You are on page 1of 18

BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001

SOALAN (a)

Isu

Jelaskan sama ada terdapat penerimaan yang sah oleh Aminah dengan memberikan

cek kepada Mahani mengikut undang-undang kontrak?

Sokongan

Penerimaan telah didefinisikan di bawah Akta Kontrak 1950 (AK 1950) mengikut

Seksyen 2(b) AK 1950,

“apabila orang kepada siapa tawaran berkenaan itu dibuat menyatakan

persetujuan dengan berkenaan maka bolehlah dikatakan bahawa tawaran

berkenaan diterima bila diterima, adalah menjadi janji”.

Syarat Penerimaan

Di bawah AK 1950 mengikut Seksyen 7, terdapat dua syarat penerimaan, iaitu: -

(a) Mutlak dan Tak Bersyarat

Mutlak memberi maksud mematuhi sepenuhnya syarat tawaran oleh penerima, maka ia

dianggap penerimaan mutlak. Tak bersyarat pula boleh dikatakan sebagai penerimaan

tawaran asal oleh penerima tanpa apa-apa syarat tambahan. Tawaran asal akan

dilupuskan oleh tawaran balas yang mengandungi syarat-syarat selain daripada syarat

asal oleh penerima. Penerimaan secara mutlak dan tak bersyarat merupakan

penerimaan yang sah yang akan membentuk perjanjian.

Contoh kes (1): Hyde lwn Wrench 1840.

Mahkamah yang memutuskan kewujudan tawaran balas yang melupuskan tawaran asal

kerana perbuatan Wrench menawarkan harga yang lebih rendah merupakan

1

Aminah telah memberi cek berpalang atas nama Amri Ltd bernilai RM240 kepada Mahani setelah menerima sekotak ‘Be Power”. Ini merupakan perbuatan penerimaan tawaran yang sah berdasarkan Seksyen 2 (b) AK 1950. Jikalau tidak begitu. Pebuatan Aminah juga merupakan penerimaan secara mutlak dan tak bersyarat mengikut Seksyen 7 (a) AK 1950 dan menurut kes Hyde lwn Wrench 1840 kerana 2 . Maka tiada apa-apa penerimaan untuk diterima lagi. Contoh kes: Great Northern Railway lwn Witham 1873 Mahkamah memutuskan penerimaan telah dibuat secara biasa dan munasabah apabila tempahan telah diterima oleh Witham ketika tanpa menegaskan apa-apa ketika tempahan diberikan yang merupakan penerimaan yang sah secara biasa dan munasabah mengikut Seksyen 7 (b) AK 1950. Makanya Witham mesti membekalkan tempahan itu kerana adanya kesan perbuatan penerimaan yang sah yang mewujudkan sesuatu perjanjian berjilid. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 penerimaan yang bersyarat. maka ia adalan penerimaan secara biasa dan munasabah. (b) Secara Biasa dan Munasabah Sekiranya tawaran menetapkan sesuatu cara untuk diterima. Jika penerimaan tidak dibuat dengan cara yang ditetapkan maka pencadang harus menegaskan kepada penerima dalam tempoh masa yang munasabah. Tetapi. Aplikasi Dan Rumusan Dalam kes Aminah. Witham boleh membatalkan tempahan pada masa hadapan dengan menegaskan penolakkan tempahan. Penerimaan harus mutlak dan tak bersyarat mengikut Seksyen 7 (a). maka penerimaan haruslah dilakukan dengan cara yang telah dinyatakan.

bayaran cek adalah dianggap penerimaan yang sah iaitu mengikut Seksyen 7 (b) AK 1950. dalam kes Aminah. Syarat asal tawaran bayaran secara tunai RM240 telah dianggap terima oleh Mahani kerana Mahani menerima cek tanpa menegaskan apa-apa kepada Aminah. dengan itu. penerimaan bersyarat akan membatalkan tawaran asal. Makanya. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Aminah membayar harga seperti yang ditawarkan oleh Aminah. Mahani terus meninggalkan rumah Aminah. maka terdapat penerimaan yang sah bagi Aminah dengan memberikan cek kepada Mahani mengikut undang-undang kontrak. Berdasarkan perbincangan dan sokongan kes-kes dan seksyen. 3 . penerimaan adalah tak bersyarat. perbuatan Mahani menerima cek tanpa menegaskan pada Aminah adalah sama dengan perbuatan penerimaan Witham. Maka keputusan mahkamah bagi kes Great Northern Railway lwn Witham 1873 boleh menjadi sokongan penerimaan sah bagi kes Aminah. Berdasarkan pula kes Great Northern Railway lwn Witham 1873. terdapatlah penerimaan yang sah atas perbuatan Aminah memberikan cek kepada Mahani. Menurut keputusan mahkamah kes Hyde lwn Wrench. Setelah menerima cek tersebut.

Mengikut Seksyen 6 (1) AJB 195. 4 . benda-benda yang dilekatkan kepada atau membentuk sebahagian tanah di mana benda-benda itu telah dipersetujui (antara pihak penjual dan pembeli) untuk dipisahkan daripada tanah itu sebelum jualan atau mengikut kontrak jualan. tanaman yang hidup. maka boleh dikatakan semua benda yang boleh alih ialah barang kecuali wang dan tuntutan terhadap orang lain bagi hutang atau sebab- sebab lain. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 SOALAN (b) Isu Adakah wujud kontrak jualan barang-barang yang sah antara Amri Ltd dan Aminah? Sokongan Kontrak jualan merupakan perjanjian di mana penjual memindahkan atau bersetuju memindahkan hartabenda jenis barang-barang kepada pembeli dengan sesuatu balasan yang disebut harga di bawah Seksyen 4 (1) Akta Jualan Barang 1957 yang merangkumi kontrak jualan jika barang-barang sedia ada dipindahkan daripada kepada pembeli dan perjanjian untuk menjual apabila melibatkan barang-barang hadapan. rumput. “tiap-tiap jenis harta alih selain daripada tuntutan boleh dakwa dan wang. barang-barang boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu barang-barang yang sedia dan barang-barang hadapan iaitu barang- barang yang akan dihasilkan selepas kontrak dibuat.Dan temasuklah stok dan syer.” Berdasarkan daripada takrif di atas. istilah barang-barang ditafsirkan sebagai. Mengikut Seksyen 2 Akta Jualan Barang 1957.

tetapi bukan hak untuk menolak barang-barang dan menganggap kontrak tersebut sebagai ditolak. ini akan memberi hak kepada pihak yang satu lagi bagi menuntut ganti rugi. Jika waranti dimungkiri. jika sesuatu syarat tidak dipatuhi. ditentukan oleh perjalanan arus niaga antara pihak berkenaan. kesimpulan secara umumnya. tetapi. 5 . harga dan penyerahan. dibiarkan untuk ditetapkan secara yang dipersetujui. Jika syarat dimungkiri.jika tidak ditetapkan. penerimaan. Berdasarkan peruntukan di atas. Harga yang dimaksudkan ialah dalam bentuk wang yang boleh ditetapkan mengikut Seksyen 9 Akta Jualan Barang 1957 secara khusus dalam kontrak. ini memberi suatu hak untuk menganggap kontrak berkenaan sebagai ditolak. b) Syarat dan Waranti Kontrak jualan boleh terbentuk dengan melalui syarat dan waranti. kontrak akan batal. maka harus bayar dengan harga berpatutan. Syarat ditakrifkan sebagai suatu janji yang penting kepada maksud utama kontrak. Ia boleh dilakukan secara lisan atau bertulis atau dibayangkan dari perbuatan pihak-pihak yang terbabit mengikut Seksyen 5 Akta Jualan Barang 1979 kecuali Akta Sewa Beli yang harus dilakukan secara bertulis di bawah pengecualian Seysen 5 (2) Akta Jualan Barang 1957. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Terma-Terma Kontrak Jualan (a)Pembentukan Kontrak Jualan Kontrak jualan barang terbentuk apabila ada elemen tawaran. Waranti pula ditakrifkan berdasarkan Seksyen 12 (3) Akta Jualan Barang 1957 sebagai suatu janji kolateral (maksud sampingan) kepada maksud utama komtrak. maka pihak yang satu lagi boleh menuntut ganti rugi sahaja. jika waranti tidak dipatuhi.

kontrak jualan bagi barang-barang yang ditentukan dan barang tersebut telah diterima oleh pembeli. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Prinsip am ialah jika syarat dalam kontrak tidak dipatuhi. kotrak tersebut tidak mengasingkan peruntukan syarat dan waranti dan pembeli menerima barang atau sebahagian daripadanya. ini akan memberi hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menamatkan kontrak. Contoh kes Rowland lwn Divall 1923 keputusan Mahkamah adalah berdasarkan syarat tersirat mengikut Seksyen 14 (a) kerana Rowland berhak mendapat wangnya kembali walaupun telah menggunakan kereta itu beberapa bulan atas perbuatan Divall tiada hak milik ke atas kerata untuk menjualkan kereta kepada Rowland. Dalam contoh kes Nagurdas 6 . d) Syarat Tersirat Terdapat empat syarat tersirat dalam kontrak jualan iaitu: - i) penjual harus mempunyai hak milik dalam jualan tersebut (Seksyen 14 (a)). pembeli akan mendapat milikan aman (Seksyen 14 (b)) dan barang tersebut bebas dari gadaian atau bebanan (Seksyen 14 (c)) mengikut Seksyen 14 Akta Jualan Barang 1957. ii) barang yang dijual melalui deskrisi hendaklah sama dengan deskripsi mengikut Seksyen 15 Akta Jualan Barang 1957. pelanggaran syarat harus dianggap pelanggaran waranti kecuali kontrak memperuntukkan sebaliknya. pembeli pilih untuk beranggapan pelanggaran syarat sebagai pelanggaran waranti dan tuntut ganti rugi sahaja. Pengecualian dengan membayar ganti rugi akan timbul untuk empat situasi di bawah Seksyen 13 Akta Jualan Barang 1957 iaitu ketika pembeli melepaskan syarat tersebut.

iv) barang yang dibeli melalui contoh adalah sama dengan contoh yang diberikan Seksyen 17 (2) Akta Jualan Barang 1957. mahkamah telah memutuskan ilastik tersebut bermutu tidak boleh dagang mengikut syarat tersirat Seksyen 16. Pte Ltd 1990. Dalam kes Deutz Far East (Pte) Ltd lwn Pasific Navigation Co. Bagi kes Moore & Co lwn Landauer & Co 1921 pula. membeli barang yang biasa dijual oleh penjual dan tidak membeli barang berdasarkan jenama mengikut Seksyen 16 Akta Jualan Barang 1957. mahkamah telah memutuskan bungkusan 24 tin sekotak adalah tidak sama dengan 30 tin sekotak 7 . BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Purshotumdas & Co lwn a Mitsui Bussan Kaish Ltd 1911 bahawa mahkamah memutuskan penjual telah melanggar syarat tersirat kerana penjual tidak mematuhi deskripsi yang ditetapkan kerana penjual telah menjual tepung yang berlainan jenama yang ditetapkan mengikut Seksyen 15 Akta Jualan Barang 1957. Mahkamah juga memutuskan bahawa pemeriksaan yang munasabah telah dibuat oleh pekedai tetapi kecacatan tidak dapat dilihat ketika waktu berkenaan mengikut syarat tersirat Seksyen 17 (2) Akta Jualan Barang 1957 dan pekedai berhak untuk mengambil tindakan terhadap pemborong berdasarkan seksyen 17 (2) Akta Jualan Barang 1957. iii) barang hendaklah sesuai dan berkualiti boleh dagang jika pembeli memaklumkan tujuan pembelian kepada penjual. Dalam contoh kes Goddley lwn Perry 1960. mahkamah telah memutuskan bahawa defendan bergantung kepada plaintif untuk membekalkan alat yang berkualiti boleh dagang maka plaintif telah melanggar syarat tersirat mengikut seksyen 16 yang meyebabkan defendan mengalami kerosakan enjin akibat alatan pembekalan plaintif. bergantung kepada kepakaran penjual ketika membeli.

8 . Maka. Aplikasi Dan Rumusan Dalam kes Aminah. Maka perbuatan Aminah memberi cek berpalang atas nama Amri Ltd bernilai RM240 kepada Mahani setelah menerima sekotak ‘Be Power” dianggap terdapat perjanjian jualan barang mengikut Seksyen 4 (1) kerana Mahani membawa sekotak ‘Be Power’ sebagai perbuatan penyerahan barang- barang kepada Aminah dan menerima cek berpalang atas nama Amri Ltd bernilai RM240 yang merupakan balasan Aminah yang berbentuk harga. pil “Be Power” merupakan barang-barang berdasarkan Seksyen 2 AJB1957 dan pil itu hanya akan dihantar kepada Aminah dalam masa satu bulan setelah Aminah bersetuju dengan tawaran Mahani. Dalam kes Aminah. pil ‘Be Power” merupakan sesuatu benda yang boleh alih. tawaran terbentuk. bayaran cek bernilai membawa sekotak ‘Be Power’ kepada Aminah. semua elemen kontrak jualan telah dipenuhi mengikut Seksyen 5 AJB 1957 iaitu. Manakala dalam kes Aminah. elemen harga. Di bawah Seksyen 4 (1) AJB 1957. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 seperti yang ditetapkan dalam deskrisi. kontrak jualan ditakrifkan sebagai suatu kontrak apabila penjual memindahkan atau bersetuju untuk memindahkan milikan barang- barang kepada pembeli pada suatu harga. cek bernilai RM240. elemen penyerahan. Mahani menawarkan pil kepada Aminah. Maka Moore berhak menolak seluruh penghataran mengikut Seysyen 13 Akta Jualan Barang. bayaran cek bernilai RM240 merupakan elemen harga yang ditetapkan oleh Mahani bagi barang – pil ‘Be Power’ mengikut Seksyen 9 AJB 1957. makanya ia merupakan barang-barang hadapan mengikut Seksyen 6 (1).

Makanya. Hanya tiga botol diterima padahal 9 . ii) ‘Be Power” yang diterima oleh Aminah adalah tidak sama dengan contoh yang dilihat ketika persetujuan untuk menjual terlebih dahulu. syarat tidak dipatuhi oleh Amri Ltd makanya kontrak jualan boleh dibatalkan oleh Aminah yang merupakan pihak tidak bersalah yang tidak diberitahu tentang syarat kontrak. terdapat dua syarat tersirat yang tidak dipatuhi oleh Amri Ltd iaitu: - i) Aminah telah membeli barang yang tidak sesuai atas kepakaran Mahani iaitu syarat ketiga yang dinyatakan di atas. Mahani sebagai penjual Amri Ltd harus memberitahu Aminah kerana Aminah bergantung kepada penjelasan Mahani untuk mendapat pil yang bersesuaian seperti keputusan mahkamah kes Deutz Far East (Pte) Ltd lwn Pasific Navigation Co. Aminah telah bertanya samaada pil itu boleh diambil oleh semua ketika penerangan dan Mahani telah menganggukkan kepalanya tanpa menjelaskan pada Aminah bahawa ubat itu tidak boleh diambil oleh penghidap darah tinggi dan kencing manis. Pte Ltd 1990. syarat peringatan pengambilan ubat yang melarang penggunaan oleh penghidap darah tinggi dan kencing manis yang memberi maksud utama kontrak telah disembunyikan oleh Mahani walaupun ia berada dalam kotak ‘Be Power’ dan Aminah telah menanyakan persoalanannya ketika penerangan Mahani. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Dalam kes ini. Syarat tidak ditakrifkan mengikut Akta Jualan Barang 1957 tetapi syarat merupakan asas pembentukan sesuatu kontrak jualan kerana peranannya yang membawa maksud utama kontrak tersebut. Makanya. Dalam kes Aminah dengan Amri Ltd. perbuatan Mahani telah melanggar syarat tersirat mengikut Seksyen 16 Akta Jualan Barang 1957 yang boleh membatalkan kontrak jualan Aminah.

Maka penyerahan tiga botol pil itu oleh Mahani sebagai penjual Amri Ltd telah melanggar syarat tersirat Seksyen 17 (2) Akta Jualan Barang 1957. Terdapat elemen persamaan antara kes Moore dengan kes Aminah iaitu ‘Be Power” yang diterima oleh Aminah adalah tidak sama dengan contoh yang dilihat ketika persetujuan untuk menjual terlebih dahulu. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 dalam contoh yang dilihat adalah empat botol. Maka keputusan mahkamah kes Moore boleh dijadikan sokongan bagi kes Aminah megikut Seksyen 17 (2) Akta Jualan Barang untuk membatalkan kontrak jualan berkenaan. maka kontrak jualan barang yang wujud antara Amri Ltd dan Aminah adalah tidak sah mengikut undang-undang jualan barang. Berdasarkan perbincangan sokongan daripada kes-kes dan seksyen-seksyen. Sokongan 10 . SOALAN (c) Isu Huraian hak Aminah membuat tuntutan ke atas Amri Ltd.

Pebuatan tersebut dianggap melanggar syarat dan syarat tersirat kontrak jualan mengikut Seksyen 16 Akta Jualan Barang 957. perbuatan Amri Ltd adalah salah di sisi undang-undang jualan barang. Contoh kes Moore & Co lwn Landauer & Co 1921 di mana mahkamah memutuskan pembeli berhak menolak kesemua barangan yang di hantar kerana adanya hak pembeli 11 . Maka Aminah ada hak menuntut ganti rugi daripada Amri Ltd mengikut Seksyen 57 Akta Jualan Barang 1957. perbuatan Amri Ltd di mana Mahani sebagai penjual adalah salah kerana tidak menjelas syarat peringatan yang melarang penghidap darah tinggi dan kencing manis mengambil pil tersebut walaupun ditanyakan dan dinyatakan pada deskrisi pil. Dalam kes Aminah dengan Amri Ltd. maka pembeli ada hak untuk mengambil tindakan terhadap penjual. iv) mengambil tidakan tort jika penjual secara salah kepada pihak ketiiga/pembeli. ii) memohon perintah pelaksanaan khusus jika tuntutan ganti rugi penjual adalah tidak memadai di bawah Seksyen 58 Akta Jualan Barang 1957. iii) menolak barang jika berlaku pelanggaran syarat dan menuntut ganti rugi jika berlaku pelanggaran waranti mengikut Seksyen 59 Akta Jualan Barang 1957. Aplikasi Dan Rumusan Berdasarkan soalan (b) di atas. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Terdapat beberapa hak pembeli untuk membuat tututan mengikut Akta Jualan Barang 1957 iaitu: - i) pembeli berhak menuntut ganti rugi jika penjual salah. Quantiti pil yang diterima yang tidak sama dengan quantiti contoh yang dilihat oleh Aminah iaitu tiga botol dengan empat botal juga merupakan kesalahan Amri Ltd melanggar syarat tersirat mengikut Seksyen 17 (2) Akta Jualan Barang 1957. cuai atau serah barang mengikut Seksyen 57 Akta Jualan Barang 1957.

Perbuatan Mahani iaitu penjual Amri Ltd yang cuba menyembunyikan peringatan tersebut dan menyerahkan pil yang tidak mencukupi kepada Aminah adalah salah di sisi undang-undang jualan seperti yang dinyatakan di solaan (b). 12 . Kes Aminah adalah serba sama dengan kes Moore. maka Aminah berhak menggunakan kempat-empat hak pembeli yang dinyatakan di atas untuk menuntut ganti rugi dan pampasan yang sewajarnya mengikut undang-undang jualan barang. Perbelanjaan dan kesakitan yang dialami oleh Aminah ketika dimasukkan ke hospital akibat pengambilan pil tersebut juga berpunca daripada kesalahan penjual yang menyembunyikan peringatan yang berada pada deskrisi botol ‘Be Power’. Atas kesalahan-kesalahan perbuatan Amri Ltd mengikut undang-undang jualan barang. Maka. Maka Aminah sebagai pembeli yang tak bersalah berhak mengambil tidakan tort terhadap Amri Ltd yang menjualkan pil yang tidak boleh diambil kepadanya melalui Manahi. maka Aminah mempunyai hak memohon perintah pelaksanaan khusus untuk ganti rugi yang memadai di bawah Seksyen 58 Akta Jualan Barang 1957. Aminah juga seharusnya berhak menolak segala pil ‘Be Power’ yang quantitinya tidak sama seperti yang dilihat dahulu. jikalau ganti rugi Amri Ltd adalah tidak memadai untuk segala perbelanjaan dan kesakitan yang dialami oleh Aminah. Dengan itu. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 mengikut Seksyen 59 Akta Jualan Barang apabila penjual tidak membekalkan barang seperti yang ditetapkan.

BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 13 .

Sokongan Bank pembayar merupakan pihak yang bertanggungjawab membuat pembayaran kepada pihak yang betul berdasarkan mandat atau kuasa yang diberikan oleh pelanggannya.” . 3) bank membayar dengan suci hati dan mengikut amalan biasa perniagaan tanpa mengetahui cek tidak diindors atau diindors tidak mengikut aturan. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 SOALAN (d) Isu Perbincangan terperinci bekenaan Maybank yang telah mendebitkan jumlah RM240 dari akaun Aminah. Bank adalah bertanggungjawab untuk melayan cek pelanggan sehingga baki kreditnya berakhir dan mana-mana overdraft yang dipersetujui. 2) bank membayar dengan suci hati dan mengikut amalan biasa perniagaan tanpa mengetahui pengindorsan tersebut palsu atau tanpa kuasa . Penamatan kuasa bank untuk membayar akan memberikan bank kuasa agar tidak melayan cek berkenaan dalam keadaan seperti yang dinyatakan di bawah: - a) perintah pembatalan 14 . 4) jika cek tersebut dipalang. bank membayar dengan suci hati tanpa sebarang kesucuaian dan berdasarkan pemalangan. Terdapat empat syarat yang mesti dipatuhi oleh bank agar hak bank pembayar dilindungi iaitu: - 1) pembayaran dibuat sewajarnya didefinisikan mengikut Seksyen 59 Akta Bil Pertukaran 1949 sebagai “pembayaran yang dibuat pada atau selepas tempoh kematangan bil kepada pemegang dengan suci hati dan tanpa mengetahui hak milik ke atas bil adalah cacat.

berniat untuk mungkir amanah kepada dana amanah h) pelanggan menyerahkan wang dalam akaunnya kepada pihak ketiga i) menerima notis penutupan akaun oleh pelanggan j) jika pelanggan tidak mempunyai nilai yang cukup untul menjelaskan cek tersebut.00 daripada akaun Aminah ke dalam akaun Amri Ltd tanpa menyedari hak miliknya ke atas cek adalah cacat. Perbuatan Maybank adalah menurut perintah Aminah dengan membayar cek berpalang kepada Amri Ltd. Maybank sebagai bank pembayar telah membuat pembayaran dibuat sewajarnya mengikut Seksyen 59 Akta Bil Pertukaran 1949 kerana Aminah telah memberikan perintah bayaran kepada Maybank dengan menuliskan jumlah RM240. Kes Green Wood lwn Martins Bank di mana keputusan mahkamah yang menyatakan hak Martins Bank adalah dilindungi atas perbuatan plaintif terhadap bayaran tersebut mengikut Seksyen 59 Akta Bil Pertukaran 15 . Maybank telah membayar Amri Ltd dengan mendebitkan RM240.00 di atas cek berpalang atas nama Amri Ltd. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 b) notis kematian pelangan c) notis ketidaksiuman pelanggan d) perintah “garnish” atau perintah bank yang lain e) mengetahui pelanggan mengalami petisyen kebangkrapan atau sedang bangkrp f) wujud kecacatan pada hak milik orang yang menbuat persembahan g)mengetahui pelanggan ketika menulis cek. Maybank cuma melaksanakan tanggungjawabnya membuat pembayaran kepada Amri Ltd seperti yang diimandatkan oleh Aminah yang merupakan pelanggan Maybank yang telah menandatangani cek berpalang tersebut. Maka hak Maybank sebagai bank pembayar adalah terlindung kerana Maybank hanya menurut perintah Aminah sebagai pelanggan membayar kepada Amri Ltd. Aplikasi Dan Rumusan Dalam kes Aminah.

The Rubber Industry. Maka penamatan kuasa bank untuk membayar oleh Aminah adalah tidak sah berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan di atas kerana Maybank mempunyai kuasa untuk melayan cek Aminah atas sebab tiada penamatan kuasa bank untuk membayar. Maka keputusan mahkamah kes Green Wood bolehlah menjadi sokongan terhadap Maybank yang telah mendebitkan jumlah RM240.00 dari akaun Aminah dengan mandat yang diberi oleh Aminah. Maka Maybank juga boleh dikatakan telah bertindak tanpa kecuaian. kerana hanya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Aminah.00 dari akaun Aminah. 16 . hak Maybank sebagai bank pembayar adalah terlindung mengikut Seksyen 59 Akta Bil Pertukaran 1949 dan perintah pembatalan yang lewat bagi penamatan kuasa untuk membayar yang diberikan oleh Aminah adalah tidak sah mengikut undan-undang. Syarat-syarat penamatan kuasa untuk membayar yang disebutkan di atas tidaklah dilakukan oleh Aminah sebelum Maybank mendebitkan jumlah RM240. mahkamah telah memutuskan hak Hong Kong Shanghai Bank adalah terlindung kerana bank telah bertindak tanpa kecuaian berdasarkan kuasa yang diberi oleh pelanggannya.00 dari akuan Aminah. Aminah tidak berhak mengambil tindakan terhadap perbuatan Maybank kerana hak Maybank adalah terlindung mengikut undang-undang. Seperti dalam contoh kes The Rubber Industry lwn Hong Kong Shanghai Banking Corp. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 1949. Maybank yang tidak menyedari keadaan yang terjadi antara Aminah dan Amri Ltd hanyalah melaksanakan tugasnya secara perniagaan biasa. Aminah hanya memberi notis pembatalannya selepas keluar daripada hospital iaitu selepas Maybank mendebitkan jumlah RM240. Kesimpulannya. Berdasarkan sokongan kes dan syarat-syarat perlindungan bank pembayar dan penamatan kuasa untuk membayar.

Akta Kontrak 1950. Selangor: Fajar Bakti. Akta Jualan Barang-barang 1957. 2001. Kamal Halili. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. Great Britain: Financial Times Pitman Publishing. Kamus Undang-Undang. (2001). BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 RUJUKAN Ahmad Mohd Ibrahim. Kuala Lumpur: International Law Book Services 17 . Malaysia. General Principles of Malaysian Law. Akta Bil Pertukaran 1949. Undang-undang Syarikat di Malaysia. 1997. Shah Alam: Fajar Bakti Lee Mei Pheng. 1994. 1986. Kuala Lumpur: International Law Book Services Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur: International Law Book Services Malaysia. Hubungan Undang-undang Majikan dan Pekerja. 2001. fifth edition. 3 rd Edition. 2001. Aishah Bidin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Denis Keenan & Sarah Riches. Business law. Sistem Undang-undang di Malaysia. 2001.

England: Pearson Education Vohrah.my/free/articles. The Commercial Law ofMalaysian. Shaik Mohd. Noor Alam. Dewan Bahasa dan Pustaka.my/bm/nasihat/artikel_perundangan/lindung_pengguna. eleventh edition.htm Contract Consideration. www.mlj. 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.org. 1991. BBUP 2103 Undang-undang Perniagaan.sabah. www. Undang-undang Komersil di Malaysia. 1995.html Malayan Law Journal.rbcglobalservices. Min Aun. www. Smith & Keenan’s. Advanced Business Law.com/corrbk/check21. Beatrix and Wu. Undang-undang berrkaitan Perlindungan Pengguna. Nurretina Ahmad Shariff. BBUP 2103 Low Hwee Ling 780705045138001 Mazita Mohd. Kuala Lumpur: Open University Malaysia Salleh Buang.asp Correspondent Banking Services.com.org/contract/consideration. Undang-undang Jualan Barang.studywizard.html 18 . www. Petaling Jaya: Longman. Rohizan Halim & Haslinda Mohd.