Spele

Copifolul Xl

Secfiuneo ll
Spete
Spefa nr. L

Inculpatul a fost condamnat definitiv pentru savdrsirea infractriunii de furt calificat. impotriva acestei decizii definitive. iniulpatul condamnat a formulat o contestatie in anulare. Cererea a fost motivatd prin gresita individualizare judiciara a pedepsei aplicate. in acest sens,
instantrele trebuiau sd dispund suspendarea condilionatd a executdrii pedepsei de 2 ani inchisoare, intrucAt fapta a fost comisd in timpul minoratului, nefiind aplicabile dispoziliile art. 83 C.pen. Intrebare Se va admite ceretea de contestatie anulare?

Spefa

nr.2

Inculpatul condamnat a formulat contesta{ie in anulare baz.xdpe dispozitriile art. 386 lit. a) qi b) C.pr.pen. in acest sens, el sustine ca pentru termenul la care a avut loc judecarea recursului.

fiind plecat din {ard, nu s-a putut prezenta la judecata. Petentul a invocat 9i imposibilitatea de a incunostinfa instanla despre aceastd imprejurare.
a fost nelegal citat. De asemenea,

Din dosarul cauzei rezultd cd la terrnenul de recurs contestatorul a fost reprezentat de un apdrdtor ales, care a 9i pus concluzii. fntrebare Ce solufie se impune cu privire Ia contestafia in anulare formulatd de inculpatul condamnat?
Spela nr. 3 La primul termen al judecdtii in recurs a fost prezentd partea vdtimatd, inculpatul recurent iipsind. Pentru al doilea termen, de asemenea, partea vdtdmati a fost prezenti, iar pentru inculpatul lipsd a rdspuns apdrdtorul ales al acestuia. La urmdtorul termen inculpatul a fost prezent. Acesta a solicitat instantrei acordarea unui termen de judecatd, cerere admisd. Pentru urrndtorui termen instanta de recurs nu a mai dispus citarea inculpatului. in aceste circumstante 9i in lipsa inculpatului, instanfa a respins recursul ca fiind nefondat. Inculpatul condamnat a atacat decizia cu contestatie ?n anulare, intemeiatd pe dispozitriile art" 386lit. a) C.pr.pen.

Intebne
Ce solulie se impune cu privire
1a

cererea de contestafie in anularc farmalatd de inculpat?

Spela nr. 4 Prin declara{ia de recurs incuipatul a indicat atdt un domiciliu stabil, in Republica Moldova, cit ;i adresa la care locuiegte in fapt, fdrd forme legale, in Bucure;ti" Instanta de recurs a dispus citarea inculpatului recurent la adresa din Bucure$ti si a solu{ionat recursul, prin respingere, in iipsa inculpatului.
Acesta a introdus cerere de contestalie in anulare in baza art. 386 lit. a) C.pr.pen. tntrebare Ce sola{ie se impune cu privire la cererea inculpanlui contestator?

Spela nr. 5 Partea civild, persoandjuridicd, a declarat recurs irnpotriva deciziei instanlei de apei. Lajudecarea recursului au avut loc vicii de procedurd cu privire la citarea succesorilor inculpatului
decedat.

Recursul pd4ii civile a fost respins ca fiind nefondat.

Impotriva deciziei, parteacivild

lit.
dat.

a formulat o cerere de contesta{ie in anulare,inbazaafl. 386 a) C.pr.pen., invocdndu-se vicierea procedurii de citare fala de succesorii inculpatului dece-

intrebare

Ce solufie se impune fala de cantesfafia in anulare fomtulatd
Drept procesuol penol

fut cauzdT
271

inculpatui a precizat cd.1I. 386 lit. 10 Inculpata a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea infracXiunii de furt calificat. constatdndu-se ca prejudiciuT cauzat a fost acoperit prin platd. instanfa de recurs a menfinut dispoziliile sentintei. Decizia instanlei de apel a fost atacatd cu recurs de cdtre inculpat. a1a Drepl procesuol penol . Astfel.pr.pen. b) C. Inculpatul a declarat contestatie in anulare. Intrebwe Ce solusie se impune cu privire la cererea de contestafie fut anulare formulati de inculpaml condamnat? Spe{a nr.).. instantei amdnarea judecdtii. recursul a fost respins ca fiind nefonPrima instantd dat. testatie Intrebare Ce solufie se impune ?n eauzd7 Speta nr.pr. in temeiul art. 1992.i delapidare. ocazie cu ca. sentinla a fost desfiintatd in parte. in baza art" 11 pct. s-a apreciat cd apelul s-ajudecat cu respectarea normelor care reglementeazd procedura citdrii (art. la iudecat patei nu a fost legal indeplinitd. raportat la art. a) C. a) C. din cauza vicierii procedurii de citare. inculpatul a declarat conin anulare. Intebare Ce solufie se impune eu privire la contestagia fui anulare formulatd in cauzd? Spela nr.pr. Inculpatul a ataeal decizia instantrei de recurs prin contestatie in anulare. care a invocat vicii de procedurd in ceea ce privegte citarea sa Ia judecarea apelului.1993. solutionind recursui in lipsa inculpatului. a declarat contestatrie in anulare. unde fusese citat in alt proces" Instanta nu a dat curs acestei solicitdri. Nefiind citat in mod legal pentru termenul la care s-a judecat apelul. 386 lit. Motivul cererii il constituia prezenfa inculpatului la o altd instanld de judecata.inculpatei.Copitolul Xl Spefe Spefa nr. 11 Pedeapsa inchisorii a fost pusd in executare la data de 31 .9 Inculpatul a fnst condamnat pentru sdvArgirea infracfiunii de ultraj.pr"pen. a) C. incuipatul a solicitat. in buza art. nu a participat la judecata in apel. Impotriva acestei decizii a contestafia mama majord.pen.7 Prima instanfd a dispus condarnnarea inculpafului pentru sdvArgirea infractiunilor de falsificare de monede sau alte vaiori si de in$eldciune.pen.pr.03. a) C. Inculpatul condamnat a fost arestat la data de 24. inculpatul de recurs pe considerentul cd. 386 lit. ^ motivarea cererii se sustineintrodusdata cAnd s-ain anularerecursul. in prezent a inculIn procedura de citare cd. c). De asemenea. in scris. criticind solulia instanlei in mod netemeinic. in aceste circumstante. in apelul inculpatului. In apelul inculpatului sentinfa a fost mentinuti. 386 lit.pen. fntrebare Ce solugie se impune cu privire la contestafia in anulare intodusd de inculpat? Spefa nr.8 Pentru termenul la care unna si aibd loc judecata in recurs. invocAnd faptul cd instan{ele trebuiau sa faca dispund achitarea. 2 lit. el nefiind vinovat de fapta pentru care a fost condamnat" Inffebare Este fondatd cererea de contesktie ht anulare? Spefa nr.re a luat cuno$tinfd de mandatul emis irnpotriva sa.J0lit.6 a dispus condamnarea inculpatutrui pentru sdvdrgirea infracliunilor de ingelaciune . in baza art.

pen. refinAnd. contestatia in anulare formulatd de condamnat. Mdrturia mincinoasd a fost probatd de condamnatul revizuent printr-o hotdrdre judecdtoDrept procesuol penol 273 . la data cdnd s-a judecat cauzain recurs a fost ?n imposibilitate de a se prezenta . condamnatul a solicitat reducerea pedepsei aplicate prin sentinfa sus-menlionatd. nefiind legal citat. susfine condamnatul revizuent. cAt gi in faza dejudecat5. condamnatul nu a avut cunogtinfd despre acest termen de judecatd.pr. condamnatul revizuent sus{ine cd in momentul sdvAr. Prin cererea de revizuire formulatd. au dat declara{ii mincinoase.irii faptei se afla in stare de ebrietate. instanfa a re{inut in mod gregit vinovdfia sa.Iitmatd impotriva deciziei penale din 24. prin urrnare. condamnatul revizuent a susfinut cd martorii cirre au fost audia{i incauzd. 394 alin.1994. ceea ce a fdcut sd nu-gi mai poatd controla comportamentul. in motivarea cererii sale. in baza acestora. partea vatamatd a sus{inut cd. condamnatul a suslinut cd martorii audiali in cauzitau dat declarafii mincinoase gi c5.inbaza art. (1) lit. nefondati. a) C. pentru sdvArgirea tentativei la infracliunea de omor. in baza art. intebare Va fi admis recursul condamnatului contestator? a fost sesizat de cdtre parchet cu cererea condamnatului de revizuire a sentin{ei penale rdmasd definitivd..Spete Copilolul Xl Inculpatul condamnat a declarat contestafie in anulare la data de7. in motivarea ceierii de revizuire.14 In conformitate cu afi. el nu a comis fapta refinutdin sarcina sa. intebare Ce solufie se impune in cauzd? Spefa nr.399 alineatul final C. 1 998.pr.i de a incunogtinfa instanfa din cauza vdrstei inaintate gi a leziunilor suferite ca urmare a sdv6rsirii infractiunii. (1) lit. atdt in fafa organelor de urmfire penalS. La inrebare Ce solufie se impune cu privire la cererea de contestafie in anulareT Spe{a nr. tribunalul intebare Va fi admisd cererea de revizuire? Spefa nr..1999 s-a inregistrat pe rolul instantei contestalia in anulare promovatd de partea v d. 13 Inculpatul condamnat a declarat contestafie in anulare. Instanfa a respins.pr. in motivarea contestafiei se susfine cd la termenul cdnd s-a judecat cauzain recurs. invocdnd cd procedura de citare in recurs a fost nelegal indeplinita. ca nefondatd.pr. impundndu-se aplicare dispoziliilot af. b) C. un expert sau un interpret a savdrgit infracfiunea de marturie mincinoasd in cauza a carei revizuire se cere). (un martor. pronunfAnd o solufie de condamnare. In motivarea cererii. b) C. in plus.72 data de 4. 16 Condamnatul a solicitat revizuirea hotarArii definitive de condamnare. cu concluzii de respingere a cererii. impotriva acestei decizii a formulat recurs contestatorul.pen. lPeta nr. in aceea perioadd el a fost plecat de la domiciliu.394 alin. din examinarea actului procedural prin care s-a adus la indeplinire citarea contestatorului pentru solutionarea recursului sdu.03.t.1 1 . hotdrArea intemeiatd pe aceste mdrturii fiind. Intebare Ce solufie se impune fui cauzd cu privire Ia contestalia fui anulare formulatd de inculpatT Spela nr. legalitatea indeplinirii procedurii de citare.pen.pen. in realitate. 15 Condamnatul a solicitat revizuirea sentintrei penale de condamnare rdmasd definitivd prin decizia instantei supreme. 386 lit.O6. MotivAndu-qi contestafia.

a dispus respingerea cererii de revizuire formulati de condamnatul aflat in stare de definere.2000. decedatd. Acest act nu a fost cunoscut de instanJa de recurs. prin care se pronunta achitarea martorilor pentru cd fapta nu prezenta gradul de pericol social al unei infracfiuni. 19 Tribunalul Militar Teritorial. Este legald hotdrdrea instanlei de judecatd de admitere a cererii de revizuire? Spe{a nr. la dispozilia pdrfii civile. inrebne Ce solugie se impune fui cauzd cu privire la cererea de revizuire? Spela nr. Inculpatul condamnat a solicitat revizuirea deciziei instantei de recurs.E. refinindu-se ca nu sunt intrunite in cauzd cerinfele legale. 394 alin. prin care se atestd cd inculpatul a consemnat la C. Intebare Este legald hotirdrea instanfei de judecatd? 274 Drept procesuol penol . in fata cdreia a rdmas definitivd hotirdrea de condamnare. intruc6t toate imprejurdrile invocate au constituit obiectul judecdlii in fond Ei in recurs. 18 A. a solicitat revizuirea hotdrArii definitive prin care mama sa. fusese condamnatii la pedeapsa inchisorii. in baza art. Instanfa de judecatd. Revizuirea a fost motivatd prin depunerea la dosar a unei recipise. sesizatd direct prin cererea de revizuire. in aceste circumstante. Cererea a fost solu{ionatd in absentra inculpatului care. instanta inrebare a admis cererea de revizuire.12. datatdt 3. hotdtdrea rdmdndnd definitivd la data de 10.20[0. (1) lit. inrebare Este legald hotdrirea instanlei de respingere a cererii de revizuire? Spefa nr. a respins cererea. degi incunogtinfat despre termen. suma reprezentdnd despdgubirile civile. Motivalia a constat in aprecierea cd nu sunt indeplinite condiliile de revizuire reglementate in legea procesual penald.pen.12.l1 Inculpatul a fost condamnat pentru sdvdrqirea infracfiunii de vdtdmare corporald. in urma parcurgerii etapei admiterii in principiu.A.Copitolul Xl Spele reascd definitivd.pr. nu a fost adus pentru a participa. a) C.C.

d). b). interpretii. inculpatul poate introduce o cerere de contestatrie in anulare numai pentru condamndri ce privesc infractiuni care se urmdresc din oficiu. b).pr. b). Se poate declara contestat-ie in anulare: pentru termenui la care s-a judecat cauza de cdtre instan{a de a). iar ascultarea acestuia este obligatorie. partea responsabild civilmente. pentru ipoteza in care prulea dovede$te cd la termenul la care s-a judecat cauza de catre instan{a de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta gi de a incunogtintra instanta despre aceasl5 impiedicare. cererea de contestatie in anulare pentru nelegali citare se poate introduce numai personal de cdtre partea interesatd. va fi respinsd deoarece participarea inculpatuiui la judecatd este obligatorie doar in ipoteza in care acesta este arestat. Cererea de contestalie in anulare: Limitiri a). incillcareaprocedurii de citare a avut loc lajudecarea cauzeiin cadrul judecdtii in apel. b). 386lit. La acest termen se solu{ioneazi recursul. c6nd lajudecarea reflrsului sau la rejudecarea cauzei de cdtre instan{a de recurs. contestafia in anulare inbaza art. c). deoarecejudecatain recurs nu se poate desfdgurain lipsa inculpatului.re sd rezulte cd un martor a s{v0rgit infracaiunea de mdrturie mincinoasd ftr cauza a cdrei revizuire se cere. c). procurorul pentru cazul de contestafie in anulare vizdnd incdlcarea procedurii de citare a pa4ii pentru termenul lacare s-a judecat cauza de citre instan{a de recurs. Poate introduce contestafie in annlare: a).Partea vitimati introduce contestalie in amrlare in baza art.pr. 4.pen. degi instanla avea obligafia de a-l cita (art. daca existd probe din c. c). d). 6.).pen. incuipatul prezent nu a fost ascultat. 30 de zile de ia inceperea executdrii hotir6rii atacatq. va fi admisd.386lit. 30 de zile de la data pronunlSrii hotdr6rii atacate. d). c). instan{a nefiind obligatA sdJ citeze pe inculpat. d).lnculpatul introduce cerere de contestafie in amrlare. orice persoand ale cdrei interese au fost lezate prinfr-un act sau printr-o mdsurd a instanfei de judecatd. ministrul justitriei prin procurorul general al Parchetului de pe l6nga inalta Curte de Casatie si Justifie. cdnd doud sau mai multe hotir6ri judecdtoregti nu se pot concilia. pffi ale drephrlui de a introduce o cerere de contestafie in amrlare pentru vicii de procedurfi in ceea ce priveEte citarea a). b). va fi admisd cu conditria ca pedeapsa prev dzutA de lege pentru infractriune si fie mai micd de 5 ani. 5" Tifularii cererii de contesta{ie in anulare: a). b). cdnd un inscris care a servit drept temei al hotirArii a carei contestare se cere a fost declarat fals. martorii. a) C. 10 zile de la inceperea executdrii hot{rdrii atacatei b). b) C. procurorul. L 2. argument6nd ci nu a fost citat. T. cazul de contesta{ie in anulare poate fi invocat de fiecare parte in proces. dar numai in legdturd cu nelegalitatea cit{rii sale. cdnd partea dovede$te cd la termenul la cme s-ajudecat cauza de cdtre instanta de apel a fost in imposibilitate de a se prezerfiz gi de a incunogtinfa instanfa despre aceastd impiedicare. c). va fi respinsd. d). cdnd s-au descoperit fapte sau ?mprejurdri ce nu au fost cunoscute de instan{a la solufionarea cauzei. c). c6nd procedura de citare a pirfii pentru lermenul la care s-ajudecat cauzade cdtre instanfa de judecatd nu a fost indeplinitd potrivit legii. 3. c)" orice persoand aie clrei interese au fost vdtimate prin rdmAnerea definitivd a hotir0rii judecdtoregti.pen. expe4ii.Grile Copitolul Xl Secliuneo lll Grile Se poate face contestafie in anulare: a). la primul termen at judecnfii in recurs. deoarece in spe{a nu s-au incdlcat regulile de citare. Penfru al doilea termen inculpahrl nu mai este citat. 386 lit. Inculpaful recnrent particrpf.pr. oricare dintre pdrfi. d). cdnd procedura de citare a recurs nu a fost indepliniti potrivit legii. d). se poate infroduce oricdnd" Drept procesuol penol 275 . b) C. Care este temenul de introducere? a).

b). in termen de 30 de ztle de la inceperea executirii hotirdrii atacatn. c).Copifolul Xl Grile 8. b).. intr-o cauzd penal6. scoaterea de sub 276 Drept procesuol penol . fi. numai in cauzele penale avdnd ca obiect infracfluni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mme de 5 ani. c). c). in termen de 10 zile de la inceperea executdrii hotdrdrii atacatl: b). 386 lit. art. oric6nd. doar dacd hotirdrile respective sunt prcnunfate in cauze privind infracfiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani. b). Cazud de revizuire: a). cdnd procedura de citare a pd4ii pentru termenul la care s-a judecat catza de cdtre instanta de recurs nu a fost indeplinitd conform legii. d). instanfa dispune ope legis suspendarea hotdrdrii a cdrei anulme se cerc. cdnd impotriva unei persoane s-au pronun(at doud hotdrAri definitive pentru aceeagi faptd. c). instan{a carc a pronuntat hotir"area in primd instanfi. prezentainculpatului aflat in stare de definere este obligatorie. instanta poate suspenda executarea hotirfii a cdrei anulare se cere. in ipoteza in care cererea de contestafle in anulare se fundamente azd pe art. 17. b). c. c6nd impotriva unei persoane s-au pronuntat doud hotdrdri definitive pentru aceeagi fap6.pr. procurorul efectueazd acte de cercetare in termen de trei luni de la data introducerii cererii. c). d). 10 zile de la inceperea executirii hotirdrii atacate d). prin ordonan!5. cu privire la care existau probe la dosar? a). procurorul participd doar atunci c6nd pedeapsa prevdzuti este detenfiunea pe viaf{ ori inchisoarea mai mare de 5 ani. cdnd doud sau mai multe hotdrAri judecdtoreqti defini- tive nu se pot concilia.pen. 30 de zrle de la ?nceperea executirii hotirdrii atacate. oricdnd.: 10. d). un martor sivffrpegte infracfiunea de mirturie mincinoasS. in cadml procedurii de judecare a contestafiei in anulare: a). in ipotezaabsentrei pdrfilor legal citate. 386lit. instanJa la care a rdmas definitivd ultima hotdrhre.pen. b). a rdmas definitivd n. d). InculpafuI poate introduce o contestat-ie in anulare in baza existenfei a doui hotirfiri definitive pronunfate impotriva sa pentru aceeapi fapti: a). c). 16. instanfa de recurs. instan{ei la care ultima holir6re. d). Se poate infroduce cerere de revizuire: a). b).pr. inalta Curte de casalie qi Justifie. c6nd procedura de citare a pentru termenul la care s-a judecat cauza de cdtre instanta de recurs nu a fost indeplinitd potrivit legii. instanlei la care a rdmas definitivd prima hotirdre. Instanta competenti sd rezolve contestafia in anulare pentru cazul prevflzut la a). procedwa admiterii in principiu este obligatorie injudecarea unei cereri de contestafie in anulare. cdnd un inscris care a servit drept temei al hotnrfirii a cdrei pffi revizuire se cere a fost declarat fals. 9t in ce termen poate introduce procurorul contestafia in anulare in baza constatirii fapfului ci instanfa de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului p*n"I. dar ulterior se dispune. da. solufionati printr-o hotirffre definitivi. 14. c6nd instanla de recurs nu s-a pronunfat asupra unei cauze de incetare a procesului penal cu privire la care existau probe la dosar. 13. 30 de ztle dela data pronun{arii hotdrdrii atacate b).fu procedurii de judecare a contestafiei in anulare poate lipsi etapa admiterii in principiu? a)' da. expertizamedicoJegalii este obligatorie. Inaltei Cu4i de Casatrie 9i Justitrie. c) C. asistenfa juridicd este obligatorie. d). 1L Se introduce contestat-ie in anulare in baza existenfei a doui hotirffri definifive pronunfate impotriva unei persoane pentru aceeagi faptil Competenfa de solu{ionare reyine: a). da. c). tedinta de judecati se desfdqoard in condifii de nepu- blicitate. in ipoteza inhoducerii unei cereri de contestafie in anulare: a). d). d) C. d). c). in ipotezain care se admite recursul cu refinere spre rejudecare. instantei de recurs. b).

da. d). 9i de pericol social). Cererea de revizuire. d).irea unei infracfiuni de mdrturie mincinoasd nu este tn caz de revizuire ci un motiv pentru introducerea unei constestafii in anulare. (un inscris care a servit ca temei al hotiirffrii a cirei revizuire se cere a fost declarat fals) este necesar a se ajunge la pronunlarea unei solufii diametral opuse? a)' da.394 C. 2L Titularii revizuirii sunt: a). existenfa faptei de mdrturie mincinoasa. competente.pen. b). o faptd prevdzuti de legea penald. 394 alin. d). c) C. deoarece in textul legal se stipuleazd despre . b)... in acest caz. in cadrul procedurii de revizuire. instanJa se determind potrivit regulilor ce se aplicd in situalia reunirii cauzelor pentru cazurile de gi conexitate. Z tutrl.pen. poate fi solicitatd pdnd la citirea actului de sesizare a instan{ei Oe a). b). procuror ori de persoana care a efectuat acte de cercetare procurorului de la parchetul de pe ldngd instanfa unde a rdmas definitivd hotdrArea. b) C. dispune suspendarea executdrii hotir6rii atacate. nu. d). in suspendarea executirii hotlrffrii atacate: fi dispusi de instanfa ierarhic superioard instan{ei sesizate cu cererea de revizuire. oricare parte din proces.. 18. (lipsa gradului penald. 394 ali". nu. c). d). din oficiu. pentru cazurile reglementate in art. se impune aceasti condifie numai pentru cazulprevdzutla art. instanta de recurs. (1) lit. b). intereseazd. deoarece sdv6r.tiuni de coruplie in leghturi cu cauza a cirei revizuire se cere de citre organele de constatare? a). (1) lit. Se va admite o cerere de revizuire fundamentati pe sivArpirea unei infrac. se adreseazi: a). numai inculpatul condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de trei ani. Drept procesuol penol 3uaecata 277 . in acest caz ftebuie interpetat extensiv.Grile Cqpifolul Xl urmirire penalS' in baza art. da.pen. 10lit. da. c). avdnd in vedere cd in textul legal se stipuleazd despre sdvdrgirea unei ffiacfiuni de citre un membru al completului de judecatd. existd. fundamentati pe art.394 alin. c). nu. Cererea de revizuire. 11pct l lit pericol social necesar pentru a fi considerati drept infracflune.pr. ^indivizibilitate c). q. procurorului de la parchetul de pe lAngd instanta care a judec at cauza Ar primd instanld.Instanfa competentti s[ judece o cerere de revizuire intemeiati pe existenla unor hotirffri ce nu se pot concilia: a).pen. descoperirea sdvdrqirii unei infracfluni de coruptrie de cdfe organele judiciare penale reprezntAun cazde contesZ). in iimitele calitdfii sale procesuale. la propunerea sau la cererea partii. parchetului general de pe ldngd inatta Curte de Casatie si Justitie. pentru efectuarea actelor de cercetare legea nu reglementeazd un termen determinat.C. nu. a) c. fost sesizat. 3g4 alin. poate Z. nu se poate dispune. procgrorului de la parchetul de pe ldnga instanla ierarhic superioard instanfei care a judecat in fond.. (1) lit. a) b) C. (i m n. b). numai in urma sesizdrii venita din partea incjpatutui. in seclii unite..pr. nu.pr. cu toate acestea trebuie sd se respecte principiul celeritdfii solu{iondrii cauzelor penale. cu condifia ca prin procedura revizuirii sa se ajungii la pronunfarea unei solufii diametral opuse. se impune aceastd conditrie numai pentru cazurile prevdzute la m. 19. nu. instanfa care a judecat primd instanfa cauza.sdvdrqirea unei infracfiunil. b).pen. c). b). de la data introducerii cererii de revizuire. textul de lege tafle in anulare. nu. c)'nu. Pentru a se admite o cerere de revizuire fundamentati pe art. procurorul.pr. 2 luni. in aceasti ipotezd. d). 22. c). poate fi dispusd de cdtre instanfa care judecd cererea.'r" va admite? ) a). b). Inalta curte de casafle gi Justifie. soful rudele apropiate ale 9i oricdrei pfufi din proces. sdvArgiti cu vinovdtrie dar cdreia ii lipsegie gradul de b) raportat Ia art. avdnd in vedere cd. Termenul de efectuare a actelor de cercetare este: dupl introducerea cererii de revizuire ramdnerii definitive a hotirdrii judecdtoregti. c).pr.. condifia pronunfdrii unei solufii diametral opusd celei tacatese impune in cazul cererii de contestafle ?n anulare bazatil pe existen{a autoritdlii de lucru judecat. de la data ?3. 2 luni de la momentul in care procurorul ierarhic superior celui care a a).

tii Europene a Drepturilor omului: a). c). in complet de trei judecdtori. competente. se innoduce la inalta Curte de Casatie 9i Justifie. cu ardtarea cazului de revizuire pe carc se intemeiazd. Efectul suspensiv al contestafiei in anulare: a). vor asculta. in timpul judecarii contestatriei in anulare procurorul ierarhic superior poate dispune suspendarea executirii hot{rdrii. in acest sens. presupune suspendarea executdrii hotirdrii examinate. 278 Drept procesuol penol . d). reprezintd o cale extraordinard de atac care poate fi exercitati Ar termen de 10 zile de la inceperea executdrii hotdrdrii atacate. c). sunt citate in mod obligatoriu de cdtre instan{a dejudecatd lajudecarea cererii de revizuire. persoana cme solicita revizuirea. au obligatria de a sesiza procurorul competent dacd au cunogtinfa despre vreo fapti sau imprejurare care ar motiva revizuirea. at6t la instanJa de recurs. instan{a de judecatd sesizati inarnteazd intregul material instanfei ierarhic superioare. Secfia penaU a inatei Cu{i de Casafie ti Justifie. au obligafla de a sesiza instanfa de judecatd dacd au cunoqtin{a despre vreo faptd sau imprejurare care ar impune declangarea procedurii de revizuire. Revizuirea in cazul hotirarii cur. de incetare a procesului penal ori de condamnare. c). Z7. b). d). asigurd prezenla obligatorie a pa4ilor la judecarea recursului in interesul legii. b). 25. Dupi efectuarea cercetdrilor cu privire la revizuirea unei cauze penale: a). in ipoteza in cme aceasta este angajati a unitdfii respective. presupune o procedurdin care participarea procurorului este ldsati la aprecierea instanfei de judecati. Organele de conducere ale persoanelor juridice de interes public a). b). se introduce la instanfa care a judecat catza recnrs. Inalta Curte de Casalie qi Justifie. a intervenit o lege penald mai favo- rabild inculpatului. la instanfa care a judecat in primd instanJa ca\za. d). Cererea de revizuire: a). c). de cdfre colegiile de conducere ale cu4ilor de apel 9i ale parchetelor de pe lAngd cudile de apel. 29. 30. b). d). b). la pronun{area hotdrArii definitive. cdile ordinare de atac). nu are efect cu privire la hotirirea judecdtoreascd examinatd gi nici cu privire la situatria pa4ilor din acele procese. instanla sesizatd va suspenda executarea hotnrdrii a cdrei anulare se cere. Se va admite cererea de revizuire fundamentati pe descoperirea unor fapte sau imprejurnri ce nu au fost cunoscute de instanli la solufionarea cauzei daci: a). se introduce la instan{a care a judecat cauzain primd instanfa. are implicalii cu privire la situafia pdrflor din proces. se poate ajunge la reducerea la jumdtate a pedepsei aplicate prin hotdr6rea definitivd. c). c). numai in urma sesizdrii ministrului de justifie. d). impedimentul a fost localizat la nivelul instan{ei de recurs (pentru instanfele de fond qi de apel fiind suficiente. Recursul in interesul legii: a). c). se poate dovedi. dacd este cazul. 31. instanfa de judecatd competentd dispune suspendarea executdrii hotirdrii atacate. de cdtre oricme din pddile procesului penal. in acest caz. are drept consecinta suspendmea hotdrdrii atacate. !n secfii unite.ln*anla competenti si solut-ioneze recursul in interesul legii: a). d). organul de cercetare al politriei judiciare intocmeqte un referat in cme propune fi-imiterea in judecati sau clasarea dosarului. Recursul in interesul legii poate fi introdus: a). poate fi cerutd de cdtre procuror. procurorulinanteazd intregul material ?mpreun6 cu concluziile sale instantei de iudecati 32. inAta Curte de Casatrie 9i Justifie. se face in scris.Copitolul Xl Grile 25. b). cdt si la instanta a carei hotdrdre se atacd. b). c). netemeinicia hotdrdrii de achitare. 33. b). in limitele cererii de contestafie in anulare. d). c). instanta sesizati poate suspenda executarea hol{rdrii a cdrei anulare se cere. existd obligafia motivdrii printr-un memoriu separal cu cel pugin 5 zile inaintea termenului de judecatd. fiind vorba despre o hotdrAre definitiva. se poate declara oral. b). 28. d). instanJa sesizati nu poate suspenda executarea hotir6rii a cdrei anulare se cere. in acest mod. d).

in concluzie. Determinareaexactit a cazurilor in care poate fi folositd contestafia in anulare constituie o garantie cd aceastd cale de atac nu va deveni o posibilitate la indemdna oricui gi oric6nd de inldturare a efectelor pe care trebuie sd le producd hol{rdrile judecdtoregti definitive qi irevocabile. aga incAt una din conditriile de admisibilitate ale contesta{iei in anulare (absenfa la judecarea recursului) nu este indeplinitd. a) qi b) C..pr.pr. e) cdnd. chiar dacd ar lipsi la vreunul din ele. impotriva hotdrdrilor penale definitive se poate face contestafie in anulare in urmdtoarele 5 cazuri: a) procedura de citare a pdrfii pentru termenul la care s-a judecat cauza de cdtre instan{a de recurs nu a fost indeplinitd conform legii. 386 lit. a) gi b) C. textele invocate de contestator. pe l6ngd domiciliul stabil. Spefa nr. a) C. la termenul la care s-a judecat caazain recurs. contestatorul a fost reprezentat de un apdrdtor ales. cu privire la care existau probe in dosar. 1 Potrivit art. b) partea dovedegte cd la termenul la care s-ajudecat cauzade cdtre instanfa de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta qi de a incunoqtinfa instan{a despre aceastd impiedicare.. cererea de contesta{ie in anulare trrneazd. cererea de contestafie in anulare a fost respinsd. inculpatul prezent nu a fost ascultat. nu a mai dispus citarea acestuia pentru urmdtorul termen. 386 lit. Spefa nr.pr. sus{inerea condamnatului cu privire la netemeinica individualizare a pedepsei neregasindu-se printre caz:ut'rle prevdzute in art. C. 9i o Drept procesuol penol 39r . 386 C. AvAnd in vedere cd art.. presupune indeplinirea unor condifii in mod cumulativ 9i trindnd cont de faptul cd lipsa de la judecarea recursului se regdsegte in ambele situatrii.3 Potrivit art. pafiea reprezentatd.pr. se poate face contestafie in anulare impotriva hotdr6rilor penale definitive cdnd procedura de citare a pdrfii pentru termenul la care s-a judecat cauza de cdtre instanfa de recurs nu a fost indeplinitd potrivit legii sau cAnd partea dovedeqte cd a fost in imposibilitate de a se prezenta 9i de a incunoqtinfa instantra despre aceastd impiedicare. In aceste circumstanfe. in considerarea faptului cd inculpatul a fost prezent la al treilea termen de recuts. instanfa de recuts.pen. in spe1d. 386 lit.i faptd.pen. in mod legal.bazatit pe dispozifiile art. In spefd.pen. 38516 alin. (1 1) ori art.pr. d) impotriva unei persoane s-au pronunlat doud hotdrdri definitive pentru aceea.pen. ceea ce conduce spre solufia respingerii cererii de contestafie in anulare.pr. pafiea prezentd laun termen nu mai este citatdpentru termenele urmdtoare. lajudecarea recursului sau la rejudecareacauzei de cdtre instan{a de recurs. la termenul la care are loc judecarea recursului de cdtre api4rdtor ales nu mai este in drept sd invoce prevederile art. 10 lit. (4) C.pr. fl-it.3851a alin. a) qi b) C.2 Potrivit art.29l alin. Din parcurgerea textului se observd cd legiuitorul a folosit tehnica enumerdrii expres limitative a cazurilor in care se poate ataca o hotdrAre definitiva prin intermediul contestafiei in anulare. observdm cd in speld nu s-a viciat procedura de citare a inculpatului recurent.pen.pr.. dacd inculpatul a indicat. care a gi pus concluzii. c) instanfa de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal din cele prevdzute in art. 386 lit.pen.pr. 386 C.pen. (1) C. a fi respinsa..pen.Solufiile spefelor Copitolul Xl Copitolul Xl CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC Spefa nr. Spefa nr. iar ascultarea acestuia este obligatorie potrivit art. 4 In practica judiciard s-a statuat cd.pen. AvAnd in vedere aceastd imprejurare.

in timp ce in art.7 Din datele spefei rezultd cd.. a) C. pentru cd numai ea a fost pusd in situafia (cauzatd. 386 lit. a) C. accident de circulafie. potrivit axt. in mod netemeinic. cd cererea de contestatrie in anulare va fi testafie Drept procesuol penol . inculpatul a criticat o decizie pronunfatd de instanfa de apel. prin intermediul contestafiei in anulare. contestalia in anulare a pddii civile prin care se invocd nelegala citare la instanta de recurs a altor pd4i va fi respinsd ca nefondatd. Speta nr. iar instanfa de recurs a judecat cauzain lipsa lui.pen. in Republica Moldova. rezultd. neindoielnic cd nelegalitatea procedurii de citare poate fi invocatd pe calea contestafiei in anulare de oricare dintre pddile in proces.pen. contestafia in anulare introdusd de inculpat..pen.. faptul cd inculpatul a fost citat. Spefa nr. 177 C. calamitate naturald etc. Afirmafia de mai sus este insd limitatd de aspectul cd fiecare parte din proces nu se poate prevala decdt de propria sa citare nelegald.pr. Este normal sd fie aga. este fondatd qi va fi admisd. b) C. contestafia in anulare este fundamentatd pe considerentul cd. cdt . contestafia in anulare intemeiatd pe motivul invocat de inculpatul contestato^r nu poate viza decdt o hotdrdre pronunfatd in recurs. nr.pr. instanfa de recurs a apreciat cd apelul s-a judecat cu indeplinirea procedurii de citare in mod legal. prin intermediul unei cai de atac extraordinare.pen. in spefd nu este indeplinitd condilia dovedirii imposibilitdtrii de incunoptintrare a instanfei despre impiedicare. din textul legii qi din ra{iunea dispozitriei. face ca inculpatul sd aibd un drept de opliune cu referire la doud activitdtri judiciare. Or. De asemenea. nereguli referitoare la solufionarea apelului. Rezultd.pr. pe cale de consecinfd. ln concluzie. din prevederile art. a) C. In considerarea acestor aspecte.6 Din con{inutul ar:t. cererea de contestafie in anulare a fost respinsd ca inadmisibill.pen.pr. pentru a fi admisibild. in vederea asigurarii prezenlei sale la cealalta instan{d. cdt gi cea de incuno.de nelegala sa citare) de a nu se fi pututprezenta lajudecarea recursului si de a fi suferit o vdtdmare prin imposibilitatea de a se apdra. avdnd in vedere cd prin declara{ia de recurs inculpatul a indicat un domiciliu stabil.Copilolul Xl Solufiile spefelor altd adresd la care locuiegte in fapt chiar 9i fdrd forme legale. Astfel. S-a apreciat cd atdt imposibilitatea de prezentare. cel pufin la fel de importante. este menfionatd condiJia ca viciul de procedurd sd se localizeze la nivelul instanfei de recurs.).cend pafiea dovedeSte cd Ia termenul Ia care s-a judecat cauza de cdte instanla de recws a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incuno1tinfa instanla despre aceastd impiedicare". este obligata sd-l citeze la ambele adrese. impotriva unei hotdrdri penale definitive se poate face conin anulare . 386 lit. Cu toate acestea. 8 Potrivit art. instan{a In consecinfd. Astfel.pen. Spela nr. chiar admitrAnd posibilitatea unei asemenea extinderi a nofiunii de fo(d majord. se observd cd se invocd. Insd. Aceasta reztltd.i o altd adresd la care locuiegte fdrd forme legale. a) C.386 lit. degi il citase numai la aceastd din urmd adresd. inbaza art. 386 lit. 386lit.de fodd majord (boald gravd. In considerarea acestor aspecte. devine dificil demersul de a caracteizaprezentareala o altd instanfd ca fiind un caz de fo(d majord.5 Din interpretarea art.tintrare a instantei despre aceastd impiedicare trebuie sd fie cauzate de un caz fortuit sau de o cauzd. 386 lit. legea vorbegte despre procedura de citare a pd4ii. cererea de contesta{ie Spefa ?n anulare a fost respinsd.pr. a) C. se refine cd hotdrdrile definitive pot fi desfiinfate atunci cAnd se face dovada cd procedura de citare a pddii la termenul cdnd s-ajudecat cauza de cdtre instanta de recurs nu a fost indeplinitd potrivit legii. rezultd cd. adicd exclusiv a acelei pdrfi care se folosegte de calea contestafiei in anulare.pen. In aceste condilii.pr.pr. este uqor de observat cd unei persoane ii este practic imposibil de a se afla in doud locuri diferite in acelagi moment. In spetr5. avdnd in vedere cd inculpatul a adus la cunogtin{a instanfei de recurs aceste aspecte prin intermediul cererii de amdnare.

irii unei declarafii de apel sau recurs formulate de o persoand fdrd calitate de cdtre cel in favoarea cdruia a fost introdusd calea de atac. pafiea civild gi partea responsabild civilmente) qi procurorul. cd inculpatul contestator a invocat existenfa unor probe cale. odati refinute. cel mai tArziu in l0 ztle de la inceperea executarii. potrivit cdruia cererea trebuie sd fie insuqitd de inculpat) ori in ipoteza insu.pen. poate fi introdusd de cdtre persoana impotriva cdreia se face executarea. Pin .. dar nu mal'tdrzfu de termenul-limitd de 10 zile de la inceperea executdrii. intr-adevdr. cat $i ipoteza inceperii executdrii despdgubirilor civile. persoane intre care. iar la momentul introducerii cererii inculpata era majord. instanta de judecatd avea obligafia de a chema pe inculpata Ei de a-i pune in vedere cd poate sd-. a)-c) 9i e) C.. {inAnd cont de aceste aspecte.pr. Contestafia in anulare. 368 lit. nu conduc la incetarea procesului penal.pen.. ca cererea sd fie respinsd. 4 C. in prima zi de executare la locul de muncd. executarea pedepsei se considerd inceputd. considerdnd-o inadmisibila.pr.. cd se poate desfiinta o hotdrAre definitivd pe calea contestafiei in anulare numai atunci cdnd instantra de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal. (1) C. criticabild. este prevdzut. Drept procesuol penol . amenda nefiind achitatd voluntar. prima zi de incarcerare sau. de exemplu. la momentul introducerii contestaliei in anulare ea devenise majord. fiind o cale extraordinard de atac. Aceasta inseamnd cd nimic nu se opune ca cererea sd fie depusd gi inainte de implinirea lui (oricAnd dupd momentul rdmdnerii definitive a hotdrdrii judecdtoregti)..inceperea executirii se inlelege.. instituit prin dispozitiile art. Trebuie menfionat. la data depunerii recipisei de platd integrald a arnenzi| la data depunerii recipisei de platd a primei rate sau la data efectuarii primei refineri c6nd. potrivit cdruia . in cazril pedepselor privative de libertate. se fundamenteazd. insd. (2) C. In consecin{d. cu privire la care existau probe in dosar.pr. in virnrtea acestui principiu.pr. ?n materia liberdrii provizoriri (art. in mod expres. avAnd in vedere cd in art.pen. precum 9i de faptul cd inculpatul contestator a depus contestafie in anulare la circa 7 luni de la inceperea executdrii pedepsei.387 C.pen. adicd intervalul cel mai mare de timp in care poate fi declaratd contestafie in anulare. referitoare la persoanele ca"re pot formula contesta{ie in anulare. Solufia.jnceperea executdrii" se au in vedere atdt ipoteza inceperii executdrii pedepsei. invocarea unei cauze de achitare conduce spre solu{ia respingerii contestafiei in anulare.pen. 11 Potrivit art. ca tardiv introdusa. instanfa a respins cererea de contestafie in anulare.9 Potrivit aft.pen. 0-i') C. In spefd. Astfel. care nu pot fi aplicate prin asemdnare. Termenul de 10 zile.pr. degi la data condamndrii inculpata era minord.pr.Solufiile spefelor Copilolul Xl Spefa nr. de altfel. s-a hecut la executarea ei silita. 388 alin... este un termen maxim.pen. contesta{ia in anulare pentru motivele ardtate in art. reguld debazd a procesului penal. Din datele problemei reznltd. c) C. dacd s-a dispus ca pedeapsa sd fie executatd in conditriile art. este justificatd. in cazul pedepsei amenzii.. Din cumulul acestor imprejurdri. 1607 alin. 386 lit. Toate acestea au condus spre concluzia cd nu sunt indeplinite prevederile art. solufia instanfei. titularii cererii de contestafie in anulare sunt pdrfile din procesul penal (inculpatul.organele de urmfire penald gi instanfele de judecatd sunt obligate sd aibd rol activ in desfdgurarea procesului penal".. De asemenea. 10 lit.pr. cu argumentarea cd mama inculpatei nu este parte in proces. Problema apare la momentul in care se raporteazd procedura instantrei la principiul rolului activ. 386 lit.pr. sus-menfionat. urmeazd. contestafia in anulare se poate face cdnd instanfa de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal din cele prevdzute in art. FPeta nr. ea regdsindu-se. potrivit afi.pr. partea vdtirmatd. pen. in mod evident.pen. de asemenea.i insugeascd cererea fdcutd de mama ei. Solufia instanfei este.10 In spefd. pe caztni strict gi limitativ prevdzute de lege.387 C. ci la achitarea inculpatului. cd prin sintagma .867 C. nu figureazd mama inculpatei. de respingere a contestatiei in anulare. c) C. exercitabild numai ?mpotriva unei hotdrhri definitive.pen. Spela nr. nu este singularS. dupd caz..

.pen. rezultd cd hotdrArea pronun{atd in aceastd materie este susceptibild de a fi atacata pe calea de atac a apelului sau a recursului intr-o singur d ipotezd. Cum contestafia in anulare pentru primele trei cazuri se indreaptd impotriva deciziei pronunfate de instan{a de recuts. 392 C.p en.fi fiind pronuntatd instanta de recurs. decizia a]rrc.. nu se numdrd printra cazurile prevd. c) mdrturia mincinoasd sd se dovedi anumite miiloace de azute in le Drept procesuol penol . 13 Din examinarea dispozifiilor art. s-a remarcat cd folosirea cdii de atac a trebuit sd fie limitatd la anumite cazuiin care presupunerea cd sa comis o eroare judiciard prezintd serioase aparente de temeinicie. nu mai poate fi atacatd cu un nou recurs. 388 alin. In vederea limitnrii introducerii de cereri de revizuire pentru erori de fapt minore. 394 alin. (1) C. Pentru aceste considerente. in amdnunt fiecare cazln parte. Spefa nr. se cer a fi indeplinite.I}.l4 Potrivit att.pen.394 alin. eroare judiciard care insd. fi sdvArgit o infracliune de mdrfurie mincinoasd de catre un martor. (4) C.. Analizdnd erorile judiciare care pot determina admiterea procedurii de revizuire. indiferent de temeinicia cererii.72 Potrivit art. datd in judecarea unui recurs anterior.pr. 15 Spre deosebire de cazul prevdzut in art. Spefa nr.pen.pr. pundnd in discufle anterioritatea unor hotdrdri penale definitive. tn spetrd.pr. Pentru admisibilitatea acestui caz de revizuire. investitd sd solufioneze contestatia in anulare indreptatd impotriva propriei sale hotdrdri. (1) C..03. De asemenea.pr.pr. dovedirea cazurilor de revizuire de folosirea anumitor mijloace de probd. cdt qi in defavoarea pd4ilor din proces. unde revizuirea se intemeia pe lipsa unei probe.. aceasta nefiind susceptibild de un alt recurs. atdt in favoarea..pr. respectiv aceea a contestafiei in anulare intemeiatd pe dispozitriile art. prevdzutd in art.pen. respectiv de sdvdrqirea unei infractiuni de condilii: mdrturie mincinoasd. .pr. In consecinfd. Rezulta cd o hotdrdre datd intr-o cale de atac extraordinard poate fi atacatdprintr-o cale de atac ordinard numai dacd gi hotdrArea supusd contestafiei era susceptibild de o asemenea cale de atac. 394 C.pen. invocat de inculpat. 388 alin. Argumentul consti{ in aceea cd revizuirea. fiind o cale de atac extraordinard.pen referitoare la procedura de judecare a contestafiilor in anulare. a) C. provoacd o amplificare in desfdgurarea procesului penal dincolo de limita sa obignuitd. Din datele spelei rezultd cd inculpatul revizuent invocd gregita individualizare a pedepsei.pr. ar fi trebuit sd introducd cererea de contesta{ie in anulare pAnd la data de 25.de revizuire. un expert sau un b) mdrturia mincinoasd sd fi condus la pronunfarea unei hotdrAri nelegale sau netemeinice (art.Copilolul Xl Solufiile spefelor Spefa nr. 386 lit.392 alin.c6nd funpotiva unei persoane s-au ptonunfat doud hotirhri defrnitive pentru aceeasi faptd'. ca hotdr6rea a cdrei anulare se cere sd fi rdmas definitiva la prima instantra sau la instanta de apel. legea conditrioneazd. (3) C. proba folositd in solu{ionarea cauzei a fost denaturatd de o activitate infracfionald. nici decizia datd in contesta{ia in anulare nu poate ft atacatd cu resurs. in al doilea caz. cumulativ.). 394 9i 4081 C.pen. urmdtoarele a) sd se interpret. cu condifia.. Fafd de aceste aspecte. recursul condamnatului contestator a fost respins ca fiind inadmisibil. de naturd sd convingd despre necesitatea inldturdrii erorilor judiciare. (1) lit.zute in art. pentru a respecta dispoziliile art. instituind conditrii de fond 9i de formd ce se cer a fi indeplinite. contestafia ?n anulare poate fi introdusd de citre pafiea vatdmatd in termen de 30 de zile de la pronunfarea hotdrdrii a cdrei anulare o cere. legea reglementeazd. Din datele spefei rezultd cd partea vdtdmatd. introducerea cererii la data de 4. existd un numdr de gase cazur/.pr.pen..1999 determina respingerea contestafiei in anulare ca fiind tardiv promovatd. cererea condamnatului a fost respinsd ca inadmisibila.l9gg. d) C. Spefa nr.

. precizarea . O asemenea solufie se impune deoarece in cadrul revizuirii trebuie sd se dovedeascd faptul denaturdrii probelor. aspect determinat in probafiunea hotdrdrii revizuite. (1) lit. procedura de revizuire este degrevatd de rezolvarea unui aspect adiacent. in ideea dovedirii ulterioare. raportat Laafi.394 alin. stabilind mdrturia mincinoasd fdrd posibilitate de indoiald. 17 Potrivit artt.395 alin. tn sfdrqit.pr. instantra de judecatd nu ar fi putut sd pronuntre o solulie diametral opusd celei de condamnare.pen. In reglementarea art. altfel. de incetare a procesului penal ori de condamnare. dacd prin acestea s-a dispus asupra fondului cauzei. Restrdngerea procedurii de probare a mdrturiei mincinoase se impune din mai multe considerente. faptd cdreia insd ii lipsegte gradul de pericol social pentru a putea fr caracteizatd drept infracfiune. cererea de revizuire trebuie respinsd. realizate de cdtre procuror sau de cdtre organele de cercetare penald prin delegare. in caztl dat. neexistdnd o hotdrAre definitivd cu referire la mdrturia mincinoasd $i nefiind cazul aplicdrii dispozitriilor art. 16 Nu are relevanfd. prin cererea de revizuire.. Aceasta inseamnd cd prin invocarea noilor elemente de fapt trebuie sd se ajungd la pronunfarea unei solufii diametral opuse.pr. ( 1) lit.pr. faptele sau imprejurfile noi trebuie sa conducd la solufia achitdrii sau incetarii procesului penal.. faptele noi trebuie sd duca la solulia condamndrii sau la solulia achitdrii. cum este cel al dovedirii neindoielnice a denaturdrii unei probe.pen. in cazul in care este atacatd hotdrdrea de condamnare. constdnd in efectuarea inaintea judecdrii a unor acte de cercetare. se impune respingerea cererii de revizuire ca fiind nefondatd.pr.un martor. despdgubirile citre partea civild nu au relevanfd asupra solufionarii laturii penale.. cazul de la lit. dacd hotdrdrea prin care se reline cd s-a produs o faptd de mdrturie mincinoasd este de condamnare.. faptul nou de a fi reparat prejudiciul catzatprin infracfiune. 394 alin. a) C. in primul rdnd. in acest context.pen. un expert sau un inter- pret a sdvdrsit infracfiunea de mdturie mincinoasd" nu trebuie infeleasd in sensul cd in solufionarea cauzei privind mdrturia mincinoasd trebuie sd se fi pronuntrat solufia condamnarii. inculpatul condamnat pentru sdvArEirea infracfiunii de vdtdmare corporald a invocat. Degi legea nu prevede in mod expres hotdrdrea judecdtoreascd trebuie sd fie definitivd.Solufiile spefelor Copitolul Xl Interes pentru solu{ionarea spefei prezintd cea de-a treia conditrie. potrivit dispoziliilor art. marturia mincinoasd poate fi doveditd printr-o hotdrdre judecdtoreascd sau prin ordonanfa procurorului. pd4ile ar putea introduce revizuirea cu ugurin{d. cazul de revizuire prevdzutinart.pen.pen.pen.pen. b) C. faptele sau imprejurdrile noi trebuie sd conducd la solufia condamndrii sau a incetdrii procesului penal. greoi gi complicat. ea constituie o barierd care impiedicd invocarea lesnicioasd a motivului. Pe cale de consecinld. sub aspectul revizuirii.pr. (1) C. Spe{a nr. in cazul in care este atacatd. Astfel. in spetrd. In consecinJd. in aceste condilii. Astfel. ca atale. dacd pe baza faptelor sau imprejurdrilor noi se poate dovedi netemeinicia hotdrArii de achitare. existenfa faptei de mdrturie mincinoasd. se observd cd invocarea de cdtre condamnatul revizuent a cazului prevdzut in afi. indiferent dacd cel ce a sdvdrgit fapta a fost sau nu tras la rdspundere penald. hotdrdrea instantrei de a se admite cererea de revizuire este legald. atAta vreme cdt din confinutul hotdrdrii de achitare reztltd.pr. or. (2) C. in sfArqit.pr. In spefd. de achitare sau de incetare a procesului penal. a relei-credinfe a unui martor. expert sau interpret. Drept procesuol penol 39s .3g4 alin. (2) C. in cazul in care este atacatd hotdrdrea de incetare a procesului penal. a avut loc prin simple afirmafii ale acestuia despre sdv6rgirea unei infrac{iuni de mdrturie mincinoasd. a) constituie motiv de revizuire.394 alin. in al doilea rdnd.nuite a unui proces separat. (1) lit.395 alin. stabilirea certd gi cu toate garanfiile procesuale a infracfiunii de mdrturie mincinoasd se poate realizacel mai bine pe calea desfdgurdrii obi. (2) C. nu subzistd gi. Spe{a nr. o hotdrdre de achitare. av6nd in vedere cd. in cadrul judecdrii revizuirii. Spela nr.. b) C.394 alin. 18 Sistemul romdnesc de revizuire se caracterizeazd printr-o procedurd mijlocitd.

Spre deosebire. In aceste circumstanfe. Spefa nr.Copitolul Xl Solufiile spefelor In procedura mijlocitd. cdnd persoana in favoarea sau in defavoarea cireia s-a cerut revizuirea se afld ?n stare de definere. revizuentul va sesiza direct instanla de tevizuire. fdrd a se cunoa$te procedura in materie de revizuire. potrivit afi. iar nu sd respingd cererea. caracteristicd mai ales revizuirii in procesul est-eurcpean... cererea de revizuire se adreseazd procurorului de la p^archetul de pe ldngd instan{a care a judec at cauza in primd instanfa. in spetrd. (1) C.pen. nu a fost adus pentru a pafticipa. cererea de revizuire a fost solufionatd in absenfa inculpatului care.397 alin. 396 Drept procesuol penol .19 Potrivit art. 402 alin. ca nefondatd. instanfa era obligatd sd dispund trimiterea dosmului la parchetul competent. chiar intr-o altd cauzit. cererea s-a adresat direct judecdtoriei. deqi incuno$tintat despre termen. este adusd la judecatd. In spe{d. (3) C. judecata fiind precedatd de o procedurd. in vederea desfdqurarii legale a procedurii.pr. prealabild. solufia instanfei aparc ca fiind nelegald.pr. cererea de revizuire se adreseazd parchetului gi acesta ulterior va sesiza instan{a prin concluzii de revizuire. in aceasti ipotezd. in sistemul procedurii nemijlocite.pen. Astfel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful