You are on page 1of 32

AKTIV

SOMMERSTED
40. årgangbruar 2010/11
· fe
cember · januar
november · de
Nr. 4

Foto: Sommerstedskov den sidste dag i oktober.

Kirkebladet – se midtersiderne
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra redaktionen – Danmarks sløve ungdom . . . . .
Side 4: Jul i Sommersted
Side 5: Nyt fra Støtteafdelingen
Side 6-7: Nyt fra Gymnastikudvalget
Side 8: Håndbold – ”Spritholdet” i gang med vintersæsonens kampe.
Side 13: Julestue hos KFUM spejderne
Side 14-15: Anders Mølbak Jensen: nyt fra skolebestyrelsen
Side 16: Sommersted Efterskole
Midtersiderne - Kirkebladet Ansvarshavende
Side 17: Akutbilens venner - godt på vej redaktør
Side 18-19: Børnehaven Troldemarken Sommersted IF
Side 19: Lokalhistorisk Forening, ny hjemsted Stinne P. Carstensen
Side 20: Banehuset – om Støttekoncert og Jul
Storegade 52
Side 25: Nyt fra Sommersted Runners
Side 26-28: Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF Tlf: 74 50 40 12
Side 29: Fodbold ungdoms afslutningsfest E-mail:
Side 30: Aktivitetskalender stc@danskkabeltv.dk
Materialer til Aktiv Sommersted modtages Kirkebladet
gerne. Kontakt mig på sidestående tlf.nr. Peter Kiel Nielsen
eller skriv et stykke direkte til montering på Tlf: 74 50 41 58
A5, skrifttype arial, str.11. E-mail: PKNI@km.dk
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. pr.
side. Vedlæg gerne en diskette eller Udgivelse/distribution
send allerhelst pr. E-mail (Word program og af Aktiv Sommersted
fotos, som kan åbnes i Word program). dækkes af Sommersted
IF – med støtte fra diver-
Næste blad udkommer uge 7 2011.
se foreninger, institutio-
Sidste frist for aflevering af stof hertil: ner i byen + andre frivilli-
Onsdag den 26.januar 2011 til: ge.
Stinne P. Carstensen, Storegade 52.
For Kirkebladets ved-
Prøv! at overholde tidsfristen. Det kommende af Sommer-
skal jeg også overfor trykkeriet og di- sted/Oksenvad sogne.
stributør, hvis bladet skal ud til tiden.
Bladet postomdeles i
Modtager du ikke Aktiv Sommersted??? postnr. 6560-distriktet
- henvend dig til ansvarshavende redaktør.

2
Fra redaktionen
Danmarks sløve ungdom . . . . .
Sådan er der mange der betegner ungdommen af i dag. Det var der
såmænd også for år tilbage, da jeg selv kunne kalde mig ung. Jeg hu-
sker, hvordan de negative ord hver gang ramte mig i solar plexus og
jeg følte mig utrolig uretfærdig omtalt.
Vel er der da unge, der er sløve og ugidelige, men er det nu så galt?
Hårdt presset – med en deadline for aflevering til trykkeriet - sad jeg
lørdag morgen fordybet i arbejdet med bladet, da telefonen ringede. En
meget brødebetynget ung medarbejder var i røret for at fortælle mig, at
han måtte sygemelde sig den næste uges tid. Ved et uheld havde han
skåret sig alvorligt i sin finger.
Med 2 sygemeldte i forvejen + travlhed i butikken var gode råd nu dyre.
Chefen var ikke til megen hjælp, da han sad under sydens palmer. Jeg
var nødt til selv at tænke kreativt, men havde ikke anden udvej end at
”krybe til korset”, og bede om hjælp fra en anden afdeling i firmaet.
Netop som jeg skulle til at trykke telefonnummeret, ringede en anden
af vore unge medarbejdere. Jungletrommer havde allerede lydt, og han
ville bare tilbyde at tage sin kollegas arbejde i weekenden, så vore
kunder ikke skulle vente forgæves. Indenfor den næste time stod han
klar til at få opgaverne overdraget – og så kunne jeg igen koncentrere
mig om at lave blad. Jeg kunne have givet ham jordens største knus
– så glad og lettet var jeg. Så kom ikke her og fortæl at Danmarks
ungdom er sløv.
Derfor tror jeg bestemt, at det lykkes SIF`s bestyrelse at finde de unge
forældre, der efterlyses til at hjælpe og træne i foreningen. (se side 26).
Jeg kan kun varmt anbefale forældre til at sige ja til en opgave. Jeg
begyndte selv i en ganske ung alder og har aldrig fortrudt mit valg med
at arbejde i idrætsforeningen. Tro mig! I får tifold igen i form af gode
oplevelser, erfaringer og venskaber – det gjorde jeg i hvert fald.
Det kan virke noget uoverskueligt i den travle hverdag at skulle af sted
til træning; men når man først er der, lægger man alt stress bag sig.
- og børnene! De nyder at være sammen med jer forældre omkring de
aktiviteter I har sammen. Er det egentlig ikke – i bund og grund – derfor
I overhovedet har valgt at anskaffe jer dem??? Jeg spørger bare!
Stinne Prinds Carstensen

3
Jul i Sommersted!
søndag den 28november.
Vi mødes ved Elmegården på Damager kl. 13.00
hvor julemanden skal vækkes.
Derefter går vi i samlet optog
til Gudstjeneste i Sommersted kirke
Efter Gudstjenesten er der
Julehygge i Hallen med skolekoret:
Lav din egen juledekoration/juleklip.
Tombola med meget fine præmier.
Æbleskiver, gløgg, øl/vand, kaffe og kage kan købes
Arrangementet er for alle - og der er gratis adgang.
Juleposer til børnene kan købes for 20 kr. pr. stk.
Støtteudvalget
NB! I klasselokalet H1 kan der købes diverse tøj og julegaver

4
Nyt fra Støtteafdelingen
Den 19. juni havde vi Sommersjov i Sommersted for anden gang.
Dagen startede med indvielse af legepladsen, hvor borgerforeningen
og skolebestyrelsen var vært ved kaffe, sodavand og wienerbrød,
sponsoreret af Sommersted bageri.
Vi fik tildelt det sædvanlige danske sommervejr, der bød på lidt af
hvert, og som også var skyld i nogle få ændringer i det allerede plan-
lagte program.
Fx blev fællesspisningen flyttet ind i hallen - med telt og det hele!
Eftermiddagen gav sved på panden hos både børn og voksne, der var
aktive på fodboldbanerne.
På P-pladsen var der
opstillet en sundheds-
bus, vor man kunne få
sit helbred og kondition
testet. Der var vist en-
kelte, der var noget
overraskede over resul-
tatet, så der er nok
blevet knoklet henover
sommeren for at for-
bedre tallene.
Kun ganske få meldte
sig til den arrangerede
cykeltur – og dem der
var så modige fik da også en ordentlig omgang ”brusebad”, da himlen
hen på eftermiddagen åbnede for sluserne.
I hallens cafeteria lokkede slikkiosken – men også boden, hvor Karen
Bonde + veninde fra Simmersted husmoderforening serverede lækre
og sunde smoothies. (se foto).
Der var en god stemning under aftenens fodboldkamp, der heldigvis
gav en dansk sejr, hvilket vi alle kunne glæde os over.
En stor tak til alle sponsorer, alle hjælpere og dem der mødte op.
På støtteudvalgets vegne
Mona Christensen
NB! Ovenstående artikel skulle have været i bladet sidste gang, men ”sætter-
nissen var på spil, og pist væk var den. (red.)

5
Nyt fra gymnastikudvalget
Børnehold:
I gymnastikudvalget er vi kommet godt fra start. Vi har ”ommøbleret”
lidt på trænerflokken i år, og det ser ud til at være lykkedes. Alle bør-
nehold melder om fine deltagerantal, og sammenlagt er ca. 80 børn
aktive i gymnastiksalen.

Voksenafdelingen:
Desværre har vi været nødsaget til at lukke ned for senior-
idræt pga. manglende deltagere, men ellers går det rigtig
godt for voksenafdelingen: EFFEKT melder om fuldt hus på
eet hold, og ZUMBA har jo virkeligt været et tilløbsstykke,
der har overrumplet os alle. Vi er endnu ikke helt færdige
med at opgøre tilmeldings-listerne og opkræve kontingen-
ter, men vi forventer at deltager-antallet ender på omkring
130 personer. Vi vil derfor gerne udtrykke en stor tak for
den flotte opbakning fra borgerne i Sommersted og opland.

Trænere og instruktører:
Især skal lyde en stor tak til alle trænere, instruktører og
hjælpetrænere for deres store indsats. Vi skal huske på, at
alle i gymnastikudvalget er fuldstændig frivillige og ulønne-
de. Det gælder såvel i børneafdelingen som EFFEKT og
ZUMBA.

Hvad bruger vi indtægterne til?
Når deltagerantallet vokser, så betyder det, at indtægterne
selvfølgelig også vokser. Jeg er blevet stillet spørgsmålet,
hvad vi bruger alle de penge til, og det vil jeg gerne forsøge
at forklare:
Først og fremmest vægter vi meget højt at sende alle træ-
nere og instruktører på kurser. Det koster en del penge,
men er meget vigtigt, både for at sikre fagligheden i træ-
ningen, men også for at udvikle og fastholde trænernes in-
teresse.

6
Dernæst forsøger vi løbende at udskifte og forny de redskaber vi har til
rådighed. Sidste år fik vi anskaffet en ny nedspringsmåtte til gymna-
stiksalen. Den alene kostede 10.000 kr.
I år har vi flere børnehold der har fokus på springgym-
nastik, og der er derfor ønsker fra trænerne omkring
specielle madrasser. Ligeledes er der en del redska-
ber i gymnastiksalen, der er ved at være nedslidte og
trænger til udskiftning. Med den større indtægt på kon-
tingenter i år, tror jeg at det vil være muligt at imøde-
komme de fleste af disse ønsker.
Endelig er gymnastikudvalget også med til at tjene penge ind til andre
udvalg hvor budgettet ikke hænger helt sammen – f.eks. håndbold.
I SIF har vi den holdning, at hvor det er muligt at skaffe trænere, øn-
sker vi at tilbyde byens ungdom så mange forskellige tilbud som muligt
– også selv om ikke alle tilbud løber rundt økonomisk.
Ved at skabe gode rammer omkring træningen for vores børn og unge,
håber vi at kunne øge deres interesse for sport og idræt, og dermed
også at skabe interesse hos de unge for selv at blive en del af den
frivillige indsats senere i livet.
På den måde kommer alle indtægter foreningens medlemmer til gode.
Afslutningsvist skal nævnes, at vi i gymnastikudvalget planlægger

Gymnastikopvisning 2011

Sæt allerede nu X i kalenderen til årets store
Forårsopvisning Søndag den 27. marts 2011

Flere detaljer offentliggøres i næste nummer af Aktiv Sommersted

På udvalgets vegne
venlig hilsen
Anne Lise Silberbauer

7
Håndbold
Senior herrer serie 2 ”Spritholdet”
Så er sæsonen også startet for vores hold. Vi nåede
ikke lige at få vores årlige træningskamp inden sæson-
start og om det skyldes den manglende kamptræning
eller andet vides ikke, men det har i hvert fald været en
hård start med nederlag i de første 3 kampe og en
målscore der ikke ser for god ud. Vi har dog alle andre år været lang-
somme startere, så mon ikke nok at sejrene kommer. Som altid er der
problemer med at fodbold og håndbold lapper over hinanden, men der
er mange spillere udenfor holdet der gerne træder til, så vi har endnu
ikke haft problemer med at stille hold og håber heller ikke at det kom-
mer.
”Spritholdet” består i år af:
Allan Krab, Flemming Hjuler, Gert Madsen, Henrik Henningsen, Jacob
Fuchs, Kjeld Holm, Lars Lass, Michael Trans, Poul Erik Christensen,
René Tarp, Ryon Thomsen, Søren Christensen, Thomas Jørgensen og
Uwe Jensen + gode hjælpere når vi mangler.
Skadet: Åge Jørgensen
Holdleder: Hans Henrik Christensen
Med ønsket om en god håndboldsæson!
Mvh.
Herresenior (”Spritholdet)
Gert Madsen

Svømning - for alle:
- børn, unge, voksne, seniorer, pensionister, familier med videre.
Vojens Svømmehal, hver torsdag fra kl. 18.00 - 20.00.
(dog ikke 23. og 30. december samt 18. februar)
Alle svømmehallens faciliteter kan benyttes. - Du kan komme og gå
som det passer dig i det ovennævnte tidsrum.
Sæsonen slutter den 31. marts. Vi har stadig få ledige pladser!
Kontingent: voksne Kr. 250,- og børn Kr. 200,-
Tilmelding til:
Uffe Monrad på tlf. 74 50 43 49 eller e-mail sif@sommersted-if.dk

8
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
v/Annalise FOLK MØDES
Ringgade 16 DINNER TRANSPORTABLE
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99

9
Køb * salg * bytte
Import * Eksport

Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk

Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen

Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245

Bogholderi tlf. 74504224 / 2032 7742

10
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
777&5',3!.'$+ eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri

Når det gælder KØREKORT
så ring til

KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk

11
Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TORBEN RAFN & CO. A/S
TornboSvejs
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED www.tornbosvejs.dk
Professionelt skære- og svejseudstyr
Lindholmvej 26
Tlf. 74 50 44 48 DK-6710 Esbjerg V
TornboSvejs | Lindholmvej 18B | DK-6710 Esbjerg V | Tlf. 7515 8440
Tlf. 7515 8440
www.tornbosvejs.dk

• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69

Grønnevang 27
ALT I TRÆ 6500 Sommersted

12
Julestue hos KFUM spejderne
Gabøl – Nustrup - Sommersted
Søndag den 21.november kl.11 til ca.15
i hytten på Tingvadvej i Nustrup
Salg af fine juleting, dekorationer og ”gør det selv” for børnene
Der kan købes gløgg, hjemmelavede æbleskiver, klejner, soda-
vand, kaffe og the
Tag gerne familie og venner med og kom sammen i den rette
julestemning

Lørdag den 8.januar samles juletræer ind i Nustrup,
Gabøl, Sommersted og Mølby
Hæng 20 kr. i en pose i toppen af træet og stil det i
din indkørsel eller ved vejen - så tager vi det med.

Mange hilsner og på gensyn
KFUM-spejderne

BEMÆRK:
Jeg har en FA
ST
TILKALDEVIK
AR
tilknyttet.
DAGPLEJEN
KRUDTUGLEN
Jeg fokuserer på “MOTORISK” udvikling og “INDLÆRING”.
Vil du vide mere om dagplejen, der er lidt udover det sædvanlige
så kontakt
Mette Møldrup Hansen
Sommerstedvej 18 - 6560 Sommersted - tlf. 28 51 48 69
www.dagplejenkrudtuglen.dk

LIDT UDOVER DET SÆDVANLIGE

13
Sommersted skole
Af Skolebestyrelsesformand: Anders Mølbak Jensen

Sommersted Skole Oktober 2010
Sommersted skoles skolebestyrelse er nu konstitueret og
fortsætter bestyrelsesarbejdet, hvor den gamle skolebestyrelse slap.
Anders Mølbak Jensen blev genvalgt som Skolebestyrelses formand
og Helle Juhl blev valgt til næstformand i skolebestyrelsen. Den tidlige-
re næstformand Peter Aagaard ønskede ikke at genopstille, da han vil
fokusere på sit arbejde omkring trivsel og trivselsambassadører.
Den nye skolebestyrelse består af følgende personer:
Anders Mølbak
Suppleanter:
Helle Juhl
Anette Boisen
Peter Aagaard
Michael Juhl
Lene Hedegaard
David Hedegaard
Mona Christensen
Niels Christensen
Karin Thomsen
Charlotte Schmidt
Sonja Kjær Christensen
På mange områder går det rigtig rigtig godt for Sommersted skole –
men skolebestyrelsen følger tæt udviklingen omkring skoler og bespa-
relse i Haderslev kommune. I skolebestyrelsen er vi nervøse for at
spareplanen rammer det specialpædagogiske felt alt for meget.
Vi ved erfaringsmæssigt, at en stor del af de børn og unge, der i dag
modtager specialpædagogiske tilbud, ikke egner sig til en alm. skole-
gang i folkeskolen.
Eller sagt på en anden måde: Folkeskolen er i sin nuværende form
ikke gearet til den type elever.
Hvordan overlever man med en teenager i huset?
På Sommersted skole havde vi også besøg af lektor Ann-Elisabeth
Knudsen, der er forsker og foredragsholder. Emnet var: Hvordan over-
lever man med en teenager i huset?
Som man kunne forvente var skolens aula stuvende fuld og vi måtte
opgive pausen, da folk simpelt hen ikke kunne flytte sig.

14
Ann E. Knudsen gennemgik hjernens udvikling og fremhævede forskel-
lene imellem drenge og piger. Piger er væsentligt bedre til at koncen-
trere sig i dele af skoleforløbet i forhold til drenge, men selvom drenge-
ne kan være dårlige til rigtig mange ting, så kan de bygge hele deres
personlighed op over bare en eneste ting de er gode til (f.eks. fodbold
eller historie mv.).
Pigerne derimod kan være nok så dygtige til mange fag og ting – men
bare der er en ting, de er dårlige til, så kan det næsten krakelere hele
deres personlighed.
Foredraget var utroligt morsomt og meget tankevækkende. For læse-
hestene og andre interesserede kan man låne Ann E. Knudsens bøger
på Biblioteket: ”Seje drenge og superseje piger” eller ”Hallo - er der
hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år"
Set fra skolen og skolebestyrelsen gav foredraget en bedre forståelse
for teenagere og deres problemer, for som Ann E. Knudsen skriver i
”Hallo – er der hul igennem” Det at blive voksen er som at få et handi-
kap – og det tager jo lidt tid at vænne sig til :O)
Som forældre skal man udover god tålmodighed også vedblive med at
sætte grænser og opdrage på sine teenagerbørn. Man får sandsynlig
vis ikke glæde af det selv – men det er der mange andre der gør!!!
Sparerunder og struktur omlægninger
Den nye skolebestyrelse har en god personsammensæt-
ning og vil kunne samarbejde godt med Skoleledelse,
lærere, SFO og andre ansatte for at sikre at Sommersted
Skole forsat vil være et godt sted at være - og et sted
hvor eleverne får lært noget. Desuden vil Skolebestyrelsen
prøve at sikre, at Sommersted skole kommer bedst mulig igennem de
sparerunder og struktur omlægninger, som vil komme i Haderslev
Kommune!

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen

15
16
Akutbilens venner
I Sommersted har vi en læge – vores allesammens Ib Koldbæk. Han
har i mange år kæmpet en brav kamp for at få projekt ”Akutbil” på be-
nene. Det lykkedes i 2003, og bilen har hjulpet mange - og reddet liv.
Hele ideen er Ibs fortjeneste – og han har - ulønnet - sørget for at ud-
danne over 40 nødbehandlere i førstehjælp siden starten. Det er dette
projekt, der under stor lokal opbakning er vokset, så nødbehandlerne
de sidste mange år, via 112-alarmcentralen automatisk er koblet på
alle ulykker og sygdom i Sommersted Frivillige Brandværns sluknings-
område – med 1.600 indbyggere.
Der skal bare være to, når alarmen lyder, men tit er både tre og fire
med i bilen. På den måde er der folk til de syge/forulykkede; men også
til at hjælpe ambulancen den rette vej og tage sig af evt. pårørende.
Projektet har hele tiden haft fuld politisk og moralsk opbakning fra poli-
tikere i kommunen, men der er aldrig fulgt penge med.
Alt er betalt via indsamlinger og tilskud fra såvel private og virksom-
heder som fra byens borgerforening og Lions club. Alligevel er udrust-
ningen fuldt på højde med, hvad andre nødbehandlere har i dag.
Som bekendt, blev opgaverne vedr. Akutbilen en for stor mundfuld for
vores Frivillige Brandværn, og Anders Kjær fandt på ideen med at stifte
foreningen ”Akutbilens venner”. Foreningen så dagens lys den 3.juni,
hvor ca. 150 af byens borgere mødte op på brandstationen. Siden er
det gået slag i slag – og i skrivende stund er der ca. 220 medlemmer.
Af de 220 har følgende betænkt os med et større beløb:
Speedsport/Ole Olsen og Vognmand Torben Rafn med hver 25.000kr.,
En hyggelig havefest 4.000kr, Sommersted Festival 3.000kr, og senest
gav støttekoncerten i Banehuset et overskud på 9.600kr.
Har du ikke nået det endnu, kan du indbetale på
Danske Bank, reg.nr. 3443 - konto 3443 136 274.
Du har 3 forskellige muligheder for medlemskab med
et årligt kontingent på: Personligt medlem 150kr,
Husstandsmedlem 250kr. og Virksomheder 500kr.
Husk at påføre navn, adresse, evt. mailadresse og
kontingenttype på overførslen.
Tak for den store opbakning!
På bestyrelsens vegne
Stinne Prinds Carstensen

17
Børnehaven Troldemarken
Der sker sandelig noget i husene. Børnene er fulde af
krudt. Det har været en super dejlig sommer hvor vi har
været sammenlagt alle sammen på Storegade - børn
fra Brumbassen, Solstrålen og fra kirkevej. Jo jo! det
kan godt give en sved på panden. Både pga. af vejret og de meget
glade unger.
I september kunne vi fejre vores kære Ulla Axel, på kirkevej, med hen-
des 25 års jubilæum. Ulla er vores dejlige medhjælper som er et helt
livsstykke. Børnene og kollegaer fik fejret Ulla så godt vi nu kunne -
med flag og sang og dejlig mad. Og gaver -
Sidst i oktober skal vi desværre sige ”lidt” farvel til Merete, vores med-
hjælper på Storegade, som har valgt at gå på efterløn, men heldigvis
for os, vil hun gerne bruges som vikar i børnehaven. Mon ikke at hun
kigger ind og ser lidt til os. Vi fejrer hende med en lille hyggelig fest.
Nu kan det ikke mere skjules at det er blevet efterår, og snart banker
vinteren på vores døre. Det betyder også at vi skal pakkes ind i varmt
og dejligt tøj. Så find det varme tøj frem. Vi er ude hver dag, fordi vi
bare kan lide det.
Efterår og vinter uha det er så mørkt derude. Mørkt når man kommer
og mørkt når man skal hjem. Øv øv!
Børnene har fået en refleks, og vi snakker om hvad den skal bruges til
og hvorfor det er vigtigt. Ligesom børnene har veste på når vi går tur.
Så er de lettere at få øje på. Vi skal passe på vores børn. Det er dem
som skal passe os når vi bliver gamle.
Vi nærmer vi os også julen. Alle børns yndlings tid.
December - åh hvor er den bare dejlig på mange må-
der. Man laver julepynt, bager småkager, laver julega-
ver, åbner julekalender osv.
Ja så hvis man møder en lukket dør inde i børneha-
ven, så er det fordi vi laver hemmeligheder. Skulle
dit barn komme til at fortale sig om den lille hemme-
lighed, så bare se glad ud. Det er svært at holde på sådan en hemme-
lighed, når man er barn.
Til slut vil både børn og voksne i Troldemarken, Brumbassen, og Sol-
strålen ønske alle en
Rgtig glædelig jul samt et godt nytår!

18
NB! Skulle nogen i Sommersted ligge
inde med gamle gryder, pander og spi-
seskeer - er vi de glade aftagere af
dette. Børnene elsker at lege med dem
udenfor. Ligesom vi gerne modtager
drikkeglas og hvide kage tallerkner.
Dette bruges dog indenfor til spisetid.
Vi ses derude!
Susanne Kjær

Sommersted sogns lokalhistoriske forening
Den 30. august blev der afholdt generalforsamling i for-
eningen. Der blev der bl.a. godkendt nye vedtægter og
valgt en ny bestyrelse.
Uffe Monrad blev valgt som formand, Anders Mølbak
Jensen som næstformand, Jørgen Skovrup og Anette
Schultz som kasserere og Knud Andresen som bestyrel-
sesmedlem. Ulla S Jensen er som bekendt blevet ud-
nævnt til arkivleder.
Foreningen har flyttet alt til Oksenvad skole, hvor vi nu har vores
adresse. Der vil være åbent for alle interesserede den første mandag i
hver måned fra kl. 19 til 21 - første gang den 3. januar 2011.
Hvis der er nogen der har billeder m.m. som er relevante for foreningen
kan det afleveres her. Du kan også komme i kontakt med os ved at
indtale en besked på telefonnummer 74504142 - eller send en E-mail,
sslf@mail.dk
Et medlemskab koster 25 kr. pr. person eller 50 kr. pr. husstand. Beta-
ling ved henvendelse til kassereren eller via Danske Bank: Reg.nr.
3443 Konto 629971. Husk at påføre navn. adresse, evt. mailadresse
og kontingenttype.
Har du en god ide til et nyt logo til foreningen så send/aflever det til:
Sommersted Sogns lokalhistoriske forening, Øster Lindetvej 5, Oksen-
vad, 6560 Sommersted. Vi udlodder 2 flasker vin til vinderen.
På bestyrelsen vegne
Anette Schultz.

19
Vi har i Banehuset haft et forrygende efterår med en masse gode kon-
certer, hvor folk i byen har været gode til at bakke op.
Specielt støttekoncerten til fordel for akutbilen gik over al forventning,
og det resulterede i et overskud på 9.630kr., som går ubeskåret til
Akutbilens venner. Bestyrelsen i Banehuset vil gerne rette en stor tak
til frivillige hjælpere, bands og ikke mindst publikum.
Vi har kun et enkelt arrangement tilbage i kalenderen i år, og det er
som sædvanlig vores
Julerock den 25.december
Vel mødt til alle!

Billetbestilling
- som sædvanligt på www.banehuset.dk - det er også her, i dagspressen
og på plakatopslag, du skal holde øje med kommende arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt

Foto: et veloplagt publikum til støttekoncerten i Banehuset

20
Støt vore annoncører - de støtter os

Connie Jørgensen
KÆRVEJ 8 · 6500 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 09
ALT I MALERARBEJDE UDFØRES

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

6SVSKX@YVV]^ON^
!"

21
KVIK
LEVERING

Christiansfeld Haderslev Høruphav Rødekro Toftlund Vojens
74 56 14 30 73 52 11 00 74 41 52 24 73 66 66 99 74 83 14 12 73 54 15 00
mail@davidsen.as · www.davidsen.as

22
”Brød der smager
kommer fra din bager”

Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl.
kl 88-17
17.

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk

23
Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk E-mail: blik@os.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk

Din Graske Totalleverandør
- til tiden

Vi lbyder alt i
(Indsæt logo
sendt med post) print, kopi og oseryk

Tlf. 70 26 93 33
kopiservice.dk
Dybdalsvej 2, Styding
6500 Vojens
E-mail: www.styding-blomster.dk
Alt i binderi til begravelser,
bryllupper mm. Industrivej 18 • 7000 Fredericia | Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201 www.vingrotten.dk

24
Nyt fra Sommersted Runners…
I august måned blev Sommersted Runners stiftet som en
underafdeling til idrætsforeningen. Siden opstarten har
interessen været stor, og i skrivende stund er medlemstal-
let på 60 personer. Så vi er bestemt optimistiske omkring
afdelingens fremtid.
I september måned havde vi besøg af Gitte Karlshøj, som
rundede en hyggelig formiddag af med et foredrag om træ-
ningstilpasning, skadesforebyggelse og ikke mindst moti-
vation. Derudover har vi lavet et samarbejde med Lotte
Mathiesen, så hun var selvfølgelig også repræsenteret denne dag og
uddelte smagsprøver på sin kunnen.
Blandt de mange fremmødte til opstart var der mange nybegyndere.
De fleste af dem har fulgt et løbeprogram, som skulle gøre dem i stand
til at løbe 5 km på blot 11 uger. Det skal nævnes, at rigtig mange har
nået dette mål – og den første har sågar også klaret distancen i et offi-
cielt løb, så succeserne er så småt begyndt at dukke frem!
Derudover ser vi frem til at sende et par håndfulde afsted til Lillebælt
Halvmaraton 2011. Også her vil der være nybegyndere repræsenteret.
Som vi tidligere har skrevet, er Runners for > alle <.
Til nybegynderen er vi gerne behjælpelige med opstartsprogrammer
osv., som kan hjælpe netop dig i gang med at blive løber. Så er der
naturligvis det sociale, som du ikke får ved at løbe en tur alene.

Så kom frisk, vi har plads til alle!!
Louise Petersen og Heidi Seeberg

Tabt ring
Tabt ring
Ved arrangementet Sommersjov i Sommersted er der fundet
en tabt herre vielses/forlovelses
”Nadiaring med inskriptionen
21-4-09”.
”Nadia 21-4-09”.
Der er også fundet en navlepiercing ved forårsfesten i Sommersted hal-
len. Den er gylden med blå sten.
Henvendelse til Mona B Christensen Tlf. 7450 4001

25
Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
Messe
Igennem mange år har en Forårsmesse i hallen hvert andet år været
en tradition. En tradition som vi i Sommersted IF gerne vil fortsætte og
forny. Igennem mange år har et nedsat udvalg taget sig af opgaven og
sådan skal det gerne være fremover også.
Hallen er reserveret til den 19 og 20. marts 2011 men vi mangler nogle
til at arrangere det.
Vi forestiller os at messen måske skal laves på en anderledes måde.
Det kunne være en kombination af udstillende firmaer som vi kender
det fra tidligere messer, outlet-salg / lagersalg fra forskellige firmaer og
markedsplads hvor private kan sælge børnetøj og udstyr.
Kort sagt en messe som giver liv i hallen og mange besøgende.
Har du lyst til at hjælpe Sommersted IF med at arrangere en sådan
messe, har du gode ideer til hvordan vi gør det eller andet input, så
kontakt Hanne Holm på mobil 21 64 61 35.
Vi mangler frivillige
Til den indendørs sæson som netop er gået i gang har vi måttet afvise
børn som vi intet hold havde til. Vi har således nogle årgange af børn
som vi ikke har hold til i indendørs fodbold. Vi har kun et børnehold i
håndbold og idræt på tværs kom ikke i gang.
For alle hold er der samme grund ingen trænere.
Kære forældre til børn i Sommersted og omegn:
Skal der i fremtiden også være fritidstilbud til børn og unge i Sommer-
sted skal I på banen. Hvis ingen forældre gider engagere sig, ender det
med at vores klub dør ud og der ingen fritidstilbud er til børnene.
Derfor er det nødvendigt at I engagerer jer i foreningen – ligesom der
var forældre der gjorde dengang I var børn og gik til fodbold, håndbold,
gymnastik eller anden idræt.
Dengang var det ikke sådan at alle forældre kørte op til stadion – luk-
kede bildøren op og læssede jer af for derefter at komme en time se-
nere og hente jer!!
Find sammen med nogle andre forældre og meld jer på banen som
trænere for et hold.
Vist skal der lægges noget arbejde i opgaven fra jeres side – men I får
rigtig mange gode oplevelser ud af det.

26
Fra foreningens side vil vi gøre alt for at bakke jer op. Vi tilbyder gratis
kurser I kan deltage på, ligesom vi er behjælpelige med alt det prakti-
ske og administrative.
Tænk over det – vi mener det meget seriøst og alvorligt.
- Og er du ikke lige til opgaven med at være træner, har vi skam også
mange andre opgaver vi kan bruge hjælp til.
Tag en snak med Hanne Holm som er formand for Sommersted IF om
hvad du kan gøre for dine børns fritid – det kan blive en god investe-
ring i livskvalitet for dig.
Hanne kan du træffe på mobil 21 64 61 35.

Sommersted Idrætsforening – 75 år
Den 8. januar 2011 har Sommersted Idrætsforening
75 års jubilæum.

Fra arkiverne:
Onsdag den 8. januar 1936 blev der på Hesselbergs Hotel i Sommer-
sted holdt stiftende generalforsamling i Sommersted Gymnastik- og
Foredragsforening, som foreningen hed den gang.
Den første bestyrelse bestod af følgende:
Valgt blandt de ældre: barber Chr. Sørensen, Peter Fløjstrup og mu-
rermester Nis Jessen.
Valgt blandt de unge: Peter Fræhr og Joachim Hesselberg.
Valgt blandt damerne: Elly Hauberg og Maren Jørgensen.
Der var i alt 18 kandidater – så dengang var der virkelig kampvalg om
posterne i bestyrelsen!
I forbindelse med Sommersted IF´s 50 års jubilæum blev der udgivet et
stort og flot hæfte om foreningens historie. Lars J. Hansen og Thomas
Hesselberg var redaktører på hæftet som er på hele 56 sider. Hæftet
er spændende læsning om foreningens historie gennem de første 50
år, krydret med gode historier og anekdoter fra foreningens ungdom.
Hæftet indeholder blandt andet historier om folkedans, nytårsfesterne
på hotellet, dilettant og revy.
Der berettes om dengang i 60erne, da der hver gang kørte to busser
med tilskuere med til alle Sommersteds udekampe og der mødte 200 –

27
300 tilskuere op til hjemmekampene, bygning af klubhuset, lottospil
hos Kirsten og Jens Balling på hotellet, fodbold, gymnastik, håndbold,
bordtennis, bladet sportsorientering, hallens indvielsesfest med 850
deltagere, sommerfesterne og meget meget mere.
Jo når man sådan kigger lidt tilbage er der godt nok sket meget i
Sommersted Idrætsforening. Mon ikke bare ovennævnte sætter gang i
mange erindringer hos jer som var med dengang at…….
Vi håber meget at nogle af jer læsere af Aktiv Sommersted i et af de
kommende numre af bladet har lyst til at skrive lidt om ”gamle dage” i
Sommersted IF. I meget velkomne til at kontakte Stinne herom. Ligele-
des bringer vi i bladet gerne billeder fra ”gamle dage” i Sommersted IF.
Kig i arkiverne om ikke du skulle have noget sjovt at bidrage med.
Bestyrelsen for Sommersted IF har drøftet hvordan 75 års jubilæet skal
fejres. Vi har besluttet at:
I uge 2 i 2011 (jubilæumsugen) bliver alle foreningens medlemmer
budt på lidt til maven og ganen. Det vil foregå på den måde, at for-
eningen vil være vært ved et lille traktement efter det enkelte hold
har trænet.
Et arrangement for alle vores trænere og ledere kommer til at finde
sted i begyndelsen af 2011. Her vil der blive budt på mad og deref-
ter et sportsarrangement.
Derudover vil der hen over året 2011 blive forskellige jubilæumsar-
rangementer. Blandt andet skal vi have vores nye stadion ved hal-
len indviet, der bliver nogle sportsarrangementer ligesom musikal-
ske arrangementer er i tankerne. Alt dette er pt. under
planlægning.

Så 2011 vil blive et år i jubilæets tegn – og vi glæder os
til at fejre det sammen med foreningens medlemmer,
trænere og ledere samt alle byens borgere.
På bestyrelsens vegne
Peter Henningsen

28
Fodbold ungdom

Billederne er fra Fodboldungdoms afslutningsfest i hallen.
85 børn og voksne deltog i et vellykket og hyggeligt arrangement.
Den lejede ”slidetrack” var et stort hit – ligesom vores menu der var
>> Lav-selv-burgere <<

29
Bladets læsere ønskes
Glædelig jul
og godt nytår

Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
Hytten på Ting-
21.11. 11:00 KFUM spejdere Julestue og julestemning
vadvej i Nustrup
Foredrag Kirkehuset i
23.11. 19:30 Sognene
Kong alkohol i spadseredragt.. Sommersted
Gospelkoncert med Sommersted
25.11. 19:30 Sognene
Christiansfeld Gospelkor kirke
Sommersted
Sommersted IF
28.11. 13:00
og kirken
Jul i Sommersted Elmegaarden,
kirken og hallen
Vojenskoret giver Sommersted
06.12. 19:00 Sognene
julekoncert kirke
07.12. 14:00 Brugerrådet Julelotto Aktivitetscentret
Julehygge
09.12. 14:30 Vennekredsen Aktivitetscentret
Juleeventyr og fællessang
Julegudstjeneste
23.12. Vennekredsen For plejehjemmets beboere + Sommersted kirke
pårørende
25.12. 20:00 Banehuset Julerock Banehuset
2011
04.01. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
Mølby og
08.01. - KFUM spejdere Indsamling af juletræer
Sommersted
18.01. 14:00 Brugerrådet
Foredrag v. Niels Holck Aktivitetscentret
vort smukke morsomme sprog
01.02. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
Foredrag: Flugten og gensy- Kirkehuset i
10.02. 19:30 Sognene
net med Kaliningrad Sommersted
Foredrag:. Andreah Tønder
15.02. 14:00 Brugerrådet Aktivitetscentret
Bad slør i Saudi Arabien
22.02. 14:00 Brugerrådet
Generalforsamling Aktivitetscentret
Gratis kaffe

30 

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499

Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b
5b[ad:postnr]
[ad:by] Rødding
6630
Telefon 45121780
45121780

31
Bowling · Restaurant · Pub · Spillehal

Lad os
holde din fest!
Vi afholder gerne dit arrangement,
hvad enten det er en privat fest eller
en firmabegivenhed.

Le`[di8emb_d]9[dj[h
Tingv ejen 42 B · 6500 Voj ens

Tlf. 74 54 15 00
www.v ojens bowlingcenter.dk

SOMMERSTED
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK
HUSK VI HAR
VI HAR ÅBENT HVER
ÅBENT HVER DAG
DAGKL.Kl.
8.00 - 19.00
8.00 - 20.00
– OGSÅLØRDAG
- OGSÅ LØRDAG OG
OGSØNDAG
SØNDAG

Blomstertanken
v/Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på

Tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk