You are on page 1of 21

MUHAMMAD DI MADINAH

Diajukan sebagai salah satu tugas makalah
pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam
Prof. Dr. Jaih Mubarrok, M.Ag.

Agus Kurnia
2.210.9.023

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCA SARJANA
UIN BANDUNG
2010

1

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada apa
umat manusia tentang apa yang belum diketahuinya. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurah kepada teladan kita semua yaitu nabi Muhammad saw, beserta
keluarganya, shahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya.

Selanjutnya terima kasih saya panjatkan khususnya kepada Prof. Jaih
Mubarok, M.A. yang telah memberikan kesempatan untuk saya menuliskan
makalah tentang Nabi Muhammad Saw di Madinah, sebagai salah satu tugas pada
mata kuliah Sejarah Peradab an Islam.

Semoga makalah ini bisa memberikan konstribusi ilmiah kepada umat
islam khususnya, dan kepada setiap orang yang menginginkan peradaban di dunia
ini menjadi lebih baik.

Penulis

2

... 17 DAFTAR PUSTAKA ..............3.............Langkah-Langkah Nabi Muhammad SAW dalam Membangun Peradaban di Madinah ....................................................................................................................... 8 1........................ 1 Daftar Isi .... 2 BAB I PENDAHULUAN ................................................... 16 BAB III KESIMPULAN .................................. 18 3 ............................................................. 7 1............................1.... Sebab-Sebab Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah .....4............................................ 3 BAB II PEMBAHASAN .......... 4 1................................................ Sejarah Kota Yatsrib/Madinah ..2.... DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................................................................................... Hubungan Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan Peradaban Dunia......................................................... 4 1............................

Apa hubungan sejarah nabi Muhammad saw dengan peradaban dunia? 4 . dan menunjukan kemajuan yang luar biasa sehingga peradaban islam berkembang secara pesat dan kuat sampai abad 19. Peradabaan islam tidak akan terjadi tanpa adanya akar sejarah yang kuat. bahasa. islampun membawa perubahan seluruh sektor kehidupan manusia. sebagai suatu kota pemerintahan Islam yang pertama kalinya terbentuk. sosial. Latar Belakang Islam adalah agama perubahan yang membawa umat manusia dari kegelapan menuju keadaan yang lebih baik. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka pada makalah ini ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini. politik. Bagaimana latar belakang sejarah kota madinah sebelum nabi muhammad saw datang? 2. Apa sebab-sebab nabi Muhammad hijrah ke madinah? 3. sehingga menjadi suatu peradaban. mulai dari kebudayaan. khususnya pada saat nabi Muhammad saw berada di Madinah. Bagaimana tahapan-tahapan nabi Muhammad dalam membangun peradaban di Madinah? 4. Setelah manusia berbudaya menurut ajaran islam. maka kebudayaan itupun berlanjut kepada kebudayaan yang lebih tinggi. etika. BAB I PENDAHULUAN A. Lalu bagaimanakah sejarah peradaban islam ini. B. akar sejarah tersebut bermula sejak saat nabi Muhammad di lahirkan di negeri arab. dengan berbagai peradaban-peradaban yang berkembang di kota tersebut. yaitu: 1. Dari situlah peradaban islam mulai berkembang pesat. dll.

McBride. Sejarah Kota Yatsrib/Madinah 1 1 Nicole. 5 . 1993. Phd. BAB II PEMBAHASAN A. Osprey Publishing. David. Armies Of The Muslim Conquest. Hal 4. Angus.

Bila turun hujan. pasar. disebelah utara dengan Bukit Uhud dan Sur. yaitu bangsa Arab dan yahudi. . 6 . Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan Arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus dan suku Kharaj. dan benteng pertahanan agar mereka terhindar dari gangguan orang Badui yang hidup sebagai nomad di sekitar Yatsrib. Daerah ini juga memiliki oase-oase yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan antara lain sayur-sayuran. kedudukan yahudi di kota Yatsrib dianggap sebagai yang paling kuat di kalangan penduduk. Akibatnya diantara suku- suku yang ada itu dapat teradi permusuhan bahkan peperangan. Bahkan mereka pernah mengontrol politik di Yatsrib. sebelum kelahiran islam. dan Bani Qainuqa. Mekah dan madinah itu sendiri. seperti kurma. Orang Yahudi membangun pemukiman. dan ara. Dari segi ekonomi dan politik. dan disebelah timur serta barat dengan gurun pasir (harah). lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. Bangsa Arab yang tinggal di Yastrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari Arab selatan. Bani Nadir. Terletak 275 Km dari Laut Merah. Di daerah ini terdapat tiga kota utama yaitu Thaif. Penduduk Yastrib. yang pindah ke Yatsrib karena pecahnya Bendungan Ma’arib. Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan suku masing-masing. jeruk. kota itu berbatasan dengan Bukit Air. Secara bertahap daerah itu berkembang menjadi kota penting kedua sesudah kota Mekah di tanah Hedzjaz setelah kehadiran orang Yahudi. Suku-suku yahudi terkemuka adalah Bani Quraizah. bangsa arab yang sudah punah) dan kemudian di tempati oleh suku-suku Arab lain. Mereka saling bersaing atau berperang untuk menanamkan pengaruh di Masyarakat. persik. Semula daerah itu ditempati oleh suku Aqmaliah (Baidah. anggur. Disebelah selatan. Pengaruh yahudi baru berkurang setelah kedatangan suku Aus dan suku Kharaj. bagian dari semenanjung arab yang terletak di antara Daratan Tinggi Nedj dan daerah pantai Tihamah. madinah berada di sebuah lembah yang subur. Karena itu. pisang dan delima. terdiri dari dua suku bangsa. mayoritas penduduknya hidup dari bercocok tanam di samping berdagang dan beternak. Madinah terletak di daerah Hijjaz. Kemudian pada awal abad ke-6 orang arab berhasil melepaskan diri dari ketergantungan kepada kaum Yahudi. dan buah-buahan.

Klimaks dari permusuhan dua suku arab itu adalah perang Bu’as pada tahun 618 M. sedangkan suku Aus bersekutu dengan Bani Quraizah dan Bani Nadir. sehingga mereka berdamai dan sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Muhammad. Siasat ini berhasil dengan baik. seorang Kharaj yang berpandangan luas. dan Wadi al-Quro berada di bawah pengawasan mereka. Pada musim haji berikutnya (622). Di kota itu mereka berkembang sampai tidak kurang dari separuh penduduk. balasan dan hukuman atas perbuatan manusia. sebanyak 73 orang rombongan haji dari Yatsrib. Bahkan siasat Yahudi itu mendorong suku Kharaj bersekutu dengan bani Qainuqa (Yahudi). Tetapi rencana ini tidak jadi. Sejak itu. Mereka merupakan tantangan bagi orang Arab. Nabi SAW menemui rombongan itu pada sebuah kemah. karena kegiatan dagang di Yatsrib berada di bawah kekusaan mereka. mendatangi Nabi SAW untuk mengajak beliau hijrah ke Yatsrib. Pertemuan di adakan di Aqabah. dan tentang nabi terakhir yang akan lahir sebagai pendukung agama monoteisme. hingga awal kedatangan Islam. karena beberapa orang Kharaj pergi ke Mekah pada musim haji tahun 620. Mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib untuk masuk Islam. kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian antara suku Aus dan Kharaj. Pada waktu itulah terjadi Baiat Aqabah 7 . sebanyak 10 orang suku kharaj dan 2 orang suku Aus menemui Nabi SAW. Tanah-tanah terbaik dan oase-oase Taima. baik yang sudah Islam maupun yang belum. Fadak. baik suku Aus maupun Kharaj menyadari akibat dari permusuhan mereka. Di Mekah. kaum Yahudi masih mendominasi kehidupan kaum Yatsrib. untuk menjadi pemimpin mereka. Karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum yahudi tentang hari kebangkitan. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam. dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang Ekonomi. Tahun 621. mereka bercerita kepada penduduknya tentang Nabi SAW dan agama yang di bawanya serta mengajak mereka masuk islam. Seusai perang. dan melakukan baiat kepada Nabi SAW di Aqabah (Baiat Aqabah Pertama). Namun demikian. menyatakan diri masuk Islam. Beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT. maka mereka tidak lagi merasa asing mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW. nama Nabi SAW dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat arab di Yastrib. Setibanya di Yatsrib.

suka minum-minuman keras. berjudi. dikarenakan beberapa faktor antara lain : 1. namun ternyata tidak bisa. pemberani. karena penduduk Thaif juga memusuhi Nabi. Ichtiar Baru Van Hoeve . hal. Jakarta . Agama Islam Penyejuk Kalbu.yang kedua. dan berwatak keras. Jakarta. Sebelum jadi Nabi. mempunyai istri orang Madinah 2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Yudistira. yaitu: 1. Adat istiadat yang positif diantaranya adalah hormat kepada tamu. Kaum Muslimin yang di Makkah dikucilkan oleh masyarakat Makkah selama tiga tahun Melihat realitas tersebut akhirnya nabi Muhammad memandang bahwa kota Makkah tidak dapat dijadikan lagi pusat dakwah sebagai tugasnya untuk menyebarkan agama islam secara terang-terangan. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya 4. Sejak itu nama Yatsrib diganti menjadi Al-Madinah Al- Munawwarah atau Madinah an-Nabi. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah 2. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum Muslimin diantaranya 2. 145-147 8 . dapat dipercaya.3 B. 1997. Karena itu. ahli pidato dan syair 2. Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk madinah karena kakek nabi. Beberapa bulan kemudian. Nabi memilih kota Madinah ( Yastrib ) sebagai tempat hijrah kaum Muslimin. untuk dijadikan sebagai tempat pusat dakwah. Oleh karena itu. ENSIKLOPEDI Islam. mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nabi SAW bersama orang-orang mukmin Mekah hijrah ke Yatsrib. Fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat 3. Adat istiadat yang negatif diantaranya adalah suka berfoya-foya. Abdul Mutholib. Sebab-Sebab Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah Ada beberapa hal yang menyebabkan nabi Muhammad saw hijrah ke kota yatsrib. 2 Masyarakat Madinah sebelum nabi datang memiliki berbagai macam adat istiadat yang positif maupun yang negatif. hal. Nabi pernah mengunjungi beberapa negeri seperti Thaif. 101-104 3Tim Agama Islam. diantaranya adalah : 1.

73 orang penduduk Madinah berkunjung ke Makkah untuk mengunjungi Nabi dan meminta beliau agar pindah ke Madinah. Membentuk Muakhat (persaudaraan) diantara sesama kaum muslim muhajirin dan anshar. Bangsa arab Yastrtib lebih memahami agama-agama ketuhanan Karena mereka sering mendengar tentang Allah. diakses tanggal 5 okt 2010 6 Jaih Mubarrok.blogspot. musyarawarah. Sejarah Peradaban Islam. Muhammad.com/2009/05/masa-nabi-muhammad-saw-pada-periode. surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di madinah yaitu bani Nadjar 5. Pada tahun ke-13 sesudah Nabi Muhammad diutus. 2. dll c. d.html. kubur.6 4 Hitsuke. hal. ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima ajaran Islam yaitu : 1.4 C. 70 9 . Bandung. Membangun masjid sebagai pusat segala aktivitas ibadah. 2008. maju dan berperadaban b. Membentuk pasukan sebagai pertahanan negara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. pemerintahan. Nabi Muhammad saw mengubah nama Yastrib menjadi Madinah yang menggambarkan cita-cita nabi Muhammad saw sendiri yang ingin membentuk sebuah masyarakat tertib. Jaih Mubarok menyimpulkan langkah-langkah nabi Muhammad saw dalam membangun peradaban di yastrib yang kemudian menjadi kota Madinah ini.com/Muhammad. Dikarenakan. Penduduk Yastrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. hisab. Bagi diri Nabi sendiri. diakses dari http://www. diakses tanggal 5 okt 2010 5 Wikipedia. 3. Pustaka Islamika.5 itu berarti nabi Muhammad SAW membangun peradaban di kota Madinah ini selama 8 tahun. Langkah-Langkah Nabi Muhammad SAW dalam Membangun Peradaban di Madinah Nabi Muhammad SAW mulai hijrah ke kota Madinah pada tahun 622 sampai diakhiri dengan pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 630. berbangkit. diakses pada http://hitsuke. yaitu: a. e. hijrah ke Madinah karena perintah Allah SWT. wahyu. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiiki sifat yang lemah lembut 4. Membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang berbeda agama.wikipedia.

Meskipun penduduk Madinah terdiri dari Islam. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite DVD 2008 8 Ibid. bahwa pada tahun kedua nabi membuat konstitusi yang dikenal dengan Constitution of Medina atau Piagam Madinah sebagai undang-undang yang pertama kalinya dirumuskan. Konsep tanggung jawab ini menjadikan Negeri Madinah adalah tempat tinggal yang aman bagi umat Islam. “During the second year of the Hijrah. Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi di negeri Madinah. Isi Piagam Madinah ini antara lain : a. Rasulullah menetapkan keamanan Negeri Madinah adalah tanggung jawab semua golongan. Kelompok masing-masing berhak menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberikan keamanan bagi orang yang patuh b. segala perkara dan perselisihan besar diserahkan kepada beliau untuk memutuskannya. Muhammad) Piagam Madinah ini dirumuskan Setelah Nabi Muhammad tiba dan diterima penduduk Yastrib (Madinah). Bila ada musuh dari luar maka secara gotong-royong mengusirnya. Saling mengadakan kerja sama dengan mempertahankan Negeri Madinah dari segala serangan e. Later generations of Islamic political thinkers have paid much attention to the constitution. Kebebasan beragama terjamin untuk semua kelompok c. 10 . Langkah-langkah lainnya adalah dengan cara menanamkan syariat islam kepada masyarakat madinah seperti sholat. Yahudi. Menjadi suatu kewajiban bagu penduduk madinah muslim dan yahudi untuk saling membantu dan menolong d. Piagam Madinah Proses selanjutnya dalam memulai peradaban yang lebih maju di madinah. defining relations between the various groups in the first Islamic community. providing a model for all later generations”7 (Britannica. sebagaimana dikemukakan oleh Britanicca Ensiclopedia. 1.8 7 Muhammad. dan golongan lain. zakat dan puasa selain menamkan budi pekerti yang baik. dan Musyrikin. Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu bukan saja sebagai kepala agama. Muhammad drew up the Constitution of Medina. tetapi juga sebagai kepala Negara. for Muslims believe that Muhammad created the ideal Islamic society in Medina.

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Sementara itu kaum Yahudi di Madinah iri melihat kondisi militer. benar- benar Maha Kuasa menolong mereka itu. dan Sesungguhnya Allah. orang Qurays terus mengganggu mereka. karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. Mereka lantas bersekongkol dengan kaum Qurays untuk melumpuhkan kaum muslim. dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain. 11 .22:39-41). politik. Karena kaum muslim semakin terancam. 2. Perang-Perang yang terjadi di Madinah Kendati Nabi dan pengikutnya sudah hijrah ke Madinah. kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan ekonomi kaum muslim semakin baik. tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani. Allah mengizinkan mereka untuk berperang (Q.                                                                    Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi.

9 Setelah mendapat izin Allah Swt. Ketibaan orang-orang muslimin di kawasan Badar. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 3. 4. Sesungguhnya Allah benar- benar Maha kuat lagi Maha perkasa. Ada beberapa peperangan yang dipimpin Nabi. Penempatan tentara muslimin di kawasan bukit. yaitu Perang Badr. Markas pusat peperangan dan juga Rasulullah mengikuti perkembangan peperangan Badar.3. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang. Pada malam peperangan berlaku Rasulullah S.W telah mengutuskan beberapa orang tenteranya untuk menguasai tempat mata air. 22: 39-41 12 . Perang badr 1. yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. gereja-gereja. 9 Al-Qur’an In Word Versi 1. rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid. 5. Ketibaan orang musyrikin ke kawasan Badar dari Mekah. menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. 6. Nabi dan kaum muslim lalu memerangi orang Qurays dan Yahudi. Perang Uhud.A. dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Disini berkumpulnya tentara Islam ketika sampai berhampiran dengan kawasan Badar..masjid. 2. QS. Perang Khandaq (parit) a. menunaikan zakat.

untuk mengobarkan semangat perang juga di kerahkan pasukan wanita di bawah pimpinan Hindun istri Abu Sofyan. html 11 Muhammad. 10 NurIsLam. 10. dan kemenangan di perang badr ini sekaligus memperkuat posisi nabi Muhammad di Madinah. Kaum Qurays pada saat itu dibawah pimpinan Abu Jahal membawa 1000 pasukan sedangkan umat muslim dibawah pimpinan nabi Muhammad mempersiapkan 313 pasukan. Disini berkumpulnya tentara musyrikin ketika sampai berdekatan dengan kawasan Badar. dan membunuh sekurangnya 45 orang mekah dan hanya 14 umat muslim yang terbunuh. FiRST_GeNe JAIPETRA 2001. oleh sebab itu mereka mengerahkan pasukan lebih banyak lagi untuk membalas dendam kekalahan mereka di perang Badr. di perang ini nabi Muhammad mendapatkan kemenangan. 8. the free encyclopedia 13 . b. dan umat islam merasa terancam dan dizinkah untuk berperang melawan kekerasan kaum Qurays. 7. 200 pasukan berkuda dan 200 berpakaian besi.11 Pada perang ini juga nabi Muhammad mengusir bani Qaynuqa kaum yahudi yang terbukti melanggar Piagam Madinah. Penempatan orang-orang musyrikin di kawasan Badar. 70 orang musuh berhasil ditawan diantaranya ada yang dibebaskan dan yang lainnya ada yang dibebaskan secara di tebus. Walaupun pasukan muslim satu berbanding tiga dengan pihak musuh tetapi kaum muslim memenangkan peperangan. Perang Uhud Kekalahan pihak mekah menjadikan orang-orang yang membenci islam semakin mendendam. 9. Anak panah ini menunjukkan penduduk sekitar yang berada di kawasan Badar yang menyaksikan peperangan10 Perang Badr ini pada tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Maret 624 Masehi. From Wikipedia. Kaum Qurays mengerahkan pasukan sebanyak 3000 orang bersenjata lengkap. Peta Perang Badr. Dalam perang ini juga kaum muslim berhasil membunuh para pemimpin mekah termasuk abu Jahal. Perang ini terjadi karena kaum Qurays meningkatkan permusuhan mereka kepada umat islam. Disinilah berlakunya peperangan.

sebanyak 70 orang pasukan pemanah di tempatkan di puncak bukit untuk menjaga musuh dari belakang.Umat muslim pada kali ini membawa 1000 pasukan. Dengan 700 pasukan rasulullah mulai menyusun strategi. dan diperintahkan juga agar tidak bergerak sebelum disuruh Rasulullah. tetapi 300 orang munafik di bawah pimpinan Abdulah bin Ubay mengundurkan diri. Keterangan gambar : Perang Uhud Terjadi pada 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah atau 23 Maret 625 Masehi Kubu pertahanan tentera Islam sebelum peperangan Kubu pertahanan tentera Musyrikin sebelum peperangan Tentera memanah muslimin menyerang tentera musyrikin di atas bukit 'Ainain Pemanah muslimin turun dari tempat pertahanan mereka (Bukit 'Ainain) untuk berdepan dengan orang musyrikin 14 .

Peta Perang Uhud. Dan akhirnya setelah beberapa lama bertahan dan atas pertolongan Allah mereka akhirnya putus asa dan menyerah. Perang Khandak Terjadi bulan Zulkaedah tahun ke-5 Hijrah/April 627 Masehi Perang ini terjadi karena pihak yahudi dan munafik di madinah menganggap islam telah lemah. Di samping itu rasulpun mempersiapkan 3000 pasukannya. 12 NurIsLam. Umat islam lalu menyiapkan strategi membuat parit sekitar madinah sebagai benteng pertahanan yang dicetuskan oleh Salman al- Farisi. tetapi gagal. Op. tetapi terhalang karena adanya parit tersebut.. Tentera berkuda musyrikin yang diketuai oleh Khalid bin al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal menyerang dan mencederakan tentera muslimin12 c. Pada tahun 5 hijriah pasukan gabungan Qurays menyerang Madinah.000 pasukannya untuk menyerang Madinah. Cit. dan karena hasutan pihak Yahudi pula kaum Qurays menyiapkan 10.html 15 . dan berkhianat dengan mengadakan hubungan rahasia dengan kaum Qurays. beberapa usaha dilakukan untuk menembus parit tersebut.

Surat Nabi seluruhnya berjumlah sekitar 105 buah. Kaum musyrik Qurays membiarkan mereka tinggal di Mekah selama tiga hari. Nabi dan rombongan harus kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk ke Mekah. Nabi bermimpi memasuki kota Mekah dan bertawaf (mengelilingi Ka'bah). Mereka juga harus menunda ibadah haji hingga tahun berikutnya. Kabilah-kabilah Arab bebas bersekutu dengan Muhammad ataupun dengan orang Qurays. Nabi mengumumkan kepada kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. dengan cara mengirimkan surat.halangi mereka. dengan syarat tidak akan tinggal di Mekah lebih dari tiga hari dan tidak membawa senjata selain pedang di dalam sarungnya. Namun kaum musyrik Qurays menghalang. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi dan kaum muslim untuk menunaikan umrah. antara lain kepada penguasa Iran. Mimpi itu disampaikan kepada para sahabat. yang disebut 'Umrah al-Qada'. Perjanjian Hudaibiyah Pada tahun ke-6 hijrah. atas perintah Nabi. tidak semua teks surat itu disalin lengkap. Mesir. ia harus dikembalikan kepada mereka. Persia dan Romawi (Bizantium). Nabi dan Suhayl menyepakati syarat. e. Saat itu pula. f. Nabi dan kaum muslim dapat memasuki kota Mekah untuk beribadah haji di Ka'bah. Surat itu 16 .d. tapi jika pengikut Muhammad menyeberang ke pihak musyrik Qurays. Abessinia. Pada tahun tersebut (6H). Kaum Qurays kemudian mengutus Suhayl bin Amr untuk bertemu dengan Nabi dan membuat perjanjian perdamaian. Enam bulan setelah perjanjian itu Nabi berdakwah kepada para penguasa di sekitar Arab. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah yang diantaranya berisi tentang : 1. ia tidak akan dikembalikan kepada Muhammad. Penyebaran Islam Perjanjian Hudaibiyah menciptakan suasana tenang dan aman. Kaum muslim dan kaum Qurays mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 3. Kalimat perjanjian ditulis oleh Ali bin Abi Talib.syarat perdamaian itu. 2. 'Umrah al-Qada' Setahun setelah Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Jika ada kaum Qurays yang menyeberang ke pihak Nabi tanpa seizin walinya. Namun. pengganti umrah yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya karena dilarang kaum musyrik Qurays.

Rasul. Allah. g. Tentera Khalid bin al-Walid Tentera Zubir bin Awwam 17 .W. Nabi menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Pasukan muslim memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dari kaum Qurays.A. Fath Makkah Suatu saat kaum Qurays melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan membantu sekutu mereka menyerang sekutu kaum muslim. Di Mekah. Kemudian mereka mendirikan salat berjemaah dengan dipimpin oleh Rasulullah Saw.berisi seruan untuk masuk Islam. Setelah itu Nabi menyuruh Bilal menyerukan azan dari atas Ka'bah. Nabi segera menyiapkan sepuluh ribu pasukan muslim untuk berangkat ke Mekah. Peristiwa itu disebut Fath Makkah (pembebasan Mekah). Tentera Rasulullah S. Setiap surat dicap dengan stempel dari perak yang diukir dengan tiga baris kata: Muhammad. Mengetahui hal itu.

adanya undang-undang atau konstitusi perama dan adanya juga beberapa perjanjian yang mengatur hubungan masyarakat. D. maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian tentang peradaban itu sendiri. hal. termasuk di dalamnya adalah perang. dan perubahan makanan harian masyarakat urban. revolusi. perubahan sistem pemerintahan. Cit. dan tidak di kuasai oleh salah satu pihak (kapitalis) karena telah disyariatkannya hukum zakat kepada masyarakat madinah.. Di bidang keamanan yaitu terbentuknya pasukan khusus yang menjaga perdamaian dan keamanan Madinah.15 Jadi hubungan sejarah nabi Muhammad di Madinah dengan peradaban dunia adalah bahwa di Madinah inilah awal terjadinya peperangan umat islam dengan kafir Qurays yang juga menandakan revolusi di dalam beberapa kehidupan sosial. Kumpulan Qais bin saad bin Ubadah13 Rasulullah saw pada penyerangan ini membawa 10. Di bidang politik yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan dari sistem kesukuan menjadi sistem pemerintahan terpusat yang dikepalai oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung.. Mengutip perkataan Prof. Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 3 MDA. Dr.Ag di dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam bahwa : Pengertian peradaban dalam The World University Encyclopedia yaitu semua fenomena kehidupan pada periode tertentu. dll. Peta Fathu Makkah. Di bidang sosial yaitu Terbentuknya kesejahtraan sosial sehingga menjadikan kota ini menjadi kota yang tingkat kejahatannya paling rendah. M. ekonomi dan budaya. Op. DKK. 13 NurIsLam. Op Cit. kejahatan yang paling rendah. Hubungan Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan Peradaban Dunia Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang hubungan peradaban dengan sejarah nabi Muhammad di Madinah. 15 15 Jaih Mubarok. Senjaya Ak. Jaih Mubarok. 33 18 . Hal.000 pasukan dan dibagi menjadi 4 bagian.html 14 E. contoh diantaranya adalah: Di bidang kebudayaan yaitu terjadinya perubahan nama negara. JABAR. PEMDA. terciptanya toleransi umat beragama dan saling menghormati antar semua kalangan. karya seni terbaik. dan diperintahkan untuk tidak mengangkat senjata kecuali dalam keadaan sangat terpaksa14. di bangunnya masjid sebagai pusat kegiatan. dikumandangkannya adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Di bidang ekonomi yaitu sistem ekonomi tidak berbasis riba..

lebih berkembang atau maju. Dan perubahan masyarakat urban terjadi masyarakat Yatrsib (Madinah) berubah menjadi lebih beradab. sehingga layak disebut dengan peradaban islam di Madinah. 19 .

pemusnahan masal menjadi suatu proses menghilangkan kekuasaan atau pengaruh-pengaruh negatif menjadi suatu perang penuh dengan etika sehingga menjadi rahmatan lil ‘alamin. adalah kota yang merupakan jalur perdagangan antara Mekah – Syam yang bertanah subur sehingga penduduknya banyak yang memiliki profesi sebagai petani. Nasrani dan juga penyembah berhala. Faktor-faktor perubahan yang dibangun nabi Muhammmad itulah yang menjadikan Islam menjadi agama yang paling berpengaruh kepada kehidupan manusia seluruhnya khususnya dalam membangun Peradaban Dunia. Perubahan- perubahan yang fundamental dari berbagai segi kehidupan. dan kebudayaan menunjukan kepada masyarakat dunia bahwa peradaban inilah yang menjadikan pengaruh kepada peradaban-peradaban di negara lainnya sehingga membawa perubahan kepada tatanan dunia. untuk menyebarkan dakwah islamiah dan juga untuk memenuhi permintaan suku aus dan kharaj yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Sejarah nabi Muhammad saw di kota Madinah ini menjadi sebuah sejarah penting lahirnya peradaban islam yang menjadi pondasi pemerintahan islam pertama kalinya yang tidak hanya mementingkan kepentingan kaum muslim semata tetapi umat manusia khususnya yang berada di kota Madinah tersebut dengan adanya Piagam Madinah. Pada periode ini pula Perang yang penuh dengan penghancuran. dan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. dll. BAB III KESIMPULAN Kota Madinah adalah kota yang dulunya bernama Yastrib. 20 . politik. seperti sosial. Kepercayaan di Yatsrib ini di dominasi oleh Yahudi. menghindarkan diri dari ancaman kaum kafir yang sudah merajalela. ekonomi. Di kota ini juga di bangun masjid yang pertama sebagai pusat kegiatan dan sebagai pondasi peradaban umat muslim. pendidikan. Sebab nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Sistem sosial kemasyarakatannya di dominasi oleh kesukuan yang sangat kuat sehingga banyak melahirkan perselisihan diantaranya adalah suku Aus dan Kharaj.

DKK. Agama Islam Penyejuk Kalbu. Angus. diakses 5 Oktober 2010 Muhammad. Dr. Sejarah Peradaban Islam. 2002 Haekal. 1983 Ensiklopedia Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite DVD 2008 ENSIKLOPEDI Islam.wikipedia. 1997 Muhammad . Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. Ensiklopedia bebas. Jakarta. Dewan Pustaka Fajar. Muhammad Husain. Ebook dikumpulkan oleh Heksa. t. Pustaka Islamika.com/2009/05/masa-nabi-muhammad-saw- pada-periode.pesantren. Jaih Mubarok. Sejarah Hidup Nabi Muhammad.Wikipedia bahasa Indonesia. E.net.html. Muhammad Said. The Free Encyclopedia. Osprey Publishing. Nilam Puri. Armies Of The Muslim Conquest. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. diakses tanggal 5 Oktober 2010 21 . 2008 Nicole. sumber elektronik dari http://id. diakses dari http://hitsuke.. di akses 5 Oktober 2010 HTML Hitsuke. FIQH Al-Sirah 1.org/wiki/Muhammad. DAFTAR PUSTAKA Buku Ak. David.com/2010/03/23/sejarah-nabi-muhammad- masa-awal-di-madinah/www.t.wordpress. 2003 Ramadhan Al-Buti. Senjaya. Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 3 MDA. Yudistira. From Wikipedia.blogspot.wikipedia. PEMDA. 1993. Phd and McBride. 2009. Diakses tanggal 5 Oktober 2010 Wahyu at http://wachjoe. Masa Nabi Muhammad SAW Pada Periode Makkah dan Madinah. Tim Agama Islam.org/wiki/Muhammad. diakses dari sumber elektronik http://en. Bandung. M. JABAR. Prof.Ag.