You are on page 1of 9

Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP

)

RANCANGAN TAHUNAN
~ PENDIDIKAN SENI VISUAL ~
TAHUN 4

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

1
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Memperkenalkan jenis-jenis dapat : Rujukan :
Tajuk : Tumbuhan cetakan. Buku Sumber
d. Memperkenalkan tenik Pendidikan
Aras 2 cetakan dalam menggambar. Seni KBSR
(Membuat gambar 1. Menghasilkan dan memasukkan e. Menyedari wujudnya pelbagai Huraian
secara cetakan dari cetakan dalam gambar (ICT) bahan dipersekitaran yang Sukatan
pelbagai bahan.) boleh digunakan sebagai Pelajaran
cetakan. Modul
Pendidikan
Seni Visual
PPK 2002

2
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Melihat dan berbincang dapat : Rujukan :
Tajuk : Haiwan berkenaan hasil cetakan stensilan. Buku Sumber
3 (Menghasilkan Aras 2
a. Memperkenalkan teknik
cetakan dalam menggambar.
Pendidikan
Seni KBSR
gambar haiwan 1. Melukis dan menebuk gambar b. Menyedari wujudnya pelbagai Huraian
dengan teknik binatang (ICT) bahan dipersekitaran yang Sukatan
stensilan.) boleh digunakan sebagai Pelajaran
Aras 3 cetakan. Modul
1. Memilih teknik cetakan mudah Pendidikan
seperti : Seni Visual
Stensilan PPK 2002
Capan
Percikan
Gosokan

Aras 4
1. Mempamerkan hasil kerja.

4
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Memahami benda-benda di dapat : Rujukan :
Tajuk : persekitaran. Buku Sumber
Pemandangan a. Mempertingkatkan Pendidikan
Aras 2 kemahiran tentang olahan Seni KBSR
(Membuat gambar 1. Melukis pemandangan yang warna. Huraian
dengan teknik catan) menampakkan objek yang jauh b. Memahami warna dan konsep Sukatan
dan dekat (ICT) perspektif (saiz objek dekat Pelajaran
dan jauh) Modul
Pendidikan
Seni Visual
PPK 2002

1
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

5
Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
1. Membuat beberapa cetakan jari dapat : Rujukan :
Tajuk : Flora dan pada permukaan kertas. Buku Sumber
6 Fauna
Aras 2
a. Mempertingkatkan
kemahiran kawalan otot dan
Pendidikan
Seni KBSR
(Membuat gambar 1. Memberi tema tertentu seperti : jari dalam menghasilkan Huraian
dengan cetakan jari) Ibu dan anak ayam gubahan. Sukatan
Bunga dan alam fantasi b. Menunjukkan daya kreativiti Pelajaran
dalam penghasilan gubahan. Modul
Aras 3 c. Menimbulkan keseronokan Pendidikan
1. Membuat kemasan pada hasil menghasilkan karya. Seni Visual
kerja – membingkai. PPK 2002

7
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menunjukkan contoh-contoh corak dapat : Rujukan :
bebas. Buku Sumber
Tajuk : Corak a. Menghasilkan corak dengan Pendidikan
Bebas Aras 2 menggunakan pelbagai Seni KBSR
1. Membuat reka corak bebas teknik. Huraian
(Menghasilkan corak dengan menggunakan kertas b. Membuat corak di atas kertas Sukatan
dengan warna. warna. Pelajaran
menggunakan Modul
pelbagai teknik.) Aras 3 Pendidikan
1. Menampal hasil corak pada kertas Seni Visual
lukisan (TKP) PPK 2002

Aras 4
1. Mempamerkan hasil kerja.

8
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menunjukkan beberapa contoh dapat : Rujukan :
corak secara stained glass. Buku Sumber
9 Tajuk : Flora dan
Fauna Aras 2
a. Menyedari teknik stained
glass dapat digunakan untuk
Pendidikan
Seni KBSR
1. Menekap dan melukis gambar kerja-kerja hiasan. Huraian
(Menghasilkan corak yang disediakan oleh guru. b. Menekap dan melukis Sukatan
dengan gambar. Pelajaran
menggunakan teknik Aras 3 c. Meningkatkan kemahiran Modul
stained glass.) 1. Memotong, menebuk dan dalam pembahagian ruang, Pendidikan
menampal corak pada stained memotong, menebuk, Seni Visual
glass. menggunting dan menampal. PPK 2002

Aras 4
1. Mempamerkan hasil kerja dan
menggunakan hasil kerja untuk
hiasan objek seperti terendak
lampu, kekisi dan sebagainya.

2
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

10
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Menunjukkan contoh bentuk- dapat : Rujukan :
bentuk geometri (BCB). Buku Sumber
11 Tajuk : Corak
Geometri Aras 2
a. Meningkatkan kemahiran
dalam penggunaan tekapan.
Pendidikan
Seni KBSR
1. Menggambar berdasarkan idea b. Menghubungkaitkan corak Huraian
(Menghasilkan corak Melakar berbagai bentuk geometri dengan benda di persekitaran. Sukatan
dengan menggubah pada kertas tebal untuk dijadikan c. Menggunakan bentuk Pelajaran
arah acuan tekapan) acuan. geometri bagi menghasilkan Modul
corak. Pendidikan
Aras 3 d. Meningkatkan kawalan Seni Visual
1. Memotong lakaran bentuk psikomotor. PPK 2002
geometrid an menandakan titik
pusat bagi kertas acuan yang
dibuat.

Aras 4
1. Meletak kertas acuan dan
memusing untuk menukarkan
arah.

Aras 5
1. Mewarnakan corak yang terhasil.
2. Mempamerkan hasil kerja.

12
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Memerhati dan mengkaji jenis dapat : Rujukan :
sayuran yang mempunyai lapisan Buku Sumber
Tajuk : Kertas kelopak. a. Menyedari terdapat pelbagai Pendidikan
Pembalut Hadiah jalinan pada keratin rentas Seni KBSR
Aras 2 sayur-sayuran. Huraian
(Menghasilkan 1. Memotong sayuran dengan b. Menghasilkan kemahiran Sukatan
kertas pembalut pelbagai cara seperti : memotong dan membuat Pelajaran
hadiah secara capan Menegak capan. Modul
menggunakan sayur- Melintang c. Menghasilkan corak dengan Pendidikan
sayuran.) pelbagai susunan, seperti : Seni Visual
Aras 3 Separuh jatuh PPK 2002
1. Membuat corak dalam pelbagai Orgee
susunan seperti : Balikan dsb.
Selang-seli
Berjalur / susunan berjidar

Aras 4
1. Mempamerkan hasil kerja.

13
Membuat Rekaan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
dan Corak 1. Memerhati dan mengkaji sumber dapat : Rujukan :
alam untuk mendapatkan idea, Buku Sumber
14 Tajuk : Hidupan
Air
seperti – karangan laut. a. Menghasilkan corak melalui
olahan motif.
Pendidikan
Seni KBSR
15 (Memperkanalkan
Aras 2
1. Membuat lakaran (stylization)
b. Menyusun olahan motif pada
keratin lukisan dan mewarna
Huraian
Sukatan
cara mencipta motif rupa benda alam yang dipilih. dengan pensil warna. Pelajaran
berdasarkan sumber c. Memilih olahan motif yang
alam..) sesuai dan disusun untuk
diwarnakan.

3
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 3 d. Mewarna olahan motif yang
1. Menyusun dan mewarna – untuk telah dipilih. Modul
pemilihan motif yang sesuai. e. Menampal pada kertas atau Pendidikan
tin. Seni Visual
Aras 4 PPK 2002
1. Menyusun olahan pada kertas
lukisan.
2. Mewarna dan menampal pada
kotak atau tin.

Aras 5
1. Mempamerkan hasil kerja.

16
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Memperlihatkan jenis-jenis dapat : Rujukan :
binaan 3D seperti pasu, kerusi Buku Sumber
17 Tajuk : Arca dan lain-lain. a. Memperkembangkan daya
kreativiti.
Pendidikan
Seni KBSR
(Menghasilkan arca Aras 2 b. Mempelbagaikan penggunaan Huraian
dari bahan kutipan.) 1. Memilih bahan yang sesuai di jenis bahan dalam ciptaan Sukatan
persekitaran untuk binaan arca. c. Memupuk sikap bekerjasama. Pelajaran
d. Memperkembangkan Modul
Aras 3 pemahaman tentang bentuk, Pendidikan
1. Membuat binaan arca dengan ruang dan imbangan. Seni Visual
pelbagai cara seperti : PPK 2002
1. Cantuman
2. Ikatan
3. Selitan
4. Potongan

Aras 4
1. Mempamerkan hasil kerja.

18
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Berbincang mengenai contoh dapat : Rujukan :
mobail – menerangkan tentang Buku Sumber
19 Tajuk : Mobail imbangan, pergerakan dan lain-
lain (TKP)
a. Memperkembangkan daya
kreativiti dalam binaan.
Pendidikan
Seni KBSR
(Menghasilkan b. Meningkatkan kesedaran Huraian
mobail dengan Aras 2 hubungan antara bentuk, Sukatan
teknik stained glass.) 1. Membentuk dawai atau buluh imbangan dan pergerakan Pelajaran
untuk dijadikan objek (KMD) dalam ruang. Modul
c. Mempertingkatkan Pendidikan
Aras 3 kemahiran dalam teknik Seni Visual
1. Menampal stained galss pada menghasilkan mobail. PPK 2002
objek. d. Bekerjasama dengan penuh
2. Mengikat mobail keseronokan.

Aras 4
1. Mempamerkan hasil kerja.

4
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

20
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Melihat contoh-contoh terendak dapat : Rujukan :
lampu. Buku Sumber
21 Tajuk : Terendak
Lampu
2. Membincangkan mengenai jenis-
jebus terendak lampu dari segi
a. Memperkembangkan daya
kreativiti dalam membentuk
Pendidikan
Seni KBSR
bahan dan cara buatan. 3D. Huraian
b. Mempertingkatkan kesedaran Sukatan
Aras 2 hubungan antara bentuk dan Pelajaran
1. Menyediakan alatan yang imbangan. Modul
diperlukan. c. Mempertingkatkan Pendidikan
2. Memotong beberapa keeping kemahiran mencantum dan Seni Visual
kertas mengikut ukuran yang menyusun. PPK 2002
sama. d. Memberi kesedaran fungsi
hasil kerta dalam kegunaan
Aras 3 harian.
1. Mencantum dua sudut kertas
yang bertentangan.
2. Sambungkan kesemua kertas
yang telah dicantum hujungnya.

Aras 4
1. Pasangkan tali untuk digantung
dan dipamerkan.

22
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Membuat perbincangan tentang dapat : Rujukan :
contoh-contoh mobail : Buku Sumber
23 Tajuk : Mobail Gantungan
Pergerakan untuk hiasan
a. Memperkembangkan daya
kreativiti murid.
Pendidikan
Seni KBSR
24 (Membuat mobail
dari dawai yang Aras 2
b. Meningkatkan kesedaran
hubungan antara bentuk
Huraian
Sukatan
dibentuk.) 1. Memberi gambar-gambar haiwan imbangan dan pergerakan. Pelajaran
(ICT) Modul
2. Membentuk dawai menjadi objek. Pendidikan
Seni Visual
Aras 3 PPK 2002
1. Mengikat dan menggantung objek.
2. Mempamerkan hasil kerja.

25
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Memperdengarkan lagu-lagu dapat : Rujukan :
bertemakan persandingan (TKP). Buku Sumber
26 Tajuk : Bekas
Bunga Telur Aras 2
a. Memperkembangkan daya
kreativiti membentuk objek
Pendidikan
Seni KBSR
1. Perbincangan mengenai contoh- 3D. Huraian
contoh bekas bunga telur (ICT) b. Memupuk sikap bekerjasama Sukatan
2. Membuat bekas bunga telur dengan cermat. Pelajaran
dengan menggunakan pelbagai c. Dapat menghubungkaitkan Modul
bentuk : kerja membentuk dengan Pendidikan
Perca kain kebudayaan. Seni Visual
Kad ucapan / raya PPK 2001
Cawan kertas

Aras 3
1. Menghias bekas bunga telur.

5
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

27
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Menunjukkan contoh congkak dan dapat : Rujukan :
memainkannya (TKP). Buku Sumber
28 Tajuk : Papan
Congkak Aras 2
a. Memperkembangkan daya
kreativiti dalam membuat
Pendidikan
Seni KBSR
29 1. Membincangkan cara membina
alat mainan congkak.
binaan model.
b. Memperkukuhkan koordinasi
Huraian
Sukatan
2. Memperkenalkan bahan-bahan mata dan tangan. Pelajaran
yang akan digunakan : c. Menggalakkan penggunaan Modul
Polisterin bahan-bahan yang mudah. Pendidikan
Mangkuk kertas Seni Visual
Biji getah PPK 2002
guli

Aras 3
1. Membuat model congkak.
2. Menghias alat permainan
congkak.
3. Mempamerkan hasil kerja dan
mengadakan pertandingan
congkak.

30
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Bercerita tentang watak sedih, dapat : Rujukan :
gembira, marah dll (TKP) Buku Sumber
31 Tajuk : Topeng
Serkup Aras 2
a. Meningkatkan kemahiran
mereka cipta secara kreatif.
Pendidikan
Seni KBSR
32 1. Berbincang dan melakarkan
watak tertentu.
b. Membuat hiasan yang sesuai
untuk watak.
Huraian
Sukatan
2. Melakarkan wajah / rupa watak c. Melakonkan watak. Pelajaran
yang dipilih. Modul
Pendidikan
Aras 3 Seni Visual
1. Membuat topeng menggunakan PPK 2002
Kad manila
Karung kertas

Aras 4
1. Menghias topeng.
2. Mempamerkan hasil kerja

HSP : m/s 57 - 58

33
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
Membuat Binaan 1. Mengumpulkan gambar haiwan. dapat : Rujukan :
Buku Sumber
Tajuk : Model Aras 2 a. Membentuk model haiwan Pendidikan
Haiwan 1. Memilih satu gambar haiwan secara seimbang. Seni KBSR
yang sesuai. b. Dapat meningkatkan Huraian
(Menghasilkan 2. Melipat kad manila dan melakar kemahiran membentuk dan Sukatan
model haiwan secara bentuk haiwan. menggunting. Pelajaran
lipatan dan c. Menghias model haiwan Modul
guntingan.) Aras 3 secara kreatif. Pendidikan
1. Menggunting lipatan mengikut Seni Visual
lakaran. PPK 2002

6
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
2. Membuka lipatan dan menghias.
3. Mempamerkan hasil kerja.

HSP : m/s 59 – 60

34
Membentuk dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid Rujukan :
Membuat Binaan 1. Menyenaraikan jenis-jenis perabot dapat : Buku Sumber
di rumah. Pendidikan
35 Tajuk : Set
Perabot
2. Memberikan contoh-contoh jenis
perabot. (ICT)
a. Mengetahui bahan, bentuk
dan teknik pelbagai jenis
Seni KBSR
Huraian
36 Aras 2
perabot.
b. Menghubungkan seni dengan
Sukatan
Pelajaran
1. Mengumpul bahan yang sesuai mata pelajaran KH. Modul
untuk membuat perabot : c. Mengolah bahan untuk Pendidikan
Kotak menjadikan model. Seni Visual
Batang ais krim PPK 2002
Sepit baju

Aras 3
1. Membina model dengan cara :
Cantuman
Selitan
Ikat
tampal
2. Menghias dan mempamerkan
model perabot.

HSP : m/s 62 – 63

37
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid Rujukan :
Tradisional 1. Berbincang mengenai pasu dan dapat : Buku Sumber
labu yang terdapat di Pendidikan
Tajuk : Membuat persekitaran. a. Membentuk labu dengan cara Seni KBSR
Labu lingkaran dan picitan. Huraian
Aras 2 b. Melicin dan menghias labu. Sukatan
(Membuat labu 1. Melakarkan pelbagai bentuk labu. c. Menghargai hasil kerja. Pelajaran
secara lingkaran 2. Menyediakan plastersin. Modul
dan picitan.) 3. Memproses bentuk labu secara Pendidikan
lingkaran dan picitan. Seni Visual
4. Melicinkan labu dengan bahan PPK 2002
yang sesuai :
Belakang sudu
Buluh

Aras 3
1. Menghias labu.
2. Mereka pantun 4 kerat
bertemakan labu.

HSP : m/s 66 – 67

7
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P

38
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid Rujukan :
Tradisional 1. Perbincangan mengenai hiasan dapat : Buku Sumber
diri daripada manik – aksesori. Pendidikan
39 Tajuk : Seni manik
untuk hiasan. Aras 2
a. Pengetahuan dalam
menyusun manik.
Seni KBSR
Huraian
1. Menguji kepantasan mencucuk b. Meningkatkan kemahiran Sukatan
manik dalam peraduan. (TKP) psikomotor. Pelajaran
c. Menghasilkan gubahan seni Modul
Aras 3 manik. Pendidikan
1. Mengumpul manik mengikut saiz. Seni Visual
2. Mengumpulkan bahan yang PPK 2002
diperlukan untuk mencucuk
manik seperti :
Tali tangsi
Benang kasar
3. Menyusun dan menyucuk manik
mengikut saiz, bentuk dan warna.

Aras 4
1. Ulangi kegiatan di atas sehingga
menjadi beberapa lapisan.
2. Mempamerkan hasil kerja.

HSP : m/s 70 – 71

40
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid Rujukan :
Tradisional 1. Menunjukkan contoh kelarai : dapat : Buku Sumber
Tikar mengkuang Pendidikan
Tajuk : Tudung saji a. Mengetahui beberapa nama Seni KBSR
Memperkenalkan 2. Memperkenalkan jenis kelarai : kelarai. Huraian
beberapa jenis Anak ikan / mata bilis b. Menyedari setiap kelarai Sukatan
kelarai Tampuk manggis mempunyai anyaman sendiri. Pelajaran
c. Memupuk nilai kemasan. Modul
Aras 2 Pendidikan
1. Melakar kelarai pada kertas Seni Visual
berpetak. PPK 2002
2. Membuat anyaman kelarai
berdasarkan model yang dibuat –
dengan kertas warna.

Aras 3
1. Membingkai hasil kerja.

HSP : m/s 72 – 73

41
Mengenal Kraf Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid Rujukan :
Tradisional 1. Membuat kajian tentang ukiran dapat : Buku Sumber
sabun. Pendidikan
42 Tajuk : Mengenal
seni ukiran timbul
Objek sebenar
Gambar keris, parang
a. Menghargai seni ukiran
tradisional.
Seni KBSR
Huraian
yang mudah. b. Mengetahui bahan dan alat Sukatan
yang digunakan dalam Pelajaran
ukiran.

8
Rancangan Tahunan Pendidikan Seni Visual – Tahun 4 (SKLP)

BIDANG / STRATEGI
MINGGU HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF
TAJUK P&P
Aras 2 c. Menghasilkan seni ukiran Modul
1. Memperkenalkan bahan dan alat tradisional dari sabun. Pendidikan
yang akan diukir : Seni Visual
Sabun PPK 2002
Lilin
Pisau ukir / pisau lipat
2. Melakar motif tradisional atas
kertas.

Aras 3
1. Memindahkan motif ke atas
kertas.
2. Memindahkan motif ke atas
bahan yang dipilih (sabun).
3. Menentukan ruang yang terpaksa
diluakkan.

Aras 4
1. Membuat kemasan dan
mempamerkan hasil kerja.

9