TI U LU N MÔN: THI T B

O TRONG HÓA H C

C M BI N NHI T I N TR

BÁN D N

GVHD: Ts. ÀO THÁI DI U NTH: Nhóm 9 L p: HPT3

N I DUNG
1
2 Gi i thi u c m bi n nhi t

Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n

NTC-NHI T I N TR PTC- NHI T I N TR 3 u nh

BÁN D N ÂM NG

BÁN D N D

c i m nhi t i n tr bán d n

Gi i thi u t ng quan v c m bi n nhi t
Nhi t t : là s oc ng chuy n là m t ng h n i l

:
n c a các phân

c u t o nên v t th . Nhi t

ng v t lý th kh i

nh ánh sáng, nh ng có

c tr ng quán tính, do v y ch có th xác cc as

nh gián ti p thông qua tính ch t tr ng thái ã bi t tr v t có liên quan t i nhi t Thang nhi t . nh c và tính nhi t có th xác

: là h th ng

theo m t quy m t

t c nào ó. Trong k thu t, v t ng

nh giá tr nhi t

i ta d a vào các quá trình có th tái t o l i .

c làm c

s l p thang o nhi t

Gi i thi u t ng quan v c m bi n nhi t

:

Các thang nhi t ‡ Thang nhi t ‡ Thang nhi t
oC oC= (oF-32)

tuân theo Fahrenheit: n ; oF= oC + 32

nh lu t nhi t c á tan

ng h c: 212oF.

32oF, sôi

Celsius(thang bách phân): Kelvin (thang nhi t ng tuy t i): c. i.

= oK ± 273,15; 1oC = 1oK cân b ng ba tr ng thái c a n không tuy t

‡ Thang nhi t

0oC = 273,15oK- nhi t 0oK = - 273,15 oC - nhi t

018 c sôi Thang o nhi t và t ng quan.15 0.15 0 Fahrenheit(oF) -459.Gi i thi u t ng quan v c m bi n nhi t Nhi t i m không tuy t Hòa h p n Cân b ng n h in N c.n c-n c 373. .15 100 212 i c á c áKelvin(oK) 0 273.67 32 : 273.01 32.15 Celsius(oC) -273.

Gi i thi u t ng quan v c m bi n nhi t Phân lo i: Theo ph ‡ Ph ng pháp c m bi n nhi t c b n: i t ng : ng pháp ti p xúc nhi t: òi h i c m bi n ph i ti p xúc ng hay o. có th dùng ch t r n. ‡ Ph x ng pháp o không ti p xúc: c m nh n n ng l d ng n ng l i nt . ng thu nh n c a ngu n nhi t ph n h ng ngo i c a ph . ch t l ng hay ch t khí trong m t ph m ng b c c trong v t lý tr c ti p v i môi tr ki m tra nhi t vi o r t r ng.

ch t khí) : Nhi t i n tr bán d n(silicon.Gi i thi u t ng quan v c m bi n nhi t Theo ph n t c m bi n nhi t: ‡ C m bi n ti p xúc: o Nhi t k dãn n ( l o Nhi t ng u o Nhi t i n tr : i n tr nhi t kim lo i ng kim) o Nhi t k áp su t( ch t l ng. diode. h a k quang i n) o C m bi n siêu âm o Quang ph . transitor) ‡ C m bi n b c x ( không ti p xúc) o C m bi n quang( h a quang k .

ch t khí) ‡ Nhi t i n tr kim lo i . nh : Ph n t c m bi n kim lo i: ‡ Nhi t k dãn n (l ‡ Nhi t ng u Ph n t c m bi n bán d n ‡ Nhi t tr bán d n (thermo-diode. vi m ch c m bi n nhi t IC. thermo-transistor). ng kim hay ch t l ng.Gi i thi u t ng quan v c m bi n nhi t Trong k thu t o l ng và i u khi n nhi t ch y u : ng d ng các ph n t c m bi n ti p xúc nhi t.

Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n Nhiêt i n tr bán d n Thermistor (thermal sensitive bán d n. Trong ng resistor ± i n tr làm t nh y nhi t). v t li u bán d n có i n tr c coi nh ng d ng thermistor theo nguyên lý thay hai c a. ho t i i n tr theo nhi t . là linh ki n nhi t i n tr ph thu c vào nhi t d ng c . .

Nh ng ph n t thermistor làm vi c v i dòng l n nên ph i có k t c u d ng a. Ph n l n d ng c u trúc các ph n t thermistor c nh h ng tùy theo ng d ng c th . .Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n C u t o c m bi n nhi t i n tr bán d n Bao g m t h p hai ho c ba l p oxide kim lo i c dung k t c thích h p trong m t v t li u n n g m và các dây d n ra hàn vào ch t li u bán d n ho c chíp vi m ch. có ph l p v b c epoxy ho c th y tinh. có d ng h t (th y tinh).

Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n C u t o c m bi n nhi t i n tr bán d n Hình d ng thermistor .

. d ng.Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n Phân lo i Các thermistor phân bi t theo hai lo i h s nhi t NTC-thermistor (ph n t PTC-thermistor (ph n t d n nóng) có h s nhi t d n ngu i) có h s nhi t âm.

nh ng i nhi t c dùng ch .Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n c i m thermistor Các thermistor không tuy n tính. . do ó chúng không cung c p ch s th nh ng thay o nhi t v i chính xác cao. ví d nh quá nhi t. Có th làm i n tr tuy n tính b ng cách dùng m ch h tr nh c a thermistor th c s m ch c u Wheastone.

m t s il nv i n tr . nh y r t cao.Gi i thi u c m bi n nhi t i n tr bán d n c i m thermistor y Ph . ng là . thay i nh nhi t có y Các thermistor có th t o ra s thay y Kí hi u nhi t i n tr : y M ch o ng d ng dùng i n tr nhi t bán d n thermistor th m ch c u h . ngh a là i n tr gi m khi nhi t t ng. n l n các thermistor có h s nhi t âm.

NTC ‡ NTC ± vi t t t t Negative temperature Coefficient. 00C n 1500C i n tr NTC gi m i h n 100 l n. . ó là nh ng i n tr gi m khi nhi t t ng.Nhi t i n tr bán d n (âm). c un nóng t t h n so i n tr có h s nhi t âm: tr s v i ‡ T nh th NTC d n i n trong tình tr ng ngu i.

i theo nhi t d n s gia t ng cùng v i nhi t Khi nhi t t ng thì tr kháng c a ch t bán d n gi m . mà quan tr ng h n.NTC Nguyên lý ho t ng: ng có hi u ng nhi t âm. ‡ Các ch t bán d n th ‡ Trong ch t bán d n không ch có v n t c c a h t d n. B i th   ng h t d n c ng thay .Nhi t i n tr bán d n (âm). c s l .

NTC .Nhi t i n tr bán d n (âm).

Nhi t i n tr bán d n (âm).NTC .

. có th bi u di n theo công th c : : h ng s v t li u ph thu c nhi t i n tr t i nhi t t i nhi t c n o T [°K] TO [°K] âm t -0.NTC ‡ V i các ch t NTC thì quan h gi a nhi t và i n tr .Nhi t i n tr bán d n (âm). tr ng h p có dòng i n bé.055 [1/0K].030 n- RT: i n tr RO: i n tr ‡ Nhi t i n tr d n nóng NTC có h s nhi t 0.

10-4/K cho là nhi t .Nhi t i n tr bán d n (âm). > 1000C < 1000C v i 0C .10-4/K cho = 5.5.NTC ‡ V i nh ng phép o chính xác h n trong m t ph m vi bi n thiên nhi t r ng h n thì ít nhi u s có sai l ch   B là bi n thiên theo nhi t B( ) = B [1+ ( .100) ] = 2.

NTC y i v i nhi t Hart: l n h n thì ta ph i dùng ph ng trình Steinhart- .Nhi t i n tr bán d n (âm).

NTC Quan h gi a nhi t và i n tr : Nhi t t ng i n tr gi m và ng cl i .Nhi t i n tr bán d n (âm).

.NTC M t s l u ý: y Không c ph n t thermistor NTC b làm nóng lên do dòng i n ch y qua (hi n t ng phát nhi t t thân).Nhi t i n tr bán d n (âm). i n xoay chi u vì t ng tr R y Ph i chú ý b n ch t c a v t li u khi dùng dòng c a NTC gi m khi t n s c a dòng i n xoay chi u t ng.

ng .Nhi t i n tr bán d n (âm).NTC Khi dòng i n hay i n áp c a thermistor NTC l n h n bình th s làm nhi t c a thermistor l n h n nhi t môi tr ng.

Nhi t i n tr bán d n (âm).NTC C u t o: ‡ C u t o b i v t li u s có tính ch t d n i n ph thu c vào nhi t nh : MgO. ng nh t nh ‡ Các b t này sau ó c nén ch t và nung .NiO« c hòa tr n theo t l và kh i l nhi t cao. Fe3O4.

NTC Phân lo i: y Ki u ph n t K276 dùng cho nh ng m ch ch c n ng o và i u ch nh ng không khí t nhi n hay trong ch t nhi t l ng. làm vi c trong môi tr y Ki u K252 máy«) c bi t dùng cho các m ch ráp trên chassis ( khung. v .Nhi t i n tr bán d n (âm). g m.

5 K252 10 400 20 -55 n +125 .Nhi t i n tr bán d n (âm).NTC Các thông s khái quát c a ph n t bi n tr NTC Ki u i n tr danh nh RN K276 330 330 950 950 500 1 000 6 000 40 000 500 000 Dung sai Rn % ] [ 0K T H s B Ch u t i Nhi t P25 0 K] [ [mW] danh nh [0 C] 3 950 3 950 3 760 3 760 3 410 3 560 3 950 4 250 1000 100 Ph m vi nhi t [0 C ] -10 n +100 s 3.

.NTC ng d ng: Xác nh nhi t ng c : C u t o: C m bi n nhi t n c làm mát có c u t o d ng tr r ng có ren ngoài. bên trong có l p m t i n tr bán d n có h s nhi t i n tr âm.Nhi t i n tr bán d n (âm).

.NTC Nguyên lý: S thay i giá tr i n tr s làm thay i giá tr i n áp cg i n ECU ng c trên n n t ng c u phân áp.Nhi t i n tr bán d n (âm).

báo cho ECU ng c bi t là ng c tính tuy n c a c m bi n nhi t n c . t gi m. i thành m t dãy xung ng c bi t ng c nóng.Nhi t i n tr bán d n (âm).NTC y Khi nhi t ng c th p. Tín hi u i n áp c gi i mã nh b vi x lý ang l nh. giá tr i n tr c m bi n gi m kéo theo i n áp ng c ang nóng. giá tr i n tr c m bi n cao và i n áp g i c chuy n thông báo cho ECU n b bi n vuông và ng c y Khi i ADC l n.

NTC o m c ch t l ng: V i dòng i n không t ng v t lên 13V. Khi NTC ti p x c v i n . i n tr gi m i 10mA ta có i n áp r i trên c. Vì NTC có i n tr khá l n. óng r -lê ch m l i: V i i n áp UB.Nhi t i n tr bán d n (âm). Khi NTC nóng lên. ng dòng i n I còn nh so v i c ng óng l i. r -lê óng l i. dòng i n I ch y qua NTC và r -lê.8V trong không khí. l p t c i n áp NTC là 6. c dòng ng và I ng IS r -lê có th t tr s IS.

NHI T I N TR C UT O V t li u ch PTC t o PTC g m h n h p Bariumcarbonat. oxit c ép nung t 1000oC n 1400oC Stronium và oxit Titan .

NHI T I N TR NGUYÊN T C HO T y PTC ho t y PTC NG i i n tr theo nhi t . . khi nhi t t ng thì i n tr t ng. ng d a trên nguyên lý thay i v i PTC.

nhi t làm vi c c a PTC th p nên i n tr t ng ch m. h ng s ng. l p ch n y u. y Khi nhi t i n môi gi m.NHI T I N TR NGUYÊN T C HO T y Trong m t kho ng nhi t PTC NG d ng r t c tr ng. y S y i n môi cao. nh s gia t ng i n tr . y l n m c i n th c a l p ch n tùy thu c vào h ng s v t li u quanh nó. PTC có h s nhi t l n y S gia t ng nhi t là do hình thành m t l p ch n vùng lân c n h t i n môi c a nhân tinh th bán d n. hình thành l p ch n quy t mi n i n tr th p. l p ch n m nh lên làm i n tr t ng d c . h ng s t ng lên.

NHI T I N TR PTC .

PTC t ng i n tr lên 100 l n nên làm gi m dòng i n 100 l n. m t s b ph n trong xe h i« y PTC dùng làm ch m l i vi c ng t dòng i n. IC. Sau m t th i gian t hóa trong k khi có i n áp. . y ng c .NHI T I N TR NG D NG y PTC PTC c ng d ng nh m t linh ki n b o v môt r t hi u qu . d ng c y khoa. i t. ng d ng làm m ch tr cho vi c làm gi m thu t truy n hình. Ta m c n i ti p PTC v i t ng nhi t dòng i n. Khi có s c . dòng i n gia t ng làm c a PTC. LCD. lúc ó i n tr c a PTC c ng t ng lên làm gi m PTC dùng n nh nhi t th ch anh.

.

.

y T iv is ng i r ti n so v i i n tr kim lo i dây qu n khác. . cho y K t c u thermistor làm cho chúng tr t t c các c m bi n nhi t khác phân gi i cao. nh u i m: c i m: thành bi n c m nh y h n thay i nhi t . y Có s n ki u i n tr y Tr s ã c tuy n tính hóa. b n cho phép chúng s d ng c trong nhi u y Kích th ng d ng khác nhau. c nh .u. i n tr cao nên không c n bù i n tr dây n i.

b c l th p h n so v i RTD hay nhi t ng u. . thay i i n tr không tuy n tính òi h i nh ng b ph n ph tr di n d ch chính xác.u. i u khi n òi h i ph i có các b ph n thành ph n hay m ch ph tr ph t i ng d ng. nhi t cao y Không có các y S phát nhi t t thân có th ng t i n có nh h y S nh lâu b n c a c m bi n. nh Khuy t i m: y Ph m vi nhi t c i m: n 3000C). c tuy n nhi t và nh h nh chu n i n tr tiêu chu n ng n chính xác. y S y gia t ng s l ng b ph n thành ph n làm gi m an toàn. Các thermistor o b h n ch ( t -1000C PTC có ph m vi nhi t y Nhi t s d ng h p h n NTC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful