Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 25. 11. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5470 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

ZAVNOBiH

Okupljanje nosilaca Partizanske spomenice

DANA[NJA VLAST NE ZNA KAKO NAROD @IVI
Mi smo napravili oko 200 kilometara pruge za ne{to vi{e od godinu, a ovi danas nekoliko kilometara autoputa prave ~etiri-pet godina, ka`e Duri} Fa{izam jeste pobije|en, ali ne i uni{ten Oporavak: Nakon brojnih operacija

P

re`ivjelih nosilaca Partizanske spomenice 1941. nema vi{e od pedesetak u cijeloj Bosni i Hercegovini. Neki od njih okupili su se ju~-

er u Sarajevu povodom 25. novembra, dana Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, kako bi se prisjetili vremena kada se, kako ka`u, slo`no i srcem borilo za narod i ze-

mlju, a protiv fa{isti~kog agresora. Upozorili su da aktuelne vlasti ne vode ra~una ni o dr`avi ni o narodu. 4. strana

Banja Luka

Vedad u bolnici u Palermu: Doktori vi{e nego zadovoljni oporavkom

Vedad pobijedio bolest
Reakcije: SDA misli samo na sebe

6. strana

SRAMOTNA ODLUKA O PLA]AMA MORA SE PROMIJENITI
Humanost: Mario di Natale najavio spektakl

Dodik i Radon~i} u Banjoj Luci: Bit }e potrebno rije{iti i pitanje dr`avne imovine

(Foto: M. Lugi})

Dodik i Radon~i} odr`ali me|ustrana~ke konsultacije

2. strana

Prudski sporazum je mrtav!
3. strana

ZVIJEZDE FORMULE 1 DOLAZE U MOSTAR
TRANSFERI

Istraga: Uhap{en s oru`jem i eksplozivom

Gra|anima BiH ~estitamo Dan dr`avnosti

Redakcija

SARAJLIJA NAMJERAVAO DI]I UZRAK AUTOBUSKU STANICU NA PALAMA?
15. str.

7. str.

FK SARAJEVO

VRHOVNI SUD FBiH

D`eko ostaje u Volfsburgu

Kako zaustaviti egzodus igra~a s Ko{eva?
67. strana

Osu|en zbog silovanja svojih unuka
15. str.

65. strana

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

aktuelno

REAKCIJE Vlada FBiH predvo|ena SDA misli samo na sebe

Za po~etak sanacija potrebno 200.000 KM

(Foto: F. Fo~o)

Federalna uprava CZ o klizi{tu u Trnovu

Sramotna odluka o vi{im pla}ama mora se promijeniti
I SDP o{tro napao Vladu u kojoj dominira SDA Fakti~ki poni{ten Zakon o u{tedama Parlament mora preispitati odluku Vlade, ka`e Fehim [kalji}
Sramna odluka Vlade FBiH, s premijerom Mustafom Mujezinovi}em na ~elu, o najnovijem pove}anju pla}a nosiocima vlasti u Federaciji odnosi se na vi{e stotina funkcionera, uklju~uju}i ~ak i vi{e od 60 poslanika kojima je prije tri dana i formalno prestao mandat, jer je konstituiran novi sajnoviju osnovicu od 330 KM za obra~un novembarskih pla}a (tako je za poslanike, ministre i ostale ~elnike FBiH, osnovne pla}e podigla i do 620 KM) ka`e da }e se one nastaviti ispla}ivati jo{ cijelu godinu po isteku mandata zvani~nicima. Tako|er, i oni novi koji su prije tri dana preuzeli poslani~ke du`nosti, s momentom podno{enja zahtjeva za ostvarivanje pro[kalji}: Slu`iti gra|anima

Ljude treba na vrijeme evakuirati
Sanacija bi trebala po~eti krajem prolje}a, ka`e Teskered`i}
U prostorijama Federalne uprave civilne za{tite ju~er je odr`an sastanak povodom preduzimanja preventivnih mjera na klizi{tu u Bogati}ima kod Trnova. Kako nam je kazao Mirsad Teskered`i}, pomo}nik direktora FUCZ, izme|u ostalog, predvi|ene su mjere za{tite i spa{avanja ako pukne brana te poplavi podru~je. - Eventualno, ako do|e do toga, stanovni{tvo sa ugro`enog podru~ja treba na vrijeme evakuirati i zbrinuti. Tako|er, zaklju~eno je da se izna|e 200.000 KM za po~etak sanacije. Odakle }e biti izdvojena ta sredstva, to jo{ ne znamo. Uglavnom, sanacija bi trebala po~eti krajem prolje}a, jer sada to ne dozvoljavaju vremenski uvjeti - isti~e Teskered`i}. [to se ti~e regulisanja protoka rijeke @eljeznice u slu~aju klizanja tla u korito, Milimir Doder, direktor Republi~ke uprave CZ, nakon obilaska terena kazao je za Srnu da bi ove sedmice nadle`na entitetska ministarstva u saradnji s entitetskim elektrodistribucijama trebala ponuditi rje{enja o tom prN. G. oblemu.

BiH, koji ovih dana pregovara sa SDA o formiranju nove vlasti, u svom ju~era{njem saop}enju o{tro napao jo{ aktuelnu Vladu FBiH, koju predvodi premijer iz SDA i u kojoj ta stranka ima ve}inu. SDP smatra „sramotnom“ odluku do-

razvoj zemlje“. - Konstituiranjem Parlamenta i izborom njegovog rukovodstva i radnih tijela, Parlament preuzima punu odgovornost, pa i pravo da preispita odluke koje su donesene prije njega. U sklopu toga na{e

Ma{i}: Dosljedan princip

Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH

Imenovani nosioci pravosudnih funkcija
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH na sjednici u Sarajevu donijelo je odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH. Potvr|eno je pisanje „Avaza“ da su na pozicije sudija u Sudu BiH imenovani Mirko Bo`ovi}, Enida Had`iomerni}, Amela Vrbanjac. Za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini imenovana je Ljilja Rajkovi}, za sudiju Osnovnog suda na Sokocu [efkija Plasto, a za dodatnog sudiju u Osnovnom sudu u Doboju Radmila Radoj~i}, saop}eno je iz VSTV-a, prenijela je Fena. Novi sudija u Kantonalnom sudu u Novom Travniku je Vera Derling, u Kantonalnom sudu u Gora`du Amir Ahmetspahi}, u KantoVSTV BiH: Stupanje na du`nost 4. januara nalnom sudu ovi} i [ahbaz D`ihanovi}. u Mostaru Azra [unje, dok je Za sudije Osnovnog suda za dodatnog sudiju u Kantou Banjoj Luci imenovani su nalnom sudu u Sarajevu Sanela Kori~i}, Adrijana Ga- imenovan Efraim ]osi}. vrilovi}-Trivi}, Vladana GrImenovani nosioci pravoaovac, Branimir Juki}, Bise- sudnih funkcija na du`nost ra Kova~evi}, Darko Stame- }e stupiti 4. januara.

Mujezinovi}: Nezaja`ljiva vlast

Penzioneri ogor~eni
- Penzioneri su veoma ogor~eni i nezadovoljni pove}anjem pla}a funkcionerima i administraciji, pogotovo ako se zna da penzije nisu pove}avane od 1. avgusta 2008. godine. Novca za penzionere i ostale ugro`ene nema, ali za njih, o~ito, ima. Jednostavno ne znam vi{e kako ih zaustaviti, oni su potpuno nezaja`ljivi reakcija je Omera Omerefendi}a, predsjednika Saveza udru`enja penzionera Federacije BiH. fesionalnog radnog odnosa u Parlamentu, preuzimaju i sva prava i obaveze, pa samim tim mo}i }e po~eti primati i pla}e. Na ovo su ju~er uslijedile i reakcije. Zanimljivo je da je SDP

MMF prikuplja informacije
Me|unarodni monetarni fond (MMF) jo{ prikuplja informacije o posljednjoj odluci Vlade i njenom utjecaju na bud`et, potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ Milan Suc (Cuc), rezidentni predstavnik MMF-a u BiH. - U okviru stand-by aran`mana vlasti su se obavezale primjenjivati novi Zakon o pla}ama, koji je neutralan prema cjelokupnom bud`etu Federacije, odnosno ne prelazi bud`etski iznos u cjelini predvi|en za T. L. pla}e - kazao je Suc. djelovanje u Administrativnoj komisiji i Parlamentu bit }e usmjereno na preispitivanje ovakve odluke Vlade i na vra}anje pozicije parlamentaraca u slu`bu gra|ana i realnih ekonomskih mogu}nosti zemlje - poru~io je [kalji} u izjavi za „Avaz“. Dosada{nji predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Safet Softi} za na{ list ju~er je izjavio da je i sam „zate~en i iznena|en“ odlukom Vlade, podsje}aju}i da je prilikom usvajanja Zakona bilo re~eno sasvim druga~ije: da pove}anja pla}a ne}e biti. Katica ^erkez, zastupnica HDZ-a BiH u Predstavni~kom domu FBiH, tako|er Vladinu odluku o pove}anju pla}a smatra „nepopularnom“ i cijeni da ona nije smjela biti donesena bez Parlamenta, posebno zato {to je njome fakti~ki poni{ten Zakon o u{tedama M. KUKAN FBiH.

Omerefendi}: Oni sve mogu

Suc: Obaveza vlasti

ziv Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH.

Ukupna suma
Zakon o pla}ama u organima vlasti FBiH na osnovu kojeg je Vlada utvrdila na-

Gani}: Morat }emo opet na proteste!
- Odavno sam rekao da normalan ljudski um ne mo`e ovo vi{e shvatiti. Oni su u tehni~kom mandatu, imali smo tolike belaje, nama ho}e da otmu i ono {to su klasi~ne od{tete, a sebi na telefonskim sjednicama pove}avaju plate. To nije ni normalno, ni moralno i za svaku je osudu. Mi }emo najvjerovatnije biti prinu|eni da protiv takvih ustanemo s tu`bama, a nije isklju~eno da }emo morati opet posegnuti i za protestima - ka`e za na{

www.dnevniavaz.ba

PORTAL komentar dana
Vlada FBiH dogovorila novu osnovicu: Funkcioneri svoje pla}e digli za vi{e od 600 KM
- Ovako se to radi u pravim i ure|enim dru{tvima, gdje je socijalna situacija 100 posto rije{ena. Glavni neprijatelj svih reformi u cijeloj BiH su bud`etlije i ma ko da do|e na vlast, pona{anje je isto. Koeficijent, pau{ali, topli obrok, prijevoz, naknada za odvojeni `ivot, reprezentacija... Ovaj ja(alen z.) va{luk mora se zaustaviti!

nesenu na telefonskoj sjednici odlaze}e Vlade, koja je „ovim potezom samo jo{ jednom demonstrirala svu svoju bezosje}ajnost za ukupno stanje u zemlji“. SDP je pozvao Vladu da objelodani koliko }e u kona~nici iznositi ukupna suma koja }e morati biti dodatno izdvojena planiranim pove}anjem pla}a. Poslanik SDP-a u Federalnom parlamentu Damir Ma{i} za „Avaz“ je izjavio da }e njegova stranka ostati dosljedna svojim principima i protivljenju bilo kakvom pove}anju pla}a funkcionerima.

Realne mogu}nosti
Fehim [kalji}, u ime Kluba poslanika Saveza za bolju budu}nost BiH u Parlamentu FBiH, ka`e da nije iznena|en Vladinim najnovijim potezom, „jer to je o~ekivana reakcija vlasti koja je u kontinuitetu posve}ena sebi, a ne odgovornosti za gra|ane i

Gani}: Za svaku osudu

list Izet Gani}, predsjednik Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca FBiH.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

3

Komentar dana
@ Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

Temelji dr`avnosti
Iako ponekad te{ko ranjena, BiH je u svojoj hiljadugodi{njoj povijesti nad`ivjela sve svoje osvaja~e i djelitelje
Dan dr`avnosti BiH ponovo }e, kao i ranijih postdejtonskih godina, biti obilje`en samo na jednom dijelu njene teritorije. Ni{ta novo i, na`alost, ni{ta neobi~no. Godi{njica obnavljanja hiljadugodi{nje dr`avnosti ovog komada zemlje bit }e obilje`ena samo u Federaciji BiH, dok }e u Republici Srpskoj, u kojoj `ive i potomci onih koji su na zasjedanju ZAVNOBiH-a donijeli historijsku odluku, danas biti sasvim obi~an dan. Od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonji}-Gradu (Varcar Vakufu), na kojem su predstavnici sva tri bh. naroda donijeli odluku kojom je obnovljena dr`avnost BiH, pro{lo je ta~no 67 godina. Tada je usvojen jedini mogu}i recept za postojanje BiH - teza da ona „nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, ve} i srpska i hrvatska i muslimanska“. Ta teza danas se zaboravlja ili namjerno pogre{no tuma~i i potura se ona prema kojoj svaki od tri naroda treba imati svoju teritoriju, a ne da svi budu svoji na svome na cijeloj teritoriji dr`ave, {to garantira i postoje}i Ustav. Ne treba previ{e mudrosti da bi se shvatilo kako se BiH, izuzme li se agresija iz devedesetih, nalazi u vjerovatno najve}oj krizi u savremenoj historiji. Nad zemljom posljednjih godina konstantno lebdi prijetnja razbijanja po nacionalnim {avovima i teritorijalne podjele. Posljedica je to agresije i njenog nastavka politi~kim sredstvima, na koju tzv. me|unarodna zajednica uglavnom zatvara o~i, ali i nesnala`enja probosanskih politi~kih snaga koje, dok se otimaju za to ko }e i kako vladati, ne vide da bi im se moglo desiti da nemaju gdje vladati. Jedina utjeha za sve one koji je vole i do`ivljavaju kao svoju dr`avu jeste historijska ~injenica da BiH (Bosnu), od kada ona postoji, nikada niko nije uspio podijeliti. BiH je svoj teritorijalni integritet i cjelovitost u manje-vi{e identi~nim granicama sa~uvala od srednjovjekovne dr`ave do danas. Pre`ivjela je i Osmanlije i Austrougare, i Kraljevinu SHS i staru Jugoslaviju, i Drugi svjetski rat i agresiju iz devedesetih... Iako ponekad te{ko ranjena, nad`ivjela je sve svoje osvaja~e i djelitelje. Stvari se, naravno, ne}e desiti same po sebi. Zato je za o~uvanje mira i ostavljanje u amanet cjelovite dr`ave budu}im generacijama potrebna mudra i dosljedna politika. I srpska, i hrvatska, i bo{nja~ka.
\oko NINKOVI]

Dodik i Radon~i} u Banjoj Luci: Rije{iti pitanje dr`avne imovine

(Foto: M. Lugi})

BANJA LUKA Dodik i Radon~i} postigli saglasnost

Prudski sporazum definitivno mrtav
Gospodinu Tihi}u, kao kreatoru Pruda, izjavljujem sau~e{}e, rekao Radon~i}
Predsjednici SNSD-a i Saveza za bolju budu}nost BiH Milorad Dodik i Fahrudin Radon~i} ju~er su nakon me|ustrana~kih konsultacija odr`anih u Banjoj Luci zaklju~ili da je Prudski sporazum definitivno mrtav i kao takav ne mo`e biti polazna osnova za bilo kakve budu}e razgovore. vljujem sau~e{}e - rekao je Radon~i}. On je istakao da je s Dodikom razgovarao dugo i otvoreno, u najboljem interesu {to br`eg konstituiranja vlasti na dr`avnom nivou i pravljenja takve parlamentarne ve}ine koja }e omogu}iti ekonomski i svaki drugi razvoj BiH. Dodik je podsjetio da razgovori izme|u njega i Radon~i}a imaju kontinuitet te da su kao predsjednici politi~kih partija izrazili zajedni~ka o~ekivanja da }e se konsultacije u vezi s formiranjem organa vlasti na nivou BiH vrlo brzo zavr{iti. zgovore o bilo kojem pitanju, kao i butmirski sporazum i aprilski paket - kazao je Dodik. Predsjednik RS dodao je da su se dvije stranke usaglasile kako je nu`no {to prije formirati vlast koja mo`e dati odgovore na otvorena pitanja kao {to su dr`avna imovina, popis stanovni{tva te prilago|avanje Ustava odluci Suda iz Strazbura u slu~aju „Sejdi} - Finci“. - Mi smo zajedno uvjereni da je to mogu}e, danas smo razgovarali o tome i imamo namjeru da na{e razgovore nastavimo. Razgovarat }emo i s drugim politi~kim partijama i ovo je dio op{teg dijaloga o toj temi. Ja sam zahvalan {to je to danas bilo mogu}e u~initi ovdje u Banjoj Luci - rekao je ju~er Dodik, ~estitaju}i Radon~i}u i SBB BiH na, kako je istakao, ozbiljnom i veoma va`nom reA. [I[I] zultatu na izborima.

/ TO JE TO

Otvoreni razgovori
Lider SBB BiH, ~estitaju}i Dodiku na izboru za predsjednika RS, konstatirao je da nakon nedavnih konsultacija sa SDP-om i ju~era{njih sa SNSD-om, koji o Prudskom sporazumu imaju ista stajali{ta, takvu vijest gra|anima BiH prenosi s velikim zadovoljstvom. - Prud je za nas bio takav dokument koji omogu}ava potpunu stabilnost RS, a uni{tava Federaciju. Zato sada s rado{}u takvu vijest saop}avam gra|anima, a gospodinu Tihi}u, kao kreatoru Pruda, izja-

Va`an rezultat
- U tom pogledu spremni smo da damo odre|eni doprinos. Gospodina Radon~i}a obavijestio sam da je na{ stav da je Prudski sporazum definitivno mrtav i da ne mo`e predstavljati nikakvu osnovu za budu}e ra-

Lider PDP-a o dogovoru SDS-a sa SNSD-om

Ivani} razo~aran biv{im partnerima
Predsjednik PDP-a Mladen Ivani} optu`io je ju~er SDS, kao predizborne koalicione partnere, da se opredijelio za politiku povla|ivanja SNSD-u, „kojem sve vi{e dopu{ta da ga ucjenjuje“. - ^injenica je da su se u SDS-u sveli na to da ih SNSD mo`e ucjenjivati. Ali, sami su se opredijelili za takvu politiku - rekao je Ivani} za „Avaz“ komentiraju}i stav Du{anke Majki} da SNSD namjerava raskinuti koalicioni dogovor sa SDS-om ako poslanici te stranke u Narodnoj skup{tini RS podr`e
Ivani}: PDP usamljen Bosi}: Protiv D`ombi}a

njega za delegata u Domu naroda Parlamenta BiH. Predsjednik SDS-a Mladen Bo-

si}, kako tvrdi, nije pro~itao izjavu Du{anke Majki}, „niti ga ona zanima“. On poru~uje da bilo koja od dvije stranke mo`e poni{titi koaliciju na dr`avnom nivou. - Platforma o zajedni~kom djelovanju na nivou BiH izme|u SNSD-a i SDS-a mo`e biti raskinuta, nju svako mo`e raskinuti u svakom trenutku - rekao je Bosi}. On je ju~er ponovio stav SDSa da ne}e podr`ati Aleksandra D`ombi}a za mandatara za sastav A. [. nove Vlade RS.

4
Suboti} iz mladih dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

aktuelno

ZAVNOBiH Okupljanje pre`ivjelih nosilaca Partizanske spomenice

Dana{nja vlast ne zna kako narod `ivi
Mi smo napravili oko 200 kilometara pruge za ne{to vi{e od godinu, a ovi danas nekoliko kilometara autoputa prave ~etiri-pet godina, ka`e Duri}
Pre`ivjelih nosilaca Partizanske spomenice 1941. nema vi{e od pedesetak u BiH. Neki od njih okupili su se ju~er u Sarajevu povodom 25. novembra, dana Prvog zasjedanja ZAVNOBiHa, kako bi se prisjetili vremena kada se, kako ka`u, slo`no i srcem borilo za narod i zemlju, a protiv fa{isti~kog agresora. Druga~ije nego danas, kada se razgra|uje ono {to su oni godinama gradili. isto vrijeme - ka`e na{ vreme{ni sagovornik. On se, kako ka`e, te{ko miri s pojavom snaga koje su pola stolje}a kasnije sve poku{ale baciti pod noge. Dodaje kako su za nesre}u BiH krivi Milo{evi}, Tu|man i ostali koji su bili na odgovornim du`nostima u to vrijeme. - U Kara|or|evu su poku{ali podijeliti Bosnu, ali nisu uspjeli. Danas je dijele ove politi~ke stranke koje narode tjeraju u torove i ne daju im da misle. Ali, ne}e

Suboti}: Jedan od posljednjih `ivih vije}nika oba zasjedanja

Sje}anja vije}nika Mitra Suboti}a

Bosne }e biti dok je u njoj patriota
Danas na{u zemlju dijele ove politi~ke stranke koje narode tjeraju u torove
U `ivopisnom krajoliku planine Krnjin, u Osretku kod Doboja, stara~ke dane provodi jedan od posljednjih `ivih vije}nika Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 97-godi{nji Mitar Suboti}. I danas su mu `iva sje}anja na 25. novembar 1943. godine.

Historijske odluke
Nosilac Partizanske spomenice general Ekrem Duri} imao je ~ast da kao pripadnik Prve proleterske brigade osigurava zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonji}-Gradu. - Ve} poslije Pete ofanzive, Bitke na Sutjesci, Tito je u jednoj pe}ini kod Kladnja odr`ao sastanak s rukovodstvom BiH i dao im instrukcije da pripremaju zasjedanje na kojem }e biti usvojena odluka o Republici BiH. To je bio jo{ juni, zna~i skoro {est mjeseci prije Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a pri~a nam Duri}.

Dr`avni kontinuitet
- No} prije stigli smo u Jajce kao delegati iz centralne Bosne, gdje smo se na{li s delegatima iz Bosanske kr-

S okupljanja u Sarajevu: Prisjetili se boljih vremena

(Foto: N. Bo`ovi})

Milo{evi} rasturio biv{u dr`avu
- Nesre}a SFRJ je {to je na ~elo rukovodstva u Srbiji do{ao Milo{evi}. On je rasturio biv{u dr`avu. Planirao je da }e, uz Srbiju, zadr`ati Makedoniju, Crnu Goru, BiH i dio Hrvatske od Karlobaga do Bjelovara, ajine. Poslije zajedni~kog sastanka odre|eni su delegati za oba zasjedanja. Zaplijenjenim italijanskim kamionom ujutro smo krenuli u Mrkonji}-Grad. U mjesnoj kafani, koja, kako ~ujem, jo{ postoji, uve~e je po~elo zasjedanje - prisje}a je Suboti}. Na zasjedanju su, dodaje on, bili \uro Pucar Stari, Omer Karabegovi}, Avdo Humo, a predsjedavao je Vojislav Kecmanovi}. - Dogovorili smo da BiH nastavi svoj dr`avni kontinuitet, nagla{avaju}i da ona ne}e biti ekskluzivno ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, a opet svih naroda u ali nije uspio. Sva ta vojska anga`irana na tom projektu poslije otcjepljenja Slovenije i Hrvatske slila se u Bosnu, zbog ~ega je ona, kao i u Drugom svjetskom ratu, te{ko stradala - pri~a starina Mitar. uspjeti. Bosna }e postojati dok je u njoj patriota - poru~io je Suboti}.

Sje}anje na te historijske dane ju~er mu je kvarila samo sumorna svakodnevica dana{nje BiH. Ka`e da je sve druga~ije. Prije svega vlast, koja vodi brigu samo o sebi i svojim interesima.

Vi{e od 50 udru`enja „Josip Broz Tito“
Pre`ivjeli antifa{isti nade pola`u u mlade generacije, koje, kako ka`u, sve vi{e prepoznaju vrijednosti antifa{isti~ke borbe. - Mi poku{avamo uz pomo} omladine ne{to promijeniti i rekao bih da uspijevamo. Tako na{e Udru`enje Centar ima oko 350 novih ~lanova. Potpredsjednik Udru`enja je 25-godi{nja profesorica. Da se ne{to mijenja, vidi se i po podatku da u BiH ima vi{e od 50 dru{tava „Josip Broz Tito“ ka`e [erif Biser.

- Oni ne znaju kako narod `ivi. Kako to Sidran nedavno re~e: „Oni znaju cijene mercedesa, a ne znaju po{to su hljeb i krompir i kako `ivi obi~an svijet.“ Pa, mi smo napravili oko 200 kilometara pruge za ne{to vi{e od godinu, a ovi danas nekoliko kilometara autoputa prave ~etiri-pet godina. To je ta razlika - ka`e Duri}.

Sile mraka
Iako su na dana{nji dan obnovljeni temelji dr`avnosti BiH, antifa{isti se sla`u da je njena sudbina danas u mnogo ~emu upitnija nego tih ~etrdestih godina pro{log stolje}a. Predsjednik UABNOR-a Centar Sarajevo [erif

Ovako ne ide
Na{ sagovornik smatra da oni koji su nametnuli Dejtonski sprazum, danas bh. politi~arima, koji se ni o ~emu ne mogu dogovoriti, ponovo trebaju napisati i nametnuti ustav, „jer ovako ne ide“. - Ovo je na{a zemlja i trebamo je s ljubavlju graditi uva`avaju}i razli~itosti koje su nam prednost, a ne nedostatke na kojima ovi dana{nji insistiraju - zaklju~uje M. ^ABRI] Suboti}.

Biser ka`e da je pola dana{nje BiH nacionalsocijalisti~ko, jer ima jednog vo|u, jedan narod, jednu teritoriju, jednu policiju... - U zapadnoj Hercegovini i danas postoje ulice Mile Budaka, ideologa rasizma, Jure Franceti}a - krvoloka, dvije {kole pod jednim krovom. Ne prolazi ni zakon o zabrani fa{isti~kih organizacija u Parlamentu, zato {to tamo sjede ~etnici i usta{e - zabrinuto ka`e Biser. Jedini izlaz je u ujedinjavanju svih antifa{ista u borbi protiv sila mraka, jer, kako ka`e, fa{izam jeste pobije|en, ali ne i uni{ten.
F. KARALI]

Mostar podijeljen i po Danu dr`avnosti BiH

Na sve~anoj sjednici samo Bo{njaci
Kao i prethodnih godina, predstavnici hrvatskog naroda u Mostaru nisu do{li
Dan dr`avnosti BiH u Mostaru ju~er su na sve~anoj sjednici Gradskog vije}a obilje`ili samo bo{nja~ki vije}nici. Predstavnici hrvatskog naroda u Mostaru se, kao i prethodnih godina, nisu ni pojavili na sjednici posve}enoj najva`nijem datumu za obnovu dr`avnosti na{e dr`ave. Vije}nik Faruk ]upina nedolazak svojih hrvatskih kolega na sjednicu GV prokomentirao je rije~ima da se radi o upitnim moralnim vrijednostima i odnosu prema dr`avnosti BiH. - Ne mislim da ove retrogradne snage mogu utjecati na opstojnost na{e dr`ave. BiH je opstala i ona }e i dalje postojati bez obzira na sve te negativne pojave. Bit }e bolja i ja~a nego {to je danas - kazao je ]upina. Predsjednik Gradskog vije}a Murat ]ori} istakao je da su se svi vije}nici, uklju~uju}i i hrvatske, na jednoj od proteklih sjednica usaglasili da sve~anu sjednicu posve}enu Danu dr`avnosti BiH odr`e 24. novembra. Ju~era{njoj sve~anosti, izme|u ostalog, prisustvovali su muftija mostarski Seid ef. Smajki} i turski konzul MeA. Du. tin Ergin.

Op}insko vije}e Jajce

Sve~ana sjednica u Muzeju
Sve~ana sjednica Op}inskog vije}a Jajce odr`ana je ju~er u Domu AVNOJ-a, uz u~e{}e svih stranaka koje participiraju u vlasti Jajca. - Ovo je nakon rata prvi put da su sve stranke bile saglasne da sve~ana sjednica bude odr`ana u Muzeju Drugog zasjedanja AVNOJ-a rekao je za Fenu predsjednik Op}inskog odbora SDP-a Amgijad Had`iosmanovi}.

Sa sjednice: Do{le sve stranke

Sa sve~ane sjednice Gradskog vije}a

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

5

INTERVJU Dr. Nijaz Durakovi}, univerzitetski profesor

BiH stabilnost mo`e dati samo ZAVNOBiH
Interesantno je da je prvi predsjednik ZAVNOBiH-a bio Vojislav Kecmanovi} \edo, djed dana{njeg velikosrpskog ideologa Nenada Kecmanovi}a
Razgovarao: Faruk VELE
Ako `elimo i}i u Evropsku uniju (EU), onda tamo mo`emo i}i samo na principima ZAVNOBiH-a, ka`e u intervjuu za „Dnevni avaz“ ratni ~lan Predsjedni{tva Republike BiH i dugogodi{nji ugledni profesor na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), prof. dr. Nijaz Durakovi}. Povodom Dana dr`avnosti BiH, profesor Durakovi} za na{ list govoPoenta je na antifa{izmu, na antifa{isti~koj borbi u kojoj su u~estvovali svi narodi. Zaboravlja se da su na zasjedanju ZAVNOBiH-a bili predstavnici sva tri naroda i da su odluke donesene demokratski. T u nije uspostavljena neka nova bh. dr`avnost, ve} je udaren pe~at na ono {to je Bosna bila stotinama godina. Od po~etka su najve}i osporavatelji ZAVNOBiH-a bili srpski nacionalisti. Nije slu~ajno da su ba{ na
(Foto: Fuad Fo~o)

bilna samo na ovim osnovama. BiH dugoro~no nema druge formule. Ne mora to biti ideja bratstva i jedinstva, ali mora postojati duh su`ivota, tolerancije i demokratije. Imate li Vi osje}aj da je danas sve manje dr`ave BiH, a da su, s druge strane, sve sna`niji stari velikodr`avni koncepti? - To je o~ito, kao na dlanu... Imate hiljadu indikacija da je to tako u svim domenima `ivota. Nikada nije bila ja~a ideja velike Srbije i nacionalseparatizma kao {to je sada u vrijeme Milorada Dodika. Taj kre{endo uslijedio je upravo pred izbore. Nije to vi{e samo retorika, ve} jasna politika. Ona se i dalje nastavlja. A onda se kao grom iz vedra neba na sceni javlja stari koncept Bobana, [u{ka i Tu|mana. To je najcrnji velikohrvatski nacionalisti~ki koncept. Dragan ^ovi}, evo, govori o Mostaru kao „stolnom gradu“. Taj grad nikada u povijesti nije bio predominantno hrvatski, pa ni danas. Uprkos etni~kom in`injeringu koji provode 20 godina. Bez obzira na to {to prave naselja u Hercegovini kojima nadijevaju zvu~na imena [u{kovo, Bobanovo...

Sarihod`i}: Projekt vrijedan pa`nje

Li~nost dana Maja Sarihod`i}

Pjesmom protiv bolesti
Numerom „Moj je `ivot moja pjesma“ `eli podi}i svijest `ena o tome {ta je rak grli}a maternice
Mlada i uspje{na bh. autorica i pjeva~ica Maja Sarihod`i}, alias MayaSar, kompozicijom „Moj je `ivot moja pjesma“, koja }e uskoro ugledati svjetlo dana, uklju~ila se u akciju podizanja svijesti `ena o tome {ta je rak grli}a maternice. Iako joj je bilo isplativije da svoje vrijeme iskoristi da napravi pjesmu i proda je nekom izvo|a~u, odlu~ila se za humanu misiju u kojoj su joj se pridru`ile Nina Badri}, Aleksandra Radovi} i Karolina Go~eva. Sude}i prema profesionalizmu s kojim se pristupa ovom projektu, mo`e se o~ekivati da }e samo jedna pjesma posti}i vi{e u borbi protiv opake bolesti nego kampanje u kojima se skr{e silne pare, a rezultati su mizerni. Maja Sarihod`i} ubraja se u vrhunske vokale bh. muzi~ke scene i ve} du`e je ~lanica prate}eg benda Dine Merlina. Protekle godine po~ela je graditi solo karijeru s veoma nagla{enim autorskim pe~atom. Osim za sebe, pjesme pi{e i za druge izvo|a~e, me|u kojima su Karolina Go~eva, Jacques Houdek, Deen i drugi. Uz sve to, Maja je i profesorica klavira u Osnovnoj muzi~koj i baletnoj {koli Novo Sarajevo. Ro|ena je 12. jula 1987. u Tuzli, a u Sarajevu `ivi sa suprugom - producentom i klavijaturistom MaL. S. R. hirom Sarihod`i}em.

Kuka i motika
Iz svijeta sve ~e{}e dolaze poruke koje problematiziraju budu}nost BiH... - Mene ovdje samo brine vrlo nedefiniran stav takozvane me|unarodne zajednice. Dodu{e, Amerika,

Durakovi}: Najve}i osporavatelji ZAVNOBiH-a bili su srpski nacionalisti

SDP bi koalicijom sa SDA po~inio samoubistvo
[ta mislite o mogu}oj koaliciji SDP-a sa SDA? - Nacionalni blokovi 2S, 2H i 2B su pogubni. Time se vra}amo na 1991. godinu. SDP je, o~ito, raspolu}en izme|u `elje da vlada i da, s druge strane, ostane principijelan u tom smislu da ne koalira s onima protiv kojih se bori od svog postanka. To je prili~no te{ka situacija. Od postanka SDP-a njeni glavni ideolo{ki i politi~ki protivnici bili su SDA, HDZ i SDS. I}i sada u vlasti sa te tri stranke, koje su oli~enje zla i propasti Bosne, njenog nazatka, rasula i moralnog propadanja, jeste politi~ko samoubistvo! ri o zna~aju i tekovinama ZAVNOBiH-a, destruiranju dr`ave BiH i prijetnjama da }e ona prije ili kasnije nestati.

Kom{i} im do|e samo kao povod
Hrvatski nacionalisti imaju tezu da izbor @eljka Kom{i}a za ~lana Predsjedni{tva BiH gura Hrvate u secesionizam? - Kom{i} im do|e samo kao povod za to. Taj hrvatski secezionizam bio je u cvatu kada se Kom{i} nije ni rodio. To su pri~e za malu djecu. Pa, ko je pravio koncentracione logore po Hercegovini? Ko je pobio tolike hiljade Bo{njaka? Ko je deportirao i protjerao hiljade ljudi od mog rodnog Stoca, preko cijele Dubravske visoravni i ^apljine, do Prozora... Ko je ispalio milione granata na Mostar? Velika Britanija i druge zemlje uvijek navode da ostaju kod cjelovite i demokratske BiH. Ali, o~ito je da ne ~ine ni{ta da bi barem upozorile na povampirene nacionalisti~ke i separatisti~ke tendencije koje dolaze od Srba i Hrvata. Za{to to toleriraju? To je sumnjivo. Negdje se u du{i nadam da BiH, ipak, nije mogu}e podijeliti. Jer, to nisu uspjeli uraditi od 1992. do 1995. godine, kada je i kuka i motika udarila na ovu jadnu dr`avu. Tada smo imali jednu otvorenu, vrlo koordiniranu agresiju Srbije i Crne Gore, ali i Hrvatske. Jeste da je BiH ostala onako podijeljena i nakaradna u smislu politi~kih rje{enja. Ali, ipak je ostala kao cjelovita i me|unarodno priznata dr`ava.

Ambasador Mun posjetio instituciju

SAD podr`avaju ICMP

Idealna forma
[ta nama danas zna~i ZAVNOBiH i koliko je njegova ideja destruirana i dalje `ivim nacionalisti~kim politikama? - Politi~kim strukturama, ne samo bo{nja~kim nego i srpskim i hrvatskim, iznova se, svaki dan, papagajski, mora ponavljati zna~enje ZAVNOBiH-a. ZAVNOBiH nije uperen ni protiv jednog naroda. To je idealna forma, ali ne samo radi one floskule da BiH nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, ve} svih tih naroda, ali i ostalih.

inicijativu Karad`i}a na savjetovanju na Palama po~etkom 1992. godine poni{tene odluke ZAVNOBiH-a. Cilj je bio da se poni{ti dr`avnost zemlje. To je prihva}eno kao floskula do dana{njeg dana. Interesantno je da je prvi predsjednik ZAVNOBiH-a bio Vojislav Kecmanovi} \edo. To je djed dana{njeg velikosrpskog ideologa Nenada Kecmanovi}a, koji pjeni dokazuju}i da BiH ne mo`e opstati i da nikada, zapravo, i nije postojala. Ali, na zasjedanju ZAVNOBiH-a, najslavnijoj stranici BiH i svih jugoslavenskih naroda, ipak je u~estvovalo najvi{e Srba. ZAVNOBiH je idejno i politi~ki razradio formulu o BiH kao trono{cu. Ako jednu nogu odre`e{, sto }e pasti. BiH, dakle, mo`e biti sta-

Sarajevo: Mun informiran o radu ICMP-a

Ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) obi{ao je ju~er glavno sjedi{te Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu, saop}eno je iz ICMP-a. U dru{tvu generalne direktorice ICMP-a Ketrin Bomberger (Kathryne), ambasador Mun informiran je o pomo}i koju ICMP pru`a vladama {irom svijeta, prenijela je Fena. Tako|er je posjetio glavni labor-

atorij u kojem ICMP obavlja izoliranje DNK i genetsko profiliranje uzoraka s posmrtnih ostataka i uzoraka krvi `ivih ~lanova porodica. - Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave sna`no podr`avaju rad ICMP-a ne samo u zemljama zapadnog Balkana nego i u Iraku. Putem rada ICMP-a, posebno u BiH, identificirane su dvije tre}ine osoba nestalih u sukobima devedesetih godina - izjavio je Mun.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

mozaik

OPORAVAK Nakon dugotrajne borbe i brojnih operacija

Vedad Ra`anica pobijedio bolest
Vozilo ima 500 konjskih snaga

Doktori su i vi{e nego zadovoljni njegovim oporavkom, ka`e dje~akov otac Alen

Poduzetni ugostitelj

Dostava pice „lamborghinijem“
Italijanski ugostitelj Alberto Valota (Valotta) odlu~io je razveseliti svoje sugra|ane na jugoistoku Engleske te je uveo brzu dostavu pice novim „lamborghini gallardom“. Njegova hrana ekspresnom brzinom na}i }e se u domu svake mu{terije. Neobi~no dostavno vozilo ima 500 konjskih snaga. - Mnogi kineski i indijski restorani imaju dostavu dok italijanski ba{ nemaju. Odlu~io sam ne{to promijeniti i uvesti super brzu picu u grad - ka`e Alberto.
Vedad u bolnici u Palermu: Obradovao sve

Tragedija u Njujorku

Glumac iz „Ru`ne Beti“ majci odrubio glavu
Pokaj se gre{nice, urlao je Majkl Bri (Michael Brea, 31) dok je svoju majku ranjavao samurajskim ma~em. Susjedi ka`u da ju je zaklju~ao u stan u Bruklinu i dr`ao je kao taoca. Kada je do{la policija, Jenik Bri (Yannick) kle~ala je na podu kupatila ~iji su zidovi bili obliveni njenom krvlju. Njen sin sjedio je na krevetu spava}e sobe sa sabljom u ruci i mrmljao o religiji i pokajanju. Majci je navodno odrubio glavu. Policajcima je trebalo 45 minuta da u|u u ku}u i glumcu stave lisice na ruke. Morali su ga omamiti elektro{okerom. Prozori ku}e navodno su bili obliveni krvlju. Ina~e, Bri je glumac, a javnosti je poznat iz serije „Ru`na Beti“.

Bri: Stravi~an zlo~in

Dje~ak Vedad Ra`anica iz Sarajeva, ~ija je `ivotna pri~a potresla cijelu BiH, osje}a se jako dobro i u razvoju ne zaostaje za svojim vr{njacima kako su to doktori predvi|ali prije izvjesnog vremena. Vedad je beba koja je prije godinu i tri mjeseca ro|ena s te{kim oboljenjem crijeva poznatim kao gastroschisis, zbog ~ega je imao niz operacija u na{oj zemlji i u Italiji gdje je i preba~en na lije~enje. Sada se ve} mo`e re}i da je ovaj dje~ak pobijedio te{ku bolest, na radost svojih roditelja i svih onih ljudi koji su svojim nov~anim prilozima podr`avali njegovo skupo lije~enje. Kako ka`e Vedadov otac Alen Ra`anica, ovaj hrabri dje~ak je prije 20 dana imao i petu operaciju na klinici „Ismett“ u Palermu, a zdravstveno stanje mu je stabilno i brzo se oporavlja.

Dugovanja prema klinici
Osim Vedadovog zdravlja, njegovim roditeljima veliki problem predstavlja dug od 100.000 eura koji imaju prema klinici. Do 31. decembra otvorena je linija s brojem 090/291061 na koji gra|ani mogu pozvati i donirati dvije KM kako bi se otplatio dug za Vedadovo lije~enje. - Tu je bitno da Vedo ne stagnira sa kila`om. U zadnja ~etiri dana po~eo je dobivati na te`ini i govoriti, sam ustaje i oslanja se na noge. Nedostaje mu jo{ mase, i sve je sada do njegovog metabolizma i organizma. Bitno je da crijeva sada funkcioniraju nakon zadnje operacije. Po~eo je ponovo uzimati mlijeko na usta, uz dodatak parentera- To je sve {to treba platiti klinici i nadamo se da mimo toga ne}e biti potrebno prikupljati novac, jer je Italija kao dr`ava izrazila volju da pomogne. U toku je sre|ivanje papirologije koja }e nam omogu}iti boravak na klinici bez pla}anja ka`e Alen Ra`anica. lne ishrane. Doktori poku{avaju da se on {to vi{e hrani na usta i tako uzima sve potrebno, a ne direktno preko vene kako je to bio slu~aj do sada - ka`e Ra`anica. Doktori na klinici su i vi{e nego zadovoljni Vedadovim oporavkom, a njegovi roditelji Alen i Meliha o~ekuju da }e se lije~enje brzo zavr{iti te da }e se ovaj dje~ak vrE. G. atiti ku}i u Sarajevo.

Troje povrije|eno Obustava vakcinacije Za lije~enje potrebno vi{e od 60.000 eura u sudaru s kravom male djece i dalje va`i
Tri osobe su povrije|ene u sudaru automobila i krave koji se dogodio na cesti Kobarid - Tolmnin u zapadnoj Sloveniji, dok je krava smrtno stradala. Neobi~na nezgoda dogodila se kada je `enu koja je upravljala automobilom na planinskoj cesti okru`enoj pa{njacima u blagom desnom zavoju iznenadila krava koja se na{la na njenoj strani kolovoza. Vozilo je izletjelo s ceste, pri ~emu je `ena koja je vozila dobila te{ke, a dvoje putnika lak{e povrede pa su smje{teni u bolnicu. Vlasnicima krave prijeti visoka globa. Naime, zakon predvi|a da doma}e `ivotinje, uklju~uju}i i stoku, na cestu smiju samo u pratnji osobe koja ih vodi na siguran na~in, kako ne bi ugrozile sigurnost saobra}aja. Iako se o~ekivalo da }e patohistolo{ki nalaz za {estomjese~nu bebu iz Lukavca, koja je umrla nakon vakcinacije DTaPer-IPV-om i HIB-om, rije{iti sve dileme o ovom slu~aju, to se, me|utim, nije desilo. Medicinski vje{taci ustanovili su Ravlija: da je beba umrla prirodnom Otkloniti smr}u, ali se nije mogao sumnje utvrditi ta~an uzrok iznenadne smrti dojen~eta. Tuzlansko tu`ila{tvo odlu~it }e ho}e li u daljnjoj istrazi tra`iti nova vje{ta~enja i analizu sporne vakcine. Sve dok ne bude okon~ana ova istraga, vakcinacija djece postoje}om serijom DTaPer-IPV i HIB u Federaciji BiH bit }e obustavljena, ka`e epidemiolog dr. Jelena Ravlija. - Svaka daljnja aktivnost tu`ila{tva za nas zna~i da ne}emo koristiti postoje}e serije cjepiva koje su zaustavljene. To zna~i da trenutno u programu nema vakcinacije djece protiv odre|enih bolesti. Ako daljnje aktivnosti potraju, poku{at }emo na}i zamjenske serije. Ili }emo ih posuditi ili uzeti od dobavlja~a kako bi {to prije nastavili s vakcinacijom male djece jer nam je to prioritet. Naime, ova vakcina se koristi protiv bolesti koje su ~este zimi i opasne su za malu djecu poput velikog ka{lja i HIB-a - rekla je Ravlija. Dodala je da }e postoje}e cjepivo, ako bude analiza i one potvrde njegovu ispravnost, biti iskori{teno. - Rok vakcina je dobar, one su skupe i kvalitetne tako da ne}e biti razloga da se ne upotrijebe. No, iz opreza }emo sa~ekati da se svaka sumnja otkloni - isti~e RaE. Ha. vlija.

Nesre}a u Sloveniji

Nalaz nije rije{io dileme o smrti bebe iz Lukavca

Pomo} Dini Hamzi}u

Djevoj~ica ostavljena zbog plave kose?
Na ulici u Naningu, u kineskoj provinciji Guangsi, prona|ena je beba koju je majka vjerovatno napustila zato {to ima plavu kosu. Plavokosu djevoj~icu prona{la je jedna prolaznica. Policija je pored zave`ljaja prona{la i torbu s dje~ijim stvarima i kovertu sa oko 450 eura na kojoj je majka napisala: „Nadam se da }e ljudi dobrog srca pomo}i da ova beba dospije u siroti{te. @elim ti sve najbolje. Draga moja bebo, ja sam neodgovorna i nesposobna majka. @ao mi je.“

Iz Udru`enje roditelja i prijatelja za pomo} osobama s mentalnom retardacijom „Oaza“ apeliraju na sve gra|ane akciju pomo}i 12-godi{njem Dini Hamzi}u, koji je obolio od cerebralne paralize i za lije~enje potrebno je vi{e od 60.000 eura. Pomo} je mogu}a pozivom na broj telefona 090/291-045 ~ime se doniraju dvije KM ili uplatom novca na `irora~un otvoren u Intesa Sanpaolo banci: 154-001-00000019-10, pozivom na broj 878952-22305659. Broj deviznog ra~una je 154-001-00000049-10, pozivom na E. Ha. broj 878952-22-312088.

Hamzi}: Obolio od cerebralne paralize

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

7

[ta ka`u poznati
Zoran Milanovi}

HUMANOST Mario di Natale najavio spektakl

HDZ se o~ito sprema za opoziciju
Milanovi}: Labavi sustav

Zvijezde Formule 1 dolaze u Mostar
Prihod bi i{ao za pomo} centrima za stare i iznemogle osobe i djeci s posebnim potrebama u gradu na Neretvi
Voza~i Formule 1 odigrat }e naredne godine u Mostaru nogometnu utakmicu humanitarnog karaktera, ~iji }e prihodi i}i za pomo} centrima za stare i iznemogle osobe i djeci s posebnim potrebama u gradu na Neretvi. Ovu vijest ju~er smo saznali u Gradskoj upravi Mostara, a obe}anje dolaska velikih imena Formule 1, poput vi{estrukog {ampiona Nijemca Mihaela [umahera (Michael Schumacher), u Mostar dao je li~no Mario di Natale, predsjednik Svjetske fondacije pilota Formule 1 za solidarnost (ONLUS). - On je najavio svoj skori dolazak u Mostar, s ciljem da se idu}e godine nakon zavr{etka sezone dogovori ova utakmica. Inicijativa je potekla prije nekoliko dana kada su predstavnici Grada Mostara bili u italijanskom gradu Citadeli gdje je odigrana humanitarna utakmica izme|u pilota Formule 1 i tima Lions, ~iji su prihodi oti{li za izgradnju dje~ije bolnice u Beninu u Africi - kazali su nam u Gradskoj upravi MoA. Du. stara.
[umaher: Šampion uskoro u BiH

- HDZ se o~ito sprema za opoziciju. Nakon {to se nogama i rukama protivio promjeni broja potrebnih potpisa za referendum, odjednom je pristao da to bude 200 umjesto 430 hiljada potpisa. O~ito u opoziciju `ele u}i s labavim sustavom raspisivanja referenduma, jer upravo referendum vide kao sredstvo svoje politi~ke borbe kada budu opozicijska stranka. (Predsjednik SDP-a Hrvatske za „Jutarnji list“)

Slavica \uki}-Dejanovi}

Poslanici ne}e imati vi{e pla}e, a da gra|ani lo{e `ive
- Pitanje je ho}e li do}i do pove}anja pla}a poslanika, ako ga bude bilo, onda }e biti dva pove}anja. Ali, sigurno je da poslanici ne}e pove}ati pla}e, a da standard \uki}-Dejanovi}: gra|ana opada i da dr`avni ~inovnici nemaju to pove}anje.
(Predsjednica Skup{tine Srbije u „Blicu“) Dva pove}anja

Marijana Mikuli}

Kao majka sam postala odgovornija
Mikuli}: Intenzivniji osje}aj

- Ne znam da me maj~instvo puno promijenilo kao osobu, ali postane{ jo{ odgovorniji. Ja sam, ina~e, uvijek bila odgovorna, a sada je taj osje}aj jo{ intenzivniji, jer ima{ nekoga ko apsolutno zavisi od tebe u svakom smislu, kome si potreban 24 sata na dan i mora{ biti utoli(Glumica za „Azru“) ko druga~iji i odgovorniji.

En Rajs

Ne vjerujem da su zli ljudi sasvim zli
- Uvijek zavr{im knjigu tako da na kraju pi{em o moralnosti. [to god da ka`em kada po~nem pisati, uvijek zavr{im tako da postavljam pitanja o dobru i zlu. Ne vjerujem da su zli ljudi sasvim zli. Moramo prihvatiti da i u Rajs: Pi{em zlim ljudima postoje dobre strane.
(Knji`evnica za „Jutarnji list“) o moralnosti

Di Natale: Dao obe}anje

Humanitarni koncert za Kenana Kremi}a

’Karta koja `ivot zna~i’ 8. decembra
Na koncertu }e nastupiti folk pjeva~ica Seka Aleksi}, koja se u potpunosti odrekla honorara, kao i tro{kova dolaska nje i ekipe
Prijatelji oboljelog Zeni~anina Kenana Kremi}a pripremaju humanitarni koncert „Karta koja `ivot zna~i“ u zeni~koj Areni, a termin je 8. decembar. Ulaznice po cijeni od deset KM ve} su u prodaji u nekoliko zeni~kih ugostiteljskih objekata i turisti~kih agencija. Ovo je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji odr`anoj u prostorijama Razvojne ekonomske zajednice (REZ) centralna Bosna, u kojoj je ovaj mladi} radio dok mu nije utvr|eno te{ko oboljenje zbog kojeg mora na transplantaciju ko{tane sr`i, koju }e mu donirati njegovi uku}ani. Na koncertu }e nastupiti folk pjeva~ica Seka Aleksi}, koja se u potpunosti odrekla honorara, kao i tro{kova dolaska nje i ekipe, uz obe}anje da }e sa sobom povesti nekoliko gostiju. Kako je ju~er re~eno, na poziv poslan na desetine adresa ova pjeva~ica reagirala je u roku od nekoliko sati i jedina obe}ala u~e{}e bez ikakvih zahtjeva. Za operaciju Kenana Kremi}a

Vremenska prognoza

25. 11. 2010.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME

Aleksi}: Humani gest

Kremi}: Akcija sugra|ana

i postoperativni tok potrebno je jo{ vi{e od 200.000 maraka. Nakon {to je prikupljeno oko 150.000 KM, Kenanovi drugovi i sugra|ani odlu~ili su se da u najve}em prostoru u gradu poku{aju masovnim okupljanjem i kupovinom karata ubrzaju prikupljanje donacija.

- Namjera nam je da, nakon {to pomognemo Kenanu, fondacija bude na raspolaganju svim oboljelima i socijalno ugro`enima, a humanitarni koncerti budu tradicija, ~ime bismo formirali fond za hitne intervencije - re~eno je na prA. D`. es-konferenciji.

ovladavati prete`no sun~ano vrijeme, a u LIVNO ostatku zemlje umjereno do prete`no 5 obla~no. U isto~nim i jugoisto~nim podru~jima mogu}e su slabe padavine, ki{a u ni`im, a susnje`ica ili snijeg u vi{im predjelima. Tokom dana o~ekuje se naobla~enje s padavinama na jugu i zapadu, a u no}i sa ~etvrtka na petak u ve}ini podru~ja.

TUZLA 6 ZENICA 6 SARAJEVO 5
GORA@DE

10 MOSTAR

5

NEUM

12

Aktivnosti Britanske ambasade u BiH

^ETVRTAK
25. 11. 2010.

PETAK
26. 11. 2010.

SUBOTA
27. 11. 2010.

U~enici proveli dan s Tejtemom
U~enici Smiljan Ragu`, Ivana Mati} i Amila Ivankovi} iz Stoca proveli su ju~er dan s britanskim ambasadorom u BiH Majklom Tejtemom (Michael Tatham), tokom kojeg su, izme|u ostalog, obi{li i Ministarstvo vanjskih poslova BiH i razgovarali s ministrom Svenom Alkalajem. Ovi u~enici pobjednici su literarnog takmi~enja „Svi razli~iti, svi jednaki“, te su na taj na~in osvojili nagradu „britanski ambasador na jedan dan“. Ambasador Tejtem kazao je da je klju~ni cilj ove inicijative podizanje svijesti o radu Britanske ambasade i njenom doprinosu. F. K.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -6 C do 9 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -3 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -40C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

od 30C do 120C

od 20C do 140C

od 20C do 150C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Prvi dio dana pro}i }e uz ne{to povoljnije biometeorolo{ke prilike, a poslije podne su, pod utjecajem padavina, kod hroni~nih bolesnika i meteoropata mogu}e poja~ane tegobe poput reumatskih bolova, glavobolje i nesanice. Dodatne probleme osjetljivim osobama }e uzrokovati pad temperature.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.53 Zalazak 16.13

25. 11. 2010.
Izlazak 19.49 Zalazak 12.12

U~enici s Tejtemom i Alkalajem

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om preNa sjeveru }e

BIHA] 6
7

BANJA LUKA

BR^KO 6

Brzo - kratko
Ju~er u Komemorativnom centru u Tuzli

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

teme

Identificirani ostaci {est `rtava
U Komemorativnom centru u Tuzli ju~er su identificirani posmrtni ostataci {est osoba. Rije~ je o civilima Bo{njacima nestalim u proteklom ratu na podru~ju op}ina Zvornik i HanPijesak, kazala je za Fenu portparol Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Identificirani su Mirsad (Safet) Muji} (ro|en 2. juna 1960. u mjestu Bilja~a, op}ina BratuKomemorativni centar: @rtve iz Zvornika nac), Zijad (Ramiz) Hasanovi} i Han-Pijeska (ro|en 10. februara 1969. u mjestu Skelani, op}ina Srebrenica), Hasib (Alija) Avdi} (ro|en 7. avgusta 1962. u mjestu Klisa, op}ina Zvornik). Identificirani su i Smail (Agan) \afi} (ro|en 30. oktobra 1961. u Zvorniku), Muhamed (Avdija) D`ini} (ro|en 25. februara 1974. u mjestu Petkovci, op}ina Zvornik) i Ferid (Kasim) Had`iavdi} (ro|en 14. jula 1960. u mjestu Divi~, op}ina Zvornik).

NATO Kada }e se deblokirati put BiH ka ~lanstvu u Savezu

MAP mora ~ekati formiranje vlada
Pitanje vojne imovine moglo se davno rije{iti, ka`e norve{ki ambasador u BiH Ni{ta bez sporazuma vlada i Vije}a ministara BiH
Pitanje nepokretne vojne imovine moglo se rije{iti mnogo ranije i nije ga trebalo vezati uz cjelokupan paket reformi, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Jan Bratu (Braathu), ambasador Norve{ke u BiH, ~ije je diplomatsko predstavni{tvo zadu`eno za kontakt sa NATO-om. Prema ambasadorovim rije~ima, rje{enje ovog pitanja, koje }e deblokirati primjenu Akcionog plana za ~lanstvo (MAP) u Savezu, nadohvat je ruke, ali }e se do njega te{ko do}i prije formiranja vlasti na entitetskom i dr`avnom nivou.

FUP: Zabranjen prijevoz eksploziva u FBiH
Federalna uprava policije (FUP), u skladu s rje{enjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, zabranila je za danas prijevoz eksplozivnih materija na podru~ju FBiH, povodom 25. no, vembra, Dana dr`avnosti BiH, saop}io je FUP prenijela je Onasa.

Potencijalni problem
Ameri~ki ambasador pri NATO-u Ivo Dalder (Daalder) rekao je ju~er za Radio „Slobodna Evropa“ da je nerije{eno pitanje vojne imovine u BiH potencijalni problem u budu}im odnosima sa NATO-om. - Od ljudi u BiH zavisi ho}e li na ovom primjeru pokazati da je BiH funkcionalna dr`ava. Kada to bude rije{eno, BiH }e imati drugi nivo pomo}i i drugi nivo interakcije sa NATO-om kroz MAP - rekao je Dalder. eba izvu}i iz {ireg procesa diskusije o reformama i rije{iti ga {to prije, kako bi se zadr`ao fokus na napretku BiH ka punopravnom ~lanstvu.

Bratu: Politi~ari okupirani dogovorima o formiranju vlasti

Povodom Dana dr`avnosti BiH

@eljko Kom{i} polo`it }e vijence
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} polo`it }e danas vijence na spomen-obilje`je Vje~na vatra, mezarje Kova~i i na spomen-obilje`je ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995, povodom obilje`avanja 25. novembra, Dana dr`avnosti BiH, saop}eno je iz Kom{i}evog ureda, prenijela je Onasa. Kom{i} }e, tako|er, prisustvovati sve~anosti povodom po~etka rada Klinike za ginekologiju i aku{erstvo na lokalitetu Jezero.

Postoje kontakti
- Odre|eni kontakti i sada postoje, ali su politi~ari okupirani dogovorima o formiranju vlasti. O~ekujemo da ovo pitanje bude prvo na dnevnom redu nakon toga, a signali koje imamo obe}avaju da }emo do}i do kompromisa. Ovo se moglo rije{iti mnogo ranije - ka`e Bratu. Kako saznajemo, prije formiranja entitetskih vlada i Vije}a ministara, BiH ne}e formalno mo}i ispuniti uvjet koji je NATO postavio, a to je registriranje 69 lokacija nepokretne imovine koje su potrebne Oru`anim snagama BiH, na ime dr`ave. Problem je u tome {to se tra`i da dogovor bude verificiran ugovorom izme|u dvije vlade i Vije}a ministara BiH. Bratu isti~e da ovo pitanje tr-

Odluka Ha{kog tribunala

Nastavak su|enja Karad`i}u 7. decembra
Su|enje Radovanu Karad`i}u bit }e nastavljeno 7. decembra, saop}ila je ju~er na brifingu za novinare portparol sudskog dijela Ha{kog tribunala Nerma Jela~i}. Prethodno }e idu}eg ponedjeljka biti saslu{an jedan za{ti}eni svjedok, da bi od utorka postupak ponovo bio prekinut, javila je Srna.

Pristup lokacijama
- Oru`ane snage BiH ve} imaju pristup svim tim lokacijama o kojima se treba posti}i dogovor, niko ih ne spre~ava i to se lako mo`e rije{iti. Na{ pristup je da se to treba izvu}i iz konteksta razgovora o svim reformama. BiH je ve} napravila svoj Godi{nji plan u okviru MAP-a, ali NATO ga ne mo`e prihvatiti dok se ovo pitanje ne rije{i - nagla{ava ambasador.
T. LAZOVI]

Agonija Tuzlaka u srbijanskom zatvoru

Rendi}u jo{ dva mjeseca pritvora
Tuzlaku Jasminu Rendi}u (28), koji se od 27. aprila ove godine nalazi u srbijanskom ekstradicionom pritvoru u Sremskoj Mitrovici, na prijedlog istra`nog sudije produ`en je pritvor za dodatna dva mjeseca. Rendi} od ponedjeljka {trajkuje gla|u, javila je Fena. Rendi} je uhap{en na osnovu Interpolove potjernice, koju je za njim raspisala dr`ava Afganistan. Na teret mu stavljaju kra|u dva zlatna, dijamantna prstena, ~ija je vrijednost procijenjena na oko pola miliona ameRendi}: ri~kih dolara. Prema potjernici, Rendi} je ovo, navodno, krivi~no djelo po~inio dok je radio u Afganistanu [trajkuje gla|u kao menad`er za po`arne i zapaljive materije.

Nije definitivan broj
Govore}i o 69 perspektivnih vojnih lokacija ~iji se status treba rije{iti, Bratu ka`e da se ne radi o preciznoj brojki, koja tek treba biti utvr|ena. - Taj broj misteriozno se pojavio kao definitivan, ali on }e sigurno biti revidiran i, pretpostavljam, manji. To je miks razli~itih lokacija, od kasarni pa do mjesta s nekoliko kvadratnih metara gdje se nalazi neka antena. Iskreno, ne znamo jo{ je li to 69 ili ne{to manje - ka`e Bratu.

Sastanak s mandatarom D`ombi}em

Privrednici kazali koga ne `ele u Vladi RS
Mandatar za sastav Vlade RS Aleksandar D`ombi} ju~er je, na prvim konsultacijama s predstavnicima Privredne komore RS i Unije udru`enja poslodavaca RS u vezi s programom i formiranjem nove entitetske izvr{ne vlasti, naglasio da }e od svih ministara i Vladinih slu`benika tra`iti saradnju s privrednom zajednicom. Predsjednik Privredne komore RS Borko \uri} potvrdio je da su istakli da ne `ele ministre s kojima ne}e mo}i ostvariti odgovaraju}u komunikaciju, a iz prethodnog perioda ima takvih primjera.

Maja Kocijan~i}, portparol Ketrin E{ton

EU jo{ nije izabrala {efa misije u Sarajevu
Procedura je u toku, jo{ nije privedena kraju, ka`e Kocijan~i}
Proces imenovanja ambasadora Evropske unije u Sarajevu i {efa Delegacije jo{ je u toku, izjavila je ju~er za „Dnevni avaz“ Maja Kocijan~i}, portparol Ketrin E{ton (Catherine Ashton), visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost. Kocijan~i} nije mogla komentirati pojedine medijske navode da je biv{i visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak najozbiljniji kandidat. - Procedura je u toku, jo{ nije privedena kraju i ne mogu re}i ko }e biti izabran - kazala je Kocijan~i}. Ona je potvrdila informacije koje je ranije objavio na{ list da se imenovanje o~ekuje krajem ove ili po~etkom naredne godine. Prema nezvani~nim izvorima, Laj~ak je u jednom momentu bio opcija za mjesto ~elnika EU u Sarajevu, ali ponu|ena mu je vi{a pozicija u Slu`bi za vanjske poslove Evropske unije, gdje bi bio zadu`en za Balkan i biv{e sovjetske republike. O~ekuje se da }e slova~ki diplomata prihvatiti mjesto mnogo bli`e kabinetu Ketrin E{ton, prije nego {to }e do}i u misiju u SarajeT. L. vu.

Sve~anost u Doboju povodom Dana OSBiH

Oru`ane snage su garant mira
Povodom Dana Oru`anih snaga BiH, koji se obilje`ava 1. decembra, ju~er je u kasarni „Vojvoda Putnik“ u Doboju izvr{ena smotra jedinica u sastavu Komande za logistiku, kojoj su prisustvovali predstavnici EUFOR-a, lokalne zajednice i potpredsjednik RS Enes Suljkanovi}. Komandant brigadir Smail O{trakovi} naglasio je da su Oru`ane Brigadir O{trakovi} na smotri snage na{e zemlje danas garant mira i sigurnosti i sna`an faktor u procesima integracije u NATO i EvrH. ^. opsku uniju.

Kocijan~i}: Odluka po~etkom naredne godine

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

9

Zakazana sjednica Vlade FBiH

O izboru Dragana Luka~a 2. decembra
Na dnevnom redu smjene i imenovanja
^lanovima Federalne vlade ju~er je njen sekretarijat uputio poziv na redovnu sjednicu koja bi trebala biti odr`ana 2. decembra u Sarajevu, saznaje „Avaz“. Na dnevnom redu je vi{e od 150 ta~aka koje ~ekaju na rje{avanje ve} vi{e od dva mjeseca, a odgo|ene su i pri posljednjem poku{aju sastavljanja Vlade 16. novembra. Tada su federalni dopremijeri Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac uputili pismo predsjednici FBiH Borjani Kri{to i dopredsjednicima Spomenki Mi~i} i Mirsadu Kebi da „poduzmu mjere protiv samovolje premijera Mustafe Mujezinovi}a“. Povod za pismo bio im je taj {to je Mujezinovi} tada ponovo otkazao sjednicu Vlade, tvrde}i da nema uvjeta za imenovanja i smjene u dr`avnim preduze}ima poput HT-a Mostar, „Terminala FBiH“... No, kako saznajemo, Mujezi-

Ilija{: Asfalt popucao nakon dva dana

(Foto: I. [ebalj)

AFERE Nova cesta propala nakon samo dva dana

Odmotava se klupko korupcije i java{luka
Desetine miliona maraka poreznih obveznika prelijevaju se u privatne d`epove po, o~igledno, dobro uhodanom scenariju
Iz dana u dan pojavljuju se novi dokazi za tvrdnje da se na obnovi cesta u Sarajevskom kantonu svake godine pokradu milioni maraka, o ~emu je „Avaz“ nedavno pisao. Poznato je, naime, da na{e ceste propadaju veoma brzo nakon {to budu popravljene, a da za to niko ne snosi nikakvu odgovornost.

Luka~: ^eka saglasnost za direktora FUP-a

Rje{enje za kardinala Pulji}a
Ako bude odr`ana sjednica, Vlada bi 2. decembra mogla donijeti i odluku o rje{avanju problema delo`acije kardinala Vinka Pulji}a. Saznajemo da }e Slu`ba za novi} je i te, kao i sve ostale ta~ke koje se, izme|u ostalog, ti~u imenovanja u „Elektroprivredi BiH“, „Hidrogradnji“, „Unis Groupu“, „Pretisu“ i dodjele Vladinih stanova pojedincima, te nacrta bud`eta za narednu godinu, predlo`io za dnevni red sjednice 2. decembra. Doznajemo i da je dnevni red dopunjen ta~kom koja se ti~e nedavne odluke Nezavisnog odbora zajedni~ke poslove FBiH predlo`iti dodjelu zamjenskog stana porodici Fadila Smajovi}a, kojoj je Sud vratio stanarsko pravo nad imovinom u Biskupskom ordinarijatu. za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije u okviru koje bi se Vlada trebala izjasniti daje li saglasnost na izbor Dragana Luka~a na tu poziciju. No, s obzirom na velika sporenja izme|u HDZ-a BiH, SDA i SBiH kada su u pitanju imenovanja, i dalje je neizvjesno ho}e li ovaj poku{aj odr`avanja redovne M. K. sjednice Vlade i uspjeti.

Ni{ta sporno
Iz Direkcije ka`u da je „Citarprodukt“ ugovor o odr`avanju cesta dobio na javnom tenderu na koji se svako mogao prijaviti. Tako|er, ka`u da ovaj posao spada u vanredno odr`avanje cesta i da nema ni{ta sporno u tome {to je bez tendera dodijeljen toj kompaniji. puteve KS, na ~ijem je ~elu Adem Zolj. Posebno je zanimljivo da su sagovornici „Avaza“, stru~njaci iz ove oblasti, jo{ dok su trajali radovi na ovoj dionici, upozoravali da se oni ne izvode kvalitetno, da se ugra|uju lo{i materijali bez atesta i da cesta ne}e dugo izdr`ati, {to je sada i potvr|eno.

Unosni poslovi
Naprotiv, to ide u korist onim kompanijama koje su izvodile radove, jer na taj na~in svakih nekoliko mjeseci dobivaju unosne poslove obnove jednih te istih cesta. Desetine miliona maraka poreznih obveznika na taj na~in se prelijevaju u privatne d`epove po, o~igledno, dobro uhodanom scenariju. Regionalni put izme|u Ilija{a i Podlugova, prema svemu sude}i, posljednji je primjer takvog scenarija. Asfalt na toj cesti, naime, postavljen je pro{le sedmice, ali je propao nakon samo dva dana kori{tenja!

Sastanak predstavnika Evropske komisije i fakulteta

Zolj: Poslovi bez tendera

Radove je izvodila firma „Citarprodukt“ iz Visokog, koja ima petogodi{nji ugovor o odr`avanju cesta u op}ini Ilija{, koji je prije dvije godine potpisala s Direkcijom za

Osposobiti laboratorije za bolju kontrolu hrane
Radi bolje uspostave sistema kontrole hrane u na{oj zemlji, nadle`na dr`avna komisija narednih dana }e obi}i sve referentne laboratorije u BiH, kako bi prikupila podatke o njihovim kapacitetima, re~eno je u Agenciji za sigurnost hrane u Mostaru, na sastanku predstavnika Evropske ko- Sa sastanka odr`anog u Mostaru misije i fakulteta u kontrole hrane. Na ovaj na~in BiH. - Na podru~ju BiH imamo 49 `elimo unaprijediti laboratorije na laboratorija za kontrolu hrane. kojima se obu~avaju kadrovi koji Komisija }e prikupiti podatke iz }e raditi na kontroli hrane, {to prpojedinih laboratorija i sa~initi pr- opisuje i Evropska unija - pojasnio ijedloge Agenciji o tome koji su la- je direktor Agencije za sigurnost A. Du. boratoriji stru~ni za kakve analize hrane Sejad Ma~ki}.

Nema garancija
Mirsad Prohi}, vlasnik kompanije „Miprogradnja“ iz Ilija{a, ka`e da je skandalozno {to u ugovoru nema nikakvih garancija za dobro obavljanje posla i da zbog toga za ovo niko ne}e odgovarati. Prema njegovim rije~ima, ovakve stvari konstantno se de{avaju. Primjerice, navodi da je u ovoj op}ini nedavno popravljana jedna dionica koja je asfaltirana prije samo nekoliko mjeseci. G. MRKI]

Do posla mimo tendera
Najskandaloznije je {to se poslovi dodjeljuju bez tendera. Njih, naime, u Direkciji svrstavaju pod odr`avanje cesta, iako je, zapravo, rije~ o mnogo obimnijim i zahtjevnijim radovima. To im, prema tvrdnjama na{ih sagovornika, omogu}ava da posao dodijele firmi s kojom imaju ugovore o odr`avanju cesta, umjesto da raspi{u poseban tender i izaberu najpovoljnijeg ponu|a~a.

Najava svjedoka o deportaciji bh. izbjeglica

Slobodan Pejovi} napu{ta Crnu Goru
Biv{i policijski slu`benik Slobodan Pejovi}, koji je prvi javno progovorio o deportaciji bh. gra|ana iz Crne Gore po~etkom 1992. godine, najavio je da }e napustiti Crnu Goru poslije najnovijeg napada na njegovu imovinu, javila je Onasa. Pejovi} je izjavio za podgori~ke TV Vijesti da su nepoznate osobe ponovo demolirale njegov automobil, uprkos za{titi koju u`iva kao svjedok insajder. - Rekli su da me ~uvaju, mene i imovinu, pa evo kako ~uvaju kazao je Pejovi}. On je rekao da oni koji ga progone misle da }e ga izludjeti, jer im smeta njegovo svjedo~enje o ratnom zlo~inu deportacije bh. izbjeglica.

„Caritas“ educira volontere
„Caritas“ Biskupske konferencije BiH ju~er je u Centru za profesionalnu zdravstvenu njegu Udru`enja gra|ana „Ruhama“ po~eo realizaciju projekta edukacije stru~nih osoba i volontera o palijativnoj njezi u BiH, javila je Fena.
Pejovi}: Demoliran mu automobil

Klub poznatih

Amela Ajanovi}

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

teme

Vlast i politika me ne zanimaju
Li~ni profil umjetnice
Ime i prezime: Amela Ajanovi}. Datum i mjesto ro|enja: 16. juni 1983., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S bratom i u ateljeu. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svaki dan za mene je poseban, tako da ne mogu izdvojiti nijedan datum. Koji automobil vozite: Ina~e me voze... Imam tu sre}u! Kako se odmarate: Uz drage prijatelje, putovanja, likovne kolonije, {oping i mnogo smijeha. Omiljeni muzi~ar: Zdravko ^oli}, Gibonni... Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Imati ili biti“, „Umije}e ljubavi“, „Bjekstvo od slobode“. Omiljeni pisac: Erih From (Erich Fromm). Umjetnik kojeg cijenite: Kazimir Malevi~ (Malevich). Za koji klub navijate: Za @elju. Koga biste poveli na pusti otok: Su`eni izbor prijatelja. Jeste li ljubomorni: Nisam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Du{u i iskreni osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Te{ko. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Bosanska, meksi~ka, italijanska i turska kuhinja, a pi}e kafa. Ko se brine o Va{em imid`u: Isklju~ivo ja. Volite li i}i u {oping: Da, veoma u`ivam u tome, kao i svaka `ena. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Da, ma~ka.

NARKOMANIJA Broj novootkrivenih ovisnika se pove}ava

Sve vi{e osoba koristi marihuanu
U BiH registrirano 7.500 narkomana, ali ih u su{tini ima mnogo vi{e
Prema jednom od posljednjih istra`ivanja vezanih za probleme narkomanije u na{oj zemlji koje je provedeno u nekoliko gradova, u BiH je 7.500 intravenoznih ovisnika o te{kim drogama, a njih dvije tre}ine ili 4.900 `ivi u Federaciji.

Jedinstvena baza
- Obi~no se broj registrovanih korisnika mno`i sa tri do pet, pa se vidi da je broj ovisnika daleko ve}i. Ono {to je sada primarni problem kod te populacije jeste veliki broj oboljelih od hepatitisa C, ~ak 40 posto. Za razliku od ovih ovisnika o te{kim drogama, ve}i akcent treba staviti na one koji konzumiraju marihuanu, jer je njih sve vi{e. Na nivou cijele BiH u toku je uspostavljanje jedinstvene baze podataka nakon ~ega }emo imati precizne podatke o broju ovisnika. Sada je i zimski period u kojem nam se uvijek javlja ve}i broj korisnika narkotika, to im je i na~in da se sakriju u komune od zime - ka`e Sanja Stani} iz Udru`enja gra|ana „Viktorija“, koja se ve} godinama bavi ovom problematikom. Ve} nekoliko godina osjetan je

Ajanovi}: Nije sujevjerna

Dvije tre}ine ovisnika o te{kim drogama `ivi u FBiH

Koji je Va{ `ivotni moto: Don’t sikirli be hairli. Va{ najbolji prijatelj je: Ako ba{ moram izdvojiti, Amra, Avdo, Maida, Emina, Alisa i Adisa. Pratite li politi~ku situaciju: Ne, to me nikada nije zanimalo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Vlast me ne zanima... ovako mi je super! Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Zadiranje u ljudsku initimu kroz {iroku javnost, za mene je ~ista glupost, nikada na to ne bih pristala.

porast broja prvih pregleda i novootkrivenih slu~ajeva ovisnika, zahvaljuju}i djelovanju nevladinih organizacija, ali i zdravstvenih ustanova koje ula`u velike napore u prevenciju i edukaciju mladih o {tetnosti droga. U Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo skoro 50 posto svih pregleda je savjetodavnog karaktera, a radi

se o osobama kod kojih jo{ nije po~eo razvoj bolesti ovisnosti, ali imaju rizi~no pona{anje ili adolescentne krize.

Novi ovisnici
Prema podacima ovog zavoda, kada se uporedi pro{la godina sa 2008., broj novootkrivenih ovisnika u 2009. je za 20 posto ve}i. Pove}anja su posebno vezana za program metadonske supstitucione terapije. U ovom programu je po~etkom ove godine bilo 349 pacijenata, {to je primjera radi za 60 posto vi{e u odnosu na 2008. Mada u nekim udru`enjima koja se bave problemima narkomanije isti~u da situacija i nije toliko alarmantna, treba uzeti u obzir da stvarni broj ovisnika ipak nije poznat, a problem se mo`e rije{iti samo ako se u njega uklju~e sve relevantne institucije. E. GORINJAC

@ene vole alkohol
U BiH se naglo pove}ava i broj onih koji konzumiraju alkohol ~e{}e i u ve}im koli~inama, kao i onih koji koriste sedative, lijekove protiv bolova i amfetamine. Posebno `ene prednja~e u zloupotrebi sedativa i alkohola, {to mo`e ostaviti dugoro~ne posljedice i zdravstvene probleme, kao {to su osteoporoza i depresija. Prema tvrdnjama stru~njaka, `ene koje zloupotrebljavaju alkohol i druge droge poku{avaju izvr{iti samoubistvo ~etiri puta ~e{}e od `ena koje ne koriste psihoaktivne supstance.

SMS
NA^ELNIK NA PUTU - Na~elnik op}ine Sanski Most, veterinar Sanjin Halimovi}, nakon pro{logodi{nje posjete Sjevernoj Americi ovih se dana otisnuo put daleke Kine. Osim {to je sebi odredio pla}u u op}ini koliku ho}e, {to ga danima nema na radnom mjestu, sada o tro{ku na{ih gra|ana obilazi Kineski zid, kakav }e vjerovatno opasati oko sinove vikendice od 400 kvadratnih metara. ^italac iz Sanskog Mosta BEZOBRAZNA VLAST - U Dablinu vlada smanjuje pla}e i administraciju. To je sada potrebno u cijelom svijetu, ali samo kod nas ne va`i. Eto, vlada i mnogi administrativci sebi pove}avaju pla}e, i to drsko i bezobrazno u vrijeme kada ni{ta ne rade. Time }e automatski sebi pove}ati budu}e penzije. U isto vrije-

Dnevni avaz 061-142-015
lidima i ova vlast uzmati mjese~no deset posto na{e crkavice. Nadam se da ne}e. Zijad Hajdarevi} iz Gora`da OKRETALI JANJCE - Katastrofa prijeti u Bogati}ima kod Trnova, gdje se zemlja svakodnevno pomjera i klizi prema jezeru, ali to ni{ta ne zna~i nadle`nim d`abalebaro{ima. Nadle`nima je sigurno najte`e zbog toga {to sindikalisti vi{e ne}e mo}i okretati janjce na toj lokaciji. NE]E U MIROVINU - Kada }e mladi ljudi dobiti posao u Termoelektrani Kakanj pored neodgovornih uposlenika koji kao invalidne osobe s neprijavljenim sta`om dolaze iz drugih firmi i rade uz dobar nov~ani podsticaj? Uz sve to prelaze 40 godina sta`a i ne `ele i}i u mirovinu. Ima li iko da to kontroli{e?

me radnici rade, a ne primaju pla}u, ne upla}uju se doprinosi. Tako preglomazna vlast sebi pove}ava primanja, a na{e sve stoji, pa i smanjuje se, kao {to je to slu~aj s invalidninama. Zar nema niko `iv da zaustavi taj java{luk i bezobrazluk? MANGUPI REVIZORI - Gledam svaki dan u tramvajima i autobusima GRAS-a na{u bruku i sramotu kako se revizori i {oferi i`ivljavaju na na{oj djeci i `enama. Sve ostale koji su vi{i od 1,60 centimetara ne smiju ni pogledati, a kamoli im tra`iti kartu. Svaka ~ast, „mangupi“! UZELI I NE VRA]AJU - Ho}e li nam ikada vratiti dugovanja iz 2007. godine, jer su nam odbijali osam mjeseci po 40,34 marke? Pitam se ho}e li nama civilnim inva-

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Mostara i Biha}a
Koliko dru{tvo radi u borbi protiv narkomanije?

Svi bi mogli uraditi mnogo vi{e
- Vjerujem da bi svi mogli puno vi{e i bolje raditi u borbi protiv narkomanije. E sada je posebno pitanje zbog Maida ~ega se ne radi Ali} vi{e. - Tek kada profunkcionira pravna dr`ava i kada ljudi budu `ivjeli od svog rada, tada }emo mo}i da se svi borimo prMustafa otiv takve D`oklo po{asti. - Na{e dru{tvo i nadle`ne institucije vlasti na svim poljima rade slabo, pa je tako i u ovoj oblasti. Valjda }e u buSenad du}nosti biti Ro{i} ne{to bolje. - Mislim da je ovaj problem sve zastupljeniji u na{oj zemlji. S tim u vezi potrebno je poja~ati i samu borbu protiv narkoma- Amila Jarko~ nije. - Narkomanija je prisutna na svakom koraku. Stoga je u tu borbu neophodno uklju~iti porodicu, {kolu, policiju, nadle`ne usta- Nina Dandi} nove. - Dru{tvo radi pet posto. Nema centara za smje{taj narkomana ni stru~njaka u ovoj oblasti, a su{tinski problem je {to nema Hamdija Mustafi} para. - Dru{tvo radi to je sasvim sigurno. Ne treba ih osu|ivati, ali je sigurno da se mo`e kvalitetnije raditi na suzbijanju ovog proble- Elvira Petrovi} ma. - To je toliko ozbiljan i veliki problem u ~ije se rje{avanje treba uklju~iti cijelo dru{tvo, a ne samo pojedinci, kaPalma kva je trenutno Katica situacija. - Ne{to se i radi na polju borbe protiv narkomanije, ali je to nedovoljno. Potrebno je sistemski rje{avati ovaj veliki problem.

Biha}

Mostar

Sarajevo

Mujo Begi} Ad. K. - M. Sm. - M. D.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

11

SARAJEVO Novo porodili{te dobilo prve pacijente

Na Jezero preba~ene trudnice, porodilje i bebe
U nekoliko ambulantnih kola transportovano 36 `ena i osam novoro|en~adi
Trudnice, porodilje i bebe ju~er su iz stare Ginekolo{koaku{erske klinike (GAK) u Sarajevu preba~ene u obnovljeno porodili{te na Jezeru. Prve pacijente u novoj zgradi medicinsko osoblje do~ekalo je s rado{}u. Od sada }e i porodilje i medicinari u novoj zgradi imati dosta bolje uvjete za boravak i rad.

Be{lagi}: ^lan Skup{tine

Ma{ovi}: Prijava iz RS

CIK o sukobima interesa

Postupak protiv Be{lagi}a, Ma{ovi} jo{ pod istragom
Poslanik bio ~lan Skup{tine privatne firme koja je sklapala ugovore s institucijama
Centralna izborna komisija (CIK) BiH pokrenula je ju~er postupak protiv Selima Be{lagi}a, dosada{njeg dr`avnog poslanika iz SDPa, zbog sumnje da se na{ao u sukobu interesa. Kako je saop}ila portpaganima koji se finansiraju iz bud`eta poslovne ugovore vrednije od 5.000 KM. CIK je kao preuranjenu odbacio prijavu Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS podnesenu 24.

Ruglo grada
Stara klinika, koja je godinama bila ruglo grada, ali i kompletnog zdravstvenog sistema u na{oj dr`avi, ju~er je ostala prazna. Uskoro bi je, kako se o~ekuje, privremeno trebao preuzeti vlasnik HKD „Napredak“. Transport 34 `ene i {est beba po~eo je ujutro uz ko-

Numi}u istekla kazna
Prevo`enje `ena koje su se porodile ju~er ujutro
(Foto: I. [ebalj)

Gavrankapetanovi} i Izetbegovi} nadgledali preseljenje

ri{tenje nekoliko ambulantnih kola koja su bila pod policijskim osiguranjem. Nakon njih sa GAK-a je prevezena i preostala oprema, a naknadno su transportovane i dvije preostale porodilje s bebama. One su se porodile ju~er ujutro. Preseljenje prodilja pratili su direktor KCUS-a Faris Gavrankapetanovi} i dire-

Investicija od 45 miliona KM
Na ju~era{njoj pres-konferenciji u KCUS-u istaknuto je da je obnova klinike na Jezeru zavr{ena nakon sedam godina. Ministar zdravstva KS Mustafa Cuplov kazao je da je Vlada KS dala vi{e od 22 miliona KM, a turska vlada vi{e od {est miliona KM, dok je Zavod zdravstvenog osiguranja KS izdvojio 17 miliona maraka.

ktorica Disciplina ginekologija, pedijatrija i aku{erstvo prof. dr. Sebija Izetbegovi}. Kazali su da }e KCUS imati de`urstva na oba lokaliteta, ali }e se svi prijemi trudnica i ostalih pacijentica od ju~er obavljati na Jezeru. Gavrankapetanovi} je policiji Prve uprave MUP-a Kantona Sarajevo i policijskom komesaru Vahidu ]osi}u zahvalio na pomo}i.

Vi{e kreveta
Preseljenje pacijentica obavljeno je po izuzetno hladnom vremenu, ali direktor KCUS-a smatra da to ne}e izazvati bilo kakve zdravstvene pote{ko}e. Prof. dr. Izetbegovi} kazala nam je da je transport

porodilja i njihovih beba pro{ao bez problema i da }e uvjeti na novoj klinici biti mnogo bolji nego na staroj. Prelaskom na novu lokaciju sarajevsko porodili{te dobilo je ve}i broj kreveta i sala. Stara klinika imala je 104 kreveta, dvije operacione i tri poro|ajne sale, dok na Jezeru ima 120 kreveta te ~etiri operacione i pet poro|ajnih sala. I porodilje su sretne zbog prelaska na novu lokaciju. - ^uvam trudno}u i sretna sam {to }u bebu roditi u novom i ~istijem porodili{tu - kazala nam je jedna od trudnica. Ceremonija otvaranja klinike na Jezeru zakazana je za E. Ha. danas.

Timur Numi}, siva eminencija SDA, ju~er je izbrisan iz CIK-ovog registra sankcija u kojem se na{ao 2006., kada mu je zbog sukoba interesa izre~ena ~etverogodi{nja zabrana kandidiranja na izborima i 3.000 KM kazne. Sporno je bilo to {to je Numi} 2005. i Numi}: dijelom 2006. bio i savjetnik tada{njeg Izbrisan iz ~lana Predsjedni{tva BiH Sulejmana Ti- registra hi}a i ~lan Nadzornog odbora mostarske firme „Ceste“. rol CIK-a Maksida Piri}, Be{lagi} je od 14. avgusta 2008. do 13. oktobra 2009. bio i ~lan Skup{tine privatne firme GIT - Institut za gra|evinarstvo, gra|evinske materijale i nemetale Tuzla, koja je pro{le godine sklapala ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM s organima koji se finansiraju iz bud`eta. Postupak je pokrenut i protiv Fuada Pekmeza, vije}nika sarajevskog Op}inskog vije}a Centar iz SBiH, ina~e vlasnika firme „SamShop“. Njemu bi mogla biti izre~ena kazna zato {to je „Sam-Shop“ sklapao s oravgusta ove godine protiv Amora Ma{ovi}a, dosada{njeg federalnog poslanika i ~lana Kolegija Instituta za nestale osobe (INO) BiH. CIK je ranije utvrdio da se istovrmenim obavljanjem te dvije funkcije ne kr{i Federalni zakon o sukobu interesa, koji tretira i udru`enja, ali samo ona formirana u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama BiH, {to INO nije. No, Piri} je pojasnila da CIK i dalje provjerava radi li se o nespojivosti funkcija u skladu s Izbornim zakonom M. K. BiH.

Nakon vi{emjese~ne procedure u Zenici

Izdate okoli{ne dozvole pogonima ’Arcelor Mittala’
Federalno ministarstvo okoli{a i turizma donijelo je rje{enja o okoli{nim dozvolama za pogone Energetike, Aglomeracije i Koksare „Arcelor Mittala“ Zenica, saop}eno je ju~er. - „Arcelor Mittal“ preuzima obavezu da realizira sve projekte iz oblasti ekologije, predvi|ene Planom aktivnosti iz okoli{nih dozvola, a omogu}ava se monitoring realizacije projekata iz Plana, kako bi se zaga|enje iz pogona svelo u grani~ne vrijednosti te smanjile koncentracije polutanata u zraku - saop}eno je iz op}ine Zenica. Zanimljivo je da neki od nabrojanih pogona, poput Koksare, dozvole nisu dobili ni prije rata, upravo zbog tehnologije koja je i tada bila zastarjela. Ina~e, dio pogona i ure|aja u zeni~koj „@eljezari“, danas „Arcelor Mittalu“, dobiven je kao od{teta Njema~ke za {tete u Drugom svjetskom ratu. Pro{le godine okoli{ne dozvole dobili su pogoni „Mittala“ ^eli~ana EAF 100 tona, Visoka pe}, Kova~nica, Valjaonica i ^eli~ana BOF, ~ime je zaokru`en proces izdavanja dozvola. A. D`.

CIK obavije{ten da je Alpeza odustao

Mandat i zvani~no Almi ^ard`i}
mandate u korist sljeU Centralnu izbode}eg s liste. Tako je i rnu komisiju (CIK) Alpeza mandat dobio BiH ju~er je i zvaprvo nakon {to ga je prni~no stigla obavijest va na listi Vinka Bok{i} Marija Alpeze iz odbila. Tako|er, u isNSRzB-a da odbija tom Parlamentu mamandat u Federalnom ndat je odbio i NSRzBparlamentu „zbog ovac Ivan [akota u komogu}eg sukoba interist Vlade \ere Ivaresa“. Time je otvor- ^ard`i}: en put da CIK i zva- Najavila ulazak nkovi}a, a ovakve situacije ~este su s kadroni~no poslani~ko u Parlament vima te stranke i u kamjesto dodijeli Almi ^ard`i}, koja je to i najavila ntonalnim skup{tinama. - Kada smo dobili maprilikom konstituiranja Predstavni~kog doma FBiH ndate s kompenzacijske liste, onda je u stranci donesena prije tri dana. Ina~e, svih pet poslanika odluka da imamo adekvatnu NSRzB-a u Parlament FBiH etni~ku, nacionalnu i spolnu u{lo je s kompenzacijskih lista, zastupljenost - kazao je ponijedan direktno, a primje- tpredsjednik NSRzB-a Jerko tno je da je dosta njih odbilo Ivankovi} Lijanovi}. M. K.

Pogoni „Mittala“ u Zenici: Slijedi realizacija projekata

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

teme

BIJELI [ENGEN Turisti~ko putovanje povodom ukidanja viza

Paso{ki odjel: Sve ve}i redovi

Na turneju po Evropi o dr`avnom tro{ku ide delegacija sa 66 ljudi Utrostru~en broj zahtjeva
Direktor IDEEA-e Sini{a Macan
U delegaciji ~ak 18 dr`avnih zvani~nika i slu`benika

Unajmljen avion na pet dana

za biometrijske paso{e
Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDEEA) BiH Sini{a Macan rekao je da je od ukidanja viza naglo poraslo interesiranje gra|ana za biometrijske paso{e i da je prosje~an broj dnevnih zahtjeva utrostru~en. On je za beogradske „Ve~ernje novosti“ rekao da je do 8. novembra, kada je ta odluka objavljena, u prosjeku bilo podneseno MUP-ovima i diplomatsko-konzularnoj mre`i oko 1.500 zahtjeva dnevno, a da se sada taj broj pove}ao na 4.500 zahtjeva. Prema njegovim rije~ima, postoje dovoljne koli~ine paso{kih dokumenata, a svi zahtjevi za paso{e do predaje korisnicima treba-

Ministarstvo sigurnosti BiH i Evropska komisija organizirat }e 15. decembra petodnevno turisti~ko putovanje zemljama {engen zone povodom ukidanja viza gra|anima BiH. Delegaciju od 66 ljudi, kako smo saznali, ~init }e 30 gra|ana BiH, deset studenata, osam novinara i 18 dr`avnih zvani~nika i slu`benika.

Deset studenata
- Evropski pokret imao je zadu`enje da izbalansira spisak putnika kako bi bila zastupljena nacionalna, regionalna i spolna struktura. Bitno je bilo da damo prednost gra|anima BiH koji nikada nisu putovali u zemlje EU i da izvr{imo selekciju gra|ana koji }e i}i. Imali smo veoma te`ak posao jer je dosta gra|ana `eljelo i}i na ovo putovanje. Mi smo odlu~ivali o gra|anima, a resorno ministarstvo o zvani~nicima i novinarima - rekao nam je Predrag Pra{talo iz Evropskog pokreta. Prvobitno je, kako saznajemo, bilo planirano da Evropski pokret izabere 50 gra|ana. Me|utim, Mini-

Pra{talo: Selekcija gra|ana

Macan: Dovoljne koli~ine

li bi biti obra|eni za 15 dana, prenijela je Srna.

Faksimil odluke o turisti~kom putovanju

Advokat Adil Lozo upozorava

Du{ko Tomi} vr{i pritisak na Tu`ila{tvo
Adil Lozo, branilac biv{eg je Hasi~i} otac djeteta koje mutevelije d`amije u selu Poje Jusi} kasnije usmrtila. de kod Travnika Sulejmana - Prema Zakonu o kazneHasi~i}a, osumnji~enog da nom postupku, niko od nas je silovao 25-godi{nju D`emine mo`e dobiti spis na uvid lu Jusi}, optu`io je ju~er svog dok traje istraga. Istraga se kolegu Du{ka Tomi}a da vr{i mora nesmetano voditi. Ovo pritisak na Kantonalno {to Tomi} radi jeste nekoretu`ila{tvo Srednjobosanskog ktno i to je vrsta pritiska. On kantona (SBK). Lozo: Nepristr- nema pravo insistirati i pitaLozo tvrdi da se kao pr- asna istraga ti tu`ioca kada }e podi}i itisak treba tuma~iti insistioptu`nicu. Tu`ilac to mora ranje Tomi}a da do|e do cjeloku- odlu~iti bez pritisaka, tek nakon pnog spisa tog slu~aja sa DNK na- {to provede nepristrasnu istragu F. V. lazom koji navodno potvr|uje da ka`e Lozo za „Avaz“.

starstvo sigurnosti BiH zamolilo je Pokret da zbog malog aviona, koji je unajmljen, spisak svede na 30 gra|ana, plus deset predstavnika studentskih organizacija.

Ministarstvo sigurnosti BiH zadu`eno je da osigura prijevoz, smje{taj, ishranu i ostale neophodne izdatke.

Tro{kovi puta
Tro{kove, prema odluci Vije}a ministara BiH, snosit }e resorno ministarstvo iz bud`eta za ovu godinu. U ovom trenutku nije poznato koliko }e putovanje ko{tati, ali u Odluci Vije}a ministara BiH stoji da }e dio tro{kova snositi i Evropska komisija. S. RO@AJAC

[tefan File do~ekat }e delegaciju?
Nezvani~no saznajemo da bi na{u delegaciju 15. decembra u Strazburu trebao do~ekati evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Stefan Fuele). Dan kasnije grupa bi trebala letjeti u Pariz, ne{to kasnije u Rim, te u Ljubljanu. Povratak u Sarajevo predvi|en je 19. decembra.

Tu`ila{tvo BiH u slu~aju „Vlahovi}“

Postupak protiv ubice iz Hlap~evi}a

Za Batka zatra`ena jo{ Nedim Fejzi} ~eka tri mjeseca pritvora sudsku odluku
T u`ila{tvo BiH zatra`ilo je produ`enje pritvora od tri mjeseca za Veselina Vlahovi}a Batka, osumnji~enog za zlo~ine u sarajevskom naselju Grbavica, prenosi BIRN. Vlahovi} se na ro~i{tu za produ`enje pritvora nije pojavio, a prema slu`benoj zabilje{ci, on tvrdi da se psihi~ki ne osje}a dobro „zb- Vlahovi}: Nije se pojavio na ro~i{tu og terapije kojoj je podvrgnut, jer pati od mije{anog poreme}aja li~nosti“. Dr`avni tu`ilac Behaija Krnji} rekao je da nijedna okolnost nije promijenjena u odnosu na ranije odre|ivanje pritvora te dodao da Tu`ila{tvo u narednom periodu planira saslu{ati nove svjedoke, kao i prikupiti materijalne dokaze. Tu`ila{tvo }e saslu{ati izme|u 30 i 50 svjedoka, a pribavlja i dokaze iz [panije. - Tu`ila{tvo smatra da je sposobno u naredna tri mjeseca pribaviti dokaze te odlu~iti o podizanju optu`nice - rekao je Krnji}. U Kantonalnom sudu u Zenici ju~er je nastavljen sudski postupak na kojem treba biti utvr|ena ura~unljivost Nedima Fejzi}a iz Hlap~evi}a kod Visokog, kojeg Kantonalno tu`ila{tvo tereti da je u stanju neura~unljivosti po~inio trostruko ubistvo i sedam ubistava u poku{aju na naro~ito okrutan na~in. - Ne donosi se klasi~na sudska presuda nego odluka. Kada se provede postupak, sud mo`e odrediti prisilni smje{taj u vremenu od {est mjeseci u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Za to vrijeme kantonalni tu`ilac bi trebao pokrenuti postupak za odre|ivanje obavezne mjere ~uvanja - kazao nam je predsjedavaju}i Sudskog vije}a sudija Enes Mali}begovi}.

Poruka Robinsa i Valstrom

Hitno procesuirati zlo~ine silovanja u BiH
[ef Misije OSCE-a u BiH Geri Robins (Gary Robbins) i specijalna predstavnica UN-a za borbu protiv seksualnog nasilja nad `enama i djecom u ratnim sukobima Margot Valstrom (Wallstrom) pozvali su ju~er na nastavak nastojanja da se istra`e i procesuiraju ratni zlo~ini silovanja, kao i drugi oblici seksualnog nasilja po~injenog u BiH. Oni su razgovarali nakon sastanka odr`anog dan prije Me|unarodnog dana borbe protiv nasilja nad `enama, tokom kojeg su raspravljali o napretku BiH, preprekama i planovima u vezi s implementacijom Rezolucije 1325 Vije}a sigurnosti UN-a koja se ti~e `ena i oru`anih sukoba, saop}eno je iz OSCE-a, prenijela je Fena.

Fejzi}: Krvavi pohod

Robins i Valstrom: Kazniti odgovorne

Robins je izrazio duboku zabrinutost zbog posljedica zlo~ina seksualnog nasilja po~injenih tokom sukoba u BiH. - Postoji nu`na potreba za ka`njavanjem onih koji su odgovorni za ovakve zlo~ine i okon~anjem neka`njavanja seksualnih zlo~ina - rekao je Robins.

Fejzi} je u krvavom pohodu 14. maja ove godine ubio D`evadu Ba{ini (41), Mehmeda Ro`ajca (76) i Zinetu Ro`ajac (36), te`e ranio sedam osoba, od ~ega ~etvero djece u dobi od dvije do ~etiri godine. Postupak }e biti nastavljen 12. decembra.
A. D`.

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

13

SUDBINE Mumin Kadiri} nakon 18 godina prona{ao sinove kosti

Srce se predalo nakon {to je prepoznao Elvirove li~ne stvari
Trenutak kada je kleknuo u [ejkova~i iznad kostiju izva|enih iz masovne grobnice Tomina-Jankov do jo{ vi{e ga pribli`io „odlasku na bolji svijet“
U Vrhpolju kod Sanskog Mosta prije nekoliko dana ukopan je had`ija Mumin Kadiri} (77). Umro je iznenada, mada broj godina i bolest koju je godinama vukao to „ne ka`u“. Jednog od najpoznatijih i najvrijednijih mje{tana, vje~ito spremnog za {alu, Vrhpolj~ani }e pamtiti i po tome {to je u ratu sru{enu d`amiju Vrhpoljskih {ehida nakon rata upravo on otvorio.

Ma{i} i ]osovi} sa ulovom

^lanovi LD „Markan“ iz Novog Gora`da

Lovili divlje svinje, ulovili vu~icu
Uspje{an lovni dan imali su i ~lanovi sekcije Borak Brdo iz Lova~kog dru{tva „Markan“ u Novom Gora`du. Istovremeno kada su njihove kolege iz Kopa~a imali blizak susret sa vukom kapitalcem na lokalitetu Jabuke, oni su ustrijelili vu~icu. I jedni i drugi tvrde da se radi o `ivotinjama koje su napadale isto stado, u vlasni{tvu sto~ara Izeta Hamzi}a. - Imali smo sre}e da ustrijelimo poseban primjerak vu~ice koja je predator, razvaljuje lovi{te i napada stada ovaca. U redovnom lovu na divlje svinje na mog prijatelja D`evada ]osovi}a nai{la je vu~ica. ^estitamo i kolegama iz FBiH, ali drago nam je {to smo i mi, kao povratnici i regularni lovci, postigli isti uspjeh - kazao nam je Emir Al. B. Ma{i}, ~lan LD „Markan“.

[ta mi se (ne)svi|a u Zvorniku

Ku}ni klju~
Mumin Kadiri} ostao je upam}en i po li~noj tragediji, kada mu je sina Elvira (18) srpska paravojska odvela sa vrhpoljskog mosta. Traganje za Elvirovim kostima trajalo je punih 18 godina, kada su prije dva mjeseca u masovnoj grobnici Tomina-Jankov do, me|u 22 tijela, najvjerovatnije, prona|eni i posmrtni ostaci Elvira Kadiri}a. Mumin je odmah do{ao u identifikacijsku halu [ejkova~a u Sanskom Mostu. Prepoznao je Elvirovu garderobu u kojoj je oti{ao u smrt, ku}ni klju~ koji mu je dao da, kada se vrati, otklju~a roditeljsku ku}u. Elvir se nije vratio, kao ni stotine drugih Bo{njaka iz doline Sane. Ku}a Mumina Kadiri}a izgorjela je zajedno sa ostalima u selu.

Ne vodi se ra~una o ~isto}i
- Svi|a mi se polo`aj Zvornika, priroda, rijeka Drina. Vi{e je onoga {to mi se ne dopada, po~ev od toga {to se ne vodi ra~una o ~isto}i. Sme}e je na sve strane, Zlatica i Drina pune su otpadaka, ljudi ne brinu o svojoj `ivotnoj sredini. Problem je i sa parkiranjem, grad je zagu{en automobilima. U mnogo ~emu zaostajemo za ostalim gradovima, imamo samo jedan fakultet, nismo uni- Dragoljub Relji}, diplomirani pravnik verzitetski centar, nemamo ure|ena {etali{ta, pla`u, sadr`aje za mlade i djecu M. M. ka`e Dragoljub Relji}, diplomirani pravnik.

Mumin sa unukom Harisom i snimateljem Stefanom Tauberom prije dvije godine

Njegova `iva djeca govore kako ga je trenutak kada je kleknuo u [ejkova~i i prepoznao sinovljeve kosti i li~ne stvari jo{ vi{e pribli`io „odlasku na bolji svijet“. Ubrzo nakon toga Mumin je pao u postelju i do smrti se nije pridigao, ne do~ekav{i da DNK analiza bez gre{ke potvrdi identitet njegovog sina. Pri~a o Muminu Kadiri}u i 18-godi{njem traganju za sinom ima i filmski dio. Pr-

ije ~etiri godine Mumin je u kratkom dokumentarnom filmu „Most“, koji je uradio njegov unuk Haris Bilajbegovi} glumio glavni lik oca koji tra`i sina. U ovom dokumentarcu starac je odglumio sebe iz 1992. i nakon rata.

Tragedija na filmu
Film „Most“ prikazan je na vi{e od 70 svjetskih festivala i osvojio 20 nagrada. I prije dvije godine Mumin je,

zahvaljuju}i unuku koji se bavi glumom i re`ijom, a `ivi u Austriji, u~estvovao u snimanju dugometra`nog dokumentarnog filma „Svjedok“, opet na mostu u Vrhpolju, odakle je 31. maja 1992. godine odveden u smrt njegov Elvir. Tako je Mumin Kadiri} punih 18 godina `ivotom i filmom `ivio svoju li~nu tragediju. Sve dok mu srce nije puklo za siM. DEDI] nom.

Dva dana neradno u Livanjskom kantonu
Vlada Livanjskog kantona odlu~ila je da su u povodu Dana dr`avnosti dva dana neradna i to ~etvrtak, 25. i petak 26. novembra 2010. godine. Po{to slijede dva dana vikenda, radi se o pravom malom odmoru za uposlenike u dr`avnim institucijama. Kod privatnika je druga~ije, jer }e se kod mnogih raditi i za Dan dr`avnosti po{to znaju da je inspektorima neradni dan, pa ih nema ko ni A. Ka. prijaviti za kr{enje Zakona o praznicima.

Skup{tina op{tine Doboj dala saglasnost

Socijalno stanovanje u Drvaru

Otvorena zgrada u kojoj }e biti zbrinuto 40 porodica
Odbornici „Gradskoj toplani“ odobrili korekciju cijena

Radovi u centru Od`aka

Saniranje gradskih ulica
U Od`aku su ovih dana u punom jeku radovi na ure|enju gradskih ulica. Saniraju se trotoari u Bosanskoj i Titovoj ulici i onima koje vode prema centru grada. Asfaltom su presvu~ene ulice Alije [irbegovi}a, 27. juli te ulica Muse ]azima ]ati}a. U planu je i izgradnja kru`nog toka Postavljanje novog asfalta u centru grada. A. O.

Decembarski ra~uni za grijanje vi{i za 20 posto
Decembarski ra~uni za grijanje gra|anima Doboja bit }e ve}i za vi{e od 20 procenata, jer su odbornici Skup{tine op{tine Doboj dali saglasnost „Gradskoj toplani“ za korekciju cijene grijanja. Korekcija podrazumijeva pove}anje cijene za stambeni, te smanjenje za {kolski i zdravstveni prostor, pa }e umjesto dosada{njih 1,52 KM po kvadratnom metru Dobojlije grijanje pla}ati 1,95 KM, dok }e zdravstveni i {kolski prostori pla}ati 2,93 KM po kvadratu. - Za poslovne subjekte cijena je ostala ista, to je pet KM po kvadratnom metru plus PDV - rekao je Vlastimir Peji}, direktor „Gradske toplane“. Od 26 odbornika koji su glasali, 25 je podr`alo poskupljenje grijanja, dok je nezavisni odbornik Sini{a Mari} S. ^a. bio uzdr`an.

U Drvaru je sve~ano otvorena zgrada iz projekta „Socijalno stanovanje u BiH“ koju su finansirali Ambasada Holandije, CRS BiH, ministarstva izbjeglih i raseljenih osoba FBiH i RS, Vlada Livanjskog kantona i drugi donatori. Ovim projektom zbrinuto je 40 povratni~kih, raseljenih i interno raseljenih porodica koje nisu mogle same rije{iti stambeno pitanje. Stanarima ve} useljene zgrade CRS BiH je, uz ulo`enih

700.000 KM u rekonstrukciju i adaptaciju zgrade i papirologiju, osigurao i po 750 kilograma briketa za ogrijev. Ugovor o najmu stanova sa stanarima je u ime Vlade LK potpisao ministar Darko Horvat, ~ije je ministarstvo sufinansiralo 77.751 KM za priklju~enje ove i susjedne zgrade na elektromre`u, dok je Op}ina preuzele infrastrukturu, imovinsko-pravno ure|enje i uknA. K. ji`bu zgrade.

U povodu Dana dr`avnosti u Donjem Vakufu

KUP BiH u strelja{tvu za invalide
U organizaciji Strelja~kog saveza invalidnih osoba FBiH, povodom 25. novembra, Dana dr`avnosti BiH, u Donjem Vakufu }e biti odr`an tradicionalni KUP BiH u strelja{tvu za invalide. Sve~ano otvaranje 8. po redu KUP-a bit }e uprili~eno 27. novembra u Prvoj O[ Donji Vakuf. Dan ranije u Donjem Vakufu odr`at }e se i redovna izvje{tajno-izborna skup{tina Strelja~kog saveza invalida FBiH. Uz Dan dr`avnosti, Udru`enje antifa{ista i boraca NOR-a Donji Vakuf i Dru{tvo „Josip Broz Tito“ organizuju odlazak u Mrkonji} Grad na obilje`avanje 67. godi{njice ZAVNOBIH-a. Prijevoz za sve zainteresirane je besplatan a polazak je u ~etvrtak, 25. novembra u 10.30 sati ispred D. M. hotela „Vrbas“.

Stanari dobili i brikete za ogrjev

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

unsko-sanski kanton

BOSANSKA KRUPA Nadmudrivanje SDA i SDP u Op}inskom vije}u

Vrpcu su presjekli Admil Mulali} i Fikret Lati}

Sve~anost u MZ Mala Kladu{a

Zbog neusvajanja dnevnog reda sjednica prekinuta na po~etku
Predsjednik Kluba SDA Edham Dizdarevi} tra`io da se skine osam ta~aka Vije}nici SDP-a zahtijevali uklanjanje samo jedne ta~ke
Sjednica Op}inskog vije}a Bosanska Krupa, 29. po redu, zavr{ena je prije nego {to je i po~ela. Vije}nici nisu usvojili predlo`eni dnevni red i jedino {to je preostalo predsjedavaju}em OV Dragoljubu Srdi}u je da odmah zaka`e sastanak Kolegija OV kako bi se poku{alo na}i rje{enje za prevazila`enje ovakve situacije.

Otvoren put dug 1.070 metara
U mjesnoj zajednici Mala Kladu{a sve~ano je otvoren put Mala Kladu{a-Jankovac, a vrpcu su presjekli op}inski na~elnik Admil Mulali} i Fikret Lati}, predsjednik gra|evinskog odbora. Otvaranju puta prisustvovao je veliki broj mje{tana i gostiju za koje je pripremljen sve~ani ru~ak i dru`enje uz muziku. Na~elnik Mulali} po`elio je mje{tanima da to bude put spajanja i radosti, a ne razdvajanja, i dodao kako }e op}inska vlast podr`ati i druge sli~ne projekte. Inicijativa za izgradnju puta stara je pet godina, ali realizacija je kasnila zbog rje{avanja imovinsko-pravnih odnosa. Ukupna du`ina novoizgra|enog puta iznosi 1.070 metara. Vrijednost projekta je 220.000 KM, a sredstva su obezbijedili Op}ina Velika Kladu{a i mje{tani. Izvo|a~ zavr{nih radova bila je gra|evinska firma „KR-promet“ Velika M. D. Kladu{a.

Bez podr{ke
Prije glasanja o dnevnom redu primjedbe na njegov sadr`aj iznio je predsjednik Kluba SDA Edham Dizdarevi} koji je tra`io da se zbog preobimnosti i lo{e pripremljenosti sa dnevnog reda skine osam ta~aka, a da se jedna ta~ka preimenuje sa prijedloga u nacrt. Odmah potom predsjednik Kluba vije}nika SDPa Husein Gerzi} tra`io je

Bajramski karate turnir u Cazinu

U~estvovali takmi~ari iz 18 klubova

Op}insko vije}e: Prekid zbog neusagla{enosti

pauzu za konsultacije o novonastaloj situaciji i poslije kra}eg vremena izvijestio je vije}nike da Klub SDP-a ne

U ponedjeljak o rebalansu bud`eta
Najuspje{niji takmi~ari dobili medalje i diplome

podr`ava prijedlog predsjednika Kluba SDA te da oni tra`e da se skine samo jedna ta~ka, a o ostalim da se kroz raspravu zaklju~i treba li ih skinuti ili ostaviti.

U organizaciji Karate kluba „Cazin“, u cazinskoj Sportskoj dvorani odr`an je 2. bajramski turnir u karateu za mla|e uzraste. Turnir je ujedno bio i Otvoreno prvenstvo USK za pionire, kadete i juniore, a u~estvovalo je vi{e od 400 takmi~ara iz 18 klubova. Pored 13 klubova iz USK, nastupila su i tri kluba iz Banje Luke, te po jedan iz Bosanske Dubice i Karlovca. Najvi{e uspjeha na turniru imao je KK Biha}, koji je sa 41 takmi~arem osvojio 29 medalja. Drugi je bio KK „Energija“ iz Banje Luke, koji je u Cazin do{ao sa 48 takmi~ara, koji su na kraju osvojili 27 medalja. Tre}e mjesto pripalo je KK „Saniteks“ iz Velike Kladu{e, koji je sa 43 takmi~ara osvojio 23 medalje. Na turniru su nastupila i dva kluba iz Cazina, koja su na kraju zauzela ~etvrto i peto mjesto. ^etvrti je bio KK Cazin, koji je nastupio sa 46 takmi~ara i osvojio 19 medalja, dok je KK Krajina sa 33 taS. J. kmi~ara bio peti, osvojiv{i 18 medalja.

Na sjednici u ponedjeljak vije}nici bi trebali raspravljati o rebalansu bud`eta za 2010. godinu kojim se bud`et op}ine pove}ava za vi{e od 500.000 KM. Prvi put o nacrtu bud`eta za idu}u godinu raspravljat }e se prije

Nove godine a glasat }e se i o nacrtu odluke o kapitalnim investicijama za period do 2015. godine, te o odluci o kreditnom zadu`enju za sanaciju i dogradnju putne infrastrukture na podru~ju Bosanske Krupe.

Nije dobio ve}inu
Pristupilo se glasanju, prvo za prijedlog Edhama Dizdarevi}a koji su, pored vije}nika iz SDA, podr`ali vije}nici Evropske ekolo{ke stranke E5 i po jedan vije}nik SDU i ASDA, dok su vije}nici iz SBiH bili su-

zdr`ani pa prijedlog nije dobio ve}inu. Ve}inu nije dobio ni prijedlog kluba SDP-a, a potom ni predlo`eni dnevni red. Ovakav zavr{etak 29. sjednice Op}inskog vije}a Bosanska Krupa smatra se iznena|enjem jer je do sada ve}ina odluka dono{ena jednoglasno ili bez glasova protiv. Kolegij OV je odlu~io je da nova sjednica bude odr`ana u ponedjeljak, 29. novembra, a sa dnevnog reda skinuto je A. Me. {est ta~aka.

Delegacija iz Cazina u turskoj op}ini Urla

U cazinskoj mjesnoj zajednici Stijena

Odr`ana bajramska sve~anost
U prisustvu velikog broja mje{tana u cazinskoj MZ Stijena odr`ana je prigodna bajramska sve~anost. Organizator ovog dru`enja, koje je odr`ano u sali O[ „Stijena“, bio je KUD „Stijena“, uz koji je nastupilo jo{ nekoliko cazinskih KUD-ova i izvornih folklornih grupa. Sve~anost je otvorena ilahijama koje je izvela Aj{a Halki}, nakon ~ega je imam d`emata Stijena prou~io Fatihu. ^lanovi KUD-a „Stijena“ prisutne su odu{evili prelijepom izvedbom ilahije „Kraj Kjabe“, dok su mla|i ~lanovi Dru{tva izveli koreografiju „Mila majko“. U ime doma}ina, dobrodo{licu prisutnima po`elio je Hazim Topalovi}, predsjednik KUD-a „Stijena“, koji je dodijelio zahvalnice donatorima i sponzorima koji su pomogli organizovanje ove priredbe. Poseban dojam ostavila je `enska vokalna grupa KUD „Stijena“, koja je otpjevala nekoliko izvornih pjesama ovog kraja. S. J.

Zavr{en projekt Federalnog fonda

O~i{}eno vi{e od 13 km obale Une
Projekt ~i{}enja obala Une, kojeg zajedno finansiraju Fond za za{titu okoli{a FBiH i Op}ina Bosanska Krupa, okon~an je potpisivanjem ugovora kojim su obezbije|ena sredstva za 66 u~esnika u realizaciji projekta. Vrijednost posla Na poslovima bile anga`irane 53 osobe iznosi 45.955 KM, od ~ega je Op}ina izdvojila 9.500 KM. Ovu akciju zajedno su izveli ~lanovi Udru`enja ribolovaca „Kru{nica“, Ronila~ki klub „Slap“ i Udru`enje ekologa „Zeleni“. Za ove poslove Op}ina je anga`ovala 53 nezaposlene osobe sa lokalnog biroa za zapo{ljavanje. Iako je ugovorom bilo predvi|eno ~i{}enje 13 kilometara M. D. obale, ura|eno je vi{e.

Predstavnici op}ina Cazin i Urla prilikom potpisivanja

Potpisali Deklaraciju o bratimljenju
Delegacija op}ine Cazin, predvo|ena na~elnikom Nerminom Ogre{evi}em, boravi u posjeti Turskoj, ta~nije u Izmiru, gdje je do{la na poziv na~elnika op}ine op}ine Urla Selçuka Karaosmanoglua. Prvenstveni razlog posjete je potpisivanje Deklaracije o bratimljenju op}ina Cazin i Urla, {to su potpisima i ozvani~ili Ogre{evi} i Karaosmanoglu. Inicijativu o povezivanju dvije op}ine pokrenuo je Ahmet Kemal Baysak, po~asni konzul BiH u Turskoj, a nakog vi{estrukih kontakata i obostranih posjeta, do{lo je i do potpisivanja Deklaracije. - Nadamo se da }e se saradnja razvijati na kulturnom, obrazovnom, privrednom i drugim poljima. Imamo puno toga zajedni~kog, posebno u pro{losti, ~ime se dugotrajno povezuju dvije zemlje i dva bratska i prijateljska naroda - rekao je Karaosmanoglu. Deklaracija o bratimljenju Cazina i Urla predstavlja osnovu za razvoj saradnje u mnogim segmentima i pobolj{anje tradicionalnih i duhovnih veza dva naroda i dviS. J. je dr`ave.

Nastup `enske izvorne grupe KUD „Stijena“

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

15

ISTRAGA Uhap{en s oru`jem i eksplozivom

Sarajlija namjeravao di}i uzrak Autobusku Osu|en zbog stanicu na Palama? silovanja svojih unuka
Dovo|enje optu`enog u Vrhovni sud

(Foto: M. @ivojevi})

@albe na Vrhovnom sudu FBiH

Kenan [uvalija (36) u momentu kada je otkriven na Palama bio naoru`an do zuba, a u njegovom „passatu“ na|ena eksplozivna naprava

Kenan [uvalija (36) iz Sarajeva uhap{en je ju~er popodne na Autobuskoj stanici na Palama nakon {to su ga uo~ili policajci kojima je bio sumnjiv. Prilikom legitimisanja ispod njegovog kaputa primijetili su automatsku pu{ku.

Adem Hurem (72) prvostepenom presudom bio osu|en na 13 i po godina zatvora
Vije}e Vrhovnog suda FBiH razmatralo je ju~er `albe na presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Adem Hurem (72) iz Sarajeva osu|en na 13 i po godina zatvora zbog spolnog odnosa s djetetom, silovanja i rodoskvrnu}a. Hurem se tereti za spolno iskori{tavanje svoje dvije unuke i to za du`i period u Njema~koj, kao i po povratku u BiH. Navodno je silovao stariju unuku. Kao i prvostepeni postupak, tako je i ju~era{nja sjednica bila zatvorena za javnost. Nezvani~no saznajemo kako je tu`ila{tvo tra`ilo da se optu`enom izrekne stro`ija sankcija. Tako|er nezvani~no nam je potvr|eno da je Huremov branilac, advokat Izet Ba`darevi} tra`io da se njegovom klijentu izrekne osloba|aju}a presuda, jer nema dokaza da je po~inio krivi~na djela koja mu se stavljaju na teret. Odbrana smatra da je majka djevoj~ica prijavila svog svekra nakon {to se razvela od mu`a. Kao motiv je naveden spor zbog bra~ne ste~evine velike vrijednosti zbog ~ega je majka osim svekra svojevremeno za ista krivi~na djela prijavljivala i svog supruga, ali i djevera. Ako sud ipak utvrdi Huremovu krivicu, odbrana je zatra`ila izricanje bla`e kazne. Vrhovni sud }e naknadno donijeti odluku o potvr|ivanju, ukidanju ili preina~enju prvostepene presude. B. C.

Evakuirana stanica
Daljnjim pretresom kod [uvalije su osim pu{ke prona|eni pi{tolj 6,35 milimetara, bejzbol palica, sprej te predmeti koji su pogodni za postavljanje eksplozivne naprave, potvr|eno nam je u CJB Isto~no Sarajevo. Pripadnici Jedinice za kontradiverzionu za{titu CJB Isto~no Sarajevo odmah po dojavi iza{li su na lice mjesta, evakuirali Autobusku stanicu i nekoliko sati vr{ili pregled prostorija i {ireg podru~ja zbog, kako nam je potvr|eno u policiji, sumnje da je [uvalija postavio eksplozivnu napravu. Nakon detaljnog pregleda na

Policajci ju~er tokom pregleda Autobuske stanice

(Foto: N. Bo`ovi})

Autobuskoj stanici nije prona|ena nikakva naprava. Osumnji~eni [uvalija priveden je u CJB Isto~no Sarajevo gdje je tokom dana saslu{avan, nakon ~ega }e biti

predat nadle`nom tu`iocu na daljnji postupak.

Poznat policiji
U me|uvremenu istra`itelji su saznali da je [uval-

Eksplozija na Sokocu
Eksplozivna naprava aktivirana je prekju~er oko 4.30 sati u blizini kafe-picerije „Viktorija“ na Sokocu. U eksploziji nije bilo povrije|enih osoba, dok je pri~injena materijalna {teta, potvr|eno je u CJB Isto~no Sarajevo. Od eksplozije su polomljena stakla na piceriji koja se nalazi u ku}i u vlasni{tvu Zorana ^olovi}a. Policija je na licu mjesta zatekla krater i ustanovila da je rije~ o nepoznatoj eksplozivnoj napravi. U toku je rad na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela.

Na piceriji „Viktorija“ o{te}ena stakla

ija iz Sarajeva na Pale do{ao automobilom „passat“. Vozilo je prona|eno i dovezeno pred Policijsku stanicu na Palama gdje su ga tako|er pregledali pripadnici KDZa. U vozilu su, kako nezvani~no saznajemo, prona|eni bomba, elektronski kabl, samoljepljive trake, sprejevi i plastika. [uvalija je, kako nam je nezvani~no re~eno, poznat policiji odranije po sli~nim krivi~nim djelima. Navodno je bio u grupi nekoliko mladi}a koji su uhap{eni u aprilu ove godine nakon nemira ispred zgrade Vlade FBiH, a zbog razbijanja prozora te paljenja ku}ica i kancelarija u zgrD`. Ma. adi.

[est dana od udesa u Sarajevu

Podlegao motociklista Rijad Velagi}
Rijad Velagi} (28), motociklista koji je te{ko povrije|en u sudaru s taksi vozilom „golf 3“ na raskrsnici ulica Fra An|ela Zvizdovi}a i Augusta Brau- Sa mjesta sudara kod UNITIC-a na, kod UNITIC-a u Saraje- na Kliniku za urgentnu mevu, umro je ju~er u 9.20 sa- dicinu KCUS-a, ali je i porti u Klini~kom centru Uni- ed velikog truda ljekara naverziteta u Sarajevu od po- kon {est dana izgubio borbu vreda zadobivenih u udesu. za `ivot. Drugi sudionik u Ovu informaciju potvrdi- ovoj nesre}i Nedim Potogila nam je Biljana Jandri}, po- ja (37), voza~ taksija, zadobio rtparol KCUS-a. Ova te{ka je trzajnu povredu vrata i kosaobra}ajna nesre}a dogo- ntuziju glave i pu{ten je na dila se 18. novembra. Veli} je ku}no lije~enje nakon zbriAd. A. operiran odmah po prijemu njavanja.

Policijska stanica Visoko

Rasvijetljene 43 provale u ku}e i vikendice
Pripadnici Policijske stanice Visoko rije{ili su 43 kra|e u nekoliko desetina vikendica i pomo}nih objekata. Privedeni su S. Kamari} (42) i I. Mujezinovi} (37) i jedna maloljetna osoba koji su u proteklih pet mjeseci provale vr{ili na viso~koj, brezanskoj, kakanjskoj i vare{koj op}ini. Saznajemo da se radi o mu{karcu i `eni te njenom 17-godi{njem sinu koji do sada nisu bili poznati policiji. Kod osumnji~enih su prona|eni ve}i dio ukradenih stvari, bijele tehnike, ku}nih potrep{tina, alata i znatna koli~ina bakrenog posu|a. - Provjerili smo mnoge lokacije na kojima se vr{i otkup sekundarnih sirovina i saznali da su mogu}i izvr{ioci provala s podru~ja op}ine Visoko - kazao je Edhem Omanovi}, komandir PS Visoko, na ju~era{njoj pres-konferenciji. Provalne kra|e osumnji~eni su vr{ili zajedno ili pojedina~no. - Na pojedinim otpadima prona{li smo i odre|eni broj poklopaca sa {ahtova. Poznato je da je ova vrsta kra|e prisutna na viso~koj op}ini. Mogu re}i da smo potvrdili da su i takvu vrstu djela obavljale privedene osobe - reN. O. kao je Omanovi}.

Ukradene stvari deponovane u policiji

(Foto: N. Omerovi})

Elvis Hod`i} o posjeti tu`ioca u bolnici

Nikoga nisam teretio i ne sje}am se doga|aja
Nisam davao nikakvu izjavu jer imam amneziju, ka`e Hod`i}
Elvis Hod`i}, koji se na Ortopediji Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu oporavlja od povreda zadobivenih u pucnjavi 9. novembra u sarajevskom klubu „Bad“, ju~er je u telefonskom razgovoru za na{ list potvrdio da je u bolnici razgovarao s tu`iocem, ali da tom prilikom nije davao izjavu o de{avanjima u objektu Udru`enja RVI. - Nisam davao nikakvu izjavu, jer imam amneziju i ne sje}am se {ta se de{avalo. Nikoga nisam teretio i ne znam te ljude koji se spominju da su pucali - bio je kategori~an Hod`i}. On odlu~no tvrdi da ni s kim nije u zavadi iz ~ega proizilazi da se nije zavadio ni s Elvisom Keljmendijem i Almirom Metovi}em, osumnji~enima za pucnjavu u klubu „Bad“ za kojima policija jo{ traga. - Osje}am se dobro i ovih dana sam se pridigao. Dobio sam 18 doza krvi, a u mene je ispaljeno sedam metaka. Jo{ jedno zrno je ostalo u meni. Imao sam veliku sre}u, a pre`ivio sam jer imam jak organizam i volju za `ivot - kazao nam je Hod`i}, koji je u

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

crna hronika

Zaplijenjeno 13 kilograma i 600 grama droge

Skrovi{te otkriveno u vratima automobila

(Foto: CJB Isto~no Sarajevo)

^AJNI^E Droga stigla iz Crne Gore
Hod`i}: Pod prismotrom policije

bolnici pod stalnom prismotrom policije. Hod`i} je u pucnjavi pogo|en u oba koljena, trbuh i karlicu. Prema policijskim informacijama, incident se dogodio kada su Metovi} i Keljmendi do{li u klub „Bad“ u kojem su zatekli Hod`i}a. Izme|u njih je izbila rasprava, nakon ~ega su iza{li ispred objekta da se obra~unaju. Ubrzo je do{lo do pucnjave u kojoj je Hod`i} te{ko povrije|en, dok su Keljmendi i Metovi} pobjegli. B. C.

Dvojica krijum~ara pala s vi{e od 13 kilograma skanka
Uhap{eni Vlado Danilovi} (35) drogu preuzeo od Nedeljka Rackovi}a (35) i krio je u tapacirungu vrata „golfa 2“
Policajci Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo prekju~er su u saradnji s kolegama policijskih stanica Fo~a, ^ajni~e i Novo Gora`de uhapsili dvije osobe na podru~ju ^ajni~a i zaplijenili 13 kilograma i 600 grama skanka. pske i Federacije BiH, potvr|eno je u CJB Isto~no Sarajevo. Prekju~er oko 13 sati izvr{en je detaljan pregled automobila „golf 2“, vlasni{tvo Vlade Danilovi}a (35) i tom prilikom istra`itelji su u tapacirungu vrata prona{li 12 paketa oblijepljenih providnom PVC folijom u kojima se nalazio skank. Droga je preba~ena u policijske prostorije gdje je vaganjem utvr|eno da se radi o 13 kilograma i 600 grama skanka. Operativnim radom na terenu policajci su saznali da je spomenutu drogu Danilovi} preuzeo od Nedeljka Rackovi}a (35) na podru~ju op}ine ^ajni~e. Po odobrenju de`urnog tu`ioca, kako je potvr|eno u policiji, skank je predat u depozit Osnovnog suda Fo~a. lu neovla{tenog prometa opojnim drogama predata Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje na daljnji postupak. Iz CJB Isto~no Sarajevo saop}eno je da je akciji uveliko doprinijela i saradnja gra|ana ^ajni~a. Tako|er iz policije su apelirali na sve koji imaju bilo kakva saznanja o rasturanju droge ili ako uo~e sumnjive osobe koji se bave dilanjem, da se jave najbli`oj policijskoj stanici ili na telefonski broj D`. Ma. 122.

Bosanska Gradi{ka

Detaljan pregled
Pretres je izvr{en u okviru akcije „Mre`a 2010“, a zbog sumnje u krijum~arenje opojnih droga iz Crne Gore na podru~je Republike Sr-

Spasio brata od vje{anja
Teufik [akonji} (49) iz Bosanske Gradi{ke poku{ao je izvr{iti samoubistvo vje{anjem u utorak u svojoj porodi~noj ku}i u ulici Alekse [anti}a u Bosanskoj Gradi{ci. Suicid je sprije~io njegov mla|i brat, koji je slu~ajno u{ao u ku}u u trenutku vje{anja. Mla|i brat skinuo je Teufika s om~e, a zatim pozvao Hitnu pomo} i poV. S. liciju.

Saradnja gra|ana
Dvojica osumnji~enih ju~er su uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom dje-

Ned`ari}i u Sarajevu

La`na dojava o bombi u O[ „Aleksa [anti}“
Sarajevskoj policiji ju~er oko 11.20 sati dojavljeno da je u Osnovnoj {koli „Aleksa [anti}“, koja se nalazi u ulici Branislava Nu{i}a u sarajevskom naselju Ned`ari}i, podmetnuta eksplozivna naprava. Policijske patrole odmah su se zaputile u {kolu gdje su u~enici i osoblje evakuirani. Pripadnici Kontradiverzione jedinice MUP-a Kantona Sarajevo pregledali su sve {kolske prostorije i nikakva eksplozivna naprava nije prona|ena. Iako smo navikli da srednjo{kolci obi~no upu}uju la`ne dojave, izgleda da i osnovci po~inju pratiti taj trend. - Nije bilo panike prilikom evakuiranja. Policija je izvr{ila KDZ pregled. Druga smjena }e imati redovnu nastavu - kazala nam je Rasija Ibrahimovi}, zamjenica direktora O[ „Aleksa [anti}“. Nezvani~no saznajemo da je policija otkrila po~inioca te da se radi o jednom u~eniku starijih razreda, koji ina~e idu u prvu smjeAd. A. nu.

Nakon pregleda nastavljena nastava

(Foto: F. Fo~o)

Zbog napada na austrijske policajce

Kajevi}u dvije godine uvjetne kazne
Mehmedba{i}: Postignut sporazum

Sudsko vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu prihvatilo je sporazum o priznanju krivice kojim je Fikret Kajevi} pristao na uvjetnu kaznu zbog napada na austrijske policajce koji su ga u januaru pro{le godine uhapsili u Be~u na osnovu

me|unarodne potjernice koju je raspisala BiH. Prema rije~ima Kajevi}evog advokata Omara Mehmedba{i}a, sporazumom je predvi|ena uvjetna kazna od dvije godine zatvora koje optu`eni ne}e izdr`avati ako za tri godine

ne po~ini novo krivi~no djelo. Presuda Kajevi}u, protiv kojeg su nedavno odba~ene optu`be za pomaganje akterima pucnjave u kafi}u „Incognito“ da pobjegnu izvan BiH, bit }e izre~ena u B. C. petak, 26. oktobra.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

17

BIHA] Lani uvezeno 7,3 miliona kilograma sjemenskog krompira

Te`ak polo`aj proizvo|a~a sadnog materijala u FBiH
Potrebno harmonizirati podsticajne mjere za ovu proizvodnju na nivou dr`ave
U Biha}u je u organizaciji Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona (USK) odr`an sastanak Udru`enja proizvo|a~a sjemena i sadnog materijala FBiH, na kojem je konstatirano da je sjemenska proizvodnja `ita, industrijskog i krmnog bilja, kukuruza i povr}a u izuzetno te{kom polo`aju. Samo pro{le godine u BiH je uvezeno 7.364.385 kilograma sjemenskog krompira u vrijednosti od 5.722.433 KM. - Potrebno je harmonizirati podsticajne mjere za proizvodnju sjemena i sadnog materijala na nivou BiH. Zbog izuzetno velikog uvoza sjemenskog krompira potrebno je uvesti uvozne dozvole kojima bi se uvoz vezao na bazi reciprociteta i otkupa doma}eg predstavnika Udru`enja proizvo|a~a sjemena i sadnog materijala, zavoda u Biha}u, Mostaru, Sarajevu i Tuzli i predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede i uvoznika sjemena u vezi s podsticajnim mjerama u proizvodnji sjemena. Udru`enje, naime, zahtijeva od nadle`nog ministarstva da podsticaji za sjemenski krompir kategorije „elite“ bude 4.000 maraka po hektaru, a kategorije „original“ 3.000 KM. Ove godine u FBiH je deset proizvo|a~a zasadilo 180 hektara sjemenskog krompira, a ukupno je proizvedeno 2.439 tona. Merkantilni krompir u FBiH gaji se na povr{ini od 24.000 hektara s urodom od 235.000 tona.
M. DEDI]

Vrijednost usluga 1,9 miliona eura

Projekt Elektroprivrede HZHB

Nijemci konsultanti za gradnju vjetroelektrane
Elektroprivreda HZHB potpisala je ugovor s njema~kom kompanijom Fichtner GmbH za konsultantske usluge na projektu izgradnje vjetroelektrane u Mesihovini kod Tomislavgrada. Za ovaj posao apliciralo je 13 ponu|a~a, ali su Nijemci, kojima }e partneri u svojstvu podizvo|a~a biti firma Habitat iz Mostara i banjalu~ki Projekt, bili najpovoljniji. Vrijednost ugovora je 1.982.016 eura. Ranije je Elektroprivreda osigurala million eura kredita od njema~ke KfW banke, dok }e preostalih 982.016 eura biti vlastita sredstva. Odabrani konsultant obavezuje se na izradu projekta, asistenciju i provo|enje procedure nabave robe i usluga, na provo|enje kontrole isporuke i monta`e opreme, pu{tanja u rad i na pomo} pri kona~nom preuzimanju vjeA. Ka. troelektrane.

Sastanak Udru`enja: Hitno uvesti uvozne dozvole

sjemenskog krompira ka`e Smail Toromanovi}, predsjednik Komore agro-

noma FBiH. Zaklju~eno je da je potreban hitan dogovor izme|u

Sindikat livanjskog preduze}a tvrdi

Op}ina osporava ste~aj u Li-transu
Ste~ajni postupak u biv{em dru{tvenom preduze}u Li-trans iz Livna, koji je pokrenut 2001. na inicijativu radnika koji su ostali bez posla, i dalje je u fazi mirovanja i ne nazire se njegov kraj, kazala je predstavnica Sindikata ovog preduze}a Mirjana Kasalo. Ona je rekla da Op}ina osporava pravo vlasni{tva nad zemlji{tem povr{ine 44.000 kvadratnih metara u krugu Li-transa, zbog ~ega ste~ajni postupak godinama tapka u mjestu, javlja Srna. Prema rije~ima Mirjane Kasalo, vlast poku{ava sprije~iti prodaju preostale nepokretne imovine preduze}a da bi iz ste~ajne mase bila izmirena potra`ivanja radnika.

Osam bh. kompanija na sajmu „Panair 2010“
Osam bh. kompanija u~estvovat }e na Me|unarodnom sajmu „Panair 2010“, koji po~inje danas i traje do 30. novembra u glavnom gradu Albanije, Tirani. Privrednici iz BiH samostalno }e nastupati, ali }e prezentirati svoje proizvode na zajedni~kom {tandu, isti~u iz Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH, koja ve} peti put organizira nastup bh. privrednika na ovoj manifestaciji.

Berzanski barometar za 24. 11. 2010. godine

Euro/dolar 1,3346 Nafta 81,48 po barelu Zlato 1.377,30 $ po unci 0,28% 0,17% 0,16%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,414853 1,413828 26,374752 0,079050 0,261685 0,708660 1,734170 0,565032 0,237716 0,207845 1,462693 0,979387 2,300773 1,445569 0,046117 1,827179 1,955830 1,418399 1,417371 26,440854 0,079248 0,262341 0,710436 1,738516 0,566448 0,238312 0,208366 1,466359 0,981842 2,306539 1,449192 0,046233 1,831758 1,955830 1,421945 1,420914 26,506956 0,079446 0,262997 0,712212 1,742862 0,567864 0,238908 0,208887 1,470025 0,984297 2,312305 1,452815 0,046349 1,836337

18

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

biznis

ANALIZA Rastu izvoz, industrijska proizvodnja, ali i nezaposlenost

Trgovanje 311.333 KM

Javnu potro{nju skinuti s le|a privrede i radnika
Armiju nezaposlenih u BiH naprijed mogu pokrenuti veliki investicijski ciklusi
Statisti~ki pokazatelji o vanjskotrgovinskoj razmjeni i industrijskoj proizvodnji BiH za prvih deset mjeseci ove godine govore da na ovim poljima bilje`imo pozitivne trendove, ali ih, s druge strane, ne prati i otvaranje novih radnih mjesta, odnosno pove}anje zaposlenosti. godinom, kada je BiH na svim poljima bilje`ila katastrofalne rezultate. - Trenutni pokazatelji su dobri, ali su daleko od odli~nih. Nadam se da nas zdravi dio privrede, odnosno izvozno orijentirana preduze}a, mogu povu}i naprijed. Takvi pomaci nabolje ne podrazumijevaju i pove}anje zaposlenosti, jer imamo sve manje novoregistriranih firmi koje bi stvorile nova radna mjesta ocijenio je predsjednik ovog udru`enja Sa{a Grabovac. On napominje da se privrednici ne usu|uju u}i u

Nastavljena monotonija
Indeksi zavr{ili u negativnoj zoni Obveznice FBiH dobitnik dana
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 311.333 marke, a u sklopu 54 transakcije ukupno je prometovano 226.150 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 12.167 KM, me|u fondovima 7.004, obveznicama FBiH 83.375, na primarnom tr`i{tu 199.891, a na sekundarnom 8.895 maraka. Najve}i rast cijene imale su obveznice za ratna potra`ivanja D, od 1,76 posto, dok je najve}i pad registrirao Institut za za{titu, ekologiju i

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,89% 0,88% 0,14% 1.433,94 908,01 886,66

obrazovanje, od 20 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,89 posto, na 1.433,94 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,88 posto i iznosi 908,01 poen, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,14 posto i iznosi 886,66 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Nova preduze}a
Ekonomski stru~njaci smatraju da su brojni faktori ovakvog stanja na doma}em tr`i{tu rada, ali se sla`u u ocjeni da postoje}u armiju nezaposlenih u BiH naprijed mogu pokrenuti veliki investicijski ciklusi, stimuliranje proizvodnje i odlu~no skidanje dr`avne

Industrija BiH: Poslodavci smanjuju sve mogu}e tro{kove

Suficitarne djelatnosti
Lasi} je naglasio da je u BiH suficitarna samo proizvodnja struje, metala i namje{taja, dok su sve ostale djelatnosti, kada je u pitanju odnos izvoza i uvoza, nove poduhvate koji bi otvorili dodatna radna mjesta, jer nemaju velika o~ekivanja o rastu potra`nje na doma}em tr`i{tu, dok im vizionarske projekte ote`avaju i o{tri bankarski uvjeti. Miroslav Vukajlovi}, direktor Agencije za posredovanje pri zapo{ljavanju Spektar, smatra da postoji vi{e faktora zbog kojih zapo{ljavanje ne prati pozitivne trendove u rastu proizvodnje i izvoza doma}ih firmi. - Pove}anje produktivnosti ne zna~i istovremeno i u minusu. Smanjivati proizvodnju, a pove}avati javnu potro{nju, ka`e Lasi}, apsurd je zbog kojeg bi svaka vlast trebala biti duboko zabrinuta. otvaranje novih radnih mjesta, jer na rast proizvodnje mo`e utjecati i pobolj{anje u tehnolo{kom smislu. S druge strane, imamo lo{u osnovicu, odnosno ove pokazatelja poredimo s vrlo lo{im periodom. ^injenica je da na{a privreda kre}e u dobrom pravcu, ali }e morati pro}i du`i period da bi se ne{to pozitivno pomjerilo na tr`i{tu radne snage - smatra Vukajlovi}. On je dodao da zapo{ljavanje postoje}e armije ljudi na biroima u BiH mo`e pokrenuti samo ozbiljan inve-

sticijski ciklus koji }e omogu}iti vlasti na svim nivoima, ako stvore dobre pretpostavke, stimuliraju proizvodnju, a svoju ogromnu aparaturu skinu s grba~e privrede i radnika.

Kursna lista SASE na dan 24. 11. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Izlazak iz krize
Predsjednik Privredne komore FBiH Jago Lasi} ka`e za „Avaz“ da je BiH iza{la iz recesije, ali ne i iz krize, te da je jedan od pokazatelja krize upravo podatak da, uprkos pozitivnim kretanjima u industrijskoj proizvodnji i izvozu, nije smanjena nezaposlenost. - Problem BiH je u tome {to se stalno pove}ava javna potro{nja, koja se, ustvari, treba smanjivati, dok potro{nja u industriji opada. U industriji poslodavci rade na smanjenju svih mogu}ih tro{kova i tu ne dolazi do nu`nog zapo{ljavanja - istakao je Lasi}. B. S. - A. Du.

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC ZIF MI GROUP DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVICI DD BANOVICI VISPAK DD VISOKO INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOL. I OBRAZ. MLINPEK D.D. BUGOJNO SIPOREX D.D. TUZLA

14,85 5,51 3,08 3,50 3,52 43,00 39,98 37,59 97,00 97,00 18,81 3,60 7,97 27,00 35,00 7,00 20,00 2,16 29,00

-1,00 -5,00
OBVEZNICE FBiH

747 195 1.204 500 439 100.375 54.619 35.747 900 4.477 774 885 589 657 300 21.196 162 2.296 18

11.092,80 1.074,45 3.709,27 1.750,00 1.545,28 42.961,25 21.753,74 13.445,06 873,00 4.342,69 14.557,20 3.186,00 4.696,95 17.738,93 10.500,00 148.372,00 3.240,00 4.959,36 522,00

5 2 5 1 2 2 2 4 1 1 6 3 3 4 2 5 1 2 1

-1,89 1,45 -4,86
KOTACIJA FONDOVA

0,00 0,08 1,76 0,00 0,80
PRIMARNO TR@I[TE

Lasi}: Nu`no upo{ljavanje

-0,07 0,00 0,94 -3,54 0,00 0,00 -20,00 -4,00 -1,69

administracije s grba~e privrede i radnika. U banjalu~kom Udru`enju ekonomista SWOT isti~u da statisti~ki dobre pokazatelje treba uzeti s rezervom, jer se uglavnom porede s pro{lom

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Neraspore|ena dobit iz pro{le godine

Poslovni rezultati slovenske kompanije

Promet 178.782 marke

Indeksi u uzlaznom trendu
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 68 transakcija ostvaren promet od 178.782 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, u vrijednosti od 36.675 maraka, uz rast cijene od 0,34 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Kristal investa, u iznosu od 20.270 maraka, uz porast cijene za 0,72 posto. Najve}i uzlet cijene imao je Invest nova fo-

Grupa Petrol zaradila vi{e od 34 miliona eura
Slovenska Grupa Petrol u prvih devet mjeseci ove godine prihodovala je dvije milijarde eura, {to je za 18 posto vi{e nego lani i za 12 posto od plana. Nadma{ena je i planirana dobit, za osam posto. Neto profit za prva tri kvartala iznosi 34,7 miliona eura i za 15,6 miliona je ve}i nego u istom periodu lani. U prvih devet mejseci ove godine Petrol je prodao 1,7 miliona tona naftnih proizvoda. Petrolova prodajna mre`a krajem septembra obuhvatala je 439 benzinskih pumpi, 313 u Sloveniji, 78 u Hrvatskoj, 38 u Bosni i Hercegovini, ~etiri u Srbiji te po tri na Kosovu i u Crnoj Gori.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,12% 0,32% 895,78 1.357,92

nd, od 2,7 posto, a gubitnik dana bila je UniCredit banka, s padom od 20 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,12 posto, na 895,78 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS ve}a za 0,32 posto i iznosi 1.357,92 poena.

Telekom Srpske: Isplata 28,62 miliona KM

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 24. 11. 2010.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka

Telekom Srpske ispla}uje dividende
Telekom Srpske po~eo je ju~er isplate dividendi svojim akcionarima iz neraspore|ene neto dobiti ostvarene pro{le godine. Akcionarima }e ukupno biti ispla}eno 28,62 miliona maraka, odnosno 0,05823 KM po akciji, saop}ila je ova kompanija putem Banjalu~ke berze. Najve}i iznos od 18,6 miliona maraka dobit }e T elekom Srbija, koji je ve}inski akcionar banjalu~ke kompanije. Pravo na dividendu imaju svi akcionari Telekoma Srpske koji su 20. novembra ove godine bili upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti RS.

Prosje~na cijena
1,41 1,5 0,038 5,61

Promjena u%
0,71 0 2,7 0,72

Maks. cijena
1,43 1,5 0,038 5,66

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,41 1,5 0,037 5,6 12.981,03 23.901,00 18.997,81 20.270,86

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

36,9893 37

0,34 -0,13

37 37

36 37

36.675,46 19.695,47

Petrol: Prodao 1,7 miliona tona naftnih proizvoda

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

19

NJUJORK D`on Lipski, prvi zamjenik izvr{nog direktora MMF-a

Kriza u eurozoni ugro`ava oporavak svjetske ekonomije
Tenzije na tr`i{tu obveznica mogle bi se pro{iriti na realnu ekonomiju cijelog regiona i izazvati poskupljenje kredita, pogor{anje uvjeta za pozajmice i odliv kapitala
Aktuelna du`ni~ka kriza u mnogim zemljama eurozone mo`e ugroziti pokrenuti proces ozdravljenja svjetske ekonomije, izjavio je prvi zamjenik izvr{nog direktora Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) D`on Lipski (John Lipsky) na me|unarodnoj konferenciji u Njujorku. za pomo} Portugalu, ako je Lisabon zatra`i. Komentiraju}i razvoj doga|aja u ekonomiji Irske, Lipski je naglasio da irska kriza nije velika i mo`e se rije{iti imaju}i u vidu dimenzije zemlje u pore|enju s eurozonom.

Bank of Ireland: Dr`ava postaje vlasnik ve}inskog udjela

Vlada ubrizgala kapital u bankovni sektor

Irska preuzima Bank of Ireland
Irska vlada na temelju kapitala koji je ubrizgala u sklopu pomo}i za bankovni sektor preuzet }e ve}inski udio u jednoj od ~etiri najve}e irske banke, tvrdi poslovni dnevnik „Financial Times“ pozivaju}i se na izvore u irskoj vladi. Iako Irska `eli izbje}i potpunu nacionalizaciju Bank of Irelanda, s obzirom na visinu svote koju }e ubrizgati u tu banku postat }e vlasnik znatnog udjela, tvrde ti izvori, prenose agencije. S druge strane, bonitetna agencija Standard & Poor’s snizila je ju~er dugoro~ni kreditni rejting Irske s ocjene AAna A, uz negativnu prognozu. T ako|er, kratkoro~ni rejting „keltskog tigra“ srezan je sa A1+ na ocjenu A-1. Kreditni rejting Irske i dalje je za pet nivoa iznad gr~kog, koji ima status „otpad“, prenosi Bloomberg. Podsje}amo, institucije Evropske unije odobrile su pro{log vikenda paket finansijske pomo}i za Irsku vrijedan izme|u 80 i 90 milijarda eura. U toku su pregovori o pojedinostima paketa pomo}i koji bi trebao sprije~iti raspad irskog bankovnog sistema i osigurati stabilnost eura.

Stanje u [paniji
Lipski je ukazao na to da su krizu u Gr~koj izazvali ozbiljni porezni debalansi, dok je u Irskoj kriza rezultat situacije nastale u njenom finansijskom sektoru, te dodao da ostale zemlje eurozone nailaze na kombiniranje tih problema i za sada se uspijevaju izboriti s njima, iako je pritisak tr`i{ta i dalje velik. Kada je u pitanju stanje u [paniji, Lipski je istakao da je Madrid u~inio zna~ajne korake da pobolj{a bankarski sektor i situaciju s porezima.

Rezerve za pomo}
- Tenzije na tr`i{tu obveznica eurozone mogle bi se pro{iriti na realnu ekonomiju cijelog regiona i izazvati poskupljenje kredita, pogor{anje uvjeta za pozajmice i odliv kapitala - upozorio je Lipski. Razvoj doga|aja u eurozoni posljednjih dana pokazuje da se rukovodstvo Evropske unije (EU) i vlada Irske za sada ne uspijevaju izboriti s kriznim tendencijama u irskim bankama. Zbog toga je i dalje prisu-

Volkswagen investira 51,6 milijardi eura
Volkswagen koncern u narednih pet godina investirat }e 51,6 milijardi eura u svoj automobilski sektor, saop}eno je iz kompanije. Na materijalne investicije od ukupnog iznosa otpadaju 41,3 milijarde eura. Od ukupnog iznosa, 57 posto bit }e ulo`eno u Njema~koj. Osim materijalnih investicija, ukupna suma uklju~uje 10,3 milijarde eura za kapitaliziranje tro{kova razvoja.

Lipski: EU se te{ko bori s krizom

tna opasnost od njenog {irenja na druge zemlje eurozone, uklju~uju}i Portugal i [paniju, i stvaranja sistemske kri-

ze na finansijskom tr`i{tu EU, prenose agencije. Tim povodom, Lipski je rekao da MMF ima rezerve

Ukratko
(Foto: AP)

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. oktobar/listopad 2010.

globus

KOREJSKI POLUOTOK Sti`e ameri~ki nosa~ aviona

Obama: Spremni smo braniti Ju`nu Koreju
Ameri~ki predsjednik uputio je jasnu poruku Pjongjangu, u vrijeme dok je nosa~ SAD sa 75 borbenih aviona isplovio iz baze u Tokiju prema savezniku radi zajedni~ke vojne vje`be
Racije izvr{ilo vi{e hiljada policajaca u 15 sirotinjskih ~etvrti

Obra~un s narko-bandom
RIO DE @ANEIRO - Dvije osobe povezane s narko-bandama ubijene su ju~er u Rio de @aneiru, a njih petero je uhap{eno tokom racija koje je izvr{ilo vi{e hiljada policajaca u 15 sirotinjskih ~etvrti u ovom gradu, gdje ve} tri dana traje nasilje. Sigurnosni zvani~nici su saop}ili da nasiljem koordiniraju pripadnici ovih bandi koji se nalaze u zatvoru, javio je Reuters. Nasilje je po~elo u nedjelju napadima na policijske stanice i automobile, a nastavljeno je masovnim plja~kama i blokiranjem saobra}ajnica.

Tijela dvojice civila otkrivena su ju~er na ju`nokorejskom otoku Jongpjongu koji je prethodnog dana granatirala sjevernokorejska vojska. Time se broj mrtvih u napadu popeo na ~etiri, objavila je ju~er ju`nokorejska obalna stra`a. Dva tijela otkrili su pripadnici obalne stra`e koji su pretra`ivali ru{evine ku}a

razorenih u po`arima prouzrokovanim granatama ispaljenim iz Sjeverne Koreje.

Vje`ba u nedjelju
Sjeverna Koreja ispalila je u utorak 80 granata na ju`nokorejski otok izazvav{i povratnu paljbu ju`nokorejskih snaga i zabrinutost me|unarodne zajednice. Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da su Sjedinjene Dr`ave spremne braniti Ju`nu Koreju, poslije napada sjevernokorejske artiljerije na otok Jongpjong. - Ju`na Koreja je na{ saveznik jo{ od Korejskog rata. Sna`no potvr|ujemo na{u odlu~nost da branimo Ju`nu Koreju kao dio tog savezni{tva - rekao je Obama za TV mre`u ABC. On je sjevernokorejski napad nazvao „tek jo{ jednim provokativnim incidentom“ i najavio da }e se s

Identificirani gr~ki ekstremisti
ATINA - Gr~ke vlasti identificirale su 15 pripadnika ekstremisti~ke grupe „Zavjera vatrenih }elija“, osumnji~ene za brojne teroristi~ke akcije, a su|enje toj organizaciji trebalo bi po~eti 17. januara, javili su gr~ki mediji. Dvije osobe, koje su pritvorene po~etkom mjeseca zbog sumnji da su u~estvovale u slanju paketa s eksplozivom ambasadama u Atini i politi~arima u inozemstvu, izjavile su da pripadaju spomenutoj grupi.
Obama: Saveznici od Korejskog rata

Jongpjong: Tokom ju~era{njeg dana otkrivena tijela dvojice civila

Unutra{nja borba za prevlast
Incident se dogodio u trenutku kada se Sjeverna Koreja priprema za smjenu na vrhu: o~ekuje se da }e Kim Jong-un, tre}i sin Kim Jong-ila, preuzeti vlast od 68-godi{njeg oca. Analiti~ari podsje}aju da je posljednja smjena vlasti u Sjevernoj Koreji tako|er bila propra}ena serijom akata agresije s ciljem da se oja~aju veze novog lidera s vojskom i vjeruju da je u Sjevernoj Koreji u toku unutra{nja borba za prevlast izme|u „~vrstoruka{a“ i reformista, {to je mo`da bila varnica za oru`anu intervenciju.

ju`nokorejskim predsjednikom Lijem Mjung-bakom konsultirati o odgovaraju}em odgovoru. Ameri~ki nosa~ aviona „D`ord` Va{ington“ krenuo je ju~er ka Korejskom poluotoku. Ameri~ke snage, stacionirane u Ju`noj Koreji, saop}ile su da je nosa~ aviona na nuklearni pogon „D`ord` Va{ington“, koji nosi 75 borbenih aviona i ima posadu sastavljenu od vi{e od 6.000 ljudi, napustio bazu ju`no od Tokija kako bi se u nedjelju, 28. novembra, pridru`io manevrima s Ju`nom Korejom. - Vojna vje`ba je odbrambena po svojoj prirodi. Planirana je i prije neisprovociranog artiljerijskog napada i iskazuje snagu ju`no-

korejskog i ameri~kog saveza i na{e posve}enosti regionalnoj stabilnosti - isti~e se u saop}enju.

Pritisak na Kinu
Kina se na{la pod velikim pritiskom zbog Sjeverne Koreje nakon {to je njen saveznik ispalio vi{e desetina artiljerijskih granata na ju`nokorejski otok. Poslije jednog od najte`ih napada Sjeverne Koreje na Ju`nu Koreju od okon~anja Korejskog rata 1953. godine zapaljen je ve}i broj ku}a na otoku. Artiljerijski napad na ju`nokorejski otok izazvao je potrese i na globalnim tr`i{tima koja su ve} nemirna zbog zabrinutosti uslijed du`ni~ke krize Irske.

Gradnja crkve uzrok tenzija

Eksplozija u rudniku na Novom Zelandu

Nema pre`ivjelih rudara
Skandal otkriven u ameri~kim novinama

Da li je Brena znala za Bobin „moma~ki stan“ na Floridi?
Zna se ko je zvijezda

U sukobima stradao jedan demonstrant

(Foto: AP)

Kako je [emsa Suljakovi} o~itala lekciju Seki i [aki?
Skandali na BH radijsko-televizijskom festivalu

Sukob Kopta i policije u Kairu
Vi{e od 200 pravoslavnih hri{}ana Kopta u Egiptu protestiralo je i sukobilo se s policijom u oblasti Giza u Kairu, tokom demonstracija zbog onemogu}avanja da zavr{e gradnju nove crkve. Prema izjavama o~evidaca i policijskih i medicinskih izvora, u sukobima je stradao jedan demonstrant, vi{e osoba s obje strane je povrije|eno, a uhap{eno je 13 u~esnika protesta, javlja Reuters. Kopti su ga|ali kamenicama policiju koja je osiguravala gradili{te crkve. Policija je upotrijebila suzavac da razbije demonstracije, ~iji su u~esnici blokirali put koji vodi ka kancelariji guvernera u Gizi. Egipatska {tampa pi{e da su vlasti naredile prekid gradnje koptske crkve u Gizi jer nisu pribavljene potrebne gra|evinske dozvole.

Pjevali nepozvani, padali na bini, a grudnjaci pucali...
Na kioscima svakog ~etvrtka

Vjeruje se da niko od 29 rudara zarobljenih prije pet dana u rudniku na Novom Zelandu nije `iv, nakon {to se u utorak nave~er dogodila nova eksplozija koju niko nije mogao pre`ivjeti, saop}ila je policija. Spasila~ke ekipe uspjele su u utorak, nakon nekoliko poku{aja, probu{iti prolaz do glavnog tunela u rudniku uglja Pike River na jugu Novog Zelanda, ali ih je iz otvora do~ekao vreli zrak zasi}en metanom i ugljenmonoksidom, {to je onemogu}ilo spasioce da nastave s potragom, prenose ju~er agencije. - Nacija je u `alosti, jer nema vi{e nade da je pre`ivjelo 29 rudara nestalih prije pet dana u rudniku Pike River izjavio je novozelandski premijer D`on Ki (John Key) nakon druge eksplozije. Najmla|i rudar imao je

(Foto: AP)

Porodice nastradalih rudara

samo 17 godina, a nesre}a se dogodila na njegov prvi radni dan. Nakon eksplozije metana u rudniku ugljena Pike River proteklog petka 29 rudara se na{lo zarobljeno u 2,3 kilometra dugom glavnom tunelu. Zbog straha od otrovnih plinova i novih eksplozija spasioci nisu mogli u}i u rudnik, a pomo}u robota i kamera poku{alo se utvrditi da li je iko pre`ivio prvu eksploziju.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

21

GAF Lik iz filma „@ivi i mrtvi“ na naslovnici „The Independenta“

Hrvata zamijenili za nacisti~kog ratnog zlo~inca
Fotografija Jurkovi}a, napravljena iz filmske scene u kojoj glumi usta{u, objavljena uz tekst o Samuelu Kuncu, odgovornom za smrt 430.000 Jevreja
Britanski list „The Independent“ donio je na svojoj naslovnici vijest o smrti nacisti~kog ratnog zlo~inca, no na fotografiji koju se objavili nije bio on nego Karlov~anin Ljubomir Jurkovi}. Uz fotografiju je poja{njeno da je rije~ o Samuelu Kuncu (Kunz), odgovornom za smrt 430.000 Jevreja, a slika je „skinuta“ iz hrvatskog filma „@ivi i mrtvi“ koji je 2007. osvojio osam Zlatnih arena u Puli, te nagrade na festivalima u Bitoli i Beogradu. demokrata. Nebrojeno puta sam javno istakao kako jednako cijenim sve {to su za Hrvatsku u~inili i Tito i Tu|man, a onda mi se dogodi ovako ne{to, ovakva pljuska, i to preko novina - `alio se Jurkovi} hrvatskim medijima.

Arhivski snimak @eljka i Svetlane Ra`natovi}

(Foto: B92)

Najava finansijske istrage

Ra`natovi} prijeti oduzimanje imovine
Niko nije iznad zakona, poru~ila je ju~er srbijanska ministrica pravde Sne`ana Malovi}
Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu pokrenut }e finansijsku istragu protiv Svetlane Cece Ra`natovi} (38) nakon {to podigne optu`nicu za nezakonitu prodaju deset fudbalera Obili}a, saznaje „Blic“. - Zahtjev jo{ nije podnesen, jer se ~ekalo da se prvo podigne optu`nica. Neminovno je da }e nakon nje uslijediti i zahtjev za finansijsku istragu po Zakonu o oduzimanju imovine ste~ene kriminalom. Ima svih elemenata da se ta istraga pokrene i Svetlani Ra`natovi} prijeti oduzimanje imovine - ka`e izvor „Blica“ upoznat s istragom. Svetlana Ra`natovi} bit }e optu`ena narednih dana da je zloupotrebom polo`aja nelegalno prisvojila ~etiri miliona njema~kih maraka i 3,5 miliona dolara prodaju}i fudbalere Obili}a. Posebna jedinica policije za finansijske istrage jo{ nije ispitivala imovinu folk pjeva~ice, jer to ne mo`e uraditi bez naloga tu`ila{tva. Ministrica pravde Sne`ana Malovi} izrazila je ju~er o~ekivanje da }e tu`ila{tvo ubrzo donijeti odluku o slu~aju folk pjeva~ice Svetlane Cece Ra`natovi}, isti~u}i da niko nije iznad zakona. - Pravosu|e je u posljednjih godinu dana u mnogim odlukama pokazalo da niko, bez obzira na dru{tveni polo`aj, nije izbjegao ruku pravde, rekla je Malovi}eva TV B92. U jeku interesiranja javnosti za sudbinu optu`nice koja je jo{ prije dva mjeseca napisana protiv Svetlane Ra`natovi}, ona se sprema da otputuje u inozemstvo na australsku turneju. Doma}i mediji su prenijeli da bi u Australiju trebala otputovati s djecom.

Tu`ba i produkcije
U britanskom listu na upit novinara „Ve~ernjeg lista“ o propustu ostali su {okirani, te su samo zatra`ili podatke o glumcu i filmu. Ostalo nisu pojasnili. No, svoju gre{ku, ~ini se, ne}e platiti samo Jurkovi}u nego i filmskoj produkciji „Olimp“, koja sada tako|er tra`i od{tetu. - Fotografija na naslovnici vlasni{tvo je produkcije, a kontekst u kojem je objavljena suvi{no je komentirati. Za daljnje korake moramo se savjetovati s na{im odvjetnicima i distributerom. To {to je napravljeno, nedopustivo je - pojasnio je Marijo Vukadin iz produkcije „Olimp“.

Tetova`a [arona
Jurkovi} je u filmu glumio usta{u, a fotografija objavljena na naslovnici prikazuje ga s usta{kom kapom na glavi. Fotografija koju je „The Independent“ jo{ obradio kako bi djelovala autenti~no ustvari je scena u kojoj se Jurkovi} u filmu pojavljuje zajedno s Filipom [ovagovi}em. Ogor~en postupkom britanskog lista Karlov~anin,

Jurkovi}: Odlu~io tu`iti „The Independent“

koji je ro|en petnaest godina nakon Drugog svjetskog rata, odlu~io je tu`iti „The Independent“. - To je stra{no, velika je to uvreda za mene, moj grad i za cijelu Hrvatsku. Moram se najprije posavjetovati s odvjetnikom, no sigurno }u zatra`iti ispriku i podnijeti tu`bu. Polovicu novca odmah }u darovati u humanitarne svrhe - izjavio je Jurkovi} za

hrvatski „Ve~ernji list“. Jurkovi} je u Hrvatskoj poznat kao osoba koja na svom tijelu ima tetova`e, i to ~ak 122 historijske li~nosti, me|u kojima, napominje nakon nemile epizode s „Independentom“, i biv{eg izraelskog zvani~nika Arijela [arona (Ariel Sharon). - Prikazuju me kao nacistu i ratnog zlo~inca, a u niz slu~ajeva dokazao sam se kao

Posjeta Tadi}a Zagrebu

Posljednji predsjednik SFRJ

Mesi} prima penziju iz Srbije
Srbija svaki mjesec ispla}uje penziju Stjepanu Mesi}u zato {to je biv{i hrvatski predsjednik ujedno bio i posljednji predsjednik Predsjedni{tva Socijalisti~ke federativne republike Jugoslavije (SFRJ). - Od kada sam u februaru oti{ao u penziju, po~eli su mi obra~unavati i penziju u Srbiji. Svaki mjesec od njih primim 39 eura. Po~eli su mi je slati tek nedavno, ali su poslali i zaostatke od februara rekao je Mesi} voditeljici Mladenki [ari} prije emisije „Gledaj dalje“, koja se emitira na Televiziji „Z jedan“. Mesi} je otkrio da i on ima neku obavezu prema vlastima Srbije. - Moram im svakih {est mjeseci poslati dokaz da sam `iv - kazao je Mesi}, kojeg penzija iz Srbije, iako nije velika, dosta veseli, te kroz smijeh dodao: - Srbija mi pla}a {to sam ru{io Jugoslaviju. Novac nije veliki, ali za godinu se skupi dovoljno penzije i za potro{iti.
Mesi}: Iz Beograda mjese~no dobije 39 eura

Tu`be nisu na dnevnom redu
Predsjednik Srbije Boris Tadi} zapo~eo je ju~er zvani~nu posjetu Hrvatskoj razgovorom s hrvatskim kolegom Ivom Josipovi}em u Zagrebu. Nakon sve~anog do~eka u rezidenciji na Pantov{~aku, Josipovi} i Tadi} razgovarali su u ~etiri oka, a potom su im se pridru`ile delegacije dvije dr`ave. Predsjednici Tadi} i Josipovi} ocijenili su da su Srbija i Hrvatska rije{ile mnoga otvorena pitanja, a da je me|u nerije{enim prioritet pitanje nestalih. Hrvatska i Srbija imaju vi{e otvorenih pitanja, poput granice, povratka izbjeglih Srba, sukcesije i vra}anja kulturnog blaga. Povla~enje me|usobnih tu`bi za genocid Hrvatske i Srbije nije na dnevnom redu posjete srbijanskog predsjednika, rekao je ranije Josipovi}. Drugog dana boravka u Hrvatskoj Tadi} }e se obratiti u~esnicima Biznis foruma

Tadi} i Josipovi}: Razgovori u ~etiri oka (Foto: Reuters)

File uru~io EU upitnik
Evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Stefan Fuele) uru~io je ju~er Beogradu Upitnik o zahtjevu za ~lanstvo Srbije u EU, koji sadr`i 2.483 pitanja, ~ije }e rje{avanje otvoriti Srbiji put ka po~etku pregovora. Kada Srbija odgovori na pitanja i Upitnik vrati Evropskoj komisiji, u ovoj instituciji }e zapo~eti proces izrade mi{ljenja koji traje oko godinu. Evropska komisija o~ekuje da }e Srbija odgovoriti na pitanja iz Upitnika za samo dva mjeseca, {to je bilo i jedno od uvjerenja srbijanskih vlasti upu}eno evropskim zvani~nicima, prenosi beogradska {tampa.

Saniranje eko-katastrofe u Hrvatskoj

^i{}enje Mljeta od tona albanskog sme}a
Nadle`ne slu`be po~ele su ~i{}enje stotine kvadratnih kilometara sme}a koje je od nedjelje zatrpalo akvatorij otoka Mljet i obalu poluotoka Pelje{ac, javljaju hrvatski mediji. Hrvatski Dr`avni centar 112 saop}io je da je iz Luke Plo~e isplovio jedan njihov brod za Orebi} zbog ~i{}enja zaga|enog mora. Komunalne slu`be op}ine Orebi} na terenu su bagerima i kamionima skupljale i odvozile otpad, a na ~i{}enju mora anga`iran je i eko-brod iz Dubrovnika. @upanijski centar potvrdio je kako imaju informaciju da je sme}em zaga|eno i podru~je nacionalnog parka Mljet u uvalama: Gonoturska, Blace, Lastovska, Lund`ina, Grabova, Lokva, te kod brane u naselju Soline. Osim u nacionalnom parku Mljet, sme}e je locirano u uvalama Blace u naselju Saplunara, Brnjestova, Sutmiholjska i Gornja Luka. Hrvatski mediji navode da ogromnu koli~inu otpada ~ine ve}inom fla{e, igle, kate-

u Hrvatskoj privrednoj komori, a zatim }e posjetiti op}inu Krnjak, gdje }e se sastati s predstavnicima lokalnih vlasti s podru~ja Banije i Korduna, te srpske zajednice. U planu je i posjeta li~koj op}ini Gra~ac i selu Deringaj, u kojem }e dvojica predsjednika posjetiti jednu srpsku povratni~ku porodicu i obi}i manastir Krupu. Tadi} je po~etkom mjeseca neslu`beno posjetio Vukovar.

Crnogorci nude pomo} Dubrovniku
Zaga|ene stotine kvadratnih kilometara

teri, te prazne boce za fiziolo{ke otopine, ali i le{ine `ivotinja. Sumnja se da je sme}e, koje je po~elo stizati u subotu, najvjerovatnije do{lo iz Albanije, jer su fla{e i etikete na albanskom jeziku.

Ministarstvo unutra{njih poslova i javne uprave Crne Gore ponudilo je pomo} Dubrovniku, koji su prethodnih dana pogodili nevrijeme i poplave koje su izazvale veliku materijalnu {tetu. - Ovo je prilika da zajedno potvrdimo na{e opredjeljenje za integracijom svih raspolo`ivih resursa u regionu, radi pru`anja me|usobne pomo}i u slu~aju nastanka vanrednih situacija - naveo je u telegramu pomo}nik ministra unutra{njih poslova za vanredne situacije i civilnu bezbjednost Zoran Begovi}.

U prodaji

22

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

kiosk

EKSPERIMENT Ales Cerin promovira zdrav i jednostavan na~in `ivota

Slovenac sa ~etvero djece dobro `ivi od jednog eura dnevno
Glavna lekcija koju je nau~io tokom ovog eksperimenta, koji se zavr{ava krajem sedmice, jeste da je mogu}e znatno smanjiti tro{kove i hraniti se zdravo
Je li mogu}e da neko `ivi u centralnoj Evropi i hrani se zdravo za samo euro dnevno? Da je mogu}e, dokazao je Slovenac Ales Cerin koji, promoviraju}i jednostavan na~in `ivota, poku{ava ubijediti ostale ljude da ne{to nau~e na njegovom primjeru. Cerin, ina~e otac ~etvero djece, koji `eli podi}i svijest ljudi o globalnom siroma{tvu i prekomjernoj potro{nji na Zapadu, otkrio je da to mo`e uraditi samo ako bude uzgajao vo}e i povr}e.

Mlijeko s farme
- Na hranu sam u posljednja dva mjeseca dnevno tro{io oko 1,1 euro. Jedem jabuke, prasu, papriku, grah i ostalo vo}e i povr}e koje uzgajam u svojoj ba{ti - rekao je 48-godi{nji Cerin. Glavna lekcija koju je nau~io tokom ovog eksperimenta, koji se zavr{ava krajem sedmice, jeste da je mogu}e znatno smanjiti tro{kove i hraniti se zdravo. Ales je iskoristio svoj vrt na periferiji Ljubljane i toplo prepoCerin: Sam uzgaja povr}e

ru~io svima da to isto urade. Cerin pije vodu, biljni ~aj i mlijeko koje kupuje na obli`njoj farmi. Zeleni ~aj i sir su, kako ka`e, preskupi za njegov bud`et, a to je jedina hrana koja mu zaista nedostaje. Izgubio je ~etiri kilograma za dva mjeseca, u najve}oj mjeri zbog aktivnog na~ina `ivota - svakodnevno vozi bicikl i tr~i tri puta sedmi~no.

- Nemam zdravstvenih problema. Osje}am se super i mislim da se nikada do sada nisam zdravije hranio - tvrdi Ales.

Zdrava hrana
Cerin pravi i svoj jogurt i hljeb, a kestenje, koje sakuplja u {umi nadomak svoje ku}e, ~ini neizostavni dio njegove jesenje dijete. On

tvrdi da }e se i po zavr{etku eksperimenta nastaviti zdravo hraniti i utjecati na druge ljude da slijede njegov put. Slovenija je postala prva biv{a komunisti~ka zemlja koja se pridru`ila eurozoni. Bruto dru{tvenog proizvoda u ovoj zemlji iznosi 86 posto od evropskog prosjeka, a prosje~na mjese~na zarada oko 1.500 eura.

Brazilac osu|en na 278 godina zatvora

Ljekar silovao pacijentice u svojoj klinici
Ljekar iz Brauola, veoma poznat u Sao Paulu, osu|en je na 278 godina zatvora zbog silovanja 39 pacijentica u svojoj klinici. Rod`et Abdelmasih, specijalista za vje{ta~ku oplodnju, optu`en je za 56 seksualnih zloupotreba, dok je nekoliko pacijentica silovao vi{e puta u svojoj luksuznoj klinici. - Po{tujem pravosu|e, ali priznajem da sam iznena|en odlukom sudije. Nisu uzeta u obzir svjedo~enja 200 pacijenata bliskih doktoru izjavio je advokat optu`enog @oze Lui{ Oliveira Lima (Hose Luis). Prema navodima `rtava, ljekar je prilazio pacijenticama dok su bile same u sobi, a neke su se tek budile iz potpune anestezije poslije hirur{ke intervencije.

Abdelmasih: Optu`en za 56 seksualnih zloupotreba

Britanka postala majka zdrave djevoj~ice

Porodila se u kadi, a nije znala da je trudna
Britanska medicinska sestra D`odi Kena (Jodie Kenna, 25) iz Hejlvuda legla je u kadu s toplom vodom kako bi umirila gr~eve u stomaku i nekoliko minuta kasnije rodila je djevoj~icu Elizabet (Elizabeth). Kena tvrdi kako nije ni znala da je trudna. Odmah je nazvala partnera Alana Vajtheda (Whitehead, 31) kako bi mu javila da je postao otac. Ljekari nisu sigurni koliko je ta~no bila trudna iako se prema zdravoj velikoj bebi ~ini da je terminska. - Elizabet je predivna i odli~no napreduje. Me|utim, dok se sve to doga|alo, bila sam prestravljena. Nisam ni znala da sam trudna - rekla je D`odi koja ve} ima k}erku Ivi (Evie, 5).

Alan i D`odi s djecom

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

23

Uspjela operacija u Los An|elesu

[OKANTNO Fotografije pretu~ene djevojke izazvale bijes javnosti

Poslodavac joj odrezao usne i opekao je peglom po le|ima
Pretu~ena radnica primljena je u bolnicu prije tri sedmice bez svijesti, neuhranjena i s gubitkom krvi
Sumijati Binti Salan Mustapa, mlada `ena iz Indonezije koja je radila kao ku}na pomo}nica u Saudijskoj Arabiji, zavr{ila je u bolnici s odsje~enim usnama, polomljenim kostima, povredom glave i opekotinama po ~itavom tijelu. Njene {okantne fotografije izazvale su bijes indonezijske javnosti, a mnogi se pla{e da Sumijati nije jedina koja je pro{la kroz pakao. Sumijati (23) stigla je u Saudijsku Arabiju u julu, a svako malo bi zavr{ila u bolnici u Medini s te{kim povredama. Sumijatin poslodavac, koji je priveden u policijsku stanicu na ispitivanje, optu`en je da je djevojci odsjekao dio usne makazadva je mogla govoriti. Kada ju je njena porodica nazvala telefonom, uspjela je samo re}i: „Molim vas do|ite kao an|eli i odvedite me ku}i u moje selo.“ Radnici iz azijskih zemalja dominantno su zaposleni na Bliskom istoku u sektoru usluga - do sada je prijavljeno mno{tvo slu~ajeva zlostavljanja, uklju~uju}i i slu~aj kada je poslodavac iz Kuvajta zabio 14 eksera u tijelo pomo}nice iz [ri Lanke. - Brutalnost navedena u ovim slu~ajevima je {okantna - rekla je Ni{a Varija, koja predstavlja organizacije za za{titu ljudskih prava. U Indoneziji je ovih dana odr`an niz protesta na kojima je tra`eno da dr`ava uradi ne{to kako bi za{titila `ene koje rade u inozemstvu.

Dje~aku sa stomaka odstranjen blizanac parazit
Jednoipogodi{nji Ri{ab Gimir iz Nepala nakon komplicirane operacije u Los An|elesu sada izgleda kao normalno dijete, ali na njegovom trbuhu vide se o`iljci od operacije. Naime, dje~ak se rodio s velikom izraslinom, polurazvijenim blizancem parazitom, koji je imao dvije ruke i dvije noge, ali ne i glavu. Hranio se njegovom krvi i polako ga ubijao. Blizanac parazit nije imao mozak, srce ni unutra{nje organe, a jetra im je bila spojena. Operacija je trajala pet sati. - Izgleda sretno, igra se, pu`e, a prije nije mogao ni{ta. Sada mo`e nositi i normalnu odje}u rekla je presretna majka.

Ri{ab: Mo`e se igrati

Hit na internetu

Fotografije iskasapljene Sumijati

ma, ispekao joj le|a peglom, slomio srednji prst ruke i pretukao je po nogama tako da je jedva hodala.

Pretu~ena radnica primljena je u bolnicu prije tri sedmice bez svijesti, neuhranjena i s gubitkom krvi. Je-

Nero|eno dijete mijenja oblik maj~inog trbuha
Snimak trudnice ~iji trbuh nekontrolirano i nao~igled mijenja oblik postao je hit na internetu. Prizor upore|uju sa scenom iz filma „Alien“. Majka le`i na le|ima dok se njena beba u trbuhu okre}e i udara udovima stvaraju}i vidljive „valove“ ispod ko`e. @ena i njen suprug za~u|eno su posmatrali promjene na trbuhu te je u jednom trenutku do{la djevoj~ica koja je stavila ruku na trbuh kako bi osjetila pokrete bebe.

Njema~ka policija istra`uje zlo~in

Uhap{en mu{karac osumnji~en za ubistvo dvoje tinejd`era
Njema~ka policija uhapsila je mu{karca osumnji~enog da je ubio dvoje tinejd`era. - Ubistvo Nine (14) i Tobijasa (13), ~iji su le{evi u nedjelju nave~er prona|eni u mjestu Bodenfelde, nije seksualni delikt - rekao je vi{i dr`avni tu`ilac Hans-Hugo Hajmgertner (Heimgaertner). Policija je u po~etku vjerovala da je rije~ o seksualnom deliktu, navode}i da nijedna od nadle`nih slu`bi nije `eljela potvrditi saznanja da je djevoj~ica ugu{ena, a dje~ak pretu~en. Izme|u Nine i Tobijasa ne postoji nijedna druga veza, osim {to su i{li u istu {kolu. Policija nije objavila ni to je li mjesto na kojem su prona|eni le{evi istovremeno i mjesto ubistva. Istra`ni organi pozvali su gra|ane u pomo}, tra`e}i da se jave oni koji su posljednji vidjeli Ninu i Tobijasa. Cijeli slu~aj, koji je ozbiljno uznemirio Njema~ku, istra`uju 23 ~lana komisija.

Stru~njaci ka`u da se majka ne treba brinuti

Privedena jedna osoba

Stru~njaci ka`u da se majka ne treba brinuti te da je okretanje i udaranje djeteta u trudno}i znak da je beba zdrava.

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

kultura

TEATAR „Jedan Pikaso“ u koprodukciji SARTR-a i JDP-a

Babi} pored svoje najdra`e slike

(Foto: S. Jordamovi})

Izlo`ba Vedrana Babi}a u Sarajevu

Brajovi} i Alispahi} u glavnim ulogama
Prva saradnja ovog sarajevskog i beogradskog pozori{ta Predstavu D`efrija Ha~era re`irat }e Ljiljana Todorovi} Probe krajem decembra
Menad`ment Sarajevskog ratnog teatra SARTR dogovorio je prvu saradnju s ~elni{tvom Jugoslavenskog dramskog pozori{ta (JDP) iz Beograda, koja }e rezultirati realizacijom predstave „Jedan Pikaso“. ji pokre}e cijelu pri~u, a kroz koju se, tako|er, suo~ava sa svojim unutra{njim dilemama u vrlo specifi~noj situaciji - istakla je Alispahi}.

Dnevnik jednog mladog slikara
U Galeriji „Novi hram“ u Sarajevu preksino} je otvorena prva samostalna izlo`ba slika „Fragmenti“ akademskog slikara Vedrana Babi}a. Rije~ je o ciklusu od 25 slika velikih formata nastalih u posljednje dvije godine, a svaka od njih ima poseban naziv, kao {to su „Slijepo vjerovanje“, „Tuga“, „Vadite me odavde“, „Tik tak“, „Rodio se umjetnik“, „Djevojka s ~arobnim osmijehom“, „Male razlike nas dijele“ te „Jedan lijep dan kod Bibana“, koja je, ina~e, i najdra`a Babi}eva slika. - Naziv izlo`be trebao je prvobitno biti „Dnevnik jednog slikara“, jer je izlo`ba autobiografskog karaktera i predstavlja moj `ivot, moj do`ivljaj stvarnosti, moja iskustva, ta~nije ono {to ja jesam i kako razmi{ljam - kazao nam je Babi}. U okviru izlo`be brojnim posjetiocima ponu|eni su i mali formati slika, koji su biM. ^u. li na prodaju.

Unutra{nje dileme
Ona smatra da je, zbog trenutka u kojem `ivimo i zbog godina koje su iza nas, velika stvar to {to se ovaj komad radi u koprodukciji s JDP-om i {to naslovnu ulogu igra veliki glumac kakav je Voja Brajovi}. Ostatak gluma~ke podjele, kako nam je rekao direktor SARTR-a Osman Arslanagi}, bit }e poznat narednih dana. Tako }e se ansambl prvi put sastati 25. decembra na sceni SARTR-a. Za po~etak februara naredne godine predvi|ena je premijera na sarajevskoj sceni, dok }e beogradska premijera biti uprili~ena polovinom A. Ke. istog mjeseca.

Umjetnik i re`im
Komad ameri~kog pisca D`efrija Ha~era (Jeffrey Hatcher), koji govori o perfidnosti „kulturne politike“ ministra propagande Tre}eg rajha Jozefa Gebelsa (Joseph Goebels), re`irat }e Beogra|anka Ljiljana Todorovi}. Glavne uloge igrat }e poznati beogradski glumac Vojislav Voja Brajovi} i prvakinja SARTR-a Selma Alispahi}. Kako nam je kazala Alispahi}, tema predstave u osnovi je antifa{isti~ka, a u ovom slu~aju prelama se kr-

Brajovi} i Alispahi}: Partneri na sceni

Roman Mustafe Be{lagi}a

„Rat za mali Teheran“

oz lik velikog slikara Pabla Pikasa (Picasso) i kroz dileme kroz koje je umjetnik prolazio u situaciji kada je trebao da se odredi prema totalitarnom re`imu, gdje su i

njegov `ivot, ali i djelo mogli biti dovedeni u pitanje. - Ja igram gospo|icu Fi{er (Fischer), koja nije historijska li~nost, ali je jedan vrlo zanimljiv karakter, ko-

Zagreba~ki „Balon“ na Susretima pozori{ta BiH

Aplauz najljep{i honorar za glumce
Predstava Mislava Bre~i}a odu{evila brojnu br~ansku publiku
Crnohumornu pri~u „Balon“ Mate Mati{i}a, koja govori o glumcu i njegovom identitetu, pozori{tu i umjetnosti u sada{njem vremenu, u re`iji Mislava Bre~i}a, na Susretima pozori{ta BiH izvelo je ~etvero poznatih hrvatskih glumaca - Vilim Matula, Ana Maras, Kre{imir Miki} i Branka Trlin. Predstava Teatra Exit i Teatra 2000 iz Zagreba nagra|ena je ovacijama posjetilaca, od kojih su je mnogi odgledali stoje}i s obzirom na to da se tra`ila ulaznica vi{e. Zagreba~ki glumci odu{evili su Br~ake dokazav{i da je dovoljno gluma~ko umije}e pripovijedanja da se zadr`i pa`nja publike. - Kao i svuda gdje smo igrali, i ovdje, u Br~kom, publika je odli~no prihvatila predstavu i nagradila nas aplauzima, koji su najljep{i honorar za glumce - rekao je Matula. Briljantna Ana Maras,
Knjiga je promovirana ju~er u Sarajevu
(Foto: B. Nizi})

Roman „Rat za mali Teheran“ Mustafe Be{lagi}a iz Te{nja ju~er je promoviran u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. O ovoj knjizi, koja je iza{la u izdanju sarajevske ku}e „Des“, govorili su Jusuf @iga, Mustafa Cerovac te D`emaludin Najetovi}, koji je kazao da autor u romanu autenti~no prikazuje likove i de{avanja za vrijeme agresije na na{u zemlju. - Ovaj roman opisuje prvu godinu rata. U vrijeme rata Te{anj su mnogi zvali ma-

li Teheran, a s obzirom na to da se na na{im prostorima sve manje ~itaju knjige, ovakvim nazivom sam, tako|er, htio privu}i i ~itala~ku publiku. U rukopisu stoje jo{ tri romana, a drugi }e svjetlo dana ugledati naredne godine u ovo vrijeme - rekao je Be{lagi}. Promociju je upotpunio i doajen bh. glumi{ta Muharem Osmi}, koji je ~itao odlomke iz romana. Nakon Sarajeva, promocija knjige bit }e uprili~ena u Te{nju i A. Ke. Tuzli.

Ansambl predstave na okruglom stolu

(Foto: M. N. Dragi~evi})

U Sarajevu i Mostaru

Gostuju pisci iz Hrvatske
U okviru programa razmjene pisaca, u sarajevskoj Galeriji „Gabrijel“ sutra }e biti odr`ana knji`evna ve~er na kojoj }e nastupiti gosti iz Hrvatske Sanja Bili}, Boris Greiner, Irena Matija{evi} i Darija @ili}. Ovi ~lanovi Hrvatskog dru{tva pisaca gostovat }e dan poslije i u Mostaru. Ina~e, Dru{tvo pisaca BiH i Hrvatsko dru{tvo pisaca uspostavila su saradnju tako {to pisci iz na{e zemlje gostuju u Hrvatskoj i obratno. Bh. knji`evnici Franjo Brati}, Fadila Nura Haver i Dragoslav Janji} gostovali su od 12. do 14. novembra na knji`evnoj ve~eri u ZagrA. G. ebu.

koja je ulogom u „Balonu“ samo udarila pe~at na utisak koji je ostavila no} ranije kao Veronika u predstavi „^udo u Poskokovoj Dragi“ Satiri~nog kazali{ta Kerempuh iz Zagreba, ozbiljno je,

bez dileme, u{la u kandidaturu za najbolju glumicu na br~anskim Susretima. - Svaka predstava je samo igra pa i „Balon“. A ako sam to dobro uradila, onda je to zasluga reditelja Mislava

Bre~i}a, a posebno mojih kolega, s kojima radim godinu. Saradnja s njima je izuzetna, jer sam vi{e nau~ila od njih nego za sve godine provedene na Akademiji - kazaE. Ra. la je Maras.

Na izlo`bi u Mostaru

Osam originalnih Ba{agi}evih knjiga
U okviru izlo`be „Islamski rukopisi iz kolekcije Safvet-bega Ba{agi}a“, koja }e u Mostaru 7. decembra prvi put biti predstavljena bh. javnosti, kako „Avaz“ saznaje, publika }e imati priliku vidjeti i osam originalnih knjiga iz ove impozantne zbirke. Ove knjige ustupljene su specijalno za ovu izlo`bu iz Univerzitetske biblioteke u Bratislavi, koja je i vlasnik Ba{agi}eve kolekcije, a koju je UNESCO 1997. godine upisao na listu izuzetnih vrijednosti svjetskog kulturnog M. Sm. naslije|a.
Ba{agi}: Impozantna zbirka

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

25

FILM

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

show biz

MODELI Hajdi Montag otkrila uzrok svojih problema Nikad vi{e Betmen
Jedan od najo~ekivanijih filmova u bli`oj budu}nosti je novi nastavak pri~e o Betmenu Kristofera Nolana (Christopher). I kriti~ari i publika odli~no su prihvatili dosada{nje Nolanove filmove o Betmenu, ali je fanove razo~arao glumac Kristijan Bejl (Christian Bale), koji smatra da je ovo njegova posljednja uloga maskiranog borca protiv kriminala. - Sve ovisi o Kristoferu. Dosta smo raspravljali o tome pa, ako Nolan ka`e da vidi tu jo{ jednu pri~u, naravno da }u se vratiti. Ali, mislim da }e „The Dark Knight Rises“ biti kraj - rastu`io je Bejl fanove.

Za ovisnost o operacijama okrivila mrtvog hirurga
Kada poslu{ate njegove savjete, zaista pristanete na ogroman broj operacija, ka`e Hajdi
Za svoju ovisnost o estetskim operacijama ameri~ka manekenka Hajdi Montag (Heidi) okrivila je svog nedavno preminulog hirurga. Hajdi je doktora Frenka Rajana (Frank Ryan) okrivila za psihi~ku i fizi~ku bol koju je pro`ivljavala zbog enormnog broja estetskih operacija pa ih je u samo jednom danu tako odradila deset. Dok ga je prije nazivala „najnevjerovatnijom osobom koju je ikada upoznala“, Hajdi sada Frenka krivi za svoje „plasti~njake“. - Mo`da sam trebala znati, ali kako bih kada vam hirurg stalno ukazuje na nove dijelove tijela koje bi trebalo popraviti. Na kraju, kada poslu{ate njegove savjete, zaista pristanete na ogroman broj operacija i upravo se to meni dogodilo - ka`e Hajdi, koja sada `ali zbog svih odra|enih operacija, koje su je, uostalom, i proslavile. - Bila sam istraumatizirana s tim kako je moje tijelo izgledalo. Nisam se mogla pogledati u ogledalo. Histeri~no sam plakala, a moj suprug je zasigurno mnogo
Montag: U suzama pred ogledalom

Rekordni „Poter“

„Heri Poter i relikvije smrti“, film snimljen prema posljednjem romanu o avanturama mladog ~arobnjaka, zaradio je 125,1 milion dolara u sjevernomeri~kim kinima nadma{iv{i dosada{njeg rekordera iz serijala „Herija Potera i vatreni pehara“, koji je za prva tri dana u kinima zaradio 102,7 miliona dolara. „Relikvije smrti“ postavile su rekord u Velikoj Britaniji, jer su sa zaradom od 28 miliona dolara postale film s najve}om zaradom za jedan vikend.

puta pomislio kako se nije o`enio djevojkom u kakvu

sam se tada ve} bila pretvorila - dodala je Hajdi.

Njen hirurg poginuo je u te{koj automobilskoj nesre}i

u avgustu, kada je autom sletio s ceste u provaliju.

Ljubavni jadi holivudske zvijezde

Neobi~na izjava muzi~ara

Sting `eli biti seksualni rob
Aniston: Svi|a joj se Hoakin Feniks

Gilenhal u trileru

D`enifer Aniston
zaljubljena u kolegu
Glumac D`ejk Gilenhal (Jake Gyllenhaal) igra u nau~nofantasti~nom trileru „Source code“. Gilenhal glumi vojnika koji u~estvuje u tajnoj vladinoj akciji za otkrivanje po~inilaca teroristi~kog napada. On se budi u tijelu putnika koji je svjedok `eljezni~ke nesre}e te mora iznova i iznova da pre`ivljava taj incident kako bi utvrdio ko je kriv. Izvori ka`u da se slavna holivudska glumica D`enifer Aniston (Jennifer), koja nema previ{e sre}e u ljubavi, zaljubila u kolegu Hoakina Feniksa (Joaquin Phoenix). Upoznali su se na projekciji njegovog dokumentarca „I’m Still Here“ jo{ u avgustu ove godine. - D`enifer se Hoakin svi|a zbog vi{e razloga. Slobodan je, zgodan i zabavan, a njoj, o~ito, ne smeta to {to je pomalo ~udak. Dapa~e, zbog toga joj je jo{ zanimljiviji. S posljednjeg poslovnog sastanka D`enifer je oti{la sva ozarena poput kakve {kolarke. Zacopana je u njega ve} neko vrijeme, a nakon {to ga je upoznala, op~inila ju je njegova harizma - ka`e neimenovani izvor. Glumica, navodno, radi na tome da se {to ~e{}e nalaze, a sve pod krinkom novog filmskog projekta u kojem bi se trebali na}i. Osim toga, glumac je povjerio prijateljima da ga D`enifer ve} sedmicama zove da iza|u. Iako mu se glumica svi|a, on `eli biti daleko od medija, a u vezi s holivudskom zvijezdom to ba{ nije izvodivo...

Sting je otkrio da bi volio `ivjeti u svijetu gdje su dominantne `ene, kojima bi on ispunjavao seksualne `elje. - Sasvim mi je uredu ideja da su `ene superiornije u mnogim podru~jima. Bio bih sretan da sam seksualni rob u takvom dru{tvu i pisao bih ~udne pjesme - rekao je Sting. Dodao je da je i dalje zaljubljen u svoju suprugu, s kojom je u vezi 30 godina i s kojom ima ~etvero djece. - Napredovali smo u vezi. Druga~iji smo od onoga {to smo bili kada smo zapo~eli vezu. @elim tako nastaviti i molim se da tako i bude. Mogao bih joj dosaditi. Meni ona ne dosa|uje. Volim je, jer je sjajna - zaklju~io je diplomatski Sting.

Sting: Pisao bi ~udne pjesme

Tu`ba protiv pjeva~ice

Kurtni izgubila posu|eni nakit
Pjeva~ica Kurtni Lav (Courtney Love) pozajmila je od juvelirnice „Jacob & Co“ dvije ogrlice, jednu narukvicu i par nau{nica od bijelog zlata i dijamanata, ali je vratila samo narukvicu. U tu`bi podnesenoj sudu u Njujorku navedeno je da je ukupna vrijednost nakita 114.000 dolara, a da Lav tvrdi da je sve osim narukvice „negdje izgubila“. Ugovor zlatare o pozajmljivanju nakita za javna de{avanja jasno navodi da su klijenti du`ni da vrate nakit ili da plate od{tetu u slu~aju „gubitka ili o{te}enja“. Me|u klijentima koji od njih kupuju ili pozajmljuju nakit su zvijezde kao {to su Madona (Madonna), Elton D`on (John) i Kanje Vest (Kanye West).

Lav: Prekr{ila ugovor

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

27
ZVIJEZDE Prinova u porodici slavnog glumca

MUZIKA

D`on Travolta dobio sina Bend`amina
Keli Preston rodila je dje~aka u neimenovanoj bolnici u Floridi, a mali{an je po porodu te`io 3.710 grama
Glumci D`on Travolta (John) i Keli Preston (Kelly) prekju~er su po tre}i put postali roditelji. Sin~i}u su dali ime Bend`amin (Benjamin). Keli je rodila dje~aka u neimenovanoj bolnici u Floridi, a mali{an je po porodu te`io 3.710 grama. Vijest je potvrdila Samanta Mest (Samantha Mast), glasnogovornica sretnog para. - D`on, Keli i njihova k}erka ushi}eni su i vrlo sretni zbog dolaska najnovijeg ~lana porodice. Mama i beba su dobro - navedeno u saop}enju porodice. ^etrdesetosmogodi{nja Keli izjavila je nedavno kako se predivno osje}a u trudno}i te da joj nije nimalo te{ko i da nema ni jutarnje mu~nine. Njihovi prijatelji ve} su prozvali malenog Bend`amina bebom iscjeliteljem zbog tragedije u januaru 2009. godine, kada je njihov 16-godi{nji sin D`et (Jett) umro nakon fatalnog napada u njihovoj vikendici na Bahamima. Trenutak
Portman: Po`alila se Letermanu

Opro{taj Dr. Drea
Producent i reper Dr. Dre otkrio je da vi{e ne}e pjevati nego da }e tra`iti nove talente. - [to se ti~e mog odlaska do mikrofona, to je gotovo. Starim, uvijek }u biti skaut za talente i poku{at }u na}i nove umjetnike da radim s njima. Ali da, to je to. Novi umjetnici mogu re}i ne{to {to ja ne}u re}i. To je zbog razlike u godinama i zato {to se mogu identificirati sa mla|om publikom - rekao je Dr. Dre.

Nezgoda slavne glumice

Natali se povrijedila na snimanju filma
Natali Portman (Natalie), koja u svom novom filmu „Black Swan“ glumi balerinu, povrijedila je rebro tokom snimanja. Kako bi {to uvjerljivije odglumila svoju ulogu, svakog dana je vje`bala po osam sati. - Jedno rebro se povuklo ispod drugog. Odmah sam nazvala producenta i pitala ga mogu li dobiti ljekara. Objasnila sam mu da mi odmah treba led, bilo {ta {to bi mi pomoglo rekla je Natali u {ouu Dejvida Letermana (David Letterman). Iznenadila se kada joj je producent odgovorio da ljekara nemaju, jer za njega treba izdvojiti mnogo novca. Glumica je rekla kako ne misli da je to uredu. Uz sve to, tokom snimanja filma izgubila je i vi{e kilograma nego {to je o~ekivala. - Volim jesti pa sam sve kilograme sada vratila. ^ekala sam kraj snimanja da se vratim starim navikama - zaklju~ila je glumica.

Reizdanje „Bionica“

Travolta i Preston: Ushi}eni roditelji

kada je saznao da }e dobiti jo{ jedno dijete D`on je nazvao ~udom. - Poku{avali smo nekoliko godina i ve} smo mislili da nam se ne}e dogoditi.

Ovo je ~udo i osje}amo se blagoslovljeni - izjavio je 56-godi{nji glumac. Par jo{ ima 10-godi{nju k}erkicu Elu Blu (Ella Blue).

Nova rola za britansku starletu

Odavno znala za suprugovu nevjeru

Keti Prajs urednica politi~ke emisije
Keti Prajs (Katie Price), poznatija pod nadimkom D`ordan (Jordan), ve} je pokazala svoju mogu}nost transformacije, ali njena posljednja ponuda za posao vjerovatno }e biti veliko iznena|enje za sve. Naime, britanska starleta dobila je mogu}nost da radi kao urednica radioemisije koja se, uglavnom, bavi politi~kim temama i intervjuima. Od 2003. godine urednici BBC-jeve emisije „Today“ svake godine za vrijeme praznika biraju pet urednika iz razli~itih `ivotnih podru~ja. Ako pristane na ponudu, Keti }e ove godine biti prekretnica u radu te emisije. „Today“ je pro{lih godina ugostio li~nosti kao {to su Bono Voks (Vox), Dejvid Hokni (David Hockney) i Stiven Hoking (Stephan Hawking). Ketin portparol rekao je kako }e to biti odli~an projekt te da majka troje djece ima jo{ mnogo toga da poka`e javnosti. Keti je nedavno promovirala svoj novi parfem „Precious Love“, koji je posvetila djeci.
Prajs: Majka troje djece

Eva `ali {to se nije ranije razvela
Eva Longorija (Longo- ne `eli iznositi prljavo ruria) sada, navodno, `ali {to blje u javnost. Toni ta~no nije ranije ostavila supru- zna {ta joj je napravio i to ga Tonija Parkera (Tony), nije bilo prvi put - ka`e pogotovo nakon {to su se izvor. samo pet mjeseci nakon njihovog vjen~anja pojavile glasine kako je on vara, a s tom je praksom, ~ini se, nastavio i u posljednje tri godine. Brak glumice i NBA zvijezde raspao se nakon {to je Eva otkrila na stotine seksi poruka koje je Toni poslao njihovoj zajedni~koj prijateljici. - Samo pet mjeseci nakon {to su se vjen~ali, pro{irila se glasina o Tonijevoj nevjeri, ali je Eva tada odlu~ila da slu{a srce, a ne glavu. Parker je opovrgavao glasine o nevjeri, a Eva je sve vrijeme bila uz njega, jer je vjerovala da je Toni nevin - tvrdi izvor blizak glumici. Razvod se nije desio samo zbog nekoliko seksi poruka nego se tu doga|alo ne{to daleko ve}e. - Nemojte misliti da je Eva olako donijela ovu odluku. Ona o onome {to se zaista dogodilo nikada ne}e javno progovoriti, jer je dama i Longorija:
Slu{ala srce

Aktuelni album Kristine Agiljere (Christina Aguilera) mogao bi do`ivjeti svoje reizdanje. [efovi izdava~ke ku}e ameri~ke pjeva~ice razmi{ljaju o ponovnom objavljivanju „Bionica“, a sve u svrhu promocije Agiljerinog gluma~kog debija u filmu „Burlesque“. Podsjetimo, „Bionic“ je zabilje`io izuzetno slabu prodaju u svijetu, kupljeno je manje od pola miliona albuma pa je ovo idealna prilika da se ta brojka malo popravi.

Stadionska turneja

Po~etkom ovog mjeseca ~lanovi grupe „Black Eyed Peas“ testirali su nove mogu}nosti nastupaju}i po stadionima Ju`ne Amerike, a taj ih je uspjeh sada ohrabrio na organiziranje velike svjetske stadionske turneje 2011. godine. - Nalazi{ se ispred 50.000 ljudi i oni su tu kako bi gledali tebe i tvoje prijatelje. Nema ni~ega boljeg od toga. To je najbolji osje}aj na svijetu - ka`e ~lan grupe Vil Aj Em (Will.I.Am).

28 ^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905571 04 Mal Mostar, 05. 11. 2010. godine mo}nika te predmet sproa. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mals 007970 09 Mals [iroki Brijeg, 05. 11. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tue`nika „Transport Gavran“ d.o.o. Ljubu{ki, radi isplate v.p.s. 1.283,56 KM, van ro~i{ta dana 05. 11. 2010. godine donio je slijede}u,

oglasi
Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika dana 17. 03. 2009. godine radi isplate duga u iznosu od 1.283,56 KM. Tu`enik, iako mu je uredno dostavljena tu`ba, u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana pa je sud temeljem odredbi ~lanka 182. st. 1. i st. 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH broj: 53/03, 73/05, 19/06) rije{io kao u izreci. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka temelji se na odredbi ~l. 396. st. 1. st. 2. ZPP-a sud je tu`itelju priznao tro{kove sudske pristojbe na tu`bu i presudu u iznosu od po 50,00 KM, uve}anu za tro{kove objave dva oglasa u iznosu od 82,00 KM, {to ukupno iznosi dosu|ene tro{kove. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku 8 dana od dana prijema iste podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lanak 183. stavak 1. ZPP-a). Sudac Jadranka Prskalo

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.d. Mostar protiv tu`ene Sanela Abudi}, Rodo~ bb, Rodo~ - Mostar, radi duga u iznosu od 324,00 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadra`vati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih puno-

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.283,56 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 637,51 KM po~ev{i od 16. 07. 2008. godine, - na iznos od 640,01 KM po~ev{i od 16. 08. 2008. godine, - na iznos od 6,04 KM po~ev{i od 16. 09. 2008. godine pa do isplate, te naknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 182,00 KM, sve u roku od 30 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Odjeljenje suda u Drvaru Broj: 068-1-Mal-10-000 056 Drvar, 28. 9. 2010. god. Op}inski sud u Livnu, Odjejenje u Drvaru i to sudac Dragan ^ampara, postupaju}i po tu`bi tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enika Smilji} Sre}ka iz Drvara, ul. Aleja Slavka Rodi}a, objekat S-56/7, radi isplate, v.p.s. 2.008,89 KM

OBJAVLJUJE
Tu`enom Smilji} Sre}ku iz Drvara, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 21. 5. 2010. god., kojom tu`itelj potra`uje iznos od 2.008,89 KM sa zateznom zakonskom kamatom po~ev od 18.

10. 2009. god., pa do isplate i to: - na iznos od 121,68 KM po~ev od 18. 10. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 121,68 KM po~ev od 22. 11. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 121,68 KM po~ev od 20. 12. 2009. god., pa do isplate, - na iznos od 1.643,85 KM po~ev od 21. 1. 2010. god., pa do isplate, te naknadi tro{kove parni~nog postupka (pristojbu na tu`bu i pristojbu na presudu) sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2 ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC, Dragan ^ampara, s.r.

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 019759 06 Mal Datum: 05. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Pavel Crnogorac, u pravnoj stvari tu`ioca HT Mobilne Komunikacije d.o.o. Mostar iz Mostara, protiv tu`ene Snje`ane ]ori}, Hrvatske mlade`i 5, iz Mostara, radi duga, v.sp. 175,55 donio je:

- na iznos od 67,99 KM od 17. 09. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 53,99 KM od 17. 10 .2005. godine pa do isplate, - na iznos od 53,57 KM od 17. 11. 2005. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 107,50 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Napomena: Presuda se ima smatrati pravosna`nom 15 dana nakon dana objavljivanja.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev koji glasi: Obavezuje se tu`ena da tu`itelju isplati dug u iznosu od 175,55 KM za nepla}ene ra~une sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Ip 002298 06 Ip Visoko, 07. 10. 2010. godine Op}inski sud u Visokom, sudija Vildana Dervovi}, u izvr{noj stvari tra`ioca izvr{enja UPI BANKA DD SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika TANIN d.o.o. Visoko, ul. ^ekrek~ije bb, radi izvr{enja prodajom pokretnih stvari izvr{enika - v.s. 88.875,45 EUR, dana 07. 10. 2010. god. donio je slijede}i

OSNOVNI SUD U BANJALUCI BROJ: 71 0 P 045945 07 P Dana, 23. 11. 2010. godine

OGLAS
MARKOVI] MIRKO, sin Alekse iz Banjaluke, Ul. Banovi} Strahinje br. 8. PREDMET: Obavijest o datumu dono{enja odluke U pravnoj stvari tu`iteljice Markovi} ro|. Borovica Rade, iz Banjaluke, Ul. Sani~kih `etalaca bb, koju zastupa punomo}nik Radulj Smiljka, advokat iz Banjaluke, protiv tu`enog Markovi} Mirka, sina Alekse, iz B. Luke, Ul. Banovi} Strahinje 8, radi razvoda braka, glavna rasprava je zaklju~ena dana 01. 11. 2010. godine. Kako niste bili prisutni na glavnoj raspravi iako ste na istu bili uredno pozvani, to Vas ovim putem obavje{tavamo da }e odluka u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana PETAK 30. 11. 2010. g. u 14,00 ~asova, te ste odluku du`ni preuzeti navedenog dana u zakazano vrijeme u zgradi suda na {alteru broj 2. tako da Vam ista ne}e biti dostavljana putem pravila o dostavljanju prema odredbama ZPP-a. Istovremeno Vas upozoravamo da rok za `albu po~inje da te~e prvog narednog dana nakon dono{enja odluke. SUDIJA Slobodanka Te{anovi}

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se DRUGA prodaja javnim nadmetanjem sljede}ih pokretnih stvari: 1. Ra~unar IBM Dijagnosti~ki MERCEDES BENZ, tr`i{ne vrijednosti 15.200,00 KM, 2. Reklamni natpis ACS pano vanjski, tr`i{ne vrijednosti 450,00 KM, 3. Reklamni natpis na alkabondu, tr`i{ne vrijednosti 620,00 KM, 4. Kompjuterski sistem za pode{avanje osovina to~kova-{pure, Tv. oznaka RAV TD 1830, tr`i{ne vrijednosti 19.800,00 KM, 5. Brzi obuhvata~i A1, tr`i{ne vrijednosti 2.189,00 KM, 6. Hidrauli~ni kloc za mjerenje, Tv. oznaka KE 32, tr`i{ne vrijednosti 539,00 KM, 7. Kanalna osovinska hidrauli~na dizalica, Tv. oznaka Kp 118, tr`i{ne vrijednosti 3.245,00 KM, 8. Mobilni set ~etiri stuba - dizalica za kamione, tr`i{ne vrijednosti 25.740,00 KM, 9. Kompjuterska balans ma{ina, tr`i{ne vrijednosti 4.950,00 KM, 10. Ure|aj za monta`u i demonta`u guma na putni~kim automobilima, d`ipovima i kombi vozilima, Tv. oznaka G 870 SR, tr`i{ne vrijednosti 5.445,00 KM, 11. Ure|aj za isptivanje polo`aja farova na putni~kim automobilima, Tv. oznaka RAV RT 451, tr`i{ne vrijednosti 1.045,00 KM, 12. Svjetle}a reklama MERCEDES, tr`i{ne vrijednosti 9.000,00 KM, II Prodaja pokretnih stvari iz ~lana I ovog zaklju~ka odr`at }e se dana PONEDJELJAK 29. 11. 2010. god. u 9,30 sati u dvori{tu izvr{enika TANIN d.o.o. Visoko, ul. ^ekrek~ije bb. III Na zakazanom ro~i{tu pokretne stvari se mogu prodati bez ograni~enja cijene. IV Ponu|a~ je du`an platiti cijenu za pokretnu stvar odmah nakon prodaje. U slu~aju da nijedan ponu|a~ sa odgovaraju}om ponudom ne uplati cijenu odmah, sud }e proglasiti drugu prodaju neuspjelom. V Sud }e obustaviti postupak, ako se pokretna stvar ne uspije prodati na drugom ro~i{tu za prodaju javnim nadmetanjem. VI Za realizaciju ovog zaklju~ka zadu`uje se sudski izvr{itelj Daut Halim. VII Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji i u sredstvima javnog informisanja, odnosno mogu o zaklju~ku obavijestiti osobe koje se bave posredovanjem u prodaji. Sudija Vildana Dervovi} Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj predmeta: 32 0 P 009300 08 P Tuzla, 12. 11. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Hod`i} Asifa sin Safeta, Deli} Mirze sin Asifa i Deli} Fate k}i Ahmeta, svi iz Mihatovi}a, Op}ina Tuzla, koje zastupa punomo}nik Omerdi} Senad, advokat iz Tuzle, protiv tu`enih D`ambi} Zijada sin Osmana, D`ambi} Rajfe supruge Osmana i D`ambi} udt. Imamovi} Zijade k}i Osmana, svi iz Mihatovi}a, Op}ina Tuzla, kao zakonski nasljednici umrlog D`ambi} Osmana sina Mahmuta, radi utvr|enja prava na posjed,

POZIV
Za: D`ambi} udt. Imamovi} Zijadu k}i Osmana iz Mihatovi}a Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan utorak - 14. 12. 2010. godine u 11,00 sati koje }e se odr`ati u Op}inskom sudu u Tuzli, u zgradi koja se nalazi u Lukavcu, ul. Skendera Kulenovi}a bb, soba broj 12 - prizemlje. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ra~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Dostava poziva se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a). Sudija Safet Hajdarbegovi}

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

29

PROMOCIJE „Rundek Cargo Trio“ predstavio novi CD

„Plavi avion“ sletio u Sarajevo
Odgovaraju nam prostori kao {to je „Sloga“, rekao je Darko Rundek uo~i sutra{njeg koncerta
Gu{avac: Putuje u Milano

Manekenka u Italiji

Primamljive ponude za @eljanu
Izabel, Rundek i Vrani}: Ve~eras u Tuzli, sutra u Sarajevu
(Foto: J. Brutus)

@eljana Gu{avac nakon nekoliko mjeseci ponovo putuje u Italiju. Naime, banjalu~ka ljepotica dobila je nekoliko primamljivih ponuda iz Milana, gdje putuje u decembru.

- Ne}u se previ{e zadr`ati u Italiji, tek nekoliko dana. To mi potpuno odgovara, jer imam zaista velike obaveze na fakultetu i u privatnom biznisu - ka`e @eljana Gu{D. Z. avac.

Nakon dva uspje{na koncerta u Banjoj Luci, Darko Rundek je s ~lanovima svog trija - Izabel Katalom i Du{anom Vrani}em Ducom ju~er u sarajevskom klubu

„Cinemas“ (biv{a Sloga) promovirao album „Plavi avion“. Dru`enje u Sarajevu otvoreno je novom numerom „Indijanska“. Kultni muzi~ar na pro-

Du{an Vrani} u rodnom gradu
Zanimljivo je da je ~lan „Rundek Cargo Trija“ Du{an Vrani} Duca ro|en u Sarajevu. - Prvo da pozdravim drage Sarajlije. S Darkom sara|ujem ve} du`e vrijeme i sve je do sada dobro. U triju sviram nekoliko instrumenata, jer sam najmla|i. U petak }ete vidjeti kako to sve izgleda - rekao je Vrani}.

mociji je bio izuzetno dobro raspolo`en te je govorio o stvaranju novog materijala. - „Plavi avion“ dugo se radio. Zajedno s Izabel po~eo sam sakupljati materijal. Nakon {to smo taj dio posla uradili, odlu~ili smo da bi bilo bolje da djelujemo kao trio i tada smo pozvali Ducu - ka`e Darko Rundek. U organizaciji agencije „Art Zone“, ve~eras }e „Rundek Cargo Trio“ nastupiti u tuzlanskom klubu „Palma“,

sutra u sarajevskom „Cinemasu“, a dan poslije u mostarskom „Oxygenu“. - Odgovaraju nam prostori kao {to je „Sloga“, koja ima nekih osobina kao kabare. Na nastupima }emo svirati pjesme s novog albuma „Plavi avion“, jer publika jo{ nije imala priliku da ih sve ~uje. Izvest }emo i pjesme „Darko Rundek Cargo Orkestra“ i „Haustora“ - ka`e Rundek, koji je tokom promocije smotao i ciD. ZEBA garetu.

Lejla Jusi} sprema se u Tursku
Lejla Jusi} }e 3. marta 2011. godine odr`ati koncert u Bursi, a bit }e koncipiran na djelima turskih i bh. kompozitora. Izvjesno je da }e se na repertoaru na}i i djela drugih balkanskih umjetnika. Prema Lejlinim rije~ima, ovo je samo po~etak saradnje s Bursa simfonijskim orkestrom. - @elja menad`menta Bursa simfonijskog orkestra je da nakon ovog koncerta odr`imo turneju po drugim gradovima Turske, ali i u gradovima regiona. Posebno mi je zadovoljstvo to {to }e se na programu koncerta na}i i kompozicije eminentnog turskog kompozitora D`ana Atile (Can Atilla), s kojim sam ve} ostvarila uspje{nu saradnju - ka`e Jusi}.

VREMEPLOV

25. novembar 2010.

DOGODILO SE
1834. - Otvoren jedan od najpoznatijih njujor{kih restorana „Delmonico“, a supa, stek, kafa i desert ko{tali su 12 centi. 1884. - D`on Majneberg (John B. Meyneberg) u Sent Luisu (SAD) patentirao mlijeko u prahu. 1918. - Rje{enjem Narodnog vije}a BiH u Sarajevu je otvorena [erijatska gimnazija kao Srednja {kola orijentalnoklasi~nog tipa. Zadatak Gimnazije bio je da daje op}e obrazovanje srednje {kole i da bude pripremna {kola za islamske teologe. 1930. - U Japanu u jednom danu zabilje`eno 690 zemljotresa. 1943. - U Mrkonji}-Gradu odr`ano Prvo zasjedanje Antifa{isti~kog vije}a narodnog oslobo|enja BiH, na kojem su udareni temelji dr`avnosti Bosne i Hercegovine. Taj dan se obilje`ava kao Dan dr`avnosti BiH. 1949. - Po~ela je nastava na Tehni~kom fakultetu u Sarajevu. 1965. - Izvr{en dr`avni udar u Kongu. General Mobutu svrgnuo predsjednika Kasavubua i premijera Kimbu te preuzeo potpunu vlast.

30
MEDICINA Kona~no dobra vijest

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

sveznadar

Pilula koja {titi od virusa AIDS-a postala stvarnost
Studija vlade SAD pokazala je da su mu{karci koji su tokom dvije godine uzimali ovu pilulu, smanjili rizik zaraze HIV-om za ~ak 70 posto
Kombinacijom dva lijeka protiv AIDS-a farmaceutske kompanije „Gilead Sciences Inc“ nastala je pilula ~ije svakodnevno uzimanje dokazano smanjuje rizik zaraze HIV-om kod mu{karaca za skoro 44 posto. Mu{karci koji su tokom dvije godine redovno uzimali ovu pilulu, rizik zaraze HIV-om smanjili su za ~ak 70 posto, pokazala je studija koju je vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava provodila u Peruu, Ju`noafri~koj Republici, Tajlandu i u drugim dijelovima svijeta. Ovo je prva studija koja je pokazala da uzimanje lijekova prije infekcije mo`e smanjiti rizik zaraze HIV-om. Pilula ima potencijal da postane glavno sredstvo borbe prokaraca, koji imaju visok rizik zaraze virusom AIDS-a. Polovina njih je uzimala lijek, dok je druga polovina uzimala placebo. Nakon dvije i po godine 100 ispitanika je bilo zara`eno HIV virusom. Od njih je 36 uzimalo „truvadu“, a 64 placebo. To zna~i da je rizik od zaraze HIV-om u prvoj grupi bio za 43,8 posto manji nego u kontrolnoj. Pokazalo se i da je lijek siguran te da ima samo blage nuspojave. Lijek ko{ta 1.000 dolara mjese~no u SAD, a nekoliko kompanija iz Indijane radi jeftiniju generi~ku verziju, koja }e ko{tati 40 centi po dozi i bit }e namijenjena za afri~ko tr`i{te i ostale zemlje u razvoju.

Lijek ima blage nuspojave

Danas je Me|unarodni dan borbe protiv nasilja nad `enama. Taj dan se obilje`ava u znak sje}anja na sestre Patriju - Minervu i Mariju Teresu Mirabel - koje je 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno ubio diktator Rafael Truhiljo.
1969. - ^lan „Beatlesa“ D`on Lenon (John Lennon) vratio je titulu Reda Britanske imperije koju mu je 1965. godine dodijelila kraljica Elizabeta, u znak protesta protiv podr{ke Velike Britanije agresiji Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Vijetnamu i britanske politike u nigerijskoj provinciji Bijafri. 1983. - Desila se najve}a svjetska plja~ka do tada u kojoj su lopovi odnijeli 25 miliona ameri~kih dolara u zlatu. Desilo se to u Londonu. 1992. - Parlament ^e{ke glasao za podjelu ^ehoslova~ke na posebne dr`ave ^e{ku i Slova~ku od 1. januara 1993. godine. 2001. - Ameri~ka kompanija „Advanced Cell Technology“ saop}ila je da je klonirala ljudski embrion. Prema izjavi nau~nika, dostignu}e }e biti kori{teno u medicini, a ne za kloniranje ljudskog bi}a.

tiv ovog za sada neizlje~ivog virusa. Internacionali tim nau~nika

prou~avao je utjecaj lijeka „truvada“ na 2.499 homoseksualaca, biseksualaca i transrodnih mu{-

ORDINACIJA

Rezultati 14-godi{njeg istra`ivanja

Osip po tijelu
Sin ima osip i slali su me kod dermatologa i infektologa, jer jedni misle da je alergijska reakcija, a drugi da je infektivno oboljenje. Kako je mogu}e da nisu sigurni o ~emu se radi, pita H. L. iz Mostara.
Kod alergijskih reakcija mogu se javiti razli~iti osipi. Mogu se javiti razni medikamentozni osipi kao {to su morbiliformni, skarlatiDr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Vo}e i povr}e produ`avaju `ivot
Nau~ni ~asopis „Archives of Internal Medicine“ objavio je rezultate istra`ivanja provedenog u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama koje sugerira kako ~esta konzumacija vo}a i povr}a smanjuje rizik za smrt. Istra`iva~i iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dodaju kako se tokom 14 godina studije klju~nim pokazao unos antioksidansa prisutnih u vo}u i povr}u. Tako su ispitanici s najvi{om koncentracijom antioksidansa alfa-karotena u krvi imali 39 posto manji rizik za smrt od bolesti srca i raka, ali i ostalih uzroka. Alfa-karoten spada u karotenoide, grupu antioksidansa koja uklju~uje i beta-karoten i likopen, a u najve}im koli~inama je prisutan u mrkvi, brokuli, gra{ku, {pinatu i salati. Alfa-karoten je u~inkovitiji od betakarotena u za{titi }elija mozga, jetre i ko`e.
Alfa-karoten iz vo}a i povr}a {titi }elije mozga, jetre i ko`e

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

RO\ENI
1562. - Ro|en Lopez de Vega, reformator {panskog pozori{ta i jedan od najzna~ajnijih dramskih pisaca u evropskoj knji`evnosti. 1828. - U Fu`inama ro|en hrvatski histori~ar i politi~ar Franjo Ra~ki.

niformni ili rubeoliformni osipi, koji su dobili ime po sli~nosti s nekim dje~ijim bolestima. Potom se mogu javiti nodozne promjene, lihenoidni osipi ili egzantemi tipa eritema eksudativum multiforme. Mogu nastati i eritrodermije kada je zahva}ena ko`a ~itavog tijela. Iako postoji sli~nost me|u alergijskim i osipima infektivnog porijekla, ne bi trebalo biti problema kod postavljanja dijagnoze, jer osim izgleda osipa, postoji i ~itav niz drugih simptoma i laboratorijskih nalaza koji nam govore o ~emu je rije~.

Naslje|ivanje imovine
Prije pola godine te{ko sam se razbolio. S obzirom na to da sam stariji, odlu~io sam se da raspodijelim imovinu, osim stana u kojem `ivim sa suprugom iz drugog braka i pokretnih stvari u stanu. Pozvao sam djecu iz prvog i drugog braka i saop}io im da `elim raspodijeliti imovinu me|u njima i da `elim da se o tome svi saglasimo. Tako|er sam naglasio da ta raspodijeljena imovina nakon moje smrti ne mo`e biti predmet naslje|ivanja. Moja k}erka je iz prvog braka tra`ila da se pozovu i unuci i da i oni dobiju ne{to od moje imovine. Kako samo ona ima djecu, ostala moja djeca saglasila su se s njenim prijedlogom, a ja sam podjelu odgodio dok se ne konsultiram da li sam obavezan i unucima ustupiti dio imovine. Molim za va{ savjet, pita J. F. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o naslje|ivanju, predak mo`e pravnim poslom me|u `ivima ustupiti i razdijeliti svoju imovinu svojoj djeci i drugim potomcima. Ustupanje i raspodjela imovine punova`ni su samo ako su se s tim saglasila sva djeca i drugi potomci ustupioca koji }e, prema Zakonu, biti pozvani da naslijede njegovu zaostav{tinu. Sporazum o ustupanju i raspodjeli imovine mora biti sastavljen u pismenom obliku.

Porodi~na penzija
Poslije smrti supruga pravo na porodi~nu penziju ostvarila je i razvedena supruga iz prvog braka, kojoj je moj umrli suprug po sudskoj presudi pla}ao alimentaciju. No, ona se prije nekoliko mjeseci udala. Koliko godina ona mora da ima da bi joj se porodi~na penzija i dalje ispla}ivala, pita T. P iz Biha}a. . Odredbom ~lana 109. Zakona o PIO, propisano je da udovica mla|a od 45 godina `ivota i udovac mla|i od 60 godina `ivota stupanjem u novi brak gube pravo na porodi~nu penziju, osim ako je to pravo ste~eno ili je postojalo zbog potpune nesposobnosti za privre|ivanje. Prema tome, ako je razvedena supruga u momentu smrti biv{eg supruga imala navr{enih 45 godina `ivota i po tom osnovu ostvarila pravo na porodi~nu penziju, udajom ne gubi pravo na tu penziju, ona }e se i dalje ispla}ivati. Ista situacija je i ako je pravo na porodi~nu penziju ostvarila zbog potpune nesposobnosti za privre|ivanje.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1941. - Poginulo 848 britanskih mornara kada je njema~ka podmornica potopila britanski ratni brod „Barun“ u Drugom svjetskom ratu. 1959. - Umro je francuski filmski i pozori{ni glumac @erar Filip (Gerard Philipe), jedan od najpopularnijih glumaca nakon Drugog svjetskog rata. 1970. - Japanski pisac Jukio Mi{ima po~inio javno ritualno samoubistvo (harakiri) u znak protesta protiv „vesternizacije“ Japana. 1978. - U udesu aviona kompanije „American Airlines“ blizu ^ikaga poginulo 275 ljudi. 1996. - U Sarajevu u 87. godini umro akademik Edhem ^amo. 2002. - Poznati pjeva~ narodnih pjesama Ha{im Ku~uk Hoki poginuo u saobra}ajnoj nesre}i na putu Novi Sad Beograd.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

31

Ta~no Neta~no

TJELESNA AKTIVNOST Bez promjena u na~inu ishrane

Otkrivena najbolja kombinacija treninga
U studiji koja je provedena u ameri~kom klini~kom istra`iva~kom centru u sklopu MIT-a, `ene s te`im oblikom PMS-a unosile su prije po~etka menstruacije i vi{e od 1.100 dodatnih kalorija nego obi~no. Kalorije su dolazile isklju~ivo od ugljikohidrata. Iza ove `udnje i nekontrolirane prehrane skrivao se nedovoljan nivo serotonina. Nakon {to su im nau~nici dali napitak sa zdravim ugljikohidratima, bez masno}a i proteina, osje}ale su se bolje i mogle su kontrolirati apetit. Zadovoljne su bile ve} nakon unosa 30 grama ugljikohidrata. No, nije se radilo o 30 grama keksa nego o kompleksnim ugljikohidratima, poput `itarica punog zrna.

1.Dinamit je prona{ao A. Nobel 1867. godine? je specifi~ni `anr 2.Vestern filma, stripa i drugihknji`evnosti, medija? 3.Nije poznato odakle i od kada potje~u ~inele?
1. TA^NO

Jasno je, ka`u stru~njaci, da i tr~anje i ja~anje mi{i}a uz pomo} utega djeluju bolje zajedno nego ako se svaka tehnika primjenjuje pojedina~no
Devetomjese~ni fitnes-program koji je osmi{ljen kao kombinacija aerobnih vje`bi (na pokretnoj traci pod nagibom) i treninga s utezima, uspje{no je snizio visok nivo {e}era u krvi. Ova kombinacija bila je bolja i za gubitak suvi{nih kilograma u usporedbi sa samo aerobnim vje`bama ili samo s treningom s utezima. Rezultat je logi~an s obzirom na to da je {e}er u krvi pogonsko gorivo mi{i}a, a velike koli~ine {e}era sagorijevaju se tokom aerobne vje`be tr~anja. Istovremeno trening s utezima stvara nove mi{i}e, a obje aktivnosti mijenjaju mi{i}ne proteine tako da pobolj{avaju ovaj proces. - Jasno je da i tr~anje i ja~anje mi{i}a uz pomo} utega djeluju bolje zajedno nego ako se svaka tehnika primjenjuje pojedina~no. To je kao da uzimate dva razli~ita lijeka - ka`u ameri~ki stru~njaci. Pacijenti uklju~eni u studiju postigli su dobre rezultate za devet mjeseci, a vje`bali su tri puta sedmi~no po 45 minuta. Zanimljivo je da su rezultate postigli isklju~ivo uz pomo} tjelesne vje`be, {to zna~i da uop}e nisu mijenjali na~in ishrane.
Rezultati su postignuti isklju~ivo vje`banjem

Alfred Nobel napravio je prvi dinamit
Dinamit je prona{ao Alfred Nobel 1867. godine. Bilo je to na dana{nji dan, 25. novembra. U~inio je to mije{anjem infuzorijske zemlje s nitroglicerinom u omjeru 1:3, ~ime se dobiva tvar manje osjetljiva na udar (gurdinamit). Dinamit je jak eksploziv koji se danas dobiva dodavanjem raznih tvari nitroglicerinu. Sam nitroglicerin previ{e je osjetljiv na udar i lako eksplodira pa se ne mo`e upotrebljavati kao eksploziv. Ovisno o tome jesu li tvari koje slu`e za adsorpciju nitroglicerina sagorljive ili nisu, dinamit se dijeli na dinamit s aktivnom i dinamit s neaktivnom bazom. Za dobivanje dinamita s aktivnom bazom nitroglicerin se mije{a s drvenom piljevinom, {alitrom, ugljenom pra{inom i sli~nim.
2. TA^NO

Za parove koji su dugo u braku
Prema istra`ivanju objavljenom u posljednjem broju ~asopisa „American Psychological Association’s Journal Developmental Psychology“, sre}a pojedinca usko je vezana uz sre}u njihovog bra~nog druga, posebno kada je rije~ o parovima koji su dugo u braku. Ako se osje}aj sre}e smanji kod jedne osobe, Sre}a je usko vezana uz bra~ne odnose odmah se smanjuje i odnose, ali jo{ ne znamo je li to kod druge. Osje}aj sre}e mjerio dobro ili lo{e. Ne znamo podi`e li se na 178 bra~nih parova koji su supru`nik raspolo`enje onome braku bili du`e od 35 godina. drugom kad je stanje lo{e ili ga - Otkrili smo da, kada pitate jo{ vi{e vu~e na dno. Moglo bi binekoga koliko je sretan, nu`no u ti oboje - poja{njava Kristijana to pitanje morate uklju~iti i sre}u Hopman (Christiane Hoppmanjegovog partnera. Sada znamo nn), prof. psihologije s Univerzida je sre}a usko vezana uz bra~ne teta „British Columbia“.
POJA[NJENJE UZ TEKST NA DNU STRANICE

Predla`emo da pripremite

Koliko ste sretni ovisi o supru`niku Mafini s aromom
korice mandarine
Potrebno je: 60 g maslaca, 80 g {e}era, 2 jaja, 2 ka{i~ice naribane korice mandarine, 200 ml slatkog vrhnja, 100 g oguljenih mljevenih badema, 200 g glatkog bra{na tip 550, pola vre}ice pra{ka za pecivo, 3 mandarine. Na~in pripreme: 1. Maslac i {e}er dobro izmije{ati pa umije{ati jedno po jedno jaje. Smjesi dodati prethodno opranu i naribanu koricu mandarine, vrhnje, bademe i bra{no pomije{ano s pra{kom za pecivo. 2. Mandarine o~istiti od ko`ice. Na dno ko{arice za mafine staviti malo smjese, zatim komadi}e mandarine.

Vestern je ro|en u 19. stolje}u
Vestern je specifi~ni `anr knji`evnosti, filma, stripa i drugih medija, karakteristi~an po tome {to je radnja njegovih djela smje{tena u period Divljeg zapada, odnosno u zapadne dijelove Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u drugoj polovini 19. stolje}a. Naziv mu na engleskom jeziku doslovno zna~i zapadni, a nastao je u drugoj polovini 19. stolje}a kao avanturisti~ki pod`anr ameri~koj knji`evnosti s radnjom smje{tenom u, za tada{nje ameri~ko ~itateljstvo jo{ egzoti~ni, ali istovremeno i bliski Zapad. Popularnosti vesterna kao `anra bitno je doprinio i film, koji ga je u 20. stolje}u u~inio atraktivnim i ostatku svijeta.
3. NETA^NO

3. Prekriti ostatkom smjese i jo{ na vrh staviti kri{ku mandarine. 4. Mafine pe}i u rerni zagrijanoj na 200 stepeni 25-30 minuta. Poslu`ivanje: Mafine poslu`iti uz ~aj ili neki drugi topli napitak.

ANITA ODMILJA

SARAJEVO

SPISI

KU]NI DUH STARIH RIMLJANA

TEMPO

KO[ARKA[ DANEU

TROTINET

POZORNICA, BORILI[TE

@ITELJ TATARIJE

SREDOZEMNA ZEMLJA

POSTAVLJATI ASFALT ZNANOST, SCIJENCIJA OSTATAK @ITA U POLJU ENG. FUDB. MAJKL LIJEK PROTIV VRU]ICE JAK EKSPLOZIV TOBOL^ARI IRIDIJ PREZIME PJEVA^A NA SLICI PRIPADNIK STAROG NARODA U DACIJI PORNO DIVA STALER FUDBALER JEROLIMOV NULA KONJ SME\E DLAKE SVETI[TE U ST. GR^K. HRAMU CILJ TAMNI, MRA^NI

^inele su porijeklom iz Azije
Ne mo`e se re}i kako nije poznato odakle i od kada potje~u ~inele. Potje~u iz Azije. Koristile su se u anti~koj Gr~koj (u magijske svrhe), a evropska muzika preuzela ih je iz Turske u 17. stolje}u. U umjetni~koj muzici prvi ih je primijenio Gluk u „Ifigeniji na Tauridi“ 1779. godine. Upotrebljavaju se obi~no u paru, svira~ u svakoj ruci dr`i po jednu i udara jednom o drugu proizvode}i zvuk neodre|ene visine (u ritamskim sekcijama zabavnih i d`ez sastava to se ~ini pritiskom noge na polugu posebnog mehanizma), ali mogu se upotrebljavati i pojedina~no udaraju}i po njima bati}ima timpana ili malog bubnja.

ITALIJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MERIMA, SAPI, AZUR, SOFTI], GATAR, KEKSI, AVE, ANORAK, R, NAJAVA, A\, ARIJANA, IVO, DAJANA KITON 2355

IME PJEVA^A NA SLICI

PISAC ANDRI]

32

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

33

34

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

35

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ
BOSNE I HERCEGOVINE

FOOTBALL FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

SVIM GRA\ANIMA BOSNE I HERCEGOVINE ^ESTITAMO DAN DR@AVNOSTI.

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BiH

36

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

37

38

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

SVIM GRA\ANIMA BOSNE I HERCEGOVINE ^ESTITAMO 25. NOVEMBAR, DAN DR@AVNOSTI!

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 067306 08 P Sarajevo, 09. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`iteljice DERVI[EVI] AMELA iz Sarajeva, ul. Zabr|e do br. 38. protiv tu`enih MARINKOVI] DRAGAN iz Sarajeva, ul. Milana Preloga br. 5. i TELEVIZIJA „OPEN BROADCAST NETWORK“ d.d. Sarajevo - TV „OBN“ Sarajevo, ul. Humska br. 1, radi naknade nematerijalne {tete, v.sp. 30.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje slijede}i

" Gra|anima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de i BiH upu}ujemo iskrene ~estitke u povodu 25. novembra - Dana dr`avnosti na{e jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, sa `eljom da ovaj i sve naredne praznike do~ekaju u zdravlju, sre}i i {to boljem raspolo`enju.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de

OGLAS
Poziva se tu`eni MARINKOVI] DRAGAN iz Sarajeva, ul. Milana Preloga br. 5, da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu od 12. 12. 2008. godine kojom se nala`e da tu`eni tu`iteljici solidarno plate iznos od 30.000,00 KM na ime pri~injene nematerijalne {tete, sa zakonskim zateznim kamatama na taj iznos po~ev od dana 01. 01. 2006. godine pa do isplate, te da tu`iteljici solidarno nadoknade tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj, izjave i potpise podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uje te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev /presuda zbog propu{tanja/, osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA SANELA GORU[ANOVI]-BUTIGAN

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

39

40

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

41

42

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Svim gra|anima Bosne i Hercegovine ~estitamo 25. novembar - Dan dr`avnosti Bosne i Hercegovine

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

43

44

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

45

LOTO

6/42
GARANTOVANI JACK POT ZA 95. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM

OÈEKIVANI JACK POT ZA 95. KOLO LOTO-a 270.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 94. KOLA LOTO-a OD 23.11.2010.godine PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 94. KOLA JOKERA OD 23.11.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 94. KOLA LOTO-a BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA 21 23 35 38 27 10 10 21 23 27 35 38

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 9 POGOTKA DOBITAKA IMA 671 POGOTKA DOBITAKA IMA 11.226

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

135870 115493

5 4 3

1.016,30 KM 18,20 KM 2,20 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 8
BROJA DOBITAKA

0,00 KM 112.40 KM 45,00 KM 4,60 KM 1,00 KM

DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00034 4820038 S 1x4 ZASTUPNIK : 00132 4810499 R 1x4 ZASTUPNIK : 00193 4820177 R 1x4 ZASTUPNIK : 00219 4810092 S 1x4 4820151 R 1x4 ZASTUPNIK : 00356 4820124 R 1x4 ZASTUPNIK : 00367 4810077 R 1x4 ZASTUPNIK : 00677 4770085 S 1x4

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 30
BROJA DOBITAKA

U 94. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.953,90 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.976,95 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 15.244,20 + JP 244.080,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . .259.324,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.146,50 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.195,40 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.390,80 KM

IMA 292
BROJ DOBITAKA

IMA 2.704

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00080 4770033 R 1x5 ZASTUPNIK : 00225 4810167 R 1x5 ZASTUPNIK : 00242 4750548 R 1x5 ZASTUPNIK : 00291 4820046 R 1x5 ZASTUPNIK : 00334 4820092 R 1x5 ZASTUPNIK : 00561 4810435 R 1x5 1x4 1x3 ZASTUPNIK : 00682 4820315 R 1x5 ZASTUPNIK : 00722 4810159 S 2x5 5x4

U 94. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.754,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.877,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.575,40 + JP 3.734,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.310,10 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.301,60 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO

24.11.2010.godine

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST IZ 91. i 92. KOLA
1. 920001147200001 - SARAJEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600,00 KM 2. 920006647100002 - SARAJEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.900,00 KM 3. 920036447100184 - CAZIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700,00 KM 4. 920038647200018 - BIHAÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 KM 5. 920054247100073 - TUZLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.300,00 KM 6. 920031647100555 - TUZLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 24.11.2010.godine KONAÈAN IZVJEŠTAJ 92. KOLA LOTO-a OD 16.11.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 92. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 92. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104.863,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.431,60 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 13.107,90 + JP 219.510,80 ) . . . . . . . . .232.618,70 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.864,70 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.486,30 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.972,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .873,90 KM 525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 KM 7.981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 93. i 94. KOLU
1. 940029348200133 - MOSTAR 2. 940032547700003 - GRADAÈAC 3. 940025948100014 - MOSTAR 4. 940029748200075 - ZAVIDOVIÆI 5. 940033648200122 - MOSTAR 6. 940036348100044 - BIHAÆ

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 92. KOLO LOTO-a JE 24.12.2010.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA:

LUTRIJA BiH SARAJEVO

24.11.2010.godine

BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 92. KOLA JOKERA OD 16.11.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 92. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 92. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.368,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.684,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.336,80 + JP 1.203,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.540,20 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.347,20 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA SA 4 BROJA DOBITAKA NEMA SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,30 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 92. KOLO JOKERA JE 24.12.2010.GOD.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 24.11.2010.godine

46 ^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 007238 04 Mals Sarajevo, 01. 11. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Talirevi} Sanela u pravnoj stvari tu`ioca HIDRO-TERMO CENTAR D.O.O. SARAJEVO, zastupano po punomo}niku Gurda Amri, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „STOGAS“ D.O.O. SARAJEVO, ul. Trg zlatnih ljiljana br. 31, Sarajevo, radi duga, v.s. 498,64 KM, na osnovu ~lana 349. u vezi sa ~lanom 348 stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku FBiH,

OBJAVLJUJE
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Talirevi} Sanela u pravnoj stvari tu`ioca HIDRO-TERMO CENTAR D.O.O. SARAJEVO, zastupano po punomo}niku Gurda Amri, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „STOGAS“ D.O.O. SARAJEVO, ul. Trg zlatnih ljiljana br. 31, Sarajevo, radi duga, v.s. 498,64 KM, van ro~i{ta dana 01. 11. 2010. donio je DOPUNSKU PRESUDU Nala`e se tu`enom da isplati tu`iocu zakonske kamate na iznos glavnog duga od 498,64 KM po~ev od 22. 12. 1997. godine do dana isplate u roku od 15 dana od dana prijema dopunske presude.

Obrazlo`enje
Tu`ilac je dana 30. 12. 2004. godine podnio tu`bu protiv tu`enog kojom je predlo`io da sud obave`e tu`enog na isplatu duga u iznosu od 498,64 KM uz naknadu tro{ova postupka. Na pripremnom ro~i{tu odr`anom dana 09. 03. 2009. godine punomo}nik tu`ioca precizirao je tu`beni zahtjev tako {to je zatra`io da sud obave`e tu`enog i na isplatu zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga po~ev od 22. 12. 1997. godine do dana isplate. Na okolnost osnovanosti ovog zahtjeva tu`ilac je na glavnoj raspravi izveo dokaz ~itanjem narud`benice br. 68/97 od 18. 12. 1997. godine, otpremnice br. 192/97 od 18. 12. 1997. godine i ra~una br. 245/97 od 22. 12. 1997. godine. Presudom ovog suda od 29. 05. 2009. godine sud je propustio odlu~iti o dijelu zahtjeva tu`ioca koji je ve} raspravljen a odnosi se na isplatu zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga, kao sporednog potra`ivanja, o kojem se odlu~uje presudom. Punomo}nik tu`ioca je podneskom od 19. 08. 2010. godine predlo`io da se presuda od 29. 05. 2009. godine, koju je zaprimio dana 17. 08. 2009. godine, dopuni kao u izreci ove presude. S obzirom da je prijedlog tu`ioca za dopunu presude blagovremen i temeljem ~lana 270. Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list RBiH, br. 2/92, 13/93, 13/94) osnovan to je sud, bez ponovnog otvaranja glavne rasprave, primjenom ~lana 193. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine Federacije“ br. 53/03, 73/05 i 19/08) odlu~io kao u izreci ove presude. Stru~ni saradnik Talirevi} Sanela, s.r. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude mo`e se izjaviti `alba zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog prava u roku od 15 dana od dana prijema. @alba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke, a o `albi odlu~uje Kantonalni sud Sarajevo. NAPOMENA: DOPUNSKA PRESUDA SE DOSTAVLJA TU@ENOM: „STOGAS“ D.O.O. SARAJEVO, ul. Trg zlatnih ljiljana br. 31, Sarajevo. Na osnovu ~lana 348. stav 4. ZPP-a dostava pismena se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u ovim dnevnim novinama.

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

U PRODAJI JE NOVI BROJ

OBAVJE[TENJE
IRZADA HOD@I], dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom: „Prehrambene navike i uhranjenost u~enika zavr{nih razreda osnovnih {kola na podru~ju grada Sarajeva“ dana 16. 12. 2010. godine u 14 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8

Svim gra|anima Bosne i Hercegovine ~estitamo Dan dr`avnosti

Alternativni lijek za va{u du{u

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Lada 112-1.5 GLI, 16V, skoro nova, pre{la svega 29.000 km, metaliik nebo plava, cent. brava, el. stakla, 2004. god. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 190 dizel, automatik, 88., registrovan, sive boje, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful oprema, o~uvan, mogu}a zamjena. www.bmpetrol.com Tel. 065 533 373. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Mercedes ML 320, benzin + plin, 2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 145 887. Najjeftinija registracija vozila, besplatan teh. pregled. Tel. 062 316 911, Sarajevo. Nissan Murano prodaje, 10. 2007., cijena 48.000 KM, mo`e zamjena za jeftinije. Tel. 062 157 704. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 1.9 TDI, 101 KS, 2004. god., ful, ko`a, karavan, registrovan, 14900 KM. Tel. 061 257 470. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklj~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem kombi VW 1983. povoljno. Registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Prodajem motor za Mazdu 626 dizel, 2.0, god. 1996. Tel. 061 989 296. Prodajem Opel Kadet 1991. g., o~uvan, reg. do 7. 2010., super stanje, povoljno. Tel. 061 145 689. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13’’, cijena 120 KM. Tel. 061 259 784. Radim antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje i poliranje - Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno 18 TL, 1983. i dijelove za isti, vrlo povoljno. Tel. 033 523-006, 062 772 990. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema, cijena 13500 KM.Tel. 062 615 888. Reno Kango zatvoreni, 2005. god. Tel. 062 916 907. Reno Laguna, karavan dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033/420606, 062 390 079. Reno Megan II, 1.9 dizel, maj 2003., prvi vlasnik, regist., povoljno. T el. 063 89 46 89. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, 10.500 KM. Tel. 061 864 130. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Sjedi{ta kombi Volsfagen za 50 KM. Tel. 061 903 281. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem vozila: havarisana, strane table, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem dotrajala vozila, Z-101, Z128, PZ, Lada. Tel. 061 134 597. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467. Motor za Mazdu 626, dizel, 2.0, god. 1996. Tel. 061 989 296. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887. Izdajem 2 sobe studenticama sa upotrebom kuhinje i kupatila, PejtonIlid`a, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Izdajem dvosoban i namje{ten stan studentima, na Grbavici-Sarajevo. Tel. 061 188 903. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem gara`u ispod tranzita, Grbavica jedan. Tel. 063 639 213. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, kuhinja + kupatilo, poseban ulaz, Bistrik. Tel. 061 157 197. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. T 445-306. el. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Otoci. Tel. 061 175 681, 033 410565. Izdajem jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, kablovska, poseban ulaz. Tel. 033 638-006. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262.

Golf 5, 2.0 TDI, sport, god. 2005., cijena 17.800 KM. Polo 1.4 TDI, god. 2007. cijena 12.800 KM. Kedy VW dizel, god. 1998., cijena 5.300 KM. Tel. 065 511 399. 15113-1Nd` Diplomatska misija u Sarajevu prodaje vozilo Santa Fe CDRI 2.0 VGT, 2005. g., full oprema, met. sivi. Pre{ao 70.000. Tel. 033 211861. 17738-1tt Dubinsko ~i{}enje automobila, bude kao nov i suh. Cijena 40 KM. Tel. 061 204 169, 061 107 285. 15166-1Nd` Airbag na volanu i tabl. Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Merc. sprin., Opel Omega. Tel. 061 200 203. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi za Opel Frontera duga, zelena 2.2, benz. Tel. 061 200 203. Autogume polovne 245/70/16, 215/55/16, 205/55/16, 195/65/16, 185/60/14, sve po 4 kom. Tel. 061 209 047. Autolimar, radim sve vrste atolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427, Had`i}i. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, 6.950 KM. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^el. felge sa gumama i ratkapama za Golf IV, 195/65/15, cijena 350 KM. Tel. 061 242 289. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 80.000 pre{ao, cijena do registr., 7.500 KM. Tel. 061 158 202. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno dizel, registr. do 8. 2011., 5 vrata, dobro o~uvan, 1.100 KM, hitno. Tel. 062 315 616. Ford Eskort 1.4 benzinac, 1997., regis. august 2011., 3.500 KM. Tel. 061 335 589. Ford Eskort 1.6 benzin, 90. god., 1.800 KM, zvati iza 18 h. Tel. 061 036 470. Ford Fiesta 1300, benzinac, god. pr. 1985. Tel. 612-351 i 061 323 977. Ford Mondeo 2.0 TDCI, 2003. god. Tel. 061 842 201. Golf 1, 1982. god., automatik, benzin, u dobrom stanju. Tel. 061 564 941. Golf 1, 1982., T.D., registrovan, havarisan. Tel. 061 257 470. Golf 2 dizel, prva registracija 90., cijena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Golf 2 dizel, tek registrovan, cijena 2.800 KM. Tel. 061 179 738. Golf 2, benzin 1.6, 1986., njema~ki. Tel. 061 185 753. Golf 2, dizel, bijele boje, 87. god., neregistrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1.6 i, 12. 88., dobro o~uvan. Tel. 061 437 544, 033 655-210. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi MB 208 dizel, 1990., vi{enamjenski u odli~nom stanju. Tel. 061 159 190.

Izdavanje
Izdajem stanove u privatnoj ku}i, nenamje{teni, zaseban ulaz, centralno grijanje. Zvati od 8-17 sati. Telefon: 062 136 136. 17672-1tt Izdajem dvosoban stan i vi{e dvokrevetnih soba u Sokolovi} Koloniji - Ilid`a, 600 m od Univerziteta. Sve je novo, potpuno opremljeno, c. grijanje, TV. Kont. tel. 061 160 896. 15167-1Nd` Izdajem renoviran, namje{ten stan. Povoljno! A. Polje. Tel. 061 755 968. 15186-1Nd` Izdajem p. prostor 76 m2, I sprat, centar. Stan na Grbavici 80 m2, I sprat. Tel. 061 906 923. 17791-1tt A. Hangija, kod „Robota“, izdajem i prodajem pos. prostor 20 m2, mokri ~vor, c.g. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Aerodrom naselje, pos. prostor 20 m2 i gara`u posebno. Tel. 061 018 090. Apartmane izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe za preno}i{te, sa parkingom, po osobi od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, trosoban extra namje{ten stan u zgradi, I sprat, 600 KM + re`ije. Tel. 061 190 713. Bistrik, jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, kupatilo, kuhinja, poseban ulaz. Tel. 061 157 197. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar extra namje{ten dvos. stan. Tel. 061 480 445. Centar, izdajem dvosoban stan. Tel. 061 818 644. Centar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 061 866 409. ^. Vila, II sprat, extra namje{ten dvosoban stan, 400 KM + re`ije. Tel. 061 347 539. Dobrinja III, izdajem radnju 31 m2, povoljno za sve namjene. Tel. 061 324 040. Doglodi, 100 m2 poslov.-skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvos. polunam. stan ozbiljnom bra~no mparu, A. Polje, C faza. Tel. 063 320 413, 063 466 444. Dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033 521-566. Gara`a sa kanalom na Grbavici, preko puta pijace, idealno mjesto. Tel. 061 299 306. Grbavica, B. Muteveli}a, III kat, izdajem veoma dobar stan, namje{ten. Tel. 061 212 746. Grbavica, likjepo namje{ten stan sa gara`om, dvoiposoban, prednost stranci i diplomatska lica. Tel. 033 643-359, 062 615 062. Grbavica, potpuno namje{ten dvosoban stan, 280 EUR-a. T 063 053 570. el. Hrasno, apartman i garsonjera za no}enje, zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Hrasno, I sp., dvos. namje{ten stan 550 KM+re`ije. Tel. 061 912 764. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-centar, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, gara`a, ba{ta. Tel. 033 442-998 i 062 139 085.

Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Muhameda ef. Pand`e 4D, Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten jednosobanj stan, Al. Polje kod pijace, sa grijanjem, studentima. Tel. 061 157 571. Izdajem namje{ten sprat ku}e, Rajlovac, 50 m od autobusa, 200 KM. Tel. 062 214 707. Izdajem namje{ten stan dvosoban, centralno, 50 metara od tramvajske stanice. Tel. 061 130 649. Izdajem namje{ten stan zaposlenim osobama, 150 KM. Tel. 062 546 215. Izdajem namje{ten tros. stan u stambenoj zgradi, internet, kablovska, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem, na Vratniku. Tel. 061 541 016. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseban ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem odli~nu sobu blizu Katedrale, zaposlenoj `enskoj osobi ili studentici. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor TC Robot kod Socijalnog, 27 m2, II sprat. Tel. 061 347 045. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovno skladi{ni prostor 40 i 120 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. T el. 061 192 073. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, kompletno namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan u privatnoj ku}i na Stupu kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem troiposoban satn na du`i period, Dolac Malta. Tel. 061 268 476. Izdajem trosoban namje{ten stan Hrasnica, St. drum 28, cijena 250 KM mjese~no. Tel. 063 425 669. Jednosoban namje{ten stan studentici, cen. grijanje. Tel. 033 615-582. Ko{evo, R. Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Kova~i}i, namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e, za dvije studentice. Tel. 033 216-467. Ku}a na Mejta{u, 120 m2 sa 250 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Lijepo namje{ten dvos. stan kod Veterin. fakulteta, cijena 450 KM. Tel. 061 702 243, 033 719-100. Lijepo namje{ten stan kod FDS, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372.

Lijepo namje{ten stan kod FDS, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Lu`ani, sobu sa grijanjem, namje{tenu. Tel. 033 623-149, 061 929 553. Mostar. raskr{}e, pos. prostor uz glavnu cestu 65 m2, 4 m visina, Rakova~ka cesta 314. Tel. 061 509 337. Namje{ten tros. stan za izvjesno vrijeme na Ilid`i-Lu`ani, R. Ja{ara 3, Nogo. Namje{tena ku}a, S. Kolonija, do bazena+gara`a. Tel. 033 643-283, 065 667 946. Namje{tena soba, centr. grijanje sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 061 803 264. Novoizgra|eni pos. prostor 50 m2, Centar, Ilid`a. Tel. 062 423 503. Nudim studentici sobu sa c.g., u privatnoj ku}i, centar. Tel. 033 225-909. Pofali}i, izdajem gara`e, Hamdije ^emerli}a 1, Bosna-auto, 50 KM + PDV mjese~no. Tel. 061 209 057. Pos. prostor 240 m2 za sve namjene na gl. cesti, prilaz za {lepere. Tel. 061 545 358. Pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. prostor 50 m2 u blizini novog Avaza, alarm, grijanje, 5 parking mjesta, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. „Papagajka“ zgrada, dvoipos. stan u zgradi, centralno. Tel. 061 522 190. 300 metara od Studentskog doma Ned`ari}i, jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823 Pos. prostor Centar, za ordinacije, kancelarije i ostale namjene, sa parking mjestom. Tel. 033 221-917. Pos. prostor od 100 m2, kod Muz. akademije-Katedrala. Tel. 061 101 941. Pos. prostor u Tuzli, centar, 3 sp., za banke, butike, pekare itd. Tel. 062 136 911, Tuzla. Pos. prostore za razne namjene na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Povoljno, dvos. polunamje{ten ili prazan sa pos. ulazom, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Prazan stan 65 m2, c. grijanje, I sprat sa parkingom, Saraj Polje. Tel. 061 216 009. Prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, ul. Cazinska. T 033 654-662. el. Sedrenik, prazan sprat ku}e 65 m2, ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476. Soba studentici, upotreba kuhinje, banje, grijanje. Tel. 033 232-494. Soba u Lu`anima, namje{tena sa grijanjem. Tel. 033 623-149, 061 929 553. Soba, kablovska TV, zapos. mu{karcu, N. Sarajevo-Merkator. Tel. 659-895, 062 943 021. Stan 80 m2, namje{ten, extra kod Holiday Ina, M. Dvor. Tel. 066 753 977. Stan namje{ten 40 m2, pos. ulaz, izme|u Katedrale i Bjelava. T 062 547 el. 116. Te{anjska ul., „Karingtonka“, izdajem pos. prostor 12 m2, mokri ~vor. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ul. Alipa{ina na glav. saobra}ajnici pos. prostor 90 m2, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Namje{tena soba, centr. grijanje, Hrasno, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838.

Prodaja
Prodajem stan 29 m2, Stari Grad, renoviran, dvije stambene ku}e Grbavica na parceli 700 m2, garsonjeru centar 22 m2 + gara`a 12 m2. Tel. 061 906 923. 17791-tt Prodajem stan 64 m2, ulica Senada Mandi}a Dende 4, 3. sprat, Vojni~ko polje. Cijena 1.950 KM po m2. Telefon: 061 241 582. 15193-1Nd` Povoljno prodajem dvosoban stan 55 m2, Dobrinja, I spr., c.g. Tel. 066 488 818. 17805-1tt Adapt. manja bos. ku}a na 174 m2, zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Al. polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino C-faza, stan 59 m2, adaptiran, balkon zatvoren. Tel. 061 689 549. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. T 061 260 el. 598. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni objekat u najprometnijoj ulici Bravad`iluk, restoran sa sobama, motel 355 m2. Tel. 061 275 535. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, odvojen ulaz i komunalije, sve 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311.

Ba{~ar{ija-Safvet bega Ba{agi}a, prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061 474 245. Beograd-Ripanj, ku}u sa 4 hektara i 8 ari placa + pom. objekti kod Avale. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225-7932. Biha}, prodajem komforan trosoban stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061 809 972, 037 226-461. Bistrik, prodajem staru bos. ku}u. Tel. 062 315 902. Bjelave, atraktivna lokacija, ku}a sa ~etvoro i jednoipos. stanom, 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1. Tel. 061 760 509, 033/201-051, Sarajevo. Blizu Vije}nice ku}a 250 m2, novogradnja. Tel. 033 649-851. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, prodajem ili mijenjam za manji do 30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183 433. Bu}a potok, nov stan na III spratu, 60 m2, po cijeni 2.100 KM/m2. Tel. 033 639-190. Centar, 70 m2 + 14 m2 lo|a, gara`a, kod Avaz-tornja, extra renoviran, osun~an, 4. sprat, 130.000 KM, hitno. Tel. 061 186 665. Centar, blizu Skenderije, stan 41 m2, II kat, lift, plin, uknji`en, bez agencije, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Mostar, prodaje se ku}a-dvori{te i zemlji{te. Tel. 061 503 868. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan 106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, pos. prostor 30 m2, N. Filipovi}a. Tel. 061 323 270. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. T 063 876 el. 844. D. Malta 92 m2, 7 sp., novogradnja, terasa 40 m2. Tel. 061 702 881. Dev. ku}a S. Grad ([iroka~a) sa dokumentacijom za adapt., 25.000 EURa. Tel. 033 523-423. Dobrinja 3 b, prodjaem tros. stna 74 m2, 3 sp., 113.000 KM, nije fiks. T 061 el. 308 689. Dobrinja 4, stan 72 m2, I sp., ul. Gandijeva, FBiH. Tel. 061 150 125. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, stan od 65 m2 sa dva balkona i cvijetnjakom, prodajem, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvije ku}e prodajem. Tel. 061 015 812. Dvos. na ^. Vili (Vranicin neboder), 54 m2+balkon, 105.000. Tel. 066 801 737. Dvos. stna u P Ribar 58 m2, 2 ba. lkona, cijena 63.000 EUR-a. T 066 801 el. 737. Dvos. u D`. Bijedi}a, I kat, 52 m2+balkon, cijena 100.000 KM. Tel. 061 320 439. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. G. polje, ku}a pr+2 sp., i 2.000 m2 placa, gra|. dozvola, voda, struja, 55.000 KM. Tel. 066 801 711. Grbavica, tros. 73 m2+balkon, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Grbavica: troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica-Vraca, stan 120 m+p.p. 60 m2+gara`a+200 m2 ba{te. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno Trg heroja, XIV+balkon, jednos. c. gr., komplet renoviran, ugradbena kuhinja, 2.000 KM/m2. Tel. 061 269 835. Hrasno, 69m2, 70.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, povoljno ku}u P+S+P ima lift. Tel. 062 922 755. , Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2,

48

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Prodajem garsonjeru u Ilija{u kod Sarajeva, 28 m2, prizemlje, pogodna za pos. prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033/621-119. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 1/1, sa 2 stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem ku}u na Mahmutovcu Paja malta. Tel. 033 536-250, 061 106 849. Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pelje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i jedan apartman. tel. 062 105 578. Prodajem ku}u u Had`i}ima, dvije gara`e, oku}nica, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Prodajem ku}u Visoko-O~azi, pored gl. puta, p+s+p. Tel. 062 952 395. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu 1.350 m2 uz cestu Otes-Ilid`a, svi priklju~ci, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem sprat ku}e na Ivanici (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubrovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 480. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 balkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tramvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2, sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, 190.000 KM, sre|en. Tel. 061 489 542. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Prodajem u centru stan dvosoban. Tel. 061 514 301. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u Trebinju za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. S. Kolonija-Ilid`a, duplex ku}a p+s+p 117 m2, terasa, 2 manje ba{te, eta`. grijanje, krov nov, stolarija nova, 111.000 KM. Tel. 061 269 831. Stan 106 m2 na Grbavici, novija gradnja. Tel. 033/649-851. Stan 69 m2, 1.400 KM/m2, Trg nezavisnosti, 1/1, C faza Al. Polje. Tel. 062 529 225, 033 209-432. Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stan u B. Potoku, 60 m2, 3 sp., nov, cijena 2.100 KM/m2. Tel. 033 639190, 639-191. Stan u Grada~a~koj, hitno 54 m2, kompletno adaptiran. Tel. 061 213 518. Stan u Hrasnici, novogradnja 60 m2, IV sp. Tel. 033 450-953. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Super luxuzan stan 84 m2 + gara`a „Vrtovi riverine“. Tel. 061 139 469. [uma 1/1, RS. Tel. 061 015 812. Trg heroja, stan 60 m2, gara`a 15 m2. Tel. 061 047 960, 033 647-462. Tros. 69 m2, D`amijska ul., balkon, kupatilo i WC odvojeno. Tel. 061 813 387, 649-434. Trosoban stan 74 m2+gara`a u centru Vogo{}e, 60.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Tuzla, prodajem stan, naselje Irac, 64 m2, cijena 1.200 KM/m2. Tel. 065 074 246. U [vrakinom jednos. stan. Tel. 062 762 915. Ulcinj, D. [toj, plac 500 m2, 1/1, 45.000 EUR-a, prodaja ili zamjena. Tel. 062 810 752. Ulica Marka Maruli}a, stan 40 m2, cijena 89.000 KM. T 061 313 708. el. Ve}a ku}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Vikend ku}a nova u Kijevu, 1/1, ulaz sa asfalta, svi priklju~ci, 30.000 KM. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Vogo{}a, centar, super lokacija, nedovr{en dvoeta`ni, nadogradnja, 100 m2, 75.000 KM. Tel. 061 304 624. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zemlja sa skladi{tem 3.700 m2, Lukavica, centqar. Tel. 033/647-462, 061 047 960. Zemlja u Doglodima Ilid`a, 4 dun., mo`e i manje. Tel. 033 628-435. Zemlje 1.900 m2, Osjek-Ilid`a. Tel. 065 342 258, 677-189.

centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5 m, prizemlje+2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice 150 , m2, papiri uredni, 1/1. Tel. 062 319 563. Jajce, prodajem stan 49 m2, renoviran, ili mijenjam za manji u Sarajevu, cijena po dogovoru. Tel. 063 088 787. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan u centru Sarajeva, zvati od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Jednos. stan ul. Grada~a~ka, 3 sp., 34 m2, c. grij., cijena 70.000 KM. Tel. 061 320 439. Jednosoban stan u Had`i}ima, po dogovoru. Tel. 062 762 915. K. Brdo, stan 38 m2, V.P idealan ., za studente, 1 m2 - 1.900 KM fiksno. Tel. 062 110 722. Kamena ku}a 90 m2 u Podgori, 25.000 EUR-a. Tel. 00385 99 596-0425. Kijevo, prodajem dun. zemlje, pogodno za vikend., priklju~ci. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Ko{. Brdo, stan 57 m2, ul. M. Had`ijahi}a, III sp. Tel. 061 219 180. Ku}a dvojna 240 m2, 1/1, useljiva, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ku}a prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2, vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Ku}a sa ba{tom mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392, 061 936 598. La|anica, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Lijepu manju ku}u u blizini Vije}nice sa avlijom i terasom prodajem. Tel. 033 239-910. Makljenovac, op. Usora, prodajem novu ku}u. Tel. 032 691-750 BiH, i HR. 00385 99 851 4254. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Na Grbavici, ul. Grbavi~ka, stan 73 m2, I sp., Tel. 061 219 180. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Namje{ten stan prodajem 49 m2, klima, Alipa{ino A faza. Tel. 061 500 251. Olimpijska, stan 80 m2+balkon 6 m2. Tel. 033/546-556. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Osjek-Ilid`a, ku}a sa svim priklju~cima, 1.000 m2 vo}njak i ba{te. T el. 677-189, 065 342 258. Otes, nov stan 49 m2, dvosoban, 3 sp., 70.000 KM. Tel. 061 702 881. Otes-Ilid`a, stan 80 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 636-643. Otoka, stan 49 m2, VII sprat, 2 balkona. Tel. 066 858 997. Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, prodajem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupatila. Tel. 062 422 290. Otoka, ul. @rtava fa{izma, dvos. stan 54/I+veliki balkon, stanje odli~no, odmah useljiv, 1.850 KM/m2. Tel. 061 269 835. Pofali}i, blizu Fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 062 439 329 i 061 437 719. Poljine 2.847 m2, kompletna infrastruktura, projektna dokumentacija, sa gra|. dozvolom. Tel. 061 201 039. Pr. stan 70 m2, I sp., i od 40 m2 VII spr., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2-soban stan na ^engi} Vili 1, cijena 95.000 KM fiksno. T 061 el. 172 600. Prodajem 5-soban stan u D. Ozme, 136 m2, extra ura|en. Tel. 066 801 737. Prodajem farmu koka, ku}u, 2 duluma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809009.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 14241-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 17642-1TT AKCIJA: Bukova iscijepana drva, drveni ugalj Kreka komad, kameni ugalj Banovi}i (orah, kocka). Isporuka na adresu brza i ta~na. Tel. 061 855 460. 15166-1Nd` „TOTALNA RASPRODAJA“. Bukova cijepana drva. Ugalj Kreka, te kameni ugalj Banovi}i. Prijevoz obezbije|en. Tel. 062 072 156. 15195-1Nd` „RASPRODAJA“. Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka te kameni ugalj Banovi}i. Dostava brza i ta~na. Tel. 061 670 068. 161915-1Nd` „AKCIJA“. ]umur Kreka 90 KM. Cijena drva i }utci 65 KM. Ugalj Banovi}i separisani 170 KM. Prijevoz besplatan. Tel. 061 234 598. 15195-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Cvijet mlade grane fikusa. Tel. 062 146 540. Trodjelni regal, du`ine 250 cm, cijena 100 KM. Tel. 062 315 540. Fasadnu plinsku pe} „Commodore“ 2.86 KW, cijena 150 KM. Tel. 062 315 540. Sliku Tje{i}a, ulje 21x26 cm, 1.000 KM. Tel. 061 709 593. Komplet Dostojevskog (20 knjiga), cijena 150 KM. Tel. 061 249 290. Novu policu, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290. Televizor Sony trinitron, ekran 60 cm, ispravan, cijena 80 KM. Tel. 061 244 290. Pr. 10 rebara harmonika vrata, 50 KM. Tel. 062 320 034. Rashladni ormar i vitrine. Tel. 061 958 001. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033 646-912. Plinska pe}, plinski re{o, plinske fla{e, {poret ~vrsto gorivo, el. grijalica, pe} Kreka, portabl televizor, zvati od 19-23 h. Tel. 665-258. Ispravan fri`ider u odli~nom stanju, cijen 150 KM. Tel. 061 244 290. Satelitsku antenu sa postoljem, 30 KM. Tel. 062 320 034. Pisa}u ma{inu u koferu, 50 KM. Tel. 062 320 034. Fiskalne registar kase, printeri i el. vage, prodaja, servis, programiranje. T el. 061 251 809. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Nove rekete za stoni tenis i fudbal Liga {ampiona. Tel. 061 159 507. Noviju bundu od crnog zeca, duga dlaka, 250 KM. Tel. 061 159 507. Prodajem stolove i stolice za ugostiteljstvo, el. {poret, 2 fri`idera. T 061 el. 988 697. Ma{ina za mljevenje mesa, ro{tilj, toster, fritezu. Tel. 062 471 225. Crijep stari i novi, prozor 60x60, nov, dje~iji krevet. Tel. 521-618, 061 529 838. U Derventi prodjaem granitnu

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem manji stan SkenderijaBa{~ar{ija, do 48.000 KM, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Potreban stan za stranog diplomatu u centru, ovla{tenoj Agenciji. T 061 el. 142 704. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, za zapos. `ensku osobu. Tel. 061 145 853. Agencija Sigenx kupujem stanove, ku}e u Sarajevu ili posreduje uz proviziju 3 posto. Tel. 033 654 793. Potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje (agencija) za zaposlenu osobu, du`i period. Tel. 062 465 466.

kocku, kaldrmu, povoljno. Tel. 065 166 606. Dvije plin.pe}i povoljno, malo upotrebljavane, Sarajevo. Tel. 033 473097. Ve{ ma{ina LG inverter 7 kg, skoro nova. Tel. 061 381 825. Agregat Bosch doner lux. ku}a atraktivna, oku}nica, Zenica. Tel. 061 189 339. Povoljno prodajem TA pe} 4. Tel. 057 248 553. Prodajem tuke 3 kom., `ive, a mogu i kao meso, prirodno hranjene. Tel. 061 349 238. Plin. pe} sa solunarima, 150 KM. Tel. 062 922 209. Rasprodaja novogodi{njih ~estitki, talijanske, vrlo jeftino. Tel. 061 712 771. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Dvije friteze nove 2x5 l, jedna plinska, jedna na struju. Tel. 062 471 225. Ma{inu za mljevenje mesa (profesionalnu) 22, monofaznu. Tel. 062 471 225. Doner aparat plin. sa motorom, ro{tilj i toster. Tel. 062 471 225. Pe} za pitu i kola~e, plinsko kuhalo sa tri velika gorionika. Tel. 062 471 225. Prof. ugostiteljsku sjeckalicu (za luk, kromp., sir). Tel. 062 471 225. Tristo kom. trogodi{njih sadnica {im{ira po 3 KM kom. Tel. 466-568. Povoljno prodajem ru~no prenosivi kompresor za farbanje. Tel. 033/645289. Ve{ ma{ine 150-160 KM, {porete struja-plin 150-160 KM, fri`ideri, dostava bespl. Tel. 533-631. Tri krovna prozora 105x75, komplet, o~uvani, 120 KM komad. Tel. 033 533-631. 50 litara sredstva protiv smrzavanja, teku}ine za {ajbe, original pakovanje po 1 litara. Tel. 061 202 817. Sprejove za odle|ivanje {ajbi i bravica sa skida~em leda, pakovanje 200 ml. Tel. 061 202 817. [lep {tange za {lepanje vozila do 1.800 kg. Tel. 061 202 817. [ank, stolove i stolice, ba{tene stolove i stolice, povoljno. T 061 276 132. el.

VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 15025-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Vla{i} za Sarajevo/Jadran, 2 apartmana novogradnja na ski-stazi, sa dozvolom. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mijenjam kvalitetan dvosoban stan Otoka sa odli~. centr. grijanjem, vlas. 1/1 za garsonjeru uz doplatu ili prodajem. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Dvoipos. stan na Dobrinji za sl. bli`e centru uz dogovor. Tel. 061 509 813. Mijenjam jednosoban stan za garsonjeru uz doplatu. Tel. 062 140 697.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 14973-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 16483-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 14059-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 14546-1Nd` VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AROM sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, ~esmi, sanitarija, prekida~a, osigura~a, instalacije i el. vodo. Tel. 061 222 228. 14858-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 17347-1tt Kerami~ar postavlja sve vrste plo~ica, uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. 15141-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 15198-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042. 15203-1Nd`

PO[TENO KAD SLO@I[ DRVA PLATI[. DOO „Gori vatra“ krediti za penzionere i javne ustanove do 10 rata. Ugalj Banovi}i i Kreka. Tel. 061 173 949, 033 434545. 17688-1tt Rasprodaja ogrijeva, bukovo drvo u svim oblicima: balvani, }utci, cijepano. Ugalj Kreka, Banovi}i. Koli~ina zagarantovana. Tel. 061 360 298, 066 820 235. 17724-1tt Bukova i grabova cijepana i metranska drva od 35 do 65 KM. Drveni ugalj Kreka 80 KM. Kameni Banovi}i 150 KM. Bukov briket 200 KM. Jedinstven kameni briket uvoz Njema~ka 250 KM tona. Juka. Tel. 061 025 311. 15159-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM. Ugalj (Banovi}i) 150 KM. (Kreka) 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 289 961, 061 785 535. 15159-1Nd`

Dnevni avaz
Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijeta. Zvati nave~er. Tel. 033 459 091. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. T 062 el. 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. ja. Tel. 061 210 017. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki. Postavljanje elektri~nih instalacija i ure|aja. Tel. 063 233 526. Ozbiljna `ena pomagala bi starijim osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr., samo ozbiljne ponude. T 062 422 290. el. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545. Instrukcije za osnovnu {kolu od IIX razreda. Tel. 061 33 93 74. Wellness kompanija bira 10 saradnika! Informacije od pon.-pet., od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Pomagala bih starijim osobama. T el. 062 320 034. Bifeu na Alipa{inom polju, potrebna konobarica. Tel. 062 051 531. Potrebna radnica za rad u SUR „Bistro“. Tel. 061 778 280. Frizerskom salonu u Hotonju, potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Medicinski tehni~ar, 34 godine, ozbiljan i kulturan sa polo`enim dr`avnim ispitom i 3 godine radnog iskustva, tra`i posao u struci. Govori njema~ki i engleski jezik. Tel. 061 988 697. Restoran Club 1282, Skenderija 23, tra`i kuhara i pomo}nu kuharicu. Tel. 062 990 840. Pravnik radi prigovore, tu`be, odgovore na tu`be, `albe, molbe, ugovore itd. Tel. 063 190 722. Registrirate firmu (doo, dd, sur, str) i trebate pomo}, javite se pravniku. Tel. 063 190 722. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama, obilazak, odlazak u kupovinu, pla}anje re`ija i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. protsor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Dipl. pedagog daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, ~as 7,5 KM. Tel. 062 922 787. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~, vr{i prevode svih vrsta s bosanskog na francuski i obratno s ovjerom. Tel. 061 480 069. Bravarske usluge, dolazim na lice mjesta. Tel. 062 315 612. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, instalacija. Tel. 063 155 868. Agencija Tera, njega starih i oboljelih 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Vr{im servis ra~unara i printera, vrlo kvalitetno i brzo. Tel. 063 636 565. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033 237-818, 061 482 045. Pi{em seminarske, maturske i dipl. radove. Tel. 061 566 787. Frizerskom salonu uhodanom, potrebna radnica sa radnim iskustvom. Tel. 061 244 181.

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

49

Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni, afirmisani nastavnik, dolazim ku}i. Tel. 659-750, 066 897 870. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14895-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, certifikati, dionice, isplata odmah. Tel. 063 351 572. Poklanjam lijepe doma}e ma~i}e ozbiljnoj porodici, nau~eni na higijenu. Tel. 203-717. Kupujem akcije, obveznice, ratne od{tete i dev. {tednje, dolazak na adresu. Tel. 065 027 864. Kupujem dionice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem gramofonske plo~e rock i ex YU rock. Tel. 061 244 290. Kupujem zidne satove i (neispravne mo`e) dijelove, srmali vez, suhozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune, demirlije, mangale, savat posu|e, serd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva lica tanke. Tel. 061 159 507. Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli u gradskom groblju Bare. Tel. 061 936 378.

Ponuda-potra`nja
Potreban automehani~ar sa radnim iskustvom na VW vozilima. Zvati od 8-18 sati. Tel. 062 136 136. 17672-1tt Potrebna ozbiljna osoba za obavljanje administrativnih poslova. Zvati od 8-18 sati. Tel. 062 136 136. 17672-1tt Potrebna dva VK bravara sa i bez radnog iskustva. Tel. 061 143 672. 17722-1tt Buregd`inici potrebna majstorica za pitu i pomo}na radnica u kuhinji sa iskustvom. Tel. 062 841 539. 17783-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao. Te. 061/381-802. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{ta-

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

50

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

51

52

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija zapadnohercegova~ka Op}inski sud u [irokom Brijegu Broj: 64 0 Mal 001263 07 Mal [iroki Brijeg, 08. 11. 2010. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 038816 08 Mal Mostar, 21. 10. 2010. godine

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~arsko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar, protiv tu`enika Vanja [uki}, radi isplate temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

Op}inski sud u [irokom Brijegu, stru~ni suradnik Mirjana Kevo, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.d. MOSTAR, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar zastupanog po zz, protiv tu`enika Franjo Damjanovi} iz [irokog Brijega, ul. A. Star~evi}a 66, radi isplate, vrijednost spora 929,43 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06) (u daljem tekstu skra}eno ZPP FBiH), objavljuje slijede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 01. 02. 2008. godine tu`itelj Dioni~arsko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Vanja [uki} radi isplate Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enu obvezati na pla}anje iznosa od 415,70 KM sa zakonskom kamatom i to na iznos od 88,10 KM po~ev od 25. 07. 2007. godine pa do uplate, na iznos od 120,70 KM po~ev od 25. 08. 2007. godine pa do uplate, na iznos od 108,50 KM po~ev od 25. 09 .2007. godine pa do uplate, na iznos od 61,00 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine pa do uplate, na iznos od 18,70 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine pa do uplate, na iznos od 18,70 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine pa do uplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz koji se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privicima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

OGLAS
Tu`eniku Franji Damjanovi} iz [irokog Brijega, ul. A. Star~evi}a 66, dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozima tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 05. 11. 2007. godine s tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`an je tu`enik ispaltiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 929,43 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 147,77 KM po~ev od 15. 01. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 154,03 KM po~ev od 15. 02. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 177,63 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 450,00 KM po~ev od 15. 04 .2007. godine pa do isplate; te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe“. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgadi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privicima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Mirjana Kevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 017519 10 Ps Biha}, 08. 11. 2010. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca Melcom D.O.O. Rodo~ iz Mostara, koga zastupa punomo}nik advokat Nenad Rebac, protiv tu`enog Privatna zdravstvena ustanova Apoteka „Red`i}“ Bu`im, radi isplate, v.sp. 10.491,40 KM, dana 08. 11. 2010. godine donio je:

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Ps-09-000-260 Tuzla, 18. 08. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Softi} Pa{i kao sudiji pojedincu, rje{avaju}i u pravnoj tu`ioca AUTO ANA DOO GRUDE, zastupani po odvjetnicima iz ZOU Sesar - ]uri}-Mileti} protiv tu`ene DOO MESING Srebrenik ul. 211. brigade radi duga vsp. 50.189,74 KM donio je van ro~i{ta 18. 08. 2010. godine

- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti 10.491,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos 3.749,74 KM po~ev od 30. 09. 2009. god. do isplate, - na iznos 352,14 KM po~ev od 30. 09. 2009. god. do isplate, - na iznos 6.389,52 KM po~ev od 12. 10. 2009. god. do isplate i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu 1.191,00 KM, sve u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja presude. Sudija Vlatka Ivani{ Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. stav 1. ZPP-a).

PRESUDU

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni DOO MESING Srebrenik da tu`iocu AUTO ANA DOO GRUDE, isplati na ime duga nov~ani iznos u visini od 50.189,74 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 01. 2007. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 590,00 KM a sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA SOFTI] PA[A PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje (~l. 329. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 006761 05 Mal Travnik, 09. 11. 2010. godine TU@ITELJ: ERONET, pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar TU@ENI: Anto Tomi}, Novi Travnik, ul. Fra Marijana [unji}a bb RADI: isplate duga v.s. 50,50 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015883 04 Mal Mostar, 27. 10. 2010. godine

OGLAS

OGLAS

Dostava tu`be tu`enom: Anto Tomi}, Novi Travnik, ul. Fra Marijana [unji}a bb. Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71 ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj ERONET, pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 50,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 50,50 KM, po~ev od 17. 05. 2004. pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Mebrura Rosi}

OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb, Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Izudina Medar Dabrica bb Stolac Mostar radi isplate, vrijednost spora 179,21 KM, van ro~i{ta, dana 12. 04. 2010. godine donio je slijede}u

PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 179,21 KM; uz zakonske zatezne kamate: na iznos od 28,60 KM po~ev{i od 17. 05. 2003. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 63,45 KM po~ev{i od 17. 06. 2003. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 87,16 KM po~ev{i od 17. 07. 2003. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 107,50 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 016193 04 Mal Mostar, 25. 10. 2010. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP[TINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 050474 09 P Mostar, 02. 11. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

53

OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~arsko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar iz Mostara, Bra}e Feji}a bb, protiv tu`enika Milenko Petrina Podgorje br. 2, iz Mostara, radi isplate, v.sp. 127,40, donio je:

OGLAS
PRESUDU

OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca UniCrdit bank d.d. kao pravni sljednik Universal Banka d.d. Sarajevo sa sjedi{tem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, zastupana po direktoru Berislavu Kutle, a on po punomo}niku Zdravku Raji}u, advokatu iz Mostara, protiv tu`enih 1. Kasapovi} (Nurif) Refik, ul. XVI br. 87 Mostar, 2. Sal~in (Nazif) Ermin, ul. Zagreba~ka br. 43, Sarajevo, 3. Zorbi} (Hasan) Nijaz, ul. Fojni~ka br. 13, Sarajevo, op}ina Stari Grad i 4. [ojko (Asima) Elvedina, ul. Splitska br. 26 Mostar, radi isplate duga po Ugovoru o dugoro~nom kreditu br. 3/34607, vsp. 27.018,74 KM, dana 02. 11. 2010. godine. Dostava tu`be tu`enim

- zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 127,40 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a do dana isplate i to - na iznos od 29,60 KM po~ev od 08. 11. 2001. godine pa do isplate - na iznos od 58,80 KM po~ev od 08. 10. 2001. godine pa do isplate - na iznos od 39,60 KM po~ev od 08. 09. 2001. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 105,50 KM a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

1. Kasapovi} (Nurif) Refik, ul. XVI br. 87 Mostar, 2. Sal~in (Nazif) Ermin, ul. Zagreba~ka br. 43, Sarajevo, 3. Zorbi} (Hasan) Nijaz, ul. Fojni~ka br. 13, Sarajevo, Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 27.018,74 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.“ Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZZP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enm. Sudija Tatjana Mijatovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 016356 03 Mal Zenica, 13. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja @eljezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, ulica Bulevar kralja Tvrtka I broj 17, Zenica protiv tu`enog Berbi} [aban, ulica Avde Smajlovi}a broj 2, Zenica, radi duga, v.s. 150,00 KM, van ro~i{ta, dana 13. 10. 2010. godine, a na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje slijede}u:

2002. godine pa do 22. 04. 2003. godine - na iznos od 30,00 kM po~ev od 13. 09. 2002. godine pa do 22. 04. 2003. godine - na iznos od 30,00 KM po~ev od 16. 10. 2002. godine pa do 22. 04. 2003. godine - na iznos od 30,00 KM po~ev od 14. 11. 2002. godine, pa do 22. 04. 2003. godine - na iznos od 30,00 KM po~ev od 12. 12. 2002. godine, pa do uplate kao i da tu`tielju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 109,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je presuda dostavljena tu`enom. Stru~ni saradnik: Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pra|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 006092 08 Mal Zenica, 01. 11. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova br. 46, protiv tu`ene Muratovi} Lejla iz Zenice, ul. ZIje Dizdarevi}a br. 30 D, radi duga, v.s. 1.155,85 KM, van ro~i{ta, dana 01. 11. 2010. godine, donio je slijede}u:

- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati nov~nai iznos od 1.155,85 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi i to: - na iznos od 119,55 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 198,35 KM po~ev od 25. 05.

PRESUDU

- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 30,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, kako slijedi: - na iznos od 30,00 KM po~ev od 13. 08.

PRESUDU

2008. godine do isplate, - na iznos od 253,25 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do isplate, - na iznos od 211,80 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do isplate, - na iznos od 47,55 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do isplate, - na iznos od 47,55 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do isplate, - na iznos od 277,80 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 159,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enoj, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. Stru~ni saradnik: Alma Bijedi}, s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`ena mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 009491 08 Mals Zenica, 05. 04. 2010. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Enida Had`iomerovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Alba Zenica Doo iz Sarajeva, protiv tu`enog Kavaz Delveta vlasnik D&M Sur iz Zenice, radi duga, v.sp. 1.300,10 KM, dana 05. 04. 2010. godine, donio je

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 026240 06 Mal Datum: 18. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari tu`ioca HT Mostar doo Mostar iz Mostara, protiv tu`enog Pa{i} Omera, Zagreba~ka 32/III, iz Mostara, radi duga, v.sp. 29,70 KM, dana 18. 10. 2010. godine, donio je:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev koji glasi: „Obavezuje se tu`eni da plati tu`itelju na ime duga za telefonske usluge iznos od 29,79 sa visinom zakonske zatezne kamate po Zakonu o zateznoj zakonskoj kamati i to: - na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 04. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 11,71 KM po~ev od 22. 08. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 11,71 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine pa do isplate, kao i naknaditi mu tro{kove postupka u visini iznosa od 102,50 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`iocu isplati iznos od 1.300,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a do dana isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 120,00 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Enida Had`iomerovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZP)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 019033 09 Mals Zenica, 15. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „BH TELECOM“ D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog Drvo centar d.o.o. Te{anj, Rosulje bb, 74264 Jelah, radi isplate duga, v.s. 408,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 21. 04. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu, po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 408,45 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 60,45 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine do isplate - na iznos od 112,45 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do isplate - na iznos od 63,15 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do isplate - na iznos od 37,85 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do isplate

- na iznos od 19,65 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do isplate - na iznos od 19,15 KM po~ev od 35. 03. 2009. godine do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: s.r. Alma Bijedi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 014096 05 Mal Zenica, 01. 11. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Triglav Bh Osiguranje DD Sarajevo, ul. Augusta Brauna broj 2. Sarajevo, protiv tu`enog @una Ehmedina iz Zenice, ul. Tali}a brdo broj 7 A, radi naknade {tete, v.s. 1.103,44 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 14. 09. 2005. godine tu`itelj je podnio ovom sudu tu`bu protiv tu`enog, radi regresne naknade {tete u nov~anom iznosu od 1.103,44 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 06. 2004.godine, pa do isplate a sve uz naknadu tro{kova postupka u roku od 15 dana. Ovim putem se tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an da u skladu sa

~lanom 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja, a sve u smislu ~lana 334. ZPPa. U odgovoru na tu`bu moraju se ista}i mogu}i procesni prigovori, a tu`eni u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dva primjerka, za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana sud }e odluku donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. Sudija D`enana Brkovi}

54

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{u majku i djeda

Sutra, 26. 11. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana, pranana

Danas se navr{avaju 2 godine otkada nisi sa nama

Danas se navr{avaju 2 godine otkad nisi sa nama

^URTI] RAZIJA
iz Br~kog 25. 11. 2006 - 25. 11. 2010.

^URTI] RAMO
iz Br~kog 18. 6. 2002 - 25. 11. 2010.

RAMIZA FAZLI], ro|. JELA[KOVI]
Tog dana prou~i}e se tevhid u d`amiji Had`i}i sa po~etkom u 11.15 h. Molimo se dragom Allahu d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Neka ti je vje~ni rahmet, draga na{a. Tvoji najmiliji: suprug Ibro sa djecom, snahama, unu~ad i praunu~ad 17831-1tt

SULJI] EDIS
Ne postoje rije~i koje bi opisale bol za tobom. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju, Dajd`a Senad, ujna Sajma, dajd`i} Elvis i dajd`i~na Elvidina
1251-1tz

SULJI] EDIS
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Imao si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za sve nas. Po dobrom }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Na{a bol je vje~na. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: djed Mehmed i majka Pa{a 1250-1tz

Vrijeme nikad ne}e izbrisati uspomene i ljubav koju ste nam podarili. Ponosni smo {to smo vas imali, a tu`ni {to smo vas izgubili. Nama, koji smo vas beskrajno voljeli, vje~no }ete ostati u srcima. S velikom ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca, zetovi i unu~ad
30-1b~

Danas, 25. 11. 2010. navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac i dedo

Danas se navr{ava ta~no godinu dana od smrti na{e drage mame i supruge

Danas se navr{avaju 2 godine otkad nisi sa nama

MAKAN (SELIM) HALIL
Vrijeme brzo prolazi, ali sje}anje na tebe ne prestaje. Uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sin Senad, k}i Senada, zet Amir, nevjesta Meliha, unuci Almin, Arnela, Arnesa, Samir i Selma
PTT

SULJI] EDIS [EHOVI] ZIRAJETA
Tvoju dobrotu i plemenitost }emo pamtiti dok smo `ivi, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Ponosni smo i zahvalni {to smo te imali. Tvoji: Amila, Amira, Mirsad
1258-1tz

Vrijeme prolazi, ali uspomene na tebe ne blijede. Bol za tobom ne prolazi. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Tvoja mama Senida i brat Eldar Dana 25. 11. 2010. u 12 sati obi}i }emo mezar na{eg dragog Edisa, a 26. 11. 2010. poslije d`ume namaza bit }e prou~en tevhid u Gradskoj d`amiji u Lukavac Gradu.
1249-1tz

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

Dana 26. 11. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

had`i RAZIJA-hanuma ^AU[EVI], ro|. PAVICA
25. 11. 1997 - 25. 11. 2010.

na{em dragom

SALMAN (MUSTAFA) MUHAMED
1933 - 2010.
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji u Blagaju, prije d`ume namaza u 11.30 sati.
15204-1nd`

IBRI PEHILJU

Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Munir, D`aja i Nejra

[ura Nasuf i Jasna D`ubur
221-1mo

Zahvalna porodica

219-1mo

Danas je 40 dana ispunjenih neizmjernom tugom od iznenadnog odlaska na{e plemenite, voljene

Dana 27. 11. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra, dede i pradede

SUADE BRKOVI], ro|. KUJUND@I]
Ostala je duboka praznina i bol za Tobom, neutje{ni smo, draga na{a Suada. Uvijek si prisutna u nama, sa nama. Tvoj osmijeh, dragi lijepi lik, plemenitost kojom si zra~ila. S po{tovanjem, ljubavlju i ponosom nosimo najljep{a nje`na sje}anja na Tebe. Tvoji najdra`i
17820-1tt

ABID (NURIJA) HUBANI]
Tuga i bol su neizmjerljivi, kao i ponos {to smo te takvog imali. S ljubavlju i po{tovanjem: Supruga Hida, k}erka Subha, sinovi Esad i Sead, zet Muhamed, snaha Jasmina, unuci Maid, Amil, Sanin, Said, Haris, snahe Adna i Sanja, praunuci Tajra, Adijan i Ajlin, mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u subotu, 27. 11. 2010. godine u 14.00 sati u Sinanbegovoj d`amiji u Gora`du.
813-1go

SJE]ANJE

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se 9 godina od kada nije sa nama na{ babo, dedo i svekar

na na{u dragu prijateljicu i kolegicu

LUKOVAC (IBRE) MUJO dr. MENSURU HUBLI] - D@ANI]
25. 11. 2008 - 25. 11. 2010. 25. 10. 2001 - 25. 10. 2010.
Prolazi vrijeme, ali ne donosi zaborav, jer `ivi{ u na{im srcima i mislima, a `ivjet }e{ zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ramiz, Samir, Fata, Irma, Mirsada, Amar, Azmir, Ena i Armin
17798-1tt 15201-1nd`

U mislima si uvijek sa nama. KOLEGE iz JU Psihijatrijska bolnica KS-a

Dnevni avaz
SJE]ANJE SEDMINA

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

55

U ~etvrtak, 25. 11. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i deda

VELIJA (BE[IR) SARI] ZEKIJA DIZDAR
25. 11. 1999 - 25. 11. 2010.
Tevhid }e se prou~iti istog dana 25. 11. 2010. godine (~etvrtak) u 14,00 h u ku}i rahmetlije, ulica Olovska br. 88. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.

Sinovi Mihret i Mirsad sa porodicama
17769-1tt

O`alo{}eni: sin Amir sa porodicom, k}erke Bisera, Sabira sa porodicom, Jasmina sa 17784-1tt porodicom

Dana 25. 11. 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i deda

Dana 25. 11. 2010. godine navr{avaju se 3 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SEAD (ALIJA) [IV[I]
25. 11. 2007 - 25. 11. 2010.
Tuga i bol se ne mjere vrmeenom, nego prazninom koju si ostavio iza sebe. Rana u na{im srcima je do`ivotna, a ljubav i sje}anje na tebe vje~no. Nema rije~i kojim bi se mogle iskazati praznina i bol koliko nam nedostaje{... Hvala ti za svu ljubav, pa`nju, dobrotu i bri`nost koje si nam pru`ao. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima... Molimo Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hildana, sin Almir, k}erka Amela, snaha Jana, unuk Adin
15168-1nd`

SEAD (ALIJE) [IV[I]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem, vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koje si nam nesebi~no pru`ao. Tvoji: majka Izeta, babo Alija, brat Hamed, brati~na Naida i snaha Amra
15082-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se 5 godina od kada je na ahiret preselio na{ voljeni

had`i ]AZIM (AHMET) LA^EVI]
15. 5. 1925 - 25. 11. 2002.

had`i ADLIJA (KAPLAN) LA^EVI], ro|. [ABANAD@OVI]
22. 12. 1933 - 4. 1. 2010.

HAMDIJA (MUHAMEDA) SLOBODA
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga Nuna, sin Enis, snaha Alisa i unuk Mirza Tvoji: Ferid, Fikreta i Hida
17030-1tt

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na va{u neizmjernu ljubav i dobrotu ostaje vje~no u nama. Neka vam Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena djeca: Vahida, Ahmet i Farida sa porodicama
17731-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{eg saborca

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se 6 godina od smrti na{e drage

SUAD (SALKO) SULJEVI]
25. 11. 1993 - 25. 11. 2010.
Tog dana }emo posjetiti njegov mezar na {ehidskom mezarju „Stadion“. Udru`enje boraca „MGV“
15125-1tt

MARIO TOLO
16. 7. 2008 - 25. 11. 2010.
Jedini sine, Danas ti je ro|endan, bolno pla~e du{a moja nikad vi{e mene ne}e zagrliti ruka tvoja. Majka Mara, supruga Jasna i sestra Biljana
15143-1nd`

HALIME KARAMEHMEDOVI], ro|. ^AU[EVI]
Vrijeme ne poma`e, bol ostaje. @ivi{ u na{im sje}anjima i na{im stalnim spominjanjima. @ivjet }e{ dok traje sje}anje na tebe, tvoju plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no darivala. Zahvalni sin Ismar sa porodicom
17641-1tt

56

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se 18 godina tuge i bola od kada je na ahiret preselio na{ voljeni i jedini sin, brat, dajd`a, sestri} i {ura SJE]ANJE

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se najtu`nijih pola godine od kako nas je napustila na{a draga

SABIHA NINKOVI]
Najmilija, Kada bi nas pitali {ta `elimo, raj na zemlji ili minut proveden sa tobom, mi bi izabrali ovo drugo. Danas se, evo, navr{ava najtu`nijih pola godine `ivota bez tebe, a mi nikako da zavr{imo sa pro{lo{}u, da po~nemo `ivjeti za danas, za sutra. Kada pogledamo iza sebe shvatimo da ni{ta nije isto kao prije, ni{ta nije vje~no. Ova bol koju nosimo sa sobom od kako si nas napustila nikada ne}e nestati. Mila, nije bitno gdje }emo sti}i ili ko }emo postati, bitno je to da nikada ne}emo zaboraviti ono {to si u~inila za nas. Nedostaje{ nam. [to te du`e nema to te vi{e volimo. Tvoji: Ines, Arnes i Emil
14763-1tt

SUAD SULJEVI]
Dragi mamin sine, smrt je ja~a od `ivota, ali nije od na{e ljubavi i sje}anja na tebe jer voljeni nikad ne umiru. Sine, po dobroti te pamtimo i s ljubavlju spominjemo, s po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomene na tebe. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet jer si to i zaslu`io. Tvoji: majka Ajkuna, sestra Suada, sestri}i Alen i Irfan, sestri~na Ifeta, tetka Fatima i zet Safet 15110-1nd`

MUHAMED (OSMAN) KULENOVI]
25. 11. 2001 - 25. 11. 2010.
Godine prolaze, ali na{a ljubav i po{tovanje prema tebi su vje~ni. Porodice Kulenovi} i Sara~evi}
307-1bi

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se 12 tu`nih godina kako je preselila na{a draga majka

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi otac i prijatelj

ADVIJA (RAGIBA) MUJKI]
Draga na{a majko, dok `ivimo na ovom svijetu uvijek }emo te nositi u na{im srcima, vje~no voljena na{a draga majko. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}i Azra, zet Harko, unuk Adi i unuka Ida
17682-1tt

JASMINKO (JUNUZ) ALAGI]
Vrijeme brzo prolazi, ali uspomene na tebe ostaju. S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Halima, k}erke Alma i Ilvana
15182-1nd`

JASMINKO (JUNUZ) ALAGI]
Tvoj lik, ljubav, toplina vje~no }e ostati u na{im srcima. Ponosni smo i sretni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Alma i Damir
15182-1nd`

Dana 25. novembra 2010. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 25. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine od prerane smrti na{eg voljenog

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

ADISA VEJSILOVI]A
Vrijeme koje je pro{lo nije donijelo zaborav, postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Hvala ti za beskrajnu ljubav koju si nam pru`io. S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem trajno }emo ~uvati uspomenu na tebe. TvojI: Ismet, Vezirka, Damir, Edin, Senida, Merima
17761-1tt

AJNE DURAKOVI], ro|. [TITKOVAC
Draga na{a Ajno, pro|e godina a tuga i bol za tobom su isti kao prvog dana. Svakog dana nam nedostaje tvoj osmijeh, da nam uljep{a{ dan i pomogne{ kad nam je te{ko. NEDOSTAJE[... Hatma dovu na{oj Ajni poklanjamo 26. 11. 2010. u Vogo{}anskoj d`amiji. Neutje{na porodica

SEADA - BERBE BERBEROVI]A
iz Te{nja
Vrijeme ne}e nikada izbrisati tvoj lik, dobrotu i ljubav koju si nam pru`io. K}i Enisa i sin Izudin s porodicom
17720-1tt

17725-1tt

MUKADESA BU^AN, ro|. MINELFI]
2004 - 2010.
Uvijek si sa nama u mislima i sje}anju. Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, sin Almedin, k}erka Ema, snaha Sumka, zet Anes i unu~ad Azra, Esma i Nedim
17744-1tt

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage supruge i majke

Velikom ~ovjeku i prijatelju

ZAHIDE AHMETA[EVI]
Molimo Allaha da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Mustafa, k}erke Vehida i Sehija sa porodicama
17786-1tt

Prof. dr. IBRAHIM TEPI]
25. 11. 1997 - 25. 11. 2010.
Muhamed, Narcis, Nermin, Emir, Medih
17779-1tt

doc. dr. NAIMU KADI]U
Pamtit }emo svaki dan proveden s Vama, Va{u toplu rije~ i topli osmijeh koji ste nam Vi na va{ na~in znali pru`iti. Neka Vam Allah podari lijepi d`enet. Hasija i Rasim Heto
17753-1tt

Dana 25. 11. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada nas je napustila na{a voljena

Dana 25. 11. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

DRAGAN \OKANOVI]
Dana 25. 11. 2010. navr{ava se 14 dugih godina kako nisi sa nama. Uvijek }emo te voljeti i nositi u na{im srcima. Tvoji najmiliji: k}erka Andrea, sin Boris, supruga Zdenka, zet Jasmin i unuk Arijan
17817-1tt

MIRSADA - DADA IDRIZBEGOVI]
Plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Vje~no }emo te pamtiti. Porodica
17736-1tt

HUSEIN KOPI]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Vje~no }e{ ostati u srcima najmilijih. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Biba, k}erke Mirsada i Nad`ida - Ma|a, punica Fatima, zet Rasim - Lelo, unu~ad Elvedin, Zehrid i Azra, {ura Mehmed - Me{a sa porodicom, svastika PTT Behija i bad`o D`afer sa porodicom

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako je preselila na ahiret moja draga supruga

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se sedam godina od smrti moje voljene majke, bake i punice

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se 18 godina otkada nije sa nama na{ dragi i nikad pre`aljeni

EDIN (AGO) BUKVI] DRAGICE [UNJI]
Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, nepodno{ljiva bol u na{im du{ama. Bila si velika majka i baka, nedostaje{ nam i uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja k}erka Olga, unuk Ne{o i zet Jovo
17775-1tt

ZIKRETA ([ALDI]) HAD@IALIJAGI]
iz Od`aka Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Suprug Fuad
15192-1nd` 17792-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, Porodica BUKVI]

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

57

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

RIJADU

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima... ni{ta vi{e ne}e biti kao {to je bilo bez tvog dragog osmijeha. Uvijek voljen i nikad zaboravljen... Neka ti dragi Allah podari d`enet i sve d`enetske ljepote moj dobri prijatelju, a tvojoj porodici sabur. EL-FATIHA Asko, Nata{a, Vedo i mala Nejla
N

58

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

RIJADU VELAGI]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od Pirije, Pale i Bejbija
17833-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju na{em dragom prijatelju na{em dragom prijatelju

RIJADU VELAGI]U RIJADU VELAGI]U RIJADU VELAGI]U

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Od Elvira i Bise
17833-1tt

Samir Palo s porodicom
17833-1tt

Fa~o s porodicom
17833-1tt

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila moja draga majka

RIJAD VELAGI] BAHRIJA [E]ERBEGOVI], ro|. ABDOMEROVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 26. 11. 2010. prije d`uma namaza u Lubinoj d`amiji na Vratniku. Sin Senad
17832-1tt

Posljednji selam na{em voljenom drugu Rijadu Neka ti je vje~ni rahmet. Vedran Razdri}, Adnan D`ano i bra}a Jakubovi}
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana

SJE]ANJE

na na{u dragu k}erku i sestru

na{oj dragoj i dobroj

LUJI NOVAK
- teti Luciji -

EMIRA (MUHAREM) KOD@AGA, ro|. DURAN
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomene na tebe.
15219-1nd`

JASMINA (OSMAN) KOD@AGA
26. 11. 1965 - 20. 7. 1993.
Uspomene na tebe i tvoj dragi i plemeniti lik zauvijek su urezana u na{a srca. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj du{i. Puno te vole tvoji, otac Osman i brat Narcis
17819-1tt

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoji: Slobodan, Vahida, Tanja i Danko

Tvoji: suprug Osman, sin Narcis, unuke Ema i Melisa
17819-1tt

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga majka, nena, svekrva

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se pola godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

majci na{e radne kolegice Lidije

HELJA HATA NOVAK LUJA
Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da ti podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: sinovi Uzeir i Esmir, k}eri Nura i Fatima, zet Fahir, snahe Fahra i Kasima, unu~ad Dinka, Eso, Aldin i Aldina, Elzana, Ervin i Amar
15222-1nd`

OMERBA[I] (AHMED) RAMIZA, ro|. MIZDRAK
Dobri ljudi dugo se pamte. Ostala su najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu koju si nam uvijek pru`ala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 26. 11. 2010. prije d`uma namaza u Lubinoj d`amiji na Vratniku. Tvoja djeca: Pehilj Jasmina - Minka, Pipi} Nerdina - Crna i Omerba{i} Mirsad sa porodicama 15220-1nd`

Radne kolege iz Agencije za nadzor nad tr`i{tem BiH
15217-1nd`

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{e majke, nane, svekrve

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg dragog

VELIJU SARI]A ZIBA - ZIBIJA DURI]
Sje}anje na tebe ostat }e vje~no u nama. Voljeli smo te i tako }e i ostati, a tebi neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i nagradi te za sve dobro {to si u~inila za nas. Sin Fehim sa porodicom
15215-1nd`

DEDI] (MIRALEM) NERMIN
25. 11. 2008 - 25. 11. 2010.

Porodica
15196-1nd`

Prolaze dani, tugu i bol nosimo u du{i, ljubav u srcu, a u mislima uspomenu na ~ovjeka koji je malo govorio, puno radio, volio, ~uvao i pazio svoju djecu. Ponosni smo {to smo te imali takvog kakav si bio! Molimo i molit }emo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti otvori d`ennetske kapije, uvede te i podari d`ennetske ljepote. Amin! Tvoji: k}erka Jasmina, zet Esad i unuka Naida [urkovi}, unuka Nejra i zet Mirza Batalovi}
17826-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

59

Upokojio se

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{eg voljenog brata, dajd`u i {uru

ADEM (]AZIM) UGLJANIN
SUAD (SALKE) SULJEVI]
25. 11. 1992 - 25. 11. 2010.
Sumoran je ovaj dan i po~inje da boli, a nebo se za oluju sprema. Danas ne}emo plakati, jer suze nisu lijek, ali zapamti, Suade, voljet }emo te zauvijek. Tvoje ime u na{im srcima uvijek }e da pi{e, a ti nam, Suade, svaki dan nedostaje{ sve vi{e i vi{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zauvijek tvoji: sestra Suada, zet Safet, sestri}i Alen i Irfan, sestri~na Ifeta
17840-1tt

iznenada preselio na ahiret u ponedjeljak, 22. novembra 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 26. novembra 2010. u 13.30 sati na mezarju Ravne bakije.

DU[AN (PETAR) SPREMO
iz Zvornika
Bog da mu da vje~ni pokoj i smiraj. Porodica i prijatelji Sahrana je 25. 11. 2010. u 13 sati na gradskom groblju u Karakaju

O@ALO[]ENI: majka Fehima, supruga Zejnepa, sinovi Ned`at i Ernad, snaha Aida, unuci Sean i Mak, bra}a Ismet i Alija, sestre Galja i Ismeta, zet Osmo, snahe Lula i Ismeta, brati}i Mirza i ]azim, brati~ne Melisa i Mirzela, sestri} Denis, sestri~ne Alma, Binela, Mensura, Fahreta, Faketa, Dalila i Alisa, prodice: Ugljanin, Lakota, D`aferoski, Derdemez, Kujevi}, Ibrovi}, Kova~evi}, Ga{ani, Muhovi}, Hasanovi}, Pra{evi}, Toti}, Suba{i}, Kahriman i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Carevoj d`amiji.
17834-1tt

Dana 24. 11. 2010. godine u 81. godini preselila je na ahiret

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e majke

had`i SEJDA RAKI] (KALJI]), ro|. KADI]
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 25. 11. 2010. godine u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici u 12.15 sati, poslije podne namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erka Suada, sinovi Suad, Sead, Muhamed i Mensur, snahe Ismeta, Suada, Sanela i Azra, unu~ad Alisa, Nihad, Ismar, Enio, Bonio, Adna, Elvin, Edvin i Edna, brat Sadik, sestre Sajda, Ehlimana i Uzejfa te porodice Raki}, Kalji}, Kadi}, Pa{ali}, Ekinovi}, Mulahasanovi}, Alajbegovi}, Buza, Udov~i}, Hod`i}, Ga~i}, Mujezinovi}, Tali} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 539-1ze

RED@IFE MRKONJA, ro|. HRUSTANOVI]
Tvoji sinovi: Nisvet, Sifet, Midhet i Miralem sa porodicama Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
17825-1tt

AVDO RADOOVI]
preselio na ahiret 24. 11. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 25. 11. 2010. u selu Morinac u 12.00 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 12.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Behija, sin Durmo, k}erke Sejka i Zlatija, snaha Suvada i zetovi, te unu~ad, sestre Tija i Iza, porodice: Radoovi}, Me{anovi}, Kari}, Turulja, Spahovi}, ^upar, Kunovac, Muratovi}, Uglje{a, Hamzi}, Muratspahi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
816-1go

TU@NO SJE]ANJE Dana 25. novembra 2010. navr{ava se godina od kako nije sa nama na{a draga

Dana 25. 11. 2010. navr{avaju se 4 godine od prerane smrti na{eg dragog

prim. dr. BAKANA [E]ERBEGOVI]
Po dobroti }emo Te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i trajno nositi Tvoj plemeniti lik u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoje Azijada i Makica
15197-1nd`

ADISA (TAHIRA) VEJSILOVI]A
Prolaze godine a ni{ta se ne mijenja, tuga je uvijek prisutna. Nikada se ne}emo pomiriti sa ~injenicom da nisi tu, tu pored nas. Iako nisi tu tijelom - jesi svojom ~istom du{om, svojim osmijehom i srcem koje sa neba kuca za sve nas. Uvijek }e{ biti u na{im o~ima, mislima, u du{i, ispod na{e ko`e. I nikada, nikada ne}e{ biti zaboravljen, dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji: otac Tahir, majka Izeta, brat Alen, Edina i Sajra
17821-1tt

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i punica

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em kom{iji

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu

Dana 25. 11. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 25. 11. 2010. navr{ava se najtu`nijih 6 mjeseci otkako me je napustila

ZIBA - ZIBIJA DURI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom {to je ostala iza tebe. Sje}anje na tebe ostat }e sve dok bude nas, onih koji te vole. Suprug Omer, sin Fehim, k}erke Muniba i Murata sa porodicama

VELAGI] RIJADU
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ebo, Jale, Pany
17835-1tt

RIJADU VELAGI]U

Enver Perviz sa porodicom
17806-1tt

POSLJEDNJI SELAM

[UHRA (AHMET) RAHMAN, ro|. OMERHOD@I]
Draga majko, vrijeme prolazi, a tuga ostaje u na{im srcima. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoja djeca: sin Elvedin, k}erka Sajma, zet i snaha
17836-1tt 15221-1nd`

15215-1nd`

SABIHA NINKOVI]
Draga moja! U `ivotu ima trenutaka kada nekog tako sna`no treba{, da ga `eli{ preseliti iz snova kako bi ga napokon zagrlio. Nedostaje{ mi mila moja... mnogo. Tvoja Aida
17838-1tt

SJE]ANJE

RIJADU VELAGI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Po dobrom }emo te pamtiti. Meho Prndelj sa porodicom

MEHMED HAND@O
25. XI 2009 - 25. XI 2010.
Tu`ni su ovi novembarski dani jer podsje}aju na rastanak... Tu`no je `ivjeti bez tebe. Boli... Bol je sama po sebi dovoljna... [ta re}i... [utimo, bilo {ta da ka`emo je malo... Suze same teku i uvijek }e za tebe te}i... Volimo te... Tvoja k}erka sa porodicom

17822-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog ocu na{eg radnog kolege

ADISA VEJSILOVI]A MRAKI] (AHMETA) ALIJI
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Dragi Adise, s po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zaposleni u firmi „Robot“ doo Sarajevo
N

SJE]ANJE Dana 25. 11. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog i mnogo voljenog

GALIB - GALEB (D@EMAL) KR[LAKOVI]
1937 - 2008.
Njegov plemeniti lik, dobrota i po{tenje osta}e zauvijek u na{em trajnom sje}anju i po{tovanju. Tvoji: supruga Ljubica sa porodicom, sestra Fikreta, bra}a Mesud i Asaf sa porodicama
1262-1tz

Asmir, Nevzet, Senada, Armin i Iman

17829-1tt

60

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{avamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

prof. dr. SAFET (]AMIL) ^I^I]
PROFESOR EMERITUS preminuo 22. novembra 2010. godine u 81. godini. Sahrana }e biti obavljena u petak, 26. novembra 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Mediha, sin Ermin, k}erka Ne{ela, unuci Arman, Dina, Mirza i Emir, bra}a Sulejman i Izet, zet Dino, snaha Aida, porodice ^i~i}, Ba{ovi}, Prohi}, Kulenovi}, Dervovi}, Dobard`i}, ]ulahovi} i ostala rodbina i prijatelji.

RA[IDA KOPI], ro|. VI[]A
preselila na ahiret dana 24. 11. 2010. u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 25. 11. 2010. na mezarju u Milankovi}ima - Olovo u 15.00 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti u Solunu u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Edib i Mirsad sa porodicama, k}i Mirsada sa porodicom, te porodice: Kopi}, Vi{}a, @igi}, Avdagi}, Gond`o, Kova~evi}, Sadikovi}, Mujakovi}, D`akmi}, Mufti}, Halilovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
17830-1tt

EMINA HAD@IBEGOVI], ro|. BRAJI]
(1931 - 2010)
preselila na ahiret u srijedu, 24. 11. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 25. 11. 2010. godine poslije ikindije namaza na mezarju DERVENTA, a kre}e ispred [arene d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Nedim i Adnan, k}erka Nermina, snahe D`ena, Azra i Rusmira, unuci Dino, Mehmed, Amina i Fatima, zaova Nad`ija, jetrva D`emila, te porodice Had`ibegovi}, Braji}, Arnautovi}, Korkut, Kurti{, Be~iragi}, Aganovi}, Hod`i}, [ari}, Hatki}, Ibrahimagi}, Kotlica, Mu{i}, Kulenovi}, [atrovi} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 3-1tr

111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 037620 08 P Mostar, 19. 10. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Sarajevo, Podru`nica Mostar, ul. Kralja Petra Kre{imira IV broj 8a, protiv tu`enih: 1. Nijaza Zorbi}, Fojni~ka broj 13, Stari Grad, Sarajevo, zastupan po Ekremu Galijatovi}, Aliji Galijatovi}, Maidi Galijatovi} i Nermi Bav~i}, advokatima iz Sarajeva, i 2. Refika Kasapovi} iz Mostara, XVI ulica broj 87, radi isplate, vsp. 21.353,84 KM, dana 19. 10. 2010. godine, donio je sljede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 010104 08 Mal Zenica, 04. 06. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Hamzi} Alena iz Zenice, Crkvice broj 9 C, radi isplate duga v.s. 2.482,36 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

BRANKO ERBEZ
preminuo 15. 11. 2010. godine.

Sahrana }e se obaviti 26. 11. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. OP]INA CENTAR, SARAJEVO
111

OBJAVLJUJE
Tu`enom Hamzi} Alenu iz Zenice, Crkvice broj 9 C, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 31. 12. 2008. godine kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama broj B-14-5716/2008, B-14-8772/2008, B-1412124/2007, B-14-23731/2008, B-14-37125/2008, B-1448296/2008, B-14-75783/2008, B-14-82708/2008, B-1491934/2008, B-14-104766/2008, B-14-114137/2008, B-14130870/2008, B-14-137352/2008 u iznosu od 2.482,36 KM sa zakonskom kamatom kako slijedi - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine do isplate - na iznos od 329,56 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine do isplate - na iznos od 1.123,20 KM po~ev od 04. 12. 2008. godine do isplate kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija Sanela Popovi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni Refik Kasapovi} isplatiti tu`iocu 21.353,84 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 4. 1. 2008. godine do isplate i naknaditi mu parni~ne tro{kove u iznosu od 945,00KM, sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Tu`bu podnesenu 4. 1. 2008. godine, sud je dostavio tu`enim na odgovor, uz dopis kojim se pou~ava o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu. Tu`ba je dostavljena objavom u Dnevnom avazu i na oglasnoj tabli suda, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku. Tu`eni Refik Kasapovi} nije odgovorio na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana. Obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja i da dostavljeni dokazi nisu u suprotnosti sa navodima tu`be, primjenom ~l. 182. st. 1. ZPP-a, sud je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima donesena je primjenom ~l. 386. st. 1. ZPP-a, tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 640,00 KM, takse na presudu u iznosu od 225,00 KM i tro{kova objave oglasa u iznosu od 80,00 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba Sudija Tatjana Mijatovi}

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 016253 08 Mal Zenica, 15. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`ene Red`i} Senka, ulica Dr. ]ire Truhelke broj 2A, Zenica, radi duga, v.s. 1.227,10 KM, van ro~i{ta, dana 15. 10. 2010. godine, donio je slijede}u - zbog propu{tanja Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 1.227,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 246,65 KM po~ev od 25. 01.

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

PRESUDU

2008. godine do dana uplate - na iznos od 108,90 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 03. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine do dana up~late - na iznos od 43,45 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 697,75 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 189,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik: Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1. u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

61

62

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 000071 08 Mal Zenica, 04. 11. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko-pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`enog Hajder Almir, ulica Lazara Mari~ica broj 17, Zenica, radi duga, v.sp. 1.084,90 KM, objavljuje slijede}i

oglasi
ne do dana uplate - na iznos od 24,70 KM po~ev od 25. 07. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 394,85 KM po~ev od 25. 08. 2007. godine do dana uplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. ZPP - FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 000071 08, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 mal 007376 06 Mal Zenica, 03. 11. 2010. godine Tu`itelj: ERONET, pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tu`enik: ]ira Aran|elovi}, Odmut broj 9, Zenica Radi: Isplata duga VSP: 590,77 KM

OBAVIJEST

OGLAS
Tu`enom HAJDER ALMIRU iz Zenice, ulica Lazara Mari~ica broj 17, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 15. 01. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje iznos od 1.084,90 KM, sa zateznom kamatom i to: - na iznos od 262,10 KM po~ev od 25. 04. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 199,20 KM po~ev od 25. 05. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 179,35 KM po~ev od 25. 06. 2007. godi-

Ovim Vas putem obavje{tavamo da }e vam tu`ba tu`itelja ERONET, pokretne komunikacije d.o.o. Mostar protiv Vas radi isplate duga od 590,77 KM sa zakonskom zateznom kamatom, na odgovor biti dostavljena putem dnevnih novina „Dnevni avaz“ i putem oglasne plo~e suda, a u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku. Tako|er se objav{tavate da mo`ete izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja kao i kompletan spis broj: 43 0 Mal 007376 06 Mal, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 001794 08 Mal Zenica, 8. 11. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Ul. Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enog Agin Abazi iz Zenice, Ul. Avde Smajlovi}a 2B, radi duga, v.s. 194,68 KM, van ro~i{ta, dana 8. 11. 2010. godine, donio je slijede}u:

- na iznos od 49,81 KM po~ev od 16. 2. 2008. godine do isplate, - na iznos od 68,26 KM po~ev od 16. 3. 2008. godine do isplate, - na iznos od 76,61 KM po~ev od 16. 4. 2008. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 105,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enom, smata se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku. Stru~ni saradnik Alma Bijedi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Mals-09-000-494 Tuzla, 17. 8. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Softi} Pa{i kao sudiji pojedincu, rje{avaju}i u pravnoj tu`ioca JP SKPC MEJDAN DOO Tuzla protiv tu`ene Avdi} Silva vl. Medija Club Tuzla ulica Hasana Brki}a 58 Tuzla radi duga vsp. 1.681,40 KM donio je van ro~i{ta 17. 08. 2010. godine

PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena Avdi} Silva vl. Medija Club Tuzla, da tu`iocu JP SKPC MEJDAN DOO Tuzla isplati na ime duga nov~ani iznos u visini od 1.681,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 05. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 215,00 KM a sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA SOFTI] PA[A PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje (~l. 329. ZPP-a).

- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 194,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi i to:

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 002997 07 Mal Zenica, 8. 11. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Dirikan Ali iz Zenice Ul. Tali}a brdo br. 7C, radi duga, v.s. 2.086,30 KM, van ro~i{ta dana 8. 11. 2010. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 2.086,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi, i to: - na iznos od 634,00 KM po~ev od 6. 10. 2000. godine do isplate, - na iznos od 732,00 KM po~ev od 16. 11.

2000. godine do isplate, - na iznos od 242,60 KM po~ev od 16. 12. 2000. godine do isplate, - na iznos od 111,90 KM po~ev od 16. 1. 2001. godine do isplate, - na iznos od 306,00 KM po~ev od 16. 2. 2001. godine do isplate, - na iznos od 22,20 KM po~ev od 16. 3. 2001. godine do isplate, - na iznos od 19,60 KM po~ev od 16. 4. 2001. godine do isplate, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 5. 2001. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 214,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enom, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku. Stru~ni saradnik Alma Bijedi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 034907 07 Mal Mostar, 21. 10. 2010. godine

OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar direkcija za pokretnu mre`u Kneza Branimira bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`ene Jasminke Zukanovi} Blagaj bb Blagaj radi duga, vsp: 124,71 KM van ro~i{ta, dana 13. 07. 2010. god. donio je slijede}u

OGLAS

(zbog propu{tanja)
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 124,71 KM uz zakonske zatezne kamate koje teku: na iznos od 64,19 KM po~ev{i od 16. 11. 2006. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 60,52 KM po~ev{i od 16. 01. 2007. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 106,30 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Korou{i}

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 009991 08 Ps Zenica, 15. 9. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „KONZUM“ Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Ul. Rajlova~ka bb Sarajevo, protiv tu`enog BURZI] RAMIZA iz Zenice, ul. Fra Grge Marti}a broj 15, vlasnik SIERA STR ZENICA ul. Saliha Skomorca broj 55, Zenica, radi isplate duga v.s. 6.428,96 KM

OGLAS
Na temelju ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH Op}inski sud u ^apljini po sucu Gordani Bunti} u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostasr, protiv tu`enika Milenka Vasilja iz ^apljine ul. Tina Ujevi}a bb, radi isplate v.s.p. 279,36 KM, dostavlja tu`enom

TU@BU NA ODGOVOR
Tu`itelj JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, u tu`bi podnesenoj dana 31. 03. 2010. godine od tu`enika Milenka Vasilja iz ^apljine ul. Tina Ujevi}a bb, potra`uje isplatu duga u iznosu od 279,36 KM, u svezi isplate duga elektri~ne energije od 29. 02. 2008. godine do 16. 09. 2009. godine sa zateznim kamatama od dana podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Napomena: Tu`ba se smatra dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Odgovor na tu`bu Milenko Vasilj mo`e dostaviti sudu u roku od 30 dana, a u protivnom sud }e primjenom ~l. 182. ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). SUDAC Gordana Bunti}

OBJAVLJUJE
Tu`enoj BURZI] RAMIZA iz Zenice, ul. Fra Grge Marti}a broj 15, vlasnik SIERA STR ZENICA ul. Saliha Skomorca broj 55. Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba tu`itelja, podnesena ovom sudu dana 31. 12. 2008. god. kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog na ime duga za isporu~enu robu iznos od 6.428,96 KM sa zakonskim zateznim kamatama, kako slijedi: na iznos od 3.536,73 KM po~ev od 11. 10. 2006. god. pa do isplate, na iznos od 2.892,23 KM po~ev od 20. 4. 2007. god. pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima: narud`benicama, otpremnicama-ra~unima, finansijskoj kartici. Rok za podno{enje odgovora na tu`bu je 30 dana od dana dostave. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja. SUDIJA Kubat Jasminka, s.r.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 037022 07 P Mostar, 03. 11. 2010. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 019524 10 Mals Biha}, 11. 11. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

63

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi} Kova~evi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d., kao pravni sljednik UniCredit Zagreba~ke banke d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, Ulica Kardinala Stepinca bb, koju zastupa punomo}nica Karolina Markoti}, zaposlenica temeljem punomo}i broj Su. 3641/08, protiv tu`enog Sa{a Stjepanovi} sin Du{ana JMB: 1611966172218 iz Banje Luke, Korduna{ka broj 8, radi isplate duga, vrijednost spora 5.450,55 KM, van ro~i{ta, dana 28. 6. 2010. godine, donio je slijede}u

OGLAS

(zbog propu{tanja)
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 5.450,55 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 12. 2007. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 291,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 6. 2010. godine pa do isplate, sve u roku 30 dana. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. Zakona o parni~nom postupku). SUDAC Nada Hamovi} Kova~evi}

PRESUDU

OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca DD Biha}ka Pivovara Biha}, zastupana po punomo}nicima Hod`i} Salihu i Hergi} Edinu, advokatima iz Biha}a, protiv tu`enog Co Mb Trans DOO Lakta{i, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 13. 04. 2010. godine, tu`ilac DD Biha}ka Pivovara Biha} podnio je tu`bu protiv tu`enog Co Mb Trans Doo Lakta{i, radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu duga od 820,80 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 06. 2009. god. do isplate i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 362,90 KM. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Ivani{ Vlatka

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 015045 05 Mal Mostar, 02. 11. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Eronet Doo Mostar iz Mostara, K, protiv tu`enika Aida Behmen iz Mostara, Kneza Domagoja 17, Mostar, radi -, v.sp. 241,32, donio je:

- zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 241,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 114,04 KM po~ev od 17. 09. 2001. god. pa do isplate, na iznos od 69,14 KM po~ev od 17. 10. 2001. god. pa do isplate, na iznos od 58,13 KM po~ev od 17. 11. 2001. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 110,00 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015905 07 Mal Zenica, 03. 11. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko-pravnoj stvari tu`ioca D.O.O. „Zenica - Stan“, ulica Fra Ivana Juki}a broj 1, Zenica, protiv tu`ene Selimovi} Enisa, ulica Crkvice broj 44, Zenica, radi isplate duga v.s. 413,16 KM, objavljuje slijede}i

do isplate, kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tue`nom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 183 ZPP FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 015905 07, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Ps-000-805 Tuzla, 17. 08. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Softi} Pa{i kao sudiji pojedincu, rje{avaju}i u pravnoj tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja Luka, protiv tu`enog Efem Tours DOO ulica Rudarska broj 72 Tuzla, radi duga vsp. 13.51,96 KM, donio je 17. 08. 2010. godine, van ro~i{ta, donio je

OGLAS
Tu`enoj SELIMOVI] ENISI iz Zenice, ulica Crkvice broj 44, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 09. 03. 2007. godine, kojom tu`ilac na ime nepla}ene naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade potra`uje iznos od 413,16 KM za period od 01. 02. 2004. godine do 31. 12. 2006. godine sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Efem Tours DOO Tuzla da tu`iocu Telekom Srpske A.D. Bnaja Luka, isplati na ime duga nov~ani iznos u visini od 13.516,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine, pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate na iznos od 618,63 KM po~ev od 17. 12. 2007. godine pa do isplate na iznos od 749,05 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate na iznos od 7.179,12 KM po~ev od 08. 11. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate na iznos od 552,24 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 500,00 KM a sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA SOFTI] PA[A PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje (~l. 329. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 000577 08 Mal Zenica, 04. 11. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko-pravnoj stvari tu`ioca @eljezara „Zenica“ d.o.o. Bulevar kralja Tvrtka I br. 17 protiv tu`enog [ari} Ahmet, ulica Prof. Juraja Neidharta broj 13, Zenica, radi duga, v.sp. 240,00 KM, objavljuje slijede}i

- na iznos od 40,00 KM po~ev od 20. 07. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 40,00 KM po~ev od 16. 08. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 40,00 KM po~ev od 19. 09. 2006. godine pa do isplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. ZPP - FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja kao i u kompletan spis broj: 43b0 Mal 000577 08, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

OGLAS
Tu`enom [ARI] AHMETU iz Zenice, ulica Prof. Juraja Neidharta broj 13, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 07. 03. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje iznos od 240,00 KM sa zateznom kamatom od dana dospije}a pa do isplate i to: - na iznos od 40,00 KM po~ev od 22. 04. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 40,00 KM po~ev od 17. 05. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 40,00 KM po~ev od 17. 06. 2006. godine pa do isplate

64

^etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

65

TRANSFERI Ko bi od reprezentativaca mogao u januaru promijeniti klub

D`eko najtra`eniji, ali je malo vjerovatno da }e oti}i
Realnija je opcija da transfer bude realiziran idu}eg ljeta, ka`e menad`er Irfan Red`epagi} Ibri~i} bi mogao zamijeniti Misimovi}a u Galatasaraju
Kako se bli`i januarski prijelazni rok, sve su glasnije pri~e o mogu}im transferima. Nas najvi{e zanima koji bi bh. reprezentativci ove zime mogli promijeniti boje klube. Bez dileme, najvredniji i najtra`eniji je Edin D`eko. Za „Dijamanta“ se otimaju evropski velikani. Njegova sudbina je ~vrsto vezana za Volfsburg, s kojim ima ugovor do 2013. ftinijem brazilskom napada~u Hulku iz Porta, koji ko{ta 20 miliona funti.

Nerealne {anse
Za D`ekom luduju i u Juventusu, ali te{ko je o~ekivati da }e „stara dama“ mo}i istresti toliki novac za najboljeg strijelca Bundeslige

Kome na kraju sezone isti~u ugovori
Iako se odavno ni{ta ne spominje u vezi s transferom Kenana Hasagi}a u neki ve}i turski klub, mogu}e je da se to desi u januaru. Hasagi}ev ugovor s Istanbulom BB isti~e 30. juna 2011. Njegova cijena, prema Transfermarktu, iznosi 1.700.000 eura, {to
Misimovi}: Ponovo interes iz [panije

Suba{i}: Ponude iz Belgije, Njema~ke i Turske

ni za jedan od ~etiri istanbulska velikana nije prevelik zalogaj. Narednog ljeta ugovori isti~u i Zlatanu Muslimovi}u (PAOK), Harisu Medunjaninu (Makabi Tel Aviv) i Adnanu Mravcu (Vesterlo). reprezentativca i turskog kluba te se nadaju da bi Zvjezdana mogli privoliti na dolazak u Madrid. Ukoliko Misimovi} napusti Galatasaraj, njegovo mjesto mogao bi popuniti drugi reprezentativac BiH. Rije~ je o Senijadu Ibri~i}u, kojeg u

Na izlaznim vratima

Suba{i} dogovorio odlazak iz Olimpica
„Vukovi“ pregovaraju s nekoliko igra~a
Kako nam je ju~er potvr|eno u FK Olimpic, reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Suba{i} od naredne polusezone, najvjerovatnije, ne}e nositi dres sarajevskog premijerliga{a. - On sigurno odlazi. Postoji interes za njega i mi mu ne}emo praviti smetnje. Suba{i} je to zaslu`io svojim odnosom, a i klub `eli zaraditi obe{te}enjem ka`e Hamdija Spahi}, direktor Olimpica. Ni Suba{i} nije htio govoriti o eventualnom novom klubu, ali je potvrdio da je na izlaznim vratima. - Postigao sam dogovor s klubom. Sve sam prepustio predsjedniku Olimpica Nijazu Graci}u i svom menad`eru. Ponude iz Belgije, Njema~ke i Turske su tu, ali }e sve biti mnogo izvjesnije nakon utakmice reprezentacije 10. decembra protiv Poljske - tvrdi Suba{i}. S druge strane, u Olimpicu uveliko rade na dovo|enju poja~anja. U toku su pregovori s nekim igra~ima, ~ija nam imena nisu `eljeli otkriti. Kako je naglasio Spahi}, pripreme, koje su zakazane za 15. januar, Olimpic }e po~eti sa znatno ja~im igra~kim kadrN. D. om.

D`eko: Volfsburg, navodno, tra`i 112 miliona KM

iz pro{le sezone. - [anse da u januaru napusti Volfsburg su nerealne. Mo`da se desi neko ~udo i stigne neka ponuda koju Nijemci ne bi mogli odbiti, ali ne vjerujem. Realnija je opcija da transfer bude realiziran idu}eg ljeta - rekao nam je Irfan Red`epagi}, dugogodi{nji zastupnik Edina D`eke. [panski sportski dnevni list AS javlja da je madridski Atl-

Hajduku visoko cijene i ne pomi{ljaju da ga puste ispod 8 miliona eura. Najbolji igra~ Hajduka bio je i pro{log ljeta na meti Galatasaraja, ~iji su izaslanici bili na pregovorima u Splitu, ali ~elnici „Bilih“ nisu htjeli da ~uju za prodaju. Ibri~i} je, umjesto toga, dobio dobro podebljan ugovor.

Torlak umjesto Trivunovi}a
Vule Trivunovi} je, zbog odavno zakazanog vjen~anja, morao odbiti poziv za prijateljsku utakmicu s Poljskom, koja se igra 10. decembra u turskoj Antaliji. Umjesto njega, pozvan je stoper Sarajeva Sedin Torlak.

Gdje }e Vranje{
I Semir [tili} je me|u onima koji bi u januaru mogli napraviti transfer. Dobre igre za Leh, pogotovo u Evropskoj ligi, podigle su zanimanje za igra~a, koji se stalno nalazi na reprezentativnim spiskovima BiH, ali priliku da se poka`e dobiva veoma rijetko. Jedan od onih koji bi mogli profitirati u januaru je Olimpicov Muhamed Suba{i}. Dobar nastup u debiju za BiH, protiv Slova~ke, te igre u Premijer ligi, privukle su interes nekih belgijskih klubova. Ljetos je Suba{i} bio na meti Lokerena. Ognjen Vranje{ je u moldavskom [erifu na pozajmici iz Crvene zvezde. Iako se u klubu dobro sna{ao i izborio poziv u reprezentaciju BiH, Vranje{ bi se ove zime mogao preseliti u neku ja~u ligu, a nije ni isklju~eno da ga Zvezda povu~e nazad, u Beograd. A. NOVALIJA

Sloboda s reprezentacijom TK

Njema~ki klub ne}e ni da ~uje za prodaju ispod cijene koju je zacrtao. Prema engleskim tabloidima, ~elnici „Vukova“ su delegaciji Man~ester sitija hladno rekli da je to 50 miliona funti (pribli`no 112 miliona KM). To je zaledilo Engleze, koji su se okrenuli mnogo je-

Sadikovi} tra`i mogu}e prinove
Fudbaleri Slobode }e do 1. decembra trenirati svakog drugog dana, a nakon toga }e na odmor do 10. januara 2011. Prije pauze, ekipu naredne sedmice o~ekuje jo{ jedna obaveza. Naime, u ponedjeljak }e na stadionu Jo{ik u Lukavcu odigrati kontrolnu utakmicu s odabranom selekcijom Druge lige Sjever, sastavljenom od mladih igra~a (do 24 godine) s podru~ja Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku selekciju Kantona okupit }e i voditi D`evad [e}erbegovi}, trenutno trener drugoliga{a Priluka. - Cilj ovog okupljanja je da vidimo postoji li neki interesantan igra~ za Slobodu, kojeg bismo pozvali da nam se priklju~i tokom zimskih priprema - ka`e trener Slobode DeE. M. nis Sadikovi}.

Cijene u eurima prema Transfermarktu
Edin D`eko Semir [tili}

30.000.000
Zvjezdan Misimovi}

2.600.000
Muhamed Suba{i}

11.500.000
Senijad Ibri~i}

850.000
Ognjen Vranje{

6.500.000

350.000

etiko podgrijao interes za bh. reprezentativca Zvjezdana Misimovi}a. Klub pravi planove za idu}u sezonu i u njima je debelo potcrtano Misimovi}evo ime, uz kojeg planira dovesti i Ivana Rakiti}a iz [alkea te Nelsona Valdeza iz Erkulesa. Misimovi}a je Atletiko zvao i minulog ljeta, ali transfer nije realiziran, jer je prevagnula ponuda Galatasaraja. Sada [panci ~ekaju rasplet situacije izme|u na{eg

Posrnula Bolonja na prodaji
Nekoliko dana nakon {to je Italijanska federacija pokrenula istragu, Bolonja je stavljena na prodaju. Istraga je pokrenuta, jer vlasnici italijanskog kluba nisu igra~ima isplatili nekoliko pla}a. Bolonja je u te{koj finansijskoj situaciji i prijeti joj oduzimanje bo(M. T.) dova.

MALI FUDBAL

66

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

sport

BORAC Analiza u~inka premijerliga{a u prvom dijelu sezone

Olimpic je pokazao najvi{e

Zavr{en 19. bajramski turnir

Po~eli i zavr{ili porazom, a osigurali pet bodova vi{ka
Nakon 2:3 sa [irokim Brijegom, umjesto Mari}a imenovan Jagodi} Niz od 13 utakmica bez poraza Defanzivci najzaslu`niji

Trofej za Olimpic
Najmla|i sarajevski prvoliga{ bolji od kom{ija s Ko{eva
Sarajevski Olimpic osvaja~ je 19. bajramskog turnira u malom fudbalu nakon {to je u finalu savladao Sarajevo s 4:1. Do svoje prve titule najmla|i sarajevski prvoliga{ do{ao je sigurnom igrom, a ve} u 10. minuti vodio je s 2:0 te do kraja me~a odr`avao prednost. U duelu za tre}e mjesto @eljezni~ar i Slavija odigralji sudijski par su Elmir Pilav i Rusmir Mrkovi}. U takmi~enju pionira prvo mjesto osvojila je ekipa Sarajeva, ispred reprezentacije Zeni~ko-dobojskog kantona i Radnika. Za najboljeg igra~a prolga{en je Amel Brdar iz Radnika, najbolji strijelac je Amar Burovi} (Sarajevo), a najbolji golman Vedran Filipovi} (ZDK).

@eljezni~ar - Slavija 7:5 (4:4)
Dvorana „Mirza Deliba{i}“. Sudije: Adnan Pervan i Mirza Ti~i}. Strijelci: 0:1 - Todorovi} (8), 1:1 - Zeba (10), 1:2 - Todorovi} (18), 2:2 - E. ^oli} (22), 3:2 - Stani} (26), 3:3 - Mr{o (27), 4:3 - Zeba (28), 4:4 Mr{o (39). Penali: 7:5. @ELJEZNI^AR: Kari}, B. ^oli}, Savi}, Perak, Vasili}, E. ^oli}, Stani}, Hod`i}, Zeba. Trener: Almir Memi}. SLAVIJA: N. Sukovi}, Radonja, Peri{i}, Todorovi}, Mr{o, K. Sukovi}, Pu{ara, S. Radovanovi}, Ligata, Ogle~evac, Stankovi}, Papaz. Trener: Aleksandar Simi}.

U~inak 10 3 2 21:8 33
pobjeda remija poraza gol-razlika boda

Rezultati
Trivunovi} u duelu s Be{lijom iz @eljezni~ara: Odbrana najbolji dio ekipe

Olimpic - Sarajevo
Dvorana „Mirza Deliba{i}“. Sudije: Elmir Pilav i Rusmir Mrkovi}. Strijelci: 1:0 - ^eligija (8), 2:0 - Harba (10), 3:0 - Je{e (29), 3:1 - H. Hand`i} (36), 4:1 Mulahmetovi} (39). OLIMPIC: Bukvi}, Suljevi}, Je{e, Salki}, Durak, Rodrigo, Had`anovi}, li su bez pobjednika, a ekipa s Grbavice slavila je nakon boljeg izvo|enja penala. Kao i pro{le godine, specijalni `iri je za najboljeg igra~a turnira proglasio Zajka Zebu iz @eljezni~ara. Zeba je i najbolji strijelac, postigao je 14 golova. Najbolji golman je Ibro Hod`i} iz Sarajeva, a najboMulahmetovi}, Harba, Kreser, Hiro{, ^eligija, Muminovi}. Trener: Faik Kolar. SARAJEVO: Hod`i}, [}epanovi}, ^omor, A. Hand`i}, Sulji}, [ehovi}, H. Hand`i}, Kadi}, U{~upli}, Mujakovi}, ^ampara. Trener: D`enan U{~upli}. U jutarnjem programu odigrani su me~evi 3. kola. Grupa A: Sarajevo - Vrbanju{a 3:3, Slavija - Sloboda 4:1. Tabela: Sarajevo 7, Slavija 6, Sloboda 3, Vrbanju{a 1. Grupa B: @eljezni~ar Travnik 9:5, ^elik - Olimpic 3:15. Tabela: Olimpic 7, @eljezni~ar 7, ^elik 3, Travnik 0.
Z. [. - S. S.

Startni poraz od [irokog Brijega (2:3) napokon je uklju~io sve alarme u Borcu pa se dotada{njem {efu stru~nog {taba Zoranu Mari}u uprava zahvalila na saradnji, a na njegovo mjesto postavila je mladog, ali provjerenog stru~njaka - Vladu Jagodi}a. I nije pogrije{ila. Borac je nanizao 13 me~eva bez poraza (deset pobjeda i tri remija) i pokleknuo tek na posljednjoj prepreci, na trebinjskim Policama, gdje ga je Leotar dobio s 2:1.

Evropski nastup
Iako je Borac ranije tri puta igrao u evropskim takmi~enjima, u Kupu pobjednika kupova 1975/1976 i 1988/1989 te u Mitropa kupu, koji je osvojio 1992. godine, plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu ove godine do~ekan je kao jedan od najve}ih uspjeha. Za rivala u drugom pretkolu, {vicarskog drugoliga{a Lozanu banjalu~ki Gradski stadion u potpunosti je renoviran i preure|en u skladu sa zahtjevima UEFA-e, ali o~ekivabinju ne smije baciti u zape}ak sve na{e dobre igre i rezultate u jesenjoj polusezoni, koju smo zavr{ili s lijepom bodovnom predno{}u. nja navija~a nisu ispunjena. Poraz u prvom me~u u Lozani (0:1) davao je nadu da Borac u revan{u mo`e izboriti prolazak u narednu rundu, ali tada{nji strateg Zoran Mari} s taktikom „igranja koliko protivnik dozvoli“ nije uspio da ostvari vi{e od 1:1. Lozana je nakon Borca eliminirala i danski Randers, a potom i Lokomotivu iz Moskve te igra u grupnoj fazi Evropske lige UEFA. Da nam je neko prije po~etka {ampionata ponudio samo bod vi{ka u odnosu na rivale, budite sigurni da bismo objeru~ke prihvatili tvrdi strateg Banjalu~ana. Naravno, iako veliki dio zasluga ide Vladi Jagodi}u, ipak su fudbaleri ti koji su na terenu ostvarili sve uspjehe. Njih 22 nosila su dres Borca ove jeseni, ali je u gradu na Vrbasu nepodijeljeno mi{ljenje da su defanzivci najzaslu`niji za dobre rezultate.

Borac - [iroki Brijeg 2:3, Drina - Borac 0:2, Borac Vele` 1:1, ^elik - Borac 0:1, Borac - Slavija 4:1, Sarajevo - Borac 0:1, Borac Zrinjski 2:0, Budu}nost Borac 0:1, Borac - Sloboda 2:0, Borac - Rudar Prijedor 0:0, Olimpic - Borac 0:0, Borac - Zvijezda 1:0, Travnik - Borac 1:2, Borac @eljezni~ar 1:0, Leotar Borac 2:1.

Strijelci
7 - Nikoli} 3 - Staji} 2 - Vukelja, Puziga}a, Maleti} 1 - Miki}, Stan~eski, Trivunovi}, Sre}o autogol - Renato ([iroki Brijeg)

Proljetni start
Ipak, s 33 boda, pet vi{e od @eljezni~ara i Sarajeva, Banjalu~ani su izborili jesenji naslov i najbolju startnu poziciju u utrci za titulu prvaka BiH narednog prolje}a. - Mislim da poraz u Tre-

Kartoni
@uti: Raspudi} 6, Puziga}a 4, Nikoli}, Grahovac i Sakan po 3, Stan~eski, Staji}, ]ori}, Damjanovi}, Trivunovi}, Miki} i Stupar po 2

Omladinska Premijer liga BiH - 15. kolo

Sjever
KADETI: Travnik - ^elik 0:2, Borac - Kozara 1:0, Budu}nost Sloboda 0:2, Rudar - Zvijezda 3:0, Drina - Modri~a 5:1. Poredak: Borac 37, Sloboda 35, Kozara 27, Rudar 26, Zvijezda 24... JUNIORI: Travnik - ^elik 2:3, Borac - Kozara 1:0, Budu}nost Sloboda 0:1, Rudar - Zvijezda 2:3, Drina - Modri~a 1:1. Poredak: Sloboda 32, Zvijezda 30, Kozara 25, ^elik 20, Drina 20...

Iskustvo Maleti}a
Tu se, prije svega, misli na golmana Asmira Avduki}a te na stopere Leonida ]ori}a i kapitena Vuleta Trivunovi}a. U napadu je blistao Stevo Nikoli} sa sedam pogodaka, a dodatni kvalitet donio je iskusni Darko Maleti}, koji je nastupio u osam posljednjih me~eva.
Nikoli} protiv Olimpica: Prvi strijelac S. KOTARA[

Nastupi
Avduki}, Trivunovi} i ]ori} po 15, Nikoli} 14, Raspudi}, Stan~eski i Staji} po 13, Stupar, Puziga}a i Miki} po 12, Muminovi} i Vukelja po 10, Sakan i Grahovac po 9, Maleti} 8, Damjanovi} 6, Petri} i Vidakovi} po 5, Benovi} i Sre}o po 4, Dujakovi} i @ari} po 1.

Jug
KADETI: @eljezni~ar - Vele` 4:0, [iroki Brijeg - Rudar 2:1, Olimpic - Zrinjski 1:2, Slavija - Radnik odgo|eno, Sarajevo - Leotar 3:0. Poredak: Sarajevo 36, @eljezni~ar 34, [iroki Brijeg 31, Zrinjski 30, Radnik 22... JUNIORI: @eljezni~ar - Vele` 5:2, [iroki Brijeg - Rudar 1:0, Olimpic - Zrinjski 3:1, Slavija - Radnik odgo|eno, Sarajevo - Leotar 5:0. Poredak: Zrinjski 29, Sarajevo 28, Olimpic 28, @eljezni~ar 26, [iroki Brijeg 25...

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

67

SARAJEVO Fudbaleri se razi{li, svako na svoju stranu

Mo`e li iko zaustaviti egzodus s Ko{eva?
Problem s dugovima prema igra~ima rje{avat }emo nakon sjednice Skup{tine, ka`e sportski direktor Senad Merdanovi}
Nakon utakmice s Vele`om, fudbaleri Sarajeva su se razi{li, svako na svoju stranu. Neki su igrali na Bajramskom turniru, neki s reprezentacijom BiH trebaju i}i u Antaliju na utakmicu protiv Poljske 10. decembra. Neki su, pak, oti{li ku}ama, a drugi, oni koji nisu mogli tako duboko zavu}i ruku u d`ep, ostali su u gradu.
Koja{evi}: Oti{ao u Crnu Goru

Obu}a i Duro: Ho}e li ostati

Petorici igra~a ^elika isti~u ugovori

Ibrakovi}: Svi su na prodaju
Adilovi}a, D`afi}a i Zahirovi}a tra`e inozemni klubovi, ka`e trener Zeni~ana
Petorici igra~a ^elika ove zime isti~u ugovori s klubom s Bilinog polja. To su Darijo Puri}, Nermin Jamak, Samir Duro, Emir Obu}a i Kenan Nemeljakovi}. Trener Abdulah Ibrakovi}, koji se trenutno odmara kod ku}e u Lukavcu, tek treba odlu~iti koga `eli zadr`ati. - Nakon {to sa~inim analizu u~injenog u prvom dijelu sezone, sjest }u zajedno s direktorom Nerminom [abi}em i klupskim vodstvom te odlu~iti ko bi nam bio od koristi, a kome bismo se mogli zahvaliti. Moramo napraviti tim koji }e dobro igrati, ali biti jeftiniji. Ko se na|e u toj pri~i, on }e i ostati. Zato su na prodaju svi na{i igra~i. Neke su ponude od klubova iz Koreje, Turske, Njema~ke i Poljske stigle za kapitena Eldina Adilovi}a, Adina D`afi}a i Adnana Zahirovi}a. Dobro bi bilo kada bismo nekoga od njih uspjeli prodati - ka`e Ibrakovi}. [to se ti~e mogu}ih poja~anja, volio bi anga`irati nove igra~e za obje bekovske pozicije te jednog dinami~nijeg igra~a za vezni red. V. B.

Stari i novi problemi
Uprave nema, bar do druge polovine decembra, kada bi u najboljem mogu}em slu~aju mogla biti zakazana sjednica Skup{tine. Uz one stare ~lanove, ta nova uprava morat }e rije{iti dosta nadolaze}ih problema - gdje i kada na pripreme, {ta je s tr-

Arsenijevi}: Nemam ni za gorivo da odem ku}i
Jedan od onih koji bi prvi mogli tra`iti raskid ugovora je Branislav Arsenijevi}. Desni bek Sarajeva, koji se, uz Vu~inu [}epanovi}a, pokazao najboljim poja~anjem dovedenim pro{log ljeta, ima velika potra`ivanja. - Jo{ ne znam {ta da radim, ho}u li ostati ili tra`iti da me puste da idem. Ve} tri dana idem u klub da vidim {ta se de{ava i {ta je s novcem koji mi duguju, ali uzalud. U velikim sam problemima, a jo{ sam i zadu`en kod nekih ljudi. Ne znam kako dalje. Ne mogu ni oti}i ku}i, jer nemam za gorivo - rekao nam je ju~er 28-godi{nji Beogra|anin.

Arsenijevi}: U velikim sam problemima

enerom i, na kraju, {ta s igra~kim kadrom, jer samo nekoliko dana nakon zavr{etka jesenjeg dijela sezone po~ele su kru`iti pri~e o egzodusu fudbalera s Ko{eva. Govori se o Damiru Koja{evi}u, koji jo{ ne zna ho}e li se uop}e vra}ati iz Crne Gore, kapitenu Muhamedu D`akmi}u, za kojeg se interesiraju inozemni klubovi, \enaldinu Hamzagi}u... S obzirom na to da prema ovim igra~ima nisu ispo{tovane ugovorne obaveze, postavlja se pitanje jesu li oni uop}e spremni i dalje nositi dres Sarajeva? Kako ka`e sportski direktor Sarajeva Senad Merdanovi}, do sada niko nije zatra`io raskid ugovora, ali on

priznaje da je bilo fudbalera koji su se raspitivali o tome.

Rudari na odmoru do 10. januara

Nemo}ni smo
- Sada smo u velikim problemima zbog uprave i Skup{tine. Prvo trebamo to rije{iti, a onda }emo vidjeti kako rije{iti pitanje dugova prema igra~ima. Evidentno je da tih dugova ima i da ih ne mo`emo osporiti, a fudbalera koji nije dobio ono {to mu je obe}ano, te{ko je sprije~iti u naumu da ode iz kluba, jer }e nas dobiti na arbitra`i. Zna~i, ako bude takvih, nemo}ni smo, ali se s njima mo`emo dogovoriti kako da rije{imo problem u obostranu korist. Nadam se da }e imati razumijevanja - ka`e M. T. Merdanovi}.

Dragi} ide u Maleziju da odradi ugovornu obavezu
Fudbaleri Rudara odradili su u utorak posljednji ovogodi{nji trening i oti{li na odmor, koji }e trajati do 10. januara idu}e godine. - Ostvarili su o~ekivan rezultat osvajanjem 21 boda i plasmanom na osmo mjesto, {to se mo`e smatrati izuzetno vrijednim uz mali bud`et kojim raspola`emo. Uspjeli smo u dobroj mjeri izgraditi svoj stil igre. Zahvalio bih svim igra~ima, ~lanovima stru~nog {taba i uprave kluba na maksimalnom zalaganju - ka`e trener Boris Gavran. On o~ekuje da }e u zimskom prijelaznom roku ekipu napustiti neki od igra~a, a jedan od njih mogao bi biti iskusni stoper Dalibor Dragi} (38), koji o~ekuje poziv iz Malezije, gdje je prije dolaska u Rudar igrao za klub Sabah. - Odigrao sam dvije sezo-

Gavran: Zadovoljan ostvarenim

Smjena na klupi kluba iz Grada~ca

Dragan Jovi} preuzima Zvijezdu
Dragan Jovi} }e u drugom dijelu sezone voditi Zvijezdu, dogovoreno je na sino}njem sastanku uprave kluba. Nekada{nji trener Zrinjskog i Travnika na kormilu grada~a~kog premijerliga{a zamijenit }e Zorana ]urguza, koji je podnio ostavku. - Jovi} je, vode}i Zrinjski, napravio zapa`en rezultat. Smatram da je on u ovom trenutku pravo rje{enje za nas - rekao je sportski direktor Zvijezde Ivica Cvitku{i}. Jovi} je ju~er bio u Grada~cu na pregovorima i brzo se pro~ula vijest da bi mogao preuzeti klupu Zvijezde. - Ljudi iz Grada~ca bili su brzi, konkretni i korektni. Dolazim u klub koji je veoma dobro organiziran i to su razlozi zbog kojih sam prihvatio ponudu - kratko je izjavio Jovi} za na{ list.
D`. D. Jovi}: Nasljednik Zorana ]urguza

ne u Sabahu, a zbog zabrane nastupa stranaca, ostao sam im du`an jo{ jednu sezonu. Ovih dana dobio sam informaciju da }e ta odluka biti ukinuta te sam spreman da se vratim tamo i ispunim ugovornu obavezu do kraja. U protivnom, ostajem u RuV. V. daru - ka`e Dragi}.

Ujeo protivni~kog igra~a

Suarez ka`njen sa sedam utakmica
Iako je uprava Ajaksa sama reagirala i svog napada~a Luisa Suareza kaznila s dvije utakmice neigranja, jer je u susretu protiv PSV-a ujeo protivni~kog igra~a Otmana Bakala (Bakkal), Holandski savez izrekao je svoju sankciju. Suarez je, na osnovu televizijskog snimka, ka`njen sa sedam uta(N. D.) kmica neigranja.

Nogometa{i Zrinjskog se odmaraju, Slaven Musa kuje planove

Trebaju nam bekovi, stoper i centralni vezni
Musa: Mnogo je posla pred nama

Za razliku od nogometa{a Zrinjskog, koji su na odmoru od ponedjeljka, trener Slaven Musa je svakog dana na stadionu, gdje s ~elnicima kluba pravi plan za proljetni dio sezone. - Predao sam izvje{taj,

koji je vi{e koncipiran na prijedlozima kako bi Zrinjski trebao izgledati na prolje}e. Svjestan sam da navija~e najvi{e zanimaju imena eventualnih poja~anja, ali u ovom trenutku mogu samo govoriti o profilima igra~a

koji su nam potrebni. To su desni i lijevi bo~ni, jedan stoper s kojim bismo poja~ali konkurenciju i centralni vezni. Jasno je da je pred nama veoma mnogo posla i da nemamo vremena za gubljenje Ma. P . - izjavio je Musa.

Gorosito na klupi Almerije
[panski prvoliga{ Almerija postavio je za trenera Argentinca Nestora Gorosita. On }e na klupi zamijeniti Huana Manuela Lilja (Juan Lill), koji je smijenjen nakon doma}eg poraza od 0:8 od Barcelone. Almerija je 18. na tabeli s devet bodova i samo jednom pobjedom u 12 kola.

68
1. Bajern 5 2. Roma 3. Bazel 4. Klu` 5 5 5 4 3 0 0 1 13:6 2 9:10 3 8:8 4 5:11 12 9 6 3 1. ^elzi 2. Marsej 5 5 5 3 0 0 0 14:3 15 2 11:3 3 5 5:9 9 6 1. Real 2. Milan 3. Ajaks 5 4 5 2 1 2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

sport
4 0 1 10:6 12 3 0 2 15:6 3 0 2 5:9 9 9 0 5

0 11:2 13 1 7:5 8

1. [ahtjor 5 2. Arsenal 5 3. Braga

E
2 0 1 0

3. Spartak 5 2 4. @ilina 5 0

F
0 0

5 1

2:17 0

4. Okser 5 1

G
1 3 0 4

4:10 4 3:8 3

4. Partizan 5

H

0 0 5 1:10

LIGA PRVAKA Jo{ jedna impresivna predstava madridskog velikana
Borijelo posti`e gol Bajernu: Fantasti~ni preokret Rome

Real protutnjao Murinjo: Koja je svrha isklju~enja? kroz Amsterdam
(Foto: AP)

Nova demonstracija mo}i Reala

U ponedjeljak }e biti druga pri~a, ka`e trener Reala

Prolazak dalje osigurali Milan i Marsej
Nakon Reala, Bajerna i ^elzija, plasman u osminu finala Lige prvaka iz grupa E, F, G i H u petom kolu osigurali su Marsej i Milan. U duelu evropskih velikana Real je u Amsterdamu do nogu potukao Ajaks s 4:0. Milan je prebrinuo sve brige o plasmanu u osminu finala, dijelom zahvaljuju}i i Realu. „Rosoneri“ su golovima Zlatana Ibrahimovi}a i Ronaldinja (Ronaldinho) slavili u Okseru s 2:0. Podvig ve~eri pripisan je Romi, koja je protiv Bajerna stigla manjak od 0:2 iz prvog poluvremena i u nastaku s tri pogotka do{la do fantasti~nog preokreta na 3:2. Zahvaljuju}i ovom podvigu, Rimljanima za prolazak treba jo{ jedan bod. Marsej je plasman me|u 16 osigurao u Moskvi. ^elzi je zadr`ao stopostotan u~inak, ali je ve}im dijelom me~a gubio od @iline, u ~ijoj je postavi Admir Vladavi} bio skoro cijeli me~.

Roma preokrenula protiv Bajerna

@oze Murinjo (Jose Mourinho) nema milosti ni prema kome pa je nije imao ni za Ajaks. Pobjedom u Amsterdamu Real je pomogao Milanu da osigura drugo mjesto u grupi usput izbaciv{i Holan|ane iz Lige prvaka. Real je prikazao jo{ jednu mo}nu predstavu, koja je mogla zadovoljiti Murinja, ali je portugalski stru~njak bio nezadovoljan zato {to su u fini{u isklju~ena dvojica njegovih igra~a, koje je sudi-

Sve su prilike da }emo narednog ponedjeljka gledati fantasti~an derbi Barcelona - Real. - U ponedjeljak }e biti druga pri~a. Situacija je dobra, ali ne pobje|uje uvijek bolji - rekao je Murinjo. Okr{aj ve~eri u Ligi prvaka odigran je u Rimu, gdje je Roma nakon 0:2 na poluvremenu pobijedila Bajern s 3:2 i stigla nadomak plasmana u osminu finala. Dok je trener Rome Klaudio Ranijeri

Vengeru opet krive sudije
Menad`er Arsenala Arsen Venger (Wenger) nije odstupio od tradicije da poslije svakog poraza svali krivicu na sudije. Tako je bilo i poslije Brage. - Peti sudija je beskoristan. Nad Ebueom (Eboue) je bio penal, a oni to nisu vidjeli. [ta uop}e rade, kako poma`u glavnom sudiji? bjesnio je Venger, dodatno uzrujan povredama Seska Fabregasa (Cesc), koji }e pauzirati dvije-tri sedmice, te Ebuea. Iako je iza [ahtjora, a poravnat s Bragom, Arsenal je, ipak, u dobroj poziciji da pro|e dalje, jer u posljednjem kolu igra s otpisanim Partizanom.

Benzema posti`e gol za Real: Bolna lekcija za Ajaks

(Foto: AFP)

Bazel Klu`

1 0

UEFA istra`uje kartone
UEFA je objavila da }e prou~iti izvje{taj sudije prije nego {to odlu~i ho}e li optu`iti dvojicu igra~a Reala da su namjerno dobili kartone. ^abi Alonso (Xabi) i Serhio Ramos (Sergio) dobili su zbog odugovla~enja druge `ute, odnosno crvene kartone te tako o~istili kartone uo~i naredne faze, ja kaznio zbog odugovla~enja. - Na{ sljede}i me~ protiv Oksera nije bitan, ali mi se sudijske odluke svakako nisu svidjele. Utakmica je ve} bila gotova. Vodili smo s ~etiri gola razlike i ne znam kakvu je svrhu imala podjela kartona. Mogao bih ispri~ati sva{ta, ali ne}u, jer smo ostvarili fantasti~an rezultat. Vrlo sam zadovoljan zato {to smo osigurali prvo mjesto u grupi i {to su igra~i koji ina~e ne igraju mnogo, iskoristili priliku - rekao je Murinjo. koja po~inje u februaru. Holandska televizija pokazala je snimak kako Murinjo razgovara s Alonsom pored terena prije nego {to je igra~ dobio drugi `uti karton. Kasnije je poslao Jer`ija Dudeka (Jerzy) s klupe da otr~i do Ikera Kasiljasa (Casillas) koji je nakon toga ne{to {apnuo Ramosu. (Claudio Ranieri) bio pun hvalospjeva na ra~un svojih igra~a, njegov kolega s klupe Bajerna Luis van Gal (Louis Van Gaal) bio je bijesan. - Poklonili smo im ovu pobjedu. To je nevjerovatno, jer smo bili mnogo dominantniji. I onda, ostali smo bez koncentracije. Na{ problem je u napadu, a ne u odbrani, jer problemi po~inju kada izgubimo loptu, ali to moji igra~i, izgleda, ne shvataju - rekao je Van (M. T.) Gal.

Roma Bajern

3 2

Strijelci: 0:1 - Gomez (33), 0:2 - Gomez (39), 1:2 - Borijelo (49), 2:2 - De Rosi (81), 3:2 - Toti (84 penal). ROMA: Serhio, Kaseti, Mekses, Burdiso, Rise, Greko (46. Simplisio), De Rosi, Brigi (75. Toti), Menez, Vu~ini} (82. Pizaro), Borijelo. Trener: Klaudio Ranijeri. BAJERN: Kraft, Lam, Demikelis, Van Bujten, Pranji}, Timo{~uk, Kros, Otl, Riberi (77. Altintop), Miler (73. Kontento), Gomez. Trener: Luis van Gal.

Strijelac: 1:0 - Almerares (15). Crveni karton: Pikolo (Klu`) u 88. minuti. BAZEL: Kostanco, Inkum, Abraham, Ferati, Safari, Kabral, Tembo (89. Zani), Japi, [a~iri (87. [aka), Almerares, Frej (90. ^agda{). Trener: Torsten Fink. KLU@: Klaro, Toni, Kadu, Pikolo, Rada, Kulio (74. Sforcini), Kosta, Kivuvu, Veloso (58. Kone), Bastos, Traor (46. Bjelanovi}). Trener: Sorin Kartu.

[e{kov (75. Drin~i}), Ibson (76. Ananidze), Ari, Veliton, Makejev, Su{i, Pareha, Mekgredi, Kombarov. Trener: Valerij Karpin. MARSEJ: Mandanda, Azilikueta, Sise, Gonzalez (76. Abrijel), Brandao, Remi (82. Kabore), Mbija, Hajnce, Ajeu, Dijavara, Valbuena (69. [ejru). Trener: Didije De{amp.

MILAN: Abijati, Abate, Nesta, Silva, Zambrota, Gatuzo (90. Streser), Ambrosini, Flamini, Zedorf (76. Boateng), Robinjo, Ibrahimovi} (85. Ronaldinjo). Trener: Masimilijano Alegri.

Braga Arsenal

2 0

Ajaks Real

0 4

^elzi @ilina

2 1

Strijelci: 0:1 - Belo (19), 1:1 - Starid` (51), 2:1 - Maluda (86). ^ELZI: Turnbul, Fereira, Ivanovi}, Van Anholt, Bruma, Ramire{, Kakuta (46. Kalu), Mekehran (90. Melis), Drogba, Maluda, Starid` (74. Anelka). Menad`er: Karlo An~eloti. @ILINA: Dubravka, Angelovi}, Pecalka, Gergel, Pja~ek, Guldan, Je`, Belo, Vladavi} (90. Rilke), Majtan (85. Polija~ek), Oravec (64. Sisej). Trener: Pavel Hapal.

Strijelci: 0:1 - Benzema (36), 0:2 - Arbeloa (44), 0:3 - Ronaldo (70), 0:4 - Ronaldo (81 penal). Crveni kartoni: ^abi (Real) u 88. i Ramos (Real) u 90. minuti. AJAKS: Stekelenburg, Van der Vil, Aldervejreld, Vertongen, Anita, Enoh, De Jong (75. Lindgren), Sulejmani (88. Erikson), Suarez, El-Hamdaui (46. De Zeuv), Emanuelson. Trener: Martin Jol. REAL MADRID: Kasiljas, Ramos, Arbeloa, Albiol, Mar~elo, Ronaldo, ^abi, Ozil, Dijara (82. Mateos), Leon (65. Di Marija), Benzema (82. Kanales). Trener: @oze Murinjo.

Strijelci: 1:0 - Mateus (83), 2:0 - Mateus (90+3). BRAGA: Felipe, Garsija, Moizes, Rodrigez, Elderson, Vandinjo (90. Vijana), Salino, Alan, Aguijar (80. Madrid), Mateus, Lima (81. Elton). Trener: Domingos Pasijensija. ARSENAL: Fabijanski, Ebue, Skila~i, \uru, Gibs, Volkot (77. Vela), Denilson, Vil{er, Rosicki, Fabregas (69. Nasri), Bendtner (74. [amak). Menad`er: Arsen Venger.

Partizan [ahtjor

0 3

Dvojica navija~a Bajerna u bolnici
Dvojica navija~a Bajerna primljena su u bolnicu u Rimu nakon {to su uo~i utakmice protiv Rome napadnuti bocama. Policiji je prijavljen jo{ jedan incident u blizini olimpijskog stadiona, u kojem je jedan simpatizer njema~kog (M. T.) prvaka zadobio lak{e ozljede noge.
Vu~ini} u duelu s Riberijem: (Foto: AP) Podvig Rome

Spartak Marsej

Okser 0 2 0 Milan Strijelci: 0:1 - Ibrahimovi} 3 (64), 0:2 - Ronaldinjo (90+1).
OKSER: Sorin, Hengbart (69. [afni), Kulibali, Grihting, Dudka, Olijeh, Pedreti, Ndinga, Birsa, Samaritano (65. Kuersija), Kontu (82. Traor). Trener: @an Fernandez.

Strijelci: 0:1 - Valbuena (18), 0:2 - Remi (54), 0:3 - Brandao (68). Crveni karton: Veliton (Spartak) u 64. minuti. SPARTAK: Dikan, [trancl,

Strijelci: 0:1 - Stepanenko (52), 0:2 - @adson (59), 0:3 Eduardo (68). PARTIZAN: Stojkovi}, Stevanovi}, Jovanovi}, Krstaji}, Lazevski, Babovi}, Smiljani}, Petrovi} (64. Medo), Moreira (73. Davidov), Ili} (84. Ilijev), Kleo. Trener: Aleksandar Stanojevi}. [AHTJOR: Pjatov, Srna, ^igrinski, Rakitski, Rat, Kosta (62. Eduardo), @adson (75. Teikseira), Gaj (74. Vicenec), Stepanenko, Vilijan, Adrijano. Trener: Mir~ea Lu~esku. (M. T.)

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 25. novembar/studeni 2010.

69

TENIS Zavr{ni Masters u Londonu

Berdihu trijumf pora`enih
Robin Soderling u drugom kolu grupe B savladao [panca Davida Ferera
[vedski teniser Robin Soderling savladao je [panca Davida Ferera (Ferrer) u drugom kolu grupe B zavr{nog Mastersa za tenisere u Londonu te tako ostao u igri za prolazak u polufinale. Ferer je porazom izgubio sve {anse da se plasira me|u ~etiri najbolja. Soderling je protiv Ferera do Londona imao omjer od 8:4, ali je izgubio dvaput u posljednja tri me~a. U ovom okr{aju Ferer nije imao prave prilike. Soderling je od po~etka stvarao pritisak, brejk-lopte kod 3:2 u {estom gemu nije iskoristio, ali jeste u 12. gemu. Kada je Soderling poveo s 4:2 u drugom setu, o~ekivao se brz zavr{etak, me|utim, kod 5:3 Ferer se uspio vratiti. I tek nakon 6:5 za [ve|anina Ferer je tre}i put izgubio svoj servis i ostao bez polufinala. U grupi A, Tomas Berdih (Berdych) pobijedio je Amerikanca Endija Rodika (Andy Roddick) rezultatom 7:5, 6:3 i tako ostao u igri za polufinale. Berdih je u prvom kolu izgubio od Novaka \okovi}a
Milavi}: O~uvati ekipu

Mirsad Milavi} o stanju u KK Bosna

Te{ko je, ali ne}u pobje}i
Ko{arka{ki klub Bosna ASA BH Telecom podsje}a na brod koji tone, a kad je tako, malo je onih koji su spremni ostati. Posljednja blama`a, kada su se na sastanku Upravnog odbora pojavila samo dva ~lana, od kojih je jedan bio vr{ilac du`nosti predsjednika Almir Spaho, koji je potom podnio ostavku, govori da se krug ljudi vjernih klubu rapidno smanjuje. No, Mirsad Milavi}, spona izme|u starog i novog saziva Upravnog odbora, koji priprema opse`an materijal o stanju u KK Bosna, ne `eli komentirati motive ne~ijeg neo~ekivanog ulaska i jo{ br`eg izlaska iz uprave nego `eli usmjeriti snage na spa{avanje kluba. - Zavr{ava se informacija poslovanja za proteklih 13 godina, koja }e biti polazna ta~ka za sjednicu Skup{tine - ka`e Milavi}, za kojeg je mnogo va`nije da se sjednica kvalitetno pripremi nego kada }e se odr`ati (izvjesno je da se to ne}e desiti 29. novembra, za kada je prvobitno planirana). Milavi} vjeruje da }e nekolicina ljudi u klubu, u koje ubraja i sebe, uspjeti o~uvati takmi~arski pogon na okupu do izbora novog rukovodstva. - Ne mogu re}i da postoje ljudi koji su ~vrsto obe}ali da }e u}i u klub, ali voljni su razgovarati. O~ekujemo i da se politika i dr`ava izjasne prema vrhunskom sportu. Ako to izostane, a izostalo je kroz jedan period, onda je pred klubom veoma neizvjesna budu}nost. No, ja ne namjeravam pobje}i - rekao je Milavi}.
E. J.

Berdih: Slavlje nakon pobjede nad Rodikom

(Foto: AFP)

s 2:0 pa sada ima pobjedu i poraz, dok je Rodiku ovo bio drugi izgubljeni me~ nakon {to ga je na startu savladao

Rafael Nadal. Rezultati: Grupa B (drugo kolo): Robin Soderling ([vedska, 5) - David Ferer

([panija, 7) 7:5,7:5. Grupa A (drugo kolo): Tomas Berdih (^e{ka, 6) - Endi Rodik A. ^. (SAD, 8) 7:5, 6:3.

Bh. igra~i u evropskim kupovima

Sankt Petersburg se Ko{arka{i Kaknja ostali bez centra revan{irao Konstanci Ersid Ljuca oti{ao u Siriju
Rukometa{i ruskog viceprvaka Sankt Petersburga revan{irali su se rumunskom prvaku Konstanci za poraz u pro{lom kolu Lige evropskih prvaka (27:28) slaviv{i s 29:26 u prvoj utakmici {estog kola. Pobjeda Rusa, koji su sino} trijumfovali na krilima odli~nog golmana Kostigova i desnog krila Pronina (10 golova), nudi dobre izglede Bosni BH-Gasu, koja bi i u slu~aju minimalnih doma}ih pobjeda nad ova dva direktna konkurenta ostvarila plasman me|u 16 najboljih ekipa Starog kontinenta. Bosna naredni me~ u Ligi prvaka igra ove nedjelje protiv Sijudad Reala, u [paniji, a Konstancu, odnosno Sankt Petersburg, do~ekuje u februA. ^. aru naredne godine. Centar Ersid Ljuca nije vi{e ~lan Kaknja. Nakon samo pet odigranih utakmica, u kojima se predstavio kao veliko poja~anje, albanski ko{arka{ki reprezentativac napustio je grad rudara i oti{ao u Siriju. Rukovodstvo Kaknja nije pravilo smetnje korpulentnom centru, jer je prilikom njegovog dolaska postignut dogovor da }e biti slobodan kada prona|e povoljniji anga`man. - S Ljucinim menad`erom imali smo d`entlmenski

Liga prvaka za rukometa{e

Ikoni}: Pobjeda Krke nad Zagrebom

U drugom kolu Eurokupa i Euro~elend` kupa za ko{arka{e od sedam klubova iz NLB lige (Eurokup: Azovma{ - Cedevita 69:72, VEF Riga - Nimburk 75:85, Hemofarm - Asvel 97:93, Euro~elend`: Zadar - Apoel 97:73) izgubili su samo Zagreb i Budu}nost. Zagreb Ante Ma{i}a (11 poena, 5 skokova) i Miralema Halilovi}a (nije igrao) pora`en je Euro~elend`u u gostima kod Krke (78:60) Gorana Ikoni}a (11). U Eurokupu,

Ikoni} bolji od Ma{i}a i Halilovi}a Prvaci prejaki za „Bikove“
Budu}nost Alekseja Ne{ovi}a (9) izgubila je kod ku}e od Gran Kanarije (66:90). Ruski Spartak Henrija Domerkanta (Henry Domercant, 12) savladao je u Euro~elend`u Gravelin (98:58). Be{ikta{ je izgubio i tre}i me~ (83:85), u kojem je zaigrao slavni Alen Avjerson (Allen Iverson, 18 poena), ali je turski klub najavio `albu tvrde}i da je njema~ki Getingen pobjedni~ki ko{ u Eurokupu, kod rezultata od 83:83, postigao po (V. B.) isteku vremena. Aktuelni NBA prvaci Los An|eles lejkersi dobili su peti me~ u nizu savladav{i ^ikago bulse (98:91). Blistao je [enon Braun (Shannon Brown), koji je ubacio pet „trojki“ te postigao ukupno 21 poen, koliko i njegov saigra~ Lamar Odom. Kobi Brajant (Kobe Bryant) dodao je 20. Lider „Bikova“ Derik Rouz (Derrick Rose) imao je 30 poena, ali samo tri u posljednjoj ~etvrtini. Fantasti~na igra Dirka Novickog (Nowitzki, 42 poena, 12 skokova) bila je previ{e za ko{arka{e Detroita, koji su izgubili peti put zaredom u me|usobnim duelima protiv Dalasa (84:88). Rezultati: Indijana - Klivlend 100:89, Nju D`ersi Atlanta 107:101 (produ`etak), Va{ington - Filadelfija 116:114 (produ`etak), Njujork - [arlot 110:107, Dalas Detroit 88:84, LA lejkers (E. J.) ^ikago 98:91.

Peti uzastopni trijumf Lejkersa

dogovor, koji smo ispo{tovali. Ostali smo bez vrsnog centra, ali partija koju je pru`io Amar Suljagi} protiv SL IAT Leotara, kada je bio jedan od najboljih igra~a, obe}ava da }e biti dostojna zamjena - istakao je predsjednik Kaknja Mevludin Deliba{i}. Koliko }e Kaknju nedostajati iskusni Ljuca, vidjet }e se ve} u subotu na te{kom gostovanju u Mrkonji}-Gradu, gdje ga o~ekuje razigrana Mladost.
M. Ko.

Zbog kr{enja discipline

Borac otpustio \urkovi}a
Iako ko{arka{i Borac Nektara nakon sedam kola Prvenstva BiH imaju pet pobjeda i samo dva poraza, uprava „Pivara“ povukla je radikalan potez. Zbog kr{enja klupske discipline, raskinut je ugovor sa Markom \urkovi}em, koji je u Banju Luku stigao iz redova bh. viceprvaka Igokee. - @ao mi je {to je do toga do{lo, ali ne smijemo dozvoliti da nas i{ta remeti, pogotovo u situaciji kada polako, ali sigurno izlazimo iz velike krize - istakao je direktor Borca Miroslav Doj~inovi}. S. K.

Peri{a napu{ta Jedinstvo
Kapiten ko{arka{ica Jedinstva BH Telecoma Tina Peri{a zatra`ila je raskid ugovora, jer kako je navela u zahtjevu, `eli igrati u ja~em klubu. Iako se uprava jo{ nije oglasila, hrvatska igra~ica vjerovatno }e oti}i iz ekipe. Kapitenska traka ve} je dodijeljena Zdenki Kova~evi}. Redove Tuzlanki, zbog fakultetskih obaveza, napustila E. M. je i Jelena Gojkovi}.

@eljo gostuje u Litvaniji
Ko{arka{ice @eljezni~ara danas gostuju litvanskom Leminkainenu u 4. kolu grupe A Eurokupa FIBA. Sarajevske „Plave“ u prethodnim me~evima upisale su pobjedu, upravo protiv Leminkainena (73:58), te oba poraza protiv ruske ^evakate (57:91, 63:80). Utakmica u Klaipedi po~inje u 17.30 sati.

Gasol (Lejkers) poku{ava blokirati Rouza

^ETVRTAK 25. 11. 2010.

17.30
MAGAZIN, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

14.30

GODINE PROLAZE

19.30

DNEVNIK

17.10

STOL ZA 4

21.00

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Sve u svemu

22.20
FILM, HAYAT TV

Najbolja odbrana
Vajli je lijeni in`injer. Lendri je narednik koji je specijalista za oklop. Nisu se nikad sreli, ali `ivoti im bivaju isprepleteni kad Lendri mora krenuti s tenkom u bitku kojeg je Vajli dizajnirao. Vajli ~eka da njegov poslodavac propadne kad upoznaje drugog in`injera koji mu daje disk s planovima koji }e spasiti njegovog poslodavca. Drugi in`injer biva ubrzo zatim ubijen {to ostavlja Vajlija s diskom i zaslugom za kreaciju. Uloge: Dadli Mur, Edi Marfi, Kejt Kap{o Reditelj: Vilard Hajk

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 Robot Robi, animirana serija, 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 4/20 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 12.00 BHT vijesti 12.15 Liga {ampiona u nogometu, pregled, r. 13.30 Podrum, dokumentarni film, r. 13.40 O~i, dokumentarni film, r. 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 11/33, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.25 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 101 nesta{luk, igrana serija, 16.25 Putevi zdravlja, magazin 16.55 Godine prolaze, humoristi~ka serija, 12/33 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Bosna i vrijeme, dokumentarnoigrana serija, 8/8 21.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.45 Dan dr`avnosti BiH, sve~ani koncert 23.45 Susreti pozori{ta/kazali{ta BiH - Br~ko 2010, hronika 00.15 Figure: Ivan Lovrenovi}, program iz kulture 01.15 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 8/12, r. 02.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 03.15 Pregled programa za petak
19.15 [to da ne? revijalni program 20.00 Intervju dana 20.40 Emisija Puls 21.15 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 22.15 Emisija Istina 23.00 Dnevnik 1, repriza 18.30 18.55 19.05 19.30 19.35 19.45 20.00 21.00 22.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Otvoreni program povodom Dana dr`avnosti BiH 10.15 Sutjeska, doma}i igrani film (RP) 12.30 Dnevnik 1 12.45 Otvoreni program: Dan dr`avnosti BiH 14.15 Vijesti 14.25 Otac na slu`benom putu, doma}i igrani film (RP) 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 54. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 69. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, informativni program 21.15 Bitka na Neretvi, doma}i igrani film (RP) 23.30 Dnevnik, najava 00.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 01.15 Ha{ki dnevnik 01.45 Federacija danas, r. 02.10 Pregled programa za petak
DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Muzi~ki predah TV ordinacija Stav Serija: Ti si moja sudbina

06.30 Jutarnji program, kola`ni program 08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P. Survivor, bez cenzure 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.00 Isplati se, TV aukcija 13.30 Top shop 13.50 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.45 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 A la Carte, kulinarski show 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P. Survivor, reality show 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Biseri, talk show 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P. Survivor, reality show 23.20 V.I.P. Survivor, bez cenzure-no} 23.50 Lanina vremenska prognoza 23.55 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Tractor Tom, crtani film, 6. epizoda 09.10 Roary, crtani film, 6. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 18. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 18. epizoda 10.00 Bakugan, crtavi film 10.25 WINX, crtani film, 6. epizoda 10.55 Sirene, crtani film, 6. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 24. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 73. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 63. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH 15.00 Muzi~ki program 15.20 Bioclinica 15.35 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 75. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 74. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 12. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 76. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.20 Najbolja odbrana, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 51. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Bistro BiH

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo 11.00 Valentina 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 20.00 Farma vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Farma u`ivo 00.00 Polovna kola, film 02.00 Gold express
18.00 18.10 18.25 19.00 19.30 20.00 21.00 Vijesti Autoshop Potez, r. Informator Muzika 1001 no} - igrana serija Ispuni mi `elju - emisija

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik jutarnji program 08.00 Emisija [to da ne? repriza 08.45 Sponzorisani program 09.00 Intervju dana - repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa mozaik - jutarnji program 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 JUKEBOX i EPP 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 Muzika 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.00 Emisija Klub Ekspres 17.30 Vijesti 17.45 Jukebox 18.40 Centralna informativna emisija

20.00 FIS SHOP i marketing 20.05 Dobar, lo{, zao

20.00 U fokusu, informativni program

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta

TV Kakanj
16.30 17.00 17.05 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.30 Svako mo`e kuhati Flash vijesti Ludo srce, serija Druga strana ljubavi, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Islamska zajednica Pula

TV Zenica
16.05 Kontakt srijedom, r. 17.00 Discovery dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Iz dana u dan 18.05 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 20.00 Sve~ana akademija povodom Dana dr`avnosti BiH

TV Gora`de
17.05 SMS CHAT 18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r.

TV HEMA
16.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju, r. 17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vrijeme BIHAMK Izvje{taj od MUP-a KS 19.00 Muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu, dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza 22.50 Top shop 23.00 Djevica, igrani film 02.00-04.00 Program za dijasporu

TV Visoko
17.30 18.30 19.30 20.05 20.30 20.55 21.55 22.40 Vremeplov, r. Klinika - serijski program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Razgovor s povodom Klinika - serijski program Aktuelnosti, r

BN
16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 Otpisani, doma}a serija TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Puls Dnevnik 3 Igrani film: Krvava nedjelja

TV USK
14.35 14.45 15.00 16.00 16.45 17.10 18.10 19.00 19.30 Top shop top shop Muzi~ki predah Detektivske pri~e Biografije: Marija Kalas, dok. ser., r. Muzi~ki TV intervju: Andrea Bo~eli, dok. prog. Ple{i, ple{i, igrana serija, r. TV Liberti, inf. program, r. Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program

TV Cazin
18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

TV KISS
17.00 18.00 19.00 19.25 19.30 Lifestyle TV, r. Zagrljaj ljepote, r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT

TV OSM
17.00 Serija: Ti si moja sudbina r. 17.30 TV vita shop 18.55 Hrana i vino

TV Bugojno
15.49 Sport centar 15.50 1001 no} - igrana serija 16.50 Indija - igrana serija

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.55
FILM, HRT 2

21.00

@IVOT I STANDARDI

20.00

BORILA^KI SPORT

20.30

OBARANJE RUKE

18.30 CIBONA - BARCELONA

17.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI ZATVORI

21.10

DFC

17.30

ME\U NAMA

22.30

RED!

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.00 @ivot i standardi 21.30 Muzi~ki program

17.00 Plivanje 19.00 Fudbal 19.10 Kuglanje 20.00 Borila~ki sport 23.00 Svi sportovi 23.05 Svi sportovi, Watts 23.10 Wwe 23.40 Wwe

15.00 Ameri~ki fudbal, Notre Dame - Army 16.45 Ko{arka 17.00 Enduro 18.00 Ko{arka 18.15 Ski skokovi, Hakuba 19.30 Vijesti 20.00 Svi sportovi 20.30 Obaranje ruke 21.00 Svi sportovi 22.00 Kuglanje, Turska 23.00 Ski skokovi

15.00 U`ivo: ATP Masters Finale London 17.00 TWS 18.00 Premier League Magazin 18.30 U`ivo: Euroleague. Cibona - Barcelona 20.30 World Sport Magazin 21.00 U`ivo: ATP Masters Finale London 22.30 NBA Action

16.00 Stvoreni za ubijanje 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 21.00 Velike seobe 22.00 Najgori australski zatvor 23.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca

16.40 Teen Cribs 17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.10 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 The Hard Times Of Rj Berger

16.00 Porodica u problemima 17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstarsdjevojke zauvijek, {ou 22.30 Red! 23.35 TV total

Djevojka iz susjedstva
I dok se njegove popularnije kolege ludo zabavljaju slave}i posljednju godinu u srednjoj {koli, odlika{ Metju Kidman svemu pristupa krajnje ozbiljno i odgovorno, na zadovoljstvo svoje ponosne majke i oca. Cilj mu je da postane uspje{ni politi~ar. Uloge: Emili Hir{, Eli{a Katbert, Timoti Olifant Reditelj: Luk Grinfild

^ETVRTAK 25. 11. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ponovo ste sretno zaljubljeni, kao nekada. Bez obzira da li se radi o staroj vezi ili o novom partneru. 21. III - 20. IV Posao: Mogu}i su neo~ekivani problemi. Budite oprezniji, ne o~ekujte neku bitniju pomo} od kolega. Zdravlje: Treba vam samo odmor.
OVAN
IN MAGAZIN

21.40

[ETNJA SA ^UDOVI[TIMA

20.15

1 PROTIV 100

15.50

U UREDU 4

18.25

09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Medo Rupert, crtana serija 09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.43 Gora bisera, crtana serija 09.57 Moja {pijunska porodica, serija 10.20 TNT, serija za mlade 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Zdravlje je lijek 13.35 Pakov svijet, serija 14.50 [arene ka`e 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela RTRS preporu~uje 15.55 Re’publika - Krajina 16.10 25 godina Termoelektrane Ugljevik - zakupljen termin 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 18.00 Bosnalijekova tv ordinacija 18.30 Br~ko, 27. susreti pozori{ta BiH, hronika 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.40 [etnja sa ~udovi{tima, dokumentarna serija 22.10 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja reporta`a 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Carsko putovanje, dokumentarni film 00.25 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 00.50 Pe~at, politi~ki magazin

12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.15 15.00 15.40 16.15 16.58 17.13 17.30 17.35 18.20 18.31 19.11 19.12 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 21.10 22.00 22.35 23.00 23.03 23.10 23.20 00.10 00.55 01.40 02.20 02.40 02.50 03.20 04.10 04.40

Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, telenovela (93/164)* @ivot u Africi, serija (4/13)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Luda ku}a 3, humoristi~na serija (34’58“) (26/34)* Epilog, emisija o kazali{tu Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK „Promet info“ 8. kat: @enska prijateljstva, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 4 - TV serija (37’39“) (10/15)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 1 protiv 100, kviz* Otvoreno Pola ure kulture Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Na rubu znanosti: Lidija Gajski - lijekovi ili pri~a o obmani @ivot u Africi, serija (4/13) (R)* Eureka 3, serija (1/18) (R)* Oprah show (1269.) (R)* Fotografija u Hrvatskoj Znanstvene vijesti (R) Generacija Y: Prekidi (R) Na rubu znanosti: Lidija Gajski - lijekovi ili pri~a o obmani (R) Epilog, emisija o kazali{tu (R) Pola ure kulture (R)

07.00 Johnny Bravo, crtana serija (19/52)* 07.25 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (19/26)* 07.50 Mala TV TV vrti} Crtani film ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Sjeverna Amerika 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (29/40) (R)* 08.50 [kolski program: [kola u bolnici Kokice Abeceda EU: Slovo P 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (39/39)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Eureka 3, serija (1/18)* 14.15 [kolski program: [kola u bolnici (R) Kokice (R) Abeceda EU: Slovo P 15.00 Kojak 2, serija (6/24)* 15.50 U uredu 4, humoristi~na serija (13/19)* 16.15 Generacija Y: Prekidi 16.45 Znanstvene vijesti 16.55 Eindhoven: EP u plivanju (25m), prijenos 19.00 Tvorci promjene: [irenje nade, dokumentarna serija (8/10) (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 80 godina Simfonijskog orkestra HRT-a, prijenos 21.55 Djevojka iz susjedstva, ameri~ki film (12) (105’) (R)* 23.40 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.50 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (12) (10/27)* 00.10 Retrovizor: Blizu doma 2, serija (12) (3/22)* 00.55 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim 6 - humoristi~na serija (12) (7/10) (R)* 01.25 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 1, serija (16/24)* 02.10 Ciklus Katharine Hepburn: Pat i Mike, ameri~ki film* 03.40 Kraj programa

06.05 Na{i najbolji dani, serija (50/260) 06.55 Gospodin Magoo, crtana serija (13/65) 07.20 Bumba, crtana serija (25-26/250) 07.35 Graditelj Bob, crtana serija (29/39) 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (1/13) 07.55 Jagodica Bobica-Jago sitne pustolovine, crtana serija (7/26) 08.20 Roary, crtana serija (3/52) 08.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (40/140) 09.45 Slomljeno srce, serija (48/130) 10.50 Gumus, serija (8/100) 12.40 IN magazin 13.25 Najbolje godine, serija (47/152) 14.25 Zauvijek zaljubljeni, serija (41/140) 15.20 Slomljeno srce, serija (49/130) 16.15 Gumus, serija (9/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (48/152) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (27/31) 21.45 Provjereno, informativni magazin 22.50 Ve~ernje vijesti 23.05 Da Vincijevo blago, igrani film (12)* 00.40 Seks i grad, serija (82/94) 01.10 Vjerovali ili ne, serija (13/44) 01.35 Potraga za ubojicom, igrani film (12)* 03.00 Na rubu zakona, serija (7/14) (12)* 03.50 Ezo TV, tarot show (18)* 04.50 IN magazin 05.35 Kraj programa

Ljubav: Veseli ste, razdragani, a va{ ljubavni `ivot je na zavidnom nivou. Ipak, ne zaposta21.IV - 22.V vljajte prijatelje. Posao: Ne dajte se smesti, krenite hrabro zacrtanim putem. Ovo nije dan za pasivnost, pogotovo za nerad. Zdravlje: Sve je dobro.
BLIZANCI Ljubav: Uzbudljiv, dinami~an dan, a ljubav

BIK

svuda oko vas. Odgovara vam uloga te{ko osvojive osobe. Posao: Obuzdajte poriv za tro{enjem. Novac koji imate ulo`ite u posao, pogotovo ako ima veze sa trgovinom. Zdravlje: Puni ste poleta.
23.V - 22.VI

RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: Sve vi{e cijenite sebe i vlastite vrije-

dnosti. Partner, napokon, shvata da pored sebe ima pravu osobu. Posao: Finansijski plodovi va{eg na~ina rada i razmi{ljanja ba{ danas po~inju se nazirati. Tu je i obe}avaju}i razgovor. Zdravlje: Forma se vidno pobolj{ava.
Ljubav: Puno razmi{ljate o svom ljubavnom `ivotu. Pogotovo, ako u posljednje vrijeme ni23.VII - 22.VIII ste ba{ zadovoljni. Posao: Ako mo`ete, pustite da se sve razvija bez va{eg prevelikog uplitanja. Rezultati }e biti bolji od o~ekivanih. Zdravlje: Opustite se malo.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

LAV

Ljubav: Nemojte prenagliti prilikom dono{enja

va`ne odluke. Pogotovo, {to se ni partneru previ{e ne `uri. Posao: Mnoge stvari po~inju se rje{avati na va{e zadovoljstvo. Pogotovo, ako ste spremni na kompromise. Zdravlje: Blistate punim sjajem.
VAGA
23.IX - 22.X

Ljubav: Potpuno ste u svom elementu. Vra}a

se va{ jedinstveni {arm. Savjet: ne skidajte osmijeh sa lica. Posao: Dokazali ste da ste u pravu, da su va{i planovi pravi. Pobjeda se ve} od danas po~inje nazirati. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostorije.
[KORPIJA Ljubav: Javlja se `elja za bijegom od svega i

Bra}a Karamazovi
Dmitri tra`i novac kako bi vratio dug Katarini. Uskoro saznaje da je obe}ani posao bio la`. Kada se vratio po Gru{~enku, otkriva da je ona oti{la i pomisli da se ipak odlu~ila za njegovog oca, koji je bogat i mo`e joj sve priu{titi. Bijesan, s pi{toljem u ruci, Dmitri odlazi na imanje svoga oca...

„Biseri“

21.20
U novom izdanju tok{oua „Biseri“ urednik i voditelj Vanja Buli} ugostit }e Ilijaza Deli}a, osniva~a kultne grupe „Mostar sevdah reunion“. Mostarska legenda govorit }e i o tome {ta je danas ostalo od grada koji su opjevali Aleksa [anti} i Osman \iki}.

svih, uklju~uju}i i voljenu osobu. Distanciranost je kratkotrajna. 23.X - 22.XI Posao: Finansijska situacija je vidno bolja. To je za vas i poticaj i ubje|enje da ste izabrali pravi posao. Zdravlje: Osje}ate veliki zamor.
STRIJELAC Ljubav: Cijelog dana razmi{ljate o pro{losti,

analizirate partnerove postupke. Rezultati vas ne}e zadovoljiti. Posao: Mo`ete slobodno ra~unati na ne~iju finansijski podr{ku u vezi sa planovima. Ni to vas ne ~ini zadovoljnim. Zdravlje: Rekreacija je prava stvar.
23.XI-22.XII

21.00
SERIJA, BHT1

TOK-[OU, OBN

Ljubav: @udite za ljubavlju, ali `elje nisu ostvarive. Barem ne na na~in koji mo`e zadovoljiti 23.XII-21.I va{ ukus. Posao: Veoma ste se u`ivjeli u posao. Dajete sve od sebe, ali patite, jer vam se ~ini da se to ne cijeni. Zdravlje: Prili~no ste iscrpljeni.
VODOLIJA Ljubav: Ako ste na po~etku lijepe veze, njen

JARAC

20.00
Jaseminina firma je napadnuta. Pretpostavlja se da je to zbog njene namjere da kupi dionice „Binjapija“. Onur joj zabranjuje da otkupi Keremove dionice.

19.55
SERIJA, OBN

Gumu{
Gumu{ pristaje oti}i na poslovnu ve~eru sa Mehmetom. Ve~er je pro{la ugodno i poslovi su sklopljeni, a Gumu{ je dobila mnogo rije~i hvale za svoje dotada{nje radove od Mehmetovih poslovnih partnera.

du`i vijek zavisi i od vas i od partnera. Barem vam nije dosadno. Posao: Dolazi mogu}nost za vanrednu zaradu. Zamamne prilike otvaraju se pred vama, prepoznajte najbolju. Zdravlje: Prili~no ste stabilni.
22.I-19.II

RIBE
20.II-2O.III

Ljubav: Ako ste usamljeni, nemojte zaboraviti

1001 no}
SERIJA, HAYAT TV

da postoji osoba koja bi rado svaki trenutak provela sa vama. Posao: Morate ulo`iti dodatnu snagu. Mogu}e je {irenje posla ili va{ih odgovornosti. Ba{ to vam odgovara. Zdravlje: Dosta dobro.

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Protesti u Londonu

(Foto: AP)

Studentski nemiri u Rimu i Londonu
RIM/LONDON - Vi{e hiljada studenata protestiralo je ju~er {irom Italije zbog najavljenog smanjenja bud`etskih izdvajanja i reformi u visokom obrazovanju, ba{ kao i njihove kolege u Londonu. U Rimu, kao i prijestonici Velike Britanije, tom prilikom izbili su kra}i sukobi izme|u policije i demonstranata.

Karda{ijan: Iznenadila neuobi~ajenim stilom, sivom, dugom haljinom

(Foto: AP)

Ameri~ka starleta na otvorenju javnog toaleta

KARDA[IJAN NE BIRA POSLOVE
Reality zvijezda dobila je ~ast prerezati vrpcu na sve~anom otvorenju
NJUJORK - Starleta Kim Karda{ijan (Kardashian, 30) otvorila je u srcu Njujorka luksuzni javni toalet „Charmin“. Tako posjetioci i stanovnici grada mogu besplatno koristiti nove i ~iste prostorije za vrijeme {opinga prije bo`i}nih blagdana. Reality zvijezda dobila je ~ast prerezati vrpcu na sve~anom otvorenju. Pojavila se u sivoj, du`oj haljini ozbiljnijeg kroja {to Karda{ijan ina~e ba{ i ne preferira. ^ini se kako Kim ne bira previ{e izme|u poslovnih ponuda te da je za svoje mjesto u medijima spremna pristati na sve, kritiziraju starletu pojedini mediji. Naime, luksuzni toalet „Charmin“ otvoren je na petu godi{njicu te kompanije. U Americi su poznati i po toalet-papiru istog imena koji proizvode vi{e od 25 godina.

Blum: Vrije|anje kolega

Blum izba~en iz Parlamenta
STRAZBUR - Britanski poslanik u Evropskom parlamentu Godfri Blum (Godfrey Bloom) izba~en je ju~er sa sjednice EP nakon {to je njema~kog kolegu Martina [ulca (Shulc) nazvao „nedemokratskim fa{istom“. Verbalni sukob izme|u Bluma, ~lana britanske Nezavisne stranke, i [ulca, lidera Socijalisti~kog bloka u Evropskom parlamentu, izazvao je kome{anje tokom diskusije o evropskoj ekonomskoj krizi.

Protesti Ermena protiv Erdoana
BEJRUT - Pripadnici ermenske zajednice u Libanu su na bejrutskom aerodromu protestima do~ekali turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan), koji je ju~er doputovao u dvodnevnu zvani~nu posjetu Libanu. U Libanu sada `ivi 140.000 Ermena, mahom potomaka onih ~iji su preci, po~etkom pro{log stolje}a, pobjegli od progona u Turskoj, odnosno u vrijeme raspada Otomanske imperije. Tada je na prostorima Anadolije ubijeno milion i po Ermena.

Iskosa

Grudnjak koji govori
Hiljade Be~lija okupljaju se svakog dana da vide neobi~ne tankere (Foto: Reuters)

Atraktivne instalacije u Be~u
BE^ - U Parku Sigmunda Frojda u Be~u postavljena je zanimljiva svjetlosna instalacija „Kubik“, koja je ve} postala hit u svijetu. Hiljade Be~lija okupljaju se svakog dana da vide ove neobi~ne tankere ispunjene vodom i osvijetljene iznutra, uz pratnju elektronske muzike. Instalacije „Kubik“ osmislio je Balestra Berlin 2006, a namjera mu je bila da tankere postavlja u nedovoljno iskori{tenim industrijskim zonama gradova, kako bi skrenuo pa`nju na potrebu da se o`ive zapu{teni gradski dijelovi.

TOKIO - Japanska podru`nica proizvo|a~a donjeg rublja „Triumph“ predstavila je grudnjak koji govori. Grudnjak tamnoplave boje pozdravlja turiste re~enicom „Dobrodo{li u Japan!“ na tri jezika - japanskom, korejskom i engleskom. U obliku je korzeta, a na dugmadi se pali ili gasi.

U Libanu danas `ive potomci pobjeglih od progona

(Foto: Reuters)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful