อเครื่องสําอางอีก 26 ยี่หอที่ตรวจวิเคราะหพบสารหามใชกรดวิตามินเอ ปรอทแอมโมเนีย และ
ไฮโดรควิโนน เตือนระวังอยาซื้อมาใช อาจทําใหแพ ระคายเคือง ถึงขั้นเสียโฉมได
ภก.วัฒนา อัครเอกฒาลิน ผูอํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย เปดเผยวา
สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี ไดออกเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องสําอางตามแหลง
จําหนาย เชน หางสรรพสินคา รานคา และแผงลอยตาง ๆ สงตรวจวิเคราะหหาสารหามใชที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ซึ่งในป
งบประมาณ 2551 นี้ อย.ไดประกาศผลการตรวจวิเคราะหเครื่องสําอางที่พบสารหามใชไปแลว 13 ยี่หอ และในครั้งนี้ไดตรวจ
พบเครื่องสําอางมีสารหามใชเพิ่มอีก 26 ยี่หอ โดยตรวจพบกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ ปรอทแอมโมเนียหรือสาร
ประกอบของปรอท และไฮโดรควิโนน ซึ่งสารหามใชทั้ง 3 ชนิด ทําใหเกิดการแพ ระคายเคือง และเปนสาเหตุทําใหหนาพังได
จึงขอเตือนประชาชนอยาซื้อมาใชเด็ดขาด สําหรับรายชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดมีดังตอไปนี้
เครื่องสําอางที่ตรวจพบกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ ไดแก (1) Freshxeena Night Cream วันที่ผลิต 2006/11/27
(2) ไวทเทนนิ่งครีม ROBISIS Whitening Cream Night Cream วันที่ผลิต 2007/02/27
เครื่องสําอางที่ตรวจพบปรอทแอมโมเนียหรือสารประกอบของปรอท ไดแก (3) KAILI LOVELY M (4)
MINGCHEN DAY CREAM WHITENING CREAM ฉลากระบุผลิตในประเทศไตหวัน เลขที่ผลิต 6268001E (5) Plsi
Whitening Day Cream เลขที่ผลิต 6268001∃ (6) บาชิ ครีมกลางคืน ผลิตโดยบริษัท หวยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค ประเทศจีน นํา
เขาโดยบริษัท ไจโอ นูโอ อินเตอรเนชั่นแนล ไทยแลนด วันที่ผลิต 2007/03/21 (7) ไวทเทนนิ่งครีม ROBISIS Fade-out Cream
Day Cream วันที่ผลิต 2007/02/27 (8) Silver Angel Face Day Cream และ (9) Gold Angel White Night Cream ผลิตโดย
รานคิงสเฮิรบ 325/20 ม.5 ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน จัดจําหนายโดยบริษทั คิงสเฮิรบ มารเก็ตติง้ จํากัด เลขที่ผลิต 895 วันที่
ผลิต 21-08-50 (10) ครีมชาเขียว DR. Japan ผลิตโดยบริษัท โอเรียวชา(ประเทศญี่ปุน) จํากัด จัดจําหนายโดยบริษัท บีแอนด
บี คอสเมติก จํากัด (11) ครีมสมุนไพรขมิน้ M&G ผลิตโดยบริษัท เอ็มแอนดจี คอสเมติกส จํากัด 58 ม.5 กระทุม แบน สมุทรสาคร
(12) ชิชาเดะ ครีมหนาขาวโสมผสมไขมกุ ญีป่ นุ ผลิตโดย ชิชาเดะ โตเกียว คอรเปอเรชั่น 548-4212 โตเกียว ประเทศญี่ปุน นําเขา
โดย บริษทั เจเมด อิมพอรต จํากัด (13) ครีมสมุนไพรโสมจินเหมย
เครื่องสําอางที่ตรวจพบไฮโดรควิโนน ไดแก (14) DR’s Secret 3 skinlight ฉลากระบุผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
เลขที่ผลิต 0626401 (15) เลนาว ครีมบํารุงผิวหนากลางคืน วันที่ผลิต 2 พ.ค. 2550 (16) โลชั่นปรับสภาพผิวเอสจี (ขายพรอมมุยลี
เฮียงครีมทาสิวฝา) ผลิตโดยบริษัท บูมบิซิเนสส จํากัด 59 ถ.โรจนะ ม.9 ต.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา เลขทีผ่ ลิต 01 วันทีผ่ ลิต
12/01/49 (17) ครีมฝาเมลาแคร เลขที่ผลิต 592 วันที่ผลิต 05/08/06 และ

ไดประกาศไปทั้งหมด ผูบริโภคสามารถตรวจสอบ รายชื่อไดที่ www. คอสเมติคส จํากัด 34 ยุคล 1 สวนมะลิ กรุงเทพ (19) มิสเดย ครีมแกฝาใชกลางคืน (ขายพรอมมิสเดย ครีมแกสิว ใชกลางวัน) ผลิตโดย บริษัท เนเจอรเฮิรบ จํากัด 1218/89 ม.go.ซี.fda.18 บางกะป กรุงเทพฯ (24) โลชั่นวินเซิรฟ ลด ฝา-กันแดด (หอดวยพลาสติกใสไมมีสี รวมกับครีมวินเซิรฟและสบูสมุนไพรทองพันชั่งผสมมะขาม) วันที่ผลิต 0250.วัฒนา อัครเอกฒาลิน ใหขอสังเกตวาเครื่องสําอางที่พบสารอันตรายมักใหรายละเอียดบนฉลาก ไมครบถวน เชน ไมระบุแหลงผลิต ครั้งที่ผลิตและวันเดือนปที่ผลิต การเลือกซื้อจึงควรระมัดระวัง และควรสังเกตฉลากเปนลําดับแรก ฉลากที่ ถูกตองจะตองเปนภาษาไทย มีขอความบังคับครบถวน ไดแก ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ สวนประกอบ วิธีใช ชื่อที่ตั้งแหลง ผลิต วันเดือนปที่ผลิต และปริมาณสุทธิ การซื้อควรซื้อจากแหลงที่นาเชื่อถือ ไมควรซื้อเพราะคําโฆษณา สําหรับรานคาที่ซื้อ เครื่องสําอางมาขาย ขอใหซื้อจากผูที่มีหลักแหลงนาเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อที่ตั้งของผูขายอยางชัดเจน หาก เจาหนาที่ อย.…/2 -2(18) โลชัน่ กันแดด-กันฝา เมลาแคร ผสมวานหางจระเข ผลิตโดย บริษัท บี.6 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต 0009 วันที่ผลิต 20 ตุลาคม 2549 (20) 3 ทรีเดย ไบรเทน แอนด รีไวเทน ครีมลดริ้วรอยหมอง คล้ํา-ฝา (บรรจุรวมกับ 3 ทรีเดย โลชั่นปองกันแสงแดด-ฝา ในกลองกระดาษสีดํา-ขาว) เลขที่ผลิต 010610 และ 010703 วันที่ ผลิต 27012005 (21) 3 ทรีเดย ไบรเทน แอนด รีไวเทน โลชั่นปองกัน แสงแดด-ฝา (บรรจุรวมกับ 3 ทรีเดย ครีมลดริ้วรอย หมองคล้ํา-ฝา ในกลองกระดาษสีดํา-ขาว) เลขที่ผลิต 010610 และ 010703 วันที่ผลิต 27012005 (22) 3 ทรีเดย ไบรเทน แอนด รีไวเทน โลชั่นปองกันแสงแดด-ฝา (บรรจุรวมกับ 3 ทรีเดย ครีมลดริ้วรอยหมองคล้ํา-ฝา ในกลองกระดาษสีขาว-ฟาเหลือง) เลขที่ผลิต 010610 วันที่ผลิต 27012005 (23) 3 ทรีเดย เนเชอรัล โลชั่นปองกันแสงแดด-ฝา (บรรจุรวมกับ 3 ทรีเดย เนเชอรัล ครีมทาสิว สูตรขาวเนียน ในกลองกระดาษสีขาว-ฟา-เหลือง) เลขที่ผลิต 010611 และ 010704 วันที่ผลิต 28012005 โดยลําดับที่ 20 – 23 ผลิตโดยบริษัท ทรีเดย (ประเทศไทย) จํากัด 872/1084 ม.th คลิกไปที่ “กลุมควบคุมเครื่องสําอาง” และ “เครื่องสําอางอันตราย” ซึ่งจะมีทั้งชื่อเครื่องสําอางพรอม รายละเอียดและรูปภาพแสดงไว กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 30 มกราคม 2551 ขาวแจก 26/ปงบประมาณ 2551 .moph.18 บางกะป กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต 010609 วันที่ผลิต 28012005 เครื่องสําอางที่ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก ไดแก (26) DR’s Secret 4 skinrecon ฉลากระบุผลิตใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ผลิต 0604402E ภก.ไปตรวจและผูขายไมสามารถนําหลักฐานการซื้อขายมาแสดงได ผูขายจะตองมีความผิดเชนเดียวกับผูผลิต สวน บทกําหนดโทษ ผูผลิตเพื่อขาย ผูนําเขาเพื่อขาย และผูขายเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยจะตองถูกระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับรายชื่อเครื่องสําอางมีสารหามใชที่ อย. 12/49 และ 04/50 ผลิตโดย บริษัท ฟรีเวย บิวตี้ จํากัด 21/217 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ (25) พรีม โลชัน่ ปองกันแสงแดดฝา (ขายพรอมครีมทาสิว สูตรขาวเนียน บรรจุในกลองกระดาษสีชมพูขาว) ผลิตโดยบริษัท พรีเม กรุป จํากัด 872/1084 ม.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful